Διαδικασία : 2017/0333R(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0087/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0087/2019

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0218

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 219kWORD 76k
26.2.2019
PE 630.626v02-00 A8-0087/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Επιτροπή ΠροϋπολογισμώνΕπιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητές: Vladimír Maňka, Pedro Silva Pereira

(Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 55 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (COM(2017)0827),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου της Ευρωομάδας προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2018, σχετικά με την περαιτέρω εμβάθυνση της ΟΝΕ, και τη δήλωση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ, της 29ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωομάδας προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σχετικά με την εμβάθυνση της ΟΝΕ της 4ης Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ της 14ης Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση σχετικά με τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΜΣ της 14ης Νοεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) της 11ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 2/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με θέματα ελέγχου και λογοδοσίας όσον αφορά την πρόταση της 6ης Δεκεμβρίου 2017 για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου εντός του νομοθετικού πλαισίου της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 2015, σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2017 για το μέλλον της Ευρώπης, και το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας στη μελλοντική Οικονομική και Νομισματική Ένωση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη διερευνητική έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0087/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγωγή του ευρώ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά επιτεύγματα του ευρωπαϊκού σχεδίου και ακρογωνιαίο λίθο της οικοδόμησης της ΟΝΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση αποκάλυψε τις αδυναμίες της αρχιτεκτονικής του ευρώ, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ταχεία ολοκλήρωση της ΟΝΕ και ενίσχυση της υποχρέωσης δημοκρατικής λογοδοσίας και διαφάνειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρώ προσφέρει προστασία και ευκαιρίες στους ευρωπαίους πολίτες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και σταθερή ζώνη του ευρώ είναι απαραίτητη για τα μέλη της και για την ΕΕ συνολικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή σε ένα κοινό νομισματικό χώρο απαιτεί τήρηση κοινών κανόνων και υποχρεώσεων σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και κοινά εργαλεία για την αντιμετώπιση οικονομικών και χρηματοπιστωτικών αναταραχών και για την προώθηση της ευθύνης, της αλληλεγγύης και της κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης επί τα βελτίω· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (Συνθήκη ΕΜΣ) προβλέπει σαφή σύνδεση με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς μακροοικονομικής εποπτείας, ιδίως τη συμμόρφωση με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των ρητρών ευελιξίας, και την εφαρμογή βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των κινδύνων και ο επιμερισμός των κινδύνων θα πρέπει να συμβαδίζουν με την εμβάθυνση της ΟΝΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και ο μεταγενέστερος μετασχηματισμός του σε Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) έχουν αποτελέσει σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων, ο οποίος συμβάλλει στην ενίσχυση της ΟΝΕ και παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διακυβερνητικός χαρακτήρας του ΕΜΣ έχει αντίκτυπο στη διαδικασία λήψης των αποφάσεών του και ειδικότερα όσον αφορά την ικανότητά του να αντιδρά ταχέως σε οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς κλυδωνισμούς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική ενσωμάτωση του ΕΜΣ στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να νοείται ως μέρος του σχεδίου ολοκλήρωσης της ΟΝΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και την ΟΝΕ ανέδειξε τις διαφορετικές πολιτικές απόψεις των κρατών μελών σχετικά με το μακροπρόθεσμο μέλλον του ΕΜΣ, αλλά παρέχει επίσης μια καλή αφετηρία για ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την ενίσχυση του ρόλου του, την ανάπτυξη των χρηματοδοτικών εργαλείων του και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της δημοκρατικής λογοδοσίας του στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ΕΜΣ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζήτηση για την εμβάθυνση της ΟΝΕ θα πρέπει να εισφέρει μια πολιτική λύση για τη μεταρρύθμιση του ΕΜΣ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βραχυπρόθεσμα, η μεταρρύθμιση του ΕΜΣ θα πρέπει να συμβάλει ιδίως στην τραπεζική ένωση, παρέχοντας έναν κατάλληλο κοινό χρηματοπιστωτικό μηχανισμό ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ)·

