Procedură : 2017/0333R(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0087/2019

Texte depuse :

A8-0087/2019

Dezbateri :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.17

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0218

RAPORT INTERIMAR     
PDF 196kWORD 71k
26.2.2019
PE 630.626v02-00 A8-0087/2019

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Comisia pentru bugete

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportori: Vladimír Maňka, Pedro Silva Pereira

(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru control bugetar
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituționale
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European (COM(2017)0827),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona(2),

–  având în vedere avizul Comitetului European al Regiunilor din 5 iulie 2018 privind propunerile de reformare a uniunii economice și monetare (UEM),

–  având în vedere scrisoarea Președintelui Eurogrupului către Președintele Consiliului European din 25 iunie 2018 privind aprofundarea UEM și Declarația de la summitul zonei euro din 29 iunie 2018 referitoare la reforma Mecanismului european de stabilitate,

–  având în vedere raportul din 4 decembrie 2018 al Eurogrupului adresat liderilor privind aprofundarea UEM,

–  având în vedere Declarația de la summitul zonei euro din 14 decembrie 2018,

–  având în vedere poziția comună privind cooperarea viitoare dintre Comisie și MES, din 14 noiembrie 2018,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (BCE) din 11 aprilie 2018 referitor la propunerea de regulament privind înființarea Fondului Monetar European(3),

–  având în vedere Avizul nr. 2/2018 al Curții de Conturi Europene din 18 septembrie 2018 intitulat „Considerente legate de audit și de asigurarea răspunderii referitoare la propunerea din 6 decembrie 2017 privind înființarea unui Fond Monetar European ancorat în cadrul legislativ al Uniunii”,

–  având în vedere Raportul celor cinci președinți din 22 iunie 2015 privind finalizarea uniunii economice și monetare a Europei, Cartea albă a Comisiei din 1 martie 2017 privind viitorul Europei și documentul de reflecție al Comisiei din 31 mai 2017 privind aprofundarea uniunii economice și monetare,

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 iunie 2013 referitoare la consolidarea democrației europene în viitoarea UEM(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 martie 2014 referitoare la aspectele rolului și activității troicii (BCE, Comisia și FMI) în țările din zona euro care participă la program(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la capacitatea bugetară pentru zona euro(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii(7),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul interimar al Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele Comisiei pentru control bugetar și Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0087/2019),

A.  întrucât introducerea monedei euro este una dintre cele mai importante realizări politice ale proiectului european și piatra de temelie a construcției UEM;

B.  întrucât criza financiară și economică a evidențiat punctele slabe ale arhitecturii zonei euro, subliniind necesitatea urgentă a aprofundării rapide a UEM și a consolidării responsabilității sale democratice și a transparenței;

C.  întrucât moneda euro oferă cetățenilor UE protecție și oportunități; întrucât o zonă euro puternică și stabilă este esențială pentru membrii săi și pentru UE în ansamblu;

D.  întrucât apartenența la o zonă monetară comună necesită aderarea la norme și obligații comune, de exemplu la normele prevăzute în Pactul de stabilitate și de creștere, precum și instrumente comune pentru a răspunde șocurilor economice și financiare grave și pentru a promova responsabilitatea, solidaritatea și convergența socioeconomică ascendentă; întrucât Tratatul de instituire a Mecanismului european de stabilitate (tratatul MES) prevede o conexiune clară cu mecanismele europene de supraveghere macroeconomică, în special respectarea normelor Pactului de stabilitate și de creștere, inclusiv a clauzelor sale de flexibilitate, precum și implementarea unor reforme structurale durabile și favorabile incluziunii; întrucât reducerea riscurilor și partajarea lor ar trebui să aibă loc în paralel cu aprofundarea UEM;

E.  întrucât crearea Fondului european de stabilitate financiară (FESF) și transformarea sa ulterioară în Mecanismul european de stabilitate (MES) au reprezentat un pas important în direcția creării unui mecanism european de gestionare a crizelor, contribuind la consolidarea UEM și oferind asistență financiară mai multor țări europene afectate de criză;

F.  întrucât natura interguvernamentală a MES are implicații asupra procesului său decizional, în special asupra capacității sale de a răspunde rapid la șocurile economice și financiare;

G.  întrucât viitoarea integrare a MES în cadrul juridic al Uniunii ar trebui să fie în continuare înțeleasă ca parte a proiectului de finalizare a UEM;

H.  întrucât dezbaterea în curs privind viitorul Europei și al UEM a evidențiat diferențele de opinii politice între statele membre cu privire la viitorul pe termen lung al MES, dar oferă, totodată, o bază solidă pentru un prim pas important în direcția consolidării rolului său, a dezvoltării instrumentelor sale financiare și a îmbunătățirii eficienței și responsabilității sale democratice ca parte a reformei MES; întrucât discuțiile privind aprofundarea UEM ar trebui să conducă la o soluție politică pentru reformarea MES;

I.  întrucât, pe termen scurt, reforma MES ar trebui să contribuie la uniunea bancară, oferind un mecanism adecvat de sprijin financiar comun pentru Fondul unic de rezoluție (FUR),

1.  salută propunerea Comisiei din 6 decembrie 2017 de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European și consideră că aceasta reprezintă o contribuție utilă la dezbaterea în curs privind viitorul Europei, aprofundarea UEM și reforma MES; salută, în special, propunerea Comisiei privind integrarea MES în cadrul juridic al UE;

2.  ia act de faptul că funcțiile care urmează să fie exercitate de MES reformat vor ține de domeniul politicii economice, iar utilizarea denumirii de fond monetar european ar putea induce în eroare; ia act de faptul că, în avizul său din 11 aprilie 2018, BCE a sugerat ca succesorul ca MES să păstreze denumirea de „MES”; solicită, în lumina celor de mai sus, o evaluare corespunzătoare și aprofundată a implicațiilor alegerii unei denumiri pentru MES reformat, pentru a asigura un impact cât mai redus posibil asupra funcționării armonioase a MES reformat; sugerează ca MES să își păstreze denumirea actuală, care este recunoscută pe piața de capital, clarificându-se faptul că politica monetară a zonei euro rămâne de competența BCE;

3.  subliniază că buna funcționare a UEM este susținută de existența unei instituții care servește drept „creditor de ultimă instanță”; ia act, în acest context, de contribuția pozitivă a MES la abordarea deficiențelor cadrului instituțional al UEM, și anume prin acordarea de asistență financiară mai multor state membre afectate de criza financiară mondială și de criza datoriilor suverane;

4.  reamintește pozițiile sale anterioare în favoarea integrării MES în cadrul legislativ al UE, transformându-l într-un organism al UE de sine stătător; insistă asupra faptului că această integrare ar trebui să țină seama și de rolul parlamentelor naționale și să continue să fie înțeleasă ca parte a proiectului de finalizare a UEM; consideră că integrarea MES ar permite gestionarea în conformitate cu metoda comunitară, ar asigura coerența deplină a normelor și obligațiilor bugetare, ar facilita coordonarea politicilor economice și bugetare și ar spori legitimitatea democratică și responsabilitatea prin intermediul Parlamentului European;

5.  subliniază că, dacă pe viitor vor fi implicate resurse bugetare ale UE, Parlamentul ar trebui să aibă puterea politică de a exercita toate drepturile de control bugetar aplicabile asupra MES în cadrul procedurii de descărcare de gestiune; constată că, în acest caz, Curtea de Conturi Europeană ar trebui considerată drept auditor extern independent și ar trebui să i se acorde un rol clar și formal în procedura de descărcare de gestiune;

6.  reamintește prerogativele de supraveghere bugetară și democratică ale parlamentelor naționale; consideră că controlul exercitat de parlamentele naționale și de Parlamentul European asupra MES reformat ar trebui în continuare îmbunătățit; consideră că parlamentele naționale ar trebui să aibă dreptul de a obține informații privind activitățile MES reformat și de a se implica într-un dialog cu directorul executiv al MES;

7.  ia act de faptul că propunerea Comisiei a generat o discuție animată cu privire la implicațiile sale politice, financiare și juridice; subliniază însă că această dezbatere privind viziunea pe termen lung asupra cadrului instituțional al MES nu ar trebui să amâne măsurile de care este nevoie urgentă pentru a consolida și a crește responsabilitatea democratică a UEM și capacitatea acesteia de a promova stabilitatea financiară și convergența și de a răspunde la șocurile economice; solicită, prin urmare, o reformă semnificativă a MES pe termen scurt printr-o revizuire a Tratatului privind MES, fără a afecta evoluțiile mai ambițioase din viitor;

8.  subliniază că principala misiune a MES reformat ar trebui să fie în continuare furnizarea de asistență financiară tranzitorie statelor membre care au nevoie, pe baza unei condiționalități specifice convenite în programele de ajustare și ținând seama de învățămintele desprinse din programele anterioare de asistență financiară gestionate de Comisie, de Fondul Monetar Internațional (FMI) și de BCE; subliniază că MES reformat trebuie să dispună de resurse adecvate în acest scop; se opune, prin urmare, oricărei încercări de a transforma MES reformat într-un instrument destinat exclusiv sectorului bancar sau de a reduce capacitatea sa financiară de a sprijini statele membre;

9.   reamintește că gama de instrumente financiare disponibile pentru MES ar trebui să fie disponibile și ameliorate pentru MES reformat, inclusiv posibilitatea de a acorda suficientă asistență financiară preventivă, permițând statelor membre să acceseze asistența înainte de a se confrunta cu dificultăți majore în obținerea de fonduri pe piețele de capital; susține că accesul la linia de credit condiționată cu scop preventiv (PCCL) ar trebui să fie disponibil pe baza unei scrisori de intenție și sub rezerva criteriilor aplicabile; constată că aceste instrumente financiare trebuie utilizate pentru a ajuta statele membre în cazul unor șocuri economice și financiare grave; reamintește că asistența financiară acordată statelor membre poate fi completată de un viitor instrument bugetar pentru convergență și competitivitate, cu scopul de a promova stabilizarea economică și financiară, investițiile și convergența socioeconomică ascendentă în zona euro;

10.  subliniază că UEM cuprinde toate statele membre ale UE care, cu excepția Danemarcei și a Regatului Unit, au obligația de a adopta moneda euro și de a se alătura zonei euro, și că, prin urmare, orice mecanism european de stabilitate ar trebui să fie deschis la participarea tuturor statelor membre ale UE;

11.  consideră că MES reformat ar trebui să joace un rol mai important în gestionarea programelor de asistență financiară, alături de Comisie și în strânsă cooperare cu BCE, asigurând o mai mare autonomie a cadrului instituțional al UE, ori de câte ori este necesar, fără a aduce atingere parteneriatelor adecvate cu alte instituții, și anume FMI;

12.  subliniază că MES reformat ar trebui să dispună de propria sa expertiză pentru a elabora și a evalua elementele impuse de statutul său; subliniază totuși faptul că evaluarea cererilor de asistență financiară, efectuată de MES, precum și luarea deciziilor cu privire la conceperea programelor de ajustare, în cooperare cu alte instituții, nu ar trebui în niciun caz să înlocuiască, să dubleze sau să se suprapună cu supravegherea macroeconomică și bugetară normală prevăzută în normele și reglementările bugetare ale UE, care trebuie să rămână de competența exclusivă a Comisiei;

13.  consideră că posibilele programe de ajustare din viitor ar trebui să țină seama de impactul social al măsurilor propuse, de asemenea comparativ cu impactul pe termen lung al lipsei schimbărilor politice, în lumina unei analize aprofundate a impactului social, realizată în prealabil;

14.  subliniază necesitatea de a asigura o procedură eficientă de luare a deciziilor în cadrul MES reformat, în special în situații de urgență; în acest context, solicită o evaluare a structurii de guvernanță actuale;

15.  solicită o reformă rapidă a MES, prin care să i se definească, de asemenea, rolul, funcțiile și instrumentele financiare, astfel încât MES reformat să poată oferi sprijin în lichidități în caz de rezoluție și să servească drept mecanism de sprijin bugetar pentru Fondul unic de rezoluție; solicită ca mecanismul comun de sprijin să devină operațional cât mai curând posibil, până în 2020, și, în orice caz, înainte de 2024;

16.  subliniază riscurile care decurg din întârzierea aprofundării uniunii bancare; salută concluziile din raportul din 4 decembrie 2018 al Eurogrupului adresat liderilor privind aprofundarea UEM, raport care a fost aprobat, în toate elementele sale, la summitul zonei euro din 14 decembrie 2018; salută, în special, devansarea introducerii mecanismului comun de sprijin pentru Fondul unic de rezoluție, cu condiția să se înregistreze progrese suficiente în materie de reducere a riscurilor, ceea ce se va evalua în 2020, precum și aprobarea listei termenilor și condițiilor de principiu privind reforma MES; reamintește poziția sa anterioară privind necesitatea de a finaliza sistemul european de asigurare a depozitelor (EDIS), recunoscând că reducerea riscurilor și partajarea riscurilor ar trebui să funcționeze în paralel; constată că nu s-a ajuns la un rezultat imediat în ceea ce privește viitorul buget al zonei euro și funcția de stabilizare, dar ia act de mandatul de a lucra la instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate; subliniază că au fost realizate progrese semnificative în ceea ce privește reducerea riscurilor; reamintește că Parlamentul a contribuit substanțial la acest lucru, în special în ceea ce privește pachetul bancar și mecanismul de protecție prudențial pentru creditele neperformante;

17.  propune instituirea unui protocol pentru un memorandum interimar de cooperare între MES și Parlament, cu efect imediat, pentru a îmbunătăți dialogul interinstituțional și a consolida transparența și responsabilitatea MES, specificând drepturile Parlamentului și ale deputaților în ceea ce privește întrebările referitoare la MES reformat, audierile periodice, drepturile de nominalizare și drepturile adecvate de control bugetar; reamintește solicitarea sa privind un acord interinstituțional de guvernanță economică; subliniază că directorul executiv al MES reformat ar trebui să fie ales și să prezinte un raport Parlamentului European, la propunerea Consiliului; solicită să se asigure echilibrul de gen în componența organelor de conducere ale MES reformat;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție președinților Consiliului European, Comisiei, Consiliului, Eurogrupului și Băncii Centrale Europene, precum și directorului executiv al Mecanismului european de stabilitate și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO C 252, 18.7.2018, p. 201.

(2)

JO C 252, 18.7.2018, p. 215.

(3)

JO C 220, 25.6.2018, p. 2.

(4)

JO C 65, 19.2.2016, p. 96.

(5)

JO C 378, 9.11.2017, p. 182.

(6)

JO C 252, 18.7.2018, p. 235.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0226.


AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (17.1.2019)

destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European

(COM(2017)08272017/0333R(APP))

Raportor pentru aviz: Cătălin Sorin Ivan

PA_Consent_Interim

SUGESTII

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, includerea următoarelor sugestii în raportul ce urmează a fi adoptat:

A.  întrucât, la înființarea noului Fond Monetar European (FME), este necesar să se definească în mod clar condițiile și mecanismele de angajare a răspunderii;

B.  întrucât transparența este o componentă-cheie a bunei guvernanțe atât la nivel decizional, cât și la nivelul punerii în aplicare a deciziilor instituționale;

C.  întrucât dimensiunea parlamentară a viitorului FME ar trebui să fie asigurată în mod clar prin reflectarea practicilor actuale ale Fondului Monetar Internațional, ale Organizației Mondiale a Comerțului și ale Băncii Mondiale, prin rețele parlamentare sau structuri de dialog parlamentare;

D.  întrucât, în ceea ce privește mecanismele de audit extern, ar trebui să se facă trimitere la orientările INTOSAI referitoare la buna guvernanță;

E.  întrucât statele membre și autoritățile naționale nu pot contracara pe cont propriu riscurile sistemice la adresa stabilității financiare a Uniunii generate de un stat membru,

1.  salută noul set de măsuri propuse de Comisie pentru finalizarea uniunii economice și monetare (UEM), în conformitate cu poziția de lungă durată a Parlamentului privind integrarea Mecanismului european de stabilitate (MES) în cadrul juridic al UE; consideră că fiecare dintre cei trei piloni ai uniunii bancare ar trebui să întărească arhitectura financiară mondială;

2.  salută transformarea fondului de salvare destinat zonei euro - MES - într-un Fond Monetar European (FME), circumscris cadrului juridic al Uniunii, această ancorare instituțională reprezentând un pas esențial în evoluția reformei globale și a aprofundării UEM;

3.  observă că utilizarea metodei comunitare în propunerea respectivă reprezintă un factor puternic pentru consolidarea legitimității democratice a procesului decizional al UE și pentru integrarea UE;

4.  consideră că această evoluție va oferi ocazia de a concepe un cadru solid de răspundere cu control parlamentar sporit, bazat pe controale și opinii de audit extern;

5.  reamintește că orice nouă evoluție a arhitecturii Uniunii înspre crearea unei noi instituții ar trebui să țină întotdeauna seama de aspectele legate de răspunderea democratică și supravegherea politică la nivelul UE, cu o transparență sporită și cu dispoziții clare în materie de audit public (cu referire la toate dimensiunile auditului public, și anume auditul financiar, de conformitate și de performanță), precum și cu asigurarea eficienței activităților; consideră că acest mix de elemente va contribui la consolidarea legitimității parlamentare a guvernanței economice a UE;

6.  subliniază că, în ceea ce privește Mecanismul european de stabilitate (MES), Curtea de Conturi Europeană nu dispune în prezent de un drept de audit consacrat și că MES nu are o răspundere clar definită față de Parlamentul European;

7.  subliniază că punctele de vedere ale Parlamentului ar trebui luate în considerare, deoarece noul FME va aborda aspecte care afectează guvernanța la nivelul UE sau la nivel mondial, cu efecte asupra cetățenilor europeni; consideră totodată că parlamentele naționale europene ar trebui să facă parte din mecanismul de control atunci când intervin politicile statelor membre ale UE;

8.  consideră că, în ceea ce privește dimensiunea publică și impactul viitorului FME, instituțiile de audit public ar trebui să furnizeze asigurări, Curții de Conturi Europene urmând să i se aloce un rol clar în procedura de descărcare de gestiune a FME, în conformitate cu articolul 287 din TFUE;

9.  sugerează să i se confere FME sarcina de a realiza o evaluare și de a formula recomandări cu privire la punerea în aplicare a cadrului bugetar al Uniunii și la caracterul adecvat al orientării bugetare actuale la nivelul zonei euro și la nivel național, pentru a asigura faptul că bugetele și previziunile economice ale statelor membre sunt evaluate în mod independent;

10.  solicită ca propunerea Comisiei să includă o dispoziție clară conform căreia Curtea de Conturi Europeană este auditorul extern al FME, definind în mod explicit drepturile Curții;

11.  solicită ca Parlamentului să i se atribuie un rol activ în procesul de numire a directorului general al FME și în asigurarea răspunderii sale, în special prin obligația anuală de raportare către Parlament;

12.  consideră că, la fel ca toate celelalte instituții și organisme ale UE, FME ar trebui să prezinte rapoarte periodice Parlamentului și să facă obiectul unei supravegheri și evaluări regulate a activităților sale în ceea ce privește buna gestiune financiară;

13.  solicită ca schimburile și fluxul de informații dintre Parlament și viitorul FME să fie definite în mod clar printr-un memorandum de înțelegere.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Înființarea Fondului monetar european

Referințe

2017/0333R(APP)

Comisii competente

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

CONT

5.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Cătălin Sorin Ivan

9.10.2018

Data adoptării

13.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Henna Virkkunen


AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituționale (23.1.2019)

destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European

(COM(2017)0827 – C8 – 2017/0333R(APP))

Raportoare pentru aviz: Danuta Maria Hübner

PA_Consent_Interim

SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, includerea următoarelor sugestii în raportul ce urmează a fi adoptat:

1.  salută propunerea de integrare a Mecanismului european de stabilitate (MES) în cadrul juridic al UE; reamintește că o astfel de integrare trebuie să fie însoțită de o răspundere democratică adecvată; observă că doar această integrare va asigura gestiunea MES în conformitate cu metoda comunitară, va asigura coerența normelor și obligațiilor bugetare, va facilita coordonarea politicilor economice și bugetare și va spori legitimitatea și răspunderea democratică prin implicarea Parlamentului European; reamintește că competențele care îi revin succesorului MES nu ar trebui în niciun caz să înlocuiască, să dubleze sau să se suprapună cu supravegherea macroeconomică și fiscală normală prevăzută în normele și reglementările financiare ale UE, care trebuie să rămână de competența exclusivă a Comisiei, respectând în același timp autonomia succesorului MES;

2.  ia act de faptul că funcțiile care urmează să fie exercitate de succesorul MES vor face parte din domeniul politicii economice, iar utilizarea denumirii „Fond Monetar European” (FME) ar putea induce în eroare în această privință; constată, de asemenea, că succesorul MES va îndeplini sarcini care depășesc cu mult pe cele ale unui simplu „ghișeu de plăți”; ia act de faptul că, în avizul său, Banca Centrală Europeană (BCE) a sugerat ca succesorul MES să păstreze denumirea „MES”; observă că acronimul „ESF” din limba engleză riscă să producă confuzie între un viitor Fond european de stabilitate și Fondul social european; în acest context, solicită o evaluare corespunzătoare și aprofundată a implicațiilor alegerii unei denumiri pentru succesorul Mecanismului european de stabilitate, înainte de luarea deciziei;

3.  reamintește că politica monetară a Uniunii este de competența exclusivă a BCE;

4.  consideră că, având în vedere întreaga structură instituțională a UE și a zonei euro, sistemul Fondului Monetar Internațional (FMI) nu ar trebui transpus ca atare în cadrul juridic al UE;

5.  reamintește că propunerea Comisiei prevede înființarea unui succesor al MES ca organism european, ceea ce înseamnă că acesta va fi răspunzător în fața Parlamentului European și a Consiliului și va fi supus controlului judiciar din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene; ia act de dispozițiile propuse privind modul în care se va asigura răspunderea viitorului succesor al MES;

6.  consideră că cadrul relevant de responsabilitate pentru viitorul succesor al MES ar trebui să facă referire la guvernanța economică în ansamblu; reamintește cererea exprimată de Parlament cu privire la un acord interinstituțional în acest domeniu;

7.  consideră că orice acord provizoriu încheiat între Parlamentul European și succesorul MES ar transmite un semnal privind sporirea gradului de autonomie a acestuia din urmă, deși poziția fermă a Parlamentului privește integrarea acestuia, conform propunerii Comisiei, în tratat și în cadrul juridic al UE;

8.  solicită ca Parlamentul European să fie informat imediat și în mod corespunzător cu privire la deciziile care au fost luate de succesorul MES și aprobate de Consiliu; îndeamnă viitorul director general al succesorului MES să întrețină un dialog transparent și constant cu Comisia pentru afaceri economice și monetare din cadrul Parlamentului European;

9.  subliniază că o informare completă, exactă și în timp util reprezintă o condiție prealabilă pentru a garanta un nivel adecvat de responsabilitate; solicită, așadar, în mod insistent să fie asigurat cel mai înalt standard de transparență și răspundere în cadrul viitorului acord interinstituțional dintre succesorul MES și Parlamentul European în ceea ce privește deciziile adoptate de succesorul MES, contextul în care acestea sunt luate, accesul la documentele acestuia și la stenogramele dezbaterilor;

10.  atrage atenția asupra necesității de a se asigura răspunderea democratică a viitorului consiliu de administrație al succesorului MES; regretă că nu s-a prevăzut implicarea instituțională în procedura propusă pentru selecția membrilor consiliului și solicită ca Parlamentul European și Consiliul European să fie incluși în luarea deciziilor privind numirea consiliului de administrație;

11.  solicită să se prevadă pentru Curtea de Conturi Europeană un rol oficial clar în procedura de descărcare de gestiune a succesorului MES, iar rapoartele Curții de Conturi să fie examinate de Parlamentul European;

12.  solicită eforturi prin care să se asigure echilibrul de gen în componența organelor de conducere ale succesorului MES și în rândul candidaților pentru postul de director general incluși pe lista finaliștilor;

13.  înțelege că este necesar ca statele membre să fie implicate în procedurile decizionale care au un impact asupra resurselor bugetare; subliniază, cu toate acestea, că succesorul MES este un instrument de gestionare a crizelor și ar trebui, prin urmare, să poată acționa rapid; solicită să se depună eforturi pentru a ajunge la un echilibru adecvat între asigurarea controlului democratic asupra succesorului MES și a răspunderii acestui instrument față de statele membre participante, pe de o parte, și necesitatea de a permite adoptarea rapidă a măsurilor care se impun, pe de altă parte; recunoaște competențele bugetare ale parlamentelor naționale și ia act de dispozițiile în materie de transparență a succesorului MES și răspunderea sa față de parlamentele naționale ale statelor membre ale MES și ale altor state membre participante;

14.  solicită să se întreprindă în viitorul apropiat o reformă semnificativă a MES printr-o revizuire a Tratatului privind MES, fără a afecta evoluțiile mai ambițioase din viitor; observă că o astfel de reformă ar trebui să se axeze pe întărirea UEM și pe îmbunătățirea procesului decizional, mai ales în situații de urgență;

15.  constată că integrarea MES și introducerea succesorului său modifică arhitectura instituțională a UE; prin urmare, solicită ca această chestiune să fie inclusă în discuțiile mai ample privind posibila revizuire viitoare a tratatelor.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Înființarea Fondului monetar european

Referințe

2017/0333R(APP)

Comisii competente

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFCO

13.9.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Danuta Maria Hübner

24.9.2018

Examinare în comisie

6.12.2018

 

 

 

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

4

3

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Pervenche Berès, Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Michael Gahler, Jarosław Wałęsa

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

15

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, György Schöpflin, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

4

-

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

3

0

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Markus Pieper

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Înființarea Fondului monetar european

Referințe

2017/0333R(APP)

Data sesizării

27.6.2018

 

 

 

Comisii competente

       Data anunțului în plen

BUDG

5.7.2018

ECON

5.7.2018

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

CONT

5.7.2018

AFCO

13.9.2018

 

 

Raportori

       Data numirii

Vladimír Maňka

5.7.2018

Pedro Silva Pereira

5.7.2018

 

 

Examinare în comisie

26.11.2018

29.1.2019

 

 

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

59

25

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jonathan Arnott, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Gérard Deprez, André Elissen, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Esteban González Pons, Brian Hayes, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, John Howarth, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wolf Klinz, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Ralph Packet, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Răzvan Popa, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Karine Gloanec Maurin, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Jörg Meuthen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck, Auke Zijlstra

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Ole Christensen, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Esther Herranz García, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Danilo Oscar Lancini, Jo Leinen, Marian-Jean Marinescu, Josep-Maria Terricabras, Henna Virkkunen

Data depunerii

26.2.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

59

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Brian Hayes, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Henna Virkkunen

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Ole Christensen, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Karine Gloanec Maurin, Sylvie Guillaume, Iris Hoffmann, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alex Mayer, Răzvan Popa, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

25

-

ECR

Ashley Fox, Bernd Kölmel, Ralph Packet, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Jonathan Arnott, Jörg Meuthen, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

André Elissen, Danilo Oscar Lancini, Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis

NI

Eleftherios Synadinos

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Monika Vana

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 martie 2019Notă juridică