Procedure : 2018/0148(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0086/2019

Ingediende teksten :

A8-0086/2019

Debatten :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 7.10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0230

VERSLAG     ***I
PDF 273kWORD 128k
22.2.2019
PE 625.429v02-00 A8-0086/2019

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Michał Boni

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0296),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 114 en 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0190/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 2019(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0086/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Het is passend Verordening (EG) nr. 1222/2009 te vervangen door een nieuwe verordening waarin in 2011 ingevoerde wijzigingen worden verwerkt en waarin een aantal bepalingen wordt gewijzigd en versterkt teneinde de inhoud ervan te verduidelijken en bij te werken, rekening houdend met de technologische vooruitgang van de voorbije jaren op het gebied van banden.

(3)  Het is passend Verordening (EG) nr. 1222/2009 te vervangen door een nieuwe verordening waarin in 2011 ingevoerde wijzigingen worden verwerkt, waarin een aantal bepalingen wordt gewijzigd en versterkt teneinde de inhoud ervan te verduidelijken en bij te werken, rekening houdend met de technologische vooruitgang van de voorbije jaren op het gebied van banden. Aangezien de vraag en het aanbod wat betreft brandstofefficiëntie nauwelijks zijn veranderd, is het in dit stadium niet dienstig om de brandstofefficiëntieklassen te wijzigen. Daarnaast moeten worden onderzocht wat de oorzaken voor dit gebrek aan ontwikkeling zijn en welke rol aankoopfactoren zoals prijs, prestaties, enzovoort daarbij spelen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  De vervoersector neemt een derde van het energieverbruik van de Unie voor zijn rekening. Het wegvervoer was in 2015 verantwoordelijk voor ongeveer 22 % van de totale uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie. Banden veroorzaken 5 tot 10 % van het brandstofverbruik van een voertuig, vooral door hun rolweerstand. Een beperking van de rolweerstand van banden zou dus een aanzienlijke bijdrage leveren tot de brandstofefficiëntie van het wegvervoer en bijgevolg tot de beperking van de emissies.

(4)  De vervoersector neemt een derde van het energieverbruik van de Unie voor zijn rekening. Het wegvervoer was in 2015 verantwoordelijk voor ongeveer 22 % van de totale uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie. Banden veroorzaken 5 tot 10 % van het brandstofverbruik van een voertuig, vooral door hun rolweerstand. Een beperking van de rolweerstand van banden zou dus een aanzienlijke bijdrage leveren tot de brandstofefficiëntie van het wegvervoer en bijgevolg tot de beperking van de emissies alsook tot het koolstofvrij maken van de vervoersector.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Om de uitdaging van het verminderen van de CO2-uitstoot van het wegvervoer te aan te gaan, is het voor de lidstaten passend om in samenwerking met de Commissie stimulansen te bieden voor het innoveren van een nieuw technologische proces voor brandstofefficiënte en veilige C1-, C2- en C3-banden.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Banden hebben een aantal kenmerken die elkaar onderling beïnvloeden. Het verbeteren van één parameter, zoals de rolweerstand, kan nadelige gevolgen hebben voor andere parameters, zoals de grip op nat wegdek, en het verbeteren van de grip op nat wegdek kan dan weer nadelige gevolgen hebben voor de rolgeluidemissies. De bandenfabrikanten moeten worden aangemoedigd om alle parameters te optimaliseren boven de reeds gehaalde normen.

(5)  Banden hebben een aantal kenmerken die onderling samenhangen. Het verbeteren van één parameter, zoals de rolweerstand, kan nadelige gevolgen hebben voor andere parameters, zoals de grip op nat wegdek, en het verbeteren van de grip op nat wegdek kan dan weer nadelige gevolgen hebben voor de rolgeluidemissies. De bandenfabrikanten moeten worden aangemoedigd om alle parameters te optimaliseren boven de reeds gehaalde normen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Door de verbetering van de etikettering van banden wordt de consument in staat gesteld relevantere en meer vergelijkbare informatie te verkrijgen over brandstofefficiëntie, veiligheid en geluid, en om kosteneffectieve en milieuvriendelijke aankoopbeslissingen te nemen bij de aankoop van nieuwe banden.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Om de eindgebruiker informatie te verstrekken over de prestaties van banden die specifiek ontworpen zijn voor het rijden op sneeuw en ijs, dient te worden vereist dat op het etiket voorgeschreven informatie over winterbanden wordt vermeld.

(12)  Om de verkeersveiligheid te verbeteren in de lidstaten van de Unie met koude klimaatomstandigheden en de eindgebruiker informatie te verstrekken over de prestaties van banden die specifiek ontworpen zijn voor het rijden op sneeuw en ijs, dient te worden vereist dat op het etiket voorgeschreven informatie over winterbanden wordt vermeld. Winterbanden hebben specifieke parameters die niet volledig vergelijkbaar zijn met die van andere typen banden. Om ervoor te zorgen dat eindgebruikers weloverwogen en geïnformeerde beslissingen kunnen nemen, moeten op het etiket informatie over de grip op sneeuw, de grip op ijs en de QR-code worden vermeld. De Commissie moet zowel een schaal voor de prestaties met betrekking tot de grip op sneeuw als een schaal voor de prestaties met betrekking tot de grip op ijs ontwikkelen. Deze schalen moeten zijn gebaseerd op VN/ECE-Reglement nr. 117 en ISO 19447 voor respectievelijk sneeuw en ijs. Een band die aan de in VN/ECE-reglement nr. 117 genoemde minimale sneeuwindexwaarden voldoet, moet zijn voorzien van het "3PMSF"-logo (drie bergtoppen met een sneeuwvlok). Een band die aan de in ISO 19447 genoemde minimale ijsindexwaarden voldoet, moet zijn voorzien van het in deze norm overeengekomen ijsbandlogo.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  De slijtage van banden tijdens het gebruik is een belangrijke bron van microplastics, die schadelijk zijn voor het milieu; derhalve wordt in de mededeling van de Commissie „Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie”16 aangegeven dat het onopzettelijk vrijkomen van microplastics uit banden moet worden tegengegaan, onder andere door voorlichtingsmaatregelen zoals etikettering en minimumeisen voor banden. Er is momenteel echter geen geschikte testmethode voorhanden om de slijtage van banden te meten. Daarom moet de Commissie opdracht geven tot de ontwikkeling van een dergelijke methode, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met alle geavanceerde, internationaal ontwikkelde of voorgestelde normen of verordeningen, teneinde zo spoedig mogelijk een geschikte testmethode vast te stellen.

(13)  De slijtage van banden tijdens het gebruik is een belangrijke bron van microplastics, die schadelijk zijn voor het milieu. Derhalve wordt in de mededeling van de Commissie "Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie" aangegeven dat het onopzettelijk vrijkomen van microplastics uit banden moet worden tegengegaan, onder andere door voorlichtingsmaatregelen zoals etikettering en minimumeisen voor banden. De toepassing van etiketteringsvoorschriften ten aanzien van de mate van slijtage van banden zou daarom aanzienlijke voordelen voor de menselijke gezondheid en het milieu met zich meebrengen. Daarom moet de Commissie opdracht geven tot de ontwikkeling van een dergelijke methode, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met alle geavanceerde, internationaal ontwikkelde of voorgestelde normen of verordeningen, evenals met de resultaten van industrieel onderzoek, teneinde zo spoedig mogelijk een geschikte testmethode vast te stellen.

__________________

__________________

16 COM(2018)0028

16 COM(2018)0028

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Het energie-etiket op grond van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad17, waarbij het energieverbruik van producten wordt ingedeeld in een schaal van „A” tot en met „G”, wordt door meer dan 85 % van de consumenten in de Unie erkend en is doeltreffend gebleken voor het bevorderen van efficiëntere producten. Voor het bandenetiket moet zoveel mogelijk hetzelfde ontwerp gebruikt blijven worden, terwijl rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de bandenparameters.

(15)  Het energie-etiket op grond van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad17, waarbij het energieverbruik van producten wordt ingedeeld in een schaal van "A" tot en met "G", wordt door meer dan 85 % van de consumenten in de Unie als duidelijk en transparant informatiehulpmiddel erkend en is doeltreffend gebleken voor het bevorderen van efficiëntere producten. Voor het bandenetiket moet zoveel mogelijk hetzelfde ontwerp gebruikt blijven worden, terwijl rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de bandenparameters.

__________________

__________________

17 Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 1).

17 Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 1).

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Vergelijkbare informatie over bandenparameters in de vorm van een standaardetiket zal naar alle waarschijnlijkheid de aankoopbeslissingen van eindgebruikers beïnvloeden in de richting van veiligere, geluidsarmere en brandstofefficiëntere banden. Dit zal op zijn beurt de bandenfabrikanten ertoe aanzetten om deze parameters te optimaliseren, wat de weg effent voor duurzamere consumptie en productie.

(16)  Vergelijkbare informatie over bandenparameters in de vorm van een standaardetiket zal naar alle waarschijnlijkheid de aankoopbeslissingen van eindgebruikers beïnvloeden in de richting van veiligere, duurzame, geluidsarmere en brandstofefficiëntere banden. Dit zal op zijn beurt de bandenfabrikanten ertoe aanzetten om deze parameters te optimaliseren, wat de weg effent voor duurzamere consumptie en productie.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Aan potentiële eindgebruikers moet informatie worden verstrekt waarin elk onderdeel van het etiket en de relevantie ervan worden uitgelegd. Deze informatie moet in het technische reclamemateriaal, zoals bijvoorbeeld op websites van leveranciers, worden opgenomen.

(22)  Aan potentiële eindgebruikers moet informatie worden verstrekt waarin elk onderdeel van het etiket en de relevantie ervan worden uitgelegd. Deze informatie moet in het technische reclamemateriaal, zoals bijvoorbeeld op websites van leveranciers, worden opgenomen. Onder technisch reclamemateriaal mag niet worden verstaan reclame op reclameborden, in kranten en tijdschriften, op de radio of de televisie.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Het is van essentieel belang dat de leveranciers en distributeurs de bepalingen inzake bandenetikettering naleven om een gelijk speelveld tot stand te brengen in de Unie. De lidstaten moeten daarom toezicht houden op de naleving via markttoezicht en regelmatige controles achteraf, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad20.

(24)  Het is van essentieel belang dat de leveranciers en distributeurs de bepalingen inzake bandenetikettering naleven om een gelijk speelveld tot stand te brengen in de Unie. De lidstaten moeten daarom toezicht houden op de naleving via markttoezicht en regelmatige controles achteraf, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad20, maar ook sancties instellen in het geval van bedrieglijke etikettering.

__________________

__________________

20 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30).

20 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30).

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  Teneinde de inhoud en het formaat van het etiket te wijzigen, eisen in te voeren met betrekking tot coverbanden, slijtage en kilometrage, en de bijlagen aan te passen aan de technische vooruitgang, moet de bevoegdheid om wetgevingshandelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan de Commissie worden gedelegeerd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 201621. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen, dienen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip te ontvangen als de deskundigen van de lidstaten, en dienen hun deskundigen systematisch toegang te hebben tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(30)  Teneinde de inhoud en het formaat van het etiket te wijzigen, eisen in te voeren met betrekking tot coverbanden, winterbanden, slijtage en kilometrage, en de bijlagen aan te passen aan de technische vooruitgang, moet de bevoegdheid om wetgevingshandelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan de Commissie worden gedelegeerd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 201621. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen, dienen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip te ontvangen als de deskundigen van de lidstaten, en dienen hun deskundigen systematisch toegang te hebben tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

__________________

__________________

21 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

21 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(30 bis)  Gegevens over de kilometrage en slijtage van banden zullen, wanneer een geschikte testmethode beschikbaar wordt, een nuttig instrument zijn om consumenten te informeren over de duurzaamheid, levensduur en het onopzettelijk vrijkomen van microplastics van de band die zij aanschaffen. Daarnaast kan de eindconsument aan de hand van informatie over de kilometrage een weloverwogen beslissing nemen over banden met een langere levensduur, wat de bescherming van het milieu ten goede komt en hem tegelijkertijd in staat stelt een schatting te maken van de exploitatiekosten van zijn banden op langere termijn. Derhalve moeten prestatiegegevens met betrekking tot de kilometrage en slijtage worden toegevoegd aan het etiket wanneer een relevante, zinvolle en reproduceerbare testmethode beschikbaar wordt voor de toepassing van deze verordening. Het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe technologieën op dit gebied moeten worden voortgezet. Een indicatie van de kilometrage en bandenslijtage zou een fundamentele verandering van het etiket zijn, en moet dus worden ingevoerd tijdens de volgende herziening van deze verordening.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  Om het vertrouwen in het etiket te versterken en de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, moet de verklaring van leveranciers op het etiket met betrekking tot de waarden voor rolweerstand, grip op nat wegdek en geluid het typegoedkeuringsproces ingevolge Verordening (EG) nr. 661/2009 doorlopen.

(32)  Om het vertrouwen in het etiket te versterken en de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, moet de verklaring van leveranciers op het etiket met betrekking tot de waarden voor rolweerstand, grip op nat wegdek, grip op sneeuw en geluid het typegoedkeuringsproces ingevolge Verordening (EG) nr. 661/2009 doorlopen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(32 bis)  De afmetingen van het etiket moeten dezelfde blijven als de afmetingen die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1222/2009. De details over de grip op sneeuw en de grip op ijs en de QR-code moeten in het etiket worden opgenomen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Deze verordening heeft tot doel de veiligheid, de bescherming van de gezondheid en de economische en milieuefficiëntie van het wegvervoer te verbeteren door het gebruik van brandstofefficiënte, veilige en geluidsarme banden aan te moedigen.

1.  Deze verordening heeft tot doel het gebruik van brandstofefficiënte, veilige, duurzame en geluidsarme banden te bevorderen om zo de effecten op het milieu en de gezondheid te doen afnemen en tegelijkertijd de veiligheid en economische efficiëntie van het wegvervoer te verbeteren.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Deze verordening is van toepassing op C1-, C2- en C3-banden.

1.   Deze verordening is van toepassing op in de handel gebrachte C1-, C2- en C3-banden.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  „parameter”: een in bijlage I vermelde bandenparameter, zoals rolweerstand, grip op nat wegdek, rolgeluidemissies, sneeuw, ijs, kilometrage of slijtage, die bij gebruik van de banden een aanzienlijke invloed heeft op het milieu, de verkeersveiligheid of de gezondheid.

(19)  "parameter": een in bijlage I vermelde bandenparameter, zoals rolweerstand, grip op nat wegdek, rolgeluidemissies, sneeuw of ijs, kilometrage of slijtage, die bij gebruik van de banden een aanzienlijke invloed heeft op het milieu, de verkeersveiligheid of de gezondheid;

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wat betreft C1-, C2- en C3-banden die in de handel worden gebracht, zorgen leveranciers ervoor dat:

1.  Wat betreft C1-, C2- en C3-banden die in de handel worden gebracht, zorgen leveranciers ervoor dat, zonder dat er kosten in rekening worden gebracht:

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  elke afzonderlijke band vergezeld gaat van een etiket in overeenstemming met bijlage II in de vorm van een sticker, waarop de informatie en klasse van elke parameter wordt vermeld, zoals uiteengezet in bijlage I, en van een productinformatieblad zoals uiteengezet in bijlage IV;

(a)  elke afzonderlijke band vergezeld gaat van een etiket in overeenstemming met bijlage II in de vorm van een sticker, waarop de informatie en klasse van elke parameter wordt vermeld, zoals uiteengezet in bijlage I, en van een productinformatieblad zoals uiteengezet in bijlage IV; of

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Met betrekking tot banden die via internet worden verkocht zorgen leveranciers ervoor dat het etiket in de nabijheid van de prijs wordt getoond en dat het productinformatieblad toegankelijk is.

2.  Met betrekking tot banden waarvoor via internet reclame wordt gemaakt of die via internet worden verkocht maken leveranciers het etiket beschikbaar en zorgen zij ervoor dat het etiket bij de aankoop zichtbaar in de nabijheid van de prijs wordt getoond en dat het productinformatieblad toegankelijk is. Het etiket kan worden weergegeven in de vorm van een ingebouwde afbeelding, na een muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm, of vergelijkbare technieken.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Leveranciers zorgen ervoor dat bij elke visuele advertentie voor een specifiek bandentype, ook op internet, het etiket wordt getoond.

Schrappen

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Leveranciers zorgen ervoor dat al het technische reclamemateriaal met betrekking tot een specifiek bandentype, ook op internet, aan de eisen van bijlage V voldoet.

4.  Leveranciers zorgen ervoor dat bij al het technische reclamemateriaal met betrekking tot een specifiek bandentype, ook op internet, het etiket wordt getoond en aan de eisen van bijlage V wordt voldaan.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Leveranciers zorgen ervoor dat de waarden, de daaraan gekoppelde klassen en alle extra informatie over de prestaties die zij op het etiket vermelden met betrekking tot de essentiële parameters zoals uiteengezet in bijlage I, het typegoedkeuringsproces ingevolge Verordening (EG) nr. 661/2009 hebben doorlopen.

5.  Leveranciers zorgen ervoor dat de waarden, de daaraan gekoppelde klassen, de typeaanduiding en alle extra informatie over de prestaties die zij op het etiket vermelden met betrekking tot de essentiële parameters zoals uiteengezet in bijlage I, evenals de parameters van de technische documentatie zoals uiteengezet in bijlage III aan de typegoedkeuringsinstanties zijn voorgelegd voordat zij een band in de handel brengen. De typegoedkeuringsinstantie bevestigt de ontvangst van de documenten van de leverancier en controleert deze documenten.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Leveranciers stellen op verzoek technische documenten overeenkomstig bijlage III ter beschikking van de autoriteiten van de lidstaten.

7.  Leveranciers stellen op verzoek technische documenten overeenkomstig bijlage III ter beschikking van de autoriteiten van de lidstaten of een geaccrediteerde derde partij.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  het door leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), geleverde etiket overeenkomstig bijlage II in de vorm van een sticker op een duidelijke zichtbare plaats is aangebracht op de banden in het verkooppunt;

(a)  het door leveranciers overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), geleverde etiket overeenkomstig bijlage II in de vorm van een sticker op een duidelijke zichtbare plaats is aangebracht op de banden in het verkooppunt; of

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  vóór de verkoop van een band, die tot een partij van één band of meerdere identieke banden behoort, het in artikel 4, lid 1, onder b), bedoelde etiket aan de eindgebruiker wordt getoond en in het verkooppunt in de onmiddellijke nabijheid van de band op een duidelijk zichtbare plaats is aangebracht.

(b)  vóór de verkoop van een band, die tot een partij van één band of meerdere identieke banden behoort, het in artikel 4, lid 1, onder b), bedoelde etiket aan de eindgebruiker wordt voorgelegd en in het verkooppunt in de onmiddellijke nabijheid van de band op een duidelijk zichtbare plaats is aangebracht.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  het etiket wordt rechtstreeks op de band aangebracht en is volledig leesbaar, en het zicht op het etiket mag door niets worden belemmerd.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Distributeurs zorgen ervoor dat bij elke visuele advertentie voor een specifiek bandentype, ook op internet, het etiket wordt getoond.

Schrappen

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Distributeurs zorgen ervoor dat al het technische reclamemateriaal met betrekking tot een specifiek bandentype, ook op internet, aan de eisen van bijlage V voldoet.

3.  Distributeurs zorgen ervoor dat bij al het technische reclamemateriaal met betrekking tot een specifiek bandentype, ook op internet, het etiket wordt getoond en aan de eisen van bijlage V wordt voldaan.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Met betrekking tot banden die rechtstreeks via internet worden verkocht zorgen distributeurs ervoor dat het etiket in de nabijheid van de prijs wordt getoond en dat het productinformatieblad toegankelijk is.

7.  Met betrekking tot banden waarvoor via internet reclame wordt gemaakt of die rechtstreeks via internet worden verkocht maken distributeurs het etiket beschikbaar en zorgen zij ervoor dat het etiket bij de aankoop in de nabijheid van de prijs wordt getoond en dat het productinformatieblad toegankelijk is. Het etiket kan worden weergegeven in de vorm van een ingebouwde afbeelding, na een muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm, of door middel van vergelijkbare technieken.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De uit hoofde van de artikelen 4, 6 en 7 vereiste informatie inzake de op het etiket vermelde parameters wordt verkregen door de in bijlage I bedoelde test- en meetmethoden en de in bijlage VI bedoelde procedure voor het op elkaar afstemmen van laboratoria toe te passen.

De uit hoofde van de artikelen 4, 6 en 7 vereiste informatie inzake de op het etiket vermelde parameters wordt verkregen overeenkomstig de in bijlage I bedoelde testmethoden en de in bijlage VI bedoelde procedure voor het op elkaar afstemmen van laboratoria.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De lidstaten zien erop toe dat de nationale markttoezichtautoriteiten een systeem installeren van routinematige en ad-hocinspecties van verkooppunten met als doel de naleving van deze verordening te garanderen.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In de krachtens [artikel 13 van Verordening (EG) nr. 765/2008/verordening inzake naleving en handhaving voorgesteld onder COM(2017) 795] vastgestelde algemene markttoezichtprogramma's van de lidstaten worden maatregelen opgenomen om de doeltreffende handhaving van deze verordening te waarborgen.

3.  In de krachtens [artikel 13 van Verordening (EG) nr. 765/2008/verordening inzake naleving en handhaving voorgesteld onder COM(2017) 795] vastgestelde algemene markttoezichtprogramma's van de lidstaten worden maatregelen opgenomen om de doeltreffende handhaving van deze verordening te waarborgen en deze programma's worden versterkt.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 11 bis

 

Coverbanden

 

De Commissie stelt uiterlijk ... [twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] overeenkomstig artikel 13 gedelegeerde handelingen vast om deze verordening aan te vullen door nieuwe informatievereisten in te voeren in de bijlagen voor coverbanden, mits een geschikte en uitvoerbare testmethode beschikbaar is.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 11 ter

 

Grip op sneeuw en ijs

 

De Commissie stelt uiterlijk 1 juni 2020 overeenkomstig artikel 13 gedelegeerde handelingen vast met als doel deze verordening aan te vullen door de invoering van parameters en informatievereisten ten aanzien van winterbanden teneinde de comparatieve prestaties van de banden op sneeuw en ijs weer te geven en bijgewerkte etiketten in winkels en online te tonen vanaf zes maanden na de inwerkingtreding van deze gedelegeerde handelingen.

 

 

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis)  parameters en informatievereisten vast te stellen met betrekking tot winterbanden;

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a ter)  een geschikte testmethode in te voeren om de prestaties van banden met betrekking tot de grip op sneeuw en ijs te meten;

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  parameters of informatievereisten op te nemen in de bijlagen, met name met betrekking tot kilometrage en slijtage, op voorwaarde dat er geschikte testmethoden beschikbaar zijn;

Schrappen

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien passend voert de Commissie bij het voorbereiden van gedelegeerde handelingen tests uit met representatieve groepen van klanten in de Unie om te waarborgen dat zij het ontwerp en de inhoud van de etiketten van specifieke productgroepen goed begrijpen.

De Commissie voert bij het voorbereiden van gedelegeerde handelingen tests uit met representatieve groepen van klanten in de Unie om te waarborgen dat zij het ontwerp en de inhoud van de etiketten van banden goed begrijpen.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk op 1 juni 2026 voert de Commissie een evaluatie uit van deze verordening en legt zij een verslag voor aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Uiterlijk op 1 juni 2022 voert de Commissie een evaluatie uit van deze verordening, die wordt vervolledigd met een effectbeoordeling en een consumentenonderzoek, en dient zij een verslag in bij het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Het verslag bevat een beoordeling van de vereisten voor het invoeren van nieuwe bandenklassen, een nieuw etiketformaat of nieuwe bandenparameters, met name wat betreft kilometrage en slijtage, mits geschikte testmethodes beschikbaar zijn, en gaat in voorkomend geval vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot wijziging van deze verordening.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In dat verslag wordt beoordeeld in welke mate deze verordening en de op grond daarvan vastgestelde gedelegeerde handelingen eindgebruikers daadwerkelijk de mogelijkheid hebben gegeven banden met betere prestaties te kiezen, waarbij rekening wordt gehouden met de effecten ervan op het bedrijfsleven, het brandstofverbruik, de veiligheid, broeikasgasemissies en activiteiten op het gebied van markttoezicht. Ook zullen daarin de kosten en de baten van onafhankelijke en verplichte verificatie door derden van de op het etiket vermelde informatie worden beoordeeld, waarbij eveneens rekening wordt gehouden met de ervaring die in het ruimere kader van Verordening (EG) nr. 661/2009 is opgedaan.

In dat verslag wordt beoordeeld in welke mate deze verordening en de op grond daarvan vastgestelde gedelegeerde handelingen eindgebruikers daadwerkelijk de mogelijkheid hebben gegeven banden met betere prestaties te kiezen, waarbij rekening wordt gehouden met de effecten ervan op het bedrijfsleven, het brandstofverbruik, de veiligheid, broeikasgasemissies, activiteiten op het gebied van markttoezicht en het consumentenbewustzijn. Ook zullen daarin de kosten en de baten van onafhankelijke en verplichte verificatie door derden van de op het etiket vermelde informatie worden beoordeeld, waarbij eveneens rekening wordt gehouden met de ervaring die in het ruimere kader van Verordening (EG) nr. 661/2009 is opgedaan.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij is van toepassing met ingang van 1 juni 2020.

Zij is van toepassing met ingang van ... [12 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening].

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel A – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De brandstofefficiëntieklasse wordt vastgesteld en op het etiket aangegeven op basis van de rolweerstandscoëfficiënt (RRC), volgens de hieronder gespecificeerde schaal van„A” tot en met „G”, en gemeten overeenkomstig bijlage 6 bij VN/ECE-reglement nr. 117 en de latere wijzigingen daarvan, waarbij de testlaboratoria op elkaar worden afgestemd volgens de procedure van bijlage VI.

De brandstofefficiëntieklasse wordt vastgesteld en op het etiket aangegeven op basis van de rolweerstandscoëfficiënt (RRC), volgens de hieronder gespecificeerde schaal van "A" tot en met "G", en overeenkomstig bijlage 6 bij VN/ECE-reglement nr. 117 en de latere wijzigingen daarvan, waarbij de testlaboratoria op elkaar worden afgestemd volgens de procedure van bijlage VI.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel A – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De F-klasse voor C1-, C2- en C3-banden mag na de volledige toepassing van de bepaling inzake de typegoedkeuringsvoorschriften van Verordening (EG) nr. 661/2009 niet meer in de handel worden gebracht en wordt in het grijs op het etiket weergegeven.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel A – tabel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

C1-banden

C2-banden

C3-banden

RRC in kg/t

Energie-efficiëntieklasse

RRC in kg/t

Energie-efficiëntieklasse

RRC in kg/t

Energie-efficiëntieklasse

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Amendement

C1-banden

C2-banden

C3-banden

RRC in kg/t

Energie-efficiëntieklasse

RRC in kg/t

Energie-efficiëntieklasse

RRC in kg/t

Energie-efficiëntieklasse

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Leeg

D

Leeg

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel B – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De klasse grip op nat wegdek wordt vastgesteld en op het etiket aangegeven op basis van de index van grip op nat wegdek (G), volgens de in onderstaande tabel gespecificeerde schaal van „A” tot en met „G”, en wordt berekend overeenkomstig punt 2 en gemeten overeenkomstig bijlage 5 bij VN/ECE-reglement nr. 117.

1.  De klasse grip op nat wegdek wordt vastgesteld en op het etiket aangegeven op basis van de index van grip op nat wegdek (G), volgens de in onderstaande tabel gespecificeerde schaal van "A tot en met "G", en wordt berekend overeenkomstig punt 2 en overeenkomstig bijlage 5 bij VN/ECE-reglement nr. 117.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel B – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De F-klasse voor C1-, C2- en C3-banden mag na de volledige toepassing van de bepaling inzake de typegoedkeuringsvoorschriften van Verordening (EG) nr. 661/2009 niet meer in de handel worden gebracht en wordt in het grijs op het etiket weergegeven.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel B – punt 2 – tabel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

C1-banden

C2-banden

C3-banden

G

Klasse grip op nat wegdek

G

Klasse grip op nat wegdek

G

Klasse grip op nat wegdek

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Leeg

G

Leeg

G

G ≤ 0,64

G

Amendement

C1-banden

C2-banden

C3-banden

G

Klasse grip op nat weg-dek

G

Klasse grip op nat weg-dek

G

Klasse grip op nat wegdek

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Leeg

D

Leeg

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel C – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

C  Klassen en gemeten waarde van de rolgeluidemissie

C  Klassen en waarde van de rolgeluidemissie

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel C – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De gemeten waarde van de rolgeluidemissie (N) wordt uitgedrukt in decibel en berekend overeenkomstig bijlage 3 bij VN/ECE-reglement nr. 117.

De waarde van de rolgeluidemissie (N) wordt uitgedrukt in decibel overeenkomstig bijlage 3 bij VN/ECE-reglement nr. 117.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel C – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De rolgeluidemissieklasse moet als volgt worden vastgesteld en op het etiket worden aangegeven op basis van de grenswaarden (LV) in deel C van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 661/2009.

De rolgeluidemissieklasse moet als volgt worden vastgesteld en op het etiket worden aangegeven overeenkomstig de grenswaarden (LV) in fase 2 zoals vastgesteld in VN/ECE-reglement nr. 117.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel C – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

N in dB

N in dB

Rolgeluidemissieklasse

Rolgeluidemissieklasse

 

 

N ≤ LV - 6

N ≤ LV - 3

 

 

LV - 6 < N ≤ LV - 3

LV - 3 < N ≤ LV

 

 

N > LV - 3

N > LV

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel D – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De prestaties op sneeuw worden getest overeenkomstig bijlage 7 bij VN/ECE-reglement nr. 117.

De prestaties op sneeuw worden op het etiket vermeld overeenkomstig bijlage 7 bij VN/ECE-reglement nr. 117.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel D – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een band die aan de in VN/ECE-reglement nr. 117 genoemde minimale sneeuwindexwaarden voldoet, wordt ingedeeld als sneeuwband, en het volgende pictogram wordt op het etiket vermeld.

Een band die aan de in VN/ECE-reglement nr. 117 genoemde minimale sneeuwindexwaarden voldoet, wordt ingedeeld als sneeuwband, en het volgende pictogram kan op het etiket worden vermeld.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel E – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De prestaties op ijs worden getest overeenkomstig ISO 19447.

De prestaties op ijs worden op het etiket vermeld overeenkomstig ISO 19447.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel E – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een band die aan de in ISO 19447 genoemde minimale ijsindexwaarden voldoet, wordt ingedeeld als ijsband, en het volgende pictogram wordt op het etiket vermeld.

Een band die aan de in ISO 19447 genoemde minimale ijsindexwaarden voldoet en is goedgekeurd overeenkomstig de vereisten in VN/ECE-reglement nr. 117 met betrekking tot prestaties op sneeuw, wordt ingedeeld als ijsband, en het volgende pictogram kan op het etiket worden vermeld.

(1)

PB C 62 van 15.2.2019, blz. 280.


TOELICHTING

De Unie is vastbesloten een energie-unie met een toekomstgericht klimaatbeleid op te bouwen. Energie-efficiëntie is een cruciaal aspect van het beleidskader voor klimaat en energie 2030 van de Unie en is essentieel voor de matiging van de vraag naar energie.

Door middel van energie-etikettering kunnen de klanten geïnformeerde keuzes maken op basis van het energieverbruik van energiegerelateerde producten. Informatieverstrekking over efficiënte en duurzame energiegerelateerde producten levert een belangrijke bijdrage aan energiebesparing en aan lagere energiefacturen en bevordert tevens innovatie en investeringen op het gebied van de vervaardiging van energie-efficiëntere producten. Als de efficiëntie van energiegerelateerde producten wordt verbeterd dankzij een geïnformeerde keuze van de klant en de harmonisering van daarmee samenhangende voorschriften op Unieniveau, hebben ook de producenten, de industrie en de economie van de Unie daar in het algemeen profijt van.

In november 2012 werd voor het eerst wetgeving ingevoerd uit hoofde waarvan alle banden moeten worden voorzien van etiketten met informatie over hun brandstofefficiëntie, grip op nat wegdek en de hoeveelheid rolgeluid die wordt geproduceerd.

Banden zijn veel meer dan alleen een energieproduct, ze zijn ook een actief veiligheidselement, aangezien ze het enige contactpunt vormen tussen het voertuig en de weg. Bovendien bestaat er spanning tussen de milieuprestaties en veiligheid.

Een ambitieuze verordening moet consequent het geschikte rechtsinstrument opleggen, aangezien hierbij duidelijke en gedetailleerde regels worden opgelegd die niet op uiteenlopende wijze door de lidstaten kunnen worden omgezet, waardoor een hogere mate van harmonisering in de hele Unie wordt gewaarborgd. Doordat het regelgevingskader op het niveau van de Unie en niet op het niveau van de lidstaten wordt geharmoniseerd, dalen de kosten voor fabrikanten, ontstaat een gelijk speelveld en wordt het vrije verkeer van goederen op de hele interne markt gewaarborgd.

De rapporteur steunt met name de elementen van het voorstel die gericht zijn op het versterken van de het markttoezicht door middel van sancties en straffen, het vergroten van de zichtbaarheid van het etiket – vooral met betrekking tot verkoop op afstand – en het invoeren van sterkere verplichtingen voor de lidstaten.

In dit verband is de rapporteur van mening dat een meer ambitieuze aanpak betere resultaten zou opleveren. Hij wil de regelgeving voor etikettering versterken, door verplicht te stellen dat bandenetiketten in alle situaties aan autobestuurders worden getoond, en dat ze informatie bevatten over de prestaties op sneeuw en ijs. Voor elke schaalaanpassing moet de Commissie een passende voorbereidende studie uitvoeren.

De rapporteur is van mening dat bij de tenuitvoerlegging van deze verordening producenten genoeg tijd moet worden gegeven om aan het voorspelbare stelsel te voldoen, waarbij de parameters kunnen worden aangepast aan de technische vooruitgang.


ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (22.11.2018)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Rapporteur voor advies: Adina-Ioana Vălean

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Banden hebben een aantal kenmerken die elkaar onderling beïnvloeden. Het verbeteren van één parameter, zoals de rolweerstand, kan nadelige gevolgen hebben voor andere parameters, zoals de grip op nat wegdek, en het verbeteren van de grip op nat wegdek kan dan weer nadelige gevolgen hebben voor de rolgeluidemissies. De bandenfabrikanten moeten worden aangemoedigd om alle parameters te optimaliseren boven de reeds gehaalde normen.

(5)  Banden hebben een aantal kenmerken die onderling samenhangen. Het verbeteren van één parameter, zoals de rolweerstand, kan nadelige gevolgen hebben voor andere parameters, zoals de grip op nat wegdek, en het verbeteren van de grip op nat wegdek kan dan weer nadelige gevolgen hebben voor de rolgeluidemissies. De bandenfabrikanten moeten worden aangemoedigd om alle parameters te optimaliseren boven de reeds gehaalde normen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  De slijtage van banden tijdens het gebruik is een belangrijke bron van microplastics, die schadelijk zijn voor het milieu; derhalve wordt in de mededeling van de Commissie "Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie"16 aangegeven dat het onopzettelijk vrijkomen van microplastics uit banden moet worden tegengegaan, onder andere door voorlichtingsmaatregelen zoals etikettering en minimumeisen voor banden. Er is momenteel echter geen geschikte testmethode voorhanden om de slijtage van banden te meten. Daarom moet de Commissie opdracht geven tot de ontwikkeling van een dergelijke methode, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met alle geavanceerde, internationaal ontwikkelde of voorgestelde normen of verordeningen, teneinde zo spoedig mogelijk een geschikte testmethode vast te stellen.

