Postup : 2018/2214(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0103/2019

Předložené texty :

A8-0103/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.46

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0287

ZPRÁVA     
PDF 190kWORD 57k
27.2.2019
PE 626.826v02-00 A8-0103/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích (společný podnik BBI) na rozpočtový rok 2017

(2018/2214(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Martina Dlabajová

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích (společný podnik BBI) na rozpočtový rok 2017

(2018/2214(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0103/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0103/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2017 / odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria výkonnému řediteli společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích (společný podnik BBI) na rozpočtový rok 2017

(2018/2214(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí společného podniku(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0103/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích(11), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0103/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích na rozpočtový rok 2017

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, jakož i a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích (společný podnik BBI) na rozpočtový rok 2017

(2018/2214(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0103/2019),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (dále jen „společný podnik“) byl zřízen jako partnerství veřejného a soukromého sektoru nařízením Rady (EU) č. 560/2014 na období 10 let s cílem propojit všechny příslušné zúčastněné strany a přispět k tomu, aby se Unie stala klíčovým hráčem v oblasti výzkumu, demonstrací a zavádění pokročilých výrobků z biologických materiálů a biopaliv;

B.  vzhledem k tomu, že podle článků 38 a 43 finančních předpisů společného podniku přijatých rozhodnutím správní rady dne 14. října 2014 musí společný podnik připravovat a přijímat vlastní účetní závěrku, kterou vypracovává jeho účetní jmenovaný správní radou;

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie zastoupená Komisí a průmysloví partneři zastoupení Konsorciem průmyslu založeného na biotechnologiích (dále jen „konsorcium BIC“);

Všeobecně

1.  konstatuje, že maximální příspěvek Unie na činnosti společného podniku činí 975 000 000 EUR a je vyplácen z programu Horizont 2020; konstatuje, že průmysloví partneři společného podniku mají po dobu jeho fungování poskytnout zdroje ve výši nejméně 2 730 000 000 EUR, a to v podobě věcných a peněžních příspěvků nejméně v hodnotě 975 000 000 EUR na operativní činnosti společného podniku a věcných příspěvků nejméně v hodnotě 1 755 000 000 EUR na provádění dalších činností mimo pracovní plán společného podniku;

2.  konstatuje, že 17 z 82 návrhů přijatých pro výzvu k předkládání návrhů z roku 2017 bylo ke konci roku 2017 ve fázi přípravy grantové dohody; konstatuje mimoto, že začátkem roku 2017 bude program společného podniku obsahovat portfolio 82 probíhajících projektů s celkem 932 účastníky z 30 zemí a o celkové hodnotě grantů 414 000 000 EUR;

3.  konstatuje, že cíle společného podniku nelze řešit pomocí tradičních unijních nástrojů; poukazuje na to, že společný podnik zajistil strukturující účinek tím, že propojil odvětví a subjekty směrem k vytvoření nových hodnotových řetězců a mobilizoval rostoucí investice na rozvoj inovací v průmyslu založeném na biotechnologiích;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  konstatuje, že zpráva Účetního dvora o ověření účetní závěrky společného podniku za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) zjišťuje, že roční účetní závěrka společného podniku za rok 2017 ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2017 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními finančního nařízení a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

5.  konstatuje, že roční účetní závěrka společného podniku uvádí, že konečný disponibilní rozpočet na rok 2017 obsahoval prostředky na závazky ve výši 92 900 000 EUR a prostředky na platby ve výši 91 600 000 EUR, přičemž míra čerpání činila 97 % u prostředků na závazky a 95 % u prostředků na platby;

6.  připomíná, že prostředky na platby byly využity převážně na předběžné financování grantových dohod, které vzešly z výzev k předkládání návrhů z roku 2016;

7.  konstatuje, že z 1 186 750 000 EUR prostředků z programu Horizont 2020 přidělených společnému podniku, včetně 975 000 000 EUR operačních a administrativních nákladů a příspěvků v hotovosti od průmyslových partnerů na administrativní (29 250 000 EUR) a provozní (182 500 000 EUR) náklady přijal společný podnik do konce roku 2017 závazky ve výši 509 800 000 EUR (42,96 %) a provedl platby ve výši 172 200 000 EUR (které představují 14,51 % přidělených prostředků) za účelem provádění první vlny jeho projektů;

8.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že průmysloví partneři vykázali z 975 000 000 EUR, kterými měli přispět na operativní činnosti a správní náklady společného podniku, věcné příspěvky ve výši pouhých 26 000 000 EUR na operativní činnosti a správní rada potvrdila jejich peněžní příspěvky na správní náklady společného podniku ve výši 5 800 000 EUR; vyzývá společný podnik, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o provedených věcných příspěvcích a platbách;

9.  vyjadřuje politování nad tím, že z minima 182 500 000 EUR peněžních příspěvků, jimiž měli průmysloví partneři přispět na provozní náklady společného podniku, bylo do konce roku 2017 zaplaceno pouze 800 000 EUR, v důsledku čehož byly pozastaveny peněžní příspěvky Komise ve výši 50 000 000 EUR; poukazuje na to, že existuje velké riziko, že ke konci programu společného podniku nebude dosaženo minima; konstatuje, že Komise přistoupila ke snížení příspěvku Unie pro společný podnik o 140 000 000 EUR, což by však tomuto podniku mělo přesto umožnit vyhlásit v roce 2020 konzistentní výzvy k podávání návrhů a dosáhnout tak strategických cílů společného podniku v roce 2024; vítá skutečnost, že v lednu 2018 byly přijaty změny nařízení (EU) č. 560/2014, což umožňuje soukromému sektoru poskytnout finanční příspěvek nejen na úrovni programu, ale také na úrovni projektů; zdůrazňuje, že byla zjištěna pozitivní tendence v oblasti věcných příspěvků na provozní činnosti, u nichž se očekává zvýšení o 61 % (72 500 000 EUR namísto odhadovaných 45 000 000 EUR) ve výzvách k podávání návrhů na rok 2018;

Výkonnost

10.  vítá skutečnost, že neexistence zavedených klíčových ukazatelů výkonnosti již v programu Horizont 2020 nepředstavuje problém; oceňuje, že dostupné specifické klíčové ukazatele výkonnosti společného podniku svědčí o postupu správným směrem; vítá skutečnost, že v roce 2017 byly překročeny cílové hodnoty na rok 2020, pokud jde o 7 z 8 klíčových ukazatelů výkonnosti;

11.  poukazuje na to, že poměr manažerských nákladů (správní a provozní rozpočet) zůstává nižší než 5 %, což poukazuje spíše na štíhlou a účinnou organizační strukturu společného podniku;

12.  bere se znepokojením na vědomí hodnotu pákového efektu 2,077 na konci roku 2017, což neodpovídá očekávání; vyzývá společný podnik, aby učinil kroky k dosažení cílového pákového efektu 2,80 v průběhu celého období 2014–2020;

13.  oceňuje, že výzvy společného podniku k podávání návrhů jsou plně otevřené a umožňují účast jakékoli zúčastněné strany; vítá výrazné úsilí společného podniku při sdělování jeho cílů a výsledků a také jeho výzvy zúčastněným stranám v Unii prostřednictvím jeho akcí, zasedání a webových stránek;

14.  bere na vědomí skutečnost, že odborníci potvrzují, že společný podnik přitáhl uspokojivou míru účasti nejlepších unijních aktérů v oblastech vybraných hodnotových řetězců;

15.  vítá skutečnost, že všechny výzvy k předkládání návrhů byly zveřejněny a uzavřeny v souladu s příslušnými pracovními plány a že výsledky týkající se „doby pro udělení grantu“ a „doby pro vyplacení prostředků“ zůstaly hluboko pod definovanými cíli;

Postupy při zadávání zakázek a přijímání pracovníků

16.  konstatuje, že před koncem roku 2017 měl společný podnik téměř plný počet zaměstnanců, přičemž bylo obsazeno 20 pracovních míst z celkových 22 pracovních míst, která byla společnému podniku přidělena podle plánu pracovních míst; bere na vědomí, že společný podnik v průběhu roku 2017 přijal 2 dočasné zaměstnance a 2 smluvní zaměstnance; konstatuje však, že aby bylo možné zvládat dodatečnou pracovní zátěž, Komise povolila společnému podniku, aby v plánu pracovních míst rozdělil jedno místo na místo jednoho dočasného zaměstnance s nižším platovým stupněm a jednoho dalšího smluvního zaměstnance; bere na vědomí, že toto opatření dosud nebylo schváleno správní radou;

Interní audit

17.  konstatuje, že v listopadu 2017 útvar interního auditu provedl auditorské práce v terénu v souvislosti s auditem „Omezený přezkum uplatňování standardů vnitřní kontroly ve společném podniku BBI“; vyzývá společný podnik, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o výsledcích tohoto auditu;

18.  poukazuje na to, že programová kancelář provedla vlastní hodnocení standardů vnitřní kontroly s cílem posoudit současnou úroveň provádění standardů vnitřní kontroly a přezkoumat podmínky nezbytné k posunu rámce vnitřní kontroly organizace na vyšší stupeň připravenosti; konstatuje, že závěrem je, že společný podnik má dobrou úroveň připravenosti pro provádění standardů vnitřní kontroly a že byl za tímto účelem aktualizován akční plán;

19.  se znepokojením konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že stále existují některé standardy vnitřní kontroly, které dosud nebyly provedeny, například standard vnitřní kontroly č. 8 (procesy a postupy), č. 10 (kontinuita činnosti) a 11 (správa dokumentů);

20.  bere na vědomí skutečnost, že v roce 2017 společný podnik ve spolupráci se společným auditním útvarem Generálního ředitelství Komise pro výzkum a inovace zahájil první audit ex-post náhodného vzorku průběžných výkazů nákladů v rámci programu Horizont 2020; vyzývá společný podnik, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích tohoto auditu;

21.  oceňuje, že míra zbytkových chyb pro program Horizont 2020 je pod hranicí významnosti a činí 1,44 %;

22.  konstatuje, že bylo provedeno průběžné hodnocení Komise týkající se činností společného podniku od roku 2014 do roku 2016, byl připraven akční plán s cílem řešit vznesená doporučení, například prosazování nových hodnotových řetězců sdružujících nové subjekty, podpora nových vnitrostátních a regionálních strategií v oblasti biohospodářství v členských státech, zlepšení koordinace s Komisí s cílem zabránit dvojímu financování, zvýšení možných finančních a věcných příspěvků podniků na maximální úroveň apod.; konstatuje, že již byly podniknuty některé kroky;

Právní rámec

23.  oceňuje, že v roce 2017 útvar lidských zdrojů nadále posiloval právní rámec a věnoval zvláštní pozornost uplatňování prováděcích pravidel Komise ve společném podniku; vítá, že v této souvislosti správní rada v roce 2017 přijala sedm nových prováděcích pravidel;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

24.  vítá skutečnost, že společný podnik spolu s šesti dalšími společnými podniky vydal výzvu k vyjádření zájmu s cílem vybrat až sedm důvěrných poradců, kteří vytvoří síť důvěrných poradců.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 10.

(2)

Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 12.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 130.

(6)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(7)

Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 10.

(8)

Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 12.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 130.

(12)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

Poslední aktualizace: 15. března 2019Právní upozornění