Eljárás : 2018/0197(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0094/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0094/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Szavazatok :

PV 27/03/2019 - 18.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0303

JELENTÉS     ***I
PDF 739kWORD 325k
27.2.2019
PE 627.935v02-00 A8-0094/2019

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0372 – C8‑0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Andrea Cozzolino

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0372 – C8‑0227/2018 – 2018/0197(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0372),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 177., 178. és 349. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0227/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2018. december 5-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintetettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság módosítások formájában megfogalmazott álláspontjára, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0094/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet [az új CPR]1 közös keret alapján működő különféle alapokra – ideértve az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (a továbbiakban: ERFA), az Európai Szociális Alap Pluszt (a továbbiakban: ESZA+), a Kohéziós Alapot, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot (a továbbiakban: ETHA), a Menekültügyi és Migrációs Alapot (a továbbiakban: MMA), a Belső Biztonsági Alapot (a továbbiakban: BBA) és a Határigazgatási és Vízumeszközt (a továbbiakban: HAVE) (a továbbiakban: az Alapok) – alkalmazandó közös szabályokat határoz meg.

(3)  Az (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet [az új CPR]16 közös keret alapján működő különféle alapokra – ideértve az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (a továbbiakban: ERFA), az Európai Szociális Alap Pluszt (a továbbiakban: ESZA+), a Kohéziós Alapot, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot (a továbbiakban: ETHA), a Menekültügyi és Migrációs Alapot (a továbbiakban: MMA), a Belső Biztonsági Alapot (a továbbiakban: BBA) és a Határigazgatási és Vízumeszközt (a továbbiakban: HAVE) (a továbbiakban: az Alapok) – alkalmazandó közös szabályokat határoz meg.

__________________

__________________

1 [Teljes hivatkozás - új CPR].

1 [Teljes hivatkozás - új CPR].

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3 a)  A tagállamok biztosítják az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós Alap (KA), az Európai Szociális Fejlesztési Alap Plusz (ESZA+), az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) közötti koordinációt, kiegészítő jelleget és koherenciát, hogy ezek kiegészíthessék egymást, ha ez előnyökkel jár a sikeres projektek létrehozása szempontjából.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 10. cikkében meghatározott horizontális elveket– ideértve az EUSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvét is – tiszteletben kell tartani az ERFA és a Kohéziós Alap végrehajtása során, az Európai Unió Alapjogi Chartájának figyelembevételével. A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk továbbá a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményből fakadó kötelezettségeket, és 9. cikkével, valamint a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeket összehangoló uniós joggal összhangban akadálymentességet kell biztosítaniuk. A tagállamoknak és a Bizottságnak arra kell törekedniük, hogy kiküszöböljék az egyenlőtlenségeket, előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget, integrálják a nemi dimenziót, valamint küzdjenek a nemen, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen. Az Alapok nem támogathatnak olyan tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a szegregáció bármely formájához. Az ERFA és a Kohéziós Alap célkitűzéseit a fenntartható fejlődés keretében, a környezet minőségének megőrzésével, védelmével és javításával kapcsolatos cél Unió általi előmozdítása révén kell megvalósítani, az EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint, figyelembe véve a szennyező fizet elvet. A belső piac integritásának védelme érdekében a vállalkozásoknak kedvező műveletek során be kell tartaniuk az EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, állami támogatásra vonatkozó szabályokat.

(5)  Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 10. cikkében meghatározott horizontális elveket– ideértve az EUSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvét is – tiszteletben kell tartani az ERFA és a Kohéziós Alap végrehajtása során, az Európai Unió Alapjogi Chartájának és a szociális jogok európai pillérének figyelembevételével. A tagállamoknak és a Bizottságnak arra kell törekedniük, hogy kiküszöböljék a szociális és a jövedelmi egyenlőtlenségeket, támogassák a szegénység elleni küzdelmet, megőrizzék és előmozdítsák a jogokkal járó, minőségi munkahelyek létrehozását, és biztosítsák, hogy az ERFA és a Kohéziós Alap megkülönböztetés nélkül mindenki számára támogassa az esélyegyenlőséget, küzdve a nemen, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen. Az Alapoknak elő kell segíteniük a intézményi ellátásról a családi és a közösségi ellátásra való áttérést, különösen azok számára, akik többszörös megkülönböztetéssel szembesülnek. Az Alapok nem támogathatnak olyan tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a szegregáció bármely formájához. Az ERFA alá tartozó, az ESZA+ alappal szinergiában végrehajtott beruházásoknak hozzá kell járulniuk a társadalmi befogadás előmozdításához és a szegénység elleni küzdelemhez, valamint a polgárok életminőségének javításához a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben és a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményben (a továbbiakban: UNCRC) foglalt kötelezettségekkel összhangban.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Egy egyre inkább összekapcsolt világban, és tekintettel a demográfiai és migrációs dinamikára, egyértelmű, hogy az Unió migrációs politikájához olyan közös megközelítésre van szükség, amely kiaknázza a különböző finanszírozási eszközök közötti szinergiákat és kiegészítő jelleget. Ahhoz, hogy a migrációkezelés terén koherens, erőteljes és következetes támogatás legyen biztosítható a tagállamok közötti szolidaritási és felelősségmegosztási erőfeszítésekhez, az ERFA-nak támogatást kell nyújtania a migránsok tartós beilleszkedésének elősegítésére.

(8)  Egy egyre inkább összekapcsolt világban, és tekintettel a belső és külső demográfiai és migrációs dinamikára, egyértelmű, hogy az Unió migrációs politikájához olyan közös megközelítésre van szükség, amely kiaknázza a különböző finanszírozási eszközök közötti szinergiákat és kiegészítő jelleget. Az ERFA-nak a programok kialakítása és végrehajtása során különleges figyelmet kell fordítania a demográfiai változásra mint kiemelt területre. A szolidaritás és a felelősségvállalás koherens, erőteljes és következetes támogatása, valamint a migráció kezelése terén tett tagállami erőfeszítések megosztása érdekében a kohéziós politika hozzájárulhat a menekültek és a nemzetközi védelem alatt álló migránsok integrációjának folyamataihoz egy olyan megközelítés elfogadásával, amelynek célja a menekültek és migránsok méltóságának és jogainak védelme, nem utolsósorban az integráció és a helyi gazdasági növekedés közötti, egymást kölcsönösen erősítő kapcsolat miatt, különösen az integrációs politikák végrehajtásában részt vevő városok és helyi hatóságok infrastrukturális támogatása révén;

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A tagállamok és a régiók új kihívások kezelésére és polgáraik számára magas fokú biztonság és a radikalizálódás megelőzésének biztosítására irányuló erőfeszítéseinek támogatása céljából, a más uniós szakpolitikákkal való szinergiák és kiegészítő jelleg kiaknázásával, az ERFA keretében végrehajtott beruházásoknak hozzá kell járulniuk a biztonsághoz olyan területeken, ahol biztonságos közterületeket és kritikus infrastruktúrát kell biztosítani, mint például a közlekedés és az energiaügy területén.

(9)  A tagállamok és a régiók által az eltérő fejlettségi szintek közötti egyenlőtlenségek csökkentésére és az uniós régiók különböző helyzeteinek harmonizációjára, a társadalmi különbségek és az új kihívások kezelésére, valamint befogadó társadalmak és magas szintű biztonság biztosítására, valamint a marginalizálódás és a radikalizálódás megelőzésének biztosítására tett erőfeszítések támogatása céljából, a más uniós szakpolitikákkal való szinergiák és kiegészítő jelleg kiaknázásával, az ERFA keretében végrehajtott beruházásoknak hozzá kell járulniuk azokhoz a területekhez, ahol védett, korszerű, akadálymentesített és biztonságos közterületeket és kritikus infrastruktúrát kell biztosítani, mint például a kommunikációs, a tömegközlekedés, az energia és az egyetemes, jó minőségű közszolgáltatások területén, amelyek létfontosságúak a regionális és szociális egyenlőtlenségek kezelésében, a társadalmi kohézió és a regionális fejlődés előmozdításában, valamint a vállalkozások és az emberek ösztönzésében, hogy a helyi térségükben maradjanak.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Továbbá, az ERFA alá tartozó beruházásoknak hozzá kell járulniuk egy átfogó, nagy sebességű digitális infrastruktúrahálózat kifejlesztéséhez, valamint a tiszta és fenntartható, multimodális városi mobilitás előmozdításához.

(10)  Továbbá, az ERFA alá tartozó beruházásoknak hozzá kell járulniuk egy átfogó, nagy sebességű digitális infrastruktúrahálózat Unió-szerte, többek között azon vidéki területeken történő kifejlesztéséhez, ahol ez alapvető a kis- és középvállalkozások (kkv-k) működéséhez, valamint a szennyezésmentes és fenntartható, multimodális mobilitás előmozdításához, különös tekintettel a gyaloglásra, kerékpározásra, tömegközlekedésre és a megosztott mobilitásra.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10 a)  Európa legnagyobb kihívásai közül számos olyan van, amely egyre nagyobb mértékben sújtja a roma közösségeket, akik gyakran a leghátrányosabb helyzetű mikrorégiókban élnek, ahol nincs biztonságos és elérhető ivóvíz, szennyvízelvezetés, villamos energia, és amelyek nem rendelkeznek szállítási lehetőségekkel, digitális kapcsolattal, megújuló energia rendszerekkel vagy katasztrófavédelmi rezilienciával. Ezért az ERFA-nak/Kohéziós Alapnak hozzá kell járulnia a romák életkörülményeinek javításához és ahhoz, hogy uniós polgárként kibontakoztathassák képességeiket, a tagállamoknak pedig garantálniuk kell, hogy az ERFA/Kohéziós Alap mind az öt szakpolitikai célkitűzésének előnyei elérjék a romákat is.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alá tartozó programokat végrehajtó tagállamokban az igazgatási kapacitás és irányítás átfogó javítása érdekében kisegítő intézkedéseket kell elfogadni valamennyi egyedi célkitűzés tekintetében.

(12)  Az intelligens szakosodás és a körforgásos gazdaság területén a megfelelő irányításhoz, végrehajtáshoz, határokon átnyúló együttműködéshez és a bevált gyakorlatok és az újítások terjesztéséhez való hozzájárulás, valamint a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alá tartozó programokat végrehajtó tagállamokban – a többszintű kormányzás elvei alapján a helyi és regionális szintet is beleértve – az intézményi igazgatási kapacitás és az irányítás átfogó javítása érdekében strukturális jellegű intézkedéseket kell előmozdítani az adminisztráció megerősítésére valamennyi egyedi célkitűzés tekintetében. Mivel ezek az intézkedések mérhető célkitűzéseken alapulnak, és a polgárok és a vállalkozások – a kedvezményezettekre és az irányító hatóságokra háruló adminisztratív terhek egyszerűsítése és csökkentése céljából – tájékoztatást kapnak ezekről, lehetővé válik ezek az intézkedések megfelelő egyensúlyt teremtsenek a szakpolitika eredményorientáltsága és az ellenőrzések szintje között.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Együttműködési intézkedések ösztönzése és fellendítése céljából, a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében végrehajtott programokon belül meg kell erősíteni a partnerekkel folytatott együttműködési intézkedéseket egy adott tagállamban vagy különböző tagállamok között az összes egyedi célkitűzés keretében biztosított támogatással kapcsolatban. Az ilyen megerősített együttműködés kiegészíti az ETE/Interreg keretében folytatott együttműködést, és különösen támogatnia kell a strukturált partnerségeket a Bizottságnak „Az innováció erősítése Európa régióiban: az ellenállóképes, inkluzív és fenntartható növekedés stratégiái” című közleményében említett regionális stratégiák végrehajtása tekintetében1. A partnerek ezért az Unió bármely régiójából származhatnak, de magukban foglalhatnak határon átnyúló régiókat, valamint a makroregionális vagy tengerfenék stratégia által felölelt területen fekvő régiókat, vagy azok kombinációját is.

(13)  Együttműködési intézkedések ösztönzése és fellendítése céljából, a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében végrehajtott programokon belül meg kell erősíteni a partnerekkel, köztük a helyi és regionális szintű partnerekkel folytatott együttműködési intézkedéseket egy adott tagállamban vagy különböző tagállamok között az összes egyedi célkitűzés keretében biztosított támogatással kapcsolatban. Az ilyen megerősített együttműködés kiegészíti az ETE/Interreg keretében folytatott együttműködést, és különösen támogatnia kell a strukturált partnerségeket a Bizottságnak „Az innováció erősítése Európa régióiban: az ellenállóképes, inkluzív és fenntartható növekedés stratégiái” című közleményében említett regionális stratégiák végrehajtása tekintetében1. A partnerek ezért az Unió bármely régiójából származhatnak, de magukban foglalhatnak határon átnyúló régiókat, valamint az európai területi együttműködési csoportosulás, illetve a makroregionális vagy tengerfenék stratégia által felölelt területen fekvő régiókat, vagy azok kombinációját is.

_________________

_________________

1A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2017. július 8.), COM(2017) 376 final.

1A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2017. július 8.), COM(2017) 376 final.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A jövőbeli kohéziós politikának megfelelően figyelembe kell vennie és támogatást kell nyújtania azon uniós régiók számára, amelyeket a leginkább érintik az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének következményei, különösen azoknak, amelyek ennek következtében az Unió külső (tengeri vagy szárazföldi) határaira kerülnek.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Tekintettel az éghajlatváltozással kapcsolatos problémák kezelésének fontosságára, amit az Uniónak a Párizsi Megállapodásnak és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak végrehajtását érintő kötelezettségvállalása is tükröz, az alapok hozzá fognak járulni az éghajlatvédelmi intézkedések valamennyi szakpolitikára kiterjedő érvényesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az uniós költségvetés a kiadásainak összességben véve 25 %-ával támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. Az ERFA keretében végrehajtott műveletek várhatóan 30 %-kal járulnak hozzá az ERFA éghajlat-politikai célkitűzéseket szolgáló teljes pénzügyi keretösszegéhez. A Kohéziós Alap keretében végrehajtott műveletek várhatóan 37 %-kal járulnak hozzá a Kohéziós Alap éghajlat-politikai célkitűzéseket szolgáló teljes pénzügyi keretösszegéhez.

(14)  Az ERFA és a Kohéziós Alap célkitűzéseit a fenntartható fejlődés, különösen az éghajlatváltozás elleni kiemelt fontosságú küzdelem keretében, az Uniónak a Párizsi Megállapodás végrehajtására irányuló kötelezettségvállalásaival, az Egyesült Nemzetek 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendjével és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaival összhangban, valamint a környezet minőségének megőrzésével, védelmével és javításával kapcsolatos cél Unió általi előmozdítása révén kell megvalósítani, az EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint, figyelembe véve a szennyező fizet elvet, továbbá a szegénységre és az egyenlőtlenségre összpontosítva, illetve a szociális és környezeti szempontból fenntartható gazdaságra való igazságos áttérést előtérbe helyezve, részvételen alapuló megközelítést követve, együttműködésben a megfelelő hatóságokkal, gazdasági és szociális partnerekkel, valamint a civil társadalmi szervezetekkel. Az éghajlatváltozással és a biológiai sokféleség csökkenésével kapcsolatos problémák kezelésének fontosságát tükröző módon az uniós, nemzeti és helyi szinten a Párizsi Megállapodás és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak végrehajtását érintő uniós kötelezettségvállalásokkal összhangban teljesítendő szükséges fellépések finanszírozásához való hozzájárulás, valamint az ellenálló képességet és a kockázatok megelőzését, az azokra való felkészülést és reagálást összekapcsoló integrált katasztrófamegelőzési támogatás biztosítása érdekében az alapok hozzá fognak járulni az éghajlatvédelmi és a biológiai sokféleség védelmére irányuló intézkedések valamennyi szakpolitikára kiterjedő érvényesítéséhez, célul tűzve ki, hogy az uniós költségvetés a kiadásainak összességben véve 30 %-ával támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. Az alapoknak az Unió minden térségében jelentős mértékben hozzá kell járulniuk a körforgásos és karbonszegény gazdaság megvalósításához a regionális dimenzió teljes mértékű beépítésével. Az ERFA keretében végrehajtott műveleteknek legalább 35 %-kal hozzá kell járulniuk az ERFA éghajlat-politikai célkitűzéseket szolgáló teljes pénzügyi keretösszegéhez. A Kohéziós Alap keretében végrehajtott műveletek várhatóan 40 %-kal járulnak hozzá a Kohéziós Alap éghajlat-politikai célkitűzéseket szolgáló teljes pénzügyi keretösszegéhez. Ezeket a százalékos értékeket tiszteletben kell tartani a programozási időszak során. Ezért a megfelelő tevékenységek meghatározására ezen alapok előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a vonatkozó értékelések és felülvizsgálatok keretében kerül sor. Ezeket az intézkedéseket és a végrehajtásukra elkülönített pénzügyi keretet – a dekarbonizált épületállomány 2050-ig történő megvalósításának előmozdítása érdekében – az (EU) 2018/xxxx rendelet [az új CPR] IV. mellékletével összhangban bele kell foglalni a nemzeti integrált energia- és éghajlat-politikai tervekbe, valamint az épületek energiahatékonyságáról szóló felülvizsgált (EU) 2018/844 irányelv értelmében létrehozott hosszú távú felújítási stratégiákba, és csatolni kell a programokhoz. Különös figyelmet kell fordítani a szén-dioxid-mentesítési kötelezettségvállalások miatt kihívásokkal küzdő, magas szén-dioxid-kibocsátású területekre, hogy segítséget kapjanak az Unió éghajlatváltozással kapcsolatos és az integrált nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervekben és az (EU) 2018/410 irányelvben (ETS-irányelv) foglalt kötelezettségvállalásaival összhangban álló stratégiák megvalósításához, és a munkavállalók egyebek mellett képzési és átképzési lehetőségek révén védelemben részesüljenek.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Annak érdekében, hogy az ERFA támogatást biztosíthasson az ETE/Interreg keretében mind az infrastruktúra-beruházásokhoz, mind a kapcsolódó beruházási, képzési és integrációs tevékenységekhez, rendelkezni kell arról, hogy az ERFA támogatást nyújthat az (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelettel [az új ESZA+] létrehozott ESZA+ egyedi célkitűzései alá tartozó tevékenységekhez is1.

(15)  Annak érdekében, hogy az ERFA támogatást biztosíthasson az ETE/Interreg keretében mind az infrastruktúra-beruházásokhoz, mind a kapcsolódó beruházási, képzési és integrációs tevékenységekhez, az adminisztratív készségek és kompetenciák javításához és fejlesztéséhez, rendelkezni kell arról, hogy az ERFA támogatást nyújthat az (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelettel [az új ESZA+] létrehozott ESZA+ egyedi célkitűzései alá tartozó tevékenységekhez is1.

__________________

__________________

1 [Teljes hivatkozás – új ESZA+].

1 [Teljes hivatkozás – új ESZA+].

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A korlátozott erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználásának koncentrálása érdekében az ERFA által a vonatkozó egyedi célkitűzés alapján termelőberuházásokhoz nyújtott támogatást a 2003/361/EK bizottsági ajánlás1 értelmében vett mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: mkkv-k) kell korlátozni, kivéve akkor, ha a beruházások kkv-kal kutatási és innovációs tevékenységek terén folytatott együttműködést foglalnak magukban.

(16)  A kkv-k és a mikrovállalkozások a gazdasági növekedés, az innováció és a foglalkoztatás fő mozgatórugói, és fontos szerepet játszanak a gazdasági fellendülés és a fenntartható uniós gazdaságra történő áttérés területén; Támogatni kell a kkv-kat az európai és regionális kihívásokhoz kapcsolódó új területeken, például a kreatív és kulturális ágazatokban, valamint az új társadalmi szükségletekkel, többek között a hátrányos helyzetű közösségek integrációjával és társadalmi befogadásával, a népesség elöregedésével, az egészségügyi ellátással és szolgáltatásokkal, az ökoinnovációval és az erőforrás-hatékonysággal foglalkozó innovatív szolgáltatások terén. A korlátozott erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználásának a program célkitűzései teljesülésének veszélyeztetése nélküli koncentrálása érdekében az ERFA által a vonatkozó egyedi célkitűzés alapján termelőberuházásokhoz nyújtott támogatást – a közszféra vállalatainak sérelme nélkül – lehetőleg a 2003/361/EK bizottsági ajánlás1 értelmében vett mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: mkkv-k) kell korlátozni, kivéve akkor, ha a beruházások kkv-kal folytatott együttműködést foglalnak magukban. A belső piac integritásának védelme érdekében a vállalkozásoknak kedvező műveletek során be kell tartaniuk az EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, állami támogatásra vonatkozó szabályokat.

_________________

_________________

1 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

1 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az ERFA-nak elő kell segítenie az Unión belüli legfontosabb regionális egyenlőtlenségek kezelését, valamint a különféle régiók fejlettségi szintje között fennálló eltérések és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentését, utóbbiak közt azon régiókét, amelyek a dekarbonizációs kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kihívásokkal szembesülnek. Ezért a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alapján nyújtott ERFA-támogatást az Unió kulcsprioritásaira kell koncentrálni, az (EU) 2018/xxx rendeletben [az új CPR] megállapított szakpolitikai célkitűzéseknek megfelelően. Ezért az ERFA-ból nyújtott támogatást az „Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás előmozdítása révén” és a „Zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával” szakpolitikai célkitűzésekre kell koncentrálni. Ezt a tematikus koncentrációt nemzeti szinten kell elérni, ugyanakkor rugalmasságot kell biztosítani az egyes programok szintjén és a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmük alapján meghatározott három csoportja között. Továbbá részletesen meg kell határozni a tagállamok osztályozásának módszertanát, a legkülső régiók sajátos helyzetének figyelembevételével.

(17)  Az ERFA-nak az átmeneti időszakra nyújtott pénzügyi támogatáson keresztül elő kell segítenie az Unión belüli legfontosabb regionális egyenlőtlenségek kezelését, valamint a különféle régiók fejlettségi szintje között fennálló eltérések és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentését, utóbbiak közt azon régiókét, amelyek a dekarbonizációs kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kihívásokkal szembesülnek. Emellett erősítenie kell az ellenálló képességet, és meg kell akadályoznia a veszélyeztetett területek lemaradását. Ezért a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alapján nyújtott ERFA-támogatást az Unió kulcsprioritásaira kell koncentrálni, az (EU) 2018/xxx rendeletben [az új CPR] megállapított szakpolitikai célkitűzéseknek megfelelően. Ezért az ERFA-ból nyújtott támogatást a következő két szakpolitikai célkitűzésre kell koncentrálni: az „Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens és inkluzív gazdasági fejlődés és átalakulás, a technológia terén létrejövő regionális összekapcsoltság, az információs és kommunikációs technológiák (ikt) fejlesztése, az összekapcsoltság és a hatékony közigazgatás előmozdítása révén” és a „Zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával”, figyelembe véve ugyanakkor az európai kohézió erősítésére és a szolidaritáson alapuló Európa átfogó szakpolitikai célkitűzéseit, amelyek elősegítik a gazdasági, társadalmi és területi aszimmetriák mérséklését. Az említett tematikus koncentrációt nemzeti szinten kell elérni, mozgásteret biztosítva az egyes programok szintjén és a régiók különféle kategóriái között, figyelembe véve az eltérő fejlettségi szinteket is. Továbbá részletesen meg kell határozni a régiók osztályozásának módszertanát, a legkülső régiók sajátos helyzetének figyelembevételével.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  Az ERFA és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott beruházások stratégiai fontosságának biztosítása érdekében a tagállamok a Stabilitási és Növekedési Paktum jelenlegi keretén belül további rugalmasságra irányuló, kellően indokolt kérelmet nyújthatnak be a közkiadások vagy egyenértékű strukturális kiadások tekintetében.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A támogatás uniós kulcsprioritásokra koncentrálása érdekében helyénvaló előírni, hogy a tematikus koncentrációra vonatkozó követelményeket a teljes programozási időszak során tiszteletben kell tartani, az egy programon belüli vagy a programok közötti prioritások közötti átcsoportosítás esetén is.

(18)  A támogatás uniós kulcsprioritásokra koncentrálása érdekében, valamint a társadalmi, gazdasági és területi kohéziónak az EUMSZ 174. cikkében meghatározott célkitűzéseivel és az (EU) 2018/xxx rendeletben [az új CPR] megállapított szakpolitikai célkitűzésekkel összhangban helyénvaló előírni, hogy a tematikus koncentrációra vonatkozó követelményeket a teljes programozási időszak során tiszteletben kell tartani, az egy programon belüli vagy a programok közötti prioritások közötti átcsoportosítás esetén is.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  Az ERFA-nak foglalkoznia kell az elérhetőség és a nagy piacoktól való távolság problémájával, amelyekkel a rendkívül alacsony népsűrűségű területek szembesülnek, amint az 1994-es csatlakozási okmányhoz csatolt, a 6. célkitűzésre a strukturális alapok finnországi és svédországi alkalmazása keretében irányadó különös rendelkezésekről szóló 6. jegyzőkönyvben szerepel. Az ERFA-nak e régiók fenntartható fejlődésének támogatása céljából azokkal az egyedi nehézségekkel is foglalkoznia kell, amelyekkel olyan szigetek, hegyvidéki területek, határ menti régiók és gyéren lakott területek néznek szembe, amelyek földrajzi fekvése lassítja fejlődésüket.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Ennek a rendeletnek meg kell határoznia azon különféle tevékenységtípusokat, amelyek költségei az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból – az EUMSZ-ben meghatározott célkitűzéseik alapján – támogatott beruházások révén támogathatók. A Kohéziós Alap számára lehetővé kell tenni, hogy beruházásokat támogasson a környezetvédelem és a TEN-T területén. Az ERFA tekintetében a tevékenységek listáját egyszerűsíteni kell, és az ERFA számára lehetővé kell tenni az alábbiak támogatását: infrastruktúra-beruházások, a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos beruházások, a kkv-kbe irányuló termelőberuházások, a berendezések, szoftverek és immateriális javak, valamint tájékoztatással, kommunikációval, tanulmányokkal, hálózatépítéssel, együttműködéssel, tapasztalatcserével kapcsolatos és klasztereket érintő tevékenységek. A programvégrehajtás támogatása érdekében mindkét alap számára lehetővé kell tenni technikai segítségnyújtási tevékenységek támogatását. Végül, az Interreg programokra vonatkozó beavatkozások szélesebb körének lehetővé tétele érdekében a hatókört úgy kell kiterjeszteni, hogy az magába foglalja az ESZA+ hatókörébe tartozó intézkedésekhez kapcsolódó létesítmények, emberi erőforrások és költségek széles körének megosztását.

(19)  Ennek a rendeletnek meg kell határoznia azon különféle tevékenységtípusokat – beleértve a közösségi finanszírozást is –, amelyek költségei az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból – az EUMSZ-ben meghatározott célkitűzéseik alapján – támogatott beruházások révén támogathatók. A Kohéziós Alap számára lehetővé kell tenni, hogy beruházásokat támogasson a környezetvédelem és a TEN-T területén. Az ERFA tekintetében a tevékenységek listájának figyelembe kell vennie a sajátos nemzeti és regionális fejlesztési igényeket, valamint a saját potenciált, továbbá a tevékenységek listáját egyszerűsíteni kell, és az ERFA számára lehetővé kell tenni az alábbiak támogatását: infrastruktúra-beruházások – többek között a kutatási és innovációs infrastruktúra és létesítmények, a kulturális és örökségvédelmi infrastruktúra (például turistanegyedek kialakítása révén), a fenntartható idegenforgalmi infrastruktúra, a vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások, valamint a lakásberuházások terén –, lakhatási beruházások, a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos beruházások, különös tekintettel a hátrányos, marginalizált és szegregált közösségekre, a kkv-kba, a berendezésekbe, szoftverekbe és immateriális javakba irányuló termelőberuházások, a régiók átmeneti időszaka alatt a szén-dioxid-mentesítés folyamatában biztosított ösztönzők, valamint tájékoztatással, kommunikációval, tanulmányokkal, hálózatépítéssel, együttműködéssel, a partnerek közötti tapasztalatcserével kapcsolatos és klasztereket érintő tevékenységek. A programvégrehajtás támogatása érdekében mindkét alap számára lehetővé kell tenni technikai segítségnyújtási tevékenységek támogatását. Végül, az Interreg programokra vonatkozó beavatkozások szélesebb körének lehetővé tétele érdekében a hatókört úgy kell kiterjeszteni, hogy az magába foglalja az ESZA+ hatókörébe tartozó intézkedésekhez kapcsolódó létesítmények, emberi erőforrások és költségek széles körének megosztását.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az 1316/2013/EU rendelet szerinti transzeurópai közlekedési hálózatokat érintő projekteket továbbra is a Kohéziós Alapból kell finanszírozni megosztott irányítás és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) alapján történő közvetlen irányítás révén.

(20)  Az 1316/2013/EU rendelet szerinti transzeurópai közlekedési hálózatokat érintő projekteket – többek között a hiányzó összeköttetések és szűk keresztmetszetek problémájának kiegyensúlyozott kezelését, valamint a meglévő hidak és alagutak biztonságának javítását – továbbra is a Kohéziós Alapból kell finanszírozni megosztott irányítás és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) alapján történő közvetlen irányítás révén. A városok és a vidék közötti összeköttetések erősítése, a vidékfejlesztés előmozdítása és a digitális szakadék áthidalása érdekében e hálózatok esetében elsőbbséget kell biztosítani a vidéki közúti közlekedési hálózatokba történő beruházásoknak és a vidéki közszolgáltatások fellendítésének, különösen a ritkán lakott és az elöregedő népességgel rendelkező térségekben.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Ugyanakkor egyértelművé kell tenni az ERFA és a Kohéziós Alap hatályán kívül eső tevékenységeket, ideértve a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 I. mellékletében szereplő tevékenységekből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését célzó beruházásokat a rendelkezésre álló finanszírozás felesleges megduplázódásának elkerülése érdekében, mivel a említett irányelv már rendelkezik a fentiek finanszírozásáról. Továbbá, kifejezetten meg kell állapítani, hogy az EUMSZ II. mellékletében felsorolt tengerentúli országok és területek nem jogosultak az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból nyújtott támogatásra.

(21)  Ugyanakkor egyrészt azonosítani kell a szinergiákat és másrészt egyértelművé kell tenni az ERFA és a Kohéziós Alap hatályán kívül eső tevékenységeket; ennek célja a multiplikátorhatások elérése és a rendelkezésre álló finanszírozás felesleges megduplázódásának elkerülése. Továbbá, kifejezetten meg kell állapítani, hogy az EUMSZ II. mellékletében felsorolt tengerentúli országok és területek nem jogosultak az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból nyújtott támogatásra.

_________________

 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

 

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (22) és (23) bekezdése értelmében az Alapok értékelését egyedi nyomonkövetési követelmények útján gyűjtött információ alapján kell végezni, kerülve a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként tagállamokra nehezedőket. Ezek a követelmények adott esetben az alapok hatásainak helyszíni értékeléséhez alapul szolgáló mérhető mutatókat is magukban foglalhatnak.

(23)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (22) és (23) bekezdése értelmében az Alapok értékelését egyedi nyomonkövetési követelmények útján gyűjtött információ alapján kell végezni, kerülve a túlszabályozást és az adminisztratív terheket. Ezek a követelmények adott esetben az alapok hatásainak helyszíni értékeléséhez alapul szolgáló mérhető mutatókat is magukban foglalhatnak.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A területi fejlesztéshez való hozzájárulás maximalizálása érdekében az e területen tett fellépéseket integrált területi stratégiákra kell alapozni, többek között a városi térségekben. Ezért az ERFA támogatást az (EU) 2018/xxxx rendelet [az új CPR] 22. cikkében meghatározott formákon keresztül kell végrehajtani, a helyi, a regionális és a városi hatóságok megfelelő bevonásának biztosításával.

(24)  A területfejlesztéshez való hozzájárulás maximalizálása és az EUMSZ 174. cikke szerinti gazdasági, demográfiai, környezeti és társadalmi kihívások hatékonyabb kezelése érdekében azokon a területeken, amelyek természeti vagy demográfiai hátrányokkal küzdenek – beleértve az öregedést, a vidéki térségek elnéptelenedését és a demográfiai hanyatlást, valamint a demográfiai nyomást is –, illetve amely területeken nehézségekbe ütközik az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés, az e területen tett fellépéseket programokra, tengelyekre vagy integrált területi stratégiákra kell alapozni, többek között a városi térségek és a vidéki közösségek tekintetében. Ezeknek a fellépéseknek ugyanazon érme két oldalát kell jelenteniük, és a központi városi csomópontokra és azok környezetére, illetve a távolabbi vidéki területekre egyaránt ki kell terjedniük. Ezeknek a stratégiáknak az ERFA-t, az ESZA+-t, az ETHA-t és az EMVA-t is magában foglaló, több alapot átfogó, integrált megközelítés is a javára válhat. Nemzeti szinten az ERFA-források legalább 5%-át integrált területfejlesztésre kell fordítani. Ezért a támogatást a helyi, a regionális és a városi hatóságok, a gazdasági és szociális partnerek, valamint a civil társadalom és a nem kormányzati szervezetek képviselői megfelelő bevonásának biztosításával kell végrehajtani.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a)  Különös figyelmet kell fordítani a szén-dioxid-mentesítési kötelezettségvállalások miatt kihívásokkal küzdő, magas szén-dioxid-kibocsátású területekre, hogy támogatásban részesüljenek a Párizsi Megállapodás szerinti uniós éghajlatvédelmi kötelezettségvállalásokkal összeegyeztethető stratégiák végrehajtása során, amely stratégiák egyformán védik a munkavállalókat és az érintett közösségeket is. Ezeknek a területeknek célzott támogatásban kell részesülniük, hogy előkészítsék és végrehajtsák a gazdaságaik szén-dioxid-mentesítésére irányuló terveket, figyelembe véve, hogy célzott szakképzési és átképzési lehetőségeket kell biztosítani a munkaerő számára.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A fenntartható városfejlesztés keretén belül támogatni kell az integrált területfejlesztést, hogy hatékonyabban lehessen kezelni a város térségeket – ideértve a városok funkcionális egységeit is – érintő gazdasági, környezetvédelmi, éghajlati, demográfiai és társadalmi kihívásokat, figyelembe véve a város és a vidék közötti kapcsolatok előmozdításának szükségességét. Azon városi térségek kiválasztásának elveit, ahol a fenntartható városfejlesztés érdekében integrált intézkedéseket kell végrehajtani, valamint az ezen intézkedésekre vonatkozó indikatív összegeket a „Beruházása a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alá tartozó programokban kell meghatározni, és nemzeti szinten az ERFA-források legalább 6 %-át e célra kell fordítani. Meg kell állapítani továbbá, hogy e százalékot tiszteletben kell tartani a teljes programozási időszak során, az egy programon belüli vagy programok közötti prioritások közötti átcsoportosítás esetén, ideértve a félidős felülvizsgálatot is.

(25)  A fenntartható városfejlesztés keretén belül támogatni kell az integrált területfejlesztést, hogy hatékonyabban lehessen kezelni a város térségeket – ideértve a városok funkcionális egységeit, és a vidéki közösségeket is – érintő gazdasági, környezetvédelmi, éghajlati, demográfiai, technológiai, társadalmi és kulturális kihívásokat, figyelembe véve a város és a vidék közötti kapcsolatok, ezen belül adott esetben a városkörnyéki övezetek előmozdításának és a digitális szakadék csökkentésének szükségességét. Azon városi térségek kiválasztásának elveit, ahol a fenntartható városfejlesztés érdekében integrált intézkedéseket kell végrehajtani, valamint az ezen intézkedésekre vonatkozó indikatív összegeket a „Beruházása a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alá tartozó programokban kell meghatározni. Az említett fellépések részesülhetnek az ERFA-t, az ESZA+ alapot, az ETHA-t és az EMVA-t bevonó, több alapból történő finanszírozásból és integrált megközelítésből. Nemzeti szinten az ERFA-források legalább 10 %-át a fenntartható városfejlesztés prioritására kell fordítani. Meg kell állapítani továbbá, hogy e százalékot tiszteletben kell tartani a teljes programozási időszak során, az egy programon belüli vagy programok közötti prioritások közötti átcsoportosítás esetén, ideértve a félidős felülvizsgálatot is.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket megválaszoló uniós szintű megoldások azonosítása vagy biztosítása érdekében a fenntartható városfejlesztés területén alkalmazott Innovatív városfejlesztési tevékenységek helyébe a közvetlen vagy közvetett irányítás szerint végrehajtandó Európai Városfejlesztési Kezdeményezésnek kell lépnie. A fenti kezdeményezésnek az összes városi területre ki kell terjednie, és támogatnia kell az uniós városfejlesztési menetrendet1.

(26)  A fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket megválaszoló uniós szintű megoldások azonosítása vagy biztosítása érdekében a fenntartható városfejlesztés területén alkalmazott Innovatív városfejlesztési tevékenységeket az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés formájában kell folytatni és továbbfejleszteni. A fenti kezdeményezésnek támogatnia kell az uniós városfejlesztési menetrendet1, hogy ösztönözze a növekedést, az élhetőséget és az innovációt, továbbá hogy azonosítsa és sikeresen leküzdje a társadalmi kihívásokat.

_________________

_________________

1 Tanácsi következtetései (2016. június 24.) az uniós városfejlesztési menetrendről.

1 Tanácsi következtetései (2016. június 24.) az uniós városfejlesztési menetrendről.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Külön figyelmet kell szentelni a legkülső régiókra, nevezetesen az EUMSZ 349. cikke szerinti olyan intézkedések elfogadásával, amelyek kiegészítő forrást biztosítanak a legkülső régiók számára a célból, hogy ellensúlyozzák az e régiókban az EUMSZ 349. cikkében említett egy vagy több állandó jellegű korlátozás – nevezetesen távoli fekvésük, szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyaik és néhány terméktől való gazdasági függésük, amely tényezők állandósága és együttes hatása súlyosan hátráltatja fejlődésüket – miatt jelentkező többletköltségeket. A fenti költségvetési juttatás a fenti korlátozások által okozott többletköltségek ellensúlyozását célzó beruházásokat, működési költségeket és közszolgáltatási kötelezettségeket fedezhet. A működési támogatás fedezhet árufuvarozási szolgáltatásokkal és szállítási szolgáltatásokat kínáló induló vállalkozásoknak nyújtott támogatással kapcsolatos kiadásokat, valamint a tárolási korlátozásokkal, a gyártási eszközök túlzott méretével és karbantartásával, valamint a helyi piacon a humán tőke hiányával kapcsolatos műveleteket érintő kiadásokat. A belső piac integritásának védelme érdekében, valamint az ERFA és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott összes művelethez hasonlóan, az ERFA-ból a külső régiókban a működési és beruházási támogatás finanszírozásához nyújtott támogatásnak eleget kell tennie az EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, állami támogatásra vonatkozó szabályoknak.

(27)  Külön figyelmet kell szentelni a legkülső régiókra, nevezetesen az EUMSZ 349. cikke szerinti olyan intézkedések elfogadásával, amelyek kiegészítő forrást biztosítanak a legkülső régiók számára a célból, hogy ellensúlyozzák az e régiókban az EUMSZ 349. cikkében említett egy vagy több állandó jellegű korlátozás – nevezetesen távoli fekvésük, szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyaik és néhány terméktől való gazdasági függésük, amely tényezők állandósága és együttes hatása súlyosan hátráltatja fejlődésüket – miatt jelentkező többletköltségeket. A fenti költségvetési juttatás a fenti korlátozások által okozott többletköltségek ellensúlyozását célzó beruházásokat, működési költségeket és közszolgáltatási kötelezettségeket fedezhet. A működési támogatás fedezhet árufuvarozási szolgáltatásokat, zöld logisztikát, mobilitáskezelést és szállítási szolgáltatásokat kínáló, induló vállalkozásoknak nyújtott támogatással kapcsolatos kiadásokat, valamint a tárolási korlátozásokkal, a gyártási eszközök túlzott méretével és karbantartásával, valamint a helyi piacon a humán tőke hiányával kapcsolatos műveleteket érintő kiadásokat. Ezekre a forrásokra nem alkalmazandó az ebben a rendeletben előírt tematikus koncentráció. A belső piac integritásának védelme érdekében, valamint az ERFA és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott összes művelethez hasonlóan, az ERFA-ból a külső régiókban a működési és beruházási támogatás finanszírozásához nyújtott támogatásnak eleget kell tennie az EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, állami támogatásra vonatkozó szabályoknak.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Mivel e rendelet célját – nevezetesen a gazdasági, a társadalmi és a területi kohéziónak az Unióban fennálló regionális egyenlőtlenségek kiigazításával történő megerősítését – a tagállamok a különböző régiók fejlettségi szintjei közötti eltérések és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának mértéke, valamint a tagállamok és a régiók korlátozott pénzügyi forrásai miatt nem tudják kielégítően megvalósítani,), az Unió szintjén azonban a rendelet léptéke és hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(29)  Mivel e rendelet célját – nevezetesen a gazdasági, a társadalmi és a területi kohéziónak az Unióban fennálló regionális egyenlőtlenségek kiigazításával, az állampolgárokra összpontosító, a közösségek által irányított fejlődést támogató és az aktív állampolgári szerepvállalást elősegítő megközelítés révén történő megerősítését – a tagállamok a különböző régiók fejlettségi szintjei közötti eltérések és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának mértéke, valamint a tagállamok és a régiók korlátozott pénzügyi forrásai miatt nem tudják kielégítően megvalósítani,), az Unió szintjén azonban a rendelet léptéke és hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

Az ERFA és a Kohéziós Alap feladatai

 

Az ERFA és a Kohéziós Alap hozzájárul az Unió gazdasági, szociális és területi kohéziójának erősítésére irányuló átfogó célkitűzéshez.

 

Az ERFA hozzájárul az Unión belüli különböző régiók fejlettségi szintjei közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók felzárkóztatásához, többek között a környezetvédelmi kihívások tekintetében is, a regionális gazdaságok fenntartható fejlesztése és strukturális kiigazítása révén.

 

A Kohéziós Alap hozzájárul a transzeurópai hálózatokkal és környezetvédelemmel kapcsolatos projektekhez.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakítás előmozdítása révén (a továbbiakban: 1. szakpolitikai célkitűzés) az alábbiak által:

a)  intelligensebb Európa az innovatív, intelligens és befogadó gazdasági fejlesztés és átalakítás, valamint az információs és kommunikációs technológiák terén a regionális konnektivitás előmozdítása, illetve hatékony közigazgatás révén (a továbbiakban: 1. szakpolitikai célkitűzés) az alábbiak által:

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a kutatási és innovációs kapacitások megerősítése, valamint előrehaladott technológiák bevezetése;

i.  a kutatási és innovációs kapacitások, beruházások és infrastruktúra fejlesztésének és megerősítésének támogatása, valamint előrehaladott technológiák bevezetése, valamint a vállalkozások, a kutatás, a tudományos élet és az állami hatóságok innovációs klasztereinek támogatása és előmozdítása;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

2. cikk – (1) bekezdés – a) pont – ii. alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a digitalizáció polgárok, vállalkozások és kormányok előnyére fordítása;

ii.  a digitális összekapcsoltság fejlesztése és a digitalizálásnak a polgárok, tudományos létesítmények, vállalkozások, kormányok és közigazgatás javára fordítása regionális és helyi szinten, ideértve az intelligens városokat és az intelligens falvakat is;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a kkv-k növekedés és versenyképesség előmozdítása;

iii.  a kkv-k fenntartható növekedésének és versenyképességének előmozdítása és támogatás nyújtása a munkahelyteremtéshez, illetve -fenntartáshoz, valamint a technológiai fejlesztés és korszerűsítés elősegítése;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  készségfejlesztés az intelligens szakosodáshoz, ipari átalakuláshoz és vállalkozáshoz;

iv.  készségfejlesztés, stratégiák kidolgozása és kapacitások kiépítése az intelligens szakosodás, a helyes átmenet, a körforgásos gazdaság, a szociális innováció, a vállalkozói szellem, az idegenforgalmi ágazat és a 4.0-ás iparra való átállás érdekében;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  „zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával” (a továbbiakban: 2. szakpolitikai célkitűzés) az alábbiak által:

b)  „zöldebb, karbonszegény és reziliens Európa mindenkinek a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával” (a 2. szakpolitikai célkitűzés) az alábbiak által:

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  energiahatékonysági intézkedések előmozdítása:

i.  az energiahatékonyság, illetve az energiatakarékossági és energiaszegénység elleni intézkedések előmozdítása;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a megújuló energiák ösztönzése;

ii.  a fenntartható megújuló energiák ösztönzése;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  intelligens energiarendszerek, -hálózatok és -tárolás fejlesztése helyi szinten;

iii.  intelligens energiarendszerek, -hálózatok és -tárolás fejlesztése;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázatkezelés és katasztrófavédelmi reziliencia előmozdítása:

iv.  az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázatkezelés, a katasztrófavédelem irányítása és a szélsőséges időjárási eseményekkel és természeti katasztrófákkal – köztük a földrengésekkel, erdőtüzekkel, árvizekkel és szárazsággal szembeni reziliencia előmozdítása az ökoszisztémán alapuló megközelítések figyelembevételével;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

v.  a fenntartható vízgazdálkodás előmozdítása;

v.  a vízhez való egyetemes hozzáférés, valamint a fenntartható vízgazdálkodás előmozdítása;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vi.  a körkörös gazdaságra való átállás előmozdítása;

vi.  a körkörös gazdaságra való átállás előmozdítása és az erőforrás-hatékonyság javítása;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – vi a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

vi a.  a dekarbonizáció irányába mutató regionális átalakítási folyamatok, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatermelésre való átállás támogatása;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vii.  a városi környezet biodiverzitásának, környezetbarát infrastruktúrájának megerősítése, valamint a környezetszennyezés csökkentése;

vii.  a biológiai sokféleség és a természeti örökség védelme és előmozdítása, a védett természeti területek, a természeti erőforrások megóvása és előtérbe helyezése, illetve a környezetszennyezés minden formájának, tehát a levegő, a víz, a talaj szennyezésének, akárcsak a hang- és a fényszennyezésnek a csökkentése;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – vii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

viia.  a funkcionális városi területek zöld infrastruktúrájának fellendítése, kisüzemi multimodális városi mobilitás fejlesztése a nettó kibocsátásmentes gazdaság részeként;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „jobban összekapcsolt Európa a mobilitás és a regionális IKT-konnektivitás fokozásával” (3. szakpolitikai célkitűzése) az alábbiak révén:

c)  „jobban összekapcsolt Európa mindenki számára a mobilitás fokozásával” (3. szakpolitikai célkitűzése) az alábbiak révén:

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a digitális összekapcsoltság megerősítése;

törölve

(Ez a módosítás szükségessé teszi az I. és a II. melléklet kiigazítását is.)

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliens, intelligens, biztonságos és intermodális TEN-T fejlesztése;

ii.  az éghajlatváltozás hatásainak ellenálló, intelligens, biztonságos és fenntartható közúti és vasúti hálózatok, valamint az intermodális TEN-T és a hangsúlyt a zajcsökkentési intézkedésekre, környezetbarát tömegközlekedésre és vasúti hálózatokra helyező fuvarozási és vasúti hálózatok fejlesztése;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliens, intelligens és intermodális nemzeti, regionális és helyi mobilitás kialakítása, ideértve a TEN-T-hez való hozzáférés javítását és a határon átnyúló mobilitást is;

iii.  fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens, intelligens és intermodális nemzeti, regionális és helyi mobilitás kialakítása, ideértve a TEN-T-hez való hozzáférés javítását, a határon átnyúló mobilitást is és környezetbarát tömegközlekedési hálózatokat;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  fenntartható multimodális városi mobilitás előmozdítása

törölve

(Ez a módosítás szükségessé teszi az I. és a II. melléklet kiigazítását is.)

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  „szociálisabb Európa a szociális jogok európai pillérének végrehajtásával” (4. szakpolitikai célkitűzés), az alábbiak révén:

d)  szociálisabb és befogadóbb Európa a szociális jogok európai pillérének (4. szakpolitikai célkitűzés) végrehajtásával;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a munkaerőpiacok hatékonyságának növelése, és a minőségi munkavállalás javítása a szociális innováció és infrastruktúra fejlesztésével;

i.  a munkaerőpiacok hatékonyságának és befogadásának növelése, és a minőségi munkavállalás javítása a szociális innováció és infrastruktúra fejlesztésével, valamint a szociális gazdaság és az innováció előmozdítása;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  infrastruktúrafejlesztés révén hatékonyabb hozzáférés inkluzív és minőségi szolgáltatásokhoz az oktatás, a képzés és az egész életen át tartó tanulás területén;

ii.  az inkluzív és minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés javítása az oktatás, a képzés, az egész életen át tartó tanulás és a sport területén hozzáférhető infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése révén;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia.  beruházások a hatósági tulajdonban vagy nonprofit szolgáltató tulajdonában lévő, alacsony jövedelmű háztartások vagy a különleges szükségletekkel rendelkezők számára lakóhelyül használt lakásokba;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a marginalizált közösségek, migránsok és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi-gazdasági integrációjának fokozása integrált intézkedések – többek között lakhatás és szociális szolgáltatások – révén;

iii.  a marginalizált közösségek, szegénységben élő közösségek – mint például a romák – és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi-gazdasági integrációjának előmozdítása integrált fellépések – többek között lakhatás és szociális szolgáltatások – révén;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiia.  a nemzetközi védelmet élvező menekültek és migránsok hosszú távú társadalmi-gazdasági integrációjának elősegítése integrált fellépések révén, ideértve a lakhatást és a szociális szolgáltatásokat az érintett városokat és helyi hatóságokat támogató infrastruktúra megteremtésével;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  az egészségügyi ellátás egyenlő igénybevétele lehetőségének biztosítása infrastruktúrafejlesztés révén, ideértve az alapellátást is;

iv.  az egészségügyi ellátás mindenki számára egyenlő igénybevételének biztosítása az egészségügyi infrastruktúrafejlesztés és más eszközök révén, ideértve az alapellátást, a megelőző intézkedéseket, valamint az intézményesített ellátásról a családi és közösségi alapú ellátásra való áttérés elősegítését;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iva.  támogatás nyújtása a rászoruló közösségek fizikai, valamint gazdasági és társadalmi rehabilitációja érdekében;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „a polgárokhoz közelebb álló Európa a városi, vidéki és part menti térségek fenntartható és integrált fejlesztésének elősegítése és helyi kezdeményezések révén” (a továbbiakban: 5. szakpolitikai célkitűzés), az alábbiak által:

e)  „a polgárokhoz közelebb álló Európa a városi térségek és minden más terület fenntartható és integrált fejlesztésének elősegítése és helyi kezdeményezések révén (5. szakpolitikai célkitűzés), az alábbiak által:

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  integrált társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális örökség és biztonság előmozdítása városi területeken;

i.  integrált és befogadó társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kultúra, természeti örökség, fenntartható idegenforgalom a turisztikai célpontnak számító kerületek és a sport révén is, valamint a biztonság előmozdítása városi területeken, beleértve a funkcionális városi térségeket is;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  integrált helyi társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális örökség és biztonság előmozdítása, többek között vidéki és part menti területeken, közösségvezérelt helyi fejlesztés révén is;

ii.  integrált és befogadó társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, a kultúra, a természeti örökség, fenntartható idegenforgalom a turisztikai célpontnak számító kerületek, a sport és a biztonság révén is mindez helyi szinten, vidéki, hegyvidéki és part menti régiókban, elszigetelt és csekély népsűrűségű, illetve minden más olyan területen, amelyek az alapvető szolgáltatásokhoz nehezen férnek hozzá, területi és helyi fejlesztési stratégiák révén is, az (EU) 2018/xxxx rendelet [az új CPR] 22. cikkének a), b) és c) pontjában említett formákban;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  az e cikk b) pontjának vii a. alpontjában említett, kisléptékű multimodális városi mobilitás fellendítése – ez akkor minősül támogathatónak, ha az ERFA-hozzájárulás nem haladja meg a 10 000 000 eurót.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi célkitűzések tekintetében az ERFA és a Kohéziós Alap adott esetben támogathat a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe célkitűzés” alá tartozó tevékenységeket, amennyiben azok:

Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi célkitűzések elérése tekintetében az ERFA vagy a Kohéziós Alap támogathat továbbá:

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  vagy javítják a programhatóságok és az alapok végrehajtásához kapcsolódó szervezetek kapacitását;

a)  a) vagy javítják a programhatóságok és az alapok végrehajtásához kapcsolódó szervezetek kapacitását, valamint támogatják az ERFA és a Kohéziós Alap végrehajtásáért felelős hatóságokat, helyi és regionális közigazgatásokat az egyedi adminisztratív kapacitásépítési tervek révén, amelyek célja a fenntartható fejlesztési célok lokalizálása, az eljárások egyszerűsítése és a fellépések végrehajtási idejének csökkentése, feltéve, hogy ezek strukturális jellegűek, és maga a program mérhető célkitűzésekkel rendelkezik;

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

az e cikk a) pontjában említett kapacitásépítési támogatás kiegészíthető az (EU) 2018/xxxx rendelet (a reformtámogatási program) szerinti további támogatással;

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A b) pontban említett együttműködés magában foglalja a határon átnyúló régiókból, a nem szomszédos régiókból vagy a makroregionális vagy tengerfenék stratégia által felölelt területen fekvő régiókból, vagy azok kombinációiból származó partnereket is.

A b) pontban említett együttműködés magában foglalja a határon átnyúló régiókból, a nem szomszédos régiókból vagy az európai területi együttműködési csoportosulás vagy a makroregionális vagy tengerfenék stratégia által felölelt területen fekvő régiókból, vagy azok kombinációiból származó partnereket is.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az ERFA keretében megvalósuló operatív programok előkészítésének, végrehajtásának, nyomon követésének és értékelésének valamennyi szakaszában és az Európai Partnerségi Kódexben (ECCP) meghatározott elvekkel összhangban biztosítani kell regionális és helyi hatóságok, a civil szervezetek – beleértve a kedvezményezetteket is– érdemi részvételét.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok osztályozása bruttó nemzeti jövedelmük aránya alapján az alábbiak szerint történik:

A NUTS 2. szintű régiókat az egy főre jutó bruttó hazai termékük (GDP) aránya alapján az alábbiak szerint kell besorolni:

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  azon tagállamok, amelyek bruttó nemzeti jövedelmének aránya az uniós átlag 100 %-ával egyenlő vagy magasabb annál (a továbbiakban: 1. csoport);

a)  azon régiók, ahol az egy főre jutó GDP meghaladja az EU27 átlagos GDP-jének 100 %-át (a továbbiakban: 1. csoport);

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  azon tagállamok, amelyek bruttó nemzeti jövedelmének aránya az uniós átlag 75 %-a felett, de 100 %-a alatt van (a továbbiakban: 2. csoport);

b)  azon régiók, ahol az egy főre jutó GDP az EU27 átlagos GDP-jének 75%-a és 100 %-a között van (a továbbiakban: 2. csoport);

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  azon tagállamok, amelyek bruttó nemzeti jövedelmének aránya az uniós átlag 75 %-a alatt van (a továbbiakban: 3. csoport).

c)  azon régiók, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el az EU27 átlagos GDP-jének 75 %-át (a továbbiakban: 3. csoport);

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E cikk alkalmazásában a bruttó nemzeti jövedelem aránya a valamely tagállam – uniós adatok alapján a 2014–2016 közötti időszakra kiszámított – vásárlóerő-egységben kifejezett, egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelme és a 27 tagállam ugyanazon referencia-időszakra kiszámított, vásárlóerő-egységben kifejezett, egy főre jutó átlag bruttó nemzeti jövedelme közötti arány.

E cikk alkalmazásában a régiók három régiókategóriába történő besorolása az egyes régiók egy főre eső GDP-jének a vásárlóerő-standardokban (PPS) mért és az uniós adatok alapján a 2014–2016 közötti időszakra számított aránya, valamint az EU-27 ugyanazon referencia-időszakra vonatkozó átlagos GDP-je alapján történik.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Az 1. csoportba tartozó tagállamoknak a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA forrásuk legalább 85 %-át az 1. és 2. szakpolitikai célkitűzésre, legalább 60 %-át pedig az 1. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítaniuk;

a)  A legfejlettebb régiók kategóriája (1. csoport) esetében:

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – a pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

i.  az összes ERFA-forrás legalább 50 %-át nemzeti szinten a 1. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítani; valamint

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – a pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ii.  az összes ERFA-forrás legalább 30 %-át nemzeti szinten a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítani;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A 2. csoportba tartozó tagállamoknak a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA forrásuk legalább 45 %-át az 1. szakpolitikai célkitűzésre, legalább 30 %-át pedig a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítaniuk;

b)  Az átmeneti régiók kategóriája (2. csoport) esetében:

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – b pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

i.  az összes ERFA-forrás legalább 40 %-át nemzeti szinten a 1. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítani;

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – b pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ii.  az összes ERFA-forrás legalább 30 %-át nemzeti szinten a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítani;

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  A 3. csoportba tartozó tagállamoknak a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA forrásaik legalább 35 %-át az 1. szakpolitikai célkitűzésre, legalább 30 %-át pedig a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítaniuk.

c)  A kevésbé fejlett régiók kategóriája (3. csoport) esetében:

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – c pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

i.  az összes ERFA-forrás legalább 30 %-át nemzeti szinten a 1. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítani;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – c pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ii.  az összes ERFA-forrás legalább 30 %-át nemzeti szinten a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítani;

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Kellően indokolt esetekben az érintett tagállam kérheti, hogy a regionális kategóriák szintjén a források koncentrációjának szintjét legfeljebb 5 százalékponttal vagy a legkülső régiók esetében 10 százalékponttal csökkentsék a 3. cikk (4) bekezdése a) pontjának i. alpontja, a 3. cikk (4) bekezdése b) pontjának i. alpontja és a 3. cikk (4) bekezdése c) pontjának i. alpontja [új ERFA-Kohéziós Alap] értelmében meghatározott tematikus célkitűzés tekintetében.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Amennyiben egy adott programhoz az 1. szakpolitikai célkitűzés vagy 2. szakpolitikai célkitűzés vagy mindkettő tekintetében nyújtott ERFA támogatást az (EU) 2018/xxxx rendelet [az új CPR] [99.] cikke szerinti kötelezettségvállalás-visszavonást követően vagy a Bizottság által az említett rendelet [98.] cikkével összhangban végzett pénzügyi korrekció következtében csökkentik, a (4) bekezdésben meghatározott, tematikus koncentrációra vonatkozó követelménynek való megfelelést nem kell újból megvizsgálni.

(6)  Amennyiben egy adott programhoz az 1. vagy 2. szakpolitikai célkitűzés, a fő szakpolitikai célkitűzések vagy ezek mindegyike számára nyújtott ERFA támogatást az (EU) 2018/xxxx rendelet [az új CPR] [99.] cikke szerinti kötelezettségvállalás-visszavonást követően vagy a Bizottság által az említett rendelet [98.] cikkével összhangban végzett pénzügyi korrekció következtében csökkentik, a (4) bekezdésben meghatározott, tematikus koncentrációra vonatkozó követelménynek való megfelelést nem kell újból megvizsgálni.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az 1. vagy 2. szakpolitikai célkitűzéshez hozzájáruló 5. szakpolitikai célkitűzés számára elkülönített forrásokat a tematikus koncentrációs követelményekhez való hozzájárulásként kell beszámítani. Az 1. vagy 2. szakpolitikai célkitűzéshez való hozzájárulást megalapozott értékelés alapján kell megindokolni.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  beruházások a kutatás, a fejlesztés és az innováció terén (R&D&I);

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kkv-kbe irányuló termelőberuházások;

c)  termelőberuházások és kkv-kban a meglévő munkahelyek megőrzéséhez, illetve új munkahelyek teremtéséhez hozzájáruló befektetések, illetve minden, a kkv-k számára nyújtott vissza nem térítendő támogatás és pénzügyi eszköz;

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Továbbá, a kkv-któl eltérő vállalatokba irányuló termelőberuházások akkor támogathatók, ha kkv-kkal folytatott együttműködést foglalnak magukban a 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerint támogatott kutatási és innovációs tevékenységekben.

A kkv-któl eltérő vállalatokba irányuló termelőberuházások akkor támogathatók, ha kkv-kkal folytatott együttműködéssel vagy olyan üzleti infrastruktúrával járnak, amely a kkv-knak hasznára válik.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Továbbá, a kkv-kba irányuló termelőberuházások is támogathatók, ha együttműködést foglalnak magukban a 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerint támogatott kutatási és innovációs tevékenységekben.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontjában meghatározott 1. szakpolitikai célkitűzés alatti egyedi célkitűzéshez való hozzájárulás érdekében az ERFA támogatja a képzést, az egész életen át tartó tanulást és az oktatási tevékenységeket.

A 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontjában meghatározott 1. szakpolitikai célkitűzés alatti egyedi célkitűzéshez való hozzájárulás érdekében az ERFA támogatja a képzést, a mentorálást, az egész életen át tartó tanulást az átképzést és az oktatási tevékenységeket.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  környezeti beruházások, ideértve a fenntartható fejlődéssel és a környezeti előnyökkel járó energiával összefüggő beruházásokat is;

a)  környezeti beruházások, ideértve a körforgásos gazdasággal, a fenntartható fejlődéssel és a környezeti előnyökkel járó, megújuló energiával összefüggő beruházásokat is;

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a TEN-T-be irányuló beruházások;

b)  a TEN-T törzs- és átfogó hálózataiba tett beruházások,

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  technikai segítségnyújtás.

c)  technikai segítségnyújtás, beleértve a helyi hatóságok adminisztratív készségeinek és képességeinek fejlesztését ezen alapok kezelésében.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  információ, kommunikáció, tanulmányok, hálózatépítés, együttműködés, tapasztalatcsere és klasztereket érintő tevékenységek;

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megfelelő egyensúlyt biztosítanak az a) és b) pontban szereplő beruházások között.

A tagállamok megfelelő egyensúlyt biztosítanak az a) és b) pontban szereplő beruházások között, a beruházások, illetve az egyes tagállamok igényei alapján.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Kohéziós Alapból az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközbe23 átcsoportosított összeg a TEN-T projektekre használandó fel.

(2)  A Kohéziós Alapból az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközbe23 átcsoportosított összegnek arányosnak kell lennie és a TEN-T projektekre használandó fel.

_________________

_________________

23 Hivatkozás

23 Hivatkozás

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  repülőtéri infrastruktúraberuházások, a legkülső régiók kivételével;

e)  beruházás az új regionális repülőtérbe és a repülőtéri infrastruktúrába, kivéve:

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a legkülső régiókkal kapcsolatos beruházások;

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb)  a TEN-T törzshálózatához kapcsolódó támogatás;

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ec)  környezetvédelemhez fűződő, a negatív környezeti hatás mérséklésére vagy csökkentésére törekvő beruházások.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a hulladék hulladéklerakóban való ártalmatlanítására irányuló beruházások;

f)  a hulladék hulladéklerakóban való ártalmatlanítására irányuló beruházások, kivéve a legkülső régiókban és a meglévő létesítmények ártalmatlanítására, átalakítására vagy biztonságossá tételére irányuló beavatkozásokat, a 2008/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 4. cikke (2) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül;

 

____________

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a maradékhulladék kezelését célzó létesítményekbe irányuló beruházások;

g)  a maradékhulladék kezelését célzó létesítményekbe irányuló beruházások a legkülső régiók kivételével, valamint a körforgásos gazdaság és hulladékhierarchia alapelveinek megfelelő, a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében foglalt célokat teljes mértékben tiszteletben tartó korszerű újrafeldolgozási megoldások esetében, és feltéve, hogy a tagállamok az (EU) 2018/851 irányelv 29. cikke szerint kidolgozták hulladékgazdálkodási tervüket. A maradékhulladékot elsősorban nem elkülönítve gyűjtött települési hulladéknak és a hulladékfeldolgozás után visszamaradó hulladéknak kell tekinteni;

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a fosszilis tüzelőanyagok gyártásával, feldolgozásával, forgalmazásával, tárolásával vagy égetésével kapcsolatos beruházások, a 2009/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkében meghatározott tiszta üzemű gépjárművekkel kapcsolatos beruházások kivételével26;

h)  a fosszilis tüzelőanyagok gyártásával, feldolgozásával, szállításával, forgalmazásával, tárolásával vagy égetésével kapcsolatos beruházások, a következők kivételével;

 

ha)  a 2009/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv26 4. cikkében meghatározott tiszta üzemű gépjárművekkel kapcsolatos beruházások;

 

hb)  alacsony szén-dioxid-kibocsátású, nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléssel és hatékony távfűtési rendszerekkel kapcsolatos beruházások;

 

hc)  a nulla nettó kibocsátású gazdasághoz jelentősen hozzájáruló beruházások;

 

hd)  az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2002 európai parlamenti és tanácsi irányelvben és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott célok teljesítéséhez kapcsolódó beruházások;

__________________

__________________

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/33/EK irányelve (2009. április 23.) a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról (HL L 120., 2009.5.15., 5. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/33/EK irányelve (2009. április 23.) a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról (HL L 120., 2009.5.15., 5. o.).

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  Az e bekezdés b) pontjában említett kivételek nemzeti szinten az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból származó összes forrás legfeljebb 1%-át tehetik ki.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  széles sávú infrastruktúrába irányuló beruházások olyan területeken, amelyek legalább két azonos kategóriájú széles sávú hálózattal rendelkeznek.

törölve

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  finanszírozás a vasúti közlekedésben használandó gördülő eszközök beszerzéséhez, kivéve ha az az alábbiakhoz kapcsolódik:

törölve

i.  nyilvános pályázaton meghirdetett közszolgáltatási kötelezettség teljesítése a módosított 1370/2007/EK rendelet alapján;

 

ii.  vasúti szállítási szolgáltatások nyújtása versenyre teljes mértékben megnyitott vonalakon, amennyiben a kedvezményezett az (EU) 2018/xxxx [InvestEU rendelet] alapján finanszírozásra jogosult új belépő.

 

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  olyan intézményi gondozási létesítmények építésére irányuló beruházások, amelyek szegregálást alkalmaznak vagy sértik a személyes választást és a függetlenséget;

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Továbbá, a Kohéziós Alap nem támogat lakhatási beruházásokat, kivéve, ha azok az energiahatékonyság vagy a megújuló energia használatának előmozdításával kapcsolatosak.

(2)  Továbbá, a Kohéziós Alap nem támogat lakhatási beruházásokat, kivéve, ha azok az energia- és erőforrás-hatékonyság vagy a megújuló energia használatának előmozdításával és az idősek és a fogyatékossággal élő személyek akadálymentes életkörülményeivel, valamint a földrengésbiztossá tétellel kapcsolatosak.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

Partnerség

 

(1)  Minden tagállam biztosítja a szociális partnerek, a civil társadalmi szervezetek és a szolgáltatások felhasználói számára az érdemi és befogadó részvételt az ERFA és a Kohéziós Alap által megosztott irányítás keretében támogatott tevékenységek és politikák irányításában, programozásában, végrehajtásában, nyomon követésében és értékelésében, a javasolt 240/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (CPR-rendelet) 6. cikke értelmében .

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében az I. melléklet szerint meghatározott közös teljesítmény- és eredménymutatókat, valamint szükség esetén programspecifikus mutatókat és eredménymutatókat kell alkalmazni az (EU) 2018/xxxx rendelet [az új CPR] [12. cikke (1) bekezdése] második albekezdésének a) pontja, [17. cikke (3) bekezdése] d) pontjának ii. alpontja és [37. cikke (2) bekezdése] b) pontjának megfelelően.

(1)  Az ERFA és a Kohéziós Alap tekintetében az I. melléklet szerint meghatározott közös teljesítmény- és eredménymutatókat, valamint adott esetben programspecifikus mutatókat és eredménymutatókat kell alkalmazni az (EU) 2018/xxxx rendelet [az új CPR] [12. cikke (1) bekezdése] második albekezdésének a) pontja, [17. cikke (3) bekezdése] d) pontjának ii. alpontja és [37. cikke (2) bekezdése] b) pontjának megfelelően.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tagállamok a Stabilitási és Növekedési Paktum jelenlegi keretén belül további rugalmasság iránti, megfelelően indokolt kérelmet nyújthatnak be a közkiadásokra vagy az azzal egyenértékű strukturális kiadásokra vonatkozóan, amelyeket a közigazgatás a beruházásoknak az ERFA és a Kohéziós Alapok részeként megvalósított társfinanszírozásával támogat. A Bizottság gondosan megvizsgálja a vonatkozó kérelmet, amikor a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós vagy korrekciós ága alapján – az ERFA és a Kohéziós Alapok által társfinanszírozott beruházások stratégiai jelentőségét tükröző módon – meghatározza a költségvetési kiigazítást.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ERFA az (EU) 2018/xxxx rendelet [az új CPR] 4. cikkének (2) bekezdésben említett mindkét cél keretében támogathatja a programokon belüli integrált területfejlesztést, a fenti rendelet [az új CPR] III. címének II. fejezetével összhangban.

(1)  Az ERFA az (EU) 2018/xxxx rendelet [az új CPR] 4. cikkének (2) bekezdésben említett mindkét cél keretében támogatja a programokon belüli integrált területfejlesztést, a fenti rendelet [az új CPR] III. címének II. fejezetével összhangban.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében nemzeti szinten a technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódó források kivételével rendelkezésre álló ERFA-források legalább 5%-át integrált területi fejlesztésre kell fordítani a természeti, földrajzi vagy demográfiai hátránnyal küzdő, vagy az alapvető szolgáltatásokhoz nehezen hozzáférő nem városi területeken. Ebből az összegből legalább 17,5% -ot vidéki területekre és közösségekre kell fordítani, figyelembe véve az intelligens falvakról szóló megállapodás olyan projektek kidolgozására vonatkozó rendelkezéseit, mint az intelligens falvak.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok az ERFA támogatásával integrált területfejlesztést kizárólag az (EU) 2018/xxxx rendelet [az új CPR] [22.] cikkében említett formákban hajtanak végre.

(2)  A tagállamok integrált területfejlesztést külön tengely vagy program keretében vagy pedig az (EU) 2018/xxxx rendelet [az új CPR] [22.] cikkében említett egyéb formákban hajtanak végre, és több alapot átfogó, integrált megközelítést is lehet alkalmazni az ERFA, az ESZA+, az ETHA és az EMVA keretében.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ERFA támogatja a városi területeket célzó („fenntartható városfejlesztés”), területi stratégiákon alapuló integrált területfejlesztést összhangban az (EU) 2018/xxxx rendelet [új CPR] [23.] cikkével, az említett rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett mindkét cél alá tartozó programokon belül.

(1)  Az ERFA a gazdasági, környezeti, éghajlati, demográfiai és társadalmi kihívások kezelése érdekében támogatja a funkcionális városi területeket célzó („fenntartható városfejlesztés”), területi stratégiákon alapuló integrált területfejlesztést – amelynek esetében az ERFA-t és az ESZA+-t is magában foglaló, több alapot átfogó, integrált megközelítést is lehet alkalmazni – összhangban az (EU) 2018/xxxx rendelet [új CPR] [23.] cikkével, az említett rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett mindkét cél alá tartozó programokon belül.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében nemzeti szinten elkülönített ERFA-források – a technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódók kivételével – legalább 6 %-át fenntartható városfejlesztésre kell fordítani közösségvezérelt helyi fejlesztés, integrált területi beruházások vagy az 5. szakpolitikai célkitűzés alá tartozó más területi eszköz formájában.

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében nemzeti szinten elkülönített ERFA-források – a technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódók kivételével – legalább 10%-át fenntartható városfejlesztésre kell fordítani külön program, külön prioritási tengely, közösségvezérelt helyi fejlesztés, integrált területi beruházások alá tartozó vagy az (EU) 2018/xxxx rendelet [új CPR] 22. cikkének c) pontjában meghatározott más területi eszközök formájában. Az érintett intézkedések és projektek kiválasztására az (EU) 2018/xxxx rendelet [új CPR] 6. cikke szerinti „városi hatóságok” jogosultak. Ha az 5. szakpolitikai célkitűzésen kívüli szakpolitikai célkitűzések keretében végrehajtott műveletek következetesek, akkor hozzájárulnak a fenntartható városfejlesztéssel összefüggő 10%-os alsó küszöbérték eléréséhez. Az 5. szakpolitikai célkitűzés keretében végrehajtott beruházásokat, úgy kell tekinteni, hogy hozzájárulnak e 10% -os allokációhoz, csakúgy mint a más szakpolitikai célkitűzések keretében végrehajtott műveletek, amennyiben összhangban vannak a fenntartható városfejlesztéssel.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fenti kezdeményezés az összes városi területre kiterjed, és támogatja az uniós városfejlesztési menetrendet.

A fenti kezdeményezés az összes funkcionális városi területre kiterjed, és támogatja az uniós városfejlesztési menetrend partnerségeit és szervezeti költségeit. A helyi hatóságoknak aktívan részt kell venniük az európai városfejlesztési kezdeményezés létrehozásában és végrehajtásában.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a kapacitásépítés támogatása;

a)  a kapacitásépítés támogatása, beleértve a regionális és helyi képviselők szubnacionális szinten megvalósuló cseréjét;

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  innovatív fellépések támogatása;

b)  innovatív fellépések támogatása, amely további társfinanszírozást kaphat az (EU) 2018/xxx rendelet (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) értelmében, és amely támogatás az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal közösen nyújtható, különös tekintettel a vidéki és városi térségek közötti kapcsolatokra és a városi és funkcionális városi területek fejlesztését támogató projektekre;

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a tudás, a politikaalakítás és a kommunikáció támogatása.

c)  a tudás, a területi hatásvizsgálat, a politikaalakítás és a kommunikáció támogatása.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egy vagy több tagállam kérésére az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés városokkal kapcsolatos kérdésekről folytatott kormányközi együttműködést is támogathat.

Egy vagy több tagállam kérésére az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés városokkal kapcsolatos kérdésekről folytatott kormányközi együttműködést is támogathat, például a fenntartható városok referenciakeretét, az Európai Unió területi menetrendjét, valamint az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a helyi szintű körülményekhez való hozzáigazítását.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek az Európai Városfejlesztési Kezdeményezéssel kapcsolatos fejleményekről.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

Természeti vagy demográfiai hátrányokkal és kihívásokkal szembesülő területek

 

1.  Az ERFA által társfinanszírozott programokban, amelyek súlyos és állandó természeti vagy demográfiai hátrányokkal és kihívásokkal szembesülő, az EUMSZ 174. cikkében is említett területekre vonatkoznak, különös figyelmet kell fordítani az e területek előtt álló kihívások kezelésére.

 

Különösen azoknak a NUTS 3. szintű területeknek vagy helyi közigazgatási egységek (LAU-k) klasztereinek, amelyek népsűrűsége gyéren lakott területek esetében 12,5 fő/km2 alatti vagy nagyon ritkán lakott területek esetében 8 fő/km2 alatti, vagy ahol az átlagos népességcsökkenés 2007 és 2017 között meghaladta az 1%-ot, olyan egyedi regionális és nemzeti tervek hatálya alá kell tartozniuk, amelyek célja a vonzerő növelése, az üzleti beruházások növelése és a digitális és közszolgáltatások elérhetőségének erősítése, beleértve az együttműködési megállapodás keretében létrehozott alapot is. A partnerségi megállapodásban külön finanszírozást lehet elkülöníteni.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A legkülső régiók számára nyújtott egyedi kiegészítő forrást az e régiókban – az EUMSZ. 349. cikkében felsorolt egy vagy több, fejlődésüket korlátozó tényező eredményeként – felmerülő járulékos költségek ellensúlyozására kell használni.

(1)  A 3. cikk nem alkalmazandó a legkülső régióknak szánt különleges kiegészítő keretre. A legkülső régiók számára nyújtott egyedi kiegészítő forrást az e régiókban – az EUMSZ 349. cikkében felsorolt egy vagy több, fejlődésüket korlátozó tényező eredményeként – felmerülő járulékos költségek ellensúlyozására kell használni.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérően az ERFA méretüktől függetlenül támogathatja a legkülső régiókban működő vállalkozások termelőberuházásait.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 7. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának hatáskörét az e rendelet hatálybalépését követő naptól kezdődően, határozatlan időre a Bizottságra kell ruházni.

(2)  A 7. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának hatáskörét az e rendelet hatálybalépését követő naptól kezdődően, 2027. december 31-ig a Bizottságra kell ruházni.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a. cikk

 

Hatályon kívül helyezés

 

E rendelet 12. cikkének sérelme nélkül az 1301/2013/EK és az 1300/2013/EK rendelet 2021. január 1-jétől hatályát veszti.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

13 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13b. cikk

 

Felülvizsgálat

 

Az Európai Parlament és a Tanács az EUMSZ 177. cikkének megfelelően 2027. december 31-ig felülvizsgálja ezt a rendeletet.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 1 Szakpolitikai célkitűzés – 1 oszlop – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.   Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakítás előmozdítása révén

1.   Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakítás, valamint technológiai téren a regionális összekapcsoltság előmozdítása, az információs és kommunikációs technológiák (ikt), az összekapcsoltság és a hatékony közigazgatás fejlesztése révén (1. szakpolitikai célkitűzés) az alábbiak által:

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 1 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO -01 (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCO 01 – Regionális átlagjövedelem

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 1 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 10 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCO 10a – Támogatott vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak átalakítása körkörös gazdasággá

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 1 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 14 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCO 14a – További társadalmi-gazdasági központok, amelyek nagyon nagy kapacitású széles sávú hozzáféréssel rendelkeznek

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 1 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCR 14 b (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCR 14b – Nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatokra előfizető társadalmi-gazdasági központok

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 1 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Eredmények - RCR -01 (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCR 01 – A 3. cikk (3) bekezdésében meghatározott regionális jövedelem arányának növekedése

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 1 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Eredmények - RCR 14 (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

RCR 14 – Közcélú digitális szolgáltatásokat használó vállalkozások*

RCR 14 – A közcélú digitális szolgáltatások felhasználói*

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 1 oszlop – 2 Szakpolitikai célkitűzés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  Zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával

2.  Zöldebb, karbonszegény és reziliens Európa mindenkinek a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 18 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCO 18a – A teljes épületállomány éves energiamegtakarításának százalékos aránya (összehasonlítva az alapértékkel), összhangban a nagy hatékonyságú, szén-dioxid-mentes épületállomány elérésének célkitűzésével, a lakó- és nem lakóépületek nemzeti állományának felújítását támogató, hosszú távú nemzeti felújítási stratégiában foglaltaknak megfelelően

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 18 b (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCO 18b – Legalább 60%-os energiamegtakarítást elérő, jobb energiahatékonyságú lakóingatlannal rendelkező háztartások

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 18 c (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCO 18c – Felújítás után a közel nulla energiaigényű épületek (nZEB) szabvány szintjét elérő, jobb energiahatékonyságú lakóingatlannal rendelkező háztartások

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 19

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

RCO 19 – Energiahatékonyságuk javítására támogatásban részesített középületek

RCO 19 – Energiahatékonyságuk javítására támogatásban részesített épületek (amelyek: lakóépületek, magántulajdonban lévő nem lakóépületek, köztulajdonban lévő nem lakóépületek)

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 19 b (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCO 19b – A támogatott energiaszegény/sérülékeny fogyasztók száma a lakásuk energiahatékonyságának javítása érdekében

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 20 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCO 20a – Támogatott épületek az intelligens készségeik javítása érdekében

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 22 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCO 22a – A teljes végső megújuló energiafogyasztás és a fogyasztás ágazatonként (fűtés és hűtés, szállítás, villamos energia)

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 22 b (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCO 22b – A megtermelt teljes megújuló energia részesedése

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 22 c (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCO 22c – A nem megújuló energia éves behozatalának csökkentése

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 97a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCO 97a – A megújuló önfogyasztók részesedése a teljes telepített villamosenergia-kapacitásban

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 98a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCO 98a – Az átmeneti időszakban a szén-dioxid-mentesítés által érintett régiók támogatása

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 24

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

RCO 24 – Új vagy korszerűsített katasztrófamegfigyelési, -készültségi, -előrejelző és -reagálási rendszerek*

RCO 24 – A természeti katasztrófákra – mint a földrengések, erdőtüzek, árvizek vagy aszályok – vonatkozó új vagy korszerűsített megfigyelési, készültségi, előrejelző és reagálási rendszerek*

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 28

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

RCO 28 – Erdőtűzvédelmi intézkedések hatálya alá tartozó területek

RCO 28 – Erdőtűz-, földrengés-, árvíz- és aszályvédelmi intézkedések hatálya alá tartozó területek

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 32a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCO 32a – Az összes fosszilis tüzelőanyag, amelyet alacsony kibocsátású energiaforrásokra cseréltek

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 34

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

RCO 34 Új hulladék-újrafeldolgozási kapacitás

RCO 34 - Új hulladék-megelőzési és -újrafeldolgozási kapacitás

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Teljesítések - RCO 34a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCO 34a – Az átalakított állások száma

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 3 oszlop – Eredmények - RCR 27

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

RCR 27 – Jobb energiahatékonyságú lakóingatlannal rendelkező háztartások

RCR 27 – Jobb energiahatékonyságú lakóingatlannal rendelkező háztartások, amelyek legalább 60%-os energiamegtakarítást érnek el

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 3 oszlop – Eredmények - RCR 28 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCR 28a – Épületek, amelyek energiateljesítménye olyan szerződéses megállapodások alapján javult, amelyek ellenőrizhető energiamegtakarítást és jobb hatékonyságot garantálnak, ideértve a 2012/27/EU irányelv1a 2. cikkének 27. pontjában meghatározott energiahatékonyság-alapú szerződéseket is

 

___________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról és a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.).

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Eredmények - RCR 30 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCR 30a – Okos funkciók fogadására alkalmasabbá tett épületek

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Eredmények - RCR -43

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

RCR 43 – Vízveszteségek

 

RCR 43 - Vízveszteségek csökkentése

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Eredmények - RCR -46 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCR 46a – Az egy főre jutó hulladéktermelés

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Eredmények – RCR -46 b (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCR 46b – Ártalmatlanításra és energetikai hasznosításra szánt egy főre jutó hulladékmennyiség

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Eredmények - RCR -47 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCR 47a – Újrafeldolgozott biohulladék

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Eredmények - RCR 48 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCR 48a – Az újrafelhasználás céljából hulladékelőkészítést végző létesítmények által kiszolgált lakosság

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Eredmények – RCR 48 b (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCR 48b – Körkörös anyaghasználati arány

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Eredmények - RCR 49

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

RCR 49 – Újrahasznosított hulladék

RCR 49 - Újrafelhasznált hulladék

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Eredmények - RCR 49 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCR 49a – Újrafelhasználásra előkészített hulladék

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 3 célkitűzés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.   Egy jobban összekapcsolt Európa a mobilitás és a regionális IKT-konnektivitás fokozása révén

3.   Egy jobban összekapcsolt Európa mindenki számára a mobilitás fokozása révén

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 3 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 43

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

RCO 43 – A támogatásban részesített új utak hossza – TEN-T1

RCO 43 – A támogatásban részesített új utak hossza – TEN-T1 (törzs- és átfogó hálózatok)

______________

________________

1 Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.).

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 3 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 45

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

RCO 45 – A helyreállított vagy korszerűsített utak hossza – TEN-T

RCO 45 – A helyreállított vagy korszerűsített utak hossza – TEN-T (törzs- és átfogó hálózatok)

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 3 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 47

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

RCO 47 – A támogatásban részesített új vasútvonalak hossza – TEN-T3

RCO 47 – A támogatásban részesített új vasútvonalak hossza – TEN-T3 (törzs- és átfogó hálózatok)

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 3 Szakpolitikai célkitűzés – 2 oszlop – Teljesítések - RCO 49

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

RCO 49 – A helyreállított vagy korszerűsített vasútvonalak hossza – TEN-T4

RCO 49 – A helyreállított vagy korszerűsített vasútvonalak hossza – TEN-T 4 (törzs- és átfogó hálózatok)

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 3 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Eredmények – RCR 55 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCR 55a – A TEN-T folyosó kiépítettségének aránya nemzeti területen

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 3 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Eredmények – RCR 57 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCR 57a – A TEN-T folyosó kiépítettségének aránya nemzeti területen

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 1 Szakpolitikai célkitűzés – 1 oszlop – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  Szociálisabb Európa – a szociális jogok európai pillérének végrehajtása

4.  Szociálisabb és befogadóbb Európa – a szociális jogok európai pillérének végrehajtása

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 3 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Eredmények - RCR -68 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCR 68a –A (nem roma) marginalizált közösségek és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi-gazdasági integrációjának előmozdítása integrált fellépések – többek között lakhatás és szociális szolgáltatások – révén

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 3 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Eredmények – RCR -68 b (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

RCR 68b –A (roma) marginalizált közösségek és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi-gazdasági integrációjának előmozdítása integrált fellépések – többek között lakhatás és szociális szolgáltatások – révén

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 1 Szakpolitikai célkitűzés – 1 oszlop – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  A polgárokhoz közelebb álló Európa a városi, vidéki és part menti térségek fenntartható és integrált fejlesztésének elősegítése és helyi kezdeményezések révén

5.  A polgárokhoz közelebb álló Európa a városi térségek és minden más térség fenntartható és integrált fejlesztésének elősegítése és helyi kezdeményezések révén

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 oszlop – 1 Szakpolitikai célkitűzés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakítás előmozdítása révén

1.  Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakítás, valamint technológiai téren a regionális összekapcsoltság előmozdítása, az információs és kommunikációs technológiák (ikt), az összekapcsoltság és a hatékony közigazgatás fejlesztése révén az alábbiak által:

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Teljesítések – CCO -01 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

CCO 01a – Fenntartható gazdasági tevékenység előmozdítása érdekében támogatott vállalkozások

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Teljesítések – CCO 04

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

CCO 04 – A munkahelyteremtés és a növekedés érdekében támogatásban részesített kkv-k

CCO 04 – A munkahelyteremtés és a fenntartható növekedés érdekében támogatásban részesített kkv-k

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 Szakpolitikai célkitűzés – 4 oszlop – Teljesítések – CCR -01 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

CCR 01a – A regionális jövedelem arányának növekedése

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 oszlop – 2 Szakpolitikai célkitűzés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.   Zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával

2.   Zöldebb, karbonszegény és reziliens Európa mindenkinek a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Teljesítések – CCO 08 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

CCO 08a – Új vállalkozások fejlesztése

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Teljesítések – CCO 09 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

CCO 09a – Fokozott alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, a természeti katasztrófák jelentette kockázatok fokozott megelőzése és a katasztrófákkal és szélsőséges időjárási eseményekkel szembeni jobb reziliencia

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 Szakpolitikai célkitűzés – 4 oszlop – Teljesítések – CCR 07 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

CCR 07a – A létrehozott munkahelyek száma

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 3 célkitűzés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Egy jobban összekapcsolt Európa a mobilitás és a regionális IKT-konnektivitás fokozása révén

3. Egy jobban összekapcsolt Európa mindenki számára a mobilitás fokozása révén

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 3 Szakpolitikai célkitűzés – 3 oszlop – Teljesítések – CCO 14

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

CCO 14 – TEN-T úthálózat: Új és korszerűbb utak

CCO 14 – TEN-T úthálózat: Új és korszerűsített utak és hidak

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 3 Szakpolitikai célkitűzés – 4 oszlop – Teljesítések – CCR 13

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

CCR 13 – A jobb közúti infrastruktúrának köszönhető időmegtakarítások

CCR 13 – A jobb közúti és hídinfrastruktúrának köszönhető időmegtakarítások

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 4 Szakpolitikai célkitűzés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  Szociálisabb Európa – a szociális jogok európai pillérének végrehajtása

4.  Szociálisabb és befogadóbb Európa – a szociális jogok európai pillérének végrehajtása

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 5 Szakpolitikai célkitűzés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  A polgárokhoz közelebb álló Európa a városi, vidéki és part menti térségek fenntartható és integrált fejlesztésének elősegítése és helyi kezdeményezések révén

5.  A polgárokhoz közelebb álló Európa a városi térségek és minden más térség fenntartható és integrált fejlesztésének elősegítése és helyi kezdeményezések révén

(1)

  HL C 62, 2019.2.15., 90. o.

(2)

  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

A. Bevezető megjegyzések

Az Európai Unió alapgondolata a különböző népek és nemzetek közötti békés együttműködés a gazdasági, társadalmi, területi kohézió és a különböző régiók közötti szolidaritás elősegítése érdekében.

Ezeket a célkitűzéseket a kohéziós politika révén kell megvalósítani, amely a foglalkoztatást és növekedést célzó fő közösségi befektetési politika, és amely azáltal csökkenti a területi egyenlőtlenségeket, hogy elősegíti a polgárok és a területek európai projekthez való közelítését.

Ezeket a feladatokat megnehezítette a gazdasági válságok torzító hatása, amelyek megnövelték a területek közötti egyenlőtlenségeket, annak ellenére, hogy ezzel egy időben csökkentették a tagállamok közötti egyenlőtlenségeket. Emiatt az uniós és a nemzeti költségvetések költségvetési korlátai, valamint a brexit következményei semmiképpen sem vezethetnek a kohéziós politika gyengüléséhez vagy célkitűzéseinek megváltoztatásához.

A jövőbeli kohéziós politikának tanulnia kell a múltbéli tapasztalatokból, hogy jobban megfelelhessen a mai kihívásoknak. Lényeges, hogy ez a politika megfelelő költségvetésben részesüljön, tekintetbe véve, hogy a régi és az új kihívások – például az éghajlatváltozás, a gazdasági válság társadalmi következményei és a demográfiai változások – miatt minden európai régióban több, kohéziós politikával kapcsolatos feladat és befektetési cél adódik. El kell kerülni a túlzott centralizációt, amely veszélyeztetheti a szakpolitika területi dimenzióját.

B. Az előadó átfogó céljai

A jelenlegi programozási időszak nem teljesen kedvező tapasztalatai alapján fontos a 2020 utáni kohéziós politika idejében történő előkészítése, hogy a konkrét kezdeményezések minden tagállamban és a régióban időben elindulhassanak.

Az előadó nagyra értékeli a Bizottság egyszerűsítési erőfeszítéseit, ugyanakkor rá kíván mutatni arra, hogy az egyszerűsítésnek nem alapelveket vagy célkitűzéseket, hanem a bürokráciát és a régiókat és a polgárokat érintő költségeket kell céloznia. Az előadó sajnálja – és korrekciói erre irányulnak –, hogy az esb-alapok közötti szinergiák, bár ezekre többször hivatkoznak, elvesznek, különösen az új szociális alap (ESZA+) tekintetében.

Az előadó célkitűzése ezen szinergiák megerősítése, hogy továbbra is biztosíthatók legyenek az e terület fő kihívásaival kapcsolatos integrált és kiegészítő megközelítések, különös tekintettel a területi megközelítésre és a szociálisabb Európára.

Az előadó továbbá elismeri a kohéziós politika és a makrogazdasági politikák közötti kölcsönös összefüggést. Ez az összefüggés azonban nem mehet a területi dimenzió rovására, éppen ellenkezőleg, új és konstruktív megközelítést kell kialakítani, amely az országspecifikus ajánlások és általánosabban az európai szemeszter céljainak alapos átalakításából származik. Csak ilyen módon lehet biztosítani, hogy fenti összefüggéssel kapcsolatban megszűnjön az a helyzet, hogy az egyik szakpolitika (a kohéziós politika) a másikat (a makrogazdasági politikát) szolgálja, és hogy ehelyett kölcsönösen kiegészítsék egymást, ami mindkét politika – mindenekelőtt pedig a polgárok – javát szolgálja. Ezért a gazdasági kormányzás egy formájáról van szó, amely javítja a regionális sokféleség megértését a gazdasági, társadalmi és intézményi fejlődés követelményeinek és kihívásainak keretében, és lehetővé teszi a támogatási politikák átalakítását. Ugyanakkor a makrogazdasági feltételesség semmilyen formában nem tekinthető hasznosnak.

Általánosabban, a kohéziós politika jövője szempontjából az előadó úgy véli, hogy a társfinanszírozási szintek alapvető szerepet játszanak az alapok struktúrájában. A Bizottság szerint a társfinanszírozás növelése tudatosítja a tagállamokban felelősségüket, ugyanakkor több rendelkezésre álló forrást garantál, az európai források csökkentése pedig kisebb hatással jár.

Ha mindez igaz, akkor ezeket az államokat olyan helyzetbe kell hozni, hogy felhasználhassák az erőforrásokat anélkül, hogy ellentmondásba kerülnének más európai rendelkezésekkel. Ez a szempont egyáltalán nem egyértelmű, de csapdával állunk szemben, amelyet ki kell kerülni akár eredeti és vakmerő megoldások támogatása árán is.

C. Az előadó legfontosabb módosításai

Az előadó úgy véli, hogy hivatkozni kell az EUMSZ 174. cikkének tartalmára, hogy hangsúlyozni lehessen az Unió kohéziós politikája fellépéseinek területi és regionális dimenzióját.

A javaslat 2. cikke meghatározza az ERFA és a Kohéziós Alap konkrét célkitűzéseit, azokat öt nagyobb területre felosztva: intelligensebb, zöldebb, jobban összekapcsolt, szociálisabb és a polgárokhoz közelebb álló Európa, továbbá 21 beavatkozási ágazatra bontva, amelyek a jelenlegi programozáshoz képest sokkal homályosabbak és kevésbé részletesek. Az 5 új terület összegyűjti és egyszerűsíti a korábbi 11 beruházási prioritást. A Bizottság javaslata a 2014–2020-as programozáshoz képest kevésbé konkrét, és mérlegelési lehetőséget hagy a tagállami szinten meghozandó intézkedések kiválasztásában. Bár a jegyzék kellően részletes volt, a módosítás mellett döntöttünk, különösen a természeti örökséget, a zéró kibocsátású városi mobilitást és a fenntartható idegenforgalmat elősegítő intézkedések lehetőségeinek megerősítése érdekében.

A javaslat 3. cikke megvizsgálja a tematikus célok összpontosításának kritériumait azáltal, hogy a besorolást a regionális szint és az egy főre jutó GDP helyett a nemzeti szinthez és a bruttó nemzeti jövedelemhez kapcsolja. Ez a megközelítés az előadó szerint politikai vitát nyit az esetleges központosítás valós következményeiről és az európai régiókra adott esetben gyakorolt​hatásról. Az előadó különösen aggasztónak tartja, hogy a nemzeti szintű és nem túl rugalmas tematikus koncentráció befolyásolhatja a beavatkozások területi újraelosztását, különösen a nagyobb országok és a szövetségi igazgatási struktúrák esetében (amelyek többek között az alapok elsődleges kedvezményezett országai is), valamint az artikuláltabb és széttagoltabb nemzeti gazdaságok esetében, ahol a területi egyenlőtlenségek nagyobbak. Az előadó szerint az alapok kezelése először is a kohéziós politika kedvezményezettjeinek területi, gazdasági és társadalmi sajátosságait kell, hogy figyelembe vegye, kezdve a régiókkal. Az előadó azon a véleményen van, hogy számos lehetőség van a 3. cikkel kapcsolatban az értékelésre és beavatkozásra, azzal a konkrét céllal, hogy a kohéziós politika a tagállamok és a helyi hatóságok számára valóban azt a célt szolgálja, hogy megoldást találjanak a folyamatban lévő átalakulások kihívásaira.

Így az előadó alapvető fontosságúnak tartja a tematikus koncentráció visszaállítását a régiók kategóriáinak szintjén, nem pedig – a Bizottság által javasolt módon – tagállami szinten, mivel ez utóbbi lehetőség túlzottan központosítana, anélkül, hogy garantálná a kívánt rugalmasságot. Az előadó egyetért az 1. és a 2. szakpolitikai célkitűzés (zöldebb Európa) számára biztosítandó minimális tartalékkal, de úgy véli, hogy a 2. szakpolitikai célkitűzést ki kell terjeszteni a fejlettebb régiókra is. Végül az eléggé rugalmas, érdemi mozgástér biztosítása érdekében az előadó helyénvalónak találta a horizontális kritérium bevezetését, amelyhez a szükségletelemzésben szereplő adatok megfelelő támogatásával a tagállamok további, az 1. szakpolitikai célkitűzéshez rendelt, százalékos rugalmasságot kérhetnek (legfeljebb 5 százalékpont, illetve a legkülső régiók esetében legfeljebb 10 százalékpont) a régiók kategóriáinak szintjén, azzal a céllal is, hogy jobban alkalmazkodni tudjanak a polgárok igényeihez és a termelési szerkezethez.

A 4. és a 5. cikk meghatározza az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból származó támogatások hatókörét, amelyek a következőket foglalják magukban: az infrastrukturális beruházásokat, a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos beruházásokat, a kkv-kba történő termelési célú beruházásokat, valamint a fenntartható fejlődéssel és a környezeti előnyökkel járó energiával kapcsolatos beruházásokat és a technikai segítségnyújtást. A technikai segítségnyújtást a CPR-rendeletre irányuló javaslat 31. cikke (a technikai segítségnyújtás visszatérítésének százalékos arányáról) és 32. cikke (a tagállamok lehetősége további technikai segítségnyújtási intézkedések végrehajtására a hatóságok és a kedvezményezettek azon kapacitásának megerősítése érdekében, hogy hatékonyan igazgassák és használják fel az alapokat) határozza meg. Az előadó azon a véleményen van, hogy míg a 31. cikk megváltoztatja a programokhoz nyújtott hagyományos technikai segítségnyújtás – százalékos alapon történő – biztosításának módját, a programok előrehaladásával párhuzamosan a 32. cikk fontos eszközt teremt a strukturális alapok programozása és a helyi közigazgatások megerősítése, javítása és optimalizálása közötti szoros viszonyt illetően.

Ezért az előadó fontosnak tart a 4. és az 5. cikkben egy konkrét utalást, amely ismételten hangsúlyozza e pénzeszközök felhasználásának fontosságát a közigazgatás megerősítése érdekében. Túl kell lépni azon a gyakorlaton, amely a „külső” technikai segítségnyújtás óriási kiadásainak fényében a közigazgatás strukturális hiányosságainak csak kezelését garantálja olyan intézkedések nélkül, amelyek ugyanazon hiányosságok felszámolását biztosíthatnák. Ennek következtében horizontális célként az előadó ismét bevezette a közigazgatások kapacitásának megerősítését, különösen a polgárok számára nyújtott szolgáltatások elérhetőségével és a reagálás hatékonyságával kapcsolatban. Az előadó nem tartotta elegendőnek a Bizottság javaslatát ezen a téren, néhány ponton pedig hiányosnak ítélte, és mindezt úgy integrálta, hogy ne szakadjanak meg a 2014–2020-as programozási időszakban megkezdett folyamatok.

A javaslat 6. cikke – amely az ERFA beavatkozása alól kizárt ágazatokkal foglalkozik – komolyabb átgondolást igényel. A lista a korábbinál sokkal hosszabb, amit azzal indokolnak, hogy csökkenteni kívánják a bizonytalanságot. Továbbra is kétségesek azonban a hulladéklerakókban végzett ártalmatlanítási tevékenységekbe történő beruházások, amelyek esetében meg kell őrizni a használaton kívüli létesítmények ártalmatlanítására, átalakítására vagy biztonságossá tételére irányuló támogatást. Ugyanakkor a „maradékhulladék” fogalmát pontosan meg kell határozni a finanszírozásból való kizárás hatókörének jobb meghatározása és különösen a hulladékkal és az energiával kapcsolatos irányelvekkel való ellentmondások elkerülése érdekében. Ugyanilyen ellentmondásos a repülőtéri infrastruktúráknak és a járművek beszerzésének a kizárása.

A 8. és a 9. cikk különösen fontos a kohéziós politika és a régiók közötti kapcsolat kérdésében. Először is az előadó hangsúlyozza, hogy a 8. cikk a „nem városi” területek javát kívánja szolgálni, mivel a városi területekhez hasonlóan e területek támogatására és fejlesztésére is (legalább 5%-os) minimumtartalékot kell képezni, tekintettel arra, hogy részben a válság miatt is az elszegényedés (anyagi és immateriális, az áruk és szolgáltatások tekintetében) és a demográfiai visszaesés problémáival küzdenek. Az adatok olyan célzott ad hoc intézkedések sürgős meghozatalát teszik szükségessé, amelyek segítenek megállítani a jelenlegi negatív spirált.

Ugyanilyen fontos a fenntartható városfejlesztés (9. cikk), amelynek esetében – a jelenlegi programozás sikereit figyelembe véve is – szükség van a helyi fejlesztés ilyen formájára szánt erőforrások növelésére és az alkalmazható eszközök körének bővítésére. Különösen a 8. cikk és a 9. cikk tekintetében is fontosnak tartjuk az ERFA/KA és az ESZA+ keretében társfinanszírozott integrált támogatás lehetőségének újbóli bevezetését.

Az előadó ezen és egyéb módosításai a jövőre nézve olyan kohéziós politikát szeretnének biztosítani, amely folytatja az egyenlőtlenségek mérséklését, és hozzájárul egy szociálisabb, odafigyelőbb és a régióihoz, polgáraihoz, vállalkozásaihoz és a fiatalokhoz közelebb álló Európa megteremtéséhez.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (11.12.2018)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

A vélemény előadója: Jan Olbrycht

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a)  Az ERFA-nak és a Kohéziós Alapnak (KA) hozzá kel járulnia a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítését célzó támogatás finanszírozásához az Unióban a főbb egyenlőtlenségek kiküszöbölése és a regionális egyensúlyhiányok korrekciója céljából, és csökkenti a hátrányos helyzetű régiók elmaradását a fenntartható fejlődés és a regionális gazdaságok strukturális alkalmazkodása útján.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet [az új CPR]16 közös keret alapján működő különféle alapokra – ideértve az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (a továbbiakban: ERFA), az Európai Szociális Alap Pluszt (a továbbiakban: ESZA+), a Kohéziós Alapot, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot (a továbbiakban: ETHA), a Menekültügyi és Migrációs Alapot (a továbbiakban: MMA), a Belső Biztonsági Alapot (a továbbiakban: BBA) és a Határigazgatási és Vízumeszközt (a továbbiakban: HAVE) (a továbbiakban: az Alapok) – alkalmazandó közös szabályokat határoz meg.

(3)  Az (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet [az új CPR]16 közös keret alapján működő különféle alapokra – ideértve az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (a továbbiakban: ERFA), az Európai Szociális Alap Pluszt (a továbbiakban: ESZA+), a Kohéziós Alapot, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapot (EMVA), az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot (a továbbiakban: ETHA), a Menekültügyi és Migrációs Alapot (a továbbiakban: MMA), a Belső Biztonsági Alapot (a továbbiakban: BBA) és a Határigazgatási és Vízumeszközt (a továbbiakban: HAVE) (a továbbiakban: az Alapok) – alkalmazandó közös szabályokat határoz meg.

__________________

__________________

16 [Teljes hivatkozás - új CPR].

16 [Teljes hivatkozás - új CPR].

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 10. cikkében meghatározott horizontális elveket– ideértve az EUSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvét is – tiszteletben kell tartani az ERFA és a Kohéziós Alap végrehajtása során, az Európai Unió Alapjogi Chartájának figyelembevételével. A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk továbbá a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményből fakadó kötelezettségeket, és 9. cikkével, valamint a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeket összehangoló uniós joggal összhangban akadálymentességet kell biztosítaniuk. A tagállamoknak és a Bizottságnak arra kell törekedniük, hogy kiküszöböljék az egyenlőtlenségeket, előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget, integrálják a nemi dimenziót, valamint küzdjenek a nemen, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen. Az Alapok nem támogathatnak olyan tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a szegregáció bármely formájához. Az ERFA és a Kohéziós Alap célkitűzéseit a fenntartható fejlődés keretében, a környezet minőségének megőrzésével, védelmével és javításával kapcsolatos cél Unió általi előmozdítása révén kell megvalósítani, az EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint, figyelembe véve a szennyező fizet elvet. A belső piac integritásának védelme érdekében a vállalkozásoknak kedvező műveletek során be kell tartaniuk az EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, állami támogatásra vonatkozó szabályokat.

(5)  Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 10. cikkében meghatározott horizontális elveket– ideértve az EUSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvét is – tiszteletben kell tartani az ERFA és a Kohéziós Alap végrehajtása során, az Európai Unió Alapjogi Chartájának és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak figyelembevételével. A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk továbbá a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményből fakadó kötelezettségeket, és 9. cikkével, valamint a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeket összehangoló uniós joggal összhangban akadálymentességet kell biztosítaniuk. A tagállamoknak és a Bizottságnak arra kell törekedniük, hogy kiküszöböljék az egyenlőtlenségeket, előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget, integrálják a nemek közötti egyenlőség érvényesítését és a nemek közötti egyenlőséget, valamint küzdjenek a nemen, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen. Az Alapok nem támogathatnak olyan tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a szegregáció bármely formájához. Az ERFA és a Kohéziós Alap célkitűzéseit a fenntartható fejlődés keretében, a környezet minőségének megőrzésével, védelmével és javításával kapcsolatos cél Unió általi előmozdítása révén kell megvalósítani, az EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint, figyelembe véve a szennyező fizet elvet. A belső piac integritásának védelme érdekében a vállalkozásoknak kedvező műveletek során be kell tartaniuk az EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, állami támogatásra vonatkozó szabályokat.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Annak érdekében, hogy az ERFA támogatást biztosíthasson az ETE/Interreg keretében mind az infrastruktúra-beruházásokhoz, mind a kapcsolódó beruházási, képzési és integrációs tevékenységekhez, rendelkezni kell arról, hogy az ERFA támogatást nyújthat az (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelettel [az új ESZA+] létrehozott ESZA+ egyedi célkitűzései alá tartozó tevékenységekhez is18.

(15)  Annak érdekében, hogy az ERFA támogatást biztosíthasson az ETE/Interreg keretében mind az infrastruktúra-beruházásokhoz, mind a kapcsolódó beruházási, képzési és integrációs tevékenységekhez, az adminisztratív készségek és kompetenciák javításához és fejlesztéséhez, rendelkezni kell arról, hogy az ERFA támogatást nyújthat az (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelettel18 [az új ESZA+] létrehozott ESZA+ egyedi célkitűzései alá tartozó tevékenységekhez is.

__________________

__________________

18 [Teljes hivatkozás – új ESZA+].

18 [Teljes hivatkozás – új ESZA+].

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az ERFA-nak elő kell segítenie az Unión belüli legfontosabb regionális egyenlőtlenségek kezelését, valamint a különféle régiók fejlettségi szintje között fennálló eltérések és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentését, utóbbiak közt azon régiókét, amelyek a dekarbonizációs kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kihívásokkal szembesülnek. Ezért a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alapján nyújtott ERFA-támogatást az Unió kulcsprioritásaira kell koncentrálni, az (EU) 2018/xxx rendeletben [az új CPR] megállapított szakpolitikai célkitűzéseknek megfelelően. Ezért az ERFA-ból nyújtott támogatást az „Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás előmozdítása révén” és a „Zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával” szakpolitikai célkitűzésekre kell koncentrálni. Ezt a tematikus koncentrációt nemzeti szinten kell elérni, ugyanakkor rugalmasságot kell biztosítani az egyes programok szintjén és a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmük alapján meghatározott három csoportja között. Továbbá részletesen meg kell határozni a tagállamok osztályozásának módszertanát, a legkülső régiók sajátos helyzetének figyelembevételével.

(17)  Az ERFA-nak elő kell segítenie az Unión belüli legfontosabb regionális egyenlőtlenségek kezelését, valamint a különféle régiók fejlettségi szintje között fennálló eltérések és a legkedvezőtlenebb helyzetű és kevésbé fejlett régiók lemaradásának csökkentését, utóbbiak közt azon régiókét, amelyek a dekarbonizációs kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kihívásokkal szembesülnek. Ezért a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alapján nyújtott ERFA-támogatást az Unió kulcsprioritásaira kell koncentrálni, az (EU) 2018/xxx rendeletben [az új CPR] megállapított szakpolitikai célkitűzéseknek megfelelően. Ezért az ERFA-ból nyújtott támogatást az „Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás előmozdítása révén” és a „Zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával” szakpolitikai célkitűzésekre kell koncentrálni. A szóban forgó tematikus koncentrációt nemzeti szinten kell elérni, mozgásteret biztosítva az egyes programok szintjén és a régiók különféle kategóriái között, figyelembe véve az eltérő fejlettségi szinteket is. Továbbá részletesen meg kell határozni a régiók osztályozásának módszertanát, a legkülső régiók sajátos helyzetének figyelembevételével.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Ennek a rendeletnek meg kell határoznia azon különféle tevékenységtípusokat, amelyek költségei az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból – az EUMSZ-ben meghatározott célkitűzéseik alapján – támogatott beruházások révén támogathatók. A Kohéziós Alap számára lehetővé kell tenni, hogy beruházásokat támogasson a környezetvédelem és a TEN-T területén. Az ERFA tekintetében a tevékenységek listáját egyszerűsíteni kell, és az ERFA számára lehetővé kell tenni az alábbiak támogatását: infrastruktúra-beruházások, a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos beruházások, a kkv-kbe irányuló termelőberuházások, a berendezések, szoftverek és immateriális javak, valamint tájékoztatással, kommunikációval, tanulmányokkal, hálózatépítéssel, együttműködéssel, tapasztalatcserével kapcsolatos és klasztereket érintő tevékenységek. A programvégrehajtás támogatása érdekében mindkét alap számára lehetővé kell tenni technikai segítségnyújtási tevékenységek támogatását. Végül, az Interreg programokra vonatkozó beavatkozások szélesebb körének lehetővé tétele érdekében a hatókört úgy kell kiterjeszteni, hogy az magába foglalja az ESZA+ hatókörébe tartozó intézkedésekhez kapcsolódó létesítmények, emberi erőforrások és költségek széles körének megosztását.

(19)  Ennek a rendeletnek meg kell határoznia azon különféle tevékenységtípusokat, amelyek költségei az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból – az EUMSZ-ben meghatározott célkitűzéseik alapján – támogatott beruházások révén támogathatók. A Kohéziós Alap számára lehetővé kell tenni, hogy beruházásokat támogasson a környezetvédelem és a TEN-T területén. Az ERFA tekintetében a tevékenységek listáját egyszerűsíteni kell, és az ERFA számára lehetővé kell tenni az alábbiak támogatását: infrastruktúra-beruházások, a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos beruházások, a kkv-kba irányuló termelőberuházások, a berendezések, szoftverek és immateriális javak, valamint tájékoztatással, kommunikációval, tanulmányokkal, hálózatépítéssel, együttműködéssel, tapasztalatcserével kapcsolatos és klasztereket érintő tevékenységek. A programvégrehajtás támogatása érdekében mindkét alap számára lehetővé kell tenni technikai segítségnyújtási tevékenységek támogatását, többek között az adminisztratív készségek és képességek javítása és fejlesztése érdekében. Végül, az Interreg programokra vonatkozó beavatkozások szélesebb körének lehetővé tétele érdekében a hatókört úgy kell kiterjeszteni, hogy az magába foglalja az ESZA+ hatókörébe tartozó intézkedésekhez kapcsolódó létesítmények, emberi erőforrások és költségek széles körének megosztását.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iva.  a digitális összekapcsoltság megerősítése;

Indokolás

Az innováció és az intelligens gazdasági átalakulás tényleges megvalósulása érdekében a digitális összekapcsoltság megerősítésére irányuló egyedi célkitűzést át kell helyezni a 3. szakpolitikai célkitűzésből az 1. szakpolitikai célkitűzésbe.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ivb.  a kiberbiztonság megerősítése.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – vii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

viia.  fenntartható multimodális városi mobilitás előmozdítása;

Indokolás

A fenntartható multimodális városi mobilitás előmozdítására irányuló célkitűzés 3. szakpolitikai célkitűzésből a 2. szakpolitikai célkitűzésbe való áthelyezése elő fogja segíteni a zöldebb európai városok kialakítását. Ez nagyon fontos lépés az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás felé Európában.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „jobban összekapcsolt Európa a mobilitás és a regionális IKT-konnektivitás fokozásával” (3. szakpolitikai célkitűzése) az alábbiak révén:

c)  „jobban összekapcsolt Európa a mobilitás és a regionális konnektivitás fokozásával” (3. szakpolitikai célkitűzése) az alábbiak révén:

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a digitális összekapcsoltság megerősítése;

törölve

Indokolás

Az innováció és az intelligens gazdasági átalakulás tényleges megvalósulása érdekében a digitális összekapcsoltság megerősítésére irányuló egyedi célkitűzést át kell helyezni a 3. szakpolitikai célkitűzésből az 1. szakpolitikai célkitűzésbe.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  fenntartható multimodális városi mobilitás előmozdítása

törölve

Indokolás

A fenntartható multimodális városi mobilitás előmozdítására irányuló célkitűzés 3. szakpolitikai célkitűzésből a 2. szakpolitikai célkitűzésbe való áthelyezése elő fogja segíteni a zöldebb európai városok kialakítását. Ez nagyon fontos lépés az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás felé Európában.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iva.  a közlekedési összeköttetések – többek között a tengeri összeköttetések – előmozdítása az Unió peremterületein és szigetein;

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iva.  a szociális vállalkozások és a szociális innováció fejlesztése.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok osztályozása bruttó nemzeti jövedelmük aránya alapján az alábbiak szerint történik:

A régiók osztályozása bruttó hazai termékük (GDP) aránya alapján az alábbiak szerint történik:

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  azon tagállamok, amelyek bruttó nemzeti jövedelmének aránya az uniós átlag 100 %-ával egyenlő vagy magasabb annál (a továbbiakban: 1. csoport);

a)  fejlettebb régiók;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  azon tagállamok, amelyek bruttó nemzeti jövedelmének aránya az uniós átlag 75 %-a felett, de 100 %-a alatt van (a továbbiakban: 2. csoport);

b)  átmeneti régiók;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  azon tagállamok, amelyek bruttó nemzeti jövedelmének aránya az uniós átlag 75 %-a alatt van (a továbbiakban: 3. csoport).

c)  kevésbé fejlett régiók;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E cikk alkalmazásában a bruttó nemzeti jövedelem aránya a valamely tagállam – uniós adatok alapján a 2014–2016 közötti időszakra kiszámított – vásárlóerő-egységben kifejezett, egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelme és a 27 tagállam ugyanazon referencia-időszakra kiszámított, vásárlóerő-egységben kifejezett, egy főre jutó átlag bruttó nemzeti jövedelme közötti arány.

E cikk alkalmazásában a régiók három régiókategóriába történő besorolása az egyes régiók egy főre eső GDP-jének a vásárlóerő-paritásban (PPP) mért és az uniós adatok alapján a 2014–2016 közötti időszakra számított aránya, valamint az EU-27 ugyanazon referencia-időszakra vonatkozó átlagos GDP-je alapján történik.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzése keretében a legkülső régiókra vonatkozó programok tekintetében azokat a 3. csoportba tartozónak kell tekinteni.

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzése keretében a legkülső régiókra vonatkozó programok tekintetében azokat kevésbé fejlett régióknak kell tekinteni.

Indokolás

Az ERFA-támogatás tematikus koncentrálásának egyszerűsítése, valamint rugalmasabbá és működőképesebbé tétele érdekében az adott besorolásba csak az országok két kategóriáját javasolják. A Kohéziós Alap elfogadhatósági kritériumának analógiájára (CPR-rendelet, 102. cikk, 3. pont) a küszöbérték a bruttó nemzeti jövedelem uniós átlagának 90%-a.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Az 1. csoportba tartozó tagállamoknak a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA forrásuk legalább 85 %-át az 1. és 2. szakpolitikai célkitűzésre, legalább 60 %-át pedig az 1. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítaniuk;

a)  A fejlettebb régiókban a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA-forrás legalább 75%-át nemzeti szinten az 1. és a 2. szakpolitikai célkitűzésre, legalább 30%-át pedig a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell elkülöníteni;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A 2. csoportba tartozó tagállamoknak a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA forrásuk legalább 45 %-át az 1. szakpolitikai célkitűzésre, legalább 30 %-át pedig a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítaniuk;

b)  Az átmeneti régiókban a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA-forrás legalább 35%-át nemzeti szinten az 1. szakpolitikai célkitűzésre, legalább 30%-át pedig a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell elkülöníteni;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  A 3. csoportba tartozó tagállamoknak a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA forrásaik legalább 35 %-át az 1. szakpolitikai célkitűzésre, legalább 30 %-át pedig a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítaniuk.

c)  A kevésbé fejlett régiókban a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA-forrás legalább 25%-át nemzeti szinten az 1. szakpolitikai célkitűzésre, legalább 30%-át pedig a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell elkülöníteni.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  technikai segítségnyújtás.

f)  technikai segítségnyújtás, beleértve a helyi hatóságok adminisztratív készségeinek és képességeinek fejlesztését ezen alapok kezelésében.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ba)  fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliens, intelligens és intermodális nemzeti, regionális és helyi mobilitás kialakítása, beleértve a TEN-T-hez való hozzáférés javítását és a határon átnyúló mobilitást is;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

bb)  a fenntartható multimodális városi mobilitás előmozdítása;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  technikai segítségnyújtás.

c)  technikai segítségnyújtás, beleértve a helyi hatóságok adminisztratív készségeinek és képességeinek fejlesztését ezen alapok kezelésében.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megfelelő egyensúlyt biztosítanak az a) és b) pontban szereplő beruházások között.

A tagállamok megfelelő egyensúlyt biztosítanak az a), b), ba) és bb) pontban szereplő beruházások között.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  repülőtéri infrastruktúraberuházások, a legkülső régiók kivételével;

e)  repülőtéri infrastruktúraberuházások, a legkülső régiók és a súlyos és állandó természeti vagy demográfiai hátrányban lévő régiók kivételével, az EUMSZ 174. cikkével összhangban;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  finanszírozás a vasúti közlekedésben használandó gördülő eszközök beszerzéséhez, kivéve ha az az alábbiakhoz kapcsolódik:

törölve

i.  nyilvános pályázaton meghirdetett közszolgáltatási kötelezettség teljesítése a módosított 1370/2007/EK rendelet alapján;

 

ii.  vasúti szállítási szolgáltatások nyújtása versenyre teljes mértékben megnyitott vonalakon, amennyiben a kedvezményezett az (EU) 2018/xxxx [InvestEU rendelet] alapján finanszírozásra jogosult új belépő.

 

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Továbbá, a Kohéziós Alap nem támogat lakhatási beruházásokat, kivéve, ha azok az energiahatékonyság vagy a megújuló energia használatának előmozdításával kapcsolatosak.

(2)  Továbbá, a Kohéziós Alap nem támogat lakhatási beruházásokat, kivéve, ha azok az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának előmozdításával vagy a vízhasználattal kapcsolatosak.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében nemzeti szinten elkülönített ERFA-források – a technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódók kivételével – legalább 6 %-át fenntartható városfejlesztésre kell fordítani közösségvezérelt helyi fejlesztés, integrált területi beruházások vagy az 5. szakpolitikai célkitűzés alá tartozó más területi eszköz formájában.

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében nemzeti szinten elkülönített ERFA-források – a technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódók kivételével – legalább 10%-át fenntartható városfejlesztésre kell fordítani közösségvezérelt helyi fejlesztés, integrált területi beruházások vagy az 5. szakpolitikai célkitűzés alá tartozó más területi eszköz formájában.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a kapacitásépítés támogatása;

a)  a kapacitásépítés támogatása szubnacionális szinten;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a tudás, a politikaalakítás és a kommunikáció támogatása.

c)  a tudás, a területi hatásvizsgálat, a politikaalakítás és a kommunikáció támogatása.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Természeti vagy demográfiai hátrányban lévő területek

 

Az ERFA által társfinanszírozott olyan műveleti programoknak, amelyek az EUMSZ 174. cikkének 4. pontjában említett természeti hátrányokkal érintett területekkel foglalkoznak, külön figyelmet kell fordítaniuk az ilyen területek sajátos nehézségeire.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 3 Szakpolitikai célkitűzés – Teljesítések – RCO 34

RCO 34 – Új hulladék-újrafeldolgozási kapacitás

RCR 46 – Hulladék-újrafeldolgozó létesítmények és kis hulladékgazdálkodási rendszerek által ellátott lakosság

 

RCR 47 – Újrafeldolgozott hulladék

 

RCR 48 – Nyersanyagként felhasznált újrafeldolgozott hulladék

 

RCR 49 – Újrahasznosított hulladék

Módosítás

RCO 34 – Új hulladékmegelőzési és -újrafeldolgozási kapacitás

RCR -46 – Az egy főre jutó hulladéktermelés

 

ERC -46a – Ártalmatlanításra és energetikai hasznosításra küldött, egy főre jutó hulladék

 

RCR 46 – Hulladék-újrafeldolgozó létesítmények és kis hulladékgazdálkodási rendszerek által ellátott lakosság

 

RCR 47 – Újrafeldolgozott hulladék

 

RCR 47a – Újrafeldolgozott biohulladék

 

RCR 48 – Nyersanyagként felhasznált újrafeldolgozott hulladék

 

RCR 49 – Újrahasznosított hulladék

 

RCR 49a – A népesség újrafelhasználásra előkészített hulladákokkal való ellátása

 

RCR 49b – Újrafelhasználásra előkészített hulladék a hulladékokról szóló (EU) 2018/851 irányelv 11a. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében

 

RCR 49c – Mutatók, amelyeket a Bizottságnak 2019. március 31-ig végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén kell meghatároznia a hulladékmegelőzési intézkedések végrehajtása terén elért általános előrehaladás mérése céljából (a hulladékokról szóló (EU) 2018/851 irányelv 9. cikkének (7) bekezdése)

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap

Hivatkozások

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

11.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jan Olbrycht

28.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

24.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

25

+

ALDE

Jean Arthuis

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

1

0

ENF

Marco Zanni

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről (11.10.2018)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről: Gilles Pargneaux (előadó)

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság a Regionális Fejlesztési Bizottság mint illetékes bizottság részére az alábbi módosításokat fogalmazza meg:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A kohéziós politika 2020 utáni sikerének biztosítása érdekében alapvető fontosságú a kedvezményezettek és az irányító hatóságok adminisztratív terheinek csökkentése, a politika eredményorientáltsága és az ellenőrzések közötti egyensúly megteremtése érdekében az arányosság növelése, a programok végrehajtása során alkalmazott differenciálás bevezetése, valamint a jelenleg gyakran túl bonyolultként érzékelt szabályok és eljárások egyszerűsítése céljából.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Egy egyre inkább összekapcsolt világban, és tekintettel a demográfiai és migrációs dinamikára, egyértelmű, hogy az Unió migrációs politikájához olyan közös megközelítésre van szükség, amely kiaknázza a különböző finanszírozási eszközök közötti szinergiákat és kiegészítő jelleget. Ahhoz, hogy a migrációkezelés terén koherens, erőteljes és következetes támogatás legyen biztosítható a tagállamok közötti szolidaritási és felelősségmegosztási erőfeszítésekhez, az ERFA-nak támogatást kell nyújtania a migránsok tartós beilleszkedésének elősegítésére.

(8)  Egy egyre inkább összekapcsolt világban, és tekintettel a demográfiai és migrációs dinamikára, egyértelmű, hogy az Unió migrációs politikájához olyan közös megközelítésre van szükség, amely kiaknázza a különböző finanszírozási eszközök közötti szinergiákat és kiegészítő jelleget. Ahhoz, hogy a migrációkezelés terén koherens, erőteljes és következetes támogatás legyen biztosítható a tagállamok közötti szolidaritási és felelősségmegosztási erőfeszítésekhez, az ERFA-nak támogatást kell nyújtania a migránsok és a menekültek tartós beilleszkedésének elősegítésére. Prioritásként kell kezelni a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás előmozdítását, a szegénység és a diszkrimináció elleni küzdelmet, a beruházást az oktatásba, a szakmai továbbképzést és a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Továbbá, az ERFA alá tartozó beruházásoknak hozzá kell járulniuk egy átfogó, nagy sebességű digitális infrastruktúrahálózat kifejlesztéséhez, valamint a tiszta és fenntartható, multimodális városi mobilitás előmozdításához.

(10)  Továbbá, az ERFA alá tartozó beruházásoknak hozzá kell járulniuk egy átfogó, nagy sebességű digitális infrastruktúrahálózat Unió-szerte, többek között azon vidéki területeken történő kifejlesztéséhez, ahol ez alapvető a kis- és középvállalkozások (kkv-k) működéséhez, valamint a tiszta és fenntartható, multimodális városi mobilitás előmozdításához.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A jövőbeli kohéziós politikának megfelelően figyelembe kell vennie és támogatást kell nyújtania azon uniós régiók számára, amelyeket a leginkább érintik az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének következményei, különösen azoknak, amelyek ennek következtében az Unió külső (tengeri vagy szárazföldi) határain fognak elhelyezkedni.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A kkv-k és a mikrovállalkozások a gazdasági növekedés, az innováció és a foglalkoztatás legfontosabb hajtóerői, melyek az összes új munkahely 85%-át adják. Ma több mint 20 millió kkv van az EU-ban. Ezek a vállalkozások fontos szerepet játszanak a gazdaság fellendítésében és a fenntartható uniós gazdaságra való átállásban.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A korlátozott erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználásának koncentrálása érdekében az ERFA által a vonatkozó egyedi célkitűzés alapján termelőberuházásokhoz nyújtott támogatást a 2003/361/EK bizottsági ajánlás19 értelmében vett mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: mkkv-k) kell korlátozni, kivéve akkor, ha a beruházások kkv-kal kutatási és innovációs tevékenységek terén folytatott együttműködést foglalnak magukban.

(16)  A korlátozott erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználásának koncentrálása érdekében az ERFA által a vonatkozó egyedi célkitűzés alapján termelőberuházásokhoz nyújtott támogatást a 2003/361/EK bizottsági ajánlás19 értelmében vett kkv-kra kell korlátozni, e vállalkozások versenyképességének és életképességének megerősítése érdekében, kivéve akkor, ha a beruházások kkv-kkal kutatási és innovációs tevékenységek terén folytatott együttműködést foglalnak magukban.

_________________

_________________

19 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, a kis- és a középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

19 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, a kis- és a középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a)  Az időben történő és hatékony végrehajtás biztosítása érdekében a nyomon követéssel, teljesítménnyel és ellenőrzéssel kapcsolatos valamennyi eljárásnak arányosnak és egyszerűsítettnek kell lennie az irányító hatóságok és a kedvezményezettek tekintetében.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (22) és (23) bekezdése értelmében az Alapok értékelését egyedi nyomonkövetési követelmények útján gyűjtött információ alapján kell végezni, kerülve a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként tagállamokra nehezedőket. Ezek a követelmények adott esetben az alapok hatásainak helyszíni értékeléséhez alapul szolgáló mérhető mutatókat is magukban foglalhatnak.

(23)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (22) és (23) bekezdése értelmében az Alapok értékelését egyedi nyomonkövetési követelmények útján gyűjtött információ alapján kell végezni, kerülve a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként tagállamokra nehezedőket. Lehetőség szerint e követelmények az alapok hatásainak helyszíni értékeléséhez alapul szolgáló mérhető mutatókat is magukban foglalnak.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iva.  a közigazgatás korszerűsítése és innovációja, a szellemi tulajdon védelme és a kkv-k versenyképességének támogatása;

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A költségvetési rendelet [38. cikke (3) bekezdése e) pontjának i. alpontja] szerinti jelentéstételi követelményének eleget téve a Bizottság a II. melléklettel összhangban tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a teljesítményről.

(3)  A költségvetési rendelet [38. cikke (3) bekezdése e) pontjának i. alpontja] szerinti jelentéstételi követelményének eleget téve a Bizottság a II. melléklettel összhangban tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a teljesítményről és az eredményekről, az előrehaladásról és a hiányosságokról való jelentéstétel, valamint a kiadások és a teljesítmény közötti egyértelmű kapcsolat biztosítása révén.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egyrészt az I. mellékletet módosítására a célból, hogy elvégezze a szükséges kiigazításokat a tagállamok által használandó mutatók listáján, másrészt a II. melléklet módosítására a célból, hogy elvégezze a szükséges kiigazításokat a teljesítménnyel kapcsolatban az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak nyújtott tájékoztatásra vonatkozóan.

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egyrészt az I. melléklet módosítására a célból, hogy elvégezze a releváns és indokolt kiigazításokat a tagállamok által használandó mutatók listáján, másrészt szükség esetén a II. melléklet módosítására a célból, hogy az Európai Parlament és a Tanács részére javított minőségi és mennyiségi információkkal szolgáljon a megállapított célkitűzések terén elért teljesítményről és eredményekről.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság megbízható információkat nyújt az Európai Parlament és a Tanács részére a felhasznált teljesítményadatok minőségéről.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében nemzeti szinten elkülönített ERFA-források – a technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódók kivételével – legalább 6 %-át fenntartható városfejlesztésre kell fordítani közösségvezérelt helyi fejlesztés, integrált területi beruházások vagy az 5. szakpolitikai célkitűzés alá tartozó más területi eszköz formájában.

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében nemzeti szinten elkülönített ERFA-források – a technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódók kivételével – legalább 6%-át fenntartható városfejlesztésre kell fordítani közösségvezérelt helyi fejlesztés, integrált területi beruházások vagy a releváns 1–4. szakpolitikai célkitűzéseket magában foglaló 5. szakpolitikai célkitűzés alá tartozó más területi eszköz formájában.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ERFFA támogatja a Bizottság által közvetlen vagy közvetett irányítás keretében végrehajtott Európai Városfejlesztési Kezdeményezést is.

Az ERFA támogatja az Európai Városfejlesztési Kezdeményezést is.

Indokolás

A városfejlesztési menetrend a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik, a szubszidiaritás elvét biztosítani kell.


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (26.10.2018)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

A vélemény előadója: Kateřina Konečná

RÖVID INDOKOLÁS

2018. május 2-án a Bizottság javaslatot fogadott el a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről. Ez magában foglalja az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (a továbbiakban: ERFA) és a Kohéziós Alapot.

Az előadó általánosságban üdvözli az európai bizottsági javaslatot, amely egyszerűsíti az ERFA-hoz és a Kohéziós Alaphoz kapcsolódó összetett eljárásokat, valamint kiterjeszti a környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzésekre vonatkozó támogatási intézkedéseket. Különösen támogatja a zöldebb és karbonszegény Európát célzó nagyobb beruházásokat, többek között az energiahatékonysági és körforgásos gazdasággal kapcsolatos intézkedéseket, az intelligens energiarendszerek, -hálózatok és -tárolás fejlesztését, a fenntartható vízgazdálkodás előmozdítását és a szennyezés csökkentését.

Megnövelt finanszírozást kell azonban biztosítani a tagállami infrastruktúra szükséges korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez annak érdekében, hogy a Párizsi Megállapodással összhangban az uniós jogszabályokban foglalt minden új ambiciózus környezeti, energetikai, vízgazdálkodási, közlekedési és éghajlat-politikai célt teljesítsenek. Az ilyen forrásokból társfinanszírozott projektek támogatása különösen a fejlődésben lemaradt régiókban elengedhetetlen. Ezenfelül számos országban az ERFA és a Kohéziós Alap a közberuházás legalább 50%-át teszi ki, és az érintett tagállamok ezen uniós társfinanszírozás nélkül máskülönben nem rendelkeznének az ilyen beruházásokhoz szükséges finanszírozási képességgel.

Ami a finanszírozást illeti, az előadó a Kohéziós Alap tekintetében javasolt csökkentéseket (azaz felezéseket) jelentős mértékűnek tartja a jelenlegi programozási időszakhoz viszonyítva. Ugyanakkor a Kohéziós Alapból az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközbe (CEF) átcsoportosítandó összeg megegyezik a jelenlegi, 2014–2020-as programozási időszakban átcsoportosított összeggel. Mivel a Kohéziós Alapból származó pénzt várhatóan többek között éghajlat- és környezetvédelmi projektek finanszírozására is fel fogják használni, ezáltal hozzájárulva az uniós éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez, az előadó a megosztott irányítás keretében irányítandó Kohéziós Alap számára elkülönített összegek csökkentését nem tartja megfelelőnek. A Kohéziós Alapból az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközbe való bármilyen átcsoportosításnak az Európai Bizottság beható elemzésén kell alapulnia, ami javítani – nem pedig gyengíteni – fogja a tagállamok azon képességét, hogy elérjék éghajlat-politikai és környezetvédelmi céljaikat. A források Európai Hálózatfinanszírozási Eszközbe átcsoportosított arányának meg kell egyeznie a jelenlegi programozási időszakban átcsoportosított összeggel (azaz 50%-kal kell csökkenteni), és a programozási időszak egész ideje alatt a tagállamok rendelkezésére kell állnia.

Véleménye szerint javítani kellene az ERFA és a Kohéziós Alap igénybevételét oly módon, hogy a kohéziós politikai beruházásokat szorosabban összekapcsolják a 2030-ra kitűzött célok elérésére vonatkozó általános tagállami tervekkel egy olyan ütemterv keretében, amely hosszú távon az uniós gazdaság dekarbonizációjához vezet. E tekintetben az előadó azt javasolja, hogy a 2. szakpolitikai célkitűzés keretében több forrást bocsássanak rendelkezésre az éghajlatváltozás hatásai elleni küzdelemre.

Az EU közlekedési ágazata jelenleg alapvető átalakuláson megy keresztül. Szükség lesz a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére. A közlekedésből származó légszennyező anyagok kibocsátását haladéktalanul és drasztikusan csökkenteni kell. Fokozni kellene továbbá az alacsony és nulla kibocsátású járművek térnyerését. Hiányzik azonban az e járművekhez szükséges infrastruktúra. Az összes töltőállomás 76%-a mindössze négy tagállamban található, amelyek az EU teljes területének csupán 27%-át fedik le. Az alacsony kibocsátású mobilitásra való sikeres átállás közös szakpolitikai keretet igényel a járművek, az infrastruktúrák és a villamosenergia-hálózatok vonatkozásában az egész Unióban nemzeti, regionális és helyi szinten ötvözve a gazdasági és foglalkoztatási ösztönzőket. Az előadó szükségesnek tartja, hogy a tagállamok és régióik számára lehetőséget biztosítsanak arra, hogy az alacsony kibocsátású járművek tekintetében minden lehetséges uniós forrásból, többek között az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból egyaránt finanszírozni tudják infrastruktúrájuk fejlesztését. Az elektromos töltőállomások és üzemanyagtöltő állomások infrastruktúráját mihamarabb ki kell építeni. E tekintetben az előadó azt javasolja, hogy a fenntartható multimodális városi mobilitás előmozdításával kapcsolatos célkitűzést helyezzék át a 3. szakpolitikai célkitűzésből a 2. szakpolitikai célkitűzésbe, ahol a forrásokat most különítették el, és ahol nagyobb nyomást gyakorolnak tagállamokra a környezetvédelmi célkitűzések elérését illetően. Véleménye szerint az alacsonyabb kibocsátású mobilitásra való áttérés sokkal inkább a karbonszegény Európára vonatkozó általános célkitűzéshez kapcsolódik, mint az összekapcsoltsággal kapcsolatos célokhoz.

Az éghajlatváltozás miatt számos uniós régióban nő a szárazság kockázata; ezért az európai környezetvédelem sarokkövét jelenti a vízi erőforrások, a vízi ökoszisztémák és az ivó- és fürdővizek védelme. Európa az elmúlt években száznál több nagyobb árvízeseményt szenvedett el. A gazdasági és társadalmi károkon felül az árvizek súlyos környezeti következményekkel is járhatnak. Az előadó szükségesnek tartja a fenntartható vízgazdálkodás előmozdítását, ideértve a szárazság és árvizek elleni küzdelmet szolgáló intézkedéseket is.

Az ártalmas zajok az emberek életének szinte minden területét érinthetik. A tartósan magas zajszint egészségügyi problémákat és fokozott stresszt okozhat. A magas zajszint az egész ökoszisztémát is károsan érintheti. A fényszennyezés ugyancsak ártalmas az egészségre. Energiapazarlást jelent, növeli a szén-dioxid-kibocsátást, következésképpen pedig költségnövekedéssel jár a fogyasztók számára. A mesterséges fény a növény- és állatvilágot – bár eltérő módon, de – szintén érinti. Az előadó ezért kidolgoz egy javaslatot a zaj- és fényszennyezés csökkentésével kapcsolatos intézkedéseket illetően.

A kohéziós politika a körforgásos gazdaság valóra váltásának kulcsfontosságú eleme. Az előadó úgy véli, hogy a körforgásos gazdaságra vonatkozó célok elérése érdekében a kevésbé fejlett országokban lehetőséget kell biztosítani a maradékhulladék kezelésére szolgáló jelenlegi létesítmények korszerűsítésére. A jelenlegi létesítmények korszerűsítése a gyakorlatban gazdasági szempontból sokkal kisebb kihívást jelent, mint létrehozni egy új létesítményt, és végső soron gyakran könnyebben megvalósítható a korlátozott költségvetéssel rendelkező országok számára, ugyanakkor valóban kedvező környezeti hatással jár.

Az európaiak 70%-a kívánja, hogy az EU többet tegyen az egészségügyi és szociális kérdések megoldásáért. Az előadó megkérdőjelezi az uniós egészségügyi program kibővített ESZA+ eszközbe való beillesztésének hozzáadott értékét. Helyteleníti az egészségügyi finanszírozás tekintetében a 2014–2020 közötti időszakhoz képest javasolt 8%-os csökkentést. A kohéziós politikának továbbá hozzá kell járulni az uniós polgárok egészségügyi állapotának javulásához. Az előadó véleménye szerint az európai szemeszter keretében szinergiákat lehetne létrehozni az ESZA+ eszközzel és annak egészségügyi részterületével, valamint a szociális jogok európai pillérével, amikor az országspecifikus ajánlások egyre inkább az egészségügyi kérdéseket helyezik a középpontba. Az ERFA és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott operatív programokat kell kidolgozni az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása érdekében. Az előadó azt is hangsúlyozza, hogy a városi, vidéki és tengerparti területeken elő kell mozdítani az integrált társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődést, a kulturális örökséget, a biztonságot és az egészséget. A sikeres egészségügyi beruházások terén a betegekkel és betegképviseleti szervezetekkel folytatott együttműködés elmélyítésére ugyancsak szükség van.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 176. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az Unión belüli legjelentősebb regionális egyenlőtlenségek orvoslását. Az EUMSZ. fenti cikke és a 174. cikkének második és harmadik bekezdése alapján az ERFA-nak hozzá kell járulnia a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentéséhez, amelyek közül kiemelt figyelemmel kell kezelni az olyan súlyos és állandó természeti vagy demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint a legészakibb, rendkívül gyéren lakott régiók, valamint a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki régiók.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 10. cikkében meghatározott horizontális elveket– ideértve az EUSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvét is – tiszteletben kell tartani az ERFA és a Kohéziós Alap végrehajtása során, az Európai Unió Alapjogi Chartájának figyelembevételével. A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk továbbá a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményből fakadó kötelezettségeket, és 9. cikkével, valamint a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeket összehangoló uniós joggal összhangban akadálymentességet kell biztosítaniuk. A tagállamoknak és a Bizottságnak arra kell törekedniük, hogy kiküszöböljék az egyenlőtlenségeket, előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget, integrálják a nemi dimenziót, valamint küzdjenek a nemen, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen. Az Alapok nem támogathatnak olyan tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a szegregáció bármely formájához. Az ERFA és a Kohéziós Alap célkitűzéseit a fenntartható fejlődés keretében, a környezet minőségének megőrzésével, védelmével és javításával kapcsolatos cél Unió általi előmozdítása révén kell megvalósítani, az EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint, figyelembe véve a szennyező fizet elvet. A belső piac integritásának védelme érdekében a vállalkozásoknak kedvező műveletek során be kell tartaniuk az EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, állami támogatásra vonatkozó szabályokat.

(5)  Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 2. és 3. cikkében és az EUMSZ 7–11. cikkében meghatározott horizontális elveket– ideértve az EUSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvét is – tiszteletben kell tartani az ERFA és a Kohéziós Alap végrehajtása során, az Európai Unió Alapjogi Chartájának figyelembevételével. A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk továbbá a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményből fakadó kötelezettségeket, és 9. cikkével, valamint a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeket összehangoló uniós joggal összhangban akadálymentességet kell biztosítaniuk. A tagállamoknak és a Bizottságnak arra kell törekedniük, hogy kiküszöböljék az egyenlőtlenségeket, előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget, integrálják a nemi dimenziót, valamint küzdjenek a nemen, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen. Az Alapok nem támogathatnak olyan tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a szegregáció bármely formájához. Az ERFA és a Kohéziós Alap célkitűzéseit a fenntartható fejlődés keretében, a környezet minőségének megőrzésével, védelmével és javításával, illetve az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos cél Unió általi előmozdítása révén kell megvalósítani, az EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint, figyelembe véve a szennyező fizet elvet. A belső piac integritásának védelme érdekében a vállalkozásoknak kedvező műveletek során be kell tartaniuk az EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, állami támogatásra vonatkozó szabályokat.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Az e rendelet szerinti tematikus koncentrációt nemzeti szinten kell elérni, rugalmasságot biztosítva a műveleti programok tekintetében és a különböző régiókategóriák között. A tematikus koncentrációkat adott esetben ki lehet igazítani, összhangban az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésből származó beruházási prioritásokra elkülönített forrásokkal. A tematikus koncentráció mértékének figyelembe kell vennie az egyes régiók fejlettségi szintjét, a finanszírozási szinteket és azon régiók egyedi szükségleteit, amelyek egy főre jutó GDP-je a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó támogathatósági kritériumként került felhasználásra.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Tekintettel e rendelet célkitűzésére, vagyis az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának megerősítésére a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében, figyelembe kell venni a regionális fejlesztési egyenlőtlenségeket, a hátrányos helyzetű régiók lemaradásának mértékét, valamint az egyes tagállamok vagy régiók számára rendelkezésre álló korlátozott forrásokat.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A Párizsi Megállapodás keretében vállalt uniós kötelezettségekkel összefüggésben és a 7. környezetvédelmi cselekvési programmal összhangban új és nagyra törő környezetvédelmi, energetikai, hulladékgazdálkodási és éghajlat-politikai célokat foglaltak bele az uniós jogszabályokba. Annak elősegítése érdekében, hogy a tagállamok teljesíthessék e célokat és régiójukban folytathassák az infrastruktúrák szükséges korszerűsítését és fejlesztését, megfelelő finanszírozásról kell gondoskodni. Ez a strukturális átállás jelentős hatással járna a tagállamok és a régiók munkahelyeire és növekedésére. Ezért minden lehetséges támogatási intézkedést lehetővé kell tenni az összes említett egyedi célkitűzés keretében.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az éghajlatváltozás-kezelés fontosságát tükrözve, a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása tekintetében tett uniós kötelezettségvállalásoknak megfelelően az alapok hozzájárulnak az éghajlati szempontok érvényesítéséhez és ahhoz, hogy az egész uniós költségvetésben a kiadások legalább 25 %-a járuljon hozzá az éghajlat-politikai célok eléréséhez. Az ERFA keretében végrehajtott műveletek várhatóan 30 %-kal járulnak hozzá az ERFA éghajlat-politikai célkitűzéseket szolgáló teljes pénzügyi keretösszegéhez. A Kohéziós Alap keretében végrehajtott műveletek várhatóan 37 %-kal járulnak hozzá a Kohéziós Alap éghajlat-politikai célkitűzéseket szolgáló teljes pénzügyi keretösszegéhez.

(14)  Az éghajlatváltozás-kezelés és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai fontosságát tükrözve, valamint az uniós kötelezettségvállalások teljesítéséhez uniós, nemzeti és helyi szinten végrehajtandó szükséges fellépések finanszírozásához való hozzájárulás céljából az alapok hozzájárulnak az éghajlati szempontok érvényesítéséhez és ahhoz, hogy az uniós költségvetésben a kiadások legalább 30%-át az éghajlat-politikai célok elérésére fordítsák. Az ERFA keretében végrehajtott műveleteknek 35%-kal kell hozzájárulniuk az ERFA éghajlat-politikai célkitűzéseket szolgáló teljes pénzügyi keretösszegéhez. A Kohéziós Alap keretében végrehajtott műveletek várhatóan 37%-kal járulnak hozzá a Kohéziós Alap éghajlat-politikai célkitűzéseket szolgáló teljes pénzügyi keretösszegéhez. Az Európai Számvevőszék 2016/31. számú különjelentésében szereplő ajánlásoknak megfelelően az éghajlat-politikai szempontok érvényesítését és az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képességet szolgáló mechanizmusokban különbséget kell tenni a mérséklés és az alkalmazkodás között, és azoknak valamennyi programozási és tervezési folyamatban előzetesen meg kell jelenniük, nem pedig utólag kell azokat bejelenteni.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  Az uniós közlekedési ágazat jelenleg alapvető átalakuláson megy keresztül, mivel a digitalizáció és az automatizáció átalakítja a hagyományos gyártási eljárásokat és átformálja a fogyasztói igényeket is. Szükség van a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére. A közlekedésből származó légszennyező anyagok kibocsátását haladéktalanul és drasztikusan csökkenteni kell. Az Unió környezetbarátabbá és alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátásúvá tételére vonatkozó cél elérése érdekében fokozni kellene továbbá az alacsony és nulla kibocsátású járművek térnyerését. Még mindig hiányzik azonban az e járművekhez szükséges megfelelő infrastruktúra, és jelenleg csupán 100 000 töltőállomás áll az elektromos járművek rendelkezésére az Unióban, és az összes töltőállomás 76%-a mindössze négy tagállamban található, amelyek az EU teljes területének csupán 27%-át fedik le. Az alacsony kibocsátású mobilitásra való sikeres átállás közös szakpolitikai keretet igényel a járművek, az infrastruktúrák és a villamosenergia-hálózatok vonatkozásában, amelyben a gazdasági és foglalkoztatási ösztönzőket együtt alkalmazzák uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt, valamint azokat erősebb uniós finanszírozási eszközökkel támogatják. A tagállamok és a régiók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az alacsony kibocsátású járművek tekintetében minden lehetséges forrásból, többek között az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból finanszírozni tudják infrastruktúrájuk fejlesztését. Az elektromos töltőállomások és üzemanyagtöltő állomások infrastruktúráját mihamarabb ki kell építeni a Párizsi Megállapodás keretében vállalt uniós kötelezettségek és a kapcsolódó uniós jogszabályok teljesítése érdekében.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14b)  Az ERFA és a Kohéziós Alap keretében végrehajtott műveleteknek az energiaunió irányításáról szóló rendelet alapján kidolgozandó integrált nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervekben meghatározott intézkedéseket és célkitűzéseket, valamint a Bizottság e tervekre vonatkozó ajánlásait kell végrehajtaniuk mind a tartalom, mind a pénzügyi juttatás tekintetében.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Az egészségügyi ellátáshoz és a gondozáshoz való hozzáférés elősegítése érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ERFA és a Kohéziós Alap a tevékenységeket és a célkitűzéseket más finanszírozási eszközökből támogassa. Szinergiákat lehetne létrehozni az Európai Szociális Alap + eszközzel és annak egészségügyi részterületével, a szociális jogok európai pillérével, valamint az európai szemeszterrel és az országspecifikus ajánlásokkal, amelyek egyre inkább az egészségügyi kérdéseket helyezik a középpontba.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az ERFA-nak elő kell segítenie az Unión belüli legfontosabb regionális egyenlőtlenségek kezelését, valamint a különféle régiók fejlettségi szintje között fennálló eltérések és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentését, utóbbiak közt azon régiókét, amelyek a dekarbonizációs kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kihívásokkal szembesülnek. Ezért a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alapján nyújtott ERFA-támogatást az Unió kulcsprioritásaira kell koncentrálni, az (EU) 2018/xxx rendeletben [az új CPR] megállapított szakpolitikai célkitűzéseknek megfelelően. Ezért az ERFA-ból nyújtott támogatást az „Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás előmozdítása révén” és a „Zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával” szakpolitikai célkitűzésekre kell koncentrálni. Ezt a tematikus koncentrációt nemzeti szinten kell elérni, ugyanakkor rugalmasságot kell biztosítani az egyes programok szintjén és a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmük alapján meghatározott három csoportja között. Továbbá részletesen meg kell határozni a tagállamok osztályozásának módszertanát, a legkülső régiók sajátos helyzetének figyelembevételével.

(17)  Az ERFA-nak elő kell segítenie az Unión belüli legfontosabb regionális egyenlőtlenségek kezelését, valamint a különféle régiók fejlettségi szintje között fennálló eltérések és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentését, utóbbiak közt azon régiókét, amelyek a dekarbonizációs kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kihívásokkal szembesülnek. Ezért a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alapján nyújtott ERFA-támogatást az Unió kulcsprioritásaira kell koncentrálni, az (EU) 2018/xxx rendeletben [az új CPR] megállapított szakpolitikai célkitűzéseknek megfelelően. Ezért az ERFA-ból nyújtott támogatást az „Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás előmozdítása révén” és a „Zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai és közlekedési átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a fenntartható vízgazdálkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával” szakpolitikai célkitűzésekre kell koncentrálni. Ezt a tematikus koncentrációt nemzeti szinten kell elérni, ugyanakkor rugalmasságot kell biztosítani az egyes programok szintjén és a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmük alapján meghatározott három csoportja között. Továbbá részletesen meg kell határozni a tagállamok osztályozásának módszertanát, a legkülső régiók sajátos helyzetének figyelembevételével.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  Figyelembe kell venni azokat a problémákat, amelyekkel egyes alulfinanszírozott helyi és regionális hatóságok a központosított igazgatási rendszer keretében szembesülnek. A projekt-társfinanszírozás szempontjából jelentős nehézségek hátráltatják a kohéziós alapok elterjedését azokban a régiókban, ahol a beruházásokra leginkább rászorulnak a társadalmi-gazdasági és területi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A támogatás uniós kulcsprioritásokra koncentrálása érdekében helyénvaló előírni, hogy a tematikus koncentrációra vonatkozó követelményeket a teljes programozási időszak során tiszteletben kell tartani, az egy programon belüli vagy a programok közötti prioritások közötti átcsoportosítás esetén is.

(18)  A tagállamok célkitűzéseinek elérése érdekében a tematikus koncentrációnak kellően rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy az egyes régiók szükségleteihez igazodjon, lehetővé téve az Unió számára, hogy támogassa az egy programon belüli vagy a programok közötti prioritások közötti átcsoportosítást. Ily módon elkerülhetők a régiók közötti további egyenlőtlenségek vagy mélyebb fejlődési különbségek.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a)  A közintézmények és az érdekelt felek hatékonyságát, valamint az adminisztratív hatékonyságot további technikai és pénzügyi támogatás révén tovább kell javítani annak érdekében, hogy korszerűsödjenek a közszolgálati ágazatok, amelyekre az ERFA és a Kohéziós Alap intézkedései irányulnak.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  A kitűzött célok elérése érdekében intézkedéseket kell hozni a regionális vagy helyi mobilitás előmozdítására, illetve a levegő- és zajszennyezés csökkentésére.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26b)  Intézkedéseket kell hozni a tiszta, fenntartható és biztonságos közlekedési módok előmozdítása érdekében.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Ez a rendelet hozzájárul az olyan támogatás finanszírozásához, amelynek célja a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése az Unión belüli jelentős regionális egyenlőtlenségek orvoslásával és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentésével, melyek közül különös figyelmet kell fordítani azokra, amelyek súlyos és tartós természeti vagy demográfiai hátrányoktól szenvednek, mint például a legkülső régiók, a nagyon alacsony népsűrűségű legészakibb régiók, valamint a szigeti, a határokon átnyúló és a hegyvidéki régiók.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az (EU) 2018/xxxx rendelet [az új CPR] [4. cikkének (1) bekezdésében] meghatározott szakpolitikai célkitűzésekkel összhangban az ERFA az alábbi egyedi célkitűzéseket támogatja:

(1)  Az (EU) 2018/xxxx rendelet [az új CPR] [4. cikkének (1) bekezdésében] meghatározott szakpolitikai célkitűzésekkel összhangban az ERFA az alábbi egyedi célkitűzéseket támogatja, figyelembe véve az egyes tagállamokban az egyedi beruházások és infrastruktúra szükségességét:

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  „zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával” (a továbbiakban: 2. szakpolitikai célkitűzés) az alábbiak által:

b)  „zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai és közlekedési átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával” (a továbbiakban: 2. szakpolitikai célkitűzés) az alábbiak által:

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázatkezelés és katasztrófavédelmi reziliencia előmozdítása:

iv.  az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatkezelés, a tűzvész és árvízmegelőzés, a katasztrófavédelmi reziliencia és a hidrogeológiai instabilitás elleni beavatkozások előmozdítása;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

v.  a fenntartható vízgazdálkodás előmozdítása;

v.  a fenntartható vízgazdálkodás előmozdítása, ideértve a szárazság és az árvizek elleni küzdelmet és megelőzést, valamint a fenntartható hulladékgazdálkodást célzó intézkedéseket;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vi.  a körkörös gazdaságra való átállás előmozdítása;

vi.  a körkörös gazdaságra való átállás előmozdítása, különösen az (EU) 2018/851 irányelvben és az (EU) 2018/852 irányelvben meghatározott hulladék-újrahasznosítási és -újrafelhasználási célok elérése, valamint az (EU) 2018/850 irányelvben meghatározott, a hulladéklerakás csökkentésére irányuló célok elérése felé;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – vii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vii.  a városi környezet biodiverzitásának, környezetbarát infrastruktúrájának megerősítése, valamint a környezetszennyezés csökkentése;

vii.  a városi környezet biodiverzitásának, környezetbarát infrastruktúrájának megerősítése, valamint a levegő-, víz-, talaj-, zaj- és fényszennyezés csökkentése;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – vii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

viia.  fenntartható multimodális városi mobilitás előmozdítása, ideértve az alacsony kibocsátású mobilitáshoz kapcsolódó infrastruktúrát is;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – vii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

viia.  a hulladékágazatba történő beruházások előmozdítása a megállapított uniós környezetvédelmi követelmények teljesítése érdekében, különösen azokban a tagállamokban, ahol ezeket a követelményeket túllépik;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – vii b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

viib.  a vízgazdálkodási ágazatba történő beruházások előmozdítása a megállapított uniós környezetvédelmi követelmények teljesítése érdekében, különösen azokban a tagállamokban, ahol ezeket a követelményeket túllépik;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  az egészségügyi ellátás egyenlő igénybevétele lehetőségének biztosítása infrastruktúrafejlesztés révén, ideértve az alapellátást is;

iv.  az egészségügyi ellátás egyenlő igénybevétele lehetőségének biztosítása infrastruktúrafejlesztés és figyelemfelkeltő kampányok révén, ideértve az alapellátást is;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  integrált társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális örökség és biztonság előmozdítása városi területeken;

i.  integrált társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális örökség, biztonság és egészség előmozdítása városi területeken;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  integrált helyi társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális örökség és biztonság előmozdítása, többek között vidéki és part menti területeken, közösségvezérelt helyi fejlesztés révén is;

ii.  integrált helyi társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális örökség, biztonság és egészség előmozdítása, többek között vidéki és part menti területeken, közösségvezérelt helyi fejlesztés révén is;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  vagy javítják a programhatóságok és az alapok végrehajtásához kapcsolódó szervezetek kapacitását;

a)  vagy technikai és pénzügyi segítségnyújtással javítják a programhatóságok és az alapok végrehajtásához kapcsolódó szervezetek, többek között társadalmi szervezetek kapacitását;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A 2. csoportba tartozó tagállamoknak a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA forrásuk legalább 45 %-át az 1. szakpolitikai célkitűzésre, legalább 30 %-át pedig a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítaniuk;

b)  A 2. csoportba tartozó tagállamoknak a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA forrásuk legalább 40%-át az 1. szakpolitikai célkitűzésre, legalább 35%-át pedig a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítaniuk;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  A 3. csoportba tartozó tagállamoknak a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA forrásaik legalább 35 %-át az 1. szakpolitikai célkitűzésre, legalább 30 %-át pedig a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítaniuk.

c)  A 3. csoportba tartozó tagállamoknak a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA forrásaik legalább 35%-át az 1. szakpolitikai célkitűzésre, legalább másik 35%-át pedig a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítaniuk.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kkv-kbe irányuló termelőberuházások;

c)  a 2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében a kkv-kba történő termelőberuházások;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a hanyatló ipari régiók átalakításába és a fejlődésben lemaradt régiókba történő beruházások;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ha a kkv-któl eltérő vállalkozások a 2. cikk (1) bekezdése b) pontjának i., iii., vi., és vii. pontja alapján támogatott energiahatékonysági intézkedések, illetve karbonszegény vagy körforgásos gazdasághoz kapcsolódó tevékenységek terén kkv-kkal működnek együtt, a termelőberuházások akkor támogathatók, ha azokat pénzügyi eszközökön keresztül biztosítják.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  egészségügyi és gondozási létesítményekbe irányuló beruházások, ideértve az integrált ellátást és az alapszintű ellátást is;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  az energiahatékonyságot és a megújuló energiák használatának előmozdítását célzó intézkedésekbe történő beruházások, a házak és lakóépületek sajátos igényeire összpontosítva;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megfelelő egyensúlyt biztosítanak az a) és b) pontban szereplő beruházások között.

A tagállamok megfelelő egyensúlyt biztosítanak az a), aa), ab) és b) pontban szereplő beruházások között.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez a rendelet nem érinti a Bizottság által az 1300/2013/EU és az 1301/2013/EU rendelet alapján jóváhagyott támogatás folytatását vagy módosítását (beleértve a teljes vagy részleges megszüntetését), vagy az azok alapján elfogadott bármely jogi aktust.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az 1300/2013/EU és az 1301/2013/EU rendelet alapján benyújtott vagy jóváhagyott segítségnyújtás iránti kérelmek továbbra is érvényesek.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 2 alcím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szakpolitikai célkitűzés

Teljesítések

Eredmények

(1)

(2)

(3)

2. Zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával

RCO 18 – Lakóingatlanuk energiahatékonyságának javítására támogatásban részesített háztartások

RCR 26 – Éves végsőenergia-fogyasztás (a következő bontásban: lakóépületek, magáncélú nem lakóépületek, közcélú nem lakóépületek)

RCO 19 – Energiahatékonyságuk javítására támogatásban részesített középületek

RCR 27 – Jobb energiahatékonyságú lakóingatlannal rendelkező háztartások

RCO 20 – Új építésű vagy felújított távfűtésvezetékek

RCR 28 – Jobb energiaosztályba besorolt épületek (a következő bontásban: lakóépületek, magáncélú nem lakóépületek, közcélú nem lakóépületek)

 

RCR 29 – Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*

 

RCR 30 – Jobb energiahatékonyságú vállalkozások

 

RCO 22 – Megújuló energiák termelésére irányuló új kapacitás (elektromos és hőenergia szerinti bontásban)

RCR 31 – A termelt megújuló energia összmennyisége (elektromos és hőenergia szerinti bontásban)

RCO 97 – A támogatásban részesített energiaközösségek és megújulóenergia-közösségek száma*

RCR 32 – Megújuló energia: a hálózatra kapcsolt kapacitás (operatív)*

 

RCO 23 – Intelligens energiahálózatok digitális irányítási rendszerei

RCR 33 – Intelligens energiahálózatokhoz kapcsolódott felhasználók

RCO 98 – Intelligens energiahálózatok használatára támogatásban részesített háztartások

RCR 34 – Intelligens energiahálózatokkal kapcsolatos projektek bevezetése

RCO 24 – Új vagy korszerűsített katasztrófamegfigyelési, -készültségi, -előrejelző és -reagálási rendszerek*

RCR 35 – Árvízvédelmi intézkedésekben részesülő lakosság

RCO 25 – Új vagy megerősített védelem part menti övezetekben, folyó- és tópartokon, valamint földcsuszamlás ellen, az emberek, a vagyontárgyak és a természeti környezet védelmében

RCR 36 – Erdőtűzvédelmi intézkedésekben részesülő lakosság

RCO 26 – Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített környezetbarát infrastruktúra

RCR 37 – Az éghajlattal kapcsolatos egyéb természeti katasztrófák (nem árvíz, nem erdőtűz) elleni védintézkedésekben részesülő lakosság

RCO 27 – Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló nemzeti/regionális/helyi stratégiák

RCR 96 – A nem az éghajlattal kapcsolatos természeti kockázatok és az emberi tevékenységekhez kapcsolódó kockázatok elleni védintézkedésekben részesülő lakosság*

RCO 28 – Erdőtűzvédelmi intézkedések hatálya alá tartozó területek

RCR 38 – A becsült átlagos reakcióidő katasztrófahelyzetekben*

 

RCO 30 – A háztartásokat a vízellátó hálózathoz csatlakoztató új vagy megerősített vezetékek hossza

RCR 41 – Jobb vízellátó rendszerrel összekötött lakosság

RCO 31 – Az újonnan épült vagy megerősített szennyvízgyűjtő hálózat hossza

RCR 42 – A legalább másodlagos szennyvíztisztító rendszerrel összekötött lakosság

RCO 32 – Új vagy korszerűsített szennyvíztisztítási kapacitás

RCR 43 – Vízveszteségek

 

RCR 44 – Megfelelően kezelt szennyvíz

 

RCO 34 – Új hulladék-újrafeldolgozási kapacitás

RCR 46 – Hulladék-újrafeldolgozó létesítmények és kis hulladékgazdálkodási rendszerek által ellátott lakosság

 

RCR 47 – Újrafeldolgozott hulladék

 

RCR 48 – Nyersanyagként felhasznált újrafeldolgozott hulladék

 

RCR 49 – Újrahasznosított hulladék

 

RCO 36 – A támogatásban részesített környezetbarát infrastruktúra területe a városi térségekben

RCR 50 – Levegőminőség-javítási intézkedésekben részesülő lakosság

RCO 37 – A priorizált intézkedési tervnek megfelelően védelmi és helyreállító intézkedések tárgyát képező Natura 2000 területek

RCR 95 – A városi térségekben új vagy korszerűsített környezetbarát infrastruktúrával ellátott lakosság

RCO 99 – Védelmi és helyreállító intézkedések tárgyát képező, nem Natura 2000 területek

RCR 51 – Zajcsillapítási intézkedésekben részesülő lakosság

RCO 38 – A támogatásban részesített rehabilitált földterület teljes nagysága

RCR 52 – Zöld területek, szociális lakások, gazdasági és közösségi tevékenységek céljára használt rehabilitált terület

RCO 39 – Felszerelt légszennyezés-megfigyelő rendszerek

 

 

Módosítás

Szakpolitikai célkitűzés

Teljesítések

Eredmények

(1)

(2)

(3)

2. Zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával

RCO 18 – Lakóingatlanuk energiahatékonyságának javítására támogatásban részesített háztartások

RCR 26 – Éves végsőenergia-fogyasztás (a következő bontásban: lakóépületek, magáncélú nem lakóépületek, közcélú nem lakóépületek)

RCO 19 – Energiahatékonyságuk javítására támogatásban részesített középületek

RCR 27 – Jobb energiahatékonyságú lakóingatlannal rendelkező háztartások

RCO 20 – Új építésű vagy felújított távfűtésvezetékek

RCR 28 – Jobb energiaosztályba besorolt épületek (a következő bontásban: lakóépületek, magáncélú nem lakóépületek, közcélú nem lakóépületek)

 

RCR 29 – Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*

 

RCR 30 – Jobb energiahatékonyságú vállalkozások

 

RCO 22 – Megújuló energiák termelésére irányuló új kapacitás (elektromos és hőenergia szerinti bontásban)

RCR 31 – A termelt megújuló energia összmennyisége (elektromos és hőenergia szerinti bontásban)

RCO 97 – A támogatásban részesített energiaközösségek és megújulóenergia-közösségek száma*

RCR 32 – Megújuló energia: a hálózatra kapcsolt kapacitás (operatív)*

 

RCO 23 – Intelligens energiahálózatok digitális irányítási rendszerei

RCR 33 – Intelligens energiahálózatokhoz kapcsolódott felhasználók

RCO 98 – Intelligens energiahálózatok használatára támogatásban részesített háztartások

RCR 34 – Intelligens energiahálózatokkal kapcsolatos projektek bevezetése

RCO 24a – Az aszály és az árvizek elleni küzdelmet szolgáló intézkedések

RCR 35 – Árvíz- vagy aszályvédelmi intézkedésekben részesülő lakosság

RCO 24 – Új vagy korszerűsített katasztrófamegfigyelési, -készültségi, -előrejelző és -reagálási rendszerek*

RCR 36 – Erdőtűzvédelmi intézkedésekben részesülő lakosság

RCO 25 – Új vagy megerősített védelem part menti övezetekben, folyó- és tópartokon, valamint földcsuszamlás ellen, az emberek, a vagyontárgyak és a természeti környezet védelmében

RCR 37 – Az éghajlattal kapcsolatos egyéb természeti katasztrófák (nem árvíz, nem erdőtűz) elleni védintézkedésekben részesülő lakosság

RCO 26 – Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített környezetbarát infrastruktúra

RCR 96 – A nem az éghajlattal kapcsolatos természeti kockázatok és az emberi tevékenységekhez kapcsolódó kockázatok elleni védintézkedésekben részesülő lakosság*

RCO 27 – Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló nemzeti/regionális/helyi stratégiák

RCR 38 – A becsült átlagos reakcióidő katasztrófahelyzetekben*

RCO 28 – Erdőtűzvédelmi intézkedések hatálya alá tartozó területek

 

 

RCO 30 – A háztartásokat a vízellátó hálózathoz csatlakoztató új vagy megerősített vezetékek hossza

RCR 41 – Jobb vízellátó rendszerrel összekötött lakosság

RCO 31 – Az újonnan épült vagy megerősített szennyvízgyűjtő hálózat hossza

RCR 42 – A legalább másodlagos szennyvíztisztító rendszerrel összekötött lakosság

RCO 32 – Új vagy korszerűsített szennyvíztisztítási kapacitás

RCR 43 – Vízveszteségek

 

RCR 44 – Megfelelően kezelt szennyvíz

 

RCR 45 – A szennyvízből származó energia és nyersanyagok visszanyeréséhez való hozzájárulás

 

RCR 45a – Képződött városi hulladék

 

RCR 45b – Képződött maradékhulladék

 

RCO 34 – Új hulladékmegelőzési és -újrafeldolgozási kapacitás

RCR 46 – Hulladék-újrafeldolgozó létesítmények és kis fenntartható és hulladékgazdálkodási rendszerek által ellátott lakosság

 

RCR 47 – Újrafeldolgozott hulladék

 

RCR 48 – Nyersanyagként felhasznált újrafeldolgozott hulladék

 

RCR 49 – Újrafelhasznált hulladék

 

RCO 36 – A támogatásban részesített környezetbarát infrastruktúra területe a városi térségekben

RCR 50 – Levegőminőség-javítási intézkedésekben részesülő lakosság

RCO 37 – A priorizált intézkedési tervnek megfelelően védelmi és helyreállító intézkedések tárgyát képező Natura 2000 területek

RCR 95 – A városi térségekben új vagy korszerűsített környezetbarát infrastruktúrával ellátott lakosság

RCO 99 – Védelmi és helyreállító intézkedések tárgyát képező, nem Natura 2000 területek

RCR 51 – Zajcsillapítási intézkedésekben részesülő lakosság

RCO 38 – A támogatásban részesített rehabilitált földterület teljes nagysága

RCR 51a – Fényszennyezés-csökkentési intézkedésekben részesülő lakosság

RCO 39 – Felszerelt légszennyezés-megfigyelő rendszerek RCO 55 – A villamos- és metróvonalak hossza – új

RCR 52 – Zöld területek, szociális lakások, gazdasági és közösségi tevékenységek céljára használt rehabilitált terület

RCO 56 – A villamos- és metróvonalak hossza – helyreállított/korszerűsített

RCR 62 – A tömegközlekedésben részt vevő utasok éves száma

RCO 57 – Környezetbarát járművek a tömegközlekedésben

RCR 63 – Az új/korszerűsített villamos- és metróvonalakat igénybe vevő utasok éves száma

RCO 58 – Támogatásban részesített kerékpáros infrastruktúra

RCR 64 – A kerékpáros infrastruktúrát használók éves száma

RCO 59 – Alternatív üzemanyagok támogatásban részesített infrastruktúrája (hagyományos/elektromos töltőállomások)

RCR 64a – Az elkerült üvegházhatásúgáz-kibocsátás (ÜHG-kibocsátás) becsült mennyisége

RCO 60 – Új vagy korszerűsített digitalizált városi közlekedési rendszerekkel ellátott városok és települések

 

RCO 60a – Az elektromos járművek gyorstöltőállomásainak száma

 

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 3 alcím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szakpolitikai célkitűzés

Teljesítések

Eredmények

(1)

(2)

(3)

3. Jobban összekapcsolt Európa a mobilitás és a regionális IKT-konnektivitás fokozása révén

RCO 41 – A nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatokhoz hozzáférő háztartások számának növekedése

RCR 53 – Nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatokra előfizető háztartások

RCO 42 – A nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatokhoz hozzáférő vállalkozások számának növekedése

RCR 54 – Nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatokra előfizető vállalkozások

 

RCO 43 – A támogatásban részesített új vasútvonalak hossza – TEN-T1

RCR 55 – Az újonnan épített, helyreállított vagy korszerűsített utak használói

RCO 44 – A támogatásban részesített új utak hossza – egyéb

RCR 56 – A jobb közúti infrastruktúrának köszönhető időmegtakarítások

RCO 45 – A helyreállított vagy korszerűsített utak hossza – TEN-T

RCR 101 – A jobb vasúti infrastruktúrának köszönhető időmegtakarítások

RCO 46 – A helyreállított vagy korszerűsített utak hossza – egyéb

 

 

RCO 47 – A támogatásban részesített új vasútvonalak hossza – TEN-T

RCR 57 – Az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszerrel felszerelt, használatban lévő vasútvonalak hossza

RCO 48 – A támogatásban részesített új vasútvonalak hossza – egyéb

RCR 58 – A támogatott vasútvonalak utasainak éves száma

RCO 49 – A helyreállított vagy korszerűsített vasútvonalak hossza – TEN-T

RCR 59 – Vasúti teherfuvarozás

RCO 50 – A helyreállított vagy korszerűsített vasútvonalak hossza – egyéb

RCR 60 – Belvízi teherfuvarozás

RCO 51 – A támogatásban részesített új vagy korszerűsített belvízi utak hossza – TEN-T

 

RCO 52 – A támogatásban részesített új vagy korszerűsített belvízi utak hossza – egyéb

 

RCO 53 – Vasútállomások és vasúti létesítmények – új vagy korszerűsített

 

RCO 54 – Intermodális összeköttetések – új vagy korszerűsített

 

RCO 100 – A támogatott kikötők száma

 

 

RCO 55 – A villamos- és metróvonalak hossza – új

RCR 62 – A tömegközlekedésben részt vevő utasok éves száma

RCO 56 – A villamos- és metróvonalak hossza – helyreállított/korszerűsített

RCR 63 – Az új/korszerűsített villamos- és metróvonalakat igénybe vevő utasok éves száma

RCO 57 – Környezetbarát járművek a tömegközlekedésben

RCR 64 – A kerékpáros infrastruktúrát használók éves száma

RCO 58 – Támogatásban részesített kerékpáros infrastruktúra

 

RCO 59 – Alternatív üzemanyagok támogatásban részesített infrastruktúrája (hagyományos/elektromos töltőállomások)

 

RCO 60 – Új vagy korszerűsített digitalizált városi közlekedési rendszerekkel ellátott városok és települések

 

_______________

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1315/2013/EU rendelete a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1 o.).

 

Módosítás

Szakpolitikai célkitűzés

Teljesítések

Eredmények

(1)

(2)

(3)

3. Jobban összekapcsolt Európa a mobilitás és a regionális IKT-konnektivitás fokozása révén

RCO 41 – A nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatokhoz hozzáférő háztartások számának növekedése

RCR 53 – Nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatokra előfizető háztartások

RCO 42 – A nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatokhoz hozzáférő vállalkozások számának növekedése

RCR 54 – Nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatokra előfizető vállalkozások

RCO 43 – A támogatásban részesített új vasútvonalak hossza – TEN-T1

RCR 55 – Az újonnan épített, helyreállított vagy korszerűsített utak használói

RCO 44 – A támogatásban részesített új utak hossza – egyéb

RCR 56 – A jobb közúti infrastruktúrának köszönhető időmegtakarítások

RCO 45 – A helyreállított vagy korszerűsített utak hossza – TEN-T

RCR 101 – A jobb vasúti infrastruktúrának köszönhető időmegtakarítások

RCO 46 – A helyreállított vagy korszerűsített utak hossza – egyéb

 

 

RCO 47 – A támogatásban részesített új vasútvonalak hossza – TEN-T

RCR 57 – Az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszerrel felszerelt, használatban lévő vasútvonalak hossza

RCO 48 – A támogatásban részesített új vasútvonalak hossza – egyéb

RCR 58 – A támogatott vasútvonalak utasainak éves száma

RCO 49 – A helyreállított vagy korszerűsített vasútvonalak hossza – TEN-T

RCR 59 – Vasúti teherfuvarozás

RCO 50 – A helyreállított vagy korszerűsített vasútvonalak hossza – egyéb

RCR 60 – Belvízi teherfuvarozás

RCO 51 – A támogatásban részesített új vagy korszerűsített belvízi utak hossza – TEN-T

 

RCO 52 – A támogatásban részesített új vagy korszerűsített belvízi utak hossza – egyéb

 

RCO 53 – Vasútállomások és vasúti létesítmények – új vagy korszerűsített

 

RCO 54 – Intermodális összeköttetések – új vagy korszerűsített

 

RCO 100 – A támogatott kikötők száma

 

 

törölve

törölve

_______________

1 Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1 o.).

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 4 alcím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szakpolitikai célkitűzés

Teljesítések

Eredmények

(1)

(2)

(3)

4. Szociálisabb Európa – a szociális jogok európai pillérének végrehajtása

RCO 61 – A foglalkoztatási szolgálatok kibővített létesítményei által ellátott munkanélküli személyek éves száma (kapacitás)

RCR 65 – A támogatott foglalkoztatási szolgálatok által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő álláskeresők éves száma

 

RCO 63 – Az átmeneti fogadólétesítmények újonnan létrehozott kapacitása

RCR 66 – Az új vagy felújított átmeneti fogadólétesítmények kihasználtsága

RCO 64 – A helyreállított lakóegységek kapacitása – migránsok, menekültek és nemzetközi védelemben részesülő vagy nemzetközi védelmet kérelmező személyek

RCR 67 – A helyreállított lakóegységek kihasználtsága – migránsok, menekültek és nemzetközi védelemben részesülő vagy nemzetközi védelmet kérelmező személyek

RCO 65 – A helyreállított lakóegységek kapacitása – egyéb

RCR 68 – A helyreállított lakóegységek kihasználtsága – egyéb

 

RCO 66 – A támogatott gyermekgondozási infrastruktúra tanterem-kapacitása (új vagy korszerűsített)

RCR 70 – A támogatott gyermekgondozási infrastruktúrát használó gyermekek éves száma

RCO 67 – A támogatott oktatási infrastruktúra tanterem-kapacitása (új vagy korszerűsített)

RCR 71 – A támogatott oktatási infrastruktúrát használó diákok éves száma

 

RCO 69 – A támogatott egészségügyi ellátási infrastruktúra kapacitása

RCR 72 – A jobb egészségügyi ellátásban részesülő személyek száma

RCO 70 – A támogatott szociális infrastruktúra kapacitása (a lakóegységek kivételével)

RCR 73 – A támogatott egészségügyi létesítményeket igénybe vevő személyek éves száma

 

RCR 74 – A támogatott szociális ellátó intézményeket igénybe vevő személyek éves száma

 

RCR 75 – Átlagos reakcióidő a sürgős orvosi ellátást igénylő helyzetekben a támogatott területen

 

Módosítás

Szakpolitikai célkitűzés

Teljesítések

Eredmények

(1)

(2)

(3)

4. Szociálisabb Európa – a szociális jogok európai pillérének végrehajtása

RCO 61 – A foglalkoztatási szolgálatok kibővített létesítményei által ellátott munkanélküli személyek éves száma (kapacitás)

RCR 65 – A támogatott foglalkoztatási szolgálatok által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő álláskeresők éves száma

 

RCO 63 – Az átmeneti fogadólétesítmények újonnan létrehozott kapacitása

RCR 66 – Az új vagy felújított átmeneti fogadólétesítmények kihasználtsága

RCO 64 – A helyreállított lakóegységek kapacitása – migránsok, menekültek és nemzetközi védelemben részesülő vagy nemzetközi védelmet kérelmező személyek

RCR 67 – A helyreállított lakóegységek kihasználtsága – migránsok, menekültek és nemzetközi védelemben részesülő vagy nemzetközi védelmet kérelmező személyek

RCO 65 – A helyreállított lakóegységek kapacitása – egyéb

RCR 68 – A helyreállított lakóegységek kihasználtsága – egyéb

 

RCO 66 – A támogatott gyermekgondozási infrastruktúra tanterem-kapacitása (új vagy korszerűsített)

RCR 70 – A támogatott gyermekgondozási infrastruktúrát használó gyermekek éves száma

RCO 67 – A támogatott oktatási infrastruktúra tanterem-kapacitása (új vagy korszerűsített)

RCR 71 – A támogatott oktatási infrastruktúrát használó diákok éves száma

 

RCO 69 – A támogatott egészségügyi ellátási infrastruktúra és az innovatív egészségügyi ellátási technológiák kapacitása és elérhetősége

RCR 72 – A jobb egészségügyi ellátásban részesülő személyek száma

RCO 70 – A támogatott szociális infrastruktúra kapacitása és elérhetősége (a lakóegységek kivételével)

RCR 73 – A támogatott egészségügyi létesítményeket igénybe vevő személyek éves száma

 

RCR 74 – A támogatott szociális ellátó intézményeket igénybe vevő személyek éves száma

 

RCR 75 – Átlagos reakcióidő a sürgős orvosi ellátást igénylő helyzetekben a támogatott területen

 

RCR 75a – A betegségek megelőzését célzó figyelemfelkeltő kampányokhoz hozzáférő emberek

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 4 alcím – iv pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szakpolitikai célkitűzés

Egyedi célkitűzés

Teljesítések

Eredmények

(1)

(2)

(3)

(4)

4. Szociálisabb Európa – a szociális jogok európai pillérének végrehajtása

iv. Az egészségügyi ellátás egyenlő igénybevétele lehetőségének biztosítása infrastruktúra-fejlesztés révén, ideértve az alapellátást is

CCO 20 – Új vagy korszerűsített kapacitás az egészségügyi ellátási infrastruktúra terén

CCR 19 – A jobb egészségügyi ellátásban részesülő lakosság száma

 

Módosítás

Szakpolitikai célkitűzés

Egyedi célkitűzés

Teljesítések

Eredmények

(1)

(2)

(3)

(4)

4. Szociálisabb Európa – a szociális jogok európai pillérének végrehajtása

iv. Az egészségügyi ellátás egyenlő igénybevétele lehetőségének biztosítása infrastruktúra-fejlesztés révén, ideértve az alapellátást is, figyelembe véve a betegek és a betegképviseleti szervezetek által megfogalmazott igényeket

CCO 20 – Új vagy korszerűsített kapacitás és elérhetőség az egészségügyi ellátási infrastruktúra terén

CCR 19 – A jobb egészségügyi ellátásban részesülő lakosság száma

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap

Hivatkozások

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Kateřina Konečná

21.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

29.8.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

25.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

1

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

José Blanco López, Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

38

+

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PEE

Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (04.12.2018)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

A vélemény előadója: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

RÖVID INDOKOLÁS

1. A Bizottság javaslata

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról (a továbbiakban: ERFA) és a Kohéziós Alapról szóló rendeletre irányuló javaslat meghatározza az ERFA és a Kohéziós Alap végrehajtásával kapcsolatos célkitűzéseket.

E rendelet nemzeti szintű tematikus koncentrációt határoz meg az alapok végrehajtása tekintetében. A Bizottság ennek keretében azt javasolja, hogy a források többségét (65–85%-át) az összes európai alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról szóló európai rendeletben meghatározott 1. számú, „Intelligensebb Európa” , valamint a 2. számú, „Zöldebb, karbonszegény Európa” szakpolitikai célkitűzések megvalósítására fordítsák.

A rendelet korlátozott listát is meghatároz az alapok beavatkozási hatókörén kívül eső, nem támogatható tevékenységekről.

A rendelet végezetül mutatókat határoz meg a nyomon követésre, valamint rögzíti a konkrét területekre, többek között a fenntartható városfejlesztésre, valamint a legkülső régiókra alkalmazott megközelítést.

2. Az előadó javaslatai

Tekintettel arra, hogy saját szükségleteiket és prioritásaikat maguk a régiók tudják a legjobban meghatározni, valamint mivel ösztönözni kívánja az európai alapok végrehajtásának decentralizált irányítását, az előadó a jelen rendeletben javasolt nemzeti helyett javasolja egy regionális tematikus koncentráció fenntartását.

Annak érdekében, hogy az ERFA forrásainak felhasználása tekintetében a régiók nagyobb rugalmasságot kapjanak, az előadó a tematikus koncentráció egyéb szakpolitikai célkitűzésekre történő kiterjesztését is javasolja. E tekintetben mivel a közlekedés központi szerepet játszik az Európai Unió kiemelt célkitűzéseinek elérésében, az előadó javasolja a 3. számú, „Jobban összekapcsolt Európa” szakpolitikai célkitűzés bevonását a tematikus koncentrációba.

Ezenkívül annak érdekében, hogy a régiók több rugalmassággal rendelkezzenek az egyéb szakpolitikai célkitűzések támogatására, az előadó javasolja az 1. számú, „Intelligensebb Európa” szakpolitikai célkitűzésre előirányzott források minimális arányának csökkentését, a legfejlettebb régiók esetében 60-ról 30%-ra, az átmeneti régiók esetében 45-ről 30%-ra, a legkevésbé fejlett régiók esetében pedig 35-ről 20%-ra.

Mivel a közlekedés központi szerepet játszik az Európai Unió kiemelt célkitűzéseinek elérésében, az előadó az alábbi új egyedi célkitűzések bevezetését javasolja a közlekedés tekintetében:

•  az 1. számú, „Intelligensebb Európa” szakpolitikai célkitűzésen belül az intelligens mobilitáshoz és a közlekedési szolgáltatások minőségéhez kapcsolódó egyedi célkitűzés;

•  a 2. számú, „Zöldebb Európa” szakpolitikai célkitűzésen belül a fenntartható mobilitáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzés;

•  a 2. számú, „Zöldebb Európa” szakpolitikai célkitűzésen belül a méltányos átmenetet biztosító alap finanszírozásához kapcsolódó egyedi célkitűzés;

•  a 3. számú, „Jobban összekapcsolt Európa” szakpolitikai célkitűzésen belül a mobilitáshoz mint a területi kohézió hajtóerejéhez kapcsolódó egyedi célkitűzés;

•  a 4. számú, „Szociálisabb Európa” szakpolitikai célkitűzésen belül a közlekedési közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez kapcsolódó egyedi célkitűzés.

Az ERFA közlekedés területén történő felhasználásának előmozdítása érdekében az előadó javasolja továbbá az ERFA regionális repülőterek és vasúti járművek tekintetében történő felhasználását korlátozó egyes rendelkezések eltörlését.

Az előadó végezetül módosításokat javasol az ERFA, a Kohéziós Alap és a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésének finanszírozását célzó egyéb uniós költségvetési eszközök közötti szinergiák ösztönzésére.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 10. cikkében meghatározott horizontális elveket– ideértve az EUSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvét is – tiszteletben kell tartani az ERFA és a Kohéziós Alap végrehajtása során, az Európai Unió Alapjogi Chartájának figyelembevételével. A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk továbbá a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményből fakadó kötelezettségeket, és 9. cikkével, valamint a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeket összehangoló uniós joggal összhangban akadálymentességet kell biztosítaniuk. A tagállamoknak és a Bizottságnak arra kell törekedniük, hogy kiküszöböljék az egyenlőtlenségeket, előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget, integrálják a nemi dimenziót, valamint küzdjenek a nemen, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen. Az Alapok nem támogathatnak olyan tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a szegregáció bármely formájához. Az ERFA és a Kohéziós Alap célkitűzéseit a fenntartható fejlődés keretében, a környezet minőségének megőrzésével, védelmével és javításával kapcsolatos cél Unió általi előmozdítása révén kell megvalósítani, az EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint, figyelembe véve a szennyező fizet elvet. A belső piac integritásának védelme érdekében a vállalkozásoknak kedvező műveletek során be kell tartaniuk az EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, állami támogatásra vonatkozó szabályokat.

(5)  Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 10. cikkében meghatározott horizontális elveket– ideértve az EUSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvét is – tiszteletben kell tartani az ERFA és a Kohéziós Alap végrehajtása során, az Európai Unió Alapjogi Chartájának figyelembevételével. A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk továbbá a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményből fakadó kötelezettségeket, és 9. cikkével, valamint a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeket összehangoló uniós joggal összhangban akadálymentes hozzáférést kell biztosítaniuk. A tagállamoknak és a Bizottságnak arra kell törekedniük, hogy kiküszöböljék az egyenlőtlenségeket, mérsékeljék a regionális különbségeket, előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget, integrálják a nemi dimenziót, valamint küzdjenek a nemen, állampolgárságon, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen. Az Alapok nem támogathatnak olyan tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a szegregáció bármely formájához. Az ERFA és a Kohéziós Alap célkitűzéseit az Unió által az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás értelmében tett, éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások keretében, valamint a fenntartható fejlődéssel és a környezet minőségének megőrzésével, védelmével és javításával kapcsolatos cél Unió általi előmozdítása révén kell megvalósítani, az EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint, figyelembe véve a szennyező fizet elvet. A belső piac integritásának védelme érdekében a vállalkozásoknak kedvező műveletek során be kell tartaniuk az EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, állami támogatásra vonatkozó szabályokat.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Egy egyre inkább összekapcsolt világban, és tekintettel a demográfiai és migrációs dinamikára, egyértelmű, hogy az Unió migrációs politikájához olyan közös megközelítésre van szükség, amely kiaknázza a különböző finanszírozási eszközök közötti szinergiákat és kiegészítő jelleget. Ahhoz, hogy a migrációkezelés terén koherens, erőteljes és következetes támogatás legyen biztosítható a tagállamok közötti szolidaritási és felelősségmegosztási erőfeszítésekhez, az ERFA-nak támogatást kell nyújtania a migránsok tartós beilleszkedésének elősegítésére.

(8)  Egy egyre inkább összekapcsolt világban, és tekintettel a demográfiai és migrációs dinamikára, egyértelmű, hogy az Unió migrációs politikájához olyan közös megközelítésre van szükség, amely kiaknázza a különböző finanszírozási eszközök közötti szinergiákat és kiegészítő jelleget. Ahhoz, hogy a migrációkezelés terén koherens, erőteljes és következetes támogatás legyen biztosítható a tagállamok közötti szolidaritási és felelősségmegosztási erőfeszítésekhez, az ERFA-nak és a Kohéziós Alapnak támogatást kell nyújtania a migránsok tartós beilleszkedésének elősegítésére.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A tagállamok és a régiók új kihívások kezelésére és polgáraik számára magas fokú biztonság és a radikalizálódás megelőzésének biztosítására irányuló erőfeszítéseinek támogatása céljából, a más uniós szakpolitikákkal való szinergiák és kiegészítő jelleg kiaknázásával, az ERFA keretében végrehajtott beruházásoknak hozzá kell járulniuk a biztonsághoz olyan területeken, ahol biztonságos közterületeket és kritikus infrastruktúrát kell biztosítani, mint például a közlekedés és az energiaügy területén.

(9)  A tagállamok és a régiók új kihívások kezelésére és polgáraik számára magas fokú biztonság és kohézió, valamint a radikalizálódás megelőzésének biztosítására irányuló erőfeszítéseinek támogatása céljából, a más uniós szakpolitikákkal való szinergiák és kiegészítő jelleg kiaknázásával, az ERFA keretében végrehajtott beruházásoknak hozzá kell járulniuk a biztonsághoz olyan területeken, ahol biztonságos közterületeket és kritikus infrastruktúrát kell biztosítani, mint például a közlekedés és az energiaügy területén.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Továbbá, az ERFA alá tartozó beruházásoknak hozzá kell járulniuk egy átfogó, nagy sebességű digitális infrastruktúrahálózat kifejlesztéséhez, valamint a tiszta és fenntartható, multimodális városi mobilitás előmozdításához.

(10)  Továbbá, az ERFA alá tartozó beruházásoknak hozzá kell járulniuk a közlekedési infrastruktúrák transzeurópai hálózatai, valamint egy átfogó, nagy sebességű digitális infrastruktúrahálózat kifejlesztéséhez, valamint a tiszta, biztonságos és fenntartható, multimodális városi mobilitás előmozdításához.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az ERFA-nak elő kell segítenie az Unión belüli legfontosabb regionális egyenlőtlenségek kezelését, valamint a különféle régiók fejlettségi szintje között fennálló eltérések és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentését, utóbbiak közt azon régiókét, amelyek a dekarbonizációs kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kihívásokkal szembesülnek. Ezért a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alapján nyújtott ERFA-támogatást az Unió kulcsprioritásaira kell koncentrálni, az (EU) 2018/xxx rendeletben [az új CPR] megállapított szakpolitikai célkitűzéseknek megfelelően. Ezért az ERFA-ból nyújtott támogatást az „Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás előmozdítása révén” és a „Zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával” szakpolitikai célkitűzésekre kell koncentrálni. Ezt a tematikus koncentrációt nemzeti szinten kell elérni, ugyanakkor rugalmasságot kell biztosítani az egyes programok szintjén és a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmük alapján meghatározott három csoportja között. Továbbá részletesen meg kell határozni a tagállamok osztályozásának módszertanát, a legkülső régiók sajátos helyzetének figyelembevételével.

(17)  Az ERFA-nak elő kell segítenie az Unión belüli legfontosabb regionális egyenlőtlenségek kezelését, valamint a különféle régiók fejlettségi szintje között fennálló eltérések és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentését, utóbbiak közt azon régiókét, amelyek a dekarbonizációs kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kihívásokkal szembesülnek. Ezért a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alapján nyújtott ERFA-támogatást az Unió kulcsprioritásaira kell koncentrálni, az (EU) 2018/xxx rendeletben [az új CPR] megállapított szakpolitikai célkitűzéseknek megfelelően. Ezért az ERFA-ból nyújtott támogatást az „Intelligensebb Európa”, a „Zöldebb, karbonszegény Európa”, a „Jobban összekapcsolt Európa”, valamint a „Szociálisabb Európa” szakpolitikai célkitűzésekre kell koncentrálni. Ezt a tematikus koncentrációt regionális szinten kell elérni, ugyanakkor rugalmasságot kell biztosítani az egyes programok szintjén.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Ennek a rendeletnek meg kell határoznia azon különféle tevékenységtípusokat, amelyek költségei az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból – az EUMSZ-ben meghatározott célkitűzéseik alapján – támogatott beruházások révén támogathatók. A Kohéziós Alap számára lehetővé kell tenni, hogy beruházásokat támogasson a környezetvédelem és a TEN-T területén. Az ERFA tekintetében a tevékenységek listáját egyszerűsíteni kell, és az ERFA számára lehetővé kell tenni az alábbiak támogatását: infrastruktúra-beruházások, a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos beruházások, a kkv-kbe irányuló termelőberuházások, a berendezések, szoftverek és immateriális javak, valamint tájékoztatással, kommunikációval, tanulmányokkal, hálózatépítéssel, együttműködéssel, tapasztalatcserével kapcsolatos és klasztereket érintő tevékenységek. A programvégrehajtás támogatása érdekében mindkét alap számára lehetővé kell tenni technikai segítségnyújtási tevékenységek támogatását. Végül, az Interreg programokra vonatkozó beavatkozások szélesebb körének lehetővé tétele érdekében a hatókört úgy kell kiterjeszteni, hogy az magába foglalja az ESZA+ hatókörébe tartozó intézkedésekhez kapcsolódó létesítmények, emberi erőforrások és költségek széles körének megosztását.

(19)  Ennek a rendeletnek meg kell határoznia azon különféle tevékenységtípusokat, amelyek költségei az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból – az EUMSZ-ben meghatározott célkitűzéseik alapján – támogatott beruházások révén támogathatók. A Kohéziós Alap és az ERFA számára lehetővé kell tenni, hogy beruházásokat támogasson a környezetvédelem és a TEN-T területén. Az ERFA tekintetében a tevékenységek listáját egyszerűsíteni kell, és az ERFA számára lehetővé kell tenni az alábbiak támogatását: infrastruktúra-beruházások, a meglévő alagutak és hidak biztonsága, a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos beruházások, a kkv-kba irányuló termelőberuházások, a berendezések, szoftverek és immateriális javak, valamint tájékoztatással, kommunikációval, tanulmányokkal, hálózatépítéssel, együttműködéssel, tapasztalatcserével kapcsolatos és klasztereket érintő tevékenységek. A programvégrehajtás támogatása érdekében mindkét alap számára lehetővé kell tenni technikai segítségnyújtási tevékenységek támogatását. Végül, az Interreg programokra vonatkozó beavatkozások szélesebb körének lehetővé tétele érdekében a hatókört úgy kell kiterjeszteni, hogy az magába foglalja az ESZA+ hatókörébe tartozó intézkedésekhez kapcsolódó létesítmények, emberi erőforrások és költségek széles körének megosztását.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az 1316/2013/EU rendelet szerinti transzeurópai közlekedési hálózatokat érintő projekteket továbbra is a Kohéziós Alapból kell finanszírozni megosztott irányítás és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) alapján történő közvetlen irányítás révén.

(20)  Az 1316/2013/EU rendelet szerinti transzeurópai közlekedési hálózatokat érintő projekteket továbbra is a Kohéziós Alapból és az ERFA-ból kell finanszírozni megosztott irányítás és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) alapján történő közvetlen irányítás révén.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  Ezenkívül a részben vagy egészben az uniós költségvetésből finanszírozott közlekedési beruházások hozzáadott értékének optimalizálása érdekében szinergiákat kell keresni az ERFA és a közvetlen irányítás alatt álló eszközök, például az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, valamint a jövőbeli InvestEU program pénzügyi eszközei között.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Külön figyelmet kell szentelni a legkülső régiókra, nevezetesen az EUMSZ 349. cikke szerinti olyan intézkedések elfogadásával, amelyek kiegészítő forrást biztosítanak a legkülső régiók számára a célból, hogy ellensúlyozzák az e régiókban az EUMSZ 349. cikkében említett egy vagy több állandó jellegű korlátozás – nevezetesen távoli fekvésük, szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyaik és néhány terméktől való gazdasági függésük, amely tényezők állandósága és együttes hatása súlyosan hátráltatja fejlődésüket – miatt jelentkező többletköltségeket. A fenti költségvetési juttatás a fenti korlátozások által okozott többletköltségek ellensúlyozását célzó beruházásokat, működési költségeket és közszolgáltatási kötelezettségeket fedezhet. A működési támogatás fedezhet árufuvarozási szolgáltatásokkal és szállítási szolgáltatásokat kínáló induló vállalkozásoknak nyújtott támogatással kapcsolatos kiadásokat, valamint a tárolási korlátozásokkal, a gyártási eszközök túlzott méretével és karbantartásával, valamint a helyi piacon a humán tőke hiányával kapcsolatos műveleteket érintő kiadásokat. A belső piac integritásának védelme érdekében, valamint az ERFA és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott összes művelethez hasonlóan, az ERFA-ból a külső régiókban a működési és beruházási támogatás finanszírozásához nyújtott támogatásnak eleget kell tennie az EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, állami támogatásra vonatkozó szabályoknak.

(27)  Külön figyelmet kell szentelni a legkülső régiókra, nevezetesen az EUMSZ 349. cikke szerinti olyan intézkedések elfogadásával, amelyek kiegészítő forrást biztosítanak a legkülső régiók számára a célból, hogy ellensúlyozzák az e régiókban az EUMSZ 349. cikkében említett egy vagy több állandó jellegű korlátozás – nevezetesen távoli fekvésük, szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyaik és néhány terméktől való gazdasági függésük, amely tényezők állandósága és együttes hatása súlyosan hátráltatja fejlődésüket – miatt jelentkező többletköltségeket. A fenti költségvetési juttatás a fenti korlátozások által okozott többletköltségek ellensúlyozását célzó beruházásokat, működési költségeket és közszolgáltatási kötelezettségeket fedezhet. A működési támogatás fedezhet árufuvarozási szolgáltatásokkal, zöld logisztikával, mobilitáskezeléssel és szállítási szolgáltatásokat kínáló induló vállalkozásoknak nyújtott támogatással kapcsolatos kiadásokat, valamint a tárolási korlátozásokkal, a gyártási eszközök túlzott méretével és karbantartásával, valamint a helyi piacon a humán tőke hiányával kapcsolatos műveleteket érintő kiadásokat. A belső piac integritásának védelme érdekében, valamint az ERFA és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott összes művelethez hasonlóan, az ERFA-ból a külső régiókban a működési és beruházási támogatás finanszírozásához nyújtott támogatásnak eleget kell tennie az EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, állami támogatásra vonatkozó szabályoknak.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a kutatási és innovációs kapacitások megerősítése, valamint előrehaladott technológiák bevezetése;

i.  a kutatási és innovációs kapacitások támogatása, valamint előrehaladott technológiák bevezetése;

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a digitalizáció polgárok, vállalkozások és kormányok előnyére fordítása;

ii.  a digitalizáció polgárok, vállalkozások és kormányok előnyére fordítása, valamint a digitális összekapcsoltság fokozása;

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a kkv-k növekedés és versenyképesség előmozdítása;

iii.  a kkv-k növekedésének, versenyképességének és maradandóságának előmozdítása;

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iva.  intelligens, biztonságos és interoperábilis közlekedési módok kifejlesztése;

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – v a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

va.  alacsony kibocsátású és multimodális mobilitás előmozdítása;

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – vi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

via.  strukturális változás támogatása az alacsony szénkibocsátású energiatermelésre való átmenet érdekében;

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a digitális összekapcsoltság megerősítése;

i.  a digitális összekapcsoltság és a határokon átnyúló összeköttetések megerősítése;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliens, intelligens, biztonságos és intermodális TEN-T fejlesztése;

ii.  fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliens, intelligens, biztonságos, védett és intermodális TEN-T fejlesztése;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliens, intelligens és intermodális nemzeti, regionális és helyi mobilitás kialakítása, ideértve a TEN-T-hez való hozzáférés javítását és a határon átnyúló mobilitást is;

iii.  fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliens, biztonságos és védett, intelligens és intermodális nemzeti, regionális és helyi mobilitás kialakítása, ideértve a TEN-T-hez való hozzáférés javítását, a határon átnyúló mobilitást, valamint a legkülső régiókkal való összekapcsolhatóságot is;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  fenntartható multimodális városi mobilitás előmozdítása

iv.  fenntartható multimodális és akadálymentes városi mobilitás előmozdítása, beleértve a gyaloglást, a kerékpározást, a tömegközlekedést és a megosztott mobilitást;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia.  a minőségi és inkluzív közlekedési közszolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  az egészségügyi ellátás egyenlő igénybevétele lehetőségének biztosítása infrastruktúrafejlesztés révén, ideértve az alapellátást is;

iv.  az egészségügyi ellátás egyenlő igénybevétele lehetőségének biztosítása infrastruktúrafejlesztés révén, ideértve az alapellátást, a vidéki területeken is;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – e pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  integrált társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális örökség és biztonság előmozdítása városi területeken;

i.  az integrált társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, a kulturális örökség, az idegenforgalmi ágazat és a biztonság előmozdítása városi területeken;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  integrált helyi társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális örökség és biztonság előmozdítása, többek között vidéki és part menti területeken, közösségvezérelt helyi fejlesztés révén is;

ii.  az integrált helyi társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, a kulturális örökség, az idegenforgalmi ágazat és a biztonság előmozdítása, többek között a vidéki és a part menti területeken, valamint a legkülső régiókban, közösségvezérelt helyi fejlesztés révén is;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia.  a fenntartható idegenforgalmat előmozdító régiók és térségek turisztikai vonzerejét növelő intézkedések meghozatala;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében végrehajtott programok tekintetében a teljes ERFA-forrásokat minden tagállamban nemzeti szinten koncentrálják a (3) és (4) bekezdéssel összhangban.

(1)  A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés keretében végrehajtott programok tekintetében a teljes ERFA-forrásokat minden tagállamban regionális szinten koncentrálják a (3) és (4) bekezdéssel összhangban.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A legkülső régiókkal rendelkező tagállamok számára nyújtott támogatás tematikus koncentrálása tekintetében a kimondottan a legkülső régiók számára allokált ERFA forrásokat az összes többi régió számára allokált forrásoktól külön kell kezelni.

(2)  A tagállamok legkülső régiói számára nyújtott támogatás tematikus koncentrálása tekintetében a kimondottan a legkülső régiók számára allokált ERFA forrásokat az összes többi régió számára allokált forrásoktól külön kell kezelni.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok osztályozása bruttó nemzeti jövedelmük aránya alapján az alábbiak szerint történik:

A régiók osztályozása az (EU) 2018/xxx rendelet (az új CPR) 102. cikkének (2) bekezdésével összhangban történik:

a)  azon tagállamok, amelyek bruttó nemzeti jövedelmének aránya az uniós átlag 100%-ával egyenlő vagy magasabb annál (a továbbiakban: 1. csoport);

a)   a legkevésbé fejlett régiók, ahol az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) nem éri el az EU-27 átlagos GDP-jének 75%-át (a továbbiakban: a legkevésbé fejlett régiók);

b)  azon tagállamok, amelyek bruttó nemzeti jövedelmének aránya az uniós átlag 75%-a felett, de 100%-a alatt van (a továbbiakban: 2. csoport);

b)   átmeneti régiók, ahol az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-jének 75 és 100%-a között van (a továbbiakban: átmeneti régiók);

c)  azon tagállamok, amelyek bruttó nemzeti jövedelmének aránya az uniós átlag 75%-a alatt van (a továbbiakban: 3. csoport).

c)  a legfejlettebb régiók, ahol az egy főre jutó GDP meghaladja az EU-27 átlagos GDP-jének 100%-át (a továbbiakban: a legfejlettebb régiók).

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E cikk alkalmazásában a bruttó nemzeti jövedelem aránya a valamely tagállam – uniós adatok alapján a 2014–2016 közötti időszakra kiszámított – vásárlóerő-egységben kifejezett, egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelme és a 27 tagállam ugyanazon referencia-időszakra kiszámított, vásárlóerő-egységben kifejezett, egy főre jutó átlag bruttó nemzeti jövedelme közötti arány.

törölve

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzése keretében a legkülső régiókra vonatkozó programok tekintetében azokat a 3. csoportba tartozónak kell tekinteni.

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzése keretében a legkülső régiókra vonatkozó programok tekintetében azokat a „legkevésbé fejlett régiók” csoportjába tartozónak kell tekinteni.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Az 1. csoportba tartozó tagállamoknak a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA forrásuk legalább 85%-át az 1. és 2. szakpolitikai célkitűzésre, legalább 60%-át pedig az 1. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítaniuk;

a)  Az 1. csoportba tartozó tagállamoknak a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA forrásuk legalább 60%-át az 1. és 2. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítaniuk;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A 2. csoportba tartozó tagállamoknak a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA forrásuk legalább 45 %-át az 1. szakpolitikai célkitűzésre, legalább 30 %-át pedig a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítaniuk;

b)  A 2. csoportba tartozó tagállamoknak a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA forrásuk legalább 20%-át az 1. szakpolitikai célkitűzésre, legalább 30%-át pedig a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítaniuk;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  A 3. csoportba tartozó tagállamoknak a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA forrásaik legalább 35 %-át az 1. szakpolitikai célkitűzésre, legalább 30 %-át pedig a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítaniuk.

c)  A 3. csoportba tartozó tagállamoknak a technikai segítségnyújtástól eltérő prioritások alá tartozó összes ERFA forrásaik legalább 15%-át az 1. szakpolitikai célkitűzésre, legalább 30%-át pedig a 2. szakpolitikai célkitűzésre kell fordítaniuk.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  infrastrukturális beruházások;

a)  infrastrukturális beruházások, különösen azok, amelyek európai hozzáadott értékkel rendelkeznek a közlekedés, az energiaellátás és a digitális transzeurópai hálózatok területén, valamint a már létező közlekedési infrastruktúrák, például hidak és alagutak biztonsági korszerűsítése terén;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a fenntartható városi mobilitásra, valamint a tömegközlekedésre és a kerékpárutakra irányuló beruházások;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  finanszírozás a vasúti közlekedésben használandó gördülő eszközök beszerzéséhez;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontjában meghatározott 1. szakpolitikai célkitűzés alatti egyedi célkitűzéshez való hozzájárulás érdekében az ERFA támogatja a képzést, az egész életen át tartó tanulást és az oktatási tevékenységeket.

A 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontjában meghatározott 1. szakpolitikai célkitűzés alatti egyedi célkitűzéshez, valamint a 2. cikk (2) bekezdése d) pontjában meghatározott 4. szakpolitikai célkitűzés alatti egyedi célkitűzéshez való hozzájárulás érdekében az ERFA támogatja a képzést, az egész életen át tartó tanulást és az oktatási tevékenységeket.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  Az ERFA-ból a Kohéziós Alapba folyósított összeget az (EU) [új Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló] rendelet rendelkezéseivel összhangban kell használni.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a TEN-T-be irányuló beruházások;

b)  a TEN-T-be és a fenntartható mobilitásba irányuló beruházások;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) repülőtéri infrastruktúraberuházások, a legkülső régiók kivételével;

törölve

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a maradékhulladék kezelését célzó létesítményekbe irányuló beruházások;

g)  a maradékhulladék kezelését célzó létesítményekbe irányuló beruházások, a legkülső régiókat kivéve;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  finanszírozás a vasúti közlekedésben használandó gördülő eszközök beszerzéséhez, kivéve ha az az alábbiakhoz kapcsolódik:

törölve

i.  nyilvános pályázaton meghirdetett közszolgáltatási kötelezettség teljesítése a módosított 1370/2007/EK rendelet alapján;

 

ii.  vasúti szállítási szolgáltatások nyújtása versenyre teljes mértékben megnyitott vonalakon, amennyiben a kedvezményezett az (EU) 2018/xxxx [InvestEU rendelet] alapján finanszírozásra jogosult új belépő.

 

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

7 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A költségvetési rendelet [38. cikke (3) bekezdése e) pontjának i. alpontja] szerinti jelentéstételi követelményének eleget téve a Bizottság a II. melléklettel összhangban tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a teljesítményről.

(3)  A költségvetési rendelet [38. cikke (3) bekezdése e) pontjának i. alpontja] szerinti jelentéstételi követelményének eleget téve a Bizottság a II. melléklettel összhangban tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a teljesítményről. Az ilyen tájékoztatásnak a (2) cikkben foglalt egyedi célkitűzések felé való előrehaladás kvalitatív értékelését is tartalmaznia kell.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ERFA támogatja a városi területeket célzó („fenntartható városfejlesztés”), területi stratégiákon alapuló integrált területfejlesztést összhangban az (EU) 2018/xxxx rendelet [új CPR] [23.] cikkével, az említett rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett mindkét cél alá tartozó programokon belül.

(1)  Az ERFA az (EU) 2018/xxxx rendelet [új CPR] [23.] cikkével összhangban támogatja a városi területeket célzó, területi stratégiákon alapuló integrált területfejlesztést („fenntartható városfejlesztés” és „fenntartható városi mobilitási tervek”), az említett rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett mindkét cél alá tartozó programokon belül.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A legkülső régiók számára nyújtott egyedi kiegészítő forrást az e régiókban – az EUMSZ. 349. cikkében felsorolt egy vagy több, fejlődésüket korlátozó tényező eredményeként – felmerülő járulékos költségek ellensúlyozására kell használni.

(1)  A legkülső régiók számára elkülönített egyedi kiegészítő forrásra a 3. cikk nem alkalmazandó. A legkülső régiók számára nyújtott egyedi kiegészítő forrást az e régiókban – az EUMSZ. 349. cikkében felsorolt egy vagy több, fejlődésüket korlátozó tényező eredményeként – felmerülő járulékos költségek ellensúlyozására kell használni.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve az ERFA támogathatja a legkülső régiók vállalkozásainak termelő beruházásait, függetlenül a vállalkozások méretétől.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 1 pont – 1 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakítás előmozdítása révén;

(1)  Egy versenyképes és intelligensebb Európa a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítése és az innovatív és intelligens gazdasági átalakítás előmozdítása révén

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szakpolitikai célkitűzés

Teljesítések

Eredmények

1.

2.

3.

3. Jobban összekapcsolt Európa a mobilitás és a regionális IKT-konnektivitás fejlesztése révén

RCO 43 – A támogatásban részesített új utak hossza – TEN-T

RCR 55 – Az újonnan épített, helyreállított vagy korszerűsített utak használói

 

RCO 44 – A támogatásban részesített új utak hossza – egyéb

RCR 56 – A jobb közúti infrastruktúrának köszönhető időmegtakarítások

 

RCO 45 – A helyreállított vagy korszerűsített utak hossza – TEN-T

RCR 101 – A jobb vasúti infrastruktúrának köszönhető időmegtakarítások

 

RCO 46 – A helyreállított vagy korszerűsített utak hossza – egyéb

RCR 57 – Az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszerrel felszerelt, használatban lévő vasútvonalak hossza

 

RCO 47 – A támogatásban részesített új vasútvonalak hossza – TEN-T

RCR 58 – A támogatott vasútvonalak utasainak éves száma

 

RCO 48 – A támogatásban részesített új vasútvonalak hossza – egyéb

RCR 59 – Vasúti teherfuvarozás

 

RCO 49 – A helyreállított vagy korszerűsített vasútvonalak hossza – TEN-T

RCR 60 – Belvízi teherfuvarozás

 

RCO 50 – A helyreállított vagy korszerűsített vasútvonalak hossza – egyéb

 

 

RCO 51 – A támogatásban részesített új vagy korszerűsített belvízi utak hossza – TEN-T

 

 

RCO 52 – A támogatásban részesített új vagy korszerűsített belvízi utak hossza – egyéb

 

 

RCO 53 – Vasútállomások és vasúti létesítmények – új vagy korszerűsített

 

 

RCO 54 – Intermodális összeköttetések – új vagy korszerűsített

 

 

RCO 100 – A támogatott kikötők száma

 

 

RCO 55 – A villamos- és metróvonalak hossza – új

RCR 62 – A tömegközlekedésben részt vevő utasok éves száma

 

RCO 56 – A villamos- és metróvonalak hossza – helyreállított/korszerűsített

RCR 63 – Az új/korszerűsített villamos- és metróvonalakat igénybe vevő utasok éves száma

 

RCO 57 – Környezetbarát járművek a tömegközlekedésben

RCR 64 – A kerékpáros infrastruktúrát használók éves száma

 

RCO 58 – Támogatásban részesített kerékpáros infrastruktúra

 

 

RCO 59 – Alternatív üzemanyagok támogatásban részesített infrastruktúrája (hagyományos/elektromos töltőállomások)

 

Módosítás

Szakpolitikai célkitűzés

Teljesítések

Eredmények

1.

2.

3.

3. Jobban összekapcsolt Európa a mobilitás és a regionális IKT-konnektivitás fejlesztése révén

RCO 43 – A támogatásban részesített új utak hossza – TEN-T

RCR 55 – Az újonnan épített, helyreállított vagy korszerűsített utak használói

 

RCO 44 – A támogatásban részesített új utak hossza – egyéb

RCR 56 – A jobb közúti infrastruktúrának köszönhető időmegtakarítások

 

RCO 45 – A helyreállított vagy korszerűsített utak hossza – TEN-T

RCR 101 – A jobb vasúti infrastruktúrának köszönhető időmegtakarítások

 

RCO 46 – A helyreállított vagy korszerűsített utak hossza – egyéb

 

 

– a biztonsági okokból háromévente ellenőrzött és megfelelően karbantartott közúti és vasúti hidak és alagutak száma

 

 

RCO 47 – A támogatásban részesített új vasútvonalak hossza – TEN-T

 

 

RCO 48 – A támogatásban részesített új vasútvonalak hossza – egyéb

 

 

RCO 49 – A helyreállított vagy korszerűsített vasútvonalak hossza – TEN-T

RCR 57 – Az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszerrel felszerelt, használatban lévő vasútvonalak hossza, beleértve az ERTMS rendszerrel ellátott határokon átnyúló vasúti kapcsolatokat

 

RCO 50 – A helyreállított vagy korszerűsített vasútvonalak hossza – egyéb

 

 

RCO 51 – A támogatásban részesített új vagy korszerűsített belvízi utak hossza – TEN-T

RCR 58 – A támogatott vasútvonalak utasainak éves száma 50 km alatti, 50 és 300 km közötti és 300 km fölötti távolságokra

 

RCO 52 – A támogatásban részesített új vagy korszerűsített belvízi utak hossza – egyéb

 

 

RCO 53 – Vasútállomások és vasúti létesítmények – új vagy korszerűsített

RCR 59 – Vasúti teherfuvarozás

 

– Beleértve azon vasútállomások számát, amelyek megfelelnek a vasúti akadálymentességről szóló bizottsági rendeletnek

– A zajcsökkentés céljából LL féktuskókkal átalakított tehervagonok száma

 

RCO 54 – Intermodális összeköttetések – új vagy korszerűsített

RCR 60 – Belvízi teherfuvarozás

 

RCO 100 – A támogatott kikötők száma

 

 

RCO 55 – A villamos- és metróvonalak hossza – új

 

 

RCO 56 – A villamos- és metróvonalak hossza – helyreállított/korszerűsített

RCR 62 – A tömegközlekedésben részt vevő utasok éves száma

 

RCO 57 – Környezetbarát járművek a tömegközlekedésben

RCR 63 – Az új/korszerűsített villamos- és metróvonalakat igénybe vevő utasok éves száma

 

RCO 58 – Támogatásban részesített gyalogos és kerékpáros infrastruktúra

– A kerékpárosok éves száma

 

RCO 59 – Alternatív üzemanyagok támogatásban részesített infrastruktúrája (hagyományos/elektromos töltőállomások)

– Magángépjárművek, tömegközlekedés (metró – villamos – autóbusz), közös autóhasználat és autómegosztás, kerékpárok és gyalogosok intermodális piaci részesedése (modális megoszlása)

 

RCO 60 – Új vagy korszerűsített digitalizált városi közlekedési rendszerekkel ellátott városok és települések

RCR 64 – A gyalogos és kerékpáros infrastruktúrát használók éves száma

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 táblázat – 5 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szakpolitikai célkitűzés

Teljesítések

Eredmények

1.

2.

3.

5. A polgárokhoz közelebb álló Európa a városi, vidéki és part menti térségek fenntartható és integrált fejlesztésének elősegítése és helyi kezdeményezések révén

RCO 74 – Az integrált városfejlesztési stratégiák által érintett lakosság száma

RCR 76 – A városfejlesztési stratégiák előkészítésében és végrehajtásában részt vevő érdekelt felek

 

RCO 75 – Integrált városfejlesztési stratégiák

RCR 77 – A támogatott helyszíneket felkereső turisták száma/a helyszínen tett látogatások száma*

 

RCO 76 – Együttműködésen alapuló projektek

RCR 78 – A támogatott kulturális infrastruktúrát igénybe vevő felhasználók száma

 

RCO 77 – A támogatott kulturális és turisztikai infrastruktúra kapacitása

 

Módosítás

Szakpolitikai célkitűzés

Teljesítések

Eredmények

1.

2.

3.

5. A polgárokhoz közelebb álló Európa a városi, vidéki és part menti térségek fenntartható és integrált fejlesztésének elősegítése és helyi kezdeményezések révén

RCO 74 – Az integrált városfejlesztési stratégiák által érintett lakosság száma

RCR 76 – A városfejlesztési stratégiák előkészítésében és végrehajtásában részt vevő érdekelt felek

 

– a meglévő „fenntartható városi mobilitási tervek” száma

RCR 77 – A támogatott helyszíneket felkereső turisták száma/a helyszínen tett látogatások száma*

 

RCO 75 – Integrált városfejlesztési stratégiák

 

 

RCO 76 – Együttműködésen alapuló projektek

– olyan fenntartható idegenforgalmi projektek, amelyek esetében kimutatható, hogy a turisták és helyi lakosok számára egyaránt előnyösek

 

RCO 77 – A támogatott kulturális, természeti, történelmi és ipari turisztikai infrastruktúra kapacitása

RCR 78 – A támogatott kulturális infrastruktúrát és ökoturizmust igénybe vevő felhasználók száma

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 táblázat – 1 pont – 1 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakítás előmozdítása révén;

1.  Egy versenyképes és intelligensebb Európa a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítése és az innovatív és intelligens gazdasági átalakítás előmozdítása révén

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 táblázat – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szakpolitikai célkitűzés

Teljesítések

Eredmények

1.

3.

4.

3. Jobban összekapcsolt Európa a mobilitás és a regionális IKT-konnektivitás fejlesztése révén

CCO 14 – TEN-T úthálózat: új és korszerűbb utak

CCR 13 – A jobb közúti infrastruktúrának köszönhető időmegtakarítások

 

CCO 15 – TEN-T vasúthálózat: új és korszerűbb vasútvonalak

CCR 14 – A továbbfejlesztett vasúti közlekedést igénybe vevő utasok éves száma

 

CCO 16 – A villamos- és metróvonalak kibővítése és korszerűsítése

CCR 15 – Az új vagy korszerűsített villamos- és metróvonalakat igénybe vevő utasok éves száma

Módosítás

Szakpolitikai célkitűzés

Teljesítések

Eredmények

1.

3.

4.

3. Jobban összekapcsolt Európa a mobilitás és a regionális IKT-konnektivitás fejlesztése révén

CCO 14 – TEN-T úthálózat: új és korszerűbb utak

CCR 13 – A jobb közúti infrastruktúrának köszönhető időmegtakarítások

 

 

– a torlódások növekedése a közúti infrastruktúra kibővítése révén

 

CCO 15 – TEN-T vasúthálózat: új és korszerűbb vasútvonalak

 

 

– az elhagyott vagy lebontott regionális, határokon átnyúló vasúthálózati kapcsolatok (hiányzó összeköttetések) száma

CCR 14 – A továbbfejlesztett vasúti közlekedést igénybe vevő utasok éves száma

 

– az egykori hiányzó összeköttetések helyreállításából származó, határokon átnyúló vasúthálózati kapcsolatok száma

 

 

CCO 16 – A villamos- és metróvonalak, valamint a gyalogos és kerékpáros infrastruktúra kibővítése és korszerűsítse

CCR 15 – Az új vagy korszerűsített villamos- és metróvonalakat igénybe vevő utasok, valamint a gyalogosok és kerékpárosok éves száma

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap

Hivatkozások

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

11.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

17.7.2018

Vizsgálat a bizottságban

9.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

15.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

4

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Francisco Assis, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Bolesław G. Piecha, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Edward Czesak, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

GUE/NG

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

4

-

ECR

Peter Lundgren

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

2

0

EFDD

Daniela Aiuto

S&D

Inés Ayala Sender

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (14.11.2018)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

A vélemény előadója: James Nicholson

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó általánosságban üdvözli az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap céljait és célkitűzéseit. Helyénvaló, hogy az Európai Unió koherensebb megközelítést alkalmaz a régiók és tagállamok között fennálló gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében, és céljának tekinti a fenntartható fejlődés támogatását. Az előadó ugyan tudomásul veszi, hogy a városi területek kulcsfontosságú szerepet játszanak a munkanélküliség csökkentésében, a társadalmi befogadásban és a szegénység elleni küzdelemben, úgy gondolja, hogy a vidéki és városi területek között jobb egyensúlyra van szükség. Az előadó ezért bizonyos kiegészítéseket tett a szöveghez, amelyek a vidéki területeket és az ottani közösségeket tartják szem előtt. Amikor az oktatásról, a készségfejlesztésről és a munkahelyteremtésről beszélünk, előfordulhat, hogy csak az Unió városaira összpontosítunk, ezért az előadó javasolja, hogy a vidéki területek kapjanak kiemelt figyelmet (6. módosítás). Az előadó néhány új szempontot adott hozzá a szöveghez, belefoglalta a távoli és elszigetelt körülmények között dolgozó és emiatt marginalizált mezőgazdasági termelőket, valamint az idénymunkásokat, akik a vidéki közösségekbe való beilleszkedésük során gyakran nehézségekbe ütköznek. Az előadó elkötelezett az innováció és a digitalizáció előmozdítása mellett, ezért javasolja az 1. szakpolitikai célkitűzés juttatásainak növelését 60%-ról 65%-ra (10. módosítás). Annak tudatában, hogy mennyire fontos a mezőgazdasági termelők számára az internet-hozzáférés, az előadó nem helyeseli, hogy az ERFA és a Kohéziós Alap nem tudja támogatni a széles sávú infrastruktúrába történő befektetéseket az olyan térségekben, ahol legalább két széles sávú hálózat van jelen. Az előadó nem ért egyet ezzel; a tagállamoknak és a régióknak kell eldönteniük, hogy hol van leginkább szükség a pénzügyi támogatásra. Meglehet, hogy ki vannak alakítva a széles sávú hálózatok, viszont ha nem megfelelőek és az Unió legtávolabbi pontjain nem biztosítanak elfogadható hozzáférést az internethez a mezőgazdasági termelők számára, a tagállamok számára meg kell adni a lehetőséget, hogy többet fektessenek be a fejlesztésekbe (12. módosítás).

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 176. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az Unión belüli legjelentősebb regionális egyenlőtlenségek orvoslását. Az EUMSZ. fenti cikke és a 174. cikkének második és harmadik bekezdése alapján az ERFA-nak hozzá kell járulnia a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentéséhez, amelyek közül kiemelt figyelemmel kell kezelni az olyan súlyos és állandó természeti vagy demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint a legészakibb, rendkívül gyéren lakott régiók, valamint a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki régiók.

(1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 176. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az Unión belüli legjelentősebb regionális egyenlőtlenségek orvoslását. Az EUMSZ fenti cikke és 174. cikkének második és harmadik bekezdése alapján az ERFA-nak hozzá kell járulnia a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségeknek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentéséhez, kiemelt figyelmet fordítva a vidéki térségekre, az ipari átalakulás által érintett térségekre és az olyan súlyos és állandó természeti vagy demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint a legészakibb, rendkívül gyéren lakott régiók, valamint a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki régiók.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Továbbá a Kohéziós Alapból finanszírozott beruházások számos olyan kiemelt fontosságú területre összpontosítanak, ahol a gazdasági és társadalmi szakadék továbbra is növekszik, és különösen a vidéki és városi területek közötti különbségeket célozzák, ezáltal figyelmen kívül hagyva a szegénység és stagnálás által sújtott vidéki térségeket.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet [az új CPR]16 közös keret alapján működő különféle alapokra – ideértve az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (a továbbiakban: ERFA), az Európai Szociális Alap Pluszt (a továbbiakban: ESZA+), a Kohéziós Alapot, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot (a továbbiakban: ETHA), a Menekültügyi és Migrációs Alapot (a továbbiakban: MMA), a Belső Biztonsági Alapot (a továbbiakban: BBA) és a Határigazgatási és Vízumeszközt (a továbbiakban: HAVE) (a továbbiakban: az Alapok) – alkalmazandó közös szabályokat határoz meg.

(3)  Az (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet [az új CPR]16 közös keret alapján működő különféle alapokra – ideértve az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (a továbbiakban: ERFA), az Európai Szociális Alap Pluszt (a továbbiakban: ESZA+), az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapot, a Kohéziós Alapot, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot (a továbbiakban: ETHA), a Menekültügyi és Migrációs Alapot (a továbbiakban: MMA), a Belső Biztonsági Alapot (a továbbiakban: BBA) és a Határigazgatási és Vízumeszközt (a továbbiakban: HAVE) (a továbbiakban: az Alapok) – alkalmazandó közös szabályokat határoz meg.

_________________

_________________

16 [Teljes hivatkozás - új CPR].

16 [Teljes hivatkozás - új CPR].

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 10. cikkében meghatározott horizontális elveket– ideértve az EUSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvét is – tiszteletben kell tartani az ERFA és a Kohéziós Alap végrehajtása során, az Európai Unió Alapjogi Chartájának figyelembevételével. A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk továbbá a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményből fakadó kötelezettségeket, és 9. cikkével, valamint a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeket összehangoló uniós joggal összhangban akadálymentességet kell biztosítaniuk. A tagállamoknak és a Bizottságnak arra kell törekedniük, hogy kiküszöböljék az egyenlőtlenségeket, előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget, integrálják a nemi dimenziót, valamint küzdjenek a nemen, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen. Az Alapok nem támogathatnak olyan tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a szegregáció bármely formájához. Az ERFA és a Kohéziós Alap célkitűzéseit a fenntartható fejlődés keretében, a környezet minőségének megőrzésével, védelmével és javításával kapcsolatos cél Unió általi előmozdítása révén kell megvalósítani, az EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint, figyelembe véve a szennyező fizet elvet. A belső piac integritásának védelme érdekében a vállalkozásoknak kedvező műveletek során be kell tartaniuk az EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, állami támogatásra vonatkozó szabályokat.

(5)  Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 10. cikkében meghatározott horizontális elveket– ideértve az EUSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvét is – tiszteletben kell tartani az ERFA és a Kohéziós Alap végrehajtása során, az Európai Unió Alapjogi Chartájának figyelembevételével. A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk továbbá a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményből fakadó kötelezettségeket, és 9. cikkével, valamint a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeket összehangoló uniós joggal összhangban akadálymentességet kell biztosítaniuk. A tagállamoknak és a Bizottságnak arra kell törekedniük, hogy kiküszöböljék az egyenlőtlenségeket, előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget, integrálják a nemi dimenziót, valamint küzdjenek a nemen, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen. Az Alapok nem támogathatnak olyan tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a szegregáció vagy a kirekesztés bármely formájához. Az ERFA és a Kohéziós Alap célkitűzéseit a fenntartható fejlődés keretében, a környezet minőségének megőrzésével, védelmével és javításával, illetve az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos cél Unió általi előmozdítása révén kell megvalósítani, az EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint, figyelembe véve a szennyező fizet elvet. A belső piac integritásának védelme érdekében a vállalkozásoknak kedvező műveletek során be kell tartaniuk az EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, állami támogatásra vonatkozó szabályokat.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból támogatható tevékenységek típusának azonosítása céljából egyedi szakpolitikai célkitűzéseket kell meghatározni a fenti alapokból való támogatás biztosításához, hogy azok hozzájáruljanak az (EU) 2018/XXX rendelet [az új CPR] 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott egy vagy több közös szakpolitikai célkitűzéshez.

(7)  Az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból támogatható tevékenységek típusának azonosítása céljából a különböző helyzetekhez igazodó, összehangolt egyedi szakpolitikai célkitűzéseket kell meghatározni a fenti alapokból való támogatás biztosításához, hogy azok hozzájáruljanak a hozzáadott érték valamennyi régióban történő növekedéséhez és a munkahelyteremtéshez. Ezek a célkitűzések semmilyen formában nem veszélyeztethetik azon elsőrendű általános cél elérését, hogy csökkenjenek az egyes uniós régiók fejlettségi szintjei közötti különbségek, és mérséklődjön a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradása.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A minőségi és egyetemes közszolgáltatások nélkülözhetetlenek a regionális és társadalmi egyenlőtlenségek leküzdéséhez, a kohézió és a regionális fejlődés előmozdításához, valamint a lakosság és a vállalkozások helyben maradásának ösztönzéséhez, különösen a legkevésbé fejlett régiókban.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  Az ERFA és a Kohéziós Alap beruházásait fenntartható és hozzáférhető nemzeti, regionális és helyi mobilitásra kell felhasználni, különösen a gazdasági rehabilitációhoz és növekedéshez szükséges forrásokban hiányt szenvedő régiókban, valamint az alacsony népsűrűségű régiókban, ahol a mobilitás súlyos hiánya strukturális akadályt jelent a növekedés előtt.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Továbbá, az ERFA alá tartozó beruházásoknak hozzá kell járulniuk egy átfogó, nagy sebességű digitális infrastruktúrahálózat kifejlesztéséhez, valamint a tiszta és fenntartható, multimodális városi mobilitás előmozdításához.

(10)  Továbbá, az ERFA alá tartozó beruházásoknak hozzá kell járulniuk egy átfogó, nagy sebességű – a vidéki területeket is lefedő – digitális infrastruktúrahálózat kifejlesztéséhez, valamint a tiszta és fenntartható, multimodális városi mobilitás előmozdításához, ezáltal előmozdítva a nagyobb fokú gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, amely hatékony hozzá tud járulni az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Az EU vidéki területein a digitális hálózatokba történő beruházás kiaknázatlan lehetőségeket rejt magában, és kulcsfontosságú az új gazdasági lehetőségek – például a precíziós mezőgazdaság és a bioalapú gazdaság fejlődése – kihasználásához, és elősegítheti az EU digitális infrastruktúrahálózat fejlesztésére és a zöld és fenntartható multimodális mobilitás előmozdítására irányuló célkitűzéseinek megvalósítását.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  Az ERFA és a Kohéziós Alap keretében végrehajtott műveleteknek meg kell valósítaniuk az [energiaunió irányításáról szóló rendelet] értelmében kidolgozandó integrált nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervekben meghatározott célkitűzéseket, figyelembe véve a Bizottság e tervekre vonatkozó ajánlásait, mind a tartalom, mind a pénzügyi támogatás tekintetében.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az ERFA-nak elő kell segítenie az Unión belüli legfontosabb regionális egyenlőtlenségek kezelését, valamint a különféle régiók fejlettségi szintje között fennálló eltérések és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentését, utóbbiak közt azon régiókét, amelyek a dekarbonizációs kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kihívásokkal szembesülnek. Ezért a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alapján nyújtott ERFA-támogatást az Unió kulcsprioritásaira kell koncentrálni, az (EU) 2018/xxx rendeletben [az új CPR] megállapított szakpolitikai célkitűzéseknek megfelelően. Ezért az ERFA-ból nyújtott támogatást az „Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás előmozdítása révén” és a „Zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával” szakpolitikai célkitűzésekre kell koncentrálni. Ezt a tematikus koncentrációt nemzeti szinten kell elérni, ugyanakkor rugalmasságot kell biztosítani az egyes programok szintjén és a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmük alapján meghatározott három csoportja között. Továbbá részletesen meg kell határozni a tagállamok osztályozásának módszertanát, a legkülső régiók sajátos helyzetének figyelembevételével.

(17)  Az ERFA-nak a tényleges konvergencia előmozdítása érdekében elő kell segítenie az Unión belüli legfontosabb regionális egyenlőtlenségek kezelését, valamint a különféle régiók fejlettségi szintje között fennálló eltérések és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentését, utóbbiak közt azon régiókét, amelyek a dekarbonizációs kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kihívásokkal szembesülnek, tekintetbe véve az egyes tagállamok – konkrét helyzetüknek megfelelő – jogos döntéseit, prioritásait és szükségleteit. Emellett a „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alapján nyújtott ERFA-támogatásnak figyelembe kell vennie az (EU) 2018/xxx rendeletben [az új CPR] megállapított szakpolitikai célkitűzéseknek megfelelően kollektíven meghatározott prioritásokat. Ezért az ERFA-ból nyújtott támogatásnak különös tekintettel kell lennie az „Összetartóbb és szolidárisabb Európa a gazdasági, társadalmi és területi aszimmetriák csökkentésének elősegítése és az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás előmozdítása és megvalósítása révén” és a „Zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, az ipar környezeti hatásainak csökkentése, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozással szembeni küzdelem és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával” szakpolitikai célkitűzésekre. Ezt a tematikus koncentrációt nemzeti szinten kell elérni, ugyanakkor rugalmasságot kell biztosítani az egyes programok szintjén és a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmük alapján meghatározott három csoportja között. Továbbá részletesen meg kell határozni a tagállamok osztályozásának módszertanát, a legkülső régiók sajátos helyzetének figyelembevételével.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Ennek a rendeletnek meg kell határoznia azon különféle tevékenységtípusokat, amelyek költségei az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból – az EUMSZ-ben meghatározott célkitűzéseik alapján – támogatott beruházások révén támogathatók. A Kohéziós Alap számára lehetővé kell tenni, hogy beruházásokat támogasson a környezetvédelem és a TEN-T területén. Az ERFA tekintetében a tevékenységek listáját egyszerűsíteni kell, és az ERFA számára lehetővé kell tenni az alábbiak támogatását: infrastruktúra-beruházások, a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos beruházások, a kkv-kbe irányuló termelőberuházások, a berendezések, szoftverek és immateriális javak, valamint tájékoztatással, kommunikációval, tanulmányokkal, hálózatépítéssel, együttműködéssel, tapasztalatcserével kapcsolatos és klasztereket érintő tevékenységek. A programvégrehajtás támogatása érdekében mindkét alap számára lehetővé kell tenni technikai segítségnyújtási tevékenységek támogatását. Végül, az Interreg programokra vonatkozó beavatkozások szélesebb körének lehetővé tétele érdekében a hatókört úgy kell kiterjeszteni, hogy az magába foglalja az ESZA+ hatókörébe tartozó intézkedésekhez kapcsolódó létesítmények, emberi erőforrások és költségek széles körének megosztását.

(19)  Ennek a rendeletnek meg kell határoznia azon különféle tevékenységtípusokat, amelyek költségei az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból – az EUMSZ-ben meghatározott célkitűzéseik alapján – támogatott beruházások révén támogathatók. A Kohéziós Alap számára lehetővé kell tenni, hogy beruházásokat támogasson a környezetvédelem és a TEN-T területén. Az ERFA tekintetében a tevékenységek listáját egyszerűsíteni kell, és az ERFA számára lehetővé kell tenni az alábbiak támogatását: infrastruktúra-beruházások, a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos beruházások, különös tekintettel a hátrányos, marginalizált és szegregált társadalmi csoportokra, a kkv-kba irányuló termelőberuházások, a berendezések, szoftverek és immateriális javak, valamint tájékoztatással, kommunikációval, tanulmányokkal, hálózatépítéssel, együttműködéssel, tapasztalatcserével kapcsolatos és klasztereket érintő tevékenységek. A programvégrehajtás támogatása érdekében mindkét alap számára lehetővé kell tenni technikai segítségnyújtási tevékenységek támogatását. Végül, az Interreg programokra vonatkozó beavatkozások szélesebb körének lehetővé tétele érdekében a hatókört úgy kell kiterjeszteni, hogy az magába foglalja az ESZA+ hatókörébe tartozó intézkedésekhez kapcsolódó létesítmények, emberi erőforrások és költségek széles körének megosztását.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A fenntartható városfejlesztés keretén belül támogatni kell az integrált területfejlesztést, hogy hatékonyabban lehessen kezelni a város térségeket – ideértve a városok funkcionális egységeit is – érintő gazdasági, környezetvédelmi, éghajlati, demográfiai és társadalmi kihívásokat, figyelembe véve a város és a vidék közötti kapcsolatok előmozdításának szükségességét. Azon városi térségek kiválasztásának elveit, ahol a fenntartható városfejlesztés érdekében integrált intézkedéseket kell végrehajtani, valamint az ezen intézkedésekre vonatkozó indikatív összegeket a „Beruházása a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alá tartozó programokban kell meghatározni, és nemzeti szinten az ERFA-források legalább 6 %-át e célra kell fordítani. Meg kell állapítani továbbá, hogy e százalékot tiszteletben kell tartani a teljes programozási időszak során, az egy programon belüli vagy programok közötti prioritások közötti átcsoportosítás esetén, ideértve a félidős felülvizsgálatot is.

(25)  A fenntartható városfejlesztés keretén belül támogatni kell az integrált területfejlesztést, hogy hatékonyabban lehessen kezelni a városi és vidéki térségeket érintő gazdasági, környezetvédelmi, éghajlati, demográfiai és társadalmi kihívásokat, figyelembe véve a város és a vidék közötti kapcsolatok és fokozott együttműködés előmozdításának szükségességét. Azon városi térségek kiválasztásának elveit, ahol a fenntartható városfejlesztés érdekében integrált intézkedéseket kell végrehajtani, valamint az ezen intézkedésekre vonatkozó indikatív összegeket a „Beruházása a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés alá tartozó programokban kell meghatározni, és nemzeti szinten az ERFA-források legalább 6 %-át e célra kell fordítani. Meg kell állapítani továbbá, hogy e százalékot tiszteletben kell tartani a teljes programozási időszak során, az egy programon belüli vagy programok közötti prioritások közötti átcsoportosítás esetén, ideértve a félidős felülvizsgálatot is.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ez a rendelet meghatározza továbbá a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás egyedi célkitűzéseit és hatókörét az (EU) 2018/xxxx rendelet [új CPR] [4. cikkének (2) bekezdésében] említett beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe célkitűzés (a továbbiakban: „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés) tekintetében.

(2)  Ez a rendelet meghatározza továbbá a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás egyedi célkitűzéseit és hatókörét az (EU) 2018/xxxx rendelet [új CPR] [4. cikkének (2) bekezdésében] említett beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe célkitűzés (a továbbiakban: „Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe” célkitűzés) tekintetében. Kiegészíti továbbá a vidékfejlesztési politikát, a kiegyensúlyozott területfejlesztés támogatása esetén.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakítás előmozdítása révén (a továbbiakban: 1. szakpolitikai célkitűzés) az alábbiak által:

a)  összetartóbb és szolidárisabb Európa a gazdasági, társadalmi és területi aszimmetriák csökkentésének elősegítése és az innovatív és intelligens gazdasági átalakítás előmozdítása révén (a továbbiakban: 1. szakpolitikai célkitűzés) az alábbiak által:

Indokolás

Az ERFA és a Kohéziós Alap a kohéziós politika alapvető eszközei, és célkitűzéseik között szerepelnie kell a kohézió előmozdítására és az aszimmetriák megelőzésére való törekvésnek.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i  a kutatási és innovációs kapacitások megerősítése, valamint előrehaladott technológiák bevezetése;

i.  a kutatási és innovációs kapacitások megerősítése, az előrehaladott technológiák bevezetése, valamint a technológiák hozzáférhetőségének, alkalmazásának és minőségének javítása;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a digitalizáció polgárok, vállalkozások és kormányok előnyére fordítása;

ii.  a digitalizáció polgárok, vállalkozások, közszolgáltatások és kormányok előnyére fordítása;

Indokolás

A közszolgáltatások létfontosságúak a kohézióhoz és a regionális fejlődéshez, az üzleti tevékenységekhez és a fenntartható népességszinthez, különösen a kevésbé fejlett régiókban.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia.  magas szintű, modernizált és univerzális közszolgáltatások ösztönzése;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  a kkv-k növekedés és versenyképesség előmozdítása;

iii.  a kkv-k növekedésének és versenyképességének előmozdítása és elősegítése a vidéki térségekben;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  készségfejlesztés az intelligens szakosodáshoz, ipari átalakuláshoz és vállalkozáshoz;

iv.  készségfejlesztés az intelligens szakosodáshoz, az ipari átalakuláshoz, a vidékfejlesztéshez és az intelligens szakosodáshoz szükséges infrastruktúrákhoz, a csökkenő ipari kapacitás által érintett régiók rehabilitációjához és a vállalkozáshoz;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iva.   az elnéptelenedés által érintett régiók és a kedvezőtlen természeti adottságokkal rendelkező térségek újraélesztésének és gazdasági fellendítésének előmozdítása;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ivb.  startup-ökoszisztémák támogatása;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  „zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával” (a továbbiakban: 2. szakpolitikai célkitűzés) az alábbiak által:

b)  „zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a fogyasztás csökkentése, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával és támogatásával” (a továbbiakban: 2. szakpolitikai célkitűzés) az alábbiak által:

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  intelligens energiarendszerek, -hálózatok és -tárolás fejlesztése helyi szinten;

iii.  intelligens energiarendszerek, -hálózatok és -tárolás fejlesztése helyi szinten és energetikai szövetkezetek létrehozása;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiia.  a fogyasztás csökkentésének ösztönzése;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázatkezelés és katasztrófavédelmi reziliencia előmozdítása:

iv.  az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés, a természeti katasztrófákkal szembeni reziliencia előmozdítása, különösen ökoszisztémán alapuló megközelítésekkel: