Postopek : 2018/0148(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0086/2019

Predložena besedila :

A8-0086/2019

Razprave :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.10

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0230

POROČILO     ***I
PDF 269kWORD 125k
22.2.2019
PE 625.429v02-00 A8-0086/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Michał Boni

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0296),

–  ob upoštevanju člena 294(2), člena 114 in člena 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0190/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0086/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Uredbo (ES) št. 1222/2009 je primerno nadomestiti z novo uredbo, ki vključuje spremembe, uvedene leta 2011, ter s katero se spremenijo in okrepijo nekatere določbe navedene uredbe, da bi se pojasnila in posodobila njihova vsebina, ob upoštevanju tehnološkega napredka pri pnevmatikah v zadnjih letih.

(3)  Uredbo (ES) št. 1222/2009 je primerno nadomestiti z novo uredbo, ki vključuje spremembe, uvedene leta 2011, s katero se spremenijo in okrepijo nekatere določbe navedene uredbe, da bi se pojasnila in posodobila njihova vsebina, ob upoštevanju tehnološkega napredka pri pnevmatikah v zadnjih letih. Lestvice za razvrščanje glede na izkoristek goriva pa trenutno ni treba spreminjati, ker sta se ponudba in povpraševanje glede izkoristka goriva le malo spremenila. Poleg tega bi bilo treba preučiti razloge, zakaj ni prišlo do večjega razvoja, ter dejavnike nakupa, kot so cena, zmogljivost itd..

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Prometni sektor obsega tretjino porabe energije v Uniji. Cestni promet je leta 2015 prispeval približno 22 % vseh emisij toplogrednih plinov v Uniji. Pnevmatike prispevajo od 5 % do 10 % k porabi goriva, predvsem zaradi svojega kotalnega upora. Zato bi zmanjšanje kotalnega upora pnevmatik precej prispevalo k izkoristku goriva v cestnem prometu in s tem k zmanjšanju emisij.

(4)  Prometni sektor obsega tretjino porabe energije v Uniji. Cestni promet je leta 2015 prispeval približno 22 % vseh emisij toplogrednih plinov v Uniji. Pnevmatike prispevajo od 5 % do 10 % k porabi goriva, predvsem zaradi svojega kotalnega upora. Zato bi zmanjšanje kotalnega upora pnevmatik precej prispevalo k izkoristku goriva v cestnem prometu in s tem k zmanjšanju emisij ter razogljičenju v prometnem sektorju.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Da bi države članice izpolnile cilj glede zmanjšanja emisij CO2 iz cestnega prometa, je ustrezno, da v sodelovanju s Komisijo zagotovijo spodbude za inovacije v novem tehnološkem postopku za varne pnevmatike C1, C2 in C3 z velikim izkoristkom goriva.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Za pnevmatike je značilna vrsta medsebojno povezanih parametrov. Izboljšanje enega parametra, npr. kotalnega upora, lahko negativno vpliva na druge parametre, npr. oprijem na mokri podlagi, medtem ko lahko izboljšanje oprijema na mokri podlagi negativno vpliva na zunanji kotalni hrup. Proizvajalce pnevmatik bi bilo treba spodbujati k temu, da bi vse parametre izboljšali tako, da bi presegli že dosežene standarde.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Zaradi izboljšanega označevanja pnevmatik bodo potrošniki lahko pridobili več ustreznih in primerljivih informacij o izkoristku goriva, varnosti in hrupu ter bodo lahko pri nakupu novih pnevmatik sprejemali stroškovno učinkovite in okolju prijazne odločitve.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Da bi se končnim uporabnikom zagotovile informacije o učinkovitosti pnevmatik, posebej zasnovanih za sneg in led, je primerno, da se zahteva vključitev zahtev za informacije o pnevmatikah za sneg in led na oznako.

(12)  Da bi se izboljšala cestna varnost v območjih Unije s hladnejšim podnebjem in da bi se končnim uporabnikom zagotovile informacije o učinkovitosti pnevmatik, posebej zasnovanih za sneg in led, je primerno, da se zahteva vključitev zahtev za informacije o pnevmatikah za sneg in led na oznako. Pnevmatike za sneg in pnevmatike za led imajo posebne parametre, ki niso v celoti primerljivi z drugimi pnevmatikami. Da bi lahko končni uporabniki sprejemali premišljene odločitve na podlagi prejetih informacij, bi morale biti na oznaki navedene informacije o oprijemu na snegu in ledu ter koda QR. Komisija bi morala razviti lestvici za učinkovitost oprijema na snegu in ledu. Lestvici bi morali temeljiti na Pravilniku UN/ECE št. 117 za sneg in na standardu ISO 19447 za led. V vsakem primeru bi bilo treba pnevmatike, ki ustrezajo minimalnim vrednostim indeksa oprijema na snegu iz Pravilnika UN/ECE št. 117, označiti z logom 3PMSF (gora s tremi vrhovi in snežinka). Podobno bi morala pnevmatika, ki ustreza minimalnim vrednostim indeksa oprijema na ledu iz standarda ISO 19447 nositi logo, dogovorjen v skladu s tem standardom.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Obraba pnevmatik med uporabo je pomemben vir mikroplastike, ki škoduje okolju, zato Komisija v sporočilu z naslovom „Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu“16 navaja, da je treba obravnavati nenamerne izpuste mikroplastike iz pnevmatik, med drugim z ukrepi za obveščanje, kot so označevanje in minimalne zahteve za pnevmatike. Vendar primerna preskusna metoda za merjenje obrabe pnevmatike še ni na voljo. Zato bi morala Komisija naročiti njen razvoj, pri čemer bi bilo treba v celoti upoštevati najsodobnejše, mednarodno razvite ali predlagane standarde ali predpise, da bi se čim prej določila primerna preskusna metoda.

(13)  Obraba pnevmatik med uporabo je pomemben vir mikroplastike, ki škoduje okolju. Zato Komisija v sporočilu z naslovom „Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu“ navaja, da je treba obravnavati nenamerne izpuste mikroplastike iz pnevmatik, med drugim z ukrepi za obveščanje, kot so označevanje in minimalne zahteve za pnevmatike. Tako bi uporaba zahtev za označevanje glede stopnje obrabe pnevmatik prinesla precejšnje koristi za zdravje ljudi in za okolje. Zato bi morala Komisija naročiti njen razvoj, pri čemer bi bilo treba v celoti upoštevati najsodobnejše, mednarodno razvite ali predlagane standarde ali predpise, pa tudi rezultate industrijskih raziskav, da bi se čim prej določila primerna preskusna metoda.

__________________

__________________

16 COM(2018)0028

16 COM(2018)0028

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Energijsko nalepko na podlagi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta17, s katero se poraba energije izdelkov razvršča na lestvici od A do G, priznava več kot 85 % potrošnikov v Uniji, ugotovljeno pa je bilo, da nalepka uspešno promovira učinkovitejše izdelke. Zasnova oznake za pnevmatike bi morala še naprej ostati čim bolj enaka, ob upoštevanju posebnosti parametrov pnevmatik.

(15)  Energijsko nalepko na podlagi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta17, s katero se poraba energije izdelkov razvršča na lestvici od A do G, priznava več kot 85% potrošnikov v Uniji kot jasno in pregledno informacijo, ugotovljeno pa je bilo, da nalepka uspešno promovira učinkovitejše izdelke. Zasnova oznake za pnevmatike bi morala še naprej ostati čim bolj enaka, ob upoštevanju posebnosti parametrov pnevmatik.

__________________

__________________

17 Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 28.7.2017, str. 1).

17 Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 28.7.2017, str. 1).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Navajanje primerljivih informacij o parametrih pnevmatik v obliki standardne oznake bo verjetno vplivalo na končne uporabnike, da bodo kupovali varnejše, tišje pnevmatike in pnevmatike z velikim izkoristkom goriva. To pa bo verjetno spodbudilo proizvajalce pnevmatik k optimizaciji navedenih parametrov, kar bi omogočilo bolj trajnostno potrošnjo in proizvodnjo.

(16)  Navajanje primerljivih informacij o parametrih pnevmatik v obliki standardne oznake bo verjetno vplivalo na končne uporabnike, da bodo kupovali varnejše, bolj trajnostne, tišje pnevmatike in pnevmatike z velikim izkoristkom goriva. To pa bo verjetno spodbudilo proizvajalce pnevmatik k optimizaciji navedenih parametrov, kar bi omogočilo bolj trajnostno potrošnjo in proizvodnjo.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Morebitnim končnim uporabnikom bi bilo treba zagotoviti razlago vsake sestavine oznake in njenega pomena. Te informacije bi bilo treba zagotoviti v tehničnem promocijskem gradivu, na primer na spletnih mestih dobaviteljev.

(22)  Morebitnim končnim uporabnikom bi bilo treba zagotoviti razlago vsake sestavine oznake in njenega pomena. Te informacije bi bilo treba zagotoviti v tehničnem promocijskem gradivu, na primer na spletnih mestih dobaviteljev. Za tehnično promocijsko gradivo se ne bi smelo šteti, da vključuje oglase na plakatih, v časopisih in revijah ali oglase, predvajane na radiu ali televiziji.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev v Uniji je ključno, da dobavitelji in distributerji izpolnjujejo določbe o označevanju pnevmatik. Zato bi morale države članice spremljati tako skladnost z nadzorom trga in rednimi naknadnimi nadzori v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta20.

(24)  Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev v Uniji je ključno, da dobavitelji in distributerji izpolnjujejo določbe o označevanju pnevmatik. Zato bi morale države članice spremljati tako skladnost z nadzorom trga in rednimi naknadnimi nadzori v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta20, pa tudi določiti sankcije v primeru lažnega označevanja.

__________________

__________________

20 Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).

20 Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Za spremembo vsebine in oblike oznake, uvedbo zahtev v zvezi z obnovljenimi pnevmatikami, obrabo in kilometražo ter prilagoditev prilog tehničnemu napredku bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201621. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi morala Evropski parlament in Svet zlasti prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njunim strokovnjakom pa bi bilo treba omogočiti, da se sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki se ukvarjajo s pripravo delegiranih aktov.

(30)  Za spremembo vsebine in oblike oznake, uvedbo zahtev v zvezi z obnovljenimi pnevmatikami, pnevmatikami za sneg ali led, obrabo in kilometrino ter prilagoditev prilog tehničnemu napredku bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201621. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi morala Evropski parlament in Svet zlasti prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njunim strokovnjakom pa bi bilo treba omogočiti, da se sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki se ukvarjajo s pripravo delegiranih aktov.

__________________

__________________

21 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

21 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(30a)  Podatki o kilometrini in obrabi pnevmatik bodo po tem, ko bo na voljo ustrezna preskusna metoda, koristno orodje za obveščanje potrošnikov o trajnosti, življenjski dobi in nenamerni sprostitvi mikroplastike iz njihove kupljene pnevmatike. Podatek o kilometrini bi potrošnikom tudi omogočil, da bi se ozaveščeno odločali glede pnevmatik z daljšo življenjsko dobo, kar bi pripomoglo k varstvu okolja, hkrati pa bi lahko ocenili dolgoročne obratovalne stroške pnevmatik. Zato bi se podatki o kilometrini in obrabi morali dodati oznaki, kadar bo na voljo ustrezna, smiselna in ponovljiva preskusna metoda za uporabo te uredbe. Raziskave in razvoj novih tehnologij na tem področju bi se morali nadaljevati. Navedba kilometrine in obrabe pnevmatike bi pomenila korenito spremembo oznake, zato bi jo bilo treba vključiti v naslednjo revizijo te uredbe.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Za okrepitev zaupanja v oznako in zagotovitev njene točnosti bi bilo treba navedbo glede vrednosti za kotalni upor, oprijem na mokri podlagi in hrup, ki jo dobavitelji vključijo na oznako, vključiti v postopek homologacije na podlagi Uredbe (ES) št. 661/2009.

(32)  Za okrepitev zaupanja v oznako in zagotovitev njene točnosti bi bilo treba navedbo glede vrednosti za kotalni upor, oprijem na mokri podlagi, oprijem na snegu in hrup, ki jo dobavitelji vključijo na oznako, vključiti v postopek homologacije na podlagi Uredbe (ES) št. 661/2009.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32a)  Velikost oznake bi morala ostati enaka velikosti, ki je določena v Uredbi (ES) št. 1222/2009. Oznaka bi morala vključevati podrobnosti o oprijemu na snegu, oprijemu na ledu ter kodo QR.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Namen te uredbe je povečati varnost, varovanje zdravja ter gospodarsko in okoljsko učinkovitost cestnega prometa s spodbujanjem varnih pnevmatik z velikim izkoristkom goriva in nizkimi stopnjami hrupa.

1.  Namen te uredbe je spodbujati varne in trajnostne pnevmatike z velikim izkoristkom goriva in nizkimi stopnjami hrupa, ki bi lahko pripomogle k zmanjšanju vpliva na okolje in zdravje, obenem pa tudi k izboljšanju varnosti in gospodarske učinkovitosti cestnega prometa.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ta uredba se uporablja za pnevmatike C1, C2 in C3.

1.   Ta uredba se uporablja za pnevmatike C1, C2 in C3, ki se dajo na trg.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  „parameter“ pomeni parameter pnevmatike iz Priloge I, npr. kotalni upor, oprijem na mokri podlagi, zunanji kotalni hrup, oprijem na snegu ali ledu, kilometrino ali obrabo, ki ima med uporabo precejšen vpliv na okolje, varnost v cestnem prometu ali zdravje;

(19)  „parameter“ pomeni parameter pnevmatike iz Priloge I, npr. kotalni upor, oprijem na mokri podlagi, zunanji kotalni hrup, sneg ali led, kilometrino ali obrabo, ki ima med uporabo precejšen vpliv na okolje, varnost v cestnem prometu ali zdravje;

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Dobavitelji zagotovijo, da so pnevmatikam C1, C2 in C3, ki se dajo na trg, priloženi:

1.  Dobavitelji zagotovijo, da so pnevmatikam C1, C2 in C3, ki se dajo na trg, brezplačno priloženi:

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  za vsako posamezno pnevmatiko oznaka v skladu s Prilogo II v obliki nalepke, na kateri so navedeni informacije in razred za vsak parameter iz Priloge I, ter informacijski list izdelka iz Priloge IV;

(a)  za vsako posamezno pnevmatiko oznaka v skladu s Prilogo II v obliki nalepke, na kateri so navedeni informacije in razred za vsak parameter iz Priloge I, ter informacijski list izdelka iz Priloge IV; ali

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V zvezi s pnevmatikami, ki se prodajajo prek spleta, dobavitelji zagotovijo, da je oznaka prikazana v bližini cene, in da je mogoče dostopati do informacijskega lista izdelka.

2.  V zvezi s pnevmatikami, ki se oglašujejo ali prodajajo prek spleta, dobavitelji zagotovijo, da je oznaka na voljo, in da je ob nakupu vidno prikazana v bližini cene, ter da je mogoče dostopati do informacijskega lista izdelka. Oznaka se lahko prikaže z uporabo ugnezdene slike po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko, povečavi slike za zaslonu na dotik ali z uporabo podobnih tehnik.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Dobavitelji zagotovijo, da je oznaka prikazana v vsakem vizualnem oglasu za poseben tip pnevmatike, tudi na spletu.

črtano

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Dobavitelji zagotovijo, da vsako tehnično promocijsko gradivo v zvezi s posebnim tipom pnevmatike, tudi na spletu, izpolnjuje zahteve iz Priloge V.

4.  Dobavitelji zagotovijo, da vsako tehnično promocijsko gradivo v zvezi s posebnim tipom pnevmatike, tudi na spletu, izpolnjuje zahteve iz Priloge V in je v njem prikazana oznaka.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Dobavitelji zagotovijo, da se v zvezi z vrednostmi, povezanimi razredi in vsemi dodatnimi informacijami o učinkovitosti, ki jih navedejo na oznaki za bistvene parametre iz Priloge I, opravi postopek homologacije v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009.

5.  Dobavitelji zagotovijo, da se v zvezi z vrednostmi, povezanimi razredi, identifikacijsko oznako modela in vsemi dodatnimi informacijami o učinkovitosti, ki jih navedejo na oznaki za bistvene parametre iz Priloge I ter za parametre tehnične dokumentacije, določene v Prilogi III, priskrbijo homologacijskemu organu pred dajanjem pnevmatike na trg. Homologacijski organ potrdi prejem dokumentacije od dobavitelja in jo preveri.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Dobavitelji organom držav članic na zahtevo zagotovijo tehnično dokumentacijo, skladno s Prilogo III.

7.  Dobavitelji organom držav članic ali kateri koli akreditirani tretji strani na zahtevo zagotovijo tehnično dokumentacijo, skladno s Prilogo III.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  da imajo pnevmatike na prodajnem mestu na vidnem mestu oznako, skladno s Prilogo II, v obliki nalepke, ki jo zagotovijo dobavitelji v skladu s členom 4(1)(a);

(a)  da imajo pnevmatike na prodajnem mestu na vidnem mestu oznako, skladno s Prilogo II, v obliki nalepke, ki jo zagotovijo dobavitelji v skladu s členom 4(1)(a); ali

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pred prodajo pnevmatike, ki je del serije ene ali več identičnih pnevmatik, da je oznaka iz člena 4(1)(b) končnemu uporabniku jasno prikazana in je v neposredni bližini pnevmatike na prodajnem mestu.

(b)  pred prodajo pnevmatike, ki je del serije ene ali več identičnih pnevmatik, da je oznaka iz člena 4(1)(b) končnemu uporabniku jasno predstavljena in je v neposredni bližini pnevmatike na prodajnem mestu.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  da je oznaka nameščena neposredno na pnevmatiko, v celoti berljiva in nič ne ovira njene vidnosti.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Distributerji zagotovijo, da je oznaka prikazana v vsakem vizualnem oglasu za poseben tip pnevmatike, tudi na spletu.

črtano

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Distributerji zagotovijo, da vsako tehnično promocijsko gradivo v zvezi s posebnim tipom pnevmatike, tudi na spletu, izpolnjuje zahteve iz Priloge V.

3.  Distributerji zagotovijo, da vsako tehnično promocijsko gradivo v zvezi s posebnim tipom pnevmatike, tudi na spletu, izpolnjuje zahteve iz Priloge V in je v njem prikazana oznaka.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  V zvezi s pnevmatikami, ki se prodajajo neposredno prek spleta, distributerji zagotovijo, da je oznaka prikazana v bližini cene in da je mogoče dostopati do informacijskega lista izdelka.

7.  V zvezi s pnevmatikami, ki se oglašujejo ali prodajajo neposredno prek spleta, distributerji zagotovijo, da je oznaka na voljo, in da je ob nakupu prikazana v bližini cene, ter da je mogoče dostopati do informacijskega lista izdelka. Oznaka se lahko prikaže z uporabo ugnezdene slike, po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko, povečavi slike za zaslonu na dotik ali z uporabo podobnih tehnik.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členi 4, 6 in 7 o parametrih, navedenih na oznaki, se pridobijo z uporabo preskusnih in merilnih metod iz Priloge I ter postopka uskladitve laboratorijev iz Priloge VI.

Informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členi 4, 6 in 7 o parametrih, navedenih na oznaki, se pridobijo v skladu s preskusnimi metodami iz Priloge I ter postopkom uskladitve laboratorijev iz Priloge VI.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice zagotovijo, da nacionalni organi za nadzor trga vzpostavijo sistem rednih in naključnih pregledov prodajnih točk, da se zagotovi skladnost s to uredbo.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Splošni programi držav članic za nadzor trga, določeni v skladu s [členom 13 Uredbe (ES) št. 765/2008/uredbe o skladnosti in izvrševanju, predlagane v predlogu COM(2017) 795 final], vključujejo ukrepe za zagotovitev učinkovitega izvrševanja te uredbe.

3.  Splošni programi držav članic za nadzor trga, določeni v skladu s [členom 13 Uredbe (ES) št. 765/2008/uredbe o skladnosti in izvrševanju, predlagane v predlogu COM(2017)0795], vključujejo ukrepe za zagotovitev učinkovitega izvrševanja te uredbe in jih je treba okrepiti.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Obnovljene pnevmatike

 

Komisija do ... [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe] sprejme delegirane akte v skladu s členom 13, da dopolni to uredbo z uvedbo novih zahtev glede informacij v prilogah za obnovljene pnevmatike, če je na voljo primerna in izvedljiva metoda.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11b

 

Oprijem na snegu in ledu

 

Komisija do 1. junija 2020 sprejme delegirane akte v skladu s členom 13 za dopolnitev te uredbe z uvedbo parametrov in zahtev glede informacij za oprijem pnevmatik na snegu in ledu, da bi bila razvidna primerjalna učinkovitost pnevmatik v snežnih in ledenih razmerah ter da se zagotovijo posodobljene oznake v trgovinah in na spletu šest mesecev po začetku veljavnosti delegiranih aktov.

 

 

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  uvedla parametre in zahteve glede informacij za zimske pnevmatike in pnevmatike za led;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  uvedla ustrezno preskusno metodo za merjenje učinkovitosti oprijema na snegu in ledu;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  uvedla zahteve za parametre ali informacije v priloge, zlasti za kilometrino in obrabo, če so na voljo ustrezne preskusne metode;

črtano

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija med pripravo delegiranih aktov po potrebi preskusi zasnovo in vsebino oznak za posebne skupine izdelkov pri skupinah predstavnikov strank Unije, da zagotovi, da bodo oznake nedvoumno razumeli.

Komisija med pripravo delegiranih aktov preskusi zasnovo in vsebino oznak za pnevmatike pri skupinah predstavnikov strank Unije, da zagotovi, da bodo oznake nedvoumno razumeli.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija do 1. junija 2026 izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo.

Komisija do 1. junija 2022 izvede oceno te uredbe, ki jo dopolni z oceno učinka in potrošniško raziskavo, ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo. Poročilo vsebuje oceno zahtev za uvedbo novih razredov pnevmatik, novo obliko oznake ali nove parametre pnevmatik, zlasti za kilometrino in obrabo, če so na voljo ustrezne preskusne metode, in mu je po potrebi priložen zakonodajni predlog za spremembo te uredbe.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedeno poročilo vsebuje oceno o tem, kako uspešno so ta uredba in delegirani akti, sprejeti v skladu z njo, omogočili končnim uporabnikom, da izberejo učinkovitejše pnevmatike, pri čemer se upoštevajo njihovi vplivi na poslovanje, porabo goriva, varnost, emisije toplogrednih plinov in dejavnosti nadzora trga. Vsebuje tudi oceno stroškov in koristi neodvisnega in obveznega preverjanja informacij z oznake, ki ga izvajajo tretje osebe, pri čemer se upoštevajo tudi izkušnje s širšim okvirom iz Uredbe (ES) št. 661/2009.

Navedeno poročilo vsebuje oceno o tem, kako uspešno so ta uredba in delegirani akti, sprejeti v skladu z njo, omogočili končnim uporabnikom, da izberejo učinkovitejše pnevmatike, pri čemer se upoštevajo njihovi vplivi na poslovanje, porabo goriva, varnost, emisije toplogrednih plinov, dejavnosti nadzora trga in ozaveščenost potrošnikov. Vsebuje tudi oceno stroškov in koristi neodvisnega in obveznega preverjanja informacij z oznake, ki ga izvajajo tretje osebe, pri čemer se upoštevajo tudi izkušnje s širšim okvirom iz Uredbe (ES) št. 661/2009.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od 1. junija 2020.

Uporablja se od ... [12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Priloga I – del A – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razred glede na izkoristek goriva se določi in prikaže na oznaki na podlagi koeficienta kotalnega upora (KKU) v skladu z lestvico oznak „A“ do „G“, ki je določena v nadaljevanju, izmeri v skladu s Prilogo 6 k Pravilniku UN/ECE št. 117 in njegovimi naknadnimi spremembami ter uskladi po postopku iz Priloge VI.

Razred glede na izkoristek goriva se določi in prikaže na oznaki na podlagi koeficienta kotalnega upora (KKU) v skladu z lestvico oznak „A“ do „G“, ki je določena v nadaljevanju, v skladu s Prilogo 6 k Pravilniku UN/ECE št. 117 in njegovimi naknadnimi spremembami ter uskladi po postopku iz Priloge VI.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Priloga I – del A – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

F razred za pnevmatike C1, C2 in C3 se ne bo več dajal na trg po polnem izvajanju določbe o zahtevah za homologacijo Uredbe (ES) št. 661/2009 in se na oznaki prikaže v sivi barvi.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Priloga I – del A – preglednica

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Pnevmatike C1

Pnevmatike C2

Pnevmatike C3

KKU v kg/t

Razred energijske učinkovitosti

KKU v kg/t

Razred energijske učinkovitosti

KKU v kg/t

Razred energijske učinkovitosti

KKU ≤ 5,4

A

KKU ≤ 4,4

 

KKU ≤ 3,1

A

5,5 ≤ KKU ≤ 6,5

B

4,5 ≤ KKU ≤ 5,5

B

3,2 ≤ KKU ≤ 4,0

B

6,6 ≤ KKU ≤ 7,7

C

5,6 ≤ KKU ≤ 6,7

C

4,1 ≤ KKU ≤ 5,0

C

7,8 ≤ KKU ≤ 9,0

D

6,8 ≤ KKU ≤ 8,0

D

5,1 ≤ KKU ≤ 6,0

D

9,1 ≤ KKU ≤ 10,5

E

8,1 ≤ KKU ≤ 9,2

E

6,1 ≤ KKU ≤ 7,0

E

KKU ≥ 10,6

F

KKU ≥ 9,3

F

KKU ≥ 7,1

F

Predlog spremembe

Pnevmatike C1

Pnevmatike C2

Pnevmatike C3

KKU v kg/t

Razred energijske učinkovitosti

KKU v kg/t

Razred energijske učinkovitosti

KKU v kg/t

Razred energijske učinkovitosti

KKU ≤ 6,5

A

KKU ≤ 5,5

A

KKU ≤ 4,0

A

6,6 ≤ KKU ≤ 7,7

B

5,6 ≤ KKU ≤ 6,7

B

4,1 ≤ KKU ≤ 5,0

B

7,8 ≤ KKU ≤ 9,0

C

6,8 ≤ KKU ≤ 8,0

C

5,1 ≤ KKU ≤ 6,0

C

Prazno

D

Prazno

D

6,1 ≤ KKU ≤ 7,0

D

9,1 ≤ KKU ≤ 10,5

E

8,1 ≤ KKU ≤ 9,2

E

7,1 ≤ KKU ≤ 8,0

E

10,6 ≤ KKU ≤ 12,0

F

9,3 ≤ KKU ≤ 10,5

F

KKU ≥ 8,1

F

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Razred glede na oprijem na mokri podlagi se določi in prikaže na oznaki na podlagi indeksa oprijema na mokri podlagi (G) v skladu z lestvico oznak „A“ do „G“, ki je določena v preglednici v nadaljevanju, ter izračuna v skladu s točko 2 in izmeri v skladu s Prilogo 5 k Pravilniku UN/ECE št. 117.

1.  Razred glede na oprijem na mokri podlagi se določi in prikaže na oznaki na podlagi indeksa oprijema na mokri podlagi (G) v skladu z lestvico oznak „A“ do „G“, ki je določena v preglednici v nadaljevanju, ter izračuna v skladu s točko 2 in v skladu s Prilogo 5 k Pravilniku UN/ECE št. 117.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  F razred za pnevmatike C1, C2 in C3 se ne bo več dajal na trg po polnem izvajanju določbe o zahtevah za homologacijo Uredbe (ES) št. 661/2009 in se na oznaki prikaže v sivi barvi.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Priloga I – del B – točka 2 – preglednica

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Pnevmatike C1

Pnevmatike C2

Pnevmatike C3

G

Razred glede na oprijem na mokri podlagi

G

Razred glede na oprijem na mokri podlagi

G

Razred glede na oprijem na mokri podlagi

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤G ≤ 1,67

B

1,40 ≤G ≤ 1,52

B

1,25 ≤G ≤ 1,37

B

1,40 ≤G ≤ 1,54

C

1,25 ≤G ≤ 1,39

C

1,10 ≤G ≤ 1,24

C

1,25 ≤G ≤ 1,39

D

1,10 ≤G ≤ 1,24

D

0,95 ≤G ≤ 1,09

D

1,10 ≤G ≤ 1,24

E

0,95 ≤G ≤ 1,09

E

0,80 ≤G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤G ≤ 0,79

F

Prazno

G

Prazno

G

G ≤ 0,64

G

Predlog spremembe

Pnevmatike C1

Pnevmatike C2

Pnevmatike C3

G

Razred glede na oprijem na mokri podlagi

G

Razred glede na oprijem na mokri podlagi

G

Razred glede na oprijem na mokri podlagi

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤G ≤ 1,54

B

1,25 ≤G ≤ 1,39

B

1,10 ≤G ≤ 1,24

B

1,25 ≤G ≤ 1,39

C

1,10 ≤G ≤ 1,24

C

0,95 ≤G ≤ 1,09

C

Prazno

D

Prazno

D

0,80 ≤G ≤ 0,94

D

1,10 ≤G ≤ 1,24

E

0,95 ≤G ≤ 1,09

E

0,65 ≤G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Priloga I – del C – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

C  razredi in izmerjena vrednost zunanjega kotalnega hrupa

C  razredi in vrednost zunanjega kotalnega hrupa

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Priloga I – del C – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izmerjena vrednost zunanjega kotalnega hrupa (N) se izrazi v decibelih in izračuna v skladu s Prilogo 3 k Pravilniku UN/ECE št. 117.

Vrednost zunanjega kotalnega hrupa (N) se izrazi v decibelih v skladu s Prilogo 3 k Pravilniku UN/ECE št. 117.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Priloga I – del C – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razred zunanjega kotalnega hrupa se določi in prikaže na oznaki na podlagi mejnih vrednosti (LV) iz dela C Priloge II k Uredbi (ES) št. 661/2009, kot sledi.

Razred zunanjega kotalnega hrupa se določi in prikaže na oznaki v skladu z mejnimi vrednostmi (LV) druga faza iz Pravilnika UN/ECE št. 117.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Priloga I – del C – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

N v dB

N v dB

Razred zunanjega kotalnega hrupa

Razred zunanjega kotalnega hrupa

 

 

N ≤ LV – 6

N ≤ LV – 3

 

 

LV – 6 < N ≤ LV – 3

LV – 3 < N ≤ LV

 

 

N > LV – 3

N > LV

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Priloga I – del D – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Oprijem na snegu se preskusi v skladu s Prilogo 7 k Pravilniku UN/ECE št. 117.

Oprijem na snegu se označi v skladu s Prilogo 7 k Pravilniku UN/ECE št. 117.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Priloga I – del D – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pnevmatika, ki izpolnjuje minimalne vrednosti indeksa oprijema na snegu iz Pravilnika UN/ECE št. 117, se opredeli kot zimska pnevmatika, na oznako pa se vključi naslednja ikona.

Pnevmatika, ki izpolnjuje minimalne vrednosti indeksa oprijema na snegu iz Pravilnika UN/ECE št. 117, se opredeli kot zimska pnevmatika, na oznako pa se lahko vključi naslednja ikona.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Priloga I – del E – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Oprijem na ledu se preskusi v skladu s standardom ISO 19447.

Oprijem na ledu se označi v skladu s standardom ISO 19447.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Priloga I – del E – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pnevmatika, ki izpolnjuje minimalno vrednost indeksa oprijema na ledu iz standarda ISO 19447, se opredeli kot pnevmatika za led, na oznako pa se vključi naslednja ikona.

Pnevmatika, ki izpolnjuje minimalno vrednost indeksa oprijema na ledu iz standarda ISO 19447 in ima homologacijo za oprijem na snegu iz Pravilnika UN/ECE št. 117, se opredeli kot pnevmatika za led, na oznako pa se lahko vključi naslednja ikona.

(1)

UL C 62, 15.2.2019, str. 280.


OBRAZLOŽITEV

Unija je odločena, da bo vzpostavila energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost. Izkoristek goriva je bistveni element okvira podnebne in energetske politike Unije do leta 2030 ter ključen za zmanjšanje povpraševanja po energiji.

Označevanje z energijskimi nalepkami omogoča strankam, da se ozaveščeno odločajo na podlagi tega, koliko energije porabijo izdelki, povezani z energijo. Informacije o učinkovitih in trajnostnih izdelkih, povezanih z energijo, pomembno prispevajo k varčevanju z energijo ter zmanjšanju stroškov za energijo, obenem pa spodbujajo inovacije in naložbe v proizvodnjo energijsko učinkovitejših izdelkov. Izboljšanje učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo, na podlagi ozaveščenih odločitev strank in harmonizacije povezanih zahtev na ravni Unije koristi tudi proizvajalcem, industriji in celotnemu gospodarstvu Unije.

Zakonodaja je bila prvič uvedena novembra 2012 in določa, da morajo imeti vse pnevmatike oznako z informacijami o izkoristku goriva, oprijemu na mokri podlagi in vrednosti kotalnega hrupa.

Pnevmatike so veliko več kot zgolj energetski proizvod, saj so aktiven varnostni element in edina točka stika med vozilom in cesto. Poleg tega obstaja kompromis med okoljsko učinkovitostjo in varnostjo.

Ambiciozna uredba bi morala tudi dosledno določati ustrezen pravni instrument, saj vsebuje jasna in podrobna pravila, ki jih države članice ne morejo različno prenesti v nacionalno zakonodajo, s tem pa zagotavlja višjo stopnjo harmonizacije po vsej Uniji. Harmoniziran pravni okvir na ravni Unije namesto na ravni držav članic znižuje stroške proizvajalcev, zagotavlja enake konkurenčne pogoje in prosti pretok blaga na notranjem trgu.

Poročevalec podpira zlasti tiste elemente predloga, katerih cilj je okrepiti nadzor trga s sankcijami in kaznimi, povečati vidnost oznake, zlasti v zvezi s prodajo na daljavo, in uvesti strožje obveznosti za države članice.

V tem okviru poročevalec meni, da bi ambicioznejši pristop lahko prinesel boljše rezultate. Prizadeva si za okrepitev predpisov za označevanje z uvedbo obveznega prikaza oznak pnevmatik voznikom v vseh primerih in vključno z informacijami o oprijemu na snegu in ledu. Komisija bi morala pred prevrednotenjem izvesti ustrezno pripravljalno študijo.

Poročevalec meni, da bi moralo izvajanje te uredbe proizvajalcem omogočiti dovolj časa za izpolnitev zahtev predvidljive sheme, s čimer bi se lahko parametri prilagodili tehničnemu napredku.


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (22.11.2018)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Pripravljavka mnenja: Adina-Ioana Vălean

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Za pnevmatike je značilna vrsta medsebojno povezanih parametrov. Izboljšanje enega parametra, npr. kotalnega upora, lahko negativno vpliva na druge parametre, npr. oprijem na mokri podlagi, medtem ko lahko izboljšanje oprijema na mokri podlagi negativno vpliva na zunanji kotalni hrup. Proizvajalce pnevmatik bi bilo treba spodbujati k temu, da bi vse parametre izboljšali tako, da bi presegli že dosežene standarde.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Obraba pnevmatik med uporabo je pomemben vir mikroplastike, ki škoduje okolju, zato Komisija v sporočilu z naslovom „Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu“16 navaja, da je treba obravnavati nenamerne izpuste mikroplastike iz pnevmatik, med drugim z ukrepi za obveščanje, kot so označevanje in minimalne zahteve za pnevmatike. Vendar primerna preskusna metoda za merjenje obrabe pnevmatike še ni na voljo. Zato bi morala Komisija naročiti njen razvoj, pri čemer bi bilo treba v celoti upoštevati najsodobnejše, mednarodno razvite ali predlagane standarde ali predpise, da bi se čim prej določila primerna preskusna metoda.

(13)  Obraba pnevmatik med uporabo je pomemben vir mikroplastike, ki škoduje okolju, zato Komisija v sporočilu z naslovom „Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu“16 navaja, da je treba obravnavati nenamerne izpuste mikroplastike iz pnevmatik, med drugim z ukrepi za obveščanje, kot so označevanje in minimalne zahteve za pnevmatike. Uporaba zahtev za označevanje glede stopnje obrabe pnevmatik bi prinesla precejšnje koristi za zdravje ljudi in za okolje. Zato bi morala Komisija čim prej uvesti ustrezno preskusno metodo za merjenje obrabe pnevmatik, pri čemer bi bilo treba v celoti upoštevati najsodobnejše mednarodno razvite ali predlagane standarde ali predpise, da bi nove parametre in zahteve glede informacij za obrabo pnevmatik uvedli še pred datumom začetka uporabe te uredbe.

__________________

__________________

16 COM(2018)0028

16 COM(2018)0028

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Namen te uredbe je povečati varnost, varovanje zdravja ter gospodarsko in okoljsko učinkovitost cestnega prometa s spodbujanjem varnih pnevmatik z velikim izkoristkom goriva in nizkimi stopnjami hrupa.

1.  Namen te uredbe je povečati varnost, varovanje zdravja ter gospodarsko in okoljsko učinkovitost cestnega prometa s spodbujanjem varnih pnevmatik z velikim izkoristkom goriva in nizkimi stopnjami hrupa ter s čim manjšim vplivom na okolje.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Dobavitelji zagotovijo, da se v zvezi z vrednostmi, povezanimi razredi in vsemi dodatnimi informacijami o učinkovitosti, ki jih navedejo na oznaki za bistvene parametre iz Priloge I, opravi postopek homologacije v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009.

5.  Dobavitelji zagotovijo, da se homologacijskemu organu pred dajanjem pnevmatike na trg zagotovijo informacije o vrednostih, povezanih razredih, identifikacijski oznaki modela in vseh dodatnih informacijah o učinkovitosti, ki jih navedejo na oznaki za bistvene parametre iz Priloge I, in parametre iz tehnične dokumentacije iz Priloge III. Homologacijski organ potrdi prejem dokumentacije od dobavitelja.

Obrazložitev

Homologacija in označevanje sta načeloma neodvisna postopka. Vseeno pa lahko poročanje homologacijskemu organu prinese dodano vrednost glede kontrol in pravilnega izvajanja. Če bi prejeli vse potrebne informacije, še preden bi bile pnevmatike dane na trg, bi lahko po potrebi s preskusi preverili točnost meritev za oznako.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Kilometrina in obraba

 

1.  Komisija najpozneje do 1. januarja 2020 sprejme delegirane akte v skladu s členom 13, da dopolni to uredbo z uvedbo parametrov in zahtev glede informacij o kilometrini in obrabi pnevmatik.

 

2.  V ta namen se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13, da lahko uvede ustrezno preskusno metodo za merjenje obrabe pnevmatik.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  uvedla spremembe vsebine in oblike oznake;

črtano

Obrazložitev

Vsebina in oblika nalepke sta osrednja elementa uredbe, zato bi morali zanju uporabljati postopek soodločanja.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  uvedla zahteve za parametre ali informacije v priloge, zlasti za kilometrino in obrabo, če so na voljo ustrezne preskusne metode;

črtano

Obrazložitev

Parametri ali informacije o kilometrini in obrabi so osrednji elementi uredbe, zato bi morali zanje uporabljati postopek soodločanja.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  uvedla razpon parametrov, ki bodo prikazovali delovanje protektiranih pnevmatik, če je na voljo ustrezna harmonizirana preskusna metoda in je bila opravljena ocena izvedljivosti;

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija do 1. junija 2026 izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo.

Komisija do 1. junija 2022 izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Sprememba Uredbe (ES) št. 661/2009

 

V členu 5 Uredbe (ES) št. 661/2009 se doda točka (na):

 

„(na) stopnje obrabe pnevmatik“.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre

Referenčni dokumenti

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

11.6.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum sprejetja

20.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

45

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre

Referenčni dokumenti

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Datum predložitve EP

16.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

IMCO

19.6.2018

TRAN

20.6.2018

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Michał Boni

4.7.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Datum sprejetja

19.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

16

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eleonora Evi, Luigi Morgano

Datum predložitve

22.2.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Dan Nica, Carlos Zorrinho

16

-

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

S&D

Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

1

0

PPE

Hermann Winkler

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. marec 2019Pravno obvestilo