Menettely : 2018/0272M(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0093/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0093/2019

Keskustelut :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Äänestykset :

PV 12/03/2019 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0141

MIETINTÖ     
PDF 178kWORD 66k
26.2.2019
PE 632.005v02-00 A8-0093/2019

johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Heidi Hautala

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN

esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä (10861/2018),

–  ottaa huomioon 9. lokakuuta 2018 päivätyn luonnoksen metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevaksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoiseksi kumppanuussopimukseksi (10877/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 3 ja 4 kohdan ensimmäisen alakohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0445/2018),

–  ottaa huomioon puitesopimuksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä(1),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan väliseksi vapaakauppasopimukseksi,

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan väliseksi sijoitussuojasopimukseksi,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta 20. joulukuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2173/2005(2) (FLEGT-asetus),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen metsälainsäädännön soveltamisen valvonnan, metsähallinnon ja puukaupan toimintasuunnitelmaksi (COM(2003)0251),

–  ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät metsälainsäädännön soveltamisen valvonnasta, metsähallinnosta ja puukaupasta (10721/2016),

–  ottaa huomioon puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta 20. lokakuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 995/2010(3) (unionin puutavara-asetus),

–  ottaa huomioon Environmental Investigation Agencyn (EIA) 31. toukokuuta 2018 julkaiseman raportin ”Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber”(4) ja 25. syyskuuta 2018 julkaiseman raportin ”Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade”(5),

–  ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuosiksi 2015–2030,

–  ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen osapuolten 21. konferenssissa (COP21) 12. joulukuuta 2015 hyväksytyn Pariisin sopimuksen,

–  ottaa huomioon vuoden 2011 Bonnin haasteen eli maailmanlaajuisen tavoitteen kunnostaa maa-alueita, joilta metsä on hävitetty tai joiden maaperä on huonontunut, 150 miljoonaa hehtaaria vuoteen 2020 mennessä ja 350 miljoonaa hehtaaria vuoteen 2030 mennessä,

–  ottaa huomioon YK:n ympäristöohjelman (UNEP) vuonna 2012 julkaiseman raportin ”Green carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and laundering in the world’s tropical forests”(6),

–  ottaa huomioon YK:n yleissopimukset rikollisuuden ja korruption torjumiseksi, mukaan lukien kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen yleissopimus ja korruption vastainen yleissopimus;

–  ottaa huomioon ...(7) antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja kehitysvaliokunnan lausunnon (A8-0093/2019),

A.  toteaa, että Vietnam oli Indonesian ja Malesian jälkeen kolmas Aasian maa, joka aloitti neuvottelut metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevasta vapaaehtoisesta kumppanuussopimuksesta vuonna 2010; toteaa, että neuvottelut saatiin päätökseen toukokuussa 2017 ja sopimus allekirjoitettiin 19. lokakuuta 2018;

B.  toteaa, että vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tavoitteena on vahvistaa oikeudellinen kehys sen varmistamiseksi, että kaikki sopimuksen alaiset Vietnamista EU:n alueelle tuotavat puutuotteet ja puutavara on tuotettu laillisesti; toteaa, että vapaaehtoisilla kumppanuussopimuksilla pyritään yleisesti tukemaan järjestelmällisiä muutoksia metsäalalla metsänhoidon kestävyyden saavuttamiseksi, lopettamaan laittomat hakkuut ja tukemaan maailmanlaajuisia pyrkimyksiä estää metsäkato ja metsien pilaaminen;

C.  toteaa, että Vietnam on puukaupan alalla merkittävä valtio, jonka puunjalostusala on maailman neljänneksi suurin ja vientiin suuntautunut ja joka pyrkii alalla maailman suurimmaksi; toteaa, että jalostuksen keskuksena Vietnam on merkittävä puutuotteiden viejä EU:hun ja myös lähialueelleen, erityisesti Kiinaan ja Japaniin;

D.  toteaa, että Vietnam on merkittävä puutavaran ja puutuotteiden tuoja, sillä maan tehtaissa kulutettiin vuonna 2017 noin 34 miljoonaa kuutiometriä puutavaraa ja puutuotteita, joista 25 prosenttia oli tuotu maahan ja 75 prosenttia oli peräisin kotimaisista viljelysmetsistä, joista monet ovat pienviljelijöiden omistamia ja hoitamia; toteaa, että tuonnin arvo kasvoi 68 prosentilla vuosina 2011–2017; toteaa, että viime vuosina Vietnam on edistynyt huomattavasti maan sisäisen metsäkadon vähentämisessä ja maan metsäpinta-ala on lisääntynyt niin, että kun vuonna 2005 metsää oli 37 prosenttia pinta-alasta, vuonna 2018 sitä on 41,65 prosenttia, kun viljelysmetsät lasketaan mukaan; toteaa, että kotimaisten luonnonmetsien hakkuukielto on ollut voimassa Vietnamissa vuodesta 2016;

E.  toteaa, että tukkien ja sahatavaran tärkeimmät alkuperämaat vuonna 2017 olivat Kamerun, Yhdysvallat ja Kambodža ja myös Kongon demokraattinen tasavalta oli merkittävä toimittaja; toteaa, että vuodesta 2015 alkaen Kambodža on ollut toiseksi merkittävin trooppisen puutavaran toimittaja Vietnamiin huolimatta tiedoista, joiden mukaan vienti Vietnamiin on kielletty(8); toteaa, että vuosina 2016–2017 Afrikan maista tapahtuneen tuonnin määrän ilmoitettiin kasvaneen 43 prosenttia ja tuonnin arvon 40 prosenttia; toteaa, että asiaan perehtyneiden kansalaisjärjestöjen mukaan Kambodžasta ja Kongon demokraattisesta tasavallasta tuotavalle puutavaralle olisi annettava korkea riskiluokitus ja että raakapuuta tuodaan usein maista, joille on tunnusomaista heikko hallinto sekä korruption ja konfliktien yleisyys, ja puunkorjuun laittomuuden riski on näissä maissa yleinen;

F.  toteaa, että Kambodžassa metsäkato on maailman viidenneksi korkeimmalla tasolla ja YK:n tilastojen mukaan Kambodžan metsäpinta-ala on huvennut niin, että kun vuonna 1990 metsää oli 73 prosenttia, vuonna 2010 sitä oli enää 57 prosenttia pinta-alasta;

G.  toteaa, että 28. marraskuuta 2006 annetun määräyksen nro 131 3 artiklan perusteella Kambodža kieltää muiden kuin viljelysmetsistä peräisin olevien pyöröhirsien ja höyläämättömän puutavaran sekä paksuudeltaan ja leveydeltään yli 25 senttimetrin kokoisen neliön tai suorakaiteen muotoon särmätyn puutavaran viennin(9); toteaa, että lähtökohtaisesti kaikki luonnonmetsistä peräisin olevat kambodžalaiset puutuotteet rikkovat Kambodžan lakia; toteaa, että vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen nojalla Vietnam sitoutuu tuomaan maahan ainoastaan puutavaraa, joka on korjattu puun alkuperämaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

H.  toteaa, että vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen mukaisesti valtio sitoutuu laatimaan toimintatavan, jolla varmistetaan, että EU:hun viedään vain lailliseksi todistettua puutavaraa ja puutuotteita(10); toteaa, että Vietnamin on hyväksyttävä puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmää koskeva lainsäädäntö ja luotava tarvittavat hallinnolliset rakenteet ja valmiudet sopimukseen kuuluvien sitoumusten täytäntöönpanoa ja sen valvomista varten; toteaa, että tämä sopimus koskee sekä kotimaan markkinoille että vientimarkkinoille tarkoitettua puutavaraa ja puutuotteita lukuun ottamatta FLEGT-lupajärjestelmän viimeistä vaihetta, joka koskee toistaiseksi ainoastaan EU:hun suuntautuvaa vientiä;

I.  toteaa, että Vietnam on sitoutunut hyväksymään lainsäädännön, joka takaa, että vain laillisesti tuotettua puutavaraa(11) tuodaan sen markkinoille, puutavaran ja puutuotteiden tuojia koskevien due diligence -velvoitteiden mukaisesti; toteaa, että Vietnam on sitoutunut myös tunnustamaan korjuumaiden asiaankuuluvat lait vapaaehtoiseen kumppanuussopimukseen sisältyvän laillisuuden määritelmän mukaisesti;

J.  toteaa, että tämän sopimuksen edistäminen alueella on tärkeä tekijä taloudellisen yhdentymisen ja kansainvälisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta; toteaa, että uusien vapaaehtoisten kumppanuussopimusten tekeminen, erityisesti Kiinan kanssa, joka on Vietnamin rajanaapuri ja väistämättä merkittävä toimija puunjalostusalalla, voisi tuoda lisää takeita puutavaran ja puutuotteiden laillisuudesta ja kestävyydestä alueella;

K.  toteaa, että Vietnam voi liittyä EU:n FLEGT-lupajärjestelmään vasta kun se on osoittanut panneensa täytäntöön kaikki vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen sitoumukset(12) ja luonut valmiudet siihen liittyvän kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaan; toteaa, että FLEGT-lupajärjestelmän nojalla tuodun puutavaran oletetaan olevan laillista EU:n puutavara-asetuksen mukaisesti; toteaa, että Vietnamin liittyminen FLEGT-lupajärjestelmään hyväksytään delegoidulla säädöksellä;

L.  toteaa, että EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus vapauttaa voimaan tullessaan puutavaran ja puutuotteiden kauppaa ja EU:n puutavara-asetuksen mukaiset yleiset due diligence -velvoitteet koskevat Vietnamista tuotavia tuotteita ennen kuin FLEGT-lupien myöntäminen käynnistyy(13);

1.  muistuttaa, että kestävä ja osallistava metsänhoito ja metsähallinto on oleellisen tärkeää kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi;

2.  kehottaa EU:ta varmistamaan, että vapaaehtoinen kumppanuussopimus on yhdenmukainen kaikkien sen toimintalinjojen kanssa, myös kehityksen, ympäristön, maatalouden ja kaupan aloilla;

3.  tukee voimakkaasti Vietnamin FLEGT-prosessia ottaen huomioon maan aseman puunjalostussektorilla; suhtautuu myönteisesti vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen allekirjoittamiseen, kun sopimuksen tarkoituksena on asteittain saavutettava kokonaisvaltainen toimintapoliittinen uudistus laittomasti tuotetun puutavaran poistamiseksi vietnamilaisten toimijoiden toimitusketjuista; panee tyytyväisenä merkille Vietnamin sitoutumisen ja tähän mennessä saavutetut tulokset ja on tietoinen siitä, että sopimuksen täysimääräinen täytäntöönpano on pitkä prosessi, johon kuuluu paitsi laajan lainsäädännön (puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmä) hyväksyminen myös sen varmistaminen, että hallinnolliset valmiudet ja asiantuntemus sopimuksen täytäntöönpanoa ja valvontaa varten ovat riittävät; muistuttaa, että FLEGT-lupien myöntäminen voi alkaa vasta kun Vietnam on osoittanut puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmänsä valmiuden; panee merkille haasteet, jotka liittyvät kansallisen ja alueellisen tason väliseen koordinointiin, joka on välttämätöntä sopimuksen koko maan laajuisen asianmukaisen ja johdonmukaisen täytäntöönpanon kannalta, ja kehottaa Vietnamin hallitusta varmistamaan tällaisen koordinoinnin;

4.  muistuttaa, että sopimuksen täytäntöönpanolla on täydennettävä ympäristönsuojelua koskevia EU:n sitoumuksia ja varmistettava yhdenmukaisuus laajamittaisen metsäkadon estämistä koskevien sitoumusten kanssa;

5.  kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa osoittamaan riittävät resurssit vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoon, muun muassa takaamalla riittävät resurssit EU:n edustustolle Hanoissa ja kohdentamalla nykyisistä ja tulevista kehitysyhteistyön rahoitusvälineistä Vietnamille määrärahoja sopimuksen täytäntöönpanoon; kannustaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa avustamaan Vietnamin viranomaisia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia muun muassa antamalla satelliittikuvia näiden käyttöön; kehottaa EU:ta kohdentamaan pyrkimyksensä Vietnamin oikeudellisen kehyksen ja institutionaalisten valmiuksien vahvistamiseen puuttumalla niihin teknisiin ja taloudellisiin haasteisiin, jotka estävät nykyisen kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn tehokkaan täytäntöönpanon ja sen valvonnan;

6.  panee merkille Vietnamin puunjalostusalan tekemät sitoumukset laittoman puutavaran poistamiseksi toimitusketjuista ja tietoisuuden lisäämiseksi asiasta; painottaa kuitenkin, että alan sisäinen ajattelutavan muutos ja määrätietoinen täytäntöönpano ovat avainasemassa; muistuttaa, että kun toimitusketjuissa on mukana laitonta puutavaraa, riskinä on, että Vietnamin puunjalostusteollisuuden maine kärsii;

7.  on kuitenkin tietoinen siitä, että aiemmin Vietnamilla on ollut huomattavia vaikeuksia puuttua laittomaan puukauppaan Laosista ja viime vuosina Kambodžasta; katsoo, että näissä tapauksissa Vietnam ja toimittajamaat ovat yhdessä vastuussa laittoman kaupan kiihdyttämisestä, sillä etenkin maakunnallisella tasolla Vietnamin viranomaiset ovat tehneet virallisia päätöksiä, jotka rikkovat puun korjuumaan lainsäädäntöä, kuten määränneet virallisia tuontikiintiöitä;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että Vietnam on sitoutunut hyväksymään lainsäädännön, joka takaa, että maan markkinoille tuodaan vain laillisesti tuotettua puutavaraa tuojilta edellytettyjen due diligence -velvoitteiden mukaisesti, ja pitää tätä yhtenä vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen pääsaavutuksista; muistuttaa, että due diligence -velvoitteiden täyttämisessä pelkkä ”rasti ruutuun” -periaate ei riitä, vaan niihin on sisällyttävä kaikki tarvittavat toimenpiteet, kuten tietojen kerääminen, riskien arviointi ja lisätoimet havaittujen riskien pienentämiseksi niin, että saavutetaan vähäinen riskitaso, ja toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava näiden velvoitteiden täyttäminen perusteellisilla ja järjestelmällisillä yrityksissä tehdyillä tarkastuksilla; korostaa, että tulliviranomaisten suorittama due diligence -velvoitteiden valvonta on haasteellista ja vaatii riittävästi koulutusta; muistuttaa, että Vietnamin viranomaisten olisi otettava käyttöön EU:n puutavara-asetusta vastaava due diligence -järjestelmä, ja korostaa, että riippumattomien kolmansien osapuolten kuuleminen kansallisessa due diligence -lainsäädännössä on tarpeen; kehottaa Vietnamin viranomaisia harkitsemaan kolmannen osapuolen suorittamien tarkastusten ja yritysten julkisen raportointivelvollisuuden lisäämistä due diligence -järjestelmän vaatimuksiin, tukemaan yrityksiä riittävästi niiden sitoumusten täyttämisessä ja välttämään sekä suhteettomien rasitteiden luomista pienille puutavaran toimittajille että myös porsaanreikien syntymistä;

9.  kehottaa Vietnamin hallitusta määräämään tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhteisia seuraamuksia lainsäädännön rikkomisesta puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmän täytäntöönpanossa, kuten tuonnin osalta täysimääräisen kiellon saattaa Vietnamin markkinoille laitonta puutavaraa ja sellaisen puutavaran takavarikoinnin;

10.  suhtautuu myönteisesti riippumattomaan arviointimekanismiin sekä valitus- ja palautemekanismeihin ja kehottaa Vietnamin viranomaisia varmistamaan, että niiden johdosta ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin ja tarvittaessa määrätään varoittavia ja tehokkaita seuraamuksia; odottaa, että nämä mekanismit toimivat täysin avoimesti ja edistävät tietojenvaihtoa kansalaisyhteiskunnan ja täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien viranomaisten välillä; panee tyytyväisenä merkille, että Vietnam on sitoutunut takaamaan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanon riippumattoman valvonnan, jota tekevät kansalaisjärjestöt, metsänhoitoyhdistykset, yritykset, ammattiliitot, paikallisyhteisöt ja metsäalueilla asuvat ihmiset; painottaa, että on ratkaisevan tärkeää, että nämä toimijat ovat mukana ja että niillä on pääsy asiaa koskeviin ajantasaisiin tietoihin, jotta ne voivat täyttää tehtävänsä ja edistää omalta osaltaan puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmän uskottavuutta ja jatkuvaa kehittämistä; panee tyytyväisenä merkille Vietnamin sitoumuksen sallia kansalaisyhteiskunnan edustajille pääsy kansalliseen metsätaloustietokantaan ja kannustaa Vietnamin hallitusta järjestämään julkisen kuulemisen puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmän täytäntöönpanoon liittyvästä lainsäädännöstä ja ottamaan saadun palautteen huomioon;

11.  panee tyytyväisenä merkille kansalaisjärjestöjen osallistumisen kumppanuussopimusneuvottelujen aikana ja niiden jälkeen ja kehottaa Vietnamin hallitusta takaamaan niiden aidon ja täysimääräisen osallisuuden täytäntöönpanovaiheen aikana ja sen jälkeen siten, että osallisuus kattaa sopimuksen koko alan, myös tuonnin valvonnan, due diligence -velvoitteet, organisaatioiden luokitusjärjestelmän ja yritysten ja FLEGT-lupien riskiperusteisen tarkastuksen; korostaa, että paikallisten yhteisöjen osallistuminen on tärkeää sekä sosioekonomisista syistä että uuden metsätalouslainsäädännön ja vapaaehtoiseen kumppanuussopimukseen sisältyvien sitoumusten asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi;

12.  tuomitsee jyrkästi laittoman puutavaran kaupan, jota käydään Kambodžan rajalla, ja kehottaa maiden viranomaisia estämään laittomat tavaravirrat välittömästi ja kokonaan ehdottomana edellytyksenä sille, että vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen prosessia voidaan onnistuneesti jatkaa; kehottaa Vietnamin viranomaisia selvittämään, pidättämään tehtävistään ja saattamaan oikeuden eteen henkilöt, jotka ovat sallineet Kambodžasta ja muualta tapahtuneen laittoman kaupan ja hoitaneet sitä; panee tyytyväisenä merkille Vietnamin viranomaisten äskettäisen päätöksen sallia ainoastaan tärkeimpien kansainvälisten porttien kautta tapahtuva puukauppa sekä vahvistaa valvontavalmiuksia laittoman kaupan torjumiseksi; kehottaa Vietnamin viranomaisia antamaan Kambodžasta tuotavalle puutavaralle välittömästi korkean riskiluokituksen ja varmistamaan, että Kambodžan puun korjuuta ja vientiä koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan vapaaehtoiseen kumppanuussopimukseen sisältyvien sitoumusten mukaisesti; kehottaa Vietnamia ja Kambodžaa lisäämään ja kehittämään vuoropuheluaan, rajat ylittävää yhteistyötä, kauppatietojen vaihtoa sekä tietojenvaihtoa laittomaan puukauppaan liittyvistä riskeistä ja kussakin maassa voimassa olevasta lainsäädännöstä ja kannustaa hyödyntämään EU:n tukea vuoropuhelun helpottamisessa; kehottaa Vietnamia ja Kambodžaa pyytämään Interpolilta tukea ja kehittämään yhdessä tehokkaita ja pitkäkestoisia toimenpiteitä, joilla voidaan torjua kiihtyviä laittomia hakkuita ja puutavaran salakuljetusta rajan yli Vietnamiin; kehottaa Vietnamin viranomaisia soveltamaan samoja toimenpiteitä tuontiin myös muista sellaisista toimittajamaista, joiden kohdalla ilmenee nyt tai jatkossa samanlaisia huolenaiheita, erityisesti Afrikassa esimerkiksi Kongon demokraattisen tasavallan kohdalla;

13.  painottaa tarvetta keskittyä puun laittoman korjuun, kuljetuksen, jalostuksen ja kaupan alueelliseen ulottuvuuteen koko toimitusketjussa; kehottaa lisäämään tämän alueellisen ulottuvuuden sopimuksen arviointiprosessiin arvioimalla yhteyttä alueen muiden valtioiden heikompien valvontamekanismien ja näistä valtioista EU:hun tapahtuvan tuonnin lisääntymisen välillä;

14.  korostaa, että metsäalan kehno hallintotapa ja korruptio kiihdyttävät laittomia hakkuita ja metsien hävitystä ja että koko FLEGT-aloitteen onnistuminen riippuu myös petosten ja korruption torjumisesta puutavaran toimitusketjun kaikissa vaiheissa; kehottaa Vietnamin hallitusta toimimaan laajalle levinneen korruption kitkemiseksi ja puuttumaan muihin laitonta kauppaa kiihdyttäviin tekijöihin, erityisesti tullin ja muiden sellaisten viranomaisten osalta, joilla on merkittävä rooli vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanossa ja valvonnassa, osoittaakseen konkreettisesti Vietnamin sitoutumisen sopimusprosessiin; korostaa, että rankaisematta jättäminen puutavara-alalla on lopetettava varmistamalla, että rikkomuksista nostetaan syytteet;

15.  panee tyytyväisenä merkille Vietnamin hallituksen äskettäin hyväksymän vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanon toimintasuunnitelman ja kehottaa hallitusta noudattamaan konkreettista, aikaan sidottua ja mitattavissa olevaa lähestymistapaa; panee tyytyväisenä merkille, että 1. tammikuuta 2019 tuli voimaan uusi metsätalouslainsäädäntö, johon sisältyy kielto tuoda laittomasti tuotettua puutavaraa Vietnamiin, ja kehottaa Vietnamin viranomaisia panemaan tämän kiellon täytäntöön ja tarvittaessa hyväksymään täytäntöönpanotoimenpiteet nopeasti, jotta paikataan puutteita siihen saakka, kunnes puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmä on käytössä;

16.  panee tyytyväisenä merkille metsien kestävää hoitoa koskevat määräykset, jotka sisältyvät EU:n ja Vietnamin väliseen vapaakauppasopimukseen ja liittyvät siten myös vapaaehtoiseen kumppanuussopimukseen; kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota puutavaralla ja puutuotteilla käytävään kauppaan vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanon aikana ja seuraamaan kauppavirtoja tarkoin sen varmistamiseksi, että kaupan lisääntynyt vapauttaminen ei lisää laittoman kaupan riskiä;

17.  pyytää komissiota raportoimaan parlamentille vuosittain Vietnamin edistymisestä vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanossa, myös tämän päätöslauselman vaatimusten osalta, ja yhteisen täytäntöönpanokomitean toiminnasta, jotta harkittu päätös on mahdollinen sitten kun FLEGT-lupien hyväksymisen vahvistavaa delegoitua säädöstä ehdotetaan; kehottaa komissiota harkitsemaan FLEGT-lupajärjestelmän sääntelyn parantamista seuraavan väliarvioinnin yhteydessä, jotta voidaan reagoida nopeasti tapauksissa, joissa vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen sitoumuksia rikotaan merkittävästi;

18.  kehottaa komissiota edistämään vuoropuhelua ja tekemään EU:n puutavara-asetusta tunnetuksi alueen merkittävimpien tuojamaiden ja EU:n merkittävien kauppakumppanien, kuten Kiinan ja Japanin, kanssa ja painottamaan kahdenvälisissä suhteissa ja kauppasuhteissa näihin maihin tarvetta löytää konkreettisia ratkaisuja laittoman puukaupan estämiseksi, jotta voidaan luoda tasapuoliset globaalit toimintaedellytykset asiaan puuttumiselle; tukee komissiota vapaaehtoista kumppanuussopimusta koskevien neuvottelujen aloittamisessa Vietnamin naapurimaiden kanssa heti kun tarvittavat edellytykset täyttyvät ja painottaa FLEGT-kumppanuussopimusten merkitystä tulevissa kehitys- ja yhteistyövälineissä; kehottaa komissiota luomaan välineitä, joilla edistetään hyvien käytäntöjen vaihtoa Vietnamin ja muiden sellaisten maiden kanssa, jotka ovat jo tehneet EU:n kanssa vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Vietnamin sosialistisen tasavallan ja Kambodžan kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 329, 3.12.2016, s. 8.

(2)

EUVL L 347, 30.12.2005, s. 1.

(3)

EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23.

(4)

https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf

(5)

https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/

(6)

Nellemann, C., Interpolin ympäristörikollisuusohjelma (toim). 2012. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. A Rapid Response Assessment. YK:n ympäristöohjelma, GRID-Arendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.

(8)

https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total

(9)

https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, s. 6.

(10)

Vapaaehtoinen kumppanuussopimus kattaa kaikki tärkeimmät EU:hun viedyt tuotteet, erityisesti vuoden 2005 FLEGT-asetuksessa määritellyt viisi pakollista puutuotetta (tukit, sahatavara, ratapölkyt, vaneri ja viilu), ja siihen sisältyy myös monia muita puutuotteita, kuten puuhake, parketti, lastulevy ja puuhuonekalut. Sopimus kattaa kaiken kolmansiin maihin suuntautuvan viennin, vaikka ainakin aluksi lupajärjestelmä koskee vain vientiä EU:hun.

(11)

Vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen 2 artiklan j alakohdan mukaan ’laillisesti tuotetulla puutavaralla’, jäljempänä myös ’laillinen puutavara’, tarkoitetaan puutuotteita, jotka on hakattu tai tuotu maahan ja tuotettu liitteessä II vahvistetun Vietnamin lainsäädännön ja muiden tämän sopimuksen asiaankuuluvien määräysten mukaisesti; ja, jos kyseessä on maahantuotu puutavara, puutuotteita, jotka on hakattu, tuotettu ja viety hakkuumaan asiaankuuluvan lainsäädännön ja liitteessä V kuvattujen menettelyjen mukaisesti.

(12)

EU ja Vietnam arvioivat ensin yhdessä puutavaran laillisuuden varmistusjärjestelmän FLEGT-lupajärjestelmää koskevan valmiuden. Lupien myöntäminen voi alkaa vasta jos osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että järjestelmä on riittävän varma.

(13)

13.8 artiklan 2 kohdan a alakohta: ”[kummankin osapuolen on] edistettävä sellaisten metsätuotteiden kauppaa, jotka on saatu kestävästi hoidetuista metsistä ja joiden korjuussa on noudatettu sen maan lainsäädäntöä, jonka metsissä korjuu tapahtuu. Tähän voi sisältyä sopimus metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevasta vapaaehtoisesta kumppanuudesta”.


KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.1.2019)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

neuvoston päätöksestä metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä

(2018/0272M(NLE))

Valmistelija: Jan Zahradil

EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  tukee voimakkaasti Vietnamin FLEGT-prosessia, koska noin 45 prosenttia Vietnamin maapinta-alasta on metsää ja koska maalla on keskeinen asema Kaakkois-Aasian puunjalostussektorilla; panee tyytyväisenä merkille Vietnamin sitoutumisen tähän prosessiin ja tähän mennessä saavutetut tulokset, kuten vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen;

2.  tähdentää, että naapurimaista tulevan laittoman puutavaran tuonnin pysäyttäminen on merkittävä haaste ja myös ehdoton edellytys sille, että prosessia voidaan onnistuneesti jatkaa; kehottaa tästä syystä Vietnamia hyväksymään tuontilainsäädännön, johon sisältyvät due diligence -velvoitteet (jotka kattavat riskien arvioinnin ja lieventämisen) ja jolla estetään laittoman puutavaran markkinoille tuominen;

3.  muistuttaa, että kestävä ja osallistava metsänhoito ja metsähallinto on oleellisen tärkeää kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi;

4.  kehottaa EU:ta varmistamaan, että kaikki sen toimintalinjat ovat yhdenmukaiset myös kehityksen, ympäristön, maatalouden ja kaupan aloilla;

5.  pitää ratkaisevan tärkeänä, että sidosryhmät osallistuvat prosessiin täysimääräisesti ja että kansalaisyhteiskunta ja yksityinen sektori ovat mukana täysipainoisina toimijoina, myös sopimuksen täytäntöönpanossa ja seurannassa; kehottaa Vietnamin hallitusta ottamaan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa varten käyttöön ajallisesti määritellyn toimintasuunnitelman, jolla kehitetään edelleen työmenetelmiä avoimuuden takaamiseksi, etenkin varmistamalla tietojen julkistamista koskevien ohjeiden tosiasiallinen täytäntöönpano ja asiakirjojen oikea-aikainen jakaminen;

6.  pitää tärkeänä korostaa, että rankaisematta jättäminen puutavara-alalla on lopetettava varmistamalla, että rikkomuksista nostetaan syytteet; kehottaa Vietnamin hallitusta varmistamaan, että vapaaehtoiseen kumppanuussopimukseen sisältyvät määräykset rikkomusten ilmoittajista pannaan täysimääräisesti täytäntöön tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

7.  muistuttaa, että sopimuksen täytäntöönpanolla on täydennettävä ympäristönsuojelua koskevia EU:n sitoumuksia ja varmistettava yhdenmukaisuus laajamittaisen metsäkadon estämistä koskevien sitoumusten kanssa;

8.  kehottaa komissiota edelleen tukemaan Vietnamia FLEGT-prosessissa ja varmistamaan prosessin eheyden erityisesti siten, että laittoman puutavaran tuonti lopetetaan, alkuperäiskansojen ja metsistä riippuvaisten yhteisöjen oikeuksia suojellaan ja kansalaisyhteiskunta otetaan täysimääräisesti mukaan Vietnamin puutavaran laillisuutta koskevan järjestelmän (TLAS) täytäntöönpanoon ja toimintaan sekä FLEGT-lupien antamiseen; muistuttaa, että varmistaakseen sopimuksen ja sen kehitysvaikutusten tuloksekkaan seurannan komission olisi jatkettava täytäntöönpanoa koskevaa säännöllistä raportointia parlamentille;

9.  korostaa, että metsäalan kehno hallintotapa ja korruptio kiihdyttävät laittomia hakkuita ja metsien hävitystä; kehottaa EU:ta kohdentamaan pyrkimyksensä Vietnamin oikeudellisen kehyksen ja institutionaalisten valmiuksien vahvistamiseen puuttumalla niihin teknisiin ja taloudellisiin haasteisiin, jotka estävät nykyisen kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn tehokkaan täytäntöönpanon ja sen valvonnan;

10.  huomauttaa, että on syytä välttää luomasta suhteettomia hallinnollisia rasitteita pienille puutavaran toimittajille mutta myös estää porsaanreikien syntyminen;

11.  painottaa, että koko FLEGT-aloitteen onnistuminen riippuu muun muassa petosten ja korruption torjumisesta puutavarakaupan kaikissa vaiheissa puutavaran kaatamisesta ja kuljetuksesta sen jalostamiseen, valmistamiseen, vientiin, tuontiin ja myyntiin; kehottaa tästä syystä EU:ta lujittamaan puutavara-asetuksensa soveltamisalaa ja sen täytäntöönpanon valvontaa torjuakseen EU:n puutavara-alan korruptioriskejä esimerkiksi säännöllisemmällä ja järjestelmällisemmällä valvonnalla ja tutkinnoilla EU:n satamissa.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus

Viiteasiakirjat

2018/0272M(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

INTA

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

25.10.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jan Zahradil

16.11.2018

Valiokuntakäsittely

20.11.2018

 

 

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D’Ornano

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus

Viiteasiakirjat

2018/0272M(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

28.9.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

25.10.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.2.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

Marco Zanni

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 5. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus