Menettely : 2017/0333R(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0087/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0087/2019

Keskustelut :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.17

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0218

VÄLIAIKAINEN MIETINTÖ     
PDF 182kWORD 69k
26.2.2019
PE 630.626v02-00 A8-0087/2019

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Budjettivaliokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijät: Vladimír Maňka, Pedro Silva Pereira

(Valiokuntien yhteiskokoukset – työjärjestyksen 55 artikla)

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta (COM(2017)0827),

–  ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista(1),

–  ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia(2),

–  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan alueiden komitean lausunnon talous- ja rahaliittoa (EMU) koskevista uudistusehdotuksista,

–  ottaa huomioon euroryhmän puheenjohtajan 25. kesäkuuta 2018 päivätyn kirjeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle talous- ja rahaliiton syventämisestä entisestään ja 29. kesäkuuta 2018 annetun eurohuippukokouksen julkilausuman Euroopan vakausmekanismin uudistamisesta,

–  ottaa huomioon euroryhmän 4. joulukuuta 2018 EU-johtajille antaman raportin talous- ja rahaliiton syventämisestä,

–  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2018 annetun eurohuippukokouksen julkilausuman,

–  ottaa huomioon 14. marraskuuta 2018 annetun yhteisen kannan komission ja Euroopan vakausmekanismin tulevasta yhteistyöstä,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) 11. huhtikuuta 2018 antaman lausunnon ehdotuksesta asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta(3),

–  ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 18. syyskuuta 2018 antaman lausunnon nro 2/2018 unionin oikeusperustaan sisältyvän Euroopan valuuttarahaston perustamisesta 6 päivänä joulukuuta 2017 annettuun ehdotukseen liittyvistä tarkastus- ja tilivelvollisuusnäkökohdista,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, euroryhmän puheenjohtajan, EKP:n pääjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen 22. kesäkuuta 2015 antaman kertomuksen Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä, komission 1. maaliskuuta 2017 antaman valkoisen kirjan Euroopan tulevaisuudesta ja komission 31. toukokuuta 2017 antaman pohdinta-asiakirjan talous- ja rahaliiton syventämisestä,

–  ottaa huomioon 12. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman unionin demokraattisen päätöksenteon vahvistamisesta tulevaisuuden talous- ja rahaliitossa(4),

–  ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman tutkimuksesta troikan (EKP, komissio ja IMF) roolista ja toiminnoista euroalueen ohjelmamaiden osalta(5),

–  ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman euroalueen budjettikapasiteetista(6),

–  ottaa huomioon 30. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista(7),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan väliaikaisen mietinnön sekä talousarvion valvontavaliokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0087/2019),

A.  ottaa huomioon, että euron käyttöönotto on yksi Euroopan yhdentymisen tärkeimmistä poliittisista saavutuksista ja talous- ja rahaliiton rakentamisen kulmakivi;

B.  ottaa huomioon, että finanssi- ja talouskriisi on paljastanut euron rakenteen heikkoudet ja korostanut kiireellistä tarvetta talous- ja rahaliiton nopeaan syventämiseen ja sen demokraattisen vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden vahvistamiseen;

C.  ottaa huomioon, että euro tarjoaa EU:n kansalaisille suojaa ja mahdollisuuksia; katsoo, että vahva ja vakaa euroalue on olennaisen tärkeä siihen kuuluville maille ja koko EU:lle;

D.  ottaa huomioon, että yhteisvaluutta-alueen jäsenyys edellyttää yhteisten sääntöjen ja velvoitteiden, joita on asetettu esimerkiksi vakaus- ja kasvusopimuksessa, noudattamista sekä yhteisiä välineitä, joilla vastataan vakaviin talouden ja rahoitusmarkkinoiden häiriöihin sekä edistetään vastuullisuutta, solidaarisuutta ja ylöspäin suuntautuvaa sosioekonomista lähentymistä; ottaa huomioon, että Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyssä sopimuksessa (EVM-sopimus) luodaan selkeä yhteys Euroopan makrotalouden valvontamekanismeihin, erityisesti vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen noudattamiseen, mukaan lukien sen joustolausekkeet, sekä kestävien ja osallistavien rakenneuudistusten toteuttamiseen; ottaa huomioon, että riskien vähentämisen ja riskien jakamisen olisi kuljettava käsi kädessä syvennettäessä talous- ja rahaliittoa;

