Postup : 2018/0272M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0093/2019

Předložené texty :

A8-0093/2019

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Hlasování :

PV 12/03/2019 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0141

ZPRÁVA     
PDF 207kWORD 64k
26.2.2019
PE 632.005v02-00 A8-0093/2019

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodajka: Heidi Hautala

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (10861/2018),

–  s ohledem na návrh dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (10877/2018) ze dne 9. října 2018,

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s prvními pododstavci čl. 207 odst. 3 a čl. 207 odst. 4 a v souladu s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0445/2018),

–  s ohledem na Rámcovou dohodu o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé(1),

–  s ohledem na návrh dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou,

–  s ohledem na návrh Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství(2) (nařízení FLEGT),

–  s ohledem na Komisí předložený návrh akčního plánu EU o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (COM(2003)0251),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 28. června 2016 o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (10721/2016),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky(3) (nařízení EU o dřevu),

–  s ohledem na zprávy Environmental Investigation Agency ze dne 31. května 2018 s názvem „Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber(4) a ze dne 25. září 2018 s názvem „Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade(5),

–  s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN pro období 2015–2030,

–  s ohledem na Pařížskou dohodu dosaženou dne 12. prosince 2015 na 21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (COP21),

–  s ohledem na bonnskou výzvu z roku 2011, tj. celosvětové úsilí obnovit 150 milionů hektarů odlesněné a znehodnocené půdy do roku 2020 a 350 milionu hektarů do roku 2030,

–  s ohledem na zprávu Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) z roku 2012 nazvanou „Zelený uhlík, černý obchod: nezákonná těžba, daňové podvody a praní peněz ve světových tropických pralesích“(6),

–  s ohledem na úmluvy OSN proti trestné činnosti a korupci, včetně Úmluvy proti mezinárodnímu organizovanému zločinu a Úmluvy proti korupci,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ... (7) o návrhu rozhodnutí Rady,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0093/2019),

A.  vzhledem k tomu, že Vietnam se v roce 2010 stal po Indonésii a Malajsii třetí asijskou zemí, která zahájila jednání o dobrovolné dohodě o partnerství o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví; vzhledem k tomu, že jednání byla dokončena v květnu 2017 a dohoda byla podepsána 19. října 2018;

B.  vzhledem k tomu, že cílem této dobrovolné dohody o partnerství je poskytnout právní rámec za účelem zajištění, aby veškeré dřevo a dřevařské výrobky dovážené z Vietnamu do EU, na něž se dobrovolná dohoda o partnerství vztahuje, byly získány zákonně; vzhledem k tomu, že účelem dobrovolných dohod o partnerství jsou zpravidla systémové změny v lesnictví, jejichž cílem je udržitelná správa lesů, vymýcení nezákonné těžby dřeva a podpora celosvětového úsilí o zastavení odlesňování a znehodnocování lesů;

C.  vzhledem k tomu, že Vietnam je v oblasti obchodu se dřevem významnou zemí a že jeho dřevozpracující odvětví zaměřené na vývoz je čtvrté největší na světě a usiluje o to, aby se stalo největším; vzhledem k tomu, že Vietnam je coby zpracovatelské centrum významným vývozcem dřevařských výrobků do EU, ale také do zemí v regionu, zejména do Číny a Japonska;

D.  vzhledem k tomu, že Vietnam je významným dovozcem dřeva a dřevařských výrobků, přičemž jeho továrny v roce 2017 zpracovaly zhruba 34 milionů krychlových metrů dřeva a dřevařských výrobků, z čehož bylo 25 % dovezeno a 75 % pocházelo z tuzemských pěstovaných lesů, které mnohdy vlastní a spravují drobní vlastníci; vzhledem k tomu, že hodnota dovozu v letech 2011–2017 vzrostla o 68 %; vzhledem k tomu, že Vietnam v posledních letech dosáhl významného pokroku při snižování odlesňování na jeho území a zvýšil podíl zalesněných oblastí z 37 % v roce 2005 na 41,65 % v roce 2018, a to včetně průmyslových lesů; vzhledem k tomu, že Vietnam vymáhá od roku 2016 zákaz těžby dřeva z domácích přírodních lesních porostů;

E.  vzhledem k tomu, že zeměmi, odkud pocházelo největší množství kulatiny a řeziva, byly Kamerun, USA a Kambodža a dalším významným dodavatelem byla Demokratická republika Kongo (DRK); vzhledem k tomu, že od roku 2015 je Kambodža druhým největším dodavatelem tropického dřeva do Vietnamu, a to i přes údajný zákaz(8) vývozu do Vietnamu; vzhledem k tomu, že mezi lety 2016–2017 byl zaznamenán 43% nárůst objemu a 40% zvýšení hodnoty vývozů z afrických zemí; vzhledem k tomu, že nevládní organizace s příslušnou odborností upozornily na to, že dřevo vyvážené z Kambodže a DRK by mělo být považováno za „vysoce rizikové“, přičemž surové dřevo se často dováží ze zemí, pro něž je příznačná slabá vláda, vysoká míra korupce a nebo probíhající konflikt a v nichž je velké riziko nezákonnosti při těžbě dřeva;

F.  vzhledem k tomu, že Kambodža má pátou nejvyšší míru odlesňování na světě, a že podle statistik OSN se zalesnění Kambodži snížilo ze 73 % v roce 1990 na 57 % v roce 2010;

G.  vzhledem k tomu, že na základě článku 3 vyhlášky č. 131 z 28. listopadu 2006 Kambodža zakazuje vývoz kulatiny, která nepochází z průmyslových porostů, neopracovaného řeziva, které nepochází z průmyslových porostů, a hraněného dřeva s tloušťkou a šířkou větší než 25 cm(9); vzhledem k tomu, že veškerý vývoz produktů ze dřeva pocházejícího z přírodního porostu z Kambodži je v zásadě považován za porušení kambodžského práva; vzhledem k tomu, že se na základě dobrovolné dohody o partnerství Vietnam zavázal, že bude vyvážet pouze dřevo, které bylo legálně vytěženo v souladu s vnitrostátními právními předpisy zdrojové země;

H.  vzhledem k tomu, že dobrovolnou dohodou o partnerství se země zavazuje zavést politiky za účelem zajištění, že do EU bude vyváženo pouze dřevo a dřevařské produkty ověřené jako zákonné(10); vzhledem k tomu, že Vietnam bude muset přijmout právní předpisy zavádějící systém zajištění zákonnosti dřeva (TLAS) a zavést nezbytné správní struktury a kapacity pro provádění a vymáhání svých závazků podle dobrovolné dohody o partnerství; vzhledem k tomu, že tato dobrovolná dohoda o partnerství se bude vztahovat na dřevo a dřevařské výrobky určené jak pro domácí, tak pro vývozní trhy, s výjimkou posledního kroku udělování licence FLEGT, která je v současné době určena pouze pro vývoz do EU;

I.  vzhledem k tomu, že se Vietnam zavázal k přijetí právních předpisů zajišťujících, že na jeho trh bude dováženo pouze zákonně získané dřevo(11) na základě povinností dovozců dřeva a dřevařských výrobků provádět hloubkovou kontrolu; vzhledem k tomu, že se Vietnam rovněž zavázal uznávat příslušné právní předpisy zemí těžby v rámci definice zákonnosti v souladu s dobrovolnou dohodou o partnerství;

J.  vzhledem k tomu, že prosazování této dohody o dobrovolném partnerství v regionu by mělo významnou úlohu při podpoře hospodářské integrace a plnění mezinárodních cílů v oblasti udržitelného rozvoje; vzhledem k tomu, že uzavření nových dobrovolných dohod o partnerství, zejména s Čínou, která s Vietnamem sousedí a je významným hráčem ve dřevozpracujícím průmyslu, by umožnilo, aby se poskytly záruky, pokud jde o zákonnost a životaschopnost obchodu s dřevem a dřevařskými výrobky v tomto regionu;

K.  vzhledem k tomu, že teprve až Vietnam prokáže úplné provádění všech závazků podle dobrovolné dohody o partnerství(12) a zřídí kapacitu pro vymáhání souvisejících vnitrostátních právních předpisů, bude moci přistoupit k režimu licencí FLEGT EU; vzhledem k tomu, že o dřevu dováženém pod licencí FLEGT se předpokládá, že je zákonné v souladu s nařízením EU o dřevu; vzhledem k tomu, že přistoupení Vietnamu k režimu licencí FLEGT se schvaluje aktem v přenesené pravomoci;

L.  vzhledem k tomu, že dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem okamžikem vstupu v platnost liberalizuje obchod se dřevem a dřevařskými výrobky a na dovozy z Vietnamu se budou vztahovat obecné povinnosti provádět hloubkovou kontrolu podle nařízení EU o dřevě, dokud nezačne udělování licencí FLEGT(13);

1.  připomíná, že udržitelné a inkluzivní obhospodařování lesů má zásadní význam pro dosažení cílů stanovených v Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj a v Pařížské dohodě;

2.  vyzývá EU, aby zajistila soulad dohody se všemi svými politikami, a to i v oblasti rozvoje, životního prostředí, zemědělství a obchodu;

3.  rozhodně podporuje postup FLEGT s Vietnamem vzhledem k roli země v odvětví zpracování dřeva; vítá podpis této dobrovolné dohody o partnerství, která má v zemi přinést kompletní reformu politiky s cílem odstranit nezákonně získané dřevo z dodavatelského řetězce vietnamských subjektů; vítá odhodlání Vietnamu a pokrok, kterého bylo dosud dosaženo, a je si vědom, že úplné provedení dobrovolné dohody o partnerství bude dlouhodobý proces, který s sebou přinese nejen přijetí celé řady právních předpisů (TLAS), ale také zajistí zavedení odpovídající správní kapacity pro provádění a vymáhání této dohody; připomíná, že udělování licencí FLEGT může být zahájeno pouze tehdy, až Vietnam prokáže připravenost svého systému TLAS; bere na vědomí, jaké výzvy představuje koordinace celostátní úrovně a úrovní provincií, která je nezbytná k náležitému a konzistentnímu vymáhání této dobrovolné dohody o partnerství v celí zemi, a žádá vládu Vietnamu, aby takovouto koordinaci zajistila;

4.  připomíná, že provádění dohody musí doplňovat závazky EU v oblasti ochrany životního prostředí a zajistit soulad se závazky, které jsou zaměřeny na předcházení masovému odlesňování;

5.  žádá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby na provádění této dobrovolné dohody o partnerství přidělily dostatečné lidské zdroje, včetně zajištění odpovídajících zdrojů pro delegaci EU v Hanoji, a také finanční prostředky pro Vietnam v rámci současných a budoucích nástrojů rozvojové spolupráce, které by byly specificky vyčleněny na provádění této dobrovolné dohody o partnerství; podněcuje Komisi a ESVČ k pomoci vietnamským orgánům a občanské společnosti, mimo jiné tím, že jim dají k dispozici satelitní snímky; žádá, aby EU směřovala své úsilí na posílení právního rámce a institucionální kapacity Vietnamu tím, že se zaměří na technické a hospodářské výzvy, které brání účinnému provádění a prosazování stávajících vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů;

6.  bere na vědomí závazky, které přijalo dřevařské odvětví Vietnamu a které se týkaly vymýcení nezákonně vytěženého dřeva z dodavatelských řetězců a zvýšení informovanosti o těchto otázkách; zdůrazňuje však, že klíčový význam má jak změna myšlení v tomto odvětví, tak důrazné vymáhání tohoto zákona; připomíná, že výskytem nezákonně vytěženého dřeva v dodavatelských řetězcích vzniká riziko, že bude poškozena pověst vietnamského zpracovatelského průmyslu;

7.  je si nicméně vědom, že Vietnam se v minulosti potýkal s významnými potížemi při boji s obchodováním s nezákonně získaným dřevem z Laosu a v posledních letech z Kambodži; má za to, že v takových případech jsou Vietnam a dodavatelské země za tento nezákonný obchod spoluodpovědné, jelikož vietnamské úřady, a to zejména na provinční úrovni, přijaly formální rozhodnutí, která porušují právní předpisy země těžby, jako je například uplatňování formálních dovozních kvót;

8.  vítá jako jeden z hlavních úspěchů dobrovolné dohody o partnerství závazek Vietnamu přijmout právní předpisy, které zajistí, že na jeho trh bude dováženo pouze zákonně získané dřevo, a to na základě povinnosti dovozců uplatňovat náležitou péči; připomíná, že povinnosti náležité péče by neměly být pouhým formálním zaškrtáváním políček, nýbrž by měly zahrnovat veškeré nutné kroky, jako je shromažďování informací, posuzování rizik a přijímání dodatečných opatření ke zmírnění jakýchkoliv zjištěných rizik s cílem snížit riziko na „zanedbatelné“, přičemž tato opatření by měla být vymáhána vnitrostátními orgány prostřednictvím důkladných a systematických kontrol jednotlivých podniků; poukazuje na výzvu, kterou je vymáhání povinností náležité péče prostřednictvím celních orgánů a která bude vyžadovat odpovídající školení; připomíná, že vietnamské orgány by měly přijmout systém náležité péče, který bude odpovídat systému podrobně popsanému v nařízení EU o dřevu, a zdůrazňuje, že je třeba, aby v příslušných právních předpisech týkajících se náležité péče byly stanoveny příspěvky nezávislých třetích stran; podněcuje vietnamské orgány k tomu, aby provádění auditu třetí stranou a veřejné vykazování ze strany společností učinily požadavky svého systému náležité péče a aby poskytly společnostem podporu při plnění jejich povinností a vyvarovaly se neúměrného zatížení dodavatelů dřeva do domácností, současně však nesmějí vznikat mezery;

9.  vyzývá vietnamskou vládu, aby stanovila odpovídající, odrazující a přiměřené tresty za porušování právních předpisů provádějících TLAS, které by v případě dovozu zahrnovaly úplný zákaz uvádění nezákonného dřeva na vietnamský trh a rovněž zabavení takového dřeva;

10.  vítá nezávislé hodnocení a mechanismus stížností a zpětné vazby a vyzývá vietnamské orgány, aby zajistily, že na ně bude odpovídajícím způsobem reagováno, a to v případě nutnosti i cestou účinného a odrazujícího donucovacího jednání; očekává, že tyto mechanismy budou fungovat naprosto transparentně a že budou napomáhat sdílení informací mezi občanskou společností a donucovacími orgány; vítá skutečnost, že se Vietnam zavázal k zajištění nezávislého sledování provádění dobrovolné dohody o partnerství ze strany organizací občanské společnosti, lesnických sdružení, podniků, odborových svazů, místních společenství a lidí žijících v lesních oblastech; zdůrazňuje zásadní důležitost toho, aby měli přístup k příslušným a aktuálním informacím, což jim umožní, aby v tomto procesu plnili svou úlohu a ještě více přispívali k důvěryhodnosti TLAS a jeho neustálému posilování; vítá závazek Vietnamu umožnit občanské společnosti přístup do národní databáze lesnictví a podněcuje vládu, aby předložila prováděcí právní předpisy k TLAS k veřejné konzultaci a vzala v potaz odezvu zpětnou vazbu, kterou obdrží;

11.  vítá zapojení organizací občanské společnosti do jednání o dobrovolné dohodě o partnerství i po nich a naléhavě vyzývá vietnamskou vládu, aby zajistila skutečná a plné zapojení všech zainteresovaných v průběhu celé prováděcí fáze i po ní pokrývající celou působnost dobrovolné dohody o partnerství, včetně kontrol dovozu, povinností náležité péče, klasifikačního systému organizací a inspekce podniků založené na rizicích a licencí FLEGT; zdůrazňuje, že je důležité, aby byly zapojeny místní komunity, a to jak s ohledem na socioekonomické důvody, tak s cílem zajistit řádné uplatňování nového lesnického zákona a závazků v rámci dobrovolné dohody o partnerství;

12.  důrazně odsuzuje nezákonné obchodování se dřevem, k němuž dochází přes hranici s Kambodžou, a vyzývá orgány obou zemí, aby těmto nezákonným tokům neprodleně učinily úplnou přítrž, což je naprostou nutností, má-li úspěšně pokračovat proces provádění této dobrovolné dohody o partnerství ; naléhavě vyzývá vietnamské orgány, aby prošetřily, zbavily funkce a předaly spravedlnosti ty, kdo nesou odpovědnost za povolení a řízení nezákonného obchodu z Kambodže i odjinud; vítá rozhodnutí, které nedávno přijaly vietnamské orgány, a sice že bude povolen obchod se dřevem pouze prostřednictvím hlavních mezinárodních kanálů a že posílí kapacitu v oblasti vymáhání v boji proti nezákonnému obchodu; naléhavě žádá vietnamské orgány, aby dřevo z Kambodže okamžitě zařadily do kategorie „vysoce rizikové“ a zajistily, aby byly dodržovány kambodžské právní předpisy týkající se těžby a vývozu dřeva, a to v souladu se závazky vyplývajícími z dobrovolné dohody o partnerství; vyzývá obě země, aby rozvíjely a zlepšovaly dialog, přeshraniční spolupráci, výměnu obchodních údajů a informací a nabádá je k tomu, aby do zprostředkování tohoto dialogu zapojily EU; podněcuje Vietnam a Kambodžu, aby požádaly o podporu od Interpolu a společně pracovaly na účinných a dlouhodobých opatřeních k boji proti bující nezákonné těžbě a pašování dřeva do Vietnamu; vyzývá vietnamské orgány, aby uplatňovaly stejná opatření na dovoz z jiných dodavatelských zemí, u nichž vyvstávají nebo by mohly vyvstávat podobné obavy, a to zejména ze zemí afrických, jako je například DRK;

13.  zdůrazňuje, že je nutné se zabývat regionální dimenzí nezákonné těžby a dopravy, zpracování a obchodování s nezákonně získaným dřevem v rámci celého dodavatelského řetězce; žádá, aby byla tato regionální dimenze zahrnuta do procesu hodnocení dobrovolné dohody o partnerství v podobě posouzení toho, do jaké míry souvisí existence slabších systémů vymáhání v jiných zemích tohoto regionu s nárůstem vývozu z těchto zemí do EU;

14.  zdůrazňuje, že špatná správa věcí veřejných a korupce v odvětví lesnictví urychlují nezákonnou těžbu dřeva a zhoršování stavu lesů a že úspěch celé iniciativy FLEGT závisí také na tom, jak se bude dařit potírat podvody a korupci v celém dodavatelském řetězci obchodu se dřevem; naléhavě vyzývá vietnamskou vládu, aby jako konkrétní signál toho, že je Vietnam odhodlán v procesu provádění dobrovolné dohody o partnerství vyvinout veškerou snahu, usilovala o vymýcení všeobecně rozšířené korupce a zabývala se dalšími faktory, které tento obchod podněcují, zejména v souvislosti s celními a dalšími orgány, které budou při provádění a vymáhání dobrovolné dohody o partnerství hrát klíčovou úlohu; zdůrazňuje, že je třeba ukončit beztrestnost v odvětví lesnictví tím, že bude zajištěno, že porušení právních předpisů budou stíhána;

15.  vítá skutečnost, že vietnamská vláda nedávno přijala akční plán pro provádění dobrovolné dohody o partnerství, a vyzývá vládu, aby sledovala konkrétní, časově strukturovaný a měřitelný přístup; vítá skutečnost, že dne 1. ledna 2019 vstoupil v platnost nový zákon o lesnictví, který obsahuje zákaz dovozů nezákonně vytěženého dřeva do Vietnamu, a naléhavě vyzývá vietnamské orgány, aby tento zákaz vymáhaly a v případě nutnosti urychleně přijaly prováděcí opatření, a tím překlenuly období, než bude fungovat systém TLAS;

16.  vítá skutečnost, že byla do dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem zařazena ustanovení o udržitelném obhospodařování lesů, která tuto dohodu také propojují s dobrovolnou dohodou o partnerství; žádá Komisi, aby při provádění dohody o volném obchodu věnovala zvláštní pozornost obchodu se dřevem a s dřevařskými výrobky a aby pečlivě sledovala obchodní toky s cílem zajistit, aby další liberalizace obchodu nevytvářela další riziko nelegálního obchodu;

17.  žádá Komisi, aby každoročně podávala Parlamentu zprávu o pokroku, kterého Vietnam dosáhl při provádění dobrovolné dohody o partnerství, a to i v souvislosti s požadavky obsaženými v tomto usnesení, a o činnostech společného prováděcího výboru, aby bylo možno přijmout informované rozhodnutí, jakmile bude předložen návrh aktu v přenesené pravomoci povolujícího akceptování licencí FLEGT; vyzývá Komisi, aby uvažovala o tom, jak při příštím přezkumu zlepšit nařízení o režimu licencí FLEGT, aby na jeho základě bylo možno rychle reagovat na případy závažného porušení závazků vyplývajících z dobrovolné dohody o partnerství;

18.  žádá Komisi, aby pěstovala dialog se největšími dovážejícími zeměmi v tomto regionu, jako je Čína a Japonsko, a propagovala u nich nařízení EU o dřevu a aby v rámci dvoustranných vztahů s těmito zeměmi, včetně obchodních vztahů, ještě více jako prioritu prosazovala potřebu konkrétních řešení k zastavení nelegálního obchodu se dřevem, ve snaze vytvořit na rovné podmínky na globální úrovni, za nichž se bude tento problém řešit; podporuje Komisi v tom, aby co nejdříve zahájila jednání o dobrovolných dohodách o partnerství se zeměmi sousedícími s Vietnamem, jakmile budou splněny nezbytné podmínky, a zdůrazňuje důležitost dobrovolných dohod o partnerství v rámci procesu FLEGT u budoucích nástrojů v oblasti rozvoje a spolupráce; vyzývá Komisi, aby zavedla nástroje k usnadnění výměny osvědčených postupů mezi Vietnamem a jinými zeměmi, které již s EU uzavřely dohody o dobrovolném partnerství;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států, Vietnamské socialistické republiky a Kambodžského království.

(1)

Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 8.

(2)

Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23.

(4)

https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf

(5)

https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/

(6)

Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (eds). 2012. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. A Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y

(7)

Texts adopted, P8_TA(0000)0000.

(8)

https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total

(9)

https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, p. 6.

(10)

Dobrovolná dohoda o partnerství pokrývá všechny hlavní produkty vyvážené do EU, zejména pět povinných dřevařských výrobků stanovených nařízením o FLEGT z roku 2005 (kulatina, řezivo, železniční pražce, překližované desky a dýhované desky) a také zahrnuje řadu dalších dřevařských výrobků, jako jsou dřevěné štěpky, parketové podlahy, třískové desky a dřevěný nábytek. Dobrovolná dohoda o partnerství se vztahuje na vývozy do všech třetích zemí, avšak režim licencí se, minimálně zpočátku, vztahuje pouze na vývozy do EU.

(11)

Podle čl. 2 písm. j) dobrovolné dohody o partnerství se „ „zákonně získaným dřevem“ (dále rovněž označovaným jako „zákonné dřevo“)“ rozumí „výrobky ze dřeva vytěženého nebo dovezeného a získaného v souladu s právními předpisy Vietnamu uvedenými v příloze II a dalšími příslušnými ustanoveními této dohody a v případě dováženého dřeva se tím rozumí výrobky ze dřeva vytěženého, získaného a vyvezeného v souladu s příslušnými právními předpisy země těžby a postupy popsanými v příloze V“.

(12)

Připravenost systému TLAS, pokud jde o udělování licencí FLEGT, bude nejprve posouzena společně EU a Vietnamem. Pouze pokud se obě strany shodnou, že systém je dostatečně spolehlivý, bude udělování licencí možné zahájit.

(13)

Čl. 13.8 odst. 2 písm. a): „[každá strana] podněcuje podporu obchodu s lesními produkty z udržitelně obhospodařovaných lesů a těženými v souladu s vnitrostátními právními předpisy v zemi původu vytěženého dřeva; mezi opatření přijatá v tomto ohledu může patřit i uzavření dobrovolné dohody o partnerství o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví („FLEGT“)“.


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (25.1.2019)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k rozhodnutí Rady o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví

(2018/0272(NLE))

Zpravodaj: Jan Zahradil

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  rozhodně podporuje postup FLEGT s Vietnamem, neboť přibližně 45 % území Vietnamu je zalesněno a země hraje klíčovou úlohu v odvětví zpracovávání dřeva v jihovýchodní Asii; vítá odhodlání Vietnamu úspěšně tento proces realizovat a pokrok, kterého se dosud podařilo dosáhnout, včetně dobrovolné dohody o partnerství;

2.  zdůrazňuje, že zastavení dovozu nelegálního dřeva ze sousedních zemí je zásadní výzvou a naprostou nutností pro úspěšné pokračování procesu; za tímto účelem vyzývá Vietnam, aby přijal právní předpisy týkající se dovozu, v nichž budou stanoveny povinnosti týkající se náležité péče (zahrnující např. posuzování a zmírňování rizik) a které zakážou uvádění nezákonně vytěženého dřeva na trh;

3.  připomíná, že udržitelné a inkluzivní obhospodařování lesů má zásadní význam pro dosažení cílů stanovených v Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj a v Pařížské dohodě;

4.  vyzývá EU, aby zajistila soulad dohody se všemi svými politikami, a to i v oblasti rozvoje, životního prostředí, zemědělství a obchodu;

5.  upozorňuje na klíčovou důležitost plného zapojení zúčastněných stran a zásadní úlohy, kterou musí sehrávat občanská společnost a soukromý sektor jako plnohodnotní činitelé, a to i při provádění a monitorování této dohody; naléhavě vyzývá vietnamskou vládu k tomu, aby přijala akční plán pro provádění dobrovolné dohody o partnerství, který dále propracovává pracovní metody pro zajištění transparentnosti, zejména zajištěním účinného provádění pokynů týkajících se zveřejňování informací a včasným poskytováním dokumentů;

6.  zdůrazňuje, že je třeba ukončit beztrestnost v odvětví lesnictví tím, že zajistí, aby přestupky byly stíhány; vyzývá vietnamskou vládu, aby přispěla k dosažení tohoto cíle zajištěním plného uplatňování ustanovení dobrovolné dohody o partnerství týkajících se oznamovatelů;

7.  připomíná, že provádění dohody musí doplňovat závazky EU v oblasti ochrany životního prostředí a zajistit soulad se závazky, které jsou zaměřeny na předcházení masovému odlesňování;

8.  vyzývá Komisi, aby i nadále poskytovala Vietnamu svou podporu v souvislosti s procesem FLEGT a zajistila integritu tohoto procesu, zejména prostřednictvím vymýcení dodávek nelegálního dřeva, ochrany práv původních obyvatel a komunit závislých na lesnictví a plného zapojení občanské společnosti do zavedení a provádění vietnamského zákona o systému ověřování zákonnosti původu dřeva a vydávání licencí FLEGT; připomíná, že v zájmu zajištění účinného monitorování dohody a jejího dopadu na rozvoj by Komise měla i nadále Parlamentu pravidelně podávat zprávy o jejím provádění.

9.  zdůrazňuje, že špatná správa a korupce v odvětví lesnictví urychlují nezákonnou těžbu dřeva a znehodnocování lesů; žádá, aby EU zaměřila své úsilí na posílení právního rámce a institucionální kapacity Vietnamu tím, že se zaměří na technické a hospodářské výzvy, které brání účinnému provádění a prosazování stávajících vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů;

10.  poukazuje na to, že je třeba se vyvarovat neúměrného administrativního zatížení dodavatelů dřeva do domácností, současně však nesmějí vznikat mezery;

11.  zdůrazňuje, že úspěch celé iniciativy FLEGT závisí mimo jiné na boji proti podvodům a korupci, které lze nalézt ve všech fázích obchodu se dřevem, od těžby dřeva a jeho přepravy po zpracování, výrobu, vývoz, dovoz a prodej; za tímto účelem vyzývá EU, aby posílila oblast působnosti a prosazování nařízení EU o dřevu s cílem řešit rizika korupce v dodavatelském řetězci dřeva v EU, a to i prostřednictvím pravidelnějších a soustavnějších kontrol a vyšetřování v přístavech EU.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a o obchodu v oblasti lesnictví

Referenční údaje

2018/0272M(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

25.10.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Jan Zahradil

16.11.2018

Projednání ve výboru

20.11.2018

 

 

 

Členové přítomní při konečném hlasování

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D’Ornano

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a o obchodu v oblasti lesnictví

Referenční údaje

2018/0272M(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

28.9.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

25.10.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Datum přijetí

19.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä

Datum předložení

27.2.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

38

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

Marco Zanni

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 12. března 2019Právní upozornění