Procedūra : 2018/0249(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0089/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0089/2019

Debates :

PV 12/03/2019 - 27
CRE 12/03/2019 - 27

Balsojumi :

PV 13/03/2019 - 11.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0176

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 521kWORD 208k
25.2.2019
PE 629.515v02-00 A8-0089/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Tanja Fajon

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS, NO KURĀM REFERENTE IR SAŅĒMUSI INFORMĀCIJU
 ĀRLIETU KOMITEJAS ATZINUMS
 BUDŽETA KOMITEJAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0473),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 77. panta 2. punktu un 79. panta 2. punkta d) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0272/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 19. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A8-0089/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Saistībā ar aizvien pieaugošajām migrācijas problēmām Eiropas Savienībā, kā arī ar drošības problēmām ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt rūpīgu līdzsvaru starp personu brīvu pārvietošanos, no vienas puses, un drošību, no otras puses. Savienības mērķi — nodrošināt augsta līmeņa drošību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 67. panta 3. punktu — būtu jāsasniedz, cita starpā veicot kopīgus pasākumus, personām šķērsojot iekšējās robežas, un īstenojot robežkontroli pie ārējām robežām un kopējo vīzu politiku.

(1)  Savienības mērķi —nodrošināt augsta līmeņa drošību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 67. panta 3. punktu — būtu jāsasniedz, cita starpā veicot kopīgus pasākumus, personām šķērsojot iekšējās robežas, un īstenojot robežkontroli pie ārējām robežām un kopējo vīzu politiku, vienlaikus saglabājot rūpīgo līdzsvaru starp personu brīvu pārvietošanos, no vienas puses, un drošību, no otras puses.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Romas deklarācijā, kas tika parakstīta 2017. gada 25. septembrī, 27 dalībvalstu vadītāji apliecināja savu apņēmību tiekties pēc drošas Eiropas un veidot tādu Savienību, kurā visi iedzīvotāji jūtas droši un var brīvi pārvietoties, kurā ir drošas ārējās robežas, kurā ir efektīva, atbildīga un ilgtspējīga migrācijas politika, kas ievēro starptautiskās normas, kā arī tādu Eiropu, kura ir apņēmības pilna apkarot terorismu un organizēto noziedzību.

(3)  Romas deklarācijā, kas tika parakstīta 2017. gada 25. septembrī, 27 dalībvalstu vadītāji apliecināja savu apņēmību nodrošināt drošu Eiropu un veidot tādu Savienību, kurā visi iedzīvotāji jūtas droši un var brīvi pārvietoties, kurā ir drošas ārējās robežas, kurā ir efektīva, atbildīga un ilgtspējīga migrācijas politika, kas ievēro starptautiskās normas, kā arī tādu Eiropu, kura ir apņēmības pilna apkarot terorismu un organizēto noziedzību.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Darbības, ko finansē saskaņā ar šo instrumentu, būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas, ES datu aizsardzības tiesību aktu, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (ECTK) noteikumus, taisnīgas attieksmes principu pret trešo valstu valstspiederīgajiem, tiesības uz patvērumu un starptautisko aizsardzību, neizraidīšanas principu un Savienības un dalībvalstu starptautiskās saistības, kas izriet no starptautiskajiem instrumentiem, kurus tās ir parakstījušas, piemēram, 1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvenciju par bēgļa statusu, kas papildināta ar 1967. gada 31. janvāra Ņujorkas protokolu. Īpaša uzmanība jāpievērš arī neaizsargāto personu, jo īpaši bērnu un nepavadītu nepilngadīgo identifikācijai, tūlītējas palīdzības sniegšanai šīm personām un viņu nosūtīšanai uz aizsardzības dienestiem.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Savienības politikas mērķis ārējo robežu pārvaldības jomā ir valstu un Savienības līmenī attīstīt un īstenot Eiropas integrētu robežu pārvaldību, kas ir priekšnosacījums, lai varētu notikt personu brīva pārvietošanās Savienībā, un ir būtiska brīvības, drošības un tiesiskuma telpas sastāvdaļa.

(4)  Savienības politikas mērķis ārējo robežu pārvaldības jomā ir valstu un Savienības līmenī attīstīt un īstenot Eiropas integrētas robežu pārvaldības koncepciju, lai veicinātu likumīgu robežu šķērsošanu, novērstu un konstatētu neatbilstīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību un atbalstītu kopējo vīzu politiku, kam būtu jāveicina personu brīva pārvietošanās Savienībā, un kas ir būtiska brīvības, drošības un tiesiskuma telpas sastāvdaļa.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Lai uzlabotu migrācijas pārvaldību un drošību, ir nepieciešama Eiropas integrēta robežu pārvaldība, ko īsteno Eiropas Robežu un krasta apsardze, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/162413 un kurā ietilpst Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un par robežu pārvaldību atbildīgās valstu iestādes, tostarp krasta apsardze, ciktāl tā veic robežkontroles uzdevumus.

(5)  Eiropas integrētai robežu pārvaldībai, ko īsteno Eiropas Robežu un krasta apsardze, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/162413 un kurā ietilpst Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un par robežu pārvaldību atbildīgās valstu iestādes, tostarp krasta apsardze, ciktāl tā veic robežkontroles uzdevumus, vajadzētu sekmēt robežkontroles saskaņošanu, tādējādi uzlabojot migrācijas pārvaldību — tostarp sekmēt piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai personām, kurām tā vajadzīga — un nodrošināt lielāku drošību, palīdzot apkarot pārrobežu noziedzību un terorismu.

__________________

__________________

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1624 (2016. gada 14. septembris) par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Likumīgas ceļošanas atvieglošana, vienlaikus novēršot neatbilstīgu migrāciju un drošības riskus, Komisijas paziņojumā “Eiropas programma migrācijas jomā” tika identificēts kā viens no galvenajiem mērķiem Savienības reakcijā uz problēmām šajās jomās14.

(6)  Likumīgas ceļošanas atvieglošana Komisijas paziņojumā “Eiropas programma migrācijas jomā”14 tika identificēta kā viens no galvenajiem mērķiem Savienības reakcijā uz problēmām šajās jomās.

__________________

__________________

14 COM(2015) 0240, 2015. gada 13. maijs.

14 COM(2015) 0240, 2015. gada 13. maijs.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Eiropadome 2016. gada 15. decembrī15 aicināja turpināt strādāt pie ES informācijas sistēmu un datubāzu sadarbspējas. Eiropadome 2017. gada 23. jūnijā16 uzsvēra vajadzību uzlabot datubāzu sadarbspēju, un Komisija 2017. gada 12. decembrī pieņēma priekšlikumu regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai17.

svītrots

__________________

 

15 https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/

 

16 Eiropadomes secinājumi, 2017. gada 22. un 23. jūnijs.

 

17 COM(2017) 794 final.

 

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Lai saglabātu Šengenas zonas integritāti un pastiprinātu tās darbību, dalībvalstīm kopš 2017. gada 6. aprīļa ir pienākums veikt sistemātiskas pārbaudes attiecīgajās datubāzēs par ES pilsoņiem, kuri šķērso ES ārējās robežas. Turklāt Komisija pieņēma dalībvalstīm adresētu ieteikumu, kura mērķis ir panākt policijas pārbaužu un pārrobežu sadarbības labāku izmantošanu.

(8)  Centienos saglabāt Šengenas zonas integritāti un stiprināt Savienības ārējo robežu drošību, dalībvalstīm kopš 2017. gada 6. aprīļa ir pienākums veikt sistemātiskas pārbaudes attiecīgajās datubāzēs par ES pilsoņiem, kuri šķērso ES ārējās robežas, papildus jau īstenotajām sistemātiskajām pārbaudēm attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ieceļo Šengenas zonā. Tomēr ir apstiprinājies, ka sistemātisku pārbaužu vietā daudzās ārējās robežas šķērsošanas vietās jāpiemēro mērķtiecīgas pārbaudes, ņemot vērā sistemātisko pārbaužu nesamērīgo ietekmi uz robežšķērsošanas plūsmu1a.

 

__________________

 

1a Komisijas 2017. gada 29. aprīļa paziņojums par personu plūsmu pārvaldību pie Slovēnijas un Horvātijas robežām.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Komisija ir arī nākusi klajā ar Ieteikumu (ES) 2017/18041a par to, kā dalībvalstīm labāk izmantot policijas pārbaudes un pārrobežu sadarbību, lai ierobežotu ietekmi uz brīvu pārvietošanos un novērstu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai. Lai gan ir ieviesti dažādi pasākumi, daudzas dalībvalstis turpina īstenot nelikumīgu iekšējo robežkontroli, tādējādi vājinot Šengenas zonas pamatprincipu.

 

__________________

 

Komisijas 2017. gada 3. oktobra Ieteikums (ES) 2017/1804 par to, kā īstenojami Šengenas Robežu kodeksa noteikumi par robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām Šengenas zonā (OV L 259, 7.10.2017., 25. lpp.).

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Finansiāls atbalsts no Savienības budžeta ir obligāti nepieciešams, lai īstenotu Eiropas integrētu robežu pārvaldību ar mērķi atbalstīt dalībvalstis, tām efektīvi pārvaldot ārējo robežu šķērsošanu un risinot migrācijas problēmas un nākotnē iespējamus apdraudējumus pie šīm robežām, tādējādi veicinot cīņu pret smagiem noziegumiem ar pārrobežu dimensiju, vienlaikus pilnībā nodrošinot pamattiesību ievērošanu.

(9)  Finansiāls atbalsts no Savienības budžeta ir obligāti nepieciešams, lai īstenotu Eiropas integrētu robežu pārvaldību ar mērķi atbalstīt dalībvalstis, tām efektīvi pārvaldot ārējo robežu šķērsošanu un risinot nākotnes problēmas pie šīm robežām, tādējādi veicinot cīņu pret smagiem noziegumiem ar pārrobežu dimensiju, vienlaikus pilnībā nodrošinot pamattiesību ievērošanu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Lai veicinātu to, ka tiek īstenota Eiropas integrēta robežu pārvaldība, kurai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1624 4. pantu ir šādi komponenti – robežkontrole, meklēšana un glābšana, veicot robežu uzraudzību, riska analīze, sadarbība starp dalībvalstīm (ko atbalsta un koordinē Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra), sadarbība starp aģentūrām (ietverot regulāru informācijas apmaiņu), sadarbība ar trešām valstīm, tehniski un operatīvi pasākumi Šengenas zonā, kas ir saistīti ar robežkontroli un ir paredzēti, lai vērstos pret nelikumīgu imigrāciju un labāk apkarotu pārrobežu noziedzību, modernu tehnoloģiju izmantošana, kvalitātes kontrole un solidaritātes mehānismi , un lai nodrošinātu, ka tā kļūst par ikdienas darba realitāti, dalībvalstīm būtu jātiek nodrošinātam atbilstīgam Savienības finansiālajam atbalstam.

(10)  Lai veicinātu to, ka tiek īstenota Eiropas integrēta robežu pārvaldība, kurai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1624 4. pantu ir šādi komponenti – robežkontrole, meklēšana un glābšana, veicot robežu uzraudzību, riska analīze, sadarbība starp dalībvalstīm (ko atbalsta un koordinē Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra), sadarbība starp aģentūrām (ietverot regulāru informācijas apmaiņu), sadarbība ar trešām valstīm, tehniski un operatīvi pasākumi Šengenas zonā, kas ir saistīti ar robežkontroli un ir paredzēti, lai vērstos pret neatbilstīgu imigrāciju un labāk apkarotu pārrobežu noziedzību, modernu tehnoloģiju izmantošana, kvalitātes kontrole un solidaritātes mehānismi , un lai nodrošinātu, ka tā kļūst par ikdienas darba realitāti, dalībvalstīm būtu jātiek nodrošinātam atbilstīgam Savienības finansiālajam atbalstam.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Tā kā dalībvalstu muitas dienestiem ir aizvien lielāks skaits pienākumu, kas bieži vien attiecas arī uz drošības jomu un notiek pie ārējām robežām, vienotības nodrošināšana robežkontroles un muitas kontroles veikšanā pie ārējām robežām ir jautājums, kas jārisina, sniedzot atbilstošu Savienības finansiālo atbalstu dalībvalstīm. Tas ne tikai pastiprinās muitas kontroli, bet arī atvieglos likumīgu tirdzniecību, veicinot drošu un efektīvu muitas savienību.

(11)  Tā kā dalībvalstu muitas dienestiem ir aizvien lielāks skaits pienākumu, kas bieži vien attiecas arī uz drošības jomu un notiek pie ārējām robežām, ir svarīgi veicināt sadarbību starp aģentūrām, tajā skaitā informācijas apmaiņu, izmantojot esošos informācijas apmaiņas rīkus, kā daļu no Eiropas integrētās robežu pārvaldības pieejas, kā minēts Regulas (ES) 2016/1624 4. panta e) punktā. Papildināmība robežkontroles un muitas kontroles veikšanā pie ārējām robežām ir jānodrošina, sniedzot atbilstošu Savienības finansiālo atbalstu dalībvalstīm. Tas ne tikai pastiprinās muitas kontroli, lai varētu cīnīties pret jebkura veida kontrabandu, jo īpaši preču kontrabandu pie robežām, un pret terorismu, bet arī atvieglos likumīgu tirdzniecību un ceļojumus, veicinot drošu un efektīvu muitas savienību.

 

 

 

 

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Tāpēc, izveidojot Integrētas robežu pārvaldības fondu (“fonds”), ir nepieciešams izveidot pēcteci 2014.–2020. gada Iekšējās drošības fondam, kas tika izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 515/201418.

(12)  Tāpēc, izveidojot Integrētas robežu pārvaldības fondu (“fonds”), daļēji ir nepieciešams izveidot pēcteci 2014.–2020. gada Iekšējās drošības fondam, kas tika izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 515/201418.

__________________

__________________

18 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 515/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ Lēmumu Nr. 574/2007/EK (OV L 150, 20.5.2014., 143. lpp.).

18 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 515/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ Lēmumu Nr. 574/2007/EK (OV L 150, 20.5.2014., 143. lpp.).

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Tādēļ Fonds būtu jāveido kā visaptverošs Savienības finansiālā atbalsta satvars robežu pārvaldības un vīzu jomā, ietverot finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzām (“instruments”), kuru izveido ar šo regulu, kā arī finansiāla atbalsta instrumentu muitas kontroles iekārtām, ko izveido ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) …/…19. Šis satvars būtu jāpapildina ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) .../... [jaunā KNR] (“Kopīgo noteikumu regula”)20, uz ko šajā regulā būtu jāatsaucas attiecībā uz noteikumiem par dalītu pārvaldību.

(14)  Tādēļ Fonds būtu jāveido kā visaptverošs Savienības finansiālā atbalsta satvars robežu pārvaldības un vīzu jomā, ietverot finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzām (“instruments”), kuru izveido ar šo regulu, kā arī finansiāla atbalsta instrumentu muitas kontroles iekārtām. Šis satvars būtu jāpapildina ar instrumentu, ar ko paredz noteikumus par dalītu pārvaldību.

__________________

 

19 OV L […], […], [...]. lpp.

 

20 OV L […], […], [...]. lpp.

 

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Instruments būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas paredzēti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un Savienības starptautiskās saistības attiecībā uz pamattiesībām.

(15)  Instruments būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas paredzēti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un Savienības starptautiskās saistības attiecībā uz pamattiesībām, tostarp attiecībā uz Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECTK), un jo īpaši nodrošinot neizraidīšanas principa, nediskriminācijas principa, taisnīgas attieksmes pret trešo valstu valstspiederīgajiem un tiesību lūgt starptautisku aizsardzību ievērošanu. Īpaša uzmanība jāpievērš arī neaizsargāto personu, jo īpaši bērnu un nepavadītu nepilngadīgo identifikācijai, tūlītējas palīdzības sniegšanai šīm personām un viņu nosūtīšanai uz aizsardzības dienestiem.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Šie pienākumi attiecas arī uz trešām valstīm, ar kurām, īstenojot šo instrumentu, sadarbojas dalībvalstis un Eiropas Savienība.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Instrumentam būtu jābalstās uz šādu ar tā priekšgājēju atbalstu sasniegtajiem rezultātiem un veiktajiem ieguldījumiem: Ārējo robežu fonds 2007.–2013. gadā, kurš izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 574/2007/EK21, un instruments ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda 2014.–2020. gadā un kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 515/201422; minētais atbalsts būtu jāpaplašina, lai ņemtu vērā notikumu attīstību.

(16)  Instrumentam būtu jābalstās uz tā priekšgājēju sasniegtajiem rezultātiem un veiktajiem ieguldījumiem: Ārējo robežu fonds 2007.–2013. gadā, kurš izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 574/2007/EK21, un instruments ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda 2014.–2020. gadā un kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 515/201422; minētais atbalsts būtu jāpaplašina, lai ņemtu vērā notikumu attīstību.

__________________

__________________

21 OV L 144, 6.6.2007., 22. lpp.

21 OV L 144, 6.6.2007., 22. lpp.

22 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 515/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ Lēmumu Nr. 574/2007/EK (OV L 150, 20.5.2014., 143. lpp.).

22 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 515/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ Lēmumu Nr. 574/2007/EK (OV L 150, 20.5.2014., 143. lpp.).

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Lai nodrošinātu vienotu un kvalitatīvu ārējo robežu kontroli un atvieglotu likumīgu ceļošanu pār ārējām robežām, instrumentam būtu jāsekmē tādas Eiropas integrētas robežu pārvaldības attīstība, kas ietver visus pasākumus saistībā ar politiku, tiesību aktiem, sistemātisku sadarbību, sloga sadali, situācijas un mainīgo apstākļu saistībā ar neatbilstīgo migrantu robežšķērsošanas punktiem novērtēšanu, personālu, iekārtām un tehnoloģijām un ko dažādos līmeņos veic dalībvalstu kompetentās iestādes un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra sadarbībā ar citiem dalībniekiem, piemēram, trešām valstīm un citām ES struktūrām, jo īpaši ar Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA), Eiropolu un starptautiskām organizācijām.

(17)  

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Ar instrumentu būtu jāpalīdz uzlabot vīzu apstrādes efektivitāti, konstatējot un novērtējot drošības un neatbilstīgas migrācijas riskus, kā arī atvieglojot vīzu procedūras bona fide ceļotājiem. Ar instrumentu jo īpaši būtu jāsniedz finansiāla palīdzība, lai atbalstītu vīzu apstrādes digitalizāciju ar mērķi nodrošināt gan vīzu pieteikumu iesniedzējiem, gan konsulātiem ātras, drošas un klientiem draudzīgas vīzu procedūras. Ar instrumentu būtu arī jāpalīdz nodrošināt plašu konsulāro pārklājumu visā pasaulē. Tāpat instrumentam būtu jāaptver kopējās vīzu politikas vienota īstenošana un tās modernizēšana.

(18)  Ar instrumentu būtu jāpalīdz uzlabot vīzu apstrādes efektivitāti, atvieglojot vīzu procedūras bona fide ceļotājiem un konstatējot un novērtējot drošības un neatbilstīgas migrācijas riskus. Ar instrumentu jo īpaši būtu jāsniedz finansiāla palīdzība, lai atbalstītu vīzu apstrādes digitalizāciju ar mērķi nodrošināt gan vīzu pieteikumu iesniedzējiem, gan konsulātiem ātras, drošas un klientiem draudzīgas vīzu procedūras. Ar instrumentu būtu arī jāpalīdz nodrošināt plašu konsulāro pārklājumu visā pasaulē. Tāpat instrumentam būtu jāaptver kopējās vīzu politikas vienota īstenošana un tās modernizēšana, kā arī atbalsts dalībvalstīm vīzu, tostarp humanitāru vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, izsniegšanā, ja tās izsniedz vai nu humānu apsvērumu, valsts interešu vai starptautisku saistību dēļ, vai arī ja tās izsniedz Savienības pārmitināšanas vai pārvietošanas programmas dalībniekiem, vai nolūkā pilnībā ievērot Savienības acquis par vīzām.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Ar instrumentu būtu jāatbalsta Šengenas valstu teritorijā veiktie pasākumi, kuri ir saistīti ar robežkontroli, lai palīdzētu izstrādāt kopīgu integrētas robežu pārvaldības sistēmu, kas stiprina Šengenas zonas darbību kopumā.

(19)  Ar instrumentu būtu jāatbalsta Šengenas valstu teritorijā veiktie pasākumi, kuri ir nepārprotami saistīti ar ārējo robežu kontroli un kurus veic, lai palīdzētu izstrādāt kopīgu integrētas robežu pārvaldības sistēmu, kas stiprina Šengenas zonas darbību kopumā.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Lai uzlabotu ārējo robežu pārvaldību, novērstu un apkarotu neatbilstīgu migrāciju un palīdzētu uzturēt augstu drošības līmeni Savienības brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, ar instrumentu būtu jāatbalsta lielapjoma IT sistēmu ieviešana, pamatojoties uz pašreizējām vai jaunām IT sistēmām. Tāpat ar to būtu jāatbalsta sadarbspējas ieviešana starp ES informācijas sistēmām (ieceļošanas/izceļošanas sistēma (IIS)23, Vīzu informācijas sistēmu (VIS)24, ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)25, Eurodac26, Šengenas informācijas sistēmu (SIS)27 un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem (ECRIS-TCN))28 dalībvalstīs, lai šīs ES informācijas sistēmas un to dati cits citu papildinātu. Ar instrumentu būtu arī jāveicina nepieciešamā attīstība valstu līmenī, pēc sadarbspējas komponentu īstenošanas centrālā līmenī (Eiropas meklēšanas portāls (ESP), kopējs biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojums (kopējs BMS), kopējs identitātes repozitorijs (CIR) un vairāku identitāšu detektors (MID))29.

(20)  Lai uzlabotu ārējo robežu pārvaldību, sekmētu likumīgu ceļošanu, palīdzētu novērst un apkarot neatbilstīgu robežšķērsošanu un palīdzētu uzturēt augstu drošības līmeni Savienības brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, ar instrumentu būtu jāatbalsta to lielapjoma IT sistēmu ieviešana, par kādām vienojušies Eiropas Parlaments un Padome. Šajā ziņā ar to būtu arī jāatbalsta sadarbspējas izveide starp ES informācijas sistēmām (ieceļošanas/izceļošanas sistēma (IIS)23, Vīzu informācijas sistēmu (VIS)24, ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS)25, Eurodac26, Šengenas informācijas sistēmu (SIS)27 un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem (ECRIS-TCN))28 dalībvalstīs, lai šīs ES informācijas sistēmas un to dati cits citu papildinātu. Ar instrumentu būtu arī jāveicina nepieciešamā attīstība valstu līmenī, pēc sadarbspējas komponentu īstenošanas centrālā līmenī (Eiropas meklēšanas portāls (ESP), kopējs biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojums (kopējs BMS), kopējs identitātes repozitorijs (CIR) un vairāku identitāšu detektors (MID))29.

__________________

__________________

23 Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un Regulas (EK) Nr. 767/2008 un (ES) Nr. 1077/2011 (OV L 327, 9.12.2017., 20. lpp.).

23 Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un Regulas (EK) Nr. 767/2008 un (ES) Nr. 1077/2011 (OV L 327, 9.12.2017., 20. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2007 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2007 (2008. gada 9. jūlijs) par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar īstermiņa vīzām (VIS regula) (OV L 218, 13.8.2008., 60. lpp.).

25 COM(2016) 0731, 2016. gada 16. novembris.

25 COM(2016) 0731, 2016. gada 16. novembris.

26 COM(2016) 0272 final/2, 2016. gada 4. maijs.

26 COM(2016) 0272 final/2, 2016. gada 4. maijs.

27 COM(2016)0881, 0882 un 0883, 2006. gada 21. decembris.

27 COM(2016)0881, 0882 un 0883, 2006. gada 21. decembris.

28 COM(2017)0344, 2017. gada 29. jūnijs.

28 COM(2017)0344, 2017. gada 29. jūnijs.

29 COM(2017)0794, 2017. gada 12. decembris.

29 COM(2017)0794, 2017. gada 12. decembris.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Ar instrumentu būtu jāpapildina un jāpastiprina pasākumi, lai īstenotu Eiropas integrētu robežu pārvaldību saskaņā ar kopīgu atbildību un solidaritāti starp dalībvalstīm un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru, kas pārstāv Eiropas Robežu un krasta apsardzes abus pīlārus. Konkrētāk tas nozīmē, ka dalībvalstīm, sastādot savas programmas, būtu jāņem vērā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras izstrādātie analītiskie instrumenti un darbības un tehniskās pamatnostādnes, kā arī tās izveidotās mācību programmas, piemēram, kopējā mācību pamatprogramma robežsargu apmācībai, ietverot tās daļas par pamattiesībām un piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai. Lai pilnveidotu Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pamatuzdevuma papildināmību ar dalībvalstu ārējo robežu kontroles pienākumiem, kā arī nodrošinātu konsekvenci un novērstu izmaksu neefektivitāti, Komisijai būtu jāapspriežas ar minēto aģentūru par dalībvalstu iesniegtajiem valsts programmu projektiem, ciktāl tas ir aģentūras kompetencē, un jo īpaši par pasākumiem, kurus finansē no līdzekļiem, kas paredzēti darbības atbalstam.

(21)  Ar instrumentu būtu jāpapildina un jāpastiprina pasākumi, ar kuriem īsteno Eiropas integrētu robežu pārvaldību saskaņā ar kopīgu atbildību un solidaritāti starp dalībvalstīm un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru, kas pārstāv Eiropas Robežu un krasta apsardzes abus pīlārus. Konkrētāk tas nozīmē, ka dalībvalstīm, izstrādājot savas valsts programmas, būtu jāņem vērā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras izstrādātie analītiskie instrumenti, darbības un tehniskās pamatnostādnes, kā arī tās izveidotās mācību programmas, piemēram, kopējā mācību pamatprogramma robežsargu apmācībai, ietverot tās daļas par pamattiesībām un piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai. Lai pilnveidotu Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras uzdevumu papildināmību ar dalībvalstu ārējo robežu kontroles pienākumiem, un nodrošinātu konsekvenci un novērstu izmaksu neefektivitāti, Komisijai būtu jāapspriežas ar minēto aģentūru par dalībvalstu iesniegtajiem valsts programmu projektiem, ciktāl tie ir aģentūras kompetencē, un jo īpaši par pasākumiem, kurus finansē no līdzekļiem, kas paredzēti darbības atbalstam. Komisijai jānodrošina, ka eu-LISA, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra un citas attiecīgās Savienības aģentūras vai struktūras jau agrīnā posmā ir iesaistītas dalībvalstu programmu izstrādes procesā, ciktāl tas ir šo aģentūru kompetencē.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Ar instrumentu būtu jāatbalsta karsto punktu pieejas īstenošana, kas izklāstīta Komisijas paziņojumā "Eiropas programma migrācijas jomā" un ko Eiropadome apstiprināja 2015. gada 25. un 26. jūnijā30. Karsto punktu pieeja sniedz operatīvo atbalstu dalībvalstīm, kuras skar nesamērīgs migrācijas spiediens uz ES ārējām robežām. nodrošina integrētu, visaptverošu un mērķtiecīgu palīdzību, ievērojot solidaritāti un kopīgu atbildību, ar mērķi aizsargāt Šengenas zonas integritāti.

(22)  Ciktāl to pieprasa skartās dalībvalstis, ar instrumentu būtu jāatbalsta karsto punktu pieejas īstenošana, kas izklāstīta Komisijas paziņojumā “Eiropas programma migrācijas jomā” un ko Eiropadome apstiprināja 2015. gada 25. un 26. jūnijā. Karsto punktu pieeja sniedz operatīvo atbalstu dalībvalstīm, kuras saskaras ar ārkārtas situāciju. Tā solidaritātes un kopīgas atbildības gaisotnē nodrošina integrētu, visaptverošu un mērķtiecīgu palīdzību, ievērojot solidaritāti un kopīgu atbildību ar mērķi aizsargāt Šengenas zonas integritāti un ļaujot humāni un efektīvi tikt galā ar lielu skaitu cilvēku, kuri ierodas pie Eiropas Savienības ārējām robežām.

__________________

 

30 EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

 

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Solidaritātes interesēs visā Šengenas zonā un kopējas atbildības par ES ārējo robežu gaisotnē, ja tiek atklātas nepilnības vai riski, jo īpaši pēc Šengenas izvērtējuma saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1053/201331, attiecīgajai dalībvalstij, izmantojot savas programmas resursus, būtu pienācīgi jāpievēršas šim jautājumam, lai īstenotu ieteikumus, kuri pieņemti saskaņā ar minēto regulu un atbilstīgi neaizsargātības novērtējumam, ko veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1624 13. pantu.

(23)  Solidaritātes interesēs Šengenas zonā un visā Savienībā, kā arī kopējas atbildības par ES ārējo robežu gaisotnē, ja tiek atklātas nepilnības vai riski, jo īpaši pēc Šengenas izvērtējuma saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1053/201331, attiecīgajai dalībvalstij, izmantojot savas programmas resursus, būtu pienācīgi jāpievēršas šim jautājumam, lai īstenotu ieteikumus, kuri pieņemti saskaņā ar minēto regulu un atbilstīgi neaizsargātības novērtējumam, ko veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1624 13. pantu.

_________________

_________________

31 Padomes Regula (ES) Nr. 1053/2013 (2013. gada 7. oktobris), ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu (OV L 295, 6.11.2013., 27. lpp.)

31 Padomes Regula (ES) Nr. 1053/2013 (2013. gada 7. oktobris), ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu (OV L 295, 6.11.2013., 27. lpp.)

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Instrumentam būtu jāapliecina solidaritāte un kopīga atbildība, sniedzot finansiālu palīdzību tām dalībvalstīm, kuras pilnībā piemēro Šengenas noteikumus par ārējām robežām, kā arī tām, kuras gatavojas pilnvērtīgai dalībai Šengenas zonā, un dalībvalstīm tas būtu jāizmanto Savienības kopīgās ārējo robežu pārvaldības politikas interesēs.

(24)  Instrumentam būtu jāsniedz finansiāla palīdzība tām dalībvalstīm, kuras pilnībā piemēro Šengenas noteikumus par ārējām robežām un vīzām, un tām, kuras gatavojas pilnvērtīgai dalībai Šengenas zonā, un dalībvalstīm tas būtu jāizmanto Savienības kopīgās ārējo robežu pārvaldības politikas interesēs.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Lai palīdzētu sasniegt instrumenta politikas mērķi, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to programmas paredz instrumenta konkrēto mērķu īstenošanu, ka izvēlētās prioritātes ir saskaņā ar noteiktajām ES prioritātēm un II pielikumā izklāstītajiem īstenošanas pasākumiem un ka resursu sadalījums starp mērķiem un darbībām ir samērīgs ar problēmām un vajadzībām, ar kurām tās saskaras.

(26)  Lai palīdzētu sasniegt instrumenta politikas mērķi, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to programmas paredz instrumenta konkrēto mērķu īstenošanu, ka izvēlētās prioritātes ir saskaņā ar noteiktajām ES prioritātēm un II pielikumā izklāstītajiem īstenošanas pasākumiem un ka pienācīgu resursu sadalījums starp mērķiem un darbībām ir samērīgs ar problēmām un vajadzībām, ar kurām tās saskaras. Šajā sakarā ir svarīgi panākt taisnīgu un pārredzamu resursu sadali instrumenta konkrētajiem mērķiem. Tādēļ ir lietderīgi nodrošināt noteiktu minimālo izdevumu līmeni konkrētam mērķim, respektīvi, atbalstīt kopējo vīzu politiku, neatkarīgi no tā, vai mērķi sasniedz ar pasākumiem, ko īsteno tiešā vai netiešā pārvaldībā, vai pasākumiem, ko īsteno dalītā pārvaldībā.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Jūras robežu uzraudzība tiek uzskatīta par vienu no krasta apsardzes funkcijām Savienības jūrniecības jomā. Valstu iestādes, kas veic krasta apsardzes funkcijas, arī atbild par plašu uzdevumu klāstu, kas var ietvert, bet neaprobežojas ar jūras drošību, drošību, meklēšanu un glābšanu, robežkontroli, zivsaimniecības kontroli, muitas kontroli, vispārīgu tiesībaizsardzību un vides aizsardzību. Krasta apsardzes funkciju plašais klāsts ļauj to ietvert dažādās ES politikas jomās, kurās ir jāmeklē sinerģija, lai sasniegtu efektīvākus un lietderīgākus rezultātus.

(31)  Jūras robežu uzraudzība tiek uzskatīta par vienu no krasta apsardzes funkcijām Savienības jūrniecības jomā. Valstu iestādes, kas veic krasta apsardzes funkcijas, arī atbild par plašu uzdevumu klāstu, kas var ietvert, bet neaprobežojas ar jūras drošību, meklēšanu un glābšanu, robežkontroli, zivsaimniecības kontroli, muitas kontroli, vispārīgu tiesībaizsardzību un vides aizsardzību. Krasta apsardzes funkciju plašais klāsts ļauj to ietvert dažādās ES politikas jomās, kurās ir jāmeklē sinerģija, lai sasniegtu efektīvākus un lietderīgākus rezultātus.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(31a)  Īstenojot ar instrumentu finansētās darbības, kas saistītas ar jūras robežu uzraudzību, dalībvalstīm īpaša uzmanība būtu jāpievērš starptautisko jūras tiesību aktu pienākumam sniegt palīdzību cilvēkiem, kuri nonākuši briesmās. Šajā sakarā iekārtas un sistēmas, ko atbalsta saskaņā ar šo instrumentu, izmanto, lai risinātu meklēšanas un glābšanas situācijas, kas var rasties jūras robežu uzraudzības operācijas laikā, tādējādi veicinot migrantu aizsardzības nodrošināšanu un dzīvību glābšanu.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Lai stiprinātu papildināmību un jūrniecības darbību saskaņotību, kā arī izvairītos no centienu dublēšanās un mazinātu budžeta ierobežojumus tādā darbības augstu izmaksu jomā, kāda ir jūrniecības joma, ar instrumentu būtu jāatbalsta daudzfunkcionālas jūrniecības darbības, kuru galvenais mērķis ir robežu uzraudzība, taču vienlaicīgi var sasniegt arī citus mērķus.

(33)  Lai stiprinātu papildināmību un jūrniecības darbību saskaņotību, kā arī izvairītos no centienu dublēšanās un mazinātu budžeta ierobežojumus tādā darbības augstu izmaksu jomā, kāda ir jūrniecības joma, ar instrumentu būtu jāatbalsta daudzfunkcionālas jūrniecības darbības, kuru galvenais mērķis ir robežu uzraudzība, taču vienlaicīgi var sasniegt arī citus mērķus, kas ar to saistīti, piemēram, apkarot cilvēku tirdzniecību.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Pasākumi trešās valstīs un saistībā ar tām, kurus atbalsta no instrumenta, būtu jāīsteno pilnīgā sinerģijā, saskaņā un papildināmībā ar citām darbībām ārpus Savienības, kuras atbalsta no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem. Īstenojot šādas darbības, jo īpaši būtu jācenšas panākt pilnīgu atbilstību Savienības ārējās darbības un ārlietu politikas principiem un vispārīgajiem mērķiem saistībā ar attiecīgo valsti vai reģionu. Attiecībā uz ārējo dimensiju instrumentam būtu jānodrošina mērķtiecīgs atbalsts, lai uzlabotu sadarbību ar trešām valstīm un pastiprinātu šo valstu robežu uzraudzības un pārvaldības spēju svarīgākos aspektus jomās, kas ir nozīmīgas Savienības migrācijas politikai un Savienības drošības mērķiem.

(34)  Šā instrumenta galvenajam mērķim vajadzētu būt Savienības ārējo robežu integrētas pārvaldības un kopējās vīzu politikas atbalstīšanai. Tomēr, ievērojot noteiktās robežvērtības un atbilstošus drošības pasākumus, ar instrumenta palīdzību varētu atbalstīt arī dažus pasākumus trešās valstīs un saistībā ar tām. Šie pasākumi būtu jāīsteno pilnīgā sinerģijā, saskaņā un papildināmībā ar citām darbībām ārpus Savienības, kuras atbalsta no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem. Īstenojot šādas darbības, jo īpaši būtu jācenšas panākt pilnīgu atbilstību Savienības ārējās darbības un ārlietu politikas principiem un vispārīgajiem mērķiem saistībā ar attiecīgo valsti vai reģionu.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(34a)  Komisijai būtu jāpievērš īpaša uzmanība ar trešām valstīm saistītu darbību un programmu novērtēšanai.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Savienības budžeta finansējums būtu jākoncentrē uz pasākumiem, kur Savienības rīcība var nodrošināt pievienotu vērtību, salīdzinot ar dalībvalstu atsevišķo rīcību. Tā kā Savienība labāk nekā dalībvalstis spēj nodrošināt sistēmu, kura izsaka Savienības solidaritāti robežkontroles, vīzu politikas un migrācijas plūsmu pārvaldības jomās, kā arī platformu, lai izstrādātu kopīgas IT sistēmas minēto politiku atbalstam, finansiālais atbalsts, kas paredzēts šajā regulā, jo īpaši stiprinās valstu un Savienības spējas minētajās jomās.

(35)  Savienības budžeta finansējums būtu jākoncentrē uz pasākumiem, kur Savienības rīcība var nodrošināt pievienotu vērtību, salīdzinot ar dalībvalstu atsevišķo rīcību. Tā kā Savienība labāk nekā dalībvalstis spēj nodrošināt sistēmu, kas izsaka Savienības solidaritāti robežu pārvaldības un kopējās vīzu politikas jomā, un platformu, lai izstrādātu kopīgas IT sistēmas minēto politiku atbalstam, finansiālais atbalsts, kas paredzēts šajā regulā, jo īpaši stiprinās valstu un Savienības spējas minētajās jomās.

Pamatojums

Ar migrāciju saistītās jomas finansē, izmantojot atsevišķu instrumentu.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36)  Var uzskatīt, ka dalībvalsts neatbilst attiecīgajam Savienības acquis, tostarp attiecībā uz saskaņā ar šo instrumentu piešķirtā darbības atbalsta izmantošanu, ja tā nav izpildījusi savus pienākumus saskaņā ar Līgumiem robežu pārvaldības un vīzu jomā, ja ir nepārprotams risks, ka šī dalībvalsts varētu nopietni neievērot Savienības vērtības, īstenojot acquis robežu pārvaldības un vīzu jomā, vai ja izvērtējuma ziņojumā saskaņā ar Šengenas izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu ir konstatētas nepilnības attiecīgajā jomā.

(36)  Var uzskatīt, ka dalībvalsts neatbilst attiecīgajam Savienības acquis, tostarp attiecībā uz saskaņā ar šo instrumentu piešķirtā darbības atbalsta izmantošanu, ja tā nav izpildījusi savus pienākumus saskaņā ar Līgumiem robežu pārvaldības un vīzu jomā, ja ir nepārprotams risks, ka šī dalībvalsts varētu nopietni neievērot Savienības vērtības, īstenojot acquis robežu pārvaldības un vīzu jomā, vai ja izvērtējuma ziņojumā saskaņā ar Šengenas izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu ir konstatētas nepilnības attiecīgajā jomā, vai arī — ja sadarbībā ar trešo valsti dalībvalsts ir finansējusi un veikusi kopīgas darbības ar šo trešo valsti, kuru rezultātā ir pārkāptas pamattiesības, un tas ir konstatēts ar izvērtēšanas un uzraudzības mehānisma palīdzību.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Instrumenta darbībā būtu jāatspoguļo nepieciešamība nodrošināt lielāku elastību un vienkāršošanu, vienlaikus ievērojot prasības paredzamības ziņā un nodrošinot taisnīgu un pārredzamu resursu sadali, lai sasniegtu šajā regulā izklāstītos mērķus.

(37)  Instrumenta darbībā būtu jānodrošina taisnīga un pārredzama resursu sadale, lai sasniegtu šajā regulā izklāstītos mērķus. Tam vajadzētu panākt līdzsvaru starp vajadzību pēc paredzamības finansējuma sadalē un vajadzību pēc lielāka elastīguma un vienkāršošanas. Lai izpildītu fonda pārredzamības prasības, Eiropas Komisijai, sadarbojoties ar dalībvalstīm, būtu jāpublicē informācija par tematiskā mehānisma gada un daudzgadu programmu norisi. Instrumenta īstenošanā būtu jāievēro izdevumu lietderības, efektivitātes un kvalitātes principi. Turklāt instrumenta īstenošanai vajadzētu būt pēc iespējas draudzīgākai lietotājam.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Ar šo regulu būtu jāparedz dalībvalstu programmām noteiktās sākotnējās summas, ko aprēķina, pamatojoties uz kritērijiem, kuri noteikti I pielikumā un atspoguļo sauszemes un jūras robežu garumu un apdraudējuma līmeņus pie tām, lidostu un konsulātu darba slodzi, kā arī konsulātu skaitu.

(38)  Ar šo regulu būtu jāparedz dalībvalstu programmām noteiktās sākotnējās summas, ko aprēķina, pamatojoties uz kritērijiem, kuri noteikti I pielikumā un atspoguļo sauszemes un jūras robežu garumu un ietekmes līmeņus pie tām (uz jaunāko un vēsturisko datu pamata), lidostu un konsulātu darba slodzi, kā arī konsulātu skaitu.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(39a)  Izmantojot vidusposma novērtēšanu, būtu jāizskata, cik iedarbīgas ir programmas un kāda ir to ES pievienotā vērtība, jāatrisina problēmas, kas radušās pirmajā posmā, un jāsniedz pārredzams īstenošanas pārskats.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Tā kā problēmas robežu pārvaldības un vīzu jomā pastāvīgi mainās, ir nepieciešams piešķiramo finansējumu pielāgot migrācijas plūsmu izmaiņām, spiedienam uz robežas un drošības apdraudējumam, un virzīt finansējumu uz prioritātēm, kuras Savienībai sniedz vislielāko pievienoto vērtību. Lai reaģētu uz steidzamām vajadzībām, izmaiņām politikā un Savienības prioritātēm un virzītu finansējumu uz darbībām, kuras Savienībai sniedz augstu pievienoto vērtību, daļa finansējuma ar tematiskā mehānisma starpniecību tiks periodiski piešķirta īpašām darbībām, Savienības darbībām un ārkārtas palīdzībai.

(40)  Tā kā problēmas robežu pārvaldības un vīzu jomā pastāvīgi mainās, ir nepieciešams piešķiramo finansējumu pielāgot vīzu politikas un robežu pārvaldības prioritāšu izmaiņām, ko izraisa arī palielinātais spiediens uz robežas, un virzīt finansējumu uz prioritātēm, kuras Savienībai sniedz vislielāko pievienoto vērtību. Lai reaģētu uz steidzamām vajadzībām, izmaiņām politikā un Savienības prioritātēm un virzītu finansējumu uz darbībām, kuras Savienībai sniedz augstu pievienoto vērtību, daļa finansējuma ar tematiskā mehānisma starpniecību tiks periodiski piešķirta īpašām darbībām, Savienības darbībām un ārkārtas palīdzībai.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  Instrumentam būtu jāpalīdz segt darbības izmaksas, kuras saistītas ar robežu pārvaldību, kopējo vīzu politiku un lielapjoma IT sistēmām, un tādējādi būtu jānodrošina dalībvalstīm iespēja uzturēt spējas, kas ir būtiskas Savienībai kopumā. Minētais atbalsts izpaužas kā pilnīga ar instrumenta mērķiem saistītu konkrēto izmaksu atlīdzināšana, un tam vajadzētu būt neatņemamai dalībvalstu programmu sastāvdaļai.

(42)  Ņemot vērā konkrētus ierobežojumus, instrumentam būtu jāpalīdz segt darbības izmaksas, kuras saistītas ar robežu pārvaldību, kopējo vīzu politiku un lielapjoma IT sistēmām, un tādējādi būtu jānodrošina dalībvalstīm iespēja uzturēt spējas, kas ir būtiskas Savienībai kopumā. Minētais atbalsts izpaužas kā pilnīga ar instrumenta mērķiem saistītu konkrēto izmaksu atlīdzināšana, un tam vajadzētu būt neatņemamai dalībvalstu programmu sastāvdaļai.

Pamatojums

Atbalsts darbības izmaksām jāierobežo, jo šādi izdevumi parasti ir paredzēti valsts budžetā un nerada nekādu ES pievienoto vērtību.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43)  Daļu no resursiem, kas pieejami saskaņā ar instrumentu, varētu arī piešķirt dalībvalstu programmām, ar kurām īsteno īpašas darbības, papildus tām iedalītajam sākotnējam finansējumam. Šīs īpašās darbības būtu jānosaka Savienības līmenī, un tām būtu jābūt darbībām, kurās vajadzīga sadarbība, vai darbībām, lai reaģētu uz notikumu attīstību Savienībā, kam nepieciešams papildu finansējums vienai vai vairākām dalībvalstīm, piemēram, dalībvalstu programmu ietvaros, tehnisko iekārtu pirkšana, kuras nepieciešamas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai darbības veikšanai, vīzu pieteikumu apstrādes modernizēšana, jaunu lielapjoma IT sistēmu attīstība un sadarbspējas veidošana starp šīm sistēmām. Šīs īpašās darbības Komisija definēs savās darba programmās.

(43)  Daļu no resursiem, kas pieejami saskaņā ar instrumentu, varētu arī piešķirt dalībvalstu programmām, ar kurām īsteno īpašas darbības, papildus tām iedalītajam sākotnējam finansējumam. Šīs īpašās darbības būtu jānosaka Savienības līmenī, un tām būtu jābūt darbībām ar Savienības pievienoto vērtību, kurās vajadzīga sadarbība starp dalībvalstīm, vai darbībām, lai reaģētu uz notikumu attīstību Savienībā, kam nepieciešams papildu finansējums vienai vai vairākām dalībvalstīm, piemēram, dalībvalstu programmu ietvaros, tehnisko iekārtu pirkšana, kuras nepieciešamas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai darbības veikšanai, vīzu pieteikumu apstrādes modernizēšana, lielapjoma IT sistēmu izstrāde un sadarbspējas veidošana starp šīm sistēmām. Šīs īpašās darbības Komisija definēs savās darba programmās, kas jāpieņem ar deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(45)  Lai stiprinātu Savienības spējas nekavējoties reaģēt uz neparedzētu vai nesamērīgu migrācijas spiedienu, jo īpaši pie tiem robežu posmiem, kuros ietekmes līmenis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/201338 ir identificēts kā tāds, kas apdraud Šengenas zonas darbību kopumā, kā arī uz spiedienu uz dalībvalstu konsulātu vīzu daļu vai uz risku robežu drošībai, būtu jārada iespēja sniegt ārkārtas palīdzību saskaņā ar šajā regulā izklāstīto satvaru.

(45)  Lai stiprinātu Savienības spējas nekavējoties apmierināt neparedzētas, steidzamas un īpašas vajadzības ārkārtas situācijas gadījumā, jo īpaši pie tiem robežu posmiem, kuros ietekmes līmenis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/201338 ir identificēts kā tāds, kas apdraud Šengenas zonas darbību kopumā, kā arī uz spiedienu uz dalībvalstu konsulātu vīzu daļu vai uz risku robežu drošībai, šim instrumentam vajadzētu izņēmuma gadījumā sniegt finansiālu palīdzību kā galējo risinājumu saskaņā ar šajā regulā izklāstīto satvaru.

__________________

__________________

38 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1052/2013 (2013. gada 22. oktobris), ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR) (OV L 295, 6.11.2013., 11. lpp.).

38 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1052/2013 (2013. gada 22. oktobris), ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR) (OV L 295, 6.11.2013., 11. lpp.).

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

45.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(45a)  Trešo valstu valstspiederīgo migrācija un ārējo robežu šķērsošana lielā skaitā pēc būtības nav uzskatāma par draudiem sabiedriskajai kārtībai vai iekšējai drošībai, un tās dēļ nebūtu jāizmanto ārkārtas palīdzība no šā instrumenta.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

46. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(46)  Šā instrumenta politikas mērķis tiks ņemts vērā arī finanšu instrumentos un budžeta garantijā saskaņā ar InvestEU fonda tematiskajām sadaļām [...]. Finansiāls atbalsts samērīgā veidā būtu jāizmanto tam, lai novērstu tirgus nepilnības vai nepietiekami optimālas investīciju situācijas, un ar darbībām nevajadzētu divkāršot vai izspiest privātu finansējumu vai izkropļot konkurenci iekšējā tirgū. Darbībām vajadzētu būt ar nepārprotamu Eiropas pievienoto vērtību.

svītrots

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(49)  Lai īstenotu darbības dalītās pārvaldības ietvaros, instrumentam būtu jāietilpst saskaņotā satvarā, kuru veido šī regula, Finanšu regula un Regula (ES) .../... [KNR].

(49)  Lai īstenotu darbības dalītās pārvaldības ietvaros, instrumentam būtu jāietilpst saskaņotā satvarā, kuru veido šī regula, Finanšu regula un instruments, ar ko paredz kopīgus noteikumus dalītai pārvaldībai. Normu kolīzijas gadījumā šai regulai ir lielāks juridiskais spēks nekā kopīgajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(52)  Saskaņā ar Regulu (ES) …/… [jaunā Finanšu regula]41, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/201342, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2988/9543, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9644 un Padomes Regulu (ES) 2017/193945 Savienības finanšu intereses ir jāaizsargā ar samērīgiem pasākumiem, tostarp pārkāpumu un krāpšanas novēršanu, atklāšanu, labošanu un izmeklēšanu, zaudētu, nepareizi izmaksātu vai nepareizi izmantotu līdzekļu atgūšanu un, attiecīgā gadījumā, administratīvu sodu noteikšanu. Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt administratīvas izmeklēšanas, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas, lai noskaidrotu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas Prokuratūra (EPPO) var izmeklēt un ierosināt kriminālvajāšanu par krāpšanu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/137146. Saskaņā ar Finanšu regulu jebkurai personai vai subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu interešu aizsardzībā, jāpiešķir nepieciešamās tiesības un piekļuve Komisijas, OLAF, Eiropas Prokuratūras un Eiropas Revīzijas palātas (ERP) darbiniekiem, kā arī jānodrošina, lai līdzvērtīgas tiesības piešķirtu trešās personas, kuras iesaistītas Savienības līdzekļu īstenošanā.

(52)  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/201342, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2988/9543, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9644 un Padomes Regulu (ES) 2017/193945 Savienības finanšu intereses ir jāaizsargā ar samērīgiem pasākumiem, tostarp pārkāpumu un krāpšanas novēršanu, atklāšanu, labošanu un izmeklēšanu, zaudētu, nepareizi izmaksātu vai nepareizi izmantotu līdzekļu atgūšanu un, attiecīgā gadījumā, administratīvu sodu noteikšanu. Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt administratīvas izmeklēšanas, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas, lai noskaidrotu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas Prokuratūra (EPPO) var izmeklēt un ierosināt kriminālvajāšanu par krāpšanu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/137146. Saskaņā ar Finanšu regulu jebkurai personai vai subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu interešu aizsardzībā, jāpiešķir nepieciešamās tiesības un piekļuve Komisijas, OLAF, Eiropas Prokuratūras un Eiropas Revīzijas palātas (ERP) darbiniekiem, kā arī jānodrošina, lai līdzvērtīgas tiesības piešķirtu trešās personas, kuras iesaistītas Savienības līdzekļu īstenošanā. Izmeklēšanas rezultāti par pārkāpumiem vai krāpšanu saistībā ar šo instrumentu būtu jādara pieejami Eiropas Parlamentam.

__________________

__________________

41 OV C [...], [...], [...]. lpp.

 

42 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

42 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

43 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

43 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

44 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

44 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

45 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017. 1. lpp.).

45 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017. 1. lpp.).

46 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1939 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

46 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1939 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

55. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(55)  Saskaņā ar LESD 349. pantu un saskaņā ar Komisijas paziņojumu “Stiprāka un atjaunota stratēģiskā partnerībā ar ES tālākajiem reģioniem”, ko Padome apstiprināja 2018. gada 12. aprīļa secinājumos, attiecīgajām dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to valsts programmas pievēršas jauniem apdraudējumiem, ar kuriem saskaras tālākie reģioni. Instruments atbalsta šīs dalībvalstis ar pietiekamiem resursiem, lai pēc vajadzības palīdzētu tālākajiem reģioniem.

(55)  Saskaņā ar LESD 349. pantu un saskaņā ar Komisijas paziņojumu “Stiprāka un atjaunota stratēģiskā partnerībā ar ES tālākajiem reģioniem”, ko Padome apstiprināja 2018. gada 12. aprīļa secinājumos, attiecīgajām dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to valsts programmas pievēršas jauniem apdraudējumiem, ar kuriem saskaras tālākie reģioni, piemēram, robežu uzraudzība, nesamērīgs cilvēku pieplūdums vai ES informācijas sistēmu ieviešana. Instruments atbalsta šīs dalībvalstis ar pietiekamiem resursiem, lai palīdzētu tālākajiem reģioniem, ņemot vērā šādas īpatnības.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

56. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(56)  Saskaņā ar 22. un 23. punktu 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā48 par labāku likumdošanas procesu ir nepieciešams izvērtēt šo instrumentu, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, izmantojot īpašas uzraudzības prasības, vienlaikus izvairoties no pārmērīga regulējuma un administratīvā sloga, sevišķi dalībvalstīm. Vajadzības gadījumā minētās prasības var ietvert izmērāmus rādītājus, kas kalpotu par pamatu, lai novērtētu instrumenta ietekmi vietējā līmenī. Lai novērtētu instrumenta sasniegumus, saistībā ar katru instrumenta konkrēto mērķi būtu jānosaka rādītāji un attiecīgie mērķi.

(56)  Saskaņā ar 22. un 23. punktu 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu ir nepieciešams izvērtēt šo instrumentu, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, izmantojot īpašas uzraudzības prasības, vienlaikus izvairoties no pārmērīga regulējuma un administratīvā sloga, sevišķi dalībvalstīm. Vajadzības gadījumā minētās prasības var ietvert izmērāmus rādītājus, tostarp kvalitatīvus un kvantitatīvus rādītājus, kas kalpotu par pamatu, lai novērtētu instrumenta ietekmi vietējā līmenī. Lai novērtētu instrumenta sasniegumus, saistībā ar katru instrumenta konkrēto mērķi būtu jānosaka rādītāji un attiecīgie mērķi.

__________________

__________________

48 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu; OV L 123, 12.5.2016., 1.–14. lpp.

48 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu; OV L 123, 12.5.2016., 1.–14. lpp.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

58. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(58)  Saskaņā ar attiecīgajiem Regulas (ES) .../... [KNR] un šīs regulas noteikumiem Komisijai un dalībvalstīm būtu jāuzrauga instrumenta īstenošana, izmantojot rādītājus un finanšu pārskatus.

(58)  Komisijai katru gadu būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei kopsavilkums par pieņemtajiem gada darbības rezultātu ziņojumiem. Komisijai pēc pieprasījuma būtu jāiesniedz gada darbības rezultātu ziņojumu pilns teksts Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

58.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(58a)  Ir svarīgi pārejas laikā un visā instrumenta īstenošanas laikā nodrošināt pareizu finanšu pārvaldību un juridisko noteiktību. Pārejas laikā nevajadzētu pārtraukt 2014.–2020. gada periodā veiktās darbības.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

60. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(60)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201150. Pieņemot īstenošanas aktus, ar kuriem dalībvalstīm nosaka kopīgus pienākumus, jo īpaši attiecībā uz informācijas sniegšanu Komisijai, būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra, bet, pieņemot īstenošanas aktus, kas attiecas uz kārtību informācijas sniegšanai Komisijai plānošanas un ziņošanas ietvaros, būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra, jo minētajiem aktiem ir tikai tehniska nozīme.

(60)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201150. Pieņemot īstenošanas aktus, kas attiecas uz kārtību informācijas sniegšanai Komisijai plānošanas un ziņošanas ietvaros, būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra, jo minētajiem aktiem ir tikai tehniska nozīme.

__________________

__________________

50 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

50 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ar šo regulu izveido finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzām (“instruments”), kas ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda (“fonds”).

1.  Ar šo regulu izveido finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzām (“instruments”), kas ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda (“fonds”), laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kopā ar Regulu (ES) .../... [Muitas kontroles iekārtu fonds], ar ko izveido finansiāla atbalsta instrumentu muitas kontroles iekārtām, kurš ir daļa no [Integrētas robežu pārvaldības fonda], ar šo regulu izveido fondu.

svītrots

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tajā ir noteikti instrumenta mērķi, budžets laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, Savienības finansējuma veidi un noteikumi šā finansējuma sniegšanai.

3.  Šajā regulā ir noteikti instrumenta mērķi, konkrētie mērķi un pasākumi šo konkrēto mērķu īstenošanai, budžets laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, Savienības finansējuma veidi un noteikumi šā finansējuma sniegšanai.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  “finansējuma apvienošanas darbība” ir ES budžeta atbalstītas darbības, tostarp Finanšu regulas 2. panta 6. punktā minētā finansējuma apvienošanas mehānisma ietvaros, kuras apvieno no ES budžeta finansēta neatmaksājamā atbalsta formas un/vai finanšu instrumentus ar atmaksājama atbalsta formām no attīstības vai citām publisko finanšu iestādēm, kā arī komerciālām finanšu iestādēm un ieguldītājiem;

svītrots

Pamatojums

Nav skaidrs, kāda ir pievienotā vērtība, ko apvienošanās darbības varētu sniegt robežu pārvaldības un vīzu politikas jomā. Galvenokārt nav skaidrs, kādām darbībām tiktu piemērota šāda apvienošana un saskaņā ar kādiem nosacījumiem. Savienības politikā robežu pārvaldības un vīzu jomā nevajadzētu paļauties uz privātā sektora ieguldījumiem.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  “ārējās robežas” ir dalībvalstu robežas: sauszemes robežas, tostarp upju un ezeru robežas, jūras robežas, kā arī lidostas, upju ostas, jūras ostas un ezeru ostas, uz ko attiecas Savienības tiesību akti par ārējo robežu šķērsošanu, tostarp tās iekšējās robežas, uz kurām kontrole vēl nav atcelta;

(4)  “ārējās robežas” ir Regulas (ES) Nr. 399/2016 2. panta 2. punktā noteiktās dalībvalstu ārējās robežas: sauszemes robežas, tostarp upju un ezeru robežas, jūras robežas, kā arī lidostas, upju ostas, jūras ostas un ezeru ostas, uz ko attiecas Savienības tiesību akti par ārējo robežu šķērsošanu, tostarp tās iekšējās robežas, uz kurām kontrole vēl nav atcelta;

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Instrumenta, kas ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda, politikas mērķis ir nodrošināt spēcīgu un efektīvu Eiropas integrētu robežu pārvaldību pie ārējām robežām, vienlaikus nodrošinot personu brīvu pārvietošanos tajā, pilnībā ievērojot Savienības saistības attiecībā uz pamattiesībām, tādējādi palīdzot nodrošināt augstu drošības līmeni Savienībā.

1.  Instrumenta, kas ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda, politikas mērķis ir nodrošināt efektīvu Eiropas integrētu robežu pārvaldību pie ārējām robežām, vienlaikus nodrošinot personu brīvu pārvietošanos tajā, pilnībā ievērojot Savienības acquis un Savienības un tās dalībvalstu un starptautiskās saistības, kas izriet no starptautiskajiem instrumentiem, kuru dalībnieces tās ir.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  atbalstīt efektīvu Eiropas integrētu robežu pārvaldību pie ārējām robežām, ko īsteno Eiropas Robežu un krasta apsardze kopīgā atbildībā starp Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un par robežu pārvaldību atbildīgajām valstu iestādēm, lai atvieglotu likumīgu robežu šķērsošanu, atklātu un novērstu neatbilstīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību un efektīvi pārvaldītu migrācijas plūsmas;

(a)  atbalstīt efektīvu Eiropas integrētu robežu pārvaldību pie ārējām robežām, ko īsteno Eiropas Robežu un krasta apsardze kopīgā atbildībā starp Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un par robežu pārvaldību atbildīgajām valstu iestādēm, nolūkā atvieglot likumīgu robežu šķērsošanu, atklāt un novērst neatbilstīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību un efektīvi pārvaldīt migrācijas plūsmas;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  atbalstīt kopējo vīzu politiku, lai atvieglotu likumīgu ceļošanu un novērstu migrācijas un drošības riskus.

(b)  atbalstīt kopējo vīzu politiku, lai starp dalībvalstīm nodrošinātu saskaņotāku pieeju attiecībā uz vīzu izsniegšanu, atvieglotu likumīgu ceļošanu un mazinātu drošības riskus.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Nediskriminēšana un pamattiesību ievērošana

 

Instrumentu īsteno, pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas ietverti Savienības acquis, Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, kā arī Savienības starptautiskajās saistībās attiecībā uz pamattiesībām, jo īpaši nodrošinot nediskriminēšanas un neizraidīšanas principa ievērošanu.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šīs regulas 3. pantā minēto mērķu ietvaros un saskaņā ar īstenošanas pasākumiem, kas uzskaitīti II pielikumā, instruments jo īpaši atbalsta III pielikumā minētās darbības.

1.  Saskaņā ar īstenošanas pasākumiem, kas uzskaitīti II pielikumā, instruments atbalsta darbības, kuras sekmē 3. pantā minēto mērķu īstenošanu, jo īpaši III pielikumā minētās darbības.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, ar instrumentu var atbalstīt Savienības prioritātēm atbilstošas, III pielikumā minētās darbības saistībā ar trešām valstīm un tajās – attiecīgā gadījumā saskaņā ar 5. pantu.

2.  Lai sasniegtu šīs regulas 3. pantā minētos mērķus, ar instrumentu var (izņēmuma gadījumos, noteiktu robežu ietvaros un atkarībā no nosacījuma ievērošanas par pienācīgām garantijām) atbalstīt III pielikumā minētās darbības saistībā ar trešām valstīm un tajās saskaņā ar 5. pantu.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Kopējais finansējuma apjoms atbalsta darbībām trešās valstīs vai saistībā ar trešām valstīm tematiskā mehānisma ietvaros saskaņā ar 8. pantu nepārsniedz 4 % no kopējās summas, kas piešķirta tematiskajam mehānismam saskaņā ar 7. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Kopējais finansējuma apjoms atbalsta darbībām trešās valstīs vai saistībā ar trešām valstīm dalībvalstu programmu ietvaros saskaņā ar 12. pantu katrai dalībvalstij nepārsniedz 4 % no kopējās summas, kas piešķirta attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar 7. panta 2. punkta a) apakšpunktu, 10. panta 1. punktu un I pielikumu.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  Ja rodas ārkārtas situācija, šajā punktā minētās darbības, kas nav atbalsttiesīgas, var uzskatīt par atbalsttiesīgām.

  Ja rodas 23. pantā minēta ārkārtas situācija, šajā punktā minētās darbības, kas nav atbalsttiesīgas, var uzskatīt par atbalsttiesīgām.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ii)  trešā valstī, kas minēta darba programmā saskaņā ar tur noteiktajiem nosacījumiem;

(ii)  trešā valstī, kas minēta darba programmā saskaņā ar tur noteiktajiem nosacījumiem, un ar nosacījumu, ka visās darbībās, kuras tiek veiktas šajā trešā valstī vai attiecībā uz šo trešo valsti, tiek pilnībā ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteiktās tiesības un principi un Savienības un dalībvalstu starptautiskās saistības.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tiesību subjekti, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, izņēmuma kārtā ir tiesīgi piedalīties, ja tas ir vajadzīgs konkrētās darbības mērķu sasniegšanai.

3.  Tiesību subjekti, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, izņēmuma kārtā ir tiesīgi piedalīties, ja tas ir vajadzīgs konkrētās darbības mērķu sasniegšanai un ja tas pilnībā atbilst Savienības acquis un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas noteikumiem.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Tiesību subjekti, kas piedalās konsorcijos no vismaz divām neatkarīgām vienībām, kuras veic uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs vai ar tām saistītās aizjūras zemēs vai teritorijās, ir atbalsttiesīgi.

4.  Tiesību subjekti, kas piedalās konsorcijos no vismaz divām neatkarīgām vienībām, kuras veic uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs vai ar tām saistītās aizjūras zemēs vai teritorijās, ir atbalsttiesīgi. Ja starptautiskās organizācijas, kas piedalās konsorcijā, ir reģistrētas trešā valstī, piemēro 6. panta 3. punktu.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo regulu, papildina valsts, reģionālajā un vietējā līmenī veiktus pasākumus un koncentrējas uz pievienotās vērtības radīšanu šīs regulas mērķiem.

1.  Atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo regulu, papildina valsts, reģionālajā un vietējā līmenī veiktus pasākumus un koncentrējas uz Savienības pievienotās vērtības radīšanu šīs regulas mērķiem.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Komisija un dalībvalstis sadarbojas instrumenta īstenošanā. Komisija izveido palīdzības dienestu un kontaktpunktu, kas sniedz atbalstu dalībvalstīm un palīdz efektīvi piešķirt finansējumu.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Instrumenta īstenošanai paredzētais finansējums 2021.–2027. gada laikposmam ir EUR 8 018 000 000 faktiskajās cenās.

1.  Instrumenta īstenošanai paredzētais finansējums 2021.–2027. gada laikposmam ir EUR 7 087 760 000 2018. gada cenās (EUR 8 018 000 000 faktiskajās cenās).

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  EUR 4 811 000 000 piešķir dalītā pārvaldībā īstenotajām programmām, no kuriem EUR 157 200 000 piešķir 16. pantā minētajai īpašajai tranzīta shēmai, ko īsteno dalītā pārvaldībā;

(a)  EUR 4 252 833 000 2018. gada cenās (EUR 4 811 000 000 faktiskajās cenās) piešķir dalītā pārvaldībā īstenotajām programmām, no kuriem EUR 138 962 000 2018. gada cenās (EUR 157 200 000 faktiskajās cenās) piešķir 16. pantā minētajai īpašajai tranzīta shēmai, ko īsteno dalītā pārvaldībā;

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  EUR 3 207 000 000 piešķir tematiskajam mehānismam.

(b)  EUR 2 834 927 000 2018. gada cenās (EUR 3 207 000 000 faktiskajās cenās) piešķir tematiskajam mehānismam.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ar finansējumu no tematiskā mehānisma pievēršas prioritātēm, kurām ir augsta pievienotā vērtība Savienībai, vai tas jāizmanto, lai reaģētu uz neatliekamām vajadzībām atbilstīgi saskaņotajām Savienības prioritātēm, kas izklāstītas II pielikumā.

2.  Ar finansējumu no tematiskā mehānisma pievēršas prioritātēm, kurām ir augsta pievienotā vērtība Savienībai, vai tas jāizmanto, lai reaģētu uz neatliekamām vajadzībām atbilstīgi saskaņotajām Savienības prioritātēm, kas izklāstītas II pielikumā, vai atbalsta pasākumiem saskaņā 20. pantu. Darba programmu sagatavošanas nolūkā Komisija apspriežas ar organizācijām, kas pārstāv partnerus Savienības līmenī, tostarp pilsonisko sabiedrību.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Vismaz 20 % no tematiskajam mehānismam paredzētā finansējuma piešķir 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajam konkrētajam mērķim.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja finansējums no tematiskā mehānisma dalībvalstīm ir piešķirts, izmantojot tiešo vai netiešo pārvaldību, nodrošina, ka atlasītos projektus neskar Komisijas argumentēts atzinums par tādu pārkāpumu saskaņā ar LESD 258. pantu, kurš apdraud izdevumu likumību un pareizību vai projektu rezultātus.

3.  Ja finansējums no tematiskā mehānisma dalībvalstīm ir piešķirts, izmantojot tiešo vai netiešo pārvaldību, projektiem nesniedz finansējumu, ja pastāv pierādījumi, ka šo projektu likumību vai šāda finansējuma likumību un pareizību, vai šo projektu rezultātus liktu apšaubīt Komisijas argumentēts atzinums par pārkāpumu saskaņā ar LESD 258. pantu.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja finansējums no tematiskā mehānisma tiek īstenots dalītajā pārvaldībā, Komisija Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] 18. panta un 19. panta 2. punkta vajadzībām novērtē to, vai paredzētās darbības neskar Komisijas argumentēts atzinums par tādu pārkāpumu saskaņā ar LESD 258. pantu, kurš apdraud izdevumu likumību un pareizību vai projektu rezultātus.

4.  Ja finansējums no tematiskā mehānisma tiek īstenots dalītajā pārvaldībā, Komisija novērtē paredzētās darbības, lai nodrošinātu, ka projektiem nesniedz finansējumu, ja pastāv pierādījumi, ka šo projektu likumību vai šāda finansējuma likumību un pareizību, vai šo projektu rezultātus liktu apšaubīt Komisijas argumentēts atzinums par pārkāpumu saskaņā ar LESD 258. pantu.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Ja finansējums no tematiskā mehānisma tiek piešķirts tiešā vai netiešā pārvaldībā, Komisija novērtē, vai paredzētās darbības neietekmē vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu dalībvalstī, kas ietekmē vai var ietekmēt pareizas finanšu pārvaldības principus vai Savienības finanšu interešu aizsardzību tā, ka tiek apdraudēta izdevumu vai projektu izpildes likumība un pareizība.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Komisija pieņem Finanšu regulas 110. pantā minētos finansēšanas lēmumus attiecībā uz tematisko mehānismu, norādot atbalstāmos mērķus un darbības un precizējot summas, kas atvēlētas katram šā mehānisma elementiem, kuri minēti 1. punktā. Finansēšanas lēmumos attiecīgā gadījumā norāda kopējo summu, kas paredzēta finansējuma apvienošanas darbībām.

6.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 29. pantu, lai noteiktu Finanšu regulas 110. pantā minētās darba programmas attiecībā uz tematisko mehānismu, norādot atbalstāmos mērķus un darbības un precizējot summas, kas atvēlētas katram šā mehānisma elementiem, kuri minēti 1. punktā.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Pēc 3. punktā minētā finansēšanas lēmuma pieņemšanas Komisija var veikt izmaiņas programmās, kas attiecīgi īstenotas saskaņā ar dalīto pārvaldību.

7.  Pēc 6. punktā minētās darba programmas pieņemšanas Komisija var veikt izmaiņas programmās, kas attiecīgi īstenotas saskaņā ar dalīto pārvaldību.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

8. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Finansēšanas lēmumi var būt gada vai daudzgadu un var attiekties uz vienu vai vairākiem tematiskā mehānisma elementiem.

8.  Darba programmas var būt gada vai daudzgadu un var attiekties uz vienu vai vairākiem tematiskā mehānisma elementiem.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šo iedaļu piemēro tai finansējuma daļai, kas minēta 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā, un papildu resursiem, kuri īstenojami dalītā pārvaldībā saskaņā ar 8. pantā minēto Komisijas lēmumu par tematisko mehānismu.

1.  Šo iedaļu piemēro tai finansējuma daļai, kas minēta 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā, un papildu resursiem, kuri īstenojami dalītā pārvaldībā saskaņā ar 8. pantā minētajām Komisijas darba programmām par tematisko mehānismu.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  EUR 4 009 000 000 dalībvalstīm saskaņā ar I pielikumā noteiktajiem kritērijiem;

(a)  EUR 3 543 880 000 2018. gada cenās (EUR 4 009 000 000 faktiskajās cenās) dalībvalstīm saskaņā ar I pielikumā noteiktajiem kritērijiem;

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  EUR 802 000 000 dalībvalstīm, lai veiktu programmu piešķīrumu korekcijas, kā minēts 13. panta 1. punktā.

(b)  EUR 708 953 000 2018. gada cenās (EUR 802 000 000 faktiskajās cenās) dalībvalstīm, lai veiktu programmu piešķīrumu korekcijas, kā minēts 13. panta 1. punktā.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ieguldījums no Savienības budžeta nepārsniedz 75 % no projekta kopējiem attiecināmiem izdevumiem.

1.  ieguldījums no Savienības budžeta nepārsniedz 85 % no projekta kopējiem attiecināmiem izdevumiem, ko veic dalībvalstis, kurās nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90 % no Savienības vidējā rādītāja un 75 % no pārējo dalībvalstu kopējiem attiecināmajiem izdevumiem.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās programmā ietvertās prioritātes atbilst Savienības prioritātēm un uzdevumiem robežu pārvaldības un vīzu jomā un tos risina un ka minētās prioritātes pilnībā atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm. Nosakot savu programmu prioritātes, dalībvalstis nodrošina, ka ir pienācīgi ņemti vērā II pielikumā izklāstītie īstenošanas pasākumi.

1.  Katra dalībvalsts un Komisija nodrošina, ka tās valsts programmā ietvertās prioritātes atbilst Savienības prioritātēm un uzdevumiem robežu pārvaldības un vīzu jomā un tos risina un ka minētās prioritātes pilnībā atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm, kā arī Savienības un dalībvalstu starptautiskajām saistībām, kas izriet no starptautiskajiem instrumentiem, kuriem tās ir pievienojušās. Nosakot savu programmu prioritātes, dalībvalstis nodrošina, ka ir pienācīgi ņemti vērā II pielikumā izklāstītie īstenošanas pasākumi.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Šajā saistībā dalībvalstis atvēl vismaz 20 % no tām piešķirtā finansējuma 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajam konkrētajam mērķim.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija nodrošina, ka Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un – attiecīgā gadījumā – eu-LISA jau agrīnā posmā ir iesaistītas dalībvalstu programmu izstrādes procesā, ciktāl tas ir aģentūru kompetencē.

2.  Komisija attiecīgā gadījumā nodrošina, ka Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, eu-LISA, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra un citas attiecīgās Savienības aģentūras jau agrīnā posmā ir iesaistītas dalībvalstu programmu izstrādes procesā, ciktāl tas ir aģentūru kompetencē.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.   apspriežas ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru par programmu projektiem, veltot īpašu uzmanību pasākumiem, kas iekļauti darbības atbalsta saņemšanai saskaņā ar 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu, lai tādējādi nodrošinātu aģentūras un dalībvalstu darbību saskaņotību un papildināmību attiecībā uz robežu pārvaldību, kā arī nepieļautu dubultu finansēšanu un panāktu izmaksu efektivitāti.

3.  Komisija apspriežas ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru par programmu projektiem, veltot īpašu uzmanību pasākumiem, kas iekļauti darbības atbalsta saņemšanai saskaņā ar 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu, lai tādējādi nodrošinātu aģentūras un dalībvalstu darbību saskaņotību un papildināmību attiecībā uz robežu pārvaldību, kā arī nepieļautu dubultu finansēšanu un panāktu izmaksu efektivitāti.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Komisija apspriežas ar eu-LISA par programmu projektiem, veltot īpašu uzmanību darbībām, kas iekļautas saskaņā ar tehnisko atbalstu atbilstīgi 3. panta 2. punkta b) apakšpunktam, lai nodrošinātu eu-LISA un dalībvalstu darbību saskaņotību.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija var iesaistīt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un – attiecīgā gadījumā – eu-LISA 5. iedaļā minētajos uzraudzības un novērtēšanas uzdevumos, jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka ar instrumenta atbalstu īstenotās darbības atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm.

4.  Komisija attiecīgā gadījumā var iesaistīt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru, eu-LISA, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru un citas attiecīgās Savienības aģentūras 5. iedaļā minētajos uzraudzības un novērtēšanas uzdevumos, jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka ar instrumenta atbalstu īstenotās darbības atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Vajadzības gadījumā Komisija iesaista Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru vispiemērotākās pieejas izvērtēšanas procesā, lai ar šā instrumenta atbalstu pildītu ieteikumus.

6.  Vajadzības gadījumā Komisija iesaista Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru, eu-LISA, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru un jebkuru citu attiecīgo Savienības aģentūru vai struktūru vispiemērotākās pieejas izvērtēšanas procesā, lai ar šā instrumenta atbalstu pildītu ieteikumus.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

12. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Vajadzības gadījumā attiecīgo programmu groza, lai ņemtu vērā 5. punktā minētos ieteikumus. Atkarībā no korekcijas ietekmes pārskatīto programmu var apstiprināt Komisija.

8.  Vajadzības gadījumā attiecīgo programmu groza, lai ņemtu vērā 5. punktā minētos ieteikumus un 27. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajos gada darbības rezultātu ziņojumos novērtēto gūto progresu starpposma mērķu un galamērķu sasniegšanā. Atkarībā no korekcijas ietekmes pārskatīto programmu apstiprina Komisija.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

12. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Ja dalībvalsts nolemj īstenot ar instrumenta atbalstu projektus kopā ar trešo valsti vai trešā valstī, attiecīgā dalībvalsts pirms projekta uzsākšanas apspriežas ar Komisiju.

10.  Pirms dalībvalsts nolemj īstenot ar instrumenta atbalstu projektus kopā ar trešo valsti, trešā valstī vai attiecībā uz trešo valsti, tā nodrošina, ka visas šīs trešās valsts, trešā valstī vai attiecībā uz trešo valsti ierosinātās darbības atbilst Savienības un šīs dalībvalsts starptautiskajām saistībām un ka tajās tiek pilnībā ievērotas tiesības un principi, kas ietverti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Attiecīgā dalībvalsts pirms projekta uzsākšanas apspriežas ar Komisiju, tostarp par iepriekšminēto nosacījumu izpildes nodrošināšanu.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

12. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11.  Ja dalībvalsts nolemj īstenot ar instrumenta atbalstu tādas darbības kopā ar trešo valsti vai trešā valstī, kuras ir saistītas ar neatļautas robežu šķērsošanas uzraudzību, atklāšanu, identificēšanu, izsekošanu, novēršanu un pārtveršanu nolūkā atklāt, novērst un apkarot nelikumīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību vai sekmēt migrantu labāku aizsardzību un viņu dzīvības glābšanu, minētā dalībvalsts nodrošina, ka tā paziņo Komisijai par visiem divpusējiem vai daudzpusējiem sadarbības nolīgumiem, kas noslēgti ar minēto trešo valsti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1052/2013 20. pantu.

11.  Ja dalībvalsts izņēmuma kārtā nolemj īstenot ar instrumenta atbalstu tādas darbības kopā ar trešo valsti, trešā valstī vai attiecībā uz trešo valsti, kuras ir saistītas ar neatļautas robežu šķērsošanas uzraudzību, atklāšanu, identificēšanu, izsekošanu, novēršanu un pārtveršanu nolūkā atklāt, novērst un apkarot neatbilstīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību vai sekmēt migrantu labāku aizsardzību un viņu dzīvības glābšanu, minētā dalībvalsts nodrošina, ka tā paziņo Komisijai par visiem divpusējiem vai daudzpusējiem sadarbības nolīgumiem, kas noslēgti ar minēto trešo valsti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1052/2013 20. pantu. Dalībvalstis nodrošina neizraidīšanas principa pilnīgu ievērošanu, tostarp darbībās, kas notiek atklātā jūrā.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

12. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a  Ja dalībvalsts nolemj uzsākt projektus kopā ar trešo valsti, trešā valstī vai attiecībā uz trešo valsti saskaņā ar šo instrumentu, dalībvalsts desmit dienu laikā informē organizācijas, kas pārstāv partnerus valsts līmenī, kā arī vadības komitejas locekļus.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

12. pants – 12. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.  Attiecībā uz darbības aprīkojumu, tostarp transportlīdzekļiem un efektīvai un drošai robežkontrolei nepieciešamajām sakaru sistēmām, kas iegādāts ar šā instrumenta atbalstu, piemēro šādus nosacījumus:

12.  Attiecībā uz darbības aprīkojumu, tostarp transportlīdzekļiem un efektīvai un drošai robežkontrolei un meklēšanas un glābšanas operācijām nepieciešamajām sakaru sistēmām, kas iegādāts ar šā instrumenta atbalstu, piemēro šādus nosacījumus:

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

12. pants – 12. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  lai palīdzētu Eiropas Robežu un krasta apsardzei saskaņoti plānot spēju attīstīšanu un atbalstītu iespējamu kopīga iepirkuma izmantošanu, dalībvalstis, veicot ziņošanu saskaņā ar 27. pantu, paziņo Komisijai par pieejamo daudzgadu plānošanu attiecībā uz aprīkojumu, ko paredzēts iegādāties ar instrumenta atbalstu. Komisija nosūta šo informāciju Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai.

(d)  lai palīdzētu Eiropas Robežu un krasta apsardzei saskaņoti plānot spēju attīstīšanu un atbalstītu iespējamu kopīga iepirkuma izmantošanu, dalībvalstis, veicot ziņošanu saskaņā ar 27. pantu, paziņo Komisijai par pieejamo daudzgadu plānošanu attiecībā uz aprīkojumu, ko paredzēts iegādāties ar instrumenta atbalstu. Komisija nosūta šo informāciju Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai.

 

Ja dalībvalstis īsteno pasākumus saskaņā ar šo instrumentu saistībā ar jūras robežu uzraudzību, tās pievērš īpašu uzmanību savām starptautiskajām saistībām attiecībā uz meklēšanu un glābšanu jūrā un šim nolūkam tām ir tiesības izmantot šā punkta a) līdz d) apakšpunktā minēto aprīkojumu un sistēmas.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

12. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13.  Apmācība robežu pārvaldības jomā, ko veic ar šā instrumenta atbalstu, pamatojas uz attiecīgajiem saskaņotajiem un kvalitatīvajiem Eiropas izglītības un kopīgas apmācības standartiem robežu un krasta apsardzes jomā.

13.  Apmācība robežu pārvaldības jomā, ko veic ar šā instrumenta atbalstu, pamatojas uz attiecīgajiem saskaņotajiem un kvalitatīvajiem Eiropas izglītības un kopīgas apmācības standartiem robežu un krasta apsardzes jomā, attiecīgajiem Savienības un starptautiskajiem tiesību aktiem, tostarp pamattiesībām, piekļuvi starptautiskajai aizsardzībai un attiecīgajiem jūrniecības tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

12. pants – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

15.  Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] 17. panta 5. punktā minētā programmu izstrāde balstās uz VI pielikuma 1. tabulā noteiktajiem darbību veidiem.

15.  Katrā programmā katram konkrētam mērķim paredz darbību veidus saskaņā ar VI pielikuma 1. tabulu un plānoto resursu indikatīvu sadalījumu pa darbību vai atbalsta jomas veidiem.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

13. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Programmām veic vidusposma novērtējumu un izvērtējumu saskaņā ar 26. pantu.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija 2024gadā saskaņā ar I pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā un 2.–11. punktā minētajiem kritērijiem piešķir attiecīgo dalībvalstu programmām 10. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto papildu summu. Piešķīrums pamatojas uz jaunākajiem pieejamajiem statistikas datiem par I pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā un 2.–11. punktā minētajiem kritērijiem. Finansējums ir spēkā laikposmam no 2025. kalendārā gada.

1.  Līdz 2024gada beigām un pēc Eiropas Parlamenta informēšana Komisija saskaņā ar I pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā un 2.–11. punktā minētajiem kritērijiem piešķir attiecīgo dalībvalstu programmām 10. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto papildu summu. Piešķīrums pamatojas uz jaunākajiem pieejamajiem statistikas datiem par I pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā un 2.–11. punktā minētajiem kritērijiem. Finansējums ir spēkā laikposmam no 2025. kalendārā gada.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja vismaz 10 % no sākotnējā, 10. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā programmas piešķīruma nesedz vidusposma maksājuma pieteikumi, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] 85. pantu, attiecīgā dalībvalsts nav tiesīga saņemt 1. punktā minēto papildu piešķīrumu savai programmai.

2.  Ja vismaz 30 % no sākotnējā, 10. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā programmas piešķīruma nesedz vidusposma maksājuma pieteikumi, attiecīgā dalībvalsts nav tiesīga saņemt 1. punktā minēto papildu piešķīrumu savai programmai.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Šā panta 2. punkt piemēro tikai tad, ja attiecīgais tiesiskais regulējums un ar to saistītie tiesību akti ir spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  No 2025. gada piešķirot līdzekļus no tematiskā mehānisma, attiecīgā gadījumā ņem vērā progresu, kas panākts Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] 12. pantā minētā rezultātu satvara vidusposma mērķu sasniegšanā, kā arī konstatētos īstenošanas trūkumus.

3.  No 2025. gada piešķirot līdzekļus no tematiskā mehānisma, ņem vērā progresu, kas panākts rezultātu satvara vidusposma mērķu sasniegšanā, kā arī konstatētos īstenošanas trūkumus.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Konkrētas darbības ir transnacionāli vai valsts mēroga projekti, kuri atbilst šīs regulas mērķiem un attiecībā uz kuriem viena, vairākas vai visas dalībvalstis var saņemt papildu piešķīrumu savām programmām.

1.  Konkrētas darbības ir transnacionāli vai valsts mēroga projekti, kuri sniedz Savienības pievienoto vērtību atbilstoši šīs regulas mērķiem un attiecībā uz kuriem viena, vairākas vai visas dalībvalstis var saņemt papildu piešķīrumu savām programmām.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis, kas izmanto darbības atbalstu, ievēro Savienības acquis robežu un vīzu jomā.

3.  Dalībvalstis, kas izmanto darbības atbalstu, ievēro Savienības acquis.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Neskarot 4. panta 3. punkta c) apakšpunktu, darbības atbalstu koncentrē konkrētiem uzdevumiem un pakalpojumiem, kā noteikts VII pielikumā.

5.  Neskarot 4. panta 3. punkta c) apakšpunktu, darbības atbalstu koncentrē attiecināmām darbībām, kā noteikts VII pielikumā.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Lai reaģētu uz neparedzētiem vai jauniem apstākļiem vai nodrošinātu efektīvu finansējuma īstenošanu, Komisija saskaņā ar 29. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus nolūkā grozīt konkrēto uzdevumu un pakalpojumu sarakstu, kas ietverts VII pielikumā.

6.  Lai reaģētu uz neparedzētiem vai jauniem apstākļiem vai nodrošinātu efektīvu finansējuma īstenošanu, Komisija saskaņā ar 29. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus nolūkā grozīt attiecināmo darbību sarakstu, kas ietverts VII pielikumā.

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

19. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

19. pants

svītrots

Finansējuma apvienošanas darbības

 

Finansējuma apvienošanas darbības, par kurām pieņemts lēmums saskaņā ar šo instrumentu, īsteno atbilstoši [InvestEU regulai] un Finanšu regulas [X sadaļai].

 

Pamatojums

Nav skaidrs, kādu pievienoto vērtību apvienošanas darbības varētu sniegt robežu pārvaldības un vīzu politikas jomā. Galvenokārt nav skaidrs, kādām darbībām tiktu piemērota šāda apvienošana un saskaņā ar kādiem nosacījumiem. Savienības politikā robežu pārvaldības un vīzu jomā nevajadzētu paļauties uz privātā sektora ieguldījumiem.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar instrumentu var atbalstīt tehniskās palīdzības pasākumus, kurus īsteno pēc Komisijas iniciatīvas vai Komisijas vārdā. Minētos pasākumus var finansēt 100 % apmērā.

Ar instrumentu var atbalstīt tehniskās palīdzības pasākumus, kurus īsteno pēc Komisijas iniciatīvas vai Komisijas vārdā. Minētos pasākumus, proti, sagatavošanas pasākumus, uzraudzības, kontroles, revīzijas, novērtēšanas un visas administratīvās un tehniskās palīdzības darbības, kas vajadzīgas šīs regulas īstenošanai un, vajadzības gadījumā, saistībā ar trešām valstīm, var finansēt 100 % apmērā.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Savienības finansējuma saņēmēji atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un nodrošina tā redzamību, jo īpaši darbību un to rezultātu popularizēšanā, sniedzot dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga un samērīga.

1.  Savienības finansējuma saņēmēji popularizē darbības un to rezultātus, attiecīgajā valodā sniedzot attiecīgām dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai, informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga un jēgpilna. Lai nodrošinātu Savienības finansējuma redzamību, Savienības finansējuma saņēmēji atsaucas uz tā izcelsmi, īstenojot saziņu par darbībām. Šajā nolūkā saņēmēji nodrošina, ka visos plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai paredzētajos komunikācijas materiālos ir iekļauta ES emblēma un īpaši minēts ES finansiālais atbalsts.

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Saistībā ar instrumentu, tā darbībām un rezultātiem Komisija rīko informācijas un komunikācijas pasākumus. Šim instrumentam piešķirtie finanšu resursi veicina arī Savienības politisko prioritāšu korporatīvo komunikāciju, ciktāl šīs prioritātes ir saistītas ar šīs regulas mērķiem.

2.  Lai sasniegtu iespējami plašāku auditoriju, Komisija rīko informācijas un komunikācijas pasākumus saistībā ar šā instrumenta īstenošanu, tā darbībām un rezultātiem. Jo īpaši Komisija publicē informāciju par tematiskā mehānisma gada un daudzgadu programmu īstenošanu. Komisija publiski pieejamā tīmekļa vietnē publicē arī to darbību sarakstu, kas izraudzīti atbalstam saskaņā ar tematisko mehānismu, un atjaunina šo sarakstu vismaz reizi trijos mēnešos. Šim instrumentam piešķirtie finanšu resursi veicina arī korporatīvo komunikāciju par Savienības politisko prioritāšu īstenošanu, ciktāl šīs prioritātes ir saistītas ar šīs regulas mērķiem. Komisija jo īpaši var popularizēt labāko praksi un veicināt apmaiņu ar informāciju saistībā ar šā instrumenta īstenošanu.

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

22. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija publicē 2. punktā minēto informāciju atvērtā, mašīnlasāmā formātā, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/98/EK 5. panta 1. punktā1a, tādējādi ļaujot informāciju šķirot, meklēt, izvilkt, salīdzināt un atkalizmantot. Nodrošina iespēju sagrupēt datus pēc prioritātes, konkrētā mērķa, darbības kopējām attiecināmajām izmaksām, projektu kopējām izmaksām, iepirkuma procedūru kopējām izmaksām, saņēmēja nosaukuma un darbuzņēmēja nosaukuma.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīva 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (OV L 345, 31.12.2003., 90. lpp.).

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

22. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Dalībvalstis iesniedz Komisijai informāciju par dalītās pārvaldības programmu norisi, lai to varētu publicēt Komisijas tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ar instrumentu sniedz finansiālu palīdzību, lai risinātu steidzamas un konkrētas vajadzības tādas ārkārtas situācijas gadījumā, kuras iemesls ir steidzams un ārkārtas spiediens, kad liels vai nesamērīgs skaits trešo valstu valstspiederīgo ir šķērsojuši, šķērso vai, domājams, šķērsos vienas vai vairāku dalībvalstu ārējās robežas, jo īpaši robežu posmos, kuros konstatētais ietekmes līmenis ir tāds, ka tas apdraud visas Šengenas zonas darbību, vai jebkuras citas tādas steidzama un ārkārtas spiediena situācijas gadījumā šīs regulas tvēruma ietvaros, kuras novēršanai ir vajadzīga tūlītēja rīcība.

1.  Komisija izņēmuma kārtā var nolemt sniegt finansiālu palīdzību, lai risinātu steidzamas un konkrētas vajadzības pienācīgi pamatotas ārkārtas situācijas gadījumā, izmantojot šo palīdzību kā galēju līdzekli. Šīs situācijas var būt steidzams un ārkārtas spiediens, kad liels vai nesamērīgs skaits trešo valstu valstspiederīgo ir šķērsojuši, šķērso vai, domājams, šķērsos vienas vai vairāku dalībvalstu ārējās robežas, jo īpaši robežu posmos, kuros konstatētais ietekmes līmenis ir tāds, ka tas apdraud visas Šengenas zonas darbību, vai jebkura cita pienācīgi pamatota ārkārtas situācija, kad jāveic steidzami pasākumi pie ārējām robežām šīs regulas tvēruma ietvaros. Komisija par to nekavējoties informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

23. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Ja tas vajadzīgs darbības īstenošanai, ar ārkārtas palīdzību var segt izdevumus, kas radušies pirms dotācijas pieteikuma vai palīdzības pieprasījuma iesniegšanas dienas, bet ne pirms 2021. gada 1. janvāra.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

23. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b  Ārkārtas palīdzību sniedz, stingri ievērojot Savienības acquis un Savienības un dalībvalstu starptautiskās saistības, kas izriet no starptautiskajiem instrumentiem, kuriem tās ir pievienojušās.

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Darbība, kas ir saņēmusi finansējumu instrumenta ietvaros, var saņemt finansējumu arī no jebkuras citas Savienības programmas, tostarp no dalītas pārvaldības fondiem ar noteikumu, ka finansējums neattiecas uz tām pašām izmaksām. Katras ieguldošās Savienības programmas noteikumus piemēro šīs programmas attiecīgajam ieguldījumam darbībā. Kumulatīvais finansējums nepārsniedz darbības kopējās attiecināmās izmaksas, un atbalstu no dažādām Savienības programmām var aprēķināt proporcionāli saskaņā ar dokumentiem, kuros izklāstīti atbalsta nosacījumi.

1.  Darbība, kas ir saņēmusi finansējumu instrumenta ietvaros, var saņemt finansējumu arī no jebkuras citas Savienības programmas, tostarp no dalītas pārvaldības fondiem ar noteikumu, ka finansējums neattiecas uz tām pašām izmaksām. Katras ieguldošās Savienības programmas noteikumus piemēro šīs programmas attiecīgajam ieguldījumam darbībā. Kumulatīvais finansējums nepārsniedz darbības kopējās attiecināmās izmaksas, un atbalstu no dažādām Savienības programmām var aprēķināt proporcionāli saskaņā ar dokumentiem, kuros izklāstīti atbalsta nosacījumi. Citu Savienības programmu ieguldījums darbībās saskaņā ar šo instrumentu attiecīgā gadījumā tiek atzīts Komisijas darba programmās vai valstu programmās un gada darbības rezultātu ziņojumos.

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Darbības, kurām piešķirts Izcilības zīmoga sertifikāts vai kuras atbilst visiem šādiem salīdzinošiem nosacījumiem:

2.  Operācijas, kurām piešķirts Izcilības zīmoga sertifikāts vai kuras atbilst visiem šādiem salīdzinošiem nosacījumiem:

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

var saņemt atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda vai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] 67. panta 5. punktu un Regulas (ES) Nr. …/… [Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība] 8. pantu, ja šādas darbības atbilst attiecīgās programmas mērķiem. Piemēro atbalstu sniedzošā fonda vai instrumenta noteikumus.

var saņemt atbalstu no Savienības struktūrfondiem, ja šādas darbības atbilst attiecīgās programmas mērķiem. Piemēro atbalstu sniedzošā fonda vai instrumenta noteikumus.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija, ievērojot savas ziņošanas prasības saskaņā ar Finanšu regulas 43. panta 3. punkta h) apakšpunkta i) punkta iii) apakšpunktu, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei informāciju par gūtajiem rezultātiem saskaņā ar V pielikumu.

1.  Komisija, ievērojot savas ziņošanas prasības saskaņā ar Finanšu regulas 41. panta 3. punkta h) apakšpunkta i) un iii) punktu, vismaz vienu reizi gadā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei informāciju par gūtajiem rezultātiem saskaņā ar V pielikumu.

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  VIII pielikumā ir izklāstīti rādītāji, uz kuru pamata jāziņo par instrumenta virzību uz šīs regulas mērķu sasniegšanu. Iznākuma rādītāju atskaites vērtība ir nulle. 2024. gadam noteiktie starpposma mērķi un 2029. gadam noteiktie mērķi ir kumulatīvi.

3.  VIII pielikumā ir izklāstīti rādītāji, uz kuru pamata jāziņo par instrumenta virzību uz šīs regulas mērķu sasniegšanu. Iznākuma rādītāju atskaites vērtība ir nulle. 2024. gadam noteiktie starpposma mērķi un 2029. gadam noteiktie mērķi ir kumulatīvi. Attiecībā uz resursiem dalītā pārvaldībā izmanto kopīgus rādītājus. Pēc pieprasījuma Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei dara pieejamus tās saņemtos datus par iznākumu un rezultātu rādītājiem.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

25. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Attiecībā uz resursiem dalītā pārvaldībā uzraudzība un ziņošana tiek balstīta uz VI pielikumā noteiktajiem darbību veidiem. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 29. pantu, lai reaģētu uz neparedzētiem vai jauniem apstākļiem vai nodrošinātu finansējuma efektīvu īstenošanu.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

25. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b  Komisija pievērš īpašu uzmanību to darbību uzraudzībai, kuras veic trešās valstis vai kuras tiek veiktas trešās valstīs vai attiecībā uz trešām valstīm saskaņā ar 5. pantu un 12. panta 10. un 11. punktu.

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija veic šīs regulas, tostarp šā instrumenta ietvaros īstenoto darbību, vidusposma novērtējumu un retrospektīvu izvērtējumu.

1.  Līdz 2024. gada 31. decembrim Komisija iesniedz šīs regulas īstenošanas vidusposma novērtējumu. Vidusposma novērtējumā pārbauda fonda efektivitāti, lietderību, vienkāršošanu un elastību. Konkrētāk, tajā ietver novērtējumu par:

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(a)  progresu šīs regulas mērķu sasniegšanā, ņemot vērā visu attiecīgo pieejamo informāciju, jo īpaši dalībvalstu saskaņā ar 30. pantu iesniegtos gada darbības rezultātu ziņojumus un VIII pielikumā noteiktos iznākumu un rezultātu rādītājus;

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(b)  saskaņā ar šo instrumentu īstenoto darbību un operāciju Savienības pievienoto vērtību;

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(c)  instrumenta ieguldījumu esošo un jauno problēmu risināšanā pie ārējām robežām, kopējās vīzu politikas izstrādē un instrumenta izmantošanā, lai novērstu Šengenas izvērtēšanas mehānisma un neaizsargātības novērtējuma konstatētos trūkumus;

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(d)  cik atbilstīgi un piemēroti vēl arvien ir II pielikumā noteiktie īstenošanas pasākumi un III pielikumā paredzētās darbības;

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – e apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(e)  kāda ir papildināmība un saskaņotība starp šī instrumenta atbalstītajām darbībām un atbalstu, ko snieguši citi Savienības fondi;

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Vidusposma novērtējumā ņem vērā retrospektīva izvērtējuma rezultātus par ilgtermiņa ietekmi, ko rada iepriekšējais finansiāla atbalsta instruments ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda 2014.–2020. gadam.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

26. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Komisija līdz 2030. gada 31. janvārim veic retrospektīvu izvērtējumu. Līdz šai pašai dienai Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei izvērtēšanas ziņojumu. Retrospektīvā izvērtējumā iekļauj 1. punktā izklāstīto elementu novērtējumu. Šādā sakarībā instrumenta ilgāka termiņa ietekmi novērtē, lai to ņemtu vērā, pieņemot lēmumu par turpmākā fonda iespējamo atjaunināšanu vai pārveidošanu.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Vidusposma novērtējumu un retrospektīvo izvērtējumu veic laikus, lai to rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu pieņemšanas procesā saskaņā ar grafiku, kas norādīts Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] 40pantā.

2.  Vidusposma novērtējumu un retrospektīvo izvērtējumu veic laikus, lai to rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu pieņemšanas procesā saskaņā ar šīs regulas 14pantu.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

26. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Vidusposma novērtējumā un retrospektīvā izvērtējumā Komisija pievērš īpašu uzmanību to darbību novērtēšanai, kuras veic trešās valstis vai kuras tiek veiktas trešās valstīs vai attiecībā uz trešām valstīm saskaņā ar 5. pantu un 12. panta 10. un 11. punktu.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Līdz 2023. gada 15. februārim un līdz katra nākamā gada tam pašam datumam līdz pat 2031. gadam, to ieskaitot, dalībvalstis iesniedz Komisijai gada darbības rezultātu ziņojumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] 36. panta 6. punktā. 2023. gadā iesniegtais ziņojums aptver programmas īstenošanu, kas veikta līdz 2022. gada 30. jūnijam.

1.  Līdz 2023. gada 15. februārim un līdz katra nākamā gada tam pašam datumam līdz pat 2031. gadam, to ieskaitot, dalībvalstis iesniedz Komisijai gada darbības rezultātu ziņojumu. 2023. gadā iesniegtais ziņojums aptver programmas īstenošanu, kas veikta līdz 2022. gada 30. jūnijam. Šos ziņojumus dalībvalstis publicē tam īpaši paredzētā tīmekļa vietnē un nosūta tos Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  programmas īstenošanā un starpposma mērķu un galamērķu sasniegšanā gūto progresu, ņemot vērā jaunākos datus, kā noteikts Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] 37. pantā;

(a)  programmas īstenošanā un starpposma mērķu un galamērķu sasniegšanā gūto progresu, ņemot vērā jaunākos Komisijai nosūtītos apkopotos datus;

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  valsts programmas gada pārskatu sadalījumu pa atgūtajiem līdzekļiem, priekšfinansējumu gala saņēmējiem un faktiski radušos izdevumu atlīdzināšanu;

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  jebkuriem jautājumiem, kas ietekmē programmas rezultātus, un par pasākumiem, kuri veikti to risināšanai;

(b)  jebkuriem jautājumiem, kas ietekmē programmas rezultātus, un par pasākumiem, kuri veikti to risināšanai; tostarp pamatotiem atzinumiem, ko Komisija sniegusi par pienākumu neizpildes procedūru saskaņā ar LESD 258. pantu;

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  papildināmību starp instrumenta atbalstītajām darbībām un atbalstu, ko snieguši citi Savienības fondi, jo īpaši attiecībā uz darbībām trešās valstīs vai saistībā ar tām;

(c)  papildināmību, koordināciju un saskaņotību starp instrumenta atbalstītajām darbībām un atbalstu, ko snieguši citi Savienības fondi, jo īpaši Savienības ārējie finansēšanas instrumenti un citi instrumenti, kas nodrošina finansējumu attiecībā uz darbībām trešās valstīs vai saistībā ar tām;

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  atbilstību pamattiesību prasībām;

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  projektu īstenošanu trešā valstī vai saistībā ar to;

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija divu mēnešu laikā pēc gada darbības rezultātu ziņojuma saņemšanas dienas var izteikt apsvērumus par to. Ja Komisija minētajā termiņā nesniedz nekādus apsvērumus, ziņojumus uzskata par pieņemtiem.

3.  Komisija divu mēnešu laikā pēc gada darbības rezultātu ziņojuma saņemšanas dienas var izteikt apsvērumus par to. Ja Komisija minētajā termiņā nesniedz nekādus apsvērumus, ziņojumus uzskata par pieņemtiem. Pēc pieņemšanas Komisija iesniedz gada darbības rezultātu ziņojumu kopsavilkumus, kas pieejami Eiropas Parlamentam un Padomei, un publicē minētos gada darbības rezultātu ziņojumu kopsavilkumus īpašā tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

28. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

28. pants

svītrots

Uzraudzība un ziņošana

 

1.  Uzraudzība un ziņošana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] IV sadaļu balstās uz VI pielikuma 1., 2. un 3. tabulā noteiktajiem darbību veidiem. Lai reaģētu uz neparedzētiem vai jauniem apstākļiem vai nodrošinātu efektīvu finansējuma īstenošanu, Komisija saskaņā ar 29. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus nolūkā grozīt VI pielikumu.

 

2.  Kopējos rādītājus izmanto saskaņā ar Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] 12. panta 1. punktu, 17. pantu un 37. pantu.

 

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 12., 15., 25. un 28. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir līdz 2028. gada 31. decembrim.

2.  Pilnvaras pieņemt 8., 12., 15., 25. un 28. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir līdz 2028. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 12., 15., 25. un 28. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8., 12., 15., 25. un 28. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 12., 15., 25. un 28. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no minētā akta paziņošanas dienas ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām abas iestādes ir informējušas Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 8., 12., 15., 25. un 28. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija nepieņem īstenošanas akta projektu. Tas neattiecas uz 27. panta 4. punktā minēto īstenošanas aktu.

svītrots

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

I pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Sadalot resursus saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, “ārējās jūras robežas” ir dalībvalstu teritoriālo jūras ūdeņu ārējās robežas, kā definēts saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvencijas 4. līdz 16. pantu. Tomēr gadījumos, kad ir nepieciešamas regulāras tālās distances operācijas, lai novērstu neatbilstīgu migrāciju/nelikumīgu ieceļošanu, tās ir liela apdraudējuma zonu ārējās robežas. “Ārējo jūras robežu” definīciju šajā sakarā nosaka, ņemot vērā attiecīgo dalībvalstu sniegtos operatīvos datus par iepriekšējiem diviem gadiem. Šo definīciju izmanto vienīgi šīs regulas nolūkos.

6.  Sadalot resursus saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, “ārējās jūras robežas” ir dalībvalstu teritoriālo jūras ūdeņu ārējās robežas, kā definēts saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvencijas 4. līdz 16. pantu. Tomēr gadījumos, kad ir nepieciešamas regulāras tālās distances operācijas, lai novērstu neatbilstīgu migrāciju vai ieceļošanu, tās ir liela apdraudējuma zonu ārējās robežas. “Ārējo jūras robežu” definīciju šajā sakarā nosaka, ņemot vērā attiecīgo dalībvalstu sniegtos operatīvos datus par iepriekšējiem diviem gadiem. Šo definīciju izmanto vienīgi šīs regulas nolūkos.

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

I pielikums – 7. punkts – a apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  70 % par robežšķērsošanas gadījumu skaitu uz ārējās robežas oficiālās robežšķērsošanas vietās;

(1)  60 % par robežšķērsošanas gadījumu skaitu uz ārējās robežas oficiālās robežšķērsošanas vietās;

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

I pielikums – 7. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  30 % par to trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuriem atteikta ieceļošana uz ārējās robežas;

(2)  20 % par to trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuriem atteikta ieceļošana uz ārējās robežas;

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

I pielikums – 7. punkts – a apakšpunkts – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  20 % par to personu skaitu, kuras ir iesniegušas pieteikumu starptautiskās aizsardzības saņemšanai vai ir iekļautas šādā pieteikumā kā ģimenes locekļi un kuru pieteikumi ir apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES1a 43. pantā minētajām robežprocedūrām;

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/32/ES par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 60. lpp.).

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

I pielikums – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja dalībvalstis nav iesniegušas attiecīgos statistikas datus, izmanto jaunākos par šīm dalībvalstīm pieejamos datus. Ja par kādu dalībvalsti dati nav pieejami, atsauces skaitlis ir nulle.

Ja dalībvalstis nav iesniegušas attiecīgos statistikas datus, izmanto jaunākos par šīm dalībvalstīm pieejamos datus. Ja par kādu dalībvalsti dati nav pieejami vai ja dalībvalstis nesniedz šādu informāciju divus gadus pēc kārtas, atsauces skaitlis ir nulle.

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

I pielikums – 9. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  Ja dalībvalstis nav iesniegušas attiecīgos statistikas datus, izmanto jaunākos par šīm dalībvalstīm pieejamos datus. Ja par kādu dalībvalsti dati nav pieejami, atsauces skaitlis ir nulle.

(d)  Ja dalībvalstis nav iesniegušas attiecīgos statistikas datus, izmanto jaunākos par šīm dalībvalstīm pieejamos datus. Ja par kādu dalībvalsti dati nav pieejami vai ja dalībvalsts nesniedz šādu informāciju divus gadus pēc kārtas, atsauces skaitlis ir nulle.

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

I pielikums – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra sniedz Komisijai ziņojumu par resursu sadalījumu attiecībā uz ārējām sauszemes robežām un ārējām jūras robežām un lidostām, kā minēts 1. punkta c) apakšpunktā.

10.  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra sniedz Komisijai ziņojumu par resursu sadalījumu attiecībā uz ārējām sauszemes robežām un ārējām jūras robežām un lidostām, kā minēts 1. punkta c) apakšpunktā. Komisija šo ziņojumu publisko.

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

I pielikums – 11. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11.  Sākotnējā finansējuma piešķiršanas nolūkos 10. punktā minētajā ziņojumā tiek norādīts vidējais apdraudējuma līmenis katrā robežas posmā, pamatojoties uz jaunākajiem vidējiem rādītājiem par iepriekšējiem 36 mēnešiem pirms šīs regulas piemērošanas dienas. Vidusposma pārskatīšanas nolūkos 10. punktā minētajā ziņojumā tiek norādīts vidējais apdraudējuma līmenis katrā robežas posmā, pamatojoties uz jaunākajiem vidējiem rādītājiem par iepriekšējiem 36 mēnešiem, kas pieejami vidusposma pārskatīšanas laikā 2024. gadā. Tajā nosaka šādus konkrētus svēruma koeficientus katram posmam, piemērojot apdraudējuma līmeņus, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1052/2013:

11.  Sākotnējā finansējuma piešķiršanas nolūkos 10. punktā minētajā ziņojumā tiek norādīts vidējais ietekmes līmenis katram robežas posmam, pamatojoties uz jaunākajiem vidējiem rādītājiem par iepriekšējiem 36 mēnešiem pirms šīs regulas piemērošanas dienas. Vidusposma pārskatīšanas nolūkos 10. punktā minētajā ziņojumā tiek norādīts vidējais ietekmes līmenis katram robežas posmam, pamatojoties uz jaunākajiem vidējiem rādītājiem par iepriekšējiem 36 mēnešiem, kas pieejami vidusposma pārskatīšanas laikā 2024. gadā. Tajā nosaka šādus konkrētus svēruma koeficientus katram posmam, piemērojot ietekmes līmeņus, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1052/2013:

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

I pielikums – 11. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  koeficients 0,5 nelielam apdraudējumam;

(a)  koeficients 0,5 nelielam ietekmes līmenim;

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

I pielikums – 11. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  koeficients 3 vidējam apdraudējumam;

(b)  koeficients 3 vidējam ietekmes līmenim;

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

I pielikums – 11. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  koeficients 5 lielam apdraudējumam;

(c)  koeficients 5 lielam ietekmes līmenim;

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

I pielikums – 11. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  koeficients 8 kritiskam apdraudējumam.

svītrots

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i.  stiprinot spējas, lai veiktu pārbaudes un uzraudzību pie ārējām robežām, tostarp pasākumus, lai atklātu un novērstu pārrobežu noziedzību, piemēram, migrantu kontrabandu, cilvēku tirdzniecību un terorismu;

i.  stiprinot spējas, lai veiktu pārbaudes un uzraudzību pie ārējām robežām, tostarp pasākumus, lai veicinātu likumīgu robežšķērsošanu, un attiecīgā gadījumā pasākumus, kas saistīti ar pārrobežu noziedzības, piemēram, migrantu kontrabandas, cilvēku tirdzniecības un terorisma, novēršanu, un pasākumus tādu personu nosūtīšanai, kurām vajadzīga starptautiskā aizsardzība vai kuras vēlas pieteikties starptautiskajai aizsardzībai;

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii.  atbalstot meklēšanu un glābšanu saistībā ar robežu uzraudzību jūrā;

svītrots

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii.  Šengenas zonā īstenojot tehniskus un operatīvus pasākumus, kuri ir saistīti ar robežkontroli;

iii.  Šengenas zonā īstenojot tehniskus un operatīvus pasākumus, kuri ir saistīti ar robežkontroli, ar nosacījumu, ka šādi pasākumi neapdraud brīvu pārvietošanos;

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

v.  šīs regulas darbības jomā atbalstot dalībvalstis, kuras saskaras ar esošu vai iespējamu nesamērīgi lielu migrācijas spiedienu uz ES ārējām robežām, tostarp sniedzot pastiprinātu tehnisko un operatīvo palīdzību, kā arī karsto punktu zonās izvietojot migrācijas pārvaldības atbalsta vienības.

v.  šīs regulas darbības jomā atbalstot dalībvalstis, kuras saskaras ar 23. pantā minēto ārkārtas situāciju, tostarp sniedzot pastiprinātu tehnisko un operatīvo palīdzību, kā arī karsto punktu zonās izvietojot migrācijas pārvaldības atbalsta vienības.

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes turpmāka attīstība, izmantojot kopīgu jaudas veidošanu, kopīgu iepirkumu, kopīgu standartu noteikšanu un citus pasākumus, kas ļauj racionalizēt sadarbību un koordināciju starp dalībvalstīm un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru;

(b)  kopīgu spēju veidošana, kopīgi iepirkumi, kopīgu standartu noteikšana un citi pasākumi, kas ļauj racionalizēt sadarbību un koordināciju starp dalībvalstīm, lai turpinātu attīstīt Eiropas Robežu un krasta apsardzi;

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  aģentūru sadarbības stiprināšana valstu līmenī starp valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par robežkontroli vai par uzdevumiem, kurus veic pie robežas, un ES līmenī starp dalībvalstīm, vai starp dalībvalstīm, no vienas puses, un attiecīgajām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām vai trešām valstīm, no otras puses;

(c)  aģentūru sadarbības stiprināšana valstu līmenī starp valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par robežkontroli vai par uzdevumiem, kurus veic pie robežas, un ES līmenī starp dalībvalstīm, vai starp dalībvalstīm, no vienas puses, un attiecīgajām Savienības struktūrām, birojiem vai aģentūrām, tostarp aģentūrām, kas atbildīgas par ārējām darbībām, no otras puses;

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  lielapjoma IT sistēmu izveidošana, darbināšana un uzturēšana robežu pārvaldības jomā, ieskaitot šo IT sistēmu sadarbspēju un to sakaru infrastruktūru.

(e)  tādu lielapjoma IT sistēmu izveidošana, darbināšana un uzturēšana robežu pārvaldības jomā, kurām jau piemēro Savienības tiesību aktus, ieskaitot šo IT sistēmu un to sakaru infrastruktūras sadarbspēju, un darbības datu kvalitātes uzlabošanai un informācijas sniegšanai.

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  spēju palielināšana sniegt palīdzību personām, kas nokļuvuši briesmās jūrā, jo īpaši atbalstot meklēšanas un glābšanas operācijas;

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb)  atbalstot meklēšanu un glābšanu saistībā ar robežu uzraudzību jūrā;

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  efektīvu un klientiem draudzīgāku pakalpojumu nodrošināšana vīzu pieteikumu iesniedzējiem, vienlaikus saglabājot vīzu procedūras drošību un integritāti;

(a)  efektīvu un klientiem draudzīgāku pakalpojumu nodrošināšana vīzu pieteikumu iesniedzējiem, vienlaikus saglabājot vīzu procedūras drošību un integritāti, īpašu uzmanību pievēršot mazāk aizsargātām personām un bērniem;

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  atbalstu dalībvalstīm vīzu, tostarp humanitāru vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, izsniegšanā, ja tās izsniedz vai nu humānu apsvērumu, valsts interešu vai starptautisku saistību dēļ, vai arī ja tās izsniedz Savienības pārmitināšanas vai pārvietošanas programmas dalībniekiem, turklāt pilnībā ievērojot Savienības acquis par vīzām;

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  lielapjoma IT sistēmu izveidošana, darbināšana un uzturēšana kopējās vīzu politikas jomā, ieskaitot šo IT sistēmu sadarbspēju un to sakaru infrastruktūru.

(d)  lielapjoma IT sistēmu atjaunināšana, darbināšana un uzturēšana kopējās vīzu politikas jomā, ieskaitot šo IT sistēmu sadarbspēju un to sakaru infrastruktūru.

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  infrastruktūras, ēkas, sistēmas un pakalpojumus, kas vajadzīgi robežšķērsošanas vietās, karsto punktu zonās un robežu uzraudzībai starp robežšķērsošanas vietām, lai novērstu un apkarotu neatļautu robežšķērsošanu, neatbilstīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību pie ārējām robežām, kā arī lai nodrošinātu likumīgu ceļotāju netraucētu plūsmu;

(a)  infrastruktūras, ēkas, sistēmas un pakalpojumus, kas vajadzīgi robežšķērsošanas vietās, karsto punktu zonās un robežu uzraudzībai starp robežšķērsošanas vietām, lai novērstu un apkarotu neatļautu robežšķērsošanu, neatbilstīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību pie ārējām robežām, kā arī lai nodrošinātu likumīgu ceļotāju netraucētu plūsmu un migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību, tostarp pasākumus, kas saistīti ar to personu nosūtīšanu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība vai kuras vēlas tai pieteikties, vienlaikus nodrošinot cieņpilnu attieksmi pret attiecīgajām personām;

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  mācības Eiropas integrētas robežu pārvaldības jomā vai atbalstu tās attīstībai, ņemot vērā darbības vajadzības un riska analīzi un pilnīgi ievērojot pamattiesības;

(c)  mācības Eiropas integrētas robežu pārvaldības jomā vai atbalstu tās attīstībai, ņemot vērā darbības vajadzības, riska analīzi un problēmas, kas norādītas konkrētai valstij adresētajos ieteikumos, pilnīgi ievērojot pamattiesības;

Grozījums Nr.    173

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  kopīgo sadarbības koordinatoru norīkošanu uz trešām valstīm, kā noteikts Regulā (ES) .../... [jaunā Sadarbības koordinatoru tīkla regula], un robežsargu un citu attiecīgo ekspertu norīkošanu uz dalībvalstīm vai starp kādu dalībvalsti un trešo valsti, ekspertu vai sadarbības koordinatoru tīklu sadarbības stiprināšanu, kā arī labākās prakses apmaiņu un Eiropas tīklu spējas sekmēšanu izvērtēt, veicināt, atbalstīt un attīstīt Savienības politikas;

(d)  kopīgo sadarbības koordinatoru norīkošanu uz trešām valstīm, un robežsargu un citu attiecīgo ekspertu norīkošanu uz dalībvalstīm vai starp kādu dalībvalsti un trešo valsti, ekspertu vai sadarbības koordinatoru tīklu sadarbības stiprināšanu, kā arī labākās prakses apmaiņu un Eiropas tīklu spējas sekmēšanu izvērtēt, veicināt, atbalstīt un attīstīt Savienības politikas;

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  pētījumus, izmēģinājuma projektus un citas attiecīgas darbības, lai ieviestu vai attīstītu Eiropas integrētu robežu pārvaldību, tostarp pasākumus, kuru mērķis ir izveidot Eiropas robežu un krasta apsardzi, piemēram, kopīgu jaudas veidošanu, kopīgu iepirkumu, kopīgu standartu noteikšanu un citus pasākumus, kuru mērķis ir pilnveidot sadarbību un koordināciju starp Eiropas robežsardzes un krasta apsardzes aģentūru un dalībvalstīm;

(e)  pētījumus, izmēģinājuma projektus un citas attiecīgas darbības, lai ieviestu vai attīstītu Eiropas integrētu robežu pārvaldību, tostarp pasākumus, kuru mērķis ir izveidot Eiropas robežu un krasta apsardzi, piemēram, kopīgu spēju veidošanu, kopīgu iepirkumu, kopīgu standartu noteikšanu un citus pasākumus, kuru mērķis ir pilnveidot sadarbību un koordināciju starp Eiropas robežsardzes un krasta apsardzes aģentūru un dalībvalstīm, kā arī pasākumus, kas saistīti ar to personu nosūtīšanu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība vai kuras vēlas tai pieteikties;

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  pasākumus, ar ko izstrādā inovatīvas metodes vai ievieš jaunas tehnoloģijas, kuras var nodot citām dalībvalstīm, jo īpaši izmantojot drošības pētniecības projektu rezultātus, ja šādu ieviešanu ir noteikusi Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, rīkojoties saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1624 37. pantu, lai palīdzētu attīstīt Eiropas Robežu un krasta apsardzes darbības spējas;

(f)  pasākumus, ar ko izstrādā inovatīvas metodes vai ievieš jaunas tehnoloģijas, kuras var nodot citām dalībvalstīm, jo īpaši izmantojot drošības pētniecības projektu rezultātus, ja šādu ieviešanu ir noteikusi Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, rīkojoties saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1624 37. pantu, lai palīdzētu attīstīt Eiropas Robežu un krasta apsardzes darbības spējas. Šīs inovatīvās metodes un jaunās tehnoloģijas ir pilnībā saskaņotas ar pamattiesībām un tiesībām uz personas datu aizsardzību;

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  sagatavošanas, uzraudzības, administratīvās un tehniskās darbības, kas vajadzīgas, lai īstenotu ārējo robežu politiku, tostarp ar nolūku stiprināt Šengenas zonas pārvaldību, izstrādājot un īstenojot izvērtēšanas mehānismu, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 1053/2013, pārbaudīt, kā tiek piemērots Šengenas acquis un Šengenas Robežu kodekss, tostarp komandējumu izdevumus Komisijas un dalībvalstu ekspertiem, kuri piedalās apmeklējumos uz vietas, kā arī pasākumus, lai īstenotu ieteikumus, kas izdoti pēc neaizsargātības novērtējumiem, kurus veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1624;

(g)  sagatavošanas pasākumus, uzraudzības, administratīvās un tehniskās darbības, kas vajadzīgas, lai īstenotu ārējo robežu politiku, tostarp ar nolūku stiprināt Šengenas zonas pārvaldību, izstrādājot un īstenojot izvērtēšanas mehānismu, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 1053/2013, pārbaudīt, kā tiek piemērots Šengenas acquis un Šengenas Robežu kodekss, tostarp komandējumu izdevumus Komisijas un dalībvalstu ekspertiem, kuri piedalās apmeklējumos uz vietas, kā arī pasākumus, lai īstenotu ieteikumus, kas izdoti pēc neaizsargātības novērtējumiem, kurus veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1624;

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  identifikāciju, pirkstu nospiedumu ņemšanu, reģistrāciju, drošības pārbaudes, iztaujāšanu, informācijas sniegšanu, medicīnisko un neaizsargātības pārbaudi un, ja nepieciešams, medicīnisko aprūpi, kā arī attiecīgās procedūras piemērošanu trešo valstu valstspiederīgajiem pie ārējām robežām, jo īpaši karstajos punktos;

(h)  identifikāciju, pirkstu nospiedumu ņemšanu, reģistrāciju, drošības pārbaudes, iztaujāšanu, informācijas sniegšanu, medicīnisko un neaizsargātības pārbaudi un, ja nepieciešams, medicīnisko aprūpi, kā arī vajadzības gadījumā attiecīgās patvēruma procedūras piemērošanu trešo valstu valstspiederīgajiem pie ārējām robežām;

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  statistikas instrumentu, metožu un rādītāju attīstību;

(j)  statistikas instrumentu, metožu un rādītāju attīstību, pienācīgi ņemot vērā nediskriminācijas principu;

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ka)  apmaiņu ar labāko praksi un speciālajām zināšanām, tostarp attiecībā uz pamattiesību aizsardzību saistībā ar dažādajiem robežkontroles elementiem, jo īpaši attiecībā uz neaizsargātu personu identificēšanu, tūlītējas palīdzības sniegšanu šīm personām un viņu nosūtīšanu aizsardzības dienestiem;

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – kb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(kb)  politikas un procedūru izstrādes, uzraudzības un novērtēšanas pasākumi, tostarp kopēju statistikas instrumentu, metožu un rādītāju izmantošana, lai novērtētu gūtos panākumus un politikas attīstību;

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  konsulāro darbinieku un cita personāla, kas veicina kopējo vīzu politiku un konsulāro sadarbību, apmācību;

(c)  konsulāro darbinieku un cita personāla, kas veicina kopējo vīzu politiku un konsulāro sadarbību, apmācību, tostarp attiecīgā gadījumā par pamattiesību ievērošanu;

Grozījums Nr.    182

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  labākās prakses un ekspertu apmaiņu, tostarp ekspertu norīkošanu, kā arī Eiropas sadarbības tīklu spējas sekmēšanu izvērtēt, veicināt, atbalstīt un turpmāk pilnveidot Savienības politiku un mērķus;

(d)  labākās prakses un ekspertu apmaiņu, tostarp ekspertu norīkošanu, kā arī Eiropas sadarbības tīklu spējas sekmēšanu izvērtēt, veicināt, atbalstīt un turpmāk pilnveidot Savienības politiku un mērķus, tostarp pamattiesību aizsardzības nolūkā saistībā ar neaizsargātu personu identificēšanu, tūlītējas palīdzības sniegšanu šīm personām un viņu nosūtīšanu aizsardzības dienestiem;

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  sagatavošanas, uzraudzības, administratīvās un tehniskās darbības, tostarp ar nolūku stiprināt Šengenas zonas pārvaldību, izstrādājot un īstenojot izvērtēšanas mehānismu, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 1053/2013, pārbaudīt, kā tiek piemērots Šengenas acquis, tostarp komandējuma izdevumus Komisijas un dalībvalstu ekspertiem, kuri piedalās apmeklējumos uz vietas;

(g)  sagatavošanas pasākumi, uzraudzības, administratīvās un tehniskās darbības, tostarp tās, kuru nolūks ir stiprināt Šengenas zonas pārvaldību, izstrādājot un īstenojot izvērtēšanas mehānismu, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 1053/2013, pārbaudīt, kā tiek piemērots Šengenas acquis, tostarp komandējuma izdevumus Komisijas un dalībvalstu ekspertiem, kuri piedalās apmeklējumos uz vietas;

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  statistikas instrumentu, metožu un rādītāju attīstību;

(i)  statistikas instrumentu, metožu un rādītāju attīstību, ievērojot nediskriminācijas principu un tiesības uz personas datu aizsardzību;

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  darbības atbalstu kopējās vīzu politikas īstenošanai.

(j)  darbības atbalstu kopējās vīzu politikas īstenošanai, pienācīgi ņemot vērā nediskriminācijas principu.

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. punkts – ja apakšpunkts (new)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ja)  atbalstu dalībvalstīm vīzu, tostarp humanitāru vīzu ar ierobežotu teritoriālo derīgumu, izsniegšanā, ja tās izsniedz vai nu humānu apsvērumu, valsts interešu vai starptautisku saistību dēļ, vai arī ja tās izsniedz Savienības pārmitināšanas vai pārvietošanas programmas dalībniekiem, turklāt pilnībā ievērojot Savienības acquis par vīzām.

Grozījums Nr.    187

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  statistikas instrumentu, metožu un rādītāju attīstību lielapjoma IT sistēmām vīzu un robežu jomā;

(g)  statistikas instrumentu, metožu un rādītāju attīstību lielapjoma IT sistēmām vīzu un robežu jomā, ievērojot nediskriminācijas principu un tiesības uz personas datu aizsardzību;

Grozījums Nr.    188

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)  darbības datu kvalitātes uzlabošanai un datu subjekta tiesību izmantošanai attiecībā uz informāciju par saviem personas datiem, piekļuvi tiem, to labošanu, dzēšanu un to apstrādes ierobežošanu.

Grozījums Nr.    189

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes turpmāka attīstība, izmantojot kopīgu jaudas veidošanu, kopīgu iepirkumu, kopīgu standartu noteikšanu un citus pasākumus, kas ļauj racionalizēt sadarbību un koordināciju starp dalībvalstīm un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru, kā norādīts II pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā.

(3)  Kopīgu spēju veidošana, kopīgi iepirkumi, kopīgu standartu noteikšana un citi pasākumi, kas ļauj racionalizēt sadarbību un koordināciju starp dalībvalstīm, lai turpinātu attīstīt Eiropas Robežu un krasta apsardzi.

Grozījums Nr.    190

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Pasākumi, kas ļauj identificēt cilvēku tirdzniecības upurus un veicināt pārrobežu sadarbību, lai ar robežkontroli atklātu kontrabandistus.

(5)  Pasākumi, kas ļauj identificēt cilvēku tirdzniecības upurus un sniegt tiem palīdzību, un veicināt pārrobežu sadarbību kontrabandistu atklāšanā robežkontroles ietvaros, tostarp izstrādājot un atbalstot efektīvus aizsardzības un nosūtīšanas mehānismus.

Grozījums Nr.    191

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Integrētu sistēmu bērnu aizsardzībai pie ārējām robežām un politikas attiecībā uz bērniem migrantiem izstrāde kopumā, tostarp nodrošinot pietiekamu personāla apmācību un apmaiņu ar labu praksi starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    192

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Pasākumi, ar ko izvērš, nodod, pārbauda un apstiprina jaunu metodiku vai tehnoloģiju, tostarp izmēģinājuma projekti un turpmākie pasākumi Savienības finansētajiem pētniecības projektiem drošības jomā, kā minēts III pielikumā.

(6)  Pasākumi, ar ko izvērš, nodod, pārbauda un apstiprina jaunu metodiku vai tehnoloģiju datu kvalitātes uzlabošanai un datu subjekta tiesību izmantošanai attiecībā uz informāciju par saviem personas datiem, piekļuvi tiem, to labošanu, dzēšanu un to apstrādes ierobežošanu;

Grozījums Nr.    193

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Pasākumi, kuru mērķis ir neaizsargāto personu identificēšana, tūlītējas palīdzības sniegšana šīm personām un viņu nosūtīšana aizsardzības dienestiem.

Grozījums Nr.    194

Regulas priekšlikums

V pielikums – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Konkrētais mērķis Nr. 1. Atbalstīt efektīvu Eiropas integrētu robežu pārvaldību pie ārējām robežām, ko īsteno Eiropas Robežu un krasta apsardze kopīgā atbildībā starp Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un par robežu pārvaldību atbildīgajām valstu iestādēm, lai atvieglotu likumīgu robežu šķērsošanu, atklātu un novērstu neatbilstīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību un efektīvi pārvaldītu migrācijas plūsmas:

(a)  Konkrētais mērķis Nr. 1. Atbalstīt efektīvu Eiropas integrētu robežu pārvaldību pie ārējām robežām, ko īsteno Eiropas Robežu un krasta apsardze kopīgā atbildībā starp Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un par robežu pārvaldību atbildīgajām valstu iestādēm, nolūkā atvieglot likumīgu robežu šķērsošanu, atklāt un novērst neatbilstīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību un efektīvi pārvaldīt migrācijas plūsmas:

Grozījums Nr.    195

Regulas priekšlikums

V pielikums – a apakšpunkts – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  to personu skaits, kuras pieteikušās starptautiskajai aizsardzībai robežšķērsošanas vietās.

 

Datu avots: Dalībvalsts

Grozījums Nr.    196

Regulas priekšlikums

V pielikums – a apakšpunkts – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b)  to personu skaits, kurām atteikta ieceļošana;

 

Datu avots: Dalībvalsts

Grozījums Nr.    197

Regulas priekšlikums

V pielikums – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  Konkrētais mērķis Nr. 2. Atbalstīt kopējo vīzu politiku, lai atvieglotu likumīgu ceļošanu un novērstu migrācijas un drošības riskus.

(b)  Konkrētais mērķis Nr. 2. Atbalstīt kopējo vīzu politiku, lai starp dalībvalstīm nodrošinātu saskaņotāku pieeju attiecībā uz vīzu izsniegšanu, atvieglotu likumīgu ceļošanu un mazinātu drošības riskus.

Grozījums Nr.    198

Regulas priekšlikums

V pielikums – b apakšpunkts – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  to personu skaits, kuras pieteikušās starptautiskajai aizsardzībai dalībvalstu konsulātos;

 

Datu avots: Dalībvalsts

Grozījums Nr.    199

Regulas priekšlikums

VI pielikums – 1. tabula – KODI, AR KO APZĪMĒ DARBĪBAS JOMAS DIMENSIJU – I sadaļa – 11.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pasākumi, kuri saistīti ar mazāk aizsargātu personu identificēšanu un nosūtīšanu

Grozījums Nr.    200

Regulas priekšlikums

VI pielikums – 1. tabula – KODI, AR KO APZĪMĒ DARBĪBAS JOMAS DIMENSIJU – I sadaļa – 11.b rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pasākumi, kuri saistīti ar tādu personu identificēšanu un nosūtīšanu, kurām vajadzīga starptautiskā aizsardzība vai kuras vēlas pieteikties starptautiskajai aizsardzībai

Grozījums Nr.    201

Regulas priekšlikums

VI pielikums – 1. tabula – KODI, AR KO APZĪMĒ DARBĪBAS JOMAS DIMENSIJU – II sadaļa – 10.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Humanitāro vīzu izsniegšana

Grozījums Nr.    202

Regulas priekšlikums

VI pielikums – 1. tabula – KODI, AR KO APZĪMĒ DARBĪBAS JOMAS DIMENSIJU – III sadaļa – 003.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Datu kvalitāte un datu subjektu tiesības uz informāciju par saviem personas datiem, piekļuvi tiem, to labošanu, dzēšanu un to apstrādes ierobežošanu

Grozījums Nr.    203

Regulas priekšlikums

VII pielikums – a apakšpunkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  pakalpojumu izmaksas, tostarp „karsto punktu” zonās, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā;

(3)  pakalpojumu izmaksas, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā;

Grozījums Nr.    204

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Konkrētais mērķis Nr. 1. Atbalstīt efektīvu Eiropas integrētu robežu pārvaldību pie ārējām robežām, ko īsteno Eiropas Robežu un krasta apsardze kopīgā atbildībā starp Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un par robežu pārvaldību atbildīgajām valstu iestādēm, lai atvieglotu likumīgu robežu šķērsošanu, atklātu un novērstu neatbilstīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību un efektīvi pārvaldītu migrācijas plūsmas.

(a)  Konkrētais mērķis Nr. 1. Atbalstīt efektīvu Eiropas integrētu robežu pārvaldību pie ārējām robežām, ko īsteno Eiropas Robežu un krasta apsardze kopīgā atbildībā starp Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un par robežu pārvaldību atbildīgajām valstu iestādēm, nolūkā atvieglot likumīgu robežu šķērsošanu, atklāt un novērst neatbilstīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību un efektīvi pārvaldīt migrācijas plūsmas.

Grozījums Nr.    205

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  Konkrētais mērķis Nr. 2. Atbalstīt kopējo vīzu politiku, lai atvieglotu likumīgu ceļošanu un novērstu migrācijas un drošības riskus.

(b)  Konkrētais mērķis Nr. 2. Atbalstīt kopējo vīzu politiku, lai starp dalībvalstīm nodrošinātu saskaņotāku pieeju attiecībā uz vīzu izsniegšanu, atvieglotu likumīgu ceļošanu un mazinātu drošības riskus.

(1)

  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Tādas telpas bez iekšējām robežām izveide, kurā personas var brīvi pārvietoties un notiek preču brīva aprite, ir viens no Eiropas Savienības lielākajiem panākumiem un viens no praktiski jūtamākajiem sasniegumiem Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Šengenas zona ir viens no galvenajiem līdzekļiem, ar kuru Eiropas iedzīvotāji var izmantot savas brīvības, bet iekšējais tirgus — pilnveidoties un attīstīties.

Kā noteikts Līgumos, brīvības, drošības un tiesiskuma telpas pareiza darbība un augsts drošības līmenis tajā būtu jāsasniedz, cita starpā veicot kopīgus pasākumus attiecībā uz to, kā personas šķērso iekšējās robežas, un attiecībā uz robežkontroli pie Savienības ārējām robežām un kopējo vīzu politiku.

Šajā saistībā referente atzinīgi vērtē priekšlikumu par finanšu instrumenta robežu pārvaldībai un vīzām ieviešanu kā daļu no Integrētas robežu pārvaldības fonda, kas aizstās pašreizējo Iekšējās drošības fondu un kura budžets veidos 9,3 miljardus EUR, kas ir piecas reizes lielāks par pašreizējo budžetu. Šim finanšu instrumentam ir būtiska nozīme, jo tas ļauj pārvērst Savienības politiku konkrētās darbībās, kas sniedz labumu visiem Eiropas iedzīvotājiem. Tas nodrošina finansiālu atbalstu tādas politikas īstenošanai, kas pamatota uz solidaritāti un atbildības taisnīgu sadali starp dalībvalstīm, kā arī savstarpēju uzticēšanos.

Tomēr jaunās problēmas, kas pēdējo gadu laikā skārušas Eiropas Savienību, ir atklājušas nopietnus trūkumus ES politikā un mazinājušas dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos. Lai gan ārējās robežas tiek nostiprinātas, ieviešot jaunus pasākumus un informācijas tehnoloģiju sistēmas, dalībvalstu savstarpējā uzticēšanās joprojām mazinās, un vēl arvien ir apdraudēti solidaritātes un atbildības taisnīgas sadales principi. To apstiprina kaut vai tas, ka jau vairāk nekā trīs gadus Šengenas zonā tiek veiktas iekšējo robežu kontroles.

Savienības politikas mērķis ārējo robežu pārvaldības jomā ir izstrādāt un īstenot Eiropas integrētu robežu pārvaldību. Tomēr tas jādara, nosakot konkrētus ierobežojumus un piemērojot atbilstīgus aizsardzības pasākumus, līdztekus nodrošinot personu brīvu pārvietošanos Savienībā, kas ir brīvības, drošības un tiesiskuma telpas pamatelements.

Referente uzskata, ka ierosinātā instrumenta mērķi ir pārlieku vērsti uz drošību un tajos nav ņemta vērā vajadzība sekmēt likumīgu ceļošanu. Vairums personu, kas patlaban šķērso ārējās robežas, pēc būtības ir likumīgi bona fide ceļotāji, kas ieceļo Savienībā ar vīzu vai bez tās, un šīs personas nerada tikpat kā nekādu apdraudējumu Savienības drošībai kopumā.

Referente uzskata, ka saskaņā ar instrumenta mērķiem ir svarīgi nodrošināt taisnīgu un pārredzamu finansējuma sadalījumu starp abiem galvenajiem fonda mērķiem. Šajā saistībā referente uzskata, ka vairāk uzmanības jāpievērš pozitīvām darbībām un pasākumiem integrētas robežu pārvaldības jomā, piemēram, attiecībā uz vīzu politiku, nevis tikai saistībā ar drošību. Tādēļ ir lietderīgi nodrošināt minimālo finansējuma līmeni kopējai vīzu politikai.

Attiecībā uz grozījumiem Komisijas priekšlikumā referente uzskata, ka regulā jāveic uzlabojumi un turpmāk minētie grozījumi.

Ir būtiski, lai, veicot darbības un pasākumus, ko finansē no šā instrumenta, tiktu pienācīgi ievērotas cilvēktiesības un pamatbrīvības, un referente ierosina to nopietni uzsvērt. Ņemot vērā, ka uz mūsu ārējām robežām tiek ieviestas informācijas tehnoloģijas un sistēmas, personu pamattiesību ievērošana attiecībā uz to personas datiem nekad nav bijusi tik svarīga kā patlaban, un šajā jomā ir vajadzīgi uzlabojumi.

Referente arī uzskata, ka ir ļoti svarīgi atgādināt dalībvalstīm par to starptautiskajām saistībām un ES tiesību aktos noteiktajām saistībām robežu uzraudzības jomā un par izraidīšanas aizlieguma principu. Minēto principu piemēro ne vien valsts teritorijā, bet arī eksteritoriāli, tostarp atklātā jūrā, īstenojot meklēšanas un glābšanas operācijas. Ļoti svarīgi ir šo aspektu uzsvērt ziņojumā.

Tāpat robežu pārvaldības jomā, piemēram, karsto punktu zonās, referente ierosina uzlabot noteikumus par tiesību uz starptautisko aizsardzību ievērošanu, kā arī par mazāk aizsargātu grupu, piemēram, bērnu, aizsardzību.

Turklāt atbilstīgi jāpastiprina nediskriminēšanas princips, it īpaši saistībā ar attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem robežu pārvaldības un kopējās vīzu politikas kontekstā.

Likumīgas ceļošanas sekmēšana, tostarp ieviešot likumīgus un drošus maršrutus ieceļošanai Eiropā, ievērojami mazinās migrācijas spiedienu uz Savienību. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta rezolūciju par humanitārajām vīzām kopējās vīzu politikas kontekstā referente uzskata, ka ar šo instrumentu jāatbalsta dalībvalstis saistībā ar humanitāro vīzu izsniegšanu un Savienība saistībā ar turpmāko Eiropas humanitāro vīzu shēmu īstenošanu. Dalībvalstīm un Savienībai ir laiks sniegt piemēru un nepieļaut cilvēku turpmāku bojāeju Vidusjūrā.

Saistībā ar darbībām, kas paredzētas tādu Savienības problēmu kā migrācijas spiediens novēršanai, referente uzskata, ka sākotnējā finansējuma piešķiršanas nolūkā pie robežas iesniegto starptautiskās aizsardzības pieteikumu skaits jāiekļauj kritērijos, kuri nosaka darba slodzi uz ārējām robežām.

Referente uzskata, ka darbību finansēšana trešās valstīs vai saistībā ar trešām valstīm būtu jāierobežo un tām jāpiemēro atbilstīgi aizsardzības pasākumi attiecībā uz to īstenošanu. Savienība izmanto vairākus finanšu instrumentus, kas paredzēti darbībām trešās valstīs un attiecībā uz trešām valstīm — ES ir arī lielākā attīstības palīdzības sniedzēja pasaulē. Referente uzskata, ka Eiropas robežu pārvaldībai nav praktiski nekādas saistības ar aizturēšanas centru izveidi trešās valstīs vai ārējo robežu pārvaldības nodošanu trešām valstīm.

Referente līdzīgā veidā ierosina ierobežot finansējumu steidzamām un īpašām vajadzībām ārkārtas situācijās, kas būtu pieļaujams tikai izņēmuma kārtā un tikai tad, ja ir pietiekamas aizsardzības garantijas, kas ieviestas tā izmantošanai.

Lai pienācīgi sagatavotu un īstenotu darbības un pasākumus saskaņā ar darba programmām un tematisko mehānismu, izšķirīgi svarīga nozīme ir pilsoniskās sabiedrības un vietējo un reģionālo pašvaldību aktīvai līdzdalībai. Referente ierosina uzsvērt šo regulas aspektu, kā arī apmaiņu ar paraugpraksi un pieredzi, tostarp attiecībā uz pamattiesību aizsardzību dažādu robežkontroles elementu kontekstā.

Budžeta kontrole ir svarīga Eiropas Parlamenta kompetence, jo tā palielina dalībvalstu un Savienības iestāžu atbildību Eiropas iedzīvotāju priekšā. Tādēļ ir ļoti svarīgi instrumentā būtiski palielināt izdevumu pārredzamību.

Visbeidzot, referente uzstāj, ka Eiropas Parlamentam kā vienam no likumdevējiem jābūt piekļuvei atbilstīgai informācijai par fonda izmantošanu, lai varētu veikt pārbaudi. Līdzīgi Eiropas Parlaments būtu pilnībā jāiesaista regulas galveno elementu īstenošanā vai izmaiņu veikšanā tajos, galvenokārt izmantojot deleģētos aktus saistībā ar darba programmām, darbībām, kas ir tiesīgas saņemt lielāku līdzfinansējumu, kā arī tiešo rezultātu rādītājiem, vidusposma un retrospektīvajiem novērtējumiem un gada darbības rezultātu ziņojumiem.


PIELIKUMS. TO STRUKTŪRU VAI PERSONU SARAKSTS, NO KURĀM REFERENTE IR SAŅĒMUSI INFORMĀCIJU

Šis saraksts ir sagatavots pilnīgi brīvprātīgi un par to ir atbildīga tikai referente. Referente, gatavojot ziņojuma projektu, ir saņēmusi informāciju no šādām struktūrām vai personām:

Struktūra un/vai persona

Eiropas Padome bēgļu un izsūtīto personu jautājumos (ECRE);

Eiropas lietu kvēkeru padome

Atvērtās sabiedrības Eiropas politikas institūts

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)

Lietuvas pastāvīgā pārstāvniecība ES


ĀRLIETU KOMITEJAS ATZINUMS (7.12.2018)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Eduard Kukan

ĪSS PAMATOJUMS

Pēdējo gadu laikā ES rodas arvien vairāk ar migrāciju, mobilitāti un drošību saistītu problēmu. Lai šos jautājumus risinātu, Komisija 2018. gada maijā ierosināja būtiski palielināt migrācijai un robežu pārvaldībai piešķirto finansējumu 2021.–2027. gadam.

Ar ierosināto regulu izveidotais finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda, un tā ir vērsta tikai uz darbībām, kas saistītas ar personu pārbaudēm saistībā ar robežkontroli.

Kopumā atzinuma sagatavotājs atbalsta ierosināto regulu, kas nodrošina finanšu satvaru spēcīgai un efektīvai robežu pārvaldībai, vienlaikus nodrošinot personu brīvu pārvietošanos. Viņš jo īpaši atbalsta lielāka finansējuma piešķiršanu šim fondam, elastīguma palielināšanu, lai palīdzētu efektīvāk risināt jaunās problēmas, koncentrēšanos uz izdevumu kvalitāti, kā arī uzraudzības un novērtēšanas sistēmas uzlabošanu.

Tādēļ viņš uzskata, ka šis instruments, jo īpaši tā ārējā dimensija, ir piemērots un atbilst ES prioritātēm. Tomēr īpaša uzmanība būtu jāvelta tam, lai nodrošinātu konsekvenci un veidotu sinerģijas starp šo instrumentu un visiem citiem finansējuma veidiem migrācijas un robežu pārvaldības jomā, izmantojot vai nu ES ārējos finansēšanas instrumentus, vai fondus, kam ir ārēja dimensija, piemēram, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas preikšlikums

1. norāde

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punktu un 79. panta 2. punkta d) apakšpunktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punktu un 79. panta 2. punkta d) apakšpunktu un 80. pantu,

Grozījums Nr.    2

Regulas preikšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Saskaņā ar LESD 80. pantu uz šīm Savienības politikas jomām un to īstenošanu būtu jāattiecina solidaritātes princips un atbildības, tostarp tās finansiālās ietekmes, taisnīga sadale starp dalībvalstīm.

(2)  Saskaņā ar LESD 80. pantu uz šīm Savienības politikas jomām un to īstenošanu būtu jāattiecina solidaritātes princips un atbildības, tostarp tās finansiālās ietekmes, taisnīga sadale starp visām Savienības dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    3

Regulas preikšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Instruments būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas paredzēti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un Savienības starptautiskās saistības attiecībā uz pamattiesībām.

(15)  Instruments būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas paredzēti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un Savienības starptautiskās saistības attiecībā uz pamattiesībām un uz neizraidīšanas principu. turklāt tas jāīsteno, pilnībā ievērojot pārredzamības un izsekojamības principus.

Grozījums Nr.    4

Regulas preikšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Lai stiprinātu papildināmību un jūrniecības darbību saskaņotību, kā arī izvairītos no centienu dublēšanās un mazinātu budžeta ierobežojumus tādā darbības augstu izmaksu jomā, kāda ir jūrniecības joma, ar instrumentu būtu jāatbalsta daudzfunkcionālas jūrniecības darbības, kuru galvenais mērķis ir robežu uzraudzība, taču vienlaicīgi var sasniegt arī citus mērķus.

(33)  Lai stiprinātu papildināmību un jūrniecības darbību saskaņotību, kā arī izvairītos no centienu dublēšanās un mazinātu budžeta ierobežojumus tādā darbības augstu izmaksu jomā, kāda ir jūrniecības joma, ar instrumentu būtu jāatbalsta daudzfunkcionālas jūrniecības darbības, kuru galvenais mērķis ir robežu uzraudzība, taču vienlaicīgi var sasniegt arī citus mērķus, kas ar to saistīti, piemēram, apkarot cilvēku tirdzniecību.

Grozījums Nr.    5

Regulas preikšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Pasākumi trešās valstīs un saistībā ar tām, kurus atbalsta no instrumenta, būtu jāīsteno pilnīgā sinerģijā, saskaņā un papildināmībā ar citām darbībām ārpus Savienības, kuras atbalsta no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem. Īstenojot šādas darbības, jo īpaši būtu jācenšas panākt pilnīgu atbilstību Savienības ārējās darbības un ārlietu politikas principiem un vispārīgajiem mērķiem saistībā ar attiecīgo valsti vai reģionu. Attiecībā uz ārējo dimensiju instrumentam būtu jānodrošina mērķtiecīgs atbalsts, lai uzlabotu sadarbību ar trešām valstīm un pastiprinātu šo valstu robežu uzraudzības un pārvaldības spēju svarīgākos aspektus jomās, kas ir nozīmīgas Savienības migrācijas politikai un Savienības drošības mērķiem.

(34)  Pasākumi trešās valstīs un saistībā ar tām, kurus atbalsta no instrumenta, būtu jāīsteno pilnīgā sinerģijā, saskaņā un papildināmībā ar citām darbībām ārpus Savienības, kuras atbalsta, izmantojot Savienības ārējās finansēšanas instrumentus, kā arī jebkuru citu Savienības finanšu instrumentu, kuram ir ārējas dimensijas komponents, piemēram, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu. Īstenojot šādas darbības, jo īpaši būtu jācenšas panākt pilnīgu atbilstību Savienības ārējās darbības un ārlietu politikas principiem un vispārīgajiem mērķiem saistībā ar attiecīgo valsti vai reģionu. Attiecībā uz ārējo dimensiju instrumentam būtu jānodrošina mērķtiecīgs atbalsts, lai uzlabotu sadarbību ar trešām valstīm un pastiprinātu šo valstu robežu uzraudzības un pārvaldības spēju svarīgākos aspektus jomās, kas ir nozīmīgas Savienības migrācijas politikai un Savienības drošības mērķiem.

Grozījums Nr.    6

Regulas preikšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Instrumenta darbībā būtu jāatspoguļo nepieciešamība nodrošināt lielāku elastību un vienkāršošanu, vienlaikus ievērojot prasības paredzamības ziņā un nodrošinot taisnīgu un pārredzamu resursu sadali, lai sasniegtu šajā regulā izklāstītos mērķus.

(37)  Instrumenta darbībā būtu jāatspoguļo nepieciešamība nodrošināt lielāku elastību un vienkāršošanu, vienlaikus ievērojot prasības paredzamības ziņā un nodrošinot taisnīgu un pārredzamu resursu sadali, lai sasniegtu šajā regulā izklāstītos mērķus. Lai izpildītu prasības attiecībā uz finansējuma pārredzamību, Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm būtu jāpublicē informācija par gada un daudzgadu programmu izstrādi saskaņā ar tematisko mehānismu. Dalībvalstīm vajadzētu būt pienākumam dalīties ar visu informāciju, kas ir to rīcībā, par dalītās pārvaldības programmu izstrādi. Komisijai šī informācija būtu jācentralizē un jāpublicē vienotā portālā. 

Grozījums Nr.    7

Regulas preikšlikums

43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43)  Daļu no resursiem, kas pieejami saskaņā ar instrumentu, varētu arī piešķirt dalībvalstu programmām, ar kurām īsteno īpašas darbības, papildus tām iedalītajam sākotnējam finansējumam. Šīs īpašās darbības būtu jānosaka Savienības līmenī, un tām būtu jābūt darbībām, kurās vajadzīga sadarbība, vai darbībām, lai reaģētu uz notikumu attīstību Savienībā, kam nepieciešams papildu finansējums vienai vai vairākām dalībvalstīm, piemēram, dalībvalstu programmu ietvaros, tehnisko iekārtu pirkšana, kuras nepieciešamas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai darbības veikšanai, vīzu pieteikumu apstrādes modernizēšana, jaunu lielapjoma IT sistēmu attīstība un sadarbspējas veidošana starp šīm sistēmām. Šīs īpašās darbības Komisija definēs savās darba programmās.

(43)  Daļu no resursiem, kas pieejami saskaņā ar instrumentu, varētu arī piešķirt dalībvalstu programmām, ar kurām īsteno īpašas darbības, papildus tām iedalītajam sākotnējam finansējumam. Šīs īpašās darbības būtu jānosaka Savienības līmenī, un tām būtu jābūt darbībām, kurās vajadzīga sadarbība starp dalībvalstīm, vai darbībām, lai reaģētu uz notikumu attīstību Savienībā, kam nepieciešams papildu finansējums vienai vai vairākām dalībvalstīm, piemēram, dalībvalstu programmu ietvaros, tehnisko iekārtu pirkšana, kuras nepieciešamas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai darbības veikšanai, vīzu pieteikumu apstrādes modernizēšana, jaunu lielapjoma IT sistēmu attīstība un sadarbspējas veidošana starp šīm sistēmām. Šīs īpašās darbības Komisija definēs savās darba programmās.

Grozījums Nr.    8

Regulas preikšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Instrumenta, kas ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda, politikas mērķis ir nodrošināt spēcīgu un efektīvu Eiropas integrētu robežu pārvaldību pie ārējām robežām, vienlaikus nodrošinot personu brīvu pārvietošanos tajā, pilnībā ievērojot Savienības saistības attiecībā uz pamattiesībām, tādējādi palīdzot nodrošināt augstu drošības līmeni Savienībā.

1.  Instrumenta, kas ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda, politikas mērķis ir nodrošināt spēcīgu un efektīvu Eiropas integrētu robežu pārvaldību pie ārējām robežām, vienlaikus nodrošinot personu brīvu pārvietošanos tajā, pilnībā ievērojot Savienības saistības attiecībā uz pamattiesībām, tādējādi palīdzot nodrošināt augstu drošības un drošuma līmeni Savienībā.

Grozījums Nr.    9

Regulas preikšlikums

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  atbalstīt efektīvu Eiropas integrētu robežu pārvaldību pie ārējām robežām, ko īsteno Eiropas Robežu un krasta apsardze kopīgā atbildībā starp Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un par robežu pārvaldību atbildīgajām valstu iestādēm, lai atvieglotu likumīgu robežu šķērsošanu, atklātu un novērstu neatbilstīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību un efektīvi pārvaldītu migrācijas plūsmas;

(a)  atbalstīt efektīvu Eiropas integrētu robežu pārvaldību pie ārējām robežām, ko īsteno Eiropas Robežu un krasta apsardze kopīgā atbildībā starp Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un par robežu pārvaldību atbildīgajām valstu iestādēm, lai atvieglotu likumīgu robežu šķērsošanu, atklātu un novērstu neatbilstīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību un efektīvi pārvaldītu migrācijas plūsmas, vienlaikus nodrošinot patvēruma tiesību ievērošanu un piemērojot solidaritātes principu un vienlīdzīgas sloga sadales principu;

Grozījums Nr.    10

Regulas preikšlikums

3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Atbilstīgi Instrumentam finansētās darbības īsteno, pilnībā ievērojot pamattiesības un cilvēka cieņas neaizskaramības principu. Jo īpaši darbību īstenošanā ievēro Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, Savienības datu aizsardzības noteikumus, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECHR), taisnīgas attieksmes principu pret trešo valstu valstspiederīgajiem, tiesības uz patvērumu un starptautisko aizsardzību, neizraidīšanas principu un Savienības un dalībvalstu starptautiskās saistības, kuras tās uzņēmušās, pievienojoties starptautiskiem instrumentiem, piemēram, 1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvencijas par bēgļu statusu, kura papildināta ar 1967. gada 31. janvāra Ņujorkas protokolu.

Grozījums Nr.    11

Regulas preikšlikums

3. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Īstenojot saskaņā ar Instrumentu finansētās darbības, kas saistītas ar jūras robežas uzraudzību, dalībvalstis pievērš īpašu uzmanību starptautiskajās jūras tiesībās noteiktajam pienākumam sniegt palīdzību personām, kas nonākušas briesmās. Aprīkojumu un sistēmas, ko atbalsta saskaņā ar šo instrumentu, var izmantot šādās meklēšanas un glābšanas situācijās, kuras var rasties jūras robežu uzraudzības operācijā, tādējādi palīdzot nodrošināt aizsardzību un glābšanu jūrā.

Grozījums Nr.    12

Regulas preikšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo regulu un ko sniedz dalībvalstis, atbilst attiecīgajām Savienības darbībām, politikas virzieniem un prioritātēm un papildina citus Savienības instrumentus.

2.  Komisija, Eiropas Parlaments un dalībvalstis nodrošina, ka atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo regulu un ko sniedz dalībvalstis, atbilst attiecīgajām Savienības darbībām, politikas virzieniem un prioritātēm un papildina citus Savienības instrumentus.

Grozījums Nr.    13

Regulas preikšlikums

8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija nosaka kopējo summu, kas saskaņā ar ikgadējām Savienības budžeta apropriācijām ir pieejama tematiskajam mehānismam.

5.  Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu nosaka kopējo summu, kas saskaņā ar ikgadējām Savienības budžeta apropriācijām ir pieejama tematiskajam mehānismam.

Grozījums Nr.    14

Regulas preikšlikums

8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Komisija pieņem Finanšu regulas 110. pantā minētos finansēšanas lēmumus attiecībā uz tematisko mehānismu, norādot atbalstāmos mērķus un darbības un precizējot summas, kas atvēlētas katram šā mehānisma elementiem, kuri minēti 1. punktā. Finansēšanas lēmumos attiecīgā gadījumā norāda kopējo summu, kas paredzēta finansējuma apvienošanas darbībām.

6.  Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu pieņem Finanšu regulas 110. pantā minētos finansēšanas lēmumus attiecībā uz tematisko mehānismu, norādot atbalstāmos mērķus un darbības un precizējot summas, kas atvēlētas katram šā mehānisma elementiem, kuri minēti 1. punktā. Finansēšanas lēmumos attiecīgā gadījumā norāda kopējo summu, kas paredzēta finansējuma apvienošanas darbībām.

Grozījums Nr.    15

Regulas preikšlikums

8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Pēc 3. punktā minētā finansēšanas lēmuma pieņemšanas Komisija var veikt izmaiņas programmās, kas attiecīgi īstenotas saskaņā ar dalīto pārvaldību.

7.  Pēc 3. punktā minētā finansēšanas lēmuma pieņemšanas Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu var veikt izmaiņas programmās, kas attiecīgi īstenotas saskaņā ar dalīto pārvaldību.

Grozījums Nr.    16

Regulas preikšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šo iedaļu piemēro tai finansējuma daļai, kas minēta 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā, un papildu resursiem, kuri īstenojami dalītā pārvaldībā saskaņā ar 8. pantā minēto Komisijas lēmumu par tematisko mehānismu.

1.  Šo iedaļu piemēro tai finansējuma daļai, kas minēta 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā, un papildu resursiem, kuri īstenojami dalītā pārvaldībā saskaņā ar 8. pantā minēto Komisijas lēmumu, kas pieņemts pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, par tematisko mehānismu.

Grozījums Nr.    17

Regulas preikšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija nodrošina, ka Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un – attiecīgā gadījumā – eu-LISA jau agrīnā posmā ir iesaistītas dalībvalstu programmu izstrādes procesā, ciktāl tas ir aģentūru kompetencē.

2.  Komisija un Eiropas Parlaments nodrošina, ka Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un – attiecīgā gadījumā – eu-LISA jau agrīnā posmā ir iesaistītas dalībvalstu programmu izstrādes procesā, ciktāl tas ir aģentūru kompetencē.

Grozījums Nr.    18

Regulas preikšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.   apspriežas ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru par programmu projektiem, veltot īpašu uzmanību pasākumiem, kas iekļauti darbības atbalsta saņemšanai saskaņā ar 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu, lai tādējādi nodrošinātu aģentūras un dalībvalstu darbību saskaņotību un papildināmību attiecībā uz robežu pārvaldību, kā arī nepieļautu dubultu finansēšanu un panāktu izmaksu efektivitāti.

3.  Komisija apspriežas ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru par programmu projektiem, veltot īpašu uzmanību pasākumiem, kas iekļauti darbības atbalsta saņemšanai saskaņā ar 3.panta 2.punkta a)apakšpunktu, lai tādējādi nodrošinātu aģentūras un dalībvalstu darbību saskaņotību un papildināmību attiecībā uz robežu pārvaldību, kā arī nepieļautu dubultu finansēšanu un panāktu izmaksu efektivitāti.

Grozījums Nr.    19

Regulas preikšlikums

12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija var iesaistīt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un – attiecīgā gadījumā – eu-LISA 5. iedaļā minētajos uzraudzības un novērtēšanas uzdevumos, jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka ar instrumenta atbalstu īstenotās darbības atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm.

4.  Komisija un Eiropas Parlaments var iesaistīt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un – attiecīgā gadījumā – eu-LISA 5. iedaļā minētajos uzraudzības un novērtēšanas uzdevumos, jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka ar instrumenta atbalstu īstenotās darbības atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm.

Grozījums Nr.    20

Regulas preikšlikums

12. pants – 12. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.  Attiecībā uz darbības aprīkojumu, tostarp transportlīdzekļiem un efektīvai un drošai robežkontrolei nepieciešamajām sakaru sistēmām, kas iegādāts ar šā instrumenta atbalstu, piemēro šādus nosacījumus:

12.  Attiecībā uz darbības aprīkojumu, tostarp transportlīdzekļiem un efektīvai un drošai robežkontrolei un meklēšanas un glābšanas operācijām nepieciešamajām sakaru sistēmām, kas iegādātas ar šā instrumenta atbalstu, piemēro šādus nosacījumus:

Grozījums Nr.    21

Regulas preikšlikums

12. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13.  Apmācība robežu pārvaldības jomā, ko veic ar šā instrumenta atbalstu, pamatojas uz attiecīgajiem saskaņotajiem un kvalitatīvajiem Eiropas izglītības un kopīgas apmācības standartiem robežu un krasta apsardzes jomā.

13.  Apmācība robežu pārvaldības jomā, ko veic ar šā instrumenta atbalstu, pamatojas uz attiecīgajiem saskaņotajiem un kvalitatīvajiem Eiropas izglītības un kopīgas apmācības standartiem robežu un krasta apsardzes jomā, jo īpaši ņemot vērā cilvēktiesību jautājumus un starptautiskās konvencijas par minēto tematiku.

Grozījums Nr.    22

Regulas preikšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija 2024. gadā saskaņā ar I pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā un 2.–11. punktā minētajiem kritērijiem piešķir attiecīgo dalībvalstu programmām 10. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto papildu summu. Piešķīrums pamatojas uz jaunākajiem pieejamajiem statistikas datiem par I pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā un 2.–11. punktā minētajiem kritērijiem. Finansējums ir spēkā laikposmam no 2025. kalendārā gada.

1.  Komisija 2024. gadā pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu saskaņā ar I pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā un 2.–11. punktā minētajiem kritērijiem piešķir attiecīgo dalībvalstu programmām 10. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto papildu summu. Piešķīrums pamatojas uz jaunākajiem pieejamajiem statistikas datiem par I pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā un 2.–11. punktā minētajiem kritērijiem. Finansējums ir spēkā laikposmam no 2025. kalendārā gada.

Grozījums Nr.    23

Regulas preikšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  No 2025. gada piešķirot līdzekļus no tematiskā mehānisma, attiecīgā gadījumā ņem vērā progresu, kas panākts Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] 12. pantā minētā rezultātu satvara vidusposma mērķu sasniegšanā, kā arī konstatētos īstenošanas trūkumus.

3.  No 2025. gada piešķirot līdzekļus no tematiskā mehānisma, attiecīgā gadījumā ņem vērā progresu, kas panākts Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] 12. pantā minētā rezultātu satvara vidusposma mērķu sasniegšanā, kā arī konstatētos īstenošanas trūkumus. Tiek veikts programmu vidusposma novērtējums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ... . /... [KNR] 14. un 40. pantu un šīs regulas 26. pantu.

Grozījums Nr.    24

Regulas preikšlikums

15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Programmā un gada darbības rezultātu ziņojumā, kas minēts 27. pantā, dalībvalstis pamato darbības atbalsta izmantošanu šīs regulas mērķu sasniegšanai. Pirms programmas apstiprināšanas Komisija, apspriežoties ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru attiecībā uz aģentūras pilnvarām saskaņā ar 12. panta 3. punktu, novērtē sākotnējo situāciju dalībvalstīs, kuras paudušas savu nodomu izmantot darbības atbalstu, ņemot vērā minēto dalībvalstu sniegto informāciju un – attiecīgā gadījumā – informāciju, kas pieejama Šengenas izvērtējumu un neaizsargātības novērtējumu ietvaros, tostarp ieteikumus, kuri sniegti pēc Šengenas izvērtējumiem un neaizsargātības novērtējumiem.

4.  Programmā un gada darbības rezultātu ziņojumā, kas minēts 27. pantā, dalībvalstis pamato darbības atbalsta izmantošanu šīs regulas mērķu sasniegšanai. Pirms programmas apstiprināšanas Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru attiecībā uz aģentūras pilnvarām saskaņā ar 12. panta 3. punktu, novērtē sākotnējo situāciju dalībvalstīs, kuras paudušas savu nodomu izmantot darbības atbalstu, ņemot vērā minēto dalībvalstu sniegto informāciju un – attiecīgā gadījumā – informāciju, kas pieejama Šengenas izvērtējumu un neaizsargātības novērtējumu ietvaros, tostarp ieteikumus, kuri sniegti pēc Šengenas izvērtējumiem un neaizsargātības novērtējumiem.

Grozījums Nr.    25

Regulas preikšlikums

20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar instrumentu var atbalstīt tehniskās palīdzības pasākumus, kurus īsteno pēc Komisijas iniciatīvas vai Komisijas vārdā. Minētos pasākumus var finansēt 100 % apmērā.

Ar instrumentu var atbalstīt tehniskās palīdzības pasākumus, kurus īsteno pēc Komisijas iniciatīvas vai Komisijas vārdā pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. Minētos pasākumus var finansēt 100 % apmērā.

Grozījums Nr.    26

Regulas preikšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Savienības finansējuma saņēmēji atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un nodrošina tā redzamību, jo īpaši darbību un to rezultātu popularizēšanā, sniedzot dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga un samērīga.

1.  Savienības finansējuma saņēmēji atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un nodrošina tā redzamību, pārredzamību un izsekojamību, jo īpaši darbību un to rezultātu popularizēšanā, sniedzot dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga un samērīga.

Grozījums Nr.    27

Regulas preikšlikums

25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija, ievērojot savas ziņošanas prasības saskaņā ar Finanšu regulas 43. panta 3. punkta h) apakšpunkta i) punkta iii) apakšpunktu, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei informāciju par gūtajiem rezultātiem saskaņā ar V pielikumu.

1.  Komisija, ievērojot savas ziņošanas prasības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/10461a 41. panta 3. punkta h) apakšpunkta i) un ii) punktu, reizi gadā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei informāciju par gūtajiem rezultātiem saskaņā ar V pielikumu.

 

____________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    28

Regulas preikšlikums

26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija veic šīs regulas, tostarp šā instrumenta ietvaros īstenoto darbību, vidusposma novērtējumu un retrospektīvu izvērtējumu.

1.  Komisija veic šīs regulas, tostarp šā instrumenta ietvaros īstenoto darbību, vidusposma novērtējumu un retrospektīvu izvērtējumu. Šā novērtējuma rezultātus nekavējoties nosūta Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr.    29

Regulas preikšlikums

26. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Pēc vidusposma novērtējuma un retrospektīvā izvērtējuma Komisija Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai iesniedz: ((

 

a) līdz 2024. gada jūnijam — starpposma novērtējuma ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Minētajā starpposma izvērtēšanas ziņojumā ietver arī izvērtējumu par starpposma pārskatīšanu, ko veic saskaņā ar šo regulu un Regulu (ES) Nr. .../... [KNR];

 

b) ne vēlāk kā 2027. gada 30. jūnijā — ex post novērtējuma ziņojumu par šīs regulas un konkrēto regulu ietekmi pēc valsts programmu pabeigšanas.

 

Eiropas Parlaments aicina Komisiju piedalīties strukturētā dialogā par vidusposma novērtējumu un ex post novērtējumu.

Grozījums Nr.    30

Regulas preikšlikums

27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Līdz 2023. gada 15. februārim un līdz katra nākamā gada tam pašam datumam līdz pat 2031. gadam, to ieskaitot, dalībvalstis iesniedz Komisijai gada darbības rezultātu ziņojumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] 36. panta 6. punktā. 2023. gadā iesniegtais ziņojums aptver programmas īstenošanu, kas veikta līdz 2022. gada 30. jūnijam.

1.  Līdz 2023. gada 15. februārim un līdz katra nākamā gada tam pašam datumam līdz pat 2031. gadam, to ieskaitot, dalībvalstis iesniedz Komisijai un Eiropas Parlamentam gada darbības rezultātu ziņojumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. …/… [KNR] 36. panta 6. punktā. 2023. gadā iesniegtais ziņojums aptver programmas īstenošanu, kas veikta līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Grozījums Nr.    31

Regulas preikšlikums

32. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr.    32

Regulas preikšlikums

III pielikums – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha) apmaiņu ar labāko praksi, lai novērtētu, veicinātu, atbalstītu un tālāk attīstītu Savienības politikas virzienus un mērķus, jo īpaši attiecībā uz pamattiesību aizsardzību saistībā ar dažādajiem robežkontroles elementiem, konkrēti attiecībā uz neaizsargātu personu, jo īpaši sieviešu, bērnu un nepavadītu nepilngadīgo, identificēšanu, palīdzības sniegšanu šīm personām un viņu nodošanu aizsardzības dienestiem;

Grozījums Nr.    33

Regulas preikšlikums

IV pielikums – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot IT sistēmu un komunikāciju tīklu sadarbspēju.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda

Atsauces

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

2.7.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Eduard Kukan

10.7.2018

Izskatīšana komitejā

21.11.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

6.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

4

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petras Auštrevičius, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Tanja Fajon, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

33

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Soraya Post, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

4

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

3

0

ECR

Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen

PPE

László Tőkés

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


BUDŽETA KOMITEJAS ATZINUMS (6.11.2018)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Monika Hohlmeier

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)   Eiropas Savienība pašlaik saskaras ar lielām grūtībām robežu pārvaldības, robežaizsardzības un vīzu politikas jomā. Eiropas Parlaments 2018. gada 14. marta rezolūcijā atgādina par savām prioritātēm stiprināt ārējās robežas un nākotnē nodrošināt pietiekamu finansējumu patvēruma un migrācijas jomā. Spēcīgāku un vērienīgāku Eiropu var panākt tikai tad, ja šim mērķim paredz lielākus finanšu līdzekļus, tāpēc vajadzīgs pastāvīgs atbalstu pašreizējai rīcībpolitikai, lielāki resursi Savienības pamatprogrammām un papildu pienākumi jāsaskaņo ar papildu finanšu līdzekļiem. Jaunajiem uzdevumiem un pastiprinātajiem centieniem vajadzīgi finanšu līdzekļi, tehniskais aprīkojums un personāls attiecīgajām programmām, aģentūrām un dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Lai veicinātu to, ka tiek īstenota Eiropas integrēta robežu pārvaldība, kurai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1624 4. pantu ir šādi komponenti – robežkontrole, meklēšana un glābšana, veicot robežu uzraudzību, riska analīze, sadarbība starp dalībvalstīm (ko atbalsta un koordinē Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra), sadarbība starp aģentūrām (ietverot regulāru informācijas apmaiņu), sadarbība ar trešām valstīm, tehniski un operatīvi pasākumi Šengenas zonā, kas ir saistīti ar robežkontroli un ir paredzēti, lai vērstos pret nelikumīgu imigrāciju un labāk apkarotu pārrobežu noziedzību, modernu tehnoloģiju izmantošana, kvalitātes kontrole un solidaritātes mehānismi –, un lai nodrošinātu, ka tā kļūst par ikdienas darba realitāti, dalībvalstīm būtu jātiek nodrošinātam atbilstīgam Savienības finansiālajam atbalstam.

(10)  Lai veicinātu to, ka tiek īstenota Eiropas integrēta robežu pārvaldība, kurai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1624 4. pantu ir šādi komponenti – robežkontrole, meklēšana un glābšana, veicot robežu uzraudzību, riska analīze, sadarbība starp dalībvalstīm (ko atbalsta un koordinē Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra), sadarbība starp aģentūrām (ietverot regulāru informācijas apmaiņu) un sadarbība ES ārējās darbības, piemēram, krīžu civilās pārvarēšanas, jomā, sadarbība ar trešām valstīm, tehniski un operatīvi pasākumi Šengenas zonā, kas ir saistīti ar robežkontroli un ir paredzēti, lai vērstos pret neatbilstīgu imigrāciju un labāk apkarotu pārrobežu noziedzību, modernu tehnoloģiju izmantošana, kvalitātes kontrole un solidaritātes mehānismi –, un lai nodrošinātu, ka tā kļūst par ikdienas darba realitāti, dalībvalstīm būtu jātiek nodrošinātam atbilstīgam Savienības finansiālajam atbalstam.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Lai nodrošinātu vienotu un kvalitatīvu ārējo robežu kontroli un atvieglotu likumīgu ceļošanu pār ārējām robežām, instrumentam būtu jāsekmē tādas Eiropas integrētas robežu pārvaldības attīstība, kas ietver visus pasākumus saistībā ar politiku, tiesību aktiem, sistemātisku sadarbību, sloga sadali, situācijas un mainīgo apstākļu saistībā ar neatbilstīgo migrantu robežšķērsošanas punktiem novērtēšanu, personālu, iekārtām un tehnoloģijām un ko dažādos līmeņos veic dalībvalstu kompetentās iestādes un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra sadarbībā ar citiem dalībniekiem, piemēram, trešām valstīm vai citām ES struktūrām, jo īpaši ar Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA), Eiropolu un starptautiskām organizācijām.

(17)  Lai nodrošinātu vienotu un kvalitatīvu ārējo robežu kontroli un atvieglotu likumīgu ceļošanu pār ārējām robežām, instrumentam būtu jāsekmē tādas Eiropas integrētas robežu pārvaldības attīstība, kas ietver visus pasākumus saistībā ar politiku, tiesību aktiem, sistemātisku sadarbību, sloga sadali, situācijas un mainīgo apstākļu saistībā ar neatbilstīgo migrantu robežšķērsošanas punktiem novērtēšanu, personālu, iekārtām un tehnoloģijām un ko dažādos līmeņos veic dalībvalstu kompetentās iestādes un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra sadarbībā ar citiem dalībniekiem, piemēram, trešām valstīm vai citām ES struktūrām, jo īpaši ar Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA), Eiropolu, ES krīžu pārvarēšanas struktūru un starptautiskām organizācijām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a)  Jauno izaicinājumu un papildu uzdevumu dēļ robežu pārvaldībā iesaistītajām aģentūrām jābūt nodrošinātām ar nepieciešamo finansējumu un personālu. Līdzās jauniem speciālistiem būtu jāpieņem darbā arī pieredzējuši eksperti no dalībvalstīm, kuri būtu jāiedala pakāpēs pēc pieredzes.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(27a)  Tā kā robežu un vīzu pārvaldība ir cieši saistīta ar citām politikas jomām, piemēram, Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ES Krāpšanas apkarošanas programmu, Komisijai attiecīgo līdzekļu izlietošanā būtu jānodrošina cieši koordinēta pieeja, iespējamas sinerģijas un pārredzamība. Skaidriem un pārredzamiem noteikumiem būtu jānovērš dubulta finansēšana.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Pasākumi trešās valstīs un saistībā ar tām, kurus atbalsta no instrumenta, būtu jāīsteno pilnīgā sinerģijā, saskaņā un papildināmībā ar citām darbībām ārpus Savienības, kuras atbalsta no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem. Īstenojot šādas darbības, jo īpaši būtu jācenšas panākt pilnīgu atbilstību Savienības ārējās darbības un ārlietu politikas principiem un vispārīgajiem mērķiem saistībā ar attiecīgo valsti vai reģionu. Attiecībā uz ārējo dimensiju instrumentam būtu jānodrošina mērķtiecīgs atbalsts, lai uzlabotu sadarbību ar trešām valstīm un pastiprinātu šo valstu robežu uzraudzības un pārvaldības spēju svarīgākos aspektus jomās, kas ir nozīmīgas Savienības migrācijas politikai un Savienības drošības mērķiem.

(34)  Pasākumi trešās valstīs un saistībā ar tām, kurus atbalsta no instrumenta, būtu jāīsteno pilnīgā sinerģijā, saskaņā un papildināmībā ar citām darbībām ārpus Savienības, kuras atbalsta no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem. Īstenojot šādas darbības, jo īpaši būtu jācenšas panākt pilnīgu atbilstību Savienības ārējās darbības un ārlietu politikas principiem un vispārīgajiem mērķiem saistībā ar attiecīgo valsti vai reģionu. Attiecībā uz ārējo dimensiju instrumentam būtu jānodrošina mērķtiecīgs atbalsts, lai uzlabotu sadarbību ar trešām valstīm, tostarp ar dalību krīžu civilajā pārvarēšanā, un pastiprinātu šo valstu robežu uzraudzības un pārvaldības spēju svarīgākos aspektus jomās, kas ir nozīmīgas Savienības migrācijas politikai un Savienības drošības mērķiem.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Ar šo regulu būtu jāparedz dalībvalstu programmām noteiktās sākotnējās summas, ko aprēķina, pamatojoties uz kritērijiem, kuri noteikti I pielikumā un atspoguļo sauszemes un jūras robežu garumu un apdraudējuma līmeņus pie tām, lidostu un konsulātu darba slodzi, kā arī konsulātu skaitu.

(38)  Ar šo regulu būtu jāparedz dalībvalstu programmām noteiktās sākotnējās summas, ko aprēķina, pamatojoties uz kritērijiem, kuri noteikti I pielikumā un atspoguļo sauszemes un jūras robežu garumu un apdraudējuma līmeņus pie tām (uz jaunāko un vēsturisko datu pamata), lidostu un konsulātu darba slodzi, kā arī konsulātu skaitu.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(39a)  Izmantojot vidusposma novērtēšanu, būtu jāizskata, kāda ir programmu lietderība un ES pievienotā vērtība, jāatrisina problēmas, kas radušās pirmajā posmā, un jāsniedz pārredzams īstenošanas pārskats.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(40a)  Ņemot vērā Eiropas Savienības dramatisko pieredzi ar robežu pārvaldības un vīzu sarežģījumiem iepriekšējos gados un to risināšanai vajadzīgā elastīgā finansējuma trūkumu, tematiskajam mehānismam vajadzētu būt pieejamam turpmāku jaunu sarežģījumu risināšanai un radīt ES pievienoto vērtību, neizlietojot pieejamās rezerves un elastības instrumentus.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43)  Daļu no resursiem, kas pieejami saskaņā ar instrumentu, varētu arī piešķirt dalībvalstu programmām, ar kurām īsteno īpašas darbības, papildus tām iedalītajam sākotnējam finansējumam. Šīs īpašās darbības būtu jānosaka Savienības līmenī, un tām būtu jābūt darbībām, kurās vajadzīga sadarbība, vai darbībām, lai reaģētu uz notikumu attīstību Savienībā, kam nepieciešams papildu finansējums vienai vai vairākām dalībvalstīm, piemēram, dalībvalstu programmu ietvaros, tehnisko iekārtu pirkšana, kuras nepieciešamas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai darbības veikšanai, vīzu pieteikumu apstrādes modernizēšana, jaunu lielapjoma IT sistēmu attīstība un sadarbspējas veidošana starp šīm sistēmām. Šīs īpašās darbības Komisija definēs savās darba programmās.

(43)  Daļu no resursiem, kas pieejami saskaņā ar instrumentu, varētu arī piešķirt dalībvalstu programmām, ar kurām īsteno īpašas darbības, papildus tām iedalītajam sākotnējam finansējumam. Šīs īpašās darbības būtu jānosaka Savienības līmenī, un tām būtu jābūt darbībām, kurās vajadzīga sadarbība, vai darbībām, kuras vajadzīgas, lai reaģētu uz notikumu attīstību Savienībā vai piedalītos tās ārējā darbībā, piemēram, krīžu civilajā pārvarēšanā, kam nepieciešams papildu finansējums vienai vai vairākām dalībvalstīm, piemēram, dalībvalstu programmu ietvaros, tehnisko iekārtu pirkšana, kuras nepieciešamas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai darbības veikšanai, vīzu pieteikumu apstrādes modernizēšana, jaunu lielapjoma IT sistēmu attīstība un sadarbspējas veidošana starp šīm sistēmām. Šīs īpašās darbības Komisija definēs savās darba programmās.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

57. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(57)  Atspoguļojot to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām, ievērojot Savienības apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, šis instruments palīdzēs integrēt klimata pasākumus un sasniegt kopējo mērķi – ar 25 % no ES budžeta izdevumiem atbalstīt klimata mērķu sasniegšanu. Attiecīgās darbības tiks apzinātas instrumenta sagatavošanas un īstenošanas laikā, un tās tiks pārskatītas attiecīgajos novērtēšanas un pārskatīšanas procesos.

(57)  Atspoguļojot to, cik steidzami ir jācīnās pret klimata pārmaiņām, ievērojot Savienības apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu un ieņemt vadošo pozīciju ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu, tostarp dzimumu līdztiesības, īstenošanā, šis instruments palīdzēs maģistralizēt klimata pasākumus un sasniegt vispārējo mērķi ar vismaz 25 % DFS 2021.2027. gada periodā un pēc iespējas drīz un vēlākais līdz 2027. gadam ar 30 % no ES budžeta izdevumiem atbalstīt klimata mērķu sasniegšanu. Attiecīgās darbības tiks apzinātas instrumenta sagatavošanas un īstenošanas laikā, un tās tiks pārskatītas attiecīgajos novērtēšanas un pārskatīšanas procesos.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

58.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(58a)  Ir svarīgi pārejas laikā un instrumenta īstenošanas laikā nodrošināt pareizu finanšu pārvaldību un tiesisko noteiktību. Pārejas laikā nevajadzētu pārtraukt 2014.–2020. gada periodā veiktās darbības.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  atbalstīt efektīvu Eiropas integrētu robežu pārvaldību pie ārējām robežām, ko īsteno Eiropas Robežu un krasta apsardze kopīgā atbildībā starp Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un par robežu pārvaldību atbildīgajām valstu iestādēm, lai atvieglotu likumīgu robežu šķērsošanu, atklātu un novērstu neatbilstīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību un efektīvi pārvaldītu migrācijas plūsmas;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Saskaņā ar 2. punktā izklāstītajiem konkrētajiem mērķiem instrumentu īsteno ar II pielikumā uzskaitītajiem īstenošanas pasākumiem.

3.  Saskaņā ar 2. punktā izklāstītajiem konkrētajiem mērķiem instrumentu īsteno cita starpā ar II pielikumā uzskaitītajiem īstenošanas pasākumiem.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šīs regulas 3. pantā minēto mērķu ietvaros un saskaņā ar īstenošanas pasākumiem, kas uzskaitīti II pielikumā, instruments jo īpaši atbalsta III pielikumā minētās darbības.

1.  Šīs regulas 3. pantā minēto mērķu ietvaros un attiecīgos gadījumos saskaņā ar īstenošanas pasākumiem, kas uzskaitīti II pielikumā, instruments jo īpaši atbalsta III pielikumā minētās darbības.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Instrumenta īstenošana nerada smagu administratīvo slogu, kas nelabvēlīgi ietekmē tā efektivitāti vai liedz dalībvalstīm atgūt līdzekļus.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Komisija un dalībvalstis sadarbojas instrumenta īstenošanā. Komisija izveido palīdzības dienestu un kontaktpunktu, kas sniedz atbalstu dalībvalstīm un palīdz efektīvi piešķirt finansējumu.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Instrumenta īstenošanai paredzētais finansējums 2021.–2027. gada laikposmam ir EUR 8 018 000 000 faktiskajās cenās.

1.  Instrumenta īstenošanai paredzētais finansējums 2021.–2027. gada laikposmam ir EUR 7 087 760 000 2018. gada cenās (EUR 8 018 000 000 faktiskajās cenās).

Pamatojums

Tiek ierosināts finansējumu grozīt saskaņā ar Eiropas Parlamenta 14. marta un 30. maija rezolūcijām par nākamo DFS, pamatojoties uz provizorisku tehnisko sadalījumu pa programmām, ko vēlāk varētu koriģēt, vienlaikus ievērojot kopējo Parlamenta nostāju, kas izklāstīta minētajās rezolūcijās, un vispārējo līmeni — 1,3 % no ES-27 valstu NKI.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  EUR 4 811 000 000 piešķir dalītā pārvaldībā īstenotajām programmām, no kuriem EUR 157 200 000 piešķir 16. pantā minētajai īpašajai tranzīta shēmai, ko īsteno dalītā pārvaldībā;

(a)  EUR 4 252 833 000 2018. gada cenās (EUR 4 811 000 000 faktiskajās cenās) piešķir dalītā pārvaldībā īstenotajām programmām, no kuriem EUR 138 962 000 2018. gada cenās (EUR 157 200 000 faktiskajās cenās) piešķir 16. pantā minētajai īpašajai tranzīta shēmai, ko īsteno dalītā pārvaldībā;

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  EUR 3 207 000 000 piešķir tematiskajam mehānismam.

(b)  EUR 2 834 927 000 2018. gada cenās (EUR 3 207 000 000 faktiskajās cenās) piešķir tematiskajam mehānismam.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  EUR 4 009 000 000 dalībvalstīm saskaņā ar I pielikumā noteiktajiem kritērijiem;

(a)  EUR 3 543 880 000 2018. gada cenās (EUR 4 009 000 000 faktiskajās cenās) dalībvalstīm saskaņā ar I pielikumā noteiktajiem kritērijiem;

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  EUR 802 000 000 dalībvalstīm, lai veiktu programmu piešķīrumu korekcijas, kā minēts 13. panta 1. punktā.

(b)  EUR 708 953 000 2018. gada cenās (EUR 802 000 000 faktiskajās cenās) dalībvalstīm, lai veiktu programmu piešķīrumu korekcijas, kā minēts 13. panta 1. punktā.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ieguldījumu no Savienības budžeta var palielināt līdz 100 % no ārkārtas palīdzības kopējiem attiecināmiem izdevumiem.

5.  Ieguldījumu no Savienības budžeta var palielināt līdz 100 % no ārkārtas palīdzības kopējiem attiecināmiem izdevumiem, ieskaitot arī līdzdalību krīžu civilās pārvarēšanas ceļā.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

12. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Ja dalībvalsts nolemj īstenot ar instrumenta atbalstu projektus kopā ar trešo valsti vai trešā valstī, attiecīgā dalībvalsts pirms projekta uzsākšanas apspriežas ar Komisiju.

10.  Ja dalībvalsts nolemj īstenot ar instrumenta atbalstu, tostarp līdzdalību krīžu civilajā pārvarēšanā, projektus kopā ar trešo valsti vai trešā valstī, attiecīgā dalībvalsts pirms projekta uzsākšanas apspriežas ar Komisiju.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

12. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11.  Ja dalībvalsts nolemj īstenot ar instrumenta atbalstu tādas darbības kopā ar trešo valsti vai trešā valstī, kuras ir saistītas ar neatļautas robežu šķērsošanas uzraudzību, atklāšanu, identificēšanu, izsekošanu, novēršanu un pārtveršanu nolūkā atklāt, novērst un apkarot nelikumīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību vai sekmēt migrantu labāku aizsardzību un viņu dzīvības glābšanu, minētā dalībvalsts nodrošina, ka tā paziņo Komisijai par visiem divpusējiem vai daudzpusējiem sadarbības nolīgumiem, kas noslēgti ar minēto trešo valsti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1052/2013 20. pantu.

11.  Ja dalībvalsts nolemj īstenot ar instrumenta atbalstu tādas darbības kopā ar trešo valsti vai trešā valstī, kuras ir saistītas ar neatļautas robežu šķērsošanas uzraudzību, atklāšanu, identificēšanu, izsekošanu, novēršanu un pārtveršanu nolūkā atklāt, novērst un apkarot neatbilstīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību vai sekmēt migrantu labāku aizsardzību un viņu dzīvības glābšanu, minētā dalībvalsts nodrošina, ka tā paziņo Komisijai par visiem divpusējiem vai daudzpusējiem sadarbības nolīgumiem, kas noslēgti ar minēto trešo valsti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1052/2013 20. pantu.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

12. pants – 12. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  dalībvalstis var nolemt iegādāties ar instrumenta atbalstu priekšmetus, kas paredzēti daudzfunkcionālām jūras operācijām, ja tad, kad šie priekšmeti ir attiecīgo valsts iestāžu rīcībā, tos vismaz 60 % no to kopējā, valsts vajadzībām paredzētā izmantošanas laika gadā izmanto robežuzraudzības operācijās. Šos priekšmetus reģistrē Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras tehniskā aprīkojuma rezervē, lai šos aktīvus darītu pieejamus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1624 39. panta 8. punktu;

(c)  dalībvalstis var nolemt iegādāties daudzfunkcionālus aktīvus vai izstrādāt IKT sistēmas, ja tad, kad šie priekšmeti vai sistēmas ir attiecīgo valsts iestāžu rīcībā, tos vismaz 60 % no to kopējā, valsts vajadzībām paredzētā izmantošanas laika gadā izmanto robežuzraudzības operācijās. Priekšmetus reģistrē Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras tehniskā aprīkojuma rezervē, lai šos aktīvus darītu pieejamus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1624 39. panta 8. punktu;

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

24. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Dalībvalstis var nolemt iegādāties aprīkojumu vai izstrādāt IKT sistēmas daudzfunkcionālam lietojumam, ja attiecīgās valsts iestādes šos priekšmetus un sistēmas izmanto pārsvarā darbībām, uz kurām attiecas fonds vai instruments. Šo darbību izmaksas var pilnībā attiecināt uz fondu vai instrumentu.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi novērtēta instrumenta virzība uz tā mērķu sasniegšanu, Komisija saskaņā ar 29. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu VIII pielikumu nolūkā pārskatīt un papildināt rādītājus, ja tas ir nepieciešams, un papildināt šo regulu ar noteikumiem par uzraudzības un izvērtēšanas sistēmas izveidi, tostarp par informāciju, kas jāsniedz dalībvalstīm.

5.  Lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi novērtēta instrumenta virzība uz tā mērķu sasniegšanu, Komisija saskaņā ar 29. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu VIII pielikumu nolūkā pārskatīt un papildināt rādītājus, ja tas ir nepieciešams, un papildināt šo regulu ar noteikumiem par uzraudzības un izvērtēšanas sistēmas izveidi, tostarp par informāciju, kas jāsniedz dalībvalstīm. Pārskatīšanas pamatā Komisija ņem vērā projektu uzlaboto īstenošanu, kvalitatīvu līdzekļu izlietošanu, lieka administratīvā sloga samazināšanu, dalībvalstīm sniegtā atbalsta lietderību un vispārējās Iekšējās drošības fonda prioritātes attiecībā uz robežām un vīzām.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

I pielikums – 7 punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Sākotnējā finansējuma piešķiršanas nolūkos darba slodzes novērtējums balstās uz jaunākajiem vidējiem rādītājiem par iepriekšējiem 36 mēnešiem, kas pieejami šīs regulas piemērošanas dienā. Vidusposma pārskatīšanas nolūkos darba slodzes novērtējums balstās uz jaunākajiem vidējiem rādītājiem par iepriekšējiem 36 mēnešiem, kas pieejami vidusposma pārskatīšanas laikā 2024. gadā. Darba slodzes novērtējums balstās uz šādiem faktoriem:

7.  Sākotnējā finansējuma piešķiršanas nolūkos darba slodzes novērtējums balstās uz jaunākajiem vidējiem rādītājiem par iepriekšējiem 36 mēnešiem un vēsturiskajiem datiem, kas pieejami šīs regulas piemērošanas dienā. Vidusposma pārskatīšanas nolūkos darba slodzes novērtējums balstās uz jaunākajiem un vēsturiskajiem vidējiem rādītājiem, kas pieejami vidusposma pārskatīšanas laikā 2024. gadā. Darba slodzes novērtējums balstās uz šādiem faktoriem:

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

I pielikums – 11 punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11.  Sākotnējā finansējuma piešķiršanas nolūkos 10. punktā minētajā ziņojumā tiek norādīts vidējais apdraudējuma līmenis katrā robežas posmā, pamatojoties uz jaunākajiem vidējiem rādītājiem par iepriekšējiem 36 mēnešiem pirms šīs regulas piemērošanas dienas. Vidusposma pārskatīšanas nolūkos 10. punktā minētajā ziņojumā tiek norādīts vidējais apdraudējuma līmenis katrā robežas posmā, pamatojoties uz jaunākajiem vidējiem rādītājiem par iepriekšējiem 36 mēnešiem, kas pieejami vidusposma pārskatīšanas laikā 2024. gadā. Tajā nosaka šādus konkrētus svēruma koeficientus katram posmam, piemērojot apdraudējuma līmeņus, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1052/2013:

11.  Sākotnējā finansējuma piešķiršanas nolūkos 10. punktā minētajā ziņojumā tiek norādīts vidējais apdraudējuma līmenis katrā robežas posmā, pamatojoties uz jaunākajiem vidējiem rādītājiem par iepriekšējiem 36 mēnešiem un vēsturiskajiem datiem pirms šīs regulas piemērošanas dienas. Vidusposma pārskatīšanas nolūkos 10. punktā minētajā ziņojumā tiek norādīts vidējais apdraudējuma līmenis katrā robežas posmā, pamatojoties uz jaunākajiem un vēsturiskajiem vidējiem rādītājiem, kas pieejami vidusposma pārskatīšanas laikā 2024. gadā. Tajā nosaka šādus konkrētus svēruma koeficientus katram posmam, piemērojot apdraudējuma līmeņus, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1052/2013:

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  aģentūru sadarbības stiprināšana valstu līmenī starp valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par robežkontroli vai par uzdevumiem, kurus veic pie robežas, un ES līmenī starp dalībvalstīm, vai starp dalībvalstīm, no vienas puses, un attiecīgajām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām vai trešām valstīm, no otras puses;

(c)  aģentūru sadarbības stiprināšana valstu līmenī starp valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par robežkontroli vai par uzdevumiem, kurus veic pie robežas, un ES līmenī starp dalībvalstīm, vai starp dalībvalstīm, no vienas puses, un attiecīgajām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, tostarp ārējās darbības un pasākumu jomā, vai trešām valstīm, no otras puses;

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

III pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  mācības Eiropas integrētas robežu pārvaldības jomā vai atbalstu tās attīstībai, ņemot vērā darbības vajadzības un riska analīzi un pilnīgi ievērojot pamattiesības;

(c)  mācības Eiropas integrētas robežu pārvaldības jomā vai atbalstu tās attīstībai, arī krīžu civilās pārvarēšanas nolūkos, ņemot vērā darbības vajadzības un riska analīzi un pilnīgi ievērojot pamattiesības;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

IV pielikums – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot IT sistēmu un komunikāciju tīklu sadarbspēju.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda

Atsauces

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

2.7.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Monika Hohlmeier

28.6.2018

Izskatīšana komitejā

26.9.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

5.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

2

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Detjen

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

23

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda

Atsauces

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

13.6.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Tanja Fajon

9.7.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

27.11.2018

7.1.2019

19.2.2019

 

Pieņemšanas datums

19.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

9

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Iesniegšanas datums

26.2.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

2

0

ECR

Innocenzo Leontini

PPE

Pál Csáky

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. martsJuridisks paziņojums