Procedure : 2017/0333R(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0087/2019

Indgivne tekster :

A8-0087/2019

Forhandlinger :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.17

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0218

INTERIMSBETÆNKNING     
PDF 184kWORD 72k
26.2.2019
PE 630.626v02-00 A8-0087/2019

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Budgetudvalget

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Vladimír Maňka, Pedro Silva Pereira

(Fælles udvalgsprocedure – forretningsordenens artikel 55)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (COM(2017)0827),

–  der henviser til sin beslutning af 16. februar 2017 om mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur(1),

–  der henviser til sin beslutning af 16. februar 2017 om forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde på grundlag af Lissabontraktatens potentiale(2),

–  der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 5. juli 2018 om forslagene til reform af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU),

–  der henviser til skrivelse fra formanden for Eurogruppen til formanden for Det Europæiske Råd af 25. juni 2018 om en yderligere uddybning af ØMU og til erklæringen fra eurotopmødet af 29. juni 2018 om en reform af den europæiske stabilitetsmekanisme,

–  der henviser til Eurogruppens rapport til stats- og regeringscheferne af 4. december 2018 om uddybning af ØMU,

–  der henviser til erklæringen fra euro-topmødet af 14. december 2018,

–  der henviser til den fælles holdning om fremtidigt samarbejde mellem Europa-Kommissionen og ESM af 14. november 2018,

–  der henviser til Den Europæiske Centralbanks (ECB) udtalelse af 11. april 2018 om forslag til forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond(3),

–  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets udtalelse nr. 2/2018 af 18. september 2018 om revisions- og ansvarlighedsovervejelser vedrørende forslaget af 6. december 2017 om oprettelse af en europæisk monetær fond inden for EU's retlige ramme,

–  der henviser til de fem formænds rapport af 22. juni 2015 om fuldførelse af EU's Økonomiske og Monetære Union, til Kommissionens hvidbog af 1. marts 2017 om Europas fremtid og til Kommissionens oplæg af 31. maj 2017 om en dybere Økonomisk og Monetær Union,

–  der henviser til sin beslutning af 12. juni 2013 om styrkelse af europæisk demokrati i den fremtidige ØMU(4),

–  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2014 om undersøgelsen af trojkaens (ECB, Kommissionen og IMF) rolle og aktiviteter med hensyn til programlande i euroområdet(5),

–  der henviser til sin beslutning af 16. februar 2017 om budgetmæssig kapacitet for euroområdet(6),

–  der henviser til sin beslutning af 30. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 5,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til interimsbetænkning fra Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0087/2019),

A.  der henviser til, at indførelsen af euroen er et af de vigtigste politiske resultater for det europæiske projekt og en hjørnesten i opbygningen af ØMU'en;

B.  der henviser til, at den finansielle og økonomiske krise har afsløret svaghederne ved euroens konstruktion, hvilket understreger det presserende behov for en hurtig fuldførelse af ØMU'en og for en styrkelse af dens demokratiske ansvar og gennemsigtighed;

C.  der henviser til, at euroen giver EU-borgerne beskyttelse og muligheder; der henviser til, at et stærkt og stabilt euroområde er afgørende for dets medlemmer og for EU som helhed;

D.  der henviser til, at medlemskab af et fælles valutaområde kræver efterlevelse af fælles regler og fælles forpligtelser såsom de, der er fastsat i stabilitets- og vækstpagten, såvel som de fælles redskaber til at reagere på alvorlige økonomiske og finansielle slag og til fremme af ansvarlighed, solidaritet og socioøkonomisk, opadgående konvergens; der henviser til, at traktaten om oprettelse af den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM-traktaten) fastsætter en klar forbindelse med de europæiske makroøkonomiske overvågningsmekanismer, navnlig overholdelse af reglerne i stabilitets- og vækstpagten, herunder dens fleksibilitetsbestemmelser og gennemførelsen af bæredygtige og inklusive strukturreformer; der henviser til, at risikoreduktion og risikodeling bør gå hånd i hånd i forbindelse med uddybningen af ØMU'en;

