Postupak : 2018/0197(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0094/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0094/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Glasovanja :

PV 27/03/2019 - 18.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0303

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 700kWORD 310k
27.2.2019
PE 627.935v02-00 A8-0094/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Odbor za regionalni razvoj

Izvjestitelj: Andrea Cozzolino

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PROMET I TURIZAM
 MIŠLJENJE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
 MIŠLJENJE ODBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0372),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 177., 178. i 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0227/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 5. prosinca 2018.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj i mišljenje Odbora za proračune, stajalište u obliku amandmana Odbora za proračunski nadzor te mišljenja Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za promet i turizam, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, Odbora za kulturu i obrazovanje i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0094/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Uredbom (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [nova Uredba o zajedničkim odredbama]1 utvrđuju se zajednička pravila koja se primjenjuju na različite fondove uključujući Europski fond za regionalni razvoj („EFRR”), Europski socijalni fond plus („ESF+”), Kohezijski fond, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo („EFPR”), Fond za azil i migracije („FAMI”), Fond za unutarnju sigurnost („FUS”) i Instrument za upravljanje granicama i vize („BMVI”) koji djeluju unutar zajedničkog okvira („fondovi”);.

(3)  Uredbom (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [nova Uredba o zajedničkim odredbama]1 utvrđuju se zajednička pravila koja se primjenjuju na različite fondove uključujući Europski fond za regionalni razvoj („EFRR”), Europski socijalni fond plus („ESF+”), Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj („EPFRR”), Europski fond za pomorstvo i ribarstvo („EFPR”), Fond za azil i migracije („FAMI”), Fond za unutarnju sigurnost („FUS”) i Instrument za upravljanje granicama i vize („BMVI”) koji djeluju unutar zajedničkog okvira („fondovi”).

__________________

__________________

1 [Potpuno upućivanje – nova Uredba o zajedničkim odredbama].

1 [Potpuno upućivanje – nova Uredba o zajedničkim odredbama].

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Države članice i Komisija osiguravaju koordinaciju, komplementarnost i dosljednost između Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijskog fonda (KF), Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) i Europskog poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kako bi se oni međusobno nadopunjavali kad je to korisno za stvaranje uspješnih projekata.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Horizontalna načela kako su utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i u članku 10. UFEU-a, uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, moraju se poštovati pri provedbi fondova, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Države članice trebale bi poštovati i obveze iz Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i osiguravanja dostupnosti, u skladu s člankom 9. UFEU-a i u skladu s pravom Unije u pogledu usklađivanja zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. Države članice i Komisija trebale bi imati za cilj uklanjanje nejednakosti i promicanje jednakosti između muškaraca i žena te integraciju rodne perspektive, kao i borbu protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Fondovi ne bi trebali podupirati aktivnosti koje doprinose bilo kakvom obliku segregacije. Ciljevi EFRR-a i Kohezijskog fonda trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i poboljšanje kvalitete okoliša kako je navedeno u članku 11. i članku 191. stavku 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”. Kako bi se zaštitila cjelovitost unutarnjeg tržišta, operacije od kojih koristi imaju poduzetnici moraju biti u skladu s pravilima o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108. UEFU-a.

(5)  Horizontalna načela kako su utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i u članku 10. UFEU-a, uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, moraju se poštovati pri provedbi fondova, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima i europski stup socijalnih prava. Države članice i Komisija trebale bi imati za cilj uklanjanje socijalnih nejednakosti i nejednakosti dohotka, promicanje borbe protiv siromaštva, promicanje otvaranja kvalitetnih radnih mjesta s pripadajućim pravima i njihovo očuvanje te jamčenje toga da se EFRR-om i Kohezijskim fondom promiču jednake mogućnosti za sve, kao i borbu protiv diskriminacije na temelju roda, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Fondovima bi se trebao promicati i prelazak s institucijske skrbi na obiteljsku skrb i skrb u zajednici, posebice za one koji su suočeni s višestrukom diskriminacijom. Fondovi ne bi trebali podupirati djelovanja koja doprinose bilo kakvom obliku segregacije. Ulaganja u okviru EFRR-a, u sinergiji s ESF-om plus, trebala bi doprinijeti promicanju socijalne uključenosti i borbi protiv siromaštva, kao i poboljšanju kvalitete života građana u skladu s obvezama iz Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i Konvencije UN-a o pravima djeteta kako bi se doprinijelo pravima djece.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U svijetu koji je sve više međusobno povezan i s obzirom na demografsku dinamiku i dinamiku migracija, jasno je da migracijska politika Unije zahtijeva zajednički pristup koji se oslanja na sinergije i komplementarnosti različitih instrumenata financiranja. Kako bi se osigurala dosljedna, snažna i jedinstvena potpora za napore solidarnosti i podjele odgovornosti među državama članicama u pogledu upravljanja migracijama, EFRR bi trebao pružiti potporu za olakšavanje dugoročne integracije migranata.

(8)  U svijetu koji je sve više međusobno povezan i s obzirom na unutarnju i vanjsku demografsku dinamiku i dinamiku migracija, jasno je da migracijska politika Unije zahtijeva zajednički pristup koji se oslanja na sinergije i komplementarnosti različitih instrumenata financiranja. EFRR mora u većoj mjeri posvetiti pozornost demografskim promjenama kao ključnom izazovu i prioritetnom području u osmišljavanju i provedbi programa. Kako bi se osigurala dosljedna, snažna i jedinstvena potpora za solidarnost i odgovornost te dijeljenje napora između država članica u području upravljanja migracijama, kohezijska politika mogla bi doprinijeti procesima integracije izbjeglica i migranata pod međunarodnom zaštitom usvajanjem pristupa koji je usmjeren na zaštitu njihova dostojanstva i prava, osobito u cilju međusobno nadopunjujućeg odnosa između integracije i lokalnog gospodarskog rasta, posebno pružanjem infrastrukturne potpore gradovima i lokalnim tijelima uključenima u provedbu integracijskih politika;

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se podržali napori država članica i regija u suočavanju s novim izazovima i osiguravanju visoke razine sigurnosti za njihove građane, kao i sprječavanju radikalizacije, uz oslanjanje na sinergije i komplementarnost s drugim politikama Unije, ulaganja u okviru EFRR-a trebala bi doprinijeti sigurnosti u područjima u kojima postoji potreba za osiguranjem sigurnih i pouzdanih javnih prostora i kritične infrastrukture, poput prijevoza i energije.

(9)  Kako bi se podržali napori država članica i regija u smanjenju nejednakosti među razinama razvoja i usklađivanju različitih situacija u regijama EU-a, suočavanju sa socijalnim nejednakostima i novim izazovima te osiguravanju uključivih društava i visoke razine sigurnosti, kao i sprječavanju marginalizacije i radikalizacije, uz oslanjanje na sinergije i komplementarnost s drugim politikama Unije, ulaganja u okviru EFRR-a trebala bi doprinijeti područjima u kojima postoji potreba za osiguranjem sigurnih, modernih i pristupačnih javnih prostora i kritične infrastrukture, poput komunikacije, javnog prijevoza, energije te univerzalnih i visokokvalitetnih javnih usluga koje su ključne za borbu protiv regionalnih i socijalnih nejednakosti, promicanje socijalne kohezije i regionalnog razvoja te poticanje poduzeća i stanovništva da ostanu u svojim lokalnim područjima.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Osim toga, ulaganja u okviru EFRR-a trebala bi doprinijeti razvoju sveobuhvatne mreže digitalne infrastrukture velikih brzina, te promicanju čiste i održive multimodalne urbane mobilnosti.

(10)  Osim toga, ulaganja u okviru EFRR-a trebala bi doprinijeti razvoju sveobuhvatne mreže digitalne infrastrukture velikih brzina diljem Unije, koja pokriva i ruralna područja na kojima predstavlja ključni čimbenik za mala i srednja poduzeća (MSP), te promicanju čiste i održive multimodalne mobilnosti, s fokusom na hodanju, vožnji biciklom, javnom prijevozu i zajedničkoj mobilnosti.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Mnogi od velikih izazova u Europi sve više utječu na marginalizirane zajednice Roma, koji često žive u iznimno zapostavljenim mikroregijama s manjkom pristupa sigurnoj i dostupnoj pitkoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji, i koji nemaju mogućnosti prijevoza, digitalne povezanosti, obnovljivih energetskih sustava ili otpornosti na katastrofe. Stoga EFRR-KF pridonosi poboljšanju životnih uvjeta Roma i ostvarivanju njihova stvarnog potencijala kao građana EU-a, a države članice osiguravaju da i Romi imaju koristi od svih pet ciljeva politike EFRR-KF-a.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kako bi se poboljšali ukupni administrativni kapaciteti institucija i uprave u državama članicama koje provode programe u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, nužno je omogućiti mjere potpore u okviru svih posebnih ciljeva.

(12)  Kako bi se doprinijelo prikladnom upravljanju, provedbi, prekograničnoj suradnji i širenju najboljih praksi i inovacija u području pametne specijalizacije i kružnoga gospodarstva te kako bi se poboljšali ukupni administrativni kapaciteti institucija i uprave u državama članicama, među ostalim i na regionalnim i lokalnim razinama sukladno načelima višerazinskog upravljanja, koje provode programe u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, nužno je promicati mjere administrativnog jačanja strukturne prirode u cilju potpore svim posebnim ciljevima. S obzirom na to da se temelje na mjerljivim ciljevima i predstavljaju građanima i poduzećima kao sredstvo pojednostavljenja i smanjenja administrativnog opterećenja korisnika i upravljačkih tijela, tim se mjerama može postići prava ravnoteža između usmjerenosti politike na rezultate i razine provjera i kontrola.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Kako bi se ohrabrilo i potaknulo mjere suradnje u programima koji se provode u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, potrebno je pojačati suradnju s partnerima u određenoj državi članici ili između različitih država članica u odnosu na potpore u okviru svih posebnih ciljeva. Takva je poboljšana suradnja dodatak suradnji u okviru ETS-a/Interrega i posebno bi trebala podupirati suradnju strukturiranih partnerstava s ciljem provedbe regionalnih strategija, kao što je navedeno u Komunikaciji Komisije „Jačanje inovacija u europskim regijama: strategije za otporni, uključivi i održivi rast”1. Partneri stoga mogu biti iz bilo koje regije u Uniji, ali mogu uključivati i prekogranične regije i regije koje su obuhvaćene makroregionalnim strategijama ili strategijama morskih bazena ili kombinaciju tih dviju mogućnosti.

(13)  Kako bi se ohrabrilo i potaknulo mjere suradnje u programima koji se provode u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, potrebno je pojačati suradnju s partnerima u određenoj državi članici ili između različitih država članica, među ostalim i onima na lokalnoj i regionalnoj razini, u odnosu na potpore u okviru svih posebnih ciljeva. Takva je poboljšana suradnja dodatak suradnji u okviru ETS-a/Interrega i posebno bi trebala podupirati suradnju strukturiranih partnerstava s ciljem provedbe regionalnih strategija, kao što je navedeno u Komunikaciji Komisije „Jačanje inovacija u europskim regijama: strategije za otporni, uključivi i održivi rast”1. Partneri stoga mogu biti iz bilo koje regije u Uniji, ali mogu uključivati i prekogranične regije i regije koje su obuhvaćene Europskim grupacijama za teritorijalnu suradnju, makroregionalnim strategijama ili strategijama morskih bazena ili kombinaciju tih dviju mogućnosti.

_________________

_________________

1 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 8. srpnja 2017., COM (2017) 376 final.

1 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 8. srpnja 2017., COM (2017) 376 final.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  U budućoj kohezijskoj politici mogle bi se primjereno uzeti u obzir i poduprijeti regije Unije koje su najviše pogođene posljedicama izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Unije, posebno one koje će se zbog tog izlaska naći na vanjskim morskim ili kopnenim granicama Unije.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Odražavajući važnost borbe protiv klimatskih promjena, u skladu s obvezama Unije u cilju provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, fondovi će pridonijeti klimatskim aktivnostima i postizanju ukupnog cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za podupiranje klimatskih ciljeva. Očekuje se da će operacije u okviru EFRR-a činiti 30 % cjelokupne financijske omotnice EFRR-a za ciljeve u području klime. Očekuje se da će operacije u okviru Kohezijskog fonda činiti 37 % cjelokupne financijske omotnice Kohezijskog fonda za ciljeve u području klime.

(14)  Ciljevi EFRR-a i Kohezijskog fonda trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja, osobito u pogledu velike važnosti borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i Programa održivog razvoja do 2030. i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, kao i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i poboljšanje kvalitete okoliša kako je navedeno u članku 11. i članku 191. stavku 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća” te uz usredotočenje na siromaštvo, nejednakost i pravedni prelazak na socijalno i okolišno održivo gospodarstvo te participativni pristup u suradnji s relevantnim javnim tijelima, gospodarskim i socijalnim partnerima, kao i organizacijama civilnog društva. Odražavajući važnost borbe protiv klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti kako bi se doprinijelo financiranju mjera koje treba poduzeti na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini, u skladu s obvezama Unije u cilju provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda te jamčenja integriranih potpora radi sprečavanja katastrofa kojima se povezuju otpornost i sprečavanje rizika, priprema i odgovor na njih, fondovi će pridonijeti klimatskim aktivnostima i zaštiti bioraznolikosti rezerviranjem 30 % proračunskih rashoda EU-a za podupiranje klimatskih ciljeva. Fondovi moraju znatno pridonijeti postizanju kružnoga gospodarstva i niskougljičnoga gospodarstva na svim područjima Unije i cjelovitom uključivanju regionalne dimenzije. Operacije u okviru EFRR-a trebaju činiti barem 35 % cjelokupne financijske omotnice EFRR-a za ciljeve u području klime. Očekuje se da će operacije u okviru Kohezijskog fonda činiti 40 % cjelokupne financijske omotnice Kohezijskog fonda za ciljeve u području klime. Ti bi se postoci trebali poštovati tijekom cijelog programskog razdoblja. Stoga će se relevantne aktivnosti utvrditi tijekom pripreme i provedbe tih fondova te ponovno procijeniti u okviru relevantnih evaluacija i postupaka revizije. Te aktivnosti i dodijeljena financijska sredstva rezervirana za njihovu provedbu uključit će se u integrirane nacionalne energetske i klimatske planove u skladu s Prilogom IV. Uredbi (EU) br. 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama], kao i u dugoročnu strategiju obnove uspostavljenu u okviru revidirane Direktive o energetskim svojstvima zgrada (E) 2018/844 kako bi se doprinijelo ostvarivanju dekarboniziranog fonda zgrada do 2050., te će se priložiti programima. Posebnu pozornost treba pridati područjima s intenzivnim emisijama ugljika koja imaju poteškoće zbog obveza u pogledu dekarbonizacije kako bi im se pomoglo da donesu strategije koje su u skladu s klimatskim obvezama Unije utvrđenima u integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima i u Direktivi o ETS-u, kao i da zaštite radnike nudeći im mogućnosti osposobljavanja i prekvalifikacije.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se omogućilo pružanje potpore EFRR-a u okviru ETS-a/Interrega u pogledu ulaganja u infrastrukturu i povezanih ulaganja, osposobljavanja i integracije aktivnosti, potrebno je osigurati da i EFRR može podupirati aktivnosti u okviru posebnih ciljeva fonda ESF+, uspostavljenog Uredbom (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [nova Uredba o ESF-u plus]1.

(15)  Kako bi se omogućilo pružanje potpore EFRR-a u okviru ETS-a/Interrega u pogledu ulaganja u infrastrukturu i povezanih ulaganja, osposobljavanja i integracijskih aktivnosti, radi poboljšanja i razvijanja vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje administrativnih poslova, potrebno je osigurati da i EFRR može podupirati aktivnosti u okviru posebnih ciljeva fonda ESF+, uspostavljenog Uredbom (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [nova Uredba o ESF-u plus]1.

__________________

__________________

1 [Potpuno upućivanje – nova Uredba o ESF-u plus].

1 [Potpuno upućivanje – nova Uredba o ESF-u plus].

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se upotreba ograničenih resursa usmjerila na najučinkovitiji način, potpore iz EFRR-a za produktivna ulaganja u okviru relevantnog posebnog cilja, trebale bi biti ograničene samo na mikro, mala i srednja poduzeća („MSP-ovi”) u smislu Preporuke Komisije 2003/361/EZ1, osim ako se ulaganja odnose se na suradnju s MSP-ovima u aktivnostima istraživanja i inovacija.

(16)  Mala i srednja poduzeća te mikropoduzeća ključni su pokretači gospodarskog rasta, inovacija i zapošljavanja imaju važnu ulogu u gospodarskom oporavku i prijelazu na održivo gospodarstvo Unije. Potrebno je promicati MSP-ove u novim područjima povezanim s europskim i regionalnim izazovima, kao što su kreativni i kulturni sektor, te inovativne usluge kojima se odgovara na nove društvene potrebe, uključujući i integraciju i socijalnu uključenost zajednica u nepovoljnom položaju, starenje stanovništva, usluge zdravstvene skrbi i njege, ekološke inovacije i učinkovitost resursa. Kako bi se upotreba ograničenih resursa usmjerila na najučinkovitiji način, a da se pritom ne ugrozi ostvarenje ciljeva programa, potpore iz EFRR-a za produktivna ulaganja u okviru relevantnog posebnog cilja, trebale bi, ako je moguće, biti ograničene samo na mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća („MSP-ovi”) u smislu Preporuke Komisije 2003/361/EZ1, ne dovodeći u pitanje poduzeća iz javnog sektora, osim ako se ulaganja odnose se na suradnju s MSP-ovima. Kako bi se zaštitila cjelovitost unutarnjeg tržišta, operacije od kojih koristi imaju poduzetnici moraju biti u skladu s pravilima o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108.

_________________

_________________

1 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

1 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  EFRR bi trebao pomoći pri otklanjanju glavnih regionalnih neuravnoteženosti u Uniji i smanjiti razlike između razina razvijenosti različitih regija i zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, uključujući one koji se suočavaju s izazovima zbog obveza koje se odnose na dekarbonizaciju. Potpore EFRR-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” trebale bi stoga biti usmjerene na ključne prioritete Unije u skladu s ciljevima politike utvrđenima u Uredbi (EU) 2018/xxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Stoga, potpora iz EFRR-a trebala bi se usredotočiti na ciljeve politike „pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe” i „zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja”. Tu tematsku koncentraciju trebalo bi postići na nacionalnoj razini, istodobno omogućujući fleksibilnost na razini pojedinačnih programa i između tri skupine država članica u skladu s odgovarajućim bruto nacionalnim dohotkom. Osim toga, metodologiju razvrstavanja država članica trebalo detaljno utvrditi uzimajući u obzir posebnu situaciju najudaljenijih regija.

(17)  EFRR bi trebao pomoći pri otklanjanju glavnih regionalnih neuravnoteženosti u Uniji i smanjiti razlike između razina razvijenosti različitih regija i zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, uključujući one koji se suočavaju s izazovima zbog obveza koje se odnose na dekarbonizaciju, putem financijske potpore za prijelazno razdoblje. Također bi trebao poticati otpornost i spriječiti zaostajanje područja u nepovoljnom položaju. Potpore EFRR-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” trebale bi stoga biti usmjerene na ključne prioritete Unije u skladu s ciljevima politike utvrđenima u Uredbi (EU) 2018/xxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Stoga, potpora iz EFRR-a trebala bi se konkretno usredotočiti na dva cilja politike „pametnija Europa promicanjem inovativnog, pametnog i uključivog gospodarskog razvoja i preobrazbe, regionalne povezanosti u području tehnologija, razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT), povezivosti i učinkovite javne uprave” i „zelenija i otporna Europa za sve, s niskom razinom emisija ugljika, promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja”, uz istovremeno uzimanje u obzir općih ciljeva politike, odnosno kohezivnije Europe koja je utemeljena na solidarnosti kako bi se doprinijelo smanjenju gospodarske, socijalne i teritorijalne neravnoteže. Tu tematsku koncentraciju trebalo bi postići na nacionalnoj razini, istodobno omogućujući prostor za fleksibilnost na razini pojedinačnih programa i između različitih kategorija regija, između ostaloga uzimajući u obzir različite razine razvoja. Osim toga, metodologiju razvrstavanja regija trebalo detaljno utvrditi uzimajući u obzir posebnu situaciju najudaljenijih regija.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Kako bi se osigurala strateška važnost ulaganja koja se sufinanciraju iz EFRR-a i KF-a, države članice mogle bi podnijeti propisno obrazložen zahtjev za dodatnu fleksibilnost u trenutačnom okviru Pakta o stabilnosti i rastu za javne ili istovrsne strukturne rashode.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se potpora usmjerila na ključne prioritete Unije, također je primjereno da bi se zahtjevi u pogledu tematske koncentracije trebali poštovati tijekom cijelog programskog razdoblja, uključujući u slučaju prijenosa između prioriteta unutar nekog programa ili među programima.

(18)  Kako bi se potpora usmjerila na ključne prioritete Unije i u skladu s ciljevima socijalne, gospodarske i teritorijalne kohezije utvrđenima u članku 174. UFEU-a i ciljevima politike utvrđenima u Uredbi (EU) 2018/xxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama], također je primjereno da bi se zahtjevi u pogledu tematske koncentracije trebali poštovati tijekom cijelog programskog razdoblja, uključujući u slučaju prijenosa između prioriteta unutar nekog programa ili među programima.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a)  EFRR trebao bi se baviti problemima dostupnosti velikih tržišta i udaljenosti od njih, s kojima se suočavaju područja s izuzetno niskom gustoćom naseljenosti, kako je navedeno u Protokolu br. 6 o posebnim odredbama za cilj 6. u okviru strukturnih fondova u Finskoj i Švedskoj uz Akt o pristupanju iz 1994. EFRR bi se također trebao baviti posebnim poteškoćama s kojima se susreću određeni otoci, granične regije, planinske regije i rijetko naseljena područja, čiji geografski položaj usporava njihov razvoj, u cilju podupiranja njihova održivog razvoja.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Ovom bi se Uredbom trebale utvrditi različite vrste aktivnosti za čije se troškove može pružiti potpora putem ulaganja iz EFRR-a i Kohezijskog fonda, u skladu s njihovim ciljevima, kako je navedeno u UFEU-a. Kohezijski bi fond trebao biti u mogućnosti poduprijeti ulaganja u okoliš i u mrežu TEN-T. U pogledu EFRR-a, popis aktivnosti trebao bi se pojednostavniti te bi on trebao moći poduprijeti ulaganja u infrastrukturu, ulaganja povezana s pristupom uslugama, produktivna ulaganja u MSP-ove, softver i nematerijalnu imovinu, kao i mjere povezane s informacijama, komunikacijom, studijama, umrežavanjem, suradnjom i razmjenom iskustava te aktivnosti koje uključuju klastere. Kako bi pružila potporu provedbi programa, oba bi fonda također trebala moći poduprijeti aktivnosti tehničke pomoći. Naposljetku, kako bi se pružila potpora širem spektru intervencija za programe Interrega, područje primjene trebalo bi proširiti kako bi uključilo i dijeljenje širokog raspona objekata i ljudskih resursa i troškova povezanih s mjerama u okviru ESF-a plus.

(19)  Ovom bi se Uredbom trebale utvrditi različite vrste aktivnosti za čije se troškove može pružiti potpora putem ulaganja iz EFRR-a i Kohezijskog fonda, u skladu s njihovim ciljevima, kako je navedeno u UFEU-a, uključujući skupno financiranje. Kohezijski bi fond trebao biti u mogućnosti poduprijeti ulaganja u okoliš i u mrežu TEN-T. U pogledu EFRR-a, popisom aktivnosti trebale bi se u obzir uzeti posebne nacionalne i regionalne razvojne potrebe, kao i endogeni potencijal te bi se taj popis trebao pojednostavniti i trebao bi moći poduprijeti ulaganja u infrastrukturu, uključujući infrastrukturu i objekte povezane s istraživanjem i inovacijama, kulturnu i baštinsku infrastrukturu, infrastrukturu održivog turizma, među ostalim i s pomoću turističkih zajednica, usluga za poduzeća, kao i ulaganja u stanovanje, ulaganja povezana s pristupom uslugama, s posebnim naglaskom na zajednicama u nepovoljnom položaju te marginaliziranim i segregiranim zajednicama, produktivna ulaganja u MSP-ove, softver i nematerijalnu imovinu, poticaje tijekom prijelaznog razdoblja u regijama koje su u postupku dekarbonizacije, kao i mjere povezane s informacijama, komunikacijom, studijama, umrežavanjem, suradnjom i razmjenom iskustava među partnerima te aktivnosti koje uključuju klastere. Kako bi pružila potporu provedbi programa, oba bi fonda također trebala moći poduprijeti aktivnosti tehničke pomoći. Naposljetku, kako bi se pružila potpora širem spektru intervencija za programe Interrega, područje primjene trebalo bi proširiti kako bi uključilo i dijeljenje širokog raspona objekata i ljudskih resursa i troškova povezanih s mjerama u okviru ESF-a plus.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Projekti transeuropske prometne mreže u skladu s Uredbom (EU) br. 1316/2013 i dalje će se financirati iz Kohezijskog fonda putem podijeljenog i izravnog upravljanja u okviru Instrumenta za povezivanje Europe.

(20)  Projekti transeuropske prometne mreže u skladu s Uredbom (EU) br. 1316/2013 i dalje će se financirati iz Kohezijskog fonda, uključujući rješavanje veza koje nedostaju i uklanjanje uskih grla na uravnotežen način, kao i poboljšanje sigurnosti postojećih mostova i tunela putem podijeljenog i izravnog upravljanja u okviru Instrumenta za povezivanje Europe. U tim mrežama mora se dati prednost ulaganju u cestovne prometne mreže i poticanju javnih usluga u ruralnim područjima, posebno u slabo naseljenim područjima i područjima s visokom stopom starenja stanovništva, kako bi se pridonijelo međusobnoj povezanosti seoskih područja i gradova, promicao ruralni razvoj i premostio digitalni jaz.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Istovremeno, važno je objasniti te djelatnosti koje ne ulaze u područje primjene EFRR-a i Kohezijskog fonda, uključujući ulaganja za postizanje smanjenja emisija stakleničkih plinova iz aktivnosti navedenih u Prilogu I. Direktivi br. 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1 kako bi se izbjeglo udvostručavanje dostupnih financijskih sredstava, koja već postoje u okviru te Direktive. Osim toga, potrebno je izričito utvrditi da prekomorske zemlje i teritoriji navedeni u Prilogu II. UFEU-a nisu prihvatljivi za potporu iz EFRR-a i Kohezijskog fonda.

(21)  Istovremeno, važno je utvrditi sinergije, s jedne strane, i objasniti te djelatnosti koje ne ulaze u područje primjene EFRR-a i Kohezijskog fonda, s druge strane; kako bi se postigli multiplikacijski učinci ili izbjeglo udvostručavanje dostupnih financijskih sredstava. Osim toga, potrebno je izričito utvrditi da prekomorske zemlje i teritoriji navedeni u Prilogu II. UFEU-a nisu prihvatljivi za potporu iz EFRR-a i Kohezijskog fonda.

_________________

 

1 Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.).

 

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  U skladu sa stavkom 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016., potrebno je evaluirati fondove na temelju podataka prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja, posebice za države članice. Ti zahtjevi, po potrebi, mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao temelj za evaluaciju učinaka fondova na terenu.

(23)  U skladu sa stavkom 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016., potrebno je evaluirati fondove na temelju podataka prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja. Ti zahtjevi, po potrebi, mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao temelj za evaluaciju učinaka fondova na terenu.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Kako bi se maksimalno povećao doprinos regionalnom razvoju, djelovanja u tom području trebala bi se temeljiti na integriranim teritorijalnim strategijama, među ostalim, u urbanim područjima. Stoga bi se potpora iz EFRR-a trebala dostaviti putem obrazaca iz članka 22. Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama] osiguravajući odgovarajuće sudjelovanje lokalnih, regionalnih i gradskih vlasti.

(24)  Kako bi se maksimalno povećao doprinos regionalnom razvoju te na učinkovitiji način riješili gospodarski, demografski, okolišni i društveni izazovi, kako je predviđeno u članku 174. UFEU-a, u područjima koja se suočavaju s prirodnim ili demografskim nedostacima, uključujući starenje stanovništva, napuštanje ruralnih područja i demografski pad, ali i s demografskim pritiskom, ili u kojima postoje poteškoće u pristupu osnovnim uslugama, djelovanja u tom području trebala bi se temeljiti na programima, osima ili integriranim teritorijalnim strategijama, među ostalim, u urbanim područjima i ruralnim zajednicama. Ta bi djelovanja trebala ići ruku pod ruku te bi trebala biti usmjerena i na urbana središta i njihovo okružje i na udaljenija ruralna područja. Te strategije ujedno mogu ostvarivati koristi od pristupa koji obuhvaća više fondova te integriranog pristupa koji uključuje EFRR, ESF+, EFPR i EPFRR. Najmanje 5 % sredstava EFRR-a trebalo bi na nacionalnoj razini dodijeliti za integrirani teritorijalni razvoj. Stoga bi se potpora trebala dostaviti osiguravajući odgovarajuće sudjelovanje lokalnih, regionalnih i gradskih vlasti, gospodarskih i socijalnih partnera i predstavnika civilnog društva te nevladinih organizacija.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24.a)  Posebnu pozornost treba pridati područjima s intenzivnim emisijama ugljika koja imaju poteškoće zbog obveza u pogledu dekarbonizacije kako bi im se pomoglo da provedu strategije koje su u skladu s klimatskim obvezama Unije iz Pariškog sporazuma kojima se štite radnici, ali i zahvaćene zajednice. Takva bi područja trebala primati posebnu potporu kako bi pripremila i provela planove za dekarbonizaciju svojih gospodarstava, uzimajući u obzir potrebu za ciljanim strukovnim osposobljavanjem i mogućnostima prekvalifikacije radne snage.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  U okviru održivog urbanog razvoja smatra se da je potrebno podupirati integrirane mjere za suočavanje s ekonomskim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima te izazovima u području okoliša koji utječu na urbana područja, uključujući funkcionalna urbana područja, istodobno uzimajući u obzir potrebu promicanja urbano-ruralnih veza. Načela za odabir urbanih područja u kojima se trebaju provoditi integrirana djelovanja za održivi urbani razvoj te okvirni iznosi za ta djelovanja trebala bi se utvrditi u programima u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” uz ciljnu vrijednost od najmanje 6 % sredstava EFRR-a dodijeljenih u tu svrhu na nacionalnoj razini. Također treba utvrditi da bi se taj postotak morao poštovati tijekom cijelog programskog razdoblja u slučaju prijenosa između prioriteta unutar nekog programa ili među programima, uključujući tijekom preispitivanja u sredini programskog razdoblja.

(25)  U okviru održivog urbanog razvoja smatra se da je potrebno podupirati integrirane mjere za suočavanje s ekonomskim, klimatskim, demografskim, tehnološkim, socijalnim i kulturnim izazovima te izazovima u području okoliša koji utječu na urbana područja, uključujući funkcionalna urbana područja i ruralne zajednice, istodobno uzimajući u obzir potrebu promicanja urbano-ruralnih veza, među ostalim i, prema potrebi, u prigradskim područjima. Načela za odabir urbanih područja u kojima se trebaju provoditi integrirana djelovanja za održivi urbani razvoj te okvirni iznosi za ta djelovanja trebala bi se utvrditi u programima u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”. Ta djelovanja ujedno mogu ostvarivati koristi od pristupa koji obuhvaća više fondova te integriranog pristupa koji uključuje EFRR, ESF+, EFPR i EPFRR. Najmanje 10 % sredstava EFRR-a trebalo bi na nacionalnoj razini dodijeliti prioritetu održivog urbanog razvoja. Također treba utvrditi da bi se taj postotak morao poštovati tijekom cijelog programskog razdoblja u slučaju prijenosa između prioriteta unutar nekog programa ili među programima, uključujući tijekom preispitivanja u sredini programskog razdoblja.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Kako bi se odredila ili pružila rješenja za izazove povezane s održivim urbanim razvojem na razini Unije, Inovativne mjere za gradove u području održivog urbanog razvoja trebalo bi zamijeniti Europskom urbanom inicijativom, koja će se provesti u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja. Tom inicijativom trebala bi biti obuhvaćena sva urbana područja i ona bi trebala podupirati plan EU-a za gradove1.

(26)  Kako bi se odredila ili pružila rješenja za izazove povezane s održivim urbanim razvojem na razini Unije, Inovativne mjere za gradove u području održivog urbanog razvoja trebalo bi nastaviti i razviti u Europsku urbanu inicijativu. Ta bi inicijativa trebala podupirati plan EU-a za gradove1 kako bi se poticali rast, kvaliteta života i inovacije te utvrdili i uspješno savladali socijalni izazovi.

_________________

_________________

1 Zaključci Vijeća o planu EU-a za gradove od 24. lipnja 2016.

1 Zaključci Vijeća o planu EU-a za gradove od 24. lipnja 2016.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Posebnu pozornost treba obratiti na najudaljenije regije, i to donošenjem mjera u skladu s člankom 349. UFEU-a kojim se predviđaju dodatna dodijeljena sredstva za najudaljenije regije za poravnanje dodatnih troškova nastalih u tim regijama kao rezultat jednog stalnog ograničenja iz članka 349. UFEU-a, ili nekoliko njih, to jest udaljenosti, izoliranosti, male površine, nepovoljne topografije i klime, gospodarske ovisnosti o malom broju proizvoda, čija postojanost i međudjelovanje znatno ograničuju njihov razvoj. Ova sredstva mogu obuhvaćati ulaganja, operativne troškove i obveze obavljanja javnih usluga i njihov je cilj nadoknaditi dodatne troškove nastale zbog takvih ograničenja. Operativne potpore mogu obuhvatiti rashode za usluge teretnog prijevoza i potporu za novoosnovana poduzeća za usluge prijevoza kao i rashode za postupke povezane s ograničenjima skladištenja, prevelikim proizvodnim alatima i njihovim održavanjem te s manjkom ljudskog kapitala na lokalnom tržištu. Kako bi se zaštitio integritet unutarnjeg tržišta, i, kao što je slučaj za sve operacije koje se sufinanciraju iz EFRR-a i Kohezijskog fonda, sve potpore EFRR-a za financiranje operativne potpore i potpore za ulaganja u najudaljenijim regijama trebale bi biti u skladu s pravilima o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108. UFEU-a.

(27)  Posebnu pozornost treba obratiti na najudaljenije regije, i to donošenjem mjera u skladu s člankom 349. UFEU-a kojim se predviđaju dodatna dodijeljena sredstva za najudaljenije regije za poravnanje dodatnih troškova nastalih u tim regijama kao rezultat jednog stalnog ograničenja iz članka 349. UFEU-a, ili nekoliko njih, to jest udaljenosti, izoliranosti, male površine, nepovoljne topografije i klime, gospodarske ovisnosti o malom broju proizvoda, čija postojanost i međudjelovanje znatno ograničuju njihov razvoj. Ova sredstva mogu obuhvaćati ulaganja, operativne troškove i obveze obavljanja javnih usluga i njihov je cilj nadoknaditi dodatne troškove nastale zbog takvih ograničenja. Operativne potpore mogu obuhvatiti rashode za usluge teretnog prijevoza, zelenu logistiku, upravljanje mobilnošću i potporu za novoosnovana poduzeća za usluge prijevoza kao i rashode za postupke povezane s ograničenjima skladištenja, prevelikim proizvodnim alatima i njihovim održavanjem te s manjkom ljudskog kapitala na lokalnom tržištu. Ta sredstva ne podliježu tematskoj koncentraciji koja je predviđena ovom Uredbom. Kako bi se zaštitio integritet unutarnjeg tržišta, i, kao što je slučaj za sve operacije koje se sufinanciraju iz EFRR-a i Kohezijskog fonda, sve potpore EFRR-a za financiranje operativne potpore i potpore za ulaganja u najudaljenijim regijama trebale bi biti u skladu s pravilima o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108. UFEU-a.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije otklanjanjem glavnih regionalnih neravnoteža u Uniji, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega razlika između razina razvijenosti različitih regija i zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju te ograničenosti financijskih sredstava država članica i regija može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđen u članku 5. UFEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

(29)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije otklanjanjem glavnih regionalnih neravnoteža u Uniji uz pomoć pristupa usmjerenog na građane čiji je cilj poduprijeti razvoj pod vodstvom zajednice i potaknuti aktivno građanstvo, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega razlika između razina razvijenosti različitih regija i zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju te ograničenosti financijskih sredstava država članica i regija može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđen u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 1.a

 

Zadaće EFRR-a i Kohezijskog fonda

 

EFRR i Kohezijski fond doprinose općem cilju jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Unije.

 

EFRR doprinosi smanjenju razlika između stupnja razvoja različitih regija u Uniji te smanjenju zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, među ostalim u pogledu okolišnih izazova, s pomoću održivog razvoja i strukturne prilagodbe regionalnih gospodarstava.

 

Kohezijski fond doprinosi projektima u području transeuropskih mreža i okoliša.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe” („PO 1”) na sljedeće načine:

(a)  „pametnija Europa promicanjem inovativnog, pametnog i uključivog gospodarskog razvoja i preobrazbe, regionalne povezanosti u području tehnologija, razvojem informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT), povezanosti i učinkovite javne uprave („PO 1”) na sljedeće načine:

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  poboljšanjem istraživačkih i inovacijskih sposobnosti i povećanom primjenom naprednih tehnologija;

i.  pružanjem potpore razvoju i poboljšanju istraživačkih i inovacijskih sposobnosti, ulaganja i infrastrukture, povećanom primjenom naprednih tehnologija te potporom i promicanjem klastera za inovacije između poduzeća, istraživanja, akademske zajednice i javnih tijela;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  iskorištavanjem koristi digitalizacije za građane, poduzeća i vlade;

ii.  povećanjem digitalne povezanosti i iskorištavanjem koristi digitalizacije za građane, znanstvene ustanove, poduzeća, vlade i javnu upravu na regionalnoj i lokalnoj razini, uključujući pametne gradove i pametna sela;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  jačanjem rasta i konkurentnosti MSP-ova;

iii.  jačanjem održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova te pružanjem potpore za otvaranje i očuvanje radnih mjesta te potpore tehnološkom napretku i modernizaciji;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv)  razvojem vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo;

(iv)  razvojem vještina i strategija te izgradnjom kapaciteta za pametnu specijalizaciju, pravednu tranziciju, kružno gospodarstvo, socijalne inovacije, poduzetništvo, sektor turizma i prijelaz na industriju 4.0.;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja”(„PO 2”) na sljedeće načine:

(b)  „zelenija i otporna Europa za sve s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja” („PO 2”) na sljedeće načine:

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  promicanjem mjera energetske učinkovitosti;

i.  promicanjem mjera energetske učinkovitosti, mjera za uštede energije i borbu protiv energetskog siromaštva;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  promicanjem energije iz obnovljivih izvora;

ii.  promicanjem održive energije iz obnovljivih izvora;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  razvojem pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja na lokalnoj razini;

iii.  razvojem pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka iv

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  promicanjem prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe;

iv.  promicanjem prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika, upravljanja ekstremnim vremenskim uvjetima i elementarnim nepogodama, uključujući potrese, šumske požare, poplave i suše te otpornosti na te pojave, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavu;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka v.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

v.  promicanjem održivog upravljanja vodama;

v.  promicanjem univerzalnog pristupa vodi i održivog upravljanja vodama;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka vi.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

vi.  promicanjem prelaska na kružno gospodarstvo;

vi.  promicanjem prelaska na kružno gospodarstvo i poboljšanjem učinkovitosti resursa;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka vi.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

vi.a  podupiranjem procesa regionalne preobrazbe prema dekarbonizaciji te prijelaza na niskougljičnu proizvodnju energije;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka vii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

vii.  promicanjem biološke raznolikosti, zelene infrastrukture u urbanom okruženju i smanjenjem onečišćenja;

vii.  zaštitom i promicanjem biološke raznolikosti i prirodne baštine, očuvanjem i isticanjem zaštićenih prirodnih područja, prirodnih resursa i smanjenjem svih oblika onečišćenja kao što su onečišćenje zraka, vode, tla, onečišćenja bukom i svjetlom;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka vii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

vii.a  poboljšanjem zelene infrastrukture u funkcionalnim urbanim područjima, razvojem multimodalne urbane mobilnosti na lokalnoj razini kao dio gospodarstva s nultom neto stopom emisija.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „povezanija Europa jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti ICT-a” („PO 3”) na sljedeće načine:

(c)  „povezanija Europa za sve jačanjem mobilnosti” („PO 3”) na sljedeće načine:

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  jačanjem digitalne povezanosti;

Briše se.

(Zbog ove izmjene bit će potrebno prilagoditi Prilog I. i Prilog II.)

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  razvojem održive, pametne, sigurne i intermodalne mreže TEN-T koja je otporna na klimatske promjene;

ii.  razvojem pametne, sigurne i održive cestovne i željezničke i intermodalne mreže TEN-T te prekograničnih veza koje su otporne na klimatske promjene, s naglaskom na mjerama za smanjenje buke, mrežama javnog prijevoza i željezničkim mrežama koje su prihvatljive za okoliš;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  razvojem održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti;

iii.  razvojem održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T, prekograničnoj mobilnosti i mrežama javnog prijevoza koje su prihvatljive za okoliš;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – točka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  promicanjem održive multimodalne urbane mobilnosti;

Briše se.

(Zbog ove izmjene bit će potrebno prilagoditi Prilog I. i Prilog II.)

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom Europskog stupa socijalnih prava” („PO 4”) na sljedeće načine:

(d)  „uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava” („PO 4”) na sljedeće načine:

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  unaprjeđenjem djelotvornosti tržišta rada i pristupa kvalitetnom zapošljavanju razvojem socijalnih inovacija i infrastrukture;

i.  unaprjeđenjem djelotvornosti i uključivosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju razvojem socijalnih inovacija i infrastrukture te promicanjem socijalnog gospodarstva i inovacija;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  poboljšanjem pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem infrastrukture;

ii.  poboljšanjem jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja i sporta razvojem pristupačne infrastrukture i usluga;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka ii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ii.a  ulaganjem u smještajne objekte u vlasništvu tijela javne vlasti ili neprofitnih subjekata koji se upotrebljavaju kao smještajni objekti za kućanstva s niskim prihodima ili osobe s posebnim potrebama;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  povećanjem socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica, migranata i skupina u nepovoljnom položaju putem integriranih mjera koje uključuju stanovanje i socijalne usluge;

iii.  promicanjem socioekonomske uključenosti marginaliziranih zajednica i potrebitih zajednica poput Roma i skupina u nepovoljnom položaju preko integriranih aktivnosti koje uključuju stanovanje i socijalne usluge;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka iii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iii.a  promicanjem dugoročne socioekonomske integracije izbjeglica i migranata pod međunarodnom zaštitom preko integriranih aktivnosti koje uključuju stanovanje i socijalne usluge pružanjem infrastrukturne potpore uključenim gradovima i lokalnim tijelima;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  osiguravanjem jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi razvojem infrastrukture, uključujući primarnu skrb;

iv.  osiguravanjem jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi razvojem infrastrukture zdravstvene skrbi i ostalih dobara, uključujući primarnu skrb i preventivne mjere, te napretkom u prelasku s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka iv.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iv.a  pružanjem potpore za fizičku, ekonomsku i socijalnu obnovu potrebitih zajednica;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja s pomoću lokalnih inicijativa” („PO 5”) na sljedeće načine:

(e)  „Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih i svih ostalih područja s pomoću lokalnih inicijativa” („PO 5”) na sljedeće načine:

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  poticanjem integriranog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulturne baštine i sigurnosti u urbanim područjima;

i.  poticanjem integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma, među ostalim i s pomoću turističkih zajednica, sporta i sigurnosti u urbanim područjima, uključujući funkcionalna urbana područja;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  poticanjem integriranog društvenog i gospodarskog te razvoja u području okoliša na lokalnoj razini, kulturne baštine i sigurnosti, uključujući ruralna i obalna područja, među ostalim s pomoću lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice.

ii.  poticanjem integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog te razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma, među ostalim i s pomoću turističkih zajednica, sporta i sigurnosti na lokalnoj razini, te u ruralnim, planinskim, otočnim i obalnim regijama, izoliranim i rijetko naseljenim te svim ostalim područjima koja imaju poteškoće u pristupu osnovnim uslugama, među ostalim i na razini NUTS 3, s pomoću strategija teritorijalnog i lokalnog razvoja u oblicima iz članka 22. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Jačanje multimodalne urbane mobilnosti na lokalnoj razini iz točke (b) podtočke vii.a ovog članka, koja se smatra prihvatljivom za potporu ako doprinos EFRR-a za operaciju ne prelazi 10 000 000 EUR.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uzimajući u obzir posebne ciljeve navedene u stavku 1., EFRR ili Kohezijski fond, kako je primjereno, može podupirati i aktivnosti u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” ako su ti ciljevi jedno od sljedećeg:

Uzimajući u obzir postizanje posebnih ciljeva iz stavka 1. EFRR ili Kohezijski fond također mogu:

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poboljšati sposobnost programskih tijela i tijela povezanih s provedbom fondova i

(a)  poboljšati sposobnost programskih tijela i tijela povezanih s provedbom fondova i podupirati javne vlasti, lokalnu i regionalnu upravu nadležnu za provedbu EFRR-a i Kohezijskog fonda preko posebnih planova izgradnje administrativnih kapaciteta u cilju lokalizacije ciljeva održivog razvoja, pojednostavljenja postupaka i smanjenja rokova za provedbu aktivnosti, pod uvjetom da su strukturne prirode i da program ima mjerljive ciljeve;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Potpora izgradnji kapaciteta iz točke (a) ovog članka može se dopuniti dodatnom potporom iz Programa potpore reformama uspostavljenog Uredbom EU-a (2018/xxx (Program potpore reformama);

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Suradnja iz točke (b) odnosi se na suradnju s partnerima iz prekograničnih regija, iz odvojenih regija ili iz regija koje se nalaze na području obuhvaćenom makroregionalnom strategijom ili strategijom morskih bazena ili njihovom kombinacijom.

Suradnja iz točke (b) odnosi se na suradnju s partnerima iz prekograničnih regija, iz odvojenih regija ili iz regija koje se nalaze na području obuhvaćenom Europskom grupacijom za teritorijalnu suradnju, makroregionalnom strategijom ili strategijom morskih bazena ili njihovom kombinacijom.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Značajno sudjelovanje regionalnih i lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva, uključujući korisnike, u svim fazama pripreme, provedbe, praćenja i evaluacije programa u okviru EFRR-a osigurava se u skladu s načelima utvrđenima u europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice razvrstavaju se prema omjeru svojeg bruto nacionalnog dohotka na sljedeći način:

Regije na razini NUTS 2 razvrstavaju se prema svojem bruto domaćem proizvodu (BDP) po stanovniku na sljedeći način:

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  one s bruto nacionalnim dohotkom na razini ili iznad 100 % prosjeka EU-a („1. skupina”);

(a)  one s BDP-om po stanovniku iznad 100 % prosjeka BDP-a 27 država članica EU-a („1. skupina”);

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  one s bruto nacionalnim dohotkom na razini ili iznad 75 % prosjeka EU-a i ispod 100 % tog prosjeka („2. skupina”);

(b)  one s BDP-om po stanovniku između 75 % i 100 % prosjeka BDP-a 27 država članica EU-a („2. skupina”);

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  one s bruto nacionalnim dohotkom ispod 75 % prosjeka EU-a („3. skupina”).

(c)  one s BDP-om po stanovniku nižim od 75 % prosjeka BDP-a 27 država članica EU-a („3. skupina”).

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ovog članka, omjer bruto nacionalnog dohotka znači omjer između bruto nacionalnog dohotka po stanovniku države članice, izmjeren u standardima kupovne moći i izračunan na temelju podataka Unije za razdoblje od 2014. do 2016. i prosječnog bruto nacionalnog dohotka po stanovniku u standardima kupovne moći u 27 država članica u istom referentnom razdoblju.

Za potrebe ovog članka, razvrstavanje regije u jednu od tri kategorije regija određuje se na osnovi omjera bruto domaćeg proizvoda po stanovniku svake regije, izmjerenog u standardima kupovne moći (PPS) i izračunanog na temelju podataka Unije za razdoblje od 2014. do 2016. i prosječnog BDP-a 27 država članica EU-a u istom referentnom razdoblju.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  države članice iz 1. skupine dodjeljuju za PO 1 i PO 2 najmanje 85 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 60 % za PO 1;

(a)  za kategoriju najrazvijenijih regija („1. skupina”) dodjeljuju

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka a – točka i (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

i.  najmanje 50 % ukupnih sredstava iz EFRR-a na nacionalnoj razini za PO 1; i

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka a – podtočka ii. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ii.  najmanje 30 % ukupnih sredstava iz EFRR-a na nacionalnoj razini za PO 2.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  države članice iz 2. skupine dodjeljuju za PO 1 najmanje 45 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 30 % za PO 2;

(b)  za kategoriju tranzicijskih regija („2. skupina”) dodjeljuju:

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka b – podtočka i. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

i.  najmanje 40 % ukupnih sredstava iz EFRR-a na nacionalnoj razini za PO 1 i

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka b – podtočka ii. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ii)  najmanje 30 % ukupnih sredstava iz EFRR-a na nacionalnoj razini za PO 2.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  države članice iz 3. skupine dodjeljuju za PO 1 najmanje 35 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 30 % za PO 2.

(c)  za kategoriju slabije razvijenijih regija („3. skupina”) dodjeljuju:

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka c – podtočka i. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

i)  najmanje 30 % ukupnih sredstava iz EFRR-a na nacionalnoj razini za PO 1 i

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka c – podtočka ii. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ii)  najmanje 30 % ukupnih sredstava iz EFRR-a na nacionalnoj razini za PO 2.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  U propisno opravdanim slučajevima, dotična država članica može zatražiti smanjenje razine koncentracije sredstava na razini kategorije regija od najviše pet postotnih bodova, ili deset postotnih bodova u slučaju najudaljenijih regija, za tematski cilj utvrđen člankom 3. stavkom 4. točkom (a) podtočkom i., člankom 3. stavkom 4. točkom (b) podtočkom i. te člankom 3. stavkom 4. točkom (c) podtočkom i. [novi EFFR-Kohezijski fond].

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako su dodijeljena sredstva iz EFRR-a u pogledu PO 1 ili PO 2, ili i PO 1 i PO 2 određenog programa smanjena nakon opoziva u skladu s člankom [99.] Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama] ili zbog financijskih ispravaka Komisije u skladu s člankom [98.] te uredbe, ispunjavanje zahtjeva za tematsku koncentraciju iz stavka 4. ne ocjenjuje se ponovno.

6.  Ako su dodijeljena sredstva iz EFRR-a u vezi s PO 1 ili PO 2, glavnim ciljevima politike ili i PO 1 i PO 2 određenog programa smanjena nakon opoziva u skladu s člankom [99.] Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama] ili zbog financijskih ispravaka Komisije u skladu s člankom [98.] te uredbe, ispunjavanje zahtjeva za tematsku koncentraciju iz stavka 4. ne ocjenjuje se ponovno.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Sredstva dodijeljena za PO 5 koja doprinose PO 1 i PO 2 računaju se kao doprinos zahtjevima za tematsku koncentraciju. Doprinos PO 1 i PO 2 potrebno je propisno obrazložiti na temelju potkrijepljene procjene.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije;

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  produktivna ulaganja u MSP-ove;

(c)  produktivna ulaganja i ulaganja kojima se doprinosi očuvanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta u okviru MSP-ova, kao i sva potpora MSP-ovima u obliku bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uz to, produktivna ulaganja u poduzeća koja nisu MSP-ovi mogu se podupirati ako uključuju suradnju s MSP-ovima u istraživačkim i inovacijskim aktivnostima koja se podupiru u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i.

Produktivna ulaganja u poduzeća koja nisu MSP-ovi mogu se podupirati ako uključuju suradnju s MSP-ovima ili poslovnu infrastrukturu koja donosi koristi MSP-ovima.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Uz to, produktivna ulaganja u MSP-ove mogu se podupirati i u okviru istraživačkih i inovacijskih aktivnosti koje se podupiru u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se doprinijelo posebnom cilju u okviru PO 1 navedenom u članku 2. stavku 1. točki (a) podtočki iv., EFRR podupire i aktivnosti osposobljavanja, cjeloživotnog učenja i obrazovanja.

Kako bi se doprinijelo posebnom cilju u okviru PO 1 navedenom u članku 2. stavku 1. točki (a) podtočki iv., EFRR podupire i aktivnosti osposobljavanja, mentoriranja, cjeloživotnog učenja, prekvalifikacije i obrazovanja.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ulaganja u okoliš, uključujući ulaganja povezana s održivim razvojem i energijom koja donose koristi za okoliš;

(a)  ulaganja u okoliš, uključujući ulaganja povezana s kružnim gospodarstvom, održivim razvojem i obnovljivom energijom koja donose koristi za okoliš;

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ulaganja u TEN-T;

(b)  ulaganja u osnovnu i sveobuhvatnu mrežu TEN-T,

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  tehničku pomoć.

(c)  tehničku pomoć, uključujući poboljšanje i razvoj administrativnih vještina i kompetencija lokalnih vlasti u upravljanju tim sredstvima.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  aktivnosti povezane s informacijama, komunikacijom, studijama, umrežavanjem, suradnjom i razmjenom iskustava te aktivnosti koje uključuju klastere;

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju primjerenu ravnotežu između ulaganja pod točkama (a) i (b).

Države članice osiguravaju primjerenu ravnotežu između ulaganja pod točkama (a) i (b) na temelju ulaganja i konkretnih potreba svake države članice.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Iznos iz Kohezijskog fonda koji se prenosi u Instrument za povezivanje Europe23 upotrebljava se za projekte mreže TEN-T.

2.  Iznos iz Kohezijskog fonda koji se prenosi u Instrument za povezivanje Europe23 proporcionalan je i upotrebljava se za projekte mreže TEN-T.

_________________

_________________

23 [Referentni dokument]

23 [Referentni dokument]

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  ulaganja u infrastrukturu zračnih luka osim u najudaljenijim regijama;

(e)  ulaganja u novu regionalnu zračnu luku i infrastrukturu zračnih luka, osim za:

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  ulaganja povezana s najudaljenijim regijama;

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  potpora povezana s osnovnim mrežama TEN-T;

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka ec (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ec)  ulaganja povezana sa zaštitom okoliša kojima je cilj ublažavanje ili smanjenje negativnog učinka na okoliš.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  ulaganja u zbrinjavanje otpada na odlagališta;

(f)  ulaganja u zbrinjavanje otpada na odlagališta, osim u najudaljenijim regijama i potpore za stavljanje izvan pogona, rekonstrukciju ili osiguravanje postrojenja izvan pogona i ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 2. Direktive (EU) 2008/98 Europskog parlamenta i Vijeća1;

 

____________

 

1 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  ulaganja u postrojenja za obradu preostalog otpada;

(g)  ulaganja u postrojenja za obradu preostalog otpada, uz iznimku najudaljenijih regija i, u slučaju najnovijih rješenja za recikliranje, u skladu s načelima kružnog gospodarstva i hijerarhijom otpada kojima se u potpunosti poštuju ciljevi utvrđeni člankom 11. stavkom 2. Direktive (EU) 2008/98 i pod uvjetom da su države članice uspostavile svoje planove gospodarenja otpadom u skladu s člankom 29. Direktive (EU) 2018/851. Preostali otpad treba se smatrati prvenstveno komunalnim otpadom i materijalom odbačenim nakon obrade otpada koji nije odvojeno prikupljen;

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  ulaganja povezana s proizvodnjom, preradom, distribucijom, skladištenjem ili izgaranjem fosilnih goriva, osim ulaganja povezanih s čistim vozilima kako su definirana u članku 4. Direktive o izmjeni Direktive 2009/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća26;

(h)  ulaganja povezana s proizvodnjom, preradom, prijevozom, distribucijom, skladištenjem ili izgaranjem fosilnih goriva, osim ulaganja:

 

(ha)  povezanih s čistim vozilima kako su definirana u članku 4. Direktive o izmjeni Direktive 2009/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća26;

 

(hb)  povezanih s visokoučinkovitom kogeneracijom s niskom razinom emisija CO2 i učinkovitim centraliziranim sustavima grijanja;

 

(hc)  kojima se pruža značajan doprinos gospodarstvu s nultom stopom emisija;

 

(hd)  povezanih s ostvarivanjem ciljeva utvrđenih Direktivom (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti i Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora;

__________________

__________________

26 Direktiva 2009/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (SL L 120, 15.5.2009., str. 5.).

26 Direktiva 2009/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (SL L 120, 15.5.2009., str. 5.).

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Iznimke navedene u točki (b) ovog stavka ograničene su na iznos do 1 % ukupnih sredstava iz EFRR-a na nacionalnoj razini.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu u područjima u kojima postoje najmanje dvije širokopojasne mreže jednake kategorije;

Briše se.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  financiranje za kupnju željezničkih vozila za uporabu u željezničkom prometu, osim ako je povezana s:

Briše se.

(i)  i. ispunjavanjem obveza obavljanja javnih usluga koje su bile predmet javnog natječaja u skladu s Uredbom br. 1370/2007, kako je izmijenjena;

 

(ii)  pružanjem usluga željezničkog prijevoza na linijama potpuno otvorenima za tržišno natjecanje, a korisnik je novi subjekt prihvatljiv za financiranje u skladu s Uredbom (EU) 2018/xxxx [Uredba o fondu InvestEU].

 

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  ulaganje u izgradnju ustanova za institucionalnu skrb u kojima se provodi segregacija ili krše osobni izbor i neovisnost;

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Uz to, potpora iz Kohezijskog fonda ne dodjeljuje se za ulaganja u stanovanje, osim ako su povezana s promicanjem energetske učinkovitosti i uporabe energije iz obnovljivih izvora.

2.  Uz to, potpora iz Kohezijskog fonda ne dodjeljuje se za ulaganja u stanovanje, osim ako su povezana s promicanjem energetske učinkovitosti i uporabe energije iz obnovljivih izvora, pristupačnim životnim uvjetima za starije osobe i osobe s invaliditetom te seizmičkom prilagodbom.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Partnerstvo

 

1.  Svaka država članica osigurava značajno i uključivo sudjelovanje socijalnih partnera, organizacija civilnog društva i korisnika usluga u upravljanju, programiranju, ostvarenju, praćenju i evaluaciji aktivnosti i politika koje podupiru EFRR i Kohezijski fond u okviru podijeljenog upravljanja, u skladu s člankom 6. predložene Uredbe o zajedničkim odredbama Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zajednički pokazatelji ostvarenja i rezultata, kako su utvrđeni u Prilogu I., u pogledu EFRR-a i Kohezijskog fonda i, prema potrebi, pokazatelji ostvarenja i rezultata za pojedine programe upotrebljavaju se u skladu s člankom [12. stavkom 1. ] drugim podstavkom točkom (a), [člankom 17. stavkom 3.] točkom (d) podtočkom ii. i [člankom 37. stavkom 2.] točkom (b) Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

1.  Zajednički pokazatelji ostvarenja i rezultata, kako su utvrđeni i definirani u Prilogu I., u pogledu EFRR-a i Kohezijskog fonda i, kada je to prikladno, pokazatelji ostvarenja i rezultata za pojedine programe upotrebljavaju se u skladu s člankom [12. stavkom 1. ] drugim podstavkom točkom (a), [člankom 17. stavkom 3.] točkom (d) podtočkom ii. i [člankom 37. stavkom 2.] točkom (b) Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Države članice mogu podnijeti propisno opravdani zahtjev za dodatnu fleksibilnost u trenutačnom okviru Pakta o stabilnosti i rastu za javne ili istovrsne strukturne rashode, koje javna uprava podupire sufinanciranjem ulaganja u okviru EFRR-a i Kohezijskog fonda. Pri definiranju fiskalne prilagodbe u okviru preventivnog ili korektivnog skupa mjera iz Pakta o stabilnosti i rastu Komisija pažljivo razmatra taj zahtjev na način koji odražava stratešku važnost ulaganja koja se sufinanciraju u okviru EFRR-a i Kohezijskog fonda.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  EFRR može podupirati integrirani teritorijalni razvoj unutar programa u okviru oba cilja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama] u skladu s poglavljem II. glave III. te Uredbe [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

1.  EFRR-om se podupire integrirani teritorijalni razvoj unutar programa u okviru oba cilja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama] u skladu s poglavljem II. glave III. te Uredbe [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Najmanje 5 % sredstava EFRR-a na nacionalnoj razini u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, osim tehničke pomoći, dodjeljuje se za integrirani teritorijalni razvoj u neurbanim područjima koja se suočavaju s prirodnim, geografskim ili demografskim poteškoćama, nedostatcima ili teškoćama u pristupu osnovnim uslugama. od tog se iznosa najmanje 17,5 % dodjeljuje ruralnim područjima i zajednicama uzimajući u obzir odredbe Pakta o pametnim selima za razvoj projekata kao što su pametna sela.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice provode integrirani teritorijalni razvoj, uz potporu EFRR-a, isključivo putem oblika navedenih u članku [22.] Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

2.  Države članice provode integrirani teritorijalni razvoj, s pomoću posebne osi ili programa ili putem drugih oblika navedenih u članku [22.] Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama], a ta provedba može ostvarivati koristi od pristupa koji obuhvaća više fondova te integriranog pristupa u okviru EFRR-a, ESF-a plus, EFPR-a i EPFRR-a.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  EFRR podupire integrirani teritorijalni razvoj temeljen na teritorijalnim strategijama u skladu s člankom [23.] Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama] usmjeren na urbana područja („održivi urbani razvoj”) unutar programa u okviru oba cilja iz članka 4. stavka 2. te Uredbe.

1.  U cilju suočavanja s ekonomskim, okolišnim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima, EFRR podupire integrirani teritorijalni razvoj temeljen na teritorijalnim strategijama u skladu s člankom [23.] Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama] koje mogu ostvarivati koristi od pristupa koji obuhvaća više fondova te integriranog pristupa u okviru EFRR-a, ESF-a plus, usmjeren na funkcionalna urbana područja („održivi urbani razvoj”) unutar programa u okviru oba cilja iz članka 4. stavka 2. te Uredbe.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najmanje % sredstava EFRR-a na nacionalnoj razini u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, osim tehničke pomoći, dodjeljuje se za održivi urbani razvoj u obliku lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, integriranih teritorijalnih ulaganja ili nekog drugog teritorijalnog alata u okviru PO 5.

Najmanje 10% sredstava EFRR-a na nacionalnoj razini u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, osim tehničke pomoći, dodjeljuje se za održivi urbani razvoj u obliku posebnog programa, posebne prioritetne osi, lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, integriranih teritorijalnih ulaganja ili nekih drugih teritorijalnih alata kako je utvrđeno člankom 22. točkom (c) Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. „Gradskim tijelima” iz članka 6. Uredbe (EU) 2018/XXXX [nova Uredba o zajedničkim odredbama] imaju mogućnosti odabira uključenih mjera i projekata. Operacije koje se razvijaju u okviru PO-a različitih od PO 5 mogu, ako su dosljedne, pridonijeti ostvarenju minimalnog praga od 10 % za održivi urbani razvoj. Ulaganja u okviru PO 5 (i) trebala bi se smatrati doprinosom tom izdvajanju od 10 %, kao i aktivnosti koje se provode u okviru drugih PO-a, ako su u skladu s održivim urbanim razvojem.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tom inicijativom obuhvaćena su sva urbana područja i podupire se plan Unije za gradove.

Tom inicijativom obuhvaćena su sva funkcionalna urbana područja i podupiru se partnerstva i organizacijski troškovi plana Unije za gradove. Pri izradi i provedbi Europske urbane inicijative potrebno je aktivno uključiti lokalne vlasti.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  potpora izgradnji kapaciteta;

(a)  potpora izgradnji kapaciteta, uključujući djelovanje u području razmjene za regionalne i lokalne predstavnike na podnacionalnoj razini;

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  potpora inovativnim mjerama i

(b)  potpora inovativnim mjerama kojima se može dodijeliti dodatno sufinanciranje u svrhu Uredbe (EU) 2018/xxx (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj) i koje se mogu pružiti zajedno s europskom mrežom za ruralni razvoj, posebno u pogledu ruralnih i urbanih veza i projekata kojima se podupire razvoj urbanih i funkcionalnih područja.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  potpora znanju, razvoju politike i komunikaciji.

(c)  potpora znanju, procjenama teritorijalnog učinka, razvoju politike i komunikaciji.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na zahtjev jedne ili više država članica Europskom urbanom inicijativom može se podupirati i međudržavna suradnja u području urbanih pitanja.

Na zahtjev jedne ili više država članica Europskom urbanom inicijativom može se podupirati i međudržavna suradnja u području urbanih pitanja kao što su Referentni okvir za održivost gradova, Teritorijalni program Europske unije i prilagodba ciljeva održivog razvoja UN-a okolnostima na lokalnoj razini.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija jednom godišnje izvješćuje Europski parlament o događanjima u okviru Europske urbane inicijative.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Područja koja se suočavaju s prirodnim ili demografskim poteškoćama i izazovima

 

1.  U programima sufinanciranima iz EFRR-a, koji obuhvaćaju područja s ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama i izazovima, poput onih iz članka 174. UFEU-a, posebna se pozornost posvećuje rješavanju izazova s kojima se ta područja suočavaju.

 

Konkretno, u posebne regionalne i nacionalne planove moraju se uključiti područja razine NUTIS III ili grupacije lokalnih administrativnih jedinica s gustoćom stanovništva manjom od 12,5 stanovnika/km2 za slabo naseljena područja ili s gustoćom stanovništva manjom od 8 stanovnika/km2 za vrlo slabo naseljena područja ili s prosječnim padom broja stanovnika većim od 1 % u razdoblju od 2007. do 2017. kako bi se u većoj mjeri privuklo stanovništvo te povećala poslovna ulaganja, pristup digitalnim i javnim uslugama, uključujući fond iz sporazuma o suradnji. U okviru Sporazuma o partnerstvu mogu se izdvojiti posebna sredstva.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Posebna dodatna dodijeljena sredstva za najudaljenije regije upotrebljavaju se za poravnanje dodatnih troškova koji su nastali u tim regijama kao rezultat jednog trajnog ograničenja za njihov razvoj iz članka 349. UFEU-a ili više njih.

1.  Članak 3. ne primjenjuje se na posebna dodatna dodijeljena sredstva za najudaljenije regije. Ta posebna dodatna dodijeljena sredstva za najudaljenije regije upotrebljavaju se za poravnanje dodatnih troškova koji su nastali u tim regijama kao rezultat jednog trajnog ograničenja za njihov razvoj iz članka 349. UFEU-a ili više njih.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Odstupajući od članka 4. stavka 1., EFRR može podupirati proizvodna ulaganja u poduzeća u najudaljenijim regijama, neovisno o njihovoj veličini.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe do 31. prosinca 2027.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a

 

Stavljanje izvan snage

 

Ne dovodeći u pitanje članak 12. ove Uredbe, Uredba (EZ) br. 1301/2013 i Uredba (EZ) br. 1300/2013 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2021.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 13.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.b

 

Preispitivanje

 

Europski parlament i Vijeće preispituju ovu Uredbu do 31. prosinca 2027. u skladu s člankom 177. UFEU-a.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 1. – stupac 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe

1.   Pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe, regionalne povezanosti u području tehnologija, razvojem informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT), povezanosti i učinkovite javne uprave („PO 1”) na sljedeće načine:

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 1. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO -01 (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCO -01 – Regionalni prosječni dohodak

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 1. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO 10a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCO 10a – Poduzeća s primljenom potporom za uključivanje svojih proizvoda i usluga u kružno gospodarstvo

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 1. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO 14a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCO 14a – Dodatna socioekonomska središta sa širokopojasnim pristupom vrlo visokog kapaciteta

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 1. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO 14b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCR 14b – Socioekonomska središta s pretplatom na širokopojasni pristup mrežama vrlo visokog kapaciteta

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 1. – Stupac 2. – Rezultati – RCR -01 (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCR -01 – Povećanje regionalnog dohotka kako je definiran u članku 3. stavku 3.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 1. – Stupac 2. – Rezultati – RCR 14

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

RCR 14 – Poduzeća koja se koriste javnim digitalnim uslugama*

RCR 14 – Korisnici javnih digitalnih usluga*

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Stupac 1. – Cilj politike 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja

2.  Zelenija i otporna Europa s niskom razinom emisija ugljika za sve promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja;

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO 18a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCO 18a – Postotak godišnje uštede energije za cijeli fond zgrada (u usporedbi s početnom godinom) u skladu s ciljem postizanja visokoučinkovitog i dekarboniziranog fonda zgrada kako je navedeno u nacionalnoj dugoročnoj strategiji obnove kojom se podupire obnova nacionalnog fonda stambenih i nestambenih zgrada

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO 18 b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCO 18b – Kućanstva s boljom energetskom učinkovitošću njihova stambenog objekta koja su ostvarila najmanje 60% uštede energije

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO 18c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCO 18c – Kućanstva s boljom energetskom učinkovitošću stambenog objekta koja su ostvarila normu zgrade gotovo nulte potrošnje energije (nZEB) nakon obnove

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO 19

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

RCO 19 – Javne zgrade s primljenom potporom za poboljšanje energetske učinkovitosti

RCO 19 – Zgrade s primljenom potporom za poboljšanje energetske učinkovitosti (od kojih: stambeni objekti, privatni nestambeni objekti, javni nestambeni objekti)

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 2. –Ostvarenja – RCO 19 b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCO 19b – Broj energetski siromašnih/ranjivih potrošača s primljenom potporom za poboljšanje energetske učinkovitosti njihovih stambenih objekata

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 2. – RC0 20 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCO 20a – Zgrade s primljenom potporom za poboljšanje njihove pripremljenosti za pametne tehnologije

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 2. –Ostvarenja – RCO 22 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCO 22a – Ukupna konačna potrošnja energije iz obnovljivih izvora i potrošnja po sektoru (grijanje i hlađenje, promet, električna energija)

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 2. –Ostvarenja – RCO 22 b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCO 22b – Udio ukupne proizvedene energije iz obnovljivih izvora

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO 22 c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCO 22c – Smanjenje godišnjeg uvoza neobnovljive energije

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO 97 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCO 97a – Udio potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora u ukupnom instaliranom kapacitetu električne energije

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO 98 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCO 98a – Potpora za regije na koje utječe dekarbonizacija u prijelaznom razdoblju

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 2. –Ostvarenja – RCO 24

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

RCO 24 – Novi ili poboljšani sustavi za praćenje katastrofa, pripravnost, upozorenje i odgovor na njih*

RCO 24 – Novi ili poboljšani sustavi za praćenje prirodnih katastrofa, kao što su potresi, šumski požari, poplave ili suše, pripravnost, upozorenje i odgovor na njih*

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO 28

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

RCO 28 – Područja obuhvaćena mjerama zaštite od šumskih požara

RCO 28 – Područja obuhvaćena mjerama zaštite od šumskih požara, potresa, poplava ili suša

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO 32 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCO 32a – Ukupna količina fosilnih goriva koji se mijenjaju izvorima energije s niskom razinom emisija

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO 34

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

RCO 34 – Dodatni kapacitet za recikliranje otpada

RCO 34 – Dodatni kapacitet za sprječavanje i recikliranje otpada

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 3. – Rezultati – RCR 34a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCR 34a – Broj pretvorenih poslova

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Stupac 3. – Rezultati – RCR 27

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

RCR 27 – Kućanstva s boljom energetskom učinkovitošću njihova stambenog objekta

Kućanstva s boljom energetskom učinkovitošću njihova stambenog objekta koja su ostvarila najmanje 60 % uštede energije

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Stupac 3. – Rezultati – RCR 28 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCR 28a – Zgrade s poboljšanom energetskom učinkovitošću koja proizlazi iz ugovornih aranžmana kojima se jamči provjerljiva ušteda energije i poboljšana učinkovitost, kao što je ugovor o energetskom učinku kako je utvrđen u članku 2. točki 27. Direktive 2012/27/EU1a

 

___________________

 

1a Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 3. – Rezultati – RCR 30 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCR 30a – Zgrade s poboljšanom pripremljenosti za pametne tehnologije

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 3. – Rezultati – RCR -43

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

RCR 43 – Gubici vode

 

RCR 43 – Smanjenje gubitaka vode

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 3. – Rezultati – RCR -46 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCR -46a – Stvaranje otpada po stanovniku

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 3. – Rezultati – RCR -46 b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCR -46b – Otpad po glavi stanovnika poslan na odlagalište i oporaba energije

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 3. – Rezultati – RCR -47 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCR 47a – Reciklirani biootpad

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 3. –Rezultati – RCR 48 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCR 48a – Broj stanovnika koji imaju pristup postrojenjima koja pripremaju otpad za ponovnu uporabu

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 3. – Rezultati – RCR 48b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCR 48b – Stopa kružne uporabe materijala

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 3. – Rezultati – RCR 49

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

RCR 49 – Oporabljeni otpad

RCR 49 – Ponovno uporabljeni otpad

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Stupac 3. – Rezultati – RCR 49 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCR 49a – Otpad pripremljen za ponovnu uporabu

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Cilj politike 3. – Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.   Povezanija Europa jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti IKT-a

3.   Povezanija Europa za sve jačanjem mobilnosti

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 3. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO 43

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

RCO 43 – Duljina novih cesta s primljenom potporom – TEN-T1

RCO 43 – Duljina novih cesta s primljenom potporom – TEN-T1 (osnovne i sveobuhvatne mreže)

______________

________________

1 Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013, str. 1.).

1 Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 3. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO 45

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

RCO 45 – Duljina obnovljenih ili poboljšanih cesta – TEN-T

RCO 45 – Duljina obnovljenih ili poboljšanih cesta – TEN-T (osnovne i sveobuhvatne mreže)

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 3. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO 47

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

RCO 47 – Duljina nove željeznice s primljenom potporom – TEN-T3

RCO 47 – Duljina nove željeznice s primljenom potporom – TEN-T3 (osnovne i sveobuhvatne mreže)

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 3. – Stupac 2. – Ostvarenja – RCO 49

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

RCO 49 – Duljina obnovljene ili poboljšane željeznice – TEN-T4

RCO 49 – Duljina obnovljene ili poboljšane željeznice – TEN-T4 (osnovne i sveobuhvatne mreže)

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 3. – Stupac 3. – Rezultati – RCR 55 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCR -55a – Stopa dovršetka koridora mreže TEN-T na nacionalnom području

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 3. – Stupac 3. – Rezultati – RCR 57 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCR -57a – Stopa dovršetka koridora mreže TEN-T na nacionalnom području

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 1. – Stupac 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom Europskog stupa socijalnih prava

4.  Uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom koja provodi europski stup socijalnih prava

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 3. – Stupac 3. – Rezultati – RCR -68 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCR -68a – članovi marginaliziranih zajednica i skupina u nepovoljnom položaju putem integriranih aktivnosti koje uključuju stanovanje i socijalne usluge (osim Roma);

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 3. – Stupac 3. – Rezultati – RCR -68b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

RCR -68b – članovi marginaliziranih zajednica i skupina u nepovoljnom položaju putem integriranih aktivnosti koje uključuju stanovanje i socijalne usluge (Romi)

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 1. – Stupac 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja putem lokalnih inicijativa

5.  Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih i svih ostalih područja putem lokalnih inicijativa

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Stupac 1. – Cilj politike 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe

1.  Pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe, regionalne povezanosti u području tehnologija, razvojem informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT), povezanosti i učinkovite javne uprave na sljedeće načine:

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Cilj politike 1. – Stupac 3. – Ostvarenja – CCO -01 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

CCO -01a – Poduzeća koja primaju potporu za održivu gospodarsku aktivnost

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Cilj politike 1. – Stupac 3. – Ostvarenja – CCO 04

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

CCO 04 – MSP-ovi koji primaju potporu radi stvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta

CCO 04 – MSP-ovi koji primaju potporu radi stvaranja radnih mjesta i ostvarivanja održivog rasta

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Cilj politike 1. – Stupac 4. – Rezultati – CCR -01a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

CCR -01a – Povećanje regionalnog dohotka

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Stupac 1. – Cilj politike 2. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja

2.   Zelenija i otporna Europa s niskom razinom emisija ugljika za sve promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja;

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Cilj politike 2. – Stupac 3. – Ostvarenja – CCO 08 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

CCO 08a – Razvoj novih poduzeća

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Cilj politike 2. – Stupac 3. – Ostvarenja – CCO 09 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

CCO 09a – Povećana prilagodba na klimatske promjene, povećano sprječavanje rizika od prirodnih katastrofa i bolja otpornost na katastrofe i ekstremne vremenske uvjete

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Cilj politike 2. – Stupac 4. – Rezultati – CCR 07 a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

CCR 07a – Ukupan broj otvorenih radnih mjesta

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Cilj politike 3. – Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Povezanija Europa jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti IKT-a

3. Povezanija Europa za sve jačanjem mobilnosti

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 3. – Stupac 3. – Ostvarenja – CCO 14

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

CCO 14 – Cestovna mreža TEN-T: nove i poboljšane ceste

CCO 14 – Cestovna mreža TEN-T: nove i poboljšane ceste i mostovi

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – Cilj politike 3. – Stupac 4. – Rezultati – CCR 13

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

CCR 13 – Uštede vremena zbog poboljšane cestovne infrastrukture

CCR 13 – Uštede vremena zbog poboljšane cestovne infrastrukture i mostova

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Cilj politike 4 – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom Europskog stupa socijalnih prava

4.  Uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom koja provodi europski stup socijalnih prava

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Prilog II. – Cilj politike 5 – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja putem lokalnih inicijativa

5.  Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih i svih ostalih područja

(1)

  SL C 62, 15.2.2019., str. 90.

(2)

  Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

A. Uvod

Europska unija temelji se na ideji mirne suradnje među različitim narodima i narodnostima radi promicanja gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije te solidarnosti među različitim regijama.

Ti se ciljevi moraju ostvarivati s pomoću kohezijske politike koja je glavna investicijska politika Zajednice za zapošljavanje i rast te se njome smanjuju teritorijalne razlike i pridonosi približavanju građana i teritorija europskom projektu.

Te su zadaće otežane zbog učinaka narušavanja nastalih zbog gospodarskih kriza koje su dovele do povećanja nejednakosti među teritorijima unatoč tome što su se istodobno smanjile nejednakosti među državama članicama. Stoga proračunska ograničenja EU-a i nacionalnih proračuna te posljedice Brexita ni na koji način ne smiju dovesti do slabljenja kohezijske politike ili narušavanja njezinih ciljeva.

Buduća kohezijska politika treba izvući pouku iz prošlih iskustava kako bi bolje odgovorila na suvremene izazove. Ključno je da ta politika raspolaže odgovarajućim proračunom, između ostaloga i s obzirom na povećanje zadaća i ciljeva u području ulaganja u svim europskim regijama, što je posljedica starih i novih izazova, kao što su klimatske promjene, društvene posljedice gospodarske krize i demografske promjene. Potrebno je izbjeći prekomjernu centralizaciju kojom bi se ugrozila njezina teritorijalna dimenzija.

B. Opći ciljevi izvjestitelja

Nakon ne sasvim pozitivnog iskustva s aktualnim programskim razdobljem bit će važno zajamčiti pravodobno pokretanje kohezijske politike za razdoblje nakon 2020. kako bi se u svim državama članicama i regijama na vrijeme mogle pokrenuti konkretne inicijative.

Izvjestitelj pozdravlja napore koje je Komisija poduzela za pojednostavljenje te želi istaknuti da se to pojednostavljenje ne smije temeljiti na načelima ili ciljevima, nego na smanjenju birokracije i troškova za regije i građane. Izvjestitelj žali što su se izgubile sinergije među europskim strukturnim i investicijskim fondovima, iako se na njih pozivalo više puta, osobito u vezi s novim Europskim socijalnim fondom (ESF+), te zbog toga poduzima mjere za ispravljanje.

Cilj izvjestitelja je jačanje tih sinergija kako bi se nastavilo s jamčenjem integriranih i komplementarnih pristupa glavnim izazovima u tom području, osobito u pogledu pristupa usmjerenog na teritorije i društveniju Europu.

Izvjestitelj ujedno prepoznaje međuovisnost kohezijske politike i makroekonomskih politika. Međutim, ta poveznica ne smije imati štetan učinak na teritorijalnu dimenziju; naprotiv, s pomoću nje je potrebno uspostaviti nov i konstruktivan pristup koji proizlazi iz temeljitog preoblikovanja ciljeva navedenih u preporukama za pojedinu zemlju te, općenitije, u okviru europskog semestra. Samo bi tako navedeno izvješće izgubilo okvir jedne politike (kohezijske politike) u korist druge (makroekonomska politika), preuzimanjem komplementarnog značaja u korist obje politike te ponajprije u korist građana. Ekonomskim upravljanjem poboljšava se razumijevanje regionalnih raznolikosti u pogledu potreba i izazova gospodarskog, društvenog ili institucionalnog razvoja te se omogućuje preoblikovanje intervencijskih politika. Istovremeno, nijedan oblik makroekonomske uvjetovanosti nije koristan.

Općenito, izvjestitelj smatra da razine sufinanciranja imaju ključnu ulogu u strukturi fondova kad je riječ o budućnosti kohezijske politike. Komisija smatra da povećanje sufinanciranja znači jačanje odgovornosti država članica te jamčenje dostupnosti više resursa i manji učinak smanjenja europskih resursa. Ako je sve to istinito i ispravno, tim je državama članicama potrebno dopustiti upotrebu tih resursa, a da pritom ne dođe do neusklađenosti s drugim europskim odredbama. Taj je aspekt vrlo sporan, no riječ je o zamci koju je potrebno izbjeći, između ostaloga i promicanjem originalnih i odvažnih rješenja.

C. Glavni amandmani izvjestitelja

Izvjestitelj smatra da je potrebno navesti sadržaj članka 174. UFEU-a kako bi se istaknule teritorijalna i regionalna dimenzija djelovanja u okviru kohezijske politike Unije.

Člankom 2. Prijedloga utvrđuju se posebni ciljevi EFRR-a i Kohezijskog fonda koji su podijeljeni u pet makropodručja: pametnija, zelenija, povezanija i društvenija Europa koja je bliža građanima. Ta su makropodručja podijeljena na 21 politički sektor, a ti su sektori mnogo nejasniji i manje detaljni od onih u aktualnom programu. U pet novih područja objedinjuje se i pojednostavljuje prethodnih 11 prioriteta u području ulaganja. U usporedbi s programom za razdoblje 2014. – 2020., prijedlog Komisije manje je definiran te ostavlja diskrecijski prostor pri izboru mjera koje treba donijeti na razini država članica. Unatoč tome što je popis bio dovoljno uključiv, smatralo se primjerenim intervenirati, osobito kako bi se jačala mogućnost poduzimanja mjera za očuvanje prirodne baštine, urbanu mobilnost bez emisija i održivi turizam.

Člankom 3. Prijedloga uzimaju se u obzir kriteriji tematske koncentracije ciljeva premještanjem razvrstavanja s regionalne razine u vezi s BDP-om po stanovniku na nacionalnu razinu u vezi s bruto nacionalnim dohotkom. Izvjestitelj smatra da se tim pristupom otvara politička rasprava o stvarnim posljedicama moguće centralizacije i učincima koji bi mogli nastati za europske regije. Konkretnije, izvjestitelj je zabrinut zbog učinaka koje bi nedovoljno fleksibilna tematska koncentracija na nacionalnoj razini mogla prouzročiti u teritorijalnoj preraspodjeli intervencija, ponajprije za veće zemlje i zemlje s federalnim administrativnim strukturama (koje su, između ostaloga, glavne korisnice fondova), kao i za najrazvijenija i rascjepkana nacionalna gospodarstva s najvećim razinama teritorijalnih nejednakosti. Izvjestitelj smatra da je pri upravljanju fondovima ponajprije potrebno uzeti u obzir teritorijalne, gospodarske i društvene posebnosti korisnika kohezijske politike, počevši od regija. Izvjestitelj smatra da u članku 3. ima mnogo prostora za ocjenjivanje i intervencije, uz konkretan cilj da kohezijska politika uistinu bude instrument koji je dostupan državama članicama i lokalnim tijelima radi suočavanja s izazovima trenutačnih promjena.

Iz tih razloga smatra da je nužna ponovna uspostava tematske koncentracije na razini regija, a ne na razini država članica kako predlaže Komisija jer bi se time prouzročila prekomjerna centralizacija, a ne bi se zajamčila željena fleksibilnost. Osim toga, izvjestitelj se slaže da bi se minimalna pričuva trebala usmjeriti na na PO 1 i PO 2 (zeleniju Europu), ali smatra da bi PO 2 trebalo ujedno proširiti i na skupinu razvijenijih regija. Naposljetku, kako bi se zajamčio odgovarajući i stvaran stupanj fleksibilnosti, izvjestitelj smatra da je potrebno uvesti horizontalni kriterij za koji države članice, kad na to ukazuju podaci sadržani u analizi potreba, mogu na razini regija zatražiti dodatnu fleksibilnost u određenom postotku dodijeljenom PO 1 (do 5 %, a najviše do 10 % za najudaljenije regije) u cilju bolje prilagodbe na potrebe građana i proizvodnih struktura.

Člancima 4. i 5. utvrđuje se područje primjene EFRR-a i Kohezijskog fonda, uključujući ulaganja u infrastrukturu, ulaganja u vezi s pristupom uslugama, proizvodna ulaganja u MSP-ove i ulaganja u održivi razvoj i energiju kojima se pridonosi zaštiti okoliša te ulaganja u tehničku pomoć. Tehnička pomoć definirana je prijedlogom Uredbe o zajedničkim odredbama, člankom 31. (o postotcima za fondove kojim se nadoknađuje tehnička pomoć) i člankom 32. (mogućnost država članica da poduzmu dodatne mjere tehničke pomoći za jačanje kapaciteta tijela i korisnika za djelotvorno upravljanje fondovima i njihovu upotrebu). Izvjestitelj smatra da, iako se člankom 31. mijenja način razumijevanja klasične tehničke pomoći za programe koja će se nadoknaditi na temelju postotaka s obzirom na napredak tih programa, člankom 32. otvara se važan prostor u bliskom odnosu između programiranja strukturnih fondova i razvoja, poboljšanja i optimizacije lokalnih javnih uprava.

Stoga izvjestitelj smatra da je nužno dodati izričito upućivanje u člancima 4. i 5. kojim se ponavlja važnost upotrebe tih fondova za jačanje javnih uprava. Potrebno je prevladati situaciju u kojoj se, unatoč golemim troškovima za „vanjsku” tehničku pomoć, jamči samo uklanjanje strukturnih nedostataka javne uprave, a istodobno se ne osiguravaju mjere kojima se može osigurati da su ti nedostaci prevladani. Stoga je potrebno ponovno uspostaviti horizontalni cilj jačanja kapaciteta javnih uprava, osobito u pogledu dostupnosti usluga građanima i učinkovitosti pružanja odgovora. Izvjestitelj smatra da prijedlog Komisije u tom pogledu nije dovoljan i da je u nekim točkama manjkav te ga je potrebno dopuniti kako se ne bi prekinulo iskustvo započeto u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Članak 6. Prijedloga koji se odnosi na sektore isključene iz područja primjene EFRR-a potrebno je dodatno razmotriti. Popis je sada mnogo opsežniji jer je usmjeren na smanjenje nejasnoća. Međutim, i dalje postoje sumnje, osobito u području ulaganja u zbrinjavanje otpada na odlagalištima, budući da je potrebno zaštititi intervencije za stavljanje izvan pogona, rekonstrukciju ili osiguravanje postrojenja izvan pogona. Istodobno je potrebna precizna definicija pojma „preostalog otpada” kako bi se bolje utvrdilo područje isključenja iz financiranja, a osobito kako bi se izbjegle proturječnosti s direktivama o otpadu i energiji. Jednako su sporna i isključenja u području infrastruktura zračnih luka i kupnje željezničkih vozila.

Članci 8. i 9. osobito su važni za odnos između kohezijske politike i teritorija. Izvjestitelj ponajprije ističe ulogu članka 8. u korist „neurbanih” područja i smatra da im je potrebno, na isti način kao i urbanim područjima, osigurati minimalnu pričuvu (barem 5 %) za potporu i razvoj jer su zbog krize suočena s osiromašivanjem (materijalnim i nematerijalnim, u pogledu roba i usluga) i demografskim padom. Podaci ukazuju na to da su hitno potrebne ad hoc ciljane mjere kako bi se zaustavila trenutačna silazna putanja.

Jednako je važan i održiv urbani razvoj (članak 9.), za koji je, s obzirom na uspjeh tekućeg programskog razdoblja, potrebno povećati sredstva koja će se dodijeliti tom obliku lokalnog razvoja te proširiti raspon dostupnih instrumenata. Točnije, smatra se da je u članku 8. i članku 9. nužno ponovno navesti mogućnost integriranih intervencija koje se sufinanciraju u okviru EFRR-a/Kohezijskog fonda i ESF-a plus.

Cilj je navedenih i ostalih izmjena izvjestitelja zajamčiti, kako sada tako i u budućnosti, kohezijsku politiku kojom se i dalje smanjuju nejednakosti i pridonosi društvenoj Europi koja posvećuje više pozornosti svojim teritorijima, građanima, poduzećima i mladima te im je bliža.


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (11.12.2018)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

(COM(2018)0372 – C8‑0227/2018 – 2018/0197(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jan Olbrycht

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2.a)  EFRR i Kohezijski fond trebali bi pridonositi financiranju potpore usmjerene na jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije uklanjanjem glavnih razlika i otklanjanjem regionalnih neravnoteža u Uniji te smanjivanjem zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju s pomoću održivog razvoja i strukturnih prilagodbi regionalnih gospodarstava.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Uredbom (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [nova Uredba o zajedničkim odredbama] utvrđuju se zajednička pravila koja se primjenjuju na različite fondove uključujući Europski fond za regionalni razvoj („EFRR”), Europski socijalni fond plus („ESF+”), Kohezijski fond, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo („EFPR”), Fond za azil i migracije („FAMI”), Fond za unutarnju sigurnost („FUS”) i Instrument za upravljanje granicama i vize („BMVI”) koji djeluju unutar zajedničkog okvira („fondovi”);.

(3)  Uredbom (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [nova Uredba o zajedničkim odredbama]16 utvrđuju se zajednička pravila koja se primjenjuju na različite fondove uključujući Europski fond za regionalni razvoj („EFRR”), Europski socijalni fond plus („ESF+”), Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR), Europski fond za pomorstvo i ribarstvo („EFPR”), Fond za azil i migracije („FAMI”), Fond za unutarnju sigurnost („FUS”) i Instrument za upravljanje granicama i vize („BMVI”) koji djeluju unutar zajedničkog okvira („fondovi”);.

__________________

__________________

16 [Potpuno upućivanje – nova Uredba o zajedničkim odredbama].

16 [Potpuno upućivanje – nova Uredba o zajedničkim odredbama].

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Horizontalna načela kako su utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i u članku 10. UFEU-a, uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, moraju se poštovati pri provedbi fondova, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Države članice trebale bi poštovati i obveze iz Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i osiguravanja dostupnosti, u skladu s člankom 9. UFEU-a i u skladu s pravom Unije u pogledu usklađivanja zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. Države članice i Komisija trebale bi imati za cilj uklanjanje nejednakosti i promicanje jednakosti između muškaraca i žena te integraciju rodne perspektive, kao i borbu protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Fondovi ne bi trebali podupirati aktivnosti koje doprinose bilo kakvom obliku segregacije. Ciljevi EFRR-a i Kohezijskog fonda trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i poboljšanje kvalitete okoliša kako je navedeno u članku 11. i članku 191. stavku 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”. Kako bi se zaštitila cjelovitost unutarnjeg tržišta, operacije od kojih koristi imaju poduzetnici moraju biti u skladu s pravilima o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108.

(5)  Horizontalna načela kako su utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i u članku 10. UFEU-a, uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, moraju se poštovati pri provedbi fondova, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima i ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Države članice trebale bi poštovati i obveze iz Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i osiguravanja dostupnosti, u skladu s člankom 9. UFEU-a i u skladu s pravom Unije u pogledu usklađivanja zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. Države članice i Komisija trebale bi imati za cilj uklanjanje nejednakosti i promicanje jednakosti između muškaraca i žena te integraciju rodne perspektive, kao i borbu protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Fondovi ne bi trebali podupirati aktivnosti koje doprinose bilo kakvom obliku segregacije. Ciljevi EFRR-a i Kohezijskog fonda trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i poboljšanje kvalitete okoliša kako je navedeno u članku 11. i članku 191. stavku 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”. Kako bi se zaštitila cjelovitost unutarnjeg tržišta, operacije od kojih koristi imaju poduzetnici moraju biti u skladu s pravilima o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se omogućilo pružanje potpore EFRR-a u okviru ETS-a/Interrega u pogledu ulaganja u infrastrukturu i povezanih ulaganja, osposobljavanja i integracije aktivnosti, potrebno je osigurati da i EFRR može podupirati aktivnosti u okviru posebnih ciljeva fonda ESF+, uspostavljenog Uredbom (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [nova Uredba o ESF-u plus]18.

(15)  Kako bi se omogućilo pružanje potpore EFRR-a u okviru ETS-a/Interrega u pogledu ulaganja u infrastrukturu i povezanih ulaganja, osposobljavanja i integracijskih aktivnosti, radi poboljšanja i razvijanja vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje administrativnih poslova, potrebno je osigurati da i EFRR može podupirati aktivnosti u okviru posebnih ciljeva fonda ESF+, uspostavljenog Uredbom (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [nova Uredba o ESF-u plus]18.

__________________

__________________

18 [Potpuno upućivanje – nova Uredba o ESF-u plus].

18 [Potpuno upućivanje – nova Uredba o ESF-u plus].

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  EFRR bi trebao pomoći pri otklanjanju glavnih regionalnih neuravnoteženosti u Uniji i smanjiti razlike između razina razvijenosti različitih regija i zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, uključujući one koji se suočavaju s izazovima zbog obveza koje se odnose na dekarbonizaciju. Potpore EFRR-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” trebale bi stoga biti usmjerene na ključne prioritete Unije u skladu s ciljevima politike utvrđenima u Uredbi (EU) 2018/xxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Stoga, potpora iz EFRR-a trebala bi se usredotočiti na ciljeve politike „pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe” i „zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja”. Tu tematsku koncentraciju trebalo bi postići na nacionalnoj razini, istodobno omogućujući fleksibilnost na razini pojedinačnih programa i između tri skupine država članica u skladu s odgovarajućim bruto nacionalnim dohotkom. Osim toga, metodologiju razvrstavanja država članica trebalo detaljno utvrditi uzimajući u obzir posebnu situaciju najudaljenijih regija.

(17)  EFRR bi trebao pomoći pri otklanjanju glavnih regionalnih neuravnoteženosti u Uniji i smanjiti razlike između razina razvijenosti različitih regija i zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju i koje su slabije razvijene, uključujući one koji se suočavaju s izazovima zbog obveza koje se odnose na dekarbonizaciju. Potpore EFRR-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” trebale bi stoga biti usmjerene na ključne prioritete Unije u skladu s ciljevima politike utvrđenima u Uredbi (EU) 2018/xxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Stoga, potpora iz EFRR-a trebala bi se usredotočiti na ciljeve politike „pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe” i „zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja”. Tu tematsku koncentraciju trebalo bi postići na nacionalnoj razini, istodobno omogućujući prostor za fleksibilnost na razini pojedinačnih programa i između različitih kategorija regija, između ostaloga uzimajući u obzir različite razine razvoja. Osim toga, metodologiju razvrstavanja regija trebalo detaljno utvrditi uzimajući u obzir posebnu situaciju najudaljenijih regija.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Ovom bi se Uredbom trebale utvrditi različite vrste aktivnosti za čije se troškove može pružiti potpora putem ulaganja iz EFRR-a i Kohezijskog fonda, u skladu s njihovim ciljevima, kako je navedeno u UFEU-a. Kohezijski bi fond trebao biti u mogućnosti poduprijeti ulaganja u okoliš i u mrežu TEN-T. U pogledu EFRR-a, popis aktivnosti trebao bi se pojednostavniti te bi on trebao moći poduprijeti ulaganja u infrastrukturu, ulaganja povezana s pristupom uslugama, produktivna ulaganja u MSP-ove, softver i nematerijalnu imovinu, kao i mjere povezane s informacijama, komunikacijom, studijama, umrežavanjem, suradnjom i razmjenom iskustava te aktivnosti koje uključuju klastere. Kako bi pružila potporu provedbi programa, oba bi fonda također trebala moći poduprijeti aktivnosti tehničke pomoći. Naposljetku, kako bi se pružila potpora širem spektru intervencija za programe Interrega, područje primjene trebalo bi proširiti kako bi uključilo i dijeljenje širokog raspona objekata i ljudskih resursa i troškova povezanih s mjerama u okviru ESF-a plus.

(19)  Ovom bi se Uredbom trebale utvrditi različite vrste aktivnosti za čije se troškove može pružiti potpora putem ulaganja iz EFRR-a i Kohezijskog fonda, u skladu s njihovim ciljevima, kako je navedeno u UFEU-a. Kohezijski bi fond trebao biti u mogućnosti poduprijeti ulaganja u okoliš i u mrežu TEN-T. U pogledu EFRR-a, popis aktivnosti trebao bi se pojednostavniti te bi on trebao moći poduprijeti ulaganja u infrastrukturu, ulaganja povezana s pristupom uslugama, produktivna ulaganja u MSP-ove, softver i nematerijalnu imovinu, kao i mjere povezane s informacijama, komunikacijom, studijama, umrežavanjem, suradnjom i razmjenom iskustava te aktivnosti koje uključuju klastere. Kako bi pružila potporu provedbi programa, oba bi fonda također trebala moći poduprijeti aktivnosti tehničke pomoći, uključujući poboljšanje i razvijanje vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje administrativnih poslova. Naposljetku, kako bi se pružila potpora širem spektru intervencija za programe Interrega, područje primjene trebalo bi proširiti kako bi uključilo i dijeljenje širokog raspona objekata i ljudskih resursa i troškova povezanih s mjerama u okviru ESF-a plus.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka iv.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iv.a)  jačanjem digitalne povezanosti;

Obrazloženje

Za stvarno postizanje inovacija i pametne gospodarske preobrazbe važno je premjestiti posebni cilj „jačanje digitalne povezivosti” iz PO 3 u PO 1.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka iv.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv.b)  jačanjem kibersigurnosti;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka vii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(vii.a)  promicanjem održive multimodalne urbane mobilnosti;

Obrazloženje

Premještanjem cilja „promicanje održive multimodalne urbane mobilnosti” iz PO 3 u PO 2 doprinijet će se zelenijim europskim gradovima. To je velik korak prema prilagodbi klimatskim promjenama u Europi.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „povezanija Europa jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti ICT-a” („PO 3”) na sljedeće načine:

(c)  „povezanija Europa jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti” („PO 3”) na sljedeće načine:

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  jačanjem digitalne povezanosti;

Briše se.

Obrazloženje

Za stvarno postizanje inovacija i pametne gospodarske preobrazbe važno je premjestiti posebni cilj „jačanje digitalne povezivosti” iz PO 3 u PO 1.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv)  promicanjem održive multimodalne urbane mobilnosti;

Briše se.

Obrazloženje

Premještanjem cilja „promicanje održive multimodalne urbane mobilnosti” iz PO 3 u PO 2 doprinijet će se zelenijim europskim gradovima. To je velik korak prema prilagodbi klimatskim promjenama u Europi.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – podtočka iv.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv.a)  promicanjem prometnih veza, uključujući pomorske veze, za rubne i otočne regije Unije;

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka iv.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv.a)  razvojem socijalnog poduzetništva i socijalne inovacije;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice razvrstavaju se prema omjeru svojeg bruto nacionalnog dohotka na sljedeći način:

Regije se razvrstavaju prema omjeru svojeg bruto domaćeg proizvoda na sljedeći način:

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  one s bruto nacionalnim dohotkom na razini ili iznad 105% prosjeka EU-a („skupina 1”);

(a)  razvijenije regije;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  one s bruto nacionalnim dohotkom na razini ili iznad 75 % prosjeka EU-a i ispod 100 % tog prosjeka („2. skupina”);

(b)  regije u tranziciji;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  one s bruto nacionalnim dohotkom ispod 75 % prosjeka EU-a („3. skupina”).

(c)  slabije razvijene regije;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ovog članka, omjer bruto nacionalnog dohotka znači omjer između bruto nacionalnog dohotka po stanovniku države članice, izmjeren u standardima kupovne moći i izračunan na temelju podataka Unije za razdoblje od 2014. do 2016. i prosječnog bruto nacionalnog dohotka po stanovniku u standardima kupovne moći u 27 država članica u istom referentnom razdoblju.

Za potrebe ovog članka, razvrstavanje regije u jednu od tri kategorije regija određuje se na osnovi omjera bruto domaćeg proizvoda (BDP) po stanovniku svake regije, izmjeren prema paritetu kupovne moći (PPP) i izračunan na temelju podataka Unije za razdoblje od 2014. do 2016. i prosječnog BDP-a država EU-27 u istom referentnom razdoblju.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Smatra se da se programi u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” za najudaljenije regije razvrstavaju u 3. skupinu.

Smatra se da se programi u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” za najudaljenije regije razvrstavaju u kategoriju „slabije razvijene regije”.

Obrazloženje

Kako bi se pojednostavnila tematska koncentracija potpore iz EFRR-a te kako bi bila fleksibilnija i operativnija, u odgovarajućoj klasifikaciji predlažu se samo 2 kategorije zemalja. Po uzoru na kriterij prihvatljivosti za Kohezijski fond (Uredba o zajedničkim odredbama, članak 102. točka 3.) prag se određuje u visini od 90 % prosjeka bruto nacionalnog dohotka EU-a.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  države članice iz 1. skupine dodjeljuju za PO 1 i PO 2 najmanje 85 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 60 % za PO 1;

(a)  u razvijenijim regijama za PO 1 i PO 2 najmanje 75 % ukupnih sredstava iz EFRR-a na nacionalnoj razini dodjeljivat će se u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 30 % za PO 1;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  države članice iz 2. skupine dodjeljuju za PO 1 najmanje 30 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 30 % za PO 2;

(b)  u regijama u tranziciji za PO 1 najmanje 35 % ukupnih sredstava iz EFRR-a na nacionalnoj razini dodjeljivat će se u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 30 % za PO 2;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  države članice iz 3. skupine dodjeljuju za PO 1 najmanje 35 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 30 % za PO 2.

(c)  u slabije razvijenima regijama za PO 1 najmanje 25 % ukupnih sredstava iz EFRR-a na nacionalnoj razini dodjeljivat će se u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 30 % za PO 2;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  tehničku pomoć.

(f)  tehničku pomoć, uključujući poboljšanje i razvoj administrativnih vještina i kompetencija lokalnih vlasti u upravljanju tim sredstvima.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ba)  razvoj održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(bb)  promicanje održive multimodalne urbane mobilnosti;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  tehničku pomoć.

(c)  tehničku pomoć, uključujući poboljšanje i razvoj administrativnih vještina i kompetencija lokalnih vlasti u upravljanju tim sredstvima.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 12

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju primjerenu ravnotežu između ulaganja pod točkama (a) i (b).

Države članice osiguravaju primjerenu ravnotežu između ulaganja pod točkama (a), (b), (ba) i (bb).

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  ulaganja u infrastrukturu zračnih luka osim u najudaljenijim regijama;

(e)  ulaganja u infrastrukturu zračnih luka osim u najudaljenijim regijama i regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim teškoćama u skladu s člankom 174. UFEU-a;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  financiranje za kupnju željezničkih vozila za uporabu u željezničkom prometu, osim ako je povezana s:

Briše se.

(i)  i. ispunjavanjem obveza obavljanja javnih usluga koje su bile predmet javnog natječaja u skladu s Uredbom br. 1370/2007, kako je izmijenjena;

 

(ii)  pružanjem usluga željezničkog prijevoza na linijama potpuno otvorenima za tržišno natjecanje, a korisnik je novi subjekt prihvatljiv za financiranje u skladu s Uredbom (EU) 2018/xxxx [Uredba o fondu InvestEU].

 

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Uz to, potpora iz Kohezijskog fonda ne dodjeljuje se za ulaganja u stanovanje, osim ako su povezana s promicanjem energetske učinkovitosti i uporabe energije iz obnovljivih izvora.

2.  Uz to, potpora iz Kohezijskog fonda ne dodjeljuje se za ulaganja u stanovanje, osim ako su povezana s promicanjem energetske učinkovitosti i uporabe energije iz obnovljivih izvora ili s potrošnjom vode.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najmanje 6 % sredstava EFRR-a na nacionalnoj razini u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, osim tehničke pomoći, dodjeljuje se za održivi urbani razvoj u obliku lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, integriranih teritorijalnih ulaganja ili nekog drugog teritorijalnog alata u okviru PO 5.

Najmanje 10 % sredstava EFRR-a na nacionalnoj razini u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, osim tehničke pomoći, dodjeljuje se za održivi urbani razvoj u obliku lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, integriranih teritorijalnih ulaganja ili nekog drugog teritorijalnog alata u okviru PO 5.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  potpora izgradnji kapaciteta;

(a)  potpora izgradnji kapaciteta na podnacionalnoj razini;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  potpora znanju, razvoju politike i komunikaciji.

(c)  potpora znanju, procjenama teritorijalnog učinka, razvoju politike i komunikaciji.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Područja s prirodnim ili demografskim poteškoćama

 

U operativnim programima sufinanciranima iz EFRR-a koji obuhvaćaju područja s ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama iz članka 174. UFEU-a posebna se pozornost posvećuje rješavanju posebnih poteškoća tih područja.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Prilog I. – tablica – Cilj politike 3. – RCO 34

RCO 34 – Dodatni kapacitet za recikliranje otpada

RCR 46 – Stanovništvo koje se služi objektima za recikliranje otpada i malim sustavima za gospodarenje otpadom

 

RCR 47 – Reciklirani otpad

 

RCR 48 – Reciklirani otpad koji se upotrebljava kao sirovina

 

RCR 49 – Oporabljeni otpad

Izmjena

RCO 34 – Dodatni kapacitet za sprečavanje i recikliranje otpada

RCR -46 – Stvaranje otpada po stanovniku

 

ERC 46a – Otpad po glavi stanovnika poslan na odlagalište i oporaba energije

 

RCR 46 – Stanovništvo koje se služi objektima za recikliranje otpada i malim sustavima za gospodarenje otpadom

 

RCR 47 – Reciklirani otpad

 

RCR 47a – Reciklirani biootpad

 

RCR 48 – Reciklirani otpad koji se upotrebljava kao sirovina

 

RCR 49 – Oporabljeni otpad

 

RCR 49a – Broj stanovnika koji imaju pristup postrojenjima koja pripremaju otpad za ponovnu uporabu

 

RCR 49b – Otpad pripremljen za ponovnu uporabu kako je definiran u članku 11.a stavku 1. točki (b) Direktive (EU) 2018/851 o otpadu

 

RCR 49c – Pokazatelji koje Komisija mora utvrditi do 31. ožujka 2019. donošenjem provedbenih akata za mjerenje ukupnog napretka u provedbi mjera za sprječavanje otpada (članak 9. stavak 7. Okvirne Direktive (EU) 2018/851 o otpadu)

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond

Referentni dokumenti

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

11.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jan Olbrycht

28.6.2018

Razmatranje u odboru

24.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

25

+

ALDE

Jean Arthuis

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

1

0

ENF

Marco Zanni

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

11.10.2018

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA

ODBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

(COM(2018)0372 – C8‑0227/2018 – 2018/0197(COD))

U ime Odbora za proračunski nadzor: Gilles Pargneaux (izvjestitelj)

AMANDMANI

Odbor za proračunski nadzor podnosi Odboru za regionalni razvoj, kao nadležnom odboru, sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Za uspjeh kohezijske politike u razdoblju nakon 2020. nužno je smanjiti administrativno opterećenje za njezine korisnike i upravljačka tijela, pronaći pravu ravnotežu između usmjerenosti politike na rezultate i razine provjera i kontrola u cilju povećanja proporcionalnosti, uvesti diferencijaciju u provedbu programa i pojednostavniti pravila i postupke koji se trenutačno često doživljavaju dvosmislenima;

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U svijetu koji je sve više međusobno povezan i s obzirom na demografsku dinamiku i dinamiku migracija, jasno je da migracijska politika Unije zahtijeva zajednički pristup koji se oslanja na sinergije i komplementarnosti različitih instrumenata financiranja. Kako bi se osigurala dosljedna, snažna i jedinstvena potpora za napore solidarnosti i podjele odgovornosti među državama članicama u pogledu upravljanja migracijama, EFRR bi trebao pružiti potporu za olakšavanje dugoročne integracije migranata.

(8)  U svijetu koji je sve više međusobno povezan i s obzirom na demografsku dinamiku i dinamiku migracija, jasno je da migracijska politika Unije zahtijeva zajednički pristup koji se oslanja na sinergije i komplementarnosti različitih instrumenata financiranja. Kako bi se osigurala dosljedna, snažna i jedinstvena potpora za napore solidarnosti i podjele odgovornosti među državama članicama u pogledu upravljanja migracijama, EFRR bi trebao pružiti potporu za olakšavanje dugoročne integracije migranata i izbjeglica. Prednost bi trebalo dati promicanju zapošljavanja i socijalne uključenosti, borbi protiv siromaštva i diskriminacije te ulaganjima u obrazovanje, trajno osposobljavanje i naukovanje.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Osim toga, ulaganja u okviru EFRR-a trebala bi doprinijeti razvoju sveobuhvatne mreže digitalne infrastrukture velikih brzina, te promicanju čiste i održive multimodalne urbane mobilnosti.

(10)  Osim toga, ulaganja u okviru EFRR-a trebala bi doprinijeti razvoju sveobuhvatne mreže digitalne infrastrukture velikih brzina diljem Unije, koja pokriva i ruralna područja na kojima predstavlja ključni čimbenik za mala i srednja poduzeća (MSP), te promicanju čiste i održive multimodalne urbane mobilnosti.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Buduća kohezijska politika mora primjereno razmotriti i pružiti potporu regijama Unije koje su najviše pogođene posljedicama izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Unije, posebno onih koje će se zbog tog izlaska naći na vanjskim morskim ili kopnenim granicama Unije;

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Mala i srednja poduzeća te mikropoduzeća ključni su pokretači gospodarskog rasta, inovacija i zaposlenosti, s obzirom na to da pružaju 85 % svih novih radnih mjesta; Trenutačno postoji više od 20 milijuna MSP-a u Uniji. Ta poduzeća imaju važnu ulogu u gospodarskom oporavku i prijelazu na održivo gospodarstvo Unije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se upotreba ograničenih resursa usmjerila na najučinkovitiji način, potpore iz EFRR-a za produktivna ulaganja u okviru relevantnog posebnog cilja, trebale bi biti ograničene samo na mikro, mala i srednja poduzeća („MSP-ovi”) u smislu Preporuke Komisije 2003/361/EZ19, osim u slučaju da se ulaganja odnose na suradnju s MSP-ovima u aktivnostima istraživanja i inovacija.

 

(16)  Kako bi se upotreba ograničenih resursa usmjerila na najučinkovitiji način, potpore iz EFRR-a za produktivna ulaganja u okviru relevantnog posebnog cilja, trebale bi biti ograničene samo na MSP-ove u smislu Preporuke Komisije 2003/361/EZ19, kako bi se potakla konkurentnost i održivost tih poduzeća, osim ako se ulaganja odnose se na suradnju s MSP-ovima u aktivnostima istraživanja i inovacija.

_________________

_________________

19 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

19 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22.a)  Kako bi se osigurala pravovremena i učinkovita provedba, svi postupci za praćenje, učinkovitost i kontrolu trebali bi biti razmjerni i pojednostavnjeni u pogledu upravljačkih tijela i korisnika;

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  U skladu sa stavkom 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016., potrebno je evaluirati fondove na temelju podataka prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja, posebice za države članice. Ti zahtjevi, po potrebi, mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao temelj za evaluaciju učinaka fondova na terenu.

(23)  U skladu sa stavkom 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016., potrebno je evaluirati fondove na temelju podataka prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja, posebice za države članice. Ti zahtjevi bi trebali, koliko je moguće, uključivati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka Fonda na terenu.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka iv.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iv a)  modernizaciju i inovacije u javnoj upravi, zaštitu intelektualnog vlasništva i podupiranje konkurentnosti MSP-ova;

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U skladu s obvezom o izvješćivanju na temelju članka [38. stavka 3. točke (e) podtočke i.] Financijske uredbe Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi informacije o uspješnosti u skladu s Prilogom II.

3.  U skladu s obvezom o izvješćivanju na temelju članka [38. stavka 3. točke (e) podtočke i.] Financijske uredbe, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi informacije o uspješnosti i rezultatima u skladu s Prilogom II izvješćivanjem o napretku i o nedostacima te povezivanjem potrošnje i postizanja rezultata.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13. radi izmjene Priloga I. kako bi se izvršile potrebne prilagodbe popisa pokazatelja za upotrebu u državama članicama i radi izmjene Priloga II. kako bi se izvršile potrebne prilagodbe informacija o uspješnosti koje se dostavljaju Europskom parlamentu i Vijeću.

4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13. radi izmjene Priloga I. kako bi se izvršile relevantne i razumne prilagodbe popisa pokazatelja za upotrebu u državama članicama i radi izmjene Priloga II., prema potrebi, kako bi se Europskom parlamentu i Vijeću dostavile poboljšane kvalitativne i kvantitativne informacije o izvedbi i rezultatima koji se uspoređuju sa zadanim ciljevima.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Komisija Europskom parlamentu i Vijeću pruža pouzdane informacije o kvaliteti korištenih podataka o uspješnosti.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najmanje 6 % sredstava EFRR-a na nacionalnoj razini u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, osim tehničke pomoći, dodjeljuje se za održivi urbani razvoj u obliku lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, integriranih teritorijalnih ulaganja ili nekog drugog teritorijalnog alata u okviru PO 5.

Najmanje 6 % sredstava EFRR-a na nacionalnoj razini u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, osim tehničke pomoći, dodjeljuje se za održivi urbani razvoj u obliku lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, integriranih teritorijalnih ulaganja ili nekog drugog teritorijalnog alata u okviru PO 5. uključujući relevantne PO1 i PO4.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EFRR podupire i Europsku urbanu inicijativu koju Komisija provodi u okviru izravnog i neizravnog upravljanja.

EFRR podupire i Europsku urbanu inicijativu.

Obrazloženje

Plan za gradove u isključivoj je nadležnosti država članica, a mora se zajamčiti načelo supsidijarnosti.


MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE (26.10.2018)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

(COM(2018)0372 – C8‑0227/2018 – 2018/0197(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Kateřina Konečná

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Komisija je 2. svibnja 2018. donijela prijedlog za sljedeći višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. On uključuje Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijski fond.

Izvjestiteljica općenito pozdravlja prijedlog Komisije, kojim se pojednostavnjuju složeni postupci povezani s EFRR-om i Kohezijskim fondom i proširuju potporne mjere u pogledu zelenih i klimatskih ciljeva. Osobito podržava veća ulaganja u zeleniju Europu s niskim razinama emisija ugljika, kao što su mjere za energetsku učinkovitost i kružno gospodarstvo, razvoj pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja, promicanje održivog upravljanja vodama i smanjenje onečišćenja.

Međutim, postoji potreba da se osigura povećanje sredstava za neophodnu modernizaciju i razvoj infrastrukture država članica kako bi se ostvarili svi novi ambiciozni ciljevi zakonodavstva Unije u području zaštite okoliša, energije, gospodarenja otpadom, prometa i klimatskih promjena, u skladu s Pariškim sporazumom. Potpora projektima sufinanciranima tim sredstvima ključna je osobito u regijama koje se sporije razvijaju. Osim toga, u mnogim zemljama EFRR i Kohezijski fond čine najmanje 50 % javnih ulaganja, a bez tog sufinanciranja koje pruža EU predmetne države članice ne bi imale financijski kapacitet za takva ulaganja.

Kad je riječ o financiranju, izvjestiteljica smatra da su predloženi rezovi sredstava (za polovicu) u Kohezijskom fondu prilično veliki u usporedbi s trenutačnim programskim razdobljem. Istodobno je iznos sredstava koji će se prenijeti iz Kohezijskog fonda u Instrument za povezivanje Europe (CEF) jednak iznosu prenesenom u trenutačnom programskom razdoblju od 2014. do 2020. S obzirom na to da se očekuje da će se novcem iz Kohezijskog fonda financirati i projekti u području klime i okoliša, što će doprinijeti ostvarivanju ciljeva EU-a u navedenim područjima, izvjestiteljica smatra da je neprikladno smanjiti sredstva iz Kohezijskog fonda kojima treba upravljati u okviru podijeljenog upravljanja. Svaki prijenos iz Kohezijskog fonda u CEF trebao bi se temeljiti na dubinskoj analizi Komisije kojom će se poduprijeti, a ne oslabiti sposobnost država članica da ostvare svoje ciljeve u području klime i okoliša. Udio sredstava prenesenih u CEF trebao bi proporcionalno odgovarati prijenosu u trenutačnom programskom razdoblju (tj. smanjiti se za 50 %) i trebao bi biti dostupan državi članici tijekom cijelog programskog razdoblja.

Prema mišljenju izvjestiteljice, upotrebu EFRR-a i Kohezijskog fonda trebalo bi poboljšati snažnijim povezivanjem ulaganja u okviru kohezijske politike s općim planovima država članica za postizanje ciljeva za 2030., u smislu usmjeravanja prema dugoročnijoj dekarbonizaciji gospodarstva Europske unije. U tom pogledu izvjestiteljica predlaže izdvajanje više resursa u okviru ciljeva politike 2. (PO2) za borbu protiv učinaka klimatskih promjena.

Prometni sektor EU-a trenutačno prolazi kroz korjenite promjene. Razina emisije stakleničkih plinova iz prometa morat će se sniziti. Potrebno je bez odgode drastično smanjiti emisije onečišćivača zraka u prometu. Nadalje, trebalo bi povećati upotrebu vozila s niskim i nultim emisijama. Međutim, za takva vozila nedostaje odgovarajuća infrastruktura. U samo četirima državama članicama koje pokrivaju samo 27 % ukupne površine EU-a nalazi se 76 % svih točaka za punjenje. Uspješan prijelaz na mobilnost s niskim emisijama zahtijeva zajednički politički okvir za vozila, infrastrukture i elektroenergetske mreže, pri čemu se poticaji za zapošljavanje i gospodarski poticaji kombiniraju diljem Unije na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Izvjestiteljica smatra da je nužno pružiti priliku državama članicama i njihovim regijama da financiraju razvoj svoje infrastrukture za vozila s niskim emisijama iz svih mogućih izvora Unije, uključujući i EFRR i Kohezijski fond. Infrastruktura za punjenje i opskrbu mora se brzo uspostaviti. U tom pogledu izvjestiteljica predlaže premještanje cilja promicanja održive multimodalne urbane mobilnosti iz cilja politike 3. (PO3) u cilj politike 2. (PO2), kamo su trenutačno dodijeljeni resursi i gdje je veći pritisak na države članice da ostvare ciljeve u području okoliša. Njezino je stajalište da je prijelaz na mobilnost s niskim emisijama više povezan s općim ciljem za Europu s niskom razinom emisija ugljika nego s ciljevima povezanosti.

Rizik od suša u nekoliko regija EU-a povećava se zbog klimatskih promjena te stoga zaštita vodnih resursa, vodnih ekosustava i vode za piće i kupanje predstavljaju temelje zaštite okoliša u Europi. Posljednjih godina Europa je bila pogođena s preko stotinu poplava sa štetnim posljedicama. Osim gospodarske i društvene štete, poplave mogu imati ozbiljne posljedice za okoliš. Izvjestiteljica smatra da je nužno promicati održivo upravljanje vodom, uključujući, po potrebi, mjere za borbu protiv suše i poplava.

Štetna buka može utjecati na gotovo svaki aspekt nečijeg života. Stalna glasna razina buke može prouzročiti zdravstvene probleme i povećan stres. Visoke razine buke također mogu negativno utjecati na čitave ekosustave. Svjetlosno onečišćenje jednako je tako štetno za zdravlje. Ono troši energiju, povećava emisije ugljika i posljedično povećava troškove za potrošače. Umjetno svjetlo ujedno utječe na floru i faunu na različite načine. Stoga izvjestiteljica iznosi prijedlog u pogledu mjera u području smanjenja onečišćenja bukom i svjetlom.

Kohezijska politika ključan je element za provedbu kružnog gospodarstva u djelo. Izvjestiteljica smatra da bi manje razvijene zemlje trebale imati mogućnost da moderniziraju svoja postojeća postrojenja za obradu preostalog otpada kako bi ostvarile ciljeve kružnog gospodarstva. Modernizacija postojećih postrojenja u praksi je mnogo manji ekonomski izazov od razvoja novog postrojenja te je, u konačnici, često izvedivije rješenje za zemlje s ograničenim proračunom, a istodobno se ostvaruje istinski pozitivan učinak na okoliš.

Sedamdeset posto Europljana očekuje od EU-a da učini više u pogledu zdravstvenih i socijalnih pitanja. Izvjestiteljica dovodi u pitanje dodanu vrijednost uključivanja Zdravstvenog programa EU-a u prošireni ESF plus. Žali zbog predloženog smanjenja od 8 % za financiranje zdravstva u usporedbi s razdobljem od 2014. do 2020. Nadalje, kohezijskom politikom trebalo bi doprinijeti i poboljšanju zdravstvenog stanja građana Unije. Prema mišljenju izvjestiteljice moguće je stvoriti sinergije s ESF-om plus i njegovim tematskim područjem o zdravlju, Europskim stupom socijalnih prava u okviru izvršenja europskog semestra, ako se preporuke po državama članicama više usredotoče na pitanja u vezi sa zdravljem. Operativne programe sufinancirane iz EFRR-a i Kohezijskog fonda trebalo bi osmisliti tako da poboljšaju pristup zdravstvu. Izvjestiteljica također naglašava da je potrebno poticati integrirani društveni, gospodarski i ekološki razvoj, kulturno naslijeđe, sigurnost i zdravlje u urbanim, ruralnim i obalnim područjima. Uža suradnja s pacijentima ili organizacijama pacijenata jednako je tako nužna u području uspješnih ulaganja u zdravstvo.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Člankom 176. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa se da je Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) namijenjen pomoći pri otklanjanju glavnih regionalnih neuravnoteženosti u Uniji. U skladu s tim člankom i člankom 174. drugim i trećim stavkom UFEU-a, EFRR treba doprinijeti smanjivanju razlika između razina razvijenosti različitih regija i smanjivanju zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, među kojima se posebna pozornost poklanja regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otočne, pogranične i planinske regije.

(1)  Člankom 176. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa se da je Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) namijenjen pomoći pri otklanjanju glavnih regionalnih neuravnoteženosti u Uniji. U skladu s tim člankom i člankom 174. drugim i trećim stavkom UFEU-a, EFRR treba doprinijeti smanjivanju razlika između razina razvijenosti različitih regija i smanjivanju zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, među kojima se posebna pozornost poklanja regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim nedostacima, kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otočne, pogranične i planinske regije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Horizontalna načela kako su utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i u članku 10. UFEU-a, uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, moraju se poštovati pri provedbi fondova, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Države članice trebale bi poštovati i obveze iz Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i osiguravanja dostupnosti, u skladu s člankom 9. UFEU-a i u skladu s pravom Unije u pogledu usklađivanja zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. Države članice i Komisija trebale bi imati za cilj uklanjanje nejednakosti i promicanje jednakosti između muškaraca i žena te integraciju rodne perspektive, kao i borbu protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Fondovi ne bi trebali podupirati aktivnosti koje doprinose bilo kakvom obliku segregacije. Ciljevi EFRR-a i Kohezijskog fonda trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i poboljšanje kvalitete okoliša kako je navedeno u članku 11. i članku 191. stavku 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”. Kako bi se zaštitila cjelovitost unutarnjeg tržišta, operacije od kojih koristi imaju poduzetnici moraju biti u skladu s pravilima o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108. UFEU-a.

(5)  Horizontalna načela kako su utvrđena u člancima 2. i 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i u člancima od 7. do 11. UFEU-a, uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, moraju se poštovati pri provedbi fondova, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Države članice trebale bi poštovati i obveze iz Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i osiguravanja dostupnosti, u skladu s člankom 9. UFEU-a i u skladu s pravom Unije u pogledu usklađivanja zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. Države članice i Komisija trebale bi imati za cilj uklanjanje nejednakosti i promicanje jednakosti između muškaraca i žena te integraciju rodne perspektive, kao i borbu protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Fondovi ne bi trebali podupirati aktivnosti koje doprinose bilo kakvom obliku segregacije. Ciljevi EFRR-a i Kohezijskog fonda trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i poboljšanje kvalitete okoliša te borbu protiv klimatskih promjena, kako je navedeno u članku 11. i članku 191. stavku 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”. Kako bi se zaštitila cjelovitost unutarnjeg tržišta, operacije od kojih koristi imaju poduzetnici moraju biti u skladu s pravilima o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108. UFEU-a.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Tematske koncentracije u skladu s ovom Uredbom trebalo bi postići na nacionalnoj razini, istodobno omogućujući fleksibilnost u pogledu operativnih programa i među različitim kategorijama regija. Tematske koncentracije mogle bi se po potrebi prilagoditi, u skladu sa sredstvima namijenjenima za prioritete ulaganja koji proizlaze iz prijelaza na niskougljično gospodarstvo. Stupanj tematske koncentracije trebao bi uzimati u obzir razinu razvoja pojedinačnih regija, razine financiranja i specifične potrebe regija čiji je BDP po stanovniku upotrijebljen kao kriterij prihvatljivosti za razdoblje 2014. – 2020.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  U skladu s ciljem ove Uredbe, koji podrazumijeva jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Unije radi promicanja održivog razvoja, potrebno je uzeti u obzir razlike u regionalnom razvoju, razinu zaostajanja regija u nepovoljnom položaju i ograničena sredstva dostupna određenim državama članicama ili regijama.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  U skladu s obvezama Unije u okviru Pariškog sporazuma i u skladu sa Sedmim akcijskim programom za okoliš, u zakonodavstvo Unije uvedeni su novi i ambiciozni ciljevi za okoliš, energiju, gospodarenje otpadom i klimu. Kako bi se državama članicama pomoglo da ostvare te ciljeve i nastave s potrebnom modernizacijom i razvojem infrastrukture u svojim regijama, potrebno je osigurati odgovarajuća financijska sredstva. Taj strukturni prijelaz imao bi velik utjecaj na radna mjesta i rast u državama članicama i regijama. Stoga je potrebno omogućiti sve moguće mjere potpore u okviru svih navedenih posebnih ciljeva.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Odražavajući važnost borbe protiv klimatskih promjena, u skladu s obvezama Unije u cilju provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, fondovi će pridonijeti klimatskim aktivnostima i postizanju ukupnog cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za podupiranje klimatskih ciljeva. Očekuje se da će operacije u okviru EFRR-a činiti 30 % cjelokupne financijske omotnice EFRR-a za ciljeve u području klime. Očekuje se da će operacije u okviru Kohezijskog fonda činiti 37 % cjelokupne financijske omotnice Kohezijskog fonda za ciljeve u području klime.

(14)  Odražavajući važnost borbe protiv klimatskih promjena i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda te kako bi se pridonijelo financiranju mjera koje je potrebno poduzeti na razini EU-a, nacionalnoj i lokalnoj razni u svrhu ispunjenja obveza Unije, fondovi će pridonijeti uključivanju klimatskih aktivnosti i postizanju ukupnog cilja od 30 % proračunskih rashoda EU-a za podupiranje klimatskih ciljeva. Operacije u okviru EFRR-a trebale bi doprinijeti 35 % cjelokupne financijske omotnice EFRR-a za ciljeve u području klime. Očekuje se da će operacije u okviru Kohezijskog fonda činiti 37 % cjelokupne financijske omotnice Kohezijskog fonda za ciljeve u području klime. Na temelju preporuka iz tematskog izvješća 2016/31 Europskog revizorskog suda, u mehanizmima za uključivanje klimatskih pitanja i za otpornost na klimatske promjene trebali bi se razlikovati ublažavanje i prilagodba, a te bi mehanizme trebalo primjenjivati ex ante u svim postupcima izrade programa i planiranja, a ne samo izvješćivati o njima ex post.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Prometni sektor EU-a trenutačno prolazi kroz korjenite promjene s obzirom na to da digitalizacija i automatizacija mijenjaju tradicionalne proizvodne postupke i potrebe potrošača. Nužno je smanjiti emisije stakleničkih plinova iz prometa. Potrebno je hitno i drastično smanjiti emisije onečišćivača zraka u prometu. Nadalje, bit će potrebno povećati upotrebu vozila s niskim i nultim emisijama kako bi se postigli ciljevi zelenije Unije s niskom razinom emisija ugljika. Međutim, za ta vozila nedostaje odgovarajuća infrastruktura i trenutačno u Uniji postoji samo 100 000 točaka za punjenje električnih vozila, pri čemu se u samo četirima državama članicama koje pokrivaju samo 27 % ukupne površine Unije nalazi 76 % svih točaka za punjenje. Uspješan prijelaz na mobilnost s niskim emisijama zahtijeva zajednički politički okvir za vozila, infrastrukture i elektroenergetske mreže, pri čemu poticaji za zapošljavanje i gospodarski poticaji djeluju zajedno diljem Unije, na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te ih podupiru snažniji instrumenti Unije za financiranje. Nužno je pružiti priliku državama članicama i njihovim regijama da financiraju razvoj infrastrukture za vozila s niskim emisijama iz svih mogućih izvora, uključujući i EFRR i Kohezijski fond. Infrastruktura za punjenje i opskrbu mora se brzo uspostaviti kako bi se ispunile klimatske obveze Unije u skladu s Pariškim sporazumom i povezanim zakonodavstvom Unije.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14b)  Operacijama u okviru EFRR-a i Kohezijskog fonda trebaju se provesti mjere i ciljevi iz integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova koje treba razviti u skladu s Uredbom o upravljanju energetskom unijom, kao i u skladu s preporukama Komisije u vezi s tim planovima, i u smislu sadržaja i u smislu dodjele financijskih sredstava.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  EFRR i Kohezijski fond trebali bi imati mogućnost za pružanje potpore aktivnostima i ciljevima iz drugih instrumenata za financiranje kako bi se unaprijedio pristup zdravstvu i skrbi. Moguće je stvoriti sinergije s Europskim socijalnim fondom plus i njegovim tematskim područjem o zdravlju, Europskim stupom socijalnih prava, kao i s europskim semestrom i preporukama po državama članicama koje se više usredotočuju na pitanja u vezi sa zdravljem.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  EFRR bi trebao pomoći pri otklanjanju glavnih regionalnih neuravnoteženosti u Uniji i smanjiti razlike između razina razvijenosti različitih regija i zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, uključujući one koji se suočavaju s izazovima zbog obveza koje se odnose na dekarbonizaciju. Potpore EFRR-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” trebale bi stoga biti usmjerene na ključne prioritete Unije u skladu s ciljevima politike utvrđenima u Uredbi (EU) 2018/xxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Stoga, potpora iz EFRR-a trebala bi se usredotočiti na ciljeve politike „pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe” i „zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja”. Tu tematsku koncentraciju trebalo bi postići na nacionalnoj razini, istodobno omogućujući fleksibilnost na razini pojedinačnih programa i između tri skupine država članica u skladu s odgovarajućim bruto nacionalnim dohotkom. Osim toga, metodologiju razvrstavanja država članica trebalo detaljno utvrditi uzimajući u obzir posebnu situaciju najudaljenijih regija.

(17)  EFRR bi trebao pomoći pri otklanjanju glavnih regionalnih neuravnoteženosti u Uniji i smanjiti razlike između razina razvijenosti različitih regija i zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, uključujući one koji se suočavaju s izazovima zbog obveza koje se odnose na dekarbonizaciju. Potpore EFRR-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” trebale bi stoga biti usmjerene na ključne prioritete Unije u skladu s ciljevima politike utvrđenima u Uredbi (EU) 2018/xxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Stoga, potpora iz EFRR-a trebala bi se usredotočiti na ciljeve politike „pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe” i „zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju i promet, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama, održivog upravljanja vodama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja”. Tu tematsku koncentraciju trebalo bi postići na nacionalnoj razini, istodobno omogućujući fleksibilnost na razini pojedinačnih programa i između tri skupine država članica u skladu s odgovarajućim bruto nacionalnim dohotkom. Osim toga, metodologiju razvrstavanja država članica trebalo bi detaljno utvrditi uzimajući u obzir posebnu situaciju najudaljenijih regija.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a)  Treba uzeti u obzir probleme s kojima se suočavaju određena lokalna i regionalna nadležna tijela za koja se izdvaja premalo sredstava u okviru centraliziranog upravnog sustava. Velike poteškoće u smislu sufinanciranja projekata negativno utječu na apsorpciju sredstava iz Kohezijskog fonda baš u regijama kojima su najviše potrebna ulaganja kako bi se smanjile socio-ekonomske i teritorijalne razlike.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se potpora usmjerila na ključne prioritete Unije, također je primjereno da bi se zahtjevi u pogledu tematske koncentracije trebali poštovati tijekom cijelog programskog razdoblja, uključujući u slučaju prijenosa između prioriteta unutar nekog programa ili među programima.

(18)  Kako bi se postigli ciljevi država članica, tematska koncentracija trebala bi biti dovoljno fleksibilna kako bi se prilagodila potrebama svake regije, omogućujući Uniji da podupre prijenos između prioriteta unutar nekog programa ili među programima. Na taj način izbjegle bi se dodatne neravnoteže ili izraženije razvojne razlike između regija.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a)  Treba dodatno poboljšati učinkovitost javnih institucija i dionika te administrativnu učinkovitost pružanjem dodatne tehničke i financijske pomoći radi pojednostavljivanja sektora javnih usluga koji su cilj mjera EFRR-a i Kohezijskog fonda.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a)  Kako bi se postigli utvrđeni ciljevi, potrebno je poduzeti mjere za promicanje regionalne ili lokalne mobilnosti ili smanjenje onečišćenja zraka i onečišćenja bukom.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26b)  Treba poduzeti mjere za promicanje čistih, održivih i sigurnih načina prijevoza.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Ova Uredba pridonijet će financiranju potpore čiji je cilj ojačati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju otklanjanjem glavnih regionalnih neravnoteža u Uniji i smanjivanjem zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, među kojima se posebna pozornost treba posvetiti regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su najudaljenije regije, najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otočne, pogranične i planinske regije.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s ciljevima politike utvrđenima u članku [4. stavku 1.] Uredbe (EU) 2018/xxxx[nova Uredba o zajedničkim odredbama], iz EFRR-a se pruža potpora za sljedeće posebne ciljeve:

1.  U skladu s ciljevima politike utvrđenima u članku [4. stavku 1.] Uredbe (EU) 2018/xxxx[nova Uredba o zajedničkim odredbama], iz EFRR-a se pruža potpora za sljedeće posebne ciljeve, uzimajući u obzir potrebu za posebnim ulaganjima i infrastrukturom u svakoj državi članici:

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja”(„PO 2”) na sljedeće načine:

(b)  „zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju i promet, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja”(„PO 2”) na sljedeće načine:

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv)  promicanjem prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe;

(iv)  promicanjem prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika, požara i poplava, otpornosti na katastrofe i intervencija protiv hidrogeološke nestabilnosti;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka v.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(v)  promicanjem održivog upravljanja vodama;

(v)  promicanjem održivog upravljanja vodama, uključujući mjere za borbu protiv suše i poplava i njihovo sprečavanje te održivo gospodarenje otpadom;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka vi.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(vi)  promicanjem prelaska na kružno gospodarstvo;

(vi)  promicanjem prelaska na kružno gospodarstvo, posebice postizanja ciljeva za reciklažu i ponovnu uporabu otpada, kako je utvrđeno u Direktivi (EU) 2018/851 i Direktivi (EU) 2018/852, kao i ciljeva za smanjenje odlaganja otpada, kako je utvrđeno u Direktivi (EU) 2018/850;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka vii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(vii)  promicanjem biološke raznolikosti, zelene infrastrukture u urbanom okruženju i smanjenjem onečišćenja;

(vii)  promicanjem biološke raznolikosti, zelene infrastrukture u urbanom okruženju i smanjenjem onečišćenja zraka, vode, tla i onečišćenja bukom i svjetlom;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka vii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(viia)  promicanjem održive multimodalne urbane mobilnosti, uključujući infrastrukturu za mobilnost s niskim emisijama;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka vii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(viia)  promicanjem ulaganja u sektoru otpada kako bi se ispunili utvrđeni ekološki zahtjevi Unije, posebice u državama članicama u kojima se ti zahtjevi premašuju;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka vii.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(viib)  promicanjem ulaganja u vodnom sektoru kako bi se ispunili utvrđeni ekološki zahtjevi Unije, posebice u državama članicama u kojima se ti zahtjevi premašuju;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d– podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv)  osiguravanjem jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi razvojem infrastrukture, uključujući primarnu skrb;

(iv)  osiguravanjem jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi razvojem infrastrukture te kampanjama za podizanje razine osviještenosti, uključujući primarnu skrb;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 2 – stavak 1. – točka e – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  poticanjem integriranog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulturne baštine i sigurnosti u urbanim područjima;

(i)  poticanjem integriranog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulturne baštine, sigurnosti i zdravlja u urbanim područjima;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 2 – stavak 1. – točka e – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  poticanjem integriranog društvenog i gospodarskog te razvoja u području okoliša na lokalnoj razini, kulturne baštine i sigurnosti, uključujući ruralna i obalna područja, među ostalim s pomoću lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice.

(ii)  poticanjem integriranog društvenog i gospodarskog te razvoja u području okoliša na lokalnoj razini, kulturne baštine, sigurnosti i zdravlja, uključujući ruralna i obalna područja, među ostalim s pomoću lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poboljšati sposobnost programskih tijela i tijela povezanih s provedbom fondova i

(a)  poboljšati sposobnost programskih tijela i tijela povezanih s provedbom fondova, uključujući organizacije civilnog društva, pružanjem tehničke i financijske pomoći;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  države članice iz 2. skupine dodjeljuju za PO 1 najmanje 45 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 30 % za PO 2;

(b)  države članice iz 2. skupine dodjeljuju za PO 1 najmanje 40 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 35 % za PO 2;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  države članice iz 3. skupine dodjeljuju za PO 1 najmanje 35 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 30 % za PO 2.

(c)  države članice iz 3. skupine dodjeljuju za PO 1 najmanje 35 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 35 % za PO 2.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  produktivna ulaganja u MSP-ove;

(c)  produktivna ulaganja u MSP-ove, u smislu preporuke Komisije 2003/361/EZ;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  ulaganja u preobrazbu industrijskih područja u nazadovanju i razvojno zaostalih regija;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako poduzeća koja nisu MSP-ovi surađuju s MSP-ovima u provođenju mjera za energetsku učinkovitost i aktivnostima za gospodarstvo s niskim razinama emisija ugljika ili kružno gospodarstvo koje se podupiru u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) podtočkama (i), (iii), (vi) i (vii), produktivna ulaganja mogu se podržati ako dolaze putem financijskih instrumenata.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  ulaganja u zdravstvene ustanove i ustanove za skrb, uključujući integriranu skrb i primarnu skrb;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  ulaganja u mjere za promicanje energetske učinkovitosti i uporabe energije iz obnovljivih izvora, usmjeravajući se na specifične potrebe kuća i stambenih zgrada;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju primjerenu ravnotežu između ulaganja pod točkama (a) i (b).

Države članice osiguravaju primjerenu ravnotežu između ulaganja pod točkama (a), (aa), (ab) i (b).

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ova Uredba ne utječe na nastavak niti na izmjenu (uključujući potpuno ili djelomično ukidanje) pomoći koju je Komisija odobrila u skladu s uredbama (EU) br. 1300/2013 i 1301/2013 ili s bilo kojim drugim aktom usvojenim u skladu s tim uredbama.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Zahtjevi za primanje pomoći podneseni ili odobreni u skladu s uredbama (EU) br. 1300/2013 i 1301/2013 ostaju valjani.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Prilog I. – tablica 1. – podnaslov 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Cilj politike

Ostvarenja

Rezultati

(1)

(2)

(3)

2. Zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja

RCO 18 – Kućanstva s primljenom potporom za poboljšanje energetske učinkovitosti njihova stambenog objekta

RCR 26 – Konačna godišnja potrošnja energije (od čega: stambeni objekti, privatni nestambeni objekti, javni nestambeni objekti)

RCO 19 – Javne zgrade s primljenom potporom za poboljšanje energetske učinkovitosti

RCR 27 – Kućanstva s boljom energetskom učinkovitošću njihova stambenog objekta

RCO 20 – Novoizgrađene ili poboljšane mreže centraliziranoga grijanja

RCR 28 – Zgrade s poboljšanom energetskom klasifikacijom (od čega: stambeni objekti, privatni nestambeni objekti, javni nestambeni objekti)

 

RCR 29 – Procijenjene emisije stakleničkih plinova*

 

RCR 30 – Poduzeća s poboljšanom energetskom učinkovitošću

 

RCO 22 – Dodatni kapaciteti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (od čega: električna energija, toplinska energija)

RCR 31 – Ukupno proizvedena energija iz obnovljivih izvora (od čega: električna energija, toplinska energija)

RCO 97 – Broj zajednica za energiju i zajednica za energiju iz obnovljivih izvora s primljenom potporom*

RCR 32 – Energija iz obnovljivih izvora: kapacitet povezan na mrežu (operativni)*

 

RCO 23 – Digitalni upravljački sustavi za pametne mreže

RCR 33 – Korisnici povezani na pametne mreže

RCO 98 – Kućanstva s primljenom potporom za primjenu pametnih energetskih mreža

RCR 34 – Uvođenje projekata za pametne mreže

RCO 24 – Novi ili poboljšani sustavi za praćenje katastrofa, pripravnost, upozorenje i odgovor na njih*

RCR 35 – Stanovništvo koje ostvaruje koristi od mjera zaštite od poplava

RCO 25 – Novoizgrađene ili učvršćene obale mora, rijeka i jezera te zaštita od odrona u cilju zaštite osoba, imovine i prirodnog okoliša

RCR 36 – Stanovništvo koje ostvaruje koristi od mjera zaštite od šumskih požara

RCO 26 – Zelena infrastruktura izgrađena za prilagodbu klimatskim promjenama

RCR 37 – Stanovništvo koje ostvaruje koristi od mjera zaštite od prirodnih katastrofa povezanih s klimatskim promjenama (osim poplava i šumskih požara)

RCO 27 – Nacionalne/regionalne/lokalne strategije za prilagodbu klimatskim promjenama

RCR 96 – Stanovništvo koje ostvaruje koristi od mjera zaštite od prirodnih katastrofa koje nisu povezane s klimatskim promjenama i rizika povezanih s ljudskim djelatnostima*

RCO 28 – Područja obuhvaćena mjerama zaštite od šumskih požara

RCR 38 – Procijenjeno prosječno vrijeme odgovora na katastrofe*

 

RCO 30 – Duljina novih ili konsolidiranih cijevi za povezivanje kućanstava na vodovodnu mrežu

RCR 41 – Stanovništvo povezano na poboljšanu vodoopskrbnu mrežu

RCO 31 – Duljina novoizgrađenih ili konsolidiranih odvodnih mreža

RCR 42 – Stanovništvo povezano barem na sekundarnu mrežu za pročišćavanje otpadnih voda

RCO 32 – Novi ili poboljšani kapacitet za pročišćavanje otpadnih voda

RCR 43 – Gubici vode

 

RCR 44 – Pravilno pročišćena otpadna voda

 

RCO 34 – Dodatni kapacitet za recikliranje otpada

RCR 46 – Stanovništvo koje se služi objektima za recikliranje otpada i malim sustavima za gospodarenje otpadom

 

RCR 47 – Reciklirani otpad

 

RCR 48 – Reciklirani otpad koji se upotrebljava kao sirovina

 

RCR 49 – Oporabljeni otpad

 

RCO 36 – Površina zelene infrastrukture s primljenom potporom u urbanim područjima

RCR 50 – Stanovništvo koje ostvaruje koristi od mjera za kvalitetu zraka

RCO 37 - Površina područja mreže Natura 2000 obuhvaćena mjerama zaštite i obnove u skladu s prioritetnim akcijskim okvirom

RCR 95 –Stanovništvo koje ima pristup novoj ili poboljšanoj zelenoj infrastrukturi u urbanim područjima

RCO 99 - Površina izvan područja mreže Natura 2000 obuhvaćena mjerama zaštite i obnove

RCR 51 – Stanovništvo koje ostvaruje koristi od mjera za smanjenje buke

RCO 38 – Površina obnovljenog zemljišta s primljenom potporom

RCR 52 – Obnovljeno zemljište koje se upotrebljava za zelene površine, socijalne stanove, gospodarske djelatnosti ili aktivnosti u zajednici

RCO 39 – Postavljeni sustavi za praćenje onečišćenja zraka

 

 

Izmjena

Cilj politike

Ostvarenja

Rezultati

(1)

(2)

(3)

2. Zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja

RCO 18 – Kućanstva s primljenom potporom za poboljšanje energetske učinkovitosti njihova stambenog objekta

RCR 26 – Konačna godišnja potrošnja energije (od čega: stambeni objekti, privatni nestambeni objekti, javni nestambeni objekti)

RCO 19 – Javne zgrade s primljenom potporom za poboljšanje energetske učinkovitosti

RCR 27 – Kućanstva s boljom energetskom učinkovitošću njihova stambenog objekta

RCO 20 – Novoizgrađene ili poboljšane mreže centraliziranoga grijanja

RCR 28 – Zgrade s poboljšanom energetskom klasifikacijom (od čega: stambeni objekti, privatni nestambeni objekti, javni nestambeni objekti)

 

RCR 29 – Procijenjene emisije stakleničkih plinova*

 

RCR 30 – Poduzeća s poboljšanom energetskom učinkovitošću

 

RCO 22 – Dodatni kapaciteti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (od čega: električna energija, toplinska energija)

RCR 31 – Ukupno proizvedena energija iz obnovljivih izvora (od čega: električna energija, toplinska energija)

RCO 97 – Broj zajednica za energiju i zajednica za energiju iz obnovljivih izvora s primljenom potporom*

RCR 32 – Energija iz obnovljivih izvora: kapacitet povezan na mrežu (operativni)*

 

RCO 23 – Digitalni upravljački sustavi za pametne mreže

RCR 33 – Korisnici povezani na pametne mreže

RCO 98 – Kućanstva s primljenom potporom za primjenu pametnih energetskih mreža

RCR 34 – Uvođenje projekata za pametne mreže

RCO 24.a – Mjere za borbu protiv suše i poplava

RCR 35 – Stanovništvo koje ostvaruje koristi od mjera zaštite od poplava ili suše

RCO 24 – Novi ili poboljšani sustavi za praćenje katastrofa, pripravnost, upozorenje i odgovor na njih*

RCR 36 – Stanovništvo koje ostvaruje koristi od mjera zaštite od šumskih požara

RCO 25 – Novoizgrađene ili učvršćene obale mora, rijeka i jezera te zaštita od odrona u cilju zaštite osoba, imovine i prirodnog okoliša

RCR 37 – Stanovništvo koje ostvaruje koristi od mjera zaštite od prirodnih katastrofa povezanih s klimatskim promjenama (osim poplava i šumskih požara)

RCO 26 – Zelena infrastruktura izgrađena za prilagodbu klimatskim promjenama

RCR 96 – Stanovništvo koje ostvaruje koristi od mjera zaštite od prirodnih katastrofa koje nisu povezane s klimatskim promjenama i rizika povezanih s ljudskim djelatnostima*

RCO 27 – Nacionalne/regionalne/lokalne strategije za prilagodbu klimatskim promjenama

RCR 38 – Procijenjeno prosječno vrijeme odgovora na katastrofe*

RCO 28 – Područja obuhvaćena mjerama zaštite od šumskih požara

 

 

RCO 30 – Duljina novih ili konsolidiranih cijevi za povezivanje kućanstava na vodovodnu mrežu

RCR 41 – Stanovništvo povezano na poboljšanu vodoopskrbnu mrežu

RCO 31 – Duljina novoizgrađenih ili konsolidiranih odvodnih mreža

RCR 42 – Stanovništvo povezano barem na sekundarnu mrežu za pročišćavanje otpadnih voda

RCO 32 – Novi ili poboljšani kapacitet za pročišćavanje otpadnih voda

RCR 43 – Gubici vode

 

RCR 44 – Pravilno pročišćena otpadna voda

 

RCR 45 – Doprinosi oporabi energije i sirovina iz otpadnih voda

 

RCR 45.a – Nastali komunalni otpad

 

RCR 45.b – Nastali preostali otpad

 

RCO 34 – Dodatni kapacitet za sprečavanje nastanka i recikliranje otpada

RCR 46 – Stanovništvo koje se služi objektima za recikliranje otpada i malim održivim sustavima gospodarenje otpadom

 

RCR 47 – Reciklirani otpad

 

RCR 48 – Reciklirani otpad koji se upotrebljava kao sirovina

 

RCR 49 – Ponovno iskorišteni otpad

 

RCO 36 – Površina zelene infrastrukture s primljenom potporom u urbanim područjima

RCR 50 – Stanovništvo koje ostvaruje koristi od mjera za kvalitetu zraka

RCO 37 – Površina područja mreže Natura 2000 obuhvaćena mjerama zaštite i obnove u skladu s prioritetnim akcijskim okvirom

RCR 95 – Stanovništvo koje ima pristup novoj ili poboljšanoj zelenoj infrastrukturi u urbanim područjima

RCO 99 – Površina izvan područja mreže Natura 2000 obuhvaćena mjerama zaštite i obnove

RCR 51 – Stanovništvo koje ostvaruje koristi od mjera za smanjenje buke

RCO 38 – Površina obnovljenog zemljišta s primljenom potporom

RCR 51.a – Stanovništvo koje ostvaruje koristi od mjera za smanjenje svjetlosnog onečišćenja

RCO 39 – Postavljeni sustavi za praćenje onečišćenja zraka RCO 50 – Duljina obnovljene ili poboljšane željeznice – ostale

RCR 52 – Obnovljeno zemljište koje se upotrebljava za zelene površine, socijalne stanove, gospodarske djelatnosti ili aktivnosti u zajednici

RCO 56 – Duljina tramvajskih linija i linija podzemne željeznice – obnovljenih/poboljšanih

RCR 62 – Godišnji broj putnika u javnom prijevozu

RCO 57 – Ekološki prihvatljiva vozila za javni prijevoz

RCR 63 – Godišnji broj korisnika novih/poboljšanih tramvajskih linija i linija podzemne željeznice

RCO 58 – Infrastruktura namijenjena vožnji biciklom s primljenom potporom

RCR 64 – Godišnji broj korisnika infrastrukture namijenjene vožnji biciklom

RCO 59 – Infrastruktura za alternativna goriva (točke za punjenje i opskrbu) s primljenom potporom

RCR 64.a – Procijenjene izbjegnute emisije stakleničkih plinova

RCO 60 – Gradovi s novim ili poboljšanim digitaliziranim sustavima gradskog prijevoza

 

RCO 60.a – Broj točaka za brzo punjenje električnih vozila

 

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Prilog I. – tablica 1. – podnaslov 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Cilj politike

Ostvarenja

Rezultati

(1)

(2)

(3)

3. Povezanija Europa jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti IKT-a

RCO 41 – Dodatna kućanstva sa širokopojasnim pristupom vrlo visokog kapaciteta

RCR 53 – Kućanstava s pretplatom na širokopojasni pristup mrežama vrlo visokog kapaciteta

RCO 42 – Dodatna poduzeća sa širokopojasnim pristupom vrlo visokog kapaciteta

RCR 54 – Poduzeća s pretplatom na širokopojasni pristup mrežama vrlo visokog kapaciteta

 

RCO 43 – Duljina novih cesta s primljenom potporom – TEN-T1

RCR 55 – Korisnici novoizgrađenih, obnovljenih ili poboljšanih cesta

RCO 44 – Duljina novih cesta s primljenom potporom – ostalih

RCR 56 – Uštede vremena zbog poboljšane cestovne infrastrukture

RCO 45 – Duljina obnovljenih ili poboljšanih cesta – TEN-T

RCR 101 – Uštede vremena zbog poboljšane željezničke infrastrukture

RCO 46 – Duljina obnovljenih ili poboljšanih cesta – ostalih

 

 

RCO 47 – Duljina nove željeznice s primljenom potporom – TEN-T

RCR 57 – Duljina operativnih željeznica opremljenih Europskim sustavom za upravljanje željezničkim prometom

RCO 48 – Duljina nove željeznice s primljenom potporom – ostale

RCR 58 – Godišnji broj putnika na željeznicama s primljenom potporom

RCO 49 – Duljina obnovljene ili poboljšane željeznice – TEN-T

RCR 59 – Teretni željeznički promet

RCO 50 – Duljina obnovljene ili poboljšane željeznice – ostale

RCR 60 – Teretni promet unutarnjim plovnim putovima

RCO 51 – Duljina novih ili poboljšanih unutarnjih plovnih putova – TEN-T

 

RCO 52 – Duljina novih ili poboljšanih unutarnjih plovnih putova – ostalih

 

RCO 53 – Željezničke postaje i objekti – novi ili poboljšani

 

RCO 54 – Intermodalne veze - nove ili poboljšane

 

RCO 100 – Broj luka s primljenom potporom

 

 

RCO 55 – Duljina tramvajskih linija i linija podzemne željeznice – novih

RCR 62 – Godišnji broj putnika u javnom prijevozu

RCO 56 – Duljina tramvajskih linija i linija podzemne željeznice – obnovljenih/poboljšanih

RCR 63 – Godišnji broj korisnika novih/poboljšanih tramvajskih linija i linija podzemne željeznice

RCO 57 – Ekološki prihvatljiva vozila za javni prijevoz

RCR 64 – Godišnji broj korisnika infrastrukture namijenjene vožnji biciklom

RCO 58 – Infrastruktura namijenjena vožnji biciklom s primljenom potporom

 

RCO 59 – Infrastruktura za alternativna goriva (točke za punjenje i opskrbu) s primljenom potporom

 

RCO 60 – Gradovi s novim ili poboljšanim digitaliziranim sustavima gradskog prijevoza

 

_______________

1Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1).

 

Izmjena

Cilj politike

Ostvarenja

Rezultati

(1)

(2)

(3)

3. Povezanija Europa jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti IKT-a

RCO 41 – Dodatna kućanstva sa širokopojasnim pristupom vrlo visokog kapaciteta

RCR 53 – Kućanstva s pretplatom na širokopojasni pristup mrežama vrlo visokog kapaciteta

RCO 42 – Dodatna poduzeća sa širokopojasnim pristupom vrlo visokog kapaciteta

RCR 54 – Poduzeća s pretplatom na širokopojasni pristup mrežama vrlo visokog kapaciteta

RCO 43 – Duljina novih cesta s primljenom potporom – TEN-T1

RCR 55 – Korisnici novoizgrađenih, obnovljenih ili poboljšanih cesta

RCO 44 – Duljina novih cesta s primljenom potporom – ostalih

RCR 56 – Uštede vremena zbog poboljšane cestovne infrastrukture

RCO 45 – Duljina obnovljenih ili poboljšanih cesta – TEN-T

RCR 101 – Uštede vremena zbog poboljšane željezničke infrastrukture

RCO 46 – Duljina obnovljenih ili poboljšanih cesta – ostalih

 

 

RCO 47 – Duljina nove željeznice s primljenom potporom – TEN-T

RCR 57 – Duljina operativnih željeznica opremljenih Europskim sustavom za upravljanje željezničkim prometom

RCO 48 – Duljina nove željeznice s primljenom potporom – ostale

RCR 58 – Godišnji broj putnika na željeznicama s primljenom potporom

RCO 49 – Duljina obnovljene ili poboljšane željeznice – TEN-T

RCR 59 – Teretni željeznički promet

RCO 50 – Duljina obnovljene ili poboljšane željeznice – ostale

RCR 60 – Teretni promet unutarnjim plovnim putovima

RCO 51 – Duljina novih ili poboljšanih unutarnjih plovnih putova – TEN-T

 

RCO 52 – Duljina novih ili poboljšanih unutarnjih plovnih putova – ostalih

 

RCO 53 – Željezničke postaje i objekti – novi ili poboljšani

 

RCO 54 – Intermodalne veze - nove ili poboljšane

 

RCO 100 – Broj luka s primljenom potporom

 

 

Briše se.

Briše se.

_______________

1Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1).

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Prilog I. – tablica 1. – podnaslov 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Cilj politike

Ostvarenja

Rezultati

(1)

(2)

(3)

4. Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava

RCO 61 – Godišnji broj nezaposlenih osoba kojima služe poboljšani objekti za službe za zapošljavanje (kapacitet)

RCR 65 – Tražitelji posla koji se svake godine koriste uslugama službi za zapošljavanje s primljenom potporom

 

RCO 63 – Stvoreni kapacitet infrastrukture za privremeni prihvat

RCR 66 – Popunjenost izgrađene ili obnovljene infrastrukture za privremeni prihvat

RCO 64 – Kapacitet obnovljenih smještajnih objekata – migranti, izbjeglice i osobe pod međunarodnom zaštitom ili osobe koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu

RCR 67 – Popunjenost obnovljenih smještajnih objekata – migranti, izbjeglice i osobe pod međunarodnom zaštitom ili osobe koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu

RCO 65 – Kapacitet obnovljenih smještajnih objekata – ostalih

RCR 68 – Popunjenost obnovljenih smještajnih objekata – ostalih

 

RCO 66 – Kapacitet učionica infrastrukture za skrb o djeci s primljenom potporom (novih ili poboljšanih)

RCR 70 – Godišnji broj djece koja se koriste infrastrukturom za skrb o djeci s primljenom potporom

RCO 67 – Kapacitet učionica obrazovne infrastrukture s primljenom potporom (novih ili poboljšanih)

RCR 71 – Godišnji broj učenika koji se koriste obrazovnom infrastrukturom s primljenom potporom

 

RCO 69 – Kapacitet infrastrukture za zdravstvenu skrb s primljenom potporom

RCR 72 – Osobe koje imaju pristup boljim uslugama zdravstvene skrbi

RCO 70 – Kapacitet socijalne infrastrukture s primljenom potporom (osim smještajnih objekata)

RCR 73 – Godišnji broj osoba koje se koriste zdravstvenim ustanovama s primljenom potporom

 

RCR 74 – Godišnji broj osoba koje se koriste ustanovama za socijalnu skrb s primljenom potporom

 

RCR 75 – Prosječno vrijeme odgovora za hitne medicinske slučajeve na području s primljenom potporom

 

Izmjena

Cilj politike

Ostvarenja

Rezultati

(1)

(2)

(3)

4. Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava

RCO 61 – Godišnji broj nezaposlenih osoba kojima služe poboljšani objekti za službe za zapošljavanje (kapacitet)

RCR 65 – Tražitelji posla koji se svake godine koriste uslugama službi za zapošljavanje s primljenom potporom

 

RCO 63 – Stvoreni kapacitet infrastrukture za privremeni prihvat

RCR 66 – Popunjenost izgrađene ili obnovljene infrastrukture za privremeni prihvat

RCO 64 – Kapacitet obnovljenih smještajnih objekata – migranti, izbjeglice i osobe pod međunarodnom zaštitom ili osobe koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu

RCR 67 – Popunjenost obnovljenih smještajnih objekata – migranti, izbjeglice i osobe pod međunarodnom zaštitom ili osobe koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu

RCO 65 – Kapacitet obnovljenih smještajnih objekata – ostalih

RCR 68 – Popunjenost obnovljenih smještajnih objekata – ostalih

 

RCO 66 – Kapacitet učionica infrastrukture za skrb o djeci s primljenom potporom (novih ili poboljšanih)

RCR 70 – Godišnji broj djece koja se koriste infrastrukturom za skrb o djeci s primljenom potporom

RCO 67 – Kapacitet učionica obrazovne infrastrukture s primljenom potporom (novih ili poboljšanih)

RCR 71 – Godišnji broj učenika koji se koriste obrazovnom infrastrukturom s primljenom potporom

 

RCO 69 – Kapacitet i dostupnost infrastrukture za zdravstvenu skrb s primljenom potporom i inovativnih tehnologija zdravstvene skrbi

RCR 72 – Osobe koje imaju pristup boljim uslugama zdravstvene skrbi

RCO 70 – Kapacitet i dostupnost socijalne infrastrukture s primljenom potporom (osim smještajnih objekata)

RCR 73 – Godišnji broj osoba koje se koriste zdravstvenim ustanovama s primljenom potporom

 

RCR 74 – Godišnji broj osoba koje se koriste ustanovama za socijalnu skrb s primljenom potporom

 

RCR 75 – Prosječno vrijeme odgovora za hitne medicinske slučajeve na području s primljenom potporom

 

RCR 75.a – Osobe s pristupom kampanjama za podizanje razine osviještenosti i sprečavanje bolesti

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Prilog II. – podnaslov 4. – točka iv.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Cilj politike

Posebni cilj

Ostvarenja

Rezultati

(1)

(2)

(3)

(4)

4. Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom Europskog stupa socijalnih prava

(iv) Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi razvojem infrastrukture, uključujući pimarnu zdravstvenu skrb

CCO 20 – Novi ili poboljšani kapacitet infrastrukture za zdravstvenu skrb

CCR 19 – Stanovništvo koje ima pristup boljim uslugama zdravstvene skrbi

 

Izmjena

Cilj politike

Posebni cilj

Ostvarenja

Rezultati

(1)

(2)

(3)

(4)

4. Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom Europskog stupa socijalnih prava

(iv) osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi razvojem infrastrukture, uključujući primarnu zdravstvenu skrb, uzimajući u obzir potrebe koje su utvrdili pacijenti ili organizacije pacijenata

CCO 20 – Novi ili poboljšani kapacitet i dostupnost infrastrukture za zdravstvenu skrb

CCR 19 – Stanovništvo koje ima pristup boljim uslugama zdravstvene skrbi

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond

Referentni dokumenti

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

11.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Kateřina Konečná

21.6.2018

Razmatranje u odboru

29.8.2018

 

 

 

Datum usvajanja

25.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

1

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

José Blanco López, Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

38

+

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PEE

Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE ODBORA ZA PROMET I TURIZAM (04.12.2018)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

KRATKO OBRAZLOŽENJE

1. Prijedlog Komisije

U Prijedlogu uredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj („EFRR”) i Kohezijskom fondu utvrđuju se relevantni ciljevi za provedbu EFRR-a i Kohezijskog fonda.

Ovom se Uredbom uspostavlja tematska koncentracija na nacionalnoj razini kako bi se države članice usmjerile pri provedbi fondova. U tom kontekstu Komisija predlaže da se najveći dio resursa (između 65 % i 85 %) uloži u ostvarivanje cilja politike br. 1: „pametnija Europa” i cilja br. 2: „zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika”, kako je utvrđeno u Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredbi o svim fondovima Unije.

Ovom se Uredbom također utvrđuje ograničen popis neprihvatljivih aktivnosti koje su izvan intervencijskog područja primjene fondova.

Naposljetku, njome se utvrđuje i skup pokazatelja za praćenje te određuje pristup koji treba primjenjivati u određenim posebnim područjima, pri čemu se obuhvaća održivi urbani razvoj kao i najudaljenije regije.

2. Prijedlozi izvjestiteljice

Budući da su regije najkvalificiranije da utvrde vlastite potrebe i prioritete, a radi poticanja decentraliziranog upravljanja u provedbi europskih fondova, izvjestiteljica predlaže da se tematska koncentracija zadrži na regionalnoj, a ne na nacionalnoj razini, kao što je predviđeno ovom Uredbom.

Kako bi se regijama omogućila veća fleksibilnost u upotrebi sredstava EFRR-a, izvjestiteljica predlaže i da se tematska koncentracija proširi na druge ciljeve politike. Budući da promet ima ključnu ulogu u ostvarivanju prioritetnih ciljeva Europske unije, izvjestiteljica predlaže da se u tematsku koncentraciju uvede treći cilj politike pod nazivom „povezana Europa”.

Kako bi se regijama pružila veća fleksibilnost za podupiranje drugih političkih ciljeva, izvjestiteljica predlaže smanjenje minimalnog udjela sredstava predviđenih za cilj politike br. 1 „pametnija Europa” sa 60 % na 30 % za najnaprednije regije, tj. s 45 % na 30 % za regije u tranziciji te, naposljetku, s 35 % na 20 % za najslabije razvijene regije.

S obzirom na ključnu ulogu prometa u ostvarenju prioritetnih ciljeva Europske unije, izvjestiteljica predlaže da se uvede niz novih posebnih ciljeva povezanih s prometom:

•  poseban cilj u vezi s pametnom mobilnosti i kvalitetom usluga prijevoza u okviru cilja politike br. 1: „pametnija Europa”;

•  poseban cilj u vezi s održivom mobilnosti u okviru cilja politike br. 2.: „zelenija Europa”;

•  poseban cilj u vezi s financiranjem fonda za pravednu tranziciju u okviru cilja politike br. 2: „zelenija Europa”;

•  poseban cilj u vezi s mobilnosti kao vektorom teritorijalne kohezije u okviru cilja politike br. 3: „povezanija Europa”;

•  poseban cilj u vezi s pristupom uslugama javnog prijevoza u okviru cilja politike br. 4.: „Europa s istaknutijom socijalnom komponentom”.

Kako bi se potaknula upotreba sredstva iz EFRR-a u sektoru prometa, izvjestiteljica predlaže i da se izbrišu određene odredbe kojima se ograničava upotreba sredstava tog fonda za regionalne zračne luke i željeznička vozila.

Naposljetku, svrha amandmana izvjestiteljice je poticanje sinergija između EFRR-a, Kohezijskog fonda i drugih instrumenata iz proračuna Europske unije u cilju financiranja razvoja transeuropske prometne mreže.

AMANDMANI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Horizontalna načela kako su utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i u članku 10. UFEU-a, uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, moraju se poštovati pri provedbi fondova, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Države članice trebale bi poštovati i obveze iz Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i osiguravanja dostupnosti, u skladu s člankom 9. UFEU-a i u skladu s pravom Unije u pogledu usklađivanja zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. Države članice i Komisija trebale bi imati za cilj uklanjanje nejednakosti i promicanje jednakosti između muškaraca i žena te integraciju rodne perspektive, kao i borbu protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Fondovi ne bi trebali podupirati aktivnosti koje doprinose bilo kakvom obliku segregacije. Ciljevi EFRR-a i Kohezijskog fonda trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i poboljšanje kvalitete okoliša kako je navedeno u članku 11. i članku 191. stavku 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”. Kako bi se zaštitila cjelovitost unutarnjeg tržišta, operacije od kojih koristi imaju poduzetnici moraju biti u skladu s pravilima o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108.

(5)  Horizontalna načela kako su utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i u članku 10. UFEU-a, uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, moraju se poštovati pri provedbi fondova, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Države članice trebale bi poštovati i obveze iz Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i osiguravanja dostupnosti bez prepreka, u skladu s člankom 9. UFEU-a i u skladu s pravom Unije u pogledu usklađivanja zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. Države članice i Komisija trebale bi imati za cilj uklanjanje nejednakosti, smanjenje regionalnih razlika i promicanje jednakosti između muškaraca i žena te integraciju rodne perspektive, kao i borbu protiv diskriminacije na temelju spola, državljanstva, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Fondovi ne bi trebali podupirati aktivnosti koje doprinose bilo kakvom obliku segregacije. Ciljevi EFRR-a i Kohezijskog fonda trebali bi se ostvarivati u okviru obveza Unije u pogledu klimatskih promjena preuzetih na temelju Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama i u okviru promicanja cilja Unije koji se odnosi na održivi razvoj, očuvanje, zaštitu i poboljšanje kvalitete okoliša kako je navedeno u članku 11. i članku 191. stavku 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”. Kako bi se zaštitila cjelovitost unutarnjeg tržišta, operacije od kojih koristi imaju poduzetnici moraju biti u skladu s pravilima o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U svijetu koji je sve više međusobno povezan i s obzirom na demografsku dinamiku i dinamiku migracija, jasno je da migracijska politika Unije zahtijeva zajednički pristup koji se oslanja na sinergije i komplementarnosti različitih instrumenata financiranja. Kako bi se osigurala dosljedna, snažna i jedinstvena potpora za napore solidarnosti i podjele odgovornosti među državama članicama u pogledu upravljanja migracijama, EFRR bi trebao pružiti potporu za olakšavanje dugoročne integracije migranata.

(8)  U svijetu koji je sve više međusobno povezan i s obzirom na demografsku dinamiku i dinamiku migracija, jasno je da migracijska politika Unije zahtijeva zajednički pristup koji se oslanja na sinergije i komplementarnosti različitih instrumenata financiranja. Kako bi se osigurala dosljedna, snažna i jedinstvena potpora za napore solidarnosti i podjele odgovornosti među državama članicama u pogledu upravljanja migracijama, EFRR i Kohezijski fond trebali bi pružiti potporu za olakšavanje dugoročne integracije migranata.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se podržali napori država članica i regija u suočavanju s novim izazovima i osiguravanju visoke razine sigurnosti za njihove građane, kao i sprječavanju radikalizacije, uz oslanjanje na sinergije i komplementarnost s drugim politikama Unije, ulaganja u okviru EFRR-a trebala bi doprinijeti sigurnosti u područjima u kojima postoji potreba za osiguranjem sigurnih i pouzdanih javnih prostora i kritične infrastrukture, poput prijevoza i energije.

(9)  Kako bi se podržali napori država članica i regija u suočavanju s novim izazovima i osiguravanju visoke razine sigurnosti i kohezije za njihove građane, kao i sprječavanju radikalizacije, uz oslanjanje na sinergije i komplementarnost s drugim politikama Unije, ulaganja u okviru EFRR-a trebala bi doprinijeti sigurnosti u područjima u kojima postoji potreba za osiguranjem sigurnih i pouzdanih javnih prostora i kritične infrastrukture, poput prijevoza i energije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Osim toga, ulaganja u okviru EFRR-a trebala bi doprinijeti razvoju sveobuhvatne mreže digitalne infrastrukture velikih brzina, te promicanju čiste i održive multimodalne urbane mobilnosti.

(10)  Osim toga, ulaganja u okviru EFRR-a trebala bi doprinijeti razvoju transeuropskih mreža u području prometne infrastrukture i sveobuhvatne mreže digitalne infrastrukture velikih brzina, te promicanju čiste, sigurne i održive multimodalne urbane mobilnosti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  EFRR bi trebao pomoći pri otklanjanju glavnih regionalnih neuravnoteženosti u Uniji i smanjiti razlike između razina razvijenosti različitih regija i zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, uključujući one koji se suočavaju s izazovima zbog obveza koje se odnose na dekarbonizaciju. Potpore EFRR-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” trebale bi stoga biti usmjerene na ključne prioritete Unije u skladu s ciljevima politike utvrđenima u Uredbi (EU) 2018/xxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Stoga, potpora iz EFRR-a trebala bi se usredotočiti na ciljeve politike „pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe” i „zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja”. Tu tematsku koncentraciju trebalo bi postići na nacionalnoj razini, istodobno omogućujući fleksibilnost na razini pojedinačnih programa i između tri skupine država članica u skladu s odgovarajućim bruto nacionalnim dohotkom. Osim toga, metodologiju razvrstavanja država članica trebalo bi detaljno utvrditi uzimajući u obzir posebnu situaciju najudaljenijih regija.

(17)  EFRR bi trebao pomoći pri otklanjanju glavnih regionalnih neuravnoteženosti u Uniji i smanjiti razlike između razina razvijenosti različitih regija i zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, uključujući one koji se suočavaju s izazovima zbog obveza koje se odnose na dekarbonizaciju. Potpore EFRR-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” trebale bi stoga biti usmjerene na ključne prioritete Unije u skladu s ciljevima politike utvrđenima u Uredbi (EU) 2018/xxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Stoga, potpora iz EFRR-a trebala bi se usredotočiti na ciljeve politike „pametnija Europa”, „zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika”, „povezanija Europa” i „Europa s istaknutijom socijalnom komponentom”. Tu tematsku koncentraciju trebalo bi postići na regionalnoj razini, istodobno omogućujući fleksibilnost na razini pojedinačnih programa.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Ovom bi se Uredbom trebale utvrditi različite vrste aktivnosti za čije se troškove može pružiti potpora putem ulaganja iz EFRR-a i Kohezijskog fonda, u skladu s njihovim ciljevima, kako je navedeno u UFEU-a. Kohezijski bi fond trebao biti u mogućnosti poduprijeti ulaganja u okoliš i u mrežu TEN-T. U pogledu EFRR-a, popis aktivnosti trebao bi se pojednostavniti te bi on trebao moći poduprijeti ulaganja u infrastrukturu, ulaganja povezana s pristupom uslugama, produktivna ulaganja u MSP-ove, softver i nematerijalnu imovinu, kao i mjere povezane s informacijama, komunikacijom, studijama, umrežavanjem, suradnjom i razmjenom iskustava te aktivnosti koje uključuju klastere. Kako bi pružila potporu provedbi programa, oba bi fonda također trebala moći poduprijeti aktivnosti tehničke pomoći. Naposljetku, kako bi se pružila potpora širem spektru intervencija za programe Interrega, područje primjene trebalo bi proširiti kako bi uključilo i dijeljenje širokog raspona objekata i ljudskih resursa i troškova povezanih s mjerama u okviru ESF-a plus.

(19)  Ovom bi se Uredbom trebale utvrditi različite vrste aktivnosti za čije se troškove može pružiti potpora putem ulaganja iz EFRR-a i Kohezijskog fonda, u skladu s njihovim ciljevima, kako je navedeno u UFEU-a. Kohezijski fond i EFRR trebali bi biti u mogućnosti poduprijeti ulaganja u okoliš i u mrežu TEN-T. U pogledu EFRR-a, popis aktivnosti trebao bi se pojednostavniti te bi on trebao moći poduprijeti ulaganja u infrastrukturu, sigurnost postojećih tunela i mostova, ulaganja povezana s pristupom uslugama, produktivna ulaganja u MSP-ove, softver i nematerijalnu imovinu, kao i mjere povezane s informacijama, komunikacijom, studijama, umrežavanjem, suradnjom i razmjenom iskustava te aktivnosti koje uključuju klastere. Kako bi pružila potporu provedbi programa, oba bi fonda također trebala moći poduprijeti aktivnosti tehničke pomoći. Naposljetku, kako bi se pružila potpora širem spektru intervencija za programe Interrega, područje primjene trebalo bi proširiti kako bi uključilo i dijeljenje širokog raspona objekata i ljudskih resursa i troškova povezanih s mjerama u okviru ESF-a plus.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Projekti transeuropske prometne mreže u skladu s Uredbom (EU) br. 1316/2013 i dalje će se financirati iz Kohezijskog fonda putem podijeljenog i izravnog upravljanja u okviru Instrumenta za povezivanje Europe.

(20)  Projekti transeuropske prometne mreže u skladu s Uredbom (EU) br. 1316/2013 i dalje će se financirati iz Kohezijskog fonda i EFRR-a u vidu podijeljenog i izravnog upravljanja u okviru Instrumenta za povezivanje Europe.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Nadalje, u cilju maksimalnog povećanja dodane vrijednosti ulaganja u promet koja se u cijelosti ili djelomično financiraju iz proračuna EU-a, trebalo bi težiti postizanju sinergija između instrumenata EFRR-a i instrumenata kojima se izravno upravlja, kao što su Europski mehanizam za međusobno povezivanje i financijski instrumenti budućeg programa „InvestEU”.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Posebnu pozornost treba obratiti na najudaljenije regije, i to donošenjem mjera u skladu s člankom 349. UFEU-a kojim se predviđaju dodatna dodijeljena sredstva za najudaljenije regije za poravnanje dodatnih troškova nastalih u tim regijama kao rezultat jednog stalnog ograničenja iz članka 349. UFEU-a, ili nekoliko njih, to jest udaljenosti, izoliranosti, male površine, nepovoljne topografije i klime, gospodarske ovisnosti o malom broju proizvoda, čija postojanost i međudjelovanje znatno ograničuju njihov razvoj. Ova sredstva mogu obuhvaćati ulaganja, operativne troškove i obveze obavljanja javnih usluga i njihov je cilj nadoknaditi dodatne troškove nastale zbog takvih ograničenja. Operativne potpore mogu obuhvatiti rashode za usluge teretnog prijevoza i potporu za novoosnovana poduzeća za usluge prijevoza kao i rashode za postupke povezane s ograničenjima skladištenja, prevelikim proizvodnim alatima i njihovim održavanjem te s manjkom ljudskog kapitala na lokalnom tržištu. Kako bi se zaštitio integritet unutarnjeg tržišta, i, kao što je slučaj za sve operacije koje se sufinanciraju iz EFRR-a i Kohezijskog fonda, sve potpore EFRR-a za financiranje operativne potpore i potpore za ulaganja u najudaljenijim regijama trebale bi biti u skladu s pravilima o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108. UFEU-a.

(27)  Posebnu pozornost treba obratiti na najudaljenije regije, i to donošenjem mjera u skladu s člankom 349. UFEU-a kojim se predviđaju dodatna dodijeljena sredstva za najudaljenije regije za poravnanje dodatnih troškova nastalih u tim regijama kao rezultat jednog stalnog ograničenja iz članka 349. UFEU-a, ili nekoliko njih, to jest udaljenosti, izoliranosti, male površine, nepovoljne topografije i klime, gospodarske ovisnosti o malom broju proizvoda, čija postojanost i međudjelovanje znatno ograničuju njihov razvoj. Ova sredstva mogu obuhvaćati ulaganja, operativne troškove i obveze obavljanja javnih usluga i njihov je cilj nadoknaditi dodatne troškove nastale zbog takvih ograničenja. Operativne potpore mogu obuhvatiti rashode za usluge teretnog prijevoza, zelenu logistiku, upravljanje mobilnošću i potporu za novoosnovana poduzeća za usluge prijevoza kao i rashode za postupke povezane s ograničenjima skladištenja, prevelikim proizvodnim alatima i njihovim održavanjem te s manjkom ljudskog kapitala na lokalnom tržištu. Kako bi se zaštitio integritet unutarnjeg tržišta, i, kao što je slučaj za sve operacije koje se sufinanciraju iz EFRR-a i Kohezijskog fonda, sve potpore EFRR-a za financiranje operativne potpore i potpore za ulaganja u najudaljenijim regijama trebale bi biti u skladu s pravilima o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108. UFEU-a.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  poboljšanjem istraživačkih i inovacijskih sposobnosti i povećanom primjenom naprednih tehnologija;

(i)  jačanjem istraživačkih i inovacijskih sposobnosti i povećanom primjenom naprednih tehnologija;

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  iskorištavanjem koristi digitalizacije za građane, poduzeća i vlade;

(ii)  iskorištavanjem koristi digitalizacije za građane, poduzeća i vlade te poboljšanjem digitalne povezanosti;

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iii)  jačanjem rasta i konkurentnosti MSP-ova;

(iii)  jačanjem rasta, konkurentnosti i trajnosti MSP-ova;

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka iv.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iva)  razvojem pametnih, sigurnih i interoperabilnih načina prijevoza;

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka v.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(v a)  promicanjem multimodalne mobilnosti i mobilnosti s niskom razinom emisija;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka vi.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(vi a)  poticanjem strukturnih promjena za prijelaz na proizvodnju niskougljične energije;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  jačanjem digitalne povezanosti;

(i)  jačanjem digitalne povezanosti i prekograničnih veza;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  razvojem održive, pametne, sigurne i intermodalne mreže TEN-T koja je otporna na klimatske promjene;

(ii)  razvojem održive, pametne, pouzdane i sigurne intermodalne mreže TEN-T koja je otporna na klimatske promjene;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iii)  razvojem održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti;

(iii)  razvojem održive, pametne, pouzdane i sigurne intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti, te povezanosti s najudaljenijim regijama;;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv)  promicanjem održive multimodalne urbane mobilnosti;

(iv)  promicanjem održive multimodalne i dostupne urbane mobilnosti, uključujući pješačenje, vožnju biciklom, javni prijevoz i zajedničku mobilnost;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka ii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ii a)  poboljšanjem pristupa visokokvalitetnim i uključivim uslugama javnog prijevoza;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv)  osiguravanjem jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi razvojem infrastrukture, uključujući primarnu skrb;

(iv)  osiguravanjem jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi razvojem infrastrukture, uključujući primarnu skrb, i u ruralnim područjima;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  poticanjem integriranog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulturne baštine i sigurnosti u urbanim područjima;

(i)  poticanjem integriranog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulturne baštine, turizma i sigurnosti u urbanim područjima;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  poticanjem integriranog društvenog i gospodarskog te razvoja u području okoliša na lokalnoj razini, kulturne baštine i sigurnosti, uključujući ruralna i obalna područja, među ostalim s pomoću lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice.

(ii)  poticanjem integriranog društvenog i gospodarskog te razvoja u području okoliša na lokalnoj razini, kulturne baštine, turizma i sigurnosti, uključujući ruralna i obalna područja te najudaljenije regije, među ostalim s pomoću lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e – podtočka ii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ii a)  poduzimanjem mjera kako bi se postigla veća atraktivnost regija i područja koji promiču održivi turizam.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kada je riječ o programima u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, ukupna sredstva iz EFRR-a za svaku državu članicu usredotočuju se na nacionalnu razinu u skladu sa stavcima 3. i 4.

1.  Kada je riječ o programima u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, ukupna sredstva iz EFRR-a za svaku državu članicu usredotočuju se na regionalnu razinu u skladu sa stavcima 3. i 4.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U pogledu tematske koncentracije potpore za države članice u kojima se nalaze najudaljenije regije, razdvajaju se sredstva iz EFRR-a posebno dodijeljena za programe za najudaljenije regije od sredstava iz EFRR-a dodijeljenih svim drugim regijama.

2.  U pogledu tematske koncentracije potpore za najudaljenije regije država članica, razdvajaju se sredstva iz EFRR-a posebno dodijeljena za programe za najudaljenije regije od sredstava iz EFRR-a dodijeljenih svim drugim regijama.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice razvrstavaju se prema omjeru svojeg bruto nacionalnog dohotka na sljedeći način:

Regije se razvrstavaju u skladu s člankom 102. Uredbe (EU) 2018/xxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama]:

(a)  one s bruto nacionalnim dohotkom na razini ili iznad 105 % prosjeka EU-a („skupina 1”);

(a)   slabije razvijene regije, čiji je BDP po stanovniku manji od 75 % prosječnog BDP-a država EU-27 („slabije razvijene regije”);

(b)  one s bruto nacionalnim dohotkom na razini ili iznad 75 % prosjeka EU-a i ispod 100% tog prosjeka („2. skupina”);

(b)   tranzicijske regije, čiji je BDP po stanovniku između 75 % i 100 % prosječnog BDP-a država EU-27 („tranzicijske regije”);

(c)  one s bruto nacionalnim dohotkom ispod 75 % prosjeka EU-a („3. skupina”).

(c)  razvijenije regije, čiji je BDP po stanovniku iznad 100 % prosječnog BDP-a država EU-27 („razvijenije regije”).

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ovog članka, omjer bruto nacionalnog dohotka znači omjer između bruto nacionalnog dohotka po stanovniku države članice, izmjeren u standardima kupovne moći i izračunan na temelju podataka Unije za razdoblje od 2014. do 2016. i prosječnog bruto nacionalnog dohotka po stanovniku u standardima kupovne moći u 27 država članica u istom referentnom razdoblju.

Briše se.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Smatra se da se programi u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” za najudaljenije regije razvrstavaju u 3. skupinu.

Smatra se da se programi u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” za najudaljenije regije razvrstavaju u skupinu „slabije razvijene regije”.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  države članice iz 1. skupine dodjeljuju za PO 1 i PO 2 najmanje 85 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 60 % za PO 1;

(a)  države članice iz 1. skupine dodjeljuju za PO 1 i PO 2 najmanje 60 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  države članice iz 2. skupine dodjeljuju za PO 1 najmanje 45 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 30 % za PO 2;

(b)  države članice iz 2. skupine dodjeljuju za PO 1 najmanje 20 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 30 % za PO 2;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  države članice iz 3. skupine dodjeljuju za PO 1 najmanje 35 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 30 % za PO 2.

(c)  države članice iz 3. skupine dodjeljuju za PO 1 najmanje 15 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 30 % za PO 2.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ulaganja u infrastrukturu;

(a)  ulaganja u infrastrukturu, posebno s europskom dodanom vrijednošću, prometnih, energetskih i digitalnih transeuropskih mreža te u poboljšanje sigurnosti postojećih prometnih infrastruktura, kao što su mostovi i tuneli;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  ulaganja u održivu gradsku mobilnost te javni prijevoz i biciklističke staze;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e a)  financiranje za kupnju željezničkih vozila za uporabu u željezničkom prometu;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se doprinijelo posebnom cilju u okviru PO 1 navedenom u članku 2. stavku 1. točki (a) podtočki iv., EFRR podupire i aktivnosti osposobljavanja, cjeloživotnog učenja i obrazovanja.

Kako bi se doprinijelo posebnom cilju u okviru PO 1 navedenom u članku 2. stavku 1. točki (a) podtočki iv. i posebnom cilju u okviru PO 4 navedenom u članku 2. stavku 2. točki (d), EFRR podupire i aktivnosti osposobljavanja, cjeloživotnog učenja i obrazovanja.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Iznos prenesen iz EFRR-a u Instrument za povezivanje Europe koristi se u skladu s odredbama utvrđenim Uredbom (EU) [nova Uredba o Instrumentu za povezivanje Europe].

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ulaganja u TEN-T;

(b)  ulaganja u TEN-T i održivu mobilnost;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) ulaganja u infrastrukturu zračnih luka osim u najudaljenijim regijama;

Briše se.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  ulaganja u postrojenja za obradu preostalog otpada;

(g)  ulaganja u postrojenja za obradu preostalog otpada, osim u najudaljenijim regijama;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  financiranje za kupnju željezničkih vozila za uporabu u željezničkom prometu, osim ako je povezana s:

Briše se.

(i)  ispunjavanjem obveza obavljanja javnih usluga koje su bile predmet javnog natječaja u skladu s Uredbom br. 1370/2007, kako je izmijenjena;

 

(ii)  pružanjem usluga željezničkog prijevoza na linijama potpuno otvorenima za tržišno natjecanje, a korisnik je novi subjekt prihvatljiv za financiranje u skladu s Uredbom (EU) 2018/xxxx [Uredba o fondu InvestEU].

 

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U skladu s obvezom o izvješćivanju na temelju članka [38. stavka 3. točke (e) podtočke i.] Financijske uredbe Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi informacije o uspješnosti u skladu s Prilogom II.

3.  U skladu s obvezom o izvješćivanju na temelju članka [38. stavka 3. točke (e) podtočke i.] Financijske uredbe Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi informacije o uspješnosti u skladu s Prilogom II. Tim se informacijama osigurava i kvalitativna ocjena napretka u ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 2.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  EFRR podupire integrirani teritorijalni razvoj temeljen na teritorijalnim strategijama u skladu s člankom [23.] Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama] usmjeren na urbana područja („održivi urbani razvoj”) unutar programa u okviru oba cilja iz članka 4. stavka 2. te Uredbe.

1.  EFRR podupire integrirani teritorijalni razvoj temeljen na teritorijalnim strategijama u skladu s člankom [23.] Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama] usmjeren na urbana područja („održivi urbani razvoj”) i planove održive gradske mobilnosti unutar programa u okviru oba cilja iz članka 4. stavka 2. te Uredbe.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Posebna dodatna dodijeljena sredstva za najudaljenije regije upotrebljavaju se za poravnanje dodatnih troškova koji su nastali u tim regijama kao rezultat jednog trajnog ograničenja za njihov razvoj iz članka 349. UFEU-a ili više njih.

1.  Članak 3. ne primjenjuje se na posebna dodatna sredstva koja se dodjeljuju za najudaljenije regije. Posebna dodatna dodijeljena sredstva za najudaljenije regije upotrebljavaju se za poravnanje dodatnih troškova koji su nastali u tim regijama kao rezultat jednog trajnog ograničenja za njihov razvoj iz članka 349. UFEU-a ili više njih.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Odstupajući od članka 4. stavka 1. EFRR-om se mogu podupirati proizvodna ulaganja u poduzeća u najudaljenijim regijama, neovisno o veličini tih poduzeća.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Prilog I. – tablica 1. – točka 1. – stupac 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe

1.  Konkurentnija i pametnija Europa jačanjem njezine gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije te promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Prilog I. – tablica 1. – točka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Cilj politike

Ostvarenja

Rezultati

(1)

(2)

(3)

3. Povezanija Europa jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti IKT-a

RCO 43 – Duljina novih cesta s primljenom potporom – TEN-T

RCR 55 – Korisnici novoizgrađenih, obnovljenih ili poboljšanih cesta

 

RCO 44 – Duljina novih cesta s primljenom potporom – ostalih

RCR 56 – Uštede vremena zbog poboljšane cestovne infrastrukture

 

RCO 45 – Duljina obnovljenih ili poboljšanih cesta – TEN-T

RCR 101 – Uštede vremena zbog poboljšane željezničke infrastrukture

 

RCO 46 – Duljina obnovljenih ili poboljšanih cesta – ostalih

RCR 57 – Duljina operativnih željeznica opremljenih Europskim sustavom za upravljanje željezničkim prometom

 

RCO 47 – Duljina nove željeznice s primljenom potporom – TEN-T

RCR 58 – Godišnji broj putnika na željeznicama s primljenom potporom

 

RCO 48 – Duljina nove željeznice s primljenom potporom – ostale

RCR 59 – Teretni željeznički promet

 

RCO 49 – Duljina obnovljene ili poboljšane željeznice – TEN-T

RCR 60 – Teretni promet unutarnjim plovnim putovima

 

RCO 50 – Duljina obnovljene ili poboljšane željeznice – ostale

 

 

RCO 51 – Duljina novih ili poboljšanih unutarnjih plovnih putova – TEN-T

 

 

RCO 52 – Duljina novih ili poboljšanih unutarnjih plovnih putova – ostalih

 

 

RCO 53 – Željezničke postaje i objekti – novi ili poboljšani

 

 

RCO 54 – Intermodalne veze – nove ili poboljšane

 

 

RCO 100 – Broj luka s primljenom potporom

 

 

RCO 55 – Duljina tramvajskih linija i linija podzemne željeznice – novih

RCR 62 – Godišnji broj putnika u javnom prijevozu

 

RCO 56 – Duljina tramvajskih linija i linija podzemne željeznice – obnovljenih/poboljšanih

RCR 63 – Godišnji broj korisnika novih/poboljšanih tramvajskih linija i linija podzemne željeznice

 

RCO 57 – Ekološki prihvatljiva vozila za javni prijevoz

RCR 64 – Godišnji broj korisnika infrastrukture namijenjene vožnji biciklom

 

RCO 58 – Infrastruktura namijenjena vožnji biciklom s primljenom potporom

 

 

RCO 59 – Infrastruktura za alternativna goriva (točke za punjenje) s primljenom potporom

 

Izmjena

Cilj politike

Ostvarenja

Rezultati

(1)

(2)

(3)

3. Povezanija Europa jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti IKT-a

RCO 43 – Duljina novih cesta s primljenom potporom – TEN-T

RCR 55 – Korisnici novoizgrađenih, obnovljenih ili poboljšanih cesta

 

RCO 44 – Duljina novih cesta s primljenom potporom – ostalih

RCR 56 – Uštede vremena zbog poboljšane cestovne infrastrukture

 

RCO 45 – Duljina obnovljenih ili poboljšanih cesta – TEN-T

RCR 101 – Uštede vremena zbog poboljšane željezničke infrastrukture

 

RCO 46 – Duljina obnovljenih ili poboljšanih cesta – ostalih

 

 

– broj cestovnih i željezničkih mostova i tunela koji se kontroliraju svake tri godine i dobro održavaju radi sigurnosti

 

 

RCO 47 – Duljina nove željeznice s primljenom potporom – TEN-T

 

 

RCO 48 – Duljina nove željeznice s primljenom potporom – ostale

 

 

RCO 49 – Duljina obnovljene ili poboljšane željeznice – TEN-T

RCR 57 – Duljina operativnih željeznica opremljenih Europskim sustavom za upravljanje željezničkim prometom uključujući i prekogranične željezničke veze opremljene tim sustavom

 

RCO 50 – Duljina obnovljene ili poboljšane željeznice – ostale

 

 

RCO 51 – Duljina novih ili poboljšanih unutarnjih plovnih putova – TEN-T

RCR 58 – Godišnji broj putnika na željeznicama s primljenom potporom za udaljenosti do 50 km, od 50 do 300 km i za više od 300 km

 

RCO 52 – Duljina novih ili poboljšanih unutarnjih plovnih putova – ostalih

 

 

RCO 53 – Željezničke postaje i objekti – novi ili poboljšani

RCR 59 – Teretni željeznički promet

 

– uključujući broj takvih željezničkih postaja i objekata koji odgovaraju Uredbi Komisije o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s pristupačnošću željezničkog sustava Unije osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću

– broj teretnih vagona naknadno opremljenih kočnim blokovima tipa LL za smanjenje buke

 

RCO 54 – Intermodalne veze – nove ili poboljšane

RCR 60 – Teretni promet unutarnjim plovnim putovima

 

RCO 100 – Broj luka s primljenom potporom

 

 

RCO 55 – Duljina tramvajskih linija i linija podzemne željeznice – novih

 

 

RCO 56 – Duljina tramvajskih linija i linija podzemne željeznice – obnovljenih/poboljšanih

RCR 62 – Godišnji broj putnika u javnom prijevozu

 

RCO 57 – Ekološki prihvatljiva vozila za javni prijevoz

RCR 63 – Godišnji broj korisnika novih/poboljšanih tramvajskih linija i linija podzemne željeznice

 

RCO 58 – Infrastruktura namijenjena pješačenju i vožnji biciklom s primljenom potporom

– godišnji broj korisnika bicikala

 

RCO 59 – Infrastruktura za alternativna goriva (točke za punjenje) s primljenom potporom

– intermodalni tržišni udio (raspodjela po udjelu) korisnika privatnih automobila, javnog prijevoza (podzemna željeznica, tramvaj, autobus), zajedničkog korištenja automobila, biciklista, pješaka

 

RCO 60 – Gradovi s novim ili poboljšanim digitaliziranim sustavima gradskog prijevoza

RCR 64 – Godišnji broj korisnika infrastrukture namijenjene pješačenju i vožnji biciklom

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Prilog I. – tablica 1. – točka 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Cilj politike

Ostvarenja

Rezultati

(1)

(2)

(3)

5. Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja putem lokalnih inicijativa

RCO 74 – Stanovništvo obuhvaćeno strategijama za integrirani urbani razvoj

RCR 76 – Dionici koji su sudjelovali u izradi i provedbi strategija urbanog razvoja

 

RCO 75 – Integrirane strategije za urbani razvoj

RCR 77 – Turisti/posjeti lokacijama s primljenom potporom*

 

RCO 76 – Suradnički projekti

RCR 78 – Korisnici koji ostvaruju koristi od kulturne infrastrukture s primljenom potporom

 

RCO 77 – Kapacitet kulturne i turističke infrastrukture s primljenom potporom

 

Izmjena

Cilj politike

Ostvarenja

Rezultati

(1)

(2)

(3)

5. Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja putem lokalnih inicijativa

RCO 74 – Stanovništvo obuhvaćeno strategijama za integrirani urbani razvoj

RCR 76 – Dionici koji su sudjelovali u izradi i provedbi strategija urbanog razvoja

 

– broj postojećih „planova održive gradske mobilnosti”

RCR 77 – Turisti/posjeti lokacijama s primljenom potporom*

 

RCO 75 – Integrirane strategije za urbani razvoj

 

 

RCO 76 – Suradnički projekti

– projekti održivog turizma za koje postoje pokazatelji situacija od kojih koristi imaju i turisti i lokalno stanovništvo

 

RCO 77 – Kapacitet kulturne, prirodne, povijesne i industrijske turističke infrastrukture s primljenom potporom

RCR 78 – Korisnici koji ostvaruju koristi od kulturne infrastrukture i ekološkog turizma s primljenom potporom

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Prilog II. – tablica 1. – točka 1. – stupac 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe

1.  Konkurentnija i pametnija Europa jačanjem njezine gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije te promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Prilog II. – tablica 1. – točka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Cilj politike

Ostvarenja

Rezultati

(1)

(3)

(4)

3. Povezanija Europa jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti IKT-a

CCO 14 – Cestovna mreža TEN-T: nove i poboljšane ceste

CCR 13 – Uštede vremena zbog poboljšane cestovne infrastrukture

 

CCO 15 – Željeznička mreža TEN-T: nove i poboljšane željezničke pruge

CCR 14 – Godišnji broj putnika koji se služe poboljšanim željezničkim prijevozom

 

CCO 16 – Proširenje i modernizacija tramvajskih linija i linija podzemne željeznice

CCR 15 – Godišnji broj putnika na novim i moderniziranim tramvajskim linijama i linijama podzemne željeznice

Izmjena

Cilj politike

Ostvarenja

Rezultati

(1)

(3)

(4)

3. Povezanija Europa jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti IKT-a

CCO 14 – Cestovna mreža TEN-T: nove i poboljšane ceste

CCR 13 – Uštede vremena zbog poboljšane cestovne infrastrukture

 

 

– povećanje zagušenja zbog proširenja cestovne infrastrukture

 

CCO 15 – Željeznička mreža TEN-T: nove i poboljšane željezničke pruge

 

 

– broj regionalnih prekograničnih željezničkih veza koje su obustavljene ili ukinute (veze koje nedostaju)

CCR 14 – Godišnji broj putnika koji se služe poboljšanim željezničkim prijevozom

 

– broj prekograničnih željezničkih veza koje su nedostajale te su ponovno uspostavljene

 

 

CCO 16 – Proširenje i modernizacija tramvajskih linija i linija podzemne željeznice te infrastrukture za pješačenje i biciklizam

CCR 15 – Godišnji broj putnika na novim i moderniziranim tramvajskim linijama i linijama podzemne željeznice te broj pješaka i biciklista

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond

Referentni dokumenti

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

11.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

17.7.2018

Razmatranje u odboru

9.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

15.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

4

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Francisco Assis, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Bolesław G. Piecha, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík


MIŠLJENJE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ (14.11.2018)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu

(COM(2018)0372 – C8‑0227/2018 – 2018/0197(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: James Nicholson

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj snažno pozdravlja ciljeve Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda. EU treba biti dosljedan u smanjenju gospodarskih i socijalnih razlika koje postoje među regijama i državama članicama i nastojati promicati održivi razvoj. Premda izvjestitelj razumije da urbana područja imaju ključnu ulogu u smanjenju nezaposlenosti, promicanju društvene uključenosti i borbi protiv siromaštva, mišljenja je da je nužna bolja ravnoteža između potreba ruralnih i urbanih područja. Iz tog razloga u tekst unosi dodatke koji se posebno odnose na ruralna područja i njihove zajednice. Ponekad se obrazovanje, usavršavanje vještina i otvaranje radnih mjesta razmatraju isključivo u kontekstu europskih gradova pa izvjestitelj predlaže da se posebna pozornost obrati na ruralna područja (amandman 6.). Izvjestitelj u tekst uključuje neke nove aspekte, poljoprivrednike koji su marginalizirani zbog rada u udaljenim i izoliranim područjima i sezonske radnike koji često nailaze na poteškoće u integraciji u ruralne zajednice. Izvjestitelj želi promicati inovaciju i digitalizaciju i zbog toga predlaže da se dodjela sredstava za PO 1 poveća sa 60 % na 65 % (amandman 10.). Budući da je izvjestitelj svjestan u kolikoj je mjeri pristup internetu neophodan za poljoprivrednike, izrazio je nezadovoljstvo time što EFRR i Kohezijski fond neće biti u mogućnosti podržati ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu u područjima u kojima postoje najmanje dvije širokopojasne mreže. Izvjestitelj se s time ne slaže i smatra da bi države članice i regije trebale odlučivati u kojim su područjima sredstva najpotrebnija. Iako širokopojasne mreže negdje možda već postoje, države članice trebale bi imati dopuštenje da više ulažu u njihovo unaprjeđenje (amandman 12.) u slučajevima kad mreže nisu odgovarajuće i ne omogućavaju zadovoljavajući pristup internetu poljoprivrednicima u najudaljenijim dijelovima EU-a.

AMANDMANI

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Člankom 176. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa se da je Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) namijenjen pomoći pri otklanjanju glavnih regionalnih neuravnoteženosti u Uniji. U skladu s tim člankom i člankom 174. drugim i trećim stavkom UFEU-a, EFRR treba doprinijeti smanjivanju razlika između razina razvijenosti različitih regija i smanjivanju zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, među kojima se posebna pozornost poklanja regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otočne, pogranične i planinske regije.

(1)  Člankom 176. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa se da je Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) namijenjen pomoći pri otklanjanju glavnih regionalnih neuravnoteženosti u Uniji. U skladu s tim člankom i člankom 174. drugim i trećim stavkom UFEU-a, EFRR treba doprinijeti smanjivanju razlika između razina razvijenosti različitih regija i smanjivanju zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, pri čemu posebnu pozornost treba posvetiti ruralnim područjima, područjima zahvaćenima industrijskom tranzicijom i regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama, kao što su najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti te otočne, pogranične i planinske regije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Osim toga, ulaganje u Kohezijski fond usmjereno je na niz ključnih prioritetnih područja u kojima gospodarski i socijalni jaz i dalje raste te je posebno namijenjeno smanjivanju razlika između ruralnih i urbanih područja, pri čemu se zanemaruju ruralna područja u kojima vlada siromaštvo i stagnacija.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Uredbom (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [nova Uredba o zajedničkim odredbama]16 utvrđuju se zajednička pravila koja se primjenjuju na različite fondove uključujući Europski fond za regionalni razvoj („EFRR”), Europski socijalni fond plus („ESF+”), Kohezijski fond, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo („EFPR”), Fond za azil i migracije („FAMI”), Fond za unutarnju sigurnost („FUS”) i Instrument za upravljanje granicama i vize („BMVI”) koji djeluju unutar zajedničkog okvira („fondovi”).

(3)  Uredbom (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [nova Uredba o zajedničkim odredbama]16 utvrđuju se zajednička pravila koja se primjenjuju na različite fondove uključujući Europski fond za regionalni razvoj („EFRR”), Europski socijalni fond plus („ESF+”), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Kohezijski fond, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo („EFPR”), Fond za azil i migracije („FAMI”), Fond za unutarnju sigurnost („FUS”) i Instrument za upravljanje granicama i vize („BMVI”) koji djeluju unutar zajedničkog okvira („fondovi”).

_________________

_________________

16 [Potpuno upućivanje – nova Uredba o zajedničkim odredbama].

16 [Potpuno upućivanje – nova Uredba o zajedničkim odredbama].

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Horizontalna načela kako su utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i u članku 10. UFEU-a, uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, moraju se poštovati pri provedbi fondova, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Države članice trebale bi poštovati i obveze iz Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i osiguravanja dostupnosti, u skladu s člankom 9. UFEU-a i u skladu s pravom Unije u pogledu usklađivanja zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. Države članice i Komisija trebale bi imati za cilj uklanjanje nejednakosti i promicanje jednakosti između muškaraca i žena te integraciju rodne perspektive, kao i borbu protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Fondovi ne bi trebali podupirati aktivnosti koje doprinose bilo kakvom obliku segregacije. Ciljevi EFRR-a i Kohezijskog fonda trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i poboljšanje kvalitete okoliša kako je navedeno u članku 11. i članku 191. stavku 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”. Kako bi se zaštitila cjelovitost unutarnjeg tržišta, operacije od kojih koristi imaju poduzetnici moraju biti u skladu s pravilima o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108.

(5)  Horizontalna načela kako su utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i u članku 10. UFEU-a, uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a, moraju se poštovati pri provedbi fondova, uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Države članice trebale bi poštovati i obveze iz Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i osiguravanja dostupnosti, u skladu s člankom 9. UFEU-a i u skladu s pravom Unije u pogledu usklađivanja zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. Države članice i Komisija trebale bi imati za cilj uklanjanje nejednakosti i promicanje jednakosti između muškaraca i žena te integraciju rodne perspektive, kao i borbu protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Fondovi ne bi trebali podupirati aktivnosti koje doprinose bilo kakvom obliku segregacije ili isključenja. Ciljevi EFRR-a i Kohezijskog fonda trebali bi se ostvarivati u okviru održivog razvoja i promicanja cilja Unije koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i poboljšanje kvalitete okoliša te borbu protiv klimatskih promjena kako je navedeno u članku 11. i članku 191. stavku 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”. Kako bi se zaštitila cjelovitost unutarnjeg tržišta, operacije od kojih koristi imaju poduzetnici moraju biti u skladu s pravilima o državnim potporama kako su utvrđena u člancima 107. i 108.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se utvrdile vrste aktivnosti za koje se može dobiti potpora iz EFRR-a i Kohezijskog fonda, posebni ciljevi politike za pružanje potpore iz tih fondova trebali bi se utvrditi kako bi se osiguralo da oni doprinose ostvarenju jednog cilja zajedničke politike utvrđenog u članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/xxx [Uredba o zajedničkim odredbama] ili više njih.

(7)  Kako bi se utvrdile vrste aktivnosti za koje se može dobiti potpora iz EFRR-a i Kohezijskog fonda, usklađeni posebni ciljevi politike za pružanje potpore iz tih fondova trebali bi se utvrditi i prilagoditi različitim situacijama kako bi se osiguralo da oni doprinose povećanju dodane vrijednosti u svakoj regiji i otvaranju radnih mjesta. Ti ciljevi ni na koji način ne bi smjeli ugroziti temeljni opći cilj smanjenja nejednakosti između razina razvoja različitih regija u EU-u i zaostajanja regija u najnepovoljnijem položaju.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Univerzalne i visokokvalitetne javne usluge ključne su za borbu protiv regionalnih i socijalnih nejednakosti, za promicanje socijalne kohezije i regionalnog razvoja te za poticanje stanovništva i poduzeća da ostanu u svojim lokalnim područjima, posebno u najslabije razvijenim regijama.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.b)  Ulaganja u okviru EFRR-a i Kohezijskog fonda trebala bi se usmjeriti na održivu i dostupnu nacionalnu, regionalnu i lokalnu mobilnost, posebno u regijama u kojima nedostaju resursi za gospodarsku obnovu i rast te u regijama s niskom gustoćom naseljenosti u kojima veliki nedostatak mobilnosti predstavlja strukturnu prepreku rastu.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Osim toga, ulaganja u okviru EFRR-a trebala bi doprinijeti razvoju sveobuhvatne mreže digitalne infrastrukture velikih brzina, te promicanju čiste i održive multimodalne urbane mobilnosti.

(10)  Osim toga, ulaganja u okviru EFRR-a trebala bi doprinijeti razvoju sveobuhvatne mreže digitalne infrastrukture velikih brzina koja pokriva i ruralna područja, te promicanju čiste i održive multimodalne urbane i ruralne mobilnosti, čime bi se trebala potaknuti veća gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija kojom se može učinkovito boriti protiv klimatskih promjena.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Ulaganje u digitalne mreže u ruralnim područjima EU-a izvor je neiskorištenog potencijala i od ključne je važnosti za iskorištavanje novih gospodarskih mogućnosti kao što su precizna poljoprivreda i razvoj biogospodarstva te može pomoći u ostvarenju ciljeva EU-a u pogledu razvoja digitalne infrastrukturne mreže i promicanja zelene i održive multimodalne mobilnosti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.a)  Operacijama u okviru EFRR-a i Kohezijskog fonda trebali bi se provesti ciljevi iz integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova koji će se razviti u okviru [Uredbe o upravljanju energetskom unijom] te bi, osim toga, trebalo voditi računa o preporukama Komisije u vezi s tim planovima i što se tiče sadržaja i što se tiče dodjele financijskih sredstava.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  EFRR bi trebao pomoći pri otklanjanju glavnih regionalnih neuravnoteženosti u Uniji i smanjiti razlike između razina razvijenosti različitih regija i zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, uključujući one koji se suočavaju s izazovima zbog obveza koje se odnose na dekarbonizaciju. Potpore EFRR-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” trebale bi stoga biti usmjerene na ključne prioritete Unije u skladu s ciljevima politike utvrđenima u Uredbi (EU) 2018/xxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Stoga, potpora iz EFRR-a trebala bi se usredotočiti na ciljeve politike „pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe” i „zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja”. Tu tematsku koncentraciju trebalo bi postići na nacionalnoj razini, istodobno omogućujući fleksibilnost na razini pojedinačnih programa i između tri skupine država članica u skladu s odgovarajućim bruto nacionalnim dohotkom. Osim toga, metodologiju razvrstavanja država članica trebalo detaljno utvrditi uzimajući u obzir posebnu situaciju najudaljenijih regija.

(17)  EFRR bi trebao doprinijeti promicanju stvarne konvergencije, otklanjanju glavnih regionalnih neuravnoteženosti u Uniji i smanjivanju razlika između razina razvijenosti različitih regija i zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju, uključujući one koji se suočavaju s izazovima zbog obveza koje se odnose na dekarbonizaciju, uzimajući u obzir legitimne opcije, prioritete i potrebe svake države članice, ovisno o njezinoj konkretnoj situaciji. U potporama EFRR-a u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” trebalo bi stoga pogotovo uzeti u obzir skupno definirane prioritete Unije u skladu s ciljevima politike utvrđenima u Uredbi (EU) 2018/xxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Stoga bi potpora iz EFRR-a trebala posebno uzeti u obzir ciljeve politike koji se odnose na „povezaniju i solidarniju Europu kojima se pomaže u smanjenju ekonomskih, socijalnih i teritorijalnih nejednakosti i ostvarenju inovativne i pametne gospodarske preobrazbe” te „zeleniju Europu s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, smanjenja utjecaja industrije na okoliš, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, borbe protiv klimatskih promjena i prilagodbe na njih te upravljanja rizikom i njegova sprječavanja”. Tu tematsku koncentraciju trebalo bi postići na nacionalnoj razini, istodobno omogućujući fleksibilnost na razini pojedinačnih programa i između tri skupine država članica u skladu s odgovarajućim bruto nacionalnim dohotkom. Osim toga, metodologiju razvrstavanja država članica trebalo detaljno utvrditi uzimajući u obzir posebnu situaciju najudaljenijih regija.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Ovom bi se Uredbom trebale utvrditi različite vrste aktivnosti za čije se troškove može pružiti potpora putem ulaganja iz EFRR-a i Kohezijskog fonda, u skladu s njihovim ciljevima, kako je navedeno u UFEU-a. Kohezijski bi fond trebao biti u mogućnosti poduprijeti ulaganja u okoliš i u mrežu TEN-T. U pogledu EFRR-a, popis aktivnosti trebao bi se pojednostavniti te bi on trebao moći poduprijeti ulaganja u infrastrukturu, ulaganja povezana s pristupom uslugama, produktivna ulaganja u MSP-ove, softver i nematerijalnu imovinu, kao i mjere povezane s informacijama, komunikacijom, studijama, umrežavanjem, suradnjom i razmjenom iskustava te aktivnosti koje uključuju klastere. Kako bi pružila potporu provedbi programa, oba bi fonda također trebala moći poduprijeti aktivnosti tehničke pomoći. Naposljetku, kako bi se pružila potpora širem spektru intervencija za programe Interrega, područje primjene trebalo bi proširiti kako bi uključilo i dijeljenje širokog raspona objekata i ljudskih resursa i troškova povezanih s mjerama u okviru ESF-a plus.

(19)  Ovom bi se Uredbom trebale utvrditi različite vrste aktivnosti za čije se troškove može pružiti potpora putem ulaganja iz EFRR-a i Kohezijskog fonda, u skladu s njihovim ciljevima, kako je navedeno u UFEU-a. Kohezijski bi fond trebao biti u mogućnosti poduprijeti ulaganja u okoliš i u mrežu TEN-T. U pogledu EFRR-a, popis aktivnosti trebao bi se pojednostavniti te bi on trebao moći poduprijeti ulaganja u infrastrukturu, ulaganja povezana s pristupom uslugama, s posebnim naglaskom na zajednicama u nepovoljnom položaju te marginaliziranim i segregiranim zajednicama, produktivna ulaganja u MSP-ove, softver i nematerijalnu imovinu, kao i mjere povezane s informacijama, komunikacijom, studijama, umrežavanjem, suradnjom i razmjenom iskustava te aktivnosti koje uključuju klastere. Kako bi pružila potporu provedbi programa, oba bi fonda također trebala moći poduprijeti aktivnosti tehničke pomoći. Naposljetku, kako bi se pružila potpora širem spektru intervencija za programe Interrega, područje primjene trebalo bi proširiti kako bi uključilo i dijeljenje širokog raspona objekata i ljudskih resursa i troškova povezanih s mjerama u okviru ESF-a plus.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  U okviru održivog urbanog razvoja smatra se da je potrebno podupirati integrirane mjere za suočavanje s ekonomskim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima te izazovima u području okoliša koji utječu na urbana područja, uključujući funkcionalna urbana područja, istodobno uzimajući u obzir potrebu promicanja urbano-ruralnih veza. Načela za odabir urbanih područja u kojima se trebaju provoditi integrirana djelovanja za održivi urbani razvoj te okvirni iznosi za ta djelovanja trebala bi se utvrditi u programima u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” uz ciljnu vrijednost od najmanje 6 % sredstava EFRR-a dodijeljenih u tu svrhu na nacionalnoj razini. Također treba utvrditi da bi se taj postotak morao poštovati tijekom cijelog programskog razdoblja u slučaju prijenosa između prioriteta unutar nekog programa ili među programima, uključujući tijekom preispitivanja u sredini programskog razdoblja.

(25)  U okviru održivog urbanog razvoja smatra se da je potrebno podupirati integrirane mjere za suočavanje s ekonomskim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima te izazovima u području okoliša koji utječu na urbana i ruralna područja, istodobno uzimajući u obzir potrebu promicanja urbano-ruralnih veza i pojačanu suradnju. Načela za odabir urbanih područja u kojima se trebaju provoditi integrirana djelovanja za održivi urbani razvoj te okvirni iznosi za ta djelovanja trebala bi se utvrditi u programima u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” uz ciljnu vrijednost od najmanje 6 % sredstava EFRR-a dodijeljenih u tu svrhu na nacionalnoj razini. Također treba utvrditi da bi se taj postotak morao poštovati tijekom cijelog programskog razdoblja u slučaju prijenosa između prioriteta unutar nekog programa ili među programima, uključujući tijekom preispitivanja u sredini programskog razdoblja.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovom se Uredbom utvrđuju i posebni ciljevi i područje primjene potpore Kohezijskog fonda u pogledu cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” iz članka [4. stavka 2. točke (a)] Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama].

2.  Ovom se Uredbom utvrđuju i posebni ciljevi i područje primjene potpore Kohezijskog fonda u pogledu cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast” iz članka [4. stavka 2. točke (a)] Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama]. Njome se dopunjuje i politika ruralnog razvoja u mjeri u kojoj se to odnosi na potporu uravnoteženom teritorijalnom razvoju.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe” („PO 1”) na sljedeće načine:

(a)  „povezanija i solidarnija Europa promicanjem smanjenja gospodarskih, socijalnih i teritorijalnih nejednakosti te inovativne i pametne gospodarske preobrazbe” („PO 1”) na sljedeće načine:

Obrazloženje

EFRR i Kohezijski fond ključni su instrumenti kohezijske politike te bi stoga njihovi ciljevi trebali uključivati nastojanje da se ostvari kohezija i suzbiju nejednakosti.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  poboljšanjem istraživačkih i inovacijskih sposobnosti i povećanom primjenom naprednih tehnologija;

(i)  poboljšanjem istraživačkih i inovacijskih sposobnosti, povećanom primjenom naprednih tehnologija i poboljšanjem pristupačnosti, korištenja i kvalitete tehnologija;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  iskorištavanjem koristi digitalizacije za građane, poduzeća i vlade;

(ii)  iskorištavanjem koristi digitalizacije za građane, poduzeća, javne službe i vlade;

Obrazloženje

Javne službe ključne su za koheziju i regionalni razvoj, poslovnu aktivnost i održavanje stalne razine stanovništva, posebno u manje razvijenim regijama.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iia)  zalaganjem za visokokvalitetne, moderne i univerzalne javne usluge;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Amendment

(iii)  jačanjem rasta i konkurentnosti MSP-ova;

(iii)  jačanjem i podupiranjem rasta i konkurentnosti MSP-ova u ruralnim područjima;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv)  razvojem vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo;

(iv)  razvojem vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju, ruralni razvoj i infrastruktura za pametnu specijalizaciju, ponovnu uspostavu industrije u regijama u kojima slabe industrijski kapaciteti i poduzetništvo;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka iv.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iva)   promicanjem revitalizacije i gospodarske obnove regija pogođenih depopulacijom i područja s prirodnim ograničenjima;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – podtočka iv.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ivb)  njegovanjem ekosustava za novoosnovana poduzeća

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja”(„PO 2”) na sljedeće načine:

(b)  „zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem i podržavanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja te smanjenje potrošnje, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja”(„PO 2”) na sljedeće načine:

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iii)  razvojem pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja na lokalnoj razini;

(iii)  razvojem pametnih energetskih sustava, pametnih mreža i skladištenja na lokalnoj razini te uspostavom energetskih zadruga;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka iii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iiia)  promicanjem smanjenja potrošnje;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka iv

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv)  promicanjem prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i otpornosti na katastrofe;

(iv)  promicanjem prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanja rizika i upravljanja rizicima te otpornosti na prirodne katastrofe, posebno pristupa temeljenih na ekosustavu;

Amendement    27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b – podtočka vii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(vii)  promicanjem biološke raznolikosti, zelene infrastrukture u urbanom okruženju i smanjenjem onečišćenja;

(vii)  promicanjem biološke raznolikosti i zelene infrastrukture u urbanom i ruralnom okruženju i smanjenjem onečišćenja zraka, vode, tla i onečišćenja bukom i svjetlom te smanjenjem otpada;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  jačanjem digitalne povezanosti;

(i)  jačanjem digitalne povezanosti i pristupa internetu velike brzine, posebno u slabije naseljenim ruralnim područjima koja nisu toliko privlačna komercijalnim subjektima;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  razvojem održive, pametne, sigurne i intermodalne mreže TEN-T koja je otporna na klimatske promjene;

(ii)  razvojem održive, pametne, sigurne i intermodalne mreže TEN-T koja je otporna na klimatske promjene, s posebnim naglaskom na uspostavi prometne mreže EU-a kojom se stvaraju veze između ruralnih čvorišta, a ne samo gradova ili velikih urbanih središta;

Amendement    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv)  promicanjem održive multimodalne urbane mobilnosti;

(iv)  promicanjem održive multimodalne urbane mobilnosti i u urbanim i ruralnim područjima;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – podtočka iv.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iva)  korištenjem digitalnih tehnologija kako bi se odgovorilo na izazove s kojima se Europa suočava u ruralnim područjima;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c – podtočka iv.ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ivb)  promicanjem ruralne mobilnosti;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  unaprjeđenjem djelotvornosti tržišta rada i pristupa kvalitetnom zapošljavanju razvojem socijalnih inovacija i infrastrukture;

(i)  unaprjeđenjem djelotvornosti tržišta rada i pristupa kvalitetnom zapošljavanju i podršci mobilnosti radnika razvojem socijalnih inovacija i infrastrukture kojima se potiče uravnotežen teritorijalni razvoj diljem EU-a, posebno za žene u ruralnim područjima, s posebnim naglaskom na obrazovanje, osposobljavanje i radna mjesta u ruralnim područjima;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka -i.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  postizanjem uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka i.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ib)  pomaganjem ruralnom stanovništvu da dobije pristup kvalitetnim mogućnostima zapošljavanja;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  poboljšanjem pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem infrastrukture;

(ii)  poboljšanjem pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, uključujući i ono predškolsko – posebno jačanjem povezanosti obrazovanja, ekonomije i privrede – kao i uslugama osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem infrastrukture;

Amendement    37

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka iii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iii)  povećanjem socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica, migranata i skupina u nepovoljnom položaju putem integriranih mjera koje uključuju stanovanje i socijalne usluge;

(iii)  povećanjem socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica i skupina u nepovoljnom položaju, uključujući osobe koje rade u izoliranim ruralnim područjima, poput poljoprivrednika i ribara, putem integriranih mjera koje uključuju stanovanje, obrazovanje i socijalne usluge;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka iii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iiia)  poboljšanjem pristupa sustavu skrbi za starije osobe s naglaskom na kućnu njegu i pružanje takvih usluga izvan okvira institucionalne skrbi;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka iii.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iiib)  podržavanjem migranata u ruralnim područjima, osobito sezonskih radnika koji mogu imati poteškoća u integraciji u ruralne zajednice;

Amendement    40

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv)  osiguravanjem jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi razvojem infrastrukture, uključujući primarnu skrb;

(iv)  poticanjem jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi razvojem infrastrukture, uključujući primarnu skrb i skrb za rodilje i to posebno u perifernim ruralnim područjima;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja s pomoću lokalnih inicijativa” („PO 5”) na sljedeće načine:

(e)  „Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih, otočnih i obalnih područja s pomoću urbano-ruralnih partnerstava i lokalnih inicijativa” („PO 5”) na sljedeće načine:

Amendement    42

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  poticanjem integriranog društvenog i gospodarskog te razvoja u području okoliša na lokalnoj razini, kulturne baštine i sigurnosti, uključujući ruralna i obalna područja, među ostalim s pomoću lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice.

(ii)  poticanjem integriranog društvenog i gospodarskog te razvoja u području okoliša na lokalnoj razini, kulturne baštine i sigurnosti, posebno za ruralna, otočna i obalna područja, među ostalim s pomoću lokalnog razvoja posredstvom lokalnih akcijskih skupina;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e – podtočka ii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iia)  rješavanjem pitanja urbano-ruralnih veza kao odgovora na izazove funkcionalnih područja u smislu zapošljavanja i tržišta rada, međuovisnosti različitih sektora, obrazaca dnevnih migracija, demografskih trendova, kulturne i prirodne baštine, osjetljivosti na klimatske promjene, korištenja zemljišta i upravljanja resursima, institucionalnog sustava i sustava upravljanja, povezanosti i dostupnosti.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e – podtočka ii.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iib)  promicanjem koncepta „pametnih sela” kako bi se smanjio razvojni jaz između urbanih i ruralnih područja;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  države članice iz 1. skupine dodjeljuju za PO 1 i PO 2 najmanje 85 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 60 % za PO 1;

(a)  države članice iz 1. skupine dodjeljuju za PO 1 i PO 2 najmanje 85 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 65 % za PO 1;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  države članice iz 2. skupine dodjeljuju za PO 1 najmanje 45 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 30 % za PO 2;

(b)  države članice iz 2. skupine dodjeljuju za PO 1 najmanje 45 % svojih ukupnih sredstava iz EFRR-a u okviru prioriteta, osim tehničke pomoći, i najmanje 35 % za PO 2;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ulaganja u infrastrukturu;

(a)  ulaganja u infrastrukturu, s naglaskom na infrastrukturi IKT-a u ruralnim područjima;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ulaganja u pristup uslugama;

(b)  ulaganja u pristup uslugama i vještinama s posebnim fokusom na društvene skupine u nepovoljnom položaju te marginalizirane i segregirane zajednice;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  inovacije i istraživanje;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  aktivnosti povezane s informacijama, komunikacijom, studijama, umrežavanjem, suradnjom i razmjenom iskustava te aktivnosti koje uključuju klastere;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ea)  ulaganja u inovacije, uključujući socijalne inovacije i tehnologiju kako bi se potaknuo ruralni razvoj i osigurala obećavajuća budućnost za ruralna područja EU-a;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  niskougljično gospodarstvo.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ulaganja u okoliš, uključujući ulaganja povezana s održivim razvojem i energijom koja donose koristi za okoliš;

(a)  ulaganja u okoliš, uključujući ulaganja povezana s održivim razvojem i energijom koja su usmjerena na jačanje energetskih zadruga i decentralizaciju tržišta električne energije i koja donose koristi za okoliš;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  smanjenje gospodarskih i socijalnih nejednakosti;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  promicanje održivog razvoja.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju primjerenu ravnotežu između ulaganja pod točkama (a) i (b).

Države članice osiguravaju ravnotežu između ulaganja koja su navedena pod točkama (a) i (b) i koja su pravedna na nacionalnoj razini te su razmjerna i primjerena.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu u područjima u kojima postoje najmanje dvije širokopojasne mreže jednake kategorije;

Briše se.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 9. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Održivi urbani razvoj

Održivi urbani i ruralni razvoj

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  EFRR podupire integrirani teritorijalni razvoj temeljen na teritorijalnim strategijama u skladu s člankom [23.] Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama] usmjeren na urbana područja („održivi urbani razvoj”) unutar programa u okviru oba cilja iz članka 4. stavka 2. te Uredbe.

1.  EFRR podupire integrirani teritorijalni razvoj temeljen na teritorijalnim strategijama u skladu s člankom [23.] Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova Uredba o zajedničkim odredbama] usmjeren na urbana i ruralna područja („održivi urbani i ruralni razvoj”) unutar programa u okviru oba cilja iz članka 4. stavka 2. te Uredbe.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najmanje 6 % sredstava EFRR-a na nacionalnoj razini u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, osim tehničke pomoći, dodjeljuje se za održivi urbani razvoj u obliku lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, integriranih teritorijalnih ulaganja ili nekog drugog teritorijalnog alata u okviru PO 5.

Najmanje 6 % sredstava EFRR-a na nacionalnoj razini u okviru cilja „Ulaganje za radna mjesta i rast”, osim tehničke pomoći, dodjeljuje se za održivi urbani i ruralni razvoj u obliku lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, integriranih teritorijalnih ulaganja ili nekog drugog teritorijalnog alata u okviru PO 5.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2 – Ostvarenja – RCO 22 i RCO 97

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

RCO 22 – Dodatni kapaciteti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (od čega: električna energija, toplinska energija)

RCO 22 – Dodatni kapaciteti za proizvodnju održive energije iz obnovljivih izvora (od čega: električna energija, toplinska energija)

RCO 97 – Broj zajednica za energiju i zajednica za energiju iz obnovljivih izvora s primljenom potporom*

RCO 97 – Broj zajednica za energiju i zajednica za održivu energiju iz obnovljivih izvora s primljenom potporom*

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Rezultati – RCR 31 i RCR 32

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

RCR 31 – Ukupno proizvedena energija iz obnovljivih izvora (od čega: električna energija, toplinska energija)

RCR 31 – Ukupno proizvedena održiva energija iz obnovljivih izvora (od čega: električna energija, toplinska energija)

RCR 32 – Energija iz obnovljivih izvora: kapacitet povezan na mrežu (operativni)*

RCR 32 – Održiva energija iz obnovljivih izvora: kapacitet povezan na mrežu (operativni)*

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Rezultati – RCR 51

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

RCR 51 – Stanovništvo koje ostvaruje koristi od mjera za smanjenje buke

RCR 51 – Stanovništvo koje ostvaruje koristi od mjera za smanjenje onečišćenja zraka, vode i tla te onečišćenja bukom i svjetlom

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Prilog I. – Tablica 1. – Cilj politike 2. – Ostvarenja – RCO 39

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

RCO 39 – Postavljeni sustavi za praćenje onečišćenja zraka

RCO 39 – Postavljeni sustavi za praćenje onečišćenja zraka, vode i tla te onečišćenja bukom i svjetlom

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond

Referentni dokumenti

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

11.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

James Nicholson

10.7.2018

Datum usvajanja

12.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

4

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Franc Bogovič, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz