Διαδικασία : 2018/2169(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0098/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0098/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0247

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 205kWORD 74k
27.2.2019
PE 626.818v02-00 A8-0098/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IV - Δικαστήριο

(2018/2169(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Arndt Kohn

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IV - Δικαστήριο

(2018/2169(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0321/2018)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Δικαστηρίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2017,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(6), και ιδίως τα άρθρα 59, 118, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0098/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γραμματέα του Δικαστηρίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IV - Δικαστήριο

(2018/2169(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IV - Δικαστήριο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0098/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες στα θέματα που εξετάστηκαν όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις δημόσιες συμβάσεις για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («το ΔΕΕ»)·

2.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές και λοιπές δαπάνες του ΔΕΕ δεν εμφανίζει ουσιώδη σφάλματα·

3.  σημειώνει ότι το 2017 οι πιστώσεις ανήλθαν σε 399 344 000 EUR (380 002 000 EUR το 2016) και ότι το ποσοστό εκτέλεσης ήταν 98,69 % (98,23 % το 2016)· σημειώνει το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού τόσο για τον Τίτλο 1 (Μέλη και προσωπικό του οργάνου) όσο και για τον τίτλο 2 (Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας) που ανέρχονται σε 98,6 % και 99,1 % σε σύγκριση με 98,1 % και 98,6 % το 2016·

4.  σημειώνει ότι οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 22 240 120,22 EUR, εκ των οποίων το 86,26 % (19 188 159,20 EUR) χρησιμοποιήθηκε το 2017 σε σύγκριση με 90 % το 2016·

5.  σημειώνει ότι οι βεβαιωθείσες απαιτήσεις για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθαν σε 51 677 001 EUR και ήταν κατά 3,6 % χαμηλότερες από τα εκτιμώμενα έσοδα που υπερέβαιναν τα 53 595 000,00 EUR· σημειώνει ότι αυτή η απόκλιση οφείλεται κυρίως στον καθυστερημένο διορισμό 3 εκ των 19 νέων δικαστών στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ΔΕΕ, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερες δαπάνες προσωπικού από τις αναμενόμενες·

6.  σημειώνει ότι, το 2017, το ΔΕΕ διέθεσε 850 000 EUR για την κάλυψη της καταβολής αποζημιώσεων, που επιδικάστηκαν από το Γενικό Δικαστήριο λόγω μη έκδοσης απόφασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στο πλαίσιο τριών υποθέσεων που περατώθηκαν από το Γενικό Δικαστήριο το 2011 και το 2013·

7.  σημειώνει ότι το ΔΕΕ υπερεκτίμησε τις αναλήψεις υποχρεώσεών του για διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού στο κεφάλαιο 14 «Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες», μεταξύ άλλων για τις αποστολές (γραμμή του προϋπολογισμού 162), δεδομένου ότι το 2017 οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 342 000 EUR, ενώ οι πληρωμές μόνον σε 204 795,27 EUR, υπερεκτίμησε επίσης την επαγγελματική επιμόρφωση (γραμμή του προϋπολογισμού 1612), για την οποία είχε δεσμεύσει 1 457 644,07 EUR, ενώ οι πληρωμές ανήλθαν μόνο σε 579 000,04 EUR· σημειώνει ότι το ΔΕΕ, κατά την κατάρτιση των προβλέψεών του για το 2019, μείωσε τις πιστώσεις που ζήτησε για αποστολές των μελών του σε 299 750 EUR, ανταποκρινόμενο στην παρατήρηση που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του για την απαλλαγή για το έτος 2016· καλεί το ΔΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την εξασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών·

8.  σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των οριστικών πιστώσεων από το κεφάλαιο που αφορά τις συνεδριάσεις και τις διασκέψεις το 2017 ήταν 81,40 %, σε σύγκριση με ποσοστό 95,5 % το 2016· ζητεί από το ΔΕΕ να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες επί του συγκεκριμένου θέματος προκειμένου να επιτευχθεί και πάλι τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό εκτέλεσης των οριστικών πιστώσεων για το εν λόγω κεφάλαιο με το ποσοστό που επιτεύχθηκε το 2016·

9.  σημειώνει ότι 8,72 εκατομμύρια EUR μεταφέρθηκαν στη γραμμή του προϋπολογισμού 2001 (μίσθωση/αγορά) για το έργο της πέμπτης επέκτασης των κτιρίων του ΔΕΕ μετά από δημοσιονομικό πλεόνασμα· σημειώνει ότι η μεταφορά πιστώσεων κοινοποιήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 25 παράγραφος 1 και 2 του δημοσιονομικού κανονισμού· σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, οι προπληρωμές που πραγματοποιούνται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής από το 2007, ύψους 57,3 εκατομμυρίων EUR, κατέστησαν δυνατή τη σημαντική μείωση των δημοσιονομικών επιπτώσεων των πληρωμών για μίσθωση/αγορά έως το 2026·

10.  σημειώνει ότι σχεδόν το 75 % του προϋπολογισμού του ΔΕΕ διατέθηκε σε δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό (Τίτλος 1), και σχεδόν το 25 % διατέθηκε για δαπάνες υποδομής (Τίτλος 2), ιδίως για τα κτίρια και τις τεχνολογίες της πληροφορίας· εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση του ΔΕΕ να εφαρμόσει τη μεθοδολογία κατάρτισης του προϋπολογισμού με βάση τις επιδόσεις στα σχετικά μέρη του προϋπολογισμού του· καλεί το ΔΕΕ να τηρεί ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα επιτεύγματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της αρχής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων·

11.  τονίζει ότι η καθιέρωση της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στον συνολικό προϋπολογισμό του Δικαστηρίου, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τον καθορισμό συγκεκριμένων, μετρήσιμων, εφικτών, ρεαλιστικών και χρονικά προσδιορισμένων (SMART) στόχων για τα επιμέρους τμήματα, μονάδες και τα ετήσια σχέδια για το προσωπικό και ότι θα πρέπει να οριστούν σχετικοί δείκτες για την κατάρτιση των εκτιμήσεων του θεσμικού οργάνου· ζητεί, ως εκ τούτου, από το Δικαστήριο να εφαρμόσει σε μεγαλύτερο βαθμό την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων στις δραστηριότητές του·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η λογοδοσία, σε αντίθεση με σχετικές έννοιες όπως η νομιμότητα, η ανταπόκριση ή η διαφάνεια, δεν έχει διαδραματίσει – μέχρι στιγμής – σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό του κύρους του Δικαστηρίου·

13.  χαιρετίζει την πρόθεση του ΔΕΕ να εξορθολογίσει τις διαδικασίες του προκειμένου να δημοσιεύσει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του έως τις 31 Μαρτίου 2019 με σκοπό τη βελτιστοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας απαλλαγής·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ΔΕΕ ξεκίνησε τις εργασίες του για την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων, το οποίο θα αντικαταστήσει ένα σύνολο εφαρμογών που αναπτύχθηκαν κατά τα τελευταία 25 έτη και το οποίο θα περιλαμβάνει μια συνιστώσα για τη μηχανοργάνωση των δεικτών επιδόσεων και των μέσων υποβολής εκθέσεων·

15.  επικροτεί τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία το ΔΕΕ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει πιο ενεργές διαδικασίες διαχείρισης υποθέσεων που θα βασίζονται σε μια εξατομικευμένη προσέγγιση και σε ρεαλιστικές προθεσμίες, παρακολουθώντας παράλληλα εκ του σύνεγγυς την τοποθέτηση του προσωπικού και υιοθετώντας πρόσθετες μεθόδους διοικητικού εξορθολογισμού·

16.  σημειώνει ότι μόνο το 4,8 % του συνόλου του προϋπολογισμού των ΔΕΕ διατέθηκε για τις τεχνολογίες των πληροφοριών (ΤΠ) και τις τηλεπικοινωνίες· τονίζει τη σημασία της εισαγωγής ροών πληροφοριών και τεκμηρίωσης χωρίς χαρτί για τη διασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής επικοινωνίας, και καλεί το ΔΕΕ να συνεχίσει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την αυξημένη χρήση της εφαρμογής «e-Curia» και καλεί το ΔΕΕ να προσπαθεί να καταθέτει όλα τα διαδικαστικά έγγραφα μέσω αυτής της εφαρμογής στο εγγύς μέλλον· επικροτεί το γεγονός ότι, από το 2016, όλα τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την εφαρμογή «e-Curia», το οποίο καταδεικνύει ότι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη και τα πλεονεκτήματα αυτής της εφαρμογής έχει αυξηθεί αποτελεσματικά·

