Procedură : 2018/2213(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0095/2019

Texte depuse :

A8-0095/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.47

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0288

RAPORT     
PDF 183kWORD 61k
27.2.2019
PE 626.827v02-00 A8-0095/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2213(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Martina Dlabajová

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2213(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05827/2019 – C8-0102/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20124, în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2(4), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0095/2019),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2 descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2017

(2018/2213(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05827/2019 – C8-0102/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20124, în special articolul 71,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2(9), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0095/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2213(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0095/2019),

A.  întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom la data de 16 noiembrie 2009;

B.  întrucât întreprinderea comună Clean Sky 2 (denumită în continuare „întreprinderea comună”), instituită prin Regulamentul nr. 558/2014(11) a înlocuit, începând cu 27 iunie 2014, întreprinderea comună Clean Sky în cadrul programului Orizont 2020;

C.  întrucât principalele obiective ale întreprinderii comune Clean Sky sunt de a îmbunătăți semnificativ impactul de mediu al tehnologiilor aeronautice și de a mări competitivitatea aviației europene. întrucât durata de viață a întreprinderii comune a fost prelungită până la 31 decembrie 2024;

D.  întrucât membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea, reprezentată de Comisie, liderii „demonstratorilor tehnologici integrați” (DTI), ai platformelor inovatoare de demonstrație în domeniul aviației (IADP) și ai zonelor transversale (TA), precum și membrii asociați ai DTI;

E.  întrucât contribuția maximă prevăzută de Uniune pentru cea de-a doua etapă a activităților întreprinderii comune este de 1 755 000 000 EUR, sumă ce provine din bugetul programului Orizont 2020,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de declarația Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) , conform căreia conturile anuale ale întreprinderii comune pentru 2017 aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2017 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2017, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și de asemenea, în conformitate cu recomandarea Consiliului din 20 februarie 2019 referitoare la decizia de a acorda descărcarea de gestiune întreprinderii comune pentru execuția bugetară aferentă exercițiului financiar 2017 (05827/2019 – C8-102/2019), prezintă în mod fidel modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2.  ia act de faptul că, în raportul său privind Clean Sky 2 („raportul Curții”), Curtea a precizat că operațiunile subiacente conturilor anuale sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

3.  ia act de faptul că bugetul final al întreprinderii comune pentru 2017 a cuprins credite de angajament în valoare de 313 429 392 EUR și credite de plată în valoare de 243 503 223 EUR;

4.  ia act de faptul că rata de utilizare a creditelor de angajament a fost de 99,6 % (față de 97,5 % în 2016), iar rata de utilizare a creditelor de plată a fost de 98,5 % (față de 87,9 % în 2016);

Execuția multianuală a bugetului în cadrul programului PC7

5.  ia act de faptul că, din suma totală de 817 200 000 EUR pentru activitățile operaționale și administrative care urmează să fie finanțate în cadrul celui de-al șaptelea program-cadru (inclusiv 800 000 000 EUR din contribuțiile în numerar ale Uniunii, 14 900 000 EUR reprezentând contribuția în numerar a membrilor privați la costurile administrative și 2 300 000 EUR dobânda primită la fondurile pentru pre-finanțarea celui de al șaptelea program-cadru), întreprinderea comună a făcut angajamente în valoare de 815 200 000 EUR (99,75 %) și a efectuat plăți în valoare de 815 100 000 EUR (99,74 %) până la sfârșitul anului 2017; reține că Uniunea a contribuit cu 800 000 000 EUR în numerar; salută faptul că Clean Sky a fost prima întreprindere comună europeană care a încheiat cu succes cel de al șaptelea program-cadru;

6.  ia act de faptul că consiliul de conducere validase, până la sfârșitul exercițiului 2017, contribuții din partea altor membri de 594 100 000 EUR, iar contribuțiile în numerar ale altor membri la cheltuielile administrative au fost de 14 900 000 EUR;

Execuția multianuală a bugetului în cadrul programului Orizont 2020

7.  constată că, din suma totală de 1 794 200 000 EUR pentru activitățile operaționale și administrative care urmează să fie finanțate în cadrul programului Orizont 2020 (inclusiv 1 755 000 000 EUR din contribuțiile în numerar ale Uniunii și 39 000 000 EUR reprezentând contribuția în numerar a membrilor privați), întreprinderea comună a făcut angajamente în valoare de 1 009 600 000 EUR și plăți în valoare de 493 000 000 EUR;

8.  observă că, la sfârșitul anului 2017, consiliul de conducere validase contribuții în natură în valoare de 54 000 000 EUR, fiind raportată o sumă suplimentară de 211 600 000 EUR; ia act, în plus, de faptul că contribuția în numerar la costurile administrative din partea membrilor din sectorul industrial a fost de 9 500 000 EUR;

Cererile de propuneri

9.  ia act de faptul că, în 2017, întreprinderea comună a lansat două cereri de propuneri, a primit 263 de propuneri eligibile (dintr-un total de 265), și a selectat 73 de propuneri care vor beneficia de finanțare(12);

10.  salută încheierea cu succes a programului Clean Sky, care a condus la livrarea, în 2017, a unui număr total de 28 de demonstratori importanți (testați la sol și în zbor), reușindu-se și selectarea tuturor partenerilor de bază și adăugarea partenerilor la program, ajungându-se astfel la un total de 497 de participanți;

11.  ia act cu satisfacție de faptul că licitația finală pentru partenerii de bază a condus la stabilirea unui efectiv suplimentar complet de 245 de membri privați ai programului (inclusiv afiliații participanți ai acestora), dintre care 192 au fost selectați prin apeluri de ofertă pentru partenerii de bază;

Performanța

12.  consideră îmbucurător faptul că absența unor indicatori-cheie de performanță (ICP) stabiliți nu mai reprezintă o problemă în cadrul programului Orizont 2020; regretă că informațiile privind al treilea set de ICP nu sunt încă disponibile din cauza naturii proiectelor; ia act de faptul că experții cer să se facă mai multă monitorizare și analiză, făcând o distincție clară între ICP obținuți efectiv la sfârșitul fiecărui an și ICP preconizați;

13.  observă că rata costurilor de administrare (bugetul administrativ și de exploatare) rămâne sub 5%, ceea ce indică o structură organizațională destul de suplă și eficientă a întreprinderii comune;

14.  apreciază valoarea provizorie de 1,55 în 2016 a efectului de pârghie, superioară valorii țintă pentru efectul de pârghie pentru întreaga perioadă 2014-2020;

15.  se bucură că toate cererile de propuneri au fost publicate și închise în conformitate cu planurile de lucru respective și că „durata procedurii de acordare a granturilor” și „durata procedurilor de efectuare a plăților” au înregistrat timpi mult mai buni decât obiectivele definite;

Mecanismele principale de control și supraveghere

16.  constată că întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex-ante bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale și audituri ex-post la beneficiarii granturilor pentru plățile intermediare și finale aferente celui de Al șaptelea program-cadru și pentru declarațiile de cheltuieli aferente proiectelor din cadrul programului Orizont 2020, în timp ce Comisia este responsabilă de auditurile ex-post;

17.  ia act de faptul că rata de eroare reziduală pentru auditurile ex post prezentată de întreprinderea comună a fost de 1,40 % pentru proiectele din cadrul celui de-al șaptelea Program-cadru și de 1,6 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020, ceea ce se consideră a fi sub un nivel semnificativ;

Strategia antifraudă

18.  observă că întreprinderea comună a decis în 2017 să se concentreze asupra măsurilor de prevenire și detectare a dublei finanțări, ca urmare a rezultatului unei evaluări a riscurilor antifraudă, în urma unei anchete asupra personalului implicat;

Auditul intern

19.  observă că evaluarea finală a Comisiei privind întreprinderea comună pentru perioada cuprinsă între 2008 și 2016 și evaluarea intermediară a întreprinderii comune care operează în cadrul programului Orizont 2020, care acoperă perioada 2014-2016, au fost efectuate și că Consiliul a aprobat un plan de acțiune pentru a pune în practică anumite recomandări pentru care au fost deja inițiate mai multe acțiuni;

20.  ia act de faptul că în 2017 serviciul de audit intern (IAS) a finalizat un audit privind managementul performanței activităților comune; constată că auditul a identificat două aspecte „foarte importante” în domeniul măsurării gradului de realizare a obiectivelor strategice și al măsurării impactului activităților întreprinderii comune; constată cu regret că IAS nu a publicat un raport de audit intern pentru 2017 privind punerea în aplicare a acțiunilor convenite după auditurile și evaluările de risc realizate în exercițiile anterioare;

Alte observații

21.  salută crearea, în 2017, a unui grup de lucru privind sinergiile dintre programele naționale și regionale și întreprinderea comună, cu scopul de a identifica domenii de cooperare și a contribui la planul de acțiune și la activitățile întreprinderii comune în sinergie cu fondurile structurale și de investiții europene și în cooperare cu statele membre și regiunile.

22.  salută faptul că în 2017 s-a consolidat strategia digitală a întreprinderii comune, pe site-ul său internet și pe platformele de comunicare socială, precum și alte activități care au făcut Clean Sky 2 mai vizibilă și salută, de asemenea, coordonarea mai bună cu părțile interesate;

Resursele umane

23.  constată că, la 31 decembrie 2017, erau ocupate 39 dintre posturile întreprinderii comune; ia act de faptul că, în 2017, întreprinderea comună a inițiat o procedură de recrutare pentru ocuparea a două posturi.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 452,14.12.2018 p.10.

(2)

JO C 452,14.12.2018 p.12.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(5)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(6)

JO C 452,14.12.2018, p.10.

(7)

JO C 452,14.12.2018, p.12.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(10)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(11)

  Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2 (JO L 169, 7.6.2014, p. 77).

(12)

Raportul anual de activitate, p. 5.

Ultima actualizare: 14 martie 2019Notă juridică