Procedūra : 2018/0812(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0092/2019

Pateikti tekstai :

A8-0092/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.13

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0147

PRANEŠIMAS     *
PDF 162kWORD 46k
26.2.2019
PE 634.694v02-00 A8-0092/2019

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios projekto

(13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Branislav Škripek

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios projekto

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (13123/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kuriuos Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0164/2018),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje(1) , ypač į jo 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0092/2019),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 210, 2008 8 6, p. 1.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios

Nuorodos

13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)

Konsultacijos su EP data

9.11.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

15.11.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Branislav Škripek

7.1.2019

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

19.11.2018

Svarstymas komitete

19.2.2019

 

 

 

Priėmimo data

19.2.2019

 

 

 

Pateikimo data

26.2.2019

Atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.Teisinis pranešimas