Процедура : 2018/0248(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0106/2019

Внесени текстове :

A8-0106/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0175

<Date>{27/02/2019}27.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0106/2019</NoDocSe>
PDF 728kWORD 268k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи</Commission>

Докладчик: <Depute>Мириам Дали</Depute>

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ)

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0471),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 78, параграф 2 и член 79, параграфи 2 и 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0271/2018),

 като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

 

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид членове 59 и 39 от своя правилник,

 като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по бюджети (A8-0106/2019),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Заглавие</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на фонд „Убежище и миграция“

за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Позоваване 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 78, параграф 2 и член 79, параграфи 2 и 4 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 78, параграф 2, член 79, параграфи 2 и 4 и член 80 от него,

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В контекста на променящите се миграционни предизвикателства, характеризиращи се с необходимостта да се подкрепят стабилни системи на държавите членки за приемане, убежище, интеграция и миграция, да се предотвратяват и преодоляват по подходящ начин ситуации на натиск, както и да се заменят незаконните и опасни канали на пристигане със законни и безопасни начини на миграция, инвестирането в ефикасно и координирано управление на миграцията в Съюза е от основно значение за осъществяване на целта на Съюза да бъде създадено пространство на свобода, сигурност и правосъдие съгласно член 67, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(1) В контекста на променящите се миграционни предизвикателства, характеризиращи се с необходимостта да се подкрепят стабилни системи на държавите членки за приемане, убежище, интеграция и миграция, да се предотвратяват и преодоляват по подходящ и солидарен начин ситуации на натиск, както и да се заменят незаконните и опасни канали на пристигане със законни и безопасни начини на миграция, инвестирането в ефикасно и координирано управление на миграцията в Съюза е от основно значение за осъществяване на целта на Съюза да бъде създадено пространство на свобода, сигурност и правосъдие съгласно член 67, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Значението на един координиран подход на Съюза и държавите членки е отразено в Европейската програма за миграцията от май 2015 г., която подчерта необходимостта от последователна и ясна обща политика за възстановяване на доверието в способността на Съюза да обедини европейските и националните усилия за справяне с миграцията и за съвместна и ефективна работа в съответствие с принципите на солидарност и справедливо разпределение на отговорността, като това значение бе потвърдено и в средносрочния преглед от септември 2017 г. и доклада за напредъка от март 2018 г. на Европейската програма за миграция.

(2) Значението на един координиран подход на Съюза и държавите членки е отразено в Европейската програма за миграцията от май 2015 г., която подчерта необходимостта от последователна и ясна обща политика за възстановяване на доверието в способността на Съюза да обедини европейските и националните усилия за справяне с миграцията и за съвместна и ефективна работа в съответствие с принципа на солидарност и справедливо разпределение на отговорността между държавите членки, установен в член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като това значение бе потвърдено и в средносрочния преглед от септември 2017 г. и доклада за напредъка от март 2018 г. на Европейската програма за миграция.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В заключенията си от 19 октомври 2017 г. Европейският съвет отново потвърди необходимостта да се постигне всеобхватен, прагматичен и решителен подход към управлението на миграцията, чиято цел е да се възстанови контролът по външните граници и да се намали броят на незаконно пристигащите мигранти и на смъртните случаи в морето, и който следва да се основава на гъвкаво и координирано използване на всички налични инструменти на Съюза и държавите членки. Освен това Европейският съвет призова да се осигури значително активизиране на връщанията чрез действия на равнище ЕС и на равнище държави членки, като например ефективни споразумения и договорености за обратно приемане.

(3) В заключенията си от 19 октомври 2017 г. Европейският съвет отново потвърди необходимостта да се постигне всеобхватен, прагматичен и решителен подход към управлението на миграцията, чиято цел е да се възстанови контролът по външните граници и да се намали броят на незаконно пристигащите мигранти и на смъртните случаи в морето, и който следва да се основава на гъвкаво и координирано използване на всички налични инструменти на Съюза и държавите членки. Освен това Европейският съвет призова да се осигури значително активизиране на връщанията чрез действия на равнище ЕС и на равнище държави членки, като например ефективни споразумения и договорености за обратно приемане. Освен това Европейският съвет призова да се прилагат и да се разработят програми за доброволно презаселване.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В подкрепа на усилията за гарантиране на всеобхватен подход към управлението на миграцията, основан на взаимно доверие, солидарност и споделяне на отговорността между държавите членки и институциите на ЕС, с цел да се гарантира обща устойчива политика на Съюза в областта на убежището и имиграцията, държавите членки следва да се подкрепят с подходящи финансови ресурси под формата на фонд „Убежище и миграция“ (наричан по-нататък „Фондът“).

(4) В подкрепа на усилията за гарантиране на всеобхватен подход към управлението на миграцията, основан на взаимно доверие, солидарност и споделяне на отговорността между държавите членки и институциите на ЕС, с цел да се гарантира обща устойчива политика на Съюза в областта на убежището и миграцията, държавите членки следва да се подкрепят с подходящи финансови ресурси под формата на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (наричан по-нататък „Фондът“).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 4 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Фондът следва да зачита изцяло правата на човека, да спазва Програмата до 2030 г., принципа на съгласуваност на политиките за развитие, установен в член 208 от ДФЕС, и ангажиментите на международно равнище във връзка с миграцията и убежището, по-специално Глобалния пакт за бежанците и Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 4 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) Управлението на Фонда от гледна точка на развитието следва да взема предвид различните първопричини за миграцията, като например конфликти, бедност, липса на капацитет в селското стопанство, образование и неравенство.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 5</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Фондът следва да бъде изпълняван при пълно спазване на правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и международните задължения на Съюза относно основните права.

(5) Действията, подкрепяни от Фонда следва да бъдат изпълнявани при пълно спазване на правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на защита на личните данни, както и на международните задължения на Съюза и държавите членки относно основните права, включително по силата на Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ) и Женевската конвенция за статута на бежанците от 28 юли 1951 г., допълнена с Протокола от 31 януари 1967 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 5 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Принципите на равенство между половете и на недискриминация, които са сред основните ценности на Съюза, следва да бъдат зачитани и насърчавани при изпълнението на Фонда. Фондът не следва да подкрепя никакво действие, което допринася за каквато и да било форма на сегрегация или социално изключване.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 5 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) При прилагането на Фонда следва да се даде приоритет на действия, насочени към положението на непридружени и отделени ненавършили пълнолетие лица чрез ранно установяване на самоличността и регистриране, както и на действия, извършвани във висш интерес на детето.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 7</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Фондът следва да подпомага ефективното управление на миграционните потоци, наред с другото, чрез насърчаване на общи мерки в областта на убежището, включително усилията на държавите членки за приемане на лица, нуждаещи се от международна закрила, чрез презаселване и прехвърляне между държавите членки на кандидати за международна закрила или лица, на които е предоставена международна закрила, подкрепа на стратегиите за интеграция, както и по-ефективна политика за законна миграция, за да се гарантира дългосрочната конкурентоспособност на Съюза и бъдещето на неговия социален модел, и за да се намалят стимулите за незаконна миграция чрез устойчиви политики за връщане и обратно приемане. Фондът следва да подкрепя засилването на сътрудничеството с трети държави с цел да се подобрят управлението на потоците от лица, кандидатстващи за убежище или други форми на международна закрила, и възможностите за законна миграция, да се противодейства на незаконната миграция и да се гарантира устойчивост на връщането и ефективно обратно приемане в трети държави.

(7) Фондът следва да подкрепя солидарността между държавите членки и ефективното управление на миграционните потоци, наред с другото, чрез насърчаване на общи мерки в областта на убежището, включително усилията на държавите членки за приемане на лица, нуждаещи се от международна закрила, чрез презаселване и хуманитарен прием, и прехвърляне между държавите членки на кандидати за международна закрила или лица, на които е предоставена международна закрила, като се засили закрилата на уязвимите лица, търсещи убежище, като например децата, подкрепа на стратегиите за интеграция, както и по-ефективна политика за законна миграция, чрез създаване на безопасни и законни маршрути към Съюза, които също следва да помогнат за гарантирането на дългосрочната конкурентоспособност на Съюза и бъдещето на неговия социален модел, и за да се намалят стимулите за незаконна миграция чрез устойчиви политики за връщане и обратно приемане. Като инструмент на вътрешната политика на Съюза и единствен инструмент, предоставящ финансиране в областта на убежището и миграцията на равнището на Съюза, Фондът следва да подкрепя главно действия в областта на убежището и миграцията в рамките на Съюза. В определени граници обаче и при спазване на съответните гаранции Фондът следва да подкрепя засилването на сътрудничеството с трети държави с цел да се подобрят управлението на потоците от лица, кандидатстващи за убежище или други форми на международна закрила, да се установят възможности за законна миграция, да се противодейства на неуредената миграция и на мрежите от контрабандисти и трафиканти на хора и да се гарантира устойчивост на безопасно и зачитащо достойнството връщане до, както и повторна интеграция в трети държави.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 8</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Миграционната криза подчерта необходимостта от реформиране на общата европейска система за убежище, за да се гарантират ефективни процедури за предоставяне на убежище, които предотвратяват вторичните движения, за да се осигурят еднакви и подходящи условия на приемане за кандидатите за международна закрила, еднообразни стандарти за предоставяне на международна закрила и подходящи права и обезщетения за лицата, на които е предоставена международна закрила. В същото време реформата беше необходима, за да се изгради по-справедлива и по-ефективна система за определяне на отговорността на държавите членки по отношение на кандидатите за международна закрила, както и рамка на Съюза за усилията на държавите членки за презаселване. Ето защо е целесъобразно Фондът да предоставя по-голяма подкрепа за усилията на държавите членки за пълно и правилно прилагане на реформираната обща европейска система за убежище.

(8) Миграционната криза и нарастващият брой смъртни случаи в Средиземноморието през последните години разкриха необходимостта от реформиране на общата европейска система за убежище, както и от изграждане на по-справедлива и по-ефективна система за определяне на отговорността на държавите членки по отношение на кандидатите за международна закрила, както и рамка за усилията на държавите членки за презаселване и хуманитарен прием с оглед повишаване на цялостния брой на наличните места за презаселване в световен мащаб. Същевременно реформата е необходима, за да се гарантира, че са налице ефективни и зачитащи правата процедури за предоставяне на убежище и за да се осигурят еднакви и подходящи условия на приемане на кандидатите за международна закрила, еднообразни стандарти за предоставяне на международна закрила и подходящи права и придобивки за лицата, на които е предоставена международна закрила, както и ефективни и ефикасни процедури за връщане на мигранти с неуредено положение. Ето защо е целесъобразно Фондът да предоставя по-голяма подкрепа за усилията на държавите членки за пълно и правилно прилагане на реформираната обща европейска система за убежище.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 9</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Фондът следва също така да допълва и подсилва дейностите, предприемани от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището, създадена с Регламент (ЕС)../.. [Регламент за Агенцията в областта на убежището]14, с цел да се улесни и подобри функционирането на общата европейска система за убежище, посредством координиране и засилване на практическото сътрудничество и обмена на информация между държавите членки; утвърждаване на правото и оперативните стандарти на Съюза в областта на убежището с цел да се гарантира висока степен на уеднаквяване въз основа на високи стандарти за закрила по отношение на процедурите за предоставяне на убежище, условията на приемане и оценката на нуждите от закрила в Съюза; създаване на условия за устойчиво и справедливо разпределение на молбите за международна закрила между държавите членки; улесняване на сближаването по отношение на оценяването на молбите за международна закрила в Съюза; подкрепа за усилията на държавите членки за презаселване и предоставяне на оперативна и техническа помощ на държавите членки за управлението на техните системи за убежище и приемане, и по-специално на държавите членки, чиито системи са подложени на несъразмерно голям натиск.

