Postup : 2018/0197(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0094/2019

Předložené texty :

A8-0094/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Hlasování :

PV 27/03/2019 - 18.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0303

ZPRÁVA     ***I
PDF 744kWORD 315k
27.2.2019
PE 627.935v02-00 A8-0094/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodaj: Andrea Cozzolino

NÁVRH SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2018)0372),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 177, 178 a 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu(C8-0227/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 5. prosince 2018(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj, jakož i na stanovisko Rozpočtového výboru, postoj Výboru pro rozpočtovou kontrolu ve formě pozměňovacích návrhů a stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0094/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX [nové nařízení o společných ustanoveních]1 stanoví společná pravidla týkající se různých fondů včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), Evropského sociálního fondu plus (dále jen „ESF+“), Fondu soudržnosti, Evropského námořního a rybářského fondu (dále jen „ENRF“), Azylového a migračního fondu (dále jen „AMIF“), Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) a Nástroje pro správu hranic a víza (dále jen „BMVI“), které fungují na základě společného rámce (dále jen „fondy“).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX [nové nařízení o společných ustanoveních]1 stanoví společná pravidla týkající se různých fondů včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), Evropského sociálního fondu plus (dále jen „ESF+“), Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen „EZFRV“), Evropského námořního a rybářského fondu (dále jen „ENRF“), Azylového a migračního fondu (dále jen „AMIF“), Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) a Nástroje pro správu hranic a víza (dále jen „BMVI“), které fungují na základě společného rámce (dále jen „fondy“).

__________________

__________________

1 [Úplný odkaz – nové nařízení o společných ustanoveních].

1 [Úplný odkaz – nové nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Členské státy a Komise zajistí koordinaci, doplňkovost a soudržnost mezi Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR), Fondem soudržnosti (FS), Evropským sociálním fondem plus (ESF+), Evropským námořním a rybářským fondem (ENRF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), aby se mohly navzájem doplňovat v případech, kdy je to přínosné pro vytváření úspěšných projektů.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Při provádění EFRR a Fondu soudržnosti by měly být dodržovány horizontální zásady stanovené v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a v článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality stanovených v článku 5 SEU, a to s ohledem na ustanovení Listiny základních práv Evropské unie. Členské státy by rovněž měly respektovat Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit dostupnost v souladu s jejím článkem 9 a v souladu s právem Unie, kterým se harmonizují požadavky na dostupnost v případě výrobků a služeb. Členské státy a Komise by se měly zaměřit na odstranění nerovností a na podporu rovnosti žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti pohlaví, jakož i boje proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Fondy by neměly podporovat činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace. Cíle EFRR a Fondu soudržnosti by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“. Aby byla ochráněna integrita vnitřního trhu, operace,nichž mají podniky prospěch, musí splňovat pravidla státní podpory stanovená v článcích 107 a 108 SFEU.

(5)  Při provádění EFRR a Fondu soudržnosti by měly být dodržovány horizontální zásady stanovené v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a v článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality stanovených v článku 5 SEU, a to s ohledem na ustanovení Listiny základních práv Evropské unie a na evropský pilíř sociálních práv. Členské státy a Komise by se měly zaměřit na odstranění sociálních a příjmových nerovností, podporu boje proti chudobě, zachování a podporu tvorby kvalitních pracovních míst se souvisejícími právy, na zajištění toho, aby EFRR a Fond soudržnosti podporovaly rovné příležitosti pro všechny, a na boj proti diskriminaci na základě genderu, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Fondy by měly rovněž podporovat přechod od ústavní péče k rodinné a komunitní péči, zejména pokud jde o osoby, které se potýkají s vícenásobnou diskriminací. Fondy by neměly podporovat činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace. Investice v rámci EFRR v součinnosti s ESF+ by měly přispívat k podpoře sociálního začleňování, boji proti chudoběke zvyšování kvality života občanů v souladu se závazky vyplývajícími z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením aÚmluvy OSN o právech dítěte (UNCRC) s cílem přispět k dodržování práv dětí.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Ve stále více propojeném světě a s ohledem na dynamiku demografického vývoje a vývoje migrace je zřejmé, že migrační politika Unie vyžaduje společný přístup založený na součinnosti a doplňkovosti různých nástrojů financování. Za účelem zajištění soudržné, silné a soustavné podpory úsilí o sdílení solidarity a odpovědnosti mezi členskými státy při řízení migrace by EFRR měl poskytovat podporu na usnadnění dlouhodobé integrace migrantů.

(8)  Ve stále více propojeném světě a s ohledem na interní i externí dynamiku demografického vývoje a vývoje migrace je zřejmé, že migrační politika Unie vyžaduje společný přístup založený na součinnosti a doplňkovosti různých nástrojů financování. EFRR musí při navrhování a provádění programů věnovat ve větší míře zvláštní pozornost demografickým změnám, které představují hlavní výzvu a prioritní oblast. Za účelem zajištění soudržné, silné a soustavné podpory solidarity a odpovědnosti, jakož i sdílení úsilí mezi členskými státy při řízení migrace by politika soudržnosti mohla přispívat k procesům integrace uprchlíků a migrantů pod mezinárodní ochranou přijetím přístupu zaměřeného na ochranu jejich důstojnosti a práv, mj. s ohledem na vzájemně se posilující vztah mezi integrací a místním hospodářským růstem, a to zejména poskytováním podpory v oblasti infrastruktury městům a místním orgánům zapojeným do provádění integračních politik;

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Za účelem podpory úsilí členských států a regionů při vyrovnávání se s novými úkoly a s cílem zajistit vysokou úroveň bezpečnosti pro občany a prevenci radikalizace by investice v rámci EFRR měly kromě zajišťování součinnosti a doplňkovosti s ostatními politikami Unie přispívat k bezpečnosti v oblastech, kde je potřeba zajistit bezpečné a zabezpečené veřejné prostory a bezpečnou a zabezpečenou kritickou infrastrukturu, jako je doprava energetika.

(9)  Za účelem podpory úsilí členských států a regionů při zmírňování rozdílů v úrovni rozvoje a slaďování rozdílné situace v regionech EU, vyrovnávání se se sociálními rozdíly, s novými úkoly a s cílem zajistit inkluzivní společnost a vysokou úroveň bezpečnosti a prevenci marginalizace a radikalizace by investice v rámci EFRR měly kromě zajišťování součinnosti a doplňkovosti s ostatními politikami Unie přispívat na oblasti, kde je potřeba zajistit bezpečné, moderní, přístupné a zabezpečené veřejné prostory a kritickou infrastrukturu, jako jsou komunikace, veřejná doprava, energetika a univerzální a kvalitní veřejné služby, které jsou nezbytné pro řešení regionálních a sociálních rozdílů, podporu sociální soudržnosti a regionálního rozvoje a motivaci podniků a lidí k tomu, aby zůstali ve své oblasti.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Kromě toho by investice v rámci EFRR měly přispět na rozvoj globální sítě vysokorychlostní digitální infrastruktury a na podporu čisté a udržitelné multimodální městské mobility.

(10)  Kromě toho by investice v rámci EFRR měly přispět na rozvoj globální sítě vysokorychlostní digitální infrastruktury v celé Unii včetně venkovských oblastí, kde zásadním způsobem přispívají k rozvoji malých a středních podniků (MSP), a na podporu neznečišťující a udržitelné multimodální mobility se zaměřením na chůzi, cyklistiku, veřejnou dopravu a sdílenou mobilitu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Mnoho největších náročných úkolů v Evropě se stále více týká marginalizovaných romských komunit, které často žijí v nejvíce znevýhodněných mikroregionech, které nemají bezpečnou a dostupnou pitnou vodu, kanalizaci a elektřinu a v nichž chybějí možnosti dopravního spojení, digitální připojení, systémy obnovitelné energie nebo opatření zajišťující odolnost vůči katastrofám. EFRR a FS proto musí přispívat ke zlepšení životních podmínek Romů a k naplnění jejich skutečného potenciálu jakožto občanů EU a členské státy musí zajistit, aby z přínosů všech pěti politických cílů EFRR a FS těžili i Romové.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  V zájmu zlepšení celkové administrativní kapacity orgánů a veřejné moci členských států provádějících programy v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst je nutné umožnit podpůrná opatření v rámci všech specifických cílů.

(12)  Aby se přispělo k řádné správě, prosazování, přeshraniční spolupráci a šíření osvědčených postupů a inovací v oblasti inteligentní specializace a oběhového hospodářství a aby se zlepšila celková správní kapacita orgánů a veřejné moci členských států, a to i na regionální a místní úrovni v souladu se zásadami víceúrovňové správy, provádějících programy v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, je nutné prosazovat strukturální opatření posilující administrativu na podporu všech specifických cílů. Vzhledem k tomu, že tato opatření jsou založena na měřitelných cílech a že jsou občanům a podnikům předkládána jako prostředek ke zjednodušení a snížení administrativní zátěže, které čelí příjemci a správní orgány, je možné nalézt díky těmto opatřením správnou rovnováhu mezi zaměřením politiky na výsledky a mírou ověřování a kontrol.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  V zájmu podpory a posílení opatření pro spolupráci v programech realizovaných v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst je nezbytné posílit opatření pro spolupráci s partnery v daném členském státě nebo mezi různými členskými státy ve vztahu k podpoře poskytované v rámci všech specifických cílů. Tato posílená spolupráce doplní spolupráci v rámci cíle EÚS/Interreg a měla by zejména podporovat spolupráci mezi strukturovanými partnerstvími s cílem provádět regionální strategie, jak je uvedeno ve sdělení Komise „Posílení inovací v evropských regionech: strategie pro odolný a udržitelný růst podporující začlenění“1. Partneři tedy mohou pocházet z jakéhokoli regionu v Unii, ale i z přeshraničních regionů a regionů, na něž se vztahuje makroregionální strategie nebo strategie pro přímořskou oblast nebo kombinace obou.

(13)  V zájmu podpory a posílení opatření pro spolupráci v programech realizovaných v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst je nezbytné posílit opatření pro spolupráci s partnery, a to i s těmi na místní a regionální úrovni, v daném členském státě nebo mezi různými členskými státy ve vztahu k podpoře poskytované v rámci všech specifických cílů. Tato posílená spolupráce doplní spolupráci v rámci cíle EÚS/Interreg a měla by zejména podporovat spolupráci mezi strukturovanými partnerstvími s cílem provádět regionální strategie, jak je uvedeno ve sdělení Komise „Posílení inovací v evropských regionech: strategie pro odolný a udržitelný růst podporující začlenění“1. Partneři tedy mohou pocházet z jakéhokoli regionu v Unii, ale i z přeshraničních regionů a regionů, na něž se vztahují evropská seskupení pro územní spolupráci, makroregionální strategie nebo strategie pro přímořskou oblast nebo kombinace obou.

_________________

_________________

1 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 8. července 2017, COM(2017) 376 final.

1 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 8. července 2017, COM(2017) 376 final.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  V rámci budoucí politiky soudržnosti se mohou přiměřeně zohlednit regiony Unie, které jsou nejvíce vystaveny důsledkům odchodu Spojeného království z Unie, zejména ty, které se po brexitu ocitnou na vnějších námořních nebo pozemních hranicích Unie, a může jim být poskytnuta podpora;

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj fondy přispívají k začleňování oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle 25 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Operace v rámci EFRR mají podle očekávání přispět z celkového finančního krytí EFRR 30 % na cíle v oblasti klimatu. Operace v rámci Fondu soudržnosti mají podle očekávání přispět z celkového finančního krytí Fondu soudržnosti 37 % na cíle v oblasti klimatu.

(14)  Cíle EFRR a Fondu soudržnosti by měly být realizovány v rámci udržitelného rozvoje, zejména pokud jde o velmi důležitý boj proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu, Agendu Organizace spojených národů 2030 a cíle udržitelného rozvoje vytyčené OSN, jakož i prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“ a se zaměřením na chudobu, nerovnost a spravedlivý přechod k sociálně a environmentálně udržitelnému hospodářství na základě participativního přístupu ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy, ekonomickými a sociálními partnery a s organizacemi občanské společnosti. S ohledem na význam boje proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti s cílem přispět k financování opatření, která je třeba přijmout na úrovni EU a na vnitrostátní a místní úrovni za účelem naplnění závazku Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj, jakož i zajišťovat integrovaná opatření pro předcházení katastrofám, která zahrnují opatření týkající se odolnosti a předcházení rizikům, připravenosti i reakce, fondy přispívají k začleňování oblasti klimatu a ochrany biologické rozmanitosti vyčleněním 30 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Fondy musí zásadním způsobem přispět k dosažení oběhového a nízkouhlíkového hospodářství na celém území Unie při plném začlenění regionálního rozměru. Operace v rámci EFRR by měly přispět z celkového finančního krytí EFRR alespoň 35 % na cíle v oblasti klimatu. Operace v rámci Fondu soudržnosti mají podle očekávání přispět z celkového finančního krytí Fondu soudržnosti 40 % na cíle v oblasti klimatu. Tyto procentní podíly by měly být dodrženy během celého programového období. Proto se během přípravy a provádění těchto fondů stanoví příslušná opatření a opětovně se posoudí v kontextu příslušných postupů hodnocení a přezkumů. Tato opatření a finanční příděl vyhrazený na jejich provádění mají být zahrnuty do integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu v souladu s přílohou IV nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních] i do dlouhodobé strategie renovací zavedené na základě revidované směrnice (EU) 2018/844 o energetické náročnosti budov s cílem přispět k vytvoření fondu budov bez emisí uhlíku do roku 2050 a mají být připojeny k programům. Zvláštní pozornost by se měla věnovat oblastem s vysokými emisemi uhlíku, které čelí problémům v důsledku závazků ke snížení těchto emisí, s cílem pomoci jim při provádění strategií, které jsou v souladu se závazkem Unie v oblasti klimatu a které jsou stanoveny v integrovaných vnitrostátních plánech v oblasti energetiky a klimatu a v rámci směrnice 2018/410 o ETS, a s cílem chránit pracovníky také prostřednictvím možností odborné přípravy a rekvalifikace.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Aby mohla být z EFRR v rámci cíle EÚS/Interreg poskytnuta podpora jak na investice do infrastruktury, tak na související investice, odbornou přípravu integrující činnosti, je nutné stanovit, že z EFRR mohou být podporovány i činnosti v rámci specifických cílů ESF+, jež byly stanoveny na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX a [nového nařízení o ESF+]1.

(15)  Aby mohla být z EFRR v rámci cíle EÚS/Interreg poskytnuta podpora jak na investice do infrastruktury, tak na související investice, odbornou přípravu, integrující činnosti a zlepšování a rozvoj administrativních dovedností a kompetencí, je nutné stanovit, že z EFRR mohou být podporovány i činnosti v rámci specifických cílů ESF+, jež byly stanoveny na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX a [nového nařízení o ESF+]1.

__________________

__________________

1 [Úplný odkaz – nový ESF+].

1 [Úplný odkaz – nový ESF+].

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  V zájmu co nejúčinnějšího soustředění využití omezených zdrojů by podpora produktivních investic v rámci příslušného specifického cíle z EFRR měla být omezena pouze na mikropodniky a malé a střední podniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES1, s výjimkou případů, kdy investice zahrnují spolupráci s malými a středními podniky v oblasti činností výzkumu a inovací.

(16)  Malé a střední podniky a mikropodniky jsou hlavní hnací silou hospodářského růstu, inovací a zaměstnanosti a hrají důležitou úlohu v hospodářské obnově a při přechodu k udržitelnému hospodářství Unie. Je třeba podporovat malé a střední podniky v rozvíjejících se oblastech spojených s evropskými a regionálními výzvami, jako jsou tvůrčí a kulturní odvětví a rovněž inovativní služby, které reagují na nové potřeby společnosti, včetně integrace a sociálního začlenění znevýhodněných komunit, stárnutí obyvatelstva, zdravotních a pečovatelských služeb, ekologických inovací, nízkouhlíkové ekonomiky a účinného využívání zdrojů. V zájmu co nejúčinnějšího soustředění využití omezených zdrojů, aniž by však bylo dotčeno dosažení cílů programu, by podpora produktivních investic v rámci příslušného specifického cíle z EFRR měla být omezena přednostně na mikropodniky a malé a střední podniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES1, aniž by byly dotčeny společnosti veřejného sektoru, s výjimkou případů, kdy investice zahrnují spolupráci s malými a středními podniky v oblasti činností výzkumu a inovací. V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu musí operace, z nichž mají podniky prospěch, splňovat pravidla státní podpory stanovená v článcích 107 a 108 SFEU.

_________________

_________________

1 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

1 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  EFRR by měl pomoci odstranit hlavní regionální rozdíly v Unii a zmenšit rozdíly v úrovni rozvoje různých regionů a zaostalost nejvíce znevýhodněných regionů, včetně regionů, které čelí výzvám vyplývajícím ze závazků v oblasti snižování emisí uhlíku. Podpora EFRR v rámci cíle „Investice pro zaměstnanost a růst“ by proto měla být zaměřena na klíčové priority Unie v souladu s cíli politiky stanovenými v nařízení (EU) 2018/xxx [nové nařízení o společných ustanoveních]. Podpora z EFRR by měla být zaměřena na cíle politiky „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace“ a „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik“. Tohoto tematického zaměření by mělo být dosaženo na vnitrostátní úrovni a zároveň by měla být umožněna flexibilita na úrovni jednotlivých programů a mezi třemi skupinami členských států vytvořenými podle jejich hrubého národního důchodu. Kromě toho by měla být podrobně stanovena metodika klasifikace členských států, která by zohledňovala zvláštní situaci nejvzdálenějších regionů.

(17)  EFRR by měl pomoci odstranit hlavní regionální rozdíly v Unii a zmenšit rozdíly v úrovni rozvoje různých regionů a zaostalost nejvíce znevýhodněných regionů, včetně regionů, které čelí výzvám vyplývajícím ze závazků v oblasti snižování emisí uhlíku, prostřednictvím finanční podpory na přechodné období. Měl by také podpořit odolnost a zabránit zaostávání zranitelných území. Podpora EFRR v rámci cíle „Investice pro zaměstnanost a růst“ by proto měla být zaměřena na klíčové priority Unie v souladu s cíli politiky stanovenými v nařízení (EU) 2018/xxx [nové nařízení o společných ustanoveních]. Podpora z EFRR by měla být zaměřena konkrétně na dva cíle politiky „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativního, inteligentního a inkluzivního ekonomického rozvoje a transformace, regionálního propojení v oblasti technologií, rozvoje informačních a komunikačních technologií, konektivity a účinné veřejné správy“ a „zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa pro všechny díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik“, přičemž by měly být zohledněny celkové politické cíle soudržnější Evropy založené na solidaritě a usilující o zmenšení ekonomických, sociálních a územních rozdílů. Uvedeného tematického zaměření by mělo být dosaženo na vnitrostátní úrovni a zároveň by měla být umožněna určitá flexibilita na úrovni jednotlivých programů a mezi různými kategoriemi regionů, s přihlédnutím také k rozdílné úrovni rozvoje. Kromě toho by měla být podrobně stanovena metodika klasifikace regionů, která by zohledňovala zvláštní situaci nejvzdálenějších regionů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  V zájmu zajištění strategického významu investic spolufinancovaných z EFRR a Fondu soudržnosti by členské státy mohly předložit řádně odůvodněnou žádost o větší flexibilitu ve stávajícím rámci Paktu o stabilitě a růstu pro veřejné nebo rovnocenné strukturální výdaje.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  V zájmu zaměření podpory na klíčové priority Unie je rovněž vhodné dále stanovit, že tematické zaměření by mělo být dodržováno během celého programového období, včetně v případě převodu mezi prioritami v rámci jednoho programu nebo mezi programy.

(18)  V zájmu zaměření podpory na klíčové priority Unie a v souladu s cíli sociální, ekonomické a územní soudržnosti stanovenými v článku 174 SFEU a cíli politiky stanovenými v nařízení (EU) 2018/xxx [nové nařízení o společných ustanoveních] je rovněž vhodné dále stanovit, že tematické zaměření by mělo být dodržováno během celého programového období, včetně v případě převodu mezi prioritami v rámci jednoho programu nebo mezi programy.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  EFRR by měl reagovat na problémy týkající se dostupnosti velkých trhů a odlehlosti oblastí s extrémně nízkou hustotou obyvatelstva od těchto trhů, jak je uvedeno v Protokolu č. 6 o zvláštních ustanoveních pro cíl č. 6 v rámci strukturálních fondů ve Finsku a Švédsku, který tvoří přílohu aktu o přistoupení z roku 1994. EFRR by měl rovněž reagovat na specifické obtíže některých ostrovů, pohraničních regionů, hornatých oblastí a řídce osídlených oblastí, jejichž geografická situace zpomaluje jejich rozvoj, s cílem jejich udržitelný rozvoj podpořit.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Toto nařízení by mělo stanovit různé druhy činností, na jejichž náklady lze poskytnout podporu prostřednictvím investic z EFRR a Fondu soudržnosti v rámci jejich příslušných cílů, jak je stanoveno v SFEU. Fond soudržnosti by měl být schopen podporovat investice do životního prostředí a do TEN-T. Pokud jde o EFRR, měl by být seznam činností zjednodušen a posledně uvedený fond by měl být schopen podporovat investice do infrastruktury, investice v souvislosti s přístupem ke službám, produktivní investice do malých a středních podniků, zařízení, software a nehmotného majetku, stejně jako opatření týkající se informací, komunikace, studií, vytváření sítí, spolupráce, výměny zkušeností a činností zahrnující klastry. V zájmu podpory provádění programu by měly být oba fondy rovněž schopny podporovat činnosti technické pomoci. Za účelem podpory poskytování širší škály intervencí pro programy Interreg by měl být rozsah rozšířen tak, aby zahrnoval i sdílení široké škály zařízení a lidských zdrojů a nákladů souvisejících s opatřeními v rámci ESF+.

(19)  Toto nařízení by mělo stanovit různé druhy činností, na jejichž náklady lze poskytnout podporu prostřednictvím investic z EFRR a Fondu soudržnosti v rámci jejich příslušných cílů, jak je stanoveno v SFEU, včetně skupinového financování. Fond soudržnosti by měl být schopen podporovat investice do životního prostředí a do TEN-T. Pokud jde o EFRR, měl by seznam činností zohlednit specifické celostátní i regionální potřeby v oblasti rozvoje i vnitřní potenciál a měl by být zjednodušen a posledně uvedený fond by měl být schopen podporovat investice do infrastruktury, včetně infrastruktury a zařízení pro výzkum a inovace, infrastruktury v oblasti kultury, kulturního dědictví a udržitelného cestovního ruchu mj. v turistických oblastech a služeb pro podniky, jakož i investice do bydlení, investice v souvislosti s přístupem ke službám (se zvláštním zaměřením na znevýhodněné, marginalizované a segregované komunity), produktivní investice do malých a středních podniků, zařízení, software a nehmotného majetku, pobídky během přechodného období regionů, v nichž probíhá dekarbonizace, stejně jako opatření týkající se informací, komunikace, studií, vytváření sítí, spolupráce, výměny zkušeností mezi partnery a činností zahrnující klastry. V zájmu podpory provádění programu by měly být oba fondy rovněž schopny podporovat činnosti technické pomoci. Za účelem podpory poskytování širší škály intervencí pro programy Interreg by měl být rozsah rozšířen tak, aby zahrnoval i sdílení široké škály zařízení a lidských zdrojů a nákladů souvisejících s opatřeními v rámci ESF+.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Projekty transevropských dopravních sítí v souladu s nařízením (EU) č. 1316/2013 jsou i nadále financovány z Fondu soudržnosti prostřednictvím sdíleného řízení a režimu přímého provádění v rámci Nástroje pro propojení Evropy (dále jen „CEF“).

(20)  Projekty transevropských dopravních sítí v souladu s nařízením (EU) č. 1316/2013 jsou i nadále financovány z Fondu soudržnosti, včetně řešení chybějících propojení a odstraňování překážek vyváženým způsobem a zlepšování bezpečnosti stávajících mostů a tunelů, prostřednictvím sdíleného řízení a režimu přímého provádění v rámci Nástroje pro propojení Evropy (dále jen „CEF“). Tyto sítě musí upřednostňovat investice do silničních dopravních sítí a podporovat veřejné služby ve venkovských oblastech, zejména v řídce osídlených oblastech a v oblastech se značným podílem stárnoucího obyvatelstva, s cílem posílit vzájemnou propojenost mezi městy a venkovem, podporovat rozvoj venkova a překlenout digitální propast.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Zároveň je důležité vyjasnit činnosti, které nespadají do oblasti působnosti EFRR a Fondu soudržnosti, včetně investic, jejichž cílem je snižovat emise skleníkových plynů pocházejících z činností, které jsou uvedené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES1, aby nedocházelo k překrývání dostupného financování, které již existuje v rámci uvedené směrnice. Kromě toho by mělo být výslovně stanoveno, že zámořské země a území uvedená v příloze II SFEU nejsou způsobilé pro podporu z EFRR ani z Fondu soudržnosti.

(21)  Zároveň je důležité nalézt součinnost na jedné straně a vyjasnit činnosti, které nespadají do oblasti působnosti EFRR a Fondu soudržnosti, na straně druhé; to proto, aby se dosáhlo multiplikačních účinků nebo nedocházelo k překrývání dostupného financování. Kromě toho by mělo být výslovně stanoveno, že zámořské země a území uvedená v příloze II SFEU nejsou způsobilé pro podporu z EFRR ani z Fondu soudržnosti.

_________________

 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

 

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 je nutné hodnotit fondy na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních požadavků na monitorování a zároveň zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou případně zahrnovat měřitelné ukazatele, z nichž je možné vycházet při hodnocení dopadu fondů v praxi.

(23)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 je nutné hodnotit fondy na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních požadavků na monitorování a zároveň zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži. Tyto požadavky mohou případně zahrnovat měřitelné ukazatele, z nichž je možné vycházet při hodnocení dopadu fondů v praxi.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Aby se maximalizoval přínos pro územní rozvoj, akcetéto oblasti by měly být založeny na integrovaných územních strategiích, včetně městských oblastí. Podpora z EFRR by proto měla být poskytována prostřednictvím forem stanovených v článku 22 nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních], jež zajistí vhodné zapojení místních, regionálních a městských orgánů.

(24)  Aby se maximalizoval přínos pro územní rozvoj a bylo možné účinněji řešit ekonomické, demografické, environmentální a sociální problémy, jak je stanoveno v článku 174 SFEU, v oblastech s přírodním nebo demografickým znevýhodněním, včetně stárnutí populace, vylidňování venkova a demografického poklesu, ale i demografického tlaku, nebo v oblastech, kde je přístup k základním službám obtížný, měly by být akce v této oblasti založeny na programech, osách nebo integrovaných územních strategiích, včetně městských oblastí a venkovských komunit. Tato opatření by měla představovat dvě strany téže mince a měla by se zaměřovat jak na centrální městské uzly a jejich okolí, tak i na odlehlejší venkovské oblasti. Tyto strategie mohou rovněž využívat integrovaný přístup založený na financování z více fondů, včetně EFRR, ESF+, ENRF a EZFRV. Na integrovaný územní rozvoj by mělo být na vnitrostátní úrovni vyčleněno nejméně 5 % prostředků EFRR. Měla by proto být poskytována podpora, jež zajistí vhodné zapojení místních, regionálních a městských orgánů, hospodářských a sociálních partnerů a zástupců občanské společnosti a nevládních organizací.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Zvláštní pozornost by se měla věnovat oblastem s vysokými emisemi uhlíku, které čelí problémům v důsledku svých závazků ke snížení těchto emisí, s cílem pomoci jim při provádění strategií, které jsou v souladu se závazkem Unie v oblasti klimatu podle Pařížské dohody a chrání pracovníky i dotčené komunity. Těmto oblastem by měla být poskytnuta zvláštní podpora na vytváření a provádění plánů na dekarbonizaci jejich ekonomik s přihlédnutím k potřebě cíleného odborného vzdělávání a rekvalifikace pro pracovníky.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  V rámci udržitelného rozvoje měst se považuje za nezbytné podporovat integrovaný rozvoj za účelem účinnějšího řešení hospodářských, environmentálních, klimatických, demografických a sociálních problémů, které mají dopad na městské oblasti, včetně funkčních městských oblastí, přičemž je třeba zohlednit potřebu podporovat vazby mezi městy a venkovem. Zásady pro výběr městských oblastí, v nichž mají být realizována integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst, a orientační příděly na tato opatření by měly být stanoveny v programech v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, přičemž k tomuto účelu by mělo být přiděleno alespoň % prostředků z EFRR na vnitrostátní úrovni. Dále by mělo být stanoveno, že toto procento musí být dodržováno v průběhu celého programového období v případě převodu mezi prioritami v rámci jednoho programu nebo mezi programy, a to i při přezkumu v polovině období.

(25)  V rámci udržitelného rozvoje měst se považuje za nezbytné podporovat integrovaný rozvoj za účelem účinnějšího řešení hospodářských, environmentálních, klimatických, demografických, technologických a sociálních a kulturních problémů, které mají dopad na městské oblasti, včetně funkčních městských oblastí a venkovských komunit, přičemž je třeba zohlednit potřebu podporovat vazby mezi městy a venkovem, a to případně prostřednictvím příměstských oblastí. Zásady pro výběr městských oblastí, v nichž mají být realizována integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst, a orientační příděly na tato opatření by měly být stanoveny v programech v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst. Uvedená opatření mohou rovněž využívat integrovaný přístup založený na financování z více fondů, včetně EFRR, ESF +, ENRF a EZFRV. Na prioritu udržitelného rozvoje měst by mělo být vyčleněno alespoň 10 % prostředků z EFRR na vnitrostátní úrovni. Dále by mělo být stanoveno, že toto procento musí být dodržováno v průběhu celého programového období v případě převodu mezi prioritami v rámci jednoho programu nebo mezi programy, a to i při přezkumu v polovině období.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Za účelem určení nebo zajištění nových řešení problémů týkajících se udržitelného rozvoje měst na úrovni Unie by Městská inovativní opatření měla v oblasti udržitelného rozvoje měst být nahrazena Evropskou městskou iniciativou, která má být prováděna s využitím přímého nebo nepřímého řízení. Tato iniciativa by měla pokrývat všechny městské oblasti a podpořit městskou agendu Evropské unie1.

(26)  Za účelem určení nebo zajištění nových řešení problémů týkajících se udržitelného rozvoje měst na úrovni Unie by Městská inovativní opatření měla v oblasti udržitelného rozvoje měst pokračovat a měla by být rozvinuta do Evropské městské iniciativy. Tato iniciativa by měla podpořit městskou agendu Evropské unie1 s cílem stimulovat růst, obyvatelnost a inovace v evropských městech a určovat a úspěšně řešit sociální výzvy.

_________________

_________________

1 Závěry Rady o městské agendě EU ze dne 24. června 2016.

1 Závěry Rady o městské agendě EU ze dne 24. června 2016.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Zvláštní pozornost by se měla věnovat nejvzdálenějším regionům, a to zejména přijetím opatření podle článku 349 SFEU zajišťujících dodatečné příděly pro nejvzdálenější regiony s cílem kompenzovat dodatečné náklady vzniklé v těchto regionech v důsledku jednoho nebo několika trvalých omezení uvedených v článku 349 SFEU, jako jsou např. odlehlost, ostrovní povaha, malá rozloha, složitý povrch a podnebí a hospodářská závislost na malém množství produktů, přičemž neměnnost a spolupůsobení těchto faktorů vážným způsobem ohrožuje jejich rozvoj. Tento příděl může zahrnovat investice, provozní náklady a závazky veřejné služby určené ke kompenzaci dodatečných nákladů způsobených takovými omezeními. Provozní podpora může zahrnovat výdaje na služby nákladní dopravy a na podporu zavádění dopravních služeb, stejně jako výdaje na činnosti související s omezeními při skladování, nadměrnou velikostí a údržbou výrobních nástrojů či nedostatkem lidského kapitálu na místním trhu práce. Aby byla ochráněna integrita vnitřního trhu – a stejně jako v případě všech operací spolufinancovaných z EFRR a Fondu soudržnosti –, měla by jakákoli podpora z EFRR na financování provozní a investiční podpory v nejvzdálenějších regionech splňovat pravidla státní podpory stanovená v článcích 107 a 108 SFEU.

(27)  Zvláštní pozornost by se měla věnovat nejvzdálenějším regionům, a to zejména přijetím opatření podle článku 349 SFEU zajišťujících dodatečné příděly pro nejvzdálenější regiony s cílem kompenzovat dodatečné náklady vzniklé v těchto regionech v důsledku jednoho nebo několika trvalých omezení uvedených v článku 349 SFEU, jako jsou např. odlehlost, ostrovní povaha, malá rozloha, složitý povrch a podnebí a hospodářská závislost na malém množství produktů, přičemž neměnnost a spolupůsobení těchto faktorů vážným způsobem ohrožuje jejich rozvoj. Tento příděl může zahrnovat investice, provozní náklady a závazky veřejné služby určené ke kompenzaci dodatečných nákladů způsobených takovými omezeními. Provozní podpora může zahrnovat výdaje na služby nákladní dopravy, zelenou logistiku, řízení mobility a na podporu zavádění dopravních služeb, stejně jako výdaje na činnosti související s omezeními při skladování, nadměrnou velikostí a údržbou výrobních nástrojů či nedostatkem lidského kapitálu na místním trhu práce. Tento příděl nepodléhá tematickému zaměření stanovenému tímto nařízením. Aby byla ochráněna integrita vnitřního trhu – a stejně jako v případě všech operací spolufinancovaných z EFRR a Fondu soudržnosti –, měla by jakákoli podpora z EFRR na financování provozní a investiční podpory v nejvzdálenějších regionech splňovat pravidla státní podpory stanovená v článcích 107 a 108 SFEU.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti odstraněním zásadních regionálních rozdílů v Unii, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a omezenosti finančních prostředků členských států a regionů, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 SEU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle,

(29)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti odstraněním zásadních regionálních rozdílů v Unii prostřednictvím přístupu zaměřeného na občany, usilujícího o podporu rozvoje vedeného na úrovni komunit a podporujícího aktivní občanství, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a omezenosti finančních prostředků členských států a regionů, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 SEU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle,

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

 

Úkoly EFRR a Fondu soudržnosti

 

EFRR a Fond soudržnosti přispívají k celkovému cíli posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie.

 

EFRR přispívá ke snižování rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů v Unii a ke snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, včetně problémů v oblasti životního prostředí, a to prostřednictvím udržitelného rozvoje a strukturálních změn regionálních ekonomik.

 

Fond soudržnosti přispívá na projekty v oblasti transevropských sítí a životního prostředí.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace“ (dále jen „CP 1“) prostřednictvím:

a)  „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativního, inteligentního a inkluzivního ekonomického rozvoje a transformace, regionálnímu propojení v oblasti technologií, rozvoji informačních a komunikačních technologií (IKT), konektivity a účinné veřejné správy (dále jen „CP 1“) prostřednictvím:

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií;

i)  podpory rozvoje a posílení výzkumných a inovačních kapacit, investic a infrastruktury, zavádění pokročilých technologií a podpory a propagace klastrů pro inovace mezi podniky, výzkumem, akademickou obcí a veřejnými orgány;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády;

ii)  zlepšení digitální propojenosti a využití přínosů digitalizace pro občany, vědecká zařízení, podniky, vládyveřejnou správu na regionální a místní úrovni, včetně inteligentních měst a inteligentních vesnic;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků;

iii)  posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a poskytování podpory pro vytváření a ochranu pracovních míst a podpory technologického zlepšení a modernizace;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  rozvoje dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformacipodnikání;

iv)  rozvoje dovedností a strategií a budování kapacit pro inteligentní specializaci, spravedlivý přechod, oběhové hospodářství, sociální inovace, podnikání, odvětví cestovního ruchupřechod k průmyslu 4.0;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik“ (dále jen „CP 2“) prostřednictvím:

b)  „zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa pro všechny díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik“ (dále jen „CP 2“) prostřednictvím:

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  podpory opatření v oblasti energetické účinnosti;

i)  podpory opatření v oblasti energetické účinnosti, úspor a energetické chudoby;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  podpory energie z obnovitelných zdrojů;

ii)  podpory udržitelné energie z obnovitelných zdrojů;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  rozvoje inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni;

iii)  rozvoje inteligentních energetických systémů, sítí a skladování;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  podpory přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám;

iv)  podpory přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik, řízení mimořádných meteorologických jevů a přírodních katastrof, včetně zemětřesení, lesních požárů, záplav a sucha, a zvyšování odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

v)  podpory udržitelného hospodaření s vodou;

v)  podpory všeobecného přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vi

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vi)  podpory přechodu k oběhovému hospodářství;

vi)  podpory přechodu k oběhovému hospodářství a účinnějšího využívání zdrojů;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vi a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

via)  podpory procesů regionální transformace směrem k dekarbonizaci i přechodu k nízkouhlíkové výrobě energie;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – písm. vii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vii)  posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění;

vii)  ochrany a posílení biologické rozmanitosti a přírodního dědictví, zachování chráněných přírodních oblastí a přírodních zdrojů a zvyšování povědomí o nich a snížení všech forem znečištění, například ovzduší, vody, půdy a znečištění hlukem a světlem;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

viia)  posílení zelené infrastruktury ve funkčních městských oblastech a rozvoje lokální multimodální městské mobility jako součásti hospodářství s nulovými emisemi;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT“ (dále jen „CP 3“) prostřednictvím:

c)  „propojenější Evropa pro všechny díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT“ (dále jen „CP 3“) prostřednictvím:

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  zvýšení digitálního propojení;

vypouští se

(Tento pozměňovací návrh bude vyžadovat odpovídající změny v přílohách I a II.)

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  rozvoje udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu;

ii)  rozvoje inteligentní, bezpečné a udržitelné silniční, železniční a intermodální sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu a přeshraničních spojení se zaměřením na opatření k omezování hluku, na veřejnou dopravu šetrnou k životnímu prostředí a železniční sítě;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  rozvoje udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility;

iii)  rozvoje udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T, přeshraniční mobility a sítí veřejné dopravy šetrných k životnímu prostředí;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  podpory udržitelné multimodální městské mobility;

vypouští se

(Tento pozměňovací návrh bude vyžadovat odpovídající změny v přílohách I a II.)

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv“ (dále jen „CP 4“) prostřednictvím:

d)  „sociálnější a inkluzivnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv“ (dále jen „CP 4“) prostřednictvím:

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  zlepšení efektivity trhů práce a přístupu ke kvalitnímu zaměstnání pomocí rozvoje sociální inovace a infrastruktury;

i)  zlepšení efektivity a inkluzivnosti trhů práce a přístupu k vysoce kvalitnímu zaměstnání pomocí rozvoje sociální inovace a infrastruktury a podpory sociální ekonomiky a inovací;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury;

ii)  zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení a sportu pomocí rozvoje přístupné infrastruktury a služeb;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iia)  investic do budov, pokud jsou ve vlastnictví orgánů veřejné moci nebo neziskových provozovatelů a jsou-li využívány k bydlení pro domácnosti s nízkými příjmy nebo pro osoby se zvláštními potřebami;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb;

iii)  podpory sociálně-ekonomického začleňování marginalizovaných komunit, nejchudších komunit, jako jsou Romové, a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných akcí, včetně bydlení a sociálních služeb;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iiia)  podpory dlouhodobé sociálně-ekonomické integrace uprchlíků a migrantů pod mezinárodní ochranou prostřednictvím integrovaných akcí, včetně bydlení a sociálních služeb, a to zajištěním infrastrukturní podpory dotčeným městům a místním orgánům;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče;

iv)  zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje zdravotnické infrastruktury a dalších aktiv, včetně primární péče a preventivních opatření, a pokroku v přechodu od institucionální k rodinné a komunitní péči;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iva)  zajištění podpory pro materiální, hospodářskou a sociální obnovu v nejchudších komunitách;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ“(dále jen „CP 5“) prostřednictvím:

e)  „Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje městských a všech dalších oblastí a místních iniciativ“(dále jen „CP 5“) prostřednictvím:

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  podpory integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje, kulturního dědictví a bezpečnosti v městských oblastech;

i)  podpory integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu, a to i prostřednictvím turistických oblastí, sportu a bezpečnosti v městských oblastech, včetně funkčních městských oblastí;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  podpory integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kulturního dědictví a bezpečnosti a v případě venkovských a pobřežních oblastí také prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje.

ii)  podpory integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu, a to i prostřednictvím turistických oblastí, sportu a bezpečnosti na místní úrovni, venkovských, horských, ostrovních a pobřežních oblastí, izolovaných a řídce osídlených oblastí a všech dalších oblastí s obtížným přístupem k základním službám, včetně oblastí na úrovni NUTS 3, prostřednictvím strategií územního a místního rozvoje, a to ve formě stanovené v čl. 22 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Posílení lokální multimodální městské mobility uvedené v písm. b) bodě vii a) tohoto článku, která se považuje za způsobilou pro získání podpory, pokud příspěvek z EFRR na její fungování nepřesáhne 10 000 000 EUR.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S ohledem na specifické cíle uvedené v odstavci 1 může EFRR nebo případně Fond soudržnosti podporovat rovněž činnosti v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, pokud tyto činnosti:

S ohledem na splnění specifických cílů uvedených v odstavci 1 může EFRR nebo případně Fond soudržnosti rovněž:

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zlepšují kapacitu programových orgánů i subjektů spojených s realizací fondů;

a)  zlepšují kapacitu programových orgánů i subjektů spojených s realizací fondů a podporují veřejné orgány, místní a regionální správní orgány odpovědné za provádění EFRR a Fondu soudržnosti prostřednictvím specifických plánů na budování administrativní kapacity zaměřených na lokalizaci cílů udržitelného rozvoje, zjednodušení postupů a zkrácení doby provádění u opatření, za předpokladu, že jsou strukturální povahy a samotný program má měřitelné cíle;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Podpora budování kapacit uvedená v písm. a) tohoto článku se může doplnit dodatečnou podporou z programu na podporu reforem zřízeného podle nařízení EU (2018/xxx (program na podporu reforem);

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Spolupráce uvedená v písmenu b) zahrnuje spolupráci s partnery z přeshraničních regionů, z nesousedících regionů nebo z regionů na území, na něž se vztahuje makroregionální strategie nebo strategie pro přímořskou oblast nebo jejich kombinace.

Spolupráce uvedená v písmenu b) zahrnuje spolupráci s partnery z přeshraničních regionů, z nesousedících regionů nebo z regionů na území, na něž se vztahuje evropské seskupení pro územní spolupráci, makroregionální strategie nebo strategie pro přímořskou oblast nebo jejich kombinace.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V souladu se zásadami stanovenými v evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci se zajistí smysluplná účast regionálních a místních orgánů a organizací občanské společnosti včetně příjemců ve všech fázích přípravy, provádění, monitorování a vyhodnocování programů v rámci EFRR.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy se podle svého poměru hrubého národního důchodu dělí do těchto skupin:

Regiony úrovně NUTS 2 se podle svého hrubého domácího produktu na obyvatele dělí do těchto skupin:

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  státy, jejichž poměr hrubého národního důchodu se rovná nebo je vyšší než 100 % průměru EU (dále jen „skupina 1“);

a)  regiony, jejichž HDP na obyvatele přesahuje 100 % průměru HDP v EU-27 (dále jen „skupina 1“);

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  státy, jejichž poměr hrubého národního důchodu se rovná nebo je vyšší než 75 % a nižší než 100 % průměru EU (dále jen „skupina 2“);

b)  regiony, jejichž HDP na obyvatele se pohybuje mezi 75 % a 100 % průměru HDP v EU-27 (dále jen „skupina 2“);

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  státy, jejichž poměr hrubého národního důchodu je nižší než 75 % průměru EU (dále jen „skupina 3“).

c)  regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměru HDP v EU-27 (dále jen „skupina 3“).

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se poměrem hrubého národního důchodu rozumí poměr mezi hrubým národním důchodem na osobu daného členského státu, měřeno podle standardu kupní síly a vypočteno na základě údajů Unie za období 2014 až 2016, a průměrným hrubým národním důchodem na osobu podle standardu kupní síly v 27 členských státech za stejné referenční období.

Pro účely tohoto článku se region zařadí do jedné z těchto tří skupin na základě poměru hrubého domácího produktu na obyvatele každého regionu, měřeno standardem kupní síly a vypočteno na základě údajů Unie za období 2014 až 2016, a průměrného HDPEU-27 za stejné referenční období.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  Členské státy skupiny 1 přidělí nejméně 85 % svých celkových zdrojů z EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a CP 2 a nejméně 60 % na CP 1.

a)  Pro kategorii rozvinutějších regionů (skupina 1) přidělí

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. a – písm. i (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

i)  nejméně 50 % celkových zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni na CP 1 a

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. a – písm. ii (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ii)  nejméně 30 % celkových zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni na CP 2.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Členské státy skupiny 2 přidělí nejméně 45 % svých celkových zdrojů z EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a nejméně 30 % na CP 2.

b)  Pro kategorii přechodových regionů (skupina 2) přidělí:

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. b – bod i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

i)  nejméně 40 % celkových zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni na CP 1 a

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. b – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ii)  nejméně 30 % celkových zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni na CP 2.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  Členské státy skupiny 3 přidělí nejméně 35 % svých celkových zdrojů z EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a nejméně 30 % na CP 2.

c)  Pro kategorii méně rozvinutých regionů (skupina 3) přidělí:

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. c – bod i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

i)  nejméně 30 % celkových zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni na CP 1 a

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. c – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ii)  nejméně 30 % celkových zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni na CP 2.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  V řádně odůvodněných případech může dotčený členský stát požádat o snížení úrovně zaměření u zdrojů na úrovni kategorií regionů, a to o maximálně 5 procentních bodů, nebo o 10 procentních bodů v případě nejvzdálenějších regionů, pro tematický cíl určený v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. a) bodem i) a čl. 3 odst. 4 písm. c) bodem i) [nový EFRR-Fond soudržnosti].

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Je-li příděl z EFRR, pokud jde o CP 1 nebo CP 2 či oba cíle daného programu, snížen v návaznosti na zrušení závazku podle článku [99] nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních], nebo kvůli finančním opravám provedeným Komisí v souladu s článkem [98] uvedeného nařízení, dodržování požadavku tematického zaměření stanoveného v odstavci 4 se znovu neposuzuje.

6.  Je-li příděl z EFRR týkající se hlavních cílů politiky CP 1 nebo CP 2 či obou těchto cílů daného programu snížen v návaznosti na zrušení závazku podle článku [99] nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních], nebo kvůli finančním opravám provedeným Komisí v souladu s článkem [98] uvedeného nařízení, dodržování požadavku tematického zaměření stanoveného v odstavci 4 se znovu neposuzuje.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Zdroje přidělené na CP 5, které přispívají k CP 1 a CP 2, se počítají jako přispívající k plnění požadavků tematického zaměření. Příspěvek k CP 1 a CP 2 musí být řádně odůvodněn na základě podloženého posouzení.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  investice do výzkumu, vývoje a inovací;

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  produktivní investice do malých a středních podniků;

c)  produktivní investice a investice, které přispívají k ochraně stávajících pracovních míst a vytváření nových pracovních míst v malých a středních podnicích, a jakoukoli podporu v malých a středních podnicích ve formě grantů a finančních nástrojů;

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kromě toho lze podporovat produktivní investice do jiných podniků, než jsou malé a střední podniky, pokud zahrnují spolupráci s malými a středními podniky na výzkumných a inovačních činnostech podporovaných podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu i).

Produktivní investice do jiných podniků, než jsou malé a střední podniky, lze podporovat, pokud zahrnují spolupráci s malými a středními podniky nebo podnikovou infrastrukturu, která přináší užitek malým a středním podnikům.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kromě toho lze produktivní investice do malých a středních podniků podporovat prostřednictvím výzkumných a inovačních činností podporovaných podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu i).

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S cílem přispět ke specifickému cíli v rámci CP 1 uvedenému v čl. 2 odst. 1 písm. a) bodě iv) podporuje EFRR také odbornou přípravu, celoživotní učení a vzdělávací činnosti.

S cílem přispět ke specifickému cíli v rámci CP 1 uvedenému v čl. 2 odst. 1 písm. a) bodě iv) podporuje EFRR také odbornou přípravu, osobní vedení, celoživotní učení, rekvalifikaci a vzdělávací činnosti.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  investice do životního prostředí včetně investic souvisejících s udržitelným rozvojem a energetikou, které představují přínos pro životní prostředí;

a)  investice do životního prostředí včetně investic souvisejících s oběhovým hospodářstvím, udržitelným rozvojem a energií z obnovitelných zdrojů, které představují přínos pro životní prostředí;

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  investice do sítě TEN-T;

b)  investice do hlavní a globální sítě TEN-T;

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  technickou pomoc.

c)  technickou pomoc, včetně zlepšování a rozvoje administrativních dovedností a kompetencí místních orgánů, pokud jde o správu těchto prostředků.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  informační a komunikační činnosti, studie, vytváření sítí, spolupráci, výměnu zkušeností a činnosti zahrnující klastry;

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí přiměřenou rovnováhu mezi investicemi podle písmen a) a b).

Členské státy zajistí přiměřenou rovnováhu mezi investicemi podle písmen a) a b), a to na základě investic a specifických požadavků každého členského státu.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Částka převedená z Fondu soudržnosti do Nástroje pro propojení Evropy23 se použije na projekty TEN-T.

2.  Částka převedená z Fondu soudržnosti do Nástroje pro propojení Evropy23 je proporcionální a použije se na projekty TEN-T.

_________________

_________________

23 Odkaz

23 Odkaz

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  investice do letištní infrastruktury, vyjma nejvzdálenějších regionů;

e)  investice do nových regionálních letišť a letištní infrastruktury, vyjma:

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  investice související s nejvzdálenějšími regiony;

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  podporu související s hlavními sítěmi TEN-T;

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ec)  investice související s ochranou životního prostředí a zaměřené na omezení či snížení jejich negativního dopadu na životní prostředí.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  investice do odstraňování odpadů skládkováním;

f)  investice do odstraňování odpadů skládkováním, vyjma v nejvzdálenějších regionech a na podporu vyřazení, přeměny nebo zajištění bezpečnosti stávajících zařízení, a aniž jsou dotčena ustanovení čl. 4 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/981;

 

____________

 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  investice do zařízení pro zpracování zbytkového odpadu;

g)  investice do zařízení pro zpracování zbytkového odpadu s výjimkou nejvzdálenějších regionů a v případě nejmodernějších řešení v oblasti recyklace v souladu se zásadami oběhového hospodářství a hierarchie způsobů nakládání s odpady v plném souladu s cíli stanovenými v čl. 11 odst. 2 směrnice (EU) 2008/98 a za předpokladu, že členské státy zavedly své plány pro nakládání s odpady podle článku 29 směrnice (EU) 2018/851. Zbytkovým odpadem by se měl rozumět především netříděný komunální odpad a zbytky ze zpracování odpadu;

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  investice související s výrobou, zpracováním, distribucí, skladováním nebo spalováním fosilních paliv, vyjma investic souvisejících s čistými vozidly podle definice v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES26;

h)  investice související s výrobou, zpracováním, přepravou, distribucí, skladováním nebo spalováním fosilních paliv, vyjma investic:

 

ha)  souvisejících s čistými vozidly v souladu s definicí stanovenou v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES26;

 

hb)  souvisejících s nízkouhlíkovou vysoce účinnou kombinovanou výrobou a účinnými systémy dálkového vytápění;

 

hc)  významně přispívajících k hospodářství s nulovými emisemi;

 

hd)  souvisejících s plněním cílů stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů;

__________________

__________________

26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Úř. věst. L 120, 15.5.2009, s. 5).

26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Úř. věst. L 120, 15.5.2009, s. 5).

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Výjimky uvedené v písm. b) tohoto odstavce h se omezí na částku až do výše 1 % z celkového objemu zdrojů EFRR-FS na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  investice do širokopásmové infrastruktury v oblastech, kde jsou alespoň dvě širokopásmové sítě rovnocenné kategorie;

vypouští se

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  financování nákupu kolejových vozidel pro použití v železniční dopravě, vyjma případů, kdy souvisí s:

vypouští se

i)  plněním závazků veřejné služby, uzavřených na základě řízení o zadávání veřejných zakázek, podle nařízení 1370/2007 ve znění pozdějších předpisů;

 

ii)  poskytováním služeb železniční dopravy na tratích, jež jsou plně otevřeny hospodářské soutěži, a příjemce je nový účastník na trhu způsobilý pro financování podle nařízení (EU) 2018/xxxx [nařízení o fondu InvestEU].

 

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  investice do výstavby zařízení institucionální péče, která klienty segregují nebo narušují osobní volbu a nezávislost;

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Kromě toho Fond soudržnosti nepodporuje investice do bydlení, pokud nesouvisejí s podporou energetické účinnosti nebo využíváním obnovitelné energie.

2.  Kromě toho Fond soudržnosti nepodporuje investice do bydlení, pokud nesouvisejí s podporou energetické účinnosti a účinným využíváním zdrojů nebo využíváním obnovitelné energie a podmínkami pro bezbariérový život pro starší osoby a osoby se zdravotním postižením a se seizmickým zodolněním.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Partnerství

 

1.  Každý členský stát zajistí účelnou a inkluzivní účast sociálních partnerů, organizací občanské společnosti a uživatelů služeb na řízení, programování, provádění, monitorování a hodnocení činností a politik podporovaných z EFRR a Fondu soudržnosti v rámci sdíleného řízení v souladu s článkem 6 navrhovaného nařízení o společných ustanoveních (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014).

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Společné ukazatele výstupů a výsledků uvedené v příloze I pro EFRR a Fond soudržnosti a v případě potřeby ukazatele výstupů a výsledků pro jednotlivé programy se používají v souladu s čl. [12 odst. 1] druhým pododstavcem písm. a), čl. [17 odst. 3] písm. d) bodem ii) a čl. [37 odst. 2] písm. b) nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních].

1.  Společné ukazatele výstupů a výsledků uvedené a vymezené v příloze I pro EFRR a Fond soudržnosti a případně ukazatele výstupů a výsledků pro jednotlivé programy se používají v souladu s čl. [12 odst. 1] druhým pododstavcem písm. a), čl. [17 odst. 3] písm. d) bodem ii) a čl. [37 odst. 2] písm. b) nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Členské státy mohou předložit řádně odůvodněnou žádost o zvýšenou flexibilitu v rámci stávajícího Paktu o stabilitě a růstu pro veřejné nebo rovnocenné strukturální výdaje, které jsou podporovány veřejnou správou prostřednictvím spolufinancování investic aktivovaných jako součást EFRR a Fondu soudržnosti. Komise stanoví fiskální úpravy buď v rámci preventivní, nebo nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu a pečlivě přitom tuto žádost posoudí způsobem, který zohlední strategický význam investic spolufinancovaných z EFRR a Fondu soudržnosti.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  EFRR může podporovat integrovaný územní rozvoj v rámci programů spadajících pod oba cíle uvedené v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních] v souladu s kapitolou II hlavy III uvedeného nařízení [nové nařízení o společných ustanoveních].

1.  EFRR podporuje integrovaný územní rozvoj v rámci programů spadajících pod oba cíle uvedené v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních] v souladu s kapitolou II hlavy III uvedeného nařízení [nové nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Nejméně 5 % zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, jiných než určených na technickou pomoc, se přidělí na integrovaný územní rozvoj v mimoměstských oblastech s přírodními, zemědělskými nebo demografickými znevýhodněními nebo nedostatky, a nebo s obtížným přístupem k základním službám. Nejméně 17,5 % z této částky se přidělí venkovským oblastem a komunitám, přičemž se zohlední ustanovení Paktu inteligentních vesnic, jejichž cílem je rozvoj projektů, jako jsou inteligentní vesnice.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy realizují integrovaný územní rozvoj s podporou z EFRR výlučně prostřednictvím forem uvedených v článku [22] nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních].

2.  Členské státy realizují integrovaný územní rozvoj prostřednictvím specifické osy nebo programu nebo prostřednictvím jiných forem uvedených v článku [22] nařízení (EU) 2018 / xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních] a mohou rovněž využívat integrovaný přístup využívající více fondů v rámci EFRR, ESF+, ENRF a EZFRV.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  EFRR podporuje integrovaný územní rozvoj na základě územních strategií v souladu s článkem [23] nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních] se zaměřením na městské oblasti („udržitelný rozvoj měst“) v rámci programů spadajících pod oba cíle uvedené v čl. 4 odst. 2 zmíněného nařízení.

1.  Za účelem řešení hospodářských, environmentálních, klimatických, demografických a sociálních výzevpodporuje EFRR integrovaný územní rozvoj na základě územních strategií v souladu s článkem [23] nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních], které mohou rovněž využívat integrovaný přístup využívající více fondů v rámci EFRR, ESF+, se zaměřením na funkční městské oblasti („udržitelný rozvoj měst“) v rámci programů spadajících pod oba cíle uvedené v čl. 4 odst. 2 zmíněného nařízení.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejméně % zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, jiných než určených na technickou pomoc, se přidělí na udržitelný rozvoj měst ve formě komunitně vedeného místního rozvoje, integrovaných územních investic nebo jiného územního nástroje v rámci CP 5.

Nejméně 10% zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, jiných než určených na technickou pomoc, se přidělí na udržitelný rozvoj měst ve formě specifického programu, specifické prioritní osy, komunitně vedeného místního rozvoje, integrovaných územních investic nebo jiného územního nástroje, jak je definováno v čl. 22 písm. c) nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních]. K výběru příslušných operací a projektů mají pravomoc „městské orgány“ uvedené v článku 6 nařízení (EU) 2018/ XXX [nové nařízení o společných ustanoveních]. Operace vyvinuté v rámci různých CP jiných než CP 5 mohou, v případě, že jsou s nimi v souladu, přispět k dosažení 10% minimálního prahu, který má být přidělen na udržitelný rozvoj měst. Investice uskutečněné v rámci CP 5 (i) by měly být považovány za příspěvek k tomuto vyčlenění ve výši 10 %, stejně jako operace prováděné v rámci jiných CP, jsou-li v souladu s udržitelným rozvojem měst.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato iniciativa pokrývá všechny městské oblasti a podporuje městskou agendu Unie.

Tato iniciativa pokrývá všechny funkční městské oblasti a podporuje partnerství a organizační náklady na městskou agendu Unie. Na vytvoření a provádění Evropské městské iniciativy by se měly aktivně podílet místní orgány.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podpora budování kapacit;

a)  podpora budování kapacit, včetně výměnných opatření pro regionální a místní zástupce na nižší než celostátní úrovni;

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpora inovačních opatření;

b)  podpora inovačních opatření, na něž mohou být podle nařízení (EU) 2018/xxx (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) uvolněny další prostředky na spolufinancování, které lze poskytnout společně s prostředky z Evropské sítě pro rozvoj venkova, zejména pokud jde o spojení mezi městskými a venkovskými oblastmi a projekty na podporu rozvoje městských a funkčních městských oblastí;

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podpora znalostí, rozvoje politik a komunikace.

c)  podpora znalostí, posuzování územního dopadu, rozvoje politik a komunikace.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na žádost jednoho nebo více členských států může Evropská městská iniciativa také podporovat mezivládní spolupráci v otázkách týkajících se měst.

Na žádost jednoho nebo více členských států může Evropská městská iniciativa také podporovat mezivládní spolupráci v otázkách týkajících se měst, jako je referenční rámec pro udržitelná města, Územní agenda Evropské unie, a přizpůsobení cílů OSN týkajících se udržitelného rozvoje místním okolnostem.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise předkládá Evropskému parlamentu výroční zprávu o vývoji v souvislosti s Evropskou městskou iniciativou.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Oblasti potýkající se s přírodními nebo demografickými znevýhodněními a problémy

 

1.  V programech spolufinancovaných z EFRR v oblastech, které se závažně a trvale potýkají s přírodními nebo demografickými znevýhodněními a problémy, jako jsou podmínky uvedené v článku 174 SFEU, se zvláštní pozornost věnuje řešení konkrétních obtíží těchto oblastí.

 

Konkrétně na oblasti úrovně NUTS 3 nebo systémy místních správních jednotek s hustotou obyvatel nižší než 12,5 osob na km2 u řídce osídlených oblastí, s hustotou obyvatel nižší než 8 obyvatel na km2 u velmi řídce osídlených oblastí nebo s průměrným poklesem počtu obyvatel o více než 1 % od roku 2007 do roku 2017 se vztahují specifické regionální a vnitrostátní plány, které mají do regionu přitáhnout více lidí, zvýšit investice do obchodu a dostupnost digitálních a veřejných služeb, včetně financování coby součásti dohody o partnerství. Zvláštní finanční zdroje lze vyčlenit v dohodě o partnerství.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zvláštní doplňkový příděl na nejvzdálenější regiony se použije s cílem vyrovnat doplňkové náklady vynaložené v těchto regionech v důsledku jednoho či více trvalých omezení jejich rozvoje uvedených v článku 349 SFEU.

1.  Článek 3 se nepoužije na zvláštní doplňkový příděl na nejvzdálenější regiony. Tento zvláštní doplňkový příděl na nejvzdálenější regiony se použije s cílem vyrovnat doplňkové náklady vynaložené v těchto regionech v důsledku jednoho či více trvalých omezení jejich rozvoje uvedených v článku 349 SFEU.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Odchylně od čl. 4 odst. 1 může EFRR podporovat produktivní investice do podniků v nejvzdálenějších regionech, a to bez ohledu na jejich velikost.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 7 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 7 odst. 4 je svěřena Komisi ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Zrušení

 

Aniž je dotčen článek 12 tohoto nařízení, nařízení (ES) č. 1301/2013 a nařízení (ES) č. 1300/2013, se dnem 1. ledna 2021 zrušují.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Článek 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13b

 

Přezkum

 

Evropský parlament a Rada přezkoumají toto nařízení do 31. prosince 2027 v souladu s článkem 177 Smlouvy o fungování EU.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 1 – sloupec 1 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace“,

1.   „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace, regionálnímu propojení v oblasti technologií, rozvoji informačních a komunikačních technologií (IKT), konektivity a účinné veřejné správy (dále jen „CP 1“) prostřednictvím:

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 1 – sloupec 2 – výstupy – RCO -01 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCO -01 – průměrný regionální příjem

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 1 – sloupec 2 – výstupy – RCO 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCO 10a – podniky podporované za účelem přechodu jejich produktů a služeb k oběhovému hospodářství

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 1 – sloupec 2 – výstupy – RCO 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCO 14a – další socioekonomická střediska s přístupem k širokopásmovým sítím s velmi vysokou kapacitou

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 1 – sloupec 2 – výstupy – RCR 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCR 14b – socioekonomická střediska s předplaceným širokopásmovým připojením k sítím s velmi vysokou kapacitou

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 1 – sloupec 2 – výsledky – RCR -01 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCR -01 – zvýšení poměru regionálního příjmu podle definice v čl. 3 odst. 3

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 1 – sloupec 2 – výsledky – RCR 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

RCR 14 – uživatelé veřejné digitální služby*

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – sloupec 1 – cíl politiky 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik

2.  Zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa pro každého občana díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 2 – výstupy – RCO 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCO 18a – procento ročních úspor energie pro celý bytový fond (v porovnání s výchozí hodnotou) v souladu s cílem dosáhnout vysoce efektivního a dekarbonizovaného bytového fondu, jak je zahrnuto ve vnitrostátní dlouhodobé strategii renovací, a to na podporu renovací vnitrostátních bytových a nebytových prostor

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 2 – výstupy – RCO 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCO 18b – domácnosti s nižší energetickou náročností svých obydlí dosahující nejméně 60% úspor energie

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 2 – výstupy – RCO 18 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCO 18c – domácnosti s nižší energetickou náročností svých obydlí, které po renovaci docílily standardní úrovně budov s téměř nulovou spotřebou energie

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 2 – výstupy – RCO 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

RCO 19 – veřejné budovy, které dostávají podporu na snížení energetické náročnosti

RCO 19 – budovy, které dostávají podporu na snížení energetické náročnosti (z toho: obytné, jiné než obytné soukromé, jiné než obytné veřejné)

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 2 – výstupy – RCO 19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCO 19b – počet energeticky chudých/ohrožených spotřebitelů, kteří dostávají podporu na snížení energetické náročnosti svých obydlí

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 2 – výstupy – RC0 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCO 20a – budovy, které dostávají podporu na zlepšení své inteligentní připravenosti

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 2 – výstupy – RCO 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCO 22a – celková konečná spotřeba energie vyrobené z obnovitelných zdrojů a spotřeba energie podle odvětví (vytápění a chlazení, doprava, elektřina)

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 2 – výstupy – RCO 22 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCO 22b – podíl celkového množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 2 – výstupy – RCO 22 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCO 22c – snížení ročního dovozu energie z neobnovitelných zdrojů

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 2 – výstupy – RCO 97a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCO 97a – podíl výrobců-spotřebitelů energie z obnovitelných zdrojů na celkovém instalovaném výkonu elektřiny

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 2 – výstupy – RCO 98 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCO 98a – podpora v přechodném období pro regiony zasažené dekarbonizací

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 2 – výstupy – RCO 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

RCO 24 – nové nebo modernizované systémy monitorování, připravenosti, varování a reakce v případě katastrofy*

RCO 24 – nové nebo modernizované systémy monitorování, připravenosti, varování a reakce v případě přírodní katastrofy, jako jsou zemětřesení, lesní požáry, povodně či sucha

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 2 – výstupy – RCO 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

RCO 28 – oblasti, na něž se vztahují opatření na ochranu před lesními požáry

RCO 28 – oblasti, na něž se vztahují opatření na ochranu před lesními požáry, zemětřesením, povodněmi či suchem

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 2 – výstupy – RCO 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCO 32a – celkový objem fosilních paliv nahrazených zdroji energie s nízkými emisemi

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 2 – výstupy – RCO 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

RCO 34 – zvýšení kapacity pro recyklaci odpadu

RCO 34 – zvýšení kapacity pro předcházení vzniku odpadu a recyklaci odpadu

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 3 – výsledky – RCO 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCO 34a – počet transformovaných pracovních míst

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – sloupec 3 – výsledky – RCR 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

RCO 27 – domácnosti s nižší energetickou náročností svých obydlí

RCR 27 – domácnosti s nižší energetickou náročností svých obydlí dosahující nejméně 60 % úspor energie

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – sloupec 3 – výsledky – RCR 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCR 28a – budovy s vyšší energetickou účinností vyplývající ze smluvních ujednání, která zaručují ověřitelné úspory energie a vyšší účinnost, jako jsou smlouvy o energetických službách, jak jsou definovány v čl. 2 bodě 27 směrnice 2012/27/EU1a

 

___________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 3 – výsledky – RCR 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCO 30a – budovy se zvýšenou inteligentní připraveností

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 3 – výsledky – RCR -43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

RCR 43 – ztráty vody

 

RCR 43 – omezování ztráty vody

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 3 – výsledky – RCR -46 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCR -46a – produkce odpadu na obyvatele

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 3 – výsledky – RCR -46 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ECR -46b – objem odpadu na obyvatele odeslaného k likvidaci a energetickému využití

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 3 – výsledky – RCR -47 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCR -47a – recyklovaný biologický odpad

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 3 – výsledky – RCR 48 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCR 48a – počet obyvatel, kteří využívají zařízení na přípravu odpadu k opětovnému použití

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 3 – výsledky – RCR 48 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCR 48b – míra využití oběhového materiálu

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 3 – výsledky – RCR 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

RCR 49 – využitý odpad

RCR 49 – opětovně využitý odpad

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 2 – sloupec 3 – výsledky – RCR 49 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCR 49a – odpad připravený k opětovnému použití

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Příloha II – cíl politiky 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.   Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT

3.   Propojenější Evropa pro všechny díky zvyšování mobility

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 3 – sloupec 2 – výstupy – RCO 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

RCO 43 – délka podporovaných nových silnic – TEN-T1

RCO 43 – délka podporovaných nových silnic – TEN-T1 (hlavní a globální sítě)

______________

________________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 3 – sloupec 2 – výstupy – RCO 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

RCO 45 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – TEN-T

RCO 45 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – TEN-T (hlavní a globální sítě)

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 3 – sloupec 2 – výstupy – RCO 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

RCO 47 – délka podporovaných nových železničních tratí – TEN-T3

RCO 47 – délka podporovaných nových železničních tratí – TEN-T3 (hlavní a globální sítě)

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 3 – sloupec 2 – výstupy – RCO 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

RCO 49 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí – TEN-T4

RCO 49 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí – TEN-T4 (hlavní a globální sítě)

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 3 – sloupec 3 – výsledky – RCR - 55 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCR -55a – míra dokončení koridoru sítě TEN-T na území členského státu

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 3 – sloupec 3 – výsledky – RCR - 57 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCR -57a – míra dokončení koridoru sítě TEN-T na území členského státu

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 1 – sloupec 1– název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv

4.  sociálnější a inkluzivnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 3 – sloupec 3 – výsledky – RCR -68 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCR -68a - příslušníci marginalizovaných komunit a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných akcí, včetně bydlení a sociálních služeb (jiní než Romové)

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 3 – sloupec 3 – výsledky – RCR -68 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

RCR -68b - příslušníci marginalizovaných komunit a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných akcí, včetně bydlení a sociálních služeb (Romové)

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – cíl politiky 1 – sloupec 1 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ

5.  Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje městských a všech dalších oblastí a místních iniciativ

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Příloha II – sloupec 1 – cíl politiky 1 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace

1.  Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace, regionálnímu propojení v oblasti technologií, rozvoji informačních a komunikačních technologií (IKT), konektivity a účinné veřejné správy:

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Příloha II – cíl politiky 1 – sloupec 3 – výstupy – CCO -01 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

CCO -01a – podniky podporované v zájmu udržitelné ekonomické činnosti

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Příloha II – cíl politiky 1 – sloupec 3 – výstupy – CCO 04

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

CCO 04 – malé a střední podniky podporované pro účely vytváření pracovních míst a růstu

CCO 04 – malé a střední podniky podporované pro účely vytváření pracovních míst a udržitelného růstu

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Příloha II – cíl politiky 1 – sloupec 4 – výsledky – CCR -01 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

CCR -01a – navýšení míry regionálního příjmu

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Příloha II – sloupec 1 – cíl politiky 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.   Zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik

2.   Zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa pro každého občana díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Příloha II – cíl politiky 2 – sloupec 3 – výstupy – CCO 08 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

CCO 08a – rozvoj nových podniků

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Příloha II – cíl politiky 2 – sloupec 3 – výstupy – CCO 09 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

CCO 09a – větší přizpůsobení se změnám klimatu, zvýšená prevence rizik přírodních katastrof a posilování odolnosti vůči pohromám a extrémnímu počasí

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Příloha II – cíl politiky 2 – sloupec 4 – výsledky – CCR 07 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

CCR 07a – počet vytvořených pracovních míst

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Příloha II – cíl politiky 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT

3. Propojenější Evropa pro všechny díky zvyšování mobility

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Příloha II – cíl politiky 3 – sloupec 3 – výstupy – CCO 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

CCO 14 – silniční síť TEN-T: nové a modernizované silnice

CCO 14 – silniční síť TEN-T: nové a modernizované silnice a mosty

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Příloha II – cíl politiky 3 – sloupec 4 – výsledky – CCR 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

CCR 13 – časové úspory díky lepší silniční infrastruktuře

CCR 13 – časové úspory díky lepší silniční a mostní infrastruktuře

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Příloha II – cíl politiky 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv

4.  Sociálnější a inkluzivnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Příloha II – cíl politiky 5 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ

5.  Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje městských a všech dalších oblastí

(1)

  Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 90.

(2)

  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

A. Úvod

Myšlenkou Evropské unie je mírová spolupráce mezi lidmi a národy za účelem podpory hospodářské, sociální a územní soudržnosti a solidarity mezi různými regiony.

Tyto cíle je třeba prosazovat prostřednictvím politiky soudržnosti, která je hlavní investiční politikou EU pro zaměstnanost a růst, jež zmenšuje územní rozdíly a pomáhá přiblížit občanům a územím evropský projekt.

Tyto úkoly se staly obtížnějšími v důsledku ekonomických krizí, které způsobily větší nerovnosti mezi územími, i když současně zmenšily rozdíly mezi členskými státy. Z těchto důvodů by rozpočtová omezení na úrovni EU i členských států, jakož i důsledky brexitu neměly v žádném případě vést k oslabení politiky soudržnosti nebo ke změně jejích cílů.

Budoucí politika soudržnosti se musí ponaučit z minulých zkušeností a lépe reagovat na aktuální výzvy. Je nezbytné, aby tato politika měla k dispozici přiměřený rozpočet, a to i vzhledem k nárůstu úkolů a investičních cílů ve všech evropských regionech, jenž je výsledkem starých i nových výzev, jako je změna klimatu, sociální důsledky hospodářské krize či demografické změny. Je třeba se vyvarovat nadměrné centralizace, která by ohrozila územní rozměr politiky soudržnosti.

B. Obecné cíle zpravodaje

Po nepříliš pozitivních zkušenostech ze současného programového období bude důležité zajistit včasné zahájení politiky soudržnosti po roce 2020, aby bylo možné včas spustit praktické provádění konkrétních iniciativ ve všech státech a regionech.

Zpravodaj ocenil úsilí Komise o zjednodušení a zdůrazňuje, že zjednodušení nesmí být založeno na zásadách nebo cílech, ale na snížení byrokracie a nákladů, které se dotýkají regionů a občanů. Zpravodaj vyslovuje politování, že zmizely synergie mezi fondy ESI, i když se po nich opakovaně volá, zejména pokud jde o nový sociální fond (ESF +), a proto navrhuje opravy.

Snahou zpravodaje je posílit tyto synergie a pokračovat v zajišťování integrovaných a doplňkových přístupů k hlavním výzvám v této oblasti, zejména pokud jde o území a sociálnější Evropu.

Zpravodaj také uznává vzájemnou závislost mezi politikou soudržnosti a makroekonomickými politikami. Toto spojení však nesmí být na úkor územního rozměru, naopak, měl by být přijat nový a konstruktivní přístup, který by byl výsledkem důkladného přeformování cílů doporučení pro jednotlivé země a obecněji evropského semestru. Pouze tímto způsobem by tato zpráva ztratila kontury jedné politiky (soudržnosti) ve prospěch druhé (makroekonomické) a získala by povahu umožňující vzájemné doplnění politik, což je ku prospěchu obou stran, a to především ku prospěchu občanů. Je nutná správa ekonomických záležitostí, která následně optimalizuje chápání regionální rozmanitosti z hlediska potřeb a úkolů hospodářského, sociálního nebo institucionálního rozvoje a která umožňuje přeformulovat intervenční politiky. Současně není účelná žádná forma makroekonomické podmíněnosti.

Obecněji, pokud jde o budoucnost politiky soudržnosti, zpravodaj se domnívá, že zásadní roli ve struktuře fondů hrají úrovně spolufinancování. Zvýšení spolufinancování – z pohledu Komise – znamená zvýšení odpovědnosti států, ale také zajištění většího množství dostupných zdrojů a menšího dopadu snižujících se evropských zdrojů. Pokud by to všechno byla pravda a bylo by to správně, je povinnost poskytnout těmto státům možnost využít tyto zdroje, aniž by to bylo v rozporu s jinými evropskými ustanoveními. Tento aspekt je velmi kontroverzní, ale je to past, které je třeba se vyvarovat, a to i podporou originálních a odvážných řešení.

C. Hlavní pozměňovací návrhy zpravodaje

Zpravodaj se domnívá, že je nezbytné zmínit obsah článku 174 SFEU a zdůraznit územní a regionální rozměr opatření politiky soudržnosti Unie.

Článek 2 návrhu definuje konkrétní cíle ERDF a Fondu soudržnosti a dělí je do 5 makroekonomických oblastí: Evropa inteligentnější, zelenější, propojenější, sociálnější a bližší občanům; tyto oblasti se dále dělí na 21 oblastí činnosti, které jsou mnohem vágnější a méně podrobné než v současném programu. 5 nových oblastí spojuje a zjednodušuje předchozích 11 investičních priorit. Návrh Komise je ve srovnání s programovým obdobím 2014–2020 méně konkrétní a ponechává větší volnost, pokud jde o opatření, která mají být přijata na úrovni členských států. Ačkoli je seznam přiměřeně obsažný, bylo rozhodnuto zasáhnout, zejména s cílem posílit možnost opatření ve prospěch přírodního dědictví, městské mobility s nulovými emisemi a udržitelného cestovního ruchu.

Článek 3 návrhu se věnuje kritériím tematického zaměření a přesunuje klasifikaci z regionální úrovně a provázanosti s HDP na obyvatele na národní úroveň a provázanost s hrubým národním důchodem. Tento přístup otevírá podle zpravodaje politickou diskusi o skutečných důsledcích možné centralizace a účincích, které by mohly nastat pro evropské regiony. Zpravodaj má zejména obavu ohledně dopadů skutečnosti, že tematické zaměření na vnitrostátní úrovni je málo pružné a mohlo by vést k územnímu přerozdělení zásahů, a to zejména u velkých zemí a federálních správních struktur (které jsou mimochodem rovněž mezi hlavními příjemci fondů), jakož i u jednotlivých národních ekonomik, jež jsou roztříštěné a vykazují větší územní rozdíly. Podle zpravodaje musí řízení fondů v prvé řadě zvážit územní, hospodářská a sociální specifika příjemců politiky soudržnosti, a to počínaje regiony. Zpravodaj se domnívá, že článek 3 umožňuje velkou volnost při hodnocení a zásazích, s jasným cílem udělat z politiky soudržnosti skutečně nástroj, který bude k dispozici členským státům a místním orgánům, aby mohly čelit výzvám probíhajících přeměn.

Z těchto důvodů se má za to, že je nezbytné obnovit tematické zaměření na úrovni kategorií regionů, a nikoli, jak navrhuje Komise, na úrovni členských států, protože tato možnost by znamenala větší centralizaci, aniž by na druhé straně zajišťovala požadovanou flexibilitu. Zpravodaj navíc sdílí názor, že je nutné zaměřit minimální částky na CP 1a CP 2 (zelenější Evropa), ale domnívá se, že CP 2 by se mělo rozšířit i na skupinu více rozvinutých regionů. A konečně zpravodaj považuje za vhodné zavést pro zajištění přiměřené a skutečné flexibility průřezová kritéria, díky nimž budou členské státy při řádném podložení údaji uvedenými v analýze potřeb moci požádat o další procentuální podíl přidělený na CP 1 (až 5 procentních bodů a až 10 procentních bodů pro nejvzdálenější regiony) na úrovni kategorií regionů, a to také proto, aby bylo možné se co nejlépe přizpůsobit potřebám občanů a výrobní struktury.

Články 4 a 5 stanoví oblast působnosti EFRR a Fondu soudržnosti, včetně investic do infrastruktury, investic do přístupu ke službám, produktivních investic do malých a středních podniků a investic souvisejících s udržitelným rozvojem a energetikou, jež jsou přínosem pro životní prostředí a technickou pomoc. Technická pomoc je definována v návrhu nařízení o společných ustanoveních, a to v článku 31 (o procentech finančních prostředků určených pro technickou pomoc) a v článku 32 (možnost, aby členské státy využily další technickou pomoc pro posílení kapacity orgánů a příjemců a zajistily tak efektivní správu a využívání finančních prostředků). Zpravodaj je toho názoru, že zatímco článek 31 mění způsob chápání tradiční technické pomoci pro programy, které budou financovány procentuálně, současně s vývojem samotných programů, článek 32 otevírá důležitou možnost nastavit úzké vztahy mezi programováním strukturálních fondů a posílením, zlepšením a optimalizací místních orgánů veřejné správy.

Z tohoto důvodu považuje zpravodaj za zásadní, aby byl do článku 4 a článku 5 vložen výslovný odkaz zdůrazňující význam využívání těchto prostředků k posílení veřejné správy. Musíme překonat systém, který vzhledem k obrovským nákladům na „externí“ technickou pomoc nemůže zajistit odstranění strukturálních nedostatků veřejné správy, aniž by současně nepřijal opatření, která mají zajistit odstranění těch stejných nedostatků. V důsledku toho se snažil znovu zavést horizontální cíl posílení kapacity veřejné správy, zejména pokud jde o dostupnost služeb pro občany a účinnost poskytovaných odpovědí. Zpravodaj nepovažuje návrh Komise za dostačující a domnívá se, že některé body v tomto směru v něm zcela schází, proto se je snažil začlenit, aby nedošlo ke ztrátě zkušeností získaných v programovém období 2014–2020.

Článek 6 návrhu – týkající se oblastí vyloučených z působnosti EFRR – je nutné důkladněji promyslet. Seznam je mnohem rozsáhlejší než dříve, s odůvodněním, že má snížit míru nejasností. Některé pochybnosti však přetrvávají, zejména v souvislosti s investicemi do odstraňování odpadů skládkováním, na něž se musí vztahovat finance určené na vyřazení, přeměnu nebo zajištění bezpečnosti nepoužívaných zařízení. Současně se považuje za nezbytné přesně vymezit pojem „zbytkový odpad“, aby se lépe vymezil rozsah vyloučení z financování a zejména aby se zabránilo nesouladu se směrnicemi o odpadech a energii. Kontroverzní je rovněž vyloučení investic do letištní infrastruktury a financování nákupu kolejových vozidel.

Články 8 a 9 jsou obzvláště důležité z hlediska vztahu mezi politikou soudržnosti a územími. Zpravodaj zaprvé připomenul funkci článku 8 pro „neměstské“ oblasti a domnívá se, že je stejně jako pro městské oblasti nezbytné stanovit minimální částky (nejméně ve výši 5 %), které mají být přiděleny na podporu a rozvoj těchto oblastí, rovněž v závislosti na krizích, neboť jsme zde svědky fenoménu chudnutí (hmotného a nehmotného, z hlediska zboží a služeb) a demografického úpadku. Podle údajů je naléhavě nutné přijmout ad hoc cílená opatření, která pomohou zastavit současnou negativní spirálu.

Stejně důležitý je i udržitelný rozvoj měst (článek 9), kde je třeba i přes úspěch současného programového období zvýšit prostředky přidělené na tuto formu místního rozvoje a rozšířit rozsah nástrojů, které lze použít. Jak pro článek 8, tak pro článek 9 je považováno za obzvláště nezbytné znovu zavést možnost integrovaných opatření spolufinancovaných prostřednictvím EFRR/ Fondu soudržnosti a ESF+.

Cílem těchto i dalších pozměňovacích návrhů zpravodaje je zajistit v budoucnu politiku soudržnosti, která bude i nadále snižovat nerovnosti a přispívat k vytvoření sociálnější Evropy, jež bude pozornější vůči svému území, občanům, podnikům a mladým lidem a přiblíží se jim.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (11.12.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Zpravodaj: Jan Olbrycht

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2a)  Fond EFRR a Fond soudržnosti by měl přispívat k financování podpory zaměřené na zajištění větší hospodářské, sociální a územní soudržnosti tím, že vyrovnávají zásadní regionální rozdíly, napravují regionální nerovnováhu v Unii a omezují zaostalost nejvíce znevýhodněných regionů podporou udržitelného rozvoje a strukturálních změn regionálních ekonomik.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX [nové nařízení o společných ustanoveních]16 stanoví společná pravidla týkající se různých fondů včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), Evropského sociálního fondu plus (dále jen „ESF+“), Fondu soudržnosti, Evropského námořního a rybářského fondu (dále jen „ENRF“), Azylového a migračního fondu (dále jen „AMIF“), Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) a Nástroje pro správu hranic a víza (dále jen „BMVI“), které fungují na základě společného rámce (dále jen „fondy“).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX [nové nařízení o společných ustanoveních]16 stanoví společná pravidla týkající se různých fondů včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), Evropského sociálního fondu plus (dále jen „ESF+“), Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen „EZFRV“), Evropského námořního a rybářského fondu (dále jen „ENRF“), Azylového a migračního fondu (dále jen „AMIF“), Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) a Nástroje pro správu hranic a víza (dále jen „BMVI“), které fungují na základě společného rámce (dále jen „fondy“).

__________________

__________________

16 [Úplný odkaz – nové nařízení o společných ustanoveních].

16 [Úplný odkaz – nové nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Při provádění EFRR a Fondu soudržnosti by měly být dodržovány horizontální zásady stanovené v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a v článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality stanovených v článku 5 SEU, a to s ohledem na ustanovení Listiny základních práv Evropské unie. Členské státy by rovněž měly respektovat Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit dostupnost v souladu s jejím článkem 9 a v souladu s právem Unie, kterým se harmonizují požadavky na dostupnost v případě výrobků a služeb. Členské státy a Komise by se měly zaměřit na odstranění nerovností a na podporu rovnosti žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti pohlaví, jakož i boje proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Fondy by neměly podporovat činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace. Cíle EFRR a Fondu soudržnosti by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“. Aby byla ochráněna integrita vnitřního trhu, operace, z nichž mají podniky prospěch, musí splňovat pravidla státní podpory stanovená v článcích 107 a 108 SFEU.

(5)  Při provádění EFRR a Fondu soudržnosti by měly být dodržovány horizontální zásady stanovené v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a v článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality stanovených v článku 5 SEU, a to s ohledem na ustanovení Listiny základních práv Evropské unie a cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Členské státy by rovněž měly respektovat Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit dostupnost v souladu s jejím článkem 9 a v souladu s právem Unie, kterým se harmonizují požadavky na dostupnost v případě výrobků a služeb. Členské státy a Komise by měly usilovat o odstranění nerovností, o prosazování rovnosti žen a mužů a o systematické zohledňování genderových aspektů a rovnosti a měly by bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Fondy by neměly podporovat činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace. Cíle EFRR a Fondu soudržnosti by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“. Aby byla ochráněna integrita vnitřního trhu, operace, z nichž mají podniky prospěch, musí splňovat pravidla státní podpory stanovená v článcích 107 a 108 SFEU.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Aby mohla být z EFRR v rámci cíle EÚS/Interreg poskytnuta podpora jak na investice do infrastruktury, tak na související investice, odbornou přípravu a integrující činnosti, je nutné stanovit, že z EFRR mohou být podporovány i činnosti v rámci specifických cílů ESF+, jež byly stanoveny na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX a [nového nařízení o ESF+]18.

(15)  Aby mohla být z EFRR v rámci cíle EÚS/Interreg poskytnuta podpora jak na investice do infrastruktury, tak na související investice, odbornou přípravu a integrující činnosti, pro zlepšení a rozvoj administrativních dovedností a schopností, je nutné stanovit, že z EFRR mohou být podporovány i činnosti v rámci specifických cílů ESF+, jež byly stanoveny na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX a [nového nařízení o ESF+]18.

__________________

__________________

18 [Úplný odkaz – nový ESF+].

18 [Úplný odkaz – nový ESF+].

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  EFRR by měl pomoci odstranit hlavní regionální rozdíly v Unii a zmenšit rozdíly v úrovni rozvoje různých regionů a zaostalost nejvíce znevýhodněných regionů, včetně regionů, které čelí výzvám vyplývajícím ze závazků v oblasti snižování emisí uhlíku. Podpora EFRR v rámci cíle „Investice pro zaměstnanost a růst“ by proto měla být zaměřena na klíčové priority Unie v souladu s cíli politiky stanovenými v nařízení (EU) 2018/xxx [nové nařízení o společných ustanoveních]. Podpora z EFRR by měla být zaměřena na cíle politiky „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace“ a „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik“. Tohoto tematického zaměření by mělo být dosaženo na vnitrostátní úrovni a zároveň by měla být umožněna flexibilita na úrovni jednotlivých programů a mezi třemi skupinami členských států vytvořenými podle jejich hrubého národního důchodu. Kromě toho by měla být podrobně stanovena metodika klasifikace členských států, která by zohledňovala zvláštní situaci nejvzdálenějších regionů.

(17)  EFRR by měl pomoci odstranit hlavní regionální rozdíly v Unii a zmenšit rozdíly v úrovni rozvoje různých regionů a zaostalost nejvíce znevýhodněných a méně rozvinutých regionů, včetně regionů, které čelí výzvám vyplývajícím ze závazků v oblasti snižování emisí uhlíku. Podpora EFRR v rámci cíle „Investice pro zaměstnanost a růst“ by proto měla být zaměřena na klíčové priority Unie v souladu s cíli politiky stanovenými v nařízení (EU) 2018/xxx [nové nařízení o společných ustanoveních]. Podpora z EFRR by měla být zaměřena na cíle politiky „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace“ a „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik“. Tohoto tematického zaměření by mělo být dosaženo na vnitrostátní úrovni a zároveň by měla být umožněna určitá flexibilita na úrovni jednotlivých programů a mezi různými kategoriemi regionů, s přihlédnutím také k rozdílné úrovni rozvoje. Kromě toho by měla být podrobně stanovena metodika klasifikace regionů, která by zohledňovala zvláštní situaci nejvzdálenějších regionů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Toto nařízení by mělo stanovit různé druhy činností, na jejichž náklady lze poskytnout podporu prostřednictvím investic z EFRR a Fondu soudržnosti v rámci jejich příslušných cílů, jak je stanoveno v SFEU. Fond soudržnosti by měl být schopen podporovat investice do životního prostředí a do TEN-T. Pokud jde o EFRR, měl by být seznam činností zjednodušen a posledně uvedený fond by měl být schopen podporovat investice do infrastruktury, investice v souvislosti s přístupem ke službám, produktivní investice do malých a středních podniků, zařízení, software a nehmotného majetku, stejně jako opatření týkající se informací, komunikace, studií, vytváření sítí, spolupráce, výměny zkušeností a činností zahrnující klastry. V zájmu podpory provádění programu by měly být oba fondy rovněž schopny podporovat činnosti technické pomoci. Za účelem podpory poskytování širší škály intervencí pro programy Interreg by měl být rozsah rozšířen tak, aby zahrnoval i sdílení široké škály zařízení a lidských zdrojů a nákladů souvisejících s opatřeními v rámci ESF+.

(19)  Toto nařízení by mělo stanovit různé druhy činností, na jejichž náklady lze poskytnout podporu prostřednictvím investic z EFRR a Fondu soudržnosti v rámci jejich příslušných cílů, jak je stanoveno v SFEU. Fond soudržnosti by měl být schopen podporovat investice do životního prostředí a do TEN-T. Pokud jde o EFRR, měl by být seznam činností zjednodušen a posledně uvedený fond by měl být schopen podporovat investice do infrastruktury, investice v souvislosti s přístupem ke službám, produktivní investice do malých a středních podniků, zařízení, software a nehmotného majetku, stejně jako opatření týkající se informací, komunikace, studií, vytváření sítí, spolupráce, výměny zkušeností a činností zahrnující klastry. V zájmu podpory provádění programu by měly být oba fondy rovněž schopny podporovat činnosti technické pomoci, včetně pomoci zaměřené na zlepšování a rozvoj administrativních dovedností a kompetencí. Za účelem podpory poskytování širší škály intervencí pro programy Interreg by měl být rozsah rozšířen tak, aby zahrnoval i sdílení široké škály zařízení a lidských zdrojů a nákladů souvisejících s opatřeními v rámci ESF+.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iva)  zvýšení digitálního propojení;

Odůvodnění

Je důležité převést konkrétní cíl „Zlepšení digitálního propojení“ z CP3 na CP 1, aby bylo možné účinně dosáhnout inovace a inteligentní ekonomické transformace.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod iv b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ivb)  posilování kybernetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

viia)  podpory udržitelné multimodální městské mobility;

Odůvodnění

Přesun cíle „Podpora udržitelné multimodální městské mobility“ z oblasti CP3 až CP2 může pomoci vytvářet zelenější evropská města. Jedná se o významný krok k přizpůsobení se změně klimatu v Evropě.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT“ (dále jen „CP 3“) prostřednictvím:

c)  „propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení“ (dále jen „CP 3“) prostřednictvím:

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  zvýšení digitálního propojení;

vypouští se

Odůvodnění

Je důležité převést konkrétní cíl „Zlepšení digitálního propojení“ z CP3 na CP 1, aby bylo možné účinně dosáhnout inovace a inteligentní ekonomické transformace.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  podpory udržitelné multimodální městské mobility;

vypouští se

Odůvodnění

Přesun cíle „Podpora udržitelné multimodální městské mobility“ z oblasti CP3 až CP2 může pomoci vytvářet zelenější evropská města. Jedná se o významný krok k přizpůsobení se změně klimatu v Evropě.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iva)  podpory dopravních spojení, včetně námořních spojení, s okrajovými a ostrovními regiony Unie;

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iva)  rozvoje sociálního podnikání a sociálních inovací;

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy se podle svého poměru hrubého národního důchodu dělí do těchto skupin:

Regiony se podle svého poměru hrubého domácího produktu dělí do těchto skupin:

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  státy, jejichž poměr hrubého národního důchodu se rovná nebo je vyšší než 100 % průměru EU (dále jen „skupina 1“);

a)  rozvinutější regiony;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  státy, jejichž poměr hrubého národního důchodu se rovná nebo je vyšší než 75 % a nižší než 100 % průměru EU (dále jen „skupina 2“);

b)  přechodové regiony;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  státy, jejichž poměr hrubého národního důchodu je nižší než 75 % průměru EU (dále jen „skupina 3“).

c)  méně rozvinuté regiony;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se poměrem hrubého národního důchodu rozumí poměr mezi hrubým národním důchodem na osobu daného členského státu, měřeno podle standardu kupní síly a vypočteno na základě údajů Unie za období 2014 až 2016, a průměrným hrubým národním důchodem na osobu podle standardu kupní síly v 27 členských státech za stejné referenční období.

Pro účely tohoto článku se regiony rozdělí do jedné z těchto tří kategorií na základě poměru HDP na obyvatele každého regionu, měřeného paritou kupní síly a vypočteného na základě údajů Unie za období 2014 až 2016, ve vztahu k HDPEU-27 za stejné referenční období.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o programy v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst pro nejvzdálenější regiony, řadí se do kategorie spadající do skupiny 3.

Pokud jde o programy v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst pro nejvzdálenější regiony, řadí se do kategorie spadající do skupiny méně rozvinuté regiony;

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení tematické koncentrace podpory z EFRR a aby byla zvýšena její flexibilita a funkčnost, jsou v příslušné klasifikaci navrhovány pouze 2 kategorie zemí. Prahová hodnota je stanovena na 90 % průměrného hrubého národního důchodu EU prostřednictvím analogie s kritériem způsobilosti pro Fond soudržnosti (nařízení o společných ustanoveních, čl. 102 odst. 3).

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  Členské státy skupiny 1 přidělí nejméně 85 % svých celkových zdrojů z EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a CP 2 a nejméně 60 % na CP 1.

a)  V rozvinutějších regionech se nejméně 75 % celkových zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni přidělí v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a CP 2 a nejméně 30 % na CP 2.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Členské státy skupiny 2 přidělí nejméně 45 % svých celkových zdrojů z EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a nejméně 30 % na CP 2.

b)  „Méně rozvinuté regiony“ přidělí nejméně 35% svých celkových zdrojů z EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a nejméně 30 % na CP 2.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  Členské státy skupiny 3 přidělí nejméně 35 % svých celkových zdrojů z EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a nejméně 30 % na CP 2.

c)  „V méně rozvinutých regionech“ se nejméně 25 % celkových zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni v přidělí rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a nejméně 30 % na CP 2.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  technickou pomoc.

f)  technickou pomoc, včetně zlepšování a rozvoje administrativních dovedností a kompetencí místních orgánů, pokud jde o správu těchto prostředků.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ba)  rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změně klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

bb)  podporu udržitelné multimodální městské mobility;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  technickou pomoc.

c)  technickou pomoc, včetně zlepšování a rozvoje administrativních dovedností a kompetencí místních orgánů, pokud jde o správu těchto prostředků.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí přiměřenou rovnováhu mezi investicemi podle písmen a) a b).

Členské státy zajistí přiměřenou rovnováhu mezi investicemi podle písmen a), b), ba) a bb).

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  investice do letištní infrastruktury, vyjma nejvzdálenějších regionů;

e)  investice do letištní infrastruktury, vyjma nejvzdálenějších regionů a regionů, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami v souladu s článkem 174 SFEU;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  financování nákupu kolejových vozidel pro použití v železniční dopravě, vyjma případů, kdy souvisí s:

vypouští se

i)  plněním závazků veřejné služby, uzavřených na základě řízení o zadávání veřejných zakázek, podle nařízení 1370/2007 ve znění pozdějších předpisů;

 

ii)  poskytováním služeb železniční dopravy na tratích, jež jsou plně otevřeny hospodářské soutěži, a příjemce je nový účastník na trhu způsobilý pro financování podle nařízení (EU) 2018/xxxx [nařízení o fondu InvestEU].

 

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Kromě toho Fond soudržnosti nepodporuje investice do bydlení, pokud nesouvisejí s podporou energetické účinnosti nebo využíváním obnovitelné energie.

2.  Kromě toho Fond soudržnosti nepodporuje investice do bydlení, pokud nesouvisejí s podporou energetické účinnosti, využíváním obnovitelné energie nebo spotřebou vody.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejméně % zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, jiných než určených na technickou pomoc, se přidělí na udržitelný rozvoj měst ve formě komunitně vedeného místního rozvoje, integrovaných územních investic nebo jiného územního nástroje v rámci CP 5.

Nejméně 10 % zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, jiných než určených na technickou pomoc, se přidělí na udržitelný rozvoj měst ve formě komunitně vedeného místního rozvoje, integrovaných územních investic nebo jiného územního nástroje v rámci CP 5.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podpora budování kapacit;

a)  podpora budování kapacit na nižší než celostátní úrovni;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podpora znalostí, rozvoje politik a komunikace.

c)  podpora znalostí, posuzování územního dopadu, rozvoje politik a komunikace.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Oblasti znevýhodněné přírodními nebo demografickými podmínkami

 

V operačních programech spolufinancovaných z EFRR v oblastech, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami uvedenými v článku 174 SFEU, se zvláštní pozornost věnuje řešení konkrétních obtíží těchto oblastí.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka – Cíl politiky 3 – RCO 34

RCO 34 – zvýšení kapacity pro recyklaci odpadu

RCR 46 – počet obyvatel, kteří využívají zařízení na recyklaci odpadu a systémy pro nakládání s drobným odpadem

 

RCR 47 – recyklovaný odpad

 

RCR 48 – recyklovaný odpad používaný jako surovina

 

RCR 49 – využitý odpad

Pozměňovací návrh

RCO 34 – zvýšení kapacity pro předcházení vzniku odpadu a recyklaci odpadu

RCR -46 – produkce odpadu na obyvatele

 

ERC X -46a - objem odpadu na obyvatele odeslaného k likvidaci a energetickému využití

 

RCR 46 – počet obyvatel, kteří využívají zařízení na recyklaci odpadu a systémy pro nakládání s drobným odpadem

 

RCR 47 – recyklovaný odpad

 

RCR 47a – recyklovaný biologický odpad

 

RCR 48 – recyklovaný odpad používaný jako surovina

 

RCR 49 – využitý odpad

 

RCR 49a – počet obyvatel, kteří využívají zařízení na přípravu odpadu k opětovnému použití

 

RCR 49b – odpad připravený k opětovnému použití podle definice v čl. 11a odst. 1 písm. b) rámcové směrnice o odpadech (směrnice (EU) č. 2018/851)

 

RCR 49c – ukazatele měřicí celkový pokrok při provádění opatření pro předcházení vzniku odpadů (čl. 9 odst. 7 rámcové směrnice o odpadech (směrnice č. (EU) 2018/851)), které musí Komise stanovit do 31. března 2019 přijetím prováděcích aktů

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti

Referenční údaje

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Jan Olbrycht

28.6.2018

Projednání ve výboru

24.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

25

+

ALDE

Jean Arthuis

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

1

0

ENF

Marco Zanni

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

11.10.2018

POSTOJ VE FORMĚPOZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ

Výboru pro rozpočtovou kontrolu

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Za Výbor pro rozpočtovou kontrolu: Gilles Pargneaux (zpravodaj)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu předkládá Výboru pro regionální rozvoj jako příslušnému výboru tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Má-li být politika soudržnosti po roce 2020 úspěšná, je třeba snížit administrativní zátěž, které čelí příjemci a správní orgány, nalézt správnou rovnováhu mezi zaměřením politiky na výsledky a mírou ověřování a kontrol prováděných s cílem zvýšit proporcionalitu, dále uplatňovat postup rozlišování při zavádění programů a zjednodušit pravidla a postupy, dnes často vnímané jako příliš složité.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Ve stále více propojeném světě a s ohledem na dynamiku demografického vývoje a vývoje migrace je zřejmé, že migrační politika Unie vyžaduje společný přístup založený na součinnosti a doplňkovosti různých nástrojů financování. Za účelem zajištění soudržné, silné a soustavné podpory úsilí o sdílení solidarity a odpovědnosti mezi členskými státy při řízení migrace by EFRR měl poskytovat podporu na usnadnění dlouhodobé integrace migrantů.

(8)  Ve stále více propojeném světě a s ohledem na dynamiku demografického vývoje a vývoje migrace je zřejmé, že migrační politika Unie vyžaduje společný přístup založený na součinnosti a doplňkovosti různých nástrojů financování. Za účelem zajištění soudržné, silné a soustavné podpory úsilí o sdílení solidarity a odpovědnosti mezi členskými státy při řízení migrace by EFRR měl poskytovat podporu na usnadnění dlouhodobé integrace migrantů a uprchlíků. Přednost by měla mít podpora zaměstnanosti a sociálního začlenění, boj proti chudobě a diskriminaci a investice do vzdělávání, dalšího vzdělávání a učňovské přípravy.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Kromě toho by investice v rámci EFRR měly přispět na rozvoj globální sítě vysokorychlostní digitální infrastruktury a na podporu čisté a udržitelné multimodální městské mobility.

(10)  Kromě toho by investice v rámci EFRR měly přispět na rozvoj globální sítě vysokorychlostní digitální infrastruktury v celé Unii včetně venkovských oblastí, kde zásadním způsobem přispívají k rozvoji malých a středních podniků, a na podporu čisté a udržitelné multimodální městské mobility.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Budoucí politika soudržnosti musí dostatečným způsobem zohledňovat regiony Unie, které jsou nejvíce vystaveny důsledkům odchodu Spojeného království z Unie, zejména ty, které se po brexitu ocitnou na vnějších námořních nebo pozemních hranicích Unie, a poskytovat jim podporu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  MSP a mikropodniky jsou klíčovými hybateli ekonomického růstu, inovací a zaměstnanosti, jelikož v těchto podnicích je soustředěno 85 % všech nových pracovních míst. V Unii existuje v současné době více než 20 milionů malých a středních podniků. Tyto podniky hrají důležitou úlohu, pokud jde o obnovu ekonomiky a přechod k udržitelnému hospodářství Unie.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  V zájmu co nejúčinnějšího soustředění využití omezených zdrojů by podpora produktivních investic v rámci příslušného specifického cíle z EFRR měla být omezena pouze na mikropodniky a malé střední podniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES19, s výjimkou případů, kdy investice zahrnují spolupráci s malými a středními podniky v oblasti činností výzkumu a inovací.

(16)  V zájmu co nejúčinnějšího soustředění využití omezených zdrojů by podpora produktivních investic v rámci příslušného specifického cíle z EFRR měla být omezena pouze na malé a střední podniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES19 s cílem posílit jejich konkurenceschopnost a životaschopnost, s výjimkou případů, kdy investice zahrnují spolupráci s malými a středními podniky v oblasti činností výzkumu a inovací.

_________________

_________________

19 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

19 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Má-li být zajištěno včasné a účinné provádění, měly by být veškeré postupy monitorování, výkonnosti a kontroly přiměřené a zjednodušené, pokud jde o správní orgány a příjemce.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 je nutné hodnotit fondy na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních požadavků na monitorování a zároveň zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou případně zahrnovat měřitelné ukazatele, z nichž je možné vycházet při hodnocení dopadu fondů v praxi.

(23)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 je nutné hodnotit fondy na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních požadavků na monitorování a zároveň zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky by měly v co nejvyšší míře zahrnovat měřitelné ukazatele, z nichž je možné vycházet při hodnocení dopadu fondů v praxi.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iva)  modernizace a inovace veřejné správy, ochrany duševního vlastnictví a podpory konkurenceschopnosti malých a středních podniků;

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise na základě své povinnosti podávat zprávy podle čl. [38 odst. 3 písm. e) bodu i)] finančního nařízení předloží Evropskému parlamentu a Radě informace o výkonnosti v souladu s přílohou II.

3.  Komise na základě své povinnosti podávat zprávy podle čl. [38 odst. 3 písm. e) bodu i)] finančního nařízení předloží Evropskému parlamentu a Radě informace o výkonnosti a výsledcích v souladu s přílohou II tím, že bude informovat o pokroku i nedostatcích a zaručí jednoznačnou souvislost mezi výdaji a výkonností.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13, pokud jde o změny přílohy I za účelem provedení nezbytných úprav v seznamu ukazatelů, jež mají používat členské státy, a změny přílohy II za účelem provedení nezbytných úprav informací o výkonnosti předkládaných Evropskému parlamentu a Radě.

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13, pokud jde o změny přílohy I za účelem provedení relevantních a odůvodněných úprav v seznamu ukazatelů, jež mají používat členské státy, a případně změny přílohy II s cílem poskytnout Evropskému parlamentu a Radě lepší kvalitativní a kvantitativní informace o výkonnosti a výsledcích ve srovnání se stanovenými cíli.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise poskytne Evropskému parlamentu a Radě spolehlivé informace o kvalitě používaných údajů o výkonnosti.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejméně 6 % zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, jiných než určených na technickou pomoc, se přidělí na udržitelný rozvoj měst ve formě komunitně vedeného místního rozvoje, integrovaných územních investic nebo jiného územního nástroje v rámci CP 5.

Nejméně 6 % zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, jiných než určených na technickou pomoc, se přidělí na udržitelný rozvoj měst ve formě komunitně vedeného místního rozvoje, integrovaných územních investic nebo jiného územního nástroje v rámci CP 5, přičemž budou zavedeny odpovídající CP 1 až CP 4.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EFRR podporuje také Evropskou městskou iniciativu, prováděnou Komisí formou přímého a nepřímého řízení.

EFRR podporuje také Evropskou městskou iniciativu.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že městská agenda patří do výlučné působnosti členských států, je třeba zaručit zásadu subsidiarity.


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (26.10.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Zpravodajka: Kateřina Konečná

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 2. května 2018 přijala Komise návrh příštího víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027. Ten zahrnuje Evropský fond pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) a Fond soudržnosti („FS“).

Zpravodajka v zásadě návrh Komise vítá, jelikož zjednodušuje složité postupy spojené s EFRR a FS a rozšiřuje podpůrná opatření týkající se ekologických cílů a cílů v oblasti klimatu. Je nakloněna zejména větším investicím do „zelenější“ a nízkouhlíkové Evropy, jako např. v souvislosti s opatřeními v rámci energetické účinnosti a oběhového hospodářství, rozvoje inteligentních energetických systémů, sítí a skladování, podpory udržitelného hospodaření s vodou a snižování míry znečištění.

Je však třeba zajistit více finančních prostředků pro nutnou modernizaci a rozvoj infrastruktury členských států, aby byly splněny všechny nové ambiciózní cíle v rámci právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, dopravy, nakládání s odpady a klimatu v souladu s Pařížskou dohodou. Podpora projektů spolufinancovaných z těchto fondů je zásadní zejména v regionech, jejichž rozvoj zaostává. Navíc v mnoha zemích představují prostředky z EFRR a FS přinejmenším 50 % veřejných investic a bez těchto prostředků EU by tyto členské státy neměly finanční kapacitu dané investice provést.

Pokud jde o financování, považuje zpravodajka navrhované škrty v rámci FS (o polovinu) ve srovnání se stávajícím programovým obdobím za výrazné. Částka, která má být převedena z FS na nástroj pro propojení Evropy, se přitom rovná částce převedené ve stávajícím programovém období 2014–2020. Vzhledem k tomu, že se očekává, že prostředky z FS budou použity na financování projektů v oblasti klimatu a životního prostředí, a přispějí tak k plnění cílů EU v těchto oblastech, považuje zpravodajka snížení alokace z Fondu soudržnosti v rámci sdíleného řízení za neadekvátní. Každý převod z FS na nástroj pro propojení Evropy by měl být založen na důkladné analýze Komise, která podpoří, a neoslabí schopnost členských států plnit své cíle v oblasti klimatu a životního prostředí. Podíl prostředků převedených na nástroj pro propojení Evropy by se měl proporčně rovnat převodu v rámci současného programového období (jedná se o 50% snížení) a měl by být k dispozici pro daný členský stát během celého programového období.

Využívání EFRR a FS by se podle názoru zpravodajky mělo zlepšit na základě propojení investic v rámci politiky soudržnosti s celkovými plány členských států, pokud jde o plnění cílů stanovených na rok 2030, a to v souvislosti se směřováním k dlouhodobému snížení emisí uhlíku v hospodářství EU. V tomto ohledu zpravodajka navrhuje, aby bylo vyčleněno více prostředků na plnění politického cíle (PO2), jenž je zaměřen na boj proti dopadům změny klimatu.

Odvětví dopravy v EU čelí v současné době zásadním změnám. Emise skleníkových plynů z dopravy se musí snížit. Emise z dopravy znečišťující ovzduší je nutno snížit radikálně, a to bez jakéhokoli odkladu. Dále by se měla zvýšit míra používání vozidel s nízkými a nulovými emisemi. Pro taková vozidla však chybí náležitá infrastruktura. 76 % všech dobíjecích stanic je umístěno pouze ve čtyřech členských státech, které představují pouze 27 % celkové rozlohy EU. Pro úspěšný přechod na mobilitu s nízkými emisemi je nezbytný společný politický rámec pro vozidla, infrastrukturu a elektrické sítě, který propojí ekonomické pobídky a programy zaměstnanosti v celé EU na státní, regionální a místní úrovni. Zpravodajka se domnívá, že je nezbytné nabídnout členským státům a jejich regionům možnost financovat rozvoj infrastruktury pro vozidla s nízkými emisemi z veškerých možných unijních zdrojů, včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti (FS). Je nutné rychle zavést infrastrukturu pro dobíjení vozidel a doplňování paliva. V tomto ohledu zpravodajka navrhuje převést podporu udržitelné multimodální městské mobility, která nyní spadá pod cíl 3, pod cíl 2, v jehož rámci jsou v současnosti přidělovány zdroje a na členské státy je vyvíjen větší tlak, aby plnily cíle v oblasti životního prostředí. Zastává názor, že přechod k nízkoemisní mobilitě souvisí spíše s celkovým cílem v oblasti nízkouhlíkové Evropy než s cíli v oblasti propojení.

Vedle změny klimatu se musí ochrana životního prostředí v Evropě v prvé řadě zaměřit na rostoucí riziko sucha v několika regionech EU a ochranu vodních zdrojů, vodních ekosystémů a pitné vody i vody ke koupání. V posledních letech postihlo Evropu více než 100 závažných ničivých povodní. Kromě hospodářských a sociálních škod mohou mít povodně závažné důsledky pro životní prostředí. Zpravodajka je toho názoru, že je třeba propagovat udržitelné hospodaření s vodou, včetně opatření boje proti suchu a povodním.

Škodlivý hluk může mít dopad na téměř každý aspekt lidského života. Trvale vysoká úroveň hluku může způsobit zdravotní problémy a prohloubit stres. Vysoká úroveň hluku může rovněž negativně ovlivnit celé ekosystémy. Světelné znečištění je pro zdraví také škodlivé. Plýtvá energií, zvyšuje emise uhlíku, a následně i náklady pro spotřebitele. Umělé světlo rovněž různými způsoby ovlivňuje flóru a faunu. Zpravodajka proto předkládá návrh týkající se opatření v oblasti snižování hluku a světelného znečištění.

Politika soudržnosti je klíčovým prvkem k realizaci oběhového hospodářství. Zpravodajka se domnívá, že méně rozvinuté země by měly mít možnost zmodernizovat svá stávající zařízení pro zpracování zbytkového odpadu tak, aby bylo dosaženo cílů oběhového hospodářství. Modernizace stávajících zařízení je v praxi mnohem méně ekonomicky náročná než vytváření zařízení nových. V konečném důsledku je pro země s omezeným rozpočtem často proveditelnější a zároveň má skutečně pozitivní vliv na životní prostředí.

70 % Evropanů požaduje, aby se EU více angažovala v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. Zpravodajka vyjadřuje pochybnosti, pokud jde o přínos začlenění programu EU v oblasti zdraví do rozšířeného ESF +. Nesouhlasí s navrhovaným 8% snížením financování zdravotní péče oproti období 2014–2020. Politika soudržnosti by rovněž měla přispět ke zlepšení zdravotního stavu občanů Unie. Zpravodajka se domnívá, že lze dosáhnout součinnosti s ESF + a jeho oblastí zdraví i evropským pilířem sociálních práv v rámci evropského semestru, budou-li se doporučení pro jednotlivé země stále více zaměřovat na otázky související se zdravím. Operační programy spolufinancované z EFRR a Fondu soudržnosti by měly být navrženy tak, aby zlepšily přístup ke zdravotní péči. Zpravodajka dále zdůrazňuje, že je nutná podpora integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje, kulturního dědictví, bezpečnosti a zdraví v městských, venkovských i pobřežních oblastech. Intenzivnější spolupráce s pacienty či organizacemi pacientů je v oblasti úspěšných investic do zdraví rovněž nezbytná.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Podle článku 176 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) je úkolem Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), aby pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly v Unii. V souladu s uvedeným článkem a s druhým a třetím pododstavcem čl. 174 SFEU má EFRR přispívat ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, mezi nimiž má být zvláštní pozornost věnována regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a horské regiony.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Při provádění EFRR a Fondu soudržnosti by měly být dodržovány horizontální zásady stanovené v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a v článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality stanovených v článku 5 SEU, a to s ohledem na ustanovení Listiny základních práv Evropské unie. Členské státy by rovněž měly respektovat Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit dostupnost v souladu s jejím článkem 9 a v souladu s právem Unie, kterým se harmonizují požadavky na dostupnost v případě výrobků a služeb. Členské státy a Komise by se měly zaměřit na odstranění nerovností a na podporu rovnosti žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti pohlaví, jakož i boje proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Fondy by neměly podporovat činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace. Cíle EFRR a Fondu soudržnosti by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“. Aby byla ochráněna integrita vnitřního trhu, operace, z nichž mají podniky prospěch, musí splňovat pravidla státní podpory stanovená v článcích 107 a 108 SFEU.

(5)  Při provádění EFRR a Fondu soudržnosti by měly být dodržovány horizontální zásady stanovené v článcích 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a v článcích 7 až 11 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality stanovených v článku 5 SEU, a to s ohledem na ustanovení Listiny základních práv Evropské unie. Členské státy by rovněž měly respektovat Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit dostupnost v souladu s jejím článkem 9 a v souladu s právem Unie, kterým se harmonizují požadavky na dostupnost v případě výrobků a služeb. Členské státy a Komise by se měly zaměřit na odstranění nerovností a na podporu rovnosti žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti pohlaví, jakož i boje proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Fondy by neměly podporovat činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace. Cíle EFRR a Fondu soudržnosti by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu a bojovat proti změně klimatu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“. Aby byla ochráněna integrita vnitřního trhu, operace, z nichž mají podniky prospěch, musí splňovat pravidla státní podpory stanovená v článcích 107 a 108 SFEU.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Tematická zaměření podle tohoto nařízení by měla být zajištěna na vnitrostátní úrovni, avšak na úrovni operačních programů a mezi různými kategoriemi regionů by měla být zároveň možná flexibilita. Tematická zaměření by mohla být případně upravena v souladu se zdroji určenými na investiční priority, které vyplývají z přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Rozsah tematického zaměření by měl zohledňovat úroveň rozvoje jednotlivých regionů, úrovně financování a specifické potřeby regionů, u nichž je kritériem způsobilosti na období 2014–2020 HDP na obyvatele.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Vzhledem k cíli tohoto nařízení, kterým je posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie v zájmu podporování udržitelného rozvoje, je třeba vzít v potaz rozdíly v úrovni rozvoje regionů, míru zaostávání znevýhodněných regionů a omezené zdroje některých členských států či regionů.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  V souladu se závazky Unie přijatými v rámci Pařížské dohody a v souladu se 7. akčním programem pro životní prostředí byly do právních předpisů Unie promítnuty nové ambiciózní cíle pro oblast životního prostředí, energetiky, nakládání s odpady a klimatu. Aby se pomohlo členským státům tyto cíle splnit a pokračovat v nutné modernizaci a rozvoji infrastruktury ve svých regionech, je třeba zajistit adekvátní financování. Tento strukturální přechod by měl velký dopad na zaměstnanost a růst v členských státech a regionů, a proto je nutné umožnit v rámci všech těchto specifických cílů veškerá možná podpůrná opatření.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj fondy přispívají k začleňování oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle 25 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Operace v rámci EFRR mají podle očekávání přispět z celkového finančního krytí EFRR 30 % na cíle v oblasti klimatu. Operace v rámci Fondu soudržnosti mají podle očekávání přispět z celkového finančního krytí Fondu soudržnosti 37 % na cíle v oblasti klimatu.

(14)  S ohledem na význam boje proti změně klimatu a cílů Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj a ve snaze přispět k financování opatření, která je třeba přijmout na úrovni EU a na celostátní a místní úrovni, aby bylo možné splnit závazky Unie, přispívají fondy k začleňování oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle, podle něhož má být 30 % výdajů EU vynakládáno na podporu cílů v oblasti klimatu. Operace v rámci EFRR by měly podle očekávání přispět z celkového finančního krytí EFRR 35 % na cíle v oblasti klimatu. Operace v rámci Fondu soudržnosti mají podle očekávání přispět z celkového finančního krytí Fondu soudržnosti 37 % na cíle v oblasti klimatu. Na základě doporučení Evropského účetního dvora vydaných ve zvláštní zprávě č. 2016/31 by mechanismy pro začlenění oblasti klimatu a odolnosti vůči klimatu měly rozlišovat mezi zmírňováním a přizpůsobováním a měly by být zavedeny ex-ante prostřednictvím všech programovacích a plánovacích postupů, a nikoli být pouze předmětem předkládání zpráv ex-post.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Odvětví dopravy Unie čelí v současné době zásadním změnám, jelikož digitalizace a automatizace mění tradiční výrobní postupy a potřeby spotřebitelů. Je nezbytné snížit emise skleníkových plynů z dopravy. Emise z dopravy znečišťující ovzduší musí být radikálně sníženy, a to neprodleně. Má-li být dosaženo cílů týkajících se zelenější a nízkouhlíkové Unie, je rovněž třeba rozšířit používání vozidel s nízkými a nulovými emisemi. Příslušná infrastruktura pro tato vozidla však stále chybí. V současné době je v Unii pouze 100 000 dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, přičemž 76 % všech dobíjecích stanic se nachází jen ve 4 členských státech, které představují pouhých 27 % celkové rozlohy Unie. Pro úspěšný přechod k nízkoemisní mobilitě je nezbytný společný politický rámec pro vozidla, infrastrukturu a elektrické sítě, kdy se hospodářské pobídky a pobídky pro zaměstnanost budou vzájemně doplňovat v celé Unii a na vnitrostátní, regionální a místní úrovni a budou podporovány silnějšími nástroji financování ze strany Unie. Je nezbytné dát členským státům a regionům možnost financovat rozvoj infrastruktury pro vozidla s nízkými emisemi z veškerých možných zdrojů, včetně EFRR a Fondu soudržnosti. V zájmu splnění závazků Unie v oblasti klimatu podle Pařížské dohody a souvisejících právních předpisů Unie by měla být rychle zavedena infrastruktura pro dobíjení vozidel a doplňování paliva.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b)  Operacemi v rámci EFRR a Fondu soudržnosti by se měly provádět opatření a cíle stanovené v integrovaných vnitrostátních plánech v oblasti energetiky a klimatu, které mají být vypracovány podle nařízení o správě energetické unie, a to i s přihlédnutím k doporučením Komise ohledně těchto plánů, pokud jde o jejich obsah a přidělování finančních prostředků.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  EFRR a Fond soudržnosti by měly být schopny podporovat činnosti a cíle z jiných nástrojů financování, aby se zlepšil přístup ke zdravotní péči. Lze vytvořit součinnost s Evropským sociálním fondem + a jeho oblastí zdraví, evropským pilířem sociálních práv, evropským semestrem a doporučeními pro jednotlivé země, které se stále více zaměřují na otázky související se zdravím.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  EFRR by měl pomoci odstranit hlavní regionální rozdíly v Unii a zmenšit rozdíly v úrovni rozvoje různých regionů a zaostalost nejvíce znevýhodněných regionů, včetně regionů, které čelí výzvám vyplývajícím ze závazků v oblasti snižování emisí uhlíku. Podpora EFRR v rámci cíle „Investice pro zaměstnanost a růst“ by proto měla být zaměřena na klíčové priority Unie v souladu s cíli politiky stanovenými v nařízení (EU) 2018/xxx [nové nařízení o společných ustanoveních]. Podpora z EFRR by měla být zaměřena na cíle politiky „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace“ a „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik“. Tohoto tematického zaměření by mělo být dosaženo na vnitrostátní úrovni a zároveň by měla být umožněna flexibilita na úrovni jednotlivých programů a mezi třemi skupinami členských států vytvořenými podle jejich hrubého národního důchodu. Kromě toho by měla být podrobně stanovena metodika klasifikace členských států, která by zohledňovala zvláštní situaci nejvzdálenějších regionů.

(17)  EFRR by měl pomoci odstranit hlavní regionální rozdíly v Unii a zmenšit rozdíly v úrovni rozvoje různých regionů a zaostalost nejvíce znevýhodněných regionů, včetně regionů, které čelí výzvám vyplývajícím ze závazků v oblasti snižování emisí uhlíku. Podpora EFRR v rámci cíle „Investice pro zaměstnanost a růst“ by proto měla být zaměřena na klíčové priority Unie v souladu s cíli politiky stanovenými v nařízení (EU) 2018/xxx [nové nařízení o společných ustanoveních]. Podpora z EFRR by měla být zaměřena na cíle politiky „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace“ a „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii a dopravu, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu, udržitelného hospodaření s vodou a prevence a řízení rizik“. Tohoto tematického zaměření by mělo být dosaženo na vnitrostátní úrovni a zároveň by měla být umožněna flexibilita na úrovni jednotlivých programů a mezi třemi skupinami členských států vytvořenými podle jejich hrubého národního důchodu. Kromě toho by měla být podrobně stanovena metodika klasifikace členských států, která by zohledňovala zvláštní situaci nejvzdálenějších regionů.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Je třeba vzít v úvahu problémy, kterým čelí některé podfinancované místní a regionální orgány v rámci systému centralizované správy. V regionech, které nejvíce potřebují investice, aby snížily socioekonomické a územní rozdíly, je využívání Fondu soudržnosti oslabováno značnými problémy se spolufinancováním projektů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  V zájmu zaměření podpory na klíčové priority Unie je rovněž vhodné dále stanovit, že tematické zaměření by mělo být dodržováno během celého programového období, včetně v případě převodu mezi prioritami v rámci jednoho programu nebo mezi programy.

(18)  V zájmu splnění cílů členských států by tematické zaměření mělo být dostatečně flexibilní, aby mohlo být přizpůsobeno potřebám jednotlivých regionů a poskytlo Unii možnost podporovat převod mezi prioritami v rámci jednoho programu nebo mezi programy. Tímto způsobem by se zabránilo další nerovnováze nebo hlubším rozdílům mezi úrovní rozvoje regionů.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Prostřednictvím další technické a finanční pomoci určené na zefektivnění oblastí veřejných služeb, na které jsou zaměřena opatření podporovaná z EFRR a Fondu soudržnosti, by se měla dále zlepšit efektivita veřejných institucí, zúčastněných stran a správních orgánů.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  V zájmu dosažení stanovených cílů by měla být přijata opatření na podporu regionální či místní mobility nebo na snížení znečištění ovzduší a hluku.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26b)  Měla by být přijata opatření na podporu čistých, udržitelných a bezpečných druhů dopravy.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Toto nařízení má přispívat k financování podpory, jejímž účelem je posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost vyrovnáním hlavních regionálních rozdílů v Unii a snižováním zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, mezi nimiž má být zvláštní pozornost věnována regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny nepříznivými přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou nejvzdálenější či nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a horské regiony.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V souladu s cíli politiky (dále jen „CP“) stanovenými v čl. [4 odst. 1] nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních] podporuje EFRR tyto specifické cíle:

1.  V souladu s cíli politiky (dále jen „CP“) stanovenými v čl. [4 odst. 1] nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních] podporuje EFRR tyto specifické cíle, a to s přihlédnutím k potřebě specifických investic a specifické infrastruktury v jednotlivých členských státech:

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik“ (dále jen „CP 2“) prostřednictvím:

b)  „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii a dopravu, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik“ (dále jen „CP 2“) prostřednictvím:

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  podpory přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám;

iv)  podpory přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik, požárů a záplav, odolnosti vůči katastrofám a zásahů proti hydrogeologické nestabilitě;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

v)  podpory udržitelného hospodaření s vodou;

v)  podpory udržitelného hospodaření s vodou, včetně opatření zaměřených na boj proti suchu a povodním a předcházení těmto jevům a na udržitelné nakládání s odpady;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vi

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vi)  podpory přechodu k oběhovému hospodářství;

vi)  podpory přechodu k oběhovému hospodářství, zejména v rámci úsilí o splnění cílů v oblasti recyklace a opětovného využití odpadu definovaných ve směrnici (EU) 2018/851 a směrnici (EU) 2018/852 a cílů v oblasti snížení skládkování definovaných ve směrnici (EU) 2018/850;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vii)  posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění;

vii)  posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění ovzduší, vody a půdy a znečištění hlukem a světlem;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

viia)  podpory udržitelné multimodální městské mobility, a to i pokud jde o infrastrukturu pro nízkoemisní mobilitu;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

viia)  podpory investic do odvětví odpadů s cílem splnit stanovené požadavky Unie v oblasti životního prostředí, zejména v členských státech, které tyto požadavky překračují;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vii b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

viib)  podpory investic do vodohospodářství s cílem splnit stanovené požadavky Unie v oblasti životního prostředí, zejména v členských státech, které tyto požadavky překračují;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče;

iv)  zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, informačních kampaní, včetně primární péče;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  podpory integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje, kulturního dědictví a bezpečnosti v městských oblastech;

i)  podpory integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje, kulturního dědictví a bezpečnosti a zdraví v městských oblastech;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  podpory integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kulturního dědictví a bezpečnosti a v případě venkovských a pobřežních oblastí také prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje.

ii)  podpory integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kulturního dědictví, bezpečnosti a zdraví a v případě venkovských a pobřežních oblastí také prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zlepšují kapacitu programových orgánů i subjektů spojených s realizací fondů;

a)  zlepšují prostřednictvím technické a finanční pomoci kapacitu programových orgánů i subjektů spojených s realizací fondů, včetně organizací občanské společnosti;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Členské státy skupiny 2 přidělí nejméně 45 % svých celkových zdrojů z EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a nejméně 30 % na CP 2.

b)  Členské státy skupiny 2 přidělí nejméně 40 % svých celkových zdrojů z EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a nejméně 35 % na CP 2;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  Členské státy skupiny 3 přidělí nejméně 35 % svých celkových zdrojů z EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a nejméně 30 % na CP 2.

c)  Členské státy skupiny 3 přidělí nejméně 35 % svých celkových zdrojů z EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a nejméně 35 % na CP 2.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  produktivní investice do malých a středních podniků;

c)  produktivní investice do malých a středních podniků ve smyslu doporučení Komise 2003/361/EC;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  investice do rekonverze upadajících průmyslových regionů a regionů, jejichž rozvoj zaostává;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud jiné než malé a střední podniky spolupracují s malými a středními podniky v rámci opatření zaměřených na energetickou účinnost, nízkouhlíkové hospodářství nebo činnosti oběhového hospodářství, jež jsou podporované podle čl. 2 odst. 1 písm. b) bodů i), iii), vi) a vii), mohou být produktivní investice podpořeny, jsou-li poskytnuty prostřednictvím finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  investice do zdravotnických a pečovatelských zařízení, včetně integrované péče a primární péče;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  investice do opatření na podporu energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, se zaměřením na konkrétní potřeby domů a obytných budov;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí přiměřenou rovnováhu mezi investicemi podle písmen a) a b).

Členské státy zajistí přiměřenou rovnováhu mezi investicemi podle písmen a), aa), ab) a b).

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Toto nařízení se nedotýká pokračování či úprav (včetně úplného či částečného zrušení) pomoci schválené Komisí podle nařízení (EU) 1300/2013 a (EU) 1301/2013 či jiných aktů přijatých podle těchto nařízení.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Žádosti o pomoc předložené nebo schválené podle nařízení (EU) 1300/2013 a (EU) 1301/2013 zůstávají v platnosti.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – dílčí nadpis 2

 

Znění navržené Komisí

Cíl politiky

Výstupy

Výsledky

(1)

(2)

(3)

2. „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik“.

RCO 18 – domácnosti, které dostávají podporu na snížení energetické náročnosti svých obydlí

RCR 26 – roční konečná spotřeba energie (z toho: v obytných budovách, jiných než obytných soukromých budovách, jiných než obytných veřejných budovách)

RCO 19 – veřejné budovy, které dostávají podporu na snížení energetické náročnosti

RCR 27 – domácnosti s nižší energetickou náročností svých obydlí

RCO 20 – nově vybudované nebo vylepšené sítě dálkového vytápění

RCR 28 – budovy s lepší energetickou klasifikací (z toho: obytné, jiné než obytné soukromé, jiné než obytné veřejné)

 

RCR 29 – odhadované emise skleníkových plynů*

 

RCR 30 – podniky s nižší energetickou náročností

 

RCO 22 – zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo)

RCR 31 – celkové množství vyrobené energie z obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo)

RCO 97 – počet podporovaných energetických komunit a komunit z obnovitelných zdrojů*

RCR 32 – energie z obnovitelných zdrojů: kapacita připojená k síti (provozní)*

 

RCO 23 – digitální systémy pro správu inteligentních sítí

RCR 33 – uživatelé připojení k inteligentním sítím

RCO 98 – domácnosti, které dostávají podporu na využívání inteligentních energetických sítí

RCR 34 – zavádění projektů inteligentních sítí

RCO 24 – nové nebo modernizované systémy monitorování, připravenosti, varování a reakce v případě katastrofy*

RCR 35 – počet obyvatel, kteří mají prospěch z protipovodňových opatření

RCO 25 – nově vybudovaná nebo zpevněná ochrana pobřežního pásu a břehů řek a jezer a ochrana proti sesuvům půdy na ochranu osob, majetku a přírodního prostředí

RCR 36 – počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na ochranu před lesními požáry

RCO 26 – zelená infrastruktura vybudovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu

RCR 37 – počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na ochranu před přírodními katastrofami souvisejícími s klimatem (jinými než povodně a lesní požáry)

RCO 27 – celostátní/regionální/místní strategie zaměřené na přizpůsobování se změnám klimatu

RCR 96 – počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na ochranu před přírodními riziky nesouvisejícími se klimatem a riziky souvisejícími s lidskou činností*

RCO 28 – oblasti, na něž se vztahují opatření na ochranu před lesními požáry

RCR 38 – odhadovaná průměrná doba reakce na katastrofy*

 

RCO 30 – délka nového nebo rekonstruovaného potrubí pro vodovodní přípojky pro domácnost

RCR 41 – počet obyvatel napojených na zlepšené zásobování vodou

RCO 31 – délka nově vybudované nebo rekonstruované kanalizace

RCR 42 – počet obyvatel napojených alespoň na sekundární čištění odpadních vod

RCO 32 – nová nebo modernizovaná kapacita pro čištění odpadních vod

RCR 43 – ztráty vody

 

RCR 44 – řádně čištěná odpadní voda

 

RCO 34 – zvýšení kapacity pro recyklaci odpadu

RCR 46 – počet obyvatel, kteří využívají zařízení na recyklaci odpadu a systémy pro nakládání s drobným odpadem

 

RCR 47 – recyklovaný odpad

 

RCR 48 – recyklovaný odpad používaný jako surovina

 

RCR 49 – využitý odpad

 

RCO 36 – plocha podporované zelené infrastruktury v městských oblastech

RCR 50 – počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření pro kvalitu ovzduší

RCO 37 – rozloha lokalit náležejících do sítě Natura 2000, na něž se vztahují ochranná a rekultivační opatření v souladu s prioritním akčním rámcem

RCR 95 – počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře v městských oblastech

RCO 99 – rozloha oblasti mimo lokality náležející do sítě Natura 2000, na niž se vztahují ochranná a rekultivační opatření

RCR 51 – počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření pro snížení hluku

RCO 38 – plocha podporované rekultivované půdy

RCR 52 – rekultivovaná půda využívaná pro zeleň, sociální bydlení, ekonomické nebo komunitní činnosti

RCO 39 – instalované systémy pro monitorování znečištění ovzduší

 

 

Pozměňovací návrh

Cíl politiky

Výstupy

Výsledky

(1)

(2)

(3)

2. „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik“.

RCO 18 – domácnosti, které dostávají podporu na snížení energetické náročnosti svých obydlí

RCR 26 – roční konečná spotřeba energie (z toho: v obytných budovách, jiných než obytných soukromých budovách, jiných než obytných veřejných budovách)

RCO 19 – veřejné budovy, které dostávají podporu na snížení energetické náročnosti

RCR 27 – domácnosti s nižší energetickou náročností svých obydlí

RCO 20 – nově vybudované nebo vylepšené sítě dálkového vytápění

RCR 28 – budovy s lepší energetickou klasifikací (z toho: obytné, jiné než obytné soukromé, jiné než obytné veřejné)

 

RCR 29 – odhadované emise skleníkových plynů*

 

RCR 30 – podniky s nižší energetickou náročností

 

RCO 22 – zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo)

RCR 31 – celkové množství vyrobené energie z obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo)

RCO 97 – počet podporovaných energetických komunit a komunit z obnovitelných zdrojů*

RCR 32 – energie z obnovitelných zdrojů: kapacita připojená k síti (provozní)*

 

RCO 23 – digitální systémy pro správu inteligentních sítí

RCR 33 – uživatelé připojení k inteligentním sítím

RCO 98 – domácnosti, které dostávají podporu na využívání inteligentních energetických sítí

RCR 34 – zavádění projektů inteligentních sítí

RCO24a - opatření boje proti suchu a povodním

RCR 35 – počet obyvatel, kteří mají prospěch z protipovodňových opatření či opatření proti suchu

RCO 24 – nové nebo modernizované systémy monitorování, připravenosti, varování a reakce v případě katastrofy*

RCR 36 – počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na ochranu před lesními požáry

RCO 25 – nově vybudovaná nebo zpevněná ochrana pobřežního pásu a břehů řek a jezer a ochrana proti sesuvům půdy na ochranu osob, majetku a přírodního prostředí

RCR 37 – počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na ochranu před přírodními katastrofami souvisejícími s klimatem (jinými než povodně a lesní požáry)

RCO 26 – zelená infrastruktura vybudovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu

RCR 96 – počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na ochranu před přírodními riziky nesouvisejícími se klimatem a riziky souvisejícími s lidskou činností*

RCO 27 – celostátní/regionální/místní strategie zaměřené na přizpůsobování se změnám klimatu

RCR 38 – odhadovaná průměrná doba reakce na katastrofy*

RCO 28 – oblasti, na něž se vztahují opatření na ochranu před lesními požáry

 

 

RCO 30 – délka nového nebo rekonstruovaného potrubí pro vodovodní přípojky pro domácnost

RCR 41 – počet obyvatel napojených na zlepšené zásobování vodou

RCO 31 – délka nově vybudované nebo rekonstruované kanalizace

RCR 42 – počet obyvatel napojených alespoň na sekundární čištění odpadních vod

RCO 32 – nová nebo modernizovaná kapacita pro čištění odpadních vod

RCR 43 – ztráty vody

 

RCR 44 – řádně čištěná odpadní voda

 

RCR 45 – příspěvky na rekuperaci energie a surovin z odpadních vod

 

RCR 45a – vyprodukovaný komunální odpad

 

RCR 45b – vyprodukovaný zbytkový odpad

 

RCO 34 – zvýšení kapacity pro předcházení vzniku odpadu a recyklaci odpadu

RCR 46 – počet obyvatel, kteří využívají zařízení na recyklaci odpadu a udržitelné systémy pro nakládání s drobným odpadem

 

RCR 47 – recyklovaný odpad

 

RCR 48 – recyklovaný odpad používaný jako surovina

 

RCR 49 – znovu využitý odpad

 

RCO 36 – plocha podporované zelené infrastruktury v městských oblastech

RCR 50 – počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření pro kvalitu ovzduší

RCO 37 – rozloha lokalit náležejících do sítě Natura 2000, na něž se vztahují ochranná a rekultivační opatření v souladu s prioritním akčním rámcem

RCR 95 – počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře v městských oblastech

RCO 99 – rozloha oblasti mimo lokality náležející do sítě Natura 2000, na niž se vztahují ochranná a rekultivační opatření

RCR 51 – počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření pro snížení hluku

RCO 38 – plocha podporované rekultivované půdy

RCR 51a – počet obyvatel majících prospěch z opatření na snižování světelného znečištění

RCO 39 – Systémy monitorování znečištění ovzduší nainstalovaného RCO 55 – délka tramvají a metra – nová

RCR 52 – rekultivovaná půda využívaná pro zeleň, sociální bydlení, ekonomické nebo komunitní činnosti

RCO 56 – délka tramvajových tratí a tratí metra – rekonstruované/modernizované

RCR 62 – počet cestujících ve veřejné dopravě za rok

RCO 57 – kolejová vozidla pro veřejnou dopravu šetrná k životnímu prostředí

RCR 63 – počet uživatelů nových/modernizovaných tramvajových tratí a tratí metra za rok

RCO 58 – podporovaná specializovaná cyklistická infrastruktura

RCR 64 – počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok

RCO 59 – podporovaná infrastruktura pro alternativní paliva (plnicí/dobíjecí stanice)

RCR 64a – odhadované emise skleníkových plynů, kterým se předešlo

RCO 60 – města, která mají nové nebo modernizované digitalizované městské dopravní systémy

 

RCO 60a – počet dobíjecích stanic pro rychlá elektrická vozidla

 

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – dílčí nadpis 3

 

Znění navržené Komisí

Cíl politiky

Výstupy

Výsledky

(1)

(2)

(3)

3. Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT

RCO 41 – zvýšení počtu domácností s přístupem k širokopásmovým sítím s velmi vysokou kapacitou

RCR 53 – počet domácností s připojením k širokopásmovým sítím s velmi vysokou kapacitou

RCO 42 – zvýšení počtu podniků s přístupem k širokopásmovým sítím s velmi vysokou kapacitou

RCR 54 – počet podniků s připojením k širokopásmovým sítím s velmi vysokou kapacitou

 

RCO 43 – délka podporovaných nových silnic – TEN-T1

RCR 55 – uživatelé nově vybudovaných, rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic

RCO 44 – délka podporovaných nových silnic – jiné

RCR 56 – časové úspory díky lepší silniční infrastruktuře

RCO 45 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – TEN-T

RCR 101 – časové úspory díky lepší železniční infrastruktuře

RCO 46 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – jiné

 

 

RCO 47 – délka podporovaných nových železničních tratí – TEN-T

RCR 57 – délka železničních tratí v provozu vybavených evropským systémem řízení železničního provozu

RCO 48 – délka podporovaných nových železničních tratí – jiné

RCR 58 – počet osob přepravených za rok na podporovaných železničních tratích

RCO 49 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí – TEN-T

RCR 59 – železniční nákladní doprava

RCO 50 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí – jiné

RCR 60 – nákladní doprava po vnitrozemských vodních cestách

RCO 51 – délka nových nebo modernizovaných vnitrozemských vodních cest – TEN-T

 

RCO 52 – délka nových nebo modernizovaných vnitrozemských vodních cest – jiné

 

RCO 53 – železniční stanice a zařízení – nové nebo modernizované

 

RCO 54 – intermodální spojení – nové nebo modernizované

 

RCO 100 – počet podporovaných přístavů

 

 

RCO 55 – délka tramvajových tratí a tratí metra – nové

RCR 62 – počet cestujících ve veřejné dopravě za rok

RCO 56 – délka tramvajových tratí a tratí metra – rekonstruované/modernizované

RCR 63 – počet uživatelů nových/modernizovaných tramvajových tratí a tratí metra za rok

RCO 57 – kolejová vozidla pro veřejnou dopravu šetrná k životnímu prostředí

RCR 64 – počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok

RCO 58 – podporovaná specializovaná cyklistická infrastruktura

 

RCO 59 – podporovaná infrastruktura pro alternativní paliva (plnicí/dobíjecí stanice)

 

RCO 60 – města, která mají nové nebo modernizované digitalizované městské dopravní systémy

 

_______________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

 

Pozměňovací návrh

Cíl politiky

Výstupy

Výsledky

(1)

(2)

(3)

3. Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT

RCO 41 – zvýšení počtu domácností s přístupem k širokopásmovým sítím s velmi vysokou kapacitou

RCR 53 – počet domácností s připojením k širokopásmovým sítím s velmi vysokou kapacitou

RCO 42 – zvýšení počtu podniků s přístupem k širokopásmovým sítím s velmi vysokou kapacitou

RCR 54 – počet podniků s připojením k širokopásmovým sítím s velmi vysokou kapacitou

RCO 43 – délka podporovaných nových silnic – TEN-T1

RCR 55 – uživatelé nově vybudovaných, rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic

RCO 44 – délka podporovaných nových silnic – jiné

RCR 56 – časové úspory díky lepší silniční infrastruktuře

RCO 45 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – TEN-T

RCR 101 – časové úspory díky lepší železniční infrastruktuře

RCO 46 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – jiné

 

 

RCO 47 – délka podporovaných nových železničních tratí – TEN-T

RCR 57 – délka železničních tratí v provozu vybavených evropským systémem řízení železničního provozu

RCO 48 – délka podporovaných nových železničních tratí – jiné

RCR 58 – počet osob přepravených za rok na podporovaných železničních tratích

RCO 49 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí – TEN-T

RCR 59 – železniční nákladní doprava

RCO 50 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí – jiné

RCR 60 – nákladní doprava po vnitrozemských vodních cestách

RCO 51 – délka nových nebo modernizovaných vnitrozemských vodních cest – TEN-T

 

RCO 52 – délka nových nebo modernizovaných vnitrozemských vodních cest – jiné

 

RCO 53 – železniční stanice a zařízení – nové nebo modernizované

 

RCO 54 – intermodální spojení – nové nebo modernizované

 

RCO 100 – počet podporovaných přístavů

 

 

vypouští se

vypouští se

_______________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – dílčí nadpis 4

 

Znění navržené Komisí

Cíl politiky

Výstupy

Výsledky

(1)

(2)

(3)

4. Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv

RCO 61 – počet nezaměstnaných osob za rok, které využívají zlepšená zařízení pro služby v oblasti zaměstnanosti

RCR 65 – počet uchazečů o zaměstnání za rok, kteří využívají podporované služby v oblasti zaměstnanosti

 

RCO 63 – kapacita vybudované dočasné infrastruktury pro přijímání

RCR 66 – obsazenost vybudované nebo renovované dočasné infrastruktury pro přijímání

RCO 64 – kapacita renovovaných obytných prostor – migranti, uprchlíci a osoby požívající mezinárodní ochrany nebo o ni žádající

RCR 67 – obsazenost renovovaných obytných prostor – migranti, uprchlíci a osoby požívající mezinárodní ochrany nebo o ni žádající

RCO 65 – kapacita renovovaných obytných prostor – jiné

RCR 68 – obsazenost renovovaných obytných prostor – jiné

 

RCO 66 – kapacita tříd podporované infrastruktury péče o děti (nová nebo modernizovaná)

RCR 70 – počet dětí využívajících podporovanou infrastrukturu péče o děti za rok

RCO 67 – kapacita tříd podporované vzdělávací infrastruktury (nová nebo modernizovaná)

RCR 71 – počet žáků využívajících podporovanou vzdělávací infrastrukturu za rok

 

RCO 69 – kapacita podporované zdravotnické infrastruktury

RCR 72 – osoby s přístupem k zlepšeným službám zdravotní péče

RCO 70 – kapacita podporované sociální infrastruktury (vyjma bydlení)

RCR 73 – počet osob využívajících podporovaná zdravotnická zařízení za rok

 

RCR 74 – počet osob využívajících podporovaná zařízení sociální péče za rok

 

RCR 75 – průměrná doba reakce u naléhavých zdravotních případů v podporované oblasti

 

Pozměňovací návrh

Cíl politiky

Výstupy

Výsledky

(1)

(2)

(3)

4. Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv

RCO 61 – počet nezaměstnaných osob za rok, které využívají zlepšená zařízení pro služby v oblasti zaměstnanosti

RCR 65 – počet uchazečů o zaměstnání za rok, kteří využívají podporované služby v oblasti zaměstnanosti

 

RCO 63 – kapacita vybudované dočasné infrastruktury pro přijímání

RCR 66 – obsazenost vybudované nebo renovované dočasné infrastruktury pro přijímání

RCO 64 – kapacita renovovaných obytných prostor – migranti, uprchlíci a osoby požívající mezinárodní ochrany nebo o ni žádající

RCR 67 – obsazenost renovovaných obytných prostor – migranti, uprchlíci a osoby požívající mezinárodní ochrany nebo o ni žádající

RCO 65 – kapacita renovovaných obytných prostor – jiné

RCR 68 – obsazenost renovovaných obytných prostor – jiné

 

RCO 66 – kapacita tříd podporované infrastruktury péče o děti (nová nebo modernizovaná)

RCR 70 – počet dětí využívajících podporovanou infrastrukturu péče o děti za rok

RCO 67 – kapacita tříd podporované vzdělávací infrastruktury (nová nebo modernizovaná)

RCR 71 – počet žáků využívajících podporovanou vzdělávací infrastrukturu za rok

 

RCO 69 – kapacita a dostupnost podporované zdravotnické infrastruktury a inovativních zdravotnických technologií

RCR 72 – osoby s přístupem k zlepšeným službám zdravotní péče

RCO 70 – kapacita a dostupnost podporované sociální infrastruktury (vyjma bydlení)

RCR 73 – počet osob využívajících podporovaná zdravotnická zařízení za rok

 

RCR 74 – počet osob využívajících podporovaná zařízení sociální péče za rok

 

RCR 75 – průměrná doba reakce u naléhavých zdravotních případů v podporované oblasti

 

RCR 75a – osoby s přístupem k informačním kampaním a kampaním pro prevenci onemocnění

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Příloha II – dílčí nadpis 4 – bod iv

 

Znění navržené Komisí

Cíl politiky

Specifický cíl

Výstupy

Výsledky

(1)

(2)

(3)

(4)

4. Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv

iv) zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče;

CCO 20 – nová nebo modernizovaná kapacita pro zdravotnickou infrastrukturu

CCR 19 – počet obyvatel s přístupem k zlepšeným službám zdravotní péče

 

Pozměňovací návrh

Cíl politiky

Specifický cíl

Výstupy

Výsledky

(1)

(2)

(3)

(4)

4. Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv

iv) zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče, při zohlednění potřeb, které určí pacienti nebo organizace pacientů

CCO 20 – nová nebo modernizovaná kapacita a dostupnost pro zdravotnickou infrastrukturu

CCR 19 – počet obyvatel s přístupem k zlepšeným službám zdravotní péče

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti

Referenční údaje

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Kateřina Konečná

21.6.2018

Projednání ve výboru

29.8.2018

 

 

 

Datum přijetí

25.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

1

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

38

+

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PEE

Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (4.12.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Zpravodajka: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Návrh Komise

Návrh nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) a o Fondu soudržnosti stanoví příslušné cíle provádění EFRR a Fondu soudržnosti.

Tento návrh nařízení zavádí tematické zaměření na vnitrostátní úrovni s cílem zajistit rámec pro realizaci těchto fondů. V tomto rámci Evropská komise navrhuje, aby byla většina prostředků (v rozmezí 65–85 %) přidělena na realizaci cílů politik č. 1 „inteligentnější Evropa“ a č. 2 „zelenější, nízkouhlíková Evropa“, které jsou vymezeny v unijním nařízení o společných ustanoveních vztahujících se na všechny evropské fondy.

Uvedený návrh stanoví rovněž omezený seznam nezpůsobilých činností, které nespadají do oblasti působnosti fondů.

Na závěr je třeba dodat, že návrh zavádí rámec ukazatelů monitorování a přístup ke specifickým územím, včetně udržitelného rozvoje měst, jakož i k nejvzdálenějším regionům

2. Návrhy zpravodajky

Vzhledem k tomu, že regiony dokáží nejlépe pojmenovat své potřeby a priority a že je třeba podporovat decentralizovanou správu provádění evropských fondů, zpravodajka navrhuje zachovat tematické zaměření na úrovni regionů, a nikoli na úrovni vnitrostátní, jak předpokládá tento návrh nařízení.

Aby byla regionům při využívání zdrojů z EFRR poskytnuta větší flexibilita, zpravodajka rovněž navrhuje rozšířit tematické zaměření o další cíle politiky. V této souvislosti a s ohledem na to, že doprava hraje při naplňování přednostních cílů Evropské unie ústřední úlohu, navrhuje také začlenit do tematického zaměření cíl politiky č. 3 „propojenější Evropa“.

Za účelem poskytnutí vyšší flexibility regionům ve prospěch naplňování dalších cílů politiky zpravodajka rovněž navrhuje snížit minimální podíl prostředků vyhrazených pro strategický cíl č. 1 „inteligentnější Evropa“, a to z 60 % na 30 % pro nejrozvinutější regiony, ze 45 % na 30 % pro přechodové regiony a z 35 % na 20 % pro méně rozvinuté regiony.

Vzhledem k tomu, že při naplňování přednostních cílů Evropské unie hraje ústřední roli doprava, zpravodajka navrhuje, aby byly vytyčeny nové specifické cíle pro oblast dopravy:

•  specifický cíl týkající se inteligentní mobility a kvality dopravních služeb v rámci cíle politiky č. 1 „inteligentnější Evropa“;

•  specifický cíl týkající se udržitelné mobility v rámci cíle politiky č. 2 „zelenější Evropa“;

•  specifický cíl týkající se financování z fondu pro spravedlivý přechod v rámci cíle politiky č. 2 „zelenější Evropa“;

•  specifický cíl týkající se mobility jako nástroje územní soudržnosti v rámci cíle politiky č. 3 „propojenější Evropa“;

•  specifický cíl týkající se přístupu k veřejným službám dopravy v rámci cíle politiky č. 4 „sociálnější Evropa“;

Zpravodajka s cílem podpořit využívání fondu EFRR v odvětví dopravy také navrhuje odstranit některá ustanovení, která omezují využívání tohoto fondu ve prospěch regionálních letišť a u železničních kolejových vozidel.

Závěrem je třeba uvést, že zpravodajka předkládá pozměňovací návrhy, jejichž cílem je podpořit součinnost mezi EFRR, Fondem soudržnosti a ostatními rozpočtovými nástroji Evropské unie za účelem financování rozvoje transevropské dopravní sítě.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Při provádění EFRR a Fondu soudržnosti by měly být dodržovány horizontální zásady stanovené v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a v článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality stanovených v článku 5 SEU, a to s ohledem na ustanovení Listiny základních práv Evropské unie. Členské státy by rovněž měly respektovat Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit dostupnost v souladu s jejím článkem 9 a v souladu s právem Unie, kterým se harmonizují požadavky na dostupnost v případě výrobků a služeb. Členské státy a Komise by se měly zaměřit na odstranění nerovností a na podporu rovnosti žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti pohlaví, jakož i boje proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Fondy by neměly podporovat činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace. Cíle EFRR a Fondu soudržnosti by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovatchránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“. Aby byla ochráněna integrita vnitřního trhu, operace, z nichž mají podniky prospěch, musí splňovat pravidla státní podpory stanovená v článcích 107 a 108 SFEU.

(5)  Při provádění EFRR a Fondu soudržnosti by měly být dodržovány horizontální zásady stanovené v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a v článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality stanovených v článku 5 SEU, a to s ohledem na ustanovení Listiny základních práv Evropské unie. Členské státy by rovněž měly respektovat Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit bezbariérový přístup v souladu s článkem 9 této úmluvy a v souladu s právem Unie, kterým se harmonizují požadavky na dostupnost v případě výrobků a služeb. Členské státy a Komise by se měly zaměřit na odstranění nerovností, snižování rozdílů mezi regiony a na podporu rovnosti žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti pohlaví, jakož i na boj proti diskriminaci na základě pohlaví, národnosti, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Fondy by neměly podporovat činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace. Cíle EFRR a Fondu soudržnosti by měly být sledovány v rámci závazků Unie na základě Pařížské dohody o změně klimatu a prosazování cíle Unie, jímž je udržitelný rozvoj, jakož i zachováníochrana životního prostředí a zlepšování jeho kvality, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“. Aby byla ochráněna integrita vnitřního trhu, operace, z nichž mají podniky prospěch, musí splňovat pravidla státní podpory stanovená v článcích 107 a 108 SFEU.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Ve stále více propojeném světě a s ohledem na dynamiku demografického vývoje a vývoje migrace je zřejmé, že migrační politika Unie vyžaduje společný přístup založený na součinnosti a doplňkovosti různých nástrojů financování. Za účelem zajištění soudržné, silné a soustavné podpory úsilí o sdílení solidarity a odpovědnosti mezi členskými státy při řízení migrace by EFRR měl poskytovat podporu na usnadnění dlouhodobé integrace migrantů.

(8)  Ve stále více propojeném světě a s ohledem na dynamiku demografického vývoje a vývoje migrace je zřejmé, že migrační politika Unie vyžaduje společný přístup založený na součinnosti a doplňkovosti různých nástrojů financování. Za účelem zajištění soudržné, silné a soustavné podpory úsilí o sdílení solidarity a odpovědnosti mezi členskými státy při řízení migrace by EFRR a Fond soudržnosti měly poskytovat podporu na usnadnění dlouhodobé integrace migrantů.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Za účelem podpory úsilí členských států a regionů při vyrovnávání se s novými úkoly a s cílem zajistit vysokou úroveň bezpečnosti pro občany a prevenci radikalizace by investice v rámci EFRR měly kromě zajišťování součinnosti a doplňkovosti s ostatními politikami Unie přispívat k bezpečnosti v oblastech, kde je potřeba zajistit bezpečné a zabezpečené veřejné prostory a bezpečnou a zabezpečenou kritickou infrastrukturu, jako je doprava a energetika.

(9)  Za účelem podpory úsilí členských států a regionů při vyrovnávání se s novými úkoly a s cílem zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a soudržnosti pro občany a prevenci radikalizace by investice v rámci EFRR měly kromě zajišťování součinnosti a doplňkovosti s ostatními politikami Unie přispívat k bezpečnosti v oblastech, kde je potřeba zajistit bezpečné a zabezpečené veřejné prostory a bezpečnou a zabezpečenou kritickou infrastrukturu, jako je doprava a energetika.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Kromě toho by investice v rámci EFRR měly přispět na rozvoj globální sítě vysokorychlostní digitální infrastruktury a na podporu čisté a udržitelné multimodální městské mobility.

(10)  Kromě toho by investice v rámci EFRR měly přispět na rozvoj transevropských sítí dopravní infrastruktury a globální sítě vysokorychlostní digitální infrastruktury a na podporu čisté, bezpečné a udržitelné multimodální městské mobility.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  EFRR by měl pomoci odstranit hlavní regionální rozdíly v Unii a zmenšit rozdíly v úrovni rozvoje různých regionů a zaostalost nejvíce znevýhodněných regionů, včetně regionů, které čelí výzvám vyplývajícím ze závazků v oblasti snižování emisí uhlíku. Podpora EFRR v rámci cíle „Investice pro zaměstnanost a růst“ by proto měla být zaměřena na klíčové priority Unie v souladu s cíli politiky stanovenými v nařízení (EU) 2018/xxx [nové nařízení o společných ustanoveních]. Podpora z EFRR by měla být zaměřena na cíle politiky „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace“ a „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se klimatuprevence a řízení rizik“. Tohoto tematického zaměření by mělo být dosaženo na vnitrostátní úrovni a zároveň by měla být umožněna flexibilita na úrovni jednotlivých programů a mezi třemi skupinami členských států vytvořenými podle jejich hrubého národního důchodu. Kromě toho by měla být podrobně stanovena metodika klasifikace členských států, která by zohledňovala zvláštní situaci nejvzdálenějších regionů.

(17)  EFRR by měl pomoci odstranit hlavní regionální rozdíly v Unii a zmenšit rozdíly v úrovni rozvoje různých regionů a zaostalost nejvíce znevýhodněných regionů, včetně regionů, které čelí výzvám vyplývajícím ze závazků v oblasti snižování emisí uhlíku. Podpora EFRR v rámci cíle „Investice pro zaměstnanost a růst“ by proto měla být zaměřena na klíčové priority Unie v souladu s cíli politiky stanovenými v nařízení (EU) 2018/xxx [nové nařízení o společných ustanoveních]. Podpora z EFRR by proto měla být zaměřena na cíle politiky „inteligentnější Evropa“, „zelenější, nízkouhlíková Evropa“, „propojenější Evropa“„sociálnější Evropa“. Tohoto tematického zaměření by mělo být dosaženo na regionální úrovni a zároveň by měla být umožněna flexibilita na úrovni jednotlivých programů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Toto nařízení by mělo stanovit různé druhy činností, na jejichž náklady lze poskytnout podporu prostřednictvím investic z EFRR a Fondu soudržnosti v rámci jejich příslušných cílů, jak je stanoveno v SFEU. Fond soudržnosti by měl být schopen podporovat investice do životního prostředí a do TEN-T. Pokud jde o EFRR, měl by být seznam činností zjednodušen a posledně uvedený fond by měl být schopen podporovat investice do infrastruktury, investice v souvislosti s přístupem ke službám, produktivní investice do malých a středních podniků, zařízení, software a nehmotného majetku, stejně jako opatření týkající se informací, komunikace, studií, vytváření sítí, spolupráce, výměny zkušeností a činností zahrnující klastry. V zájmu podpory provádění programu by měly být oba fondy rovněž schopny podporovat činnosti technické pomoci. Za účelem podpory poskytování širší škály intervencí pro programy Interreg by měl být rozsah rozšířen tak, aby zahrnoval i sdílení široké škály zařízení a lidských zdrojů a nákladů souvisejících s opatřeními v rámci ESF+.

(19)  Toto nařízení by mělo stanovit různé druhy činností, na jejichž náklady lze poskytnout podporu prostřednictvím investic z EFRR a Fondu soudržnosti v rámci jejich příslušných cílů, jak je stanoveno v SFEU. Fond soudržnosti a EFRR by měly být schopny podporovat investice do životního prostředí a do TEN-T. Pokud jde o EFRR, měl by být seznam činností zjednodušen a posledně uvedený fond by měl být schopen podporovat investice do infrastruktury a do bezpečnosti stávajících tunelů a mostů, investice v souvislosti s přístupem ke službám, produktivní investice do malých a středních podniků, zařízení, software a nehmotného majetku, stejně jako opatření týkající se informací, komunikace, studií, vytváření sítí, spolupráce, výměny zkušeností a činností zahrnující klastry. V zájmu podpory provádění programu by měly být oba fondy rovněž schopny podporovat činnosti technické pomoci. Za účelem podpory poskytování širší škály intervencí pro programy Interreg by měl být rozsah rozšířen tak, aby zahrnoval i sdílení široké škály zařízení a lidských zdrojů a nákladů souvisejících s opatřeními v rámci ESF+.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Projekty transevropských dopravních sítí v souladu s nařízením (EU) č. 1316/2013 jsou i nadále financovány z Fondu soudržnosti prostřednictvím sdíleného řízení a režimu přímého provádění v rámci Nástroje pro propojení Evropy (dále jen „CEF“).

(20)  Projekty transevropských dopravních sítí v souladu s nařízením (EU) č. 1316/2013 jsou i nadále financovány z Fondu soudržnosti a EFRR prostřednictvím sdíleného řízení a režimu přímého provádění v rámci Nástroje pro propojení Evropy (dále jen „CEF“).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Aby se kromě jiného maximalizovala přidaná hodnota investic v odvětví dopravy financovaných vcelku nebo zčásti z rozpočtu EU, je třeba usilovat o synergii mezi EFRR a nástroji, jež jsou předmětem přímého řízení, jako je Nástroj pro propojení Evropy a finanční nástroje budoucího programu „InvestEU“;

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Zvláštní pozornost by se měla věnovat nejvzdálenějším regionům, a to zejména přijetím opatření podle článku 349 SFEU zajišťujících dodatečné příděly pro nejvzdálenější regiony s cílem kompenzovat dodatečné náklady vzniklé v těchto regionech v důsledku jednoho nebo několika trvalých omezení uvedených v článku 349 SFEU, jako jsou např. odlehlost, ostrovní povaha, malá rozloha, složitý povrch a podnebí a hospodářská závislost na malém množství produktů, přičemž neměnnost a spolupůsobení těchto faktorů vážným způsobem ohrožuje jejich rozvoj. Tento příděl může zahrnovat investice, provozní náklady a závazky veřejné služby určené ke kompenzaci dodatečných nákladů způsobených takovými omezeními. Provozní podpora může zahrnovat výdaje na služby nákladní dopravy a na podporu zavádění dopravních služeb, stejně jako výdaje na činnosti související s omezeními při skladování, nadměrnou velikostí a údržbou výrobních nástrojů či nedostatkem lidského kapitálu na místním trhu práce. Aby byla ochráněna integrita vnitřního trhu – a stejně jako v případě všech operací spolufinancovaných z EFRR a Fondu soudržnosti –, měla by jakákoli podpora z EFRR na financování provozní a investiční podpory v nejvzdálenějších regionech splňovat pravidla státní podpory stanovená v článcích 107 a 108 SFEU.

(27)  Zvláštní pozornost by se měla věnovat nejvzdálenějším regionům, a to zejména přijetím opatření podle článku 349 SFEU zajišťujících dodatečné příděly pro nejvzdálenější regiony s cílem kompenzovat dodatečné náklady vzniklé v těchto regionech v důsledku jednoho nebo několika trvalých omezení uvedených v článku 349 SFEU, jako jsou např. odlehlost, ostrovní povaha, malá rozloha, složitý povrch a podnebí a hospodářská závislost na malém množství produktů, přičemž neměnnost a spolupůsobení těchto faktorů vážným způsobem ohrožuje jejich rozvoj. Tento příděl může zahrnovat investice, provozní náklady a závazky veřejné služby určené ke kompenzaci dodatečných nákladů způsobených takovými omezeními. Provozní podpora může zahrnovat výdaje na služby nákladní dopravy, zelenou logistiku, řízení mobility a na podporu zavádění dopravních služeb, stejně jako výdaje na činnosti související s omezeními při skladování, nadměrnou velikostí a údržbou výrobních nástrojů či nedostatkem lidského kapitálu na místním trhu práce. Aby byla ochráněna integrita vnitřního trhu – a stejně jako v případě všech operací spolufinancovaných z EFRR a Fondu soudržnosti –, měla by jakákoli podpora z EFRR na financování provozní a investiční podpory v nejvzdálenějších regionech splňovat pravidla státní podpory stanovená v článcích 107 a 108 SFEU.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií;

i)  rozšíření výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií;

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády;

ii)  využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády a posílení digitálního propojení;

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků;

iii)  posílení růstu, konkurenceschopnosti a odolnosti malých a středních podniků;

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iva)  rozvoje inteligentních, bezpečných a interoperabilních druhů dopravy;

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod v a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

va)  podpory multimodální mobility s nízkými emisemi;

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod vi a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

via)  podpory strukturálních změn, jejichž cílem je přechod k nízkouhlíkové výrobě energie;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  zvýšení digitálního propojení;

i)  zvýšení digitálního propojení a posílení přeshraničních spojení;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  rozvoje udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu;

ii)  rozvoje udržitelné, inteligentní, zabezpečené a bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  rozvoje udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility;

iii)  rozvoje udržitelné, inteligentní, bezpečné, zabezpečené a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T, přeshraniční mobility a spojení s nejvzdálenějšími regiony;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  podpory udržitelné multimodální městské mobility;

iv)  podpory udržitelné multimodální a přístupné městské mobility, mimo jiné i chůze, jízdy na kole, veřejné dopravy a sdílené mobility;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iia)  zlepšení přístupu ke kvalitním a inkluzivním veřejným dopravním službám;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče;

iv)  zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče, a to i ve venkovských oblastech;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  podpory integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje, kulturního dědictví a bezpečnosti v městských oblastech;

i)  podpory integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje, kulturního dědictví, odvětví cestovního ruchu a bezpečnosti v městských oblastech;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  podpory integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kulturního dědictví a bezpečnosti a v případě venkovských a pobřežních oblastí také prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje.

ii)  podpory integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kulturního dědictví, odvětví cestovního ruchu a bezpečnosti a v případě venkovských a pobřežních oblastí a nejvzdálenějších regionů také prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iia)  opatření ke zvýšení atraktivity cestovního ruchu v regionech a oblastech, které prosazují udržitelný cestovní ruch.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud jde o programy prováděné v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, musí být celkové zdroje z EFRR v jednotlivých členských státech soustředěny na vnitrostátní úrovni v souladu s odstavci 3 a 4.

1.  Pokud jde o programy prováděné v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, musí být celkové zdroje z EFRR v jednotlivých členských státech soustředěny na regionální úrovni v souladu s odstavci 3 a 4.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud jde o tematické zaměření podpory pro členské státy, jejichž součástí jsou nejvzdálenější regiony, používají se zdroje z EFRR přidělené konkrétně na programy pro nejvzdálenější regiony odděleně od zdrojů z EFRR přidělených na všechny ostatní regiony.

2.  Pokud jde o tematické zaměření podpory pro nejvzdálenější regiony členských států, používají se zdroje z EFRR přidělené konkrétně na programy pro nejvzdálenější regiony odděleně od zdrojů z EFRR přidělených na všechny ostatní regiony.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy se podle svého poměru hrubého národního důchodu dělí do těchto skupin:

Regiony se dělí podle čl. 102 odst. 2 nařízení (EU) 2018/xxx [nové nařízení o společných ustanoveních] takto:

a)  státy, jejichž poměr hrubého národního důchodu se rovná nebo je vyšší než 100 % průměru EU (dále jen „skupina 1“);

a)   méně rozvinuté regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměru HDP v EU-27 (dále jen „méně rozvinuté regiony“);

b)  státy, jejichž poměr hrubého národního důchodu se rovná nebo je vyšší než 75 % a nižší než 100 % průměru EU (dále jen „skupina 2“);

b)   přechodové regiony, jejichž HDP na obyvatele se pohybuje mezi 75 % a 100 % průměru HDP v EU-27 (dále jen „přechodové regiony“);

c)  státy, jejichž poměr hrubého národního důchodu je nižší než 75 % průměru EU (dále jen „skupina 3“).

c)  rozvinutější regiony, jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 100% průměru HDP v EU-27 (dále jen „rozvinutější regiony“).

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se poměrem hrubého národního důchodu rozumí poměr mezi hrubým národním důchodem na osobu daného členského státu, měřeno podle standardu kupní síly a vypočteno na základě údajů Unie za období 2014 až 2016, a průměrným hrubým národním důchodem na osobu podle standardu kupní síly v 27 členských státech za stejné referenční období.

vypouští se

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o programy v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst pro nejvzdálenější regiony, řadí se do kategorie spadající do skupiny 3.

Pokud jde o programy v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst pro nejvzdálenější regiony, řadí se do kategorie spadající do skupiny „méně rozvinutých regionů“.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  Členské státy skupiny 1 přidělí nejméně 85 % svých celkových zdrojů z EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a CP 2 a nejméně 60 % na CP 1;

a)  Členské státy skupiny 1 přidělí nejméně 60 % svých celkových zdrojů z EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a CP 2;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Členské státy skupiny 2 přidělí nejméně 45 % svých celkových zdrojů z EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a nejméně 30 % na CP 2;

b)  Členské státy skupiny 2 přidělí nejméně 20 % svých celkových zdrojů z EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a nejméně 30 % na CP 2;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  Členské státy skupiny 3 přidělí nejméně 35 % svých celkových zdrojů z EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a nejméně 30 % na CP 2.

c)  Členské státy skupiny 3 přidělí nejméně 15 % svých celkových zdrojů z EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a nejméně 30 % na CP 2.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  investice do infrastruktury;

a)  investice do infrastruktury, zvláště s evropskou přidanou hodnotou, do dopravních, energetických a digitálních transevropských sítí a do zvýšení úrovně bezpečnosti stávající dopravní infrastruktury, jako jsou mosty a tunely;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  investice do udržitelné městské mobility, jakož i do veřejné dopravy a pruhů pro cyklisty;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  financování nákupu kolejových vozidel pro použití v železniční dopravě;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S cílem přispět ke specifickému cíli v rámci CP 1 uvedenému v čl. 2 odst. 1 písm. a) bodě iv) podporuje EFRR také odbornou přípravu, celoživotní učení a vzdělávací činnosti.

S cílem přispět ke specifickému cíli v rámci CP 1 uvedenému v čl. 2 odst. 1 písm. a) bodě iv) a ke specifickému cíli v rámci CP 4 uvedenému v čl. 2 odst. 2 písm. d) podporuje EFRR také odbornou přípravu, celoživotní učení a vzdělávací činnosti.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Částka převedená z EFRR do Nástroje pro propojení Evropy se použije v souladu s ustanoveními nařízení (EU) [nové nařízení o Nástroji pro propojení Evropy].

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  investice do sítě TEN-T;

b)  investice do sítě TEN-T a udržitelné mobility;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) investice do letištní infrastruktury, vyjma nejvzdálenějších regionů;

vypouští se

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  investice do zařízení pro zpracování zbytkového odpadu;

g)  investice do zařízení pro zpracování zbytkového odpadu, vyjma nejvzdálenějších regionů;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  financování nákupu kolejových vozidel pro použití v železniční dopravě, vyjma případů, kdy souvisí s:

vypouští se

i)  plněním závazků veřejné služby, uzavřených na základě řízení o zadávání veřejných zakázek, podle nařízení 1370/2007 ve znění pozdějších předpisů;

 

ii)  poskytováním služeb železniční dopravy na tratích, jež jsou plně otevřeny hospodářské soutěži, a příjemce je nový účastník na trhu způsobilý pro financování podle nařízení (EU) 2018/xxxx [nařízení o fondu InvestEU].

 

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise na základě své povinnosti podávat zprávy podle čl. [38 odst. 3 písm. e) bodu i)] finančního nařízení předloží Evropskému parlamentu a Radě informace o výkonnosti v souladu s přílohou II.

3.  Komise na základě své povinnosti podávat zprávy podle čl. [38 odst. 3 písm. e) bodu i)] finančního nařízení předloží Evropskému parlamentu a Radě informace o výkonnosti v souladu s přílohou II. Tyto informace rovněž poskytnou kvalitativní posouzení pokroku směrem k plnění specifických cílů stanovených v článku 2.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  EFRR podporuje integrovaný územní rozvoj na základě územních strategií v souladu s článkem [23] nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních] se zaměřením na městské oblasti („udržitelný rozvoj měst“) v rámci programů spadajících pod oba cíle uvedené v čl. 4 odst. 2 zmíněného nařízení.

1.  EFRR podporuje integrovaný územní rozvoj na základě územních strategií v souladu s článkem [23] nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních] se zaměřením na městské oblasti („udržitelný rozvoj měst“ a „plány udržitelné městské mobility“) v rámci programů spadajících pod oba cíle uvedené v čl. 4 odst. 2 zmíněného nařízení.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zvláštní doplňkový příděl na nejvzdálenější regiony se použije s cílem vyrovnat doplňkové náklady vynaložené v těchto regionech v důsledku jednoho či více trvalých omezení jejich rozvoje uvedených v článku 349 SFEU.

1.  Článek 3 se nepoužije na zvláštní doplňkový příděl na nejvzdálenější regiony. Zvláštní doplňkový příděl na nejvzdálenější regiony se použije s cílem vyrovnat doplňkové náklady vynaložené v těchto regionech v důsledku jednoho či více trvalých omezení jejich rozvoje uvedených v článku 349 SFEU.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a)  Odchylně od čl. 4 odst. 1 může EFRR podporovat produktivní investice do podniků v nejvzdálenějších regionech, a to bez ohledu na velikost těchto podniků.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – bod 1 – sloupec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace

1.  Konkurenceschopná a inteligentnější Evropa díky posílení její hospodářské, sociální a územní soudržnosti a díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Cíl politiky

Výstupy

Výsledky

(1)

(2)

(3)

3. Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT

RCO 43 – délka podporovaných nových silnic – TEN-T

RCR 55 – uživatelé nově vybudovaných, rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic

 

RCO 44 – délka podporovaných nových silnic – jiné

RCR 56 – časové úspory díky lepší silniční infrastruktuře

 

RCO 45 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – TEN-T

RCR 101 – časové úspory díky lepší železniční infrastruktuře

 

RCO 46 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – jiné

RCO 57 – délka železničních tratí v provozu vybavených evropským systémem řízení železničního provozu

 

RCO 47 – délka podporovaných nových železničních tratí – TEN-T

RCR 58 – počet osob přepravených za rok na podporovaných železničních tratích

 

RCO 48 – délka podporovaných nových železničních tratí – jiné

RCR 59 – železniční nákladní doprava

 

RCO 49 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí – TEN-T

RCR 60 – nákladní doprava po vnitrozemských vodních cestách

 

RCO 50 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí – jiné

 

 

RCO 51 – délka nových nebo modernizovaných vnitrozemských vodních cest – TEN-T

 

 

RCO 52 – délka nových nebo modernizovaných vnitrozemských vodních cest – jiné

 

 

RCO 53 – železniční stanice a zařízení – nové nebo modernizované

 

 

RCO 54 – intermodální spojení – nové nebo modernizované

 

 

RCO 100 – počet podporovaných přístavů

 

 

RCO 55 – délka tramvajových tratí a tratí metra – nové

RCR 62 – počet cestujících ve veřejné dopravě za rok

 

RCO 56 – délka tramvajových tratí a tratí metra – rekonstruované/modernizované

RCR 63 – počet uživatelů nových/modernizovaných tramvajových tratí a tratí metra za rok

 

RCO 57 – kolejová vozidla pro veřejnou dopravu šetrná k životnímu prostředí

RCR 64 – počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok

 

RCO 58 – podporovaná specializovaná cyklistická infrastruktura

 

 

RCO 59 – podporovaná infrastruktura pro alternativní paliva (plnicí/dobíjecí stanice)

 

Pozměňovací návrh

Cíl politiky

Výstupy

Výsledky

(1)

(2)

(3)

3. Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT

RCO 43 – délka podporovaných nových silnic – TEN-T

RCR 55 – uživatelé nově vybudovaných, rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic

 

RCO 44 – délka podporovaných nových silnic – jiné

RCR 56 – časové úspory díky lepší silniční infrastruktuře

 

RCO 45 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – TEN-T

RCR 101 – časové úspory díky lepší železniční infrastruktuře

 

RCO 46 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – jiné

 

 

– počet silničních a železničních mostů a tunelů, které jsou kontrolovány každé tři roky a řádně udržované pro účely bezpečnosti

 

 

RCO 47 – délka podporovaných nových železničních tratí – TEN-T

 

 

RCO 48 – délka podporovaných nových železničních tratí – jiné

 

 

RCO 49 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí – TEN-T

RCO 57 – délka železničních tratí v provozu vybavených evropským systémem řízení železničního provozu, včetně přeshraničních železničních spojení vybavených systémy ERTMS

 

RCO 50 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí – jiné

 

 

RCO 51 – délka nových nebo modernizovaných vnitrozemských vodních cest – TEN-T

RCR 58 – počet osob přepravených za rok na podporovaných železničních tratích na vzdálenosti do 50 km, od 50 do 300 km a více než 300 km

 

RCO 52 – délka nových nebo modernizovaných vnitrozemských vodních cest – jiné

 

 

RCO 53 – železniční stanice a zařízení – nové nebo modernizované

RCR 59 – železniční nákladní doprava

 

– včetně počtu železničních stanic, které vyhovují požadavkům nařízení Komise o přístupnosti železniční dopravy

– počet nákladních vagonů doplněných o brzdové špalíky LL určené k omezení hluku

 

RCO 54 – intermodální spojení – nové nebo modernizované

RCR 60 – nákladní doprava po vnitrozemských vodních cestách

 

RCO 100 – počet podporovaných přístavů

 

 

RCO 55 – délka tramvajových tratí a tratí metra – nové

 

 

RCO 56 – délka tramvajových tratí a tratí metra – rekonstruované/modernizované

RCR 62 – počet cestujících ve veřejné dopravě za rok

 

RCO 57 – kolejová vozidla pro veřejnou dopravu šetrná k životnímu prostředí

RCR 63 – počet uživatelů nových/modernizovaných tramvajových tratí a tratí metra za rok

 

RCO 58 – podporovaná specializovaná infrastruktura pro chodce a cyklisty

– počet uživatelů jízdních kol za rok

 

RCO 59 – podporovaná infrastruktura pro alternativní paliva (plnicí/dobíjecí stanice)

– podíl uživatelů, kteří využívají osobní automobily, veřejnou dopravu (metro, tramvaje, autobusy), sdílení automobilů či spolujízdy, jízdní kola, a chodců na trhu intermodální dopravy (modální rozdělení)

 

RCO 60 – města, která mají nové nebo modernizované digitalizované městské dopravní systémy

RCR 64 – počet uživatelů specializované infrastruktury pro chodce a cyklisty za rok

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 1 – bod 5

 

Znění navržené Komisí

Cíl politiky

Výstupy

Výsledky

(1)

(2)

(3)

5. Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ

RCO 74 – počet obyvatel, na něž se vztahují strategie pro integrovaný rozvoj měst

RCR 76 – zainteresované subjekty zapojené do přípravy a realizace strategií pro rozvoj měst

 

RCO 75 – integrované strategie pro rozvoj měst

RCR 77 – turisté/návštěvy podporovaných významných míst*

 

RCO 76 – projekty spolupráce

RCR 78 – uživatelé, kteří mají prospěch z podporované kulturní infrastruktury

 

RCO 77 – kapacita podporované infrastruktury v oblasti kultury a cestovního ruchu

 

Pozměňovací návrh

Cíl politiky

Výstupy

Výsledky

(1)

(2)

(3)

5. Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ

RCO 74 – počet obyvatel, na něž se vztahují strategie pro integrovaný rozvoj měst

RCR 76 – zainteresované subjekty zapojené do přípravy a realizace strategií pro rozvoj měst

 

– počet stávajících plánů udržitelné městské mobility

RCR 77 – turisté/návštěvy podporovaných významných míst*

 

RCO 75 – integrované strategie pro rozvoj měst

 

 

RCO 76 – projekty spolupráce

– projekty v oblasti udržitelného cestovního ruchu, u nichž lze pozorovat oboustranně výhodné situace pro turisty i místní obyvatele

 

RCO 77 – kapacita podporované infrastruktury cestovního ruchu, který je zaměřený na kulturu, životní prostředí, dějiny a průmysl

RCR 78 – uživatelé, kteří mají prospěch z podporované kulturní infrastruktury a podporovaného ekologického cestovního ruchu

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Příloha II – tabulka 1 – bod 1 – sloupec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace

1.  Konkurenceschopná a inteligentnější Evropa díky posílení její hospodářské, sociální a územní soudržnosti a díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Příloha II – tabulka 1 – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Cíl politiky

Výstupy

Výsledky

(1)

(3)

(4)

3. Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT

CCO 14 – silniční síť TEN-T: nové a modernizované silnice

CCR 13 – časové úspory díky lepší silniční infrastruktuře

 

CCO 15 – železniční síť TEN-T: nové a modernizované železniční tratě

CCR 14 – počet cestujících za rok, kteří využívají zlepšenou železniční dopravu

 

CCO 16 – prodloužení a modernizace tramvajových tratí a tratí metra

CCR 15 – počet uživatelů za rok, kteří využívají nové a modernizované tramvajové tratě a tratě metra

Pozměňovací návrh

Cíl politiky

Výstupy

Výsledky

(1)

(3)

(4)

3. Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT

CCO 14 – silniční síť TEN-T: nové a modernizované silnice

CCR 13 – časové úspory díky lepší silniční infrastruktuře

 

 

– vyšší dopravní zátěž kvůli rozšíření silniční infrastruktury

 

CCO 15 – železniční síť TEN-T: nové a modernizované železniční tratě

 

 

– počet regionálních přeshraničních železničních spojení, která byla opuštěna nebo demontována (chybějící napojení)

CCR 14 – počet cestujících za rok, kteří využívají zlepšenou železniční dopravu

 

– počet regionálních přeshraničních železničních spojení, která postrádala napojení a byla obnovena

 

 

CCO 16 – prodloužení a modernizace tramvajových tratí a tratí metra, stejně jako infrastruktury pro chodce a cyklisty

CCR 15 – počet uživatelů za rok, kteří využívají nové a modernizované tramvajové tratě a tratě metra, chodců a cyklistů

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti

Referenční údaje

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

17.7.2018

Projednání ve výboru

9.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

15.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Francisco Assis, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Bolesław G. Piecha, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Edward Czesak, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

GUE/NG

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

4

-

ECR

Peter Lundgren

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

2

0

EFDD

Daniela Aiuto

S&D

Inés Ayala Sender

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (14.11.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Zpravodaj: James Nicholson

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj obecně vítá záměry a cíle Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) i Fondu soudržnosti. Je správné, že EU zaujímá ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů mezi regiony a členskými státy soudržný přístup a že se snaží podporovat udržitelný rozvoj. Zpravodaj chápe, že městské oblasti hrají při snižování nezaměstnanosti, podpoře sociálního začlenění a boje proti chudobě klíčovou úlohu, nicméně se domnívá, že je nutné potřeby venkovských a městských oblastí lépe vyvážit. Proto do znění navrženého Komisí vkládá návrhy zaměřené na venkovské oblasti a komunity. V diskuzi o vzdělávání, odborné přípravě a vytváření pracovních míst se někdy zaměřujeme pouze na velkoměsta a města Unie. Zpravodaj proto navrhuje věnovat zvláštní pozornost venkovským oblastem (pozměňovací návrh 6). Dále do textu začleňuje dva nové aspekty: zemědělci marginalizovaní proto, že pracují ve vzdálených oblastech a v izolaci, a sezónní pracovníci, kteří při integraci do venkovských komunit mnohdy čelí obtížím. Zpravodaj by rád podpořil inovace a digitalizaci, a doporučuje tudíž zvýšit příděl na CP 1 z 60 % na 65 % (pozměňovací návrh 10). Vzhledem k tomu, jak zásadně důležitý je pro zemědělce přístup k internetu, zpravodaj nese s nelibostí, že EFRR a Fond soudržnosti nebudou moci podporovat investice do širokopásmové infrastruktury v oblastech, kde existují alespoň dvě širokopásmové sítě, a nesouhlasí s tím. Rozhodnutí o tom, kde je finančních prostředků nejvíce zapotřebí, by mělo být v rukou členských států a regionů. Širokopásmové sítě sice mohou existovat, avšak pokud nejsou adekvátní a neumožňují náležitý přístup k internetu pro zemědělce v nejodlehlejších částech EU, měly by mít členské státy možnost do jejich zlepšení více investovat (pozměňovací návrh 12).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Podle článku 176 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) je úkolem Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), aby pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly v Unii. V souladu s uvedeným článkem a s druhým a třetím pododstavcem čl. 174 SFEU má EFRR přispívat ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, mezi nimižbýt zvláštní pozornost věnována regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a horské regiony.

(1)  Podle článku 176 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) je úkolem Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), aby pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly v Unii. V souladu s uvedeným článkem a s druhým a třetím pododstavcem čl. 174 SFEU má EFRR přispívat ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, přičemž zvláštní pozornostvěnovat venkovským oblastem, oblastem postiženým průmyslovými přeměnami a regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a horské regiony.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Investice Fondu soudržnosti se navíc zaměřují na řadu klíčových prioritních oblastí, v nichž se nadále prohlubují hospodářské a sociální rozdíly, a cílí zejména na rozdíly mezi venkovskými a městskými oblastmi, čímž jsou opomíjeny venkovské oblasti zasažené chudobou a stagnací.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX [nové nařízení o společných ustanoveních] 16stanoví společná pravidla týkající se různých fondů včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), Evropského sociálního fondu plus (dále jen „ESF+“), Fondu soudržnosti, Evropského námořního a rybářského fondu (dále jen „ENRF“), Azylového a migračního fondu (dále jen „AMIF“), Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) a Nástroje pro správu hranic a víza (dále jen „BMVI“), které fungují na základě společného rámce (dále jen „fondy“).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX [nové nařízení o společných ustanoveních]16 stanoví společná pravidla týkající se různých fondů včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), Evropského sociálního fondu plus (dále jen „ESF+“), Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Fondu soudržnosti, Evropského námořního a rybářského fondu (dále jen „ENRF“), Azylového a migračního fondu (dále jen „AMIF“), Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) a Nástroje pro správu hranic a víza (dále jen „BMVI“), které fungují na základě společného rámce (dále jen „fondy“).

_________________

_________________

16 [Plný odkaz – nové nařízení o společných ustanoveních].

16 [Plný odkaz – nové nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Při provádění EFRR a Fondu soudržnosti by měly být dodržovány horizontální zásady stanovené v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a v článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality stanovených v článku 5 SEU, a to s ohledem na ustanovení Listiny základních práv Evropské unie. Členské státy by rovněž měly respektovat Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit dostupnost v souladu s jejím článkem 9 a v souladu s právem Unie, kterým se harmonizují požadavky na dostupnost v případě výrobků a služeb. Členské státy a Komise by se měly zaměřit na odstranění nerovností a na podporu rovnosti žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti pohlaví, jakož i boje proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Fondy by neměly podporovat činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace. Cíle EFRR a Fondu soudržnosti by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“. Aby byla ochráněna integrita vnitřního trhu, operace, z nichž mají podniky prospěch, musí splňovat pravidla státní podpory stanovená v článcích 107 a 108 SFEU.

(5)  Při provádění EFRR a Fondu soudržnosti by měly být dodržovány horizontální zásady stanovené v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“) a v článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality stanovených v článku 5 SEU, a to s ohledem na ustanovení Listiny základních práv Evropské unie. Členské státy by rovněž měly respektovat Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit dostupnost v souladu s jejím článkem 9 a v souladu s právem Unie, kterým se harmonizují požadavky na dostupnost v případě výrobků a služeb. Členské státy a Komise by se měly zaměřit na odstranění nerovností a na podporu rovnosti žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti pohlaví, jakož i boje proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Fondy by neměly podporovat činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace nebo vyloučení. Cíle EFRR a Fondu soudržnosti by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu a bojovat proti změně klimatu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“. Aby byla ochráněna integrita vnitřního trhu, operace, z nichž mají podniky prospěch, musí splňovat pravidla státní podpory stanovená v článcích 107 a 108 SFEU.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Za účelem stanovení druhu činností, které mohou získat podporu z EFRR a Fondu soudržnosti, by měly být stanoveny specifické cíle politiky pro poskytování podpory z těchto fondů, aby se zajistilo, že budou přispívat k jednomu nebo několika ze společných cílů politiky stanovených v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2018/xxx [nové nařízení o společných ustanoveních].

(7)  Za účelem stanovení druhu činností, které mohou získat podporu z EFRR a Fondu soudržnosti, by měly být stanoveny harmonizované specifické cíle politiky pro poskytování podpory z těchto fondů, přičemž tyto cíle budou uzpůsobeny na nejrůznější situace, aby se zajistilo, že budou přispívat ke zvýšení přidané hodnoty v jednotlivých regionech a k tvorbě pracovních míst. Tyto cíle by rozhodně neměly oslabovat zásadní celkový cíl snížení nerovností mezi úrovněmi rozvoje v různých regionech EU a zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Univerzální, vysoce kvalitní veřejné služby jsou nezbytné k řešení regionálních a sociálních rozdílů, k podpoře sociální soudržnosti a regionálního rozvoje a k motivování obyvatel a podniků k tomu, aby ze svých oblastí neodcházeli, zejména v nejméně rozvinutých regionech.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b)  Investice v rámci EFRR a Fondu soudržnosti by měly být směrovány do udržitelné a přístupné vnitrostátní, regionální a místní mobility, zejména v regionech, kterým chybí prostředky na hospodářskou obnovu a růst, a regionech s nízkou hustotou obyvatelstva, v nichž závažné nedostatky z hlediska mobility představují strukturální překážku růstu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Kromě toho by investice v rámci EFRR měly přispět na rozvoj globální sítě vysokorychlostní digitální infrastruktury a na podporu čisté a udržitelné multimodální městské mobility.

(10)  Kromě toho by investice v rámci EFRR měly přispět k rozvoji globální sítě vysokorychlostní digitální infrastruktury, která pokrývá také venkovské oblasti, a k podpoře čisté a udržitelné multimodální městské a venkovské mobility, čímž by se podpořila větší hospodářská, sociální a územní soudržnost, která může účinně bojovat proti změně klimatu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Investice do digitálních sítí ve venkovských oblastech EU představují nevyužitý potenciál a jsou klíčem k ovládnutí nových ekonomických příležitostí, jako je přesné zemědělství a rozvoj ekonomiky založené na biotechnologiích, a mohou pomoci dosáhnout cílů EU, jimiž je vytvoření sítě digitální infrastruktury a prosazování zelené a udržitelné multimodální mobility.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Operace v rámci EFRR a Fondu soudržnosti by měly uskutečňovat cíle stanovené v integrovaných vnitrostátních plánech v oblasti energetiky a klimatu, které mají být vypracovány podle [nařízení o správě energetické unie], a to i s ohledem na doporučení Komise ohledně těchto plánů, pokud jde o jejich obsah i přidělování finančních prostředků.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  EFRR by měl pomoci odstranit hlavní regionální rozdíly v Unii a zmenšit rozdíly v úrovni rozvoje různých regionů a zaostalost nejvíce znevýhodněných regionů, včetně regionů, které čelí výzvám vyplývajícím ze závazků v oblasti snižování emisí uhlíku. Podpora EFRR v rámci cíle „Investice pro zaměstnanost a růst“ by proto měla být zaměřena na klíčové priority Unie v souladu s cíli politiky stanovenými v nařízení (EU) 2018/xxx [nové nařízení o společných ustanoveních]. Podpora z EFRR by měla být zaměřena na cíle politiky „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace“ a „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik“. Tohoto tematického zaměření by mělo být dosaženo na vnitrostátní úrovni a zároveň by měla být umožněna flexibilita na úrovni jednotlivých programů a mezi třemi skupinami členských států vytvořenými podle jejich hrubého národního důchodu. Kromě toho by měla být podrobně stanovena metodika klasifikace členských států, která by zohledňovala zvláštní situaci nejvzdálenějších regionů.

(17)  EFRR by měl pomoci podpořit skutečnou konvergenci, odstranit hlavní regionální rozdíly v Unii a zmenšit rozdíly v úrovni rozvoje různých regionů a zaostalost nejvíce znevýhodněných regionů, včetně regionů, které čelí výzvám vyplývajícím ze závazků v oblasti snižování emisí uhlíku, přičemž by měl zohlednit legitimní možnosti, priority a potřeby jednotlivých členských států v závislosti na jejich konkrétní situaci. Podpora EFRR v rámci cíle „Investice pro zaměstnanost a růst“ by měla také zohlednit společně vymezené priority v souladu s cíli politiky stanovenými v nařízení (EU) 2018/xxx [nové nařízení o společných ustanoveních]. Podpora z EFRR by měla obzvláště zohlednit cíle politiky „soudržnější a solidárnější Evropa pomáhající snížit hospodářskou, sociální a územní nerovnoměrnost a dosáhnout inteligentní a inovativní ekonomické transformace“ a „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, snižování dopadu průmyslu na životní prostředí, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, boje proti změně klimatu a přizpůsobení se jí a prevence a řízení rizik“. Tohoto tematického zaměření by mělo být dosaženo na vnitrostátní úrovni a zároveň by měla být umožněna flexibilita na úrovni jednotlivých programů a mezi třemi skupinami členských států vytvořenými podle jejich hrubého národního důchodu. Kromě toho by měla být podrobně stanovena metodika klasifikace členských států, která by zohledňovala zvláštní situaci nejvzdálenějších regionů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Toto nařízení by mělo stanovit různé druhy činností, na jejichž náklady lze poskytnout podporu prostřednictvím investic z EFRR a Fondu soudržnosti v rámci jejich příslušných cílů, jak je stanoveno v SFEU. Fond soudržnosti by měl být schopen podporovat investice do životního prostředí a do TEN-T. Pokud jde o EFRR, měl by být seznam činností zjednodušen a posledně uvedený fond by měl být schopen podporovat investice do infrastruktury, investice v souvislosti s přístupem ke službám, produktivní investice do malých a středních podniků, zařízení, software a nehmotného majetku, stejně jako opatření týkající se informací, komunikace, studií, vytváření sítí, spolupráce, výměny zkušeností a činností zahrnující klastry. V zájmu podpory provádění programu by měly být oba fondy rovněž schopny podporovat činnosti technické pomoci. Za účelem podpory poskytování širší škály intervencí pro programy Interreg by měl být rozsah rozšířen tak, aby zahrnoval i sdílení široké škály zařízení a lidských zdrojů a nákladů souvisejících s opatřeními v rámci ESF+.

(19)  Toto nařízení by mělo stanovit různé druhy činností, na jejichž náklady lze poskytnout podporu prostřednictvím investic z EFRR a Fondu soudržnosti v rámci jejich příslušných cílů, jak je stanoveno v SFEU. Fond soudržnosti by měl být schopen podporovat investice do životního prostředí a do TEN-T. Pokud jde o EFRR, měl by být seznam činností zjednodušen a posledně uvedený fond by měl být schopen podporovat investice do infrastruktury, investice v souvislosti s přístupem ke službám (se zvláštním zaměřením na znevýhodněné, marginalizované a segregované komunity), produktivní investice do malých a středních podniků, zařízení, software a nehmotného majetku, stejně jako opatření týkající se informací, komunikace, studií, vytváření sítí, spolupráce, výměny zkušeností a činností zahrnující klastry. V zájmu podpory provádění programu by měly být oba fondy rovněž schopny podporovat činnosti technické pomoci. Za účelem podpory poskytování širší škály intervencí pro programy Interreg by měl být rozsah rozšířen tak, aby zahrnoval i sdílení široké škály zařízení a lidských zdrojů a nákladů souvisejících s opatřeními v rámci ESF+.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  V rámci udržitelného rozvoje měst se považuje za nezbytné podporovat integrovaný rozvoj za účelem účinnějšího řešení hospodářských, environmentálních, klimatických, demografických a sociálních problémů, které mají dopad na městské oblasti, včetně funkčních městských oblastí, přičemž je třeba zohlednit potřebu podporovat vazby mezi městy a venkovem. Zásady pro výběr městských oblastí, v nichž mají být realizována integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst, a orientační příděly na tato opatření by měly být stanoveny v programech v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, přičemž k tomuto účelu by mělo být přiděleno alespoň 6 % prostředků z EFRR na vnitrostátní úrovni. Dále by mělo být stanoveno, že toto procento musí být dodržováno v průběhu celého programového období v případě převodu mezi prioritami v rámci jednoho programu nebo mezi programy, a to i při přezkumu v polovině období.

(25)  V rámci udržitelného rozvoje měst se považuje za nezbytné podporovat integrovaný rozvoj za účelem účinnějšího řešení hospodářských, environmentálních, klimatických, demografických a sociálních problémů, které mají dopad na městské a venkovské oblasti, přičemž je třeba zohlednit potřebu podporovat vazby mezi městy a venkovem a intenzivnější spolupráci. Zásady pro výběr městských oblastí, v nichž mají být realizována integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst, a orientační příděly na tato opatření by měly být stanoveny v programech v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, přičemž k tomuto účelu by mělo být přiděleno alespoň 6 % prostředků z EFRR na vnitrostátní úrovni. Dále by mělo být stanoveno, že toto procento musí být dodržováno v průběhu celého programového období v případě převodu mezi prioritami v rámci jednoho programu nebo mezi programy, a to i při přezkumu v polovině období.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Toto nařízení rovněž stanoví specifické cíle a oblast působnosti podpory z Fondu soudržnosti s ohledem na cíl Investice pro zaměstnanost a růst (dále jen „cíl Investice pro zaměstnanost a růst“) uvedený v [čl. 4 odst. 2 písm. a)] nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních].

2.  Toto nařízení rovněž stanoví specifické cíle a oblast působnosti podpory z Fondu soudržnosti s ohledem na cíl Investice pro zaměstnanost a růst (dále jen „cíl Investice pro zaměstnanost a růst“) uvedený v [čl. 4 odst. 2 písm. a)] nařízení (EU) 2018/xxxx [nové nařízení o společných ustanoveních]. Rovněž doplňuje politiku v oblasti rozvoje venkova, pokud jde o podporu vyváženého územního rozvoje.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace“ (dále jen „CP 1“) prostřednictvím:

a)  „soudržnější a solidárnější Evropa díky pomoci se snižováním hospodářské, sociální a územní nerovnoměrnosti a podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace“ (dále jen „CP 1“) prostřednictvím:

Odůvodnění

EFRR a Fond soudržnosti jsou zásadními nástroji politiky soudržnosti a jejich cíle by tedy měly zahrnovat snahu o dosažení soudržnosti a zamezení nerovnoměrnostem.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií;

i)  posílení výzkumných a inovačních kapacit, zavádění pokročilých technologií a zlepšení přístupu k technologiím a jejich využívání a kvality;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – písm. ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády;

ii)  využití přínosů digitalizace pro občany, podniky, veřejné služby a vlády;

Odůvodnění

Veřejné služby jsou zcela nezbytné pro soudržnost a regionální rozvoj, podnikatelskou činnost a udržení počtu obyvatelstva, zejména v méně rozvinutých regionech.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – písm. ii a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iia)  podpory vysoce kvalitních, modernizovaných a všeobecných veřejných služeb;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – písm. iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků;

iii)  posílení a podpory růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve venkovských oblastech;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – písm. iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  rozvoje dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání;

iv)  rozvoje dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci, rozvoj venkova a infrastruktur pro inteligentní specializaci, znovuzavedení průmyslových odvětví do regionů zasažených upadající průmyslovou kapacitou a pro podnikání;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – písm. iv a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iva)   podpory oživení a hospodářské obnovy regionů postižených vylidňováním a oblastí s přírodními znevýhodněními;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – písm. iv b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ivb)  podpory ekosystémů pro začínající podniky;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik“ (dále jen „CP 2“) prostřednictvím:

b)  „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře a prosazování přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, jakož i snížení spotřeby, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik“ (dále jen „CP 2“) prostřednictvím:

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – písm. iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  rozvoje inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni;

iii)  rozvoje inteligentních energetických systémů, inteligentních sítí, skladování na místní úrovni a zřizování energetických družstev;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – písm. iii a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iiia)  podpory snižování spotřeby;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – písm. iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  podpory přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám;

iv)  podpory přizpůsobení se změnám klimatu, prevence a řízení rizik a odolnosti vůči přírodním katastrofám, zejména přístupů založených na ekosystémech;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – písm. vii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vii)  posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění;

vii)  posílení biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v městském a venkovském prostředí a snížení znečištění ovzduší, vody a půdy a znečištění hlukem a světlem a snížení množství odpadu;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  zvýšení digitálního propojení;

i)  zvýšení digitálního propojení a přístupu k vysokorychlostnímu internetu zejména ve venkovských oblastech s řidším zalidněním, které nejsou pro komerční provozovatele tolik atraktivní;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – písm. ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  rozvoje udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu;

ii)  rozvoje udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu, se zvláštním důrazem na vytvoření dopravní sítě EU, která vytvoří spojení mezi venkovskými dopravními uzly, a ne jenom pouhé trasy do hlavních měst nebo velkých městských center;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – písm. iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iv)  podpory udržitelné multimodální městské mobility;

iv)  podpory udržitelné multimodální mobility v městských i venkovských oblastech;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – písm. iv a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iva)  využití digitálních technologií k řešení problémů, s nimiž se potýkají venkovské oblasti v Evropě;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c – písm. iv ba (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ivb)  podpory venkovské mobility;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  zlepšení efektivity trhů práce a přístupu ke kvalitnímu zaměstnání pomocí rozvoje sociální inovace a infrastruktury;

i)  zlepšení efektivity trhů práce a přístupu ke kvalitnímu zaměstnání a podpoře mobility pracovníků pomocí rozvoje sociální inovace a infrastruktury, která podporuje vyvážený územní rozvoj v celé EU, zejména pokud jde o ženy ve venkovských oblastech, se zvláštním ohledem na vzdělávání, odbornou přípravu v oblasti dovedností a pracovní místa ve venkovských oblastech;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  dosažení vyváženého územního rozvoje venkovských ekonomik a komunit, včetně vytváření a udržení pracovních míst;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ib)  pomoci venkovskému obyvatelstvu se získáním přístupu k cenným pracovním příležitostem;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – písm. ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury;

ii)  zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, předškolního vzdělávání, zejména posílením vazby mezi vzděláváním a hospodářstvím a podnikáním, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – písm. iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb;

iii)  posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit a znevýhodněných skupin, včetně pracovníků v izolovaných venkovských oblastech, jako jsou zemědělci a rybáři, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení, vzdělávání a sociálních služeb;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d – písm. iii a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh