Процедура : 2018/2214(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0103/2019

Внесени текстове :

A8-0103/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.46

Приети текстове :

P8_TA(2019)0287

ДОКЛАД     
PDF 208kWORD 63k
27.2.2019
PE 626.826v02-00 A8-0103/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) за финансовата 2017 година

(2018/2214(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Мартина Длабайова

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) за финансовата 2017 година

(2018/2214(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2017 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05827/2019 – C8-0103/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“(5), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0103/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2017 година

2018/2214(DEC)

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2017 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05827/2019 – C8‑0103/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“(11), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0103/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2017 година

2018/2214(DEC)

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0103/2019),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ („съвместното предприятие“) беше създадено като публично-частно партньорство с Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета за срок от 10 години и има за цел да събере всички заинтересовани участници и способства за утвърждаването на Съюза като ключов фактор в научните изследвания, демонстрационните дейности и внедряването на усъвършенствани биотехнологични продукти и биогорива;

Б.  като има предвид, че по силата на членове 38 и 43 от финансовите правила на съвместното предприятие, приети с решение на неговия управителен съвет на 14 октомври 2014 г., от съвместното предприятие се изисква да изготвя и приема свои собствени годишни отчети, изготвени от счетоводителя, назначен от неговия управителен съвет;

В.  като има предвид, че учредителите на съвместното предприятие са Съюзът, представляван от Комисията, и партньори от промишления отрасъл, представлявани от Консорциума за биотехнологични производства (КБП);

Общи положения

1.  отбелязва, че максималният размер на вноската на Съюза за дейностите на съвместно предприятие възлиза на 975 000 000 EUR и се финансира по програма „Хоризонт 2020“; отбелязва, че членовете на съвместното предприятие от промишления сектор внасят средства, равни най-малко на 2 730 000 000 EUR през периода на действие на съвместното предприятие, в които влизат най-малко  975 000 000 EUR парични и непарични вноски за оперативните дейности на съвместното предприятие, както и най-малко 1 755 000 000 EUR непарични вноски за извършване на допълнителни дейности, извън работната програма на съвместното предприятие;

2.  отбелязва, че 17 от 82-те избрани предложения по поканата за предложения за 2017 г. бяха на етапа на изготвяне на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства в края на 2017 г.; освен това отбелязва, че в началото на 2017 г. програмата на съвместното предприятие ще разполага с портфолио от 82 текущи проекта с общо 932 участници от 30 държави с общо отпуснати средства в размер на 414 000 000 EUR;

3.  отбелязва, че целите на съвместното предприятие не могат да бъдат постигнати с традиционните инструменти на Съюза; отбелязва, че съвместното предприятие е осигурило структуриращ ефект, като обединява секторите и участниците в изграждането на нови вериги за създаване на стойност и е мобилизирало увеличаването на инвестициите за разработване на иновации за биотехнологичните сектори;

Бюджетно и финансово управление

4.  отбелязва, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2017 г. („доклада на Палатата“) заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2017 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с неговия финансов регламент и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

5.  отбелязва, че годишните отчети на съвместното предприятие сочат, че окончателният бюджет за 2017 г. е налице и включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 92 900 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 91 600 000 EUR, от които степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания са съответно 97% и 95%;

6.  отбелязва, че бюджетните кредити за плащания са използвани основно за предварително финансиране на споразуменията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключени в рамките на кампаниите за представяне на предложения, организирани през 2016 г.;

7.  отбелязва, че от общо 1 186 750 000 EUR от средствата, предоставени на съвместното предприятие в рамките на „Хоризонт 2020“, което включва 975 000 000 EUR оперативни и административни разходи и парични вноски от членовете от промишления сектор за административни (29 250 000 EUR) и оперативни разходи (182 500 000 EUR), към края на 2017 г. съвместното предприятие е поело задължения в размер на 509 800 000 EUR (42,96%) и извършило плащания в размер на 172 200 000 EUR (представляващи 14,51% от предоставените средства) за изпълнението на първата вълна от проекти;

8.  изразява безпокойство относно факта, че от вноските в размер на 975 000 000 EUR, които е трябвало да бъдат направени от членовете от промишления сектор за оперативните дейности на съвместното предприятие, тези членове са отчели непарични вноски в размер на едва 26 000 000 EUR за оперативни дейности, а управителният съвет е одобрил парични вноски от членовете за административните разходи на съвместното предприятие в размер на 5 800 000 EUR; призовава съвместното предприятие да информира органа по освобождаване от отговорност относно развитието на извършените непарични вноски и плащания;

9.  изразява съжаление, че от паричните вноски с минимален размер от 182 500 000 EUR, които трябва да бъдат получени от членовете от промишления сектор за оперативните разходи на съвместното предприятие, към края на 2017 г. са били изплатени само 800 000 EUR, в следствие на което Комисията суспендира своята парична вноска в размер на 50 000 000 EUR; отбелязва, че е налице сериозен риск минимумът да не бъде постигнат до края на програмата на съвместното предприятие; отбелязва, че Комисията е пристъпила към намаляване на вноската на Съюза към съвместното предприятие със 140 000 000 EUR, което следва все още да позволява обявяването на сериозна покана за представяне на предложения за 2020 г. с оглед постигането на стратегическите цели на съвместното предприятие през 2024 г.; приветства факта, че през януари 2018 г. бяха приети изменения към Регламент (ЕС) № 560/2014, които позволяват на частния сектор да дава финансов принос на ниво проект, в допълнение към приноса на ниво програма; подчертава, че се наблюдава положителна тенденция в областта на непаричните вноски за оперативни дейности, които се очаква да нараснат със 61% (72 500 000 EUR вместо прогнозираните 45 000 000 EUR) в поканите за представяне на предложения за 2018 г.;

Резултати от дейността

10.  приветства факта, че липсата на установени ключови показатели за ефективност вече не е проблем в рамките на „Хоризонт 2020“; отбелязва със задоволство, че е установено, че изпълнението на наличните конкретни ключови показатели за ефективност е задоволително; приветства факта, че целевите стойности за 2020 г. за 7 от 8-те ключови показателя за ефективност са били превишени през 2017 г.;

11.  отбелязва, че съотношението на разходите за управление (административен и оперативен бюджет) остава под 5%, което е знак за доста стройната и ефективна организационна структура на съвместното предприятие;

12.  отбелязва със загриженост, че в края на 2017 г. стойността на ефекта на лоста се е равнявала на 2,077, което е под очакванията; призовава съвместното предприятие да предприеме стъпки, за да достигне целевата стойност за ефекта на лоста от 2,80 за целия период от 2014 до 2020 г.;

13.  отбелязва със задоволство, че поканите за представяне на предложения на съвместното предприятие са напълно отворени за участието на всички заинтересовани страни; приветства сериозните усилия на съвместното предприятие да комуникира относно своите цели и резултати, както и своите покани за представяне на предложения към заинтересованите страни в Съюза чрез своите прояви, срещи и уебсайт;

14.  отбелязва факта, че експертите потвърждават, че съвместното предприятие е привлякло задоволително равнище на участие на най-добрите участници от Съюза в областта на избраните вериги за създаване на стойност;

15.  приветства факта, че всички покани за представяне на предложения бяха публикувани и приключени в съответствие със съответните работни планове и че резултатите относно сроковете за отпускане на безвъзмездни средства и сроковете за плащане остават доста под определените цели;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

16.  отбелязва, че към края на 2017 г. на персоналът на съвместното предприятие е почти напълно запълнен, като са заети 20 от общо 22 длъжности, предвидени за съвместното предприятие съгласно щатното разписание; приема за сведение, че през 2017 г. съвместното предприятие е наело двама срочно наети служители и двама договорно наети служители; отбелязва освен това, че с цел справяне с допълнителното работно натоварване, Комисията е разрешила на съвместното предприятие да раздели една позиция от щатното разписание на един срочно нает служител на по-ниска степен и един допълнителен договорно нает служител; отбелязва, че тази мярка все още предстои да бъде одобрена от управителния съвет;

Вътрешен одит

17.  отбелязва, че през ноември 2017 г. Службата за вътрешен одит (IAS) извърши одитната работа на място за одита „Ограничен преглед на прилагането на стандартите за вътрешен контрол в съвместното предприятие „Биотехнологични производства““; призовава съвместното предприятие да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от този одит;

18.  отбелязва, че програмната служба е извършила самооценка на своите стандарти за вътрешен контрол, за да оцени настоящото равнище на тяхното прилагане и да проучи необходимите условия за постигане на по-висока степен на зрялост на рамката за вътрешен контрол на организацията; отбелязва, че заключението е, че съвместното предприятие разполага с добро равнище на зрялост за прилагането на стандартите за вътрешен контрол и че е бил актуализиран план за действие във връзка с тях;

19.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че все още предстои да бъдат изпълнени някои от стандартите за вътрешен контрол, като например СВК 8 (Процеси и процедури), 10 (Непрекъснатост на дейността) и 11 (Управление на документи);

20.  приема за сведение факта, че през 2017 г. съвместното предприятие, съвместно с Общата служба за одит на ГД „Научни изследвания и иновации“, стартира първия последващ одит на случайна извадка от междинни заявления за разходи по проекти в рамките на „Хоризонт 2020“; призовава съвместното предприятие да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от този одит;

21.  отбелязва със задоволство, че остатъчният процент грешки е под прага на същественост, и се равнява на 1,44% за „Хоризонт 2020“;

22.  отбелязва, че е била извършена междинната оценка на Комисията за дейността на съвместното предприятие за периода 2014—2016 г., бил е изготвен план за действие в отговор на изказаните препоръки, напр. насърчаването на нови вериги за създаване на стойност с участието на нови участници, насърчаването на допълнителни национални и регионални биоикономически стратегии в държавите членки, по-добра координация с Комисията за избягване на двойното финансиране, увеличаване на максималното равнище на възможните финансови и непарични вноски от промишлеността, и т.н.; отбелязва, че вече са предприети няколко действия;

Правна рамка

23.  отбелязва със задоволство, че през 2017 г. отделът за човешки ресурси продължи да работи за укрепване на правната рамка, обръщайки специално внимание на прилагането на правилата за изпълнение от Комисията към съвместното предприятие; приветства факта, че през 2017 г. седем нови правила за прилагане бяха приети от управителния съвет в това отношение;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

24.  приветства факта, че съвместното предприятие, заедно с шест други съвместни предприятия, е лансирало съвместна покана за изразяване на интерес, за да бъдат избрани до седем доверени съветници, които ще създадат мрежа от доверени съветници.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 10.

(2)

ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 12.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 130.

(6)

ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(7)

ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 10.

(8)

ОВ C 452, 14.12.2018 г., стр. 12.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 169, 30.7.2018 г., стр. 130.

(12)

ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

Последно осъвременяване: 14 март 2019 г.Правна информация