Menetlus : 2018/2213(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0095/2019

Esitatud tekstid :

A8-0095/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.47

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0288

RAPORT     
PDF 175kWORD 56k
27.2.2019
PE 626.827v02-00 A8-0095/2019

ühisettevõtte Clean Sky 2 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2213(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Martina Dlabajová

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte Clean Sky 2 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2213(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky 2 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Clean Sky 2 eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05827/2019 – C8-0102/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0095/2019),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte Clean Sky 2 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2213(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky 2 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Clean Sky 2 eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05827/2019 – C8-0102/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(10), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta(11), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(12),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0095/2019),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Clean Sky 2 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte Clean Sky 2 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2213(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte Clean Sky 2 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0095/2019),

A.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvalt tööd 16. novembril 2009;

B.  arvestades, et määrusega nr 558/2014(13) asutatud ühisettevõte Clean Sky 2 (edaspidi „ühisettevõte“) asendas alates 27. juunist 2014 programmi „Horisont 2020“ raames tegutsenud ühisettevõtte Clean Sky;

C.  arvestades, et ühisettevõtte peamine eesmärk on parandada oluliselt lennundustehnoloogiate keskkonnamõju ja tõsta Euroopa lennundustööstuse konkurentsivõimet; arvestades, et ühisettevõtte tegutsemisaega on pikendatud kuni 31. detsembrini 2024;

D.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on liit, keda esindab komisjon, ning integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade (ITD), innovaatilise õhusõiduki arendusplatvormide (IADP) ja läbivate meetmete (TA) juhid koos ITDde toetajaliikmetega;

E.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõtte teisele tegevusetapile on 1 755 000 000 eurot, mis makstakse programmi „Horisont 2020“ eelarvest;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et kontrollikoja hinnangul annab ühisettevõtte 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2017 lõppenud aasta kohta kõigis olulistes aspektides õiglase pildi ühisettevõtte finantsolukorrast 31. detsembri 2017. aasta seisuga ning tegevustulemustest, rahavoogudest ja, võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05827/2019 – C8-102/2019), netovara muutustest nimetatud kuupäeval lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantsmäärusele ja komisjoni pearaamatupidaja poolt vastu võetud arvestuseeskirjadele;

2.  märgib, et kontrollikoda märkis oma aruandes Clean Sky 2 kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

3.  märgib, et ühisettevõtte 2017. aasta lõplik eelarve sisaldas 313 429 392 euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 243 503 223 euro ulatuses maksete assigneeringuid;

4.  märgib, et kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär oli 99,6 % (2016. aastal 97,5 %) ning maksete assigneeringute kasutusmäär oli 98,5 % (2016. aastal 87,9 %);

Mitmeaastase eelarve täitmine seitsmenda raamprogrammi raames

5.  märgib, et seitsmendast raamprogrammist rahastatava põhi- ja haldustegevuse kokku 817 200 000 euro suurusest rahastamispaketist (sealhulgas liidu rahaline panus 800 000 000 eurot, erasektori osalejate rahaline panus 14 900 000 eurot halduskulude katteks ja seitsmenda raamprogrammi ettemaksetelt saadud intressitulu 2 300 000 eurot) kasutas ühisettevõte 2017. aasta lõpuks kulukohustusteks 815 200 000 eurot (99,75 %) ja makseteks 815 100 000 eurot (99,74 %); märgib, et liidu rahaline panus oli 800 000 000 eurot; on rahul sellega, et ühisettevõte Clean Sky oli esimene Euroopa ühisettevõte, mis lõpetas edukalt seitsmenda raamprogrammi;

6.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte juhatus kiitis 2017. aasta lõpuks heaks teiste liikmete mitterahalised toetused summas 594 100 000 eurot ning et teiste liikmete rahaline osalus ühisettevõtte halduskuludes oli 14 900 000 eurot;

Mitmeaastase eelarve täitmine programmi „Horisont 2020“ raames

7.  märgib, et programmi „Horisont 2020“ raames rahastatava põhi- ja haldustegevuse kokku 1 794 000 000 euro suurusest rahastamispaketist (sealhulgas liidu rahaline panus 1 755 000 000 eurot ja erasektori osalejate rahaline panus 39 000 000 eurot) kasutas ühisettevõte kulukohustusteks 1 009 600 000 eurot ja makseteks 493 000 000 eurot;

8.  märgib, et ühisettevõtte juhatus oli 2017. aasta lõpuks heaks kiitnud mitterahalise panuse 54 000 000 eurot ja teatatud oli veel 211 600 000 eurost; märgib lisaks, et tööstusvaldkonna osalejate rahalised maksed halduskulude katteks olid 9 500 000 eurot;

Projektikonkursid

9.  võtab teadmiseks, et ühisettevõte algatas 2017. aastal kaks projektikonkurssi, sai 263 abikõlblikku toetustaotlust (kokku oli taotlusi 265) ja valis rahastamiseks välja 73 taotlust(14);

10.  väljendab heameelt programmi Clean Sky eduka lõpuleviimise üle – 2017. aastal valmistati kokku 28 olulist (maa peal ja õhus testitud) katseeksemplari, valiti välja kõik tuumikpartnerid ja saavutati nende kaasamine programmi, milles oli lõpuks 497 osalejat;

11.  märgib rahulolevalt, et tuumikpartnerite viimase projektikonkursi järel oli projektil lõppkokkuvõttes 245 erasektori osalejat (koos nende osalevate tütarettevõtetega), kellest 192 valiti tuumikpartnerite projektikonkursside teel;

Tulemused

12.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kehtestatud tulemuslikkuse põhinäitajate puudumine ei kujuta endast programmi „Horisont 2020“ raames enam probleemi; peab kahetsusväärseks, et teave tulemuslikkuse põhinäitajate kolmanda kogumi kohta ei ole projektide laadi tõttu veel kättesaadav; märgib, et eksperdid nõuavad täiendavat järelevalvet ja analüüsi ning iga aasta lõpuks tegelikult kehtestatud ja kavandatud tulemuslikkuse põhinäitajate selget eristamist;

13.  märgib, et halduskulude osakaal (haldus- ja tegevuseelarve) jääb alla 5%, mis näitab, et ühisettevõtte organisatsiooniline struktuur on suhteliselt ratsionaalne ja tõhus;

14.  väljendab heameelt selle üle, et 2016. aasta finantsvõimenduse määr 1,55 ületas kogu aastateks 2014–2020 eesmärgiks seatud finantsvõimenduse määra;

15.  väljendab heameelt selle üle, et kõik konkursikutsed avaldati ja suleti vastavalt töökavadele ning et taotluse esitamisest toetuse määramiseni ja raha saamiseni kuluv ajavahemik oli seatud eesmärkidest selgelt lühem;

Peamised kontrolli- ja järelevalvesüsteemid

16.  võtab teadmiseks asjaolu, et ühisettevõte on kehtestanud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil põhinevad eelkontrollimenetlused ning seitsmenda raamprogrammi vahe- ja lõppmaksete saajate ja programmi „Horisont 2020“ projektikulude väljamaksetaotluste järelauditid, ning et järelauditite eest on vastutav komisjon;

17.  märgib, et järelauditite ühisettevõtte poolt teatatud allesjäänud veamäär oli seitsmenda raamprogrammi projektide puhul 1,40 % ja programmi „Horisont 2020“ projektide puhul 1,6 %, mida ei loeta oluliseks veamääraks;

Pettustevastase tegevuse strateegia

18.  märgib, et 2017. aastal, pärast töötajate seas korraldatud küsitlust ja pettuseriskide hindamist, otsustas ühisettevõte keskenduda topeltrahastamise avastamisele ja tõkestamisele;

Siseaudit

19.  märgib, et komisjon andis lõpliku hinnangu ühisettevõtte tegevusele aastatel 2008–2016 ning viis läbi programmi „Horisont 2020“ raames toiminud ühisettevõtte aastate 2014–2016 tegevuse vahehindamise ning ühisettevõtte juhatus on kinnitanud mõningate neist hindamistest tulenenud soovituste täitmise tegevuskava, mille mitmete meetmetega on juba algust tehtud;

20.  märgib, et 2017. aastal viis siseauditi talitus lõpule ühistegevuste tulemusjuhtimise auditi; märgib, et auditis tuvastati kaks „väga olulist“ küsimust strateegiliste eesmärkide täitmise mõõtmise ja ühisettevõtte tegevuse mõju valdkonnas; märgib kahetsusega, et siseauditi talitus ei ole avaldanud 2017. aasta siseauditi aruannet varasemate aastate auditite ja riskihinnangute tulemusena kokkulepitud meetmete rakendamise kohta;

Muud märkused

21.  tunnustab asjaolu, et 2017. aastal loodi riiklike ja piirkondlike programmide ja ühisettevõtte vahelise sünergia töörühm, et välja selgitada koostöövaldkonnad ning toetada ühisettevõtte tegevuskava ja meetmeid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega sünergia saavutamiseks ja liikmesriikide ja piirkondadega koostöö tegemiseks;

22.  väljendab heameelt ühisettevõtte digitaalse strateegia tugevdamise üle 2017. aastal oma veebisaidil ja sotsiaalmeedia kanalites ning muudes tegevustes, mis suurendavad ühisettevõtte Clean Sky 2 nähtavust, ning peab positiivseks ka põhjalikumat kooskõlastamist sidusrühmadega;

Inimressursid

23.  märgib, et 2017. aasta 31. detsembri seisuga oli ühisettevõttes täidetud 39 ametikohta; võtab teadmiseks, et 2017. aastal algatas ühisettevõte töötajate värbamise kahele ametikohale.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 452,14.12.2018, lk 10.

(2)

ELT C 452,14.12.2018, lk 12.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(5)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 77.

(6)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(7)

ELT C 452,14.12.2018, lk 10

(8)

ELT C 452,14.12.2018, lk 12.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(11)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 77.

(12)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(13)

  Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 77).

(14)

Aasta tegevusaruanne, lk 5.

Viimane päevakajastamine: 15. märts 2019Õigusalane teave