Postup : 2018/0248(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0106/2019

Předložené texty :

A8-0106/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 11.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0175

ZPRÁVA     ***I
PDF 622kWORD 195k
27.2.2019
PE 629.652v02-00 A8-0106/2019

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Miriam Dalli

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA INFORMACE
 STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU
 STANOVISKO VÝBORU PRO ROZVOJ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0471),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 a 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0271/2018),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanoviska Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru (A8-0106/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zřizuje Azylový a migrační fond

kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 78 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 a 4 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 78 odst. 2, čl. 79 odst. 2 a 4 a článek 80 této smlouvy,

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  V souvislosti s vyvíjejícími se migračními výzvami, které jsou charakterizovány potřebou podpory silných přijímacích, azylových, integračních a migračních systémů členských států, prevence a přiměřeného zvládání naléhavých situací a nahrazování nelegálních a nebezpečných příjezdů legálními a bezpečnými cestami, jsou investice do účinného a koordinovaného řízení migrace v Unii klíčovým předpokladem k dosažení cíle Unie, jímž je vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva podle čl. 67 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(1)  V souvislosti s vyvíjejícími se migračními výzvami, které jsou charakterizovány potřebou podpory silných přijímacích, azylových, integračních a migračních systémů členských států, prevence a přiměřených a solidárních postupů za účelem zvládnutí naléhavých situací a nahrazování nelegálních a nebezpečných příjezdů legálními a bezpečnými cestami, jsou investice do účinného a koordinovaného řízení migrace v Unii klíčovým předpokladem k dosažení cíle Unie, jímž je vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva podle čl. 67 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Význam koordinovaného přístupu Unie a členských států se odráží v evropském programu pro migraci z května 2015, který zdůraznil potřebu soudržné a jasné společné politiky, jež obnoví důvěru ve schopnost Unie spojit úsilí vyvíjené na evropské i vnitrostátní úrovni s cílem řešit migraci a účinně spolupracovat v souladu se zásadami solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti, a byl potvrzen v přezkumu programu v polovině období v září 2017 a ve zprávách o pokroku z března a května 2018.

(2)  Význam koordinovaného přístupu Unie a členských států se odráží v evropském programu pro migraci z května 2015, který zdůraznil potřebu soudržné a jasné společné politiky, jež obnoví důvěru ve schopnost Unie spojit úsilí vyvíjené na evropské i vnitrostátní úrovni s cílem řešit migraci a účinně spolupracovat v souladu se zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členské státy, jak stanoví článek 80 Smlouvy o fungování Evropské unie, a byl potvrzen v přezkumu programu v polovině období v září 2017 a ve zprávách o pokroku z března a května 2018.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Evropská rada ve svých závěrech ze dne 19. října 2017 opětovně potvrdila potřebu prosazovat komplexní, pragmatický a rozhodný přístup k řízení migrace, jehož cílem je obnovit ochranu vnějších hranic a snížit počet nelegálních příjezdů a počet úmrtí na moři a který by měl být založen na flexibilním a koordinovaném využívání všech nástrojů, jež mají Unie a členské státy k dispozici. Evropská rada dále vyzvala k zajištění výrazně lepšího navracení prostřednictvím opatření na úrovni EU i na úrovni členských států, jako jsou účinné readmisní dohody a ujednání.

(3)  Evropská rada ve svých závěrech ze dne 19. října 2017 opětovně potvrdila potřebu prosazovat komplexní, pragmatický a rozhodný přístup k řízení migrace, jehož cílem je obnovit ochranu vnějších hranic a snížit počet nelegálních příjezdů a počet úmrtí na moři a který by měl být založen na flexibilním a koordinovaném využívání všech nástrojů, jež mají Unie a členské státy k dispozici. Evropská rada dále vyzvala k zajištění výrazně lepšího navracení prostřednictvím opatření na úrovni EU i na úrovni členských států, jako jsou účinné readmisní dohody a ujednání. Evropská rada vyzvala mimo jiné k tomu, aby byly zavedeny a rozvíjeny dobrovolné programy v oblasti znovuusídlování.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V rámci úsilí o zajištění komplexního přístupu k řízení migrace založeného na vzájemné důvěře, solidaritě a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy a orgány EU s cílem zajistit společnou udržitelnou azylovou a přistěhovaleckou politiku Unie by měly být členské státy podporovány odpovídajícími finančními prostředky v podobě Azylového a migračního fondu (dále jen „fond“).

(4)  V rámci úsilí o zajištění komplexního přístupu k řízení migrace založeného na vzájemné důvěře, solidaritě a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy a orgány EU s cílem zajistit společnou udržitelnou azylovou a přistěhovaleckou politiku Unie by měly být členské státy podporovány odpovídajícími finančními prostředky v podobě Azylového, migračního a integračního fondu (dále jen „fond“).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Fond by měl plně respektovat lidská práva a měl by být v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030, zásadou soudržnosti politik ve prospěch rozvoje stanovenou v článku 208 SFEU a se závazky přijatými na mezinárodní úrovni v souvislosti s migrací a azylem, zejména s globálním paktem o uprchlících a globálním paktem o bezpečné, řízené a legální migraci.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Řízení migračního fondu z rozvojového hlediska by mělo zohledňovat jednotlivé základní příčiny migrace, jako jsou konflikty, chudoba, nedostatek zemědělské kapacity, vzdělání a nerovnost.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Tento fond by měl být prováděn v plném souladu s právy a zásadami zakotvenými v Listině základních práv Evropské unie a s mezinárodními závazky Unie v oblasti základních práv.

(5)  Činnosti podporované tímto fondem by měly být prováděny v plném souladu s právy a zásadami zakotvenými v Listině základních práv Evropské unie, včetně práva na ochranu osobních údajů, a s mezinárodními závazky Unie a členských zemí v oblasti základních práv, včetně Úmluvy OSN o právech dítěte (UNCRC) a Ženevské úmluvy o postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Newyorského protokolu ze dne 31. ledna 1967.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Při provádění fondu by měly být dodržovány a prosazovány zásady rovnosti žen a mužů a nediskriminace, které patří mezi klíčové hodnoty Unie. Fond by neměl podporovat žádnou činnost, která přispívá k jakékoli formě segregace nebo sociálního vyloučení.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Při provádění fondu by měly být upřednostněny činnosti, které řeší situaci nezletilých osob bez doprovodu a odloučených od rodiny včasnou identifikací a registrací, a činnosti, jež jsou v nejlepším zájmu dítěte.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Fond by měl přispívat k účinnému řízení migračních toků mimo jiné podporou společných opatření v oblasti azylu včetně úsilí členských států, pokud jde o přijímání osob, které potřebují mezinárodní ochranu, prostřednictvím znovuusídlování a přemísťování žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany mezi členskými státy, podporou integračních strategií a účinnější politiky legální migrace s cílem zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost Unie a budoucnost jejího sociálního modelu a omezit faktory motivující k nelegální migraci na základě udržitelné návratové a readmisní politiky. Fond by měl podporovat posilování spolupráce s třetími zeměmi s cílem posílit řízení toků žadatelů o azyl či jiný druh mezinárodní ochrany a způsoby legální migrace, bojovat proti nelegální migraci a zajistit udržitelnost navracení do třetích zemí a účinné zpětné přebírání třetími zeměmi.

(7)  Fond by měl přispívat k solidaritě mezi členskými státy a k účinnému řízení migračních toků mimo jiné podporou společných opatření v oblasti azylu včetně úsilí členských států, pokud jde o přijímání osob, které potřebují mezinárodní ochranu, prostřednictvím znovuusídlování, přijímání z humanitárních důvodů a přemísťování žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany mezi členskými státy, posilováním ochrany ohrožených žadatelů o azyl, např. dětí, podporou integračních strategií a účinnější politiky legální migrace, vytvořením bezpečných a legálních cest do Unie, což by mělo rovněž pomoci zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost Unie a budoucnost jejího sociálního modelu a omezit faktory motivující k nelegální migraci na základě udržitelné návratové a readmisní politiky. Jako nástroj vnitřní politiky Unie a jediný nástroj financování v oblasti azylu a migrace na úrovni Unie by měl fond především podporovat činnosti v oblasti azylu a migrace v Unii. V rámci stanovených limitů a s výhradou vhodných ochranných opatření by však Fond měl podporovat prohlubování spolupráce s třetími zeměmi s cílem posílit řízení toků žadatelů o azyl či jiný druh mezinárodní ochrany, vytvořit způsoby legální migrace, bojovat proti nelegální migraci a sítím pašeráků a obchodníků s lidmi a zajistit udržitelnost bezpečného a důstojného navracení do třetích zemí, stejně jako opětovné začlenění do společnosti ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Migrační krize zdůraznila potřebu reformy společného evropského azylového systému s cílem zajistit účinné azylové řízení, které by zabránilo druhotnému pohybu osob a poskytovalo jednotné a vhodné podmínky pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu, jednotné normy pro udělování mezinárodní ochrany a odpovídající práva a výhody pro osoby požívající mezinárodní ochrany. Zároveň bylo zapotřebí reformy, jež zavede jednak spravedlivější a účinnější systém určování příslušnosti členských států, pokud jde o žadatele o mezinárodní ochranu, jednak rámec Unie pro úsilí členských států v oblasti znovuusídlování. Proto je vhodné, aby fond více podporoval úsilí členských států o plné a řádné provádění reformovaného společného evropského azylového systému.

(8)  Migrační krize a rostoucí počet úmrtí ve Středomoří, k nimž došlo během uplynulých let, zdůraznily potřebu reformy společného evropského azylového systému a zavedení jednak spravedlivějšího a účinnějšího systému určování příslušnosti členských států, pokud jde o žadatele o mezinárodní ochranu, jednak rámce pro snahy členských států o znovuusídlování a přijímání z humanitárních důvodů s cílem zvýšit celkový počet celosvětově dostupných míst pro znovuusídlení. Zároveň je zapotřebí reformy, která zajistí, že bude zavedeno účinné a přístupné azylové řízení založené na dodržování práv a budou existovat jednotné a vhodné podmínky pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu, jednotné normy pro udělování mezinárodní ochrany, odpovídající práva a výhody pro osoby požívající mezinárodní ochrany a účinné a účelné postupy pro navracení nelegálních migrantů. Proto je vhodné, aby fond více podporoval úsilí členských států o plné a řádné provádění reformovaného společného evropského azylového systému.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Fond by měl rovněž doplňovat a posilovat činnosti Agentury Evropské unie pro azyl zřízené nařízením (EU) ../.. [nařízení o Agentuře EU pro azyl]14 s cílem usnadnit a zlepšit fungování společného evropského azylového systému na základě koordinace a posílení praktické spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, prosazování právních předpisů a provozních norem Unie v oblasti azylu v zájmu zajištění vysoké jednotnosti založené na přísných normách ochrany v oblasti řízení při udělování mezinárodní ochrany, podmínek přijímání a posuzování potřeb ochrany v celé Unii, což umožní udržitelné a spravedlivé rozdělení žádostí o mezinárodní ochranu, dále usnadnit sbližování při posuzování žádostí o mezinárodní ochranu v celé Unii, podporovat úsilí členských států v oblasti znovuusídlování a poskytovat členským státům operativní a technickou pomoc při řízení jejich azylových a přijímacích systémů, a to zejména těm státům, jejichž systémy jsou vystaveny nepřiměřenému tlaku.

(9)  Fond by měl rovněž doplňovat a posilovat činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu s cílem usnadnit a zlepšit fungování společného evropského azylového systému na základě posílení praktické spolupráce a koordinace výměn informací mezi členskými státy ohledně azylu, zejména ohledně osvědčených postupů, prosazování unijních a mezinárodních právních předpisů a podpory jednotného uplatňování práva Unie prostřednictvím příslušných pokynů, včetně provozních norem, v oblasti azylu, založeného na přísných normách ochrany, pokud jde o řízení při udělování mezinárodní ochrany, podmínky přijímání a posuzování potřeb ochrany v celé Unii, což umožní udržitelné a spravedlivé rozdělení žádostí o mezinárodní ochranu. Dále by měl fond usnadnit sbližování při posuzování žádostí o mezinárodní ochranu v celé Unii, podporovat úsilí členských států v otázkách znovuusídlování a poskytovat členským státům operativní a technickou pomoc při řízení jejich azylových a přijímacích systémů, a to zejména těm státům, jejichž systémy jsou vystaveny nepřiměřenému tlaku.

__________________

 

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ../.. o [nařízení o Agentuře EU pro azyl] (Úř. věst. L ..., [datum], s. ...).

 

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Fond by měl podporovat úsilí Unie a členských států spojené se zvyšováním kapacity členských států rozvíjet, monitorovat a hodnotit své azylové politiky s ohledem na povinnosti, jež pro ně vyplývají ze stávajících právních předpisů Unie.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Fond by měl podporovat úsilí Unie a členských států spojené se zvyšováním kapacity členských států rozvíjet, monitorovat a hodnotit své azylové politiky s ohledem na povinnosti, jež pro ně vyplývají ze stávajících právních předpisů Unie.

(10)  Fond by měl podporovat úsilí Unie a členských států při provádění stávajících právních předpisů Unie, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU1a (směrnice o podmínkách přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu), 2013/32/EU1b (směrnice o azylovém řízení), 2011/95/EU1c (směrnice o odborných kvalifikacích) a 2008/115/ES1d (směrnice o navracení) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/20131e (dublinské nařízení), a současně by měl zajišťovat naprosté dodržování základních práv.

 

________________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 96).

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 60).

 

1c Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9).

 

1d Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).

 

1e Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 13).

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Partnerství a spolupráce s třetími zeměmi jsou základními prvky azylové politiky Unie, jejichž cílem je zajistit odpovídající řízení toků žadatelů o azyl či jiný druh mezinárodní ochrany. Fond by měl poskytovat finanční pobídky k provádění rámce Unie v oblasti znovuusídlování [a přijímání osob z humanitárních důvodů] s cílem nahradit nebezpečné a nelegální příjezdy legálními a bezpečnými možnostmi příjezdu státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, kteří potřebují mezinárodní ochranu, na území členských států, projevit solidaritu se zeměmi v regionech, do nichž nebo uvnitř kterých byl vysídlen velký počet osob, které potřebují mezinárodní ochranu, a to zmírněním tlaku, jemuž tyto země čelí, přispět k dosažení cílů migrační politiky EU zvýšením vlivu Unie vůči třetím zemím a účinně přispívat ke globálním iniciativám v oblasti znovuusídlování tím, že Unie bude na mezinárodních fórech a při jednáních s třetími zeměmi vystupovat jednotně.

vypouští se

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Fond by měl podporovat členské státy v jejich úsilí poskytnout na svém území mezinárodní ochranu a trvalé řešení uprchlíkům a vysídleným osobám, které jsou považovány za způsobilé ke znovuusídlení nebo k přijetí z humanitárních důvodů v rámci příslušných vnitrostátních systémů, které by měly zohledňovat prognózu UNHCR týkající se celosvětových potřeb v oblasti znovuusídlování. Má-li být přínos fondu ambiciózní a efektivní, měl by fond poskytovat každé přijaté či znovuusídlené osobě cílenou pomoc ve formě finančních pobídek.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  S ohledem na vysoké úrovně migračních toků do Unie v posledních letech a na důležitost zajištění soudržnosti našich společností je nezbytné podporovat politiky členských států zaměřené na včasnou integraci oprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, a to i v prioritních oblastech uvedených v akčním plánu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, který Komise přijala v roce 2016.

(12)  S ohledem na důležitost zajištění soudržnosti našich společností je nezbytné podporovat politiky členských států zaměřené na integraci oprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, a to i v prioritních oblastech uvedených v akčním plánu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, který Komise přijala v roce 2016.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  V zájmu zvýšení efektivnosti, dosažení co největší přidané hodnoty Unie a zajištění soudržnosti reakce Unie v oblasti podpory integrace státních příslušníků třetích zemí by měly financování z fondu obdržet specifické akce, které by se měly vzájemně doplňovat s akcemi financovanými z Evropského sociálního fondu plus (ESF+) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Opatření financovaná z tohoto fondu by měla podporovat opatření přizpůsobená potřebám státních příslušníků třetích zemí, která jsou zpravidla prováděna v počáteční fázi integrace, a horizontální opatření podporující kapacitu členských států v oblasti integrace, zatímco intervence ohledně státních příslušníků třetích zemí, jež mají dlouhodobější dopad, by měly být financovány z EFRR a ESF+.

(13)  V zájmu zvýšení efektivnosti, dosažení co největší přidané hodnoty Unie a zajištění soudržnosti reakce Unie v oblasti podpory integrace státních příslušníků třetích zemí by měly financování z fondu obdržet specifické akce, které by se měly vzájemně doplňovat s akcemi financovanými ze strukturálních fondů Unie. Opatření financovaná z tohoto fondu by měla podporovat opatření přizpůsobená potřebám státních příslušníků třetích zemí, která jsou zpravidla prováděna v počátečních fázích integrace, a horizontální opatření podporující kapacitu členských států v oblasti integrace doplňovaná intervencemi na podporu sociálně-ekonomické integrace státních příslušníků třetích zemí financovanými ze strukturálních fondů.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Oblast působnosti integračních opatření by v zájmu zajištění komplexního přístupu k integraci měla rovněž zahrnovat osoby požívající mezinárodní ochrany, přičemž je třeba zohledňovat specifické rysy těchto cílových skupin. Pokud jsou integrační opatření kombinována s přijímáním, měla by příslušná opatření v případě potřeby zahrnovat i žadatele o azyl.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  V této souvislosti by orgány členských států odpovědné za provádění fondu měly mít povinnost spolupracovat a zavést mechanismy koordinace s orgány, které členské státy určily pro účely řízení intervencí ESF+ a EFRR, a v případě potřeby i s řídicími orgány ESF+, EFRR a dalších fondů Unie, jež přispívají k integraci státních příslušníků třetích zemí.

(14)  V této souvislosti by orgány členských států odpovědné za provádění fondu měly mít povinnost spolupracovat a zavést mechanismy koordinace s orgány, které členské státy určily pro účely řízení intervencí strukturálních fondů, a v případě potřeby i s řídicími orgány těchto fondů a dalších fondů Unie, jež přispívají k integraci státních příslušníků třetích zemí. Komise by měla prostřednictvím těchto mechanismů koordinace posoudit soudržnost a doplňkovost fondů a do jaké míry opatření prováděná prostřednictvím každého fondu přispívají k integraci státních příslušníků třetích zemí.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Je vhodné, aby členské státy, které si to přejí, měly možnost stanovit ve svých programech, že integrační opatření mohou zahrnovat nejbližší příbuzné státních příslušníků třetích zemí, je-li to nezbytné pro účinné provádění takových opatření. Za „nejbližší příbuzné“ by měli být považováni manželé(manželky) / partneři(partnerky), jakož i jakákoli osoba s přímými rodinnými vazbami v sestupné či vzestupné linii na státního příslušníka třetí země, na nějž je dané integrační opatření zaměřeno, která by jinak nebyla do oblasti působnosti fondu zahrnuta.

(16)  Je vhodné, aby členské státy, které si to přejí, měly možnost stanovit ve svých programech, že integrační opatření mohou zahrnovat nejbližší příbuzné státních příslušníků třetích zemí, a podporovat tak celistvost rodiny v nejlepším zájmu dítěte, je-li to nezbytné pro účinné provádění takových opatření. Za „nejbližší příbuzné“ by měli být považováni manželé(manželky) / partneři(partnerky), jakož i jakákoli osoba s přímými rodinnými vazbami v sestupné či vzestupné linii na státního příslušníka třetí země, na nějž je dané integrační opatření zaměřeno, která by jinak nebyla do oblasti působnosti fondu zahrnuta.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Vzhledem k zásadní úloze místních a regionálních orgánů a organizací občanské společnosti v oblasti integrace a pro usnadnění přístupu těchto subjektů k financování na úrovni Unie by měl fond usnadňovat provádění integračních opatření místními a regionálními orgány nebo organizacemi občanské společnosti, mimo jiné využitím tematického nástroje a prostřednictvím vyšší míry spolufinancování v případě těchto opatření.

(17)  Vzhledem k zásadní úloze místních a regionálních orgánů a jejich reprezentativních sdružení, jakož i organizací občanské společnosti, včetně sdružení uprchlíků a migrantů, v oblasti integrace a pro usnadnění přímého přístupu těchto subjektů k financování na úrovni Unie by měl fond usnadňovat provádění integračních opatření místními a regionálními orgány nebo organizacemi občanské společnosti, mimo jiné prostřednictvím vyšší míry spolufinancování v případě těchto opatření a prostřednictvím využití specializované složky tematického nástroje, pokud mají tyto místní a regionální orgány pravomoc provádět integrační opatření.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Vzhledem k dlouhodobým hospodářským a demografickým výzvám, kterým Unie čelí, je nezbytné vytvořit dobře fungující způsoby legální migrace do Unie s cílem zachovat atraktivitu Unie jako destinace pro migranty a zajistit udržitelnost sociálních systémů a růstu hospodářství Unie.

(18)  Vzhledem k dlouhodobým hospodářským a demografickým výzvám, kterým Unie čelí, a vzhledem ke stále více globalizované povaze migrace je nezbytné vytvořit dobře fungující způsoby legální migrace do Unie s cílem zachovat atraktivitu Unie jako destinace pro legální migraci, jež odpovídá hospodářským a společenským potřebám členských států, zajistit udržitelnost sociálních systémů a růstu hospodářství Unie a současně chránit migrující pracovníky před pracovním vykořisťováním.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Fond by měl podporovat členské státy při zavádění strategií zaměřených na organizování legální migrace, posílit jejich celkovou kapacitu vypracovávat, provádět, monitorovat a hodnotit veškeré strategie a politiky týkající se přistěhovalectví a integrace, jakož i politiky a opatření zaměřené na oprávněně pobývající státní příslušníky třetích zemí, a to včetně právních nástrojů Unie. Fond by měl také podporovat výměnu informací a osvědčených postupů a spolupráci mezi různými správními útvary a úrovněmi správy i mezi členskými státy.

(19)  Fond by měl podporovat členské státy při zavádění strategií zaměřených na organizování a rozšiřování způsobů legální migrace, posílit jejich celkovou kapacitu vypracovávat, provádět, monitorovat a hodnotit veškeré strategie a politiky týkající se přistěhovalectví a integrace, jakož i politiky a opatření zaměřené na oprávněně pobývající státní příslušníky třetích zemí, zejména nástroje Unie pro legální migraci. Fond by měl také podporovat výměnu informací a osvědčených postupů a spolupráci mezi různými správními útvary a úrovněmi správy i mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Účinná návratová politika je nedílnou součástí komplexního přístupu k migraci, o nějž Unie a její členské státy usilují. Fond by měl podporovat a povzbuzovat členské státy v jejich úsilí s ohledem na účinné provádění a další rozvoj společných norem pro navracení, stanovených zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES15, a integrovaného a koordinovaného přístupu k řízení návratů. V zájmu udržitelných návratových politik by fond měl podporovat rovněž související opatření ve třetích zemích, jako je například opětovné začlenění navrácených osob.

(20)  Účinná a důstojná návratová politika je nedílnou součástí komplexního přístupu k migraci, o nějž Unie a její členské státy usilují. Fond by měl podporovat a povzbuzovat členské státy v jejich úsilí s ohledem na účinné provádění a další rozvoj společných norem pro navracení – s důrazem na dobrovolné návraty –, tedy norem stanovených zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES15, a integrovaného a koordinovaného přístupu k řízení návratů. V zájmu usnadnění a zaručení bezpečného a důstojného navracení a zpětného přebírání, jakož i udržitelného opětovné začlenění, jak jsou zakotveny v globálním paktu o migraci, by měl fond podporovat rovněž související opatření ve třetích zemích.

__________________

__________________

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Členské státy by měly upřednostňovat dobrovolný návrat. Za účelem podpory dobrovolného návratu by členské státy měly stanovit příslušné pobídky, jako je například preferenční zacházení ve formě rozšířené pomoci při návratu. Tento druh dobrovolného návratu je z hlediska nákladové efektivnosti v zájmu vracejících se osob i v zájmu příslušných orgánů.

(21)  Členské státy by měly upřednostňovat dobrovolný návrat a zajišťovat účinné, bezpečné a důstojné navracení nelegálních migrantů. Fond by měl tedy poskytovat přednostní podporu akcím týkajícím se dobrovolných návratů. Pro účely této podpory by členské státy měly stanovit příslušné pobídky, jako je například preferenční zacházení ve formě rozšířené pomoci při návratu a dlouhodobá podpora při opětovném začleňování. Tento druh dobrovolných návratů je z hlediska nákladové efektivnosti v zájmu vracejících se osob i v zájmu příslušných orgánů. Při všech činnostech nebo rozhodnutích týkajících se migrujících dětí, a to i při navracení, by měl být v prvé řadě brán v potaz nejlepší zájem dítěte a současně by mělo být zohledňováno právo dítěte vyjádřit svůj názor.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Dobrovolné a nucené návraty jsou však navzájem propojené a jejich účinky se navzájem posilují, a členské státy by proto měly být povzbuzovány k posilování doplňkovosti obou těchto forem navracení. Důležitým prvkem přispívajícím k zajištění integrity azylových systémů a systémů legální migrace je možnost vyhoštění. Z fondu by tedy měla být podporována opatření členských států zaměřená na usnadnění a provádění vyhoštění, případně v souladu s normami stanovenými v právu Unie a při plném respektování základních práv a důstojnosti navracených osob.

(22)  Ačkoliv by dobrovolné návraty měly mít přednost před nucenými návraty, obě tyto formy navracení jsou nicméně navzájem propojené a jejich účinky se navzájem posilují, a členské státy by proto měly být povzbuzovány k posilování doplňkovosti obou těchto forem navracení. Důležitým prvkem přispívajícím k zajištění integrity azylových systémů a systémů legální migrace je možnost vyhoštění. Z fondu by tedy měla být podporována opatření členských států zaměřená na usnadnění a provádění vyhoštění, případně v souladu s normami stanovenými v právu Unie a při plném respektování základních práv a důstojnosti navracených osob. Fond by měl podporovat opatření týkající se navracení dětí výhradně tehdy, pokud je návrat založen na kladném posouzení nejlepšího zájmu dítěte.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Specifická podpůrná opatření určená vracejícím se osobám v členských státech a v zemích návratu mohou zlepšit podmínky návratu a posílit jejich opětovné začlenění do společnosti.

(23)  Specifická podpůrná opatření určená vracejícím se osobám v členských státech a v zemích návratu, se zvláštním zaměřením na jejich humanitární potřeby a potřeby v oblasti ochrany, mohou zlepšit podmínky návratu a posílit jejich opětovné začlenění do společnosti. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zranitelným skupinám. Rozhodnutí o navrácení by se měla zakládat na komplexním a pečlivém posouzení situace v zemi původu, včetně vyhodnocení absorpční kapacity na místní úrovni. K zajištění udržitelnosti, bezpečnosti a účinnosti navracení přispívají specifická opatření a akce na podporu zemí původu, a zejména zranitelných osob. Tato opatření je třeba provádět s aktivním zapojením místních orgánů, občanské společnosti a diaspor.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Dohody o zpětném přebírání osob a jiná ujednání jsou nedílnou součástí návratové politiky Unie a ústředním nástrojem účinného řízení migračních toků, neboť usnadňují rychlé navracení nelegálních migrantů. Tyto dohody a ujednání představují důležitý prvek v rámci dialogu a spolupráce se třetími zeměmi původu a tranzitu nelegálních migrantů a v zájmu účinnosti návratových politik na úrovni členských států i Unie by mělo být podporováno jejich provádění ve třetích zemích.

(24)  Formální dohody o zpětném přebírání osob jsou nedílnou a klíčovou součástí návratové politiky Unie a ústředním nástrojem účinného řízení migračních toků, neboť usnadňují rychlé navracení nelegálních migrantů. Tyto dohody představují důležitý prvek v rámci dialogu a spolupráce se třetími zeměmi původu a tranzitu nelegálních migrantů a fond by měl v zájmu politik účinného, bezpečného a důstojného navracení v rámci stanovených limitů a s výhradou vhodných ochranných opatření podporovat jejich provádění ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Vedle podpory navracení, jak je stanoveno v tomto nařízení, by měl fond podporovat rovněž jiná opatření pro boj proti nelegální migraci, zabývat se faktory motivujícími k nelegální migraci nebo obcházení stávajících právních předpisů v oblasti migrace, a tím zajišťovat integritu imigračních systémů členských států.

(25)  Vedle podpory integrace státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti v členských státech by měl fond podporovat rovněž další opatření pro boj proti obchodování s migranty, podporovat a usnadňovat vytváření právních předpisů v oblasti migrace a tím zajišťovat integritu imigračních systémů v zemích původu, a to v plném souladu se zásadou soudržnosti politik ve prospěch udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Zaměstnávání nelegálních migrantů je faktorem podněcujícím nelegální migraci a podkopává vytváření politiky mobility pracovních sil založené na systémech legální migrace. Fond by proto měl přímo nebo nepřímo podporovat členské státy při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES16, která zakazuje zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a stanoví sankce vůči zaměstnavatelům, kteří tento zákaz porušují.

(26)  Zaměstnávání nelegálních migrantů podkopává vytváření politiky mobility pracovních sil založené na systémech legální migrace a ohrožuje práva migrujících pracovníků, v důsledku čehož jsou zranitelní vůči porušování a zneužívání práv. Fond by proto měl přímo nebo nepřímo podporovat členské státy při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES16, která zakazuje zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, stanoví mechanismus pro podávání stížností a zpětné vymáhání mezd pro zneužívané pracovníky a stanoví sankce vůči zaměstnavatelům, kteří tento zákaz porušují.

_________________

_________________

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24).

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24).

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  Členské státy by měly podporovat žádosti občanské společnosti a sdružení pracovníků, jako je žádost o vytvoření evropské sítě pracovnic a pracovníků v oblasti přijímání, která by spojovala všechny pracovnice a pracovníky v Evropě, kteří působí v oblasti migrace, s cílem umožnit důstojné přijímání, přístup k migraci založený na lidských právech a výměnu osvědčených postupů v oblasti přijímání a pracovních příležitostí pro migranty.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Fond by měl přímo nebo nepřímo podporovat členské státy při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU17, která obsahuje ustanovení o pomoci obětem obchodování s lidmi a o jejich podpoře a ochraně.

(27)  Fond by měl přímo nebo nepřímo podporovat členské státy při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU17, která obsahuje ustanovení o pomoci obětem obchodování s lidmi a o jejich podpoře a ochraně. Tato opatření by měla zohledňovat specifický charakter obchodování s lidmi v závislosti na jejich pohlaví. Při provádění fondu by měly členské státy zohledňovat skutečnost, že osobám, které jsou nuceny opustit své obvyklé bydliště z důvodu náhlé nebo postupné změny životního prostředí související s klimatem, jež nepříznivě ovlivňuje jejich život nebo životní podmínky, hrozí velké nebezpečí, že se stanou obětí obchodování s lidmi.

__________________

__________________

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV (Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1).

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV (Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Fond by měl zejména podporovat identifikaci zranitelných žadatelů o azyl, jako jsou nezletilé osoby bez doprovodu nebo oběti mučení nebo jiných závažných forem násilí, a opatření řešící potřeby těchto osob, jak je uvedeno v acquis Unie v oblasti azylu.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27b)  Aby bylo dosaženo spravedlivého a transparentního rozdělení zdrojů mezi cíle fondu, měla by být zajištěna minimální výše výdajů na určité cíle, ať už v rámci přímého, nepřímého nebo sdíleného řízení.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Fond by měl doplňovat a posilovat činnosti prováděné v oblasti navracení Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/162418, a přispívat tak k účinnému provádění evropské integrované správy hranic podle článku 4 uvedeného nařízení.

(28)  Fond by měl doplňovat a posilovat činnosti prováděné v oblasti navracení Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/162418, aniž by této agentuře poskytoval dodatečný tok financování, pro něž rozpočtový orgán určuje roční rozpočet, který by měl agentuře umožnit plnění všech jejích úkolů.

__________________

__________________

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1).

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Je třeba usilovat o součinnost, soulad a efektivnost ve vztahu k jiným fondům Unie a zabránit překrývání akcí.

(29)  Je třeba usilovat o součinnost, soulad, doplňkovost a efektivnost ve vztahu k jiným fondům Unie a zabránit jakémukoli překrývání akcí či rozporu mezi nimi.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Opatření ve třetích zemích a ve vztahu k těmto zemím, která jsou podporována z fondu, by měla doplňovat ostatní akce mimo Unii, které získávají podporu prostřednictvím nástrojů Unie pro financování vnější činnosti. Při provádění těchto akcí by se mělo zejména dbát na plný soulad se zásadami a obecnými cíli vnější činnosti a zahraniční politiky Unie, jež se vážou k dané zemi či regionu a k mezinárodním závazkům Unie. V souvislosti s vnějším rozměrem by se měl fond zaměřit na podporu prohlubování spolupráce se třetími zeměmi a posílení klíčových aspektů řízení migrace v oblastech zájmu migrační politiky Unie.

(30)  Prioritou tohoto fondu by mělo být financování akcí na území Unie. Fond může financovat akce ve třetích zemích a ve vztahu k těmto zemím podporovaným z fondu a tyto akce by měly být z finančního hlediska omezené, ovšem současně přiměřené plnění cílů fondu, které jsou stanoveny v článku 3 tohoto nařízení, a na tyto akce by se měla vztahovat vhodná ochranná opatření. Tyto akce by měly doplňovat ostatní akce mimo Unii, které získávají podporu prostřednictvím nástrojů Unie pro financování vnější činnosti. Při provádění těchto akcí by se mělo zejména dbát na plný soulad a doplňkovost se zásadami a obecnými cíli vnější činnosti a zahraniční politiky Unie, jež se vážou k dané zemi či regionu a k mezinárodním závazkům Unie. Měla by být respektována zásada soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, jak je stanovena v bodu 35 Evropského konsensu o rozvoji. Během poskytování mimořádné pomoci by měl být zajištěn soulad s humanitárními zásadami uvedenými v Evropském konsensu o humanitární pomoci.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Financování z rozpočtu Unie by se mělo zaměřovat na činnosti, u nichž může intervence Unie ve srovnání s akcemi prováděnými samotnými členskými státy přinést přidanou hodnotu. Finanční podpora poskytovaná v rámci tohoto nařízení by měla přispět zejména k posilování vnitrostátních kapacit a kapacit Unie v oblasti azylu a migrace.

(31)  Financování z rozpočtu Unie by se mělo zaměřovat na činnosti, u nichž může intervence Unie ve srovnání s akcemi prováděnými samotnými členskými státy přinést přidanou hodnotu. Finanční podpora poskytovaná v rámci tohoto nařízení by měla přispět zejména k solidaritě mezi členskými státy v oblasti azylu a migrace v souladu s článkem 80 SFEU a k posilování vnitrostátních kapacit a kapacit Unie v oblasti azylu a migrace.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Lze mít za to, že členský stát nedodržuje příslušné acquis Unie, včetně využívání operační podpory z tohoto fondu, jestliže neplní své povinnosti stanovené Smlouvami v oblasti azylu a navracení, jestliže existuje zjevné riziko závažného porušení hodnot Unie členským státem při provádění acquis týkajícího se azylu a navracení nebo jestliže hodnotící zpráva v rámci schengenského hodnotícího a monitorovacího mechanismu nebo v rámci mechanismu Agentury Evropské unie pro azyl pro monitorování a hodnocení zjistí nedostatky v příslušné oblasti.

(32)  Lze mít za to, že členský stát nedodržuje příslušné acquis Unie, včetně využívání operační podpory z tohoto fondu, jestliže nedodržuje Listinu základních práv nebo neplní své povinnosti stanovené Smlouvami v oblasti azylu a přistěhovalectví, jestliže existuje zjevné riziko závažného porušení hodnot Unie členským státem při provádění acquis týkajícího se azylu a přistěhovalectví.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Fond by měl odrážet potřebu zvýšené flexibility a zjednodušení a současně splňovat požadavky v oblasti předvídatelnosti a zajišťovat spravedlivé a transparentní rozdělování zdrojů s cílem splnit politické a specifické cíle stanovené v tomto nařízení.

(33)  Fond by měl odrážet potřebu zvýšené transparentnosti, flexibility a zjednodušení a současně splňovat požadavky v oblasti předvídatelnosti a zajišťovat spravedlivé a transparentní rozdělování zdrojů s cílem splnit politické a specifické cíle stanovené v tomto nařízení. Provádění fondu by se mělo řídit zásadami efektivnosti, účinnosti a kvality vynakládání prostředků. Dále by provádění fondu mělo být co nejvíce uživatelsky vstřícné.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Toto nařízení by mělo členským státům určit počáteční částky sestávající z pevně stanovené částky a z částky vypočtené na základě kritérií stanovených v příloze I, které odrážejí potřeby a tlak, s nimiž se jednotlivé členské státy setkávají v oblasti azylu, integrace a navracení.

(34)  Toto nařízení by mělo členským státům určit počáteční částky, které odrážejí potřeby a tlak, s nimiž se jednotlivé členské státy setkávají v oblasti azylu, migrace, integrace a navracení. Zvláštní pozornost by měla být věnována ostrovním společnostem, které čelí nepřiměřeným problémům spojeným s migrací.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Tyto počáteční částky by měly tvořit základ pro dlouhodobé investice členských států. S cílem zohlednit změny migračních toků, řešit potřeby v oblasti řízení azylových a přijímacích systémů a integrace oprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a bojovat proti nelegální migraci prostřednictvím účinné a udržitelné návratové politiky by s přihlédnutím k míře čerpání prostředků měla být členským státům v polovině období přidělena dodatečná částka. Tato částka by měla vycházet z nejnovějších dostupných statistických údajů, jak je stanoveno v příloze I, které budou odrážet změny základní situace členských států.

(35)  Tyto počáteční částky by měly tvořit základ pro dlouhodobé investice členských států. S cílem zohlednit změny migračních toků, řešit potřeby v oblasti řízení azylových a přijímacích systémů a integrace oprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, rozvíjet legální migraci a bojovat proti nelegální migraci prostřednictvím účinné a udržitelné návratové politiky v souladu s lidskými právy by s přihlédnutím k míře čerpání prostředků měla být členským státům v polovině období přidělena dodatečná částka. Tato částka by měla vycházet z nejnovějších dostupných statistických údajů, jak je stanoveno v příloze I, které budou odrážet změny základní situace členských států.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36)  S cílem přispět k dosažení politického cíle fondu by členské státy měly zajistit, aby jejich programy zahrnovaly akce zaměřené na specifické cíle tohoto nařízení, aby byly zvolené priority v souladu s prováděcími opatřeními stanovenými v příloze II a aby přidělování zdrojů na jednotlivé cíle zajišťovalo splnění ústředního politického cíle.

(36)  S cílem přispět k dosažení politického cíle fondu by členské státy a Komise měly zajistit, aby programy členských států zahrnovaly akce přispívající k dosažení každého ze specifických cílů tohoto nařízení. Dále by měly zajistit, aby přidělování finančních prostředků na specifické cíle sloužilo těmto cílům co nejlépe a bylo založeno na nejaktuálnějších potřebách, aby programy zahrnovaly minimální úroveň výdajů s ohledem na tyto cíle, aby sdílení zdrojů pro cíle bylo úměrné problémům, aby byly zvolené priority v souladu s prováděcími opatřeními stanovenými v příloze II a aby přidělování zdrojů na jednotlivé cíle zajišťovalo splnění ústředního politického cíle.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Vzhledem k tomu, že se výzvy v oblasti migrace neustále vyvíjejí, je třeba přizpůsobit přidělování finančních prostředků změnám migračních toků. Aby bylo možné reagovat na naléhavé potřeby a změny politických priorit a priorit Unie a směrovat finanční prostředky k akcím s vysokou přidanou hodnotou Unie, bude část finančních prostředků pravidelně prostřednictvím tematického nástroje přidělována na specifické akce, akce Unie, mimořádnou pomoc, znovuusídlování a na poskytování další podpory pro členské státy přispívající k úsilí v rámci solidarity a sdílení odpovědnosti.

(37)  Vzhledem k tomu, že se výzvy v oblasti migrace neustále vyvíjejí, je třeba přizpůsobit přidělování finančních prostředků změnám migračních toků. Aby bylo možné reagovat na naléhavé potřeby a změny politických priorit a priorit Unie a směrovat finanční prostředky k akcím s vysokou přidanou hodnotou Unie, bude část finančních prostředků pravidelně prostřednictvím tematického nástroje přidělována na specifické akce, akce Unie, akce místních a regionálních orgánů, mimořádnou pomoc, znovuusídlování a na poskytování další podpory pro členské státy přispívající k úsilí v rámci solidarity a sdílení odpovědnosti.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38a)  Fond by měl podporovat úsilí členských států o plné a řádné provádění acquis Unie v oblasti azylu, včetně poskytování odpovídajících podmínek přijímání žadatelům o mezinárodní ochranu a osobám požívajícím mezinárodní ochrany, s cílem zajistit správné určení jejich postavení v souladu se směrnicí 2011/95/EU a o uplatňování spravedlivého a účinného azylového řízení, zejména pokud je toto úsilí zaměřeno na nezletilé bez doprovodu, u nichž jsou náklady vyšší. Členské státy by proto měly obdržet paušální částku za každého nezletilého bez doprovodu, jenž obdržel mezinárodní ochranu, avšak tato paušální částka by neměla být kumulativní k dodatečným finančním prostředkům poskytovaným podle tohoto nařízení na znovuusídlení.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Fond by měl přispívat na podporu provozních nákladů souvisejících s oblastí azylu a navracení a umožnit členským státům udržovat si kapacity nezbytné pro tuto službu, kterou vykonávají pro Unii jako celek. Tato podpora spočívá v plné náhradě zvláštních nákladů souvisejících s cíli fondu a měla by být nedílnou součástí programů členských států.

(40)  Fond by měl přispívat na podporu provozních nákladů souvisejících s oblastí azylu a imigrace a umožnit členským státům udržovat si kapacity nezbytné pro tuto službu, kterou vykonávají pro Unii jako celek. Tato podpora spočívá v plné náhradě zvláštních nákladů souvisejících s cíli fondu a měla by být nedílnou součástí programů členských států.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  S cílem doplnit provádění politického cíle tohoto fondu na vnitrostátní úrovni prostřednictvím programů členských států by měl fond rovněž poskytovat podporu pro akce na úrovni Unie. Tyto akce by měly sloužit k obecným strategickým účelům v působnosti intervence fondu v souvislosti s analýzou politiky a inovacemi, vzájemným učením a partnerstvími na nadnárodní úrovni a se zkoušením nových iniciativ a akcí na úrovni celé Unie.

(41)  S cílem doplnit provádění politického cíle tohoto fondu na vnitrostátní úrovni prostřednictvím programů členských států by měl fond rovněž poskytovat podporu pro akce na úrovni Unie. Tyto akce by měly sloužit k obecným strategickým účelům v působnosti intervence fondu v souvislosti s analýzou politiky a inovacemi, vzájemným učením a partnerstvími na nadnárodní úrovni a se zkoušením nových iniciativ a akcí na úrovni celé Unie, a zároveň respektovat nutnost poskytovat spravedlivým a transparentním způsobem přiměřené financování k dosažení cílů fondu. Prostřednictvím těchto akcí by měla být zajištěna ochrana základních práv při provádění fondu.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Za účelem posílení kapacity Unie okamžitě řešit jednak nepředvídatelné nebo nepřiměřeně silné migrační tlaky v jednom či více členských státech, které se vyznačují velkým nebo neúměrným přílivem státních příslušníků třetích zemí a které kladou značné a naléhavé nároky na jejich přijímací a zajišťovací zařízení, azylové systémy a řízení a systémy a postupy řízení migrace, jednak silné migrační tlaky ve třetích zemích z důvodu politického vývoje nebo konfliktů by mělo být možné poskytnout mimořádnou pomoc v souladu s rámcem stanoveným v tomto nařízení.

(42)  Za účelem posílení kapacity Unie okamžitě řešit jednak nepředvídatelný velký nebo neúměrný příliv státních příslušníků třetích zemí do jednoho či více členských států, který klade značné a naléhavé nároky na jejich přijímací a zajišťovací zařízení, azylové systémy a řízení a systémy a postupy řízení migrace, nebo migrační výzvy či značné potřeby v oblasti znovuusídlování ve třetích zemích z důvodu politického vývoje, konfliktů nebo přírodních katastrof by mělo být možné poskytnout mimořádnou pomoc v souladu s rámcem stanoveným v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Politický cíl tohoto fondu bude rovněž zohledněn prostřednictvím finančních nástrojů a rozpočtové záruky v rámci příslušných oken programu InvestEU. Finanční podpora by měla být využívána k tomu, aby přiměřeným způsobem řešila selhání trhu nebo suboptimální investiční situace, a akce by neměly zdvojovat ani vytlačovat soukromé financování nebo narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Akce by měly mít jasnou evropskou přidanou hodnotu.

vypouští se

Odůvodnění

Toto vypuštění vyplývá z navrhovaných změn v operační části nařízení.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Za účelem provádění akcí v rámci sdíleného řízení by měl být fond součástí soudržného rámce tvořeného tímto nařízením, finančním nařízením a nařízením (EU) …/2021 [nařízení o společných ustanoveních].

(47)  Za účelem provádění akcí v rámci sdíleného řízení by měl být fond součástí soudržného rámce tvořeného tímto nařízením, finančním nařízením a nařízením (EU) …/2021 [nařízení o společných ustanoveních]. V případě odporujících si ustanovení má toto nařízení přednost před nařízením (EU) č. X [nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Nařízení (EU) …/2021 [nařízení o společných ustanoveních] zavádí rámec pro činnost Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu plus (ESF+), Fondu soudržnosti, Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF), Azylového a migračního fondu (AMF), Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a nástroje pro správu hranicvíza (BMVI), který je součástí Fondu pro integrovanou správu hranic (IBMF), a stanoví zejména pravidla týkající se programování, monitorování a hodnocení, řízení a kontroly finančních prostředků Unie prováděných v rámci sdíleného řízení. Je proto nezbytné upřesnit cíle Azylového a migračního fondu a stanovit zvláštní ustanovení pro typ činností, které mohou být z tohoto fondu financovány.

(48)  Mimo rámec stanovující finanční pravidla společná pro několik fondů Unie včetně Azylového, migračníhointegračního fondu (dále jen AMIF) je nezbytné upřesnit cíle AMIF a stanovit zvláštní ustanovení pro typ činností, které mohou být z tohoto fondu financovány.

Pozměňovací návrh  55

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50)  V souladu s finančním nařízením21, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201322, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9523,, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9624 a nařízením Rady (EU) 2017/193925 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jiným trestným činům poškozujícím finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné protiprávní jednání poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137126. V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva.

(50)  V souladu s finančním nařízením21, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201322, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9523, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9624 a nařízením Rady (EU) 2017/193925 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních nebo trestních sankcí. Zejména může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jiným trestným činům poškozujícím finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné protiprávní jednání poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137126. V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva. Členské státy musí plně spolupracovat a institucím, agenturám a orgánům Unie na ochranu finančních zájmů Unie poskytnout veškerou potřebnou podporu. Výsledky vyšetřování nesrovnalostí a podvodů v souvislosti s fondem je třeba zpřístupnit Evropskému parlamentu.

_________________

_________________

21 Úř. věst. C , , s. .

21 Úř. věst. C , , s. .

22 Úř. věst. C , , s. .

22 Úř. věst. C , , s. .

23 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

23 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

24 Úř. věst. C , , s. .

24 Úř. věst. C , , s. .

25 Nařízení Rady (EU) 2017/1371 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

25 Nařízení Rady (EU) 2017/1371 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 51 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(51a)  Pokud by byla jasnými důkazy zpochybněna legalita projektů, legalita a správnost financování nebo výkonnost projektů na základě odůvodněného stanoviska Komise týkajícího se nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU, měla by Komise zajistit, že na tyto projekty nebudou k dispozici žádné finanční prostředky.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(53a)  V průběhu procesu programování, provádění a hodnocení programů financovaných z fondu by měly být vedeny konzultace s organizacemi občanské společnosti a s místními a regionálními orgány i vnitrostátními parlamenty v členských státech a ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(54)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 je třeba fondy hodnotit na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních požadavků na monitorování, zároveň je však třeba zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou v příslušných případech zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení účinků fondu v praxi. Aby bylo možné výsledky dosažené tímto fondem měřit, je třeba stanovit společné ukazatele a související cíle pro každý specifický cíl fondu. Prostřednictvím těchto společných ukazatelů a účetního výkaznictví by Komise a členské státy měly monitorovat provádění fondu v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ... / 2021 [nařízení společných ustanoveních] a tímto nařízením.

(54)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 je třeba fondy hodnotit na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních požadavků na monitorování, zároveň je však třeba zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou v příslušných případech zahrnovat měřitelné ukazatele včetně kvalitativních a kvantitativních ukazatelů jakožto základ pro hodnocení účinků fondu v praxi. Aby bylo možné výsledky dosažené tímto fondem měřit, je třeba stanovit společné ukazatele a související cíle pro každý specifický cíl fondu. Prostřednictvím těchto společných ukazatelů a účetního výkaznictví by Komise a členské státy měly monitorovat provádění fondu. Aby mohla Komise řádně plnit svou dozorčí úlohu, musí být schopna stanovit částky skutečně vynaložené z fondu v daném roce. Členské státy by proto měly při předkládání ročních účetních závěrek svého vnitrostátního programu Komisi rozlišovat mezi zpětně získanými částkami, platbami předběžného financování konečným příjemcům a úhradami výdajů, které skutečně vznikly. Pro usnadnění auditu a monitorování provádění fondu by Komise měla do své výroční zprávy o provádění fondu zahrnout tyto částky, stejně jako výsledky monitorování a provádění akcí fondu na místní, regionální, vnitrostátní a unijní úrovni včetně konkrétních projektů a partnerů. Komise by měla každoročně předkládat Evropskému parlamentu a Radě shrnutí přijatých výročních zpráv o výkonnosti. Zprávy informující o výsledcích monitorování a popisující provádění akcí v rámci fondu na úrovni členských států i na úrovni Unie by měly být veřejně dostupné a předkládány Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55)  S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj bude tento fond přispívat k začleňování oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle 25 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušné akce budou identifikovány během přípravy a provádění fondu a znovu posouzeny v souvislosti s příslušnými hodnoceními a postupy přezkumu.

(55)  S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj bude tento fond přispívat k začleňování oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle 25 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu v období VFR na roky 2021–2027 a ročního cíle 30 % co nejdříve, a nejpozději do roku 2027. Příslušné akce budou identifikovány během přípravy a provádění fondu a znovu posouzeny v souvislosti s příslušnými hodnoceními a postupy přezkumu.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(56)  Za účelem doplnění a změny jiných než podstatných prvků tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o akce způsobilé k vyšší míře spolufinancování podle přílohy IV, operační podporu a další rozvoj společného rámce pro monitorování a hodnocení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

(56)  Za účelem doplnění a změny jiných než podstatných prvků tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o pracovní programy pro tematický nástroj, seznam akcí způsobilých pro podporu nástrojem z přílohy III, seznam akcí způsobilých k vyšší míře spolufinancování podle přílohy IV, operační podporu podle přílohy VII a další rozvoj společného rámce pro monitorování a hodnocení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni a s organizacemi občanské společnosti, včetně organizací migrantů a uprchlíků, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(58)  Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým je přispívat k účinnému řízení migračních toků v rámci Unie v souladu se společnou azylovou politikou, společnou politikou týkající se mezinárodní ochrany a společnou přistěhovaleckou politikou, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy jednajícími samostatně a může ho být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(58)  Jelikož cílů tohoto nařízení, jimiž je zlepšovat solidaritu mezi členskými státy, přispívat k účinnému řízení migračních toků a k provádění, posilování a rozvoji společné politiky v oblasti azylu, doplňkové ochrany a dočasné ochrany a společné přistěhovalecké politiky, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy jednajícími samostatně a může ho být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tímto nařízením se zřizuje Azylový a migrační fond (dále jen „fond“).

1.  Tímto nařízením se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond (dále jen „fond“).

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „žadatelem o mezinárodní ochranu“ se rozumí žadatel podle čl. 2 odst. [x] nařízení (EU) .../.. [nařízení o azylovém řízení]30;

a)  „žadatelem o mezinárodní ochranu“ se rozumí žadatel podle čl. 2 písm. c) směrnice (EU) 2013/32/EU;

__________________

 

30 Úř. věst. C , , s. .

 

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „osobou požívající mezinárodní ochrany“ se rozumí osoba ve smyslu čl. [2] odst. 2 nařízení (EU) ../.. [kvalifikační nařízení]31;

b)  „osobou požívající mezinárodní ochrany“ se rozumí osoba ve smyslu čl. 2 písm. b) směrnice 2011/95/EU,

__________________

 

31 Úř. věst. C , , s. .

 

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „přijímáním osob z humanitárních důvodů“ se rozumí přijímání ve smyslu článku [2] nařízení (EU) ../.. [rámec Unie pro znovuusídlování [a přijímání osob z humanitárních důvodů]32;

e)  „humanitárním programem“ se rozumí přijímání na území členských států ze třetí země, do níž byli vysídleni, a v případě, kdy o to členský stát požádá, na základě doporučení UNHCR nebo jiného příslušného mezinárodního subjektu, státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, kterým byla poskytnuta mezinárodní ochrana nebo humanitární status podle vnitrostátního právního předpisu, jenž stanoví práva a povinnosti rovnocenné právům a povinnostem podle článků 20 až 32 a 34 směrnice 2011/95/EU pro osoby požívající doplňkové ochrany;

_______________

 

32 Úř. věst. C , , s. .

 

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  „znovuusídlováním“ se rozumí znovuusídlování podle článku [2] nařízení (EU) .../.. [rámec Unie pro znovuusídlování [a přijímání osob z humanitárních důvodů]];

g)  „znovuusídlováním“ se rozumí přijímání na základě doporučení vysokého komisaře OSN pro uprchlíky („UNHCR“) státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti ze třetí země, do níž byli vysídleni, na území členských států, pokud jim byla udělena mezinárodní ochrana a mají přístup k trvalému řešení v souladu s unijními a vnitrostátními právními předpisy;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  „nezletilou osobou bez doprovodu“ se rozumí nezletilá osoba, která vstupuje na území členských států bez doprovodu dospělé osoby, jež za ni podle právních předpisů nebo praxe dotyčného členského státu odpovídá, a to po dobu, po kterou se skutečně nenachází v péči takové dospělé osoby, včetně nezletilé osoby, která je ponechána bez doprovodu po vstupu na území členských států;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Politickým cílem fondu je přispět k účinnému řízení migračních toků v souladu s příslušným acquis Unie a v souladu se závazky Unie v oblasti základních práv.

1.  Politickým cílem fondu je přispět k provádění, posilování a rozvoji společné všech aspektů společné evropské azylové politiky podle článku 78 SFEU a společné evropské přistěhovalecké politiky podle článku 79 SFEU v souladu se zásadou solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti při plném dodržování závazků Unie a členských států vyplývajících z mezinárodního práva a práv a zásad zakotvených v Listině základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpora legální migrace do členských států včetně přispění k integraci státních příslušníků třetích zemí;

b)  posilování a rozvoj politik v oblasti legální migrace na evropské a vnitrostátní úrovni v souladu s hospodářskými a sociálními potřebami členských států;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přispění k boji proti nelegální migraci a zajištění účinného navracení a zpětného přebírání osob ve třetích zemích.

c)  přispění k účinné integraci a sociálnímu začlenění státních příslušníků třetích zemí a podpora této integrace a začlenění v doplňkovosti s jinými fondy EU.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  přispění k boji proti nelegální migraci a zajištění účinného, bezpečného a důstojného navracení, zpětného přebírání a znovuzačleňování osob ve třetích zemích;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  zajištění solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, zejména s těmi členskými státy, které jsou migračním výzvám vystaveny nejvíce, a to i prostřednictvím praktické spolupráce;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Partnerství

 

Pro tento fond zahrnují partnerství alespoň místní a regionální orgány nebo jejich reprezentativní sdružení, příslušné mezinárodní organizace, nevládní organizace, zejména organizace uprchlíků a migrantů, vnitrostátní instituce pro oblast lidských práva a subjektů pro oblast rovného zacházení a hospodářské a sociální partnery.

 

Tito partneři se smysluplným způsobem účastní přípravy, realizace, monitorování a hodnocení programů.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V rámci cílů uvedených v článku 3 a v souladu s prováděcími opatřeními uvedenými v příloze II jsou z fondu podporovány zejména akce vyjmenované v příloze III.

1.  V souladu s prováděcími opatřeními uvedenými v příloze II jsou prostřednictvím fondu podporovány akce, které přispívají k dosažení cílů uvedených v článku 3 a jsou vyjmenované v příloze III. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, pokud jde o změnu seznamu akcí způsobilých pro podporu z fondu v příloze III.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Za účelem dosažení cílů tohoto nařízení může fond v souladu s články 5 a 6 případně podporovat akce prováděné v třetích zemích a ve vztahu k nim, které jsou v souladu s prioritami Unie podle přílohy III.

2.  Za účelem dosažení cílů uvedených v článku 3 tohoto nařízení může fond ve výjimečných případech, v rámci stanovených limitů a s výhradou vhodných ochranných opatření případně podporovat akce podle přílohy III prováděné v třetích zemích a ve vztahu k nim v souladu s článkem 5 a 6.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Aniž jsou dotčena ustanovení článku 16, nepřesáhne celková výše financování na podporu akcí ve třetích zemích nebo v souvislosti se třetími zeměmi v rámci tematického nástroje podle článku 9 5 % celkové částky přidělené na tematický nástroj podle čl. 8 odst. 2 písm. b).

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Aniž jsou dotčena ustanovení článku 16, nepřesáhne celková výše finančního krytí na podporu akcí ve třetích zemích nebo v souvislosti se třetími zeměmi v rámci programů členských států v souladu s článkem 13 pro každý členský stát 5 % celkové částky přidělené tomuto členskému sátu podle čl. 8 odst. 2 písm. a), čl. 11 odst. 1 a přílohy I.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Akce podporované v rámci tohoto odstavce jsou v plném souladu s opatřeními podporovanými nástroji vnější finanční pomoci Unie a s obecnými zásadami a obecnými cíli vnější činnosti Unie.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Rovnost žen a mužů a nediskriminace

 

Komise a členské státy zajistí, aby se rovnost pohlaví a začlenění hlediska rovnosti žen a mužů staly nedílnou součástí jednotlivých etap provádění fondu a byly během těchto etap podporovány. Komise a členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zabránily jakékoli diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy, etnického či sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v přístupu k fondu a během různých etap provádění fondu.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Fond je otevřen třetím zemím v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštní dohodě upravující účast třetí země v Azylovém a migračním fondu, pokud dohoda:

Fond je otevřen třetím zemím přidruženým k Schengenské úmluvě v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštní dohodě, jež má být přijata v souladu s článkem 218 SFEU, upravující účast třetí země v Azylovém a migračním fondu, pokud dohoda:

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Při vypracovávání zvláštní dohody podle tohoto článku konzultuje Komise s Agenturou Evropské unie pro základní práva, zejména pokud jde o hlediska dohody vztahující se k základním právům.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  třetí zemi uvedené v pracovním programu za podmínek v něm stanovených;

3)  třetí zemi uvedené v pracovním programu za podmínek v něm stanovených, za podmínky, že veškeré akce v této třetí zemi nebo v souvislosti s touto třetí zemí plně respektují práva a zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie a mezinárodní závazky Unie a členských států;

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  jakýkoli právní subjekt založený podle práva Unie nebo jakákoli mezinárodní organizace.

b)  jakýkoli právní subjekt založený podle práva Unie nebo jakákoli relevantní mezinárodní organizace.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Právní subjekty usazené ve třetí zemi jsou ve výjimečných případech způsobilé k účasti, pokud je to nezbytné pro dosažení cílů dané akce.

vypouští se

Odůvodnění

Ustanovení článku 5 stanoví účast třetích zemí ve fondu. Žádná další účast subjektů ze třetích zemí není vhodná.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Právní subjekty účastnící se konsorcia nejméně dvou nezávislých subjektů, které jsou usazeny v různých členských státech nebo v zámořských zemích nebo územích spojených s těmito státy nebo ve třetích zemích, jsou způsobilé.

4.  Právní subjekty účastnící se konsorcia nejméně dvou nezávislých subjektů, které jsou usazeny v různých členských státech nebo v zámořských zemích nebo územích spojených s těmito státy, jsou způsobilé, pokud to přispívá k dosažení cílů fondu stanovených v článku 3 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Podpora poskytovaná podle tohoto nařízení doplňuje intervence na celostátní, regionální a místní úrovni a zaměřuje se na zajišťování přidané hodnoty cílů tohoto nařízení.

1.  Podpora poskytovaná podle tohoto nařízení doplňuje intervence na celostátní, regionální a místní úrovni a zaměřuje se na přinášení přidané hodnoty Unie cílům tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise a členské státy zajistí, aby podpora poskytovaná podle tohoto nařízení a ze strany členských států byla v souladu s příslušnými činnostmi, politikami a prioritami Unie a doplňovala jiné nástroje Unie.

2.  Komise a členské státy zajistí, aby podpora poskytovaná podle tohoto nařízení a ze strany členských států byla v souladu s příslušnými činnostmi, politikami a prioritami Unie a doplňovala vnitrostátní nástroje a jiné nástroje Unie a opatření financované z dalších fondů Unie, zejména strukturálních fondů a nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, a byla s nimi koordinována.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění fondu na období 2021–2027 činí 10 415 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění fondu na období 2021–2027 činí 9 204 957 000 EUR v cenách roku 2018 (10 415 000 000 EUR v běžných cenách).

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  částka ve výši 6 249 000 000 EUR se přiděluje na programy prováděné v rámci sdíleného řízení;

a)  částka ve výši 5 522 974 200 EUR v cenách roku 2018 (6 249 000 000 EUR v běžných cenách) se přiděluje na programy prováděné v rámci sdíleného řízení;

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  částka ve výši 4 166 000 000 EUR se přiděluje na tematický nástroj.

b)  částka ve výši 3 681 982 800 EUR v cenách roku 2018 (4 166 000 000 EUR v běžných cenách) se přiděluje na tematický nástroj.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Až 0,42 % finančního krytí se přiděluje na technickou pomoc z podnětu Komise podle článku 29 nařízení EU../... [nařízení o společných ustanoveních].

3.  Až 0,42 % finančního krytí se přiděluje na technickou pomoc z podnětu Komise.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podporu pro členské státy přispívající k úsilí v rámci solidarity a sdílení odpovědnosti a

e)  podporu pro členské státy, a to i pro místní a regionální orgány a mezinárodní a nevládní organizace, které přispívají k úsilí v rámci solidarity, a

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Finanční prostředky z tematického nástroje jsou určeny na priority s vysokou přidanou hodnotou pro Unii nebo k reakci na naléhavé potřeby v souladu se schválenými prioritami Unie vymezenými v příloze II.

2.  Finanční prostředky z tematického nástroje jsou určeny na priority s vysokou přidanou hodnotou pro Unii nebo k reakci na naléhavé potřeby v souladu se schválenými prioritami Unie vymezenými v příloze II a prostřednictvím způsobilých akcí v příloze III. Komise zajistí pravidelnou spolupráci s organizacemi občanské společnosti při přípravě, provádění, monitorování a hodnocení pracovních programů.

 

Nejméně 20 % finančních prostředků z tematického nástroje se přidělí na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 písm. a).

 

Nejméně 10 % finančních prostředků z tematického nástroje se přidělí na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. b).

 

Nejméně 10 % finančních prostředků z tematického nástroje se přidělí na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. c).

 

Nejméně 10 % finančních prostředků z tematického nástroje se přidělí na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. cb).

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud jsou členským státům poskytnuty finanční prostředky z tematického nástroje v rámci přímého nebo nepřímého řízení, zajistí se, aby se na vybrané projekty nevztahovalo odůvodněné stanovisko Komise týkající se nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU, které zpochybňuje legalitu a správnost výdajů nebo provádění projektů.

3.  Pokud jsou členským státům poskytnuty finanční prostředky z tematického nástroje v rámci přímého nebo nepřímého řízení, nebudou k dispozici žádné finanční prostředky na projekty, u nichž by legalita projektů nebo legalita a správnost financování mohla být zjevně zpochybněna na základě odůvodněného stanoviska Komise týkajícího se nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud jsou finanční prostředky z tematického nástroje používány v rámci sdíleného řízení, Komise posoudí pro účely článku 18 a čl. 19. odst. 2 nařízení (EU) …/… [nařízení o společných ustanoveních], zda se na plánované akce nevztahuje odůvodněné stanovisko Komise týkající se nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU, které zpochybňuje legalitu a správnost výdajů nebo provádění projektů.

4.  Pokud jsou finanční prostředky z tematického nástroje používány v rámci sdíleného řízení, Komise zajistí, aby nebyly k dispozici žádné finanční prostředky na projekty, u nichž by legalita projektů nebo legalita a správnost financování nebo výkonnost těchto projektů mohla být zjevně zpochybněna na základě odůvodněného stanoviska Komise týkajícího se nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise stanoví celkovou částku, jež bude pro tematický nástroj uvolněna z prostředků přidělených v rozpočtu Unie na daný rok. Komise přijme pro tematický nástroj rozhodnutí o financování podle článku [110] finančního nařízení, v němž uvede cíle a akce, které budou podporovány, a určí částky pro jeho jednotlivé složky uvedené v odstavci 1. V rozhodnutích o financování se případně stanoví celková částka vyhrazená pro operace kombinování zdrojů.

5.  Komise stanoví celkovou částku, jež bude pro tematický nástroj uvolněna z prostředků přidělených v rozpočtu Unie na daný rok. Komise přijme pro tematický nástroj akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 32, v nichž stanoví pracovní programy, přičemž definuje cíle a akce, které budou podporovány, a určí částky pro jeho jednotlivé složky uvedené v odstavci 1. Pracovní programy se zveřejní.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Tematický nástroj podporuje zejména akce v rámci prováděcího opatření uvedeného v bodě 2 písm. b) přílohy II, které provádějí místní a regionální orgány nebo organizace občanské společnosti.

6.  Tematický nástroj podporuje zejména akce v rámci prováděcího opatření uvedeného v bodě 2a přílohy II, které provádějí místní a regionální orgány nebo organizace občanské společnosti. V tomto ohledu se minimálně 5 % finančního krytí tematického nástroje poskytuje v rámci přímého nebo nepřímého řízení místním a regionálním orgánům provádějícím integrační opatření.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Po přijetí rozhodnutí o financování uvedeného v odstavci 5 může Komise provést příslušné změny v programech prováděných v rámci sdíleného řízení.

7.  Po přijetí pracovních programů uvedených v odstavci 5 může Komise provést příslušné změny v programech prováděných v rámci sdíleného řízení.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Tato rozhodnutí o financování mohou být roční nebo víceletá a mohou se týkat jedné nebo více složek tematického nástroje.

8.  Tyto pracovní programy mohou být roční nebo víceleté a mohou se týkat jedné nebo více složek tematického nástroje.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Podpora podle tohoto oddílu se provádí v rámci sdíleného řízení v souladu s článkem [63] finančního nařízení a nařízení EU../.. [nařízení o společných ustanoveních].

2.  Podpora podle tohoto oddílu se provádí v rámci sdíleného řízení v souladu s článkem [63] finančního nařízení a rámcem, kterým se zavádí finanční pravidla společná pro několik fondů EU, včetně fondu AMIF.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příspěvek z rozpočtu Unie nepřesáhne 75 % celkových způsobilých výdajů na daný projekt.

1.  Příspěvek z rozpočtu Unie nepřesáhne 75 % celkových způsobilých výdajů na daný projekt. Členské státy se vybízejí k tomu, aby se spolupodílely na financování činností podporovaných fondem.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V případě akcí uvedených v příloze IV lze příspěvek z rozpočtu Unie zvýšit na 90 % celkových způsobilých výdajů.

3.  V případě akcí uvedených v příloze IV se příspěvek z rozpočtu Unie zvýší minimálně na 80 % celkových způsobilých výdajů, přičemž může být navýšen až na 90 %.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zajistí, aby priority vymezené v jeho programu odpovídaly prioritám Unie v oblasti řízení migrace, reagovaly na výzvy Unie v této oblasti a byly plně v souladu s příslušným acquis Unie a se schválenými prioritami Unie. Členské státy při vymezování priorit svých programů zajistí, aby byla náležitě zohledněna prováděcí opatření stanovená v příloze II.

1.  Každý členský stát a Komise zajistí, aby priority vymezené v národním programu odpovídaly prioritám Unie v oblasti řízení azylu a migrace, reagovaly na výzvy Unie v této oblasti a byly plně v souladu s příslušným acquis Unie a mezinárodními závazky Unie a členských států vyplývajícími z mezinárodních nástrojů, jejichž jsou signatáři, zejména z Úmluvy OSN o právech dítěte. Členské státy při vymezování priorit svých programů zajistí, aby byla náležitě zohledněna prováděcí opatření stanovená v příloze II. Členské státy v této souvislosti přidělí alespoň 20 % přidělených finančních prostředků na specifický cíl uvedený v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. a).

 

Členské státy přidělí alespoň 10 % přidělených finančních prostředků na specifické cíle uvedené v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. b).

 

Členské státy přidělí alespoň 10 % přidělených finančních prostředků na specifické cíle uvedené v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. c).

 

Členské státy přidělí alespoň 10 % přidělených finančních prostředků na specifické cíle uvedené v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci písm. cb).

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy mimo jiné zajistí, aby jejich programy zahrnovaly akce zaměřené na dosažení všech specifických cílů fondu uvedených v čl. 3 odst. 2 a aby rozdělení prostředků podle jednotlivých cílů umožňovalo jejich dosažení. Při posuzování programů členských států Komise zajistí, aby nebyly k dispozici žádné finanční prostředky na projekty, u nichž by legalita projektů nebo legalita a správnost financování nebo výkonnost těchto projektů mohla být zjevně zpochybněna na základě odůvodněného stanoviska Komise týkajícího se nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování EU.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise zajistí, aby byly do vypracování programů již v počáteční fázi zapojeny v rámci své působnosti Agentura Evropské unie pro azyl a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž. Komise konzultuje s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Agenturou Evropské unie pro azyl návrhy programů s cílem zajistit soudržnost a doplňkovost akcí těchto agentur s akcemi členských států.

2.  Komise zajistí, aby byly do vypracování programů již v počáteční fázi zapojeny v rámci své působnosti Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, Agentura Evropské unie pro základní práva a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž. Komise konzultuje s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, s Agenturou Evropské unie pro základní práva a s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu návrhy programů s cílem zajistit soudržnost a doplňkovost akcí těchto agentur s akcemi členských států.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Ve vhodných případech zapojí Komise Agenturu Evropské unie pro azyl a Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž do úkolů týkajících se monitorování a hodnocení podle oddílu 5, a to zejména s cílem zajistit, aby akce prováděné s podporou Fondu byly v souladu s příslušným acquis Unie a schválenými prioritami Unie.

3.  Ve vhodných případech zapojí Komise Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, Agenturu Evropské unie pro základní práva, Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž a Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) do úkolů týkajících se monitorování a hodnocení podle oddílu 5, a to zejména s cílem zajistit, aby akce prováděné s podporou Fondu byly v souladu s příslušným acquis Unie a schválenými prioritami Unie.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Po provedení monitorování v souladu s nařízením (EU) [ ../..] [nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl] nebo po přijetí doporučení v souladu s nařízením (EU) č. 1053/2013, která spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, dotčený členský stát společně s Komisí a v případě potřeby i s Agenturou Evropské unie pro azyl a s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž přezkoumá možnosti, jak řešit zjištěné skutečnosti včetně veškerých nedostatků nebo problémů týkajících se kapacity a připravenosti, a provede tato doporučení prostřednictvím svého programu.

4.  Po provedení každého monitorování nebo po přijetí doporučení v souladu s nařízením (EU) č. 1053/2013, která spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, dotčený členský stát společně s Komisí a v případě potřeby i s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, Agenturou Evropské unie pro základní práva a s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž přezkoumá možnosti, jak řešit zjištěné skutečnosti včetně veškerých nedostatků nebo problémů týkajících se kapacity a připravenosti, a provede tato doporučení prostřednictvím svého programu.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  V případě potřeby se dotyčný program změní, aby zohledňoval doporučení uvedená v odstavci 4. V závislosti na dopadu dané úpravy může revidovaný program podléhat schválení Komise.

5.  V případě potřeby se dotyčný program změní, aby zohledňoval doporučení uvedená v odstavci 4 a pokrok při dosahování milníků a cílů hodnocený ve výročních zprávách o výkonnosti podle čl. 30 odst. 2 písm. a). V závislosti na dopadu dané úpravy může revidovaný program podléhat schválení Komise.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Národní programy mohou umožnit začlenění přímých příbuzných osob, jež náležejí do cílové skupiny uvedené ve výše uvedeném bodu, do akcí podle bodu 3a přílohy III v té míře, v níž je to nezbytné pro účinné provádění takových akcí.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Kdykoli se členský stát rozhodne pro provádění projektů s podporou fondu společně s třetí zemí nebo ve třetí zemi, konzultuje tuto skutečnost před zahájením projektu s Komisí.

8.  Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec, kdykoli se členský stát rozhodne pro provádění projektů s podporou fondu společně s třetí zemí nebo ve třetí zemi, požádá před zahájením projektu o schválení Komisi. Komise zajistí doplňkovost a soudržnost plánovaných projektů s dalšími opatřeními Unie a členských států přijatými v dotčené třetí zemi nebo ve vztahu k této zemi a ověří, zda jsou splněny podmínky stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu 3.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Programování, jak stanoví čl. 17 odst. 5 nařízení (EU).../... 2021 [nařízení o společných ustanoveních], vychází z typů intervencí uvedených v tabulce 1 přílohy VI.

9.  Každý národní program stanoví pro každý specifický cíl typy intervencí v souladu s tabulkou 1 přílohy VI a uvede orientační rozdělení programových zdrojů podle typu intervence nebo oblasti podpory.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a.  Každý členský stát zveřejní svůj program na zvláštních internetových stránkách a předá ho Evropskému parlamentu a Radě. Na této internetové stránce jsou uvedeny akce podporované při provádění programu a seznam příjemců. Stránka se pravidelně aktualizuje, přinejmenším v okamžiku uveřejnění výroční zprávy o výkonnosti podle článku 30.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Programy jsou podrobeny přezkumu a hodnocení v polovině období v souladu s článkem 29 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V roce 2024 přidělí Komise programům dotčených členských států dodatečné finanční prostředky uvedené v čl. 11 odst. 1 písm. b) v souladu s kritérii uvedenými v bodu 1 písm. b) až bodu 5 přílohy I. Toto financování se použije se na období od kalendářního roku 2025.

1.  Do konce roku 2024 přidělí Komise poté, co informovala Evropský parlament, programům dotčených členských států dodatečné finanční prostředky uvedené v čl. 11 odst. 1 písm. b) v souladu s kritérii uvedenými v bodu 1 písm. b) až bodu 5 přílohy I. Toto financování se použije se na období od kalendářního roku 2025.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud není nejméně 10 % počátečního přídělu na program uvedeného v čl. 11 odst. 1 písm. a) pokryto žádostmi o platby předloženými v souladu s článkem [85] [nařízení (EU) …/2021 [nařízení o společných ustanoveních], není dotyčný členský stát způsobilý získat dodatečný příděl pro svůj program uvedený v odstavci 1.

2.  Pokud není nejméně 30 % počátečního přídělu na program uvedeného v čl. 11 odst. 1 písm. a) pokryto žádostmi o platby, není dotyčný členský stát způsobilý získat dodatečný příděl pro svůj program uvedený v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V rámci přídělu prostředků z tematického nástroje od roku 2025 se případně zohlední pokrok při dosahování milníků výkonnostního rámce podle článku [12] nařízení (EU) ... / 2021 [nařízení o společných ustanoveních] a zjištěné nedostatky při provádění.

3.  V rámci přídělu prostředků z tematického nástroje od roku 2025 se zohlední pokrok při dosahování milníků výkonnostního rámce a zjištěné nedostatky při provádění.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Specifické akce jsou nadnárodní nebo vnitrostátní projekty v souladu s cíli tohoto nařízení, na něž jeden, několik nebo všechny členské státy mohou obdržet dodatečný příděl do svých programů.

1.  Specifické akce jsou nadnárodní nebo vnitrostátní projekty, které přináší evropskou přidanou hodnotu, v souladu s cíli tohoto nařízení, na něž jeden, několik nebo všechny členské státy mohou obdržet dodatečný příděl do svých programů.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 16

vypouští se

Prostředky pro rámec Unie pro znovuusídlování [a přijímání osob z humanitárních důvodů]

 

1.  Členské státy obdrží kromě svého přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) příspěvek ve výši 10 000 EUR za každou znovuusídlenou osobu v souladu s cíleným programem Unie v oblasti znovuusídlování. Tento příspěvek má formu financování nesouvisejícího s náklady v souladu s článkem [125] finančního nařízení.

 

2.  Částka uvedená v odstavci 1 se přidělí členským státům na základě změny jejich programu za předpokladu, že osoba, za kterou byl příspěvek přidělen, byla skutečně znovuusídlena v souladu s rámcem Unie pro znovuusídlování [a přijímání osob z humanitárních důvodů].

 

3.  Financování se nepoužije pro jiné akce v daném programu s výjimkou řádně odůvodněných případů a na základě změny programu schválené Komisí.

 

4.  Členské státy uchovávají informace nezbytné k řádné identifikaci znovuusídlených osob a k určení data jejich znovuusídlení.

 

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 16a

 

Prostředky na znovuusídlení a přijímání osob z humanitárních důvodů

 

1. Členské státy kromě přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) obdrží každé dva roky dodatečné finanční prostředky stanovené na základě jednorázové částky ve výši 10 000 EUR za každou osobu přijatou v rámci znovuusídlení.

 

2. Členské státy kromě přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) obdrží každé dva roky dodatečné finanční prostředky stanovené na základě jednorázové částky ve výši 6 000 EUR za každou osobu přijatou v rámci humanitárních mechanismů.

 

3. Na jednorázovou částku mohou mít případně nárok i členské státy v případě rodinných příslušníků osob uvedených v odstavci 1 za účelem zachování celistvosti rodiny.

 

4. Dodatečné finanční prostředky uvedené v odstavcích 1 a 2 se členským státům přidělí každé dva roky, poprvé na základě samostatných rozhodnutí o financování, kterými se schvaluje jejich národní program, a následně na základě rozhodnutí o financování připojených k rozhodnutím, kterými se schvaluje jejich národní program.

 

5. S ohledem na aktuální míru inflace, relevantní vývoj v oblasti znovuusídlení, jakož i na faktory, které mohou optimalizovat využití finančních pobídek obdržených ve formě jednorázových částek, a v rámci dostupných zdrojů je Komisi v souladu s článkem 32 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci pro účely úpravy jednorázové částky uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, pokud je to považováno za vhodné.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17

vypouští se

Prostředky na podporu provádění nařízení ../.. [Dublinské nařízení]

 

1. Členský stát obdrží kromě svého přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) příspěvek ve výši [10 000] EUR za každého žadatele o mezinárodní ochranu, v jehož případě se tento členský stát stane příslušným, a to od okamžiku, kdy se tento členský stát nachází v náročné situaci podle nařízení (EU) ../.. [Dublinské nařízení].

 

2. Členský stát obdrží kromě svého přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) příspěvek ve výši [10 000] EUR za každého žadatele o mezinárodní ochranu, jenž je přidělen tomuto členskému státu a jenž převyšuje spravedlivý podíl členského státu, který využívá mechanismus.

 

3. Členský stát uvedený v odstavcích 1 a 2 obdrží pro účely provádění integračních opatření dodatečný příspěvek ve výši [10 000] EUR za každého žadatele, kterému byla přiznána mezinárodní ochrana.

 

4. Členský stát uvedený v odstavcích 1 a 2 obdrží dodatečný příspěvek ve výši [10 000] EUR za každou osobu, u níž může tento členský stát na základě doplnění souboru údajů podle čl. 11 písm. d) nařízení (EU) .../.. [nařízení o Eurodacu] stanovit, že dotyčná osoba buď dobrovolně, nebo nuceně opustila území tohoto členského státu v souladu s rozhodnutím o navrácení nebo vyhošťovacím opatřením.

 

5. Členský stát obdrží kromě svého přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) příspěvek ve výši [500] EUR za každého žadatele o mezinárodní ochranu přemístěného z jednoho členského státu do jiného, za každého žadatele přemístěného podle čl. 34i odst. 1 písm. c) nařízení (EU) ../... [Dublinské nařízení] a případně za každého žadatele přemístěného podle čl. 34j písm. g) nařízení (EU) ../... [Dublinské nařízení].

 

6. Finanční prostředky uvedené v tomto článku mají formu financování nesouvisejícího s náklady v souladu s článkem [125] finančního nařízení.

 

7. Dodatečné finanční prostředky uvedené v odstavcích 1 až 5 se přidělí členským státům v rámci jejich programů za předpokladu, že osoba, za kterou se daný příspěvek přiděluje, byla skutečně přemístěna do členského státu, případně skutečně vrácena nebo zaregistrována jako žadatel v členském státě příslušném v souladu s nařízením (EU) ../.. [Dublinské nařízení].

 

8. Toto financování se nepoužije pro jiné akce v daném programu s výjimkou řádně odůvodněných případů a na základě změny programu schválené Komisí.

 

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17a

 

Prostředky na podporu provádění nařízení (EU) 604/2013

 

1. Určující členský stát obdrží kromě svého přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení náhradu nákladů spojených s přijetím žadatele o mezinárodní ochranu, a to od okamžiku, kdy byla žádost podána, až po jeho předání příslušnému členskému státu, nebo do okamžiku, kdy členský stát převezme odpovědnost za žadatele v souladu s nařízením (EU) 604/2013.

 

2. Předávající členský stát obdrží kromě svého přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení náhradu nákladů nezbytných pro předání žadatele nebo jiné osoby uvedené v čl. 18 odst. 1 písm. c) a d) nařízení (EU) 604/2013.

 

3. Každý členský stát kromě svého přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení obdrží jednorázovou částku ve výši 10 000 EUR za každou nezletilou osobu bez doprovodu, jíž byla udělena mezinárodní ochrana v tomto členském státě, za předpokladu, že členský stát není způsobilý k vyplacení uvedené částky za tuto nezletilou osobu bez doprovodu podle čl. 16 odst. 1.

 

4. Náhrada podle tohoto článku má formu financování ve smyslu článku 125 finančního nařízení.

 

5. Náhrada uvedená v odstavci 2 se přidělí členským státům v rámci jejich programů za předpokladu, že osoba, za kterou se daná náhrada přiděluje, byla skutečně přesunuta do členského státu v souladu s nařízením (EU) 604/2013.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Článek 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17b

 

Zdroje určené na přesun žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany

 

1. S ohledem na provádění zásady solidarity a spravedlivé sdílení odpovědnosti členské státy kromě přídělu vypočteného podle čl. 11 odst. 1 písm. a) obdrží dodatečné finanční prostředky stanovené na základě jednorázové částky ve výši 10 000 EUR za každého žadatele o mezinárodní ochranu nebo osobu požívající mezinárodní ochrany přesunutou z jiného členského státu.

 

2. Na jednorázovou částku mohou mít případně nárok i členské státy pro rodinné příslušníky osob uvedených v odstavci 1 za podmínky, že tito rodinní příslušníci byli přesunuti v souladu s tímto nařízením.

 

3. Dodatečné finanční prostředky uvedené v odstavci 1 se členským státům poprvé přidělí na základě samostatných rozhodnutí o financování, kterými se schvaluje jejich národní program, a následně na základě rozhodnutí o financování připojených k rozhodnutí, kterým se schvaluje jejich národní program. Toto financování se nepoužije pro jiné akce v daném programu s výjimkou řádně odůvodněných případů a na základě změny programu schválené Komisí.

 

4. Za účelem účinného plnění cílů solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy uvedených v článku 80 Smlouvy o fungování EU a s ohledem na aktuální míru inflace, relevantní vývoj v oblasti přesunu žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany z jednoho členského státu do druhého a v oblasti znovuusídlení a jiného humanitárního přijímání ad hoc, jakož i s ohledem na faktory, které mohou optimalizovat využití finančních pobídek obdržených ve formě jednorázových částek, a v rámci dostupných zdrojů je Komisi v souladu s článkem 32 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci pro účely úpravy jednorázové částky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, pokud je to považováno za vhodné.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členský stát může využít až 10 % částky přidělené v rámci fondu na jeho program na financování operační podpory v souladu s cíli uvedenými v čl. 3 odst. 2 písm. a) a c).

2.  Členský stát může využít až 10 % částky přidělené v rámci fondu na jeho program na financování operační podpory v souladu s cíli uvedenými v čl. 3 odst. 2.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy využívající operační podporu musí jednat v souladu s acquis Unie v oblasti azylu a navracení osob.

3.  Členské státy využívající operační podporu musí jednat v souladu s acquis Unie v oblasti azylu a přistěhovalectví a musí plně dodržovat práva a zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy odůvodní v programu a ve výroční zprávě o výkonnosti podle článku 30 využití operační podpory na dosažení cílů tohoto nařízení. Před schválením programu Komise společně s Agenturou Evropské unie pro azyl a s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž posoudí v souladu s článkem 13 základní situaci v členských státech, které vyjádřily svůj záměr využít operační podporu. Komise vezme v úvahu informace poskytnuté těmito členskými státy a případně i informace dostupné s ohledem na monitorování prováděné v souladu s nařízením (EU) ../.. [Nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl] a nařízení (EU) č. 1053/2013, která spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

4.  Členské státy odůvodní v programu a ve výroční zprávě o výkonnosti podle článku 30 využití operační podpory na dosažení cílů tohoto nařízení. Před schválením programu Komise společně s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, Agenturou Evropské unie pro základní práva a s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž posoudí v souladu s článkem 13 základní situaci v členských státech, které vyjádřily svůj záměr využít operační podporu. Komise vezme v úvahu informace poskytnuté těmito členskými státy a případně i informace dostupné s ohledem na monitorování prováděné Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu a v souladu s nařízením (EU) č. 1053/2013, která spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Operační podpora se soustředí na specifické úkoly a služby stanovené v příloze VII.

5.  Operační podpora se soustředí na způsobilé akce stanovené v příloze VII.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Při řešení nepředvídaných nebo nových okolností nebo s cílem zajistit účinné provádění finančních prostředků je Komisi v souladu s článkem 32 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem změny specifických úkolů a služeb uvedených v příloze VII.

6.  Při řešení nepředvídaných nebo nových okolností nebo s cílem zajistit účinné provádění finančních prostředků je Komisi v souladu s článkem 32 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem změny způsobilých akcí uvedených v příloze VII.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Granty provedené v rámci přímého řízení se udělují a spravují v souladu s [hlavou VIII] finančního nařízení.

4.  Granty provedené v rámci přímého a nepřímého řízení se udělují a spravují v souladu s [hlavou VIII] finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise zajistí flexibilní, spravedlivé a transparentní rozdělování zdrojů mezi cíle uvedené v čl. 3 odst. 2.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Příspěvky do vzájemného pojišťovacího mechanismu mohou pokrývat rizika spojená se zpětným získáváním prostředků dlužných příjemci a lze je považovat za dostatečnou záruku podle finančního nařízení. Použijí se ustanovení stanovená v [článku X] nařízení (EU) č.../.. [nástupce nařízení o záručním fondu].

6.  Příspěvky do vzájemného pojišťovacího mechanismu mohou pokrývat rizika spojená se zpětným získáváním prostředků dlužných příjemci a lze je považovat za dostatečnou záruku podle finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Částku vyhrazenou na Evropskou migrační síť v rámci ročních rozpočtových prostředků fondu i pracovní program stanovující priority jejích činností přijímá Komise po schválení řídícím výborem v souladu s čl. 4 odst. 5 písm. a) rozhodnutí 2008/381/ES (v platném znění). Rozhodnutí Komise o této částce představuje rozhodnutí o financování ve smyslu článku [110] finančního nařízení. V zájmu zajištění včasné dostupnosti prostředků může Komise přijmout pracovní program pro Evropskou migrační síť v samostatném rozhodnutí o financování.

2.  Částku vyhrazenou na Evropskou migrační síť v rámci ročních rozpočtových prostředků fondu i pracovní program stanovující priority jejích činností přijímá Komise po schválení řídícím výborem v souladu s čl. 4 odst. 5 písm. a) rozhodnutí 2008/381/ES (v platném znění). Rozhodnutí Komise o této částce představuje rozhodnutí o financování podle finančního nařízení. V zájmu zajištění včasné dostupnosti prostředků může Komise přijmout pracovní program pro Evropskou migrační síť v samostatném rozhodnutí o financování.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Článek 21 a (nový)

Rozhodnutí 2008/381/ES

Čl. 5 – odst. 3 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 21a

 

Změna rozhodnutí 2008/381/ES

 

V čl. 5 odst. 3 směrnice (ES) 2008/381/ES se vkládá nové písmeno, které zní:

 

„da) působí jako kontaktní místo pro potenciální příjemce finančních prostředků podle nařízení o Azylovém, migračním a integračním fondu a poskytují nestranné poradenství a praktické informace a pomoc v souvislosti s veškerými hledisky fondu, mimo jiné pokud jde o podávání žádostí o financování v rámci příslušného národního programu nebo tematického nástroje.“.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Operace kombinování zdrojů v rámci tohoto fondu se provádějí v souladu s [nařízení o InvestEU] a hlavou X finančního nařízení.

Operace kombinování zdrojů v rámci tohoto fondu uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. c) se provádějí v souladu s [nařízení o InvestEU] a hlavou X finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků, zejména při propagaci opatření a jejich výsledků, tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie podporují opatření a jejich výsledky tím, že poskytují ucelené, účinné a užitečné informace různým relevantním cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti v relevantních jazycích. Aby byla zajištěna viditelnost financování ze strany Unie, uvedou příjemci finančních prostředků Unie při komunikaci o akci původ těchto prostředků. Za tímto účelem příjemci zajistí, aby veškeré komunikační materiály určené médiím a široké veřejnosti obsahovaly znak Unie a výslovně uváděly finanční podporu Unie.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k fondu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na fond rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli tohoto nařízení.

2.  S cílem informovat co nejširší veřejnost Komise provádí k fondu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Komise zejména zveřejní informace o vývoji ročního a víceletého programu tematického nástroje. Komise rovněž zveřejní seznam operací vybraných pro podporu v rámci tematického nástroje na veřejně přístupných webových stránkách a tento seznam aktualizuje nejméně jednou za tři měsíce. Finanční zdroje vyčleněné na fond rovněž přispívají ke sdělování informací o provádění politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli tohoto nařízení. Komise může zejména prosazovat osvědčené postupy a sdělovat informace o provádění nástroje.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise zveřejní informace uvedené v odstavci 2 v otevřených a strojově čitelných formátech, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES1a, které umožňují třídění, prohledávání, extrahování, srovnávání a opětovné použití údajů. Data musí být možné třídit podle priority, specifického cíle, celkových způsobilých nákladů na operace, celkových nákladů na projekty, celkových nákladů na zadávací řízení, názvu příjemce a názvu dodavatele.

 

_____________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90).

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Fond poskytuje finanční pomoc na řešení naléhavých a zvláštních potřeb v případě mimořádné situace způsobené alespoň jedním z těchto důvodů:

1.  Komise může přijmout rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci na řešení naléhavých a zvláštních potřeb v případě mimořádné situace způsobené alespoň jedním z těchto důvodů:

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  silné migrační tlaky v jednom či více členských státech, které se vyznačují velkým nebo neúměrným přílivem státních příslušníků třetích zemí a které kladou značné a naléhavé nároky na jejich přijímací a zajišťovací zařízení, azylové systémy a řízení a systémy a postupy pro řízení migrace;

a)  nenadále velký nebo neúměrný příliv státních příslušníků třetích zemí do jednoho nebo více členských států, který klade značné a naléhavé nároky na jejich přijímací a zajišťovací zařízení, systémy ochrany dětí a azylové systémy a řízení a systémy a postupy pro řízení migrace;

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  dobrovolné přemístění;

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  silné migrační tlaky ve třetích zemích, včetně zemí, ve kterých osoby, jež potřebují ochranu, mohly uvíznout z důvodu politického vývoje nebo konfliktů, a to zejména v případech, kdy to může dopad na migrační toky směřující do EU.

c)  nenadále silný nebo nepřiměřený příliv osob do třetích zemí, včetně zemí, ve kterých by osoby, jež potřebují ochranu, mohly uvíznout z důvodu politického vývoje, konfliktů nebo přírodních katastrof, a to zejména v případech, kdy to může mít dopad na migrační toky směřující do EU.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Opatření prováděná ve třetích zemích v souladu s tímto článkem musí být v souladu s humanitární politikou Unie a případně ji doplňovat a zároveň musí dodržovat humanitární zásady stanovené v konsensu o humanitární pomoci.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  V případech uvedených v odst. 1 písm. a), aa), b) a c) tohoto článku informuje Komise neprodleně Evropský parlament a Radu.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Mimořádná pomoc může mít podobu grantů přidělených přímo decentralizovaným agenturám.

2.  Mimořádná pomoc může mít podobu grantů přidělených přímo Evropskému podpůrnému úřadu pro otázky azylu, UNHCR a místním a regionálním orgánům, které podléhají nenadále silnému nebo nepřiměřenému přílivu osob z třetích zemí, zejména těm, které mají odpovědnost za přijímání a integraci nezletilých přistěhovalců bez doprovodu.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Granty provedené v rámci přímého řízení se udělují a spravují v souladu s [hlavou VIII] finančního nařízení.

4.  Granty prováděné v rámci přímého řízení se udělují a spravují v souladu s finančním nařízením.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Je-li to nezbytné v zájmu provádění akcí, může se mimořádná pomoc vztahovat na výdaje vzniklé před dnem předložení žádosti o grant nebo žádosti o pomoc, nikoli však před 1. lednem 2021.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na akci, na niž byl získán příspěvek z fondu, lze rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, včetně fondů se sdíleným řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Příspěvek na akci z jednotlivých programů Unie podléhá pravidlům těchto programů. Kumulativní financování nepřekročí celkové způsobilé náklady akce a podporu z různých programů Unie lze vypočítat na poměrném základě v souladu s dokumenty, v nichž jsou stanoveny podmínky podpory.

1.  Na operaci, na niž byl získán příspěvek z fondu, lze rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, včetně fondů se sdíleným řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Komisí předložené programy se doplňují a musí být navrhovány dostatečně transparentním způsobem, aby se zabránilo jakékoli duplicitě. Na jednotlivé příspěvky na operaci se uplatní pravidla příslušného programu Unie. Kumulativní financování nepřekročí celkové způsobilé náklady operace a podporu z různých programů Unie lze vypočítat na poměrném základě v souladu s dokumenty, v nichž jsou stanoveny podmínky podpory.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Akce, které obdržely certifikaci „pečeť excelence“, nebo které splňují následující kumulativní srovnávací podmínky:

Operace, které obdržely certifikaci „pečeť excelence“, nebo které splňují následující kumulativní srovnávací podmínky:

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise na základě své povinnosti podávat zprávy podle čl. [43 odst. 3 písm. h) bodů i) a iii)] finančního nařízení předloží Evropskému parlamentu a Radě informace o výkonnosti v souladu s přílohou V.

1.  Komise na základě své povinnosti podávat zprávy podle finančního nařízení předloží Evropskému parlamentu a Radě alespoň jednou ročně informace o výkonnosti v souladu s přílohou V.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Ukazatele pro vykazování pokroku fondu při plnění cílů nařízení jsou uvedeny v příloze VIII. Pro ukazatele výstupů se výchozí hodnota stanoví na nulu. Milníky stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené pro rok 2029 jsou kumulativní.

3.  Ukazatele pro vykazování pokroku fondu při plnění cílů nařízení jsou uvedeny v příloze VIII. Pro ukazatele výstupů se výchozí hodnota stanoví na nulu. Milníky stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené pro rok 2029 jsou kumulativní. Na požádání se údaje o ukazatelích výstupů a výsledků, které Komise získala, zpřístupní Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Článek 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 29

vypouští se

Hodnocení

 

1.  Komise provede hodnocení v polovině období a zpětné hodnocení tohoto nařízení, včetně akcí prováděných v rámci fondu.

 

2.  Hodnocení v polovině období a zpětné hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu.

 

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Článek 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 29a

 

Hodnocení

 

1. Do 31. prosince 2024 Komise předloží hodnocení provádění tohoto nařízení v polovině období. Hodnocení v polovině období posoudí účinnost, účelnost, zjednodušení a flexibilitu fondu. Konkrétněji bude zahrnovat posouzení:

 

a) pokroku při dosahování cílů tohoto nařízení s přihlédnutím ke všem příslušným dostupným informacím, zejména k výročním zprávám o výkonnosti, které v souladu s článkem 30 předložily členské státy, a k ukazatelům výstupů a výsledků stanoveným v příloze VIII;

 

b) přidané hodnoty EU pro akce a operace prováděné v rámci tohoto fondu;

 

c) příspěvku k solidaritě EU v oblasti azylu a migrace;

 

d) trvající relevantnosti prováděcích opatření uvedených v příloze II a akcí uvedených v příloze III;

 

e) doplňkovosti, koordinovanosti a soudržnosti akcí podporovaných tímto fondem a podpory poskytované z jiných fondů Unie, jako jsou strukturální fondy, a z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti;

 

f) dlouhodobějších dopadů a udržitelnosti účinků fondu.

 

Hodnocení v polovině období zohlední rovněž výsledky zpětných hodnocení dlouhodobých dopadů předešlého fondu - Azylového, migračního a integračního fondu na období 2014–2020 - a případně se k němu připojí legislativní návrh na revizi tohoto nařízení.

 

2. Do 31. ledna 2030 provede Komise zpětné hodnocení. K témuž dni Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu. Součástí zpětného hodnocení je posouzení všech hledisek uvedených v odstavci 1. Hodnocení dlouhodobějších dopadů a udržitelnosti účinků fondu v tomto ohledu slouží jako podklad pro rozhodnutí o případném obnovení nebo úpravě následujícího fondu.

 

Zprávy o hodnocení v polovině období a zpětném hodnocení uvedené v prvním odstavci a v prvním pododstavci tohoto odstavce se provádějí za smysluplné účasti sociálních partnerů, organizací občanské společnosti včetně organizací řízených migranty a uprchlíky, orgánů pro rovné zacházení, vnitrostátních institucí pro lidská práva a dalších příslušných organizací v souladu se zásadou partnerství podle článku 3a.

 

3. Při hodnocení v polovině období a zpětném hodnocení Komise věnuje zvláštní pozornost hodnocení akcí prováděných třetími zeměmi či ve třetích zemích nebo akcí týkajících se třetích zemí v souladu s článkem 5, článkem 6 a čl. 13 odst. 8.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 15. února 2023 a ke stejnému datu každého následujícího roku až do roku 2031 předloží členské státy Komisi výroční zprávu o výkonnosti podle čl. 36 odst. 6 nařízení (EU) ... /2021 [nařízení o společných ustanoveních]. Zpráva předložená v roce 2023 se bude týkat provádění programu v období do 30. června 2022.

1.  Do 15. února 2023 a ke stejnému datu každého následujícího roku až do roku 2031 předloží členské státy Komisi výroční zprávu o výkonnosti. Zpráva předložená v roce 2023 se bude týkat provádění programu v období do 30. června 2022. Členské státy tyto zprávy zveřejní na zvláštních internetových stránkách a předají je Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pokroku při provádění programu a dosahování milníků a cílů, přičemž se zohlední nejnovější údaje požadované v článku [37] nařízení (EU) ... /2021 [nařízení o společných ustanoveních];

a)  pokroku při provádění programu a dosahování milníků a cílů, přičemž se zohlední nejnovější souhrnné údaje, které byly předány Komisi;

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  rozpisu ročních účetních závěrek národního programu na zpětné získané částky, předběžném financování pro konečné příjemce a skutečně vynaložených výdajích;

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  veškerých otázkách, které ovlivňují výkonnost programu, a opatřeních přijatých za účelem jejich vyřešení;

b)  veškerých otázkách, které ovlivňují výkonnost programu, a opatřeních přijatých za účelem jejich vyřešení, včetně odůvodněných stanovisek vydaných Komisí v souvislosti s řízením pro nesplnění povinnosti podle článku 258;

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  doplňkovosti akcí podporovaných fondem a podpory poskytované z jiných fondů Unie, zejména akcí prováděných ve třetích zemích nebo ve vztahu k těmto zemím;

c)  doplňkovosti, koordinovanosti a soudržnosti akcí podporovaných tímto fondem a podpory poskytované z jiných fondů Unie, jako jsou strukturální fondy, a z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti;

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  přispění programu k provádění příslušného acquis Unie a akčních plánů;

d)  přispění programu k provádění příslušného acquis Unie a akčních plánů, jakož i ke spolupráci a solidaritě mezi členskými státy v oblasti azylu;

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  dodržování požadavků v oblasti základních práv;

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  počtu osob znovuusídlených s přispěním fondu v souladu s částkami uvedenými v čl. 16 odst. 1;

g)  počtu osob znovuusídlených či přijatých s přispěním fondu v souladu s částkami uvedenými v čl. 16 odst. 1 a 2;

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  počtu žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany přemístěných z jednoho členského státu do druhého v souladu s článkem 17.

h)  počtu žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany přemístěných z jednoho členského státu do druhého v souladu s článkem 17b.

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  počtu zranitelných osob podporovaných prostřednictvím programu, včetně dětí a osob, jimž byla poskytnuta mezinárodní ochrana;

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise může vznést připomínky k výroční zprávě o výkonnosti do dvou měsíců ode dne jejího obdržení. Pokud Komise nesdělí v této lhůtě své připomínky, považuje se zpráva za schválenou.

3.  Komise může vznést připomínky k výroční zprávě o výkonnosti do dvou měsíců ode dne jejího obdržení. Pokud Komise nesdělí v této lhůtě své připomínky, považuje se zpráva za schválenou. Jakmile je zpráva schválena, Komise zpřístupní shrnutí výročních zpráv o výkonnosti Evropskému parlamentu a Radě a zveřejní je na zvláštních internetových stránkách. Pokud členské státy nepředloží výroční zprávu o výkonnosti podle odstavce 1, je plné znění této zprávy poskytnuto Evropskému parlamentu a Radě na vyžádání.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 13, 18, 28 a 31 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 4, 9, 13, 16, 17b,18, 28 a 31 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 13, 18, 28 a 31 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 4, 9, 13, 16, 17b, 28 a 31 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 13, 18, 28 a 31 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 a 31 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  Každý členský stát obdrží z fondu na začátku programového období pevně stanovenou částku ve výši 5 000 000 EUR;

a)  Každý členský stát obdrží z fondu na začátku programového období pevně stanovenou částku ve výši 10 000 000 EUR;

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Příloha I – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V oblasti boje proti nelegální migraci včetně navracení budou zohledněna následující kritéria, kterým bude přidělena tato váha:

4.  V oblasti boje proti nelegální migraci včetně navracení bude zohledněno následující kritérium:

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Příloha I – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  50 % úměrně počtu státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup a pobyt na území členského státu a na které se vztahuje rozhodnutí o navrácení podle vnitrostátního práva a/nebo práva Společenství, tj. správní nebo soudní rozhodnutí či akt uvádějící nebo prohlašující pobyt za nelegální a ukládající povinnost návratu;

a)  počet státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup a pobyt na území členského státu a na které se vztahuje konečné rozhodnutí o navrácení podle vnitrostátního práva a/nebo práva Unie, tj. správní nebo soudní rozhodnutí či akt uvádějící nebo prohlašující pobyt za nelegální a ukládající povinnost návratu;

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Příloha I – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  50 % úměrně počtu státních příslušníků třetích zemí, kteří v důsledku správního či soudního rozhodnutí o opuštění území skutečně území členského státu, ať již dobrovolně nebo nuceně, opustili.

vypouští se

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Příloha I – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Referenčními hodnotami pro účely počátečního přídělu jsou nejaktuálnější roční statistické údaje předložené Komisí (Eurostatem) za předchozí tři kalendářní roky na základě údajů poskytnutých členskými státy ke dni použitelnosti tohoto nařízení v souladu s právem Unie. Referenčními hodnotami pro účely přezkumu v polovině období jsou nejaktuálnější roční statistické údaje předložené Komisí (Eurostatem) za předchozí tři kalendářní roky, jež budou dostupné v okamžiku přezkumu v polovině období v roce 2024 na základě údajů poskytnutých členskými státy v souladu s právem Unie. Pokud členské státy nesdělí Komisi (Eurostatu) dotyčné statistické údaje, poskytnou co nejdříve prozatímní údaje.

5.  Referenčními hodnotami pro účely počátečního přídělu jsou nejaktuálnější roční statistické údaje předložené Komisí (Eurostatem) za předchozí tři kalendářní roky na základě údajů poskytnutých členskými státy ke dni použitelnosti tohoto nařízení v souladu s právem Unie. Údaje by měly být rozděleny podle věku a pohlaví, specifické zranitelnosti a azylového statusu, a to i pokud jde o údaje o dětech. Referenčními hodnotami pro účely přezkumu v polovině období jsou nejaktuálnější roční statistické údaje předložené Komisí (Eurostatem) za předchozí tři kalendářní roky, jež budou dostupné v okamžiku přezkumu v polovině období v roce 2024 na základě údajů poskytnutých členskými státy v souladu s právem Unie. Pokud členské státy nesdělí Komisi (Eurostatu) dotyčné statistické údaje, poskytnou co nejdříve prozatímní údaje.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v případě potřeby podpora kapacity azylových systémů členských států v oblasti infrastruktury a služeb;

b)  v případě potřeby podpora kapacity azylových systémů členských států, a to i na místní a regionální úrovni, v oblasti infrastruktury, jako jsou vhodné podmínky pro přijímání, zejména přijímání dětí, a služeb, jako je právní pomoc a zastupování či tlumočení;

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  posílení solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, především vůči těm státům, které jsou migračními toky zasaženy nejvíce, jakož i poskytování podpory členským státům, které přispívají k úsilí v oblasti solidarity;

vypouští se

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  posílení solidarity a spolupráce se třetími zeměmi zasaženými migračními toky, mimo jiné prostřednictvím znovuusídlování a jiných legálních cest k ochraně v Unii, jakož i partnerství a spolupráce s třetími zeměmi za účelem řízení migrace.

d)  posílení solidarity a spolupráce se třetími zeměmi, do nichž byl vysídlen velký počet osob, které potřebují mezinárodní ochranu, a to i tím, že se posílí schopnost těchto zemí zlepšovat podmínky přijímání a poskytování mezinárodní ochrany, a prostřednictvím znovuusídlování a jiných legálních cest k ochraně v Unii, zejména v případě zranitelných skupin, jako jsou děti a dospívající, kteří čelí rizikům ohrožujícím jejich ochranu, jakož i prostřednictvím partnerství a spolupráce s třetími zeměmi v rámci úsilí o celosvětovou spolupráci v oblasti mezinárodní ochrany.

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  poskytování technické a operativní pomoci jednomu nebo několika členským státům ve spolupráci s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu.

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podpora rozvoje a provádění politik k podpoře legální migrace a provádění acquis Unie v oblasti legální migrace;

a)  podpora rozvoje a provádění politik k podpoře legální migrace, včetně sloučení rodiny, a provádění acquis Unie v oblasti legální migrace, zejména nástrojů legální migrace pracovníků v souladu s platnými mezinárodními normami v oblasti migrace a ochrany migrujících pracovníků;

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  podpora a rozvoj strukturálních a podpůrných opatření umožňujících legální vstup a pobyt v Unii;

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  posílení partnerství a spolupráce se třetími zeměmi zasaženými migračními toky, mimo jiné prostřednictvím legálních cest vstupu do Unie za účelem celosvětové spolupráce v oblasti migrace;

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpora včasných integračních opatření pro sociální a hospodářské začlenění státních příslušníků třetích zemí, příprava jejich aktivního zapojení do přijímající společnosti a jejich přijetí touto společností, zejména za účasti místních nebo regionálních orgánů a organizací občanské společnosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Fond přispěje ke specifickému cíli stanovenému v čl. 3 odst. 2 písm. c) tím, že se zaměří na následující prováděcí opatření:

 

a) podpora integračních opatření pro sociální a hospodářské začlenění státních příslušníků třetích zemí, usnadňování sloučení rodiny, příprava jejich aktivního zapojení do přijímající společnosti a jejich přijetí touto společností, zejména za účasti místních nebo regionálních orgánů, nevládních organizací, včetně organizací uprchlíků a migrantů, a sociálních partnerů; a

 

b) podpora a provádění ochranných opatření pro zranitelné osoby v souvislosti s integračními opatřeními.

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Fond přispěje ke specifickému cíli stanovenému v čl. 3 odst. 2 písm. c) tím, že se zaměří na následující prováděcí opatření:

3.  Fond přispěje ke specifickému cíli stanovenému v čl. 3 odst. 2 písm. ca) tím, že se zaměří na následující prováděcí opatření:

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpora integrovaného a koordinovaného přístupu k řízení navracení na úrovni Unie a členských států, rozvoj kapacit pro účinné a udržitelné navracení a omezování faktorů motivujících k nelegální migraci;

b)  podpora integrovaného a koordinovaného přístupu k řízení navracení na úrovni Unie a členských států, rozvoj kapacit pro účinné, důstojné a udržitelné navracení a omezování faktorů motivujících k nelegální migraci;

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podpora asistovaného dobrovolného návratu a opětovného začlenění;

c)  podpora asistovaného dobrovolného návratu, vyhledávání rodinných příslušníků a opětovného začlenění, při respektování nejlepších zájmů nezletilých osob;

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  posilování spolupráce se třetími zeměmi a jejich kapacit provádět dohody o zpětném přebírání osob a další ujednání a umožňovat udržitelné navracení.

d)  posilování spolupráce se třetími zeměmi a jejich kapacit provádět dohody o zpětném přebírání osob, včetně opětovného začleňování, a umožňovat tak udržitelné navracení.

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Fond přispěje ke specifickému cíli stanovenému v čl. 3 odst. 2 písm. cb) tím, že se zaměří na následující prováděcí opatření:

 

a) podpora a provádění dodržování mezinárodního práva a Listiny základních práv Evropské unie v azylových a migračních politikách a opatřeních;

 

b) posílení solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, především solidarity vůči těm státům, které jsou migračními toky zasaženy nejvíce, jakož i poskytování podpory členským státům na ústřední, regionální nebo místní úrovni, mezinárodním organizacím, nevládním organizacím a sociálním partnerům v rámci jejich úsilí v oblasti solidarity;

 

c) podpora přemisťování žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany z jednoho členského státu do druhého.

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Příloha III – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rozsah podpory

Způsobilé akce, které bude tento nástroj podporovat v souladu s článkem 3

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V rámci politického cíle podle čl. 3 odst. 1 fond podpoří zejména:

1.  V rámci politického cíle podle čl. 3 odst. 1 fond podpoří:

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vypracování a rozvoj vnitrostátních strategií v oblasti azylu, legální migrace, integrace, navracení a nelegální migrace;

a)  vypracování a rozvoj vnitrostátních, regionálních a místních strategií pro provádění acquis Unie týkajícího se azylu, legální migrace, integrace, zejména místních strategií v oblasti integrace, navracení a nelegální migrace;

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vytváření administrativních struktur, systémů a nástrojů a odborná příprava pracovníků, včetně místních orgánů a dalších příslušných zúčastněných stran;

b)  vytváření administrativních struktur, systémů a nástrojů a odborná příprava pracovníků, včetně místních orgánů a dalších příslušných zúčastněných stran, případně ve spolupráci s příslušnými agenturami EU;

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  rozvoj, monitorování a hodnocení politik a postupů včetně shromažďování a výměny informací a údajů, vývoje a používání společných statistických nástrojů, metod a ukazatelů měření pokroku a hodnocení vývoje politik;

c)  rozvoj, monitorování a hodnocení politik a postupů včetně vývoje, shromažďování, analýzy, šíření kvalitativních a kvantitativních údajů a statistik o migraci a mezinárodní ochraně a vývoje a používání společných statistických nástrojů, metod a ukazatelů měření pokroku a hodnocení vývoje politik;

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  asistenční a podpůrné služby v souladu se statusem a potřebami dotčené osoby, zejména u zranitelných skupin;

e)  asistenční a podpůrné služby zohledňující otázku genderu v souladu se statusem a potřebami dotčené osoby, zejména u zranitelných osob;

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  účinná ochrana migrujících dětí, včetně provádění posouzení nejlepšího zájmu dítěte před přijetím rozhodnutí, všech opatření uvedených ve sdělení Komise ze dne 12. dubna 2017 o ochraně migrujících dětí, jako je poskytování vhodného ubytování všem nezletilým bez doprovodu a rychlé jmenování jejich opatrovníků, příspěvků do Evropské sítě opatrovnických institucí a rozvoje, monitorování a hodnocení politik ochrany dětí a postupů v této oblasti, včetně mechanismu založeného na právech dítěte;

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  akce zaměřené na zvýšení povědomí o politikách v oblasti azylu, integrace, legální migrace a navracení mezi zúčastněnými stranami a širokou veřejností.

f)  akce zaměřené na zvýšení povědomí o politikách v oblasti azylu, integrace, legální migrace a navracení se specifickým zaměřením na zranitelné skupiny včetně nezletilých mezi zúčastněnými stranami a širokou veřejností.

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V rámci specifického cíle podle čl. 3 odst. 2 písm. a) fond podpoří zejména následující akce:

2.  V rámci specifického cíle podle čl. 3 odst. 2 písm. a) fond podpoří následující akce:

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytování materiální pomoci včetně pomoci na hranicích;

a)  poskytování materiální pomoci včetně pomoci na hranicích, zařízení vstřícných vůči dětem a genderově citlivých zařízení, pohotovostních služeb poskytovaných místními orgány, vzdělávání, odborné přípravy, podpůrných služeb, právní pomoci a právního zastoupení a zdravotní a psychologické péče;

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  provádění azylových řízení;

b)  provádění azylových řízení, včetně vyhledávání rodinných příslušníků, a zajištění přístupu k právní pomoci, právnímu zastoupení a tlumočení pro žadatele o azyl ve všech fázích řízení;

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  identifikace žadatelů se zvláštními potřebami v procesní oblasti nebo v oblasti přijímání;

c)  identifikace žadatelů se zvláštními potřebami v procesní oblasti nebo v oblasti přijímání, včetně včasné identifikace obětí obchodování s lidmi, nezletilých osob a jiných zranitelných osob, jako jsou oběti mučení a genderového násilí, a jejich předání specializovaným službám;

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  poskytování kvalifikovaných psychosociálních a rehabilitačních služeb obětem násilí a mučení, včetně násilí založeného na pohlaví.

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  zřizování nebo zlepšování ubytovacích zařízení pro účely přijetí včetně možného společného využívání těchto zařízení více členskými státy;

d)  zřizování nebo zlepšování ubytovacích zařízení pro účely přijetí, jako je ubytování v malých jednotkách a menších infrastrukturách zaměřených na řešení potřeb rodin s nezletilými osobami, včetně infrastruktur poskytnutých místními a regionálními orgány a včetně možného společného využívání těchto zařízení více členskými státy;

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  poskytování alternativních forem péče, které jsou začleněny do stávajících vnitrostátních systémů ochrany dětí a zohledňují potřeby všech dětí v souladu s mezinárodními standardy;

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  posilování kapacity členských států shromažďovat, analyzovat a šířit informace o zemi původu;

e)  posilování kapacity členských států shromažďovat, analyzovat a vzájemně sdílet informace o zemi původu;

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  akce související s realizací postupů provádění rámce Unie pro znovuusídlování [a přijímání osob z humanitárních důvodů] nebo vnitrostátních programů pro znovuusídlování, které jsou v souladu s rámcem Unie pro znovuusídlování;

f)  akce související s realizací postupů provádění vnitrostátních programů pro znovuusídlování nebo přijímání osob z humanitárních důvodů, jak je stanoveno v tomto nařízení;

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  přemístění osob požívajících mezinárodní ochrany;

g)  přemístění žadatelů o mezinárodní ochranu a osob požívajících mezinárodní ochrany;

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  posilování kapacit třetích zemí lépe chránit osoby, které potřebují ochranu;

h)  posilování kapacit třetích zemí lépe chránit osoby, které potřebují ochranu, mimo jiné podporou rozvoje silných mechanismů ochrany dětí ve třetích zemích, zajišťujících, aby děti byly chráněny ve všech oblastech před násilím, zneužíváním a zanedbáváním a aby měly přístup ke vzdělání a ke zdravotní péči;

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  zavádění, rozvoj a vylepšování účinných alternativ k zajištění, zejména pokud jde o nezletilé osoby bez doprovodu a o rodiny.

i)  zavádění, rozvoj a vylepšování účinných alternativ k zajištění a institucionální péči, zejména pokud jde o nezletilé osoby bez doprovodu a děti s rodinami v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte.

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V rámci specifického cíle podle čl. 3 odst. 2 písm. b) fond podpoří zejména:

3.  V rámci specifického cíle podle čl. 3 odst. 2 písm. b) fond podpoří:

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  rozvoj programů mobility do Unie, jako jsou například programy cirkulační či dočasné migrace včetně odborné přípravy zaměřené na zvýšení zaměstnatelnosti;

b)  rozvoj programů mobility do Unie, mimo jiné včetně programů cirkulační či dočasné migrace včetně odborné a jiné přípravy zaměřené na zvýšení zaměstnatelnosti;

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  posuzování dovedností a kvalifikací získaných ve třetí zemi, jakož i jejich transparentnosti a slučitelnosti s dovednostmi a kvalifikacemi v daném členském státě;

d)  Posuzování a uznávání dovedností a kvalifikací, včetně odborné praxe, získaných ve třetí zemi, jakož i jejich transparentnosti a slučitelnosti s dovednostmi a kvalifikacemi v daném členském státě a vypracování společných standardů hodnocení;

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  pomoc v souvislosti se žádostmi o sloučení rodiny ve smyslu směrnice Rady 2003/86/ES51;

e)  pomoc v souvislosti se žádostmi o sloučení rodiny s cílem zajistit harmonizované provádění směrnice Rady 2003/86/ES51;

__________________

__________________

51 Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (Úř. věst. L 251, 3.10.2003, s. 12–18).

51 Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (Úř. věst. L 251, 3.10.2003, s. 12–18).

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  pomoc v souvislosti se změnou statusu státních příslušníků třetích zemí, kteří již legálně pobývají v některém z členských států, zejména pokud jde o získání statusu oprávněného pobytu stanoveného na úrovni Unie;

f)  pomoc – včetně právní pomoci a právního zastoupení – v souvislosti se změnou statusu státních příslušníků třetích zemí, kteří již legálně pobývají v některém z členských států, zejména pokud jde o získání statusu oprávněného pobytu stanoveného na úrovni Unie;

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  pomoc v souvislosti s výkonem práv státních příslušníků třetích zemí legálně pobývajících v Unii, zejména pokud jde o mobilitu v rámci Unie a o přístup k zaměstnání;

Pozměňovací návrh    211

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  včasná integrační opatření, jako je podpora přizpůsobená na míru potřebám státních příslušníků třetích zemí a integrační programy zaměřené na vzdělávání, jazykovou výuku a další vzdělávání, například kurzy zaměřené na občanskou orientaci, a profesní poradenství;

vypouští se

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  akce podporující jednak rovnost při poskytování veřejných a soukromých služeb státním příslušníkům třetích zemí, včetně přizpůsobení těchto služeb potřebám cílové skupiny, jednak rovný přístup státních příslušníků třetích zemí k těmto službám;

vypouští se

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  integrovanou spolupráci mezi vládními a nevládními subjekty, a to i prostřednictvím koordinovaných středisek poskytujících podporu při integraci, jako jsou například jednotná kontaktní místa;

vypouští se

Pozměňovací návrh    214

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  akce umožňující a podporující uvádění státních příslušníků třetích zemí do přijímající společnosti a jejich aktivní zapojení do ní a akce podporující přijetí ze strany přijímající společnosti;

vypouští se

Pozměňovací návrh    215

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  podporu výměn a dialogu mezi státními příslušníky třetích zemí, přijímající společností a veřejnými orgány, a to i prostřednictvím konzultací se státními příslušníky třetích zemí a mezikulturního a mezináboženského dialogu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    216

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  V rámci specifického cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. c) fond podpoří zejména:

 

a) integrační opatření, jako je podpora přizpůsobená na míru potřebám státních příslušníků třetích zemí, a integrační programy zaměřené na inkluzivní vzdělávání a péči, jazykovou výuku, poradenství, odbornou přípravu a další vzdělávání, například kurzy zaměřené na občanskou orientaci, a profesní poradenství;

 

b) budování kapacit integrovaných služeb poskytovaných místními orgány;

 

c) akce podporující rovnost v přístupu a při poskytování veřejných a soukromých služeb státním příslušníkům třetí země, včetně přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a psychologicko-sociální podpoře a přizpůsobení těchto služeb potřebám cílové skupiny;

 

d) integrovanou spolupráci mezi vládními a nevládními subjekty, a to i prostřednictvím koordinovaných středisek poskytujících podporu při integraci, jako jsou například jednotná kontaktní místa;

 

e) akce umožňující a podporující uvádění státních příslušníků třetích zemí do přijímající společnosti a jejich aktivní zapojení do ní a akce podporující přijetí ze strany přijímající společnosti;

 

f) podporu výměn a dialogu mezi státními příslušníky třetích zemí, přijímající společností a veřejnými orgány, a to i prostřednictvím konzultací se státními příslušníky třetích zemí a mezikulturního a mezináboženského dialogu.

Pozměňovací návrh    217

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V rámci specifického cíle podle čl. 3 odst. 2 písm. c) fond podpoří zejména:

4.  V rámci specifického cíle podle čl. 3 odst. 2 písm. ca) fond podpoří:

Pozměňovací návrh    218

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  infrastrukturu pro účely přijetí nebo zajištění včetně možnosti společného využívání těchto zařízení více členskými státy;

a)  zlepšení infrastruktury pro účely otevřeného přijetí a zlepšení stávající infrastruktury pro zajištění včetně možnosti společného využívání těchto zařízení více členskými státy;

Pozměňovací návrh    219

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zavádění, rozvoj a vylepšování účinných alternativních opatření k zajištění, zejména pokud jde o nezletilé osoby bez doprovodu a o rodiny;

b)  zavádění, rozvoj, provádění a vylepšování účinných alternativních opatření k zajištění, na základě správy případů v komunitě, zejména pokud jde o nezletilé osoby bez doprovodu a o rodiny.

Pozměňovací návrh    220

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  identifikace a přijímání obětí obchodování s lidmi v souladu se směrnicí 2011/36/EU a směrnicí Rady 2004/81/ES1a;

 

___________________

 

1a Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 19).

Pozměňovací návrh    221

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  boj proti faktorům motivujícím k nelegální migraci včetně zaměstnávání nelegálních migrantů, a to formou účinných a odpovídajících kontrol založených na posouzení rizik, odborné přípravy pracovníků, vytváření- a zavádění mechanismů, pomocí nichž mohou nelegální migranti požadovat doplatky a podávat stížnosti na své zaměstnavatele, či informačních a osvětových- kampaní, jejichž cílem je informovat zaměstnavatele a nelegální migranty o jejich právech a povinnostech podle směrnice 2009/52/ES53;

d)  omezování faktorů motivujících k nelegální migraci včetně zaměstnávání nelegálních migrantů, a to formou účinných a odpovídajících kontrol založených na posouzení rizik, odborné přípravy pracovníků, vytváření- a zavádění mechanismů, pomocí nichž mohou nelegální migranti požadovat doplatky a podávat stížnosti na své zaměstnavatele, či informačních a osvětových- kampaní, jejichž cílem je informovat zaměstnavatele a nelegální migranty o jejich právech a povinnostech podle směrnice 2009/52/ES53;

__________________

__________________

53 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24–32).

53 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24–32).

Pozměňovací návrh    222

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  pomoc při návratu, zejména asistovaný dobrovolný návrat a informace o programech asistovaného dobrovolného návratu;

g)  pomoc při návratu, zejména asistovaný dobrovolný návrat a informace o programech asistovaného dobrovolného návratu, a to i poskytováním specifického poradenství pro děti v řízeních o navrácení a zajišťováním řízení o navrácení založených na právech dítěte;

Pozměňovací návrh    223

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  zařízení a služby ve třetích zemích zajišťující v souladu s mezinárodními normami vhodné dočasné ubytování a přijetí po příjezdu, a to i pro nezletilé osoby bez doprovodu a další zranitelné skupiny;

j)  zařízení a podpůrné služby ve třetích zemích zajišťující v souladu s mezinárodními normami vhodné dočasné ubytování a přijetí po příjezdu a urychlený přechod ke komunitnímu ubytování;

Pozměňovací návrh    224

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  spolupráci se třetími zeměmi v oblasti boje proti nelegální migraci a v oblasti účinného navracení a zpětného přebírání, a to i v rámci provádění dohod o zpětném přebírání osob a jiných ujednání;

k)  spolupráci se třetími zeměmi v oblasti boje proti nelegální migraci a v oblasti účinného navracení a zpětného přebírání, a to i v rámci provádění dohod o zpětném přebírání osob;

Pozměňovací návrh    225

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  opatření zaměřená na zvyšování povědomí o vhodných dovolených způsobech přistěhovalectví a rizicích nedovoleného přistěhovalectví;

l)  opatření zaměřená na zvyšování povědomí o vhodných dovolených způsobech migrace a rizicích nelegálního přistěhovalectví;

Pozměňovací návrh    226

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m)  podporu třetích zemí a akce ve třetích zemích týkající se například infrastruktury, vybavení a dalších opatření, pokud přispívají k posílení účinné spolupráce mezi třetími zeměmi a Unií a jejími členskými státy v oblasti navracení a zpětného přebírání.

vypouští se

Pozměňovací návrh    227

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  V rámci specifického cíle podle čl. 3 odst. 2 písm. cb) fond podpoří:

 

a) provádění přemístění žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany z jednoho členského státu do jiného, včetně opatření uvedených v článku 17b tohoto nařízení;

 

b) operační podporu ve formě vyslaných zaměstnanců nebo finanční pomoci poskytnuté členským státem jinému členskému státu, který čelí výzvám v oblasti migrace;

 

c) akce související s realizací postupů provádění vnitrostátních programů znovuusídlování nebo programů přijímání osob z humanitárních důvodů;

Pozměňovací návrh    228

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Integrační opatření prováděná místními a regionálními orgány a organizacemi občanské společnosti,

–  Integrační opatření prováděná místními a regionálními orgány a organizacemi občanské společnosti, včetně organizací vedených migranty a uprchlíky,

Pozměňovací návrh    229

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  akce zaměřené na rozvoj a provádění účinných alternativ k zajištění osob,

–  akce zaměřené na rozvoj a provádění účinných alternativ k zajištění osob a institucionální péče;

Pozměňovací návrh    230

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  opatření zaměřená na zranitelné osoby a žadatele o mezinárodní ochranu se zvláštními potřebami v oblasti přijímání a/nebo procesními potřebami, včetně opatření, jež zajistí účinnou ochranu migrujících dětí, zejména dětí bez doprovodu.

–  opatření zaměřená na zranitelné osoby a žadatele o mezinárodní ochranu se zvláštními potřebami v oblasti přijímání a/nebo procesními potřebami, včetně opatření, jež zajistí účinnou ochranu migrujících dětí, zejména nezletilých osob bez doprovodu.

Pozměňovací návrh    231

Návrh nařízení

Příloha V – část -1 (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Všechny hlavní ukazatele výkonnosti uvedené níže se rozčlení podle pohlaví a věku.

Pozměňovací návrh    232

Návrh nařízení

Příloha V – část 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  počet osob přijatých v rámci programů přijímání osob z humanitárních důvodů;

Pozměňovací návrh    233

Návrh nařízení

Příloha V – část 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  počet žadatelů o mezinárodní ochranu přemístěných z jednoho členského státu do druhého s podporou fondu;

Pozměňovací návrh    234

Návrh nařízení

Příloha V – část 1 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  počet osob požívajících mezinárodní ochrany přemístěných z jednoho členského státu do druhého s podporou fondu;

Pozměňovací návrh    235

Návrh nařízení

Příloha V – část 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Specifický cíl 1a: Podpora legální migrace do členských států:

 

1. počet modrých karet vydaných s podporou fondu;

 

2. počet osob převedených v rámci společnosti, kterým byl tento status udělen s podporou fondu;

 

3. počet žadatelů o sloučení rodiny, kteří se skutečně spojili se svou rodinou s podporou fondu;

 

4. počet státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu s podporou fondu.

Pozměňovací návrh    236

Návrh nařízení

Příloha V – část 2– Specifický cíl 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Specifický cíl 2: Podpora legální migrace do členských států včetně přispění k integraci státních příslušníků třetích zemí:

Specifický cíl 2: Přispění k integraci státních příslušníků třetích zemí:

Pozměňovací návrh    237

Návrh nařízení

Příloha V – část 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  počet osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu a které uvedly, že tato opatření napomohla jejich včasné integraci, v porovnání s celkovým počtem osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu.

2.  počet osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu.

Pozměňovací návrh    238

Návrh nařízení

Příloha V – část 2 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  počet osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu, které následně získaly zaměstnání;

Pozměňovací návrh    239

Návrh nařízení

Příloha V – část 2 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  počet osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu a jimž byla uznána kvalifikace nebo které v některém z členských států získaly diplom;

Pozměňovací návrh    240

Návrh nařízení

Příloha V – část 3 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  počet osob navrácených na základě příkazu k opuštění země v porovnání s počtem státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo nařízeno opustit dané území;

1.  počet osob navrácených na základě příkazu k opuštění země s podporou fondu v porovnání s počtem státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo nařízeno opustit dané území;

Pozměňovací návrh    241

Návrh nařízení

Příloha V – část 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Specifický cíl 3a: Zajištění solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti:

 

1. počet transferů žadatelů o mezinárodní ochranu provedených podle článku 17b fondu;

 

1a. počet transferů osob požívajících mezinárodní ochrany provedených podle článku 17b fondu;

 

2. počet vyslaných zaměstnanců nebo finanční podpora poskytnutá členským státům, které jsou vystaveny výzvám v oblasti migrace;

 

3. počet osob znovuusídlených nebo přijatých v rámci humanitárních programů s podporou fondu.

Pozměňovací návrh    242

Návrh nařízení

Příloha VIII – část -1 (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1  Všechny hlavní ukazatele výkonnosti uvedené níže se rozčlení podle pohlaví a věku.

Pozměňovací návrh    243

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Specifický cíl 1a: Podpora legální migrace do členských států:

 

1. počet modrých karet vydaných s podporou fondu;

 

2. počet osob převedených v rámci společnosti, kterým byl tento status udělen s podporou fondu;

 

3. počet žadatelů o sloučení rodiny, kteří se skutečně spojili se svou rodinou s podporou fondu;

 

4. počet státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu s podporou fondu.

Pozměňovací návrh    244

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 2 – Specifický cíl 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Specifický cíl 2: Podpora legální migrace do členských států včetně přispění k integraci státních příslušníků třetích zemí:

Specifický cíl 2: Přispění k integraci státních příslušníků třetích zemí:

Pozměňovací návrh    245

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 2 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  počet osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu, které následně získaly zaměstnání;

Pozměňovací návrh    246

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 2 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  počet osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu a které následně v některém z členských států získaly diplom;

Pozměňovací návrh    247

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 2 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  počet státních příslušníků třetích zemí, kteří v členském státě s podporou fondu úspěšně ukončili základní, střední nebo terciární vzdělání.

Pozměňovací návrh    248

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 3 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Počet navrácených osob, které před návratem nebo po návratu obdržely pomoc pro účely opětovného začlenění spolufinancovanou z fondu, v porovnání s celkovým počtem návratů podporovaných z fondu.

4.  Počet navrácených osob, které před návratem nebo po návratu obdržely pomoc pro účely opětovného začlenění spolufinancovanou z fondu, v porovnání s celkovým počtem návratů podporovaných z fondu.

 

a) osoby, které se navrátily dobrovolně;

 

b) osoby, které byly vyhoštěny;

Pozměňovací návrh    249

Návrh nařízení

Příloha VIII – část 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Specifický cíl 3a: Zajištění solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti:

 

1. počet přemístění žadatelů o mezinárodní ochranu provedených podle článku 17b fondu;

 

počet přemístění osob požívajících mezinárodní ochrany provedených podle článku 17b fondu;

 

2. počet vyslaných zaměstnanců nebo finanční podpora poskytnutá členským státům, které jsou vystaveny výzvám v oblasti migrace.

 

3. Počet osob znovuusídlených s podporou fondu.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V době, kdy azyl a migrace zaujímají v politickém programu tak významné postavení je třeba znovu potvrdit závazek EU vůči acquis v oblasti azylu a přistěhovalectví. To je jeden z hlavních důvodů, proč zpravodajka vítá návrh na Azylový a migrační fond, který bude nástupnickým fondem stávajícího Azylového, migračního a integračního fondu a který bude nadále poskytovat finanční podporu na provádění acquis v oblasti azylu a přistěhovalectví.

Vysoká míra migrace do EU v roce 2015 odhalila závažné nedostatky v azylovém systému Evropské unie. Dosud se členské státy v přední linii potýkají s problémy, neboť zásady solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti nenabyly v Evropské unii jako celku praktický rozměr.

Zpravodajka je přesvědčena, že Evropská unie jako celek by se měla snažit využít tohoto fondu a pomoci řešit jednotlivé výzvy, kterým EU čelí na různých frontách: od reformy společného evropského azylového systému až po udržitelnější a účinnější návratovou politiku, vytváření způsobů legální migrace a podporu integrace uprchlíků do našich společností.   

Zpravodajka vítá skutečnost, že Evropská komise pro nadcházející víceleté finanční období navrhuje na řešení problémů v oblasti azylu, migrace a integrace v Evropě rozpočet ve výši 10,4 miliardy EUR. Zpravodajka vychází z přesvědčení, že je správné, aby se každá z těchto oblastí politiky odrážela v názvu fondu.

Zpravodajka je přesvědčena, že fond zaměřený na azylovou. migrační a integrační politiku v Evropské unii by se měl soustředit právě na to, co uvádí jeho název. Členským státům by měla být při provádění akcí a opatření na zmírnění migračních tlaků, jakož i při plnění jejich právních závazků, poskytnuta nezbytná podpora. V této souvislosti se zpravodajka přesvědčena, že zavedení minimálních procentních sazeb by mělo pomoci zajistit, že všechny členské státy budou plnit své závazky vůči všem jednotlivým cílům fondu.

V rámci navrhovaného Azylového, migračního a integračního fondu by měly členské státy plnit své povinnosti posílit a rozvíjet všechna hlediska společného evropského azylového systému, rozvíjet způsoby legální migrace, podporovat integraci státních příslušníků třetích zemí, zajistit účinné a udržitelné navrácení a dát smysl pojmu solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti.

Režimy znovuusídlení a relokace jsou mechanismy, které mohou účinně projevit skutečnou solidaritu jak s členskými státy v přední linii, tak s osobami, které potřebují ochranu. Tyto mechanismy budou fungovat nejlépe, pokud se jich budou účastnit všechny členské státy, a pouze pokud budou dodržovat závazky, k nimž se zavázaly.

Kromě toho je zpravodajka přesvědčena, že Evropa nemá dostatek bezpečných cest, které by nabízely alternativu k rizikovým nelegálním cestám pro osoby, které potřebují ochranu. V této souvislosti zpravodajka vyzývá členské státy, aby zvážily příležitosti, které se nabízejí, zejména ty, které by mohly poskytnout odpověď na společné výzvy, jakými jsou hospodářské a sociální potřeby.

Osoby přicházející do Evropy potřebují, aby se jim dostalo přiměřeného přijetí a pomoci a potřebují přístup ke spravedlivému a účinnému azylovému řízení, a to platí zejména pro osoby se zvláštními potřebami, včetně dětí bez doprovodu a dětí odloučených od rodiny a osob, které se staly obětí sexuálního a genderového násilí. V této souvislosti je zpravodajka rovněž přesvědčena, že v EU je třeba větší solidarity za účelem zajištění ochrany, a to i prostřednictvím účinného a rychlého slučování a relokace rodin.

V zájmu řádné integrace migrantů a uprchlíků by akce a opatření v rámci pracovních programů i tematických nástrojů měla zahrnovat i aktivní účast místních a regionálních orgánů, které jsou většinou právě těmi, kdo se při své každodenní práci potýkají s reálnými problémy v praxi. Zpravodajka je přesvědčena, že místní a regionální orgány by měly být dobře vybaveny k zajištění inkluzivity a důstojnosti pro všechny, a to i prostřednictvím vzdělávání, jazykového vzdělávání, kurzů občanské orientace a dalších akcí podporujících mimo jiné rovnost a sociální začlenění.

Zpravodajka bere na vědomí, že komplexní akční plán na podporu dlouhodobých řešení vyžaduje úzkou spolupráci se třetími zeměmi. S ohledem na návrhy týkající se spolupráce se třetími zeměmi je důležité znovu připomenout, že tento fond je jediným nástrojem pro azyl a migraci v rámci Unie a že akce ve třetích zemích nebo v souvislosti se třetími zeměmi nesmí být financovány primárně z tohoto fondu. Kromě toho považuje zpravodajka za vhodné zdůraznit, že veškeré akce – prováděné v Unii nebo ve třetích zemích – musí dodržovat acquis Unie v oblasti azylu a přistěhovalectví, mezinárodní závazky, jakož i práva a zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie.

Fond musí být dostatečně flexibilní, aby reagoval na různé potřeby členských států, které se v rámci Evropské unie značně liší. Zpravodajka je však přesvědčena, že tato pružnost, která umožňuje rychlé přidělování a přerozdělování finančních prostředků, by měla být spojena s opatřeními, která zajistí spravedlivé rozdělení zdrojů mezi cíle a vysokou míru transparentnosti výdajů Unie.

Závěrem zpravodajka trvá na tom, že Evropský parlament musí s ohledem na svou úlohu jediného společného normotvůrce a při plnění své povinnosti sledování odpovědností Komise mít přístup k odpovídajícím informacím o využívání fondu, zejména pokud jde o ukazatele výstupů, a případně zprávám o hodnocení v polovině období a výročním zprávám o výkonnosti.


PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA INFORMACE

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost zpravodajky. Během přípravy zprávy až do jejího přijetí ve výboru zpravodajka obdržela vstupní informace od těchto subjektů a osob:

Subjekt nebo osoba

UNHCR – Vysoký komisař Organizace spojených národů pro uprchlíky

FRA – Agentura Evropské unie pro základní práva

ECRE – Evropská rada pro uprchlíky a osoby žijící v exilu

IOM – Mezinárodní organizace pro migraci

ILO – Mezinárodní organizace práce

Zachraňte děti

Eurochild

EU Alliance for Investing in Children

UNICEF – Dětský fond OSN

PICUM – Platforma pro mezinárodní spolupráci týkající se migrantů bez dokladů

CEMR – Rada evropských obcí a regionů

Eurocities.

Výbor regionů


STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU

Pan Claude Moraes

předseda

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

BRUSEL

Věc:  Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond (AMF) (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 24. ledna 2019 jste požádal Výbor pro právní záležitosti o vydání stanoviska podle článku 39 jednacího řádu ve věci vhodnosti přidání článku 80 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) k právnímu základu výše uvedeného návrhu Komise.

Výbor projednal výše uvedenou otázku na své schůzi dne 18. února 2019.

I – Souvislosti

Cílem návrhu je zřízení Azylového a migračního fondu (AMF), který nahradí stávající Azylový, migrační a integrační fond(1), primárně za účelem podpory účinného řízení migrace členskými státy. Fond má zajistit, aby EU i nadále plnila své závazky vůči osobám, které potřebují mezinárodní ochranu, usnadňovala navracení osob, které nemají právo zůstat na území EU, a podporovala řešení, která nahradí nelegální a nekontrolované migrační toky bezpečnými a dobře řízenými cestami.

Hlavní výzvou, kterou se návrh snaží řešit, je potřeba větší flexibility při správě fondu ve srovnání se stávajícím programovým obdobím vytvořením novým mechanismů pro přidělování finančních prostředků na sdílené, přímé a nepřímé řízení.

Návrh je založen na čl. 78 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 a 4 SFEU, které upravují politiku v oblasti hraničních kontrol, azylu a přistěhovalectví. Výbor LIBE předložil několik pozměňovacích návrhů, aby byl k právnímu základu přidán článek 80 SFEU o zásadě solidarity a spravedlivém rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni.

Zpráva výboru LIBE má být schválena dne 19. února 2019 s cílem přijmout postoj v prvním čtení na plenárním zasedání před konáním voleb. Před volbami se tak neuskuteční interinstitucionální jednání v této věci.

II – Relevantní články Smlouvy

Právním základem návrhu Komise jsou čl. 78 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 a 4 SFEU, jež jsou součástí kapitoly o politice v oblasti hraničních kontrol, azylu a přistěhovalectví v rámci hlavy týkající se prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Článek 78 SFEU zní takto (podtržení bylo doplněno):

Článek 78

(bývalý čl. 63 body 1 a 2 a bývalý čl. 64 odst. 2 Smlouvy o ES)

1.  Unie vyvíjí společnou politiku týkající se azylu, doplňkové ochrany a dočasné ochrany s cílem poskytnout každému státnímu příslušníkovi třetí země, který potřebuje mezinárodní ochranu, přiměřený status a zajistit dodržování zásady nenavracení. Tato politika musí být v souladu s Ženevskou úmluvou o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951, Protokolem týkajícím se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967 a ostatními příslušnými smlouvami.

2.  Pro účely odstavce 1 přijímají Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem opatření týkající se společného evropského azylového systému, který obsahuje:

a)   jednotný azylový status pro státní příslušníky třetích zemí platný v celé Unii;

b)   jednotný status doplňkové ochrany pro státní příslušníky třetích zemí, kteří, aniž by získali evropský azyl, potřebují mezinárodní ochranu;

c)   společný režim dočasné ochrany vysídlených osob v případě hromadného přílivu;

d)   společný postup pro udělování a odnímání jednotného azylového statusu nebo statusu doplňkové ochrany;

e)   kritéria a mechanismy pro určení členského státu příslušného pro posouzení žádosti o azyl nebo doplňkovou ochranu;

f)   normy týkající se podmínek pro přijímání žadatelů o azyl nebo doplňkovou ochranu;

g)   partnerství a spolupráci se třetími zeměmi pro zvládání přílivů osob žádajících o azyl nebo doplňkovou či dočasnou ochranu.

3. Ocitnou-li se jeden nebo více členských států ve stavu nouze v důsledku náhlého přílivu státních příslušníků třetích zemí, může Rada na návrh Komise přijmout ve prospěch dotyčných členských států dočasná opatření. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.

Článek 79 SFEU zní takto (podtržení bylo doplněno):

Článek 79

(bývalý čl. 63 body 3 a 4 Smlouvy o ES)

1.   Unie vyvíjí společnou přistěhovaleckou politiku, jejímž cílem je ve všech etapách zajistit účinné řízení migračních toků, spravedlivé zacházení pro státní příslušníky třetích zemí oprávněně pobývající v členských státech, jakož i předcházení nedovolenému přistěhovalectví a obchodu s lidmi a posílení boje proti těmto činnostem.

2.  Pro účely odstavce 1 přijímají Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem opatření v těchto oblastech:

a)   podmínky vstupu a pobytu a pravidla, podle nichž členské státy udělují dlouhodobá víza a vydávají dlouhodobá povolení k pobytu, včetně těch, která jsou udělována a vydávána za účelem slučování rodin;

b)   vymezení práv státních příslušníků třetích zemí oprávněně pobývajících v členském státě, včetně podmínek upravujících svobodu pohybovat se a pobývat v ostatních členských státech;

c)   nedovolené přistěhovalectví a nedovolený pobyt včetně vyhoštění a vracení osob s neoprávněným pobytem;

d)   boj proti obchodu s lidmi, především se ženami a dětmi.

3. Unie může se třetími zeměmi uzavřít dohody o zpětném přebírání státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území některého členského státu, do země původu nebo do země, odkud přicházejí.

4. Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem přijmout opatření pro povzbuzení a podporu činnosti členských států k podpoře integrace státních příslušníků třetích zemí oprávněně pobývajících na jejich území, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států.

5. Tento článek se nedotýká práva členských států stanovit objem vstupů státních příslušníků třetích zemí přicházejících ze třetích zemí na jejich území s cílem hledat tam práci jako zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné.

Článek 80 SFEU, jehož přidání k právnímu základu návrhu je navrhováno a jenž je součástí stejné hlavy a kapitoly jako články 78 a 79 SFEU, zní takto (podtržení bylo doplněno):

Článek 80

(nový článek zavedený Lisabonskou smlouvou)

Politiky Unie podle této kapitoly a jejich provádění se řídí zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni. Kdykoli je to nutné, obsahují akty Unie přijaté podle této kapitoly vhodná opatření pro používání této zásady.

III - Judikatura týkající se právního základu

Podle ustálené judikatury Soudního dvora „se musí volba právního základu aktu Společenství zakládat na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi něž patří zejména cíl a obsah aktu“(2). Volba nesprávného právního základu může být proto důvodem pro prohlášení dotyčného aktu za neplatný.

Pokud jde o mnohonásobný základ, je třeba určit, zda návrh buď:

1.  sleduje více účelů nebo má řadu složek a jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek je možno identifikovat jako hlavní nebo převažující, zatímco ostatní jsou pouze vedlejší; nebo

2.  sleduje současně několik cílů nebo má několik složek, které jsou neoddělitelně spjaty, aniž by jeden z cílů nebo jedna složka byly ve vztahu k druhým druhořadými nebo nepřímými.

Podle judikatury Soudního dvora musí být v prvním případě akt založen na jediném právním základu, a sice na tom, který je vyžadován hlavním nebo převažujícím cílem nebo složkou, a ve druhém případě bude muset být takový akt založen na různých odpovídajících právních základech.(3)

IV. CÍL A OBSAH NAVRHOVANÉHO NAŘÍZENÍ

Hlavním cílem návrhu je podporovat účinné řízení migrace ze strany členských států zajištěním toho, aby EU i nadále plnila své závazky vůči osobám, které potřebují mezinárodní ochranu, usnadňovala navracení osob, které nemají právo zůstat na území EU, a podporovala řešení, která nahradí nelegální a nekontrolované migrační toky bezpečnými a dobře řízenými cestami. Hlavní výzvou, kterou se návrh snaží řešit, je potřeba větší flexibility při správě fondu ve srovnání se stávajícím programovým obdobím vytvořením novým mechanismů pro přidělování finančních prostředků na sdílené, přímé a nepřímé řízení.

Návrh obsahuje 61 bodů odůvodnění, 35 článků a 8 příloh.

Body odůvodnění 1–9 vymezují politické a legislativní souvislosti a kontext návrhu, včetně evropského programu pro migraci z května 2015 a zasedání Evropské rady dne 19. října 2017, jež zdůrazňují schopnost Unie spojit úsilí vyvíjené na evropské i vnitrostátní úrovni s cílem řešit migraci a účinně spolupracovat v souladu se zásadami solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti a znovu vyjadřují nutnost zaujmout k řízení migrace komplexní, pragmatický a odhodlaný přístup usilující o obnovení kontroly na vnějších hranicích a omezit nelegální imigraci a počet úmrtí na moři. Tato opatření by měla být založena na flexibilním a koordinovaném využití všech dostupných nástrojů Unie a členských států. Migrační krize dále zdůraznila nutnost reformovat společný evropský azylový systém a doplnit a rozšířit činnosti Agentury Evropské unie pro azyl (EUAA).

Bod odůvodnění 10 stanoví, že AMF by měl podporovat úsilí Unie a členských států spojené se zvyšováním schopnosti členských států rozvíjet, monitorovat a hodnotit své azylové politiky s ohledem na povinnosti, jež pro ně vyplývají ze stávajících právních předpisů Unie.

Body odůvodnění 11–30 stanoví podrobné oblasti a cíle opatření, jež by měla být přijata.

Bod odůvodnění 31 stanoví, že financování z rozpočtu Unie by se mělo zaměřovat na činnosti, u nichž může intervence Unie ve srovnání s akcemi prováděnými samotnými členskými státy přinést přidanou hodnotu. Finanční podpora poskytovaná v rámci tohoto nařízení by měla přispět zejména k posilování vnitrostátních kapacit a kapacit Unie v oblasti azylu a migrace.

Body odůvodnění 32–40 obsahují ustanovení o způsobu přidělování finančních prostředků a zdrojů a o náhradě nákladů.

Bod odůvodnění 41 stanoví, že s cílem doplnit provádění politického cíle tohoto AMF na vnitrostátní úrovni prostřednictvím programů členských států by měl AMF rovněž poskytovat podporu pro akce na úrovni Unie. Tyto akce by měly sloužit k obecným strategickým účelům v působnosti intervence AMF.

Bod odůvodnění 42 stanoví, že by mělo být možné poskytnout mimořádnou pomoc v souladu s rámcem stanoveným v tomto nařízení.

V bodech odůvodnění 43–48 jsou stanoveny praktické vztahy AMF k jiným fondům a nástrojům ve stejné tematické oblasti.

Body odůvodnění 49–55 obsahuje prováděcí metody, ustanovení týkající se zámořských zemí a území a nejvzdálenějších regionů, požadavky na monitorování a vztah k opatřením v oblasti klimatu.

Body odůvodnění 56–66 obsahují ustanovení o svěření přenesených a prováděcích pravomocí, subsidiaritě a proporcionalitě a statusu Spojeného království, Irska a Dánska.

Článek 3 stanoví, že politickým cílem AMF je přispět k účinnému řízení migračních toků v souladu s příslušným acquis Unie a v souladu se závazky Unie v oblasti základních práv, se specifickým cílem posílení a rozvoje všech aspektů společného evropského azylového systému, podpory legální migrace do členských států včetně přispění k integraci státních příslušníků třetích zemí a přispění k boji proti nelegální migraci a zajištění účinného navracení a zpětného přebírání osob ve třetích zemích.

Články 1–6 obsahují obecná ustanovení. Článek 6 vymezuje subjekty způsobilé k získání finančních prostředků a podpory: členské státy, třetí země za konkrétních podmínek a právní subjekty vytvořené podle práva Unie nebo mezinárodní organizace.

Články 7–31 stanoví finanční a prováděcí rámec AMF, který je rozdělen na části věnované podpoře a provádění na základě sdíleného, přímého a nepřímého řízení v souladu s finančním nařízením. To rovněž zahrnuje ustanovení o monitorování, podávání zpráv a hodnocení. Článek 9 stanoví, že finanční prostředky z tematického nástroje se použijí na podporu členských států přispívajících k úsilí v rámci solidarity a sdílení odpovědnosti. Článek 17 stanoví paušální částku na obyvatele, pokud jde o relokaci žadatelů o mezinárodní ochranu a příjemce.

Články 32–35 obsahují přechodná a závěrečná ustanovení.

Přílohy I–VIII vymezují kritéria pro přidělování finančních prostředků na programy v rámci sdíleného řízení, prováděcí opatření, rozsah podpory, akce, jež mohou získat větší spolufinancování, hlavní ukazatele výkonnosti, druhy intervence, akce, jež mohou získat operační podporu, a ukazatele výstupů a výsledků.

Výbor LIBE ve své zprávě doporučuje přidat článek 80 SFEU k právnímu základu (viz pozměňovací návrh 2), přičemž jeho přidání navrhlo (v pozměňovacích návrzích 161–163) i několik stínových zpravodajů výboru LIBE.

Některé pozměňovací návrhy výboru LIBE rovněž mají za cíl doplnit do článku 3 následující cíl AMF (viz pozměňovací návrhy 46, 322, 323, 325):

zajištění solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, zejména s těmi členskými státy, které jsou migračním a azylovým tokům vystaveny nejvíce, a to i prostřednictvím praktické spolupráce.

Mimoto na relokace a solidaritu odkazují některé pozměňovací návrhy týkající se souvisejících prováděcích opatření (viz pozměňovací návrhy 137, 568, 569).

V – Určení vhodného právního základu

Nejprve je třeba zdůraznit, že EP přidání článku 80 SFEU k právnímu základu již navrhoval v rámci legislativního postupu při vytváření stávajícího Azylového, migračního a integračního fondu(4). Právní služba byla poté požádána o vydání právního stanoviska k přidání tohoto článku a dospěla k závěru, že je vhodné přidat druhou větu článku 80 SFEU ke společnému právnímu základu pro zvláštní opatření týkající se relokací.(5) Zatímco uvedené nařízení bylo nakonec přijato bez doplnění článku 80 SFEU, EP v prvním odstavci usnesení ze dne 26. března 2016 o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci uvedl v následující(6):

1. upozorňuje na skutečnost, že činnost Unie v oblasti migrace se musí zakládat na principu solidarity; konstatuje, že do zásady solidarity, jak ji stanoví článek 80 SFEU, spadají politiky v oblasti azylu, přistěhovalectví a kontroly hranic; domnívá se, že článek 80 poskytuje „ve spojení“ s články 77–79 SFEU právní základ umožňující uvést zásadu solidarity v těchto oblastech do praxe.

Postoj EP, jak potvrdilo hlasování v plénu o výše uvedeném usnesení, je proto ten, že článek 80 SFEU by mohl a měl být použit jako právní základ společně s právními základy, které uvedla Komise ve svém návrhu.

Mimoto právní služba ve svém právním stanovisku z roku 2013, v němž analyzuje právní základ stávajícího Azylového, migračního a integračního fondu, uvádí, že zařazení článku 80 do Smlouvy vychází z doporučení Evropské úmluvy a že druhá věta tohoto článku byla navržena se záměrem vytvořit určitou formu právního základu s cílem zdůraznit v podrobných politikách zásadu solidarity. Tato druhá věta článku 80 SFEU podobně jako doložka flexibility v článku 352 poskytuje Unii právní základ pro přijetí vhodných opatření k zaplnění mezery tam, kde Smlouvy výslovně nebo implicitně nestanoví pravomoci, jež jsou nezbytné k dosažení cílů Unie, v tomto případě konkrétně cíle dosažení solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy(7).

Vzhledem k tomu, že současný Azylový, migrační a integrační fond je založen na čl. 78 odst. 2 SFEU a čl. 79 odst. 2 a 4 SFEU, které stanoví opatření pro společný evropský azylový systém, společnou imigrační politiku a opatření na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí, a vzhledem k tomu, že nařízení současně sleduje tyto cíle s prvky, které jsou neoddělitelně spjaty, aniž by jeden z nich byl ve vztahu k druhým druhořadý nebo nepřímý, musí být součástí právního základu návrhu.

Otázkou pak zůstává, zda by měl právní základ spolu s čl. 78 odst. 2 SFEU a čl. 79 odst. 2 a 4 SFEU tvořit rovněž článek 80 SFEU.

Hlavním cílem návrhu je podle Komise podporovat účinné řízení migrace ze strany členských států vyřešením potřeby větší flexibility řízení ve srovnání se stávajícím programovým obdobím prostřednictvím nových mechanismů pro přidělování finančních prostředků na sdílené, přímé a nepřímé řízení. Návrh dále obsahuje ustanovení o finanční podpoře členských států přispívajících k solidaritě a odpovědnosti (článek 9) a o paušálních částkách příspěvků na obyvatele, pokud jde o relokaci žadatelů o mezinárodní ochranu a příjemce (článek 17). Již návrh Komise tedy obsahuje ustanovení o solidaritě a spravedlivém rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni.

Jak již bylo zmíněno, návrh zprávy výboru LIBE a jím předložené pozměňovací návrhy toto dále podtrhují rozšířením článku 3 o cíl zajištění solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy, zejména vůči těm, kteří jsou migračními a azylovými toky nejvíce dotčeni, a doplněním souvisejících prováděcích opatření do příloh.

Jak uvedla právní služba, vzhledem k tomu, že výše uvedená ustanovení o solidaritě a relokacích jasně stanoví financování zvláštních opatření, která mají zajistit uplatňování zásady solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti, zmínění článku 80 SFEU by přispělo k větší jednoznačnosti a právní jistotě, pokud jde o začlenění příslušných zvláštních opatření do tohoto aktu, zdůrazněním jejich cíle(8).

Článek 80 SFEU stanoví, že akty Unie přijaté podle kapitoly týkající se politiky v oblasti hraničních kontrol, azylu a přistěhovalectví (články 77–80 SFEU) obsahují, kdykoli je to nutné, vhodná opatření pro používání zásady solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni. Jak je zmíněno výše, tento návrh Komise, včetně předložených návrhů změn, ustanovení o těchto opatřeních zahrnuje. Vzhledem k tomu, že navrhované nařízení současně sleduje tyto cíle, které jsou neoddělitelně spjaty, aniž by byly druhořadé nebo nepřímé ve vztahu k cílům a prvkům týkajícím se čl. 78 odst. 2 SFEU a čl. 79 odst. 2 a 4 SFEU, mělo by být založeno rovněž na článku 80 SFEU.

VI – Závěr a doporučení

S ohledem na výše uvedený rozbor by článek 80 SFEU mohl být přidán k čl. 78 odst. 2 SFEU a čl. 79 odst. 2 a 4 SFEU jako právní základ návrhu.

Na své schůzi dne 18. února 2019 tedy Výbor pro právní záležitosti dospěl k doporučení (11 hlasy pro, 6 hlasy proti, 0 se zdrželo)(9), že Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci by proto do své zprávy o tomto aktu mohl zahrnout článek 80 SFEU jako dodatečný právní základ.

S pozdravem

Pavel Svoboda

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 168).

(2)

Věc C-45/86, Komise v. Rada (Všeobecné celní preference), [1987], Sb. rozh. 1439, bod 5; věc C-440/05, Komise v. Rada, [2007], Sb rozh. I-9097; věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada, [2009], Sb. rozh. I-7585.

(3)

Viz výše uvedená věc C-411/06, body 46-47.

(4)

Viz poznámka pod čarou 1.

(5)

Viz stanovisko právní služby EP z roku 2013, SJ-0139/13, příloha I.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0102.

(7)

Viz stanovisko právní služby EP z roku 2013, SJ-0139/13, body 27 a 41.

(8)

Viz stanovisko právní služby EP z roku 2019, SJ-0088/19, bod 13.

(9)

Konečného hlasování se zúčastnili: Pavel Svoboda (předseda), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux (místopředsedové), Gilles Lebreton (zpravodaj), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


STANOVISKO VÝBORU PRO ROZVOJ (20.12.2018)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond

(COM(2018)0471 – C8‑0271/2018 – 2018/0248(COD))

Zpravodajka: Elly Schlein

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě návrh na zřízení Azylového a migračního fondu, který je součástí víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021 až 2027. Z fondu vybaveného sumou 10,4 miliard EUR bude poskytována podpora na lepší řízení migrace členskými státy.

Migrační krize ukázala, jak důležitý je společný evropský přístup založený na solidaritě a sdílení odpovědnosti. Zvýšení rozpočtu na migraci a azyl proto zpravodajka vítá jako důležitý krok k vybudování dobře fungujícího a spravedlivého systému pro přijímání migrantů a žadatelů o azyl v rámci EU.

Zpravodajka je však toho názoru, že návrh ve své současné podobě klade příliš velký důraz na zvyšování míry návratů. Podle navržených kritérií mají být prostředky určené na vnitrostátní programy ve sdíleném řízení přiděleny ze 40 % podle ukazatelů, které se týkají boje proti nelegální migraci a počtu navrácených osob, což by se dělo na úkor opatření v oblasti azylu, legální migrace a integrace. Členské státy by tak byly motivovány k tomu, aby vydávaly a uplatňovaly rozhodnutí o navracení osob, aniž by přitom braly v úvahu rizika, kterým tyto osoby čelí, a potenciální dopad na země původu.

Opatření Komise směřující k vybudování kvalitní migrační politiky EU je samozřejmě třeba uvítat. Přesto se zpravodajka domnívá, že Evropský parlament a Rada by měly do návrhu vložit také nezbytné záruky pro navracené osoby a země původu. Rozhodnutí o navracení totiž nelze přijímat bez komplexního posouzení situace v zemích původu, v nichž musí být dostatečná absorpční kapacita na místní úrovni. Je nezbytné ověřit, jaký dopad budou mít navrácené osoby na stabilitu zemí původu, protože návraty mohou také přispívat ke konfliktům, napětí a nestabilitě.

Parlament a Rada by současně měly zajistit, aby se vztahy EU se třetími zeměmi neodvíjely od toho, zda tyto země spolupracují ve věci návratů a zpětného přebírání osob. Spolupráce se třetími zeměmi by měla být založena na oboustranném zájmu a komplexním přístupu, nikoli jen na zájmech a prioritách EU v oblasti migrace. Příliš úzké zaměření na řízení migrace by mohlo mít pro spolupráci EU se třetími zeměmi negativní důsledky.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Fond by měl plně respektovat lidská práva a měl by být v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030, zásadou soudržnosti politik ve prospěch rozvoje stanovenou v článku 208 SFEU a se závazky v souvislosti s migrací a azylem přijatými na mezinárodní úrovni, zejména s globálním paktem o uprchlících a globálním paktem o bezpečné, řízené a legální migraci.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Řízení migračního fondu z rozvojového hlediska by mělo zohledňovat jednotlivé základní příčiny migrace, jako jsou konflikty, chudoba, nedostatek zemědělské kapacity, vzdělání a nerovnost.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c)  V zájmu podnícení trhu práce a pracovních příležitostí v zemích návratu by mimo jiné měla být důležitou součástí dohod o zpětném přebírání osob rozvojová spolupráce s třetími zeměmi, neboť je třeba omezit motivaci pro navrácené migranty, aby znovu překročili evropské hranice.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Fond by měl přispívat k účinnému řízení migračních toků mimo jiné podporou společných opatření v oblasti azylu včetně úsilí členských států, pokud jde o přijímání osob, které potřebují mezinárodní ochranu, prostřednictvím znovuusídlování a přemísťování žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany mezi členskými státy, podporou integračních strategií a účinnější politiky legální migrace s cílem zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost Unie a budoucnost jejího sociálního modelu a omezit faktory motivující k nelegální migraci na základě udržitelné návratové a readmisní politiky. Fond by měl podporovat posilování spolupráce s třetími zeměmi s cílem posílit řízení toků žadatelů o azyl či jiný druh mezinárodní ochrany a způsoby legální migrace, bojovat proti nelegální migraci a zajistit udržitelnost navracení do třetích zemí a účinné zpětné přebírání třetími zeměmi.

(7)  Fond by měl přispívat k podpoře společných opatření v oblasti azylu včetně úsilí členských států, pokud jde o přijímání osob prostřednictvím znovuusídlování a přemísťování mezi členskými státy, podporovat strategie v oblasti integrace, přijímání a začleňování a účinnější politiky legální migrace, bojovat proti nelegální migraci a provádět udržitelnou návratovou a readmisní politiku. Fond by měl podporovat posilování spolupráce s třetími zeměmi s cílem posílit řízení toků, vytváření způsobů legální migrace, bojovat proti nelegální migraci, bojovat proti obchodování s migranty a zajistit udržitelnost navracení do třetích zemí a účinné zpětné přebírání třetími zeměmi. Spolupráce s třetími zeměmi by měla být skutečně založena na oboustranném zájmu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Migrační krize zdůraznila potřebu reformy společného evropského azylového systému s cílem zajistit účinné azylové řízení, které by zabránilo druhotnému pohybu osobposkytovalo jednotné a vhodné podmínky pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu, jednotné normy pro udělování mezinárodní ochrany a odpovídající právavýhody pro osoby požívající mezinárodní ochrany. Zároveň bylo zapotřebí reformy, jež zavede jednak spravedlivějšíúčinnější systém určování příslušnosti členských států, pokud jde o žadatele o mezinárodní ochranu, jednak rámec Unie pro úsilí členských států v oblasti znovuusídlování. Proto je vhodné, aby fond více podporoval úsilí členských států o plné a řádné provádění reformovaného společného evropského azylového systému.

(8)  Je vhodné podporovat a zvyšovat úsilí členských států o plné a řádné provádění acquis Unie v oblasti azylu,to zejména s cílem poskytnout vysídleným osobám, žadatelům o mezinárodní ochranu a osobám požívajícím mezinárodní ochrany vhodné podmínky přijímání a s cílem zajistit správné určení jejich statusu, prosazovat spravedlivé a účinné azylové řízenípodporovat osvědčené postupy v oblasti azylu tak, aby byla chráněna práva osob, které žádají o mezinárodní ochranu, a aby azylové systémy členských států mohly efektivně fungovat. Fond by měl tedy více podporovat úsilí členských států o plné a řádné provádění reformovaného společného evropského azylového systému.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Fond by měl rovněž doplňovat a posilovat činnosti Agentury Evropské unie pro azyl zřízené nařízením (EU) ../.. [nařízení o Agentuře EU pro azyl]14 s cílem usnadnit a zlepšit fungování společného evropského azylového systému na základě koordinace a posílení praktické spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, prosazování právních předpisů a provozních norem Unie v oblasti azylu v zájmu zajištění vysoké jednotnosti založené na přísných normách ochrany v oblasti řízení při udělování mezinárodní ochrany, podmínek přijímání a posuzování potřeb ochrany v celé Unii, což umožní udržitelné a spravedlivé rozdělení žádostí o mezinárodní ochranu, dále usnadnit sbližování při posuzování žádostí o mezinárodní ochranu v celé Unii, podporovat úsilí členských států v oblasti znovuusídlování a poskytovat členským státům operativní a technickou pomoc při řízení jejich azylových a přijímacích systémů, a to zejména těm státům, jejichž systémy jsou vystaveny nepřiměřenému tlaku.

(9)  Fond by měl rovněž doplňovat a posilovat činnosti Agentury Evropské unie pro azyl zřízené nařízením (EU) ../.. [nařízení o Agentuře EU pro azyl]14 s cílem usnadnit a zlepšit fungování společného evropského azylového systému na základě koordinace a posílení praktické spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, prosazování právních předpisů a provozních norem Unie v oblasti azylu v zájmu zajištění dodržování lidských práv a vysoké jednotnosti založené na přísných normách ochrany v oblasti řízení při udělování mezinárodní ochrany, podmínek přijímání a posuzování potřeb ochrany v celé Unii, což umožní udržitelné a spravedlivé rozdělení žádostí o mezinárodní ochranu, usilující v konečném důsledku vždy o prosazení nejlepšího zájmu žadatele, dále usnadnit sbližování při posuzování žádostí o mezinárodní ochranu v celé Unii, podporovat úsilí členských států v oblasti znovuusídlování a poskytovat členským státům operativní a technickou pomoc při řízení jejich azylových a přijímacích systémů, a to zejména těm státům, jejichž systémy jsou vystaveny nepřiměřenému tlaku.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Fond by měl podporovat úsilí Unie a členských států spojené se zvyšováním kapacity členských států rozvíjet, monitorovat a hodnotit své azylové politiky s ohledem na povinnosti, jež pro ně vyplývají ze stávajících právních předpisů Unie.

(10)  Fond by měl podporovat úsilí Unie a členských států spojené se zvyšováním kapacity členských států rozvíjet, monitorovat a hodnotit své azylové politiky s ohledem na povinnosti, jež pro ně vyplývají ze stávajících právních předpisů Unie a z mezinárodního práva na základě všestranného přístupu k dodržování lidských práv.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Partnerství a spolupráce s třetími zeměmi jsou základními prvky azylové politiky Unie, jejichž cílem je zajistit odpovídající řízení toků žadatelů o azyl či jiný druh mezinárodní ochrany. Fond by měl poskytovat finanční pobídky k provádění rámce Unie v oblasti znovuusídlování [a přijímání osob z humanitárních důvodů] s cílem nahradit nebezpečné a nelegální příjezdy legálními a bezpečnými možnostmi příjezdu státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, kteří potřebují mezinárodní ochranu, na území členských států, projevit solidaritu se zeměmi v regionech, do nichž nebo uvnitř kterých byl vysídlen velký počet osob, které potřebují mezinárodní ochranu, a to zmírněním tlaku, jemuž tyto země čelí, přispět k dosažení cílů migrační politiky EU zvýšením vlivu Unie vůči třetím zemím a účinně přispívat ke globálním iniciativám v oblasti znovuusídlování tím, že Unie bude na mezinárodních fórech a při jednáních s třetími zeměmi vystupovat jednotně.

(11)  Partnerství a spolupráce s třetími zeměmi jsou základními prvky migrační a azylové politiky Unie, jejichž cílem je zajistit, aby lidé nebyli nuceni opouštět své domovské země, a dále zajistit odpovídající řízení migračních toků osob, včetně žadatelů o azyl, či jiný druh mezinárodní ochrany. Fond by měl poskytovat finanční pobídky k provádění rámce Unie v oblasti znovuusídlování [a přijímání osob z humanitárních důvodů] a k dalším obdobným humanitárním iniciativám přijatým členskými státy, jednotlivě nebo společně, s cílem nahradit nebezpečné a nelegální příjezdy legálními a bezpečnými možnostmi příjezdu státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti včetně těch, kteří potřebují mezinárodní ochranu, na území členských států, projevit solidaritu se zeměmi v regionech, do nichž nebo uvnitř kterých byl vysídlen velký počet osob, které potřebují mezinárodní ochranu, a to zmírněním tlaku, jemuž tyto země čelí, a účinně přispívat ke globálním iniciativám v oblasti znovuusídlování tím, že Unie bude na mezinárodních fórech a při jednáních s třetími zeměmi vystupovat jednotně.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  S ohledem na vysoké úrovně migračních toků do Unie v posledních letech a na důležitost zajištění soudržnosti našich společností je nezbytné podporovat politiky členských států zaměřené na včasnou integraci oprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, a to i v prioritních oblastech uvedených v akčním plánu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, který Komise přijala v roce 2016.

(12)  S ohledem na důležitost zajištění soudržnosti našich společností je nezbytné podporovat politiky členských států zaměřené na včasné přijetí, integraci a začlenění oprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, a to i v prioritních oblastech uvedených v akčním plánu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, který Komise přijala v roce 2016.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  V zájmu zvýšení efektivnosti, dosažení co největší přidané hodnoty Uniezajištění soudržnosti reakce Unie v oblasti podpory integrace státních příslušníků třetích zemí by měly financování z fondu obdržet specifické akce, které by se měly vzájemně doplňovatakcemi financovanými z Evropského sociálního fondu plus (ESF+)Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Opatření financovaná z tohoto fondu by měla podporovat opatření přizpůsobená potřebám státních příslušníků třetích zemí, která jsou zpravidla prováděna v počáteční fázi integrace, a horizontální opatření podporující kapacitu členských států v oblasti integrace, zatímco intervence ohledně státních příslušníků třetích zemí, jež mají dlouhodobější dopad, by měly být financovány z EFRR a ESF+.

(13)  V zájmu zlepšeníposílení procesu integrace do evropských společností by měl fond usnadňovat legální migraci do Unie v souladuhospodářskýmisociálními potřebami členských států a zajišťovat přípravu procesu integrace již v zemi původu státních příslušníků třetích zemí, kteří do Unie přicházejí. Opatření prováděná v třetích zemích by měla být v plném souladu se zásadou soudržnosti politik ve prospěch rozvoje a se závazky k plnění cílů udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a)  Oblast působnosti integračních opatření by v zájmu zajištění komplexního přístupu k integraci měla rovněž zahrnovat osoby požívající mezinárodní ochrany, přičemž je třeba zohledňovat specifické rysy těchto cílových skupin. Pokud jsou integrační opatření kombinována s přijímáním, měla by příslušná opatření v případě potřeby zahrnovat i žadatele o azyl.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  V této souvislosti by orgány členských států odpovědné za provádění fondu měly mít povinnost spolupracovatzavést mechanismy koordinace s orgány, které členské státy určily pro účely řízení intervencí ESF+ a EFRR, a v případě potřeby i s řídicími orgány ESF+, EFRRdalších fondů Unie, jež přispívají k integraci státních příslušníků třetích zemí.

(14)  V zájmu účinnosti a dosažení co největší přidané hodnoty by měl fond postupovat cílenějším způsobem při podpoře konzistentních strategií konkrétně zaměřených na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí na celostátní, případně místní nebo regionální úrovni. Tyto strategie by měly být prováděny především místními či regionálními orgány a nestátními subjekty, aniž by byly vyloučeny orgány s celostátní působností, zejména pokud by to vyžadovalo konkrétní správní uspořádání daného členského státu nebo pokud by v daném státě byly akce v oblasti přijímání, integrace a začleňování prováděny ve sdílené pravomoci ústředních a decentralizovaných správních orgánů. Provádějící organizace by z řady dostupných opatření měly vybrat ta, která jsou nejvhodnější s ohledem na konkrétní situaci.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Účinná návratová politika je nedílnou součástí komplexního přístupu k migraci, o nějž Unie a její členské státy usilují. Fond by měl podporovat a povzbuzovat členské státy v jejich úsilí s ohledem na účinné provádění a další rozvoj společných norem pro navracení, stanovených zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES15, a integrovaného a koordinovaného přístupu k řízení návratů. V zájmu udržitelných návratových politik by fond měl podporovat rovněž související opatření ve třetích zemích, jako je například opětovné začlenění navrácených osob.

(20)  Účinná návratová politika je nedílnou součástí komplexního přístupu k migraci, o nějž Unie a její členské státy usilují. Fond by měl podporovat a povzbuzovat členské státy v jejich úsilí s ohledem na účinné provádění a další rozvoj společných norem pro navracení – s důrazem na dobrovolné návraty –, stanovených zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES15, a integrovaného a koordinovaného přístupu k řízení návratů. V zájmu usnadnění a zaručení bezpečného a důstojného návratu a zpětného přebírání, jakož i udržitelného opětovné začlenění, jak jsou zakotveny v globálním paktu o migraci, by měl fond podporovat rovněž související opatření ve třetích zemích.

__________________

__________________

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Členské státy by měly upřednostňovat dobrovolný návrat. Za účelem podpory dobrovolného návratu by členské státy měly stanovit příslušné pobídky, jako je například preferenční zacházení ve formě rozšířené pomoci při návratu. Tento druh dobrovolného návratu je z hlediska nákladové efektivnosti v zájmu vracejících se osob i v zájmu příslušných orgánů.

(21)  Členské státy by měly upřednostňovat dobrovolný návrat. Za účelem podpory dobrovolného návratu by členské státy měly stanovit příslušné pobídky, jako je například preferenční zacházení ve formě rozšířené pomoci při návratu, a to prostřednictvím odborné přípravy v Evropě, která by pomohla navráceným osobám opětovně se začlenit do pracovního trhu v zemi původu. Tento druh dobrovolného návratu je z hlediska nákladové efektivnosti v zájmu vracejících se osob i v zájmu příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Specifická podpůrná opatření určená vracejícím se osobám v členských státech a v zemích návratu mohou zlepšit podmínky návratu a posílit jejich opětovné začlenění do společnosti.

(23)  Specifická podpůrná opatření určená vracejícím se osobám v členských státech a v zemích návratu, se zvláštním zaměřením na jejich humanitární potřeby a potřeby v oblasti ochrany, mohou zlepšit podmínky návratu a posílit jejich opětovné začlenění do společnosti. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zranitelným skupinám. Rozhodnutí o navrácení by se měla zakládat na komplexním a pečlivém posouzení situace v zemi původu, včetně vyhodnocení absorpční kapacity na místní úrovni. K zajištění udržitelnosti, bezpečnosti a účinnosti navracení přispívají specifická opatření a akce na podporu zemí původu, a zejména zranitelných osob. Tato opatření je třeba provádět s aktivním zapojením místních orgánů, občanské společnosti a diaspor.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Dohody o zpětném přebírání osob a jiná ujednání jsou nedílnou součástí návratové politiky Unie a ústředním nástrojem účinného řízení migračních toků, neboť usnadňují rychlé navracení nelegálních migrantů. Tyto dohody a ujednání představují důležitý prvek v rámci dialoguspolupráce se třetími zeměmi původu a tranzitu nelegálních migrantů a v zájmu účinnosti návratových politik na úrovni členských států i Unie by mělo být podporováno jejich provádění ve třetích zemích.

(24)  Dohody o zpětném přebírání osob a jiná ujednání jsou nedílnou součástí návratové politiky Unie a ústředním nástrojem účinného řízení migračních toků, neboť usnadňují rychlé navracení nelegálních migrantů. Tyto dohody a ujednání představují důležitý prvek v rámci spoluprácepolitického dialogu s třetími zeměmi původu a tranzitu nelegálních migrantů a v zájmu účinnosti návratových politik na úrovni členských států i Unie by mělo být podporováno jejich provádění ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Vedle podpory navracení, jak je stanovenotomto nařízení, by měl fond podporovat rovněž jiná opatření pro boj proti nelegální migraci, zabývat se faktory motivujícími k nelegální migraci nebo obcházení stávajících právních předpisů v oblasti migrace, a tím zajišťovat integritu imigračních systémů členských států.

(25)  Vedle podpory integrace státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnostičlenských státech by měl fond podporovat rovněž jiná opatření pro boj proti obchodování s migranty, podporovat a usnadňovat vytvoření právních předpisů v oblasti migrace a tím zajišťovat integritu imigračních systémů v zemích původu, v plném souladu se zásadou soudržnosti politik ve prospěch udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Zaměstnávání nelegálních migrantů je faktorem podněcujícím nelegální migraci a podkopává vytváření politiky mobility pracovních sil založené na systémech legální migrace. Fond by proto měl přímo nebo nepřímo podporovat členské státy při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES16 , která zakazuje zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a stanoví sankce vůči zaměstnavatelům, kteří tento zákaz porušují.

(26)  Fond by měl přímo nebo nepřímo podporovat členské státy při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES16, která zakazuje zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a stanoví sankce vůči zaměstnavatelům, kteří tento zákaz porušují. Zahrnuje také ochranné prvky, jako je právo nelegálně zaměstnaných státních příslušníků třetích zemí podat stížnost a požadovat zpět svou mzdu. Fond by měl provádění těchto ochranných prvků podporovat, neboť až dosud nebyly prováděny dostatečně, jak upozornilo sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 22. května 2014 o uplatňování směrnice 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.

_________________

_________________

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24).

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 24).

 

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  Členské státy by měly podporovat žádosti občanské společnosti a sdružení pracovníků, jako je žádost o vytvoření evropské sítě pracovnic a pracovníků v oblasti přijímání, která by spojovala všechny pracovnice a pracovníky v Evropě, kteří působí v oblasti migrace, s cílem umožnit důstojné přijímání, přístup k migraci založený na lidských právech a výměnu osvědčených postupů v oblasti přijímání a pracovních příležitostí pro migranty.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Opatření ve třetích zemích a ve vztahu k těmto zemím, která jsou podporována z fondu, by měla doplňovat ostatní akce mimo Unii, které získávají podporu prostřednictvím nástrojů Unie pro financování vnější činnosti. Při provádění těchto akcí by se mělo zejména dbát na plný soulad se zásadami a obecnými cíli vnější činnosti a zahraniční politiky Unie, jež se vážou k dané zemi či regionu a k mezinárodním závazkům Unie. V souvislostivnějším rozměrem by se měl fond zaměřit na podporu prohlubování spolupráce se třetími zeměmiposílení klíčových aspektů řízení migrace v oblastech zájmu migrační politiky Unie.

(30)  Opatření přijatá v rámci fondu ve vztahu k třetím zemím by měla být plně soudržná se zásadami a obecnými cíli vnější činnosti a zahraniční a rozvojové politiky Unie, jež se vážou k dané zemi či regionu a k mezinárodním závazkům Unie. Spoluprácetřetími zeměmi by neměla mít za cíl podporovat opatření, která jsou přímo zaměřena na rozvoj,neměla by oslabovat zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Tyto počáteční částky by měly tvořit základ pro dlouhodobé investice členských států. S cílem zohlednit změny migračních toků, řešit potřeby v oblasti řízení azylových a přijímacích systémů a integrace oprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a bojovat proti nelegální migraci prostřednictvím účinnéudržitelné návratové politiky by s přihlédnutím k míře čerpání prostředků měla být členským státům v polovině období přidělena dodatečná částka. Tato částka by měla vycházet z nejnovějších dostupných statistických údajů, jak je stanoveno v příloze I, které budou odrážet změny základní situace členských států.

(35)  Tyto počáteční částky by měly tvořit základ pro dlouhodobé investice členských států. S cílem zohlednit změny migračních toků, řešit potřeby v oblasti řízení azylových a přijímacích systémů a integrace oprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a bojovat proti obchodování s migranty a provádět účinnouudržitelnou návratovou politiku dodržující práva by s přihlédnutím k míře čerpání prostředků měla být členským státům v polovině období přidělena dodatečná částka. Tato částka by měla vycházet z nejnovějších dostupných statistických údajů, jak je stanoveno v příloze I, které budou odrážet změny základní situace členských států.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  S cílem doplnit provádění politického cíle tohoto fondu na vnitrostátní úrovni prostřednictvím programů členských států by měl fond rovněž poskytovat podporu pro akce na úrovni Unie. Tyto akce by měly sloužit k obecným strategickým účelům v působnosti intervence fondu v souvislosti s analýzou politiky a inovacemi, vzájemným učením a partnerstvími na nadnárodní úrovni a se zkoušením nových iniciativ a akcí na úrovni celé Unie.

(41)  S cílem doplnit provádění politického cíle tohoto fondu na vnitrostátní úrovni prostřednictvím programů členských států by měl fond rovněž poskytovat podporu pro akce na úrovni Unie. Tyto akce by měly sloužit k obecným strategickým účelům v působnosti intervence fondu v souvislosti s analýzou politiky a inovacemi, vzájemným učením a partnerstvími na nadnárodní úrovni, s prací diaspor a jejich úlohou prostředníka, kterou mohou v této záležitosti plnit, a se zkoušením nových iniciativ a akcí na úrovni celé Unie.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Za účelem posílení kapacity Unie okamžitě řešit jednak nepředvídatelné nebo nepřiměřeně silné migrační tlaky v jednom či více členských státech, které se vyznačují velkým nebo neúměrným přílivem státních příslušníků třetích zemí a které kladou značné a naléhavé nároky na jejich přijímací a zajišťovací zařízení, azylové systémy a řízení a systémy a postupy řízení migrace, jednak silné migrační tlaky ve třetích zemích z důvodu politického vývoje nebo konfliktů by mělo být možné poskytnout mimořádnou pomoc v souladu s rámcem stanoveným v tomto nařízení.

(42)  Za účelem posílení kapacity Unie okamžitě řešit jednak nepředvídatelné nebo nepřiměřeně silné migrační tlaky v jednom či více členských státech, které se vyznačují velkým nebo neúměrným přílivem státních příslušníků třetích zemí a které kladou značné a naléhavé nároky na jejich přijímací a zajišťovací zařízení, azylové systémy a řízení a systémy a postupy řízení migrace, jednak silné migrační tlaky ve třetích zemích z důvodu politického vývoje nebo konfliktů by mělo být možné poskytnout mimořádnou pomoc určenou vždy na opatření, jež mají zajistit dodržování lidských práv migrantů a mezinárodních závazků členských států, zejména v oblasti azylu a útočiště, v souladu s rámcem stanoveným v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(53a)  V průběhu procesu programování, provádění a hodnocení programů financovaných z fondu by měly být vedeny konzultace s organizacemi občanské společnosti a s místními a regionálními orgány i vnitrostátními parlamenty v členských státech a ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Politickým cílem fondu je přispět k účinnému řízení migračních toků v souladu s příslušným acquis Unie a v souladu se závazky Unie v oblasti základních práv.

1.  Politickým cílem fondu je přispět k účinnému řízení migračních toků v souladu s příslušným acquis Unie a v souladu se závazky Unie v oblasti základních práv, zejména s právem na azyl, zakotveným v Listině základních práv Evropské unie, a zásadou soudržnosti politik ve prospěch rozvoje.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpora legální migrace do členských států včetně přispění k integraci státních příslušníků třetích zemí;

b)  podpora vytváření bezpečných a legálních cest do členských států včetně přispění k integraci státních příslušníků třetích zemí, včetně žadatelů o azyl a osob požívajících mezinárodní ochrany, a posílení ochrany lidských práv migrantů;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přispění k boji proti nelegální migraci a zajištění účinného navracení a zpětného přebírání osob ve třetích zemích.

c)  přispění k boji proti nelegální migraci otevřením legálních cest migrace, bojem proti obchodování s lidmi a zajištěním účinnosti a udržitelnosti navracení a zpětného přebírání osob ve třetích zemích jak pro navrácené osoby, tak pro země původu.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přispění k boji proti nelegální migraci a zajištění účinného navracení a zpětného přebírání osob ve třetích zemích.

c)  přispění k boji proti nelegální migraci a zajištění účinného a udržitelného navracení a zpětného přebírání osob ve třetích zemích jak pro navrácené osoby, tak pro země původu.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  posílení solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, zejména s těmi členskými státy, které jsou migračním a azylovým tokům vystaveny nejvíce, a to i prostřednictvím praktické spolupráce.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Fond je otevřen třetím zemím v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštní dohodě upravující účast třetí země v Azylovém a migračním fondu, pokud dohoda:

Fond je otevřen třetím zemím, které neporušují základní práva migrantů, pro aktivity v oblasti legální migrace, navracení a zpětného přebírání v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštní dohodě upravující účast třetí země v Azylovém a migračním fondu, která by měla být zveřejněna, pokud tato dohoda:

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– stanoví mechanismus nápravy pro jednotlivce, kteří se domnívají, že byla porušena jejich základní práva.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise a členské státy zajistí, aby byla opatření týkající se třetích zemí přijímána v souladu s dalšími opatřeními prováděnými pomocí nástrojů Unie, aby dodržovala zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, aby se zaměřovala na opatření, jež nejsou orientována na rozvoj, a aby byla v plném rozsahu v souladu s lidskými právy a mezinárodním právem.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Tematický nástroj podporuje zejména akce v rámci prováděcího opatření uvedeného v bodě 2 písm. b) přílohy II, které provádějí místní a regionální orgány nebo organizace občanské společnosti.

6.  Tematický nástroj podporuje zejména akce v rámci prováděcího opatření uvedeného v bodě 2 písm. b) přílohy II, které provádějí místní a regionální orgány nebo organizace občanské společnosti, zejména diaspory.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zajistí, aby priority vymezené v jeho programu odpovídaly prioritám Unie v oblasti řízení migrace, reagovaly na výzvy Unie v této oblasti a byly plně v souladu s příslušným acquis Unie a se schválenými prioritami Unie. Členské státy při vymezování priorit svých programů zajistí, aby byla náležitě zohledněna prováděcí opatření stanovená v příloze II.

1.  Každý členský stát zajistí, aby priority vymezené v jeho programu odpovídaly prioritám Unie v oblasti řízení migrace, azylu a přijímání, reagovaly na výzvy Unie v této oblasti a byly plně v souladu s příslušným acquis Unie a se schválenými prioritami Unie. Členské státy při vymezování priorit svých programů zajistí, aby byla náležitě zohledněna prováděcí opatření stanovená v příloze II.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise zajistí, aby byly do vypracování programů již v počáteční fázi zapojeny v rámci své působnosti Agentura Evropské unie pro azyl a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž. Komise konzultuje s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Agenturou Evropské unie pro azyl návrhy programů s cílem zajistit soudržnost a doplňkovost akcí těchto agentur s akcemi členských států.

2.  Komise zajistí, aby byly do vypracování programů již v počáteční fázi zapojeny v rámci své působnosti Agentura Evropské unie pro azyl, Agentura Evropské unie pro základní práva a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž. Komise konzultuje s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Agenturou Evropské unie pro azyl návrhy programů s cílem zajistit soudržnost a doplňkovost akcí těchto agentur s akcemi členských států.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise zajistí, aby byly do vypracování programů již v počáteční fázi zapojeny v rámci své působnosti Agentura Evropské unie pro azyl a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž. Komise konzultuje s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Agenturou Evropské unie pro azyl návrhy programů s cílem zajistit soudržnost a doplňkovost akcí těchto agentur s akcemi členských států.

2.  Komise zajistí, aby byly do vypracování programů již v počáteční fázi zapojeny v rámci své působnosti Agentura Evropské unie pro azyl, Agentura Evropské unie pro základní práva a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž. Komise konzultuje s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Agenturou Evropské unie pro azyl návrhy programů s cílem zajistit soudržnost a doplňkovost akcí těchto agentur s akcemi členských států.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Ve vhodných případech zapojí Komise Agenturu Evropské unie pro azyl a Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž do úkolů týkajících se monitorování a hodnocení podle oddílu 5, a to zejména s cílem zajistit, aby akce prováděné s podporou Fondu byly v souladu s příslušným acquis Unie a schválenými prioritami Unie.

3.  Ve vhodných případech zapojí Komise Agenturu Evropské unie pro azyl, Agenturu Evropské unie pro základní práva a Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž do úkolů týkajících se monitorování a hodnocení podle oddílu 5, a to zejména s cílem zajistit, aby akce prováděné s podporou Fondu byly v souladu s příslušným acquis Unie a schválenými prioritami Unie.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Po provedení monitorování v souladu s nařízením (EU) [ ../..] [nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl] nebo po přijetí doporučení v souladu s nařízením (EU) č. 1053/2013, která spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, dotčený členský stát společně s Komisí a v případě potřeby i s Agenturou Evropské unie pro azyl a s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž přezkoumá možnosti, jak řešit zjištěné skutečnosti včetně veškerých nedostatků nebo problémů týkajících se kapacity a připravenosti, a provede tato doporučení prostřednictvím svého programu.

4.  Po provedení monitorování v souladu s nařízením (EU) [ ../..] [nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl] nebo po přijetí doporučení v souladu s nařízením (EU) č. 1053/2013, která spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, dotčený členský stát společně s Komisí a v případě potřeby i s Agenturou Evropské unie pro azyl, s Agenturou Evropské unie pro základní práva a s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž přezkoumá možnosti, jak řešit zjištěné skutečnosti včetně veškerých nedostatků nebo problémů týkajících se kapacity a připravenosti, a provede tato doporučení prostřednictvím svého programu.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy využívající operační podporu musí jednat v souladu s acquis Unie v oblasti azylu a navracení osob.

3.  Členské státy využívající operační podporu musí jednat v souladu s acquis Unie v oblasti azylu a navracení osob a se základními právy.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy odůvodní v programu a ve výroční zprávě o výkonnosti podle článku 30 využití operační podpory na dosažení cílů tohoto nařízení. Před schválením programu Komise společně s Agenturou Evropské unie pro azyl a s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž posoudí v souladu s článkem 13 základní situaci v členských státech, které vyjádřily svůj záměr využít operační podporu. Komise vezme v úvahu informace poskytnuté těmito členskými státy a případně i informace dostupné s ohledem na monitorování prováděné v souladu s nařízením (EU) ../.. [Nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl] a nařízení (EU) č. 1053/2013, která spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

4.  Členské státy odůvodní v programu a ve výroční zprávě o výkonnosti podle článku 30 využití operační podpory na dosažení cílů tohoto nařízení. Před schválením programu Komise společně s Agenturou Evropské unie pro azyl, s Agenturou Evropské unie pro základní práva a s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž posoudí v souladu s článkem 13 základní situaci v členských státech, které vyjádřily svůj záměr využít operační podporu. Komise vezme v úvahu informace poskytnuté těmito členskými státy a případně i informace dostupné s ohledem na monitorování prováděné v souladu s nařízením (EU) ../.. [Nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl] a nařízení (EU) č. 1053/2013, která spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  silné migrační tlaky ve třetích zemích, včetně zemí, ve kterých osoby, jež potřebují ochranu, mohly uvíznout z důvodu politického vývoje nebo konfliktů, a to zejména v případech, kdy to může dopad na migrační toky směřující do EU.

c)  silné migrační tlaky ve třetích zemích, včetně zemí, ve kterých osoby, jež potřebují ochranu, mohly uvíznout z důvodu politického vývoje nebo konfliktů.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise provede hodnocení v polovině období a zpětné hodnocení tohoto nařízení, včetně akcí prováděných v rámci fondu.

1.  Komise provede hodnocení v polovině období a zpětné hodnocení tohoto nařízení, včetně akcí prováděných v rámci fondu, posouzení dopadu navracení na třetí země a dodržování základních práv migrantů.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hodnocení v polovině období a zpětné hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu.

2.  Hodnocení v polovině období a zpětné hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu, a jejich výsledky se zveřejní a zpřístupní.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  tom, jak bylo při plnění fondu zaručeno dodržování základních práv migrantů.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. b – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  30 % pro azyl;

–  40 % pro azyl;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. b – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  30 % pro legální migraciintegraci;

–  40% pro legální migraci, integraci a začlenění;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. b – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  40 % pro boj proti nelegální migraci včetně navracení.

–  20% pro boj proti nelegální migraci včetně navracení.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Příloha II – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  posílení solidarity a spolupráce se třetími zeměmi zasaženými migračními toky, mimo jiné prostřednictvím znovuusídlování a jiných legálních cest k ochraně v Unii, jakož i partnerství a spolupráce s třetími zeměmi za účelem řízení migrace.

d)  posílení solidarity a spolupráce a výměny osvědčených postupů s třetími zeměmi zasaženými migračními toky, mimo jiné prostřednictvím znovuusídlování a jiných legálních cest k ochraně v Unii, jakož i partnerství a spolupráce s třetími zeměmi za účelem řízení migrace.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  podporu výměn a dialogu mezi státními příslušníky třetích zemí, přijímající společností a veřejnými orgány, a to i prostřednictvím konzultací se státními příslušníky třetích zemí a mezikulturního a mezináboženského dialogu.

k)  podporu výměn a dialogu, zejména za pomoci diaspor, mezi státními příslušníky třetích zemí, přijímající společností a veřejnými orgány, a to i prostřednictvím konzultací se státními příslušníky třetích zemí a mezikulturního a mezináboženského dialogu.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  infrastrukturu pro účely přijetí nebo zajištění včetně možnosti společného využívání těchto zařízení více členskými státy;

a)  infrastrukturu pro účely přijetí včetně možnosti společného využívání těchto zařízení více členskými státy;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  boj proti faktorům motivujícím k nelegální migraci včetně zaměstnávání nelegálních migrantů, a to formou účinných a odpovídajících kontrol založených na posouzení rizik, odborné přípravy pracovníků, vytváření- a zavádění mechanismů, pomocí nichž mohou nelegální migranti požadovat doplatky a podávat stížnosti na své zaměstnavatele, či informačních a osvětových- kampaní, jejichž cílem je informovat zaměstnavatele a nelegální migranty o jejich právech a povinnostech podle směrnice 2009/52/ES8;

d)  boj proti nelegální migraci včetně zaměstnávání nelegálních migrantů, a to formou účinných a odpovídajících kontrol založených na posouzení rizik, odborné přípravy pracovníků, vytváření- a zavádění mechanismů, pomocí nichž mohou nelegální migranti požadovat doplatky a podávat stížnosti na své zaměstnavatele, či informačních a osvětových- kampaní, jejichž cílem je informovat zaměstnavatele a nelegální migranty o jejich právech a povinnostech podle směrnice 2009/52/ES8;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  posouzení situace a stability v zemích původu a absorpční kapacity na místní úrovni;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  přípravu návratu včetně opatření vedoucích k vydávání rozhodnutí o navrácení, zjišťování totožnosti státních příslušníků třetích zemí, vydávání cestovních dokladůvyhledávání rodinných příslušníků;

e)  přípravu návratu včetně opatření vedoucích k vydávání rozhodnutí o navrácení, zjišťování totožnosti státních příslušníků třetích zemí, vydávání cestovních dokladů, vyhledávání rodinných příslušníků, možnost získat odborné vzdělání v Evropě, které podpoří opětovné začlenění v zemi původu;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  operace vyhoštění, včetně souvisejících opatření, v souladu se standardy stanovenými v právu Unie, s výjimkou donucovacího vybavení;

h)  operace vyhoštění, včetně souvisejících opatření, jež plně dodržují lidská práva a jsou v souladu se standardy stanovenými v právu Unie, s výjimkou donucovacího vybavení;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  opatření na podporu trvalého návratu a opětovného začlenění vracejících se osob;

i)  opatření na podporu – na základě dlouhodobého přístupu – trvalého návratu a opětovného začlenění vracejících se osob, včetně činností zaměřených na rozvoj dovedností;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  zařízení a služby ve třetích zemích zajišťující v souladu s mezinárodními normami vhodné dočasné ubytování a přijetí po příjezdu, a to i pro nezletilé osoby bez doprovodu a další zranitelné skupiny;

j)  podporu třetích zemí při zajišťování vhodného dočasného ubytování a přijetí po příjezdu v souladu s mezinárodními normami;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  spolupráci se třetími zeměmi v oblasti boje proti nelegální migraci a v oblasti účinného navracení a zpětného přebírání, a to i v rámci provádění dohod o zpětném přebírání osob a jiných ujednání;

vypouští se

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m)  podporu třetích zemí a akce ve třetích zemích týkající se například infrastruktury, vybavení a dalších opatření, pokud přispívají k posílení účinné spolupráce mezi třetími zeměmi a Unií a jejími členskými státy v oblasti navracení a zpětného přebírání.

m)  podporu třetích zemí a akce ve třetích zemích, pokud přispívají k posílení účinné spolupráce mezi třetími zeměmi a Unií a jejími členskými státy v oblasti navracení a zpětného přebírání.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Příloha IV – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  Integrační opatření prováděná místními a regionálními orgány a organizacemi občanské společnosti,

–  Integrační opatření prováděná místními a regionálními orgány a organizacemi občanské společnosti, včetně diaspor,

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Příloha V – část 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Specifický cíl 2:  Podpora legální migrace do členských států včetně přispění k integraci státních příslušníků třetích zemí:

vypouští se

1. Počet osob, které se účastnily opatření před odjezdem podporovaných z fondu.

 

2. počet osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu a které uvedly, že tato opatření napomohla jejich včasné integraci, v porovnání s celkovým počtem osob, které se účastnily integračních opatření podporovaných z fondu.

 

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení Azylového a migračního fondu

Referenční údaje

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

2.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Elly Schlein

18.7.2018

Projednání ve výboru

29.8.2018

8.10.2018

 

 

Datum přijetí

13.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Frank Engel, Ádám Kósa

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Ádám Kósa

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Rozpočtového výboru (21.11.2018)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Zpravodajka: Karine Gloanec Maurin

PA_Legam

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecným cílem Azylového a migračního fondu (AMF) – podobně jako víceletého finančního rámce – je poskytovat finanční a technickou podporu členským státům, a pomáhat jim tak při zavádění udržitelného systému umožňujícího čelit výzvám spojeným s azylem, migrací a vnějšími hranicemi.

Článek 80 Smlouvy o fungování Evropské unie výslovně stanoví, že tyto společné politiky se řídí zásadami solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy.

Azylový a migrační fond, který se snaží uplatnit tento celkový přístup v praxi, má být financován prostřednictvím značné částky, která je k tomu vymezena pro období 2021–2027, a to s cílem usnadnit spravedlivé, účinné a řádné provádění uvedeného přístupu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zřizuje Azylový a migrační fond

kterým se zřizuje Azylový, migračníintegrační fond

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh, který se týká celého textu. Integrace je nedělitelnou součástí fondu a měla by se také odrážet v jeho názvu.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Fond by měl přispívat k účinnému řízení migračních toků mimo jiné podporou společných opatření v oblasti azylu včetně úsilí členských států, pokud jde o přijímání osob, které potřebují mezinárodní ochranu, prostřednictvím znovuusídlování a přemísťování žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany mezi členskými státy, podporou integračních strategií a účinnější politiky legální migrace s cílem zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost Unie a budoucnost jejího sociálního modelu a omezit faktory motivující k nelegální migraci na základě udržitelné návratové a readmisní politiky. Fond by měl podporovat posilování spolupráce s třetími zeměmi s cílem posílit řízení toků žadatelů o azyl či jiný druh mezinárodní ochrany a způsoby legální migrace, bojovat proti nelegální migraci a zajistit udržitelnost navracení do třetích zemí a účinné zpětné přebírání třetími zeměmi.

(7)  Fond by měl přispívat k účinnému řízení migračních toků mimo jiné podporou společných opatření v oblasti azylu včetně úsilí členských států, pokud jde o přijímání osob, které potřebují mezinárodní ochranu, prostřednictvím znovuusídlování a přemísťování žadatelů o mezinárodní ochranu nebo osob požívajících mezinárodní ochrany mezi členskými státy, podporou integračních strategií a účinnější politiky legální migrace s cílem zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost Unie a budoucnost jejího sociálního modelu a omezit faktory motivující k nelegální migraci na základě udržitelné návratové a readmisní politiky. Fond by měl podporovat posilování spolupráce s třetími zeměmi s cílem posílit řízení toků žadatelů o azyl či jiný druh mezinárodní ochrany a způsoby legální migrace, bojovat proti nelegální migraci a zajistit udržitelnost navracení do třetích zemí a účinné zpětné přebírání třetími zeměmi jak v dobrovolných, tak nucených případech.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Vzhledem k zásadní úloze místních a regionálních orgánů a organizací občanské společnosti v oblasti integrace a pro usnadnění přístupu těchto subjektů k financování na úrovni Unie by měl fond usnadňovat provádění integračních opatření místními a regionálními orgány nebo organizacemi občanské společnosti, mimo jiné využitím tematického nástroje a prostřednictvím vyšší míry spolufinancování v případě těchto opatření.

(17)  Vzhledem k zásadní úloze místních a regionálních orgánů a organizací občanské společnosti v oblasti integrace a pro zlepšení a urychlení přístupu těchto subjektů k financování na úrovni Unie by měl fond usnadňovat provádění integračních opatření místními a regionálními orgány nebo organizacemi občanské společnosti, mimo jiné využitím tematického nástroje a prostřednictvím vyšší míry spolufinancování v případě těchto opatření.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Účinná návratová politika je nedílnou součástí komplexního přístupu k migraci, o nějž Unie a její členské státy usilují. Fond by měl podporovat a povzbuzovat členské státy v jejich úsilí s ohledem na účinné provádění a další rozvoj společných norem pro navracení, stanovených zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES15, a integrovaného a koordinovaného přístupu k řízení návratů. V zájmu udržitelných návratových politik by fond měl podporovat rovněž související opatření ve třetích zemích, jako je například opětovné začlenění navrácených osob.

(20)  Účinná návratová politika je nedílnou součástí komplexního přístupu k migraci, o nějž Unie a její členské státy usilují. Fond by měl podporovat a povzbuzovat členské státy v jejich úsilí s ohledem na účinné provádění a další rozvoj společných norem pro navracení, stanovených zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES15, a integrovaného a koordinovaného přístupu k řízení návratů. V zájmu udržitelných návratových politik v dobrovolných i nucených případech by fond měl podporovat rovněž související opatření ve třetích zemích, jako je například opětovné začlenění navrácených osob.

_________________

_________________

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Dobrovolné a nucené návraty jsou však navzájem propojené a jejich účinky se navzájem posilují, a členské státy by proto měly být povzbuzovány k posilování doplňkovosti obou těchto forem navracení. Důležitým prvkem přispívajícím k zajištění integrity azylových systémů a systémů legální migrace je možnost vyhoštění. Z fondu by tedy měla být podporována opatření členských států zaměřená na usnadnění a provádění vyhoštění, případně v souladu s normami stanovenými v právu Unie a při plném respektování základních práv a důstojnosti navracených osob.

(22)  Dobrovolné a nucené návraty jsou však navzájem propojené a jejich účinky se navzájem posilují, a členské státy by proto měly být povzbuzovány k posilování doplňkovosti obou těchto forem navracení. Důležitým prvkem přispívajícím k zajištění integrity azylových systémů a systémů legální migrace je možnost vyhoštění. Z fondu by tedy měla být podporována opatření členských států zaměřená na usnadnění a provádění vyhoštění a nucených návratů, případně v souladu s normami stanovenými v právu Unie a při plném respektování základních práv a důstojnosti navracených osob.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Vedle podpory navracení, jak je stanoveno v tomto nařízení, by měl fond podporovat rovněž jiná opatření pro boj proti nelegální migraci, zabývat se faktory motivujícími k nelegální migraci nebo obcházení stávajících právních předpisů v oblasti migrace, a tím zajišťovat integritu imigračních systémů členských států.

(25)  Vedle podpory v dobrovolných i nucených případech navracení, jak je stanoveno v tomto nařízení, by měl fond podporovat rovněž jiná opatření pro boj proti nelegální migraci, zabývat se faktory motivujícími k nelegální migraci nebo obcházení stávajících právních předpisů v oblasti migrace, a tím zajišťovat integritu imigračních systémů členských států.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Fond by měl odrážet potřebu zvýšené flexibility a zjednodušení a současně splňovat požadavky v oblasti předvídatelnosti a zajišťovat spravedlivé a transparentní rozdělování zdrojů s cílem splnit politické a specifické cíle stanovené v tomto nařízení.

(33)  Fond by měl odrážet potřebu zvýšené transparentnosti, flexibility a zjednodušení a současně splňovat požadavky v oblasti předvídatelnosti a zajišťovat spravedlivé a transparentní rozdělování zdrojů s cílem splnit politické a specifické cíle stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Fond by měl přispívat na podporu provozních nákladů souvisejících s oblastí azylu a navracení a umožnit členským státům udržovat si kapacity nezbytné pro tuto službu, kterou vykonávají pro Unii jako celek. Tato podpora spočívá v plné náhradě zvláštních nákladů souvisejících s cíli fondu a měla by být nedílnou součástí programů členských států.

(40)  Fond by měl přispívat na podporu provozních nákladů souvisejících s oblastí azylu a dobrovolnými i nucenými případy navracení a umožnit členským státům udržovat si kapacity nezbytné pro tuto službu, kterou vykonávají pro Unii jako celek. Tato podpora spočívá v plné náhradě zvláštních nákladů souvisejících s cíli fondu a měla by být nedílnou součástí programů členských států.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55)  S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj bude tento fond přispívat k začleňování oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle 25 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušné akce budou identifikovány během přípravy a provádění fondu a znovu posouzeny v souvislosti s příslušnými hodnoceními a postupy přezkumu.

(55)  S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj bude tento fond přispívat k začleňování oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle 25 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu během období VFR 2021–2027ročního cíle na úrovni 30 % co nejdříve, nejpozději však do roku 2027. Příslušné akce budou identifikovány během přípravy a provádění fondu a znovu posouzeny v souvislosti s příslušnými hodnoceními a postupy přezkumu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(57)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201129. Pro prováděcí akty, jež členským státům ukládají společné povinnosti, zejména informační povinnost vůči Komisi, by se měl použít přezkumný postup a pro přijímání prováděcích aktů, jež stanoví způsoby poskytování informací Komisi v rámci programování a podávání zpráv, by se měl vzhledem k jejich čistě technické povaze použít poradní postup.

(57)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Komisí předložené akty v přenesené pravomoci musí ve vztahu k Radě a Parlamentu zajistit plnou transparentnost vynakládání evropských finančních prostředků. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201129. Pro prováděcí akty, jež členským státům ukládají společné povinnosti, zejména informační povinnost vůči Komisi, by se měl použít přezkumný postup a pro přijímání prováděcích aktů, jež stanoví způsoby poskytování informací Komisi v rámci programování a podávání zpráv, by se měl vzhledem k jejich čistě technické povaze použít poradní postup.

_________________

_________________

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  přispění k boji proti nelegální migraci a zajištění účinného navracení a zpětného přebírání osob ve třetích zemích.

c)  přispění k boji proti nelegální migraci a zajištění účinného navracení a zpětného přebírání osob ve třetích zemích v dobrovolných i nucených případech.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění fondu na období 2021–2027 činí 10 415 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění fondu na období 2021–2027 činí 9 204 957 000 EUR v cenách roku 2018 (10 415 000 000 EUR v běžných cenách).

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  částka ve výši 6 249 000 000 EUR se přiděluje na programy prováděné v rámci sdíleného řízení;

a)  částka ve výši 5 522 974 200 EUR v cenách roku 2018 (6 249 000 000 EUR v běžných cenách) se přiděluje na programy prováděné v rámci sdíleného řízení;

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  částka ve výši 4 166 000 000 EUR se přiděluje na tematický nástroj.

b)  částka ve výši 3 681 982 800 EUR v cenách roku 2018 (4 166 000 000 EUR v běžných cenách) se přiděluje na tematický nástroj.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příspěvek z rozpočtu Unie nepřesáhne 75 % celkových způsobilých výdajů na daný projekt.

1.  Příspěvek z rozpočtu Unie nepřesáhne 80 % celkových způsobilých výdajů na daný projekt. Členské státy se vybízejí k tomu, aby se spolupodílely na financování činností podporovaných fondem.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na akci, na niž byl získán příspěvek z fondu, lze rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, včetně fondů se sdíleným řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Příspěvek na akci z jednotlivých programů Unie podléhá pravidlům těchto programů. Kumulativní financování nepřekročí celkové způsobilé náklady akce a podporu z různých programů Unie lze vypočítat na poměrném základě v souladu s dokumenty, v nichž jsou stanoveny podmínky podpory.

1.  Na akci, na niž byl získán příspěvek z fondu, lze rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, včetně fondů se sdíleným řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Komisí předložené programy se doplňují a musí být navrhovány dostatečně transparentním způsobem, aby se zabránilo jakékoli duplicitě. Příspěvek na akci z jednotlivých programů Unie podléhá pravidlům těchto programů. Kumulativní financování nepřekročí celkové způsobilé náklady akce a podporu z různých programů Unie lze vypočítat na poměrném základě v souladu s dokumenty, v nichž jsou stanoveny podmínky podpory.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do 15. února 2023 a ke stejnému datu každého následujícího roku až do roku 2031 předloží členské státy Komisi výroční zprávu o výkonnosti podle čl. 36 odst. 6 nařízení (EU) ... /2021 [nařízení o společných ustanoveních]. Zpráva předložená v roce 2023 se bude týkat provádění programu v období do 30. června 2022.

1.  Do 15. února 2023 a ke stejnému datu každého následujícího roku až do roku 2031 předloží členské státy Komisi výroční zprávu o výkonnosti podle čl. 36 odst. 6 nařízení (EU) ... /2021 [nařízení o společných ustanoveních]. Zpráva předložená v roce 2023 se bude týkat provádění programu v období do 30. června 2022. Členské státy zveřejní tyto zprávy na zvláštních internetových stránkách řídicího orgánu, jak je stanoveno v článku 44 nařízení o společných ustanoveních. Výroční zprávy o výkonnosti zveřejní Komise na zvláštních internetových stránkách.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a)  Komise předkládá každoročně Evropskému parlamentu zprávu o využití či nevyužití finančních prostředků a o úspěchu či neúspěchu financovaných opatření, jakož i o jejich evropské přidané hodnotě.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Příloha I – bod 1 – písm. b – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  40 % pro boj proti nelegální migraci včetně navracení.

–  40 % pro boj proti nelegální migraci včetně dobrovolného a nuceného navracení.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Příloha I – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V oblasti boje proti nelegální migraci včetně navracení budou zohledněna následující kritéria, kterým bude přidělena tato váha:

4.  V oblasti boje proti nelegální migraci včetně dobrovolného a nuceného navracení budou zohledněna následující kritéria, kterým bude přidělena tato váha:

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vypracování a rozvoj vnitrostátních strategií v oblasti azylu, legální migrace, integrace, navracení a nelegální migrace;

a)  vypracování a rozvoj vnitrostátních strategií v oblasti azylu, legální migrace, integrace, dobrovolného a nuceného navracení a nelegální migrace;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  přípravu návratu včetně opatření vedoucích k vydávání rozhodnutí o navrácení, zjišťování totožnosti státních příslušníků třetích zemí, vydávání cestovních dokladů a vyhledávání rodinných příslušníků;

e)  přípravu dobrovolného a nuceného návratu včetně opatření vedoucích k vydávání rozhodnutí o navrácení, zjišťování totožnosti státních příslušníků třetích zemí, vydávání cestovních dokladů a vyhledávání rodinných příslušníků;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Příloha III – bod 4 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  spolupráci se třetími zeměmi v oblasti boje proti nelegální migraci a v oblasti účinného navracení a zpětného přebírání, a to i v rámci provádění dohod o zpětném přebírání osob a jiných ujednání;

k)  spolupráci se třetími zeměmi v oblasti boje proti nelegální migraci a v oblasti účinného navracení a zpětného přebírání v dobrovolných i nucených případech, a to i v rámci provádění dohod o zpětném přebírání osob a jiných ujednání;

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení Azylového a migračního fondu

Referenční údaje

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

2.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Karine Gloanec Maurin

28.6.2018

Projednání ve výboru

24.9.2018

25.9.2018

 

 

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

5

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zřízení Azylového a migračního fondu

Referenční údaje

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Datum předložení EP

13.6.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Miriam Dalli

9.7.2018

 

 

 

Zpochybnění právního základu

       Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

JURI

18.2.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

27.11.2018

19.2.2019

 

 

Datum přijetí

19.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

23

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Datum předložení

27.2.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Roberta Metsola

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

23

-

ECR

Marek Jurek, Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

1

0

PPE

Carlos Coelho

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. března 2019Právní upozornění