E.  der henviser til, at oprettelsen af den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF) og dens senere omdannelse til den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) har været et vigtigt skridt hen imod oprettelsen af en europæisk krisestyringsmekanisme, der har bidraget til at styrke ØMU'en og yde finansiel bistand til flere kriseramte europæiske lande;

F.  der henviser til, at ESM's mellemstatslige karakter har konsekvenser for dens beslutningsproces og navnlig dens evne til at reagere hurtigt på økonomiske og finansielle slag;

G.  der henviser til, at ESM's kommende integration i EU's retlige ramme fortsat bør opfattes som en del af ØMU'ens fuldførelsesprojekt;

H.  der henviser til, at den igangværende debat om Europas fremtid og ØMU'en har fremhævet forskellige politiske holdninger blandt medlemsstaterne om ESM's fremtid på lang sigt, men at denne debat også udgør et godt udgangspunkt for et første, vigtigt skridt hen imod en styrkelse af dens rolle, udvikling af dens finansielle redskaber og forbedring af dens effektivitet og demokratiske ansvarlighed som led i ESM-reformen; der henviser til, at drøftelserne om en uddybning af ØMU'en bør resultere i en politisk løsning til reform af ESM;

I.  der henviser til, at ESM-reform på kort sigt bør bidrage til bankunionen og sikre en passende fælles finansiel bagstopperordning for Den Fælles Afviklingsfond;

1.  glæder sig over Kommissionens forslag af 6. december 2017 til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond og anser det for at være et nyttigt bidrag til den igangværende debat om Europas fremtid, uddybningen af ØMU'en og ESM-reformen; glæder sig navnlig over Kommissionens forslag om integrering af ESM i EU's retlige struktur;

2.  bemærker, at de funktioner, der skal varetages af den reformerede ESM, henhører under den økonomiske politik, og at navnet "Den Europæiske Monetære Fond" (EMF) derfor kan være vildledende; bemærker, at ECB i sin udtalelse af 11. april 2018 foreslog, at efterfølgeren til ESM skulle bevare navnet "ESM"; opfordrer i lyset af ovenstående til, at der foretages en gedigen og grundig afvejning af konsekvenserne af navnevalget for den reformerede ESM for at sikre, at den reformerede ESM kan fungere ubesværet og upåvirket af navnevalget; foreslår, at ESM bevarer sit nuværende navn, der har genkendelsesværdi på kapitalmarkederne, da det tydeliggør, at euroområdets monetære politik forbliver ECB's kompetence;

3.  understreger, at eksistensen af en institution, der fungerer som "långiver i sidste instans", er medvirkende til at understøtte, at ØMU'en fungerer efter hensigten; anerkender i denne forbindelse det positive bidrag fra ESM med hensyn til at afhjælpe svaghederne i ØMU'ens institutionelle struktur, navnlig ved at yde finansiel bistand til en række medlemsstater ramt af den globale finansielle krise og statsgældskrisen;

4.  minder om sine tidligere holdninger om tilslutning til ESM's integration i EU's retlige rammer, hvilket vil gøre den til et fuldgyldigt EU-organ; insisterer på, at denne indarbejdelse også bør tage hensyn til de nationale parlamenters rolle og fortsat forstås som en del af ØMU'ens fuldførelsesprojekt; mener, at en sådan integration vil give mulighed for forvaltning i overensstemmelse med fællesskabsmetoden, sikre fuld sammenhæng i de finanspolitiske regler og forpligtelser, lette den økonomiske og finanspolitiske samordning og øge den demokratiske legitimitet og ansvarlighed via Parlamentet;

5.  understreger, at hvis EU's budgetmidler i fremtiden er involveret, bør Parlamentet have politisk beføjelse til at udøve alle gældende budgetkontrolbeføjelser i forbindelse med ESM inden for rammerne af dechargeproceduren; bemærker, at Den Europæiske Revisionsret i givet fald bør være at betragte som den uafhængige eksterne revisor og bør gives en klar og formel rolle i dechargeproceduren;

6.  minder om de nationale parlamenters finanspolitiske og demokratiske tilsynsbeføjelser; mener, at de nationale parlamenters og Europa-Parlamentets parlamentariske kontrol med den reformerede ESM bør forbedres yderligere; er af den opfattelse, at de nationale parlamenter bør have ret til at indhente oplysninger om den reformerede EMF's aktiviteter og indlede en dialog med direktøren for den reformerede EMF;

7.  bemærker, at Kommissionens forslag har skabt en livlig debat om dens politiske, finansielle og juridiske konsekvenser; understreger imidlertid, at denne debat om den langsigtede vision for ESM's institutionelle struktur ikke bør forsinke de skridt, der er bydende nødvendige for at styrke ØMU'en og håndhæve den demokratiske ansvarlighed og kapaciteten til at fremme finansiel stabilitet og reagere på økonomiske slag; opfordrer derfor til en meningsfuld ESM-reform på kort sigt ved hjælp af en revision af ESM-traktaten, uden at dette er til hinder for en mere ambitiøs udvikling i fremtiden;

8.  understreger, at den primære opgave for den reformerede ESM fortsat bør være at yde finansiel overgangsbistand til medlemsstater, der har behov for det, på grundlag af de specifikke betingelsesrammer, der er aftalt for tilpasningsprogrammerne og under hensyntagen til de erfaringer, der er blevet indhøstet fra tidligere finansielle bistandsprogrammer ledet af Kommissionen, Den Internationale Valutafond og ECB; understreger, at den reformerede ESM skal have tilstrækkelig slagkraft til dette formål; modsætter sig derfor ethvert forsøg på at omdanne den reformerede ESM til et instrument, der udelukkende er til for banker, eller på at reducere dens finansielle kapacitet til at støtte medlemsstaterne;

9.   minder om, at den vifte af finansielle instrumenter, der står til rådighed for ESM, også bør være tilgængelig og forbedres for den reformerede EMF, herunder muligheden for at yde forebyggende finansiel bistand, der giver medlemsstaterne mulighed for at få adgang til bistand, inden de kommer ud for større vanskeligheder med at rejse midler på kapitalmarkedet; forfægter, at adgang til den forebyggende betingede kreditlinje (PCCL) bør være tilgængelig på grundlag af en hensigtserklæring og underlagt de gældende kriterier; bemærker, at disse finansielle redskaber skal anvendes til at hjælpe medlemsstaterne i tilfælde af alvorlige økonomiske og finansielle chok; minder om, at den finansielle bistand til medlemsstaterne kan suppleres med et fremtidigt budgetinstrument til konvergens og konkurrenceevne med henblik på at fremme økonomisk og finansiel stabilisering, investering og opadgående socioøkonomisk konvergens i euroområdet;

10.  understreger, at ØMU'en omfatter samtlige EU-medlemsstater, hvoraf alle, undtagen Danmark og Det Forenede Kongerige, er forpligtede til at indføre euroen og indtræde i euroområdet, og at enhver EMF derfor bør være åben for deltagelse af alle EU-medlemsstater;

11.  mener, at den reformerede ESM sideløbende med Kommissionen og i tæt samarbejde med ECB bør spille en mere fremtrædende rolle i forvaltningen af de finansielle bistandsprogrammer, idet det sikres, at EU's institutionelle rammer har større autonomi, når der er behov for det, uden at dette berører relevante partnerskaber med andre institutioner, dvs. IMF;

12.  understreger, at den reformerede ESM selv bør have den fornødne ekspertise til at kunne udarbejde og vurdere de i henhold til dens statut krævede elementer; understreger dog, at ESM's evaluering af anmodningerne om finansiel bistand samt dens beslutninger vedrørende udformningen af tilpasningsprogrammerne i samarbejde med andre institutioner på ingen måde bør erstatte, duplikere eller overlappe den normale makroøkonomiske og finanspolitiske overvågning, der er fastsat i EU's finansielle regler og bestemmelser, idet denne overvågning fortsat skal henhøre under Kommissionens enekompetence;

13.  mener, at eventuelle fremtidige tilpasningsprogrammer bør tage hensyn til de sociale konsekvenser af de foreslåede foranstaltninger, også i sammenligning med de langsigtede virkninger af en uændret politik, i lyset af en tidligere og konkret vurdering af de sociale konsekvenser;

14.  understreger nødvendigheden af at sørge for en effektiv beslutningsprocedure i den reformerede ESM, navnlig i situationer der kræver hurtig indgriben; opfordrer i forbindelse hermed til en vurdering af den nuværende ledelsesstruktur;

15.  opfordrer til en hurtig ESM-reform, der også omdefinerer dens rolle, funktioner og finansielle redskaber, således at den reformerede ESM kan tilbyde likviditetsstøtte i tilfælde af afvikling og fungere som en finansiel bagstopperordning for Den Fælles Afviklingsfond; opfordrer til, at Afviklingsfonden gøres operationel hurtigst muligt inden 2020, på de aftalte betingelser, og under alle omstændigheder inden 2024;

16.  understreger de risici, der opstår som følge af forsinkelsen af uddybningen af bankunionen; glæder sig over konklusionerne i Eurogruppens rapport om ØMU af 4. december 2018, som blev godkendt i sin fulde udstrækning på eurotopmødet den 14. december 2018; glæder sig navnlig over fremskyndelsen af indførelsen af den fælles bagstopper for Den Fælles Afviklingsfond, forudsat at der er gjort tilstrækkelige fremskridt med hensyn til risikoreduktion, som skal vurderes i 2020, og godkendelsen af term sheet for ESM-reformen; minder om sin tidligere holdning til behovet for at færdiggøre den europæiske indskudsforsikringsordning (EDIS), i erkendelse af at risikoreduktion og risikodeling bør gå hånd i hånd; bemærker, at der ikke er opnået nogen umiddelbare resultater med hensyn til det fremtidige budget for euroområdet og stabiliseringsfunktionen, men noterer sig mandatet til at arbejde på det budgetmæssige instrument for konvergens og konkurrenceevne; understreger, at der er sket væsentlige fremskridt vedrørende risikobegrænsning; minder om, at Europa-Parlamentet har bidraget væsentligt til at muliggøre dette, særlig i form af den såkaldte bankpakke og den tilsynsmæssige bagstopperordning for misligholdte lån;

17.  foreslår, at der oprettes en protokol for et foreløbigt samarbejdsmemorandum mellem ESM og Parlamentet, der skal have øjeblikkelig virkning, for at forbedre den interinstitutionelle dialog og forbedre ESM's gennemsigtighed og ansvarlighed med angivelse af Parlamentets og dets medlemmers rettigheder, for så vidt angår spørgsmål, der stilles til den reformerede ESM, regelmæssige høringer, nomineringsrettigheder og passende rettigheder til budgetkontrol; minder om sin anmodning om en interinstitutionel ordning for økonomisk styring; understreger, at den administrerende direktør for den reformerede ESM bør vælges af og aflægge rapport til Europa-Parlamentet efter forslag fra Rådet; opfordrer indtrængende til, at der sikres balance mellem kønnene i sammensætningen af de reformerede ESM-organer;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, Kommissionen, Rådet, Eurogruppen, Den Europæiske Centralbank, den administrerende direktør for Den Europæiske Stabilitetsmekanisme og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT C 252 af 18.7.2018, s. 201.

(2)

EUT C 252 af 18.7.2018, s. 215.

(3)

EUT C 220 af 25.6 2018, s. 2.

(4)

EUT C 65 af 19.2.2016, s. 96.

(5)

EUT C 378 af 9.11.2017, s. 182.

(6)

EUT C 252 af 18.7.2018, s. 235.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0226.


UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (17.1.2019)

til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond

((2017)0827 –2017/0333R(APP))

Ordfører for udtalelse: Cătălin Sorin Ivan

PA_Consent_Interim

FORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i den betænkning, det vedtager:

A.  der henviser til, at betingelserne og kanalerne for ansvarlighed skal være klart fastlagt i forbindelse med oprettelsen af den nye Europæiske Monetære Fond (EMF);

B.  der henviser til, at gennemsigtighed er et centralt element inden for god regeringsførelse, både hvad angår beslutningstagning og gennemførelse af institutionelle beslutninger;

C.  der henviser til, at den parlamentariske dimension af den fremtidige EMF bør sikres tydeligt ved at afspejle den nuværende praksis i Den Internationale Valutafond, Verdenshandelsorganisationen og Verdensbanken med parlamentariske netværk eller dialoger;

D.  der henviser til, at der bør henvises til INTOSAI's vejledning i god forvaltningspraksis, når det gælder eksterne revisionsordninger;

E.  der henviser til, at medlemsstaterne og de nationale myndigheder ikke selv kan håndtere de systemiske risici, som en medlemsstat skaber for den finansielle stabilitet i EU;

1.  glæder sig over det nye sæt foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået med henblik på at fuldføre Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en) i overensstemmelse med Parlamentets langvarige holdning om ESM's integration i EU's retlige ramme; mener, at hver af de tre søjler i bankunionen bør uddybe den globale finansielle arkitektur;

2.  glæder sig over, at euroområdets redningsfond under ESM omdannes til Den Europæiske Monetære Fond (EMF) inden for Unionens retlige ramme, da denne institutionelle forankring udgør et vigtigt skridt i udviklingen af den overordnede reform og uddybning af ØMU'en;

3.  bemærker, at anvendelsen af fællesskabsmetoden i dette forslag er en stærk drivkraft for at styrke den demokratiske legitimitet af EU's beslutningsproces og integration;

4.  mener, at denne udvikling vil give mulighed for at udforme en solid ramme for ansvarlighed med styrket parlamentarisk tilsyn baseret på ekstern revision og udtalelser;

5.  minder om, at enhver yderligere udvikling inden for Unionens arkitektur i forbindelse med oprettelsen af en ny institution altid bør tage højde for spørgsmålene om EU's demokratiske ansvarlighed og dets politiske tilsyn med øget gennemsigtighed, klare bestemmelser om offentlig revision (herunder alle aspekter af den offentlige revision, dvs. finansielle elementer og elementer vedrørende overensstemmelse og resultater) og aktiviteternes effektivitet; mener, at kombinationen af disse elementer vil bidrage til at styrke den parlamentariske legitimitet af EU's økonomiske styring;

6.  understreger, at Den Europæiske Revisionsret, for så vidt angår den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), i øjeblikket ikke har veletablerede revisionsbeføjelser, og at der ikke foreligger nogen formel ansvarlighed over for Parlamentet;

7.  understreger, at der bør lyttes til Parlamentets synspunkter, da den nye EMF vil beskæftige sig med spørgsmål, der påvirker EU's eller den globale styring, og som berører de europæiske borgere; mener endvidere, at de europæiske nationale parlamenter bør være en del af ansvarlighedskæden, når EU-medlemsstaternes politikker er på spil;

8.  mener, at de offentlige revisorer med hensyn til den offentlige dimension og virkningerne af den kommende EMF bør stå som garanter, idet Den Europæiske Revisionsret tildeles en klar rolle i EMF's dechargeprocedure i overensstemmelse med artikel 287 i TEUF;

9.  foreslår, at EMF får til opgave at evaluere og fremsætte henstillinger om gennemførelsen af Unionens finanspolitiske rammer og hensigtsmæssigheden af den aktuelle finanspolitiske kurs i euroområdet og på nationalt plan for at sikre uafhængige vurderinger af medlemsstaternes budgetter og økonomiske prognoser;

10.  anmoder om, at Kommissionens forslag indeholder en klar bestemmelse om, at Den Europæiske Revisionsret er ekstern revisor for EMF, med en udtrykkelig definition af dens rettigheder;

11.  opfordrer til, at Parlamentet tildeles en aktiv rolle i processen med at udnævne den administrerende direktør for EMF og sikre hans eller hendes ansvarlighed, navnlig gennem forpligtelsen til at rapportere årligt til Parlamentet;

12.  mener, at EMF ligesom alle andre EU-institutioner og -organer bør rapportere regelmæssigt til Parlamentet og være underlagt regelmæssig overvågning og vurdering af sine aktiviteter med hensyn til forsvarlig økonomisk forvaltning;

13.  opfordrer til, at udveksling af oplysninger og informationsstrømme mellem Parlamentet og den kommende EMF fastlægges tydeligt i et aftalememorandum.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond

Referencer

2017/0333R(APP)

Korresponderende udvalg

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Cătălin Sorin Ivan

9.10.2018

Dato for vedtagelse

13.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Henna Virkkunen

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (23.1.2019)

til Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond

(COM(2017)0827 – C8 – 2017/0333R(APP))

Ordfører for udtalelse: Danuta Maria Hübner

PA_Consent_Interim

FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, de vedtager:

1.  glæder sig over forslaget om at integrere den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) i EU's retsorden; minder om, at en sådan integration skal ledsages af passende demokratisk ansvarlighed; bemærker, at kun en sådan integration vil sikre, at ESM forvaltes i overensstemmelse med fællesskabsmetoden, give mulighed for sammenhæng i de finanspolitiske regler og forpligtelser, lette samordningen af finanspolitikken og den økonomiske politik og øge den demokratiske legitimitet og ansvarlighed via Europa-Parlamentet; minder om, at beføjelserne for EM's efterfølger på ingen måde bør erstatte, duplikere eller overlappe den normale makroøkonomiske og finanspolitiske overvågning, der er fastsat i EU's finansielle regler og bestemmelser, og som fortsat skal henhøre under Kommissionens enekompetence, idet uafhængigheden af EM's efterfølger samtidig respekteres;

2.  bemærker, at de funktioner, der skal varetages af efterfølgeren til ESM, henhører under den økonomiske politik, og at navnet "Den Europæiske Monetære Fond" (EMF) derfor kan være vildledende; bemærker endvidere, at efterfølgeren til ESM vil udføre opgaver, som er mere vidtrækkende end ren tilbagebetaling; bemærker, at Den Europæiske Centralbank (ECB) i sin udtalelse foreslog, at efterfølgeren til ESM skulle bevare navnet "ESM"; bemærker, at forkortelsen ESF indebærer en risiko for forveksling af en fremtidig europæisk stabilitetsfond med Den Europæiske Socialfond; opfordrer i lyset af ovenstående til, at konsekvenserne af valget af navnet til efterfølgeren til den europæiske stabilitetsmekanisme vurderes grundigt, inden der træffes afgørelse herom;

3.  minder om, at Unionens monetære politik henhører under EDB's enekompetence;

4.  mener under hensyntagen til hele EU's og euroområdets institutionelle struktur, at Den Internationale Valutafonds (IMF's) system ikke bør overføres direkte og ukritisk til EU's retlige ramme;

5.  minder om, at Kommissionens forslag indeholder bestemmelser om oprettelse af efterfølgeren til ESM som et EU-organ, hvilket indebærer, at ESM skal stå til ansvar over for Europa-Parlamentet og Rådet og vil være underlagt EU-Domstolens kontrol; noterer sig de foreslåede bestemmelser om ansvarligheden for den fremtidige efterfølger til ESM;

6.  mener, at den relevante ansvarlighedsramme for den fremtidige efterfølger til ESM bør henvise til økonomisk styring som helhed; minder om Europa-Parlamentets anmodning om en interinstitutionel ordning på dette område;

7.  mener, at en eventuel aftale om en midlertidig ordning mellem Europa-Parlamentet og efterfølgeren til ESM ville sende et signal, som ville øge sidstnævntes autonomi, mens det er Europa-Parlamentets faste overbevisning, at efterfølgeren til ESM – som foreslået af Kommissionen – bør integreres i traktaten og i EU's retsorden;

8.  anmoder om, at Europa-Parlamentet omgående og på passende vis underrettes om de afgørelser, som efterfølgeren til ESM har truffet, og som Rådet har godkendt; opfordrer indtrængende den kommende administrerende direktør for efterfølgeren til ESM til at iværksætte en gennemsigtig og regelmæssig dialog med Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg;

9.  understreger, at fuldstændige, nøjagtige og rettidige oplysninger er en forudsætning for behørig ansvarlighed; insisterer derfor på, at den højeste standard for gennemsigtighed og ansvarlighed skal fastlægges i den fremtidige interinstitutionelle aftale mellem efterfølgeren til ESM og Europa-Parlamentet om EM's efterfølgers afgørelser, baggrunden for sådanne afgørelser, adgang til EM's efterfølgers dokumenter og referaterne af dens drøftelser;

10.  understreger, at der er behov for demokratisk ansvarlighed hvad angår den fremtidige bestyrelse for EM's efterfølger; beklager, at der mangler et institutionelt element i den foreslåede udvælgelsesprocedure for bestyrelsesmedlemmerne, og mener, at Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd skal inddrages i afgørelsen om udnævnelse af bestyrelsesmedlemmerne;

11.  anmoder om, at Den Europæiske Revisionsret bliver tildelt en klar og formel rolle i dechargeproceduren for efterfølgeren til ESM, og at de dertil knyttede beretninger bliver behandlet af Europa-Parlamentet;

12.  opfordrer til, at der gøres en indsats for at sikre en ligelig repræsentation af kønnene i sammensætningen af forvaltningsorganerne for efterfølgeren til ESM og i den endelige liste over kandidater til stillingen som administrerende direktør;

13.  forstår, at det er nødvendigt, at medlemsstaterne bliver inddraget i de beslutningsprocesser, der har indvirkning på skatteressourcerne; understreger imidlertid, at efterfølgeren til ESM er et krisestyringsinstrument og derfor bør være i stand til at handle hurtigt; opfordrer til, at der findes den rette balance mellem på den ene side at sikre demokratisk kontrol med efterfølgeren til ESM og dennes ansvarlighed over for de deltagende medlemsstater og på den anden side behovet for at gøre det muligt at træffe de nødvendige foranstaltninger hurtigt; anerkender de nationale parlamenters budgetbeføjelser og noterer sig de bestemmelser, der sikrer gennemsigtighed i efterfølgeren til ESM og dennes ansvarlighed over for ESM-medlemmernes og de andre deltagende medlemsstaters nationale parlamenter;

14.  opfordrer derfor til, at der iværksættes en meningsfuld ESM-reform på kort sigt ved hjælp af en revision af ESM-traktaten, uden at dette er til hinder for en mere ambitiøs udvikling i fremtiden; bemærker, at en sådan reform bør fokusere på at styrke ØMU'en og forbedre beslutningsproceduren, navnlig i hastende situationer;

15.  bemærker, at både medtagelsen af ESM og indførelsen af dens efterfølger ændrer EU's institutionelle struktur; mener derfor, at dette anliggende bør indgå i de bredere drøftelser om en mulig fremtidig revision af traktaterne.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond

Referencer

2017/0333R(APP)

Korresponderende udvalg

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

13.9.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Danuta Maria Hübner

24.9.2018

Behandling i udvalg

6.12.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

4

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pervenche Berès, Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michael Gahler, Jarosław Wałęsa

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

15

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, György Schöpflin, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

4

-

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

3

0

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Markus Pieper

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond

Referencer

2017/0333R(APP)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

27.6.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for vedtagelse

BUDG

5.7.2018

ECON

5.7.2018

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for vedtagelse

CONT

5.7.2018

AFCO

13.9.2018

 

 

Ordførere:

Dato for valg

Vladimír Maňka

5.7.2018

Pedro Silva Pereira

5.7.2018

 

 

Behandling i udvalg

26.11.2018

29.1.2019

 

 

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

59

25

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jonathan Arnott, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Gérard Deprez, André Elissen, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Esteban González Pons, Brian Hayes, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, John Howarth, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wolf Klinz, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Ralph Packet, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Răzvan Popa, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Karine Gloanec Maurin, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Jörg Meuthen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ole Christensen, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Esther Herranz García, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Danilo Oscar Lancini, Jo Leinen, Marian-Jean Marinescu, Josep-Maria Terricabras, Henna Virkkunen

Dato for indgivelse

26.2.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

59

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Brian Hayes, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Henna Virkkunen

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Ole Christensen, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Karine Gloanec Maurin, Sylvie Guillaume, Iris Hoffmann, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alex Mayer, Răzvan Popa, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

25

-

ECR

Ashley Fox, Bernd Kölmel, Ralph Packet, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Jonathan Arnott, Jörg Meuthen, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

André Elissen, Danilo Oscar Lancini, Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis

NI

Eleftherios Synadinos

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Monika Vana

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. marts 2019Juridisk meddelelse