Postopek : 2018/2174(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0099/2019

Predložena besedila :

A8-0099/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.11

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0252

POROČILO     
PDF 157kWORD 56k
27.2.2019
PE 626.823v02-00 A8-0099/2019

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

(2018/2174(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Arndt Kohn

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

(2018/2174(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521 – C8-0325/2018)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Evropskega varuha človekovih pravic organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih v letu 2017,

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5) in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(6) in zlasti členov 59, 118, 260, 261 in 262,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0099/2019),

1.  podeli razrešnico Evropskemu varuhu človekovih pravic glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje evropski varuhinji človekovih pravic, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

(2018/2174(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0099/2019),

A.  ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrega upravljanja človeških virov;

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da Računsko sodišče ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Evropskega varuha človekovih pravic (v nadaljevanju: varuh človekovih pravic);

2.  pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne odhodke varuha človekovih pravic za leto, ki se je končalo 31. decembra 2017, ni bilo pomembnih napak;

3.  ugotavlja, da je proračun varuha človekovih pravic večinoma upravne narave in da se velik delež porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi, stavbami, pohištvom, opremo in raznimi tekočimi stroški; ugotavlja, da je leta 2017 znašal 10.905.441 EUR (10.658.951 EUR leta 2016);

4.  pozdravlja, da se je varuh zavezal, da bo zagotovil, da se vsa razpoložljiva sredstva porabijo na način, usmerjen v doseganje rezultatov, in pozdravlja dejstvo, da upošteva rezultate več meritev in statistične podatke, ki vplivajo neposredno na delo urada; ugotavlja, da so bili v zvezi s ključnimi kazalniki uspešnosti, sprejetimi v okviru strategije „Do leta 2019“, sprejeti ukrepi za izboljšanje rezultatov s stalnimi pregledi, racionalizacijo postopkov in spremljanjem dela; vendar ugotavlja, da je ključni kazalnik uspešnosti za splošno skladnost dosegel le vrednost 85 % in ni izpolnil cilja 90 %; spodbuja varuha človekovih pravic, naj še naprej izboljšuje učinkovitost na tem področju;

5.  ugotavlja, da je bilo od vseh sredstev 93,91 % porabljenih za prevzem obveznosti (95,40 % v letu 2016), 86,20 % pa za plačila (85,89 % v letu 2016), pri čemer je stopnja izvajanja sredstev znašala 93,9 % (95,40 % v letu 2016);

6.  pozdravlja odločitev varuha človekovih pravic, da objavi svoja letna poročila o dejavnostih do 31. marca 2019, da bi se tako optimiziral in pospešil postopek razrešnice;

7.  ugotavlja, da je nižja stopnja izvrševanja proračuna v letu 2017 v veliki meri posledica premajhne porabe proračunske postavke za evropske šole; pozdravlja nova proračunska sredstva, ki so namenjena financiranju sheme za podporo uporabi javnega prometa za poti v različne kraje dela;  

8.  opozarja, da je bila zadnja revizija statuta varuha človekovih pravic izvedena leta 2008; poudarja, da je Parlament večkrat pozval, naj se ta statut posodobi glede na nove razmere in izzive; zlasti poudarja, da je treba okrepiti pristojnosti varuha človekovih pravic v primerih, povezanih z dostopom do dokumentov EU, nespoštovanjem sodb Sodišča Evropske unije, zaščito žvižgačev in nadlegovanjem;

9.  poudarja vlogo, ki jo ima varuh za spodbujanje dobrega upravljanja, preglednosti in preprečevanja navzkrižij interesov v institucijah EU; pozdravlja dejstvo, da je varuh zaključil štiri strateške preiskave, začel štiri nove in osem strateških pobud v letu 2017; priznava, da je to delo pomembno za spodbujanje institucij, organov, uradov in agencij EU, da bi bile čim bolj odprte, etične in odzivne do državljanov;

10.  pozdravlja usklajenost varuha človekovih pravic z medinstitucionalnim sporazumom o zmanjšanju osebja za 5 % med letoma 2013 in 2017 s skupnim prispevkom treh delovnih mest; vendar ugotavlja, da se je medtem število pogodbenih uslužbencev povečalo z osem na 15 in število plačanih pripravnikov s pet na devet; je zaskrbljen, ker del tega povečanja izhaja iz potrebe po nadomestitvi splošnega zmanjšanja števila osebja in bi lahko bilo v škodo enakovredni delovni obremenitvi ter dolgoročnemu organizacijskemu razvoju institucije;

11.  ugotavlja, da se je delež prejetih pritožb povečal za 20 %, s 1893 leta 2016 na 2216 leta 2017; ugotavlja, da je varuh začel 433 preiskav, ki so temeljile na pritožbi (245 v letu 2016) in jih zaključil 348 (291 leta 2016); ugotavlja, da je to povečanje med drugim posledica novih izvedbenih določb, v skladu s katerimi je več primerov, ki bi bili prej razvrščeni kot „ni razlogov za preiskavo“, zdaj zaključenih kot „preiskave, v katerih nepravilnosti niso bile ugotovljene“;

12.  ugotavlja, da je bilo leta 2017 skupno število obravnavanih novih pritožb 2181, od teh jih je 751 sodilo v okvire mandata, v letu 2016 pa je bilo obravnavanih 1880 pritožb, od katerih je v okvire mandata sodilo 711 pritožb; zato ugotavlja, da se je število pritožb, ki sodijo v okvire mandata, povečalo za 5,5 %;

13.  pozdravlja, da se je povprečno obdobje za obravnavo pritožbe zmanjšalo s 86 dni v letu 2013 na 64 dni v letu 2017; pozdravlja tudi, da se je povprečni čas za obravnavo preiskav zmanjšal s 369 dni v letu 2013 na 266 dni v letu 2017;

14.  pozdravlja stalna prizadevanja varuha človekovih pravic za izboljšanje učinkovitosti obravnavanja svojih primerov; v zvezi s tem z zadovoljstvom ugotavlja, da so vsi rezultati za ključni kazalnik uspešnosti za učinkovitost (ključni kazalnik uspešnosti 7) presegli zastavljene cilje; pozdravlja tudi izvajanje hitrega postopka za obravnavo pritožb v zvezi z dostopom do dokumentov;

15.  pozdravlja nadaljevanje prizadevanj, da se zmanjšajo stroški prevajanja, povezani predvsem s pripravo publikacij; pozdravlja, da so se stroški prevajanja znižali za 11 %, in sicer z 293.000 EUR v letu 2016 na 263.000 EUR v letu 2017; je seznanjen s tem, da varuh človekovih pravic v svojem letnem poročilu o dejavnostih priznava, da je bil dosežen prag, pod katerega se bo v prihodnosti težko spustiti; zato poziva varuha človekovih pravic, naj premišljeno nadaljuje s prizadevanji za zmanjšanje stroškov prevajanja, ne da bi pri tem ogrozil dobro delovanje prevajanja in objavljanja;

16.  ugotavlja, da so se uradi varuha v Strasbourgu preselili v nove prostore v stavbi HAV;

17.  pozdravlja dosežke varuha v smislu komunikacijskih dejavnosti, namenjenih povečanju prepoznavnosti in medijskega vpliva, vključno s povečanjem dosega v družbenih medijih in organizacijo informativnih seminarjev za novinarje; pozdravlja dejstvo, da je varuh človekovih pravic prenovil svojo spletno stran, da bi postala uporabniku prijaznejša, in da je zunanji izvajalec potrdil skladnost spletne strani s smernicami za dostopnost spletnih vsebin; poleg tega pozdravlja dejstvo, da je varuh človekovih pravic leta 2017 podelil prvo nagrado za dobro upravljanje, da bi priznal primere dobrega ravnanja v javni upravi in opozorila širšo javnost nanje;

18.  pozdravlja strateške preiskave o dostopnosti spletišč in spletnih orodij Komisije; zahteva, da se ga obvešča o rezultatih preiskave in spodbuja varuha človekovih pravic, naj svoja končna priporočila posreduje drugim organom in institucijam EU;

19.  pozdravlja dejstvo, da so bila priporočila Računskega sodišča za izboljšanje sistema za spremljanje za pravočasno posodabljanje osebnega statusa zaposlenih, ki bi lahko vplival na izračun družinskih dodatkov, večinoma izvedena;

20.  pozdravlja uravnoteženo zastopanost spolov na vodstveni ravni, saj je 50 % srednjih vodstvenih delavcev žensk, in na ravni administratorjev; spodbuja varuha človekovih pravic, naj s takšnim delovanjem nadaljuje; pozdravlja tudi sprejetje okvira politike človeških virov, ki obravnava uravnoteženo zastopanost spolov, zaposlovanje in vključevanje invalidov ter politiko raznolikosti; je seznanjen z udeležbo varuha človekovih pravic v delovni skupini Intercopec, ki se ukvarja z uravnoteženo zastopanostjo spolov v institucijah EU;

21.  ponovno opozarja, da se varuha spodbuja, naj si srednjeročno in dolgoročno prizadeva za geografsko uravnoteženost na vodstvenih položajih, ter zagotovi sorazmerno zastopanost vseh držav članic med uslužbenci;

22.  pozdravlja prizadevanja varuha človekovih pravic za izboljšanje ravnovesja med službenim in zasebnim življenjem uslužbencev urada; ugotavlja, da je prožen delovni čas od leta 2017 postal privzeti delovni sistem, ki velja za vse osebje, vključno s pripravniki; ugotavlja tudi, da je v letu 2017 skupaj 58 od 83 aktivnih članov osebja izkoristilo možnost dela na daljavo; spodbuja varuha, naj si še naprej prizadeva za zgledno in inovativno vlogo v vseh kadrovskih zadevah ob upoštevanju njegove vloge pri vprašanjih, povezanih z etiko in delovnimi pogoji v institucijah EU;

23.  ugotavlja, da v letu 2017 v uradu varuha človekovih pravic ni bilo primerov nadlegovanja; pozdravlja sprejetje politike za preprečevanje in zaščito ter načrtovani program usposabljanja za vse osebje, vključno z vodji; pozdravlja tudi sprejetje priročnika o etiki in dobrem ravnanju za osebje varuha in notranjo listino o dobri praksi upravljanja; spodbuja varuha, naj tesno spremlja učinkovitost svoje politike, naj še naprej ozavešča o nadlegovanju na delovnem mestu ter sledi politiki ničelne tolerance glede nadlegovanja, in poziva urad varuha, naj poroča organu za podelitev razrešnice v svojem naslednjem letnem poročilu o dejavnostih;

24.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo vprašanje pojava „vrtljivih vrat“ obravnavano v priročniku o etiki in dobrem ravnanju; poziva varuha človekovih pravic, naj zagotovi učinkovito izvajanje teh smernic, in ga poziva, naj organu za podelitev razrešnice o tem poroča v svojem naslednjem letnem poročilu o dejavnostih;

25.  pozdravlja zaključek pritožbe Evropskega nadzornika za varstvo podatkov v zvezi s postopkom za obdelavo osebnih podatkov tretjih oseb, pridobljenih iz pritožb in v preiskavah, in priznava, da je bil nadzornik za varstvo podatkov zadovoljen s pregledom in izvajanjem priporočil;

26.  ugotavlja tudi, da leta 2017 ni bilo primerov žvižgaštva; ugotavlja, da je bilo za vse zaposlene organizirano usposabljanje o žvižgaštvu; poziva varuha, naj zagotovi, da bodo vsi uslužbenci ustrezno obveščeni o svojih pravicah, na primer med postopki uvajanja novih uslužbencev; pozdravlja razmislek varuha človekovih pravic o tem, ali je potrebnega več proaktivnega dela na njeni strani v zvezi s pravili in politikami glede žvižgaštva, ki so sedaj vzpostavljene v institucijah, organih in agencijah EU; poziva varuha človekovih pravic, naj še naprej daje zgled.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL L 51, 28.2.2017.

(2)

UL C 348, 28.9.2018, str. 1.

(3)

UL C 357, 4.10.2018, str. 1.

(4)

UL C 357, 4.10.2018, str. 9.

(5)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(6)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

Zadnja posodobitev: 14. marec 2019Pravno obvestilo