Postup : 2017/0333R(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0087/2019

Predkladané texty :

A8-0087/2019

Rozpravy :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.17

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0218

PREDBEŽNÁ SPRÁVA     
PDF 197kWORD 71k
26.2.2019
PE 630.626v02-00 A8-0087/2019

o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Výbor pre rozpočet

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Vladimír Maňka, Pedro Silva Pereira

(Spoločné schôdze výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre ústavné veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu (COM(2017)0827),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o zlepšení fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy(2),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho výboru regiónov z 5. júla 2018 o návrhoch na reformu hospodárskej a menovej únie (HMÚ),

–  so zreteľom na list predsedu Euroskupiny predsedovi Európskej rady z 25. júna 2018 o ďalšom prehlbovaní HMÚ a vyhlásenie zo samitu eurozóny z 29. júna 2018 o reforme Európskeho mechanizmu pre stabilitu,

–  so zreteľom na správu Euroskupiny pre vedúcich predstaviteľov o prehlbovaní HMÚ zo 4. decembra 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie zo samitu eurozóny zo 14. decembra 2018,

–  so zreteľom na spoločné stanovisko o budúcej spolupráci medzi Európskou komisiou a EMS zo 14. novembra 2018,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (ECB) z 11. apríla 2018 k návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu(3),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 2/2018 z 18. septembra 2018 o audite a zodpovednosti týkajúce sa návrhu zo 6. decembra 2017 o zriadení Európskeho menového fondu v právnom rámci Únie,

–  so zreteľom na správu piatich predsedov z 22. júna 2015 o dobudovaní hospodárskej a menovej únie v Európe, na bielu knihu Komisie z 1. marca 2017 o budúcnosti Európy a na diskusný dokument Komisie z 31. mája 2017 o prehĺbení hospodárskej a menovej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júna 2013 o posilnení európskej demokracie v budúcej HMÚ(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2014 o preskúmaní úloh a činností trojky (ECB, Komisia a MMF) s ohľadom na krajiny eurozóny zapojené do programu(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o rozpočtovej kapacite pre eurozónu(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch(7),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na predbežnú správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre ústavné veci (A8-0087/2019),

A.  keďže zavedenie eura je jedným z najdôležitejších politických úspechov európskeho projektu a základným kameňom budovania HMÚ;

B.  keďže finančná a hospodárska kríza odhalila nedostatky štruktúry eura a poukázala na naliehavú potrebu urýchleného prehĺbenia HMÚ a posilnenia jej demokratickej zodpovednosti a transparentnosti;

C.  keďže euro poskytuje občanom EÚ ochranu a príležitosti; keďže silná a stabilná eurozóna má zásadný význam pre jej členov a pre EÚ ako celok;

D.  keďže členstvo v spoločnom menovom priestore si vyžaduje dodržiavanie spoločných pravidiel a povinností, ako sú pravidlá a povinnosti stanovené v Pakte stability a rastu, ako aj spoločné nástroje na riešenie vážnych hospodárskych a finančných otrasov a na podporu zodpovednosti, solidarity a vzostupnej sociálno-ekonomickej konvergencie; keďže Zmluva o zriadení Európskeho mechanizmu pre stabilitu (zmluva o EMS) stanovuje jasné prepojenie s európskymi mechanizmami makroekonomického dohľadu, a to najmä súlad s pravidlami Paktu stability a rastu vrátane jeho doložiek flexibility, a vykonávanie udržateľných a inkluzívnych štrukturálnych reforiem; keďže znižovanie a rozdelenie rizika by malo ísť ruka v ruke s prehlbovaním HMÚ;

E.  keďže vytvorenie Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS) a jeho neskoršia transformácia na Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS) predstavujú dôležitý krok smerom k vytvoreniu európskeho mechanizmu krízového riadenia a pomáhajú posilňovať HMÚ a poskytujú finančnú pomoc viacerým európskym krajinám postihnutým krízou;

F.  keďže medzivládny charakter EMS má vplyv na jeho rozhodovací proces, a to najmä na jeho schopnosť rýchlo reagovať na hospodárske a finančné otrasy;

G.  keďže budúce začlenenie EMS do právneho rámca EÚ by sa malo aj naďalej chápať ako súčasť projektu dokončenia HMÚ;

H.  keďže prebiehajúca diskusia o budúcnosti Európy a HMÚ poukázala na odlišné politické názory členských štátov na dlhodobú budúcnosť EMS, ale zároveň poskytuje dobrý základ pre dôležitý prvý krok v rámci reformy k posilneniu jeho úlohy, rozvoju jeho finančných nástrojov a zlepšeniu efektívnosti a demokratickej zodpovednosti; keďže diskusia o prehĺbení HMÚ by mala priniesť politické riešenie reformy EMS;

I.  keďže v krátkodobom horizonte by reforma EMS mala prispieť k bankovej únii, čím by sa vytvoril riadny spoločný fiškálny zabezpečovací mechanizmus pre jednotný fond na riešenie krízových situácií (SRF);

1.  víta návrh nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu, ktorý predložila Komisia 6. decembra 2017, a považuje ho za užitočný príspevok k prebiehajúcej diskusii o budúcnosti Európy, prehĺbeniu HMÚ a reforme EMS; víta najmä návrh Komisie na začlenenie EMS do právneho poriadku EÚ;

2.  poznamenáva, že úlohy, ktoré má reformovaný EMS vykonávať, budú patriť do oblasti hospodárskej politiky a že názov Európsky menový fond (EMF) by mohol byť zavádzajúci; poznamenáva, že Európska centrálna banka (ECB) vo svojom stanovisku z 11. apríla 2018 navrhla, aby si nástupca EMS ponechal názov EMS; vzhľadom na uvedené skutočnosti vyzýva na riadne a dôkladné zhodnotenie dôsledkov výberu názvu reformovaného EMS s cieľom zabezpečiť čo najmenší vplyv na bezproblémové fungovanie reformovaného EMS; navrhuje, aby sa pre EMS zachoval súčasný názov uznaný na kapitálovom trhu, čím by sa jednoznačne ukázalo, že menová politika eurozóny zostáva v právomoci ECB;

3.  zdôrazňuje, že riadne fungovanie HMÚ podporuje existencia inštitúcie, ktorá slúži ako „veriteľ poslednej inštancie“; v tejto súvislosti berie na vedomie pozitívny prínos EMS k riešeniu nedostatkov inštitucionálneho usporiadania HMÚ, konkrétne poskytovaním finančnej pomoci niekoľkým členským štátom postihnutým finančnou krízou a krízou štátneho dlhu;

4.  pripomína svoje predchádzajúce stanoviská na podporu začlenenia EMS do právneho rámca EÚ, vďaka čomu by sa stal plnohodnotným orgánom EÚ; trvá na tom, že takéto začlenenie do právneho rámca EÚ by tiež malo zohľadniť úlohu národných parlamentov a malo by sa aj naďalej chápať ako súčasť projektu dokončenia HMÚ; domnieva sa, že toto začlenenie by umožnilo riadenie v súlade s metódou Spoločenstva, zabezpečilo úplnú konzistentnosť fiškálnych pravidiel a záväzkov, uľahčilo koordináciu hospodárskej a fiškálnej politiky a posilnilo demokratickú legitímnosť a zodpovednosť prostredníctvom Európskeho parlamentu;

5.  zdôrazňuje, že ak pôjde v budúcnosti o rozpočtové zdroje EÚ, mal by mať Parlament politickú právomoc vykonávať v rámci postupu udelenia absolutória všetky uplatniteľné práva na kontrolu rozpočtu v súvislosti s EMS; poznamenáva, že v takom prípade by sa mal Európsky dvor audítorov považovať za nezávislého externého audítora a mal by mať jasnú a formálnu úlohu v postupe udelenia absolutória;

6.  pripomína právomoci národných parlamentov v oblasti fiškálneho a demokratického dohľadu; domnieva sa, že kontrola reformovaného EMS zo strany národných parlamentov a Európskeho parlamentu by sa mala ďalej zlepšovať; domnieva sa, že národné parlamenty by mali mať právo získavať informácie o činnostiach reformovaného EMS a zapájať sa do dialógu s generálnym riaditeľom reformovaného EMS;

7.  poznamenáva, že návrh Komisie viedol k živej diskusii o jeho politických, finančných a právnych dôsledkoch; zdôrazňuje však, že táto diskusia o dlhodobej vízii inštitucionálneho usporiadania EMS by nemala zdržať kroky nevyhnutne potrebné na posilnenie a presadzovanie demokratickej zodpovednosti HMÚ a jej schopnosti podporovať finančnú stabilitu a konvergenciu a reagovať na hospodárske otrasy; požaduje preto, aby sa v krátkodobom horizonte uskutočnila zmysluplná reforma EMS prostredníctvom revízie zmluvy o EMS bez toho, aby bol dotknutý ambicióznejší vývoj v budúcnosti;

8.  zdôrazňuje, že hlavným poslaním reformovaného EMS by malo byť aj naďalej poskytovanie prechodnej finančnej pomoci členským štátom v núdzi na základe osobitných podmienok dohodnutých v programoch úprav, pričom sa zohľadnia skúsenosti nadobudnuté v rámci predchádzajúcich programov finančnej pomoci riadených Komisiou, Medzinárodným menovým fondom (MMF) a ECB; zdôrazňuje, že reformovaný EMS musí mať na tento účel primeranú kapacitu; odmieta preto akýkoľvek pokus o premenu reformovaného EMS na nástroj, ktorý by bol určený len pre banky, alebo o zníženie jeho finančnej kapacity na podporu členských štátov;

9.   pripomína, že rozsah finančných nástrojov, ktoré sú pre EMS dostupné, by mal byť dostupný a zlepšený pre reformovaný EMF vrátane možnosti poskytnúť dostatočnú preventívnu finančnú pomoc umožňujúcu členským štátom prístup k pomoci skôr, ako budú čeliť významným ťažkostiam pri získavaní finančných prostriedkov na kapitálovom trhu; obhajuje skutočnosť, že prístup k preventívnej podmienenej úverovej linke by mal byť umožnený na základe vyhlásenia o zámere a podľa platných kritérií; poznamenáva, že tieto finančné nástroje sa musia použiť na pomoc členským štátom v prípade vážnych hospodárskych a finančných otrasov; pripomína, že finančná pomoc poskytovaná členským štátom môže byť doplnená o budúce rozpočtové nástroje v oblasti konvergencie a konkurencieschopnosti na podporu hospodárskej a finančnej stabilizácie, investícií a vzostupnej sociálno-ekonomickej konvergencie v eurozóne;

10.  zdôrazňuje, že HMÚ zahŕňa všetky členské štáty EÚ, z ktorých všetky, s výnimkou Dánska a Spojeného kráľovstva, sú povinné prijať euro a pripojiť sa k eurozóne, a preto by každý EMS mal byť otvorený účasti všetkých členských štátov EÚ;

11.  domnieva sa, že reformovaný EMS by mal zohrávať významnejšiu úlohu v riadení programov finančnej pomoci spolu s Komisiou a v úzkej spolupráci s ECB a zabezpečiť, aby inštitucionálny rámec EÚ mal vždy, keď je to potrebné, väčšiu nezávislosť bez toho, aby boli dotknuté vhodné partnerstvá s inými inštitúciami, konkrétne s MMF;

12.  zdôrazňuje, že reformovaný EMS by mal mať svoje vlastné odborné znalosti na vypracúvanie a posudzovanie prvkov požadovaných v jeho štatúte; zdôrazňuje však, že hodnotenie žiadostí o finančnú pomoc z EMS, ako aj rozhodovanie o návrhu programov úprav v spolupráci s inými inštitúciami by v žiadnom prípade nemalo nahradiť, zdvojovať alebo prekrývať bežný makroekonomický a fiškálny dohľad stanovený vo fiškálnych pravidlách a nariadeniach EÚ, čo musí zostať vo výlučnej právomoci Komisie;

13.  domnieva sa, že v možných budúcich programoch úprav by sa mal zohľadniť sociálny vplyv navrhovaných opatrení, a to aj v porovnaní s dlhodobým vplyvom nezmenenej politiky, vzhľadom na predchádzajúce a zmysluplné posúdenie sociálneho vplyvu;

14.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť účinný rozhodovací postup v zreformovanom EMS, najmä v prípade naliehavých situácií; v tejto súvislosti vyzýva na posúdenie súčasného systému riadenia;

15.  požaduje rýchlu reformu EMS, v ktorej sa opätovne vymedzí jeho úloha, funkcie a finančné nástroje, aby reformovaný EMS mohol poskytovať podporu likvidity v prípade riešenia krízových situácií a slúžiť ako fiškálny zabezpečovací mechanizmus pre jednotný fond na riešenie krízových situácií; požaduje, aby bol spoločný zabezpečovací mechanizmus funkčný čo najskôr, a to do roku 2020 za predpokladu splnenia dohodnutých podmienok a v každom prípade do roku 2024;

16.  upozorňuje na riziko vyplývajúce z oneskorenia pri prehlbovaní bankovej únie; víta závery správy Euroskupiny pre lídrov o prehĺbení HMÚ zo 4. decembra 2018, ktoré boli potvrdené vo všetkých jej prvkoch samitom eurozóny 14. decembra 2018; víta najmä zavedenie spoločného zabezpečovacieho mechanizmu pre jednotný fond na riešenie krízových situácií za predpokladu dosiahnutia dostatočného pokroku v oblasti znižovania rizík, ktorý sa má posúdiť v roku 2020, a schválenie hlavných prvkov reformy EMS; pripomína svoje predchádzajúce stanovisko o potrebe dokončiť európsky systém ochrany vkladov (EDIS), pričom uznáva, že zníženie rizika a rozdelenie rizika by mali ísť ruka v ruke; poznamenáva, že nebol dosiahnutý žiadny okamžitý výsledok, pokiaľ ide o budúci rozpočet eurozóny a stabilizačnú funkciu, ale berie na vedomie poverenie pracovať na rozpočtovom nástroji pre konvergenciu a konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že sa dosiahol značný pokrok v oblasti znižovania rizika; pripomína tiež, že Parlament významne k tomu prispel, a to najmä v rámci bankového balíka a prudenciálneho zabezpečovacieho mechanizmu pre zlyhané úvery;

17.  navrhuje vytvorenie protokolu pre dočasné memorandum o spolupráci medzi EMS a Parlamentom s okamžitou účinnosťou, ktorého cieľom by bolo zlepšiť medziinštitucionálny dialóg, posilniť transparentnosť a zodpovednosť EMS a špecifikovať práva Parlamentu a jeho poslancov, pokiaľ ide o otázky kladené v súvislosti s reformovaným EMS, pravidelné vypočutia, práva na vymenovanie a príslušné práva na kontrolu rozpočtu; pripomína svoju žiadosť o medziinštitucionálnu dohodu o hospodárskom riadení; zdôrazňuje, že generálny riaditeľ zreformovaného EMS by mal byť volený na základe návrhu Rady Európskym parlamentom, ktorému by mal následne predkladať správy; naliehavo žiada, aby sa zabezpečila rodová vyváženosť zloženia reformovaných riadiacich orgánov EMS;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, Komisii, Rade, Euroskupine, Európskej centrálnej banke, generálnemu riaditeľovi Európskeho mechanizmu pre stabilitu, vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 201.

(2)

Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 215.

(3)

Ú. v. EÚ C 220, 25.6.2018, s. 2.

(4)

Ú. v. EÚ C 65, 19.2.2016, s. 96.

(5)

Ú. v. EÚ C 378, 9.11.2017, s. 182.

(6)

Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 235.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0226.


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (17.1.2019)

pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci

k Návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu

(COM(2017)08272017/0333R(APP))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Cătălin Sorin Ivan

PA_Consent_Interim

NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorské výbory zaradili do správy, ktorú prijmú, tieto návrhy:

A.  keďže pri zriaďovaní nového Európskeho menového fondu (EMF) sa musia jasne vymedziť podmienky a kanály zodpovednosti;

B.  keďže transparentnosť je kľúčovým prvkom dobrej správy tak na úrovni rozhodovania, ako aj pri vykonávaní inštitucionálnych rozhodnutí;

C.  keďže parlamentný rozmer budúceho EMF by mal byť jasne zabezpečený tak, že bude odrážať súčasné postupy Medzinárodného menového fondu, Svetovej obchodnej organizácie a Svetovej banky s parlamentnými sieťami alebo dialógmi;

D.  keďže v prípade, že ide o opatrenia týkajúce sa externého auditu, by sa malo odkazovať na usmernenia pre dobrú správu vecí verejných INTOSAI;

E.  keďže členské štáty a vnútroštátne orgány nemôžu samy riešiť systémové riziká pre finančnú stabilitu Únie, ktoré vytvárajú členské štáty pre finančnú stabilitu EÚ ako celku;

1.  víta nový súbor opatrení, ktoré navrhla Komisia na dokončenie hospodárskej a menovej únie (HMÚ) v súlade s dlhodobou pozíciou Parlamentu k integrácii ESM do právneho rámca EÚ; domnieva sa, že každý z troch pilierov bankovej únie by mal prehĺbiť celosvetovú finančnú štruktúru;

2.  víta transformáciu záchranného fondu ESM na Európsky menový fond (EMF) v právnom rámci Únie, pričom toto inštitucionálne zakotvenie predstavuje kľúčový krok vo vývoji celkovej reformy a prehĺbenie HMÚ;

3.  konštatuje, že používanie metódy Spoločenstva v tomto návrhu je silným podnetom na posilnenie demokratickej legitimity rozhodovacieho procesu EÚ a integrácie do EÚ;

4.  domnieva sa, že tento vývoj umožní navrhnúť spoľahlivý rámec zodpovednosti s posilneným parlamentným dohľadom na základe preskúmania externého auditu a stanovísk;

5.  pripomína, že akýkoľvek ďalší vývoj v rámci architektúry Únie, pokiaľ ide o vytvorenie novej inštitúcie, by mal vždy zohľadňovať otázky demokratickej zodpovednosti EÚ a politického dohľadu s posilnenou transparentnosťou, jasnými ustanoveniami týkajúcimi sa verejného auditu (vrátane všetkých rozmerov verejného auditu, t. j. finančných aspektov, zložiek súladu a výkonnosti) a účinnosti činností; domnieva sa, že kombinácia týchto prvkov prispeje k posilneniu parlamentnej legitímnosti správy hospodárskych záležitostí EÚ;

6.  zdôrazňuje, že pokiaľ ide o Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS), Európsky dvor audítorov v súčasnosti nemá zavedené audítorské práva, a že neexistuje žiadna formálna zodpovednosť voči Parlamentu;

7.  zdôrazňuje, že názory Parlamentu by sa mali vypočuť, keďže nový EMF sa bude zaoberať otázkami, ktoré majú vplyv na správu záležitostí EÚ alebo globálnych záležitostí a ovplyvňujú európskych občanov; ďalej sa domnieva, že európske národné parlamenty by mali byť súčasťou reťazca zodpovednosti pri tvorbe politík, ktoré ovplyvňujú členské štáty EÚ;

8.  domnieva sa, že pokiaľ ide o verejný rozmer a vplyv budúceho EMF, mali by vierohodnosť zaručovať verejní audítori, pričom Európsky dvor audítorov by mal mať jasnú úlohu v rámci postupu udeľovania absolutória EMF v súlade s článkom 287 ZFEÚ;

9.  navrhuje poveriť EMF hodnotením vykonávania fiškálneho rámca Únie a vhodnosti súčasných zámerov fiškálnej politiky v eurozóne a na vnútroštátnej úrovni a vypracovaním odporúčaní s cieľom zabezpečiť nezávislé hodnotenie rozpočtov členských štátov a hospodárske prognózy;

10.  žiada, aby návrh Komisie obsahoval jasné ustanovenie, že Európsky dvor audítorov je externým audítorom EMF, a výslovné vymedzenie jeho práv;

11.  žiada, aby Parlament získal aktívnu úlohu v procese vymenúvania výkonného riaditeľa EMF a pri zabezpečovaní jeho zodpovednosti, a to prostredníctvom povinnosti každoročne podávať správy Parlamentu;

12.  domnieva sa, že podobne ako všetky ostatné inštitúcie a orgány EÚ by EMF mal pravidelne predkladať správy Parlamentu a mal by podliehať pravidelnému dohľadu a hodnoteniu svojich činností, pokiaľ ide o riadne finančné hospodárenie;

13.  žiada o presné stanovenie výmen a tokov informácií medzi Parlamentom a budúcimi EMF prostredníctvom memoranda o porozumení;

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Európskeho menového fondu

Referenčné čísla

2017/0333R(APP)

Gestorské výbory

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Cătălin Sorin Ivan

9.10.2018

Dátum prijatia

13.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

18

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Henna Virkkunen

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (23.1.2019)

pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu

(COM(2017)0827 – C8 – 2017/0333R(APP))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Danuta Maria Hübner

PA_Consent_Interim

NÁVRHY

Výboru pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktorý prijmú, tieto návrhy:

1.  víta návrh na začlenenie Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) do právneho poriadku EÚ; pripomína, že toto začlenenie musí byť spojené s primeranou demokratickou zodpovednosťou; poznamenáva, že len vtedy by začlenenie umožnilo riadenie tohto mechanizmu v súlade s metódou Spoločenstva, umožnilo súlad s fiškálnymi pravidlami a záväzkami, uľahčilo koordináciu hospodárskej a fiškálnej politiky a posilnilo demokratickú legitímnosť a zodpovednosť prostredníctvom Európskeho parlamentu; pripomína, že právomoci nástupcu EMS by v žiadnom prípade nemali nahradiť, zdvojovať ani prekrývať bežný makroekonomický a fiškálny dohľad stanovený v rozpočtových pravidlách a nariadeniach EÚ, ktorý musí zostať vo výlučnej právomoci Komisie, pričom sa zároveň musí rešpektovať autonómia nástupcu EMS;

2.  poznamenáva, že úlohy, ktoré má nástupca EMS vykonávať, budú patriť do oblasti hospodárskej politiky a že používanie názvu Európsky menový fond (EMF) by z tohto hľadiska mohlo byť zavádzajúce; ďalej poznamenáva, že nástupca EMS bude plniť úlohy, ktoré značne presahujú jednoduché vyplácanie platieb; konštatuje, že Európska centrálna banka (ECB) vo svojom stanovisku navrhla, aby si nástupca EMS ponechal názov EMS; konštatuje, že skratka ESF so sebou prináša riziko zámeny s budúcim Európskym fondom pre stabilitu a Európskym sociálnym fondom; vzhľadom na uvedené dôvody žiada, aby sa pred prijatím rozhodnutia o názve nástupcu Európskeho mechanizmu pre stabilitu riadne a dôsledne zvážili implikácie zvoleného názvu;

3.  pripomína, že menová politika v Únii je výlučnou právomocou ECB;

4.  je presvedčený, že vzhľadom na celkové inštitucionálne usporiadanie EÚ a eurozóny by sa systém Medzinárodného menového fondu (MMF) nemal plošne preniesť do právneho rámca EÚ;

5.  pripomína, že v návrhu Komisie sa ustanovuje zriadenie nástupcu EMS ako orgánu EÚ, z čoho vyplýva, že EMS bude zodpovedať Európskemu parlamentu a Rade a bude podliehať súdnej kontrole Súdneho dvora Európskej únie; berie na vedomie navrhované ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti budúceho nástupcu EMS;

6.  domnieva sa, že príslušný rámec zodpovednosti pre budúceho nástupcu EMS by sa mal vzťahovať na správu hospodárskych záležitostí ako celku; pripomína, že Parlament požiadal o medziinštitucionálnu úpravu v tejto oblasti;

7.  domnieva sa, že akákoľvek dočasná úprava uzavretá medzi Európskym parlamentom a nástupcom EMS by vyslala signál zvyšujúci autonómiu nástupcu EMS, keďže Európsky parlament zastáva jasné stanovisko, že nástupca EMS by mal byť v súlade s návrhom Komisie začlenený do zmluvy a právneho poriadku EÚ;

8.  žiada, aby bol Európsky parlament bezodkladne a primeraným spôsobom informovaný o rozhodnutiach, ktoré prijme nástupca EMS a schváli Rada; naliehavo vyzýva budúceho generálneho riaditeľa nástupcu EMS, aby nadviazal transparentný a pravidelný dialóg s Výborom Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci;

9.  zdôrazňuje, že predpokladom skutočnej zodpovednosti sú úplné, presné a včas poskytnuté informácie; trvá preto na tom, aby sa v budúcej medziinštitucionálnej dohode medzi nástupcom EMS a Európskym parlamentom stanovili najprísnejšie normy transparentnosti a zodpovednosti, pokiaľ ide o rozhodnutia nástupcu EMS, kontext týchto rozhodnutí, prístup k dokumentom nástupcu EMS a záznamy z diskusií v tomto orgáne;

10.  zdôrazňuje potrebu demokratickej zodpovednosti budúcej správnej rady nástupcu EMS; vyslovuje poľutovanie nad nedostatočným zapojením inštitúcií do navrhovaného postupu výberu členov rady a požaduje zapojenie Európskeho parlamentu a Európskej rady do rozhodovania o ich vymenovaní;

11.  žiada, aby Európsky dvor audítorov dostal jasnú a formálnu úlohu v rámci postupu udeľovania absolutória nástupcovi EMS a aby príslušné správy musel preskúmať Európsky parlament;

12.  žiada, aby sa vyvinulo úsilie o zabezpečenie rodovej rovnováhy v zložení riadiacich orgánov nástupcu EMS a v užšom zozname kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa;

13.  uvedomuje si, že je potrebné, aby členské štáty boli zapojené do postupov prijímania rozhodnutí, ktoré majú vplyv na ich fiškálne zdroje; zdôrazňuje však, že nástupca EMS je nástrojom krízového riadenia a preto by mal byť schopný konať rýchlo; žiada, aby sa vytvorila vhodná rovnováha medzi zabezpečením demokratickej kontroly nástupcu EMS a jeho zodpovednosti voči zúčastneným členským štátom na jednej strane a potrebou umožniť rýchle prijímanie potrebných opatrení na druhej strane; uznáva rozpočtovú právomoc národných parlamentov a berie na vedomie ustanovenia, ktoré zabezpečujú transparentnosť nástupcu EMS a jeho zodpovednosť voči národným parlamentom členov EMS a ostatných zúčastnených členských štátov;

14.  požaduje, aby sa v krátkodobom horizonte začala zmysluplná reforma EMS prostredníctvom revízie zmluvy o EMS, čo však nevylučuje ambicióznejší vývoj v budúcnosti; konštatuje, že takáto reforma by sa mala zamerať na posilnenie HMÚ a zlepšenie rozhodovacieho procesu, a to najmä v naliehavých situáciách;

15.  konštatuje, že tak začlenenie EMS, ako aj zavedenie nástupcu EMS menia inštitucionálnu štruktúru EÚ; žiada preto, aby bola táto otázka začlenená do širšej diskusie o možnej budúcej revízii zmlúv.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Európskeho menového fondu

Referenčné čísla

2017/0333R(APP)

Gestorské výbory

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

13.9.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Danuta Maria Hübner

24.9.2018

Prerokovanie vo výbore

6.12.2018

 

 

 

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Gahler, Jarosław Wałęsa

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

15

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, György Schöpflin, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

4

-

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

3

0

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Markus Pieper

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zriadenie Európskeho menového fondu

Referenčné čísla

2017/0333R(APP)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

27.6.2018

 

 

 

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

5.7.2018

ECON

5.7.2018

 

 

Výbory požiadané o stanoviská

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

5.7.2018

AFCO

13.9.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Vladimír Maňka

5.7.2018

Pedro Silva Pereira

5.7.2018

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.11.2018

29.1.2019

 

 

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

59

25

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Arnott, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Gérard Deprez, André Elissen, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Esteban González Pons, Brian Hayes, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, John Howarth, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wolf Klinz, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Ralph Packet, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Răzvan Popa, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Karine Gloanec Maurin, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Jörg Meuthen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck, Auke Zijlstra

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ole Christensen, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Esther Herranz García, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Danilo Oscar Lancini, Jo Leinen, Marian-Jean Marinescu, Josep-Maria Terricabras, Henna Virkkunen

Dátum predloženia

26.2.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

59

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Brian Hayes, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Henna Virkkunen

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Ole Christensen, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Karine Gloanec Maurin, Sylvie Guillaume, Iris Hoffmann, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alex Mayer, Răzvan Popa, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

25

-

ECR

Ashley Fox, Bernd Kölmel, Ralph Packet, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Jonathan Arnott, Jörg Meuthen, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

André Elissen, Danilo Oscar Lancini, Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis

NI

Eleftherios Synadinos

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Monika Vana

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 7. marca 2019Právne oznámenie