E.  ottaa huomioon, että Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) perustaminen ja sen myöhempi muuttuminen Euroopan vakausmekanismiksi (EVM) ovat olleet merkittävässä asemassa pyrittäessä luomaan eurooppalainen kriisinhallintamekanismi, joka auttaa vahvistamaan talous- ja rahaliittoa ja antamaan rahoitusapua useille kriisin koettelemille Euroopan maille;

F.  ottaa huomioon, että EVM:n hallitustenvälinen luonne vaikuttaa sen päätöksentekoprosessiin ja erityisesti sen kykyyn reagoida nopeasti taloudellisiin ja rahoitushäiriöihin;

G.  katsoo, että EVM:n tulevaa sisällyttämistä EU:n lainsäädäntökehykseen olisi edelleen pidettävä osana talous- ja rahaliiton viimeistelyhanketta;

H.  ottaa huomioon, että Euroopan ja talous- ja rahaliiton tulevaisuudesta parhaillaan käytävässä keskustelussa on tuotu esiin jäsenvaltioiden erilaiset poliittiset näkemykset EVM:n pitkän aikavälin tulevaisuudesta, mutta se tarjoaa myös hyvän perustan tärkeälle ensimmäiselle askeleelle kohti sen roolin vahvistamista, sen rahoitusvälineiden kehittämistä sekä sen tehokkuuden ja demokraattisen vastuuvelvollisuuden parantamista osana EVM:n uudistusta; katsoo, että talous- ja rahaliiton syventämisestä käytävässä keskustelussa olisi saatava aikaan poliittinen ratkaisu EVM:n uudistamiseksi;

I.  katsoo, että lyhyellä aikavälillä EVM:n uudistuksella olisi edistettävä pankkiunionia ja tarjottava asianmukainen yhteinen varautumisjärjestely yhteiselle kriisinratkaisurahastolle;

1.  ottaa huomioon komission 6. joulukuuta 2017 antaman ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta ja pitää sitä hyödyllisenä panoksena meneillään olevaan keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta, talous- ja rahaliiton syventämisestä ja Euroopan vakausmekanismin uudistamisesta; on tyytyväinen erityisesti komission ehdotukseen EVM:n sisällyttämisestä EU:n oikeusjärjestykseen;

2.  toteaa, että uudistetun EVM:n tehtävät kuuluvat talouspolitiikan alaan ja että nimi ’Euroopan valuuttarahasto’ voisi olla harhaanjohtava; toteaa, että EKP ehdotti 11. huhtikuuta 2018 antamassaan lausunnossa, että EVM:n seuraaja säilyttäisi nimen ’Euroopan vakausmekanismi’ (EVM); kehottaa edellä mainitun perusteella arvioimaan asianmukaisesti ja perusteellisesti uudistetun EVM:n nimen valinnasta aiheutuvia seurauksia, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman vähäinen vaikutus uudistetun EVM:n toiminnan sujuvuuteen; ehdottaa, että EVM säilyttää nykyisen nimensä, joka tunnetaan pääomamarkkinoilla, ja tekee siten selväksi, että euroalueen rahapolitiikka kuuluu edelleen EKP:n toimivaltaan;

3.  korostaa, että talous- ja rahaliiton moitteetonta toimintaa tukee ”hätärahoittajana” toimivan laitoksen olemassaolo; panee tässä yhteydessä merkille, että EVM on antanut myönteisen panoksen pyrittäessä vastaamaan talous- ja rahaliiton institutionaalisen rakenteen heikkouksiin, erityisesti antamalla rahoitusapua useille maailmanlaajuisen finanssikriisin ja julkisen talouden velkakriisin koettelemille jäsenvaltioille;

4.  palauttaa mieliin aiemmat kantansa, joissa puolletaan EVM:n sisällyttämistä EU:n oikeudelliseen kehykseen, mikä tekisi siitä täysipainoisen EU:n elimen; katsoo, että tässä sisällyttämisessä olisi myös otettava huomioon kansallisten parlamenttien rooli ja sisällyttämistä olisi edelleen pidettävä osana talous- ja rahaliiton viimeistelyhanketta; katsoo, että tällainen yhdentyminen mahdollistaisi hallinnoimisen yhteisömenetelmän mukaisesti, varmistaisi finanssipolitiikan sääntöjen ja velvoitteiden täydellisen johdonmukaisuuden, helpottaisi talous- ja finanssipolitiikan koordinointia sekä lisäisi demokraattista legitiimiyttä ja vastuuvelvollisuutta Euroopan parlamentin kautta;

5.  korostaa, että jos tulevaisuudessa otetaan käyttöön EU:n talousarviovaroja, parlamentilla olisi oltava poliittinen valta käyttää kaikkia EVM:n talousarvioon sovellettavia valvontaoikeuksia vastuuvapausmenettelyn yhteydessä; toteaa, että tällaisessa tapauksessa Euroopan tilintarkastustuomioistuin olisi katsottava riippumattomaksi ulkoiseksi tarkastajaksi ja sille olisi annettava selkeä ja virallinen asema vastuuvapausmenettelyssä;

6.  palauttaa mieliin kansallisten parlamenttien julkista taloutta ja demokratiaa koskevat valvontaoikeudet; katsoo, että kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin suorittamaa uudistetun EVM:n valvontaa olisi edelleen parannettava; katsoo, että kansallisilla parlamenteilla olisi oltava oikeus saada tietoja uudistetun EVM:n toiminnoista ja käydä vuoropuhelua uudistetun EVM:n toimitusjohtajan kanssa;

7.  panee merkille, että komission ehdotus on herättänyt vilkasta keskustelua sen poliittisista, taloudellisista ja oikeudellisista vaikutuksista; korostaa kuitenkin, että tämä keskustelu EVM:n institutionaalisen kehyksen pitkän aikavälin visiosta ei saisi viivästyttää kiireellisesti tarvittavia toimia, joilla vahvistetaan ja toimeenpannaan talous- ja rahaliiton demokraattista vastuuvelvollisuutta ja sen valmiuksia edistää rahoitusvakautta ja lähentymistä sekä reagoida talouden häiriöihin; kehottaa siksi toteuttamaan lyhyellä aikavälillä merkityksellisen EVM:n uudistuksen tarkistamalla EVM:ia koskevaa sopimusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pidemmälle menevää kehitystä tulevaisuudessa;

8.  korostaa, että uudistetun EVM:n ensisijaisena tehtävänä olisi jatkossakin oltava siirtymäkauden rahoitusavun antaminen sitä tarvitseville jäsenvaltioille erityisten ehtojen pohjalta, joista on sovittu sopeutusohjelmissa, ja ottaen huomioon aiemmista komission, Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja EKP:n hallinnoimista rahoitustukiohjelmista saadut kokemukset; korostaa, että uudistetulla EVM:lla on oltava tähän tarkoitukseen riittävä kapasiteetti; vastustaa näin ollen kaikkia pyrkimyksiä muuttaa uudistettu EVM ainoastaan pankkeja palvelevaksi välineeksi tai vähentää sen taloudellisia valmiuksia tukea jäsenvaltioita;

9.   muistuttaa, että EVM:n käytettävissä olevien rahoitusvälineiden olisi myös oltava uudistetun EVM:n käytettävissä ja niitä olisi parannettava sitä varten, ja niihin olisi sisällyttävä mahdollisuus tarjota riittävää ennalta varautuvaa rahoitustukea, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden saada tukea ennen kuin ne kohtaavat suuria vaikeuksia saada varoja pääomamarkkinoilta; puoltaa sitä, että ennalta varautuvan ehdollisen luoton saannin olisi oltava käytettävissä aiesopimuksen pohjalta ja sovellettavien perusteiden mukaisesti; toteaa, että näitä rahoitusvälineitä on käytettävä jäsenvaltioiden auttamiseksi vakavissa talous- ja rahoitushäiriötilanteissa; palauttaa mieliin, että jäsenvaltioille annettavaa taloudellista apua voidaan täydentää tulevalla lähentymistä ja kilpailukykyä edistävällä talousarviovälineellä, jotta edistetään euroalueen taloudellista ja rahoituksellista vakautta, investointeja ja ylöspäin tapahtuvaa sosioekonomista lähentymistä;