(9) Фондът следва също така да допълва и подсилва дейностите, предприемани от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището с цел да се улесни и подобри функционирането на общата европейска система за убежище, посредством координиране и засилване на практическото сътрудничество и обмена на информация по въпросите на убежището, и по-специално на добри практики между държавите членки; утвърждаване на  правото на Съюза и на международното право, както и принос чрез съответни насоки, включително оперативни стандарти за еднообразно прилагане на правото на Съюза в областта на убежището въз основа на високи стандарти за закрила по отношение на процедурите за предоставяне на убежище, условията на приемане и оценката на нуждите от закрила в Съюза; създаване на условия за устойчиво и справедливо разпределение на молбите за международна закрила между държавите членки; улесняване на сближаването по отношение на оценяването на молбите за международна закрила в Съюза; подкрепа за усилията на държавите членки за презаселване и предоставяне на оперативна и техническа помощ на държавите членки за управлението на техните системи за убежище и приемане, и по-специално на държавите членки, чиито системи са подложени на несъразмерно голям натиск.

 

 

14 Регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета … [Регламент за Агенцията в областта на убежището] (OВ L …, [дата] г., стр. …).

 

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 9 а (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а) Фондът следва да подкрепя усилията на Съюза и държавите членки за увеличаване на капацитета на държавите членки за развитие, наблюдение и оценка на политиките им в областта на убежището в контекста на техните задължения по действащото право на Съюза.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 10</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) улесняване на сближаването по отношение на оценяването на молбите за международна закрила в Съюза; подкрепа за усилията на държавите членки за презаселване и предоставяне на оперативна и техническа помощ на държавите членки за управлението на техните системи за убежище и приемане, и по-специално на държавите членки, чиито системи са подложени на несъразмерно голям натиск.

(10) Фондът следва да подкрепя Съюза и държавите членки в прилагането на действащото право на Съюза, като осигурява пълно зачитане на основните права, и по-специално на Директива 2013/33/EС1a (Директива относно условията на приемане), 2013/32/EС (Директива относно процедурите за убежище), 2011/95/EС (Директива относно определянето) и 2008/115/ЕО  (Директива относно връщането)на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент от Дъблин).

 

________________________

 

Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 96).

 

Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (OВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).

 

Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9).

 

Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).

 

Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 11</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Фондът следва да подкрепя усилията на Съюза и на държавите членки във връзка със засилването на капацитета на държавите членки за разработване, наблюдение и оценка на политиките им в областта на убежището, предвид задълженията им съгласно съществуващото право на Съюза. Партньорствата и сътрудничеството с трети държави са особено важен компонент от политиката на Съюза в областта на убежището, целящ да се гарантира подходящо управление на потоците от хора, подаващи молби за убежище или други форми на международна закрила. В изпълнение на целите да се заменят незаконните и опасни канали, по които на територията на държавите членки пристигат граждани на трети държави или лица без гражданство, нуждаещи се от международна закрила, със законни и безопасни начини на миграция, да се изрази солидарност с държавите в региони, в които са преселени голям брой лица, нуждаещи се от международна закрила, като се окаже помощ за облекчаване на натиска върху тези държави, да се подпомогне постигането на целите на политиката на Съюза в областта на миграцията като се увеличи влиянието на Съюза спрямо трети държави и да се даде ефективен принос към глобалните инициативи за презаселване благодарение на единна позиция в рамките на международни форуми и пред трети държави, Фондът следва да осигури финансови стимули за изпълнението на Рамката на Съюза за презаселване [и хуманитарен прием].

заличава се

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 11 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) Фондът следва да подкрепя усилията на държавите членки за предоставяне на международна закрила и трайно решение на тяхна територия за бежанците и разселените лица, определени като отговарящи на условията за презаселване или на условията по националните схеми за хуманитарен прием, като същевременно следва да се вземат предвид прогнозите на ВКБООН за глобалните потребности от презаселване. За да допринесе по амбициозен и ефективен начин, Фондът следва да предоставя целево подпомагане под формата на финансови стимули за всяко лице, което е прието или презаселено.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 12</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Предвид на равнищата на миграционните потоци към Съюза през последните години и значението на това да се осигури сближаването на нашите общества, е от решаващо значение да се подкрепят политиките на държавите членки за ранно интегриране на законно пребиваващите граждани на трети държави, включително в приоритетните области, определени в Плана за действие относно интеграцията на граждани на трети държави, приет от Комисията през 2016 г.

(12) Предвид значението на това да се осигури сближаването на нашите общества, е от решаващо значение да се подкрепят политиките на държавите членки за интегриране на законно пребиваващите граждани на трети държави, включително в приоритетните области, определени в Плана за действие относно интеграцията на граждани на трети държави, приет от Комисията през 2016 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 13</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) С цел да се повиши ефективността, да се постигне най-голямата добавена стойност за Съюза и да се осигури съгласуваност в отговора на Съюза за насърчаване на интеграцията на граждани на трети държави, дейностите, финансирани по линия на Фонда, следва да бъдат специфични и допълващи действията, финансирани по линия на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Мерките, финансирани по линия на Фонда, следва да подкрепят мерките, специално насочени към нуждите на гражданите на трети държави, които обикновено се изпълняват на ранен етап в процеса на интеграция, както и хоризонталните действия в подкрепа на капацитета на държавите членки в областта на интеграцията, докато насочените към граждани на трети държави интервенции с дългосрочно въздействие следва да бъдат финансирани от ЕФРР и ЕСФ+.

(13) С цел да се повиши ефективността, да се постигне най-голямата добавена стойност за Съюза и да се осигури съгласуваност в отговора на Съюза за насърчаване на интеграцията на граждани на трети държави, дейностите, финансирани по линия на Фонда, следва да бъдат специфични и допълващи действията, финансирани по линия на структурните фондове на Съюза. Мерките, финансирани по линия на Фонда, следва да подкрепят мерките, специално насочени към потребностите на гражданите на трети държави, които обикновено се изпълняват на ранни етапи в процеса на интеграция, както и хоризонталните действия в подкрепа на капацитета на държавите членки в областта на интеграцията, допълнени от интервенции за насърчаване на социалното и икономическото приобщаване на граждани на трети държави, финансирани от структурните фондове.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 13 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Обхватът на мерките за интеграция следва да включва и лицата, на които е предоставена международна закрила, за да се гарантира всеобхватен подход към интеграцията, при който се вземат предвид специфичните особености на тази целева група. Когато мерките за интеграция са съчетани с приемане, по целесъобразност следва да има възможност действията да обхващат и лицата, търсещи убежище.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 14</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) В този контекст от органите на държавите членки, които отговарят за изпълнението на Фонда, следва да се изисква да си сътрудничат и да установяват механизми за координация с органите, определени от държавите членки за целите на управлението на интервенциите по линия на ЕСФ+ и ЕФРР, и при необходимост с техните управляващи органи и управляващите органи на други фондове на Съюза, допринасящи за интеграцията на граждани на трети държави.

(14) В този контекст от органите на държавите членки, които отговарят за изпълнението на Фонда, следва да се изисква да си сътрудничат и да установяват механизми за координация с органите, определени от държавите членки за целите на управлението на интервенциите по линия на структурните фондове, и при необходимост с техните управляващи органи и управляващите органи на други фондове на Съюза, допринасящи за интеграцията на граждани на трети държави. Чрез тези координационни механизми Комисията следва да направи оценка на съгласуваността и взаимното допълване между фондовете, както и на степента, в която мерките, изпълнявани чрез всеки от фондовете, допринасят за интеграцията на граждани на трети държави.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 16</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Целесъобразно е да се разреши на държавите членки, които желаят, да предвидят в своите програми, че действията за интеграция могат да включват най-близките роднини на гражданите на трети държави, доколкото това е необходимо за ефективното изпълнение на тези действия. Под „най-близки роднини“ следва да се разбира съпрузите, партньорите и всички лица в преки роднински връзки по низходяща или възходяща линия с гражданина на трета държава, към когото е насочено действието за интеграция, които в противен случай не попадат в обхвата на Фонда.

(16) Целесъобразно е да се разреши на държавите членки, които желаят, да предвидят в своите програми, че действията за интеграция могат да включват най-близките роднини на гражданите на трети държави, като по този начин се оказва подкрепа за единството на семейството с оглед висшия интерес на детето, доколкото това е необходимо за ефективното изпълнение на тези действия. Под „най-близки роднини“ следва да се разбира съпрузите, партньорите и всички лица в преки роднински връзки по низходяща или възходяща линия с гражданина на трета държава, към когото е насочено действието за интеграция, които в противен случай не попадат в обхвата на Фонда.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 17</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Като се има предвид ключовата роля на местните и регионалните органи и организациите на гражданското общество в областта на интеграцията и за да се улесни достъпът на тези субекти до финансиране на равнището на Съюза, Фондът следва да улеснява изпълнението на действия в областта на интеграцията от страна на местни и регионални органи или организации на гражданското общество, включително чрез използването на тематичния механизъм и чрез по-висок процент на съфинансиране за тези дейности.

(17) Като се има предвид ключовата роля на местните и регионалните органи и на сдруженията, представляващи техните интереси, както и на организациите на гражданското общество, включително сдруженията на бежанци и мигранти в областта на интеграцията, и за да се улесни прекият достъп на тези субекти до финансиране на равнището на Съюза, Фондът следва да улеснява изпълнението на действия в областта на интеграцията от страна на местни и регионални органи или организации на гражданското общество, включително чрез използването на тематичния механизъм за тези дейности, и чрез използването на специален компонент от тематичния механизъм за случаите, в които посочените местни и регионални органи разполагат с правомощия за осъществяване на мерки за интеграция.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 18</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Като се имат предвид дългосрочните икономически и демографски предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, от решаващо значение е да се създадат добре функциониращи канали за законна миграция към Съюза, за да се запази привлекателността на Съюза като дестинация за мигрантите и да се гарантира устойчивостта на социалните системи и растежа на икономиката на Съюза.

(18) Като се имат предвид дългосрочните икономически и демографски предизвикателства, пред които е изправен Съюзът и все по-глобализирания характер на миграцията, от решаващо значение е да се създадат добре функциониращи канали за законна миграция към Съюза, за да се запази привлекателността на Съюза като дестинация за законово уредена миграция, в съответствие с икономическите и социалните потребности на държавите членки и да се гарантира устойчивостта на социалните системи и растежа на икономиката на Съюза, като същевременно се защитят работниците мигранти от трудова експлоатация.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 19</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Фондът следва да подпомага държавите членки при изготвянето на стратегии за организиране на законната миграция, които укрепват капацитета им за разработване, изпълнение, наблюдение и оценяване като цяло на всички стратегии, политики и мерки в областта на имиграцията и интеграцията на законно пребиваващи граждани на трети държави, включително правните инструменти на Съюза. Фондът следва да подпомага също така обмена на информация, най-добрите практики и сътрудничеството между различните структури на администрацията и равнища на управление, както и между държавите членки.

(19) Фондът следва да подпомага държавите членки при изготвянето на стратегии за организиране и разширяване на маршрутите на законната миграция, които укрепват капацитета им за разработване, изпълнение, наблюдение и оценяване като цяло на всички стратегии, политики и мерки в областта на имиграцията и интеграцията на законно пребиваващи граждани на трети държави, по-конкретно инструменти на Съюза за законна миграция. Фондът следва да подпомага също така обмена на информация, най-добрите практики и сътрудничеството между различните структури на администрацията и равнища на управление, както и между държавите членки.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 20</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Ефективната политика в областта на връщането е неразделна част от всеобхватния подход към миграцията, който Съюзът и неговите държави членки следват. Фондът следва да подкрепя и насърчава усилията на държавите членки за ефективно прилагане и по-нататъшно разработване на общи стандарти за връщане, по-специално съгласно посоченото в Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15, и на интегриран и координиран подход за управление на връщането. За постигането на устойчиви политики в областта на връщането е необходимо Фондът да подкрепя и свързани с това мерки в трети държави, като например реинтеграцията на завърналите се лица.

(20) Ефективната и зачитаща достойнството политика в областта на връщането е неразделна част от всеобхватния подход към миграцията, който Съюзът и неговите държави членки следват. Фондът следва да подкрепя и насърчава усилията на държавите членки за ефективно прилагане и по-нататъшно разработване на общи стандарти за връщане, като се поставя акцент върху доброволното връщане, по-специално съгласно посоченото в Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15, и на интегриран и координиран подход за управление на връщането. Фондът следва да подкрепя и свързани с това мерки в трети държави, за да се улесни и гарантира безопасното и достойно връщане и обратно приемане, както и устойчивата реинтеграция, както е залегнало в Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция.

__________________

__________________

15 Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).

15 Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 21</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Държавите членки следва да отдават предпочитание на доброволното връщане. За да насърчават доброволното връщане, държавите членки следва да предвидят стимули, като например преференциално третиране под формата на засилена помощ за връщане. Този вид доброволно връщане е в интерес както на връщаните лица, така и на органите, от гледна точка на неговата икономическа ефективност.

(21) Държавите членки следва да отдават предпочитание на доброволното връщане и да гарантират ефективно, безопасно и достойно връщане на мигрантите с неуредено положение. Следователно Фондът следва да предоставя приоритетна подкрепа за действия, свързани с доброволното връщане. За да насърчават това, държавите членки следва да предвидят стимули, като например преференциално третиране под формата на засилена помощ за връщане и подкрепа за реинтеграция в дългосрочен план. Този вид доброволно връщане е в интерес както на връщаните лица, така и на органите, от гледна точка на икономическата ефективност. Висшият интерес на детето следва да бъде първостепенно съображение във всички действия или решения, отнасящи се до децата мигранти, включително връщанията, като се вземе изцяло предвид правото на детето да изразява своето мнение.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 22</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Независимо от това, доброволното и принудителното връщане са взаимосвързани, с взаимно подсилващ се ефект, и поради това държавите членки следва да бъдат насърчавани да засилят взаимното допълване между тези две форми на връщане. Възможността за извеждане е важен елемент, допринасящ за целостта на системите за убежище и законна миграция. Поради това Фондът следва да подкрепя действията на държавите членки за улесняване и извършване на извеждания в съответствие със стандартите, установени в правото на Съюза, когато е приложимо, и при пълно зачитане на основните права и достойнството на връщаните лица.

(22) Докато доброволното връщане следва да има приоритет пред принудителното връщане, те все пак са взаимосвързани, с взаимно подсилващ се ефект, и поради това държавите членки следва да бъдат насърчавани да засилят взаимното допълване между тези две форми на връщане. Възможността за извеждане е важен елемент, допринасящ за целостта на системите за убежище и законна миграция. Поради това Фондът следва да подкрепя действията на държавите членки за улесняване и извършване на извеждания в съответствие със стандартите, установени в правото на Съюза, когато е приложимо, и при пълно зачитане на основните права и достойнството на връщаните лица. Фондът следва да подкрепя действия, свързани с връщането на деца, само когато това връщане се основава на положителна оценка за зачитането на висшия интерес на детето.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 23</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Специфични подкрепящи мерки за връщаните лица в държавите членки и в държавите на връщане могат да подобрят условията на връщане и да подпомогнат тяхната реинтеграция.

(23) Специфични подкрепящи мерки за връщаните лица, с особено внимание към техните хуманитарни нужди и потребности от закрила, в държавите членки и в държавите на връщане могат да подобрят условията на връщане и да подпомогнат тяхната реинтеграция. Следва да се обърне специално внимание на уязвимите групи. Решенията за връщане на лица следва да се основават на цялостна внимателна оценка на положението в съответната държава на произход, включително и оценка на капацитета за приемане на местно равнище. Предприемането на специфични мерки и действия за подкрепа на държавите на произход, и по-специално на уязвимите лица, допринася за гарантиране на устойчивостта, безопасността и ефективността на връщанията. Тези мерки следва да се прилагат с активното участие на местните органи, гражданското общество и диаспорите.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 24</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Споразуменията и други договорености за обратно приемане са неразделна част от политиката на връщане на Съюза и представляват централен инструмент за ефикасно управление на миграционните потоци, тъй като улесняват бързото връщане на незаконните мигранти. Тези споразумения и договорености са съществен елемент от рамката за диалог и сътрудничество с трети държави на произход и на транзитно преминаване на незаконни мигранти и прилагането им в трети държави следва да бъде подпомагано в интерес на ефективните политики за връщане на национално равнище и на равнище Съюз.

(24) Официалните споразумения за обратно приемане са неразделна и съществена част от политиката на връщане на Съюза и представляват централен инструмент за ефикасно управление на миграционните потоци, тъй като улесняват бързото връщане на мигрантите с неуредено положение. Тези споразумения са съществен елемент от рамката за диалог и сътрудничество с трети държави на произход и на транзитно преминаване на мигранти с неуредено положение, и Фондът следва да подкрепя прилагането им в трети държави в интерес на ефективните, безопасни и достойни политики за връщане, прилагани в определени граници и при спазване на подходящи гаранции.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 25</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Освен подкрепата за връщането на лица, както е предвидено в настоящия регламент, Фондът следва да подкрепя и други мерки, насочени към борба с незаконната миграция, преодоляване на стимулите за незаконна миграция или заобикаляне на съществуващите правила за законна миграция, като по този начин се запазва целостта на имиграционните системи на държавите членки.

(25) Освен подкрепата за интеграцията на гражданите на трети държави или на лицата без гражданство в рамките на държавите членки, Фондът следва да подкрепя и други мерки, насочени към борба с трафика на мигранти и насърчаване и улесняване на установяването на правила за законна миграция, като по този начин се запазва целостта на имиграционните системи в държавите на произход, при пълно спазване на принципа на съгласуваност за устойчиво развитие.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 26</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Наемането на работа на незаконни мигранти е притегателен фактор за незаконна миграция и подкопава развитието на политика за трудова мобилност, основана на програми за законна миграция. Ето защо Фондът следва пряко или непряко да подкрепя държавите членки в прилагането на Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16 , която забранява наемането на работа на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и предвижда санкции срещу работодателите, които нарушават тази забрана.

(26) Наемането на работа на мигранти с неуредено положение подкопава развитието на политика за трудова мобилност, основана на програми за законна миграция, и застрашава правата на работниците мигранти, като ги прави уязвими към нарушение на правата им и злоупотреба. Ето защо Фондът следва пряко или непряко да подкрепя държавите членки в прилагането на Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16, която забранява наемането на работа на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, предвижда механизъм за подаване на жалби и за събиране на дължимите възнаграждения на експлоатирани работници, както и санкции срещу работодателите, които нарушават тази забрана.

_________________

_________________

16 Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава (ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 24).

16 Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава (ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 24).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 26 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26a) Държавите членки следва да подкрепят исканията на организациите на гражданското общество и сдруженията на работниците, например във връзка със създаването на европейска мрежа на приемащите работници от двата пола, с цел да се свържат всички работници в Европа, осъществяващи дейност в областта на миграцията, да се насърчи достойното посрещане и подход към миграцията, основан на правата на човека, както и обменът на добри практики по отношение на възможностите за приемане и заетост на мигрантите.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 27</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Фондът следва пряко или непряко да подкрепя държавите членки в прилагането на Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета17, която определя разпоредби за помощ, подкрепа и защита на жертвите на трафик на хора.

(27) Фондът следва пряко или непряко да подкрепя държавите членки в прилагането на Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета17, която определя разпоредби за помощ, подкрепа и защита на жертвите на трафик на хора. Тези мерки следва да отчитат свързаната с пола специфика на трафика на хора. При изпълнението на Фонда държавите членки следва да вземат предвид факта, че лицата, които са принудени да напуснат обичайното си жилище поради внезапна или постепенна промяна в околната среда, свързана с изменението на климата, която се отразява неблагоприятно на техния живот или условия на живот, са изложени на висок риск да се превърнат в жертви на трафик на хора.

__________________

__________________

17 Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

17 Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 27 а (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27а) Фондът следва да подкрепя по-специално установяването на самоличността и мерките, насочени към потребностите на лицата, търсещи убежище, като например непридружени ненавършили пълнолетие лица или жертви на изтезания или на други тежки форми на насилие, както е предвидено в достиженията на правото на Съюза в областта на убежището.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 27 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27б) За да се постигне справедливо и прозрачно разпределение на ресурсите между целите на Фонда, следва да се гарантира минимално равнище на разходите за определени цели, независимо дали се прилага пряко, непряко или споделено управление.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 28</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Фондът следва да допълва и подсилва дейностите, предприемани в областта на връщането от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, създадена с Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета18, и по този начин да допринася за ефективното европейско интегрирано управление на границите, както е определено в член 4 от същия регламент.

(28) Фондът следва да допълва и подсилва дейностите, предприемани в областта на връщането от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, създадена с Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета18, без да се предвижда допълнителен източник на финансиране за Европейската агенция за гранична и брегова охрана, като решенията относно годишния бюджет на Агенцията, който следва да създаде възможност тя да изпълнява всичките си задачи, се вземат от бюджетния орган.

__________________

__________________

18 Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

18 Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 29</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Следва да се търсят синергии, съгласуваност и ефикасност с другите фондове на Съюза и да се избягва припокриване между действията.

(29) Следва да се търсят синергии, съгласуваност, взаимно допълване и ефикасност с другите фондове на Съюза и да се избягва припокриване или противоречие между действията.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 30</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Подкрепяните по линия на Фонда мерки, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави, следва да допълват други действия извън Съюза, получаващи подкрепа чрез неговите инструменти за външно финансиране. По-специално, при изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност с принципите и общите цели на външната дейност и външната политика на Съюза по отношение на съответната държава или регион и международните ангажименти на Съюза. Във връзка с външното измерение Фондът следва да насочи подкрепата си към засилване на сътрудничеството с трети държави и укрепване на ключови аспекти от управлението на миграцията в области от интерес за политиката на Съюза в областта на миграцията.

(30) Приоритетът на настоящия фонд следва да бъде финансирането на действия в рамките на територията на Съюза. Фондът може да финансира подкрепяните по линия на Фонда мерки, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави, които следва да бъдат ограничени във финансово отношение, като същевременно са пригодени за постигане на целите на Фонда, установени в член 3 от настоящия регламент, при спазване на подходящи гаранции. Посочените мерки следва да допълват други действия извън Съюза, получаващи подкрепа чрез неговите инструменти за външно финансиране. По-специално, при изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност и допълняемост с принципите и общите цели на външната дейност и външната политика на Съюза по отношение на съответната държава или регион и международните ангажименти на Съюза. Следва да се зачита принципът за съгласуваност на политиката за развитие, установен в точка 35 от Европейския консенсус за развитие. В рамките на прилагането на спешното подпомагане следва да се гарантира съгласуваност с хуманитарните принципи, установени в Европейския консенсус относно хуманитарната помощ.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 31</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Финансирането от бюджета на Съюза следва да се съсредоточи върху дейности, при които интервенцията на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелни действия на държавите членки. Финансовата подкрепа, предоставяна съгласно настоящия регламент, следва да допринася по-специално за повишаването на националния капацитет и капацитета на Съюза в областта на убежището и миграцията.

(31) Финансирането от бюджета на Съюза следва да се съсредоточи върху дейности, при които интервенцията на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелни действия на държавите членки. Финансовата подкрепа, предоставяна съгласно настоящия регламент, следва да допринася по-специално за солидарността между държавите членки в областта на убежището и миграцията в съответствие с член 80 от ДФЕС, както и за повишаването на националния капацитет и капацитета на Съюза в областта на убежището и миграцията.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 32</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) Ако държава членка не е изпълнила своите задължения по Договорите в областта на убежището и миграцията, ако има очевиден риск от тежко нарушение на ценностите на Съюза от страна на държавата членка при изпълнението на достиженията на правото в областта на убежището и миграцията или ако в доклад по механизма за оценка и наблюдение по Шенген или на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището са установени недостатъци в съответната област, тогава може да се счита, че държавата членка не спазва съответните достижения на правото на Съюза по отношение на използването на оперативната подкрепа по линия на Фонда.

(32) Ако държава членка не се е съобразила с Хартата на основните права или не е изпълнила своите задължения по Договорите в областта на убежището и имиграцията или, ако има очевиден риск от тежко нарушение на ценностите на Съюза от страна на държавата членка при изпълнението на достиженията на правото в областта на убежището и имиграцията, тогава може да се счита, че държавата членка не спазва съответните достижения на правото на Съюза по отношение на използването на оперативната подкрепа по линия на Фонда.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 33</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33) Фондът следва да отразява необходимостта от повече гъвкавост и опростяване, като същевременно отговаря на изискванията за предвидимост и осигурява справедливо и прозрачно разпределение на ресурсите за постигането на стратегическите и специфичните цели, установени в настоящия регламент.

(33) Фондът следва да отразява необходимостта от повече прозрачност, гъвкавост и опростяване, като същевременно отговаря на изискванията за предвидимост и осигурява справедливо и прозрачно разпределение на ресурсите за постигането на стратегическите и специфичните цели, установени в настоящия регламент. Изпълнението на Фонда следва да се ръководи от принципите на ефикасност, ефективност и качество на разходите. Освен това изпълнението на Фонда следва да бъде възможно най-лесно за ползване.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 34</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) Настоящият регламент следва да определи първоначалните суми за държавите членки, състоящи се от фиксирана сума и сума, изчислена въз основа на критериите, определени в приложение I, които отразяват нуждите на различните държави членки и натиска, на които са подложени те, в областта на убежището, интеграцията и връщането.

(34) Настоящият регламент следва да определи първоначалните суми за държавите членки, които отразяват потребностите на различните държави членки и натиска, на които са подложени те, в областта на убежището, миграцията, интеграцията и връщането. Следва да се обърне особено внимание на островните общества, които са изправени пред несъразмерно тежки предизвикателства, свързани с миграцията.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 35</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) Тези първоначални суми следва да формират основата за дългосрочните инвестиции на държавите членки. За да се вземат предвид промените в миграционните потоци и да се отговори на нуждите в управлението на системите за убежище и приемане и интеграцията на законно пребиваващите граждани на трети държави, както и да се противодейства на незаконната миграция чрез ефективна и устойчива политика на връщане, в средата на периода на държавите членки следва да бъдат отпуснати допълнителни суми, като се вземат предвид равнищата на усвояване. Тази сума следва да се основава на последните налични статистически данни, съгласно посоченото в приложение I, за да бъдат отразени промените в базовия сценарий на държавите членки.

(35) Тези първоначални суми следва да формират основата за дългосрочните инвестиции на държавите членки. За да се вземат предвид промените в миграционните потоци и да се отговори на потребностите в управлението на системите за убежище и приемане и интеграцията на законно пребиваващите граждани на трети държави, да се развие законна миграция, както и да се противодейства на неуредената миграция чрез ефективна, основана на зачитането на правата и устойчива политика на връщане, в средата на периода на държавите членки следва да бъдат отпуснати допълнителни суми, като се вземат предвид равнищата на усвояване. Тази сума следва да се основава на последните налични статистически данни, съгласно посоченото в приложение I, за да бъдат отразени промените в базовия сценарий на държавите членки.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 36</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36) За да допринесат за постигането на политическата цел на Фонда, държавите членки следва да гарантират, че техните програми съдържат действия, които са насочени към постигане на специфичните цели на настоящия регламент, че избраните приоритети съответстват на мерките за изпълнение, посочени в приложение II, и че разпределението на ресурсите между целите прави възможно постигането на общата политическа цел.

(36) За да допринесат за постигането на политическата цел на Фонда, държавите членки и Комисията следва да гарантират, че програмите на държавите членки съдържат действия, които допринасят за постигането на всяка една от специфичните цели на настоящия регламент.  Освен това те следва да гарантират, че разпределянето на финансирането за специфичните цели служи на посочените цели по възможно най-добрия начин и се основава на най-актуалните потребности, че програмите включват минимален размер на разходите по отношение на тези цели, че споделянето на ресурси за целите е пропорционално на съществуващите предизвикателства, че избраните приоритети съответстват на мерките за изпълнение, посочени в приложение II, и че разпределението на ресурсите между целите прави възможно постигането на общата политическа цел.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 37</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) Тъй като предизвикателствата в областта на миграцията непрекъснато се променят, необходимо е разпределянето на средствата да се адаптира към промените в миграционните потоци. С цел да се посрещнат належащите потребности, промените в политиката и приоритетите на Съюза и финансирането да се насочва към действия с висока степен на добавена стойност от Съюза, част от финансирането периодично ще се разпределя чрез тематичен механизъм за специфични действия, действия на Съюза, спешно подпомагане, презаселване и допълнителна подкрепа за държавите членки, които допринасят за усилията за солидарност и поемане на отговорност.

(37) Тъй като предизвикателствата в областта на миграцията непрекъснато се променят, необходимо е разпределянето на средствата да се адаптира към промените в миграционните потоци. С цел да се посрещнат належащите потребности, промените в политиката и приоритетите на Съюза и финансирането да се насочва към действия с висока степен на добавена стойност от Съюза, част от финансирането периодично ще се разпределя чрез тематичен механизъм за специфични действия, действия на Съюза, действия на местните и регионалните органи, спешно подпомагане, презаселване и допълнителна подкрепа за държавите членки, които допринасят за усилията за солидарност и поемане на отговорност.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 38 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38a) Фондът следва да подкрепя усилията на държавите членки за пълно и правилно прилагане на достиженията на правото на Съюза в областта на убежището, включително по отношение на осигуряването на подходящи условия за приемане на кандидатите за международна закрила и на лицата, на които е предоставена международна закрила, за да се гарантира правилното определяне на статута в съответствие с Директива 2011/95/ЕС и да се прилагат справедливи и ефективни процедури за предоставяне на убежище, по-специално когато тези усилия са насочени към непридружените ненавършили пълнолетие лица, за които разходите са по-високи. Следователно държавите членки следва да получат еднократна сума за всяко непридружено ненавършило пълнолетие лице, на което е предоставена международна закрила, но тази еднократна сума не следва да се кумулира с допълнително финансиране, предоставено съгласно настоящия регламент за целите на презаселването.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 40</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) Фондът следва да допринася за подпомагането на оперативните разходи в областта на убежището и връщането и да позволява на държавите членки да поддържат капацитет, който е решаващ за предоставянето на тази услуга за Съюза като цяло. Това подпомагане се изразява в пълното възстановяване на определени разходи, свързани с целите на Фонда, и следва да представлява неразделна част от националните програми.

(40) Фондът следва да допринася за подпомагането на оперативните разходи в областта на убежището и имиграцията, и да позволява на държавите членки да поддържат капацитет, който е решаващ за предоставянето на тази услуга за Съюза като цяло. Това подпомагане се изразява в пълното възстановяване на определени разходи, свързани с целите на Фонда, и следва да представлява неразделна част от националните програми.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 41</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) Като допълнение към изпълнението на политическата цел на Фонда на национално равнище чрез програмите на държавите членки, с Фонда следва да се оказва подкрепа и на действия на равнището на Съюза. Тези действия следва да служат на цялостните стратегически цели в приложното поле на интервенцията на Фонда, свързани с анализа на политиките и иновациите, транснационалното взаимно обучение и партньорства, както и изпробване на нови инициативи и действия в целия Съюз.

(41) Като допълнение към изпълнението на политическата цел на Фонда на национално равнище чрез програмите на държавите членки, с Фонда следва да се оказва подкрепа и на действия на равнището на Съюза. Тези действия следва да служат на цялостните стратегически цели в приложното поле на интервенцията на Фонда, свързани с анализа на политиките и иновациите, транснационалното взаимно обучение и партньорства, както и изпробване на нови инициативи и действия в целия Съюз, като се зачита необходимостта от предоставяне на адекватно финансиране по справедлив и прозрачен начин, за да се постигнат целите на Фонда. Чрез тези действия следва да се гарантира защитата на основните права при изпълнението на Фонда.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 42</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42) С цел да се укрепи капацитетът на Съюза за незабавен отговор на непредвиден или несъразмерно голям миграционен натиск в една или повече държави членки, характеризиращ се с голям и несъразмерен приток на граждани на трети държави, който създава сериозни и неотложни проблеми за съоръженията за приемане и местата за задържане, за системите и процедурите в областта на убежището и управлението на миграцията, и на силен миграционен натиск в трети държави поради политически събития или конфликти, следва да бъде възможно предоставянето на спешно подпомагане в съответствие с рамката, определена в настоящия регламент.

(42) С цел да се укрепи капацитетът на Съюза за незабавен отговор на непредвидено голям или несъразмерен приток на граждани на трети държави в една или повече държави членки, който създава сериозни и неотложни проблеми за съоръженията за приемане и местата за задържане, за системите и процедурите в областта на убежището и управлението на миграцията, или на миграционни предизвикателства или значителни потребности от презаселване, съществуващи в трети държави поради политически събития, конфликти или природни бедствия, следва да бъде възможно предоставянето на спешно подпомагане в съответствие с рамката, определена в настоящия регламент.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 44</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44) Политическата цел на Фонда следва да бъде преследвана също така чрез финансови инструменти и бюджетни гаранции в рамките на политическите компоненти на програмата InvestEU. Финансовата подкрепа следва да се използва за преодоляване на случаи на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации по пропорционален начин, а действията не следва да се дублират, нито да изместват частното финансиране или да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. Действията следва да имат ясна европейска добавена стойност.

заличава се

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Това заличаване отразява предложените промени в постановителната част на регламента.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 47</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47) За целите на изпълнението на действията при споделено управление Фондът следва да бъде част от последователна рамка, включваща настоящия регламент, Финансовия регламент и Регламент (ЕС) …/2021 [Регламента за общоприложимите разпоредби].

(47) За целите на изпълнението на действията при споделено управление Фондът следва да бъде част от последователна рамка, включваща настоящия регламент, Финансовия регламент и Регламент (ЕС) …/2021 [Регламента за общоприложимите разпоредби]. В случай на противоречащи си разпоредби настоящият регламент следва да се прилага с предимство пред Регламент (ЕС) № .../... [РОР].

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 48</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48) С Регламент (ЕС) …/2021 [Регламент за общоприложимите разпоредби] се създава рамката за действие на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите (ФИУГ) и се определят по-специално правилата относно програмирането, мониторинга и оценката, управлението и контрола на фондовете на ЕС, които се изпълняват при споделено управление. Поради това е необходимо да се определят целите на ФУМ и да се установят специални разпоредби относно вида дейности, които могат да бъдат финансирани по ФУМ.

(48) Освен рамката за създаване на финансови правила, общи за няколко фонда на Съюза, включително фонд „Убежище, миграция и интеграция “ (ФУМИ ), е необходимо да се определят целите на ФУМИ и да се установят специални разпоредби относно вида дейности, които могат да бъдат финансирани по ФУМИ.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 50</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50) В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/9624 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друго престъпление, засягащо финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета26. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF и на Европейската сметна палата и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(50) В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции и/или наказания по смисъла на наказателното право. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друго престъпление, засягащо финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета26. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF и на Европейската сметна палата и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права. Държавите членки си оказват пълно сътрудничество и предоставят цялата необходима помощ на институциите, агенциите, органите на Съюза при защитата на финансовите интереси на Съюза. Резултатите от разследванията на нередности или измами във връзка с Фонда следва да се предоставят на Европейския парламент.

_________________

_________________

21 OВ C, , стр. .

21 OВ C, , стр. .

22 OВ C, , стр. .

22 OВ C, , стр. .

23 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

23 Регламент (EО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

24 OВ C, , стр. .

24 OВ C, , стр. .

25 Регламент (ЕС) 2017/1371 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

25 Регламент (ЕС) 2017/1371 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

26 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

26 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 51 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(51a) Когато съгласно мотивирано становище на Комисията относно неизпълнение на задължения по смисъла на член 258 от ДФЕС са налице категорични доказателства, че законосъобразността на тези проекти или законосъобразността и редовността на това финансиране или изпълнението на проектите ще бъдат поставени под въпрос, Комисията гарантира, че не се предоставя финансиране за въпросните проекти.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 53 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(53a) В процеса на програмиране, прилагане и оценка на програмите, финансирани чрез Фонда, следва да се провеждат консултации с организациите на гражданското общество, местните и регионалните органи и националните парламенти в държавите членки и в третите държави.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 54</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(54) Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. е необходимо фондовете да се оценяват въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, по-специално за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на ефектите на Фонда на място. За да се отчитат постиженията на Фонда, следва да се определят общи показатели и свързани целеви стойности по отношение на всяка специфична цел на Фонда. Чрез тези общи показатели и финансовото отчитане Комисията и държавите членки следва да следят изпълнението на Фонда в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) .../2021 на Европейския парламент и на Съвета [Регламент за общоприложимите разпоредби] и настоящия регламент.

(54) Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. е необходимо фондовете да се оценяват въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, по-специално за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели – включително количествени и качествени показатели като основа за оценка на ефектите на Фонда на място. За да се отчитат постиженията на Фонда, следва да се определят общи показатели и свързани целеви стойности по отношение на всяка специфична цел на Фонда. Чрез тези общи показатели и финансовото отчитане Комисията и държавите членки следва да следят изпълнението на Фонда. За да изпълни надлежно надзорната си роля, Комисията следва да е в състояние да установи действително изразходваните суми по линия на Фонда за дадена година. Когато докладват пред Комисията годишните счетоводни отчети по националните си програми, държавите членки следва да направят разграничение между събиране на вземания, изплащане на предварително финансиране на крайни бенефициери и възстановяване на действително направени разходи. С цел улесняване на одита и мониторинга на изпълнението на Фонда Комисията следва да включи тези суми в своя годишен доклад за изпълнението на Фонда, както и резултатите от мониторинга и изпълнението на действията на Фонда на местно, регионално, национално равнище и на равнището на Съюза, включително конкретни проекти и партньори. Всяка година Комисията следва да представя на Европейския парламент и на Съвета обобщение на приетите годишни доклади за качеството на изпълнението. Докладите, в които се посочват резултатите от наблюдението и изпълнението на действията по линия на Фонда както на равнището на държавите членки, така и на равнището на Съюза, следва да бъдат публично достъпни и представяни на Европейския парламент.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 55</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(55) Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, Фондът ще допринесе за координиране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на 25 % от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на Фонда и ще бъдат преразгледани в рамките на съответните прегледи и оценки.

(55) Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, Фондът ще допринесе за координиране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на 25 % от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата, в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г., и годишната цел от 30% възможно най-скоро и най-късно до 2027 г. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на Фонда и ще бъдат преразгледани в рамките на съответните прегледи и оценки.

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 56</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(56) С цел да бъдат допълнени и изменени някои несъществени елементи от настоящия регламент на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на списъка на действията, отговарящи на условията за по-голям процент съфинансиране, както са изброени в приложение IV, оперативна подкрепа и с оглед на по-нататъшното разработване на рамката за мониторинг и оценка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

(56) С цел да бъдат допълнени и изменени някои несъществени елементи от настоящия регламент на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на работните програми за тематичния механизъм, списъка на действията, отговарящи на условията за подкрепа от посочения в приложение ІІІ инструмент, списъка на действията, отговарящи на условията за по-голям процент съфинансиране, изброени в приложение IV, оперативната подкрепа, предвидена в приложение VII, както и с оглед на по-нататъшното разработване на рамката за мониторинг и оценка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище и с организации на гражданското общество, включително сдружения на мигранти и бежанци, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 58</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(58) Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да допринесе за ефективното управление на миграционните потоци в Съюза, в съответствие с общата политика в областта на убежището и международната закрила и общата имиграционна политика, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, действащи самостоятелно, и може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(58) Тъй като целите на настоящия регламент, а именно да се засили солидарността между държавите членки и да се допринесе за ефективното управление на миграционните потоци и за изпълнението, усъвършенстването и развитието на общата политика в областта на убежището, за субсидиарната закрила и временната закрила и за общата имиграционна политика, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, действащи самостоятелно, и може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия регламент се създава фонд „Убежище и миграция“ (наричан по-нататък „Фондът“).

1. С настоящия регламент се създава фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (наричан по-нататък „Фондът“).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 1 – буква а</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) „кандидат за международна закрила“ означава кандидат по смисъла на член 2, точка [x] от Регламент (ЕС) ../.. [Регламент за процедурата по предоставяне на убежище]30;

a) „кандидат за международна закрила“ означава кандидат по смисъла на член 2, буква в) от Директива 2013/32/ЕС;

__________________

 

30 OВ C, , стр. .

 

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 1 – буква б</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „лице, на което е предоставена международна закрила“ по смисъла на член [2], точка 2 от Регламент (ЕС) .../.. [2]  Регламент (ЕС).../... [Регламент за условията за предоставяне на международна закрила]31;

б) „лице, на което е предоставена международна закрила“ по смисъла на член 2, буква б) от Директива 2011/95/ЕС;

__________________

 

31 OВ C, , стр. .

 

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 1 – буква д</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) „хуманитарен прием“ по смисъла на член [2] от Регламент (ЕС) .../..  [Рамка на Съюза за презаселване и [хуманитарен прием]32;

д) „хуманитарна схема“ означава приемът на територията на държавите членки, когато е поискан от държава членка, въз основа на сезиране от ВКБООН или от друг съответен международен орган на граждани на трети държави или на лица без гражданство, идващи от трета държава, към която са били разселени, на които са предоставени международна закрила или хуманитарен статут съгласно националното право, предвиждащо права и задължения, равностойни на тези по членове 20—32 и член 34 от Директива 2011/95/ЕС за лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила;

_______________

 

32 OВ C, , стр. . 

 

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 1 – буква ж</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) „презаселване“ означава презаселване съгласно определението в член [2] от Регламент (ЕС) .../.. [Рамка на Съюза за презаселване и [хуманитарен прием];

ж) „презаселване“ означава приемът на територията на държавите членки въз основа на сезиране от Върховния комисар на ООН за бежанците („ВКБООН“) на граждани на трети държави или на лица без гражданство, идващи от трета държава, към която са били разселени, на които е предоставена международна закрила и които имат достъп до трайно решение в съответствие с правото на Съюза и с националното право;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 1 – буква й a (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа) „непридружено ненавършило пълнолетие лице“ означава ненавършило пълнолетие лице, което пристига на територията на държавите членки, без да е придружено от пълнолетен, отговарящ за него съгласно правото или практиката на съответната държава членка, за времето, през което то все още не е ефективно поставено под грижите на пълнолетен, включително ненавършило пълнолетие лице, което е оставено непридружено след влизането си на територията на държавите членки.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Политическата цел на Фонда е да допринася за ефективното управление на миграционните потоци в съответствие с имащите отношение достижения на правото на Съюза и с ангажиментите на Съюза по отношение на основните права.

1. Политическата цел на Фонда е да допринася за прилагането, укрепването и развитието на всички аспекти на общата европейска политика в областта на убежището съгласно член 78 от ДФЕС и на общата европейска политика в областта на имиграцията съгласно член 79 от ДФЕС, в съответствие с принципа на солидарност и справедливо разпределение на отговорността, като същевременно се съблюдават изцяло задълженията на Съюза и на държавите членки по международното право, както и правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 2 – буква б</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) подкрепа за законната миграция към държавите членки, включително принос за интеграцията на гражданите на трети държави;

б) укрепване и развитие на политиките за законна миграция на европейско и национално равнище в съответствие с икономическите и социалните потребности на държавите членки;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 2 – буква в</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) принос за борбата с незаконната миграция и осигуряване на ефективност на връщането и обратното приемане в трети държави.

в) принос и насърчаване на ефективната интеграция и социалното приобщаване на гражданите на трети държави, при взаимно допълване с други фондове на ЕС;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 2 – буква в a (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) принос за борбата с неуредената миграция и осигуряване на ефективно, безопасно и зачитащо достойнството връщане, обратно приемане и повторна интеграция в трети държави;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 2 – буква в б (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) гарантиране на солидарност и справедливо разпределение на отговорността между държавите членки, по-специално по отношение на онези от тях, които са най-засегнати от предизвикателствата в областта на миграцията, включително чрез практическо сътрудничество;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

Партньорство

 

В рамките на настоящия фонд партньорствата включват най-малко местни и регионални органи или сдруженията, представляващи техните интереси, съответните международни организации, неправителствени организации, по-специално сдружения на бежанци и мигранти, националните институции в областта на правата на човека и органите по въпросите на равенството, както и икономическите и социалните партньори.

 

Тези партньори се приобщават пълноценно към участие в изготвянето, изпълнението, наблюдението и оценката на програмите.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В рамките на целите, посочени в член 3, и в съответствие с мерките за изпълнение, изброени в приложение II, Фондът по-специално подкрепя действията, изброени в приложение III.

1. В съответствие с мерките за изпълнение, изброени в приложение II, Фондът подкрепя действията, които допринасят за постигането на целите по член 3 и са изброени в приложение III. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32, за да изменя списъка на действията, които отговарят на условията за подкрепа от Фонда, посочен приложение IIІ.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За постигане на целите на настоящия регламент Фондът може да подпомага посочените в приложение III действия, отговарящи на приоритетите на Съюза, по отношение на трети държави и в трети държави, когато е целесъобразно, в съответствие с член 5 и член 6.

2. За постигане на целите по член 3 от настоящия регламент, Фондът може в извънредни случаи, при спазване на определени граници и на подходящи предпазни мерки, да подкрепя по целесъобразност посочените в приложение III действия по отношение на трети държави и в трети държави в съответствие с членове 5 и 6.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Без да се засягат разпоредбите на член 16, общият размер на финансирането в подкрепа на действия във или по отношение на трети държави, извършвани в рамките на тематичния механизъм в съответствие с член 9, не надвишава 5% от общия размер на финансовите средства, отпуснати за тематичния механизъм съгласно член 8, параграф 2, буква б).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 б (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Без да се засягат разпоредбите на член 16, общият размер на финансирането за подкрепящи действия във или по отношение на трети държави, предвидени в програмите на държавите членки в съответствие с член 13, за всяка държава членка не надвишава 5% от общия размер на финансовите средства, отпуснати за съответната държава членка в съответствие с член 8, параграф 2, буква а), член 11, параграф 1 и приложение І.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 в (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в. Действията, подкрепяни съгласно настоящия параграф, изцяло са в съответствие с мерките, получаващи подкрепа чрез инструментите на Съюза за външно финансиране, и с общите принципи и общите цели на външната дейност на Съюза.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Равенство между половете и недискриминация

 

Комисията и държавите членки гарантират, че равенството между половете и интегрирането на спецификите на пола са неделима част от и се насърчават по време на различните етапи на изпълнение на Фонда. Комисията и държавите членки предприемат всички необходими стъпки за предотвратяване на дискриминация въз основа на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация по отношение на достъпа до Фонда и по време на различните етапи от изпълнението на Фонда.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 1 – уводна част</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Фондът е отворен за участие на трети държави в съответствие с условията, определени в специално споразумение, обхващащо участието на третата държава във фонд „Убежище и миграция“, при условие че споразумението:

Фондът е отворен за участие на асоциирани към Шенген трети държави в съответствие с условията, определени в специално споразумение, което предстои да бъде прието в съответствие с член 218 от ДФЕС и обхваща участието на третата държава във Фонда, при условие че споразумението:

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 1 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При изготвянето на специалното споразумение, посочено в настоящия член, Комисията се консултира с Агенцията на Европейския съюз за основните права, по-специално относно аспектите на споразумението, свързани с основните права.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 6 – параграф 1 – буква а – точка 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) трета държава, включена в работната програма при условията, посочени в нея;

(3) трета държава, включена в работната програма при условията, посочени в нея, и при условие че всички действия на тази трета държава, в нея или по отношение на нея зачитат изцяло правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и съблюдават международните задължения на Съюза и държавите членки;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 6 – параграф 1 – буква б</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) всеки правен субект, учреден съгласно правото на Съюза, или всяка международна организация.

б) всеки правен субект, учреден съгласно правото на Съюза, или всяка съответна международна организация.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 6 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Правни субекти, установени в трета държава, са допустими за участие по изключение, когато това е необходимо за постигането на целите на дадено действие.

заличава се

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Разпоредбите на член 5 предвиждат участието на трети държави във Фонда. Не е целесъобразно да се предвижда допълнително участие на субекти от трети държави.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 6 – параграф 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Допустими са правни субекти, участващи в консорциуми от поне два независими субекта, установени в различни държави членки или отвъдморски държави или територии, свързани с тези държави членки или с трети държави.

4. Допустими са правни субекти, участващи в консорциуми от поне два независими субекта, установени в различни държави членки или отвъдморски държави или територии, свързани с тези държави, са допустими, когато участието им допринася за постигането на целите на Фонда, определени в член 3 от настоящия регламент.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Подкрепата, предоставена съгласно настоящия регламент, допълва националната, регионалната и местната интервенция и се съсредоточава върху прибавянето на добавена стойност към целите на регламента.

1. Подкрепата, предоставена съгласно настоящия регламент, допълва националната, регионалната и местната интервенция и се съсредоточава върху създаването на добавена стойност на Съюза по отношение на целите на регламента.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията и държавите членки гарантират, че подкрепата, предоставена съгласно настоящия регламент и от държавите членки, е съгласувана със съответните дейности, политики и приоритети на Съюза и допълва други инструменти на Съюза.

2. Комисията и държавите членки гарантират, че подкрепата, предоставена съгласно настоящия регламент и от държавите членки, е съгласувана със съответните дейности, политики и приоритети на Съюза и допълва и е координирана с други инструменти на Съюза и с мерките, финансирани от други фондове на Съюза, и по-специално от структурните фондове и инструментите на Съюза за външно финансиране.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 8 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнението на Фонда за периода 20212027 г. е 10 415 000 000 EUR по текущи цени.

1. Финансовият пакет за изпълнението на Фонда за периода 20212027 г. е 9 204 957 000 EUR по цени за 2018 г. (10 415 000 000 EUR по текущи цени).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 8 – параграф 2 – буква a</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) 6 249 000 000 EUR се отпускат за програмите, изпълнявани при споделено управление;

a) 5 522 974 200 EUR по цени за 2018 г. (6 249 000 000 EUR по текущи цени) се отпускат за програмите, изпълнявани при споделено управление;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 8 – параграф 2 – буква б</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) 4 166 000 000 EUR се отпускат за тематичния механизъм.

б) 3 681 982 800 EUR по цени за 2018 г. (4 166 000 000 EUR по текущи цени) се отпускат за тематичния механизъм.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 8 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. До 0,42 % от финансовия пакет се отпускат за техническа помощ по инициатива на Комисията, както е посочено в член 29 от Регламент (ЕС).../.. [Регламент за общоприложимите разпоредби].

3. До 0,42% от финансовия пакет се отпускат за техническа помощ по инициатива на Комисията.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 9 – параграф 1 – алинея 1 – буква д</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) подпомагане на държавите членки, които допринасят за усилията за солидарност и отговорност; както и

д) подкрепа за държавите членки, включително за местни и регионални органи, и за международните и неправителствените организации, които допринасят за усилията за солидарност; както и

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 9 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Финансирането по линия на тематичния механизъм е насочено към приоритети с висока добавена стойност за Съюза или се използва за посрещане на неотложни нужди в съответствие с договорените приоритети на Съюза, посочени в приложение II.

2. Финансирането по линия на тематичния механизъм е насочено към приоритети с висока добавена стойност за Съюза или се използва за посрещане на неотложни потребности в съответствие с договорените приоритети на Съюза, посочени в приложение II, и посредством допустимите дейности, посочени в приложение ІІІ. Комисията осигурява редовна ангажираност на организации на гражданското общество в подготовката, изпълнението, мониторинга и оценката на работните програми.

 

Най-малко 20% от финансирането за тематичния механизъм се разпределят за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а).

 

Най-малко 10% от финансирането за тематичния механизъм се разпределят за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква б).

 

Най-малко 10% от финансирането за тематичния механизъм се разпределят за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква в).

 

Най-малко 10% от финансирането за тематичния механизъм се разпределят за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква вб).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 9 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато финансирането по тематичния механизъм се предоставя на държави членки при пряко или непряко управление, се гарантира, че избраните проекти не са предмет на мотивирано становище на Комисията във връзка с нарушение по член 258 от ДФЕС, което излага на риск законосъобразността и редовността на разходите или качеството на изпълнение на проектите.

3. Когато финансирането по тематичния механизъм се предоставя на държави членки при пряко или непряко управление, ако съгласно мотивирано становище на Комисията относно неизпълнение на задължения по смисъла на член 258 от ДФЕС са налице категорични доказателства, че законосъобразността на тези проекти или законосъобразността и редовността на това финансиране или изпълнението на тези проекти ще бъдат поставени под въпрос, не се предоставя финансиране за въпросните проекти.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 9 – параграф 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато финансирането по тематичния механизъм се изпълнява при споделено управление, за целите на член 18 и член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) …/… [Регламент за общоприложимите разпоредби] Комисията прави оценка дали предвидените действия са предмет на мотивирано становище на Комисията във връзка с нарушение по член 258 от ДФЕС, което излага на риск законосъобразността и редовността на разходите или качеството на изпълнение на проектите.

4. Когато финансирането по тематичния механизъм се изпълнява при споделено управление, ако съгласно мотивирано становище на Комисията относно неизпълнение на задължения по смисъла на член 258 от ДФЕС са налице категорични доказателства, че законосъобразността на тези проекти или законосъобразността и редовността на това финансиране или изпълнението на тези проекти ще бъдат поставени под въпрос, Комисията гарантира, че не се предоставя финансиране за въпросните проекти.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 9 – параграф 5</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Комисията определя общата сума, която се предоставя за тематичния механизъм от годишните бюджетни кредити в бюджета на Съюза. Комисията приема решения за финансиране, както е посочено в член [110] от Финансовия регламент, за тематичния механизъм, като определя целите и действията, които да бъдат подкрепяни, и посочва сумите за всеки от компонентите му, както е посочено в параграф 1. В решенията за финансиране се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.

5. Комисията определя общата сума, която се предоставя за тематичния механизъм от годишните бюджетни кредити в бюджета на Съюза. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 32, за да изготвя работни програми за тематичния механизъм, като определя целите и действията, които да бъдат подкрепяни, и посочва сумите за всеки от компонентите му, както е посочено в параграф 1. Работната програма е обществено достояние.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 9 – параграф 6</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Тематичният механизъм по-специално подкрепя действия, попадащи в рамките на мярката за изпълнение по точка 2, буква б) от приложение II, които се изпълняват от местни и регионални органи или организации на гражданското общество.

6. Тематичният механизъм по-специално подкрепя действия, попадащи в рамките на мярката за изпълнение по точка 2, буква а) от приложение II, които се изпълняват от местни и регионални органи или организации на гражданското общество. Във връзка с това най-малко 5% от финансовия пакет за тематичния механизъм се предоставя при пряко или непряко управление на местните и регионалните органи, извършващи действия в областта на интеграцията.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 9 – параграф 7</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. След приемането на решението за финансиране, посочено в параграф 5, Комисията може да измени в съответствие с него програмите, изпълнявани при споделено управление.

7. След приемането на работната програма, посочена в параграф 5, Комисията може да измени в съответствие с него програмите, изпълнявани при споделено управление.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 9 – параграф 8</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Тези решения за финансиране могат да бъдат едногодишни или многогодишни и могат да обхващат един или повече компоненти от тематичния механизъм.

8. Тези работни програми могат да бъдат едногодишни или многогодишни и могат да обхващат един или повече компоненти от тематичния механизъм.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 10 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Подкрепата по настоящия раздел се изпълнява при споделено управление съгласно член [63] от Финансовия регламент и Регламент (ЕС) .../... [Регламент за общоприложимите разпоредби].

2. Подкрепата по настоящия раздел се изпълнява при споделено управление в съответствие с член [63] от Финансовия регламент и с рамката, установяваща общи финансови правила за няколко фонда на ЕС, включително ФУМИ.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 12 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Приносът от бюджета на Съюза не може да надхвърля 75 % от общите допустими разходи за даден проект.

1. Приносът от бюджета на Съюза не може да надхвърля 75% от общите допустими разходи за даден проект. Държавите членки се насърчават да предоставят подходящи финансови средства за дейностите, подкрепяни от Фонда.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 12 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Приносът от бюджета на Съюза може да бъде увеличен до 90 % от общите допустими разходи за действията, изброени в приложение IV.

3. Приносът от бюджета на Съюза се увеличава най-малко до 80%, като може да бъде увеличен до 90 % от общия размер на допустимите разходи за действията, изброени в приложение IV.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка взема нужните мерки, така че приоритетите, към които е насочена нейната програма, да отговарят на приоритетите на Съюза и на предизвикателствата пред него в областта на управлението на миграцията, както и да съответстват напълно на приложимите достижения на правото на Съюза и на договорените приоритети на Съюза. При определяне на приоритетите на програмите си държавите членки следят за това посочените в приложение II мерки за изпълнение да са адекватно застъпени.

1. Всяка държава членка и Комисията вземат нужните мерки, така че приоритетите, към които е насочена националната програма, да отговарят на приоритетите на Съюза и на предизвикателствата пред него в областта на убежището и управлението на миграцията, както и да съответстват напълно на приложимите достижения на правото на Съюза и на международните задължения на Съюза и държавите членки, произтичащи от подписаните от тях международни инструменти, и по-специално Конвенцията на ООН за правата на детето. При определяне на приоритетите на програмите си държавите членки следят за това посочените в приложение II мерки за изпълнение да са адекватно застъпени. Във връзка с това държавите членки разпределят най-малко 20% от отпуснатите им финансови средства за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква а).

 

Държавите членки разпределят най-малко 10% от отпуснатите им финансови средства за специфичните цели, посочени в член 3, параграф 2, първа алинея, буква б).

 

Държавите членки разпределят най-малко 10% от отпуснатите им финансови средства за специфичните цели, посочени в член 3, параграф 2, първа алинея, буква в).

 

Държавите членки разпределят най-малко 10% от отпуснатите им финансови средства за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква вб).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 1 a (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Освен това държавите членки гарантират, че техните програми включват действия, насочени към всички специфични цели на Фонда, посочени в член 3, параграф 2, и че разпределението на ресурсите между целите гарантира тяхната постижимост. При оценката на програмите на държавите членки, ако съгласно мотивирано становище на Комисията във връзка с производство за установяване на неизпълнение на задължения съгласно член 258 от ДФЕС са налице категорични доказателства, че законосъобразността на тези проекти или законосъобразността и редовността на това финансиране или изпълнението на тези проекти ще бъдат поставени под въпрос, Комисията гарантира, че не се предоставя финансиране за въпросните проекти.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията следи за това Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и Европейската агенция за гранична и брегова охрана да бъдат приобщени на ранен етап към процеса на разработване на програмите в областите, свързани с тяхната компетентност. Комисията се консултира с Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището относно проектите на програмите с цел да се осигури съгласуваност и взаимно допълване на действията на агенциите и тези на държавите членки.

2. Комисията следи за това Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Агенцията на Европейския съюз за основните права и Европейската агенция за гранична и брегова охрана да бъдат приобщени на ранен етап към процеса на разработване на програмите в областите, свързани с тяхната компетентност. Комисията се консултира с Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Агенцията на Европейския съюз за основните права и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището относно проектите на програмите с цел да се осигури съгласуваност и взаимно допълване на действията на агенциите и тези на държавите членки.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията може да приобщава по целесъобразност Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и Европейската агенция за гранична и брегова охрана в задачите за мониторинг и оценка, както са установени в раздел 5, по-специално с цел да се гарантира, че действията, изпълнявани с подкрепата на Фонда, са съвместими с приложимите достижения на правото на Съюза и договорените приоритети на Съюза.

3. Комисията може да приобщава по целесъобразност Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Агенцията на Европейския съюз за основните права, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и ВКБООН в задачите за мониторинг и оценка, както са установени в раздел 5, по-специално с цел да се гарантира, че действията, изпълнявани с подкрепата на Фонда, са съвместими с приложимите достижения на правото на Съюза и с договорените приоритети на Съюза.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. След извършването на мониторинг в съответствие с Регламент (ЕС) [ ../..] [Регламент за Агенцията в областта на убежището] или приемането на препоръки в съответствие с Регламент (ЕС) № 1053/2013, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, засегнатата държава членка, съвместно с Комисията и по целесъобразност с Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, разглежда начините да се даде отговор на направените констатации, включително на недостатъците или проблемите, свързани с капацитета и подготвеността, и изпълнява препоръките чрез своята програма.

4. След извършването на всеки мониторинг или приемането на препоръки в съответствие с Регламент (ЕС) № 1053/2013, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, засегнатата държава членка, съвместно с Комисията и по целесъобразност с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Агенцията на Европейския съюз за основните права и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, разглежда начините да се даде отговор на направените констатации, включително на недостатъците или проблемите, свързани с капацитета и подготвеността, и изпълнява препоръките в своята програма.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 5</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. При необходимост съответната програма се изменя, така че в нея да бъдат отразени препоръките, посочени в параграф 4. В зависимост от въздействието на изменението преразгледаната програма може да бъде одобрена от Комисията.

5. При необходимост съответната програма се изменя, така че в нея да бъдат отразени препоръките, посочени в параграф 4, както и напредъкът в постигането на междинните цели и целевите стойности, определени в годишните доклади за качеството на изпълнението, посочени в член 30, параграф 2, буква а). В зависимост от въздействието на изменението преразгледаната програма може да бъде одобрена от Комисията.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 7a (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а. В националните програми може да се предвиди възможност в посочените в точка 3а от приложение III действия да бъдат включени близките роднини на лицата от целевата група, посочена в същата точка, доколкото това е необходимо за ефективното извършване на тези действия.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 8</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Когато държава членка реши да осъществи проекти с трета държава или в трета държава с подкрепата по Фонда, тази държава членка се консултира с Комисията преди началото на проекта.

8. Без да се засяга член 4, параграф 2, втора алинея, когато държава членка реши да осъществи проекти с трета държава или в трета държава с подкрепата по Фонда, тази държава членка иска разрешение от Комисията преди началото на проекта. Комисията осигурява взаимното допълване и съгласуваността на планираните проекти с други действия на Съюза и на държавите членки, предприети в съответната трета държава или по отношение на нея, и проверява дали са изпълнени условията по член 6, параграф 1, буква а) и член 6, параграф 3.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 9</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. Програмирането, посочено в член 17, параграф 5 от Регламент (ЕС) …/2021 [Регламент за общоприложимите разпоредби], се основава на видовете интервенции, посочени в таблица 1 от приложение VI.

9. Всяка програма определя за всяка специфична цел видовете интервенции в съответствие с таблица 1 от приложение VI и предоставя индикативна разбивка на програмираните средства по вид интервенция или по област на подкрепа.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 9a (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9a. Всяка държава членка публикува своята програма на специален уебсайт и я изпраща на Европейския парламент и на Съвета.  На този уебсайт се посочват действията, подкрепяни при изпълнението на програмата и се помества списък на бенефициерите. Уебсайтът се актуализира редовно, най-малко едновременно с публикуването на годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 30.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 14 – параграф -1 (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. Програмите подлежат на междинен преглед и оценка в съответствие с член 29 от настоящия регламент.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 14 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. През 2024 г. Комисията разпределя за програмите на съответните държави членки допълнителната сума, посочена в член 11, параграф 1, буква б), съгласно показателите, определени в параграф 1, буква б) до параграф 5 на приложение I. Финансирането влиза в сила, считано от календарната 2025 г.

1. В срок до края на 2024 г. и след като информира Европейския парламент, Комисията разпределя за програмите на съответните държави членки допълнителната сума, посочена в член 11, параграф 1, буква б), съгласно показателите, определени в параграф 1, буква б) до параграф 5 на приложение I. Финансирането влиза в сила, считано от календарната 2025 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 14 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако държава членка не е подала заявления за плащане съгласно член [85] от Регламент (ЕС) …/2021 [Регламент за общоприложимите разпоредби] за най-малко 10% от първоначално разпределената сума за дадена програма, посочена в член 11, параграф 1, буква а), тя няма право да получи за своята програма допълнителната сума по параграф 1.

2. Ако държава членка не е подала заявления за плащане на най-малко 30% от първоначално разпределената сума за дадена програма, посочена в член 11, параграф 1, буква а), тя няма право да получи допълнително разпределената сума за програмата по параграф 1.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 14 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато е подходящо, при разпределението на средствата по тематичния механизъм за периода от 2025 г. нататък се вземат предвид реализираният напредък по постигането на междинните цели на рамката за качество на изпълнението, посочена в член [12] от Регламент (ЕС) …/2021 [Регламент за общоприложимите разпоредби], и установените недостатъци при изпълнението.

3. При разпределението на средствата по тематичния механизъм за периода от 2025 г. нататък се вземат предвид реализираният напредък в постигането на междинните цели на рамката за качество на изпълнението и установените недостатъци при изпълнението.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 15 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Специфични действия са транснационални или национални проекти в съответствие с целите на настоящия регламент, за които една, няколко или всички държави членки могат да получат допълнително разпределение по своите програми.

1. Специфични действия са транснационални или национални проекти, създаващи добавена стойност на Съюза в съответствие с целите на настоящия регламент, за които една, няколко или всички държави членки могат да получат допълнително разпределени суми за своите програми.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 16</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 16

заличава се

Ресурси за рамката на Съюза за презаселване [и хуманитарен прием]

 

1. В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена съгласно член 11, параграф 1, буква а), държавите членки получават принос в размер на 10 000 EUR за всяко презаселено лице в съответствие с целевата схема на Съюза за презаселване. Този принос е под формата на финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член [125] от Финансовия регламент.

 

2. Посочената в параграф 1 сума се разпределя на държавите членки чрез изменение на тяхната програма, при условие че лицето, по отношение на което е разпределен приносът, действително е презаселено в съответствие с Рамката на Съюза за презаселване [и хуманитарен прием].

 

3. Това финансиране не може да се използва за други действия, предвидени в програмата, освен при надлежно обосновани обстоятелства и след одобрение от Комисията чрез изменение на програмата.

 

4. Държавите членки съхраняват необходимата информация, за да се извърши правилна идентификация на презаселените лица и на датата на тяхното презаселване.

 

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 16 a (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 16a

 

Ресурси за презаселване и хуманитарен прием

 

1. В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 11, параграф 1, буква а), държавите членки получават на всеки две години допълнителна сума на базата на еднократна сума в размер на 10 000 EUR за всяко лице, което е прието в рамките на презаселване.

 

2. В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 11, параграф 1, буква а), държавите членки получават на всеки две години допълнителна сума на базата на еднократна сума в размер на 6 000 EUR за всяко лице, което е прието в рамките на хуманитарни схеми.

 

3. По целесъобразност държавите членки могат да имат право да получат еднократни суми за членовете на семейството на лицата, посочени в параграф 1, за да се гарантира единство на семейството.

 

4. Допълнителните суми, посочени в параграфи 1 и 2, се отпускат на държавите членки на всеки две години, първоначално въз основа на индивидуалните решения за финансиране, с които се одобряват националните им програми, а впоследствие — с решение за финансиране, което се прилага към решението за одобряване на тяхната национална програма.

 

5. Като се вземат предвид настоящите нива на инфлация, съответните бъдещи промени в областта на презаселването, както и предвид факторите, които могат да оптимизират използването на финансовите стимули, произтичащи от еднократната сума, и в рамките на наличните ресурси, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32, за да коригира, ако се счете за целесъобразно, еднократната сума, посочена в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 17</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 17

заличава се

Ресурси в подкрепа на изпълнението на Регламент ../.. [Регламент от Дъблин]

 

1. В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена съгласно член 11, параграф 1, буква а), държавите членки получават принос в размер на [10 000] EUR за всеки кандидат за международна закрила, за когото тази държава членка поема отговорност от момента, в който тази държава членка е изправена пред трудни обстоятелства съгласно Регламент (ЕС) №../..[Регламент от Дъблин].

 

2. В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена съгласно член 11, параграф 1, буква а), държавите членки получават принос в размер на [10 000] EUR за всеки кандидат за международна закрила, разпределен на тази държава членка, който надхвърля справедливия дял на държавата членка, ползваща се от механизма.

 

3. Държава членка, посочена в параграфи 1 и 2, получава допълнителен принос в размер на [10 000] EUR за всеки кандидат, на когото е предоставена международна закрила, за изпълнението на мерки за интеграция.

 

4. Държава членка, посочена в параграфи 1 и 2, получава допълнителен принос в размер на [10 000] EUR за всяко лице, за което държавата членка може да установи въз основа на актуализация на набора от данни, посочен в член 11, буква г) от Регламент №../.. [Регламент за Евродак], че лицето е напуснало територията на държавата членка, било то принудително или доброволно, при спазване на решение за връщане или заповед за извеждане.

 

5. В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена съгласно член 11, параграф 1, буква а), държавите членки получават принос в размер на [500] EUR за всеки кандидат за международна закрила, прехвърлен от една държава членка към друга, за всеки кандидат, прехвърлен в съответствие с член 34и, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС).../... [Регламент от Дъблин], и когато е приложимо, за всеки кандидат, прехвърлен в съответствие с член 34й, буква ж) от Регламент (ЕС)../..[Регламент от Дъблин].

 

6. Сумите, посочени в този член, са под формата на финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член [125] от Финансовия регламент.

 

7. Допълнителните суми, посочени в параграфи 1—5, се отпускат на държавите членки в рамките на техните програми, при условие че лицето, във връзка с което се отпуска приносът, действително е било, според приложимото, прехвърлено към държава членка, върнато или регистрирано като кандидат в държавата членка, която е компетентна в съответствие с Регламент (ЕС)../..[Регламент от Дъблин].

 

8. Това финансиране не може да се използва за други действия, предвидени в програмата, освен при надлежно обосновани обстоятелства и след одобрение от Комисията чрез изменение на програмата.

 

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 17 a (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17а

 

Ресурси в подкрепа на изпълнението на Регламент (ЕС) 604/2013

 

1. В допълнение към отпуснатата ѝ сума, изчислена в съответствие с член 11, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, определящата държава членка получава възстановяване на разходите за приема на кандидата за международна закрила от момента на подаване на молбата за закрила до прехвърлянето на кандидата към компетентната държава членка или докато определящата държава членка не поеме отговорност за кандидата в съответствие с Регламент (ЕС) 604/2013.

 

2. В допълнение към отпуснатата ѝ сума, изчислена в съответствие с член 11, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, прехвърлящата държава членка получава възстановяване на разходите, необходими за прехвърлянето на кандидат или на други лица, посочени в член 18, параграф 1, букви в) и г) от Регламент (ЕС) № 604/2013.

 

3. В допълнение към отпуснатата ѝ сума, изчислена в съответствие с член 11, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, всяка държава членка получава еднократна сума в размер на 10 000 EUR за всяко непридружено ненавършило пълнолетие лице, на което е предоставена международна закрила в тази държава членка, при условие че държавата членка не отговаря на условията по член 16, параграф 1 за получаване на еднократна сума за същото непридружено ненавършило пълнолетие лице.

 

4. Възстановяването, посочено в настоящия член, е под формата на финансиране в съответствие с член 125 от Финансовия регламент.

 

5. Възстановяването, посочено в параграф 2, се предоставя на държавите членки в рамките на техните програми при условие че лицето, във връзка с което се възстановяват разходите, действително е било прехвърлено към държава членка в съответствие с Регламент (ЕС) 604/2013.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 17 б (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17б

 

Ресурси за прехвърлянето на кандидати за международна закрила или на лица, на които е предоставена международна закрила

 

1. С оглед прилагането на принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорността, в допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 11, параграф 1, буква а), държавите членки получават допълнителна сума на базата на еднократна сума в размер на 10 000 EUR за всеки кандидат за международна закрила или за всяко лице, на което е предоставена международна закрила, които са прехвърлени от друга държава членка.

 

2. По целесъобразност държавите членки може да имат право да получат еднократни суми за членовете на семейството на лицата, посочени в параграф 1, при условие че тези членове на семейството са били прехвърлени в съответствие с настоящия регламент.

 

3. Допълнителните суми, посочени в параграф 1, се отпускат на държавите членки първоначално въз основа на индивидуалните решения за финансиране, с които се одобряват националните им програми, а впоследствие — с решение за финансиране, което се прилага към решението за одобряване на тяхната национална програма. Това финансиране не може да се използва за други действия по програмата освен при надлежно обосновани обстоятелства и след одобрение от Комисията чрез изменение на програмата.

 

4. С оглед ефективното прилагане на принципите за солидарност и справедливо разпределение на отговорността между държавите членки, установени в член 80 от ДФЕС, и като се вземат предвид настоящите нива на инфлация, съответните бъдещи промени в областта на прехвърлянето на кандидатите за международна закрила и на лицата, на които е предоставена международна закрила, от една държава членка към друга, в областта на презаселването и в областта на хуманитарния прием в индивидуални случаи, както и предвид факторите, които могат да оптимизират използването на финансовите стимули, произтичащи от еднократната сума, и в рамките на наличните ресурси, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32, за да коригира, ако счете за целесъобразно, еднократната сума, посочена в параграф 1 от настоящия член.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 18 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяка държава членка може да използва до 10 % от сумата, отпусната по линия на Фонда за националната ѝ програма, за финансиране на оперативна подкрепа по целите в член 3, параграф 2, буква а) и буква в).

2. Всяка държава членка може да използва до 10% от сумата, отпусната по линия на Фонда за националната ѝ програма, за финансиране на оперативна подкрепа за постигане на целите по член 3, параграф 2.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 18 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки, които използват оперативна подкрепа, спазват достиженията на правото на Съюза в областта на убежището и връщането.

3. Държавите членки, които използват оперативна подкрепа, спазват достиженията на правото на Съюза в областта на убежището и на имиграцията и зачитат изцяло правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 18 – параграф 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите членки обосновават използването на оперативна подкрепа за постигане на целите на настоящия регламент в програмата и в годишния доклад за качеството на изпълнението по член 30. Преди да одобри програмата, заедно с Агенция на Европейския съюз в областта на убежището и Европейската агенция за гранична и брегова охрана в съответствие с член 13, Комисията оценява първоначалната ситуация в държавите членки, заявили намерение да използват оперативна подкрепа. Комисията взема предвид предоставената от тези държави членки информация и когато е приложимо — наличната информация в контекста на мониторинга, попадащ в приложното поле на настоящия регламент и извършен в съответствие с