Förfarande : 2017/0333R(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0087/2019

Ingivna texter :

A8-0087/2019

Debatter :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.17

Antagna texter :

P8_TA(2019)0218

INTERIMSBETÄNKANDE     
PDF 185kWORD 71k
26.2.2019
PE 630.626v02-00 A8-0087/2019

om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Budgetutskottet

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Vladimír Maňka, Pedro Silva Pereira

(Gemensamt utskottsförfarande – artikel 55 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet
 YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden

(COM(2017)0827 – C8-0000/2018 – 2017/0333R(APP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden (COM(2017)0827),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2017 om möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2017 om att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential(2),

–  med beaktande av Europeiska regionkommitténs yttrande av den 5 juli 2018 om förslag till reform av Ekonomiska och monetära unionen (EMU),

–  med beaktande av skrivelsen av den 25 juni 2018 från Eurogruppens ordförande till Europeiska rådets ordförande om att ytterligare fördjupa EMU, och uttalandet från eurotoppmötet den 29 juni 2018 om reformen av den europeiska stabilitetsmekanismen,

–  med beaktande av Eurogruppens rapport till ledarna om fördjupningen av EMU av den 4 december 2018,

–  med beaktande av uttalandet från eurotoppmötet den 14 december 2018,

–  med beaktande av den gemensamma ståndpunkten om det framtida samarbetet mellan kommissionen och ESM av den 14 november 2018,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken (ECB) av den 11 april 2018 om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden(3),

–  med beaktande av Europeiska revisionsrättens yttrande nr 2/2018 av den 18 september 2018 om överväganden om revision och ansvarsskyldighet när det gäller förslaget av den 6 december 2017 om att inrätta en europeisk valutafond inom unionens rättsliga ram,

–  med beaktande av de fem ordförandenas rapport av den 22 juni 2015 om färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union, kommissionens vitbok av den 1 mars 2017 om EU:s framtid och kommissionens diskussionsunderlag av den 31 maj 2017 om en fördjupad ekonomisk och monetär union,

–  med beaktande av sin resolution av den 12 juni 2013 om att stärka den europeiska demokratin i framtidens EMU(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2014 om undersökningen av trojkans (ECB, kommissionen och IMF) roll och verksamhet med avseende på programländerna i euroområdet(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2017 om budgetkapacitet för euroområdet(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel(7),

–  med beaktande av artikel 99.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av interimsbetänkandet från budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från budgetkontrollutskottet och utskottet för konstitutionella frågor (A8-0087/2019), och av följande skäl:

A.  Införandet av euron är en av det europeiska projektets viktigaste politiska landvinningar och en hörnsten i uppbyggnaden av EMU.

B.  Den finansiella och ekonomiska krisen har avslöjat svagheterna i eurons arkitektur och framhävt det akuta behovet av en snabb fördjupning av EMU och en förstärkning av dess demokratiska ansvarsskyldighet och transparens.

C.  Euron ger EU-medborgarna skydd och möjligheter. Ett starkt och stabilt euroområde är av största vikt för dess medlemmar och för EU som helhet.

D.  Medlemskap i ett gemensamt valutaområde kräver efterlevnad av gemensamma regler och skyldigheter, såsom de som fastställs i stabilitets- och tillväxtpakten, liksom gemensamma verktyg för att hantera allvarliga ekonomiska och finansiella chocker och för att främja ansvarstagande, solidaritet och uppåtriktad socioekonomisk konvergens. I fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM-fördraget) föreskrivs en tydlig koppling till EU:s makroekonomiska övervakningsmekanismer, i synnerhet efterlevnaden av bestämmelserna i stabilitets- och tillväxtpakten, däribland dess flexibilitetsklausuler, och genomförandet av hållbara och inkluderande strukturreformer. Riskreducering och riskdelning bör gå hand i hand med fördjupningen av EMU.

E.  Inrättande av den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och dess senare omvandling till Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) har varit ett viktigt steg mot inrättandet av en europeisk krishanteringsmekanism, som har bidragit till att stärka EMU och ge finansiellt stöd till flera krisdrabbade europeiska länder.

F.  ESM:s mellanstatliga karaktär får konsekvenser för dess beslutsprocess och i synnerhet för dess förmåga att snabbt reagera på ekonomiska och finansiella chocker.

G.  En framtida integrering av ESM i EU:s rättsliga ram bör även fortsättningsvis ses som en del av fullbordandet av EMU-projektet.

H.  Den pågående debatten om Europas framtid och EMU har framhävt skillnaderna i politiska åsikter bland medlemsstaterna om den långsiktiga framtiden för ESM, men utgör också en god grund för ett viktigt första steg mot att stärka dess roll, utveckla dess finansiella verktyg och förbättra dess effektivitet och demokratiska ansvarsskyldighet som en del av reformen av ESM. Diskussionen om fördjupningen av EMU bör leda till en politisk lösning när det gäller reformen av ESM.

I.  På kort sikt bör reformen av ESM bidra till bankunionen och skapa en verklig gemensam finanspolitisk säkerhetsmekanism för den gemensamma resolutionsfonden (SRF).

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag av den 6 december 2017 till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden och anser att det är ett värdefullt bidrag till den pågående debatten om EU:s framtid, fördjupningen av EMU och reformen av ESM. Parlamentet välkomnar särskilt kommissionens förslag om att införliva ESM i EU:s rättsordning.

2.  Europaparlamentet konstaterar att de funktioner som ska utövas av den reformerade stabilitetsmekanismen faller inom ramen för den ekonomiska politiken, och att namnet ”Europeiska valutafonden” därför kan vara vilseledande. Parlamentet noterar att ECB i sitt yttrande av den 11 april 2018 föreslog att ESM:s efterträdare ska bevara namnet ESM. Parlamentet begär i ljuset av ovanstående att en gedigen och grundlig bedömning görs av konsekvenserna av valet av namn för den reformerade stabilitetsmekanismen, för att säkerställa att denna kan fungera på ett smidigt och obehindrat sätt. Parlamentet föreslår att ESM bevarar sitt nuvarande namn, som är välkänt på kapitalmarknaderna, eftersom detta tydliggör att euroområdets penningpolitik förblir ECB:s behörighet.

3.  Europaparlamentet framhåller att förekomsten av en institution som fungerar som ”långivare i sista hand” bidrar till att EMU fungerar väl. Parlamentet noterar i detta sammanhang ESM:s positiva bidrag till att åtgärda svagheterna i EMU:s institutionella struktur, nämligen genom att tillhandahålla finansiellt stöd till flera medlemsstater som drabbats av den globala finansiella krisen och statsskuldkrisen.

4.  Europaparlamentet påminner om sina tidigare ställningstaganden till stöd för integreringen av ESM i EU:s rättsliga ram, vilket skulle göra ESM till ett fullfjädrat EU-organ. Parlamentet insisterar på att denna integrering också måste ta hänsyn till de nationella parlamentens roll och även fortsättningsvis ses som en del av fullbordandet av EMU-projektet. Parlamentet anser att en sådan integrering skulle möjliggöra förvaltning i enlighet med gemenskapsmetoden, säkerställa full samstämmighet när det gäller finanspolitiska regler och skyldigheter, underlätta samordningen av den ekonomiska politiken och finanspolitiken och stärka den demokratiska legitimiteten och ansvarsskyldigheten via Europaparlamentet.

5.  Europaparlamentet understryker att om EU:s budgetmedel involveras i framtiden bör parlamentet ha politisk behörighet att utöva alla tillämpliga budgetkontrollbefogenheter i förbindelse med ESM inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Parlamentet konstaterar att revisionsrätten i detta fall bör betraktas som det oberoende externa revisionsorganet och ges en tydlig och formell roll i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

6.  Europaparlamentet påminner om de nationella parlamentens finanspolitiska och demokratiska tillsynsbefogenheter. Parlamentet anser att de nationella parlamentens och Europaparlamentets kontroll av den reformerade stabilitetsmekanismen bör förbättras ytterligare. Parlamentet anser att de nationella parlamenten bör ha rätt att få information om den reformerade stabilitetsmekanismens verksamhet och att inleda en dialog med den verkställande direktören för den reformerade stabilitetsmekanismen.

7.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens förslag har skapat en livlig diskussion om dess politiska, finansiella och rättsliga konsekvenser. Parlamentet betonar dock att denna debatt om den långsiktiga visionen av ESM:s institutionella ram inte får fördröja de åtgärder som omedelbart krävs för att stärka och verkställa ESM:s demokratiska ansvarsskyldighet och dess kapacitet att främja finansiell stabilitet och konvergens och reagera på ekonomiska chocker. Parlamentet kräver därför en meningsfull reform av ESM på kort sikt med stöd av en översyn av ESM-fördraget, utan att detta förhindrar en mer ambitiös utveckling i framtiden.

8.  Europaparlamentet understryker att det primära uppdraget för den reformerade stabilitetsmekanismen även i fortsättningen bör vara att tillhandahålla finansiellt övergångsstöd till medlemsstater som behöver detta, på grundval av de specifika villkor som fastställts i anpassningsprogrammen och med beaktande av de lärdomar som har dragits från tidigare finansiella stödprogram som förvaltats av kommissionen, Internationella valutafonden (IMF) och ECB. Parlamentet betonar att den reformerade ESM måste ha tillräcklig kapacitet för detta ändamål. Parlamentet motsätter sig därför alla försök att omvandla den reformerade ESM till ett instrument som enbart är till för banker, eller att minska dess finansiella kapacitet att stödja medlemsstaterna.

9.   Europaparlamentet påminner om att de olika finansiella instrument som ESM förfogar över också bör vara tillgängliga och förbättras för den reformerade ESM, däribland möjligheten att tillhandahålla förebyggande finansiellt stöd så att medlemsstaterna kan få stöd innan de ställs inför allvarliga svårigheter med att skaffa medel på kapitalmarknaderna. Parlamentet anser att tillgång till den villkorade förebyggande kreditlinan bör beviljas på grundval av en avsiktsförklaring och i enlighet med tillämpliga kriterier. Parlamentet konstaterar att dessa finansiella instrument ska användas för att hjälpa medlemsstaterna i händelse av allvarliga ekonomiska och finansiella chocker. Parlamentet påminner om att det finansiella stödet till medlemsstaterna kan kompletteras med ett framtida budgetinstrument för konvergens och konkurrenskraft för att främja ekonomisk och finansiell stabilisering, investeringar och uppåtriktad socioekonomisk konvergens i euroområdet.

10.  Europaparlamentet understryker att EMU omfattar samtliga EU-medlemsstater och att alla medlemsstater, utom Danmark och Förenta kungariket, är förpliktigade att införa euron och ansluta sig till euroområdet, och att en framtida ESM därför bör vara öppen för deltagande av alla EU-medlemsstater.

11.  Europaparlamentet anser att den reformerade stabilitetsmekanismen bör spela en mer framträdande roll i förvaltningen av finansiella stödprogram, tillsammans med kommissionen och i nära samarbete med ECB, för att se till att EU:s institutionella ram har större autonomi när så behövs, utan att det påverkar lämpliga partnerskap med andra institutioner, särskilt IMF.

12.  Europaparlamentet understryker att den reformerade stabilitetsmekanismen själv bör ha nödvändig expertis för att kunna utarbeta och utvärdera de element som krävs av dess stadgar. Parlamentet betonar dock att den utvärdering som ESM gör av ansökningarna om finansiellt stöd liksom dess beslut avseende utformningen av anpassningsprogrammen i samarbete med andra institutioner inte på något sätt får ersätta, dubblera eller överlappa den normala makroekonomiska och finanspolitiska övervakning som föreskrivs i EU:s finanspolitiska regler och bestämmelser och som även fortsättningsvis måste omfattas av kommissionens exklusiva befogenheter.

13.  Europaparlamentet anser att eventuella framtida anpassningsprogram bör ta hänsyn till de sociala konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna, även jämfört med de långsiktiga effekterna av en oförändrad politik, i ljuset av en tidigare och konkret bedömning av de sociala konsekvenserna.

14.  Europaparlamentet framhåller behovet av att säkra en effektiv beslutsprocess inom den reformerade ESM, särskilt i akuta situationer. Parlamentet begär i detta sammanhang en bedömning av den nuvarande förvaltningsstrukturen.

15.  Europaparlamentet kräver en snabb ESM-reform, som också omdefinierar dess roll, funktioner och finansiella verktyg, så att den reformerade stabilitetsmekanismen kan erbjuda likviditetsstöd i samband med resolution och fungera som en finanspolitisk säkerhetsmekanism för den gemensamma resolutionsfonden. Parlamentet kräver att den finanspolitiska säkerhetsmekanismen blir operativ så snart som möjligt, före 2020, enligt avtalade villkor, och under alla omständigheter före 2024.

16.  Europaparlamentet understryker de risker som uppstår till följd av dröjsmålet med att fördjupa bankunionen. Parlamentet välkomnar slutsatserna i Eurogruppens rapport till ledarna om fördjupningen av EMU av den 4 december 2018, som till alla delar godkändes av eurotoppmötet den 14 december 2018. Parlamentet välkomnar särskilt det tidigarelagda införandet av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden, förutsatt att tillräckliga framsteg har gjorts inom riskreducering, som ska bedömas under 2020, och godkännandet av villkoren avseende reformen av ESM. Parlamentet påminner om sin tidigare ståndpunkt när det gäller behovet av att fullborda det europeiska insättningsgarantisystemet (EDIS), med beaktande av att riskreducering och riskdelning bör gå hand i hand. Parlamentet konstaterar att det inte har nåtts några omedelbara resultat med avseende på den framtida budgeten för euroområdet och stabiliseringsfunktionen, men noterar mandatet att arbeta med det budgetmässiga instrumentet för konvergens och konkurrenskraft. Parlamentet understryker att betydande framsteg har uppnåtts inom riskreducering. Det bör betonas att Europaparlamentet i hög grad har bidragit till detta, särskilt med det så kallade bankpaketet och den tillsynsmässiga säkerhetsmekanismen för nödlidande lån.

17.  Europaparlamentet föreslår att ett protokoll upprättas för ett provisoriskt samarbetsmemorandum mellan ESM och parlamentet, med omedelbar verkan, för att förbättra den interinstitutionella dialogen och stärka ESM:s transparens och ansvarsskyldighet, i vilket parlamentets och dess ledamöters rättigheter fastställs när det gäller frågor som ställs till den reformerade stabilitetsmekanismen, regelbundna utfrågningar, nomineringsrättigheter och lämpliga rättigheter i fråga om budgetkontroll. Parlamentet påminner om sin begäran om ett interinstitutionellt arrangemang för ekonomisk styrning. Parlamentet betonar att den verkställande direktören för den reformerade ESM bör väljas av och avlägga rapport till Europaparlamentet efter förslag av rådet. Parlamentet kräver att det säkras en jämn könsfördelning i sammansättningen av de reformerade ESM-organen.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till ordföranden för Europeiska rådet, kommissionen, rådet, Eurogruppen, Europeiska centralbanken, Europeiska stabilitetsmekanismens verkställande direktör samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT C 252, 18.7.2018, s. 201.

(2)

EUT C 252, 18.7.2018, s. 215.

(3)

EUT C 220, 25.6.2018, s. 2.

(4)

EUT C 65, 19.2.2016, s. 96.

(5)

EUT C 378, 9.11.2017, s. 182.

(6)

EUT C 252, 18.7.2018, s. 235.

(7)

Antagna texter, P8_TA(2018)0226.


YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (17.1.2019)

till budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden

(COM(2017)08272017/0333R(APP))

Föredragande av yttrande: Cătălin Sorin Ivan

PA_Consent_Interim

FÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvariga utskott infoga följande i sitt betänkande:

A.  Villkoren och kanalerna för ansvarsskyldigheten måste tydligt definieras när den nya europeiska valutafonden (EMF) inrättas.

B.  Öppenhet är en nyckelfaktor för god förvaltning både på beslutsnivå och i genomförandet av institutionella beslut.

C.  Den framtida europeiska valutafondens parlamentariska dimension bör tydligt säkras så att hänsyn tas till aktuell praxis vid Internationella valutafonden, Världshandelsorganisationen och Världsbanken, inklusive parlamentariska nätverk eller dialog.

D.  När det rör sig om externa revisionssystem bör det hänvisas till Intosais vägledning för god förvaltning.

E.  Medlemsstaterna och de nationella myndigheterna kan inte på egen hand åtgärda de systemrisker för unionens finansiella stabilitet som medlemsstaterna genererar.

1.  Europaparlamentet välkomnar den nya uppsättning åtgärder som kommissionen föreslår för att fullborda den ekonomiska och monetära unionen (EMU) i linje med parlamentets ståndpunkt sedan länge om integrationen av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) i EU:s rättsliga ram. Parlamentet anser att var och en av bankunionens tre pelare bör fördjupa den globala finansiella arkitekturen.

2.  Europaparlamentet välkomnar att euroområdets räddningsfond under den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) omformas till en europeisk valutafond (EMF) inom unionens rättsliga ram, då denna institutionella förankring utgör ett avgörande steg i utvecklingen av EMU:s generella reform och fördjupning.

3.  Europaparlamentet noterar att användningen av gemenskapsmetoden i detta förslag är en stark drivkraft för att stärka den demokratiska legitimiteten för EU:s beslutsprocess och EU:s integration.

4.  Europaparlamentet anser att denna utveckling kommer att utgöra ett tillfälle att utforma en gedigen ram för ansvarsskyldighet med utökad parlamentarisk kontroll baserad på externa revisionsgranskningar och yttranden.

5.  Europaparlamentet påminner om att all ytterligare utveckling inom unionens arkitektur i samband med inrättandet av en ny institution alltid bör ta hänsyn till EU:s demokratiska ansvarsskyldighet och dess politiska tillsyn, med större transparens, tydliga bestämmelser om offentlig revision (inklusive alla dimensioner inom den offentliga revisionen, såsom finansiella aspekter och regelefterlevnads- och prestationsaspekter) samt effektiva verksamheter. Parlamentet anser att dessa element i kombination kommer att bidra till att stärka den parlamentariska legitimiteten hos EU:s ekonomiska styrning.

6.  Europaparlamentet framhåller, beträffande den Europeiska stabilitetsmekanismen, att Europeiska revisionsrätten för närvarande inte har några väletablerade granskningsbefogenheter och att det inte finns någon formell ansvarsskyldighet gentemot parlamentet.

7.  Europaparlamentet betonar att parlamentets synpunkter bör hörsammas eftersom den nya Europeiska valutafonden kommer att hantera frågor som har konsekvenser för förvaltningen på EU-nivå och global nivå och som påverkar de europeiska medborgarna. Parlamentet anser vidare att europeiska nationella parlament bör ingå i ansvarskedjan när det gäller EU-medlemsstaternas politik.

8.  Med avseende på den offentliga dimensionen och inverkan av den framtida Europeiska valutafonden, anser Europaparlamentet att garantier bör tillhandahållas av offentliga revisorer, samtidigt som Europeiska revisionsrätten ges en tydlig roll i ansvarsfrihetsbeviljandet för Europeiska valutafonden i enlighet med artikel 287 i EUF‑fördraget.

9.  Europaparlamentet föreslår att Europeiska valutafonden ges i uppgift att utvärdera och komma med rekommendationer om genomförandet av unionens finanspolitiska ram och lämpligheten hos den nuvarande finanspolitiska inriktningen inom euroområdet och på nationell nivå, så att man säkerställer oberoende bedömningar av medlemsstaternas budgetar och ekonomiska prognoser.

10.  Europaparlamentet efterfrågar att kommissionens förslag inkluderar en tydlig bestämmelse om att Europeiska revisionsrätten ska vara den externa granskaren av Europeiska valutafonden, med ett uttryckligt fastställande av dess rättigheter.

11.  Europaparlamentet begär att få en aktiv roll i processen med att utse Europeiska valutafondens verkställande direktör och säkerställa att han eller hon är ansvarsskyldig, närmare bestämt genom skyldigheten att årligen rapportera till parlamentet.

12.  Europaparlamentet anser att Europeiska valutafonden, liksom alla EU:s institutioner och organ, bör rapportera regelbundet till parlamentet och vara föremål för regelbunden tillsyn och bedömning av den egna verksamheten med avseende på sund ekonomisk förvaltning.

13.  Europaparlamentet efterfrågar att utbytet och flödet av information mellan parlamentet och den framtida Europeiska valutafonden tydligt definieras genom ett samförståndsavtal.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Europeiska valutafonden

Referensnummer

2017/0333R(APP)

Ansvarigt utskott

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

 

9.10.2018

Antagande

 

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Henna Virkkunen

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor (23.1.2019)

till budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden

(COM(2017)0827 – C8 – 2017/0333R(APP))

Föredragande av yttrande: Danuta Maria Hübner

PA_Consent_Interim

FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvariga utskott infoga följande i det betänkande som antas:

1.  Europaparlamentet välkomnar att Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) införlivas i EU:s rättsordning. Parlamentet påminner om att ett sådant införlivande måste åtföljas av lämplig demokratisk ansvarsskyldighet. Parlamentet konstaterar att endast ett sådant införlivande kommer att säkerställa förvaltningen av den i enlighet med gemenskapsmetoden, möjliggöra överensstämmelse mellan finanspolitiska regler och skyldigheter, underlätta samordningen av finanspolitiken och den ekonomiska politiken och stärka den demokratiska legitimiteten och ansvarsskyldigheten genom Europaparlamentet. Parlamentet påminner om att befogenheterna för ESM:s efterträdare inte på något sätt får ersätta, dubblera eller överlappa den normala makroekonomiska och finanspolitiska övervakning som föreskrivs i EU:s budgetära bestämmelser och förordningar, vilket måste förbli kommissionens exklusiva befogenhet, samtidigt som självständigheten för ESM:s efterträdare respekteras.

2.  Europaparlamentet konstaterar att de funktioner som ska utövas av ESM:s efterträdare kommer att ingå inom ramen för den ekonomiska politiken och att en användning av namnet Europeiska valutafonden (EMF) därför kan vara vilseledande. Parlamentet noterar vidare att ESM:s efterträdare kommer att utföra uppgifter som går utöver en ren återbetalningsfunktion. Parlamentet noterar att Europeiska centralbanken (ECB) i sitt yttrande föreslog att ESM:s efterträdare ska behålla namnet ESM. Parlamentet konstaterar att akronymen ESF kan medföra en risk för att en framtida europeisk stabilitetsfond förväxlas med Europeiska socialfonden. Mot bakgrund av ovanstående efterfrågar parlamentet en ordentlig och grundlig bedömning av vilka konsekvenserna blir vid valet av namn på Europeiska stabilitetsmekanismens efterträdare innan ett sådant beslut fattas.

3.  Europaparlamentet påminner om att den monetära politiken i unionen är en exklusiv befogenhet för ECB.

4.  Europaparlamentet anser, mot bakgrund av EU:s och euroområdets hela institutionella struktur, att Internationella valutafondens (IMF) system inte bör överföras fullt ut till EU:s regelverk.

5.  Europaparlamentet påminner om att kommissionens förslag föreskriver att ESM:s efterträdare inrättas som ett EU-organ, vilket gör ESM ansvarigt inför Europaparlamentet och rådet och att det blir föremål för rättslig kontroll av Europeiska unionens domstol (EU-domstolen). Parlamentet noterar de föreslagna bestämmelserna om ansvarsskyldighet för ESM:s framtida efterträdare.

6.  Europaparlamentet anser att den relevanta ramen för ansvarsskyldighet för ESM:s framtida efterträdare bör hänvisa till den ekonomiska styrningen som helhet. Parlamentet påminner om den begäran som detta parlament gjort om ett interinstitutionellt arrangemang på detta område.

7.  Europaparlamentet anser att alla provisoriska överenskommelser som ingås mellan Europaparlamentet och ESM:s efterträdare skulle skicka ut en signal som ökar det sistnämndas självständighet, samtidigt som parlamentets fasta hållning är att det, i enlighet med kommissionens förslag, bör införlivas i fördraget och EU:s rättsordning.

8.  Europaparlamentet begär att Europaparlamentet omedelbart och på lämpligt sätt underrättas om de beslut som fattats av ESM:s efterträdare och som godkänts av rådet. Parlamentet uppmanar med kraft den framtida verkställande direktören för ESM:s efterträdare att hålla en öppen och regelbunden dialog med Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor.

9.  Europaparlamentet betonar att fullständig och korrekt information i rätt tid är en förutsättning för ett lämpligt ansvarsutkrävande. Parlamentet insisterar därför på att högsta möjliga insyn och ansvarsskyldighet fastställs i det framtida interinstitutionella avtalet mellan ESM:s efterträdare och Europaparlamentet i fråga om beslut från ESM:s efterträdare, bakgrunden till sådana beslut, tillgången till handlingar från ESM:s efterträdare och protokoll över dess diskussioner.

10.  Europaparlamentet betonar behovet av demokratisk ansvarsskyldighet för den framtida styrelsen för ESM:s efterträdare. Parlamentet beklagar bristen på institutionell delaktighet i det föreslagna urvalsförfarandet för styrelseledamöter och begär medverkan från Europaparlamentet och Europeiska rådet i beslut som rör utnämningen av dem.

11.  Europaparlamentet begär att Europeiska revisionsrätten ges en tydlig och formell roll i ansvarsfrihetsförfarandet för ESM:s efterträdare, och att de tillhörande rapporterna bör granskas av Europaparlamentet.

12.  Europaparlamentet vill se insatser för att säkerställa en jämn könsfördelning i sammansättningen av de styrande organen för ESM:s efterträdare och i slutlistan över kandidater för tjänsten som verkställande direktör.

13.  Europaparlamentet förstår att medlemsstaterna måste medverka i beslutsprocesser som påverkar skattemedlen. Parlamentet betonar dock att ESM:s efterträdare är ett instrument för krishantering och att det därför bör kunna agera snabbt. Parlamentet vill se en rimlig avvägning mellan, å ena sidan, säkerställandet av den demokratiska kontrollen över ESM:s efterträdare och dess ansvarsskyldighet gentemot de deltagande medlemsstaterna och, å andra sidan, behovet av att snabbt kunna vidta lämpliga åtgärder. Parlamentet erkänner de nationella parlamentens budgetbefogenheter och noterar de bestämmelser som säkerställer insynen i ESM:s efterträdare och dess ansvarsskyldighet gentemot ESM-medlemmarnas och de övriga deltagande medlemsstaternas nationella parlament.

14.  Europaparlamentet begär därför att en meningsfull reform av ESM på kort sikt inleds genom en översyn av ESM-fördraget, utan att detta hindrar en mer ambitiös utveckling i framtiden. Parlamentet konstaterar att en sådan reform bör vara inriktad på att stärka EMU och förbättra beslutsordningen, särskilt i brådskande situationer.

15.  Europaparlamentet konstaterar att både införlivandet av ESM och inrättandet av ESM:s efterträdare förändrar EU:s institutionella struktur. Parlamentet begär därför att frågan införlivas i den bredare diskussionen om den framtida översynen av fördragen.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Europeiska valutafonden

Referensnummer

2017/0333R(APP)

Ansvarigt/Ansvariga utskott

 

BUDG

 

ECON

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

13.9.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Danuta Maria Hübner

24.9.2018

Behandling i utskott

6.12.2018

 

 

 

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pervenche Berès, Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Michael Gahler, Jarosław Wałęsa

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

15

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Michael Gahler, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Paulo Rangel, György Schöpflin, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

4

-

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

3

0

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Markus Pieper

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Europeiska valutafonden

Referensnummer

2017/0333R(APP)

Datum för samråd/begäran om godkännande

27.6.2018

 

 

 

Ansvarigt/Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

5.7.2018

ECON

5.7.2018

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

5.7.2018

AFCO

13.9.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Vladimír Maňka

5.7.2018

Pedro Silva Pereira

5.7.2018

 

 

Behandling i utskott

26.11.2018

29.1.2019

 

 

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

59

25

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jonathan Arnott, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Reimer Böge, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Gérard Deprez, André Elissen, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Esteban González Pons, Brian Hayes, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, John Howarth, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wolf Klinz, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marisa Matias, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Ralph Packet, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Răzvan Popa, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jordi Solé, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Karine Gloanec Maurin, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Jörg Meuthen, Michel Reimon, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Ole Christensen, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Esther Herranz García, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Danilo Oscar Lancini, Jo Leinen, Marian-Jean Marinescu, Josep-Maria Terricabras, Henna Virkkunen

Ingivande

26.2.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

59

+

ALDE

Thierry Cornillet, Gérard Deprez, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Brian Hayes, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Henna Virkkunen

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Ole Christensen, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Karine Gloanec Maurin, Sylvie Guillaume, Iris Hoffmann, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alex Mayer, Răzvan Popa, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

25

-

ECR

Ashley Fox, Bernd Kölmel, Ralph Packet, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

EFDD

Jonathan Arnott, Jörg Meuthen, Bernard Monot, Marco Valli

ENF

André Elissen, Danilo Oscar Lancini, Marco Zanni, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis

NI

Eleftherios Synadinos

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Monika Vana

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 5 mars 2019Rättsligt meddelande