17.  σημειώνει ότι ο συνολικός αριθμός των υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στο ΔΕΕ το 2017 (1656 υποθέσεις) ήταν υψηλότερος από ό, τι το 2016 (1604 υποθέσεις) και ότι ο αριθμός των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν το 2017 παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο (1594 υποθέσεις σε σύγκριση με 1628 υποθέσεις το 2016)· σημειώνει ότι η μέση διάρκεια των διαδικασιών μειώθηκε από 16,7 μήνες το 2016 σε 16,3 μήνες το 2017)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα, οι οποίες οδήγησαν σε αύξηση κατά 29,6 % του ετήσιου αριθμού των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν την περίοδο 2010-2017, ενώ ο αριθμός των νέων υποθέσεων αυξήθηκε σταθερά·

18.  συμπεραίνει ότι το ΔΕΕ μπορεί να εμπλουτίσει περαιτέρω τα θετικά αυτά αποτελέσματα, στρεφόμενο προς μια πιο ενεργή και εξατομικευμένη διαχείριση των υποθέσεων, εφαρμόζοντας χρονοδιαγράμματα προσαρμοσμένα στην εκάστοτε υπόθεση και παρακολουθώντας την πραγματική αξιοποίηση του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού· τονίζει ότι με τη μέτρηση των επιδόσεων κατ’ αυτό τον τρόπο, αντί της εφαρμογής ενδεικτικών χρονοδιαγραμμάτων που πρέπει να τηρούνται κατά μέσο όρο, οι υπεύθυνοι διαχείρισης θα λάμβαναν γνώση τόσο της ύπαρξης προβληματικών υποθέσεων όσο και παραδειγμάτων ορθής πρακτικής· υπογραμμίζει ότι οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η αναφορά στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις χάριν ενίσχυσης της λογοδοσίας, στο μέτρο που θα προσέφεραν χρήσιμα στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΕΕ και τη χρήση των διαθέσιμων πόρων·

19.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες του ΔΕΕ για βελτίωση της αποτελεσματικότητας στον χειρισμό των υποθέσεων, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην επισκόπηση των επιδόσεων της διαχείρισης υποθέσεων στο ΔΕΕ(7)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ΔΕΕ έχει αναπτύξει χρονοδιαγράμματα και εργαλεία παρακολούθησης τα οποία είναι προσαρμοσμένα σε ορισμένα είδη διαδικασιών· σημειώνει ότι η διάρκεια των διαδικασιών είναι ένας από τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση ενός δικαστικού συστήματος· καλεί το ΔΕΕ να συνεχίσει να βελτιώνει τις επιδόσεις του ακολουθώντας τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία των αποφάσεών του·

20.  επισημαίνει ότι το ΔΕΕ οφείλει να απονέμει δικαιοσύνη άμεμπτης ποιότητας, σε εύλογο χρόνο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα, ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, την κατά τον αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο χρήση των δημόσιων πόρων που έχει στη διάθεσή του, τηρουμένων πάντα των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

21.   σημειώνει τις εξηγήσεις του ΔΕΕ στη συνέχεια που έδωσε στην απαλλαγή για το 2016, σύμφωνα με τις οποίες οι δικαστικές διακοπές δεν αντιστοιχούν σε περίοδο διακοπής της δικαστικής δραστηριότητας· σημειώνει ότι οι δικαστές και τα ιδιαίτερα γραφεία τους θεωρούν τις λευκές εβδομάδες προνομιακό χρόνο εργασίας για τις δικές τους υποθέσεις, δηλαδή για τις υποθέσεις στις οποίες είναι εισηγητές δικαστές·

