Процедура : 2018/0197(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0094/2019

Внесени текстове :

A8-0094/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Гласувания :

PV 27/03/2019 - 18.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0303

ДОКЛАД     ***I
PDF 871kWORD 344k
27.2.2019
PE 627.935v02-00 A8-0094/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Комисия по регионално развитие

Докладчик: Андреа Коцолино

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0372),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 177, 178 и 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0227/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и също становищeто на комисията по бюджети, позицията под формата на изменения на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, на мисията транспорт и туризъм, на комисията по земеделие и развитие на селските райони, на комисията по култура и образование, както и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0094/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  С Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [новия регламент за общоприложимите разпоредби (РОР)]1 се определят общоприложимите правила за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд + (ЕСФ+), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за управление на границите и визите (ИУГВ), които функционират в съответствие с обща рамка ( „фондовете“).

(3)  С Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [новия регламент за общоприложимите разпоредби (РОР)]1 се определят общоприложимите правила за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд + (ЕСФ+), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за управление на границите и визите (ИУГВ), които функционират в съответствие с обща рамка ( „фондовете“).

__________________

__________________

1 [Пълно позоваване — новия РОР].

1 [Пълно позоваване — новия РОР].

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Държавите членки и Комисията гарантират координирането, взаимното допълване и съгласуваността между Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ), Европейския социален фонд+ (ЕСФ+), Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), така че да могат да се допълват взаимно, когато това е полезно за създаването на успешни проекти.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  При изпълнението на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да спазват задълженията по силата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да осигурят достъпност съгласно член 9 от нея и съгласно законодателството на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността и да насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на перспективата за равенство между половете, както и да се противопоставят на дискриминацията по пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Фондовете не следва да подпомагат действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация. Целите на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“. За да се защити целостта на вътрешния пазар, операциите в полза на предприятия са в съответствие с правилата за държавна помощ, определени в членове 107 и 108 от ДФЕС.

(5)  При изпълнението на фондовете следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДФЕС, като се вземат предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейския стълб на социалните права. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността в социално отношение и по отношение на доходите, да насърчават борбата с бедността, запазването и насърчаването на създаването на качествени работни места със съответни права, и гарантирането, че ЕФРР и Кохезионният фонд насърчават равните възможности за всички, както и да се противопоставят на дискриминацията по пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Фондовете следва също така да подпомагат прехода от медико-социални институционални грижи към грижи, предлагани в семейството и общността, по-специално за лицата, които са изправени пред множествена дискриминация. Фондовете не следва да подпомагат действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация. Инвестициите по линия на ЕФРР, в синергия с ЕСФ +, следва да допринасят за насърчаване на социалното приобщаване и за борба с бедността, както и за повишаване на качеството на живот на гражданите в съответствие със задълженията, произтичащи от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Конвенцията на ООН за правата на детето (КООНПД), с цел да се допринесе за правата на децата.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В един все по-свързан свят и с оглед на демографските и миграционните процеси е ясно, че миграционната политика на Съюза изисква общ подход, който разчита на полезното взаимодействие и допълняемостта на различните инструменти за финансиране. С цел да се осигури последователно, силно и съгласувано подпомагане на солидарността и усилията за споделяне на отговорността между държавите членки в усилията им за управление на миграцията, ЕФРР следва да осигурява подпомагане за улесняване на дългосрочната интеграция на мигрантите.

(8)  В един все по-свързан свят и с оглед на вътрешните и външните демографски и миграционните процеси е ясно, че миграционната политика на Съюза изисква общ подход, който разчита на полезното взаимодействие и допълняемостта на различните инструменти за финансиране. ЕФРР трябва да обърне по-специално внимание на демографските промени като ключово предизвикателство и приоритетна област при изготвянето и изпълнението на програмите. С цел да се осигури последователно, силно и съгласувано подпомагане на солидарността и отговорността, както и на споделянето на усилията между държавите членки в усилията им за управление на миграцията, политиката на сближаване би могла да допринесе за процесите на интеграция на бежанците и мигрантите, ползващи се с международна закрила, чрез приемане на подход, насочен към защита на тяхното достойнство и права, не на последно място с оглед на взаимно укрепващото взаимодействие между интеграцията и местния икономически растеж, особено чрез предоставяне на подкрепа за инфраструктурата на градовете и местните органи, които участват в прилагането на интеграционните политики;

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С цел да се подпомогнат усилията на държавите членки и регионите за посрещане на новите предизвикателства и осигуряване на високо ниво на сигурност за техните гражданите, както и за предотвратяване на радикализацията, като се разчита на полезното взаимодействие и допълняемостта с други политики на Съюза, инвестициите по ЕФРР следва да допринасят за сигурността в области, в които е необходимо да се осигурят безопасни и сигурни обществени пространства и инфраструктура от критично значение, като например транспорта и енергетиката.

(9)  С цел да се подпомогнат усилията на държавите членки и регионите за намаляване на различията в равнището на развитие и хармонизиране на различните ситуации в регионите на ЕС, запосрещане на социалните различия, новите предизвикателства и осигуряване на приобщаващи общества, както и високо равнище на сигурност и за предотвратяване на маргинализацията и радикализацията, като се разчита на полезното взаимодействие и допълняемостта с други политики на Съюза, инвестициите по ЕФРР следва да допринасят в области, в които е необходимо да се осигурят безопасни, модерни, достъпни и сигурни обществени пространства и инфраструктура от критично значение, като например комуникациите, публичния транспорт, енергетиката и универсалните висококачествени обществени услуги, които са жизненоважни, за да се преодолеят регионалните и социалните различия, да се насърчава социалното сближаване и регионалното развитие, и да се насърчават предприятията и хората да останат в своя район.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В допълнение, инвестициите по ЕФРР следва да допринасят за развитието на цялостна мрежа за високоскоростна цифрова инфраструктура и за насърчаването на чиста и устойчива мултимодална градска мобилност.

(10)  Освен това инвестициите по ЕФРР следва да допринасят за развитието на цялостна мрежа за високоскоростна цифрова инфраструктура на цялата територия на Съюза, включително в селските райони, където тя има съществен принос за малките и средните предприятия (МСП), и за насърчаването на незамърсяваща и устойчива мултимодална мобилност, като се постави акцент върху пешеходството, колоезденето, публичния транспорт и споделената мобилност.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Много от най-сериозните предизвикателства в Европа засягат във все по-голяма степен маргинализираните ромски общности, които често живеят в най-необлагодетелстваните микрорегиони, в които липсва безопасна и достъпна питейна вода, канализация, електричество, и които не разполагат с възможности за транспорт, цифрова свързаност, системи за енергия от възобновяеми източници или устойчивост на бедствия. Поради това ЕФРР – КХ допринасят за подобряване на условията на живот на ромите и за осъществяването на техния истински потенциал като граждани на ЕС, като държавите членки гарантират, че ползите, свързани с всичките пет цели на политиките в рамките на ЕФРР – КХ, ще достигнат и до ромите.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  С цел подобряване на цялостния административен капацитет на институциите и управлението в държавите членки, които изпълняват програмите по целта „Инвестиции за растеж и работни места“, е необходимо да се предвидят мерки за подпомагане по линия на всички специфични цели.

(12)  С цел да се допринесе за подходящо управление, прилагане, трансгранично сътрудничество и разпространение на най-добри практики и иновации в областта на интелигентната специализация и кръговата икономика, подобряването на цялостния административен капацитет на институциите и управлението в държавите членки, включително на регионално и местно равнище, по отношение на принципите на многостепенното управление, прилагане на програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, е необходимо да се насърчават мерки за административно подкрепление от структурен характер в подкрепа на всички специфични цели. Тъй като се основават на измерими цели и се съобщават на гражданите и предприятията като средство за опростяване и намаляване на административната тежест за бенефициерите и управляващите органи, е възможно по отношение на тези мерки да се определи правилен баланс между насочеността на политиката към постигане на резултати и равнището на проверките и контрола.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да се насърчават и укрепват мерките за сътрудничество, в рамките на програми по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ е необходимо да се засилят мерките за сътрудничество с партньори в дадена държава членка или между различни държави членки във връзка с подпомагането, предоставена по всички специфични цели. Това засилено сътрудничество е в допълнение към ЕТС/Interreg и следва по-специално да подпомогне сътрудничеството сред структурираните партньорства с оглед на изпълнение на регионалните стратегии, посочени в Съобщението на Комисията „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж1. Партньорите следователно могат да произхождат от всеки регион в Съюза, но може да включват също така трансграничните региони и региони, които са обхванати изцяло от макрорегионална стратегия или стратегия за морските басейни или комбинация от двете.

(13)  С цел да се насърчават и укрепват мерките за сътрудничество, в рамките на програми по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ е необходимо да се засилят мерките за сътрудничество с партньори, включително на местно и на регионално равнище, в дадена държава членка или между различни държави членки във връзка с подпомагането, предоставена по всички специфични цели. Това засилено сътрудничество е в допълнение към ЕТС/Interreg и следва по-специално да подпомогне сътрудничеството сред структурираните партньорства с оглед на изпълнение на регионалните стратегии, посочени в Съобщението на Комисията „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“1. Партньорите следователно могат да произхождат от всеки регион в Съюза, но може да включват също така трансграничните региони и региони, които са обхванати изцяло от Европейската група за териториално сътрудничество, макрорегионална стратегия или стратегия за морските басейни или комбинация от двете.

_________________

_________________

1 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 8 юли 2017 г., COM(2017) 376 final.

1 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 8 юли 2017 г., COM(2017) 376 final.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Бъдещата политика на сближаване може да обръща необходимото внимание на регионите на Съюза, които са засегнати в най-голяма степен от последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и да им предоставя подкрепа, по-специално на тези, които в резултат на това ще се окажат разположени на външните морски или сухоземни граници на Съюза;

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, фондовете ще допринесат за координиране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на 25 % от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата. Очаква се операциите по ЕФРР да допринесат с 30 % от общия финансов пакет на ЕФРР за целите в областта на климата. Операциите по Кохезионния фонд се очаква да допринесат с 37 % от общия финансов пакет на фонда към целите в областта на климата.

(14)  Целите на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие, по-специално голямото значение на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение, Програмата до 2030 г. на ООН и целите на ООН за устойчиво развитие, както и действията на Съюза за утвърждаване на устойчивото развитие, целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“, както и като се постави акцент върху бедността, неравенството и справедливия преход към социална и устойчива от екологична гледна точка икономика чрез основан на участието подход, в сътрудничество с компетентните публични органи, икономически и социални партньори, както и организации на гражданското общество. Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата и загубата на биологично разнообразие с цел да се допринесе за финансирането на действията, които трябва да бъдат предприети на равнището на ЕС, на национално и местно равнище за изпълнение, съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, както и гарантирането на интегрирана намеса за предотвратяване на бедствия, което съчетава устойчивост и предотвратяване на рисковете, подготовка и ответни действия, фондовете ще допринесат за координиране на действията по климата и защита на биологичното разнообразие като се постави цел за изразходване на 30% от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата. Фондовете трябва да допринесат значително за постигането на кръгова икономика с ниски въглеродни емисии на всички територии на Съюза и пълно включване на регионалното измерение. Операциите по ЕФРР следва да допринесат най-малко с 35% от общия финансов пакет на ЕФРР за целите в областта на климата. Операциите по Кохезионния фонд се очаква да допринесат с 40 % от общия финансов пакет на фонда към целите в областта на климата. Тези процентни стойности следва да бъдат съблюдавани през целия програмен период. Следователно съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на инструмента и ще бъдат преразгледани в рамките на съответните прегледи и оценки. Тези действия и разпределените финансови средства, предназначени за тяхното изпълнение, трябва да бъдат включени в националните интегрирани планове в областта на климата и енергетиката в съответствие с приложение IV към Регламент (ЕС) № 2018/xxxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби], както и в дългосрочна стратегия за саниране, установена по преразгледаната Директива за енергийните характеристики на сградите (E) 2018/844, за да се допринесе за постигането на декарбонизиран сграден фонд до 2050 г. и да бъдат свързани с програмите. Специално внимание следва да се обърне на районите с високи въглеродни емисии, изправени пред предизвикателства, произтичащи от ангажиментите за декарбонизация, с оглед на подпомагането им в следването на стратегии, които са в съответствие с ангажиментите на Съюза в областта на климата и които са заложени в интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата и съгласно Директива 2018/410 относно СТЕ, и за защита на работниците включително чрез възможности за обучение и преквалификация.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С цел да се даде възможност на ЕФРР да подпомага по целта „Европейско териториално сътрудничество“ (ЕТС/Interreg) по отношение на инвестиции в инфраструктура и свързаните с тях инвестиции, както и дейности за обучение и интеграция, е необходимо да се предвиди, че ЕФРР може също така да подпомага дейности в рамките на специфичните цели на ЕСФ+, създаден по силата на Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [новия Регламент за ЕСФ+]1.

(15)  С цел да се даде възможност на ЕФРР да подпомага по целта „Европейско териториално сътрудничество“ (ЕТС/Interreg) по отношение на инвестиции в инфраструктура и свързаните с тях инвестиции, както и дейности за обучение и интеграция, за подобряването и развитието на административните умения и компетентност, е необходимо да се предвиди, че ЕФРР може също така да подпомага дейности в рамките на специфичните цели на ЕСФ+, създаден по силата на Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [новия Регламент за ЕСФ+]1.

__________________

__________________

1 [Пълно позоваване — новия ЕСФ+].

1 [Пълно позоваване — новия ЕСФ+].

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел да се съсредоточи използването на ограничените ресурси по най-ефективния начин, подпомагането, предоставяно от ЕФРР за производствени инвестиции в рамките на съответната специфична цел, следва да бъде ограничено само до микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО1 на Комисията, с изключение на случаите, когато инвестициите се отнасят до сътрудничество с МСП в научноизследователските и иновационните дейности.

(16)  МСП и микропредприятията са ключови двигатели на икономическия растеж, иновациите и заетостта и играят важна роля за икономическото възстановяване и прехода към устойчива икономика на Съюза. Необходимо е да се насърчават МСП в нововъзникващи области, свързани с европейските и регионалните предизвикателства, като например предприятия в културния и творческия сектор и сектора на иновационните услуги, които отразяват нови обществени изисквания, в това число интеграцията и социалното приобщаване на общностите в неблагоприятно положение, застаряването на населението, полагането на грижи и здравеопазването, иновациите в областта на околната среда и ефективността на ресурсите. С цел да се съсредоточи използването на ограничените ресурси по най-ефективния начин, но без да се застрашава постигането на целите на програмата, подпомагането, предоставяно от ЕФРР за производствени инвестиции в рамките на съответната специфична цел, следва да бъде ограничено, за предпочитане, до микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията1 , без да се засягат предприятията от публичния сектор, с изключение на случаите, когато инвестициите се отнасят до сътрудничество с МСП. За да се защити целостта на вътрешния пазар, операциите в полза на предприятия са в съответствие с правилата за държавна помощ, определени в членове 107 и 108 от ДФЕС.

_________________

_________________

1 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

1 Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  ЕФРР следва да спомогне за преодоляването на основните различия между регионите в Съюза и да намали разликата между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, включително тези, които са изправени пред предизвикателства, дължащи се на ангажиментите за декарбонизация. Подпомагането от ЕФРР по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ следва да се съсредоточи върху ключовите приоритети на Съюза в съответствие с целите на политиката, определени в Регламент (ЕС) 2018/xxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби]. Поради това подпомагането от ЕФРР следва да се съсредоточи върху целите на политиката за „по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход“ и за „по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“. Тази тематична концентрация следва да бъде постигната на национално равнище, като се дава възможност за гъвкавост на равнището на отделните програми и между трите групи държави членки, съставени в съответствие с брутния национален доход. Освен това в методологията за класифициране на държавите членки следва да се определи в подробности, като се вземе предвид специфичната ситуация на най-отдалечените региони.

(17)  ЕФРР следва да спомогне за преодоляването на основните различия между регионите в Съюза и да намали разликата между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, включително тези, които са изправени пред предизвикателства, дължащи се на ангажиментите за декарбонизация, посредством финансово подпомагане за периода на преход. Той също така следва да насърчава устойчивостта и да предотвратява изоставането на уязвимите територии. Подпомагането от ЕФРР по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ следва да се съсредоточи върху ключовите приоритети на Съюза в съответствие с целите на политиката, определени в Регламент (ЕС) 2018/xxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби]. Поради това подпомагането от ЕФРР следва да се съсредоточи конкретно върху две цели на политиката за „по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативно, интелигентно и приобщаващо икономическо развитие и преход, регионална свързаност в областта на технологиите, като се разработват информационни и комуникационни технологии (ИКТ), свързаност и ефикасна публична администрация и за „по-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа за всички чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска, като същевременно се вземат предвид общите цели на политиката за по-сближаваща и солидарна Европа, която помага за намаляване на икономическите, социалните и териториалните асиметрии. Такава тематична концентрация следва да бъде постигната на национално равнище, като се дава възможност за марж на гъвкавост на равнището на отделните програми и между различните категории региони, като се има предвид и различните равнища на развитие. Освен това в методологията за класифициране на регионите следва да се определи в подробности, като се вземе предвид специфичната ситуация на най-отдалечените региони.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  С цел да се гарантира стратегическото значение на инвестициите, съфинансирани от ЕФРР и КФ, държавите членки биха могли да отправят надлежно обосновано искане за допълнителна гъвкавост в рамките на настоящата рамка на Пакта за стабилност и растеж за публичните или еквивалентните на тях структурни разходи.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С цел да се съсредоточи подпомагането върху ключовите приоритети на Съюза, целесъобразно е също така изискванията за тематична концентрация да се спазват през целия програмен период, включително в случаите на прехвърляне между приоритетите по една програма или между програми.

(18)  С цел да се съсредоточи подпомагането върху ключовите приоритети на Съюза и в съответствие с целите за социално, икономическо и териториално сближаване, указани в член 174 от ДФЕС, и целите на политиките, указани в Регламент (ЕС) 2018/xxx [новия РОР], целесъобразно е също така изискванията за тематична концентрация да се спазват през целия програмен период, включително в случаите на прехвърляне между приоритетите по една програма или между програми.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  ЕФРР следва да се заеме с проблемите, свързани с достъпа до големите пазари и отдалечеността от тях – проблеми, пред които са изправени районите с изключително ниска гъстота на населението, посочени в протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г. относно специалните разпоредби по отношение на цел № 6 в рамките на структурните фондове за Финландия и Швеция. ЕФРР следва да включва мерки и по отношение на специфичните трудности, с които се сблъскват някои острови, погранични региони, планински региони и слабо населени райони, чието географско положение забавя тяхното развитие, с цел поощряване на тяхното устойчиво развитие.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  В настоящия регламент следва да бъдат определени различните видове дейности, разходите за които могат да бъдат подпомагани чрез инвестиции от ЕФРР и Кохезионния фонд по съответните им цели, както са предвидени в ДФЕС. Кохезионният фонд следва да бъде в състояние да подпомага инвестиции в околната среда и TEN-T. Що се отнася до ЕФРР, списъкът на дейностите следва да бъде опростен и да може да се подпомагат инвестиции в инфраструктура, инвестиции във връзка с достъпа до услуги, производствени инвестиции в оборудване за МСП, оборудване, софтуер и нематериални активи, както и мерки по отношение на информация, комуникация, проучвания, създаване на партньорски мрежи, сътрудничество, обмен на опит и дейности, свързани с клъстери. С цел подпомагане на изпълнението на програмата и двата фонда следва да подпомагат и дейности по техническа помощ. И накрая, за да се осигури подпомагане за по-голям набор от интервенции за програмите Interreg, следва обхватът да бъде разширен, така че да включва и споделянето на голям набор от съоръжения и човешки ресурси, както и разходи, свързани с мерки, които попадат в приложното поле на ЕСФ +.

(19)  В настоящия регламент следва да бъдат определени различните видове дейности, разходите за които могат да бъдат подпомагани чрез инвестиции от ЕФРР и Кохезионния фонд по съответните им цели, както са предвидени в ДФЕС, включително колективно финансиране. Кохезионният фонд следва да бъде в състояние да подпомага инвестиции в околната среда и TEN-T. Що се отнася до ЕФРР, списъкът на дейностите следва да взема предвид специфичните национални и регионални потребности в областта на развитието, както и местния потенциал и да бъде опростен и да може да се подпомагат инвестиции в инфраструктура, включително инфраструктура и механизми в областта на изследванията и иновациите, културна инфраструктура и инфраструктура в областта на наследството, инфраструктура за устойчив туризъм, включително чрез туристически райони, услуги за предприятията, както и инвестиции в жилищно строителство, инвестиции във връзка с достъпа до услуги, с особено внимание спрямо намиращите се в неизгодно положение, маргинализираните и сегрегираните общности, производствени инвестиции в оборудване за МСП, оборудване, софтуер и нематериални активи, стимули по време на преходния период на регионите в процеса на декарбонизация, както и мерки по отношение на информация, комуникация, проучвания, създаване на партньорски мрежи, сътрудничество, обмен на опит между партньорите и дейности, свързани с клъстери. С цел подпомагане на изпълнението на програмата и двата фонда следва да подпомагат и дейности по техническа помощ. И накрая, за да се осигури подпомагане за по-голям набор от интервенции за програмите Interreg, следва обхватът да бъде разширен, така че да включва и споделянето на голям набор от съоръжения и човешки ресурси, както и разходи, свързани с мерки, които попадат в приложното поле на ЕСФ +.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Проектите, свързани с трансевропейските транспортни мрежи съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 ще продължат да бъдат финансирани от Кохезионния фонд както чрез споделено управление, така и чрез режим на пряко изпълнение по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

(20)  Проектите, свързани с трансевропейските транспортни мрежи съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013, ще продължат да бъдат финансирани от Кохезионния фонд, включително в частта отнасяща се до преодоляването на липсващите връзки и участъците с недостатъчен капацитет по балансиран начин, както и с оглед подобряването на безопасността на съществуващите мостове и тунели както чрез споделено управление, така и чрез режим на пряко изпълнение по линия на Механизма за свързване на Европа („МСЕ“). Тези мрежи трябва да дадат приоритет на инвестициите в пътни транспортни мрежи и да стимулират обществените услуги в селските райони, особено в слабо населените райони и в районите със значително застаряване на населението, с цел да се насърчи взаимосвързаността между градовете и селските райони, да се насърчи развитието на селските райони, да се преодолее цифровото разделение.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  В същото време е важно да се уточнят дейностите, които са извън обхвата на ЕФРР и Кохезионния фонд, включително инвестициите за намаляване на емисиите на парникови газове от дейностите, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1 с цел да се избегне дублиране на наличното финансиране, което вече съществува в рамките на тази директива. В допълнение следва да бъде изрично посочено, че отвъдморските страни и територии, изброени в приложение II към ДФЕС, не са допустими за подпомагане от ЕФРР и Кохезионния фонд.

(21)  В същото време е важно да се установи полезното взаимодействие, от една страна, и да се уточнят дейностите, които са извън обхвата на ЕФРР и Кохезионния фонд, от друга страна; това се прави с цел мултиплициране или избягване на дублиране на наличното финансиране. В допълнение следва да бъде изрично посочено, че отвъдморските страни и територии, изброени в приложение II към ДФЕС, не са допустими за подпомагане от ЕФРР и Кохезионния фонд.

_________________

 

1 Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

 

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г., налице е нужда фондовете да се оценяват въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на ефектите на фондовете на място.

(23)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г., налице е нужда фондовете да се оценяват въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на ефектите на фондовете на място.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  С цел максимално да се увеличи приносът за териториално развитие, действията в тази област следва да се основават на интегрирани териториални стратегии, включително в градските райони. Поради това подпомагането от ЕФРР следва да се осъществява чрез формулярите, посочени в член 22 от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби], които гарантират подходящо участие на местните, регионалните и градските органи.

(24)  С цел максимално да се увеличи приносът за териториалното развитие и да се отговори по-ефективно на икономическите, демографските, екологичните и социалните предизвикателства, както е предвидено в член 174 от ДФЕС, в области с неблагоприятни природни или демографски условия, включително застаряване на населението, опустиняване на селските райони и демографски спад, но също при демографски натиск или когато е трудно да се осигури достъп до основни услуги, действията в тази област следва да се основават на програми, оси или интегрирани териториални стратегии, включително в градските райони и селските общности. Тези действия следва да представляват двете страни на една и съща монета, основана както на централните градски центрове, така и на заобикалящата ги среда, и на по-отдалечените селски райони. Тези стратегии могат да се възползват и от многофондов и интегриран подход, включващ ЕФРР, ЕСФ +, ЕФМДР и ЕЗФРСР. Най-малко 5% от ресурсите на ЕФРР на национално равнище следва да бъдат предназначени за интегрирано териториално развитие. Поради това подпомагането следва да се осъществява, като се гарантира подходящо участие на местните, регионалните и градските органи, на икономическите и социалните партньори и на представителите на гражданското общество и неправителствените организации.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 24 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a)  Следва да се обърне специално внимание на областите с високи емисии на въглерод, които са изправени пред предизвикателства поради ангажиментите за декарбонизация, с цел подпомагането им в прилагането на стратегии, съответстващи на ангажимента на Съюза по отношение на климата, поет по силата на Парижкото споразумение, които защитават както работниците, така и засегнатите общности. Тези райони следа да се ползват от специално подпомагане за подготвяне и изпълнение на плановете за декарбонизация на техните икономики, като се взема предвид необходимостта от целенасочено професионално обучение и възможности за преквалификация на работната сила.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В рамките на устойчивото градско развитие се счита за необходимо да се подпомогне интегрираното териториално развитие за по-ефективно справяне с икономическите, екологичните, климатичните, демографските и социалните предизвикателства в градските райони, включително функционалните градски райони, като се отчете необходимостта от насърчаване на връзките между градските и селските райони. Принципите за избор на градски райони, където трябва да бъдат изпълнени интегрирани действия за устойчиво градско развитие, както и ориентировъчните суми за тези действия, следва да бъдат определени в програмите по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ с разпределени на национално равнище за тази цел най-малко 6 % от средствата на ЕФРР. Следва също така да бъде постановено, че този процент следва да се спазва през целия програмен период в случаите на прехвърляне между приоритетите по една програма или между програми, включително по време на междинния преглед.

(25)  В рамките на устойчивото градско развитие се счита за необходимо да се подпомогне интегрираното териториално развитие за по-ефективно справяне с икономическите, екологичните, климатичните, демографските, технологичните, социалните и културните предизвикателства в градските райони, включително функционалните градски райони и селските общности, като се отчете необходимостта от насърчаване на връзките между градските и селските райони, включително, когато е целесъобразно, чрез периферни градски райони. Принципите за избор на градски райони, където трябва да бъдат изпълнени интегрирани действия за устойчиво градско развитие, както и ориентировъчните суми за тези действия, следва да бъдат определени в програмите по целта „Инвестиции за растеж и работни места“. Посочените действия могат да се възползват и от многофондов и интегриран подход, включващ ЕФРР, ЕСФ +, ЕФМДР и ЕЗФРСР. Най-малко 10% от ресурсите на ЕФРР на национално равнище следва да бъдат предназначени за приоритета за устойчиво градско развитие. Следва също така да бъде постановено, че този процент следва да се спазва през целия програмен период в случаите на прехвърляне между приоритетите по една програма или между програми, включително по време на междинния преглед.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  С цел да се установят или да предоставят решения за справяне с проблеми, свързани с устойчивото градско развитие на равнището на Съюза, иновативните дейности за градско развитие, свързани с устойчивото градско развитие, следва да бъде заменени с Европейската инициатива за градовете, която да се изпълнява при пряко или непряко управление. Тази инициатива следва да обхване всички градски райони и да подпомогне Програмата за градовете в Европейския съюз.

(26)  С цел да се установят или да предоставят решения за справяне с проблеми, свързани с устойчивото градско развитие на равнището на Съюза, иновативните дейности за градско развитие, свързани с устойчивото градско развитие, следва да бъдат продължени и развити в рамките на Европейската инициатива за градовете. Тази инициатива следва да подпомогне Програмата за градовете в Европейския съюз21 с цел стимулиране на растежа, жизнеспособността и иновациите и откриване и успешно справяне със социалните предизвикателства.

_________________

_________________

1 Заключения на Съвета от 24 юни 2016 г. относно Програмата на ЕС за градовете.

1 Заключения на Съвета от 24 юни 2016 г. относно Програмата на ЕС за градовете.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Специално внимание следва да се отдели на най-отдалечените региони, а именно чрез приемането на мерки съгласно член 349 от ДФЕС за предвиждане на допълнителни отпуснати ресурси за най-отдалечените региони, за да се компенсират допълнителните разходи, направени в тези региони поради едно или няколко от постоянните ограничения, посочени в член 349 от ДФЕС, а именно отдалечеността, островния характер, малката площ, трудните релеф и климат, икономическата им зависимост от малък брой продукти, като продължителността и съчетаването на тези фактори сериозно ограничават тяхното развитие. Тези ресурси може да включват инвестиции, оперативни разходи и задълженията за обществени услуги, целящи компенсиране на допълнителните разходи, причинени от тези ограничения. Оперативната помощ може да покрива разходи за услуги за превоз на товари и помощ за стартиращи предприятия за транспортни услуги, както и разходите по операции, продиктувани от задълженията за складиране, от прекаления обем и поддръжката на производствените средства, както и от недостига на човешки капитал на местния пазар. За да се защити целостта на вътрешния пазар, както и за всички операции, съфинансирани от ЕФРР и Кохезионния фонд, подпомагането от ЕФРР за финансиране на оперативни и инвестиционни помощи в най-отдалечените региони следва да са в съответствие с правилата за държавна помощ, както е определено в членове 107 и 108 от ДФЕС.

(27)  Специално внимание следва да се отдели на най-отдалечените региони, а именно чрез приемането на мерки съгласно член 349 от ДФЕС за предвиждане на допълнителни отпуснати ресурси за най-отдалечените региони, за да се компенсират допълнителните разходи, направени в тези региони поради едно или няколко от постоянните ограничения, посочени в член 349 от ДФЕС, а именно отдалечеността, островния характер, малката площ, трудните релеф и климат, икономическата им зависимост от малък брой продукти, като продължителността и съчетаването на тези фактори сериозно ограничават тяхното развитие. Тези ресурси може да включват инвестиции, оперативни разходи и задълженията за обществени услуги, целящи компенсиране на допълнителните разходи, причинени от тези ограничения. Оперативната помощ може да покрива разходи за услуги за превоз на товари, екологосъобразна логистика, управление на мобилността и помощ за стартиращи предприятия за транспортни услуги, както и разходите по операции, продиктувани от задълженията за складиране, от прекаления обем и поддръжката на производствените средства, както и от недостига на човешки капитал на местния пазар. Тези ресурси не подлежат на тематичната концентрация, предвидена в настоящия регламент. За да се защити целостта на вътрешния пазар, както и за всички операции, съфинансирани от ЕФРР и Кохезионния фонд, подпомагането от ЕФРР за финансиране на оперативни и инвестиционни помощи в най-отдалечените региони следва да са в съответствие с правилата за държавна помощ, както е определено в членове 107 и 108 от ДФЕС.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно икономическото, социалното и териториалното сближаване посредством преодоляването на основните различия между регионите в Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, поради степента на разликата между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, както и ограниченията на финансовите ресурси на държавите членки и регионите, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,

(29)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно икономическото, социалното и териториалното сближаване посредством преодоляването на основните различия между регионите в Съюза чрез ориентиран към гражданите подход, насочен към подпомагане на воденото от общностите развитие и насърчаване на активното гражданство, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, поради степента на разликата между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, както и ограниченията на финансовите ресурси на държавите членки и регионите, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1a

 

Задачи на ЕФРР и на Кохезионния фонд

 

ЕФРР и Кохезионният фонд (КФ) допринасят за общата цел за засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване на Съюза.

 

ЕФРР допринася за намаляване на неравенството между нивата на развитие на различните региони в рамките на Съюза и за намаляване на изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, включително екологичните предизвикателства, чрез устойчиво развитие и структурно приспособяване на регионалните икономики.

 

Кохезионният фонд допринася за проекти в областта на трансевропейските мрежи и околната среда.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход“ (цел на политиката 1) чрез:

a)  „по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативното, интелигентно и приобщаващо икономическо развитие и преход, свързаност на регионално равнище в областта на технологиите, развитие на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), свързаност и ефикасна публична администрация“ (цел на политиката 1) чрез:

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии;

i)  подкрепа за развитието и засилването на капацитета за научни изследвания и иновации, инвестициите и инфраструктурата, въвеждането на модерни технологии и подкрепа и насърчаване на клъстерите за иновации между бизнеса, научните изследвания, академичните среди и публичните органи;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата и правителствата;

ii)  подобряване на цифровата свързаност и усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, научните учреждения, дружествата, правителствата и публичната администрация на регионално и местно равнище, включително интелигентните градове и интелигентните села;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП;

iii)  засилване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и предоставяне на подкрепа за създаването и гарантирането на работни места и подкрепа за усъвършенстването и модернизацията на технологиите;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  развитие на умения за интелигентно специализиране, промишлен преход и предприемачеството;

iv)  развитие на умения и стратегии и изграждане на капацитет за интелигентно специализиране, справедлив преход, кръгова икономика, социални иновации, предприемачество, туристически сектор и преход към промишленост 4.0;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“ (цел на политиката 2) чрез:

б)  „по-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа за всички чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“ (цел на политиката 2) чрез:

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  насърчаване на мерките за енергийна ефективност;

i)  насърчаване на мерките за енергийна ефективност, икономии и борба срещу енергийната бедност;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  развиване на възобновяемите енергийни източници;

ii)  развиване на устойчиви възобновяеми енергийни източници;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  развиване на интелигентни енергийни системи и мрежи, и съхранение на електроенергия;

iii)  развиване на интелигентни енергийни системи и мрежи, и съхранение;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  насърчаване на адаптирането към изменението на климата, на предотвратяването и управлението на риска;

iv)  насърчаване на адаптирането към изменението на климата, на предотвратяването на риска, управлението и устойчивостта по отношение на екстремни метеорологични явления и природни бедствия, включително земетресения, горски пожари, наводнения и суша, като се вземат предвид подходи, основани на екосистемите;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка v

Текст, предложен от Комисията

Изменение

v)  насърчаване на устойчивото управление на водите;

v)  насърчаване на всеобщ достъп до вода и на устойчивото управление на водите;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка vi

Текст, предложен от Комисията

Изменение

vi)  насърчаване на прехода към кръгова икономика;

vi)  насърчаване на прехода към кръгова икономика и подобряване на ефективното използване на ресурсите;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка vi a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

vi a)  подкрепа на процесите на регионално преобразуване с цел намаляване на въглеродните емисии, както и прехода към производство на енергия с ниски въглеродни емисии

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка vii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

vii)  засилване на биоразнообразието, “зелената” инфраструктура в градската среда, както и намаляване на замърсяването;

vii)  опазване и засилване на биоразнообразието и природното наследство, опазване и изтъкване на защитени природни зони, природни ресурси и намаляване на всяка форма на замърсяване, като например замърсяване на въздуха, водата, почвата, както и шумовото и светлинното замърсяване;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка vii a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

vii a)  подобряване на екологосъобразната инфраструктура във функционалните градски райони, развитие на дребномащабна мултимодална градска мобилност като част от икономика с нулеви емисии ;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „по-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ“ (цел на политиката 3) чрез:

в)  „по-добре свързана Европа за всички чрез подобряване на мобилността“ (цел на политиката 3) чрез:

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  повишаване на цифровата свързаност;

заличава се

(„Това изменение ще изисква съответстващи корекции на изчисленията в приложение I и приложение II.“)

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  развитие на стабилна, устойчива на изменението на климата, интелигентна, сигурна и интермодална TEN-T;

ii)  развитие на устойчива на изменението на климата, интелигентна, сигурна и стабилна пътна и железопътна и интермодална TEN-T и трансгранични връзки с акцент върху мерки за намаляване на шума, съобразени с околната среда обществени транспортни и железопътни мрежи;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  развитие на стабилна, устойчива на изменението на климата, интелигентна, сигурна и интермодална мобилност на национално, регионално и местно равнище, включително по-добър достъп до TEN-T и трансгранична мобилност;

iii)  развитие на стабилна, устойчива на изменението на климата, интелигентна, сигурна и интермодална мобилност на национално, регионално и местно равнище, включително по-добър достъп до TEN-T, трансгранична мобилност и съобразени с околната среда обществени транспортни мрежи;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност.

заличава се

(„Това изменение ще изисква съответстващи корекции на изчисленията в приложение I и приложение II.“)

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „по-социална Европа реализиране на европейския стълб на социалните права“ (цел на политиката 4) чрез:

г)  „по-социална и по-приобщаваща Европа реализиране на европейския стълб на социалните права“ (цел на политиката 4) чрез:

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  повишаване на ефективността на пазарите на труда и достъпа до качествена заетост чрез развитието на социалните иновации и инфраструктура;

i)  повишаване на ефективността и приобщаващия характер на пазарите на труда и достъпа до висококачествена заетост чрез развитието на социалните иновации и инфраструктура и насърчаване на социалната икономика и иновациите;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  подобряване на достъпа до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на инфраструктурата;

ii)  подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот и спорта чрез развитие на достъпни инфраструктура и услуги;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiа)  инвестиции в жилища, когато те са публична собственост или се експлоатират от субекти с нестопанска цел, предназначени за домакинства с ниски доходи или лица със специални нужди;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  повишаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, мигрантите и групите в неравностойно положение чрез интегрирани мерки, включително жилищно настаняване и социални услуги;

iii)  насърчаване на социално-икономическото приобщаване на маргинализираните общности и нуждаещите се общности като ромите и групите в неравностойно положение чрез интегрирани действия, включително жилищно настаняване и социални услуги;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiiа)  насърчаване на дългосрочната социално-икономическа интеграция на бежанците и мигрантите под международна закрила чрез интегрирани действия, включително жилищно настаняване и социални услуги, чрез предоставяне на подкрепа за инфраструктурата на участващите градове и местни органи;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  гарантиране на равен достъп до здравеопазване чрез развитие на инфраструктурата, включително първичните здравни грижи;

iv)  гарантиране на равен достъп до здравеопазване чрез развитие на инфраструктурата на здравеопазването и други активи, включително първичните здравни грижи и превантивните мерки, както и ускоряване на прехода от институционални грижи към грижи, предоставяни в семейството и в общността;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка iv а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iv а)  предоставяне на подкрепа за материалното, икономическото и социалното възстановяване на нуждаещите се общности;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“ (цел на политиката 5) чрез:

д)  „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските и всички други райони и на местните инициативи“ (цел на политиката 5) чрез:

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в градските райони;

i)  насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм също така чрез туристическите райони, спортовете и сигурността в градските райони, включително функционалните градски райони;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие на местно равнище, културното наследство и сигурността, включително за селските и крайбрежните райони посредством водено от общностите местно развитие.

ii)  насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм също и чрез туристическите райони, спортовете и сигурността – всичко това на местно равнище, селските, планинските, островните и крайбрежните райони, изолираните и слабо населените и всички други райони, които изпитват трудности при достъпа до основни услуги, включително на ниво 3 по NUTS, посредством стратегии за териториално и местно развитие, посредством формите, посочени в член 22, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2018/хххх [новия Регламент за общоприложимите разпоредби].

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Подобряване на дребномащабната мултимодална градска мобилност, посочена в буква б), подточка vii) от настоящия член, която се счита за отговаряща на условията за подпомагане, ако приносът на ЕФРР за операцията не надвишава 10 000 000 EUR.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на специфичните цели, установени в параграф 1, ЕФРР или Кохезионният фонд, по целесъобразност, може също така да подпомага дейности по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, когато те:

По отношение на постигането на специфичните цели, установени в параграф 1, ЕФРР или Кохезионният фонд може също така:

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  подобряват капацитета на програмните органи и органите, свързани с усвояването на фондове;

a)  подобряват капацитета на програмните органи и органите, свързани с усвояването на фондове, и подкрепят публичните органи, местните и регионалните администрации, отговарящи за изпълнението на ЕФРР и Кохезионния фонд, чрез конкретни планове за изграждане на административен капацитет, насочени към локализация на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), опростяване на процедурите и намаляване на сроковете за изпълнение на действията, ако те са от структурно естество и самата програма има измерими цели;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Подкрепата за изграждане на капацитет, посочена в буква а) от настоящия член, може да бъде допълнена с допълнителна подкрепа от Програмата за подкрепа на реформите, създадена по силата на Регламент (ЕС) № 2018/xxx (Програма за подкрепа на реформите);

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сътрудничеството, посочено в буква б) включва сътрудничество с партньори от трансгранични региони, от несъседни региони или от регионите, разположени на територията, обхваната от макрорегионална стратегия или стратегия за морските басейни, или комбинация от тях.

Сътрудничеството, посочено в буква б), включва сътрудничество с партньори от трансгранични региони, от несъседни региони или от регионите, разположени на територията, обхваната от Европейска група за териториално сътрудничество, макрорегионална стратегия или стратегия за морските басейни, или комбинация от тях.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В съответствие с принципите, установени в Европейския кодекс за поведение за партньорство, се гарантира значимо участие на регионалните и местните органи, организациите на гражданското общество, включително бенефициерите, на всички етапи от подготовката, изпълнението, мониторинга и оценката на програмите по ЕФРР.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки се класифицират от гледна точка на техния брутен национален доход, както следва:

Регионите на ниво 2 по NUTS се класифицират от гледна точка на техния брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, както следва:

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  тези, чието съотношение БНД възлиза на или надхвърля 100 % от средния за ЕС („група 1“);

a)  тези, чийто БВП на глава от населението надхвърля 100 % от средния за ЕС–27 БВП („група 1“);

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  тези, чието съотношение БНД възлиза на или надхвърля 75 % и е под 100 % от средния за ЕС („група 2“);

б)  тези, чийто БВП на глава от населението е между 75 % и 100 % от средния за ЕС–27 БВП („група 2“);

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  тези, чието съотношение БНД е под 75 % от средния за ЕС („група 3“);

в)  тези, чийто БВП на глава от населението е по-малък от 75 % от средния за ЕС–27 БВП („група 3“).

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия член съотношението БНД означава съотношението между брутния национален доход на глава от населението на държавата членка, измерен по стандарта на покупателната способност и изчислен въз основа на данни на Съюза за периода от 2014 до 2016 г., и средния брутен национален доход на глава от населението по стандарт на покупателна способност на 27-те държави членки за същия референтен период.

За целите на настоящия член, класифицирането на регионите по една от трите категории региони се определя въз основа на съотношението между брутния вътрешен продукт на глава от населението на всеки регион, измерен по стандарта на покупателната способност (СПС) и изчислен въз основа на данни на Съюза за периода 20142016 г., и средния БВП за ЕС—27 за същия референтен период.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  държавите членки от група 1 трябва да разпределят най-малко 85 % от техните общи ресурси по ЕФРР по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1 и ЦП2, и най-малко 60 % за ЦП1;

a)  За категорията на по-силно развитите региони (група 1) те разпределят

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква а – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

i)  най-малко 50% от общите ресурси по ЕФРР на национално равнище за ЦП1; както и

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква а – подточка ii (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ii)  най-малко 30% от общите ресурси по ЕФРР на национално равнище за ЦП2.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  държавите членки от група 2 трябва да разпределят най-малко 45 % от техните общи ресурси по ЕФРР по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1, и най-малко 30 % за ЦП2;

б)  За категорията на регионите в преход (група 2) те разпределят:

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква б – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

i)  най-малко 40% от общите ресурси по ЕФРР на национално равнище за ЦП1 и

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква б – подточка ii (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ii)  най-малко 30% от общите ресурси по ЕФРР на национално равнище за ЦП2.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  държавите членки от група 3 трябва да разпределят най-малко 35 % от техните общи ресурси по ЕФРР по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1, и най-малко 30 % за ЦП2.

в)  За категорията на по-слабо развитите региони (група 3) те разпределят:

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква в – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

i)  най-малко 30% от общите ресурси по ЕФРР на национално равнище за ЦП1 и

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква в – подточка ii (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ii)  най-малко 30% от общите ресурси по ЕФРР на национално равнище за ЦП2.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  В надлежно обосновани случаи съответната държава членка може да поиска намаляване в размер на максимум пет процентни пункта, или десет процентни пункта в случаите на най-отдалечените райони, на равнището на концентрация на средствата на равнището на категориите региони за тематичната цел, определена съгласно член 3, параграф 4, буква а), подточка i), член 3, параграф 4, буква б), подточка i) и член 3, параграф 4, буква в), подточка i) [новия Регламент за ЕФРР-Кохезионен фонд].

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато отпуснатите средства по ЕФРР във връзка с ЦП1 или ЦП2, или и двете цели на дадена програма се намалява вследствие на отмяна съгласно член [99] от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби], или в резултат от финансови корекции от страна на Комисията в съответствие с член [98] от посочения регламент, спазването на изискването за тематична концентрация, посочено в параграф 4, не се подлага на повторна оценка.

6.  Когато отпуснатите средства по ЕФРР относно ЦП1 или ЦП2, основните цели на политиката, или и двете цели на дадена програма се намалява вследствие на отмяна съгласно член [99] от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби], или в резултат от финансови корекции от страна на Комисията в съответствие с член [98] от посочения регламент, спазването на изискването за тематична концентрация, посочено в параграф 4, не се подлага на повторна оценка.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Ресурсите, разпределени за ЦП5, които допринасят за ЦП1 или ЦП2, се считат за допринасящи за изискванията за тематична концентрация. Приносът към ЦП1 и ЦП2 е надлежно обоснован въз основа на обоснована оценка.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  инвестиции в научни изследвания, развитие и иновации;

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  производствени инвестиции в МСП;

в)  производствени инвестиции и инвестиции, които спомагат за запазване на съществуващите работни места и за създаване на нови работни места в МСП, както и всякаква подкрепа в МСП под формата на безвъзмездни средства и финансови инструменти;

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това могат да бъдат подпомагани производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП, когато включват сътрудничество с МСП във връзка с научноизследователски и иновационни дейности, подпомагани по член 2, параграф 1, буква а), подточка i).

Могат да бъдат подпомагани производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП, когато включват сътрудничество с МСП или бизнес инфраструктура, която е от полза за МСП.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Освен това, производствените инвестиции в МСП могат да бъдат също така подкрепени в техните научноизследователски и иновационни дейности, подпомагани по член 2, параграф 1, буква а), подточка i).

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел да допринесе за постигането на специфичната цел по ЦП1, посочена в член 2, параграф 1, буква а), подточка iv), ЕФРР подпомага и обучението, ученето през целия живот и образователните дейности.

С цел да допринесе за постигането на специфичната цел по ЦП1, посочена в член 2, параграф 1, буква а), подточка iv), ЕФРР подпомага и обучението, наставничеството, ученето през целия живот, преквалификацията и образователните дейности.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  инвестиции в областта на околната среда, включително инвестиции, свързани с устойчивото развитие и енергетиката, които предполагат ползи за околната среда;

a)  инвестиции в областта на околната среда, включително инвестиции, свързани с кръговата икономика, устойчивото развитие и енергията от възобновяеми енергийни източни, които предполагат ползи за околната среда;

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  инвестиции в TEN-T;

б)  инвестиции в основната и широкообхватната мрежа TEN-T;

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  техническа помощ.

в)  техническа помощ, включително подобряване и развитие на административните умения и компетентност на местните органи във връзка с управлението на тези фондове.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  информация, комуникация, проучвания, създаване на партньорски мрежи, сътрудничество, обмен на опит и дейности, свързани с клъстери;

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират подходящ баланс между инвестициите по букви а) и б).

Държавите членки гарантират подходящ баланс между инвестициите по букви а) и б), въз основа на инвестициите и специфичните изисквания на всяка държава членка.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сумата, прехвърлена от Кохезионния фонд към Механизма за свързване на Европа23, ще се използва за проекти по TEN-T.

2.  Сумата, прехвърлена от Кохезионния фонд към Механизма за свързване на Европа23, е пропорционална и ще се използва за проекти по TEN-T.

_________________

_________________

23 Позоваване

23 Позоваване

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  инвестиции в летищна инфраструктура с изключение на най-отдалечените региони;

д)  инвестиции в ново регионално летище и в летищна инфраструктура, с изключение на:

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  инвестиции, свързани с най-отдалечените райони;

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  подкрепа, свързана с основните мрежи на TEN-T;

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дв)  инвестиции, свързани с опазването на околната среда и целящи смекчаване или намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  инвестиции в областта на обезвреждане на отпадъците в депа за отпадъци;

е)  инвестиции в областта на обезвреждане на отпадъците в депа за отпадъци, с изключение на най-отдалечените райони и в подкрепа на спирането от действие, преобразуването или обезопасяването на съществуващи съоръжения, и без да се накърнява член 4, параграф 2 от Директива № 2008/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1;

 

____________

 

1Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  инвестиции в съоръжения за третиране на остатъчни отпадъци;

ж)  инвестиции в съоръжения за третиране на остатъчни отпадъци с изключение на най-отдалечените райони и в случая на най-съвременните решения за рециклиране в съответствие с принципите на кръговата икономика и йерархията на отпадъците, като се спазват изцяло целите, определени в член 11, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕС, и при условие че държавите членки са установили своите планове за управление на отпадъците в съответствие с член 29 от Директива (ЕС) 2018/851. Остатъчните отпадъци следва да се разглеждат като предимно неразделно събрани битови отпадъци и отпадъци от третиране на отпадъци;

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  инвестиции, свързани с производството, преработката, разпространението, съхранението или изгарянето на изкопаеми горива, с изключение на инвестиции, свързани с екологично чистите превозни средства съгласно член 4 от Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета26;

з)  инвестиции, свързани с производството, преработката, транспортирането, разпространението, съхранението или изгарянето на изкопаеми горива, с изключение на инвестиции, които:

 

за)  са свързани с екологично чистите превозни средства съгласно член 4 от Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета26;

 

зб)  са свързани с нисковъглеродно високоефективно комбинирано производство на енергия и ефективни системи за централно отопление;

 

зв)  дават значителен принос към икономика с нулеви нетни емисии;

 

зг)  са свързани с постигането на целите, определени в Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници;

__________________

__________________

26 Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5).

26 Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5).

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Изключенията, посочени в буква б) от настоящия параграф, се ограничават до 1 % от общите ресурси по ЕФРР-КФ на национално равнище.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  инвестиции в широколентова инфраструктура в райони, в които има най-малко две широколентови мрежи от еквивалентна категория.

заличава се

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  финансиране за закупуване на подвижен състав в железопътния транспорт, освен в случаите, когато това е свързано с:

заличава се

i)  освобождаване от отговорност във връзка със задължението за обществени услуги чрез процедура за обществена поръчка съгласно Регламент 1370/2007, както е изменен.

 

ii)  предоставяне на услуги на железопътен превоз по линии, изцяло отворени за конкуренцията, като бенефициерът е нов участник, който отговаря на условията за финансиране съгласно Регламент (ЕС) 2018/xxxx [Регламент за инвестициите в ЕС].

 

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  инвестиции в изграждането на институционални структури за полагане на грижи, при които има сегрегация или нарушаване на личния избор и независимост;

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Кохезионният фонд също така не подпомага инвестиции в жилища, освен ако те не са свързани с насърчаването на енергийната ефективност или използването на енергия от възобновяеми източници.

2.  Кохезионният фонд също така не подпомага инвестиции в жилища, освен ако те не са свързани с насърчаването на енергийната ефективност и ефективността на ресурсите или използването на енергия от възобновяеми източници и достъпни условия на живот за по-възрастните хора и лицата с увреждания, както и сеизмично преоборудване.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6 a

 

Партньорство

 

1.  Всяка държава членка гарантира съдържателното и приобщаващо участие на социалните партньори, организациите на гражданското общество и ползвателите на услуги в управлението, планирането, предоставянето, мониторинга и оценката на дейности и политики, подпомагани от ЕФРР и Кохезионния фонд при споделено управление съгласно член 6 от предложения регламент за РОР – Делегиран регламент (ЕС) №240/2014 на Комисията.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общи показатели за крайния продукт, посочени в приложение I по отношение на ЕФРР и Кохезионния фонд, и, когато е необходимо, се използват специфични за програмата показатели за крайния продукт и за резултатите в съответствие с член [12, параграф 1], втора алинея, буква а), член [17, параграф 3], буква г), подточка ii), както и член [37, параграф 2], буква б) от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби].

1.  Общи показатели за крайния продукт, посочени и дефинирани в приложение I по отношение на ЕФРР и Кохезионния фонд, и когато е уместно, специфични за програмата показатели за крайния продукт и за резултатите, се използват в съответствие с член [12, параграф 1], втора алинея, буква а), член [17, параграф 3], буква г), подточка ii), както и член [37, параграф 2], буква б) от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби].

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Държавите членки могат да отправят надлежно обосновано искане за допълнителна гъвкавост в действащата уредба на Пакта за стабилност и растеж за публичните или равностойните на тях структурни разходи, подпомагани от публичната администрация чрез съфинансиране на инвестиции, активирани като част от ЕФРР и КФ. Когато определя фискалните корекции съгласно превантивната или корективната част от Пакта за стабилност и растеж, Комисията внимателно оценява това искане по начин, който отразява стратегическото значение на инвестициите, съфинансирани от ЕФРР и КФ.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  ЕФРР може да подпомага интегрираното териториално развитие в рамките на програмите по двете цели, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби] в съответствие с разпоредбите на дял III, глава II от посочения Регламент [новия Регламент за общоприложимите разпоредби].

1.  ЕФРР подпомага интегрираното териториално развитие в рамките на програмите по двете цели, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби] в съответствие с разпоредбите на дял III, глава II от посочения Регламент [новия Регламент за общоприложимите разпоредби].

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Най-малко 5% от ресурсите, отпускани от ЕФРР на национално равнище по целта „Инвестиции за растеж и работни места“, за приоритети, различни от техническата помощ, се разпределят за интегрираното градско развитие в извънградски райони, които имат неблагоприятни природни, географски или демографски условия или които страдат от затруднен достъп до основни услуги. От тази стойност най-малко 17,5% се разпределят за селски райони и общности, като се вземат предвид разпоредбите на Пакта за интелигентни селища за разработване на проекти, като например „интелигентни села“ .

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки осъществяват интегрирано териториално развитие, подпомогнато от ЕФРР, изцяло чрез формулярите, посочени в член [22] от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби].

2.  Държавите членки осъществяват интегрирано териториално развитие посредством специфична ос или програма или под другите форми, посочени в член [22] от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби], и могат да се възползват от многофондов и интегриран подход в рамките на ЕФРР, ЕСФ+, ЕФМДР и ЕЗФРСР.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  ЕФРР подпомага интегрираното териториално развитие въз основа на териториални стратегии в съответствие с член [23] от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби] с акцент върху градските райони („устойчиво градско развитие“) в рамките на програмите по двете цели, посочени в член 4, параграф 2 от същия регламент.

1.  С цел посрещане на икономическите, екологичните, климатичните, демографските и социалните предизвикателства ЕФРР подпомага интегрираното териториално развитие въз основа на териториални стратегии в съответствие с член [23] от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби], които могат да се възползват и от многофондов и интегриран подход в рамките на ЕФРР и ЕСФ+, с акцент върху функционалните градски райони („устойчиво градско развитие“) в рамките на програмите по двете цели, посочени в член 4, параграф 2 от същия регламент.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Поне % от ресурсите, отпускани от ЕФРР на национално равнище по целта „Инвестиции за растеж и работни места“, различни от тези за техническа помощ, се разпределят за устойчиво градско развитие под формата на водено от общностите местно развитие, интегрирани териториални инвестиции или друг териториален инструмент в рамките на ЦП5.

Поне 10% от ресурсите, отпускани от ЕФРР на национално равнище по целта „Инвестиции за растеж и работни места“, различни от тези за техническа помощ, се разпределят за устойчиво градско развитие под формата на специфична програма, специфична приоритетна ос, водено от общностите местно развитие, интегрирани териториални инвестиции или други териториални инструменти съгласно предвиденото в член 22, буква в) от Регламент (ЕС) 2018/хххх [новия Регламент за общоприложимите разпоредби]. На „градските органи“, посочени в член 6 от Регламент (ЕС) 2018/XXXX [новия Регламент за общоприложимите разпоредби] се предоставят правомощия за подбор на предприеманите мерки и проекти. Извършваните в рамките на ЦП операции, различни от ЦП5, при условие че са съгласувани, могат да участват в достигането на минималния праг от 10%, предназначен за устойчиво градско развитие. Инвестициите, направени по ЦП5, подточка i), следва да се считат за допринасящи за тези целево предназначени 10%, както и за операции, извършвани в рамките на други ЦП, ако са в съответствие с устойчивото градско развитие.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тази инициатива обхваща всички градски райони и подпомага Програмата за градовете в Европейския съюз.

Тази инициатива обхваща всички функционални градски райони и подпомага партньорствата и организационните разходи на Програмата за градовете в Европейския съюз. Местните органи се включват активно при планирането и осъществяването на Европейската инициатива за градовете.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  подпомагане за изграждането на капацитет;

a)  подпомагане за изграждането на капацитет, включително действия за обмен за регионалните и местните представители на поднационално равнище;

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подпомагане на иновативни действия;

б)  подпомагане на иновативни действия, които може да получат допълнително съфинансиране за Регламент (ЕС) 2018/ххх (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) и да се предоставят съвместно с Европейската мрежа за развитие на селските райони, особено по отношение на връзките в селските и градските зони и проектите, които подпомагат развитието на градските райони и функционалните градски зони;

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  подпомагане на знания, развитието на политиката и комуникацията.

в)  подпомагане на знания, оценки на териториалното въздействие, развитието на политиката и комуникацията.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При поискване от страна на една или повече държави членки, Европейската инициатива за градовете може също да подпомогне междуправителственото сътрудничество в областта на градоустройството.

При поискване от страна на една или повече държави членки, Европейската инициатива за градовете може също да подпомогне междуправителственото сътрудничество в областта на градоустройството, като например референтната рамка за устойчивите градове, териториалната програма на Европейския съюз и приспособяването на целите на ООН за устойчиво развитие към обстоятелствата на местно равнище.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията ежегодно информира Европейския парламент за напредъка в рамките на Европейската инициатива за градовете.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10a

 

Региони, изправени пред неблагоприятни природни или демографски условия и предизвикателства

 

1.  В програмите, които са съфинансирани от ЕФРР и обхващат региони, изправени пред неблагоприятни природни или демографски условия и предизвикателства, като тези, посочени в член 174 от ДФЕС, следва да се обърне особено внимание на справянето с предизвикателствата, с които се сблъскват тези региони.

 

По-специално регионите от ниво 3 по NUTS или групите от местни административни единици с гъстота на населението под 12,5 жители/км2 в слабо населените региони или под 8 жители/км2 в много слабо населените региони или регионите със средно намаление на населението с над 1% в периода 2007 – 2017 г. следва да са обект на специфични регионални и национални планове за увеличаване на тяхната привлекателност, повишаване на стопанските инвестиции и стимулиране на достъпността на цифровите и обществените услуги, включително фонд в споразумението за сътрудничество. Специално финансиране може да бъде заделено в споразумението за партньорство.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Специалните допълнителни средства за най-отдалечените региони се използват за компенсиране на допълнителните разходи, направени в тези региони поради едно или няколко от постоянните ограничения, посочени в член 349 от ДФЕС.

1.  Член 3 не се прилага за допълнителните средства, разпределени специално за най-отдалечените региони. Тези специални допълнителни средства за най-отдалечените региони се използват за компенсиране на допълнителните разходи, направени в тези региони поради едно или няколко от постоянните ограничения, посочени в член 349 от ДФЕС.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Чрез дерогация от член 4, параграф 1 ЕФРР може да предоставя подкрепа за производствени инвестиции в предприятия в най-отдалечените региони, независимо от размера им.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 4, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 4, се предоставя на Комисията от датата на влизане в сила на настоящия регламент до 31 декември 2027 г.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13а

 

Отмяна

 

Без да се засяга член 12 от настоящия регламент, Регламент (ЕО) № 1301/2013 и Регламент (ЕО) № 1300/2013 се отменят, считано от 1 януари 2021 г.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 13 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13б

 

Преглед

 

Европейският парламент и Съветът извършват преглед на настоящия регламент не по-късно от 31 декември 2027 г. в съответствие с член 177 от ДФЕС.

Изменение    126

Предложение за регламент

Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 1 – колона 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход

1.   По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход, свързаност на регионално равнище в областта на технологиите, развитие на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), свързаност и ефикасна публична администрация (ЦП 1) чрез:

Изменение    127

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 1 – Колона 2 – Краен продукт – RCО -01 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCO -01 – Среден регионален доход

Изменение    128

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 1 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCO 10а – Предприятия, получаващи подкрепа да трансформират своите продукти и услуги в кръгова икономика

Изменение    129

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 1 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCO 14а – Допълнителни социално-икономически центрове с широколентов достъп с много голям капацитет

Изменение    130

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 1 – Колона 2 – Резултати – RCR 14 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCR 14б – Социално-икономически центрове с абонаменти за широколентов достъп до мрежа с много висок капацитет

Изменение    131

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 1 – Колона 2 – Резултати – RCR -01 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCR -01 – Увеличаване на съотношението на регионалните доходи, както е определено в член 3, параграф 3

Изменение    132

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 1 – Колона 2 – Резултати – RCR 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

RCR 14 — Предприятия, които използват публични цифрови услуги*

RCR 14 – Ползватели на обществени цифрови услуги*

Изменение    133

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Колона 1 – Цел на политиката 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска

2.  По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа за всички чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска

Изменение    134

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCO 18a – Процентът на годишните икономии на енергия за целия сграден фонд (в сравнение с базовата линия) в съответствие с целта за постигане на високоефективен и декарбонизиран сграден фонд, включен в националната дългосрочна стратегия за саниране, за да се подкрепи санирането на националния жилищен и нежилищен сграден фонд

Изменение    135

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 18 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCO 18б – Домакинства с подобрени енергийни характеристики на своите жилища, постигащи поне 60% пестене на енергия

Изменение    136

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 18 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCO 18в – Домакинства с подобрени енергийни характеристики на жилищата си, достигащи стандартното ниво за сгради с почти нулево потребление на енергия (ПНЕС) след саниране

Изменение    137

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

RCO 19 — Обществени сгради, получили подкрепа за подобряване на енергийните им характеристики

RCO 19 Сгради, получили подкрепа за подобряване на енергийните им характеристики (от които: жилищни, частни нежилищни, обществени нежилищни)

Изменение    138

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 19 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCO 19б – Брой на подкрепяните енергийно бедни/уязвими потребители за подобряване на енергийната ефективност на тяхното жилище

Изменение    139

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 20 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCO 20a — Сгради, подкрепени с цел подобряване на тяхната готовност за интелигентно управление

Изменение    140

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCO 22a – Общо крайно потребление и потребление на енергия от възобновяеми източници по сектори (отопление и охлаждане, транспорт, електричество)

Изменение    141

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 22 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCO 22б – Дял на общата произведена енергия от възобновяеми източници

Изменение    142

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 22 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCO 22в – Намаляване на годишния внос на енергия от невъзобновяеми енергийни източници

Изменение    143

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 97 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCO 97a – Дял на потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници в общия инсталиран електроенергиен капацитет

Изменение    144

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 98 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCO 98a – Подкрепа за регионите в период на преход към декарбонизация

Изменение    145

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

RCO 24 Нови или усъвършенствани системи за наблюдение на бедствия, за готовност и за предупреждение и реагиране*

RCO 24 Нови или усъвършенствани системи за наблюдение, готовност, предупреждение и реагиране при природни бедствия като земетресения, горски пожари, наводнения или суши

Изменение    146

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

RCO 28 Зони, обхванати от мерки за защита срещу горски пожари

RCO 28 Зони, обхванати от мерки за защита срещу горски пожари, земетресения, наводнения или суши

Изменение    147

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 32 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCO 32a – Общ обем изкопаеми горива, заменени с енергийни източници с ниски емисии

Изменение    148

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

RCO 34 Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци

RCO 34 Допълнителен капацитет за предотвратяване и рециклиране на отпадъци

Изменение    149

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 3 – Краен продукт – RCО 34a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCO 34a – Брой на преобразуваните работни места

Изменение    150

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Колона 3 – Резултати – RCR 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

RCR 27 Домакинства с подобрени енергийни характеристики на своите жилища

RCR 27 Домакинства с подобрени енергийни характеристики на своите жилища, постигащи поне 60% пестене на енергия

Изменение    151

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Колона 3 – Резултати – RCR 28 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCR 28а – Сгради с подобрени енергийни показатели, произтичащи от договорни споразумения, които гарантират подлежащо на удостоверяване пестене на енергия и подобрена ефективност, като договора за енергоспестяване с гарантиран резултат във вида, определен в член 2, точка 27 от Директива 2012/27/ЕС1a

 

___________________

 

1a Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

Изменение    152

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 3 – Резултати – RCR 30 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCR 30a – Сгради с подобрена готовност за интелигентно управление

Изменение    153

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 3 – Резултати – RCR -43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

RCR 43 — Загуби на вода

 

RCR 43 – Намаляване на загубите на вода

Изменение    154

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 3 – Резултати – RCR -46 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCR -46а – Образуване на отпадъци на глава от населението

Изменение    155

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 3 – Резултати – RCR -46 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCR -46б – Отпадъци на глава от населението, изпратени за обезвреждане и енергийно оползотворяване

Изменение    156

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 3 – Резултати – RCR -47 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCR -47а – Рециклирани биоотпадъци

Изменение    157

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 3 – Резултати – RCR 48 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCR 48а – Жители, обслужвани от съоръжения за подготовка за повторна употреба

Изменение    158

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 3 – Резултати – RCR 48 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCR 48б – Ниво на използване на материалите в кръговата икономика

Изменение    159

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 3 – Резултати – RCR 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

RCR 49 — Възстановени отпадъци

RCR 49 – Повторно използвани отпадъци

Изменение    160

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – Колона 3 – Резултати – RCR 49 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCR 49a – Отпадъци, подготвени за повторна употреба

Изменение    161

Предложение за регламент

Приложение II – Цел на политиката 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.   По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ

3.   По-добре свързана Европа за всички чрез подобряване на мобилността

Изменение    162

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 3 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

RCO 43 Дължина на новите пътища, получили подкрепа TEN-T1

RCO 43 Дължина на новите пътища, получили подкрепа TEN-T1 (основни и широкообхватни мрежи)

______________

________________

1 Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕО (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

1 Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕО (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

Изменение    163

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 3 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

RCO 45 Дължина на реконструираните или модернизирани пътища TEN-T

RCO 45 Дължина на реконструираните или модернизирани пътища TEN-T (основни и широкообхватни мрежи)

Изменение    164

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 3 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

RCO 47 Дължина на новите железопътни линии, получили подкрепа TEN-T3

RCO 47 Дължина на новите железопътни линии,, получили подкрепа TEN-T3 (основни и широкообхватни мрежи)

Изменение    165

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 3 – Колона 2 – Краен продукт – RCО 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

RCO 49 Дължина на реконструираните или модернизирани железопътни линии TEN-T4

RCO 49 Дължина на реконструираните или модернизирани железопътни линии TEN-T4 (основни и широкообхватни мрежи)

Изменение    166

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 3 – Колона 3 – Резултати – RCR 55 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCR -55a – Съотношение на завършването на коридора TEN-T на националната територия

Изменение    167

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 3 – Колона 3 – Резултати – RCR 57 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCR -57a – Съотношение на завършването на коридора TEN-T на националната територия

Изменение    168

Предложение за регламент

Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 1 – колона 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  По-социална Европа — изпълнение на европейския стълб на социалните права

4.  По-социална и по-приобщаваща Европа – реализиране на европейския стълб на социалните права

Изменение    169

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 3 – Колона 3 – Резултати – RCR -68 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCR -68a – Членове на маргинализираните общности и групите в неравностойно положение чрез интегрирани действия, включващи жилищно настаняване и социални услуги (различни от роми)

Изменение    170

Предложение за регламент

Приложение I – Таблица 1 – Цел на политиката 3 – Колона 3 – Резултати – RCR -68 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

RCR -68б – Членове на маргинализираните общности и групите в неравностойно положение чрез интегрирани действия, включващи жилищно настаняване и социални услуги (роми)

Изменение    171

Предложение за регламент

Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 1 – колона 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи

5.  Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските и всички други райони и на местните инициативи

Изменение    172

Предложение за регламент

Приложение II – Колона 1 – Цел на политиката 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход

1.  По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход, свързаност на регионално равнище в областта на технологиите, развитие на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), свързаност и ефикасна публична администрация

Изменение    173

Предложение за регламент

Приложение II – Цел на политиката 1 – Колона 3 – Крайни продукти – CCO -01 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

CCO -01a – Предприятия, подпомагани за постигане на устойчива икономическа дейност

Изменение    174

Предложение за регламент

Приложение II – Цел на политиката 1 – Колона 3 – Крайни продукти – CCO 04 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

CCO 04 МСП, подпомагани да създават работни места и растеж

CCO 04 МСП, подпомагани да създават работни места и устойчив растеж

Изменение    175

Предложение за регламент

Приложение II – Цел на политиката 1 – Колона 4 – Резултати – CCR -01 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

CCR -01a – Увеличаване на съотношението на регионалния доход

Изменение    176

Предложение за регламент

Приложение II – Колона 1 – Цел на политиката 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска

2.   По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа за всички чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска

Изменение    177

Предложение за регламент

Приложение II – Цел на политиката 2 – Колона 3 – Крайни продукти – CCO 08 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

CCO 08a – Развитие на нови предприятия

Изменение    178

Предложение за регламент

Приложение II – Цел на политиката 2 – Колона 3 – Крайни продукти – CCO 09 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

CCO 09a – Засилено адаптиране към изменението на климата, повишаване на предотвратяването на риска от природни бедствия и по-добра устойчивост на бедствия и екстремни метеорологични явления

Изменение    179

Предложение за регламент

Приложение II – Цел на политиката 2 – Колона 4 – Резултати – CCR 07 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

CCR 07a – Брой създадени работни места

Изменение    180

Предложение за регламент

Приложение II – Цел на политиката 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ

3. По-добре свързана Европа за всички чрез подобряване на мобилността

Изменение    181

Предложение за регламент

Приложение II – Цел на политиката 3 – Колона 3 – Крайни продукти – CCO 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

CCO 14 – Пътища на TEN-T: Нови и модернизирани пътища

CCO 14 – Пътища на TEN-T: Нови и модернизирани пътища и мостове

Изменение    182

Предложение за регламент

Приложение II – Цел на политиката 3 – Колона 4 – Резултати – CCR 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

CCR 13 Икономии на време благодарение на подобрената пътна инфраструктура

CCR 13 Икономии на време благодарение на подобрената пътна инфраструктура и мостове

Изменение    183

Предложение за регламент

Приложение II – Цел на политиката 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  По-социална Европа — изпълнение на европейския стълб на социалните права

4.  По-социална и по-приобщаваща Европа – реализиране на европейския стълб на социалните права

Изменение    184

Предложение за регламент

Приложение II – Цел на политиката 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи

5.  Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските и всички други райони

(1)

  OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 90.

(2)

  Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

A. Увод

Европейският съюз се основава на идеята за мирно сътрудничество между различните народи и нации с цел насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване и на солидарността между различните региони.

Тези цели трябва да бъдат постигнати чрез политиката на сближаване, която е основната инвестиционна политика на Съюза за областта на заетостта и растежа, и която намалява териториалните различия, като допринася за приближаването на гражданите и териториите към европейския проект.

Описаните задачи бяха затруднени от отрицателното въздействие на икономическите кризи, които задълбочиха неравенствата между териториите, макар в същото време разликите между държавите членки да намаляваха. Поради това ограниченията на бюджета на ЕС и на националните бюджети, както и последиците от Брексит по никакъв начин не трябва да обуславят отслабване на политиката на сближаване, нито да смущават постигането на нейните цели.

Бъдещата политика на сближаване трябва да извлече поуки от миналия опит, за да отговори по-добре на днешните предизвикателства. Тя трябва да разполага с достатъчен бюджет. Стари и нови предизвикателства, като изменението на климата, социалните последици от икономическата криза и демографските промени, означават, че понастоящем политика на сближаване има повече задачи и повече инвестиционни цели във всички региони на ЕС. Следва да се избягва прекомерна централизация, която би застрашила териториалното ѝ измерение.

Б. Общи цели на докладчика

След не съвсем положителния опит от настоящия програмен период е важно да се гарантира ранно стартиране на политиката на сближаване след 2020 г., за да може да се даде начало на конкретни инициативи във всички държави членки и региони.

Докладчикът оцени усилията за опростяване от страна на Комисията, но държи да отбележи, че опростяването не следва да се прилага към принципите или целите, а към намаляването на бюрокрацията и разходите за регионите и гражданите. Докладчикът изразява съжаление и затова предлага изменения, че полезните взаимодействия между европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ), въпреки че се споменават многократно, постепенно се изгубват, по-конкретно по отношение на новия социален фонд (ЕСФ +).

Целта на докладчика е да засили тези полезни взаимодействия, за да продължи гарантирането на интегрирани и допълващи се подходи към основните предизвикателства в тази област, по-конкретно по отношение на подхода към територията и подхода към една по-социална Европа.

Докладчикът признава също така взаимозависимостта между политиката на сближаване и макроикономическите политики. Тази връзка обаче не трябва да бъде в ущърб на териториалното измерение; напротив, необходимо е да се установи нов и конструктивен подход, който да се основава на задълбоченото изменение на целите на специфичните за всяка държава препоръки и в по-общ план – на самия европейски семестър. Само по този начин тази връзка ще изгуби контурите на една политика (политиката на сближаване) в услуга на друга (макроикономическа), като придобие характеристиките на взаимно допълване в полза и на двете и преди всичко – в полза на гражданите. Следователно икономическо управление, което оптимизира разбирането за регионалното многообразие на икономическите, социалните и институционалните нужди и предизвикателства, свързани с развитието, и което дава възможност за адаптиране на политиката на намеса. В същото време няма полза от каквото и да е било форма на макроикономическа обусловеност.

В по-общ план, що се отнася до бъдещето на политиката на сближаване, докладчикът счита, че равнищата на съфинансиране играят съществена роля за архитектурата на фондовете. Увеличаването на съфинансирането, от гледна точка на Комисията, означава „осъзнаване от страна на държавите членки на тяхната отговорност“, но също така предоставяне на повече ресурси и по-малко въздействие от намаляването на европейските ресурси. Дори ако приемем, че всичко това е вярно и правилно, съществува задължение тези държави членки да могат да използват тези ресурси, без каквото и да е противоречие с други разпоредби на ЕС. Това е много спорен аспект, но става въпрос за капан, който следва да се избягва, включително чрез насърчаване на оригинални и смели решения.

В. Основни изменения на докладчика

Докладчикът счита, че е необходимо да се цитира текстът на член 174 от ДФЕС, за да се изтъкне териториалното и регионалното измерение на действията в областта на политиката на сближаване на ЕС.

В член 2 от предложението се определят специфичните цели на ЕФРР и на Кохезионния фонд, като те се разделят на пет макрообласти: по-интелигентна, по-зелена, по-добре свързана, по-социална и по-близка до гражданите Европа, като от своя страна те се разделят на 21 области на действия, които са много по-общи и по-малко подробни от тези на настоящия програмен период. Тези пет нови области събират и опростяват предишните 11 инвестиционни приоритети. Предложението на Комисията в сравнение с програмния период 2014 – 2020 г. не е достатъчно определено, като оставя възможност за преценка при избора на мерки, които да бъдат взети на равнището на държавите членки. Въпреки че списъкът е достатъчно приобщаващ, беше решено да се предприемат действия, по-специално за да се укрепи възможността за вземане на мерки в полза на природното наследство, градската мобилност с нулеви емисии и устойчивия туризъм.

В член 3 от предложението се разглеждат критериите за концентрация на тематичните цели, като класификацията се измества от регионално и обвързано с БВП на глава от населението равнище към национално равнище, обвързано с брутния национален доход. По мнението на докладчика този подход открива политически дебат относно действителните последици от евентуалното централизиране и въздействието, което би могло да последва от това за регионите на ЕС. По-конкретно докладчикът изразява загриженост относно въздействието, което една тематична концентрация, извършена на национално равнище и лишена от гъвкавост, може да предизвика върху териториалното преразпределяне на интервенциите, най-вече за по-големите държави и за държавите с федерални административни структури (които, наред с другото, са сред основните държави бенефициери), както и за по-диференцираните, фрагментирани национални икономики със завишени равнища на териториално неравенство. Според докладчика управлението на фондовете следва да отчита на първо място териториалните, икономическите и социалните особености на бенефициерите на политиката на сближаване, като се започне с регионите. Докладчикът счита, че са налице много възможности за оценка и намеса по отношение на член 3, като ясната цел на политиката на сближаване е да се превърне в инструмент, който действително е на разположение на държавите членки и на местните органи, за да се посрещнат предизвикателствата, породени от извършваните в момента промени.

По тези причини докладчикът счита, че е от съществено значение да се възстанови тематичната концентрация на равнището на категории региони, а не, както предлага Комисията, на равнището на държавите членки, тъй като при втория вариант ще се стигне до прекомерна централизация, без да се гарантира желаната гъвкавост. Освен това докладчикът изразява съгласие с това минималният резерв да бъде съсредоточен върху ЦП1 и ЦП2 („по-зелена Европа“), но счита, че ЦП2 следва да бъде разширена, така че да обхване и групата на по-силно развитите региони. На последно място, за да се гарантира достатъчен и действителен марж за гъвкавост, докладчикът счете за целесъобразно да въведе хоризонтален критерий, при който, когато е надлежно подкрепен от данните, съдържащи се в анализа на удовлетворяване на потребностите, държавите членки ще могат да поискат допълнителна гъвкавост по отношение на процентите, разпределени за ЦП1 (до 5 процентни пункта и до 10 процентни пункта за на-отдалечените региони) на равнището на категорията региони, отново с оглед на по-добро приспособяване към изискванията на гражданите и производствения контекст.

В членове 4 и 5 се определя обхватът на подкрепата от ЕФРР и Кохезионния фонд, която включва: инвестиции в инфраструктура, инвестиции в достъпа до услуги, производствени инвестиции в МСП и инвестиции, свързани с устойчивото развитие и енергетиката, които предполагат ползи за околната среда, и техническа помощ. Определението за техническа помощ се съдържа в член 31 на Регламента за общоприложимите разпоредби (относно процентите на възстановените средства за техническа помощ) и член 32 (възможност за държавите членки да предприемат допълнителни действия за техническа помощ с цел укрепване на капацитета на органите и бенефициерите за ефективно администриране и използване на фондовете). Докладчикът счита, че въпреки че член 31 променя значението на традиционната техническа помощ за програми, която подлежи на пропорционално възстановяване едновременно с напредъка по самите програми, член 32 разкрива важна перспектива към тясната връзка между програмирането на структурните фондове и модернизирането, подобряването и оптимизирането на местните публични администрации.

По тази причина докладчикът счита, че е от съществено значение да се включи изрична препратка в член 4 и член 5, чрез която да се изтъкне значението на използването на тези фондове за укрепване на публичните администрации. Необходимо е да се преодолее системата, при която, с цената на огромни разходи за „външна“ техническа помощ, се гарантира единствено компенсирането на структурните недостатъци на публичната администрация, без при това да се предвиждат мерки, които да могат да осигурят преодоляването на тези недостатъци. Поради това докладчикът си постави за цел да възстанови, като хоризонтална цел, укрепването на капацитета на публичните администрации, по-специално по отношение на достъпността на услугите за гражданите и ефикасността на предоставените отговори. Докладчикът прецени предложението на Комисията в тази област като недостатъчно и на моменти,белязано от пропуски и си постави за цел да го допълни, за да не прекъсне опита от програмния период 2014 – 2020 г.

Член 6 от предложението – относно секторите, изключени от обхвата на ЕФРР – се нуждае от по-задълбочен анализ. Списъкът е много по-подробен от преди, като обосновката е, че това цели намаляване на несигурността. Въпреки това продължават да съществуват известни съмнения, по-специално по отношение на инвестициите в обезвреждане на отпадъците в депа за отпадъци, като се има предвид, че е необходимо да се запазят интервенциите по извеждане от експлоатация, преобразуване или безопасна експлоатация на изведени от експлоатация инсталации. Същевременно е необходимо да се дефинира с точност понятието „остатъчен отпадък“, за да се определи по-добре обхватът на изключване от финансиране, по-специално за да се избегнат противоречия с директивите относно отпадъците и енергията. Също толкова противоречиви са изключенията в областта на летищната инфраструктура и закупуването на подвижен състав.

По въпроса за отношенията между политиката на сближаване и териториите членове 8 и 9 са от особено значение. На първо място, докладчикът държи да потвърди функцията на член 8 в полза на „извънградските“ райони, като счита, че е необходимо да се предвиди, по същия начин, както за градските райони, минимален резерв (най-малко 5%), който да бъде предоставен за подкрепа и развитие на тези райони, които включително в контекста на кризата са свидетели на обедняване (имуществено и неимуществено, в стоки и услуги) и на демографски спад. Данните сочат неотложна нужда от специално разработени, целенасочени мерки, които да помогнат за спиране на задвижената в момента негативна спирала.

Също толкова важно е устойчивото градско развитие (член 9), за което, дори да се отчете успехът на настоящото планиране, се счита, че е необходимо увеличаване на средствата, предназначени за тази форма на местно развитие и разширяване на обхвата на инструментите, които могат да бъдат използвани. По-специално беше счетено, че е от основно значение да се въведе отново както в член 8, така и в член 9 възможността за интегрирани интервенции, съфинансирани чрез ЕФРР/Кохезионнен фонд и ЕСФ+.

Целта на тези и други изменения на докладчика е да се гарантира и за в бъдеще политика на сближаване, която да продължава да намалява неравенствата и да допринася за една по-социална, по-внимателна Европа, която е по-близо до своите територии, граждани, предприятия и млади хора.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (11.12.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд

(COM(2018)0372 – C8‑0227/2018 – 2018/0197(COD))

Докладчик по становище: Ян Олбрихт

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2а)  ЕФРР и Кохезионният фонд (КФ) следва да подпомагат финансирането на подкрепата, насочена към засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез преодоляване на основните различия и коригиране на регионалните дисбаланси в Съюза, намаляване на изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони чрез устойчиво развитие и структурно приспособяване на регионалните икономики.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  С Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [новия регламент за общоприложимите разпоредби (РОР)]16 се определят общоприложимите правила за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд + (ЕСФ+), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за управление на границите и визите (ИУГВ), които функционират в съответствие с обща рамка ( „фондовете“).

(3)  С Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [новия регламент за общоприложимите разпоредби (РОР)]16 се определят общоприложимите правила за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд + (ЕСФ+), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за управление на границите и визите (ИУГВ), които функционират в съответствие с обща рамка ( „фондовете“).

__________________

__________________

16 [Пълно позоваване – новия РОР].

16 [Пълно позоваване – новия РОР].

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  При изпълнението на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да спазват задълженията по силата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да осигурят достъпност съгласно член 9 от нея и съгласно законодателството на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността и да насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на перспективата за равенство между половете, както и да се противопоставят на дискриминацията по пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Фондовете не следва да подпомагат действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация. Целите на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“. За да се защити целостта на вътрешния пазар, операциите в полза на предприятия са в съответствие с правилата за държавна помощ, определени в членове 107 и 108 от ДФЕС.

(5)  При изпълнението на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и целите на ООН за устойчиво развитие. Държавите членки следва да спазват задълженията по силата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да осигурят достъпност съгласно член 9 от нея и съгласно законодателството на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността и да насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на принципа на равенство между половете, както и да се противопоставят на дискриминацията по пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Фондовете не следва да подпомагат действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация. Целите на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“. За да се защити целостта на вътрешния пазар, операциите в полза на предприятия са в съответствие с правилата за държавна помощ, определени в членове 107 и 108 от ДФЕС.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С цел да се даде възможност на ЕФРР да подпомага по целта „Европейско териториално сътрудничество“ (ЕТС/Interreg) по отношение на инвестиции в инфраструктура и свързаните с тях инвестиции, както и дейности за обучение и интеграция, е необходимо да се предвиди, че ЕФРР може също така да подпомага дейности в рамките на специфичните цели на ЕСФ+, създаден по силата на Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [новия Регламент за ЕСФ+]18.

(15)  С цел да се даде възможност на ЕФРР да подпомага по целта „Европейско териториално сътрудничество“ (ЕТС/Interreg) по отношение на инвестиции в инфраструктура и свързаните с тях инвестиции, както и дейности за обучение и интеграция, за подобряване и развитие на административните умения е необходимо да се предвиди, че ЕФРР може също така да подпомага дейности в рамките на специфичните цели на ЕСФ+, създаден по силата на Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [новия Регламент за ЕСФ+]18 .

__________________

__________________

18 [Пълно позоваване — новия ЕСФ+].

18 [Пълно позоваване — новия ЕСФ+].

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  ЕФРР следва да спомогне за преодоляването на основните различия между регионите в Съюза и да намали разликата между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, включително тези, които са изправени пред предизвикателства, дължащи се на ангажиментите за декарбонизация. Подпомагането от ЕФРР по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ следва да се съсредоточи върху ключовите приоритети на Съюза в съответствие с целите на политиката, определени в Регламент (ЕС) 2018/xxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби]. Поради това подпомагането от ЕФРР следва да се съсредоточи върху целите на политиката за „по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход“ и за „по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“. Тази тематична концентрация следва да бъде постигната на национално равнище, като се дава възможност за гъвкавост на равнището на отделните програми и между трите групи държави членки, съставени в съответствие с брутния национален доход. Освен това в методологията за класифициране на държавите членки следва да се определи в подробности, като се вземе предвид специфичната ситуация на най-отдалечените региони.

(17)  ЕФРР следва да спомогне за преодоляването на основните различия между регионите в Съюза и да намали разликата между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните и по-слабо развитите региони, включително тези, които са изправени пред предизвикателства, дължащи се на ангажиментите за декарбонизация. Подпомагането от ЕФРР по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ следва да се съсредоточи върху ключовите приоритети на Съюза в съответствие с целите на политиката, определени в Регламент (ЕС) 2018/xxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби]. Поради това подпомагането от ЕФРР следва да се съсредоточи върху целите на политиката за „по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход“ и за „по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“. Такава тематична концентрация следва да бъде постигната на национално равнище, като се дава възможност за марж на гъвкавост на равнището на отделните програми и между различните категории региони, като се има предвид и различните равнища на развитие. Освен това в методологията за класифициране на регионите следва да се определи в подробности, като се вземе предвид специфичната ситуация на най-отдалечените региони.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  В настоящия регламент следва да бъдат определени различните видове дейности, разходите за които могат да бъдат подпомагани чрез инвестиции от ЕФРР и Кохезионния фонд по съответните им цели, както са предвидени в ДФЕС. Кохезионният фонд следва да бъде в състояние да подпомага инвестиции в околната среда и TEN-T. Що се отнася до ЕФРР, списъкът на дейностите следва да бъде опростен и да може да се подпомагат инвестиции в инфраструктура, инвестиции във връзка с достъпа до услуги, производствени инвестиции в оборудване за МСП, оборудване, софтуер и нематериални активи, както и мерки по отношение на информация, комуникация, проучвания, създаване на партньорски мрежи, сътрудничество, обмен на опит и дейности, свързани с клъстери. С цел подпомагане на изпълнението на програмата и двата фонда следва да подпомагат и дейности по техническа помощ. И накрая, за да се осигури подпомагане за по-голям набор от интервенции за програмите Interreg, следва обхватът да бъде разширен, така че да включва и споделянето на голям набор от съоръжения и човешки ресурси, както и разходи, свързани с мерки, които попадат в приложното поле на ЕСФ +.

(19)  В настоящия регламент следва да бъдат определени различните видове дейности, разходите за които могат да бъдат подпомагани чрез инвестиции от ЕФРР и Кохезионния фонд по съответните им цели, както са предвидени в ДФЕС. Кохезионният фонд следва да бъде в състояние да подпомага инвестиции в околната среда и TEN-T. Що се отнася до ЕФРР, списъкът на дейностите следва да бъде опростен и да може да се подпомагат инвестиции в инфраструктура, инвестиции във връзка с достъпа до услуги, производствени инвестиции в оборудване за МСП, оборудване, софтуер и нематериални активи, както и мерки по отношение на информация, комуникация, проучвания, създаване на партньорски мрежи, сътрудничество, обмен на опит и дейности, свързани с клъстери. С цел подпомагане на изпълнението на програмата и двата фонда следва да подпомагат и дейности по техническа помощ, включително подобряването и развитието на административните умения и компетентност. И накрая, за да се осигури подпомагане за по-голям набор от интервенции за програмите Interreg, следва обхватът да бъде разширен, така че да включва и споделянето на голям набор от съоръжения и човешки ресурси, както и разходи, свързани с мерки, които попадат в приложното поле на ЕСФ +.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка iv a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ivа)  повишаване на цифровата свързаност;

Обосновка

Важно е специфичната цел „повишаване на цифровата свързаност“ да бъде преместена от ЦП3 към ЦП1 с цел ефективното постигане на иновация и интелигентна икономическа информация.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка iv б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ivб)  укрепване на киберсигурността.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка vii а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

viiа)  насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност.

Обосновка

Преместването на „насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност“ от ЦП3 към ЦП2 ще помогне за повишаване на екологосъобразността на европейските градове. Това е важна стъпка по пътя на приспособяването към изменението на климата в Европа.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „по-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ“ (цел на политиката 3) чрез:

в)  „по-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност“ (цел на политиката 3) чрез:

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  повишаване на цифровата свързаност;

заличава се

Обосновка

Важно е специфичната цел „повишаване на цифровата свързаност“ да бъде преместена от ЦП3 към ЦП1 с цел ефективното постигане на иновация и интелигентна икономическа информация.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност.

заличава се

Обосновка

Преместването на „насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност“ от ЦП3 към ЦП2 ще помогне за повишаване на екологосъобразността на европейските градове. Това е важна стъпка по пътя на приспособяването към изменението на климата в Европа.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка iv a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ivа)  насърчаване на транспортните връзки, включително морските връзки, за периферните и островните региони на Съюза;

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка iv a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ivа)  развитие на социалното предприемачество и социалните иновации.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки се класифицират от гледна точка на техния брутен национален доход, както следва:

Регионите се класифицират от гледна точка на техния брутен вътрешен продукт („БВП“), както следва:

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  тези, чието съотношение БНД възлиза на или надхвърля 100 % от средния за ЕС („група 1“);

a)  по-силно развити региони;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  тези, чието съотношение БНД възлиза на или надхвърля 75 % и е под 100 % от средния за ЕС („група 2“);

б)  региони в преход;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  тези, чието съотношение БНД е под 75 % от средния за ЕС („група 3“);

в)  по-слабо развити региони;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия член съотношението БНД означава съотношението между брутния национален доход на глава от населението на държавата членка, измерен по стандарта на покупателната способност и изчислен въз основа на данни на Съюза за периода от 2014 до 2016 г., и средния брутен национален доход на глава от населението по стандарт на покупателна способност на 27-те държави членки за същия референтен период.

За целите на настоящия член, класифицирането на регионите по една от трите категории региони се определя въз основа на съотношението между БВП на глава от населението на всеки регион, измерен с паритет на покупателната способност (ППС) и изчислен въз основа на данни на Съюза за периода 20142016 г., и средния БВП за ЕС—27 през същия референтен период.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Що се отнася до програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ за най-отдалечените райони, те трябва да бъдат класифицирани в група 3.

Що се отнася до програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ за най-отдалечените райони, те трябва да бъдат класифицирани като по-слабо развити региони.

Обосновка

За да се опрости тематичната концентрация на подкрепата за ЕФРР подкрепа и за да се повиши гъвкавостта и оперативността й, за съответната класификацията са предложени само две категории държави. Определящият праг е фиксиран на 90% от средния за ЕС БНД по аналогия с критериите за допустимост за Кохезионния фонд (Регламент за общоприложимите разпоредби, член 102, точка3).

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  държавите членки от група 1 трябва да разпределят най-малко 85 % от техните общи ресурси по ЕФРР по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1 и ЦП2, и най-малко 60 % за ЦП1;

a)  в по-силно развитите региони трябва да разпределят най-малко 75 % от общите ресурси по ЕФРР на национално равнище по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1 и ЦП2, и най-малко 30% за ЦП2;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  държавите членки от група 2 трябва да разпределят най-малко 40% от техните общи ресурси по ЕФРР по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1, и най-малко 30% за ЦП2;

б)  в регионите в преход се разпределят най-малко 35% от общите ресурси по ЕФРР на национално равнище по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1, и най-малко 30% за ЦП2;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  държавите членки от група 3 трябва да разпределят най-малко 35% от техните общи ресурси по ЕФРР по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1, и най-малко 30% за ЦП2.

в)  в по-слабо развитите региони трябва да разпределят най-малко 25 % от общите ресурси по ЕФРР на национално равнище по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1, и най-малко 30% за ЦП2.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  техническа помощ.

е)  техническа помощ, включително подобряване и развитие на административните умения и компетентност на местните органи във връзка с управлението на тези фондове.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ба)  развиване на устойчива на изменението на климата, интелигентна и интермодална национална, регионална и местна мобилност, включително подобряване на достъпа до TEN-T и трансгранична мобилност;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

бб)  насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  техническа помощ.

в)  техническа помощ, включително подобряване и развитие на административните умения и компетентност на местните органи във връзка с управлението на тези фондове.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират подходящ баланс между инвестициите по букви а) и б).

Държавите членки гарантират подходящ баланс между инвестициите по букви а), б), ба) и бб).

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  инвестиции в летищна инфраструктура с изключение на най-отдалечените региони;

д)  инвестиции в летищна инфраструктура, с изключение на най-отдалечените региони и регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия в съответствие с член 174 от ДФЕС;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  финансиране за закупуване на подвижен състав в железопътния транспорт, освен в случаите, когато това е свързано с:

заличава се

i)  освобождаване от отговорност във връзка със задължението за обществени услуги чрез процедура за обществена поръчка съгласно Регламент 1370/2007, както е изменен.

 

ii)  предоставяне на услуги на железопътен превоз по линии, изцяло отворени за конкуренцията, като бенефициерът е нов участник, който отговаря на условията за финансиране съгласно Регламент (ЕС) 2018/xxxx [Регламент за инвестициите в ЕС].

 

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 6– параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Кохезионният фонд също така не подпомага инвестиции в жилища, освен ако те не са свързани с насърчаването на енергийната ефективност или използването на енергия от възобновяеми източници.

2.  Кохезионният фонд също така не подпомага инвестиции в жилища, освен ако те не са свързани с насърчаването на енергийната ефективност, използването на енергия от възобновяеми източници или потреблението на вода.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Поне % от ресурсите, отпускани от ЕФРР на национално равнище по целта „Инвестиции за растеж и работни места“, различни от тези за техническа помощ, се разпределят за устойчиво градско развитие под формата на водено от общностите местно развитие, интегрирани териториални инвестиции или друг териториален инструмент в рамките на ЦП5.

Поне 10% от ресурсите, отпускани от ЕФРР на национално равнище по целта „Инвестиции за растеж и работни места“, различни от тези за техническа помощ, се разпределят за устойчиво градско развитие под формата на водено от общностите местно развитие, интегрирани териториални инвестиции или друг териториален инструмент в рамките на ЦП5.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  подпомагане за изграждането на капацитет;

a)  Подпомагане на изграждането на капацитет на поднационално равнище;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  подпомагане на знания, развитието на политиката и комуникацията.

в)  подпомагане на знания, оценки на териториалното въздействие, развитие на политиката и комуникацията.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

Региони с неблагоприятни природни или демографски условия

 

В оперативните програми, съфинасирани от ЕФРР, които обхващат области със сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, посочени в член 174 от ДФЕС, се отделя специално внимание на разглеждането на специфичните за тези области затруднения.

Изменение    36

Предложение за регламент

Приложение І – Таблица – „Цел на политиката 3“ – RCO 34

RCO 34 — Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци

RCR 46 — Жители, обслужвани от съоръжения за рециклиране на отпадъци и малки системи за управление на отпадъци

 

RCR 47 — Рециклирани отпадъци

 

RCR 48 — Рециклирани отпадъци, използвани като суровини

 

RCR 49 — Възстановени отпадъци

Изменение

RCO 34 — Допълнителен капацитет за предотвратяване и рециклиране на отпадъци

RCR -46 — Образуване на отпадъци на глава от населението

 

ЕНС-46а — Отпадъци на глава от населението, изпратени за обезвреждане и енергийно оползотворяване

 

RCR 46 — Жители, обслужвани от съоръжения за рециклиране на отпадъци и малки системи за управление на отпадъци

 

RCR 47 — Рециклирани отпадъци

 

RCR 47а — Рециклирани биоотпадъци

 

RCR 48 — Рециклирани отпадъци, използвани като суровини

 

RCR 49 — Възстановени отпадъци

 

RCR 49а — Жители, обслужвани от съоръжения за подготовка за повторна употреба

 

RCR 49б — Отпадъци, подготвени за повторна употреба съгласно член 11а, параграф 1, буква б) от Рамкова директива (ЕС) относно отпадъците (ЕС) 2018/851

 

RCR 49в — Показатели, които Комисията трябва да установи до 31 март 2019 г. чрез приемането на актове за изпълнение, за да прецени цялостния напредък в изпълнението на мерките за предотвратяване на отпадъците (член 9, параграф 7 от Рамкова Директива (ЕС) 2018/851 относно отпадъците)

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд

Позовавания

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

REGI

11.6.2018

 

 

 

Дадено становище

Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.6.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Jan Olbrycht

28.6.2018

Разглеждане в комисия

24.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

11.10.2018

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ

на комисията по бюджетен контрол

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд

(COM(2018)0372 – C8‑0227/2018 – 2018/0197(COD))

За комисията по бюджетен контрол: Жил Парньо (докладчик:)

ИЗМЕНЕНИЕ

Комисията по бюджетен контрол представя на водещата комисия по регионално развитие следното изменение:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а)  С цел да се гарантира успехът на политиката на сближаване след 2020 г., от съществено значение е да се намали административната тежест за бенефициерите и управляващите органи, да се намери точният баланс между ориентираността към резултати в политиката и равнището на проверките и контрола, извършвани с цел увеличаване на пропорционалността, да се въведе диференциация при изпълнението на програмите и да се опростят правилата и процедурите, които понастоящем често се възприемат като твърде объркващи.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В един все по-свързан свят и с оглед на демографските и миграционните процеси е ясно, че миграционната политика на Съюза изисква общ подход, който разчита на полезното взаимодействие и допълняемостта на различните инструменти за финансиране. С цел да се осигури последователно, силно и съгласувано подпомагане на солидарността и усилията за споделяне на отговорността между държавите членки в усилията им за управление на миграцията, ЕФРР следва да осигурява подпомагане за улесняване на дългосрочната интеграция на мигрантите.

(8)  В един все по-свързан свят и с оглед на демографските и миграционните процеси е ясно, че миграционната политика на Съюза изисква общ подход, който разчита на полезното взаимодействие и допълняемостта на различните инструменти за финансиране. С цел да се осигури последователно, силно и съгласувано подпомагане на солидарността и усилията за споделяне на отговорността между държавите членки в усилията им за управление на миграцията, ЕФРР следва да осигурява подпомагане за улесняване на дългосрочната интеграция на мигрантите и на бежанците. Следва да се даде приоритет на насърчаването на заетостта и социалното приобщаване, на борбата с бедността и дискриминацията, както и на инвестициите за образованието, продължаващото обучение и чиракуването.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В допълнение, инвестициите по ЕФРР следва да допринасят за развитието на цялостна мрежа за високоскоростна цифрова инфраструктура и за насърчаването на чиста и устойчива мултимодална градска мобилност.

(10)  В допълнение, инвестициите по ЕФРР следва да допринасят за развитието на цялостна мрежа за високоскоростна цифрова инфраструктура на цялата територия на Съюза, включително в селските райони, където тя има съществен принос за малките и средните предприятия (МСП), и за насърчаването на чиста и устойчива мултимодална градска мобилност.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Бъдещата политика на сближаване трябва да обръща необходимото внимание на регионите на Съюза, които са засегнати в най-голяма степен от последиците от излизането на Обединеното кралство от Съюза, и да им предоставя подкрепа, по-специално на тези, които в резултат на това ще се окажат разположени на външните морски или сухоземни граници на Съюза;

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а)  МСП и микропредприятията са основен двигател на икономическия растеж, иновациите и заетостта, като осигуряват 85% от новите работни места. Понастоящем в Съюза съществуват над 20 милиона МСП. Тези предприятия изпълняват важна роля за икономическото възстановяване и за прехода към устойчива икономика в Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел да се съсредоточи използването на ограничените ресурси по най-ефективния начин, подпомагането, предоставяно от ЕФРР за производствени инвестиции в рамките на съответната специфична цел, следва да бъде ограничено само до микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО19на Комисията, с изключение на случаите, когато инвестициите се отнасят до сътрудничество с МСП в научноизследователските и иновационните дейности.

(16)  С цел да се съсредоточи използването на ограничените ресурси по най-ефективния начин, подпомагането, предоставяно от ЕФРР за производствени инвестиции в рамките на съответната специфична цел, следва да бъде ограничено само до МСП по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО19на Комисията, за да се усили конкурентоспособността и устойчивостта на тези предприятия, с изключение на случаите, когато инвестициите се отнасят до сътрудничество с МСП в научноизследователските и иновационните дейности.

_________________

_________________

19 Препоръка 2003/361/EО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определянето на микро-, малки и средни предприятия (OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

19 Препоръка 2003/361/EО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определянето на микро-, малки и средни предприятия (OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22а)  За да се осигури навременно и ефективно изпълнение, всички процедури за мониторинг, изпълнение и контрол следва да бъдат пропорционални и опростени по отношение на управляващите органи и бенефициерите.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г., налице е нужда фондовете да се оценяват въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на ефектите на фондовете на място.

(23)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г., налице е нужда фондовете да се оценяват въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. Доколкото е възможно, тези изисквания следва да включват измерими показатели като основа за оценка на ефектите на фондовете на място.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка iv a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ivа)  модернизиране и иновации в публичната администрация, закрила на интелектуалната собственост и подкрепа за конкурентоспособността на МСП;

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В съответствие със задължението си за докладване съгласно член [38, параграф 3, буква д), подточка i)] от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно изпълнението съгласно приложение II.

3.  В съответствие със задължението си за докладване съгласно член [38, параграф 3, буква д), подточка i)] от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно изпълнението и резултатите съгласно приложение II, като докладва за напредъка и недостатъците и осигурява ясна връзка между разходите и изпълнението.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13 за изменение на приложение I, за да се направят необходимите корекции в списъка с показатели, които трябва да бъдат използвани от държавите членки, и за изменение на приложение II, за да се направят необходимите корекции в информацията относно изпълнението, която трябва да се представя на Европейския парламент и Съвета.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13 за изменение на приложение I, за да се направят съответните и обосновани корекции в списъка с показатели, които трябва да бъдат използвани от държавите членки, и за изменение на приложение II, ако е необходимо, за да се предоставят на Европейския парламент и на Съвета подобрени качествени и количествени данни за изпълнението и резултатите спрямо поставените цели.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета надеждна информация относно качеството на използваните данни за изпълнението.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Поне 6 % от ресурсите, отпускани от ЕФРР на национално равнище по целта „Инвестиции за растеж и работни места“, различни от тези за техническа помощ, се разпределят за устойчиво градско развитие под формата на водено от общностите местно развитие, интегрирани териториални инвестиции или друг териториален инструмент в рамките на ЦП5.

Поне 6% от ресурсите, отпускани от ЕФРР на национално равнище по целта „Инвестиции за растеж и работни места“, различни от тези за техническа помощ, се разпределят за устойчиво градско развитие под формата на водено от общностите местно развитие, интегрирани териториални инвестиции или друг териториален инструмент в рамките на ЦП5, включващи съответните ЦП1 и ЦП4.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ЕФРР подпомага също така Европейската инициатива за градовете, която се изпълнява от Комисията при пряко и непряко управление.

ЕФРР подпомага също така Европейската инициатива за градовете.

Обосновка

Програмата за градовете е от изключителната компетентност на държавите членки, като трябва да се гарантира принципът на субсидиарност.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (26.10.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд

(COM(2018)0372 – C8‑0227/2018 – 2018/0197(COD))

Докладчик по становище: Катержина Конечна

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 2 май 2018 г. Комисията прие предложение за следващата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г., което обхваща Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд.

Като цяло докладчикът по становище посреща със задоволство предложението на Комисията, с което се опростяват сложните процедури, свързани с ЕФРР и Кохезионния фонд, и се разширява обхватът на мерките за подкрепа по отношение на екологичните („зелени“) цели и целите във връзка с климата. По-специално докладчикът по становище подкрепя по-мащабните инвестиции в една по-зелена и нисковъглеродна Европа, например мерките за енергийна ефективност и за кръгова икономика, разработването на интелигентни енергийни системи, мрежи и съоръжения за съхранение, насърчаването на устойчивото управление на водите и намаляването на замърсяването.

Необходимо е обаче да се осигури повече финансиране за модернизацията и развитието на инфраструктурата на държавите членки, с цел да се изпълнят всички нови амбициозни цели в областта на околната среда, енергетиката, управлението на отпадъците, транспорта и климата, определени в законодателството на Съюза в съответствие с Парижкото споразумение. Подкрепата за проектите, съфинансирани от тези фондове, е от жизнено значение, особено в регионите, чието развитие изостава. Освен това в много държави ЕФРР и Кохезионният фонд представляват поне 50% от публичните инвестиции и без това съфинансиране от страна на ЕС съответните държави членки не биха имали финансовия капацитет да направят подобни инвестиции.

Що се отнася до финансирането, докладчикът по становище счита, че предложените съкращения (наполовина) в Кохезионния фонд са значителни в сравнение с текущия програмен период. Същевременно сумата, която трябва да се прехвърли от Кохезионния фонд в Механизма за свързване на Европа, е равна на сумата, прехвърлена през настоящия програмен период 2014 – 2020 г. Тъй като се очаква средствата от Кохезионния фонд, наред с другото, да финансират също така проекти в областта на климата и околната среда и по този начин да допринасят за постигането на целите на ЕС в тази област, докладчикът по становище не счита, че е удачно да се намаляват разпределените за Кохезионния фонд средства, предназначени да бъдат управлявани на принципа на споделеното управление. Всяко прехвърляне на средства от Кохезионния фонд към Механизма за свързване на Европа следва да се основава на задълбочен анализ от страна на Комисията, който ще подкрепя и няма да подкопава способността на държавите членки да постигат своите цели в областта на климата и околната среда. Делът на средствата, прехвърлени към Механизма за свързване на Европа, следва да бъде пропорционално равен на прехвърлените през текущия програмен период средства (т.е. да бъде намален с 50%) и следва да бъде на разположение на държавата членка по време на целия програмен период.

Докладчикът по становище счита, че използването на средства от ЕФРР и от Кохезионния фонд следва да се подобри чрез по-тясно обвързване на инвестициите по линия на политиката на сближаване с общите планове на държавите членки за постигане на целите за 2030 г. в контекста на усилията, водещи до дългосрочна декарбонизация на икономиката на ЕС. В това отношение докладчикът по становище предлага увеличаване на средствата в рамките на цел на политиката 2 (ЦП 2) за борба срещу последиците от изменението на климата.

Транспортният сектор в ЕС е изправен понастоящем пред фундаментални промени. Емисиите на парникови газове от транспорта ще трябва да се понижат. Емисиите на замърсители на въздуха от транспорта трябва незабавно и драстично да се намалят. Освен това въвеждането на превозни средства с ниски и нулеви емисии ще трябва да се ускори. Въпреки това липсва подходяща инфраструктура за тези превозни средства. 76% от всички пунктове за зареждане са разположени в само четири държави членки, покриващи едва 27% от общата площ на ЕС. С оглед на успешния преход към мобилност с ниски емисии е необходимо да има обща политическа рамка за превозните средства, инфраструктурата и електроенергийните мрежи, в която на равнището на Съюза и на национално, регионално и местно равнище да се съчетават икономическите стимули и стимулите в областта на заетостта. Докладчикът по становище счита, че е необходимо да се даде възможност на държавите членки и на техните региони да финансират разработването на инфраструктурата за превозни средства с ниски емисии от всички възможни източници на финансиране от ЕС, включително ЕФРР и Кохезионния фонд. Трябва да се изгради своевременно инфраструктурата за зареждане (електрозахранване или зареждане с гориво). Във връзка с това докладчикът по становище предлага целта „насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност“ да се премести от цел на политиката 3 в цел на политиката 2, за която понастоящем се разпределят средствата и в рамките на която върху държавите членки се оказва по-голям натиск да постигнат екологичните цели. Докладчикът е на мнение, че преходът към мобилност с ниски емисии е свързан в по-голяма степен с общата цел за нисковъглеродна Европа, отколкото с целите за свързаност.

Рискът от суши в няколко региона на ЕС се увеличава вследствие на изменението на климата; ето защо опазването на водните ресурси, на водните екосистеми, на питейната вода и на водите за къпане представляват крайъгълни камъни на опазването на околната среда в Европа. През последните години Европа претърпя над 100 големи наводнения, нанесли много щети. В допълнение към икономическите и социалните щети наводненията могат да имат сериозни последици за околната среда. Докладчикът счита, че е необходимо да се насърчи устойчивото управление на водите, в т.ч. мерките за борба със сушата и наводненията.

Вредният шум може да оказва въздействие върху почти всеки аспект от живота на хората. Трайно високите нива на шум могат да причинят здравословни проблеми и повишен стрес. Високите нива на шум също могат да оказват отрицателно въздействие върху цели екосистеми. Светлинното замърсяване е също вредно за здравето. То разхищава енергия, води до повишаване на въглеродните емисии и съответно увеличава разходите за потребителите. Изкуствената светлина също така засяга по различни начини флората и фауната. Ето защо докладчикът по становище представя предложение за въвеждане на мерки в областта на намаляването на шума и на светлинното замърсяване.

Политиката на сближаване е ключов елемент за превръщането на кръговата икономика в реалност. Докладчикът по становище счита, че на по-слабо развитите страни следва да се предостави възможност да модернизират своите съществуващи съоръжения за третиране на отпадъчните води, за да постигнат целите, свързани с кръговата икономика. Модернизирането на съществуващите съоръжения на практика е много по-малко предизвикателство от икономическа гледна точка и в крайна сметка в много случаи е по-осъществимо за държавите с ограничени бюджети, отколкото разработването на ново съоръжение, като същевременно то действително оказва положително въздействие върху околната среда.

70% от европейците желаят ЕС да работи по-активно в здравната и социалната сфера. Докладчикът по становище поставя под въпрос дали включването на здравната програма на ЕС в разширения ЕСФ+ носи добавена стойност и изразява съжаление във връзка с предложението за съкращаване с 8% на финансирането за здравеопазването в сравнение с периода 2014 – 2020 г. Освен това политиката на сближаване следва също така да допринася за подобряване на здравословното състояние на гражданите на Съюза. Докладчикът по становище счита, че могат да бъдат създадени полезни взаимодействия с ЕСФ+ и неговото направление в областта на здравеопазването и Европейския стълб на социалните права в рамките на европейския семестър, ако специфичните за всяка държава препоръки все повече се съсредоточават върху въпроси, свързани със здравеопазването. Следва да се разработят оперативни програми, съфинансирани от ЕФРР и Кохезионния фонд, с цел да се осигури напредък по отношение на достъпа до здравеопазване. Докладчикът по становище също така подчертава, че е необходимо да се насърчават интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство, сигурността и здравеопазването в градските, селските и крайбрежните райони. Също така е необходимо да се осъществява по-дълбоко сътрудничество с пациентите или организациите на пациентите в областта на успешните инвестиции в здравеопазването.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В член 176 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) се предвижда, че Европейският фонд за регионално развитие („ЕФРР“) е предназначен да подпомага преодоляването на основните различия между регионите в Съюза. Съгласно посочения член и член 174, втори и трети параграф от ДФЕС ЕФРР трябва да допринася за намаляването на разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони, измежду които специално внимание трябва да се отделя на които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като най-северните региони с много ниска гъстота на населението и островните, трансграничните и планинските региони.

(1)  В член 176 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) се предвижда, че Европейският фонд за регионално развитие („ЕФРР“) е предназначен да подпомага преодоляването на основните различия между регионите в Съюза. Съгласно посочения член и член 174, втори и трети параграф от ДФЕС ЕФРР трябва да допринася за намаляването на разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони, измежду които специално внимание трябва да се отделя на които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски фактори, като най-северните региони с много ниска гъстота на населението и островните, трансграничните и планинските региони.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  При изпълнението на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да спазват задълженията по силата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да осигурят достъпност съгласно член 9 от нея и съгласно законодателството на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността и да насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на перспективата за равенство между половете, както и да се противопоставят на дискриминацията по пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Фондовете не следва да подпомагат действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация. Целите на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“. За да се защити целостта на вътрешния пазар, операциите в полза на предприятия са в съответствие с правилата за държавна помощ, определени в членове 107 и 108 от ДФЕС.

(5)  При изпълнението на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в членове 7 – 11 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да спазват задълженията по силата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да осигурят достъпност съгласно член 9 от нея и съгласно законодателството на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността и да насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на перспективата за равенство между половете, както и да се противопоставят на дискриминацията по пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Фондовете не следва да подпомагат действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация. Целите на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда и борба с изменението на климата, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“. За да се защити целостта на вътрешния пазар, операциите в полза на предприятия са в съответствие с правилата за държавна помощ, определени в членове 107 и 108 от ДФЕС.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Тематичните концентрации съгласно настоящия регламент следва да бъдат постигнати на национално равнище, като се дава възможност за гъвкавост по отношение на оперативните програми и при различните категории региони. Тематичните концентрации може да бъдат коригирани, където е подходящо, в съответствие с предвидените ресурси за инвестиционни приоритети, които възникват вследствие на преминаването към нисковъглеродна икономика. Степента на тематична концентрация следва да бъде съобразена с равнището на развитие на отделните региони, нивата на финансиране и специалните потребности на регионите, чийто БВП на глава от населението е използван като критерий за допустимост за периода 2014 – 2020 г.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а)  Предвид целта на настоящия регламент, а именно укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза с цел да се насърчи устойчивото развитие, следва да се вземат предвид неравенствата в регионалното развитие, до каква степен по-необлагодетелстваните региони изостават в развитието си и ограничените ресурси, с които разполагат някои държави членки или региони.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  В съответствие с поетите от Съюза ангажименти по силата на Парижкото споразумение и в съответствие със 7-ата програма за действие за околната среда в законодателството на Съюза са въведени нови и амбициозни цели за околната среда, енергетиката, управлението на отпадъците и климата. За да се помогне на държавите членки да постигнат тези цели и да продължат да осъществяват необходимата модернизация и необходимото развитие на инфраструктурата в своите региони, следва да се осигури подходящо финансиране. Този структурен преход ще окаже значително въздействие върху работните места и растежа в държавите членки и регионите. Ето защо е необходимо да се предприемат всички възможни мерки за подкрепа по всички тези конкретни цели.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, фондовете ще допринесат за координиране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на 25% от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата. Очаква се операциите по ЕФРР да допринесат с 30% от общия финансов пакет на ЕФРР за целите в областта на климата. Операциите по Кохезионния фонд се очаква да допринесат с 37 % от общия финансов пакет на фонда към целите в областта на климата.

(14)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата и целите на ООН за устойчиво развитие, и с оглед на приноса за финансирането на необходимите действия на равнището на ЕС, на национално и на местно равнище за изпълнение на поетите от Съюза ангажименти, фондовете ще допринесат за координиране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на минимум 30% от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата. Операциите по ЕФРР следва да допринесат с 35% от общия финансов пакет на ЕФРР за целите в областта на климата. Операциите по Кохезионния фонд се очаква да допринесат с 37% от общия финансов пакет на фонда към целите в областта на климата. Съгласно препоръките на Специален доклад 2016/31 на Европейската сметна палата в механизмите за интегриране на въпросите, свързани с климата и устойчивостта спрямо изменението на климата, следва да се прави разлика между смекчаването на изменението на климата и приспособяването към него, като предварително се конкретизират посредством всички процеси на програмиране и планиране, вместо да бъдат просто предмет на последващо докладване.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а)  Понастоящем транспортният сектор в Съюза е изправен пред фундаментални промени, тъй като цифровизацията и автоматизацията променят традиционните производствени процеси и потребностите на потребителите. Необходимо е да се понижат емисиите на парникови газове от транспорта. Емисиите на замърсители на въздуха от транспорта трябва незабавно и драстично да се намалят. Освен това, за да се постигнат целите за изграждане на по-зелен и нисковъглероден Съюз, ще трябва да се ускори въвеждането на превозни средства с ниски и нулеви емисии. Все още липсва обаче надеждна инфраструктура за тези превозни средства и понастоящем в Съюза има само 100 000 пунктове за зареждане на електрически превозни средства, като 76% от всички пунктове за зареждане са разположени в само 4 държави членки, покривайки едва 27% от общата площ на Съюза. С оглед на успешния преход към мобилност с ниски емисии е необходимо да има обща политическа рамка за превозните средства, инфраструктурата и електроенергийните мрежи, в която на равнището на Съюза и на национално, регионално и местно равнище да се съчетават икономическите стимули и стимулите за заетостта, подкрепени от по-енергични инструменти на Съюза за финансиране. Необходимо е да се даде възможност на държавите членки и регионите да финансират разработването на инфраструктура за превозни средства с ниски емисии от всички възможни източници, включително ЕФРР и Кохезионния фонд. За да се изпълнят ангажиментите на Съюза по отношение на климата съгласно Парижкото споразумение и свързаното с него законодателство на Съюза, следва да се изгради бързо инфраструктурата за зареждане (електрозахранване или зареждане с гориво).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)  С операциите както по ЕФРР, така и по Кохезионния фонд следва да се изпълняват мерките и целите, посочени в интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата, които трябва да се разработват съгласно Регламента относно управлението на Енергийния съюз, както и с помощта на препоръките на Комисията по отношение на съответните планове, както за съдържанието, така и за разпределението на финансовите средства.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а)  ЕФРР и Кохезионният фонд следва да могат да подпомагат дейностите и целите на други инструменти за финансиране с оглед на осъществяването на напредък по отношение на достъпа до здравеопазване и грижи. Могат да бъдат създадени полезни взаимодействия с Европейския социален фонд+ и неговото направление в областта на здравеопазването, Eвропейския стълб на социалните права, както и европейския семестър и специфичните за всяка държава препоръки, които все повече се съсредоточават върху въпроси, свързани със здравеопазването.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  ЕФРР следва да спомогне за преодоляването на основните различия между регионите в Съюза и да намали разликата между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, включително тези, които са изправени пред предизвикателства, дължащи се на ангажиментите за декарбонизация. Подпомагането от ЕФРР по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ следва да се съсредоточи върху ключовите приоритети на Съюза в съответствие с целите на политиката, определени в Регламент (ЕС) 2018/xxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби]. Поради това подпомагането от ЕФРР следва да се съсредоточи върху целите на политиката за „по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход“ и за „по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“. Тази тематична концентрация следва да бъде постигната на национално равнище, като се дава възможност за гъвкавост на равнището на отделните програми и между трите групи държави членки, съставени в съответствие с брутния национален доход. Освен това в методологията за класифициране на държавите членки следва да се определи в подробности, като се вземе предвид специфичната ситуация на най-отдалечените региони.

(17)  ЕФРР следва да спомогне за преодоляването на основните различия между регионите в Съюза и да намали разликата между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, включително тези, които са изправени пред предизвикателства, дължащи се на ангажиментите за декарбонизация. Подпомагането от ЕФРР по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ следва да се съсредоточи върху ключовите приоритети на Съюза в съответствие с целите на политиката, определени в Регламент (ЕС) 2018/xxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби]. Поради това подпомагането от ЕФРР следва да се съсредоточи върху целите на политиката за „по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход“ и за „по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на прехода към чисти и справедливи енергетика и транспорт, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата, устойчиво управление на водите и превенция и управление на риска“. Тази тематична концентрация следва да бъде постигната на национално равнище, като се дава възможност за гъвкавост на равнището на отделните програми и между трите групи държави членки, съставени в съответствие с брутния национален доход. Освен това в методологията за класифициране на държавите членки следва да се определи в подробности, като се вземе предвид специфичната ситуация на най-отдалечените региони.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17а)  Следва да се вземат предвид проблемите, пред които са изправени някои местни и регионални органи, страдащи от недостиг на финансиране, които са част от централизирана административна система. Сериозните затруднения по отношение на съвместното финансиране на проекти подкопават усвояването на средствата от Кохезионния фонд точно в регионите с най-голяма потребност от инвестиции с цел намаляване на социално-икономическите и териториалните неравенства.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С цел да се съсредоточи подпомагането върху ключовите приоритети на Съюза, целесъобразно е също така изискванията за тематична концентрация да се спазват през целия програмен период, включително в случаите на прехвърляне между приоритетите по една програма или между програми.

(18)  С цел да се постигнат целите на държавите членки, тематичната концентрация следва да бъде достатъчно гъвкава, за да бъде пригодена към потребностите на всеки регион, което ще позволи на Съюза да подкрепи прехвърлянето между приоритетите по една програма или между програми. По този начин ще бъдат избегнати допълнителни несъответствия или по-дълбоките неравенства в развитието между регионите.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24а)  Ефективността на публичните институции и на заинтересованите страни и административната ефикасност следва да бъдат подобрени в още по-голяма степен чрез допълнителна техническа и финансова помощ с цел рационализиране на секторите за обществени услуги, към които са насочени мерките на ЕФРР и Кохезионния фонд.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26а)  За да бъдат постигнати поставените цели, следва да се предприемат мерки за насърчаване на мобилност на регионално или местно равнище, или за намаляване на замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 26 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26б)  Следва да се предприемат мерки за насърчаване на чисти, устойчиви и безопасни видове транспорт.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Настоящият регламент следва да допринесе за финансирането на подкрепа, която има за цел да засили икономическото, социалното и териториалното сближаване посредством преодоляването на основните различия между регионите в Съюза и чрез намаляване на изоставането на най-малко облагодетелстваните региони, измежду които специално внимание трябва да се отделя на регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като най-отдалечените региони, най-северните региони с много ниска гъстота на населението и островните, трансграничните и планинските региони.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие с целите на политиката, определени в член [4, параграф 1] от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби], ЕФРР подпомага следните специфични цели:

1.  В съответствие с целите на политиката, определени в член [4, параграф 1] от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби], ЕФРР подпомага следните специфични цели, като взема предвид необходимостта от специализирани инвестиции и инфраструктура във всяка държава членка:

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“ (цел на политиката 2) чрез:

б)  „по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на прехода към чисти и справедливи енергетика и транспорт, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“ (цел на политиката 2) чрез:

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  насърчаване на адаптирането към изменението на климата, на предотвратяването и управлението на риска;

iv)  насърчаване на адаптирането към изменението на климата, на предотвратяването на рискове, пожари и наводнения, устойчивостта на природни бедствия и намесата срещу явления, свързани с влошаване на хидрогеоложката среда;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка v

Текст, предложен от Комисията

Изменение

v)  насърчаване на устойчивото управление на водите;

v)  насърчаване на устойчивото управление на водите, включително мерки за борба и предотвратяване на сушата и наводненията и устойчиво управление на отпадъците;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 — параграф 1 — буква б — подточка vi

Текст, предложен от Комисията

Изменение

vi)  насърчаване на прехода към кръгова икономика;

vi)  насърчаване на прехода към кръгова икономика, по-специално към постигането на целите за рециклиране на отпадъци и за повторна употреба, както е посочено в Директива (ЕС) 2018/851 и Директива (ЕС) 2018/852, както и целите за намаление на депонирането, съгласно посоченото в Директива (ЕС) 2018/850;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка vii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

vii)  засилване на биоразнообразието, “зелената” инфраструктура в градската среда, както и намаляване на замърсяването;

vii)  засилване на биоразнообразието, „зелената“ инфраструктура в градската среда, както и намаляване на замърсяването на въздуха, водите и почвите и на шумовото и светлинното замърсяване;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка vii а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

viiа)  насърчаване на устойчивата мултимодална градска мобилност, в т.ч. инфраструктура за мобилност с ниски емисии;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка vii а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

viiа)  насърчаване на инвестициите в сектора на отпадъците, с цел да се отговори на установените от Съюза изисквания по отношение на околната среда, по-специално в държавите членки, където съответните изисквания се надвишават;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка vii б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

viiб)  насърчаване на инвестициите в сектора на водите, с цел да се отговори на установените от Съюза изисквания по отношение на околната среда, по-специално в държавите членки, където съответните изисквания се надвишават;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  гарантиране на равен достъп до здравеопазване чрез развитие на инфраструктурата, включително първичните здравни грижи;

iv)  гарантиране на равен достъп до здравеопазване чрез развитие на инфраструктурата, кампании за повишаване на осведомеността, включително първичните здравни грижи;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в градските райони;

i)  насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство, сигурността и здравеопазването в градските райони;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие на местно равнище, културното наследство и сигурността, включително за селските и крайбрежните райони посредством водено от общностите местно развитие.

ii)  насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие на местно равнище, културното наследство, сигурността и здравеопазването, включително за селските и крайбрежните райони посредством водено от общностите местно развитие.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  подобряват капацитета на програмните органи и органите, свързани с усвояването на фондове;

a)  подобряват, посредством оказването на техническа и финансова помощ, капацитета на програмните органи и органите, свързани с усвояването на фондове, включително организациите на гражданското общество;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  държавите членки от група 2 трябва да разпределят най-малко 45% от техните общи ресурси по ЕФРР по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1, и най-малко 30% за ЦП2;

б)  държавите членки от група 2 трябва да разпределят най-малко 40% от своите общи ресурси по ЕФРР по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1, и най-малко 35% за ЦП2;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  държавите членки от група 3 трябва да разпределят най-малко 35% от техните общи ресурси по ЕФРР по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1, и най-малко 30% за ЦП2.

в)  държавите членки от група 3 трябва да разпределят най-малко 35% от техните общи ресурси по ЕФРР по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1, и най-малко 35% за ЦП2.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  производствени инвестиции в МСП;

в)  производствени инвестиции в МСП по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  инвестиции за преобразуване на западащи промишлени региони и региони, чието развитие изостава;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато предприятия, различни от МСП, сътрудничат с МСП във връзка с мерки за енергийна ефективност, нисковъглеродна икономика или дейностите в рамките на кръговата икономика, подкрепяни съгласно член 2, параграф 1, буква б), подточки i), iii), vi) и vii), производствените инвестиции могат да бъдат подкрепяни, при условие че те се предоставят чрез финансови инструменти.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  инвестиции в здравни заведения и заведения за предоставяне на грижи, включително интегрирани грижи и първични здравни грижи;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  инвестиции в мерки за насърчаване на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, насочени към специфичните нужди на домакинствата и жилищните сгради;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират подходящ баланс между инвестициите по букви а) и б).

Държавите членки гарантират подходящ баланс между инвестициите по букви а), аа), аб) и б).

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението (включително цялостното или частично прекратяване) на помощта, одобрена от Комисията въз основа на Регламент (ЕС) № 1300/2013 и Регламент (ЕС) № 1301/2013 и на всеки акт, приет въз основа на тях.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Исканията за получаване на помощ, подадени или одобрени съгласно Регламент (ЕС) № 1300/2013 и Регламент (ЕС) № 1301/2013, остават в сила.

Изменение    40

Предложение за регламент

Приложение І – таблица 1 – подзаглавие 2

 

Текст, предложен от Комисията

Цел на политиката

Крайни продукти

Резултати

(1)

(2)

(3)

2. По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска.

RCO 18 — Домакинства, получили подкрепа за подобряване на енергийните характеристики на жилището си

RCR 26 — Годишно крайно потребление на енергия (за следните цели: жилищни, частни нежилищни, обществени нежилищни)

RCO 19 — Обществени сгради, получили подкрепа за подобряване на енергийните си характеристики

RCR 27 — Домакинства с подобрени енергийни характеристики на своите жилища

RCO 20 — Новопостроени или подобрени регионални мрежови линии за отопление

RCR 28 — Сгради с подобрена енергийна класификация (жилищни, частни нежилищни, обществени нежилищни)

 

RCR 29 — Очаквани емисии на парникови газове*

 

RCR 30 — Предприятия с подобрени енергийни характеристики

 

RCO 22 — Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (електроенергия, топлинна енергия)

RCR 31 — Общо произведена енергия от възобновяеми източници (електроенергия, топлинна енергия)

RCO 97 — Брой на подкрепяните енергийни общности и общности за енергия от възобновяеми източници*

RCR 32 — Енергия от възобновяеми източници: капацитет, свързан към мрежата (оперативен)*

 

RCO 23 — Цифрови системи за управление на интелигентни енергийни мрежи

RCR 33 — Потребители, свързани към интелигентни енергийни мрежи

RCO 98 — Домакинства, подкрепяни за използването на интелигентни енергийни мрежи

RCR 34 — Въвеждане на проекти за интелигентни мрежи

RCO 24 — Нови или усъвършенствани системи за наблюдение на бедствия, за готовност и за предупреждение и реагиране*

RCR 35 — Жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения

RCO 25 — Новопостроени или консолидирани защитни съоръжения по крайбрежни ивици, речни и езерни брегове и свлачища за защита на хора, активи и естествената околна среда

RCR 36 — Жители, които се ползват от мерки за защита от горски пожари

RCO 26 — Зелена инфраструктура, изградена с цел приспособяване към изменението на климата

RCR 37 — Жители, които се ползват от мерки за защита срещу природни бедствия, свързани с климата (различни от наводнения и горски пожари)

RCO 27 — Национални/регионални/местни стратегии за приспособяване към изменението на климата

RCR 96 — Жители, които се ползват от мерки за защита срещу несвързани с климата природни рискове и рискове, свързани с дейности на човека*

RCO 28 — Зони, обхванати от мерки за защита срещу горски пожари

RCR 38 — Очаквано средно време за реагиране при бедствие*

 

RCO 30 — Дължина на новите или консолидираните тръби за битови нужди

RCR 41 — Жители, свързани към подобрени системи за снабдяване с вода

RCO 31 — Дължина на мрежите за събиране на отпадъчни води, новоизградени или консолидирани

RCR 42 — Жители, свързани поне към системи за вторично пречистване на отпадъчни води

RCO 32 — Нов или подобрен капацитет за пречистване на отпадъчни води

RCR 43 — Загуби на вода

 

RCR 44 — Адекватно третирани отпадъчни води

 

RCO 34 — Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци

RCR 46 — Жители, обслужвани от съоръжения за рециклиране на отпадъци и малки системи за управление на отпадъци

 

RCR 47 — Рециклирани отпадъци

 

RCR 48 — Рециклирани отпадъци, използвани като суровини

 

RCR 49 — Възстановени отпадъци

 

RCO 36 — Повърхностна площ на подкрепяната зелена инфраструктура в градските райони

RCR 50 — Жители, които се ползват от мерки по отношение на качеството на въздуха

RCO 37 — Площ на защитените зони по „Натура 2000“, обхванати от мерки за опазване и възстановяване в съответствие с рамката за приоритетни действия

RCR 95 — Жители, които имат достъп до нова или модернизирана зелена инфраструктура в градските райони

RCO 99 — Площ извън защитените зони по „Натура 2000“, обхванати от мерки за опазване и възстановяване

RCR 51 — Жители, които се ползват от мерки за намаляване на шума

RCO 38 — Повърхностна площ на възстановената земя, за която се отпуска подкрепа

RCR 52 — Възстановяване на земя, използвана за зелени площи, социално жилищно настаняване, икономически или общностни дейности

RCO 39 — Инсталирани системи за мониторинг на замърсяването на атмосферния въздух

 

 

Изменение

Цел на политиката

Крайни продукти

Резултати

(1)

(2)

(3)

2. По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска.

RCO 18 — Домакинства, получили подкрепа за подобряване на енергийните характеристики на жилището си

RCR 26 — Годишно крайно потребление на енергия (за следните цели: жилищни, частни нежилищни, обществени нежилищни)

RCO 19 — Обществени сгради, получили подкрепа за подобряване на енергийните си характеристики

RCR 27 — Домакинства с подобрени енергийни характеристики на своите жилища

RCO 20 — Новопостроени или подобрени регионални мрежови линии за отопление

RCR 28 — Сгради с подобрена енергийна класификация (жилищни, частни нежилищни, обществени нежилищни)

 

RCR 29 — Очаквани емисии на парникови газове*

 

RCR 30 — Предприятия с подобрени енергийни характеристики

 

RCO 22 — Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (електроенергия, топлинна енергия)

RCR 31 — Общо произведена енергия от възобновяеми източници (електроенергия, топлинна енергия)

RCO 97 — Брой на подкрепяните енергийни общности и общности за енергия от възобновяеми източници*

RCR 32 — Енергия от възобновяеми източници: капацитет, свързан към мрежата (оперативен)*

 

RCO 23 — Цифрови системи за управление на интелигентни енергийни мрежи

RCR 33 — Потребители, свързани към интелигентни енергийни мрежи

RCO 98 — Домакинства, подкрепяни за използването на интелигентни енергийни мрежи

RCR 34 — Въвеждане на проекти за интелигентни мрежи

RCO 24a — Мерки за борба със сушата и наводненията

RCR 35 — Жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения или суша

RCO 24 — Нови или усъвършенствани системи за наблюдение на бедствия, за готовност и за предупреждение и реагиране*

RCR 36 — Жители, които се ползват от мерки за защита от горски пожари

RCO 25 — Новопостроени или консолидирани защитни съоръжения по крайбрежни ивици, речни и езерни брегове и свлачища за защита на хора, активи и естествената околна среда

RCR 37 — Жители, които се ползват от мерки за защита срещу природни бедствия, свързани с климата (различни от наводнения и горски пожари)

RCO 26 — Зелена инфраструктура, изградена с цел приспособяване към изменението на климата

RCR 96 — Жители, които се ползват от мерки за защита срещу несвързани с климата природни рискове и рискове, свързани с дейности на човека*

RCO 27 — Национални/регионални/местни стратегии за приспособяване към изменението на климата

RCR 38 — Очаквано средно време за реагиране при бедствие*

RCO 28 — Зони, обхванати от мерки за защита срещу горски пожари

 

 

RCO 30 — Дължина на новите или консолидираните тръби за битови нужди

RCR 41 — Жители, свързани към подобрени системи за снабдяване с вода

RCO 31 — Дължина на мрежите за събиране на отпадъчни води, новоизградени или консолидирани

RCR 42 — Жители, свързани поне към системи за вторично пречистване на отпадъчни води

RCO 32 — Нов или подобрен капацитет за пречистване на отпадъчни води

RCR 43 — Загуби на вода

 

RCR 44 — Адекватно третирани отпадъчни води

 

RCR 45 — Принос за оползотворяването на енергията и суровините от отпадъчните води

 

RCR 45а – Образувани битови отпадъци

 

RCR 45б – Образувани остатъчни отпадъци

 

RCO 34 — Допълнителен капацитет за предотвратяване и рециклиране на отпадъци

RCR 46 — Жители, обслужвани от съоръжения за рециклиране на отпадъци и устойчиви системи за управление на отпадъци

 

RCR 47 — Рециклирани отпадъци

 

RCR 48 — Рециклирани отпадъци, използвани като суровини

 

RCR 49 — Повторно използвани отпадъци

 

RCO 36 — Повърхностна площ на подкрепяната зелена инфраструктура в градските райони

RCR 50 — Жители, които се ползват от мерки по отношение на качеството на въздуха

RCO 37 — Площ на защитените зони по „Натура 2000“, обхванати от мерки за опазване и възстановяване в съответствие с рамката за приоритетни действия

RCR 95 — Жители, които имат достъп до нова или модернизирана зелена инфраструктура в градските райони

RCO 99 — Площ извън защитените зони по „Натура 2000“, обхванати от мерки за опазване и възстановяване

RCR 51 — Жители, които се ползват от мерки за намаляване на шума

RCO 38 — Повърхностна площ на възстановената земя, за която се отпуска подкрепа

RCR 51a — Жители, които се ползват от мерки за намаляване на светлинното замърсяване

RCO 39 — Инсталирани системи за мониторинг на замърсяването на атмосферния въздух RCO 55 — Дължина на новите трамвайни линии и линии на метрото

RCR 52 — Възстановяване на земя, използвана за зелени площи, социално жилищно настаняване, икономически или общностни дейности

RCO 56 — Дължина на реконструираните или модернизираните трамвайни линии и линии на метрото

RCR 62 — Годишен брой на пътниците, използващи обществения транспорт

RCO 57 — Екологосъобразен подвижен състав за обществения транспорт

RCR 63 — Годишен брой на пътниците, използващи нови/модернизирани трамвайни линии и линии на метрото

RCO 58 — Подкрепяна велосипедна инфраструктура

RCR 64 — Годишен брой на лицата, използващи специално предназначената велосипедна инфраструктура

RCO 59 — Подкрепяна инфраструктура за алтернативни горива (пунктове за зареждане)

RCR 64a — Очаквани избегнати емисии на парникови газове

RCO 60 — Градове с нови или модернизирани цифровизирани системи за градски транспорт

 

RCO 60a — Брой пунктове за бързо зареждане на електрически превозни средства

 

Изменение    41

Предложение за регламент

Приложение І – таблица 1 – подзаглавие 3 – ред 4

 

Текст, предложен от Комисията

Цел на политиката

Крайни продукти

Резултати

(1)

(2)

(3)

3. По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ

RCO 41 — Допълнителeн брой домакинства с широколентов достъп с много голям капацитет

RCR 53 — Домакинства с абонаменти за широколентов достъп до мрежа с много висок капацитет

RCO 42 — Допълнителeн брой предприятия с широколентов достъп с много голям капацитет

RCR 54 — Предприятия с абонаменти за широколентов достъп до мрежа с много висок капацитет

 

RCO 43 — Дължина на новите пътища, получили подкрепа — TEN-T1

RCR 55 — Ползватели на новоизградени, реконструирани или модернизирани пътища

RCO 44 — Дължина на новите пътища, получили подкрепа — други

RCR 56 — Спестено време вследствие на подобрената пътна инфраструктура

RCO 45 — Дължина на реконструираните или модернизирани пътища — TEN-T

RCR 101 — Спестено време вследствие на подобрената железопътна инфраструктура

RCO 46 — Дължина на реконструираните или модернизирани пътища — други

 

 

RCO 47 — Дължина на новите железопътни линии, получили подкрепа — TEN-T

RCR 57 — Дължина на железопътните линии в експлоатация, оборудвани с Европейската система за управление на железопътното движение

RCO 48 — Дължина на новите железопътни линии, получили подкрепа — други

RCR 58 — Годишен брой пътници по подпомаганите железопътни линии

RCO 49 — Дължина на реконструираните или модернизирани железопътни линии — TEN-T

RCR 59 — Товарни превози с железопътен транспорт

RCO 50 — Дължина на реконструираните или модернизирани железопътни линии — други

RCR 60 — Товарни превози по вътрешни водни пътища

RCO 51 — Дължина на новите или модернизирани вътрешни водни пътища — TEN-T

 

RCO 52 — Дължина на новите или модернизирани вътрешни водни пътища — други

 

RCO 53 — Железопътни гари и съоръжения — нови или модернизирани

 

RCO 54 — Интермодални връзки — нови или модернизирани

 

RCO 100 — Брой на пристанищата, получили подкрепа

 

 

RCO 55 — Дължина на новите трамвайни линии и линии на метрото

RCR 62 — Годишен брой на пътниците, използващи обществения транспорт

RCO 56 — Дължина на реконструираните или модернизираните трамвайни линии и линии на метрото

RCR 63 — Годишен брой на пътниците, използващи нови/модернизирани трамвайни линии и линии на метрото

RCO 57 — Екологосъобразен подвижен състав за обществения транспорт

RCR 64 — Годишен брой на лицата, използващи специално предназначената велосипедна инфраструктура

RCO 58 — Подкрепяна велосипедна инфраструктура

 

RCO 59 — Подкрепяна инфраструктура за алтернативни горива (пунктове за зареждане)

 

RCO 60 — Градове с нови или модернизирани цифровизирани системи за градски транспорт

 

_______________

1 Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕО (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

 

Изменение

Цел на политиката

Крайни продукти

Резултати

(1)

(2)

(3)

3. По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ

RCO 41 — Допълнителeн брой домакинства с широколентов достъп с много голям капацитет

RCR 53 — Домакинства с абонаменти за широколентов достъп до мрежа с много висок капацитет

RCO 42 — Допълнителeн брой предприятия с широколентов достъп с много голям капацитет

RCR 54 — Предприятия с абонаменти за широколентов достъп до мрежа с много висок капацитет

RCO 43 — Дължина на новите пътища, получили подкрепа — TEN-T1

RCR 55 — Ползватели на новоизградени, реконструирани или модернизирани пътища

RCO 44 — Дължина на новите пътища, получили подкрепа — други

RCR 56 — Спестено време вследствие на подобрената пътна инфраструктура

RCO 45 — Дължина на реконструираните или модернизирани пътища — TEN-T

RCR 101 — Спестено време вследствие на подобрената железопътна инфраструктура

RCO 46 — Дължина на реконструираните или модернизирани пътища — други

 

 

RCO 47 — Дължина на новите железопътни линии, получили подкрепа — TEN-T

RCR 57 — Дължина на железопътните линии в експлоатация, оборудвани с Европейската система за управление на железопътното движение

RCO 48 — Дължина на новите железопътни линии, получили подкрепа — други

RCR 58 — Годишен брой пътници по подпомаганите железопътни линии

RCO 49 — Дължина на реконструираните или модернизирани железопътни линии — TEN-T

RCR 59 — Товарни превози с железопътен транспорт

RCO 50 — Дължина на реконструираните или модернизирани железопътни линии — други

RCR 60 — Товарни превози по вътрешни водни пътища

RCO 51 — Дължина на новите или модернизирани вътрешни водни пътища — TEN-T

 

RCO 52 — Дължина на новите или модернизирани вътрешни водни пътища — други

 

RCO 53 — Железопътни гари и съоръжения — нови или модернизирани

 

RCO 54 — Интермодални връзки — нови или модернизирани

 

RCO 100 — Брой на пристанищата, получили подкрепа

 

 

заличава се

заличава се

_______________

1 Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕО (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

Изменение    42

Предложение за регламент

Приложение І – таблица 1 – подзаглавие 4

 

Текст, предложен от Комисията

Цел на политиката

Крайни продукти

Резултати

(1)

(2)

(3)

4. По-социална Европа — изпълнение на европейския стълб на социалните права

RCO 61 — Годишен брой на безработните лица, обслужвани чрез подобрени съоръжения на службите по заетостта (капацитет)

RCR 65 — Търсещи работа лица, които използват годишно услугите на подкрепяните служби по заетостта

 

RCO 63 — Капацитет на създадената временна инфраструктура за настаняване

RCR 66 — Брой на заетите жилища от построената или реновираната временна инфраструктура за настаняване

RCO 64 — Капацитет на рехабилитираните жилища — за мигранти, бежанци и лица, намиращи се под или кандидатстващи за международна закрила

RCR 67 — Брой на заетите рехабилитирани жилища — за мигранти, бежанци и лица, намиращи се под или кандидатстващи за международна закрила

RCO 65 — Капацитет на рехабилитираните жилища — други

RCR 68 — Брой на заетите рехабилитирани жилища — други

 

RCO 66 — Капацитет на класните стаи на подкрепяната инфраструктура за грижи за деца (нови или модернизирани)

RCR 70 — Годишен брой на децата, използващи подкрепяната инфраструктура за грижи за деца

RCO 67 — Капацитет на класните стаи на подкрепяната образователна инфраструктура (нови или модернизирани)

RCR 71 — Годишен брой на децата, използващи подкрепяната образователна инфраструктура

 

RCO 69 — Капацитет на подкрепяната инфраструктура за здравни грижи

RCR 72 — Лица с достъп до подобрени здравни услуги

RCO 70 — Капацитет на подкрепяната социална инфраструктура (различна от жилищна)

RCR 73 — Годишен брой на лицата, които използват подкрепяните здравни заведения

 

RCR 74 — Годишен брой на лицата, които използват подкрепяните съоръжения за социални грижи

 

RCR 75 — Средно време за реагиране при спешни медицински случаи в подкрепяната област

 

Изменение

Цел на политиката

Крайни продукти

Резултати

(1)

(2)

(3)

4. По-социална Европа — изпълнение на европейския стълб на социалните права

RCO 61 — Годишен брой на безработните лица, обслужвани чрез подобрени съоръжения на службите по заетостта (капацитет)

RCR 65 — Търсещи работа лица, които използват годишно услугите на подкрепяните служби по заетостта

 

RCO 63 — Капацитет на създадената временна инфраструктура за настаняване

RCR 66 — Брой на заетите жилища от построената или реновираната временна инфраструктура за настаняване

RCO 64 — Капацитет на рехабилитираните жилища — за мигранти, бежанци и лица, намиращи се под или кандидатстващи за международна закрила

RCR 67 — Брой на заетите рехабилитирани жилища — за мигранти, бежанци и лица, намиращи се под или кандидатстващи за международна закрила

RCO 65 — Капацитет на рехабилитираните жилища — други

RCR 68 — Брой на заетите рехабилитирани жилища — други

 

RCO 66 — Капацитет на класните стаи на подкрепяната инфраструктура за грижи за деца (нови или модернизирани)

RCR 70 — Годишен брой на децата, използващи подкрепяната инфраструктура за грижи за деца

RCO 67 — Капацитет на класните стаи на подкрепяната образователна инфраструктура (нови или модернизирани)

RCR 71 — Годишен брой на децата, използващи подкрепяната образователна инфраструктура

 

RCO 69 — Капацитет и достъпност на подкрепяната инфраструктура за здравни грижи и иновативни технологии в областта на здравеопазването

RCR 72 — Лица с достъп до подобрени здравни услуги

RCO 70 — Капацитет и достъпност на подкрепяната социална инфраструктура (различна от жилищна)

RCR 73 — Годишен брой на лицата, които използват подкрепяните здравни заведения

 

RCR 74 — Годишен брой на лицата, които използват подкрепяните съоръжения за социални грижи

 

RCR 75 — Средно време за реагиране при спешни медицински случаи в подкрепяната област

 

RCR 75а – Лица с достъп до повишена осведоменост и кампании за предотвратяване на заболяванията

Изменение    43

Предложение за регламент

Приложение II – подзаглавие 4 – подточка iv

 

Текст, предложен от Комисията

Цел на политиката

Специфична цел

Крайни продукти

Резултати

(1)

(2)

(3)

(4)

4. По-социална Европа — изпълнение на европейския стълб на социалните права

iv) Гарантиране на равен достъп до здравеопазване чрез развитие на инфраструктурата, включително първичните здравни грижи

CCO 20 — Нов или модернизиран капацитет на инфраструктурата на здравеопазването

CCR 19 — Брой жители, имащи достъп до подобрени здравни услуги

 

Изменение

Цел на политиката

Специфична цел

Крайни продукти

Резултати

(1)

(2)

(3)

(4)

4. По-социална Европа — изпълнение на европейския стълб на социалните права

iv) Гарантиране на равен достъп до здравеопазване чрез развитие на инфраструктурата, включително първичните здравни грижи, като се вземат предвид потребностите, установени от пациенти или организации на пациенти

CCO 20 — Нови или модернизирани капацитет и достъпност на инфраструктурата на здравеопазването

CCR 19 — Брой жители, имащи достъп до подобрени здравни услуги

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд

Позовавания

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

REGI

11.6.2018

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.6.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Kateřina Konečná

21.6.2018

Разглеждане в комисия

29.8.2018

 

 

 

Дата на приемане

25.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Jaromír Kohlíček, Tonino Picula


СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (04.12.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Докладчик (по становище): Кристин Рево д'Алон Бонфоа

КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Предложение на Комисията

В предложението за регламент относно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и относно Кохезионния фонд се определят основните цели, свързани с прилагането на ЕФРР и на Кохезионния фонд.

С настоящия регламент се установява тематична концентрация на национално равнище с цел осигуряване на насоки за държавите членки по прилагането на фондовете. В този контекст Комисията предлага по-голямата част от ресурсите (от 65% на 85%) да бъде разпределена за постигане на цел на политиката 1: „по-интелигентна Европа“ и за цел на политиката 2: „по-зелена, нисковъглеродна Европа“, както е определено в регламента за установяване на обща разпоредба за всички фондове на ЕС.

В настоящия регламент също така се установява ограничителен списък на недопустими дейности, които не попадат в обхвата на интервенцията на фондовете.

Освен това в настоящия регламент се определят рамката на показателите за наблюдение и подходът за някои специфични територии, включващ устойчивото градско развитие, както и за най-отдалечените региони.

2. Предложения на докладчика

Като се има предвид, че самите региони могат най-добре да определят своите потребности и приоритети, и с цел да се насърчи децентрализираното управление при използването на фондовете на ЕС, докладчикът предлага да се запази регионална, а не национална тематична концентрация, каквато е предвидена в настоящия регламент.

За да се осигури по-голяма гъвкавост на регионите при използването на ресурси от ЕФРР, докладчикът предлага също така разширяване на тематичната концентрация към други цели на политиката. В тази връзка, и като се има предвид, че транспортът изпълнява основна роля за постигането на приоритетните цели на ЕС, докладчикът предлага да се въведе цел на политиката 3 – за „свързана Европа“ – в тематичната концентрация.

Поради това, както и за да се предостави на регионите по-голяма гъвкавост в подкрепа на други цели на политиката, докладчикът предлага да се намали минималният дял на заделените ресурси за цел на политиката 1 – за „по-интелигентна Европа“ – от 60% на 30% за най-напредналите региони, от 45% на 30% за регионите в преход и от 35% на 20% за най-слабо развитите региони.

Като се има предвид, че транспортът изпълнява основна роля за постигането на приоритетните цели на Европейския съюз, докладчикът предлага да се въведат нови конкретни цели, свързани с транспорта:

•  конкретна цел, свързана с интелигентната мобилност и качеството на транспортните услуги – в рамките цел на политиката 1: „по-интелигентна Европа“;

•  конкретна цел, свързана с устойчивата мобилност – в рамките на цел на политиката 2: „по-зелена Европа“;

•  конкретна цел, свързана с финансирането на фонд за справедлив преход – в рамките на цел на политиката 2: „по-зелена Европа“;

•  конкретна цел, свързана с мобилността като вектор за териториално сближаване – в рамките на цел на политиката 3: „една по-добре свързана Европа“;

•  конкретна цел, свързана с достъпа до обществени услуги за транспорт – в рамките на цел на политиката 4: „по-социална Европа“.

За да се насърчи използването на финансирането от ЕФРР в сектора на транспорта, докладчикът предлага също така да се премахнат някои разпоредби, които ограничават използването на ЕФРР за регионалните летища и железопътния подвижен състав.

И накрая, докладчикът внася изменения с цел насърчаване на полезните взаимодействия между ЕФРР, Кохезионния фонд и другите инструменти на бюджета на ЕС за финансиране на развитието на трансевропейската транспортна мрежа.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  При изпълнението на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да спазват задълженията по силата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да осигурят достъпност съгласно член 9 от нея и съгласно законодателството на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността и да насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на перспективата за равенство между половете, както и да се противопоставят на дискриминацията по пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Фондовете не следва да подпомагат действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация. Целите на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“. За да се защити целостта на вътрешния пазар, операциите в полза на предприятия са в съответствие с правилата за държавна помощ, определени в членове 107 и 108 от ДФЕС.

(5)  При изпълнението на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да спазват задълженията по силата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да осигурят безпрепятствена достъпност съгласно член 9 от нея и съгласно законодателството на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността, да намаляват различията между регионите и да насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на перспективата за равенство между половете, както и да се противопоставят на дискриминацията по пол, националност, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Фондовете не следва да подпомагат действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация. Целите на ЕФРР и Кохезионния фонд следва да се осъществяват в рамките на ангажиментите на Съюза съгласно Парижкото споразумение относно изменението на климата и действията на Съюза за утвърждаване на устойчивото развитие и целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“. За да се защити целостта на вътрешния пазар, операциите в полза на предприятия са в съответствие с правилата за държавна помощ, определени в членове 107 и 108 от ДФЕС.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В един все по-свързан свят и с оглед на демографските и миграционните процеси е ясно, че миграционната политика на Съюза изисква общ подход, който разчита на полезното взаимодействие и допълняемостта на различните инструменти за финансиране. С цел да се осигури последователно, силно и съгласувано подпомагане на солидарността и усилията за споделяне на отговорността между държавите членки в усилията им за управление на миграцията, ЕФРР следва да осигурява подпомагане за улесняване на дългосрочната интеграция на мигрантите.

(8)  В един все по-свързан свят и с оглед на демографските и миграционните процеси е ясно, че миграционната политика на Съюза изисква общ подход, който разчита на полезното взаимодействие и допълняемостта на различните инструменти за финансиране. С цел да се осигури последователно, силно и съгласувано подпомагане на солидарността и усилията за споделяне на отговорността между държавите членки в усилията им за управление на миграцията, ЕФРР и Кохезионният фонд следва да предоставят подкрепа за улесняване на дългосрочната интеграция на мигрантите.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С цел да се подпомогнат усилията на държавите членки и регионите за посрещане на новите предизвикателства и осигуряване на високо ниво на сигурност за техните гражданите, както и за предотвратяване на радикализацията, като се разчита на полезното взаимодействие и допълняемостта с други политики на Съюза, инвестициите по ЕФРР следва да допринасят за сигурността в области, в които е необходимо да се осигурят безопасни и сигурни обществени пространства и инфраструктура от критично значение, като например транспорта и енергетиката.

(9)  С цел да се подпомогнат усилията на държавите членки и регионите за посрещане на новите предизвикателства и осигуряване на високо ниво на сигурност и сближаване за техните гражданите, както и за предотвратяване на радикализацията, като се разчита на полезното взаимодействие и допълняемостта с други политики на Съюза, инвестициите по ЕФРР следва да допринасят за сигурността в области, в които е необходимо да се осигурят безопасни и сигурни обществени пространства и инфраструктура от критично значение, като например транспорта и енергетиката.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В допълнение, инвестициите по ЕФРР следва да допринасят за развитието на цялостна мрежа за високоскоростна цифрова инфраструктура и за насърчаването на чиста и устойчива мултимодална градска мобилност.

(10)  В допълнение, инвестициите по ЕФРР следва да допринасят за развитието на трансевропейските мрежи на транспортната инфраструктура и на цялостна мрежа за високоскоростна цифрова инфраструктура и за насърчаването на чиста, безопасна и устойчива мултимодална градска мобилност.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  ЕФРР следва да спомогне за преодоляването на основните различия между регионите в Съюза и да намали разликата между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, включително тези, които са изправени пред предизвикателства, дължащи се на ангажиментите за декарбонизация. Подпомагането от ЕФРР по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ следва да се съсредоточи върху ключовите приоритети на Съюза в съответствие с целите на политиката, определени в Регламент (ЕС) 2018/xxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби]. Поради това подпомагането от ЕФРР следва да се съсредоточи върху целите на политиката за „по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход“ и за „по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“. Тази тематична концентрация следва да бъде постигната на национално равнище, като се дава възможност за гъвкавост на равнището на отделните програми и между трите групи държави членки, съставени в съответствие с брутния национален доход. Освен това в методологията за класифициране на държавите членки следва да се определи в подробности, като се вземе предвид специфичната ситуация на най-отдалечените региони.

(17)  ЕФРР следва да спомогне за преодоляването на основните различия между регионите в Съюза и да намали разликата между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, включително тези, които са изправени пред предизвикателства, дължащи се на ангажиментите за декарбонизация. Подпомагането от ЕФРР по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ следва да се съсредоточи върху ключовите приоритети на Съюза в съответствие с целите на политиката, определени в Регламент (ЕС) 2018/xxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби]. Поради това подпомагането от ЕФРР следва да се съсредоточи върху целите на политиката за „по-интелигентна Европа“, „по-зелена, нисковъглеродна Европа“, „по-добре свързана Европа“ и „по-социална Европа“. Тази тематична концентрация следва да бъде постигната на регионално равнище, като се дава възможност за гъвкавост на равнището на отделните програми.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  В настоящия регламент следва да бъдат определени различните видове дейности, разходите за които могат да бъдат подпомагани чрез инвестиции от ЕФРР и Кохезионния фонд по съответните им цели, както са предвидени в ДФЕС. Кохезионният фонд следва да бъде в състояние да подпомага инвестиции в околната среда и TEN-T. Що се отнася до ЕФРР, списъкът на дейностите следва да бъде опростен и да може да се подпомагат инвестиции в инфраструктура, инвестиции във връзка с достъпа до услуги, производствени инвестиции в оборудване за МСП, оборудване, софтуер и нематериални активи, както и мерки по отношение на информация, комуникация, проучвания, създаване на партньорски мрежи, сътрудничество, обмен на опит и дейности, свързани с клъстери. С цел подпомагане на изпълнението на програмата и двата фонда следва да подпомагат и дейности по техническа помощ. И накрая, за да се осигури подпомагане за по-голям набор от интервенции за програмите Interreg, следва обхватът да бъде разширен, така че да включва и споделянето на голям набор от съоръжения и човешки ресурси, както и разходи, свързани с мерки, които попадат в приложното поле на ЕСФ +.

(19)  В настоящия регламент следва да бъдат определени различните видове дейности, разходите за които могат да бъдат подпомагани чрез инвестиции от ЕФРР и Кохезионния фонд по съответните им цели, както са предвидени в ДФЕС. Кохезионният фонд и ЕФРР следва да бъдат в състояние да подкрепят инвестиции в околната среда и TEN-T. Що се отнася до ЕФРР, списъкът на дейностите следва да бъде опростен и да може да се подпомагат инвестиции в инфраструктура, безопасността на съществуващите тунели и мостове, инвестиции във връзка с достъпа до услуги, производствени инвестиции в оборудване за МСП, оборудване, софтуер и нематериални активи, както и мерки по отношение на информация, комуникация, проучвания, създаване на партньорски мрежи, сътрудничество, обмен на опит и дейности, свързани с клъстери. С цел подпомагане на изпълнението на програмата и двата фонда следва да подпомагат и дейности по техническа помощ. И накрая, за да се осигури подпомагане за по-голям набор от интервенции за програмите Interreg, следва обхватът да бъде разширен, така че да включва и споделянето на голям набор от съоръжения и човешки ресурси, както и разходи, свързани с мерки, които попадат в приложното поле на ЕСФ +.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Проектите, свързани с трансевропейските транспортни мрежи съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 ще продължат да бъдат финансирани от Кохезионния фонд както чрез споделено управление, така и чрез режим на пряко изпълнение по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

(20)  Проектите, свързани с трансевропейските транспортни мрежи съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013, ще продължат да бъдат финансирани от Кохезионния фонд и ЕФРР както чрез споделено управление, така и чрез режим на пряко изпълнение по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Освен това, с цел максимално увеличаване на добавената стойност на инвестициите в областта на транспорта, финансирани изцяло или отчасти от бюджета на Съюза, следва да се търсят полезни взаимодействия между ЕФРР и инструментите под пряко управление, като например Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и финансовите инструменти на бъдещата програма „InvestEU“.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Специално внимание следва да се отдели на най-отдалечените региони, а именно чрез приемането на мерки съгласно член 349 от ДФЕС за предвиждане на допълнителни отпуснати ресурси за най-отдалечените региони, за да се компенсират допълнителните разходи, направени в тези региони поради едно или няколко от постоянните ограничения, посочени в член 349 от ДФЕС, а именно отдалечеността, островния характер, малката площ, трудните релеф и климат, икономическата им зависимост от малък брой продукти, като продължителността и съчетаването на тези фактори сериозно ограничават тяхното развитие. Тези ресурси може да включват инвестиции, оперативни разходи и задълженията за обществени услуги, целящи компенсиране на допълнителните разходи, причинени от тези ограничения. Оперативната помощ може да покрива разходи за услуги за превоз на товари и помощ за стартиращи предприятия за транспортни услуги, както и разходите по операции, продиктувани от задълженията за складиране, от прекаления обем и поддръжката на производствените средства, както и от недостига на човешки капитал на местния пазар. За да се защити целостта на вътрешния пазар, както и за всички операции, съфинансирани от ЕФРР и Кохезионния фонд, подпомагането от ЕФРР за финансиране на оперативни и инвестиционни помощи в най-отдалечените региони следва да са в съответствие с правилата за държавна помощ, както е определено в членове 107 и 108 от ДФЕС.

(27)  Специално внимание следва да се отдели на най-отдалечените региони, а именно чрез приемането на мерки съгласно член 349 от ДФЕС за предвиждане на допълнителни отпуснати ресурси за най-отдалечените региони, за да се компенсират допълнителните разходи, направени в тези региони поради едно или няколко от постоянните ограничения, посочени в член 349 от ДФЕС, а именно отдалечеността, островния характер, малката площ, трудните релеф и климат, икономическата им зависимост от малък брой продукти, като продължителността и съчетаването на тези фактори сериозно ограничават тяхното развитие. Тези ресурси може да включват инвестиции, оперативни разходи и задълженията за обществени услуги, целящи компенсиране на допълнителните разходи, причинени от тези ограничения. Оперативната помощ може да покрива разходи за услуги за превоз на товари, екологосъобразна логистика, управление на мобилността и помощ за стартиращи предприятия за транспортни услуги, както и разходите по операции, продиктувани от задълженията за складиране, от прекаления обем и поддръжката на производствените средства, както и от недостига на човешки капитал на местния пазар. За да се защити целостта на вътрешния пазар, както и за всички операции, съфинансирани от ЕФРР и Кохезионния фонд, подпомагането от ЕФРР за финансиране на оперативни и инвестиционни помощи в най-отдалечените региони следва да са в съответствие с правилата за държавна помощ, както е определено в членове 107 и 108 от ДФЕС.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии;

i)  подпомагане на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии;

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата и правителствата;

ii)  усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата и правителствата и увеличаване на цифровата свързаност;

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП;

iii)  засилване на растежа, конкурентоспособността и устойчивостта на МСП;

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – подточка iv a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iva)  разработване на интелигентни, безопасни и оперативно съвместими видове транспорт;

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка v a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

va)  насърчаване на нискоемисионна и мултимодална мобилност;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б – подточка vi а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

via)  подкрепа за структурната промяна с цел преход към производство на енергия с ниски въглеродни емисии;

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  повишаване на цифровата свързаност;

i)  повишаване на цифровата свързаност и трансграничните връзки;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  развитие на стабилна, устойчива на изменението на климата, интелигентна, сигурна и интермодална TEN-T;

ii)  развитие на стабилна, устойчива на изменението на климата, интелигентна, безопасна и сигурна и интермодална TEN-T;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  развитие на стабилна, устойчива на изменението на климата, интелигентна, сигурна и интермодална мобилност на национално, регионално и местно равнище, включително по-добър достъп до TEN-T и трансгранична мобилност;

iii)  развитие на стабилна, устойчива на изменението на климата, интелигентна, безопасна и сигурна интермодална мобилност на национално, регионално и местно равнище, включително по-добър достъп до TEN-T, трансгранична мобилност и свързаност с най-отдалечените региони;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност.

iv)  насърчаване на устойчива мултимодална и достъпна градска мобилност, включително чрез ходене, колоездене, обществения транспорт и споделена мобилност;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iia)  подобряване на достъпа до приобщаващи висококачествени транспортни услуги;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  гарантиране на равен достъп до здравеопазване чрез развитие на инфраструктурата, включително първичните здравни грижи;

iv)  гарантиране на равен достъп до здравеопазване чрез развитие на инфраструктурата, включително първичните здравни грижи, включително за селските райони;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство и сигурността в градските райони;

i)  насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, културното наследство, сектора на туризма и сигурността в градските райони;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие на местно равнище, културното наследство и сигурността, включително за селските и крайбрежните райони — посредством водено от общностите местно развитие.

ii)  насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие на местно равнище, културното наследство, сектора на туризма и сигурността, включително за селските и крайбрежните райони и за най-отдалечените региони — посредством водено от общностите местно развитие;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – подточка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iia)  предприемане на мерки за насърчаване на привлекателността на регионите и териториите за туристите, която да насърчава устойчив туризъм.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Що се отнася до програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, общите ресурси по ЕФРР във всяка държава членка се съсредоточават на национално ниво в съответствие с параграфи 3 и 4.

1.  Що се отнася до програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, общите ресурси по ЕФРР във всяка държава членка се съсредоточават на регионално равнище в съответствие с параграфи 3 и 4.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Във връзка с тематичната концентрация на подпомагането за държавите членки, които включват най-отдалечените региони, ресурсите от ЕФРР, отпуснати конкретно за програми за най-отдалечените региони и тези, отпуснати на всички други региони, се разглеждат поотделно.

2.  Във връзка с тематичната концентрация на подпомагането за най-отдалечените региони на държавите членки, ресурсите от ЕФРР, отпуснати конкретно за програми за най-отдалечените региони и тези, отпуснати на всички други региони, се разглеждат поотделно.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки се класифицират от гледна точка на техния брутен национален доход, както следва:

Регионите са класифицирани в съответствие с член 102 от Регламент (ЕС) № 2018/xxx [нов РОР]:

a)  тези, чието съотношение БНД възлиза на или надхвърля 100% от средния за ЕС („група 1“);

a)   по-слабо развити региони, чийто БВП на глава от населението е по-нисък от 75% от средния БВП на ЕС—27 („по-слабо развити региони“);

б)  тези, чието съотношение БНД възлиза на или надхвърля 75% и е под 100% от средния за ЕС („група 2“);

б)   региони в преход, чийто БВП на глава от населението е между 75% и 100% от средния за ЕС—27 („региони в преход“);

в)  тези, чието съотношение БНД е под 75% от средния за ЕС („група 3“);

в)  по-силно развити региони, чийто БВП на глава от населението е по-висок от 100% от средния БВП на ЕС—27 („по-силно развити региони“).

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия член съотношението БНД означава съотношението между брутния национален доход на глава от населението на държавата членка, измерен по стандарта на покупателната способност и изчислен въз основа на данни на Съюза за периода от 2014 до 2016 г., и средния брутен национален доход на глава от населението по стандарт на покупателна способност на 27-те държави членки за същия референтен период.

заличава се

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Що се отнася до програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ за най-отдалечените райони, те трябва да бъдат класифицирани в група 3.

Що се отнася до програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ за най-отдалечените райони, те трябва да бъдат класифицирани в групата на „по-слабо развитите региони“.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  държавите членки от група 1 трябва да разпределят най-малко 85 % от техните общи ресурси по ЕФРР по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1 и ЦП2, и най-малко 60 % за ЦП1;

a)  държавите членки от група 1 трябва да разпределят най-малко 60% от техните общи ресурси по ЕФРР по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1 и ЦП2;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  държавите членки от група 2 трябва да разпределят най-малко 40% от техните общи ресурси по ЕФРР по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1, и най-малко 30% за ЦП2;

б)  държавите членки от група 2 трябва да разпределят най-малко 20% от техните общи ресурси по ЕФРР по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1, и най-малко 30% за ЦП2;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  държавите членки от група 3 трябва да разпределят най-малко 35 % от техните общи ресурси по ЕФРР по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1, и най-малко 30 % за ЦП2.

в)  държавите членки от група 3 трябва да разпределят най-малко 15% от техните общи ресурси по ЕФРР по приоритетите, различни от техническа помощ за прилагането на ЦП1, и най-малко 30% за ЦП2.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  инвестиции в инфраструктура;

a)  инвестиции в инфраструктура, по-специално с европейска добавена стойност в транспортните, енергийните и цифровите трансевропейски мрежи и за повишаването на безопасността на съществуващите транспортни инфраструктури като мостове и тунели;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  инвестиции в устойчива градска мобилност, както и в обществения транспорт и велосипедни алеи;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  финансиране за закупуване на подвижен състав за железопътния транспорт;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел да допринесе за постигането на специфичната цел по ЦП1, посочена в член 2, параграф 1, буква а), подточка iv), ЕФРР подпомага и обучението, ученето през целия живот и образователните дейности.

С цел да допринесе за постигането на специфичната цел по ЦП1, посочена в член 2, параграф 1, буква а), подточка iv), и специфичната цел по ЦП4, определена в член 2, параграф 2, буква г), ЕФРР подпомага и обучението, ученето през целия живот и образователните дейности.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Сумата, прехвърлена от ЕФРР към инструмента по Механизма за свързване на Европа, се използва в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) [нов Регламент за МСЕ].

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  инвестиции в TEN-T;

б)  инвестиции в TEN-T и устойчива мобилност;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) инвестиции в летищна инфраструктура с изключение на най-отдалечените региони;

заличава се

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  инвестиции в съоръжения за третиране на остатъчни отпадъци;

ж)  инвестиции в съоръжения за третиране на остатъчни отпадъци с изключение на най-отдалечените региони;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  финансиране за закупуване на подвижен състав в железопътния транспорт, освен в случаите, когато това е свързано с:

заличава се

i)  освобождаване от отговорност във връзка със задължението за обществени услуги чрез процедура за обществена поръчка съгласно Регламент 1370/2007, както е изменен.

 

ii)  предоставяне на услуги на железопътен превоз по линии, изцяло отворени за конкуренцията, като бенефициерът е нов участник, който отговаря на условията за финансиране съгласно Регламент (ЕС) 2018/xxxx [Регламент за инвестициите в ЕС].

 

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В съответствие със задължението си за докладване съгласно член [38, параграф 3, буква д), подточка i)] от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно изпълнението съгласно приложение II.

3.  В съответствие със задължението си за докладване съгласно член [38, параграф 3, буква д), подточка i)] от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно изпълнението съгласно приложение II. Тази информация осигурява също така извършването на качествена оценка на напредъка по отношение на постигането на специфичните цели, установени в член 2.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  ЕФРР подпомага интегрираното териториално развитие въз основа на териториални стратегии в съответствие с член [23] от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби] с акцент върху градските райони („устойчиво градско развитие“) в рамките на програмите по двете цели, посочени в член 4, параграф 2 от същия регламент.

1.  ЕФРР подпомага интегрираното териториално развитие въз основа на териториални стратегии в съответствие с член [23] от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия Регламент за общоприложимите разпоредби] с акцент върху градските райони („устойчиво градско развитие“ и „планове за устойчива градска мобилност“ (ПУГМ) в рамките на програмите по двете цели, посочени в член 4, параграф 2 от същия регламент.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Специалните допълнителни средства за най-отдалечените региони се използват за компенсиране на допълнителните разходи, направени в тези региони поради едно или няколко от постоянните ограничения, посочени в член 349 от ДФЕС.

1.  Член 3 не се прилага за допълнителните средства, отпускани специално за най-отдалечените региони. Специалните допълнителни средства за най-отдалечените региони се използват за компенсиране на допълнителните разходи, направени в тези региони поради едно или няколко от постоянните ограничения, посочени в член 349 от ДФЕС.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Чрез дерогация от член 4, параграф 1 ЕФРР може да предоставя подкрепа за продуктивни инвестиции в предприятия от най-отдалечените региони, независимо от размера на тези предприятия.

Изменение    46

Предложение за регламент

Приложение І – таблица 1 – точка 1 - колона 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход

1.  Конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез укрепване на нейното икономическо, социално и териториално сближаване и чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход

Изменение    47

Предложение за регламент

Приложение І – таблица 1 – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Цел на политиката

Краен продукт

Резултати

(1)

(2)

(3)

3. По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ

RCO 43 — Дължина на новите пътища, получили подкрепа — TEN-T

RCR 55 — Ползватели на новоизградени, реконструирани или модернизирани пътища

 

RCO 44 — Дължина на новите пътища, получили подкрепа — други

RCR 56 — Спестено време вследствие на подобрената пътна инфраструктура

 

RCO 45 — Дължина на реконструираните или модернизирани пътища — TEN-T

RCR 101 — Спестено време вследствие на подобрената железопътна инфраструктура

 

RCO 46 — Дължина на реконструираните или модернизирани пътища — други

RCR 57 — Дължина на железопътните линии в експлоатация, оборудвани с Европейската система за управление на железопътното движение

 

RCO 47 — Дължина на новите железопътни линии, получили подкрепа — TEN-T

RCR 58 — Годишен брой пътници по подпомаганите железопътни линии

 

RCO 48 — Дължина на новите железопътни линии, получили подкрепа — други

RCR 59 — Товарни превози с железопътен транспорт

 

RCO 49 — Дължина на реконструираните или модернизирани железопътни линии — TEN-T

RCR 60 — Товарни превози по вътрешни водни пътища

 

RCO 50 — Дължина на реконструираните или модернизирани железопътни линии — други

 

 

RCO 51 — Дължина на новите или модернизирани вътрешни водни пътища — TEN-T

 

 

RCO 52 — Дължина на новите или модернизирани вътрешни водни пътища — други

 

 

RCO 53 — Железопътни гари и съоръжения — нови или модернизирани

 

 

RCO 54 — Интермодални връзки — нови или модернизирани

 

 

RCO 100 — Брой на пристанищата, получили подкрепа

 

 

RCO 55 — Дължина на новите трамвайни линии и линии на метрото

RCR 62 — Годишен брой на пътниците, използващи обществения транспорт

 

RCO 56 — Дължина на реконструираните или модернизираните трамвайни линии и линии на метрото

RCR 63 — Годишен брой на пътниците, използващи нови/модернизирани трамвайни линии и линии на метрото

 

RCO 57 — Екологосъобразен подвижен състав за обществения транспорт

RCR 64 — Годишен брой на лицата, използващи специално предназначената велосипедна инфраструктура

 

RCO 58 — Подкрепяна велосипедна инфраструктура

 

 

RCO 59 — Подкрепяна инфраструктура за алтернативни горива (пунктове за зареждане)

 

Изменение

Цел на политиката

Краен продукт

Резултати

(1)

(2)

(3)

3. По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ

RCO 43 — Дължина на новите пътища, получили подкрепа — TEN-T

RCR 55 — Ползватели на новоизградени, реконструирани или модернизирани пътища

 

RCO 44 — Дължина на новите пътища, получили подкрепа — други

RCR 56 — Спестено време вследствие на подобрената пътна инфраструктура

 

RCO 45 — Дължина на реконструираните или модернизирани пътища — TEN-T

RCR 101 — Спестено време вследствие на подобрената железопътна инфраструктура

 

RCO 46 — Дължина на реконструираните или модернизирани пътища — други

 

 

— брой пътни и железопътни мостове и тунели, инспектирани на всеки три години и добре поддържани с цел безопасност

 

 

RCO 47 — Дължина на новите железопътни линии, получили подкрепа — TEN-T

 

 

RCO 48 — Дължина на новите железопътни линии, получили подкрепа — други