Διαδικασία : 2018/2174(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0099/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0099/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0252

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 178kWORD 62k
27.2.2019
PE 626.823v02-00 A8-0099/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

(2018/2174(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Arndt Kohn

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

(2018/2174(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8-0325/2018)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2017,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(6), και ιδίως τα άρθρα 59, 118, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0099/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

(2018/2174(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0099/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι δεν εντοπίστηκαν σημαντικές ανεπάρκειες στα θέματα που εξετάστηκαν όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις δημόσιες συμβάσεις για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή («ο Διαμεσολαβητής»)·

2.  τονίζει το γεγονός ότι, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές δαπάνες του Διαμεσολαβητή δεν εμφανίζει ουσιώδη σφάλματα·

3.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του Διαμεσολαβητή είναι κυρίως διοικητικός, ενώ ένα μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται για δαπάνες για πρόσωπα, κτίρια, έπιπλα, εξοπλισμό και διάφορες δαπάνες λειτουργίας· σημειώνει ότι, το 2017, ο εν λόγω προϋπολογισμός ανήλθε σε 10 905 441 EUR (10 658 951 EUR το 2016)·

4.  χαιρετίζει τη δέσμευση του Διαμεσολαβητή να εξασφαλίσει ότι όλα τα διαθέσιμα κονδύλια δαπανώνται με τρόπο προσανατολισμένο προς την επίτευξη αποτελεσμάτων και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα μιας σειράς μετρήσεων και στατιστικών δεδομένων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στο έργο του Διαμεσολαβητή· σημειώνει ότι σε σχέση με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής «Προς το 2019», έχουν ληφθεί μέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων μέσω συνεχούς επανεξέτασης, εξορθολογισμού των διαδικασιών και παρακολούθησης των εργασιών· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι ΒΔΕ για τη συνολική συμμόρφωση ανήλθαν σε μόλις 85 % και υπολείφθηκαν του στόχου του 90 %· παροτρύνει τον Διαμεσολαβητή να συνεχίσει να βελτιώνει τις επιδόσεις του στον τομέα αυτό·

5.  σημειώνει ότι από το σύνολο των πιστώσεων εκτελέστηκε το 93,91 % % των αναλήψεων υποχρεώσεων (έναντι 95,40 % το 2016) και το 86,20 % των πληρωμών (έναντι 85,89 % το 2016) με ποσοστό απορρόφησης 93,9 % % (έναντι 95,40 % το 2016)·

6.  χαιρετίζει την απόφαση του Διαμεσολαβητή να δημοσιεύσει τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του έως τις 31 Μαρτίου 2019 με σκοπό τη βελτιστοποίηση και την επίσπευση της διαδικασίας απαλλαγής·

7.  σημειώνει ότι η μείωση του ποσοστού εκτέλεσης το 2017 οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην υποχρησιμοποίηση της γραμμής του προϋπολογισμού για τα ευρωπαϊκά σχολεία· επιδοκιμάζει τη νέα πίστωση του προϋπολογισμού που προορίζεται για τη χρηματοδότηση ενός συστήματος που θα στηρίξει τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς για τη μετάβαση στους διάφορους τόπους εργασίας·  

8.  υπενθυμίζει ότι η τελευταία αναθεώρηση του Καταστατικού του Διαμεσολαβητή πραγματοποιήθηκε το 2008· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα την επικαιροποίηση του εν λόγω Καταστατικού δεδομένων των νέων πραγματικοτήτων και προκλήσεων· υπογραμμίζει, ιδίως, την ανάγκη ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή στις υποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση σε έγγραφα της ΕΕ, τη μη συμμόρφωση με αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ, την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και την παρενόχληση·

9.  υπογραμμίζει τον ρόλο του Διαμεσολαβητή στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ· χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Διαμεσολαβητής περάτωσε τέσσερις στρατηγικές έρευνες, κίνησε τέσσερις νέες και δρομολόγησε οκτώ στρατηγικές πρωτοβουλίες το 2017· αναγνωρίζει ότι το έργο αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να ενθαρρύνονται τα θεσμικά όργανα, οι φορείς, οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί της ΕΕ να επιδεικνύουν τον μέγιστο δυνατό βαθμό διαφάνειας, λογοδοσίας, ηθικής και ανταπόκρισης στις ανάγκες των πολιτών·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμόρφωση του Διαμεσολαβητή με τη διοργανική συμφωνία για μείωση του προσωπικού κατά 5 % μεταξύ 2013 και 2017, με συνολική συνεισφορά 3 θέσεων· σημειώνει, ωστόσο, ότι, εν των μεταξύ, οι συμβασιούχοι υπάλληλοι αυξήθηκαν από 8 σε 15 και οι αμειβόμενοι ασκούμενοι από πέντε σε εννέα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι μέρος αυτής της αύξησης απορρέει από την ανάγκη να αντισταθμιστεί η συνολική μείωση του προσωπικού, και ενδέχεται να είναι επιζήμια για την κατανομή του φόρτου εργασίας και τη μακροπρόθεσμη οργανωτική ανάπτυξη του Διαμεσολαβητή·

11.  σημειώνει ότι οι παραληφθείσες καταγγελίες αυξήθηκαν κατά 20 %, από 1 839 το 2016 σε 2 216 το 2017· σημειώνει ότι ο Διαμεσολαβητής κίνησε συνολικά 433 έρευνες βάσει καταγγελιών (245 το 2016) και περάτωσε 348 τέτοιες έρευνες (291 το 2016)· σημειώνει ότι η αύξηση αυτή οφείλεται μεταξύ άλλων στις νέες εκτελεστικές διατάξεις βάσει των οποίων ορισμένες υποθέσεις που θα είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί με τον χαρακτηρισμό «δεν συντρέχουν λόγοι για έρευνα», πλέον περατώνονται ως «έρευνες στις οποίες δεν διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση»·

12.  σημειώνει ότι, το 2017, ο συνολικός αριθμός των νέων καταγγελιών που εξετάστηκαν ήταν 2 181, εκ των οποίων οι 751 ενέπιπταν στο πεδίο εντολής του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, σε σύγκριση με 1 880 καταγγελίες που εξετάστηκαν το 2016, εκ των οποίων οι 711 ενέπιπταν στο πεδίο εντολής του· σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι ο αριθμός των καταγγελιών που ενέπιπταν στο πεδίο εντολής του αυξήθηκε κατά 5,5 %·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης μιας καταγγελίας μειώθηκε από 86 ημέρες το 2013 σε 64 ημέρες το 2017· εκφράζει την ικανοποίησή του, επιπλέον, για το γεγονός ότι ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης μιας έρευνας μειώθηκε από 369 ημέρες το 2013 σε 266 ημέρες το 2017·

14.  χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει ο Διαμεσολαβητής προκειμένου να χειρίζεται τις υποθέσεις του με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα· σημειώνει με ικανοποίηση, εν προκειμένω, ότι όλα τα αποτελέσματα του βασικού δείκτη επιδόσεων για την «Αποδοτικότητα» (ΒΔΕ 7) υπερέβησαν τους καθορισμένους στόχους· χαιρετίζει, επιπλέον, την εφαρμογή μιας ταχείας διαδικασίας διεκπεραίωσης καταγγελιών που αφορούν την πρόσβαση σε έγγραφα·

15.  χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες για μείωση του κόστους μετάφρασης, που συνδέεται κυρίως με την παραγωγή εκδόσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα έξοδα μετάφρασης μειώθηκαν κατά 11 % από 293 000 EUR το 2016 σε 263 000 EUR το 2017· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή αναγνωρίζει ότι έχει επιτευχθεί ένα κατώτατο όριο πέραν του οποίου θα είναι δύσκολο να σημειωθεί πρόοδος στο μέλλον· ενθαρρύνει, συνεπώς, τον Διαμεσολαβητή να συνεχίσει να καταβάλλει συνειδητές προσπάθειες για τη μείωση του κόστους της μετάφρασης χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μετάφρασης και εκδόσεων·

16.  σημειώνει ότι τα γραφεία του Διαμεσολαβητή στο Στρασβούργο μεταφέρθηκαν σε νέες εγκαταστάσεις στο κτίριο HAV·

17.  επικροτεί τα επιτεύγματα του Διαμεσολαβητή όσον αφορά τις επικοινωνιακές δραστηριότητες για την αύξηση της προβολής και του αντικτύπου του στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της απήχησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς καταγράφηκαν 22 790 αναφορές στο Twitter και οι ακόλουθοί του αυξήθηκαν κατά 16 %, φτάνοντας τους 19 200 ακολούθους· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Διαμεσολαβητής αναμόρφωσε τον ιστότοπό του για να τον καταστήσει πιο φιλικό προς τον χρήστη και ότι ένας εξωτερικός ανάδοχος επικύρωσε τη συμμόρφωση του ιστοτόπου με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προσβασιμότητα του περιεχομένου του Ιστού· χαιρετίζει, επιπλέον, το γεγονός ότι ο Διαμεσολαβητής απένειμε το πρώτο «Βραβείο Χρηστής Διοίκησης» το 2017, το οποίο θεσπίστηκε προκειμένου να αναγνωρίζονται παραδείγματα ορθών πρακτικών στη δημόσια διοίκηση και να τυγχάνουν μεγαλύτερης προσοχής από το κοινό·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική έρευνα σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των διαδικτυακών εργαλείων της Επιτροπής· ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας και ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή να κοινοποιήσει τις τελικές συστάσεις του στα λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχουν υλοποιηθεί ως επί το πλείστον οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης με στόχο την έγκαιρη επικαιροποίηση της προσωπικής κατάστασης των μελών του προσωπικού, που μπορεί να έχει αντίκτυπο στον υπολογισμό των οικογενειακών επιδομάτων·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε επίπεδο διοίκησης, όπου 50 % των μεσαίων διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες, και σε επίπεδο διοικητικών υπαλλήλων· προτρέπει τον Διαμεσολαβητή να εξασφαλίσει τη διατήρηση αυτής της τάσης· χαιρετίζει, επίσης, την έγκριση ενός πλαισίου πολιτικής για τους ανθρώπινους πόρους το οποίο περιλαμβάνει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, την πρόσληψη και ένταξη ατόμων με αναπηρίες και την πολιτική διαφορετικότητας· σημειώνει ότι ο Διαμεσολαβητής συμμετέχει στην ομάδα εργασίας Intercopec που ασχολείται με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

21.  επαναλαμβάνει ότι ο Διαμεσολαβητής ενθαρρύνεται να καταβάλει προσπάθειες για τη γεωγραφικά ισόρροπη εκπροσώπηση σε διευθυντικές θέσεις σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση και να διασφαλίσει ότι υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών μεταξύ του προσωπικού·

22.  χαιρετίζει τις προσπάθειες του Διαμεσολαβητή να βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής του προσωπικού του· σημειώνει ότι, από το 2017, το ελαστικό ωράριο (flexitime) έχει καταστεί το βασικό καθεστώς εργασίας που ισχύει για όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των ασκουμένων· σημειώνει περαιτέρω ότι συνολικά 58 από τα 83 ενεργά μέλη του προσωπικού αξιοποίησαν τη δυνατότητα τηλεργασίας το 2017· παροτρύνει τον Διαμεσολαβητή να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για να ασκεί υποδειγματικό και καινοτόμο ρόλο σε όλα τα ζητήματα προσωπικού, δεδομένου του ρόλου του σε θέματα σχετικά με τη δεοντολογία και τις συνθήκες εργασίας εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

23.  σημειώνει ότι το 2017 δεν υπήρξαν υποθέσεις παρενόχλησης στον Διαμεσολαβητή· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της πολιτικής πρόληψης και προστασίας από την παρενόχληση καθώς και το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα κατάρτισης για όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών· χαιρετίζει, επίσης, την έγκριση του Οδηγού Δεοντολογίας για το προσωπικό του Διαμεσολαβητή και του Εσωτερικού Χάρτη Ορθής Διαχειριστικής Πρακτικής· ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή να παρακολουθεί στενά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής του, να συνεχίσει το έργο της ευαισθητοποίησης σχετικά με την παρενόχληση στον χώρο εργασίας και να καλλιεργήσει νοοτροπία μηδενικής ανοχής έναντι της παρενόχλησης, και ζητεί από τον Διαμεσολαβητή να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή στο πλαίσιο της επόμενης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του·

24.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το θέμα της μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα έχει καλυφθεί από τον Οδηγό Δεοντολογίας· καλεί τον Διαμεσολαβητή να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών και ζητεί από τον Διαμεσολαβητή να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή στο πλαίσιο της επόμενης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το κλείσιμο της καταγγελίας του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) που αφορά τον χειρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων στο πλαίσιο καταγγελιών και ερευνών· και αναγνωρίζει ότι ο ΕΕΠΔ έμεινε ικανοποιημένος από την επισκόπηση και την εφαρμογή των συστάσεων·

26.  σημειώνει ότι δεν υπήρξαν υποθέσεις καταγγελίας δυσλειτουργιών το 2017· σημειώνει ότι οργανώθηκε κατάρτιση σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών για όλα τα μέλη του προσωπικού· καλεί τον Διαμεσολαβητή να διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό ενημερώνεται δεόντως για τα δικαιώματά του, παραδείγματος χάριν επ’ ευκαιρία των σεμιναρίων επιμόρφωσης κατά την άφιξη νέων υπαλλήλων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον προβληματισμό του Διαμεσολαβητή σχετικά με το κατά πόσον απαιτούνται πιο προορατικές προσπάθειες από την πλευρά του όσον αφορά τους κανόνες και τις πολιτικές για την καταγγελία δυσλειτουργιών που ισχύουν τώρα στα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της ΕΕ· καλεί τον Διαμεσολαβητή να συνεχίσει να δίνει το καλό παράδειγμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 51 της 28.02.2017.

(2)

ΕΕ C 348 της 28.09.2018, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 357 της 4.10.2018, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 357 της 4.10.2018, σ. 9.

(5)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου