Eljárás : 2018/2173(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0101/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0101/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.9

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0250

JELENTÉS     
PDF 171kWORD 60k
27.2.2019
PE 626.822v02-00 A8-0101/2019

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága

(2018/2173(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Arndt Kohn

MÓDOSÍTÁSOK
1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága

(2018/2173(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2018)0521 – C8-0324/2018)(2),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának a 2017-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

–  tekintettel a Számvevőszék a 2017. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 59., 118., 260., 261. és 262. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0101/2019),

1.  mentesítést ad a Régiók Bizottsága főtitkára számára a Régiók Bizottsága 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Régiók Bizottságának, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VII. szakasz – Régiók Bizottsága

(2018/2173(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VII. szakasz – Régiók Bizottsága,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0101/2019),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  tudomásul veszi, hogy a 2017. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtására vonatkozó éves jelentésében (a számvevőszéki jelentés) a Számvevőszék megállapította, hogy a Régiók Bizottsága tekintetében nem tárt fel jelentős hiányosságokat az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzött területeken;

2.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a Számvevőszék ellenőrzési munkája alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 2017. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

3.  tudomásul veszi, hogy 2017-ben a Régiók Bizottsága 93 295 000 EUR jóváhagyott költségvetéssel rendelkezett (2016-ban ez az összeg 90 500 000 EUR volt), amelyből 91,5 millió EUR (2016-ban 89,4 millió EUR) kötelezettségvállalási előirányzat volt 98,0%-os végrehajtási aránnyal (2016-ban 98,7%), 83,9 millió EUR pedig kifizetési előirányzat, 89,9%-os végrehajtási aránnyal;

4.  rámutat arra, hogy a Régiók Bizottságának költségvetése nagyrészt igazgatási jellegű, melynek jelentős részét a személyzethez, az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódó kiadások és egyéb fenntartási költségek teszik ki;

5.  felhívja a Régiók Bizottságát, hogy költségvetésének megfelelő részeiben alkalmazza a teljesítményalapú költségvetés-tervezés módszertanát; kéri, hogy rendszeresen tájékoztassák a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elveinek alkalmazásával kapcsolatos eredményekről;

6.  tudomásul veszi, hogy a kifizetések végrehajtási aránya 2017 decemberében összességében 89,9% volt; rámutat arra, hogy a kifizetések végleges végrehajtási aránya a költségvetési ciklus végén (az átvitt összegek kifizetése után) magasabb lesz, és ideális esetben meg kell közelítenie a kötelezettségvállalások végrehajtási arányát;

7.  rámutat arra, hogy a költségvetés végrehajtásának nyomon követésére használt analitikai eszköz, a Budget Watch segítségével központilag nyomon követik valamennyi költségvetési sor kötelezettségvállalásainak és kifizetéseinek végrehajtását, ami a források átcsoportosításának jobb előkészítése révén hozzájárul a költségvetés végrehajtásának optimalizálásához; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy fokozza a kifizetési előirányzatok végrehajtási arányával összefüggő erőfeszítéseit, különösen az épületekkel, bútorokkal, berendezésekkel és egyéb működési költségekkel kapcsolatos 2. cím tekintetében, ahol a kifizetések végrehajtási aránya 77,1% volt;

8.  ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy a mentesítési eljárás optimalizálása és felgyorsítása érdekében az adott pénzügyi évet követő év március 31-ig hozza nyilvánosságra éves tevékenységi jelentését és éves beszámolóját;

9.  sajnálja, hogy a 2016. évi mentesítésről szóló állásfoglalás nyomon követése során a Régiók Bizottsága több pontnál az éves tevékenységi jelentésre hivatkozva csak közvetett válaszokat adott a Parlament észrevételeire; hangsúlyozza, hogy a nyomon követési jelentés alapvető fontosságú eszköz a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága számára annak megállapításához, hogy a Régiók Bizottsága végrehajtotta-e a Parlament ajánlásait; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy a következő nyomonkövetési jelentésbe foglalja bele a Parlament ajánlásainak végrehajtásával kapcsolatos összes szükséges választ és magyarázatot;

10.  rámutat arra, hogy a Régiók Bizottsága 2013 és 2017 között főként az 5%-os létszámcsökkentés és a Parlamenttel kötött együttműködési megállapodás végrehajtása következtében 48-cal, 537-ről 489-re csökkentette a létszámtervében szereplő álláshelyek számát; üdvözli, hogy a létszámcsökkentés ellenére a Régiók Bizottságnak sikerült megerősítenie politikai munkáját azáltal, hogy több emberi erőforrást csoportosított át a támogató szolgáltatásoktól a politikai és jogalkotási tevékenységekhez kapcsolódó fő tevékenységi területekre; kéri a Régiók Bizottságát, hogy adjon tájékoztatást a munkaterhelés elosztásának szervezeten belüli feltérképezéséről a feladatok és az erőforrások közötti megfelelés ellenőrzése céljából;

11.  rámutat arra, hogy a szerződéses személyzet létszáma a 2013-as 34-ről 54-re nőtt 2017-ben, míg az ideiglenes személyzet által betöltött álláshelyek száma 2013-hoz képest 2017-re 64-ről 71-re növekedett; megállapítja, hogy az ideiglenes és szerződéses személyzet létszámának növekedése főként a brüsszeli helyzet miatti biztonsági kérdésekkel függ össze; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy e növekedés részben az általános létszámcsökkentés kompenzálásának szükségességéből fakad, ami káros hatást gyakorolhat a munkaterhelés eloszlására és az intézmény hosszú távú szervezeti fejlődésére;

12.  üdvözli a világos politikai célok meghatározása iránti kötelezettségvállalást annak érdekében, hogy a többi uniós intézménnyel meglévő eredményes partnerségek megerősítése révén fokozódjon a Régiók Bizottsága szerepvállalása az uniós szakpolitikák politikai és jogalkotási ciklusaiban; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy előmozdítsák a regionális és helyi hatóságok bevonását, tekintettel az uniós szakpolitikák végrehajtásában betöltött szerepükre;

13.  üdvözli a Régiók Bizottsága és a Parlament között politikai szinten folyó párbeszédet; megelégedéssel veszi tudomásul a Régiók Bizottsága szakbizottságai és a parlamenti bizottságok közötti párbeszédet, illetve az Európai Parlament Kutatószolgálatával folytatott együttműködést; ösztönzi a Régiók Bizottságát és a Parlamentet, hogy alakítsanak ki szisztematikusabb megközelítést ezen együttműködés tekintetében;

14.  üdvözli a Parlamenttel folytatott intézményközi igazgatási együttműködést, valamint a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság közötti együttműködési megállapodás végrehajtásáról szóló félidős értékelés eredményeit, amely kiemeli több intézkedés sikeres végrehajtását; tudomásul veszi, hogy átcsoportosítás keretében 70 fordítót helyeztek át más szervezeti egységekhez, többek között az Európai Parlament Kutatószolgálatához;

15.  üdvözli, hogy több szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás megtárgyalására és aláírására került sor a Bizottsággal;

16.  üdvözli a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közötti együttműködési megállapodás végrehajtásáról szóló félidős értékelés eredményeit, amely kiemeli, hogy sikeresen egyszerűsítették az irányítási és igazgatási struktúrát; üdvözli, hogy jól működik az együttműködés a saját és a közös szervezeti egységek között például az informatikai szolgáltatások, az EMAS vagy az üléstermek használata területén; tudomásul veszi, hogy ezeken a működési területeken a megtakarítások messze meghaladják a koordinációra fordított forrásokat;

17.  üdvözli a fordítóosztályok közös irányításával kapcsolatos kísérleti projekt előzetes értékelésének pozitív eredményeit; bátorítja a Régiók Bizottságát, hogy fejlessze tovább ezt az együttműködést újabb szinergiák kialakítása céljából;

18.  megállapítja, hogy a fordítási mennyiség 5–10%-os csökkentésére vonatkozó célkitűzés a 2016-ban elért 4,6%-os csökkenés ellenére nem teljesült 2017-ben; üdvözli a Régiók Bizottságának kötelezettségvállalását arra, hogy 2018-ban további lépéseket tesz a fordítási mennyiség kezelhető szintjének elérésére, és arra buzdítja a Régiók Bizottságát, hogy hajtson végre további racionalizálási intézkedéseket, köztük informatikai fejlesztéseket;

19.  rámutat az 1420. jogcím (a fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások) alacsony költségvetési végrehajtási arányára, amely a kötelezettségvállalások tekintetében 55%, kifizetések terén pedig 45%; rámutat arra, hogy a Régiók Bizottsága számára a fordítási költségek összesen 27 231 105 EUR-t tettek ki, amelyből 2 376 591 EUR-t fordítottak kiszervezett fordításokra; megállapítja, hogy 2017-ben a kiszervezés a teljes fordítási költség 17,1%-át tette ki; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy fejezze be fordítóosztályai átalakítását a legalább 20%-os kiszervezési arányra vonatkozó célkitűzés mielőbbi elérése érdekében;

20.  rámutat arra, hogy tagok utazási kiadásaira fordított összeg 2017-ben 8 882 955 EUR volt;

21.  tudomásul veszi a tagok által meglátogatott események 2017. évi éves tevékenységi jelentésben szereplő felsorolását; sajnálja, hogy ez a felsorolás a 2016. évi mentesítéshez készült kérdőív megválaszolása során átadott felsorolásnál kevésbé részletes; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy e mentesítés nyomon követése során bocsásson rendelkezésre egy részletesebb felsorolást, amely konkrétabb tájékoztatást tartalmaz a részt vevő tagokról, az események címéről, helyszínéről, időpontjáról és költségeiről; felszólítja a Régiók Bizottságát, hogy következő éves tevékenységi jelentésébe iktasson be egy ilyen felsorolást 2018. vonatkozásában;

22.  tudomásul veszi, hogy a 2017–2018 közötti időszakra a Régiók Bizottsága évente 15 akta és tanulmány megjelentetését határozta meg célként, és aggodalommal állapítja meg, hogy 2017-ben a kiadványok száma 9 volt, míg 2016-ban 12; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy tegye meg a szükséges erőfeszítéseket a kiadványokkal kapcsolatos célkitűzések teljesítése érdekében, és kéri a helyzet nyomon követését a 2017. évi mentesítés nyomon követési dokumentumában;

23.  üdvözli a Régiók Bizottsága által a láthatóság és a médiajelenlét növelését, többek között a közösségi médiában való jelenlét növelését célzó kommunikációs tevékenységek terén elért eredményeket; különösen üdvözli a polgárok Unió jövőjéről zajló vitában való szerepvállalásának előmozdítására irányuló „Gondolkodjunk Európáról!” kezdeményezést, valamint az ezzel összefüggésben megvalósult 180 civil párbeszédet; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy javítsa együttműködését a többi uniós intézménnyel a közös kommunikációs kampányokban és más kezdeményezésekben;

24.  tudomásul veszi, hogy az emberi erőforrásokra vonatkozó szabályozói keret nagyszabású felülvizsgálatát követően aktualizáltak egyes rendelkezéseket a rugalmas munkaidő, a szülői szabadság és az éves utazási költségek vonatkozásában; tudomásul veszi, hogy 2017 márciusában készenléti szolgálatra és váltott műszakokra vonatkozó rendszert vezettek be; üdvözli, hogy különösen új döntéshozatali munkafolyamatok révén erőfeszítésekre került sor az emberi erőforrásokkal kapcsolatos folyamatok további egyszerűsítése érdekében; tudomásul veszi az első emberi erőforrásokról szóló éves belső jelentés közzétételét;

25.  üdvözli a jóllétre, az egészségre és a hiányzások kezelésére vonatkozó átfogó politikát, amelyet az orvosi szolgálattal és a munkakörülményekkel foglalkozó szolgálattal együttműködésben tovább konszolidáltak; megállapítja, hogy a hiányzási arányt szorosan nyomon követik, a megelőzésre, az ellenőrzésre, valamint a tartós betegszabadságot követő sikeres reintegrációra összpontosítva; megállapítja, hogy az évek során csökkent a hiányzási arány (a 2015-ös 4,86%-ról 2016-ban 4,60%-ra, 2017-ben pedig 4,50%-ra); üdvözli a Régiók Bizottsága átláthatóságát a személyzet „kiégésben” szenvedő tagjai tekintetében, és üdvözli a Régiók Bizottsága által 2018-ban kezdeményezett munkateher-értékelést, amely feltérképezi a munkateher eloszlását a szervezeten belül, és ellenőrzi a feladatok és az erőforrások közötti megfelelést; tájékoztatást kér ezen értékelés eredményeiről;

26.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nők aránya nem javult jelentős mértékben a középvezetők körében 2017-ben, és körülbelül 38%-ot tett ki (a 2015-ös 37%-hoz és a 2016-os 33%-hoz képest); határozottan sajnálja, hogy egy felső vezetői pozíciót betöltő nő 2017-es távozásával a felső vezetői pozíciókban a 2016-os 33%-ról 2017-re 25%-ra tovább csökkent a nők aránya; üdvözli a Régiók Bizottsága által a helyzet javítására hozott átfogó intézkedéseket, többek között egy új funkcionális irányítási rendszer létrehozását, amelynek célja többek között, hogy növelje a formális vezetői feladatok elvégzésére törekvő nők számát; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy jelentős mértékben javítsa teljesítményét e tekintetben, és számoljon be a mentesítési hatóságnak az eredményekről;

27.  megállapítja, hogy a vezetői pozíciók 13,3%-át töltötték be olyan állampolgárok, akik az Unióhoz 2004 után csatlakozott tagállamokból érkeztek (EU13); felhívja a Régiók Bizottságát, hogy tegyenek további erőfeszítéseket a földrajzi kiegyensúlyozottság javítására a vezetői pozíciók tekintetében, hogy elérjék a 20%-os célkitűzést, amely az EU13 lakosságának az uniós lakossághoz mért arányát tükrözi;

28.  üdvözli a Régiók Bizottsága által a munkahelyi környezetben való zaklatás aktív megelőzésére hozott intézkedéseket, például a zaklatásellenes politikáról tartott rendszeres képzést, valamint a bizalmas tanácsadók munkáját; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy e tekintetben szorosan kövesse nyomon politikájának hatékonyságát, továbbra is hívja fel a figyelmet a munkahelyi zaklatásra, és mozdítsa elő a zéró tolerancia kultúráját a zaklatással szemben; aggodalmát fejezi ki ugyanakkor amiatt, hogy a Régiók Bizottsága nem rendelkezik a tagjait érintő zaklatási ügyekre vonatkozó belső panasztételi mechanizmussal és szankciókkal; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy végezze el a tagokra vonatkozó magatartási kódex és a belső eljárási szabályzat e tekintetben történő aktualizálását, és erről tegyen jelentést a mentesítési hatóságnak;

29.  üdvözli a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által 2017-ben elfogadott hosszú távú ingatlanstratégiát; megállapítja, hogy az ingatlanstratégia keretet biztosít az ingatlanpolitikával kapcsolatos bármilyen jövőbeli döntéshez, és egy sor irányadó elvet tartalmaz az ingatlanok területén; megállapítja, hogy a 2021 utáni ingatlanpolitika előkészítése érdekében több forgatókönyvet azonosítottak és vizsgáltak meg, elsőbbséget biztosítva a VMA épület folytatódó használatával számoló forgatókönyveknek; kéri, hogy tájékoztassák a VMA épület folytatódó használatával kapcsolatban a Bizottsággal zajló tárgyalásokról; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal együtt végezzék el a lehetséges felújítási szükségletek felmérését, és készítsenek költségbecslést egy olyan forgatókönyvre, amely szerint a két bizottság a teljes VMA épületet átveszi;

30.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a Régiók Bizottsága regionális és helyi hatóságok számára szervezett online képzése (MOOC) előfizetőinek száma 5%-kal, aktivitási aránya pedig 5 százalékponttal nőtt a brüsszeli terrortámadások miatti 2016-os alacsony adatokhoz képest, és megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a látogatók száma 2017-ben 14%-kal nőtt;

31.  üdvözli a környezetközpontú irányítási rendszer vonatkozásában a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága közötti közös együttműködés révén elért jó eredményeket; üdvözli a Régiók Bizottsága energiafogyasztásának javítását célzó intézkedéseket, valamint a környezetvédelmi kritériumok beillesztését a pályázati felhívások többségébe; tudomásul veszi, hogy az EMAS-szolgálattal 27 környezetvédelmi kritériumokhoz kapcsolódó pályázati eljárás esetén konzultáltak; üdvözli, hogy a Régiók Bizottsága az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal együtt elnyerte a Brüsszel Régió által kiadott „Good Food” minősítést, amely tanúsítja, hogy a két bizottság éttermét fenntartható módon irányítják;

32.  tudomásul veszi, hogy a Régiók Bizottsága továbbra is várja az OLAF végleges jelentését arról a visszaélés bejelentésével kapcsolatos ügyről, amelyet 2016 októberében jeleztek az OLAF-nak; kéri a Régiók Bizottságát, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben a jelentés megállapításait és kimenetelét, és számoljon be a mentesítési hatóságnak az ügy kimeneteléről és a nyomon követési intézkedésekről;

33.  tudomásul veszi az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) 2018. október 23-i ítéletét egy korábbi belső ellenőr által a Régiók Bizottsága ellen indított ügyben; tudomásul veszi, hogy az ítélet megsemmisíti a Régiók Bizottsága 2014. december 2-i határozatát, amely jóváhagyta a második rokkantsági bizottság megállapítását, amely szerint a volt belső ellenőr rokkantsága nem foglalkozási eredetű volt; tudomásul veszi, hogy a Bíróság ítéletében úgy vélte, hogy a rokkantsági bizottság értékelésének indokolása elégtelen volt, és értékelési módszertana hibát tartalmazott; tudomásul veszi, hogy a Bíróság 5000 EUR összegű kártérítés megfizetésére kötelezte a Régiók Bizottságát, elutasította azonban a volt belső ellenőr további 20 000 EUR kártérítés iránti kérelmét;

34.  sürgeti a Régiók Bizottságát, hogy mielőbb tegyen eleget a Bíróság ítéletének, és hozza meg a határozat nyomán szükséges valamennyi intézkedést; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy mindkét fél érdekében vizsgálja meg az ügy egyezség útján való rendezésének lehetőségét a volt belső ellenőrrel, és kéri, hogy a Parlament kapjon rendszeresen tájékoztatást erről az ügyről;

35.  tudomásul veszi, hogy 2018. január 31-én a volt belső ellenőr a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése alapján kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy a Régiók Bizottsága a személyzeti szabályzat 22. cikkének b) pontja szerint hivatalosan elismerje őt jóhiszeműen eljáró, visszaélést bejelentő személyként; tudomásul veszi továbbá, hogy a volt belső ellenőr a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján 2018. augusztus 23-i keltezéssel panaszt nyújtott be a kinevezésre jogosult hatósághoz, miután a Régiók Bizottsága 2018. május 24-én elutasította jóhiszeműen eljáró, visszaélést bejelentő személyként való elismerését;

36.  megállapítja, hogy a Régiók Bizottsága megvizsgálta a kérelmet, és arra a következtetésre jutott, hogy nincs jogalap a volt belső ellenőr jóhiszeműen eljáró, visszaélést bejelentő személyként való elismerésére; sajnálattal állapítja meg, hogy ez a következtetés ellentétes a Parlamentnek az európai szabályozási ügynökségek keretszabályára vonatkozó bizottsági közleményről szóló 2004. január 13-i állásfoglalásában is megerősített álláspontjával, amely szerint a volt belső ellenőr jóhiszeműen eljáró, visszaélést bejelentő személy; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy a tényállás szerinti időpontban rendelkezésre álló megfelelő jogalap hiánya ellenére fontolja meg a belső ellenőr jogállásának szimbolikus elismerését;

37.  közvetítést szorgalmaz a Régiók Bizottsága volt belső ellenőre és a Régiók Bizottsága között a folyamatban lévő jogvita mindkét fél érdekében, egyezség útján történő rendezése céljából; rámutat arra, hogy a közvetítésnek foglalkoznia kell a volt belső ellenőr mint jóhiszeműen eljáró, visszaélést bejelentő személy jogállásának kérdésével (amit a Parlament 2004-es állásfoglalásában elismert), továbbá azzal, hogy az EU érdekében járt el azzal, hogy a visszaéléseket jelentette az uniós intézményeknek;

38.  tudomásul veszi, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésről szóló döntésének pénzügyi hatása a tagságnak az Egyesült Királyság számára biztosított 24 hellyel való csökkenése miatt a Régiók Bizottsága becslése szerint 2019-ben 373 666 EUR, 2020-ban pedig 576 559 EUR lesz; üdvözli egy olyan csoport felállítását, amelynek feladata, hogy gondolkodjon az Egyesült Királyság regionális és helyi hatóságaival való szoros kapcsolat fenntartásán az ország Unióból való kilépését követően.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL L 51., 2017.2.28.

(2)

HL C 348., 2018.9.28., 1. o.

(3)

HL C 357., 2018.10.4., 1. o.

(4)

HL C 357., 2018.10.4., 9. o.

(5)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(6)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

Utolsó frissítés: 2019. március 15.Jogi nyilatkozat