Процедура : 2018/0249(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0089/2019

Внесени текстове :

A8-0089/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 27
CRE 12/03/2019 - 27

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0176

ДОКЛАД     ***I
PDF 597kWORD 218k
25.2.2019
PE 629.515v02-00 A8-0089/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Таня Файон

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0473),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 77, параграф 2 и член 79, параграф 2, буква г) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0272/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по бюджети (A8-0089/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  На фона на променящите се предизвикателства в областта на миграцията, пред които е изправен Европейският съюз, както и с оглед на опасенията, свързани със сигурността, е изключително важно да се запази деликатният баланс между свободното движение на хора и сигурността. Целта на Съюза да се осигури високо равнище на сигурност в рамките на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, определена в член 67, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), следва да бъде постигната, наред с другото, посредством съвместни мерки по отношение на преминаването на лица през вътрешните граници и граничния контрол на външните граници и посредством общата визова политика.

(1)  Целта на Съюза да се осигури високо равнище на сигурност в рамките на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, определена в член 67, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), следва да бъде постигната, наред с другото, посредством съвместни мерки по отношение на преминаването на лица през вътрешните граници и граничния контрол на външните граници и посредством общата визова политика, при запазване на деликатния баланс между свободното движение на хора от една страна и сигурността – от друга.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В Римската декларация от 25 март 2017 г. ръководителите на 27-те държави членки заявиха своята решимост за безопасна и сигурна Европа и за изграждането на Съюз, в който всички граждани се чувстват в безопасност и могат да се движат свободно, в който външните граници са защитени, който има ефикасна, отговорна и устойчива миграционна политика и който спазва международните норми, както и за Европа, решена да се бори с тероризма и организираната престъпност.

(3)  В Римската декларация от 25 март 2017 г. ръководителите на 27-те държави членки заявиха своята решимост за гарантиране на безопасна и сигурна Европа и за изграждането на Съюз, в който всички граждани се чувстват в безопасност и могат да се движат свободно, в който външните граници са защитени, който има ефикасна, отговорна и устойчива миграционна политика и който спазва международните норми, както и за Европа, решена да се бори с тероризма и организираната престъпност.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Действията, финансирани от този инструмент, следва да се прилагат в пълно съответствие с разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз, правото на Съюза за защита на данните, Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), принципа на справедливото третиране на гражданите на трети държави, правото на убежище и на международна закрила, принципа на забрана за връщане и международните задължения на Съюза и на държавите членки, произтичащи от международни инструменти, по които те са страна като например Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 г., допълнена с Протокола от Ню Йорк от 31 януари 1967 г. Следва да се обърне специално внимание на откриването, незабавното оказване на помощ и насочването към службите за закрила на уязвими лица, по-конкретно деца и непридружени ненавършили пълнолетие лица.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Целта на политиката на Съюза в областта на управлението на външните граници е да се разработи и прилага европейско интегрирано управление на границите на национално равнище и на равнището на Съюза, което е необходима предпоставка за свободното движение на хора в Съюза и основен елемент от пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

(4)  Целта на политиката на Съюза в областта на управлението на външните граници е да се разработи и прилага понятието за европейско интегрирано управление на границите на национално равнище и на равнището на Съюза с цел да се улеснят законните преминавания на границата, да се предотвратява и разкрива неуредената имиграция и трансграничната престъпност, и да се подкрепи общата визова политика, което следва да засили свободното движение на хора в Съюза и е основен елемент от пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Европейското интегрирано управление на границите, което се извършва от европейската гранична и брегова охрана, създадена с Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета13 и съставена от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и националните органи, отговарящи за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото изпълнява задачи по граничен контрол, е необходимо за подобряване на управлението на миграцията и сигурността.

(5)  Европейското интегрирано управление на границите, което се извършва от европейската гранична и брегова охрана, създадена с Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета13 и съставена от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и националните органи, отговарящи за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото изпълнява задачи по граничен контрол, следва да спомогне за хармонизирането на граничния контрол, като по този начин допринася за подобряване на управлението на миграцията, в това число улесняване на достъпа до международна закрила за лицата, които се нуждаят от такава, и повишаване на сигурността чрез принос към борбата срещу трансграничната престъпност и тероризма.

__________________

__________________

13 Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

13 Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В Съобщението на Комисията относно Европейската програма за миграцията улесняването на законното пътуване, като същевременно се предотвратяват незаконната миграция и рисковете за сигурността, бе определено като една от основните цели на отговора на Съюза на предизвикателствата в тези области14.

(6)  В Съобщението на Комисията относно Европейската програма за миграцията14 улесняването на законното пътуване бе определено като една от основните цели на отговора на Съюза на предизвикателствата в тези области.

__________________

__________________

14 COM(2015)0240 oт 13 май 2015.

14 COM(2015)0240 oт 13 май 2015.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В своите заключения от 15 декември 2016 г.15 Европейският съвет призова към непрекъснато осигуряване на оперативна съвместимост на информационните системи и базите данни на ЕС. Проведеният на 23 юни 2017 г.16 Европейски съвет подчерта необходимостта от подобряване на оперативната съвместимост между базите данни, а на 12 декември 2017 г. Комисията прие предложение за Регламент за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС17.

заличава се

__________________

 

15 http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/

 

16 Заключения на Европейския съвет от 22—23 юни 2017 г.

 

17 COM(2017) 794 final.

 

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  За да се запази целостта на Шенгенското пространство и да се подобри функционирането му, от 6 април 2017 г. държавите членки са длъжни да извършват системни проверки в съответните бази данни по отношение на гражданите на ЕС, които преминават външните граници на ЕС. Освен това Комисията издаде препоръка до държавите членки за по-доброто използване на полицейските проверки и трансграничното сътрудничество.

(8)  В усилие да се запази целостта на Шенгенското пространство и да се засили сигурността по външните граници на Съюза, от 6 април 2017 г. държавите членки са длъжни да извършват системни проверки в съответните бази данни по отношение на гражданите на ЕС, които преминават външните граници на ЕС, в допълнение към системните проверки, които вече се провеждат за всички граждани на трети държави, които влизат в Шенгенското пространство. Въпреки това се оказа необходимо на мястото на системните проверки да се използват целенасочени проверки на редица контролно-пропускателни пунктове на външните граници поради непропорционалното въздействие на системните проверки върху трансграничното движение1a.

 

__________________

 

1aИзявление на Комисията от 29 април 2017 г. относно управлението на човекопотока на границите между Словения и Хърватия.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Комисията издаде също Препоръка (ЕС) 2017/1804 до държавите членки за по-добро използване на полицейските проверки и трансграничното сътрудничество с цел ограничаване на последиците от свободното движение и справяне със заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност. Въпреки различните въведени мерки няколко държави членки продължават да поддържат незаконосъобразен контрол по вътрешните граници, като по този начин подкопават основния принцип на Шенгенското пространство.

 

__________________

 

Препоръка на Комисията (ЕС) 2017/1804 от 3 октомври 2017 г. относно прилагането на разпоредбите на Кодекса на шенгенските граници за временно повторно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници в Шенгенското пространство (ОВ L 259, 7.10.2017 г., стр. 25).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Финансовата подкрепа от бюджета на Съюза е абсолютно необходима за прилагането на европейското интегрирано управление на границите, което да помогне на държавите членки да управляват ефикасно преминаването на външните граници и да се справят с предизвикателствата, свързани с миграцията, и с евентуалните бъдещи заплахи по тези граници, като по този начин се допринесе към борбата с тежката престъпност с трансгранично измерение, като в същото време се зачитат напълно основните права.

(9)  Финансовата подкрепа от бюджета на Съюза е абсолютно необходима за прилагането на европейското интегрирано управление на границите, което да помогне на държавите членки да управляват ефикасно преминаването на външните граници и да се справят с бъдещите предизвикателства по тези граници, като по този начин се допринесе към борбата с тежката престъпност с трансгранично измерение, като в същото време се зачитат напълно основните права.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  За да се насърчи прилагането на европейското интегрирано управление на границите, определено чрез неговите компоненти, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) 2016/1624 — граничен контрол, операции по търсене и спасяване при наблюдение на границите, анализ на рисковете, сътрудничество между държавите членки (подкрепяно и координирано от Европейската агенция за гранична и брегова охрана), междуведомствено сътрудничество (включително редовен обмен на информация), сътрудничество с трети държави, технически и оперативни мерки в рамките на Шенгенското пространство, свързани с граничния контрол и предвидени за по-добро справяне с незаконната имиграция и противодействие на трансграничната престъпност, използване на най-съвременна технология, контрол на качеството и механизми за солидарност, и за да се гарантира, че то функционира на практика, на държавите членки следва да бъде предоставена адекватна финансова подкрепа от Съюза.

(10)  За да се насърчи прилагането на европейското интегрирано управление на границите, определено чрез неговите компоненти, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) 2016/1624 — граничен контрол, операции по търсене и спасяване при наблюдение на границите, анализ на рисковете, сътрудничество между държавите членки (подкрепяно и координирано от Европейската агенция за гранична и брегова охрана), междуведомствено сътрудничество (включително редовен обмен на информация), сътрудничество с трети държави, технически и оперативни мерки в рамките на Шенгенското пространство, свързани с граничния контрол и предвидени за по-добро справяне с неуредената имиграция и противодействие на трансграничната престъпност, използване на най-съвременна технология, контрол на качеството и механизми за солидарност, и за да се гарантира, че то функционира на практика, на държавите членки следва да бъде предоставена адекватна финансова подкрепа от Съюза.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Тъй като митническите органи на държавите членки поемат все повече отговорности, които често се разпростират в областта на сигурността и се изпълняват на външните граници, извършването на граничния и на митническия контрол на външните граници трябва да се хармонизира, като Съюзът предостави адекватна финансова подкрепа на държавите членки. Това не само ще засили митническия контрол, но и ще улесни законната търговия, което ще допринесе за един сигурен и ефикасен митнически съюз.

(11)  Тъй като митническите органи на държавите членки поемат все повече отговорности, които често се разпростират в областта на сигурността и се изпълняват на външните граници, е важно да се насърчи междуведомственото сътрудничество, включително споделянето на информация посредством съществуващи инструменти за обмен на данни, като част от подхода за европейско интегрирано управление на границите съгласно член 4, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/1624. Взаимното допълване при извършването на граничния и на митническия контрол на външните граници трябва да се гарантира, като Съюзът предостави адекватна финансова подкрепа на държавите членки. Това не само ще засили митническия контрол, за да се води борба срещу всички форми на трафик, по-специално на стоки по границите, както и срещу тероризма, но и ще улесни законните търговия и пътуване и ще допринесе за един сигурен и ефикасен митнически съюз.

 

 

 

 

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Поради това е необходимо да се създаде Фонд за интегрирано управление на границите (наричан по-нататък „Фондът“), който да наследи фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г., създаден с Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета18.

(12)  Поради това, отчасти, е необходимо да се създаде Фонд за интегрирано управление на границите (наричан по-нататък „Фондът“), който да наследи фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г., създаден с Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета18.

__________________

__________________

18 Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).

18 Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Ето защо Фондът следва да се създаде като цялостна рамка за финансово подпомагане от Съюза в областта на управлението на границите и визите, състояща се от инструмента за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите (наричан по-нататък „инструментът“), който се създава с настоящия регламент, и от инструмента за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол, създаден с Регламент (ЕС) .../… на Европейския парламент и на Съвета. Тази рамка следва да бъде допълнена с Регламент (ЕС) № …/… [Регламент за общоприложимите разпоредби — РОР] на Европейския парламент и на Съвета20, към който настоящият регламент следва да препраща по отношение на правилата за споделеното управление.

(14)  Ето защо Фондът следва да се създаде като цялостна рамка за финансово подпомагане от Съюза в областта на управлението на границите и визите, състояща се от инструмента за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите (наричан по-нататък „инструментът“), който се създава с настоящия регламент, и от инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол. Тази рамка следва да бъде допълнена от инструмент за определяне на правила за споделеното управление.

__________________

 

19 OВ L […], […], стp.

 

20 OВ L […], […], стp.

 

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Инструментът следва да бъде изпълняван при пълно спазване на правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и международните задължения на Съюза относно основните права.

(15)  Инструментът следва да бъде изпълняван при пълно спазване на правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и международните задължения на Съюза относно основните права, включително относно Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), и по-специално посредством гарантиране на спазването на принципа на забрана за връщане, принципа на прозрачност, принципа на недопускане на дискриминация и правото на търсене на международна закрила. Следва да се обърне специално внимание на откриването, незабавното оказване на помощ и насочването към службите за закрила на уязвими лица, по-конкретно деца и непридружени ненавършили пълнолетие лица.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Тези задължения важат също така за трети държави, с които си сътрудничат държавите членки и Европейският съюз в рамките на този инструмент.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Инструментът следва да се основава на резултатите и инвестициите, постигнати с помощта на предшествениците му Фонда за външните граници за периода 20072013 г., създаден с Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета21, и инструмента за външните граници и визите, създаден с Регламент (ЕС) № 515/201422 като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 20142020 г., и да ги разшири, за да се вземат предвид новите събития.

(16)  Инструментът следва да се основава на резултатите и инвестициите на предшествениците му Фонда за външните граници за периода 20072013 г., създаден с Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета21, и инструмента за външните граници и визите, създаден с Регламент (ЕС) № 515/201422 като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 20142020 г., и да ги разшири, за да се вземат предвид новите събития.

__________________

__________________

21 ОВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 22.

21 ОВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 22.

22 Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).

22 Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  За да се гарантира еднакъв и висококачествен контрол на външните граници и за да се улесни законното преминаване през тях, инструментът следва да допринася за изграждането на европейско интегрирано управление на границите, включващо всички мерки, свързани с политиката, правото, системното сътрудничество, споделянето на тежестта, оценката на положението и изменящите се обстоятелства по отношение на местата, през които незаконните емигранти преминават границите, персонала, оборудването и технологиите, предприети на различни нива от компетентните органи на държавите членки и от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, действащи в сътрудничество с други участници, като например трети държави и други органи на ЕС, и по-специално Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), Европол и международни организации.

(17)  За да се гарантира еднакъв и висококачествен контрол на външните граници и за да се улесни законното преминаване през тях, инструментът следва да допринася за изграждането на европейско интегрирано управление на границите, включващо всички мерки, свързани с политиката, правото, системното сътрудничество, споделянето на тежестта, оценката на положението и изменящите се обстоятелства по отношение на местата, през които незаконните емигранти преминават границите, персонала, оборудването и технологиите, предприети на различни нива от компетентните органи на държавите членки и от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, действащи в сътрудничество с други участници, като например други органи на ЕС, и по-специално Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), Европол и, по целесъобразност, трети държави и международни организации.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Инструментът следва да допринася за подобряването на ефективността на обработването на визи по отношение на откриването и оценката на рисковете, свързани със сигурността и незаконната миграция, както и да улеснява визовите процедури за добросъвестните пътници. По-специално инструментът следва да предоставя финансова помощ за подпомагане на цифровизирането на обработването на визи с цел да се осигурят бързи, сигурни и удобни за клиентите визови процедури в полза както на кандидатите за визи, така и на консулствата. Инструментът следва да служи и за осигуряване на широк консулски обхват по целия свят. В приложното му поле следва да бъдат включени и прилагането на общата визова политика и нейното модернизиране.

(18)  Инструментът следва да допринася за подобряването на ефективността на обработването на визи по отношение на улесняването на визовите процедури за добросъвестните пътници и откриването и оценката на рисковете, свързани със сигурността и неуредената миграция. По-специално инструментът следва да предоставя финансова помощ за подпомагане на цифровизирането на обработването на визи с цел да се осигурят бързи, сигурни и удобни за клиентите визови процедури в полза както на кандидатите за визи, така и на консулствата. Инструментът следва да служи и за осигуряване на широк консулски обхват по целия свят. В приложното му поле следва да бъдат включени и прилагането на общата визова политика и нейното модернизиране, както и помощта за държавите членки за издаване на визи с ограничена териториална валидност, издадена по причини от хуманитарен характер, от национален интерес или поради международни задължения, както и за бенефициери на програма на Съюза за презаселване или преместване, и за пълно спазване на достиженията на правото на Съюза в областта на визите.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Инструментът следва да подкрепя осъществяването на мерки на територията на държавите от Шенген, свързани с граничния контрол, като част от разработването на обща система за интегрирано управление на границите, с която да се укрепи цялостното функциониране на Шенгенското пространство.

(19)  Инструментът следва да подкрепя осъществяването на мерки, които са ясно свързани с контрола на външните граници, на територията на държавите от Шенген като част от разработването на обща система за интегрирано управление на границите, с която да се укрепи цялостното функциониране на Шенгенското пространство.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  С цел да се подобри управлението на външните граници, да се допринесе за предотвратяването на незаконната миграция и за борбата с нея и да се съдейства за постигането на високо равнище на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Съюза, инструментът следва да подпомага разработването на широкомащабни информационни системи, основани на съществуващи или нови информационни системи. Той следва също така да подкрепя създаването на оперативна съвместимост между тези информационни системи на ЕС (Системата за влизане/излизане (СВИ)23, Визовата информационна система (ВИС)24, Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)25, Евродак26, Шенгенската информационна система (ШИС)27 и Европейската информационна система за съдимост за граждани на трети държави (ECRIS-TCN)28, за да могат тези информационни системи на ЕС и данните в тях да се допълват взаимно. Инструментът следва също така да допринася за необходимите разработки на национално равнище вследствие на внедряването на компонентите за оперативна съвместимост на централно равнище (европейския портал за търсене (ЕПТ), общата услуга за биометрично съпоставяне (обща УБС), общото хранилище на данни за самоличност (ОХДС) и детектора за множество самоличности (ДМС)29.

(20)  С цел да се подобри управлението на външните граници, да се улесни законното пътуване, да се допринесе за предотвратяването на неуреденото преминаване на границите и за борбата с него и да се съдейства за постигането на високо равнище на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Съюза, инструментът следва да подпомага разработването на онези широкомащабни информационни системи, които са приети от Европейския парламент и от Съвета. В тази връзка той следва също така да подкрепя създаването на оперативна съвместимост между тези информационни системи на ЕС (Системата за влизане/излизане (СВИ)23, Визовата информационна система (ВИС)24, Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)25, Евродак26, Шенгенската информационна система (ШИС)27 и Европейската информационна система за съдимост за граждани на трети държави (ECRIS-TCN)28, за да могат тези информационни системи на ЕС и данните в тях да се допълват взаимно. Инструментът следва също така да допринася за необходимите разработки на национално равнище вследствие на внедряването на компонентите за оперативна съвместимост на централно равнище (европейския портал за търсене (ЕПТ), общата услуга за биометрично съпоставяне (обща УБС), общото хранилище на данни за самоличност (ОХДС) и детектора за множество самоличности (ДМС)29.

__________________

__________________

23 Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 г. за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 (OВ L 327, 9.12.2017 г., стp. 20).

23 Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 г. за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 (OВ L 327, 9.12.2017 г., стp. 20).

24 Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).

24 Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).

25 COM(2016)0731 от 16 ноември 2016.

25 COM(2016)0731 от 16 ноември 2016.

26 COM(2016) 272 final /2 от 4 май 2016 г.

26 COM(2016) 272 final /2 от 4 май 2016 г.

27 COM(2016)0881, 0882 и 0883 от 21 декември 2016.

27 COM(2016)0881, 0882 и 0883 от 21 декември 2016.

28 COM(2017)0344 от 29 юни 2017 г.

28 COM(2017)0344 от 29 юни 2017 г.

29 COM(2017)0794 от 12 декември 2017 г.

29 COM(2017)0794 от 12 декември 2017 г.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Инструментът следва да допълва и подсилва дейностите за осъществяването на европейското интегрирано управление на границите в съответствие със споделената отговорност и солидарността между държавите членки и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, представляващи двата стълба на европейската гранична и брегова охрана. Това означава по-конкретно, че при изготвянето на своите програми държавите членки следва да вземат предвид аналитичните инструменти и оперативните и техническите насоки, разработени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, както и разработените от нея програми за обучение, като общите основни учебни програми за обучение на граничните служители, включително техните компоненти, отнасящи се до основните права и достъпа до международна закрила. За да се осигури взаимно допълване между нейната мисия и отговорностите на държавите членки за контрола на външните граници, както и за да се гарантира последователност и да се избегне неефективност на разходите, Комисията следва да се консултира с Европейската агенция за гранична и брегова охрана относно проектите на национални програми, представени от държавите членки, доколкото те попадат в компетенциите на Агенцията, и по-специално относно дейностите, финансирани с оперативна подкрепа.

(21)  Инструментът следва да допълва и подсилва дейностите за осъществяване на европейското интегрирано управление на границите в съответствие със споделената отговорност и солидарността между държавите членки и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, представляващи двата стълба на европейската гранична и брегова охрана. Това означава по-конкретно, че при изготвянето на своите национални програми държавите членки следва да вземат предвид аналитичните инструменти, оперативните и техническите насоки, разработени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, както и разработените от нея програми за обучение, като общите основни учебни програми за обучение на граничните служители, включително техните компоненти, отнасящи се до основните права и достъпа до международна закрила. За да се осигури взаимно допълване между нейните задачи и отговорностите на държавите членки за контрола на външните граници и за да се гарантира последователност и да се избегне неефективност на разходите, Комисията следва да се консултира с Европейската агенция за гранична и брегова охрана относно проектите на национални програми, представени от държавите членки, доколкото те попадат в компетенциите на Агенцията, и по-специално относно дейностите, финансирани с оперативна подкрепа. Комисията следва също така да гарантира, че eu-LISA, Агенцията на Европейския съюз за основните права и всяка друга компетентна агенция или орган на Съюза са приобщени към разработването на националните програми на държавите членки на ранен етап, доколкото това разработване е от правомощията на агенциите.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Инструментът следва да подкрепя прилагането на подхода на „горещите точки“, изложен в Съобщението на Комисията относно Европейската програма за миграцията и одобрен от Европейския съвет на 25 и 26 юни 2015 г.30 Този подход осигурява оперативна подкрепа на държавите членки, засегнати от непропорционален миграционен натиск на външните граници на ЕС. В неговите рамки се оказва интегрирана, цялостна и целева помощ в дух на солидарност и споделена отговорност, както и с цел да се запази целостта на Шенгенското пространство.

(22)  Инструментът следва да подкрепя прилагането на подхода на „горещите точки“, изложен в Съобщението на Комисията относно Европейската програма за миграцията и одобрен от Европейския съвет на 25 и 26 юни 2015 г., доколкото това бъде поискано от засегнатите държави членки. Този подход осигурява оперативна подкрепа на държавите членки, изправени пред извънредна ситуация. В неговите рамки се оказва интегрирана, цялостна и целева помощ в дух на солидарност и споделена отговорност, която позволява пристигането на голям брой лица до външните граници на Съюза да бъде управлявано по хуманен и ефикасен начин, както и с цел да се запази целостта на Шенгенското пространство.

__________________

 

30 EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

 

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  В интерес на солидарността в Шенгенското пространство като цяло и в дух на споделена отговорност за защитата на външните граници на Съюза, когато са установени слабости или рискове, и по-специално след извършена оценка по Шенген съгласно Регламент (ЕС) № 1053/201331 на Съвета, съответната държава членка следва да предприеме подходящи действия, като използва ресурсите по своята програма, за да изпълни препоръките, приети съгласно същия регламент и в съответствие с оценките за уязвимост, извършени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2016/1624.

(23)  В интерес на солидарността в Шенгенското пространство и в целия Съюз и в дух на споделена отговорност за защитата на външните граници на Съюза, когато са установени слабости или рискове, и по-специално след извършена оценка по Шенген съгласно Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета31, съответната държава членка следва да предприеме подходящи действия, като използва ресурсите по своята програма, за да изпълни препоръките, приети съгласно същия регламент и в съответствие с оценките за уязвимост, извършени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2016/1624.

_________________

_________________

31 Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27).

31 Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27).

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Инструментът следва да бъде израз на солидарност и споделена отговорност чрез предоставянето на финансова помощ за държавите членки, които прилагат изцяло разпоредбите на достиженията на правото от Шенген относно външните граници и визите, както и за държавите членки, които се подготвят за пълно участие в Шенгенското пространство, и следва да се използва от държавите членки в интерес на общата политика на Съюза за управлението на външните граници.

(24)  Инструментът следва да предоставя финансова помощ на държавите членки, които прилагат изцяло разпоредбите на достиженията на правото от Шенген относно външните граници и визите, и на държавите членки, които се подготвят за пълно участие в Шенгенското пространство, и следва да се използва от държавите членки в интерес на общата политика на Съюза за управлението на външните граници.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  За да допринесат за постигането на политическата цел на инструмента, държавите членки следва да гарантират, че техните програми отговарят на специфичните цели на инструмента, че избраните приоритети съответстват на договорените приоритети на ЕС и на мерките за изпълнение, посочени в приложение II, и че разпределението на ресурсите между целите и действията е пропорционално на предизвикателствата, пред които те са изправени.

(26)  За да допринесат за постигането на политическата цел на инструмента, държавите членки следва да гарантират, че техните програми отговарят на специфичните цели на инструмента, че избраните приоритети съответстват на договорените приоритети на ЕС и на мерките за изпълнение, посочени в приложение II, и че разпределението на подходящи ресурси между целите и действията е пропорционално на предизвикателствата, пред които те са изправени. В тази връзка е важно да се постигне справедливо и прозрачно разпределение на ресурсите между специфичните цели на инструмента. Следователно е целесъобразно да се гарантира минимално равнище на разходите за специфичната цел, свързана с подпомагането на общата визова политика, независимо дали става дума за мерки при пряко или непряко управление или за мерки при споделено управление.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Наблюдението на морските граници се счита за една от функциите на бреговата охрана в областта на морското дело в Съюза. Националните органи, които изпълняват функции по брегова охрана, отговарят и за широк спектър от задачи, които могат да включват, без да се ограничават до това, морската безопасност, сигурността, търсенето и спасяването, граничния контрол, контрола на рибарството, митническия контрол, общото правоприлагане и защитата на околната среда. Поради широкия обхват на функциите по брегова охрана те попадат в обхвата на различни политики на Съюза, които следва да търсят синергия, за да постигнат по-ефективни и по-ефикасни резултати.

(31)  Наблюдението на морските граници се счита за една от функциите на бреговата охрана в областта на морското дело в Съюза. Националните органи, които изпълняват функции по брегова охрана, отговарят и за широк спектър от задачи, които могат да включват, без да се ограничават до това, морската безопасност, търсенето и спасяването, граничния контрол, контрола на рибарството, митническия контрол, общото правоприлагане и защитата на околната среда. Поради широкия обхват на функциите по брегова охрана те попадат в обхвата на различни политики на Съюза, които следва да търсят синергия, за да постигнат по-ефективни и по-ефикасни резултати.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 31 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31a)  При изпълнението на дейностите, финансирани по инструмента, които са свързани с наблюдението на морските граници, държавите членки следва да обръщат специално внимание на своите задължения съгласно международното морско право за предоставяне на помощ на бедстващи лица. В тази връзка оборудването и системите, подкрепени по линия на инструмента, следва да се използват за справяне при издирвателни и спасителни ситуации, които могат да възникнат по време на операция за наблюдение на морските граници, като по този начин се допринася за гарантиране на опазването и спасяването на живота на мигрантите.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  За да се увеличат взаимното допълване и съгласуваността на морските дейности, както и за да се избегне дублирането на усилия и да се облекчат бюджетните ограничения в областта на морското дело, в която дейностите са свързани с големи разходи, инструментът следва да подкрепя многоцелевите морски операции, чиято основна цел е наблюдението на границите, но едновременно с това могат да се преследват и други цели.

(33)  За да се увеличат взаимното допълване и съгласуваността на морските дейности, както и за да се избегне дублирането на усилия и да се облекчат бюджетните ограничения в областта на морското дело, в която дейностите са свързани с големи разходи, инструментът следва да подкрепя многоцелевите морски операции, чиято основна цел е наблюдението на границите, но едновременно с това могат да се преследват и други цели, свързани с основната, като например борбата с трафика на хора.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Подкрепяните по линия на инструмента мерки, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави, следва да се изпълняват при пълна синергия, съгласуваност и допълване с други действия извън Съюза, получаващи подкрепа чрез неговите инструменти за външно подпомагане. По-специално, при изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност с принципите и общите цели на външната дейност и външната политика на Съюза по отношение на съответната държава или съответния регион. Що се отнася до външното измерение, подкрепата по инструмента следва да бъде насочена към подобряване на сътрудничеството с трети държави и към укрепване на основни аспекти на техния капацитет за наблюдение и управление на границите в области, които представляват интерес за миграционната политика на Съюза и за целите му, свързани със сигурността.

(34)  Първостепенното предназначение на този инструмент следва да бъде подпомагане на интегрираното управление на външните граници на Съюза и подпомагане на общата визова политика. Чрез инструмента обаче биха могли да се подкрепят определени мерки в трети държави или във връзка с трети държави, в рамките на определените граници и при спазване на подходящите предпазни механизми. Тези мерки следва да се изпълняват при пълна синергия, съгласуваност и допълване с други действия извън Съюза, получаващи подкрепа чрез неговите инструменти за външно подпомагане. По-специално, при изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност с принципите и общите цели на външната дейност и външната политика на Съюза по отношение на съответната държава или съответния регион.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34a)  Комисията следва да обърне специално внимание на оценката на действията и програмите, свързани с трети държави.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Финансирането от бюджета на Съюза следва да се съсредоточи върху дейности, при които интервенцията на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелни действия на държавите членки. Тъй като Съюзът има по-големи възможности, отколкото държавите членки, да осигури рамка, с която да се даде израз на солидарността на Съюза в областта на граничния контрол, общата визова политика и управлението на миграционните потоци, както и да предостави платформа за разработване на общи информационни системи в подкрепа на тези политики, предоставяното съгласно настоящия регламент финансово подпомагане ще допринася по-специално за укрепването на националния капацитет и капацитета на Съюза в тези области.

(35)  Финансирането от бюджета на Съюза следва да се съсредоточи върху дейности, при които интервенцията на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелни действия на държавите членки. Тъй като Съюзът има по-големи възможности, отколкото държавите членки, да осигури рамка, с която да се даде израз на солидарността на Съюза в областта на управлението на границите и общата визова политика, както и да предостави платформа за разработване на общи информационни системи в подкрепа на тези политики, предоставяното съгласно настоящия регламент финансово подпомагане ще допринася по-специално за укрепването на националния капацитет и капацитета на Съюза в тези области.

Обосновка

Свързаните с миграцията въпроси се финансират по отделен инструмент.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Ако държава членка не е изпълнила своите задължения по Договорите в областта на управлението на границите и на визите, ако има очевиден риск от тежко нарушение на ценностите на Съюза от страна на държавата членка при изпълнението на достиженията на правото в тези области или ако с доклад по механизма за оценка и наблюдение по Шенген са установени недостатъци в съответната област, тогава може да се счита, че държавата членка не спазва съответните достижения на правото на Съюза по отношение на използването на оперативната помощ по линия на инструмента.

(36)  Ако държава членка не е изпълнила своите задължения по Договорите в областта на управлението на границите и на визите, ако има очевиден риск от тежко нарушение на ценностите на Съюза от страна на държавата членка при изпълнението на достиженията на правото в тези области, ако с доклад по механизма за оценка и наблюдение по Шенген са установени недостатъци в съответната област, или ако, в рамките на сътрудничеството с трета държава, държавата членка е финансирала и предприела съвместни действия с тази трета държава, които са довели до нарушения на основни права, отчетени от механизма за оценка и наблюдение, тогава може да се счита, че държавата членка не спазва съответните достижения на правото на Съюза по отношение на използването на оперативната помощ по линия на инструмента.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Инструментът следва да отразява необходимостта от повишена гъвкавост и опростяване, като същевременно спазва изискванията за предвидимост и гарантира справедливо и прозрачно разпределение на ресурсите с оглед на постигането на целите, предвидени в настоящия регламент.

(37)  Инструментът следва да гарантира справедливо и прозрачно разпределение на ресурсите с оглед на постигането на целите, предвидени в настоящия регламент. В него следва да се постига равновесие между необходимостта от предвидимост при разпределението на финансирането и необходимостта от повишена гъвкавост и опростеност. За да се отговори на изискванията за прозрачност на фонда, Европейската комисия, със сътрудничеството на държавите членки, следва да публикува информация относно разработването на годишните и многогодишните програми по тематичния механизъм. Изпълнението на инструмента следва да се ръководи от принципите на ефикасност, ефективност и качество на разходите. Освен това изпълнението на инструмента следва да бъде възможно най-лесно за ползване.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  С настоящия регламент следва да се определят първоначалните суми за програмите на държавите членки, изчислени въз основа на посочените в приложение I критерии, които отразяват дължината на участъците от сухопътните и морските граници и степента на заплахите в тези участъци, натовареността на летищата и на консулствата и броя на консулствата.

(38)  С настоящия регламент следва да се определят първоначалните суми за програмите на държавите членки, изчислени въз основа на посочените в приложение I критерии, които отразяват дължината на участъците от сухопътните и морските граници и степента на въздействието в тези участъци въз основа на неотдавнашни и исторически данни, натовареността на летищата и на консулствата и броя на консулствата.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 39 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39a)  Средносрочният преглед следва да се използва за оценка на ефективността и на добавената стойност за Съюза на програмите, за разрешаване на проблемите, появили се на първия етап, и за осигуряване на прозрачен преглед на изпълнението.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Предизвикателствата, свързани с управлението на границите и с визите, се променят постоянно и затова разпределението на средствата трябва да се адаптира спрямо промените в миграционните потоци, натиска на границите и заплахите за сигурността, като финансирането следва да се насочва към приоритетите с най-висока добавена стойност за Съюза. С цел да се отговори на належащите потребности и на промените в политиката и приоритетите на Съюза и финансирането да се насочва към действия с висока добавена стойност за Съюза, част от финансирането периодично ще се разпределя за специфични действия, действия на Съюза и спешно подпомагане чрез тематичен механизъм.

(40)  Предизвикателствата, свързани с управлението на границите и с визите, се променят постоянно и затова разпределението на средствата трябва да се адаптира спрямо промените в приоритетите за визовата политика и управлението на границите, в това число вследствие на повишения натиск на границите, и финансирането следва да се насочва към приоритетите с най-висока добавена стойност за Съюза. С цел да се отговори на належащите потребности и на промените в политиката и приоритетите на Съюза и финансирането да се насочва към действия с висока добавена стойност за Съюза, част от финансирането периодично ще се разпределя за специфични действия, действия на Съюза и спешно подпомагане чрез тематичен механизъм.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Инструментът следва да допринася за подпомагането на оперативните разходи, свързани с управлението на границите, общата визова политика и широкомащабните информационни системи, и по този начин да позволява на държавите членки да поддържат капацитет, който е от жизненоважно значение за Съюза като цяло. Това подпомагане се изразява в пълното възстановяване на определени разходи, свързани с целите на инструмента, и следва да представлява неразделна част от националните програми.

(42)  Инструментът следва да допринася в определени граници за подпомагането на оперативните разходи, свързани с управлението на границите, общата визова политика и широкомащабните информационни системи, и по този начин да позволява на държавите членки да поддържат капацитет, който е от жизненоважно значение за Съюза като цяло. Това подпомагане се изразява в пълното възстановяване на определени разходи, свързани с целите на инструмента, и следва да представлява неразделна част от националните програми.

Обосновка

Подпомагането на оперативните разходи следва да се ограничава, тъй като тези разходи обикновено се покриват от националните бюджети и не осигуряват европейска добавена стойност.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Част от наличните средства по линия на инструмента биха могли също да се разпределят по програмите на държавите членки за изпълнението на специфични действия в допълнение към първоначално разпределените средства. Тези специфични действия следва да бъдат определени на равнището на Съюза и да представляват действия, които изискват съвместни усилия, или действия, необходими в отговор на развития в Съюза, които налагат да се отпусне допълнително финансиране на една или повече държави членки, като закупуването чрез националните програми на държавите членки на техническо оборудване, необходимо на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, за да изпълнява оперативните си дейности, модернизирането на обработката на заявления за издаване на визи, разработването на нови широкомащабни информационни системи и изграждането на оперативна съвместимост между тези системи Комисията ще определи тези специфични действия в своите работни програми.

(43)  Част от наличните средства по линия на инструмента биха могли също да се разпределят по програмите на държавите членки за изпълнението на специфични действия в допълнение към първоначално разпределените средства. Тези специфични действия следва да бъдат определени на равнището на Съюза и да представляват действия с добавена стойност за Съюза, които изискват съвместни усилия на държавите членки, или действия, необходими в отговор на развития в Съюза, които налагат да се отпусне допълнително финансиране на една или повече държави членки, като закупуването чрез националните програми на държавите членки на техническо оборудване, необходимо на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, за да изпълнява оперативните си дейности, модернизирането на обработката на заявления за издаване на визи, разработването на широкомащабни информационни системи и изграждането на оперативна съвместимост между тези системи. Комисията ще определи тези специфични действия в своите работни програми, които следва да се приемат с делегиран акт.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45)  За да се подобри капацитетът на Съюза да реагира незабавно на непредвиден или непропорционално голям миграционен натиск, по-специално в граничните участъци, за които в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета38 е установено, че степента на въздействие застрашава функционирането на цялото Шенгенско пространство, както и на натиск върху визовите отдели на консулствата на държавите членки или на рискове за граничната сигурност, следва да може да се предоставя спешно подпомагане съгласно рамката, установена с настоящия регламент.

(45)  За да се подобри капацитетът на Съюза да реагира незабавно на непредвидени, неотложни и специфични потребности при извънредни ситуации, по-специално в граничните участъци, за които в съответствие с Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета38 е установено, че степента на въздействие застрашава функционирането на цялото Шенгенско пространство, както и на натиск върху визовите отдели на консулствата на държавите членки или на рискове за граничната сигурност, настоящият инструмент следва да предоставя по изключение финансово подпомагане като последна мярка съгласно рамката, установена с настоящия регламент.

__________________

__________________

38 Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 11).

38 Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 11).

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 45а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(45a)  Миграцията и пресичането на външните граници от голям брой граждани на трети държави не следва само по себе си да се счита за заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност и не следва само по себе си да задейства предоставянето на спешно подпомагане по настоящия инструмент.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  Политическата цел на настоящия инструмент следва да бъде преследвана също така чрез финансови инструменти и бюджетни гаранции в рамките на политическите компоненти на фонд InvestEU. Финансовото подпомагане следва да се използва и за реагиране на случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации по пропорционален начин, като действията следва да не се дублират, както и да не изместват частното финансиране и да не нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. Действията следва да имат ясна европейска добавена стойност.

заличава се

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  За целите на изпълнението на действията при споделено управление настоящият инструмент следва да бъде част от последователна рамка, включваща настоящия регламент, Финансовия регламент и Регламент (ЕС) …/… [РОР]. No …/… [CPR].

(49)  За целите на изпълнението на действията при споделено управление настоящият инструмент следва да бъде част от последователна рамка, включваща настоящия регламент, Финансовия регламент и инструмент, който определя общи разпоредби за споделено управление. В случай на стълкновителни норми настоящият регламент следва да се прилага с предимство пред общите разпоредби.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52)  В съответствие с Регламент (ЕС) .../... [новия Финансов регламент]41, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета42, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета43, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета44 и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета45 финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно — налагане на административни санкции. По-специално, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета46. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(52)  В съответствие Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета42, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета43, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета44 и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета45 финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно — налагане на административни санкции. По-специално, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета46. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права. Резултатите от разследванията на нередности или измами във връзка с инструмента следва да се предоставят на Европейския парламент.

__________________

__________________

41 OВ C […], […], стр. […].

 

42 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

42 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

43 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

43 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

44 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

44 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

45 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

45 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

46 Директива (ЕС) 2017/1939 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

46 Директива (ЕС) 2017/1939 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(55)  В съответствие с член 349 от ДФЕС и в съответствие със Съобщението на Комисията относно засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС, одобрено от Съвета в неговите заключения от 12 април 2018 г., съответните държави членки следва да гарантират, че техните национални програми са насочени към посрещане на нововъзникващите заплахи, пред които са изправени най-отдалечените региони. Инструментът подкрепя тези държави членки с подходящи ресурси, за да се помогне на тези региони по целесъобразност.

(55)  В съответствие с член 349 от ДФЕС и в съответствие със Съобщението на Комисията относно засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС, одобрено от Съвета в неговите заключения от 12 април 2018 г., съответните държави членки следва да гарантират, че техните национални програми са насочени към посрещане на нововъзникващите заплахи, пред които са изправени най-отдалечените региони, като например наблюдението на границите, непропорционалния приток на хора или внедряването на информационни системи на ЕС. Инструментът подкрепя тези държави членки с подходящи ресурси, за да се помогне на най-отдалечените региони с оглед на тези специфики.

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 56

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(56)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество48 е необходимо инструментът да се оценява въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на ефектите на инструмента на място. За да се отчитат постиженията на инструмента, следва да се определят показатели и свързани с тях целеви стойности по отношение на всяка специфична цел на инструмента.

(56)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество е необходимо инструментът да се оценява въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели – включително количествени и качествени показатели като основа за оценка на ефектите на инструмента на място. За да се отчитат постиженията на инструмента, следва да се определят показатели и свързани с тях целеви стойности по отношение на всяка специфична цел на инструмента.

__________________

__________________

48 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.; ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1 – 14.

48 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.; ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1 – 14.

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 58

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(58)  Чрез показателите и финансовото отчитане Комисията и държавите членки следва да следят изпълнението на инструмента в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) .../… [РОР] и настоящия регламент.

(58)  Всяка година Комисията следва да представя на Европейския парламент и на Съвета обобщение на приетите годишни доклади за качеството на изпълнението. При поискване Комисията следва да предостави на Европейския парламент и на Съвета пълния текст на годишните доклади за качеството на изпълнението.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 58 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(58a)  Важно е да се гарантира добро финансово управление и правна сигурност по време на преходния период и по време на изпълнението на инструмента. Действията, предприети през периода 2014 – 2020 г., не трябва да бъдат прекъсвани по време на прехода.

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 60

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(60)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета50. За приемането на актове за изпълнение, които установяват общи задължения за държавите членки, по-специално относно предоставянето на информация на Комисията, следва да се използва процедурата по разглеждане, а за приемането на актове за изпълнение, свързани с условията и реда за предоставяне на информация на Комисията в рамките на програмирането и докладването, следва да се използва процедурата по консултиране поради чисто техническото им естество.

(60)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета50. За приемането на актове за изпълнение, свързани с условията и реда за предоставяне на информация на Комисията в рамките на програмирането и докладването, следва да се използва процедурата по консултиране поради чисто техническото им естество.

__________________

__________________

50 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

50 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се създава инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите (наричан по-нататък „инструментът“) като част от Фонда за интегрирано управление на границите (наричан по-нататък „Фондът“).

1.  С настоящия регламент се създава инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите (наричан по-нататък „инструментът“) като част от Фонда за интегрирано управление на границите (наричан по-нататък „Фондът“) за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Заедно с Регламент (ЕС) …/… [Фонд за оборудване за митнически контрол] за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от [Фонда за интегрирано управление на границите], с настоящия регламент се създава Фондът.

заличава се

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  С настоящия регламент се определят целите на инструмента, бюджетът за периода 20212027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

3.  С настоящия регламент се определят целите на инструмента, специфичните цели и мерките за въвеждане на съответните специфични цели, бюджетът за периода 20212027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 2 – алинея 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подкрепени от бюджета на Съюза, включително в рамките на механизми за смесено финансиране по член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на Съюза с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;

заличава се

Обосновка

Не е ясно каква добавена стойност биха имали операциите за смесено финансиране в областта на управлението на границите и визовата политика. По-специално не е ясно какви действия биха били предмет на такива операции и при какви условия. Политиката на Съюза в областта на управлението на границите и визовата политика следва да не разчитат на инвестиции от частния сектор.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „външни граници“ означава границите на държавите членки: сухопътните граници, включително границите по реки и езера, морските граници, както и летищата и речните, морските и езерните пристанища на държавите членки, за които се прилагат разпоредбите на правото на Съюза относно преминаването на външните граници, включително вътрешните граници, за които контролът все още не е отменен;

(4)  „външни граници“ означава външни граници, както е посочено в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 399/2016, или границите на държавите членки: сухопътните граници, включително границите по реки и езера, морските граници, както и летищата и речните, морските и езерните пристанища на държавите членки, за които се прилагат разпоредбите на правото на Съюза относно преминаването на външните граници, включително вътрешните граници, за които контролът все още не е отменен;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Политическата цел на инструмента, като част от Фонда за интегрирано управление на границите, е да се осигури стабилно и ефективно европейско интегрирано управление на външните граници, като същевременно се защити свободното движение на хора в пълно съответствие с ангажиментите на Съюза по отношение на основните права, като по този начин се съдейства за гарантиране на високо равнище на сигурност в Съюза.

1.  Политическата цел на инструмента, като част от Фонда за интегрирано управление на границите, е да се осигури ефективно европейско интегрирано управление на външните граници, като същевременно се защити свободното движение на хора в пълно съответствие с достиженията на правото на Съюза и международните задължения на Съюза и неговите държави членки, произтичащи от международни правни актове, по които те са страни.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да се подпомага ефективно европейското интегрирано управление на външните граници, извършвано от eвропейската гранична и брегова охрана като обща отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на националните органи, отговарящи за управлението на границите, да се улеснява законното преминаване на границите, да се предотвратяват и разкриват случаите на незаконна имиграция и на трансгранична престъпност и да се управляват ефективно миграционните потоци;

a)  да се подпомага ефективно европейското интегрирано управление на външните граници, извършвано от eвропейската гранична и брегова охрана като обща отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на националните органи, отговарящи за управлението на границите, да се улеснява законното преминаване на границите, да се предотвратяват и разкриват случаите на неуредена имиграция и на трансгранична престъпност и да се управляват ефективно миграционните потоци;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да се подпомага общата визова политика с цел улесняване на законното пътуване и предотвратяване на рисковете, свързани с миграцията и сигурността.

б)  да се подпомага общата визова политика с цел гарантиране на по-хармонизиран подход сред държавите членки във връзка с издаването на визи и улесняването на законното пътуване и смекчаването на рисковете, свързани със сигурността.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3a

 

Недопускане на дискриминация и зачитане на основните права

 

Инструментът се изпълнява при пълно спазване на правата и принципите, залегнали в достиженията на правото на Съюза, Хартата на основните права на Европейския съюз, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и международните задължения на Съюза относно основните права, по-специално чрез гарантиране на съответствие с принципите на недопускане на дискриминация и на забрана за връщане.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В рамките на целите, посочени в член 3, и в съответствие с мерките за изпълнение, изброени в приложение II, инструментът по-специално подпомага действията, изброени в приложение III.

1.  В съответствие с мерките за изпълнение, изброени в приложение II, инструментът подпомага действията, които допринасят за постигането на посочените в член 3 цели и по-специално подпомага действията, изброени в приложение III.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За да се постигнат целите на настоящия регламент, ако е целесъобразно, инструментът може да подпомага посочените в приложение III действия, отговарящи на приоритетите на Съюза, по отношение на и в трети държави съгласно член 5.

2.  За да се постигнат целите, посочени в член 3, инструментът може, в извънредни случаи, в рамките на определени граници и при спазване на подходящи предпазни мерки, да подпомага посочените в приложение III действия по отношение на и в трети държави съгласно член 5.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Общият размер на финансирането за подпомагане на действия, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави в рамките на тематичния механизъм в съответствие с член 8, не надвишава 4% от общия размер, предоставен на тематичния механизъм съгласно член 7, параграф 2, буква б).

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Общият размер на финансирането за подпомагане на действия, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави в рамките на програмите на държавите членки в съответствие с член 12, не надвишава за всяка държава членка 4% от общия размер, който ѝ е предоставен съгласно член 7, параграф 2, буква а), член 10, параграф 1 и приложение I.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

  При възникване на извънредна ситуация недопустимите за подкрепа действия, посочени в настоящия параграф, могат да се считат за допустими.

  При възникване на извънредна ситуация, както е посочено в член 23, недопустимите за подкрепа действия, посочени в настоящия параграф, могат да се считат за допустими.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  трета държава, посочена в работната програма, съгласно условията, определени в нея;

ii)  трета държава, посочена в работната програма, съгласно условията, определени в нея, при условие че всички действия в или по отношение на тази трета държава зачитат изцяло правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и международните задължения на Съюза и държавите членки;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Правни субекти, установени в трета държава, са допустими за участие по изключение, когато това е необходимо за постигането на целите на дадено действие.

3.  Правни субекти, установени в трета държава, са допустими за участие по изключение, когато това е необходимо за постигането на целите на дадено действие и когато това е в пълно съответствие с достиженията на правото на Съюза и с Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Допустими са правни субекти, участващи в консорциуми от поне два независими субекта, установени в различни държави членки или отвъдморски държави или територии, свързани с тези държави членки или с трети държави.

4.  Допустими са правни субекти, участващи в консорциуми от поне два независими субекта, установени в различни държави членки или отвъдморски държави или територии, свързани с тези държави членки. Когато международните организации, участващи в консорциума, са установени в трета държава, се прилага член 6, параграф 3.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Подкрепата, предоставяна съгласно настоящия регламент, допълва националната, регионалната и местната интервенция и се съсредоточава върху добавянето на стойност по отношение на целите на същия регламент.

1.  Подкрепата, предоставяна съгласно настоящия регламент, допълва националната, регионалната и местната интервенция и се съсредоточава върху добавянето на стойност на Съюза по отношение на целите на същия регламент.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Комисията и държавите членки си сътрудничат при прилагането на инструмента. Комисията създава бюро за помощ и звено за контакт, за да предоставя подкрепа на държавите членки и да допринася за ефективното разпределение на средствата.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнението на инструмента за периода 20212027 г. е 8 018 000 000 EUR по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнението на инструмента за периода 20212027 г. е 7 087 760 000 EUR по цени за 2018 г. (8 018 000 000 EUR по текущи цени).

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  4 811 000 000 EUR са предназначени за програмите, изпълнявани при споделено управление, от които 157 200 000 EUR са предназначени за специалната транзитна схема, посочена в член 16, изпълнявана при споделено управление;

a)  4 252 833 000 EUR по цени за 2018 г. (4 811 000 000 EUR по текущи цени) са предназначени за програмите, изпълнявани при споделено управление, от които 138 962 000 EUR по цени за 2018 г. (157 200 000 EUR по текущи цени) са предназначени за специалната транзитна схема, посочена в член 16, изпълнявана при споделено управление;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  3 207 000 000 EUR са предназначени за тематичния механизъм.

б)  2 834 927 000 EUR по цени за 2018 г. (3 207 000 000EUR по текущи цени) са предназначени за тематичния механизъм.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Финансирането по тематичния механизъм е насочено към приоритети с висока добавена стойност за Съюза или се използва за посрещане на неотложни нужди в съответствие с договорените приоритети на Съюза, посочени в приложение II.

2.  Финансирането по тематичния механизъм е насочено към приоритети с висока добавена стойност за Съюза или се използва за посрещане на неотложни нужди в съответствие с договорените приоритети на Съюза, посочени в приложение II, или за подкрепа на мерките в съответствие с член 20. За подготовката на работните програми, Комисията се допитва до организациите, които представляват партньорите на равнището на Съюза, в това число гражданското общество.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Най-малко 20% от финансирането по тематичния механизъм се предоставя за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б).

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато финансирането по тематичния механизъм се предоставя на държави членки при пряко или непряко управление, се гарантира, че избраните проекти не са предмет на мотивирано становище на Комисията във връзка с нарушение по член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, което излага на риск законосъобразността и редовността на разходите или качеството на изпълнение на проектите.

3.  Когато финансирането по тематичния механизъм се предоставя на държави членки при пряко или непряко управление, няма да се предоставя финансиране за проекти, когато има доказателства, че тяхната законосъобразност или законосъобразността и редовността на това финансиране, или изпълнението на съответните проекти биха били поставени под въпрос в резултат на мотивирано становище на Комисията във връзка с нарушение по член 258 от ДФЕС.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато финансирането по тематичния механизъм се изпълнява при споделено управление, за целите на член 18 и член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) …/… [РОР] Комисията прави оценка дали предвидените действия са предмет на мотивирано становище на Комисията във връзка с нарушение по член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, което излага на риск законосъобразността и редовността на разходите или качеството на изпълнение на проектите.

4.  Когато финансирането по тематичния механизъм се изпълнява при споделено управление, Комисията прави оценка на предвидените действия, за да гарантира, че няма да се предоставя финансиране за проекти, когато има доказателства, че тяхната законосъобразност или законосъобразността и редовността на тези проекти, или изпълнението им биха били поставени под въпрос в резултат на мотивирано становище на Комисията във връзка с нарушение по член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Когато финансирането от тематичния механизъм се предоставя под пряко или непряко управление, Комисията преценява дали предвидените действия не са засегнати от широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка, което накърнява или има опасност да накърни принципите на добро финансово управление или защита на финансовите интереси на Съюза по начин, който излага на риск законосъобразността и редовността на разходите или изпълнението на проектите.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията приема решения за финансиране, посочени в член 110 от Финансовия регламент, за тематичния механизъм, като определя целите и действията, за които да бъде предоставена подкрепа, и посочва сумите за всеки от компонентите на механизма, посочени в параграф 1. В решенията за финансиране се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.

6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29, за да разработва работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент, за тематичния механизъм, като определя целите и действията, за които да бъде предоставена подкрепа, и посочва сумите за всеки от компонентите на механизма, посочени в параграф 1.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  След приемането на решението за финансиране, посочено в параграф 3, Комисията може да измени в съответствие с него програмите, изпълнявани при споделено управление.

7.  След приемането на работната програма, посочена в параграф 6, Комисията може да измени в съответствие с нея програмите, изпълнявани при споделено управление.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Решенията за финансиране могат да бъдат едногодишни или многогодишни и да обхващат един или повече компоненти от тематичния механизъм.

8.  Работните програми могат да бъдат едногодишни или многогодишни и да обхващат един или повече компоненти от тематичния механизъм.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящият раздел се прилага за частта от финансовия пакет, посочена в член 7, параграф 2, буква а), и за допълнителните ресурси, изпълнявани при споделено управление съгласно решението на Комисията за тематичния механизъм по член 8.

1.  Настоящият раздел се прилага за частта от финансовия пакет, посочена в член 7, параграф 2, буква а), и за допълнителните ресурси, изпълнявани при споделено управление съгласно работните програми на Комисията за тематичния механизъм по член 8.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  4 009 000 000 EUR се отпускат на държавите членки съгласно критериите, определени в приложение I;

a)  3 543 880 000 EUR по цени за 2018 г. (4 009 000 000EUR по текущи цени) се отпускат на държавите членки съгласно критериите, определени в приложение I;

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  802 000 000 EUR се отпускат на държавите членки за коригиране на разпределените за програмите средства съгласно член 13, параграф 1.

б)  708 953 000 EUR по цени за 2018 г. (802 000 000EUR по текущи цени) се отпускат на държавите членки за коригиране на разпределените за програмите средства съгласно член 13, параграф 1.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Приносът от бюджета на Съюза не може да надхвърля 75% от общите допустими разходи за даден проект.

1.  Приносът от бюджета на Съюза не може да надхвърля 85% от общите допустими разходи за даден проект от държави членки, чийто брутен национален доход („БНД“) е под 90% от средния за Съюза и 75% от общия размер на допустимите разходи за други държави членки.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка взема нужните мерки, така че приоритетите, към които е насочена нейната програма, да отговарят на приоритетите на Съюза и на предизвикателствата пред него в областта на управлението на границите и визите, както и да съответстват напълно на приложимите достижения на правото на Съюза и на договорените приоритети на Съюза. Когато определят приоритетите на своите програми, държавите членки следят за това посочените в приложение II мерки за изпълнение да са адекватно застъпени.

1.  Всяка държава членка и Комисията вземат нужните мерки, така че приоритетите, към които е насочена националната програма, да отговарят на приоритетите на Съюза и на предизвикателствата пред него в областта на управлението на границите и визите, както и да съответстват напълно на приложимите достижения на правото на Съюза и на договорените приоритети на Съюза и международните задължения на Съюза и държавите членки, произтичащи от международните актове, по които те са страни. Когато определят приоритетите на своите програми, държавите членки следят за това посочените в приложение II мерки за изпълнение да са адекватно застъпени.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Във връзка с това държавите членки определят най-малко 20% от предоставеното им финансиране за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б).

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията гарантира, че Европейската агенция за гранична и брегова охрана и когато е подходящо — eu-LISA са приобщени към разработването на програмите на държавите членки на ранен етап, доколкото това разработване е от компетенциите на агенциите.

2.  Комисията гарантира, че когато е подходящо, Европейската агенция за гранична и брегова охрана, eu-LISA, Агенцията на Европейския съюз за основните права и всяка друга компетентна агенция на Съюза са приобщени към разработването на програмите на държавите членки на ранен етап, доколкото това разработване е от компетенциите на агенциите.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Тя се консултира с Европейската агенция за гранична и брегова охрана по проектите на програми със специален акцент върху дейностите, включени в оперативната подкрепа съгласно член 3, параграф 2, буква а), за да се осигурят съгласуваност и взаимно допълване между действията на Агенцията и на държавите членки по отношение на управлението на границите, както и за да се избегне дублиране на финансирането и да се постигне ефективност на разходите.

3.  Комисията се консултира с Европейската агенция за гранична и брегова охрана по проектите на програми със специален акцент върху дейностите, включени в оперативната подкрепа съгласно член 3, параграф 2, буква а), за да се осигурят съгласуваност и взаимно допълване между действията на Агенцията и на държавите членки по отношение на управлението на границите, както и за да се избегне дублиране на финансирането и да се постигне ефективност на разходите.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Комисията се консултира с eu-LISA по проектите на програми със специален акцент върху дейностите, включени в техническата подкрепа съгласно член 3, параграф 2, буква б), за да се осигурят съгласуваност и взаимно допълване между действията на eu-LISA и на държавите членки.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията може да приобщи Европейската агенция за гранична и брегова охрана и когато е подходящо — eu-LISA към задачите по мониторинг и оценяване, посочени в раздел 5, особено с цел да се гарантира, че изпълняваните с подкрепата по инструмента действия съответстват на приложимите достижения на правото на Съюза и на договорените приоритети на Съюза.

4.  Комисията може да приобщи, когато е подходящо, Европейската агенция за гранична и брегова охрана, eu-LISA, Агенцията на Европейския съюз за основните права и всяка друга компетентна агенция към задачите по мониторинг и оценяване, посочени в раздел 5, особено с цел да се гарантира, че изпълняваните с подкрепата по инструмента действия съответстват на приложимите достижения на правото на Съюза и на договорените приоритети на Съюза.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато е уместно, Комисията приобщава Европейската агенция за гранична и брегова охрана към проучването на това кой е най-подходящият подход за предприемане на действия по препоръките с подкрепата по настоящия инструмент.

6.  Когато е уместно, Комисията приобщава Европейската агенция за гранична и брегова охрана, eu-LISA, Агенцията на Европейския съюз за основните права и всяка друга компетентна агенция или орган към проучването на това кой е най-подходящият подход за предприемане на действия по препоръките с подкрепата по настоящия инструмент.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  При необходимост съответната програма се изменя, така че в нея да бъдат отразени препоръките, посочени в параграф 5. В зависимост от въздействието на изменението преразгледаната програма може да бъде одобрена от Комисията.

8.  При необходимост съответната програма се изменя, така че в нея да бъдат отразени препоръките, посочени в параграф 5, както и напредъкът в постигането на междинните цели и целевите стойности, определени в годишните доклади за качеството на изпълнението, посочени в член 27, параграф 2, буква а). В зависимост от въздействието на изменението преразгледаната програма бива одобрена от Комисията.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  Когато държава членка реши да осъществи проекти с трета държава или в трета държава с подкрепата по инструмента, тази държава членка се консултира с Комисията преди началото на проекта.

10.  Преди държава членка да реши да осъществи проекти с трета държава, в трета държава или по отношение на трета държава с подкрепата по инструмента, тя гарантира, че всички предложени действия от, в или по отношение на тази трета държава са в съответствие с международните задължения на Съюза и на съответната държава членка, както и че изцяло се зачитат правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз. Тази държава членка се консултира с Комисията преди началото на проекта, в това число относно гарантирането на изпълнението на горепосочените условия.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  Когато държава членка реши да предприеме действия с трета държава или в трета държава с подкрепата по инструмента, които действия са свързани с мониторинга, откриването и предотвратяването на неразрешени преминавания на границите и с идентифицирането, проследяването и залавянето на съответните лица с цел откриване и предотвратяване на случаите на незаконна имиграция и трансгранична престъпност и борба с тях или с цел съдействие за защитата и спасяването на живота на мигрантите, тази държава членка се уверява, че е уведомила Комисията за всяко двустранно или многостранно споразумение за сътрудничество с тази трета държава в съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

11.  Когато държава членка реши по изключение да предприеме действия във или във връзка с трета държава или в трета държава с подкрепата по инструмента, които действия са свързани с мониторинга, откриването и предотвратяването на неразрешени преминавания на границите и с идентифицирането, проследяването и залавянето на съответните лица с цел откриване и предотвратяване на случаите на неуредена имиграция и трансгранична престъпност и борба с тях или с цел съдействие за защитата и спасяването на живота на мигрантите, тази държава членка се уверява, че е уведомила Комисията за всяко двустранно или многостранно споразумение за сътрудничество с тази трета държава в съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) № 1052/2013. Държавите членки гарантират пълно зачитане на принципа на забрана за връщане, в това число при действия, осъществявани в открито море.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11a.  Когато държава членка реши да започне проекти заедно, във или във връзка с трета държава в рамките на настоящия инструмент, държавата членка уведомява организациите, които представляват партньорите на национално равнище, както и членовете на управителния комитет в срок от 10 дни.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 12 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12.  По отношение на оперативното оборудване, включително транспортните средства, и комуникационните системи, необходими за ефективен и сигурен граничен контрол и закупени с подкрепата по настоящия инструмент, се прилага следното:

12.  По отношение на оперативното оборудване, включително транспортните средства и комуникационните системи, необходими за ефективен и сигурен граничен контрол и за операции по издирване и спасяване и закупени с подкрепата по настоящия инструмент, се прилага следното:

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 12 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  за да се съдейства за съгласуваното планиране за развитие на способностите по отношение на европейската гранична и брегова охрана и за евентуалното съвместно възлагане на обществени поръчки, в рамките на докладването съгласно член 27 държавите членки уведомяват Комисията за наличното многогодишно планиране за оборудването, което се очаква да бъде закупено с подкрепата по инструмента. Комисията предава тази информация на Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

г)  за да се съдейства за съгласуваното планиране за развитие на способностите по отношение на европейската гранична и брегова охрана и за евентуалното съвместно възлагане на обществени поръчки, в рамките на докладването съгласно член 27 държавите членки уведомяват Комисията за наличното многогодишно планиране за оборудването, което се очаква да бъде закупено с подкрепата по инструмента. Комисията предава тази информация на Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

 

Когато държавите членки изпълняват дейности по този инструмент, свързани с наблюдението на морските граници, те отделят особено внимание на своите международни задължения по отношение на търсенето и спасяването по море и за тази цел имат право да използват оборудването и системите, посочени в букви а) — г) от настоящия параграф.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

13.  Обучението в областта на управлението на границите, провеждано с подкрепата по настоящия инструмент, се основава на съответните хармонизирани европейски стандарти за образование и общи стандарти за обучение за гранична и брегова охрана, които са с гарантирано качество.

13.  Обучението в областта на управлението на границите, провеждано с подкрепата по настоящия инструмент, се основава на съответните хармонизирани европейски стандарти за образование и общи стандарти за обучение за гранична и брегова охрана, които са с гарантирано качество, както и на относимото съюзно и международно право, в това число по отношение на основните права, достъпа до международна закрила и относимото морско право.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

15.  Програмирането, посочено в член 17, параграф 5 от Регламент (ЕС) …/... [РОР], се основава на видовете интервенции, посочени в таблица 1 от приложение VI.

15.  Всяка програма определя за всяка специфична цел видовете интервенции в съответствие с таблица 1 от приложение VI и индикативна разбивка на програмираните средства по вид интервенция или област на подпомагане.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 13 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Програмите подлежат на междинен преглед и оценка в съответствие с член 26.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  През 2024 г. Комисията разпределя за програмите на съответните държави членки допълнителната сума, посочена в член 10, параграф 1, буква б), съгласно критериите, определени в приложение I, точка 1, буква в) и точки 2—11. Това разпределяне се основава на последните налични статистически данни, отнасящи се до критериите, определени в приложение I, точка 1, буква в) и точки 2—11. Финансирането е в сила от календарната 2025 г.

1.  До края на 2024 г., Комисията, след като информира Европейския парламент, разпределя за програмите на съответните държави членки допълнителната сума, посочена в член 10, параграф 1, буква б), съгласно критериите, определени в приложение I, точка 1, буква в) и точки 2—11. Това разпределяне се основава на последните налични статистически данни, отнасящи се до критериите, определени в приложение I, точка 1, буква в) и точки 2—11. Финансирането е в сила от календарната 2025 г.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако държава членка не е подала заявления за междинно плащане съгласно член 85 от Регламент (ЕС) …/… [РОР] за най-малко 10% от първоначално разпределената сума за дадена програма, посочена в член 10, параграф 1, буква а), тя няма право да получи за своята програма допълнителната сума по параграф 1.

2.  Ако държава членка не е подала заявления за междинно плащане за най-малко 30% от първоначално разпределената сума за дадена програма, посочена в член 10, параграф 1, буква а), тя няма право да получи за своята програма допълнителната сума по параграф 1.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Параграф 2 се прилага само ако съответната регулаторна рамка и свързани актове са в сила към 1 януари 2022 г.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато е подходящо, при разпределението на средствата по тематичния механизъм за периода от 2025 г. нататък се вземат предвид реализираният напредък по постигането на междинните цели от рамката за качество на изпълнението, посочена в член 12 от Регламент (ЕС) …/… [РОР], и установените недостатъци при изпълнението.

3.  При разпределението на средствата по тематичния механизъм за периода от 2025 г. нататък се вземат предвид реализираният напредък по постигането на междинните цели от рамката за качество на изпълнението и установените недостатъци при изпълнението.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Специфични действия са транснационални или национални проекти, съответстващи на целите на настоящия регламент, за които една, няколко или всички държави членки могат да получат допълнително финансиране за своите програми.

1.  Специфични действия са транснационални или национални проекти, които съдържат добавена стойност за Съюза в съответствие с целите на настоящия регламент, за които една, няколко или всички държави членки могат да получат допълнително финансиране за своите програми.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки, които използват оперативна подкрепа, спазват достиженията на правото на Съюза в областта на границите и визите.

3.  Държавите членки, които използват оперативна подкрепа, спазват достиженията на правото на Съюза.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Без да се засяга член 4, параграф 3, буква в), оперативната подкрепа се съсредоточава върху специфичните задачи и услуги, посочени в приложение VII.

5.  Без да се засяга член 4, параграф 3, буква в), оперативната подкрепа се съсредоточава върху допустимите действия, посочени в приложение VII.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  За да може да се реагира на непредвидени или нови обстоятелства и за да се осигури ефективното изпълнение на финансирането, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29, с които да изменя специфичните задачи и услуги, посочени в приложение VII.

6.  За да може да се реагира на непредвидени или нови обстоятелства и за да се осигури ефективното изпълнение на финансирането, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29, с които да изменя допустимите действия, посочени в приложение VII.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 19

заличава се

Операции за смесено финансиране

 

Операциите за смесено финансиране по настоящия инструмент се изпълняват в съответствие с [Регламента за InvestEU] и [дял X] от Финансовия регламент.

 

Обосновка

Не е ясно каква добавена стойност биха имали операциите за смесено финансиране в областта на управлението на границите и визовата политика. По-специално не е ясно какви действия биха били предмет на такива операции и при какви условия. Политиката на Съюза в областта на управлението на границите и визовата политика следва да не разчитат на инвестиции от частния сектор.

Изменение    109

Предложение за регламент

член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По инструмента може да се предоставя подкрепа за мерки за техническа помощ, изпълнявани по инициатива на Комисията или от нейно име. За тези мерки може да се предоставя финансиране в размер на 100 %.

По инструмента може да се предоставя подкрепа за мерки за техническа помощ, изпълнявани по инициатива на Комисията или от нейно име. Тези мерки, а именно подготовителни стъпки, мониторинг, контрол, одит, оценка и всички действия за административна и техническа помощ, необходими за изпълнението на настоящия регламент, и по целесъобразност, заедно с трети държави, могат да бъдат финансирани в размер на 100 %.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза, и по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза насърчават действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и съдържателна информация на различни видове съответна публика, включително медиите и обществеността на съответните езици. За да се гарантира видимостта на финансирането от Съюза, получателите на финансиране от Съюза се позовават на неговия произход при комуникацията си по въпроса. За тази цел получателите гарантират, че всички съобщения до медиите и обществеността съдържат емблемата на Съюза и изрично посочват финансовата подкрепа на Съюза .

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на настоящия инструмент, действията по него и неговите резултати. Финансовите ресурси, отпуснати за инструмента, допринасят също така за институционалната комуникация относно политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите на настоящия регламент.

2.  За да достигне възможно най-широка публика, Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на прилагането на настоящия инструмент, действията по него и неговите резултати. По-специално Комисията публикува информация относно разработването на годишните и многогодишните програми на тематичния механизъм. Комисията публикува също така списък с операции, избрани за подпомагане в рамките на тематичния механизъм, на общественодостъпен уебсайт и актуализира този списък най-малко веднъж на тримесечие. Финансовите ресурси, отпуснати за инструмента, допринасят също така за институционалната комуникация относно изпълнението на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите на настоящия регламент. По-специално Комисията може да насърчава най-добри практики и обмен на информация относно прилагането на инструмента.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията публикува посочената в параграф 2 информация в отворени, машинночетими формати, както е определено в член 5, параграф 1 от Директива № 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a, което позволява данните да бъдат сортирани, търсени, извличани, сравнявани и повторно използвани. Възможно е данните да се сортират по приоритет, специфична цел, общо допустими разходи за операциите, общи разходи по проектите, общи разходи на процедурите за възлагане на обществени поръчки, име на бенефициер и име на изпълнител по договор.

 

__________________

 

1aДиректива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90).

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки трябва да изпращат на Комисията информация относно разработването на програмите за споделено управление с цел да бъде публикувана на нейния уебсайт.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По настоящия инструмент се предоставя финансово подпомагане за посрещане на неотложните и специфични нужди при възникване на извънредна ситуация на неотложен и извънреден натиск, в която голям или несъразмерен брой граждани на трети държави преминават или се очаква да преминат външните граници на една или повече държави членки, и по-специално в граничните участъци, за които е установено, че степента на въздействие застрашава функционирането на цялото Шенгенско пространство, или при възникване на всяка друга ситуация на неотложен и извънреден натиск, попадаща в приложното поле на настоящия регламент, която налага да се предприемат незабавни действия.

1.  Комисията може да реши по изключение да предостави финансово подпомагане за посрещане на неотложните и специфични нужди в случай на надлежно обоснована извънредна ситуация и като крайна мярка. Тези ситуации могат да се дължат на неотложен и извънреден натиск, в която голям или несъразмерен брой граждани на трети държави преминават или се очаква да преминат външните граници на една или повече държави членки, и по-специално в граничните участъци, за които е установено, че степента на въздействие застрашава функционирането на цялото Шенгенско пространство или при възникване на всяка друга надлежно обоснована извънредна ситуация, налагаща неотложни действия по външните граници и попадаща в приложното поле на настоящия регламент. Комисията информира без отлагане Европейския парламент и Съвета.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Когато е необходимо за изпълнение на действието, спешното подпомагане може да покрива разходи, направени преди датата на подаване на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства или на искането за подпомагане, но не по-рано от 1 януари 2021 г.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Спешното подпомагане се предоставя при пълно спазване на достиженията на правото на Съюза и международните задължения на Съюза и на държавите членки, произтичащи от международните инструменти, по които те са страни.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За действие, за което е предоставен принос по инструмента, може да бъде предоставян и принос по която и да било друга програма на Съюза, включително фондовете под споделено управление, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. За всеки принос от програма на Съюза към действието се прилагат правилата на съответната програма. Кумулативното финансиране не може да превишава общия размер на допустимите разходи за действието, а подкрепата от различните програми на Съюза може да бъде изчислена пропорционално в съответствие с документите, в които се определят условията за предоставяне на подкрепата.

1.  За действие, за което е предоставен принос по инструмента, може да бъде предоставян и принос по която и да било друга програма на Съюза, включително фондовете под споделено управление, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. За всеки принос от програма на Съюза към действието се прилагат правилата на съответната програма. Кумулативното финансиране не може да превишава общия размер на допустимите разходи за действието, а подкрепата от различните програми на Съюза може да бъде изчислена пропорционално в съответствие с документите, в които се определят условията за предоставяне на подкрепата. Приносите за действия в рамките на настоящия инструмент от други програми на Съюза се отбелязват по целесъобразност в работните програми на Комисията или в националните програми и годишните доклади за качеството на изпълнението.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Действия, които са получили сертификата „Печат за високи постижения“ или отговарят на следните кумулативни съпоставими условия:

2.  Операции, получили сертификата „Печат за високи постижения“, или които отговарят на следните кумулативни, съпоставими условия:

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

могат да получават подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони съгласно член 67, параграф 5 от Регламент (ЕС) …/… [РОР] и член 8 от Регламент (ЕС) …/… [финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], при условие че отговарят на целите на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда или инструмента, по който се предоставя подкрепата.

Могат да получават подкрепа от структурните фондове на Съюза, при условие че тези действия отговарят на целите на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда или инструмента, по който се предоставя подкрепата.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие със задължението си за докладване съгласно член 41, параграф 3, буква з), подточки i) и iii) от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно качеството на изпълнението съгласно приложение V.

1.  В съответствие със задължението си за докладване поне веднъж годишно съгласно член 41, параграф 3, буква з), подточки i) и iii) от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно качеството на изпълнението съгласно приложение V.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Показателите, които следва да бъдат използвани за докладване относно напредъка, реализиран по инструмента по отношение на постигането на целите на настоящия регламент, са посочени в приложение VIII. По отношение на показателите за крайния продукт за базовите стойности се задава нула. Междинните цели, определени за 2024 г., и целевите стойности, определени за 2029 г., са кумулативни.

3.  Показателите, които следва да бъдат използвани за докладване относно напредъка, реализиран по инструмента по отношение на постигането на целите на настоящия регламент, са посочени в приложение VIII. По отношение на показателите за крайния продукт за базовите стойности се задава нула. Междинните цели, определени за 2024 г., и целевите стойности, определени за 2029 г., са кумулативни. За ресурси при споделено управление се използват общи показатели. При поискване, получените от Комисията данни относно показателите за крайния продукт и за резултата се предоставят на разположение на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  За ресурсите при споделено управление мониторингът и докладването се основават на видовете интервенции, посочени в приложение VI. На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 29 за преодоляване на непредвидени или нови обстоятелства или за да осигури ефективното изпълнение на финансирането.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  Комисията обръща специално внимание на мониторинга на действията от, в или по отношение на трети държави в съответствие с член 5 и член 12, параграфи 10 и 11.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията извършва междинна оценка и ретроспективна оценка на настоящия регламент, включително на осъществените по линия на инструмента действия.

1.  До 31 декември 2024 г. Комисията представя междинна оценка на изпълнението на настоящия регламент. Междинната оценка разглежда ефективността, ефикасността, опростяването и гъвкавостта на Фонда. По-конкретно тя включва оценка на:

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

a)  напредъка по постигането на целите на настоящия регламент, като взема под внимание цялата релевантна информация, която е налична, и по-специално годишните доклади за качеството на изпълнението, предоставяни от държавите членки съгласно член 30, и показателите за крайния продукт и за резултата, посочени в приложение VIII;

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б)  добавената стойност на действията и операциите на Съюза, осъществени по линия на инструмента;

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

в)  приноса на инструмента за преодоляване на съществуващите и възникващите предизвикателства по външните граници, за разработване на обща визова политика и за използването на инструмента за справяне с недостатъците, установени от механизма за оценка по Шенген и оценката на уязвимостта;

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 26 – алинея 1 – буква г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

г)  актуалността и целесъобразността на мерките за изпълнение, посочени в приложение II, и действията, посочени в приложение III;

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

д)  взаимното допълване и съгласуваността между действията, подкрепяни по настоящия инструмент и подкрепата, предоставяна от други фондове на Съюза.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Междинният преглед взема под внимание резултатите от ретроспективната оценка относно дългосрочното въздействие на предходния инструмент за финансово подпомагане за външните граници и визите, част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  До 31 януари 2030 г. Комисията извършва ретроспективна оценка. До същата дата Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка. Ретроспективната оценка включва оценка на елементите, посочени в параграф 1. Във връзка с това, по-дългосрочните последици от инструмента се оценяват с оглед включването им в решение за евентуално подновяване или изменение на последващ фонд.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната и ретроспективната оценка се извършват своевременно, така че да послужат в процеса на вземане на решения, съобразно сроковете, посочени в член 40 от Регламент (ЕС) …/… [РОР].

2.  Междинната и ретроспективната оценка се извършват своевременно, така че да послужат в процеса на вземане на решения, съобразно сроковете, посочени в член 14 от настоящия регламент.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  В междинния си преглед и в ретроспективната си оценка Комисията обръща особено внимание на оценката на действията, извършени от, във или по отношение на трети държави в съответствие с член 5 и член 12, параграфи 10 и 11.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 15 февруари 2023 г. и до същата дата на всяка следваща година до 2031 г. включително държавите членки представят на Комисията годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 36, параграф 6 от Регламент (ЕС) …/...[РОР]. Докладът, който се представя през 2023 г., обхваща изпълнението на програмата до 30 юни 2022 г.

1.  До 15 февруари 2023 г. и до същата дата на всяка следваща година до 2031 г. включително държавите членки представят на Комисията годишния доклад за качеството на изпълнението. Докладът, който се представя през 2023 г., обхваща изпълнението на програмата до 30 юни 2022 г. Държавите членки публикуват тези доклади на специален уебсайт и ги изпращат на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  напредъка в изпълнението на програмата и в постигането на междинните цели и на целевите стойности въз основа на последните данни съгласно изискването в член 37 от Регламент (ЕС) …/... [РОР];

a)  напредъка в изпълнението на програмата и в постигането на междинните цели и на целевите стойности въз основа на последните кумулативни данни, предоставени на Комисията;

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  разбивката на годишните счетоводни отчети за националната програма по събиране на вземания, предварително финансиране на крайни бенефициери и разходи, които действително са били направени;

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всякакви въпроси, които засягат качеството на изпълнението на програмата, и предприетите за тяхното разрешаване действия;

б)  всякакви въпроси, които засягат качеството на изпълнение на програмата, и предприетите за тяхното разрешаване действия, включително мотивирани становища, издадени от Комисията във връзка с производство за установяване на нарушение съгласно член 258 от ДФЕС;

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  взаимното допълване между действията, подкрепяни чрез инструмента, и подкрепата, предоставяна от други фондове на Съюза, и по-специално от фондовете на Съюза в трети държави или свързани с трети държави;

в)  взаимното допълване, координацията и съгласуваността между действията, подкрепяни чрез инструмента, и подкрепата, предоставяна от други фондове на Съюза, по-конкретно инструментите за външно финансиране на Съюза и другите фондове, предоставящи финансиране в трети държави или свързани с трети държави;

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  спазване на изискванията в областта на основните права;

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  изпълнението на проекти в трета държава или по отношение на трета държава.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията може да направи коментари по годишния доклад за качеството на изпълнението в срок до два месеца от датата на неговото получаване. Ако Комисията не представи коментари в този срок, докладът се счита за приет.

3.  Комисията може да направи коментари по годишния доклад за качеството на изпълнението в срок до два месеца от датата на неговото получаване. Ако Комисията не представи коментари в този срок, докладът се счита за приет. След приемането му Комисията предоставя на разположение на Европейския парламент и на Съвета обобщения на годишните доклади за качеството на изпълнението и публикува посочените обобщения на годишните доклади за качеството на изпълнението на специален уебсайт.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 28

заличава се

Мониторинг и докладване

 

1.  Мониторингът и докладването съгласно дял IV от Регламент (ЕС) …/... [РОР] се основават на видовете интервенции, посочени в таблици 1, 2 и 3 от приложение VI. За да може да се реагира на непредвидени или нови обстоятелства и за да се осигури ефективното изпълнение на финансирането, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29, с които да изменя приложение VI.

 

2.  Общите показатели се използват в съответствие с член 12, параграф 1, член 17 и член 37 от Регламент (ЕС) .../... [РОР].

 

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 12, 15, 25 и 28, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 8, 12, 15, 25 и 28, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 12, 15, 25 и 28, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 8, 12, 15, 25 и 28, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно членове 12, 15, 25 и 28, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно членове 8, 12, 15, 25 и 28, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато Комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акта за изпълнение. Това не се прилага за акта за изпълнение, посочен в член 27, параграф 4.

заличава се

Изменение    147

Предложение за регламент

Приложение I – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  За целите на разпределението на ресурсите съгласно параграф 1, буква в) „външни морски граници“ означава външната граница на териториалното море на държавите членки, както е определена съгласно член 4 и член 16 от Конвенцията на ООН по морско право. В случаите обаче, когато е необходимо провеждане на регулярни широкомащабни операции с оглед предотвратяване на незаконна миграция или незаконно влизане, това понятие се отнася за външната граница на зоните с висока степен на заплаха. Това определение на „външни морски граници“ се определя, като се отчитат оперативните данни през последните две години, предоставени от съответните държави членки. Това определение се използва само за целите на настоящия регламент.

6.  За целите на разпределението на ресурсите съгласно параграф 1, буква в) „външни морски граници“ означава външната граница на териториалното море на държавите членки, както е определена съгласно член 4 и член 16 от Конвенцията на ООН по морско право. В случаите обаче, когато е необходимо провеждане на регулярни широкомащабни операции с оглед предотвратяване на неуредена имиграция или неуредено влизане, това понятие се отнася за външната граница на зоните с висока степен на заплаха. Това определение на „външни морски граници“ се определя, като се отчитат оперативните данни през последните две години, предоставени от съответните държави членки. Това определение се използва само за целите на настоящия регламент.

Изменение    148

Предложение за регламент

Приложение І – точка 7 – буква а – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  70 % за броя на лицата, преминаващи външните граници на определените гранично-пропускателни пунктове;

(1)  60% за броя на лицата, преминаващи външните граници на определените гранично-пропускателни пунктове;

Изменение    149

Предложение за регламент

Приложение І – точка 7 – буква а – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  30 % за броя граждани на трети държави, получили отказ за влизане на външната граница;

(2)  20% за броя граждани на трети държави, получили отказ за влизане на външната граница;

Изменение    150

Предложение за регламент

Приложение I – точка 7 – буква а – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a)  20% за броя лица, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и чиито молби са обработени съгласно процедурата на границата, посочена в член 43 от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

 

__________________

 

Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (OВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).

Изменение    151

Предложение за регламент

Приложение I – точка 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато държави членки не са предоставили съответната статистика, се използват последните налични данни за тези държави членки. Когато няма налични данни за държава членка, референтната стойност е нула.

Когато държави членки не са предоставили съответната статистика, се използват последните налични данни за тези държави членки. Когато няма налични данни за държава членка или държавата членка не предостави такава информация в рамките на две последователни години, референтната стойност е нула.

Изменение    152

Предложение за регламент

Приложение І – точка 9 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Когато държави членки не са предоставили съответната статистика, се използват последните налични данни за тези държави членки. Когато няма налични данни за държава членка, референтната стойност е нула.

г)  Когато държави членки не са предоставили съответната статистика, се използват последните налични данни за тези държави членки. Когато няма налични данни за държава членка или държавата членка не предостави такава информация в рамките на две последователни години, референтната стойност е нула.

Изменение    153

Предложение за регламент

Приложение I – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  Европейската агенция за гранична и брегова охрана предоставя на Комисията доклад за разпределението на ресурсите по отношение на външните сухопътни граници, външните морски граници и летищата, както е посочено в параграф 1, буква в).

10.  Европейската агенция за гранична и брегова охрана предоставя на Комисията доклад за разпределението на ресурсите по отношение на външните сухопътни граници, външните морски граници и летищата, както е посочено в параграф 1, буква в). Комисията предоставя обществен достъп до доклада.

Изменение    154

Предложение за регламент

Приложение I – точка 11 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  За целите на първоначалното разпределение докладът, посочен в параграф 10, установява средното ниво на заплаха за всеки граничен участък, като се основава на последните средни стойности, обхващащи предходните 36 месеца, които са налични към датата на прилагане на настоящия регламент. За целите на междинния преглед докладът, посочен в параграф 10, установява средното ниво на заплаха за всеки граничен участък, като се основава на последните средни стойности, обхващащи предходните 36 месеца, които са налични към момента на извършване на междинния преглед през 2024 г. Той определя следните специфични тегловни коефициенти за всеки участък, като прилага нивата на заплаха, определени в Регламент (ЕС) № 1052/2013:

11.  За целите на първоначалното разпределение докладът, посочен в параграф 10, установява средното ниво на въздействие върху всеки граничен участък, като се основава на последните средни стойности, обхващащи предходните 36 месеца, които са налични към датата на прилагане на настоящия регламент. За целите на междинния преглед докладът, посочен в параграф 10, установява средното ниво на въздействие върху всеки граничен участък, като се основава на последните средни стойности, обхващащи предходните 36 месеца, които са налични към момента на извършване на междинния преглед през 2024 г. Той определя следните специфични тегловни коефициенти за всеки участък, като прилага нивата на въздействие, определени в Регламент (ЕС) № 1052/2013:

Изменение    155

Предложение за регламент

Приложение I – точка 11 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  коефициент 0,5 за малка заплаха;

a)  коефициент 0,5 за равнище на слабо въздействие;

Изменение    156

Предложение за регламент

Приложение I – точка 11 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  коефициент 3 за средна заплаха;

б)  коефициент 3 за равнище на средно въздействие;

Изменение    157

Предложение за регламент

Приложение I – точка 11 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  коефициент 5 за голяма заплаха;

в)  коефициент 5 за равнище на силно въздействие;

Изменение    158

Предложение за регламент

Приложение І – точка 11 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  коефициент 8 за критична заплаха.

заличава се

Изменение    159

Предложение за регламент

Приложение IІ – точка 1 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i.  засилване на капацитета за извършване на проверки и наблюдение по външните граници, включително мерки за предотвратяване и разкриване на трансгранични престъпления, като контрабанда на мигранти, трафик на хора и тероризъм;

i.  засилване на капацитета за извършване на проверки и наблюдение по външните граници, включително мерки за улесняване на законното преминаване на границата и по целесъобразност мерки, свързани с предотвратяване и разкриване на трансгранични престъпления, като контрабанда на мигранти, трафик на хора и тероризъм, и мерки, свързани с насочване на лица, които се нуждаят от международна закрила или желаят да кандидатстват за такава;

Изменение    160

Предложение за регламент

Приложение IІ – точка 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii.  подкрепа на търсенето и спасяването в контекста на извършване на наблюдение на границите в открито море;

заличава се

Изменение    161

Предложение за регламент

Приложение II – точка 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii.  осъществяване на технически и оперативни мерки в рамките на шенгенското пространство, които са свързани с граничния контрол;

iii.  осъществяване на технически и оперативни мерки в рамките на Шенгенското пространство, които са свързани с граничния контрол, при условие че тези мерки не застрашават свободното движение;

Изменение    162

Предложение за регламент

Приложение II – точка 1 – буква а – подточка v

Текст, предложен от Комисията

Изменение

v.  подкрепа, в рамките на приложното поле на настоящия регламент, на държавите членки, изправени пред съществуващ или потенциален несъразмерно голям миграционен натиск по външните граници на ЕС, включително чрез укрепване на техническия и оперативния капацитет, както и чрез разполагането на екипи за съдействие в управлението на миграцията в „горещи точки“.

v.  подкрепа, в рамките на приложното поле на настоящия регламент, на държавите членки, изправени пред извънредна ситуация, посочена в член 23, включително чрез укрепване на техническия и оперативния капацитет, както и чрез разполагането на екипи за съдействие в управлението на миграцията в „горещи точки“.

Изменение    163

Предложение за регламент

Приложение II – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  допълнително развитие на европейската гранична и брегова охрана чрез изграждане на общ капацитет, съвместно възлагане на обществени поръчки, установяване на общи стандарти и други мерки за рационализиране на сътрудничеството и координацията между държавите членки и Европейската агенция за гранична и брегова охрана;

б)  развитие на общо изграждане на капацитет, съвместно възлагане на обществени поръчки, установяване на общи стандарти и други мерки за рационализиране на сътрудничеството и координацията между държавите членки с оглед на допълнително развитие на Европейската гранична и брегова охрана;

Изменение    164

Предложение за регламент

Приложение II – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  засилване на междуведомственото сътрудничество на национално равнище между националните органи, които отговарят за граничния контрол или за задачи, извършвани по границите, както и на равнището на ЕС — между държавите членки, или между държавите членки, от една страна, и съответните органи, служби и агенции на Съюза или трети държави, от друга страна;

в)  засилване на междуведомственото сътрудничество на национално равнище между националните органи, които отговарят за граничния контрол или за задачи, извършвани по границите, както и на равнището на ЕС — между държавите членки, или между държавите членки, от една страна, и съответните органи, служби или агенции на Съюза, включително агенции, отговарящи за външната дейност, от друга страна;

Изменение    165

Предложение за регламент

Приложение ІІ – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  създаване, функциониране и поддръжка на широкомащабни информационни системи в областта на управлението на границите, включително оперативната съвместимост на тези информационни системи и тяхната комуникационна инфраструктура.

д)  създаване, функциониране и поддръжка на онези широкомащабни информационни системи, които вече уредени от правото на Съюза, в областта на управлението на границите, включително оперативната съвместимост на тези информационни системи и тяхната комуникационна инфраструктура, както и действия за подобряване на качеството на данните и предоставянето на информация.

Изменение    166

Предложение за регламент

Приложение IІ – точка 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  повишен капацитет за предоставяне на помощ на бедстващи в морето лица, по-специално подпомагане на операции по издирване и спасяване;

Изменение    167

Предложение за регламент

Приложение IІ – точка 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  подкрепа на търсенето и спасяването в контекста на извършване на наблюдение на границите в открито море;

Изменение    168

Предложение за регламент

Приложение II – точка 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  осигуряване на ефикасни и удобни за клиента услуги на кандидатите за визи, като едновременно с това се запазят сигурността и целостта на визовата процедура;

a)  осигуряване на ефикасни и удобни за клиента услуги на кандидатите за визи, като едновременно с това се запазят сигурността и целостта на визовата процедура, с особено внимание към уязвимите лица и децата;

Изменение    169

Предложение за регламент

Приложение II – точка 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  подкрепа за държавите членки за издаването на види, включително на визи с ограничена териториална валидност, издадени по причини от хуманитарен характер, по съображения от национален интерес или по силата на международни задължения, както и за бенефициери на програми на Съюза за презаселване или на мерки за преместване, както и за цялостното привеждане в съответствие с достиженията на правото на Съюза в областта на визите;

Изменение    170

Предложение за регламент

Приложение II – точка 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  създаване, функциониране и поддръжка на широкомащабни информационни системи в областта на общата визова политика, включително оперативната съвместимост на тези информационни системи и тяхната комуникационна инфраструктура.

г)  актуализиране, функциониране и поддръжка на широкомащабни информационни системи в областта на общата визова политика, включително оперативната съвместимост на тези информационни системи и тяхната комуникационна инфраструктура.

Изменение    171

Предложение за регламент

Приложение III – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  инфраструктури, сгради, системи и услуги, необходими на граничните контролно-пропускателни пунктове, в „горещите точки“ и за наблюдението на границата между граничните контролно-пропускателни пунктове с оглед на предотвратяването и справянето с неразрешеното преминаване на граници, незаконната имиграция и трансграничната престъпност по външните граници, както и за да се гарантира безпрепятствено движение на законно пътуващите;

a)  инфраструктури, сгради, системи и услуги, необходими на граничните контролно-пропускателни пунктове, в „горещите точки“ и за наблюдението на границата между граничните контролно-пропускателни пунктове с оглед на предотвратяването и справянето с неразрешеното преминаване на граници, неуредената имиграция и трансграничната престъпност по външните граници, както и за да се гарантира безпрепятствено движение на законно пътуващите и ефективно управление на миграционните потоци, в това число мерки, свързани с насочване на лица, които се нуждаят от международна закрила или желаят да кандидатстват за такава, като същевременно винаги се гарантира достойно третиране на засегнатите лица;

Изменение    172

Предложение за регламент

Приложение III – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  обучение в областта на европейското интегрирано управление на границите или принос към развитието в същата област, като се вземат предвид оперативните нужди и анализът на риска и при пълно зачитане на основните права;

в)  обучение в областта на европейското интегрирано управление на границите или принос към развитието в същата област, като се вземат предвид оперативните нужди, анализът на риска и предизвикателствата, определени в специфичните за всяка държава препоръки, при пълно зачитане на основните права от страна на всички тях;

Изменение    173

Предложение за регламент

Приложение III – точка 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  командироване на служители за връзка в трети държави, както е определено в Регламент (ЕС) №.../... [новия Регламент за служителите за връзка], и командироване на гранични служители и други съответни експерти в държави членки или от държава членка в трета държава, укрепване на сътрудничеството и оперативния капацитет на мрежи от експерти или служители за връзка, както и обмен на най-добри практики и засилване на капацитета на европейските мрежи за оценка, насърчаване, подпомагане и разработване на политиките на Съюза;

г)  командироване на служители за връзка в трети държави и командироване на гранични служители и други съответни експерти в държави членки или от държава членка в трета държава, укрепване на сътрудничеството и оперативния капацитет на мрежи от експерти или служители за връзка, както и обмен на най-добри практики и засилване на капацитета на европейските мрежи за оценка, насърчаване, подпомагане и разработване на политиките на Съюза;

Изменение    174

Предложение за регламент

Приложение III – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  проучвания, пилотни проекти и други съответни действия, целящи изпълнението или развитието на европейското интегрирано управление на границите, включително мерки, целящи развитието на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, като например изграждане на общ капацитет, съвместно възлагане на обществени поръчки, установяване на общи стандарти и други мерки за рационализиране на сътрудничеството и координацията между Европейската агенция за гранична и брегова охрана и държавите членки;

д)  проучвания, пилотни проекти и други съответни действия, целящи изпълнението или развитието на европейското интегрирано управление на границите, включително мерки, целящи развитието на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, като например изграждане на общ капацитет, съвместно възлагане на обществени поръчки, установяване на общи стандарти и други мерки за рационализиране на сътрудничеството и координацията между Европейската агенция за гранична и брегова охрана и държавите членки, както и мерки, свързани с насочването на лица, които се нуждаят от международна закрила или желаят да кандидатстват за такава;

Изменение    175

Предложение за регламент

Приложение ІІІ – точка 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  действия за разработването на иновативни методи или внедряването на нови технологии с потенциал за пренасяне в други държави членки, и по-специално внедряването на резултатите от научноизследователски проекти в областта на сигурността, когато то е определено от Европейската агенция за гранична и брегова охрана на основание член 37 от Регламент (ЕС) 2016/1624 като допринасящо за развитието на оперативните способности на Европейската агенция за гранична и брегова охрана;

е)  действия за разработването на иновативни методи или внедряването на нови технологии с потенциал за пренасяне в други държави членки, и по-специално внедряването на резултатите от научноизследователски проекти в областта на сигурността, когато то е определено от Европейската агенция за гранична и брегова охрана на основание член 37 от Регламент (ЕС) 2016/1624 като допринасящо за развитието на оперативните способности на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. С тези иновативни методи и с тези нови технологии се зачитат напълно основните права и правото на защита на личните данни;

Изменение    176

Предложение за регламент

Приложение III – точка 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  дейностите по подготовката, наблюдението, административните и технически дейности, необходими за изпълнението на политиките в областта на външните граници, включително за укрепване на управлението на Шенгенското пространство, чрез разработване и въвеждане на механизма за оценка, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и Кодекса на шенгенските граници, включително разходите за командироване на експертите на Комисията и на държавите членки, които участват в посещения на място, както и мерки, за да се изпълнят препоръки, изготвени след оценки на уязвимостта, извършени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1624;

ж)  подготвителните стъпки, наблюдението, административните и технически дейности, необходими за изпълнението на политиките в областта на външните граници, включително за укрепване на управлението на Шенгенското пространство, чрез разработване и въвеждане на механизма за оценка, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и Кодекса на шенгенските граници, включително разходите за командироване на експертите на Комисията и на държавите членки, които участват в посещения на място, както и мерки, за да се изпълнят препоръки, изготвени след оценки на уязвимостта, извършени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1624;

Изменение    177

Предложение за регламент

Приложение ІІІ – точка 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  установяване на самоличността, снемане на пръстови отпечатъци, регистрация, проверки за сигурност, разпитване, предоставяне на информация, медицински скрининг, проверка на уязвимостта и, при необходимост, медицински грижи, както и насочване на гражданите на трети държави към съответните процедури по външните граници, по-специално в „горещите точки“;

з)  установяване на самоличността, снемане на пръстови отпечатъци, регистрация, проверки за сигурност, разпитване, предоставяне на информация, медицински скрининг, проверка на уязвимостта и, при необходимост, медицински грижи, както и, по целесъобразност, насочване на гражданите на трети държави към съответните процедури за кандидатстване за убежище по външните граници;

Изменение    178

Предложение за регламент

Приложение ІІІ – точка 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  разработване на статистически инструменти, методи и показатели;

й)  разработване на статистически инструменти, методи и показатели при надлежно зачитане на принципа на недопускане на дискриминация;

Изменение    179

Предложение за регламент

Приложение ІІІ – точка 1 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ка)  обменът на най-добри практики и експертен опит, в това число по отношение на защитата на основните права в контекста на различните компоненти на граничния контрол и по-специално по отношение на откриването, незабавното оказване на помощ и насочването към службите за закрила на уязвими лица;

Изменение    180

Предложение за регламент

Приложение III – точка 1 – буква к б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

кб)  мерки за разработване, мониторинг и оценка на политики и процедури, включително прилагането на общи статистически инструменти, методи и показатели за измерване на напредъка и оценяване на развитието на политиката.

Изменение    181

Предложение за регламент

Приложение III – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  обучение на консулските и други служители, които допринасят за общата визова политика и консулското сътрудничество;

в)  обучение на консулските и други служители, които допринасят за общата визова политика и консулското сътрудничество, включително, когато е приложимо, в областта на зачитането на основните права;

Изменение    182

Предложение за регламент

Приложение III – точка 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  обмена на най-добри практики и експерти, включително командироването на експерти, както и засилването на капацитета на европейските мрежи за оценка, насърчаване, подпомагане и по-нататъшно разработване на политиките и целите на Съюза;

г)  обмена на най-добри практики и експерти, включително командироването на експерти, както и засилването на капацитета на европейските мрежи за оценка, насърчаване, подпомагане и по-нататъшно разработване на политиките и целите на Съюза, включително за целите на защитата на основните права по отношение на установяването на самоличността, незабавната помощ и насочването към службите за защита на уязвимите лица;

Изменение    183

Предложение за регламент

Приложение III – точка 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  дейностите по подготовката, наблюдението, административните и технически дейности, включително за укрепване на управлението на Шенгенското пространство, чрез разработване и въвеждане на механизма за оценка, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген, включително разходите за командироване на експертите на Комисията и на държавите членки, които участват в посещения на място;

ж)  подготвителните стъпки, наблюдението, административните и технически дейности, включително насочените към укрепване на управлението на Шенгенското пространство, чрез разработване и въвеждане на механизма за оценка, създаден с Регламент (ЕС) № 1053/2013 с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген, включително разходите за командироване на експертите на Комисията и на държавите членки, които участват в посещения на място;

Изменение    184

Предложение за регламент

Приложение IIІ – точка 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  разработване на статистически инструменти, методи и показатели;

и)  разработване на статистически инструменти, методи и показатели при зачитане на принципа на недопускане на дискриминация и на правото на защита на личните данни;

Изменение    185

Предложение за регламент

Приложение ІІІ – точка 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  оперативна подкрепа за изпълнението на общата визова политика.

й)  оперативна подкрепа за изпълнението на общата визова политика при надлежно зачитане на принципа на недопускане на дискриминация.

Изменение    186

Предложение за регламент

Приложение ІІІ – точка 2 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  подкрепа за държавите членки за издаването на визи, включително на визи с ограничена териториална валидност, издадени по причини от хуманитарен характер, по съображения от национален интерес или по силата на международни задължения, както и за бенефициери на програми на Съюза за презаселване или на мерки за преместване, както и за цялостното привеждане в съответствие с достиженията на правото на Съюза в областта на визите.

Изменение    187

Предложение за регламент

Приложение III – точка 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  разработване на статистически инструменти, методи и показатели за широкомащабни информационни системи в областта на визите и границите;

ж)  разработване на статистически инструменти, методи и показатели за широкомащабни информационни системи в областта на визите и границите, при зачитане на принципа на недопускане на дискриминация и на правото на защита на личните данни;

Изменение    188

Предложение за регламент

Приложение III – точка 3 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  действия за подобряване на качеството на данните и на упражняването на правото на субекта на данните на информация, достъп до, поправяне, изтриване и ограничаване на обработването на личните му данни.

Изменение    189

Предложение за регламент

Приложение IV – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Допълнително развитие на европейската гранична и брегова охрана чрез изграждане на общ капацитет, съвместно възлагане на обществени поръчки, установяване на общи стандарти и други мерки за рационализиране на сътрудничеството и координацията между държавите членки и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, както е посочено в параграф 1, буква б) от приложение II.

(3)  Развитие на общо изграждане на капацитет, съвместно възлагане на обществени поръчки, установяване на общи стандарти и други мерки за рационализиране на сътрудничеството и координацията между държавите членки с оглед на допълнително развитие на Европейската гранична и брегова охрана.

Изменение    190

Предложение за регламент

Приложение IV – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Мерки за подобряване на идентифицирането на жертвите на трафик на хора и подобряване на трансграничното сътрудничество за разкриването на трафиканти в рамките на граничния контрол.

(5)  Мерки за подобряване на идентифицирането и подкрепата на жертвите на трафик на хора и подобряване на трансграничното сътрудничество за разкриването на трафиканти в рамките на граничния контрол, в това число чрез разработване и подпомагане на механизми за закрила и насочване.

Изменение    191

Предложение за регламент

Приложение IV – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Разработване на интегрирани системи за закрила на детето по външните граници и политики за децата мигранти като цяло, в това число посредством достатъчно обучение на персонала и обмен на добри практики сред държавите членки.

Изменение    192

Предложение за регламент

Приложение IV – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Мерки за внедряване, прехвърляне, изпитване и валидиране на нови методики или технологии, включително пилотни проекти и последващи мерки във връзка с финансирани от Съюза научноизследователски проекти, свързани със сигурността, посочени в приложение III.

(6)  Мерки за внедряване, прехвърляне, изпитване и валидиране на нови методики или технологииза подобряване на качеството на данните и на упражняването на правото на субекта на данните на информация, достъп до, поправяне, изтриване и ограничаване на обработването на личните му данни;

Изменение    193

Предложение за регламент

Приложение IV – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Мерки, насочени към идентифицирането, незабавната помощ и насочването към службите за закрила на уязвими лица.

Изменение    194

Предложение за регламент

Приложение V – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Специфична цел 1: да се подпомага ефективно европейското интегрирано управление на външните граници, извършвано от европейската гранична и брегова охрана като обща отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на националните органи, отговарящи за управлението на границите, да се улеснява законното преминаване на границите, да се предотвратяват и разкриват случаите на незаконна имиграция и на трансгранична престъпност и да се управляват ефективно миграционните потоци;

a)  Специфична цел 1: Да се подпомага ефективно европейското интегрирано управление на външните граници, извършвано от eвропейската гранична и брегова охрана като обща отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на националните органи, отговарящи за управлението на границите, да се улеснява законното преминаване на границите, да се предотвратяват и разкриват случаите на неуредена имиграция и на трансгранична престъпност и да се управляват ефективно миграционните потоци;

Изменение    195

Предложение за регламент

Приложение V – буква а – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a)  брой лица, които са кандидатствали за международна закрила на граничните контролно-пропускателни пунктове

 

Източник на данните: държави членки

Изменение    196

Предложение за регламент

Приложение V – буква а – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б)  брой лица, на които е отказано влизане

 

Източник на данните: държави членки

Изменение    197

Предложение за регламент

Приложение V – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Специфична цел 2: да се подпомага общата визова политика с цел улесняване на законното пътуване и предотвратяване на миграционните рискове и рисковете за сигурността:

б)  Специфична цел 2: Да се подпомага общата визова политика с цел гарантиране на по-хармонизиран подход сред държавите членки във връзка с издаването на визи и улесняването на законното пътуване и смекчаването на рисковете, свързани със сигурността.

Изменение    198

Предложение за регламент

Приложение V – буква б – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  брой лица, които са кандидатствали за международна закрила в консулствата на държавите членки

 

Източник на данните: държави членки

Изменение    199

Предложение за регламент

ПРИЛОЖЕНИЕ VI - ТАБЛИЦА 1 - КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ“ - раздел 1 – ред 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Мерки, свързани с идентификацията и насочването на уязвими лица

Изменение    200

Предложение за регламент

ПРИЛОЖЕНИЕ VI - ТАБЛИЦА 1 - КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ“ - раздел 1 – ред 11 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Мерки, свързани с установяването на самоличността и насочването на лица, които се нуждаят от международна закрила или желаят да кандидатстват за такава

Изменение    201

Предложение за регламент

ПРИЛОЖЕНИЕ VI - ТАБЛИЦА 1 - КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ“ - раздел 2 – ред 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Издаване на хуманитарни визи

Изменение    202

Предложение за регламент

ПРИЛОЖЕНИЕ VI - ТАБЛИЦА 1 - КОДОВЕ ПО ИЗМЕРЕНИЕТО „ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ“ - раздел 3 – ред 003 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Качество на данните и права на субектите на данни на информация, достъп до, поправяне, изтриване и ограничаване на обработването на личните им данни

Изменение    203

Предложение за регламент

Приложение VII – буква а – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  разходи за услуги, включително в „горещите точки“, които попадат в обхвата на настоящия регламент;

(3)  разходи за услуги, които попадат в обхвата на настоящия регламент;

Изменение    204

Предложение за регламент

Приложение VIII – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Специфична цел 1: да се подпомага ефективно европейското интегрирано управление на външните граници, извършвано от европейската гранична и брегова охрана като обща отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на националните органи, отговарящи за управлението на границите, да се улеснява законното преминаване на границите, да се предотвратяват и разкриват случаите на незаконна имиграция и на трансгранична престъпност и да се управляват ефективно миграционните потоци;

a)  Специфична цел 1: да се подпомага ефективно европейското интегрирано управление на външните граници, извършвано от eвропейската гранична и брегова охрана като обща отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на националните органи, отговарящи за управлението на границите, да се улеснява законното преминаване на границите, да се предотвратяват и разкриват случаите на неуредена имиграция и на трансгранична престъпност и да се управляват ефективно миграционните потоци;

Изменение    205

Предложение за регламент

Приложение VIII – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Специфична цел 2: да се подпомага общата визова политика с цел улесняване на законното пътуване и предотвратяване на миграционните рискове и рисковете за сигурността:

б)  Специфична цел 2: Да се подпомага общата визова политика с цел гарантиране на по-хармонизиран подход сред държавите членки във връзка с издаването на визи и улесняването на законното пътуване и смекчаването на рисковете, свързани със сигурността.

(1)

  Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Създаването на пространство без вътрешни граници, в което хората и стоките могат да се движат свободно, е един от най-големите успехи на Европейския съюз и едно от най-осезаемите постижения както за европейските граждани, така и за предприятията. Шенгенското пространство е едно от основните средства, чрез които европейските граждани могат да упражняват своите свободи, а вътрешният пазар — да се развива и просперира.

Както е прогласено в договорите, осигуряването на правилното функциониране и на високо равнище на сигурност в рамките на пространство на свобода, сигурност и правосъдие следва да бъде постигнато, наред с другото, чрез общи мерки по отношение на преминаването на лица през вътрешните граници и граничния контрол по външните граници на Съюза и чрез общата визова политика.

В тази връзка докладчикът приветства предложението за финансов инструмент за управление на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите, който ще наследи настоящия фонд „Вътрешна сигурност“ с бюджет от 9,3 милиарда евро, което представлява петкратно увеличение. Този финансов инструмент е от основно значение, тъй като превръща политиките на Съюза в конкретни действия в полза на всички европейски граждани. Той осигурява финансово подпомагане за прилагането на политики, които следва да се основават на солидарност и справедливо споделяне на отговорността между държавите членки, както и при взаимно доверие сред тях.

През последните години обаче развиващите се предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз, изложиха на показ сериозни недостатъци в политиките на ЕС и подкопаха доверието сред държавите членки. Въпреки укрепването на външните граници посредством въвеждане на нови мерки и информационно-технологични системи доверието сред държавите членки продължава да е подкопано и самите принципи на солидарност и справедливо споделяне на отговорността продължават да бъдат накърнени. Продължаващият над три години контрол по вътрешните граници в Шенгенското пространство е само един пример за това.

Целта на политиката на Съюза в областта на управлението на външните граници е да се разработи и приложи европейско интегрирано управление на границите. Това обаче трябва да бъде направено в рамките на определени граници и при спазване на подходящите предпазни механизми, както и да върви ръка за ръка със свободното движение на хора в Съюза, което е основополагащ компонент на едно пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

Докладчикът счита, че целите на предложения инструмент са съсредоточени прекомерно върху сигурността и не вземат под внимание необходимостта от улесняване на законното пътуване. Голямото мнозинство от хората, преминаващи понастоящем през външните граници, са всъщност законни, добросъвестни пътници, които влизат в Съюза със или без виза и които представляват много малък риск за сигурността на Съюза като цяло.

Предвид целите на инструмента докладчикът счита, че е важно да се гарантира справедливо и прозрачно разпределение на финансирането между двете основни цели на фонда. В тази връзка докладчикът счита, че следва да се постави по-силно ударение върху положителните действия и мерки на интегрираното управление на границите, като например върху визовата политика, а не единствено върху сигурността. Следователно би било разумно да се гарантира минимално равнище на финансиране за общата визова политика.

Що се отнася до измененията, внесени в предложението на Комисията, докладчикът счита, че регламентът трябва да се укрепи и измени, както следва:

От съществено значение е действията и мерките, финансирани чрез инструмента, да зачитат надлежно правата на човека и основните свободи – аспект, който докладчикът предлага да бъде засилен значително. С внедряването на информационни технологии и системи по външните ни граници необходимостта от зачитане на основните права на лицата по отношение на личните им данни никога не е била по-голяма и това зачитане следва да се подобри.

Докладчикът счита също така, че е изключително важно на държавите членки да се припомнят задълженията им по международното и европейското право във връзка с наблюдението по границите и принципа на забрана за връщане. Посоченият принцип се прилага не само на територията на дадена държава, но и екстратериториално, в това число в открито море при осъществяването на операции по издирване и спасяване. Изключително важно е този аспект да се засили в доклада.

По същия начин във връзка с управлението на границите, като например в „горещите точки“, докладчикът предлага разпоредбите относно зачитането на правото на международна закрила, както и закрила на уязвимите групи, като например децата, също да бъдат усъвършенствани.

Освен това принципът на недопускане на дискриминация следва да бъде засилен по подходящ начин, по-специално във връзка с третирането на граждани на трети държави в контекста на управлението на границите и общата визова политика.

Улесняването на законното пътуване, в това число чрез осигуряване на законни и безопасни начини за влизане в Европа, ще допринесе значително за намаляване на миграционния натиск върху Съюза. В съответствие с резолюцията на Европейския парламент относно хуманитарните визи в настоящия контекст на общата визова политика докладчикът счита, че настоящият инструмент следва да подпомага държавите членки при издаването на хуманитарни визи, както и Съюза при прилагането на евентуална бъдеща схема за европейска хуманитарна виза. Крайно време е държавите членки и Съюзът да послужат за пример и да предотвратят по-нататъшна ненужна загуба на живот в Средиземно море.

Във връзка с действията за преодоляване на предизвикателствата пред Съюза, като например миграционния натиск, докладчикът счита, че за целите на първоначалното разпределение на финансирането броят на молбите за международна закрила на границата следва да се добави като критерий за определяне на натовареността на външната граница.

Що се отнася до финансирането на действия, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави, докладчикът счита, че тези действия следва да бъдат ограничени и да бъдат предмет на подходящи предпазни механизми за тяхното изпълнение. Съюзът осъществява няколко финансови инструмента, посветени на действия в трети държави и за трети държави; ЕС е също така най-големият дарител на помощ за развитие в света. Докладчикът счита, че управлението на европейските граници няма връзка с изграждането на центрове за задържане в трети държави или с изнасянето на управлението на границите на ЕС в тези държави.

По същия начин докладчикът предлага ограничаване на финансирането на неотложни и специфични потребности при извънредни ситуации, което следва да се допуска единствено по изключение и при прилагане на достатъчно предпазни механизми за използването му.

С цел подходяща подготовка и изпълнение на действията и мерките както в работните програми, така и в тематичния механизъм от съществено значение е активното участие на гражданското общество, местните и регионалните власти. Докладчикът предлага засилване на този аспект на регламента, както и на обмена на най-добри практики и експерти, в това число по отношение на защитата на основните права в контекста на различните компоненти на граничния контрол.

Бюджетният контрол е важно правомощие на Европейския парламент, тъй като държи държавите членки и институциите на Съюза отговорни в очите на европейските граждани. В тази връзка е изключително важно прозрачността на разходите в инструмента да се повиши значително.

Накрая, докладчикът настоятелно призовава Европейският парламент в ролята си на съзаконодател да получава достъп за целите на контрола до подходящата информация за използването на Фонда. По същия начин Европейският парламент следва да участва изцяло в прилагането на евентуални промени в ключовите елементи на регламента, по-специално посредством делегиран акт в контекста на работните програми, действията, отговарящи на условията за по-голям процент съфинансиране, както и показателите за крайните продукти, междинната оценка и ретроспективната оценка и годишните доклади за качеството на изпълнението.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът. Докладчикът е получил информация от следните субекти или лица при подготовката на проектодоклада:

Субект и/или лице

Европейски съвет за бежанците и живеещите в изгнание (ECRE)

Квакерски съвет по европейските въпроси

Европейски институт „Отворено общество“

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-.LISA)

Постоянно представителство на Литва в ЕС


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (7.12.2018)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите

(COM(2018)0473 – C8‑0272/2018 – 2018/0249(COD))

Докладчик по становище: Едуард Кукан

КРАТКА ОБОСНОВКА

През последните години ЕС е изправен пред нарастващ брой предизвикателства, свързани с миграцията, мобилността и сигурността. За да се справи с тези проблеми, през май 2018 г. Комисията предложи значително увеличение на финансирането, разпределено за миграцията и управлението на границите за периода 2021 – 2027 г.

Предложеният регламент за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите е част от Фонда за интегрирано управление на границите и се фокусира само върху действия, свързани с проверките на лица в контекста на граничния контрол.

Като цяло докладчикът подкрепя предложения регламент, който осигурява финансовата рамка за стабилно и ефикасно управление на границите, като същевременно защитава свободното движение на хора. Той подкрепя в частност увеличения финансов пакет, разпределен за този фонд, по-голямата гъвкавост, която ще спомогне за по-ефективното справяне с променящите се предизвикателства, акцента върху качеството на разходите, както и по-добрата рамка за мониторинг и оценка.

Поради това той счита, че инструментът, по-специално във външното му измерение, е подходящ и отговаря на приоритетите на ЕС. Би трябвало обаче да се обърне специално внимание на осигуряването на съгласуваност и благоприятстването на полезните взаимодействия между този инструмент и останалото финансиране в областта на миграцията и управлението на границите, било то чрез инструментите на ЕС за външно финансиране или чрез други инструменти и фондове на ЕС с външно измерение, като например фонд „Убежище и миграция“.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2 и член 79, параграф 2, буква г) от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, член 79, параграф 2, буква г) и член 80 от него,

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Освен това в член 80 от ДФЕС предвижда, че тези политики и тяхното прилагане се ръководят от принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите между държавите членки, включително във финансово отношение.

(2)  Освен това в член 80 от ДФЕС се предвижда, че тези политики и тяхното прилагане се ръководят от принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите между всички държави – членки на Съюза, включително във финансово отношение.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Инструментът следва да бъде изпълняван при пълно спазване на правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и международните задължения на Съюза относно основните права;

(15)  Инструментът следва да бъде изпълняван при пълно спазване на правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, както и международните задължения на Съюза относно основните права и принципа на забрана за връщане; освен това неговото изпълнение трябва да се осъществява в пълно съответствие с принципите на прозрачност и проследяемост.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  За да се увеличат взаимното допълване и съгласуваността на морските дейности, както и за да се избегне дублирането на усилия и да се облекчат бюджетните ограничения в областта на морското дело, в която дейностите са свързани с големи разходи, инструментът следва да подкрепя многоцелевите морски операции, чиято основна цел е наблюдението на границите, но едновременно с това могат да се преследват и други цели.

(33)  За да се увеличат взаимното допълване и съгласуваността на морските дейности, както и за да се избегне дублирането на усилия и да се облекчат бюджетните ограничения в областта на морското дело, в която дейностите са свързани с големи разходи, инструментът следва да подкрепя многоцелевите морски операции, чиято основна цел е наблюдението на границите, но едновременно с това могат да се преследват и други цели, свързани с основната, като например борбата с трафика на хора.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Подкрепяните по линия на инструмента мерки, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави, следва да се изпълняват при пълна синергия, съгласуваност и допълване с други действия извън Съюза, получаващи подкрепа чрез неговите инструменти за външно подпомагане. По-специално, при изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност с принципите и общите цели на външната дейност и външната политика на Съюза по отношение на съответната държава или съответния регион. Що се отнася до външното измерение, подкрепата по инструмента следва да бъде насочена към подобряване на сътрудничеството с трети държави и към укрепване на основни аспекти на техния капацитет за наблюдение и управление на границите в области, които представляват интерес за миграционната политика на Съюза и за целите му, свързани със сигурността.

(34)  Подкрепяните по линия на инструмента мерки, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави, следва да се изпълняват при пълна синергия, съгласуваност и допълване с други действия извън Съюза, получаващи подкрепа чрез неговите инструменти за външно подпомагане, както и всеки друг финансов инструмент на Съюза с компонент на външното измерение, като например фонд „Убежище и миграция“. По-специално, при изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност с принципите и общите цели на външната дейност и външната политика на Съюза по отношение на съответната държава или съответния регион. Що се отнася до външното измерение, подкрепата по инструмента следва да бъде насочена към подобряване на сътрудничеството с трети държави и към укрепване на основни аспекти на техния капацитет за наблюдение и управление на границите в области, които представляват интерес за миграционната политика на Съюза и за целите му, свързани със сигурността.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Инструментът следва да отразява необходимостта от повишена гъвкавост и опростяване, като същевременно спазва изискванията за предвидимост и гарантира справедливо и прозрачно разпределение на ресурсите с оглед на постигането на целите, предвидени в настоящия регламент.

(37)  Инструментът следва да отразява необходимостта от повишена гъвкавост и опростяване, като същевременно спазва изискванията за предвидимост и гарантира справедливо и прозрачно разпределение на ресурсите с оглед на постигането на целите, предвидени в настоящия регламент. За да се отговори на изискванията за прозрачност на финансирането, Европейската комисия, със сътрудничеството на държавите членки, следва да публикува информация относно разработването на годишните и многогодишните програми по тематичния механизъм. Държавите членки следва да бъдат задължени да споделят всяка притежавана от тях информация относно разработването на програмите при споделено управление. Тази информация следва да бъда централизирана от Комисията и публикувана на единен портал. 

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Част от наличните средства по линия на инструмента биха могли също да се разпределят по програмите на държавите членки за изпълнението на специфични действия в допълнение към първоначално разпределените средства. Тези специфични действия следва да бъдат определени на равнището на Съюза и да представляват действия, които изискват съвместни усилия, или действия, необходими в отговор на развития в Съюза, които налагат да се отпусне допълнително финансиране на една или повече държави членки, като закупуването чрез националните програми на държавите членки на техническо оборудване, необходимо на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, за да изпълнява оперативните си дейности, модернизирането на обработката на заявления за издаване на визи, разработването на нови широкомащабни информационни системи и изграждането на оперативна съвместимост между тези системи. Комисията ще определи тези специфични действия в своите работни програми.

(43)  Част от наличните средства по линия на инструмента биха могли също да се разпределят по програмите на държавите членки за изпълнението на специфични действия в допълнение към първоначално разпределените средства. Тези специфични действия следва да бъдат определени на равнището на Съюза и да представляват действия, които изискват съвместни усилия на държавите членки, или действия, необходими в отговор на развития в Съюза, които налагат да се отпусне допълнително финансиране на една или повече държави членки, като закупуването чрез националните програми на държавите членки на техническо оборудване, необходимо на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, за да изпълнява оперативните си дейности, модернизирането на обработката на заявления за издаване на визи, разработването на нови широкомащабни информационни системи и изграждането на оперативна съвместимост между тези системи. Комисията ще определи тези специфични действия в своите работни програми.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Политическата цел на инструмента, като част от Фонда за интегрирано управление на границите, е да се осигури стабилно и ефективно европейско интегрирано управление на външните граници, като същевременно се защити свободното движение на хора в пълно съответствие с ангажиментите на Съюза по отношение на основните права, като по този начин се съдейства за гарантиране на високо равнище на сигурност в Съюза.

1.  Политическата цел на инструмента, като част от Фонда за интегрирано управление на границите, е да се осигури стабилно и ефективно европейско интегрирано управление на външните граници, като същевременно се защити свободното движение на хора в пълно съответствие с ангажиментите на Съюза по отношение на основните права, като по този начин се съдейства за гарантиране на високо равнище на сигурност и безопасност в Съюза.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 3 — параграф 2 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да се подпомага ефективно европейското интегрирано управление на външните граници, извършвано от европейската гранична и брегова охрана като обща отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на националните органи, отговарящи за управлението на границите, да се улеснява законното преминаване на границите, да се предотвратяват и разкриват случаите на незаконна имиграция и на трансгранична престъпност и да се управляват ефективно миграционните потоци;

a)  да се подпомага ефективно европейското интегрирано управление на външните граници, извършвано от европейската гранична и брегова охрана като обща отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на националните органи, отговарящи за управлението на границите, да се улеснява законното преминаване на границите, да се предотвратяват и разкриват случаите на незаконна имиграция и на трансгранична престъпност и да се управляват ефективно миграционните потоци, като същевременно се гарантира зачитането на правото на убежище и се прилагат принципите на солидарност и справедливо споделяне на тежестта;

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Действията, финансирани по инструмента, се прилагат при пълно спазване на основните права и човешкото достойнство. По-специално, действията спазват разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз, правото на Съюза за защита на данните, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), принципа на справедливо третиране на гражданите на трети държави, правото на убежище и на международна закрила, принципа на забрана за връщане и международните задължения на Съюза и на държавите членки, произтичащи от международни инструменти, по които те са страна, като например Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 г., допълнена с Протокола от Ню Йорк от 31 януари 1967 г.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  При изпълнението на финансирани по инструмента дейности, които са свързани с наблюдението на морските граници, държавите членки обръщат специално внимание на своите задължения съгласно международното морско право за предоставяне на помощ на бедстващи лица. Оборудването и системите, подкрепени по инструмента, могат да се използват в подобни издирвателни и спасителни ситуации, които може да възникнат по време на операция за наблюдение на морските граници, като по този начин се допринася за гарантиране на защитата и спасяването в морето.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията и държавите членки вземат нужните мерки за това подкрепата, предоставяна съгласно настоящия регламент и от държавите членки, да отговаря на съответните дейности, политики и приоритети на Съюза и да допълва други инструменти на Съюза.

2.  Комисията, Европейският парламент и държавите членки вземат нужните мерки за това подкрепата, предоставяна съгласно настоящия регламент и от държавите членки, да отговаря на съответните дейности, политики и приоритети на Съюза и да допълва други инструменти на Съюза.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията определя общата сума, която се предоставя за тематичния механизъм от годишните бюджетни кредити в бюджета на Съюза.

5.  Комисията, след консултация с Европейския парламент, определя общата сума, която се предоставя за тематичния механизъм от годишните бюджетни кредити в бюджета на Съюза.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията приема решения за финансиране, посочени в член 110 от Финансовия регламент, за тематичния механизъм, като определя целите и действията, за които да бъде предоставена подкрепа, и посочва сумите за всеки от компонентите на механизма, посочени в параграф 1. В решенията за финансиране се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.

6.  Комисията, след консултация с Европейския парламент, приема решения за финансиране, посочени в член 110 от Финансовия регламент, за тематичния механизъм, като определя целите и действията, за които да бъде предоставена подкрепа, и посочва сумите за всеки от компонентите на механизма, посочени в параграф 1. В решенията за финансиране се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  След приемането на решението за финансиране, посочено в параграф 3, Комисията може да измени в съответствие с него програмите, изпълнявани при споделено управление.

7.  След приемането на решението за финансиране, посочено в параграф 3, Комисията, след консултация с Европейския парламент, може да измени в съответствие с него програмите, изпълнявани при споделено управление.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящият раздел се прилага за частта от финансовия пакет, посочена в член 7, параграф 2, буква а), и за допълнителните ресурси, изпълнявани при споделено управление съгласно решението на Комисията за тематичния механизъм по член 8.

1.  Настоящият раздел се прилага за частта от финансовия пакет, посочена в член 7, параграф 2, буква а), и за допълнителните ресурси, изпълнявани при споделено управление съгласно решението на Комисията, прието след консултация с Европейския парламент, за тематичния механизъм по член 8.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията гарантира, че Европейската агенция за гранична и брегова охрана и когато е подходящо — eu-LISA са приобщени към разработването на програмите на държавите членки на ранен етап, доколкото това разработване е от компетенциите на агенциите.

2.  Комисията и Европейският парламент гарантират, че Европейската агенция за гранична и брегова охрана и когато е подходящо — eu-LISA, са приобщени към разработването на програмите на държавите членки на ранен етап, доколкото това разработване е от компетенциите на агенциите.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Тя се консултира с Европейската агенция за гранична и брегова охрана по проектите на програми със специален акцент върху дейностите, включени в оперативната подкрепа съгласно член 3, параграф 2, буква а), за да се осигурят съгласуваност и взаимно допълване между действията на Агенцията и на държавите членки по отношение на управлението на границите, както и за да се избегне дублиране на финансирането и да се постигне ефективност на разходите.

3.  Комисията се консултира с Европейската агенция за гранична и брегова охрана по проектите на програми със специален акцент върху дейностите, включени в оперативната подкрепа съгласно член 3, параграф 2, буква а), за да се осигурят съгласуваност и взаимно допълване между действията на Агенцията и на държавите членки по отношение на управлението на границите, както и за да се избегне дублиране на финансирането и да се постигне ефективност на разходите.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията може да приобщи Европейската агенция за гранична и брегова охрана и когато е подходящо — eu-LISA към задачите по мониторинг и оценяване, посочени в раздел 5, особено с цел да се гарантира, че изпълняваните с подкрепата по инструмента действия съответстват на приложимите достижения на правото на Съюза и на договорените приоритети на Съюза.

4.  Комисията и Европейският парламент може да приобщят Европейската агенция за гранична и брегова охрана и когато е подходящо — eu-LISA, към задачите по мониторинг и оценяване, посочени в раздел 5, особено с цел да се гарантира, че изпълняваните с подкрепата по инструмента действия съответстват на приложимите достижения на правото на Съюза и на договорените приоритети на Съюза.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 12 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12.  По отношение на оперативното оборудване, включително транспортните средства, и комуникационните системи, необходими за ефективен и сигурен граничен контрол и закупени с подкрепата по настоящия инструмент, се прилага следното:

12.  По отношение на оперативното оборудване, включително транспортните средства, и комуникационните системи, необходими за ефективен и сигурен граничен контрол и за операциите по издирване и спасяване и закупени с подкрепата по настоящия инструмент, се прилага следното:

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

13.  Обучението в областта на управлението на границите, провеждано с подкрепата по настоящия инструмент, се основава на съответните хармонизирани европейски стандарти за образование и общи стандарти за обучение за гранична и брегова охрана, които са с гарантирано качество.

13.  Обучението в областта на управлението на границите, провеждано с подкрепата по настоящия инструмент, се основава на съответните хармонизирани европейски стандарти за образование и общи стандарти за обучение за гранична и брегова охрана, които са с гарантирано качество, като взема предвид по-специално въпросите за правата на човека и международните конвенции по тези въпроси.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  През 2024 г. Комисията разпределя за програмите на съответните държави членки допълнителната сума, посочена в член 10, параграф 1, буква б), съгласно критериите, определени в приложение I, точка 1, буква в) и точки 2—11. Това разпределяне се основава на последните налични статистически данни, отнасящи се до критериите, определени в приложение I, точка 1, буква в) и точки 2—11. Финансирането е в сила от календарната 2025 г.

1.  През 2024 г. Комисията, след консултация с Европейския парламент, разпределя за програмите на съответните държави членки допълнителната сума, посочена в член 10, параграф 1, буква б), съгласно критериите, определени в приложение I, точка 1, буква в) и точки 2—11. Това разпределяне се основава на последните налични статистически данни, отнасящи се до критериите, определени в приложение I, точка 1, буква в) и точки 2—11. Финансирането е в сила от календарната 2025 г.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато е подходящо, при разпределението на средствата по тематичния механизъм за периода от 2025 г. нататък се вземат предвид реализираният напредък по постигането на междинните цели от рамката за качество на изпълнението, посочена в член 12 от Регламент (ЕС) …/… [РОР], и установените недостатъци при изпълнението.

3.  Когато е подходящо, при разпределението на средствата по тематичния механизъм за периода от 2025 г. нататък се вземат предвид реализираният напредък по постигането на междинните цели от рамката за качество на изпълнението, посочена в член 12 от Регламент (ЕС) …/… [РОР], и установените недостатъци при изпълнението. Програмите подлежат на междинен преглед в съответствие с членове 14 и 40 от Регламент (ЕС) №… /… [РОР] и член 26 от настоящия регламент.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки обосновават използването на оперативна подкрепа за постигането целите на настоящия регламент в програмата и в годишните доклади за качеството на изпълнението по член 27. Преди да одобри програмата и след като се консултира с Европейската агенция за гранична и брегова охрана в рамките на компетенциите на Агенцията съгласно член 12, параграф 3, Комисията оценява първоначалната ситуация в държавите членки, заявили намерение да използват оперативна подкрепа, като взема предвид предоставената от тези държави членки информация и когато е приложимо — наличната информация в контекста на оценките по Шенген и оценките на уязвимостта, включително препоръките, направени вследствие на тези оценки.

4.  Държавите членки обосновават използването на оперативна подкрепа за постигането целите на настоящия регламент в програмата и в годишните доклади за качеството на изпълнението по член 27. Преди да одобри програмата, след консултация с Европейския парламент и след като се консултира с Европейската агенция за гранична и брегова охрана в рамките на компетенциите на Агенцията съгласно член 12, параграф 3, Комисията оценява първоначалната ситуация в държавите членки, заявили намерение да използват оперативна подкрепа, като взема предвид предоставената от тези държави членки информация и когато е приложимо — наличната информация в контекста на оценките по Шенген и оценките на уязвимостта, включително препоръките, направени вследствие на тези оценки.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По инструмента може да се предоставя подкрепа за мерки за техническа помощ, изпълнявани по инициатива на Комисията или от нейно име. За тези мерки може да се предоставя финансиране в размер на 100%.

По инструмента може да се предоставя подкрепа за мерки за техническа помощ, изпълнявани по инициатива на Комисията или от нейно име, след консултация с Европейския парламент. За тези мерки може да се предоставя финансиране в размер на 100%.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза, и по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта, прозрачността и проследяемостта на финансирането от Съюза, и по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие със задължението си за докладване съгласно член 41, параграф 3, буква з), подточки i) и iii) от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно качеството на изпълнението съгласно приложение V.

1.  В съответствие със задължението си за докладване съгласно член 41, параграф 3, буква з), подточки i) и ii) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/10461a на Европейския парламент и на Съвета Комисията представя ежегодно на Европейския парламент и на Съвета информация относно качеството на изпълнението съгласно приложение V.

 

____________________

 

1a Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията извършва междинна оценка и ретроспективна оценка на настоящия регламент, включително на осъществените по линия на инструмента действия.

1.  Комисията извършва междинна оценка и ретроспективна оценка на настоящия регламент, включително на осъществените по линия на инструмента действия. Констатациите от оценката се изпращат незабавно на Европейския парламент.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  След междинния преглед и ретроспективната оценка Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: ((

 

а) доклад за междинна оценка относно прилагането на настоящия регламент до юни 2024 г.; този доклад за междинна оценка включва оценка на междинния преглед, извършен в съответствие с настоящия регламент и Регламент (ЕС)…/... [РОР];

 

б) доклад за последваща оценка относно отражението на настоящия регламент и на специфичните регламенти след приключването на националните програми до 30 юни 2027 г.

 

Европейският парламент приканва Комисията да участва в структуриран диалог относно междинния преглед и последващата оценка.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 15 февруари 2023 г. и до същата дата на всяка следваща година до 2031 г. включително държавите членки представят на Комисията годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 36, параграф 6 от Регламент (ЕС) …/...[РОР]. Докладът, който се представя през 2023 г., обхваща изпълнението на програмата до 30 юни 2022 г.

1.  До 15 февруари 2023 г. и до същата дата на всяка следваща година до 2031 г. включително държавите членки представят на Комисията и Европейския парламент годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 36, параграф 6 от Регламент (ЕС) …/... [РОР]. Докладът, който се представя през 2023 г., обхваща изпълнението на програмата до 30 юни 2022 г.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Той се прилага от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

Изменение    32

Предложение за регламент

Приложение III – точка 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за) обмена на най-добри практики за оценка, насърчаване, подпомагане и по-нататъшно разработване на политиките и целите на Съюза, по-специално по отношение на защитата на основните права в контекста на различните компоненти на граничния контрол, особено по отношение на идентифицирането, незабавната помощ и насочването към службите за защита на уязвимите лица, особено жените, децата и непридружените малолетни или непълнолетни лица;

Изменение    33

Предложение за регламент

Приложение IV – точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а) Мерки, които имат за цел усъвършенстването на оперативната съвместимост на информационни системи и комуникационни мрежи.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите

Позовавания

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

AFET

2.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Eduard Kukan

10.7.2018

Разглеждане в комисия

21.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

6.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Petras Auštrevičius, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Tanja Fajon, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Soraya Post, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

4

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

3

0

ECR

Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen

PPE

László Tőkés

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (6.11.2018)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите

(COM(2018)0473 – C8‑0272/2018 – 2018/0249(COD))

Докладчик по становище: Моника Холмайер

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9a)   Европейският съюз понастоящем е изправен пред големи предизвикателства в областта на управлението на границите, защитата на границите и визовата политика. В резолюцията си от 14 март 2018 г. Европейският парламент потвърди приоритета си за укрепване на външните граници и за адекватно предоставяне на бъдещи финансови средства в областта на убежището и миграцията. По-силна и амбициозна Европа може да бъде постигната само ако ѝ се предоставят повече финансови средства, което изисква непрекъсната подкрепа за съществуващите политики, за увеличаване на ресурсите за водещите програми на Съюза и за предоставяне на допълнителни финансови ресурси за поетите допълнителни отговорности. Новите задачи и засилените усилия изискват увеличение на финансовите средства, техническото оборудване и персонала за съответните програми, агенции и съответните държави членки.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  За да се насърчи прилагането на европейското интегрирано управление на границите, определено чрез неговите компоненти, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) 2016/1624 — граничен контрол, операции по търсене и спасяване при наблюдение на границите, анализ на рисковете, сътрудничество между държавите членки (подкрепяно и координирано от Европейската агенция за гранична и брегова охрана), междуведомствено сътрудничество (включително редовен обмен на информация), сътрудничество с трети държави, технически и оперативни мерки в рамките на Шенгенското пространство, свързани с граничния контрол и предвидени за по-добро справяне с незаконната имиграция и противодействие на трансграничната престъпност, използване на най-съвременна технология, контрол на качеството и механизми за солидарност, и за да се гарантира, че то функционира на практика, на държавите членки следва да бъде предоставена адекватна финансова подкрепа от Съюза.

(10)  За да се насърчи прилагането на европейското интегрирано управление на границите, определено чрез неговите компоненти, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) 2016/1624 — граничен контрол, операции по търсене и спасяване при наблюдение на границите, анализ на рисковете, сътрудничество между държавите членки (подкрепяно и координирано от Европейската агенция за гранична и брегова охрана), междуведомствено сътрудничество (включително редовен обмен на информация) и сътрудничество с външните действия на ЕС, като гражданското управление на кризи, сътрудничество с трети държави, технически и оперативни мерки в рамките на Шенгенското пространство, свързани с граничния контрол и предвидени за по-добро справяне с незаконната имиграция и противодействие на трансграничната престъпност, използване на най-съвременна технология, контрол на качеството и механизми за солидарност, и за да се гарантира, че то функционира на практика, на държавите членки следва да бъде предоставена адекватна финансова подкрепа от Съюза.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  За да се гарантира еднакъв и висококачествен контрол на външните граници и за да се улесни законното преминаване през тях, инструментът следва да допринася за изграждането на европейско интегрирано управление на границите, включващо всички мерки, свързани с политиката, правото, системното сътрудничество, споделянето на тежестта, оценката на положението и изменящите се обстоятелства по отношение на местата, през които незаконните емигранти преминават границите, персонала, оборудването и технологиите, предприети на различни нива от компетентните органи на държавите членки и от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, действащи в сътрудничество с други участници, като например трети държави и други органи на ЕС, и по-специално Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), Европол и международни организации.

(17)  За да се гарантира еднакъв и висококачествен контрол на външните граници и за да се улесни законното преминаване през тях, инструментът следва да допринася за изграждането на европейско интегрирано управление на границите, включващо всички мерки, свързани с политиката, правото, системното сътрудничество, споделянето на тежестта, оценката на положението и изменящите се обстоятелства по отношение на местата, през които незаконните емигранти преминават границите, персонала, оборудването и технологиите, предприети на различни нива от компетентните органи на държавите членки и от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, действащи в сътрудничество с други участници, като например трети държави и други органи на ЕС, и по-специално Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), Европол, управлението на кризи от ЕС и международни организации.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23 a)  Новите предизвикателства и допълнителни задачи изискват агенциите, участващи в управлението на границите, да разполагат с необходимото финансиране и персонал. Освен млади професионалисти, опитни експерти от държавите членки също следва да бъдат наети и категоризирани според техния опит.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27 a)  Поради силната връзка на управлението на границите и визите с други области на политиката, като например Фонда за морско дело и рибарство или програмата на ЕС за борба с измамите, Комисията следва да осигури силно координиран подход, възможни полезни взаимодействия и прозрачност на съответните разходи. Ясни и прозрачни правила следва да предотвратяват двойното финансиране.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Подкрепяните по линия на инструмента мерки, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави, следва да се изпълняват при пълна синергия, съгласуваност и допълване с други действия извън Съюза, получаващи подкрепа чрез неговите инструменти за външно подпомагане. По-специално, при изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност с принципите и общите цели на външната дейност и външната политика на Съюза по отношение на съответната държава или съответния регион. Що се отнася до външното измерение, подкрепата по инструмента следва да бъде насочена към подобряване на сътрудничеството с трети държави и към укрепване на основни аспекти на техния капацитет за наблюдение и управление на границите в области, които представляват интерес за миграционната политика на Съюза и за целите му, свързани със сигурността.

(34)  Подкрепяните по линия на инструмента мерки, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави, следва да се изпълняват при пълна синергия, съгласуваност и допълване с други действия извън Съюза, получаващи подкрепа чрез неговите инструменти за външно подпомагане. По-специално, при изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност с принципите и общите цели на външната дейност и външната политика на Съюза по отношение на съответната държава или съответния регион. Що се отнася до външното измерение, подкрепата по инструмента следва да бъде насочена към подобряване на сътрудничеството с трети държави, в това число посредством участие в гражданското управление на кризи, и към укрепване на основни аспекти на техния капацитет за наблюдение и управление на границите в области, които представляват интерес за миграционната политика на Съюза и за целите му, свързани със сигурността.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  С настоящия регламент следва да се определят първоначалните суми за програмите на държавите членки, изчислени въз основа на посочените в приложение I критерии, които отразяват дължината на участъците от сухопътните и морските граници и степента на заплахите в тези участъци, натовареността на летищата и на консулствата и броя на консулствата.

(38)  С настоящия регламент следва да се определят първоначалните суми за програмите на държавите членки, изчислени въз основа на посочените в приложение I критерии, които отразяват дължината на участъците от сухопътните и морските граници и степента на заплахите в тези участъци въз основа на неотдавнашни и исторически данни, натовареността на летищата и на консулствата и броя на консулствата.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 39 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39 a)  Средносрочният преглед следва да се използва за оценка на ефективността и на добавената стойност за ЕС на програмите, за разрешаване на проблемите, появили се на първия етап, и за осигуряване на прозрачен преглед на изпълнението.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 40 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(40 a)  С оглед на драматичния опит на Европейския съюз с предизвикателствата на управлението на границите и визите в предходните години и липсата на гъвкаво финансиране за справяне с тези предизвикателства, тематичният механизъм следва да бъде на разположение за предстоящите нови предизвикателства и за създаването на европейска добавена стойност, без да се използват докрай наличните маржове и инструменти за гъвкавост.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Част от наличните средства по линия на инструмента биха могли също да се разпределят по програмите на държавите членки за изпълнението на специфични действия в допълнение към първоначално разпределените средства. Тези специфични действия следва да бъдат определени на равнището на Съюза и да представляват действия, които изискват съвместни усилия, или действия, необходими в отговор на развития в Съюза, които налагат да се отпусне допълнително финансиране на една или повече държави членки, като закупуването чрез националните програми на държавите членки на техническо оборудване, необходимо на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, за да изпълнява оперативните си дейности, модернизирането на обработката на заявления за издаване на визи, разработването на нови широкомащабни информационни системи и изграждането на оперативна съвместимост между тези системи Комисията ще определи тези специфични действия в своите работни програми.

(43)  Част от наличните средства по линия на инструмента биха могли също да се разпределят по програмите на държавите членки за изпълнението на специфични действия в допълнение към първоначално разпределените средства. Тези специфични действия следва да бъдат определени на равнището на Съюза и да представляват действия, които изискват съвместни усилия, или действия, необходими в отговор на развития в Съюза или участие в неговите външни действия, като гражданското управление на кризи, които налагат да се отпусне допълнително финансиране на една или повече държави членки, като закупуването чрез националните програми на държавите членки на техническо оборудване, необходимо на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, за да изпълнява оперативните си дейности, модернизирането на обработката на заявления за издаване на визи, разработването на нови широкомащабни информационни системи и изграждането на оперативна съвместимост между тези системи. Комисията ще определи тези специфични действия в своите работни програми.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(57)  Отразявайки значението на борбата с изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, инструментът ще допринесе за интегрирането на действията, свързани с климата, и за постигането на общата цел за изразходване на 25 % от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на инструмента и ще бъдат преразгледани в рамките на съответните прегледи и оценки.

(57)  Отразявайки неотложността на борбата с изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и за лидерска позиция в изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие, включително равенството между половете, инструментът ще допринесе за интегрирането на действията, свързани с климата, и за постигането на общата цел за изразходване на поне 25 % за срока на МФР за 2021 – 2027 г. и 30 % възможно най-скоро и най-късно до 2027 г. от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на инструмента и ще бъдат преразгледани в рамките на съответните прегледи и оценки.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 58 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(58 a)  Важно е да се гарантира добро финансово управление и правна сигурност по време на преходния период и по време на изпълнението на инструмента. Действията, предприети през периода 2014 – 2020 г., не трябва да бъдат прекъсвани по време на прехода.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да се подпомага ефективно европейското интегрирано управление на външните граници, извършвано от eвропейската гранична и брегова охрана като обща отговорност на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и на националните органи, отговарящи за управлението на границите, да се улеснява законното преминаване на границите, да се предотвратяват и разкриват случаите на незаконна имиграция и на трансгранична престъпност и да се управляват ефективно миграционните потоци;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В рамките на специфичните цели, посочени в параграф 2, инструментът се изпълнява чрез мерките за изпълнение, изброени в приложение II.

3.  В рамките на специфичните цели, посочени в параграф 2, инструментът се изпълнява inter alia чрез мерките за изпълнение, изброени в приложение II.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В рамките на целите, посочени в член 3, и в съответствие с мерките за изпълнение, изброени в приложение II, инструментът по-специално подпомага действията, изброени в приложение III.

1.  В рамките на целите, посочени в член 3, и по целесъобразност, в съответствие с мерките за изпълнение, изброени в приложение II, инструментът по-специално подпомага действията, изброени в приложение III.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3 a.  Прилагането на инструмента не води до голяма административна тежест, която да оказва отрицателно въздействие върху неговата ефективност или да пречи на държавите членки да получават средства.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3 б.  Комисията и държавите членки си сътрудничат при прилагането на инструмента. Комисията създава бюро за помощ и звено за контакт, за да предоставя подкрепа на държавите членки и да допринася за ефективното разпределение на средствата.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнението на инструмента за периода 20212027 г. е 8 018 000 000 EUR по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнението на инструмента за периода 20212027 г. е 7 087 760 000 EUR по цени за 2018 г. (8 018 000 000 EUR по текущи цени).

Обосновка

Предлага се финансовият пакет да бъде изменен в съответствие с резолюциите на ЕП от 14 март и 30 май относно следващата многогодишна финансова рамка (МФР) въз основа на предварителна техническа разбивка по програми, която може да бъде предмет на допълнителни корекции, като същевременно се следва общата позиция на ЕП, изразена в тези резолюции, и общото равнище от 1,3% от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  4 811 000 000 EUR са предназначени за програмите, изпълнявани при споделено управление, от които 157 200 000 EUR са предназначени за специалната транзитна схема, посочена в член 16, изпълнявана при споделено управление;

a)  4 252 833 000 EUR по цени за 2018 г. (4 811 000 000 EUR по текущи цени) са предназначени за програмите, изпълнявани при споделено управление, от които 138 962 000 EUR по цени за 2018 г. (157 200 000 EUR по текущи цени) са предназначени за специалната транзитна схема, посочена в член 16, изпълнявана при споделено управление;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  3 207 000 000 EUR са предназначени за тематичния механизъм.

б)  2 834 927 000 EUR по цени за 2018 г. (3 207 000 000 EUR по текущи цени) са предназначени за тематичния механизъм.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  4 009 000 000 EUR се отпускат на държавите членки съгласно критериите, определени в приложение I;

a)  3 543 880 000 EUR по цени за 2018 г. (4 009 000 000 EUR по текущи цени) се отпускат на държавите членки съгласно критериите, определени в приложение I;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  802 000 000 EUR се отпускат на държавите членки за коригиране на разпределените за програмите средства съгласно член 13, параграф 1.

б)  708 953 000 EUR по цени за 2018 г. (802 000 000 EUR по текущи цени) се отпускат на държавите членки за коригиране на разпределените за програмите средства съгласно член 13, параграф 1.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Приносът от бюджета на Съюза може да бъде увеличен до 100 % от общите допустими разходи за спешно подпомагане.

5.  Приносът от бюджета на Съюза може да бъде увеличен до 100% от общите допустими разходи за спешно подпомагане, в това число участие посредством гражданско управление на кризи.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  Когато държава членка реши да осъществи проекти с трета държава или в трета държава с подкрепата по инструмента, тази държава членка се консултира с Комисията преди началото на проекта.

10.  Когато държава членка реши да осъществи проекти с трета държава или в трета държава с подкрепата по инструмента, в това число участие в гражданско управление на кризи, тази държава членка се консултира с Комисията преди началото на проекта.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  Когато държава членка реши да предприеме действия с трета държава или в трета държава с подкрепата по инструмента, които действия са свързани с мониторинга, откриването и предотвратяването на неразрешени преминавания на границите и с идентифицирането, проследяването и залавянето на съответните лица с цел откриване и предотвратяване на случаите на незаконна имиграция и трансгранична престъпност и борба с тях или с цел съдействие за защитата и спасяването на живота на мигрантите, тази държава членка се уверява, че е уведомила Комисията за всяко двустранно или многостранно споразумение за сътрудничество с тази трета държава в съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) № 1052/2013.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 12 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  държавите членки могат да решат да закупят оборудване за многоцелеви морски операции, за които се предоставя подкрепа по инструмента, при условие че, когато се експлоатира от съответните национални органи, това оборудване се използва в операции по наблюдение на границите през поне 60 % от общия период на употреба за национални цели в рамките на една година. Това оборудване се регистрира във фонда от техническо оборудване на Европейската агенция за гранична и брегова охрана с цел предоставяне на тези активи на разположение съгласно член 39, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/1624;

в)  държавите членки могат да решат да закупят многоцелеви активи или да разработят ИКТ системи, при условие че, когато се експлоатира от съответните национални органи, това оборудване се използва в операции по наблюдение на границите през поне 60 % от общия период на употреба за национални цели в рамките на една година. Оборудването се регистрира във фонда от техническо оборудване на Европейската агенция за гранична и брегова охрана с цел предоставяне на тези активи на разположение съгласно член 39, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/1624;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  Държавите членки могат да решат да закупят оборудване или да разработят ИКТ системи за многоцелево ползване, при условие че, когато се експлоатират от съответните национални органи, това оборудване и системи се използват в мнозинството от случаите за действията, които попадат в приложното поле на фонда или инструмента. Разходите за тези действия могат да бъдат включени изцяло към фонда или инструмента.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  За да се осигури ефикасна оценка на напредъка, реализиран по инструмента по отношение на постигането на целите му, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29, с които да изменя приложение VIII с цел да преразгледа и допълни показателите, когато това е необходимо, и с които да допълва настоящия регламент с разпоредби за създаването на рамка за мониторинг и оценка, включително относно информацията, която трябва да бъде предоставена от държавите членки.

5.  За да се осигури ефикасна оценка на напредъка, реализиран по инструмента по отношение на постигането на целите му, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29, с които да изменя приложение VIII с цел да преразгледа и допълни показателите, когато това е необходимо, и с които да допълва настоящия регламент с разпоредби за създаването на рамка за мониторинг и оценка, включително относно информацията, която трябва да бъде предоставена от държавите членки. Като основа за прегледа Комисията взема предвид подобреното изпълнение на проектите, качествените разходи, намаляването на ненужната административна тежест, ефективността на подкрепата за държавите членки и общите приоритети на фонд „Вътрешна сигурност“ по отношение на границите и визите.

Изменение    29

Предложение за регламент

Приложение I – точка 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  За целите на първоначалното разпределение на финансирането оценката на работното натоварване се основава на последните средни стойности. обхващащи предходните 36 месеца, които са налични към датата на прилагане на настоящия регламент. За целите на междинния преглед оценката на работното натоварване се основава на последните средни стойности. обхващащи предходните 36 месеца, които са налични към момента на извършване на междинния преглед през 2024 г. Оценката на работното натоварване се основава на следните фактори:

7.  За целите на първоначалното разпределение на финансирането оценката на работното натоварване се основава на последните средни стойности, обхващащи предходните 36 месеца, и на исторически данни, които са налични към датата на прилагане на настоящия регламент. За целите на междинния преглед оценката на работното натоварване се основава на последните и историческите средни стойности. обхващащи предходните 36 месеца, които са налични към момента на извършване на междинния преглед през 2024 г. Оценката на работното натоварване се основава на следните фактори:

Изменение    30

Предложение за регламент

Приложение I – точка 11 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  За целите на първоначалното разпределение докладът, посочен в параграф 10, установява средното ниво на заплаха за всеки граничен участък, като се основава на последните средни стойности, обхващащи предходните 36 месеца, които са налични към датата на прилагане на настоящия регламент. За целите на междинния преглед докладът, посочен в параграф 10, установява средното ниво на заплаха за всеки граничен участък, като се основава на последните средни стойности, обхващащи предходните 36 месеца, които са налични към момента на извършване на междинния преглед през 2024 г. Той определя следните специфични тегловни коефициенти за всеки участък, като прилага нивата на заплаха, определени в Регламент (ЕС) № 1052/2013:

11.  За целите на първоначалното разпределение докладът, посочен в параграф 10, установява средното ниво на заплаха за всеки граничен участък, като се основава на последните средни стойности, обхващащи предходните 36 месеца, и исторически данни, които са налични към датата на прилагане на настоящия регламент. За целите на междинния преглед докладът, посочен в параграф 10, установява средното ниво на заплаха за всеки граничен участък, като се основава на последните и историческите средни стойности, които са налични към момента на извършване на междинния преглед през 2024 г. Той определя следните специфични тегловни коефициенти за всеки участък, като прилага нивата на заплаха, определени в Регламент (ЕС) № 1052/2013:

Изменение    31

Предложение за регламент

Приложение II – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  засилване на междуведомственото сътрудничество на национално равнище между националните органи, които отговарят за граничния контрол или за задачи, извършвани по границите, както и на равнището на ЕС между държавите членки, или между държавите членки, от една страна, и съответните органи, служби и агенции на Съюза или трети държави, от друга страна;

в)  засилване на междуведомственото сътрудничество на национално равнище между националните органи, които отговарят за граничния контрол или за задачи, извършвани по границите, както и на равнището на ЕС между държавите членки, или между държавите членки, от една страна, и съответните органи, служби и агенции на Съюза, в това число външните действия и дейности, или трети държави, от друга страна;

Изменение    32

Предложение за регламент

Приложение III – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  обучение в областта на европейското интегрирано управление на границите или принос към развитието в същата област, като се вземат предвид оперативните нужди и анализът на риска и при пълно зачитане на основните права;

в)  обучение в областта на европейското интегрирано управление на границите, в това число за целите на гражданското управление на кризи, или принос към развитието в същата област, като се вземат предвид оперативните нужди и анализът на риска и при пълно зачитане на основните права;

Изменение    33

Предложение за регламент

Приложение IV – точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а)  Мерки, които имат за цел усъвършенстването на оперативната съвместимост на информационни системи и комуникационни мрежи.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

За създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите

Позовавания

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

2.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Monika Hohlmeier

28.6.2018

Разглеждане в комисия

26.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

5.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michael Detjen

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите

Позовавания

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.6.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Tanja Fajon

9.7.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

27.11.2018

7.1.2019

19.2.2019

 

Дата на приемане

19.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

9

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Дата на внасяне

26.2.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

2

0

ECR

Innocenzo Leontini

PPE

Pál Csáky

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 7 март 2019 г.Правна информация