Eljárás : 2018/2168(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0096/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0096/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0246

JELENTÉS     
PDF 177kWORD 60k
5.3.2019
PE 626.816v03-00 A8-0096/2019

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2018/2168(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Arndt Kohn

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2018/2168(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)(2),

–  tekintettel a Tanácsnak a 2017-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

–  tekintettel a Számvevőszék a 2017. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 59., 118., 260., 261. és 262. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0096/2019),

1.  elhalasztja a Tanács főtitkára számára az Európai Tanács és a Tanács 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2018/2168(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0096/2019),

A.  mivel az Unió minden intézményének átláthatónak és az uniós polgárok előtt teljes mértékben elszámoltathatónak kell lennie az uniós intézményként rábízott pénzeszközök tekintetében;

B.  mivel a nyílt és átlátható uniós adminisztráció és az Unió pénzügyi érdekeinek védelme egyaránt megköveteli a nyílt és átlátható mentesítési eljárást, amelynek keretében valamennyi uniós intézmény elszámoltatható az általa végrehajtott költségvetés vonatkozásában;

C.  mivel az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak mint uniós intézményeknek demokratikusan elszámoltathatónak kell lenniük az uniós polgárok felé, tekintve, hogy az Európai Unió általános költségvetésének kedvezményezettjei;

D.  mivel a Parlamentnek a költségvetési mentesítési eljárás tekintetében betöltött szerepét az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) és a költségvetési rendelet határozza meg;

1.  tudomásul veszi, hogy a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az Európai Tanács és a Tanács tekintetében az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódóan ellenőrzött területeken nem tárt fel lényeges hiányosságokat;

2.  tudomásul veszi, hogy az Európai Tanács és a Tanács költségvetése 2017-ben összesen 561 576 000 EUR volt (2016-ban 545 054 000 EUR), 93,8 %-os globális végrehajtási aránnyal (szemben a 2016-os 93,5 %-os aránnyal);

3.  üdvözli a pénzügyi irányítás és teljesítmény további javítására irányuló olyan erőfeszítéseket, mint például a költségvetés tervezésének központi szintű harmonizálása a többéves tevékenység- és költségvetés-tervezés (MABP) integrálása révén; megjegyzi, hogy a kiadási tervek és a költségvetési tervezet tevékenységeken alapul (projektek, programok és ismétlődő tevékenységek);

4.  tudomásul veszi, hogy 2017-ben az Európai Tanács és a Tanács költségvetése 16,5 millió euróval nőtt (+3 %), szemben a 2016. évi 0,6 %-os növekedéssel;

5.  továbbra is aggódik a 2017-ről 2018-ra átvitt – különösen a bútorokhoz, műszaki berendezésekhez, szállítási és informatikai rendszerekhez kapcsolódó – előirányzatok nagyon magas összege miatt; emlékezteti a Tanácsot, hogy az átvitelek kivételt jelentenek az évenkéntiség elve alól, és azoknak a tényleges szükségleteket kell tükrözniük;

6.  megismétli, hogy az Európai Tanács és a Tanács költségvetését külön kell választani pénzgazdálkodásuk átláthatóságának előmozdítása és a két intézmény elszámoltathatóságának javítása érdekében;

7.  üdvözli, hogy a személyzet létszámát a 2013–2017 közötti időszakban az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásnak(7) megfelelően 5 %-kal csökkentették; tudomásul veszi az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy a létszámterv átalakítása révén észszerűsítsék a szervezetet a folyamatos igazgatási korszerűsítés részeként;

8.  megállapítja, hogy a Tanácsnál összesen 1 629 nőt és 1 141 férfit alkalmaztak; megállapítja, hogy a felsővezetői álláshelyeknek csak 29 %-át töltötték be nők; felhívja a Tanácsot, hogy tegye meg az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy javítsa a nemek egyensúlyát a vezetői pozíciók tekintetében;

9.  megjegyzi, hogy a Tanács honlapján közzéteszik a humán erőforrások áttekintését nemek és állampolgárság szerinti bontásban; megismétli a Tanácshoz intézett azon felhívását, hogy biztosítson részletesebb áttekintést szerződéstípusok, besorolási fokozatok, nemek és állampolgárság szerinti bontásban, valamint áttekintést arról, hogy ezek a számok hogyan viszonyulnak az előző évi adatokhoz;

10.  üdvözli a Tanács Főtitkárságáról 2017-ben távozott, volt vezető tisztviselő szakmai tevékenységére vonatkozó információkat;

11.  üdvözli a 2017. évi végleges pénzügyi kimutatásokban szereplő, a Tanács épületekre vonatkozó stratégiájával kapcsolatban feltüntetett információkat; megjegyzi, hogy 2017 júliusában a belga állam és a Tanács Főtitkársága lezárta az Európa épület végső áráról folytatott tárgyalásokat, és 312 143 710,53 EUR összegű végső árban állapodtak meg, valamint megállapodás született a Tanács épületeit körülvevő négy további földterület 4 672 944 EUR összegért történő megvásárlásáról; megjegyzi, hogy a végleges megállapodás aláírását 2018-ra tervezték; megjegyzi, hogy az Európa épületre vonatkozó végleges elszámolással kapcsolatos valamennyi összeget vagy kifizették vagy elhatárolták 2017-ben;

12.  üdvözli a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) és az ISO 14001 új változatára történő átállást, valamint a Tanács környezetvédelmi irányítási rendszerét meghatározó „2017. évi környezetvédelmi nyilatkozat” közzétételét; üdvözli a Tanácsnak a hulladékgazdálkodása javítására, az energiahatékonysága növelésére és a karbonlábnyoma csökkentésére irányuló intézkedéseit, és ösztönzi, hogy e tekintetben tegyen további erőfeszítéseket;

13.  megjegyzi, hogy a Tanács honlapján közzétették a súlyos szabálytalanságok jelentésére vonatkozó belső szabályzatot, valamint a Tanács személyzetére vonatkozó etikai és magatartási kódexet; felhívja a Tanácsot, hogy hívja fel a személyzet figyelmét ezekre a szabályokra, valamint hogy biztosítsa, hogy a személyzet minden tagját megfelelően tájékoztassák jogairól;

14.  megállapítja, hogy annak ellenére, hogy 2017. december 6-án megbízást kapott arra, hogy a Parlamenttel és a Bizottsággal megkezdje az átláthatósági nyilvántartásban való részvételéről szóló tárgyalásokat, a Tanács még mindig nem csatlakozott az átláthatósági nyilvántartáshoz; felhívja a Tanácsot, hogy kövesse nyomon a tárgyalásokat, valamint sikeresen zárja le azokat a Parlament és a Bizottság képviselőivel annak érdekében, hogy a Tanács végül csatlakozzon az átláthatósági nyilvántartáshoz;

A Tanács és a Parlament közötti jövőbeli együttműködés

15.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács ismét nem adott választ a Parlament által hozzá intézett írásbeli kérdésekre, valamint hogy a Tanács főtitkára nem vett részt az éves mentesítéssel összefüggésben tartott 2018. november 27-i meghallgatáson, ami ismételten az együttműködés teljes hiányát mutatja a Tanács részéről; hangsúlyozza, hogy a Tanács kiadásait ugyanúgy ellenőrizni kell, mint a többi intézmény kiadásait, és rámutat, hogy az ellenőrzés alapvető elemeit rögzítették az elmúlt évek mentesítési állásfoglalásaiban; emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament az uniós polgárok által közvetlenül választott egyetlen intézmény, és hogy a mentesítési eljárásban betöltött szerepe közvetlenül kapcsolódik a polgárok azon jogához, hogy tájékoztatást kapjanak a közpénzek elköltéséről;

16.  kiemeli, hogy a Szerződések értelmében a Parlament az Unió egyetlen mentesítésért felelős hatósága, és hogy teljes mértékben elismerve a Tanács intézményként betöltött ajánlástevő szerepét a mentesítési eljárásban, fenn kell tartani a megkülönböztetést a Parlament és a Tanács eltérő szerepében, hogy be lehessen tartani a Szerződésekben és a költségvetési rendeletben lefektetett intézményi kereteket;

17.  emlékeztet az eddigi mentesítési eljárások során visszatérően tapasztalt nehézségekre, melyeket a Tanács együttműködésének hiánya okozott, valamint emlékeztet arra, hogy a Parlament a 2009–2016. évi pénzügyi évekre vonatkozóan megtagadta a mentesítés megadását a Tanács főtitkára számára;

18.  megjegyzi, hogy a Parlament 2018. november 9-én benyújtott egy javaslatot a két intézmény közötti együttműködési eljárásra vonatkozóan; megjegyzi, hogy a Parlamentnek a Tanács mentesítésére vonatkozó eljárásról szóló javaslatára a Tanács 2018. május 2-án egy módosított javaslattal válaszolt, valamint hogy a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága 2018. július 21-én elküldte a Tanács módosított javaslatára adott válaszát; sürgeti a Tanácsot, hogy haladéktalanul reagáljon a Költségvetési Ellenőrző Bizottság legutóbbi javaslataira, hogy a mentesítésre vonatkozó új rendelkezéseket mielőbb alkalmazni lehessen;

19.  üdvözli, hogy a Tanács szükségesnek tartja, hogy foglalkozzon a mentesítési eljárással és nyitott arra, hogy megállapodást alakítson ki a Parlamenttel a kérdéssel kapcsolatos együttműködésről;

20.  emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 335. cikkének megfelelően „[...] igazgatási autonómiájuk alapján a saját működésükkel kapcsolatos ügyekben az Uniót az egyes intézmények maguk képviselik”, ami azt jelenti, hogy – figyelembe véve a költségvetési rendelet 55. cikkét – az intézmények egyénileg felelősek költségvetésük végrehajtásáért;

21.  hangsúlyozza a Parlament azon előjogát, hogy az EUMSZ 316., 317. és 319. cikke értelmében a jelenlegi értelmezéssel és gyakorlattal összhangban gyakorolhassa mentesítési jogkörét, azaz az átláthatóság fenntartása és az uniós adófizetők felé fennálló demokratikus elszámoltathatóság biztosítása érdekében külön-külön adjon mentesítést a költségvetés egyes fejezeteire vonatkozóan.

22.  felhívja a Tanácsot, hogy gyorsítsa fel a mentesítésre vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatos eljárását, hogy lehetővé tegye a mentesítés n+1. évben történő megadását; kéri a Tanácsot, hogy töltse be sajátos szerepét, és adjon mentesítési ajánlásokat a többi uniós intézmény számára.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL L 51., 2017.2.28.

(2)

HL C 348., 2018.9.28., 1. o.

(3)

HL C 357., 2018.10.4., 1. o.

(4)

HL C 357., 2018.10.4., 9. o.

(5)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(6)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

(7)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

Utolsó frissítés: 2019. március 19.Jogi nyilatkozat