Procedura : 2017/0333R(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0087/2019

Teksty złożone :

A8-0087/2019

Debaty :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.17

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0218

WSTĘPNE SPRAWOZDANIE     
PDF 205kWORD 72k
26.2.2019
PE 630.626v02-00 A8-0087/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Komisja Budżetowa

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawcy: Vladimír Maňka, Pedro Silva Pereira

(Procedura wspólnych posiedzeń komisji – art. 55 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej
 OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego (COM(2017)0827),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ewentualnych zmian i dostosowań w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony(2),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie propozycji reformy unii gospodarczej i walutowej (UGW),

–  uwzględniając pismo przewodniczącego Eurogrupy do przewodniczącego Rady Europejskiej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dalszego pogłębiania UGW i oświadczenie ze szczytu strefy euro z dnia 29 czerwca 2018 r. o reformie Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS),

–  uwzględniając sprawozdanie Eurogrupy dla przywódców o pogłębianiu unii gospodarczej i walutowej z dnia 4 grudnia 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie ze szczytu strefy euro z dnia 14 grudnia 2018 r.,

–  uwzględniając wspólne stanowisko z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyszłej współpracy między Komisją Europejską a EMS,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego(3),

–  uwzględniając opinię nr 2/2018 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z dnia 18 września 2018 r. pt. „Analiza dotycząca kontroli i rozliczalności w odniesieniu do wniosku z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego osadzonego w unijnych ramach prawnych”,

–  uwzględniając sprawozdanie pięciu przewodniczących z dnia 22 czerwca 2015 r. dotyczące dokończenia budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej, białą księgę Komisji z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyszłości Europy oraz dokument Komisji z dnia 31 maja 2017 r. otwierający debatę na temat pogłębiania unii gospodarczej i walutowej,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzmocnienia europejskiej demokracji w przyszłej unii gospodarczej i walutowej (UGW)(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie dochodzenia w sprawie roli i działań trojki (EBC, Komisja i MFW) w odniesieniu do objętych programem państw strefy euro(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy euro(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych(7),

–  uwzględniając art. 99 ust. 5 Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie wstępne Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie przedstawione przez Komisję Kontroli Budżetowej i Komisję Spraw Konstytucyjnych (A8-0087/2019),

A.  mając na uwadze, że wprowadzenie euro jest jednym z najważniejszych politycznych osiągnięć projektu europejskiego oraz kamieniem węgielnym budowy UGW;

B.  mając na uwadze, że kryzys finansowy i gospodarczy ujawnił słabości struktury euro, zwracając tym samym uwagę na pilną potrzebę szybkiego pogłębienia UGW oraz umocnienia jej demokratycznej rozliczalności i przejrzystości;

C.  mając na uwadze, że euro zapewnia obywatelom UE ochronę i możliwości; mając na uwadze, że silna i stabilna strefa euro ma zasadnicze znaczenie dla jej członków oraz dla całej UE;

D.  mając na uwadze, że członkostwo we wspólnym obszarze walutowym wymaga przestrzegania wspólnych zasad i wypełniania wspólnych zobowiązań, jak te określone w pakcie stabilności i wzrostu, a także wspólnych narzędzi reagowania na poważne wstrząsy gospodarcze i finansowe oraz wspierania odpowiedzialności, solidarności i pozytywnej konwergencji społeczno-gospodarczej; mając na uwadze, że Porozumienie ustanawiające Europejski Mechanizm Stabilności (Porozumienie ustanawiające EMS) przewiduje jasne powiązanie z europejskimi mechanizmami nadzoru makroekonomicznego, w szczególności poszanowanie zasad paktu stabilności i wzrostu, w tym jego klauzul elastyczności, oraz wdrożenie trwałych i sprzyjających włączeniu społecznemu reform strukturalnych; mając na uwadze, że ograniczanie ryzyka i podział ryzyka powinny iść ze sobą w parze przy pogłębianiu UGW;

E.  mając na uwadze, że utworzenie Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF) i jego późniejsze przekształcenie w Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) stanowiło istotny krok w kierunku utworzenia europejskiego mechanizmu zarządzania kryzysowego, który pomaga wzmocnić UGW i zapewnić wsparcie finansowe dla kilku europejskich krajów dotkniętych kryzysem;

F.  mając na uwadze, że międzyrządowy charakter EMS ma wpływ na proces decyzyjny stosowany w ramach mechanizmu, a zwłaszcza na jego zdolność do szybkiego reagowania na wstrząsy gospodarcze i finansowe;

G.  mając na uwadze, że przyszłe włączenie EMS do ram prawnych UE nadal powinno być rozumiane jako element projektu dokończenia UGW;

H.  mając na uwadze, że obecna debata na temat przyszłości Europy i UGW uwidoczniła różnice w poglądach politycznych państw członkowskich na temat przyszłości EMS w perspektywie długoterminowej, lecz jednocześnie zapewnia solidną podstawę do poczynienia istotnego, pierwszego kroku w stronę wzmocnienia roli mechanizmu, rozwoju jego narzędzi finansowych oraz zwiększenia jego efektywności i demokratycznej rozliczalności w ramach reformy EMS; mając na uwadze, że dyskusja na temat pogłębienia UGW powinna zaowocować politycznym rozwiązaniem dla reformy EMS;

I.  mając na uwadze, że w perspektywie krótkoterminowej reforma EMS powinna przyczynić się do budowy unii bankowej, zapewniając odpowiedni wspólny fiskalny mechanizm ochronny dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

1.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji z dnia 6 grudnia 2017 r. dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego i uważa go za użyteczny wkład w aktualną debatę dotyczącą przyszłości Europy, pogłębienia UGW i reformy EMS; z zadowoleniem przyjmuje zwłaszcza zaproponowane przez Komisję włączenie EMS do porządku prawnego UE;

2.  zauważa, że funkcje, które ma pełnić zreformowany EMS, będą dotyczyć polityki gospodarczej oraz że nazwa „Europejski Fundusz Walutowy” może być myląca; zauważa, że w swojej opinii z dnia 11 kwietnia 2018 r. EBC zasugerował, że następca EMS powinien zachować nazwę „EMS”; w związku z powyższym wzywa do odpowiedniej i dogłębnej oceny skutków wyboru nazwy dla zreformowanego EMS, aby zapewnić możliwie najmniejszy wpływ na sprawne funkcjonowanie zreformowanego EMS; sugeruje, aby EMS zachował swoją obecną nazwę, która jest uznawana na rynku kapitałowym, co jasno wskaże, że polityka pieniężna strefy euro pozostaje kompetencją EBC;

3.  podkreśla, że prawidłowe funkcjonowanie UGW jest wspierane przez istnienie instytucji służącej jako „pożyczkodawca ostatniej instancji”; zauważa w tym kontekście pozytywny wkład EMS w łagodzenie niedoskonałości struktury instytucjonalnej UGW, w szczególności przez zapewnianie wsparcia finansowego kilku państwom członkowskim dotkniętym światowym kryzysem finansowym i kryzysem zadłużeniowym;

4.  przypomina swoje poprzednie stanowiska popierające włączenie EMS do ram prawnych UE, dzięki czemu mechanizm stałby się pełnoprawnym organem UE; nalega, aby to włączenie uwzględniało również rolę parlamentów narodowych i było nadal postrzegane jako element projektu budowania UGW; uważa, że takie włączenie pozwoliłoby na zarządzanie zgodnie z metodą wspólnotową, zapewniłoby pełną spójność zasad i obowiązków fiskalnych, ułatwiłoby koordynację polityki gospodarczej i fiskalnej oraz zwiększyłoby legitymację i rozliczalność demokratyczną za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego;

5.  podkreśla, że jeżeli w przyszłości zostaną zaangażowane środki z budżetu UE, Parlament powinien mieć uprawnienia polityczne do egzekwowania wszystkich mających zastosowanie praw do kontroli budżetowej w odniesieniu do EMS w ramach procedury udzielania absolutorium; zauważa, że w takim przypadku Europejski Trybunał Obrachunkowy powinien zostać uznany za niezależnego audytora zewnętrznego i powinien otrzymać jasną i formalną rolę w procedurze udzielania absolutorium;

6.  przypomina o prerogatywach parlamentów narodowych w zakresie nadzoru fiskalnego i demokratycznego; uważa, że należy jeszcze bardziej usprawnić kontrolę, jaką nad zreformowanym EMS sprawują parlamenty narodowe i Parlament Europejski; uważa, że parlamentom narodowym powinno przysługiwać prawo do uzyskania informacji na temat działalności EMS oraz do podjęcia dialogu z dyrektorem zarządzającym zreformowanego EMS;

7.  odnotowuje, że wniosek Komisji wywołał żywą dyskusję na temat jego skutków politycznych, finansowych i prawnych; podkreśla jednak, że wspomniana debata na temat długoterminowej wizji struktury instytucjonalnej EMS nie powinna opóźniać wykonania pilnych działań wymaganych w celu wzmocnienia i egzekwowania demokratycznej rozliczalności UGW i jej zdolności do promowania stabilności finansowej i konwergencji oraz reagowania na wstrząsy gospodarcze; dlatego wzywa do przeprowadzenia konstruktywnej reformy EMS w perspektywie krótkoterminowej w drodze przeglądu Porozumienia ustanawiającego EMS, co nie wyklucza bardziej ambitnych zmian w przyszłości;

8.  podkreśla, że główną misją zreformowanego EMS nadal powinno być zapewnianie przejściowej pomocy finansowej państwom członkowskim, które jej potrzebują, w oparciu o szczegółowe warunki uzgodnione w programach dostosowawczych oraz z uwzględnieniem wniosków wyciągniętych z poprzednich programów pomocy finansowej zarządzanych przez Komisję, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i EBC; podkreśla, że zreformowany EMS musi w tym celu dysponować odpowiednią mocą sprawczą, dlatego sprzeciwia się wszelkim próbom zmiany zreformowanego EMS w instrument przeznaczony wyłącznie dla banków lub ograniczenia jego zdolności finansowej do wspierania państw członkowskich;

9.   przypomina, że wachlarz instrumentów finansowych dostępnych na potrzeby EMS powinien zostać ulepszony i być dostępny dla zreformowanego EMS, co obejmuje możliwość udzielania wystarczającej zapobiegawczej pomocy finansowej, aby zapewniać państwom członkowskim dostęp do pomocy jeszcze przed wystąpieniem znacznych trudności w pozyskiwaniu środków na rynku kapitałowym; broni dostępu do ostrożnościowej warunkowej linii kredytowej (PCCL) na podstawie listu intencyjnego i z zastrzeżeniem mających zastosowanie kryteriów; zauważa, że te narzędzia finansowe muszą być wykorzystywane do pomocy państwom członkowskim w przypadku poważnych wstrząsów gospodarczych i finansowych; przypomina, że pomoc finansowa zapewniana państwom członkowskim może być uzupełniona w przyszłości instrumentem budżetowym na rzecz konwergencji i konkurencyjności w celu wspierania stabilizacji gospodarczej i finansowej, inwestycji i pozytywnej konwergencji społeczno-gospodarczej w strefie euro;

10.  podkreśla, że UGW obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, z których wszystkie, z wyjątkiem Danii i Zjednoczonego Królestwa, są zobowiązane do przyjęcia euro i przystąpienia do strefy euro, oraz że wszelki EMS powinien zatem być otwarty na uczestnictwo wszystkich państw członkowskich UE;

11.  uważa, że zreformowany EMS powinien odgrywać ważniejszą rolę w zarządzaniu programami pomocy finansowej, wspólnie z Komisją i w bliskiej współpracy z EBC, zapewniając w stosownych przypadkach większą autonomię ram instytucjonalnych UE, bez uszczerbku dla odpowiednich partnerstw z innymi instytucjami, zwłaszcza z MFW;

12.  podkreśla, że zreformowany EMS powinien dysponować własną wiedzą fachową w celu tworzenia i oceny elementów wymaganych przez jego statut; podkreśla jednak, że ocena wniosków o pomoc finansową dokonywana przez EMS oraz proces podejmowania decyzji w ramach tego mechanizmu odnośnie do struktury programów dostosowawczych, we współpracy z innymi instytucjami, nie powinny w żaden sposób zastępować ani powielać normalnego nadzoru makroekonomicznego i fiskalnego przewidzianego w zasadach i przepisach fiskalnych UE, który powinien pozostać wyłączną kompetencją Komisji;

13.  uważa, że ewentualne przyszłe programy dostosowawcze powinny uwzględniać skutki społeczne proponowanych środków, również w porównaniu z długoterminowym wpływem braku zmian politycznych, w świetle wcześniejszej i wnikliwej oceny skutków społecznych;

14.  podkreśla potrzebę zapewnienia wydajnej procedury podejmowania decyzji w zreformowanym EMS, w szczególności w sytuacjach wymagających pilnej reakcji; w tym kontekście wzywa do oceny obecnej sytuacji w zakresie struktury zarządzania;

15.  wzywa do szybkiej reformy EMS, która również na nowo zdefiniuje jego rolę, funkcje i narzędzia finansowe, tak aby zreformowany EMS mógł oferować pomoc na utrzymanie płynności finansowej w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz służyć jako fiskalny mechanizm ochronny dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji; wzywa do uruchomienia wspólnego mechanizmu ochronnego, na uzgodnionych warunkach, jak najszybciej do 2020 r., a w każdym razie przed 2024 r.;

16.  podkreśla zagrożenia wynikające z opóźnień w pogłębianiu unii bankowej; przyjmuje z zadowoleniem wnioski zawarte w sprawozdaniu Eurogrupy dla przywódców z dnia 4 grudnia 2018 r. o pogłębianiu UGW, które zostały zatwierdzone w całości na szczycie państw strefy euro w dniu 14 grudnia 2018 r; z zadowoleniem przyjmuje w szczególności przyspieszenie wprowadzenia wspólnego mechanizmu ochronnego dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, pod warunkiem że poczyniono wystarczające postępy w dziedzinie ograniczania ryzyka, które mają zostać poddane ocenie w 2020 r., a także zatwierdzenie podstawowych ustaleń w sprawie reformy EMS; przypomina swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie konieczności uzupełnienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów, uznając, że ograniczanie ryzyka i podział ryzyka powinny iść ze sobą w parze; zauważa, że nie osiągnięto natychmiastowych rezultatów w odniesieniu do przyszłego budżetu strefy euro i mechanizmu stabilizacyjnego, ale przyjmuje do wiadomości mandat do pracy nad instrumentem budżetowym na rzecz konwergencji i konkurencyjności; podkreśla, że osiągnięto znaczny postęp w zakresie ograniczania ryzyka; przypomina, że Parlament w dużej mierze się do tego przyczynił, w szczególności w odniesieniu do pakietu bankowego oraz ostrożnościowego mechanizmu ochronnego dla kredytów zagrożonych;

17.  proponuje ustalenie protokołu tymczasowego porozumienia o współpracy pomiędzy EMS a Parlamentem, ze skutkiem natychmiastowym, w celu poprawy dialogu międzyinstytucjonalnego i zwiększenia przejrzystości i rozliczalności EMS, z określeniem praw Parlamentu i jego posłów w odniesieniu do pytań kierowanych do zreformowanego EMS, regularnych wysłuchań, praw do nominacji i odpowiednich praw do kontroli budżetowej; przypomina o swoim wniosku dotyczącym porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie zarządzania gospodarką; podkreśla, że dyrektor zarządzający zreformowanego EMS powinien być wybierany przez Parlament Europejski na wniosek Rady i składać mu sprawozdania; wzywa do zapewnienia równowagi płci w składzie organów zarządzających zreformowanego EMS;

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji przewodniczącemu Rady Europejskiej, Komisji, Radzie, Eurogrupie, Europejskiemu Bankowi Centralnemu, dyrektorowi zarządzającemu Europejskiego Mechanizmu Stabilności oraz parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 201.

(2)

Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 215.

(3)

Dz.U. C 220 z 25.6.2018, s. 2.

(4)

Dz.U. C 65 z 19.2.2016, s. 96.

(5)

Dz.U. C 378 z 9.11.2017, s. 182.

(6)

Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 235.

(7)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0226.


OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (17.1.2019)

dla Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego

(COM(2017)08272017/0333R(APP))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Cătălin Sorin Ivan

PA_Consent_Interim

WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A.  mając na uwadze, że przy tworzeniu nowego Europejskiego Funduszu Walutowego (EFW) należy jasno określić warunki i instancje odpowiedzialności;

B.  mając na uwadze, że przejrzystość jest kluczowym elementem dobrego zarządzania zarówno na szczeblu decyzyjnym, jak i przy wdrażaniu decyzji instytucjonalnych;

C.  mając na uwadze, że należy wyraźnie zapewnić wymiar parlamentarny przyszłego EFW poprzez odzwierciedlenie obecnych praktyk obowiązujących w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Światowej Organizacji Handlu i Banku Światowym w sieciach lub dialogach parlamentarnych;

D.  mając na uwadze, że jeżeli chodzi o organizację kontroli zewnętrznej, należy odnosić się do wytycznych INTOSAI dotyczących dobrego zarządzania;

E.  mając na uwadze, że państwa członkowskie i organy krajowe nie są w stanie samodzielnie sprostać zagrożeniom systemowym stwarzanym przez państwo członkowskie dla stabilności finansowej Unii;

1.  z zadowoleniem przyjmuje nowy zestaw środków zaproponowanych przez Komisję w celu dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej (UGW) zgodnie z wieloletnim stanowiskiem Parlamentu w sprawie włączenia EMS do ram prawnych UE; uważa, że każdy z trzech filarów unii bankowej powinien pogłębić globalną strukturę finansową;

2.  z zadowoleniem przyjmuje przekształcenie funduszu ratunkowego EMS strefy euro w Europejski Fundusz Walutowy (EFW) wewnątrz ram prawnych Unii i uważa, że to umocowanie instytucjonalne stanowi zasadniczy krok w ewolucji ogólnej reformy i pogłębieniu UGW;

3.  zauważa, że zastosowanie metody wspólnotowej w omawianym wniosku jest silnym bodźcem do wzmocnienia legitymacji demokratycznej procesu decyzyjnego UE i integracji UE;

4.  uważa, że ewolucja ta będzie stanowić okazję do opracowania solidnych ram w zakresie rozliczalności z wzmocnionym nadzorem parlamentarnym w oparciu o przegląd kontroli zewnętrznej i odnośne opinie;

5.  przypomina, że wszelkie dalsze zmiany w strukturze Unii w związku z utworzeniem nowej instytucji powinny zawsze uwzględniać kwestie odpowiedzialności demokratycznej i nadzoru politycznego UE, a także większą przejrzystość, jasne przepisy dotyczące kontroli publicznej (w tym wszystkie wymiary audytu publicznego, tj. elementy dotyczące finansów, zgodności i wyników) oraz skuteczność działań; uważa, że połączenie tych elementów przyczyni się do wzmocnienia legitymacji parlamentarnej zarządzania gospodarczego UE;

6.  podkreśla, że w odniesieniu do Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) Europejski Trybunał Obrachunkowy nie posiada obecnie ugruntowanych praw kontrolnych i nie jest formalnie odpowiedzialny przed Parlamentem;

7.  podkreśla, że należy wysłuchiwać opinii Parlamentu, gdyż nowy EFW będzie zajmował się kwestiami mającymi wpływ na zarządzanie UE lub globalne zarządzanie, a także na obywateli europejskich; uważa ponadto, że europejskie parlamenty narodowe powinny być częścią łańcucha odpowiedzialności, w przypadku gdy w grę będą wchodzić strategie polityczne państw członkowskich UE;

8.  uważa, że w odniesieniu do publicznego wymiaru i wpływu przyszłego EFW audytorzy publiczni powinni gwarantować wiarygodność, przy czym Europejski Trybunał Obrachunkowy powinien otrzymać jasną rolę w procedurze udzielania absolutorium dla EFW zgodnie z art. 287 TFUE;

9.  sugeruje powierzenie EFW zadania przeprowadzania oceny i formułowania zaleceń dotyczących wdrażania unijnych ram budżetowych oraz adekwatności obecnego kursu polityki budżetowej w strefie euro i na szczeblu krajowym w celu zapewnienia niezależnych ocen budżetów i prognoz gospodarczych państw członkowskich;

10.  apeluje o to, by wniosek Komisji zawierał jasny przepis, zgodnie z którym Europejski Trybunał Obrachunkowy jest audytorem zewnętrznym EFW, z wyraźną definicją jego praw;

11.  wzywa do przyznania Parlamentowi aktywnej roli w procesie powoływania dyrektora zarządzającego EFW i zapewniania jego rozliczalności, zwłaszcza poprzez obowiązek corocznego składania sprawozdań Parlamentowi;

12.  uważa, że EFW – podobnie jak pozostałe instytucje i organy UE – powinien regularnie składać sprawozdania Parlamentowi i podlegać regularnemu nadzorowi i ocenie swojej działalności pod względem należytego zarządzania finansami;

13.  apeluje o to, aby w protokole ustaleń jasno określić wymianę i przepływ informacji między Parlamentem a przyszłym EFW.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego

Odsyłacze

2017/0333R(APP)

Komisje przedmiotowo właściwe

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

5.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Cătălin Sorin Ivan

9.10.2018

Data przyjęcia

13.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Henna Virkkunen

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych (23.1.2019)

dla Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego

(COM(2017)0827 – C8 – 2017/0333R(APP))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Danuta Maria Hübner

PA_Consent_Interim

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej oraz do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący włączenia Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) do unijnego porządku prawnego; przypomina, że takiemu włączeniu musi towarzyszyć odpowiednia rozliczalność demokratyczna; uważa, że jedynie takie włączenie pozwoliłoby na zarządzanie EMS zgodnie z metodą wspólnotową, zagwarantowałoby spójność zasad i obowiązków fiskalnych, ułatwiłoby koordynację polityki gospodarczej i fiskalnej oraz zwiększyłoby legitymację i rozliczalność demokratyczną za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego; przypomina, że kompetencje podmiotu będącego następcą EMS w żadnym wypadku nie powinny zastępować ani powielać zwykłego nadzoru makroekonomicznego i budżetowego przewidzianego w unijnych przepisach i regulacjach finansowych, ani też pokrywać się z takim nadzorem, który musi pozostać w wyłącznej kompetencji Komisji, przy jednoczesnym poszanowaniu autonomii tego podmiotu;

2.  zauważa, że funkcje, które ma pełnić następca EMS, będą dotyczyć polityki gospodarczej, w związku z czym stosowanie nazwy „Europejski Fundusz Walutowy” (EFW) może być mylące; zauważa ponadto, że następca EMS będzie pełnić zadania wykraczające poza wypłatę pieniędzy; zauważa, że w swojej opinii Europejski Bank Centralny (EBC) zasugerował, że następca EMS powinien zachować nazwę „EMS”; zauważa, że stosowanie akronimu „EFS” grozi myleniem przyszłego Europejskiego Funduszu Stabilności z Europejskim Funduszem Społecznym; w świetle powyższego postuluje przeprowadzenie odpowiedniej i dogłębnej oceny skutków wyboru nazwy następcy EMS przed podjęciem decyzji;

3.  przypomina, że polityka pieniężna w Unii wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji EBC;

4.  uważa, że biorąc pod uwagę całą strukturę instytucjonalną UE i strefy euro, nie należy całościowo transponować systemu Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) do ram prawnych UE;

5.  przypomina, że wniosek Komisji przewiduje ustanowienie następcy EMS jako organu UE, w wyniku czego odpowiadałby on przed Parlamentem Europejskim i Radą oraz podlegałby kontroli sądowej sprawowanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE); odnotowuje proponowane przepisy dotyczące rozliczalności przyszłego następcy EMS;

6.  uważa, że odpowiednie ramy dotyczące odpowiedzialności przyszłego następcy EMS powinny odnosić się do zarządzania gospodarczego jako całości; przypomina, że Parlament wystąpił z wnioskiem o porozumienie międzyinstytucjonalne w tej dziedzinie;

7.  uważa, że wszelkie wstępne porozumienia między Parlamentem Europejskim a podmiotem będącym następcą EMS oznaczałyby zwiększenie autonomii tego ostatniego, gdyż Parlament zdecydowanie stoi na stanowisku, że zgodnie z propozycją Komisji podmiot ten należy włączyć do traktatu i porządku prawnego UE;

8.  zwraca się o natychmiastowe i odpowiednie informowanie Parlamentu Europejskiego o decyzjach podjętych przez następcę EMS i zatwierdzonych przez Radę; wzywa przyszłego dyrektora zarządzającego następcy EMS do prowadzenia przejrzystego i regularnego dialogu z Komisji Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego;

9.  podkreśla, że pełne, dokładne i aktualne informacje są warunkiem wstępnym właściwej rozliczalności; nalega zatem, by w przyszłym porozumieniu międzyinstytucjonalnym między podmiotem będącym następcą EMS a Parlamentem Europejskim, które dotyczyłoby kwestii takich, jak decyzje podejmowane przez ten podmiot, kontekst takich decyzji, dostęp do dokumentów tego podmiotu oraz zapisy z dyskusji prowadzonych na jego forum, określić najwyższe standardy przejrzystości;

10.  podkreśla, że potrzebna jest rozliczalność demokratyczna przyszłego zarządu następcy EMS; ubolewa, że w proponowanej procedurze wyboru członków zarządu nie przewidziano zaangażowania instytucji oraz apeluje o włączenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w proces podejmowania decyzji w sprawie mianowania członków zarządu;

11.  zwraca się o wyznaczenie Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu jasno określonej i formalnej roli w procedurze udzielania absolutorium następcy EMS, a także o to, aby związane z tym sprawozdania były analizowane przez Parlament Europejski;

12.  apeluje o zagwarantowanie równowagi płci w składzie organów zarządzających następcy EMS oraz na liście kandydatów na stanowisko dyrektora zarządzającego;

13.  rozumie potrzebę włączenia państw członkowskich do procedur podejmowania decyzji, które wpływają na zasoby fiskalne; podkreśla jednak, że następca EMS to instrument zarządzania kryzysowego, w związku z czym powinien mieć możliwość szybkiego działania; wzywa do osiągnięcia właściwej równowagi między z jednej strony zapewnieniem kontroli demokratycznej nad następcą EMS i jego odpowiedzialności przed uczestniczącymi państwami członkowskimi, z drugiej zaś potrzebą umożliwienia prędkiego podejmowania niezbędnych działań; uznaje uprawnienia budżetowe parlamentów państw członkowskich oraz przyjmuje do wiadomości przepisy zapewniające przejrzystość następcy EMS i jego odpowiedzialność przed parlamentami państw będących członkami EMS i pozostałych uczestniczących państw członkowskich.

14.  wzywa do podjęcia konstruktywnej reformy EMS w perspektywie krótkoterminowej w drodze przeglądu Porozumienia ustanawiającego EMS, co nie wyklucza bardziej ambitnych zmian w przyszłości; zwraca uwagę, że najważniejszym celem takiej reformy powinno być wzmocnienie unii gospodarczej i walutowej oraz usprawnienie procedury podejmowania decyzji, zwłaszcza w sytuacjach nadzwyczajnych;

15.  zauważa, że zarówno wspomniane włączenie EMS, jak i utworzenie następcy EMS zmieniają strukturę instytucjonalną UE; w związku z tym wzywa do uwzględnienia tej kwestii w szerszych dyskusjach na temat ewentualnej przyszłej zmiany Traktatów.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego

Odsyłacze

2017/0333R(APP)

Komisje przedmiotowo właściwe

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

13.9.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Danuta Maria Hübner

24.9.2018

Rozpatrzenie w komisji

6.12.2018

 

 

 

Data przyjęcia

22.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

4

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michael Gahler, Jarosław Wałęsa

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

15

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, György Schöpflin, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

4

-

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

3

0

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Markus Pieper

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego

Odsyłacze

2017/0333R(APP)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

27.6.2018

 

 

 

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

5.7.2018

ECON

5.7.2018

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

5.7.2018

AFCO

13.9.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Vladimír Maňka

5.7.2018

Pedro Silva Pereira

5.7.2018

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.11.2018

29.1.2019

 

 

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

59

25

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jonathan Arnott, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Gérard Deprez, André Elissen, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Esteban González Pons, Brian Hayes, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, John Howarth, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wolf Klinz, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Ralph Packet, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Răzvan Popa, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Karine Gloanec Maurin, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Jörg Meuthen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck, Auke Zijlstra

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ole Christensen, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Esther Herranz García, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Danilo Oscar Lancini, Jo Leinen, Marian-Jean Marinescu, Josep-Maria Terricabras, Henna Virkkunen

Data złożenia

26.2.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

 

59

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Brian Hayes, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Henna Virkkunen

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Ole Christensen, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Karine Gloanec Maurin, Sylvie Guillaume, Iris Hoffmann, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alex Mayer, Răzvan Popa, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

25

-

ECR

Ashley Fox, Bernd Kölmel, Ralph Packet, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Jonathan Arnott, Jörg Meuthen, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

André Elissen, Danilo Oscar Lancini, Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis

NI

Eleftherios Synadinos

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Monika Vana

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019Informacja prawna