Procedura : 2018/0197(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0094/2019

Teksty złożone :

A8-0094/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Głosowanie :

PV 27/03/2019 - 18.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0303

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 791kWORD 322k
27.2.2019
PE 627.935v02-00 A8-0094/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Komisja Rozwoju Regionalnego

Sprawozdawca: Andrea Cozzolino

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 OPINIA Komisji Kultury i Edukacji
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0372),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 177, 178 i 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0227/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 5 grudnia 2018 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię przedstawioną przez Komisję Budżetową, stanowisko w formie poprawek przedstawione przez Komisję Kontroli Budżetowej, jak również opinie przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Transportu i Turystyki, Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisję Kultury i Edukacji, a także Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0094/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [nowe RWP]1 określono wspólne przepisy mające zastosowanie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) oraz Instrument na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW), które działają na podstawie wspólnych ram (są one dalej zwane łącznie „funduszami”).

(3)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [nowe RWP]1 określono wspólne przepisy mające zastosowanie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) oraz Instrument na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW), które działają na podstawie wspólnych ram (są one dalej zwane łącznie „funduszami”).

__________________

__________________

1 [Pełne odniesienie – nowe RWP].

1 [Pełne odniesienie – nowe RWP].

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Państwa członkowskie i Komisja zapewniają koordynację, komplementarność i spójność między Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszem Spójności (FS), Europejskim Funduszem Społecznym Plus (EFS+), Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR) oraz Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), tak aby mogły one wzajemnie się uzupełniać, jeżeli może to sprzyjać tworzeniu udanych projektów.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Przy wdrażaniu EFRR i Funduszu Spójności należy przestrzegać zasad horyzontalnych określonych w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) i w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości i proporcjonalności określonych w art. 5 TUE, przy uwzględnieniu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny również przestrzegać zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji oraz przepisami prawa Unii harmonizującymi wymogi w zakresie dostępności towarów i usług. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Fundusze nie powinny wspierać żadnych działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji. Cele EFRR i Funduszu Spójności powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego operacje przynoszące korzyść przedsiębiorstwom powinny być zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE.

(5)  Przy wdrażaniu EFRR i Funduszu Spójności należy przestrzegać zasad horyzontalnych określonych w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) i w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości i proporcjonalności określonych w art. 5 TUE, przy uwzględnieniu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i Europejskiego filaru praw socjalnych. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności społecznych i różnic w dochodach, wspierania zwalczania ubóstwa, utrzymania i propagowania tworzenia wysokiej jakości zatrudnienia z przysługującymi prawami, a także zadbania, aby EFRR i Fundusz Spójności promowały równe szanse dla wszystkich, zwalczając dyskryminację ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Fundusze powinny też promować przechodzenie od opieki instytucjonalnej do opieki opartej na rodzinie i społeczności, zwłaszcza w przypadku osób, które spotykają się z dyskryminacją z wielu przyczyn jednocześnie. Fundusze nie powinny wspierać żadnych działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji. Inwestycje w ramach EFRR, w synergii z EFS +, powinny przyczyniać się do promowania włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz do podnoszenia jakości życia obywateli zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz Konwencji ONZ o prawach dziecka (UNCRC), aby przyczyniać się do praw dzieci.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W świecie rosnących współzależności, w obliczu zmian demograficznych i migracji, polityka migracyjna Unii w oczywisty sposób wymaga wspólnego podejścia, opierającego się na synergii i komplementarności różnych instrumentów finansowania. W celu zapewnienia spójnego, skutecznego i konsekwentnego wsparcia dla wysiłków na rzecz solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi w zakresie zarządzania migracjami EFRR powinien udzielać wsparcia sprzyjającego długoterminowej integracji migrantów.

(8)  W świecie rosnących współzależności, w obliczu wewnętrznych i zewnętrznych zmian demograficznych i migracji, polityka migracyjna Unii w oczywisty sposób wymaga wspólnego podejścia, opierającego się na synergii i komplementarności różnych instrumentów finansowania. EFRR musi w większym stopniu skupić się na zmianach demograficznych jako na dziedzinie będącej kluczowym wyzwaniem i mającej priorytetowy charakter przy planowaniu i wdrażaniu programów. W celu zapewnienia spójnego, skutecznego i konsekwentnego wsparcia dla wysiłków na rzecz solidarności i odpowiedzialności oraz działań związanych z dzieleniem się podejmowanych przez państwa członkowskie w zakresie zarządzania migracjami, polityka spójności mogłaby przyczynić się do procesu integracji uchodźców i migrantów objętych ochroną międzynarodową dzięki przyjęciu podejścia ukierunkowanego na ochronę ich godności i praw, zwłaszcza w kontekście wzajemnie zacieśniających się powiązań między integracją a lokalnym wzrostem gospodarczym, w szczególności dzięki zapewnieniu wsparcia infrastrukturalnego dla miast i władz lokalnych zaangażowanych we wdrażanie polityki integracji;

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W celu wsparcia wysiłków państw członkowskich i regionów w stawianiu czoła nowym wyzwaniom, zapewnianiu wysokiego poziomu bezpieczeństwa swoim obywatelom oraz zapobieganiu radykalizacji postaw, przy wykorzystaniu synergii i komplementarności z innymi politykami Unii, inwestycje w ramach EFRR powinny przyczyniać się do zapewnienia bezpieczeństwa w obszarach, w których zachodzi potrzeba zagwarantowania bezpiecznej przestrzeni publicznej oraz infrastruktury krytycznej, m.in. w zakresie transportu i energii.

(9)  W celu wsparcia wysiłków państw członkowskich i regionów w zmniejszaniu różnic w poziomie rozwoju i zharmonizowania różnych sytuacji regionów UE, w stawianiu czoła różnicom społecznym, nowym wyzwaniom, zapewnianiu społeczeństw integracyjnych, zapewnianiu wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz zapobieganiu marginalizacji i radykalizacji postaw, przy wykorzystaniu synergii i komplementarności z innymi politykami Unii, inwestycje w ramach EFRR powinny wnosić wkład w obszarach, w których zachodzi potrzeba zagwarantowania bezpiecznej, nowoczesnej i dostępnej przestrzeni publicznej oraz infrastruktury krytycznej, m.in. w zakresie komunikacji, transportu publicznego, energetyki oraz powszechnych i wysokiej jakości usług publicznych, co ma zasadnicze znaczenie w eliminowaniu różnic regionalnych i społecznych, promowaniu spójności społecznej i rozwoju regionalnego oraz zachęcaniu przedsiębiorstw i ludzi do pozostania w ich regionie.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ponadto inwestycje realizowane w ramach EFRR powinny przyczyniać się do rozwoju kompleksowej sieci szerokopasmowej infrastruktury cyfrowej o dużej prędkości oraz do wspierania zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

(10)  Ponadto inwestycje realizowane w ramach EFRR powinny przyczyniać się do rozwoju kompleksowej sieci szerokopasmowej infrastruktury cyfrowej o dużej prędkości w całej Unii, w tym na obszarach wiejskich, na których fundusz ten wnosi znaczący wkład na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz do wspierania niezanieczyszczającej zrównoważonej multimodalnej mobilności z naciskiem na chodzenie, jazdę rowerem, transport publiczny i mobilność współdzieloną.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Wiele z największych wyzwań w Europie w coraz większym stopniu wpływa na marginalizowane społeczności romskie, które często żyją w mikroregionach znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, gdzie brakuje bezpiecznej i dostępnej wody pitnej, kanalizacji, elektryczności, i które nie korzystają z możliwości transportu, łączności cyfrowej, systemów energii odnawialnej lub nie są odporne na klęski żywiołowe. Dlatego EFRR-FS musi przyczynić się do poprawy warunków życia Romów i uwolnienia ich prawdziwego potencjału jako obywateli UE, a państwa członkowskie muszą zagwarantować, że korzyści płynące z wszystkich pięciu celów polityki EFRR-FS obejmą również Romów.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Aby poprawić ogólne zdolności administracyjne instytucji oraz zarządzanie w państwach członkowskich wdrażających programy w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, należy umożliwić działania wspierające w ramach wszystkich celów szczegółowych.

(12)  Aby przyczynić się do odpowiedniego zarządzania, egzekwowania, współpracy transgranicznej i upowszechniania najlepszych praktyk i innowacji w dziedzinie inteligentnej specjalizacji i gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawić ogólne zdolności administracyjne instytucji oraz zarządzanie w państwach członkowskich, w tym na szczeblu regionalnym i lokalnym, w odniesieniu do zasad wielopoziomowego sprawowania rządów, wdrażających programy w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, konieczne jest promowanie środków wzmocnienia administracyjnego o charakterze strukturalnym wspierających wszystkie cele szczegółowe. Ponieważ środki te opierają się na wymiernych celach i są przedstawiane obywatelom i przedsiębiorstwom jako uproszczające i zmniejszające obciążenia administracyjne dla beneficjentów i instytucji zarządzających, możliwe jest osiągnięcie dzięki nim odpowiedniej równowagi między ukierunkowaniem polityki na wyniki a poziomem dokonywanych weryfikacji i kontroli.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby promować i zintensyfikować środki współpracy przewidziane w programach realizowanych w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, należy usprawnić współpracę z partnerami w ramach danego państwa członkowskiego lub pomiędzy różnymi państwami członkowskimi w odniesieniu do wsparcia zapewnianego w ramach wszystkich celów szczegółowych. Taka usprawniona współpraca ma charakter uzupełniający w stosunku do współpracy w ramach EWT/Interreg i powinna w szczególności wspierać współpracę ustrukturyzowanych partnerstw w celu realizacji regionalnych strategii, o których mowa w komunikacie Komisji „Zwiększanie innowacyjności europejskich regionów: Strategie na rzecz trwałego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu”1. Partnerzy mogą zatem pochodzić z dowolnego regionu Unii, co dotyczy również regionów transgranicznych i regionów objętych strategią makroregionalną lub strategią na rzecz basenu morskiego lub kombinacją tych strategii.

(13)  Aby promować i zintensyfikować środki współpracy przewidziane w programach realizowanych w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, należy usprawnić współpracę z partnerami, w tym z partnerami na szczeblu lokalnym i regionalnym, w ramach danego państwa członkowskiego lub pomiędzy różnymi państwami członkowskimi w odniesieniu do wsparcia zapewnianego w ramach wszystkich celów szczegółowych. Taka usprawniona współpraca ma charakter uzupełniający w stosunku do współpracy w ramach EWT/Interreg i powinna w szczególności wspierać współpracę ustrukturyzowanych partnerstw w celu realizacji regionalnych strategii, o których mowa w komunikacie Komisji „Zwiększanie innowacyjności europejskich regionów: Strategie na rzecz trwałego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu”1. Partnerzy mogą zatem pochodzić z dowolnego regionu Unii, co dotyczy również regionów transgranicznych i regionów objętych europejskimi ugrupowaniami współpracy terytorialnej, strategią makroregionalną lub strategią na rzecz basenu morskiego lub kombinacją tych strategii.

_________________

_________________

1 Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 8 lipca 2017 r., COM(2017)376 final.

1 Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 8 lipca 2017 r., COM(2017)376 final.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Przyszła polityka spójności może w odpowiedni sposób uwzględniać i wspierać regiony Unii, w których skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej będą najbardziej odczuwalne, zwłaszcza te regiony, które z powodu brexitu znajdą się na zewnętrznej lądowej lub morskiej granicy Unii.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, fundusze przyczynią się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %. W odniesieniu do operacji wspieranych z EFRR oczekuje się, że 30 % całkowitej puli środków EFRR będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych. W odniesieniu do operacji wspieranych z Funduszu Spójności oczekuje się, że 37 % całkowitej puli środków tego funduszu będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych.

(14)  Cele EFRR i Funduszu Spójności powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju, a mianowicie przy uznaniu ogromnego znaczenia przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii do wdrożenia porozumienia paryskiego, Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz celów zrównoważonego rozwoju ustalonych przez ONZ, a także przy zapewnieniu unijnego wsparcia dla celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”, położeniem nacisku na ubóstwo, nierówność i sprawiedliwe przejście na społecznie i środowiskowo zrównoważoną gospodarkę z partycypacyjnym podejściem oraz we współpracy z odpowiednimi organami publicznymi, gospodarczymi i społecznymi, a także organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu i utracie różnorodności biologicznej w celu przyczynienia się do finansowania koniecznych działań do podjęcia na unijnym, krajowym i lokalnym szczeblu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także zapewnienia zintegrowanych działań w zakresie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, obejmujących wzmacnianie odporności, zapobieganie zagrożeniom, przygotowanie i reagowanie, fundusze przyczynią się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i ochrony różnorodności biologicznej dzięki przeznaczeniu 30 % w budżecie UE na cele związane z klimatem. Fundusze muszą w dużym stopniu przyczyniać się do realizacji bezemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym na wszystkich terytoriach Unii przy pełnym uwzględnieniu wymiaru regionalnego. W odniesieniu do operacji wspieranych z EFRR co najmniej 35 % całkowitej puli środków EFRR powinno przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych. W odniesieniu do operacji wspieranych z Funduszu Spójności oczekuje się, że 40 % całkowitej puli środków tego funduszu będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych. Te wartości procentowe powinny być przestrzegane przez cały okres programowania. Dlatego podczas przygotowania i wdrażania tych funduszy zostaną określone odpowiednie działania, które będą poddane ponownej weryfikacji w kontekście odpowiednich ocen i procedur przeglądu. Działania te oraz środki finansowe przeznaczone na ich wdrożenie należy włączyć do zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu, zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP], a także do długoterminowej strategii renowacji ustanowionej na mocy zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (UE) 2018/844, aby przyczynić się do osiągnięcia dekarbonizacji zasobów budowlanych do 2050 r., i załączyć do programów. Szczególną uwagę należy zwrócić na obszary charakteryzujące się wysokim poziomem emisji, które borykają się z wyzwaniami wynikającymi z zobowiązań w zakresie dekarbonizacji, w celu wspierania ich w realizacji strategii spójnych ze zobowiązaniami Unii w dziedzinie klimatu oraz określonych w zintegrowanych krajowych planach w zakresie energii i klimatu oraz w dyrektywie w sprawie ETS 2018/410, a także w celu ochrony pracowników również dzięki szkoleniom i przekwalifikowaniu zawodowemu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby możliwe było świadczenie wsparcia z EFRR w ramach EWT/Interreg zarówno w zakresie inwestycji w infrastrukturę, jak i towarzyszących im inwestycji miękkich, szkoleń i działań na rzecz integracji, należy ustalić, że ze środków EFRR można również wspierać działania objęte zakresem celów szczegółowych w ramach EFS+, ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [nowe rozporządzenie EFS+]1.

(15)  Aby możliwe było świadczenie wsparcia z EFRR w ramach EWT/Interreg zarówno w zakresie inwestycji w infrastrukturę, jak i towarzyszących im inwestycji miękkich, szkoleń i działań na rzecz integracji, a także poprawy i rozwoju umiejętności i kompetencji administracyjnych, należy ustalić, że ze środków EFRR można również wspierać działania objęte zakresem celów szczegółowych w ramach EFS+, ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [nowe rozporządzenie EFS+]1.

__________________

__________________

1 [Pełne odniesienie – nowe rozporządzenie EFS+].

1 [Pełne odniesienie – nowe rozporządzenie EFS+].

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  W trosce o jak najefektywniej skoncentrowane wykorzystanie ograniczonych zasobów wsparcie inwestycji produkcyjnych z EFRR w ramach odnośnego celu szczegółowego powinno ograniczać się do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE1, z wyjątkiem przypadków, w których inwestycje obejmują współpracę z MŚP w zakresie działań badawczychinnowacyjnych.

(16)  MŚP i mikroprzedsiębiorstwa są głównymi motorami wzrostu gospodarczego, innowacji i zatrudnienia oraz odgrywają ważną rolę w ożywieniu gospodarczym i przejściu na zrównoważoną gospodarkę unijną. Konieczne jest promowanie MŚP w nowych obszarach związanych z wyzwaniami europejskimi i regionalnymi, takimi jak sektor kultury i sektor kreatywny, a także innowacyjne usługi zaspokajające nowe potrzeby społeczne obejmujące integrację i włączenie społeczne społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, starzenie się społeczeństwa, opiekę i zdrowie, ekoinnowacyjność i efektywną gospodarkę zasobami. W trosce o jak najefektywniej skoncentrowane wykorzystanie ograniczonych zasobów, jednak bez szkody dla osiągnięcia celów programu, wsparcie inwestycji produkcyjnych z EFRR w ramach odnośnego celu szczegółowego powinno najlepiej ograniczać się do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE1, bez szkody dla przedsiębiorstw z sektora publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których inwestycje obejmują współpracę z MŚP. celu ochrony integralności rynku wewnętrznego operacje przynoszące korzyść przedsiębiorstwom są zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107108 TFUE.

_________________

_________________

1 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

1 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  EFRR powinien pomagać w niwelowaniu głównych dysproporcji regionalnych w Unii, zmniejszaniu różnic w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zmniejszaniu zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, w tym tych, którzy borykają się z wyzwaniami wynikającymi z zobowiązania do obniżenia emisyjności. Wsparcie z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” powinno zatem koncentrować się na kluczowych priorytetach Unii zgodnie z celami polityki określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/xxx [nowe RWP]. W związku z tym wsparcie z EFRR powinno koncentrować się na celach polityki: „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej” oraz „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”. koncentrację tematyczną należy osiągnąć na poziomie krajowym, dopuszczając elastyczność na poziomie poszczególnych programów oraz między trzema grupami państw członkowskich, wyodrębnionymi na podstawie odpowiednich wartości dochodu narodowego brutto. Ponadto należy szczegółowo określić metodykę klasyfikacji państw członkowskich z uwzględnieniem specyficznej sytuacji regionów najbardziej oddalonych.

(17)  EFRR powinien pomagać w niwelowaniu głównych dysproporcji regionalnych w Unii, zmniejszaniu różnic w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zmniejszaniu zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, w tym tych, które borykają się z wyzwaniami wynikającymi z zobowiązania do obniżenia emisyjności, przez zapewnianie wsparcia finansowego w okresie przejściowym. Powinien również wspierać odporność obszarów szczególnie narażonych i zapobiegać ich zbyt powolnemu rozwojowi. Wsparcie z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” powinno zatem koncentrować się na kluczowych priorytetach Unii zgodnie z celami polityki określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/xxx [nowe RWP]. W związku z tym wsparcie z EFRR powinno koncentrować się w szczególności na dwóch celach polityki: „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnego, inteligentnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju i transformacji, łączności regionalnej w obszarze technologii, rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), łączności i skutecznej administracji publicznej” oraz „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna i odporna Europa dla wszystkich dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem” przy jednoczesnym uwzględnieniu ogólnych celów politycznych większej spójności i solidarności Europy pomagającej ograniczyć asymetrie gospodarcze, społeczne i terytorialne. Taką koncentrację tematyczną należy osiągnąć na poziomie krajowym, dopuszczając margines elastyczności na poziomie poszczególnych programów oraz między różnymi kategoriami regionów, przy uwzględnieniu także różnych poziomów rozwoju. Ponadto należy szczegółowo określić metodykę klasyfikacji regionów z uwzględnieniem specyficznej sytuacji regionów najbardziej oddalonych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  W celu zapewnienia strategicznego znaczenia inwestycji współfinansowanych z EFRR i Funduszu Spójności państwa członkowskie mogą wystąpić z należycie uzasadnionym wnioskiem o większą elastyczność w obecnych ramach paktu stabilności i wzrostu dla publicznych lub równoważnych wydatków strukturalnych.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W celu skupienia wsparcia na kluczowych priorytetach Unii właściwe jest również, aby wymogi koncentracji tematycznej były przestrzegane przez cały okres programowania, w tym w przypadku przesunięcia środków między priorytetami w ramach programu lub między programami.

(18)  W celu skupienia wsparcia na kluczowych priorytetach Unii oraz zgodnie z celami dotyczącymi spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej określonymi w art. 174 TFUE i celami polityki określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/xxx [nowe RWP], właściwe jest również, aby wymogi koncentracji tematycznej były przestrzegane przez cały okres programowania, w tym w przypadku przesunięcia środków między priorytetami w ramach programu lub między programami.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  EFRR powinien także zająć się problemami dostępności obszarów najsłabiej zaludnionych do dużych rynków oraz ich oddaleniem od tych rynków, o czym mowa w Protokole nr 6 w sprawie szczegółowych postanowień dotyczących Celu 6 w ramach funduszy strukturalnych w Finlandii i Szwecji, dołączonym do Aktu przystąpienia z 1994 r. Aby wesprzeć zrównoważony rozwój niektórych wysp, regionów przygranicznych, regionów górskich i obszarów słabo zaludnionych, spowolniony ich położeniem geograficznym, EFRR powinien także zająć się szczególnymi trudnościami, z jakimi muszą się one zmierzyć.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić różne rodzaje działań, których koszty mogą być przedmiotem wsparcia w postaci inwestycji z EFRR i Funduszu Spójności w ramach ich odpowiednich celów określonych w TFUE. W ramach Funduszu Spójności powinno być możliwe wspieranie inwestycji na rzecz środowiska i sieci TEN-T. W przypadku EFRR należy uprościć wykaz działań; możliwe powinno być również wspieranie inwestycji w infrastrukturę, inwestycji dotyczących dostępu do usług, inwestycji produkcyjnych w MŚP, sprzętu, oprogramowania oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również działań w zakresie informacji, komunikacji, badań, tworzenia sieci kontaktów, współpracy, wymiany doświadczeń i działań związanych z klastrami. W celu ułatwienia realizacji programu możliwe powinno być wspieranie w ramach obu funduszy działań w zakresie pomocy technicznej. Wreszcie w celu umożliwienia szerszego zasięgu interwencji na rzecz programów Interreg należy rozszerzyć zakres tak, aby obejmował również wspólne wykorzystywanie rozmaitych obiektów i zasobów ludzkich oraz koszty powiązane ze środkami w ramach EFS+.

(19)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić różne rodzaje działań, których koszty mogą być przedmiotem wsparcia w postaci inwestycji z EFRR i Funduszu Spójności w ramach ich odpowiednich celów określonych w TFUE, łącznie z finansowaniem społecznościowym. W ramach Funduszu Spójności powinno być możliwe wspieranie inwestycji na rzecz środowiska i sieci TEN-T. W przypadku EFRR wykaz działań powinien uwzględniać specyficzne krajowe i regionalne potrzeby rozwojowe oraz potencjał endogeniczny, należy go też uprościć; możliwe powinno być również wspieranie inwestycji w infrastrukturę, w tym infrastrukturę i obiekty badawczo-innowacyjne, infrastrukturę kulturalną i związaną z dziedzictwem, infrastrukturę zrównoważonej turystyki również za pośrednictwem dzielnic turystycznych, usługi dla przedsiębiorstw, a także inwestycji w mieszkalnictwo, inwestycji dotyczących dostępu do usług, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, marginalizowanych i dotkniętych segregacją, inwestycji produkcyjnych w MŚP, sprzętu, oprogramowania oraz wartości niematerialnych i prawnych, zachęt w okresie przejściowym dla regionów znajdujących się w procesie dekarbonizacji, jak również działań w zakresie informacji, komunikacji, badań, tworzenia sieci kontaktów, współpracy, wymiany doświadczeń między partnerami i działań związanych z klastrami. W celu ułatwienia realizacji programu możliwe powinno być wspieranie w ramach obu funduszy działań w zakresie pomocy technicznej. Wreszcie w celu umożliwienia szerszego zasięgu interwencji na rzecz programów Interreg należy rozszerzyć zakres tak, aby obejmował również wspólne wykorzystywanie rozmaitych obiektów i zasobów ludzkich oraz koszty powiązane ze środkami w ramach EFS+.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Projekty dotyczące transeuropejskich sieci transportowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013 powinny nadal być finansowane z Funduszu Spójności w ramach zarówno zarządzania dzielonego, jak i – w przypadku instrumentu „Łącząc Europę” – zarządzania bezpośredniego.

(20)  Projekty dotyczące transeuropejskich sieci transportowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013 powinny nadal być finansowane z Funduszu Spójności, w tym walka z problemem brakujących ogniw i wąskich gardeł, w zrównoważony sposób, a także w celu poprawy bezpieczeństwa istniejących mostów i tuneli, w ramach zarówno zarządzania dzielonego, jak i – w przypadku instrumentu „Łącząc Europę” – zarządzania bezpośredniego. Sieci te muszą traktować priorytetowo inwestycje w sieci transportu drogowego i wspierać usługi publiczne na obszarach wiejskich, zwłaszcza na obszarach słabo zaludnionych oraz na obszarach z dużą liczbą starzejącej się ludności, w celu wspierania wzajemnych połączeń między miastami i obszarami wiejskimi, promowania rozwoju obszarów wiejskich, niwelowania przepaści cyfrowej.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Jednocześnie istotne jest doprecyzowanie, które działania nie wchodzą w zakres EFRR i Funduszu Spójności, co obejmuje inwestycje służące redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1, aby uniknąć powielania finansowania dostępnego już w ramach tej dyrektywy. Ponadto należy wyraźnie określić, że kraje i terytoria zamorskie wymienione w załączniku II do TFUE nie kwalifikują się do wsparcia z EFRR i Funduszu Spójności.

(21)  Jednocześnie istotne jest z jednej strony wskazanie synergii, a z drugiej strony doprecyzowanie, które działania nie wchodzą w zakres EFRR i Funduszu Spójności, aby osiągnąć efekt mnożnikowy lub uniknąć powielania dostępnego finansowania. Ponadto należy wyraźnie określić, że kraje i terytoria zamorskie wymienione w załączniku II do TFUE nie kwalifikują się do wsparcia z EFRR i Funduszu Spójności.

_________________

 

1 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).

 

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny funduszy w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania funduszy w terenie.

(23)  Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny funduszy w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania funduszy w terenie.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  W celu maksymalnego zwiększenia wkładu w rozwój terytorialny działania w tej dziedzinie powinny opierać się na zintegrowanych strategiach terytorialnych, co dotyczy również obszarów miejskich. W związku z tym wsparcie z EFRR powinno być udzielane za pośrednictwem formularzy określonych w art. 22 rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP] przy zapewnieniu odpowiedniego udziału władz lokalnych, regionalnych i miejskich.

(24)  Aby maksymalnie zwiększyć wkład w rozwój terytorialny i skuteczniej stawić czoła wyzwaniom gospodarczym, demograficznym, środowiskowym i społecznym, jak przewidziano w art. 174 TFUE, na obszarach o niekorzystnych warunkach naturalnych lub demograficznych, do których można zaliczyć starzenie się społeczeństwa, wyludnianie się obszarów wiejskich i pogarszanie się sytuacji demograficznej, ale także presję demograficzną, lub na obszarach, gdzie trudno jest uzyskać dostęp do podstawowych usług, działania w tej dziedzinie powinny opierać się na programach, osiach lub zintegrowanych strategiach terytorialnych, co dotyczy również obszarów miejskich i społeczności wiejskich. Działania te powinny być dwiema stronami tego samego medalu i opierać się zarówno na centralnych węzłach miejskich, jak i obszarach podmiejskich, a także bardziej odległych obszarach wiejskich. Strategie te mogą również korzystać z wielofunduszowego i zintegrowanego podejścia obejmującego EFRR, EFS +, EFMR i EFRROW. Co najmniej 5 % środków z EFRR należy przeznaczyć na szczeblu krajowym na priorytet zintegrowanego rozwoju terytorialnego. W związku z tym wsparcie powinno być udzielane przy zapewnieniu odpowiedniego udziału władz lokalnych, regionalnych i miejskich, partnerów gospodarczych i społecznych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)  Szczególną uwagę należy poświęcić obszarom o dużej emisji dwutlenku węgla, które stoją przed wyzwaniami wynikającymi ze zobowiązań dotyczących dekarbonizacji, aby pomóc im w kontynuowaniu strategii zgodnych z unijnym zobowiązaniem w zakresie klimatu wynikającym z porozumienia paryskiego i chroniących zarówno pracowników, jak i dotknięte tymi problemami społeczności. Obszary takie powinny korzystać ze wsparcia przeznaczonego specjalnie dla nich, aby przygotować i wdrożyć plany dekarbonizacji swoich gospodarek, przy uwzględnieniu potrzeby ukierunkowanego szkolenia zawodowego i możliwości przekwalifikowania siły roboczej.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  W ramach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich za konieczne uznaje się wspieranie zintegrowanego rozwoju terytorialnego służącego skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych społecznych, przed jakimi stoją obszary miejskie, w tym miejskie obszary funkcjonalne, oraz wspieranie powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi. Zasady wyboru obszarów miejskich, na których mają być realizowane zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania należy określić w programach w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, przeznaczając na ten cel na szczeblu krajowym co najmniej % środków z EFRR. Należy także ustalić, że odsetka tego należy przestrzegać przez cały okres programowania w przypadku przesunięcia środków między priorytetami w ramach programu lub między programami, w tym podczas przeglądu śródokresowego.

(25)  W ramach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich za konieczne uznaje się wspieranie zintegrowanego rozwoju terytorialnego służącego skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych, technologicznych, społecznych i kulturalnych, przed jakimi stoją obszary miejskie, w tym miejskie obszary funkcjonalne i społeczności wiejskie, oraz wspieranie powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi, w tym, w stosownych przypadkach, przez obszary podmiejskie. Zasady wyboru obszarów miejskich, na których mają być realizowane zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania należy określić w programach w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”. Działania te mogą również korzystać z wielofunduszowego i zintegrowanego podejścia obejmującego EFRR, EFS +, EFMR i EFRROW. Co najmniej 10 % środków z EFRR powinno się przeznaczyć na szczeblu krajowym na priorytet zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Należy także ustalić, że odsetka tego należy przestrzegać przez cały okres programowania w przypadku przesunięcia środków między priorytetami w ramach programu lub między programami, w tym podczas przeglądu śródokresowego.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Aby określić lub przedstawić rozwiązania służące uwzględnieniu na poziomie Unii zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, należy zastąpić innowacyjne działania miejskie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Europejską inicjatywą miejską realizowaną w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego. Inicjatywa ta powinna obejmować wszystkie obszary miejskie i wspierać Program rozwoju miast w Unii Europejskiej1.

(26)  Aby określić lub przedstawić rozwiązania służące uwzględnieniu na poziomie Unii zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, należy kontynuować innowacyjne działania miejskie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i przekształcić je w Europejską inicjatywę miejską. Inicjatywa ta powinna wspierać Program rozwoju miast w Unii Europejskiej1 w celu pobudzania wzrostu gospodarczego, podnoszenia jakości życia i wspierania innowacji oraz identyfikowania i pokonywania wyzwań społecznych.

_________________

_________________

1 Konkluzje Rady w sprawie unijnego programu dla miast z dnia 24 czerwca 2016 r.

1 Konkluzje Rady w sprawie unijnego programu dla miast z dnia 24 czerwca 2016 r.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Szczególną uwagę należy zwrócić na regiony najbardziej oddalone poprzez przyjęcie na podstawie art. 349 TFUE środków przewidujących dodatkowy przydział na te regiony, aby skompensować dodatkowe koszty ponoszone w nich w wyniku jednego lub kilku trwałych ograniczeń, o których mowa w art. 349 TFUE, takich jak oddalenie, charakter wyspiarski, niewielkie rozmiary, trudna topografia i klimat oraz zależność gospodarcza od niewielkiej liczby produktów, w sytuacji gdy trwały charakter i łączne występowanie tych czynników poważnie ogranicza rozwój tych regionów. Środki z tego dodatkowego przydziału mogą być przeznaczane na inwestycje, koszty operacyjne oraz zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych, mające na celu skompensowanie dodatkowych kosztów spowodowanych takimi ograniczeniami. Pomoc operacyjna może obejmować pokrycie wydatków na usługi transportu towarowego i pomoc na rozpoczęcie działalności w zakresie usług transportowych, a także pokrycie wydatków na operacje związane z ograniczeniami w przechowywaniu, z nadmierną wielkością i konserwacją narzędzi produkcyjnych oraz niedostatkiem kapitału ludzkiego na lokalnym rynku. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego, analogicznie do wszystkich operacji współfinansowanych przez EFRR lub Fundusz Spójności, wszelkie wsparcie ze środków EFRR na finansowanie pomocy operacyjnej i inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych powinno być zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE.

(27)  Szczególną uwagę należy zwrócić na regiony najbardziej oddalone poprzez przyjęcie na podstawie art. 349 TFUE środków przewidujących dodatkowy przydział na te regiony, aby skompensować dodatkowe koszty ponoszone w nich w wyniku jednego lub kilku trwałych ograniczeń, o których mowa w art. 349 TFUE, takich jak oddalenie, charakter wyspiarski, niewielkie rozmiary, trudna topografia i klimat oraz zależność gospodarcza od niewielkiej liczby produktów, w sytuacji gdy trwały charakter i łączne występowanie tych czynników poważnie ogranicza rozwój tych regionów. Środki z tego dodatkowego przydziału mogą być przeznaczane na inwestycje, koszty operacyjne oraz zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych, mające na celu skompensowanie dodatkowych kosztów spowodowanych takimi ograniczeniami. Pomoc operacyjna może obejmować pokrycie wydatków na usługi transportu towarowego, logistykę ekologiczną, zarządzanie mobilnością i pomoc na rozpoczęcie działalności w zakresie usług transportowych, a także pokrycie wydatków na operacje związane z ograniczeniami w przechowywaniu, z nadmierną wielkością i konserwacją narzędzi produkcyjnych oraz niedostatkiem kapitału ludzkiego na lokalnym rynku. Przydział ten nie jest objęty koncentracją tematyczną przewidzianą w niniejszym rozporządzeniu. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego, analogicznie do wszystkich operacji współfinansowanych przez EFRR lub Fundusz Spójności, wszelkie wsparcie ze środków EFRR na finansowanie pomocy operacyjnej i inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych powinno być zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez niwelowanie głównych dysproporcji regionalnych w Unii, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie ze względu na znaczne zróżnicowania między poziomem rozwoju poszczególnych regionów oraz opóźnienie regionów najmniej uprzywilejowanych, a także ograniczone środki finansowe państw członkowskich i regionów, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą proporcjonalności wymienioną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu,

(29)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez niwelowanie głównych dysproporcji regionalnych w Unii w ramach podejścia zorientowanego na obywateli, którego celem jest wspieranie rozwoju kierowanego przez społeczność i promowanie aktywnych postaw obywatelskich, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie ze względu na znaczne zróżnicowania między poziomem rozwoju poszczególnych regionów oraz opóźnienie regionów najmniej uprzywilejowanych, a także ograniczone środki finansowe państw członkowskich i regionów, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art.5 TUE. Zgodnie z zasadą proporcjonalności wymienioną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu,

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Zadania EFRR i Funduszu Spójności

 

EFRR i Fundusz Spójności przyczyniają się do realizacji ogólnego celu, jakim jest wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii.

 

EFRR przyczynia się do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju poszczególnych regionów w Unii oraz do zmniejszania zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, łącznie z wyzwaniami środowiskowymi, dzięki zrównoważonemu rozwojowi i dostosowaniu strukturalnemu gospodarek regionalnych.

 

Fundusz Spójności przyczynia się do realizacji projektów w dziedzinie sieci transeuropejskich i ochrony środowiska.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej” („CP 1”) – poprzez:

a)  „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnego, inteligentnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju i transformacji gospodarczej, łączności regionalnej w obszarze technologii, rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), łączności i skutecznej administracji publicznej” („CP 1”) – poprzez:

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;

(i)  wspieranie rozwoju i zwiększania potencjału w zakresie badań i innowacji, inwestycji i infrastruktury, wykorzystywanie zaawansowanych technologii oraz wspieranie i promowanie klastrów na rzecz innowacji między przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, środowiskiem akademickim i władzami publicznymi;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw rządów;

(ii)  zwiększanie łączności cyfrowej i czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, zakładów naukowych, przedsiębiorstw naukowych, przedsiębiorstw, rządów i administracji publicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym, w tym inteligentnych miast i inteligentnych wsi;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  sprzyjanie wzrostowi i konkurencyjności MŚP;

(iii)  sprzyjanie zrównoważonemu wzrostowi i konkurencyjności MŚP oraz zapewnianie wsparcia dla tworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy, a także wsparcia dla rozwoju technologicznego i modernizacji;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  rozwijanie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;

(iv)  rozwijanie umiejętności i strategii oraz budowanie potencjału w zakresie inteligentnej specjalizacji, sprawiedliwej transformacji, gospodarki o obiegu zamkniętym, innowacji społecznych, przedsiębiorczości, turystyki i przejścia na przemysł 4.0;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem” („CP 2”) – poprzez:

b)  „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna i odporna Europa dla wszystkich dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem” („CP 2”) – poprzez:

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej;

(i)  promowanie środków w zakresie efektywności energetycznej, oszczędności energii i ubóstwa energetycznego;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  promowanie odnawialnych źródeł energii;

(ii)  promowanie zrównoważonych odnawialnych źródeł energii;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania na szczeblu lokalnym;

(iii)  rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe;

(iv)  wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku, postępowania w przypadku skrajnych zjawisk pogodowych i klęsk żywiołowych oraz odporności na nie, łącznie z trzęsieniami ziemi, pożarami lasów, powodziami i suszami, z uwzględnieniem podejścia opartego na ekosystemie;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(v)  wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej;

(v)  wspieranie powszechnego dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vi)  wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym;

(vi)  wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym i poprawę zasobooszczędności;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt vi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(vi a)  wspieranie procesów transformacji regionalnej w kierunku dekarbonizacji, a także przejście na niskoemisyjne wytwarzanie energii;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vii)  sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury w środowisku miejskim oraz zmniejszanie zanieczyszczenia;

(vii)  sprzyjanie bioróżnorodności i dziedzictwu naturalnemu oraz ich ochrona, zachowanie i uwypuklenie chronionych obszarów przyrodniczych, zasobów naturalnych i zmniejszanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, takich jak zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby czy zanieczyszczanie hałasem i światłem;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt vii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(viia)  zwiększanie obecności zielonej infrastruktury na miejskich obszarach funkcjonalnych, rozwój multimodalnej mobilności miejskiej na niewielką skalę w ramach gospodarki o zerowym poziomie emisji netto;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych” („CP 3”) – poprzez:

c)  „Lepiej połączona Europa dla wszystkich dzięki zwiększeniu mobilności” („CP 3”) – poprzez:

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych;

skreśla się

(Poprawka ta będzie wymagać odpowiedniego dostosowania załącznika I i załącznika II.)

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  rozwój zrównoważonej, inteligentnej, bezpiecznej i intermodalnej sieci TEN-T odpornej na zmianę klimatu;

(ii)  rozwój odpornej na zmianę klimatu, inteligentnej, bezpiecznej, zrównoważonej drogowej i kolejowej oraz intermodalnej sieci TEN-T, a także połączeń transgranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem środków ograniczających hałas, przyjaznych dla klimatu i środowiska sieci transportu publicznego i sieci kolejowych;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  rozwój zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T mobilności transgranicznej;

(iii)  rozwój zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T, mobilności transgranicznej i przyjaznych dla środowiska sieci transportu publicznego;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej;

skreśla się

(Poprawka ta będzie wymagać odpowiedniego dostosowania załącznika I i załącznika II.)

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  „Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych” („CP 4”) – poprzez:

d)  „Europa o silniejszym wymiarze społecznym i bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu dzięki wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych” („CP 4”) – poprzez:;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  poprawę skuteczności rynków pracy oraz dostępu do wysokiej jakości zatrudnienia poprzez rozwój innowacji społecznych i infrastruktury;

(i)  poprawę skuteczności i włączającego charakteru rynków pracy oraz dostępu do wysokiej jakości zatrudnienia poprzez rozwój innowacji społecznych i infrastruktury, a także wspieranie gospodarki społecznej i innowacji;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  poprawę dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury;

(ii)  poprawę równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie oraz sportu poprzez rozwój charakteryzujących się dostępnością infrastruktury i usług;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia)  inwestycje w mieszkania stanowiące własność publiczną lub własność podmiotów o celach niezarobkowych wykorzystywane na cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  zwiększenie integracji społeczno-ekonomicznej marginalizowanych społeczności, migrantów i grup w niekorzystnej sytuacji poprzez zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi społeczne;

(iii)  promowanie włączenia społeczno-ekonomicznego marginalizowanych społeczności i społeczności ubogich, takich jak Romowie, i grup w niekorzystnej sytuacji poprzez zintegrowane działania tymobejmujące mieszkalnictwo i usługi społeczne;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiia)  promowanie długoterminowej integracji społeczno-gospodarczej uchodźców i migrantów objętych ochroną międzynarodową poprzez zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi socjalne, poprzez zapewnienie wsparcia infrastrukturalnego dla zaangażowanych miast i władz lokalnych;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury, w tym podstawowej opieki zdrowotnej;

(iv)  zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury opieki zdrowotnej i innych aktywów, w tym podstawowej opieki zdrowotnej i środków zapobiegawczych, oraz wspieranie przechodzenia z opieki instytucjonalnej do opieki opartej na rodzinie i społeczności;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iva)  wspieranie rewitalizacji ubogich społeczności pod względem fizycznym, gospodarczym i społecznym;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych” („CP 5”) – poprzez:

e)  „Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich i wszystkich innych obszarów w ramach inicjatyw lokalnych” („CP 5”) – poprzez:

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i bezpieczeństwa na obszarach miejskich;

(i)  wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zrównoważonej turystyki również w ramach dzielnic turystycznych, sportu i bezpieczeństwa na obszarach miejskich, w tym na funkcjonalnych obszarach miejskich;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  wspieranie zintegrowanego lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa, w tym na obszarach wiejskich i przybrzeżnych, m.in. w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

(ii)  wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, zrównoważonej turystyki również w ramach dzielnic turystycznych, sportu oraz bezpieczeństwa, zawsze na szczeblu lokalnym, w regionach wiejskich, górskich, wyspiarskich i przybrzeżnych, odizolowanych i słabo zaludnionych oraz wszystkich innych obszarach, które napotykają trudności w dostępie do podstawowych usług, w tym również na poziomie NUTS3, w ramach strategii rozwoju terytorialnego i lokalnego, w formach, o których mowa w art. 22 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP].

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  zwiększanie multimodalnej mobilności na małą skalę w miastach, o której mowa w lit. b) ppkt (viia) niniejszego artykułu i którą uznaje się za kwalifikującą się do wsparcia, jeżeli wkład EFRR w operację nie przekracza 10 000 000 EUR.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do celów szczegółowych określonych w ust. 1 EFRR lub Fundusz Spójności mogą również w stosownych przypadkach wspierać działania w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, o ile działania te:

W odniesieniu do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w ust. 1 EFRR lub Fundusz Spójności mogą również:

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zwiększają zdolności instytucji programu oraz podmiotów związanych z wdrażaniem funduszy;

a)  zwiększają zdolności instytucji programu oraz podmiotów związanych z wdrażaniem funduszy, a także wspierają organy administracji publicznej i organy administracji lokalnej i regionalnej odpowiedzialne za wdrażanie EFRR i Funduszu Spójności w ramach specjalnych planów mających na celu wzmocnienie zdolności instytucjonalnych z myślą o nadawaniu lokalnego wymiaru celom zrównoważonego rozwoju, uproszczeniu i ograniczeniu procedur oraz skróceniu czasu realizacji działań, pod warunkiem że będą one miały charakter strukturalny, a sam program będzie miał wymierne cele;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zwiększanie zdolności, o którym mowa w lit. a) niniejszego artykułu, może zostać uzupełnione o dodatkowe wsparcie z programu wspierania reform ustanowionego na mocy rozporządzenia UE (2018/xxx (program wspierania reform);

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Współpraca, o której mowa w lit. b), może obejmować współpracę z partnerami z regionów transgranicznych, regionów niesąsiadujących lub regionów położonych na terytorium objętym strategią makroregionalną lub strategią na rzecz basenu morskiego lub ich kombinacją.

Współpraca, o której mowa w lit. b), może obejmować współpracę z partnerami z regionów transgranicznych, regionów niesąsiadujących lub regionów położonych na terytorium objętym europejskim ugrupowaniem współpracy terytorialnej, strategią makroregionalną lub strategią na rzecz basenu morskiego lub ich kombinacją.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zapewnione jest rzeczywiste uczestnictwo władz regionalnych i lokalnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym beneficjentów na wszystkich etapach przygotowywania, wdrażania, monitorowania i oceny programów w ramach EFRR zgodnie z zasadami określonymi w europejskim kodeksie postępowania w zakresie partnerstwa.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie klasyfikuje się pod względem dochodu narodowego brutto w następujący sposób:

Regiony na poziomie NUTS 2 klasyfikuje się pod względem produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca w następujący sposób:

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  państwa członkowskie o wskaźniku dochodu narodowego brutto równym lub przekraczającym 100 % średniej UE („grupa 1”);

a)  państwa członkowskie o PKB na mieszkańca wyższym niż 100 % średniej PKB w UE27 („grupa 1”).

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  państwa członkowskie o wskaźniku dochodu narodowego brutto równym lub przekraczającym 75 % i niższym niż 100 % średniej UE („grupa 2”);

b)  państwa członkowskie o PKB na mieszkańca między 75 % a 100 % średniej PKB w UE27 („grupa 2”).

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  państwa członkowskie o wskaźniku dochodu narodowego brutto niższym niż 75 % średniej UE („grupa 3”).

c)  państwa członkowskie o PKB na mieszkańca niższym niż 75 % średniej PKB w UE27 („grupa 3”).

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego artykułu wskaźnik dochodu narodowego brutto oznacza stosunek dochodu narodowego brutto danego państwa członkowskiego na mieszkańca, mierzonego według standardu siły nabywczej i obliczanego na podstawie danych Unii za okres 2014–2016, do średniego dochodu narodowego brutto 27 państw członkowskich na mieszkańca, mierzonego według standardu siły nabywczej, w tym samym okresie odniesienia.

Do celów niniejszego artykułu klasyfikacji danego regionu w jednej z trzech kategorii regionów dokonuje się na podstawie produktu krajowego brutto na mieszkańca każdego regionu, mierzonego według standardu siły nabywczej (PPS) i obliczanego na podstawie danych Unii za okres 2014–2016, do średniego PKB UE-27 w tym samym okresie odniesienia.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  państwa członkowskie z grupy 1 przeznaczają co najmniej 85 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i 2, w tym co najmniej 60 % na CP 1;

a)  dla kategorii regionów lepiej rozwiniętych („grupa 1”) przeznaczają one:

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera a – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(i)  co najmniej 50 % całkowitej kwoty środków z EFRR na szczeblu krajowym na CP 1; oraz

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera a – podpunkt ii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ii)  co najmniej 30 % całkowitej kwoty środków z EFRR na szczeblu krajowym na CP 2.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  państwa członkowskie z grupy 2 przeznaczają co najmniej 45 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i co najmniej 30 % na CP 2;

b)  dla kategorii regionów w okresie przejściowym („grupa 2”) przeznaczają one:

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera b – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(i)  co najmniej 40 % całkowitej kwoty środków z EFRR na szczeblu krajowym na CP 1 oraz

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera b – podpunkt ii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ii)  co najmniej 30 % całkowitej kwoty środków z EFRR na szczeblu krajowym na CP 2.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  państwa członkowskie z grupy 3 przeznaczają co najmniej 35 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i co najmniej 30 % na CP 2.

c)  dla kategorii regionów słabiej rozwiniętych („grupa 3”) przeznaczają one:

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera c – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(i)  co najmniej 30 % całkowitej kwoty środków z EFRR na szczeblu krajowym na CP 1 oraz

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera c – podpunkt ii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ii)  co najmniej 30 % całkowitej kwoty środków z EFRR na szczeblu krajowym na CP 2.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W należycie uzasadnionych przypadkach dane państwo członkowskie może złożyć wniosek o zmniejszenie – o nie więcej niż pięć punktów procentowych lub dziesięć punktów procentowych w przypadku regionów najbardziej oddalonych – stopnia koncentracji środków na poziomie kategorii regionów w odniesieniu do celu tematycznego określonego w art. 3 ust. 4 lit. a) ppkt (i), art. 3 ust. 4 lit. b) ppkt (i) oraz art. 3 ust. 4 lit. c) ppkt (i) [nowy EFRR i Fundusz Spójności].

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W przypadku obniżenia przydziału środków z EFRR na dany program w ramach CP 1, CP 2 lub obu tych celów polityki w wyniku umorzenia zgodnie z art. [99] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP] lub w wyniku korekt finansowych dokonywanych przez Komisję zgodnie z art. [98] tego rozporządzenia, przestrzegania wymogów koncentracji tematycznej określonych w ust. 4 nie poddaje się ponownej ocenie.

6.  W przypadku obniżenia przydziału środków z EFRR na dany program dotyczącego CP 1 lub CP 2, głównych celów polityki lub obu tych celów polityki w wyniku umorzenia zgodnie z art. [99] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP] lub w wyniku korekt finansowych dokonywanych przez Komisję zgodnie z art. [98] tego rozporządzenia, przestrzegania wymogów koncentracji tematycznej określonych w ust. 4 nie poddaje się ponownej ocenie.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Zasoby przydzielone na CP 5, które przyczyniają się do realizacji CP 1 i CP 2, są wliczane jako wnoszące wkład w spełnienie wymogów koncentracji tematycznej. Wkład w CP 1 i CP 2 musi być należycie uzasadniony na podstawie merytorycznej oceny.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  inwestycje w badania, rozwój i innowacje;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  inwestycje produkcyjne w MŚP;

c)  inwestycje produkcyjne i inwestycje, które przyczyniają się do utrzymania istniejących miejsc pracy i tworzenia nowych miejsc pracy w MŚP oraz wszelkiego rodzaju wsparcie MŚP w formie dotacji i instrumentów finansowych;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ponadto można udzielać wsparcia na inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, o ile dotyczą one współpracy z MŚP w zakresie działań badawczych i innowacyjnych wspieranych na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (i).

Można udzielać wsparcia na inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwa inne niż MŚP, o ile dotyczą one współpracy z MŚP lub infrastruktury biznesowej wspierającej MŚP.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ponadto można również udzielać wsparcia na inwestycje produkcyjne w MŚP w zakresie działań badawczych i innowacyjnych wspieranych na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (i).

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W kontekście realizacji celu szczegółowego w ramach CP 1, określonego w art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), wsparcia z EFRR udziela się również na szkolenie, uczenie się przez całe życie i działalność edukacyjną.

W kontekście realizacji celu szczegółowego w ramach CP 1, określonego w art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), wsparcia z EFRR udziela się również na szkolenie, opiekę indywidualnego doradcy, uczenie się przez całe życie, przekwalifikowanie i działalność edukacyjną.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  inwestycje na rzecz środowiska, w tym korzystne dla środowiska inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem oraz energią;

a)  inwestycje na rzecz środowiska, w tym korzystne dla środowiska inwestycje związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, ze zrównoważonym rozwojem oraz energią odnawialną;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  inwestycje w TEN-T;

b)  inwestycje w sieć bazową i kompleksową TEN-T;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  pomoc techniczną.

c)  pomoc techniczną, w tym poprawę i rozwój administracyjnych umiejętności i kompetencji organów lokalnych w zakresie zarządzania tymi funduszami.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  działania informacyjne, działania komunikacyjne, analizy, tworzenie sieci kontaktów, współpracę, wymianę doświadczeń i działania związane z klastrami;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają odpowiednią równowagę między inwestycjami, o których mowa w lit. a) i b).

Państwa członkowskie zapewniają odpowiednią równowagę między inwestycjami, o których mowa w lit. a) i b), na podstawie inwestycji i szczególnych potrzeb każdego państw członkowskiego.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kwotę przeniesioną z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę”23 wykorzystuje się na projekty TEN-T.

2.  Kwota przeniesiona z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę”23 jest proporcjonalna i wykorzystuje się na projekty TEN-T.

_________________

_________________

23 Odniesienie

23 Odniesienie

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, z wyjątkiem regionów najbardziej oddalonych;

e)  inwestycje w nowe regionalne porty lotnicze oraz w infrastrukturę portów lotniczych, z wyjątkiem:

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  inwestycji związanych z regionami najbardziej oddalonymi;

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  wsparcia związanego z sieciami bazowymi TEN-T;

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ec)  inwestycji związanych z ochroną środowiska i mające na celu łagodzenie lub ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  inwestycje trwałego składowania odpadów;

f)  inwestycje trwałego składowania odpadów, z wyjątkiem regionów najbardziej oddalonych i działań mających na celu demontaż, przekształcenie lub zabezpieczenie istniejących instalacji i z zastrzeżeniem przepisów art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2008/981a;

 

____________

 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  inwestycje w instalacje przetwarzania odpadów resztkowych;

g)  inwestycje w instalacje przetwarzania odpadów resztkowych, z wyjątkiem regionów najbardziej oddalonych oraz w przypadku najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie recyklingu zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i hierarchii postępowania z odpadami, z pełnym poszanowaniem celów określonych w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE i pod warunkiem, że państwa członkowskie ustanowiły swoje plany gospodarowania odpadami zgodnie z art. 29 dyrektywy (UE) 2018/851. Odpady resztkowe należy rozumieć jako głównie odpady komunalne, które nie są zbierane selektywnie, i odrzuty z przetwarzania odpadów;

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, dystrybucji, składowania lub spalania paliw kopalnych, z wyjątkiem inwestycji związanych z czystymi ekologicznie pojazdami w rozumieniu art. 4 dyrektywy 2009/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady26;

h)  inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, składowania lub spalania paliw kopalnych, z wyjątkiem inwestycji:

 

ha)  związanych z czystymi ekologicznie pojazdami w rozumieniu art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE26;

 

hb)  związanych z wysokosprawną kogeneracją i efektywnymi systemami ciepłowniczymi o niskiej emisyjności;

 

hc)  wnoszących znaczący wkład w gospodarkę o zerowej emisji netto;

 

hd)  związanych z osiągnięciem celów określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych;

__________________

__________________

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz.U. L 120 z 15.5.2009, s. 5).

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz.U. L 120 z 15.5.2009, s. 5).

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Wyjątki wymienione w lit. b) niniejszego ustępu są ograniczone do maksymalnie 1 % całkowitych środków EFRR-Fundusz Spójności na poziomie krajowym.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową na obszarach, na których istnieją co najmniej dwie sieci szerokopasmowe o równoważnej kategorii;

skreśla się

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  finansowanie zakupu taboru na potrzeby transportu kolejowego, z wyjątkiem, gdy jest to związane:

skreśla się

(i)  z realizacją obowiązku świadczenia usługi publicznej będącej przedmiotem procedury przetargowej zgodnie z rozporządzeniem 1370/2007 wraz ze zmianami,

 

(ii)  ze świadczeniem usług transportu kolejowego na liniach w pełni otwartych na konkurencję, w przypadku gdy beneficjent jest nowym operatorem kwalifikującym się do finansowania na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [rozporządzenie w sprawie InvestEU].

 

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  inwestycje w budowę zakładów opieki instytucjonalnej stosujących segregację lub naruszających zasadę swobody osobistego wyboru i niezależności;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ponadto w ramach Funduszu Spójności nie wspiera się inwestycji w budynki mieszkalne, o ile inwestycje te nie są związane z promowaniem efektywności energetycznej lub korzystania z odnawialnych źródeł energii.

2.  Ponadto w ramach Funduszu Spójności nie wspiera się inwestycji w budynki mieszkalne, o ile inwestycje te nie są związane z promowaniem efektywności energetycznej lub korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz przystępnymi warunkami mieszkaniowymi dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, a także modernizacją sejsmiczną.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Partnerstwo

 

1.  Każde państwo członkowskie zapewnia znaczące i integracyjne zaangażowanie partnerów społecznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i użytkowników usług w zarządzanie, programowanie, realizację, monitorowanie i ocenę działań i polityk wspieranych z EFRR i Funduszu Spójności w ramach zarządzania dzielonego, zgodnie z art. 6 wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów i rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wspólne wskaźniki produktu i rezultatu określone w załączniku I w odniesieniu do EFRR i Funduszu Spójności oraz w razie konieczności wskaźniki produktu i rezultatu specyficzne dla danego programu stosuje się zgodnie z art. [12 ust. 1] akapit drugi lit. a), art. [17 ust. 3] lit. d) ppkt (ii) oraz art. [37 ust. 2] lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP].

1.  Wspólne wskaźniki produktu i rezultatu określone i zdefiniowane w załączniku I w odniesieniu do EFRR i Funduszu Spójności oraz, w stosownych przypadkach, wskaźniki produktu i rezultatu specyficzne dla danego programu stosuje się zgodnie z art. [12 ust. 1] akapit drugi lit. a), art. [17 ust. 3] lit. d) ppkt (ii) oraz art. [37 ust. 2] lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP].

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Państwa członkowskie mogą wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o większą elastyczność w obowiązujących ramach paktu stabilności i wzrostu w odniesieniu do publicznych lub równoważnych wydatków strukturalnych, popartym przez administrację publiczną w drodze współfinansowania inwestycji uruchomionych w ramach EFRR i Funduszu Spójności. Określając korektę budżetową w ramach części zapobiegawczej lub naprawczej paktu stabilności i wzrostu, Komisja dokładnie ocenia odnośny wniosek w sposób odzwierciedlający strategiczne znaczenie inwestycji współfinansowanych z EFRR i Funduszu Spójności.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dopuszcza się udzielanie wsparcia z EFRR na zintegrowany rozwój terytorialny w ramach programów objętych oboma celami, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP], zgodnie z tytułem III rozdział II tego rozporządzenia [nowe RWP].

1.  EFRR wspiera zintegrowany rozwój terytorialny w ramach programów objętych oboma celami, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP], zgodnie z tytułem III rozdział II tego rozporządzenia [nowe RWP].

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Co najmniej 5 % środków z EFRR na poziomie krajowym w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, z wyjątkiem środków na pomoc techniczną, przydziela się na zintegrowany rozwój terytorialny na obszarach pozamiejskich charakteryzujących się utrudnieniami naturalnymi, geograficznymi lub niekorzystnymi warunkami i negatywnymi tendencjami demograficznymi lub utrudnionym dostępem do usług podstawowych. Z tej kwoty co najmniej 17,5 % przydziela się obszarom i społecznościom wiejskim, z uwzględnieniem postanowień paktu na rzecz inteligentnych wsi w celu opracowania projektów takich jak inteligentne wsie.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie wdrażają zintegrowany rozwój terytorialny, przy wsparciu EFRR, wyłącznie w postaciach, o których mowa w art. [22] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP].

2.  Państwa członkowskie wdrażają zintegrowany rozwój terytorialny, w postaci specjalnej osi lub programu albo w innych postaciach, o których mowa w art. [22] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP], przy czym może on być objęty wielofunduszowym i zintegrowanym podejściem w ramach EFRR, EFS+, EFMR i EFRROW.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach EFRR wspiera się zintegrowany rozwój terytorialny w oparciu o strategie terytorialne, zgodnie z art. [23] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP], koncentrujące się na obszarach miejskich („zrównoważony rozwój obszarów miejskich”) w ramach programów objętych oboma celami, o których mowa w art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia.

1.  W celu rozwiązywania problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych w ramach EFRR wspiera się zintegrowany rozwój terytorialny w oparciu o strategie terytorialne, zgodnie z art. [23] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP], które mogą być również objęte wielofunduszowym i zintegrowanym podejściem w ramach EFRR i EFS+, ikoncentrować się na miejskich obszarach funkcjonalnych („zrównoważony rozwój obszarów miejskich”) w ramach programów objętych oboma celami, o których mowa w art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Co najmniej % środków z EFRR na poziomie krajowym w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, z wyjątkiem środków na pomoc techniczną, przydziela się na zrównoważony rozwój obszarów miejskich w postaci rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zintegrowanych inwestycji terytorialnych lub innych narzędzi terytorialnych w ramach CP 5.

Co najmniej 10 % środków z EFRR na poziomie krajowym w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, z wyjątkiem środków na pomoc techniczną, przydziela się na zrównoważony rozwój obszarów miejskich w postaci specjalnego programu, specjalnej osi priorytetowej, rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zintegrowanych inwestycji terytorialnych lub innych narzędzi terytorialnych, zgodnie z art. 22 lit. c) rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP]. Władze miejskie, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) 2018/XXXX [nowe RWP], są uprawnione do wyboru działań i projektów. Działania opracowane w ramach CP innych niż CP 5, o ile spełniają kryteria spójności, mogą wliczać się do minimalnego progu 10 %, który należy przeznaczyć na zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Inwestycje dokonane w ramach CP 5 (i) są uznawane za wliczające się w ten przydział 10 %, tak jak i operacje realizowane w ramach innych CP, o ile są one spójne ze zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Inicjatywa ta obejmuje wszystkie obszary miejskie i wspiera Program rozwoju miast w Unii Europejskiej.

Inicjatywa ta obejmuje wszystkie miejskie obszary funkcjonalne i wspiera partnerstwa i koszty organizacyjne Programu rozwoju miast w Unii Europejskiej. Władze lokalne powinny aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu Europejskiej inicjatywy miejskiej.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie budowania potencjału;

a)  wspieranie budowania potencjału, w tym działań w zakresie wymiany dla przedstawicieli regionalnych i lokalnych na szczeblu niższym niż krajowy;

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie innowacyjnych działań;

b)  wspieranie innowacyjnych działań, które mogą uzyskać dodatkowe współfinansowanie na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/xxx (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) i zostać włączone w Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w szczególności w powiązaniu z obszarami wiejskimi i miejskimi oraz projektami wspierającymi rozwój obszarów miejskich i miejskich obszarów funkcjonalnych.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie wiedzy, opracowywania polityki i działań komunikacyjnych.

c)  wspieranie wiedzy, ocen oddziaływania terytorialnego, opracowywania polityki i działań komunikacyjnych.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na wniosek jednego lub większej liczby państw członkowskich Europejska inicjatywa miejska może również wspierać współpracę międzyrządową w zakresie zagadnień miejskich.

Na wniosek jednego lub większej liczby państw członkowskich Europejska inicjatywa miejska może również wspierać współpracę międzyrządową w zakresie zagadnień miejskich jako ram odniesienia w dziedzinie zrównoważonych miast, agendy terytorialnej Unii Europejskiej oraz dostosowania opracowanych przez ONZ celów zrównoważonego rozwoju do warunków lokalnych.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja składa co roku Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie na temat postępów w ramach Europejskiej inicjatywy miejskiej.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Obszary zmagające się z niekorzystnymi warunkami i wyzwaniami przyrodniczymi lub demograficznymi

 

1.  W ramach programów współfinansowanych przez EFRR obejmujących obszary zmagające się z niekorzystnymi warunkami i wyzwaniami przyrodniczymi lub demograficznymi, takie jak obszary wymienione w art. 174 TFUE, poświęca się szczególną uwagę na rozwiązanie problemów, z którymi zmagają się te obszary.

 

W szczególności obszary NUTS 3 lub jednostki samorządu lokalnego o gęstości zaludnienia poniżej 12,5 os./km2 w przypadku obszarów słabo zaludnionych lub poniżej 8 os./km2 w przypadku obszarów bardzo słabo zaludnionych bądź o średnim spadku liczby ludności przekraczającym 1 % w okresie między rokiem 2007 a 2017 muszą zostać objęte szczegółowymi planami regionalnymi i krajowymi w celu zwiększenia ich atrakcyjności dla ludności, inwestycji biznesowych, poprawy dostępności usług cyfrowych i publicznych, łącznie z funduszem w ramach umowy o współpracy. W umowie partnerstwa można przeznaczyć dedykowane środki na ten cel.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dodatkową alokację środków o specjalnym przeznaczeniu na regiony najbardziej oddalone wykorzystuje się do skompensowania dodatkowych kosztów ponoszonych w tych regionach wskutek jednego lub kilku stałych ograniczeń ich rozwoju, o których mowa w art. 349 TFUE.

1.  Artykuł 3 nie ma zastosowania do dodatkowej alokacji środków o specjalnym przeznaczeniu na regiony najbardziej oddalone. Tę dodatkową alokację środków o specjalnym przeznaczeniu na regiony najbardziej oddalone wykorzystuje się do skompensowania dodatkowych kosztów ponoszonych w tych regionach wskutek jednego lub kilku stałych ograniczeń ich rozwoju, o których mowa w art. 349 TFUE.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 EFRR może wspierać inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwach w regionach najbardziej oddalonych, niezależnie od wielkości tych przedsiębiorstw.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 4, powierza się Komisji na okres od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2027 r.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13a

 

Uchylenie

 

Z zastrzeżeniem art. 12 niniejszego rozporządzenia rozporządzenia (WE) nr 1301/2013 i (WE) nr 1300/2013 tracą moc z dniem 1 stycznia 2021 r.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13b

 

Przegląd

 

Parlament Europejski i Rada dokonają przeglądu niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2027 r. zgodnie z art. 177 TFUE.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 1 – kolumna 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej

1.   Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej, łączności regionalnej w obszarze technologii, rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), łączności i skutecznej administracji publicznej (CP 1) – poprzez:

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 1 – kolumna 2 – Produkty – RCO -01 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCO -01 – Średni dochód regionalny

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 1 – kolumna 2 – Produkty – RCO 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCO 10a – Przedsiębiorstwa wspierane w celu przekształcenia ich produktów i usług z myślą o przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 1 – kolumna 2 – Produkty – RCO 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCO 14a – Dodatkowe ośrodki społeczno-gospodarcze objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 1 – kolumna 2 – Produkty – RCO 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCR 14b – Ośrodki społeczno-gospodarcze z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo wysokiej przepustowości

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 1 – kolumna 2 – Produkty – RCR -01 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCR -01 – Zwiększenie wskaźnika dochodu regionalnego zgodnie z art. 3 ust. 3

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 1 – kolumna 2 – Produkty – RCR 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

RCR 14 – Przedsiębiorstwa korzystające z publicznych usług cyfrowych*

RCR 14 – Użytkownicy publicznych usług cyfrowych*

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – kolumna 1 – Cel polityki 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

2.  Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i odporna Europa dla wszystkich dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 2 – Produkty – RCO 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCO 18a – Odsetek rocznej oszczędności energii całego zasobu budynków (w porównaniu z poziomem bazowym) zgodnie z celem zakładającym zapewnienie wysokiej efektywności i dekarbonizacji zasobu budynków, jak przewidziano w krajowej długoterminowej strategii renowacji mającej na celu wspieranie renowacji krajowego zasobu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 2 – Produkty – RCO 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCO 18b – Gospodarstwa domowe, które poprawiły charakterystykę energetyczną budynku lub mieszkania, osiągając co najmniej 60 % oszczędności energii

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 2 – Produkty – RCO 18 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCO 18c – Gospodarstwa domowe o zwiększonej efektywności energetycznej budynku lub mieszkania, które po remoncie osiągnęły standard budynku o niemal zerowym zużyciu energii

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 2 – Produkty – RCO 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

RCO 19 – Budynki publiczne otrzymujące wsparcie na poprawę charakterystyki energetycznej

RCO 19 – Budynki otrzymujące wsparcie na poprawę charakterystyki energetycznej (w tym: mieszkalne, prywatne niemieszkalne, publiczne niemieszkalne)

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 2 – Produkty – RCO 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCO 19b – Liczba konsumentów ubogich / narażonych na ubóstwo, wspieranych w celu poprawy charakterystyki energetycznej ich budynku lub mieszkania

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 2 – Produkty – RCO 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCO 20a – Budynki wspierane w celu poprawy zdolności do absorpcji inteligentnych rozwiązań

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 2 – Produkty – RCO 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCO 22a – Całkowite końcowe zużycie energii ze źródeł odnawialnych oraz zużycie w rozbiciu na sektory (ogrzewanie i chłodzenie, transport, energia elektryczna)

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 2 – Produkty – RCO 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCO 22b – Całkowity udział energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 2 – Produkty – RCO 22 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCO 22c – Zmniejszenie rocznego importu energii ze źródeł nieodnawialnych

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 2 – Produkty – RCO 97 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCO 97a – Udział prosumentów energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej zainstalowanej mocy energii elektrycznej

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 2 – Produkty – RCO 98 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCO 98a – Wsparcie na okres przejściowy dla regionów poszkodowanych obniżeniem emisyjności

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 2 – Produkty – RCO 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

RCO 24 – Nowe lub zmodernizowane systemy monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk żywiołowych*

RCO 24 – Nowe lub zmodernizowane systemy monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi, pożary lasów, powodzie lub susze*

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 2 – Produkty – RCO 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

RCO 28 – Obszary objęte środkami ochrony przed pożarami lasów

RCO 28 – Obszary objęte środkami ochrony przed pożarami lasów, trzęsieniami ziemi, powodziami lub suszami

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 2 – Produkty – RCO 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCO 32a – Całkowita ilość paliw kopalnych zastąpionych niskoemisyjnymi źródłami energii

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 2 – Produkty – RCO 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

RCO 34 – Dodatkowe zdolności w zakresie recyklingu odpadów

RCO 34 – Dodatkowe zdolności w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i recyklingu odpadów

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 3 – Rezultaty – RCO 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCO 34a – Liczba przekształconych miejsc pracy

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – kolumna 3 – Rezultaty – RCR 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

RCR 27 – Gospodarstwa domowe, które dokonały poprawy charakterystyki energetycznej budynku lub mieszkania

RCR 27 – Gospodarstwa domowe, które poprawiły charakterystykę energetyczną budynku lub mieszkania, osiągając co najmniej 60 % oszczędności energii

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – kolumna 3 – Rezultaty – RCR 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCR 28a Budynki, których charakterystyka energetyczna poprawiła się w wyniku ustaleń umownych gwarantujących możliwe do zweryfikowania oszczędności energii i większą efektywność, takich jak umowy o poprawę efektywności energetycznej określone w art. 2 pkt 27 dyrektywy 2012/27/UE1a

 

___________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 3 – Rezultaty – RCO 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCR 30a – Budynki o zwiększonej zdolności do absorpcji inteligentnych rozwiązań

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 3 – Rezultaty – RCR -43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

RCR 43 – Straty wody

 

RCR 43 – Ograniczenie strat wody

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 3 – Rezultaty – RCR -46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCR -46a – Ilość wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na mieszkańca

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 3 – Rezultaty – RCR -46 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCR -46b – Ilość odpadów przekazanych do unieszkodliwienia i odzysku energii w przeliczeniu na mieszkańca

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 3 – Rezultaty – RCR -47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCR 47a – Bioodpady poddane recyklingowi

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 3 – Rezultaty – RCR 48 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCR 48a – Ludność obsługiwana przez instalacje przygotowywania odpadów do ponownego użycia

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 3 – Rezultaty – RCR 48 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCR 48b – Wskaźnik wykorzystania materiałów w obiegu zamkniętym

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 3 – Rezultaty – RCR 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

RCR 49 – Odpady odzyskane

RCR 49 – Odpady ponownie użyte

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 2 – kolumna 3 – Rezultaty – RCR 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCR 49a – Odpady przygotowane do ponownego użycia

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Cel polityki 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.   Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych

3.   Lepiej połączona Europa dla wszystkich dzięki zwiększeniu mobilności

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 3 – kolumna 2 – Produkty – RCO 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

RCO 43 – Długość nowych dróg objętych wsparciem – TEN-T1

RCO 43 – Długość nowych dróg objętych wsparciem – TEN-T1 (sieć bazowa i sieć kompleksowa)

______________

________________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1)

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 3 – kolumna 2 – Produkty – RCO 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

RCO 45 – Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – TEN-T

RCO 45 – Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – TEN-T (sieć bazowa i sieć kompleksowa)

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 3 – kolumna 2 – Produkty – RCO 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

RCO 47 – Długość nowych linii kolejowych objętych wsparciem – TEN-T

RCO 47 – Długość nowych linii kolejowych objętych wsparciem – TEN-T (sieć bazowa i sieć kompleksowa)

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 3 – kolumna 2 – Produkty – RCO 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

RCO 49 – Długość linii kolejowych przebudowanych lub zmodernizowanych – TEN-T

RCO 49 – Długość linii kolejowych przebudowanych lub zmodernizowanych – TEN-T (sieć bazowa i sieć kompleksowa)

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 3 – kolumna 3 – Rezultaty – RCR 55 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCR -55a – Współczynnik ukończenia korytarza TEN-T na terytorium kraju

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 3 – kolumna 3 – Rezultaty – RCR - 57 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCR -57a – Współczynnik ukończenia korytarza TEN-T na terytorium kraju

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – cel polityki 1 – kolumna 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych

4.  Europa o silniejszym wymiarze społecznym i bardziej sprzyjająca integracji społecznej – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 3 – kolumna 3 – Rezultaty – RCR -68 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCR – 68a – Członkowie marginalizowanych społeczności i grup w niekorzystnej sytuacji poprzez zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi społeczne (inni niż Romowie)

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 3 – kolumna 3 – Rezultaty – RCR -68 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

RCR – 68b – Członkowie marginalizowanych społeczności i grup w niekorzystnej sytuacji poprzez zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi społeczne (Romowie)

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – Cel polityki 1 – kolumna 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych

5.  Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich i wszystkich innych obszarów w ramach inicjatyw lokalnych

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – kolumna 1 – Cel polityki 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej

1.  Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej, łączności regionalnej w obszarze technologii, rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), łączności i skutecznej administracji publicznej

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Cel polityki 1 – kolumna 3 – Produkty – CCO -01 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

CCO -01a – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem na rzecz zrównoważonej działalności gospodarczej

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Cel polityki 1 – kolumna 3 – Produkty – CCO 04

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

CCO 04 – MŚP objęte wsparciem w celu generowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy

CCO 04 – MŚP objęte wsparciem w celu generowania zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Cel polityki 1 – kolumna 4 – Rezultaty – CCR -01 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

CCR -01a – Wzrost wskaźnika dochodu regionalnego

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – kolumna 1 – Cel polityki 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

2.   Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i odporna Europa dla wszystkich dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Cel polityki 2 – kolumna 3 – Produkty – CCO 08 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

CCO 08a – Rozwój nowych przedsiębiorstw

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Cel polityki 2 – kolumna 3 – Produkty – CCO 09 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

CCO 09a – Lepsze dostosowanie do zmian klimatu i lepsze zapobieganie ryzyku katastrof naturalnych oraz lepsza odporność na katastrofy i ekstremalne zjawiska pogodowe

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Cel polityki 2 – kolumna 4 – Rezultaty – CCR 07 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

CCR 07a – Liczba stworzonych miejsc pracy

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Cel polityki 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych

3. Lepiej połączona Europa dla wszystkich dzięki zwiększeniu mobilności

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Cel polityki 3 – kolumna 3 – Produkty – CCO 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

CCO 14 – Sieć drogowa TEN-T: drogi nowe i zmodernizowane

CCO 14 – Sieć drogowa TEN-T: drogi nowe i zmodernizowane oraz mosty

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Cel polityki 3 – kolumna 4 – Rezultaty – CCR 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

CCR 13 – Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej

CCR 13 – Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej i mostowej

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Cel polityki 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych

4.  Europa o silniejszym wymiarze społecznym i bardziej sprzyjająca integracji społecznej – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – Cel polityki 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych

5.  Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich i wszystkich innych obszarów

(1)

  Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 90.

(2)

  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym


UZASADNIENIE

A. Wprowadzenie

Przewodnią ideą Unii Europejskiej jest pokojowa współpraca między różnymi społeczeństwami i narodami w celu wspierania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarności między regionami Unii.

Osiągnięciu tego celu służy europejska polityka spójności, która – jako główna unijna polityka inwestycyjna na rzecz zatrudnienia i rozwoju gospodarczego – zmniejsza różnice terytorialne, przyczyniając się do zbliżenia obywateli i terytoriów do projektu europejskiego.

Zadania te zostały utrudnione przez niekorzystne skutki kryzysów gospodarczych, które pomimo zmniejszenia nierówności między państwami członkowskimi pogłębiły nierówności terytorialne. Z tego powodu ani ograniczenia budżetu UE i ograniczenia budżetów krajowych, ani konsekwencje brexitu nie mogą w żadnym razie powodować osłabienia polityki spójności UE lub zniekształcenia jej celów.

Przyszła polityka spójności powinna wyciągnąć wnioski z dotychczasowych doświadczeń, aby lepiej radzić sobie z obecnymi wyzwaniami. Kluczowe jest, aby polityka ta była odpowiednio finansowana, biorąc pod uwagę również wzrost zadań i celów inwestycyjnych we wszystkich regionach europejskich, wynikający z dotychczasowych i nowych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, społeczne konsekwencje kryzysu gospodarczego, zmiany demograficzne. Należy unikać nadmiernej centralizacji, która mogłaby stanowić zagrożenie dla wymiaru terytorialnego tej polityki.

B. Ogólne cele sprawozdawcy

W oparciu o doświadczenia z obecnego okresu programowania, które nie zawsze były pozytywne, konieczne będzie zapewnienie wczesnego przygotowania oraz szybkiego rozpoczęcia realizacji polityki spójności na okres po roku 2020, tak aby móc w odpowiednim czasie uruchomić konkretne inicjatywy we wszystkich państwach i regionach.

Sprawozdawca docenia wysiłki Komisji w zakresie upraszczania, podkreślając jednocześnie, że upraszczanie nie powinno dotyczyć zasad lub celów, lecz ograniczania biurokracji i kosztów ciążących na regionach i obywatelach. Sprawozdawca ubolewa nad utratą synergii między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, pomimo wielokrotnego apelowania o nią, w szczególności w odniesieniu do nowego funduszu społecznego (EFS+), i wprowadza poprawki w tym zakresie.

Celem sprawozdawcy jest wzmocnienie wspomnianej synergii, tak aby nadal zapewniać zintegrowane i uzupełniające się podejścia do głównych wyzwań w tej dziedzinie, w szczególności w odniesieniu do podejścia do terytorium i do Europy o silniejszym wymiarze społecznym.

Sprawozdawca uznaje również współzależność między polityką spójności a polityką makroekonomiczną. Podkreśla jednak, że powiązanie to nie powinno szkodzić wymiarowi terytorialnemu, lecz należałoby ustanowić nowe i konstruktywne podejście oparte na głębokiej zmianie celów zaleceń dla poszczególnych krajów oraz ogólniej samego semestru europejskiego. Tylko w ten sposób można zapewnić wzajemne uzupełnianie się obu tych polityk, z korzyścią dla nich i przede wszystkim dla dobra obywateli, oraz wyeliminować stosunek zależności jednej polityki (spójności) od drugiej (makroekonomicznej). Należy zatem zapewnić takie zarządzanie gospodarką, które optymalizuje zrozumienie regionalnych różnic pod względem potrzeb i wyzwań w zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego lub instytucjonalnego i umożliwia zmianę strategii działania. Natomiast warunkowość makroekonomiczna w jakiejkolwiek formie nie jest pomocna.

W ogólniejszym ujęciu sprawozdawca uważa, że w odniesieniu do przyszłej polityki spójności kluczową rolę w strukturze funduszy odgrywają poziomy współfinansowania. Zwiększenie współfinansowania – z punktu widzenia Komisji – oznacza złożenie odpowiedzialności na barki państw, ale także zapewnienie większej ilości dostępnych zasobów i ograniczenie skutków zmniejszenia zasobów europejskich. Zakładając, że te stwierdzenia są prawdziwe i prawidłowe, należałoby umożliwić tym państwom korzystanie ze wspomnianych zasobów, nie naruszając innych unijnych przepisów. Ta kwestia jest bardzo kontrowersyjna, ale stanowi pułapkę, którą należy ominąć, choćby przez wspieranie oryginalnych i odważnych rozwiązań.

C. Główne poprawki sprawozdawcy

Sprawozdawca uważa, że należy przytoczyć treść art. 174 TFUE, aby podkreślić terytorialny i regionalny wymiar działań polityki spójności UE.

W art. 2 wniosku określono cele szczegółowe EFRR i Funduszu Spójności, dzieląc je na pięć makroobszarów – bardziej inteligentna Europa, bardziej przyjazna dla środowiska Europa, lepiej połączona Europa, Europa o silniejszym wymiarze społecznym i Europa bliżej obywateli – które z kolei dzielą się na 21 dziedzin polityki, znacznie mniej jasnych i szczegółowych od tych określonych w obecnym programowaniu. Pięć nowych obszarów obejmuje i upraszcza poprzednie 11 priorytetów inwestycyjnych. Wniosek Komisji w porównaniu z programowaniem na lata 2014–2020 jest mniej dokładny, przez co pozostawia margines swobody w wyborze środków, które należy podjąć na szczeblu państw członkowskich. Pomimo zaproponowania wystarczająco wyczerpującej listy zdecydowano o wprowadzeniu poprawek, w szczególności w celu wzmocnienia możliwości podejmowania działań na rzecz dziedzictwa naturalnego, bezemisyjnej mobilności w miastach oraz zrównoważonej turystyki.

W art. 3 wniosku wymieniono kryteria koncentracji celów tematycznych, przenosząc klasyfikację ze szczebla regionalnego powiązanego z PKB na mieszkańca na szczebel krajowy powiązany z dochodem narodowym brutto. Podejście to, zdaniem sprawozdawcy, otwiera debatę polityczną na temat rzeczywistych konsekwencji ewentualnej centralizacji i jej możliwych skutków dla regionów europejskich. W szczególności sprawozdawca jest zaniepokojony faktem, że koncentracja tematyczna na niezbyt elastycznym szczeblu krajowym może skutkować redystrybucją terytorialną działań, zwłaszcza w przypadku większych krajów o federalnym podziale administracyjnym (które są również głównymi beneficjentami funduszy) oraz bardziej złożonych i rozdrobnionych gospodarek krajowych charakteryzujących się wyższym poziomem nierówności terytorialnych. Zdaniem sprawozdawcy w zarządzaniu funduszami należy przede wszystkim uwzględniać specyfikę terytorialną, gospodarczą i społeczną beneficjentów polityki spójności, poczynając od regionów. Sprawozdawca uważa, że art. 3 pozostawia szeroki margines oceny i działania, czego konkretnym celem jest rzeczywiste udostępnienie polityki spójności państwom członkowskim i władzom lokalnym na rzecz rozwiązywania problemów wynikających z obecnych zmian.

Z tych powodów sprawozdawca uważa, że kluczowe znaczenie ma przywrócenie koncentracji tematycznej na szczeblu regionalnym, ponieważ określona we wniosku Komisji koncentracja tematyczna na szczeblu państw członkowskich prowadziłaby do nadmiernej centralizacji, jednocześnie nie zapewniając pożądanej elastyczności. Ponadto sprawozdawca zgadza się z określeniem minimalnej części środków, która powinna być przeznaczona na CP 1 i CP 2 (bardziej przyjazna dla środowiska Europa), ale uważa, że CP 2 powinno obowiązywać również w odniesieniu do grupy regionów lepiej rozwiniętych. Ponadto, w celu zapewnienia odpowiedniego i rzeczywistego marginesu elastyczności, sprawozdawca uznał za stosowne wprowadzenie horyzontalnego kryterium, w przypadku którego, pod warunkiem odpowiedniego poparcia danymi zawartymi w analizie potrzeb, państwa członkowskie będą mogły wnosić o dodatkową elastyczność w kwestii odsetka przyznanego na CP 1 (do 5 punktów procentowych i do 10 punktów procentowych w przypadku regionów najbardziej oddalonych) na poziomie kategorii regionów, tak aby zapewnić lepsze dostosowanie działań do potrzeb obywateli i bazy produkcyjnej.

W art. 4 i art. 5 określono zakres wsparcia z EFRR i Funduszu Spójności obejmujący inwestycje w infrastrukturę, inwestycje w dostęp do usług, inwestycje produkcyjne w MŚP, inwestycje dotyczące zrównoważonego rozwoju i energii z korzyściami dla środowiska oraz pomoc techniczną. Definicja pomocy technicznej została zawarta w art. 31 wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy (określającym wyrażoną procentowo wysokość środków zwracanych za pomoc techniczną) i w art. 32 tego rozporządzenia (ustanawiającym możliwość podjęcia przez państwa członkowskie dodatkowych działań w zakresie pomocy technicznej w celu wzmocnienia zdolności władz i beneficjentów do skutecznego administrowania środkami i ich wykorzystywania). Sprawozdawca jest zdania, że chociaż art. 31 zmienia tradycyjny sposób rozumienia pomocy technicznej dla programów, określając wysokość zwrotu w ujęciu procentowym, zgodnie ze stanem zaawansowania programów, art. 32 otwiera ważną perspektywę dotyczącą ścisłego związku między programowaniem funduszy strukturalnych a wzmacnianiem, ulepszaniem i optymalizacją organów lokalnej administracji publicznej.

Z tego powodu sprawozdawca uważa, że w art. 4 i art. 5 należy wprowadzić wyraźne odniesienie do znaczenia wykorzystywania tych funduszy na rzecz wzmacniania administracji publicznej. Należy odejść od porządku, w którym w obliczu ogromnych wydatków na pomoc techniczną z zewnątrz zapewnia się jedynie wypełnienie strukturalnych braków w administracji publicznej, a jednocześnie nie podejmuje się żadnych środków mających na celu zapobieganie tworzeniu się tych samych braków. W związku z tym sprawozdawca zdecydował o przywróceniu celu horyzontalnego dotyczącego wzmocnienia zdolności administracji publicznej, w szczególności w odniesieniu do dostępności usług dla obywateli i skuteczności oferowanych rozwiązań. Sprawozdawca stwierdził, że w tym zakresie wniosek Komisji nie jest wyczerpujący, a w niektórych punktach zawiera braki, w związku z czym zdecydował o jego uzupełnieniu, tak aby kontynuować drogę rozpoczętą w ramach programowania na lata 2014–2020.

Artykuł 6 wniosku, dotyczący sektorów wyłączonych z zakresu EFRR, wymaga głębszej refleksji. Lista wyłączonych sektorów jest znacznie obszerniejsza niż poprzednio, co uzasadnia się dążeniem do zmniejszenia marginesu niepewności. Nadal utrzymują się jednak pewne wątpliwości, w szczególności w zakresie inwestycji trwałego składowania odpadów, jako że należałoby chronić działania mające na celu demontaż, przekształcenie lub zabezpieczenie instalacji wyłączonych z użytku. Jednocześnie należy wprowadzić dokładną definicję „odpadów resztkowych”, aby można było lepiej określić zakres wyłączenia z finansowania, w szczególności w celu uniknięcia sprzeczności z dyrektywami w sprawie odpadów i energii. Równie kontrowersyjne jest wyłączenie z zakresu wsparcia inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych i zakupu taboru na potrzeby transportu kolejowego.

W odniesieniu do związku między polityką spójności i rozwojem terytorialnym szczególne znaczenie mają art. 8 i art. 9. Przede wszystkim sprawozdawca podkreślił rolę art. 8 we wspieraniu obszarów niezurbanizowanych, uznając za konieczne określenie, podobnie jak w przypadku obszarów miejskich, obowiązkowej minimalnej części środków (co najmniej 5 %) do przeznaczenia na wsparcie i rozwój tych obszarów, na których m.in. w wyniku kryzysu odnotowuje się zubożenie (materialne i niematerialne, dotyczące towarów i usług) oraz spadek demograficzny. Dostępne dane wskazują na konieczność pilnego podjęcia ukierunkowanych środków dostosowanych do potrzeb, tak aby zatrzymać ujemny trend.

Równie ważny jest zrównoważony rozwój obszarów miejskich (art. 9), na który pomimo powodzenia obecnego programowania należy przeznaczyć większe środki w ramach rozwoju lokalnego, jednocześnie poszerzając zakres dostępnych instrumentów. W szczególności zarówno w odniesieniu do art. 8, jak i art. 9 sprawozdawca uznał, że należy przywrócić możliwość podejmowania zintegrowanych działań współfinansowanych w ramach EFRR lub Funduszu Spójności i EFS+.

Te i inne poprawki sprawozdawcy mają na celu zapewnienie, również w przyszłości, aby polityka spójności w dalszym ciągu przyczyniała się do zmniejszania nierówności i tworzenia Europy o silniejszym wymiarze społecznym, zwracającej większą uwagę na swoje terytoria, obywateli, przedsiębiorstwa i młodych ludzi oraz bliższej im.


OPINIA Komisji Budżetowej (11.12.2018)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jan Olbrycht

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2a)  EFRR i Fundusz Spójności powinny przyczyniać się do finansowania wsparcia mającego na celu wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w drodze niwelowania podstawowych nierówności i korygowania dysproporcji regionalnych w Unii, zmniejszając zacofanie regionów najmniej uprzywilejowanych przez zrównoważony rozwój i korektę strukturalną regionalnych gospodarek.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [nowe RWP]16 określono wspólne przepisy mające zastosowanie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) oraz Instrument na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW), które działają na podstawie wspólnych ram (są one dalej zwane łącznie „funduszami”).

(3)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [nowe RWP]16 określono wspólne przepisy mające zastosowanie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) oraz Instrument na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW), które działają na podstawie wspólnych ram (są one dalej zwane łącznie „funduszami”).

__________________

__________________

16 [Pełne odniesienie – nowe RWP].

16 [Pełne odniesienie – nowe RWP].

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Przy wdrażaniu EFRR i Funduszu Spójności należy przestrzegać zasad horyzontalnych określonych w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) i w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości i proporcjonalności określonych w art. 5 TUE, przy uwzględnieniu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny również przestrzegać zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji oraz przepisami prawa Unii harmonizującymi wymogi w zakresie dostępności towarów i usług. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Fundusze nie powinny wspierać żadnych działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji. Cele EFRR i Funduszu Spójności powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego operacje przynoszące korzyść przedsiębiorstwom powinny być zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE.

(5)  Przy wdrażaniu EFRR i Funduszu Spójności należy przestrzegać zasad horyzontalnych określonych w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) i w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości i proporcjonalności określonych w art. 5 TUE, przy uwzględnieniu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz ustalonych przez ONZ celów zrównoważonego rozwoju. Państwa członkowskie powinny również przestrzegać zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji oraz przepisami prawa Unii harmonizującymi wymogi w zakresie dostępności towarów i usług. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania we wszystkich obszarach polityki perspektywy płci i równouprawnienia, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Fundusze nie powinny wspierać żadnych działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji. Cele EFRR i Funduszu Spójności powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego operacje przynoszące korzyść przedsiębiorstwom powinny być zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby możliwe było świadczenie wsparcia z EFRR w ramach EWT/Interreg zarówno w zakresie inwestycji w infrastrukturę, jak i towarzyszących im inwestycji miękkich, szkoleń i działań na rzecz integracji, należy ustalić, że ze środków EFRR można również wspierać działania objęte zakresem celów szczegółowych w ramach EFS+, ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [nowe rozporządzenie EFS+]18.

(15)  Aby możliwe było świadczenie wsparcia z EFRR w ramach EWT/Interreg zarówno w zakresie inwestycji w infrastrukturę, jak i towarzyszących im inwestycji miękkich, szkoleń i działań na rzecz integracji, a także poprawy i rozwoju umiejętności i kompetencji administracyjnych, należy ustalić, że ze środków EFRR można również wspierać działania objęte zakresem celów szczegółowych w ramach EFS+, ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [nowe rozporządzenie EFS+]18.

__________________

__________________

18 [Pełne odniesienie – nowe rozporządzenie EFS+].

18 [Pełne odniesienie – nowe rozporządzenie EFS+].

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  EFRR powinien pomagać w niwelowaniu głównych dysproporcji regionalnych w Unii, zmniejszaniu różnic w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zmniejszaniu zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, w tym tych, którzy borykają się z wyzwaniami wynikającymi z zobowiązania do obniżenia emisyjności. Wsparcie z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” powinno zatem koncentrować się na kluczowych priorytetach Unii zgodnie z celami polityki określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/xxx [nowe RWP]. W związku z tym wsparcie z EFRR powinno koncentrować się na celach polityki: „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej” oraz „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”. koncentrację tematyczną należy osiągnąć na poziomie krajowym, dopuszczając elastyczność na poziomie poszczególnych programów oraz między trzema grupami państw członkowskich, wyodrębnionymi na podstawie odpowiednich wartości dochodu narodowego brutto. Ponadto należy szczegółowo określić metodykę klasyfikacji państw członkowskich z uwzględnieniem specyficznej sytuacji regionów najbardziej oddalonych.

(17)  EFRR powinien pomagać w niwelowaniu głównych dysproporcji regionalnych w Unii, zmniejszaniu różnic w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zmniejszaniu zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych i słabiej rozwiniętych, w tym tych, którzy borykają się z wyzwaniami wynikającymi z zobowiązania do obniżenia emisyjności. Wsparcie z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” powinno zatem koncentrować się na kluczowych priorytetach Unii zgodnie z celami polityki określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/xxx [nowe RWP]. W związku z tym wsparcie z EFRR powinno koncentrować się na celach polityki: „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej” oraz „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”. Taką koncentrację tematyczną należy osiągnąć na poziomie krajowym, dopuszczając margines elastyczności na poziomie poszczególnych programów oraz między poszczególnymi kategoriami regionów, również przy uwzględnieniu różnych poziomów rozwoju. Ponadto należy szczegółowo określić metodykę klasyfikacji regionów z uwzględnieniem specyficznej sytuacji regionów najbardziej oddalonych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić różne rodzaje działań, których koszty mogą być przedmiotem wsparcia w postaci inwestycji z EFRR i Funduszu Spójności w ramach ich odpowiednich celów określonych w TFUE. W ramach Funduszu Spójności powinno być możliwe wspieranie inwestycji na rzecz środowiska i sieci TEN-T. W przypadku EFRR należy uprościć wykaz działań; możliwe powinno być również wspieranie inwestycji w infrastrukturę, inwestycji dotyczących dostępu do usług, inwestycji produkcyjnych w MŚP, sprzętu, oprogramowania oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również działań w zakresie informacji, komunikacji, badań, tworzenia sieci kontaktów, współpracy, wymiany doświadczeń i działań związanych z klastrami. W celu ułatwienia realizacji programu możliwe powinno być wspieranie w ramach obu funduszy działań w zakresie pomocy technicznej. Wreszcie w celu umożliwienia szerszego zasięgu interwencji na rzecz programów Interreg należy rozszerzyć zakres tak, aby obejmował również wspólne wykorzystywanie rozmaitych obiektów i zasobów ludzkich oraz koszty powiązane ze środkami w ramach EFS+.

(19)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić różne rodzaje działań, których koszty mogą być przedmiotem wsparcia w postaci inwestycji z EFRR i Funduszu Spójności w ramach ich odpowiednich celów określonych w TFUE. W ramach Funduszu Spójności powinno być możliwe wspieranie inwestycji na rzecz środowiska i sieci TEN-T. W przypadku EFRR należy uprościć wykaz działań; możliwe powinno być również wspieranie inwestycji w infrastrukturę, inwestycji dotyczących dostępu do usług, inwestycji produkcyjnych w MŚP, sprzętu, oprogramowania oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również działań w zakresie informacji, komunikacji, badań, tworzenia sieci kontaktów, współpracy, wymiany doświadczeń i działań związanych z klastrami. W celu ułatwienia realizacji programu możliwe powinno być wspieranie w ramach obu funduszy działań w zakresie pomocy technicznej, w tym poprawy i rozwoju umiejętności i kompetencji administracyjnych. Wreszcie w celu umożliwienia szerszego zasięgu interwencji na rzecz programów Interreg należy rozszerzyć zakres tak, aby obejmował również wspólne wykorzystywanie rozmaitych obiektów i zasobów ludzkich oraz koszty powiązane ze środkami w ramach EFS+.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iva)  udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych;

Uzasadnienie

Należy przesunąć cel szczegółowy „Udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych” z CP 3 do CP 1, aby rzeczywiście zapewnić innowacje i inteligentną transformację gospodarczą.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ivb)  poprawę cyberbezpieczeństwa.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt vii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(viia)  wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej;

Uzasadnienie

Przesunięcie celu „Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” z CP 3 do CP 2 przyczyni się do czynienia europejskich miast bardziej przyjaznymi dla środowiska. Jest to ważny krok na drodze do przystosowania się do zmiany klimatu w Europie.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych” („CP 3”) – poprzez:

c)  „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu połączeń regionalnych” („CP 3”) – poprzez:

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych;

skreśla się

Uzasadnienie

Należy przesunąć cel szczegółowy „Udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych” z CP 3 do CP 1, aby rzeczywiście zapewnić innowacje i inteligentną transformację gospodarczą.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej;

skreśla się

Uzasadnienie

Przesunięcie celu „Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” z CP 3 do CP 2 przyczyni się do czynienia europejskich miast bardziej przyjaznymi dla środowiska. Jest to ważny krok na drodze do przystosowania się do zmiany klimatu w Europie.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iva)  wspieranie połączeń transportowych, w tym morskich, z peryferyjnymi i wyspiarskimi regionami Unii;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iva)  rozwijanie przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie klasyfikuje się pod względem dochodu narodowego brutto w następujący sposób:

Regiony klasyfikuje się pod względem produktu krajowego brutto w następujący sposób:

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  państwa członkowskie o wskaźniku dochodu narodowego brutto równym lub przekraczającym 100 % średniej UE („grupa 1”);

a)  regiony lepiej rozwinięte;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  państwa członkowskie o wskaźniku dochodu narodowego brutto równym lub przekraczającym 75 % i niższym niż 100 % średniej UE („grupa 2”);

b)  regiony w okresie przejściowym;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  państwa członkowskie o wskaźniku dochodu narodowego brutto niższym niż 75 % średniej UE („grupa 3”).

c)  regiony słabiej rozwinięte;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego artykułu wskaźnik dochodu narodowego brutto oznacza stosunek dochodu narodowego brutto danego państwa członkowskiego na mieszkańca, mierzonego według standardu siły nabywczej i obliczanego na podstawie danych Unii za okres 2014–2016, do średniego dochodu narodowego brutto 27 państw członkowskich na mieszkańca, mierzonego według standardu siły nabywczej, w tym samym okresie odniesienia.

Do celów niniejszego artykułu klasyfikacji danego regionu w jednej z trzech kategorii regionów dokonuje się na podstawie stosunku PKB na mieszkańca każdego regionu, mierzonego parytetem siły nabywczej i obliczanego na podstawie danych Unii za okres 2014–2016, do średniego PKB UE-27 w tym samym okresie odniesienia.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do programów w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dla najbardziej oddalonych regionów, regiony te klasyfikuje się do grupy 3.

W odniesieniu do programów w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dla najbardziej oddalonych regionów, regiony te klasyfikuje się jako regiony słabiej rozwinięte;

Uzasadnienie

W celu uproszczenia koncentracji tematycznej wsparcia z EFRR i zwiększenia jego elastyczności i operacyjności, w odpowiedniej klasyfikacji proponuje się tylko 2 kategorie państw. Próg określający ustala się na poziomie 90 % średniej UE wskaźnika dochodu narodowego brutto poprzez analogię do kryteriów kwalifikowalności dla Funduszu Spójności (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów, art. 102 ust. 3)

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  państwa członkowskie z grupy 1 przeznaczają co najmniej 85 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i 2, w tym co najmniej 60 % na CP 1;

a)  w regionach lepiej rozwiniętych co najmniej 75 % całkowitej kwoty środków z EFRR na szczeblu krajowym przeznacza się w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i 2, w tym co najmniej 30 % na CP 2;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  państwa członkowskie z grupy 2 przeznaczają co najmniej 45 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i co najmniej 30 % na CP 2;

b)  w regionach w okresie przejściowym co najmniej 35 % całkowitej kwoty środków z EFRR na szczeblu krajowym przeznacza się w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1, w tym co najmniej 30 % na CP 2;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  państwa członkowskie z grupy 3 przeznaczają co najmniej 35 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i co najmniej 30 % na CP 2.

c)  w regionach słabiej rozwiniętych co najmniej 25 % całkowitej kwoty środków z EFRR na szczeblu krajowym przeznacza się w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1, w tym co najmniej 30 % na CP 2;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  pomoc techniczną.

f)  pomoc techniczną, w tym poprawę i rozwój administracyjnych umiejętności i kompetencji organów lokalnych w zakresie zarządzania tymi funduszami.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ba)  rozwój zrównoważonej, inteligentnej, intermodalnej i odpornej na zmianę klimatu mobilności na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym lepszy dostęp do sieci TEN-T i mobilność transgraniczną;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

bb)  wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  pomoc techniczną.

c)  pomoc techniczną, w tym poprawę i rozwój administracyjnych umiejętności i kompetencji organów lokalnych w zakresie zarządzania tymi funduszami.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają odpowiednią równowagę między inwestycjami, o których mowa w lit. a) i b).

Państwa członkowskie zapewniają odpowiednią równowagę między inwestycjami, o których mowa w lit. a), b), ba) i bb).

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, z wyjątkiem regionów najbardziej oddalonych;

e)  inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, z wyjątkiem regionów najbardziej oddalonych i regionów cierpiących na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych, zgodnie z art. 174 TFUE;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  finansowanie zakupu taboru na potrzeby transportu kolejowego, z wyjątkiem, gdy jest to związane:

skreśla się

(i)  z realizacją obowiązku świadczenia usługi publicznej będącej przedmiotem procedury przetargowej zgodnie z rozporządzeniem 1370/2007 wraz ze zmianami,

 

(ii)  ze świadczeniem usług transportu kolejowego na liniach w pełni otwartych na konkurencję, w przypadku gdy beneficjent jest nowym operatorem kwalifikującym się do finansowania na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [rozporządzenie w sprawie InvestEU].

 

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ponadto w ramach Funduszu Spójności nie wspiera się inwestycji w budynki mieszkalne, o ile inwestycje te nie są związane z promowaniem efektywności energetycznej lub korzystania z odnawialnych źródeł energii.

2.  Ponadto w ramach Funduszu Spójności nie wspiera się inwestycji w budynki mieszkalne, o ile inwestycje te nie są związane z promowaniem efektywności energetycznej, korzystania z odnawialnych źródeł energii lub gospodarowania zasobami wodnymi.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Co najmniej % środków z EFRR na poziomie krajowym w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, z wyjątkiem środków na pomoc techniczną, przydziela się na zrównoważony rozwój obszarów miejskich w postaci rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zintegrowanych inwestycji terytorialnych lub innych narzędzi terytorialnych w ramach CP 5.

Co najmniej 10 % środków z EFRR na poziomie krajowym w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, z wyjątkiem środków na pomoc techniczną, przydziela się na zrównoważony rozwój obszarów miejskich w postaci rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zintegrowanych inwestycji terytorialnych lub innych narzędzi terytorialnych w ramach CP 5.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie budowania potencjału;

a)  wspieranie budowania potencjału na szczeblu niższym niż krajowy;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie wiedzy, opracowywania polityki i działań komunikacyjnych.

c)  wspieranie wiedzy, ocen oddziaływania terytorialnego, opracowywania polityki i działań komunikacyjnych.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Obszary o niekorzystnych warunkach przyrodniczych lub demograficznych

 

W ramach programów operacyjnych współfinansowanych przez EFRR, obejmujących obszary o poważnych i trwałych niekorzystnych warunkach przyrodniczych lub demograficznych, o których mowa w art. 174 TFUE, należy zwracać szczególną uwagę na specyficzne trudności tych obszarów.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela – Cel polityki 3 – RCO 34

RCO 34 – Dodatkowe zdolności w zakresie recyklingu odpadów

RCR 46 – Ludność obsługiwana przez instalacje recyklingu odpadów i małe systemy gospodarowania odpadami

 

RCR 47 – Odpady poddane recyklingowi

 

RCR 48 – Odpady poddane recyklingowi wykorzystywane jako surowce

 

RCR 49 – Odpady odzyskane

Poprawka

RCO 34 – Dodatkowe zdolności w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i recyklingu odpadów

RCR -46 – Ilość wytwarzanych odpadów na mieszkańca

 

RCR -46a – Ilość odpadów przekazanych do unieszkodliwienia i odzysku energii w przeliczeniu na mieszkańca

 

RCR 46 – Ludność obsługiwana przez instalacje recyklingu odpadów i małe systemy gospodarowania odpadami

 

RCR 47 – Odpady poddane recyklingowi

 

RCR 47a – Bioodpady poddane recyklingowi

 

RCR 48 – Odpady poddane recyklingowi wykorzystywane jako surowce

 

RCR 49 – Odpady odzyskane

 

RCR 49a – Ludność obsługiwana przez instalacje przygotowywania odpadów do ponownego użycia

 

RCR 49b – Odpady przygotowane do ponownego użycia zgodnie z definicją z art. 11a ust. 1 lit. b) dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (UE) 2018/851

 

RCR 49c – Wskaźniki, które Komisja ustanowi do dnia 31 marca 2019 r. w drodze aktów wykonawczych, służące do pomiaru ogólnych postępów we wdrażaniu środków zapobiegania powstawaniu odpadów (art. 9 ust. 7 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (UE) 2018/851)

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności

Odsyłacze

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

11.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

11.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jan Olbrycht

28.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

24.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

25

+

ALDE

Jean Arthuis

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

1

0

ENF

Marco Zanni

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

11.10.2018

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

Komisji Kontroli Budżetowej

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

(COM(2018)0372 – C8‑0227/2018 – 2018/0197(COD))

w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej: Gilles Pargneaux (sprawozdawca)

POPRAWKA

Komisja Kontroli Budżetowej przedstawia Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, następujące poprawki:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Aby zapewnić sukces polityki spójności po 2020 r., niezwykle ważne jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych nakładanych na beneficjentów i organy zarządzające, znalezienie równowagi między ukierunkowaniem na wyniki polityki a poziomem dokonywanych weryfikacji i kontroli w celu zwiększenia proporcjonalności, wprowadzenia zróżnicowania w realizacji programów oraz uproszczenia zasad i procedur, obecnie często postrzeganych jako zbyt złożone;

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W świecie rosnących współzależności, w obliczu zmian demograficznych i migracji, polityka migracyjna Unii w oczywisty sposób wymaga wspólnego podejścia, opierającego się na synergii i komplementarności różnych instrumentów finansowania. W celu zapewnienia spójnego, skutecznego i konsekwentnego wsparcia dla wysiłków na rzecz solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi w zakresie zarządzania migracjami EFRR powinien udzielać wsparcia sprzyjającego długoterminowej integracji migrantów.

(8)  W świecie rosnących współzależności, w obliczu zmian demograficznych i migracji, polityka migracyjna Unii w oczywisty sposób wymaga wspólnego podejścia, opierającego się na synergii i komplementarności różnych instrumentów finansowania. W celu zapewnienia spójnego, skutecznego i konsekwentnego wsparcia dla wysiłków na rzecz solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi w zakresie zarządzania migracjami EFRR powinien udzielać wsparcia sprzyjającego długoterminowej integracji migrantów i uchodźców. Priorytetowo powinno się traktować promowanie zatrudnienia i włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i dyskryminacją oraz inwestycje w edukację, kształcenie ustawiczne i przygotowanie zawodowe.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ponadto inwestycje realizowane w ramach EFRR powinny przyczyniać się do rozwoju kompleksowej sieci szerokopasmowej infrastruktury cyfrowej o dużej prędkości oraz do wspierania zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

(10)  Ponadto inwestycje realizowane w ramach EFRR powinny przyczyniać się do rozwoju kompleksowej sieci szerokopasmowej infrastruktury cyfrowej o dużej prędkości w całej Unii, w tym na obszarach wiejskich, na których fundusz ten wnosi znaczący wkład na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), oraz do wspierania zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Przyszła polityka spójności będzie musiała w odpowiedni sposób uwzględniać i wspierać regiony Unii, w których skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej będą najsilniej odczuwalne, zwłaszcza te regiony, które z powodu brexitu znajdą się na zewnętrznej lądowej lub morskiej granicy Unii;

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  MŚP i mikroprzedsiębiorstwa są najważniejszymi motorami wzrostu gospodarczego, innowacyjności i zatrudnienia, tworząc 85 % wszystkich nowych miejsc pracy; obecnie w Unii istnieje ponad 20 mln MŚP. Przedsiębiorstwa te odgrywają ważną rolę w ożywieniu gospodarczym oraz w przejściu na zrównoważoną gospodarkę europejską.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  W trosce o jak najefektywniej skoncentrowane wykorzystanie ograniczonych zasobów wsparcie inwestycji produkcyjnych z EFRR w ramach odnośnego celu szczegółowego powinno ograniczać się do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE19, z wyjątkiem przypadków, w których inwestycje obejmują współpracę z MŚP w zakresie działań badawczych i innowacyjnych.

(16)  W trosce o jak najefektywniej skoncentrowane wykorzystanie ograniczonych zasobów wsparcie inwestycji produkcyjnych z EFRR w ramach odnośnego celu szczegółowego powinno ograniczać się do MŚP w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE19, aby wzmocnić konkurencyjność i żywotność tych przedsiębiorstw, z wyjątkiem przypadków, w których inwestycje obejmują współpracę z MŚP w zakresie działań badawczych i innowacyjnych.

_________________

_________________

19 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

19 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)  Aby zapewnić terminowe i skuteczne wdrażanie, ogół procedur nadzoru, realizacji i kontroli powinien być proporcjonalny i uproszczony zarówno w stosunku do organów zarządzających, jak i beneficjentów.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny funduszy w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania funduszy w terenie.

(23)  Zgodnie z pkt 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny funduszy w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te powinny w maksymalnym możliwym stopniu obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania funduszy w terenie.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iva)  modernizację i innowacje w administracji publicznej, ochronę własności intelektualnej i wspieranie konkurencyjności MŚP;

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zgodnie z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości określonymi w art. [38 ust. 3 lit. e) ppkt (i)] rozporządzenia finansowego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje na temat wyników zgodnie z załącznikiem II.

3.  Zgodnie z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości określonymi w art. [38 ust. 3 lit. e) ppkt (i)] rozporządzenia finansowego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje na temat wykonania i wyników zgodnie z załącznikiem II, składając sprawozdania zarówno na temat postępów, jak i braków, a także zapewniając wyraźne połączenie między wydatkami a wykonaniem.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13 w celu wprowadzenia zmian w załączniku I służących dokonaniu niezbędnych dostosowań w wykazie wskaźników, które mają stosować państwa członkowskie, oraz wprowadzania zmian w załączniku II służących dokonaniu niezbędnych dostosowań dotyczących informacji o wynikach, które mają być przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13 w celu wprowadzenia zmian w załączniku I służących dokonaniu właściwych i uzasadnionych dostosowań w wykazie wskaźników, które mają stosować państwa członkowskie, oraz – w razie konieczności – wprowadzania zmian w załączniku II służących zapewnieniu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lepszych informacji jakościowych i ilościowych na temat wykonania i wyników w stosunku do obranych celów.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie rzetelne informacje o jakości wykorzystywanych przez nią danych dotyczących wyników.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Co najmniej 6 % środków z EFRR na poziomie krajowym w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, z wyjątkiem środków na pomoc techniczną, przydziela się na zrównoważony rozwój obszarów miejskich w postaci rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zintegrowanych inwestycji terytorialnych lub innych narzędzi terytorialnych w ramach CP 5.

Co najmniej 6 % środków z EFRR na poziomie krajowym w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, z wyjątkiem środków na pomoc techniczną, przydziela się na zrównoważony rozwój obszarów miejskich w postaci rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zintegrowanych inwestycji terytorialnych lub innych narzędzi terytorialnych w ramach CP 5 obejmujących odnośne CP od 1 do 4.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach EFRR udziela się również wsparcia Europejskiej inicjatywy miejskiej, wdrażanej przez Komisję w ramach zarządzania bezpośredniego i pośredniego.

W ramach EFRR udziela się również wsparcia Europejskiej inicjatywie miejskiej.

Uzasadnienie

Program rozwoju miast należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich, dlatego też należy zagwarantować przestrzeganie zasady pomocniczości.


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (26.10.2018)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

(COM(2018)0372 – C8‑0227/2018 – 2018/0197(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Kateřina Konečná

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dnia 2 maja 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027. Obejmują one Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Fundusz Spójności.

Ogólnie biorąc, sprawozdawczyni przyjmuje wniosek Komisji z zadowoleniem. Wniosek ten upraszcza złożone procedury związane z EFRR i Funduszem Spójności oraz rozszerza środki wsparcia dotyczące celów ekologicznych i klimatycznych. Sprawozdawczyni popiera w szczególności zwiększone inwestycje w bardziej ekologiczną i niskoemisyjną Europę, m.in. w zakresie efektywności energetycznej i środków gospodarki o obiegu zamkniętym, rozwoju inteligentnych systemów energetycznych, sieci i instalacji magazynowych, promowania zrównoważonej gospodarki wodnej i zmniejszania zanieczyszczenia.

Niemniej jednak należy zapewnić zwiększenie środków na niezbędną modernizację i rozwój infrastruktury państw członkowskich w celu sprostania wszystkim nowym, ambitnym celom unijnym w zakresie ochrony środowiska, energii i gospodarki odpadami, a także celom związanym ze zmianą klimatu zgodnie z porozumieniem paryskim. Wspieranie projektów współfinansowanych z tych środków jest szczególnie istotne w regionach słabiej rozwiniętych. Ponadto środki z EFRR i Funduszu Spójności stanowią w wielu państwach co najmniej 50 % wartości inwestycji publicznych i przy braku współfinansowania ze strony UE takie państwa członkowskie nie miałyby możliwości finansowych pozwalających na realizację tego rodzaju inwestycji.

Jeżeli chodzi o finansowanie, sprawozdawczyni uważa, że proponowane cięcia (o połowę) w Funduszu Spójności są znaczące w porównaniu z obecnym okresem programowania. Jednocześnie kwota, która ma zostać przesunięta z Funduszu Spójności na rzecz instrumentu „Łącząc Europę”, jest równa kwocie przeniesionej w bieżącym okresie programowania 2014–2020. Ponieważ środki z Funduszu Spójności mają być m.in. przeznaczane na finansowanie również projektów w zakresie klimatu i ochrony środowiska i tym samym przyczyniają się one do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i ochrony środowiska, sprawozdawczyni nie uważa, by zmniejszenie przydziału środków na Fundusz Spójności, podlegający zarządzaniu dzielonemu, było właściwe. Wszelkie przeniesienia z Funduszu Spójności na rzecz instrumentu „Łącząc Europę” powinny opierać się na szczegółowej analizie Komisji, która będzie wspierać, a nie osłabiać zdolności państw członkowskich do osiągnięcia celów w zakresie klimatu i ochrony środowiska. Udział środków przekazanych do instrumentu „Łącząc Europę” powinien proporcjonalnie równać się przeniesieniu w bieżącym okresie programowania (tj. powinien zostać zmniejszony o 50 %) i powinien być dostępny dla państwa członkowskiego w całym okresie programowania.

Zdaniem sprawozdawczyni należy w związku z wejściem na ścieżkę długoterminowej dekarbonizacji gospodarki UE poprawić wykorzystanie środków EFRR i Funduszu Spójności poprzez ściślejsze powiązanie inwestycji w obszarze polityki spójności z ogólnymi planami państw członkowskich w zakresie osiągnięcia celów na 2030 r. Mając to na względzie sprawozdawczyni proponuje zwiększenie środków w ramach celu polityki 2 (CP 2) dotyczącego przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu.

Sektor transportu UE stoi obecnie w obliczu fundamentalnych zmian. Emisja gazów cieplarnianych pochodzących z transportu będzie musiała być niższa. Należy niezwłocznie radykalnie zmniejszyć emisje zanieczyszczeń powietrza pochodzące z transportu. Ponadto bardziej powszechne musiałoby być użytkowanie pojazdów nisko- i bezemisyjnych. Brakuje jednak odpowiedniej infrastruktury dla tych pojazdów. 76 % wszystkich punktów ładowania znajduje się w zaledwie czterech państwach członkowskich, co stanowi zaledwie 27 % łącznej powierzchni Unii. Udane przejście na mobilność niskoemisyjną wymaga stworzenia wspólnych ram polityki w odniesieniu do pojazdów, infrastruktury, sieci energetycznych, w których zachęty ekonomiczne i zachęty na rzecz zatrudnienia są ze sobą powiązane na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w całej Unii. Sprawozdawczyni uważa, że konieczne jest zaoferowanie państwom członkowskim i ich regionom możliwości finansowania rozwoju infrastruktury pojazdów o niskiej emisji z wszystkich możliwych źródeł unijnych, w tym zarówno z EFRR, jak i z Funduszu Spójności. Należy szybko wdrożyć infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów. W tym względzie sprawozdawczyni proponuje przesunięcie celu dotyczącego wspierania zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej z celu polityki 3 (CP 3) do celu polityki 2 (CP 2), w ramach którego środki są obecnie przydzielane i w ramach którego państwa członkowskie mogą wywierać większy nacisk na realizację celów środowiskowych. Sprawozdawczyni jest zdania, że przejście na mobilność niskoemisyjną jest bardziej powiązane z ogólnym celem, jakim jest Europa niskoemisyjna, niż z celami w zakresie połączeń.

Ryzyko suszy w kilku regionach UE zwiększa się ze względu na zmianę klimatu; w związku z tym ochrona zasobów wodnych, ekosystemów wodnych, wody pitnej i wody w kąpieliskach jest zasadniczym elementem ochrony środowiska w Europie. W ostatnich latach w Europie odnotowano ponad 100 dużych powodzi powodujących znaczne straty. Poza szkodami o charakterze gospodarczym i społecznym powodzie mogą pociągać za sobą poważne skutki dla środowiska naturalnego. Sprawozdawczyni uważa, że konieczne jest promowanie zrównoważonej gospodarki wodnej, w tym środków na rzecz przeciwdziałania suszy i powodziom.

Szkodliwy hałas może wpływać prawie na każdy aspekt życia ludzkiego. Utrzymujące się głośne poziomy hałasu mogą powodować problemy zdrowotne i zwiększać stres. Wysokie poziomy hałasu mogą również negatywnie wpływać na całe ekosystemy. Także zanieczyszczenie świetlne jest szkodliwe dla zdrowia. Wiąże się z marnotrawstwem energii, powoduje zwiększenie emisji dwutlenku węgla, a co za tym idzie, zwiększenie kosztów dla konsumentów. Sztuczne światło oddziałuje również w różnych sposób na florę i faunę. W związku z tym sprawozdawczyni przedstawia propozycję dotyczącą środków na rzecz ograniczania hałasu i zanieczyszczenia świetlnego.

Polityka spójności jest kluczowym elementem urzeczywistniania gospodarki o obiegu zamkniętym. Sprawozdawczyni uważa, że kraje słabiej rozwinięte powinny mieć możliwość modernizacji swoich istniejących instalacji do przetwarzania odpadów resztkowych w celu osiągnięcia celów gospodarki o obiegu zamkniętym. Modernizacja istniejących instalacji stanowi w praktyce znacznie mniejsze wyzwanie ekonomiczne niż budowa nowych instalacji, a w ostatecznym rozrachunku, jest często łatwiejsza do realizacji dla państw o ograniczonym budżecie i jednocześnie gwarantuje rzeczywisty pozytywny wpływ na środowisko.

70 % Europejczyków chce, aby UE czyniła więcej w kwestiach zdrowotnych i społecznych. Sprawozdawczyni kwestionuje wartość dodaną wynikającą z włączenia unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia do rozszerzonego EFS +. Wyraża ubolewanie w związku z proponowanym obniżeniem finansowania na rzecz zdrowia o 8 % w porównaniu z okresem 2014–2020. Co więcej polityka spójności powinna również przyczyniać się do poprawy statusu zdrowotnego obywateli Unii. Zdaniem sprawozdawczyni można tworzyć synergie z EFS + i jego częścią dotyczącą zdrowia oraz europejskim filarem praw socjalnych w ramach europejskiego semestru, w sytuacji gdy w zaleceniach dla poszczególnych krajów kładziony jest coraz większy nacisk na kwestie związane ze zdrowiem. Programy operacyjne współfinansowane z EFRR i Funduszu Spójności powinny być opracowane w taki sposób, aby uławiały dostęp do opieki zdrowotnej. Sprawozdawczyni podkreśla również, że konieczne jest wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwa i zdrowia na obszarach miejskich, wiejskich i przybrzeżnych. Konieczna jest również ściślejsza współpraca z pacjentami lub organizacjami pacjentów w zakresie udanych inwestycji w dziedzinie zdrowia.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Art. 176 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) stanowi, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych w Unii. Zgodnie z tym artykułem oraz z art. 174 akapit drugi i trzeci TFUE, EFRR ma przyczyniać się do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, wśród których szczególną uwagę należy zwrócić na regiony cierpiące na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych, takie jak regiony najbardziej wysunięte na północ o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Przy wdrażaniu EFRR i Funduszu Spójności należy przestrzegać zasad horyzontalnych określonych w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) i w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości i proporcjonalności określonych w art. 5 TUE, przy uwzględnieniu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny również przestrzegać zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji oraz przepisami prawa Unii harmonizującymi wymogi w zakresie dostępności towarów i usług. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Fundusze nie powinny wspierać żadnych działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji. Cele EFRR i Funduszu Spójności powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego operacje przynoszące korzyść przedsiębiorstwom powinny być zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE.

(5)  Przy wdrażaniu EFRR i Funduszu Spójności należy przestrzegać zasad horyzontalnych określonych w art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) i w art. 7–11 TFUE, w tym zasad pomocniczości i proporcjonalności określonych w art. 5 TUE, przy uwzględnieniu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny również przestrzegać zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji oraz przepisami prawa Unii harmonizującymi wymogi w zakresie dostępności towarów i usług. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Fundusze nie powinny wspierać żadnych działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji. Cele EFRR i Funduszu Spójności powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska i walki ze zmianą klimatu, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego operacje przynoszące korzyść przedsiębiorstwom powinny być zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Koncentrację tematyczną niniejszego rozporządzenia należy osiągnąć na poziomie krajowym i umożliwić elastyczność na poziomie programów operacyjnych i pomiędzy różnymi kategoriami regionów. Koncentrację tematyczną można by dostosowywać zależnie od przypadku, uwzględniając zasoby przyznane na wspieranie priorytetów inwestycyjnych związanych z przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną. Stopień koncentracji tematycznej powinien uwzględniać poziom rozwoju poszczególnych regionów, wkład zasobów finansowych oraz specyficzne potrzeby regionów, w których wykorzystano PIB na głowę mieszkańca jako kryterium kwalifikowalności w okresie 2014–2020.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  W świetle celu niniejszego rozporządzenia polegającego na wzmocnieniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na poziomie Unii, aby wspierać zrównoważony rozwój należy brać pod uwagę znaczne zróżnicowania między poziomem rozwoju poszczególnych regionów oraz opóźnienie regionów w niekorzystnej sytuacji, a także ograniczone środki, jakimi dysponują niektóre państwa członkowskie lub niektóre regiony.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Zgodnie z zobowiązaniami Unii wynikającymi z porozumienia paryskiego i zgodnie z 7. programem działań na rzecz ochrony środowiska w prawodawstwie unijnym wprowadzono nowe, ambitne cele dotyczące środowiska, energii, gospodarki odpadami i klimatu. Aby pomóc państwom członkowskim w osiąganiu tych celów i w kontynuowaniu modernizacji i rozwoju infrastruktury w ich regionach, należy zapewnić odpowiednie finansowanie. Taka przemiana strukturalna miałaby ogromny wpływ na zatrudnienie i wzrost gospodarczy w państwach członkowskich i regionach. W związku z tym konieczne jest umożliwienie wprowadzenia wszystkich możliwych środków wspierających w ramach wszystkich tych celów szczegółowych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, fundusze przyczynią się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %. W odniesieniu do operacji wspieranych z EFRR oczekuje się, że 30 % całkowitej puli środków EFRR będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych. W odniesieniu do operacji wspieranych z Funduszu Spójności oczekuje się, że 37 % całkowitej puli środków tego funduszu będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych.

(14)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz aby przyczynić się do finansowania działań, które należy koniecznie podjąć na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym aby wywiązać się ze zobowiązań Unii, fundusze przyczynią się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 30 %. W odniesieniu do operacji wspieranych z EFRR 35% całkowitej puli środków EFRR powinno przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych. W odniesieniu do operacji wspieranych z Funduszu Spójności oczekuje się, że 37 % całkowitej puli środków tego funduszu będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych. W następstwie zaleceń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zawartych w sprawozdaniu specjalnym nr 2016/31, w ramach mechanizmów związanych z uwzględnianiem kwestii klimatu i uodparnianiem na klimat należy wprowadzić rozróżnienie między łagodzeniem zmiany klimatu a przystosowaniem się do niej, a także ukonkretnić je ex ante za pośrednictwem wszystkich procesów programowania i planowania zamiast zwykłego zgłaszania ex post.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Unijny sektor transportu stoi obecnie w obliczu fundamentalnych zmian, ponieważ cyfryzacja i automatyzacja zmieniają tradycyjne procesy produkcyjne i potrzeby konsumentów. Konieczne jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu. Należy niezwłocznie drastycznie ograniczyć emisje zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu. Ponadto, aby osiągnąć cele w zakresie bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej Unii, bardziej powszechne musiałoby być użytkowanie pojazdów nisko- i bezemisyjnych. Nadal jednak brakuje odpowiedniej infrastruktury dla tych pojazdów, a obecnie w Unii jest tylko 100 000 punktów ładowania pojazdów elektrycznych, przy czym 76 % wszystkich punktów ładowania znajduje się w zaledwie 4 państwach członkowskich, co stanowi zaledwie 27 % łącznej powierzchni Unii. Udane przejście na mobilność niskoemisyjną wymaga stworzenia wspólnych ram polityki w odniesieniu do pojazdów, infrastruktury, sieci energetycznych, w których zachęty ekonomiczne i zachęty na rzecz zatrudnienia działają we wzajemnym połączeniu na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym i są wspierane za pośrednictwem wzmocnionych unijnych instrumentów finansowania. Sprawozdawczyni uważa, że konieczne jest zaoferowanie państwom członkowskim i ich regionom możliwości finansowania rozwoju infrastruktury pojazdów o niskiej emisji z wszystkich możliwych źródeł unijnych, w tym zarówno z EFRR, jak i z Funduszu Spójności. Należy szybko wdrożyć infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów w celu spełnienia zobowiązań klimatycznych Unii wynikających z porozumienia paryskiego i powiązanych przepisów Unii.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b)  Działania zarówno w ramach EFRR, jak i Funduszu Spójności powinny prowadzić do realizacji środków i celów określonych w zintegrowanych krajowych planach w zakresie energii i klimatu, które mają być opracowane na podstawie rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i z wykorzystaniem zaleceń Komisji dotyczących tych planów, zarówno pod względem treści, jak i alokacji finansowych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  W ramach EFRR i Funduszu Spójności powinno być możliwe wspieranie działań i celów związanych z innymi instrumentami finansowania, aby ułatwić dostęp do opieki zdrowotnej i opieki. Można tworzyć synergie z Europejskim Funduszem Społecznym + i jego częścią dotyczącą zdrowia, europejskim filarem praw socjalnych, a także europejskim semestrem i zaleceniami dla poszczególnych krajów, które w coraz większym stopniu koncentrują się na kwestiach związanych ze zdrowiem.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  EFRR powinien pomagać w niwelowaniu głównych dysproporcji regionalnych w Unii, zmniejszaniu różnic w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zmniejszaniu zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, w tym tych, którzy borykają się z wyzwaniami wynikającymi z zobowiązania do obniżenia emisyjności. Wsparcie z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” powinno zatem koncentrować się na kluczowych priorytetach Unii zgodnie z celami polityki określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/xxx [nowe RWP]. W związku z tym wsparcie z EFRR powinno koncentrować się na celach polityki: „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej” oraz „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”. Tę koncentrację tematyczną należy osiągnąć na poziomie krajowym, dopuszczając elastyczność na poziomie poszczególnych programów oraz między trzema grupami państw członkowskich, wyodrębnionymi na podstawie odpowiednich wartości dochodu narodowego brutto. Ponadto należy szczegółowo określić metodykę klasyfikacji państw członkowskich z uwzględnieniem specyficznej sytuacji regionów najbardziej oddalonych.

(17)  EFRR powinien pomagać w niwelowaniu głównych dysproporcji regionalnych w Unii, zmniejszaniu różnic w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zmniejszaniu zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, w tym tych, którzy borykają się z wyzwaniami wynikającymi z zobowiązania do obniżenia emisyjności. Wsparcie z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” powinno zatem koncentrować się na kluczowych priorytetach Unii zgodnie z celami polityki określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/xxx [nowe RWP]. W związku z tym wsparcie z EFRR powinno koncentrować się na celach polityki: „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej” oraz „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki i transportu, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu, zrównoważonej gospodarki wodnej oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”. Tę koncentrację tematyczną należy osiągnąć na poziomie krajowym, dopuszczając elastyczność na poziomie poszczególnych programów oraz między trzema grupami państw członkowskich, wyodrębnionymi na podstawie odpowiednich wartości dochodu narodowego brutto. Ponadto należy szczegółowo określić metodykę klasyfikacji państw członkowskich z uwzględnieniem specyficznej sytuacji regionów najbardziej oddalonych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Należy wziąć pod uwagę problemy dotykające niektóre niedofinansowane organy lokalne i regionalne podlegające scentralizowanemu systemowi administrowania. Poważne trudności na poziomie współfinansowania projektów skutkują mniejszym wykorzystaniem funduszy spójności w regionach, które właśnie najbardziej potrzebują inwestycji umożliwiających zmniejszenie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym i terytorialnym.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W celu skupienia wsparcia na kluczowych priorytetach Unii właściwe jest również, aby wymogi koncentracji tematycznej były przestrzegane przez cały okres programowania, w tym w przypadku przesunięcia środków między priorytetami w ramach programu lub między programami.

(18)  W celu osiągnięcia celów państw członkowskich koncentracja tematyczna powinna być elastyczna w zakresie dostosowania do potrzeb poszczególnych regionów, tak aby Unia mogła wspierać także przesunięcie środków między priorytetami w ramach programu lub między programami. W ten sposób uniknięto by dodatkowej nierównowagi lub pogłębiania się różnic w rozwoju między regionami.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)  Należy kontynuować konsolidowanie zdolności instytucjonalnej organów publicznych, zainteresowanych stron oraz skutecznej administracji publicznej dzięki wsparciu technicznemu i finansowemu służącemu usprawnieniu administracji i usług publicznych będących celem środków z EFRR i FS.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Aby osiągnąć określone cele, należy promować zrównoważoną mobilność regionalną lub lokalną bądź też ograniczyć zanieczyszczenie powietrza i hałas.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26b)  Konieczne jest promowanie czystych, zrównoważonych i bezpiecznych środków transportu.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Niniejsze rozporządzenie przyczynia się do finansowania wsparcia służącego wzmocnieniu spójności społecznej i terytorialnej przez niwelowanie głównych dysproporcji regionalnych w Unii oraz zmniejszenie opóźnienia regionów najmniej uprzywilejowanych, wśród których szczególną uwagę należy zwrócić na regiony cierpiące na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych, takie jak regiony najbardziej oddalone, regiony najbardziej wysunięte na północ o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zgodnie z celami polityki określonymi w art. [4(1)] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP] EFRR wspiera następujące cele szczegółowe:

1.  Zgodnie z celami polityki określonymi w art. [4(1)] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP] EFRR wspiera następujące cele szczegółowe z uwzględnieniem koniecznych inwestycji i infrastruktury specyficznych dla poszczególnych państw członkowskich:

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem” („CP 2”) – poprzez:

b)  „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki i transportu, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem” („CP 2”) – poprzez:

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe;

(iv)  wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku, pożarom i powodziom, a także odporności na klęski żywiołowe i działań zwalczających zaburzenia równowagi hydrogeologicznej;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(v)  wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej;

(v)  wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej, w tym środków na rzecz zwalczania skutków susz i powodzi i zapobiegania im, oraz wspieranie zrównoważonego gospodarowania odpadami;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vi)  wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym;

(vi)  wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w szczególności z myślą o realizacji celów dotyczących recyklingu i ponownego użycia odpadów na podstawie dyrektywy (UE) 2018/851 i dyrektywy (UE) 2018/852, a także celów dotyczących ograniczenia składowania na podstawie dyrektywy (UE) 2018/850;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vii)  sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury w środowisku miejskim oraz zmniejszanie zanieczyszczenia;

(vii)  sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury w środowisku miejskim oraz zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, zanieczyszczenia hałasem i zanieczyszczenia świetlnego;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt vii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(vii a)  promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, w tym infrastruktury na potrzeby mobilności niskoemisyjnej;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt vii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(vii a)  promowanie inwestycji w sektor odpadów, aby spełnić wymogi dorobku prawnego Unii w zakresie środowiska, zwłaszcza w państwach członkowskich wykraczających poza te wymogi;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt vii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(vii b)  promowanie inwestycji w sektor wodny, aby spełnić wymogi dorobku prawnego Unii w zakresie środowiska, zwłaszcza w państwach członkowskich wykraczających poza te wymogi;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury, w tym podstawowej opieki zdrowotnej;

(iv)  zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury, kampanie podnoszące świadomość, w tym w odniesieniu do podstawowej opieki zdrowotnej;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i bezpieczeństwa na obszarach miejskich;

(i)  wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwa oraz zdrowia na obszarach miejskich;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  wspieranie zintegrowanego lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa, w tym na obszarach wiejskich i przybrzeżnych, m.in. w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

(ii)  wspieranie zintegrowanego lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego, bezpieczeństwa oraz zdrowia, w tym na obszarach wiejskich i przybrzeżnych, m.in. w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zwiększają zdolności instytucji programu oraz podmiotów związanych z wdrażaniem funduszy;

a)  zwiększają dzięki wsparciu technicznemu i finansowemu zdolności instytucji programu oraz podmiotów związanych z wdrażaniem funduszy, w tym organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  państwa członkowskie z grupy 2 przeznaczają co najmniej 45 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i co najmniej 30 % na CP 2;

b)  państwa członkowskie z grupy 2 przeznaczają co najmniej 40 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i co najmniej 35 % na CP 2;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  państwa członkowskie z grupy 3 przeznaczają co najmniej 35 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i co najmniej 30 % na CP 2.

c)  państwa członkowskie z grupy 3 przeznaczają co najmniej 35 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i co najmniej 35 % na CP 2.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  inwestycje produkcyjne w MŚP;

c)  inwestycje produkcyjne w MŚP w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  inwestycje w przekształcanie upadających regionów przemysłowych oraz regionów, których rozwój jest opóźniony;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadku gdy przedsiębiorstwa inne niż MŚP współpracują z MŚP w zakresie środków efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej lub działań w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, wspieranych na mocy art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt (i), (iii), (vi) i (vii), inwestycje produkcyjne mogą otrzymywać wsparcie, jeżeli są świadczone za pośrednictwem instrumentów finansowych.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  inwestycje w placówki opieki zdrowotnej i opieki, łącznie z opieką zintegrowaną i opieką podstawową;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  inwestycje w promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych z uwzględnieniem specyfiki domów i budynków mieszkalnych;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają odpowiednią równowagę między inwestycjami, o których mowa w lit. a) i b).

Państwa członkowskie zapewniają odpowiednią równowagę między inwestycjami, o których mowa w lit. a), aa), ab) i b).

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na kontynuację lub zmiany, w tym na całkowitą lub częściową anulację, pomocy zatwierdzonej przez Komisję zgodnie z rozporządzeniami (UE) nr 1300/2013 i (UE) nr 1301/2013 lub wszelkimi aktami przyjętymi na ich podstawie.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wnioski o pomoc złożone lub zatwierdzone na podstawie rozporządzeń Rady (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1301/2013 zachowują ważność.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – podtytuł 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Cel polityki

Produkty

Wyniki

1)

2)

3)

2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

RCO 18 – Gospodarstwa domowe otrzymujące wsparcie na poprawę charakterystyki energetycznej budynku lub mieszkania

RCR 26 – Roczne zużycie energii końcowej (w tym: w budynkach mieszkalnych, w prywatnych budynkach niemieszkalnych, w publicznych budynkach niemieszkalnych)

RCO 19 – Budynki publiczne otrzymujące wsparcie na poprawę charakterystyki energetycznej

RCR 27 – Gospodarstwa domowe, które dokonały poprawy charakterystyki energetycznej budynku lub mieszkania

RCO 20 – Nowo wybudowane lub zmodernizowane linie systemu ciepłowniczego

RCR 28 – Budynki o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (w tym: mieszkalne, prywatne niemieszkalne, publiczne niemieszkalne)

 

RCR 29 – Szacowana emisja gazów cieplarnianych*

 

RCR 30 – Przedsiębiorstwa, które dokonały poprawy charakterystyki energetycznej

 

RCO 22 – Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)

RCR 31 – Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia cieplna)

RCO 97 – Liczba wspieranych społeczności energetycznych i społeczności opartych na energii odnawialnej*

RCR 32 – Energia odnawialna: zdolność wytwórcza przyłączona do sieci (operacyjna)*

 

RCO 23 – Cyfrowe systemy zarządzania inteligentnymi sieciami

RCR 33 – Użytkownicy podłączeni do inteligentnych sieci

RCO 98 – Gospodarstwa domowe otrzymujące wsparcie w celu korzystania z inteligentnych sieci

RCR 34 – Realizacja projektów inteligentnych sieci

RCO 24 – Nowe lub zmodernizowane systemy monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk żywiołowych*

RCR 35 – Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej

RCO 25 – Umocnienia nadbrzeży morskich, brzegów rzek i jezior oraz zabezpieczenia przed osunięciami ziemi nowo wybudowane lub wzmocnione w celu ochrony ludzi, mienia i środowiska naturalnego

RCR 36 – Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów

RCO 26 – Zielona infrastruktura wybudowana w celu adaptacji do zmiany klimatu

RCR 37 – Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i pożarów lasów)

RCO 27 – Krajowe / regionalne / lokalne strategie adaptacji do zmiany klimatu

RCR 96 – Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed ryzykiem naturalnym niezwiązanym z klimatem oraz ryzykiem związanym z działalnością człowieka*

RCO 28 – Obszary objęte środkami ochrony przed pożarami lasów

RCR 38 – Szacowany średni czas reakcji na klęskę żywiołową*

 

RCO 30 – Długość nowych lub zmodernizowanych linii wodociągowych dla gospodarstw domowych

RCR 41 – Ludność przyłączona do zmodernizowanych instalacji wodociągowych

RCO 31 – Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych linii kanalizacyjnych

RCR 42 – Ludność przyłączona do instalacji oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia

RCO 32 – Zdolność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych instalacji oczyszczania ścieków

RCR 43 – Straty wody

 

RCR 44 – Ścieki prawidłowo oczyszczane

 

RCO 34 – Dodatkowe zdolności w zakresie recyklingu odpadów

RCR 46 – Ludność obsługiwana przez instalacje recyklingu odpadów i małe systemy gospodarowania odpadami

 

RCR 47 – Odpady poddane recyklingowi

 

RCR 48 – Odpady poddane recyklingowi wykorzystywane jako surowce

 

RCR 49 – Odpady odzyskane

 

RCO 36 – Powierzchnia wspieranej zielonej infrastruktury na obszarach miejskich

RCR 50 – Ludność odnosząca korzyści ze środków na rzecz jakości powietrza

RCO 37 – Powierzchnia obszarów Natura 2000 objętych środkami ochrony i odtworzenia zgodnie z priorytetowymi ramami działania

RCR 95 – Ludność mająca dostęp do nowej lub zmodernizowanej zielonej infrastruktury na obszarach miejskich

RCO 99 – Powierzchnia poza obszarami Natura 2000 objęta środkami ochrony i odtworzenia

RCR 51 – Ludność odnosząca korzyści ze środków redukcji hałasu

RCO 38 – Powierzchnia wspieranych zrekultywowanych gruntów

RCR 52 – Tereny zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone, pod budowę mieszkań socjalnych lub pod działalność gospodarczą lub społeczną

RCO 39 – Zainstalowane systemy monitorowania zanieczyszczenia powietrza

 

 

Poprawka

Cel polityki

Produkty

Wyniki

1)

2)

3)

2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

RCO 18 – Gospodarstwa domowe otrzymujące wsparcie na poprawę charakterystyki energetycznej budynku lub mieszkania

RCR 26 – Roczne zużycie energii końcowej (w tym: w budynkach mieszkalnych, w prywatnych budynkach niemieszkalnych, w publicznych budynkach niemieszkalnych)

RCO 19 – Budynki publiczne otrzymujące wsparcie na poprawę charakterystyki energetycznej

RCR 27 – Gospodarstwa domowe, które dokonały poprawy charakterystyki energetycznej budynku lub mieszkania

RCO 20 – Nowo wybudowane lub zmodernizowane linie systemu ciepłowniczego

RCR 28 – Budynki o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (w tym: mieszkalne, prywatne niemieszkalne, publiczne niemieszkalne)

 

RCR 29 – Szacowana emisja gazów cieplarnianych*

 

RCR 30 – Przedsiębiorstwa, które dokonały poprawy charakterystyki energetycznej

 

RCO 22 – Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)

RCR 31 – Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia cieplna)

RCO 97 – Liczba wspieranych społeczności energetycznych i społeczności opartych na energii odnawialnej*

RCR 32 – Energia odnawialna: zdolność wytwórcza przyłączona do sieci (operacyjna)*

 

RCO 23 – Cyfrowe systemy zarządzania inteligentnymi sieciami

RCR 33 – Użytkownicy podłączeni do inteligentnych sieci

RCO 98 – Gospodarstwa domowe otrzymujące wsparcie w celu korzystania z inteligentnych sieci

RCR 34 – Realizacja projektów inteligentnych sieci

RCO24a – Środki przeciwdziałania suszy i powodziom

RCR 35 – Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej lub ochrony przed suszą

RCO 24 – Nowe lub zmodernizowane systemy monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk żywiołowych*

RCR 36 – Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów

RCO 25 – Umocnienia nadbrzeży morskich, brzegów rzek i jezior oraz zabezpieczenia przed osunięciami ziemi nowo wybudowane lub wzmocnione w celu ochrony ludzi, mienia i środowiska naturalnego

RCR 37 – Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i pożarów lasów)

RCO 26 – Zielona infrastruktura wybudowana w celu adaptacji do zmiany klimatu

RCR 96 – Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed ryzykiem naturalnym niezwiązanym z klimatem oraz ryzykiem związanym z działalnością człowieka*

RCO 27 – Krajowe / regionalne / lokalne strategie adaptacji do zmiany klimatu

RCR 38 – Szacowany średni czas reakcji na klęskę żywiołową*

RCO 28 – Obszary objęte środkami ochrony przed pożarami lasów

 

 

RCO 30 – Długość nowych lub zmodernizowanych linii wodociągowych dla gospodarstw domowych

RCR 41 – Ludność przyłączona do zmodernizowanych instalacji wodociągowych

RCO 31 – Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych linii kanalizacyjnych

RCR 42 – Ludność przyłączona do instalacji oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia

RCO 32 – Zdolność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych instalacji oczyszczania ścieków

RCR 43 – Straty wody

 

RCR 44 – Ścieki prawidłowo oczyszczane

 

RCR 45 – Przyczynianie się w do odzyskiwania energii i surowców ze ścieków

 

RCR 45a – Wytwarzane odpady komunalne

 

RCR 45b – Wytwarzane odpady resztkowe

 

RCO 34 – Dodatkowe zdolności w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i recyklingu odpadów

RCR 46 – Ludność obsługiwana przez instalacje recyklingu odpadów i małe zrównoważone systemy gospodarowania odpadami

 

RCR 47 – Odpady poddane recyklingowi

 

RCR 48 – Odpady poddane recyklingowi wykorzystywane jako surowce

 

RCR 49 – Odpady ponownie użyte

 

RCO 36 – Powierzchnia wspieranej zielonej infrastruktury na obszarach miejskich

RCR 50 – Ludność odnosząca korzyści ze środków na rzecz jakości powietrza

RCO 37 – Powierzchnia obszarów Natura 2000 objętych środkami ochrony i odtworzenia zgodnie z priorytetowymi ramami działania

RCR 95 – Ludność mająca dostęp do nowej lub zmodernizowanej zielonej infrastruktury na obszarach miejskich

RCO 99 – Powierzchnia poza obszarami Natura 2000 objęta środkami ochrony i odtworzenia

RCR 51 – Ludność odnosząca korzyści ze środków redukcji hałasu

RCO 38 – Powierzchnia wspieranych zrekultywowanych gruntów

RCR 51a – Ludność odnosząca korzyści ze środków ograniczających zanieczyszczenie świetlne

RCO 39 – Zainstalowane systemy monitorowania zanieczyszczenia powietrza RCO 55 – Długość nowych linii tramwajowych i linii metra

RCR 52 – Tereny zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone, pod budowę mieszkań socjalnych lub pod działalność gospodarczą lub społeczną

RCO 56 – Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra

RCR 62 – Roczna liczba pasażerów transportu publicznego

RCO 57 – Ekologiczny tabor transportu publicznego

RCR 63 – Roczna liczba użytkowników nowych / zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra

RCO 58 – Infrastruktura przeznaczona specjalnie dla rowerów objęta wsparciem

RCR 64 – Roczna liczba użytkowników infrastruktury przeznaczonej specjalnie dla rowerów

RCO 59 – Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty tankowania / ładowania) objęta wsparciem

RCR 64a -Szacowana emisja gazów cieplarnianych (GHG), której uniknięto

RCO 60 – Miasta z nowym lub zmodernizowanym cyfrowym systemem transportu miejskiego

 

RCO 60a – Liczba punktów szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych

 

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – podtytuł 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Cel polityki

Produkty

Wyniki

1)

2)

3)

3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych

RCO 41 – Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości

RCR 53 – Gospodarstwa domowe z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo wysokiej przepustowości

RCO 42 – Dodatkowe przedsiębiorstwa objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości

RCR 54 – Przedsiębiorstwa z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo wysokiej przepustowości

 

RCO 43 – Długość nowych dróg objętych wsparciem – TEN-T1

RCR 55 – Użytkownicy nowo wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg

RCO 44 – Długość nowych dróg objętych wsparciem – inne

RCR 56 – Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej

RCO 45 – Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – TEN-T

RCR 101 – Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze kolejowej

RCO 46 – Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – inne

 

 

RCO 47 – Długość nowych linii kolejowych objętych wsparciem – TEN-T

RCR 57 – Długość czynnych linii kolejowych wyposażonych w europejski system zarządzania ruchem kolejowym

RCO 48 – Długość nowych linii kolejowych objętych wsparciem – inne

RCR 58 – Roczna liczba pasażerów na wspieranych liniach kolejowych

RCO 49 – Długość linii kolejowych przebudowanych lub zmodernizowanych – TEN-T

RCR 59 – Transport towarowy koleją

RCO 50 – Długość linii kolejowych przebudowanych lub zmodernizowanych – inne

RCR 60 – Transport towarowy śródlądowymi drogami wodnymi

RCO 51 – Długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych – TEN-T

 

RCO 52 – Długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych – inne

 

RCO 53 – Stacje i obiekty kolejowe – nowe lub zmodernizowane

 

RCO 54 – Połączenia intermodalne – nowe lub zmodernizowane

 

RCO 100 – Liczba wspieranych portów

 

 

RCO 55 – Długość nowych linii tramwajowych i linii metra

RCR 62 – Roczna liczba pasażerów transportu publicznego

RCO 56 – Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra

RCR 63 – Roczna liczba użytkowników nowych / zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra

RCO 57 – Ekologiczny tabor transportu publicznego

RCR 64 – Roczna liczba użytkowników infrastruktury przeznaczonej specjalnie dla rowerów

RCO 58 – Infrastruktura przeznaczona specjalnie dla rowerów objęta wsparciem

 

RCO 59 – Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty tankowania / ładowania) objęta wsparciem

 

RCO 60 – Miasta z nowym lub zmodernizowanym cyfrowym systemem transportu miejskiego

 

_______________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1)

 

Poprawka

Cel polityki

Produkty

Wyniki

1)

2)

3)

3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych

RCO 41 – Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości

RCR 53 – Gospodarstwa domowe z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo wysokiej przepustowości

RCO 42 – Dodatkowe przedsiębiorstwa objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości

RCR 54 – Przedsiębiorstwa z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci o bardzo wysokiej przepustowości

RCO 43 – Długość nowych dróg objętych wsparciem – TEN-T1

RCR 55 – Użytkownicy nowo wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg

RCO 44 – Długość nowych dróg objętych wsparciem – inne

RCR 56 – Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej

RCO 45 – Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – TEN-T

RCR 101 – Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze kolejowej

RCO 46 – Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – inne

 

 

RCO 47 – Długość nowych linii kolejowych objętych wsparciem – TEN-T

RCR 57 – Długość czynnych linii kolejowych wyposażonych w europejski system zarządzania ruchem kolejowym

RCO 48 – Długość nowych linii kolejowych objętych wsparciem – inne

RCR 58 – Roczna liczba pasażerów na wspieranych liniach kolejowych

RCO 49 – Długość linii kolejowych przebudowanych lub zmodernizowanych – TEN-T

RCR 59 – Transport towarowy koleją

RCO 50 – Długość linii kolejowych przebudowanych lub zmodernizowanych – inne

RCR 60 – Transport towarowy śródlądowymi drogami wodnymi

RCO 51 – Długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych – TEN-T

 

RCO 52 – Długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych – inne

 

RCO 53 – Stacje i obiekty kolejowe – nowe lub zmodernizowane

 

RCO 54 – Połączenia intermodalne – nowe lub zmodernizowane

 

RCO 100 – Liczba wspieranych portów

 

 

skreśla się

skreśla się

_______________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1)

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – podtytuł 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Cel polityki

Produkty

Wyniki

1)

2)

3)

4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych

RCO 61 – Roczna liczba osób bezrobotnych korzystających z udoskonalonych udogodnień dla służb zatrudnienia (zdolność)

RCR 65 – Liczba osób poszukujących pracy, korzystających z usług wspieranych służb zatrudnienia

 

RCO 63 – Pojemność stworzonych tymczasowych ośrodków przyjmowania

RCR 66 – Wykorzystanie tymczasowych ośrodków przyjmowania wybudowanych lub odnowionych

RCO 64 – Pojemność wyremontowanych budynków mieszkalnych – migranci, uchodźcy i osoby objęte ochroną międzynarodową lub ubiegające się o taką ochronę

RCR 67 – Wykorzystanie wyremontowanych budynków mieszkalnych – migranci, uchodźcy i osoby objęte ochroną międzynarodową lub ubiegające się o taką ochronę

RCO 65 – Pojemność wyremontowanych budynków mieszkalnych – innych

RCR 68 – Wykorzystanie wyremontowanych budynków mieszkalnych – innych

 

RCO 66 – Liczba miejsc w objętych wsparciem ośrodkach opieki nad dziećmi (nowych lub zmodernizowanych)

RCR 70 – Roczna liczba dzieci korzystających z objętych wsparciem ośrodków opieki nad dziećmi

RCO 67 – Liczba miejsc w objętych wsparciem ośrodkach kształcenia (nowych lub zmodernizowanych)

RCR 71 – Roczna liczba uczniów korzystających z objętych wsparciem ośrodków kształcenia

 

RCO 69 – Liczba miejsc w objętych wsparciem ośrodkach opieki zdrowotnej

RCR 72 – Liczba osób mających dostęp do udoskonalonych usług opieki zdrowotnej

RCO 70 – Liczba miejsc w objętych wsparciem obiektach infrastruktury socjalnej (innych niż budynki mieszkalne)

RCR 73 – Roczna liczba osób korzystających z objętych wsparciem ośrodków opieki zdrowotnej

 

RCR 74 – Roczna liczba osób korzystających z objętych wsparciem ośrodków opieki społecznej

 

RCR 75 – Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w nagłych wypadkach na obszarze objętym wsparciem

 

Poprawka

Cel polityki

Produkty

Wyniki

1)

2)

3)

4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych

RCO 61 – Roczna liczba osób bezrobotnych korzystających z udoskonalonych udogodnień dla służb zatrudnienia (zdolność)

RCR 65 – Liczba osób poszukujących pracy, korzystających z usług wspieranych służb zatrudnienia

 

RCO 63 – Pojemność stworzonych tymczasowych ośrodków przyjmowania

RCR 66 – Wykorzystanie tymczasowych ośrodków przyjmowania wybudowanych lub odnowionych

RCO 64 – Pojemność wyremontowanych budynków mieszkalnych – migranci, uchodźcy i osoby objęte ochroną międzynarodową lub ubiegające się o taką ochronę

RCR 67 – Wykorzystanie wyremontowanych budynków mieszkalnych – migranci, uchodźcy i osoby objęte ochroną międzynarodową lub ubiegające się o taką ochronę

RCO 65 – Pojemność wyremontowanych budynków mieszkalnych – innych

RCR 68 – Wykorzystanie wyremontowanych budynków mieszkalnych – innych

 

RCO 66 – Liczba miejsc w objętych wsparciem ośrodkach opieki nad dziećmi (nowych lub zmodernizowanych)

RCR 70 – Roczna liczba dzieci korzystających z objętych wsparciem ośrodków opieki nad dziećmi

RCO 67 – Liczba miejsc w objętych wsparciem ośrodkach kształcenia (nowych lub zmodernizowanych)

RCR 71 – Roczna liczba uczniów korzystających z objętych wsparciem ośrodków kształcenia

 

RCO 69 – Liczba i dostępność miejsc w objętych wsparciem ośrodkach opieki zdrowotnej oraz innowacyjnych technologii w dziedzinie opieki zdrowotnej

RCR 72 – Liczba osób mających dostęp do udoskonalonych usług opieki zdrowotnej

RCO 70 – Liczba i dostępność miejsc w objętych wsparciem obiektach infrastruktury socjalnej (innych niż budynki mieszkalne)i ich dostępność

RCR 73 – Roczna liczba osób korzystających z objętych wsparciem ośrodków opieki zdrowotnej

 

RCR 74 – Roczna liczba osób korzystających z objętych wsparciem ośrodków opieki społecznej

 

RCR 75 – Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w nagłych wypadkach na obszarze objętym wsparciem

 

RCR 75 a – Osoby mające dostęp do działań na rzecz podnoszenia świadomości oraz do kampanii dotyczących profilaktyki chorób

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – podtytuł 4 – podpunkt iv

 

Tekst proponowany przez Komisję

Cel polityki

Cel szczegółowy

Produkty

Wyniki

1)

2)

3)

(4)

4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych

(iv) Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury, w tym podstawowej opieki zdrowotnej

CCO 20 – Liczba miejsc w nowych lub zmodernizowanych ośrodkach opieki zdrowotnej

CCR 19 – Ludność mająca dostęp do udoskonalonych usług opieki zdrowotnej

 

Poprawka

Cel polityki

Cel szczegółowy

Produkty

Wyniki

1)

2)

3)

(4)

4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu Europejskiego filaru praw socjalnych

(iv) Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem potrzeb określonych przez pacjentów lub organizacje pacjentów

CCO 20 – Liczba i dostępność miejsc w nowych lub zmodernizowanych ośrodkach opieki zdrowotnej

CCR 19 – Ludność mająca dostęp do udoskonalonych usług opieki zdrowotnej

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności

Odsyłacze

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

11.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

11.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Kateřina Konečná

21.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

29.8.2018

 

 

 

Data przyjęcia

25.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

1

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

38

+

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PEE

Birgit Collin‑Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (4.12.2018)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Wniosek Komisji Europejskiej

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności określa cele istotne dla wdrażania EFRR i Funduszu Spójności.

Rozporządzenie to przewiduje koncentrację tematyczną na szczeblu krajowym w celu stworzenia ram wdrażania funduszy. W tych ramach Komisja Europejska proponuje, aby większość środków (65 % – 85 %) była przeznaczona na realizację celów strategicznych nr 1 („Bardziej inteligentna Europa”) i nr 2 („Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa”), określonych w europejskim rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów dotyczących wszystkich funduszy europejskich.

W omawianym rozporządzeniu określono również ograniczony wykaz działań niekwalifikowalnych, które nie są objęte zakresem interwencji funduszy.

Wreszcie, w omawianym rozporządzeniu określono zestaw wskaźników służących monitorowaniu oraz podejścia, które należy stosować do poszczególnych obszarów, w tym do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz do regionów najbardziej oddalonych.

2. Propozycje sprawozdawczyni

Zważywszy, że regiony są w stanie najlepiej określać swoje potrzeby i priorytety, a także aby zachęcać do zdecentralizowanego zarządzania przy wdrażaniu funduszy europejskich, sprawozdawczyni proponuje utrzymanie koncentracji tematycznej na szczeblu regionalnym, zamiast przenoszenia jej na szczebel krajowy, jak przewiduje omawiane rozporządzenie.

Aby zapewnić regionom większą swobodę przy wykorzystywaniu środków z EFRR, sprawozdawczyni proponuje też rozszerzenie koncentracji tematycznej na inne cele strategiczne. W związku z tym – zważywszy, że transport odgrywa centralną rolę w realizacji priorytetowych celów UE – sprawozdawczyni proponuje objęcie koncentracją tematyczną celu strategicznego nr 3, „Lepiej połączona Europa”.

Ponadto aby zapewnić regionom większą elastyczność we wspieraniu innych celów strategicznych, sprawozdawczyni proponuje ograniczenie minimalnej części środków przeznaczonych na cel strategiczny nr 1 („Bardziej inteligentna Europa”) z 60 % do 30 % w przypadku regionów najbardziej rozwiniętych, z 45 % do 30 % w przypadku regionów w okresie przejściowym, oraz z 35 % do 20 % w przypadku regionów najsłabiej rozwiniętych.

Zważywszy, że transport odgrywa centralną rolę w realizacji priorytetowych celów Unii Europejskiej, sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie nowych celów szczegółowych związanych z transportem:

•  cel szczegółowy związany z inteligentną mobilnością i jakością usług transportowych w ramach celu strategicznego nr 1 („Bardziej inteligentna Europa”);

•  cel szczegółowy związany ze zrównoważoną mobilnością w ramach celu strategicznego nr 2 („Europa bardziej przyjazna dla środowiska”);

•  cel szczegółowy związany z finansowaniem funduszu sprawiedliwej transformacji w ramach celu strategicznego nr 2 („Europa bardziej przyjazna dla środowiska”);

•  cel szczegółowy związany z mobilnością prowadzącą do spójności terytorialnej w ramach celu strategicznego nr 3 („Lepiej połączona Europa”);

•  cel szczegółowy związany z dostępem do publicznych usług transportowych w ramach celu strategicznego nr 4 („Europa o silniejszym wymiarze społecznym ”).

Sprawozdawczyni proponuje również skreślenie niektórych przepisów ograniczających wykorzystywanie EFRR w przypadku regionalnych portów lotniczych i taboru kolejowego, aby sprzyjać wykorzystywaniu EFRR w dziedzinie transportu.

Wreszcie, sprawozdawczyni wnosi poprawki mające wspierać synergię między EFRR, Funduszem Spójności i pozostałymi instrumentami budżetu Unii Europejskiej z myślą o finansowaniu rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Przy wdrażaniu EFRR i Funduszu Spójności należy przestrzegać zasad horyzontalnych określonych w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) i w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości i proporcjonalności określonych w art. 5 TUE, przy uwzględnieniu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny również przestrzegać zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji oraz przepisami prawa Unii harmonizującymi wymogi w zakresie dostępności towarów i usług. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Fundusze nie powinny wspierać żadnych działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji. Cele EFRR i Funduszu Spójności powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego operacje przynoszące korzyść przedsiębiorstwom powinny być zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE.

(5)  Przy wdrażaniu EFRR i Funduszu Spójności należy przestrzegać zasad horyzontalnych określonych w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) i w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości i proporcjonalności określonych w art. 5 TUE, przy uwzględnieniu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny również przestrzegać zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić pozbawioną barier dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji oraz przepisami prawa Unii harmonizującymi wymogi w zakresie dostępności towarów i usług. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności, zmniejszenia rozbieżności między regionami i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, narodowość, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Fundusze nie powinny wspierać żadnych działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji. Cele EFRR i Funduszu Spójności powinny być osiągane w ramach zobowiązań Unii wynikających z porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego operacje przynoszące korzyść przedsiębiorstwom powinny być zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W świecie rosnących współzależności, w obliczu zmian demograficznych i migracji, polityka migracyjna Unii w oczywisty sposób wymaga wspólnego podejścia, opierającego się na synergii i komplementarności różnych instrumentów finansowania. W celu zapewnienia spójnego, skutecznego i konsekwentnego wsparcia dla wysiłków na rzecz solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi w zakresie zarządzania migracjami EFRR powinien udzielać wsparcia sprzyjającego długoterminowej integracji migrantów.

(8)  W świecie rosnących współzależności, w obliczu zmian demograficznych i migracji, polityka migracyjna Unii w oczywisty sposób wymaga wspólnego podejścia, opierającego się na synergii i komplementarności różnych instrumentów finansowania. W celu zapewnienia spójnego, skutecznego i konsekwentnego wsparcia dla wysiłków na rzecz solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi w zakresie zarządzania migracjami EFRR i Fundusz Spójności powinny udzielać wsparcia sprzyjającego długoterminowej integracji migrantów.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W celu wsparcia wysiłków państw członkowskich i regionów w stawianiu czoła nowym wyzwaniom, zapewnianiu wysokiego poziomu bezpieczeństwa swoim obywatelom oraz zapobieganiu radykalizacji postaw, przy wykorzystaniu synergii i komplementarności z innymi politykami Unii, inwestycje w ramach EFRR powinny przyczyniać się do zapewnienia bezpieczeństwa w obszarach, w których zachodzi potrzeba zagwarantowania bezpiecznej przestrzeni publicznej oraz infrastruktury krytycznej, m.in. w zakresie transportu i energii.

(9)  W celu wsparcia wysiłków państw członkowskich i regionów w stawianiu czoła nowym wyzwaniom, zapewnianiu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i spójności swoim obywatelom oraz zapobieganiu radykalizacji postaw, przy wykorzystaniu synergii i komplementarności z innymi politykami Unii, inwestycje w ramach EFRR powinny przyczyniać się do zapewnienia bezpieczeństwa w obszarach, w których zachodzi potrzeba zagwarantowania bezpiecznej przestrzeni publicznej oraz infrastruktury krytycznej, m.in. w zakresie transportu i energii.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ponadto inwestycje realizowane w ramach EFRR powinny przyczyniać się do rozwoju kompleksowej sieci szerokopasmowej infrastruktury cyfrowej o dużej prędkości oraz do wspierania zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

(10)  Ponadto inwestycje realizowane w ramach EFRR powinny przyczyniać się do rozwoju transeuropejskich sieci infrastruktury transportowej oraz kompleksowej sieci szerokopasmowej infrastruktury cyfrowej o dużej prędkości oraz do wspierania czystej, bezpiecznej i zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  EFRR powinien pomagać w niwelowaniu głównych dysproporcji regionalnych w Unii, zmniejszaniu różnic w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zmniejszaniu zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, w tym tych, którzy borykają się z wyzwaniami wynikającymi z zobowiązania do obniżenia emisyjności. Wsparcie z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” powinno zatem koncentrować się na kluczowych priorytetach Unii zgodnie z celami polityki określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/xxx [nowe RWP]. W związku z tym wsparcie z EFRR powinno koncentrować się na celach polityki: „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”. Tę koncentrację tematyczną należy osiągnąć na poziomie krajowym, dopuszczając elastyczność na poziomie poszczególnych programów oraz między trzema grupami państw członkowskich, wyodrębnionymi na podstawie odpowiednich wartości dochodu narodowego brutto. Ponadto należy szczegółowo określić metodykę klasyfikacji państw członkowskich z uwzględnieniem specyficznej sytuacji regionów najbardziej oddalonych.

(17)  EFRR powinien pomagać w niwelowaniu głównych dysproporcji regionalnych w Unii, zmniejszaniu różnic w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zmniejszaniu zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, w tym tych, którzy borykają się z wyzwaniami wynikającymi z zobowiązania do obniżenia emisyjności. Wsparcie z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” powinno zatem koncentrować się na kluczowych priorytetach Unii zgodnie z celami polityki określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/xxx [nowe RWP]. W związku z tym wsparcie z EFRR powinno koncentrować się na celach polityki: „Bardziej inteligentna Europa”, „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa”, „Lepiej połączona Europa” i „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”. Tę koncentrację tematyczną należy osiągnąć na poziomie regionalnym, dopuszczając elastyczność na poziomie poszczególnych programów.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić różne rodzaje działań, których koszty mogą być przedmiotem wsparcia w postaci inwestycji z EFRR i Funduszu Spójności w ramach ich odpowiednich celów określonych w TFUE. W ramach Funduszu Spójności powinno być możliwe wspieranie inwestycji na rzecz środowiska i sieci TEN-T. W przypadku EFRR należy uprościć wykaz działań; możliwe powinno być również wspieranie inwestycji w infrastrukturę, inwestycji dotyczących dostępu do usług, inwestycji produkcyjnych w MŚP, sprzętu, oprogramowania oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również działań w zakresie informacji, komunikacji, badań, tworzenia sieci kontaktów, współpracy, wymiany doświadczeń i działań związanych z klastrami. W celu ułatwienia realizacji programu możliwe powinno być wspieranie w ramach obu funduszy działań w zakresie pomocy technicznej. Wreszcie w celu umożliwienia szerszego zasięgu interwencji na rzecz programów Interreg należy rozszerzyć zakres tak, aby obejmował również wspólne wykorzystywanie rozmaitych obiektów i zasobów ludzkich oraz koszty powiązane ze środkami w ramach EFS+.

(19)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić różne rodzaje działań, których koszty mogą być przedmiotem wsparcia w postaci inwestycji z EFRR i Funduszu Spójności w ramach ich odpowiednich celów określonych w TFUE. W ramach Funduszu Spójności i EFRR powinno być możliwe wspieranie inwestycji na rzecz środowiska i sieci TEN-T. W przypadku EFRR należy uprościć wykaz działań; możliwe powinno być również wspieranie inwestycji w infrastrukturę, bezpieczeństwo istniejących tuneli i mostów, inwestycji dotyczących dostępu do usług, inwestycji produkcyjnych w MŚP, sprzętu, oprogramowania oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również działań w zakresie informacji, komunikacji, badań, tworzenia sieci kontaktów, współpracy, wymiany doświadczeń i działań związanych z klastrami. W celu ułatwienia realizacji programu możliwe powinno być wspieranie w ramach obu funduszy działań w zakresie pomocy technicznej. Wreszcie w celu umożliwienia szerszego zasięgu interwencji na rzecz programów Interreg należy rozszerzyć zakres tak, aby obejmował również wspólne wykorzystywanie rozmaitych obiektów i zasobów ludzkich oraz koszty powiązane ze środkami w ramach EFS+.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Projekty dotyczące transeuropejskich sieci transportowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013 powinny nadal być finansowane z Funduszu Spójności w ramach zarówno zarządzania dzielonego, jak i – w przypadku instrumentu „Łącząc Europę” – zarządzania bezpośredniego.

(20)  Projekty dotyczące transeuropejskich sieci transportowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013 powinny nadal być finansowane z Funduszu Spójności i EFRR w ramach zarówno zarządzania dzielonego, jak i – w przypadku instrumentu „Łącząc Europę” – zarządzania bezpośredniego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Ponadto, aby zapewnić optymalną wartość dodaną inwestycji finansowanych w całości lub części z budżetu Unii w dziedzinie transportu, należy dążyć do synergii między EFRR a instrumentami zarządzanymi bezpośrednio, takimi jak instrument „Łącząc Europę”, oraz instrumentami finansowymi przyszłego programu InvestEU.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Szczególną uwagę należy zwrócić na regiony najbardziej oddalone poprzez przyjęcie na podstawie art. 349 TFUE środków przewidujących dodatkowy przydział na te regiony, aby skompensować dodatkowe koszty ponoszone w nich w wyniku jednego lub kilku trwałych ograniczeń, o których mowa w art. 349 TFUE, takich jak oddalenie, charakter wyspiarski, niewielkie rozmiary, trudna topografia i klimat oraz zależność gospodarcza od niewielkiej liczby produktów, w sytuacji gdy trwały charakter i łączne występowanie tych czynników poważnie ogranicza rozwój tych regionów. Środki z tego dodatkowego przydziału mogą być przeznaczane na inwestycje, koszty operacyjne oraz zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych, mające na celu skompensowanie dodatkowych kosztów spowodowanych takimi ograniczeniami. Pomoc operacyjna może obejmować pokrycie wydatków na usługi transportu towarowego i pomoc na rozpoczęcie działalności w zakresie usług transportowych, a także pokrycie wydatków na operacje związane z ograniczeniami w przechowywaniu, z nadmierną wielkością i konserwacją narzędzi produkcyjnych oraz niedostatkiem kapitału ludzkiego na lokalnym rynku. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego, analogicznie do wszystkich operacji współfinansowanych przez EFRR lub Fundusz Spójności, wszelkie wsparcie ze środków EFRR na finansowanie pomocy operacyjnej i inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych powinno być zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE.

(27)  Szczególną uwagę należy zwrócić na regiony najbardziej oddalone poprzez przyjęcie na podstawie art. 349 TFUE środków przewidujących dodatkowy przydział na te regiony, aby skompensować dodatkowe koszty ponoszone w nich w wyniku jednego lub kilku trwałych ograniczeń, o których mowa w art. 349 TFUE, takich jak oddalenie, charakter wyspiarski, niewielkie rozmiary, trudna topografia i klimat oraz zależność gospodarcza od niewielkiej liczby produktów, w sytuacji gdy trwały charakter i łączne występowanie tych czynników poważnie ogranicza rozwój tych regionów. Środki z tego dodatkowego przydziału mogą być przeznaczane na inwestycje, koszty operacyjne oraz zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych, mające na celu skompensowanie dodatkowych kosztów spowodowanych takimi ograniczeniami. Pomoc operacyjna może obejmować pokrycie wydatków na usługi transportu towarowego, logistykę ekologiczną, zarządzanie mobilnością i pomoc na rozpoczęcie działalności w zakresie usług transportowych, a także pokrycie wydatków na operacje związane z ograniczeniami w przechowywaniu, z nadmierną wielkością i konserwacją narzędzi produkcyjnych oraz niedostatkiem kapitału ludzkiego na lokalnym rynku. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego, analogicznie do wszystkich operacji współfinansowanych przez EFRR lub Fundusz Spójności, wszelkie wsparcie ze środków EFRR na finansowanie pomocy operacyjnej i inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych powinno być zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;

(i)  wspieranie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów;

(ii)  czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów oraz udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych;

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  sprzyjanie wzrostowi i konkurencyjności MŚP;

(iii)  sprzyjanie wzrostowi, konkurencyjności i trwałości MŚP;

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iva)  rozwój inteligentnych, bezpiecznych i interoperacyjnych środków transportu;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(va)  wspieranie mobilności niskoemisyjnej i multimodalnej;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – podpunkt vi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(via)  wspieranie strukturalnych zmian w zakresie niskoemisyjnego wytwarzania energii;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych;

(i)  udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych i połączeń transgranicznych;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  rozwój zrównoważonej, inteligentnej, bezpiecznej i intermodalnej sieci TEN-T odpornej na zmianę klimatu;

(ii)  rozwój zrównoważonej, inteligentnej, bezpiecznej, chronionej i intermodalnej sieci TEN-T odpornej na zmianę klimatu;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  rozwój zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T mobilności transgranicznej;

(iii)  rozwój zrównoważonej, inteligentnej, bezpiecznej, chronionej i intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T, mobilności transgranicznej i połączeń z regionami najbardziej oddalonymi;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej;

(iv)  wspieranie zrównoważonej multimodalnej i dostępnej mobilności miejskiej, w tym ruchu pieszego, rowerowego, transportu publicznego i mobilności wspólnej;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia)  poprawa dostępu do sprzyjających włączeniu społecznemu publicznych usług transportu o wysokiej jakości;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury, w tym podstawowej opieki zdrowotnej;

(iv)  zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, w tym na obszarach wiejskich;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i bezpieczeństwa na obszarach miejskich;

(i)  wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego, sektora turystycznego i bezpieczeństwa na obszarach miejskich;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  wspieranie zintegrowanego lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa, w tym na obszarach wiejskich przybrzeżnych, m.in. w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

(ii)  wspieranie zintegrowanego lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i sektora turystycznego oraz bezpieczeństwa, w tym na obszarach wiejskich, przybrzeżnych i w regionach najbardziej oddalonych, m.in. w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia)  przyjęcie środków sprzyjających atrakcyjności turystycznej regionów i terytoriów promujących zrównoważoną turystykę;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W odniesieniu do programów wdrażanych w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” całość środków z EFRR w każdym państwie członkowskim koncentruje się na szczeblu krajowym zgodnie z ust. 3 i 4.

1.  W odniesieniu do programów wdrażanych w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” całość środków z EFRR w każdym państwie członkowskim koncentruje się na szczeblu regionalnym zgodnie z ust. 3 i 4.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W odniesieniu do koncentracji tematycznej wsparcia dla państw członkowskich, w których znajdują się regiony najbardziej oddalone – środki z EFRR przeznaczone wyraźnie na programy dla regionów najbardziej oddalonych traktuje się oddzielnie od środków EFRR przydzielonych na wszystkie pozostałe regiony.

2.  W odniesieniu do koncentracji tematycznej wsparcia dla najbardziej oddalonych regionów państw członkowskich, środki z EFRR przeznaczone wyraźnie na programy dla regionów najbardziej oddalonych traktuje się oddzielnie od środków EFRR przydzielonych na wszystkie pozostałe regiony.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie klasyfikuje się pod względem dochodu narodowego brutto w następujący sposób:

Regiony klasyfikuje się zgodnie z art. 102 rozporządzenia (UE) 2018/xxx [nowe rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]:

a)  państwa członkowskie o wskaźniku dochodu narodowego brutto równym lub przekraczającym 100 % średniej UE („grupa 1”);

a)   regiony słabiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca jest niższy niż 75 % średniego PKB UE-27 („regiony słabiej rozwinięte”);

b)  państwa członkowskie o wskaźniku dochodu narodowego brutto równym lub przekraczającym 75 % i niższym niż 100 % średniej UE („grupa 2”);

b)   regiony w okresie przejściowym, których PKB na mieszkańca wynosi między 75 % a 100 % średniego PKB UE-27 („regiony w okresie przejściowym”);

c)  państwa członkowskie o wskaźniku dochodu narodowego brutto niższym niż 75 % średniej UE („grupa 3”).

c)  regiony lepiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca jest wyższy niż 100 % średniego PKB UE-27 („regiony lepiej rozwinięte”).

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego artykułu wskaźnik dochodu narodowego brutto oznacza stosunek dochodu narodowego brutto danego państwa członkowskiego na mieszkańca, mierzonego według standardu siły nabywczej i obliczanego na podstawie danych Unii za okres 2014–2016, do średniego dochodu narodowego brutto 27 państw członkowskich na mieszkańca, mierzonego według standardu siły nabywczej, w tym samym okresie odniesienia.

skreśla się

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do programów w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dla najbardziej oddalonych regionów, regiony te klasyfikuje się do grupy 3.

W odniesieniu do programów w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dla najbardziej oddalonych regionów, regiony te klasyfikuje się do grupy „regionów słabiej rozwiniętych”.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  państwa członkowskie z grupy 1 przeznaczają co najmniej 85 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i 2, w tym co najmniej 60 % na CP 1;

a)  państwa członkowskie z grupy 1 przeznaczają co najmniej 60 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i 2;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  państwa członkowskie z grupy 2 przeznaczają co najmniej 45 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i co najmniej 30 % na CP 2;

b)  państwa członkowskie z grupy 2 przeznaczają co najmniej 20 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i co najmniej 30 % na CP 2;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  państwa członkowskie z grupy 3 przeznaczają co najmniej 35 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i co najmniej 30 % na CP 2.

c)  państwa członkowskie z grupy 3 przeznaczają co najmniej 15 % całkowitej kwoty swoich środków z EFRR w ramach priorytetów innych niż pomoc techniczna na CP 1 i co najmniej 30 % na CP 2;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  inwestycje w infrastrukturę;

a)  inwestycje w infrastrukturę, szczególnie europejską wartość dodaną w zakresie transportu, energii i transeuropejskich sieci cyfrowych oraz poprawę bezpieczeństwa istniejącej infrastruktury transportowej, takiej jak mosty i tunele;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską, a także transport publiczny i ścieżki rowerowe;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  finansowanie zakupu taboru na potrzeby transportu kolejowego;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W kontekście realizacji celu szczegółowego w ramach CP 1, określonego w art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), wsparcia z EFRR udziela się również na szkolenie, uczenie się przez całe życie i działalność edukacyjną.

W kontekście realizacji celu szczegółowego w ramach CP 1, określonego w art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (iv), oraz celu szczegółowego CP 4, określonego w art. 2 ust. 2 lit. d), wsparcia z EFRR udziela się również na szkolenie, uczenie się przez całe życie i działalność edukacyjną.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Kwota przeniesiona z EFRR do instrumentu „Łącząc Europę” jest wykorzystywana zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) [nowe rozporządzenie w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”].

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  inwestycje w TEN-T;

b)  inwestycje w TEN-T i zrównoważoną mobilność;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, z wyjątkiem regionów najbardziej oddalonych;

skreśla się

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  inwestycje w instalacje przetwarzania odpadów resztkowych;

g)  inwestycje w instalacje przetwarzania odpadów resztkowych, z wyjątkiem regionów najbardziej oddalonych;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  finansowanie zakupu taboru na potrzeby transportu kolejowego, z wyjątkiem, gdy jest to związane:

skreśla się

(i)  z realizacją obowiązku świadczenia usługi publicznej będącej przedmiotem procedury przetargowej zgodnie z rozporządzeniem 1370/2007 wraz ze zmianami,

 

(ii)  ze świadczeniem usług transportu kolejowego na liniach w pełni otwartych na konkurencję, w przypadku gdy beneficjent jest nowym operatorem kwalifikującym się do finansowania na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [rozporządzenie w sprawie InvestEU].

 

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zgodnie z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości określonymi w art. [38 ust. 3 lit. e) ppkt (i)] rozporządzenia finansowego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje na temat wyników zgodnie z załącznikiem II.

3.  Zgodnie z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości określonymi w art. [38 ust. 3 lit. e) ppkt (i)] rozporządzenia finansowego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie informacje na temat wyników zgodnie z załącznikiem II. Informacje te umożliwiają też jakościową ocenę postępów w realizacji celów szczegółowych wymienionych w art. 2.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W ramach EFRR wspiera się zintegrowany rozwój terytorialny w oparciu o strategie terytorialne, zgodnie z art. [23] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP], koncentrujące się na obszarach miejskich („zrównoważony rozwój obszarów miejskich”) w ramach programów objętych oboma celami, o których mowa w art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia.

1.  W ramach EFRR wspiera się zintegrowany rozwój terytorialny w oparciu o strategie terytorialne, zgodnie z art. [23] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP], koncentrujące się na obszarach miejskich („zrównoważony rozwój obszarów miejskich” i „plany zrównoważonej mobilności miejskiej”) w ramach programów objętych oboma celami, o których mowa w art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dodatkową alokację środków o specjalnym przeznaczeniu na regiony najbardziej oddalone wykorzystuje się do skompensowania dodatkowych kosztów ponoszonych w tych regionach wskutek jednego lub kilku stałych ograniczeń ich rozwoju, o których mowa w art. 349 TFUE.

1.  Art. 3 nie ma zastosowania do dodatkowej alokacji środków o specjalnym przeznaczeniu na regiony najbardziej oddalone. Dodatkową alokację środków o specjalnym przeznaczeniu na regiony najbardziej oddalone wykorzystuje się do skompensowania dodatkowych kosztów ponoszonych w tych regionach wskutek jednego lub kilku stałych ograniczeń ich rozwoju, o których mowa w art. 349 TFUE.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 EFRR może wspierać inwestycje produkcyjne w przedsiębiorstwach w regionach najbardziej oddalonych, niezależnie od wielkości tych przedsiębiorstw.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – punkt 1 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej

1.  Konkurencyjna i bardziej inteligentna Europa dzięki poprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Cel polityki

Produkty

Rezultaty

(1)

(2)

(3)

3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych

RCO 43 – Długość nowych dróg objętych wsparciem – TEN-T

RCR 55 – Użytkownicy nowo wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg

 

RCO 44 – Długość nowych dróg objętych wsparciem – inne

RCR 56 – Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej

 

RCO 45 – Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – TEN-T

RCR 101 – Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze kolejowej

 

RCO 46 – Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – inne

RCR 57 – Długość czynnych linii kolejowych wyposażonych w europejski system zarządzania ruchem kolejowym

 

RCO 47 – Długość nowych linii kolejowych objętych wsparciem – TEN-T

RCR 58 – Roczna liczba pasażerów na wspieranych liniach kolejowych

 

RCO 48 – Długość nowych linii kolejowych objętych wsparciem – inne

RCR 59 – Transport towarowy koleją

 

RCO 49 – Długość linii kolejowych przebudowanych lub zmodernizowanych – TEN-T

RCR 60 – Transport towarowy śródlądowymi drogami wodnymi

 

RCO 50 – Długość linii kolejowych przebudowanych lub zmodernizowanych – inne

 

 

RCO 51 – Długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych – TEN-T

 

 

RCO 52 – Długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych – inne

 

 

RCO 53 – Stacje i obiekty kolejowe – nowe lub zmodernizowane

 

 

RCO 54 – Połączenia intermodalne – nowe lub zmodernizowane

 

 

RCO 100 – Liczba wspieranych portów

 

 

RCO 55 – Długość nowych linii tramwajowych i linii metra

RCR 62 – Roczna liczba pasażerów transportu publicznego

 

RCO 56 – Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra

RCR 63 – Roczna liczba użytkowników nowych / zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra

 

RCO 57 – Ekologiczny tabor transportu publicznego

RCR 64 – Roczna liczba użytkowników infrastruktury przeznaczonej specjalnie dla rowerów

 

RCO 58 – Infrastruktura przeznaczona specjalnie dla rowerów objęta wsparciem

 

 

RCO 59 – Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty tankowania / ładowania) objęta wsparciem

 

Poprawka

Cel polityki

Produkty

Rezultaty

(1)

(2)

(3)

3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych

RCO 43 – Długość nowych dróg objętych wsparciem – TEN-T

RCR 55 – Użytkownicy nowo wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych dróg

 

RCO 44 – Długość nowych dróg objętych wsparciem – inne

RCR 56 – Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej

 

RCO 45 – Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – TEN-T

RCR 101 – Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze kolejowej

 

RCO 46 – Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – inne

 

 

– liczba mostów i tuneli drogowych i kolejowych, które są kontrolowane co trzy lata i są utrzymywane w dobrym stanie ze względu na bezpieczeństwo

 

 

RCO 47 – Długość nowych linii kolejowych objętych wsparciem – TEN-T

 

 

RCO 48 – Długość nowych linii kolejowych objętych wsparciem – inne

 

 

RCO 49 – Długość linii kolejowych przebudowanych lub zmodernizowanych – TEN-T

RCR 57 – Długość czynnych linii kolejowych wyposażonych w europejski system zarządzania ruchem kolejowym, w tym transgranicznych połączeń kolejowych wyposażonych w systemy ERTMS

 

RCO 50 – Długość linii kolejowych przebudowanych lub zmodernizowanych – inne

 

 

RCO 51 – Długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych – TEN-T

RCR 58 – Roczna liczba pasażerów na wspieranych liniach kolejowych na odległościach poniżej 50 km, między 50 km a 300 km i powyżej 300 km

 

RCO 52 – Długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych – inne

 

 

RCO 53 – Stacje i obiekty kolejowe – nowe lub zmodernizowane

RCR 59 – Transport towarowy koleją

 

– w tym liczba takich stacji kolejowych odpowiadających rozporządzeniu Komisji w sprawie dostępności systemu kolei

– liczba wagonów towarowych wyposażonych we wstawki hamulcowe typu LL służące redukcji hałasu

 

RCO 54 – Połączenia intermodalne – nowe lub zmodernizowane

RCR 60 – Transport towarowy śródlądowymi drogami wodnymi

 

RCO 100 – Liczba wspieranych portów

 

 

RCO 55 – Długość nowych linii tramwajowych i linii metra

 

 

RCO 56 – Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra

RCR 62 – Roczna liczba pasażerów transportu publicznego

 

RCO 57 – Ekologiczny tabor transportu publicznego

RCR 63 – Roczna liczba użytkowników nowych / zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra

 

RCO 58 – Infrastruktura przeznaczona specjalnie dla pieszych i rowerów objęta wsparciem

– roczna liczba rowerów

 

RCO 59 – Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty tankowania / ładowania) objęta wsparciem

– udział w rynku intermodalnym (podział zadań przewozowych) użytkowników prywatnych samochodów, transportu publicznego (metro – tramwaj – autobus), wspólnego użytkowania samochodów, rowerów i pieszych

 

RCO 60 – Miasta z nowym lub zmodernizowanym cyfrowym systemem transportu miejskiego

RCR 64 – Roczna liczba użytkowników infrastruktury przeznaczonej specjalnie dla pieszych i rowerów

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – punkt 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Cel polityki

Produkty

Rezultaty

(1)

(2)

(3)

5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych

RCO 74 – Ludność objęta strategiami zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich

RCR 76 – Podmioty zaangażowane w opracowanie i realizację strategii rozwoju obszarów miejskich

 

RCO 75 – Zintegrowane strategie rozwoju obszarów miejskich

RCR 77 – Turyści odwiedzający wspierane obiekty*

 

RCO 76 – Projekty współpracy

RCR 78 – Użytkownicy korzystający z obiektów kulturalnych objętych wsparciem

 

RCO 77 – Pojemność objętych wsparciem obiektów kulturalnych i turystycznych

 

Poprawka

Cel polityki

Produkty

Rezultaty

(1)

(2)

(3)

5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych

RCO 74 – Ludność objęta strategiami zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich

RCR 76 – Podmioty zaangażowane w opracowanie i realizację strategii rozwoju obszarów miejskich

 

– liczba istniejących „planów zrównoważonej mobilności miejskiej”

RCR 77 – Turyści odwiedzający wspierane obiekty*

 

RCO 75 – Zintegrowane strategie rozwoju obszarów miejskich

 

 

RCO 76 – Projekty współpracy

– projekty w zakresie zrównoważonej turystyki, w których można wskazać sytuację korzystną zarówno dla turystów, jak i mieszkańców

 

RCO 77 – Pojemność objętych wsparciem obiektów turystyki kulturalnej, przyrodniczej, historycznej i przemysłowej

RCR 78 – Użytkownicy korzystający z obiektów kulturalnych i ekoturystyki objętych wsparciem

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – tabela 1 – punkt 1 – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej

1.  Konkurencyjna i bardziej inteligentna Europa dzięki poprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – tabela 1 – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Cel polityki

Produkty

Rezultaty

(1)

(3)

(4)

3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych

CCO 14 – Sieć drogowa TEN-T: drogi nowe i zmodernizowane

CCR 13 – Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej

 

CCO 15 – Sieć kolejowa TEN-T: linie kolejowe nowe i zmodernizowane

CCR 14 – Roczna liczba pasażerów korzystających z ulepszonego transportu kolejowego

 

CCO 16 – Rozbudowa i modernizacja linii tramwajowych i linii metra

CCR 15 – Roczna liczba użytkowników korzystających z nowych i zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra

Poprawka

Cel polityki

Produkty

Rezultaty

(1)

(3)

(4)

3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych

CCO 14 – Sieć drogowa TEN-T: drogi nowe i zmodernizowane

CCR 13 – Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej

 

 

– zwiększenie natężenia ruchu poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej

 

CCO 15 – Sieć kolejowa TEN-T: linie kolejowe nowe i zmodernizowane

 

 

– liczba transgranicznych kolejowych połączeń regionalnych, które zostały zlikwidowane lub zdemontowane (brakujące ogniwa)

CCR 14 – Roczna liczba pasażerów korzystających z ulepszonego transportu kolejowego

 

– liczba transgranicznych połączeń kolejowych, które stanowiły brakujące ogniwa i zostały ponownie utworzone

 

 

CCO 16 – Rozbudowa i modernizacja linii tramwajowych i linii metra, a także infrastruktury dla pieszych i rowerzystów

CCR 15 – Roczna liczba użytkowników korzystających z nowych i zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra, a także liczba pieszych i rowerzystów

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności

Odsyłacze

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

11.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

11.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

17.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

9.10.2018

 

 

 

Data przyjęcia

15.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

4

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Francisco Assis, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Bolesław G. Piecha, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Edward Czesak, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

GUE/NG

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

4

-

ECR

Peter Lundgren

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

2

0

EFDD

Daniela Aiuto

S&D

Inés Ayala Sender

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (14.11.2018)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: James Nicholson

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca przyjmuje zasadniczo z zadowoleniem cele i założenia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności. W istocie UE przyjęła spójne podejście do zmniejszania rozbieżności gospodarczych i społecznych występujących między regionami i państwami członkowskimi, którego celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju. Choć sprawozdawca rozumie, że obszary miejskie odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu bezrobocia, promowaniu włączenia społecznego i zwalczaniu ubóstwa, to uważa, że należy zapewnić większą równowagę między potrzebami obszarów wiejskich i miejskich. Sprawozdawca dokonał zatem w tekście pewnych uzupełnień, które skupiają się na obszarach wiejskich i zamieszkujących je społecznościach. W dyskusjach dotyczących edukacji, szkoleń służących nabywaniu umiejętności i tworzenia miejsc pracy niekiedy koncentrujemy się wyłącznie na miastach UE, w związku z czym sprawozdawca proponuje, by poświęcić szczególną uwagę obszarom wiejskim (poprawka 6). Sprawozdawca wprowadził do tekstu kilka nowych aspektów dotyczących sytuacji rolników, którzy są marginalizowani, ponieważ pracują z dala od dużych ośrodków i są od nich odcięci, czy sytuacji pracowników sezonowych, którzy często mogą mieć trudności z integracją ze społecznościami wiejskimi. Sprawozdawca pragnie promować innowacje i cyfryzację, w związku z czym zaleca, by zwiększyć pulę środków przyznanych na CP 1 z 60 % do 65 % (poprawka 10). Zdając sobie sprawę z tego, jak ważny jest dla rolników dostęp do internetu, sprawozdawca nie jest zadowolony, że ze środków EFRR i Funduszu Spójności nie można wspierać inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową na obszarach, na których istnieją co najmniej dwie sieci szerokopasmowe. Sprawozdawca nie zgadza się z tym podejściem. To państwa członkowskie i regiony powinny decydować o tym, gdzie najbardziej potrzebne są fundusze. Sieci szerokopasmowe mogą istnieć, jednak jeśli nie są odpowiednie i uniemożliwiają rolnikom właściwy dostęp do internetu w najodleglejszych zakątkach UE, należy pozwolić państwom członkowskim na większe inwestycje w celu udoskonalenia infrastruktury (poprawka 12).

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Art. 176 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) stanowi, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych w Unii. Zgodnie z tym artykułem oraz z art. 174 akapit drugi i trzeci TFUE, EFRR ma przyczyniać się do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, wśród których szczególną uwagę należy zwrócić na regiony cierpiące na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych, takie jak regiony najbardziej wysunięte na północ o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

(1)  Art. 176 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) stanowi, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych w Unii. Zgodnie z tym artykułem oraz z art. 174 akapit drugi i trzeci TFUE, EFRR ma przyczyniać się do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, wśród których szczególną uwagę należy zwrócić na obszary wiejskie, obszary podlegające transformacji przemysłowej i regiony cierpiące na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych, takie jak regiony najbardziej wysunięte na północ o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Ponadto inwestycje w ramach Funduszu Spójności koncentrują się na kilku kluczowych obszarach priorytetowych, w których rozbieżności gospodarcze i społeczne nadal się powiększają, a w szczególności na różnicach między obszarami wiejskimi i miejskimi, pomijając w ten sposób obszary wiejskie dotknięte ubóstwem i stagnacją.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [nowe RWP]16 określono wspólne przepisy mające zastosowanie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) oraz Instrument na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW), które działają na podstawie wspólnych ram (są one dalej zwane łącznie „funduszami”).

(3)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [nowe RWP]16 określono wspólne przepisy mające zastosowanie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Funduszu Azylu i Migracji (FAM), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) oraz Instrument na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (IZGW), które działają na podstawie wspólnych ram (są one dalej zwane łącznie „funduszami”).

_________________

_________________

16 [Pełne odniesienie – nowe RWP].

16 [Pełne odniesienie – nowe RWP].

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Przy wdrażaniu EFRR i Funduszu Spójności należy przestrzegać zasad horyzontalnych określonych w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) i w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości i proporcjonalności określonych w art. 5 TUE, przy uwzględnieniu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny również przestrzegać zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji oraz przepisami prawa Unii harmonizującymi wymogi w zakresie dostępności towarów i usług. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Fundusze nie powinny wspierać żadnych działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji. Cele EFRR i Funduszu Spójności powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego operacje przynoszące korzyść przedsiębiorstwom powinny być zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE.

(5)  Przy wdrażaniu EFRR i Funduszu Spójności należy przestrzegać zasad horyzontalnych określonych w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) i w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości i proporcjonalności określonych w art. 5 TUE, przy uwzględnieniu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny również przestrzegać zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji oraz przepisami prawa Unii harmonizującymi wymogi w zakresie dostępności towarów i usług. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn, oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Fundusze nie powinny wspierać działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji lub wykluczenia. Cele EFRR i Funduszu Spójności powinny być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska i przeciwdziałania zmianie klimatu, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. W celu ochrony integralności rynku wewnętrznego operacje przynoszące korzyść przedsiębiorstwom powinny być zgodne z zasadami pomocy państwa określonymi w art. 107 i 108 TFUE.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W celu zidentyfikowania rodzajów działań, które mogą otrzymywać wsparcie z EFRR i Funduszu Spójności, szczegółowe cele polityki dotyczące udzielania wsparcia z tych funduszy należy ustalić w taki sposób, aby przyczyniały się one do jednego lub większej liczby wspólnych celów polityki, określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/xxx [nowe RWP].

(7)  W celu zidentyfikowania rodzajów działań, które mogą otrzymywać wsparcie z EFRR i Funduszu Spójności, zharmonizowane szczegółowe cele polityki, dostosowane do różnych sytuacji, dotyczące udzielania wsparcia z tych funduszy należy ustalić w taki sposób, aby przyczyniały się one do zwiększania wartości dodanej w każdym regionie oraz do tworzenia miejsc pracy. Wspomniane cele nie powinny w żaden sposób zagrażać zasadniczemu celowi ogólnemu, jakim jest zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju poszczególnych regionów UE oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Powszechne usługi publiczne wysokiej jakości mają zasadnicze znaczenie dla zwalczania rozbieżności regionalnych i społecznych, promowania spójności społecznej i rozwoju regionalnego oraz zachęcania ludności i przedsiębiorstw do pozostawania na obszarach, z których się wywodzą, zwłaszcza w regionach słabiej rozwiniętych.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b)  Inwestycje w ramach EFRR i Funduszu Spójności powinny być ukierunkowane na zapewnienie zrównoważonej i dostępnej mobilności krajowej, regionalnej i lokalnej, zwłaszcza w regionach, w których brakuje zasobów na rewitalizację gospodarki i wzrost gospodarczy, oraz w regionach o niskiej gęstości zaludnienia, gdzie poważne braki w zakresie mobilności stanowią przeszkodę strukturalną na drodze do wzrostu gospodarczego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ponadto inwestycje realizowane w ramach EFRR powinny przyczyniać się do rozwoju kompleksowej sieci szerokopasmowej infrastruktury cyfrowej o dużej prędkości oraz do wspierania zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

(10)  Ponadto inwestycje realizowane w ramach EFRR powinny przyczyniać się do rozwoju kompleksowej sieci szerokopasmowej infrastruktury cyfrowej o dużej prędkości obejmującej również obszary wiejskie oraz do wspierania ekologicznej i zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i wiejskiej, sprzyjając w ten sposób większej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, która może skutecznie przeciwdziałać zmianie klimatu.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Inwestycje w sieci cyfrowe na obszarach wiejskich UE są źródłem niezagospodarowanego potencjału i mają kluczowe znaczenie dla wykorzystania nowych możliwości gospodarczych związanych m.in. z rolnictwem precyzyjnym i rozwojem gospodarki opartej na biomasie, a także mogą pomóc w osiągnięciu celów UE dotyczących rozwoju sieci infrastruktury cyfrowej oraz promowania ekologicznej i zrównoważonej mobilności multimodalnej.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Działania w ramach EFRR i Funduszu Spójności powinny prowadzić do osiągnięcia celów określonych w zintegrowanych krajowych planach w zakresie energii i klimatu, które należy opracować zgodnie z [rozporządzeniem w sprawie zarządzania unią energetyczną], a także z uwzględnieniem zaleceń Komisji dotyczących tych planów, zarówno pod względem treści, jak i alokacji finansowych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  EFRR powinien pomagać w niwelowaniu głównych dysproporcji regionalnych w Unii, zmniejszaniu różnic w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zmniejszaniu zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, w tym tych, którzy borykają się z wyzwaniami wynikającymi z zobowiązania do obniżenia emisyjności. Wsparcie z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” powinno zatem koncentrować się na kluczowych priorytetach Unii zgodnie z celami polityki określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/xxx [nowe RWP]. W związku z tym wsparcie z EFRR powinno koncentrować się na celach polityki: „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej” oraz „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”. Tę koncentrację tematyczną należy osiągnąć na poziomie krajowym, dopuszczając elastyczność na poziomie poszczególnych programów oraz między trzema grupami państw członkowskich, wyodrębnionymi na podstawie odpowiednich wartości dochodu narodowego brutto. Ponadto należy szczegółowo określić metodykę klasyfikacji państw członkowskich z uwzględnieniem specyficznej sytuacji regionów najbardziej oddalonych.

(17)  EFRR powinien pomagać w promowaniu rzeczywistej konwergencji, niwelowaniu głównych dysproporcji regionalnych w Unii, zmniejszaniu różnic w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zmniejszaniu zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, w tym tych, które borykają się z wyzwaniami wynikającymi z zobowiązania do obniżenia emisyjności, mając na uwadze uzasadnione wybory, priorytety i potrzeby poszczególnych państw członkowskich stosownie do ich specyficznej sytuacji. Wsparcie z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” powinno także uwzględniać priorytety wyznaczone wspólnie zgodnie z celami polityki określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/xxx [nowe RWP]. W związku z tym wsparcie z EFRR powinno w szczególności uwzględniać cele polityki: „Spójniejsza i bardziej solidarna Europa dzięki wspieraniu zmniejszania asymetrii gospodarczych, społecznych i terytorialnych oraz osiągnięciu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej” oraz „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, ograniczaniu skutków środowiskowych w przemyśle, zielonym i niebieskim inwestycjom, gospodarce o obiegu zamkniętym, przystosowaniu się do zmiany klimatu i zwalczaniu jej oraz zapobieganiu ryzyku i zarządzaniu ryzykiem”. Tę koncentrację tematyczną należy osiągnąć na poziomie krajowym, dopuszczając elastyczność na poziomie poszczególnych programów oraz między trzema grupami państw członkowskich, wyodrębnionymi na podstawie odpowiednich wartości dochodu narodowego brutto. Ponadto należy szczegółowo określić metodykę klasyfikacji państw członkowskich z uwzględnieniem specyficznej sytuacji regionów najbardziej oddalonych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić różne rodzaje działań, których koszty mogą być przedmiotem wsparcia w postaci inwestycji z EFRR i Funduszu Spójności w ramach ich odpowiednich celów określonych w TFUE. W ramach Funduszu Spójności powinno być możliwe wspieranie inwestycji na rzecz środowiska i sieci TEN-T. W przypadku EFRR należy uprościć wykaz działań; możliwe powinno być również wspieranie inwestycji w infrastrukturę, inwestycji dotyczących dostępu do usług, inwestycji produkcyjnych w MŚP, sprzętu, oprogramowania oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również działań w zakresie informacji, komunikacji, badań, tworzenia sieci kontaktów, współpracy, wymiany doświadczeń i działań związanych z klastrami. W celu ułatwienia realizacji programu możliwe powinno być wspieranie w ramach obu funduszy działań w zakresie pomocy technicznej. Wreszcie w celu umożliwienia szerszego zasięgu interwencji na rzecz programów Interreg należy rozszerzyć zakres tak, aby obejmował również wspólne wykorzystywanie rozmaitych obiektów i zasobów ludzkich oraz koszty powiązane ze środkami w ramach EFS+.

(19)  W niniejszym rozporządzeniu należy określić różne rodzaje działań, których koszty mogą być przedmiotem wsparcia w postaci inwestycji z EFRR i Funduszu Spójności w ramach ich odpowiednich celów określonych w TFUE. W ramach Funduszu Spójności powinno być możliwe wspieranie inwestycji na rzecz środowiska i sieci TEN-T. W przypadku EFRR należy uprościć wykaz działań; możliwe powinno być również wspieranie inwestycji w infrastrukturę, inwestycji dotyczących dostępu do usług, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, społeczności zmarginalizowanych i społeczności, w których utrzymuje się segregacja, inwestycji produkcyjnych w MŚP, sprzętu, oprogramowania oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również działań w zakresie informacji, komunikacji, badań, tworzenia sieci kontaktów, współpracy, wymiany doświadczeń i działań związanych z klastrami. W celu ułatwienia realizacji programu możliwe powinno być wspieranie w ramach obu funduszy działań w zakresie pomocy technicznej. Wreszcie w celu umożliwienia szerszego zasięgu interwencji na rzecz programów Interreg należy rozszerzyć zakres tak, aby obejmował również wspólne wykorzystywanie rozmaitych obiektów i zasobów ludzkich oraz koszty powiązane ze środkami w ramach EFS+.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  W ramach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich za konieczne uznaje się wspieranie zintegrowanego rozwoju terytorialnego służącego skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, przed jakimi stoją obszary miejskie, w tym miejskie obszary funkcjonalne, oraz wspieranie powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi. Zasady wyboru obszarów miejskich, na których mają być realizowane zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania należy określić w programach w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, przeznaczając na ten cel na szczeblu krajowym co najmniej 6 % środków z EFRR. Należy także ustalić, że odsetka tego należy przestrzegać przez cały okres programowania w przypadku przesunięcia środków między priorytetami w ramach programu lub między programami, w tym podczas przeglądu śródokresowego.

(25)  W ramach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich za konieczne uznaje się wspieranie zintegrowanego rozwoju terytorialnego służącego skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, przed jakimi stoją obszary miejskie i wiejskie, oraz wspieranie powiązań i zacieśnionej współpracy między obszarami miejskimi i wiejskimi. Zasady wyboru obszarów miejskich, na których mają być realizowane zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania należy określić w programach w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, przeznaczając na ten cel na szczeblu krajowym co najmniej 6 % środków z EFRR. Należy także ustalić, że odsetka tego należy przestrzegać przez cały okres programowania w przypadku przesunięcia środków między priorytetami w ramach programu lub między programami, w tym podczas przeglądu śródokresowego.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W niniejszym rozporządzeniu określa się również cele szczegółowe i zakres wsparcia z Funduszu Spójności w odniesieniu do celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, o którym mowa w art. [4 ust. 2 lit. a)] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP].

2.  W niniejszym rozporządzeniu określa się również cele szczegółowe i zakres wsparcia z Funduszu Spójności w odniesieniu do celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, o którym mowa w art. [4 ust. 2 lit. a)] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP]. Ponadto stanowi ono uzupełnienie polityki rozwoju obszarów wiejskich pod względem wspierania zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej” („CP 1”) – poprzez:

a)  „Spójniejsza i oparta na solidarności Europa dzięki dążeniu do zmniejszania asymetrii gospodarczych, społecznych i terytorialnych oraz wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej” („CP 1”) – poprzez:

Uzasadnienie

EFRR i Fundusz Spójności stanowią podstawowe instrumenty polityki spójności, dlatego wśród ich celów należy przewidzieć promowanie spójności i zwalczanie asymetrii.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;

(i)  zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, a także poprawę dostępu do technologii oraz poprawę ich wykorzystania i jakości;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów;

(ii)  czerpanie przez obywateli, przedsiębiorstwa, służby publiczne i rządy korzyści płynących z cyfryzacji;

Uzasadnienie

Służby publiczne mają zasadnicze znaczenie dla spójności i rozwoju regionalnego, działalności przedsiębiorstw i zapewnienia stałej wielkości populacji, zwłaszcza w regionach słabiej rozwiniętych.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia)  promowanie zmodernizowanych powszechnych usług publicznych wysokiej jakości

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  sprzyjanie wzrostowi i konkurencyjności MŚP;

(iii)  pobudzanie i zwiększanie wzrostu i konkurencyjności MŚP na obszarach wiejskich;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  rozwijanie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;

(iv)  rozwijanie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej, rozwoju obszarów wiejskich i infrastruktury umożliwiającej inteligentną specjalizację oraz przywrócenie przemysłu w regionach o słabnącym potencjale przemysłowym, a także rozwijanie przedsiębiorczości;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iva)   wspieranie rewitalizacji i ożywienia gospodarczego regionów dotkniętych wyludnieniem i obszarów z naturalnymi utrudnieniami;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ivb)  wspieranie ekosystemów przedsiębiorstw typu start-up;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem” („CP 2”) – poprzez:

b)  Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu i wspieraniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, a także ograniczenia zużycia energii, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem” („CP 2”) – poprzez:

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia