Διαδικασία : 2018/2171(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0097/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0097/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0248

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 194kWORD 71k
27.2.2019
PE 626.820v02-00 A8-0097/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο

(2018/2171(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Arndt Kohn

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο

(2018/2171(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0322/2018)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2017,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(6), και ιδίως τα άρθρα 59, 118, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0097/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο

(2018/2171(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0097/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, το Κοινοβούλιο τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμότητας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της αύξησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και εφαρμόζοντας την προσέγγιση της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων (PBB) και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  σημειώνει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο τον οποίο διενεργεί ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής έτσι ώστε να εφαρμόζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι ίδιες αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας που εφαρμόζει το Ελεγκτικό Συνέδριο στους ελεγχόμενους από αυτό· σημειώνει την άποψη του ελεγκτή ότι οι δημοσιονομικές δηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρέχουν αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής του κατάστασης·

2.  σημειώνει ότι το 2017 οι οριστικές πιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήλθαν σε 141 240 000 EUR (έναντι 137 557 000 EUR το 2016), και ότι το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ήταν 97,73 % (σε σύγκριση με 99 % το 2016)·

3.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα, και ότι μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται σε δαπάνες που έχουν σχέση με άτομα τα οποία εργάζονται εντός του θεσμικού οργάνου (Τίτλος 1) με ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμό και διάφορες δαπάνες λειτουργίας Τίτλος 2)· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσει να βελτιώνει τα ποσοστά εκτέλεσης των πληρωμών, ιδίως σε σχέση με τον Τίτλο 2, όπου το ποσοστό πληρωμών ανήλθε στο 55,75 % των τελικών πιστώσεων και στο 57,13 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (έναντι 52,8 % και 53,8 % αντίστοιχα το 2016)·

4.  σημειώνει ότι το ποσοστό των πιστώσεων για τις αποστολές του προσωπικού ήταν 87,98 % των τελικών πιστώσεων (σε σύγκριση με 93,76 % το 2016)· επικροτεί τη δέσμευση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πιστώσεις αποστολών χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας·

5.  επικροτεί τη συμμετοχή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο διοργανικό σχέδιο για τον ολοκληρωμένο οικονομικό σχεδιασμό και σχεδιασμό δραστηριοτήτων (IFAP), το οποίο αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την εφαρμογή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα»· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με τη σημειωθείσα πρόοδο στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

6.  επικροτεί τη δρομολόγηση της διαδικτυακής πύλης «Public Audit in the European Union» (Δημόσιος λογιστικός έλεγχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση), η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με το έργο και τον ρόλο των 29 ανώτατων ελεγκτικών οργάνων της Ένωσης και των κρατών μελών· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημοσιεύει σύντομες εκθέσεις δραστηριοτήτων στη διαδικτυακή πύλη, οι οποίες να περιέχουν συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τις αναλύσεις που πραγματοποιούν το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα καθώς και τα ίδια τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων κόστους-οφέλους και των ανακτηθέντων ποσών·

7.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εξέτασε την εφαρμογή της στρατηγικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την περίοδο 2013-2017 και την επιχειρησιακή δομή της Διεύθυνσης Προεδρίας σε σχέση με θέματα όπως οι άδειες λογισμικού και η διαχείριση κινδύνων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θεωρεί ότι οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες διοίκησης του οργάνου, διαχείρισης των κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου παρέχουν εύλογη βεβαιότητα ως προς την επίτευξη των στόχων του Συνεδρίου·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε τους οριστικούς λογαριασμούς του έως τις 31 Μαρτίου 2018, όπως συνέστησε το Κοινοβούλιο στην προηγούμενη απαλλαγή του· ενθαρρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξορθολογίσει τις διαδικασίες του προκειμένου να διασφαλίσει επίσης τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του έως την 31η Μαρτίου, με σκοπό τη βελτιστοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας απαλλαγής· προτείνει να εξετάσει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις προσεχείς γνώμες του τον βαθμό στον οποίο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιτρέψουν τη συντόμευση της διαδικασίας απαλλαγής·

9.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, από το 2012, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν δημοσίευσε καμία ειδική έκθεση σχετικά με τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων σε επιλεγμένους οργανισμούς της Ένωσης· παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημοσιεύει ετήσια ειδική έκθεση σχετικά με τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στους οργανισμούς της Ένωσης που συνεργάζονται με βιομηχανικούς κλάδους, συγκεκριμένα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA)· σημειώνει ότι ο κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων είναι υψηλότερος για τους οργανισμούς της Ένωσης που συνεργάζονται με κλάδους της βιομηχανίας από ό, τι για άλλους οργανισμούς της Ένωσης·

10.  επικροτεί τη συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών του Κοινοβουλίου με πρόσκληση προς όλες τις μόνιμες κοινοβουλευτικές επιτροπές να προτείνουν πιθανά ελεγκτικά καθήκοντα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι περίπου δύο τρίτα των προτάσεων αυτών θα επηρεάσουν το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει ότι 60 παρουσιάσεις δόθηκαν στο Κοινοβούλιο και ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές διμερείς συναντήσεις·

11.  σημειώνει ότι ο κίνδυνος λογιστικού ελέγχου στον τομέα των διοικητικών δαπανών είναι χαμηλός και ότι οι εκτιμήσεις των ποσοστών σφάλματος είναι κάτω από το επίπεδο σημαντικότητας επί σειρά ετών· σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι ο αριθμός των πράξεων που ελέγχθηκαν αρκεί για να συναχθούν συμπεράσματα για τον έλεγχό του· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το πεδίο που καλύπτουν οι εκτιμήσεις στο κεφάλαιο 10 των ετήσιων εκθέσεων για τη «Διοίκηση» επιτρέπει πολύ περιορισμένη επισκόπηση των αδυναμιών όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες σε κάθε θεσμικό όργανο· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την πρόοδο που σημείωσε το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σε σύγκριση με τις συστάσεις του 2014 για τη «Διοίκηση» δεν διενεργήθηκε, δεδομένου ότι ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2017 δεν περιέλαβε την εξέταση των διοικητικών δαπανών για τα εν λόγω θεσμικά όργανα· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δώσει συνέχεια στις συστάσεις αυτές σύντομα και στο μέλλον να επιταχύνει την παρακολούθηση των συστάσεων που εκδίδονται στο παρόν κεφάλαιο·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με άλλους δημόσιους οργανισμούς και ενδιαφερόμενα μέρη· σημειώνει με ικανοποίηση τη συνεργασία μεταξύ των επικεφαλής των Ανώτατων Ελεγκτικών Οργάνων (SAI) και την έγκριση ενός κοινού σχεδίου εργασίας από το 2018 και μετά· υποστηρίζει, επιπλέον, τις εταιρικές σχέσεις που έχουν συναφθεί με διάφορα πανεπιστήμια στο πλαίσιο της πολιτικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διεύρυνση των επιλογών επιμόρφωσης·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 92 % των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδόθηκαν το 2014 είχαν υλοποιηθεί έως το τέλος του 2017, όπως και το 53 % αυτών που εκδόθηκαν το 2017·

14.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξασφαλίζει ότι οι ειδικές εκθέσεις καταρτίζονται και εγκρίνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει, κατά κανόνα, τους 13 μήνες· επισημαίνει ότι το 2017 το διάστημα που μεσολαβούσε από την έναρξη ενός ελεγκτικού έργου έως την έγκριση της αντίστοιχης ειδικής έκθεσης ήταν κατά μέσο όρο 14,6 μήνες, ενώ και ο στόχος του χρονικού πλαισίου των 13 μηνών για την κατάρτιση των ειδικών εκθέσεων δεν επιτεύχθηκε· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι μόνο οκτώ από τις ειδικές εκθέσεις (29 %) που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια του 2017 συμμορφώθηκαν με το χρονικό πλαίσιο των 13 μηνών· παρατηρεί ότι ο χρόνος που παρήλθε έως τη δημοσίευση ήταν 16 μήνες κατά μέσο όρο, ήτοι περίπου 2 μήνες λιγότερο από ό,τι το 2016 και, με γνώμονα το γεγονός αυτό, καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσει να βελτιώνει τις επιδόσεις του, χωρίς να υπονομεύεται η ποιότητα των εκθέσεων και ο στοχευμένος χαρακτήρας των συστάσεών του·

15.  σημειώνει με ενδιαφέρον ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο μεταφραστές στις βασικές δραστηριότητές του, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο περαιτέρω συνέργειες με τους ελεγκτές· σημειώνει ότι οι μεταφραστές παρείχαν στους ελεγκτές στήριξη για την κατάρτιση των ειδικών εκθέσεων και της ετήσιας έκθεσης καθώς και για 38 επισκέψεις ελέγχου·

