Postup : 2018/0249(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0089/2019

Predkladané texty :

A8-0089/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 27
CRE 12/03/2019 - 27

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0176

SPRÁVA     ***I
PDF 514kWORD 215k
25.2.2019
PE 629.515v02-00 A8-0089/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Tanja Fajon

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0473),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 77 ods. 2 a článok 79 ods. 2 písm. d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0272/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská a Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozpočet (A8-0089/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Vzhľadom na vyvíjajúce sa migračné výzvy v Európskej únii, ako aj na obavy o bezpečnosť je mimoriadne dôležité, aby sa zachovala správna rovnováha medzi voľným pohybom osôb na jednej strane a bezpečnosťou na strane druhej. Cieľ Únie, ktorým je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti podľa článku 67 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), by sa mal okrem iného dosiahnuť prostredníctvom spoločných opatrení týkajúcich sa prekračovania vnútorných hraníc osobami a kontrol na vonkajších hraniciach, ako aj prostredníctvom spoločnej vízovej politiky.

(1)  Cieľ Únie, ktorým je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti podľa článku 67 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), by sa mal okrem iného dosiahnuť prostredníctvom spoločných opatrení týkajúcich sa prekračovania vnútorných hraníc osobami a kontrol na vonkajších hraniciach, ako aj prostredníctvom spoločnej vízovej politiky, pričom treba zachovať správnu rovnováhu medzi voľným pohybom osôb na jednej strane a bezpečnosťou na strane druhej.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V Rímskej deklarácii podpísanej 25. septembra 2017 vedúci predstavitelia 27 členských štátov potvrdili svoje odhodlanie zaistiť bezpečnú a chránenú Európu a vybudovať Úniu, v ktorej sa všetci občania cítia bezpečne a v ktorej sa môžu slobodne pohybovať, v ktorej sú vonkajšie hranice zabezpečené, Úniu s účinnou, zodpovednou a udržateľnou migračnou politikou, v ktorej sa rešpektujú medzinárodné normy, ako aj Európu, ktorá je odhodlaná bojovať proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti.

(3)  V Rímskej deklarácii podpísanej 25. septembra 2017 vedúci predstavitelia 27 členských štátov potvrdili svoje odhodlanie zaručiť bezpečnú a chránenú Európu a vybudovať Úniu, v ktorej sa všetci občania cítia bezpečne a v ktorej sa môžu slobodne pohybovať, v ktorej sú vonkajšie hranice zabezpečené, Úniu s účinnou, zodpovednou a udržateľnou migračnou politikou, v ktorej sa rešpektujú medzinárodné normy, ako aj Európu, ktorá je odhodlaná bojovať proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Akcie financované v rámci tohto nástroja by sa mali vykonávať v úplnom súlade s ustanoveniami Charty základných práv Európskej únie, právnymi predpismi Únie o ochrane údajov, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), zásadami spravodlivého zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, právom na azyl a medzinárodnú ochranu, zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia a medzinárodnými záväzkami Únie a členských štátov vyplývajúcimi z medzinárodných nástrojov, ktorých sú signatármi, ako je napríklad Ženevský dohovor o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951, doplnený Newyorským protokolom z 31. januára 1967. Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj identifikácii, okamžitej pomoci a odovzdávaniu zraniteľných osôb, najmä detí a maloletých bez sprievodu, do starostlivosti služieb určených na ich ochranu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Cieľom politiky Únie v oblasti riadenia vonkajších hraníc je a vykonávať európske integrované riadenie hraníc na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ktoré je predpokladom voľného pohybu osôb v rámci Únie a zároveň základným prvkom priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

(4)  Cieľom politiky Únie v oblasti riadenia vonkajších hraníc je rozvíjať a vykonávať koncepciu európskeho integrovaného riadenia hraníc na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie v záujme uľahčenia legitímneho prekračovania hraníc, predchádzania neregulárnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, ako aj v záujme podpory spoločnej vízovej politiky, čím by sa mal posilniť voľný pohyb osôb v rámci Únie a čo je zároveň základným prvkom priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Európske integrované riadenie hraníc, ktoré vykonáva európska pohraničná a pobrežná stráž zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/162413, ktorú tvoria Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátne orgány, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc, je nevyhnutné na zlepšenie riadenia migrácie a bezpečnosti.

(5)  Európske integrované riadenie hraníc, ktoré vykonáva európska pohraničná a pobrežná stráž zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/162413, ktorú tvoria Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátne orgány, ktoré sú zodpovedné za riadenie hraníc vrátane pobrežnej stráže v rozsahu, v akom vykonáva úlohy kontroly hraníc, by malo pomôcť pri harmonizácii kontroly hraníc, a tým zlepšiť riadenie migrácie vrátane uľahčenia prístupu k medzinárodnej ochrane pre osoby, ktoré ju potrebujú, poskytnúť zvýšenú bezpečnosť prispievaním k boju proti cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu.

__________________

__________________

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V oznámení Komisie o európskej migračnej agende14 bolo za jeden z hlavných cieľov, na ktorý by sa mala Únia vo svoje reakcii na výzvy v týchto oblastiach zamerať, označené umožnenie legitímneho cestovania pri súčasnom predchádzaní rizikám neregulárnej migrácie a bezpečnostným rizikám.

(6)  V oznámení Komisie o európskej migračnej agende14 bolo za jeden z hlavných cieľov, na ktorý by sa mala Únia vo svoje reakcii na výzvy v týchto oblastiach zamerať, označené uľahčenie legitímneho cestovania.

__________________

__________________

14 COM(2015)0240 z 13. mája 2015.

14 COM(2015)0240 z 13. mája 2015.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Európska rada na svojom zasadnutí 15. decembra 201615 vyzvala na pokračovanie v realizácii interoperability informačných systémov a databáz EÚ. Na svojom zasadnutí 23. júna 201716 Európska rada zdôraznila potrebu zlepšiť interoperabilitu medzi databázami a Komisia 12. decembra 2017 prijala návrh nariadenia o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ17.

vypúšťa sa

__________________

 

15 http://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/

 

16 Závery Európskej rady, 22. – 23. jún 2017.

 

17 COM(2017)0794 final.

 

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V záujme zachovania integrity schengenského priestoru a zlepšenia jeho fungovania majú členské štáty od 6. apríla 2017 povinnosť vykonávať v príslušných databázach systematické kontroly v súvislosti s občanmi EÚ, ktorí prekračujú vonkajšie hranice EÚ. Komisia okrem toho vydala odporúčanie pre členské štáty, aby lepšie využívali policajné kontroly a cezhraničnú spoluprácu.

(8)  V snahe zachovať integritu schengenského priestoru a posilniť bezpečnosť na vonkajších hraniciach Únie majú členské štáty od 6. apríla 2017 povinnosť vykonávať v príslušných databázach systematické kontroly v súvislosti s občanmi EÚ, ktorí prekračujú vonkajšie hranice EÚ, okrem systematických kontrol, ktoré sa už vykonávajú v prípade všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín vstupujúcich do schengenského priestoru. Ukázalo sa však, že na viacerých vonkajších hraničných priechodoch je nevyhnutné používať namiesto systematických kontrol cielené kontroly, a to v dôsledku neprimeraného vplyvu systematických kontrol na tok cezhraničnej dopravy1a.

 

__________________

 

1a Vyhlásenie Komisie o riadení tokov osôb na hraniciach medzi Slovinskom a Chorvátskom z 29. apríla 2017.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Komisia vydala pre členské štáty aj odporúčanie (EÚ) 2017/18041a, aby lepšie využívali policajné kontroly a cezhraničnú spoluprácu s cieľom obmedziť vplyv na voľný pohyb a odstrániť hrozbu pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť. Napriek zavedeniu rozličných opatrení niekoľko členských štátov naďalej vykonáva nezákonné kontroly vnútorných hraníc, čím narúša základnú zásadu schengenského priestoru.

 

__________________

 

1a Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/1804 z 3. októbra 2017 týkajúce sa vykonávania ustanovení Kódexu schengenských hraníc o dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc v schengenskom priestore (Ú. v. EÚ L 259, 7.10.2017, s. 25).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Finančná podpora z rozpočtu Únie je nevyhnutná na to, aby bolo možné vykonávať európske integrované riadenie hraníc a podporovať tak členské štáty pri účinnom riadení prekračovania vonkajších hraníc, ako aj pri riešení migračných výziev a prípadných budúcich hrozieb na týchto hraniciach a zároveň prispieť k boju proti závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom pri plnom dodržiavaní základných práv.

(9)  Finančná podpora z rozpočtu Únie je nevyhnutná na to, aby bolo možné vykonávať európske integrované riadenie hraníc a podporovať tak členské štáty pri účinnom riadení prekračovania vonkajších hraníc, ako aj pri riešení budúcich výziev na týchto hraniciach a zároveň prispieť k boju proti závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom pri plnom dodržiavaní základných práv.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V záujme podpory vykonávania európskeho integrovaného riadenia hraníc, ktoré je vymedzené na základe svojich zložiek v súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) 2016/1624: kontrola hraníc, pátranie a záchrana v rámci hraničného dozoru, analýza rizík, spolupráca medzi členskými štátmi (podporovaná a koordinovaná Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž), medziagentúrna spolupráca (vrátane pravidelnej výmeny informácií), spolupráca s tretími krajinami, technické a operačné opatrenia v rámci schengenského priestoru, ktoré súvisia s kontrolou hraníc a sú zamerané na lepšie riešenie nelegálneho prisťahovalectva a na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti, využívanie najmodernejších technológií, mechanizmy kontroly kvality a solidarity, ako aj v záujme zabezpečenia toho, aby bolo toto integrované riadenie zavedené do bežnej praxe, by sa členským štátom mala poskytnúť primeraná finančná podpora Únie.

(10)  V záujme podpory vykonávania európskeho integrovaného riadenia hraníc, ktoré je vymedzené na základe svojich zložiek v súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) 2016/1624: kontrola hraníc, pátranie a záchrana v rámci hraničného dozoru, analýza rizík, spolupráca medzi členskými štátmi (podporovaná a koordinovaná Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž), medziagentúrna spolupráca (vrátane pravidelnej výmeny informácií), spolupráca s tretími krajinami, technické a operačné opatrenia v rámci schengenského priestoru, ktoré súvisia s kontrolou hraníc a sú zamerané na lepšie riešenie neregulárneho prisťahovalectva a na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti, využívanie najmodernejších technológií, mechanizmy kontroly kvality a solidarity, ako aj v záujme zabezpečenia toho, aby bolo toto integrované riadenie zavedené do bežnej praxe, by sa členským štátom mala poskytnúť primeraná finančná podpora Únie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Keďže colné orgány členských štátov preberajú čoraz viac povinností, ktoré často zasahujú do oblasti bezpečnosti a ktoré sa vykonávajú na vonkajšej hranici, na zabezpečenie jednotného postupu pri vykonávaní kontroly hraníc a colnej kontroly na vonkajších hraniciach je potrebné, aby sa členským štátom poskytla primeraná finančná podpora Únie. Tým sa nielen posilnia colné kontroly, ale zároveň sa uľahčí priebeh legálneho obchodu, čo prispeje k vytvoreniu bezpečnej a efektívnej colnej únie.

(11)  Keďže colné orgány členských štátov preberajú čoraz viac povinností, ktoré často zasahujú do oblasti bezpečnosti a ktoré sa vykonávajú na vonkajšej hranici, je dôležité podporovať medziagentúrnu spoluprácu vrátane zdieľania informácií prostredníctvom existujúcich nástrojov na výmenu informácií ako súčasť prístupu európskeho integrovaného riadenia hraníc, ako sa uvádza v článku 4 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/1624. Je potrebné, aby sa pri vykonávaní kontroly hraníc a colnej kontroly na vonkajších hraniciach zabezpečila doplnkovosť, a to poskytnutím primeranej finančnej podpory Únie členským štátom. Tým sa nielen posilnia colné kontroly s cieľom bojovať nielen proti všetkým formám nedovoleného obchodovania, najmä obchodovania s tovarom na hraniciach, a proti terorizmu, ale zároveň sa tým uľahčí priebeh legitímneho obchodovania a cestovania a prispeje k vytvoreniu bezpečnej a efektívnej colnej únie.

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Preto je potrebné zriadiť Fond pre integrované riadenie hraníc (ďalej len „fond“), ktorý bude nástupcom Fondu pre vnútornú bezpečnosť, ktorý bol zriadený na obdobie 2014 – 2020 nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/201418.

(12)  Preto je potrebné zriadiť Fond pre integrované riadenie hraníc (ďalej len „fond“), ktorý bude čiastočne nástupcom Fondu pre vnútornú bezpečnosť, ktorý bol zriadený na obdobie 2014 – 2020 nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/201418.

__________________

__________________

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 574/2007/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 143).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 574/2007/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 143).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Fond by sa mal preto zriadiť ako komplexný rámec pre finančnú podporu Únie v oblasti riadenia hraníc a víz, ktorý by zahŕňal nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza (ďalej len „nástroj“) zriadený týmto nariadením, ako aj nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/…. 19 Tento rámec by malo dopĺňať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/… [všeobecné nariadenie]20, na ktoré by malo toto nariadenie odkazovať, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zdieľaného riadenia.

(14)  Fond by sa mal preto zriadiť ako komplexný rámec pre finančnú podporu Únie v oblasti riadenia hraníc a víz, ktorý by zahŕňal nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza (ďalej len „nástroj“) zriadený týmto nariadením, ako aj nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly. Tento rámec by sa mal doplniť o nástroj, ktorým sa stanovujú pravidlá zdieľaného riadenia.

__________________

 

19 Ú. v. EÚ L […], […], s.

 

20 Ú. v. EÚ L […], […], s.

 

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Pri implementácii nástroja by sa mali v plnej miere dodržiavať práva a zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, ako aj medzinárodné záväzky Únie v oblasti základných práv.

(15)  Pri implementácii nástroja by sa mali v plnej miere dodržiavať práva a zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie a medzinárodné záväzky Únie v oblasti základných práv, ako aj Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), a to najmä tým, že sa zabezpečí dodržiavanie zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia, zásady transparentnosti, zásady nediskriminácie a práva žiadať o medzinárodnú ochranu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj identifikácii, okamžitej pomoci a odovzdávaniu zraniteľných osôb, najmä detí a maloletých bez sprievodu, do starostlivosti služieb určených na ich ochranu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Tieto záväzky sa rovnako vzťahujú na tretie krajiny, s ktorými členské štáty a Únia pracujú v rám tohto nástroja.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Nástroj by mal nadviazať na výsledky a investície, ktoré sa podarilo dosiahnuť vďaka podpore, ktorú poskytovali jeho predchodcovia: Fond pre vonkajšie hranice zriadený na obdobie 2007 – 2013 rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 574/2007/ES21 a nástroj pre vonkajšie hranice a víza zriadený ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie 2014 – 2020 nariadením (EÚ) č. 515/201422, a mal by ich ďalej rozšíriť, aby sa zohľadnil nový vývoj.

(16)  Nástroj by mal nadviazať na výsledky a investície svojich predchodcov: Fond pre vonkajšie hranice zriadený na obdobie 2007 – 2013 rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 574/2007/ES21 a nástroj pre vonkajšie hranice a víza zriadený ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie 2014 – 2020 nariadením (EÚ) č. 515/201422, a mal by ich ďalej rozšíriť, aby sa zohľadnil nový vývoj.

__________________

__________________

21 Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 22.

21 Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 22.

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 574/2007/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 143).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 574/2007/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 143).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V záujme zabezpečenia jednotnej a vysokokvalitnej kontroly vonkajších hraníc a umožnenia legitímneho cestovania cez vonkajšie hranice by mal nástroj prispievať k rozvoju európskeho integrovaného riadenia hraníc, do ktorého sú zahrnuté všetky opatrenia týkajúce sa politiky, práva, systematickej spolupráce, rozdelenia záťaže, vyhodnocovania situácie a meniacich sa okolností, pokiaľ ide o priechody, ktoré neregulárni migranti využívajú na prekračovanie hraníc, personálu, vybavenia a technológie, ktoré sú prijímané na rozličných úrovniach príslušnými orgánmi členských štátov a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž konajúcimi v spolupráci s ostatnými subjektmi, ako sú tretie krajiny a iné subjekty EÚ, najmä Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), Europol a medzinárodné organizácie.

(17)  V záujme zabezpečenia jednotnej a vysokokvalitnej kontroly vonkajších hraníc a umožnenia legitímneho cestovania cez vonkajšie hranice by mal nástroj prispievať k rozvoju európskeho integrovaného riadenia hraníc, do ktorého sú zahrnuté všetky opatrenia týkajúce sa politiky, práva, systematickej spolupráce, rozdelenia záťaže, vyhodnocovania situácie a meniacich sa okolností, pokiaľ ide o priechody, ktoré neregulárni migranti využívajú na prekračovanie hraníc, personálu, vybavenia a technológie, ktoré sú prijímané na rozličných úrovniach príslušnými orgánmi členských štátov a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž konajúcimi v spolupráci s ostatnými subjektmi, ako sú iné subjekty EÚ, najmä Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), Europol a prípadne tretie krajiny a medzinárodné organizácie.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Nástroj by mal prispieť k zvýšeniu účinnosti procesu spracovania žiadostí o víza, pokiaľ ide o zisťovanie a posudzovanie rizík z hľadiska bezpečnosti a neregulárnej migrácie, ako aj k uľahčeniu konania o udelení víza pre cestujúcich bona fide. Konkrétne by mal tento nástroj poskytovať finančnú pomoc na podporu digitalizácie procesu spracovania žiadostí o víza, aby bolo možné zabezpečiť rýchle, bezpečné a klientsky ústretové konanie o udelení víza, z ktorého budú mať prospech tak žiadatelia o udelenie víza, ako aj konzuláty. Nástroj by mal zároveň prispieť k zabezpečeniu rozsiahleho konzulárneho pokrytia na celom svete. Takisto by sa z neho malo podporiť jednotné vykonávanie spoločnej vízovej politiky a jej modernizácia.

(18)  Nástroj by mal prispieť k zvýšeniu účinnosti procesu spracovania žiadostí o víza, pokiaľ ide o uľahčenie konaní o udelení víza pre cestujúcich bona fide a o zisťovanie a posudzovanie rizík z hľadiska bezpečnosti a neregulárnej migrácie. Konkrétne by mal tento nástroj poskytovať finančnú pomoc na podporu digitalizácie procesu spracovania žiadostí o víza, aby bolo možné zabezpečiť rýchle, bezpečné a klientsky ústretové konanie o udelení víza, z ktorého budú mať prospech tak žiadatelia o udelenie víza, ako aj konzuláty. Nástroj by mal zároveň prispieť k zabezpečeniu rozsiahleho konzulárneho pokrytia na celom svete. Takisto by sa z neho malo podporiť jednotné vykonávanie spoločnej vízovej politiky a jej modernizácia, ako aj pomoc členským štátom pri vydávaní víz s obmedzenou územnou platnosťou z humanitárnych dôvodov, z dôvodov národného záujmu alebo z dôvodu medzinárodných záväzkov, ako aj v prípade príjemcov programu Únie pre presídľovanie alebo premiestňovanie, a plné dodržiavanie acquis Únie v oblasti víz.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V rámci rozvoja spoločného integrovaného systému riadenia hraníc, ktorý zlepšuje celkové fungovanie schengenského priestoru, by mal nástroj na území krajín schengenského priestoru podporovať opatrenia, ktoré sa týkajú kontroly hraníc.

(19)  V rámci rozvoja spoločného integrovaného systému riadenia hraníc, ktorý zlepšuje celkové fungovanie schengenského priestoru, by mal nástroj na území krajín schengenského priestoru podporovať opatrenia, ktoré sa jasne týkajú kontroly vonkajších hraníc.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Na to, aby bolo možné zlepšiť riadenie vonkajších hranícprispievať k predchádzaniu neregulárnej migrácii a boju proti nej, ako aj k zaisťovaniu vysokej úrovne bezpečnosti v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Únie by mal nástroj podporovať vývoj rozsiahlych informačných systémov, pričom by mal vychádzať z už existujúcich alebo nových informačných systémov. Podpora z tohto nástroja by mala prispieť aj k tomu, aby bola v členských štátoch zabezpečená interoperabilita týchto informačných systémov EÚ [systém vstup/výstup (EES)23, vízový informačný systém (VIS)24, európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)25, Eurodac26, Schengenský informačný systém (SIS)27 a Európsky informačný systém registrov trestov pre štátnych príslušníkov tretích krajín (ECRIS-TCN)]28, aby sa tieto informačné systémy EÚ a ich údaje navzájom dopĺňali. Po implementácii jednotlivých komponentov interoperability na centrálnej úrovni [európsky vyhľadávací portál (ESP), spoločná služba porovnávania biometrických údajov (BMS), spoločná databáza údajov o totožnosti (CIR) a detektor viacnásobných totožností (MID)]29 by mal nástroj prispieť aj k zabezpečeniu požadovaného vývoja na vnútroštátnej úrovni.

(20)  Na to, aby bolo možné zlepšiť riadenie vonkajších hraníc, uľahčiť legitímne cestovanie, prispievať k predchádzaniu neoprávnenému prekračovaniu hraníc a k boju proti nemu a prispievať k zaisťovaniu vysokej úrovne bezpečnosti v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Únie by mal nástroj podporovať vývoj tých rozsiahlych informačných systémov, na ktorých sa Európsky parlament a Rada dohodli. Z tohto hľadiska by podpora z tohto nástroja mala prispieť aj k tomu, aby bola v členských štátoch zabezpečená interoperabilita týchto informačných systémov EÚ [systém vstup/výstup (EES)23, vízový informačný systém (VIS)24, európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)25, Eurodac26, Schengenský informačný systém (SIS)27 a Európsky informačný systém registrov trestov pre štátnych príslušníkov tretích krajín (ECRIS-TCN))28, aby sa tieto informačné systémy EÚ a ich údaje navzájom dopĺňali. Po implementácii jednotlivých komponentov interoperability na centrálnej úrovni [európsky vyhľadávací portál (ESP), spoločná služba porovnávania biometrických údajov (BMS), spoločná databáza údajov o totožnosti (CIR) a detektor viacnásobných totožností (MID)]29 by mal nástroj prispieť aj k zabezpečeniu požadovaného vývoja na vnútroštátnej úrovni.

__________________

__________________

23 Nariadenie (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20).

23 Nariadenie (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. L 218, 13.8.2008, s. 60).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).

25 COM(2016)0731 zo 16. novembra 2016.

25 COM(2016)0731 zo 16. novembra 2016.

26 COM(2016)0272 final/2 zo 4. mája 2016.

26 COM(2016)0272 final/2 zo 4. mája 2016.

27 COM(2016)0881 final, 0882 final a 0883 final z 21. decembra 2016.

27 COM(2016)0881 final, 0882 final a 0883 final z 21. decembra 2016.

28 COM(2017)0344 z 29. júna 2017.

28 COM(2017)0344 z 29. júna 2017.

29 COM(2017)0794 z 12. decembra 2017.

29 COM(2017)0794 z 12. decembra 2017.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Nástroj by mal dopĺňať a posilňovať činnosti na vykonávanie európskeho integrovaného riadenia hraníc v súlade so zásadou solidarity a spoločnej zodpovednosti členských štátov a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktoré predstavujú dva piliere európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Konkrétne to znamená, že pri vypracúvaní svojich programov by mali členské štáty prihliadať na analytické nástroje a operačné a technické usmernenia vypracované Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ako aj na učebné osnovy vypracované touto agentúrou, ako sú napr. spoločné kľúčové učebné osnovy pre odbornú prípravu príslušníkov pohraničnej stráže vrátane zložiek, ktoré sa týkajú základných práv a prístupu k medzinárodnej ochrane. V záujme dosiahnutia komplementárnosti medzi poslaním Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a zodpovednosťou členských štátov v oblasti kontroly vonkajších hraníc, ako aj v záujme zaručenia konzistentnosti a zamedzenia nákladovej neefektívnosti by mala Komisia prekonzultovať s uvedenou agentúrou návrhy národných programov, ktoré predložili členské štáty, pokiaľ to spadá do rozsahu pôsobnosti tejto agentúry, a to najmä v prípade činností financovaných v rámci operačnej podpory.

(21)  Nástroj by mal dopĺňať a posilňovať činnosti vykonávajúce európske integrované riadenie hraníc v súlade so zásadou solidarity a spoločnej zodpovednosti členských štátov a Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktoré predstavujú dva piliere európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Konkrétne to znamená, že pri vypracúvaní svojich národných programov by mali členské štáty prihliadať na analytické nástroje, operačné a technické usmernenia vypracované Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ako aj na učebné osnovy vypracované touto agentúrou, ako sú napr. spoločné kľúčové učebné osnovy pre odbornú prípravu príslušníkov pohraničnej stráže vrátane zložiek, ktoré sa týkajú základných práv a prístupu k medzinárodnej ochrane. V záujme dosiahnutia komplementárnosti medzi úlohami Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a zodpovednosťou členských štátov v oblasti kontroly vonkajších hraníc a v záujme zaručenia konzistentnosti a zamedzenia nákladovej neefektívnosti by mala Komisia prekonzultovať s uvedenou agentúrou návrhy národných programov, ktoré predložili členské štáty, pokiaľ patria do rozsahu pôsobnosti tejto agentúry, a to najmä v prípade činností financovaných v rámci operačnej podpory. Komisia by mala takisto zabezpečiť, aby agentúra eu-LISA, Agentúra Európskej únie pre základné práva a akákoľvek ďalšia príslušná agentúra alebo orgán Únie boli už v počiatočnej fáze zapojené do procesu tvorby národných programov členských štátov, pokiaľ to patrí do rozsahu pôsobnosti týchto agentúr.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Nástroj by mal podporovať uplatňovanie prístupu založeného na hotspotoch, ktorý bol predstavený v oznámení Komisie o európskej migračnej agende a odsúhlasený Európskou radou 25. a 26. júna 201530. V rámci tohto prístupu sa poskytuje operačná podpora tým členským štátom, ktoré sú vystavené neúmerným migračným tlakom na vonkajších hraniciach Únie. Na základe tohto prístupu sa teda ponúka integrovaná, komplexná a adresná pomoc v duchu solidarity a spoločnej zodpovednosti, ktorej cieľom je zabezpečiť integritu schengenského priestoru.

(22)  Pokiaľ o to dotknuté členské štáty požiadajú, nástroj by mal podporovať uplatňovanie prístupu založeného na hotspotoch, ktorý bol predstavený v oznámení Komisie o európskej migračnej agende a odsúhlasený Európskou radou 25. a 26. júna 201530. V rámci tohto prístupu sa poskytuje operačná podpora tým členským štátom, ktoré čelia núdzovej situácii. Na základe tohto prístupu sa teda ponúka integrovaná, komplexná a adresná pomoc v duchu solidarity a spoločnej zodpovednosti, ktorej cieľom je umožniť, aby sa príchod veľkého počtu osôb na vonkajšie hranice Únie riešil humánne a efektívne, ako aj zabezpečiť integritu schengenského priestoru.

__________________

 

30 EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

 

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  V prípade zistenia nedostatkov alebo rizík, a to najmä v nadväznosti na schengenské hodnotenie vykonané v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1053/201331, by mal dotknutý členský štát v záujme solidarity v schengenskom priestore ako celku a v duchu spoločnej zodpovednosti za ochranu vonkajších hraníc EÚ náležite riešiť zistené skutočnosti, pričom by mal využiť zdroje, ktoré má k dispozícii v rámci svojho programu, aby implementoval odporúčania prijaté podľa uvedeného nariadenia a v súlade s posúdením zraniteľnosti, ktoré vykonala Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 2016/1624.

(23)  V prípade zistenia nedostatkov alebo rizík, a to najmä v nadväznosti na schengenské hodnotenie vykonané v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1053/201331, by mal dotknutý členský štát v záujme solidarity v schengenskom priestore a v celej Únii a v duchu spoločnej zodpovednosti za ochranu vonkajších hraníc EÚ náležite riešiť zistené skutočnosti, pričom by mal využiť zdroje, ktoré má k dispozícii v rámci svojho programu, aby implementoval odporúčania prijaté podľa uvedeného nariadenia a v súlade s posúdením zraniteľnosti, ktoré vykonala Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 2016/1624.

_________________

_________________

31 Nariadenie Rady (EÚ) č. 1053/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 27).

31 Nariadenie Rady (EÚ) č. 1053/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 27).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Nástroj by mal vyjadrovať solidaritu a spoločnú zodpovednosť prostredníctvom finančnej pomoci poskytovanej tým členským štátom, ktoré v plnom rozsahu uplatňujú schengenské ustanovenia o vonkajších hraniciach a vízach, ako aj tým štátom, ktoré sa pripravujú na plnohodnotnú účasť v Schengene, pričom by ju mali členské štáty využívať v záujme spoločnej politiky Únie v oblasti riadenia vonkajších hraníc.

(24)  Nástroj by mal poskytovať finančnú pomoc tým členským štátom, ktoré v plnom rozsahu uplatňujú schengenské ustanovenia o vonkajších hraniciach a vízach, a štátom, ktoré sa pripravujú na plnohodnotnú účasť v Schengene, pričom by ju mali členské štáty využívať v záujme spoločnej politiky Únie v oblasti riadenia vonkajších hraníc.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  S cieľom prispieť k dosiahnutiu politického cieľa tohto nástroja by členské štáty mali zabezpečiť, aby boli ich programy zamerané na špecifické ciele nástroja, aby boli zvolené priority v súlade s dohodnutými prioritami EÚ a vykonávacími opatreniami stanovenými v prílohe II a aby bolo prideľovanie zdrojov na jednotlivé ciele a akcie úmerné vzhľadom na výzvy a potreby, ktorým čelia.

(26)  S cieľom prispieť k dosiahnutiu politického cieľa tohto nástroja by členské štáty mali zabezpečiť, aby boli ich programy zamerané na špecifické ciele nástroja, aby boli zvolené priority v súlade s dohodnutými prioritami EÚ a vykonávacími opatreniami stanovenými v prílohe II a aby bolo prideľovanie primeraných zdrojov na jednotlivé ciele a akcie úmerné vzhľadom na výzvy a potreby, ktorým čelia. V tejto súvislosti je dôležité dosiahnuť spravodlivé a transparentné rozdelenie zdrojov medzi špecifické ciele nástroja. Preto je vhodné zabezpečiť minimálnu úroveň výdavkov na špecifický cieľ podpory spoločnej vízovej politiky, či už na opatrenia v rámci priameho alebo nepriameho riadenia, alebo na opatrenia v rámci zdieľaného riadenia.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Hraničný dozor na mori sa považuje za jednu z činností pobrežnej stráže, ktoré sa vykonávajú v námornej oblasti Únie. Vnútroštátne orgány, ktoré vykonávajú činnosti pobrežnej stráže, sú zodpovedné aj za široké spektrum úloh, ktoré môžu okrem iného zahŕňať námornú bezpečnosť, ochranu, pátranie a záchranu, kontrolu hraníc, kontrolu rybárstva, colnú kontrolu, všeobecné presadzovanie práva a ochranu životného prostredia. V dôsledku širokého rozsahu svojej činnosti spadá pobrežná stráž do oblasti pôsobnosti rôznych politík Únie, ktoré by sa v záujme dosiahnutia účinnejších a efektívnejších výsledkov mali usilovať o vzájomnú súčinnosť.

(31)  Hraničný dozor na mori sa považuje za jednu z činností pobrežnej stráže, ktoré sa vykonávajú v námornej oblasti Únie. Vnútroštátne orgány, ktoré vykonávajú činnosti pobrežnej stráže, sú zodpovedné aj za široké spektrum úloh, ktoré môžu okrem iného zahŕňať námornú bezpečnosť, pátranie a záchranu, kontrolu hraníc, kontrolu rybárstva, colnú kontrolu, všeobecné presadzovanie práva a ochranu životného prostredia. V dôsledku širokého rozsahu svojej činnosti spadá pobrežná stráž do oblasti pôsobnosti rôznych politík Únie, ktoré by sa v záujme dosiahnutia účinnejších a efektívnejších výsledkov mali usilovať o vzájomnú súčinnosť.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31a)  Pri vykonávaní akcií financovaných v rámci nástroja, ktoré sa týkajú dohľadu nad námornými hranicami, členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť svojim povinnostiam podľa medzinárodného námorného práva s cieľom poskytovať pomoc osobám v núdzi. V tejto súvislosti by mali byť zariadenia a systémy podporované v rámci nástroja použité na riešenie pátracích a záchranných situácií, ku ktorým môže dôjsť počas operácie hraničného dozoru na mori, a tým prispieť k zabezpečeniu ochrany a záchrane životov migrantov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  V záujme posilnenia komplementárnosti a konzistentnosti námorných činností, ako aj v záujme zamedzenia duplicite vynakladaného úsilia a zmiernenia rozpočtových obmedzení v oblasti nákladných činností, akými je napr. námorná oblasť, by mal nástroj podporovať námorné operácie, ktoré majú viacúčelový charakter a ktorých hlavným cieľom je hraničný dozor, ale pri ktorých by bolo zároveň možné súbežne realizovať aj ďalšie ciele.

(33)  V záujme posilnenia komplementárnosti a konzistentnosti námorných činností, ako aj v záujme zamedzenia duplicite vynakladaného úsilia a zmiernenia rozpočtových obmedzení v oblasti nákladných činností, akými je napr. námorná oblasť, by mal nástroj podporovať námorné operácie, ktoré majú viacúčelový charakter a ktorých hlavným cieľom je hraničný dozor, ale pri ktorých by bolo zároveň možné súbežne realizovať aj ďalšie súvisiace ciele, ako je boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Opatrenia v tretích krajinách a vo vzťahu k tretím krajinám podporované prostredníctvom nástroja by sa mali realizovať pri plnej súčinnosti a v plnom súlade s ostatnými akciami mimo Únie, ktoré sú podporované prostredníctvom nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti, a zároveň by mali tieto akcie dopĺňať. Pri vykonávaní takýchto akcií by sa malo dbať predovšetkým na dosiahnutie plného súladu so zásadami a všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti a zahraničnej politiky Únie vo vzťahu k dotknutej krajine alebo regiónu. Pokiaľ ide o vonkajší rozmer, podpora poskytovaná z nástroja by sa mala zamerať na prehĺbenie spolupráce s tretími krajinami a na posilnenie kľúčových aspektov ich kapacít v oblasti hraničného dozoru a riadenia hraníc v tých oblastiach, ktoré sú predmetom záujmu migračnej politiky a bezpečnostných cieľov Únie.

(34)  Hlavným účelom tohto nástroja by mala byť podpora integrovaného riadenia hraníc na vonkajších hraniciach Únie a podpora spoločnej vízovej politiky. V rámci vymedzených obmedzení a v závislosti od príslušných záruk by sa však prostredníctvom tohto nástroja mohli podporiť určité opatrenia v tretích krajinách a vo vzťahu k tretím krajinám. Tieto opatrenia by sa mali realizovať pri plnej súčinnosti a v plnom súlade s ostatnými akciami mimo Únie, ktoré sú podporované prostredníctvom nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti, a zároveň by mali tieto akcie dopĺňať. Pri vykonávaní takýchto akcií by sa malo dbať predovšetkým na dosiahnutie plného súladu so zásadami a všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti a zahraničnej politiky Únie vo vzťahu k dotknutej krajine alebo regiónu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a)  Komisia by mala venovať osobitnú pozornosť hodnoteniu akcií a programov týkajúcich sa tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Financovanie z rozpočtu Únie by sa malo sústrediť na tie činnosti, pri ktorých môžu intervencie Únie priniesť pridanú hodnotu v porovnaní s tým, ak by akcie vykonávali členské štáty samy. Keďže Únia je na rozdiel od členských štátov schopná lepšie vytvoriť rámec, ktorý vyjadruje solidaritu Únie v oblasti kontroly hraníc, spoločnej vízovej politiky a riadenia migračných tokov, a zároveň poskytnúť platformu pre rozvoj spoločných informačných systémov, ktoré podporujú uvedené politiky, finančná podpora poskytovaná na základe tohto nariadenia prispeje najmä k posilneniu kapacít v uvedených oblastiach na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie.

(35)  Financovanie z rozpočtu Únie by sa malo sústrediť na tie činnosti, pri ktorých môžu intervencie Únie priniesť pridanú hodnotu v porovnaní s tým, ak by akcie vykonávali členské štáty samy. Keďže Únia je na rozdiel od členských štátov schopná lepšie vytvoriť rámec, ktorý vyjadruje solidaritu Únie v oblasti riadenia hraníc a spoločnej vízovej politiky, a zároveň poskytnúť platformu pre rozvoj spoločných informačných systémov, ktoré podporujú uvedené politiky, finančná podpora poskytovaná na základe tohto nariadenia prispeje najmä k posilneniu kapacít v uvedených oblastiach na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie.

Odôvodnenie

Záležitosti týkajúce sa migrácie sú financované v rámci osobitného nástroja.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Predpokladá sa, že členský štát nekoná v súlade s príslušným acquis Únie, a to aj pokiaľ ide o využívanie operačnej podpory v rámci tohto nástroja, ak si nesplnil svoje povinnosti v oblasti riadenia hraníc a víz, ktoré pre neho vyplývajú zo zmlúv, ak existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt Únie týmto členským štátom pri vykonávaní acquis v oblasti riadenia hraníc a víz alebo ak boli v hodnotiacej správe v rámci schengenského hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu zistené nedostatky v príslušnej oblasti.

(36)  Predpokladá sa, že členský štát nekoná v súlade s príslušným acquis Únie, a to aj pokiaľ ide o využívanie operačnej podpory v rámci tohto nástroja, ak si nesplnil svoje povinnosti v oblasti riadenia hraníc a víz, ktoré pre neho vyplývajú zo zmlúv, ak existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt Únie týmto členským štátom pri vykonávaní acquis v oblasti riadenia hraníc a víz alebo ak boli v hodnotiacej správe v rámci schengenského hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu zistené nedostatky v príslušnej oblasti, alebo ak pri spolupráci s treťou krajinou členský štát financoval a uskutočnil s touto treťou krajinou spoločné akcie, ktoré viedli k porušeniam základných práv, ktoré nahlásil hodnotiaci a monitorovací mechanizmus.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Nástroj by mal odrážať potrebu väčšej flexibility a zjednodušenia a zároveň spĺňať požiadavky predvídateľnosti a zaručovať spravodlivé a transparentné rozdeľovanie zdrojov v záujme plnenia cieľov stanovených v tomto nariadení.

(37)  Nástroj by mal zaručovať spravodlivé a transparentné rozdeľovanie zdrojov v záujme plnenia cieľov stanovených v tomto nariadení. Pritom by sa mala v rovnakej miere zohľadniť potreba predvídateľnosti pri rozdeľovaní finančných prostriedkov a potreba zvýšenej flexibility a jednoduchosti. S cieľom splniť požiadavky z hľadiska transparentnosti financovania by Komisia mala v spolupráci s členskými štátmi zverejňovať informácie o vypracúvaní ročných a viacročných programov v rámci tematického nástroja. Implementácia tohto nástroja by sa mala riadiť zásadami efektívnosti, účinnosti a kvality výdavkov. Implementácia nástroja by okrem toho mala byť používateľsky čo najústretovejšia.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  V tomto nariadení by sa mali stanoviť počiatočné sumy pre programy členských štátov vypočítané na základe kritérií stanovených v prílohe I, ktoré odrážajú dĺžku a stupeň ohrozenia na pozemných a námorných hraničných úsekoch, pracovnú záťaž na letiskách a konzulátoch, ako aj počet konzulátov.

(38)  V tomto nariadení by sa mali stanoviť počiatočné sumy pre programy členských štátov vypočítané na základe kritérií stanovených v prílohe I, ktoré odrážajú dĺžku a stupeň vplyvu na základe najnovších a historických údajov na pozemných a námorných hraničných úsekoch, pracovnú záťaž na letiskách a konzulátoch, ako aj počet konzulátov.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39a)  Preskúmanie v polovici trvania by sa malo využiť na posúdenie účinnosti a európskej pridanej hodnoty programov, vyriešenie problémov, ktoré sa objavili počas prvej fázy, a poskytnutie transparentného prehľadu o vykonávaní.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Vzhľadom na to, že výzvy v oblasti riadenia hraníc a víz sa neustále vyvíjajú, je potrebné prispôsobiť prideľovanie finančných prostriedkov zmenám v migračných tokoch, tlakom na hraniciach a bezpečnostným hrozbám a nasmerovať finančné prostriedky na priority, ktoré majú pre Úniu najvyššiu pridanú hodnotu. S cieľom reagovať na naliehavé potreby a zmeny v politike a prioritách Únie a s cieľom nasmerovať finančné prostriedky na akcie, ktoré majú pre Úniu vysokú pridanú hodnotu, sa bude časť finančných prostriedkov pravidelne prideľovať prostredníctvom tematického nástroja na osobitné akcie, akcie Únie a núdzovú pomoc.

(40)  Vzhľadom na to, že výzvy v oblasti riadenia hraníc a víz sa neustále vyvíjajú, je potrebné prispôsobiť prideľovanie finančných prostriedkov zmenám priorít vízovej politiky a riadenia hraníc, a to aj vrátane tých, ku ktorým došlo v dôsledku zvýšeného tlaku na hraniciach, a nasmerovať finančné prostriedky na priority, ktoré majú pre Úniu najvyššiu pridanú hodnotu. S cieľom reagovať na naliehavé potreby a zmeny v politike a prioritách Únie a s cieľom nasmerovať finančné prostriedky na akcie, ktoré majú pre Úniu vysokú pridanú hodnotu, sa bude časť finančných prostriedkov pravidelne prideľovať prostredníctvom tematického nástroja na osobitné akcie, akcie Únie a núdzovú pomoc.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Nástroj by mal prispievať k podpore operačných nákladov súvisiacich s riadením hraníc, spoločnou vízovou politikou a rozsiahlymi informačnými systémami a mal by tak členským štátom umožňovať, aby si udržali svoje kapacity, ktoré majú zásadný význam pre celú Úniu. Takáto podpora pozostáva z plnej refundácie špecifických nákladov súvisiacich s cieľmi nástroja a mala by tvoriť nedeliteľnú súčasť programov členských štátov.

(42)  Nástroj by mal vo vymedzenom rozsahu prispievať k podpore operačných nákladov súvisiacich s riadením hraníc, spoločnou vízovou politikou a rozsiahlymi informačnými systémami a mal by tak členským štátom umožňovať, aby si udržali svoje kapacity, ktoré majú zásadný význam pre celú Úniu. Takáto podpora pozostáva z plnej refundácie špecifických nákladov súvisiacich s cieľmi nástroja a mala by tvoriť nedeliteľnú súčasť programov členských štátov.

Odôvodnenie

Podpora operačných nákladov by mala byť obmedzená, keďže takéto výdavky sú zvyčajne záležitosťou vnútroštátnych rozpočtov a nepredstavujú žiadnu pridanú hodnotu EÚ.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Časť zdrojov, ktoré budú v rámci nástroja k dispozícii, by sa takisto mohla prideliť na programy členských štátov na účely implementácie osobitných akcií, a to nad rámec počiatočne pridelených prostriedkov. Tieto osobitné akcie by mali byť identifikované na úrovni Únie a mali by sa týkať akcií, ktoré si vyžadujú spoločné úsilie, alebo akcií, ktoré sú potrebné z hľadiska reakcie na vývoj v Únii a pri ktorých sa vyžaduje, aby sa jednému alebo viacerým členských štátom poskytli dodatočné finančné prostriedky. Ide napr. o nákup technického vybavenia prostredníctvom národných programov členských štátov, ktoré Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž potrebuje na vykonávanie svojich operačných činností, modernizáciu procesu spracovania žiadostí o víza, vývoj nových rozsiahlych informačných systémov a zabezpečenie interoperability týchto systémov. Tieto osobitné akcie vymedzí Komisia vo svojich pracovných programoch.

(43)  Časť zdrojov, ktoré budú v rámci nástroja k dispozícii, by sa takisto mohla prideliť na programy členských štátov na účely implementácie osobitných akcií, a to nad rámec počiatočne pridelených prostriedkov. Tieto osobitné akcie by mali byť identifikované na úrovni Únie a mali by sa týkať akcií s pridanou hodnotou Únie, ktoré si vyžadujú spoločné úsilie medzi členskými štátmi, alebo akcií, ktoré sú potrebné z hľadiska reakcie na vývoj v Únii a pri ktorých sa vyžaduje, aby sa jednému alebo viacerým členských štátom poskytli dodatočné finančné prostriedky. Ide napr. o nákup technického vybavenia prostredníctvom národných programov členských štátov, ktoré Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž potrebuje na vykonávanie svojich operačných činností, modernizáciu procesu spracovania žiadostí o víza, vývoj rozsiahlych informačných systémov a zabezpečenie interoperability týchto systémov. Tieto osobitné akcie vymedzí Komisia vo svojich pracovných programoch, ktoré by sa mali prijať prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45)  S cieľom posilniť schopnosť Únie okamžite reagovať na nepredvídaný alebo neúmerný migračný tlak, najmä na tých hraničných úsekoch, na ktorých bol v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/201338 zistený taký stupeň vplyvu, ktorý ohrozuje fungovanie celého schengenského priestoru, ako aj na tlak na vízové oddelenia konzulátov členských štátov alebo na riziká z hľadiska bezpečnosti hraníc, by malo byť možné poskytnúť v súlade s rámcom stanoveným v tomto nariadení núdzovú pomoc.

(45)  S cieľom posilniť schopnosť Únie okamžite reagovať na nepredvídané, naliehavé a osobitné potreby v prípade núdzovej situácie, najmä na tých hraničných úsekoch, na ktorých bol v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/201338 zistený taký stupeň vplyvu, ktorý ohrozuje fungovanie celého schengenského priestoru, ako aj na tlak na vízové oddelenia konzulátov členských štátov alebo na riziká z hľadiska bezpečnosti hraníc, by tento nástroj mal vo výnimočných prípadoch v súlade s rámcom stanoveným v tomto nariadení poskytnúť finančnú pomoc ako opatrenie poslednej možnosti.

__________________

__________________

38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa zriaďuje európsky systém hraničného dozoru (Eurosur), (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, p. 11).

38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa zriaďuje európsky systém hraničného dozoru (Eurosur), (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, p. 11).

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(45a)  Migrácia a prekročenie vonkajších hraníc veľkým počtom štátnych príslušníkov tretej krajiny by sa samy osebe nemali považovať za ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti a samy o sebe by nemali viesť k poskytnutiu núdzovej pomoci podľa tohto nástroja.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  Politický cieľ tohto nástroja sa bude plniť aj prostredníctvom finančných nástrojov a rozpočtovej záruky v rámci zložky (zložiek) [...] Programu InvestEU. Finančná podpora by sa mala využiť na riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, a to primeraným spôsobom, pričom akcie by nemali zdvojovať či vytláčať súkromné financovanie ani narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Akcie by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49)  Na účely implementácie akcií v rámci zdieľaného riadenia by mal nástroj tvoriť súčasť koherentného rámca, ktorý pozostáva z tohto nariadenia, nariadenia o rozpočtových pravidlách a nariadenia (EÚ) …/… [všeobecné nariadenie].

(49)  Na účely implementácie akcií v rámci zdieľaného riadenia by mal nástroj tvoriť súčasť koherentného rámca, ktorý pozostáva z tohto nariadenia, nariadenia o rozpočtových pravidlách a nástroja, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia pre zdieľané riadenie. V prípade protichodných ustanovení by malo mať toto nariadenie prednosť pred spoločnými ustanoveniami.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  V súlade s nariadením (EÚ) …/… [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách]41, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201342, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9543, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9644 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193945 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné protiprávne konania poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137146. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov potrebné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

(52)  V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201342, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9543, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9644 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193945 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné protiprávne konania poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137146. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov potrebné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva. Výsledky vyšetrovania nezrovnalostí alebo podvodov v súvislosti s týmto nástrojom by sa mali sprístupniť Európskemu parlamentu.

__________________

__________________

41 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

 

42 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

42 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

43 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

43 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

44 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

44 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

45 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

45 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

46 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1939 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

46 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1939 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(55)  V súlade s článkom 349 ZFEÚ a v súlade s oznámením Komisie s názvom Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ, ktoré Rada podporila vo svojich záveroch z 12. apríla 2018, by príslušné členské štáty mali zabezpečiť, aby ich národné programy riešili vznikajúce hrozby, ktorým čelia najvzdialenejšie regióny. Prostredníctvom podpory z nástroja získajú tieto členské štáty primerané zdroje, aby mohli najvzdialenejším regiónom náležite pomôcť.

(55)  V súlade s článkom 349 ZFEÚ a v súlade s oznámením Komisie s názvom Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ, ktoré Rada podporila vo svojich záveroch z 12. apríla 2018, by príslušné členské štáty mali zabezpečiť, aby ich národné programy riešili vznikajúce hrozby, ktorým čelia najvzdialenejšie regióny, ako napríklad hraničný dozor, neprimeraný prílev osôb alebo zavádzanie európskych informačných systémov. Prostredníctvom podpory z nástroja získajú tieto členské štáty primerané zdroje, aby mohli najvzdialenejším regiónom v súvislosti s týmito osobitosťami pomôcť.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(56)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva48 je potrebné tento nástroj hodnotiť na základe informácií získaných prostredníctvom osobitných požiadaviek monitorovania a zároveň predchádzať nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k členským štátom. Ak je to vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov nástroja v praxi. Pre každý špecifický cieľ nástroja by sa preto mali stanoviť príslušné ukazovatele a s tým súvisiace cieľové hodnoty, aby bolo možné hodnotiť výsledky nástroja.

(56)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva48 je potrebné tento nástroj hodnotiť na základe informácií získaných prostredníctvom osobitných požiadaviek monitorovania a zároveň predchádzať nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k členským štátom. Ak je to vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať merateľné ukazovatele vrátane kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov ako základ hodnotenia účinkov nástroja v praxi. Pre každý špecifický cieľ nástroja by sa preto mali stanoviť príslušné ukazovatele a s tým súvisiace cieľové hodnoty, aby bolo možné hodnotiť výsledky nástroja.

__________________

__________________

48 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou z 13 apríla 2016 o lepšej tvorbe práva; Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14.

48 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou z 13 apríla 2016 o lepšej tvorbe práva; Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(58)  Komisia a členské štáty by mali pomocou príslušných ukazovateľov a finančného vykazovania monitorovať implementáciu tohto nástroja v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ)... / ... [všeobecné nariadenie] a tohto nariadenia.

(58)  Komisia by mala každoročne predkladať Európskemu parlamentu a Rade súhrn schválených výročných správ o výkonnosti. Komisia by mala na požiadanie sprístupniť Európskemu parlamentu a Rade úplné znenie výročných správ o výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 58 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(58a)  Je dôležité, aby v prechodnom období a počas celého vykonávania nástroja bolo zabezpečené riadne finančné riadenie a právna istota. Opatrenia realizované v rokoch 2014 – 2020 by sa počas prechodného obdobia nemali prerušiť.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(60)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201150. Na vykonávacie akty, v ktorých sa stanovujú spoločné povinnosti členských štátov, najmä pokiaľ ide o poskytovanie informácií Komisii, by sa mal uplatňovať postup preskúmania, zatiaľ čo na prijímanie vykonávacích aktov, ktoré sa týkajú spôsobov poskytovania informácií Komisii v rámci programovania a podávania správ, by sa vzhľadom na ich čisto technickú povahu mal uplatňovať konzultačný postup.

(60)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201150. Na prijímanie vykonávacích aktov, ktoré sa týkajú spôsobov poskytovania informácií Komisii v rámci programovania a podávania správ, by sa vzhľadom na ich čisto technickú povahu mal uplatňovať konzultačný postup.

__________________

__________________

50 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

50 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc (ďalej len „fond“) zriaďuje nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza (ďalej len „nástroj“).

1.  Týmto nariadením sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc (ďalej len „fond“) zriaďuje nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza (ďalej len „nástroj“) na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Týmto nariadením sa spolu s nariadením (EÚ) …/… [Fond pre vybavenie na colné kontroly], ktorým sa ako súčasť [Fondu pre integrované riadenie hraníc] zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly, zriaďuje fond.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Stanovujú sa v ňom ciele nástroja, rozpočet na obdobie 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

3.  V tomto nariadení sa stanovujú ciele nástroja, špecifické ciele a opatrenia na plnenie týchto špecifických cieľov, rozpočet na obdobie 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „operácia kombinovaného financovania“ sú opatrenia podporované z rozpočtu Únie vrátane opatrení v rámci mechanizmov kombinovaného financovania podľa článku 2 bodu 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré kombinujú nesplatné formy podpory a/alebo finančné nástroje z rozpočtu Únie so splatnými formami podpory od rozvojových alebo iných verejných finančných inštitúcií, ako aj od komerčných finančných inštitúcií a investorov;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nie je jasné, akú pridanú hodnotu by operácie kombinovaného financovania priniesli v oblasti riadenia hraníc a vízovej politiky. Predovšetkým nie je jasné, na ktoré akcie by sa takéto operácie vzťahovali a za akých podmienok. Politika Únie v oblasti riadenia hraníc a vízovej politiky by sa nemala spoliehať na financovanie z investícií súkromného sektora.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  „vonkajšie hranice“ sú hranice členských štátov: pozemné hranice vrátane riečnych a jazerných hraníc, námorné hranice, ako aj ich letiská, riečne prístavy, námorné prístavy a jazerné prístavy, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia práva Únie o prekračovaní vonkajších hraníc, vrátane tých vnútorných hraníc, na ktorých ešte neboli zrušené kontroly;

4.  „vonkajšie hranice“ sú vonkajšie hranice, ako sa stanovuje v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 299/2016, pokiaľ ide o hranice členských štátov: pozemné hranice vrátane riečnych a jazerných hraníc, námorné hranice, ako aj ich letiská, riečne prístavy, námorné prístavy a jazerné prístavy, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia práva Únie o prekračovaní vonkajších hraníc, vrátane tých vnútorných hraníc, na ktorých ešte neboli zrušené kontroly;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Politickým cieľom nástroja ako súčasti Fondu pre integrované riadenie hraníc je zabezpečiť razantné a účinné európske integrované riadenie hraníc na vonkajších hraniciach a zároveň zaručiť voľný pohyb osôb v Únii a to, v plnom súlade so záväzkami Únie v oblasti základných práv, a v konečnom dôsledku tak prispieť k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti v Únii.

1.  Politickým cieľom nástroja ako súčasti Fondu pre integrované riadenie hraníc je zabezpečiť účinné európske integrované riadenie hraníc na vonkajších hraniciach a zároveň zaručiť voľný pohyb osôb v Únii a to, v plnom súlade s acquis Únie a medzinárodnými záväzkami Únie a jej členských štátov vyplývajúcimi z medzinárodných nástrojov, ktorých sú signatármi.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podpora účinného európskeho integrovaného riadenia hraníc na vonkajších hraniciach, ktoré vykonáva európska pohraničná a pobrežná stráž v rámci spoločnej zodpovednosti Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátnych orgánov zodpovedných za riadenie hraníc, a to v záujme umožnenia legitímneho prekračovania hraníc, predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, ako aj v záujme účinného riadenia migračných tokov;

a)  podpora účinného európskeho integrovaného riadenia hraníc na vonkajších hraniciach, ktoré vykonáva európska pohraničná a pobrežná stráž v rámci spoločnej zodpovednosti Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátnych orgánov zodpovedných za riadenie hraníc, a to v záujme umožnenia legitímneho prekračovania hraníc, predchádzania neregulárnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, ako aj v záujme účinného riadenia migračných tokov;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora spoločnej vízovej politiky v záujme umožnenia legitímneho cestovania a predchádzania rizikám súvisiacim s migráciou a bezpečnosťou.

b)  podpora spoločnej vízovej politiky v záujme zabezpečenia harmonizovanejšieho prístupu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o vydávanie víz, uľahčenie legitímneho cestovania a zníženie rizík súvisiacich s bezpečnosťou.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Nediskriminácia a dodržiavanie základných práv

 

Nástroj sa vykonáva v plnom súlade s právami a zásadami zakotvenými v acquis Únie, Charte základných práv Európskej únie, Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s medzinárodnými záväzkami Únie, pokiaľ ide o základné práva, a to najmä zabezpečením dodržiavania zásady nediskriminácie a zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V rámci cieľov uvedených v článku 3 a v súlade s vykonávacími opatreniami uvedenými v prílohe II sa z nástroja podporia predovšetkým akcie uvedené v prílohe III.

1.  V súlade s vykonávacími opatreniami uvedenými v prílohe II sa z nástroja podporia akcie, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov uvedených v článku 3, a predovšetkým akcie uvedené v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V záujme dosiahnutia cieľov tohto nariadenia môže nástroj tam, kde je to vhodné, a v súlade s článkom 5 podporovať akcie v súlade s prioritami Únie uvedené v prílohe III vo vzťahu k tretím krajinám a v tretích krajinách.

2.  V záujme dosiahnutia cieľov uvedených v článku 3 môže nástroj vo výnimočných prípadoch, v rámci stanovených obmedzení a za predpokladu, že budú existovať primerané záruky, a v súlade s článkom 5 podporovať akcie uvedené v prílohe III vo vzťahu k tretím krajinám a v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Celková suma finančných prostriedkov na podporu akcií v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám z tematického nástroja v súlade s článkom 8 nesmie presiahnuť 4 % celkovej sumy vyčlenenej na tematický nástroj podľa článku 7 ods. 2 písm. b).

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Celková suma finančných prostriedkov na podporu akcií v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám z programov členských štátov v súlade s článkom 12 nesmie presiahnuť 4 % celkovej sumy vyčlenenej pre daný členský štát podľa článku 7 ods. 2 písm. a), článku 10 ods. 1 a prílohy I.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

  V prípade núdzovej situácie možno neoprávnené akcie uvedené v tomto odseku považovať za oprávnené.

  V prípade núdzovej situácie, ako sa uvádza v článku 23, možno neoprávnené akcie uvedené v tomto odseku považovať za oprávnené.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  tretia krajina uvedená v pracovnom programe podľa podmienok stanovených v tomto programe;

ii)  tretia krajina uvedená v pracovnom programe podľa podmienok stanovených v tomto programe, pod podmienkou, že všetky akcie vykonávané v tejto tretej krajine alebo vo vzťahu k tejto tretej krajine budú v plnej miere rešpektovať práva a zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, ako aj medzinárodné záväzky Únie a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Právne subjekty usadené v tretej krajine sú výnimočne oprávnené na účasť, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov danej akcie.

3.  Právne subjekty usadené v tretej krajine sú výnimočne oprávnené na účasť, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov danej akcie a ak je to v úplnom súlade s acquis Únie a Chartou základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Právne subjekty zapojené do konzorcií minimálne dvoch nezávislých subjektov, ktoré sú usadené v rôznych členských štátoch alebo v zámorských krajinách alebo na zámorských územiach spojených s týmito štátmi alebo v tretích krajinách, sú oprávnené.

4.  Právne subjekty zapojené do konzorcií minimálne dvoch nezávislých subjektov, ktoré sú usadené v rôznych členských štátoch alebo v zámorských krajinách alebo na zámorských územiach spojených s týmito štátmi, sú oprávnené. Článok 6 ods. 3 sa uplatňuje, ak sú medzinárodné organizácie, ktoré sú zapojené do konzorcia, usadené v tretej krajine.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Podpora poskytovaná podľa tohto nariadenia dopĺňa národné, regionálne a miestne intervencie a zameriava sa na to, aby z hľadiska cieľov tohto nariadenia predstavovala pridanú hodnotu.

1.  Podpora poskytovaná podľa tohto nariadenia dopĺňa národné, regionálne a miestne intervencie a zameriava sa na to, aby z hľadiska cieľov tohto nariadenia predstavovala pridanú hodnotu Únie.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Komisia a členské štáty pri vykonávaní nástroja spolupracujú. Komisia zriadi asistenčnú službu a kontaktné miesto na poskytovanie podpory členským štátom a prispievanie k účinnému prideľovaniu finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu nástroja na obdobie 2021 až 2027 je 8 018 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu nástroja na obdobie 2021 až 2027 je 7 087 760 000 EUR v cenách z roku 2018 (8 018 000 000 EUR v bežných cenách).

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  4 811 000 000 EUR sa pridelí na programy implementované v rámci zdieľaného riadenia, z toho 157 200 000 EUR na osobitný tranzitný režim uvedený v článku 16, implementovaný v rámci zdieľaného riadenia;

a)  4 252 833 000 EUR v cenách z roku 2018 (4 811 000 000 EUR v bežných cenách) sa pridelí na programy implementované v rámci zdieľaného riadenia, z toho 138 962 000 EUR v cenách z roku 2018 (157 200 000 EUR v bežných cenách) na osobitný tranzitný režim uvedený v článku 16, implementovaný v rámci zdieľaného riadenia;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  3 207 000 000 EUR sa pridelí na tematický nástroj.

b)  2 834 927 000 EUR v cenách z roku 2018 (3 207 000 000 EUR v bežných cenách) sa pridelí na tematický nástroj.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Finančné prostriedky z tematického nástroja sú určené na priority, ktoré majú pre Úniu vysokú pridanú hodnotu, alebo sa použijú v reakcii na naliehavé potreby, a to v súlade s dohodnutými prioritami Únie uvedenými v prílohe II.

2.  Finančné prostriedky z tematického nástroja sú určené na priority, ktoré majú pre Úniu vysokú pridanú hodnotu, alebo sa použijú v reakcii na naliehavé potreby, a to v súlade s dohodnutými prioritami Únie uvedenými v prílohe II alebo podpornými opatreniami v súlade s článkom 20. Pokiaľ ide o prípravu pracovných programov, Komisia uskutočňuje konzultácie s organizáciami, ktoré zastupujú partnerov na úrovni Únie, vrátane občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Aspoň 20 % finančných prostriedkov z tematického nástroja sa vyčlení na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b).

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade, že sa finančné prostriedky z tematického nástroja poskytujú členským štátom v rámci priameho alebo nepriameho riadenia, zabezpečí sa, aby vybrané projekty neboli dotknuté odôvodneným stanoviskom, ktoré Komisia vydala v súvislosti s nesplnením povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, ktoré ohrozuje zákonnosť a riadnosť výdavkov alebo realizáciu projektov.

3.  V prípade, že sa finančné prostriedky z tematického nástroja poskytujú členským štátom v rámci priameho alebo nepriameho riadenia, nesprístupnia sa žiadne finančné prostriedky na projekty, ak je zjavné, že zákonnosť týchto projektov, alebo zákonnosť a riadnosť týchto finančných prostriedkov alebo realizácia týchto projektov by mohla byť spochybnená na základe odôvodneného stanoviska, ktoré Komisia vydala v súvislosti s nesplnením povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade, že sa finančné prostriedky z tematického nástroja implementujú v rámci zdieľaného riadenia, Komisia na účely článku 18 a článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) .../... [všeobecné nariadenie] posúdi, či predpokladané akcie nie sú dotknuté odôvodneným stanoviskom, ktoré Komisia vydala v súvislosti s nesplnením povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, ktoré ohrozuje zákonnosť a riadnosť výdavkov alebo realizáciu projektov.

4.  V prípade, že sa finančné prostriedky z tematického nástroja implementujú v rámci zdieľaného riadenia, Komisia posúdi predpokladané akcie s cieľom zabezpečiť, aby sa nesprístupnili žiadne finančné prostriedky na projekty, ak je zjavné, že zákonnosť týchto projektov alebo zákonnosť a riadnosť týchto projektov alebo realizácia týchto projektov by mohla byť spochybnená na základe odôvodneného stanoviska, ktoré Komisia vydala v súvislosti s nesplnením povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Ak sa financovanie z tematického nástroja poskytuje v rámci priameho alebo nepriameho riadenia, Komisia posúdi, či predpokladané akcie nie sú ovplyvnené všeobecným nedostatkom, pokiaľ ide o dodržiavanie zásady právneho štátu v členskom štáte, ktorý ovplyvňuje alebo môže ovplyvňovať zásady riadneho finančného riadenia alebo ochranu finančných záujmov Únie spôsobom, ktorý ohrozuje zákonnosť a riadnosť výdavkov alebo realizáciu projektov.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia prijmesúvislostitematickým nástrojom rozhodnutia o financovaní, ako sa uvádza v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách, v ktorých sa určia ciele a akcie, ktoré sa majú podporovať, a uvedú sa sumy na financovanie každej z jeho zložiek uvedených v odseku 1. V rozhodnutiach o financovaní sa v prípade potreby stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania.

6.  Komisia je splnomocnenásúladečlánkom 29 prijímať delegované akty s cieľom stanoviť pracovné programy, ako sa uvádza v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách, v ktorých sa určia ciele a akcie, ktoré sa majú podporovať, a uvedú sa sumy na financovanie každej z jeho zložiek uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Po prijatí rozhodnutí o financovaní podľa odseku 3 môže Komisia programy implementované v rámci zdieľaného riadenia príslušným spôsobom zmeniť.

7.  Po prijatí pracovného programu podľa odseku 6 môže Komisia programy implementované v rámci zdieľaného riadenia príslušným spôsobom zmeniť.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Rozhodnutia o financovaní môžu byť ročnej alebo viacročnej povahy a môžu sa vzťahovať na jednu alebo viacero zložiek tematického nástroja.

8.  Pracovné programy môžu byť ročnej alebo viacročnej povahy a môžu sa vzťahovať na jednu alebo viacero zložiek tematického nástroja.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Tento oddiel sa vzťahuje na časť finančného krytia, ktorá je uvedená v článku 7 ods. 2 písm. a), a na dodatočné zdroje, ktoré sa majú implementovať v rámci zdieľaného riadenia v súlade s rozhodnutím Komisie o tematickom nástroji podľa článku 8.

1.  Tento oddiel sa vzťahuje na časť finančného krytia, ktorá je uvedená v článku 7 ods. 2 písm. a), a na dodatočné zdroje, ktoré sa majú implementovať v rámci zdieľaného riadenia v súlade s pracovnými programami Komisie pre tematický nástroj podľa článku 8.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  4 009 000 000 EUR sa pridelí členským štátom v súlade s kritériami uvedenými v prílohe I;

a)  3 543 880 000 EUR v cenách roku 2018 (4 009 000 000 miliónov EUR v bežných cenách) sa pridelí členským štátom v súlade s kritériami uvedenými v prílohe I;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 10– odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  802 000 000 EUR sa pridelí členským štátom na úpravu prostriedkov pridelených na programy v zmysle článku 13 ods. 1.

b)  708 953 000 EUR v cenách roku 2018 (802 000 000 miliónov EUR v bežných cenách) sa pridelí členským štátom na úpravu prostriedkov pridelených na programy v zmysle článku 13 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príspevok z rozpočtu Únie nepresiahne 75 % celkových oprávnených výdavkov na projekt.

1.  Príspevok z rozpočtu Únie nepresiahne 85 % celkových oprávnených výdavkov na projekt z členských štátov, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru Únie a 75 % celkových oprávnených výdavkov v iných členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby priority vymedzené v jeho programe zodpovedali prioritám Únie v oblasti riadenia hraníc a víz a reagovali na výzvy v tejto oblasti a aby boli v plnom súlade s príslušným acquis Únie a dohodnutými prioritami Únie. Pri vymedzovaní priorít svojich programov členské štáty zabezpečia, aby sa náležite zohľadnili vykonávacie opatrenia stanovené v prílohe II.

1.  Každý členský štát a Komisia zabezpečia, aby priority vymedzené v národnom programe zodpovedali prioritám Únie v oblasti riadenia hraníc a víz a reagovali na výzvy v tejto oblasti a aby boli v plnom súlade s príslušným acquis Únie a dohodnutými prioritami Únie a medzinárodnými záväzkami Únie a členských štátov vyplývajúcimi z medzinárodných nástrojov, ktorých sú signatármi. Pri vymedzovaní priorít svojich programov členské štáty zabezpečia, aby sa náležite zohľadnili vykonávacie opatrenia stanovené v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V tejto súvislosti členské štáty vyčlenia aspoň 20 % finančných prostriedkov, ktoré im boli pridelené, na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b).

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia zabezpečí, aby Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, prípadne agentúra eu-LISA, boli už v počiatočnej fáze zapojené do procesu tvorby programov členských štátov, pokiaľ tieto programy spadajú do rozsahu pôsobnosti týchto agentúr.

2.  Komisia zabezpečí, aby Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, agentúra eu-LISA, Agentúra Európskej únie pre základné práva a akákoľvek ďalšia príslušná agentúra Únie boli prípadne už v počiatočnej fáze zapojené do procesu tvorby programov členských štátov, pokiaľ tieto programy spadajú do rozsahu pôsobnosti týchto agentúr.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Vedie konzultácie s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž o návrhoch programov s osobitným dôrazom na činnosti, na ktoré sa vzťahuje operačná podpora, v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. a) s cieľom zabezpečiť konzistentnosť a komplementárnosť akcií agentúry a členských štátov v oblasti riadenia hraníc, ako aj s cieľom zabrániť dvojitému financovaniu a dosiahnuť nákladovú efektívnosť.

3.  Komisia vedie konzultácie s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž o návrhoch programov s osobitným dôrazom na činnosti, na ktoré sa vzťahuje operačná podpora, v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. a) s cieľom zabezpečiť konzistentnosť a komplementárnosť akcií agentúry a členských štátov v oblasti riadenia hraníc, ako aj s cieľom zabrániť dvojitému financovaniu a dosiahnuť nákladovú efektívnosť.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia vedie konzultácie s agentúrou eu-LISA o návrhoch programov s osobitným dôrazom na činnosti, na ktoré sa vzťahuje technická podpora, v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. a) s cieľom zabezpečiť konzistentnosť a komplementárnosť akcií agentúry eu-LISA a akcií členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia môže zapojiť Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž, prípadne agentúru eu-LISA, do úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia uvedených v oddiele 5, a to najmä s cieľom zabezpečiť, aby akcie implementované s podporou nástroja boli v súlade s príslušným acquis Únie a s dohodnutými prioritami Únie.

4.  Komisia môže prípadne zapojiť Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž, agentúru eu-LISA, Agentúru Európskej únie pre základné práva a akúkoľvek ďalšiu príslušnú agentúru do úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia uvedených v oddiele 5, a to najmä s cieľom zabezpečiť, aby akcie implementované s podporou nástroja boli v súlade s príslušným acquis Únie a dohodnutými prioritami Únie.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  V prípade potreby zapojí Komisia do procesu preskúmania najvhodnejšieho spôsobu realizácie odporúčaní s podporou tohto nástroja aj Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

6.  V prípade potreby zapojí Komisia do procesu preskúmania najvhodnejšieho spôsobu realizácie odporúčaní s podporou tohto nástroja aj Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž, agentúru eu-LISA, Agentúru Európskej únie pre základné práva a akúkoľvek ďalšiu príslušnú agentúru alebo orgán.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  V prípade potreby sa dotknutý program v záujme zohľadnenia odporúčaní uvedených v odseku 5 zmení. V závislosti od dôsledkov úpravy môže revidovaný program podliehať schváleniu zo strany Komisie.

8.  V prípade potreby sa dotknutý program zmení v záujme zohľadnenia odporúčaní uvedených v odseku 5 a pokroku pri dosahovaní míľnikov a cieľov posúdených vo výročných správach o výkonnosti, ako sa uvádza v článku 27 ods. 2 písm. a). V závislosti od dôsledkov úpravy revidovaný program podlieha schváleniu zo strany Komisie.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Vždy, keď sa členský štát rozhodne implementovať s podporou nástroja projekty v spolupráci s treťou krajinou alebo v tretej krajine, pred začatím projektu uskutoční konzultácie s Komisiou.

10.  Skôr, ako sa členský štát rozhodne implementovať s podporou nástroja projekty v spolupráci s treťou krajinou, v tretej krajine alebo vo vzťahu k tretej krajine, zabezpečí, aby všetky akcie navrhnuté touto treťou krajinou, v tejto tretej krajine alebo vo vzťahu k nej boli v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie a daného členského štátu a aby v plnej miere rešpektovali práva a zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie. Príslušný členský štát pred začatím projektu uskutoční konzultácie s Komisiou, a to aj pokiaľ ide o zabezpečenie splnenia uvedených podmienok.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  Ak sa členský štát rozhodne implementovať s podporou nástroja v spolupráci s treťou krajinou alebo v tretej krajine akcie, ktoré sa týkajú monitorovania, odhaľovania, identifikácie, sledovania a prevencie neoprávneného prekračovania hraníc a zachytávania osôb pri neoprávnenom prekračovaní hraníc na účely odhaľovania a prevencie nelegálneho prisťahovalectva a cezhraničnej trestnej činnosti a boja proti nim alebo na účely prispievania k zabezpečeniu ochrany a záchrany životov migrantov, dotknutý členský štát zabezpečí, aby bola Komisia informovaná o akejkoľvek dvojstrannej alebo viacstrannej dohode o spolupráci s touto treťou krajinou v súlade s článkom 20 nariadenia (EÚ) č. 1052/2013.

11.  Ak sa členský štát výnimočne rozhodne implementovať s podporou nástroja v spolupráci s treťou krajinou, v tretej krajine alebo vo vzťahu ku tretej krajine akcie, ktoré sa týkajú monitorovania, odhaľovania, identifikácie, sledovania a prevencie neoprávneného prekračovania hraníc a zachytávania osôb pri neoprávnenom prekračovaní hraníc na účely odhaľovania a prevencie neregulárneho prisťahovalectva a cezhraničnej trestnej činnosti a boja proti nim alebo na účely prispievania k zabezpečeniu ochrany a záchrany životov migrantov, dotknutý členský štát zabezpečí, aby bola Komisia informovaná o akejkoľvek dvojstrannej alebo viacstrannej dohode o spolupráci s touto treťou krajinou v súlade s článkom 20 nariadenia (EÚ) č. 1052/2013. Členské štáty zabezpečia úplné dodržiavanie zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia, a to aj v prípade akcií na šírom mori.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  Hneď ako sa členský štát rozhodne začať s projektmi s treťou krajinou, v tretej krajine alebo vo vzťahu k tretej krajine v rámci tohto nástroja, členský štát do desiatich dní informuje organizácie zastupujúce partnerov na vnútroštátnej úrovni, ako aj členov riadiacej rady.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 12 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12.  Pokiaľ ide o materiálno-technické vybavenie, vrátane dopravných prostriedkov, a komunikačné systémy, ktoré sú potrebné na účinnú a bezpečnú kontrolu hraníc a ktoré boli zakúpené s podporou nástroja, uplatňujú sa tieto požiadavky:

12.  Pokiaľ ide o materiálno-technické vybavenie vrátane dopravných prostriedkov a komunikačné systémy, ktoré sú potrebné na účinnú a bezpečnú kontrolu hraníc a na pátracie a záchranné operácie a ktoré boli zakúpené s podporou nástroja, uplatňujú sa tieto požiadavky:

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 12 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  v záujme podpory koherentného plánovania rozvoja kapacít európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj v záujme možného využitia spoločného obstarávania členské štáty v rámci podávania správ v súlade s článkom 27 informujú Komisiu o dostupnom viacročnom plánovaní vybavenia, ktoré sa v rámci nástroja plánuje zakúpiť. Komisia zašle tieto informácie Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

d)  v záujme podpory koherentného plánovania rozvoja kapacít európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj v záujme možného využitia spoločného obstarávania členské štáty v rámci podávania správ v súlade s článkom 27 informujú Komisiu o dostupnom viacročnom plánovaní vybavenia, ktoré sa v rámci nástroja plánuje zakúpiť. Komisia zašle tieto informácie Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

 

Ak členské štáty uskutočňujú akcie v rámci tohto nástroja v súvislosti s dohľadom na morských hraniciach, venujú osobitnú pozornosť svojim medzinárodným záväzkom, pokiaľ ide o pátranie a záchranu na mori, a na tento účel majú právo používať zariadenie a systémy uvedené v písmenách a) až d) tohto odseku.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13.  Odborná príprava v oblasti riadenia hraníc, ktorá sa realizuje s podporou nástroja, musí vychádzať z príslušných harmonizovaných európskych noriem v oblasti vzdelávania a zo spoločných noriem odbornej prípravy pre príslušníkov hraničnej a pobrežnej stráže so zabezpečenou kvalitou.

13.  Odborná príprava v oblasti riadenia hraníc, ktorá sa realizuje s podporou nástroja, musí vychádzať z príslušných harmonizovaných európskych noriem v oblasti vzdelávania a zo spoločných noriem odbornej prípravy pre príslušníkov hraničnej a pobrežnej stráže so zabezpečenou kvalitou a z príslušného práva Únie a medzinárodného práva, a to aj pokiaľ ide o základné práva, prístup k medzinárodnej ochrane a príslušné námorné právo.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

15.  Programovanie uvedené v článku 17 ods. 5 nariadenia (EÚ) …/… [všeobecné nariadenie] musí byť založené na typoch intervencií stanovených v tabuľke 1 prílohy VI.

15.  Každý program stanoví pre každý špecifický cieľ typy intervencií v súlade s tabuľkou 1 prílohy VI a orientačné rozdelenie programovaných zdrojov podľa typu intervencií alebo oblasti podpory.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Programy budú v súlade s článkom 26 predmetom preskúmania a hodnotenia v polovici obdobia.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia v roku 2024 pridelí na programy dotknutých členských štátov dodatočnú sumu uvedenú v článku 10 ods. 1 písm. b), a to v súlade s kritériami uvedenými v bode 1 písm. c) a bodoch 2 až 11 prílohy I. Tieto prostriedky sa pridelia na základe najnovších dostupných štatistických údajov pre kritériá uvedené v bode 1 písm. c) a bodoch 2 až 11 prílohy I. Toto financovanie sa uplatňuje od kalendárneho roka 2025.

1.  Do konca roku 2024 a po informovaní Európskeho parlamentu Komisia v roku 2024 pridelí na programy dotknutých členských štátov dodatočnú sumu uvedenú v článku 10 ods. 1 písm. b), a to v súlade s kritériami uvedenými v bode 1 písm. c) a bodoch 2 až 11 prílohy I. Tieto prostriedky sa pridelia na základe najnovších dostupných štatistických údajov pre kritériá uvedené v bode 1 písm. c) a bodoch 2 až 11 prílohy I. Toto financovanie sa uplatňuje od kalendárneho roka 2025.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dodatočné prostriedky na svoj program uvedené v odseku 1 nie je dotknutý členský štát oprávnený získať vtedy, ak aspoň 10 % prostriedkov uvedených v článku 10 ods. 1 písm. a), ktoré boli na program počiatočne pridelené, nie je pokrytých žiadosťami o priebežné platby predloženými v súlade s článkom 85 nariadenia (EÚ) …/… [všeobecné nariadenie].

2.  Dodatočné prostriedky na svoj program uvedené v odseku 1 nie je dotknutý členský štát oprávnený získať vtedy, ak aspoň 30 % prostriedkov uvedených v článku 10 ods. 1 písm. a), ktoré boli na program počiatočne pridelené, nie je pokrytých žiadosťami o priebežné platby.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Odsek 2 sa uplatňuje iba vtedy, ak príslušný regulačný rámec a súvisiace právne predpisy nadobudnú účinnosť k 1. januáru 2022.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pri prideľovaní finančných prostriedkov z tematického nástroja od roku 2025 sa v prípade potreby zohľadní pokrok pri dosahovaní čiastkových cieľov výkonnostného rámca uvedeného v článku 12 nariadenia (EÚ) .../... [všeobecné nariadenie], ako aj zistené nedostatky v implementácii.

3.  Pri prideľovaní finančných prostriedkov z tematického nástroja od roku 2025 sa zohľadní pokrok pri dosahovaní čiastkových cieľov výkonnostného rámca, ako aj zistené nedostatky v implementácii.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Osobitné akcie sú medzinárodné alebo národné projekty v súlade s cieľmi tohto nariadenia, na ktoré možno jednému, niekoľkým alebo všetkým členským štátom prideliť na programy dodatočné finančné prostriedky.

1.  Osobitné akcie sú medzinárodné alebo národné projekty prinášajúce pridanú hodnotu Únie v súlade s cieľmi tohto nariadenia, na ktoré možno jednému, niekoľkým alebo všetkým členským štátom prideliť na programy dodatočné finančné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty využívajúce operačnú podporu musia dodržiavať acquis Únie v oblasti hraníc a víz.

3.  Členské štáty využívajúce operačnú podporu musia dodržiavať acquis Únie.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 3 písm. c) sa operačná podpora zameria na osobitné úlohy a služby uvedené v prílohe VII.

5.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 3 písm. c), sa operačná podpora zameria na oprávnené akcie uvedené v prílohe VII.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  V prípade nepredvídaných alebo nových okolností alebo v záujme zabezpečenia účinnej implementácie finančných prostriedkov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom zmeniť osobitné úlohy a služby v prílohe VII.

6.  V prípade nepredvídaných alebo nových okolností alebo v záujme zabezpečenia účinnej implementácie finančných prostriedkov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom zmeniť oprávnené akcie v prílohe VII.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 19

vypúšťa sa

Operácie kombinovaného financovania

 

Operácie kombinovaného financovania, o ktorých sa rozhodlo v rámci tohto nástroja, sa implementujú v súlade s [nariadením InvestEU] a [hlavou X] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

 

Odôvodnenie

Nie je jasné, akú pridanú hodnotu by operácie kombinovaného financovania priniesli v oblasti riadenia hraníc a vízovej politiky. Predovšetkým nie je jasné, na ktoré akcie by sa takéto operácie vzťahovali a za akých podmienok. Politika Únie v oblasti riadenia hraníc a vízovej politiky by sa nemala spoliehať na financovanie z investícií súkromného sektora.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Z nástroja sa môžu podporovať opatrenia technickej pomoci implementované na podnet Komisie alebo v jej mene. Tieto opatrenia sa môžu financovať vo výške 100 %.

Z nástroja sa môžu podporovať opatrenia technickej pomoci implementované na podnet Komisie alebo v jej mene. Tieto opatrenia, najmä prípravné kroky, monitorovacie, kontrolné, audítorské, hodnotiace akcie a všetky akcie administratívnej a technickej pomoci potrebné na vykonávanie tohto nariadenia, prípadne s tretími krajinami, sa môžu financovať vo výške 100 %.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie podporujú akcie a ich výsledky tým, že poskytujú ucelené, účinné a zmysluplné informácie rôznym príslušným cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti v príslušných jazykoch. S cieľom zabezpečiť viditeľnosť finančných prostriedkov Únie príjemcovia finančných prostriedkov Únie uvádzajú ich pôvod, ak informujú o akcii. Na tento účel príjemcovia zabezpečia, aby všetky oznámenia určené médiám a verejnosti zobrazovali znak Únie a výslovne uviedli finančnú podporu Únie.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s nástrojom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na nástroj zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov tohto nariadenia.

2.  Na získanie čo najširšej cieľovej skupiny Komisia vykonáva v súvislosti s vykonávaním tohto nástroja a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Európska komisia zverejní najmä informácie týkajúce sa vypracúvania ročných a viacročných programov tematického nástroja. Komisia uverejní aj zoznam operácií vybraných na podporu v rámci tematického nástroja na verejne dostupnom webovom sídle a tento zoznam aktualizuje aspoň každé tri mesiace. Finančné zdroje pridelené na nástroj zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o vykonávaní politických priorít Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov tohto nariadenia. Komisia môže predovšetkým presadzovať najlepšie postupy a výmenu informácií, pokiaľ ide o implementáciu tohto nástroja.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia uverejní informácie uvedené v odseku 2 v otvorených, strojovo čitateľných formátoch v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES1a, ktoré umožňujú triedenie, vyhľadávanie, extrakciu, porovnávanie a opätovné použitie údajov. Údaje je možné zoradiť podľa priorít, špecifického cieľa, celkových oprávnených nákladov na operácie, celkových nákladov na projekty, celkových nákladov na postupy verejného obstarávania, mena príjemcu a mena dodávateľa.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90).

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členským štátom prináleží poskytnúť Komisii informácie o vývoji programov zdieľaného riadenia, aby sa príslušné informácie potom mohli zverejniť na jej webovom sídle.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Z nástroja sa poskytuje finančná pomoc na riešenie naliehavých a osobitných potrieb v prípade núdzovej situácie, ktorá je dôsledkom naliehavého a výnimočného tlaku, keď veľký alebo neúmerný počet štátnych príslušníkov tretích krajín prekročilo, prekračuje alebo pravdepodobne prekročí vonkajšie hranice jedného alebo viacerých členských štátov, a to najmä na hraničných úsekoch, na ktorých bol zistený taký stupeň vplyvu, ktorý ohrozuje fungovanie celého schengenského priestoru, alebo v prípade akejkoľvek inej situácie spadajúcej do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktorá sa vyznačuje naliehavým a výnimočným tlakomktorá si vyžaduje prijatie neodkladných opatrení.

1.  Komisia môže vo výnimočných prípadoch a ako poslednej možnosti rozhodnúť o poskytnutí finančnej pomoci na riešenie naliehavých a osobitných potrieb v prípade riadne odôvodnenej núdzovej situácie. Tieto situácie môžu byť dôsledkom naliehavého a výnimočného tlaku, keď veľký alebo neúmerný počet štátnych príslušníkov tretích krajín prekročilo, prekračuje alebo pravdepodobne prekročí vonkajšie hranice jedného alebo viacerých členských štátov, a to najmä na hraničných úsekoch, na ktorých bol zistený taký stupeň vplyvu, ktorý ohrozuje fungovanie celého schengenského priestoru, alebo v prípade akejkoľvek inej riadne odôvodnenej núdzovej situácie, ktorá si vyžaduje prijatie naliehavých opatrení na vonkajších hraniciach v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Komisia bezodkladne informuje Európsky parlamentRadu.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Ak je to potrebné na vykonanie akcie, núdzová pomoc môže pokrývať výdavky, ktoré vznikli pred dátumom predloženia žiadosti o grant alebo žiadosti o pomoc, ale nie pred 1. januárom 2021.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Núdzová pomoc musí byť poskytovaná spôsobom, ktorý je úplne v súlade s acquis Únie a so záväzkami Únie a členských štátov vyplývajúcimi z medzinárodných nástrojov, ktorých sú signatármi.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci nástroja, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov podliehajúcich zdieľanému riadeniu, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Na každý príspevok na akciu sa vzťahujú pravidlá toho programu Únie, z ktorého sa príspevok poskytuje. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť výšku celkových oprávnených nákladov na akciu, pričom podporu z rôznych programov Únie možno vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sú stanovené podmienky poskytovania podpory.

1.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci nástroja, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov podliehajúcich zdieľanému riadeniu, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Na každý príspevok na akciu sa vzťahujú pravidlá toho programu Únie, z ktorého sa príspevok poskytuje. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť výšku celkových oprávnených nákladov na akciu, pričom podporu z rôznych programov Únie možno vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sú stanovené podmienky poskytovania podpory. Príspevky z iných programov Únie na akcie v rámci tohto nástroja sa v prípade potreby uznávajú v pracovných programoch Komisie alebo národných programoch a vo výročných správach o výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Akcie, ktorým bola udelená známka excelentnosti alebo ktoré spĺňajú tieto kumulatívne porovnateľné podmienky:

2.  Operácie, ktorým bola udelená známka excelentnosti alebo ktoré spĺňajú tieto kumulatívne porovnateľné podmienky:

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

môžu získať podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu plus alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v súlade s článkom 67 ods. 5 nariadenia (EÚ) .../... [všeobecné nariadenie] a článkom 8 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky], a to pod podmienkou, že tieto akcie sú v súlade s cieľmi príslušného programu. Uplatnia sa pravidlá toho fondu alebo nástroja, z ktorého sa podpora poskytuje.

môžu získať podporu zo štrukturálnych fondov Únie, a to pod podmienkou, že tieto akcie sú v súlade s cieľmi príslušného programu. Uplatnia sa pravidlá toho fondu alebo nástroja, z ktorého sa podpora poskytuje.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V súlade s požiadavkami na podávanie správ podľa článku 41 ods. 3 písm. h) bodov i) a iii) nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia poskytuje Európskemu parlamentu a Rade informácie o výkonnosti v súlade s prílohou V.

1.  V súlade s požiadavkami na podávanie správ podľa článku 41 ods. 3 písm. h) bodov i) a iii) nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia aspoň raz ročne poskytuje Európskemu parlamentu a Rade informácie o výkonnosti v súlade s prílohou V.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku nástroja pri dosahovaní cieľov tohto nariadenia stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe VIII. Pre ukazovatele výstupov sa východiskové hodnoty stanovia na nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 2024 a cieľové hodnoty stanovené na rok 2029 sú kumulatívne.

3.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku nástroja pri dosahovaní cieľov tohto nariadenia stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe VIII. Pre ukazovatele výstupov sa východiskové hodnoty stanovia na nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 2024 a cieľové hodnoty stanovené na rok 2029 sú kumulatívne. V prípade zdrojov v rámci zdieľaného riadenia sa používajú spoločné ukazovatele. Údaje o ukazovateľoch výstupov a výsledkov získané Komisiou sa na požiadanie sprístupnia Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  V prípade zdrojov v rámci zdieľaného riadenia sa monitorovanie a podávanie správ zakladá na typoch intervencií stanovených v prílohe VI. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 29 prijať delegované akty na riešenie nepredvídaných alebo nových okolností alebo na zabezpečenie účinnej implementácie finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Komisia v súlade s článkom 5 a článkom 12 ods. 10 a 11 venuje mimoriadnu pozornosť monitorovaniu akcií vykonávaných tretími krajinami, v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia vykoná hodnotenie v polovici obdobia a spätné hodnotenie tohto nariadenia, ako aj akcií implementovaných v rámci tohto nástroja.

1.  Komisia do 31. decembra 2024 predloží hodnotenie vykonávania tohto nariadenia v polovici obdobia. V hodnotení v polovici obdobia sa preskúma efektívnosť, účinnosť, zjednodušenie a flexibilita fondu. Osobitne bude zahŕňať posúdenie:

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a)  pokroku pri plnení cieľov tohto nariadenia, pričom sa zohľadnia všetky dostupné relevantné informácie, najmä výročné správy o výkonnosti predložené členskými štátmi podľa článku 30 a ukazovatele výstupov a výsledkov stanovené v prílohe VIII;

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b)  európskej pridanej hodnoty akcií a operácií implementovaných v rámci tohto nástroja;

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c)  príspevku nástroja k riešeniu existujúcich a vznikajúcich výziev na vonkajších hraniciach, k rozvoju spoločnej vízovej politiky a k využívaniu nástroja na riešenie nedostatkov zistených v rámci schengenského hodnotiaceho mechanizmu a posudzovania zraniteľnosti;

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

d)  pokračujúceho významu a primeranosti vykonávacích opatrení stanovených v prílohe II a akcií uvedených v prílohe III;

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

e)  komplementárnosti a súdržnosti medzi akciami, ktoré nástroj podporuje, a podporou poskytovanou z iných fondov Únie;

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pri preskúmaní v polovici trvania sa zohľadnia v nej výsledky spätného hodnotenia dlhodobého vplyvu predchádzajúceho nástroja finančnej podpory pre vonkajšie hranice a víza, ako súčasti Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie 2014 – 2020.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Do 31. januára 2030 Komisia vykoná spätné hodnotenie. Do rovnakého dátumu Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu. Spätné hodnotenie zahŕňa posúdenie prvkov uvedených v odseku 1. V tejto súvislosti zhodnotenie dlhodobejších vplyvov nástroja slúži ako podklad rozhodnutia o možnom obnovení alebo úprave následného fondu.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Hodnotenie v polovici obdobia a spätné hodnotenie sa vykonávajú včas v súlade s časovým harmonogramom stanoveným v článku 40 nariadenia (EÚ) .../... [všeobecné nariadenie], aby sa ich výsledky mohli využiť v rozhodovacom procese.

2.  Hodnotenie v polovici obdobia a spätné hodnotenie sa vykonávajú včas v súlade s článkom 14 tohto nariadenia, aby sa ich výsledky mohli využiť v rozhodovacom procese.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia v súlade s článkom 5 a článkom 12 ods. 10 a 11 venuje v hodnoteniach v polovici obdobia a spätných hodnoteniach mimoriadnu pozornosť hodnoteniu akcií vykonávaných tretími krajinami, v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do 15. februára 2023 a do rovnakého dňa každého nasledujúceho roku až do roku 2031 vrátane predložia členské štáty Komisii výročnú správu o výkonnosti uvedenú v článku 36 ods. 6 nariadenia (EÚ) ... /... [všeobecné nariadenie]. Správa predložená v roku 2023 sa bude vzťahovať na implementáciu programu do 30. júna 2022.

1.  Do 15. februára 2023 a do rovnakého dňa každého nasledujúceho roku až do roku 2031 vrátane predložia členské štáty Komisii výročnú správu o výkonnosti. Správa predložená v roku 2023 sa bude vzťahovať na implementáciu programu do 30. júna 2022. Členské štáty uverejnia tieto správy na osobitnom webovom sídle a postúpia ich Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pokroku pri implementácii programu a dosahovaní čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, pričom sa zohľadnia najnovšie údaje požadované na základe článku 37 nariadenia (EÚ) ... / ... [všeobecné nariadenie];

a)  pokroku pri implementácii programu a dosahovaní čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, pričom sa zohľadnia najnovšie kumulatívne údaje zaslané Komisii.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  rozdelení ročnej účtovnej závierky národného programu na vymožené sumy, predbežné financovanie pre konečných prijímateľov a skutočne vynaložené výdavky;

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  akýchkoľvek otázkach, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a opatreniach prijatých na ich riešenie;

b)  akýchkoľvek otázkach, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a opatreniach prijatých na ich riešenie vrátane odôvodnených stanovísk vydaných Komisiou v súvislosti s konaním o nesplnení povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ;

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  komplementárnosti medzi akciami, ktoré nástroj podporuje, a podporou poskytovanou z iných fondov Únie, najmä tých, ktoré sa implementujú v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám;

c)  komplementárnosti, koordinácii a koherentnosti medzi akciami, ktoré nástroj podporuje, a podporou poskytovanou z iných fondov Únie, najmä nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti a iných, ktoré poskytujú finančné prostriedky v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám;

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  súlade s požiadavkami v oblasti základných práv;

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  implementácii projektov v tretej krajine alebo vo vzťahu k tretej krajine.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže predložiť pripomienky k výročnej správe o výkonnosti v lehote dvoch mesiacov odo dňa, kedy jej bola predložená. Ak Komisia v uvedenej lehote pripomienky nepredloží, správa sa považuje za prijatú.

3.  Komisia môže predložiť pripomienky k výročnej správe o výkonnosti v lehote dvoch mesiacov odo dňa, kedy jej bola predložená. Ak Komisia v uvedenej lehote pripomienky nepredloží, správa sa považuje za prijatú. Po prijatí Komisia sprístupní zhrnutia ročných správ o výkonnosti Európskemu parlamentu a Rade a tieto zhrnutia ročných správ o výkonnosti uverejní na osobitnom webovom sídle.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 28

vypúšťa sa

Monitorovanie a podávanie správ

 

1.  Monitorovanie a podávanie správ v súlade s hlavou IV nariadenia (EÚ) .../... [všeobecné nariadenie] je založené na typoch intervencií stanovených v tabuľkách 1, 2 a 3 prílohy VI. V prípade nepredvídaných alebo nových okolností alebo v záujme zabezpečenia účinnej implementácie finančných prostriedkov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom zmeniť prílohu VI.

 

2.  Spoločné ukazovatele sa použijú v súlade s článkom 12 ods. 1 a článkami 17 a 37 nariadenia (EÚ) .../... [všeobecné nariadenie].

 

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článkoch 12, 15, 25 a 28 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článkoch 8, 12, 15, 25 a 28 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 12, 15, 25 a 28 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 8, 12, 15, 25 a 28 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 12, 15, 25 a 28 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 8, 12, 15, 25 a 28 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia návrh vykonávacieho aktu neprijme. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na vykonávací akt uvedený v článku 27 ods. 4.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Na účely rozdelenia zdrojov podľa odseku 1 písm. c) sa pod pojmom „vonkajšie námorné hranice“ označujú vonkajšie hranice pobrežného mora členských štátov v zmysle článkov 4 až 16 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve. Ak sa však v záujme predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu alebo neoprávnenému vstupu vyžadujú na pravidelnom základe ďalekosiahle operácie, ide o vonkajšie hranice oblastí s vysokým stupňom ohrozenia. V tejto súvislosti sa pri vymedzovaní pojmu „vonkajšie námorné hranice“ zohľadnia operačné údaje, ktoré dotknuté členské štáty predložili za posledné dva roky. Toto vymedzenie pojmu sa používa výlučne na účely tohto nariadenia.

6.  Na účely rozdelenia zdrojov podľa odseku 1 písm. c) sa pod pojmom „vonkajšie námorné hranice“ označujú vonkajšie hranice pobrežného mora členských štátov v zmysle článkov 4 až 16 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve. Ak sa však v záujme predchádzania neregulárnemu prisťahovalectvu alebo vstupu vyžadujú na pravidelnom základe ďalekosiahle operácie, ide o vonkajšie hranice oblastí s vysokým stupňom ohrozenia. V tejto súvislosti sa pri vymedzovaní pojmu „vonkajšie námorné hranice“ zohľadnia operačné údaje, ktoré dotknuté členské štáty predložili za posledné dva roky. Toto vymedzenie pojmu sa používa výlučne na účely tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 7 – písmeno a – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  70 % pripadá na počet prekročení vonkajšej hranice na schválených hraničných priechodoch;

(1)  60 % pripadá na počet prekročení vonkajšej hranice na schválených hraničných priechodoch;

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 7 – písmeno a – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  30 % pripadá na počet štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým sa odoprel vstup na vonkajších hraniciach.

2.  20% pripadá na počet štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým sa odoprel vstup na vonkajších hraniciach.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 7 – písmeno a – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  20 % osôb, ktoré predložili žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo ktoré boli začlenené do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktorých žiadosti boli spracované podľa konania na hraniciach uvedeného v článku 43 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ1a;

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60).

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že členské štáty neposkytli príslušné štatistické údaje, použijú sa najnovšie údaje, ktoré sú pre tieto členské štáty k dispozícii. Ak nie sú pre daný členský štát k dispozícii žiadne údaje, referenčná hodnota sa rovná nule.

V prípade, že členské štáty neposkytli príslušné štatistické údaje, použijú sa najnovšie údaje, ktoré sú pre tieto členské štáty k dispozícii. Ak nie sú pre daný členský štát k dispozícii žiadne údaje, alebo ak členský štát neposkytol takéto informácie počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov, referenčná hodnota sa rovná nule.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 9 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  V prípade, že členské štáty neposkytli príslušné štatistické údaje, použijú sa najnovšie údaje, ktoré sú pre tieto členské štáty k dispozícii. Ak nie sú pre daný členský štát k dispozícii žiadne údaje, referenčná hodnota sa rovná nule.

d)  V prípade, že členské štáty neposkytli príslušné štatistické údaje, použijú sa najnovšie údaje, ktoré sú pre tieto členské štáty k dispozícii. Ak nie sú pre daný členský štát k dispozícii žiadne údaje, alebo ak členský štát neposkytol takéto informácie počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov, referenčná hodnota sa rovná nule.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž poskytne Komisii správu o rozdelení zdrojov na vonkajšie pozemné hranice, vonkajšie námorné hranice a na letiská, ako sa uvádza v odseku 1 písm. c).

10.  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž poskytne Komisii správu o rozdelení zdrojov na vonkajšie pozemné hranice, vonkajšie námorné hranice a na letiská, ako sa uvádza v odseku 1 písm. c). Komisia sprístupní túto správu verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 11 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  Na účely počiatočného prideľovania finančných prostriedkov sa v správe uvedenej v odseku 10 uvedie za každý hraničný úsek priemerný stupeň ohrozenia, a to na základe najnovších priemerných údajov za predchádzajúcich 36 mesiacov, ktoré sú k dispozícii k dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia. Na účely preskúmania v polovici obdobia sa v správe uvedenej v odseku 10 uvedie za každý hraničný úsek priemerný stupeň ohrozenia, a to na základe najnovších priemerných údajov za predchádzajúcich 36 mesiacov, ktoré sú k dispozícii v čase preskúmania v polovici obdobia v roku 2024. Na základe stupňov ohrozenia v zmysle nariadenia (ES) č. 1052/2013 sa v nej pre každý úsek uvedie jeden z nasledujúcich váhových koeficientov:

11.  Na účely počiatočného prideľovania finančných prostriedkov sa v správe uvedenej v odseku 10 uvedie priemerný stupeň vplyvu na každý hraničný úsek, a to na základe najnovších priemerných údajov za predchádzajúcich 36 mesiacov, ktoré sú k dispozícii k dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia. Na účely preskúmania v polovici obdobia sa v správe uvedenej v odseku 10 uvedie priemerný stupeň vplyvu na každý hraničný úsek, a to na základe najnovších priemerných údajov za predchádzajúcich 36 mesiacov, ktoré sú k dispozícii v čase preskúmania v polovici obdobia v roku 2024. Na základe stupňov vplyvu v zmysle nariadenia (ES) č. 1052/2013 sa v nej pre každý úsek uvedie jeden z nasledujúcich váhových koeficientov:

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 11 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  koeficient 0,5 pre nízky stupeň ohrozenia;

a)  koeficient 0,5 pre nízky stupeň vplyvu;

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 11 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  koeficient 3 pre stredný stupeň ohrozenia;

b)  koeficient 3 pre stredný stupeň vplyvu;

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 11 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  koeficient 5 pre vysoký stupeň ohrozenia;

c)  koeficient 5 pre vysoký stupeň vplyvu;

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 11 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  koeficient 8 pre kritický stupeň ohrozenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  posilňovania kapacít na vykonávanie kontrol a dozoru na vonkajších hraniciach vrátane opatrení zameraných na predchádzanie cezhraničnej trestnej činnostijej odhaľovanie, ako sú napr. prevádzačstvo migrantov, obchodovanie s ľuďmi a terorizmus;

i)  posilňovania kapacít na vykonávanie kontrol a dozoru na vonkajších hraniciach vrátane opatrení na uľahčenie legitímneho prekračovania hranícv prípade potreby opatrení týkajúcich sa prevencie a odhaľovania cezhraničnej trestnej činnosti, ako sú napr. prevádzačstvo migrantov, obchodovanie s ľuďmi a terorizmus, a opatrení v súvislosti s usmerňovaním osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo chcú o ňu požiadať;

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  podpory pátrania a záchrany v rámci vykonávania hraničného dozoru na mori;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  vykonávania technických a operačných opatrení v rámci schengenského priestoru, ktoré súvisia s kontrolou hraníc;

iii)  vykonávania technických a operačných opatrení v rámci schengenského priestoru, ktoré súvisia s kontrolou hraníc, ak takéto opatrenia nepredstavujú riziko pre voľný pohyb;

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno a – bod v

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

v)  poskytovania podpory, v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, tým členským štátom, ktoré sú vystavené existujúcim alebo potenciálnym neúmerným migračným tlakom na vonkajších hraniciach EÚ, a to okrem iného posilňovaním technických a operačných kapacít a nasadzovaním podporných tímov pre riadenie migrácie do problémových oblastí (hotspotov);

v)  poskytovania podpory, v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, tým členským štátom, ktoré sú vystavené núdzovej situácii uvedenej v článku 23, a to okrem iného posilňovaním technických a operačných kapacít a nasadzovaním podporných tímov pre riadenie migrácie do problémových oblastí (hotspotov);

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ďalší rozvoj európskej pohraničnej a pobrežnej stráže na základe spoločného budovania kapacít, spoločného verejného obstarávania, zavedenia spoločných noriem a akýchkoľvek iných opatrení, ktoré zjednodušia spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž;

b)  rozvoj spoločného budovania kapacít, spoločného verejného obstarávania, zavedenia spoločných noriem a akýchkoľvek iných opatrení, ktoré zjednodušia spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi s cieľom ďalšieho rozvoja  Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž;

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prehlbovanie medziagentúrnej spolupráce na vnútroštátnej úrovni medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za kontrolu hraníc alebo za iné úlohy vykonávané na hraniciach, ako aj na úrovni EÚ medzi členskými štátmi, alebo medzi členskými štátmi na jednej strane a príslušnými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie alebo tretími krajinami na strane druhej;

c)  prehlbovanie medziagentúrnej spolupráce na vnútroštátnej úrovni medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za kontrolu hraníc alebo za iné úlohy vykonávané na hraniciach, ako aj na úrovni EÚ medzi členskými štátmi, alebo medzi členskými štátmi na jednej strane a príslušnými orgánmi, úradmi alebo agentúrami Únie vrátane agentúr, ktoré sú zodpovedné za vonkajšiu činnosť, na strane druhej;

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  zriadenie, prevádzka a údržba rozsiahlych informačných systémov v oblasti riadenia hraníc vrátane interoperability týchto informačných systémov a ich komunikačnej infraštruktúry.

e)  zriadenie, prevádzka a údržba tých rozsiahlych informačných systémov, na ktoré sa už vzťahuje právo Únie v oblasti riadenia hraníc vrátane interoperability týchto informačných systémov a ich komunikačnej infraštruktúry, a akcie na zlepšenie kvality údajov a poskytovanie informácií.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  zvyšovanie kapacity na poskytovanie pomoci ľuďom v núdzi na mori, najmä podpora pátracích a záchranných operácií;

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  podpora pátrania a záchrany v rámci vykonávania hraničného dozoru na mori;

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytovanie účinných a klientsky ústretových služieb žiadateľom o udelenie víza pri súčasnom zaistení bezpečnosti a integrity konania o udelení víza;

a)  poskytovanie účinných a klientsky ústretových služieb žiadateľom o udelenie víza pri súčasnom zaistení bezpečnosti a integrity konania o udelení víza s osobitným zreteľom na zraniteľné osoby a deti;

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  podpora členských štátov pri vydávaní víz vrátane víz s obmedzenou územnou platnosťou udelených z humanitárnych dôvodov, z dôvodov národného záujmu alebo z dôvodu plnenia medzinárodných záväzkov, ako aj pre príjemcov programu Únie v oblasti presídlenia alebo premiestnenia, a to pri plnom dodržiavaní acquis Únie v oblasti víz;

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zriadenie, prevádzka a údržba rozsiahlych informačných systémov v oblasti spoločnej vízovej politiky vrátane interoperability týchto informačných systémov a ich komunikačnej infraštruktúry.

d)  aktualizácia, prevádzka a údržba rozsiahlych informačných systémov v oblasti spoločnej vízovej politiky vrátane interoperability týchto informačných systémov a ich komunikačnej infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  infraštruktúra, budovy, systémy a služby, ktoré sú potrebné na hraničných priechodoch, v problémových oblastiach (hotspotoch) či na účely hraničného dozoru medzi hraničnými priechodmi, a to v záujme predchádzania neoprávnenému prekračovaniu hraníc, nelegálnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti na vonkajších hraniciach a boja proti nim, ako aj v záujme zabezpečenia plynulého toku legitímnych cestujúcich;

a)  infraštruktúra, budovy, systémy a služby, ktoré sú potrebné na hraničných priechodoch, v problémových oblastiach (hotspotoch) či na účely hraničného dozoru medzi hraničnými priechodmi, a to v záujme predchádzania neoprávnenému prekračovaniu hraníc, neregulárnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti na vonkajších hraniciach a boja proti nim, ako aj v záujme zabezpečenia plynulého toku legitímnych cestujúcich, ako aj účinné riadenie migračných tokov vrátane opatrení týkajúcich sa usmerňovania osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo chcú požiadať o medzinárodnú ochranu, pri neustálom zabezpečovaní dôstojného zaobchádzania s dotknutými osobami;

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  odborná príprava, ktorá sa zameriava na európske integrované riadenie hraníc alebo ktorá prispieva k jeho rozvoju a ktorá zároveň zohľadňuje operačné potreby výsledky analýzy rizika a je v plnom súlade so základnými právami;

c)  odborná príprava, ktorá sa zameriava na európske integrované riadenie hraníc alebo ktorá prispieva k jeho rozvoju a ktorá zároveň zohľadňuje operačné potreby, výsledky analýzy rizika a výzvy identifikované v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, a to všetko v plnom súlade so základnými právami;

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  vysielanie spoločných styčných úradníkov v zmysle nariadenia (EÚ) č. .../...[nové nariadenie o ILO] do tretích krajín a vysielanie príslušníkov pohraničnej stráže a iných expertov do členských štátov alebo z členského štátu do tretej krajiny, prehlbovanie spolupráce a posilňovanie operačných kapacít v prípade sietí expertov alebo styčných úradníkov, ako aj výmena najlepších postupov a posilňovanie kapacít európskych sietí v oblasti posudzovania, presadzovania, podpory a rozvoja politík Únie;

d)  vysielanie spoločných styčných úradníkov do tretích krajín a vysielanie príslušníkov pohraničnej stráže a iných expertov do členských štátov alebo z členského štátu do tretej krajiny, prehlbovanie spolupráce a posilňovanie operačných kapacít v prípade sietí expertov alebo styčných úradníkov, ako aj výmena najlepších postupov a posilňovanie kapacít európskych sietí v oblasti posudzovania, presadzovania, podpory a rozvoja politík Únie;

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  štúdie, pilotné projekty a iné príslušné akcie zamerané na vykonávanie európskeho integrovaného riadenia hraníc alebo jeho rozvoj vrátane opatrení zameraných na rozvoj európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako napr. spoločné budovanie kapacít, spoločné verejné obstarávanie, zavedenie spoločných noriem a iné opatrenia, ktoré zjednodušia spoluprácu a koordináciu medzi Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a členskými štátmi;

e)  štúdie, pilotné projekty a iné príslušné akcie zamerané na vykonávanie európskeho integrovaného riadenia hraníc alebo jeho rozvoj vrátane opatrení zameraných na rozvoj európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako napr. spoločné budovanie kapacít, spoločné verejné obstarávanie, zavedenie spoločných noriem a iné opatrenia, ktoré zjednodušia spoluprácu a koordináciu medzi Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a členskými štátmi, ako aj opatrenia súvisiace s usmerňovaním osôb, ktoré potrebujú alebo chcú požiadať o medzinárodnú ochranu;

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  akcie zamerané na vývoj inovatívnych metód alebo využívanie nových technológií, ktoré majú potenciál uplatniť sa v iných členských štátoch, najmä činnosti zamerané na využívanie výsledkov výskumných projektov v oblasti bezpečnosti v prípade, že Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž na základe článku 37 nariadenia (EÚ) 2016/1624 označí využívanie týchto výsledkov za prínos z hľadiska rozvoja operačných kapacít európskej pohraničnej a pobrežnej stráže;

f)  akcie zamerané na vývoj inovatívnych metód alebo využívanie nových technológií, ktoré majú potenciál uplatniť sa v iných členských štátoch, najmä činnosti zamerané na využívanie výsledkov výskumných projektov v oblasti bezpečnosti v prípade, že Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž na základe článku 37 nariadenia (EÚ) 2016/1624 označí využívanie týchto výsledkov za prínos z hľadiska rozvoja operačných kapacít európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Inovačné metódy a nové technológie tohto typu musia byť v plnom súlade so základnými právami a právom na ochranu osobných údajov;

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Príloha VIII – bod 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  prípravné, monitorovacie, administratívne a technické činnosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie politík v oblasti vonkajších hraníc, a to okrem iného na účely posilnenia správy schengenského priestoru na základe vytvorenia a uplatňovania hodnotiaceho mechanizmu podľa nariadenia (EÚ) č. 1053/2013 na overenie uplatňovania schengenského acquis a Kódexu schengenských hraníc ,vrátane výdavkov na služobné cesty expertov Komisie a členských štátov, ktorí sa zúčastňujú kontrol na mieste, ako aj opatrení na implementáciu odporúčaní vydaných v nadväznosti na posúdenie zraniteľnosti, ktoré vykonala Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1624;

g)  prípravné kroky, monitorovacie, administratívne a technické činnosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie politík v oblasti vonkajších hraníc, a to okrem iného na účely posilnenia správy schengenského priestoru na základe vytvorenia a uplatňovania hodnotiaceho mechanizmu podľa nariadenia (EÚ) č. 1053/2013 na overenie uplatňovania schengenského acquis a Kódexu schengenských hraníc ,vrátane výdavkov na služobné cesty expertov Komisie a členských štátov, ktorí sa zúčastňujú kontrol na mieste, ako aj opatrení na implementáciu odporúčaní vydaných v nadväznosti na posúdenie zraniteľnosti, ktoré vykonala Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1624;

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  identifikácia, odber odtlačkov prstov, registrácia, bezpečnostné kontroly, vedenie pohovoru, poskytovanie informácií, lekárske vyšetrenie, skríning zraniteľnosti a v prípade potreby lekárska starostlivosť, ako aj odkázanie štátnych príslušníkov tretích krajín na príslušné konanie na vonkajších hraniciach, a to najmä v problémových oblastiach (hotspotoch);

h)  identifikácia, odber odtlačkov prstov, registrácia, bezpečnostné kontroly, vedenie pohovoru, poskytovanie informácií, lekárske vyšetrenie, skríning zraniteľnosti a v prípade potreby lekárska starostlivosť, ako aj prípadné odkázanie štátnych príslušníkov tretích krajín na príslušné azylové konanie na vonkajších hraniciach;

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  vývoj štatistických nástrojov, metód a ukazovateľov;

j)  vývoj štatistických nástrojov, metód a ukazovateľov s náležitým ohľadom na zásadu nediskriminácie;

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka)  výmena najlepších postupov a odborných znalostí, a to aj pokiaľ ide o ochranu základných práv v súvislosti s rôznymi zložkami riadenia hraníc, najmä pokiaľ ide o identifikáciu, okamžitú pomoc a odovzdávanie zraniteľných osôb do starostlivosti služieb určených na ich ochranu;

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno k b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

kb)  opatrenia na tvorbu, monitorovanie a hodnotenie politík a postupov vrátane uplatňovania spoločných štatistických nástrojov, metód a ukazovateľov na meranie pokroku a posudzovanie vývoja politiky.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  odborná príprava zamestnancov konzulátov a iných orgánov, ktorí sú aktívne zapojení do spoločnej vízovej politiky a konzulárnej spolupráce;

c)  odborná príprava zamestnancov konzulátov a iných orgánov, ktorí sú aktívne zapojení do spoločnej vízovej politiky a konzulárnej spolupráce, prípadne aj pokiaľ ide o dodržiavanie základných práv;

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  výmena najlepších postupov a expertov vrátane vysielania expertov, ako aj posilňovanie kapacít európskych sietí v oblasti posudzovania, presadzovania, podpory a ďalšieho rozvoja politík a cieľov Únie;

d)  výmena najlepších postupov a expertov vrátane vysielania expertov, ako aj posilňovanie kapacít európskych sietí v oblasti posudzovania, presadzovania, podpory a ďalšieho rozvoja politík a cieľov Únie, a to aj na účely ochrany základných práv, pokiaľ ide o identifikáciu, poskytovanie okamžitej pomoci a odovzdávanie zraniteľných osôb, najmä žien, detí a maloletých osôb bez sprievodu, do starostlivosti služieb určených na ich ochranu;

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  prípravné, monitorovacie, administratívne a technické činnosti, a to okrem iného na účely posilnenia správy schengenského priestoru na základe vytvorenia a uplatňovania hodnotiaceho mechanizmu podľa nariadenia (EÚ) č. 1053/2013 na overenie uplatňovania schengenského acquis,vrátane výdavkov na služobné cesty expertov Komisie a členských štátov, ktorí sa zúčastňujú kontrol na mieste;

g)  prípravné kroky, monitorovacie, administratívne a technické činnosti vrátane tých, ktoré sú zamerané na posilnenie správy schengenského priestoru na základe vytvorenia a uplatňovania hodnotiaceho mechanizmu podľa nariadenia (EÚ) č. 1053/2013 na overenie uplatňovania schengenského acquis, vrátane výdavkov na služobné cesty expertov Komisie a členských štátov, ktorí sa zúčastňujú kontrol na mieste;

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  vývoj štatistických nástrojov, metód a ukazovateľov;

i)  vývoj štatistických nástrojov, metód a ukazovateľov, dodržiavanie zásady nediskriminácie a práva na ochranu osobných údajov;

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  operačná podpora na vykonávanie spoločnej vízovej politiky.

j)  operačná podpora na vykonávanie spoločnej vízovej politiky s náležitým ohľadom na zásadu nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  podpora členských štátov pri vydávaní víz vrátane víz s obmedzenou územnou platnosťou udelených z humanitárnych dôvodov, z dôvodov národného záujmu alebo z dôvodu plnenia medzinárodných záväzkov, ako aj pre príjemcov programu Únie v oblasti presídlenia alebo premiestnenia, a to pri plnom dodržiavaní acquis Únie v oblasti víz;

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  vývoj štatistických nástrojov, metód a ukazovateľov pre rozsiahle informačné systémy v oblasti víz a hraníc;

g)  vývoj štatistických nástrojov, metód a ukazovateľov pre rozsiahle informačné systémy v oblasti víz a hraníc a dodržiavanie zásady nediskriminácie a práva na ochranu osobných údajov;

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  akcie na zlepšenie kvality údajov a vykonávanie práva dotknutej osoby na informácie o jej osobných údajoch, prístup k nim, ich opravu, výmaz a obmedzenie spracovania;

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Príloha IV – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ďalší rozvoj európskej pohraničnej a pobrežnej stráže na základe spoločného budovania kapacít, spoločného verejného obstarávania, zavedenia spoločných noriem a akýchkoľvek iných opatrení, ktoré zjednodušia spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ako sa uvádza v odseku 1 písm. b) prílohy II.

3.  Rozvoj spoločného budovania kapacít, spoločného verejného obstarávania, zavedenia spoločných noriem a akýchkoľvek iných opatrení, ktoré zjednodušia spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi s cieľom ďalšieho rozvoja  Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Príloha IV – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Opatrenia zamerané na zlepšenie identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi a prehĺbenie cezhraničnej spolupráce na účely odhaľovania obchodníkov s ľuďmi v rámci kontroly hraníc.

5.  Opatrenia zamerané na zlepšenie identifikácie a podpory obetí obchodovania s ľuďmi a prehĺbenie cezhraničnej spolupráce na účely odhaľovania obchodníkov s ľuďmi v rámci kontroly hraníc, a to aj vytvorením a podporou ochranných a referenčných mechanizmov.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Príloha IV – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Vytvorenie integrovaných systémov ochrany detí na vonkajších hraniciach a politík pre migrujúce deti vo všeobecnosti okrem iného aj dostatočnou odbornou prípravou zamestnancov a výmenou osvedčených postupov medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Príloha IV – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Opatrenia v oblasti využívania, prenosu, testovania a validácie nových metód alebo technológií vrátane pilotných projektovopatrení, ktoré nadväzujú na výskumné projekty v oblasti bezpečnosti financované Úniou, ako sa uvádza v prílohe III.

6.  Opatrenia v oblasti využívania, prenosu, testovania a validácie nových metód alebo technológií na zlepšenie kvality údajovvykonávanie práva dotknutej osoby na informácie o jej osobných údajoch, prístup k nim, ich opravu, výmaz a obmedzenie ich spracovania;

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Príloha IV – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Opatrenia zamerané na identifikáciu, okamžitú pomoc a odovzdávanie zraniteľných osôb do starostlivosti služieb určených na ich ochranu.

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Príloha V – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Špecifický cieľ 1: Podpora účinného európskeho integrovaného riadenia hraníc na vonkajších hraniciach, ktoré vykonáva európska pohraničná a pobrežná stráž v rámci spoločnej zodpovednosti Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátnych orgánov zodpovedných za riadenie hraníc, a to v záujme umožnenia legitímneho prekračovania hraníc, predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, ako aj v záujme účinného riadenia migračných tokov:

a)  Špecifický cieľ 1: Podpora účinného európskeho integrovaného riadenia hraníc na vonkajších hraniciach, ktoré vykonáva európska pohraničná a pobrežná stráž v rámci spoločnej zodpovednosti Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátnych orgánov zodpovedných za riadenie hraníc, a to v záujme umožnenia legitímneho prekračovania hraníc, predchádzania neregulárnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, ako aj v záujme účinného riadenia migračných tokov:

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Príloha V – písmeno a – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Počet osôb, ktoré požiadali o medzinárodnú ochranu na hraničných priechodoch

 

Zdroj údajov: Členské štáty

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Príloha V – písmeno a – bod 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Počet osôb, ktorým bol odopretý vstup

 

Zdroj údajov: Členské štáty

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Príloha V – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  Špecifický cieľ 2: Podpora spoločnej vízovej politiky v záujme umožnenia legitímneho cestovania a predchádzania rizikám súvisiacimmigráciou a bezpečnosťou:

b)  Špecifický cieľ 2: Podpora spoločnej vízovej politiky v záujme zabezpečenia harmonizovanejšieho prístupu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o vydávanie víz, uľahčenie legitímneho cestovania a zníženie rizík súvisiacich s bezpečnosťou.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Príloha V – písmeno b – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Počet osôb, ktoré požiadali o medzinárodnú ochranu na konzulátoch členských štátov

 

Zdroj údajov: Členské štáty

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Príloha VI – tabuľka 1 – Kódy pre jednotlivé oblasti intervencie – oddiel 1 – riadok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Opatrenia súvisiace s identifikáciou a usmerňovaním zraniteľných osôb

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Príloha VI – tabuľka 1 – Kódy pre jednotlivé oblasti intervencie – oddiel 1 – riadok 11 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Opatrenia súvisiace s identifikáciou osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo chcú o ňu požiadať, a s ich usmerňovaním

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Príloha VI – tabuľka 1 – Kódy pre jednotlivé oblasti intervencie – oddiel 2 – riadok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vydávanie humanitárnych víz

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Príloha VI – tabuľka 1 – Kódy pre jednotlivé oblasti intervencie – oddiel 3 – riadok 003 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Kvalita údajov a právo dotknutej osoby na informácie o jej osobných údajoch, prístup k nim, ich opravu, výmaz a obmedzenie ich spracovania

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Príloha VII – písmeno a – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  náklady na služby, a to aj v problémových oblastiach (hotspotoch) v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia;

3.  náklady na služby v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Príloha VIII – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Špecifický cieľ 1: Podpora účinného európskeho integrovaného riadenia hraníc na vonkajších hraniciach, ktoré vykonáva európska pohraničná a pobrežná stráž v rámci spoločnej zodpovednosti Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátnych orgánov zodpovedných za riadenie hraníc, a to v záujme umožnenia legitímneho prekračovania hraníc, predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, ako aj v záujme účinného riadenia migračných tokov:

a)  Špecifický cieľ 1: Podpora účinného európskeho integrovaného riadenia hraníc na vonkajších hraniciach, ktoré vykonáva európska pohraničná a pobrežná stráž v rámci spoločnej zodpovednosti Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátnych orgánov zodpovedných za riadenie hraníc, a to v záujme umožnenia legitímneho prekračovania hraníc, predchádzania neregulárnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, ako aj v záujme účinného riadenia migračných tokov:

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Príloha VIII – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  Špecifický cieľ 2: Podpora spoločnej vízovej politiky v záujme umožnenia legitímneho cestovania a predchádzania rizikám súvisiacimmigráciou a bezpečnosťou:

b)  Špecifický cieľ 2: Podpora spoločnej vízovej politiky v záujme zabezpečenia harmonizovanejšieho prístupu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o vydávanie víz, uľahčenie legitímneho cestovania a zníženie rizík súvisiacich s bezpečnosťou.

(1)

  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vytvorenie priestoru bez vnútorných hraníc, v ktorom je možný voľný pohyb osôb a tovaru, je jedným z najväčších úspechov Európskej únie a jedným z jej najhmatateľnejších prínosov pre európskych občanov aj podniky. Schengenský priestor je jedným z kľúčových prostriedkov, prostredníctvom ktorého si môžu občania Európy uplatňovať svoje slobody a vnútorný trh môže prosperovať a rozvíjať sa.

Cieľ Únie zakotvený v zmluvách, ktorým je zabezpečenie riadneho fungovania a vysokej úrovne bezpečnosti v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, by sa mal okrem iného dosiahnuť prostredníctvom spoločných opatrení týkajúcich sa prekračovania vnútorných hraníc osobami, kontrol vonkajších hraníc Únie a spoločnou vízovou politikou.

Spravodajkyňa preto víta návrh na vytvorenie finančného nástroja pre riadenie hraníc a víza ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc, ktorý bude nástupcom súčasného Fondu pre vnútornú bezpečnosť, s rozpočtom 9,3 mld. EUR, čo predstavuje päťnásobné zvýšenie. Tento finančný nástroj má zásadný význam, lebo mení politiky Únie na konkrétne opatrenia, z ktorých majú prospech všetci občania. Poskytuje finančnú podporu na vykonávanie politík, ktoré by mali byť založené na solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti medzi členskými štátmi, ako aj na vzájomnej dôvere medzi nimi.

Výzvy, s ktorými sa Európska únia stretáva v posledných rokoch, však odhalili vážne nedostatky politík EÚ a naštrbili dôveru medzi členskými štátmi. Napriek posilneniu vonkajších hraníc zavedením nových opatrení a systémov informačných technológií sa dôvera medzi členskými štátmi naďalej oslabuje a narúšajú sa aj samotné princípy solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti. Kontroly na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru, ktoré pretrvávajú aj po troch rokoch, sú len jedným z príkladov tohto stavu.

Cieľom politiky Únie v oblasti riadenia vonkajších hraníc je vytvoriť a vykonávať európske integrované riadenie hraníc. Musí sa to však diať v presne stanovených hraniciach a za dodržania príslušných záruk, spolu so zachovaním voľného pohybu osôb v rámci Únie, čo je základnou zložkou oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Spravodajkyňa sa domnieva, že ciele navrhovaného nástroja sú príliš zamerané na bezpečnosť a dostatočne nezohľadňujú potrebu uľahčenia legitímneho cestovania. Drvivú väčšinu ľudí, ktorí v súčasnosti prekračujú vonkajšie hranice, tvoria legitímni cestujúci bona fine, ktorí do Únie vstupujú s vízami alebo bez nich a na bezpečnosť Únie ako celku majú len minimálny vplyv.

Spravodajkyňa sa domnieva, že vzhľadom na ciele tohto nástroja je dôležité zabezpečiť spravodlivé a transparentné rozdelenie finančných prostriedkov medzi oba hlavné ciele fondu. Preto by sa podľa neho mal klásť väčší dôraz na pozitívne akcie a opatrenia integrovaného riadenia hraníc, ako je vízová politika, a nielen na bezpečnosť. Bolo by preto vhodné zabezpečiť určitú minimálnu úroveň financovania spoločnej vízovej politiky.

Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy k návrhu Komisie, podľa názoru spravodajkyne by sa nariadenie malo posilniť a zmeniť takto:

Je nevyhnutné, aby akcie a opatrenia financované prostredníctvom tohto nástroja brali náležitý ohľad na dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Túto oblasť spravodajkyňa navrhuje výrazne posilniť. Zavádzanie informačných technológií a systémov na našich vonkajších hraniciach so sebou prináša zvýšenú potrebu rešpektovať a zlepšiť základné práva osôb týkajúce sa ich osobných údajov.

Spravodajkyňa rovnako považuje za mimoriadne dôležité pripomenúť členským štátom ich medzinárodné záväzky a povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov EÚ v súvislosti s hraničným dozorom a zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia. Táto zásada sa uplatňuje nielen na území štátu, ale aj mimo neho, a to aj na šírom mori pri vykonávaní pátracích a záchranných operácií. Je zásadne dôležité, aby sa tento aspekt v správe posilnil.

Podobne aj v súvislosti s riadením hraníc, napríklad v problémových oblastiach, spravodajkyňa navrhuje ustanovenia, ktorými sa má zlepšiť dodržiavanie práva na medzinárodnú ochranu, ako aj ochrana zraniteľných skupín, napríklad detí.

Okrem toho by sa mala primerane posilniť zásada nediskriminácie, najmä v súvislosti so zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín v kontexte riadenia hraníc a spoločnej vízovej politiky.

Uľahčenie legitímneho cestovania okrem iného otvorením legálnych a bezpečných ciest do Európy výrazne prispeje k zníženiu migračného tlaku na Úniu. V súlade s uznesením Európskeho parlamentu o humanitárnych vízach v súvislosti so spoločnou vízovou politikou sa spravodajkyňa domnieva, že tento nástroj by mal členským štátom pomáhať pri vydávaní humanitárnych víz a tiež pomáhať Únii pri vykonávaní akéhokoľvek budúceho európskeho režimu humanitárnych víz. Nastal čas, aby členské štáty a Únia išli príkladom a zabránili ďalším zbytočným stratám na životoch v Stredozemnom mori.

V súvislosti s opatreniami na riešenie výziev, ktorým Únia čelí, ako sú migračné tlaky, spravodajkyňa zastáva názor, že na účely počiatočného pridelenia finančných prostriedkov by sa mal medzi kritériá, na základe ktorých sa určuje pracovné zaťaženie na vonkajších hraniciach, pridať počet žiadostí o medzinárodnú ochranu.

Čo sa týka financovania akcií v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám, podľa spravodajkyne by takéto akcie mali byť obmedzené a mali by podliehať primeraným ochranným opatreniam na ich vykonávanie. Na akcie v tretích krajinách a pre tretie krajiny má Únia viacero finančných nástrojov. EÚ je zároveň najväčším darcom rozvojovej pomoci na svete. Podľa spravodajcu nemá riadenie hraníc EÚ takmer nič spoločné s vytváraním záchytných centier v tretích krajinách ani s externalizáciou riadenia hraníc EÚ do týchto krajín.

Podobne navrhuje obmedziť financovanie naliehavých a osobitných potrieb v prípade núdzových situácií, ktoré by malo byť povolené len výnimočne a s dostatočnými zárukami na jeho použitie.

Pre riadnu prípravu a vykonávanie akcií a opatrení v rámci pracovných programov a tematických nástrojov má zásadný význam aktívna účasť občianskej spoločnosti a miestnych a regionálnych orgánov. Spravodajca navrhuje posilniť tento aspekt nariadenia, ako aj výmenu najlepších postupov a odborníkov, a to aj s ohľadom na ochranu základných práv v súvislosti s rôznymi zložkami kontroly hraníc.

Rozpočtová kontrola je dôležitou právomocou Európskeho parlamentu, ktorý má v očiach európskych občanov zodpovednosť za kontrolu inštitúcií členských štátov a Únie. Je preto nevyhnuté podstatne zvýšiť transparentnosť výdavkov v tomto nástroji.

Spravodajca napokon trvá na tom, že Európsky parlament ako spoluzákonodarca musí mať prístup k primeraným informáciám o využívaní fondu na účely kontroly. Podobne by mal byť Európsky parlament v plnom rozsahu zapojený do implementácie alebo akýchkoľvek zmien kľúčových prvkov nariadenia, konkrétne prostredníctvom delegovaného aktu v súvislosti s pracovnými programami, akciami, ktoré sú oprávnené na vyššie spolufinancovanie, ako aj s ukazovateľmi výstupov, hodnoteniami v polovici trvania a spätnými hodnoteniami a výročnými správami o výkonnosti.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajcu. Počas prípravy návrhu správy prijal spravodajca podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba

Európska Rada pre utečencov a emigrantov (ECRE)

Kvakerská rada pre európske záležitosti (Quaker Council for European Affairs)

Európsky politický inštitút otvorenej spoločnosti

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

stále zastúpenie Litvy pri EÚ


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (7.12.2018)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Eduard Kukan

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V posledných rokoch čelí EÚ rastúcemu počtu problémov v oblasti migrácie, mobility a bezpečnosti. S cieľom riešiť tieto problémy navrhla Komisia v máji 2018 podstatné zvýšenie finančných prostriedkov vyčlenených na migráciu a riadenie hraníc na obdobie 2021 až 2027.

Navrhované nariadenie, ktorým sa ustanovuje nástroj finančnej podpory pre riadenie hraníc a víza, je súčasťou Fondu pre integrované riadenie hraníc a zameriava sa výlučne na činnosti súvisiace s kontrolami osôb v kontexte hraničných kontrol.

Spravodajca celkovo podporuje navrhované nariadenie, ktoré poskytuje finančný rámec na pevné a účinné riadenie hraníc pri súčasnom zabezpečení voľného pohybu osôb. Víta najmä zvýšené finančné krytie pridelené tomuto fondu, vyššiu flexibilitu s cieľom účinnejšie reagovať na meniace sa výzvy, zameranie na kvalitu výdavkov, ako aj lepší rámec monitorovania a hodnotenia.

Preto zastáva názor, že nástroj, najmä jeho vonkajší rozmer, je primeraný a reaguje na priority EÚ. Osobitná pozornosť by sa však mala venovať zabezpečeniu súdržnosti a zvyšovaniu synergií medzi týmto nástrojom a všetkým ostatným financovaním v oblasti migrácie a riadenia hraníc, či už vonkajšími finančnými nástrojmi EÚ alebo inými nástrojmi a fondmi EÚ s vonkajším rozmerom, ako je Fond pre azyl a migráciu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 a článok 79 ods. 2 písm. d),

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 a článok 79 ods. 2 písm. d) a článok 80,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Podľa článku 80 ZFEÚ by sa tieto politiky a ich vykonávanie mali riadiť zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi, a to vrátane finančných dôsledkov.

(2)  Podľa článku 80 ZFEÚ by sa tieto politiky a ich vykonávanie mali riadiť zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi všetkými členskými štátmi Únie, a to vrátane finančných dôsledkov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Pri implementácii nástroja by sa mali v plnej miere dodržiavať práva a zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, ako aj medzinárodné záväzky Únie v oblasti základných práv.

(15)  Pri implementácii nástroja by sa mali v plnej miere dodržiavať práva a zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, ako aj medzinárodné záväzky Únie v oblasti základných práv a zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia, pričom sa navyše musia v plnej miere dodržiavať zásady transparentnosti a vysledovateľnosti.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  V záujme posilnenia komplementárnosti a konzistentnosti námorných činností, ako aj v záujme zamedzenia duplicite vynakladaného úsilia a zmiernenia rozpočtových obmedzení v oblasti nákladných činností, akými je napr. námorná oblasť, by mal nástroj podporovať námorné operácie, ktoré majú viacúčelový charakter a ktorých hlavným cieľom je hraničný dozor, ale pri ktorých by bolo zároveň možné súbežne realizovať aj ďalšie ciele.

(33)  V záujme posilnenia komplementárnosti a konzistentnosti námorných činností, ako aj v záujme zamedzenia duplicite vynakladaného úsilia a zmiernenia rozpočtových obmedzení v oblasti nákladných činností, akými je napr. námorná oblasť, by mal nástroj podporovať námorné operácie, ktoré majú viacúčelový charakter a ktorých hlavným cieľom je hraničný dozor, ale pri ktorých by bolo zároveň možné súbežne realizovať aj ďalšie súvisiace ciele, ako je boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Opatrenia v tretích krajinách a vo vzťahu k tretím krajinám podporované prostredníctvom nástroja by sa mali realizovať pri plnej súčinnosti a v plnom súlade s ostatnými akciami mimo Únie, ktoré sú podporované prostredníctvom nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti, a zároveň by mali tieto akcie dopĺňať. Pri vykonávaní takýchto akcií by sa malo dbať predovšetkým na dosiahnutie plného súladu so zásadami a všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti a zahraničnej politiky Únie vo vzťahu k dotknutej krajine alebo regiónu. Pokiaľ ide o vonkajší rozmer, podpora poskytovaná z nástroja by sa mala zamerať na prehĺbenie spolupráce s tretími krajinami a na posilnenie kľúčových aspektov ich kapacít v oblasti hraničného dozoru a riadenia hraníc v tých oblastiach, ktoré sú predmetom záujmu migračnej politiky a bezpečnostných cieľov Únie.

(34)  Opatrenia v tretích krajinách a vo vzťahu k tretím krajinám podporované prostredníctvom nástroja by sa mali realizovať pri plnej súčinnosti a v plnom súlade s ostatnými akciami mimo Únie, ktoré sú podporované prostredníctvom nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti alebo iným finančným nástrojom Únie s vonkajším rozmerom, ako je Fond pre azyl a migráciu, a zároveň by mali tieto akcie dopĺňať. Pri vykonávaní takýchto akcií by sa malo dbať predovšetkým na dosiahnutie plného súladu so zásadami a všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti a zahraničnej politiky Únie vo vzťahu k dotknutej krajine alebo regiónu. Pokiaľ ide o vonkajší rozmer, podpora poskytovaná z nástroja by sa mala zamerať na prehĺbenie spolupráce s tretími krajinami a na posilnenie kľúčových aspektov ich kapacít v oblasti hraničného dozoru a riadenia hraníc v tých oblastiach, ktoré sú predmetom záujmu migračnej politiky a bezpečnostných cieľov Únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Nástroj by mal odrážať potrebu väčšej flexibility a zjednodušenia a zároveň spĺňať požiadavky predvídateľnosti a zaručovať spravodlivé a transparentné rozdeľovanie zdrojov v záujme plnenia cieľov stanovených v tomto nariadení.

(37)  Nástroj by mal odrážať potrebu väčšej flexibility a zjednodušenia a zároveň spĺňať požiadavky predvídateľnosti a zaručovať spravodlivé a transparentné rozdeľovanie zdrojov v záujme plnenia cieľov stanovených v tomto nariadení. V záujme splnenia požiadaviek na transparentnosť financovania musí Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi zverejňovať informácie o vývoji ročných a viacročných programov tematického mechanizmu. Členské štáty by mali mať povinnosť zdieľať všetky informácie, ktoré majú k dispozícii, o vývoji programov v rámci zdieľaného riadenia. Komisia by tieto informácie mala centralizovať a zverejňovať ich na jednom portáli. 

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Časť zdrojov, ktoré budú v rámci nástroja k dispozícii, by sa takisto mohla prideliť na programy členských štátov na účely implementácie osobitných akcií, a to nad rámec počiatočne pridelených prostriedkov. Tieto osobitné akcie by mali byť identifikované na úrovni Únie a mali by sa týkať akcií, ktoré si vyžadujú spoločné úsilie, alebo akcií, ktoré sú potrebné z hľadiska reakcie na vývoj v Únii a pri ktorých sa vyžaduje, aby sa jednému alebo viacerým členských štátom poskytli dodatočné finančné prostriedky. Ide napr. o nákup technického vybavenia prostredníctvom národných programov členských štátov, ktoré Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž potrebuje na vykonávanie svojich operačných činností, modernizáciu procesu spracovania žiadostí o víza, vývoj nových rozsiahlych informačných systémov a zabezpečenie interoperability týchto systémov. Tieto osobitné akcie vymedzí Komisia vo svojich pracovných programoch.

(43)  Časť zdrojov, ktoré budú v rámci nástroja k dispozícii, by sa takisto mohla prideliť na programy členských štátov na účely implementácie osobitných akcií, a to nad rámec počiatočne pridelených prostriedkov. Tieto osobitné akcie by mali byť identifikované na úrovni Únie a mali by sa týkať akcií, ktoré si vyžadujú spoločné úsilie medzi členskými štátmi, alebo akcií, ktoré sú potrebné z hľadiska reakcie na vývoj v Únii a pri ktorých sa vyžaduje, aby sa jednému alebo viacerým členských štátom poskytli dodatočné finančné prostriedky. Ide napr. o nákup technického vybavenia prostredníctvom národných programov členských štátov, ktoré Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž potrebuje na vykonávanie svojich operačných činností, modernizáciu procesu spracovania žiadostí o víza, vývoj nových rozsiahlych informačných systémov a zabezpečenie interoperability týchto systémov. Tieto osobitné akcie vymedzí Komisia vo svojich pracovných programoch.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Politickým cieľom nástroja ako súčasti Fondu pre integrované riadenie hraníc je zabezpečiť razantné a účinné európske integrované riadenie hraníc na vonkajších hraniciach a zároveň zaručiť voľný pohyb osôb v Únii a to, v plnom súlade so záväzkami Únie v oblasti základných práv, a v konečnom dôsledku tak prispieť k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti v Únii.

1.  Politickým cieľom nástroja ako súčasti Fondu pre integrované riadenie hraníc je zabezpečiť razantné a účinné európske integrované riadenie hraníc na vonkajších hraniciach a zároveň zaručiť voľný pohyb osôb v Únii a to, v plnom súlade so záväzkami Únie v oblasti základných práv, a v konečnom dôsledku tak prispieť k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany v Únii.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podpora účinného európskeho integrovaného riadenia hraníc na vonkajších hraniciach, ktoré vykonáva európska pohraničná a pobrežná stráž v rámci spoločnej zodpovednosti Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátnych orgánov zodpovedných za riadenie hraníc, a to v záujme umožnenia legitímneho prekračovania hraníc, predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, ako aj v záujme účinného riadenia migračných tokov;

a)  podpora účinného európskeho integrovaného riadenia hraníc na vonkajších hraniciach, ktoré vykonáva európska pohraničná a pobrežná stráž v rámci spoločnej zodpovednosti Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátnych orgánov zodpovedných za riadenie hraníc, a to v záujme umožnenia legitímneho prekračovania hraníc, predchádzania neregulárnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, ako aj v záujme účinného riadenia migračných tokov, pri zabezpečení dodržiavania práva na azyl a uplatňovaní zásad solidarity a spravodlivého rozdelenia záťaže;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Akcie financované v rámci tohto nástroja sa vykonávajú pri plnom rešpektovaní základných práv a ľudskej dôstojnosti. Tieto akcie sú v súlade najmä s ustanoveniami Charty základných práv Európskej únie, právom Únie v oblasti ochrany údajov, Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zásadou spravodlivého zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, právom na azyl a právom na medzinárodnú ochranu, zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia a medzinárodnými záväzkami Únie a členských štátov vyplývajúcimi z ich pristúpenia k medzinárodným nástrojom, ako je napríklad Ženevský dohovor z 28. júla 1951 o právnom postavení utečencov doplnený Newyorským protokolom z 31. januára 1967.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Pri vykonávaní akcií financovaných v rámci nástroja súvisiacich s dozorom nad námornými hranicami členské štáty venujú osobitnú pozornosť povinnosti poskytovať pomoc osobám v núdzi, ktorá im vyplýva z medzinárodného námorného práva. Z tohto hľadiska sa môžu zariadenia a systémy podporované v rámci nástroja použiť pri pátracích a záchranných situáciách, ku ktorým môže dôjsť počas operácie námorného hraničného dozoru, s cieľom pomôcť zabezpečiť ochranu a záchranu na mori.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia a členské štáty zabezpečia, aby podpora poskytovaná na základe tohto nariadenia a prostredníctvom členských štátov bola v súlade s príslušnými činnosťami, politikami a prioritami Únie a aby dopĺňala ostatné nástroje Únie.

2.  Komisia, Európsky parlament a členské štáty zabezpečia, aby podpora poskytovaná na základe tohto nariadenia a prostredníctvom členských štátov bola v súlade s príslušnými činnosťami, politikami a prioritami Únie a aby dopĺňala ostatné nástroje Únie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia stanoví celkovú sumu, ktorá bude pre tematický nástroj k dispozícii z prostriedkov, ktoré boli vyčlenené z rozpočtu Únie na daný rok.

5.  Komisia po konzultácii s Európskym parlamentom stanoví celkovú sumu, ktorá bude pre tematický nástroj k dispozícii z prostriedkov, ktoré boli vyčlenené z rozpočtu Únie na daný rok.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia prijme v súvislosti s tematickým nástrojom rozhodnutia o financovaní, ako sa uvádza v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách, v ktorých sa určia ciele a akcie, ktoré sa majú podporovať, a uvedú sa sumy na financovanie každej z jeho zložiek uvedených v odseku 1. V rozhodnutiach o financovaní sa v prípade potreby stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania.

6.  Komisia po konzultácii s Európskym parlamentom prijme v súvislosti s tematickým nástrojom rozhodnutia o financovaní, ako sa uvádza v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách, v ktorých sa určia ciele a akcie, ktoré sa majú podporovať, a uvedú sa sumy na financovanie každej z jeho zložiek uvedených v odseku 1. V rozhodnutiach o financovaní sa v prípade potreby stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Po prijatí rozhodnutí o financovaní podľa odseku 3 môže Komisia programy implementované v rámci zdieľaného riadenia príslušným spôsobom zmeniť.

7.  Po prijatí rozhodnutí o financovaní podľa odseku 3 môže Komisia po konzultácii s Európskym parlamentom programy implementované v rámci zdieľaného riadenia príslušným spôsobom zmeniť.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Tento oddiel sa vzťahuje na časť finančného krytia, ktorá je uvedená v článku 7 ods. 2 písm. a), a na dodatočné zdroje, ktoré sa majú implementovať v rámci zdieľaného riadenia v súlade s rozhodnutím Komisie o tematickom nástroji podľa článku 8.

1.  Tento oddiel sa vzťahuje na časť finančného krytia, ktorá je uvedená v článku 7 ods. 2 písm. a), a na dodatočné zdroje, ktoré sa majú implementovať v rámci zdieľaného riadenia v súlade s rozhodnutím Komisie o tematickom nástroji podľa článku 8, prijatým po konzultácii s Európskym parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia zabezpečí, aby Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, prípadne agentúra eu-LISA, boli už v počiatočnej fáze zapojené do procesu tvorby programov členských štátov, pokiaľ tieto programy spadajú do rozsahu pôsobnosti týchto agentúr.

2.  Komisia a Európsky parlament zabezpečia, aby Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, prípadne agentúra eu-LISA, boli už v počiatočnej fáze zapojené do procesu tvorby programov členských štátov, pokiaľ tieto programy spadajú do rozsahu pôsobnosti týchto agentúr.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Vedie konzultácie s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž o návrhoch programov s osobitným dôrazom na činnosti, na ktoré sa vzťahuje operačná podpora, v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. a) s cieľom zabezpečiť konzistentnosť a komplementárnosť akcií agentúry a členských štátov v oblasti riadenia hraníc, ako aj s cieľom zabrániť dvojitému financovaniu a dosiahnuť nákladovú efektívnosť.

3.  Komisia vedie konzultácie s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž o návrhoch programov s osobitným dôrazom na činnosti, na ktoré sa vzťahuje operačná podpora, v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. a) s cieľom zabezpečiť konzistentnosť a komplementárnosť akcií agentúry a členských štátov v oblasti riadenia hraníc, ako aj s cieľom zabrániť dvojitému financovaniu a dosiahnuť nákladovú efektívnosť.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia môže zapojiť Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž, prípadne agentúru eu-LISA, do úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia uvedených v oddiele 5, a to najmä s cieľom zabezpečiť, aby akcie implementované s podporou nástroja boli v súlade s príslušným acquis Únie a s dohodnutými prioritami Únie.

4.  Komisia a Európsky parlament môžu zapojiť Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž, prípadne agentúru eu-LISA, do úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia uvedených v oddiele 5, a to najmä s cieľom zabezpečiť, aby akcie implementované s podporou nástroja boli v súlade s príslušným acquis Únie a s dohodnutými prioritami Únie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 12 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12.  Pokiaľ ide o materiálno-technické vybavenie, vrátane dopravných prostriedkov, a komunikačné systémy, ktoré sú potrebné na účinnú a bezpečnú kontrolu hraníc a ktoré boli zakúpené s podporou nástroja, uplatňujú sa tieto požiadavky:

12.  Pokiaľ ide o materiálno-technické vybavenie vrátane dopravných prostriedkov a komunikačné systémy, ktoré sú potrebné na účinnú a bezpečnú kontrolu hraníc a na pátracie a záchranné operácie a ktoré boli zakúpené s podporou nástroja, uplatňujú sa tieto požiadavky:

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13.  Odborná príprava v oblasti riadenia hraníc, ktorá sa realizuje s podporou nástroja, musí vychádzať z príslušných harmonizovaných európskych noriem v oblasti vzdelávania a zo spoločných noriem odbornej prípravy pre príslušníkov hraničnej a pobrežnej stráže so zabezpečenou kvalitou.

13.  Odborná príprava v oblasti riadenia hraníc, ktorá sa realizuje s podporou nástroja, musí vychádzať z príslušných harmonizovaných európskych noriem v oblasti vzdelávania a zo spoločných noriem odbornej prípravy pre príslušníkov hraničnej a pobrežnej stráže so zabezpečenou kvalitou, pričom sa musia zohľadniť najmä otázky ľudských práv a s nimi súvisiace medzinárodné dohovory.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia v roku 2024 pridelí na programy dotknutých členských štátov dodatočnú sumu uvedenú v článku 10 ods. 1 písm. b), a to v súlade s kritériami uvedenými v bode 1 písm. c) a bodoch 2 až 11 prílohy I. Tieto prostriedky sa pridelia na základe najnovších dostupných štatistických údajov pre kritériá uvedené v bode 1 písm. c) a bodoch 2 až 11 prílohy I. Toto financovanie sa uplatňuje od kalendárneho roka 2025.

1.  Po konzultácii s Európskym parlamentom Komisia v roku 2024 pridelí na programy dotknutých členských štátov dodatočnú sumu uvedenú v článku 10 ods. 1 písm. b), a to v súlade s kritériami uvedenými v bode 1 písm. c) a bodoch 2 až 11 prílohy I. Tieto prostriedky sa pridelia na základe najnovších dostupných štatistických údajov pre kritériá uvedené v bode 1 písm. c) a bodoch 2 až 11 prílohy I. Toto financovanie sa uplatňuje od kalendárneho roka 2025.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pri prideľovaní finančných prostriedkov z tematického nástroja od roku 2025 sa v prípade potreby zohľadní pokrok pri dosahovaní čiastkových cieľov výkonnostného rámca uvedeného v článku 12 nariadenia (EÚ) .../... [všeobecné nariadenie], ako aj zistené nedostatky v implementácii.

3.  Pri prideľovaní finančných prostriedkov z tematického nástroja od roku 2025 sa v prípade potreby zohľadní pokrok pri dosahovaní čiastkových cieľov výkonnostného rámca uvedeného v článku 12 nariadenia (EÚ) .../... [všeobecné nariadenie], ako aj zistené nedostatky v implementácii. Programy budú predmetom preskúmania v polovici obdobia v súlade s článkami 14 a 40 nariadenia (EÚ) č. ... / ... [všeobecné nariadenie] a článkom 26 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty odôvodnia v programe a vo výročných správach o výkonnosti uvedených v článku 27, akým spôsobom využili operačnú podporu na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia. Pred schválením programu Komisia po konzultácii s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti agentúry podľa článku 12 ods. 3, posúdi východiskovú situáciu v členských štátoch, ktoré vyjadrili svoj úmysel využiť operačnú podporu, pričom zohľadní informácie poskytnuté týmito členskými štátmi a v príslušných prípadoch aj informácie dostupné na základe schengenského hodnotenia a posúdenia zraniteľnosti vrátane odporúčaní, ktoré z nich vyplývajú.

4.  Členské štáty odôvodnia v programe a vo výročných správach o výkonnosti uvedených v článku 27, akým spôsobom využili operačnú podporu na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia. Pred schválením programu Komisia po konzultácii s Európskym parlamentom a s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti agentúry podľa článku 12 ods. 3, posúdi východiskovú situáciu v členských štátoch, ktoré vyjadrili svoj úmysel využiť operačnú podporu, pričom zohľadní informácie poskytnuté týmito členskými štátmi a v príslušných prípadoch aj informácie dostupné na základe schengenského hodnotenia a posúdenia zraniteľnosti vrátane odporúčaní, ktoré z nich vyplývajú.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Z nástroja sa môžu podporovať opatrenia technickej pomoci implementované na podnet Komisie alebo v jej mene. Tieto opatrenia sa môžu financovať vo výške 100 %.

Z nástroja sa môžu podporovať opatrenia technickej pomoci implementované na podnet Komisie alebo v jej mene po konzultácii s Parlamentom. Tieto opatrenia sa môžu financovať vo výške 100 %.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť, transparentnosť a vysledovateľnosť finančných prostriedkov Únie najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V súlade s požiadavkami na podávanie správ podľa článku 41 ods. 3 písm. h) bodov i) a iii) nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia poskytuje Európskemu parlamentu a Rade informácie o výkonnosti v súlade s prílohou V.

1.  V súlade s požiadavkami na podávanie správ podľa článku 41 ods. 3 písm. h) bodov i) a ii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/10461a Komisia každoročne poskytuje Európskemu parlamentu a Rade informácie o výkonnosti v súlade s prílohou V.

 

____________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia vykoná hodnotenie v polovici obdobia a spätné hodnotenie tohto nariadenia, ako aj akcií implementovaných v rámci tohto nástroja.

1.  Komisia vykoná hodnotenie v polovici obdobia a spätné hodnotenie tohto nariadenia, ako aj akcií implementovaných v rámci tohto nástroja. Zistenia vyplývajúce z hodnotení sa bezodkladne zašlú Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia po preskúmaní v polovici obdobia a pri retrospektívnom preskúmaní predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: ((

 

a) priebežnú hodnotiacu správu o vykonávaní tohto nariadenia do júna 2024; táto priebežná hodnotiaca správa bude zahŕňať posúdenie preskúmania v polovici trvania uskutočneného v súlade s týmto nariadením a s nariadením (EÚ) č. .../... [VN];

 

b) hodnotiacu správu ex post o vplyve tohto nariadenia a osobitných nariadení po ukončení národných programov, a to najneskôr do 30. júna 2027.

 

Európsky parlament vyzve Komisiu, aby sa zúčastnila na štruktúrovanom dialógu o preskúmaní v polovici obdobia a hodnotení ex post.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do 15. februára 2023 a do rovnakého dňa každého nasledujúceho roku až do roku 2031 vrátane predložia členské štáty Komisii výročnú správu o výkonnosti uvedenú v článku 36 ods. 6 nariadenia (EÚ) ... /... [všeobecné nariadenie]. Správa predložená v roku 2023 sa bude vzťahovať na implementáciu programu do 30. júna 2022.

1.  Do 15. februára 2023 a do rovnakého dňa každého nasledujúceho roku až do roku 2031 vrátane predložia členské štáty Komisii a Európskemu parlamentu výročnú správu o výkonnosti uvedenú v článku 36 ods. 6 nariadenia (EÚ) ... /... [všeobecné nariadenie]. Správa predložená v roku 2023 sa bude vzťahovať na implementáciu programu do 30. júna 2022.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha) výmena najlepších postupov na hodnotenie, presadzovanie, podporu a ďalší rozvoj politík a cieľov Únie, najmä pokiaľ ide o ochranu základných práv v kontexte rôznych zložiek hraničnej kontroly, predovšetkým pokiaľ ide o identifikáciu, okamžitú pomoc a  usmernenie zraniteľných osôb, najmä žien, detí a maloletých bez sprievodu, na služby zabezpečujúce ich ochranu;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Príloha IV – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Opatrenia zamerané na zlepšenie interoperability systémov IT a komunikačných sietí.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a víza ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc

Referenčné čísla

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

2.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Eduard Kukan

10.7.2018

Prerokovanie vo výbore

21.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

6.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Petras Auštrevičius, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Tanja Fajon, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

33

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Soraya Post, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

4

-

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios

3

0

ECR

Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen

PPE

László Tőkés

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (6.11.2018)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza

(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monika Hohlmeier

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9a.   Európska únia v súčasnosti čelí veľkým výzvam v oblasti riadenia hraníc, ochrany hraníc a vízovej politiky. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 zopakoval, že jeho prioritou je posilniť vonkajšie hranice a zabezpečiť primerané budúce financovanie v oblasti azylu a migrácie. Silnejšiu a ambicióznejšiu Európu možno dosiahnuť len vtedy, ak bude mať k dispozícii viac finančných prostriedkov, pričom na tento účel je potrebné, aby sa existujúcim politikám poskytovala nepretržitá podpora, aby sa zvýšili zdroje na hlavné programy Únie a aby sa na dodatočné povinnosti v náležitej výške pridelili dodatočné finančné prostriedky. Nové úlohy a posilnené úsilie si vyžadujú viac finančných prostriedkov, technického vybavenia a personálu pre príslušné programy, agentúry a dotknuté členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V záujme podpory vykonávania európskeho integrovaného riadenia hraníc, ktoré je vymedzené na základe svojich zložiek v súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) 2016/1624: kontrola hraníc, pátranie a záchrana v rámci hraničného dozoru, analýza rizík, spolupráca medzi členskými štátmi (podporovaná a koordinovaná Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž), medziagentúrna spolupráca (vrátane pravidelnej výmeny informácií), spolupráca s tretími krajinami, technické a operačné opatrenia v rámci schengenského priestoru, ktoré súvisia s kontrolou hraníc a sú zamerané na lepšie riešenie nelegálneho prisťahovalectva a na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti, využívanie najmodernejších technológií, mechanizmy kontroly kvality a solidarity, ako aj v záujme zabezpečenia toho, aby bolo toto integrované riadenie zavedené do bežnej praxe, by sa členským štátom mala poskytnúť primeraná finančná podpora Únie.

(10)  V záujme podpory vykonávania európskeho integrovaného riadenia hraníc, ktoré je vymedzené na základe svojich zložiek v súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) 2016/1624: kontrola hraníc, pátranie a záchrana v rámci hraničného dozoru, analýza rizík, spolupráca medzi členskými štátmi (podporovaná a koordinovaná Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž), medziagentúrna spolupráca (vrátane pravidelnej výmeny informácií) a spolupráca s vonkajšou činnosťou EÚ, ako je civilné krízové riadenie, spolupráca s tretími krajinami, technické a operačné opatrenia v rámci schengenského priestoru, ktoré súvisia s kontrolou hraníc a sú zamerané na lepšie riešenie nelegálneho prisťahovalectva a účinnejší boj proti cezhraničnej trestnej činnosti, využívanie najmodernejších technológií, mechanizmy kontroly kvality a solidarity, ako aj v záujme zabezpečenia toho, aby bolo toto integrované riadenie zavedené do bežnej praxe, by sa členským štátom mala poskytnúť primeraná finančná podpora Únie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V záujme zabezpečenia jednotnej a vysokokvalitnej kontroly vonkajších hraníc a umožnenia legitímneho cestovania cez vonkajšie hranice by mal nástroj prispievať k rozvoju európskeho integrovaného riadenia hraníc, do ktorého sú zahrnuté všetky opatrenia týkajúce sa politiky, práva, systematickej spolupráce, rozdelenia záťaže, vyhodnocovania situácie a meniacich sa okolností, pokiaľ ide o priechody, ktoré neregulárni migranti využívajú na prekračovanie hraníc, personálu, vybavenia a technológie, ktoré sú prijímané na rozličných úrovniach príslušnými orgánmi členských štátov a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž konajúcimi v spolupráci s ostatnými subjektmi, ako sú tretie krajiny a iné subjekty EÚ, najmä Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), Europol a medzinárodné organizácie.

(17)  V záujme zabezpečenia jednotnej a vysokokvalitnej kontroly vonkajších hraníc a umožnenia legitímneho cestovania cez vonkajšie hranice by mal nástroj prispievať k rozvoju európskeho integrovaného riadenia hraníc, do ktorého sú zahrnuté všetky opatrenia týkajúce sa politiky, práva, systematickej spolupráce, rozdelenia záťaže, vyhodnocovania situácie a meniacich sa okolností, pokiaľ ide o priechody, ktoré neregulárni migranti využívajú na prekračovanie hraníc, personálu, vybavenia a technológie, ktoré sú prijímané na rozličných úrovniach príslušnými orgánmi členských štátov a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž konajúcimi v spolupráci s ostatnými subjektmi, ako sú tretie krajiny a iné subjekty EÚ, najmä Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), Europol, krízové riadenie EÚ a medzinárodné organizácie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

23a.  Nové výzvy a dodatočné úlohy si vyžadujú, aby agentúry zapojené do riadenia hraníc disponovali potrebnými finančnými prostriedkami a personálom. Okrem mladých odborníkov by sa mali najímať aj skúsení experti z členských štátov, ktorí by sa zaraďovali do platových tried na základe svojich skúseností.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

27a.  Vzhľadom na silné prepojenie riadenia hraníc a víz s inými politickými oblasťami, ako sú Európsky námorný a rybársky fond alebo Program EÚ pre boj proti podvodom, by Komisia mala zabezpečiť dôrazne koordinovaný prístup, možné synergie a transparentnosť príslušných výdavkov. Jasné a transparentné pravidlá by mali zabrániť dvojitému financovaniu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Opatrenia v tretích krajinách a vo vzťahu k tretím krajinám podporované prostredníctvom nástroja by sa mali realizovať pri plnej súčinnosti a v plnom súlade s ostatnými akciami mimo Únie, ktoré sú podporované prostredníctvom nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti, a zároveň by mali tieto akcie dopĺňať. Pri vykonávaní takýchto akcií by sa malo dbať predovšetkým na dosiahnutie plného súladu so zásadami a všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti a zahraničnej politiky Únie vo vzťahu k dotknutej krajine alebo regiónu. Pokiaľ ide o vonkajší rozmer, podpora poskytovaná z nástroja by sa mala zamerať na prehĺbenie spolupráce s tretími krajinami a na posilnenie kľúčových aspektov ich kapacít v oblasti hraničného dozoru a riadenia hraníc v tých oblastiach, ktoré sú predmetom záujmu migračnej politiky a bezpečnostných cieľov Únie.

(34)  Opatrenia v tretích krajinách a vo vzťahu k tretím krajinám podporované prostredníctvom nástroja by sa mali realizovať pri plnej súčinnosti a v plnom súlade s ostatnými akciami mimo Únie, ktoré sú podporované prostredníctvom nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti, a zároveň by mali tieto akcie dopĺňať. Pri vykonávaní takýchto akcií by sa malo dbať predovšetkým na dosiahnutie plného súladu so zásadami a všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti a zahraničnej politiky Únie vo vzťahu k dotknutej krajine alebo regiónu. Pokiaľ ide o vonkajší rozmer, podpora poskytovaná z nástroja by sa mala zamerať na prehĺbenie spolupráce s tretími krajinami, a to aj prostredníctvom účasti na civilnom krízovom riadení, a na posilnenie kľúčových aspektov ich kapacít v oblasti hraničného dozoru a riadenia hraníc v tých oblastiach, ktoré sú predmetom záujmu migračnej politiky a bezpečnostných cieľov Únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  V tomto nariadení by sa mali stanoviť počiatočné sumy pre programy členských štátov vypočítané na základe kritérií stanovených v prílohe I, ktoré odrážajú dĺžku a stupeň ohrozenia na pozemných a námorných hraničných úsekoch, pracovnú záťaž na letiskách a konzulátoch, ako aj počet konzulátov.

(38)  V tomto nariadení by sa mali stanoviť počiatočné sumy pre programy členských štátov vypočítané na základe kritérií stanovených v prílohe I, ktoré odrážajú dĺžku a stupeň ohrozenia na základe najnovších a historických údajov na pozemných a námorných hraničných úsekoch, pracovnú záťaž na letiskách a konzulátoch, ako aj počet konzulátov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

39a.  Preskúmanie v polovici trvania by sa malo využiť na posúdenie účinnosti a európskej pridanej hodnoty programov, vyriešenie problémov, ktoré sa objavili počas prvej fázy, a poskytnutie transparentného prehľadu o vykonávaní.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

40a.  Vzhľadom na dramatické skúsenosti Európskej únie s výzvami v oblasti riadenia hraníc a víz v predchádzajúcich rokoch a na nedostatočné flexibilné financovanie určené na riešenie týchto výziev by sa mal zriadiť tematický nástroj, ktorý by umožnil čeliť nadchádzajúcim novým výzvam a vytvárať európsku pridanú hodnotu bez čerpania dostupných rezerv a využívania nástrojov flexibility.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Časť zdrojov, ktoré budú v rámci nástroja k dispozícii, by sa takisto mohla prideliť na programy členských štátov na účely implementácie osobitných akcií, a to nad rámec počiatočne pridelených prostriedkov. Tieto osobitné akcie by mali byť identifikované na úrovni Únie a mali by sa týkať akcií, ktoré si vyžadujú spoločné úsilie, alebo akcií, ktoré sú potrebné z hľadiska reakcie na vývoj v Únii a pri ktorých sa vyžaduje, aby sa jednému alebo viacerým členských štátom poskytli dodatočné finančné prostriedky. Ide napr. o nákup technického vybavenia prostredníctvom národných programov členských štátov, ktoré Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž potrebuje na vykonávanie svojich operačných činností, modernizáciu procesu spracovania žiadostí o víza, vývoj nových rozsiahlych informačných systémov a zabezpečenie interoperability týchto systémov. Tieto osobitné akcie vymedzí Komisia vo svojich pracovných programoch.

(43)  Časť zdrojov, ktoré budú v rámci nástroja k dispozícii, by sa takisto mohla prideliť na programy členských štátov na účely implementácie osobitných akcií, a to nad rámec počiatočne pridelených prostriedkov. Tieto osobitné akcie by mali byť identifikované na úrovni Únie a mali by sa týkať akcií, ktoré si vyžadujú spoločné úsilie, alebo akcií, ktoré sú potrebné z hľadiska reakcie na vývoj v Únii alebo účasti na jej vonkajšej činnosti, ako je civilné krízové riadenie, a pri ktorých sa vyžaduje, aby sa jednému alebo viacerým členských štátom poskytli dodatočné finančné prostriedky. Ide napríklad o nákup technického vybavenia prostredníctvom národných programov členských štátov, ktoré Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž potrebuje na vykonávanie svojich operačných činností, modernizáciu procesu spracovania žiadostí o víza, vývoj nových rozsiahlych informačných systémov a zabezpečenie interoperability týchto systémov. Tieto osobitné akcie vymedzí Komisia vo svojich pracovných programoch.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(57)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu, ako aj v súlade s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja prispeje tento nástroj k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, v rámci ktorého má 25 % rozpočtových výdavkov EÚ prispievať k plneniu cieľov v oblasti klímy. Počas prípravy nástroja a jeho implementácie sa identifikujú príslušné akcie, ktoré sa znovu posúdia v kontexte príslušných procesov hodnotenia a preskúmania.

(57)  V záujme zohľadnenia naliehavosti boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu, ako aj v súlade so záväzkom byť lídrom v dosahovaní cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja vrátane rodovej rovnosti prispeje tento nástroj k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, v rámci ktorého má minimálne 25 % rozpočtových výdavkov EÚ vo VFR na obdobie 2021 – 2027 a 30 % čo najskôr a najneskôr do roku 2027 prispievať k plneniu cieľov v oblasti klímy. Počas prípravy nástroja a jeho implementácie sa identifikujú príslušné akcie, ktoré sa znovu posúdia v kontexte príslušných procesov hodnotenia a preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 58 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

58a.  Je dôležité, aby v prechodnom období a počas celého vykonávania nástroja bolo zabezpečené riadne finančné hospodárenie a právna istota. Opatrenia realizované v rokoch 2014 – 2020 by sa počas prechodného obdobia nemali prerušiť.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podpora účinného európskeho integrovaného riadenia hraníc na vonkajších hraniciach, ktoré vykonáva európska pohraničná a pobrežná stráž v rámci spoločnej zodpovednosti Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátnych orgánov zodpovedných za riadenie hraníc, a to v záujme umožnenia legitímneho prekračovania hraníc, predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti a ich odhaľovania, ako aj v záujme účinného riadenia migračných tokov;

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Nástroj sa v rámci špecifických cieľov stanovených v odseku 2 implementuje prostredníctvom vykonávacích opatrení uvedených v prílohe II.

3.  Nástroj sa v rámci špecifických cieľov stanovených v odseku 2 implementuje okrem iného prostredníctvom vykonávacích opatrení uvedených v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V rámci cieľov uvedených v článku 3 a v súlade s vykonávacími opatreniami uvedenými v prílohe II sa z nástroja podporia predovšetkým akcie uvedené v prílohe III.

1.  V rámci cieľov uvedených v článku 3 a v náležitých prípadoch v súlade s vykonávacími opatreniami uvedenými v prílohe II sa z nástroja podporia predovšetkým akcie uvedené v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Vykonávanie nástroja nesmie mať za následok vysoké administratívne zaťaženie, ktoré by negatívne ovplyvňovalo jeho účinnosť alebo bránilo členským štátom v získavaní finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Komisia a členské štáty pri vykonávaní nástroja spolupracujú. Komisia zriadi asistenčnú službu a kontaktné miesto na poskytovanie podpory členským štátom a prispievanie k účinnému prideľovaniu finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu nástroja na obdobie 2021 až 2027 je 8 018 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu nástroja na obdobie 2021 až 2027 je 7 087 760 000 EUR v cenách z roku 2018 (8 018 000 000 EUR v bežných cenách).

Odôvodnenie

V súlade s uzneseniami EP o budúcom VFR zo 14. marca a z 30. mája sa navrhuje zmena finančného krytia na základe predbežného technického rozdelenia pre jednotlivé programy, ktoré by mohlo byť predmetom ďalších úprav, a to pri súčasnom rešpektovaní celkovej pozície EP, ako sa uvádza v spomínaných uzneseniach, a zachovaní celkovej úrovne 1,3 % HND EÚ-27.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  4 811 000 000 EUR sa pridelí na programy implementované v rámci zdieľaného riadenia, z toho 157 200 000 EUR na osobitný tranzitný režim uvedený v článku 16, implementovaný v rámci zdieľaného riadenia;

a)  4 252 833 000 EUR v cenách z roku 2018 (4 811 000 000 EUR v bežných cenách) sa pridelí na programy implementované v rámci zdieľaného riadenia, z toho 138 962 000 EUR v cenách z roku 2018 (157 200 000 EUR v bežných cenách) na osobitný tranzitný režim uvedený v článku 16, implementovaný v rámci zdieľaného riadenia;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  3 207 000 000 EUR sa pridelí na tematický nástroj.

b)  2 834 927 000 EUR v cenách z roku 2018 (3 207 000 000 EUR v bežných cenách) sa pridelí na tematický nástroj.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  4 009 000 000 EUR sa pridelí členským štátom v súlade s kritériami uvedenými v prílohe I;

a)  3 543 880 000 EUR v cenách z roku 2018 (4 009 000 000 EUR v bežných cenách) sa pridelí členským štátom v súlade s kritériami uvedenými v prílohe I;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  802 000 000 EUR sa pridelí členským štátom na úpravu prostriedkov pridelených na programy v zmysle článku 13 ods. 1.

b)  708 953 000 EUR v cenách z roku 2018 (802 000 000 EUR v bežných cenách) sa pridelí členským štátom na úpravu prostriedkov pridelených na programy v zmysle článku 13 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V prípade núdzovej pomoci sa príspevok z rozpočtu Únie môže zvýšiť na 100 % celkových oprávnených výdavkov.

5.  V prípade núdzovej pomoci vrátane účasti prostredníctvom civilného krízového riadenia sa príspevok z rozpočtu Únie môže zvýšiť na 100 % celkových oprávnených výdavkov.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Vždy, keď sa členský štát rozhodne implementovať s podporou nástroja projekty v spolupráci s treťou krajinou alebo v tretej krajine, pred začatím projektu uskutoční konzultácie s Komisiou.

10.  Vždy, keď sa členský štát rozhodne implementovať s podporou nástroja projekty v spolupráci s treťou krajinou alebo v tretej krajine, a to vrátane účasti na civilnom krízovom riadení, pred začatím projektu uskutoční konzultácie s Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  Ak sa členský štát rozhodne implementovať s podporou nástroja v spolupráci s treťou krajinou alebo v tretej krajine akcie, ktoré sa týkajú monitorovania, odhaľovania, identifikácie, sledovania a prevencie neoprávneného prekračovania hraníc a zachytávania osôb pri neoprávnenom prekračovaní hraníc na účely odhaľovania a prevencie nelegálneho prisťahovalectva a cezhraničnej trestnej činnosti a boja proti nim alebo na účely prispievania k zabezpečeniu ochrany a záchrany životov migrantov, dotknutý členský štát zabezpečí, aby bola Komisia informovaná o akejkoľvek dvojstrannej alebo viacstrannej dohode o spolupráci s touto treťou krajinou v súlade s článkom 20 nariadenia (EÚ) č. 1052/2013.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 12 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  členské štáty sa môžu rozhodnúť, že s podporou nástroja zakúpia vybavenie určené na viacúčelové námorné operácie, a to za predpokladu, že v priebehu roka ho príslušné vnútroštátne orgány použijú pri operáciách hraničného dozoru na vnútroštátne účely aspoň v 60 % prípadov. Toto vybavenie sa zaregistruje v rezerve technického vybavenia Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby ho bolo možné poskytnúť v súlade s článkom 39 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624;

c)  členské štáty sa môžu rozhodnúť, že zakúpia viacúčelové vybavenie alebo vytvoria systémy IKT, a to za predpokladu, že v priebehu roka ho príslušné vnútroštátne orgány použijú pri operáciách hraničného dozoru na vnútroštátne účely aspoň v 60 % prípadov. Toto vybavenie sa zaregistruje v rezerve technického vybavenia Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby ho bolo možné poskytnúť v súlade s článkom 39 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že zakúpia vybavenie alebo vytvoria systémy IKT určené na viacúčelové použitie za predpokladu, že sa toto vybavenie a systémy v prípade, že ich prevádzkujú príslušné vnútroštátne orgány, väčšinou používajú na činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti fondu alebo nástroja. Náklady na tieto činnosti môžu byť úplne zahrnuté do fondu alebo nástroja.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V záujme zabezpečenia účinného hodnotenia pokroku pri dosahovaní cieľov nástroja je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom zmeniť prílohu VIII na účely preskúmania a doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, ako aj na účely doplnenia tohto nariadenia o ustanovenia, ktoré sa týkajú vytvorenia rámca na monitorovanie a hodnotenie, a to aj pokiaľ ide o informácie poskytované členskými štátmi.

5.  V záujme zabezpečenia účinného hodnotenia pokroku pri dosahovaní cieľov nástroja je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom zmeniť prílohu VIII na účely preskúmania a doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, ako aj na účely doplnenia tohto nariadenia o ustanovenia, ktoré sa týkajú vytvorenia rámca na monitorovanie a hodnotenie, a to aj pokiaľ ide o informácie poskytované členskými štátmi. Preskúmanie Komisie bude založené na zohľadnení zlepšeného vykonávania projektov, kvalitatívnych výdavkov, znižovania zbytočného administratívneho zaťaženia, účinnosti podpory pre členské štáty a celkových priorít Fondu pre vnútornú bezpečnosť, pokiaľ ide o hranice a víza.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Príloha 7 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Na účely počiatočného prideľovania finančných prostriedkov sa pri posudzovaní pracovnej záťaže vychádza z najnovších priemerných údajov za predchádzajúcich 36 mesiacov, ktoré sú k dispozícii k dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia. Na účely preskúmania v polovici obdobia sa pri posudzovaní pracovnej záťaže vychádza z najnovších priemerných údajov za predchádzajúcich 36 mesiacov, ktoré sú k dispozícii v čase preskúmania v polovici obdobia v roku 2024. Pri posudzovaní pracovnej záťaže sa vychádza z týchto faktorov:

7.  Na účely počiatočného prideľovania finančných prostriedkov sa pri posudzovaní pracovnej záťaže vychádza z najnovších priemerných údajov za predchádzajúcich 36 mesiacov a historických údajov, ktoré sú k dispozícii k dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia. Na účely preskúmania v polovici obdobia sa pri posudzovaní pracovnej záťaže vychádza z najnovších a historických priemerných údajov, ktoré sú k dispozícii v čase preskúmania v polovici obdobia v roku 2024. Pri posudzovaní pracovnej záťaže sa vychádza z týchto faktorov:

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 11 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  Na účely počiatočného prideľovania finančných prostriedkov sa v správe uvedenej v odseku 10 uvedie za každý hraničný úsek priemerný stupeň ohrozenia, a to na základe najnovších priemerných údajov za predchádzajúcich 36 mesiacov, ktoré sú k dispozícii k dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia. Na účely preskúmania v polovici obdobia sa v správe uvedenej v odseku 10 uvedie za každý hraničný úsek priemerný stupeň ohrozenia, a to na základe najnovších priemerných údajov za predchádzajúcich 36 mesiacov, ktoré sú k dispozícii v čase preskúmania v polovici obdobia v roku 2024. Na základe stupňov ohrozenia v zmysle nariadenia (ES) č. 1052/2013 sa v nej pre každý úsek uvedie jeden z nasledujúcich váhových koeficientov:

11.  Na účely počiatočného prideľovania finančných prostriedkov sa v správe uvedenej v odseku 10 uvedie za každý hraničný úsek priemerný stupeň ohrozenia, a to na základe najnovších priemerných údajov za predchádzajúcich 36 mesiacov a historických údajov, ktoré sú k dispozícii k dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia. Na účely preskúmania v polovici obdobia sa v správe uvedenej v odseku 10 uvedie za každý hraničný úsek priemerný stupeň ohrozenia, a to na základe najnovších a historických priemerných údajov, ktoré sú k dispozícii v čase preskúmania v polovici obdobia v roku 2024. Na základe stupňov ohrozenia v zmysle nariadenia (ES) č. 1052/2013 sa v nej pre každý úsek uvedie jeden z nasledujúcich váhových koeficientov:

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prehlbovanie medziagentúrnej spolupráce na vnútroštátnej úrovni medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za kontrolu hraníc alebo za iné úlohy vykonávané na hraniciach, ako aj na úrovni EÚ medzi členskými štátmi, alebo medzi členskými štátmi na jednej strane a príslušnými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie alebo tretími krajinami na strane druhej;

c)  prehlbovanie medziagentúrnej spolupráce na vnútroštátnej úrovni medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za kontrolu hraníc alebo za iné úlohy vykonávané na hraniciach, ako aj na úrovni EÚ medzi členskými štátmi, alebo medzi členskými štátmi na jednej strane a príslušnými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie vrátane jej vonkajšej činnosti a aktivít alebo tretími krajinami na strane druhej;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  odborná príprava, ktorá sa zameriava na európske integrované riadenie hraníc alebo ktorá prispieva k jeho rozvoju a ktorá zároveň zohľadňuje operačné potreby a výsledky analýzy rizika a je v plnom súlade so základnými právami;

c)  odborná príprava, ktorá sa zameriava na európske integrované riadenie hraníc, a to aj na účely civilného krízového riadenia, alebo ktorá prispieva k jeho rozvoju a ktorá zároveň zohľadňuje operačné potreby a výsledky analýzy rizika a je v plnom súlade so základnými právami;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Príloha IV – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  Opatrenia, ktorých cieľom je zlepšiť interoperabilitu informačných systémov a komunikačných sietí.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a víza ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc

Referenčné čísla

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

2.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Monika Hohlmeier

28.6.2018

Prerokovanie vo výbore

26.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Detjen

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

23

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zriadenie nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a víza ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc

Referenčné čísla

COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)

Dátum predloženia EP

13.6.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanoviská

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Tanja Fajon

9.7.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.11.2018

7.1.2019

19.2.2019

 

Dátum prijatia

19.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

9

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Dátum predloženia

26.2.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

9

-

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

2

0

ECR

Innocenzo Leontini

PPE

Pál Csáky

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. marca 2019Právne oznámenie