Postup : 2018/2169(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0098/2019

Předložené texty :

A8-0098/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.6

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0247

ZPRÁVA     
PDF 189kWORD 67k
27.2.2019
PE 626.818v02-00 A8-0098/2019

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IV – Soudní dvůr

(2018/2169(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Arndt Kohn

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IV – Soudní dvůr

(2018/2169(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0321/2018)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Soudního dvora orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2017,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0098/2019),

1.  uděluje tajemníkovi Soudního dvora absolutorium za plnění rozpočtu Soudního dvora na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Soudnímu dvoru Evropské unie, Evropské radě, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2017, oddíl IV – Soudní dvůr

(2018/2169(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IV – Soudní dvůr,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0098/2019),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2017 uvedl, že v případě Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) nezjistil v souvislosti s auditovanými oblastmi činnosti, tj. s lidskými zdroji a zadáváním zakázek, žádné závažné nedostatky;

2.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2017, které se týkají správních a jiných výdajů Soudního dvora, nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

3.  konstatuje, že Soudní dvůr měl v roce 2017 k dispozici prostředky ve výši 399 344 000 EUR (oproti částce 380 002 000 EUR v roce 2016) a že míra čerpání rozpočtu dosáhla 98,69 % (v roce 2016 činila 98,23 %); bere na vědomí vysokou míru plnění rozpočtu v hlavě 1 (osoby pracující s institucí) i 2 (budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje), a sice 98,6 % v hlavě 1 (98,1 % v roce 2016) a 99,1 % v hlavě 2 (98,6 % v roce 2016);

4.  bere na vědomí, že z roku 2016 do roku 2017 byla přenesena částka 22 240 120,22 EUR, z níž bylo v roce 2017 použito 86,26 % (tj. 19 188 159,20 EUR) v porovnání s 90 % v roce 2016;

5.  bere na vědomí, že stanovené nároky v rozpočtovém roce 2017 činily 51 677 001 EUR a byly o 3,6 % nižší než odhadovaný příjem přesahující 53 595 000,00 EUR; konstatuje, že tento nepoměr je způsoben zejména pozdním jmenováním tří z 19 nových soudců v rámci reformy Soudního dvora, takže výdaje na zaměstnance nebyly tak vysoké, jak se původně očekávalo;

6.  bere na vědomí skutečnost, že Soudní dvůr v roce 2017 přidělil 850 000 EUR na náhrady škod, o nichž rozhodl Tribunál z důvodu nevydání rozhodnutí v přiměřené době ve třech věcech uzavřených Tribunálem v letech 2011 a 2013;

7.  konstatuje, že Soudní dvůr v kapitole 14 „Ostatní zaměstnanci a externí služby“ nadhodnotil své závazky v různých rozpočtových položkách, mimo jiné na pracovní cesty (rozpočtová položka 162), na něž v roce 2017 vyčlenil 342 000 EUR v prostředcích na závazky, zatímco platby dosáhly pouze 204 795,27 EUR, a dále na další odborné vzdělávání (rozpočtová položka 1612), na nějž vyčlenil 1 457 644,07 EUR, zatímco platby činily 579 000,04 EUR; shledává, že Soudní dvůr v odhadu příjmů a výdajů na rok 2019 reagoval na připomínky Parlamentu obsažené ve zprávě o udělení absolutoria za rok 2016 a  žádost o prostředky na pracovní cesty členů snížil na 299 750 EUR; vyzývá Soudní dvůr, aby nadále usiloval o řádné finanční řízení, aby se zamezilo výrazným rozdílům mezi prostředky na závazky a prostředky na platby;

8.  bere na vědomí skutečnost, že míra plnění celkových rozpočtových prostředků kapitoly týkající se schůzí a konferencí v roce 2017 činila 81,40 % oproti 95,5  % v roce 2016; vyzývá Soudní dvůr, aby na této věci dále pracoval, aby opět dosáhl alespoň stejné míry plnění celkových rozpočtových prostředků této kapitoly jako v roce 2016;

9.  bere na vědomí, že 8,72 milionu EUR bylo přeneseno do rozpočtové položky 2001 (Pronájem s právem koupě), která je určena na projekt pátého rozšíření stávajícího komplexu budov Soudního dvora v případě rozpočtového přebytku; konstatuje, že přenos prostředků byl podmíněn jeho oznámením rozpočtovému orgánu v souladu s ustanoveními čl. 25 odst. 1 a 2 finančního nařízení; shledává, že zálohové platby, které byly od roku 2007 až do současnosti provedeny se souhlasem rozpočtového orgánu, dosahují 57,3 milionu EUR a umožnily významně snížit dopady plateb na pronájem či koupi, které jsou naplánované až do roku 2026, na rozpočet;

10.  bere na vědomí, že téměř 75 % rozpočtových prostředků Soudního dvora bylo vyčleněno na výdaje na členy a zaměstnance (hlava 1) a téměř 25 % na výdaje na infrastrukturu (hlava 2), zejména na budovy a informační technologie; vítá, že se Soudní dvůr zavázal, že na příslušné části svého rozpočtu uplatní metodiku sestavování rozpočtu podle výkonnosti; vyzývá Soudní dvůr, aby orgán příslušný k udělení absolutoria průběžně informoval o výsledcích, kterých dosáhl při rozpočtování založeném na výkonnosti;

11.  zdůrazňuje, že sestavování rozpočtu podle výkonnosti by se nemělo vztahovat pouze na rozpočet Soudního dvora jako celek, ale mělo by zahrnovat stanovování konkrétních, měřitelných, dosažitelných, realistických a časově ohraničených cílů pro jednotlivé útvary, oddělení a roční plány zaměstnanců a stanovení relevantních ukazatelů pro sestavování odhadu příjmů a výdajů orgánu; vyzývá proto Soudní dvůr, aby ve svých operacích zavedl v širší míře rozpočtování založené na výkonnosti;

12.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že na rozdíl od souvisejících konceptů, jako je legitimita, vstřícnost nebo transparentnost, hrála odpovědnost při koncipování pravomocí Účetního dvora zatím jen malou roli;

13.  vítá úmysl Soudního dvora zjednodušit své postupy, aby mohl výroční zprávu o činnosti zveřejnit do 31. března 2019, aby tak byl optimalizován a urychlen postup udělování absolutoria;

14.  vítá skutečnost, že Soudní dvůr zahájil práci na vývoji integrovaného systému správy případů (ICMS), který nahradí soubor aplikací vyvinutých v průběhu posledních 25 let a bude zahrnovat komponent pro digitalizaci ukazatelů výkonnosti a nástrojů pro podávání zpráv;

15.  vítá doporučení Účetního dvora, aby Soudní dvůr zvážil přijetí aktivnějších postupů pro správu případů, které by byly založeny na individuálním posouzení a realistických lhůtách, a aby zároveň pečlivě sledoval nasazení pracovních sil a přijal další metody ke zjednodušení administrativy;

16.  konstatuje, že pouze 4,8 % celkového rozpočtu Soudního dvora bylo vyhrazeno na informační technologie a telekomunikace; zdůrazňuje, že v zájmu rychlé a efektivní komunikace je důležité zavést bezpapírový tok informací a dokumentaci, a vyzývá Soudní dvůr, aby pokračoval v přijímání opatření nezbytných k dosažení tohoto cíle; v této souvislosti vítá, že se rozšiřuje používání aplikace e-Curia, a vyzývá Soudní dvůr, aby usiloval o to, aby v blízké budoucnosti byly jejím prostřednictvím předkládány všechny procesní dokumenty; vítá skutečnost, že od roku 2016 využívají aplikaci e-Curia všechny členské státy, což svědčí o tom, že se skutečně podařilo zvýšit povědomí veřejnosti o její existenci a výhodách, které skýtá;

17.  bere na vědomí, že v roce 2017 bylo Soudnímu dvoru předloženo celkem 1 656 žalob (v roce 2016 pouze 1 604) a že i v roce 2017 Soudní dvůr uzavřel vysoký počet řízení (1 594 v porovnání s 1 628 řízeními v roce 2016); konstatuje, že délka řízení se v průměru zkrátila z 16,7 měsíců v roce 2016 na 16,3 měsíce v roce 2017; vítá, že díky zvýšené efektivitě se v letech 2010 až 2017 podařilo zvýšit počet každoročně projednaných případů o 29,6 %, zatímco počet nových žalob stabilně roste;

18.  dochází k závěru, že Soudní dvůr by mohl tyto pozitivní výsledky ještě umocnit, pokud by zvážil posun k aktivnější správě jednotlivých řízení, používal individuálně nastavené časové rámce a sledoval skutečné využívání lidských zdrojů nasazených v daném případě; zdůrazňuje, že měření výkonnosti na tomto základě namísto používání orientačních časových rámců, které mají být v průměru dodržovány, by managementu poskytlo informace jak o problémových případech, tak o osvědčených prvcích v praxi; zdůrazňuje, že tyto informace by bylo možné použít také k efektivnějšímu podávání zpráv o výkonnosti v zájmu zvýšení zodpovědnosti a proniknutí do podstaty řádného fungování Soudního dvora a využívání zdrojů, které má k dispozici;

19.  oceňuje snahy Soudního dvora o efektivnější vyřizování sporů, jak doporučil Účetní dvůr v přezkumu výkonnosti správy případů u Soudního dvora(7); vítá, že Soudní dvůr stanovil časové rámce a monitorovací nástroje, které jsou uzpůsobené určitým typům řízení; shledává, že délka řízení je jedním z faktorů, které je třeba zohlednit při hodnocení soudního systému; vyzývá Soudní dvůr, aby se v zájmu dalšího zlepšení výkonnosti řídil doporučeními Účetního dvora, aniž by tím utrpěla kvalita, účinnost a nezávislost jeho rozsudků;

20.  poukazuje na to, že Soudní dvůr musí v přiměřené době a s nejvyšší kvalitou zajistit spravedlnost a že jako orgán Unie musí současně zajistit, aby byly veřejné finanční prostředky, které má k dispozici, využívány co nejúčinněji a nejúčelněji a v souladu se zásadami řádného finančního řízení;

21.   bere na vědomí vysvětlení Soudního dvora uvedené ve zprávě, kterou vypracoval v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2016, že soudní prázdniny se nekryjí s obdobím, po něž je přerušena soudní činnost; konstatuje, že tzv. bílé týdny jsou pro soudce a jejich kabinety příležitostí k práci na vlastních případech, tj. na sporech, pro než byli jmenováni soudcem zpravodajem;

22.  vítá iniciativu na vytvoření Justiční sítě Evropské unie, která zahrnuje ústavní a nejvyšší soudy členských států a má prosazovat judikaturu Unie a judikaturu členských států;

23.  vítá výsledky, kterých Soudní dvůr dosáhl v souvislosti s komunikační činností, která ho měla zviditelnit a zvýšit mediální pokrytí, včetně jeho intenzivnější aktivity na sociálních sítích a pořádání informačních seminářů pro novináře; vyzývá Soudní dvůr, aby se i nadále snažil co nejlépe využívat různé způsoby komunikace ke zvyšování informovanosti občanů o jeho práci;

24.  bere na vědomí, že v souladu s interinstitucionální dohodou mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 2. prosince 2013 o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(8) byl v letech 2013 až 2017 snížen stav zaměstnanců o 5 %, tj. celkově o 98 míst; shledává, že mezitím bylo důsledku jmenování nových soudců a generálních advokátů vytvořeno 130 nových pracovních míst, sedm dalších míst v souvislosti s bezpečnostními opatřeními, 63 míst po přistoupení Chorvatska a devět míst pro překladatele do irštiny;

25.  konstatuje, že kvůli snížení počtu zaměstnanců výrazně vzrostl tlak na určité podpůrné služby; je znepokojen zejména tím, že na jazykových odděleních bylo zrušeno 64 pracovních míst, která představují asi 60 % celkového počtu zrušených pozic; shledává, že tohoto opatření se odrazilo na kapacitě vnitřní lingvistické produkce a vynutilo si spolupráci s externími překladateli;

26.  vítá interinstitucionální spolupráci při převádění pomocných konferenčních tlumočníků, která však musela být zrušena v souvislosti se změnami ve strategií Soudního dvora pro tlumočení konferencí;

27.  s potěšením bere na vědomí vysokou míru obsazenosti pracovních míst ve všech útvarech (téměř 98 %); bere však na vědomí skutečnost, že nízké základní platy v nástupních platových třídách a omezené možnosti kariérního rozvoje v Lucemburku vzhledem k malému počtu institucí, které tam mají své sídlo, mají bezprostřední dopad na postupy náboru zaměstnanců na Soudní dvůr; vítá, že v listopadu 2017 byla vytvořena interinstitucionální pracovní skupina, která vydala 24 doporučení ohledně zlepšení kariérních vyhlídek a flexibility při náboru zaměstnanců, lepších podmínek přijímání a usídlení nových zaměstnanců v zemi a jejich snazší integrace do společnosti a lepší komunikace;

28.  poukazuje na to, že na celkové efektivnosti Soudního dvora by se mohlo pozitivně projevit pružnější přidělování stávajících referendářů;

29.  bere na vědomí mírný nárůst počtu žen v řídících funkcích – z 35 % v roce 2016 na 36 % v roce 2017; vyzývá Soudní dvůr, aby nadále usiloval o vyváženější zastoupení žen a mužů ve vrcholných a řídích funkcích; vítá pilotní projekt rozvoje manažerských dovedností, který má zejména povzbudit ženy k tomu, aby se ucházely o řídící funkce; vybízí Soudní dvůr, aby podporoval opatření na sladění pracovního a soukromého života pro všechny zaměstnance bez ohledu na pohlaví;

30.  vítá, že všichni zaměstnanci jsou při nástupu do služby informováni o možnostech flexibilního uspořádání pracovní doby a že tyto možnosti uvádí i příručka pro zaměstnance; vítá, že Soudní dvůr transparentně řeší případy zaměstnanců trpících syndromem vyhoření, a vybízí ho, aby posoudil rozložení práce v rámci instituce a prověřil, zda úkoly odpovídají zdrojům, které jsou k dispozici;

31.  bere na vědomí, že v roce 2017 bylo uzavřeno jedno disciplinární řízení, které bylo v roce 2016 zahájeno ve věci stížnosti na obtěžování na pracovišti; vítá, že byla vytvořena síť důvěrných poradců, na něž se mohou zaměstnanci obrátit o radu či pomoc v případě psychického nebo sexuálního obtěžování; vybízí Soudní dvůr, aby pečlivě sledoval, jak je jeho politika v tomto ohledu účinná, aby i nadále zvyšoval informovanost o obtěžování na pracovišti a pěstoval kulturu nulové tolerance vůči obtěžování;

32.  znovu zdůrazňuje, že by měla být pečlivě sledována zeměpisná rovnováha, tzn. počet zaměstnanců podle státní příslušnosti, který by se měl odvíjet od procentuálního podílu populace daného členského státu na celkové populaci Unie, zejména pak v řídících funkcích; znovu vyjadřuje politování nad tím, že pouze 15 z 56 vedoucích oddělení a dva ze 13 ředitelů na Soudním dvoře pocházejí z členských států, které k Unii přistoupily od roku 2004; dále konstatuje, že z těchto členských států pochází 31 % zaměstnanců Soudního dvora; vybízí Soudní dvůr, aby vypracoval strategii pro zlepšení geografické vyváženosti a podal o tom orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu;

33.  vítá, že se na Soudním dvoře zvýšil počet placených míst pro stážisty z 57 v roce 2016 na 82 v roce 2017; dále vítá, že Soudní dvůr požádal o dodatečnou částku 550 000 EUR v rozpočtu na rok 2019; s politováním však konstatuje, že v roce 2017 pracovalo 215 stážistů v kabinetech členů Soudního dvora bez odměny; vyzývá Soudní dvůr, aby všem stážistům zajistil náležité příspěvky, aby jejich práce byla dostatečně ohodnocena a aby se neposilovala ekonomická diskriminace;

34.  bere na vědomí, že členové Soudního dvora mohou používat služební vozy i mimo výkon svých povinností a že nesou veškeré náklady s tím spojené; konstatuje, že v roce 2017 činily průměrné náklady členů Soudního dvora na využívání služebních vozů mimo výkon funkce 440 EUR na hlavu a že tyto náklady byly v plné výši uhrazeny z jejich odměn;

35.  bere na vědomí, že řidiči absolvovali služebním vozem 26 cest do zemí původu členů Soudního dvora bez dotčeného člena na palubě a že v souvislosti s těmito cestami byly proplaceny náklady řidičů za 53 noclehů; dále bere na vědomí, že pro řidiče bylo naplánováno 22 letů, pět cest vlakem a jedna cesta lodí, aby se mohli zúčastnit oficiální pracovní cesty člena Soudního dvora v jeho zemi původu; zdůrazňuje, že řidiči by měli členy doprovázet v jejich zemi původu jen v řádně odůvodněných případech;

36.  všímá si, že na webových stránkách Soudního dvora byl zveřejněn seznam mimopracovních aktivit jeho členů; s politováním konstatuje, že na tomto seznamu akcí se neuvádí účel, datum, místo konání a náklady na cestu a pobyt, ani to, zda byly náklady uhrazeny Soudním dvorem nebo třetí stranou; vyzývá Soudní dvůr, aby i nadále zveřejňoval seznam mimopracovních činností svých členů a uváděl přesnější informace o výše uvedených aspektech;

37  znovu vyzývá Soudní dvůr, aby na svých webových stránkách zveřejnil životopisy a prohlášení o střetu zájmů všech svých členů; bere na vědomí, že na svých stránkách již uvádí stručné životopisy všech členů, které však neobsahují informace o jejich členství v jiných organizacích; konstatuje, že podle kodexu chování musí členové Soudního dvora při nástupu do funkce předložit prohlášení o finančních zájmech předsedovi soudu, jehož jsou členy; vyzývá Soudní dvůr, aby tato prohlášení zveřejnil na svých webových stránkách;

38.  vítá revizi kodexu chování členů Soudního dvora, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2017 a obsahuje nová pravidla, jež mají předcházet střetu zájmu a zajistit nezávislost jeho členů;

39.  konstatuje, že správní orgány Soudního dvora připravují pro své členy a zaměstnance nová pravidla ohledně tzv. efektu otáčivých dveří; znovu vyzývá Soudní dvůr, aby v této otázce zavedl a uplatňoval přísné povinnosti;

40.  žádá Soudní dvůr, aby zavedl jasná a důrazná pravidla sponzorování, která zaručí stejný přístup k pořádaným akcím, neboť vzal na vědomí, že Soudní dvůr popřel jakoukoli sponzorskou činnost, ačkoli pro 18. kongres Mezinárodní federace Evropského práva (FIDE) konaný v květnu 2018 v Portugalsku zajistil 12 tlumočníků, na něž vynaložil 10 859,05 EUR;

41.  konstatuje, že v roce 2017 nebyly hlášeny žádné případy whistleblowingu; vítá, že v roce 2017 byla přijata nová interní pravidla pro ochranu whistleblowerů; vyzývá Soudní dvůr, aby zajistil, aby všichni zaměstnanci byli řádně informováni o svých právech, například v rámci uvedení nových zaměstnanců do funkce;

42.  vítá, že se Soudní dvůr zavázal k plnění ambiciózních environmentálních cílů, zejména ve spojitosti s probíhající stavbou nové budovy, a žádá, aby těchto cílů dosáhl co nejdříve; vítá skutečnost, že v roce 2017 byl překročen cíl omezit nabídková řízení s velkým dopadem na životní prostředí; dále vítá zřízení interinstitucionálního kontaktního místa pro zelené veřejné zakázky; vybízí Soudní dvůr, aby dále zlepšoval nakládání s odpady, zvýšil energetickou účinnost a zmírnil svou uhlíkovou stopu;

43.  konstatuje, že v souvislosti s odchodem Spojeného království z Evropské unie ukončí britští členové Soudního dvora a Tribunálu výkon své funkce; shledává, že v blízké budoucnosti i ve střednědobém výhledu se může zvýšit počet sporů v důsledku právních problémů, které mohou být způsobeny dohodou o vystoupení a odpovídajícími ustanoveními práva Spojeného království;

44.  bere na vědomí, že Soudní dvůr v současnosti zaměstnává bývalého člena Soudu pro veřejnou službu na postu zvláštního poradce v záležitostech, které souvisejí s rozhodnutím Spojeného království opustit Evropskou Unii; konstatuje, že tento poradce byl jmenován v souladu s čl. 123 odst. 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie;

45.  bere na vědomí, že v roce 2017 na Soudním dvoře pracovalo 63 Britů, z toho 36 úředníků, 24 dočasných zaměstnanců a tři smluvní zaměstnanci; vítá, že po odchodu Spojeného království z Evropské unie má Soudní dvůr v úmyslu postupovat při prodlužování smluv britských smluvních a dočasných zaměstnanců případ od případu; vyzývá Soudní dvůr, aby urychleně vypracoval koherentní strategii, která vnese do situace dotčených osob jistotu.

11.12.2018

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IV – Soudní dvůr

(2018/2169(DEC))

Zpravodaj: Pavel Svoboda

NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  oceňuje skutečnost, že plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 vykazuje velmi vysokou míru čerpání konečných prostředků (98,69 %), vyšší než míra čerpání v roce 2016 (98,23 %);

2.  poukazuje na to, že Soudní dvůr EU musí zajistit spravedlnost s naprostou kvalitou a v přiměřené době, a současně jako orgán EU musí rovněž zajistit, aby byly veřejné finanční prostředky, které má k dispozici, využívány co nejúčinněji a nejefektivněji a v souladu se zásadami řádného finančního řízení;

3.  zdůrazňuje, že rozpočet Soudního dvora EU je čistě správní, přičemž přibližně 75 % výdajů připadá na osoby pracující v orgánu a zbývající část na budovy, nábytek, IT a různé provozní výdaje;

4.  zdůrazňuje, že sestavování rozpočtu podle výkonnosti by se nemělo vztahovat pouze na rozpočet Soudního dvora jako celek, ale mělo by zahrnovat stanovování konkrétních, měřitelných, dosažitelných, realistických a časově ohraničených cílů pro jednotlivé útvary, oddělení a roční plány zaměstnanců a stanovení relevantních ukazatelů pro sestavování odhadu příjmů a výdajů orgánu; vyzývá proto Soudní dvůr, aby ve svých operacích zavedl rozpočtování založené na výkonnosti v širší míře;

5.  konstatuje, že ve své výroční zprávě za rok 2017 Účetní dvůr nevznesl žádnou připomínku týkající se Soudního dvora EU, jak je tomu již od roku 2010;

6.  bere na vědomí, že Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 14/2017 o přezkumu výkonnosti vedení soudních řízení u Soudního dvora Evropské unie, vydané v září 2017, oceňuje, že SDEU provedl významná organizační a procesní opatření s cílem zlepšit efektivnost vyřizování věcí;

7.  konstatuje, že Účetní dvůr také navrhl možnosti dalšího zlepšení, konkrétně zavedení integrovaného systému na podporu vedení soudních řízení;

8.  vítá doporučení Účetního dvora, aby Soudní dvůr EU zvážil přijetí aktivnějších postupů vedení soudních případů na základě individuálního přístupu a realistických lhůt a zároveň pečlivě sledoval nasazení pracovních sil a začal uplatňovat další metody ke zjednodušení administrativy;

9.  poukazuje na to, že na celkové efektivnosti Soudního dvora by se mohlo pozitivně projevit pružnější přidělování stávajících referendářů;

10.  konstatuje, že statistiky pro oba soudy, které tvoří Soudní dvůr EU, za rok 2017 potvrzují trend z posledních let, pokud jde o průměrnou délku řízení, která zůstává uspokojivá, jak u Tribunálu, kde větší snaha o efektivitu umožnila další snížení délky trvání řízení (snížení v průměru o 2,4 měsíce oproti roku 2016 a o 10,6 měsíce oproti roku 2013), tak u Soudního dvora, který dokázal udržet průměrnou délku trvání řízení u žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce pod 16 měsíci (15,7 měsíce v roce 2017), s pouze velmi mírným zvýšením oproti roku 2016 (o 0,7 měsíce) z toho důvodu, že mu byly předloženy k podání výkladu některé zvláště složité právní předpisy;

11.  vítá doporučení Účetního dvora, aby byly lhůty dále upřesněny s ohledem na zvláštní povahu každého typu řízení a složitost případu;

12.  vítá skutečnost, že celkově v roce 2017 uzavřely oba soudy, které tvoří Soudní dvůr EU, 1 594 věcí, což potvrzuje celkový trend značného nárůstu soudní činnosti v období 2010–2017, a zdůrazňuje důležitost tohoto trendu, který bude, doufejme, pokračovat i v budoucnu;

13.  dochází k závěru, že Soudní dvůr EU by mohl tyto kladné výsledky ještě posílit, pokud by zvážil posun k aktivnějšímu vedení jednotlivých řízení, používal individuálně nastavené časové rámce a sledoval skutečné využívání lidských zdrojů nasazených v daném případě; zdůrazňuje, že měření výkonnosti na tomto základě namísto používání orientačních časových rámců, které mají být dodržovány v průměru, by poskytlo vedení informace jak o problémových věcech, tak o případech správné praxe; zdůrazňuje, že tyto informace by bylo rovněž možné použít ke zlepšení podávání zpráv o výkonnosti pro zvýšení zodpovědnosti, zajištění bližšího pohledu na řádné fungování Soudního dvora EU a na využívání zdrojů, které má k dispozici;

14.  vítá neustálý růst počtu přístupů do aplikace e-Curia (počet přístupových účtů: 4 354 v roce 2017 oproti 3 599 v roce 2016) a skutečnost, že od roku 2016 využívaly aplikaci e-Curia všechny členské státy, což svědčí o tom, že se podařilo účinně zvýšit povědomí veřejnosti o její existenci a výhodách, které skýtá; souhlasí nicméně s úvahami, které vyslovil Účetní dvůr, že by možné zavedení plně integrovaného systému IT mohlo zvýšit efektivitu vedení soudních řízení;

15.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že na rozdíl od souvisejících konceptů, jako je legitimita, vstřícnost nebo transparentnost, hrála zodpovědnost při koncipování autority Účetního dvora zatím jen malou roli;

16.  chválí vytvoření Justiční sítě Evropské unie, která zahrnuje ústavní a nejvyšší soudy členských států a jejíž koordinaci zajišťuje Soudní dvůr;

17.  domnívá se, že je zásadně důležité, aby orgány Unie zastupovaly občany EU, a v souladu s tím zdůrazňuje význam cíle stanoveného Parlamentem a Radou, jímž je dosažení vyváženého zastoupení mužů a žen při jmenování soudců Tribunálu.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

10.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. L 51, 28.2.2017.

(2)

Úř. věst. C 348, 28.9.2018, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 9.

(5)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(7)

Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 14/2017: Přezkum výkonnosti vedení soudních řízení u Soudního dvora Evropské unie

(8)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

Poslední aktualizace: 14. března 2019Právní upozornění