Postup : 2018/2218(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0102/2019

Předložené texty :

A8-0102/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.48

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0289

ZPRÁVA     
PDF 186kWORD 56k
7.3.2019
PE 626.828v03-00 A8-0102/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2017

(2018/2218(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Martina Dlabajová

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2017

(2018/2218(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2019 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0102/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku ECSEL absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2017

(2018/2218(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí společného podniku(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2019 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(11), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0102/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2017

(2018/2218(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0102/2019),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik ECSEL (společný podnik pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (dále jen „společný podnik“)) byl založen dne 7. června 2014 ve smyslu článku 187 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to za účelem provádění společné technologické iniciativy pro „elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy“ (dále jen „ECSEL“) na období do 31. prosince 2024;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik byl založen v červnu 2014 nařízením Rady (EU) č. 561/2014(13) s cílem nahradit společné podniky ARTEMIS a ENIAC a pokračovat v jejich činnosti;

C.  vzhledem k tomu, že společný podnik má zvláštní tripartitní přístup a že členy společného podniku jsou Unie, členské státy a na základě dobrovolnosti země přidružené k programu Horizont 2020 („zúčastněné státy“) a sdružení členů ze soukromého sektoru („členové ze soukromého sektoru“) zastupující své ustavující společnosti a jiné organizace, které v Unii působí v odvětví elektronických součástí a systémů; vzhledem k tomu, že společný podnik by měl být otevřený novým členům;

D.  vzhledem k tomu, že hlavním cílem společného podniku je přispět k rozvoji silného a celosvětově konkurenceschopného odvětví elektronických součástí a systémů v Unii, a to na základě sladěných strategií členských států za účelem přilákání soukromých investic;

E.  vzhledem k tomu, že příspěvky Unie do společného podniku by za celé období programu Horizont 2020 měly podle předpokladů činit 1 184 874 000 EUR, příspěvky zúčastněných států 1 170 000 000 EUR a příspěvky členů ze soukromého sektoru 1 657 500 000 EUR;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření účetní závěrky společného podniku (dále jen „zpráva Účetního dvora“) za rok 2017 prohlásil, že roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2017 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok jsou v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

2.  konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku na rozpočtový rok 2017 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 183 900 000 EUR a prostředky na platby ve výši 290 100 000 EUR; konstatuje, že míra čerpání u prostředků na závazky a prostředků na platby činila 98 %, resp. 83 %;

3.  uznává skutečnost, že podle zprávy Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2017, ve všech významných ohledech legální a správné;

4.  bere na vědomí, že Účetní dvůr vydal výrok s výhradou o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka, která je výsledkem projektů převzatých od právních předchůdců společného podniku ECSEL, tj. společných podniků Artemis a ENIAC; vyzývá Účetní dvůr, aby znovu posoudil metodiku, která vede k opakovaným výrokům s výhradou kvůli tomuto opakovaně se vyskytujícímu problému, jejž nelze vyřešit, dokud nebudou dokončeny projekty 7. rámcového programu;

5.  bere na vědomí složitost rozpočtového a účetního modelu společného podniku, která vyplývá z jeho tripartitní povahy; konstatuje, že společný podnik by uvítal další zjednodušení a zefektivnění účetnictví a auditu;

6.  konstatuje, že z 1 204 700 000 EUR prostředků z programu Horizont 2020 přidělených společnému podniku, včetně 19 700 000 EUR příspěvků v hotovosti od odvětvových partnerů na administrativní náklady společného podniku, přijal společný podnik do konce roku 2017 závazky k 455 000 000 EUR a provedl platby ve výši 314 000 000 EUR (31,81 % přidělených prostředků), především předběžné financování první vlny projektů Horizont 2020;

7.  konstatuje, že z 1 657 500 000 EUR, jimiž mají přispět na činnosti společného podniku odvětvoví členové, poskytli tito členové podle odhadu společného podniku do konce roku 2017 věcné příspěvky ve výši 421 000 000 EUR v porovnání s peněžními příspěvky Unie ve výši 377 000 000 EUR;

Výkonnost

8.  vítá skutečnost, že neexistence zavedených klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) již v programu Horizont 2020 nepředstavuje problém; konstatuje, že většina cílů třetího souboru klíčových ukazatelů výkonnosti již byla splněna;

9.  konstatuje, že poměr nákladů na řízení (správní/provozní rozpočet) zůstává pod úrovní 5 %, což poukazuje na poměrně velkou a efektivní organizační strukturu společného podniku;

10.  vítá skutečnost, že hodnota pákového efektu 3.0 v roce 2017 byla vyšší než cílová míra aktivace mimorozpočtových zdrojů pro celé období 2014–2020;

11.  s uznáním bere na vědomí, že společný podnik vyvinul velmi dobré úsilí, aby byl transparentní, přičemž všechny výzvy k předkládání návrhů byly zveřejněny;

12.  vítá silné postavení společného podniku v jeho oblasti odborných znalostí v celé Evropě a jeho schopnost vytvářet vzájemně propojený ekosystém příslušných zúčastněných stran; bere na vědomí skutečnost, že odborníci zdůrazňují, že společný podnik přitahuje nejlepší evropské aktéry v oblasti polovodičů a systémů; vyzývá ECSEL, aby zapojil více malých a středních podniků;

13.  vítá skutečnost, že všechny výzvy k předkládání návrhů byly zveřejněny a uzavřeny v souladu s příslušnými pracovními plány a že výsledky týkající se „doby pro udělení grantu“ a „doby k zaplacení“ zůstaly hluboko pod definovanými cíli;

Veřejné zakázky

14.  s politováním konstatuje, že Účetní dvůr zaznamenal významné nedostatky v řízení postupů zadávání veřejných zakázek na správní služby; na základě odpovědí společného podniku konstatuje, že za účelem řešení tohoto problému byl jmenován asistent pro rozpočet, veřejné zakázky a smlouvy;

Vnitřní kontroly

15.  vítá skutečnost, že společný podnik podnikl kroky, aby posoudil, jak vnitrostátní financující orgány provádějí audity ex post, a obdržel od vnitrostátních financujících orgánů písemná prohlášení o tom, že prováděné vnitrostátní postupy poskytují přiměřenou jistotu o legalitě a správnosti operací;

16.  s upokojením konstatuje, že otázka rozdílů v metodikách a postupech používaných vnitrostátními financujícími orgány již nemá význam pro provádění projektů programu Horizont 2020, protože audity ex post provádí buď společný podnik, nebo Komise; konstatuje, že v souladu s ustanoveními společného plánu auditů ex post pro program Horizont 2020 bylo do současnosti zahájeno 17 auditů ex post souvisejících s operacemi týkajícími se činností společného podniku;

17.  s politováním konstatuje, že společný podnik v roce 2017 ve své evidenci výjimek řádně nezdokumentoval anulování kontrol ze strany vedení ani odchylky od stanovených procesů a postupů; bere na základě jejich odpovědí na vědomí, že společný podnik přijal opatření k řešení tohoto problému, jako je například přezkum normy vnitřní kontroly 8, že obsahuje rejstřík výjimek a že v roce 2018 proběhlo školení pro jeho zaměstnance;

18.  konstatuje, že bylo provedeno závěrečné hodnocení Komise týkající se společných podniků ARTEMIS a ENIAC za období 2008–2013 a průběžné hodnocení společného podniku působícího v rámci programu Horizont 2020 za období 2014–2016; bere na vědomí, že společný podnik připravil a přijal akční plán realizace doporučení uvedených v těchto hodnoceních a že některé činnosti již byly zahájeny;

Interní audit

19.  konstatuje, že v roce 2017 provedl útvar interního auditu Komise audit v oblasti řízení výkonnosti a požadoval, aby společný podnik vypracoval akční plán na realizaci doporučení obsažených v této zprávě(14); bere na vědomí, že správní rada společného podniku přijala v dubnu 2018 akční plán;

Řízení lidských zdrojů

20.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2017 zaměstnával společný podnik 29 zaměstnanců, což je stejný počet jako v předchozím roce; konstatuje, že společný podnik obsadil jedno komunikační místo a inzeroval dvě pozice, jednu pro řízení vnitřní kontroly a auditu a druhou pro obsazení místa vedoucího správy a financí, a rovněž obsadil jednu pozici vyslaného národního odborníka;

21.  vítá skutečnost, že dne 1. června 2017 byla aktualizována organizační struktura společného podniku s cílem přizpůsobit strukturu organizace prioritám a potřebám v oblasti odbornosti.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 452,14.12.2018 s.10

(2)

Úř. věst. C 452,14.12.2018 s.12

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

(6)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(7)

Úř. věst. C 452,14.12.2018 s.10

(8)

Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s.12

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

(12)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(13)

  Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

(14)

  výroční zpráva o činnosti, s.51

Poslední aktualizace: 15. března 2019Právní upozornění