16.  επικροτεί τη στρατηγική του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την επικοινωνία σύμφωνα με την οποία προσπαθεί να στέλνει σαφή μηνύματα στο κοινό του, και τις επικοινωνιακές δραστηριότητες που στοχεύουν στην αύξηση της προβολής και του αντικτύπου του στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της απήχησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· επικροτεί τη χρήση της εκτεταμένης ανάλυσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την καλύτερη κατανόηση του βαθμού στον οποίο προσεγγίζονται οι ομάδες στόχοι και κατά πόσο οι εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης ήταν επιτυχείς· ενθαρρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την καλύτερη δυνατή χρήση διαφόρων διαύλων επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το έργο του·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την λεπτομερή επισκόπηση της χρήσης των υπηρεσιακών οχημάτων από τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον Γενικό Γραμματέα, με ανάλυση ανά χρήστη, απόσταση που διανύθηκε και κόστος, την οποία παρέσχε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής 2017· παρατηρεί ότι εφαρμόζονται διάφορα καθεστώτα για ταξίδια που καλύπτονται από εντολή αποστολής και για άλλα ταξίδια που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των επίσημων καθηκόντων, με όριο για την επιστροφή τα 10 000 χιλιόμετρα ανά έτος· σημειώνει ακόμη ότι για όλα τα άλλα ταξίδια, τα μέλη και ο Γενικός Γραμματέας επιβαρύνονται με κάθε άλλο σχετικό κόστος· σημειώνει ότι το 17 % της συνολικής χρησιμοποίησης των υπηρεσιακών οχημάτων αντιστοιχεί σε μη επαγγελματική χρήση· σημειώνει ότι οι οδηγοί που έχουν αναλάβει τη μεταφορά μελών σε επίσημες αποστολές και σε ταξίδια πρωτοκόλλου απασχολούνται επίσης σε διάφορα διοικητικά καθήκοντα, όπως δήλωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής 2017· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσει λεπτομερή ανάλυση των ταξιδιών που εμπίπτουν στην κατηγορία «Λοιπά ταξίδια κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων»·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η απόφαση 81-2016, με την οποία μειώθηκε το ετήσιο όριο για την επιστροφή δαπανών για ταξίδια που πραγματοποιούνται κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων από 15 000 σε 10 000 χιλιόμετρα, οδήγησε σε εξοικονόμηση περίπου 15 %· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ισχύον καθεστώς εξακολουθεί να προκαλεί δυσανάλογη επιβάρυνση όσον αφορά τη διαχείριση και την τεκμηρίωση· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να το απλοποιήσει ακόμη περισσότερο, βελτιώνοντας παράλληλα την αξιοπιστία του συστήματος διακανονισμών· προτείνει τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου να λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση, η οποία θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία προς την τιμή καταλόγου του αντίστοιχου υπηρεσιακού τους οχήματος, αντί του ισχύοντος συστήματος που βασίζεται στη διανυθείσα απόσταση·

19.  σημειώνει ότι κάρτες καυσίμου κατανέμονται σε συγκεκριμένα υπηρεσιακά οχήματα και ότι το πρόσωπο που οδηγεί το όχημα αυτό μπορεί να τις χρησιμοποιεί για την πληρωμή της βενζίνης και των διοδίων κατά τη διάρκεια των αποστολών· σημειώνει ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο Γενικός Γραμματέας μπορούν να ζητήσουν κάρτες καυσίμου για το δικό τους διπλωματικό όχημα, αλλά το συνολικό πραγματικό κόστος της βενζίνης καταβάλλεται από αυτούς·

20.  σημειώνει ότι το υπό εξέλιξη έργο ενίσχυσης της ασφάλειας του οργάνου και του προσωπικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου προχώρησε σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. σημειώνει ότι το νέο κέντρο ελέγχου της ασφάλειας, το εξωτερικό κέντρο διαπίστευσης και το κέντρο ελέγχου πρόσβασης για το προσωπικό και τους επισκέπτες άρχισαν πλέον να λειτουργούν·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έλαβε πιστοποίηση δυνάμει του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS)· χαιρετίζει τα μέτρα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, και το ενθαρρύνει να συνεχίσει τις προσπάθειές του προς αυτήν την κατεύθυνση· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αξιοσημείωτη μείωση του ενεργειακού κόστους·

22.  σημειώνει ότι η μείωση του προσωπικού κατά 5 % στο χρονικό διάστημα 2013-2017 έχει επιτευχθεί σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(7) με συνολική συνεισφορά 45 θέσεων· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο περιέκοψε μία επιπλέον θέση σε σχέση με τον στόχο για την περίοδο 2013-2017· σημειώνει ότι ο αριθμός των συμβασιούχων υπαλλήλων αυξήθηκε από 59 σε 73 κατά την ίδια περίοδο, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εκσυγχρόνισε τις διαδικασίες με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής και ψηφιοποίησης και με την ανάθεση διαφόρων καθηκόντων στο Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων της Επιτροπής προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους μείωσης του προσωπικού·

23.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις συστάσεις που εξέδωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών, έχει θέσει στόχο να παρέχει ετήσιο μέσο όρο 40 ωρών (5 ημέρες) επαγγελματικής κατάρτισης στους ελεγκτές του· παρατηρεί ότι το 2017 σημειώθηκε υπέρβαση του στόχου με 6,7 ημέρες επαγγελματικής κατάρτισης ανά ελεγκτή·

24.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του αριθμού των αναρρωτικών αδειών που έλαβε το προσωπικό από 8 636 ημέρες συνολικά (για 687 μέλη του προσωπικού) το 2015 σε 10 327 ημέρες (για 677 μέλη του προσωπικού) το 2017· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαφάνεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τον αριθμό των περιπτώσεων επαγγελματικής εξουθένωσης του προσωπικού οι οποίες έλαβαν χώρα το 2017· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναγνωρίσει αυτή την ανησυχητική τάση και να καταρτίσει σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ευημερίας του προσωπικού, εντείνοντας με τον τρόπο αυτό τις προσπάθειές του για τη βελτίωση της ευεξίας του προσωπικού και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

25.  σημειώνει ότι το χαμηλό επίπεδο των βασικών μισθών για τους εισαγωγικούς βαθμούς και οι περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης στο Λουξεμβούργο, λόγω του μικρού αριθμού των θεσμικών οργάνων που βρίσκονται στη χώρα αυτή, έχουν άμεσο αντίκτυπο στις διαδικασίες πρόσληψης του Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία μιας διοργανικής ομάδας εργασίας τον Νοέμβριο 2017, η οποία διατύπωσε 24 συστάσεις σχετικά με τη βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας και την ευελιξία των προσλήψεων, τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και εγκατάστασης στη χώρα, καθώς και την καλύτερη ενσωμάτωση του προσωπικού του θεσμικού οργάνου στην τοπική κοινωνία και τη βελτίωση της επικοινωνίας·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 43 % των ελεγκτών και των διοικητικών υπαλλήλων ήταν γυναίκες το 2017 και ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη διαδικασία προαγωγών επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την πολιτική ίσων ευκαιριών 2013-2017· σημειώνει ότι το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν θέσεις διοικητικών στελεχών στα τμήματα ελέγχου αυξήθηκε από 7 % το 2015 σε σχεδόν 20 % το 2017· εκφράζει ωστόσο τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, το 2017, μόνο 2 από τους 11 διευθυντές και 7 από τους 29 προϊσταμένους των ιδιαίτερων γραφείων ήταν γυναίκες· χαιρετίζει την έγκριση σχεδίου δράσης για τις ίσες ευκαιρίες για την περίοδο 2018-2020 και καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε διοικητικές θέσεις·

27.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, από 1ης Μαΐου 2018, μόνο 6 από τα 28 μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν γυναίκες· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει υπογραμμίσει το ζήτημα της άνισης εκπροσώπησης των φύλων μεταξύ των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η διαδικασία διορισμού των μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου: διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(8) και παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν πιο ενεργά τις γυναίκες να υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για την πλήρωση κενών θέσεων στο μέλλον· επαναλαμβάνει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο τουλάχιστον δύο υποψηφίους, μία γυναίκα και έναν άνδρα κατά τη διαδικασία διορισμού·

28.  σημειώνει ότι εντός του 2017 δεν αναφέρθηκε, διερευνήθηκε ή ολοκληρώθηκε καμία περίπτωση παρενόχλησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει διάφορα μέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των νεοαφιχθέντων· σημειώνει με ικανοποίηση ότι προβλέπονται διαδικασίες και κυρώσεις για να δίδεται συνέχεια στις καταγγελίες κατά των μελών του προσωπικού, καθώς και κατά των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου· ενθαρρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να παρακολουθεί στενά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής του στο θέμα αυτό, να συνεχίσει το έργο της ευαισθητοποίησης σχετικά με την παρενόχληση στον χώρο εργασίας και να καλλιεργήσει νοοτροπία μηδενικής ανοχής έναντι της παρενόχλησης·

29.  σημειώνει ότι δεν υπήρξαν περιπτώσεις καταγγελίας δυσλειτουργιών το 2017· σημειώνει ότι η Νομική Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργεί ως όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής για εσωτερικούς και εξωτερικούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος· σημειώνει επίσης ότι υπάρχει δίκτυο συμβούλων δεοντολογίας για την παροχή συμβουλών σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε περιπτώσεις παρατυπιών, όπως ορίζεται στον κανονισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου· υπογραμμίζει ότι κάθε μέλος του προσωπικού υποχρεούται να αναφέρει στη Νομική Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρατυπίες, τόσο δόλιες όσο και μη δόλιες· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να προστατεύει την ταυτότητα των μελών του προσωπικού που καταγγέλλουν παρατυπίες για να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό ενημερώνεται δεόντως για τα δικαιώματά του, παραδείγματος χάριν επ’ ευκαιρία των σεμιναρίων επιμόρφωσης για τους νέους υπαλλήλους· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2018, μετά την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης, η οποία δημοσιεύθηκε στις 23 Απριλίου 2018· υπογραμμίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων ως μέσου για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος εμπιστοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο η καταγγελία δυσλειτουργιών θα αποτελεί αποδεκτό μέρος της νοοτροπίας της μονάδας·

30.  σημειώνει ότι, το 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο κοινοποίησε 13 περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), σε σύγκριση με 11 το 2016, οι οποίες προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο των εργασιών σχετικά με τη δήλωση αξιοπιστίας για τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 και κατά την εκτέλεση άλλων ελεγκτικών καθηκόντων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της OLAF σχετικά με νέα διοικητική ρύθμιση· ζητεί να τηρείται ενήμερο σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά τις σχέσεις με την OLAF, καθώς και σχετικά με τις προετοιμασίες για τη συνεργασία με την προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)·

31.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορούν να απουσιάζουν από το Ελεγκτικό Συνέδριο χωρίς δικαιολογία και χωρίς να απαιτείται να ζητούν άδεια για μία ή περισσότερες ημέρες· σημειώνει με ικανοποίηση την εισαγωγή από το Ελεγκτικό Συνέδριο ενός μητρώου παρουσιών για την καταγραφή της παρουσίας των μελών στις συνεδριάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των τμημάτων και των επιτροπών του· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει χρονοδιάγραμμα όλων αυτών των συνεδριάσεων στην ιστοσελίδα του· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να θεσπίσει διαδικασίες για την τήρηση μητρώου ετήσιας άδειας, αναρρωτικής άδειας και απουσίας από την εργασία των μελών για άλλους λόγους προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το σύνολο της άδειας που λαμβάνουν τα μέλη καταχωρίζεται δεόντως· τονίζει ότι η τρέχουσα πρακτική θα μπορούσε να υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

32.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 285 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία και ενεργούν αποκλειστικά προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι όσον αφορά τη συμμόρφωση προς το κριτήριο αυτό, τα μέλη επί του παρόντος απλώς δηλώνουν ότι συμμορφώνονται, και παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναπτύξει ισχυρότερους ελέγχους των εξωτερικών δραστηριοτήτων των μελών, ώστε να διασφαλίζεται ότι υποβάλλουν δηλώσεις συμφερόντων αντί δηλώσεων απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων· υπογραμμίζει ότι οι ισχύουσες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής δεοντολογίας, πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη εξωτερική αξιολόγηση από ομοτίμους του δεοντολογικού πλαισίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ζητεί να τηρείται ενήμερο σχετικά με το αποτέλεσμα·

33.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι πληροφορίες που ζητούνταν στο παρελθόν στις εντολές αποστολής ήταν ανεπαρκείς και δεν επέτρεψαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει κατά πόσον η προγραμματισθείσα από τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δραστηριότητα ενέπιπτε στον τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αυξήσει αναλόγως τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόληψη πιθανών καταχρήσεων και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν· σημειώνει ότι μετά την αναθεώρηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των κανόνων για τις επίσημες αποστολές των μελών(9), το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει, σε τριμηνιαία βάση, πληροφορίες για την αποστολή των μελών·

34.  παρατηρεί με ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι, από τον Οκτώβριο 2016, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αρχίσει να ενισχύει τους εσωτερικούς ελέγχους και τις δημοσιονομικές διαδικασίες σε σχέση με τα έξοδα ταξιδίου και τη διαχείριση των υπηρεσιακών οχημάτων με την έκδοση νέων κανόνων για τη χρήση οχημάτων και οδηγών τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει τώρα κεντρική ομάδα(10), νέων κανόνων για τα έξοδα αποστολής(11) και νέων κανόνων για τα έξοδα παράστασης των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου(12) ενώ ο Γενικός Γραμματέας είναι ο κύριος διατάκτης για δαπάνες που σχετίζονται με αποστολές των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου(13) και με τη χρησιμοποίηση του ίδιου συστήματος που διαχειρίζεται τις αποστολές του υπόλοιπου προσωπικού του οργάνου·

35.  επισημαίνει την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε σχέση με την περίοδο 2012-2017, να ολοκληρώσει έναν διεξοδικό εσωτερικό έλεγχο των εξόδων αποστολής και της χρήσης των υπηρεσιακών οχημάτων από όλα τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Γενικό Γραμματέα και τους διευθυντές, προκειμένου να εντοπίσει ενδεχόμενες παρατυπίες και να ανακτήσει τα ποσά τα οποία αφορούσαν οι παρατυπίες αυτές· ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με τα αποτελέσματα αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος και καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να λάβει ταχέως όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών αδυναμιών που θα εντοπιστούν σε αυτή τη διαδικασία· επιπλέον, καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να παρέχει ετήσιο κατάλογο με τις αποστολές που πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων για κάθε αποστολή, τις ημερομηνίες, το πλήρες κόστος και μια ανάλυση κόστους-οφέλους·

36.  υπενθυμίζει τα συνιστώμενα κριτήρια για τον διορισμό των μελών στο Ελεγκτικό Συνέδριο από τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο, όπως εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014· υπογραμμίζει ότι τα υψηλά πρότυπα ακεραιότητας και ηθικής αποτελούν σημαντικό κριτήριο και ότι οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να κατέχουν κανένα αιρετό αξίωμα ή να έχουν αρμοδιότητες σε σχέση με πολιτικό κόμμα κατά την ημερομηνία του διορισμού τους· θεωρεί ότι η διαδικασία επιλογής θα πρέπει να προσαρμοστεί περαιτέρω ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι θα κατέχουν τα σχετικά προσόντα και θα πληρούν τους σχετικούς όρους· προτείνει η διαδικασία προεπιλογής για τους δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να αποτελέσει υπόδειγμα ανεξάρτητης διαδικασίας προεπιλογής για τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

37.  σημειώνει ότι η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διαρθρωτική οργάνωση και τους ανθρώπινους πόρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου· χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε να ακολουθήσει μια κατά περίπτωση προσέγγιση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την παράταση των συμβάσεων για τους Βρετανούς έκτακτους και συμβασιούχους υπαλλήλους και να μην τους απολύσει για τον λόγο και μόνον ότι παύουν να είναι υπήκοοι κράτους μέλους· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναπτύξει ταχέως μια συνεκτική στρατηγική για την προσφορά βεβαιότητας στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα· σημειώνει επίσης ότι το μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του από την 1η Απριλίου 2019 και ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος της αποχώρησής του, εννέα μήνες νωρίτερα από τον τερματισμό της εντολής, θα ανέλθει σε περίπου 108 000 EUR.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 51 της 28.2.2017.

(2)

ΕΕ C 348 της 28.9.2018, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 357 της 4.10.2018, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 357 της 4.10.2018, σ. 9.

(5)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(7)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0060.

(9)

Απόφαση αριθ. 61-2017 της 14ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τα έξοδα αποστολής των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(10)

Πρακτικά της 218ης συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής που διεξήχθη την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016, σημείο 7

(11)

Απόφαση αριθ. 61-2017 της 14ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τα έξοδα αποστολής των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(12)

Απόφαση αριθ. 60-2017 της 14ης Δεκεμβρίου σχετικά με τους κανόνες για τη διαχείριση των εξόδων παράστασης των μελών

(13)

Απόφαση αριθ. 58-2017 της 14ης Δεκεμβρίου 2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καθορισμό των εσωτερικών κανόνων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού· Απόφαση 59-2017 της 14ης Δεκεμβρίου 2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον χάρτη καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του κύριου διατάκτη και των δευτερευόντων διατακτών

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου