Procedură : 2018/0197(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0094/2019

Texte depuse :

A8-0094/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Voturi :

PV 27/03/2019 - 18.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0303

RAPORT     ***I
PDF 752kWORD 321k
27.2.2019
PE 627.935v02-00 A8-0094/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportor: Andrea Cozzolino

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru transport și turism
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație
 AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2018)0372),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 177, 178 și 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0227/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și, de asemenea, avizul Comisiei pentru bugete, poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru control bugetar, precum și avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, al Comisiei pentru transport și turism, al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, al Comisiei pentru cultură și educație și al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0094/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Regulamentul (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [noul RDC]1 stabilește norme comune aplicabile mai multor fonduri printre care Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), Fondul social european plus („FSE+”), Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize („IMFV”), care funcționează în temeiul unui cadru comun (denumite în continuare „fondurile”).

(3)  Regulamentul (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [noul RDC]1 stabilește norme comune aplicabile mai multor fonduri printre care Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), Fondul social european plus („FSE+”), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize („IMFV”), care funcționează în temeiul unui cadru comun (denumite în continuare „fondurile”).

__________________

__________________

1 [Trimitere completă - noul RDC].

1 [Trimitere completă - noul RDC].

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Statele membre și Comisia asigură coordonarea, complementaritatea și coerența între Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC), Fondul social european + (FSE+), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), astfel încât acestea să se poată completa reciproc în cazul în care acest lucru este util pentru crearea de proiecte de succes.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În implementarea FEDR și a Fondului de coeziune ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui, de asemenea, să respecte obligațiile care decurg din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această convenție și cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate pentru produse și servicii. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare. Obiectivele FEDR și ale Fondului de coeziune ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”. Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la articolele 107 și 108 din TFUE.

(5)  În implementarea FEDR și a Fondului de coeziune ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de Pilonul european al drepturilor sociale. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților sociale și în materie de venit, continuarea combaterii sărăciei, menținerea și promovarea creării de locuri de muncă de calitate și însoțite de drepturi, precum și asigurarea faptului că FEDR și Fondul de coeziune promovează egalitatea de șanse pentru toți, combaterea discriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondurile ar trebui să promoveze și tranziția de la îngrijirea instituționalizată la cea acordată în cadrul familiei și al comunității, în special în cazul persoanelor care se confruntă cu discriminări multiple. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare. Investițiile realizate în cadrul FEDR, în sinergie cu FSE +, ar trebui să contribuie la promovarea incluziunii sociale și la combaterea sărăciei, precum și la creșterea calității vieții cetățenilor, în conformitate cu obligațiile din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap și din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (CDC) de a contribui la drepturile copiilor.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Într-o lume din ce în ce mai interconectată și având în vedere dinamica demografică și a migrației, este un fapt evident că politica Uniunii privind migrația necesită o abordare comună bazată pe sinergiile și complementaritatea diferitelor instrumente de finanțare. În vederea garantării unui sprijin coerent, solid și consecvent pentru solidaritate și pentru eforturile de partajare a responsabilităților între statele membre în acțiunile lor de gestionare a migrației, FEDR ar trebuiofere sprijin pentru a facilita integrarea migranților pe termen lung.

(8)  Într-o lume din ce în ce mai interconectată și având în vedere dinamica internă și externă demografică și a migrației, este un fapt evident că politica Uniunii privind migrația necesită o abordare comună bazată pe sinergiile și complementaritatea diferitelor instrumente de finanțare. FEDR trebuie să acorde o atenție specială schimbărilor demografice ca provocare majoră și domeniu prioritar în conceperea și implementarea programelor. Pentru a garanta un sprijin coerent, solid și consecvent pentru solidaritate, responsabilitate, dar și partajarea eforturilor între statele membre în acțiunile lor de gestionare a migrației, politica de coeziune ar putea contribui la procesele de integrare a refugiaților și a migranților aflați sub protecție internațională prin adoptarea unei abordări ce urmăreșteprotejeze demnitatea și drepturile acestora, nu în ultimul rând având în vedere relația de consolidare reciprocă dintre integrare și creșterea economică locală, în special prin furnizarea de sprijin pentru infrastructură orașelor și autorităților locale implicate în punerea în aplicare a politicilor de integrare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a sprijini eforturile depuse de statele membre și de regiuni în gestionarea noilor provocări și pentru a asigura un nivel ridicat de securitate pentru cetățenii lor precum și prevenirea radicalizării, utilizând în același timp sinergiile și complementaritatea cu alte politici ale Uniunii, investițiile finanțate de FEDR ar trebui să contribuie la asigurarea securității în domeniile în care este necesar să se garanteze spații publice sigure și securizate și infrastructura critică, cum ar fi transportul și energia.

(9)  Pentru a sprijini eforturile depuse de statele membre și de regiuni în reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare și armonizarea diferitelor situații ale regiunilor din UE, înfruntând disparitățile sociale, noile provocări și asigurând existența unor societăți favorabile incluziunii și a unui nivel ridicat de securitate, precum și prevenirea marginalizării și radicalizării, utilizând în același timp sinergiile și complementaritatea cu alte politici ale Uniunii, investițiile finanțate de FEDR ar trebui să contribuie în domenii în care este necesar să se garanteze spații publice sigure, moderne, accesibile și securizate și infrastructura critică, cum ar fi comunicațiile, transportul public, energia și serviciile publice universale și de înaltă calitate, care sunt esențiale pentru a aborda disparitățile regionale și sociale, promovarea coeziunii sociale și a dezvoltării regionale și încurajarea întreprinderilor și a oamenilor să rămână în regiunea lor locală.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În plus, investițiile din cadrul FEDR ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei rețele ample de infrastructură digitală de mare viteză și la promovarea mobilității urbane multimodale ecologice și durabile.

(10)  În plus, investițiile din cadrul FEDR ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei rețele ample de infrastructură digitală de mare viteză în întreaga Uniune, inclusiv în zonele rurale, unde aceasta are o importanță vitală pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), precum și la promovarea mobilității multimodale nepoluante și durabile, cu accent pe mersul pe jos și cu bicicleta, transportul public și mobilitatea partajată.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Multe dintre cele mai mari provocări din Europa afectează tot mai mult comunitățile rome marginalizate, care trăiesc adesea în cele mai defavorizate microregiuni, în care nu există apă potabilă sigură și accesibilă, canalizare, energie electrică și care nu beneficiază de posibilități de transport, de conectivitate digitală, de sisteme de energie din surse regenerabile sau de reziliență la dezastre. Prin urmare, FEDR-FC contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai ale romilor și la atingerea adevăratului lor potențial în calitate de cetățeni ai UE, iar statele membre garantează că beneficiile tuturor celor cinci obiective de politică ale FEDR-FC se extind și la romi.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a îmbunătăți capacitatea administrativă generală a instituțiilor și guvernanța în statele membre care implementează programe în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, este necesar să se permită măsuri de sprijin în cadrul tuturor obiectivelor specifice.

(12)  Pentru a contribui la o guvernanță adecvată, la punerea în aplicare, la cooperarea transfrontalieră și la diseminarea celor mai bune practici și inovații în domeniul specializării inteligente și al economiei circulare, pentru a îmbunătăți capacitatea administrativă generală a instituțiilor și guvernanța în statele membre, inclusiv la nivel regional și local după principiile guvernanței pe mai multe niveluri, care implementează programele în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, este necesar să se promoveze măsuri de consolidare administrativă de ordin structural pentru a sprijini toate obiectivele specifice. Deoarece sunt bazate pe obiective măsurabile și notificate cetățenilor și întreprinderilor ca modalitate de simplificare și de reducere a sarcinii administrative impuse beneficiarilor și autorităților de management, aceste măsuri pot să asigure un echilibru adecvat între orientarea către rezultate a politicii și nivelul verificărilor și controalelor.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a încuraja și stimula măsurile de cooperare în cadrul programelor implementate în contextul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, este necesar să se consolideze măsurile de cooperare cu partenerii dintr-un anumit stat membru sau între diferite state membre în ceea ce privește sprijinul acordat în cadrul tuturor obiectivelor specifice. Această cooperare consolidată vine în completarea cooperării din cadrul CTE/Interreg și ar trebui, în special, să sprijine cooperarea între parteneriate structurate în vederea implementării strategiilor regionale, conform comunicării Comisiei „Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii”1. Prin urmare, partenerii pot proveni din orice regiune din Uniune, dar pot să includă și regiunile transfrontaliere și regiunile care fac integral obiectul unei strategii macroregionale sau la nivelul unui bazin maritim sau o combinație a celor două.

(13)  Pentru a încuraja și stimula măsurile de cooperare în cadrul programelor implementate în contextul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, este necesar să se consolideze măsurile de cooperare cu partenerii, inclusiv cu cei de la nivel local și regional, dintr-un anumit stat membru sau între diferite state membre în ceea ce privește sprijinul acordat în cadrul tuturor obiectivelor specifice. Această cooperare consolidată vine în completarea cooperării din cadrul CTE/Interreg și ar trebui, în special, să sprijine cooperarea între parteneriate structurate în vederea implementării strategiilor regionale, conform comunicării Comisiei „Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii”1. Prin urmare, partenerii pot proveni din orice regiune din Uniune, dar pot să includă și regiunile transfrontaliere și regiunile care fac integral obiectul unor grupări europene de cooperare teritorială sau al unei strategii macroregionale sau la nivelul unui bazin maritim sau o combinație a celor două.

_________________

_________________

1 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 8 iulie 2017 - COM(2017)376 final.

1 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 8 iulie 2017 - COM(2017)376 final.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Viitoarea politică de coeziune poate să țină seama în mod corespunzător de regiunile Uniunii afectate în cea mai mare măsură de consecințele ieșirii Regatului Unit din Uniune, în special de cele care vor deveni, în urma Brexitului, regiuni frontaliere maritime sau terestre externe ale Uniunii, și să le ofere sprijin.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, fondurile vor contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 25 % din cheltuielile bugetului UE pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice. Se preconizează că operațiunile din cadrul FEDR vor contribui la îndeplinirea obiectivelor climatice cu 30 % din pachetul financiar total al FEDR. Se preconizează că operațiunile din cadrul Fondului de coeziune vor contribui la îndeplinirea obiectivelor climatice cu 37 % din pachetul financiar total al Fondului de coeziune.

(14)  Obiectivele FEDR și ale Fondului de coeziune ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile, în special având în vedere importanța majoră a combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris, Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, precum și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”, și, de asemenea, punând accentul pe sărăcie, inegalitate și o tranziție echitabilă către o economie sustenabilă social și ecologic în cadrul unei abordări participative, în cooperare cu autoritățile publice relevante, partenerii economici și sociali, dar și cu organizațiile societății civile. Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice și a declinului biodiversității cu scopul de a contribui la finanțarea acțiunilor necesare care urmează a fi întreprinse la nivelul UE, la nivel național și local pentru a îndeplini în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, precum și pentru a asigura intervenții integrate de prevenire a dezastrelor, care să stabilească legături între reziliență și acțiunile de prevenire a riscurilor, de pregătire și de răspuns, fondurile vor contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și de protejare a biodiversității în politicile Uniunii alocând 30 % din cheltuielile bugetului UE pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice. Fondurile trebuie să contribuie substanțial la înfăptuirea unei economii circulare și cu emisii reduse de carbon, în toate teritoriile Uniunii, și să integreze pe deplin dimensiunea regională. Operațiunile din cadrul FEDR ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice cu cel puțin 35 % din pachetul financiar total al FEDR. Se preconizează că operațiunile din cadrul Fondului de coeziune vor contribui la îndeplinirea obiectivelor climatice cu 40 % din pachetul financiar total al Fondului de coeziune. Aceste procentaje ar trebui să fie respectate pe întreaga perioadă de programare. Prin urmare, în cursul pregătirii și punerii în aplicare a acestor fonduri, vor fi identificate acțiunile relevante, iar ulterior vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și al procedurilor de revizuire relevante. Aceste acțiuni și alocarea financiară rezervată pentru punerea lor în aplicare trebuie incluse în planurile energetice și climatice naționale integrate în conformitate cu anexa IV la Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC], precum și în strategia de renovare pe termen lung stabilită în conformitate cu Directiva revizuită privind performanța energetică a clădirilor (UE) 2018/844 pentru a contribui la realizarea unui parc imobiliar decarbonizat până în 2050 și trebuie anexate la programe. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită zonelor cu o intensitate mare a emisiilor de carbon care se confruntă cu provocări din cauza angajamentelor de decarbonizare, în vederea sprijinirii lor în implementarea unor strategii conforme cu angajamentele climatice ale Uniunii și stabilite în planurile energetice și climatice naționale integrate și în conformitate cu Directiva 2018/410 privind ETS și pentru a proteja lucrătorii inclusiv prin oportunități de formare și de recalificare.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a permite FEDR să ofere sprijin în cadrul CTE/Interreg atât în ceea ce privește investițiile în infrastructură, cât și investițiile asociate, precum și activitățile de formare și integrare, este necesar să se prevadă posibilitatea ca FEDR să ofere, de asemenea, sprijin pentru activități din cadrul obiectivelor specifice ale FSE +, instituite în temeiul Regulamentului (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [noul FSE+]1.

(15)  Pentru a permite FEDR să ofere sprijin în cadrul CTE/Interreg atât în ceea ce privește investițiile în infrastructură, cât și investițiile asociate, precum și activitățile de formare și integrare, în vederea îmbunătățirii și a dezvoltării abilităților și a competențelor administrative, este necesar să se prevadă posibilitatea ca FEDR să ofere, de asemenea, sprijin pentru activități din cadrul obiectivelor specifice ale FSE +, instituite în temeiul Regulamentului (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [noul FSE+]1.

__________________

__________________

1 [Trimitere completă - noul FSE+].

1 [Trimitere completă - noul FSE+].

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a concentra utilizarea unor resurse limitate în modul cel mai eficient cu putință, sprijinul acordat prin FEDR pentru investiții productive în conformitate cu obiectivul specific relevant ar trebui limitat la microîntreprinderi și la întreprinderile mici și mijlocii („IMM-uri”) în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei1, cu excepția cazului în care investițiile implică cooperarea cu IMM-urile în domeniul activităților de cercetare și inovare.

(16)  IMM-urile și microîntreprinderile reprezintă vectori esențiali ai creșterii economice, ai inovării și ai ocupării forței de muncă și joacă un rol important în redresarea economică și în tranziția către o economie sustenabilă a Uniunii. Este necesar să se promoveze IMM-urile în domeniile emergente legate de provocările europene și regionale, cum ar fi sectoarele întreprinderilor creative și culturale, precum și serviciile inovatoare care răspund noilor nevoi ale societății, printre care integrarea și incluziunea socială a comunităților dezavantajate, îmbătrânirea populației, serviciile de sănătate și de îngrijire, ecoinovarea și eficiența resurselor. Pentru a concentra utilizarea unor resurse limitate în modul cel mai eficient cu putință, însă fără a aduce atingere realizării obiectivelor programului, sprijinul acordat prin FEDR pentru investiții productive în conformitate cu obiectivul specific relevant ar trebui limitat, de preferință, la microîntreprinderi și la întreprinderile mici și mijlocii („IMM-uri”) în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei1, fără a prejudicia întreprinderile din sectorul public, cu excepția cazului în care investițiile implică cooperarea cu IMM-urile. Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele privind ajutoarele de stat, astfel cum sunt prevăzute la articolele 107 și 108 din TFUE.

_________________

_________________

1 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

1 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  FEDR ar trebui să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune și la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate, inclusiv a celor care se confruntă cu provocări legate de angajamentele de decarbonizare. Sprijinul FEDR acordat în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” ar trebui să se concentreze așadar pe prioritățile-cheie ale Uniunii, în conformitate cu obiectivele de politică stabilite în Regulamentul (UE) 2018/xxx [noul RDC]. Prin urmare, sprijinul din partea FEDR ar trebui să se concentreze pe obiectivele de politică „O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente” și „O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor”. Această concentrare tematică ar trebui să se realizeze la nivel național permițând totodată flexibilitatea la nivelul programelor individuale și între cele trei grupuri de state membre constituite în funcție de venitul național brut. În plus, metodologia de clasificare a statelor membre ar trebui să fie stabilită în detaliu, ținându-se cont de situația specifică a regiunilor ultraperiferice.

(17)  FEDR ar trebui să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune și la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate, inclusiv a celor care se confruntă cu provocări legate de angajamentele de decarbonizare, prin sprijin financiar pentru perioada de tranziție. De asemenea, ar trebui să consolideze reziliența și să prevină rămânerea în urmă a teritoriilor vulnerabile. Sprijinul FEDR acordat în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” ar trebui să se concentreze așadar pe prioritățile-cheie ale Uniunii, în conformitate cu obiectivele de politică stabilite în Regulamentul (UE) 2018/xxx [noul RDC]. Prin urmare, sprijinul din partea FEDR ar trebui să se concentreze în mod specific pe cele două obiective de politică pentru „O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare, inteligente și favorabile incluziunii, a conectivității regionale în domeniul tehnologiilor, dezvoltând tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), conectivitatea și o administrație publică eficientă” și „O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon și rezilientă pentru toți prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor”, ținând seama, în același timp, de obiectivele generale de politică ale unei Europe bazate într-o mai mare măsură pe coeziune și solidaritate, contribuind la reducerea asimetriilor economice, sociale și teritoriale. O astfel de concentrare tematică ar trebui să se realizeze la nivel național permițând o marjă de flexibilitate la nivelul programelor individuale și între diversele categorii de regiuni, luând, de asemenea, în considerare diferitele niveluri de dezvoltare. În plus, metodologia de clasificare a regiunilor ar trebui să fie stabilită în detaliu, ținându-se cont de situația specifică a regiunilor ultraperiferice.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Pentru a asigura importanța strategică a investițiilor cofinanțate de FEDR și FC, statele membre ar putea depune o cerere justificată în mod corespunzător pentru o mai mare flexibilitate în cadrul actual al Pactului de stabilitate și de creștere pentru cheltuielile structurale publice sau echivalente.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a concentra sprijinul pe prioritățile-cheie ale Uniunii, este, de asemenea, necesar ca cerințele privind concentrarea tematică să fie respectate pe tot parcursul perioadei de programare, inclusiv în cazul transferului între priorități în cadrul unui program sau între programe.

(18)  Pentru a concentra sprijinul pe prioritățile-cheie ale Uniunii și în conformitate cu obiectivele coeziunii sociale, economice și teritoriale stabilite la articolul 174 din TFUE și cu obiectivele de politică stabilite în Regulamentul (UE) 2018/xxx [noul RDC], este, de asemenea, necesar ca cerințele privind concentrarea tematică să fie respectate pe tot parcursul perioadei de programare, inclusiv în cazul transferului între priorități în cadrul unui program sau între programe.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  FEDR ar trebui să abordeze problemele legate de accesibilitatea la piețele importante și de depărtarea de acestea cu care se confruntă regiunile cu o densitate foarte mică a populației, menționate în protocolul nr. 6 privind dispozițiile speciale pentru obiectivul nr. 6 în cadrul fondurilor structurale din Finlanda și din Suedia, anexat la Actul de aderare din 1994. De asemenea, ar trebui ca FEDR să abordeze dificultățile specifice cu care se confruntă anumite insule, regiuni de frontieră, regiuni muntoase și regiuni slab populate, a căror situare geografică le încetinește dezvoltarea, cu scopul de a încuraja dezvoltarea durabilă a acestor zone și regiuni.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească diferitele tipuri de activități ale căror costuri pot fi sprijinite prin investiții din FEDR și din Fondul de coeziune, în cadrul obiectivelor lor, astfel cum sunt prevăzute în TFUE. Fondul de coeziune ar trebui să poată sprijini investițiile în domeniul mediului și în rețeaua TEN-T. În ceea ce privește FEDR, lista activităților ar trebui să fie simplificată, iar acesta ar trebui să poată sprijini investițiile în infrastructură, investițiile legate de accesul la servicii, investiții productive în IMM-uri, echipamente, software și active necorporale, precum și măsurile legate de informare, comunicare, studii, constituirea de rețele, cooperare, schimburile de experiență și activitățile care implică clustere. Pentru a sprijini implementarea programelor, ambele fonduri ar trebui, de asemenea, să poată sprijini activități de asistență tehnică. În cele din urmă, pentru a furniza sprijin pentru o gamă mai largă de intervenții în cadrul programelor Interreg, domeniul de aplicare ar trebui să fie extins pentru a include punerea în comun a unei game vaste de instalații și resurse umane, precum și costurile legate de măsurile care intră în sfera de aplicare a FSE+.

(19)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească diferitele tipuri de activități ale căror costuri pot fi sprijinite prin investiții din FEDR și din Fondul de coeziune, în cadrul obiectivelor lor, astfel cum sunt prevăzute în TFUE, inclusiv prin finanțarea participativă. Fondul de coeziune ar trebui să poată sprijini investițiile în domeniul mediului și în rețeaua TEN-T. În ceea ce privește FEDR, lista activităților ar trebui să țină seama de nevoile de dezvoltare regionale și naționale specifice, precum și de potențialul endogen și să fie simplificată, iar acesta ar trebui să poată sprijini investițiile în infrastructură, inclusiv în infrastructura și facilitățile de cercetare și inovare, în infrastructura culturală și de patrimoniu, în infrastructura turistică durabilă, în special prin intermediul cartierelor turistice și al serviciilor pentru întreprinderi, precum și investițiile în locuințe, investițiile legate de accesul la servicii, acordând o atenție deosebită comunităților dezavantajate, marginalizate și segregate, investițiile productive în echipamentele, software-ul și activele necorporale ale IMM-urilor, stimulentele în perioada de tranziție a regiunilor care se află în procesul de decarbonizare, precum și măsurile legate de informare, comunicare, studii, constituirea de rețele, cooperare, schimburile de experiență între parteneri și activitățile care implică clustere. Pentru a sprijini implementarea programelor, ambele fonduri ar trebui, de asemenea, să poată sprijini activități de asistență tehnică. În cele din urmă, pentru a furniza sprijin pentru o gamă mai largă de intervenții în cadrul programelor Interreg, domeniul de aplicare ar trebui să fie extins pentru a include punerea în comun a unei game vaste de instalații și resurse umane, precum și costurile legate de măsurile care intră în sfera de aplicare a FSE+.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Proiectele de rețele transeuropene de transport în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 trebuie să fie finanțate în continuare din Fondul de coeziune, atât prin gestiune partajată, cât și prin modul de implementare directă din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”).

(20)  Proiectele de rețele transeuropene de transport în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 trebuie să fie finanțate în continuare din Fondul de coeziune, inclusiv prin abordarea verigilor lipsă și a blocajelor, în mod echilibrat, precum și prin includerea îmbunătățirii siguranței podurilor și a tunelurilor existente, atât prin gestiune partajată, cât și prin modul de implementare directă din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”). Aceste rețele trebuie să acorde prioritate investițiilor în rețelele de transport rutier și să stimuleze serviciile publice din zonele rurale, în special din zonele slab populate și din zonele cu o populație semnificativă în curs de îmbătrânire, pentru a promova interconectivitatea dintre orașe și zonele rurale, a promova dezvoltarea rurală și a elimina decalajul digital.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În același timp, este important să se clarifice acele activități care nu intră în sfera de aplicare a FEDR și a Fondului de coeziune, inclusiv investițiile destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră din activitățile enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului1 în vederea evitării duplicării resurselor financiare disponibile, care există deja ca parte din respectiva directivă. În plus, ar trebui să se stabilească în mod explicit că țările și teritoriile de peste mări enumerate în anexa II la TFUE nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din partea FEDR și a Fondului de coeziune.

(21)  În același timp, este important să se identifice sinergiile, pe de o parte, iar pe de altă parte, să se clarifice acele activități care nu intră în sfera de aplicare a FEDR și a Fondului de coeziune, în vederea multiplicării efectelor sau a evitării duplicării resurselor financiare disponibile. În plus, ar trebui să se stabilească în mod explicit că țările și teritoriile de peste mări enumerate în anexa II la TFUE nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din partea FEDR și a Fondului de coeziune.

_________________

 

1Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

 

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar să se evalueze fondurile pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată suprareglementarea și poverile administrative, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază a evaluării efectelor fondurilor pe teren.

(23)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar să se evalueze fondurile pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată suprareglementarea și poverile administrative. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază a evaluării efectelor fondurilor pe teren.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Pentru a maximiza contribuția la dezvoltarea teritorială, acțiunile din acest domeniu ar trebui să se bazeze pe strategii teritoriale integrate, inclusiv în zonele urbane. Prin urmare, sprijinul din partea FEDR ar trebui să fie furnizat sub formele prevăzute la articolul 22 din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC], asigurând implicarea corespunzătoare a autorităților locale, regionale și urbane.

(24)  Pentru a maximiza contribuția la dezvoltarea teritorială și pentru a aborda într-un mod mai eficace provocările economice, demografice, de mediu și sociale, astfel cum se prevede la articolul 174 din TFUE, în zonele cu dezavantaje naturale sau demografice, inclusiv îmbătrânirea populației, deșertificarea zonelor rurale și declinul demografic, dar și presiunea demografică, sau în zonele în care este dificil să se acceseze serviciile de bază, acțiunile din acest domeniu ar trebui să se bazeze pe programe, axe sau strategii teritoriale integrate, care să includă zonele urbane și comunitățile rurale. Aceste acțiuni ar trebui să fie cele două fețe ale aceleiași monede, bazate atât pe centrele urbane centrale și pe împrejurimile acestora, cât și pe zonele rurale cele mai îndepărtate. Aceste strategii pot beneficia, de asemenea, de o abordare integrată și bazată pe mai multe fonduri, precum FEDR, FSE+, FEPAM și FEADR. Cel puțin 5 % din resursele FEDR ar trebui alocate la nivel național pentru dezvoltarea teritorială integrată. Prin urmare, sprijinul ar trebui să fie furnizat asigurând implicarea corespunzătoare a autorităților locale, regionale și urbane, a partenerilor economici și sociali, a reprezentanților societății civile și a organizațiilor neguvernamentale.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Ar trebui să se acorde o atenție deosebită zonelor cu o intensitate mare a emisiilor de carbon care se confruntă cu provocări din cauza angajamentelor de decarbonizare, în vederea sprijinirii lor în implementarea unor strategii conforme cu angajamentele climatice ale Uniunii în temeiul Acordului de la Paris, care să protejeze atât lucrătorii, cât și comunitățile afectate. Aceste zone ar trebui să beneficieze de sprijin special pentru pregătirea și punerea în aplicare a planurilor de decarbonizare a economiilor lor, ținând seama de necesitatea unei formări profesionale adaptate și de oportunitățile de recalificare a forței de muncă.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În cadrul dezvoltării urbane durabile, se consideră necesară susținerea dezvoltării teritoriale integrate pentru a aborda într-un mod mai eficace provocările economice, sociale, climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane, inclusiv zonele urbane funcționale, ținând cont în același timp de necesitatea promovării legăturilor dintre mediul urban și cel rural. Principiile de selecție a zonelor urbane în care se vor implementa acțiuni integrate de dezvoltare urbană durabilă și sumele indicative pentru acțiunile respective ar trebui prevăzute în programele din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, urmărindu-se o alocare minimă la nivel național de 6 % din resursele FEDR în acest scop. De asemenea, trebuie să se precizeze că acest procent ar trebui să fie respectat pe întreaga durată a perioadei de programare în cazul transferului între priorități în cadrul unui program sau între programe, inclusiv în cadrul evaluării intermediare.

(25)  În cadrul dezvoltării urbane durabile, se consideră necesară susținerea dezvoltării teritoriale integrate pentru a aborda într-un mod mai eficace provocările economice, sociale, climatice, demografice, tehnologice, culturale și de mediu care afectează zonele urbane, inclusiv zonele urbane funcționale și comunitățile rurale, ținând cont în același timp de necesitatea promovării legăturilor dintre mediul urban și cel rural, inclusiv prin intermediul zonelor periurbane, dacă este cazul. Principiile de selecție a zonelor urbane în care se vor implementa acțiuni integrate de dezvoltare urbană durabilă și sumele indicative pentru acțiunile respective ar trebui prevăzute în programele din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”. Aceste acțiuni pot beneficia, de asemenea, de o abordare integrată și bazată pe mai multe fonduri, precum FEDR, FSE+, FEPAM și FEADR. Prioritatea de dezvoltare urbană durabilă ar trebui să beneficieze de o alocare minimă la nivel național de 10 % din resursele FEDR. De asemenea, trebuie să se precizeze că acest procent ar trebui să fie respectat pe întreaga durată a perioadei de programare în cazul transferului între priorități în cadrul unui program sau între programe, inclusiv în cadrul evaluării intermediare.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Pentru a identifica sau a oferi soluții care abordează aspecte legate de dezvoltarea urbană durabilă la nivelul Uniunii, acțiunile urbane inovatoare din domeniul dezvoltării urbane durabile ar trebui să fie înlocuite cu o Inițiativă urbană europeană, carefie implementată prin gestiune directă sau indirectă. Această inițiativă ar trebui să acopere toate zonele urbane și să sprijine Agenda urbană pentru Uniunea Europeană1.

(26)  Pentru a identifica sau a oferi soluții care abordează aspecte legate de dezvoltarea urbană durabilă la nivelul Uniunii, acțiunile urbane inovatoare din domeniul dezvoltării urbane durabile ar trebui să fie continuate și dezvoltate într-o Inițiativă urbană europeană. Această inițiativă ar trebuisprijine Agenda urbană pentru Uniunea Europeană1, vizând să stimuleze creșterea economică, calitatea vieții și inovarea și să identifice și să abordeze în mod eficient provocările sociale.

_________________

_________________

1Concluziile Consiliului privind o Agendă urbană pentru UE din 24 iunie 2016.

1Concluziile Consiliului privind o Agendă urbană pentru UE din 24 iunie 2016.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  O atenție deosebită ar trebui acordată regiunilor ultraperiferice, în special prin adoptarea de măsuri în temeiul articolului 349 din TFUE, care prevede o alocare suplimentară pentru regiunile ultraperiferice pentru a compensa costurile suplimentare suportate în aceste regiuni ca urmare a uneia sau a mai multora dintre limitările permanente menționate la articolul 349 din TFUE, și anume izolarea, caracterul insular, suprafața mică, topografia și climatul defavorabil și dependența față de un număr redus de produse, caracteristici permanente și combinate care împiedică în mod considerabil dezvoltarea acestor regiuni. Această alocare poate acoperi investițiile, costurile operaționale și obligațiile de serviciu public care vizează compensarea costurilor suplimentare cauzate de astfel de limitări. Ajutoarele de exploatare pot să acopere cheltuielile privind serviciile de transport de mărfuri și ajutoarele pentru demararea serviciilor de transport, precum și cheltuielile privind operațiunile legate de constrângerile în materie de stocare, de supradimensionare și de întreținerea instrumentelor de producție, precum și de lipsa de capital uman pe piața locală. Pentru a proteja integritatea pieței interne, cum este cazul pentru toate operațiunile cofinanțate prin FEDR și prin Fondul de coeziune, orice sprijin din FEDR pentru finanțarea ajutoarelor pentru investiții și de exploatare în regiunile ultraperiferice ar trebui să respecte normele privind ajutoarele de stat prevăzute la articolele 107 și 108 din TFUE.

(27)  O atenție deosebită ar trebui acordată regiunilor ultraperiferice, în special prin adoptarea de măsuri în temeiul articolului 349 din TFUE, care prevede o alocare suplimentară pentru regiunile ultraperiferice pentru a compensa costurile suplimentare suportate în aceste regiuni ca urmare a uneia sau a mai multora dintre limitările permanente menționate la articolul 349 din TFUE, și anume izolarea, caracterul insular, suprafața mică, topografia și climatul defavorabil și dependența față de un număr redus de produse, caracteristici permanente și combinate care împiedică în mod considerabil dezvoltarea acestor regiuni. Această alocare poate acoperi investițiile, costurile operaționale și obligațiile de serviciu public care vizează compensarea costurilor suplimentare cauzate de astfel de limitări. Ajutoarele de exploatare pot să acopere cheltuielile privind serviciile de transport de mărfuri, logistica ecologică, gestionarea mobilității și ajutoarele pentru demararea serviciilor de transport, precum și cheltuielile privind operațiunile legate de constrângerile în materie de stocare, de supradimensionare și de întreținerea instrumentelor de producție, precum și de lipsa de capital uman pe piața locală. Această alocare nu face obiectul concentrării tematice, astfel cum este prevăzută în prezentul regulament. Pentru a proteja integritatea pieței interne, cum este cazul pentru toate operațiunile cofinanțate prin FEDR și prin Fondul de coeziune, orice sprijin din FEDR pentru finanțarea ajutoarelor pentru investiții și de exploatare în regiunile ultraperiferice ar trebui să respecte normele privind ajutoarele de stat prevăzute la articolele 107 și 108 din TFUE.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale prin corectarea principalelor dezechilibre regionale din cadrul Uniunii, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre, ci, având în vedere amploarea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni, rămânerea în urmă a regiunilor defavorizate și mijloacele financiare limitate de care dispun statele membre și regiunile, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat,

(29)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale prin corectarea principalelor dezechilibre regionale din cadrul Uniunii folosind abordări axate pe cetățeni care să urmărească susținerea dezvoltării plasate sub responsabilitatea comunității și stimularea cetățeniei active, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre, ci, având în vedere amploarea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni, rămânerea în urmă a regiunilor defavorizate și mijloacele financiare limitate de care dispun statele membre și regiunile, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat,

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Misiunile FEDR și ale Fondului de coeziune

 

FEDR și Fondul de coeziune (FC) contribuie la obiectivul general de consolidare a coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii.

 

FEDR contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni din Uniune și la reducerea întârzierii în dezvoltare a regiunilor defavorizate, inclusiv în ceea ce privește provocările de mediu, prin dezvoltarea durabilă și prin ajustarea structurală a economiilor regionale.

 

Fondul de coeziune contribuie la proiecte în domeniul rețelelor transeuropene și al mediului.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „o Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente” („OP 1”) prin:

(a)  „o Europă mai inteligentă, prin promovarea unei dezvoltări și transformări economice inovatoare, inteligente și favorabile incluziunii, a conectivității regionale în domeniul tehnologiilor, prin dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), a conectivității și a unei administrații publice eficiente” („OP 1”) prin:

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;

(i)  sprijinirea dezvoltării și a consolidării capacităților de cercetare și inovare, a investițiilor și a infrastructurii, adoptarea tehnologiilor avansate și sprijinirea și promovarea clusterelor de inovare între întreprinderi, centrele de cercetare, mediul academic și autoritățile publice;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor;

(ii)  consolidarea conectivității digitale și fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al instituțiilor științifice, al companiilor, al guvernelor și al administrației publice la nivel regional și local, inclusiv orașele inteligente și satele inteligente;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor;

(iii)  impulsionarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor, precum și acordarea de sprijin pentru crearea și păstrarea locurilor de muncă și sprijinirea actualizării și a modernizării tehnologice;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat;

(iv)  dezvoltarea competențelor și strategiilor și consolidarea capacităților pentru specializare inteligentă, tranziție justă, economie circulară, inovare socială, antreprenoriat, sectorul turismului și tranziția către industria 4.0;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor („OP 2”)” prin:

(b)  „o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon și rezilientă pentru toți prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor („OP 2”)” prin:

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  promovarea măsurilor de eficiență energetică;

(i)  promovarea măsurilor de eficiență, economisire și de combaterea a sărăciei energetice;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  promovarea energiei din surse regenerabile;

(ii)  promovarea energiei durabile din surse regenerabile;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețelele și sisteme de stocare inteligente;

(iii)  dezvoltarea unor sisteme energetice, rețelele și sisteme de stocare inteligente;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor;

(iv)  promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor, gestionării evenimentelor meteorologice extreme și dezastrelor naturale, inclusiv cutremurele, incendiile forestiere, inundațiile și seceta, și a rezilienței la acestea, ținând seama de abordările ecosistemice;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v)  promovarea gestionării durabile a apelor;

(v)  promovarea accesului universal la apă și a gestionării durabile a apelor;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul vi

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vi)  promovarea tranziției la o economie circulară;

(vi)  promovarea tranziției la o economie circulară și îmbunătățirea eficienței resurselor;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul via (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(via)  sprijinirea proceselor de transformare regională către decarbonizare, precum și tranziția către generarea de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul vii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vii)  dezvoltarea biodiversității, a infrastructurii verzi în mediul urban și reducerea poluării;

(vii)  protejarea și consolidarea biodiversității și a patrimoniului natural, conservarea și evidențierea zonelor naturale protejate, a resurselor naturale și reducerea oricărei forme de poluare, cum ar fi poluarea aerului, apei, solului, poluarea sonoră și poluarea luminoasă;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(viia)  îmbunătățirea infrastructurii ecologice în zonele urbane funcționale, dezvoltarea mobilității urbane multimodale la scară mică, ca parte a unei economii cu un nivel net de emisii egal cu zero;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „o Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale” („OP 3) prin:

(c)  „o Europă mai conectată pentru toți prin dezvoltarea mobilității” („OP 3) prin:

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  îmbunătățirea conectivității digitale;

eliminat

(Acest amendament va necesita ajustarea în consecință a anexei I și a anexei II)

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  dezvoltarea unei rețele TEN-T durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente, sigure și intermodale;

(ii)  dezvoltarea unei rețele TEN-T rutiere și feroviare reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale, acordând o atenție specială transportului public și rețelelor feroviare ecologice și nepoluante;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere;

(iii)  dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T, mobilității transfrontaliere și a unor rețele de transport public ecologice;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  promovarea mobilității urbane multimodale durabile;

eliminat

(Acest amendament va necesita ajustarea în consecință a anexei I și a anexei II)

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  „o Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale” („OP 4”) prin:

(d)  „o Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale” („OP 4”) prin:

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale;

(i)  sporirea eficienței și incluziunii piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă de înaltă calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale și prin promovarea economiei sociale și a inovării;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;

(ii)  îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții și sport prin dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor accesibile;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia)  investițiile în locuințe aparținând autorităților publice sau operatorilor fără scop lucrativ care sunt destinate familiilor cu venituri reduse sau persoanelor cu nevoi speciale;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale;

(iii)  promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate și a comunităților defavorizate, cum ar fi romii, și a grupurilor dezavantajate prin acțiuni integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia)  promovarea integrării socioeconomice pe termen lung a refugiaților și a migranților care beneficiază de protecție internațională prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale, prin furnizarea de sprijin de infrastructură orașelor și autorităților locale implicate;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară;

(iv)  asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii de asistență medicală și a altor active, inclusiv asistență medicală primară și măsuri preventive, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijirea la nivelul familiei și al comunității;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iva)  sprijinirea revitalizării fizice, economice și sociale a comunităților cu o economie slab dezvoltată;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „o Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale” („OP 5”) prin:

(e)  „O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane și a tuturor celorlalte zone, precum și a inițiativelor locale („OP 5”) prin:

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane;

(i)  promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil, și prin intermediul cartierelor turistice, sportului și a securității în zonele urbane, inclusiv în zonele urbane funcționale;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

(ii)  promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil, și prin intermediul cartierelor turistice, sportului și a securității, la nivel local, rural, în regiunile de munte, insulare și de coastă, izolate și slab populate și toate celelalte zone care se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește accesul la serviciile de bază, inclusiv la nivelul NUTS 3, prin strategii de dezvoltare teritorială și locală, sub formele prevăzute la articolul 22 literele (a) (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2018/xxxx (noul RDC).

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  consolidarea mobilității urbane multimodale la scară mică, astfel cum este menționată la litera (b) punctul (vii a) din prezentul articol, care este considerată eligibilă pentru sprijin în cazul în care contribuția FEDR la operațiune nu depășește 10 000 000 EUR.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește obiectivele specifice stabilite la alineatul (1), FEDR sau Fondul de coeziune, după caz, poate sprijini, de asemenea, activități din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, în cazul în care acestea:

În ceea ce privește realizarea obiectivelor specifice stabilite la alineatul (1), FEDR sau Fondul de coeziune poate, de asemenea:

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  fie îmbunătățesc capacitatea autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în implementarea fondurilor;

(a)  fie îmbunătățesc capacitatea autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în implementarea fondurilor și sprijină administrațiile publice locale și regionale responsabile cu punerea în aplicare a FEDR și a Fondului de coeziune, prin planuri specifice de consolidare administrativă, care au ca scop urmărirea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), simplificarea procedurilor și reducerea termenelor de efectuare a intervențiilor, cu condiția ca acestea să fie de natură structurală și ca programul în sine să aibă obiective cuantificabile;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Sprijinirea consolidării capacităților, menționată la litera (a) din prezentul articol, poate fi completată de un sprijin suplimentar din partea Programului de sprijin pentru reforme instituit în temeiul Regulamentului (UE) (2018/xxx (Programul de sprijin pentru reforme);

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cooperarea menționată la litera (b) include cooperarea cu parteneri din regiuni transfrontaliere, din regiuni discontinue sau din regiuni situate pe teritoriul corespunzător unei strategii macroregionale sau la nivelul unui bazin maritim sau o combinație a acestora.

Cooperarea menționată la litera (b) include cooperarea cu parteneri din regiuni transfrontaliere, din regiuni discontinue sau din regiuni situate pe teritoriul corespunzător grupării europene de cooperare teritorială, unei strategii macroregionale sau la nivelul unui bazin maritim sau o combinație a acestora.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Participarea semnificativă a autorităților regionale și locale, organizațiilor societății civile, inclusiv a beneficiarilor, în toate etapele elaborării, punerii în aplicare, monitorizării și evaluării programelor operaționale finanțate din FEDR, este asigurată în conformitate cu principiile stabilite în Codul european de conduită referitor la parteneriat.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se clasifică, în funcție de raportul venitului național brut, după cum urmează:

Regiunile de nivelul NUTS 2 se clasifică, în funcție de produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor, după cum urmează:

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  cele cu un raport al venitului național brut egal sau superior nivelului de 100 % din media UE („grupul 1”);

(a)  cele cu un PIB pe cap de locuitor superior nivelului de 100 % din PIB-ul mediu al UE-27 („grupul 1”).

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  cele cu un raport al venitului național brut egal sau superior nivelului de 75 % și inferior nivelului de 100 % din media UE („grupul 2”);

(b)  cele cu un PIB pe cap de locuitor cuprins între 75 % și 100 % din PIB-ul mediu al UE-27 („grupul 2”);

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  cele cu un raport al venitului național brut inferior nivelului de 75 % din media UE („grupul 3”).

(c)  cele cu un PIB pe cap de locuitor inferior nivelului de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27 („grupul 3”).

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentului articol, raportul venitului național brut înseamnă raportul dintre venitul național brut pe cap de locuitor al unui stat membru, măsurat în standardele puterii de cumpărare și calculat pe baza cifrelor din Uniune pentru perioada cuprinsă între 2014 și 2016, și venitul național brut mediu pe cap de locuitor exprimat în standardele puterii de cumpărare din cele 27 de state membre pentru aceeași perioadă de referință.

În sensul prezentului articol, clasificarea unei regiuni în cadrul uneia dintre cele trei categorii de regiuni este stabilită în funcție de raportul dintre PIB-ul pe cap de locuitor pentru fiecare regiune, măsurat în funcție de paritatea puterii de cumpărare (PPC) și calculat pe baza datelor Uniunii pentru perioada 2014-2016 și PIB-ul mediu al UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Statele membre din grupul 1 alocă cel puțin 85 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și OP 2 și cel puțin 60 % pentru OP 1;

(a)  Pentru categoria de regiuni mai dezvoltate (grupul 1) statele membre alocă

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera a – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

i)  cel puțin 50 % din resursele totale din FEDR la nivel național pentru OP 1; și

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera a – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ii)  cel puțin 30 % din resursele totale din FEDR la nivel național pentru OP 2.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Statele membre din grupul 2 alocă cel puțin 45 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 30 % pentru OP 2;

(b)  Pentru categoria de regiuni de tranziție (grupul 2) statele membre alocă:

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera b – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

i)  cel puțin 40 % din resursele totale din FEDR la nivel național pentru OP 1;

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera b – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ii)  cel puțin 30 % din resursele totale din FEDR la nivel național pentru OP 2.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Statele membre din grupul 3 alocă cel puțin 35 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 30 % pentru OP 2.

(c)  Pentru categoria de regiuni mai puțin dezvoltate (grupul 3) statele membre alocă:

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera c – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

i)  cel puțin 30 % din resursele totale din FEDR la nivel național pentru OP 1 și

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera c – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ii)  cel puțin 30 % din resursele totale din FEDR la nivel național pentru OP 2.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cazuri justificate în mod corespunzător, statul membru interesat poate solicita reducerea până la maximum cinci puncte procentuale sau zece puncte procentuale în cazul regiunilor ultraperiferice a nivelului de concentrare a resurselor la nivel de categorii de regiuni, privind obiectivul tematic specificat în temeiul articolului 3 alineatul (4) litera (a) punctul (i), al articolului 3 alineatul (4) litera (b) punctul (i) și al articolului 3 alineatul (4) litera (c) punctul (i) [noul FEDR-FC].

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care alocarea din FEDR în ceea ce privește OP 1 și OP 2 sau ambele în cadrul unui anumit program este redusă în urma unei dezangajări în temeiul articolului [99] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC] sau ca urmare a corecțiilor financiare efectuate de către Comisie în conformitate cu articolul [98] din respectivul regulament, respectarea cerinței privind concentrarea tematică prevăzute la alineatul (4) nu este reevaluată.

6.  În cazul în care alocarea din FEDR în ceea ce privește OP 1 și OP 2, principalele obiective de politică, sau ambele în cadrul unui anumit program este redusă în urma unei dezangajări în temeiul articolului [99] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC] sau ca urmare a corecțiilor financiare efectuate de către Comisie în conformitate cu articolul [98] din respectivul regulament, respectarea cerinței privind concentrarea tematică prevăzute la alineatul (4) nu este reevaluată.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Resursele alocate pentru OP 5 care contribuie la OP 1 sau la OP 2 se calculează ca contribuție la îndeplinirea cerințelor de concentrare tematică. Contribuția la PO1 și OP2 trebuie să fie justificată în mod corespunzător, pe baza unei evaluări argumentate.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  investiții în cercetare, dezvoltare și inovare (C&D&I);

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  investiții productive în IMM-uri;

(c)  investiții productive care contribuie la menținerea și crearea de locuri de muncă în IMM-uri și orice sprijin acordat IMM-urilor sub formă de granturi și instrumente financiare;

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, investițiile productive în alte întreprinderi decât IMM-urile pot fi susținute atunci când implică o cooperare cu IMM-urile pentru activități de cercetare și inovare finanțate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (i).

Investițiile productive în alte întreprinderi decât IMM-urile pot fi susținute atunci când implică o cooperare cu IMM-urile sau o infrastructură de afaceri care aduce beneficii IMM-urilor.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

De asemenea, investițiile productive în IMM-uri pot fi susținute și în cazul activităților de cercetare și inovare sprijinite în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (i).

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a contribui la obiectivul specific din cadrul OP 1 prevăzut la articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (iv), FEDR sprijină, de asemenea, activitățile de formare profesională, de învățare pe tot parcursul vieții și educaționale.

Pentru a contribui la obiectivul specific din cadrul OP 1 prevăzut la articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (iv), FEDR sprijină, de asemenea, activitățile de formare profesională, de mentorat, de învățare pe tot parcursul vieții, reconversie profesională și activități educaționale.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  investiții în domeniul mediului, inclusiv investiții legate de dezvoltarea și energia durabile care prezintă beneficii de mediu;

(a)  investiții în domeniul mediului, inclusiv investiții legate de economia circulară, dezvoltarea și energia din surse regenerabile care prezintă beneficii de mediu;

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  investiții în TEN-T;

(b)  investiții în rețeaua centrală și globală TEN-T.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  asistență tehnică.

(c)  asistență tehnică, inclusiv îmbunătățirea și dezvoltarea abilităților și competențelor administrative ale autorităților locale în gestionarea acestor fonduri.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  informare, comunicare, studii, constituirea de rețele, cooperare, schimb de experiență și activități care implică clustere;

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură un echilibru adecvat între investițiile prevăzute la literele (a) și (b).

Statele membre asigură un echilibru adecvat între investițiile prevăzute la literele (a) și (b) pe baza investițiilor și a exigențelor specifice ale fiecărui stat membru.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Sprijinul din Fondul de coeziune transferat către Mecanismul pentru interconectarea Europei23 este utilizat pentru proiecte TEN-T.

2.  Sprijinul din Fondul de coeziune transferat către Mecanismul pentru interconectarea Europei23 este proporțional și este utilizat pentru proiecte TEN-T.

_________________

_________________

23 Trimitere

23 Trimitere

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția regiunilor ultraperiferice;

(e)  investițiile în noi aeroporturi regionale și infrastructura aeroportuară, cu excepția:

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  investiții privind regiunile ultraperiferice;

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  intervențiile legate de rețelele centrale TEN-T;

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec)  investițiile legate de protecția mediului și cele care vizează atenuarea sau reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  investițiile în eliminarea deșeurilor în depozite de deșeuri;

(f)  investițiile în eliminarea deșeurilor în depozite de deșeuri, cu excepția regiunile ultraperiferice și a intervențiilor care vizează dezafectarea, conversia sau securizarea instalațiilor existente, fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului1;

 

____________

 

1 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  investițiile în instalații de tratare a deșeurilor reziduale;

(g)  investițiile în instalații de tratare a deșeurilor reziduale, cu excepția regiunilor ultraperiferice, și în cazul soluțiilor de reciclare de ultimă generație care sunt conforme cu principiile economiei circulare și cu ierarhia deșeurilor, respectând pe deplin obiectivele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE și cu condiția ca statele membre să fi stabilit planurile lor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu articolul 29 din Directiva (UE) 2018/851. Deșeurile reziduale ar trebui înțelese, în primul rând, ca deșeurile municipale care nu sunt colectate separat și reziduurile în urma tratării deșeurilor;

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  investițiile legate de producția, prelucrarea, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili, cu excepția investițiilor legate de vehiculele ecologice astfel cum sunt definite la articolul 4 din Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului26;

(h)  investițiile legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili, cu excepția:

 

(ha)  investițiilor legate de vehiculele ecologice definite la articolul 4 din Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului26;

 

(hb)  investițiilor legate de cogenerarea cu emisii scăzute de dioxid de carbon și cu randament ridicat și a sistemelor centralizate de termoficare eficiente;

 

(hc)  investițiilor care contribuie în mod substanțial la o economie cu un nivel net de emisii de gaze cu efect de seră egal cu zero;

 

(hd)  investițiilor legate de atingerea obiectivelor prevăzute în Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică și în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

__________________

__________________

26 Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (JO L 120, 15.5.2009, p. 5).

26 Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (JO L 120, 15.5.2009, p. 5).

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Excepțiile menționate la litera (b) de la prezentul alineat se limitează la o sumă de până la 1 % din totalul resurselor FEDR-FC la nivel național.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  investițiile în infrastructura de bandă largă în zonele în care există cel puțin două rețele în bandă largă de categorie echivalentă;

eliminat

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  finanțarea achiziționării de material rulant utilizat în transporturile feroviare, cu excepția cazului în care este legat de:

eliminat

(i)  îndeplinirea unei obligații de serviciu care face obiectul unei licitații publice în temeiul Regulamentului 1370/2007, astfel cum a fost modificat;

 

(ii)  furnizarea de servicii de transport feroviar pe linii deschise total concurenței, beneficiarul fiind un nou operator eligibil pentru finanțare în temeiul Regulamentului (UE) 2018/xxxx [Regulamentului Invest EU].

 

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  investițiile în construcția unor centre de îngrijire instituționalizată, care izolează persoanele sau care încalcă libertatea lor de alegere și independența lor;

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În plus, Fondul de coeziune nu sprijină investițiile în sectorul locuințelor, cu excepția celor legate de promovarea eficienței energetice sau a utilizării energiei din surse regenerabile.

2.  În plus, Fondul de coeziune nu sprijină investițiile în sectorul locuințelor, cu excepția celor legate de promovarea eficienței energetice și a resurselor sau a utilizării energiei din surse regenerabile și a unor condiții de viață accesibile pentru persoanele în vârstă și cele cu dizabilități, precum și a celor legate de adaptarea clădirilor la cutremure.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Parteneriatele

 

1.  Fiecare stat membru asigură participarea semnificativă și incluzivă a partenerilor sociali, a organizațiilor societății civile și a utilizatorilor de servicii la gestionarea, programarea, realizarea, monitorizarea și evaluarea activităților și politicilor sprijinite de FEDR și de Fondul de coeziune în cadrul gestiunii partajate, în conformitate cu articolul 6 din propunerea privind Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 240/2014.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se utilizează indicatori comuni de realizare și de rezultat, astfel cum sunt stabiliți în anexa I cu privire la FEDR și la Fondul de coeziune și, în cazul în care este necesar, indicatori de rezultat și de realizare specifici fiecărui program, în conformitate cu articolul [12 alineatul (1)] al doilea paragraf litera (a), cu articolul [17] alineatul (3) litera (d) punctul (ii) și cu articolul [37 alineatul (2)] litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC].

1.  Se utilizează indicatori comuni de realizare și de rezultat, astfel cum sunt stabiliți și definiți în anexa I cu privire la FEDR și la Fondul de coeziune și, în cazul în care este relevant, indicatori de rezultat și de realizare specifici fiecărui program, în conformitate cu articolul [12 alineatul (1)] al doilea paragraf litera (a), cu articolul [17] alineatul (3) litera (d) punctul (ii) și cu articolul [37 alineatul (2)] litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC].

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cadrul Pactului de stabilitate și de creștere, statele membre pot adresa o cerere justificată în mod corespunzător prin care solicită mai multă flexibilitate pentru cheltuielile structurale publice sau asimilate, sprijinite de administrația publică prin cofinanțarea investițiilor realizate în cadrul FEDR și FC. Atunci când definește ajustarea fiscală fie în cadrul componentei preventive, fie în cadrul componentei corective a Pactului de stabilitate și de creștere, Comisia evaluează cu atenție această cerere într-un mod care reflectă importanța strategică a investițiilor cofinanțate de FEDR și FC.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  FEDR poate sprijini dezvoltarea teritorială integrată în cadrul programelor subordonate ambelor obiective prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC] în conformitate cu dispozițiile capitolului II titlul III din regulamentul respectiv [noul RDC].

1.  FEDR sprijină dezvoltarea teritorială integrată în cadrul programelor subordonate ambelor obiective prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC] în conformitate cu dispozițiile capitolului II titlul III din regulamentul respectiv [noul RDC].

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Cel puțin 5% din resursele FEDR la nivel național în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, pentru priorități altele decât cele pentru asistența tehnică, sunt alocate dezvoltării teritoriale integrate, în zonele neurbane afectate de handicapuri naturale, geografice sau demografice sau care prezintă dificultăți în ceea ce privește accesul la servicii de bază. Din această sumă, cel puțin 17,5 % se alocă zonelor rurale și comunităților, luând în considerare dispozițiile unui pact pentru „sate inteligente”, pentru a dezvolta proiecte precum satele inteligente.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre pun în aplicare dezvoltarea teritorială integrată, sprijinită prin FEDR, exclusiv sub formele menționate la articolul [22] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC].

2.  Statele membre pun în aplicare dezvoltarea teritorială integrată, prin intermediul unei axe sau al unui program specific sau sub una dintre celelalte forme menționate la articolul [22] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC], beneficiind, de asemenea, de o abordare integrată bazată pe fonduri multiple în cadrul FEDR, FSE +, FEPAM și FEADR.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  FEDR sprijină dezvoltarea teritorială integrată bazată pe strategii teritoriale în conformitate cu articolul [23] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC] axate pe zonele urbane („dezvoltare urbană durabilă”) în cadrul programelor subordonate ambelor obiective menționate la articolul 4 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

1.  Pentru a răspunde provocărilor economice, de mediu, climatice, demografice și sociale, FEDR sprijină dezvoltarea teritorială integrată bazată pe strategii teritoriale în conformitate cu articolul [23] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC], care pot beneficia, de asemenea, de o abordare integrată bazată pe fonduri multiple în cadrul FEDR și FSE +, axate pe zonele urbane funcționale („dezvoltare urbană durabilă”) în cadrul programelor subordonate ambelor obiective menționate la articolul 4 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cel puțin % din resursele FEDR la nivel național în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, altele decât cele pentru asistența tehnică, sunt alocate dezvoltării urbane durabile sub forma dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității, a investițiilor teritoriale integrate sau a altui instrument teritorial în cadrul OP 5.

Cel puțin 10% din resursele FEDR la nivel național în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, altele decât cele pentru asistența tehnică, sunt alocate dezvoltării urbane durabile sub forma unui program specific, a unei axe prioritare specifice, a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității, a investițiilor teritoriale integrate sau a altor instrumente teritoriale, astfel cum se prevede la articolul 22 litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/xxxx (noul RDC). „Autoritățile urbane” menționate la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 2018/XXXX [noul RDC] sunt împuternicite să aleagă măsurile și proiectele vizate. Dacă sunt consecvente, operațiunile desfășurate în cadrul altor OP decât OP 5 pot contribui la atingerea pragului minim de 10 % pentru dezvoltarea urbană durabilă. Investițiile realizate în cadrul OP 5 (i) ar trebui considerate ca o contribuție la această alocare de 10 %, ca și operațiunile desfășurate în cadrul altor organizații de producători, dacă sunt în concordanță cu dezvoltarea urbană durabilă.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Această inițiativă acoperă toate zonele urbane și sprijină Agenda urbană a Uniunii.

Această inițiativă acoperă toate zonele urbane funcționale și sprijină parteneriatele și costurile organizaționale ale Agendei urbane a Uniunii. Autoritățile locale sunt implicate activ în activitățile de elaborare și de punere în aplicare a Inițiativei urbane europene.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijin pentru consolidarea capacităților;

(a)  sprijin pentru consolidarea capacităților, inclusiv acțiuni de schimb de experiență pentru reprezentanții regionali și locali la nivel subnațional;

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijin pentru acțiunile inovatoare;

(b)  sprijin pentru acțiunile inovatoare care pot beneficia de o cofinanțare suplimentară în temeiul Regulamentului (UE) 2018/xxx (Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală), și prin intermediul Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală, în special în ceea ce privește legăturile rurale și urbane și proiectele care sprijină dezvoltarea zonelor urbane și a zonelor urbane funcționale.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sprijin pentru cunoaștere, elaborarea de politici și comunicare.

(c)  sprijin pentru cunoaștere, evaluări ale impactului teritorial, elaborarea de politici și comunicare.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La cererea unuia sau a mai multor state membre, Inițiativa urbană europeană poate sprijini, de asemenea, cooperarea interguvernamentală cu privire la aspecte urbane.

La cererea unuia sau a mai multor state membre, Inițiativa urbană europeană poate sprijini, de asemenea, cooperarea interguvernamentală cu privire la aspecte urbane, cum ar fi cadrul de referință pentru orașele durabile și Agenda teritorială a Uniunii Europene, precum și ajustarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite în funcție de circumstanțele locale.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia prezintă Parlamentului European un raport anual privind evoluțiile din cadrul Inițiativei urbane europene.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Zone care se confruntă cu handicapuri sau cu provocări naturale sau demografice

 

1.  Programele cofinanțate prin FEDR și care acoperă regiuni care se confruntă cu handicapuri sau cu provocări naturale sau demografice grave și permanente, cum ar fi cele menționate la articolul 174 din TFUE, acordă o atenție specială abordării provocărilor din regiunile respective.

 

În special, regiunile de nivel NUTS III sau grupurile de unități administrative locale cu o densitate a populației mai mică de 12,5 locuitori/km2, în cazul regiunilor cu o densitate redusă a populației, sau cu o densitate a populației mai mică de 8 locuitori/km2, în cazul regiunilor cu o densitate foarte redusă a populației sau care au înregistrat o scădere medie a populației mai mare de 1 % în perioada 2007-2017, sunt incluse în planuri regionale și naționale specifice pentru a crește atractivitatea acestora în rândul populației, investițiile întreprinderilor, precum și accesibilitatea serviciilor digitale și publice, inclusiv un fond în cadrul acordului de cooperare. O finanțare dedicată poate fi alocată în cadrul Acordului de parteneriat.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Alocarea suplimentară specifică destinată regiunilor ultraperiferice este utilizată pentru compensarea costurilor suplimentare suportate de aceste regiuni ca urmare a uneia sau a mai multora dintre limitările permanente ale dezvoltării lor enumerate la articolul 349 din TFUE.

1.  Articolul 3 nu se aplică alocării adiționale specifice destinate regiunilor ultraperiferice. Această alocare suplimentară specifică destinată regiunilor ultraperiferice este utilizată pentru compensarea costurilor suplimentare suportate de aceste regiuni ca urmare a uneia sau a mai multora dintre limitările permanente ale dezvoltării lor enumerate la articolul 349 din TFUE.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Prin derogare de la prevederile articolului 4 alineatul (1), FEDR poate sprijini investițiile productive în întreprinderi din regiunile ultraperiferice, indiferent de dimensiunea întreprinderilor respective.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (4).

2.  Se conferă Comisiei, de la data intrării în vigoare a prezentului regulament până la 31 decembrie 2017, competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (4).

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

Abrogarea

 

Fără a aduce atingere articolului 12 din prezentul regulament, Regulamentul (CE) nr. 1301/2013 și Regulamentul (CE) nr. 1300/2013 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2021.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13b

 

Revizuirea

 

Parlamentul European și Consiliul revizuiesc prezentul regulament până la 31 decembrie 2027, în conformitate cu articolul 177 din TFUE.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 1 – Coloana 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente

1.   O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente, prin conectivitate regională în domeniul tehnologiilor, prin dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), a conectivității și a unei administrații publice eficiente („PO 1”) by:

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 1 – Coloana 2 – Realizări – RCO -01 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCO -01 - Venit mediu regional

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 1 – Coloana 2 – Realizări – RCO 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCO 10a - Întreprinderi care beneficiază de sprijin pentru a-și transforma produsele și serviciile într-o economie circulară

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 1 – Coloana 2 – Realizări – RCO 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCO 14a - Centre de activitate socioeconomică suplimentare cu acces la servicii în bandă largă de mare capacitate

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 1 – Coloana 2 – Realizări – RCR 14 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCR 14b - Centre de activitate socioeconomică cu abonamente la servicii în bandă largă prin rețele de foarte mare capacitate

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 1 – Coloana 2 – Rezultate – RCR -01 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCR -01 - Creșterea ratei venitului regional, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (3)

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 1 – Coloana 2 – Rezultate – RCR 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

RCR 14 - Întreprinderi care utilizează servicii digitale publice*

RCR 14 - Utilizatori ai serviciilor digitale publice*

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Coloana 1 – Obiectivul de politică 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor

2.  O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon și rezilientă pentru toți prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 2 – Realizări – RCO 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCO 18a - Procentajul de economii anuale de energie pentru întregul parc imobiliar (în comparație cu o valoare de referință) în conformitate cu obiectivul vizând un parc imobiliar cu eficiență ridicată și decarbonizat, astfel cum este prevăzut în strategia de renovare națională pe termen lung, pentru a sprijini renovarea parcului imobiliar de clădiri rezidențiale și nerezidențiale

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 2 – Realizări – RCO 18 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCO 18b - Gospodării cu o performanță energetică îmbunătățită a locuinței care realizează economii de energie de cel puțin 60%

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 2 – Realizări – RCO 18 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCO 18c - Gospodării cu o performanță energetică îmbunătățită a locuinței, care, după renovare, ating un nivel standard specific clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB)

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 2 – Realizări – RCO 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

RCO 19 - Clădiri publice care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performanței energetice

RCO 19 - Clădiri care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performanței energetice (printre care: (clădiri rezidențiale, clădiri private nerezidențiale, clădiri publice nerezidențiale)

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 2 – Realizări – RCO 19 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCO 19b - Numărul de consumatori de energie săraci/vulnerabili care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performanței energetice a locuințelor lor

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 2 – Realizări – RCO 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCO 20a — Clădiri care beneficiază de sprijin pentru creșterea gradului lor de pregătire pentru soluții inteligente

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – coloana 2 – Realizări – RCO 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCO 22a - Consumul total de energie din surse regenerabile și consumul pe sector (încălzire și răcire, transport, energie electrică)

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 2 – Realizări – RCO 22 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCO 22b - Ponderea totală de energie produsă din surse regenerabile

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 2 – Realizări – RCO 22 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCO 22c - Reducerea importurilor anuale de energie din surse neregenerabile

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 2 – Realizări – RCO 97 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCO 97a - Procentajul de autoconsumatori de energie din surse regenerabile din capacitatea de energie electrică totală instalată

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 2 – Realizări – RCO 98 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCO 98a - Sprijin pentru regiunile în tranziție afectate de decarbonizare

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 2 – Realizări – RCO 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

RCO 24 - Sisteme noi sau modernizate de monitorizare, de pregătire, de alertă și de reacție în caz de dezastre*

RCO 24 - Sisteme noi sau modernizate de monitorizare, de pregătire, de alertă și de reacție în caz de dezastre naturale, cum ar fi cutremurele, incendiile forestiere, inundațiile sau secetele

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 2 – Realizări – RCO 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

RCO 28 - Zone acoperite de măsuri de protecție împotriva incendiilor forestiere

RCO 28 - Zone acoperite de măsuri de protecție împotriva incendiilor forestiere, a cutremurelor, a inundațiilor sau a secetelor

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 2 – Realizări – RCO 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCO 32a - Totalul combustibililor fosili înlocuiți de surse de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 2 – Realizări – RCO 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

RCO 34 - Capacități suplimentare pentru reciclarea deșeurilor

RCO 34 - Capacități suplimentare pentru prevenirea și reciclarea deșeurilor

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 3 – Realizări – RCO 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCO 34a – Numărul de locuri de muncă transformate

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Coloana 3 – Rezultate – RCR 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

RCR 27 - Gospodării cu o performanță energetică îmbunătățită a locuinței

RCR 27 - Gospodării cu o performanță energetică îmbunătățită a locuinței care realizează economii de energie de cel puțin 60 %

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Coloana 3 – Rezultate – RCR 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCR 28 a Clădiri cu performanță energetică îmbunătățită rezultată din dispoziții contractuale care garantează economii de energie verificabile și îmbunătățirea eficienței, cum ar fi contractul de performanță energetică, definit la articolul 2 punctul (27) din Directiva 2012/27/UE1a

 

___________________

 

1a Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 3 – Realizări – RCO 30 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCR 30a - Clădiri mai pregătite pentru soluții inteligente

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 3 – Rezultate – RCR - 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

RCR 43 - Pierderi de apă

 

RCR 43 - Reduceri ale pierderilor de apă

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 3 – Realizări – RCR - 46 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCR -46a - Generarea de deșeuri pe cap de locuitor

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 3 – Rezultate – RCR - 46 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCR -46b - Deșeuri pe cap de locuitor trimise pentru eliminare și valorificarea energetică

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 3 – Rezultate – RCR - 47 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCR -47a - Deșeuri biologice reciclate

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 3 – Rezultate – RCR 48 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCR 48a - Populația deservită de instalații de pregătire a deșeurilor pentru reutilizare

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 3 – Rezultate – RCR 48 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCR 48b - Rata de utilizare circulară a materialelor

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 3 – Rezultate – RCR 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

RCR 49 - Deșeuri recuperate

RCR 49 - Deșeuri reutilizate

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 2 – Coloana 3 – Rezultate – RCR 49 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCR 49a - Deșeuri pregătite pentru reutilizare

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Anexa II – Obiectivul de politică 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.   O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale

3.   O Europă mai conectată pentru toți, prin dezvoltarea mobilității

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 3 – Coloana 2 – Realizări – RCO 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

RCO 43 - Lungimea drumurilor noi care beneficiază de sprijin - TEN-T1

RCO 43 - Lungimea drumurilor noi care beneficiază de sprijin - TEN-T1 (rețele centrale și rețele globale)

______________

________________

1 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

1 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 3 – Coloana 2 – Realizări – RCO 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

RCO 45 - Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate - TEN-T

RCO 45 - Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate - TEN-T (rețele centrale și rețele globale)

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 3 – Coloana 2 – Realizări – RCO 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

RCO 47 - Lungimea căilor ferate noi care beneficiază de sprijin - TEN-T3

RCO 47 - Lungimea căilor ferate noi care beneficiază de sprijin - TEN-T3 (rețele centrale și rețele globale)

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 3 – Coloana 2 – Realizări – RCO 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

RCO 49 - Lungimea căilor ferate reconstruite sau modernizate - TEN-T4

RCO 49 - Lungimea căilor ferate reconstruite sau modernizate - TEN-T4 (rețele centrale și rețele globale)

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 3 – Coloana 3 – Rezultate – RCR - 55 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCR -55a - Rata de finalizare a coridorului TEN-T pe teritoriul național

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 3 – Coloana 3 – Rezultate – RCR - 57 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCR -57a - Rata de finalizare a coridorului TEN-T pe teritoriul național

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 1 – Coloana 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

4.  O Europă mai socială și mai incluzivă - implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 3 – Coloana 3 – Rezultate – RCR -68 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCR -68a - membrii comunităților marginalizate și a grupurilor dezavantajate, prin acțiuni integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale (în afară de romi)

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 3 – Coloana 3 – Rezultate – RCR -68 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

RCR -68b - membrii comunităților marginalizate și a grupurilor dezavantajate, prin acțiuni integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale (romi)

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – Obiectivul de politică 1 – Coloana 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale

5.  O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane și a tuturor celorlalte zone, precum și a inițiativelor locale

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Anexa II – Coloana 1 – Obiectivul de politică 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente

1.  O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente, prin conectivitate regională în domeniul tehnologiilor, prin dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), a conectivității și a unei administrații publice eficiente, prin:

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Anexa II – Obiectivul de politică 1 – Coloana 3 – Realizări – CCO -01 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CCO -01a - Întreprinderi care beneficiază de sprijin pentru o activitate economică durabilă

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Anexa II – Obiectivul de politică 1 – Coloana 3 – Realizări – CCO 04

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CCO 04 - IMM-uri care beneficiază de sprijin pentru a crea locuri de muncă și creștere economică

CCO 04 - IMM-uri care beneficiază de sprijin pentru a crea locuri de muncă și creștere economică durabilă

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Anexa II – Obiectivul de politică 1 – Coloana 4 – Realizări – CCR -01 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CCR -01a - Creșterea ratei venitului regional

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Anexa II – Coloana 1 – Obiectivul de politică 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor

2.   O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon și rezilientă pentru toți prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Anexa II – Obiectivul de politică 2 – Coloana 3 – Realizări – CCO 08 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CCO 08a - Dezvoltarea întreprinderilor noi

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Anexa II – Obiectivul de politică 2 – Coloana 3 – Realizări – CCO 09 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CCO 09a - Adaptarea în mai mare măsură la schimbările climatice, o mai bună prevenție a riscurilor de dezastre naturale și o mai mare reziliență la dezastre și la fenomene meteorologice extreme

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Anexa II – Obiectivul de politică 2 – Coloana 4 – Realizări – CCR 07 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CCR 07a - Numărul de locuri de muncă create

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Anexa II – Obiectivul de politică 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale

3. O Europă mai conectată pentru toți, prin dezvoltarea mobilității

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Anexa II – Obiectivul de politică 3 – Coloana 3 – Realizări – CCO 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CCO 14 - Rețeaua TEN-T rutieră: Drumuri noi și modernizate

CCO 14 - Rețeaua TEN-T rutieră: Drumuri și poduri noi și modernizate

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Anexa II – Obiectivul de politică 3 – Coloana 4 – Realizări – CCR 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CCR 13 - Timp câștigat datorită îmbunătățirii infrastructurii rutiere

CCR 13 - Timp câștigat datorită îmbunătățirii infrastructurii rutiere și a podurilor

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Anexa II – Obiectivul de politică 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

4.  O Europă mai socială și mai incluzivă - implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Anexa II – Obiectivul de politică 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale

5.  O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane și a tuturor celorlalte zone

(1)

  JO C 62, 15.2.2019, p. 90.

(2)

  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

A. Introducere

Ideea care stă la baza Uniunii Europene este cooperarea pașnică între diverse popoare și națiuni pentru a promova coeziunea economică, socială, teritorială și solidaritatea între diferitele regiuni.

Aceste obiective trebuie urmărite prin intermediul politicii de coeziune, care este principala politică de investiții a Uniunii pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, care reduce disparitățile teritoriale, contribuind la apropierea cetățenilor și a teritoriilor de proiectul european.

Aceste sarcini au fost îngreunate de efectele de denaturare pe care le-a produs criza economică, care au sporit inegalitățile dintre teritorii, în pofida reducerii, în același timp, a inegalităților dintre statele membre. Din aceste motive, constrângerile bugetare la nivelul UE și la nivel național, precum și consecințele Brexitului nu ar trebui să conducă în niciun fel la o deteriorare a politicii de coeziune sau la o perturbare a obiectivelor sale.

Viitoarea politică de coeziune trebuie să tragă învățăminte din experiențele anterioare, pentru a răspunde mai bine provocărilor actuale. Este esențial ca această politică să dispună de un buget adecvat având în vedere, de asemenea, creșterea sarcinilor și a obiectivelor de investiții în toate regiunile europene, ca rezultat al vechilor și noilor provocări, cum ar fi schimbările climatice, consecințele sociale ale crizei economice, schimbările demografice. Trebuie evitate centralizările excesive, care ar pune în pericol dimensiunea sa teritorială.

B. Obiectivele generale ale raportorului

Având în vedere experiențele, care nu sunt în întregime pozitive, din actuala perioadă de programare, va fi important să se asigure demararea la timp a politicii de coeziune după 2020, pentru a putea lansa la timp inițiative concrete în toate statele membre și în toate regiunile.

Raportorul a salutat eforturile de simplificare depuse de Comisie, dorind totuși să sublinieze faptul că simplificarea nu ar trebui să se bazeze pe principii sau pe obiective, ci pe reducerea birocrației și a costurilor suportate de regiuni și de cetățeni. Raportorul regretă că sinergiile între fondurile ESI, deși au fost invocate de mai multe ori, se pierd, în special în raport cu noul Fond social (FSE +) și propune corecții în acest sens.

Scopul raportorului este de a consolida aceste sinergii, pentru a asigura în continuare abordări integrate și complementare pentru principalele provocări din domeniu, în special în ceea ce privește abordarea teritoriului și strategia pentru o Europă mai socială.

Raportorul a recunoscut, de asemenea, interdependența dintre politica de coeziune și politicile macroeconomice. Totuși, această legătură nu trebuie să afecteze dimensiunea teritorială, ci, dimpotrivă, ar trebui să fie stabilită o abordare nouă și constructivă, care să ia naștere dintr-o reformulare profundă a scopurilor recomandărilor specifice fiecărei țări și, în sens mai general, a semestrului european. Doar în acest mod raportul menționat nu ar mai fi caracterizat de limitele unei politici (politica de coeziune) aflată în slujba unei alte politici (politica macroeconomică), asumând un caracter de complementaritate în beneficiul ambelor politici și, mai presus de toate, în beneficiul cetățenilor. Este vorba, prin urmare, despre guvernanța economică, care optimizează înțelegerea diversității regionale în ceea ce privește exigențele și provocările legate de dezvoltarea economică, socială sau instituțională și care permite adaptarea politicilor de intervenție. În același timp, nu este necesară nicio formă de condiționalitate macroeconomică.

La un nivel mai general, pentru viitorul politicii de coeziune, raportorul consideră că nivelurile de cofinanțare joacă un rol esențial în arhitectura fondurilor. Din punctul de vedere al Comisiei, creșterea nivelului de cofinanțare echivalează cu „responsabilizarea” statelor, asigurând totodată mai multe resurse și un impact mai redus al reducerii resurselor europene. Admițând că acest lucru este adevărat și just, există obligația ca acestor state să li se acorde posibilitatea de a utiliza aceste resurse, fără a intra în conflict cu alte dispoziții europene. Acesta este un aspect foarte controversat, dar este vorba de o capcană care trebuie evitată, inclusiv prin promovarea de soluții originale și îndrăznețe.

C. Principalele amendamente ale raportorului

Raportorul consideră că este necesar să se menționeze conținutul articolului 174 din TFUE pentru a sublinia dimensiunea teritorială și regională a acțiunilor întreprinse de Uniune în cadrul politicii de coeziune.

Articolul 2 al propunerii definește obiectivele specifice ale FEDR și ale Fondului de coeziune prin împărțirea acestora în 5 macrodomenii: o Europă mai inteligentă, mai ecologică, mai conectată, mai socială și mai apropiată de cetățeni. La rândul lor, macrodomeniile sunt împărțite în 21 de domenii de politică, care sunt mult mai vagi și mai puțin detaliate decât cele din actuala perioadă de programare. Cele 5 noi domenii colectează și simplifică cele 11 priorități de investiții precedente. Propunerea Comisiei, în comparație cu perioada de programare 2014-2020, nu este la fel de bine definită, lăsând o marjă de apreciere în ceea ce privește alegerea măsurilor care trebuie luate la nivelul statelor membre. Deși lista este suficient de favorabilă incluziunii, s-a decis luarea de măsuri, în special pentru a consolida posibilitatea adoptării de măsuri în beneficiul patrimoniului natural, al mobilității urbane cu emisii zero și al turismului durabil.

Articolul 3 din propunere examinează criteriile de concentrare ale obiectivelor tematice, transferând clasificarea de la nivelul regional și pe bază de PIB pe cap de locuitor la un nivel național legat de venitul național brut. În opinia raportorului, această abordare deschide o dezbatere politică privind consecințele reale ale unei eventuale centralizări și efectele posibile asupra regiunilor europene. În special, raportorul își exprimă îngrijorarea cu privire la efectele pe care le poate avea o concentrare tematică efectuată la nivel național și cu o marjă mică de flexibilitate asupra redistribuirii teritoriale a intervențiilor, în special pentru țările mai mari și cu structuri administrative federale (care sunt, printre altele, printre principalele țări beneficiare ale fondurilor), precum și pentru economiile naționale mai structurate, fragmentate și cu rate mai ridicate ale inegalităților teritoriale. Pentru raportor, gestionarea fondurilor ar trebui să se concentreze în special asupra particularităților teritoriale, economice și sociale ale beneficiarilor politicii de coeziune, începând cu regiunile. Raportorul consideră că, în ceea ce privește articolul 3, există numeroase marje de evaluare și intervenție, cu obiectivul clar ca politica de coeziune să devină cu adevărat un instrument aflat la dispoziția statelor membre și a autorităților locale, pentru a face față provocărilor produse de modificările în cauză.

Din aceste motive, consideră că este esențială restabilirea concentrării tematice la nivelul categoriilor de regiuni și nu, astfel cum a propus Comisia, la nivelul statelor membre, deoarece această din urmă opțiune va conduce la o centralizare excesivă, fără a asigura flexibilitatea dorită. În plus, raportorul este de acord cu rezerva minimă care trebuie să se concentreze pe OP 1 și OP 2 (o Europă mai ecologică), dar consideră că OP 2 ar trebui extins și la grupul de regiuni mai dezvoltate. În cele din urmă, pentru a asigura o marjă de flexibilitate reală și adecvată, raportorul consideră oportună introducerea unui criteriu orizontal, care să permită statelor membre, dacă este confirmat corespunzător de datele cuprinse în analiza necesităților, să solicite o marjă suplimentară de flexibilitate în raport cu procentajul alocat OP 1 (până la 5 puncte procentuale sau până la 10 puncte procentuale pentru regiunile ultraperiferice) la nivel de categorie regională, în vederea unei mai bune adaptări la exigențele cetățenilor și ale economiei.

Articolul 4 și articolul 5 stabilesc domeniul de aplicare al FEDR și al Fondului de coeziune, inclusiv investițiile în infrastructură, investițiile legate de accesul la servicii, investițiile productive în IMM-uri, precum și investițiile legate de dezvoltarea durabilă și energie care oferă beneficii pentru mediu și cele legate de asistență tehnică. Asistența tehnică este definită în propunerea de regulament „RDC” la articolul 31 (privind procentele din fondurile rambursate acordate pentru asistența tehnică) și la articolul 32 (posibilitatea ca statele membre să întreprindă acțiuni suplimentare de asistență tehnică pentru a consolida capacitatea autorităților și a beneficiarilor de administrare și de utilizare eficiente ale fondurilor). Raportorul consideră că, în timp ce articolul 31 modifică modul de înțelegere a noțiunii de asistență tehnică specifică programelor în care aceasta este rambursată în procente, proporțional cu evoluția programelor în sine, articolul 32 deschide o fereastră importantă privind relația strânsă dintre programarea fondurilor structurale și consolidarea, îmbunătățirea și optimizarea administrațiilor publice locale.

Din acest motiv, raportorul consideră că este esențial să se includă o trimitere explicită la articolul 4 și la articolul 5, care să sublinieze importanța utilizării acestor fonduri pentru consolidarea administrațiilor publice. Este necesar să se meargă dincolo de sistemul în care, în cazul unui cost enorm al asistenței tehnice „externe”, se asigură doar acoperirea lacunelor structurale din administrația publică fără fi luate, în același timp, măsuri care să garanteze că aceste lacune au fost depășite. Prin urmare, a încercat să restabilească, ca obiectiv orizontal, consolidarea capacității administrațiilor publice, în special în ceea ce privește accesibilitatea serviciilor pentru cetățeni și eficiența răspunsurilor furnizate. Raportorul a considerat că propunerea Comisiei în această direcție este insuficientă și, în unele puncte, lacunară și intenționează să o completeze pentru a nu întrerupe experiențele inițiate în perioada de programare 2014-2020.

Articolul 6 din propunere — referitor la sectoarele excluse din domeniul de aplicare al FEDR — necesită un grad mai mare de reflecție. Această listă este mult mai extinsă decât înainte, cu motivul că are drept scop reducerea incertitudinii. Cu toate acestea, mai rămân unele îndoieli, în special în ceea ce privește investițiile în eliminarea deșeurilor în depozitele de deșeuri, întrucât este necesar să se garanteze măsuri de dezafectare, reconversie sau exploatare în siguranță a instalațiilor scoase din uz. În același timp, se consideră necesar să se definească noțiunea de „deșeu rezidual” pentru a defini mai bine domeniul de aplicare al excluderii de la finanțare, în special pentru a evita contradicțiile cu directivele privind deșeurile și energia. Contestate sunt, de asemenea, excluderile privind infrastructura aeroportuară și achiziționarea de material rulant.

În contextul relației dintre politica de coeziune și teritorii, articolele 8 și 9 sunt deosebit de relevante. În primul rând, raportorul a ținut să reafirme funcția articolului 8 în beneficiul zonelor „neurbane” și a considerat necesar să se prevadă, în același mod ca și în cazul zonelor urbane, o rezervă minimă (cel puțin 5%) care să fie alocată pentru sprijinirea și dezvoltarea acestor zone care, inclusiv în funcție de criză, se confruntă cu fenomene de sărăcire (materială și imaterială, atât din punctul de vedere al bunurilor, cât și al serviciilor) și cu declinul demografic. Datele impun măsuri urgente, adaptate, specifice, care să contribuie la oprirea spiralei negative actuale.

La fel de importantă este dezvoltarea urbană durabilă (articolul 9), pentru care, având în vedere și succesul programării actuale, se consideră necesar să se majoreze resursele pentru această formă de dezvoltare locală și să se extindă gama instrumentelor care pot fi utilizate. În special, atât pentru articolul 8, cât și pentru articolul 9, s-a considerat că este esențial să se reintroducă posibilitatea unor intervenții integrate cofinanțate prin intermediul FEDR/FC și FSE+.

Scopul acestor amendamente și al altor amendamente aduse de raportor este de a asigura, și pentru viitor, o politică de coeziune care să continue să reducă inegalitățile și să contribuie la o Europă mai socială, mai atentă și mai apropiată de teritoriile sale, de cetățeni, de întreprinderi și de tineri.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (11.12.2018)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Raportor pentru aviz: Jan Olbrycht

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a)  FEDR și Fondul de coeziune ar trebui să contribuie la finanțarea sprijinului pentru consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, eliminând principalele disparități și corectând dezechilibrele regionale din Uniune, reducând întârzierile regiunilor defavorizate prin dezvoltarea durabilă și prin ajustarea structurală a economiilor regionale.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Regulamentul (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [noul RDC]16 stabilește norme comune aplicabile mai multor fonduri printre care Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), Fondul social european plus („FSE+”), Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize („IMFV”), care funcționează în temeiul unui cadru comun (denumite în continuare „fondurile”).

(3)  Regulamentul (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [noul RDC]16 stabilește norme comune aplicabile mai multor fonduri printre care Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), Fondul social european plus („FSE+”), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize („IMFV”), care funcționează în temeiul unui cadru comun (denumite în continuare „fondurile”).

__________________

__________________

16 [Trimitere completă - noul RDC].

16 [Trimitere completă - noul RDC].

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În implementarea FEDR și a Fondului de coeziune ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui, de asemenea, să respecte obligațiile care decurg din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această convenție și cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate pentru produse și servicii. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare. Obiectivele FEDR și ale Fondului de coeziune ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”. Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la articolele 107 și 108 din TFUE.

(5)  În implementarea FEDR și a Fondului de coeziune ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. Statele membre ar trebui, de asemenea, să respecte obligațiile care decurg din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această convenție și cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate pentru produse și servicii. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre bărbați și femei și integrarea dimensiunii de gen și a egalității de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare. Obiectivele FEDR și ale Fondului de coeziune ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”. Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la articolele 107 și 108 din TFUE.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a permite FEDR să ofere sprijin în cadrul CTE/Interreg atât în ceea ce privește investițiile în infrastructură, cât și investițiile asociate, precum și activitățile de formare și integrare, este necesar să se prevadă posibilitatea ca FEDR să ofere, de asemenea, sprijin pentru activități din cadrul obiectivelor specifice ale FSE +, instituite în temeiul Regulamentului (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [noul FSE+]18.

(15)  Pentru a permite FEDR să ofere sprijin în cadrul CTE/Interreg atât în ceea ce privește investițiile în infrastructură, cât și investițiile asociate, precum și activitățile de formare și integrare, în scopul de a îmbunătăți și dezvolta abilitățile și competențele administrative, este necesar să se prevadă posibilitatea ca FEDR să ofere, de asemenea, sprijin pentru activități din cadrul obiectivelor specifice ale FSE +, instituite în temeiul Regulamentului (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [noul FSE+]18.

__________________

__________________

18 [Trimitere completă - noul FSE+].

18 [Trimitere completă - noul FSE+].

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  FEDR ar trebui să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune și la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate, inclusiv a celor care se confruntă cu provocări legate de angajamentele de decarbonizare. Sprijinul FEDR acordat în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” ar trebui să se concentreze așadar pe prioritățile-cheie ale Uniunii, în conformitate cu obiectivele de politică stabilite în Regulamentul (UE) 2018/xxx [noul RDC]. Prin urmare, sprijinul din partea FEDR ar trebui să se concentreze pe obiectivele de politică „O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente” și „O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor”. Această concentrare tematică ar trebui să se realizeze la nivel național permițând totodată flexibilitatea la nivelul programelor individuale și între cele trei grupuri de state membre constituite în funcție de venitul național brut. În plus, metodologia de clasificare a statelor membre ar trebui să fie stabilită în detaliu, ținându-se cont de situația specifică a regiunilor ultraperiferice.

(17)  FEDR ar trebui să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune și la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și întârzierea în dezvoltare a regiunilor mai puțin favorizate și dezvoltate, inclusiv a celor care se confruntă cu provocări legate de angajamentele de decarbonizare. Sprijinul FEDR acordat în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” ar trebui să se concentreze așadar pe prioritățile-cheie ale Uniunii, în conformitate cu obiectivele de politică stabilite în Regulamentul (UE) 2018/xxx [noul RDC]. Prin urmare, sprijinul din partea FEDR ar trebui să se concentreze pe obiectivele de politică „O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente” și „O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor”. O asemenea concentrare tematică ar trebui să se realizeze la nivel național, permițând totodată marje de flexibilitate la nivel de programe individuale și între diverse categorii de regiuni, ținând cont de nivelurile diferite de dezvoltare. În plus, metodologia de clasificare a regiunilor ar trebui să fie stabilită în detaliu, ținându-se cont de situația specifică a regiunilor ultraperiferice.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească diferitele tipuri de activități ale căror costuri pot fi sprijinite prin investiții din FEDR și din Fondul de coeziune, în cadrul obiectivelor lor, astfel cum sunt prevăzute în TFUE. Fondul de coeziune ar trebui să poată sprijini investițiile în domeniul mediului și în rețeaua TEN-T. În ceea ce privește FEDR, lista activităților ar trebui să fie simplificată, iar acesta ar trebui să poată sprijini investițiile în infrastructură, investițiile legate de accesul la servicii, investiții productive în IMM-uri, echipamente, software și active necorporale, precum și măsurile legate de informare, comunicare, studii, constituirea de rețele, cooperare, schimburile de experiență și activitățile care implică clustere. Pentru a sprijini implementarea programelor, ambele fonduri ar trebui, de asemenea, să poată sprijini activități de asistență tehnică. În cele din urmă, pentru a furniza sprijin pentru o gamă mai largă de intervenții în cadrul programelor Interreg, domeniul de aplicare ar trebui să fie extins pentru a include punerea în comun a unei game vaste de instalații și resurse umane, precum și costurile legate de măsurile care intră în sfera de aplicare a FSE+.

(19)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească diferitele tipuri de activități ale căror costuri pot fi sprijinite prin investiții din FEDR și din Fondul de coeziune, în cadrul obiectivelor lor, astfel cum sunt prevăzute în TFUE. Fondul de coeziune ar trebui să poată sprijini investițiile în domeniul mediului și în rețeaua TEN-T. În ceea ce privește FEDR, lista activităților ar trebui să fie simplificată, iar acesta ar trebui să poată sprijini investițiile în infrastructură, investițiile legate de accesul la servicii, investiții productive în IMM-uri, echipamente, software și active necorporale, precum și măsurile legate de informare, comunicare, studii, constituirea de rețele, cooperare, schimburile de experiență și activitățile care implică clustere. Pentru a sprijini implementarea programelor, ambele fonduri ar trebui, de asemenea, să poată sprijini activități de asistență tehnică, inclusiv pentru îmbunătățirea și dezvoltarea abilităților și competențelor administrative. În cele din urmă, pentru a furniza sprijin pentru o gamă mai largă de intervenții în cadrul programelor Interreg, domeniul de aplicare ar trebui să fie extins pentru a include punerea în comun a unei game vaste de instalații și resurse umane, precum și costurile legate de măsurile care intră în sfera de aplicare a FSE+.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iva)  îmbunătățirea conectivității digitale;

Justificare

Este important să se mute obiectivul specific „îmbunătățirea conectivității digitale” de la OP 3 la OP 1 pentru a obține cu adevărat o inovare și o transformare economică inteligentă.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul ivb (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ivb)  consolidarea securității cibernetice;

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(viia)  promovarea mobilității urbane multimodale durabile;

Justificare

Mutarea obiectivului „promovarea mobilității urbane multimodale durabile” de la OP 3 la OP 2 va contribui la crearea unor orașe europene mai ecologice. Acesta este un pas important în calea adaptării la schimbările climatice în Europa.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „o Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale” („OP 3) prin:

(c)  „o Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității regionale” („OP 3) prin:

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  îmbunătățirea conectivității digitale;

eliminat

Justificare

Este important să se mute obiectivul specific „îmbunătățirea conectivității digitale” de la OP 3 la OP 1 pentru a obține cu adevărat o inovare și o transformare economică inteligentă.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  promovarea mobilității urbane multimodale durabile;

eliminat

Justificare

Mutarea obiectivului „promovarea mobilității urbane multimodale durabile” de la OP 3 la OP 2 va contribui la crearea unor orașe europene mai ecologice. Acesta este un pas important în calea adaptării la schimbările climatice în Europa.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iva)  promovarea legăturilor de transport, inclusiv a legăturilor maritime, pentru regiunile periferice și insulare din Uniune;

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iva)  dezvoltarea antreprenoriatului social și a inovării sociale;

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se clasifică, în funcție de raportul venitului național brut, după cum urmează:

Regiunile se clasifică, în funcție de raportul produsului intern brut (PIB), după cum urmează:

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  cele cu un raport al venitului național brut egal sau superior nivelului de 100 % din media UE („grupul 1”);

(a)  regiuni mai dezvoltate;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  cele cu un raport al venitului național brut egal sau superior nivelului de 75 % și inferior nivelului de 100 % din media UE („grupul 2”);

(b)  regiuni de tranziție:

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  cele cu un raport al venitului național brut inferior nivelului de 75 % din media UE („grupul 3”).

(c)  regiuni mai puțin dezvoltate;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentului articol, raportul venitului național brut înseamnă raportul dintre venitul național brut pe cap de locuitor al unui stat membru, măsurat în standardele puterii de cumpărare și calculat pe baza cifrelor din Uniune pentru perioada cuprinsă între 2014 și 2016, și venitul național brut mediu pe cap de locuitor exprimat în standardele puterii de cumpărare din cele 27 de state membre pentru aceeași perioadă de referință.

În sensul prezentului articol, clasificarea unei regiuni în cadrul uneia dintre cele trei categorii de regiuni este stabilită în funcție de raportul dintre PIB-ul pe cap de locuitor pentru fiecare regiune, măsurat în funcție de paritatea puterii de cumpărare (PPC) și calculat pe baza datelor Uniunii pentru perioada 2014-2016 și PIB-ul mediu al UE 27 pentru aceeași perioadă de referință.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește programele din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunile ultraperiferice, acestea sunt clasificate în grupul 3.

În ceea ce privește programele din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunile ultraperiferice, acestea sunt clasificate regiuni mai puțin dezvoltate.

Justificare

Pentru a simplifica concentrarea tematică a sprijinului din partea FEDR și pentru a-l face mai flexibil și mai operațional, doar două categorii de țări sunt propuse în cadrul clasificării relevante. Pragul determinant este stabilit la 90 % din media UE a venitului național brut, prin analogie cu criteriul de eligibilitate pentru Fondul de coeziune (articolul 102 punctul 3 din Regulamentul RDC).

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Statele membre din grupul 1 alocă cel puțin 85 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și OP 2 și cel puțin 60 % pentru OP 1;

(a)  În regiunile mai dezvoltate, cel puțin 75 % din resursele lor totale din FEDR la nivel național se acordă în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și OP 2 și cel puțin 30 % pentru OP 1;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Statele membre din grupul 2 alocă cel puțin 45 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 30 % pentru OP 2;

(b)  În regiunile de tranziție, cel puțin 35 % din resursele totale din FEDR la nivel național se acordă în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 30 % pentru OP 1;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Statele membre din grupul 3 alocă cel puțin 35 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 30 % pentru OP 2.

(c)  În regiunile mai puțin dezvoltate, cel puțin 25 % din resursele totale din FEDR la nivel național se acordă în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 30 % pentru OP 1;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  asistență tehnică.

(f)  asistență tehnică, inclusiv îmbunătățirea și dezvoltarea abilităților și competențelor administrative ale autorităților locale în gestionarea acestor fonduri.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ba)  dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(bb)  promovarea unei mobilități urbane multimodale durabile;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  asistență tehnică.

(c)  asistență tehnică, inclusiv îmbunătățirea și dezvoltarea abilităților și competențelor administrative ale autorităților locale în gestionarea acestor fonduri.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1– paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură un echilibru adecvat între investițiile prevăzute la literele (a) și (b).

Statele membre asigură un echilibru adecvat între investițiile prevăzute la literele (a), (b), (ba) și (bb).

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția regiunilor ultraperiferice;

(e)  investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția regiunilor ultraperiferice și a regiunilor afectate de un handicap natural și demografic grav și permanent în conformitate cu articolul 174 din TFUE;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  finanțarea achiziționării de material rulant utilizat în transporturile feroviare, cu excepția cazului în care este legat de:

eliminat

(i)  îndeplinirea unei obligații de serviciu care face obiectul unei licitații publice în temeiul Regulamentului 1370/2007, astfel cum a fost modificat;

 

(ii)  furnizarea de servicii de transport feroviar pe linii deschise total concurenței, beneficiarul fiind un nou operator eligibil pentru finanțare în temeiul Regulamentului (UE) 2018/xxxx [Regulamentului Invest EU].

 

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În plus, Fondul de coeziune nu sprijină investițiile în sectorul locuințelor, cu excepția celor legate de promovarea eficienței energetice sau a utilizării energiei din surse regenerabile.

2.  în plus, Fondul de coeziune nu sprijină investițiile în sectorul locuințelor, cu excepția celor legate de promovarea eficienței energetice, a utilizării energiei din surse regenerabile sau a consumului de apă.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2– paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cel puțin 6 % din resursele FEDR la nivel național în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, altele decât cele pentru asistența tehnică, sunt alocate dezvoltării urbane durabile sub forma dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității, a investițiilor teritoriale integrate sau a altui instrument teritorial în cadrul OP 5.

Cel puțin 10% din resursele FEDR la nivel național în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, altele decât cele pentru asistența tehnică, sunt alocate dezvoltării urbane durabile sub forma dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității, a investițiilor teritoriale integrate sau a altui instrument teritorial în cadrul OP 5.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijin pentru consolidarea capacităților;

(a)  sprijin pentru consolidarea capacităților la nivel subnațional;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sprijin pentru cunoaștere, elaborarea de politici și comunicare.

(c)  sprijin pentru cunoaștere, evaluarea impactului teritorial, elaborarea de politici și comunicare.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Zone afectate de un handicap natural sau demografic

 

Programele operaționale cofinanțate de FEDR care vizează zonele afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent în sensul articolului 174 din TFUE, acordă o atenție deosebită abordării dificultăților specifice cu care se confruntă aceste zone.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Anexa I – tabelul 1 – Obiectivul de politică 3 – RCO 34

RCO 34 - Capacități suplimentare pentru reciclarea deșeurilor

RCR 46 - Populația deservită de instalații de reciclare a deșeurilor și de sisteme de gestionare a deșeurilor mici

 

RCR 47 - Deșeuri reciclate

 

RCR 48 - Deșeuri reciclate utilizate ca materii prime

 

RCR 49 - Deșeuri recuperate

Amendamentul

RCO 34 - Capacități suplimentare pentru prevenirea și reciclarea deșeurilor

RCR -46 - Generarea de deșeuri pe cap de locuitor

 

RCR -46a - Deșeuri pe cap de locuitor trimise pentru eliminare și recuperarea energiei

 

RCR 46 - Populația deservită de instalații de reciclare a deșeurilor și de sisteme de gestionare a deșeurilor mici

 

RCR 47 - Deșeuri reciclate

 

RCR 47a - Deșeuri biologice reciclate

 

RCR 48 - Deșeuri reciclate utilizate ca materii prime

 

RCR 49 - Deșeuri recuperate

 

RCR 49a - Populația deservită de instalații de pregătire a deșeurilor pentru reutilizare

 

RCR 49b - Deșeuri pregătite pentru reutilizare, definite la articolul 11a alineatul (1) litera (b) din Directiva-cadru privind deșeurile (UE) 2018/851

 

RCR 49c - Indicatori pe care Comisia trebuie să îi stabilească până la 31 martie 2019 prin adoptarea actelor de punere în aplicare pentru a măsura progresul general în punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a generării deșeurilor (articolul 9 alineatul (7) din Directiva-cadru privind deșeurile (UE) 2018/851)

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune

Referințe

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

REGI

11.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

11.6.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Jan Olbrycht

28.6.2018

Examinare în comisie

24.9.2018

 

 

 

Data adoptării

10.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureșan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

11.10.2018

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE

a Comisiei pentru control bugetar

destinată Comisiei pentru dezvoltare regională

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune

(COM(2018)0372 – C8‑0227/2018 – 2018/0197(COD))

În numele Comisiei pentru control bugetar: Gilles Pargneaux (raportor)

AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar îi prezintă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie competentă, următorul amendament:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Pentru a garanta succesul politicii de coeziune după 2020, este esențial să se reducă sarcina administrativă impusă beneficiarilor și autorităților de management, să se găsească echilibrul adecvat între orientarea către rezultate a politicii și nivelul verificărilor și controalelor realizate pentru a crește proporționalitatea, să se introducă o diferențiere în punerea în aplicare a programelor și să se simplifice normele și procedurile, care, în prezent, sunt considerate prea confuze.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Într-o lume din ce în ce mai interconectată și având în vedere dinamica demografică și a migrației, este un fapt evident că politica Uniunii privind migrația necesită o abordare comună bazată pe sinergiile și complementaritatea diferitelor instrumente de finanțare. În vederea garantării unui sprijin coerent, solid și consecvent pentru solidaritate și pentru eforturile de partajare a responsabilităților între statele membre în acțiunile lor de gestionare a migrației, FEDR ar trebui să ofere sprijin pentru a facilita integrarea migranților pe termen lung.

(8)  Într-o lume din ce în ce mai interconectată și având în vedere dinamica demografică și a migrației, este un fapt evident că politica Uniunii privind migrația necesită o abordare comună bazată pe sinergiile și complementaritatea diferitelor instrumente de finanțare. În vederea garantării unui sprijin coerent, solid și consecvent pentru solidaritate și pentru eforturile de partajare a responsabilităților între statele membre în acțiunile lor de gestionare a migrației, FEDR ar trebui să ofere sprijin pentru a facilita integrarea pe termen lung a migranților și refugiaților. Ar trebui acordată prioritate promovării ocupării forței de muncă și incluziunii sociale, luptei împotriva sărăciei și discriminării și investițiilor în educație, formare continuă și învățare.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În plus, investițiile din cadrul FEDR ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei rețele ample de infrastructură digitală de mare viteză și la promovarea mobilității urbane multimodale ecologice și durabile.

(10)  În plus, investițiile din cadrul FEDR ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei rețele ample de infrastructură digitală de mare viteză în întreaga Uniune, inclusiv în zonele rurale, unde aceasta are o importanță vitală pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), precum și la promovarea mobilității urbane multimodale ecologice și durabile.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Viitoarea politică de coeziune va trebui să țină seama în mod corespunzător de regiunile Uniunii cele mai afectate de consecințele ieșirii Regatului Unit din Uniune, în special de cele care vor deveni, în urma Brexitului, regiuni frontaliere maritime sau terestre ale Uniunii, și să le ofere sprijin;

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  IMM-urile și microîntreprinderile reprezintă vectori esențiali ai creșterii economice, ai inovării și ai ocupării forței de muncă, asigurând 85 % din toate locurile noi de muncă. În prezent, există peste 20 de milioane de IMM-uri în Uniune. Aceste întreprinderi joacă un rol important în redresarea economică și în tranziția către o economie sustenabilă a Uniunii.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a concentra utilizarea unor resurse limitate în modul cel mai eficient cu putință, sprijinul acordat prin FEDR pentru investiții productive în conformitate cu obiectivul specific relevant ar trebui limitat la microîntreprinderi și la întreprinderile mici și mijlocii („IMM-uri”) în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei19, cu excepția cazului în care investițiile implică cooperarea cu IMM-urile în domeniul activităților de cercetare și inovare.

(16)  Pentru a concentra utilizarea unor resurse limitate în modul cel mai eficient cu putință, sprijinul acordat prin FEDR pentru investiții productive în conformitate cu obiectivul specific relevant ar trebui limitat doar la IMM-uri în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei19, pentru a consolida competitivitatea și viabilitatea acestor întreprinderi, cu excepția cazului în care investițiile implică cooperarea cu IMM-urile în domeniul activităților de cercetare și inovare.

_________________

_________________

19 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

19 Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Pentru a asigura o punere în aplicare eficace și în timp util, toate procedurile legate de monitorizare, rezultate și control ar trebui să fie proporționale și simplificate, atât pentru autoritățile de management, cât și pentru beneficiari;

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar să se evalueze fondurile pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată suprareglementarea și poverile administrative, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază a evaluării efectelor fondurilor pe teren.

(23)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar să se evalueze fondurile pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată suprareglementarea și poverile administrative, mai ales asupra statelor membre. În măsura posibilului, aceste cerințe ar trebui să includă indicatori cuantificabili, ca bază a evaluării efectelor fondurilor pe teren.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iva)  modernizarea și inovarea din administrația publică, protecția proprietății intelectuale și sprijinirea competitivității IMM-urilor;

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În conformitate cu obligația sa de raportare în temeiul articolului [38 alineatul (3) litera (e) punctul (i)] din Regulamentul financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la performanțele înregistrate, în conformitate cu anexa II.

3.  În conformitate cu obligația sa de raportare în temeiul articolului [38 alineatul (3) litera (e) punctul (i)] din Regulamentul financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la performanțele și rezultatele înregistrate, în conformitate cu anexa II, prezentând rapoarte privind atât progresele, cât și deficiențele, și asigurând o legătură clară între cheltuieli și performanță.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a modifica anexa I cu scopul de a efectua adaptările necesare în ceea ce privește lista indicatorilor care trebuie utilizați de statele membre și pentru a modifica anexa II cu scopul de a efectua adaptările necesare în ceea ce privește informațiile referitoare la performanțele înregistrate care trebuie puse la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului.

4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a modifica anexa I cu scopul de a efectua adaptările relevante și motivate în ceea ce privește lista indicatorilor care trebuie utilizați de statele membre și pentru a modifica anexa II, dacă este cazul, cu scopul de a oferi Parlamentului European și Consiliului informații îmbunătățite din punct de vedere calitativ și cantitativ referitoare la performanță și la rezultate în raport cu obiectivele stabilite.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comisia furnizează Parlamentului European și Consiliului informații fiabile referitoare la calitatea datelor privind performanțele care au fost utilizate.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cel puțin 6 % din resursele FEDR la nivel național în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, altele decât cele pentru asistența tehnică, sunt alocate dezvoltării urbane durabile sub forma dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității, a investițiilor teritoriale integrate sau a altui instrument teritorial în cadrul OP 5.

Cel puțin 6 % din resursele FEDR la nivel național în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, altele decât cele pentru asistența tehnică, sunt alocate dezvoltării urbane durabile sub forma dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității, a investițiilor teritoriale integrate sau a altui instrument teritorial în cadrul OP 5, încorporând părțile relevante din OP1 în OP4.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

FEDR sprijină, de asemenea, Inițiativa urbană europeană, implementată de Comisie prin gestiune directă și indirectă.

FEDR sprijină, de asemenea, Inițiativa urbană europeană.

Justificare

Agenda urbană este de competența exclusivă a statelor membre, iar principiul subsidiarității trebuie să fie garantat.


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (26.10.2018)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Raportoare pentru aviz: Kateřina Konečná

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 2 mai 2018, Comisia a adoptat o propunere pentru următorul cadru financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027. Aceasta include Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC).

În general, raportoarea salută propunerea Comisiei, care simplifică procedurile complexe asociate cu FEDR și FC și extinde măsurile de sprijin privind obiectivele climatice și ecologice. În special, raportoarea sprijină investiții mai mari pentru o Europă mai ecologică și cu emisii reduse de dioxid de carbon, cum ar fi măsurile privind eficiența energetică și economia circulară, dezvoltarea unor sisteme, rețele și echipamente de stocare a energiei inteligente, promovarea gestionării durabile a apei și reducerea poluării.

Cu toate acestea, este necesar să se asigure o finanțare sporită pentru modernizarea și dezvoltarea necesară a infrastructurii statelor membre pentru a îndeplini toate obiectivele ambițioase în materie de mediu, energie, gestionare a deșeurilor, transport și climă prevăzute de legislația Uniunii în conformitate cu Acordul de la Paris. Sprijinirea proiectelor cofinanțate prin aceste fonduri este esențială, în special în regiunile cu un nivel de dezvoltare mai redus. În plus, în multe țări, FEDR și FC reprezintă cel puțin 50 % din investițiile publice, iar în absența acestei cofinanțări din partea UE, statele membre respective nu ar avea capacitatea financiară de a face astfel de investiții.

În ceea ce privește finanțarea, raportoarea consideră că reducerile propuse (la jumătate) din cadrul FC sunt semnificative în comparație cu perioada actuală de programare. În același timp, suma care urmează să fie transferată de la FC la Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) este egală cu suma transferată în actuala perioadă de programare 2014-2020. Întrucât fondurile provenind din FC se preconizează că vor finanța, printre altele, și proiecte legate de climă și de mediu, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor climatice și de mediu ale UE, raportoarea consideră că reducerea alocării FC care urmează să fie gestionată în cadrul gestiunii partajate nu este adecvată. Orice transfer de la FC către MIE ar trebui să se bazeze pe o analiză aprofundată a Comisiei și să ducă la sprijinirea, și nu la slăbirea capacității statelor membre de a-și îndeplini obiectivele climatice și de mediu. Cota fondurilor transferate către MIE ar trebui să fie proporțional egală cu transferul din actuala perioadă de programare (și anume, să fie redusă cu 50 %) și ar trebui să fie disponibilă pentru statele membre pe parcursul întregii perioade de programare.

În opinia raportoarei, utilizarea FEDR și a FC ar trebui îmbunătățită prin corelarea mai strânsă a investițiilor din cadrul politicii de coeziune cu planurile globale ale statelor membre de realizare a obiectivelor pentru 2030, în contextul unei traiectorii care duce la decarbonizarea pe termen lung a economiei UE. În acest sens, raportoarea propune mai multe resurse pentru obiectivele de politică 2 (OP2) privind lupta împotriva efectelor schimbărilor climatice.

Sectorul transporturilor din UE se confruntă în prezent cu transformări fundamentale. Emisiile de gaze cu efect de seră cauzate de transporturi vor trebui reduse. Emisiile de poluanți atmosferici generate de sectorul transporturilor trebuie reduse drastic și fără întârziere. În plus, ar trebui să crească utilizarea vehiculelor cu emisii scăzute și cu emisii zero. Cu toate acestea, infrastructura corespunzătoare pentru aceste vehicule lipsește. 76 % din toate punctele de reîncărcare sunt situate în doar patru state membre, acoperind numai 27 % din suprafața totală a UE. O tranziție reușită către o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon necesită un cadru de politică comun pentru vehicule, infrastructuri și rețele de energie electrică, în care stimulentele economice și pentru ocuparea forței de muncă sunt combinate în întreaga Uniune, la nivel național, regional și local. Raportoarea consideră că este necesar să se ofere statelor membre și regiunilor acestora posibilitatea de a finanța dezvoltarea infrastructurii lor pentru vehicule cu emisii scăzute din orice sursă posibilă a Uniunii, inclusiv FEDR și FC. Trebuie creată în mod rapid o infrastructură de reîncărcare și de realimentare. În acest sens, raportoarea propune să se mute obiectivul de promovare a mobilității urbane multimodale durabile de la obiectivul de politică 3 (OP3) la obiectivul de politică 2 (OP2), căruia îi sunt alocate în prezent resurse și în cadrul căruia există o presiune mai mare asupra statelor membre pentru atingerea obiectivelor de mediu. Raportoarea este de părere că tranziția către o mobilitate cu emisii scăzute ține mai mult de obiectivul general privind o Europă cu emisii reduse de dioxid de carbon, decât de obiectivele de conectivitate.

Riscul de secetă în mai multe regiuni ale UE este în creștere ca urmare a schimbărilor climatice; prin urmare, protecția resurselor de apă, a ecosistemelor acvatice și a apei de băut și pentru scăldat reprezintă pietre de temelie ale protecției mediului în Europa. În ultimii ani, Europa a suferit peste 100 de inundații majore. Pe lângă daunele economice și sociale, inundațiile pot avea consecințe grave asupra mediului. Raportoarea consideră că este necesară promovarea gestionării durabile a apelor, inclusiv a măsurilor de combatere a secetei și a inundațiilor.

Zgomotul dăunător poate afecta aproape orice aspect al vieții unei persoane. Zgomotul puternic și de durată poate cauza probleme de sănătate și poate crește nivelul de stres. De asemenea, nivelurile ridicate de zgomot pot afecta în mod negativ ecosisteme întregi. Poluarea luminoasă este și ea dăunătoare pentru sănătate. Aceasta creează o risipă de energie, conduce la creșterea emisiilor de carbon și, în consecință, la creșterea costurilor pentru consumatori. În plus, lumina artificială afectează, în moduri diferite, flora și fauna. Raportoarea prezintă, așadar, o propunere privind măsurile în domeniul reducerii poluării fonice și luminoase.

Politica de coeziune este esențială pentru ca economia circulară să devină realitate. Raportoarea consideră că țările mai puțin dezvoltate ar trebui să aibă posibilitatea de a-și moderniza instalațiile existente de tratare a deșeurilor reziduale pentru a îndeplini obiectivele economiei circulare. În practică, modernizarea instalațiilor existente este mult mai puțin dificilă din punct de vedere economic decât dezvoltarea unor noi instalații și, în cele din urmă, este adesea mai fezabilă pentru țările cu bugete limitate, asigurând în același timp un impact pozitiv real asupra mediului.

70 % dintre europeni doresc ca UE să depună mai multe eforturi pentru problemele sociale și de sănătate. Raportoarea pune la îndoială valoarea adăugată a includerii Programului UE în domeniul sănătății într-un FSE+ extins. Ea regretă propunerea de reducere cu 8 % a fondurilor din domeniul sănătății în comparație cu perioada 2014-2020. În plus, politica de coeziune ar trebui să contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor Uniunii. În opinia raportoarei, pot fi create sinergii cu FSE+ și componenta sa privind sănătatea și cu pilonul european al drepturilor sociale în cadrul semestrului european, în condițiile în care recomandările specifice fiecărei țări se concentrează tot mai mult pe aspecte legate de sănătate. Programele operaționale cofinanțate din FEDR și din Fondul de coeziune ar trebui concepute astfel încât să promoveze accesul la asistența medicală. Raportoarea subliniază, de asemenea, că este necesar să se promoveze dezvoltarea integrată a dezvoltării sociale, economice și de mediu, patrimoniul cultural, securitatea și sănătatea în zonele urbane, rurale și de coastă. O cooperare mai strânsă cu pacienții sau cu organizațiile pacienților este și ea necesară pentru investiții de succes în domeniul sănătății.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Articolul 176 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) este destinat să contribuie la redresarea principalelor dezechilibre regionale existente în Uniune. În conformitate cu articolul respectiv și cu al doilea și al treilea paragraf de la articolul 174 din TFUE, FEDR trebuie să contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și a întârzierii în dezvoltare a regiunilor defavorizate; în acest context, trebuie să se acorde o atenție specială regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent, precum regiunile cele mai nordice cu o densitate foarte redusă a populației și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.

(1)  Articolul 176 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) este destinat să contribuie la redresarea principalelor dezechilibre regionale existente în Uniune. În conformitate cu articolul respectiv și cu al doilea și al treilea paragraf de la articolul 174 din TFUE, FEDR trebuie să contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și a întârzierii în dezvoltare a regiunilor defavorizate; în acest context, trebuie să se acorde o atenție specială regiunilor afectate de dezavantaje naturale sau demografice grave și permanente, precum regiunile cele mai nordice cu o densitate foarte redusă a populației și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În implementarea FEDR și a Fondului de coeziune ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui, de asemenea, să respecte obligațiile care decurg din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această convenție și cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate pentru produse și servicii. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare. Obiectivele FEDR și ale Fondului de coeziune ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”. Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la articolele 107 și 108 din TFUE.

(5)  În implementarea FEDR și a Fondului de coeziune ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolele 2 și 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolele 7-11 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui, de asemenea, să respecte obligațiile care decurg din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această convenție și cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate pentru produse și servicii. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare. Obiectivele FEDR și ale Fondului de coeziune ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție, îmbunătățire a calității mediului și combatere a schimbărilor climatice, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”. Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la articolele 107 și 108 din TFUE.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Concentrările tematice din prezentul regulament ar trebui să se realizeze la nivel național și să permită condiții flexibile la nivelul programelor operaționale și între diferitele categorii de regiuni. Concentrarea tematică ar putea fi ajustată, după caz, ținând seama de resursele alocate în vederea susținerii priorităților de investiții legate de trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon. Gradul de concentrare tematică ar trebui să țină cont de nivelul de dezvoltare al fiecărei regiuni în parte, de contribuția resurselor financiare și de nevoile specifice ale regiunilor al căror PIB pe cap de locuitor a fost utilizat drept criteriu de eligibilitate în perioada 2014-2020.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Având în vedere obiectivul prezentului regulament, și anume consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale la nivelul Uniunii pentru promovarea unei dezvoltări durabile, ar trebui să se țină seama de decalajele dintre nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni, de progresele reduse înregistrate de regiunile defavorizate și de mijloacele limitate de care dispun unele state membre sau unele regiuni.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  În conformitate cu angajamentele Uniunii în temeiul Acordului de la Paris și în conformitate cu cel de-al 7-lea Program de acțiune pentru mediu, au fost introduse în legislația Uniunii obiective noi și ambițioase pentru mediu, energie, gestionarea deșeurilor și climă. Ar trebui să se asigure o finanțare adecvată pentru a ajuta statele membre să atingă aceste obiective și să continue modernizarea și dezvoltarea necesară a infrastructurii în regiunile lor. Această tranziție structurală ar avea un impact semnificativ asupra locurilor de muncă și a creșterii economice în statele membre și în regiuni. Prin urmare, este necesar să se autorizeze toate măsurile de sprijin posibile pentru toate aceste obiective specifice.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, fondurile vor contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 25 % din cheltuielile bugetului UE pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice. Se preconizează că operațiunile din cadrul FEDR vor contribui la îndeplinirea obiectivelor climatice cu 30 % din pachetul financiar total al FEDR. Se preconizează că operațiunile din cadrul Fondului de coeziune vor contribui la îndeplinirea obiectivelor climatice cu 37 % din pachetul financiar total al Fondului de coeziune.

(14)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice și a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Uniteși pentru a contribui la finanțarea acțiunilor necesare ce urmează a fi întreprinse la nivel european, național și local pentru a respecta angajamentele Uniunii, fondurile vor contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 30 % din cheltuielile bugetului UE pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice. Operațiunile din cadrul FEDR ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice cu 35% din pachetul financiar total al FEDR. Se preconizează că operațiunile din cadrul Fondului de coeziune vor contribui la îndeplinirea obiectivelor climatice cu 37 % din pachetul financiar total al Fondului de coeziune. În conformitate cu recomandările din raportul special nr. 2016/31 al Curții de Conturi Europene, integrarea aspectelor legate de climă și mecanismele de „imunizare la schimbările climatice” ar trebui să facă diferența între atenuare și adaptare și ar trebui să se materializeze ex ante prin toate procesele de programare și de planificare, în loc să fie raportate doar ex post.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Sectorul transporturilor din Uniune se confruntă în prezent cu transformări fundamentale, deoarece digitalizarea și automatizarea modifică procesele de producție tradiționale și nevoile consumatorilor. Este necesar să se reducă emisiile de gaze cu efect de seră (GES) generate de transporturi. Trebuie reduse drastic și fără întârziere emisiile de poluanți atmosferici generate de sectorul transporturilor. În plus, utilizarea vehiculelor cu emisii scăzute și cu emisii zero ar trebui să crească pentru a atinge obiectivele privind o Uniune mai ecologică și cu emisii reduse de dioxid de carbon. Cu toate acestea, infrastructura adecvată pentru aceste vehicule lipsește încă și, în prezent, există doar 100 000 de puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice în Uniune, 76 % din toate punctele de reîncărcare fiind situate în doar 4 state membre și acoperind numai 27 % din suprafața totală a Uniunii. O tranziție reușită către o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon necesită un cadru de politică comun pentru vehicule, infrastructuri și rețele de energie electrică, în care stimulentele economice și pentru ocuparea forței de muncă să fie combinate la nivelul Uniunii, la nivel național, regional și local și să fie sprijinite prin instrumente de finanțare ale Uniunii mai puternice. Este necesar să se ofere statelor membre și regiunilor posibilitatea de a finanța din orice sursă posibilă, inclusiv FEDR și Fondul de coeziune, dezvoltarea infrastructurii pentru vehicule cu emisii scăzute. Ar trebui creată rapid o infrastructură de reîncărcare și de realimentare pentru a îndeplini angajamentele Uniunii în domeniul climei în temeiul Acordului de la Paris și al legislației conexe a Uniunii.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14b)  Operațiunile din cadrul FEDR și din cadrul Fondului de coeziune ar trebui să ducă la punerea în aplicare a măsurilor și la îndeplinirea obiectivele prevăzute în cadrul planurilor energetice și climatice naționale integrate, care urmează să fie elaborate în temeiul Regulamentului privind guvernanța uniunii energetice, precum și să fie în conformitate cu recomandările Comisiei privind aceste planuri, atât din punctul de vedere al conținutului, cât și din punctul de vedere al alocării financiare.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  FEDR și Fondul de coeziune ar trebui să poată sprijini activități și obiective ale altor instrumente de finanțare pentru a promova accesul la sănătate și îngrijire. Pot fi create sinergii cu Fondul social european+ și componenta sa privind sănătatea, cu pilonul european al drepturilor sociale, precum și cu semestrul european și recomandările specifice fiecărei țări, care se concentrează tot mai mult pe aspecte legate de sănătate.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  FEDR ar trebui să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune și la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate, inclusiv a celor care se confruntă cu provocări legate de angajamentele de decarbonizare. Sprijinul FEDR acordat în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” ar trebui să se concentreze așadar pe prioritățile-cheie ale Uniunii, în conformitate cu obiectivele de politică stabilite în Regulamentul (UE) 2018/xxx [noul RDC]. Prin urmare, sprijinul din partea FEDR ar trebui să se concentreze pe obiectivele de politică „O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente” și „O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor”. Această concentrare tematică ar trebui să se realizeze la nivel național permițând totodată flexibilitatea la nivelul programelor individuale și între cele trei grupuri de state membre constituite în funcție de venitul național brut. În plus, metodologia de clasificare a statelor membre ar trebui să fie stabilită în detaliu, ținându-se cont de situația specifică a regiunilor ultraperiferice.

(17)  FEDR ar trebui să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune și la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate, inclusiv a celor care se confruntă cu provocări legate de angajamentele de decarbonizare. Sprijinul FEDR acordat în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” ar trebui să se concentreze așadar pe prioritățile-cheie ale Uniunii, în conformitate cu obiectivele de politică stabilite în Regulamentul (UE) 2018/xxx [noul RDC]. Prin urmare, sprijinul din partea FEDR ar trebui să se concentreze pe obiectivele de politică „O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente” și „O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către un transport și o energie nepoluante și echitabile, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice, a gestionării durabile a apei și a prevenirii și gestionării riscurilor”. Această concentrare tematică ar trebui să se realizeze la nivel național permițând totodată flexibilitatea la nivelul programelor individuale și între cele trei grupuri de state membre constituite în funcție de venitul național brut. În plus, metodologia de clasificare a statelor membre ar trebui să fie stabilită în detaliu, ținându-se cont de situația specifică a regiunilor ultraperiferice.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Ar trebui să se țină seama de problemele cu care se confruntă anumite autorități locale și regionale care au un sistem administrativ centralizat și care nu dispun de capacitate suficientă de finanțare. Dat fiind faptul că acestea întâmpină mari dificultăți în cofinanțarea proiectelor, acest lucru duce la o utilizare redusă a fondurilor de coeziune tocmai în acele regiuni care au cea mai mare nevoie de investiții pentru a reduce disparitățile de dezvoltare socioeconomică și teritorială.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a concentra sprijinul pe prioritățile-cheie ale Uniunii, este, de asemenea, necesar ca cerințele privind concentrarea tematică să fie respectate pe tot parcursul perioadei de programare, inclusiv în cazul transferului între priorități în cadrul unui program sau între programe.

(18)  Pentru a atinge obiectivele statelor membre, concentrarea tematică ar trebui să fie suficient de flexibilă pentru a se adapta la nevoile fiecărei regiuni în parte, permițând Uniunii să sprijine transferul între priorități în cadrul unui program sau între programe. În acest fel, se evită dezechilibrele suplimentare sau adâncirea discrepanțelor în materie de dezvoltare între regiuni.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Ar trebui îmbunătățită în continuare eficacitatea instituțiilor publice și a persoanelor interesate și eficiența administrației prin acordarea de asistență tehnică și financiară pentru a eficientiza administrațiile și serviciile publice vizate de implementarea FEDR și FC.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  Pentru a atinge obiectivele stabilite, ar trebui luate măsuri pentru a promova mobilitatea regională sau locală sau pentru a reduce poluarea aerului și poluarea fonică.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 26 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26b)  Ar trebui luate măsuri pentru a promova moduri de transport curate, sustenabile și sigure.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Regulamentul contribuie la finanțarea sprijinului menit să consolideze coeziunea economică, socială și teritorială prin eliminarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune și prin reducerea decalajului regiunilor celor mai defavorizate; în acest context, trebuie să se acorde o atenție specială regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent, precum regiunile ultraperiferice, regiunile cele mai nordice cu o densitate foarte redusă a populației și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În conformitate cu obiectivele de politică stabilite la articolul [4 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC], FEDR sprijină următoarele obiective specifice:

1.  În conformitate cu obiectivele de politică stabilite la articolul [4 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC], FEDR sprijină următoarele obiective specifice, ținând cont de necesitățile de investiție și de infrastructură specifice fiecărui stat membru:

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor („OP 2”)” prin:

(b)  „o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către un transport și o energie nepoluante și echitabile, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor („OP 2”)” prin:

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor;

(iv)  promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor, incendiilor și inundațiilor, a rezilienței în urma dezastrelor și a intervențiilor împotriva instabilității hidrogeologice;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v)  promovarea gestionării durabile a apelor;

(v)  promovarea gestionării durabile a apei, inclusiv a măsurilor de combatere și prevenire a secetei și a inundațiilor și a gestionării sustenabile a deșeurilor;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul vi

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vi)  promovarea tranziției la o economie circulară;

(vi)  promovarea tranziției la o economie circulară, în special cu scopul atingerii obiectivelor de reciclare și reutilizare a deșeurilor, definite în Directivele (UE) 2018/851 și (UE) 2018/852, precum și cu scopul atingerii obiectivelor de reducere a depozitarii deșeurilor, definite în Directiva (UE) 2018/850;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul vii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vii)  dezvoltarea biodiversității, a infrastructurii verzi în mediul urban și reducerea poluării;

(vii)  dezvoltarea biodiversității, a infrastructurii verzi în mediul urban și reducerea poluării aerului, apei și solului și a poluării fonice și luminoase;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(viia)  promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, inclusiv a infrastructurii pentru mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(viia)  promovarea investițiilor în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele aquis-ului Uniunii în domeniul mediului, în special pentru statele membre care depășesc aceste cerințe;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul viib (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(viib)  promovarea investițiilor în sectorul apelor, pentru a îndeplini cerințele aquis-ului Uniunii în domeniul mediului, în special pentru statele membre care depășesc aceste cerințe;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară;

(iv)  asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii și prin campanii de sensibilizare, inclusiv a accesului la asistență medicală primară;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane;

(i)  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural, a securității și a sănătății în zonele urbane;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

(ii)  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel local, a patrimoniului cultural, a securității și a sănătății, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  fie îmbunătățesc capacitatea autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în implementarea fondurilor;

(a)  fie îmbunătățesc, prin asistență tehnică și financiară, capacitatea autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în implementarea fondurilor, inclusiv capacitatea organizațiilor societății civile;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Statele membre din grupul 2 alocă cel puțin 45 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 30 % pentru OP 2;

(b)  Statele membre din grupul 2 alocă cel puțin 40 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 35 % pentru OP 2;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Statele membre din grupul 3 alocă cel puțin 35 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 30 % pentru OP 2.

(c)  Statele membre din grupul 3 alocă cel puțin 35 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 35 % pentru OP 2.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  investiții productive în IMM-uri;

(c)  investiții productive în IMM-uri în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  investiții în reconversia regiunilor industriale aflate în declin și a regiunilor cu un nivel de dezvoltare mai redus;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care întreprinderi altele decât IMM-urile cooperează cu IMM-urile în ceea ce privește măsurile privind eficiența energetică, activitățile legate de economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon sau de economia circulară sprijinite în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) punctele (i), (iii), (vi) și (vii), investițiile productive pot fi sprijinite atunci când sunt acordate prin intermediul instrumentelor financiare.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  investiții în infrastructurile de sănătate și de asistență medicală, inclusiv de asistență medicală integrată și de asistență medicală primară;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  investiții în promovarea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile, acordând atenție specificității locuințelor și clădirilor rezidențiale;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură un echilibru adecvat între investițiile prevăzute la literele (a) și (b).

Statele membre asigură un echilibru adecvat între investițiile prevăzute la literele (a), (aa), (ab) și (b).

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea, inclusiv anularea totală sau parțială, a unei asistențe aprobate de Comisie în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1300/2013 și (UE) 1301/2013 sau orice act adoptat în temeiul acestora.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 12 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cererile de asistență prezentate sau aprobate în temeiul Regulamentelor (UE) nr. 1300/2013 și (UE) 1301/2013 rămân valabile.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Anexa I – Tabelul 1 – secțiunea 2

 

Textul propus de Comisie

Obiectivul de politică

Realizări

Rezultate

(1)

(2)

(3)

2. O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor

RCO 18 - Gospodării care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performanței energetice a locuinței

RCR 26 - Consum final anual de energie (din care: utilizatori rezidențiali, privați nerezidențiali, publici nerezidențiali)

RCO 19 - Clădiri publice care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performanței energetice

RCR 27 - Gospodării cu o performanță energetică îmbunătățită a locuinței

RCO 20 - Conducte de rețea pentru încălzirea urbană nou construite sau modernizate

CCR 28 - Clădiri cu clasificare energetică îmbunătățită (din care: utilizatori rezidențiali, privați nerezidențiali, publici nerezidențiali)

 

RCR 29 - Emisii de gaze cu efect de seră estimate*

 

RCR 30 - Întreprinderi cu o performanță energetică îmbunătățită

 

RCO 22 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile (din care: energie electrică, termică)

RCR 31 - Energie totală din surse regenerabile produsă (din care: energie electrică, termică)

RCO 97 - Numărul de comunități energetice și de comunități de energie din surse regenerabile care beneficiază de sprijin*

RCR 32 - Energie din surse regenerabile: capacități conectate la rețea (operaționale) *

 

RCO 23 - Sisteme digitale de gestionare pentru rețelele inteligente

RCR 33 - Utilizatori conectați la rețele inteligente

RCO 98 - Gospodării care beneficiază de sprijin pentru utilizarea rețelelor energetice inteligente

RCR 34 - Lansarea de proiecte pentru rețele inteligente

RCO 24 - Sisteme noi sau modernizate de monitorizare, de pregătire, de alertă și de reacție în caz de dezastre*

RCR 35 - Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor

RCO 25 - Lucrări noi sau consolidate în zonele de coastă, pe malurile râurilor și ale lacurilor și de protecție împotriva alunecărilor de teren, pentru ocrotirea persoanelor, a bunurilor și a mediului natural

RCR 36 - Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva incendiilor forestiere

RCO 26 - Infrastructuri verzi construite pentru adaptarea la schimbările climatice

RCR 37 - Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva dezastrelor naturale legate de climă (altele decât inundații și incendii forestiere)

RCO 27 - Strategii naționale/ regionale/ locale în vederea adaptării la schimbările climatice

RCR 96 - Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva dezastrelor naturale care nu sunt legate de climă și a riscurilor legate de activitățile umane*

RCO 28 - Zone acoperite de măsuri de protecție împotriva incendiilor forestiere

RCR 38 - Timpul de reacție mediu estimat în situații de dezastru*

 

RCO 30 - Lungimea conductelor noi sau consolidate pentru conectarea locuințelor la rețelele de apă

RCR 41 - Populația racordată la rețele îmbunătățite de alimentare cu apă

RCO 31 - Lungimea rețelelor de canalizare nou construite sau consolidate

RCR 42 - Populația racordată cel puțin la instalații secundare de tratare a apelor uzate

RCO 32 - Capacități noi sau modernizate pentru tratarea apelor uzate

RCR 43 - Pierderi de apă

 

RCR 44 - Ape uzate tratate în mod adecvat

 

RCO 34 - Capacități suplimentare pentru reciclarea deșeurilor

RCR 46 - Populația deservită de instalații de reciclare a deșeurilor și de sisteme de gestionare a deșeurilor mici

 

RCR 47 - Deșeuri reciclate

 

RCR 48 - Deșeuri reciclate utilizate ca materii prime

 

RCR 49 - Deșeuri recuperate

 

RCO 36 - Suprafața infrastructurii verzi care beneficiază de sprijin în zonele urbane

RCR 50 - Populația care beneficiază de măsuri privind calitatea aerului

RCO 37 - Suprafața siturilor Natura 2000 care fac obiectul unor măsuri de protecție și de refacere în conformitate cu cadrul de acțiune prioritară

RCR 95 - Populația care are acces la infrastructuri verzi noi sau modernizate în zonele urbane

RCO 99 - Suprafața din afara siturilor Natura 2000 care fac obiectul unor măsuri de protecție și de refacere

RCR 51 - Populația care beneficiază de măsuri privind reducerea zgomotului

RCO 38 - Suprafața de sol reabilitat care beneficiază de sprijin

RCR 52 - Sol reabilitat utilizat pentru zone verzi, locuințe sociale, activități economice sau la nivel de comunitate

RCO 39 - Sisteme de monitorizare a poluării aerului instalate

 

 

Amendamentul

Obiectivul de politică

Realizări

Rezultate

(1)

(2)

(3)

2. O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor

RCO 18 - Gospodării care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performanței energetice a locuinței

RCR 26 - Consum final anual de energie (din care: utilizatori rezidențiali, privați nerezidențiali, publici nerezidențiali)

RCO 19 - Clădiri publice care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performanței energetice

RCR 27 - Gospodării cu o performanță energetică îmbunătățită a locuinței

RCO 20 - Conducte de rețea pentru încălzirea urbană nou construite sau modernizate

CCR 28 - Clădiri cu clasificare energetică îmbunătățită (din care: utilizatori rezidențiali, privați nerezidențiali, publici nerezidențiali)

 

RCR 29 - Emisii de gaze cu efect de seră estimate*

 

RCR 30 - Întreprinderi cu o performanță energetică îmbunătățită

 

RCO 22 - Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile (din care: energie electrică, termică)

RCR 31 - Energie totală din surse regenerabile produsă (din care: energie electrică, termică)

RCO 97 - Numărul de comunități energetice și de comunități de energie din surse regenerabile care beneficiază de sprijin*

RCR 32 - Energie din surse regenerabile: capacități conectate la rețea (operaționale) *

 

RCO 23 - Sisteme digitale de gestionare pentru rețelele inteligente

RCR 33 - Utilizatori conectați la rețele inteligente

RCO 98 - Gospodării care beneficiază de sprijin pentru utilizarea rețelelor energetice inteligente

RCR 34 - Lansarea de proiecte pentru rețele inteligente

RCO24a - Măsuri de combatere a secetei și a inundațiilor

RCR 35 - Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor sau a secetei

RCO 24 - Sisteme noi sau modernizate de monitorizare, de pregătire, de alertă și de reacție în caz de dezastre*

RCR 36 - Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva incendiilor forestiere

RCO 25 - Lucrări noi sau consolidate în zonele de coastă, pe malurile râurilor și ale lacurilor și de protecție împotriva alunecărilor de teren, pentru ocrotirea persoanelor, a bunurilor și a mediului natural

RCR 37 - Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva dezastrelor naturale legate de climă (altele decât inundații și incendii forestiere)

RCO 26 - Infrastructuri verzi construite pentru adaptarea la schimbările climatice

RCR 96 - Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva dezastrelor naturale care nu sunt legate de climă și a riscurilor legate de activitățile umane*

RCO 27 - Strategii naționale/ regionale/ locale în vederea adaptării la schimbările climatice

RCR 38 - Timpul de reacție mediu estimat în situații de dezastru*

RCO 28 - Zone acoperite de măsuri de protecție împotriva incendiilor forestiere

 

 

RCO 30 - Lungimea conductelor noi sau consolidate pentru conectarea locuințelor la rețelele de apă

RCR 41 - Populația racordată la rețele îmbunătățite de alimentare cu apă

RCO 31 - Lungimea rețelelor de canalizare nou construite sau consolidate

RCR 42 - Populația racordată cel puțin la instalații secundare de tratare a apelor uzate

RCO 32 - Capacități noi sau modernizate pentru tratarea apelor uzate

RCR 43 - Pierderi de apă

 

RCR 44 - Ape uzate tratate în mod adecvat

 

RCR 45 - Contribuție pentru recuperarea energiei și a materiilor prime din apele reziduale

 

RCR 45a - Deșeuri municipale generate

 

RCR 45b - Deșeuri reziduale generate

 

RCO 34 - Capacități suplimentare pentru prevenirea și reciclarea deșeurilor

RCR 46 - Populația deservită de instalații de reciclare a deșeurilor și de sisteme de gestionare a deșeurilor mici și sustenabile

 

RCR 47 - Deșeuri reciclate

 

RCR 48 - Deșeuri reciclate utilizate ca materii prime

 

RCR 49 - Deșeuri reutilizate

 

RCO 36 - Suprafața infrastructurii verzi care beneficiază de sprijin în zonele urbane

RCR 50 - Populația care beneficiază de măsuri privind calitatea aerului

RCO 37 - Suprafața siturilor Natura 2000 care fac obiectul unor măsuri de protecție și de refacere în conformitate cu cadrul de acțiune prioritară

RCR 95 - Populația care are acces la infrastructuri verzi noi sau modernizate în zonele urbane

RCO 99 - Suprafața din afara siturilor Natura 2000 care fac obiectul unor măsuri de protecție și de refacere

RCR 51 - Populația care beneficiază de măsuri privind reducerea zgomotului

RCO 38 - Suprafața de sol reabilitat care beneficiază de sprijin

RCR 51a - Populația care beneficiază de măsuri privind reducerea poluării luminoase

RCO 39 - Sisteme de monitorizare a poluării aerului instalate RCO 55 - Lungimea liniilor de tramvai și metrou - noi

RCR 52 - Sol reabilitat utilizat pentru zone verzi, locuințe sociale, activități economice sau la nivel de comunitate

RCO 56 - Lungimea liniilor de tramvai și metrou - reconstruite/modernizate

RCR 62 - Numărul anual de pasageri ai transporturilor publice

RCO 57 - Material rulant ecologic pentru transportul public

RCR 63 - Numărul anual de utilizatorii ai liniilor de tramvai și de metrou noi/modernizate

RCO 58 - Piste ciclabile care beneficiază de sprijin

RCR 64 - Numărul anual de utilizatori ai pistelor ciclabile

RCO 59 - Infrastructuri pentru carburanți alternativi (puncte de realimentare/reîncărcare) care beneficiază de sprijin

RCR 64a - Estimarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) evitate

RCO 60 - Orașe și localități cu sisteme de transport urban digitalizate noi sau modernizate

 

RCO 60a - Numărul punctelor de reîncărcare rapidă pentru vehiculele electrice

 

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Anexa I – tabelul 1 – secțiunea 3

 

Textul propus de Comisie

Obiectivul de politică

Realizări

Rezultate

(1)

(2)

(3)

3. O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale

RCO 41 - Gospodării suplimentare cu acces la servicii de bandă largă de foarte mare capacitate

RCR 53 - Gospodării cu abonamente la servicii de bandă largă prin rețele de foarte mare capacitate

RCO 42 - Întreprinderi suplimentare cu acces la servicii de bandă largă de foarte mare capacitate

RCR 54 - Întreprinderi cu abonamente la servicii de bandă largă prin rețele de foarte mare capacitate

 

RCO 43 - Lungimea drumurilor noi care beneficiază de sprijin - TEN-T1

RCR 55 - Utilizatori de drumuri nou construite, reconstruite sau modernizate

RCO 44 - Lungimea drumurilor noi care beneficiază de sprijin - altele

RCR 56 - Timp câștigat datorită îmbunătățirii infrastructurii rutiere

RCO 45 - Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate - TEN-T

RCR 101 - Timp câștigat datorită îmbunătățirii infrastructurii feroviare

RCO 46 - Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate - altele

 

 

RCO 47 - Lungimea căilor ferate noi care beneficiază de sprijin - TEN-T

RCR 57 - Lungimea căilor ferate echipate cu sistemul european de management al traficului feroviar în funcțiune

RCO 48 - Lungimea căilor ferate noi care beneficiază de sprijin - altele

RCR 58 - Numărul anual de pasageri pe căile ferate care beneficiază de sprijin

RCO 49 - Lungimea căilor ferate reconstruite sau modernizate - TEN-T

RCR 59 - Transport de marfă pe căile ferate

RCO 50 - Lungimea căilor ferate reconstruite sau modernizate - altele

RCR 60 - Transport de marfă pe căile navigabile interioare

RCO 51 - Lungimea căilor navigabile interioare noi sau modernizate - TEN-T

 

RCO 52 - Lungimea căilor navigabile interioare noi sau modernizate - altele

 

RCO 53 - Gări și instalații feroviare - noi sau modernizate

 

RCO 54 - Conexiuni intermodale - noi sau modernizate

 

RCO 100 – Numărul porturilor care beneficiază de sprijin

 

 

RCO 55 - Lungimea liniilor de tramvai și metrou - noi

RCR 62 - Numărul anual de pasageri ai transporturilor publice

RCO 56 - Lungimea liniilor de tramvai și metrou - reconstruite/modernizate

RCR 63 - Numărul anual de utilizatorii ai liniilor de tramvai și de metrou noi/modernizate

RCO 57 - Material rulant ecologic pentru transportul public

RCR 64 - Numărul anual de utilizatori ai pistelor ciclabile

RCO 58 - Piste ciclabile care beneficiază de sprijin

 

RCO 59 - Infrastructuri pentru carburanți alternativi (puncte de realimentare/reîncărcare) care beneficiază de sprijin

 

RCO 60 - Orașe și localități cu sisteme de transport urban digitalizate noi sau modernizate

 

_______________

1 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

 

Amendamentul

Obiectivul de politică

Realizări

Rezultate

(1)

(2)

(3)

3. O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale

RCO 41 - Gospodării suplimentare cu acces la servicii de bandă largă de foarte mare capacitate

RCR 53 - Gospodării cu abonamente la servicii de bandă largă prin rețele de foarte mare capacitate

RCO 42 - Întreprinderi suplimentare cu acces la servicii de bandă largă de foarte mare capacitate

RCR 54 - Întreprinderi cu abonamente la servicii de bandă largă prin rețele de foarte mare capacitate

RCO 43 - Lungimea drumurilor noi care beneficiază de sprijin - TEN-T1

RCR 55 - Utilizatori de drumuri nou construite, reconstruite sau modernizate

RCO 44 - Lungimea drumurilor noi care beneficiază de sprijin - altele

RCR 56 - Timp câștigat datorită îmbunătățirii infrastructurii rutiere

RCO 45 - Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate - TEN-T

RCR 101 - Timp câștigat datorită îmbunătățirii infrastructurii feroviare

RCO 46 - Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate - altele

 

 

RCO 47 - Lungimea căilor ferate noi care beneficiază de sprijin - TEN-T

RCR 57 - Lungimea căilor ferate echipate cu sistemul european de management al traficului feroviar în funcțiune

RCO 48 - Lungimea căilor ferate noi care beneficiază de sprijin - altele

RCR 58 - Numărul anual de pasageri pe căile ferate care beneficiază de sprijin

RCO 49 - Lungimea căilor ferate reconstruite sau modernizate - TEN-T

RCR 59 - Transport de marfă pe căile ferate

RCO 50 - Lungimea căilor ferate reconstruite sau modernizate - altele

RCR 60 - Transport de marfă pe căile navigabile interioare

RCO 51 - Lungimea căilor navigabile interioare noi sau modernizate - TEN-T

 

RCO 52 - Lungimea căilor navigabile interioare noi sau modernizate - altele

 

RCO 53 - Gări și instalații feroviare - noi sau modernizate

 

RCO 54 - Conexiuni intermodale - noi sau modernizate

 

RCO 100 – Numărul porturilor care beneficiază de sprijin

 

 

eliminat

eliminat

_______________

1 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Anexa I – tabelul 1 – secțiunea 4

 

Textul propus de Comisie

Obiectivul de politică

Realizări

Rezultate

(1)

(2)

(3)

4. O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

RCO 61 - Numărul anual de șomeri care beneficiază de servicii îmbunătățite de ocupare a forței de muncă (capacitate)

RCR 65 - Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care utilizează anual serviciile de ocupare a forței de muncă ce beneficiază de sprijin

 

RCO 63 - Capacitatea infrastructurilor temporare de primire create

RCR 66 - Gradul de ocupare a infrastructurilor temporare de primire construite sau renovate

RCO 64 - Capacitatea locuințelor reabilitate - migranți, refugiați și persoane care solicită sau beneficiază de protecție internațională

RCR 67 - Gradul de ocupare a locuințelor reabilitate - migranți, refugiați și persoane care solicită sau beneficiază de protecție internațională

RCO 65 - Capacitatea locuințelor reabilitate - altele

RCO 68 - Gradul de ocupare a locuințelor reabilitate - altele

 

RCO 66 - Capacitatea claselor din cadrul infrastructurilor pentru îngrijirea copiilor care beneficiază de sprijin (noi sau modernizate)

RCR 70 - Numărul anual al copiilor care utilizează infrastructurile pentru îngrijirea copiilor ce beneficiază de sprijin

RCO 67 - Capacitatea claselor din cadrul infrastructurilor din domeniul învățământului care beneficiază de sprijin (noi sau modernizate)

RCR 71 - Numărul anual al elevilor care utilizează infrastructurile din domeniul învățământului ce beneficiază de sprijin

 

RCO 69 - Capacitatea infrastructurilor din domeniul sănătății care beneficiază de sprijin

RCR 72 - Persoanele cu acces la servicii de sănătate îmbunătățite

RCO 70 - Capacitatea infrastructurilor sociale care beneficiază de sprijin (altele decât locuințele)

RCR 73 - Numărul anual al utilizatorilor infrastructurilor din domeniul sănătății care beneficiază de sprijin

 

RCR 74 - Numărul anual al utilizatorilor infrastructurilor sociale care beneficiază de sprijin

 

RCR 75 - Timpul mediu de reacție în cazul urgențelor medicale în zona care beneficiază de sprijin

 

Amendamentul

Obiectivul de politică

Realizări

Rezultate

(1)

(2)

(3)

4. O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

RCO 61 - Numărul anual de șomeri care beneficiază de servicii îmbunătățite de ocupare a forței de muncă (capacitate)

RCR 65 - Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care utilizează anual serviciile de ocupare a forței de muncă ce beneficiază de sprijin

 

RCO 63 - Capacitatea infrastructurilor temporare de primire create

RCR 66 - Gradul de ocupare a infrastructurilor temporare de primire construite sau renovate

RCO 64 - Capacitatea locuințelor reabilitate - migranți, refugiați și persoane care solicită sau beneficiază de protecție internațională

RCR 67 - Gradul de ocupare a locuințelor reabilitate - migranți, refugiați și persoane care solicită sau beneficiază de protecție internațională

RCO 65 - Capacitatea locuințelor reabilitate - altele

RCO 68 - Gradul de ocupare a locuințelor reabilitate - altele

 

RCO 66 - Capacitatea claselor din cadrul infrastructurilor pentru îngrijirea copiilor care beneficiază de sprijin (noi sau modernizate)

RCR 70 - Numărul anual al copiilor care utilizează infrastructurile pentru îngrijirea copiilor ce beneficiază de sprijin

RCO 67 - Capacitatea claselor din cadrul infrastructurilor din domeniul învățământului care beneficiază de sprijin (noi sau modernizate)

RCR 71 - Numărul anual al elevilor care utilizează infrastructurile din domeniul învățământului ce beneficiază de sprijin

 

RCO 69 - Capacitatea și accesibilitatea infrastructurilor din domeniul sănătății care beneficiază de sprijin și (a) tehnologiilor medicale inovatoare

RCR 72 - Persoanele cu acces la servicii de sănătate îmbunătățite

RCO 70 - Capacitatea și accesibilitatea infrastructurilor sociale care beneficiază de sprijin (altele decât locuințele)

RCR 73 - Numărul anual al utilizatorilor infrastructurilor din domeniul sănătății care beneficiază de sprijin

 

RCR 74 - Numărul anual al utilizatorilor infrastructurilor sociale care beneficiază de sprijin

 

RCR 75 - Timpul mediu de reacție în cazul urgențelor medicale în zona care beneficiază de sprijin

 

RCR 75a - Persoanele cu acces la campaniile de sensibilizare cu privire la boli și de prevenire a acestora

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 4 – punctul iv

 

Textul propus de Comisie

Obiectivul de politică

Obiectiv specific

Realizări

Rezultate

(1)

(2)

(3)

(4)

4. O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

(iv) Asigurarea egalității de acces la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență primară

CCO 20 - Capacități noi sau modernizate pentru infrastructurile din domeniul sănătății

CCR 19 - Populația cu acces la servicii de sănătate îmbunătățite

 

Amendamentul

Obiectivul de politică

Obiectiv specific

Realizări

Rezultate

(1)

(2)

(3)

(4)

4. O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale

(iv) Asigurarea egalității de acces la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență primară, ținând seama de nevoile identificate de pacienți sau de organizațiile pacienților

CCO 20 - Capacități noi sau modernizate și accesibilitate pentru infrastructurile din domeniul sănătății

CCR 19 - Populația cu acces la servicii de sănătate îmbunătățite

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune

Referințe

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

REGI

11.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

11.6.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Kateřina Konečná

21.6.2018

Examinare în comisie

29.8.2018

 

 

 

Data adoptării

25.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

José Blanco López, Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

38

+

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PEE

Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (4.12.2018)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Raportoare: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Propunerea Comisiei

Propunerea de regulament privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune definește obiectivele relevante pentru punerea în aplicare a FEDR și a Fondului de coeziune.

Prezentul regulament stabilește o concentrare tematică la nivel național pentru a oferi un cadru pentru implementarea fondurilor. În acest context, Comisia Europeană propune ca majoritatea resurselor (de la 65 % la 85 %) să fie utilizate pentru a contribui la realizarea obiectivelor de politică nr. 1: „o Europă mai inteligentă” și nr. 2: „o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon”, prevăzute în Regulamentul european de stabilire a dispozițiilor comune pentru toate fondurile europene.

Prezentul regulament definește, de asemenea, o listă limitată a activităților neeligibile care nu intră în domeniul de intervenție al fondurilor.

În fine, prezentul regulament definește un set de indicatori de monitorizare, precum și abordările față de anumite teritorii, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea urbană durabilă, precum și regiunile ultraperiferice.

2. Propunerile raportoarei

Având în vedere că regiunile sunt cele mai în măsură să își definească nevoile și prioritățile și pentru a încuraja o guvernanță descentralizată în ceea ce privește implementarea fondurilor UE, raportoarea propune menținerea unei concentrări tematice regionale, și nu naționale, cum prevede prezentul regulament.

Pentru a le oferi regiunilor mai multă flexibilitate la utilizarea resurselor FEDR, raportoarea propune, de asemenea, extinderea concentrării tematice la alte obiective de politică. În această perspectivă, având în vedere că transportul joacă un rol central în realizarea obiectivelor prioritare ale Uniunii Europene, raportoarea propune introducerea obiectivului de politică nr. 3, „o Europă conectată”, în concentrarea tematică.

De asemenea, pentru a oferi regiunilor mai multă flexibilitate pentru a sprijini alte obiective de politică, raportoarea propune reducerea cotei minime a resurselor alocate pentru obiectivul de politică 1, „o Europă inteligentă”, de la 60 % la 30 % pentru regiunile cele mai avansate, de la 45 % la 30 % pentru regiunile de tranziție și de la 35 % la 20 % pentru regiunile cel mai puțin dezvoltate.

Având în vedere că transportul joacă un rol central în realizarea obiectivelor prioritare ale Uniunii Europene, raportoarea propune introducerea unor noi obiective specifice legate de transport:

•  un obiectiv specific legat de mobilitatea inteligentă și de calitatea serviciilor de transport în cadrul obiectivului de politică 1: „o Europă mai inteligentă”;

•  un obiectiv specific legat de mobilitatea durabilă în cadrul obiectivului de politică 2: „o Europă mai ecologică”;

•  un obiectiv specific legat de fondul pentru o tranziție echitabilă în cadrul obiectivului de politică 2: „o Europă mai ecologică”;

•  un obiectiv specific legat de mobilitate ca vector de coeziune teritorială în cadrul obiectivului de politică 3: „o Europă mai conectată”;

•  un obiectiv specific legat de accesul la serviciile publice de transport în cadrul obiectivului de politică 4: „o Europă mai socială”.

Pentru a promova utilizarea FEDR în domeniul transportului, raportoarea propune, de asemenea, eliminarea anumitor dispoziții care limitează utilizarea FEDR în ceea ce privește aeroporturile regionale și materialul feroviar rulant.

În fine, raportoarea propune amendamente menite să încurajeze sinergia între FEDR, Fondul de coeziune și celelalte instrumente din bugetul Uniunii Europene pentru a finanța dezvoltarea rețelei transeuropene de transport.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În implementarea FEDR și a Fondului de coeziune ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui, de asemenea, să respecte obligațiile care decurg din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această convenție și cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate pentru produse și servicii. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare. Obiectivele FEDR și ale Fondului de coeziune ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”. Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la articolele 107 și 108 din TFUE.

(5)  În implementarea FEDR și a Fondului de coeziune ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui, de asemenea, să respecte obligațiile care decurg din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea fără bariere în conformitate cu articolul 9 din această convenție și cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate pentru produse și servicii. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, diminuarea disparităților regionale, promovarea egalității dintre bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, naționalitate, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare. Obiectivele FEDR și ale Fondului de coeziune ar trebui să fie urmărite în cadrul angajamentelor climatice ale Uniunii în temeiul Acordului de la Paris privind schimbările climatice și al promovării de către Uniune a dezvoltării durabile și a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”. Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la articolele 107 și 108 din TFUE.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Într-o lume din ce în ce mai interconectată și având în vedere dinamica demografică și a migrației, este un fapt evident că politica Uniunii privind migrația necesită o abordare comună bazată pe sinergiile și complementaritatea diferitelor instrumente de finanțare. În vederea garantării unui sprijin coerent, solid și consecvent pentru solidaritate și pentru eforturile de partajare a responsabilităților între statele membre în acțiunile lor de gestionare a migrației, FEDR ar trebui să ofere sprijin pentru a facilita integrarea migranților pe termen lung.

(8)  Într-o lume din ce în ce mai interconectată și având în vedere dinamica demografică și a migrației, este un fapt evident că politica Uniunii privind migrația necesită o abordare comună bazată pe sinergiile și complementaritatea diferitelor instrumente de finanțare. În vederea garantării unui sprijin coerent, solid și consecvent pentru solidaritate și pentru eforturile de partajare a responsabilităților între statele membre în acțiunile lor de gestionare a migrației, FEDR și Fondul de coeziune ar trebui să ofere sprijin pentru a facilita integrarea migranților pe termen lung.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a sprijini eforturile depuse de statele membre și de regiuni în gestionarea noilor provocări și pentru a asigura un nivel ridicat de securitate pentru cetățenii lor precum și prevenirea radicalizării, utilizând în același timp sinergiile și complementaritatea cu alte politici ale Uniunii, investițiile finanțate de FEDR ar trebui să contribuie la asigurarea securității în domeniile în care este necesar să se garanteze spații publice sigure și securizate și infrastructura critică, cum ar fi transportul și energia.

(9)  Pentru a sprijini eforturile depuse de statele membre și de regiuni în gestionarea noilor provocări și pentru a asigura un nivel ridicat de securitate și coeziune pentru cetățenii lor precum și prevenirea radicalizării, utilizând în același timp sinergiile și complementaritatea cu alte politici ale Uniunii, investițiile finanțate de FEDR ar trebui să contribuie la asigurarea securității în domeniile în care este necesar să se garanteze spații publice sigure și securizate și infrastructura critică, cum ar fi transportul și energia.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În plus, investițiile din cadrul FEDR ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei rețele ample de infrastructură digitală de mare viteză și la promovarea mobilității urbane multimodale ecologice și durabile.

(10)  În plus, investițiile din cadrul FEDR ar trebui să contribuie la dezvoltarea unor rețele transeuropene în domeniul infrastructurilor de transport și a unei rețele ample de infrastructură digitală de mare viteză și la promovarea mobilității urbane multimodale ecologice, sigure și durabile.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  FEDR ar trebui să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune și la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate, inclusiv a celor care se confruntă cu provocări legate de angajamentele de decarbonizare. Sprijinul FEDR acordat în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” ar trebui să se concentreze așadar pe prioritățile-cheie ale Uniunii, în conformitate cu obiectivele de politică stabilite în Regulamentul (UE) 2018/xxx [noul RDC]. Prin urmare, sprijinul din partea FEDR ar trebui să se concentreze pe obiectivele de politică „O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente” și „O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor”. Această concentrare tematică ar trebui să se realizeze la nivel național permițând totodată flexibilitatea la nivelul programelor individuale și între cele trei grupuri de state membre constituite în funcție de venitul național brut. În plus, metodologia de clasificare a statelor membre ar trebui să fie stabilită în detaliu, ținându-se cont de situația specifică a regiunilor ultraperiferice.

(17)  FEDR ar trebui să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune și la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate, inclusiv a celor care se confruntă cu provocări legate de angajamentele de decarbonizare. Sprijinul FEDR acordat în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” ar trebui să se concentreze așadar pe prioritățile-cheie ale Uniunii, în conformitate cu obiectivele de politică stabilite în Regulamentul (UE) 2018/xxx [noul RDC]. Prin urmare, sprijinul din partea FEDR ar trebui să se concentreze pe obiectivele de politică „O Europă mai inteligentă”, „O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon”, „O Europă mai conectată” și „O Europă mai socială”. Această concentrare tematică ar trebui să se realizeze la nivel regional, permițând totodată flexibilitatea la nivelul programelor individuale.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească diferitele tipuri de activități ale căror costuri pot fi sprijinite prin investiții din FEDR și din Fondul de coeziune, în cadrul obiectivelor lor, astfel cum sunt prevăzute în TFUE. Fondul de coeziune ar trebui să poată sprijini investițiile în domeniul mediului și în rețeaua TEN-T. În ceea ce privește FEDR, lista activităților ar trebui să fie simplificată, iar acesta ar trebui să poată sprijini investițiile în infrastructură, investițiile legate de accesul la servicii, investiții productive în IMM-uri, echipamente, software și active necorporale, precum și măsurile legate de informare, comunicare, studii, constituirea de rețele, cooperare, schimburile de experiență și activitățile care implică clustere. Pentru a sprijini implementarea programelor, ambele fonduri ar trebui, de asemenea, să poată sprijini activități de asistență tehnică. În cele din urmă, pentru a furniza sprijin pentru o gamă mai largă de intervenții în cadrul programelor Interreg, domeniul de aplicare ar trebui să fie extins pentru a include punerea în comun a unei game vaste de instalații și resurse umane, precum și costurile legate de măsurile care intră în sfera de aplicare a FSE+.

(19)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească diferitele tipuri de activități ale căror costuri pot fi sprijinite prin investiții din FEDR și din Fondul de coeziune, în cadrul obiectivelor lor, astfel cum sunt prevăzute în TFUE. Fondul de coeziune și FEDR ar trebui să poată sprijini investițiile în domeniul mediului și în rețeaua TEN-T. În ceea ce privește FEDR, lista activităților ar trebui să fie simplificată, iar acesta ar trebui să poată sprijini investițiile în infrastructură, în siguranța tunelurilor și a podurilor existente, investițiile legate de accesul la servicii, investiții productive în IMM-uri, echipamente, software și active necorporale, precum și măsurile legate de informare, comunicare, studii, constituirea de rețele, cooperare, schimburile de experiență și activitățile care implică clustere. Pentru a sprijini implementarea programelor, ambele fonduri ar trebui, de asemenea, să poată sprijini activități de asistență tehnică. În cele din urmă, pentru a furniza sprijin pentru o gamă mai largă de intervenții în cadrul programelor Interreg, domeniul de aplicare ar trebui să fie extins pentru a include punerea în comun a unei game vaste de instalații și resurse umane, precum și costurile legate de măsurile care intră în sfera de aplicare a FSE+.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Proiectele de rețele transeuropene de transport în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 trebuie să fie finanțate în continuare din Fondul de coeziune, atât prin gestiune partajată, cât și prin modul de implementare directă din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”).

(20)  Proiectele de rețele transeuropene de transport în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 trebuie să fie finanțate în continuare din Fondul de coeziune și din FEDR, atât prin gestiune partajată, cât și prin modul de implementare directă din cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei („MIE”).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  În plus, pentru a maximiza valoarea adăugată a investițiilor finanțate integral sau parțial din bugetul Uniunii în domeniul transporturilor, ar trebui găsite sinergii între FEDR și instrumentele de gestionare directă, precum Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) și instrumentele financiare ale viitorului program InvestEU.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  O atenție deosebită ar trebui acordată regiunilor ultraperiferice, în special prin adoptarea de măsuri în temeiul articolului 349 din TFUE, care prevede o alocare suplimentară pentru regiunile ultraperiferice pentru a compensa costurile suplimentare suportate în aceste regiuni ca urmare a uneia sau a mai multora dintre limitările permanente menționate la articolul 349 din TFUE, și anume izolarea, caracterul insular, suprafața mică, topografia și climatul defavorabil și dependența față de un număr redus de produse, caracteristici permanente și combinate care împiedică în mod considerabil dezvoltarea acestor regiuni. Această alocare poate acoperi investițiile, costurile operaționale și obligațiile de serviciu public care vizează compensarea costurilor suplimentare cauzate de astfel de limitări. Ajutoarele de exploatare pot să acopere cheltuielile privind serviciile de transport de mărfuri și ajutoarele pentru demararea serviciilor de transport, precum și cheltuielile privind operațiunile legate de constrângerile în materie de stocare, de supradimensionare și de întreținerea instrumentelor de producție, precum și de lipsa de capital uman pe piața locală. Pentru a proteja integritatea pieței interne, cum este cazul pentru toate operațiunile cofinanțate prin FEDR și prin Fondul de coeziune, orice sprijin din FEDR pentru finanțarea ajutoarelor pentru investiții și de exploatare în regiunile ultraperiferice ar trebui să respecte normele privind ajutoarele de stat prevăzute la articolele 107 și 108 din TFUE.

(27)  O atenție deosebită ar trebui acordată regiunilor ultraperiferice, în special prin adoptarea de măsuri în temeiul articolului 349 din TFUE, care prevede o alocare suplimentară pentru regiunile ultraperiferice pentru a compensa costurile suplimentare suportate în aceste regiuni ca urmare a uneia sau a mai multora dintre limitările permanente menționate la articolul 349 din TFUE, și anume izolarea, caracterul insular, suprafața mică, topografia și climatul defavorabil și dependența față de un număr redus de produse, caracteristici permanente și combinate care împiedică în mod considerabil dezvoltarea acestor regiuni. Această alocare poate acoperi investițiile, costurile operaționale și obligațiile de serviciu public care vizează compensarea costurilor suplimentare cauzate de astfel de limitări. Ajutoarele de exploatare pot să acopere cheltuielile privind serviciile de transport de mărfuri, logistica ecologică, gestionarea mobilității și ajutoarele pentru demararea serviciilor de transport, precum și cheltuielile privind operațiunile legate de constrângerile în materie de stocare, de supradimensionare și de întreținerea instrumentelor de producție, precum și de lipsa de capital uman pe piața locală. Pentru a proteja integritatea pieței interne, cum este cazul pentru toate operațiunile cofinanțate prin FEDR și prin Fondul de coeziune, orice sprijin din FEDR pentru finanțarea ajutoarelor pentru investiții și de exploatare în regiunile ultraperiferice ar trebui să respecte normele privind ajutoarele de stat prevăzute la articolele 107 și 108 din TFUE.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;

(i)  promovarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor;

(ii)  fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor și îmbunătățirea conectivității digitale;

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor;

(iii)  impulsionarea creșterii, competitivității și durabilității IMM-urilor;

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iva)   dezvoltarea unor moduri de transport inteligente, sigure și interoperabile;

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(va)  promovarea mobilității multimodale și cu emisii reduse;

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul via (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(via)  sprijinirea schimbărilor structurale în vederea tranziției către generarea de energie cu emisii reduse de carbon;

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  îmbunătățirea conectivității digitale;

(i)  îmbunătățirea conectivității digitale și a conexiunilor transfrontaliere;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  dezvoltarea unei rețele TEN-T durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente, sigure și intermodale;

(ii)  dezvoltarea unei rețele TEN-T durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente, securizate, sigure și intermodale;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere;

(iii)  dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente, sigure, securizate și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T, a mobilității transfrontaliere și a conectivității cu regiunile ultraperiferice;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  promovarea mobilității urbane multimodale durabile;

(iv)  promovarea mobilității urbane multimodale durabile și accesibile, inclusiv a mersului pe jos și cu bicicleta, a transportului public și a mobilității partajate;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia)  îmbunătățirea accesului la servicii de transport de înaltă calitate și favorabile incluziunii;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară;

(iv)  asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară, inclusiv în zonele rurale;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane;

(i)  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural, a sectorului turismului și a securității în zonele urbane;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

(ii)  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel local, a patrimoniului cultural, a sectorului turismului și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și în regiunile ultraperiferice, și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia)  adoptarea unor măsuri pentru a îmbunătăți atractivitatea turistică a regiunilor și teritoriilor care promovează turismul durabil.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În ceea ce privește programele implementate în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, resursele totale ale FEDR din fiecare stat membru sunt concentrate la nivel național în conformitate cu alineatele (3) și (4).

1.  În ceea ce privește programele implementate în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, resursele totale ale FEDR din fiecare stat membru sunt concentrate la nivel regional în conformitate cu alineatele (3) și (4).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În ceea ce privește concentrarea tematică a sprijinului pentru statele membre care cuprind regiuni ultraperiferice, resursele FEDR alocate în mod specific programelor pentru regiunile ultraperiferice și cele alocate tuturor celorlalte regiuni sunt tratate separat.

2.  În ceea ce privește concentrarea tematică a sprijinului pentru regiunile ultraperiferice din statele membre, resursele FEDR alocate în mod specific programelor pentru regiunile ultraperiferice și cele alocate tuturor celorlalte regiuni sunt tratate separat.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se clasifică, în funcție de raportul venitului național brut, după cum urmează:

Regiunile se clasifică, în conformitate cu articolul 102 din Regulamentul (UE) 2018/xxx [noul RDC], după cum urmează:

(a)  cele cu un raport al venitului național brut egal sau superior nivelului de 100% din media UE („grupul 1”);

(a)   regiunile cel mai puțin dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiunile cel mai puțin dezvoltate”);

(b)  cele cu un raport al venitului național brut egal sau superior nivelului de 75% și inferior nivelului de 100% din media UE („grupul 2”);

(b)   regiunile de tranziție, al căror PIB pe cap de locuitor este cuprins între 75 % și 100 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiuni de tranziție”);

(c)  cele cu un raport al venitului național brut inferior nivelului de 75% din media UE („grupul 3”).

(c)  regiunile cel mai dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este mai mare de 100 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiunile cel mai dezvoltate”).

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentului articol, raportul venitului național brut înseamnă raportul dintre venitul național brut pe cap de locuitor al unui stat membru, măsurat în standardele puterii de cumpărare și calculat pe baza cifrelor din Uniune pentru perioada cuprinsă între 2014 și 2016, și venitul național brut mediu pe cap de locuitor exprimat în standardele puterii de cumpărare din cele 27 de state membre pentru aceeași perioadă de referință.

eliminat

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește programele din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunile ultraperiferice, acestea sunt clasificate în grupul 3.

În ceea ce privește programele din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunile ultraperiferice, acestea sunt clasificate în grupul „regiunilor cel mai puțin dezvoltate”.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Statele membre din grupul 1 alocă cel puțin 85 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și OP 2 și cel puțin 60 % pentru OP 1;

(a)  Statele membre din grupul 1 alocă cel puțin 60 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și OP 2;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Statele membre din grupul 2 alocă cel puțin 45 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 30 % pentru OP 2;

(b)  Statele membre din grupul 2 alocă cel puțin 20 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 30 % pentru OP 2;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  (c)  Statele membre din grupul 3 alocă cel puțin 35 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 30 % pentru OP 2.

(c)  (c)  Statele membre din grupul 3 alocă cel puțin 15 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 30 % pentru OP 2.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  investiții în infrastructură;

(a)  investiții în infrastructură, în special cu valoare adăugată europeană în ceea ce privește rețelele transeuropene de transport, energie și digitale, precum și îmbunătățirea siguranței infrastructurilor de transport existente, cum ar fi podurile și tunelurile;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  investițiile în mobilitatea urbană durabilă, precum și în transportul public și pistele pentru biciclete;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  finanțarea achiziționării de material rulant utilizat în transportul feroviar;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a contribui la obiectivul specific din cadrul OP 1 prevăzut la articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (iv), FEDR sprijină, de asemenea, activitățile de formare profesională, de învățare pe tot parcursul vieții și educaționale.

Pentru a contribui la obiectivul specific din cadrul OP 1 prevăzut la articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) și la obiectivul specific din cadrul OP 4 prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (d), FEDR sprijină, de asemenea, activitățile de formare profesională, de învățare pe tot parcursul vieții și educaționale.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Suma transferată din FEDR către Mecanismul pentru Interconectarea Europei se utilizează în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul (UE) [noul regulament privind MIE].

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  investiții în TEN-T;

(b)  investiții în TEN-T și mobilitatea durabilă;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția regiunilor ultraperiferice;

eliminat

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  investițiile în instalații de tratare a deșeurilor reziduale;

(g)  investițiile în instalații de tratare a deșeurilor reziduale, excepție făcând regiunile ultraperiferice;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  finanțarea achiziționării de material rulant utilizat în transporturile feroviare, cu excepția cazului în care este legat de:

eliminat

(i)  îndeplinirea unei obligații de serviciu care face obiectul unei licitații publice în temeiul Regulamentului 1370/2007, astfel cum a fost modificat;

 

(ii)  furnizarea de servicii de transport feroviar pe linii deschise total concurenței, beneficiarul fiind un nou operator eligibil pentru finanțare în temeiul Regulamentului (UE) 2018/xxxx [Regulamentului Invest EU].

 

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În conformitate cu obligația sa de raportare în temeiul articolului [38 alineatul (3) litera (e) punctul (i)] din Regulamentul financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la performanțele înregistrate, în conformitate cu anexa II.

3.  În conformitate cu obligația sa de raportare în temeiul articolului [38 alineatul (3) litera (e) punctul (i)] din Regulamentul financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la performanțele înregistrate, în conformitate cu anexa II. Aceste informații cuprind, de asemenea, o evaluare calitativă a progresului înregistrat în privința îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite la articolul 2.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  FEDR sprijină dezvoltarea teritorială integrată bazată pe strategii teritoriale în conformitate cu articolul [23] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC] axate pe zonele urbane („dezvoltare urbană durabilă”) în cadrul programelor subordonate ambelor obiective menționate la articolul 4 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

1.  FEDR sprijină dezvoltarea teritorială integrată bazată pe strategii teritoriale în conformitate cu articolul [23] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC] axate pe zonele urbane („dezvoltare urbană durabilă” și „planuri de mobilitate urbană durabilă”) în cadrul programelor subordonate ambelor obiective menționate la articolul 4 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Alocarea suplimentară specifică destinată regiunilor ultraperiferice este utilizată pentru compensarea costurilor suplimentare suportate de aceste regiuni ca urmare a uneia sau a mai multora dintre limitările permanente ale dezvoltării lor enumerate la articolul 349 din TFUE.

1.  Articolul 3 nu se aplică alocării suplimentare specifice destinate regiunilor ultraperiferice. Alocarea suplimentară specifică destinată regiunilor ultraperiferice este utilizată pentru compensarea costurilor suplimentare suportate de aceste regiuni ca urmare a uneia sau a mai multora dintre limitările permanente ale dezvoltării lor enumerate la articolul 349 din TFUE.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1), FEDR poate sprijini investițiile productive în întreprinderile din regiunile ultraperiferice, indiferent de dimensiunea întreprinderilor respective.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Anexa I – tabelul 1 – punctul 1 – coloana 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente

1.  O Europă competitivă și mai inteligentă, prin consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale și prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Anexa I – tabelul 1 – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

Obiectivul de politică

Realizări

Rezultate

(1)

(2)

(3)

3. O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale

RCO 43 - Lungimea drumurilor noi care beneficiază de sprijin - TEN-T

RCR 55 - Utilizatori de drumuri nou construite, reconstruite sau modernizate

 

RCO 44 - Lungimea drumurilor noi care beneficiază de sprijin - altele

RCR 56 - Timp câștigat datorită îmbunătățirii infrastructurii rutiere

 

RCO 45 - Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate - TEN-T

RCR 101 - Timp câștigat datorită îmbunătățirii infrastructurii feroviare

 

RCO 46 - Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate - altele

RCR 57 - Lungimea căilor ferate echipate cu sistemul european de management al traficului feroviar în funcțiune

 

RCO 47 - Lungimea căilor ferate noi care beneficiază de sprijin - TEN-T

RCR 58 - Numărul anual de pasageri pe căile ferate care beneficiază de sprijin

 

RCO 48 - Lungimea căilor ferate noi care beneficiază de sprijin - altele

RCR 59 - Transport de marfă pe căile ferate

 

RCO 49 - Lungimea căilor ferate reconstruite sau modernizate - TEN-T

RCR 60 - Transport de marfă pe căile navigabile interioare

 

RCO 50 - Lungimea căilor ferate reconstruite sau modernizate - altele

 

 

RCO 51 - Lungimea căilor navigabile interioare noi sau modernizate - TEN-T

 

 

RCO 52 - Lungimea căilor navigabile interioare noi sau modernizate - altele

 

 

RCO 53 - Gări și instalații feroviare - noi sau modernizate

 

 

RCO 54 - Conexiuni intermodale - noi sau modernizate

 

 

RCO 100 – Numărul porturilor care beneficiază de sprijin

 

 

RCO 55 - Lungimea liniilor de tramvai și metrou - noi

RCR 62 - Număr anual de pasageri ai transporturilor publice

 

RCO 56 - Lungimea liniilor de tramvai și metrou - reconstruite/modernizate

RCR 63 - Numărul anual de utilizatorii ai liniilor de tramvai și de metrou noi/modernizate

 

RCO 57 - Material rulant ecologic pentru transportul public

RCR 64 - Numărul anual de utilizatori ai pistelor ciclabile

 

RCO 58 - Piste ciclabile care beneficiază de sprijin

 

 

RCO 59 - Infrastructuri pentru carburanți alternativi (puncte de realimentare/reîncărcare) care beneficiază de sprijin

 

Amendamentul

Obiectivul de politică

Realizări

Rezultate

(1)

(2)

(3)

3. O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale

RCO 43 - Lungimea drumurilor noi care beneficiază de sprijin - TEN-T

RCR 55 - Utilizatori de drumuri nou construite, reconstruite sau modernizate

 

RCO 44 - Lungimea drumurilor noi care beneficiază de sprijin - altele

RCR 56 - Timp câștigat datorită îmbunătățirii infrastructurii rutiere

 

RCO 45 - Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate - TEN-T

RCR 101 - Timp câștigat datorită îmbunătățirii infrastructurii feroviare

 

RCO 46 - Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate - altele

 

 

- numărul de poduri și tuneluri rutiere și feroviare controlate din trei în trei ani și bine întreținute din motive de siguranță

 

 

RCO 47 - Lungimea căilor ferate noi care beneficiază de sprijin - TEN-T

 

 

RCO 48 - Lungimea căilor ferate noi care beneficiază de sprijin - altele

 

 

RCO 49 - Lungimea căilor ferate reconstruite sau modernizate - TEN-T

RCR 57 - Lungimea căilor ferate echipate cu sistemul european de management al traficului feroviar în funcțiune, inclusiv conexiuni feroviare transfrontaliere dotate cu sistemele ERTMS

 

RCO 50 - Lungimea căilor ferate reconstruite sau modernizate - altele

 

 

RCO 51 - Lungimea căilor navigabile interioare noi sau modernizate - TEN-T

RCR 58 - Numărul anual de pasageri pe căile ferate care beneficiază de sprijin pentru distanțe de sub 50 km, între 50 și 300 km și de peste 300 km

 

RCO 52 - Lungimea căilor navigabile interioare noi sau modernizate - altele

 

 

RCO 53 - Gări și instalații feroviare - noi sau modernizate -

RCR 59 - Transport de marfă pe căile ferate

 

- inclusiv numărul gărilor feroviare care corespund Regulamentului TSI-PRM al Comisiei

- numărul de vagoane de marfă echipate cu saboți de frână LL pentru reducerea zgomotului

 

RCO 54 - Conexiuni intermodale - noi sau modernizate

RCR 60 - Transport de marfă pe căile navigabile interioare

 

RCO 100 – Numărul porturilor care beneficiază de sprijin

 

 

RCO 55 - Lungimea liniilor de tramvai și metrou - noi

 

 

RCO 56 - Lungimea liniilor de tramvai și metrou - reconstruite/modernizate

RCR 62 - Număr anual de pasageri ai transporturilor publice

 

RCO 57 - Material rulant ecologic pentru transportul public

RCR 63 - Numărul anual de utilizatorii ai liniilor de tramvai și de metrou noi/modernizate

 

RCO 58 - Piste pietonale și ciclabile care beneficiază de sprijin

- utilizatorii anuali de biciclete

 

RCO 59 - Infrastructuri pentru carburanți alternativi (puncte de realimentare/reîncărcare) care beneficiază de sprijin

- cota de piață intermodală (repartizarea modală) a utilizatorilor de autoturisme private, a utilizatorilor de transport public (metrou - tramvai - autobuz), a persoanelor care utilizează în comun autoturismele, a utilizatorilor sistemului de co-voiajare, a utilizatorilor de biciclete și a pietonilor

 

RCO 60 - Orașe și localități cu sisteme de transport urban digitalizate noi sau modernizate

RCR 64 - Numărul anual de utilizatori ai pistelor pietonale și ciclabile

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Anexa I – tabelul 1 – punctul 5

 

Textul propus de Comisie

Obiectivul de politică

Realizări

Rezultate

(1)

(2)

(3)

5. O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale

RCO 74 - Populația care beneficiază de strategii de dezvoltare urbană integrată

RCR 76 - Părțile interesate implicate în pregătirea și implementarea unor strategii de dezvoltare urbană

 

RCO 75 - Strategii integrate de dezvoltare urbană

RCR 77 - Turiști/ vizite în siturile care beneficiază de sprijin*

 

RCO 76 - Proiecte colaborative

RCR 78 - Utilizatori ai infrastructurilor culturale care beneficiază de sprijin

 

RCO 77 - Capacitatea infrastructurilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin

 

Amendamentul

Obiectivul de politică

Realizări

Rezultate

(1)

(2)

(3)

5. O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale

RCO 74 - Populația care beneficiază de strategii de dezvoltare urbană integrată

RCR 76 - Părțile interesate implicate în pregătirea și implementarea unor strategii de dezvoltare urbană

 

- numărul de „planuri de mobilitate urbană durabilă” existente

RCR 77 - Turiști/ vizite în siturile care beneficiază de sprijin*

 

RCO 75 - Strategii integrate de dezvoltare urbană

 

 

RCO 76 - Proiecte colaborative

- proiecte privind turismul durabil, în cadrul cărora se pot identifica situații reciproc avantajoase pentru turiști și pentru locuitori

 

RCO 77 - Capacitatea infrastructurilor de turism cultural, natural, istoric și industrial care beneficiază de sprijin

RCR 78 - Utilizatori ai infrastructurilor culturale și de ecoturism care beneficiază de sprijin

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Anexa II – tabelul 1 – punctul 1 – coloana 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente

1.  O Europă competitivă și mai inteligentă, prin consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale și prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Anexa II – tabelul 1 – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

Obiectivul de politică

Realizări

Rezultate

(1)

(3)

(4)

3. O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale

CCO 14 - Rețeaua TEN-T rutieră: Drumuri noi și modernizate

CCR 13 - Timp câștigat datorită îmbunătățirii infrastructurii rutiere

 

CCO 15 - Rețeaua TEN-T feroviară: Căi ferate noi și modernizate

CCR 14 - Numărul anual de pasageri deserviți de transporturi feroviare îmbunătățite

 

CCO 16 - Extinderea și modernizarea liniilor de tramvai și de metrou

CCR 15 - Numărul anual de utilizatorii deserviți de linii de tramvai și de metrou noi și modernizate

Amendamentul

Obiectivul de politică

Realizări

Rezultate

(1)

(3)

(4)

3. O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale

CCO 14 - Rețeaua TEN-T rutieră: Drumuri noi și modernizate

CCR 13 - Timp câștigat datorită îmbunătățirii infrastructurii rutiere

 

 

- creșterea congestionării prin extinderea infrastructurii rutiere

 

CCO 15 - Rețeaua TEN-T feroviară: Căi ferate noi și modernizate

 

 

- numărul conexiunilor feroviare transfrontaliere regionale care au fost dezafectate sau abandonate (legături lipsă)

CCR 14 - Numărul anual de pasageri deserviți de transporturi feroviare îmbunătățite

 

- numărul conexiunilor feroviare transfrontaliere care lipseau și au fost restabilite

 

 

CCO 16 - Extinderea și modernizarea liniilor de tramvai și de metrou, precum și a infrastructurii pietonale și ciclabile

CCR 15 - Numărul anual de utilizatorii deserviți de linii de tramvai și de metrou noi și modernizate, precum și de pietoni și cicliști

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune

Referințe

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

REGI

11.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

TRAN

11.6.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

17.7.2018

Examinare în comisie

9.10.2018

 

 

 

Data adoptării

15.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Francisco Assis, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Bolesław G. Piecha, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Edward Czesak, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

GUE/NG

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

4

-

ECR

Peter Lundgren

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

2

0

EFDD

Daniela Aiuto

S&D

Inés Ayala Sender

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (14.11.2018)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Raportor pentru aviz: James Nicholson

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută, în linii mari, obiectivele Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) și ale Fondului de coeziune. Este adevărat că UE are o abordare coerentă de reducere a disparităților economice și sociale care există între regiuni și statele membre și că urmărește să promoveze dezvoltarea durabilă. Chiar dacă raportorul înțelege că zonele urbane joacă un rol esențial în reducerea șomajului, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, el este de opinie că trebuie să se găsească un echilibru mai bun între nevoile zonelor rurale și cele ale zonelor urbane. Astfel, raportorul a adus unele completări textului care se concentrează pe zonele rurale și pe comunitățile de acolo. Atunci când se discută despre educație, formarea de competențe și ocuparea forței de muncă, accentul este pus uneori doar pe orașele din UE; raportorul propune să se acorde o atenție specială zonelor rurale (amendamentul 6). Raportorul a introdus câteva noi aspecte în text, ca de exemplu agricultorii care sunt marginalizați din cauză că își pot desfășura activitatea în locuri îndepărtate și în izolare și lucrătorii sezonieri care de multe ori pot întâmpina dificultăți în a se integra în comunitățile rurale. Raportorul este dornic să promoveze inovarea și digitalizarea și de aceea recomandă majorarea alocării aferente OP 1 de la 60% la 65% (amendamentul 10). Știind cât este de important pentru agricultori accesul la internet, raportorul regretă faptul că FEDR și Fondul de coeziune nu pot fi folosite pentru a sprijini investiții în infrastructura în bandă largă în zone unde există cel puțin două rețele în bandă largă. Raportorul nu este de acord cu acest lucru; statele membre și regiunile ar trebui să decidă unde este cea mai mare nevoie de fonduri. Este posibil să existe rețele în bandă largă, însă dacă acestea nu sunt adecvate și nu permit accesul adecvat al agricultorilor la internet în zonele cele mai îndepărtate ale UE, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a investi mai mult în îmbunătățiri (amendamentul 12).

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Articolul 176 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) este destinat să contribuie la redresarea principalelor dezechilibre regionale existente în Uniune. În conformitate cu articolul respectiv și cu al doilea și al treilea paragraf de la articolul 174 din TFUE, FEDR trebuie să contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și a întârzierii în dezvoltare a regiunilor defavorizate; în acest context, trebuie să se acorde o atenție specială regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent, precum regiunile cele mai nordice cu o densitate foarte redusă a populației și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.

(1)  Articolul 176 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) este destinat să contribuie la redresarea principalelor dezechilibre regionale existente în Uniune. În conformitate cu articolul respectiv și cu al doilea și al treilea paragraf de la articolul 174 din TFUE, FEDR trebuie să contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și a întârzierii în dezvoltare a regiunilor defavorizate, acordând o atenție specială zonelor rurale, zonelor afectate de o tranziție industrială și regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent, precum regiunile cele mai nordice cu o densitate foarte redusă a populației și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  În plus, Fondul de coeziune își concentrează investițiile asupra mai multor domenii prioritare cheie unde inegalitățile economice și sociale continuă să crească, vizând cu precădere diferențele dintre zonele rurale și cele urbane, ignorând astfel zonele rurale afectate de sărăcie și stagnare;

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Regulamentul (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [noul RDC]16 stabilește norme comune aplicabile mai multor fonduri printre care Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), Fondul social european plus („FSE+”), Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize („IMFV”), care funcționează în temeiul unui cadru comun (denumite în continuare „fondurile”).

(3)  Regulamentul (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [noul RDC]16 stabilește norme comune aplicabile mai multor fonduri printre care Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), Fondul social european plus („FSE+”), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul pentru securitate internă („FSI”) și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize („IMFV”), care funcționează în temeiul unui cadru comun (denumite în continuare „fondurile”).

_________________

_________________

16 [Trimitere completă - noul RDC].

16 [Trimitere completă - noul RDC].

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În implementarea FEDR și a Fondului de coeziune ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui, de asemenea, să respecte obligațiile care decurg din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această convenție și cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate pentru produse și servicii. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare. Obiectivele FEDR și ale Fondului de coeziune ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”. Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la articolele 107 și 108 din TFUE.

(5)  În implementarea FEDR și a Fondului de coeziune ar trebui să fie respectate principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”) și la articolul 10 din TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, ținându-se seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Statele membre ar trebui, de asemenea, să respecte obligațiile care decurg din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această convenție și cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate pentru produse și servicii. Statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la orice formă de segregare sau de excludere. Obiectivele FEDR și ale Fondului de coeziune ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării de către Uniune a obiectivului de conservare, protecție, îmbunătățire a calității mediului și combatere a schimbărilor climatice, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”. Pentru a proteja integritatea pieței interne, operațiunile în beneficiul întreprinderilor trebuie să respecte normele Uniunii privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la articolele 107 și 108 din TFUE.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a identifica tipul de activități care pot fi finanțate de către FEDR și Fondul de coeziune ar trebui stabilite obiective comune de politică pentru furnizarea de sprijin din aceste fonduri, asigurându-se faptul că ele contribuie la îndeplinirea unuia sau mai multora dintre obiectivele comune de politică stabilite la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/xxx [noul RDC].

(7)  Pentru a identifica tipul de activități care pot fi finanțate de către FEDR și Fondul de coeziune ar trebui stabilite obiective de politică specifice armonizate, adaptate la diferite situații, pentru furnizarea de sprijin din aceste fonduri, asigurându-se faptul că ele contribuie la creșterea valorii adăugate în fiecare regiune și la crearea de locuri de muncă. Aceste obiective nu ar trebui, sub nici o formă, să afecteze obiectivul general principal de reducere a disparităților dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni din UE și de reducere a întârzierilor în dezvoltare înregistrate de regiunile defavorizate.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Serviciile publice de calitate și universale sunt esențiale pentru combaterea disparităților regionale și sociale, pentru promovarea coeziunii și dezvoltării regionale și pentru încurajarea populațiilor și întreprinderilor să rămână în regiunile respective, în special în regiunile mai puțin dezvoltate.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Investițiile din cadrul FEDR și al Fondului de coeziune ar trebui să fie direcționate către mobilitatea națională, regională și locală durabilă și accesibilă, în special în regiunile care nu dispun de resursele necesare pentru regenerarea economică și pentru creștere și în regiunile cu o densitate scăzută a populației, unde deficitul grav de mobilitate constituie o barieră structurală în calea creșterii.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  În plus, investițiile din cadrul FEDR ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei rețele ample de infrastructură digitală de mare viteză și la promovarea mobilității urbane multimodale ecologice și durabile.

(10)  În plus, investițiile din cadrul FEDR ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei rețele ample de infrastructură digitală de mare viteză care să acopere și zonele rurale și la promovarea mobilității urbane și rurale multimodale ecologice și durabile, favorizând astfel o mai mare coeziune economică, socială și teritorială care poate combate eficace schimbările climatice.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Investițiile în rețele digitale în zonele rurale din UE reprezintă un potențial neexploatat, au un rol esențial în valorificarea noilor oportunități economice, precum agricultura de precizie și dezvoltarea unei bioeconomii și pot contribui la obiectivele UE de dezvoltare a unei rețele de infrastructuri digitale și de promovare a unei mobilități multimodale ecologice și durabile.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Operațiunile din cadrul FEDR și al Fondului de coeziune ar trebui să conducă la realizarea obiectivelor prevăzute în cadrul planurilor energetice și climatice naționale integrate, care urmează să fie elaborate în temeiul [Regulamentului privind guvernanța uniunii energetice], ținând seama, în același timp, de recomandările Comisiei pentru aceste planuri, atât din punctul de vedere al conținutului, cât și al alocării financiare.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  FEDR ar trebui să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune și la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate, inclusiv a celor care se confruntă cu provocări legate de angajamentele de decarbonizare. Sprijinul FEDR acordat în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” ar trebui să se concentreze așadar pe prioritățile-cheie ale Uniunii, în conformitate cu obiectivele de politică stabilite în Regulamentul (UE) 2018/xxx [noul RDC]. Prin urmare, sprijinul din partea FEDR ar trebui să se concentreze pe obiectivele de politică „O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente” și „O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor”. Această concentrare tematică ar trebui să se realizeze la nivel național permițând totodată flexibilitatea la nivelul programelor individuale și între cele trei grupuri de state membre constituite în funcție de venitul național brut. În plus, metodologia de clasificare a statelor membre ar trebui să fie stabilită în detaliu, ținându-se cont de situația specifică a regiunilor ultraperiferice.

(17)  FEDR ar trebui să contribuie la promovarea unei convergențe reale, la corectarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune și la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate, inclusiv a celor care se confruntă cu provocări legate de angajamentele de decarbonizare, ținând seama de opțiunile, prioritățile și necesitățile legitime ale fiecărui stat membru, în funcție de situația sa concretă. Sprijinul FEDR acordat în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” ar trebui, în plus,țină seama de prioritățile stabilite în comun, în conformitate cu obiectivele de politică stabilite în Regulamentul (UE) 2018/xxx [noul RDC]. Prin urmare, sprijinul din partea FEDR ar trebui să țină seama în mod special de obiectivele de politică „O Europă caracterizată de un grad mai ridicat de coeziune și solidaritate, prin promovarea reducerii asimetriilor economice, sociale și teritoriale și realizarea unei transformări economice inovatoare și inteligente” și „O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a reducerii impactului industriei asupra mediului, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a combaterii schimbărilor climatice și a adaptării la acestea și a prevenirii și gestionării riscurilor”. Această concentrare tematică ar trebui să se realizeze la nivel național permițând totodată flexibilitatea la nivelul programelor individuale și între cele trei grupuri de state membre constituite în funcție de venitul național brut. În plus, metodologia de clasificare a statelor membre ar trebui să fie stabilită în detaliu, ținându-se cont de situația specifică a regiunilor ultraperiferice.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească diferitele tipuri de activități ale căror costuri pot fi sprijinite prin investiții din FEDR și din Fondul de coeziune, în cadrul obiectivelor lor, astfel cum sunt prevăzute în TFUE. Fondul de coeziune ar trebui să poată sprijini investițiile în domeniul mediului și în rețeaua TEN-T. În ceea ce privește FEDR, lista activităților ar trebui să fie simplificată, iar acesta ar trebui să poată sprijini investițiile în infrastructură, investițiile legate de accesul la servicii, investiții productive în IMM-uri, echipamente, software și active necorporale, precum și măsurile legate de informare, comunicare, studii, constituirea de rețele, cooperare, schimburile de experiență și activitățile care implică clustere. Pentru a sprijini implementarea programelor, ambele fonduri ar trebui, de asemenea, să poată sprijini activități de asistență tehnică. În cele din urmă, pentru a furniza sprijin pentru o gamă mai largă de intervenții în cadrul programelor Interreg, domeniul de aplicare ar trebui să fie extins pentru a include punerea în comun a unei game vaste de instalații și resurse umane, precum și costurile legate de măsurile care intră în sfera de aplicare a FSE+.

(19)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească diferitele tipuri de activități ale căror costuri pot fi sprijinite prin investiții din FEDR și din Fondul de coeziune, în cadrul obiectivelor lor, astfel cum sunt prevăzute în TFUE. Fondul de coeziune ar trebui să poată sprijini investițiile în domeniul mediului și în rețeaua TEN-T. În ceea ce privește FEDR, lista activităților ar trebui să fie simplificată, iar acesta ar trebui să poată sprijini investițiile în infrastructură, investițiile legate de accesul la servicii, acordând o atenție deosebită comunităților dezavantajate, marginalizate și segregate, investiții productive în IMM-uri, echipamente, software și active necorporale, precum și măsurile legate de informare, comunicare, studii, constituirea de rețele, cooperare, schimburile de experiență și activitățile care implică clustere. Pentru a sprijini implementarea programelor, ambele fonduri ar trebui, de asemenea, să poată sprijini activități de asistență tehnică. În cele din urmă, pentru a furniza sprijin pentru o gamă mai largă de intervenții în cadrul programelor Interreg, domeniul de aplicare ar trebui să fie extins pentru a include punerea în comun a unei game vaste de instalații și resurse umane, precum și costurile legate de măsurile care intră în sfera de aplicare a FSE+.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În cadrul dezvoltării urbane durabile, se consideră necesară susținerea dezvoltării teritoriale integrate pentru a aborda într-un mod mai eficace provocările economice, sociale, climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane, inclusiv zonele urbane funcționale, ținând cont în același timp de necesitatea promovării legăturilor dintre mediul urban și cel rural. Principiile de selecție a zonelor urbane în care se vor implementa acțiuni integrate de dezvoltare urbană durabilă și sumele indicative pentru acțiunile respective ar trebui prevăzute în programele din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, urmărindu-se o alocare minimă la nivel național de 6 % din resursele FEDR în acest scop. De asemenea, trebuie să se precizeze că acest procent ar trebui să fie respectat pe întreaga durată a perioadei de programare în cazul transferului între priorități în cadrul unui program sau între programe, inclusiv în cadrul evaluării intermediare.

(25)  În cadrul dezvoltării urbane durabile, se consideră necesară susținerea dezvoltării teritoriale integrate pentru a aborda într-un mod mai eficace provocările economice, sociale, climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane și rurale, ținând cont în același timp de necesitatea promovării legăturilor dintre mediul urban și cel rural și a unei cooperări sporite. Principiile de selecție a zonelor urbane în care se vor implementa acțiuni integrate de dezvoltare urbană durabilă și sumele indicative pentru acțiunile respective ar trebui prevăzute în programele din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, urmărindu-se o alocare minimă la nivel național de 6 % din resursele FEDR în acest scop. De asemenea, trebuie să se precizeze că acest procent ar trebui să fie respectat pe întreaga durată a perioadei de programare în cazul transferului între priorități în cadrul unui program sau între programe, inclusiv în cadrul evaluării intermediare.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prezentul regulament stabilește totodată obiectivele specifice și domeniul de aplicare ale sprijinului oferit din Fondul de coeziune în ceea ce privește obiectivul privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică (denumit în continuare „Obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică) menționat la articolul [4 alineatul (2) litera (a)] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC].

2.  Prezentul regulament stabilește totodată obiectivele specifice și domeniul de aplicare ale sprijinului oferit din Fondul de coeziune în ceea ce privește obiectivul privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică (denumit în continuare „Obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică) menționat la articolul [4 alineatul (2) litera (a)] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC]. În plus, completează politica de dezvoltare rurală, în ceea ce privește sprijinirea unei dezvoltări teritoriale echilibrate.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „o Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente” („OP 1”) prin:

(a)  „o Europă caracterizată de un grad mai ridicat de coeziune și solidaritate, prin promovarea reducerii asimetriilor economice, sociale și teritoriale și a unei transformări economice inovatoare și inteligente” („OP 1”) prin:

Justificare

FEDR și Fondul de coeziune sunt instrumente fundamentale ale politicii de coeziune și ar trebui, prin urmare, ca printre obiectivele lor specifice să se numere și urmărirea obiectivului de coeziune și prevenirea asimetriilor.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;

(i)  dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare, adoptarea tehnologiilor avansate, precum și îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiei;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor;

(ii)  fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al serviciilor publice și al guvernelor;

Justificare

Serviciile publice sunt vitale pentru coeziune și dezvoltarea regională, activitatea economică și menținerea nivelurilor populației, în special în regiunile mai puțin dezvoltate.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia)  încurajarea unor servicii publice modernizate, de calitate și universale

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor;

(iii)  impulsionarea și sporirea creșterii și competitivității IMM-urilor în zonele rurale;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat;

(iv)  dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, dezvoltare rurală și infrastructuri pentru specializare inteligentă, relansarea industriei în regiunile afectate de declinul capacității industriale și antreprenoriat;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iva)   promovarea regenerării și dinamizării economice a regiunilor afectate de depopulare și a zonelor cu handicapuri naturale;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul ivb (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ivb)  promovarea ecosistemelor de întreprinderi nou-înființate;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor („OP 2”)” prin:

(b)  „o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea și sprijinirea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, precum și a reducerii consumului, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor („OP 2”)” prin:

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețelele și sisteme de stocare inteligente;

(iii)  dezvoltarea unor sisteme energetice inteligente, rețele inteligente, sisteme de stocare la nivel local și crearea unor cooperative energetice;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia)  promovarea reducerii consumului;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor;

(iv)  promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a gestionării și rezilienței în urma dezastrelor naturale, în special a abordărilor bazate pe ecosistem;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul vii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vii)  dezvoltarea biodiversității, a infrastructurii verzi în mediul urban și reducerea poluării;

(vii)  dezvoltarea biodiversității și a infrastructurii verzi în mediul urban și rural și reducerea poluării aerului, apei și solului și a poluării fonice și luminoase, precum și a deșeurilor;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  îmbunătățirea conectivității digitale;

(i)  îmbunătățirea conectivității digitale și a accesului la internetul de mare viteză, în special în zonele rurale cu o densitate a populației mai scăzută, care sunt mai puțin atractive pentru operatorii comerciali;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  dezvoltarea unei rețele TEN-T durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente, sigure și intermodale;

(ii)  dezvoltarea unei rețele TEN-T durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente, sigure și intermodale, cu un accent deosebit pe crearea unei rețele de transport la nivelul UE care să creeze legături între centrele rurale și nu doar spre capitale sau mari centre urbane;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  promovarea mobilității urbane multimodale durabile;

(iv)  promovarea mobilității multimodale durabile, atât în zonele urbane, cât și în cele rurale;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iva)  utilizarea tehnologiilor digitale pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă zonele rurale din Europa;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul ivb (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ivb)  promovarea mobilității rurale;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale;

(i)  sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă de calitate și a sprijinului pentru mobilitatea lucrătorilor prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale care încurajează dezvoltarea teritorială echilibrată în întreaga UE, în special pentru femeile din zonele rurale, acordând o atenție specială educației, formării de competențe și locurilor de muncă în zonele rurale;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul ib (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ib)  sprijinirea populației rurale pentru a obține acces la opțiuni valoroase de ocupare a forței de muncă;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;

(ii)  îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, învățământul preșcolar – în special prin consolidarea legăturilor dintre educație și economie și întreprinderi – în formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale;

(iii)  îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a celor care lucrează în zone rurale izolate, de exemplu fermierii și pescarii, prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe, educație și servicii sociale;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia)  îmbunătățirea accesului la sistemul de îngrijire pentru persoanele în vârstă, cu accent pe îngrijirea la domiciliu și pe furnizarea unor astfel de servicii în afara cadrelor instituționale de îngrijire;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iiib (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiib)  sprijinirea migranților în zonele rurale, în special a lucrătorilor sezonieri care pot întâmpina dificultăți în a se integra în comunitățile rurale;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară;

(iv)  promovarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară și la îngrijire în timpul maternității, în special în zonele rurale periferice;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „o Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale” („OP 5”) prin:

(e)  „o Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale, insulare și de coastă, a parteneriatelor urban-rural și a inițiativelor locale” („OP 5”) prin:

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

(ii)  promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel local, a patrimoniului cultural și a securității, în special în zonele rurale, insulare și de coastă, inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității prin intermediul grupurilor de acțiune locală;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia)  abordarea legăturilor dintre zonele urbane și cele rurale ca răspuns la provocările cu care se confruntă zonele funcționale în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și piețele forței de muncă, relațiile de interdependență între diferite sectoare, tiparele de deplasare, tendințele demografice, patrimoniul cultural și natural, vulnerabilitatea la schimbările climatice, utilizarea terenurilor și gestionarea resurselor, sistemele instituționale și de guvernanță, conectivitatea și accesibilitatea.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul iib (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iib)  promovarea conceptului de „sate inteligente” pentru a reduce decalajul de dezvoltare dintre zonele urbane și cele rurale;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Statele membre din grupul 1 alocă cel puțin 85 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și OP 2 și cel puțin 60 % pentru OP 1;

(a)  Statele membre din grupul 1 alocă cel puțin 85 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și OP 2 și cel puțin 65 % pentru OP 1;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Statele membre din grupul 2 alocă cel puțin 45 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 30 % pentru OP 2;

(b)  Statele membre din grupul 2 alocă cel puțin 45 % din resursele lor totale din FEDR în cadrul altor priorități decât asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 35 % pentru OP 2;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  investiții în infrastructură;

(a)  investiții în infrastructură, cu accent pe infrastructura TIC în zonele rurale;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  investiții în accesul la servicii;

(b)  investiții în accesul la servicii, acordând o atenție deosebită comunităților dezavantajate, marginalizate și segregate;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul