Postup : 2018/2213(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0095/2019

Predkladané texty :

A8-0095/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.47

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0288

SPRÁVA     
PDF 196kWORD 60k
27.2.2019
PE 626.827v02-00 A8-0095/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 (Clean Sky 2 JU) za rozpočtový rok 2017

(2018/2213(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Martina Dlabajová

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 (Clean Sky 2 JU) za rozpočtový rok 2017

(2018/2213(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8‑0102/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/20124, a najmä na jeho článok 71,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku Čisté nebo 2(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0095/2019),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2 absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2017

(2018/2213(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou spoločného podniku(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8‑0102/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/20124, a najmä na jeho článok 71,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku Čisté nebo 2(9), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10),

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0095/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2017

(2018/2213(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0095/2019),

A.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať 16. novembra 2009;

B.  keďže spoločný podnik Čisté nebo 2 (ďalej len „spoločný podnik“) zriadený nariadením č. 558/2014(11) nahradil s účinnosťou od 27. júna 2014 spoločný podnik Čisté nebo v rámci programu Horizont 2020;

C.  keďže hlavným cieľom spoločného podniku je výrazne zlepšiť vplyv leteckých technológií na životné prostredie a posilniť konkurencieschopnosť európskeho letectva; keďže obdobie trvania spoločného podniku bolo predĺžené do 31. decembra 2024;

D.  keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Únia zastúpená Komisiou, vedúce subjekty programu integrovaných technologických demonštrátorov (ITD), inovačných platforiem demonštrácie lietadiel (IADP) a prierezových oblastí (TA), ako aj pridružení členovia ITD;

E.  keďže maximálna výška príspevku Únie na druhú fázu činností spoločného podniku je 1 755 000 000 EUR a má sa vyplatiť z rozpočtu programu Horizont 2020;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  berie na vedomie vyhlásenie Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2017 ukončená 31. decembra 2017 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2017, ako aj výsledky jeho operácií, jeho toky hotovosti a – so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8‑0102/2019) – zmeny čistých aktív za vtedy ukončený rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej správe o spoločnom podniku Čisté nebo 2 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že operácie, na ktorých sa zakladá ročná účtovná závierka, sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

3.  berie na vedomie skutočnosť, že konečný rozpočet spoločného podniku na rok 2017 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 313 429 392 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 243 503 223 EUR;

4.  konštatuje, že miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 99,6 % (v porovnaní s 97,5 % v roku 2016) a miera využitia platobných rozpočtových prostriedkov bola 98,5 % (v porovnaní s 87,9 % v roku 2016);

Viacročné čerpanie rozpočtu v rámci 7. RP

5.  konštatuje, že z celkovej sumy 817 200 000 EUR na prevádzkové a administratívne činnosti, ktoré sa majú financovať v rámci siedmeho rámcového programu (vrátane peňažného príspevku Únie vo výške 800 000 000 EUR, peňažného príspevku súkromných členov vo výške 14 900 000 EUR na pokrytie administratívnych nákladov a úrokov vo výške 2 300 000 EUR získaných z predfinancovaných fondov siedmeho rámcového programu), spoločný podnik prijal záväzky vo výške 815 200 000 EUR (99,75 %) a platby vo výške 815 100 000 EUR (99,74 %) do konca roka 2017; konštatuje, že Únia prispela sumou 800 000 000 EUR v hotovosti; víta skutočnosť, že spoločný podnik Čisté nebo bol prvým európskym spoločným podnikom, ktorý úspešne uzavrel program v rámci 7. RP;

6.  berie na vedomie, že do konca roka 2017 riadiaca rada potvrdila nepeňažné príspevky od ostatných členov vo výške 594 100 000 EUR a že peňažný príspevok ostatných členov na administratívne náklady predstavoval 14 900 000 EUR;

Viacročné čerpanie rozpočtu v rámci programu Horizont 2020

7.  konštatuje, že z celkovej sumy 1 794 000 000 na prevádzkové a administratívne činnosti, ktoré sa majú financovať v rámci programu Horizont 2020 (vrátane peňažného príspevku Únie vo výške 1 755 000 000 EUR a peňažného príspevku súkromných členov vo výške 39 000 000 EUR), spoločný podnik prijal záväzky vo výške 1 009 600 000 EUR a platby vo výške 493 000 000 EUR;

8.  konštatuje, že na konci roka 2017 správna rada schválila nepeňažné príspevky vo výške 54 000 000 EUR a bolo nahlásených ďalších 211 600 000 EUR; ďalej konštatuje, že peňažné príspevky priemyselných členov na administratívne náklady predstavovali 9 500 000 EUR;

Výzvy na predkladanie návrhov

9.  konštatuje, že v roku 2017 spoločný podnik uskutočnil dve výzvy na predkladanie návrhov, bolo mu doručených 263 oprávnených návrhov (z celkového počtu 265) a vybral 73 návrhov, ktoré sa budú financovať(12);

10.  víta úspešné ukončenie programu Čisté nebo, ktorého výsledkom bolo v roku 2017 celkovo 28 dodaných významných demonštrátorov (podrobených pozemnej i letovej skúške) spolu s výberom všetkých hlavných partnerov a dosiahnutím doplnenia partnerov do programu, čím sa celkový počet účastníkov zvýšil na 497;

11.  s uspokojením konštatuje, že konečná výzva pre hlavných partnerov viedla k vytvoreniu plného počtu 245 súkromných členov programu (vrátane ich zúčastnených dcérskych spoločností), z ktorých 192 bolo vybraných prostredníctvom výziev pre hlavných partnerov;

Výkonnosť

12.  víta skutočnosť, že chýbajúce zavedené kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) už nie sú v rámci programu Horizont 2020 problémom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že informácie o treťom súbore kľúčových ukazovateľov výkonnosti ešte nie sú k dispozícii z dôvodu povahy projektov; berie na vedomie, že experti požadujú ďalšiu monitorovaciu činnosť a analýzu, pričom jasne rozlišujú medzi skutočne dosiahnutými kľúčovými ukazovateľmi výkonu na konci každého roka a plánovanými kľúčovými ukazovateľmi výkonu;

13.  poznamenáva, že pomer nákladov na riadenie (administratívny a operačný rozpočet) zostáva pod úrovňou 5 %, čo poukazuje na pomerne štíhlu a efektívnu organizačnú štruktúru spoločného podniku;

14.  víta predbežnú hodnotu pákového efektu v hodnote vo výške 1,55 v roku 2016 prekračujúcu cieľový pákový efekt na celé obdobie 2014 – 2020;

15.  víta to, že všetky výzvy na predkladanie návrhov boli zverejnené a uzavreté v súlade s príslušnými pracovnými plánmi a že výsledky týkajúce sa času medzi udelením grantu a jeho vyplatením zostali výrazne pod stanovenými cieľmi;

Kľúčové systémy dohľadu a kontroly

16.  konštatuje, že spoločný podnik zaviedol postupy kontroly ex ante založené na finančných a operačných administratívnych prieskumoch a audity ex post u príjemcov grantov v rámci predbežných a konečných platieb siedmeho rámcového programu, pričom pri žiadostiach o preplatenie nákladov na projekty v rámci programu Horizont 2020 je za audity ex post zodpovedná Komisia;

17.  konštatuje, že zvyšková chybovosť pri auditoch ex post vykázaná spoločným podnikom bola 1,40 % pre projekty siedmeho rámcového programu a 1,6 % pre projekty programu Horizont 2020, čo sa považuje za hodnotu, ktorá je pod prahom významnosti;

Stratégia boja proti podvodom

18.  konštatuje, že spoločný podnik sa v roku 2017 rozhodol zamerať sa na opatrenia na prevenciu a odhaľovanie dvojitého financovania v dôsledku výsledku hodnotenia rizika podvodov v nadväznosti na cielený prieskum medzi zamestnancami;

Vnútorný audit

19.  poznamenáva, že bolo vykonané konečné hodnotenie Komisie týkajúce sa spoločného podniku za obdobie 2008 až 2016 a priebežné hodnotenie spoločného podniku v rámci programu Horizont 2020 vzťahujúce sa na obdobie od roku 2014 do roku 2016 a že rada spoločného podniku schválila akčný plán na vykonanie niektorých odporúčaní, na základe ktorých sa už začalo niekoľko opatrení;

20.  konštatuje, že v roku 2017 Útvar pre vnútorný audit (IAS) ukončil audit zameraný na riadenie výkonnosti spoločných činností; konštatuje, že audit zistil dva „veľmi dôležité“ problémy v oblasti merania dosahovania strategických cieľov a vplyvu činností spoločného podniku; s poľutovaním konštatuje, že IAS nevydal správu o vnútornom audite za rok 2017 týkajúcu sa vykonávania dohodnutých opatrení vyplývajúcich z auditov a hodnotení rizík z predchádzajúcich rokov;

Ďalšie pripomienky

21.  víta vytvorenie pracovnej skupiny v roku 2017 pre synergie medzi národnými a regionálnymi programami a spoločným podnikom s cieľom určiť oblasti spolupráce a prispieť k akčnému plánu a činnostiam spoločného podniku zameraným na synergie s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a spoluprácu s členskými štátmi a regiónmi;

22.  víta posilnenie digitálnej stratégie spoločného podniku na jeho webovom sídle a v sociálnych médiách v roku 2017 a ďalšie činnosti vedúce k zviditeľneniu spoločného podniku Čisté nebo 2 a ďalej víta silnejšiu koordináciu s jeho zainteresovanými stranami;

Ľudské zdroje

23.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bolo v spoločnom podniku 39 obsadených pracovných miest; berie na vedomie, že spoločný podnik v roku 2017 začal postup prijímania zamestnancov na dve pracovné miesta.

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 10.

(2)

Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 12.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77.

(5)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 10.

(7)

Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 12.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77.

(10)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(11)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku Čisté nebo 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77).

(12)

Výročná správa o činnosti, s. 5.

Posledná úprava: 15. marca 2019Právne oznámenie