Διαδικασία : 2018/0197(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0094/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0094/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 18.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0303

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 876kWORD 349k
27.2.2019
PE 627.935v02-00 A8-0094/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγητής: Andrea Cozzolino

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0372),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρα 177, 178 και 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0227/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0094/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [νέος ΚΚΔ]1 θεσπίζει κοινούς κανόνες που εφαρμόζονται σε πολλά ταμεία, μεταξύ των οποίων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), στο Ταμείο Συνοχής, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), στο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ), στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και στο Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) τα οποία λειτουργούν με βάση ένα κοινό πλαίσιο («τα ταμεία»).

(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [νέος ΚΚΔ]1 θεσπίζει κοινούς κανόνες που εφαρμόζονται σε πολλά ταμεία, μεταξύ των οποίων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), στο Ταμείο Συνοχής, στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), στο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ), στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και στο Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) τα οποία λειτουργούν με βάση ένα κοινό πλαίσιο («τα ταμεία»).

__________________

__________________

1 [Πλήρης παραπομπή - νέος ΚΚΔ].

1 [Πλήρης παραπομπή - νέος ΚΚΔ].

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ώστε να μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται όταν αυτό είναι σκόπιμο για τη δημιουργία επιτυχημένων έργων.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Τα ταμεία δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις που καλλιεργούν οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων. Οι στόχοι του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 11 και 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

(5)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των κοινωνικών και εισοδηματικών ανισοτήτων, στην προαγωγή της καταπολέμησης της φτώχειας, στη διατήρηση και προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας με συνακόλουθα δικαιώματα και στη διασφάλιση ότι το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής προάγουν τις ίσες ευκαιρίες για όλους, καταπολεμώντας τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Το Ταμεία θα πρέπει να προωθήσουν επίσης τη μετάβαση από τις υπηρεσίες της ιδρυματικής φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας, ιδίως για εκείνους που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις. Τα ταμεία δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις που καλλιεργούν οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων. Οι επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, σε συνέργεια με το ΕΚΤ+, θα πρέπει να συμβάλλουν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην αύξηση της ποιότητας ζωής των πολιτών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC), προκειμένου να συμβάλλουν στον σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών .

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Σε έναν όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένο κόσμο και δεδομένης της δυναμικής του δημογραφικού και μεταναστευτικού ζητήματος, είναι σαφές ότι η μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης απαιτεί μια κοινή προσέγγιση, η οποία να βασίζεται στις συνέργειες και στις συμπληρωματικότητες των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή συνεκτικής, ισχυρής και συνεπούς στήριξης για την αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να παρέχει στήριξη για τη διευκόλυνση της μακροπρόθεσμης ένταξης των μεταναστών.

(8)  Σε έναν όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένο κόσμο και δεδομένης της εσωτερικής και εξωτερικής δυναμικής του δημογραφικού και μεταναστευτικού ζητήματος, είναι σαφές ότι η μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης απαιτεί μια κοινή προσέγγιση, η οποία να βασίζεται στις συνέργειες και στις συμπληρωματικότητες των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. Το ΕΤΠΑ πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στη δημογραφική αλλαγή ως βασική πρόκληση και τομέα προτεραιότητας στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή συνεκτικής, ισχυρής και συνεπούς στήριξης για την αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα, καθώς και τον επιμερισμό των προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης, η πολιτική συνοχής θα μπορούσε να συμβάλει στις διαδικασίες ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που θα αποσκοπεί στην προστασία της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων τους, ιδίως ενόψει της αμοιβαία ενισχυόμενης σχέσης μεταξύ της ολοκλήρωσης και της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως με την παροχή στήριξης στις υποδομές προς τις πόλεις και τις τοπικές αρχές που συμμετέχουν στην εφαρμογή των πολιτικών ένταξης·

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Προκειμένου να στηρίξουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και για να είναι σε θέση να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες τους, καθώς και να προλαμβάνουν τη ριζοσπαστικοποίηση, οι επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλλουν, με τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα των άλλων πολιτικών της Ένωσης, στην οικοδόμηση της ασφάλειας σε τομείς στους οποίους είναι αναγκαίο να υπάρχουν ασφαλείς και σίγουροι δημόσιοι χώροι και υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως είναι οι μεταφορές και η ενέργεια.

(9)  Προκειμένου να στηρίξουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες για να μειώσουν τις ανισότητες μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης και να εναρμονίσουν τις διάφορες καταστάσεις των περιφερειών της ΕΕ, να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες, τις νέες προκλήσεις και να διασφαλίσουν κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, καθώς και να προλαμβάνουν την περιθωριοποίηση και τη ριζοσπαστικοποίηση, οι επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλλουν, με τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα των άλλων πολιτικών της Ένωσης, σε τομείς στους οποίους είναι αναγκαίο να υπάρχουν ασφαλείς, σύγχρονοι, προσβάσιμοι και προστατευμένοι δημόσιοι χώροι και υποδομές ζωτικής σημασίας σε τομείς όπως η επικοινωνία, οι δημόσιες μεταφορές, η ενέργεια και οι καθολικές δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων, την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και της περιφερειακής ανάπτυξης και την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και των ατόμων να παραμείνουν στην τοπική περιοχή τους.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Επιπλέον, οι επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πλήρους δικτύου ψηφιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας και στην προώθηση της καθαρής και βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας.

(10)  Επιπλέον, οι επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πλήρους δικτύου ψηφιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ άλλων σε αγροτικές περιοχές όπου είναι καθοριστική η συνεισφορά του για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και στην προώθηση της χωρίς ρύπανση και βιώσιμης πολυτροπικής κινητικότητας, με έμφαση στο περπάτημα, την ποδηλασία, τις δημόσιες μεταφορές και την από κοινού κινητικότητα.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Πολλές από τις μείζονες προκλήσεις της Ευρώπης επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο περιθωριοποιημένες κοινότητες Ρομά, οι οποίες συχνά κατοικούν στις πιο μειονεκτούσες μικροπεριοχές που δεν διαθέτουν ασφαλές και προσιτό πόσιμο νερό, συστήματα αποχέτευσης, ηλεκτρισμό, και δεν έχουν δυνατότητες μεταφοράς, ψηφιακής συνδεσιμότητα, συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας ή ανθεκτικότητα στις καταστροφές. Ως εκ τούτου, το ΕΤΠΑ-ΤΣ συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά και στην αξιοποίηση του πραγματικού τους δυναμικού ως πολιτών της ΕΕ, και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στα οφέλη και των πέντε στόχων πολιτικής θα έχουν πρόσβαση και οι Ρομά.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική διοικητική ικανότητα των θεσμικών οργάνων και η διακυβέρνηση στα κράτη μέλη που υλοποιούν προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», είναι αναγκαίο να καταστεί δυνατή η στήριξη μέτρων στο πλαίσιο όλων των ειδικών στόχων.

(12)  Προκειμένου να υποβοηθηθεί μια κατάλληλη διακυβέρνηση, επιβολή, διασυνοριακή συνεργασία και διάδοση βέλτιστων πρακτικών και καινοτομιών στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης και της κυκλικής οικονομίας και να βελτιωθεί η συνολική διοικητική ικανότητα των θεσμικών οργάνων και η διακυβέρνηση στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με βάση τις αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, υλοποιώντας τα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», είναι αναγκαίο να προωθηθούν μέτρα διοικητικής ενίσχυσης διαρθρωτικού χαρακτήρα προς στήριξη όλων των ειδικών στόχων. Δεδομένου ότι βασίζονται σε μετρήσιμους στόχους και κοινοποιούνται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ως μέσο για την απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου που επιβάλλεται στους δικαιούχους και στις διαχειριστικές αρχές, τα μέτρα αυτά μπορούν να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ του προσανατολισμού της πολιτικής στα αποτελέσματα και του επιπέδου των επαληθεύσεων και των ελέγχων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Προκειμένου να προωθηθούν και να ενισχυθούν τα μέτρα συνεργασίας για τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η συνεργασία με τους εταίρους τόσο στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους όσο και μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών σε σχέση με τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο όλων των ειδικών στόχων. Αυτού του είδους η ενισχυμένη συνεργασία συμπληρώνει τη συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕΣ/Interreg και θα πρέπει ιδίως να υποστηρίξει τις διαρθρωμένες εταιρικές σχέσεις με σκοπό την εφαρμογή περιφερειακών στρατηγικών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη1. Επομένως, οι εταίροι μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε περιφέρεια στην Ένωση, αλλά και από διασυνοριακές περιφέρειες και περιφέρειες που καλύπτονται στο σύνολό τους από μακροπεριφερειακή στρατηγική ή στρατηγική θαλάσσιας λεκάνης ή από συνδυασμό και των δύο.

(13)  Προκειμένου να προωθηθούν και να ενισχυθούν τα μέτρα συνεργασίας για τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η συνεργασία με τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, τόσο στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους όσο και μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών σε σχέση με τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο όλων των ειδικών στόχων. Αυτού του είδους η ενισχυμένη συνεργασία συμπληρώνει τη συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕΣ/Interreg και θα πρέπει ιδίως να υποστηρίξει τις διαρθρωμένες εταιρικές σχέσεις με σκοπό την εφαρμογή περιφερειακών στρατηγικών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη1. Επομένως, οι εταίροι μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε περιφέρεια στην Ένωση, αλλά και από διασυνοριακές περιφέρειες και περιφέρειες που καλύπτονται στο σύνολό τους από ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασίας, μακροπεριφερειακή στρατηγική ή στρατηγική θαλάσσιας λεκάνης ή από συνδυασμό και των δύο.

_________________

_________________

1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 8ης Ιουλίου 2017 - COM(2017) 376 final.

1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 8ης Ιουλίου 2017 - COM(2017) 376 final.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής μπορούν να ληφθούν επαρκώς υπόψη και να στηριχθούν οι περιφέρειες της Ένωσης που επηρεάζονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, ιδίως εκείνες που θα βρεθούν, λόγω του Brexit, στα εξωτερικά θαλάσσια ή χερσαία σύνορα της Ένωσης·

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και τη δέσμευσή της όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τα Tαμεία θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ να στηρίζει στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Οι πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ αναμένεται να συνεισφέρουν το 30 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΤΠΑ σε στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Οι πράξεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής αναμένεται να συνεισφέρουν το 37 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του Ταμείου Συνοχής σε στόχους που συνδέονται με το κλίμα.

(14)  Οι στόχοι του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, ιδίως της μεγάλης σημασίας της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, του θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 11 και 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», καθώς και της επικέντρωσης στη φτώχεια, στην ανισότητα και σε μια δίκαιη μετάβαση σε μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη κοινωνία, στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής προσέγγισης, σε συνεργασία με τους αρμόδιες δημόσιες αρχές και τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας, έτσι ώστε να υποβοηθηθεί η χρηματοδότηση των απαραίτητων δράσεων που θα πρέπει να ληφθούν σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και τη δέσμευσή της όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και για τη διασφάλιση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με σκοπό την πρόληψη των καταστροφών, ώστε να συνδυάζονται ανθεκτικότητα και πρόληψη κινδύνων, προετοιμασία και απόκριση, τα Ταμεία θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και της προστασίας της βιοποικιλότητας, επιδιώκοντας το 30 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ να στηρίζει στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Τα Ταμεία πρέπει να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα σε όλες τις περιοχές της Ένωσης και να ενσωματώσουν πλήρως την περιφερειακή διάσταση. Οι πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρουν τουλάχιστον το 35 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΤΠΑ σε στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Οι πράξεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής αναμένεται να συνεισφέρουν το 40 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του Ταμείου Συνοχής σε στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Αυτά τα ποσοστά θα πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Ως εκ τούτου, οι αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή αυτών των ταμείων, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και αναθεώρησης. Οι εν λόγω δράσεις και το χρηματοδοτικό κονδύλιο που προορίζεται για την εφαρμογή τους πρέπει να συμπεριληφθούν στα εθνικά ολοκληρωμένα σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος κανονισμός ΚΚΔ], η δε μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τις ενεργειακές επιδόσεις των κτιρίων (EΕ) 2018/844 να συμβάλει στην επίτευξη ενός κτιριακού αποθέματος απαλλαγμένου από ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050 και να συνδεθεί με τα προγράμματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις περιοχές υψηλής έντασης ανθρακούχων εκπομπών που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω των δεσμεύσεων για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, προκειμένου να βοηθηθούν στη χάραξη στρατηγικών που συνάδουν με τη δέσμευση της Ένωσης για το κλίμα και περιλαμβάνονται στα ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και στο πλαίσιο της οδηγίας ΣΕΔΕ 2018/410, αλλά και να προστατεύουν τους εργαζομένους μέσω ευκαιριών κατάρτισης και επανεκπαίδευσης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να μπορέσει το ΕΤΠΑ να παρέχει στήριξη στο πλαίσιο της ΕΕΣ/Interreg όσον αφορά τόσο τις επενδύσεις σε υποδομές και τις συναφείς επενδύσεις, όσο και τις δραστηριότητες κατάρτισης και ένταξης, είναι ανάγκη να προβλεφθεί ότι το ΕΤΠΑ μπορεί, επίσης, να εξασφαλίσει υποστήριξη για δραστηριότητες στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του ΕΚΤ+, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [νέο ΕΚΤ+]1.

(15)  Για να μπορέσει το ΕΤΠΑ να παρέχει στήριξη στο πλαίσιο της ΕΕΣ/Interreg όσον αφορά τόσο τις επενδύσεις σε υποδομές και τις συναφείς επενδύσεις, όσο και τις δραστηριότητες κατάρτισης και ένταξης, για τη βελτίωση και την ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, είναι ανάγκη να προβλεφθεί ότι το ΕΤΠΑ μπορεί, επίσης, να εξασφαλίσει υποστήριξη για δραστηριότητες στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του ΕΚΤ+, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [νέο ΕΚΤ+]1.

__________________

__________________

1 [Πλήρης παραπομπή - νέο ΕΚΤ+].

1 [Πλήρης παραπομπή - νέο ΕΚΤ+].

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Προκειμένου οι περιορισμένοι πόροι να αξιοποιηθούν με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του σχετικού ειδικού στόχου θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στις πολύ μικρές, στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής1, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι επενδύσεις αφορούν τη συνεργασία με ΜΜΕ σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.

(16)  Οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν βασικούς μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της απασχόλησης και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη και στη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία της Ένωσης. Είναι αναγκαία η προώθηση των ΜΜΕ σε αναδυόμενους τομείς που συνδέονται με τις ευρωπαϊκές και περιφερειακές προκλήσεις, όπως οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καθώς και οι καινοτόμες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων της ενσωμάτωσης και της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτουσών κοινοτήτων, της γήρανσης του πληθυσμού, των υπηρεσιών υγείας και μέριμνας, της οικολογικής καινοτομίας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων. Προκειμένου οι περιορισμένοι πόροι να αξιοποιηθούν με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, αλλά χωρίς να υπονομεύεται η επίτευξη των στόχων του προγράμματος, η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του σχετικού ειδικού στόχου θα πρέπει να περιοριστεί κατά προτίμηση στις πολύ μικρές, στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής1, χωρίς να θίγονται οι εταιρείες του δημοσίου τομέα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι επενδύσεις αφορούν τη συνεργασία με ΜΜΕ. Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

_________________

_________________

1 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

1 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση και στη μείωση των διαφορών όσον αφορά τα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών, καθώς και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της δέσμευσης για απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως, η στήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» θα πρέπει να επικεντρωθεί στις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης, σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/xxx [νέος ΚΚΔ]. Ως εκ τούτου, η στήριξη από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να επικεντρώνεται στους στόχους πολιτικής για «μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού» και «μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων». Η εν λόγω θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας παράλληλα την ευελιξία σε επίπεδο επιμέρους προγραμμάτων και μεταξύ των τριών ομάδων κρατών μελών που έχουν σχηματιστεί ανάλογα με το αντίστοιχο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα του καθενός. Επιπλέον, η μεθοδολογία για την κατηγοριοποίηση των κρατών μελών θα πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

(17)  Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση και στη μείωση των διαφορών όσον αφορά τα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών, καθώς και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της δέσμευσης για απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω χρηματοδοτικής στήριξης για τη μεταβατική περίοδο. Θα πρέπει επίσης να προωθεί την ανθεκτικότητα και να αποτρέπει την υστέρηση ευαίσθητων περιοχών. Επομένως, η στήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» θα πρέπει να επικεντρωθεί στις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης, σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/xxx [νέος ΚΚΔ]. Ως εκ τούτου, η στήριξη από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να επικεντρώνεται ειδικά στους δύο στόχους πολιτικής για «μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης της καινοτόμου, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης και μετασχηματισμού, της περιφερειακής συνδεσιμότητας στον τομέα των τεχνολογιών, της ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), της συνδεσιμότητας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης» και για «μια πιο πράσινη, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη για όλους μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων», λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους γενικούς στόχους πολιτικής μιας πιο συνεκτικής και αλληλέγγυας Ευρώπης που συμβάλλει στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ασυμμετριών. Η εν λόγω θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας περιθώρια ευελιξίας σε επίπεδο επιμέρους προγραμμάτων και μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών περιφερειών, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης. Επιπλέον, η μεθοδολογία για την κατηγοριοποίηση των περιφερειών θα πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η στρατηγική σημασία των επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να υποβάλουν δεόντως αιτιολογημένο αίτημα για περαιτέρω ευελιξία εντός του ισχύοντος πλαισίου του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τη δημόσια ή ισοδύναμη διαρθρωτική δαπάνη.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου η στήριξη να επικεντρωθεί στις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης, κρίνεται επίσης σκόπιμο να τηρηθούν οι απαιτήσεις για τη θεματική συγκέντρωση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, ακόμη και στην περίπτωση μεταφορών μεταξύ των προτεραιοτήτων εντός του ίδιου προγράμματος ή μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων.

(18)  Προκειμένου η στήριξη να επικεντρωθεί στις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης και σύμφωνα με τους στόχους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής που προβλέπονται στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ και τους στόχους πολιτικής που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/xxx [νέος ΚΚΔ], κρίνεται επίσης σκόπιμο να τηρηθούν οι απαιτήσεις για τη θεματική συγκέντρωση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, ακόμη και στην περίπτωση μεταφορών μεταξύ των προτεραιοτήτων εντός του ίδιου προγράμματος ή μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να ασχοληθεί με τα προβλήματα της πρόσβασης στις μεγάλες αγορές και της απόστασης από αυτές, τα οποία αντιμετωπίζουν οι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες περιοχές, όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 6 για τις ειδικές διατάξεις του στόχου 6 στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των διαρθρωτικών ταμείων στη Φινλανδία και τη Σουηδία της πράξης προσχώρησης του 1994. Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν ορισμένα νησιά, οι παραμεθόριες περιοχές, οι ορεινές περιοχές και οι αραιοκατοικημένες περιοχές, η γεωγραφική θέση των οποίων επιβραδύνει την ανάπτυξή τους, προκειμένου να στηριχθεί η αειφόρος ανάπτυξή τους.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καθοριστούν τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι δυνατόν να υποστηριχθούν μέσω επενδύσεων από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους τους όπως ορίζονται στη ΣΛΕΕ. Το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει επενδύσεις για το περιβάλλον και το ΔΕΔ-Μ. Όσον αφορά το ΕΤΠΑ, ο κατάλογος των δραστηριοτήτων θα πρέπει να απλουστευθεί και θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει επενδύσεις στις υποδομές, επενδύσεις σε σχέση με την πρόσβαση στις υπηρεσίες, παραγωγικές επενδύσεις σε εξοπλισμό, λογισμικό και άυλα περιουσιακά στοιχεία για τις ΜΜΕ, καθώς και μέτρα σχετικά με την ενημέρωση, την επικοινωνία, τις μελέτες, τη δικτύωση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών και τις δραστηριότητες με τη συμμετοχή οικονομικών πόλων. Προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση του προγράμματος, και τα δύο ταμεία θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν και δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας. Τέλος, προκειμένου να υπάρξει πρόβλεψη για τη στήριξη ευρύτερου φάσματος παρεμβάσεων όσον αφορά τα προγράμματα Interreg, το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει την κοινή χρήση ευρέος φάσματος εγκαταστάσεων και ανθρώπινων πόρων, καθώς και τις δαπάνες που συνδέονται με τα μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+.

(19)  Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καθοριστούν τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι δυνατόν να υποστηριχθούν μέσω επενδύσεων από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους τους όπως ορίζονται στη ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding). Το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει επενδύσεις για το περιβάλλον και το ΔΕΔ-Μ. Όσον αφορά το ΕΤΠΑ, ο κατάλογος των δραστηριοτήτων θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ειδικές εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες και το ενδογενές δυναμικό και να απλουστευθεί και θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει επενδύσεις στις υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών και εγκαταστάσεων έρευνας και καινοτομίας, των υποδομών πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών βιώσιμου τουρισμού ιδίως στις τουριστικές συνοικίες, των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, καθώς και επενδύσεις στη στέγαση, επενδύσεις σε σχέση με την πρόσβαση στις υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις μειονεκτούσες, περιθωριοποιημένες και διαχωρισμένες κοινότητες, παραγωγικές επενδύσεις σε εξοπλισμό, λογισμικό και άυλα περιουσιακά στοιχεία για τις ΜΜΕ, κίνητρα κατά τη διαδικασία μετάβασης των περιοχών στη διαδικασία απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και μέτρα σχετικά με την ενημέρωση, την επικοινωνία, τις μελέτες, τη δικτύωση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εταίρων και τις δραστηριότητες με τη συμμετοχή οικονομικών πόλων. Προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση του προγράμματος, και τα δύο ταμεία θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν και δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας. Τέλος, προκειμένου να υπάρξει πρόβλεψη για τη στήριξη ευρύτερου φάσματος παρεμβάσεων όσον αφορά τα προγράμματα Interreg, το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει την κοινή χρήση ευρέος φάσματος εγκαταστάσεων και ανθρώπινων πόρων, καθώς και τις δαπάνες που συνδέονται με τα μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Τα έργα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής τόσο μέσω της επιμερισμένης όσο και μέσω της άμεσης διαχείρισης στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΔ).

(20)  Τα έργα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, τους ελλείποντες κρίκους και τα σημεία συμφόρησης, κατά τρόπο ισορροπημένο, και βελτιώνοντας την ασφάλεια των υπαρχουσών γεφυρών και σηράγγων, τόσο μέσω της επιμερισμένης όσο και μέσω της άμεσης διαχείρισης στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΔ). Τα εν λόγω δίκτυα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε δίκτυα οδικών μεταφορών και να ενισχύσουν τις δημόσιες υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές, ιδίως σε αραιοκατοικημένες περιοχές και σε περιοχές με μεγάλη γήρανση του πληθυσμού, προκειμένου να ενισχυθεί η διασυνδεσιμότητα μεταξύ πόλεων και υπαίθρου, να προωθηθεί η αγροτική ανάπτυξη και να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Παράλληλα, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 ώστε να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη της χρηματοδότησης, που προβλέπεται ήδη από την εν λόγω οδηγία. Επιπλέον, θα πρέπει να οριστεί ρητά ότι οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που απαριθμούνται στο παράρτημα II της ΣΛΕΕ δεν είναι επιλέξιμα για υποστήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

(21)  Παράλληλα, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι συνέργειες, αφενός, και να γίνει διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, αφετέρου· τούτο ώστε να επιτευχθούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα ή να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη της χρηματοδότησης. Επιπλέον, θα πρέπει να οριστεί ρητά ότι οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που απαριθμούνται στο παράρτημα II της ΣΛΕΕ δεν είναι επιλέξιμα για υποστήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

_________________

 

1 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

 

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, θα πρέπει να αξιολογούνται τα ταμεία με βάση πληροφορίες που συλλέγονται από ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπέρμετρες ρυθμίσεις και η διοικητική επιβάρυνση, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ταμείων στην πράξη.

(23)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, θα πρέπει να αξιολογούνται τα ταμεία με βάση πληροφορίες που συλλέγονται από ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπέρμετρες ρυθμίσεις και η διοικητική επιβάρυνση. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ταμείων στην πράξη.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Για να μεγιστοποιηθεί η συμβολή στην εδαφική ανάπτυξη, οι δράσεις στον τομέα αυτόν θα πρέπει να βασίζονται σε ολοκληρωμένες εδαφικές στρατηγικές μεταξύ άλλων και στις αστικές περιοχές. Ως εκ τούτου, η υποστήριξη από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να παρέχεται μέσω των μορφών που προβλέπονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ] εξασφαλίζοντας την ανάλογη συμμετοχή των τοπικών, περιφερειακών και δημοτικών αρχών.

(24)  Για να μεγιστοποιηθεί η συμβολή στην εδαφική ανάπτυξη και να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι οικονομικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, σε περιοχές με φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως η γήρανση, η ερημοποίηση της υπαίθρου και η δημογραφική παρακμή, αλλά και η δημογραφική πίεση, ή αυτές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, οι δράσεις στον τομέα αυτόν θα πρέπει να βασίζονται σε προγράμματα, άξονες ή ολοκληρωμένες εδαφικές στρατηγικές μεταξύ άλλων και στις αστικές περιοχές και τις αγροτικές κοινότητες. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, με βάση τόσο τους κεντρικούς αστικούς κόμβους και το περιβάλλον τους, όσο και τις πιο απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. Οι στρατηγικές αυτές μπορούν επίσης να επωφεληθούν από μια πολυταμειακή και ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΕΤΘΑ και το ΕΓΤΑΑ. Για την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη θα πρέπει να διατίθεται σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον το 5 % των πόρων του ΕΤΠΑ. Ως εκ τούτου, η υποστήριξη θα πρέπει να παρέχεται εξασφαλίζοντας την ανάλογη συμμετοχή των τοπικών, περιφερειακών και δημοτικών αρχών, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)  Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές έντασης ανθρακούχων εκπομπών που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω των δεσμεύσεων για απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με σκοπό να βοηθηθούν στη χάραξη στρατηγικών που συνάδουν με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για το κλίμα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού που προστατεύουν τόσο τους εργαζομένους όσο και τις πληττόμενες κοινότητες. Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να απολαμβάνουν ειδική στήριξη για την εκπόνηση και την υλοποίηση σχεδίων για την απαλλαγή των οικονομιών τους από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και ευκαιρίες επανειδίκευσης για το εργατικό δυναμικό.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη τη ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, δημογραφικών και κοινωνικών προκλήσεων που επηρεάζουν τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών αστικών περιοχών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και την αναγκαιότητα προώθησης των διασυνδέσεων μεταξύ αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου. Οι αρχές για την επιλογή των αστικών περιοχών όπου θα υλοποιηθούν ολοκληρωμένες δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και τα ενδεικτικά ποσά για τις εν λόγω δράσεις θα πρέπει να οριστούν στα προγράμματα που υπάγονται στον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», διαθέτοντας το 6 % τουλάχιστον των πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο για τον σκοπό αυτό. Θα πρέπει επίσης να οριστεί ότι το εν λόγω ποσοστό θα πρέπει να τηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού σε περίπτωση μεταφοράς μεταξύ των προτεραιοτήτων ενός προγράμματος ή μεταξύ προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης επανεξέτασης.

(25)  Στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία η στήριξη τη ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, δημογραφικών, τεχνολογικών, και κοινωνικών και πολιτιστικών προκλήσεων που επηρεάζουν τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών αστικών περιοχών και των αγροτικών κοινοτήτων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και την αναγκαιότητα προώθησης των διασυνδέσεων μεταξύ αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου, μεταξύ άλλων μέσω περιαστικών περιοχών, όπου ενδείκνυται. Οι αρχές για την επιλογή των αστικών περιοχών όπου θα υλοποιηθούν ολοκληρωμένες δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και τα ενδεικτικά ποσά για τις εν λόγω δράσεις θα πρέπει να οριστούν στα προγράμματα που υπάγονται στον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη». Οι στρατηγικές αυτές μπορούν επίσης να επωφεληθούν από μια πολυταμειακή και ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΕΤΘΑ και το ΕΓΤΑΑ. Στην προτεραιότητα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης θα πρέπει να διατίθεται σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον το 10 % των πόρων του ΕΤΠΑ. Θα πρέπει επίσης να οριστεί ότι το εν λόγω ποσοστό θα πρέπει να τηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού σε περίπτωση μεταφοράς μεταξύ των προτεραιοτήτων ενός προγράμματος ή μεταξύ προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης επανεξέτασης.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Προκειμένου να εντοπιστούν ή να προβλεφθούν λύσεις οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε ενωσιακό επίπεδο, η πρωτοβουλία «Αστικές καινοτόμες δράσεις» στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια «Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία» η οποία θα υλοποιηθεί υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης. Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλες τις αστικές περιοχές και να υποστηρίζει το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ1.

(26)  Προκειμένου να εντοπιστούν ή να προβλεφθούν λύσεις οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε ενωσιακό επίπεδο, η πρωτοβουλία «Αστικές καινοτόμες δράσεις» στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης θα πρέπει να συνεχιστεί και να εξελιχθεί σε μια «Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία». Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να υποστηρίζει το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ1, με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της καινοτομίας και τον προσδιορισμό και την επιτυχημένη αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

_________________

_________________

1 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το Αστικό Θεματολόγιο της ΕΕ της 24ης Ιουνίου 2016.

1 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το Αστικό Θεματολόγιο της ΕΕ της 24ης Ιουνίου 2016.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ιδίως με την έγκριση μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, για την χορήγηση πρόσθετων κονδυλίων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές προκειμένου να αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος που συνεπάγονται για τις περιοχές αυτές ένα ή περισσότερα από τα προβλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, δηλαδή η μεγάλη απόσταση, ο νησιωτικός χαρακτήρας, η μικρή έκταση, η δύσκολη μορφολογία και το κλίμα, η οικονομική εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων, και τα οποία είναι μόνιμα και σωρευτικά και αναχαιτίζουν σημαντικά την ανάπτυξή τους. Τα κονδύλια αυτά μπορούν να καλύπτουν επενδύσεις, λειτουργικές δαπάνες και υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας με σκοπό την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που προκαλείται από τους παραπάνω περιορισμούς. Η λειτουργική ενίσχυση μπορεί να καλύπτει δαπάνες υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών και ενισχύσεις εκκίνησης επιχειρήσεων για υπηρεσίες μεταφορών, καθώς και δαπάνες για πράξεις που συνδέονται με προβλήματα αποθήκευσης, το υπερβολικό μέγεθος και τη συντήρηση των εργαλείων παραγωγής και την έλλειψη ανθρώπινου κεφαλαίου στην τοπική αγορά. Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, και όπως συμβαίνει με όλες τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, οποιαδήποτε στήριξη του ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση λειτουργικών και επενδυτικών ενισχύσεων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

(27)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ιδίως με την έγκριση μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, για την χορήγηση πρόσθετων κονδυλίων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές προκειμένου να αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος που συνεπάγονται για τις περιοχές αυτές ένα ή περισσότερα από τα προβλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, δηλαδή η μεγάλη απόσταση, ο νησιωτικός χαρακτήρας, η μικρή έκταση, η δύσκολη μορφολογία και το κλίμα, η οικονομική εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων, και τα οποία είναι μόνιμα και σωρευτικά και αναχαιτίζουν σημαντικά την ανάπτυξή τους. Τα κονδύλια αυτά μπορούν να καλύπτουν επενδύσεις, λειτουργικές δαπάνες και υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας με σκοπό την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που προκαλείται από τους παραπάνω περιορισμούς. Η λειτουργική ενίσχυση μπορεί να καλύπτει δαπάνες υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών, της οικολογικής εφοδιαστικής και της διαχείρισης της κινητικότητας και ενισχύσεις εκκίνησης επιχειρήσεων για υπηρεσίες μεταφορών, καθώς και δαπάνες για πράξεις που συνδέονται με προβλήματα αποθήκευσης, το υπερβολικό μέγεθος και τη συντήρηση των εργαλείων παραγωγής και την έλλειψη ανθρώπινου κεφαλαίου στην τοπική αγορά. Τα κονδύλια αυτά δεν υπόκεινται στη θεματική συγκέντρωση που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, και όπως συμβαίνει με όλες τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, οποιαδήποτε στήριξη του ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση λειτουργικών και επενδυτικών ενισχύσεων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Καθώς ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής για τη μείωση των κύριων περιφερειακών ανισορροπιών στην Ένωση, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη ενώ αντίθετα μπορεί, λόγω της έκτασης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών, της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών και των περιορισμένων οικονομικών πόρων των κρατών μελών και των περιφερειών, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

(29)  Καθώς ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής για τη μείωση των κύριων περιφερειακών ανισορροπιών στην Ένωση, μέσω της προσέγγισης των πολιτών με γνώμονα την υποστήριξη της ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη ενώ αντίθετα μπορεί, λόγω της έκτασης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών, της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών και των περιορισμένων οικονομικών πόρων των κρατών μελών και των περιφερειών, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

 

Καθήκοντα του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής

 

Το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) συμβάλλουν στον γενικό στόχο της ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης.

 

Το ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών εντός της Ένωσης και στη μείωση της υστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών προκλήσεων, μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών.

 

Το Ταμείο Συνοχής συνεισφέρει σε έργα στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχεόι α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού» («ΣΠ 1») με:

α)  «μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης της καινοτόμου, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικού μετασχηματισμού, της περιφερειακής συνδεσιμότητας στον τομέα των τεχνολογιών, της ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), της συνδεσιμότητας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης» («ΣΠ 1») με:

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  την ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και την αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών·

i)  τη στήριξη της ανάπτυξης και της ενίσχυσης των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας, των επενδύσεων και των υποδομών, την αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών και τη στήριξη και προώθηση των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας μεταξύ επιχειρήσεων, έρευνας, ακαδημαϊκής κοινότητας και δημόσιων αρχών·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  την εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις·

ii)  την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας και την εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τα επιστημονικά ιδρύματα, τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και τη δημόσια διοίκηση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων πόλεων και των έξυπνων χωριών·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ·

iii)  την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και την παροχή στήριξης για τη δημιουργία και διασφάλιση θέσεων εργασίας και στήριξης για την τεχνολογική αναβάθμιση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα·

iv)  την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών και την οικοδόμηση ικανοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη δίκαιη μετάβαση, την κυκλική οικονομία, την κοινωνική καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τον τομέα του τουρισμού και τη μετάβαση στη βιομηχανία 4.0·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων («ΣΠ 2») με:

β)  «μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη για όλους με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων («ΣΠ 2») με:

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  την προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης·

i)  την προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης, εξοικονομήσεων και μέτρων για την ενεργειακή ένδεια·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  την προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

ii)  την προαγωγή των βιώσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  την ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο·

iii)  την ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  την προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές·

iv)  την προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων, της διαχείρισης και της ανθεκτικότητας σε ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των σεισμών, των δασικών πυρκαγιών, των πλημμυρών και της ξηρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

v)  την προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού·

v)  την προαγωγή της καθολικής πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

vi)  την προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία·

vi)  την προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και της βελτίωσης της αποδοτικότητας των πόρων·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

vi α)  τη στήριξη των περιφερειακών διαδικασιών μετάβασης προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και της μετάβασης σε μια παραγωγή ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

vii)  την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και τη μείωση της ρύπανσης·

vii)  την προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της φυσικής κληρονομιάς, τη διατήρηση και ανάδειξη των προστατευόμενων φυσικών περιοχών και των φυσικών πόρων και τη μείωση κάθε μορφής ρύπανσης, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ρύπανση των υδάτων, η ρύπανση των εδαφών, η ηχορρύπανση και η φωτορρύπανση·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

vii α)  την ενίσχυση της οικολογικής υποδομής στις λειτουργικές αστικές περιοχές, με την ανάπτυξη μικρής κλίμακας πολυτροπικής αστικής κινητικότητας ως μέρος μιας καθαρής οικονομίας μηδενικών εκπομπών·

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων» («ΣΠ 3») με:

γ)  «μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη για όλους μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας» («ΣΠ 3») με:

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας·

διαγράφεται

 

(Η παρούσα τροπολογία θα απαιτήσει επακόλουθες προσαρμογές στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.)

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  την ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και διατροπικού ΔΕΔ-Μ·

ii)  την ανάπτυξη ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και βιώσιμου οδικού και σιδηροδρομικού και διατροπικού ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακών συνδέσεων, με έμφαση σε μέτρα μείωσης του θορύβου και φιλικά προς το περιβάλλον δίκτυα δημόσιων μεταφορών και σιδηροδρομικά δίκτυα·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  την ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα·

iii)  την ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ, διασυνοριακή κινητικότητα και φιλικά προς το περιβάλλον δίκτυα δημόσιων μεταφορών·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  την προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας·

διαγράφεται

 

(Η παρούσα τροπολογία θα απαιτήσει επακόλουθες προσαρμογές στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.)

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» («ΣΠ 4») με:

δ)  «μια πιο κοινωνική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων («ΣΠ 4») με:

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας και των υποδομών·

i)  την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας ένταξης των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας και των υποδομών και της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και της καινοτομίας·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  τη βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών·

ii)  τη βελτίωση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης και αθλητισμού χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών και υπηρεσιών·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii α)  επενδύσεις σε κατοικίες, όταν ανήκουν σε δημόσιες αρχές ή σε οργανισμούς μη κερδοσκοπικούς προς χρήση ως κατοικίες για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος ή για άτομα με ειδικές ανάγκες·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  την ακόμη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μεταναστών και των μειονεκτουσών ομάδων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων που αφορούν μεταξύ άλλων τη στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες·

iii)  την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και των μειονεκτουσών κοινοτήτων όπως οι Ρομά και οι μειονεκτούσες ομάδες, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii α)  την προώθηση της μακροπρόθεσμης κοινωνικοοικονομικής ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών υπό διεθνή προστασία μέσω ολοκληρωμένων δράσεων, περιλαμβανομένης της στέγασης και των κοινωνικών υπηρεσιών, με την παροχή στήριξης για υποδομές στις ενδιαφερόμενες πόλεις και τοπικές αρχές·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης·

iv)  την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών υγειονομικής περίθαλψης και άλλων δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και των προληπτικών μέτρων, και την προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της οικογένειας και της τοπικής κοινότητας·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iv α)  την παροχή στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών» («ΣΠ 5») με:

ε)  «μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών και όλων των άλλων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών» («ΣΠ 5») με:

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  την ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές·

i)  την ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και στις τουριστικές συνοικίες, του αθλητισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών αστικών περιοχών·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  την ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των παράκτιων περιοχών μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

ii)  την ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και στις τουριστικές συνοικίες, του αθλητισμού και της ασφάλειας, όλα σε τοπικό επίπεδο, στις αγροτικές, ορεινές, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, στις απομονωμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές και σε όλες τις άλλες περιοχές με δύσκολη πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο NUTS3, μέσω στρατηγικών εδαφικής και τοπικής ανάπτυξης, υπό τις μορφές που προβλέπονται στο άρθρο 22 στοιχεία α) β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ].

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ενίσχυση της μικρής κλίμακας πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β) σημείο vii α) του παρόντος άρθρου, η οποία θεωρείται επιλέξιμη για στήριξη εάν η συνεισφορά του ΕΤΠΑ στη δραστηριότητα αυτή δεν υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά τους ειδικούς στόχους που καθορίζονται στην παράγραφο 1, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, κατά περίπτωση, μπορούν επίσης να στηρίζουν δραστηριότητες στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» οι οποίες:

Όσον αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στην παράγραφο 1, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής μπορούν επίσης:

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  είτε βελτιώνουν την ικανότητα των αρχών του προγράμματος και των φορέων που συνδέονται με την υλοποίηση των ταμείων·

α)  είτε να βελτιώνουν την ικανότητα των αρχών του προγράμματος και των φορέων που συνδέονται με την υλοποίηση των ταμείων, και να στηρίζουν τις δημόσιες αρχές, τις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, με την εφαρμογή ειδικών σχεδίων ενίσχυσης των διοικητικών ικανοτήτων που αποσκοπούν στο να δώσουν τοπικό χαρακτήρα στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), στην απλούστευση και τη μείωση των διαδικασιών και του χρόνου εκτέλεσης των δράσεων, με την προϋπόθεση ότι έχουν διαρθρωτικό χαρακτήρα και ότι το ίδιο το πρόγραμμα έχει μετρήσιμους στόχους·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η στήριξη για την οικοδόμηση ικανοτήτων, η οποία αναφέρεται στο στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, μπορεί να συμπληρωθεί με πρόσθετη στήριξη από το πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων που έχει θεσπιστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/xxx (Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων)·

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η συνεργασία που αναφέρεται στο στοιχείο β) περιλαμβάνει τη συνεργασία με εταίρους από διασυνοριακές περιφέρειες, από μη συνορεύουσες περιφέρειες ή από περιφέρειες που βρίσκονται σε έδαφος το οποίο καλύπτεται από μακροπεριφερειακή στρατηγική ή στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη ή συνδυασμό και των δύο.

Η συνεργασία που αναφέρεται στο στοιχείο β) περιλαμβάνει τη συνεργασία με εταίρους από διασυνοριακές περιφέρειες, από μη συνορεύουσες περιφέρειες ή από περιφέρειες που βρίσκονται σε έδαφος το οποίο καλύπτεται από ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας, μακροπεριφερειακή στρατηγική ή στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη ή συνδυασμό και των δύο.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Διασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων, σε όλα τα στάδια προετοιμασίας, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον λόγο του ακαθάριστου εθνικού τους εισοδήματος ως εξής:

Οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τους (ΑΕγχΠ) ως εξής:

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  όσα έχουν λόγο ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ίσο ή μεγαλύτερο από το 100 % του μέσου όρου της ΕΕ («κατηγορία 1»)·

α)  όσα έχουν κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μεγαλύτερο από το 100 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27 («κατηγορία 1»).

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  όσα έχουν λόγο ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ίσο ή μεγαλύτερο από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ («κατηγορία 2»)·

β)  όσα έχουν κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μεταξύ του 75 % και του 100 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27 («κατηγορία 2»).

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  όσα έχουν λόγο ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος μικρότερο από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ («κατηγορία 3»).

γ)  όσα έχουν κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μικρότερο από το 75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27 («κατηγορία 3»).

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο λόγος του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος είναι ο λόγος του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ενός κράτους μέλους, που μετράται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης και υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο από το 2014 έως το 2016, προς το μέσο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα των 27 κρατών μελών που μετράται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ταξινόμηση των περιφερειών σε μία από τις τρεις κατηγορίες περιφερειών καθορίζεται με βάση τον λόγο ανάμεσα στο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της κάθε περιφέρειας, μετρούμενο σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης («ΠΑΔ») και υπολογιζόμενο βάσει των στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο από το 2014 έως το 2016, προς το μέσο ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Ά3θρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα κράτη μέλη της κατηγορίας 1 διαθέτουν τουλάχιστον το 85 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1 και του ΣΠ 2, και τουλάχιστον το 60 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 1·

α)  για την κατηγορία των περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών (κατηγορία 1) διαθέτουν:

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i)  τουλάχιστον το 50 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο σε προτεραιότητες του ΣΠ 1· και

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii)  τουλάχιστον το 30 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο σε προτεραιότητες του ΣΠ 2.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα κράτη μέλη της κατηγορίας 2 διαθέτουν τουλάχιστον το 45 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 30 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 2·

β)  για την κατηγορία των περιφερειών υπό μετάβαση (κατηγορία 2) διαθέτουν:

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i)  τουλάχιστον το 40 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο σε προτεραιότητες του ΣΠ 1 και

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii)  τουλάχιστον το 30 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο σε προτεραιότητες του ΣΠ 2.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τα κράτη μέλη της κατηγορίας 3 διαθέτουν τουλάχιστον το 35 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 30 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 2.

γ)  για την κατηγορία των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών (κατηγορία 3) διαθέτουν:

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i)  τουλάχιστον το 30 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο σε προτεραιότητες του ΣΠ 1 και

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii)  τουλάχιστον το 30 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο σε προτεραιότητες του ΣΠ 2.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει μείωση, μέχρι ένα ανώτατο όριο 5 ποσοστιαίων μονάδων, του επιπέδου συγκέντρωσης των πόρων σε επίπεδο κατηγοριών περιφερειών, ή 10 ποσοστιαίων μονάδων στις περιπτώσεις των εξαιρετικά απόκεντρων περιφερειών, για τον θεματικό στόχο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) σημείο i), του άρθρου 3 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο i) και του άρθρου 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) σημείο i) [νέο ΕΤΠΑ-Ταμείο Συνοχής].

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Αν τα κονδύλια του ΕΤΠΑ που συνδέονται με τον ΣΠ 1 ή τον ΣΠ 2 ή και τους δύο για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μειωθούν έπειτα από αποδέσμευση βάσει του άρθρου [99] του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ] ή λόγω δημοσιονομικών διορθώσεων από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο [98] του εν λόγω κανονισμού, η συμμόρφωση με την απαίτηση θεματικής συγκέντρωσης που ορίζεται στην παράγραφο 4 δεν επανεξετάζεται.

6.  Αν τα κονδύλια του ΕΤΠΑ όσον αφορά τον ΣΠ 1 ή τον ΣΠ 2, τους κύριους στόχους πολιτικής, ή και τους δύο για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μειωθούν έπειτα από αποδέσμευση βάσει του άρθρου [99] του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ] ή λόγω δημοσιονομικών διορθώσεων από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο [98] του εν λόγω κανονισμού, η συμμόρφωση με την απαίτηση θεματικής συγκέντρωσης που ορίζεται στην παράγραφο 4 δεν επανεξετάζεται.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Οι πόροι που διατίθενται στον ΣΠ 5, και οι οποίοι συνεισφέρουν στον ΣΠ 1 ή στον ΣΠ 2, θεωρούνται συνεισφορά στις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης. Η συνεισφορά στον ΣΠ1 και στον ΣΠ2 αιτιολογείται δεόντως με βάση τεκμηριωμένη αξιολόγηση.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία (Ε&Α&Κ)·

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ·

γ)  παραγωγικές επενδύσεις και επενδύσεις που συμβάλλουν στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ΜΜΕ και κάθε στήριξη σε ΜΜΕ με τη μορφή επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων·

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον, είναι δυνατή η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων σε επιχειρήσεις άλλες εκτός των ΜΜΕ όταν αφορούν συνεργασία με ΜΜΕ σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που στηρίζονται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i).

Είναι δυνατή η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων σε επιχειρήσεις άλλες εκτός των ΜΜΕ όταν αφορούν συνεργασία με ΜΜΕ ή επιχειρηματικές υποδομές που ωφελούν τις ΜΜΕ.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Επιπλέον, είναι επίσης δυνατή η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων σε ΜΜΕ στο πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που στηρίζονται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i).

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου 1 στο πλαίσιο του ΣΠ 1 που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv), το ΕΤΠΑ υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες κατάρτισης, διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης.

Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου 1 στο πλαίσιο του ΣΠ 1 που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv), το ΕΤΠΑ υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες κατάρτισης, καθοδήγησης, διά βίου μάθησης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  επενδύσεις στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων στους τομείς που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενέργεια και παρουσιάζουν περιβαλλοντικά οφέλη·

α)  επενδύσεις στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων στους τομείς που συνδέονται με την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανανεώσιμη ενέργεια και παρουσιάζουν περιβαλλοντικά οφέλη·

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  επενδύσεις στο ΔΕΔ-Μ·

β)  επενδύσεις στο κεντρικό και το εκτεταμένο δίκτυο του ΔΕΔ-Μ·

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τεχνική βοήθεια.

γ)  τεχνική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης και της ανάπτυξης διοικητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των τοπικών αρχών στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  ενημέρωση, επικοινωνία, μελέτες, δικτύωση, συνεργασία, ανταλλαγή εμπειριών και δραστηριότητες με τη συμμετοχή οικονομικών πόλων·

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ισόρροπη κατανομή μεταξύ των επενδύσεων των στοιχείων α) και β).

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ισόρροπη κατανομή μεταξύ των επενδύσεων των στοιχείων α) και β), βάσει των επενδύσεων και των ειδικών απαιτήσεων του κάθε κράτους μέλους.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ποσό του Ταμείου Συνοχής που μεταφέρεται στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»23 χρησιμοποιείται για έργα του ΔΕΔ-Μ.

2.  Το ποσό του Ταμείου Συνοχής που μεταφέρεται στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»23 είναι αναλογικό και χρησιμοποιείται για έργα του ΔΕΔ-Μ.

_________________

_________________

23 Παραπομπή

23 Παραπομπή

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τις επενδύσεις σε υποδομές αεροδρομίων εκτός εάν γίνονται σε εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

ε)  τις επενδύσεις σε νέα περιφερειακά αεροδρόμια και αερολιμενικές υποδομές, με εξαίρεση:

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  τις επενδύσεις που συνδέονται με εξαιρετικά απόκεντρες περιφέρειες·

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β)  τη στήριξη που συνδέεται με τα κεντρικά δίκτυα του ΔΕΔ-Μ·

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε γ)  τις επενδύσεις που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και στοχεύουν στον μετριασμό ή τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τις επενδύσεις σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων·

στ)  τις επενδύσεις σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, εξαιρέσει όσων γίνονται σε εξαιρετικά απόκεντρες περιφέρειες και όσων γίνονται για να στηρίξουν τη διάθεση, μετατροπή ή ασφάλεια υφιστάμενων εγκαταστάσεων και με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2008/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1·

 

____________

 

1 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για την επεξεργασία υπολειμματικών αποβλήτων·

ζ)  τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για την επεξεργασία υπολειμματικών αποβλήτων με εξαίρεση τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις περιπτώσεις σύγχρονων λύσεων ανακύκλωσης σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της ιεράρχησης των αποβλήτων, με πλήρη σεβασμό των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2008/98 και υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη έχουν καταρτίσει τα δικά τους σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/851. Ως υπολειμματικά απόβλητα θα πρέπει να νοούνται κατά κύριο λόγο τα απόβλητα των δήμων που δεν συλλέγονται χωριστά και τα απορρίμματα από την επεξεργασία αποβλήτων·

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  τις επενδύσεις που συνδέονται με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή, την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών καυσίμων, με εξαίρεση τις επενδύσεις που συνδέονται με τα καθαρά οχήματα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26·

η)  τις επενδύσεις που συνδέονται με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών καυσίμων, με εξαίρεση τις επενδύσεις:

 

η α)  που συνδέονται με τα καθαρά οχήματα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26·

 

η β)  που συνδέονται με τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών άνθρακα και με αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης·

 

η γ)  που συμβάλλουν ουσιαστικά σε μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών·

 

η δ)  που συνδέονται με την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγία 2012/27/ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

__________________

__________________

26 Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (ΕΕ L 120 της 15.5.2009, σ. 5).

26 Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (ΕΕ L 120 της 15.5.2009, σ. 5).

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου η) περιορίζονται σε ποσοστό έως και 1 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ-ΤΣ σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  τις επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν τουλάχιστον δύο ευρυζωνικά δίκτυα ισότιμης κατηγορίας·

διαγράφεται

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  τη χρηματοδότηση για την αγορά τροχαίου υλικού με σκοπό τη χρήση σε σιδηροδρομικές μεταφορές, εκτός εάν συνδέεται με:

διαγράφεται

i)  απαλλαγή από δημόσια υπηρεσία που έχει ανατεθεί με δημόσιο διαγωνισμό δυνάμει του κανονισμού 1370/2007 όπως τροποποιήθηκε·

 

ii)  παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών σε γραμμές οι οποίες είναι πλήρως ανοικτές στον ανταγωνισμό και ο δικαιούχος είναι νεοεισερχόμενος επιλέξιμος για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [κανονισμός ΕΕ για τις επενδύσεις].

 

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  επενδύσεις στην κατασκευή ιδρυμάτων περίθαλψης, που οδηγούν σε διαχωρισμό ή σε παραβίαση της προσωπικής επιλογής και της ανεξαρτησίας·

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Επιπλέον, το Ταμείο Συνοχής δεν στηρίζει τις επενδύσεις στη στέγαση, εκτός εάν σχετίζονται με την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης ή της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2.  Επιπλέον, το Ταμείο Συνοχής δεν στηρίζει τις επενδύσεις στη στέγαση, εκτός εάν σχετίζονται με την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προσβάσιμων συνθηκών ζωής για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και με την αντισεισμική μετασκευή.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Εταιρική σχέση

 

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει την ουσιαστική και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των χρηστών υπηρεσιών στη διαχείριση, τον προγραμματισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση δραστηριοτήτων και πολιτικών που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του προτεινόμενου κανονισμού ΚΚΔ «Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (EΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής».

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Χρησιμοποιούνται οι κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που ορίζονται στο παράρτημα Ι όσον αφορά το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, και, αν κρίνεται αναγκαίο, ειδικοί για το πρόγραμμα δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο [12 παράγραφος 1] δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), το άρθρο [17 παράγραφος 3] στοιχείο δ) σημείο ii) και το άρθρο [37 παράγραφος 2] στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ].

1.  Χρησιμοποιούνται οι κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιγράφονται και ορίζονται στο παράρτημα Ι όσον αφορά το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, και, κατά περίπτωση, ειδικοί για το πρόγραμμα δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο [12 παράγραφος 1] δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), το άρθρο [17 παράγραφος 3] στοιχείο δ) σημείο ii) και το άρθρο [37 παράγραφος 2] στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ].

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν δεόντως αιτιολογημένο αίτημα για περισσότερη ευελιξία εντός του ισχύοντος πλαισίου του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις δημόσιες ή ισοδύναμες διαρθρωτικές δαπάνες που στηρίζονται από τη δημόσια διοίκηση με τη μορφή συγχρηματοδότησης επενδύσεων οι οποίες ενεργοποιούνται ως μέρος του ΕΤΠΑ και του ΤΣ. Κατά τον καθορισμό της δημοσιονομικής προσαρμογής στο πλαίσιο είτε του προληπτικού είτε του διορθωτικού βραχίονα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η Επιτροπή αξιολογεί με προσοχή το συγκεκριμένο αίτημα κατά τρόπο που αποτυπώνει τη στρατηγική σημασία των επενδύσεων που συγχρηματοδοτούν το ΕΤΠΑ και το ΤΣ.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη στο πλαίσιο προγραμμάτων και των δύο στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ] σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ του εν λόγω κανονισμού [νέος ΚΚΔ].

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τουλάχιστον το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ που είναι διαθέσιμοι σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», για προτεραιότητες πλην τεχνικής βοήθειας, προορίζεται για την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη σε μη αστικές περιοχές που παρουσιάζουν φυσικά, γεωγραφικά ή δημογραφικά εμπόδια ή μειονεκτήματα ή που χαρακτηρίζονται από δύσκολη πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες. Από το ποσό αυτό, τουλάχιστον το 17,5 % διατίθεται σε αγροτικές περιοχές και κοινότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις ενός συμφώνου για τα έξυπνα χωριά, με σκοπό την ανάπτυξη έργων όπως τα έξυπνα χωριά.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη υλοποιούν την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη, που υποστηρίζεται από το ΕΤΠΑ, αποκλειστικά μέσω των μορφών που αναφέρονται στο άρθρο [22] του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ].

2.  Τα κράτη μέλη υλοποιούν την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη μέσω ενός ειδικού άξονα ή προγράμματος ή μέσω των άλλων μορφών που αναφέρονται στο άρθρο [22] του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ] και μπορούν να έχουν πολυταμειακή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στο πλαίσιο των ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΕΤΘΑ και ΕΓΤΑΑ.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη που βασίζεται σε εδαφικές στρατηγικές σύμφωνα με το άρθρο [23] του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ] με επίκεντρο στις αστικές περιοχές («βιώσιμη αστική ανάπτυξη») στο πλαίσιο και των δύο στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

1.  Για την αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, δημογραφικών και κοινωνικών προβλημάτων, το ΕΤΠΑ υποστηρίζει την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη που βασίζεται σε εδαφικές στρατηγικές σύμφωνα με το άρθρο [23] του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ], που μπορούν επίσης να έχουν πολυταμειακή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στο πλαίσιο των ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+, με επίκεντρο στις λειτουργικές αστικές περιοχές («βιώσιμη αστική ανάπτυξη») στο πλαίσιο και των δύο στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον το % των πόρων του ΕΤΠΑ βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», εκτός από την τεχνική βοήθεια, θα διατίθεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με τη μορφή τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων ή άλλων εδαφικών εργαλείων στο πλαίσιο του ΣΠ 5.

Σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον το 10 % των πόρων του ΕΤΠΑ βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», εκτός από την τεχνική βοήθεια, θα διατίθεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με τη μορφή ειδικού προγράμματος, ειδικού άξονα προτεραιότητας, τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων ή άλλων εδαφικών εργαλείων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx (νέος ΚΚΔ). Στις «αστικές αρχές» που αναφέρει το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/ΧΧΧΧ [νέος ΚΚΔ] ανατίθεται η αρμοδιότητα επιλογής των σχετικών μέτρων και έργων. Οι δράσεις που εκτελούνται στο πλαίσιο άλλων ΣΠ εκτός του ΣΠ 5 μπορούν, εάν είναι συνεκτικές, να συμβάλουν στην επίτευξη του 10 % ως ελάχιστου ορίου υπέρ της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΣΠ (i) θα πρέπει να θεωρούνται ως συμβολή στην εν λόγω διάθεση πόρων της τάξης του 10 %, καθώς και οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ΣΠ, εφόσον συνάδουν με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η πρωτοβουλία αυτή καλύπτει όλες τις αστικές περιοχές και υποστηρίζει το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ.

Η πρωτοβουλία αυτή καλύπτει όλες τις λειτουργικές αστικές περιοχές και υποστηρίζει τις εταιρικές σχέσεις και το οργανωτικό κόστος που απορρέει από το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ. Κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Αστικής Πρωτοβουλίας πρέπει να συμμετέχουν ενεργά οι τοπικές αρχές.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υποστήριξη δημιουργίας ικανοτήτων·

α)  υποστήριξη δημιουργίας ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων δράσεων ανταλλαγής για περιφερειακούς και τοπικούς εκπροσώπους σε υποεθνικό επίπεδο·

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  υποστήριξη καινοτόμων δράσεων·

β)  υποστήριξη καινοτόμων δράσεων που μπορούν να λάβουν συμπληρωματική συγχρηματοδότηση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και να συνδυαστούν με τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ), ιδίως σε ό,τι αφορά τις αγροτικές και αστικές συνδέσεις και έργα που στηρίζουν την ανάπτυξη αστικών και λειτουργικών αστικών περιοχών.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υποστήριξη της γνώσης, της ανάπτυξης πολιτικής και της επικοινωνίας.

γ)  υποστήριξη της γνώσης, των εκτιμήσεων των εδαφικών επιπτώσεων, της ανάπτυξης πολιτικής και της επικοινωνίας.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία μπορεί επίσης να στηρίζει τη διακυβερνητική συνεργασία σε αστικά θέματα.

Κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία μπορεί επίσης να στηρίζει τη διακυβερνητική συνεργασία σε αστικά θέματα όπως το πλαίσιο αναφοράς για τις βιώσιμες πόλεις, το εδαφικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προσαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στις συνθήκες που επικρατούν σε τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αστικής Πρωτοβουλίας.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα και προκλήσεις

 

1.  Στα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και καλύπτουν περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα και προκλήσεις, όπως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στις εν λόγω περιοχές.

 

Ειδικότερα, οι περιοχές NUTS III ή οι συνενώσεις δήμων/κοινοτήτων (επίπεδα LAU) με πυκνότητα πληθυσμού κάτω των 12,5 κατοίκων/km2 για αραιοκατοικημένες περιοχές ή με πυκνότητα πληθυσμού κάτω των 8 κατοίκων/km2 για τις πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές ή με μέση μείωση του πληθυσμού άνω του 1% μεταξύ του 2007 και του 2017, προτείνεται να υπόκεινται σε ειδικά περιφερειακά και εθνικά σχέδια που θα αυξήσουν την ελκυστικότητά τους ώστε να εισρεύσει πληθυσμός, θα ενισχύσουν τις επιχειρηματικές επενδύσεις, την πρόσβαση σε ψηφιακές και δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβάνοντας πόρους από ένα ταμείο στη συμφωνία συνεργασίας. Ειδική χρηματοδότηση μπορεί να προβλεφθεί στη συμφωνία εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα ειδικά συμπληρωματικά κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που συνεπάγονται για τις περιοχές αυτές ένα ή περισσότερα από τα μόνιμα προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους και τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ.

1.  Το άρθρο 3 δεν εφαρμόζεται στην ειδική συμπληρωματική ενίσχυση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Τα εν λόγω ειδικά συμπληρωματικά κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που συνεπάγονται για τις περιοχές αυτές ένα ή περισσότερα από τα μόνιμα προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους και τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1, το ΕΤΠΑ μπορεί να υποστηρίζει παραγωγικές επενδύσεις σε εταιρείες που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 για αόριστη διάρκεια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Καταργούμενες διατάξεις

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του παρόντος κανονισμού, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1301/2013 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2013 καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13β

 

Ρήτρα επανεξέτασης

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν τον παρόντα κανονισμό έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με το άρθρο 177 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – στήλη 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού

1.   Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, της περιφερειακής συνδεσιμότητας στον τομέα των τεχνολογιών, της ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), της συνδεσιμότητας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης» («ΣΠ 1») με:

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO -01 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCO -01 - Μέσο περιφερειακό εισόδημα

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCO 10a - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται για τη μετατροπή των προϊόντων και των υπηρεσιών τους στην κυκλική οικονομία

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCO 14a - Επιπλέον κοινωνικοοικονομικοί κόμβοι με πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCR 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCR 14β - Κοινωνικοοικονομικοί κόμβοι με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCR -01 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCR -01 - Αύξηση της αναλογίας περιφερειακού εισοδήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCR 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

RCR 14 - Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες*

RCR 14 - Χρήστες δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών*

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

2.  Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη για όλους με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCO 18a - Το ποσοστό της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας για το σύνολο των κτιρίων (σε σύγκριση με μια γραμμή βάσης), σύμφωνα με τον στόχο επίτευξης κτιριακού δυναμικού υψηλής απόδοσης, χωρίς ανθρακούχες εκπομπές, όπως περιλαμβάνεται στην εθνική μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη στήριξη της ανακαίνισης του εθνικού δυναμικού κατοικιών και μη οικιστικών κτιρίων

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCO 18β - Νοικοκυριά με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση των κατοικιών τους, με εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 60%

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 18 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCO 18γ - Νοικοκυριά με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση των κατοικιών τους, που φτάνει το επίπεδο του προτύπου κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας) μετά την ανακαίνιση

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

RCO 19 - Δημόσια κτίρια που υποστηρίζονται για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

RCO 19 Κτίρια που υποστηρίζονται για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης (εκ των οποίων: κατοικίες, ιδιωτικά μη οικιστικά κτίρια, δημόσια μη οικιστικά κτίρια)

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 19 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCO 19β - Αριθμός ενεργειακά φτωχών/ευάλωτων καταναλωτών που υποστηρίζονται για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCO 20a – Κτίρια που υποστηρίζονται για τη βελτίωση της έξυπνης ετοιμότητάς τους

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCO 22a - Συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και κατανάλωση ανά τομέα (θέρμανση και ψύξη, μεταφορές, ηλεκτρική ενέργεια)

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 22 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCO 22β - Μερίδιο συνολικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 22 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCO 22γ - Μείωση ετήσιας εισαγωγής ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 97 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCO 97a - Μερίδιο αυτοκαταναλωτών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 98 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCO 98a - Στήριξη περιοχών κατά τη μεταβατική περίοδο οι οποίες επηρεάζονται από την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

RCO 24 - Νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης*

RCO 24 - Νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης σε φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες ή ξηρασίες*

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

RCO 28 - Περιοχές που καλύπτονται από μέτρα προστασίας κατά των δασικών πυρκαγιών

RCO 28 - Περιοχές που καλύπτονται από μέτρα προστασίας κατά των δασικών πυρκαγιών, των σεισμών, των πλημμυρών ή των ξηρασιών

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCO 32a - Συνολικά ορυκτά καύσιμα που αντικαταστάθηκαν από πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

RCO 34 - Πρόσθετη ικανότητα για την ανακύκλωση των αποβλήτων

RCO 34 Πρόσθετη ικανότητα για την πρόληψη και ανακύκλωση των αποβλήτων

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 3 – Αποτελέσματα – RCO 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCO 34a – Αριθμός θέσεων εργασίας που μετατράπηκαν

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – στήλη 3 – Αποτελέσματα – RCR 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

RCO 27 - Νοικοκυριά με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση των κατοικιών τους

RCO 27 - Νοικοκυριά με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση των κατοικιών τους που επιτυγχάνει τουλάχιστον 60 % εξοικονόμηση ενέργειας

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – στήλη 3 – Αποτελέσματα – RCR 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCR 28 α - Κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση χάρη σε συμβατικές διευθετήσεις που εγγυώνται επαληθεύσιμες εξοικονομήσεις ενέργειας και βελτιωμένη απόδοση, έτσι όπως η σύμβαση ενεργειακής απόδοσης ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 27 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ

 

___________________

 

Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 3 – Αποτελέσματα – RCR 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCR 30a – Κτίρια με βελτιωμένη έξυπνη ετοιμότητα

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 3 – Αποτελέσματα – RCR 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

RCR 43 - Απώλειες νερού

 

RCR 43 - Μείωση των απωλειών νερού

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 3 – Αποτελέσματα – RCR 46 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCR -46a – Παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 3 – Αποτελέσματα – RCR 46 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCR -46β - Απόβλητα ανά κάτοικο για διάθεση και ανάκτηση ενέργειας

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 3 – Αποτελέσματα – RCR 47 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCR -47a - Ανακυκλωμένα βιολογικά απόβλητα

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 3 – Αποτελέσματα – RCR 48 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCR 48a - Πληθυσμός που εξυπηρετείται από την προετοιμασία αποβλήτων για εγκαταστάσεις επαναχρησιμοποίησης

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 3 – Αποτελέσματα – RCR 48 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCR 48β - Ποσοστό κυκλικής χρήσης υλικού

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – στήλη 3 – Αποτελέσματα – RCR 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

RCR 49 - Ανακτηθέντα απόβλητα

RCR 49 - Επαναχρησιμοποιηθέντα απόβλητα

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 3 – Αποτελέσματα – RCR 49 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCR 49a - Απόβλητα που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – Στόχος πολιτικής 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.   Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ

3.   Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη για όλους μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 3 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

RCO 43 - Μήκος νέων οδών που υποστηρίζονται - ΔΕΔ-Μ1

RCO 43 - Μήκος νέων οδών που υποστηρίζονται - ΔΕΔ-Μ1 (βασικά και εκτεταμένα δίκτυα)

______________

________________

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 3 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

RCO 45 - Μήκος οδών που ανακατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν - ΔΕΔ-Μ

RCO 45 - Μήκος οδών που ανακατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν - ΔΕΔ-Μ (βασικά και εκτεταμένα δίκτυα)

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 3 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

RCO 47 - Μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών που υποστηρίζονται - ΔΕΔ-Μ

RCO 47 - Μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών που υποστηρίζονται - ΔΕΔ-Μ (βασικά και εκτεταμένα δίκτυα)

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 3 – στήλη 2 – Αποτελέσματα – RCO 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

RCO 49 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών που ανακατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν - ΔΕΔ-Μ

RCO 49 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών που ανακατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν - ΔΕΔ-Μ (βασικά και εκτεταμένα δίκτυα)

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 3 – στήλη 3 – Αποτελέσματα – RCR 55 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCR -55a - Ποσοστό ολοκλήρωσης του διαδρόμου ΔΕΔ-Μ επί εθνικού εδάφους

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 3 – στήλη 3 – Αποτελέσματα – RCR 57 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCR -57a - Ποσοστό ολοκλήρωσης του διαδρόμου ΔΕΔ-Μ επί εθνικού εδάφους

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – στήλη 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

4.  Μια πιο κοινωνική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 3 – στήλη 3 – Αποτελέσματα – RCR 68 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCR -68α - Μέλη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και μειονεκτουσών ομάδων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες (εκτός των Ρομά)

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 3 – στήλη 3 – Αποτελέσματα – RCR 68 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

RCR -68β - Μέλη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και μειονεκτουσών ομάδων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες (Ρομά)

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – στήλη 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών

5.  Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών και όλων των άλλων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού

1.  Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, της περιφερειακής συνδεσιμότητας στον τομέα των τεχνολογιών, της ανάπτυξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), της συνδεσιμότητας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, με:

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – Στόχος πολιτικής 1 – στήλη 3 – CCO -01 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

CCO -01a - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται για βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – Στόχος πολιτικής 1 – στήλη 3 – Εκροές – CCO – 01 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

CCO 04 - ΜΜΕ που υποστηρίζονται για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης

CCO 04 ΜΜΕ που υποστηρίζονται για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – Στόχος πολιτικής 1 – στήλη 4 – Αποτελέσμτα – CCO -01 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

CCR -01a - Αύξηση της αναλογίας περιφερειακού εισοδήματος

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

2.   Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη για όλους με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 3 – Εκροές – CCO 08 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

CCO 08a - Ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 3 – Εκροές – CCO 09 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

CCO 09a - Αυξημένη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αυξημένη πρόληψη κινδύνων από φυσικές καταστροφές και μεγαλύτερη αντοχή σε καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – Στόχος πολιτικής 2 – στήλη 4 – Αποτελέσματα – CCR 07 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

CCR 07a - Αριθμός νέων θέσεων εργασίας

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – Στόχος πολιτικής 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ

3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη για όλους μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – Στόχος πολιτικής 3 – στήλη 3 – Εκροές – CCO 14 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

CCO 14 - Οδικό ΔΕΔ-Μ: Νέες και αναβαθμισμένες οδοί

CCO 14 - Οδικό ΔΕΔ-Μ: Νέες και αναβαθμισμένες οδοί και γέφυρες

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – Στόχος πολιτικής 3 – στήλη 4 – Αποτελέσματα – CCR 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

CCR 13 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών υποδομών

CCR 13 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών υποδομών και των γεφυρών

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – Στόχος πολιτικής 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

4.  Μια πιο κοινωνική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – Στόχος πολιτικής 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών

5.  Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών και όλων των άλλων περιοχών.

(1)

  ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 90.

(2)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Εισαγωγή

Κεντρική ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ειρηνική συνεργασία διαφορετικών λαών και εθνών για την προαγωγή της οικονομικής, κοινωνικής, εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των διαφόρων περιφερειών.

Οι σκοποί αυτοί πρέπει να επιδιωχθούν μέσα από την πολιτική της συνοχής, που είναι η βασική πολιτική για την επένδυση της ΕΕ στην οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση, προκειμένου να μειωθούν οι περιφερειακές ανισότητες και να υποβοηθηθεί η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πολιτών και περιφερειαών της ΕΕ και του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Οι οικονομικές κρίσεις δημιούργησαν στρεβλώσεις που έχουν καταστήσει δυσχερέστερα τα καθήκοντα αυτά, καθώς οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών έχουν αυξηθεί, παρά τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών κατά την ίδια περίοδο. Για αυτούς τους λόγους, τόσο οι περιορισμοί του ενωσιακού και των εθνικών προϋπολογισμών, όσο και οι επιπτώσεις του Brexit, δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να αποδυναμώσουν την πολιτική συνοχής ή να στρεβλώσουν τους στόχους της.

Η νέα πολιτική συνοχής οφείλει να αντλήσει τα διδάγματα από τις περασμένες εμπειρίες, για να ανταποκριθεί καλύτερα στις σημερινές προκλήσεις. Η πολιτική αυτή πρέπει να διαθέτει επαρκή προϋπολογισμό, Οι παλαιές και οι νέες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, οι κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης και οι δημογραφικές αλλαγές, σημαίνουν ότι η πολιτική συνοχής έχει πλέον περισσότερα καθήκοντα και επενδυτικούς στόχους σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. Πρέπει να αποφευχθεί ο υπερβολικός συγκεντρωτισμός, που θα έθετε σε κίνδυνο την εδαφική της διάσταση.

Β. Γενικοί στόχοι του εισηγητή

Ύστερα από τις όχι πλήρως θετικές εμπειρίες της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, σημαντικό θα είναι να διασφαλίσουμε για τη μετά το 2020 πολιτική συνοχής μια ταχεία έναρξη, έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν έγκαιρα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες.

Ο εισηγητής χαιρετίζει την προσπάθεια της Επιτροπής για απλοποίηση, με την επισήμανση ότι η απλοποίηση δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις αρχές ή τους στόχους, αλλά στη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους, που επιβαρύνουν περιφέρειες και πολίτες. Ο εισηγητής, και για αυτό παρεμβαίνει με διορθώσεις, θεωρεί λυπηρό το ότι οι συνέργειες μεταξύ ΕΔΕΤ, ενώ μνημονεύονται πολλάκις, εντούτοις χάνονται, ιδίως σε σχέση με το νέο κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ+).

Στόχος του εισηγητή είναι να ενισχύσει αυτές τις συνέργειες, ώστε να διασφαλίσει ότι οι προσεγγίσεις που υιοθετούνται στο πεδίο όσον αφορά τις βασικές προκλήσεις εξακολουθούν να συσσωματώνονται και να αλληλοσυμπληρώνονται, ιδίως σε ό,τι αφορά την εδαφική προσέγγιση και την προσέγγιση για μια πιο κοινωνική Ευρώπη.

Ο εισηγητής αναγνωρίζει επίσης την αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην πολιτική συνοχής και τις μακροοικονομικές πολιτικές. Ωστόσο, η αλληλεξάρτηση αυτή δεν πρέπει να είναι επιζήμια για την εδαφική διάσταση· αντιθέτως, θα πρέπει να υιοθετηθεί μια νέα και εποικοδομητική προσέγγιση, βασιζόμενη στη ριζική αναδιαμόρφωση των στόχων των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και, γενικότερα, του ίδιου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Μόνο έτσι η σχέση αυτή θα πάψει να είναι υπόθεση μιας πολιτικής (της πολιτικής συνοχής) που βρίσκεται στην υπηρεσία της άλλης πολιτικής (της μακροοικονομικής πολιτικής) και θα γίνει, αντ’ αυτού, συμπληρωματική. προς όφελος και των δύο πολιτικών και, κυρίως, προς όφελος των πολιτών. Πρόκειται, συνεπώς, για μια οικονομική διακυβέρνηση που θα βελτιστοποιεί τη συνεκτίμηση των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων στις απαιτήσεις και προκλήσεις της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής ανάπτυξης, και που θα επιτρέπει την αναδιαμόρφωση των υποστηρικτικών πολιτικών. Ταυτόχρονα, δεν ωφελεί καμία μορφή μακροοικονομικής αιρεσιμότητας.

Γενικότερα, για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, ο εισηγητής εκτιμά πως τα επίπεδα συγχρηματοδότησης έχουν βασικό ρόλο στην αρχιτεκτονική των ταμείων. Αύξηση της συγχρηματοδότησης – υπό το πρίσμα της Επιτροπής – σημαίνει να καταστούν «υπεύθυνα» τα κράτη, αλλά και να εξασφαλιστούν περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι και να υπάρξει μικρότερος αντίκτυπος από τη μείωση των πόρων της ΕΕ. Ακόμη και αν όλα αυτά είναι αληθή και σωστά, παραμένει το καθήκον να οδηγηθούν τα κράτη αυτά σε συνθήκες που να τους επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους αυτούς χωρίς να υπάρχουν συγκρούσεις με άλλες ενωσιακές διατάξεις. Η πτυχή αυτή είναι πολύ αμφιλεγόμενη, πρόκειται όμως για μια παγίδα που πρέπει να αποφευχθεί, μεταξύ άλλων και με την προώθηση πρωτότυπων και τολμηρών λύσεων.

Γ. Κυριότερες τροπολογίες του εισηγητή

Ο εισηγητής εκτιμά πως είναι απαραίτητο να αναφερθεί το περιεχόμενο του άρθρου 174 ΣΛΕΕ για να τονιστεί η εδαφική και περιφερειακή διάσταση των δράσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Το άρθρο 2 της πρότασης ορίζει τους ειδικούς στόχους του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, υποδιαιρώντας τους σε 5 γενικότερα πεδία: μια Ευρώπη πιο έξυπνη, πιο πράσινη, πιο διασυνδεδεμένη, πιο κοινωνική και εγγύτερη στους πολίτες της. Οι στόχοι αυτοί με τη σειρά τους κατανέμονται σε 21 τομείς στήριξης, πολύ πιο ασαφείς και λιγότερο λεπτομερείς από εκείνους της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Τα πέντε νέα πεδία υιοθετούν και απλουστεύουν τις προηγούμενες 11 επενδυτικές προτεραιότητες. Η πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 παρουσιάζεται λιγότερο συγκεκριμένη, αφήνοντας περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στην επιλογή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο κρατών μελών. Παρ’ όλο που ο κατάλογος ήταν εύλογα περιεκτικός, θεωρήθηκε αναγκαία η παρέμβαση, ιδίως για να αυξηθεί η δυνατότητα λήψης μέτρων υπέρ της φυσικής κληρονομιάς, της αστικής κινητικότητας μηδενικών εκπομπών και του βιώσιμου τουρισμού.

Το άρθρο 3 της πρότασης εξετάζει τα κριτήρια συγκέντρωσης των θεματικών στόχων, μεταφέροντας την ταξινόμησή τους από το περιφερειακό επίπεδο, που συνδέεται με το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, στο εθνικό επίπεδο, που συνδέεται με το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα. Η προσέγγιση αυτή, κατά την άποψη του εισηγητή, ανοίγει μια πολιτική συζήτηση για τις πραγματικές συνέπειες ενός πιθανού συγκεντρωτισμού και για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στις περιφέρειες της ΕΕ. Ειδικότερα, τον εισηγητή ανησυχούν τα αποτελέσματα που μια τέτοια θεματική συγκέντρωση, πραγματοποιούμενη σε εθνικό επίπεδο και με μικρή ευελιξία, θα μπορούσε να έχει στην εδαφική αναδιανομή της στήριξης, ιδίως για τις μεγαλύτερες χώρες και αυτές με ομοσπονδιακές διοικητικές δομές (που, μεταξύ άλλων, είναι και ανάμεσα στις κυριότερες αποδέκτριες των ταμείων), καθώς και για τις πιο περίπλοκες, κατακερματισμένες εθνικές οικονομίες με πιο υψηλά ποσοστά εδαφικών ανισοτήτων. Για τον εισηγητή, η διαχείριση των ταμείων θα πρέπει να συνεκτιμά πρωτίστως τις εδαφικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες των δικαιούχων της πολιτικής συνοχής, με πρώτες τις περιφέρειες. Ο εισηγητής εκτιμά πως στο άρθρο 3 υπάρχουν πολλά περιθώρια αξιολόγησης και παρέμβασης, με συγκεκριμένο στόχο να γίνει η πολιτική της συνοχής πραγματικά ένα μέσο στη διάθεση των κρατών μελών και των τοπικών αρχών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα από τις τρέχουσες αλλαγές.

Συνεπώς, ο εισηγητής θεωρεί κρίσιμο να επανέλθει η θεματική συγκέντρωση στο επίπεδο των κατηγοριών περιφερειών και όχι, όπως προτείνει η Επιτροπή, στο επίπεδο των κρατών μελών, διότι μια τέτοια λύση θα προκαλούσε υπερβολικό συγκεντρωτισμό, χωρίς από την άλλη πλευρά να διασφαλίζει την επιθυμητή ευελιξία. Επιπλέον, ο εισηγητής συμφωνεί για το ελάχιστο αποθεματικό που πρέπει να επικεντρωθεί στον ΣΠ1 και ΣΠ2 (μια πιο πράσινη Ευρώπη), εκτιμά όμως ότι ο ΣΠ2 πρέπει να καλύψει και την κατηγορία των περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών. Τέλος, για να εξασφαλιστεί επαρκές και πραγματικό περιθώριο ευελιξίας, ο εισηγητής έκρινε σκόπιμο να εισαχθεί ένα οριζόντιο κριτήριο με το οποίο, όπου αυτό θα υποστηρίζεται δεόντως από τα στοιχεία που θα περιέχονται στις αναλύσεις αναγκών, τα κράτη μέλη θα μπορούν να ζητούν περαιτέρω ευελιξία στο ποσοστό που δίνεται στον ΣΠ1 (έως και 5 ποσοστιαίες μονάδες, και έως και 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις εξαιρετικά απόκεντρες περιφέρειες) σε επίπεδο κατηγοριών περιφερειών, με σκοπό, και εδώ επίσης, την καλύτερη προσαρμογή στις απαιτήσεις πολιτών και οικονομίας.

Το άρθρο 4 και το άρθρο 5 καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, που περιλαμβάνει τις επενδύσεις σε υποδομές, τις επενδύσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση σε υπηρεσίες, τις παραγωγικές επενδύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τις επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενέργεια που παρουσιάζουν πλεονεκτήματα για το περιβάλλον, και την τεχνική βοήθεια. Η τεχνική βοήθεια ορίζεται στην πρόταση κανονισμού «ΚΚΔ», στα άρθρα 31 (ποσοστά κονδυλίων που επιστρέφονται για τεχνική βοήθεια) και 32 (δυνατότητα να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη κοινές δράσεις τεχνικής βοήθειας προς ενίσχυση της ικανότητας των αρχών και των δικαιούχων με σκοπό μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων). Ο εισηγητής θεωρεί ότι, ενώ το άρθρο 31 αλλάζει την έννοια της παραδοσιακής τεχνικής βοήθειας υπέρ των προγραμμάτων, η οποία επιστρέφεται βάσει ποσοστών καθώς προχωρά το πρόγραμμα, το άρθρο 32 ανοίγει ένα σημαντικό παράθυρο στον στενό συσχετισμό ανάμεσα στον προγραμματισμό των διαρθρωτικών ταμείων και στην ανάπτυξη, βελτίωση και βελτιστοποίηση των τοπικών δημοσίων αρχών.

Για αυτό το λόγο, ο εισηγητής θεωρεί βασικό να προστεθεί μια ρητή αναφορά στα άρθρα 4 και 5, που να υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης των εν λόγω ταμείων για την ενίσχυση των δημόσιων αρχών. Πρέπει να υπερβούμε ένα σύστημα το οποίο, μπροστά σε μια τεράστια δαπάνη για «εξωτερική» τεχνική βοήθεια, διασφαλίζει μόνο την αντιμετώπιση δομικών αδυναμιών της δημόσιας διοίκησης χωρίς παράλληλα να προβλέπει μέτρα που να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αδυναμίες δεν θα ξαναεμφανιστούν. Έτσι, ο εισηγητής επανεισήγαγε ως οριζόντιο στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των δημόσιων αρχών, ιδίως σε σχέση με το πόσο προσβάσιμες είναι οι υπηρεσίες για τους πολίτες και πόσο αποτελεσματικές οι απαντήσεις που δίνονται. Ο εισηγητής έκρινε ανεπαρκή και, σε ορισμένα σημεία, ελλιπή την πρόταση της Επιτροπής προς αυτή την κατεύθυνση και προσπάθησε να τη συμπληρώσει έτσι ώστε να μη διακοπούν οι δράσεις που έχουν ξεκινήσει κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Το άρθρο 6 της πρότασης – σχετικά με τους τομείς που εξαιρούνται από τη στήριξη του ΕΤΠΑ – χρειάζεται περισσότερη σκέψη. Ο κατάλογος είναι πολύ πιο εκτενής από τον προηγούμενο, με την αιτιολογία ότι σκοπός είναι να μειωθούν τα περιθώρια αβεβαιότητας. Όμως ακόμη υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, στο πλαίσιο ειδικότερα των επενδύσεων σε δραστηριότητες διάθεσης αποβλήτων σε ΧΥΤΑ, για τις οποίες χρειάζεται να διατηρηθεί η στήριξη που παρέχεται με σκοπό τη διάλυση, τη μετατροπή ή τη μεγαλύτερη ασφάλεια των αποξηλωμένων εγκαταστάσεων. Ταυτόχρονα, χρειάζεται ένας ακριβής ορισμός των «υπολειμματικών αποβλήτων», έτσι ώστε να διευκρινιστεί καλύτερα το εύρος της εξαίρεσης από τη χρηματοδότηση και να αποφευχθούν, ειδικότερα, αντιφάσεις με τις οδηγίες περί αποβλήτων και περί ενέργειας. Εξίσου αμφιλεγόμενες είναι οι εξαιρέσεις για τις αερολιμενικές υποδομές και την αγορά τροχαίου υλικού.

Ιδιαίτερα σημαντικά για τη σχέση ανάμεσα στην πολιτική της συνοχής και τις περιφέρειες είναι τα άρθρα 8 και 9. Πρωτίστως, ο εισηγητής θέλησε να τονίζει ότι το άρθρο 8 έχει ως στόχο να ωφελήσει τις «μη αστικές» περιοχές, θεωρώντας ότι, όπως και για τις αστικές περιοχές, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ένα ελάχιστο αποθεματικό (5% τουλάχιστον) για τη στήριξη και την ανάπτυξη των περιοχών που, εν μέρει λόγω και της κρίσης, βιώνουν προβλήματα φτώχειας (υλικής και μη υλικής, σε αγαθά και σε υπηρεσίες) και δημογραφικής υποχώρησης. Τα στοιχεία καθιστούν επείγουσα την ανάγκη λήψης ειδικών και στοχευμένων μέτρων, που να συμβάλλουν στην ανάσχεση του συνεχιζόμενου φαύλου κύκλου.

Εξίσου σημαντική είναι η βιώσιμη αστική ανάπτυξη (άρθρο 9), για την οποία, λόγω και της επιτυχίας του τρέχοντος προγραμματισμού, θεωρείται απαραίτητη μια αύξηση των πόρων που προορίζονται για αυτή τη μορφή τοπικής ανάπτυξης και μια διεύρυνση του φάσματος των μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ειδικότερα, τόσο για το άρθρο 8 όσο και για το άρθρο 9, κρίνεται ουσιώδης η επαναφορά της δυνατότητας ολοκληρωμένης στήριξης, χρηματοδοτούμενης μέσω του ΕΤΠΑ/ΤΣ και του ΕΚΤ +.

Αυτές και άλλες τροπολογίες του εισηγητή αποβλέπουν στο να διασφαλίσουν, και για το μέλλον, μια πολιτική συνοχής που θα συνεχίσει να μειώνει τις ανισότητες και να συμβάλει σε μια πιο κοινωνική Ευρώπη, που θα αφιερώνει μεγαλύτερη προσοχή και θα είναι πιο κοντά στις περιοχές, στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στους νέους της.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (11.12.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jan Olbrycht

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2α)  Το ΕΤΠΑ και το ΤΣ συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της στήριξης που προορίζεται για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, εξαλείφοντας τις κυριότερες διαφορές και διορθώνοντας τις περιφερειακές ανισότητες στην Ένωση, μειώνοντας την υστέρηση των πλέον μειονεκτικών περιφερειών μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [νέος ΚΚΔ]16 θεσπίζει κοινούς κανόνες που εφαρμόζονται σε πολλά ταμεία, μεταξύ των οποίων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), στο Ταμείο Συνοχής, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), στο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ), στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και στο Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) τα οποία λειτουργούν με βάση ένα κοινό πλαίσιο («τα ταμεία»).

(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [νέος ΚΚΔ]16 θεσπίζει κοινούς κανόνες που εφαρμόζονται σε πολλά ταμεία, μεταξύ των οποίων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), στο Ταμείο Συνοχής, στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), στο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ), στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και στο Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) τα οποία λειτουργούν με βάση ένα κοινό πλαίσιο («τα ταμεία»).

__________________

__________________

16 [Πλήρης παραπομπή - νέο ΕΚΤ+].

16 [Πλήρης παραπομπή - νέο ΕΚΤ+].

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Τα ταμεία δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις που καλλιεργούν οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων. Οι στόχοι του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 11 και 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

(5)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, λαμβανομένων υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην ενσωμάτωση της προσέγγισης της διάστασης του φύλου και της ισότητας των φύλων, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Τα ταμεία δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις που καλλιεργούν οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων. Οι στόχοι του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 11 και 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να μπορέσει το ΕΤΠΑ να παρέχει στήριξη στο πλαίσιο της ΕΕΣ/Interreg όσον αφορά τόσο τις επενδύσεις σε υποδομές και τις συναφείς επενδύσεις, όσο και τις δραστηριότητες κατάρτισης και ένταξης, είναι ανάγκη να προβλεφθεί ότι το ΕΤΠΑ μπορεί, επίσης, να εξασφαλίσει υποστήριξη για δραστηριότητες στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του ΕΚΤ+, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [νέο ΕΚΤ+]18.

(15)  Για να μπορέσει το ΕΤΠΑ να παρέχει στήριξη στο πλαίσιο της ΕΕΣ/Interreg όσον αφορά τόσο τις επενδύσεις σε υποδομές και τις συναφείς επενδύσεις, όσο και τις δραστηριότητες κατάρτισης και ένταξης, για τη βελτίωση και την ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, είναι ανάγκη να προβλεφθεί ότι το ΕΤΠΑ μπορεί, επίσης, να εξασφαλίσει υποστήριξη για δραστηριότητες στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του ΕΚΤ+, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [νέο ΕΚΤ+]18.

__________________

__________________

18 [Πλήρης παραπομπή - νέο ΕΚΤ+].

18 [Πλήρης παραπομπή - νέο ΕΚΤ+].

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση και στη μείωση των διαφορών όσον αφορά τα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών, καθώς και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της δέσμευσης για απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως, η στήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» θα πρέπει να επικεντρωθεί στις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης, σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/xxx [νέος ΚΚΔ]. Ως εκ τούτου, η στήριξη από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να επικεντρώνεται στους στόχους πολιτικής για «μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού» και «μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων». Η εν λόγω θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας παράλληλα την ευελιξία σε επίπεδο επιμέρους προγραμμάτων και μεταξύ των τριών ομάδων κρατών μελών που έχουν σχηματιστεί ανάλογα με το αντίστοιχο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα του καθενός. Επιπλέον, η μεθοδολογία για την κατηγοριοποίηση των κρατών μελών θα πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

(17)  Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση και στη μείωση των διαφορών όσον αφορά τα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών, καθώς και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της δέσμευσης για απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως, η στήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» θα πρέπει να επικεντρωθεί στις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης, σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/xxx [νέος ΚΚΔ]. Ως εκ τούτου, η στήριξη από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να επικεντρώνεται στους στόχους πολιτικής για «μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού» και «μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων». Η εν λόγω θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας περιθώρια ευελιξίας σε επίπεδο επιμέρους προγραμμάτων και μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών περιφερειών, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης. Επιπλέον, η μεθοδολογία για την κατηγοριοποίηση των περιφερειών θα πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καθοριστούν τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι δυνατόν να υποστηριχθούν μέσω επενδύσεων από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους τους όπως ορίζονται στη ΣΛΕΕ. Το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει επενδύσεις για το περιβάλλον και το ΔΕΔ-Μ. Όσον αφορά το ΕΤΠΑ, ο κατάλογος των δραστηριοτήτων θα πρέπει να απλουστευθεί και θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει επενδύσεις στις υποδομές, επενδύσεις σε σχέση με την πρόσβαση στις υπηρεσίες, παραγωγικές επενδύσεις σε εξοπλισμό, λογισμικό και άυλα περιουσιακά στοιχεία για τις ΜΜΕ, καθώς και μέτρα σχετικά με την ενημέρωση, την επικοινωνία, τις μελέτες, τη δικτύωση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών και τις δραστηριότητες με τη συμμετοχή οικονομικών πόλων. Προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση του προγράμματος, και τα δύο ταμεία θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν και δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας. Τέλος, προκειμένου να υπάρξει πρόβλεψη για τη στήριξη ευρύτερου φάσματος παρεμβάσεων όσον αφορά τα προγράμματα Interreg, το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει την κοινή χρήση ευρέος φάσματος εγκαταστάσεων και ανθρώπινων πόρων, καθώς και τις δαπάνες που συνδέονται με τα μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+.

(19)  Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καθοριστούν τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι δυνατόν να υποστηριχθούν μέσω επενδύσεων από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους τους όπως ορίζονται στη ΣΛΕΕ. Το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει επενδύσεις για το περιβάλλον και το ΔΕΔ-Μ. Όσον αφορά το ΕΤΠΑ, ο κατάλογος των δραστηριοτήτων θα πρέπει να απλουστευθεί και θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει επενδύσεις στις υποδομές, επενδύσεις σε σχέση με την πρόσβαση στις υπηρεσίες, παραγωγικές επενδύσεις σε εξοπλισμό, λογισμικό και άυλα περιουσιακά στοιχεία για τις ΜΜΕ, καθώς και μέτρα σχετικά με την ενημέρωση, την επικοινωνία, τις μελέτες, τη δικτύωση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών και τις δραστηριότητες με τη συμμετοχή οικονομικών πόλων. Προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση του προγράμματος, και τα δύο ταμεία θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν και δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης και της ανάπτυξης διοικητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τέλος, προκειμένου να υπάρξει πρόβλεψη για τη στήριξη ευρύτερου φάσματος παρεμβάσεων όσον αφορά τα προγράμματα Interreg, το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει την κοινή χρήση ευρέος φάσματος εγκαταστάσεων και ανθρώπινων πόρων, καθώς και τις δαπάνες που συνδέονται με τα μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο vi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iv α)  την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μεταφερθεί ο συγκεκριμένος στόχος «Βελτίωση της ψηφιακής συνδεσιμότητας» από την PO3 στην PO1 προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά η καινοτομία και ο έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο vi β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv β)  την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας·

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

vii α)  την προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας·

Αιτιολόγηση

Η μετατόπιση του στόχου «Προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας» από την PO3 στην PO2 θα συμβάλει στη δημιουργία πιο πράσινων ευρωπαϊκών πόλεων. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην πορεία προς την προσαρμογή του κλίματος στην Ευρώπη.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων» («ΣΠ 3») με:

γ)  «μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων» («ΣΠ 3») με:

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μεταφερθεί ο συγκεκριμένος στόχος «Βελτίωση της ψηφιακής συνδεσιμότητας» από την PO3 στην PO1 προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά η καινοτομία και ο έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – στοιχείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  την προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η μετατόπιση του στόχου «Προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας» από την PO3 στην PO2 θα συμβάλει στη δημιουργία πιο πράσινων ευρωπαϊκών πόλεων. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην πορεία προς την προσαρμογή του κλίματος στην Ευρώπη.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv α)  την προώθηση των μεταφορικών συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας σύνδεσης, για τις περιφερειακές και νησιωτικές περιφέρειες της Ένωσης·

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vi β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv α)  την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον λόγο του ακαθάριστου εθνικού τους εισοδήματος ως εξής:

Οι περιφέρειες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον λόγο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους (ΑΕγχΠ) ως εξής:

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  όσα έχουν λόγο ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ίσο ή μεγαλύτερο από το 100 % του μέσου όρου της ΕΕ («κατηγορία 1»)·

α)  περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  όσα έχουν λόγο ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ίσο ή μεγαλύτερο από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ («κατηγορία 2»)·

β)  περιφέρειες μετάβασης:

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  όσα έχουν λόγο ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος μικρότερο από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ («κατηγορία 3»).

γ)  λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο λόγος του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος είναι ο λόγος του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ενός κράτους μέλους, που μετράται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης και υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο από το 2014 έως το 2016, προς το μέσο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα των 27 κρατών μελών που μετράται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ταξινόμηση των περιφερειών σε μία από τις τρεις κατηγορίες περιφερειών καθορίζεται με βάση τον λόγο ανάμεσα στο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της κάθε περιφέρειας, μετρούμενο σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης («ΙΑΔ») και υπολογιζόμενο βάσει των στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 2014 - 2016, και στο μέσο ΑΕγχΠ της ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά τα προγράμματα που εντάσσονται στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, κατηγοριοποιούνται στην κατηγορία 3.

Όσον αφορά τα προγράμματα που εντάσσονται στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, κατηγοριοποιούνται ως λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να απλουστευθεί η θεματική συγκέντρωση της στήριξης του ΕΤΠΑ και να καταστεί πιο ευέλικτη και λειτουργική, μόνο 2 κατηγορίες χωρών προτείνονται στη σχετική ταξινόμηση. Το καθοριστικό κατώτατο όριο ορίζεται στο 90% του μέσου όρου του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ κατ’ αναλογία με το κριτήριο επιλεξιμότητας του Ταμείου Συνοχής (κανονισμός CPR, άρθρο 102, σημείο 3)

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα κράτη μέλη της κατηγορίας 1 διαθέτουν τουλάχιστον το 85 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1 και του ΣΠ 2, και τουλάχιστον το 60 % σε προτεραιότητες του ΣΠ

α)  στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες τουλάχιστον το 75 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο διατίθεται σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1 και του ΣΠ 2, και τουλάχιστον το 30 % σε προτεραιότητες του ΣΠ

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα κράτη μέλη της κατηγορίας 2 διαθέτουν τουλάχιστον το 30 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 30 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 2·

β)  στις περιφέρειες υπό μετάβαση τουλάχιστον το 35% των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο διατίθεται σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1 και του ΣΠ 2, και τουλάχιστον το 30 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 2·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τα κράτη μέλη της κατηγορίας 3 διαθέτουν τουλάχιστον το 35 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 30 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 2.

γ)  στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες τουλάχιστον το 25 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο διατίθεται σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 30 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 2·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τεχνική βοήθεια.

στ)  τεχνική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης και της ανάπτυξης διοικητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των τοπικών αρχών στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β α)  την ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων καλύτερης πρόσβασης στα ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακής κινητικότητας·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β β)  την προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τεχνική βοήθεια.

γ)  τεχνική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης και της ανάπτυξης διοικητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των τοπικών αρχών στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ισόρροπη κατανομή μεταξύ των επενδύσεων των στοιχείων α) και β).

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ισόρροπη κατανομή μεταξύ των επενδύσεων των στοιχείων α), β), βα) και ββ).

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τις επενδύσεις σε υποδομές αεροδρομίων εκτός εάν γίνονται σε εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

ε)  τις επενδύσεις σε υποδομές αεροδρομίων εκτός εάν γίνονται σε εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και περιφέρειες που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  τη χρηματοδότηση για την αγορά τροχαίου υλικού με σκοπό τη χρήση σε σιδηροδρομικές μεταφορές, εκτός εάν συνδέεται με:

διαγράφεται

i)  απαλλαγή από δημόσια υπηρεσία που έχει ανατεθεί με δημόσιο διαγωνισμό δυνάμει του κανονισμού 1370/2007 όπως τροποποιήθηκε·

 

ii)  παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών σε γραμμές οι οποίες είναι πλήρως ανοικτές στον ανταγωνισμό και ο δικαιούχος είναι νεοεισερχόμενος επιλέξιμος για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [κανονισμός ΕΕ για τις επενδύσεις].

 

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Επιπλέον, το Ταμείο Συνοχής δεν στηρίζει τις επενδύσεις στη στέγαση, εκτός εάν σχετίζονται με την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης ή της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2.  Επιπλέον, το Ταμείο Συνοχής δεν στηρίζει τις επενδύσεις στη στέγαση, εκτός εάν σχετίζονται με την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή της χρήσης των υδάτων.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον το % των πόρων του ΕΤΠΑ βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», εκτός από την τεχνική βοήθεια, θα διατίθεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με τη μορφή τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων ή άλλων εδαφικών εργαλείων στο πλαίσιο του ΣΠ 5.

Σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον το 10% των πόρων του ΕΤΠΑ βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», εκτός από την τεχνική βοήθεια, θα διατίθεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με τη μορφή τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων ή άλλων εδαφικών εργαλείων στο πλαίσιο του ΣΠ 5.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υποστήριξη δημιουργίας ικανοτήτων·

α)  υποστήριξη δημιουργίας ικανοτήτων σε υποεθνικό επίπεδο·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υποστήριξη της γνώσης, της ανάπτυξης πολιτικής και της επικοινωνίας.

γ)  υποστήριξη της γνώσης, των εκτιμήσεων των εδαφικών επιπτώσεων, της ανάπτυξης πολιτικής και της επικοινωνίας.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Περιοχές με φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα

 

Στα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και καλύπτουν περιοχές με σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή για να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες δυσκολίες των εν λόγω περιοχών.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – πίνακας – Στόχος πολιτικής 3 – RCO 34

RCO 34 - Πρόσθετη ικανότητα για την ανακύκλωση των αποβλήτων

RCR 46 - Πληθυσμός που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αποβλήτων και μικρά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων

 

RCR 47 - Ανακυκλωμένα απόβλητα

 

RCR 48 - Ανακυκλωμένα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες

 

RCR 49 - Ανακτηθέντα απόβλητα

Τροπολογία

RCO 34 - Πρόσθετη ικανότητα για την πρόληψη και ανακύκλωση των αποβλήτων

RCR -46 – Παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο

 

ERC -46a - Απόβλητα ανά κάτοικο για διάθεση και ανάκτηση ενέργειας

 

RCR 46 - Πληθυσμός που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αποβλήτων και μικρά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων

 

RCR 47 - Ανακυκλωμένα απόβλητα

 

RCR 47a – Ανακυκλωμένα βιολογικά απόβλητα

 

RCR 48 - Ανακυκλωμένα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες

 

RCR 49 - Ανακτηθέντα απόβλητα

 

RCR 49a – Πληθυσμός που εξυπηρετείται από την προετοιμασία αποβλήτων για εγκαταστάσεις επαναχρησιμοποίησης

 

RCR -49β – Απόβλητα που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 11a παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας πλαίσιο (ΕΕ) αριθ. 2018/851 για τα απόβλητα

 

RCR 49c - Δείκτες που πρέπει να καθορίσει η Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου 2019 μέσω της έκδοσης εκτελεστικών πράξεων για τη μέτρηση της συνολικής προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη των αποβλήτων (άρθρο 9 παράγραφος 7 της οδηγίας πλαίσιο (ΕΕ) 2018/851 για τα απόβλητα)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

11.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Jan Olbrycht

28.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

24.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Λευτέρης Χριστοφόρου, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Jean Arthuis

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth,Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

1

0

ENF

Marco Zanni

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

11.10.2018

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Για την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού: Gilles Pargneaux (Συντάκτης γνωμοδότησης)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού παρουσιάζει στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία της πολιτικής συνοχής μετά το 2020, είναι απαραίτητο να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τους δικαιούχους και για τις διαχειριστικές αρχές, να βρεθεί η ορθή ισορροπία μεταξύ του προσανατολισμού στα αποτελέσματα και του επιπέδου των επαληθεύσεων και των ελέγχων που πραγματοποιούνται για την αύξηση της αναλογικότητας, να διαφοροποιηθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων και να απλουστευθούν οι κανόνες και οι διαδικασίες, που επί του παρόντος θεωρείται συχνά ότι παρουσιάζουν υπερβολική περιπλοκότητα·

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Σε έναν όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένο κόσμο και δεδομένης της δυναμικής του δημογραφικού και μεταναστευτικού ζητήματος, είναι σαφές ότι η μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης απαιτεί μια κοινή προσέγγιση, η οποία να βασίζεται στις συνέργειες και στις συμπληρωματικότητες των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή συνεκτικής, ισχυρής και συνεπούς στήριξης για την αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να παρέχει στήριξη για τη διευκόλυνση της μακροπρόθεσμης ένταξης των μεταναστών.

(8)  Σε έναν όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένο κόσμο και δεδομένης της δυναμικής του δημογραφικού και μεταναστευτικού ζητήματος, είναι σαφές ότι η μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης απαιτεί μια κοινή προσέγγιση, η οποία να βασίζεται στις συνέργειες και στις συμπληρωματικότητες των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή συνεκτικής, ισχυρής και συνεπούς στήριξης για την αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να παρέχει στήριξη για τη διευκόλυνση της μακροπρόθεσμης ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, στην καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων, και στην επένδυση στην εκπαίδευση, τη συνεχή κατάρτιση και τη μαθητεία.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Επιπλέον, οι επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πλήρους δικτύου ψηφιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας και στην προώθηση της καθαρής και βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας.

(10)  Επιπλέον, οι επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πλήρους δικτύου ψηφιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ άλλων σε αγροτικές περιοχές όπου είναι καθοριστική η συνεισφορά του για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και στην προώθηση της καθαρής και βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής πρέπει να ληφθούν επαρκώς υπόψη και να στηριχθούν οι περιφέρειες της Ένωσης που επηρεάζονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, ιδίως εκείνες που θα βρεθούν, λόγω του Brexit, στα εξωτερικά θαλάσσια ή χερσαία σύνορα της Ένωσης·

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15 α)  Οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν βασικούς μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της απασχόλησης, παρέχοντας το 85 % όλων των νέων θέσεων εργασίας. Η Ένωση αριθμεί σήμερα περισσότερες από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας και στη μετάβαση προς μια βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Προκειμένου οι περιορισμένοι πόροι να αξιοποιηθούν με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του σχετικού ειδικού στόχου θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στις πολύ μικρές, στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ19 της Επιτροπής, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι επενδύσεις αφορούν τη συνεργασία με ΜΜΕ σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.

(16)  Προκειμένου οι περιορισμένοι πόροι να αξιοποιηθούν με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του σχετικού ειδικού στόχου θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στις ΜΜΕ κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ19 της Επιτροπής, με στόχο να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι επενδύσεις αφορούν τη συνεργασία με ΜΜΕ σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.

_________________

_________________

19 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

19 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Προκειμένου να εξασφαλίζεται έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή, όλες οι διαδικασίες παρακολούθησης, επιδόσεων και ελέγχου θα πρέπει να είναι αναλογικές και απλουστευμένες όσον αφορά τις διαχειριστικές αρχές και τους δικαιούχους·

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, θα πρέπει να αξιολογούνται τα ταμεία με βάση πληροφορίες που συλλέγονται από ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπέρμετρες ρυθμίσεις και η διοικητική επιβάρυνση, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ταμείων στην πράξη.

(23)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, θα πρέπει να αξιολογούνται τα ταμεία με βάση πληροφορίες που συλλέγονται από ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπέρμετρες ρυθμίσεις και η διοικητική επιβάρυνση, ιδίως για τα κράτη μέλη. Στο μέτρο του δυνατού, οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ταμείων στην πράξη.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iv α)  τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση, την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ·

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σύμφωνα με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου [38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i)] του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις σύμφωνα με το παράρτημα II.

3.  Σύμφωνα με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου [38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i)] του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα σύμφωνα με το παράρτημα II, υποβάλλοντας εκθέσεις τόσο για την πρόοδο που συντελείται όσο και για τις ελλείψεις που παρατηρούνται, και εξασφαλίζοντας ότι υφίσταται σαφής σύνδεση μεταξύ δαπανών και επιδόσεων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 13 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι ώστε να κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές στον κατάλογο των δεικτών που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη και για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ ώστε να κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές στις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 13 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι ώστε να κάνει τις σχετικές και αιτιολογημένες προσαρμογές στον κατάλογο των δεικτών που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη και για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ, εάν κρίνεται απαραίτητο, ώστε να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλύτερες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες για τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα σε σχέση με τους καθορισμένους στόχους.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η Επιτροπή παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων δεδομένων για τις επιδόσεις.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον το 6 % των πόρων του ΕΤΠΑ βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», εκτός από την τεχνική βοήθεια, θα διατίθεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με τη μορφή τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων ή άλλων εδαφικών εργαλείων στο πλαίσιο του ΣΠ 5.

Σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον το 6 % των πόρων του ΕΤΠΑ βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», εκτός από την τεχνική βοήθεια, θα διατίθεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με τη μορφή τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων ή άλλων εδαφικών εργαλείων στο πλαίσιο του ΣΠ 5, ενσωματώνοντας τους σχετικούς ΣΠ 1 έως 4.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει επίσης την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία που εφαρμόζει η Επιτροπή υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης.

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει επίσης την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία.

Αιτιολόγηση

Το αστικό θεματολόγιο αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και πρέπει να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (26.10.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής

(COM(2018)0372 – C8‑0227/2018 – 2018/0197(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Kateřina Konečná

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 2 Μαΐου 2018 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνονται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

Συνολικά, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής, η οποία απλουστεύει τις πολύπλοκες διαδικασίες που συνδέονται με το ΕΤΠΑ και το ΤΣ και επεκτείνει τα μέτρα στήριξης που αφορούν οικολογικούς και κλιματικούς στόχους. Συγκεκριμένα, η συντάκτρια υποστηρίζει την αύξηση των επενδύσεων για μια πιο οικολογική Ευρώπη χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, όπως για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και κυκλικής οικονομίας, την ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εγκαταστάσεων αποθήκευσης, την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση της ρύπανσης.

Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί αυξημένη χρηματοδότηση για τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό και την αναγκαία ανάπτυξη των υποδομών των κρατών μελών προκειμένου να επιτευχθούν όλοι οι νέοι φιλόδοξοι στόχοι της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με το περιβάλλον, την ενέργεια, τη διαχείριση των αποβλήτων, τις μεταφορές και το κλίμα βάσει της συμφωνίας του Παρισιού. Η στήριξη των σχεδίων που συγχρηματοδοτούνται από τα εν λόγω ταμεία είναι ζωτικής σημασίας ιδιαίτερα στις περιφέρειες που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους. Επιπλέον, σε πολλές χώρες, το ΕΤΠΑ και το ΤΣ αντιπροσωπεύουν το 50 % τουλάχιστον των δημόσιων επενδύσεων και χωρίς την εν λόγω συγχρηματοδότηση της ΕΕ τα αντίστοιχα κράτη μέλη δεν θα είχαν διαφορετικά την οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους επενδύσεις.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η συντάκτρια πιστεύει ότι οι προτεινόμενες περικοπές (κατά το ήμισυ) στο ΤΣ είναι σημαντικές σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Ταυτόχρονα, το ποσό προς μεταφορά από το ΤΣ στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) είναι ίσο με το ποσό που μεταφέρθηκε κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2014 – 2020. Καθώς τα χρήματα από το ΤΣ, μεταξύ άλλων, αναμένεται να χρηματοδοτήσουν επίσης σχέδια για το κλίμα και το περιβάλλον, και, με αυτόν τον τρόπο να συμβάλουν στην επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ, η συντάκτρια δεν πιστεύει ότι ενδείκνυται να μειωθούν οι πιστώσεις του ΤΣ που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Κάθε μεταφορά από το ΤΣ στον CEF θα πρέπει να βασίζεται σε μια διεξοδική ανάλυση της Επιτροπής που θα στηρίζει και δεν θα αποδυναμώνει την ικανότητα των κρατών μελών να επιτυγχάνουν τους στόχους τους για το κλίμα και το περιβάλλον. Το μερίδιο των κονδυλίων που μεταφέρονται στον CEF θα πρέπει να ισούται κατ’αναλογία με τη μεταφορά κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (δηλαδή να μειωθεί κατά 50 %) και θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για το κράτος μέλος καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

Κατά την άποψή της συντάκτριας, θα πρέπει να βελτιωθεί η χρήση του ΕΤΠΑ και του ΤΣ με τη στενότερη σύνδεση των επενδύσεων της πολιτικής συνοχής με τα συνολικά σχέδια των κρατών μελών για να επιτύχουν τους στόχους για το 2030, στο πλαίσιο μιας πορείας που οδηγεί σε μακροπρόθεσμη απαλλαγή της οικονομίας της ΕΕ από τον άνθρακα. Εν προκειμένω, η συντάκτρια προτείνει να διατεθούν περισσότεροι πόροι στο πλαίσιο των Στόχων Πολιτικής 2 (ΣΠ 2) για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Αυτή την περίοδο, ο τομέας μεταφορών της ΕΕ αντιμετωπίζει θεμελιώδεις μετασχηματισμούς. Θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές. Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τις μεταφορές θα πρέπει να μειωθούν δραστικά χωρίς καμία καθυστέρηση. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αυξηθεί η ανάπτυξη οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές για τα συγκεκριμένα οχήματα. Το 76 % όλων των σημείων φόρτισης βρίσκεται σε μόλις τέσσερα κράτη μέλη που καλύπτουν μόνο 27 % της συνολικής επιφάνειας της ΕΕ. Η επιτυχής μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών απαιτεί ένα κοινό πλαίσιο πολιτικής για οχήματα, υποδομές, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του οποίου συνδυάζονται κίνητρα απασχόλησης και οικονομικά κίνητρα σε όλη την Ένωση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η συντάκτρια θεωρεί αναγκαίο να δοθεί στα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους η ευκαιρία να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη των υποδομών τους για οχήματα χαμηλών εκπομπών από κάθε πιθανή πηγή ενωσιακής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων τόσο του ΕΤΠΑ όσο και του ΤΣ. Θα πρέπει να δημιουργηθούν γρήγορα υποδομές επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, η συντάκτρια προτείνει τη μετακίνηση του στόχου για προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας από τον Στόχο Πολιτικής 3 (ΣΠ 3) στον Στόχο Πολιτικής 2 (ΣΠ 2) όπου διατίθενται πόροι επί του παρόντος και όπου υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στα κράτη μέλη για επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Είναι της άποψης ότι η μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών συνδέεται περισσότερο με τον συνολικό στόχο για μια Ευρώπη χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών παρά με τους στόχους συνδεσιμότητας.

Ο κίνδυνος ξηρασίας σε διάφορες περιφέρειες της ΕΕ αυξάνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής· συνεπώς, η προστασία των υδάτινων πόρων, των υδάτινων οικοσυστημάτων, του πόσιμου νερού και των υδάτων κολύμβησης αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της προστασίας του περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη υπέστη πάνω από 100 σημαντικές καταστροφικές πλημμύρες. Πέραν των οικονομικών και κοινωνικών ζημιών, οι πλημμύρες μπορεί να έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η συντάκτρια πιστεύει ότι είναι αναγκαία η προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την καταπολέμηση της ξηρασίας και των πλημμυρών.

Ο επιβλαβής θόρυβος μπορεί να επηρεάσει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής ενός ατόμου. Τα διαρκή δυνατά επίπεδα θορύβου είναι δυνατόν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας και αυξημένο άγχος. Τα υψηλά επίπεδα θορύβου μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά ολόκληρα οικοσυστήματα. Η φωτορύπανση είναι επίσης επιβλαβής για την υγεία. Σπαταλά ενέργεια, αυξάνει τις ανθρακούχες εκπομπές και, συνεπώς, αυξάνει τις δαπάνες για τους καταναλωτές. Το τεχνητό φως επηρεάζει επίσης τη χλωρίδα και την πανίδα με διάφορους τρόπους. Συνεπώς, η συντάκτρια παρουσιάζει μια πρόταση για μέτρα στον τομέα της μείωσης της ηχορύπανσης και της φωτορύπανσης.

Η πολιτική συνοχής αποτελεί βασικό στοιχείο για την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας. Η συντάκτρια πιστεύει ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να εκσυγχρονίσουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους για την επεξεργασία των υπολειμματικών αποβλήτων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της κυκλικής οικονομίας. Ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων παρουσιάζει στην πράξη πολύ λιγότερες οικονομικές δυσκολίες από την ανάπτυξη μιας νέας εγκατάστασης, και, σε τελική ανάλυση, είναι συχνά πιο εφικτός για χώρες με περιορισμένους προϋπολογισμούς ενώ ταυτόχρονα αποφέρει πραγματικό θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Το 70 % των Ευρωπαίων θέλει η ΕΕ να κάνει περισσότερα για θέματα υγείας και κοινωνικά ζητήματα. Η συντάκτρια αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία της συμπερίληψης του προγράμματος της ΕΕ για την υγεία σε ένα διευρυμένο ΕΚΤ+. Εκφράζει τη λύπη της για την προτεινόμενη περικοπή κατά 8 %της χρηματοδότησης για την υγεία σε σχέση με την περίοδο 2014-2020. Επιπρόσθετα, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των πολιτών της Ένωσης. Κατά τη γνώμη της συντάκτριας, μπορούν να δημιουργηθούν συνέργειες με το ΕΚΤ+ και τη συνιστώσα του για την υγεία, τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου εάν οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε ζητήματα που αφορούν την υγεία. Τα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να σχεδιάζονται για να βελτιώνουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Η συντάκτρια τονίζει επίσης ότι απαιτείται να ενισχυθεί η ολοκληρωμένη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, η πολιτιστική κληρονομιά, η ασφάλεια και η υγεία στις αστικές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές. Η βαθύτερη συνεργασία με ασθενείς και οργανώσεις ασθενών είναι επίσης αναγκαία για επιτυχημένες επενδύσεις στην υγεία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το άρθρο 176 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο και το άρθρο 174 δεύτερο και τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, το ΕΤΠΑ πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και της καθυστέρησης που εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτικές περιοχές, μεταξύ των οποίων χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής οι περιφέρειες που πάσχουν από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως οι υπερβόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες, καθώς και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Τα ταμεία δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις που καλλιεργούν οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων. Οι στόχοι του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 11 και 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

(5)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στα άρθρα 7 έως 11 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Τα ταμεία δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις που καλλιεργούν οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων. Οι στόχοι του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, όπως ορίζεται στα άρθρα 11 και 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Οι θεματικές συγκεντρώσεις βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιτυγχάνονται σε εθνικό επίπεδο αλλά και να παρέχουν παράλληλα ευελιξία σε επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος και μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών περιφερειών. Οι θεματικές συγκεντρώσεις θα μπορούσαν να προσαρμοστούν, κατά περίπτωση, ανάλογα τους πόρους που προορίζονται για επενδυτικές προτεραιότητες οι οποίες συνδέονται με τη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Ο βαθμός θεματικής συγκέντρωσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης των επιμέρους περιφερειών, τα επίπεδα χρηματοδότησης και τις ειδικές ανάγκες των περιφερειών των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο επιλεξιμότητας για την περίοδο 2014-2020.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Ενόψει του στόχου του παρόντος κανονισμού, ήτοι της ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη οι διαφορές στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης, ο βαθμός υστέρησης των μειονεκτουσών περιφερειών και τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουν ορισμένα κράτη μέλη ή περιφέρειες.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13 α)  Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης βάσει της συμφωνίας του Παρισιού και σύμφωνα με το 7ο πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης, έχουν εισαχθεί νέοι και φιλόδοξοι στόχοι για το περιβάλλον, την ενέργεια, τη διαχείριση αποβλήτων και το κλίμα στη νομοθεσία της Ένωσης. Προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους εν λόγω στόχους και να συνεχίσουν τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό και την αναγκαία ανάπτυξη των υποδομών στις περιφέρειές τους, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση. Η εν λόγω διαρθρωτική μετάβαση θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας και στην ανάπτυξη των κρατών μελών και των περιφερειών. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να καταστεί δυνατή η λήψη όλων των πιθανών μέτρων στήριξης στο πλαίσιο όλων των εν λόγω ειδικών στόχων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και τη δέσμευσή της όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τα Tαμεία θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ να στηρίζει στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Οι πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ αναμένεται να συνεισφέρουν το 30 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΤΠΑ σε στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Οι πράξεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής αναμένεται να συνεισφέρουν το 37 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του Ταμείου Συνοχής σε στόχους που συνδέονται με το κλίμα.

(14)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και προκειμένου να ενισχυθεί η χρηματοδότηση των απαραίτητων δράσεων που πρέπει να ληφθούν σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο με στόχο την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ένωσης, τα Tαμεία θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου 30 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ να στηρίζει στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Οι πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρουν το 35% του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του ΕΤΠΑ σε στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Οι πράξεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής αναμένεται να συνεισφέρουν το 37 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του Ταμείου Συνοχής σε στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Εν συνεχεία των συστάσεων της έκθεσης αριθ. 2016/31 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι μηχανισμοί για την ενσωμάτωση κλιματικών πτυχών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή θα πρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ μετριασμού και προσαρμογής, και να υλοποιούνται εκ των προτέρων μέσω όλων των διαδικασιών προγραμματισμού και σχεδιασμού, αντί να αποτελούν απλώς αντικείμενο εκ των υστέρων εκθέσεων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Αυτή την περίοδο, ο τομέας μεταφορών της Ένωσης αντιμετωπίζει θεμελιώδεις μετασχηματισμούς, εφόσον η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση μεταβάλλουν τις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής και τις ανάγκες των καταναλωτών. Είναι αναγκαίο να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές. Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μεταφορές θα πρέπει να μειωθούν δραστικά χωρίς καθυστέρηση. Επιπλέον, η ανάπτυξη οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών θα πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για μια πιο οικολογική Ένωση με χαμηλές εκπομπές. Ωστόσο, εξακολουθούν να μην υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για τα εν λόγω οχήματα, και σήμερα υπάρχουν μόνο 100 000 σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα στην Ένωση, με 76 % του συνόλου των σημείων φόρτισης να βρίσκεται σε μόλις 4 κράτη μέλη, που καλύπτουν μόνο το 27 % της συνολικής επιφάνειας της Ένωσης. Η επιτυχής μετάβαση σε κινητικότητα χαμηλών εκπομπών απαιτεί κοινό πλαίσιο πολιτικής για τα οχήματα, τις υποδομές και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, όπου τα οικονομικά κίνητρα και τα κίνητρα απασχόλησης συνδυάζονται σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και στηρίζονται από ισχυρότερα μέσα ενωσιακής χρηματοδότησης. Είναι αναγκαίο να δοθεί στα κράτη μέλη η ευκαιρία να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη υποδομών για οχήματα χαμηλών εκπομπών από κάθε δυνατή πηγή, συμπεριλαμβανομένων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής. Θα πρέπει να δημιουργηθούν γρήγορα υποδομές επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού προκειμένου να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις της Ένωσης βάσει της συμφωνίας του Παρισιού και της συναφούς ενωσιακής νομοθεσίας.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  Οι πράξεις στο πλαίσιο τόσο του ΕΤΠΑ όσο και του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να υλοποιούν τα μέτρα και τους στόχους που ορίζονται στα ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, καθώς και τις συστάσεις της Επιτροπής για τα εν λόγω σχέδια, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη χρηματοδοτική ενίσχυση.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζουν δραστηριότητες και στόχους άλλων χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στην υγεία και φροντίδα. Μπορούν να δημιουργηθούν συνέργειες με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και τη συνιστώσα του για την υγεία, με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εστιάζουν όλο και περισσότερο σε ζητήματα που αφορούν την υγεία.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση και στη μείωση των διαφορών όσον αφορά τα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών, καθώς και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της δέσμευσης για απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως, η στήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» θα πρέπει να επικεντρωθεί στις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης, σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/xxx [νέος ΚΚΔ]. Ως εκ τούτου, η στήριξη από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να επικεντρώνεται στους στόχους πολιτικής για «μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού» και «μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων». Η εν λόγω θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας παράλληλα την ευελιξία σε επίπεδο επιμέρους προγραμμάτων και μεταξύ των τριών ομάδων κρατών μελών που έχουν σχηματιστεί ανάλογα με το αντίστοιχο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα του καθενός. Επιπλέον, η μεθοδολογία για την κατηγοριοποίηση των κρατών μελών θα πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

(17)  Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση και στη μείωση των διαφορών όσον αφορά τα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών, καθώς και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της δέσμευσης για απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως, η στήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» θα πρέπει να επικεντρωθεί στις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης, σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/xxx [νέος ΚΚΔ]. Ως εκ τούτου, η στήριξη από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να επικεντρώνεται στους στόχους πολιτικής για «μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού» και «μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και μεταφορών, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων». Η εν λόγω θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας παράλληλα την ευελιξία σε επίπεδο επιμέρους προγραμμάτων και μεταξύ των τριών ομάδων κρατών μελών που έχουν σχηματιστεί ανάλογα με το αντίστοιχο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα του καθενός. Επιπλέον, η μεθοδολογία για την κατηγοριοποίηση των κρατών μελών θα πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένες υποχρηματοδοτούμενες τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες υπόκεινται σε ένα κεντρικό σύστημα διοίκησης. Οι μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων διαβρώνουν την απορρόφηση των κονδυλίων συνοχής ειδικά στις περιφέρειες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη επενδύσεων για τη μείωση των κοινωνικοοικονομικών και εδαφικών ανισοτήτων.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου η στήριξη να επικεντρωθεί στις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης, κρίνεται επίσης σκόπιμο να τηρηθούν οι απαιτήσεις για τη θεματική συγκέντρωση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, ακόμη και στην περίπτωση μεταφορών μεταξύ των προτεραιοτήτων εντός του ίδιου προγράμματος ή μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων.

(18)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των κρατών μελών, η θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να είναι αρκούντως ευέλικτη για να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε περιφέρειας, επιτρέποντας στην Ένωση να στηρίζει τις μεταφορές μεταξύ των προτεραιοτήτων εντός του ίδιου προγράμματος ή μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφεύγονταν οι πρόσθετες ανισορροπίες ή οι βαθύτερες αναπτυξιακές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)  Πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα των δημόσιων οργανισμών και των ενδιαφερόμενων μερών καθώς και η διοικητική αποδοτικότητα μέσω πρόσθετης τεχνικής και χρηματοδοτικής συνδρομής για τον εξορθολογισμό των τομέων παροχής δημόσιας υπηρεσίας στους οποίους εστιάζουν τα μέτρα του ΕΤΠΑ και του ΤΣ.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι καθορισμένοι στόχοι, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να προωθηθεί η περιφερειακή ή τοπική κινητικότητα ή να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26β)  Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προώθηση καθαρών, βιώσιμων και ασφαλών τρόπων μεταφοράς.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Ο παρών κανονισμός θα συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της υποστήριξης που στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής αποκαθιστώντας τις κύριες περιφερειακές ανισορροπίες στην Ένωση και μειώνοντας την υστέρηση που εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτούσες περιοχές, μεταξύ των οποίων χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής οι περιφέρειες που πάσχουν από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες, καθώς και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής (ΣΠ) που ορίζονται στο άρθρο [4 παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ], το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

1.  Σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής (ΣΠ) που ορίζονται στο άρθρο [4 παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ], το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για ειδικές επενδύσεις και υποδομές σε κάθε κράτος μέλος:

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων («ΣΠ 2») με:

β)  «μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και μεταφορών, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων («ΣΠ 2») με:

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  την προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές·

iv)  την προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων, των πυρκαγιών και των πλημμυρών, της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, καθώς και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της υδρογεωλογικής αστάθειας·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

v)  την προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού·

v)  την προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την καταπολέμηση και την πρόληψη της ξηρασίας και των πλημμυρών, και της βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

vi)  την προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία·

vi)  την προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, ειδικότερα προς την επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/851 και την οδηγία (ΕΕ) 2018/852, καθώς και των στόχων μείωσης της υγειονομικής ταφής, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/850·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

vii)  την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και τη μείωση της ρύπανσης·

vii)  την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης των υδάτων, της ρύπανσης του εδάφους, της ηχορύπανσης και της φωτορύπανσης·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

vii α)  την προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων υποδομών για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

vii α)  την προώθηση επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στα κράτη μέλη που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

vii β)  την προώθηση επενδύσεων στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στα κράτη μέλη που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης·

iv)  την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, τη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  την ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές·

i)  την ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ασφάλειας και της υγείας στις αστικές περιοχές·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  την ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των παράκτιων περιοχών μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

ii)  την ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ασφάλειας και της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των παράκτιων περιοχών μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  είτε βελτιώνουν την ικανότητα των αρχών του προγράμματος και των φορέων που συνδέονται με την υλοποίηση των ταμείων·

α)  είτε βελτιώνουν, μέσω τεχνικής και χρηματοπιστωτικής βοήθειας, την ικανότητα των αρχών του προγράμματος και των φορέων που συνδέονται με την υλοποίηση των ταμείων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα κράτη μέλη της κατηγορίας 2 διαθέτουν τουλάχιστον το 45 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 30 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 2·

β)  τα κράτη μέλη της κατηγορίας 2 διαθέτουν τουλάχιστον το 40 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 35 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 2·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τα κράτη μέλη της κατηγορίας 3 διαθέτουν τουλάχιστον το 35 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 30 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 2.

γ)  τα κράτη μέλη της κατηγορίας 3 διαθέτουν τουλάχιστον το 35 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 35 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 2.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ·

γ)  παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, κατά την έννοια της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  επενδύσεις για την αναμόρφωση των υπό παρακμή βιομηχανικών περιφερειών και των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη παρουσιάζει υστέρηση·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ συνεργάζονται με ΜΜΕ σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δραστηριότητες της οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή της κυκλικής οικονομίας οι οποίες στηρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημεία i), iii), vi) και vii), δύνανται να υποστηριχθούν παραγωγικές επενδύσεις όταν γίνονται μέσω χρηματοδοτικών μέσων.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις υγείας και φροντίδας, μεταξύ άλλων ολοκληρωμένης φροντίδας και πρωτοβάθμιας φροντίδας·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  επενδύσεις σε μέτρα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με εστίαση στις ιδιαίτερες ανάγκες των κατοικιών και των κτιρίων οικιστικής χρήσης·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ισόρροπη κατανομή μεταξύ των επενδύσεων των στοιχείων α) και β).

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ισόρροπη κατανομή μεταξύ των επενδύσεων των στοιχείων α), α α), α β) και β).

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη συνέχιση ή την τροποποίηση ( συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ή της μερικής ακύρωσης) της συνδρομής την οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 ή οποιασδήποτε άλλης πράξης που έχει εκδοθεί βάσει αυτών.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι αιτήσεις για τη λήψη ενίσχυσης που υποβλήθηκαν ή εγκρίθηκαν βάσει των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 εξακολουθούν να ισχύουν.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – πίνακας 1 – επιμέρους τίτλος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στόχος πολιτικής

Εκροές

Αποτελέσματα

(1)

(2)

(3)

2. Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

RCO 18 - Νοικοκυριά που υποστηρίζονται για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας τους

RCR 26 - Ετήσια τελική κατανάλωση ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, ιδιωτικά μη οικιστικά κτίρια, δημόσια μη οικιστικά κτίρια)

RCO 19 - Δημόσια κτίρια που υποστηρίζονται για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

RCO 27 - Νοικοκυριά με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση των κατοικιών τους

RCO 20 - Αστικό δίκτυο αγωγών θέρμανσης που κατασκευάστηκε ή βελτιώθηκε πρόσφατα

RCO 28 - Κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή κατάταξη (εκ των οποίων: κατοικίες, ιδιωτικά μη οικιστικά κτίρια, δημόσια μη οικιστικά κτίρια)

 

RCR 29 - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου*

 

RCO 30 - Επιχειρήσεις με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση

 

RCO 22 - Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ τη οποίας: ηλεκτρική, θερμική)

RCR 31 - Συνολική παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική)

RCO 97 - Αριθμός ενεργειακών κοινοτήτων και κοινοτήτων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που υποστηρίζεται*

RCR 32 - Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: ικανότητα που συνδέεται με το δίκτυο (επιχειρησιακή)*

 

RCO 23 - Συστήματα ψηφιακής διαχείρισης για έξυπνα δίκτυα

RCR 33 - Χρήστες συνδεδεμένοι σε έξυπνα δίκτυα

RCO 98 - Νοικοκυριά που υποστηρίζονται για να χρησιμοποιούν έξυπνα ενεργειακά δίκτυα

RCR 34 - Ανάπτυξη έργων για έξυπνα δίκτυα

RCO 24 - Νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης*

RCR 35 - Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα

RCO 25 - Νέες κατασκευές ή ενίσχυση έργων σε ακτές, όχθες ποταμών και λιμνών και νέες κατασκευές ή ενίσχυση έργων κατά των κατολισθήσεων για την προστασία των ατόμων, των αγαθών και του φυσικού περιβάλλοντος

RCR 36 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας

RCO 26 - Πράσινες υποδομές που κατασκευάστηκαν για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

RCR 37 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας κατά των φυσικών καταστροφών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών και των δασικών πυρκαγιών)

RCO 27 - Εθνικές/ περιφερειακές/ τοπικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

RCR 96 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας κατά φυσικών κινδύνων που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνων που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες*

RCO 28 - Περιοχές που καλύπτονται από μέτρα προστασίας κατά των δασικών πυρκαγιών

RCR 38 - Εκτιμώμενος χρόνος απόκρισης σε καταστάσεις καταστροφών*

 

RCO 30 - Μήκος νέων αγωγών ή αγωγών που ενισχύθηκαν για τη σύνδεση νοικοκυριών με το δίκτυο ύδρευσης

RCR 41 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένη παροχή νερού

RCO 31 - Μήκος νέων κατασκευών ή κατασκευών που ενισχύθηκαν αποχετευτικών δικτύων

RCR 42 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε δευτερεύον τουλάχιστον σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

RCO 32 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

RCR 43 - Απώλειες νερού

 

RCR 44 - Υγρά απόβλητα που υποβάλλονται σε σωστή επεξεργασία

 

RCO 34 - Πρόσθετη ικανότητα για την ανακύκλωση των αποβλήτων

RCR 46 - Πληθυσμός που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αποβλήτων και μικρά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων

 

RCR 47 - Ανακυκλωμένα απόβλητα

 

RCR 48 - Ανακυκλωμένα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες

 

RCR 49 - Ανακτηθέντα απόβλητα

 

RCO 36 - Επιφάνεια πράσινων υποδομών που στηρίζονται σε αστικές περιοχές

RCR 50 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για την ποιότητα του αέρα

RCO 37 - Επιφάνεια τόπων Natura 2000 που καλύπτονται από μέτρα προστασίας και αποκατάστασης σύμφωνα με το πλαίσιο δράσης προτεραιότητας

RCR 95 - Πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε νέες ή αναβαθμισμένες πράσινες υποδομές σε αστικές περιοχές

RCO 99 - Επιφάνεια τόπων, εκτός των τόπων Natura 2000, που καλύπτονται από μέτρα προστασίας και αποκατάστασης

RCR 51 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για τη μείωση του θορύβου

RCO 38 - Επιφάνεια αποκαταστημένου εδάφους που υποστηρίζεται

RCR 52 - Αποκαταστημένα εδάφη που χρησιμοποιούνται για χώρους πρασίνου, κοινωνικές κατοικίες, οικονομικές ή κοινοτικές δραστηριότητες

RCO 39 - Εγκαταστημένα συστήματα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

 

 

Τροπολογία

Στόχος πολιτικής

Εκροές

Αποτελέσματα

(1)

(2)

(3)

2. Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

RCO 18 - Νοικοκυριά που υποστηρίζονται για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας τους

RCR 26 - Ετήσια τελική κατανάλωση ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, ιδιωτικά μη οικιστικά κτίρια, δημόσια μη οικιστικά κτίρια)

RCO 19 - Δημόσια κτίρια που υποστηρίζονται για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

RCO 27 - Νοικοκυριά με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση των κατοικιών τους

RCO 20 - Αστικό δίκτυο αγωγών θέρμανσης που κατασκευάστηκε ή βελτιώθηκε πρόσφατα

RCO 28 - Κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή κατάταξη (εκ των οποίων: κατοικίες, ιδιωτικά μη οικιστικά κτίρια, δημόσια μη οικιστικά κτίρια)

 

RCR 29 - Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου*

 

RCO 30 - Επιχειρήσεις με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση

 

RCO 22 - Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ τη οποίας: ηλεκτρική, θερμική)

RCR 31 - Συνολική παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (εκ της οποίας: ηλεκτρική, θερμική)

RCO 97 - Αριθμός ενεργειακών κοινοτήτων και κοινοτήτων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που υποστηρίζεται*

RCR 32 - Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: ικανότητα που συνδέεται με το δίκτυο (επιχειρησιακή)*

 

RCO 23 - Συστήματα ψηφιακής διαχείρισης για έξυπνα δίκτυα

RCR 33 - Χρήστες συνδεδεμένοι σε έξυπνα δίκτυα

RCO 98 - Νοικοκυριά που υποστηρίζονται για να χρησιμοποιούν έξυπνα ενεργειακά δίκτυα

RCR 34 - Ανάπτυξη έργων για έξυπνα δίκτυα

RCO24α - Μέτρα για την καταπολέμηση της ξηρασίας και των πλημμυρών

RCR 35 - Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα ή μέτρα προστασίας από την ξηρασία

RCO 24 - Νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης*

RCR 36 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας

RCO 25 - Νέες κατασκευές ή ενίσχυση έργων σε ακτές, όχθες ποταμών και λιμνών και νέες κατασκευές ή ενίσχυση έργων κατά των κατολισθήσεων για την προστασία των ατόμων, των αγαθών και του φυσικού περιβάλλοντος

RCR 37 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας κατά των φυσικών καταστροφών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών και των δασικών πυρκαγιών)

RCO 26 - Πράσινες υποδομές που κατασκευάστηκαν για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

RCR 96 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας κατά φυσικών κινδύνων που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνων που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες*

RCO 27 - Εθνικές/ περιφερειακές/ τοπικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

RCR 38 - Εκτιμώμενος χρόνος απόκρισης σε καταστάσεις καταστροφών*

RCO 28 - Περιοχές που καλύπτονται από μέτρα προστασίας κατά των δασικών πυρκαγιών

 

 

RCO 30 - Μήκος νέων αγωγών ή αγωγών που ενισχύθηκαν για τη σύνδεση νοικοκυριών με το δίκτυο ύδρευσης

RCR 41 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένη παροχή νερού

RCO 31 - Μήκος νέων κατασκευών ή κατασκευών που ενισχύθηκαν αποχετευτικών δικτύων

RCR 42 - Πληθυσμός συνδεδεμένος σε δευτερεύον τουλάχιστον σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

RCO 32 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

RCR 43 - Απώλειες νερού

 

RCR 44 - Υγρά απόβλητα που υποβάλλονται σε σωστή επεξεργασία

 

RCR 45 - Συμβολή στην ανάκτηση ενέργειας και πρώτων υλών από υγρά απόβλητα

 

RCR 45α – Παραχθέντα αστικά απόβλητα

 

RCR 45β - Παραχθέντα υπολειμματικά απόβλητα

 

RCO 34 - Πρόσθετη ικανότητα για την πρόληψη και ανακύκλωση των αποβλήτων

RCR 46 - Πληθυσμός που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αποβλήτων και βιώσιμα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων μικρού μεγέθους

 

RCR 47 - Ανακυκλωμένα απόβλητα

 

RCR 48 - Ανακυκλωμένα απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες

 

RCR 49 - Επαναχρησιμοποιημένα απόβλητα

 

RCO 36 - Επιφάνεια πράσινων υποδομών που στηρίζονται σε αστικές περιοχές

RCR 50 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για την ποιότητα του αέρα

RCO 37 - Επιφάνεια τόπων Natura 2000 που καλύπτονται από μέτρα προστασίας και αποκατάστασης σύμφωνα με το πλαίσιο δράσης προτεραιότητας

RCR 95 - Πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε νέες ή αναβαθμισμένες πράσινες υποδομές σε αστικές περιοχές

RCO 99 - Επιφάνεια τόπων, εκτός των τόπων Natura 2000, που καλύπτονται από μέτρα προστασίας και αποκατάστασης

RCR 51 - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα για τη μείωση του θορύβου

RCO 38 - Επιφάνεια αποκαταστημένου εδάφους που υποστηρίζεται

RCR 51α - Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα μείωσης της φωτορύπανσης

RCO 39 - Εγκαταστημένα συστήματα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης RCO 55 - Μήκος γραμμών τραμ και μετρό - νέων

RCR 52 - Αποκαταστημένα εδάφη που χρησιμοποιούνται για χώρους πρασίνου, κοινωνικές κατοικίες, οικονομικές ή κοινοτικές δραστηριότητες

RCO 56 - Μήκος γραμμών τραμ και μετρό - ανακατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων

RCR 62 - Ετήσιος αριθμός επιβατών δημόσιων συγκοινωνιών

RCO 57 - Τροχαίο υλικό δημόσιων συγκοινωνιών φιλικό προς το περιβάλλον

RCR 63 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων/ αναβαθμισμένων γραμμών τραμ και μετρό

RCO 58 - Ειδικές υποδομές για ποδηλασία που υποστηρίζονται

RCR 64 - Ετήσιος αριθμός χρηστών των ειδικών υποδομών για ποδηλασία

RCO 59 - Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (σημεία ανεφοδιασμού/ επαναφόρτισης) που υποστηρίζονται

RCR 64a -Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που αποφεύγονται

RCO 60 - Πόλεις και κωμοπόλεις με νέα ή αναβαθμισμένα ψηφιοποιημένα συστήματα αστικών συγκοινωνιών

 

RCO 60α - Αριθμός σημείων ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

 

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – πίνακας 1 – επιμέρους τίτλος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στόχος πολιτικής

Εκροές

Αποτελέσματα

(1)

(2)

(3)

3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ

RCO 41 - Επιπλέον νοικοκυριά με πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας

RCR 53 - Νοικοκυριά με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας

RCO 42 - Επιπλέον επιχειρήσεις με πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας

RCR 54 - Επιχειρήσεις με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας

 

RCO 43 - Μήκος νέων οδών που υποστηρίζονται - ΔΕΔ-Μ1

RCR 55 - Χρήστες νέων οδών και οδών που ανακατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν

RCO 44 - Μήκος νέων οδών που υποστηρίζονται - άλλες

RCR 56 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών υποδομών

RCO 45 - Μήκος οδών που ανακατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν - ΔΕΔ-Μ

RCR 101 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών

RCO 46 - Μήκος οδών που ανακατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν - άλλες

 

 

RCO 47 - Μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών που υποστηρίζονται - ΔΕΔ-Μ

RCR 57 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών σε λειτουργία εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας

RCO 48 - Μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών που υποστηρίζονται - άλλες

RCR 58 - Ετήσιος αριθμός επιβατών στους υποστηριζόμενους σιδηροδρόμους

RCO 49 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών που ανακατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν - ΔΕΔ-Μ

RCR 59 - Σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές

RCO 50 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών που ανακατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν - άλλες

RCR 60 - Εμπορευματικές μεταφορές σε εσωτερικές πλωτές οδούς

RCO 51 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων εσωτερικών πλωτών οδών - ΔΕΔ-Μ

 

RCO 52 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων εσωτερικών πλωτών οδών - άλλες

 

RCO 53 - Σιδηροδρομικοί σταθμοί και εγκαταστάσεις - νέοι ή αναβαθμισμένοι

 

RCO 54 - Διατροπικές συνδέσεις - νέες ή αναβαθμισμένες

 

RCO 100 - Αριθμός λιμένων που υποστηρίζονται

 

 

RCO 55 - Μήκος γραμμών τραμ και μετρό - νέων

RCR 62 - Ετήσιος αριθμός επιβατών δημόσιων συγκοινωνιών

RCO 56 - Μήκος γραμμών τραμ και μετρό - ανακατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων

RCR 63 - Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων/ αναβαθμισμένων γραμμών τραμ και μετρό

RCO 57 - Τροχαίο υλικό δημόσιων συγκοινωνιών φιλικό προς το περιβάλλον

RCR 64 - Ετήσιος αριθμός χρηστών των ειδικών υποδομών για ποδηλασία

RCO 58 - Ειδικές υποδομές για ποδηλασία που υποστηρίζονται

 

RCO 59 - Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (σημεία ανεφοδιασμού/ επαναφόρτισης) που υποστηρίζονται

 

RCO 60 - Πόλεις και κωμοπόλεις με νέα ή αναβαθμισμένα ψηφιοποιημένα συστήματα αστικών συγκοινωνιών

 

_______________

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

 

Τροπολογία

Στόχος πολιτικής

Εκροές

Αποτελέσματα

(1)

(2)

(3)

3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ

RCO 41 - Επιπλέον νοικοκυριά με πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας

RCR 53 - Νοικοκυριά με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας

RCO 42 - Επιπλέον επιχειρήσεις με πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες πολύ υψηλής χωρητικότητας

RCR 54 - Επιχειρήσεις με συνδρομές σε ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας

RCO 43 - Μήκος νέων οδών που υποστηρίζονται - ΔΕΔ-Μ1

RCR 55 - Χρήστες νέων οδών και οδών που ανακατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν

RCO 44 - Μήκος νέων οδών που υποστηρίζονται - άλλες

RCR 56 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των οδικών υποδομών

RCO 45 - Μήκος οδών που ανακατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν - ΔΕΔ-Μ

RCR 101 - Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση των σιδηροδρομικών υποδομών

RCO 46 - Μήκος οδών που ανακατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν - άλλες

 

 

RCO 47 - Μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών που υποστηρίζονται - ΔΕΔ-Μ

RCR 57 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών σε λειτουργία εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας

RCO 48 - Μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών που υποστηρίζονται - άλλες

RCR 58 - Ετήσιος αριθμός επιβατών στους υποστηριζόμενους σιδηροδρόμους

RCO 49 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών που ανακατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν - ΔΕΔ-Μ

RCR 59 - Σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές

RCO 50 - Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών που ανακατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν - άλλες

RCR 60 - Εμπορευματικές μεταφορές σε εσωτερικές πλωτές οδούς

RCO 51 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων εσωτερικών πλωτών οδών - ΔΕΔ-Μ

 

RCO 52 - Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων εσωτερικών πλωτών οδών - άλλες

 

RCO 53 - Σιδηροδρομικοί σταθμοί και εγκαταστάσεις - νέοι ή αναβαθμισμένοι

 

RCO 54 - Διατροπικές συνδέσεις - νέες ή αναβαθμισμένες

 

RCO 100 - Αριθμός λιμένων που υποστηρίζονται

 

 

διαγράφεται

διαγράφεται

_______________

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – πίνακας 1 – επιμέρους τίτλος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στόχος πολιτικής

Εκροές

Αποτελέσματα

(1)

(2)

(3)

4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

RCO 61 - Ετήσιος αριθμός ανέργων που εξυπηρετείται από βελτιωμένες εγκαταστάσεις για υπηρεσίες απασχόλησης (χωρητικότητα)

RCR 65 - Αριθμός ατόμων που αναζητούν εργασία και χρησιμοποιούν ετησίως τις υποστηριζόμενες υπηρεσίες απασχόλησης

 

RCO 63 - Χωρητικότητα υποδομών που έχουν δημιουργηθεί για προσωρινή υποδοχή

RCR 66 - Πληρότητα υποδομών που έχουν κατασκευαστεί ή ανακαινιστεί για προσωρινή υποδοχή

RCO 64 - Χωρητικότητα κατοικιών που έχουν αποκατασταθεί – μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία

RCR 67 - Πληρότητα κατοικιών που έχουν αποκατασταθεί – μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία

RCO 65 - Χωρητικότητα κατοικιών που έχουν αποκατασταθεί - άλλοι

RCR 68 - Πληρότητα κατοικιών που έχουν αποκατασταθεί - άλλοι

 

RCO 66 - Χωρητικότητα τάξεων των υποστηριζόμενων υποδομών παιδικής φροντίδας (νέες ή αναβαθμισμένες)

RCR 70 - Ετήσιος αριθμός παιδιών που χρησιμοποιούν τις υποστηριζόμενες υποδομές παιδικής φροντίδας

RCO 67 - Χωρητικότητα τάξεων των υποστηριζόμενων υποδομών εκπαίδευσης (νέες ή αναβαθμισμένες)

RCR 71 - Ετήσιος αριθμός μαθητών που χρησιμοποιούν τις υποστηριζόμενες υποδομές εκπαίδευσης

 

RCO 69 - Χωρητικότητα των υποστηριζόμενων υποδομών υγειονομικής περίθαλψης

RCR 72 - Αριθμός ατόμων με πρόσβαση σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης

RCO 70 - Χωρητικότητα των υποστηριζόμενων κοινωνικών υποδομών (εκτός της στέγασης)

RCR 73 - Ετήσιος αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν τις υποστηριζόμενες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης

 

RCR 74 - Ετήσιος αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν τις υποστηριζόμενες εγκαταστάσεις κοινωνικής περίθαλψης

 

RCR 75 - Μέσος χρόνος απόκρισης σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά στην υποστηριζόμενη περιοχή

 

Τροπολογία

Στόχος πολιτικής

Εκροές

Αποτελέσματα

(1)

(2)

(3)

4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

RCO 61 - Ετήσιος αριθμός ανέργων που εξυπηρετείται από βελτιωμένες εγκαταστάσεις για υπηρεσίες απασχόλησης (χωρητικότητα)

RCR 65 - Αριθμός ατόμων που αναζητούν εργασία και χρησιμοποιούν ετησίως τις υποστηριζόμενες υπηρεσίες απασχόλησης

 

RCO 63 - Χωρητικότητα υποδομών που έχουν δημιουργηθεί για προσωρινή υποδοχή

RCR 66 - Πληρότητα υποδομών που έχουν κατασκευαστεί ή ανακαινιστεί για προσωρινή υποδοχή

RCO 64 - Χωρητικότητα κατοικιών που έχουν αποκατασταθεί – μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία

RCR 67 - Πληρότητα κατοικιών που έχουν αποκατασταθεί – μετανάστες, πρόσφυγες και άτομα που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία

RCO 65 - Χωρητικότητα κατοικιών που έχουν αποκατασταθεί - άλλοι

RCR 68 - Πληρότητα κατοικιών που έχουν αποκατασταθεί - άλλοι

 

RCO 66 - Χωρητικότητα τάξεων των υποστηριζόμενων υποδομών παιδικής φροντίδας (νέες ή αναβαθμισμένες)

RCR 70 - Ετήσιος αριθμός παιδιών που χρησιμοποιούν τις υποστηριζόμενες υποδομές παιδικής φροντίδας

RCO 67 - Χωρητικότητα τάξεων των υποστηριζόμενων υποδομών εκπαίδευσης (νέες ή αναβαθμισμένες)

RCR 71 - Ετήσιος αριθμός μαθητών που χρησιμοποιούν τις υποστηριζόμενες υποδομές εκπαίδευσης

 

RCO 69 - Χωρητικότητα και προσβασιμότητα των υποστηριζόμενων υποδομών υγειονομικής περίθαλψης και των καινοτόμων τεχνολογιών υγειονομικής περίθαλψης

RCR 72 - Αριθμός ατόμων με πρόσβαση σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης

RCO 70 - Χωρητικότητα και προσβασιμότητα των υποστηριζόμενων κοινωνικών υποδομών (εκτός της στέγασης)

RCR 73 - Ετήσιος αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν τις υποστηριζόμενες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης

 

RCR 74 - Ετήσιος αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν τις υποστηριζόμενες εγκαταστάσεις κοινωνικής περίθαλψης

 

RCR 75 - Μέσος χρόνος απόκρισης σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά στην υποστηριζόμενη περιοχή

 

RCR 75 a– Άτομα με πρόσβαση σε μέτρα ευαισθητοποίησης και εκστρατείες για την πρόληψη νόσων

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 4 – σημείο iv

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Στόχος πολιτικής

Ειδικός στόχος

Εκροές

Αποτελέσματα

(1)

(2)

(3)

(4)

4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

iv) την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης·

CCO 20 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα υποδομών υγειονομικής περίθαλψης

CCR 19 - Πληθυσμός με πρόσβαση σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης

 

Τροπολογία

Στόχος πολιτικής

Ειδικός στόχος

Εκροές

Αποτελέσματα

(1)

(2)

(3)

(4)

4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

iv) Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών που έχουν προσδιοριστεί από ασθενείς ή οργανώσεις ασθενών·

CCO 20 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα και προσβασιμότητα υποδομών υγειονομικής περίθαλψης

CCR 19 - Πληθυσμός με πρόσβαση σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για το Ταμείο Συνοχής

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

11.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Kateřina Konečná

21.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

29.8.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PEE

Birgit Collin‑Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (04.12.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η πρόταση της Επιτροπής

Η πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (εφεξής «ΕΤΠΑ») και το Ταμείο Συνοχής, ορίζει τους στόχους που απαιτούνται για την εφαρμογή του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής.

Ο παρών κανονισμός ορίζει μια θεματική συγκέντρωση σε εθνικό επίπεδο για να πλαισιώσει την εφαρμογή των ταμείων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να δοθεί η πλειονότητα των πόρων (από 65 % έως 85 %) στην υλοποίηση των στόχων πολιτικής 1 «μια εξυπνότερη Ευρώπη» και 2 «μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα», που προσδιορίζονται στον ευρωπαϊκό κανονισμό που θεσπίζει κοινές διατάξεις για όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Ο παρών κανονισμός ορίζει επίσης ένα περιορισμένο κατάλογο μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων που δεν υπάγονται στο πεδίο παρέμβασης των ταμείων.

Τέλος, ο παρών κανονισμός ορίζει ένα σύνολο από δείκτες παρακολούθησης και την προσέγγιση για ορισμένα εδάφη, καθώς και για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

2. Οι προτάσεις της συντάκτριας της παρούσας γνωμοδότησης

Εκτιμώντας ότι οι περιφέρειες είναι οι πλέον κατάλληλες για να καθορίζουν τις ανάγκες τους και τις προτεραιότητές τους και προκειμένου να ενθαρρύνει μια αποκεντρωμένη διακυβέρνηση στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών ταμείων, η συντάκτρια της παρούσας προτείνει να διατηρηθεί μια θεματική συγκέντρωση σε περιφερειακό και όχι, όπως προβλέπει ο παρών κανονισμός, σε εθνικό επίπεδο.

Για να δώσει στις περιφέρειες μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των πόρων του ΕΤΠΑ, η συντάκτρια της παρούσας προτείνει επίσης να διευρυνθεί η θεματική συγκέντρωση και σε άλλους στόχους πολιτικής. Με αυτή την προοπτική, εκτιμώντας ότι οι μεταφορές έχουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συντάκτρια της παρούσας προτείνει να εισαχθεί στη θεματική συγκέντρωση ένας στόχος πολιτικής 3 «μια διασυνδεδεμένη Ευρώπη».

Επομένως, για να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στις περιφέρειες για να στηρίξουν και άλλους στόχους πολιτικής, η συντάκτρια της παρούσας προτείνει να μειωθεί το ελάχιστο μερίδιο των πόρων που προορίζονται για τον στόχο πολιτικής 1 «μια εξυπνότερη Ευρώπη» από 60 % σε 30 % για τις πιο προηγμένες περιφέρειες, από 45 % σε 30 % για τις περιφέρειες υπό μετάβαση, και από 35 % σε 20 % για τις λιγότερο προηγμένες περιφέρειες.

Εκτιμώντας ότι οι μεταφορές έχουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συντάκτρια της παρούσας προτείνει να εισαχθούν νέοι ειδικοί στόχοι σχετιζόμενοι με τις μεταφορές:

•  ένας ειδικός στόχος σχετιζόμενος με την έξυπνη κινητικότητα και την ποιότητα των μεταφορικών υπηρεσιών εντός του στόχου πολιτικής 1 «μια εξυπνότερη Ευρώπη»·

•  ένας ειδικός στόχος σχετιζόμενος με τη βιώσιμη κινητικότητα εντός του στόχου πολιτικής 2 «μια πιο πράσινη Ευρώπη»·

•  ένας ειδικός στόχος σχετιζόμενος με τη χρηματοδότηση της δίκαιης μετάβασης εντός του στόχου πολιτικής 2 «μια πιο πράσινη Ευρώπη»·

•  ένας ειδικός στόχος σχετιζόμενος με την κινητικότητα ως φορέα εδαφικής συνοχής εντός του στόχου πολιτικής 3 «μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη»·

•  ένας ειδικός στόχος σχετιζόμενος με την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες μεταφορών εντός του στόχου πολιτικής 4 «μια πιο κοινωνική Ευρώπη»·

Για να προωθηθεί η χρήση του ΕΤΠΑ στις μεταφορές, η συντάκτρια της παρούσας προτείνει επίσης να καταργηθούν ορισμένες διατάξεις που περιορίζουν τη χρήση του ΕΤΠΑ στους περιφερειακούς αερολιμένες και στο σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό.

Τέλος, η συντάκτρια της παρούσας καταθέτει τροπολογίες που ενθαρρύνουν τη συνέργεια ανάμεσα στο ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και τα άλλα μέσα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Τα ταμεία δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις που καλλιεργούν οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων. Οι στόχοι του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 11 και 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

(5)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και να εξασφαλίζουν την άνευ εμποδίων προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων, στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, ιθαγένειας, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Τα ταμεία δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις που καλλιεργούν οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων. Οι στόχοι του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Ένωση βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και των προσπαθειών της Ένωσης για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στα άρθρα 11 και 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Σε έναν όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένο κόσμο και δεδομένης της δυναμικής του δημογραφικού και μεταναστευτικού ζητήματος, είναι σαφές ότι η μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης απαιτεί μια κοινή προσέγγιση, η οποία να βασίζεται στις συνέργειες και στις συμπληρωματικότητες των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή συνεκτικής, ισχυρής και συνεπούς στήριξης για την αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να παρέχει στήριξη για τη διευκόλυνση της μακροπρόθεσμης ένταξης των μεταναστών.

(8)  Σε έναν όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένο κόσμο και δεδομένης της δυναμικής του δημογραφικού και μεταναστευτικού ζητήματος, είναι σαφές ότι η μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης απαιτεί μια κοινή προσέγγιση, η οποία να βασίζεται στις συνέργειες και στις συμπληρωματικότητες των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή συνεκτικής, ισχυρής και συνεπούς στήριξης για την αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να παρέχουν στήριξη για τη διευκόλυνση της μακροπρόθεσμης ένταξης των μεταναστών.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Προκειμένου να στηρίξουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και για να είναι σε θέση να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες τους, καθώς και να προλαμβάνουν τη ριζοσπαστικοποίηση, οι επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλλουν, με τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα των άλλων πολιτικών της Ένωσης, στην οικοδόμηση της ασφάλειας σε τομείς στους οποίους είναι αναγκαίο να υπάρχουν ασφαλείς και σίγουροι δημόσιοι χώροι και υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως είναι οι μεταφορές και η ενέργεια.

(9)  Προκειμένου να στηρίξουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και για να είναι σε θέση να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και συνοχής για τους πολίτες τους, καθώς και να προλαμβάνουν τη ριζοσπαστικοποίηση, οι επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλλουν, με τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα των άλλων πολιτικών της Ένωσης, στην οικοδόμηση της ασφάλειας σε τομείς στους οποίους είναι αναγκαίο να υπάρχουν ασφαλείς και σίγουροι δημόσιοι χώροι και υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως είναι οι μεταφορές και η ενέργεια.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Επιπλέον, οι επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πλήρους δικτύου ψηφιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας και στην προώθηση της καθαρής και βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας.

(10)  Επιπλέον, οι επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορικών υποδομών και ενός πλήρους δικτύου ψηφιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας και στην προώθηση της καθαρής, ασφαλούς και βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση και στη μείωση των διαφορών όσον αφορά τα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών, καθώς και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της δέσμευσης για απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως, η στήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» θα πρέπει να επικεντρωθεί στις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης, σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/xxx [νέος ΚΚΔ]. Ως εκ τούτου, η στήριξη από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να επικεντρώνεται στους στόχους πολιτικής για «μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού» και «μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων». Η εν λόγω θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας παράλληλα την ευελιξία σε επίπεδο επιμέρους προγραμμάτων και μεταξύ των τριών ομάδων κρατών μελών που έχουν σχηματιστεί ανάλογα με το αντίστοιχο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα του καθενός. Επιπλέον, η μεθοδολογία για την κατηγοριοποίηση των κρατών μελών θα πρέπει να καθοριστεί λεπτομερώς, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

(17)  Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση και στη μείωση των διαφορών όσον αφορά τα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών, καθώς και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της δέσμευσης για απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως, η στήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» θα πρέπει να επικεντρωθεί στις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης, σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/xxx [νέος ΚΚΔ]. Ως εκ τούτου, η στήριξη από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να επικεντρώνεται στους στόχους πολιτικής για «μια εξυπνότερη Ευρώπη», «μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα», «μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη», καθώς και «μια πιο κοινωνική Ευρώπη». Η εν λόγω θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο, επιτρέποντας παράλληλα την ευελιξία σε επίπεδο επιμέρους προγραμμάτων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καθοριστούν τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι δυνατόν να υποστηριχθούν μέσω επενδύσεων από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους τους όπως ορίζονται στη ΣΛΕΕ. Το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει επενδύσεις για το περιβάλλον και το ΔΕΔ-Μ. Όσον αφορά το ΕΤΠΑ, ο κατάλογος των δραστηριοτήτων θα πρέπει να απλουστευθεί και θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει επενδύσεις στις υποδομές, επενδύσεις σε σχέση με την πρόσβαση στις υπηρεσίες, παραγωγικές επενδύσεις σε εξοπλισμό, λογισμικό και άυλα περιουσιακά στοιχεία για τις ΜΜΕ, καθώς και μέτρα σχετικά με την ενημέρωση, την επικοινωνία, τις μελέτες, τη δικτύωση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών και τις δραστηριότητες με τη συμμετοχή οικονομικών πόλων. Προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση του προγράμματος, και τα δύο ταμεία θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν και δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας. Τέλος, προκειμένου να υπάρξει πρόβλεψη για τη στήριξη ευρύτερου φάσματος παρεμβάσεων όσον αφορά τα προγράμματα Interreg, το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει την κοινή χρήση ευρέος φάσματος εγκαταστάσεων και ανθρώπινων πόρων, καθώς και τις δαπάνες που συνδέονται με τα μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+.

(19)  Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καθοριστούν τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι δυνατόν να υποστηριχθούν μέσω επενδύσεων από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους τους όπως ορίζονται στη ΣΛΕΕ. Το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ θα πρέπει να μπορούν να στηρίζουν επενδύσεις για το περιβάλλον και το ΔΕΔ-Μ. Όσον αφορά το ΕΤΠΑ, ο κατάλογος των δραστηριοτήτων θα πρέπει να απλουστευθεί και θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει επενδύσεις στις υποδομές, την ασφάλεια των υφιστάμενων σηράγγων και γεφυρών, επενδύσεις σε σχέση με την πρόσβαση στις υπηρεσίες, παραγωγικές επενδύσεις σε εξοπλισμό, λογισμικό και άυλα περιουσιακά στοιχεία για τις ΜΜΕ, καθώς και μέτρα σχετικά με την ενημέρωση, την επικοινωνία, τις μελέτες, τη δικτύωση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών και τις δραστηριότητες με τη συμμετοχή οικονομικών πόλων. Προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση του προγράμματος, και τα δύο ταμεία θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν και δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας. Τέλος, προκειμένου να υπάρξει πρόβλεψη για τη στήριξη ευρύτερου φάσματος παρεμβάσεων όσον αφορά τα προγράμματα Interreg, το πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει την κοινή χρήση ευρέος φάσματος εγκαταστάσεων και ανθρώπινων πόρων, καθώς και τις δαπάνες που συνδέονται με τα μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ+.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Τα έργα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής τόσο μέσω της επιμερισμένης όσο και μέσω της άμεσης διαχείρισης στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΔ).

(20)  Τα έργα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και από το ΕΤΠΑ τόσο μέσω της επιμερισμένης όσο και μέσω της άμεσης διαχείρισης στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΔ).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Επί πλέον, για να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στις μεταφορές, θα πρέπει να επιδιωχθούν συνέργειες ανάμεσα στο ΕΤΠΑ και τα χρηματοδοτικά μέσα που τελούν υπό άμεση διαχείριση, όπως είναι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (EIM/ΜΣΔ) καθώς και τα χρηματοδοτικά μέσα του μελλοντικού προγράμματος «InvestEU»·

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ιδίως με την έγκριση μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, για την χορήγηση πρόσθετων κονδυλίων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές προκειμένου να αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος που συνεπάγονται για τις περιοχές αυτές ένα ή περισσότερα από τα προβλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, δηλαδή η μεγάλη απόσταση, ο νησιωτικός χαρακτήρας, η μικρή έκταση, η δύσκολη μορφολογία και το κλίμα, η οικονομική εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων, και τα οποία είναι μόνιμα και σωρευτικά και αναχαιτίζουν σημαντικά την ανάπτυξή τους. Τα κονδύλια αυτά μπορούν να καλύπτουν επενδύσεις, λειτουργικές δαπάνες και υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας με σκοπό την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που προκαλείται από τους παραπάνω περιορισμούς. Η λειτουργική ενίσχυση μπορεί να καλύπτει δαπάνες υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών και ενισχύσεις εκκίνησης επιχειρήσεων για υπηρεσίες μεταφορών, καθώς και δαπάνες για πράξεις που συνδέονται με προβλήματα αποθήκευσης, το υπερβολικό μέγεθος και τη συντήρηση των εργαλείων παραγωγής και την έλλειψη ανθρώπινου κεφαλαίου στην τοπική αγορά. Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, και όπως συμβαίνει με όλες τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, οποιαδήποτε στήριξη του ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση λειτουργικών και επενδυτικών ενισχύσεων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

(27)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ιδίως με την έγκριση μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, για την χορήγηση πρόσθετων κονδυλίων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές προκειμένου να αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος που συνεπάγονται για τις περιοχές αυτές ένα ή περισσότερα από τα προβλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, δηλαδή η μεγάλη απόσταση, ο νησιωτικός χαρακτήρας, η μικρή έκταση, η δύσκολη μορφολογία και το κλίμα, η οικονομική εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων, και τα οποία είναι μόνιμα και σωρευτικά και αναχαιτίζουν σημαντικά την ανάπτυξή τους. Τα κονδύλια αυτά μπορούν να καλύπτουν επενδύσεις, λειτουργικές δαπάνες και υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας με σκοπό την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που προκαλείται από τους παραπάνω περιορισμούς. Η λειτουργική ενίσχυση μπορεί να καλύπτει δαπάνες υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών, της οικολογικής εφοδιαστικής, της διαχείρισης της κινητικότητας και ενισχύσεις εκκίνησης επιχειρήσεων για υπηρεσίες μεταφορών, καθώς και δαπάνες για πράξεις που συνδέονται με προβλήματα αποθήκευσης, το υπερβολικό μέγεθος και τη συντήρηση των εργαλείων παραγωγής και την έλλειψη ανθρώπινου κεφαλαίου στην τοπική αγορά. Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, και όπως συμβαίνει με όλες τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, οποιαδήποτε στήριξη του ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση λειτουργικών και επενδυτικών ενισχύσεων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  την ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και την αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών·

i)  την προαγωγή των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και την αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών·

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  την εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις·

ii)  την εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις και την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας·

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ·

iii)  την ενίσχυση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των ΜΜΕ·

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iv α)  την ανάπτυξη έξυπνων, ασφαλών και διαλειτουργικών τρόπων μεταφοράς·

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(v a)  την προαγωγή της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών και της πολυτροπικής κινητικότητας·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

vi α)  την υποστήριξη της διαρθρωτικής αλλαγής για τη μετάβαση στην χαμηλών εκπομπών παραγωγή ενέργειας·

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας·

i)  την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας και των διασυνοριακών συνδέσεων·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  την ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και διατροπικού ΔΕΔ-Μ·

ii)  την ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και προστατευμένου και διατροπικού ΔΕΔ-Μ·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  την ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα·

iii)  την ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και προστατευμένης και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ, διασυνοριακή κινητικότητα και συνδεσιμότητα με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  την προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας·

iv)  την προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής και προσβάσιμης κινητικότητας, όπου περιλαμβάνονται η πεζοπορία, η ποδηλασία, οι δημόσιες μεταφορές και η διαμοιρασμένη κινητικότητα·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii α)  τη βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές και χωρίς αποκλεισμούς δημόσιες μεταφορικές υπηρεσίες·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης·

iv)  την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, ακόμη και στις αγροτικές περιοχές·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  την ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές·

i)  την ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του τομέα του τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  την ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των παράκτιων περιοχών μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

ii)  την ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς, του τομέα του τουρισμού και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών, των παράκτιων και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii α)  τη λήψη μέτρων υπέρ της τουριστικής ελκυστικότητας των περιφερειών και εδαφών που προάγουν ένα βιώσιμο τουρισμό·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όσον αφορά τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ σε κάθε κράτος μέλος συγκεντρώνεται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.

1.  Όσον αφορά τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ σε κάθε κράτος μέλος συγκεντρώνεται σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όσον αφορά τη θεματική συγκέντρωση της στήριξης για τα κράτη μέλη που περιλαμβάνουν εξόχως απόκεντρες περιοχές, αντιμετωπίζονται ξεχωριστά οι πόροι του ΕΤΠΑ που διατίθενται ειδικά για προγράμματα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι πόροι που αφορούν τις υπόλοιπες περιφέρειες.

2.  Όσον αφορά τη θεματική συγκέντρωση της στήριξης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές των κρατών μελών, αντιμετωπίζονται ξεχωριστά οι πόροι του ΕΤΠΑ που διατίθενται ειδικά για προγράμματα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι πόροι που αφορούν τις υπόλοιπες περιφέρειες.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον λόγο του ακαθάριστου εθνικού τους εισοδήματος ως εξής:

Οι περιφέρειες κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 102 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [νέος ΚΚΔ]:

α)  όσα έχουν λόγο ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του μέσου όρου της ΕΕ («κατηγορία 1»)·

α)   στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από το 75 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27 («λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες»)·

β)  όσα έχουν λόγο ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ίσο ή μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ («κατηγορία 2»)·

β)   στις περιφέρειες υπό μετάβαση, των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μεταξύ του 75 % και του 100 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27 («περιφέρειες υπό μετάβαση»)·

γ)  όσα έχουν λόγο ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ («κατηγορία 3»).

γ)  στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι υψηλότερο από το 100% του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27 («περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες»).

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο λόγος του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος είναι ο λόγος του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ενός κράτους μέλους, που μετράται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης και υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο από το 2014 έως το 2016, προς το μέσο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα των 27 κρατών μελών που μετράται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης για την ίδια περίοδο αναφοράς.

διαγράφεται

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά τα προγράμματα που εντάσσονται στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, κατηγοριοποιούνται στην κατηγορία 3.

Όσον αφορά τα προγράμματα που εντάσσονται στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, κατηγοριοποιούνται στην κατηγορία των «λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών».

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα κράτη μέλη της κατηγορίας 1 διαθέτουν τουλάχιστον το 85 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1 και του ΣΠ 2, και τουλάχιστον το 60 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 1·

α)  τα κράτη μέλη της κατηγορίας 1 διαθέτουν τουλάχιστον το 60 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1 και του ΣΠ 2·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα κράτη μέλη της κατηγορίας 2 διαθέτουν τουλάχιστον το 45 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 30 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 2·

β)  τα κράτη μέλη της κατηγορίας 2 διαθέτουν τουλάχιστον το 20 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 30 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 2·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τα κράτη μέλη της κατηγορίας 3 διαθέτουν τουλάχιστον το 35 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 30 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 2.

γ)  τα κράτη μέλη της κατηγορίας 3 διαθέτουν τουλάχιστον το 15 % των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ σε προτεραιότητες άλλες εκτός της τεχνικής βοήθειας του ΣΠ 1, και τουλάχιστον το 30 % σε προτεραιότητες του ΣΠ 2.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  επενδύσεις σε υποδομές·

α)  επενδύσεις σε υποδομές, ιδίως με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών διευρωπαϊκών δικτύων και αναβάθμιση της ασφάλειας των υφιστάμενων μεταφορικών υποδομών, όπως γέφυρες και σήραγγες·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  επενδύσεις στη βιώσιμη αστική κινητικότητα όπως και στις δημόσιες μεταφορές και στους ποδηλατόδρομους·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  τη χρηματοδότηση της αγοράς τροχαίου υλικού προς χρήση στις σιδηροδρομικές μεταφορές·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου 1 στο πλαίσιο του ΣΠ 1 που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv), το ΕΤΠΑ υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες κατάρτισης, διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης.

Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου 1 στο πλαίσιο του ΣΠ 1 που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) καθώς και αυτού που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του ΣΠ 4, το ΕΤΠΑ υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες κατάρτισης, διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το μεταφερόμενο από το ΕΤΠΑ στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» ποσό χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΜΣΕ].

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  επενδύσεις στο ΔΕΔ-Μ·

β)  επενδύσεις στο ΔΕΔ-Μ και στη βιώσιμη κινητικότητα·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) τις επενδύσεις σε υποδομές αεροδρομίων εκτός εάν γίνονται σε εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

διαγράφεται

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για την επεξεργασία υπολειμματικών αποβλήτων·

ζ)  τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για την επεξεργασία υπολειμματικών αποβλήτων, εκτός εάν βρίσκονται σε εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  τη χρηματοδότηση για την αγορά τροχαίου υλικού με σκοπό τη χρήση σε σιδηροδρομικές μεταφορές, εκτός εάν συνδέεται με:

διαγράφεται

i)  απαλλαγή από δημόσια υπηρεσία που έχει ανατεθεί με δημόσιο διαγωνισμό δυνάμει του κανονισμού 1370/2007 όπως τροποποιήθηκε·

 

ii)  παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών σε γραμμές οι οποίες είναι πλήρως ανοικτές στον ανταγωνισμό και ο δικαιούχος είναι νεοεισερχόμενος επιλέξιμος για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [κανονισμός ΕΕ για τις επενδύσεις].

 

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σύμφωνα με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου [38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i)] του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις σύμφωνα με το παράρτημα II.

3.  Σύμφωνα με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου [38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i)] του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις σύμφωνα με το παράρτημα II. Οι πληροφορίες αυτές παρέχουν επίσης ποιοτική αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη που βασίζεται σε εδαφικές στρατηγικές σύμφωνα με το άρθρο [23] του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚΔ] με επίκεντρο στις αστικές περιοχές («βιώσιμη αστική ανάπτυξη») στο πλαίσιο και των δύο στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

1.  Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη που βασίζεται σε εδαφικές στρατηγικές σύμφωνα με το άρθρο [23] του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxxx [νέος ΚΚ