1.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2017 για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου και την θεωρεί χρήσιμη συμβολή στην εν εξελίξει συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, την ολοκλήρωση της ΟΝΕ και τη μεταρρύθμιση του ΕΜΣ· χαιρετίζει ειδικότερα την πρόταση της Επιτροπής για την ενσωμάτωση του ΕΜΣ στην έννομη τάξη της ΕΕ·

2.  επισημαίνει ότι τα καθήκοντα που θα εκτελεί ο μεταρρυθμισμένος ΕΜΣ θα ανήκουν στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, και ότι η ονομασία «Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο» είναι ενδεχομένως παραπλανητική· επισημαίνει ότι, στη γνώμη της της 11ης Απριλίου 2018, η ΕΚΤ πρότεινε να διατηρήσει ο διάδοχος του ΕΜΣ την ονομασία «ΕΜΣ»· ζητεί, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, να αξιολογηθούν δεόντως και ενδελεχώς οι συνέπειες της επιλογής ονομασίας για τον μεταρρυθμισμένο ΕΜΣ, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ελάχιστος δυνατός αντίκτυπος στην ομαλή λειτουργία του μεταρρυθμισμένου ΕΜΣ· προτείνει να διατηρήσει ο ΕΜΣ τη σημερινή του ονομασία που αναγνωρίζεται στις κεφαλαιαγορές, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ εξακολουθεί να υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΕΚΤ·

3.  υπογραμμίζει ότι η εύρυθμη λειτουργία της ΟΝΕ υποστηρίζεται από την ύπαρξη ενός οργανισμού που λειτουργεί ως «δανειστής εσχάτης ανάγκης»· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο ΕΜΣ έχει συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση των αδυναμιών του θεσμικού πλαισίου της ΟΝΕ, ιδίως με την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής σε πολλά κράτη μέλη που επλήγησαν από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση δημοσίου χρέους·

4.  υπενθυμίζει τις προηγούμενες θέσεις του υπέρ της ενσωμάτωσης του ΕΜΣ στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, το οποίο θα τον καθιστούσε αυτόνομο οργανισμό της ΕΕ· τονίζει ότι η ενσωμάτωση αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και να συνεχίσει να νοείται ως μέρος του σχεδίου ολοκλήρωσης της ΟΝΕ· πιστεύει ότι η εν λόγω ενσωμάτωση θα επιτρέψει μια διαχείριση σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο, θα διασφαλίσει την πλήρη συνοχή των δημοσιονομικών κανόνων και υποχρεώσεων, θα διευκολύνει τον συντονισμό της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής και θα ενισχύσει τη δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

5.  υπογραμμίζει ότι, εάν στο μέλλον εμπλέκονται δημοσιονομικοί πόροι της ΕΕ, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει την πολιτική εξουσία να ασκεί όλα τα ισχύοντα δικαιώματα δημοσιονομικού ελέγχου επί του ΕΜΣ στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής· σημειώνει ότι, στην περίπτωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να θεωρείται ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτικός φορέας και θα πρέπει να του ανατεθεί σαφής και θεσμοθετημένος ρόλος στη διαδικασία απαλλαγής·

6.  υπενθυμίζει τις δημοσιονομικές και δημοκρατικές εξουσίες εποπτείας των εθνικών κοινοβουλίων· εκτιμά ότι ο έλεγχος του μεταρρυθμισμένου ΕΜΣ από τα εθνικά κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω· πιστεύει ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες του μεταρρυθμισμένου ΕΜΣ και συμμετοχής σε διάλογο με τον Γενικό Διευθυντή του ΕΜΣ·

