Menetlus : 2018/2215(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0104/2019

Esitatud tekstid :

A8-0104/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.50

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0291

RAPORT     
PDF 175kWORD 57k
27.2.2019
PE 626.833v02-00 A8-0104/2019

innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2215(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Martina Dlabajová

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2215(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (edaspidi „ühisettevõte IMI 2“) 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte IMI 2 eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte IMI 2 vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2019. aasta soovitust ühisettevõtte IMI 2 tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05827/2019 – C8‑0104/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 557/2014 ühisettevõtte IMI 2 asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0104/2019),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte IMI 2 tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte IMI 2 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte IMI 2 tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2215(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte (edaspidi „ühisettevõte IMI 2“) 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte IMI 2 eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte IMI 2 vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2019. aasta soovitust ühisettevõtte IMI 2 tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05827/2019 – C8‑0104/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(10), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 557/2014 ühisettevõtte IMI 2 asutamise kohta(11), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(12),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0104/2019),

1.  annab heakskiidu innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2215(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0104/2019),

A.  arvestades, et ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks (edaspidi „ühisettevõte IMI“) asutati 2007. aasta detsembris 10-aastaseks perioodiks eesmärgiga märgatavalt suurendada ravimite väljatöötamise protsessi tõhusust ja tulemuslikkust, ning selle pikaajaline eesmärk on tagada farmaatsiasektori suutlikkus toota tõhusamaid ja ohutumaid innovatiivseid ravimeid;

B.  arvestades, et pärast nõukogu määruse (EL) nr 557/2014(13) vastuvõtmist 2014. aasta mais asendati ühisettevõte IMI 2014. aasta juunis innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõttega (edaspidi „ühisettevõte IMI 2“), mille eesmärk oli lõpule viia Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013)(14) teadustegevus ja millega pikendati ühisettevõtte tegevust 31. detsembrini 2024;

C.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on liit, mida esindab komisjon, ja Euroopa Ravimitootjate Organisatsioonide Liit;

D.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele IMI on 10 aasta jooksul 1 000 000 000 eurot, mis makstakse välja seitsmenda raamprogrammi eelarvest, ning et asutajaliikmed katavad jooksvad kulud võrdselt, kusjuures kellegi eraldatav summa ei ületa 4 % liidu rahalise toetuse kogusummast;

E.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele IMI 2 on 10 aasta jooksul 1 638 000 000 eurot, mis makstakse välja programmi „Horisont 2020“ (teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2014–2020)(15) eelarvest, ning et muud liikmed kui komisjon peavad katma 50 % jooksvatest kuludest ja peaksid osalema tegevuskulude katmises rahalise ja/või mitterahalise osaluse kaudu sellises ulatuses, mis on võrdväärne liidu rahalise toetusega;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et kontrollikoja hinnangul annab ühisettevõtte IMI 2 raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2017 lõppenud eelarveaasta kohta kõigis olulistes aspektides õiglase pildi ühisettevõtte IMI 2 finantsolukorrast 31. detsembri 2017. aasta seisuga ning finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest sel kuupäeval lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud arvestuseeskirjadele, ning raamatupidamise aastaaruanne põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandarditel;

2.  märgib, et kontrollikoda ei leidnud ühisettevõtte IMI 2 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse osas puudusi ning tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

3.  märgib, et seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ elluviimiseks ette nähtud 2017. aasta lõplik eelarve sisaldas 322 396 498 euro suuruses summas kulukohustuste assigneeringuid ja 206 372 367 euro suuruses summas maksete assigneeringuid; märgib, et kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär oli 97,07 % (2,99 % suurune kasv võrreldes 2016. aastaga);

4.  võtab kahetsusega teadmiseks, et maksete assigneeringud jäid juba neljandat aastat järjest alla 75 % – 2017. aastal moodustasid need 71,96 %; võtab teadmiseks, et maksete assigneeringute madal kasutusmäär tulenes peamiselt kliiniliste uuringute vähendamisest või edasilükkamisest mõningates ulatuslikes ja komplekssetes projektides antimikroobikumiresistentsuse ja ebola programmide raames, samuti viivitustest programmi „Horisont 2020“ projektikonkurssidega seotud toetuslepingute sõlmimisel; kutsub ühisettevõtet IMI 2 üles esitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile ajakohastatud teavet ja parandama maksete assigneeringuid järgmise aasta menetluseks;

5.  väljendab heameelt selle üle, et maksete arv suurenes 9,33 % (75 %-lt 82 %-le); rõhutab, et makstud summa vähenes, kuna selliste kulude summa, mida sai arvestada ühisettevõtte IMI ja ühisettevõtte IMI 2 projektidele juba tehtud eelmaksetena, oli suurem (kontrollitud ja heakskiidetud summad suurenesid 189 %, 20 347 000 eurolt 58 846 383 eurole);

6.  tunnistab maksete assigneeringute prognoosimisprotsessiga kaasnevaid piiranguid; võtab kahetsusega teadmiseks, et need piirangud tekitavad maksete assigneeringute kavandamises ja seires puudusi, mis kajastuvad selles, et 2017. aasta lõpus oli eelmiste aastate kasutamata maksete assigneeringute summa 78 700 000 eurot; väljendab heameelt ühisettevõtte IMI 2 poolt kehtestatud parandusmeetmete üle, mille eesmärk on eelarve ülepaisutamise tsüklist välja murda; märgib, et ühisettevõtte IMI 2 juhatus otsustas vähendada antud aasta põhitegevuse maksete assigneeringuid 56 000 000 euro võrra ja eelmistest aastatest kogunenud kasutamata maksete assigneeringuid 25 800 000 euro võrra;

7.  märgib, et ühisettevõttele IMI seitsmenda raamprogrammi raames eraldatud 1 000 000 000 eurost oli ühisettevõte IMI 2 võtnud 2017. aasta lõpuks kulukohustusi summas 966 060 000 eurot ja teinud makseid summas 719 978 000 eurot; tõdeb, et tasumata maksete kõrge määr (246 082 000 eurot ehk 25,47 %) oli peamiselt põhjustatud seitsmenda raamprogrammi tegevuse aeglasest käivitumisest ühisettevõtte IMI esimestel tegevusaastatel;

8.  märgib, et tööstusharu esindavatelt liikmetelt ühisettevõtte IMI tegevuskulude katteks ette nähtud 1 000 000 000 euro suurusest summast oli ühisettevõte IMI 2 2017. aasta lõpuks kinnitanud mitterahalise ja rahalise osaluse summas 551 800 000 eurot (mitterahaline osalus 529 900 000 eurot ja rahaline osalus 21 900 000 eurot); juhib tähelepanu sellele, et liikmed olid ühisettevõttele IMI 2 veel täiendavalt teada andnud 153 000 000 euro suurusest kinnitamata mitterahalisest osalusest; rõhutab, et sellest tulenevalt oli 2017. aasta lõpus tööstusharu esindavate liikmete ühisettevõtte IMI seitsmenda raamprogrammi tegevuskulude katteks ette nähtud mitterahalise ja rahalise osaluse suurus kokku 705 100 000 eurot ning liidult oli samal ajal laekunud rahalist toetust summas 827 200 000 eurot;

9.  märgib, et ühisettevõttele IMI programmi „Horisont 2020“ raames eraldatud 1 680 000 000 eurost oli ühisettevõte IMI 2 2017. aasta lõpuks 13 projektikonkursi elluviimiseks kulukohustustega sidunud 819 010 000 eurot (50 %) ja teinud makseid summas 179 650 000 eurot (10,97 % eraldatud vahenditest ja 21,93 % kulukohustustega seotud vahenditest); möönab, et maksete assigneeringute vähene täitmine on tingitud ajavahemikust, mida projektikonsortsiumid vajavad programmi „Horisont 2020“ raames tööstuspartneritega toetuslepingute sõlmimiseks, mis omakorda põhjustab viivitusi ühisettevõtte IMI kavandatud eelrahastamisel asjaomase aasta vältel, ning samuti on see tingitud projektide kestusest, mis on sageli pikem kui viis aastat, mistõttu tehakse suur osa maksetest pärast 2020. aastat;

10.  märgib, et ühisettevõtte IMI 2 tegevuskulude katmiseks ette nähtud tööstusharu esindavate liikmete ja assotsieerunud partnerite mitterahalisest ja rahalisest osalusest (1 638 000 000 eurot) oli ühisettevõtte tegevdirektor 2017. aasta lõpuks kinnitanud 82 500 000 eurot ning täiendavalt oli teada antud veel 50 300 000 euro suurusest summast; märgib lisaks, et tegevdirektor oli kinnitanud tööstusharu esindavate liikmete rahalist toetust summas 7 600 000 eurot; märgib veel, et sellest tulenevalt oli 2017. aasta lõpus ühisettevõtte IMI 2 programmi „Horisont 2020“ tegevuses tööstusharu esindavate liikmete osaluse kogusumma 140 400 000 eurot ning ELi rahaline toetus 157 300 000 eurot; juhib tähelepanu asjaolule, et programmide rakendamise praeguses etapis on liidu rahalistest vahenditest 391 000 000 eurot ja tööstusharu esindavate liikmete mitterahalisest osalusest 381 000 000 eurot eraldatud 40 projektile programmi „Horisont 2020“ raames (millest 37 oli 2017. aasta lõpus veel pooleli);

11.  märgib, et 31. detsembril 2017. aastal oli ühisettevõtte IMI 2 täidetud ametikohtade koguarv 49, mis on kaheksa võrra rohkem kui eelnenud aastal;

Tulemused

12.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kehtestatud tulemuslikkuse põhinäitajate puudumine ei kujuta endast programmi „Horisont 2020“ raames enam probleemi; peab kahetsusväärseks, et mõningate ühisettevõttele IMI kogu programmi kestuseks seatud tulemuslikkuse põhinäitajate täitmine edeneb aeglaselt (2017. aasta kolmanda tulemuslikkusnäitajate rühma eesmärkidest on saavutatud vähem kui 60 %); väljendab heameelt ühisettevõtte IMI 2 juhatuse otsuse üle kiita heaks uued ühisettevõtte IMI tulemuslikkuse põhinäitajad, mis vastavad paremini programmi eesmärkidele;

13.  märgib, et halduskulude suhe (haldus- ja tegevuseelarve) jääb alla 5 %, mis viitab sellele, et ühisettevõtte IMI 2 organisatsiooniline struktuur on suhteliselt optimaalne ja tõhus;

14.  väljendab heameelt selle üle, et 2016. aasta finantsvõimenduse vaheväärtus 0,96 peaaegu küündis kogu 2014.–2020. aasta perioodi jooksul eesmärgiks seatud finantsvõimenduse määrani;

15.  märgib, et ühisettevõtte IMI 2 projektikonkursid on uutele ettevõtjatele avatud mitmes vormis; märgib siiski, et assotsieerunud partnerite osalus on endiselt väike, võttes arvesse ühisettevõtte IMI 2 määruses seatud eesmärke, ning seda tuleb ülejäänud aastatel suurendada;

16.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kõik konkursikutsed avaldati ja suleti vastavalt töökavadele ning et taotluse esitamisest toetuse määramiseni ja raha saamiseni kuluv ajavahemik oli kindlaksmääratud eesmärkidest selgelt lühem;

17.  väljendab heameelt strateegia üle, mille kohaselt kaasatakse ühisettevõtte IMI toetusesaajateks väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, mis aitab luua väärtusahela; tunneb heameelt ka patsiendiorganisatsioonide osalemise üle; tunnistab, et 2017. aasta lõpus oli patsiendiorganisatsioone mingil moel kaasatud ligi 50 % ühisettevõtte IMI projektidest;

Pettustevastase tegevuse strateegia

18.  märgib, et ühisettevõttel IMI 2 on pettustevastase tegevuse strateegia, mis on kooskõlas teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi ühise pettustevastase strateegiaga; väljendab heameelt selle üle, et 2017. aastal ei teatatud Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF) ühestki uuest pettusejuhtumist; märgib siiski, et OLAFilt saadi kaks teabetaotlust, millest ühe puhul ei olnud vaja meetmeid võtta ning teise puhul algatas ühisettevõte IMI 2 sissenõudmismenetluse;

Siseaudit

19.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus (IAS) avaldas 2017. aasta veebruaris lõpliku auditiaruande ühisettevõttega IMI 2 seotud programmi „Horisont 2020“ toetustaotluste menetlemise kohta; rõhutab, et siseauditi talitus soovitas ühisettevõttel IMI 2 selgitada oma nõuandvate organite tegevust ja nende koostoimet muu hulgas Euroopa Ravimitootjate Organisatsioonide Liidu (EFPIA) tegevusega, anda teavet EFPIA esindajate rolli ja tegevuse kohta või tagada, et kõik hindajad allkirjastaksid enne kaughindamise algust oma vastava huvide deklaratsiooni;

20.  tunneb heameelt selle üle, et ühisettevõte IMI 2 koostas tegevuskava ja kõik neli soovitust täideti 2017. aasta lõpuks;

21.  väljendab heameelt selle üle, et ühisettevõte koostas 2017. aasta novembris tegevuskava, mis hõlmas mitmeid rakendamist vajavaid meetmeid, millest osadega oli juba algust tehtud, nt veebiseminaride arendamine, VKEde osalemine jne;

Sisekontrollisüsteemid

22.  võtab teadmiseks, et ühisettevõte IMI 2 on loonud finants- ja tegevusdokumentide kontrollil põhinevad usaldusväärsed eelkontrollimenetlused; märgib, et seitsmenda raamprogrammi vahe- ja lõppmaksete puhul teeb ühisettevõte järelauditeid toetusesaajate juures, programmi „Horisont 2020“ projektide väljamaksetaotluste järelauditite eest vastutab aga komisjoni ühine audititeenistus; märgib, et ühisettevõtte 2017. aasta lõpus esitatud järelauditite veamäär oli seitsmenda raamprogrammi projektide puhul 1,29 % ja programmi „Horisont 2020“ projektide puhul 0,81 %;

23.  tunneb heameelt selle üle, et ühisettevõte IMI 2 suutis 2017. aastal vähendada töövõtjatele tehtavate haldusmaksete hilinemist 34 %-lt 11,1 %-le ja projekti toetusesaajatele vahemaksete tegemiseks kuluvat aega 94 päevalt 65 päevale; võtab sellega seoses teadmiseks, et keskmiselt kulus toetusesaajate väljamaksetaotlustes esitatud kulude eest lõppmaksete tegemiseks 52 päeva;

24.  märgib, et komisjon viis 2017. aastal lõpule ühisettevõtte IMI 2 tegevuse lõpphindamise (2008–2016) ja programmi „Horisont 2020“ meetmete vahehindamise (2014–2016), andes positiivse hinnangu ja neli soovitust, mille kohta on koostatud tegevuskavad;

25.  märgib, et 2017. aasta lõpuks ei olnud komisjoni ühine tugikeskus lõpule viinud muudatusi programmi „Horisont 2020“ toetuste haldus- ja seirevahendites, mis on vajalikud ühisettevõtte IMI 2 mitterahalise toetuse kajastamiseks ja seireks; palub, et ühisettevõte IMI 2 annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle valdkonna tulemustest aru;

26.  väljendab heameelt 2017. aastal avatud uue veebisaidi üle, kus kajastatakse ühisettevõtte IMI peamiste sidusrühmade soovitusi ja ka ühisettevõtte enda kommunikatsioonieesmärke ning mis aitab suurendada ühisettevõtte nähtavust.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 452, 14.12.2018, lk 57.

(2)

ELT C 452, 14.12.2018, lk 59.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(5)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 54.

(6)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(7)

ELT C 452, 14.12.2018, lk 52.

(8)

ELT C 452, 14.12.2018, lk 59.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(11)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(12)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 54.

(13)

  Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 557/2014 innovatiivsete ravimite algatuse teise ühisettevõtte asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 54).

(14)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsus nr 1982/2006/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013) (ELT L 412, 30.12.2006, lk 1).

(15)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1291/2013, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104).

Viimane päevakajastamine: 15. märts 2019Õigusalane teave