Процедура : 2017/0333R(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0087/2019

Внесени текстове :

A8-0087/2019

Разисквания :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.17

Приети текстове :

P8_TA(2019)0218

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД     
PDF 217kWORD 74k
26.2.2019
PE 630.626v02-00 A8-0087/2019

относно предложението за регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд

(COM(2017)0827 – C8‑0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Комисия по бюджети

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Владимир Манка, Педру Силва Перейра

(Съвместни заседания на комисии – член 55 от Правилника за дейността)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

относно предложението за регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд

(COM(2017)0827 – C8‑0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд (COM(2017)0827),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно възможното развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно подобряването на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон(2),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 юли 2018 г. относно предложенията за реформа на Икономическия и паричен съюз (ИПС),

–  като взе предвид писмото от председателя на Еврогрупата до председателя на Европейския съвет от 25 юни 2018 г. относно по-нататъшното задълбочаване на ИПС и изявлението от срещата на върха на държавите от еврозоната от 29 юни 2018 г. относно реформата на Европейския механизъм за стабилност,

–  като взе предвид доклада на Еврогрупата до лидерите от ЕС относно задълбочаването на ИПС от 4 декември 2018 г.,

–  като взе предвид изявлението от срещата на върха на държавите от еврозоната от 14 декември 2018 г.,

–  като взе предвид съвместната позиция относно бъдещото сътрудничество между Европейската комисия и Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) от 14 ноември 2018 г.,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 11 април 2018 г. относно предложението за регламент за учредяване на Европейския паричен фонд(3),

–  като взе предвид Становище № 2/2018 на Европейската сметна палата от 18 септември 2018 г. относно одита и отчетността във връзка с предложението от 6 декември 2017 г. за създаване на Европейски паричен фонд в правната уредба на Съюза,

–  като взе предвид доклада на петимата председатели от 22 юни 2015 г. относно завършването на европейския икономически и паричен съюз, бялата книга на Комисията от 1 март 2017 г. относно бъдещето на Европа и документа за размисъл на Комисията от 31 май 2017 г. относно задълбочаването на Икономическия и паричен съюз,

–  като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2013 г. относно укрепването на европейската демокрация в бъдещия ИПС(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2014 г. относно разследващия доклад относно ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на страните от програмата за еврозоната(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно бюджетния капацитет за еврозоната(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно Mногогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси(7),

–  като взе предвид член 99, параграф 5 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид междинния доклад на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджетен контрол и на комисията по конституционни въпроси и (A8-0087/2019),

A.  като има предвид, че въвеждането на еврото е едно от най-важните политически постижения на европейския проект и крайъгълен камък на изграждането на ИПС;

Б.  като има предвид, че финансовата и икономическа криза разкри слабостите в структурата на еврозоната, подчертавайки неотложната необходимост от бързо задълбочаване на ИПС и за засилване на неговата демократична отчетност и прозрачност;

В.  като има предвид, че еврото предоставя на гражданите на ЕС защита и възможности; като има предвид, че наличието на силна и стабилна еврозона е от съществено значение за нейните членове и за ЕС като цяло;

Г.  като има предвид, че членството в обща валутна зона изисква придържане към общи правила и задължения, като посочените в Пакта за стабилност и растеж, както и общи инструменти за реагиране на тежки икономически и финансови сътресения и за насърчаване на отговорността, солидарността и на социално-икономическото сближаване във възходяща посока; като има предвид, че Договорът за създаване на Европейски механизъм за стабилност („Договорът за ЕМС“) предвижда ясна връзка с европейските механизми за макроикономически надзор, по-специално спазване на правилата на Пакта за стабилност и растеж, включително на неговите клаузи за гъвкавост, и прилагането на устойчиви и приобщаващи структурни реформи; като има предвид, че намаляването и споделянето на риска следва да вървят ръка за ръка в процеса на задълбочаването на ИПС;

Д.  като има предвид, че създаването на Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС) и последващото му преобразуване в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) представляват важна стъпка към създаването на европейски механизъм за управление на кризи, допринасяйки за укрепването на ИПС и за предоставянето на финансова помощ на няколко европейски държави, засегнати от кризата;

Е.  като има предвид, че междуправителственият характер на ЕМС се отразява върху неговия процес на вземане на решения и по-специално върху капацитета му за бързо реагиране на икономически и финансови сътресения;

Ж.  като има предвид, че бъдещото включване на ЕМС в правната уредба на ЕС следва да продължи да се разглежда като част от проекта за завършване на ИПС;

З.  като има предвид, че текущият дебат относно бъдещето на Европа и ИПС показа различия в политическите възгледи на държавите членки относно дългосрочното бъдеще на ЕМС, но също така осигурява добра основа за важна първа стъпка към засилване на неговата роля, развитие на финансовите му инструменти и подобряване на неговата ефективност и демократична отчетност като част от реформата на ЕМС; като има предвид, че разискванията относно задълбочаването на ИПС следва да доведат до политическо решение за реформиране на ЕМС;

И.  като има предвид, че в краткосрочен план реформата на ЕМС следва да допринесе за банковия съюз, осигурявайки подходящ общ фискален механизъм за подкрепа за Единния фонд за преструктуриране (ЕФП);

1.  приветства предложението на Комисията от 6 декември 2017 г. за регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд и го счита за полезен принос към текущия дебат относно бъдещето на Европа, завършването на ИПС и реформата на ЕМС; приветства по-специално предложението на Комисията за включване на ЕМС в правната уредба на ЕС;

2.  отбелязва, че функциите, които реформираният ЕМС ще изпълнява, ще бъдат от областта на икономическата политика и че използването на наименованието „Европейски паричен фонд“ (ЕПФ) може да бъде подвеждащо; отбелязва, че в своето становище от 11 април 2018 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) предлага правоприемникът на ЕМС да запази наименованието „ЕМС“; призовава, с оглед на горепосоченото, да се направи истинска и задълбочена оценка на последиците от избора на наименование на реформирания ЕМС, за да се гарантира възможно най-малко въздействие върху гладкото функциониране на реформирания ЕМС; предлага ЕМС да запази настоящото си наименование, което е известно на капиталовия пазар, за да стане ясно, че паричната политика на еврозоната остава в сферата на компетентност на ЕЦБ;

3.  подчертава, че правилното функциониране на ИПС се подкрепя от съществуването на институция, която играе ролята на „кредитор от последна инстанция“; отбелязва в този контекст положителния принос на ЕМС за преодоляване на слабостите на институционалната рамка на ИПС, а именно чрез предоставяне на финансова помощ на няколко държави членки, засегнати от финансовата криза и кризата на държавния дълг;

4.  припомня своите предишни позиции в подкрепа на включването на ЕМС в правната уредба на ЕС, което би го превърнало в пълноценен орган на ЕС; настоява, че при това включване следва също да се вземе предвид ролята на националните парламенти и че то следва да продължи да се разглежда като част от проекта за завършване на ИПС; счита, че такава интеграция би позволила управление в съответствие с общностния метод, би гарантирала пълна съгласуваност на фискалните правила и задължения, би улеснила координацията на икономическата и фискалната политика и би засилила демократичната легитимност и отчетност чрез Европейския парламент;

5.  подчертава, че ако в бъдеще се използват средства от бюджета на ЕС, Парламентът следва да разполага с политическата власт да упражнява всички приложими права за бюджетен контрол върху ЕМС в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; отбелязва, че в такъв случай Европейската сметна палата следва да се разглежда като независим външен одитор и следва да изпълнява ясна и формална роля в процедурата по освобождаване от отговорност;

6.  припомня фискалните и демократичните надзорни правомощия на националните парламенти; счита, че контролът върху реформирания ЕМС от страна на националните парламенти и Европейския парламент следва да бъде допълнително подобрен; счита, че националните парламенти следва да имат правото да получават информация относно дейността на реформирания ЕМС, както и да водят диалог с изпълнителния директор на реформирания ЕМС;

7.  отбелязва, че предложението на Комисията предизвика оживена дискусия относно неговите политически, финансови и правни последици; подчертава обаче, че тази дискусия по дългосрочната визия за институционалната рамка на ЕМС не следва да забавя спешно необходимите мерки за укрепване и прилагане на демократичната отчетност на ЕМС и на неговия капацитет в подкрепа на финансовата стабилност и сближаване и за реагиране на икономически сътресения; поради това призовава за съдържателна реформа на ЕМС в краткосрочен план чрез преразглеждане на Договора за ЕМС, без да се засягат по-амбициозните промени в бъдеще;

8.  подчертава, че основната мисия на реформирания ЕМС следва да продължи да бъде предоставянето на преходна финансова помощ на държави членки в нужда, въз основа на специфични условия, договорени в програми за корекции, и отчитайки поуките, извлечени от предишни програми за финансова помощ, управлявани от Комисията, Международния валутен фонд (МВФ) и ЕЦБ; подчертава, че за тази цел реформираният ЕМС трябва да разполага с адекватен капацитет; поради това се противопоставя на всякакви опити реформираният ЕМС да се превърне в инструмент само за банките или да се намали неговият финансов капацитет за подкрепа на държавите членки;

9.   припомня, че наличният понастоящем набор от финансови инструменти за ЕМС следва да продължи да бъде на разположение и да бъде подобрен за реформирания ЕМС, включително възможността за предоставяне на достатъчна предпазна финансова помощ, осигуряваща на държавите членки достъп до помощ преди да бъдат изправени пред големи трудности при набиране на средства на капиталовия пазар; поддържа становището, че достъпът до предпазна условна кредитна линия следва да бъде на разположение въз основа на писмо за намерение и при спазване на приложимите критерии; отбелязва, че тези финансови инструменти трябва да се използват за подпомагане на държавите членки в случай на сериозни икономически и финансови сътресения; припомня, че финансовата помощ, предоставяна на държавите членки, може да бъде допълнена с бъдещия бюджетен инструмент за сближаване и конкурентоспособност, за да се насърчи икономическото и финансовото стабилизиране, инвестициите и социално-икономическото сближаване в еврозоната във възходяща посока;

10.  подчертава, че ИПС обхваща всички държави – членки на Европейския съюз, като от всички тях, с изключение на Дания и Обединеното кралство, се изисква да приемат еврото и да се присъединят към еврозоната и поради това всеки ЕМС следва да бъде отворен за участие на всички държави – членки на ЕС;

11.  счита, че реформираният ЕМС следва да играе по-важна роля в управлението на програмите за финансова помощ, заедно с Комисията и в тясно сътрудничество с ЕЦБ, като така се гарантира повече автономност на институционалната рамка на ЕС, когато е необходимо, без да се засягат подходящите партньорства с други институции, а именно МВФ;

12.  подчертава, че реформираният ЕМС следва да разполага със свои собствени експертни познания за изготвяне и оценка на елементите съгласно своя устав; подчертава обаче, че оценката на исканията за финансова помощ от страна на ЕМС, както и вземането на решения от ЕМФ относно изготвянето на програмите за корекции в сътрудничество с други институции, по никакъв начин не следва да заменя, дублира или припокрива нормалния макроикономически и фискален надзор, предвиден във фискалните правила и разпоредби на ЕС, който трябва да остане от изключителната компетентност на Комисията;

13.  счита, че евентуалните бъдещи програми за корекции следва да отчитат социалното въздействие на предложените мерки, и като го сравняват с дългосрочното въздействие на липсата на промяна в политиката, в светлината на предходна и съществена оценка на социалното въздействие;

14.  подчертава необходимостта от осигуряване на ефикасна процедура за вземане на решения в реформирания ЕМС, особено при неотложни ситуации; призовава в този контекст за оценка на сегашната рамка за управление;

15.  призовава за бърза реформа на ЕМС, която също да предефинира неговата роля, функции и финансови инструменти, така че реформираният ЕМС да може да предлага подкрепа за ликвидността в случай на преструктуриране и да служи като финансова предпазна мярка за Единния фонд за преструктуриране; призовава общият механизъм за подкрепа да стане оперативен възможно най-скоро, до 2020 г., при договорените условия, и във всеки случай преди 2024 г.;

16.  подчертава риска, произтичащ от забавянето на задълбочаването на банковия съюз; приветства заключенията на доклада на Еврогрупата до лидерите от ЕС относно задълбочаването на ИПС от 4 декември 2018 г., който беше подкрепен във всичките му елементи на срещата на върха на държавите от еврозоната на 14 декември 2018 г.; приветства по-специално предвиденото ускоряване на въвеждането на общия предпазен механизъм за Единния фонд за преструктуриране, при условие че е постигнат достатъчен напредък в областта на намаляването на риска, който предстои да бъде оценен през 2020 г., и одобряването на договореностите за реформата на ЕМС; припомня предходната си позиция относно необходимостта от завършване на Европейската схема за застраховане на депозитите (ЕСЗД), като признава, че намаляването на риска и споделянето на риска следва да вървят ръка за ръка; отбелязва, че не е постигнат незабавен резултат по отношение на бъдещия бюджет на еврозоната и функцията за стабилизиране, но взема надлежно предвид мандата за работа по бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност; подчертава, че е постигнат значителен напредък в областта на намаляването на риска; припомня също, че Парламентът допринесе значително, за да стане това възможно, по-специално по отношение на банковия пакет и пруденциалния предпазен механизъм за необслужваните кредити;

17.  предлага създаването на протокол за временен меморандум за сътрудничество между ЕМС и Парламента с незабавно действие за подобряване на междуинституционалния диалог и укрепване на прозрачността и отчетността на ЕМС, като се уточнят правата на Парламента и неговите членове по отношение на въпросите, поставяни на реформирания ЕМС, редовните изслушвания, правата на номиниране и подходящите права за бюджетен контрол; припомня своето искане за междуинституционално споразумение за икономическо управление; подчертава, че изпълнителният директор на реформирания ЕМС следва да бъде избран от Европейския парламент по предложение на Съвета и да се отчита пред него; настоятелно призовава за осигуряване на баланс между половете в състава на реформираните ръководни органи на ЕМС;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, Комисията, Съвета, Еврогрупата, Европейската централна банка, изпълнителния директор на Европейския механизъм за стабилност, както и на парламентите и правителствата на държавите членки.

(1)

ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 201.

(2)

OВ C 252, 18.7.2018 г., стp. 215.

(3)

ОВ С 220, 25.6.2018 г., стр. 2.

(4)

ОВ C 65, 19.2.2016 г., стр. 96.

(5)

OВ C 378, 9.11.2017 г., стр. 182.

(6)

ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 235.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2018)0226.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (17.1.2019)

на вниманието на комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд

(COM(2017)08272017/0333R(APP))

Докладчик по становище: Кътълин Сорин Иван

PA_Consent_Interim

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси, като водещи комисии, да включат в своя доклад следните предложения:

А.  като има предвид, че условията и каналите за отчетност трябва да бъдат ясно определени при създаването на новия Европейски паричен фонд (ЕПФ);

Б.  като има предвид, че прозрачността е ключов компонент от доброто управление както при вземането на решения, така и при изпълнението на институционални решения;

В.  като има предвид, че парламентарното измерение на бъдещия ЕПФ следва да бъде ясно гарантирано чрез отразяване на текущите практики, прилагани от Международния валутен фонд, Световната търговска организация и Световната банка, посредством парламентарни мрежи или диалог;

Г.  като има предвид, че насоките за добро управление на Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) следва да бъдат посочвани при разглеждането на правилата за външния одит;

Д.  като има предвид, че държавите членки и националните органи не могат да се справят сами със системните рискове, породени от държава членка, във връзка с финансовата стабилност на Съюза:

1.  приветства новия набор от мерки, предложени от Комисията за завършване на Икономическия и паричен съюз (ИПС), в съответствие с дългогодишната позиция на Парламента за интегриране на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) в правната рамка на ЕС; счита, че всеки един от трите стълба на банковия съюз следва да спомага за задълбочаване на глобалната финансова структура;

2.  приветства преобразуването на спасителния фонд на еврозоната по линия на ЕМС в Европейски паричен фонд (ЕПФ), в обхвата на правната рамка на Съюза, като тази институционална основа представлява ключова стъпка за развитие на цялостната реформа и задълбочаване на ИПС;

3.  отбелязва, че използването на общностния метод в настоящото предложение е силен двигател за укрепване на демократичната легитимност на процеса за вземане на решения в ЕС и на европейската интеграция;

4.  счита, че това развитие ще даде възможност за изготвяне на стабилна рамка за отчетност, с разширен парламентарен контрол, въз основата на преглед и становища за външния одит;

5.  припомня, че при всяко по-нататъшно развитие в структурата на Съюза във връзка със създаването на нова институция следва винаги да се вземат предвид въпросите, свързани с демократичната отчетност на ЕС и политическия надзор, с повишена прозрачност, ясни разпоредби за публичния одит (включително всички измерения на публичния одит, т.е. финансовия компонент, компонента за съответствие и компонента за изпълнение) и ефективността на дейностите; счита, че комбинацията от тези елементи ще допринесе за укрепване на парламентарната легитимност на икономическото управление на ЕС;

6.  подчертава, че по отношение на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) Европейската сметна палата понастоящем не разполага с утвърдени одитни правомощия и че не съществува официална отчетност пред Парламента;

7.  подчертава, че становището на Парламента следва да бъде чуто, тъй като новият ЕПФ ще се занимава с въпроси, които ще оказват въздействие върху управлението на ЕС или глобалното управление и ще засягат европейските граждани; счита освен това, че националните парламенти на европейските държави следва да бъдат част от веригата за отчетност при разглеждането на политиките на държавите – членки на ЕС;

8.  счита, че публичните одитори следва да осигурят гаранции по отношение на публичното измерение и въздействието на бъдещия ЕПФ, като Европейската сметна палата получи ясна роля при процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, в съответствие с член 287 от ДФЕС;

9.  предлага ЕПФ да бъде натоварен със задачата да оценява и отправя препоръки относно прилагането на фискалната рамка на Съюза и целесъобразността на настоящата фискална позиция в еврозоната и на национално равнище, за да се гарантира извършването на независими оценки на бюджетите и икономическите прогнози на държавите членки;

10.  изисква предложението на Комисията да включва ясна разпоредба, че Европейската сметна палата е външният одитор на ЕПФ, с изрично определение на нейните правомощия;

11.  призовава Парламентът да играе активна роля в процеса на назначаване на изпълнителния директор на ЕПФ и гарантиране на неговата отчетност, по-специално чрез задължението за ежегодно докладване пред Парламента;

12.  счита, че както всички други институции и органи на ЕС, ЕПФ следва да докладва редовно на Парламента и да подлежи на редовен надзор и оценка на неговите дейности във връзка с доброто финансово управление;

13.  призовава обменът и потокът на информация между Парламента и бъдещия ЕПФ да бъдат ясно определени чрез меморандум за разбирателство.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Учредяване на Европейски паричен фонд

Позовавания

2017/0333R(APP)

Водещи комисии

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Дадено становище

Дата на обявяване в заседание

CONT

5.7.2018

Докладчик по становище

Дата на назначаване

Cătălin Sorin Ivan

9.10.2018

Дата на приемане

13.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Henna Virkkunen

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (23.1.2019)

на вниманието на комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд

(COM(2017)0827 – C8 – 2017/0333R(APP))

Докладчик по становище: Данута Мария Хюбнер

PA_Consent_Interim

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси, като водещи комисии, да включат в своя доклад следните предложения:

1.  приветства предложението за интегрирането на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) в правния ред на ЕС; припомня, че това интегриране трябва да се придружава от подходяща демократична отчетност; отбелязва, че единствено подобно интегриране би гарантирало управлението на механизма в съответствие с общностния метод, би позволило пълна съгласуваност на фискалните правила и задължения, би улеснило координацията на фискалната и икономическата политика и би засилило демократичната легитимност и отчетност чрез Европейския парламент; припомня, че правомощията на правоприемника на ЕМС не следва по никакъв начин да заменят, дублират или припокриват нормалния макроикономически и фискален надзор, предвиден във финансовите правила и разпоредби на ЕС, който трябва да остане от изключителната компетентност на Комисията, като същевременно се зачита автономията на правоприемника на ЕМС;

2.  отбелязва, че функциите, които ще бъдат упражнявани от правоприемника на ЕМС, ще бъдат част от икономическата политика и че използването на наименованието „Европейски паричен фонд“ (ЕПФ) може да бъде подвеждащо в това отношение; освен това отбелязва, че правоприемникът на ЕМС ще изпълнява задачи, които излизат извън рамките на самото плащане; отбелязва, че в своето становище Европейската централна банка (ЕЦБ) предложи правоприемникът на ЕМС да запази наименованието „ЕМС“; отбелязва, че съкращението „ESF“ носи риск от объркване на бъдещия Европейски фонд за стабилност с Европейския социален фонд; с оглед на горепосоченото, призовава да се извърши правилна и цялостна оценка на последиците от избора на наименование за правоприемника на Европейския механизъм за стабилност преди да се вземе такова решение;

3.  припомня, че паричната политика в Съюза е от изключителната компетентност на ЕЦБ;

4.  счита, че като се има предвид цялата институционална структура на ЕС и еврозоната, системата на Международния валутен фонд (МВФ) не следва да бъде изцяло транспонирана в правната рамка на ЕС;

5.  припомня, че предложението на Комисията предвижда създаването на правоприемник на ЕМС като орган на ЕС, при което ЕМС се отчита пред Европейския парламент и Съвета и подлежи на съдебен контрол от страна на Съда на Европейския съюз; отбелязва предложените разпоредби относно отчетността на бъдещия правоприемник на ЕМС;

6.  счита, че съответната рамка за отчетност за бъдещия правоприемник на ЕМС следва да се отнася до икономическото управление като цяло; припомня отправеното от Парламента искане за междуинституционално споразумение в тази област;

7.  счита, че всяко временно споразумение между Европейския парламент и правоприемника на ЕМС би изпратило сигнал, който увеличава автономността на последния, докато твърдата позиция на Парламента е, че то следва да бъде включено в Договора и правния ред на ЕС, както се предлага от Комисията;

8.  изисква Европейският парламент да бъде информиран незабавно и по подходящ начин за решенията, които са били взети от правоприемника на ЕМС и одобрени от Съвета; настоятелно призовава бъдещия изпълнителен директор на правоприемника на ЕМС да поддържа прозрачен и редовен диалог с комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент;

9.  подчертава, че пълната, точна и навременна информация е предпоставка за подходяща отчетност; поради това настоява за установяването на възможно най-висок стандарт на прозрачност и отчетност в бъдещото междуинституционално споразумение между правоприемника на ЕМС и Европейския парламент относно решенията на правоприемника на ЕМС, контекста на тези решения, достъпа до документите на правоприемника на ЕМС и протоколите от неговите разисквания;

10.  подчертава необходимостта от демократична отчетност на бъдещия Съвет на директорите на правоприемника на ЕМС; изразява съжаление относно липсата на институционално участие в предложената процедура за подбор на членовете му и призовава за включването на Европейския парламент и Европейския съвет в решението за тяхното назначаване;

11.  изисква на Европейската сметна палата да бъде дадена ясна и официална роля в процедурата по освобождаване от отговорност на правоприемника на ЕМС, както и съответните доклади да бъдат разглеждани от Европейския парламент;

12.  призовава да се полагат усилия за осигуряване на балансиран от гледна точка на половете състав на управляващите органи на правоприемника на ЕМС и в краткия списък с кандидати за длъжността изпълнителен директор;

13.  разбира, че е необходимо държавите членки да участват в процедурите за вземане на решения, които оказват въздействие върху фискалните ресурси; подчертава обаче, че правоприемникът на ЕМС е инструмент за управление на кризи и поради това следва да може да действа бързо; призовава за постигане на правилния баланс между осигуряването на демократичен контрол на правоприемника на ЕМС и неговата отчетност пред участващите държави членки, от една страна, и необходимостта да се даде възможност за бързо предприемане на необходимите действия, от друга страна; признава бюджетните правомощия на националните парламенти и отбелязва разпоредбите, които гарантират прозрачността на правоприемника на ЕМС и неговата отчетност пред националните парламенти на членовете на ЕМС и на другите участващи държави членки;

14.  призовава за иницииране на съдържателна реформа на ЕМС в краткосрочен план чрез преразглеждане на Договора за ЕМС, без да се засягат по-амбициозните промени в бъдеще; отбелязва, че тази реформа следва да се фокусира върху укрепването на ИПС и подобряването на процедурата за вземане на решения, особено в неотложни ситуации;

15.  отбелязва, че както включването на ЕМС, така и въвеждането на правоприемника на ЕМС променят институционалната структура на ЕС; поради това призовава въпросът да бъде включен в по-широките дискусии относно евентуалното бъдещо преразглеждане на Договорите.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Учредяване на Европейския паричен фонд

Позовавания

2017/0333R(APP)

Водещи комисии

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

13.9.2018

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Danuta Maria Hübner

24.9.2018

Разглеждане в комисия

6.12.2018

 

 

 

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michael Gahler, Jarosław Wałęsa

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

15

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, György Schöpflin, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

4

-

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

3

0

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Markus Pieper

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Учредяване на Европейския паричен фонд

Позовавания

2017/0333R(APP)

Дата на консултацията / искането за одобрение

27.6.2018

 

 

 

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

5.7.2018

ECON

5.7.2018

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

CONT

5.7.2018

AFCO

13.9.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Vladimír Maňka

5.7.2018

Pedro Silva Pereira

5.7.2018

 

 

Разглеждане в комисия

26.11.2018

29.1.2019

 

 

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

59

25

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Arnott, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Gérard Deprez, André Elissen, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Esteban González Pons, Brian Hayes, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, John Howarth, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wolf Klinz, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Ralph Packet, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Răzvan Popa, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Karine Gloanec Maurin, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Jörg Meuthen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck, Auke Zijlstra

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Ole Christensen, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Esther Herranz García, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Danilo Oscar Lancini, Jo Leinen, Marian-Jean Marinescu, Josep-Maria Terricabras, Henna Virkkunen

Дата на внасяне

26.2.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

59

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Brian Hayes, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Henna Virkkunen

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Ole Christensen, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Karine Gloanec Maurin, Sylvie Guillaume, Iris Hoffmann, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alex Mayer, Răzvan Popa, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

25

-

ECR

Ashley Fox, Bernd Kölmel, Ralph Packet, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Jonathan Arnott, Jörg Meuthen, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

André Elissen, Danilo Oscar Lancini, Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis

NI

Eleftherios Synadinos

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Monika Vana

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 7 март 2019 г.Правна информация