7.  επισημαίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής έχει προκαλέσει ζωηρή συζήτηση σχετικά με τις πολιτικές, οικονομικές και νομικές συνέπειές της· τονίζει, ωστόσο, ότι η συζήτηση αυτή σχετικά με τη μακροπρόθεσμη προοπτική της θεσμικής συγκρότησης του ΕΜΣ δεν πρέπει να επιβραδύνει τα μέτρα που απαιτούνται επειγόντως για την ενίσχυση και επιβολή της υποχρέωσης δημοκρατικής λογοδοσίας της ΟΝΕ και της ικανότητάς της να προωθεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και σύγκλιση και να αντιμετωπίζει τους οικονομικούς κλυδωνισμούς· ζητεί, ως εκ τούτου, να υπάρξει βραχυπρόθεσμα μια εύλογη μεταρρύθμιση του ΕΜΣ μέσω αναθεώρησης της Συνθήκης για τον ΕΜΣ, χωρίς να αποκλείονται πιο φιλόδοξες εξελίξεις στο μέλλον·

8.  υπογραμμίζει ότι πρωταρχική αποστολή του μεταρρυθμισμένου ΕΚΤ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί η παροχή μεταβατικής χρηματοπιστωτικής συνδρομής σε κράτη μέλη που έχουν περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης, βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων προσαρμογής και λαμβανομένων υπόψη των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από προηγούμενα προγράμματα χρηματοπιστωτικής συνδρομής που διαχειρίστηκαν η Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η ΕΚΤ· τονίζει ότι ο μεταρρυθμισμένος ΕΜΣ πρέπει να διαθέτει επαρκή ικανότητα παρέμβασης για τον σκοπό αυτό· αντιτίθεται, ως εκ τούτου, σε κάθε απόπειρα να μετατραπεί ο μεταρρυθμισμένος ΕΜΣ σε μέσο που εξυπηρετεί μόνο τις τράπεζες, ή να μειωθεί η χρηματοδοτική του ικανότητα για τη στήριξη των κρατών μελών·

9.   υπενθυμίζει ότι το φάσμα των χρηματοδοτικών μέσων που έχει στη διάθεσή του ο ΕΜΣ θα πρέπει να είναι επίσης διαθέσιμα για τον μεταρρυθμισμένο ΕΜΣ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να παρέχει επαρκή προληπτική χρηματοδοτική συνδρομή, δίνοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα πρόσβασης στη συνδρομή προτού βρεθούν αντιμέτωπα με μεγάλες δυσκολίες ανεύρεσης κεφαλαίων στις κεφαλαιαγορές· υποστηρίζει ότι η πρόσβαση στην προληπτική υπό όρους πιστωτική γραμμή (PCCL) θα πρέπει να είναι διαθέσιμη με βάση επιστολή προθέσεων και με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κριτηρίων· σημειώνει ότι τα εν λόγω χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να βοηθούνται τα κράτη μέλη στην περίπτωση σοβαρών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κραδασμών· υπενθυμίζει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται στα κράτη μέλη μπορεί να συμπληρωθεί με ένα μελλοντικό δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα, με στόχο την προώθηση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης, των επενδύσεων και της κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης επί τα βελτίω στη ζώνη του ευρώ·

10.  υπογραμμίζει ότι η ΟΝΕ απαρτίζεται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, όλα εκ των οποίων, με εξαίρεση τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, υποχρεούνται να υιοθετήσουν το ευρώ και να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ, ως εκ τούτου, η συμμετοχή στον οποίο ΕΜΣ θα πρέπει να είναι δυνατή για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

11.  πιστεύει ότι ο μεταρρυθμισμένος ΕΜΣ θα πρέπει να διαδραματίζει, παράλληλα με την Επιτροπή και σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, σημαντικότερο ρόλο στη διαχείριση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής, διασφαλίζοντας ότι, σε περίπτωση ανάγκης, το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ διαθέτει μεγαλύτερη αυτονομία χωρίς να αποκλείεται η σύναψη κατάλληλων εταιρικών σχέσεων με άλλα θεσμικά όργανα, και συγκεκριμένα με το ΔΝΤ·

12.  υπογραμμίζει ότι ο μεταρρυθμισμένος ΕΜΣ θα πρέπει να διαθέτει δική του εμπειρογνωμοσύνη για την παραγωγή και την αξιολόγηση των στοιχείων που απαιτούνται από το καταστατικό του· τονίζει, ωστόσο, ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδοτικής συνδρομής από τον ΕΝΣ, καθώς και η λήψη από τον ΕΜΣ αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων προσαρμογής, σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικαθιστούν, να επικαλύπτουν ή να συμπίπτουν με την κανονική μακροοικονομική και δημοσιονομική εποπτεία που προβλέπεται στους δημοσιονομικούς κανόνες και κανονισμούς της ΕΕ, οι οποίοι πρέπει να συνεχίσουν να υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής·

13.  πιστεύει ότι στα πιθανά μελλοντικά προγράμματα προσαρμογής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κοινωνικός αντίκτυπος των προτεινόμενων μέτρων, σε σύγκριση ιδίως με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από τη μη αλλαγή πολιτικής, υπό το φως μιας προηγούμενης και ουσιαστικής εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων·

14.  τονίζει την ανάγκη για μια αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του μεταρρυθμισμένου ΕΜΣ, ιδίως σε επείγουσες καταστάσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την αξιολόγηση του τρέχοντος πλαισίου διακυβέρνησης·

15.  ζητεί την ταχεία μεταρρύθμιση του ΕΜΣ, η οποία θα επαναπροσδιορίσει τον ρόλο, τις λειτουργίες και τα χρηματοδοτικά του εργαλεία, έτσι ώστε ο μεταρρυθμισμένος ΕΜΣ να μπορεί να προσφέρει στήριξη ρευστότητας σε περίπτωση εξυγίανσης και να χρησιμεύσει ως χρηματοοικονομικός μηχανισμός στήριξης για το ΕΤΕ· ζητεί ο εν λόγω κοινός μηχανισμός στήριξης να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν, έως το 2020, με την επιφύλαξη των συμφωνηθέντων όρων και, σε κάθε περίπτωση, πριν από το 2024·

16.  υπογραμμίζει τους κινδύνους που εγκυμονούν οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα της έκθεσης της Ευρωομάδας προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της 4ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την εμβάθυνση της ΟΝΕ, τα οποία εγκρίθηκαν από τη σύνοδο κορυφής της ζώνης του ευρώ της 14ης Δεκεμβρίου 2018· χαιρετίζει, ειδικότερα, την επίσπευση της εισαγωγής του κοινού μηχανισμού ασφαλείας για το ΕΤΕ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει επιτευχθεί επαρκής πρόοδος στον τομέα της μείωσης των κινδύνων, κάτι που πρόκειται να αξιολογηθεί το 2020, και έχουν εγκριθεί οι όροι για τη μεταρρύθμιση του ΕΜΣ· υπενθυμίζει την προηγούμενη θέση του σχετικά με την ανάγκη ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης των καταθέσεων (EDIS), αναγνωρίζοντας ότι η μείωση των κινδύνων και ο επιμερισμός των κινδύνων θα πρέπει να συμβαδίζουν· σημειώνει ότι δεν έχει επιτευχθεί άμεσο αποτέλεσμα όσον αφορά τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ζώνης του ευρώ και το μηχανισμό σταθεροποίησης, αλλά λαμβάνει δεόντως υπόψη την εντολή για την θέσπιση δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα· υπογραμμίζει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα της μείωσης του κινδύνου· υπενθυμίζει επίσης ότι το Κοινοβούλιο έχει συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο αυτή, ιδίως όσον αφορά τη λεγόμενη δέσμη τραπεζικών μέτρων και τον προληπτικό μηχανισμό ασφαλείας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια·

17.  προτείνει τη θέσπιση πρωτοκόλλου για ένα προσωρινό μνημόνιο συνεργασίας (ΜΣ) μεταξύ του ΕΜΣ και του Κοινοβουλίου, με άμεση ισχύ, με στόχο τη βελτίωση του διοργανικού διαλόγου και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας του ΕΜΣ, στο οποίο θα προσδιορίζονται τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου και των μελών του όσον αφορά τα ζητήματα που τίθενται στον μεταρρυθμισμένο ΕΜΣ, τις τακτικές ακροάσεις, τα δικαιώματα διορισμού και τα κατάλληλα δικαιώματα ελέγχου του προϋπολογισμού· υπενθυμίζει το αίτημά του για μια διοργανική συμφωνία σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση· τονίζει ότι ο Γενικός Διευθυντής του μεταρρυθμισμένου ΕΜΣ θα πρέπει να εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να του υποβάλλει έκθεση, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου· ζητεί μετ’ επιτάσεως τη διασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στη σύνθεση των διοικητικών οργάνων του μεταρρυθμισμένου ΕΜΣ·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Ευρωομάδα, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στον Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 201.

(2)

ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 215.

(3)

ΕΕ C 220 της 25.6.2018, σ. 2.

(4)

ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 96.

(5)

ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 182.

(6)

ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 235.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0226.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (17.1.2019)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου

(COM(2017)08272017/0333R(APP))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Cătălin Sorin Ivan

PA_Consent_Interim

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να περιλάβουν στην έκθεση που θα εγκρίνουν τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προϋποθέσεις και οι δίαυλοι λογοδοσίας πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια κατά τη σύσταση του νέου Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ΕΝΤ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια αποτελεί βασικό στοιχείο της χρηστής διακυβέρνησης τόσο σε επίπεδο λήψης αποφάσεων όσο και σε επίπεδο εφαρμογής των θεσμικών αποφάσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική διάσταση του μελλοντικού ΕΝΤ θα πρέπει να διασφαλίζεται σαφώς, αντικατοπτρίζοντας τις τρέχουσες πρακτικές στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την Παγκόσμια Τράπεζα, με κοινοβουλευτικά δίκτυα ή διαλόγους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του INTOSAI για τη χρηστή διακυβέρνηση θα πρέπει να αναφέρονται στο πλαίσιο των διατάξεων περί εξωτερικού ελέγχου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μεμονωμένα τους συστημικούς κινδύνους που δημιουργεί ένα κράτος μέλος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ένωσης·

1.  επικροτεί τη νέα δέσμη μέτρων που προτείνει η Επιτροπή για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) σύμφωνα με την πάγια θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την ενσωμάτωση του ΕΜΣ στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ· θεωρεί ότι καθένας από τους τρεις πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης θα πρέπει να εμβαθύνει την παγκόσμια χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική·

2.  χαιρετίζει τη μετατροπή του ταμείου διάσωσης του ΕΜΣ της ζώνης του ευρώ σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (ΕΝΤ) εντός του νομικού πλαισίου της Ένωσης, καθώς η εν λόγω θεσμική εδραίωση αποτελεί βασικό βήμα στην εξέλιξη της συνολικής μεταρρύθμισης και εμβάθυνσης της ΟΝΕ·

3.  επισημαίνει ότι η χρήση της κοινοτικής μεθόδου στην παρούσα πρόταση αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ και της ολοκλήρωσης της ΕΕ·

4.  θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή θα προσφέρει την ευκαιρία να διαμορφωθεί ένα ισχυρό πλαίσιο λογοδοσίας με ενισχυμένη κοινοβουλευτική εποπτεία βάσει εξωτερικών ελεγκτικών αξιολογήσεων και γνωμοδοτήσεων·

5.  υπενθυμίζει ότι κάθε περαιτέρω εξέλιξη στην αρχιτεκτονική της Ένωσης σε σχέση με τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού θα πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα της δημοκρατικής λογοδοσίας της ΕΕ και της πολιτικής εποπτείας με ενισχυμένη διαφάνεια, σαφείς διατάξεις για τον δημόσιο έλεγχο (συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών του δημόσιου λογιστικού ελέγχου, δηλαδή χρηματοπιστωτικά στοιχεία και στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση και τις επιδόσεις) και την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων· πιστεύει ότι ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής νομιμότητας της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ·

6.  τονίζει ότι, όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει επί του παρόντος εδραιωμένα δικαιώματα ελέγχου και ότι δεν υπάρχει επίσημη υποχρέωση λογοδοσίας στο Κοινοβούλιο·

7.  τονίζει ότι οι απόψεις του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ακούγονται, καθώς το νέο ΕΝΤ θα ασχολείται με ζητήματα που θα έχουν αντίκτυπο στην ΕΕ ή την παγκόσμια διακυβέρνηση και θα επηρεάζουν τους ευρωπαίους πολίτες· θεωρεί επίσης ότι τα ευρωπαϊκά εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να αποτελούν μέρος της αλυσίδας λογοδοσίας στο πλαίσιο των πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ·

8.  θεωρεί ότι, όσον αφορά τη δημόσια διάσταση και τον αντίκτυπο του μελλοντικού ΕΝΤ, η βεβαιότητα θα πρέπει να παρέχεται από δημόσιους ελεγκτές, ενώ το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να έχει σαφή ρόλο στη διαδικασία απαλλαγής του ΕΝΤ σύμφωνα με το άρθρο 287 της ΣΛΕΕ·

9.  προτείνει να ανατεθεί στο ΕΝΤ η αξιολόγηση και η διατύπωση συστάσεων όσον αφορά την εφαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης και την καταλληλότητα του σημερινού δημοσιονομικού προσανατολισμού στη ζώνη του ευρώ και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζονται ανεξάρτητες αξιολογήσεις των προϋπολογισμών και των οικονομικών προβλέψεων των κρατών μελών·

10.  ζητεί η πρόταση της Επιτροπής να περιλαμβάνει σαφή διάταξη σύμφωνα με την οποία το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι ο εξωτερικός ελεγκτής του ΕΝΤ, με σαφή ορισμό των δικαιωμάτων του·

11.  ζητεί να δοθεί ενεργός ρόλος στο Κοινοβούλιο στη διαδικασία ορισμού του διευθύνοντος συμβούλου του ΕΝΤ και στη διασφάλιση της λογοδοσίας του, ιδίως μέσω της υποχρέωσης υποβολής ετήσιας έκθεσης στο Κοινοβούλιο·

12.  θεωρεί ότι, όπως όλα τα άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ, το ΕΝΤ θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και να υπόκειται σε τακτική εποπτεία και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του όσον αφορά τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

13.  ζητεί η ανταλλαγή και η ροή πληροφοριών μεταξύ του Κοινοβουλίου και του μελλοντικού ΕΝΤ να καθορίζονται σαφώς μέσω μνημονίου συνεννόησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου

Έγγραφα αναφοράς

2017/0333R(APP)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Cătălin Sorin Ivan

9.10.2018

Ημερομηνία έγκρισης

13.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Henna Virkkunen

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (23.1.2019)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου

(COM(2017)0827 – C8 – 2017/0333R(APP))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Danuta Maria Hübner

PA_Consent_Interim

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να περιλάβουν στην έκθεση που θα εγκρίνουν τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επικροτεί την πρόταση για την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) στην ενωσιακή έννομη τάξη· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω ενσωμάτωση πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη δημοκρατική λογοδοσία· επισημαίνει ότι μόνο με την εν λόγω ενσωμάτωση θα διασφαλιστεί η διαχείρισή του σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο, θα καταστεί δυνατή η συνέπεια των δημοσιονομικών κανόνων και υποχρεώσεων, θα διευκολυνθεί ο συντονισμός της δημοσιονομικής και της οικονομικής πολιτικής, και θα ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι οι αρμοδιότητες του διαδόχου του ΕΜΣ δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικαθιστούν, να επικαλύπτουν ή να συμπίπτουν με την κανονική μακροοικονομική και δημοσιονομική εποπτεία που προβλέπεται στους χρηματοοικονομικούς κανόνες και κανονισμούς της ΕΕ, η οποία πρέπει να συνεχίσει να εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής, με σεβασμό προς την αυτονομία του διαδόχου του ΕΜΣ·

2.  επισημαίνει ότι τα καθήκοντα που θα εκτελεί ο διάδοχος του ΕΜΣ θα ανήκουν στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, και ότι η ονομασία «Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο» (ΕΝΤ) είναι ενδεχομένως παραπλανητική στο πλαίσιο αυτό· επισημαίνει επιπλέον ότι ο διάδοχος του ΕΜΣ θα εκτελεί καθήκοντα που θα υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνα ενός απλού μηχανισμού πληρωμών· επισημαίνει ότι, στη γνώμη της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πρότεινε να διατηρήσει ο διάδοχος του ΕΜΣ την ονομασία «ΕΜΣ»· επισημαίνει ότι το ακρώνυμο ΕΤΣ ενέχει τον κίνδυνο σύγχυσης μεταξύ ενός μελλοντικού Ευρωπαϊκού Ταμείου Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΣτΜ: ESF και τα δύο στην αγγλική γλώσσα)· υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ζητεί να αξιολογηθούν δεόντως και ενδελεχώς οι επιπτώσεις της επιλογής ονομασίας για τον διάδοχο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας προτού ληφθεί η εν λόγω απόφαση·

3.  υπενθυμίζει ότι η νομισματική πολιτική της Ένωσης εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΚΤ·

4.  θεωρεί ότι, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ, το σύστημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) δεν θα πρέπει να μεταφερθεί συλλήβδην στο ενωσιακό νομικό πλαίσιο·

5.  υπενθυμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει τη θέσπιση του διαδόχου του ΕΜΣ ως οργάνου της ΕΕ, και ως εκ τούτου το ΕΜΣ θα είναι υπόλογο έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και θα υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)· λαμβάνει υπό σημείωση τις προτεινόμενες διατάξεις όσον αφορά τη λογοδοσία του μελλοντικού διαδόχου του ΕΜΣ·

6.  θεωρεί ότι το σχετικό πλαίσιο λογοδοσίας για τον μελλοντικό διάδοχο του ΕΜΣ θα πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο της οικονομικής διακυβέρνησης· υπενθυμίζει το αίτημα του Κοινοβουλίου για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας στον τομέα αυτόν·

7.  θεωρεί ότι οποιαδήποτε προσωρινή συμφωνία συναφθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του διαδόχου του ΕΜΣ θα σηματοδοτήσει την αύξηση της αυτονομίας του τελευταίου, τη στιγμή που η ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου είναι ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί στη Συνθήκη και στην ενωσιακή έννομη τάξη, όπως προτείνει η Επιτροπή·

8.  ζητεί να ενημερώνεται αμέσως και με κατάλληλο τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τον διάδοχο του ΕΜΣ και εγκρίνονται από το Συμβούλιο· καλεί επιτακτικά τον μελλοντικό διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΜΣ να διεξάγει διαφανή και τακτικό διάλογο με την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

9.  τονίζει ότι οι ολοκληρωμένες, ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες αποτελούν προϋπόθεση για την ορθή λογοδοσία· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι η μελλοντική διοργανική συμφωνία μεταξύ του διαδόχου του ΕΜΣ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να θεσπίσει το ανώτερο δυνατό πρότυπο διαφάνειας και λογοδοσίας όσον αφορά τις αποφάσεις του διαδόχου του ΕΜΣ, το ιστορικό αυτών των αποφάσεων, την πρόσβαση στα έγγραφα του διαδόχου του ΕΜΣ και στα πρακτικά των συζητήσεών του·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι δημοκρατικά υπόλογο το μελλοντικό Συμβούλιο Διευθυντών του διαδόχου του ΕΜΣ· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συμμετοχής των θεσμικών οργάνων στην προτεινόμενη διαδικασία επιλογής των μελών του, και ζητεί να συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην απόφαση για τον διορισμό τους·

11.  ζητεί να δοθεί σαφής και επίσημος ρόλος στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τη διαδικασία απαλλαγής του διαδόχου του ΕΜΣ, και να εξετάζονται οι σχετικές εκθέσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

12.  ζητεί να καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη σύνθεση των διοικητικών οργάνων του διαδόχου του ΕΜΣ και στον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου·

13.  κατανοεί την ανάγκη να συμμετέχουν τα κράτη μέλη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που έχουν αντίκτυπο στους δημοσιονομικούς πόρους· τονίζει, ωστόσο, ότι ο διάδοχος του ΕΜΣ αποτελεί μέσο για τη διαχείριση κρίσεων, και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι σε θέση να ενεργεί ταχέως· ζητεί να επιτευχθεί η ορθή ισορροπία ανάμεσα στη διασφάλιση του δημοκρατικού ελέγχου του διαδόχου του ΕΜΣ και της λογοδοσίας του έναντι των συμμετεχόντων κρατών μελών, αφενός, και στην ανάγκη να είναι δυνατή η ταχεία ανάληψη των απαιτούμενων δράσεων, αφετέρου· αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές εξουσίες των εθνικών κοινοβουλίων, και λαμβάνει υπό σημείωση τις διατάξεις που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια του διαδόχου του ΕΜΣ και τη λογοδοσία του έναντι των εθνικών κοινοβουλίων των μελών του ΕΜΣ και των άλλων συμμετεχόντων κρατών μελών·

14.  ζητεί να δρομολογηθεί βραχυπρόθεσμα η ουσιώδης μεταρρύθμιση του ΕΜΣ, με την αναθεώρηση της Συνθήκης για τον ΕΜΣ, χωρίς να αποκλείονται πιο φιλόδοξες εξελίξεις στο μέλλον· επισημαίνει ότι η εν λόγω μεταρρύθμιση θα πρέπει να εστιάζει στην ενίσχυση της ΟΝΕ και στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα σε επείγουσες καταστάσεις·

15.  επισημαίνει ότι τόσο η ενσωμάτωση του ΕΜΣ όσο και η θέσπιση του διαδόχου του ΕΜΣ μεταβάλλουν τη θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, να συμπεριληφθεί το θέμα στην ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την πιθανή μελλοντική αναθεώρηση των Συνθηκών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου

Έγγραφα αναφοράς

2017/0333R(APP)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

13.9.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Danuta Maria Hübner

24.9.2018

Εξέταση στην επιτροπή

6.12.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Gahler, Jarosław Wałęsa

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

15

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, György Schöpflin, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

4

-

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

3

0

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Markus Pieper

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου

Έγγραφα αναφοράς

2017/0333R(APP)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

27.6.2018

 

 

 

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

5.7.2018

ECON

5.7.2018

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

5.7.2018

AFCO

13.9.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Vladimír Maňka

5.7.2018

Pedro Silva Pereira

5.7.2018

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.11.2018

29.1.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

59

25

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Gérard Deprez, André Elissen, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Esteban González Pons, Brian Hayes, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, John Howarth, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wolf Klinz, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marisa Matias, Κώστας Μαυρίδης, Alex Mayer, Bernard Monot, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Ralph Packet, Δημήτριος Παπαδημούλης, Sirpa Pietikäinen, Răzvan Popa, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Ελευθέριος Συναδινός, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Karine Gloanec Maurin, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Jörg Meuthen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ole Christensen, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Esther Herranz García, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Danilo Oscar Lancini, Jo Leinen, Marian-Jean Marinescu, Josep-Maria Terricabras, Henna Virkkunen

Ημερομηνία κατάθεσης

26.2.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

59

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Brian Hayes, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Γεώργιος Κύρτσος, Esther de Lange, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Henna Virkkunen

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Ole Christensen, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Karine Gloanec Maurin, Sylvie Guillaume, Iris Hoffmann, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Κώστας Μαυρίδης, Alex Mayer, Răzvan Popa, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

25

-

ECR

Ashley Fox, Bernd Kölmel, Ralph Packet, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Jonathan Arnott, Jörg Meuthen, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

André Elissen, Danilo Oscar Lancini, Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Δημήτριος Παπαδημούλης

NI

Ελευθέριος Συναδινός

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Monika Vana

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου