Procedure : 2018/2171(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0097/2019

Indgivne tekster :

A8-0097/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0248

BETÆNKNING     
PDF 177kWORD 68k
27.2.2019
PE 626.820v02-00 A8-0097/2019

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion V - Revisionsretten

(2018/2171(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Arndt Kohn

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion V - Revisionsretten

(2018/2171(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521 – C8-0322/2018)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2017, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 59, 118, 260, 261 og 262,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0097/2019),

1.  meddeler Revisionsrettens generalsekretær decharge for gennemførelsen af Revisionsrettens budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Revisionsretten, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion V - Revisionsretten

(2018/2171(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion V - Revisionsretten,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0097/2019),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren understreger den særlige betydning af at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer,

1.  noterer sig, at Revisionsrettens årsregnskab er revideret af en uafhængig ekstern revisor med henblik på at anvende de samme principper om gennemsigtighed og ansvarlighed, som Revisionsretten selv anvender for de enheder, den reviderer; noterer sig, at Revisionsrettens årsregnskab ifølge revisoren giver et retvisende billede af den finansielle stilling;

2.  bemærker, at Revisionsrettens endelige bevillinger i 2017 beløb sig til i alt 141 240 000 EUR (sammenlignet med 137 557 000 EUR i 2016), og at den samlede gennemførelsesgrad for budgettet var på 97,73 % (sammenlignet med 99 % i 2016);

3.  understreger, at Revisionsrettens budget er af rent administrativ karakter, hvor et stort beløb anvendes på de personer, der arbejder i institutionen (afsnit 1), og på ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter (afsnit 2); opfordrer Revisionsretten til fortsat at forbedre gennemførelsesgraden for betalinger, navnlig i forbindelse med afsnit 2, hvor betalingsgraden var på 55,75 % for de endelige bevillinger og 57,13 % for forpligtelserne (sammenlignet med henholdsvis 52,8 % og 53,8 % i 2016);

4.  bemærker, at udnyttelsesgraden for de endelige bevillinger til personalets tjenesterejser var på 87,98 % (sammenlignet med 93,76 % i 2016); glæder sig over Revisionsrettens tilsagn om at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at bevillingerne til tjenesterejser anvendes under overholdelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet;

5.  glæder sig over Revisionsrettens deltagelse i det interinstitutionelle projekt for integreret finansiel planlægning og aktivitetsplanlægning (IFAP), som er et første skridt hen imod gennemførelsen af resultatbaseret budgettering som led i initiativet "et resultatorienteret EU-budget"; opfordrer Revisionsretten til at rapportere til Parlamentets Budgetkontroludvalg om de fremskridt, der gøres, i den næste årlige aktivitetsrapport;

6.  glæder sig over lanceringen af onlineportalen "Public Audit in the European Union", som indeholder oplysninger om, hvordan Unionens 29 overordnede revisionsorganer og medlemsstaterne arbejder og deres rolle; opfordrer Revisionsretten til at offentliggøre korte aktivitetsrapporter på onlineportalen, som indeholder konkrete oplysninger om de analyser, som Revisionsretten og de overordnede revisionsorganer har foretaget, og om de konkrete resultater, herunder cost-benefit-analyser og de inddrevne beløb;

7.  anerkender, at den interne revisionstjeneste har gennemgået gennemførelsen af Revisionsrettens strategi for 2013-2017 og den operationelle struktur i formandens kontor i relation til emner som softwarelicenser og risikostyring; glæder sig over, at den interne revisionstjeneste vurderer, at procedurerne for forvaltning, risikostyring og intern kontrol giver rimelig sikkerhed for opfyldelsen af Revisionsrettens mål;

8.  glæder sig over, at Revisionsretten offentliggjorde sit endelige regnskab inden den 31. marts 2018 som anbefalet af Parlamentet i forbindelse med tidligere dechargeprocedurer; opfordrer Revisionsretten til at strømline sine procedurer for at sikre, at også den årlige aktivitetsrapport offentliggøres inden den 31. marts med henblik på at optimere og fremskynde dechargeproceduren; foreslår, at Revisionsretten i sine kommende udtalelser undersøger, i hvilket omfang de foreslåede foranstaltninger vil gøre det muligt at afkorte dechargeproceduren;

9.  beklager, at Revisionsretten siden 2012 ikke har offentliggjort en særberetning om håndteringen af interessekonflikter i udvalgte EU-agenturer; opfordrer indtrængende Revisionsretten til at offentliggøre en årlig særberetning om håndtering af interessekonflikter i EU-agenturer, der arbejder med industrisektorer, dvs. Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA); bemærker, at risikoen for interessekonflikter er højere for EU-agenturer, der arbejder med industrisektorer end for andre EU-agenturer;

10.  værdsætter samarbejdet mellem Revisionsretten og Parlamentets Budgetkontroludvalg; glæder sig over forelæggelsen af arbejdsprogrammet for Parlamentets Udvalgsformandskonference med en opfordring til alle stående udvalg om at anbefale potentielle revisionsopgaver; glæder sig over, at omkring to tredjedele af disse forslag vil indvirke på Revisionsrettens arbejde; bemærker, at der blev givet 60 præsentationer for Parlamentet, og at der har fundet mange bilaterale møder sted;

11.  bemærker, at revisionsrisikoen i forbindelse med administrationsudgifter er lav, og at skøn over fejlprocenten har ligget under væsentlighedstærsklen i flere år; bemærker, at Revisionsretten derfor mener, at antallet af testede transaktioner er tilstrækkeligt til at nå frem til konklusioner for så vidt angår revisionen; beklager imidlertid, at rækkevidden af overvejelserne i kapitel 10 i årsberetningen om "Administration" kun giver mulighed for en meget begrænset gennemgang af svaghederne i de enkelte institutioners administrationsudgifter; beklager, at Revisionsretten ikke har gennemført en analyse af de fremskridt, Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har gjort i forhold til anbefalingerne fra 2014 vedrørende "Administration", eftersom Revisionsrettens revision for 2017 ikke omfattede en undersøgelse af administrationsudgifterne for disse institutioner; opfordrer Revisionsretten til snart at følge op på disse anbefalinger og fremover fremskynde opfølgningen på de anbefalinger, der fremsættes i dette kapitel;

12.  glæder sig over Revisionsrettens samarbejde med andre offentlige institutioner og interessenter; noterer sig med tilfredshed samarbejdet mellem lederne af de overordnede revisionsorganer og vedtagelsen af en fælles arbejdsplan fra 2018 og fremefter; støtter desuden de partnerskaber, der er indgået med forskellige universiteter inden for rammerne af Revisionsrettens politik om at udvide viften af uddannelsestilbud;

13.  glæder sig over, at 92 % af Revisionsrettens anbefalinger fra 2014 var blevet gennemført ved udgangen af 2017, og at 53 % af dem, der var fremsat i 2017, ligeledes var blevet gennemført;

14.  noterer sig, at Revisionsretten i henhold til finansforordningen skal sikre, at særberetninger udarbejdes og vedtages inden for en passende periode, som i almindelighed ikke bør overstige 13 måneder; bemærker, at der i 2017 gik i gennemsnit 14,6 måneder fra påbegyndelsen af en revisionsopgave til vedtagelsen af særberetningen, og at fristen på 13 måneder for udarbejdelse af særberetninger heller ikke blev nået året før; beklager, at kun otte af de særberetninger (29 %), der blev offentliggjort i 2017, overholdt fristen på 13 måneder; bemærker, at tiden indtil offentliggørelsen i gennemsnit var på 16 måneder, hvilket var ca. to måneder mindre end i 2016, og opfordrer på denne baggrund Revisionsretten til fortsat at forbedre sine resultater, uden at det går ud over kvaliteten af særberetningerne og anbefalingernes målrettede karakter;

15.  bemærker med interesse, at Revisionsretten i stigende grad inddrager oversættere i sine kerneaktiviteter og derved skaber yderligere synergier med revisorerne; bemærker, at oversættere ydede støtte til revisorerne i forbindelse med udarbejdelsen af særberetninger og årsberetningen og i forbindelse med 38 revisionsbesøg;

16.  glæder sig over Revisionsrettens kommunikationsstrategi "Get clear messages across to our audience" og de kommunikationsaktiviteter, der har til formål at øge dets synlighed og gennemslagskraft i medierne, herunder den øgede aktivitet på de sociale medier; glæder sig over anvendelsen af omfattende analyser af de sociale medier med henblik på i højere grad at forstå, i hvilket omfang målgrupperne nås, og hvorvidt mediekampagnerne har været vellykkede; opfordrer Revisionsretten til fortsat at stræbe efter den bedste anvendelse af forskellige kommunikationskanaler for at øge bevidstheden om dets arbejde blandt borgerne;

17.  glæder sig over den detaljerede gennemgang af Revisionsrettens medlemmers og generalsekretærens anvendelse af tjenestekøretøjer opdelt efter bruger, den tilbagelagte afstand og de afholdte udgifter, som Revisionsretten forelagde inden for rammerne af dechargeproceduren for 2017; bemærker, at der gælder forskellige ordninger for rejser, der er omfattet af en tjenesterejseordre, og andre rejser, der foretages under udførelsen af officielle opgaver, med et loft på 10 000 km om året med henblik på godtgørelse; bemærker endvidere, at medlemmerne og generalsekretæren for alle andre rejser skal afholde alle andre hermed forbundne omkostninger; bemærker, at 17 % af den samlede anvendelse af tjenestekøretøjer er til ikke-tjenstlig brug; bemærker, at chauffører, der har til opgave at køre medlemmer i forbindelse med officielle tjenesterejser og rejser inden for rammerne af protokoller, også varetager forskellige administrative opgaver som anført af Revisionsretten inden for rammerne af dechargeproceduren for 2017; opfordrer Revisionsretten til at foretage en detaljeret analyse af rejser under kategorien "andre rejser, der foretages i forbindelse med udførelsen af offentlige opgaver";

18.  glæder sig over, at afgørelse 81-2016, som nedsatte det årlige loft for godtgørelse af rejser, der foretages i forbindelse med udførelsen af officielle opgaver, fra 15 000 til 10 000 km, resulterede i besparelser på omkring 15 %; er imidlertid bekymret over, at den nuværende ordning stadig medfører en uforholdsmæssig stor byrde med hensyn til administration og dokumentation; opfordrer Revisionsretten til at foretage yderligere forenklinger og samtidig forbedre afregningssystemets pålidelighed; foreslår, at Revisionsrettens medlemmer får udbetalt en månedlig godtgørelse beregnet i forhold til listeprisen for deres respektive officielle køretøj i stedet for det nuværende system, der er baseret på tilbagelagt afstand;

19.  bemærker, at benzinkort henføres til bestemte tjenestekøretøjer, og at den person, der kører tjenestekøretøjet, kan bruge dem til at betale for benzin og vejafgifter under tjenesterejser; bemærker, at medlemmerne af Revisionsretten og generalsekretæren kan anmode om benzinkort til deres egen diplomatbil, men at de fulde reelle udgifter til benzin betales af dem;

20.  bemærker, at Revisionsrettens igangværende projekt om at styrke sikkerheden for institutionen og personalet gennemføres i overensstemmelse med planen; noterer sig, at det nye sikkerhedskontrolcenter, det eksterne akkrediteringscenter og adgangskontrolcentret for ansatte og besøgende nu er taget i brug;

21.  glæder sig over, at Revisionsretten har opnået certificering under fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS); glæder sig over Revisionsrettens foranstaltninger med henblik på at forbedre affaldshåndteringen, øge energieffektiviteten og reducere CO2-fodaftrykket og tilskynder den til at fortsætte sine bestræbelser i denne retning; glæder sig over den bemærkelsesværdige nedbringelse af energiomkostningerne;

22.  noterer sig, at der er opnået en personalereduktion på 5 % over perioden 2013-2017 i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(7), med et samlet bidrag på 45 stillinger; bemærker, at Revisionsretten har reduceret antallet af stillinger med en stilling mere end målet for perioden 2013-2017; bemærker, at antallet af kontraktansatte steg fra 59 til 73 i samme periode, hvilket hovedsagelig skyldes styrkelsen af sikkerhedsforanstaltningerne i Revisionsrettens bygninger; bemærker, at Revisionsretten har strømlinet procedurerne ved at anvende IT-værktøjer og digitalisering og udlicitere forskellige opgaver til Kommissionens lønkontor (PMO) med henblik på at gennemføre målene for personalereduktionen;

23.  bemærker, at Revisionsretten for at følge anbefalingerne fra Den Internationale Revisorsammenslutning har til hensigt at tilbyde sine revisorer et årligt gennemsnit på 40 timer faglig uddannelse (fem dage); bemærker, at målet i 2017 blev overskredet med 6,7 dages faglig uddannelse pr. revisor;

24.  er bekymret over, at sygefraværet for ansatte er streget fra i alt 8 636 dage (for 687 ansatte) i 2015 til 10 327 dage (for 677 ansatte) i 2017; glæder sig over Revisionsrettens åbenhed med hensyn til antallet af tilfælde af udbrændthed blandt personalet i 2017; opfordrer Revisionsretten til at anerkende denne bekymrende tendens og udarbejde en handlingsplan for at forbedre personalets trivsel og derved styrke sin indsats for at forbedre personalets trivsel og balancen mellem arbejde og privatliv;

25.  bemærker, at det lave niveau for grundlønninger i første lønklasse og de begrænsede muligheder for karriereudvikling i Luxembourg på grund af det lave antal institutioner, der ligger der, har en direkte indvirkning på Revisionsrettens ansættelsesprocedurer; glæder sig over oprettelsen af en interinstitutionel taskforce i november 2017, som har fremsat 24 anbefalinger om bedre karrieremuligheder og ansættelsesfleksibilitet, bedre modtagelses- og bosættelsesbetingelser i landet, bedre integration af institutionens personale i lokalsamfundet og bedre kommunikation;

26.  glæder sig over, at 43 % af revisorerne og administratorerne var kvinder i 2017, og at der blev opnået kønsbalance i forfremmelsesproceduren inden for rammerne af handlingsplanen for lige muligheder 2013-2017; bemærker, at andelen af kvinder i ledende stillinger i revisionsafdelingerne steg fra 7 % i 2015 til næsten 20 % i 2017; beklager imidlertid, at kun 2 ud af 11 direktører og 7 ud af 29 kabinetschefer i 2017 var kvinder; glæder sig over vedtagelsen af en handlingsplan for lige muligheder for 2018-2020 og opfordrer Revisionsretten til at fortsætte sine bestræbelser på at fremme en ligelig kønsfordeling i ledende stillinger;

27.  beklager, at kun 6 ud af 28 medlemmer af Revisionsretten pr. 1. maj 2018 var kvinder; minder om, at Parlamentet påpegede spørgsmålet om skæv kønsfordeling blandt medlemmerne af Revisionsretten i Europa-Parlamentets beslutning af 4. februar 2014 om Revisionsrettens fremtidige rolle. Procedure for udnævnelse af medlemmer af Den Europæiske Revisionsret: Europa-Parlamentets høring(8), og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til mere aktivt at tilskynde kvinder til at søge stillinger i forbindelse med fremtidige ledige embeder; gentager, at Rådet bør præsentere mindst to kandidater for Parlamentet, nemlig en kvinde og en mand, under udnævnelsesproceduren;

28.  bemærker, at der ikke blev indberettet, undersøgt eller afsluttet nogen sager om chikane i 2017; glæder sig over, at Revisionsretten træffer forskellige foranstaltninger for at øge bevidstheden om chikane i arbejdsmiljøet, herunder uddannelse af nyankomne; noterer sig med tilfredshed, at der er planer om at fastsætte procedurer og sanktioner til opfølgning på klager over såvel ansatte som medlemmer af Revisionsretten; tilskynder Revisionsretten til nøje at overvåge effektiviteten af sin politik i denne henseende, til fortsat at øge bevidstheden omkring chikane på arbejdspladsen og til at fremme en nultolerancekultur med hensyn til chikane;

29.  bemærker, at der ikke var nogen whistleblowersager i 2017; bemærker, at Revisionsrettens juridiske tjeneste fungerer som et indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan for interne og eksterne whistleblowere; bemærker endvidere, at der er etableret et netværk af etiske rådgivere, som skal rådgive om formidling af oplysninger i tilfælde af uregelmæssigheder som fastsat i Revisionsrettens forretningsorden; understreger, at alle medarbejdere er forpligtet til at indberette uregelmæssigheder, både svigagtige og ikke-svigagtige, til Revisionsrettens juridiske tjeneste; opfordrer Revisionsretten til at beskytte identiteten af medarbejdere, der indberetter uregelmæssigheder, med henblik på at muliggøre ordentlig efterforskning; opfordrer Revisionsretten til at sikre, at alle medarbejdere informeres behørigt om deres rettigheder, f.eks. i forbindelse med introduktionsprocedurerne for nye medarbejdere; glæder sig over Revisionsrettens udtalelse, der blev offentliggjort i oktober 2018, i forlængelse af Kommissionens forslag til direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, som blev offentliggjort den 23. april 2018; insisterer på vigtigheden af bevidstgørelse og uddannelse af personalet som et middel til at fremme et positivt og tillidspræget miljø, hvor whistleblowing er en accepteret del af virksomhedskulturen;

30.  bemærker, at Revisionsretten i 2017 indberettede 13 tilfælde af mistanke om svig til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (sammenlignet med 11 i 2016), som var blevet konstateret i forbindelse med arbejdet med revisionserklæringen for regnskabsårene 2016 og 2017 og øvrige revisionsopgaver; glæder sig over de igangværende forhandlinger mellem Revisionsretten og OLAF om en ny administrativ ordning; anmoder om at blive holdt underrettet om udviklingen med hensyn til forbindelserne med OLAF samt om forberedelserne til samarbejdet med den foreslåede europæiske anklagemyndighed (EPPO);

31.  beklager, at Revisionsrettens medlemmer kan være fraværende uden begrundelse og uden at skulle søge ferie i en eller flere dage; noterer sig med tilfredshed, at Revisionsretten har indført et tilstedeværelsesregister for at registrere medlemmernes tilstedeværelse på Revisionsrettens møder og på møder i dens afdelinger og udvalg; bemærker, at Revisionsretten offentliggør en kalender over alle disse møder på sin hjemmeside; opfordrer Revisionsretten til at indføre procedurer for registrering af medlemmernes årlige ferie, sygeorlov og fravær fra tjenesten af andre grunde for at sikre, at alle medlemmers tjenestefrihed registreres effektivt; understreger, at den nuværende praksis kan undergrave EU-borgernes og -institutionernes tillid til Revisionsretten;

32.  minder om, at medlemmerne af Revisionsretten i henhold til artikel 285 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal udføre deres hverv i fuldkommen uafhængighed og udelukkende handle i Unionens almene interesse; er bekymret over, at det på nuværende tidspunkt er medlemmerne selv, der erklærer, at disse kriterier er overholdt, og opfordrer indtrængende Revisionsretten til at etablere strengere kontrol med medlemmernes eksterne aktiviteter og sikre, at de udfylder interesseerklæringer i stedet for erklæringer om, at der ikke foreligger interessekonflikter; understreger, at de nuværende procedurer, herunder det etiske udvalg, skal styrkes for at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter; glæder sig over den igangværende eksterne peer review af Revisionsrettens etiske rammer og anmoder om at blive holdt underrettet om resultatet;

33.  beklager, at de oplysninger, der tidligere blev anmodet om i tjenesterejseordrer, var utilstrækkelige og ikke gav Revisionsretten mulighed for at vurdere, om den aktivitet, som medlemmerne af Revisionsretten havde planlagt, hørte under Revisionsrettens interesseområde; opfordrer derfor Revisionsretten til at kræve flere oplysninger for at forhindre eventuelt misbrug og aflægge rapport til dechargemyndigheden om de gennemførte ændringer; bemærker, at Revisionsretten efter revisionen af reglerne om medlemmernes "officielle tjenesterejser"(9) på kvartalsbasis offentliggør oplysninger om medlemmernes tjenesterejser;

34.  bemærker imidlertid med interesse, at Revisionsretten siden oktober 2016 er begyndt at styrke den interne kontrol og de finansielle procedurer i relation til rejseudgifter og forvaltningen af tjenestekøretøjer ved at vedtage nye regler for anvendelsen af køretøjer og chaufører, som nu forvaltes i et centralt team(10), nye regler for udgifter til tjenesterejser(11) og nye regler for repræsentationsudgifter for Revisionsrettens medlemmer(12), hvor generalsekretæren er den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede for udgifter i relation til Revisionsrettens medlemmers tjenesterejser(13), og ved at bruge det samme system til forvaltning af tjenesterejser, som anvendes til institutionens øvrige personale;

35.  noterer sig Revisionsrettens afgørelse om i relation til perioden 2012-2018 at gennemføre en omfattende intern revision af udgifterne til tjenesterejser og anvendelsen af tjenestekøretøjer for alle Revisionsrettens medlemmer, generalsekretæren og direktørerne med henblik på at identificere potentielle uregelmæssigheder og inddrive de beløb, der er berørt af sådanne uregelmæssigheder; anmoder om hurtigt at blive informeret om resultaterne, når revisionen er afsluttet, og opfordrer Revisionsretten til hurtigt at træffe alle de nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe potentielle svagheder, der identificeres i processen; opfordrer endvidere Revisionsretten til hvert år at forelægge en oversigt over de tjenesterejser, der er foretaget, og for hver tjenesterejse at angive datoerne, de fulde omkostninger og formålet;

36.  minder om de anbefalede kriterier for medlemsstaternes og Rådets udnævnelse af medlemmer af Revisionsretten som godkendt af Parlamentet i Parlamentets beslutning af 4. februar 2014; understreger, at høje standarder for integritet og moral var et vigtigt kriterium, og at kandidater ikke bør have nogen poster, de er valgt til, eller forpligtelser i forhold til et politisk parti fra datoen for deres udnævnelse; er af den opfattelse, at udvælgelsesproceduren bør tilpasses yderligere for at sikre, at kandidaterne besidder de relevante kvalifikationer og opfylder de relevante betingelser; foreslår, at proceduren for forhåndsudvælgelse af dommere ved EU-Domstolen kan tjene som model for en uafhængig forhåndsudvælgelsesprocedure for medlemmer af Revisionsretten;

37.  bemærker, at Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union ikke vil have nogen direkte indvirkning på Revisionsrettens struktur og menneskelige ressourcer; glæder sig over, at Revisionsretten har besluttet at følge en sag for sag-tilgang, når der skal træffes afgørelse om forlængelse af kontrakter for britiske midlertidigt ansatte og kontraktansatte, og ikke at afskedige dem udelukkende, fordi de ikke længere er statsborgere i en medlemsstat; opfordrer Revisionsretten til hurtigt at udarbejde en sammenhængende strategi for at skabe sikkerhed for de berørte personer; bemærker endvidere, at Det Forenede Kongeriges medlem af Revisionsretten, ikke vil være i tjeneste fra den 1. april 2019, og at den budgetmæssige virkning af hans afgang otte måneder før mandatets ophør vil beløbe sig til ca. 108 000 EUR.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT L 51 af 28.2.2017.

(2)

EUT C 348 af 28.9.2018, s. 1.

(3)

EUT C 357 af 4.10.2018, s. 1.

(4)

EUT C 357 af 4.10.2018, s. 9.

(5)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(6)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(7)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(8)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0060.

(9)

Afgørelse nr. 61-2017 af 14. december 2017 om tjenesterejseudgifter for Revisionsrettens medlemmer.

(10)

Protokol for det 218. møde i Administrationsudvalget, der blev afholdt torsdag den 6. oktober 2016, punkt 7.

(11)

Afgørelse nr. 61-2017 af 14. december 2017 om tjenesterejseudgifter for Revisionsrettens medlemmer.

(12)

Afgørelse nr. 60-2017 af 14. december om regler for forvaltning af medlemmernes repræsentationsudgifter

(13)

Den Europæiske Revisionsrets afgørelse nr. 58-2017 af 14. december 2017 om interne regler for gennemførelse af budgettet; Revisionsrettens afgørelse 59-2017 af 14. december 2017 om chartret for den ved delegation og de ved subdelegation bemyndigedes opgaver og ansvar

Seneste opdatering: 15. marts 2019Juridisk meddelelse