Postup : 2018/0272M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0093/2019

Predkladané texty :

A8-0093/2019

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0141

SPRÁVA     
PDF 196kWORD 68k
26.2.2019
PE 632.005v02-00 A8-0093/2019

s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajkyňa: Heidi Hautala

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (10861/2018),

–  so zreteľom na návrh Dobrovoľnej dohody o partnerstve z 9. októbra 2018 medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (10877/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade článkom 207 ods. 3 prvým pododsekom a článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom v spojení s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0445/2018),

–  so zreteľom na Rámcovú dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej(1),

–  so zreteľom na návrh Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou,

–  so zreteľom na návrh Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva(2) (nariadenie FLEGT),

–  so zreteľom na návrh Komisie na akčný plán pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (COM(2003)0251),

–  so zreteľom na závery Rady z 28. júna 2016 o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (10721/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva(3) (nariadenie EÚ o dreve),

–  so zreteľom na správy Agentúry pre výskum životného prostredia z 31. mája 2018 s názvom Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber (Sériové porušovanie práva: pretrvávajúci dovoz nelegálneho dreva z Kambodže do Vietnamu)(4) a z 25. septembra 2018 s názvom Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade (Vietnam a porušovanie práva: potreba konať v súvislosti s falošnými povoleniami CITES na obchod s palisandrovým drevom)(5),

–  so zreteľom na ciele trvalo udržateľného rozvoja na obdobie 2015 – 2030, ktoré stanovila OSN,

–  so zreteľom na Parížsku dohodu uzavretú 12. decembra 2015 na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP 21),

–  so zreteľom na bonnskú výzvu z roku 2011, ktorá je prejavom globálneho úsilia zrevitalizovať do roku 2020 150 miliónov hektárov a do roku 2030 350 miliónov hektárov odlesnenej a znehodnotenej pôdy,

–  so zreteľom na správu Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) z roku 2012 s názvom Green carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and laundering in the world’s tropical forests (Zelený uhlík, čierny obchod: nezákonná ťažba, daňové podvody a pranie špinavých peňazí v tropických lesoch sveta)(6),

–  so zreteľom na dohovory OSN zamerané na boj proti trestnej činnosti a korupcii vrátane Dohovoru proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Dohovoru proti korupcii,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...(7) o návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0093/2019),

A.  keďže Vietnam začal v roku 2010 ako tretia ázijská krajina po Indonézii a Malajzii rokovania o dobrovoľnej dohode o partnerstve o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve FLEGT (DDP); keďže rokovania boli ukončené v máji 2017 a dohoda bola podpísaná 19. októbra 2018;

B.  keďže cieľom DDP je poskytnúť právny rámec, ktorý má zaručiť, aby všetko drevo a výrobky z dreva dovážané z Vietnamu do EÚ, na ktoré sa vzťahuje DDP, bolo vyrobené zákonne; keďže dobrovoľné dohody o partnerstve majú vo všeobecnosti podporovať systémové zmeny v odvetví lesného hospodárstva, ktoré sú zamerané na trvalo udržateľné riadenie lesov, odstraňovanie nezákonnej ťažby dreva a podporu celosvetového úsilia o zastavenie odlesňovania a degradácie lesov;

C.  keďže Vietnam je v oblasti obchodu s drevom významnou krajinou, štvrtým najväčším spracovateľom dreva zameraným na vývoz a snaží sa dosiahnuť v tejto oblasti prvenstvo; keďže Vietnam ako centrum spracovateľského priemyslu je významným vývozcom výrobkov z dreva nielen do EÚ, ale aj do krajín v regióne, najmä Číny a Japonska;

D.  keďže Vietnam je významným dovozcom dreva a výrobkov z dreva a jeho továrne spracovali v roku 2017 približne 34 miliónov kubických metrov dreva a výrobkov z dreva, z čoho 25 % bolo z dovozu a 75 % z domácich plantáží, z ktorých mnohé vlastnia a riadia drobní poľnohospodári; keďže v období rokov 2011 až 2017 stúpla hodnota dovozu o 68 %; keďže Vietnam dosiahol v posledných rokoch značný pokrok v znižovaní domáceho odlesňovania a plochu zalesnených oblastí rozšíril z 37 % v roku 2005 na 41,65 % v roku 2018, a to vrátane priemyselných plantáží; keďže Vietnam od roku 2016 presadzuje zákaz ťažby dreva v domácich prírodných lesoch;

E.  keďže v roku 2017 pochádzalo najväčšie množstvo guľatiny a rezaného dreva z Kamerunu, USA a Kambodže a významným dodávateľom bola Konžská demokratická republika (KDR); keďže napriek údajnému zákazu(8) vývozu do Vietnamu je Kambodža od roku 2015 druhým najväčším dodávateľom tropického dreva do tejto krajiny; keďže medzi rokmi 2016 a 2017 bolo zaznamenané 43 % zvýšenie objemu a 40 % zvýšenie hodnoty dovozu z afrických krajín; keďže mimovládne organizácie s príslušnými skúsenosťami poukázali na to, že drevo vyvezené z Kambodže a KDR by sa malo považovať za „vysoko rizikové“, zatiaľ čo surové drevo sa často dováža z krajín, ktoré sa vyznačujú zlou správou, vysokou mierou korupcie alebo konfliktov a v ktorých je rozšírené riziko nezákonnosti pri ťažbe dreva;

F.  keďže Kambodža je krajina s piatou najvyššou mierou odlesňovania na svete a podľa štatistík OSN sa rozloha lesného porastu v Kambodži zmenšila zo 73 % v roku 1990 na 57 % v roku 2010;

G.  keďže na základe článku 3 čiastkovej vyhlášky č. 131 z 28. novembra 2006 je v Kambodži zakázaný vývoz guľatiny, ktorá nepochádza z plantáží, neopracovaného reziva, ktoré nepochádza z plantáží, a hraneného dreva s hrúbkou a šírkou nad 25 cm(9); keďže akýkoľvek vývoz produktov z prírodného lesného dreva z Kambodže sa v zásade považuje za porušenie kambodžského práva; keďže v DDP sa Vietnam zaväzuje, že bude dovážať len drevo, ktoré bolo vyťažené legálne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny pôvodu;

H.  keďže v zmysle DDP sa daná krajina zaväzuje, že prijme politiku s cieľom zabezpečiť, aby sa do EÚ vyvážalo len drevo, ktoré je overené ako zákonné(10); keďže Vietnam bude musieť prijať právne predpisy na zavedenie systému overovania zákonnosti pôvodu dreva (TLAS) a zriadiť potrebné administratívne štruktúry a kapacity na vykonávanie a presadzovanie svojich záväzkov vyplývajúcich z DDP; keďže táto DDP sa bude vzťahovať na drevo a výrobky z dreva určené na domáci aj vývozný trh s výnimkou konečného kroku vydávania licencií FLEGT, ktorý je zatiaľ určený len na vývoz do EÚ;

I.  keďže Vietnam sa zaviazal prijať právne predpisy, ktorými zabezpečí, že na svoj trh bude dovážať len drevo zákonného pôvodu(11), a to na základe povinností náležitej starostlivosti pre dovozcov dreva a výrobkov z dreva; keďže Vietnam sa tiež zaviazal, že uzná príslušné právne predpisy krajín ťažby v rámci definície zákonnosti v zmysle DDP;

J.  keďže propagovanie tejto dobrovoľnej dohody o partnerstve v regióne by zohrávalo dôležitú úlohu pri podpore hospodárskej integrácie a dosahovaní medzinárodných cieľov trvalo udržateľného rozvoja; keďže uzavretie nových dobrovoľných dohôd o partnerstve – najmä s Čínou, ktorá hraničí s Vietnamom a je významným aktérom v odvetví spracovania dreva – by umožnilo poskytnúť záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a životaschopnosť obchodu s drevom a výrobkami z dreva v tomto regióne;

K.  keďže Vietnam bude môcť pristúpiť k licenčnému systému EÚ FLEGT až po tom, ako preukáže, že v plnej miere splnil všetky záväzky podľa DDP,(12) a vytvorí kapacitu na presadzovanie príslušných vnútroštátnych právnych predpisov; keďže drevo dovezené na základe licencie FLEGT sa v zmysle nariadenia EÚ o dreve považuje za zákonné; keďže pristúpenie Vietnamu k licenčnému systému FLEGT sa schvaľuje postupom delegovaných aktov;

L.  keďže nadobudnutím platnosti dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom bude liberalizovaný obchod s drevom a výrobkami z dreva a v súvislosti s dovozom z Vietnamu budú platiť všeobecné povinnosti v oblasti náležitej starostlivosti podľa nariadenia EÚ o dreve, až kým sa nezačnú udeľovať licencie FLEGT(13);

1.  pripomína, že trvalo udržateľné a inkluzívne obhospodarovanie lesov a ich správa sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stanovených v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj a v Parížskej dohode;

2.  vyzýva EÚ, aby zabezpečila súdržnosť DDP so všetkými svojimi politikami, a to aj v oblastiach rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva a obchodu;

3.  dôrazne podporuje postup FLEGT s Vietnamom vzhľadom na úlohu krajiny v odvetví spracovania dreva; víta podpísanie DDP, ktorej cieľom je zrealizovať postupne kompletnú reformu politiky v krajine s cieľom odstrániť nezákonne získané drevo z dodávateľských reťazcov vietnamských subjektov; víta záväzok Vietnamu a jeho doterajší pokrok a je si vedomý toho, že úplné vykonanie DDP bude dlhodobý proces, ktorý bude zahŕňať nielen prijatie celého súboru právnych predpisov (TLAS), ale zároveň zaistí zavedenie primeranej administratívnej kapacity a odborných skúseností na vykonávanie a presadzovanie DDP; pripomína, že udeľovanie licencií FLEGT sa môže začať len vtedy, keď Vietnam preukáže pripravenosť svojho systému TLAS; berie na vedomie problémy, ktoré predstavuje koordinácia medzi národnou a provinčnou úrovňou, ktorá je potrebná na primerané a dôsledné presadzovanie DDP v celej krajine, a vyzýva vládu Vietnamu, aby zabezpečila takúto koordináciu;

4.  pripomína, že vykonávanie DDP musí dopĺňať záväzky EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a zabezpečiť súlad so záväzkami, ktoré sú zamerané na predchádzanie masovému odlesňovaniu;

5.  vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby vyčlenili primerané ľudské zdroje na vykonávanie tejto DDP vrátane zabezpečenia primeraných zdrojov pre delegáciu EÚ v Hanoji, ako aj finančných zdrojov pre Vietnam v rámci súčasných a budúcich nástrojov rozvojovej spolupráce, ktoré budú osobitne vyčlenené na vykonávanie dobrovoľnej dohody o partnerstve; nabáda Komisiu a ESVČ, aby pomáhali vietnamským orgánom a občianskej spoločnosti, a to aj poskytovaním satelitných snímok, ktoré majú k dispozícii; vyzýva EÚ, aby svoje úsilie zamerala na posilnenie vietnamského právneho rámca a inštitucionálnej kapacity tým, že sa bude zaoberať technickými a hospodárskymi výzvami, ktoré bránia účinnému vykonávaniu a presadzovaniu existujúcich vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisov;

6.  uznáva záväzky vietnamského drevárskeho priemyslu zamerané na odstránenie dreva nezákonného pôvodu z dodávateľských reťazcov a na zvýšenie informovanosti o tejto problematike; zdôrazňuje však, že kľúčový význam má zmena zmýšľania v tomto odvetví, ako aj dôrazné presadzovanie právnych predpisov; pripomína, že prítomnosť nezákonne vyťaženého dreva v dodávateľských reťazcoch predstavuje riziko, že bude poškodená povesť vietnamského spracovateľského priemyslu;

7.  je si však vedomý toho, že Vietnam musel v minulosti riešiť veľký problém nezákonného obchodu s drevom z Laosu a v posledných rokoch z Kambodže; domnieva sa, že v takýchto prípadoch nesú zodpovednosť za podporu tohto nezákonného obchodu Vietnam, ako aj dodávateľské krajiny, keďže orgány Vietnamu, najmä na úrovni provincií, prijímali oficiálne rozhodnutia, ktoré boli v rozpore s právnymi predpismi krajiny ťažby, napríklad uplatňovali formálne dovozné kvóty;

8.  víta záväzok Vietnamu prijať právne predpisy, ktorými sa na základe povinnej náležitej starostlivosti pre dovozcov zabezpečí, aby sa na jeho trh dovážalo len zákonne vyrobené drevo, a považuje to za jeden z najväčších úspechov DDP; pripomína, že povinnosti náležitej starostlivosti by nemali byť len formalitou, ale mali by zahŕňať všetky nevyhnutné činnosti, napríklad zhromažďovanie informácií, hodnotenie rizík a prijímanie dodatočných opatrení na zmiernenie každého zisteného rizika s cieľom znížiť riziká na zanedbateľnú úroveň, ktoré musia presadzovať príslušné vnútroštátne orgány prostredníctvom riadnych a systematických kontrol jednotlivých spoločností; poukazuje na výzvu, ktorú predstavuje presadzovanie povinností náležitej starostlivosti prostredníctvom colných orgánov, čo si bude vyžadovať primeranú odbornú prípravu; pripomína, že vietnamské orgány by mali prijať systém náležitej starostlivosti, ktorý bude zodpovedať systému podrobne opísanému v nariadení EÚ o dreve, a zdôrazňuje, že je potrebné stanoviť vo vnútroštátnych právnych predpisoch o náležitej starostlivosti príspevky nezávislých tretích strán; vyzýva vietnamské orgány, aby zvážili vykonávanie auditu tretích strán a verejné vykazovanie spoločnosťami ako požiadavky svojho systému náležitej starostlivosti a poskytovali tiež primeranú podporu spoločnostiam pri plnení ich povinností a predchádzali neprimeranému zaťažovaniu dodávateľov dreva do domácností, ako aj vzniku medzier v predpisoch;

9.  vyzýva vládu Vietnamu, aby zaviedla náležité, odrádzajúce a primerané sankcie za porušenie právnych predpisov, ktorými sa vykonáva systém TLAS, ktoré by v prípade dovozu zahŕňali úplný zákaz uvádzania nezákonného dreva na vietnamský trh vrátanie jeho zaistenia;

10.  víta nezávislý mechanizmus hodnotenia, podávania sťažností a poskytovania spätnej väzby a vyzýva vietnamské orgány, aby zabezpečili, že sa na ne bude primerane reagovať, v prípade potreby aj účinnými a odrádzajúcimi opatreniami v oblasti presadzovania; očakáva, že tieto mechanizmy budú fungovať úplne transparentne a že budú podporovať výmenu informácií medzi občianskou spoločnosťou a orgánmi presadzovania práva; víta záväzok Vietnamu, že zaručí nezávislé monitorovanie vykonávania DDP organizáciami občianskej spoločnosti, združeniami lesného hospodárstva, podnikmi, odborovými zväzmi, miestnymi spoločenstvami a obyvateľmi lesných oblastí; zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby sa zapájali a mali prístup k relevantným a aktuálnym informáciám, čo im umožní plniť v tomto procese svoju úlohu a ďalej prispievať k dôveryhodnosti systému TLAS a jeho neustálemu posilňovaniu; víta záväzok Vietnamu, že umožní občianskej spoločnosti prístup k vnútroštátnej databáze lesného hospodárstva, a nabáda vládu, aby predložila právne predpisy na vykonávanie systému TLAS na verejnú konzultáciu a zohľadnila reakcie, ktoré v jej rámci dostane;

11.  víta zapojenie organizácií občianskej spoločnosti počas rokovaní o DDP aj po nich a naliehavo vyzýva vládu Vietnamu, aby zabezpečila skutočné a úplné začlenenie počas aj po skončení celej fázy vykonávania, ktorá by sa vzťahovala na celý rozsah DDP vrátane dovozných kontrol, povinností náležitej starostlivosti, systému klasifikácie organizácií a overovania spoločností a licencií FLEGT na základe rizika; zdôrazňuje význam zapojenia miestnych komunít zo sociálno-ekonomických dôvodov, ako aj vzhľadom na cieľ zabezpečiť riadne vykonávanie nového lesného zákona a záväzkov v rámci DDP;

12.  dôrazne odsudzuje nezákonný obchod s drevom, ku ktorému dochádza na druhej strane kambodžskej hranice, a vyzýva orgány oboch krajín, aby okamžite a v plnom rozsahu zastavili tieto nezákonné obchodné toky, čo je absolútne nevyhnutné, aby mohlo vykonávanie DDP úspešne pokračovať; naliehavo vyzýva orgány Vietnamu, aby vyšetrili, odvolali z funkcie a postavili pred súd tých, ktorí sú zodpovední za povolenie a riadenie nezákonného obchodu z Kambodže, ako aj z iných oblastí; víta nedávne rozhodnutie vietnamských orgánov povoliť obchod s drevom len prostredníctvom hlavných medzinárodných kanálov a posilniť kapacity presadzovania práva v boji proti nezákonnému obchodu; naliehavo vyzýva vietnamské orgány, aby okamžite zaradili drevo z Kambodže do kategórie „vysoké riziko“ a zabezpečili dodržiavanie kambodžských právnych predpisov o ťažbe a vývoze dreva v súlade so záväzkami v rámci DDP; vyzýva obe krajiny, aby posilnili a zlepšili dialóg, cezhraničnú spoluprácu, výmenu obchodných údajov a informácií o rizikách spojených s nezákonným obchodom s drevom a o príslušných platných právnych predpisov, a nabáda ich, aby do podporovania tohto dialógu zapojili EÚ; nabáda Vietnam a Kambodžu, aby požiadali o pomoc Interpolu a aby spolupracovali na účinných a dlhodobých opatreniach na boj proti rozšírenej nezákonnej ťažbe dreva a cezhraničnému pašovaniu dreva do Vietnamu; vyzýva vietnamské orgány, aby uplatňovali rovnaké opatrenia aj na dovoz z iných dodávateľských krajín, najmä v Afrike, v súvislosti s ktorými existujú alebo by sa mohli objaviť podobné obavy, ako je napríklad KDR;

13.  zdôrazňuje, že je potrebné zaoberať sa regionálnym rozmerom nezákonnej ťažby a prepravy, spracovania a obchodovania s nezákonne ťaženým drevom v celom dodávateľskom reťazci; žiada, aby bol tento regionálny rozmer zahrnutý do procesu hodnotenia DDP vo forme posúdenia súvislosti medzi existenciou slabších mechanizmov presadzovania práva v iných krajinách tohto regiónu a zvýšeným vývozom z týchto krajín do EÚ;

14.  zdôrazňuje, že zlá správa a korupcia v odvetví lesného hospodárstva urýchľujú nelegálnu ťažbu a degradáciu lesov, a zdôrazňuje skutočnosť, že úspech opatrenia FLEGT závisí aj od boja proti podvodom a korupcii v celom dodávateľskom reťazci dreva; naliehavo vyzýva vládu Vietnamu, aby sa usilovala zastaviť rozsiahlu korupciu a zaoberala sa ďalšími faktormi, ktoré napomáhajú tomuto obchodu, najmä v prípade colných a iných orgánov, ktoré budú zohrávať kľúčovú úlohu pri vykonávaní a presadzovaní DDP, a dala tak jasne najavo, že Vietnam je plne odhodlaný vykonávať DDP; zdôrazňuje, že je potrebné skoncovať s beztrestnosťou v odvetví lesného hospodárstva tým, že sa zabezpečí stíhanie porušovania právnych predpisov;

15.  víta skutočnosť, že vietnamská vláda nedávno prijala akčný plán na vykonávanie DDP, a vyzýva vládu, aby uplatňovala konkrétny, časovo ohraničený a merateľný prístup; víta skutočnosť, že 1. januára 2019 nadobudol účinnosť nový zákon o lesoch, ktorý obsahuje zákaz dovozu nezákonne získaného dreva do Vietnamu, a naliehavo vyzýva vietnamské orgány, aby presadzovali dodržiavanie tohto zákazu a v prípade potreby urýchlene prijali vykonávacie opatrenia s cieľom preklenúť obdobie, kým nezačne fungovať systém TLAS;

16.  víta začlenenie ustanovení o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov, ktoré tiež súvisia s DDP, do dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom; vyzýva Komisiu, aby počas vykonávania dohody o voľnom obchode venovala osobitnú pozornosť obchodu s drevom a výrobkami z dreva a aby pozorne sledovala obchodné toky s cieľom zabezpečiť, aby dodatočnou liberalizáciou obchodu nevznikli ďalšie riziká nezákonného obchodu;

17.  žiada Komisiu, aby Parlamentu každoročne podávala správu o pokroku, ktorý Vietnam dosiahol pri vykonávaní DDP, a to aj v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto uznesení, a o činnostiach spoločného vykonávacieho výboru, aby bolo možné prijať po navrhnutí delegovaného aktu, ktorým sa povoľuje uznávanie licencií FLEGT, informované rozhodnutie; vyzýva Komisiu, aby zvážila vylepšenie nariadenia o udeľovaní licencií FLEGT v rámci budúceho preskúmania, ktoré by jej umožnilo rýchlo reagovať na prípady závažného porušenia záväzkov vyplývajúcich z DDP;

18.  vyzýva Komisiu, aby podporovala dialóg s hlavnými dovážajúcimi krajinami v regióne a hlavnými obchodnými partnermi EÚ, ako sú Čína a Japonsko, a presadzovala v nich nariadenie EÚ o dreve, a aby v dvojstranných vzťahoch s týmito krajinami vrátane obchodných vzťahov ďalej uprednostňovala potrebu konkrétnych riešení na zastavenie nezákonného obchodu s drevom s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky na celosvetovej úrovni, za ktorých sa bude riešiť táto otázka; podporuje Komisiu v tom, aby začala rokovania o dobrovoľnej dohode o partnerstve s krajinami susediacimi s Vietnamom, hneď ako budú splnené potrebné podmienky, a zdôrazňuje význam dobrovoľných dohôd o partnerstve v systéme FLEGT v budúcich nástrojoch rozvoja a spolupráce; vyzýva Komisiu, aby zaviedla nástroje na uľahčenie výmeny najlepších postupov medzi Vietnamom a inými krajinami, ktoré už uzatvorili dobrovoľné dohody o partnerstve s EÚ;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov, Vietnamskej socialistickej republiky a Kambodžského kráľovstva.

(1)

Ú. v. EÚ L 329, 3.12.2016, s. 8.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23.

(4)

https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf.

(5)

https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/.

(6)

Nellemann, C., Program Interpolu v oblasti trestných činov proti životnému prostrediu (eds). 2012. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests (Zelený uhlík, čierny obchod: nezákonná ťažba, daňové podvody a pranie špinavých peňazí v tropických lesoch sveta). Posúdenie rýchlej reakcie. Program OSN pre životné prostredie, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.

(8)

https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total.

(9)

https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, s. 6.

(10)

DDP sa vzťahuje na všetky významné výrobky vyvážané do EÚ, najmä na päť povinných výrobkov z dreva, ktoré sú vymedzené v nariadení FLEGT z roku 2005 (guľatina, rezivo, železničné podvaly, preglejky a dyhy), a zahŕňa aj niekoľko ďalších výrobkov z dreva, ako sú drevené triesky, parketové podlahy, drevotrieskové dosky a drevený nábytok. Aj keď sa DDP vzťahuje na vývoz do všetkých tretích krajín, licenčný systém sa, aspoň na začiatku, uplatňuje len na vývoz do EÚ.

(11)

Podľa článku 2 písm. j) DDP „drevo zákonného pôvodu“ (ďalej aj „zákonné drevo“) sú výrobky z dreva vyťaženého alebo dovezeného a spracovaného v súlade s vietnamskou legislatívou podľa prílohy II a ďalších relevantných ustanovení tejto dohody; v prípade dovezeného dreva ide o výrobky z dreva vyťaženého, spracovaného a vyvezeného v súlade s relevantnou legislatívou krajiny ťažby a postupmi opísanými v prílohe V.

(12)

Pripravenosť systému TLAS v súvislosti s udeľovaním licencií FLEGT najprv spoločne posúdia EÚ a Vietnam. Licencie sa začnú udeľovať až vtedy, keď obe strany usúdia, že systém je dostatočne spoľahlivý.

(13)

Článok 13.8 ods. 2 písm. a): „[každá zmluvná strana] podporuje presadzovanie obchodu s produktmi lesného hospodárstva, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a sú vyťažené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny ťažby; tieto môžu zahŕňať uzatvorenie dobrovoľnej dohody o partnerstve o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (FLEGT).“


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (25.1.2019)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k rozhodnutiu Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve

(2018/0272M(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jan Zahradil

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  dôrazne podporuje proces vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v lesnom hospodárstve (FLEGT) s Vietnamom, keďže približne 45 % územia Vietnamu je zalesnených a krajina zohráva kľúčovú úlohu pri spracovaní v drevospracujúcom priemysle v juhovýchodnej Ázii; víta záväzok Vietnamu týkajúci sa tohto procesu a doposiaľ dosiahnutý pokrok vrátane dohody o dobrovoľnom partnerstve (DDP);

2.  zdôrazňuje, že zastavenie dovozu nelegálne vyťaženého dreva zo susedných krajín je veľkou výzvou a absolútnou nevyhnutnosťou pre úspešné pokračovanie tohto procesu; na tento účel vyzýva Vietnam, aby prijal právne predpisy o dovoze s povinnosťami týkajúcimi sa náležitej starostlivosti (zahŕňajúce hodnotenie a zmierňovanie rizík), ktoré zakážu uvádzať nezákonne vyťažené drevo na trh;

3.  pripomína, že trvalo udržateľné a inkluzívne obhospodarovanie lesov a ich správa sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stanovených v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj a v Parížskej dohode;

4.  vyzýva EÚ, aby zabezpečila súdržnosť dohody so všetkými svojimi politikami, a to aj v oblastiach rozvoja, životného prostredia, poľnohospodárstva a obchodu;

5.  upozorňuje na kľúčový význam plnohodnotného zapojenia zainteresovaných strán a na to, že občianska spoločnosť a súkromný sektor musia zohrávať úlohu plnohodnotného aktérov vrátane vykonávania a monitorovania dohody; naliehavo žiada vietnamskú vládu, aby prijala časovo záväzný akčný plán vykonávania dohody o dobrovoľnom partnerstve, v ktorom sa ďalej rozvíjajú pracovné metódy na zabezpečenie transparentnosti, a to najmä zabezpečením účinného vykonávania usmernení na zverejňovanie informácií a včasným spoločným využívaním dokumentov;

6.  zdôrazňuje, že je potrebné skoncovať s beztrestnosťou v odvetví lesného hospodárstva tým, že sa zabezpečí stíhanie priestupkov; vyzýva vietnamskú vládu, aby prispela k tomuto cieľu tým, že zabezpečí úplné vykonávanie ustanovení DDP týkajúcich sa informátorov;

7.  pripomína, že vykonávanie dohody musí dopĺňať záväzky EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a zabezpečiť súlad so záväzkami, ktoré sú zamerané na predchádzanie masovému odlesňovaniu;

8.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v podpore Vietnamu v súvislosti s FLEGT a aby zabezpečila integritu procesu FLEGT, najmä odstránením nelegálnej ťažby dreva, ochranou práv pôvodného obyvateľstva a komunít závislých od lesa a úplným zapojením občianskej spoločnosti tak do zavedenia a vykonávania vietnamského zákona o systéme overovania zákonnosti pôvodu dreva (TLAS), ako aj do poskytovania licencií FLEGT; pripomína, že s cieľom zabezpečiť účinné monitorovanie dohody a jej vplyvu na rozvoj by Komisia mala naďalej pravidelne podávať Parlamentu správy o jej vykonávaní;

9.  zdôrazňuje, že zlá správa a korupcia v odvetví lesného hospodárstva urýchľujú nelegálnu ťažbu a degradáciu lesov; vyzýva EÚ, aby nasmerovala svoje úsilie na posilnenie vietnamského právneho rámca a inštitucionálnej kapacity tým, že sa bude zaoberať technickými a hospodárskymi výzvami, ktoré bránia účinnému vykonávaniu a presadzovaniu existujúcich vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisov;

10.  poukazuje na potrebu zabrániť neprimeranému administratívnemu zaťaženiu dodávateľov dreva do domácností a zároveň predísť vytváraniu medzier v predpisoch;

11.  zdôrazňuje, že úspech celej iniciatívy FLEGT závisí okrem iného od boja proti podvodom a korupcii, ktoré možno nájsť vo všetkých fázach obchodu s drevom, od ťažby dreva a jeho prepravy, spracovania, výroby, vývozu a dovozu po predaj; na tento účel vyzýva EÚ, aby posilnila rozsah pôsobnosti a presadzovanie nariadenia EÚ o dreve s cieľom riešiť riziká korupcie v dodávateľskom reťazci dreva v EÚ, a to aj prostredníctvom pravidelnejších a systematickejších kontrol a vyšetrovaní v prístavoch EÚ.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve

Referenčné čísla

2018/0272M(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

25.10.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Jan Zahradil

16.11.2018

Prerokovanie vo výbore

20.11.2018

 

 

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D’Ornano

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve

Referenčné čísla

2018/0272M(NLE)

Dátum konzultácie/žiadosť o súhlas

28.9.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

25.10.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Dátum prijatia

19.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä

Dátum predloženia

27.2.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

38

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. marca 2019Právne oznámenie