Процедура : 2018/2107(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0090/2019

Внесени текстове :

A8-0090/2019

Разисквания :

PV 14/03/2019 - 7
CRE 14/03/2019 - 7

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0207

ДОКЛАД     
PDF 276kWORD 88k
26.2.2019
PE 630.395v02-00 A8-0090/2019

относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общата схема от преференции (ОСП)

(2018/2107(INI))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Кристофер Фелнер

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ — РЕЗЮМЕ НА ФАКТИТЕ И КОНСТАТАЦИИТЕ
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ — РЕЗЮМЕ НА ФАКТИТЕ И КОНСТАТАЦИИТЕ

На 19 февруари 2018 г. на докладчика беше възложена задачата да изготви доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета.

I.   Източници на информация

След назначаването си докладчикът започна да събира информация като използва, наред с другото, следните източници:

•  Регламент (EС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.;

•  Регламент (ЕС) № 607/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за отмяна на Регламент (ЕО) № 552/97 на Съвета за временно отнемане на правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции и резолюцията на Европейския парламент относно възстановяване на правото на Бирма/Мианмар на ползване на общите тарифни преференции (2012/2929(RSP));

•  Междинната оценка на действащия регламент относно ОСП (Регламент (ЕС) № 978/2012) и доклада на Европейската комисия, придружен от работния документ на Комисията от 4 октомври 2018 г.;

•  Докладите на Комисията относно общата схема от преференции за периодите 2014 – 2015 г. и 2016 – 2017 г., които оценяват последиците от ОСП, като поставят акцент върху резултатите на бенефициерите по ОСП+;

•  Публичното изслушване на тема „Търговските преференции за устойчиво развитие: обстойно разглеждане на новия механизъм на ОСП две години по-късно“, организирано в комисията по международна търговия (INTA) на 16 февруари 2016 г.;

•  Размяната на мнения относно прилагането на ОСП по време на заседанието на комисията INTA на 19 февруари 2018 г. и размяната на мнения относно предоставянето на преференции по ОСП+ на Шри Ланка на 21 март 2017 г.;

•  Проучването на тема „Трудовите права в зоните за експортна преработка с акцент върху държавите – бенефициери по ОСП+“, изготвено от Тематичния отдел, Генерална дирекция по външни политики, Европейски парламент, юни 2017 г.;

•  Проучването на тема „Регламент относно общата схема от преференции (№ 978/2012): Оценка за прилагането на европейско равнище“, изготвен от Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS).

II.  Основни констатации

Въз основа на посочените по-горе съпоставими източници на информация става ясно, че:

•  Държавите, отговарящи на условията за предоставяне на преференции по ОСП през периода 2011 – 2016 г., три години преди и след влизането в сила на новия регламент, увеличиха значително износа си за ЕС. Такъв беше по-специално случаят с държавите в рамките на схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО), тъй като общата стойност на вноса им се увеличи с 62,1%, докато стойността на вноса на отговарящите на условията държави по ОСП+ се увеличи с 53,8%. Вносът по стандартния режим на ОСП остана стабилен, като спадна само с 0,3%.

•  Вносът по ОСП като дял от общия внос в ЕС намаля от 6,1% през 2013 г., последната година преди влизането в сила на новия регламент, до 4,9% през 2016 г., което до голяма степен може да се обясни с по-малкия брой бенефициери. Въвеждането на по-строги критерии за допустимост по отношение на ОСП в новия регламент намали броя на бенефициерите по ОСП до 92, при което още държави, като например Китай, излязоха от схемата след като регламентът започна да се прилага.

•  Бенефициерите по ВОО и ОСП+ увеличиха значително коефициента си на използване на преференциите от 2014 г. насам средно с над 10 процентни пункта; 10 от 49-те държави по ВОО обаче отчетоха понижение на коефициента на използване на преференциите с повече от 10 процентни пункта, а държавите – бенефициери по стандартния режим на ОСП през периода 2011 – 2016 г., отчетоха намаление на коефициента на използване на преференциите средно с 3 процентни пункта;

•  Въздействието на ОСП върху диверсификацията на износа изглежда неясно, тъй като данните сочат, че равнището се е повишило за бенефициерите по ВОО в сравнение с първоначално ниското им равнище, докато за бенефициерите по стандартния режим на ОСП то е намаляло значително на всички секторни равнища, а разнородните бенефициери по ОСП+ значително се различават по своите резултати по отношение на диверсификацията на износа;

•  Текстилът е доминиращият сектор за вноса по ОСП, като вносът на текстилни продукти представлява 50% от общия внос по ОСП през 2016 г., следователно неговият дял от вноса по ОСП се е удвоил в сравнение с положението преди реформата;

•  Диверсификацията изглежда е възпрепятствана от факта, че Регламентът относно ОСП не позволява кумулацията или използването на суровини без произход от държави, които са излезли от ОСП, и онези, които са останали в схемата, като един практически пример е секторът за производство на велосипеди в Камбоджа;

•  Имаше ограничено отрицателно въздействие върху държавите, които престанаха да отговарят на условията за преференции по ОСП след реформата от 2012 г., докато за излезлите от схемата страни изглежда нямаше дългосрочни последици, с изключение на някои специфични сектори, като например тютюнопроизводителите в Куба;

•  ОСП даде ясни стимули на развиващите се страни да ратифицират международните конвенции в стремежа си да се подготвят за по-добър достъп до пазара на ЕС в рамките на ОСП+. Сама по себе си ратификацията не означава непременно, че се зачитат залегналите в конвенциите права, но тя осигурява важен стимул и рамка за подобрение;

•  Засиленото наблюдение на държавите, които се възползват от ОСП+, с акцент върху ефективното прилагане – ключово искане на Европейския парламент в рамките на реформата – на 27-те международни конвенции във връзка с правата на човека и трудовите права, опазването на околната среда и доброто управление, създаде условия за диалог по същество, давайки възможност за взаимодействие на ЕС с държавите бенефициери във всички области, където прилагането на конвенциите е незадоволително;

•  Трудно е да се определи въздействието на схемата ОСП върху околната среда поради липсата на налични данни за показателите за околната среда, както и поради дългосрочните забавяния по отношение на тяхната наличност. Фактите показват, че ОСП+ е насърчила държавите бенефициери да се придържат към опазването на околната среда, но също така е увеличила износа на текстил и облекло, които обикновено имат вредно въздействие върху околната среда;

•  Има както положителни, така и отрицателни нежелани последици от реформата на ОСП, като например създаването на възможности за трудова заетост на жените и подобряването на участието им в работната сила в ориентираните към износ сектори, които търгуват с ЕС, но също така и ускорено влошаване на състоянието на околната среда, свързано с ориентираните към износ сектори в държавите бенефициери;

III.  Основни препоръки

•  Да се обмислят различни мерки за увеличаване на диверсификацията сред бенефициерите.

•  В тази връзка, в следващия регламент относно ОСП отново следва да се предвиди възможността за кумулация с държави, които са излезли от схемата ОСП, като се следва подходът на Канада в реформата на нейната схема ОСП.

•  Следва също така да се обмислят начини за включване на услугите в следващия регламент относно ОСП като начин за насърчаване на по-голяма диверсификация и с оглед на нарасналото значение на търговията с услуги като цяло, въз основа на опита с освобождаването от задължения в рамките на СТО в областта на услугите за най-слаборазвитите страни.

•  Въпреки че Комисията ясно засили наблюдението си на ефективното прилагане на необходимите конвенции, по-специално за бенефициерите по ОСП+, но също така и за някои държави по ВОО, този процес все пак може да бъде по-прозрачен благодарение на по-ясно определен процес за подаване на информация от участниците от гражданското общество.

•  Бенефициерите по ОСП, и по-специално държавите по ОСП+, също така следва да се възползват от засилено изграждане на капацитет, за да могат да прилагат конвенциите по-ефективно.

•  Съществува необходимост от по-целенасочен подход за оттегляне на преференциите, като това се ограничава до конкретни сектори, или в случай на конкретни нарушения може да се разгледат възможностите за оттегляне на сертифицирането за износ от определени стопански субекти с помощта на система за „включване в черен списък“ в системата за регистрирани износители.

•  Необходими са повече мерки, за да се гарантира, че ОСП насърчава положителното развитие в областта на околната среда.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общата схема от преференции (ОСП)

(2018/2107(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 607/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за отмяна на Регламент (ЕО) № 552/97 на Съвета за временно отнемане на правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции и резолюцията си от 23 май 2013 г. относно възстановяване на правото на Бирма/Мианмар(2) на ползване на общите тарифни преференции(3);

–  като взе предвид междинната оценка на действащия регламент относно ОСП от юли 2018 г.(4) и доклада на Комисията относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012(5), придружен от работния документ на Комисията от 4 октомври 2018 г.(6);

–  като взе предвид докладите на Комисията от 28 януари 2016 г. и 19 януари 2018 г. относно общата схема от преференции съответно за периодите 2014 – 2015 г.(7) и 2016 – 2017 г.(8), които оценяват последиците от ОСП, като поставят акцент върху резултатите на бенефициерите по ОСП+;

–  като взе предвид публичното изслушване относно ОСП, организирано от комисията по международна търговия (INTA) на 16 февруари 2016 г., размяната на мнения относно предоставянето на преференции по ОСП+ на Шри Ланка на 21 март 2017 г. и размяната на мнения относно прилагането на Регламента относно ОСП на 19 февруари 2018 г.,

–  като взе предвид член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

  като взе предвид член 21 от ДЕС,

–  като взе предвид член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид решението на Европейския омбудсман по случай 1409/2014/MHZ относно неизпълнението на задължението на Европейската комисия за извършване на предварителна оценка на въздействието върху правата на човека на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2918 г. относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 27 април 2017 г. относно водещата инициатива на ЕС за сектора за производство на облекла(12),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2017 г. относно актуалното състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш(13),

–  като взе предвид доброволните специални индивидуални партньорства, като Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш и инициативата за трудови права в Мианмар,

–  като взе предвид съвместната стратегия на ЕС и неговите държави членки за 2007 г., озаглавена „Помощи за търговията: засилване на подкрепата на ЕС за свързаните с търговията нужди в развиващите се страни“,

–  като взе предвид Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) за 2030 г.,

–  като взе предвид основните конвенции на Международната организация на труда относно детския труд, принудителния труд, дискриминацията, свободата на сдружаване и колективното договаряне,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2016 г. относно ЕС и отговорните световни вериги за създаване на стойност,

–  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2017 г. относно въздействието на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност(14),

–  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива, и приложение 3 към това решение(15),

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по външни работи и на комисията по развитие (A8-0090/2019),

А.  като има предвид, че ЕС беше първият, който приложи схема ОСП през 1971 г. вследствие на препоръката на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД), съгласно която индустриализираните държави ще предоставят общи, нереципрочни и недискриминационни търговски преференции за развиващите се държави, помагайки им по този начин да генерират допълнителни приходи чрез международната търговия в опит да намалят бедността, да насърчат доброто управление и да стимулират устойчивото развитие;

Б.  като има предвид, че член 207 от ДФЕС гласи, че търговската политика на ЕС трябва да се провежда съгласно принципите и целите на външната политика на ЕС, да популяризира ценностите на Съюза, посочени в член 2 от ДЕС, и да допринася за постигането на изброените в член 21 цели, включително укрепването на демокрацията и принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека, основните права и свободи, равенството, зачитането на човешкото достойнство и опазването на околната среда и на социалните права;

В.  като има предвид, че в своите заключения омбудсманът на ЕС заяви следното: добра администрация означава спазване и зачитане на основните права; когато не се зачитат основните права, не може да има добра администрация; институциите и органите на ЕС трябва винаги да вземат предвид съответствието на своите действия с основните права и също така да се стремят да подпомагат каузата на правата на човека в държавите партньори;

Г.  като има предвид, че настоящата схема ОСП беше създадена с Регламент (ЕС) № 978/2012 от 25 октомври 2012 г., приет въз основа на член 207 от ДФЕС съгласно обикновената законодателна процедура, като Европейският парламент действаше за пръв път в качеството си на съзаконодател за регламент относно ОСП;

Д.  като има предвид, че съгласно член 40 от регламента относно ОСП Комисията трябва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на регламента относно ОСП пет години след неговото приемане, който следва да оформи следващия регламент относно ОСП, който трябва да бъде приет до 2022 г.; като има предвид, че настоящият регламент е в сила от 1 януари 2014 г.; като има предвид, че е извършена задълбочена независима оценка на функционирането на настоящия регламент с цел да се предостави информация за прегледа на Комисията и е изготвен списък с конкретни препоръки;

Е.  като има предвид, че схемата съдържа три режима: общата схема ОСП, насърчителната схема ОСП+ и схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО); като има предвид, че бенефициерите по стандартния режим на ОСП – понастоящем 18 държави на брой – се ползват от намалени мита на 66% от всички категории продукти на ЕС; като има предвид, че осемте бенефициери по ОСП+ изнасят безмитно около 66% от всички категории продукти, в замяна на ангажимента си да прилагат ефективно 27-те основни международни конвенции, които обхващат трудовите права, правата на човека, доброто управление и екологичните проблеми; като има предвид, че 49-те най-слаборазвити държави по режима ВОО на ОСП получават безмитен достъп до ЕС за всички продукти, с изключение на оръжията и боеприпасите; като има предвид, че всички държави бенефициери са обвързани от международните конвенции в областта на правата на човека и трудовите права съгласно Регламента относно ОСП, докато държавите по ОСП+ са обвързани и от международните конвенции относно околната среда и доброто управление; като има предвид, че само схемата ОСП+ предвижда структуриран диалог, който оценява ефективното прилагане на тези конвенции от страна на държавите бенефициери; подчертава, че държавите – бенефициери по ОСП, трябва също така да могат да прилагат международните стандарти и норми, включително да съставят, изпълняват и прилагат съответното законодателство, по-специално в областта на установяването на принципите на правовата държава и борбата с корупцията;

Ж.  като има предвид, че ключовите цели на реформата на ОСП от 2012 г. бяха да се обърне по-голямо внимание на нуждаещите се държави – най-слабо развитите държави и други държави с ниски и по-ниски доходи, допълнително да се насърчат основните принципи на устойчивото развитие и доброто управление, да се повиши стабилността и предвидимостта и да се подобри сигурността за стопанските субекти;

З.  като има предвид, че няколко международни конвенции, насоки и правила са насочени към предотвратяване на нарушенията на правата на човека; като има предвид по-конкретно, че държавите – бенефициери по ОСП, имат задължението да прилагат тези насоки и да създадат подходящи правни и икономически условия, в които предприятията да могат да извършват дейност и да намерят своето място в световните вериги за доставки;

И.  като има предвид, че ЕС следва да реагира още по-ефективно на социалния и екологичния дъмпинг и на нелоялните конкуренция и търговски практики, в допълнение към гарантирането на еднакви условия на конкуренция;

Й.  като има предвид, че в няколко държави зоните за преработка на стоки за износ (EPZ) са освободени от националното трудово законодателство, което възпрепятства пълното право да се упражнява синдикална дейност или да се търси правна защита; като има предвид, че това представлява нарушение на основните стандарти на МОТ и би могло да доведе до допълнително отрицателно въздействие върху правата на човека;

К.  като има предвид, че равенството между половете във всички политики на ЕС е залегнало твърдо в член 8 от ДФЕС; като има предвид, че търговските и инвестиционните споразумения обикновено засягат по различен начин жените и мъжете поради структурното неравенство между половете; като има предвид, че според МОТ през 2012 г. 21 милиона души в света, от които 55% са жени и момичета, са били жертва на принудителен труд, като 90% от тях са в сектора на частната икономика;

Л.  като има предвид, че член 19, параграф 6 от Регламента относно ОСП изисква Комисията да вземе предвид „цялата относима информация“, когато определя дали държавите – бенефициери по ОСП, надлежно спазват своите задължения в областта на правата на човека, включително предоставената от гражданското общество информация; като има предвид, че участието на гражданското общество и социалните партньори в прилагането на схемата ОСП може да увеличи легитимността и ефективността на общата търговска политика на ЕС;

М.  като има предвид, че Регламентът относно ОСП позволява на ЕС да суспендира преференциите в най-тежките случаи на нарушения на правата на човека въз основа на глава V, член 19, параграф 1, буква а) от този регламент, който предвижда временно оттегляне на преференциалното третиране на редица основания, включително системни нарушения на принципите, установени в конвенциите, изброени в приложение VIII, част А;

Н.  като има предвид, че Комисията е стартирала процеса по отношение на Камбоджа и е в процес на започване на разследвания по отношение на Мианмар за нарушения на правата на човека в рамките на потенциални оттегляния от схемата „Всичко освен оръжие“;

Основни изводи и препоръки

1.  приветства междинната оценка относно прилагането на действащия регламент относно ОСП, в която се прави оценка дали има вероятност определените в него цели да бъдат постигнати; приветства факта, че благодарение на новия регламент се наблюдава увеличение на износа от бенефициерите по схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО) и ОСП+, което представлява важен фактор, допринасящ за изкореняването на бедността;

2.  отбелязва със задоволство, че през 2016 г. вносът в ЕС по линия на преференциите по ОСП е бил на стойност 62,6 милиарда евро (тенденция към нарастване), както следва: 31,6 милиарда евро от бенефициери по стандартния режим на ОСП, около 7,5 милиарда евро от бенефициери по ОСП+ и 23,5 милиарда евро от бенефициери по ВОО (по данни на Евростат към септември 2017 г.);

3.  припомня, че ОСП помага на индустриите в развиващите се страни да преодолеят трудностите, пред които са изправени тези държави на експортните пазари в резултат на високите първоначални разходи; припомня, че в съответствие с целите на УНКТАД, целите на ОСП са да се увеличат приходите от износ и да се насърчи индустриализацията на развиващите се страни и съответно на най-слабо развитите държави, както и да се ускори техният растеж с цел изкореняване на бедността;

4.  подчертава, че ОСП+ е ключов инструмент на търговската политика на ЕС, който осигурява по-добър достъп до пазара и е придружен от строг механизъм за мониторинг с цел насърчаване на правата на човека и трудовите права, опазването на околната среда и доброто управление в уязвими развиващи се страни;

5.  отбелязва, че действащият регламент относно ОСП е в сила от три години – от началото на процеса на междинна оценка, който вече идентифицира елементите, които ще трябва да бъдат реформирани в следващия регламент относно ОСП; приветства препоръките, отправени в окончателния доклад за междинна оценка;

6.  подчертава, че ОСП, като част от търговската политика на ЕС, трябва да се основава на принципите на външната политика на ЕС (ефективност, прозрачност и ценности), както е заложено в член 21 от ДЕС; подчертава, че член 208 от ДФЕС установява принципа за съгласуваност на политиките за развитие и поставя като основна цел изкореняването на бедността; подчертава, че съобщението на Комисията „Търговията – за всички“ потвърждава тези принципи;

7.  признава факта, че ОСП+ играе важна роля за насърчаването на международните трудови права, правата на човека, доброто управление и стандартите за опазване на околната среда в държавите бенефициери, не само като предлага стимули за спазването на тези стандарти, но и като създава платформа за редовен диалог в попадащите в обхвата на конвенциите области и насърчава участието в съществени реформи;

8.  признава, че схемата ОСП е донесла икономически ползи на държавите бенефициери и ЕС, като е увеличила износа за ЕС и е повишила коефициента на използване на преференциите от страна на бенефициерите по ЕБО и ОСП+; настоятелно призовава ЕС да работи за повишаване на осведомеността относно правилата на ОСП в държавите бенефициери с цел насърчаване на още по-добро прилагане на схемата; изисква от Комисията да направи оценка на разпределението на ползите по отношение на схемата ОСП, когато това е възможно, въз основа на наличието на данни; отбелязва, че в някои случаи увеличеният износ и икономическите възможности са имали също непредвидени отрицателни косвени последици за основните права и социалното развитие, като са довели, например, до заграбване на земя или неспазване на трудовите права; поради това подчертава, че търговските преференции трябва да бъдат последвани от прилагането на международните конвенции и реформите, за да се предотврати възможността програмите по ОСП да доведат до повишени равнища на екологичен и социален дъмпинг;

9.  приветства опростения механизъм за влизане в ОСП+ с цел повишаване на привлекателността му за държавите – бенефициери по стандартния режим на ОСП; подчертава факта, че много от държавите кандидатки за ОСП+ са ратифицирали няколко от международните конвенции, необходими за приемането в ОСП+; подчертава, че подобреното, постоянно и систематично наблюдение на процеса на прилагане е от първостепенно значение и може да бъде постигнато чрез засилване на сътрудничеството между всички участници, така че да се подобри събирането на информация и задълбоченият анализ, като се използват цялата налична информация и ресурси, като например докладите от международните органи за мониторинг, включително ООН, МОТ, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и прякото участие на гражданското общество и социалните партньори в процеса; подчертава, че това е необходимо, за да се гарантира пълният потенциал на схемата ОСП+ за подобряване на положението по отношение на правата на работниците, насърчаването на равенството между половете и премахването на детския и принудителния труд чрез ефективното прилагане на 27-те конвенции;

10.  настоятелно призовава Комисията, в отношенията си с държавите – бенефициери по ОСП+, и чрез засилена ангажираност по ЕБО, да обърне внимание на въпросите, свързани със свиващото се пространство за гражданското общество и защитата на изложените на риск защитници на правата на човека, тъй като тези въпроси са пряко свързани със задълженията съгласно Международния пакт за граждански и политически права и съответните разпоредби на основните конвенции на МОТ, в съответствие със съобщението на Комисията „Търговията – за всички“; освен това изисква от Комисията да проучи допълнителни възможности за структурираното, официално и независимо участие на гражданското общество, представителите на синдикални организации и частния сектор, които биха могли да послужат като потенциални възможности за укрепване на процеса на наблюдение;

11.  подчертава, че като цяло схемата ОСП изглежда е създала стимули за ратифицирането на международните конвенции и следователно е създала по-добра рамка за напредък; подчертава, че е важно да продължат да се въвеждат всеобхватни мерки, за да се гарантира, че ОСП насърчава положителното развитие в областта на околната среда; препоръчва Парижкото споразумение да бъде добавено към списъка с 27-те основни международни конвенции, които трябва да спазват държавите – бенефициери по ОСП+; подчертава, че все още е необходимо постигането на значителен напредък в държавите бенефициери, за да се постигне устойчив модел на развитие;

12.  признава напредъка по отношение на ефективното прилагане, постигнат чрез засилено наблюдение и диалог между ЕС и държавите бенефициери, по-конкретно при наблюдението на прилагането на 27-те основни конвенции; подчертава необходимостта от по-нататъшна координация между Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), делегациите на Съюза, дипломатическите мисии на държавите членки, правителствата на държавите бенефициери, международните организации, предприятията, социалните партньори и гражданското общество, за да се подобри събирането на информация и да се предостави по-задълбочен анализ на процеса на наблюдение; препоръчва, доколкото е възможно, по-голяма прозрачност и комуникация между съзаконодателите и заинтересованите страни в процесите на оттегляне от ОСП, по-специално по време на процедурата на Комисията за провеждане на разследвания;

13.  признава, че ратифицирането и напредъкът по ефективното прилагане на съответните конвенции са важни критерии за постигане на необходимия напредък в рамките на схемата; изисква от Комисията да гарантира, че предприетите действия за наблюдение на ефективното прилагане на конвенциите от страна на държавите бенефициери са изцяло в съответствие със стратегическите документи за съответната държава, с цел да се гарантира съгласуваност на политиките, последователност и интегриране на правата на човека в търговската политика;

14.  подчертава необходимостта от постоянна ангажираност и по-нататъшно подобряване на прозрачността при наблюдението на ОСП+, като същевременно се гарантира, че ЕС може да запази максимално предимствата, които има по отношение на държавите бенефициери в този диалог, по-специално във връзка с таблиците с показатели; призовава Комисията да обмисли по-нататъшни стъпки в тази област и в областта на диалога с държавите бенефициери, за да се повиши прозрачността, надзорът и ефективността на схемата;

15.  счита, че всяко решение за суспендиране на преференциите трябва да бъде в пълно съответствие с първостепенната цел за намаляване на бедността, и подчертава, че актовете на вторичното право на ЕС трябва да бъдат изготвени и тълкувани в съответствие с първичното право на ЕС и общите принципи на правото на ЕС в това отношение; поради това подчертава, че е необходимо да се запази сегашният целенасочен подход за оттегляне на преференциите и да се гарантира, че това оттегляне е ограничено до конкретни сектори и е замислено така, че да се сведат до минимум отрицателните последици за местното население; призовава Комисията да използва постепенното оттегляне на търговски преференции или други обвързани със срокове мерки за оттегляне, когато е целесъобразно; подчертава най-накрая, че оттеглянето на търговските преференции следва да се разглежда като крайна мярка, която се прилага само в случаи на сериозни слабости в ефективното прилагане на международните конвенции и ясна липса на готовност и ангажираност от страна на държавата бенефициер за тяхното преодоляване; същевременно подчертава условния характер на схемите, както и че тази обвързаност с условия следва да се използва за запазване на доверието във всяка схема и за гарантиране на действия в случаи на тежки и системни нарушения на конвенциите;

16.  приветства неотдавнашните решения на Комисията да започне процес на оттегляне на преференциите по линия на схемата ВОО за Камбоджа и да изпрати извънредна мисия на ЕС на високо равнище в Мианмар в отговор на положението с правата на човека в двете държави; очаква Комисията да информира редовно Парламента и да го ангажира в предприемането на по-нататъшни стъпки, включително по отношение на прекратяването на преференциите;

17.  отбелязва, че броят на държавите бенефициери е намалял значително поради реформираните критерии за допустимост, което, заедно с отделянето на продуктите, е довело до общо намаляване на обема на вноса в ЕС от държавите по ОСП; признава, че тези реформи позволяват преференциите да бъдат съсредоточени в най-нуждаещите се държави; изисква от Комисията да осигури съгласуваност и последователност между режимите на ОСП и споразуменията за свободна търговия в оценката на въздействието за следващия регламент, така че да се гарантира централната роля на ОСП за развиващите се държави в търговската политика на ЕС; в тази връзка отбелязва, че държавите – бенефициери по ВОО, са изправени пред нарастващ конкурентен натиск от страна на държави, които са сключили споразумения за свободна търговия с ЕС; отбелязва освен това, че някои държави, които преди това са били обект на наблюдение по ОСП+, сега са обхванати от споразуменията за свободна търговия, които включват глави относно търговията и устойчивото развитие, които следва да бъдат ефективни и приложими;

18.  изразява съжаление относно факта, че схемата ОСП, по-конкретно в случая на 29-те държави по ВОО, не е довела до никакви промени, а в някои случаи е довела до влошаване на техните профили за диверсификация на износа на равнището на продукта; освен това изразява съжаление относно факта, че тя не е допринесла в достатъчна степен за икономическата диверсификация; призовава за предприемане на допълнителни мерки с цел увеличаване на диверсификацията на износа от държавите по ОСП; изразява съжаление във връзка с факта, че диверсификацията сред бенефициерите изглежда е била възпрепятствана чрез премахване на възможността за кумулация с държави, които са излезли от ОСП, тъй като те вече не могат да се възползват от правилата за произход за бенефициерите по ОСП; настоятелно призовава тази възможност отново да бъде включена, особено за най-уязвимите държави; отбелязва значителния спад в диверсификацията на износа на всички секторни равнища за бенефициерите по стандартния режим на ОСП; освен това призовава Комисията да разгледа възможността за реформиране и разширяване на списъка с продукти, които да бъдат обхванати от регламента, по-специално по отношение на полуготовите и готовите продукти, и при необходимост за облекчаване на правилата за произход за най-уязвимите държави; освен това насърчава държавите – бенефициери по ОСП, да въведат ефективни мерки, насочени към диверсификация на продуктите; в този смисъл подчертава необходимостта да се осигури достъп до знания и технологии с цел диверсификация на продуктите, така че износът да може да се самоподдържа в условията на световна конкуренция, и в частност в Европа;

19.  призовава държавите – бенефициери по ОСП, да въведат и ефективно да прилагат правни мерки за защита на интелектуалната собственост;

20.  приветства факта, че степента на използване на преференциите за бенефициерите по ВОО е висока; подчертава значението на изграждането на капацитет в държавите бенефициери с цел да им се помогне да се възползват във възможно най-голяма степен от схемата; призовава за по-ефективно използване на мерките по линия на инициативата „Помощ за търговията“ в това отношение; счита, че следва да се обмисли включването на услугите в следващия регламент относно ОСП с цел допълнително насърчаване на по-голяма диверсификация; освен това подчертава в този контекст значението на подхода между предприятията (business-to-business); призовава за създаването на секторни, многостранни платформи и онлайн системи, които обединяват дружества износители от държавите – бенефициери по ОСП, дружества вносители в ЕС и потенциални нови участници от двете страни – тези, които понастоящем не осъществяват износ или внос – с цел обмен на най-добри практики и повишаване на осведомеността относно правилата и условията на ОСП и икономическите перспективи, които тя предлага;

21.  приветства приключването на първото разследване с оглед налагане на защитни мерки съгласно регламента и счита, че тази клауза следва да гарантира, че финансовите, икономическите, социалните и екологичните интереси на ЕС са защитени; подчертава, че при предлагането на преференции за чувствителни продукти е необходимо да се даде възможност да получат специално третиране, за да се избегне излагането на риск на определени сектори;

22.  подчертава, че всички части от територията на държавите бенефициери, включително зоните за преработка на стоки за износ, са обхванати от схемата и задълженията, произтичащи от ратифицирането на съответните конвенции; настоятелно призовава държавите бенефициери да прилагат ефективно трудовите стандарти, а Комисията – да разгледа нарушенията на стандартите на МОТ, включително колективното договаряне и свободата на сдружаване в зоните за преработка на стоки за износ, намиращи се в настоящи или потенциални държави бенефициери, и да гарантира премахването на всички изключения; призовава Комисията да проучи начините да се гарантира, че продуктите от зоните за преработка на стоки за износ не попадат в обхвата на схемата от преференции, доколкото те са освободени от националното законодателство и са в нарушение на съответните международни конвенции;

23.  подчертава, че ОСП направи корпоративния сектор по-динамичен, допринесе в известна степен за икономическото овластяване на жените и насърчи участието им в работната сила, по-конкретно в секторите на държавите износителки, които търгуват с ЕС; подчертава в този смисъл, че е важно да се създадат подходящи бизнес среди за жените с цел те да се възползват от тези нови умения и опит и да могат да се издигнат в структурите на дружествата или да създадат свои собствени нови предприятия; въпреки това отбелязва, че жените продължават да бъдат дискриминирани, и изразява загриженост относно условията на труд на жените, особено в сектора на текстила и облеклото; отново посочва резолюцията на Парламента от 27 април 2017 г. относно водещата инициатива на ЕС за сектора за производство на облекла(16) и призовава Комисията да предприеме последващи действия по този въпрос;

24.  приветства оказаното от ОСП влияние върху приемането на по-чисти и безопасни технологии и върху доброволните инициативи за корпоративна социална отговорност, което имаше пряко положително въздействие върху работниците и околната среда; счита, че следва да се планират мерки за по-нататъшно насърчаване и надеждна оценка на това развитие; признава необходимостта от намиране на правилен баланс между регулаторните и доброволните действия за корпоративна надлежна проверка в това отношение и призовава Комисията да проучи начините за установяване на задължения за надлежна проверка;

25.  счита, че ЕС следва да гарантира съгласуваност на политиките, като насърчава други международни участници, като например многонационалните предприятия, да участват пълноценно в подобряването на правата на човека, социалните права и екологичните стандарти в световен мащаб, не на последно място като задължи стопанските субекти да въведат практики за надлежна проверка в съответствие с Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; призовава Комисията да поеме водеща роля, за да гарантира спазването на правата на човека и трудовите права в световните вериги за създаване на стойност, и да докладва за изпълнението на резолюцията на Парламента от 2016 г. относно прилагането на неговите препоръки от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност, включително призива му за включване на корпоративната социална отговорност (КСО) в регламента и реформиране на правилата на СТО с цел установяване на изисквания за надлежна проверка и прозрачност на веригата на доставки въз основа на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека;

26.  припомня, че ЕС трябва да насърчава, в интерес на съгласуваността с политиките на други международни участници, като например многонационалните дружества, пълното участие в подобряването на зачитането на правата на човека, правата на детето, социалните права, екологичните права и общественото здраве в света; призовава ЕС да гарантира зачитането на правата на човека във връзка с правото на работа в световните вериги за създаване на стойност, т.е. по цялата верига на доставки;

27.  призовава Комисията, по отношение на следващия регламент за ОСП, да проучи възможността за въвеждане на допълнителни тарифни преференции за продукти, за които е доказано, че са произведени по устойчив начин; счита, че стоките следва да се подлагат доброволно на оценка за сертифициране на техния устойчив начин на производство и че при внос в ЕС следва да се предоставят доказателства за това;

28.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 13.

(3)

OВ C 55, 12.2.2016 г., стр. 112.

(4)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157434.pdf

(5)

COM(2018)0665.

(6)

SWD(2018)0430.

(7)

COM(2016)0029.

(8)

COM(2018)0036.

(9)

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308

(10)

OВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 19.

(11)

Приети текстове, P8_TA(2018)0515

(12)

OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 100.

(13)

ОВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 100.

(14)

ОВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 33.

(15)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/organes/conf_pres_groupes/proces_verbal/2002/12-12/CPG_PV(2002)12-12(ANN01)_EN.doc

(16)

OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 100.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (22.1.2019)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общата схема от преференции (ОСП)

(2018/2107(INI))

Докладчик по становище: Пиер Антонио Панцери

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) определя задължението на ЕС да гарантира съгласуваност между различните области на своята външна дейност, включително политиките си в областта на търговията и правата на човека, взаимно увеличавайки по този начин потенциалната ефективност на тези политики; като има предвид, че член 3, параграф 5 от ДЕС гласи, че ЕС допринася, наред с другото, за устойчивото развитие, премахването на бедността и защитата на правата на човека;

Б.  като има предвид, че търговската политика на ЕС трябва да спомага за популяризирането на ценностите на Съюза, посочени в член 2 от ДЕС, и да допринася за постигането на изброените в член 21 от ДЕС цели, включително укрепването на демокрацията и принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека, основните права и свободи, равенството, зачитането на човешкото достойнство и опазването на околната среда и на социалните права; като има предвид, че системите на общата схема от преференции (ОСП), ОСП + и „Всичко освен оръжие“ (ВОО) могат да бъдат основни инструменти, които дават възможност за отстояване на тези ценности, и като има предвид, че е важно те да бъдат прилагани и наблюдавани ефективно;

В.  като има предвид, че в резолюцията си от 5 юли 2016 г. относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност(1), Парламентът предложи да се въведе корпоративната социална отговорност в Регламента относно ОСП (наричан по-долу „Регламентът“), да се гарантира, че транснационалните корпорации спазват правата на човека и трудовите права, и да се реформират правилата на СТО с цел въвеждане на изисквания за надлежна проверка и прозрачност на веригата на доставки въз основа на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека;

Г.  като има предвид, че ОСП се е превърнала в инструмент за политическо влияние, който Европейският съюз и неговите държави членки прилагат с цел печелене на подкрепата на трети държави за различни аспекти на международните си програми; като има предвид, че Европейският съюз следва да насърчава различни търговски модели, основани на равенство между партньорите;

1.  заявява, че ОСП се е доказала като важен инструмент за насърчаването и защитата на основните права на човека и принципите на устойчивото развитие; приветства признаването на необходимостта от повишаване на прозрачността и отчетността посредством значимото участие на гражданското общество и други участници, като например социалните партньори, Парламента и Съвета, в мониторинга на ефективното изпълнение на ангажиментите в областта на правата на човека по линия на ОСП+; призовава за структуриран механизъм за наблюдение, за да се гарантира спазването на съответните конвенции по ОСП, които следва да се прилагат също така и за общия режим на ОСП и ВВО; призовава Комисията да обмисли възможността за по-постоянни структури за участие на гражданското общество, например чрез създаването на съвместни надзорни комисии или национални консултативни групи с участието на представители на местното гражданско общество, защитници на правата на човека и синдикални организации;

2.  припомня значението на непрекъснатото сътрудничество със съответните международни организации и органи за мониторинг, създадени съгласно съответните конвенции, като тези на Международната организация на труда (МОТ), ОИСР и ООН, както и на подкрепата за местните организации на гражданското общество, които играят роля за защитата на интересите на маргинализираните общности, включително на хората с увреждания;

3.  подчертава, че при наблюдението и оценката на ОСП+ следва да се вземат предвид докладите на международните наблюдаващи органи, като например ООН, МОТ и международните НПО, както и техните препоръки за всяка държава по всяка конвенция, като стремежът следва да бъде да се гарантира, че регламентът се прилага ефективно;

4.  изразява съжаление поради факта, че таблиците с показатели, използвани за наблюдението на държавите – бенефициери по ОСП+, остават поверителни; призовава Комисията да оповести оценките за допустимост до участие в ОСП+ и таблиците с показатели, за да се повиши прозрачността и надзорът на схемата;

5.  признава факта, че ОСП+ играе важна роля за насърчаването на международните трудови права, правата на човека, доброто управление и стандартите за опазване на околната среда в държавите бенефициери, не само като предлага стимули за спазването на тези стандарти, но и като създава платформа за редовен диалог в попадащите в обхвата на конвенциите области и насърчава участието в съществени реформи;

6.  припомня потенциала на схемата ОСП + за подобряване на положението по отношение на правата на човека, устойчивото развитие и доброто управление, включително правата на работниците, премахването на детския труд и принудителния труд, насърчаването на равенството между половете, ограниченото прилагане на смъртното наказание, при което се спазват всички задължения, установени в международните конвенции, гражданските и политическите права, свободата на религията и свободата на изразяване, както и опазването на околната среда; припомня, че пълният потенциал на схемата може да бъде реализиран само ако изискванията за докладване и механизмите за наблюдение на ефективното изпълнение на задълженията съгласно 27-те конвенции, необходими за предоставянето на търговски преференции по ОСП+, се подобрят, а стимулирането чрез търговски преференции се придружава от други мерки за подкрепа въз основа на цялата необходима информация за оценка на спазването на обвързващите ангажименти; подчертава необходимостта от оценка на въздействието върху правата на човека и трудовите права, в консултация с гражданското общество;

7.  призовава Комисията да работи по-усилено с държавите бенефициери, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), делегациите на ЕС, дипломатическите мисии на държавите членки, международните организации, предприятията, социалните партньори и гражданското общество, за да подобри събирането на информация и да предостави по-задълбочен анализ на процеса на наблюдение, така че да може ясно да се оцени прилагането на всички аспекти на системата;

8.  призовава Конвенция № 169 на МОТ относно коренното население и племенните народи да бъде включена като една от основните задължителни конвенции, които са условие за предоставянето на търговски преференции;

9.  подчертава факта, че напредъкът на законодателно равнище все още не е съпътстван от напредък на равнище прилагане в много от държавите бенефициери;

10.  подчертава, че участието на местно равнище на организациите на гражданското общество е от съществено значение за ефективното отстояване на интересите, и призовава Комисията, в рамките на таблиците с показатели и диалозите по ОСП+, да разгледа обективно и по съпоставим начин свиващото се пространство за гражданското общество и да се справи със заплахите за независимите синдикални организации, рисковете и заплахите за защитниците на правата на човека и пречките пред финансирането от ЕС за НПО, тъй като тези въпроси са пряко свързани с правните задължения съгласно Международния пакт за граждански и политически права и съответните разпоредби на основните конвенции на МОТ; отново призовава настоятелно Комисията да продължи да финансира инициативи на гражданското общество, чрез които да се проследява изпълнението на тази схема;

11.  подчертава, че защитниците на правата на човека следва да могат да изпълняват задачите си свободно и безпрепятствено и че обстоятелствата във връзка със задълженията им следва да бъдат измерени с определени показатели в оценката на спазването на ОСП+;

12.  препоръчва, в рамките на прегледа на регламента, обхватът на изброените понастоящем конвенции в рамките на ОСП+ да се разшири към държавите – бенефициери по ВОО и ОСП; отново призовава Римският статут на Международния наказателен съд да бъде включен в списъка на конвенциите, които се изискват за статут по ОСП+;

13.  припомня, че е важно да се установят ясни показатели, свързани с проблемите и слабостите на всяка държава, за да се оцени ефективното прилагане на 27-те международни конвенции, и по целесъобразност тези показатели да бъдат включвани системно в стратегическите документи във връзка с правата на човека, изготвени за съответната държава, с цел да се гарантира съгласуваност на политиките;

14.  призовава за създаването на независим механизъм и орган за подаване на жалби в рамките на схемата ОСП, който да позволява на всички заинтересовани страни, включително местни заинтересовани страни, да подават жалби относно предполагаеми нарушения на трудовите права и правата на човека, извършени от държави или корпорации, които се ползват от търговски преференции съгласно регламента;

15.  призовава Комисията да разгледа трудовите стандарти, включително колективното договаряне и свободата на сдружаване, в зоните за преработка на стоки за износ (EPZ), които се намират в настоящите или потенциалните държави бенефициери; освен това призовава Комисията да гарантира премахването на изключенията от защитата на трудовите права в EPZ и да изготви дългосрочна пътна карта със съответните държави партньори;

16.  изразява загриженост относно сведенията, че схемата ОСП+ допринася за заграбването на земя и други нарушения на правата на човека; призовава Комисията да се справи ефективно с подобни отрицателни въздействия и да гарантира, че са въведени подходящи мерки за смекчаване на последиците и правна защита;

17.  подкрепя по-голямата ангажираност с най-слаборазвитите държави в рамките на схемата ВОО по отношение на предотвратяването и справянето със случаи на сериозно и системно нарушаване на правата на човека; във връзка с това призовава за разширяване на обхвата на системата от таблици с показатели към схемата ВОО; счита, че заплахата за оттегляне на търговски преференции трябва да бъде придружена от подходящи политически инициативи и помощ, за да се гарантира, че държавите бенефициери действително спазват международните ангажименти в областта на правата на човека;

18.  счита, че всяко решение за прекратяване на преференциите трябва да бъде напълно съгласувано с първостепенната цел за намаляване на бедността и че ако бъде избран методът за частично прекратяване на преференциите, той следва да бъде замислен така, че да се сведат до минимум отрицателните последици за местното население; подчертава, че оттеглянето на търговските преференции следва да се разглежда като крайна мярка, която се прилага само в случаи на сериозни слабости в ефективното прилагане на международните конвенции и ясна липса на готовност и ангажираност от страна на държавата бенефициер по ВОО за тяхното преодоляване;

19.  приветства неотдавнашните решения на Комисията да започне процес на оттегляне на преференциите по линия на схемата ВОО за Камбоджа и да изпрати извънредна мисия на ЕС на високо равнище в Мианмар в отговор на положението с правата на човека в двете държави; очаква Комисията да информира редовно Парламента и да го ангажира в предприемането на по-нататъшни стъпки, включително по отношение на прекратяването на преференциите;

20.  счита, че ЕС следва да гарантира съгласуваност на политиките, като насърчава други международни участници, като например многонационалните предприятия, да участват пълноценно в подобряването на правата на човека, социалните права и екологичните стандарти в световен мащаб, не на последно място като задължи икономическите оператори да въведат практики за надлежна проверка в съответствие с Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; призовава Комисията да поеме водеща роля, за да гарантира спазването на правата на човека и трудовите права в световните вериги за създаване на стойност, и да докладва за изпълнението на резолюцията на Парламента от 2016 г. относно прилагането на неговите препоръки от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност, включително призива му за включване на корпоративната социална отговорност (КСО) в регламента и реформиране на правилата на СТО с цел установяване на изисквания за надлежна проверка и прозрачност на веригата на доставки въз основа на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека;

21.  призовава Комисията да създаде междуинституционална работна група по въпросите на бизнеса и правата на човека и да инициира законодателство на ЕС за задължителна надлежна проверка без по-нататъшно забавяне;

22.  призовава Комисията да промени стандартните схеми ОСП и ВОО в новия Регламент след 2023 г., за да разреши съставянето на черен списък на дружествата, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека, които желаят да изнасят за ЕС.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

2

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Patricia Lalonde, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Axel Voss, Martina Werner

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Axel Voss, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

6

0

ECR

Geoffrey Van Orden

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

NI

Dobromir Sośnierz

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

OВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 19.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (24.1.2019)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 относно ОСП

(2018/2107(INI))

Докладчик по становище: Франк Енгел

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства междинния преглед на Комисията относно Общата схема от преференции на ЕС (ОСП); приветства факта, че благодарение на новия регламент се наблюдава увеличение на износа от бенефициерите по споразумението „Всичко освен оръжие“ (ВОО) и режима ОСП +, което представлява важен фактор, допринасящ за изкореняване на бедността;

2.  подчертава, че търговската политика на ЕС трябва да се основава на принципите на външната политика на ЕС (ефективност, прозрачност и ценности); като има предвид, че член 208 от ДФЕС установява принципа за съгласуваност на политиките за развитие и поставя като основна цел изкореняването на бедността;

3.   отбелязва със задоволство, че през 2016 г. вносът в ЕС по линия на преференциите по ОСП е бил на стойност 62,6 милиарда евро (тенденция към нарастване), както следва: 31,6 милиарда евро от бенефициери по стандартния режим на ОСП, около 7,5 милиарда евро от бенефициери по ОСП + и 23,5 милиарда евро от бенефициери по ВОО (по данни на Евростат към септември 2017 г.);

4.  припомня, че ОСП помага на индустриите в развиващите се страни да преодолеят трудностите, пред които са изправени тези държави на експортните пазари, в резултат на високите първоначални разходи; припомня, че в съответствие с целите на УНКТАД, целите на ОСП са да се увеличат приходите от износ и да се насърчи индустриализацията на развиващите се страни и съответно на най-слабо развитите страни (НСРС), както и да се ускори техният растеж с цел изкореняване на бедността;

5.  подчертава, че ОСП + е ключов инструмент на търговската политика на ЕС, който осигурява по-добър достъп до пазара и е придружен от строг механизъм за мониторинг с цел насърчаване на правата на човека и трудовите права, опазването на околната среда и доброто управление в уязвими развиващи се страни;

6.  приветства факта, че степента на използване на преференциите за бенефициерите по инициативата ВОО е висока; припомня, че достъпът до пазара сам по себе си не е достатъчен за намаляване на бедността и неравенствата в най-слабо развитите страни; подчертава следователно, че споразумението ВОО следва да бъде допълнено с помощ за развитие и помощ, свързана с търговията, и с изграждане на капацитет, за да се увеличи неговата ефективност; отбелязва по-специално, че са необходими повече усилия за справяне с въпроси като заграбването на земя и влошаването на състоянието на околната среда в контекста на ЕБО;

7.  изразява съжаление, че в междинната оценка се посочва, че ОСП е имала само ограничено въздействие върху устойчивото развитие и опазването на околната среда; по-специално отбелязва със загриженост, че производството и търговията с текстилни изделия и облекла, които са основните вносни продукти по ОСП, са ускорили влошаването на състоянието на околната среда в държавите бенефициери при липсата на подходящи механизми за управление на околната среда и отпадъците(1); очаква, че междинният преглед на ОСП ще насърчи допълнително търговските партньори на ЕС да приемат по-високи социални, трудови и екологични стандарти, което би могло да се постигне чрез стимули като например допълнителни тарифни преференции за произведени по устойчив начин продукти;

8.  взема под внимание оценките, които твърдят, че ОСП като цяло е допринесла за социалното развитие и правата на човека, по-специално заетостта на жените, основните права и трудовите права, наблюдението на екологичните стандарти, прилагането на практики на добро управление, включително борбата с наркотиците, корупцията, изпирането на пари и тероризма, и ратифицирането на основните конвенции на МОТ; настоятелно призовава Комисията да засили диалога със страните партньори по тези въпроси, за да гарантира непрекъснат напредък;

9.  припомня обаче, че ОСП е основан на стимули режим, който трябва да се използва последователно, за да бъде ефективен; изразява съжаление, че разследванията на предполагаемо неспазване на изискванията не са били започнати по съгласуван и своевременен начин; счита, че временното оттегляне на тарифните преференции в случай на тежки и системни нарушения на основните права следва да се използва последователно и ефективно; подчертава значението на постоянната ангажираност и наблюдение, наред с по-голямо участие на гражданското общество в тези процеси;

10.  настоятелно призовава Комисията да предприеме по-бързи и по-решителни действия във връзка с предполагаеми нарушения на правата на човека или трудовите права съгласно изискванията на ОСП; призовава за създаването на механизъм, който може да се използва от физически лица или групи, които са били засегнати неблагоприятно от прилагането на ОСП;

11.  призовава за по-голяма подкрепа за държавите – бенефициери по ОСП +, за да се обърне тенденцията за намаляване на диверсификацията на продуктите; счита, че по-интензивната система за наблюдение на ОСП +, заедно с констатациите на наблюдаващите органи на ООН и на МОТ и информацията, предоставена от трети страни, е допринесла за факта, че всички бенефициери по ОСП + постигат напредък в прилагането на 27-те конвенции; призовава Комисията да увеличи усилията си за подобряване на прозрачността на наблюдението на ОСП + на ЕС, като механизмът за това следва да се прилага по еднакъв начин към държавите бенефициери по ОСП и ВОО;

12.  отбелязва със загриженост, че не съществува условие, което да принуди държавите – бенефициери по ОСП и държавите – бенефициери по ВОО да се придържат към екологичните стандарти и да спазват международните конвенции относно изменението на климата и опазването на околната среда; счита, че списъкът на конвенциите относно основните права на човека и трудови права и относно принципите, свързани с околната среда и управлението, следва да бъде актуализиран при следващата реформа на Регламента за ОСП, по-специално чрез включването като ново условие ратифицирането и ефективното прилагане на Парижкото споразумение относно изменението на климата; в по-широк смисъл, призовава Комисията да предостави техническа подкрепа за подобряване на опазването на околната среда при изпълнението на всеки от трите режима на ОСП;

13.  припомня, че ЕС трябва да насърчава, в интерес на съгласуваността с политиките на други международни участници, като например многонационалните дружества, пълното участие в подобряването на зачитането на правата на човека, правата на детето, социалните права, екологичните права и общественото здраве в света; призовава ЕС да гарантира зачитането на правата на човека във връзка с правото на работа в световните вериги за създаване на стойност, т.е. по цялата верига на доставки;

14.  припомня, че ОСП обхваща секторите на производството на текстилни изделия и облекла повече от всеки друг, че ниските разходи за инвестиции и предлагането на нискоквалифицирани работни места означават, че текстилната и шивашката промишленост са важен сектор по отношение на индустриализацията на най-слабо развитите страни и че текстилните изделия и облеклото играят ключова роля за овластяването на жените; призовава ЕС да създаде правно обвързваща уредба за надлежна проверка за дружествата и да разшири моделите, разработени в контекста на полезните изкопаеми от зони на конфликт, особено по отношение на прозрачността и проследимостта, така че да обхванат и текстилния сектор;

15.  призовава за по-голямо участие на гражданското общество и агенциите за развитие в процеса на наблюдение;

16.  подчертава значението на изграждането на капацитет в държавите бенефициери с цел намаляване на ограниченията при предлагането по отношение на диверсификацията и използването на преференциите; призовава за по-ефективно използване на мерките по линия на помощта за търговията в това отношение.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

1

0

EFDD

Mireille D’Ornano

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Вж. междинната оценка на ОСП, цитирана по-горе.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

2

-

ENF

France Jamet, Marco Zanni

1

0

ENF

Georg Mayer

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 март 2019 г.Правна информация