22.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του «Δικαστικού Δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που περιλαμβάνει τα συνταγματικά και ανώτατα Δικαστήρια των κρατών μελών με σκοπό την προώθηση της νομολογίας της Ένωσης και των κρατών μελών·

23.  επικροτεί τα επιτεύγματα του ΔΕΕ όσον αφορά τις επικοινωνιακές δραστηριότητες για την αύξηση της προβολής και του αντικτύπου του στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της απήχησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και την οργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων για δημοσιογράφους· ενθαρρύνει το ΔΕΕ να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την καλύτερη δυνατή χρήση διαφόρων διαύλων επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το έργο του·

24.  σημειώνει ότι η μείωση του προσωπικού κατά 5 % στο χρονικό διάστημα 2013-2017 έχει επιτευχθεί σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(8) με συνολική συνεισφορά 98 θέσεων· σημειώνει ότι εν τω μεταξύ δημιουργήθηκαν 130 νέες θέσεις λόγω του αυξημένου αριθμού δικαστών και γενικών εισαγγελέων, καθώς και επτά νέες θέσεις για μέτρα ασφαλείας, 63 νέες θέσεις για την προσχώρηση της Κροατίας και εννέα θέσεις για τη μετάφραση στα ιρλανδικά·

25.  σημειώνει ότι η μείωση του προσωπικού ασκεί σημαντική πίεση σε ορισμένες υπηρεσίες υποστήριξης· εκφράζει, ειδικότερα, την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι γλωσσικές υπηρεσίες παραχώρησαν 64 θέσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60 % της συνολικής μείωσης· σημειώνει ότι η κατάργηση των θέσεων έχει επηρεάσει την ικανότητα γλωσσικής παραγωγής εντός των μεταφραστικών τμημάτων και οδήγησε σε αύξηση της συνεργασίας με εξωτερικούς μεταφραστές·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διοργανική συνεργασία σχετικά με την αναδιάταξη των επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων, της οποίας όμως δεν γίνεται πλέον χρήση λόγω των αλλαγών στην προσέγγιση του ΔΕΕ όσον αφορά τη διερμηνεία συνεδριάσεων·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το υψηλό ποσοστό κάλυψης των θέσεων σε όλες τις υπηρεσίες (σχεδόν 98 %)· σημειώνει, ωστόσο, ότι το χαμηλό επίπεδο των βασικών μισθών για τους εισαγωγικούς βαθμούς και οι περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης στο Λουξεμβούργο, λόγω του μικρού αριθμού των θεσμικών οργάνων που βρίσκονται στη χώρα αυτή, έχουν άμεσο αντίκτυπο στις διαδικασίες πρόσληψης του ΔΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία μιας διοργανικής ομάδας εργασίας τον Νοέμβριο 2017, η οποία διατύπωσε 24 συστάσεις σχετικά με τη βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας και την ευελιξία των προσλήψεων, τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και εγκατάστασης στη χώρα, καθώς και την καλύτερη ενσωμάτωση του προσωπικού του θεσμικού οργάνου στην τοπική κοινότητα και την καλύτερη επικοινωνία·

28.  επισημαίνει ότι μια πιο ευέλικτη κατανομή των υφιστάμενων εισηγητών θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στη συνολική αποτελεσματικότητα του Δικαστηρίου·

29.  σημειώνει την ελαφρά αύξηση του αριθμού των γυναικών σε διοικητικές θέσεις, η οποία το 2017 ήταν 36 % σε σύγκριση με 35 % το 2016· καλεί το ΔΕΕ να συνεχίσει να βελτιώνει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε υψηλόβαθμες και διοικητικές θέσεις· χαιρετίζει το πρότυπο σχέδιο για την ανάπτυξη διαχειριστικών και διοικητικών δεξιοτήτων με σκοπό ιδίως την ενθάρρυνση των γυναικών να υποβάλλουν αίτηση για διοικητικές θέσεις· ενθαρρύνει το ΔΕΕ να προωθήσει μέτρα εξισορρόπησης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για το προσωπικό όλων των φύλων·

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πληροφορίες που παρέχονται σε όλο το προσωπικό κατά την ανάληψη των καθηκόντων του και οι οποίες διατίθενται μέσω του οδηγού για το προσωπικό (vademecum), για την ενημέρωση σχετικά με τις υφιστάμενες ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαφάνεια του ΔΕΕ όσον αφορά περιπτώσεις επαγγελματικής εξουθένωσης του προσωπικού και ενθαρρύνει το ΔΕΕ να αξιολογήσει την κατανομή του φόρτου εργασίας εντός του οργάνου και να εξακριβώσει την αντιστοιχία μεταξύ καθηκόντων και πόρων·

31.  σημειώνει ότι το 2017 περατώθηκε μια πειθαρχική διαδικασία, η οποία ξεκίνησε το 2016, με σκοπό τη διερεύνηση καταγγελίας παρενόχλησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκρότηση του δικτύου έμπιστων συμβούλων, στους οποίους μπορεί κανείς να απευθύνεται για την παροχή συμβουλών ή βοήθειας σε περίπτωση ψυχολογικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης· ενθαρρύνει το ΔΕΕ να παρακολουθεί στενά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής του στο θέμα αυτό, να συνεχίσει το έργο της ευαισθητοποίησης σχετικά με την παρενόχληση στον χώρο εργασίας και να καλλιεργήσει νοοτροπία μηδενικής ανοχής έναντι της παρενόχλησης·

32.  επαναλαμβάνει ότι η γεωγραφική ισορροπία, δηλαδή η κατανομή του προσωπικού ανά εθνικότητα με βάση το ποσοστό του πληθυσμού του συγκεκριμένου κράτους μέλους επί του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης, ιδίως σε διοικητικές θέσεις, θα πρέπει να παρακολουθείται στενά· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι μόνο 15 από τους 56 προϊσταμένους μονάδας του ΔΕΕ και 2 από τους 13 διευθυντές του ήταν από κράτη μέλη που είχαν προσχωρήσει στην Ένωση από τον Μάιο 2004 και μετά· σημειώνει επίσης ότι 31 % του προσωπικού του ΔΕΕ προέρχεται από τα εν λόγω κράτη μέλη· παροτρύνει το ΔΕΕ να αναπτύξει πολιτική για τη βελτίωση της γεωγραφικής ανισορροπίας και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης στο ΔΕΕ από 57 το 2016 σε 82 το 2017· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ΔΕΕ ζήτησε πρόσθετο ποσό ύψους 550 000 EUR στον προϋπολογισμό του 2019· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι 215 ασκούμενοι που είχαν προσληφθεί σε γραφείο μέλους το 2017 εξακολουθούσαν να μην αμείβονται· καλεί το ΔΕΕ να εξασφαλίσει την καταβολή επαρκούς επιδόματος σε όλους τους ασκούμενους, για να ανταμείβονται επαρκώς οι προσπάθειες των ασκούμενων και να μην ενισχύονται οι διακρίσεις λόγω οικονομικής κατάστασης·

34.  σημειώνει ότι τα μέλη του ΔΕΕ μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσιακά οχήματα εκτός της άσκησης των καθηκόντων τους και ότι οι δαπάνες για τη χρήση αυτή επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη· σημειώνει ότι το μέσο κόστος ανά μέλος για τη χρήση αυτοκινήτων εκτός της εκτέλεσης των καθηκόντων τους ανήλθε σε 440 EUR το 2017, ποσό που ανακτήθηκε εξ ολοκλήρου από τις αποδοχές των μελών·

35.  σημειώνει ότι σε 26 περιπτώσεις οι οδηγοί ταξίδεψαν στις χώρες καταγωγής μελών του ΔΕΕ χωρίς τα ίδια τα μέλη να έχουν επιβιβαστεί στο όχημα και ότι στους οδηγούς επιστράφηκαν 53 διανυκτερεύσεις σε σχέση με τα εν λόγω ταξίδια· σημειώνει ακόμη ότι είχαν προγραμματιστεί 22 πτήσεις, πέντε ταξίδια με τρένο και ένα ταξίδι με πλοίο για οδηγούς, στο πλαίσιο επίσημων αποστολών μέλους στη χώρα καταγωγής του· υπογραμμίζει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να συνοδεύουν τα μέλη στη χώρα καταγωγής τους μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις·

36.  σημειώνει ότι κατάλογος εξωτερικών δραστηριοτήτων των μελών του ΔΕΕ δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του ΔΕΕ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι ακριβής όσον αφορά τον σκοπό, την ημερομηνία, τον τόπο και τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των εκδηλώσεων που παρατίθενται στον κατάλογο και εάν τα εν λόγω έξοδα καταβλήθηκαν από το ΔΕΕ ή από τρίτον· καλεί το ΔΕΕ να συνεχίσει να δημοσιεύει κατάλογο εξωτερικών δραστηριοτήτων των μελών του και να δίνει περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις προαναφερθείσες πτυχές·

37  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το ΔΕΕ να δημοσιεύει τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων όλων των μελών του στον ιστότοπό του· σημειώνει ότι τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα κάθε μέλους δημοσιεύονται στον ιστότοπο, χωρίς ωστόσο να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή τους σε κάποιον άλλο οργανισμό· σημειώνει ότι τα μέλη οφείλουν να υποβάλουν δήλωση οικονομικών συμφερόντων στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου του οποίου είναι μέλη κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον νέο κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη· καλεί το ΔΕΕ να δημοσιεύει τις εν λόγω δηλώσεις στον ιστότοπό του·

38.  επικροτεί την αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017 και προβλέπει νέους κανόνες για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των μελών·

39.  σημειώνει ότι η διοίκηση του ΔΕΕ ετοιμάζει νέους κανόνες για τη μεταπήδηση από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα για τα μέλη του προσωπικού· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το ΔΕΕ για την ταχεία θέσπιση και εφαρμογή αυστηρών σχετικών υποχρεώσεων·

40.  ζητεί από το ΔΕΕ να θεσπίσει σαφείς και αυστηρούς κανόνες για τη χορηγία που να εγγυώνται την ίση μεταχείριση των εκδηλώσεων, μετά τη διαπίστωση ότι το ΔΕΕ αρνήθηκε την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων χορηγίας παρά το γεγονός ότι το ΔΕΕ παρείχε 12 διερμηνείς, με κόστος 10 859,05 EUR, στο 18ο συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (FIDE), το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2018 στην Πορτογαλία·

41.  σημειώνει ότι δεν αναφέρθηκαν καταγγελίες από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος το 2017· χαιρετίζει τη θέσπιση νέων εσωτερικών κανόνων για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος το 2017· καλεί το ΔΕΕ να διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό ενημερώνεται δεόντως για τα δικαιώματά του, παραδείγματος χάριν επ’ ευκαιρία των σεμιναρίων επιμόρφωσης κατά την άφιξη νέων υπαλλήλων·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του ΔΕΕ να θέσει φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους, ιδίως ενόψει του εν εξελίξει έργου του στον τομέα των ακινήτων, και προτρέπει το ΔΕΕ να υλοποιήσει έγκαιρα τους εν λόγω στόχους· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2017 σημειώθηκε υπέρβαση του στόχου για μείωση των προσφορών με σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο· εκφράζει ακόμη την ικανοποίησή του για τη σύσταση της διοργανικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις(GPP)· ενθαρρύνει το ΔΕΕ να συνεχίσει να βελτιώνει τη διαχείριση των αποβλήτων του, να αυξάνει την ενεργειακή του απόδοση και να μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα·

43.  σημειώνει ότι οι βρετανοί δικαστές του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου θα παύσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση· σημειώνει ότι ο όγκος των διαφορών θα μπορούσε να αυξηθεί βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα λόγω των νομικών προβλημάτων που μπορεί να ανακύψουν από τη συμφωνία αποχώρησης και τις αντίστοιχες διατάξεις του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου·

44.  σημειώνει ότι ένα πρώην μέλος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης απασχολείται επί του παρόντος στο ΔΕΕ ως ειδικός σύμβουλος, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση· σημειώνει ότι ο διορισμός του έγινε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού·

45.  σημειώνει ότι το ΔΕΕ είχε 63 βρετανούς υπαλλήλους το 2017, μεταξύ των οποίων 36 μόνιμους υπαλλήλους, 24 έκτακτους και τρεις συμβασιούχους υπαλλήλους· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση του ΔΕΕ να ακολουθήσει μια κατά περίπτωση προσέγγιση όταν θα λάβει απόφαση σχετικά με την παράταση των συμβάσεων των βρετανών συμβασιούχων και εκτάκτων υπαλλήλων μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί το ΔΕΕ να αναπτύξει ταχέως μια συνεκτική στρατηγική για την παροχή βεβαιότητας στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

11.12.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IV – Δικαστήριο

(2018/2169(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pavel Svoboda

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 αντιπροσωπεύει ένα πολύ υψηλό ποσοστό χρησιμοποίησης των οριστικών πιστώσεων (98,69 %), υψηλότερο από το ποσοστό του 2016 (98,23 %)·

2.  επισημαίνει ότι το ΔΕΕ οφείλει να απονέμει δικαιοσύνη άμεμπτης ποιότητας, σε εύλογο χρόνο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα, ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, την κατά τον αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο χρήση των δημόσιων πόρων που έχει στη διάθεσή του, τηρουμένων πάντα των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

3.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του ΔΕΕ είναι καθαρά διοικητικής φύσεως, δεδομένου ότι το 75 % περίπου δαπανάται για τα πρόσωπα που εργάζονται για το Δικαστήριο και το υπόλοιπο για ακίνητα, επίπλωση, συστήματα πληροφορικής και διάφορες λειτουργικές δαπάνες·

4.  τονίζει ότι η καθιέρωση της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στον συνολικό προϋπολογισμό του Δικαστηρίου, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τον καθορισμό συγκεκριμένων, μετρήσιμων, εφικτών, ρεαλιστικών και χρονικά προσδιορισμένων (SMART) στόχων για τα επιμέρους τμήματα, μονάδες και τα ετήσια σχέδια για το προσωπικό και ότι θα πρέπει να οριστούν σχετικοί δείκτες για την κατάρτιση των εκτιμήσεων του θεσμικού οργάνου· ζητεί, ως εκ τούτου, από το Δικαστήριο να εφαρμόσει σε μεγαλύτερο βαθμό την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων στις δραστηριότητές του·

5.  παρατηρεί ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διατύπωσε καμία παρατήρηση σχετικά με το ΔΕΕ, όπως συμβαίνει από το 2010·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι, στην ειδική έκθεσή του υπ’ αριθ. 14/2017, με τίτλο «Επισκόπηση των επιδόσεων του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων στο ΔΕΕ», που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνωρίζει τις σημαντικές ενέργειες σε οργανωτικό και διαδικαστικό επίπεδο στις οποίες έχει προβεί το Δικαστήριο προκειμένου να ενισχύσει την αποδοτική εκδίκαση των υποθέσεων·

7.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επίσης προτείνει τρόπους για περαιτέρω βελτιώσεις, ιδίως δε την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υποθέσεων·

8.  επικροτεί τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία το ΔΕΕ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει πιο ενεργές διαδικασίες διαχείρισης υποθέσεων που θα βασίζονται σε μια εξατομικευμένη προσέγγιση και σε ρεαλιστικές προθεσμίες, παρακολουθώντας παράλληλα εκ του σύνεγγυς την τοποθέτηση του προσωπικού και υιοθετώντας πρόσθετες μεθόδους διοικητικού εξορθολογισμού·

9.  επισημαίνει ότι μια πιο ευέλικτη κατανομή των υφιστάμενων εισηγητών θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στη συνολική αποτελεσματικότητα του Δικαστηρίου·

10.  επισημαίνει ότι τα στατιστικά στοιχεία για τα δύο δικαστήρια που συναποτελούν το ΔΕΕ όσον αφορά το 2017 επιβεβαιώνουν την τάση που παρατηρείται τα τελευταία έτη ως προς τη μέση διάρκεια των διαδικασιών, η οποία παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα τόσο για το Γενικό Δικαστήριο, όπου μειώθηκε περαιτέρω η διάρκεια χάρη στις ενισχυμένες προσπάθειες αποδοτικότητας (μέση μείωση κατά 2,4 μήνες σε σύγκριση με το 2016 και κατά 10,6 μήνες σε σύγκριση με το 2013), όσο και για το Δικαστήριο, το οποίο κατάφερε να διατηρήσει κάτω από τους 16 μήνες τη μέση διάρκεια των διαδικασιών που αφορούν προδικαστικές παραπομπές (15,7 μήνες το 2017), σημειώνοντας μικρή αύξηση από το 2016 (0,7 μήνες), η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένα από τα νομοθετήματα που εκλήθη να ερμηνεύσει ήταν ιδιαιτέρως πολύπλοκα·

11.  επικροτεί τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση κάθε είδους διαδικασίας και την πολυπλοκότητα των υποθέσεων·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, από κοινού, τα δύο δικαστήρια που συναποτελούν το ΔΕΕ περάτωσαν 1 594 υποθέσεις το 2017, επιβεβαιώνοντας μια γενική τάση έντονης αύξησης της δικαστικής δραστηριότητας στο χρονικό πλαίσιο 2010-2017, και τονίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η τάση, η οποία θα ήταν ευχής έργο να συνεχιστεί και στο μέλλον·

13.  συμπεραίνει ότι το ΔΕΕ μπορεί να εμπλουτίσει περαιτέρω τα θετικά αυτά αποτελέσματα, στρεφόμενο προς μια πιο ενεργή και εξατομικευμένη διαχείριση των υποθέσεων, εφαρμόζοντας χρονοδιαγράμματα προσαρμοσμένα στην εκάστοτε υπόθεση και παρακολουθώντας την πραγματική αξιοποίηση του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού· τονίζει ότι με τη μέτρηση των επιδόσεων κατ’ αυτό τον τρόπο, αντί της εφαρμογής ενδεικτικών χρονοδιαγραμμάτων που πρέπει να τηρούνται κατά μέσο όρο, οι υπεύθυνοι διαχείρισης θα λάμβαναν γνώση τόσο της ύπαρξης προβληματικών υποθέσεων όσο και παραδειγμάτων ορθής πρακτικής· υπογραμμίζει ότι οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η αναφορά στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις χάριν ενίσχυσης της λογοδοσίας, στο μέτρο που θα προσέφεραν χρήσιμα στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΕΕ και τη χρήση των διαθέσιμων πόρων·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχή αύξηση των προσπελάσεων στην εφαρμογή «e-Curia» (αριθμός λογαριασμών πρόσβασης: 4 354 το 2017, έναντι 3 599 το 2016), και για το γεγονός ότι, από το 2016, όλα τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την εφαρμογή «e-Curia», το οποίο καταδεικνύει ότι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη και τα πλεονεκτήματα αυτής της εφαρμογής έχει αυξηθεί αποτελεσματικά· συμφωνεί, ωστόσο, με την άποψη που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η πιθανή εφαρμογή ενός πλήρως ολοκληρωμένου συστήματος ΤΠ θα μπορούσε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των υποθέσεων·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η λογοδοσία, σε αντίθεση με σχετικές έννοιες όπως η νομιμότητα, η ανταπόκριση ή η διαφάνεια, δεν έχει διαδραματίσει —μέχρι στιγμής— σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό του κύρους του Δικαστηρίου·

16.  επικροτεί τη δημιουργία του «Δικαστικού Δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που περιλαμβάνει τα συνταγματικά και ανώτατα Δικαστήρια των κρατών μελών, ο συντονισμός του οποίου ασκείται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

17.  θεωρεί απαραίτητο να είναι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης αντιπροσωπευτικά των πολιτών της ΕΕ και υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία του στόχου που έχουν θέσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών κατά τον διορισμό δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων :

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 51 της 28.2.2017.

(2)

ΕΕ C 348 της 28.9.2018, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 357 της 4.10.2018, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 357 της 4.10.2018, σ. 9.

(5)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(7)

Ειδική έκθεση αριθ. 14/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: Επισκόπηση των επιδόσεων του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(8)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου