Procedūra : 2018/0249(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0089/2019

Pateikti tekstai :

A8-0089/2019

Debatai :

PV 12/03/2019 - 27
CRE 12/03/2019 - 27

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 11.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0176

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 506kWORD 202k
25.2.2019
PE 629.515v02-00 A8-0089/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Tanja Fajon

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. PRANEŠĖJAI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR ASMENŲ SĄRAŠAS
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0473),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 77 straipsnio 2 dalį ir 79 straipsnio 2 dalies d punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0272/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto bei Biudžeto komiteto nuomones (A8-0089/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  atsižvelgiant į kintančias migracijos Europos Sąjungoje problemas, taip pat į saugumo problemas, itin svarbu išlaikyti subtilią laisvo asmenų judėjimo ir saugumo pusiausvyrą. Sąjunga turėtų pasiekti tikslą užtikrinti aukštą saugumo lygį laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 67 straipsnio 3 dalį, be kita ko, imdamasi bendrų priemonių dėl sienas kertančių asmenų ir išorės sienų kontrolės, taip pat vykdydama bendrą vizų politiką;

(1)  Sąjunga turėtų pasiekti tikslą užtikrinti aukštą saugumo lygį laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 67 straipsnio 3 dalį, be kita ko, imdamasi bendrų priemonių dėl sienas kertančių asmenų ir išorės sienų kontrolės, taip pat vykdydama bendrą vizų politiką, kartu išlaikydama subtilią laisvo asmenų judėjimo ir saugumo pusiausvyrą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  2017 m. rugsėjo 25 d. pasirašytoje Romos deklaracijoje 27 valstybių narių vadovai patvirtino įsipareigojimą sukurti saugią ir patikimą Sąjungą, kurioje visi piliečiai jaustųsi saugūs ir galėtų laisvai judėti, kurios išorės sienos būtų apsaugotos ir kurioje būtų vykdoma veiksminga, atsakinga ir tvari migracijos politika laikantis tarptautinių normų, ir Europą, kuri būtų pasiryžusi kovoti su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu;

(3)  2017 m. rugsėjo 25 d. pasirašytoje Romos deklaracijoje 27 valstybių narių vadovai patvirtino įsipareigojimą užtikrinti saugią ir patikimą Sąjungą, kurioje visi piliečiai jaustųsi saugūs ir galėtų laisvai judėti, kurios išorės sienos būtų apsaugotos ir kurioje būtų vykdoma veiksminga, atsakinga ir tvari migracijos politika laikantis tarptautinių normų, ir Europą, kuri būtų pasiryžusi kovoti su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  pagal šią priemonę finansuojami veiksmai turėtų būti įgyvendinami nuosekliai laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK) nuostatų, teisingo elgesio su trečiųjų šalių piliečiais principo, teisės į prieglobstį ir į tarptautinę apsaugą, negrąžinimo principo ir Sąjungos bei valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų pagal tarptautines priemones, kurių dokumentus jos yra pasirašiusios, pvz., 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių statuso, papildytos 1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu. Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas pažeidžiamų asmenų, visų pirma vaikų ir nelydimų nepilnamečių, tapatybės nustatymui, skubios pagalbos teikimui jiems ir jų perdavimui apsaugos tarnyboms.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Sąjungos politikos išorės sienų valdymo srityje tikslas – parengti ir įgyvendinti Europos integruotą sienų valdymą nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, nes tai išankstinė laisvo asmenų judėjimo Sąjungoje sąlyga ir viena iš pagrindinių laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės sudedamųjų dalių;

(4)  Sąjungos politikos išorės sienų valdymo srityje tikslas – parengti ir įgyvendinti Europos integruoto sienų valdymo nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis koncepciją, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas teisėtai kirsti sienas, užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir tarpvalstybiniam nusikalstamumui bei nustatyti jų atvejus ir remti bendrą vizų politiką, kuri turėtų sustiprinti laisvą asmenų judėjimą Sąjungoje ir yra viena iš pagrindinių laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės sudedamųjų dalių;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant pagerinti migracijos valdymą ir saugumą, būtinas Europos integruotas sienų valdymas, vykdomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/162413 įsteigtų Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kurias sudaro Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, įskaitant pakrančių apsaugos tarnybas, kiek jos vykdo sienų kontrolės užduotis;

(5)  Europos integruotas sienų valdymas, vykdomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/162413 įsteigtų Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kurias sudaro Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, įskaitant pakrančių apsaugos tarnybas, kiek jos vykdo sienų kontrolės užduotis, turėtų padėti suderinti sienų kontrolę, taip pagerinant migracijos valdymą, be kita ko, sudarydamos palankesnes sąlygas asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, ją gauti, taip pat užtikrinti didesnį saugumą, prisidėdamos prie kovos su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir terorizmu;

__________________

__________________

13 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

13 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  palengvinti teisėtą keliavimą ir kartu užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir saugumo pavojams – tai vienas pagrindinių Sąjungos reagavimo į šių sričių problemas tikslų, išdėstytų Komisijos komunikate „Europos migracijos darbotvarkė“14;

(6)  palengvinti teisėtą keliavimą – tai vienas pagrindinių Sąjungos reagavimo į šių sričių problemas tikslų, išdėstytų Komisijos komunikate „Europos migracijos darbotvarkė“14;

__________________

__________________

14 COM(2015) 240 final, 2015 m. gegužės 13 d.

14 COM(2015) 240 final, 2015 m. gegužės 13 d.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  2016 m. gruodžio 15 d. Europos Vadovų Taryba15 paragino toliau didinti ES informacinių sistemų ir duomenų bazių sąveikumą. 2017 m. birželio 23 d. Europos Vadovų Taryba16 pabrėžė, kad būtina gerinti duomenų bazių sąveikumą, o 2017 m. gruodžio 12 d. Komisija priėmė reglamento, kuriuo sukuriama ES informacinių sistemų sąveikumo sistema, pasiūlymą17;

Išbraukta.

__________________

 

15 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/

 

16 2017 m. birželio 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos išvados.

 

17 COM(2017) 794 final.

 

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  tam, kad būtų išsaugotas Šengeno erdvės vientisumas ir sustiprintas jos veikimas, valstybės narės nuo 2017 m. balandžio 6 d. privalo vykdyti sistemingas išorės sienas kertančių ES piliečių patikras atitinkamose duomenų bazėse. Be to, Komisija pateikė rekomendaciją valstybėms narėms dėl geresnio policijos patikrinimų ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo naudojimo.

(8)  siekiant išsaugoti Šengeno erdvės vientisumą ir sustiprinti Sąjungos išorės sienų saugumą, be sistemingų į Šengeno erdvę atvykstančių visų trečiųjų šalių piliečių patikrinimų, kurie jau yra atliekami, valstybės narės nuo 2017 m. balandžio 6 d. taip pat privalo vykdyti sistemingas ES išorės sienas kertančių ES piliečių patikras atitinkamose duomenų bazėse. Vis dėlto paaiškėjo, kad kai kuriuose išorės sienų perėjimo punktuose vietoj sistemingų patikrų būtina atlikti tikslines patikras, nes sistemingos patikros daro neproporcingą poveikį tarpvalstybiniam transporto srautui1a;

 

__________________

 

1a 2017 m. balandžio 29 d. Komisijos pareiškimas dėl asmenų srautų prie Slovakijos ir Kroatijos sienų valdymo.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  Komisija taip pat yra pateikusi Rekomendaciją (ES) 2017/18041a valstybėms narėms, kaip geriau vykdyti policijos patikrinimus ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą siekiant apriboti poveikį laisvam judėjimui ir pašalinti grėsmę viešajai tvarkai ar vidaus saugumui. Nepaisant to, kad yra taikomos įvairios priemonės, kai kurios valstybės narės ir toliau vykdo neteisėtą vidaus sienų kontrolę, pažeisdamos pagrindinį Šengeno erdvės principą;

 

__________________

 

1a 2017 m. spalio 3 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2017/1804 dėl Šengeno sienų kodekso nuostatų dėl laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo Šengeno erdvėje įgyvendinimo (OL L 259, 2017 10 7, p. 25).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Sąjungos biudžeto finansinė parama yra būtina Europos integruoto sienų valdymo įgyvendinimui remti, siekiant padėti valstybėms narėms užtikrinti veiksmingą išorės sienų kirtimo valdymą ir spręsti migracijos problemas, taip pat šalinti galimas būsimas grėsmes prie tų sienų ir drauge padėti kovoti su sunkiu tarpvalstybiniu nusikalstamumu, visapusiškai gerbiant pagrindines teises;

(9)  Sąjungos biudžeto finansinė parama yra būtina Europos integruoto sienų valdymo įgyvendinimui remti, siekiant padėti valstybėms narėms užtikrinti veiksmingą išorės sienų kirtimo valdymą, spręsti būsimas problemas prie tų sienų ir drauge padėti kovoti su sunkiu tarpvalstybiniu nusikalstamumu, visapusiškai gerbiant pagrindines teises;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekiant padėti įgyvendinti Europos integruoto sienų valdymo sistemą ir jos sudedamąsias dalis pagal Reglamento (ES) 2016/1624 4 straipsnį – sienų kontrolę, paiešką ir gelbėjimą vykdant sienų stebėjimą, rizikos analizę, valstybių narių bendradarbiavimą (remiamą ir koordinuojamą Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros), tarpžinybinį bendradarbiavimą (įskaitant reguliarų keitimąsi informacija), bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, technines ir operatyvines priemones Šengeno erdvėje, susijusias su sienų kontrole, kuriomis kovojama su neteisėta imigracija ir siekiama geriau kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, naudoti moderniausias technologijas, kokybės kontrolės ir solidarumo mechanizmus, – ir užtikrinti, kad tai taptų tikrove, valstybėms narėms turėtų būti teikiama tinkama Sąjungos finansinė parama;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  kadangi valstybių narių muitinėms teko vis daugiau atsakomybės sričių, kurios dažnai apima saugumo sritį ir yra vykdomos prie išorės sienų, norint užtikrinti vienodą sienų kontrolę ir muitinės tikrinimą prie išorės sienų, reikia užtikrinti tinkamą Sąjungos finansinę paramą valstybėms narėms. Taip ne tik pagerės muitinis tikrinimas, bet ir palengvės teisėta prekyba, todėl muitų sąjunga taps saugesnė ir veiksmingesnė;

(11)  kadangi valstybių narių muitinėms teko vis daugiau atsakomybės sričių, kurios dažnai apima saugumo sritį ir yra vykdomos prie išorės sienų, svarbu skatinti Reglamento (ES) 2016/1624 4 straipsnio e punkte nurodytą tarpžinybinį bendradarbiavimą, įskaitant keitimąsi informacija naudojant esamas keitimosi informacija priemones, kuris yra integruoto sienų valdymo koncepcijos sudedamoji dalis. Sienų kontrolės ir muitinės tikrinimo prie išorės sienų tarpusavio papildomumas užtikrinamas teikiant tinkamą Sąjungos finansinę paramą valstybėms narėms. Taip ne tik pagerės muitinis tikrinimas, visų pirma prekių tikrinimas prie sienų siekiant kovoti su visų formų neteisėta prekyba, ir kova su terorizmu, bet ir palengvės teisėta prekyba ir keliavimas, o muitų sąjunga taps saugesnė ir veiksmingesnė;

 

 

 

 

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  todėl būtina įsteigti fondą, kuris tęs Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 515/201418 įsteigto 2014–2020 m. Vidaus saugumo fondo veiklą, t. y. Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – fondas);

(12)  todėl būtina įsteigti fondą, kuris tęs Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 515/201418 įsteigto 2014–2020 m. Vidaus saugumo fondo veiklą, iš dalies, Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – fondas);

__________________

__________________

18 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143).

18 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  todėl fondą reikėtų steigti kaip išsamią Sąjungos finansinės paramos sienų valdymo ir vizų srityje sistemą, apimančią sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę (toliau – priemonė), nustatomą šiuo reglamentu, ir muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonę, nustatomą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) .../…19. Sistemą turėtų papildyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. .../...20 [Bendrų nuostatų reglamentas], į kurį šiame reglamente turėtų būti daromos nuorodos, kiek tai susiję su pasidalijamojo valdymo taisyklėmis;

(14)  todėl fondą reikėtų steigti kaip išsamią Sąjungos finansinės paramos sienų valdymo ir vizų srityje sistemą, apimančią sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę (toliau – priemonė), nustatomą šiuo reglamentu, ir muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonę. Sistemą turėtų papildyti priemonė, kurioje būtų išdėstytos pasidalijamojo valdymo taisyklės.

__________________

 

19 OL L [..], […], p.

 

20 OL L [..], […], p.

 

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  priemonę reikėtų įgyvendinti visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir principus, laikantis Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis;

(15)  priemonę reikėtų įgyvendinti visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir principus, laikantis Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis, taip pat į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK) ir visų pirma užtikrinant, kad būtų laikomasi negrąžinimo principo, skaidrumo principo, nediskriminavimo principo ir paisoma teisės prašyti tarptautinės apsaugos. Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas pažeidžiamų asmenų, visų pirma vaikų ir nelydimų nepilnamečių, tapatybės nustatymui, skubios pagalbos teikimui jiems ir jų perdavimui apsaugos tarnyboms;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  tokius įsipareigojimus turi ir trečiosios šalys, su kuriomis pagal šią priemonę bendradarbiauja valstybės narės ir Sąjunga;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  priemonė turėtų būti grindžiama rezultatais ir investicijomis, gautomis naudojantis šių ankstesnių priemonių parama: 2007–2013 m. laikotarpio Išorės sienų fondo, įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 574/2007/EB21, taip pat 2014–2020 m. laikotarpio išorės sienų ir vizų priemonės (įtrauktos į Vidaus saugumo fondą), nustatytos Reglamentu (ES) Nr. 515/201422; priemonę reikėtų išplėsti atsižvelgiant į įvykių raidą;

(16)  priemonė turėtų būti grindžiama ankstesnių priemonių rezultatais ir investicijomis: 2007–2013 m. laikotarpio Išorės sienų fondo, įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 574/2007/EB21, taip pat 2014–2020 m. laikotarpio išorės sienų ir vizų priemonės (įtrauktos į Vidaus saugumo fondą), nustatytos Reglamentu (ES) Nr. 515/201422; priemonę reikėtų išplėsti atsižvelgiant į įvykių raidą;

__________________

__________________

21 OL L 144, 2007 6 6, p. 22.

21 OL L 144, 2007 6 6, p. 22.

22 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143).

22 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant užtikrinti vienodą ir aukštos kokybės išorės sienų kontrolę ir palengvinti teisėtą keliavimą per išorės sienas, priemone turėtų būti prisidedama prie Europos integruoto sienų valdymo plėtojimo, kuris apimtų visas priemones, susijusias su politika, teise, sistemingu bendradarbiavimu, naštos pasidalijimu, padėties ir besikeičiančių aplinkybių, susijusių su neteisėtų migrantų sienų kirtimo punktais, vertinimu, darbuotojais, įranga ir technologijomis, kurių bendradarbiaudamos su kitais veikėjais, kaip antai su trečiosiomis šalimis ir kitomis ES įstaigomis, visų pirma Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“), Europolu bei tarptautinėmis organizacijomis, įvairiais lygmenimis imasi valstybės narės ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra;

(17)  siekiant užtikrinti vienodą ir aukštos kokybės išorės sienų kontrolę ir palengvinti teisėtą keliavimą per išorės sienas, priemone turėtų būti prisidedama prie Europos integruoto sienų valdymo plėtojimo, kuris apimtų visas priemones, susijusias su politika, teise, sistemingu bendradarbiavimu, naštos pasidalijimu, padėties ir besikeičiančių aplinkybių, susijusių su neteisėtų migrantų sienų kirtimo punktais, vertinimu, darbuotojais, įranga ir technologijomis, kurių bendradarbiaudamos su kitais veikėjais, kaip antai su kitomis ES įstaigomis, visų pirma Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“), Europolu bei, kai tikslinga, trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, įvairiais lygmenimis imasi valstybės narės ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  priemonė turėtų padėti gerinti vizų duomenų tvarkymo veiksmingumą, kiek tai susiję su saugumo ir neteisėtos migracijos rizikos nustatymu ir vertinimu, taip pat palengvinti vizų procedūras bona fide keliautojams. Visų pirma pagal šią priemonę turėtų būti teikiama finansinė parama, kuria būtų remiamas vizų tvarkymo skaitmeninimas, siekiant vizų prašytojams ir konsulatams užtikrinti greitas, saugias ir klientams palankias vizų procedūras. Priemonė taip pat turėtų padėti užtikrinti platų konsulinį atstovavimą visame pasaulyje. Be to, priemonė turėtų apimti vienodą bendros vizų politikos įgyvendinimą ir jos modernizavimą;

(18)  priemonė turėtų padėti gerinti vizų duomenų tvarkymo veiksmingumą, kiek tai susiję su vizų procedūrų bona fide keliautojams palengvinimu ir su saugumo ir neteisėtos migracijos rizikos nustatymu bei vertinimu. Visų pirma pagal šią priemonę turėtų būti teikiama finansinė parama, kuria būtų remiamas vizų tvarkymo skaitmeninimas, siekiant vizų prašytojams ir konsulatams užtikrinti greitas, saugias ir klientams palankias vizų procedūras. Priemonė taip pat turėtų padėti užtikrinti platų konsulinį atstovavimą visame pasaulyje. Be to, priemonė turėtų apimti vienodą bendros vizų politikos įgyvendinimą ir jos modernizavimą, taip pat pagalbą valstybėms narėms išduodant riboto teritorinio galiojimo vizas dėl humanitarinių priežasčių, nacionaliniais interesais ar dėl tarptautinių įsipareigojimų, asmenims, kuriems taikomos perkėlimo į Sąjungą ar perkėlimo Sąjungoje programos, ir visiškai laikantis Sąjungos vizų acquis;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  pagal priemonę taip pat reikėtų remti su sienų kontrole susijusias priemones, kurių imamasi bendrai integruoto sienų valdymo sistemai plėtoti Šengeno šalių teritorijoje ir kuriomis gerinamas bendras Šengeno erdvės veikimas;

(19)  pagal priemonę taip pat reikėtų remti aiškiai su išorės sienų kontrole susijusias priemones, kurių imamasi bendros integruotos sienų kontrolės sistemai plėtoti Šengeno šalių teritorijoje ir kuriomis gerinamas bendras Šengeno erdvės veikimas;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  siekiant pagerinti išorės sienų valdymą, prisidėti prie neteisėtos migracijos prevencijos, kovos su ja ir aukšto lygio saugumo Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje užtikrinimo, priemone turėtų būti remiamas esamomis arba naujomis IT sistemomis grindžiamų didelės apimties IT sistemų plėtojimas. Ji taip pat turėtų padėti užtikrinti tų ES informacijos sistemų (atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS)23, Vizų informacinės sistemos (VIS)24, Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS)25, EURODAC26, Šengeno informacinės sistemos (SIS)27 ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos, skirtos trečiųjų šalių piliečiams (ECRIS-TCN)28) sąveiką valstybėse narėse, kad šios ES informacinės sistemos ir jų duomenys papildytų vieni kitus. Šia priemone taip pat turėtų būti prisidedama prie būtinų nacionalinio lygmens pokyčių įgyvendinus sąveikumo užtikrinimo komponentus centriniu lygmeniu (Europos paieškos portalas, bendra biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga, bendra tapatybės duomenų saugykla ir daugybinių tapatybių detektorius)29;

(20)  siekiant pagerinti išorės sienų valdymą, sudaryti palankesnes sąlygas teisėtai keliauti, prisidėti prie neteisėto sienos kirtimo prevencijos, kovos su juo ir aukšto lygio saugumo Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje užtikrinimo, priemone turėtų būti remiamas Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintų didelės apimties IT sistemų plėtojimas. Atsižvelgiant į tai, ji taip pat turėtų padėti užtikrinti tų ES informacijos sistemų (atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS)23, Vizų informacinės sistemos (VIS)24, Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS)25, EURODAC26, Šengeno informacinės sistemos (SIS)27 ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos, skirtos trečiųjų šalių piliečiams (ECRIS-TCN)28) sąveikos užtikrinimą valstybėse narėse, kad šios ES informacinės sistemos ir jų duomenys papildytų vieni kitus. Šia priemone taip pat turėtų būti prisidedama prie būtinų nacionalinio lygmens pokyčių įgyvendinus sąveikumo užtikrinimo komponentus centriniu lygmeniu (Europos paieškos portalas, bendra biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga, bendra tapatybės duomenų saugykla ir daugybinių tapatybių detektorius)29;

__________________

__________________

23 2017 m. lapkričio 30 d. Reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 327, 2017 12 9, p. 20).

23 2017 m. lapkričio 30 d. Reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 327, 2017 12 9, p. 20).

24 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60).

24 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60).

25 COM(2016) 731, 2016 m. lapkričio 16 d.

25 COM(2016) 731, 2016 m. lapkričio 16 d.

26 COM(2016) 272 final/2, 2016 m. gegužės 4 d.

26 COM(2016) 272 final/2, 2016 m. gegužės 4 d.

27 COM(2016) 881 final, 882 final ir 883 final, 2016 m. gruodžio 21 d.

27 COM(2016) 0881, COM(2016) 0882 ir COM(2016) 0883, 2016 m. gruodžio 21 d.

28 COM(2017) 344 final, 2017 m. birželio 29 d.

28 COM(2017) 344 final, 2017 m. birželio 29 d.

29 COM(2017) 794 final, 2017 m. gruodžio 12 d.

29 COM(2017) 794 final, 2017 m. gruodžio 12 d.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  priemonė turėtų papildyti ir sustiprinti veiklą, kuria siekiama įgyvendinti Europos integruotą sienų valdymą, atsižvelgiant į valstybių narių ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros, t. y. dviejų Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų ramsčių, bendrą atsakomybę ir solidarumą. Tai visų pirma reiškia, kad valstybės narės, rengdamos savo programas, turėtų atsižvelgti į analitines priemones ir veiklos bei technines gaires, kurias parengė Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, taip pat į jos parengtą mokymo programą, pavyzdžiui, bendrąją pagrindinę sienos apsaugos pareigūnų mokymo programą, įskaitant jos komponentus, susijusius su pagrindinėmis teisėmis ir galimybėmis gauti tarptautinę apsaugą. Tam, kad būtų užtikrintas Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros užduoties ir valstybių narių pareigos vykdyti išorės sienų kontrolę tarpusavio papildomumas ir nuoseklumas ir būtų išvengta neveiksmingo lėšų panaudojimo, Komisija turėtų konsultuotis su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra valstybių narių pateiktų nacionalinių programų projektų klausimais, kiek jie priklauso agentūros kompetencijai, ir visų pirma veiklos, finansuojamos teikiant veiklos paramą, klausimais;

(21)  priemonė turėtų papildyti ir sustiprinti veiklą įgyvendinant Europos integruotą sienų valdymą, atsižvelgiant į valstybių narių ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros, t. y. dviejų Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų ramsčių, bendrą atsakomybę ir solidarumą. Tai visų pirma reiškia, kad valstybės narės, rengdamos savo nacionalines programas, turėtų atsižvelgti į analitines priemones, veiklos ir technines gaires, kurias parengė Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, ir į jos parengtą mokymo programą, pavyzdžiui, bendrąją pagrindinę sienos apsaugos pareigūnų mokymo programą, įskaitant jos komponentus, susijusius su pagrindinėmis teisėmis ir galimybėmis gauti tarptautinę apsaugą. Tam, kad būtų užtikrintas Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros užduočių ir valstybių narių pareigos vykdyti išorės sienų kontrolę tarpusavio papildomumas ir nuoseklumas ir būtų išvengta neveiksmingo lėšų panaudojimo, Komisija turėtų konsultuotis su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra valstybių narių pateiktų nacionalinių programų projektų klausimais, kiek jie priklauso agentūros kompetencijai, ir visų pirma veiklos, finansuojamos teikiant veiklos paramą, klausimais. Komisija taip pat turėtų užtikrinti, kad pradedant rengti valstybių narių nacionalines programas, šiame procese dalyvautų „eu-LISA“, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir bet kuri kita atitinkama Sąjungos agentūra ar įstaiga, kiek jis priklauso agentūrų kompetencijai;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  priemone turėtų būti remiamas migrantų antplūdžio valdymo požiūrio įgyvendinimas, kaip nurodyta Komisijos komunikate „Europos migracijos darbotvarkė“, kuriam pritarė 2015 m. birželio 25–26 d. Europos Vadovų Taryba30. Pagal migrantų antplūdžio valdymo požiūrį teikiama operatyvinė parama valstybėms narėms, kurias paveikė neproporcinga migracijos našta prie Sąjungos išorės sienų. Požiūris padeda teikti integruotą, visapusišką ir tikslinę paramą vadovaujantis solidarumo ir bendros atsakomybės principais ir drauge išsaugoti Šengeno erdvės vientisumą;

(22)  atsižvelgiant į paveiktų valstybių narių prašymą, priemone turėtų būti remiamas migrantų antplūdžio valdymo požiūrio įgyvendinimas, kaip nurodyta Komisijos komunikate „Europos migracijos darbotvarkė“, kuriam pritarė 2015 m. birželio 25–26 d. Europos Vadovų Taryba30. Pagal migrantų antplūdžio valdymo požiūrį teikiama operatyvinė parama valstybėms narėms, kurios patiria ekstremalią situaciją. Požiūris padeda teikti integruotą, visapusišką ir tikslinę paramą vadovaujantis solidarumo ir bendros atsakomybės principais, suteikiančią galimybę humaniškai ir veiksmingai elgtis su daugybe prie Sąjungos išorės sienų atvykstančių asmenų, ir drauge išsaugoti Šengeno erdvės vientisumą;

__________________

 

30 EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

 

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  siekiant solidarumo visoje Šengeno erdvėje ir atsižvelgiant į bendrą atsakomybę už Sąjungos išorės sienų apsaugą tais atvejais, kai nustatoma trūkumų arba rizika, visų pirma atlikus Šengeno acquis taikymo vertinimą pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1053/201331, atitinkama valstybė narė turėtų tinkamai spręsti atitinkamą klausimą ir naudodama savo programos išteklius įgyvendinti pagal tą reglamentą priimtas rekomendacijas, atsižvelgdama į Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros atliktus pažeidžiamumo vertinimus pagal Reglamento (ES) 2016/1624 13 straipsnį;

(23)  siekiant solidarumo Šengeno erdvėje ir visoje Sąjungoje ir atsižvelgiant į bendrą atsakomybę už Sąjungos išorės sienų apsaugą tais atvejais, kai nustatoma trūkumų arba rizika, visų pirma atlikus Šengeno acquis taikymo vertinimą pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1053/201331, atitinkama valstybė narė turėtų tinkamai spręsti atitinkamą klausimą ir naudodama savo programos išteklius įgyvendinti pagal tą reglamentą priimtas rekomendacijas, atsižvelgdama į Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros atliktus pažeidžiamumo vertinimus pagal Reglamento (ES) 2016/1624 13 straipsnį;

_________________

_________________

31 2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas (OL L 295, 2013 11 6, p. 27).

31 2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas (OL L 295, 2013 11 6, p. 27).

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  priemone reikėtų išreikšti solidarumą ir bendrą atsakomybę teikiant finansinę paramą valstybėms narėms, taikančioms visas Šengeno išorės sienų ir vizų nuostatas, ir valstybėms narėms, kurios rengiasi visateisiškai dalyvauti Šengeno sistemoje, ir šia priemone valstybės narės turėtų naudotis siekdamos Sąjungos bendros išorės sienų valdymo politikos interesų;

(24)  priemone reikėtų teikti finansinę paramą valstybėms narėms, taikančioms visas Šengeno išorės sienų ir vizų nuostatas, ir valstybėms narėms, kurios rengiasi visateisiškai dalyvauti Šengeno sistemoje, ir šia priemone valstybės narės turėtų naudotis siekdamos Sąjungos bendros išorės sienų valdymo politikos interesų;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  siekdamos prisidėti prie priemonės politikos tikslo įgyvendinimo, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų programomis būtų atsižvelgiama į konkrečius priemonės tikslus, kad pasirinkti prioritetai atitiktų sutartus ES prioritetus ir II priede nustatytas įgyvendinimo priemones ir kad išteklių paskirstymas tarp tikslų ir veiksmų būtų proporcingas spręstiniems uždaviniams ir tenkintiniems poreikiams;

(26)  siekdamos prisidėti prie priemonės politikos tikslo įgyvendinimo, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų programomis būtų atsižvelgiama į konkrečius priemonės tikslus, kad pasirinkti prioritetai atitiktų sutartus ES prioritetus ir II priede nustatytas įgyvendinimo priemones ir kad tinkamų išteklių paskirstymas tarp tikslų ir veiksmų būtų proporcingas spręstinoms problemoms ir tenkintiniems poreikiams. Atsižvelgiant į tai, svarbu užtikrinti teisingą ir skaidrų išteklių paskirstymą konkretiems priemonės tikslams. Taip pat tikslinga užtikrinti minimalų konkretaus tikslo remti vizų politiką įgyvendinimo išlaidų lygį, neatsižvelgiant į tai, ar priemonėms taikomas tiesioginis arba netiesioginis valdymas, ar pasidalijamasis valdymas;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  sienų stebėjimas jūroje laikomas viena iš pakrančių apsaugos funkcijų, vykdomų Sąjungos jūrų srityje. Pakrančių apsaugos funkcijas vykdančios nacionalinės institucijos taip pat atsako už įvairias užduotis, kurios gali apimti, be kita ko, saugią laivybą, jūrų ir bendrą saugumą, paiešką ir gelbėjimą, sienų kontrolę, žuvininkystės kontrolę, muitinį tikrinimą, bendrąją teisėsaugą ir aplinkos apsaugą. Dėl plačios jų taikymo srities pakrančių apsaugos funkcijos priklauso skirtingoms Sąjungos politikos kryptims, taigi tam, kad rezultatai būtų efektyvesni ir veiksmingesni, reikia siekti sąveikos;

(31)  sienų stebėjimas jūroje laikomas viena iš pakrančių apsaugos funkcijų, vykdomų Sąjungos jūrų srityje. Pakrančių apsaugos funkcijas vykdančios nacionalinės institucijos taip pat atsako už įvairias užduotis, kurios gali apimti, be kita ko, saugią laivybą, jūrų saugumą, paiešką ir gelbėjimą, sienų kontrolę, žuvininkystės kontrolę, muitinį tikrinimą, bendrąją teisėsaugą ir aplinkos apsaugą. Dėl plačios jų taikymo srities pakrančių apsaugos funkcijos priklauso skirtingoms Sąjungos politikos kryptims, taigi tam, kad rezultatai būtų efektyvesni ir veiksmingesni, reikia siekti sąveikos;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31a)  valstybės narės, įgyvendindamos pagal priemonę finansuojamus veiksmus, susijusius su jūrų sienų stebėjimu, ypatingą dėmesį turėtų skirti savo įsipareigojimams pagal tarptautinę jūrų teisę padėti nelaimės ištiktiems žmonėms. Todėl pagal priemonę remiama įranga ir sistemos turėtų būti naudojamos paieškos ir gelbėjimo operacijoms, kurių gali prireikti vykdant jūrų sienų stebėjimo operacijas, taigi tokiu būdu būtų padedama apsaugoti ir išgelbėti migrantų gyvybes;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  siekiant padidinti papildomumą ir sustiprinti jūrinės veiklos suderinamumą, taip pat išvengti pastangų dubliavimo ir sumažinti biudžeto suvaržymus tokioje daug išlaidų reikalaujančioje veiklos srityje kaip jūrų sritis, priemone turėtų būti remiami kompleksiniai jūriniai veiksmai, kurių pagrindinis tikslas yra sienų priežiūra, tačiau drauge būtų galima siekti ir kitų tikslų;

(33)  siekiant padidinti papildomumą ir sustiprinti jūrinės veiklos suderinamumą, taip pat išvengti pastangų dubliavimo ir sumažinti biudžeto suvaržymus tokioje daug išlaidų reikalaujančioje veiklos srityje kaip jūrų sritis, priemone turėtų būti remiami kompleksiniai jūriniai veiksmai, kurių pagrindinis tikslas yra sienų priežiūra, tačiau drauge būtų galima siekti ir kitų su pagrindiniais tikslais susijusių tikslų, pavyzdžiui, kovoti su neteisėtu žmonių gabenimu;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  pagal priemonę remiamos trečiosiose šalyse vykdomos ir su jomis susijusios priemonės turėtų būti įgyvendinamos užtikrinant visapusišką sąveiką ir nuoseklumą su kitais veiksmais, kurių imamasi už Sąjungos ribų ir kurie remiami pagal Sąjungos išorės finansavimo priemones, ir turėtų šiuos veiksmus papildyti. Visų pirma vykdant tokius veiksmus turėtų būti siekiama visiško suderinamumo su Sąjungos išorės veiksmais bei jos užsienio politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais ir bendraisiais tikslais. Kiek tai susiję su išorės aspektu, priemone turėtų būti remiamas glaudesnis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir stiprinami esminiai jų sienų stebėjimo ir sienų valdymo gebėjimų aspektai srityse, kurios svarbios Sąjungos migracijos politikai ir Sąjungos saugumo tikslams;

(34)  Pagrindinė šios priemonės paskirtis turėtų būti remti integruotą sienų valdymą prie Sąjungos išorės sienų ir bendrą vizų politiką. Tačiau pagal priemonę, laikantis nustatytų ribų ir taikant atitinkamas apsaugos priemones, galėtų būti remiamos kai kurios trečiosiose šalyse vykdomos ir su jomis susijusios priemonės. Tos priemonės turėtų būti įgyvendinamos užtikrinant visapusišką sąveiką ir nuoseklumą su kitais veiksmais, kurių imamasi už Sąjungos ribų ir kurie remiami pagal Sąjungos išorės finansavimo priemones, ir turėtų šiuos veiksmus papildyti. Visų pirma vykdant tokius veiksmus turėtų būti siekiama visiško suderinamumo su Sąjungos išorės veiksmais bei jos užsienio politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais ir bendraisiais tikslais;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a)  Komisija turėtų skirti ypatingą dėmesį su trečiosiomis šalimis susijusių veiksmų ir programų vertinimui;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  daugiausia Sąjungos biudžeto lėšų reikėtų skirti veiklai tais atvejais, kai Sąjungos masto intervencija naudingesnė už vienų valstybių narių veiksmus. Sąjunga užima geresnę nei valstybės narės poziciją nustatyti Sąjungos solidarumo sienų kontrolės, vizų politikos ir migracijos srautų valdymo srityje pagrindą ir sukurti bendrų IT sistemų, kuriomis grindžiama ta politika, plėtojimo platformą, todėl pagal šį reglamentą teikiama finansinė parama padės visų pirma stiprinti nacionalinius ir Sąjungos gebėjimus tose srityse;

(35)  daugiausia Sąjungos biudžeto lėšų reikėtų skirti veiklai tais atvejais, kai Sąjungos masto intervencija naudingesnė už vienų valstybių narių veiksmus. Sąjunga užima geresnę nei valstybės narės poziciją nustatyti Sąjungos solidarumo sienų valdymo ir vizų politikos srityje pagrindą ir sukurti bendrų IT sistemų, kuriomis grindžiama ta politika, plėtojimo platformą, todėl pagal šį reglamentą teikiama finansinė parama padės visų pirma stiprinti nacionalinius ir Sąjungos gebėjimus tose srityse;

Pagrindimas

Migracijos klausimai finansuojami pagal atskirą priemonę.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  gali būti laikoma, kad valstybė narė nesilaiko atitinkamo Sąjungos acquis, be kita ko, kiek tai susiję su veiklos paramos naudojimu pagal šią priemonę, jei ji neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Sutartis sienų valdymo ir vizų srityse, jei kyla akivaizdus pavojus, kad valstybė narė, įgyvendindama sienų valdymo ir vizų acquis, gali gerokai pažeisti Sąjungos vertybes, arba jei vertinimo ataskaitoje pagal Šengeno acquis taikymo vertinimo ir stebėjimo mechanizmą atitinkamose srityse nustatyta trūkumų;

(36)  gali būti laikoma, kad valstybė narė nesilaiko atitinkamo Sąjungos acquis, be kita ko, kiek tai susiję su veiklos paramos naudojimu pagal šią priemonę, jei ji neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Sutartis sienų valdymo ir vizų srityse, jei kyla akivaizdus pavojus, kad valstybė narė, įgyvendindama sienų valdymo ir vizų acquis, gali gerokai pažeisti Sąjungos vertybes, jei vertinimo ataskaitoje pagal Šengeno acquis taikymo vertinimo ir stebėjimo mechanizmą atitinkamose srityse nustatyta trūkumų arba jei bendradarbiaudama su trečiąja šalimi, valstybė narė finansavo ir vykdė su ja bendrus veiksmus, dėl kurių buvo padaryti pagrindinių teisių pažeidimai, nustatyti taikant vertinimo ir stebėjimo mechanizmą;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti tikslai, priemonė turėtų atitikti didesnio lankstumo ir supaprastinimo poreikį, kartu turėtų būti laikomasi nuspėjamumo reikalavimų ir užtikrinamas teisingas ir skaidrus išteklių paskirstymas;

(37)  kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti tikslai, priemone turėtų būti užtikrinamas teisingas ir skaidrus išteklių paskirstymas. Taikant ją, nuspėjamumo skirstant finansavimą poreikis turėtų būti derinamas su didesnio lankstumo ir supaprastinimo poreikiu. Siekiant įvykdyti finansavimo skaidrumo reikalavimą, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų skelbti informaciją apie teminės priemonės metinių ir daugiamečių programų rengimą. Įgyvendinant priemonę reikėtų vadovautis išlaidų veiksmingumo, efektyvumo ir kokybės principais. Be to, priemonės įgyvendinimas turėtų būti kuo patogesnis naudotojams;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  šiame reglamente turėtų būti nustatytos pradinės sumos, skirtos valstybių narių programoms, apskaičiuotos pagal I priede nustatytus kriterijus, atspindinčios sausumos ir jūrų sienų ruožų ilgį ir grėsmės lygius, darbo krūvį oro uostuose ir konsulatuose bei konsulatų skaičių;

(38)  šiame reglamente turėtų būti nustatytos pradinės sumos, skirtos valstybių narių programoms, apskaičiuotos pagal I priede nustatytus kriterijus, atspindinčios sausumos ir jūrų sienų ruožų ilgį ir poveikio lygius, remiantis naujausiais ir istoriniais duomenimis, darbo krūvį oro uostuose ir konsulatuose bei konsulatų skaičių;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(39a)  norint įvertinti programų veiksmingumą ir Sąjungos pridėtinę vertę, išspręsti problemas, atsiradusias per pirmąjį etapą, ir užtikrinti skaidrią vykdymo apžvalgą, turėtų būti atliekama laikotarpio vidurio peržiūra;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  kadangi sienų valdymo ir vizų srities uždaviniai nuolat kinta, finansavimo paskirstymą reikia pritaikyti atsižvelgiant į migracijos srautų pokyčius, spaudimą prie sienų ir saugumo grėsmes ir finansavimą reikia skirti prioritetams, kurie teikia didžiausios Sąjungos pridėtinės vertės. Siekiant tenkinti neatidėliotinus poreikius, atsižvelgiant į politikos ir Sąjungos prioritetų pokyčius, taip pat norint nukreipti finansavimą į veiksmus, teikiančius didelę Sąjungos pridėtinę vertę, dalis finansavimo bus periodiškai skiriama konkretiems veiksmams, Sąjungos veiksmams ir pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju pagal teminę priemonę;

(40)  kadangi sienų valdymo ir vizų srities problemos nuolat kinta, finansavimo paskirstymą reikia pritaikyti atsižvelgiant į prioritetų vizų politikos ir sienų valdymo srityje pokyčius, kuriuos lėmė, be kita ko, didesnis spaudimas prie sienų, ir finansavimą reikia skirti prioritetams, kurie teikia didžiausią Sąjungos pridėtinę vertę. Siekiant tenkinti neatidėliotinus poreikius, atsižvelgiant į politikos ir Sąjungos prioritetų pokyčius, taip pat norint nukreipti finansavimą į veiksmus, teikiančius didelę Sąjungos pridėtinę vertę, dalis finansavimo bus periodiškai skiriama konkretiems veiksmams, Sąjungos veiksmams ir pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju pagal teminę priemonę;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  priemonė turėtų padėti remti veiklos išlaidas, susijusias su sienų kontrole, bendra vizų politika ir didelės apimties IT sistemomis, todėl turėtų suteikti valstybėms narėms galimybę išlaikyti gebėjimus, kurie yra itin svarbūs visai Sąjungai. Tokią paramą sudaro visų konkrečių išlaidų, susijusių su priemonės tikslų įgyvendinimu, padengimas, ir ji turėtų būti sudėtinė valstybių narių programų dalis;

(42)  priemonė tam tikru nustatytu mastu turėtų padėti remti veiklos išlaidas, susijusias su sienų kontrole, bendra vizų politika ir didelės apimties IT sistemomis, todėl turėtų suteikti valstybėms narėms galimybę išlaikyti gebėjimus, kurie yra itin svarbūs visai Sąjungai. Tokią paramą sudaro visų konkrečių išlaidų, susijusių su priemonės tikslų įgyvendinimu, padengimas, ir ji turėtų būti sudėtinė valstybių narių programų dalis;

Pagrindimas

Parama veiklos išlaidoms turėtų būti ribota, nes tokios išlaidos paprastai finansuojamos nacionalinio biudžeto lėšomis ir neturi jokios ES pridėtinės vertės.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  be jų pradinių asignavimų, dalis pagal šią priemonę teikiamų išteklių taip pat galėtų būti skiriama valstybių narių programoms, kuriomis siekiama įgyvendinti konkrečius veiksmus. Šie konkretūs veiksmai turėtų būti nustatyti Sąjungos lygmeniu ir turėtų būti susiję su veiksmais, kuriems reikia bendradarbiavimo pastangų, arba veiksmais, kurių reikia siekiant reaguoti į pokyčius Sąjungoje, dėl kurių vienai ar kelioms valstybėms narėms reikia papildomo finansavimo. Tai, pavyzdžiui, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros veiklai vykdyti reikalingos techninės įrangos pirkimas pagal valstybių narių nacionalines programas, prašymų išduoti vizą tvarkymo modernizavimas, naujų didelės apimties IT sistemų kūrimas ir tų sistemų sąveikumo užtikrinimas. Šiuos konkrečius veiksmus Komisija nustatys savo darbo programose;

(43)  be jų pradinių asignavimų, dalis pagal šią priemonę teikiamų išteklių taip pat galėtų būti skiriama valstybių narių programoms, kuriomis siekiama įgyvendinti konkrečius veiksmus. Šie konkretūs veiksmai turėtų būti nustatyti Sąjungos lygmeniu ir turėtų būti susiję su Sąjungos pridėtinę vertę teikiančiais veiksmais, kuriems reikia valstybių narių bendradarbiavimo pastangų, arba veiksmais, kurių reikia siekiant reaguoti į pokyčius Sąjungoje, dėl kurių vienai ar kelioms valstybėms narėms reikia papildomo finansavimo. Tai, pavyzdžiui, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros veiklai vykdyti reikalingos techninės įrangos pirkimas pagal valstybių narių nacionalines programas, prašymų išduoti vizą tvarkymo modernizavimas, naujų didelės apimties IT sistemų kūrimas ir tų sistemų sąveikumo užtikrinimas. Šiuos konkrečius veiksmus Komisija nustatys savo darbo programose, kurios turėtų būti tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45)  siekiant sustiprinti Sąjungos pajėgumus nedelsiant spręsti nenumatyto arba neproporcingo migracijos spaudimo problemą, visų pirma tuose sienos ruožuose, kuriuose pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1052/201338 nustatyta, kad problema kelia grėsmę visos Šengeno erdvės veikimui, taip pat valstybių narių konsulatų vizų skyriuose daromo spaudimo problemą arba šalinti pavojų sienų saugumui, turėtų būti įmanoma teikti pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju pagal šiame reglamente nustatytą sistemą;

(45)  siekiant sustiprinti Sąjungos pajėgumus ekstremaliosios situacijos atveju nedelsiant reaguoti į nenumatytus, būtinus ir konkrečius poreikius, visų pirma tuose sienos ruožuose, kuriuose pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1052/201338 nustatyta, kad problema kelia grėsmę visos Šengeno erdvės veikimui, taip pat valstybių narių konsulatų vizų skyriuose daromo spaudimo problemą arba šalinti pavojų sienų saugumui, ši priemonė turėtų būti naudojama finansinei paramai teikti pagal šiame reglamente nustatytą sistemą tik kraštutiniu atveju;

__________________

__________________

38 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013, kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (Eurosur) (OL L 295, 2013 11 6, p. 11).

38 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013, kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (Eurosur) (OL L 295, 2013 11 6, p. 11).

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(45a)  migracija ir tai, kad išorės sienas kerta daugybė trečiųjų šalių piliečių, savaime neturėtų būti laikoma grėsme viešajai politikai ar vidaus saugumui ir savaime neturėtų būti pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju teikimo pagal šią priemone priežastimi;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  šios priemonės politikos tikslo taip pat bus siekiama finansinėmis priemonėmis ir biudžeto garantijomis pagal fondo „InvestEU“ [...] politikos finansavimo kryptį (-s). Finansinė parama turėtų būti proporcingai naudojama rinkos nepakankamumo arba neoptimalaus investavimo problemoms spręsti ir veiksmais neturėtų būti dubliuojamas arba išstumiamas privatus finansavimas arba iškraipoma konkurencija vidaus rinkoje. Veiksmai turėtų teikti aiškią Europos pridėtinę vertę;

Išbraukta.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49)  siekiant įgyvendinti veiksmus pagal pasidalijamojo valdymo principą, priemonė turėtų būti nuoseklios sistemos, kurią sudaro šis reglamentas, Finansinis reglamentas ir Reglamentas (ES) Nr. .../... [BNR], dalis;

(49)  siekiant įgyvendinti veiksmus pagal pasidalijamojo valdymo principą, priemonė turėtų būti nuoseklios sistemos, kurią sudaro šis reglamentas, Finansinis reglamentas ir priemonė, kuria nustatomos bendros pasidalijamojo valdymo nuostatos; Normų konkurencijos atveju, šis reglamentas turėtų būti viršesnis už bendrąsias nuostatas;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(52)  pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... [naujasis Finansinis reglamentas]41, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201342, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9543, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9644 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193945 Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir prireikus administracinių sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos veikos atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137146, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšų, turi visapusiškai bendradarbiauti siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises;

(52)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201342, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9543, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9644 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193945 Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir prireikus administracinių sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos nusikalstamos veikos atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137146, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšų, turi visapusiškai bendradarbiauti siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises; Su priemone susijusių pažeidimų arba sukčiavimo tyrimų rezultatai turėtų būti prieinami Europos Parlamentui;

__________________

__________________

41 OL C […], […], p. […].

 

42 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

42 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

43 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

43 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

44 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

44 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

45 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

45 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

46 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1939 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

46 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1939 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55)  pagal SESV 349 straipsnį ir remdamosi Komisijos komunikatu „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“, kurį Taryba patvirtino savo 2018 m. balandžio 12 d. išvadose, atitinkamos valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų nacionalinėmis programomis būtų atsižvelgiama į atokiausiuose regionuose kylančias grėsmes. Priemonė padeda šioms valstybėms narėms gauti tinkamų išteklių ir prireikus padėti atokiausiems regionams;

(55)  pagal SESV 349 straipsnį ir remdamosi Komisijos komunikatu „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“, kurį Taryba patvirtino savo 2018 m. balandžio 12 d. išvadose, atitinkamos valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų nacionalinėmis programomis būtų atsižvelgiama į atokiausiuose regionuose kylančias grėsmes, tokias kaip sienų stebėjimas, neproporcingas žmonių antplūdis ar Europos informacinių sistemų naudojimas. Priemonė padeda šioms valstybėms narėms gauti tinkamų išteklių ir padėti atokiausiems regionams, atsižvelgiant į tokius ypatumus;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(56)  remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros48 22 ir 23 dalimis, priemonę reikia vertinti remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu vengiant pernelyg didelio reguliavimo ir administracinės naštos, tenkančios visų pirma valstybėms narėms. Prireikus į šiuos reikalavimus gali būti įtraukti išmatuojami rodikliai, kuriais remiantis vertinamas priemonės poveikis vietoje. Norint įvertinti priemonės laimėjimus, reikėtų nustatyti su kiekvienu priemonės konkrečiu tikslu susijusius rodiklius ir susijusias siektinas reikšmes;

(56)  remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros48 22 ir 23 dalimis, priemonę reikia vertinti remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu vengiant pernelyg didelio reguliavimo ir administracinės naštos, tenkančios visų pirma valstybėms narėms. Prireikus į šiuos reikalavimus gali būti įtraukti išmatuojami rodikliai, įskaitant kokybinius ir kiekybinius rodiklius, kuriais remiantis vertinamas priemonės poveikis vietoje. Norint įvertinti priemonės laimėjimus, reikėtų nustatyti su kiekvienu priemonės konkrečiu tikslu susijusius rodiklius ir susijusias siektinas reikšmes;

__________________

__________________

48 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros; OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14.

48 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros; OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(58)  atsižvelgdamos į rodiklius ir finansines ataskaitas, Komisija ir valstybės narės turėtų stebėti priemonės įgyvendinimą pagal atitinkamas Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] ir šio reglamento nuostatas;

(58)  Komisija turėtų kasmet pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai priimtų metinių veiklos rezultatų ataskaitų santrauką. Gavusi prašymą, Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai visą metinių veiklos rezultatų ataskaitų tekstą;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

58 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(58a)  svarbu užtikrinti patikimą finansų valdymą ir teisinį tikrumą pereinamuoju laikotarpiu ir kol bus įgyvendinama priemonė. Veiksmai, kurių imtasi 2014–2020 m. laikotarpiu, neturėtų būti nutraukiami pereinamuoju laikotarpiu;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(60)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201150. Nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktams, kuriais nustatomos bendros valstybių narių pareigos, visų pirma teikti informaciją Komisijai, o patariamoji procedūra turėtų būti taikoma priimant įgyvendinimo aktus, susijusius su informacijos teikimo Komisijai pagal programavimo ir ataskaitų teikimo tvarką sąlygomis, atsižvelgiant į visiškai techninį jų pobūdį;

(60)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201150. Patariamoji procedūra turėtų būti taikoma priimant įgyvendinimo aktus, susijusius su informacijos teikimo Komisijai pagal programavimo ir ataskaitų teikimo tvarką sąlygomis, atsižvelgiant į visiškai techninį jų pobūdį;

__________________

__________________

50 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

50 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu nustatoma sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė (toliau – priemonė), kuri įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – fondas).

1.  Šiuo reglamentu nustatoma sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė (toliau – priemonė), kuri įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – fondas) laikotarpiui nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šiuo reglamentu kartu su Reglamentu (ES) Nr. .../... [Muitinio tikrinimo įrangos fondas], kuriuo kaip [Integruoto sienų valdymo fondo] dalis nustatoma muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonė, įsteigiamas fondas.

Išbraukta.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jame nustatomi priemonės tikslai, 2021–2027 m. biudžetas, Sąjungos finansavimo formos ir tokio finansavimo teikimo taisyklės.

3.  Šiame reglamente nustatomi priemonės tikslai, konkretūs tikslai ir priemonės šiems konkretiems tikslams pasiekti, 2021–2027 m. biudžetas, Sąjungos finansavimo formos ir tokio finansavimo teikimo taisyklės.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  derinimo operacija – Sąjungos biudžeto lėšomis remiami veiksmai, įskaitant atliekamus derinimo priemonėmis pagal Finansinio reglamento 2 straipsnio 6 punktą, kuriais negrąžintinos paramos formos ir (arba) Sąjungos biudžeto finansinės priemonės derinamos su plėtros ar kitų viešųjų finansų įstaigų, taip pat komercinių finansų įstaigų ir investuotojų teikiamos grąžintinos paramos formomis;

Išbraukta.

Pagrindimas

Neaišku, kokią pridėtinę vertę derinimo operacijos teiktų sienų valdymo ir vizų politikos srityje. Visų pirma neaišku, kokiems veiksmams ir pagal kokias sąlygas tokios operacijos būtų taikomos. Sąjungos politika sienų valdymo ir vizų politikos srityje neturėtų priklausyti nuo privačiojo sektoriaus investicijų.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  išorės sienos – valstybių narių sienos: sausumos sienos, įskaitant upių ir ežerų sienas, jūrų sienos ir oro uostai, upių uostai, jūrų uostai bei ežerų uostai, kuriems taikomos Sąjungos teisės nuostatos dėl išorės sienų kirtimo, taip pat vidaus sienos, kurių kontrolė dar nepanaikinta;

4)  išorės sienos – valstybių narių išorės sienos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 399/2016 2 straipsnio 2 punkte: sausumos sienos, įskaitant upių ir ežerų sienas, jūrų sienos ir oro uostai, upių uostai, jūrų uostai bei ežerų uostai, kuriems taikomos Sąjungos teisės nuostatos dėl išorės sienų kirtimo, taip pat vidaus sienos, kurių kontrolė dar nepanaikinta;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priemonės, kuri įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą, politikos tikslas – užtikrinti tvirtą ir veiksmingą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, išlaikant laisvą asmenų judėjimą joje ir visapusiškai laikantis Sąjungos įsipareigojimų dėl pagrindinių teisių ir taip padedant užtikrinti aukštą saugumo lygį Sąjungoje.

1.  Priemonės, kuri įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą, politikos tikslas – užtikrinti veiksmingą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, išlaikant laisvą asmenų judėjimą joje ir visapusiškai laikantis Sąjungos acquis ir Sąjungos bei jos valstybių narių įsipareigojimų pagal tarptautines priemones, kurių dokumentus jos yra pasirašiusios.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  remti veiksmingą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų vykdomą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, už kurį bendrai atsakingos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, siekiant palengvinti teisėtą sienos kirtimą, užkirsti kelią neteisėtai imigracijai bei tarpvalstybiniam nusikalstamumui ir juos identifikuoti ir veiksmingai valdyti migracijos srautus;

a)  remti veiksmingą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų vykdomą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, už kurį bendrai atsakingos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, siekiant palengvinti teisėtą sienos kirtimą, užkirsti kelią neteisėtai imigracijai bei tarpvalstybiniam nusikalstamumui bei juos nustatyti ir veiksmingai valdyti migracijos srautus:

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remti bendrą vizų politiką, siekiant palengvinti teisėtą keliavimą ir užkirsti kelią migracijos bei saugumo rizikai.

b)  remti bendrą vizų politiką, siekiant užtikrinti labiau suderintą valstybių narių požiūrį į vizų išdavimą, palengvinti teisėtą keliavimą ir sumažinti saugumo riziką.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Nediskriminavimas ir pagarba pagrindinėms teisėms

 

Priemonė įgyvendinama visapusiškai laikantis teisių ir principų, įtvirtintų Sąjungos acquis, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, ir su pagrindinėmis teisėmis susijusių Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų, visų pirma užtikrinant, kad būtų laikomasi nediskriminavimo ir negrąžinimo principų.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekiant 3 straipsnyje nurodytų tikslų ir laikantis II priede išvardytų įgyvendinimo priemonių pagal šią priemonę visų pirma remiami III priede išvardyti veiksmai.

1.  Laikantis II priede išvardytų įgyvendinimo priemonių pagal šią priemonę remiami veiksmai, padedantys siekti 3 straipsnyje nurodytų tikslų ir visų pirma III priede išvardyti veiksmai.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekiant šio reglamento tikslų pagal priemonę gali būti remiami III priede nurodytus Sąjungos prioritetus atitinkantys veiksmai, susiję su trečiosiomis šalimis, ir prireikus trečiosiose šalyse pagal 5 straipsnį.

2.  Siekiant 3 straipsnyje nurodytų tikslų pagal priemonę išskirtiniais atvejais tam tikru nustatytu mastu ir taikant atitinkamas apsaugos priemones gali būti remiami III priede nurodyti veiksmai, susiję su trečiosiomis šalimis, ir trečiosiose šalyse pagal 5 straipsnį.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Visa finansavimo suma, pagal 8 straipsnį skiriama veiksmams trečiosiose šalyse arba su jomis susijusiems veiksmams remti pagal teminę priemonę, neviršija 4 proc. visos teminei priemonei pagal 7 straipsnio 2 dalies b punktą skiriamos sumos.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Visa finansavimo suma, pagal 12 straipsnį skiriama kiekvienai valstybei narei veiksmams trečiosiose šalyse arba su jomis susijusiems veiksmams remti pagal valstybių narių programas, neviršija 4 proc. visos pagal 7 straipsnio 2 dalies a punktą, 10 straipsnio 1 punktą ir I priedą valstybei narei skiriamos sumos.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Ekstremaliosios situacijos atveju šioje dalyje nurodyti veiksmai, kurie nėra tinkami finansuoti, gali būti laikomi tinkamais finansuoti.

  Ekstremaliosios situacijos atveju, kaip nurodyta 23 straipsnyje, šioje dalyje nurodyti veiksmai, kurie nėra tinkami finansuoti, gali būti laikomi tinkamais finansuoti.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  darbo programoje nurodytoje trečiojoje šalyje toje programoje nustatytomis sąlygomis;

ii)  darbo programoje nurodytoje trečiojoje šalyje toje programoje nustatytomis sąlygomis, jei laikomasi sąlygos, kad visais tos trečiosios šalies arba su ja susijusiais veiksmais visapusiškai paisoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų teisių ir principų ir Sąjungos bei valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Trečiojoje šalyje įsisteigę teisės subjektai išimties tvarka atitinka dalyvavimo reikalavimus, jei to reikia tam tikro veiksmo tikslams pasiekti.

3.  Trečiojoje šalyje įsisteigę teisės subjektai išimties tvarka atitinka dalyvavimo reikalavimus, jei to reikia tam tikro veiksmo tikslams pasiekti ir jei yra visapusiškai laikomasi Sąjungos acquis bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Reikalavimus atitinka teisės subjektai, dalyvaujantys kaip konsorciumai, kuriuos sudaro mažiausiai du nepriklausomi subjektai, įsisteigę skirtingose valstybėse narėse arba su tomis valstybėmis susijusiose užjūrio šalyse ar teritorijose arba trečiosiose šalyse.

4.  Reikalavimus atitinka teisės subjektai, dalyvaujantys kaip konsorciumai, kuriuos sudaro mažiausiai du nepriklausomi subjektai, įsisteigę skirtingose valstybėse narėse arba su tomis valstybėmis susijusiose užjūrio šalyse ar teritorijose. Kai konsorciumą sudarančios tarptautinės organizacijos yra įsisteigusios trečiojoje valstybėje, taikoma 6 straipsnio 3 dalis.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal šį reglamentą teikiama parama papildo nacionalinius, regionų ir vietos intervencinius veiksmus ir ja pirmiausia siekiama suteikti pridėtinę vertę šio reglamento tikslams.

1.  Pagal šį reglamentą teikiama parama papildo nacionalinius, regionų ir vietos intervencinius veiksmus ir ja pirmiausia siekiama suteikti Sąjungos pridėtinę vertę šio reglamento tikslams.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja įgyvendindamos šią priemonę. Komisija įsteigia pagalbos liniją ir kontaktinį punktą, kuriais siekiama teikti paramą valstybėms narėms ir prisidėti prie veiksmingo finansavimo paskirstymo.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priemonės įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas – 8 018 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1.  Priemonės įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas – 7 087 760 000 EUR 2018 m. kainomis (8 018 000 000 EUR dabartinėmis kainomis).

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  4 811 000 000 EUR skiriama programoms, įgyvendinamoms taikant pasidalijamąjį valdymą, iš šios sumos 157 200 000 EUR – 16 straipsnyje nurodytai specialiai tranzito programai, įgyvendinamai taikant pasidalijamąjį valdymą;

a)  4 252 833 000 EUR 2018 m. kainomis (4 811 000 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama programoms, įgyvendinamoms taikant pasidalijamąjį valdymą, iš šios sumos 138 962 000 EUR 2018 m. kainomis (157 200 000 EUR dabartinėmis kainomis) – 16 straipsnyje nurodytai specialiai tranzito programai, įgyvendinamai taikant pasidalijamąjį valdymą;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  3 207 000 000 EUR skiriama teminei priemonei.

b)  2 834 927 000 EUR 2018 m. kainomis (3 207 000 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama teminei priemonei.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Finansavimas pagal teminę priemonę skiriamas prioritetams, kurie suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės arba kuriais reaguojama į neatidėliotinus poreikius, laikantis II priede išdėstytų sutartų Sąjungos prioritetų.

2.  Finansavimas pagal teminę priemonę skiriamas prioritetams, kurie suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės arba kuriais reaguojama į neatidėliotinus poreikius, laikantis II priede išdėstytų sutartų Sąjungos prioritetų, arba 20 straipsnyje nurodytoms paramos priemonėms. Rengdama darbo programas, Komisija konsultuojasi su organizacijomis, kurios atstovauja partneriams Sąjungos lygmeniu, įskaitant pilietinę visuomenę.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Ne mažiau kaip 20 proc. pagal teminę priemonę teikiamo finansavimo skiriama 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam konkrečiam tikslui įgyvendinti.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kai pagal teminę priemonę finansavimas valstybėms narėms skiriamas taikant tiesioginį arba netiesioginį valdymą, užtikrinama, kad dėl atrinktų projektų Komisija nepriimtų pagrįstos nuomonės dėl pažeidimų pagal SESV 258 straipsnį, dėl kurios kiltų rizika projektų išlaidų teisėtumui, tvarkingumui ar projektų vykdymui.

3.  Kai pagal teminę priemonę finansavimas valstybėms narėms skiriamas taikant tiesioginį arba netiesioginį valdymą, projektams finansavimas neskiriamas, jei pateikiama įrodymų, kurie kelia abejonių dėl projektų teisėtumo ar to finansavimo teisėtumo ir tvarkingumo arba tų projektų vykdymo, Komisijai priėmus pagrįstą nuomonę dėl pažeidimų pagal SESV 258 straipsnį.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai pagal teminę priemonę finansavimas įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą, Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 18 straipsnio ir 19 straipsnio 2 dalies tikslais Komisija įvertina, ar dėl numatytų veiksmų negali būti priimta Komisijos pagrįsta nuomonė dėl pažeidimų pagal SESV 258 straipsnį, dėl kurios kiltų rizika numatytų projektų išlaidų teisėtumui, tvarkingumui ar projektų vykdymui.

4.  Kai pagal teminę priemonę finansavimas įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą, Komisija įvertina numatytus veiksmus, kad užtikrintų, jog projektams finansavimas nebūtų skiriamas, jei pateikiama įrodymų, kurie kelia abejonių dėl tų projektų teisėtumo ar to finansavimo teisėtumo ir tvarkingumo arba tų projektų vykdymo, Komisijai priėmus pagrįstą nuomonę dėl pažeidimų pagal SESV 258 straipsnį.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Kai finansavimas pagal teminę priemonę skiriamas taikant tiesioginį arba netiesioginį valdymą, Komisija įvertina, ar visuotiniai teisinės valstybės principo taikymo valstybėje narėje trūkumai, kurie daro arba gali daryti neigiamą poveikį patikimam finansų valdymui ir Sąjungos finansinių interesų apsaugai, nedarys neigiamo poveikio numatytiems veiksmams kad, dėl to kiltų rizika numatytų projektų išlaidų teisėtumui, tvarkingumui ar projektų vykdymui.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija priima Finansinio reglamento 110 straipsnyje nurodytus teminei priemonei skirtus finansavimo sprendimus, kuriuose nustatomi remtini tikslai bei veiksmai ir nurodomos konkrečios kiekvienai jos sudedamajai daliai, kaip nurodyta 1 dalyje, skiriamos sumos. Prireikus finansavimo sprendimuose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma.

6.  Pagal 29 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant nustatyti Finansinio reglamento 110 straipsnyje nurodytas teminei priemonei skirtas darbo programas, kuriose nustatomi remtini tikslai bei veiksmai ir nurodomos konkrečios kiekvienai jos sudedamajai daliai, kaip nurodyta 1 dalyje, skiriamos sumos.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Priėmusi finansavimo sprendimus, kaip nurodyta 3 dalyje, Komisija gali iš dalies atitinkamai pakeisti programas, įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą.

7.  Priėmusi darbo programą, kaip nurodyta 6 dalyje, Komisija gali iš dalies atitinkamai pakeisti programas, įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Finansavimo sprendimai gali būti metiniai arba daugiamečiai ir gali būti skirti vienai ar kelioms teminės priemonės sudedamosioms dalims.

8.  Darbo programos gali būti metinės arba daugiametės ir gali būti skirtos vienai ar kelioms teminės priemonės sudedamosioms dalims.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šis skirsnis taikomas 7 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytai finansinio paketo daliai ir papildomiems ištekliams, kurie turi būti įgyvendinami taikant pasidalijamąjį valdymą pagal 8 straipsnyje nurodytą teminei priemonei skirtą Komisijos sprendimą.

1.  Šis skirsnis taikomas 7 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytai finansinio paketo daliai ir papildomiems ištekliams, kurie turi būti įgyvendinami taikant pasidalijamąjį valdymą pagal 8 straipsnyje nurodytas teminei priemonei skirtas Komisijos darbo programas.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  4 009 000 000 EUR – valstybėms narėms, atsižvelgiant į I priede nustatytus kriterijus;

a)  3 543 880 000 EUR 2018 m. kainomis (4 009 000 000 EUR dabartinėmis kainomis) – valstybėms narėms, atsižvelgiant į I priede nustatytus kriterijus;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  802 000 000 EUR – valstybių narių programoms skirtų asignavimų koregavimui, kaip nurodyta 13 straipsnio 1 dalyje.

b)  708 953 000 EUR 2018 m. kainomis (802 000 000 EUR dabartinėmis kainomis) – valstybių narių programoms skirtų asignavimų koregavimui, kaip nurodyta 13 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iš Sąjungos biudžeto skiriama paramos dalis neviršija 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

1.  Iš Sąjungos biudžeto skiriama paramos dalis valstybėms narėms, kurių vienam gyventojui tenkančios bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) yra mažesnės kaip 90 proc. Sąjungos vidurkio, neviršija 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir kitoms valstybėms narėms – 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos programoje nustatyti prioritetai derėtų su Sąjungos prioritetais sienų valdymo ir vizų srityje ir jais būtų reaguojama į toje srityje kylančius uždavinius ir kad jie visiškai atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus. Apibrėždamos savo programų prioritetus valstybės narės užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgta į II priede išdėstytas įgyvendinimo priemones.

1.  Kiekviena valstybė narė ir Komisija užtikrina, kad nacionalinėje programoje nustatyti prioritetai derėtų su Sąjungos prioritetais sienų valdymo ir vizų srityje ir jais būtų reaguojama į toje srityje kylančias problemas ir kad jie visiškai atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus bei Sąjungos ir valstybių narių tarptautinius įsipareigojimus pagal tarptautines priemones, kurių dokumentus jos yra pasirašiusios. Apibrėždamos savo programų prioritetus valstybės narės užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgta į II priede išdėstytas įgyvendinimo priemones.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Atsižvelgiant į tai, valstybės narės skiria ne mažiau kaip 20 proc. joms skirto finansavimo 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam konkrečiam tikslui įgyvendinti.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija užtikrina, kad valstybėms narėms pradedant rengti programas šiame procese dalyvautų Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir, kai tinkama, „eu-LISA“, atsižvelgiant į agentūrų kompetenciją.

2.  Komisija užtikrina, kad pradedant rengti valstybių narių nacionalines programas atitinkamais atvejais šiame procese dalyvautų Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, „eu-LISA“, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir bet kuri kita atitinkama Sąjungos agentūra, atsižvelgiant į agentūrų kompetenciją.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ji konsultuojasi su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra dėl programų projektų ir ypač daug dėmesio skiria veiklai, kuriai pagal 3 straipsnio 2 dalies a punktą teikiama veiklos parama, siekdama užtikrinti, kad jie derėtų su Agentūros ir valstybių narių veiksmais sienų valdymo srityje ir juos papildytų, taip pat išvengti dvigubo finansavimo ir užtikrinti išlaidų efektyvumą.

3.  Komisija konsultuojasi su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra dėl programų projektų ir ypač daug dėmesio skiria veiklai, kuriai pagal 3 straipsnio 2 dalies a punktą teikiama veiklos parama, siekdama užtikrinti, kad jie derėtų su Agentūros ir valstybių narių veiksmais sienų valdymo srityje ir juos papildytų, taip pat išvengti dvigubo finansavimo ir užtikrinti išlaidų veiksmingumą.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija konsultuojasi su „eu-LISA“ dėl programų projektų ir ypač daug dėmesio skiria veiklai, kuriai pagal 3 straipsnio 2 dalies b punktą teikiama techninė parama, siekdama užtikrinti, kad jie būtų suderinti su „eu-LISA“ ir valstybių narių veiksmais.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija gali įtraukti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą ir, kai tinkama, „eu-LISA“ į 5 skirsnyje nurodytą stebėsenos ir vertinimo veiklą, visų pirma siekdama užtikrinti, kad vykdomi veiksmai, kuriems pagal priemonę teikiama parama, atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus.

4.  Kai tinkama, Komisija gali įtraukti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą, „eu-LISA“, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą ir bet kurią kitą atitinkamą agentūrą į 5 skirsnyje nurodytą stebėsenos ir vertinimo veiklą, visų pirma siekdama užtikrinti, kad vykdomi veiksmai, kuriems pagal priemonę teikiama parama, atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Kai tinkama, Komisija įtraukia Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą į nagrinėjimo, kaip naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą tinkamiausiai įgyvendinti rekomendacijas, procesą.

6.  Kai tinkama, Komisija įtraukia Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą, „eu-LISA“, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą ir bet kurią kitą atitinkamą agentūrą ar įstaigą į nagrinėjimo, kaip naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą tinkamiausiai įgyvendinti rekomendacijas, procesą.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Prireikus atitinkama programa iš dalies pakeičiama, kad būtų atsižvelgta į 5 dalyje nurodytas rekomendacijas. Priklausomai nuo pakeitimų poveikio, Komisija gali patvirtinti patikslintą programą.

8.  Prireikus atitinkama programa iš dalies pakeičiama, kad būtų atsižvelgta į 5 dalyje nurodytas rekomendacijas ir į pažangą siekiant tarpinių reikšmių ir tikslų, įvertintą metinėse veiklos rezultatų ataskaitose, kaip nurodyta 27 straipsnio 2 dalies a punkte. Priklausomai nuo pakeitimų poveikio, Komisija patvirtina patikslintą programą.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Kai valstybė narė nusprendžia įgyvendinti projektus su trečiąja šalimi arba trečiojoje šalyje naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą, prieš pradėdama įgyvendinti projektą atitinkama valstybė narė pasikonsultuoja su Komisija.

10.  Prieš nuspręsdama įgyvendinti projektus su trečiąja šalimi, trečiojoje šalyje arba su ja susijusius projektus naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą valstybė narė užtikrina, kad visi tos trečiosios šalies pasiūlyti, joje vykdomi arba su ja susiję veiksmai atitiktų Sąjungos ir tos valstybės narės tarptautinius įsipareigojimus ir kad jais būtų visapusiškai paisoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų teisių ir principų. Prieš pradėdama įgyvendinti projektą atitinkama valstybė narė pasikonsultuoja su Komisija, be kita ko, dėl atitikties pirmiau nurodytoms sąlygoms užtikrinimo.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.  Kai valstybė narė nusprendžia įgyvendinti veiksmus su trečiąja šalimi arba trečiojoje šalyje, susijusius su neteisėto sienos kirtimo stebėjimu, nustatymu bei prevencija ir neteisėtai sienas kirtusių asmenų identifikavimu, sekimu ir sulaikymu, siekiant nustatyti neteisėtos imigracijos ir tarpvalstybinio nusikalstamumo atvejus, užtikrinti jų prevenciją ir kovoti su jais arba prisidėti prie migrantų apsaugos ir gyvybių gelbėjimo, naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą, ta valstybė narė užtikrina, kad Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1052/2013 20 straipsnį būtų pranešta apie visus dvišalius ar daugiašalius bendradarbiavimo susitarimus su ta trečiąja šalimi.

11.  Kai valstybė narė išimtiniu atveju nusprendžia įgyvendinti veiksmus su trečiąja šalimi, trečiojoje šalyje arba su ja susijusius veiksmus, susijusius su neteisėto sienos kirtimo stebėjimu, nustatymu bei prevencija ir neteisėtai sienas kirtusių asmenų identifikavimu, sekimu ir sulaikymu, siekiant nustatyti neteisėtos imigracijos ir tarpvalstybinio nusikalstamumo atvejus, užtikrinti jų prevenciją ir kovoti su jais arba prisidėti prie migrantų apsaugos ir gyvybių gelbėjimo, naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą, ta valstybė narė užtikrina, kad Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1052/2013 20 straipsnį būtų pranešta apie visus dvišalius ar daugiašalius bendradarbiavimo susitarimus su ta trečiąja šalimi. Valstybės narės užtikrina, kad būtų visapusiškai laikomasi negrąžinimo principo, be kita ko, ir vykdant veiksmus atviroje jūroje.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a.  Iš karto kai valstybė narė nusprendžia pagal šią priemonę inicijuoti projektus su trečiąja šalimi arba su ja susijusius projektus, valstybė narė per 10 dienų apie tai praneša nacionaliniu lygmeniu partneriams atstovaujančioms organizacijoms ir valdančiosios tarybos nariams.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 12 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12.  Operatyvinei įrangai, įskaitant transporto priemones, ir ryšių sistemoms, kurios reikalingos veiksmingai ir saugiai sienų kontrolei vykdyti ir kurios įsigyjamos naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą, taikomi šie reikalavimai:

12.  Operatyvinei įrangai, įskaitant transporto priemones, ir ryšių sistemoms, kurios reikalingos veiksmingai ir saugiai sienų kontrolei bei paieškos ir gelbėjimo operacijoms vykdyti ir kurios įsigyjamos naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą, taikomi šie reikalavimai:

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 12 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  siekdamos remti nuoseklų Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų pajėgumų plėtojimo planavimą ir bendrų viešųjų pirkimų galimybę, valstybės narės, teikdamos ataskaitas pagal 27 straipsnį, praneša Komisijai apie esamus daugiamečius įrangos, kurią numatoma įsigyti pagal šią priemonę, planus. Komisija perduoda šią informaciją Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai.

d)  siekdamos remti nuoseklų Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų pajėgumų plėtojimo planavimą ir bendrų viešųjų pirkimų galimybę, valstybės narės, teikdamos ataskaitas pagal 27 straipsnį, praneša Komisijai apie esamus daugiamečius įrangos, kurią numatoma įsigyti pagal šią priemonę, planus. Komisija perduoda šią informaciją Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai.

 

Kai valstybės narės pagal šią priemonę įgyvendina veiksmus, susijusius su jūrų sienų stebėjimu, jos ypatingą dėmesį atkreipia į savo tarptautinius įsipareigojimus dėl paieškos ir gelbėjimo jūroje ir tuo tikslu turi teisę naudoti šios dalies a-d punktuose nurodytą įrangą ir sistemas.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13.  Sienų valdymo srities mokymai, rengiami naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą, grindžiami atitinkamais suderintais ir kokybiškais sienų ir pakrančių apsaugos sričiai taikomais Europos švietimo ir bendrojo mokymo standartais.

13.  Sienų valdymo srities mokymai, rengiami naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą, grindžiami atitinkamais suderintais ir kokybiškais sienų ir pakrančių apsaugos sričiai taikomais Europos švietimo ir bendrojo mokymo standartais, atitinkama Sąjungos ir tarptautine teise, įskaitant teisę, susijusią su pagrindinėmis teisėmis, teise gauti tarptautinę apsaugą, ir atitinkama jūrų teise.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 15 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15.  Programavimas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 17 straipsnio 5 dalyje, grindžiamas VI priedo 1 lentelėje nurodytų rūšių intervenciniais veiksmais.

15.  Kiekvienoje programoje kiekvienam konkrečiam tikslui nustatomos intervencinių veiksmų rūšys pagal VI priedo 1 lentelę ir orientacinis programuojamų išteklių paskirstymas pagal intervencinio veiksmo rūšį arba paramos sritį.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Programos peržiūrimos atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą ir vertinimą pagal 26 straipsnį.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  2024 m. Komisija atitinkamų valstybių narių programoms skiria papildomą 10 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą sumą, atsižvelgdama į I priedo 1 dalies c punkte ir 2–11 dalyse nurodytus kriterijus. Šis asignavimas grindžiamas naujausiais turimais statistiniais duomenimis, susijusiais su I priedo 1 dalies c punkte ir 2–11 dalyse nurodytais kriterijais. Finansavimas teikiamas laikotarpiui nuo 2025 kalendorinių metų.

1.  Iki 2024 m. pabaigos Komisija, informavusi Parlamentą, atitinkamų valstybių narių programoms skiria papildomą 10 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą sumą, atsižvelgdama į I priedo 1 dalies c punkte ir 2–11 dalyse nurodytus kriterijus Šis asignavimas grindžiamas naujausiais turimais statistiniais duomenimis, susijusiais su I priedo 1 dalies c punkte ir 2–11 dalyse nurodytais kriterijais. Finansavimas teikiamas laikotarpiui nuo 2025 kalendorinių metų.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei tarpinio mokėjimo paraiškų, teikiamų pagal Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 85 straipsnį, negauta dėl bent 10 proc. pirminio programos asignavimo, nurodyto 10 straipsnio 1 dalies a punkte, atitinkama valstybė narė neatitinka reikalavimų gauti papildomą asignavimą savo programai, nurodytai 1 dalyje.

2.  Jei tarpinio mokėjimo paraiškų negauta dėl bent 30 proc. pirminio programos asignavimo, nurodyto 10 straipsnio 1 dalies a punkte, atitinkama valstybė narė neatitinka reikalavimų gauti papildomą asignavimą savo programai, nurodytai 1 dalyje.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  2 dalis taikoma tik jei 2022 m. sausio 1 d. galios atitinkama reglamentavimo sistema ir susiję aktai.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nuo 2025 m. skiriant lėšas pagal teminę priemonę, kai tinkama, atsižvelgiama į pažangą, padarytą siekiant veiklos peržiūros plano tarpinių reikšmių, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 12 straipsnyje, ir į nustatytus įgyvendinimo trūkumus.

3.  Nuo 2025 m. skiriant lėšas pagal teminę priemonę atsižvelgiama į pažangą, padarytą siekiant veiklos peržiūros plano tarpinių reikšmių ir į nustatytus įgyvendinimo trūkumus.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Konkretūs veiksmai – tai šio reglamento tikslus atitinkantys tarptautiniai ar nacionaliniai projektai, kuriems įgyvendinti vienos, kelių ar visų valstybių narių programoms gali būti skirti papildomi asignavimai.

1.  Konkretūs veiksmai – tai šio reglamento tikslus atitinkantys tarptautiniai ar nacionaliniai projektai, turintys Sąjungos pridėtinę vertę, kuriems įgyvendinti vienos, kelių ar visų valstybių narių programoms gali būti skirti papildomi asignavimai.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Veiklos paramą naudojančios valstybės narės laikosi Sąjungos sienų ir vizų acquis.

3.  Veiklos paramą naudojančios valstybės narės laikosi Sąjungos acquis.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nedarant poveikio 4 straipsnio 3 dalies c punktui, veiklos parama daugiausia skiriama konkrečioms VII priede nurodytoms užduotims ir paslaugoms.

5.  Nedarant poveikio 4 straipsnio 3 dalies c punktui, veiklos parama daugiausia skiriama VII priede nurodytiems tinkamiems finansuoti veiksmams.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Siekiant reaguoti į nenumatytas arba naujai atsiradusias aplinkybes arba užtikrinti veiksmingą finansavimo panaudojimą, pagal 29 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos VII priede nurodytos konkrečios užduotys ir paslaugos.

6.  Siekiant reaguoti į nenumatytas arba naujai atsiradusias aplinkybes arba užtikrinti veiksmingą finansavimo panaudojimą, pagal 29 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami VII priede nurodyti tinkami finansuoti veiksmai.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19 straipsnis

Išbraukta.

Derinimo operacijos

 

Pagal šią priemonę nustatytos derinimo operacijos vykdomos laikantis [Reglamento „InvestEU“] ir Finansinio reglamento [X antraštinės dalies].

 

Pagrindimas

Neaišku, kokią pridėtinę vertę derinimo operacijos teiktų sienų valdymo ir vizų politikos srityje. Visų pirma neaišku, kokiems veiksmams ir pagal kokias sąlygas tokios operacijos būtų taikomos. Sąjungos politika sienų valdymo ir vizų politikos srityje neturėtų priklausyti nuo privačiojo sektoriaus investicijų.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal priemonę gali būti remiamos Komisijos iniciatyva arba jos vardu įgyvendinamos techninės paramos priemonės. Tos priemonės gali būti finansuojamos 100 proc.

Pagal priemonę gali būti remiamos Komisijos iniciatyva arba jos vardu įgyvendinamos techninės paramos priemonės. Tos priemonės, t. y. parengiamieji, stebėsenos, priežiūros, audito, vertinimo ir visi administracinės bei techninės pagalbos veiksmai, kurių reikia įgyvendinant šį reglamentą, atitinkamais atvejais – su trečiosiomis šalimis, gali būti finansuojamos 100 proc.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1.  Sąjungos lėšų gavėjai viešina veiksmus ir jų rezultatus, atitinkamomis kalbomis teikdami nuoseklią, veiksmingą ir prasmingą informaciją įvairiai susijusiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę. Siekdami užtikrinti Sąjungos lėšų matomumą, Sąjungos lėšų gavėjai nurodo jų kilmę viešindami veiksmus. Tuo tikslu gavėjai užtikrina, kad visi pranešimai žiniasklaidai ir visuomenei būtų pateikiami nurodant Sąjungos emblemą ir aiškiai nurodant Sąjungos finansinę paramą.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija vykdo su šia priemone, jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Šiai priemonei skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su šio reglamento tikslais.

2.  Komisija, siekdama kuo platesnės auditorijos dėmesio, vykdo su šios priemonės įgyvendinimu, jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Visų pirma Komisija viešai skelbia informaciją, susijusią su teminės priemonės metinių ir daugiamečių programų plėtojimu. Komisija taip pat skelbia remti pagal teminę priemonę atrinktų operacijų sąrašą viešai prieinamoje svetainėje ir ne rečiau kaip kas tris mėnesius tą sąrašą atnaujina. Šiai priemonei skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetų, susijusių su šio reglamento tikslais, įgyvendinimą. Visų pirma Komisija gali skatinti geriausią praktiką ir keistis informacija apie priemonės įgyvendinimą.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija skelbia 2 dalyje nurodytą informaciją atviraisiais kompiuterio skaitomais formatais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/98/EB1a 5 straipsnio 1 dalyje, kad duomenis būtų galima rūšiuoti, atlikti jų paiešką, juos gauti, palyginti ir pakartotinai naudoti. Duomenis galima rūšiuoti pagal prioritetus, konkretų tikslą, bendrų finansuoti tinkamų operacijų išlaidų sumą, bendrą projektų vertę, bendrą viešųjų pirkimų vertę, naudos gavėjo vardą/pavadinimą ir rangovo vardą/pavadinimą.

 

__________________

 

1a 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (OL L 345, 2003 12 31, p. 90).

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės turi teikti Komisijai informaciją apie pasidalijamojo valdymo programų rengimą, kad ji būtų skelbiama Komisijos interneto svetainėje.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal priemonę teikiama finansinė parama, siekiant tenkinti skubius ir konkrečius poreikius ekstremaliosios situacijos, kilusios dėl netikėto ir ypač didelio spaudimo, kai daug ar neproporcingai daug trečiųjų šalių piliečių kirto, kerta arba gali kirsti vienos arba daugiau valstybių narių išorės sienas, visų pirma tuose sienų ruožuose, kur poveikio lygis yra toks, kad kyla grėsmė visos Šengeno erdvės veikimui, atveju arba bet kokios kitos situacijos atveju, kai kyla staigus ir ypač didelis spaudimas šio reglamento taikymo srityje, dėl kurio reikia nedelsiant imtis veiksmų.

1.  Komisija gal nuspręsti išimties tvarka teikti finansinę paramą, siekdama tenkinti skubius ir konkrečius poreikius tinkamai pagrįstu ir kraštutiniu ekstremaliosios situacijos atveju. Tokios situacijos, gali kilti dėl netikėto ir ypač didelio spaudimo, kai daug ar neproporcingai daug trečiųjų šalių piliečių kirto, kerta arba gali kirsti vienos arba daugiau valstybių narių išorės sienas, visų pirma tuose sienų ruožuose, kur poveikio lygis yra toks, kad kyla grėsmė visos Šengeno erdvės veikimui, atveju, arba bet kokios kitos tinkamai pagrįstos ekstremaliosios situacijos atveju, kai šio reglamento taikymo srityje reikia nedelsiant imtis veiksmų prie išorės sienų. Komisija nedelsdama apie tai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Jei tai būtina veiksmui įgyvendinti, pagalba ekstremaliosios situacijos atveju gali būti skiriama išlaidoms, kurios buvo patirtos iki dotacijos paraiškos arba prašymo suteikti paramą pateikimo dienos, bet ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d., padengti.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju teikiama griežtai laikantis Sąjungos acquis ir Sąjungos bei valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų pagal tarptautines priemones, kurių dokumentus jos yra pasirašiusios.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Veiksmui, kuriam pagal priemonę skirtas įnašas, taip pat gali būti skirtas kitos Sąjungos programos, taip pat ir fondų, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, įnašas, jei tais įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Sąjungos programų taisyklės taikomos atitinkamiems įnašams, kurie pagal tas programas skiriami veiksmams. Sudėtinio finansavimo suma neviršija bendrų finansuoti tinkamų veiksmo išlaidų sumos, o iš skirtingų Sąjungos programų skiriamos paramos sumos apskaičiuojamos proporcingai pagal dokumentus, kuriuose nustatytos paramos sąlygos.

1.  Veiksmui, kuriam pagal priemonę skirtas įnašas, taip pat gali būti skirtas kitos Sąjungos programos, taip pat ir fondų, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, įnašas, jei tais įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Sąjungos programų taisyklės taikomos atitinkamiems įnašams, kurie pagal tas programas skiriami veiksmams. Sudėtinio finansavimo suma neviršija bendrų finansuoti tinkamų veiksmo išlaidų sumos, o iš skirtingų Sąjungos programų skiriamos paramos sumos apskaičiuojamos proporcingai pagal dokumentus, kuriuose nustatytos paramos sąlygos. Atitinkamais atvejais Komisijos darbo programose arba nacionalinėse programose ir metinėse veiklos rezultatų ataskaitose pripažįstami veiksmams pagal šią priemonę skiriami kitų Sąjungos programų įnašai.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pažangumo ženklu pažymėtiems veiksmams arba veiksmams, kurie atitinka visas šias sudėtines palyginamas sąlygas:

2.  Pažangumo ženklu pažymėtoms operacijoms arba operacijoms, kurios atitinka visas šias sudėtines palyginamas sąlygas:

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

gali būti skiriama parama iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, „Europos socialinio fondo +“ arba Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, laikantis Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 67 straipsnio 5 dalies ir Reglamento (ES) Nr. .../... [Bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos reglamento] 8 straipsnio, su sąlyga, kad tie veiksmai dera su atitinkamos programos tikslais. Taikomos fondo arba priemonės, pagal kuriuos teikiama parama, taisyklės.

gali būti skiriama parama iš Sąjungos struktūrinių fondų, su sąlyga, kad tie veiksmai dera su atitinkamos programos tikslais. Taikomos fondo arba priemonės, pagal kuriuos teikiama parama, taisyklės.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija, laikydamasi reikalavimų teikti ataskaitas pagal Finansinio reglamento 43 straipsnio 3 dalies h punkto i ir iii papunkčius, teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie priemonių rezultatus, atsižvelgdama į V priedą.

1.  Komisija, laikydamasi reikalavimų teikti ataskaitas pagal Finansinio reglamento 41 straipsnio 3 dalies h punkto i ir iii papunkčius, bent kartą per metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie priemonių rezultatus, atsižvelgdama į V priedą.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Rodikliai, kuriais grindžiama priemonės įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant šio reglamento tikslų, ataskaita, pateikti VIII priede. Produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. 2024 m. nustatytos tarpinės reikšmės ir 2029 m. nustatytos siektinos reikšmės yra sumuojamos.

3.  Rodikliai, kuriais grindžiama priemonės įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant šio reglamento tikslų, ataskaita, pateikti VIII priede. Produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. 2024 m. nustatytos tarpinės reikšmės ir 2029 m. nustatytos siektinos reikšmės yra sumuojamos. Išteklių, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, atžvilgiu naudojami bendri rodikliai. Gavus prašymą, Komisijos gauti duomenys apie produkto ir rezultatų rodiklius pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Išteklių, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, atveju stebėsena ir ataskaitų teikimas grindžiami VI priede nurodytų rūšių intervenciniais veiksmais. Komisijai pagal 29 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų reaguojama į nenumatytas ar naujas aplinkybes arba užtikrinamas veiksmingas finansavimo įgyvendinimas.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Komisija ypatingą dėmesį skiria trečiųjų šalių, trečiosiose šalyse vykdomų arba su jomis susijusių veiksmų stebėsenai pagal 5 straipsnį ir 12 straipsnio 10 ir 11 dalis.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija atlieka šio reglamento, taip pat ir pagal šią priemonę vykdomų veiksmų, laikotarpio vidurio ir retrospektyvinį vertinimus.

1.  Iki 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia šio reglamento įgyvendinimo laikotarpio vidurio vertinimą. Per laikotarpio vidurio vertinimą nagrinėjamas fondo veiksmingumas, rezultatyvumas, supaprastinimas ir lankstumas. Tiksliau, vertinami šie aspektai:

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

a)  pažanga siekiant šio reglamento tikslų, atsižvelgiant į visą turimą svarbią informaciją, visų pirma į pagal 30 straipsnį valstybių narių pateiktas metines veiklos ataskaitas ir VIII priede nustatytus produkto ir rezultato rodiklius;

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

b)  pagal šią priemonę įgyvendinamų veiksmų ir operacijų Sąjungos pridėtinė vertė;

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

c)  priemonės indėlis sprendžiant esamas ir kylančias problemas prie išorės sienų, rengiant bendrą vizų politiką ir naudojant priemonę trūkumams, nustatytiems taikant Šengeno vertinimo mechanizmą ir pažeidžiamumo vertinimą, šalinti;

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

d)  II priede nustatytų įgyvendinimo priemonių ir III priede nustatytų veiksmų nuolatinis aktualumas ir tinkamumas;

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

e)  pagal priemonę remiamų veiksmų ir kitų Sąjungos fondų lėšomis remiamų veiksmų papildomumas ir suderinamumas;

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Laikotarpio vidurio peržiūroje atsižvelgiama į retrospektyvinio ankstesnės išorės sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į 2014–2020 m. Integruoto sienų valdymo fondą, ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Iki 2030 m. sausio 31 d. Komisija atlieka retrospektyvinį vertinimą. Iki tos pačios datos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai vertinimo ataskaitą. Retrospektyvinis vertinimas apima 1 dalyje išdėstytų elementų vertinimą. Atsižvelgiant į tai, ilgalaikis fondo poveikis vertinimas, kad jo rezultatais būtų galima naudotis priimant sprendimą dėl vėlesnio fondo galimo atnaujinimo ar keitimo.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Laikotarpio vidurio ir retrospektyvinis vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatais būtų galima naudotis priimant sprendimus, laikantis Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 40 straipsnyje nustatyto tvarkaraščio.

2.  Laikotarpio vidurio ir retrospektyvinis vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatais būtų galima naudotis priimant sprendimus, laikantis šio reglamento 14 straipsnio.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija, atlikdama laikotarpio vidurio peržiūrą ir retrospektyvinį vertinimą, ypatingą dėmesį skiria trečiųjų šalių, trečiosiose šalyse vykdomų arba su jomis susijusių veiksmų vertinimui pagal 5 straipsnį ir 12 straipsnio 10 ir 11 dalis.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip 2023 m. vasario 15 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų paskesnių metų iki 2031 m. (įskaitant 2031 m.) vasario 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai metines veiklos rezultatų ataskaitas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 36 straipsnio 6 dalyje. 2023 m. teikiama ataskaita apima programos įgyvendinimą iki 2022 m. birželio 30 d.

1.  Ne vėliau kaip 2023 m. vasario 15 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų paskesnių metų iki 2031 m. (įskaitant 2031 m.) vasario 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai metines veiklos rezultatų ataskaitas. 2023 m. teikiama ataskaita apima programos įgyvendinimą iki 2022 m. birželio 30 d. Valstybės narės skelbia šias ataskaitas specialioje interneto svetainėje ir perduoda jas Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pažangą, padarytą įgyvendinant programą ir siekiant tarpinių bei siektinų reikšmių, remiantis naujausia turima informacija, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 37 straipsnį;

a)  pažangą, padarytą įgyvendinant programą ir siekiant tarpinių bei siektinų reikšmių, remiantis visa naujausia Komisijai perduota informacija;

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  nacionalinės programos metinių sąskaitų paskirstymą į susigrąžintas sumas, išankstinį finansavimą finansinės naudos gavėjams ir iš tiesų patirtas išlaidas;

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  visus klausimus, darančius poveikį programos veiklos rezultatams, ir veiksmus, kurių imtasi jiems išspręsti;

b)  visus klausimus, darančius poveikį programos veiklos rezultatams, ir veiksmus, kurių imtasi jiems išspręsti, įskaitant Komisijos priimtas pagrįstas nuomones dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūros pagal SESV 258 straipsnį;

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pagal priemonę remiamų veiksmų ir kitų Sąjungos fondų lėšomis remiamų veiksmų, visų pirma vykdomų trečiosiose šalyse arba su jomis susijusių, papildomumą;

c)  pagal priemonę remiamų veiksmų ir kitų Sąjungos fondų lėšomis remiamų veiksmų, visų pirma Sąjungos išorės finansinių priemonių ir kitomis lėšomis vykdomų trečiosiose šalyse arba su jomis susijusių, papildomumą, koordinavimą ir suderinamumą;

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  pagrindinių teisių reikalavimų paisymą;

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  projektų trečiojoje šalyje arba su ja susijusių projektų įgyvendinimą.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija per du mėnesius nuo metinės veiklos rezultatų ataskaitos gavimo dienos gali pateikti su ja susijusių pastabų. Jei Komisija per šį terminą pastabų nepateikia, ataskaitos laikomos priimtomis.

3.  Komisija per du mėnesius nuo metinės veiklos rezultatų ataskaitos gavimo dienos gali pateikti su ja susijusių pastabų. Jei Komisija per šį terminą pastabų nepateikia, ataskaitos laikomos priimtomis. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai patvirtintų metinių veiklos rezultatų ataskaitų santrauką ir skelbia metinių veiklos rezultatų ataskaitų santraukas tam skirtoje interneto svetainėje.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

28 straipsnis

Išbraukta.

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

 

1.  Stebėsena ir ataskaitų teikimas pagal Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] IV antraštinę dalį grindžiami VI priedo 1, 2 ir 3 lentelėse nurodytų rūšių intervenciniais veiksmais. Siekiant reaguoti į nenumatytas arba naujai atsiradusias aplinkybes arba užtikrinti veiksmingą finansavimo panaudojimą, pagal 29 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas VI priedas.

 

2.  Bendri rodikliai naudojami pagal Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 12 straipsnio 1 dalį, 17 ir 37 straipsnius.

 

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  12, 15, 25 ir 28 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.

2.  8, 12, 15, 25 ir 28 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12, 15, 25 ir 28 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti deleguotieji įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8, 12, 15, 25 ir 28 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti deleguotieji įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 12, 15, 25 ir 28 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 8, 12, 15, 25 ir 28 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima. Ši nuostata netaikoma 27 straipsnio 4 dalyje nurodytam įgyvendinimo aktui.

Išbraukta.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 1 dalies c punktą paskirstant išteklius sąvoka „išorės jūrų sienos“ – tai valstybių narių teritorinės jūros išorinė riba, nustatyta pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 4–16 straipsnius. Tačiau tais atvejais, kai siekiant užkirsti kelią neteisėtai imigracijai arba neteisėtam atvykimui reikia reguliariai vykdyti plataus masto operacijas, minėta riba – didelės grėsmės teritorijos išorinė riba. Šiuo atžvilgiu sąvokos „išorės jūrų sienos“ apibrėžtis nustatoma atsižvelgiant į atitinkamų valstybių narių pateiktus pastarųjų dvejų metų veiklos duomenis. Ši apibrėžtis vartojama tik šiame reglamente.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 7 dalies a punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  70 proc. atsižvelgiant į asmenų, kertančių išorės sieną nustatytuose sienos perėjimo punktuose, skaičių;

1)  60 proc. atsižvelgiant į asmenų, kertančių išorės sieną nustatytuose sienos perėjimo punktuose, skaičių;

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 7 dalies a punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  30 proc. atsižvelgiant į trečiųjų šalių piliečių, kuriems prie išorės sienų nebuvo leista atvykti, skaičių;

2)  20 proc. atsižvelgiant į trečiųjų šalių piliečių, kuriems prie išorės sienų nebuvo leista atvykti, skaičių;

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 7 dalies a punkto 2 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  20 proc. atsižvelgiant į asmenų, kurie pateikė tarptautinės apsaugos prašymą arba buvo įtraukti į tokį prašymą kaip šeimos nariai ir kurių prašymai nagrinėti taikant pasienio procedūrą, nurodytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES1a 43 straipsnyje, skaičių.

 

__________________

 

1a 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013 6 29, p. 60).

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 8 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

jeigu valstybės narės nepateikia atitinkamų statistinių duomenų, naudojami naujausi turimi tų valstybių narių duomenys. Jeigu neturima jokių valstybės narės duomenų, orientaciniai duomenys lygūs nuliui.

jeigu valstybės narės nepateikia atitinkamų statistinių duomenų, naudojami naujausi turimi tų valstybių narių duomenys. Jeigu neturima jokių valstybės narės duomenų arba valstybė narė dvejus metus iš eilės tokios informacijos nepateikia, orientaciniai duomenys lygūs nuliui.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 9 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  jeigu valstybės narės nepateikia atitinkamų statistinių duomenų, naudojami naujausi turimi tų valstybių narių duomenys. Jeigu neturima jokių valstybės narės duomenų, orientaciniai duomenys lygūs nuliui.

d)  jeigu valstybės narės nepateikia atitinkamų statistinių duomenų, naudojami naujausi turimi tų valstybių narių duomenys. Jeigu neturima jokių valstybės narės duomenų arba valstybė narė dvejus metus iš eilės tokios informacijos nepateikia, orientaciniai duomenys lygūs nuliui.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra pateikia Komisijai ataskaitą dėl išteklių paskirstymo išorės sausumos sienoms, išorės jūrų sienoms ir oro uostams, kaip nurodyta 1 dalies c punkte.

10.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra pateikia Komisijai ataskaitą dėl išteklių paskirstymo išorės sausumos sienoms, išorės jūrų sienoms ir oro uostams, kaip nurodyta 1 dalies c punkte. Komisija ataskaitą skelbia viešai.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 11 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.  Pradinio finansavimo paskirstymo tikslais 10 dalyje nurodytoje ataskaitoje nurodomas vidutinis grėsmės lygis prie kiekvieno sienos ruožo, grindžiamas naujausiais šio reglamento taikymo dieną turimais paskutinių 36 mėn. vidurkiais. Laikotarpio vidurio peržiūros tikslais 10 dalyje nurodytoje ataskaitoje nurodomas vidutinis grėsmės lygis prie kiekvieno sienos ruožo, grindžiamas naujausiais 2024 m. atliktinos laikotarpio vidurio peržiūros metu turimais paskutinių 36 mėn. vidurkiais. Joje nustatomi toliau nurodyti konkretūs lyginamieji svoriai kiekvienam ruožui taikant grėsmės lygį, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1052/2013:

11.  Pradinio finansavimo paskirstymo tikslais 10 dalyje nurodytoje ataskaitoje nurodomas vidutinis poveikio lygis prie kiekvieno sienos ruožo, grindžiamas naujausiais šio reglamento taikymo dieną turimais paskutinių 36 mėn. vidurkiais. Laikotarpio vidurio peržiūros tikslais 10 dalyje nurodytoje ataskaitoje nurodomas vidutinis poveikio lygis prie kiekvieno sienos ruožo, grindžiamas naujausiais 2024 m. atliktinos laikotarpio vidurio peržiūros metu turimais paskutinių 36 mėn. vidurkiais. Joje nustatomi toliau nurodyti konkretūs lyginamieji svoriai kiekvienam ruožui taikant poveikio lygį, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1052/2013:

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 11 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  mažos grėsmės lyginamasis svoris – 0,5;

a)  mažo poveikio lyginamasis svoris – 0,5;

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 11 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  vidutinės grėsmės lyginamasis svoris – 3;

b)  vidutinio poveikio lyginamasis svoris – 3;

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 11 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  didelės grėsmės lyginamasis svoris – 5;

c)  didelio poveikio lyginamasis svoris – 5;

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 11 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  kritinės grėsmės lyginamasis svoris – 8.

Išbraukta.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i.  stiprinti gebėjimus atlikti patikrinimus ir vykdyti stebėjimą prie išorės sienų, įskaitant priemones, kuriomis užtikrinama tarpvalstybinio nusikalstamumo, kaip antai neteisėto migrantų gabenimo, prekybos žmonėmis ir terorizmo, prevencija ir nustatymas;

i.  stiprinti gebėjimus atlikti patikrinimus ir vykdyti stebėjimą prie išorės sienų, įskaitant priemones, kuriomis palengvinamas teisėtas sienų kirtimas ir, kai tinka, priemones, susijusias su tarpvalstybinio nusikalstamumo, kaip antai neteisėto migrantų gabenimo, prekybos žmonėmis ir terorizmo, prevencija ir nustatymu, taip pat priemones, susijusias su asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos arba kurie pageidauja jos prašyti, perdavimu;

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii.  remti paieškos ir gelbėjimo veiklą, vykdomą atliekant sienų stebėjimą jūroje;

Išbraukta.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii.  įgyvendinti su sienų kontrole susijusias technines ir operatyvines priemones Šengeno erdvėje;

iii.  įgyvendinti su sienų kontrole susijusias technines ir operatyvines priemones Šengeno erdvėje, su sąlyga, kad tokios priemonės nekelia pavojaus laisvam judėjimui;

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

v.  remti, atsižvelgiant į šio reglamento taikymo sritį, valstybes nares, kurios patiria arba gali patirti neproporcingai didelį migracijos spaudimą prie ES išorės sienų, be kita ko, teikiant techninį ir operatyvinį pastiprinimą, taip pat į migrantų antplūdžio valdymo centrus siunčiant migracijos valdymo rėmimo grupes;

v.  remti, atsižvelgiant į šio reglamento taikymo sritį, valstybes nares, kurios patiria 23 straipsnyje nurodytą ekstremaliąją situaciją, be kita ko, teikiant techninį ir operatyvinį pastiprinimą, taip pat į migrantų antplūdžio valdymo centrus siunčiant migracijos valdymo rėmimo grupes;

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  toliau plėtoti Europos sienų ir pakrančių pajėgas – bendrai stiprinti gebėjimus, vykdyti bendrus viešuosius prikimus, nustatyti bendrus standartus ir taikyti kitas priemones, kuriomis supaprastinamas valstybių narių ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas;

b)  plėtoti bendrą gebėjimų stiprinimą, vykdyti bendrus viešuosius prikimus, nustatyti bendrus standartus ir taikyti kitas priemones, kuriomis supaprastinamas valstybių narių bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas siekiant toliau plėtoti Europos sienų ir pakrančių pajėgas;

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  gerinti nacionalinių institucijų, atsakingų už sienų kontrolę ir už prie sienų atliekamas užduotis, tarpžinybinį bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu ir valstybių narių arba valstybių narių ir atitinkamų Sąjungos įstaigų, tarnybų ir agentūrų arba trečiųjų šalių bendradarbiavimą Sąjungos lygmeniu;

c)  gerinti nacionalinių institucijų, atsakingų už sienų kontrolę ir už prie sienų atliekamas užduotis, tarpžinybinį bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu ir valstybių narių arba valstybių narių ir atitinkamų Sąjungos įstaigų, tarnybų ar agentūrų, įskaitant trečiųjų šalių agentūras, atsakingas už išorės veiksmus, bendradarbiavimą Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  kurti ir naudoti didelės apimties IT sistemas sienų valdymo srityje ir vykdyti jų techninę priežiūrą, be kita ko, užtikrinti šių IT sistemų ir jų ryšių infrastruktūros sąveikumą.

e)  kurti didelės apimties IT sistemas sienų valdymo srityje, kurioms Sąjungos teisė jau taikoma, naudoti tas sistemas ir vykdyti jų techninę priežiūrą, be kita ko, užtikrinti šių IT sistemų ir jų ryšių infrastruktūros sąveikumą, taip pat imtis veiksmų duomenų kokybei pagerinti ir informacijai teikti.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  didinti pajėgumą teikiant pagalbą į nelaimę jūroje patekusiems asmenims, visų pirma remiant paieškos ir gelbėjimo operacijas;

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  remti paieškos ir gelbėjimo veiksmus, vykdomus atliekant sienų stebėjimą jūroje;

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teikti veiksmingas ir prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims palankias paslaugas, kartu užtikrinant vizų procedūros saugumą ir vientisumą;

a)  teikti veiksmingas ir prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims palankias paslaugas, kartu užtikrinant vizų procedūros saugumą ir vientisumą ir skiriant ypatingą dėmesį pažeidžiamiems asmenims bei vaikams;

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  remti valstybes nares, išduodant vizas, taip pat riboto teritorinio galiojimo vizas dėl humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų ar tarptautinių įsipareigojimų, taip pat asmenims, kuriems taikomos perkėlimo į Sąjungą ar perkėlimo Sąjungoje programos, ir visiškai laikantis Sąjungos vizų acquis.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  kurti ir naudoti didelės apimties IT sistemas bendros vizų politikos srityje ir vykdyti jų techninę priežiūrą, be kita ko, užtikrinti šių IT sistemų ir jų ryšių infrastruktūros sąveikumą.

d)  atnaujinti ir naudoti didelės apimties IT sistemas bendros vizų politikos srityje ir vykdyti jų techninę priežiūrą, be kita ko, užtikrinti šių IT sistemų ir jų ryšių infrastruktūros sąveikumą.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  infrastruktūra, pastatai, sistemos ir paslaugos, reikalingi sienos perėjimo punktuose, migrantų antplūdžio valdymo centruose ir sienoms nuo vieno sienos kirtimo punkto iki kito stebėti, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam sienos kirtimui, neteisėtai imigracijai ir tarpvalstybiniam nusikalstamumui prie išorės sienų ir su tuo kovojama, taip pat siekiant užtikrinti sklandų teisėtų keliautojų judėjimą;

a)  infrastruktūra, pastatai, sistemos ir paslaugos, reikalingi sienos perėjimo punktuose, migrantų antplūdžio valdymo centruose ir sienoms nuo vieno sienos kirtimo punkto iki kito stebėti, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam sienos kirtimui, neteisėtai imigracijai ir tarpvalstybiniam nusikalstamumui prie išorės sienų ir su tuo kovojama, taip pat siekiant užtikrinti sklandų teisėtų keliautojų judėjimą ir veiksmingą migracijos srautų valdymą, įskaitant priemones, susijusias su asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos arba kurie pageidauja jos prašyti, perdavimu, visada užtikrinant, kad su atitinkamais asmenimis būtų pagarbiai elgiamasi;

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  su Europos integruotu sienų valdymu ir jo plėtojimu susijęs arba jį plėtoti padedantis mokymas, atsižvelgiant į operatyvinius poreikius bei rizikos analizę ir visapusiškai laikantis pagrindinių teisių;

c)  su Europos integruotu sienų valdymu ir jo plėtojimu susijęs arba jį plėtoti padedantis mokymas, atsižvelgiant į operatyvinius poreikius, rizikos analizę bei konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose nustatytas problemas ir visada visapusiškai laikantis pagrindinių teisių;

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  bendrų ryšių palaikymo pareigūnų siuntimas į trečiąsias šalis, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. .../... [naujasis Reglamentas dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų], ir sienos apsaugos pareigūnų bei kitų atitinkamų ekspertų siuntimas į valstybes nares arba iš valstybės narės į trečiąją šalį, ekspertų arba ryšių palaikymo pareigūnų bendradarbiavimo stiprinimas ir jų tinklų operatyvinių gebėjimų didinimas, taip pat keitimasis geriausia praktika ir Europos tinklų gebėjimų įvertinti, skatinti, remti ir plėtoti Sąjungos politiką didinimas;

d)  bendrų ryšių palaikymo pareigūnų siuntimas į trečiąsias šalis ir sienos apsaugos pareigūnų bei kitų atitinkamų ekspertų siuntimas į valstybes nares arba iš valstybės narės į trečiąją šalį, ekspertų arba ryšių palaikymo pareigūnų bendradarbiavimo stiprinimas ir jų tinklų operatyvinių gebėjimų didinimas, taip pat keitimasis geriausia praktika ir Europos tinklų gebėjimų įvertinti, skatinti, remti ir plėtoti Sąjungos politiką didinimas;

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  tyrimai, bandomieji projektai ir kiti susiję veiksmai, kuriais siekiama įgyvendinti arba plėtoti Europos integruotą sienų valdymą, įskaitant Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų plėtojimo priemones, kaip antai bendras gebėjimų didinimas, bendrų standartų ir kitų priemonių, kuriomis supaprastinamas Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros ir valstybių narių bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas, nustatymas;

e)  tyrimai, bandomieji projektai ir kiti susiję veiksmai, kuriais siekiama įgyvendinti arba plėtoti Europos integruotą sienų valdymą, įskaitant Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų plėtojimo priemones, kaip antai bendras gebėjimų didinimas, bendrų standartų ir kitų priemonių, kuriomis supaprastinamas Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros ir valstybių narių bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas, nustatymas, taip pat priemones, susijusias su asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos ar kurie pageidauja jos prašyti, perdavimu;

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  naujoviškų metodų plėtojimas arba naujų technologijų, kurios gali būti perkeltos į kitas valstybes nares, diegimo veiksmai, visų pirma saugumo srities mokslinių tyrimų projektų rezultatų diegimas, ypač kai Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, veikdama pagal Reglamento (ES) 2016/1624 37 straipsnį, nustato, kad tokiu diegimu prisidedama prie Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų pajėgumų didinimo;

f)  naujoviškų metodų plėtojimas arba naujų technologijų, kurios gali būti perkeltos į kitas valstybes nares, diegimo veiksmai, visų pirma saugumo srities mokslinių tyrimų projektų rezultatų diegimas, ypač kai Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, veikdama pagal Reglamento (ES) 2016/1624 37 straipsnį, nustato, kad tokiu diegimu prisidedama prie Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų pajėgumų didinimo. Taikant tokius naujoviškus metodus ir tokias naujas technologijas visapusiškai paisoma pagrindinių teisių ir teisės į asmens duomenų apsaugą;

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  parengiamoji, stebėjimo, administracinė ir techninė veikla, reikalinga, siekiant vykdyti išorės sienų politiką, taip pat stiprinti Šengeno erdvės valdymą, plėtojant ir įgyvendinant vertinimo mechanizmą, nustatytą Reglamentu (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo siekiama patikrinti, kaip taikomas Šengeno acquis ir Šengeno sienų kodeksas, be kita ko, kaip naudojamos Komisijos ir valstybių narių ekspertų, dalyvaujančių patikrinimuose vietoje, komandiruotėms skirtos lėšos, taip pat priemonės, kuriomis įgyvendinamos rekomendacijos, pateiktos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai pagal Reglamentą (ES) 2016/1624 atlikus pažeidžiamumo vertinimus;

g)  parengiamieji veiksmai, stebėjimo, administracinė ir techninė veikla, reikalinga, siekiant vykdyti išorės sienų politiką, taip pat stiprinti Šengeno erdvės valdymą, plėtojant ir įgyvendinant vertinimo mechanizmą, nustatytą Reglamentu (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo siekiama patikrinti, kaip taikomas Šengeno acquis ir Šengeno sienų kodeksas, be kita ko, kaip naudojamos Komisijos ir valstybių narių ekspertų, dalyvaujančių patikrinimuose vietoje, komandiruotėms skirtos lėšos, taip pat priemonės, kuriomis įgyvendinamos rekomendacijos, pateiktos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai pagal Reglamentą (ES) 2016/1624 atlikus pažeidžiamumo vertinimus;

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymas, pirštų atspaudų paėmimas, registravimas, saugumo patikros, apklausos, informacijos teikimas, sveikatos ir pažeidžiamumo tikrinimas ir prireikus medicininė priežiūra, taip pat jų nukreipimas atlikti tinkamas procedūras prie išorės sienų, visų pirma migrantų antplūdžio valdymo centruose;

h)  trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymas, pirštų atspaudų paėmimas, registravimas, saugumo patikros, apklausos, informacijos teikimas, sveikatos ir pažeidžiamumo tikrinimas ir prireikus medicininė priežiūra, taip pat, prireikus, jų nukreipimas atlikti tinkamas prieglobsčio procedūras prie išorės sienų;

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  statistinių priemonių, metodų ir rodiklių plėtojimas;

j)  statistinių priemonių, metodų ir rodiklių plėtojimas, deramai atsižvelgiant į nediskriminavimo principą;

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ka)  keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais ir ekspertinėmis žiniomis, be kita ko, pagrindinių teisių apsaugos vykdant įvairius sienų kontrolės veiksmus srityje, visų pirma susijusius su pažeidžiamų asmenų tapatybės nustatymu, skubios pagalbos teikimu jiems ir jų perdavimu apsaugos tarnyboms;

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies k b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

kb)  politikos krypčių ir procedūrų plėtojimo, stebėjimo ir vertinimo priemonės, įskaitant bendrų statistinių priemonių, metodų ir pažangos bei politikos pokyčių vertinimo rodiklių taikymą.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  konsulinių įstaigų ir kito personalo, prisidedančio prie bendros vizų politikos ir konsulinio bendradarbiavimo, mokymas;

c)  konsulinių įstaigų ir kito personalo, prisidedančio prie bendros vizų politikos ir konsulinio bendradarbiavimo, mokymas, įskaitant, prireikus, pagrindinių teisių paisymo srityje;

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  keitimasis geriausia praktika ir ekspertų mainai, įskaitant ekspertų delegavimą, taip pat Europos tinklų gebėjimų įvertinti, skatinti, remti ir toliau plėtoti Sąjungos politiką ir tikslus didinimas;

d)  keitimasis geriausia praktika ir ekspertų mainai, įskaitant ekspertų delegavimą, taip pat Europos tinklų gebėjimų įvertinti, skatinti, remti ir toliau plėtoti Sąjungos politiką ir tikslus, taip pat siekiant apsaugoti pagrindines teises, didinimas, susijęs su pažeidžiamų asmenų tapatybės nustatymu, skubios pagalbos jiems teikimu ir jų perdavimu apsaugos tarnyboms;

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  parengiamoji, stebėjimo, administracinė ir techninė veikla, be kita ko, siekiant stiprinti Šengeno erdvės valdymą plėtojant ir įgyvendinant vertinimo mechanizmą, nustatytą Reglamentu (ES) Nr. 1053/2013, kurio paskirtis – patikrinti, kaip taikomas Šengeno acquis, be kita ko, kaip naudojamos Komisijos ir valstybių narių ekspertų, dalyvaujančių patikrinimuose vietoje, komandiruotėms skirtos lėšos;

g)  parengiamieji veiksmai, stebėjimo, administracinė ir techninė veikla, be kita ko, kuriais siekiama stiprinti Šengeno erdvės valdymą plėtojant ir įgyvendinant vertinimo mechanizmą, nustatytą Reglamentu (ES) Nr. 1053/2013, kurio paskirtis – patikrinti, kaip taikomas Šengeno acquis, be kita ko, kaip naudojamos Komisijos ir valstybių narių ekspertų, dalyvaujančių patikrinimuose vietoje, komandiruotėms skirtos lėšos;

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  statistinių priemonių, metodų ir rodiklių plėtojimas;

i)  statistinių priemonių, metodų ir rodiklių plėtojimas, laikantis nediskriminavimo principo ir teisės į asmens duomenų apsaugą;

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  bendros vizų politikos įgyvendinimui skirta veiklos parama.

j)  bendros vizų politikos įgyvendinimui skirta veiklos parama, teikiama deramai atsižvelgiant į nediskriminavimo principą;

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  parama valstybėms narėms, išduodant vizas, taip pat riboto teritorinio galiojimo vizas dėl humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų ar tarptautinių įsipareigojimų, taip pat asmenims, kuriems taikomos perkėlimo į Sąjungą ar perkėlimo Sąjungoje programos, ir visiškai laikantis Sąjungos vizų acquis.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  didelės apimties IT sistemoms reikalingų statistinių priemonių, metodų ir rodiklių vizų ir sienų srityje plėtojimas;

g)  didelės apimties IT sistemoms reikalingų statistinių priemonių, metodų ir rodiklių vizų ir sienų srityje plėtojimas, laikantis nediskriminavimo principo ir teisės į asmens duomenų apsaugą;

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  veiksmai, kuriais siekiama gerinti duomenų kokybę ir duomenų subjektų naudojimąsi teise gauti informaciją, susipažinti su savo asmens duomenimis, juos taisyti, išbraukti ir apriboti jų tvarkymą;

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  Tolesnis Europos sienų ir pakrančių pajėgų plėtojimas, bendrai didinant gebėjimus, vykdant bendrus viešuosius prikimus, nustatant bendrus standartus ir taikant kitas priemones, kuriomis supaprastinamas valstybių narių ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas, kaip išdėstyta II priedo 1 dalies b punkte.

3)  Plėtojant bendrą gebėjimų stiprinimą, vykdant bendrus viešuosius prikimus, nustatant bendrus standartus ir taikant kitas priemones, kuriomis supaprastinamas valstybių narių ir bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas siekiama toliau plėtoti Europos sienų ir pakrančių pajėgas.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  Priemonės, dėl kurių lengviau identifikuoti prekybos žmonėmis aukas ir kuriomis didinamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas, siekiant išaiškinti prekiautojus žmonėmis vykdant sienų kontrolę.

(5)  Priemonės, dėl kurių lengviau identifikuoti prekybos žmonėmis aukas bei teikti joms paramą ir kuriomis didinamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas, siekiant išaiškinti prekiautojus žmonėmis vykdant sienų kontrolę, be kita ko plėtojant ir remiant veiksmingus apsaugos ir perdavimo mechanizmus.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  Integruotų vaiko apsaugos prie išorės sienų sistemų ir apskritai vaikams migrantams skirtų politikos priemonių plėtojimas, be kita ko, užtikrinant pakankamą darbuotojų mokymą ir valstybių narių keitimąsi gerosios praktikos pavyzdžiais.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  Naujų metodų arba technologijų diegimo, perdavimo, bandymo ir tvirtinimo priemonės, įskaitant bandomuosius projektus ir tolesnes su Sąjungos finansuojamais saugumo tyrimų projektais susijusias priemones, kaip nurodyta III priede.

6)  Naujų metodų arba technologijų diegimo, perdavimo, bandymo ir tvirtinimo priemonės, siekiant gerinti duomenų kokybę ir duomenų subjektų naudojimąsi teise gauti informaciją, susipažinti su savo asmens duomenimis, juos taisyti, išbraukti ir apriboti jų tvarkymą;

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a)  Priemonės, kuriomis siekiama nustatyti pažeidžiamų asmenų tapatybę, suteikti jiems skubią pagalbą ir perduoti juos apsaugos tarnyboms.

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  1 konkretus tikslas: remti veiksmingą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų vykdomą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, už kurį bendrai atsakingos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, siekiant palengvinti teisėtą sienos kirtimą, užkirsti kelią neteisėtai imigracijai bei tarpvalstybiniam nusikalstamumui bei juos nustatyti ir veiksmingai valdyti migracijos srautus:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo a punkto 2 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  sienos perėjimo punktuose tarptautinės apsaugos prašiusių asmenų skaičius;

 

Duomenų šaltinis: valstybės narės

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo a punkto 2 b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b)  asmenų, kuriems neleista atvykti, skaičius;

 

Duomenų šaltinis: valstybės narės

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  2 konkretus tikslas: remti bendrą vizų politiką, siekiant palengvinti teisėtą keliavimą ir užkirsti kelią migracijos bei saugumo rizikai:

b)  2 konkretus tikslas: remti bendrą vizų politiką, siekiant užtikrinti labiau suderintą valstybių narių požiūrį į vizų išdavimą, palengvinti teisėtą keliavimą ir sumažinti saugumo riziką.

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo b punkto 1 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  valstybių narių konsulatuose tarptautinės apsaugos prašiusių asmenų skaičius;

 

Duomenų šaltinis: valstybės narės

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo 1 lentelės „Skirtingų intervencinių veiksmų sričių kodai“ I skirsnio 11 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Priemonės, susijusios su pažeidžiamų asmenų tapatybės nustatymu ir perdavimu

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo 1 lentelės „Skirtingų intervencinių veiksmų sričių kodai“ I skirsnio 11 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Priemonės, susijusios su asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos ar kurie pageidauja jos prašyti, tapatybės nustatymu ir perdavimu

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo 1 lentelės „Skirtingų intervencinių veiksmų sričių kodai“ II skirsnio 10 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Humanitarinių vizų išdavimas

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo 1 lentelės „Skirtingų intervencinių veiksmų sričių kodai“ III skirsnio 003 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Duomenų kokybė ir duomenų subjektų teisės gauti informaciją, susipažinti su savo asmens duomenimis, juos taisyti, ištrinti ir apriboti jų tvarkymą

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo a punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  paslaugų išlaidas, įskaitant migrantų antplūdžio valdymo centruose pagal šį reglamentą vykdomos veiklos išlaidas;

3)  paslaugų išlaidas atsižvelgiant į šio reglamento taikymo sritį;

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  1 konkretus tikslas: remti veiksmingą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų vykdomą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, už kurį bendrai atsakingos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, siekiant palengvinti teisėtą sienos kirtimą, užkirsti kelią neteisėtai imigracijai bei tarpvalstybiniam nusikalstamumui bei juos nustatyti ir veiksmingai valdyti migracijos srautus:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  2 konkretus tikslas: remti bendrą vizų politiką, siekiant palengvinti teisėtą keliavimą ir užkirsti kelią migracijos bei saugumo rizikai:

b)  2 konkretus tikslas: remti bendrą vizų politiką, siekiant užtikrinti labiau suderintą valstybių narių požiūrį į vizų išdavimą, palengvinti teisėtą keliavimą ir sumažinti saugumo riziką.

(1)

  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Erdvės be sienų, kurioje asmenys ir prekės gali laisvai judėti, sukūrimas yra viena iš svarbiausių Europos Sąjungos sėkmės istorijų ir vienas iš apčiuopiamiausių laimėjimų, kurio naudą junta tiek Europos piliečiai, tiek įmonės. Šengeno erdvė yra viena iš pagrindinių priemonių, dėl kurių Europos piliečiai gali naudotis savo laisvėmis, o vidaus rinka – klestėti ir vystytis.

Kaip nustatyta Sutartyse, tikslo užtikrinti aukšto lygio saugumą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje turėtų būti siekiama, inter alia, taikant bendras priemones, susijusias su vidaus sienas kertančiais asmenimis ir Sąjungos išorės sienų kontrolę, ir bendrą vizų politiką.

Todėl pranešėja teigiamai vertina pasiūlymą dėl sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, kuri pakeis dabartinį Vidaus saugumo fondą ir kuriai bus skirtas penkis kartus didesnis biudžetas, siekiantis 9,3 mlrd. EUR. Ši finansinė priemonė labai svarbi, nes ja Sąjungos politika visų Europos piliečių naudai paverčiama konkrečiais veiksmais. Ja finansiškai remiamas politikos priemonių, kurios turėtų būti grindžiamos valstybių narių solidarumu ir sąžiningu pasidalijimu atsakomybe bei tarpusavio pasitikėjimu, įgyvendinimas.

Tačiau pastaraisiais metais kintančios problemos, su kuriomis Europos Sąjunga susiduria, atskleidė didelius trūkumus ES politikos srityse ir sumažino valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą. Nepaisant išorės sienų stiprinimo priimant naujas priemones ir diegiant informacinių technologijų sistemas, valstybių narių tarpusavio pasitikėjimas tebėra menkas, o patys solidarumo bei sąžiningo pasidalijimo atsakomybe principai ir toliau yra pažeidžiami. Ilgiau nei trejus metus Šengeno erdvėje taikoma vidaus sienų kontrolė yra tik vienas pavyzdys.

Sąjungos politikos išorės sienų valdymo srityje tikslas – parengti ir įgyvendinti Europos integruotą sienų valdymą. Tačiau tai turi būti daroma laikantis nustatytų ribų ir taikant atitinkamas apsaugos priemones bei kartu užtikrinant laisvą asmenų judėjimą Sąjungoje, nes tai yra viena iš pagrindinių laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės sudedamųjų dalių.

Pranešėja mano, kad pasiūlytos priemonės tikslai yra pernelyg sutelkti į saugumą, o į poreikį palengvinti teisėtą keliavimą neatsižvelgiama. Tiesą sakant, dauguma išorės sienas kertančių asmenų šiais laikais yra teisėtai su viza ar be jos į Sąjungą atvykstantys bona fide keliautojai, kurie daro labai nedidelį poveikį visos Sąjungos saugumui.

Atsižvelgdama į priemonės tikslus, pranešėja mano, kad svarbu užtikrinti sąžiningą ir skaidrų finansavimo paskirstymą abiem pagrindiniams fondo tikslams. Todėl pranešėja mano, kad reikėtų skirti daugiau dėmesio teigiamiems integruoto sienų valdymo veiksmams ir priemonėms, pvz., vizų politikai, o ne sutelkti visą dėmesį tik į saugumą. Todėl tikslinga užtikrinti minimalų bendros vizų politikos finansavimo lygį.

Kalbant apie Komisijos pasiūlymo pakeitimus, pranešėja mano, kad reglamentą reikėtų sustiprinti ir iš dalies pakeisti taip, kaip nurodoma toliau:

labai svarbu, kad pagal priemonę finansuojamais veiksmais ir priemonėmis būtų deramai atsižvelgiama į pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, kurias pranešėja siūlo smarkiai sustiprinti. Šiuo metu, kai prie mūsų išorės sienų diegiamos informacinės technologijos ir sistemos, kaip niekada anksčiau būtina užtikrinti pagarbą asmenų pagrindinėms teisėms, susijusioms su jų asmens duomenimis, ir pagerinti padėtį šioje srityje.

Pranešėja taip pat mano, kad ypač svarbu priminti valstybėms narėms apie jų įsipareigojimus pagal tarptautinę ir ES teisę, susijusius su sienų stebėjimu ir prievole laikytis negrąžinimo principo. Minėtas principas taikomas ne tik valstybės teritorijoje, bet ir ekstrateritoriškai, be kita ko, atviroje jūroje, kai yra vykdomos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Nepaprastai svarbu šį aspektą sustiprinti pranešime.

Kalbant apie sienų valdymą, pvz., migrantų antplūdžio vietose, pranešėja taip pat siūlo pagerinti nuostatas, susijusias su pagarba teisei gauti tarptautinę apsaugą ir pažeidžiamų grupių, pvz., vaikų, apsauga.

Be to, sienų valdymo ir bendros vizų politikos srityje reikėtų tinkamai sustiprinti nediskriminavimo principą, ypač kalbant apie elgesį su trečiųjų šalių piliečiais.

Teisėto keliavimo palengvinimas, be kita ko, atveriant teisėtus ir saugius patekimo į Europą kelius, labai padės sumažinti Sąjungos patiriamą migracijos spaudimą. Remdamasi Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinių vizų šioje bendros vizų politikos srityje, pranešėja mano, kad šia priemone turėtų būti remiamos valstybės narės, kai jos išduoda humanitarines vizas, ir Sąjunga, kai ji įgyvendina bet kokią būsimą Europos humanitarinių vizų sistemą. Atėjo laikas valstybėms narėms ir Sąjungai parodyti pavyzdį ir užkirsti kelią tolesnėms beprasmėms žūtims Viduržemio jūroje.

Kalbant apie veiksmus, kuriais sprendžiamos Sąjungos patiriamos problemos, tokios kaip migracijos spaudimas, pranešėja mano, kad pradinio finansavimo paskirstymo tikslais pasienyje pateikiamų tarptautinės apsaugos prašymų skaičių reikėtų į traukti į darbo krūvio prie išorės sienų vertinimo kriterijų sąrašą.

Trečiosiose šalyse vykdomų arba su jomis susijusių veiksmų finansavimo atžvilgiu pranešėja mano, kad tokie veiksmai turi būti riboto masto ir įgyvendinami taikant atitinkamas apsaugos priemones. Sąjunga naudoja keletą finansinių priemonių, skirtų trečiosiose šalyse vykdomiems arba su jomis susijusiems veiksmas; ES taip pat yra didžiausia pasaulyje paramos vystymuisi teikėja. Pranešėja mano, kad Europos sienų valdymas mažai ką turi bendro su sulaikymo centrų steigimu trečiosiose šalyse ar ES sienų valdymo funkcijos perdavimu toms šalims.

Pranešėja taip pat siūlo apriboti finansavimą, skiriamą skubių ir konkrečių poreikių tenkinimui ekstremaliosios situacijos atveju, kuris turėtų būti teikiamas tik išimtiniais atvejais ir taikant pakankamas apsaugos priemones, susijusias su finansavimo naudojimu.

Siekiant tinkamai parengti ir įgyvendinti tiek pagal darbo programas, tiek pagal teminę priemonę numatomus veiksmus ir priemones, būtina į šį procesą aktyviai įtraukti pilietinę visuomenę, vietos ir regionų valdžios institucijas. Pranešėja siūlo šį reglamento aspektą sustiprinti, taip pat sustiprinti keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais ir ekspertais, be kita ko, susijusiais su pagrindinių teisių apsauga įvairių sienų kontrolės sudedamųjų dalių srityje.

Biudžeto kontrolė yra svarbus Europos Parlamento įgaliojimas, nes ja užtikrinama valstybių narių ir Sąjungos institucijų atskaitomybė Europos piliečiams. Todėl fonde būtina smarkiai padidinti išlaidų skaidrumą.

Galiausiai pranešėja primygtinai tvirtina, kad Europos Parlamentui, kaip vienai iš teisėkūros institucijų, turi būti suteikta teisė kontrolės vykdymo tikslais gauti tinkamą informaciją apie fondo lėšų naudojimą. Europos Parlamentas taip pat turtų būti visapusiškai įtrauktas įgyvendinant pagrindinius reglamento elementus, susijusius su darbo programomis, veiksmais, kuriems gali būti skiriamas didesnis bendras finansavimas, taip pat produkto rodikliais, laikotarpio vidurio peržiūra ir retrospektyviniais vertinimais bei metinėmis veiklos rezultatų ataskaitomis, ir juos keičiant, visų pirma deleguotaisiais aktais.


PRIEDAS. PRANEŠĖJAI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą išskirtinai savanorišku pagrindu ir tik savo atsakomybe parengė pranešėja. Pranešėja, rengdama pranešimo projektą, sulaukė šių subjektų ar asmenų pagalbos:

Subjektas ir (arba) asmuo

Europos Pabėgėlių ir tremtinių taryba (angl. ECRE)

Kvakerių Europos reikalų taryba

Atviros visuomenės Europos politikos institutas

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu–LISA)

Lietuvos nuolatinė atstovybė ES


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (7.12.2018)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Nuomonės referentas: Eduard Kukan

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pastaraisiais metais ES iškilo vis daugiau problemų migracijos, judumo ir saugumo srityse. Komisija, siekdama spręsti šiuos klausimus, 2018 m. gegužės mėn. pasiūlė iš esmės padidinti 2021–2027 m. laikotarpiu migracijai ir sienų valdymui skiriamą finansavimą.

Siūlomas reglamentas, kuriuo sukuriama sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, yra Integruoto sienų valdymo fondo dalis ir dėmesys sutelkiamas tik į veiksmus, susijusius su asmenų patikrinimais sienų kontrolės srityje.

Apskritai nuomonės referentas pritaria siūlomam reglamentui, kuriuo suteikiamas finansinis pagrindas tvirtam ir efektyviam sienų valdymui, tuo pačiu metu išsaugant laisvą asmenų judėjimą. Jis ypač palankiai vertina tai, kad šiam fondui skirtas didesnis finansinis paketas, padidintas lankstumas siekiant veiksmingiau atremti kintančius iššūkius ir sutelktas dėmesys į išlaidų kokybę, taip pat geresnę stebėsenos ir vertinimo sistemą.

Todėl jis mano, kad priemonė, visų pirma atsižvelgiant į jos išorės dimensiją, yra tinkama ir atitinka ES prioritetus. Vis dėlto ypač daug dėmesio reikėtų skirti tam, kad būtų užtikrintas šios priemonės ir viso kito finansavimo migracijos ir sienų valdymo srityje suderinamumas ir skatinama jų sinergija, pasitelkiant ES išorės finansavimo priemones arba kitas ES priemones ir fondus, apimančius išorės dimensiją, pavyzdžiui, Prieglobsčio ir migracijos fondą.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalį ir 79 straipsnio 2 dalies d punktą,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalį, 79 straipsnio 2 dalies d punktą ir 80 straipsnį,

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  pagal SESV 80 straipsnį politikai ir jos įgyvendinimui turėtų būti taikomas solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių principas, įskaitant jo finansinius padarinius;

(2)  pagal SESV 80 straipsnį politikai ir jos įgyvendinimui turėtų būti taikomas solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp visų Europos Sąjungos valstybių narių principas, įskaitant finansinius jo padarinius;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  priemonę reikėtų įgyvendinti visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir principus, laikantis Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis;

(15)  priemonę reikėtų įgyvendinti visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir principus, laikantis Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis ir negrąžinimo principu; be to, ji turi būti įgyvendinama visapusiškai laikantis skaidrumo ir atsekamumo principų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  siekiant padidinti papildomumą ir sustiprinti jūrinės veiklos suderinamumą, taip pat išvengti pastangų dubliavimo ir sumažinti biudžeto suvaržymus tokioje daug išlaidų reikalaujančioje veiklos srityje kaip jūrų sritis, priemone turėtų būti remiami kompleksiniai jūriniai veiksmai, kurių pagrindinis tikslas yra sienų priežiūra, tačiau drauge būtų galima siekti ir kitų tikslų;

(33)  siekiant padidinti papildomumą ir sustiprinti jūrinės veiklos suderinamumą, taip pat išvengti pastangų dubliavimo ir sumažinti biudžeto suvaržymus tokioje daug išlaidų reikalaujančioje veiklos srityje kaip jūrų sritis, priemone turėtų būti remiami kompleksiniai jūriniai veiksmai, kurių pagrindinis tikslas yra sienų priežiūra, tačiau drauge būtų galima siekti ir kitų su pagrindiniais tikslais susijusių tikslų, pavyzdžiui, kovoti su neteisėtu žmonių gabenimu;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  pagal priemonę remiamos trečiosiose šalyse vykdomos ir su jomis susijusios priemonės turėtų būti įgyvendinamos užtikrinant visapusišką sąveiką ir nuoseklumą su kitais veiksmais, kurių imamasi už Sąjungos ribų ir kurie remiami pagal Sąjungos išorės finansavimo priemones, ir turėtų šiuos veiksmus papildyti. Visų pirma vykdant tokius veiksmus turėtų būti siekiama visiško suderinamumo su Sąjungos išorės veiksmais bei jos užsienio politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais ir bendraisiais tikslais. Kiek tai susiję su išorės aspektu, priemone turėtų būti remiamas glaudesnis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir stiprinami esminiai jų sienų stebėjimo ir sienų valdymo gebėjimų aspektai srityse, kurios svarbios Sąjungos migracijos politikai ir Sąjungos saugumo tikslams;

(34)  pagal priemonę remiamos trečiosiose šalyse vykdomos ir su jomis susijusios priemonės turėtų būti įgyvendinamos užtikrinant visapusišką sąveiką ir nuoseklumą su kitais veiksmais, kurių imamasi už Sąjungos ribų ir kurie remiami pagal Sąjungos išorės finansavimo priemones, taip pat bet kokią kitą Sąjungos finansavimo priemonę, apimančią išorės dimensijos komponentą, pvz., Prieglobsčio ir migracijos fondą, ir turėtų šiuos veiksmus papildyti. Visų pirma vykdant tokius veiksmus turėtų būti siekiama visiško suderinamumo su Sąjungos išorės veiksmais bei jos užsienio politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais ir bendraisiais tikslais. Kiek tai susiję su išorės aspektu, priemone turėtų būti remiamas glaudesnis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir stiprinami esminiai jų sienų stebėjimo ir sienų valdymo gebėjimų aspektai srityse, kurios svarbios Sąjungos migracijos politikai ir Sąjungos saugumo tikslams;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti tikslai, priemonė turėtų atitikti didesnio lankstumo ir supaprastinimo poreikį, kartu turėtų būti laikomasi nuspėjamumo reikalavimų ir užtikrinamas teisingas ir skaidrus išteklių paskirstymas;

(37)  kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti tikslai, priemonė turėtų atitikti didesnio lankstumo ir supaprastinimo poreikį, kartu turėtų būti laikomasi nuspėjamumo reikalavimų ir užtikrinamas teisingas ir skaidrus išteklių paskirstymas; Siekdama įvykdyti finansavimo skaidrumo reikalavimą, Europos Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, privalo skelbti informaciją apie teminės priemonės metinių ir daugiamečių programų rengimą. Valstybėms narėms turėtų būti nustatytas reikalavimas dalytis visa turima informacija apie pasidalijamojo valdymo programų rengimą. Komisija turėtų surinkti šią informaciją ir paskelbti ją bendrame portale;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  be jų pradinių asignavimų, dalis pagal šią priemonę teikiamų išteklių taip pat galėtų būti skiriama valstybių narių programoms, kuriomis siekiama įgyvendinti konkrečius veiksmus. Šie konkretūs veiksmai turėtų būti nustatyti Sąjungos lygmeniu ir turėtų būti susiję su veiksmais, kuriems reikia bendradarbiavimo pastangų, arba veiksmais, kurių reikia siekiant reaguoti į pokyčius Sąjungoje, dėl kurių vienai ar kelioms valstybėms narėms reikia papildomo finansavimo. Tai, pavyzdžiui, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros veiklai vykdyti reikalingos techninės įrangos pirkimas pagal valstybių narių nacionalines programas, prašymų išduoti vizą tvarkymo modernizavimas, naujų didelės apimties IT sistemų kūrimas ir tų sistemų sąveikumo užtikrinimas. Šiuos konkrečius veiksmus Komisija nustatys savo darbo programose;

(43)  be jų pradinių asignavimų, dalis pagal šią priemonę teikiamų išteklių taip pat galėtų būti skiriama valstybių narių programoms, kuriomis siekiama įgyvendinti konkrečius veiksmus. Šie konkretūs veiksmai turėtų būti nustatyti Sąjungos lygmeniu ir turėtų būti susiję su veiksmais, kuriems reikia valstybių narių bendradarbiavimo pastangų, arba veiksmais, kurių reikia siekiant reaguoti į pokyčius Sąjungoje, dėl kurių vienai ar kelioms valstybėms narėms reikia papildomo finansavimo. Tai, pavyzdžiui, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros veiklai vykdyti reikalingos techninės įrangos pirkimas pagal valstybių narių nacionalines programas, prašymų išduoti vizą tvarkymo modernizavimas, naujų didelės apimties IT sistemų kūrimas ir tų sistemų sąveikumo užtikrinimas. Šiuos konkrečius veiksmus Komisija nustatys savo darbo programose;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priemonės, kuri įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą, politikos tikslas – užtikrinti tvirtą ir veiksmingą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, išlaikant laisvą asmenų judėjimą joje ir visapusiškai laikantis Sąjungos įsipareigojimų dėl pagrindinių teisių ir taip padedant užtikrinti aukštą saugumo lygį Sąjungoje.

1.  Priemonės, kuri įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą, politikos tikslas – užtikrinti tvirtą ir veiksmingą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, išlaikant laisvą asmenų judėjimą joje ir visapusiškai laikantis Sąjungos įsipareigojimų dėl pagrindinių teisių ir taip padedant užtikrinti aukštą saugumo ir saugos lygį Sąjungoje.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  remti veiksmingą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų vykdomą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, už kurį bendrai atsakingos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, siekiant palengvinti teisėtą sienos kirtimą, užkirsti kelią neteisėtai imigracijai bei tarpvalstybiniam nusikalstamumui ir juos identifikuoti ir veiksmingai valdyti migracijos srautus;

a)  remti veiksmingą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų vykdomą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, už kurį bendrai atsakingos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, siekiant palengvinti teisėtą sienos kirtimą, užkirsti kelią neteisėtai imigracijai bei tarpvalstybiniam nusikalstamumui ir juos identifikuoti ir veiksmingai valdyti migracijos srautus, sykiu užtikrinant prieglobsčio teisės laikymąsi ir įgyvendinant solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Pagal priemonę finansuojami veiksmai vykdomi visapusiškai gerbiant pagrindines teises ir žmogaus orumą. Visų pirma imantis veiksmų turi būti laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų, Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK), teisingo elgesio su trečiųjų šalių piliečiais principo, teisės į prieglobstį ir į tarptautinę apsaugą nuostatų, negrąžinimo principo ir Sąjungos bei valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su jų pasirašytais tarptautiniais dokumentais, pvz., 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso, papildyta 1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Valstybės narės, vykdydamos pagal priemonę finansuojamus veiksmus, susijusius su jūrų sienų stebėjimu, ypatingą dėmesį turi skirti savo įsipareigojimams pagal tarptautinę jūrų teisę padėti nelaimės ištiktiems žmonėms. Todėl pagal priemonę remiama įranga ir sistemos gali būti naudojamos paieškos ir gelbėjimo operacijoms, kurių gali prireikti vykdant jūrų sienų stebėjimą ir taip padedant užtikrinti apsaugą ir gelbėjimą jūroje.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad pagal šį reglamentą ir valstybių narių teikiama parama derėtų su atitinkamais Sąjungos veiksmais, politika ir prioritetais ir papildytų kitas Sąjungos priemones.

2.  Komisija, Europos Parlamentas ir valstybės narės užtikrina, kad pagal šį reglamentą ir valstybių narių teikiama parama derėtų su atitinkamais Sąjungos veiksmais, politika ir prioritetais ir papildytų kitas Sąjungos priemones.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija pagal metinius Sąjungos biudžeto asignavimus nustato bendrą sumą, skirtiną teminei priemonei.

5.  Komisija, pasikonsultavusi su Parlamentu, pagal metinius Sąjungos biudžeto asignavimus nustato bendrą sumą, skirtiną teminei priemonei.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija priima Finansinio reglamento 110 straipsnyje nurodytus teminei priemonei skirtus finansavimo sprendimus, kuriuose nustatomi remtini tikslai bei veiksmai ir nurodomos konkrečios kiekvienai jos sudedamajai daliai, kaip nurodyta 1 dalyje, skiriamos sumos. Prireikus finansavimo sprendimuose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma.

6.  Komisija, pasikonsultavusi su Parlamentu, priima Finansinio reglamento 110 straipsnyje nurodytus teminei priemonei skirtus finansavimo sprendimus, kuriuose nustatomi remtini tikslai bei veiksmai ir nurodomos konkrečios kiekvienai jos sudedamajai daliai, kaip nurodyta 1 dalyje, skiriamos sumos. Prireikus finansavimo sprendimuose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Priėmusi finansavimo sprendimus, kaip nurodyta 3 dalyje, Komisija gali iš dalies atitinkamai pakeisti programas, įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą.

7.  Priėmusi finansavimo sprendimus, kaip nurodyta 3 dalyje, Komisija, pasikonsultavusi su Parlamentu, gali iš dalies atitinkamai pakeisti programas, įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šis skirsnis taikomas 7 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytai finansinio paketo daliai ir papildomiems ištekliams, kurie turi būti įgyvendinami taikant pasidalijamąjį valdymą pagal 8 straipsnyje nurodytą teminei priemonei skirtą Komisijos sprendimą.

1.  Šis skirsnis taikomas 7 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytai finansinio paketo daliai ir papildomiems ištekliams, kurie turi būti įgyvendinami taikant pasidalijamąjį valdymą pagal 8 straipsnyje nurodytą teminei priemonei skirtą Komisijos sprendimą, priimtą pasikonsultavus su Parlamentu.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija užtikrina, kad valstybėms narėms pradedant rengti programas šiame procese dalyvautų Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir, kai tinkama, „eu-LISA“, atsižvelgiant į agentūrų kompetenciją.

2.  Komisija ir Europos Parlamentas užtikrina, kad valstybėms narėms pradedant rengti programas šiame procese dalyvautų Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir, kai tinkama, „eu-LISA“, atsižvelgiant į agentūrų kompetenciją.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ji konsultuojasi su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra dėl programų projektų ir ypač daug dėmesio skiria veiklai, kuriai pagal 3 straipsnio 2 dalies a punktą teikiama veiklos parama, siekdama užtikrinti, kad jie derėtų su Agentūros ir valstybių narių veiksmais sienų valdymo srityje ir juos papildytų, taip pat išvengti dvigubo finansavimo ir užtikrinti išlaidų efektyvumą.

3.  Komisija konsultuojasi su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra dėl programų projektų ir ypač daug dėmesio skiria veiklai, kuriai pagal 3 straipsnio 2 dalies a punktą teikiama veiklos parama, siekdama užtikrinti, kad jie derėtų su Agentūros ir valstybių narių veiksmais sienų valdymo srityje ir juos papildytų, taip pat išvengti dvigubo finansavimo ir užtikrinti išlaidų veiksmingumą.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija gali įtraukti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą ir, kai tinkama, „eu-LISA“ į 5 skirsnyje nurodytą stebėsenos ir vertinimo veiklą, visų pirma siekdama užtikrinti, kad vykdomi veiksmai, kuriems pagal priemonę teikiama parama, atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus.

4.  Komisija ir Europos Parlamentas gali įtraukti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą ir, kai tinkama, „eu-LISA“ į 5 skirsnyje nurodytą stebėsenos ir vertinimo veiklą, visų pirma siekdama užtikrinti, kad vykdomi veiksmai, kuriems pagal priemonę teikiama parama, atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 12 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12.  Operatyvinei įrangai, įskaitant transporto priemones, ir ryšių sistemoms, kurios reikalingos veiksmingai ir saugiai sienų kontrolei vykdyti ir kurios įsigyjamos naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą, taikomi šie reikalavimai:

12.  Operatyvinei įrangai, įskaitant transporto priemones, ir ryšių sistemoms, kurios reikalingos veiksmingai ir saugiai sienų kontrolei bei paieškos ir gelbėjimo operacijoms vykdyti ir kurios įsigyjamos naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą, taikomi šie reikalavimai:

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13.  Sienų valdymo srities mokymai, rengiami naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą, grindžiami atitinkamais suderintais ir kokybiškais sienų ir pakrančių apsaugos sričiai taikomais Europos švietimo ir bendrojo mokymo standartais.

13.  Sienų valdymo srities mokymai, rengiami naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą, grindžiami atitinkamais suderintais ir kokybiškais sienų ir pakrančių apsaugos sričiai taikomais Europos švietimo ir bendrojo mokymo standartais ir visų pirma atsižvelgiama į žmogaus teisių klausimus bei su šiais klausimais susijusias tarptautines konvencijas.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  2024 m. Komisija atitinkamų valstybių narių programoms skiria papildomą 10 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą sumą, atsižvelgdama į I priedo 1 dalies c punkte ir 2–11 dalyse nurodytus kriterijus. Šis asignavimas grindžiamas naujausiais turimais statistiniais duomenimis, susijusiais su I priedo 1 dalies c punkte ir 2–11 dalyse nurodytais kriterijais. Finansavimas teikiamas laikotarpiui nuo 2025 kalendorinių metų.

1.  2024 m. Komisija, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, atitinkamų valstybių narių programoms skiria papildomą 10 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą sumą, atsižvelgdama į I priedo 1 dalies c punkte ir 2–11 dalyse nurodytus kriterijus. Šis asignavimas grindžiamas naujausiais turimais statistiniais duomenimis, susijusiais su I priedo 1 dalies c punkte ir 2–11 dalyse nurodytais kriterijais. Finansavimas teikiamas laikotarpiui nuo 2025 kalendorinių metų.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nuo 2025 m. skiriant lėšas pagal teminę priemonę, kai tinkama, atsižvelgiama į pažangą, padarytą siekiant veiklos peržiūros plano tarpinių reikšmių, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 12 straipsnyje, ir į nustatytus įgyvendinimo trūkumus.

3.  Nuo 2025 m. skiriant lėšas pagal teminę priemonę, kai tinkama, atsižvelgiama į pažangą, padarytą siekiant veiklos peržiūros plano tarpinių reikšmių, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 12 straipsnyje, ir į nustatytus įgyvendinimo trūkumus. Pagal Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 14 ir 40 straipsnius ir šio reglamento 26 straipsnį atliekamas programų laikotarpio vidurio vertinimas.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės programoje ir 27 straipsnyje nurodytose metinėse veiklos rezultatų ataskaitose pagrindžia veiklos paramos naudojimą, siekiant šio reglamento tikslų. Prieš patvirtindama programą Komisija, pasikonsultavusi su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, atsižvelgiant į Agentūros kompetenciją pagal 12 straipsnio 3 dalį, įvertina pradinę padėtį valstybėse narėse, kurios nurodė ketinančios naudoti veiklos paramą, remdamasi tų valstybių narių pateikta informacija ir, kai tinkama, informacija, gauta atliekant Šengeno acquis taikymo vertinimus ir pažeidžiamumo vertinimus, taip pat rekomendacijomis, pateiktomis atlikus Šengeno acquis taikymo vertinimus ir pažeidžiamumo vertinimus.

4.  Valstybės narės programoje ir 27 straipsnyje nurodytose metinėse veiklos rezultatų ataskaitose pagrindžia veiklos paramos naudojimą, siekiant šio reglamento tikslų. Prieš patvirtindama programą Komisija, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, atsižvelgiant į Agentūros kompetenciją pagal 12 straipsnio 3 dalį, įvertina pradinę padėtį valstybėse narėse, kurios nurodė ketinančios naudoti veiklos paramą, remdamasi tų valstybių narių pateikta informacija ir, kai tinkama, informacija, gauta atliekant Šengeno acquis taikymo vertinimus ir pažeidžiamumo vertinimus, taip pat rekomendacijomis, pateiktomis atlikus Šengeno acquis taikymo vertinimus ir pažeidžiamumo vertinimus.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal priemonę gali būti remiamos Komisijos iniciatyva arba jos vardu įgyvendinamos techninės paramos priemonės. Tos priemonės gali būti finansuojamos 100 proc.

Pagal priemonę gali būti remiamos Komisijos iniciatyva arba jos vardu, pasikonsultavus su Europos Parlamentu, įgyvendinamos techninės paramos priemonės. Tos priemonės gali būti finansuojamos 100 proc.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą, skaidrumą ir atsekamumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija, laikydamasi reikalavimų teikti ataskaitas pagal Finansinio reglamento 43 straipsnio 3 dalies h punkto i ir iii papunkčius, teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie priemonių rezultatus, atsižvelgdama į V priedą.

1.  Komisija, laikydamasi reikalavimų teikti ataskaitas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/10461a 41 straipsnio 3 dalies h punkto i ir ii papunkčius, kasmet teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie priemonių rezultatus, atsižvelgdama į V priedą.

 

____________________

 

1a 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija atlieka šio reglamento, taip pat ir pagal šią priemonę vykdomų veiksmų, laikotarpio vidurio ir retrospektyvinį vertinimus.

1.  Komisija atlieka šio reglamento, taip pat ir pagal šią priemonę vykdomų veiksmų, laikotarpio vidurio ir retrospektyvinį vertinimus. Vertinimo išvados nedelsiant perduodamos Europos Parlamentui.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Atlikusi laikotarpio vidurio peržiūros ir retrospektyvinį vertinimus, Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikia:

 

a) iki 2024 m. birželio mėn. – tarpinio vertinimo ataskaitą dėl šio reglamento įgyvendinimo. Į tą tarpinę vertinimo ataskaitą įtraukiamas laikotarpio vidurio peržiūros, atliktos pagal šį reglamentą ir Reglamentą (ES) Nr. .../... [BNR], įvertinimas;

 

b) ne vėliau kaip 2027 m. birželio 30 d. – šio reglamento ir konkrečių reglamentų poveikio ex post vertinimo, atlikto baigus įgyvendinti nacionalines programas, ataskaitą.

 

Europos Parlamentas ragina Komisiją palaikyti struktūrinį dialogą dėl laikotarpio vidurio peržiūros ir ex post vertinimo.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip 2023 m. vasario 15 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų paskesnių metų iki 2031 m. (įskaitant 2031 m.) vasario 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai metines veiklos rezultatų ataskaitas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 36 straipsnio 6 dalyje. 2023 m. teikiama ataskaita apima programos įgyvendinimą iki 2022 m. birželio 30 d.

1.  Ne vėliau kaip 2023 m. vasario 15 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų paskesnių metų iki 2031 m. (įskaitant 2031 m.) vasario 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai ir Europos Parlamentui metines veiklos rezultatų ataskaitas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 36 straipsnio 6 dalyje. 2023 m. teikiama ataskaita apima programos įgyvendinimą iki 2022 m. birželio 30 d.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 punkto h a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha) keitimasis gerąja praktika siekiant įvertinti, skatinti, remti ir toliau plėtoti Sąjungos politiką ir tikslus, ypač susijusius su pagrindinių teisių apsauga, atsižvelgiant į įvairias sienų kontrolės sudedamąsias dalis, visų pirma atsižvelgiant į pažeidžiamų asmenų, ypač moterų, vaikų ir nelydimų nepilnamečių, tapatybės nustatymą, skubią pagalbą jiems ir jų nukreipimą į apsaugos tarnybas;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a) Priemonės, kuriomis siekiama pagerinti IT sistemų ir ryšių tinklų sąveikumą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, nustatymas

Nuorodos

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

2.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Eduard Kukan

10.7.2018

Svarstymas komitete

21.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

6.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

4

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Petras Auštrevičius, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Asim Ademov, Tanja Fajon, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

33

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Soraya Post, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

4

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

3

0

ECR

Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen

PPE

László Tőkés

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (7.12.2018)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Nuomonės referentas: Eduard Kukan

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pastaraisiais metais ES iškilo vis daugiau problemų migracijos, judumo ir saugumo srityse. Komisija, siekdama spręsti šiuos klausimus, 2018 m. gegužės mėn. pasiūlė iš esmės padidinti 2021–2027 m. laikotarpiu migracijai ir sienų valdymui skiriamą finansavimą.

Siūlomas reglamentas, kuriuo sukuriama sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, yra Integruoto sienų valdymo fondo dalis ir dėmesys sutelkiamas tik į veiksmus, susijusius su asmenų patikrinimais sienų kontrolės srityje.

Apskritai nuomonės referentas pritaria siūlomam reglamentui, kuriuo suteikiamas finansinis pagrindas tvirtam ir efektyviam sienų valdymui, tuo pačiu metu išsaugant laisvą asmenų judėjimą. Jis ypač palankiai vertina tai, kad šiam fondui skirtas didesnis finansinis paketas, padidintas lankstumas siekiant veiksmingiau atremti kintančius iššūkius ir sutelktas dėmesys į išlaidų kokybę, taip pat geresnę stebėsenos ir vertinimo sistemą.

Todėl jis mano, kad priemonė, visų pirma atsižvelgiant į jos išorės dimensiją, yra tinkama ir atitinka ES prioritetus. Vis dėlto ypač daug dėmesio reikėtų skirti tam, kad būtų užtikrintas šios priemonės ir viso kito finansavimo migracijos ir sienų valdymo srityje suderinamumas ir skatinama jų sinergija, pasitelkiant ES išorės finansavimo priemones arba kitas ES priemones ir fondus, apimančius išorės dimensiją, pavyzdžiui, Prieglobsčio ir migracijos fondą.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalį ir 79 straipsnio 2 dalies d punktą,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalį, 79 straipsnio 2 dalies d punktą ir 80 straipsnį,

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  pagal SESV 80 straipsnį politikai ir jos įgyvendinimui turėtų būti taikomas solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių principas, įskaitant jo finansinius padarinius;

(2)  pagal SESV 80 straipsnį politikai ir jos įgyvendinimui turėtų būti taikomas solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp visų Europos Sąjungos valstybių narių principas, įskaitant finansinius jo padarinius;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  priemonę reikėtų įgyvendinti visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir principus, laikantis Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis;

(15)  priemonę reikėtų įgyvendinti visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir principus, laikantis Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis ir negrąžinimo principu; be to, ji turi būti įgyvendinama visapusiškai laikantis skaidrumo ir atsekamumo principų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  siekiant padidinti papildomumą ir sustiprinti jūrinės veiklos suderinamumą, taip pat išvengti pastangų dubliavimo ir sumažinti biudžeto suvaržymus tokioje daug išlaidų reikalaujančioje veiklos srityje kaip jūrų sritis, priemone turėtų būti remiami kompleksiniai jūriniai veiksmai, kurių pagrindinis tikslas yra sienų priežiūra, tačiau drauge būtų galima siekti ir kitų tikslų;

(33)  siekiant padidinti papildomumą ir sustiprinti jūrinės veiklos suderinamumą, taip pat išvengti pastangų dubliavimo ir sumažinti biudžeto suvaržymus tokioje daug išlaidų reikalaujančioje veiklos srityje kaip jūrų sritis, priemone turėtų būti remiami kompleksiniai jūriniai veiksmai, kurių pagrindinis tikslas yra sienų priežiūra, tačiau drauge būtų galima siekti ir kitų su pagrindiniais tikslais susijusių tikslų, pavyzdžiui, kovoti su neteisėtu žmonių gabenimu;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  pagal priemonę remiamos trečiosiose šalyse vykdomos ir su jomis susijusios priemonės turėtų būti įgyvendinamos užtikrinant visapusišką sąveiką ir nuoseklumą su kitais veiksmais, kurių imamasi už Sąjungos ribų ir kurie remiami pagal Sąjungos išorės finansavimo priemones, ir turėtų šiuos veiksmus papildyti. Visų pirma vykdant tokius veiksmus turėtų būti siekiama visiško suderinamumo su Sąjungos išorės veiksmais bei jos užsienio politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais ir bendraisiais tikslais. Kiek tai susiję su išorės aspektu, priemone turėtų būti remiamas glaudesnis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir stiprinami esminiai jų sienų stebėjimo ir sienų valdymo gebėjimų aspektai srityse, kurios svarbios Sąjungos migracijos politikai ir Sąjungos saugumo tikslams;

(34)  pagal priemonę remiamos trečiosiose šalyse vykdomos ir su jomis susijusios priemonės turėtų būti įgyvendinamos užtikrinant visapusišką sąveiką ir nuoseklumą su kitais veiksmais, kurių imamasi už Sąjungos ribų ir kurie remiami pagal Sąjungos išorės finansavimo priemones, taip pat bet kokią kitą Sąjungos finansavimo priemonę, apimančią išorės dimensijos komponentą, pvz., Prieglobsčio ir migracijos fondą, ir turėtų šiuos veiksmus papildyti. Visų pirma vykdant tokius veiksmus turėtų būti siekiama visiško suderinamumo su Sąjungos išorės veiksmais bei jos užsienio politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais ir bendraisiais tikslais. Kiek tai susiję su išorės aspektu, priemone turėtų būti remiamas glaudesnis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir stiprinami esminiai jų sienų stebėjimo ir sienų valdymo gebėjimų aspektai srityse, kurios svarbios Sąjungos migracijos politikai ir Sąjungos saugumo tikslams;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti tikslai, priemonė turėtų atitikti didesnio lankstumo ir supaprastinimo poreikį, kartu turėtų būti laikomasi nuspėjamumo reikalavimų ir užtikrinamas teisingas ir skaidrus išteklių paskirstymas;

(37)  kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti tikslai, priemonė turėtų atitikti didesnio lankstumo ir supaprastinimo poreikį, kartu turėtų būti laikomasi nuspėjamumo reikalavimų ir užtikrinamas teisingas ir skaidrus išteklių paskirstymas; Siekdama įvykdyti finansavimo skaidrumo reikalavimą, Europos Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, privalo skelbti informaciją apie teminės priemonės metinių ir daugiamečių programų rengimą. Valstybėms narėms turėtų būti nustatytas reikalavimas dalytis visa turima informacija apie pasidalijamojo valdymo programų rengimą. Komisija turėtų surinkti šią informaciją ir paskelbti ją bendrame portale;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  be jų pradinių asignavimų, dalis pagal šią priemonę teikiamų išteklių taip pat galėtų būti skiriama valstybių narių programoms, kuriomis siekiama įgyvendinti konkrečius veiksmus. Šie konkretūs veiksmai turėtų būti nustatyti Sąjungos lygmeniu ir turėtų būti susiję su veiksmais, kuriems reikia bendradarbiavimo pastangų, arba veiksmais, kurių reikia siekiant reaguoti į pokyčius Sąjungoje, dėl kurių vienai ar kelioms valstybėms narėms reikia papildomo finansavimo. Tai, pavyzdžiui, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros veiklai vykdyti reikalingos techninės įrangos pirkimas pagal valstybių narių nacionalines programas, prašymų išduoti vizą tvarkymo modernizavimas, naujų didelės apimties IT sistemų kūrimas ir tų sistemų sąveikumo užtikrinimas. Šiuos konkrečius veiksmus Komisija nustatys savo darbo programose;

(43)  be jų pradinių asignavimų, dalis pagal šią priemonę teikiamų išteklių taip pat galėtų būti skiriama valstybių narių programoms, kuriomis siekiama įgyvendinti konkrečius veiksmus. Šie konkretūs veiksmai turėtų būti nustatyti Sąjungos lygmeniu ir turėtų būti susiję su veiksmais, kuriems reikia valstybių narių bendradarbiavimo pastangų, arba veiksmais, kurių reikia siekiant reaguoti į pokyčius Sąjungoje, dėl kurių vienai ar kelioms valstybėms narėms reikia papildomo finansavimo. Tai, pavyzdžiui, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros veiklai vykdyti reikalingos techninės įrangos pirkimas pagal valstybių narių nacionalines programas, prašymų išduoti vizą tvarkymo modernizavimas, naujų didelės apimties IT sistemų kūrimas ir tų sistemų sąveikumo užtikrinimas. Šiuos konkrečius veiksmus Komisija nustatys savo darbo programose;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priemonės, kuri įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą, politikos tikslas – užtikrinti tvirtą ir veiksmingą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, išlaikant laisvą asmenų judėjimą joje ir visapusiškai laikantis Sąjungos įsipareigojimų dėl pagrindinių teisių ir taip padedant užtikrinti aukštą saugumo lygį Sąjungoje.

1.  Priemonės, kuri įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą, politikos tikslas – užtikrinti tvirtą ir veiksmingą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, išlaikant laisvą asmenų judėjimą joje ir visapusiškai laikantis Sąjungos įsipareigojimų dėl pagrindinių teisių ir taip padedant užtikrinti aukštą saugumo ir saugos lygį Sąjungoje.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  remti veiksmingą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų vykdomą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, už kurį bendrai atsakingos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, siekiant palengvinti teisėtą sienos kirtimą, užkirsti kelią neteisėtai imigracijai bei tarpvalstybiniam nusikalstamumui ir juos identifikuoti ir veiksmingai valdyti migracijos srautus;

a)  remti veiksmingą Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų vykdomą Europos integruotą sienų valdymą prie išorės sienų, už kurį bendrai atsakingos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės valdžios institucijos, siekiant palengvinti teisėtą sienos kirtimą, užkirsti kelią neteisėtai imigracijai bei tarpvalstybiniam nusikalstamumui ir juos identifikuoti ir veiksmingai valdyti migracijos srautus, sykiu užtikrinant prieglobsčio teisės laikymąsi ir įgyvendinant solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Pagal priemonę finansuojami veiksmai vykdomi visapusiškai gerbiant pagrindines teises ir žmogaus orumą. Visų pirma imantis veiksmų turi būti laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų, Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK), teisingo elgesio su trečiųjų šalių piliečiais principo, teisės į prieglobstį ir į tarptautinę apsaugą nuostatų, negrąžinimo principo ir Sąjungos bei valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su jų pasirašytais tarptautiniais dokumentais, pvz., 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso, papildyta 1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Valstybės narės, vykdydamos pagal priemonę finansuojamus veiksmus, susijusius su jūrų sienų stebėjimu, ypatingą dėmesį turi skirti savo įsipareigojimams pagal tarptautinę jūrų teisę padėti nelaimės ištiktiems žmonėms. Todėl pagal priemonę remiama įranga ir sistemos gali būti naudojamos paieškos ir gelbėjimo operacijoms, kurių gali prireikti vykdant jūrų sienų stebėjimą ir taip padedant užtikrinti apsaugą ir gelbėjimą jūroje.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad pagal šį reglamentą ir valstybių narių teikiama parama derėtų su atitinkamais Sąjungos veiksmais, politika ir prioritetais ir papildytų kitas Sąjungos priemones.

2.  Komisija, Europos Parlamentas ir valstybės narės užtikrina, kad pagal šį reglamentą ir valstybių narių teikiama parama derėtų su atitinkamais Sąjungos veiksmais, politika ir prioritetais ir papildytų kitas Sąjungos priemones.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija pagal metinius Sąjungos biudžeto asignavimus nustato bendrą sumą, skirtiną teminei priemonei.

5.  Komisija, pasikonsultavusi su Parlamentu, pagal metinius Sąjungos biudžeto asignavimus nustato bendrą sumą, skirtiną teminei priemonei.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija priima Finansinio reglamento 110 straipsnyje nurodytus teminei priemonei skirtus finansavimo sprendimus, kuriuose nustatomi remtini tikslai bei veiksmai ir nurodomos konkrečios kiekvienai jos sudedamajai daliai, kaip nurodyta 1 dalyje, skiriamos sumos. Prireikus finansavimo sprendimuose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma.

6.  Komisija, pasikonsultavusi su Parlamentu, priima Finansinio reglamento 110 straipsnyje nurodytus teminei priemonei skirtus finansavimo sprendimus, kuriuose nustatomi remtini tikslai bei veiksmai ir nurodomos konkrečios kiekvienai jos sudedamajai daliai, kaip nurodyta 1 dalyje, skiriamos sumos. Prireikus finansavimo sprendimuose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Priėmusi finansavimo sprendimus, kaip nurodyta 3 dalyje, Komisija gali iš dalies atitinkamai pakeisti programas, įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą.

7.  Priėmusi finansavimo sprendimus, kaip nurodyta 3 dalyje, Komisija, pasikonsultavusi su Parlamentu, gali iš dalies atitinkamai pakeisti programas, įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šis skirsnis taikomas 7 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytai finansinio paketo daliai ir papildomiems ištekliams, kurie turi būti įgyvendinami taikant pasidalijamąjį valdymą pagal 8 straipsnyje nurodytą teminei priemonei skirtą Komisijos sprendimą.

1.  Šis skirsnis taikomas 7 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytai finansinio paketo daliai ir papildomiems ištekliams, kurie turi būti įgyvendinami taikant pasidalijamąjį valdymą pagal 8 straipsnyje nurodytą teminei priemonei skirtą Komisijos sprendimą, priimtą pasikonsultavus su Parlamentu.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija užtikrina, kad valstybėms narėms pradedant rengti programas šiame procese dalyvautų Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir, kai tinkama, „eu-LISA“, atsižvelgiant į agentūrų kompetenciją.

2.  Komisija ir Europos Parlamentas užtikrina, kad valstybėms narėms pradedant rengti programas šiame procese dalyvautų Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir, kai tinkama, „eu-LISA“, atsižvelgiant į agentūrų kompetenciją.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ji konsultuojasi su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra dėl programų projektų ir ypač daug dėmesio skiria veiklai, kuriai pagal 3 straipsnio 2 dalies a punktą teikiama veiklos parama, siekdama užtikrinti, kad jie derėtų su Agentūros ir valstybių narių veiksmais sienų valdymo srityje ir juos papildytų, taip pat išvengti dvigubo finansavimo ir užtikrinti išlaidų efektyvumą.

3.  Komisija konsultuojasi su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra dėl programų projektų ir ypač daug dėmesio skiria veiklai, kuriai pagal 3 straipsnio 2 dalies a punktą teikiama veiklos parama, siekdama užtikrinti, kad jie derėtų su Agentūros ir valstybių narių veiksmais sienų valdymo srityje ir juos papildytų, taip pat išvengti dvigubo finansavimo ir užtikrinti išlaidų veiksmingumą.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija gali įtraukti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą ir, kai tinkama, „eu-LISA“ į 5 skirsnyje nurodytą stebėsenos ir vertinimo veiklą, visų pirma siekdama užtikrinti, kad vykdomi veiksmai, kuriems pagal priemonę teikiama parama, atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus.

4.  Komisija ir Europos Parlamentas gali įtraukti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą ir, kai tinkama, „eu-LISA“ į 5 skirsnyje nurodytą stebėsenos ir vertinimo veiklą, visų pirma siekdama užtikrinti, kad vykdomi veiksmai, kuriems pagal priemonę teikiama parama, atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 12 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12.  Operatyvinei įrangai, įskaitant transporto priemones, ir ryšių sistemoms, kurios reikalingos veiksmingai ir saugiai sienų kontrolei vykdyti ir kurios įsigyjamos naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą, taikomi šie reikalavimai:

12.  Operatyvinei įrangai, įskaitant transporto priemones, ir ryšių sistemoms, kurios reikalingos veiksmingai ir saugiai sienų kontrolei bei paieškos ir gelbėjimo operacijoms vykdyti ir kurios įsigyjamos naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą, taikomi šie reikalavimai:

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13.  Sienų valdymo srities mokymai, rengiami naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą, grindžiami atitinkamais suderintais ir kokybiškais sienų ir pakrančių apsaugos sričiai taikomais Europos švietimo ir bendrojo mokymo standartais.

13.  Sienų valdymo srities mokymai, rengiami naudojant pagal šią priemonę teikiamą paramą, grindžiami atitinkamais suderintais ir kokybiškais sienų ir pakrančių apsaugos sričiai taikomais Europos švietimo ir bendrojo mokymo standartais ir visų pirma atsižvelgiama į žmogaus teisių klausimus bei su šiais klausimais susijusias tarptautines konvencijas.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  2024 m. Komisija atitinkamų valstybių narių programoms skiria papildomą 10 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą sumą, atsižvelgdama į I priedo 1 dalies c punkte ir 2–11 dalyse nurodytus kriterijus. Šis asignavimas grindžiamas naujausiais turimais statistiniais duomenimis, susijusiais su I priedo 1 dalies c punkte ir 2–11 dalyse nurodytais kriterijais. Finansavimas teikiamas laikotarpiui nuo 2025 kalendorinių metų.

1.  2024 m. Komisija, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, atitinkamų valstybių narių programoms skiria papildomą 10 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą sumą, atsižvelgdama į I priedo 1 dalies c punkte ir 2–11 dalyse nurodytus kriterijus. Šis asignavimas grindžiamas naujausiais turimais statistiniais duomenimis, susijusiais su I priedo 1 dalies c punkte ir 2–11 dalyse nurodytais kriterijais. Finansavimas teikiamas laikotarpiui nuo 2025 kalendorinių metų.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nuo 2025 m. skiriant lėšas pagal teminę priemonę, kai tinkama, atsižvelgiama į pažangą, padarytą siekiant veiklos peržiūros plano tarpinių reikšmių, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 12 straipsnyje, ir į nustatytus įgyvendinimo trūkumus.

3.  Nuo 2025 m. skiriant lėšas pagal teminę priemonę, kai tinkama, atsižvelgiama į pažangą, padarytą siekiant veiklos peržiūros plano tarpinių reikšmių, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 12 straipsnyje, ir į nustatytus įgyvendinimo trūkumus. Pagal Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 14 ir 40 straipsnius ir šio reglamento 26 straipsnį atliekamas programų laikotarpio vidurio vertinimas.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės programoje ir 27 straipsnyje nurodytose metinėse veiklos rezultatų ataskaitose pagrindžia veiklos paramos naudojimą, siekiant šio reglamento tikslų. Prieš patvirtindama programą Komisija, pasikonsultavusi su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, atsižvelgiant į Agentūros kompetenciją pagal 12 straipsnio 3 dalį, įvertina pradinę padėtį valstybėse narėse, kurios nurodė ketinančios naudoti veiklos paramą, remdamasi tų valstybių narių pateikta informacija ir, kai tinkama, informacija, gauta atliekant Šengeno acquis taikymo vertinimus ir pažeidžiamumo vertinimus, taip pat rekomendacijomis, pateiktomis atlikus Šengeno acquis taikymo vertinimus ir pažeidžiamumo vertinimus.

4.  Valstybės narės programoje ir 27 straipsnyje nurodytose metinėse veiklos rezultatų ataskaitose pagrindžia veiklos paramos naudojimą, siekiant šio reglamento tikslų. Prieš patvirtindama programą Komisija, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, atsižvelgiant į Agentūros kompetenciją pagal 12 straipsnio 3 dalį, įvertina pradinę padėtį valstybėse narėse, kurios nurodė ketinančios naudoti veiklos paramą, remdamasi tų valstybių narių pateikta informacija ir, kai tinkama, informacija, gauta atliekant Šengeno acquis taikymo vertinimus ir pažeidžiamumo vertinimus, taip pat rekomendacijomis, pateiktomis atlikus Šengeno acquis taikymo vertinimus ir pažeidžiamumo vertinimus.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal priemonę gali būti remiamos Komisijos iniciatyva arba jos vardu įgyvendinamos techninės paramos priemonės. Tos priemonės gali būti finansuojamos 100 proc.

Pagal priemonę gali būti remiamos Komisijos iniciatyva arba jos vardu, pasikonsultavus su Europos Parlamentu, įgyvendinamos techninės paramos priemonės. Tos priemonės gali būti finansuojamos 100 proc.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą, skaidrumą ir atsekamumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija, laikydamasi reikalavimų teikti ataskaitas pagal Finansinio reglamento 43 straipsnio 3 dalies h punkto i ir iii papunkčius, teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie priemonių rezultatus, atsižvelgdama į V priedą.

1.  Komisija, laikydamasi reikalavimų teikti ataskaitas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/10461a 41 straipsnio 3 dalies h punkto i ir ii papunkčius, kasmet teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie priemonių rezultatus, atsižvelgdama į V priedą.

 

____________________

 

1a 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija atlieka šio reglamento, taip pat ir pagal šią priemonę vykdomų veiksmų, laikotarpio vidurio ir retrospektyvinį vertinimus.

1.  Komisija atlieka šio reglamento, taip pat ir pagal šią priemonę vykdomų veiksmų, laikotarpio vidurio ir retrospektyvinį vertinimus. Vertinimo išvados nedelsiant perduodamos Europos Parlamentui.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Atlikusi laikotarpio vidurio peržiūros ir retrospektyvinį vertinimus, Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikia:

 

a) iki 2024 m. birželio mėn. – tarpinio vertinimo ataskaitą dėl šio reglamento įgyvendinimo. Į tą tarpinę vertinimo ataskaitą įtraukiamas laikotarpio vidurio peržiūros, atliktos pagal šį reglamentą ir Reglamentą (ES) Nr. .../... [BNR], įvertinimas;

 

b) ne vėliau kaip 2027 m. birželio 30 d. – šio reglamento ir konkrečių reglamentų poveikio ex post vertinimo, atlikto baigus įgyvendinti nacionalines programas, ataskaitą.

 

Europos Parlamentas ragina Komisiją palaikyti struktūrinį dialogą dėl laikotarpio vidurio peržiūros ir ex post vertinimo.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip 2023 m. vasario 15 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų paskesnių metų iki 2031 m. (įskaitant 2031 m.) vasario 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai metines veiklos rezultatų ataskaitas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 36 straipsnio 6 dalyje. 2023 m. teikiama ataskaita apima programos įgyvendinimą iki 2022 m. birželio 30 d.

1.  Ne vėliau kaip 2023 m. vasario 15 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų paskesnių metų iki 2031 m. (įskaitant 2031 m.) vasario 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai ir Europos Parlamentui metines veiklos rezultatų ataskaitas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../... [BNR] 36 straipsnio 6 dalyje. 2023 m. teikiama ataskaita apima programos įgyvendinimą iki 2022 m. birželio 30 d.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 punkto h a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha) keitimasis gerąja praktika siekiant įvertinti, skatinti, remti ir toliau plėtoti Sąjungos politiką ir tikslus, ypač susijusius su pagrindinių teisių apsauga, atsižvelgiant į įvairias sienų kontrolės sudedamąsias dalis, visų pirma atsižvelgiant į pažeidžiamų asmenų, ypač moterų, vaikų ir nelydimų nepilnamečių, tapatybės nustatymą, skubią pagalbą jiems ir jų nukreipimą į apsaugos tarnybas;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a) Priemonės, kuriomis siekiama pagerinti IT sistemų ir ryšių tinklų sąveikumą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, nustatymas

Nuorodos

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

2.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Eduard Kukan

10.7.2018

Svarstymas komitete

21.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

6.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

4

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Petras Auštrevičius, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Asim Ademov, Tanja Fajon, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

33

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Soraya Post, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

4

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

3

0

ECR

Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen

PPE

László Tőkés

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, nustatymas

Nuorodos

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.6.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Tanja Fajon

9.7.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

27.11.2018

7.1.2019

19.2.2019

 

Priėmimo data

19.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

9

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Pateikimo data

26.2.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

23

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. kovo 6 d.Teisinis pranešimas