(13)  De slijtage van banden tijdens het gebruik is een belangrijke bron van microplastics, die schadelijk zijn voor het milieu; derhalve wordt in de mededeling van de Commissie "Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie"16 aangegeven dat het onopzettelijk vrijkomen van microplastics uit banden moet worden tegengegaan, onder andere door voorlichtingsmaatregelen zoals etikettering en minimumeisen voor banden. De toepassing van etiketteringsvoorschriften ten aanzien van de mate van slijtage van banden zou aanzienlijke voordelen voor de menselijke gezondheid en het milieu met zich meebrengen. Daarom moet de Commissie zo snel mogelijk een geschikte testmethode invoeren om de slijtage van banden te meten, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met alle geavanceerde, internationaal ontwikkelde of voorgestelde normen of verordeningen, teneinde vóór de datum van toepassing van deze verordening parameters en informatievereisten inzake de slijtage van banden vast te stellen.

__________________

__________________

16 COM(2018) 28 final

16 COM(2018) 28 final

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Deze verordening heeft tot doel de veiligheid, de bescherming van de gezondheid en de economische en milieuefficiëntie van het wegvervoer te verbeteren door het gebruik van brandstofefficiënte, veilige en geluidsarme banden aan te moedigen.

1.  Deze verordening heeft tot doel de veiligheid, de bescherming van de gezondheid en de economische en milieuefficiëntie van het wegvervoer te verbeteren door het gebruik van brandstofefficiënte, veilige en geluidsarme banden en een minimaal milieueffect aan te moedigen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Leveranciers zorgen ervoor dat de waarden, de daaraan gekoppelde klassen en alle extra informatie over de prestaties die zij op het etiket vermelden met betrekking tot de essentiële parameters zoals uiteengezet in bijlage I, het typegoedkeuringsproces ingevolge Verordening (EG) nr. 661/2009 hebben doorlopen.

5.  Leveranciers zorgen ervoor dat de waarden, de daaraan gekoppelde klassen, de typeaanduiding en alle extra informatie over de prestaties die zij op het etiket vermelden met betrekking tot de essentiële parameters zoals uiteengezet in bijlage I, en dat de parameters van de technische documentatie zoals uiteengezet in bijlage III, aan de typegoedkeuringsinstantie zijn voorgelegd voordat zij een band in de handel brengen. De typegoedkeuringsinstantie bevestigt de ontvangst van de documenten van de leverancier.

Motivering

In beginsel zijn het typegoedkeuringsproces en het etiketteringsproces onafhankelijke procedures. Rapportage aan de typegoedkeuringsinstanties kan evenwel een meerwaarde bieden op het gebied van controles en correcte tenuitvoerlegging. Wanneer zij alle noodzakelijke informatie ontvangen voor de banden op de markt worden gebracht, kunnen zij, indien zij dit wensen, testen uitvoeren in verband met de nauwkeurigheid van metingen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 11 bis

 

Kilometrage en slijtage

 

1.  De Commissie stelt uiterlijk 1 januari 2020 overeenkomstig artikel 13 gedelegeerde handelingen vast teneinde deze verordening aan te vullen door parameters en informatievereisten ten aanzien van de kilometrage en de slijtage van banden in te voeren.

 

2.  Hiertoe is de Commissie bevoegd gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 13 vast te stellen teneinde een geschikte testmethode te introduceren om slijtage van banden te meten.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  veranderingen aan te brengen in de inhoud en opmaak van het etiket;

Schrappen

Motivering

De inhoud en de opmaak van het etiket zijn essentiële elementen van de verordening en moeten aan de medebeslissingsprocedure worden onderworpen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  parameters of informatievereisten op te nemen in de bijlagen, met name met betrekking tot kilometrage en slijtage, op voorwaarde dat er geschikte testmethoden beschikbaar zijn;

Schrappen

Motivering

Parameters of informatievereisten met betrekking tot kilometrage en slijtage zijn essentiële elementen van de verordening en moeten aan de medebeslissingsprocedure worden onderworpen.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  nieuwe indelingsparameters op te nemen waarin de prestaties van banden die van een nieuw loopvlak zijn voorzien tot uiting komen, op voorwaarde dat een geschikte testmethode beschikbaar is en er een gepaste haalbaarheidsbeoordeling is uitgevoerd;

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk op 1 juni 2026 voert de Commissie een evaluatie uit van deze verordening en legt zij een verslag voor aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Uiterlijk op 1 juni 2022 voert de Commissie een evaluatie uit van deze verordening en legt zij een verslag voor aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 15 bis

 

Wijziging van Verordening (EG) nr. 661/2009

 

In artikel 5 van Verordening (EG) nr. 661/2009 wordt het volgende punt n bis) toegevoegd:

 

"n bis) mate van slijtage van banden".

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters

Document‑ en procedurenummers

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ENVI

11.6.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum goedkeuring

20.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

45

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

45

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters

Document- en procedurenummers

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Datum indiening bij EP

16.5.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

Geen advies

       Datum besluit

IMCO

19.6.2018

TRAN

20.6.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Michał Boni

4.7.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Datum goedkeuring

19.2.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

38

16

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Eleonora Evi, Luigi Morgano

Datum indiening

22.2.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Dan Nica, Carlos Zorrinho

16

-

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

S&D

Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

1

0

PPE

Hermann Winkler

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 11 maart 2019Juridische mededeling