10.  painottaa, että talous- ja rahaliitto käsittää kaikki EU:n jäsenvaltiot, joiden on Tanskaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta otettava käyttöön euro ja liityttävä euroalueeseen, ja että tulevan EVM:n olisi näin ollen oltava avoin kaikkien EU:n jäsenvaltioiden osallistumiselle;

11.  katsoo, että uudistetulla EVM:lla olisi oltava näkyvämpi rooli rahoitustukiohjelmien hallinnoinnissa komission rinnalla ja tiiviissä yhteistyössä EKP:n kanssa, millä varmistetaan, että EU:n institutionaalisella kehyksellä on tarvittaessa enemmän autonomiaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asianmukaisia kumppanuuksia muiden laitosten, erityisesti IMF:n, kanssa;

12.  painottaa, että uudistetulla EVM:lla olisi oltava oma asiantuntemus sen perussäännön edellyttämien osatekijöiden tuottamiseksi ja arvioimiseksi; korostaa kuitenkin, että EVM:n tekemien rahoitustukipyyntöjen arviointi ja sen sopeutusohjelmien suunnittelua koskeva päätöksenteko yhteistyössä muiden laitosten kanssa ei saisi millään tavoin korvata tavanomaista makrotalous- ja finanssivalvontaa, josta määrätään EU:n finanssipoliittisissa säännöissä ja asetuksissa, eikä se saisi olla päällekkäistä sen kanssa, sillä valvonnan on säilyttävä komission yksinomaisessa toimivallassa;

13.  katsoo, että mahdollisissa tulevissa sopeutusohjelmissa olisi otettava huomioon ehdotettujen toimenpiteiden sosiaaliset vaikutukset, ja näitä olisi verrattava myös niihin pitkäaikaisvaikutuksiin, joita olisi politiikan muuttumattomuudella, kun otetaan huomioon edeltävä asianmukainen sosiaalisten vaikutusten arviointi;

14.  korostaa tarvetta varmistaa, että uudistetussa EVM:ssa on käytössä tehokas päätöksentekoprosessi, erityisesti kiireellisissä tilanteissa; kehottaa tässä yhteydessä arvioimaan nykyistä hallintorakennetta;

15.  kehottaa toteuttamaan nopeasti EVM:n uudistuksen, jossa määritellään uudelleen myös sen rooli, tehtävät ja rahoitusvälineet, jotta uudistettu EVM voi tarjota maksuvalmiustukea kriisinratkaisutapauksissa ja toimia kriisinratkaisurahastoa tukevana varautumisjärjestelynä; pyytää, että yhteinen varautumisjärjestely otetaan käyttöön mahdollisimman pian, vuoteen 2020 mennessä, soveltaen sovittuja edellytyksiä ja joka tapauksessa ennen vuotta 2024;

16.  korostaa riskejä, jotka aiheutuvat pankkiunionin syventämisen viivästymisestä; on tyytyväinen päätelmiin, jotka esitettiin euroryhmän 4. joulukuuta 2018 EU-johtajille antamassa talous- ja rahaliiton syventämistä koskevassa raportissa, joka hyväksyttiin kaikilta osin 14. joulukuuta 2018 pidetyssä eurohuippukokouksessa; pitää erityisen myönteisenä yhteistä kriisinratkaisurahastoa tukevan yhteisen varautumisjärjestelyn käyttöönoton aikaistamista edellyttäen, että riskien vähentämisessä on edistytty riittävästi, mitä arvioidaan vuonna 2020, ja EVM:n uudistusta koskevien pääpiirteiden hyväksymistä; muistuttaa aiemmasta kannastaan, jonka mukaan eurooppalainen talletussuojajärjestelmä on saatava valmiiksi, ja toteaa, että riskien vähentämisen ja riskien jakamisen olisi kuljettava käsi kädessä; panee merkille, että tulevan euroalueen talousarvion ja vakautusjärjestelyn osalta ei ole saatu aikaan välittömiä tuloksia, mutta panee kuitenkin tyytyväisenä merkille valtuutuksen työskennellä lähentymistä ja kilpailukykyä koskevan talousarviovälineen kehittämiseksi; painottaa, että riskien vähentämisen alalla on edistytty merkittävästi; muistuttaa myös, että Euroopan parlamentti on tehnyt merkittäviä panostuksia tämän mahdollistamiseksi erityisesti niin kutsutun pankkipaketin ja järjestämättömien lainojen varautumisjärjestelyjen osalta;

17.  ehdottaa, että laaditaan EVM:n ja Euroopan parlamentin välinen, välittömästi voimaan tuleva väliaikaisen yhteistyöpöytäkirjan pöytäkirja, jolla parannetaan toimielinten välistä vuoropuhelua ja lisätään EVM:n avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä täsmennetään parlamentin ja sen jäsenten oikeudet, jotka koskevat uudistetulle EVM:lle esitettäviä kysymyksiä, säännöllisiä kuulemisia, nimitysoikeuksia ja asianmukaisia talousarvion valvontaoikeuksia; toistaa pyyntönsä toimielinten välisestä talouden ohjausta ja hallintaa koskevasta järjestelystä; korostaa, että Euroopan parlamentin olisi suoritettava uudistetun EVM:n toimitusjohtajan valinta ja tämän olisi raportoitava Euroopan parlamentille neuvoston ehdotuksen mukaisesti; kehottaa varmistamaan sukupuolten välisen tasapainon uudistetun EVM:n hallintoelinten kokoonpanossa;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, komissiolle, neuvostolle, euroryhmälle, Euroopan keskuspankille, Euroopan vakausmekanismin toimitusjohtajalle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL C 252, 18.7.2018, s. 201.

(2)

EUVL C 252, 18.7.2018, s. 215.

(3)

EUVL C 220, 25.6.2018, s. 2.

(4)

EUVL C 65, 19.2.2016, s. 96.

(5)

EUVL C 378, 9.11.2017, s. 182.

(6)

EUVL C 252, 18.7.2018, s. 235.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0226.


TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (17.1.2019)

budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta

(COM(2017)08272017/0333R(APP))

Valmistelija: Cătălin Sorin Ivan

PA_Consent_Interim

EHDOTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa ja talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset mietintöön, jonka ne myöhemmin hyväksyvät:

A.  katsoo, että vastuuvelvollisuuden edellytykset ja kanavat on määriteltävä selkeästi uutta Euroopan valuuttarahastoa (EVR) perustettaessa;

B.  ottaa huomioon, että avoimuus on hyvän hallintotavan keskeinen osatekijä niin päätöksentekotasolla kuin toimielinten päätösten täytäntöönpanossakin;

C.  katsoo, että tulevan Euroopan valuuttarahaston parlamentaarinen ulottuvuus olisi varmistettava selkeästi ottamalla Kansainvälisen valuuttarahaston, Maailman kauppajärjestön ja Maailmanpankin nykyisten käytänteiden mukaisesti käyttöön parlamentaariset verkostot tai vuoropuhelut;

D.  katsoo, että hyvää hallintotapaa koskevat INTOSAIn ohjeet olisi otettava käyttöön, kun kyseessä ovat ulkoiset tarkastusjärjestelyt;

E.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ja kansalliset viranomaiset eivät voi yksinään ratkaista yksittäisen jäsenvaltion unionin rahoitusvakaudelle aiheuttamia järjestelmäriskejä;

1.  suhtautuu myönteisesti komission ehdottamiin uusiin, talous- ja rahaliiton (EMU) loppuunsaattamiseksi tarkoitettuihin toimenpiteisiin, jotka ovat samansuuntaisia Euroopan parlamentin pitkäaikaisen kannan kanssa Euroopan vakausmekanismin (EVM) sisällyttämisestä EU:n oikeudelliseen kehykseen; katsoo, että pankkiunionin kaikkien kolmen pilarin olisi syvennettävä globaalia rahoitusarkkitehtuuria;

2.  suhtautuu myönteisesti siihen, että euroalueen pelastusrahasto EVM muutetaan Euroopan valuuttarahastoksi (EVR), joka toimii unionin oikeudellisen kehyksen puitteissa; toteaa, että rahaston liittäminen kiinteästi osaksi institutionaalisia rakenteita on keskeinen askel tiellä kohti EMU:n kokonaisvaltaista uudistusta ja syventämistä;

3.  toteaa, että yhteisömenetelmän käyttö tässä ehdotuksessa edistää merkittävästi EU:n päätöksentekoprosessin ja EU:n yhdentymisen demokraattisen legitimiteetin vahvistumista;

4.  katsoo, että tämä kehityskulku luo mahdollisuuden laatia vahvan vastuuvelvollisuutta koskevan kehyksen, johon sisältyy ulkoisiin tarkastuksiin ja lausuntoihin perustuva tehostettu parlamentaarinen valvonta;

5.  muistuttaa, että kehitettäessä edelleen unionin rakenteita uusia toimielimiä perustamalla olisi aina otettava huomioon kysymykset, jotka liittyvät EU:n demokraattiseen vastuuvelvollisuuteen ja siihen kohdistuvaan poliittiseen valvontaan ja niiden avoimuuden lisäämiseen, selkeisiin määräyksiin julkisen talouden tarkastuksista (joihin sisältyvät kaikki julkisen talouden tarkastusta koskevat ulottuvuudet eli tilintarkastus ja säännönmukaisuuden ja tuloksellisuuden tarkastukset) sekä toiminnan tehokkuuteen; uskoo, että näiden tekijöiden yhdistelmä vahvistaa osaltaan EU:n talouden ohjausjärjestelmän parlamentaarista legitimiteettiä;

6.  korostaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimella ei ole tällä hetkellä vakiintuneita tarkastusoikeuksia Euroopan vakausmekanismin osalta ja että EVM ei ole muodollisesti vastuuvelvollinen parlamentille;

7.  korostaa, että parlamentin näkemyksiä olisi kuunneltava silloin, kun uuden EVR:n toimet vaikuttavat EU:n tai maailmanlaajuiseen hallintaan ja unionin kansalaisiin; katsoo lisäksi, että unionin kansallisten parlamenttien olisi oltava osa vastuuvelvollisuuden ketjua, kun kyse on EU:n jäsenvaltioiden politiikoista;

8.  katsoo, että julkisten tilintarkastajien olisi toteutettava tulevan EVR:n julkisen ulottuvuuden ja vaikutuksen arviointi ja varmistus ja että Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle olisi annettava selkeä rooli EVR:n vastuuvapausmenettelyssä SEUT-sopimuksen 287 artiklan mukaisesti;

9.  ehdottaa, että EVR:lle annetaan tehtäväksi arvioida unionin finanssipoliittisen kehyksen täytäntöönpanoa ja nykyisen finanssipolitiikan virityksen asianmukaisuutta euroalueella ja kansallisella tasolla ja antaa asiasta suosituksia, jotta varmistetaan jäsenvaltioiden talousarvioiden ja talousennusteiden riippumaton arviointi;

10.  pyytää, että komission ehdotukseen sisällytetään selkeä säännös, jossa todetaan, että tilintarkastustuomioistuin toimii EVR:n ulkoisena tarkastajana, ja määritellään selkeästi sen oikeudet;

11.  edellyttää, että parlamentille annetaan aktiivinen rooli Euroopan valuuttarahaston toimitusjohtajan nimitysmenettelyssä ja että toimitusjohtajan vastuuvelvollisuus varmistetaan asettamalla hänelle velvoite raportoida parlamentille vuosittain;

12.  katsoo, että kaikkien muiden EU:n toimielinten ja elinten tapaan Euroopan valuuttarahaston olisi raportoitava säännöllisesti parlamentille ja että parlamentin olisi valvottava ja arvioitava säännöllisesti rahaston toimia varainhoidon moitteettomuuden osalta;

13.  kehottaa määrittelemään parlamentin ja tulevan Euroopan valuuttarahaston välisen tietojenvaihdon ja tietovirrat selkeästi yhteisymmärryspöytäkirjassa.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan valuuttarahaston perustaminen

Viiteasiakirjat

2017/0333R(APP)

Asiasta vastaavat valiokunnat

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

5.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Cătălin Sorin Ivan

9.10.2018

Hyväksytty (pvä)

13.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Henna Virkkunen

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.1.2019)

budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Valmistelija: Danuta Maria Hübner

PA_Consent_Interim

EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa ja talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset mietintöön, jonka ne myöhemmin hyväksyvät:

1.  suhtautuu myönteisesti ehdotukseen Euroopan vakausmekanismin (EVM) sisällyttämisestä EU:n oikeudelliseen kehykseen; muistuttaa, että tällaiseen sisällyttämiseen on liityttävä asianmukainen demokraattinen vastuuvelvollisuus; katsoo, että vain tällainen sisällyttäminen varmistaisi hallinnoimisen yhteisömenetelmän mukaisesti, mahdollistaisi finanssipoliittisten sääntöjen ja velvoitteiden johdonmukaisuuden, helpottaisi talous- ja finanssipolitiikan koordinointia sekä lisäisi demokraattista legitiimiyttä ja vastuuvelvollisuutta Euroopan parlamentin kautta; palauttaa mieliin, että EVM:n seuraajan toimivaltuudet eivät saisi millään tavoin korvata tavanomaista makrotalous- ja finanssivalvontaa, josta määrätään EU:n varainhoitoa koskevissa säännöksissä ja asetuksissa, eikä se saisi olla päällekkäistä sen kanssa, sillä valvonnan on säilyttävä komission yksinomaisessa toimivallassa EVM:n seuraajan autonomista asemaa kunnioittaen;

2.  toteaa, että EVM:n seuraajan tehtävät kuuluvat talouspolitiikan alaan ja että nimen Euroopan valuuttarahasto (EVR) käyttäminen voisi olla tässä suhteessa harhaanjohtavaa; toteaa lisäksi, että EVM:n seuraaja suorittaa tehtäviä, jotka menevät pelkkää korvaustoimintoa (paybox) pidemmälle; toteaa, että Euroopan keskuspankki (EKP) ehdotti lausunnossaan, että EVM:n seuraaja säilyttäisi nimen Euroopan vakausmekanismi (EVM); toteaa, että Euroopan vakausrahaston englanninkielinen lyhenne ESF aiheuttaa riskin, että tuleva Euroopan vakausrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto menevät sekaisin; vaatii edellä esitetyn perusteella, että Euroopan vakausmekanismin seuraajan nimen valintaa on arvioitava asianmukaisesti ja perusteellisesti ennen päätöksen tekemistä;

3.  palauttaa mieliin, että unionin rahapolitiikka kuuluu edelleen EKP:n yksinomaiseen toimivaltaan;

4.  katsoo, että kun otetaan huomioon EU:n ja euroalueen koko institutionaalinen rakenne, Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) järjestelmää ei pitäisi saattaa kokonaisuudessaan osaksi EU:n oikeudellista kehystä;

5.  palauttaa mieliin, että komission ehdotuksessa säädetään EVM:n seuraajan perustamisesta EU:n elimeksi ja sen vastuuvelvollisuudesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä Euroopan unionin tuomioistuimen siihen kohdistamasta oikeudellisesta valvonnasta; panee merkille ehdotetut säännökset EVM:n seuraajan vastuuvelvollisuudesta;

6.  katsoo, että tulevan EVM:n seuraajan asianmukaisessa vastuuvelvollisuutta koskevassa kehyksessä olisi viitattava talouden ohjaukseen kokonaisuudessaan; palauttaa mieleen nykyisen parlamentin esittämän pyynnön, joka koskee toimielinten välisiä järjestelyjä tällä alalla;

7.  katsoo, että Euroopan parlamentin ja EVM:n seuraajan välillä sovitut väliaikaiset järjestelyt antaisivat viestin, jolla lisättäisiin jälkimmäisen itsenäisyyttä, koska Euroopan parlamentin vahva kanta on, että se olisi komission ehdotuksen mukaisesti sisällytettävä perussopimukseen ja unionin oikeusjärjestykseen;

8.  pyytää, että Euroopan parlamentille tiedotetaan välittömästi ja asianmukaisella tavalla päätöksistä, jotka EVM:n seuraaja on tehnyt ja jotka neuvosto on hyväksynyt; kehottaa EVM:n seuraajan tulevaa toimitusjohtajaa käymään avointa ja säännöllistä vuoropuhelua Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan kanssa;

9.  korostaa, että täydellinen, tarkka ja oikea-aikainen tiedottaminen on asianmukaisen vastuuvelvollisuuden edellytys; painottaa sen vuoksi, että tulevassa toimielinten välisessä sopimuksessa on määrättävä mahdollisimman korkeasta avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden tasosta EVM:n seuraajan ja Euroopan parlamentin välillä EVM:n seuraajan päätösten, niiden perustelujen, EVM:n seuraajan asiakirjojen saatavuuden ja EVM:n seuraajassa käytyjen keskustelujen pöytäkirjojen osalta;

10.  korostaa, että tulevan EVM:n seuraajan hallintoneuvostolla on oltava demokraattinen vastuuvelvollisuus; pitää valitettavana, että toimielimien osallistumista ei ole sisällytetty jäsenten valintamenettelyä koskevaan ehdotukseen, ja kehottaa sisällyttämään Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston jäsenten nimittämistä koskevaan päätöksentekoon;

11.  pyytää, että tilintarkastustuomioistuimelle annetaan selkeä ja virallinen rooli EVM:n seuraajan vastuuvapausmenettelyssä ja että Euroopan parlamentti tarkastelee asiaan liittyviä kertomuksia;

12.  kehottaa varmistamaan sukupuolten tasa-arvon EVM:n seuraajan hallintoelimissä sekä ehdokasluettelossa toimitusjohtajan tehtäviin;

13.  osoittaa ymmärrystä sille, että jäsenvaltioiden on saatava osallistua päätöksentekomenettelyihin, jotka vaikuttavat verovaroihin; korostaa kuitenkin, että EVM:n seuraaja on kriisinhallintaväline ja että sen pitäisi siksi voida toimia nopeasti; kehottaa löytämään oikean tasapainon yhtäältä EVM:n seuraajan demokraattisen valvonnan varmistamisen ja sen osallistuviin jäsenvaltioihin suuntautuvan vastuuvelvollisuuden ja toisaalta vaadittavien toimien nopean toteuttamistarpeen välillä; panee merkille kansallisten parlamenttien talousarviovaltuudet ja säännökset, joilla varmistetaan EVM:n seuraajan avoimuus ja sen vastuuvelvollisuus EVM:n jäsenten ja muiden osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille;

14.  kehottaa käynnistämään lyhyellä aikavälillä uskottavan EVM:n uudistuksen tarkistamalla EVM:ia koskevaa sopimusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pidemmälle menevää kehitystä tulevaisuudessa; toteaa, että tässä uudistuksessa olisi keskityttävä vahvistamaan talous- ja rahaliittoa ja parantamaan päätöksentekoprosessia erityisesti kiireellisissä tilanteissa;

15.  panee merkille, että sekä EVM:n sisällyttäminen että EVM:n seuraajan perustaminen muuttavat EU:n toimielinrakennetta; kehottaa siksi sisällyttämään asian perussopimusten mahdollista tulevaa tarkistamista koskevaan laajempaan keskusteluun.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan valuuttarahaston perustaminen

Viiteasiakirjat

2017/0333R(APP)

Asiasta vastaavat valiokunnat

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

13.9.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Danuta Maria Hübner

24.9.2018

Valiokuntakäsittely

6.12.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

4

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pervenche Berès, Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Michael Gahler, Jarosław Wałęsa

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

15

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, György Schöpflin, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

4

-

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

3

0

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Markus Pieper

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan valuuttarahaston perustaminen

Viiteasiakirjat

2017/0333R(APP)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

27.6.2018

 

 

 

Asiasta vastaavat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

5.7.2018

ECON

5.7.2018

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

5.7.2018

AFCO

13.9.2018

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Vladimír Maňka

5.7.2018

Pedro Silva Pereira

5.7.2018

 

 

Valiokuntakäsittely

26.11.2018

29.1.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

59

25

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jonathan Arnott, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Gérard Deprez, André Elissen, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Esteban González Pons, Brian Hayes, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, John Howarth, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wolf Klinz, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Ralph Packet, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Răzvan Popa, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Karine Gloanec Maurin, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Jörg Meuthen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Ole Christensen, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Esther Herranz García, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Danilo Oscar Lancini, Jo Leinen, Marian-Jean Marinescu, Josep-Maria Terricabras, Henna Virkkunen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.2.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

59

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Brian Hayes, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Henna Virkkunen

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Ole Christensen, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Karine Gloanec Maurin, Sylvie Guillaume, Iris Hoffmann, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alex Mayer, Răzvan Popa, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

25

-

ECR

Ashley Fox, Bernd Kölmel, Ralph Packet, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Jonathan Arnott, Jörg Meuthen, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

André Elissen, Danilo Oscar Lancini, Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis

NI

Eleftherios Synadinos

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Monika Vana

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus