Förfarande : 2018/0148(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0086/2019

Ingivna texter :

A8-0086/2019

Debatter :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.10

Antagna texter :

P8_TA(2019)0230

BETÄNKANDE     ***I
PDF 271kWORD 131k
22.2.2019
PE 625.429v02-00 A8-0086/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Michał Boni

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0296),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 114 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0190/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2019(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0086/2019),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Det är lämpligt att ersätta förordning (EG) nr 1222/2009 med en ny förordning som innehåller ändringar som gjordes 2011 och som ändrar och förbättrar vissa av förordningens bestämmelser för att förtydliga och uppdatera innehållet med beaktande av de tekniska framsteg som gjorts på däckområdet under de senaste åren.

(3)  Det är lämpligt att ersätta förordning (EG) nr 1222/2009 med en ny förordning, som innehåller ändringar som gjordes 2011, ändrar och förbättrar vissa av förordningens bestämmelser för att förtydliga och uppdatera innehållet med beaktande av de tekniska framsteg som gjorts på däckområdet under de senaste åren. Men eftersom tillgången och efterfrågan har förändrats mycket lite i fråga om drivmedelseffektivitet behöver graderingsskalan för drivmedelseffektivitet i nuläget inte ändras. Vidare bör orsakerna till denna uteblivna utveckling och köpfaktorerna (såsom pris, prestanda osv.) undersökas.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Transportsektorn står för en tredjedel av unionens energiförbrukning. Vägtransporter stod 2015 för ungefär 22 % av unionens totala utsläpp av växthusgaser. Däcken står, framför allt på grund av sitt rullmotstånd, för 5–10 % av fordonens drivmedelsförbrukning. Detta betyder att minskat rullmotstånd kan bidra avsevärt till drivmedelseffektivare vägtransporter och därmed till minskade utsläpp.

(4)  Transportsektorn står för en tredjedel av unionens energiförbrukning. Vägtransporter stod 2015 för ungefär 22 % av unionens totala utsläpp av växthusgaser. Däcken står, framför allt på grund av sitt rullmotstånd, för 5–10 % av fordonens drivmedelsförbrukning. Detta betyder att minskat rullmotstånd kan bidra avsevärt till drivmedelseffektivare vägtransporter och därmed till minskade utsläpp och till utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  För att möta utmaningen att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter är det lämpligt att medlemsstaterna, i samarbete med kommissionen, ger incitament till utveckling av en ny teknisk process för drivmedelseffektiva och säkra C1-, C2- och C3-däck.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Däck kännetecknas av ett antal parametrar som hör ihop med varandra. Om en enskild parameter som exempelvis rullmotståndet förbättras, kan detta negativt påverka andra parametrar såsom väggreppet på vått underlag samtidigt som ett förbättrat väggrepp på vått underlag negativt kan påverka det externa däck- och vägbanebullret. Däcktillverkarna bör uppmuntras att optimera alla parametrar till nivåer som ligger över uppnådda standarder.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Bättre märkning av däck kommer att göra det möjligt för konsumenterna att få mer relevant och jämförbar information om drivmedelseffektivitet, säkerhet och buller och att ta kostnadseffektiva och miljövänliga köpbeslut när de köper nya däck.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att ge slutanvändare information om prestanda hos däck som är utformade speciellt för is- och snöunderlag, är det lämpligt att kräva att märkningen ska innehålla upplysningar om kraven för vinter- och isdäck.

(12)  För att förbättra trafiksäkerheten i kallare klimat i unionen och för att ge slutanvändare information om prestanda hos däck som är utformade speciellt för is- och snöunderlag, är det lämpligt att kräva att märkningen ska innehålla upplysningar om kraven för vinter- och isdäck. Vinter- och isdäck har specifika parametrar som inte är helt jämförbara med andra typer av däck. För att säkerställa att slutanvändarna kan fatta genomtänkta och väl underbyggda beslut bör etiketten innehålla information om väggrepp på snö och is samt QR-koden. Kommissionen bör ta fram en skala för väggrepp på snö och en för väggrepp på is. Dessa skalor bör vara baserade på Uneces föreskrifter nr 117 och ISO 19447 för snö respektive is. Under alla omständigheter bör logotypen bestående av tre bergstoppar och en snöflinga (”3PMSF”) vara präglad på ett däck som uppfyller de minimivärden för snöindex som anges i Uneces föreskrifter nr 117. På samma sätt bör ett däck som uppfyller det minimivärde för isindex som anges i ISO 19447 ha den logotyp för isdäck som överenskommits i enlighet med denna standard.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Däckens nötning vid användning ger upphov till betydande utsläpp av mikroplaster, som är skadliga för miljön, och i kommissionens meddelande ”En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi”16 framhålls därför behovet av att hantera oavsiktliga utsläpp av mikroplaster från däck, bland annat genom åtgärder som märkning och minimikrav för däck. En lämplig provningsmetod för att mäta däckens nötning saknas dock för närvarande. Kommissionen bör därför stödja utvecklingen av en sådan metod, med fullt beaktande av de senaste versionerna alla internationellt utvecklade eller föreslagna standarder eller föreskrifter, i syfte att så snart som möjligt fastställa en lämplig provningsmetod.

(13)  Däckens nötning vid användning ger upphov till betydande utsläpp av mikroplaster, som är skadliga för miljön. I kommissionens meddelande ”En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi” framhålls därför behovet av att hantera oavsiktliga utsläpp av mikroplaster från däck, bland annat genom åtgärder som märkning och minimikrav för däck. Att tillämpa märkningskrav med avseende på däckens nötningstakt skulle således innebära stora fördelar för människors hälsa och för miljön. Kommissionen bör därför stödja utvecklingen av en sådan metod, med fullt beaktande av de senaste versionerna av alla internationellt utvecklade eller föreslagna standarder eller föreskrifter samt resultatet av industriell forskning, i syfte att så snart som möjligt fastställa en lämplig provningsmetod.

__________________

__________________

16 COM(2018)0028 final.

16 COM(2018)0028 final.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Mer än 85 % av konsumenterna i unionen känner igen energietiketten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/136917, som rankar produkters energiförbrukning på en skala från ”A” till ”G”, och har visat sig vara effektiv för att främja effektivare produkter. Däcketiketten bör fortsatt i största möjliga utsträckning ha samma utformning, samtidigt som man erkänner särdragen hos däckparametrarna.

(15)  Mer än 85 % av konsumenterna i unionen känner igen energietiketten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/136917, som rankar produkters energiförbrukning på en skala från ”A” till ”G”, som ett tydligt och transparent informationsverktyg, och den har visat sig fungera väl när det gäller att främja effektivare produkter. Däcketiketten bör fortsatt i största möjliga utsträckning ha samma utformning, samtidigt som man erkänner särdragen hos däckparametrarna.

__________________

__________________

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (EUT L 198, 28.7.2017, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (EUT L 198, 28.7.2017, s. 1).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Det faktum att jämförbar information om däckparametrar tillhandahålls i form av en standardiserad märkning kommer sannolikt att påverka slutanvändarnas inköpsbeslut på ett sätt som gagnar säkrare, tystare och mer drivmedelseffektiva däck. Detta kommer i sin tur förmodligen att stimulera däcktillverkarna att optimera dessa parametrar, vilket skulle bana vägen för mer hållbar konsumtion och produktion.

(16)  Det faktum att jämförbar information om däckparametrar tillhandahålls i form av en standardiserad märkning kommer sannolikt att påverka slutanvändarnas inköpsbeslut på ett sätt som gagnar säkrare, hållbarare, tystare och mer drivmedelseffektiva däck. Detta kommer i sin tur förmodligen att stimulera däcktillverkarna att optimera dessa parametrar, vilket skulle bana vägen för mer hållbar konsumtion och produktion.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Potentiella slutanvändare bör få information som förklarar märkningens samtliga delar och deras betydelse. Denna information bör finnas i tekniskt reklammaterial, exempelvis på leverantörernas webbplatser.

(22)  Potentiella slutanvändare bör få information som förklarar märkningens samtliga delar och deras betydelse. Denna information bör finnas i tekniskt reklammaterial, exempelvis på leverantörernas webbplatser. Tekniskt reklammaterial bör inte tolkas som att det inbegriper annonsering via affischtavlor, tidningar, tidskrifter eller radio- eller tv-sändningar.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Att leverantörer och distributörer efterlever bestämmelserna om däckmärkning är av grundläggande betydelse för att säkerställa lika villkor i unionen. Medlemsstaterna bör därför övervaka efterlevnaden genom marknadskontroller och regelbundna efterhandskontroller i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200820.

(24)  Att leverantörer och distributörer efterlever bestämmelserna om däckmärkning är av grundläggande betydelse för att säkerställa lika villkor i unionen. Medlemsstaterna bör därför övervaka efterlevnaden genom marknadskontroller och regelbundna efterhandskontroller i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200820, och även fastställa sanktioner mot falsk märkning.

__________________

__________________

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  I syfte att ändra etikettens innehåll och utformning, införa krav avseende regummerade däck, nötning och körsträcka samt anpassa bilagorna till den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201621. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(30)  I syfte att ändra etikettens innehåll och utformning, införa krav avseende regummerade däck, vinter- eller isdäck, nötning och körsträcka samt anpassa bilagorna till den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201621. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

__________________

__________________

21 EUT L 123, 12.5.2016, s. 30.

21 EUT L 123, 12.5.2016, s. 30.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30a)  När en lämplig provningsmetod finns tillgänglig kommer uppgifter om körsträcka och nötning av däck att vara ett användbart verktyg för att informera konsumenterna om hållbarheten och livslängden hos, och det oavsiktliga utsläppet av mikroplaster från, det däck de köper. Information om körsträcka skulle också göra det möjligt för konsumenterna att göra ett välgrundat val om däck med längre livslängd, vilket skulle bidra till att skydda miljön och samtidigt göra det möjligt för dem att bilda sig en uppfattning om däckens driftskostnader över en längre period. Prestandauppgifter om körsträcka och nötning bör därför läggas till på etiketten när en relevant, meningsfull och reproducerbar provningsmetod blir tillgänglig för tillämpningen av denna förordning. Forskning och utveckling av ny teknik på detta område bör fortsätta. En angivelse om körsträcka och däckens nötning skulle innebära en grundläggande förändring av etiketten och bör därför göras vid nästa översyn av denna förordning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  I syfte att stärka förtroendet för märkningen och se till att den är korrekt, bör de deklarationer som leverantörerna gör på etiketten i fråga om värden för rullmotstånd, väggrepp vid vått väglag och externt däck- och vägbanebuller bli föremål för typgodkännandeförfarandet enligt förordning (EG) nr 661/2009.

(32)  I syfte att stärka förtroendet för märkningen och se till att den är korrekt, bör de deklarationer som leverantörerna gör på etiketten i fråga om värden för rullmotstånd, väggrepp vid vått väglag, väggrepp på snö och externt däck- och vägbanebuller bli föremål för typgodkännandeförfarandet enligt förordning (EG) nr 661/2009.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a)  Etikettens storlek bör vara samma som den som anges i förordning (EG) nr 1222/2009. Uppgifter om väggrepp på snö och is samt QR-koden bör anges på etiketten.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Denna förordning syftar till att göra vägtransporterna säkrare och ekonomiskt och miljömässigt effektivare genom att främja drivmedelseffektiva, säkra däck med lågt externt däck- och vägbanebuller.

1.  Denna förordning syftar till att främja drivmedelseffektiva, säkra och hållbara däck med lågt externt däck- och vägbanebuller som skulle kunna bidra till att minimera påverkan på miljö och hälsa och samtidigt förbättra vägtransporternas säkerhet och ekonomiska effektivitet.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Denna förordning ska tillämpas på C1-, C2- och C3-däck.

1.   Denna förordning ska tillämpas på C1-, C2- och C3-däck som släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  parameter: en däckparameter som anges i bilaga I, som t.ex. rullmotstånd, väggrepp på vått underlag och externt däck- och vägbanebuller, snö, is, körsträcka eller nötning, som har en betydande påverkan på miljö, trafiksäkerhet eller hälsa vid användning.

(19)  parameter: en däckparameter som anges i bilaga I, som t.ex. rullmotstånd, väggrepp på vått underlag och externt däck- och vägbanebuller, snö eller is, körsträcka eller nötning, som har en betydande påverkan på miljö, trafiksäkerhet eller hälsa vid användning.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Leverantörerna ska säkerställa att C1-, C2- och C3-däck som släpps ut på marknaden åtföljs,

1.  Leverantörerna ska säkerställa att C1-, C2- och C3-däck som släpps ut på marknaden åtföljs, kostnadsfritt,

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  i fråga om varje enskilt däck, av en etikett som överensstämmer med bilaga II i form av en dekal som anger information om och klass för var och en av de parametrar som anges i bilaga I, och av ett produktinformationsblad som anges i bilaga IV,

(a)  i fråga om varje enskilt däck, av en etikett som överensstämmer med bilaga II i form av en dekal som anger information om och klass för var och en av de parametrar som anges i bilaga I, och av ett produktinformationsblad som anges i bilaga IV, eller

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det gäller däck som säljs på internet, ska leverantörerna säkerställa att etiketten visas i närheten av priset och att produktinformationsbladet är tillgängligt.

2.  När det gäller däck som annonseras eller säljs på internet, ska leverantörerna göra etiketten tillgänglig och i en köpsituation säkerställa att etiketten visas synligt i närheten av priset och att produktinformationsbladet är tillgängligt. Etiketten får visas med hjälp av en kapslad bild, med ett musklick, när musmarkören förs över skärmen, när bilden förstoras på en pekskärm eller liknande teknik.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Leverantörer ska säkerställa att etiketten visas i alla visuella annonser för en viss typ av däck, även på internet.

utgår

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Leverantörer ska säkerställa att allt tekniskt reklammaterial, även på internet, som avser en viss typ av däck uppfyller kraven i bilaga V.

4.  Leverantörer ska säkerställa att allt tekniskt reklammaterial, även på internet, som avser en viss typ av däck visar etiketten och uppfyller kraven i bilaga V.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Leverantörer ska säkerställa att de värden, klasser och eventuella ytterligare uppgifter om prestanda som de anger på etiketten för de grundläggande parametrar som anges i bilaga I har genomgått typgodkännandeförfarandet enligt förordning (EG) nr 661/2009.

5.  Leverantörer ska säkerställa att de värden, klasser, den modellbeteckning och eventuella ytterligare uppgifter om prestanda som de anger på etiketten för de grundläggande parametrar som anges i bilaga I, samt de parametrar avseende teknisk dokumentation som anges i bilaga III, har tillhandahållits typgodkännandemyndigheten innan ett däck får släppas ut på marknaden. Typgodkännandemyndigheten ska bekräfta mottagandet av och verifiera dokumentationen från leverantören.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Leverantörer ska på begäran göra den tekniska dokumentationen enligt bilaga III tillgänglig för medlemsstaternas myndigheter.

7.  Leverantörer ska på begäran göra den tekniska dokumentationen enligt bilaga III tillgänglig för medlemsstaternas myndigheter eller en ackrediterad tredje part.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  däcken på försäljningsstället är försedda med etikett i enlighet med bilaga II i form av en dekal som tillhandahålls av leverantörerna i enlighet med artikel 4.1 a på väl synlig plats,

(a)  däcken på försäljningsstället är försedda med etikett i enlighet med bilaga II i form av en dekal som tillhandahålls av leverantörerna i enlighet med artikel 4.1 a på väl synlig plats, eller

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  det märke som anges i artikel 4.1 b visas tydligt och kan ses av slutanvändaren på försäljningsstället, i omedelbar närhet av däcket, före försäljningen av ett däck som tillhör ett parti av ett eller flera identiska däck.

(b)  det märke som anges i artikel 4.1 b presenteras för slutanvändaren och visas tydligt på försäljningsstället, i omedelbar närhet av däcket, före försäljningen av ett däck som tillhör ett parti av ett eller flera identiska däck.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  etiketten är fäst direkt på däcket och är fullt läsbar utan att något hindrar dess synlighet.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Distributörer ska säkerställa att alla visuella annonser för en viss typ av däck visar etiketten, även på internet.

utgår

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Distributörer ska säkerställa att allt tekniskt reklammaterial, även på internet, som avser en viss typ av däck, uppfyller kraven i bilaga V.

3.  Distributörer ska säkerställa att allt tekniskt reklammaterial, även på internet, som avser en viss typ av däck visar etiketten och uppfyller kraven i bilaga V.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  I fråga om däck som säljs direkt på internet, ska distributörerna säkerställa att etiketten visas i närheten av priset och att produktinformationsbladet är tillgängligt.

7.  I fråga om däck som annonseras eller säljs direkt på internet, ska distributörerna göra etiketten tillgänglig och i en köpsituation säkerställa att etiketten visas i närheten av priset och att produktinformationsbladet är tillgängligt. Etiketten får visas med hjälp av en kapslad bild, med ett musklick, när musmarkören förs över skärmen, när bilden förstoras på en pekskärm eller liknande teknik.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den information som ska tillhandahållas enligt artiklarna 4, 6 och 7 om de parametrar som anges på etiketten ska erhållas genom tillämpning av de provnings- och mätmetoder som avses i bilaga I samt det laboratorieanpassningsförfarande som avses i bilaga VI.

Den information som ska tillhandahållas enligt artiklarna 4, 6 och 7 om de parametrar som anges på etiketten ska erhållas i enlighet med de provningsmetoder som avses i bilaga I samt det laboratorieanpassningsförfarande som avses i bilaga VI.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella marknadskontrollmyndigheterna inför ett system med rutinmässiga och tillfälliga inspektioner av försäljningsställena för att säkerställa efterlevnad av denna förordning.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaternas allmänna program för marknadskontroll som inrättats i enlighet med [Article 13 of Regulation (EC) No 765/2008/Regulation on compliance and enforcement proposed under COM(2017)795] ska innefatta åtgärder för att säkerställa effektiv kontroll av efterlevnaden av den här förordningen.

3.  Medlemsstaternas allmänna program för marknadskontroll som inrättats i enlighet med [Article 13 of Regulation (EC) No 765/2008/Regulation on compliance and enforcement proposed under COM(2017)795] ska innefatta åtgärder för att säkerställa effektiv kontroll av efterlevnaden av den här förordningen och ska stärkas.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Regummerade däck

 

Kommissionen ska senast den ... [två år efter det att denna förordning träder i kraft] anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 för att komplettera denna förordning genom att införa nya informationskrav i bilagorna för regummerade däck, förutsatt att en lämplig och genomförbar metod finns tillgänglig.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 11b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11b

 

Väggrepp på snö och is

 

Kommissionen ska senast den 1 juni 2020 anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 som kompletterar denna förordning genom att införa parametrar och informationskrav för vinter- och isdäck, för att däckens prestanda på snö- och isunderlag ska kunna jämföras och de uppdaterade etiketterna visas både på försäljningsställen och på internet sex månader efter dagen för ikraftträdandet av dessa delegerade akter.

 

 

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 12 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  införa parametrar och informationskrav för vinter- och isdäck,

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 12 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  införa en lämplig provningsmetod för att mäta däckets prestanda när det gäller väggrepp på snö och is,

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 12 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  införa parametrar och informationskrav i bilagorna, särskilt för körsträcka och nötning, förutsatt att lämpliga provningsmetoder finns tillgängliga,

utgår

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om lämpligt, ska kommissionen vid förberedelsen av delegerade akter testa utformningen av och innehållet i etiketterna för specifika produktgrupper på representativa kundgrupper i unionen för att säkerställa att de verkligen förstår etiketterna.

Kommissionen ska vid förberedelsen av delegerade akter testa utformningen av och innehållet i däcketiketterna på representativa kundgrupper i unionen för att säkerställa att de verkligen förstår etiketterna.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 1 juni 2026 ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Senast den 1 juni 2022 ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning, som ska kompletteras med en konsekvensbedömning och en konsumentundersökning, och överlämna en rapport till Europaparlamentet, rådet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska innehålla en bedömning av kraven för införande av nya däckklasser, ett nytt etikettformat eller nya däckparametrar, särskilt när det gäller körsträcka och nötning, förutsatt att lämpliga provningsmetoder finns tillgängliga, och ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av denna förordning.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporten ska innehålla en bedömning av hur effektivt denna förordning och de delegerade akter som antagits enligt denna förordning gjort det möjligt för slutanvändarna att välja däck med bättre prestanda, med beaktande av deras inverkan på företag, drivmedelsförbrukning, säkerhet, utsläpp av växthusgaser och marknadskontroller. Rapporten ska också innehålla en bedömning av kostnaderna för och fördelarna med en obligatorisk verifiering genom tredje part av den information som visas på etiketten, även med beaktande av erfarenheterna från den bredare ram som tillhandahålls genom förordning (EG) nr 661/2009.

Rapporten ska innehålla en bedömning av hur effektivt denna förordning och de delegerade akter som antagits enligt denna förordning gjort det möjligt för slutanvändarna att välja däck med bättre prestanda, med beaktande av deras inverkan på företag, drivmedelsförbrukning, säkerhet, utsläpp av växthusgaser, marknadskontroller och konsumenternas medvetenhet. Rapporten ska också innehålla en bedömning av kostnaderna för och fördelarna med en obligatorisk verifiering genom tredje part av den information som visas på etiketten, även med beaktande av erfarenheterna från den bredare ram som tillhandahålls genom förordning (EG) nr 661/2009.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 17 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 1 juni 2020.

Den ska tillämpas från och med den ... [12 månader efter det att denna förordning träder i kraft].

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Drivmedelseffektivitetsklassen ska fastställas och anges på etiketten på grundval av rullmotståndskoefficienten (RRC) enligt den skala från ”A” till ”G”, som anges nedan, och mätas i enlighet med bilaga 6 till Föreskrifter nr 117 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) och dess efterföljande ändringar samt anpassas i enlighet med förfarandet i bilaga VI.

Drivmedelseffektivitetsklassen ska fastställas och anges på etiketten på grundval av rullmotståndskoefficienten (RRC) enligt den skala från ”A” till ”G”, som anges nedan, och i enlighet med bilaga 6 till Föreskrifter nr 117 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Unece) och dess efterföljande ändringar samt anpassas i enlighet med förfarandet i bilaga VI.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Däck i F-klassen för däckkategori C1, C2 och C3 ska inte längre släppas ut på marknaden efter det att typgodkännandekraven enligt förordning (EG) nr 661/2009 har genomförts fullt ut, och ska anges på etiketten i grått.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – tabell

 

Kommissionens förslag

C1-däck

C2-däck

C3-däck

RRC i kg/t

Energi-effektivitets-klass

RRC i kg/t

Energi-effektivitets-klass

RRC i kg/t

Energi-effektivitets-klass

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Ändringsförslag

C1-däck

C2-däck

C3-däck

RRC i kg/t

Energi-effektivitets-klass

RRC i kg/t

Energi-effektivitets-klass

RRC i kg/t

Energi-effektivitets-klass

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Tom

D

Tom

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Klassen avseende väggrepp på vått underlag ska fastställas och anges på etiketten på grundval av indexet för väggrepp på vått underlag (G), enligt den skala från ”A” till ”G” som anges i tabellen nedan, beräknas i enlighet med punkt 2 och mätas i enlighet med bilaga 5 till Föreskrifter nr 117 från FN/ECE.

1.  Klassen avseende väggrepp på vått underlag ska fastställas och anges på etiketten på grundval av indexet för väggrepp på vått underlag (G), enligt den skala från ”A” till ”G” som anges i tabellen nedan, beräknas i enlighet med punkt 2 och i enlighet med bilaga 5 till Uneces föreskrifter nr 117.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Däck i F-klassen för däckkategori C1, C2 och C3 ska inte längre släppas ut på marknaden efter det att typgodkännandekraven enligt förordning (EG) nr 661/2009 har genomförts fullt ut, och ska anges på etiketten i grått.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – led 2 – tabell

 

Kommissionens förslag

C1-däck

C2-däck

C3-däck

G

Klass avseende väggrepp på vått underlag

G

Klass avseende väggrepp på vått underlag

G

Klass avseende väggrepp på vått underlag

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Tom

G

Tom

G

G ≤ 0,64

G

Ändringsförslag

C1-däck

C2-däck

C3-däck

G

Klass avseende väggrepp på vått underlag

G

Klass avseende väggrepp på vått underlag

G

Klass avseende väggrepp på vått underlag

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Tom

D

Tom

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Bilaga I – del C – titel

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

C  Klass och det uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller

C  Klass och värde för externt däck- och vägbanebuller

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Bilaga I – del C – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller (N) ska anges i decibel och mätas i enlighet med bilaga 3 till Föreskrifter nr 117 från FN/ECE.

Värdet för externt däck- och vägbanebuller (N) ska anges i decibel i enlighet med bilaga 3 till Uneces föreskrifter nr 117.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Bilaga I – del C – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller ska fastställas och anges på etiketten med utgångspunkt i de gränsvärden (LV) som anges i bilaga II, del C, till förordning (EG) nr 661/2009 i enlighet med följande.

Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller ska fastställas och anges på etiketten i enlighet med de gränsvärden (LV) Etapp 2 som anges i Uneces föreskrifter nr 117.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Bilaga I – del C – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

N uttryckt i dB

N uttryckt i dB

Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller

Klass i fråga om externt däck- och vägbanebuller

 

 

N ≤ LV - 6

N ≤ LV - 3

 

 

LV - 6 < N ≤ LV-3

LV - 3 < N ≤ LV

 

 

N > LV - 3

N > LV

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Bilaga I – del D – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Väggreppet på snö ska provas i enlighet med bilaga 7 till Föreskrifter nr 117 från FN/ECE.

Väggreppet på snö ska märkas i enlighet med bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 117.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Bilaga I – del D – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett däck som uppfyller minimivärdena för snöindex som anges i Föreskrifter nr 117 från FN/ECE ska klassificeras som vinterdäck och följande bild ska anges på etiketten.

Ett däck som uppfyller minimivärdena för snöindex som anges i Uneces föreskrifter nr 117 ska klassificeras som vinterdäck och följande bild får anges på etiketten.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Bilaga I – del E – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Egenskaperna på is ska provas i enlighet med ISO 19447.

Väggreppet på is ska märkas i enlighet med ISO 19447.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Bilaga I – del E – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett däck som uppfyller minimivärdena för isindex som anges i ISO 19447 ska klassificeras som ett isdäck och följande bild ska anges på etiketten.

Ett däck som uppfyller minimivärdena för isindex som anges i ISO 19447 och typgodkänns i enlighet med väggreppet på snö i Uneces föreskrifter nr 117 ska klassificeras som ett isdäck och följande bild får anges på etiketten.

(1)

EUT C 62, 15.2.2019, s. 280.


MOTIVERING

Unionen är fast besluten att bygga en energiunion med en framåtblickande klimatpolitik. Energieffektivitet är ett centralt inslag i unionens ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och mycket viktigt för att minska energibehovet.

Energimärkning gör det möjligt för kunderna att göra väl underbyggda val med utgångspunkt i energirelaterade produkters energianvändning. Information om effektiva och hållbara energirelaterade produkter bidrar i hög grad till energibesparingar och lägre energiräkningar, och främjar samtidigt innovation och investeringar i tillverkningen av mer energieffektiva produkter. Förbättring av energirelaterade produkters effektivitet genom väl underbyggda val från kundernas sida och harmonisering på unionsnivå av krav på området gagnar även tillverkare, näringslivet och unionens ekonomi överlag.

Lagstiftningen infördes för första gången i november 2012 och föreskrev då att alla däck skulle förses med etiketter med information om deras drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått underlag och hur mycket däck- och vägbanebuller som de orsakade.

Däck är mycket mer än en energiprodukt eftersom de är en aktiv säkerhetskomponent, i och med att de är den enda kontaktpunkten mellan fordonet och vägen. Dessutom är det en avvägning mellan miljöprestanda och säkerhet.

En ambitiös förordning bör också konsekvent tillhandahålla det lämpliga rättsliga instrumentet, och ge tydliga och detaljerade regler som utesluter olikartat införlivande av medlemsstaterna och därigenom säkerställer en högre grad av harmonisering i hela unionen. Ett harmoniserat regelverk på unionsnivå snarare än på medlemsstatsnivå minskar tillverkarnas kostnader, säkerställer lika villkor och den fria rörligheten för varor på den inre marknaden.

Föredraganden stöder särskilt de delar av förslaget som syftar till att skärpa marknadskontrollen genom sanktioner och påföljder, öka etikettens synlighet, särskilt när det gäller distansförsäljning, och införa strängare skyldigheter för medlemsstaterna.

I detta sammanhang anser föredraganden att en högre ambitionsnivå skulle kunna ge bättre resultat. Han vill skärpa märkningsreglerna genom att göra det obligatoriskt att däcketiketter visas för bilister i alla situationer och att etiketten innehåller upplysningar om olika däcktypers prestanda på snö och is. Kommissionen bör före skalrevideringar genomföra en lämplig förberedande undersökning.

Föredraganden anser att genomförandet av denna förordning bör ge tillverkarna tillräckligt med tid för att rätta sig efter det förutsägbara systemet, så att parametrarna kan anpassas till den tekniska utvecklingen.


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (22.11.2018)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8‑0190/2018 – 2018/0148(COD))

Föredragande av yttrande: Adina‑Ioana Vălean

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Däck kännetecknas av ett antal parametrar som hör ihop med varandra. Om en enskild parameter som exempelvis rullmotståndet förbättras, kan detta negativt påverka andra parametrar såsom väggreppet på vått underlag samtidigt som ett förbättrat väggrepp på vått underlag negativt kan påverka det externa däck- och vägbanebullret. Däcktillverkarna bör uppmuntras att optimera alla parametrar till nivåer som ligger över uppnådda standarder.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Däckens nötning vid användning ger upphov till betydande utsläpp av mikroplaster, som är skadliga för miljön, och i kommissionens meddelande ”En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi”16 framhålls därför behovet av att hantera oavsiktliga utsläpp av mikroplaster från däck, bland annat genom åtgärder som märkning och minimikrav för däck. En lämplig provningsmetod för att mäta däckens nötning saknas dock för närvarande. Kommissionen bör därför stödja utvecklingen av en sådan metod, med fullt beaktande av de senaste versionerna alla internationellt utvecklade eller föreslagna standarder eller föreskrifter, i syfte att så snart som möjligt fastställa en lämplig provningsmetod.

(13)  Däckens nötning vid användning ger upphov till betydande utsläpp av mikroplaster, som är skadliga för miljön, och i kommissionens meddelande ”En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi”16 framhålls därför behovet av att hantera oavsiktliga utsläpp av mikroplaster från däck, bland annat genom åtgärder som märkning och minimikrav för däck. Att tillämpa märkningskrav för däckens nötningstakt skulle medföra stora fördelar för människors hälsa och för miljön. Kommissionen bör därför införa en lämplig provningsmetod för att mäta däckens nötning så snart som möjligt, med fullt beaktande av de senaste versionerna alla internationellt utvecklade eller föreslagna standarder eller föreskrifter, i syfte att införa parametrar och informationskrav för däckens nötning innan denna förordning börjar tillämpas.

__________________

__________________

16 COM(2018) 28 final

16 COM(2018) 28 final

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Denna förordning syftar till att göra vägtransporterna säkrare och ekonomiskt och miljömässigt effektivare genom att främja drivmedelseffektiva, säkra däck med lågt externt däck- och vägbanebuller.

1.  Denna förordning syftar till att göra vägtransporterna säkrare och ekonomiskt och miljömässigt effektivare genom att främja drivmedelseffektiva, säkra däck med lågt externt däck- och vägbanebuller och minsta möjliga miljöpåverkan.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Leverantörer ska säkerställa att de värden, klasser och eventuella ytterligare uppgifter om prestanda som de anger på etiketten för de grundläggande parametrar som anges i bilaga I har genomgått typgodkännandeförfarandet enligt förordning (EG) nr 661/2009.

5.  Leverantörer ska säkerställa att de värden, klasser, den modellbeteckning och eventuella ytterligare uppgifter om prestanda som de anger på etiketten för de grundläggande parametrar som anges i bilaga I och att de parametrar avseende teknisk dokumentation som anges i bilaga III har tillhandahållits typgodkännandemyndigheten innan ett däck får släppas ut på marknaden. Typgodkännandemyndigheten ska bekräfta mottagandet av dokumentationen från leverantören.

Motivering

I princip är typgodkännandeförfarandet och märkningsförfarandet oberoende förfaranden. Rapportering till typgodkännandemyndigheter kan dock ge ett mervärde i fråga om kontroller och korrekt genomförande. Att få tillgång till all nödvändig information innan däcken släpps ut på marknaden skulle göra det möjligt för dem att testa huruvida angivelserna på etiketten är korrekta, om de så önskar.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Körsträcka och nötning

 

1.  Kommissionen ska senast den 1 januari 2020 anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 i syfte att komplettera denna förordning genom att införa parametrar och informationskrav för körsträcka och däckens nötning.

 

2.  Kommissionen ska i detta syfte ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 med avseende på införande av en lämplig provningsmetod för att mäta däckens nötning.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 12 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  införa ändringar av etikettens innehåll och utformning,

utgår

Motivering

Etikettens innehåll och utformning är grundläggande delar av förordningen och bör omfattas av medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 12 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  införa parametrar och informationskrav i bilagorna, särskilt för körsträcka och nötning, förutsatt att lämpliga provningsmetoder finns tillgängliga,

utgår

Motivering

Parametrar och informationskrav för körsträcka och nötning är grundläggande delar av förordningen och bör omfattas av medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 12 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  införa klassificeringsparametrar för att återspegla regummerade däcks prestanda, förutsatt att det finns en lämplig harmoniserad provningsmetod och att en genomförbarhetsbedömning har gjorts,

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 1 juni 2026 ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Senast den 1 juni 2022 ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Ändring av förordning (EG) nr 661/2009

 

I artikel 5 i förordning (EG) nr 661/2009 ska följande led läggas till som led na:

 

”na) däckens nötningstakt”.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar

Referensnummer

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

45

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben‑Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Adina‑Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar

Referensnummer

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Framläggande för parlamentet

16.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

19.6.2018

TRAN

20.6.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Michał Boni

4.7.2018

 

 

 

Behandling i utskott

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Antagande

19.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

16

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eleonora Evi, Luigi Morgano

Ingivande

22.2.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Dan Nica, Carlos Zorrinho

16

-

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

S&D

Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

1

0

PPE

Hermann Winkler

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 mars 2019Rättsligt meddelande