Procedure : 2018/0248(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0106/2019

Indgivne tekster :

A8-0106/2019

Forhandlinger :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 11.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0175

BETÆNKNING     ***I
PDF 543kWORD 201k
27.2.2019
PE 629.652v02-00 A8-0106/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Asyl- og Migrationsfonden

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Miriam Dalli

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Asyl- og Migrationsfonden

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0471),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 78, stk. 2, og artikel 79, stk. 2 og 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0190/2018),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og til udtalelser fra Udviklingsudvalget og Budgetudvalget (A8-0106/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om Asyl- og Migrationsfonden

om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 78, stk. 2, og artikel 79, stk. 2 og 4,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 78, stk. 2, artikel 79, stk. 2 og 4, og artikel 80,

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  På baggrund af de skiftende udfordringer på migrationsområdet, der gør det nødvendigt at støtte stærke modtagelses-, asyl-, integrations- og migrationssystemer i medlemsstaterne for at forebygge pressede situationer og håndtere dem på hensigtsmæssig vis og erstatte irregulære og usikre indrejser med lovlige og sikre migrationsveje er det vigtigt at investere i effektive og koordineret migrationsstyring i Unionen for at nå Unionens mål om at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, jf. artikel 67, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(1)  På baggrund af de skiftende udfordringer på migrationsområdet, der gør det nødvendigt at støtte stærke modtagelses-, asyl-, integrations- og migrationssystemer i medlemsstaterne for i solidaritet at forebygge pressede situationer og håndtere dem på hensigtsmæssig vis og erstatte irregulære og usikre indrejser med lovlige og sikre migrationsveje er det vigtigt at investere i effektiv og koordineret migrationsstyring i Unionen for at nå Unionens mål om at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, jf. artikel 67, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Betydningen af, at Unionen og medlemsstaterne anvender en koordineret tilgang, afspejles i den europæiske dagsorden for migration fra maj 2015, hvori det understreges, at der er behov for en sammenhængende og klar fælles politik for at genskabe tilliden til Unionens evne til at forene indsatsen på europæisk og nationalt plan med henblik på at håndtere migration og arbejde sammen på effektiv vis i overensstemmelse med principperne om solidaritet og fair ansvarsdeling, og blev bekræftet i midtvejsevalueringen heraf i september 2017 og statusrapporterne fra marts og maj 2018.

(2)  Betydningen af, at Unionen og medlemsstaterne anvender en koordineret tilgang, afspejles i den europæiske dagsorden for migration fra maj 2015, hvori det understreges, at der er behov for en sammenhængende og klar fælles politik for at genskabe tilliden til Unionens evne til at forene indsatsen på europæisk og nationalt plan med henblik på at håndtere migration og arbejde sammen på effektiv vis i overensstemmelse med princippet om solidaritet og fair ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne som fastsat i artikel 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og blev bekræftet i midtvejsevalueringen heraf i september 2017 og statusrapporterne fra marts og maj 2018.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Det Europæiske Råd bekræftede i sine konklusioner af 19. oktober 2017 på ny behovet for en omfattende, pragmatisk og resolut tilgang til migrationsstyring, der tager sigte på at genoprette kontrollen ved de ydre grænser og mindske antallet af ulovligt indrejsende og antallet af dødsfald til søs, og som bør baseres på en fleksibel og koordineret brug af alle Unionens og medlemsstaternes disponible instrumenter. Det Europæiske Råd opfordrede endvidere til at sikre betydeligt flere tilbagesendelser gennem en indsats på både EU-plan og medlemsstatsplan i form af for eksempel effektive tilbagetagelsesaftaler og -ordninger.

(3)  Det Europæiske Råd bekræftede i sine konklusioner af 19. oktober 2017 på ny behovet for en omfattende, pragmatisk og resolut tilgang til migrationsstyring, der tager sigte på at genoprette kontrollen ved de ydre grænser og mindske antallet af ulovligt indrejsende og antallet af dødsfald til søs, og som bør baseres på en fleksibel og koordineret brug af alle Unionens og medlemsstaternes disponible instrumenter. Det Europæiske Råd opfordrede endvidere til at sikre betydeligt flere tilbagesendelser gennem en indsats på både EU-plan og medlemsstatsplan i form af for eksempel effektive tilbagetagelsesaftaler og -ordninger. Det Europæiske Råd opfordrede desuden til, at der udarbejdes og gennemføres programmer for frivillig genbosætning.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  For at støtte indsatsen for at sikre en omfattende strategi for migrationsstyring, der er baseret på gensidig tillid, solidaritet og ansvarsdeling mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne med det formål at sikre en fælles bæredygtig EU-politik på asyl- og immigrationsområdet, bør medlemsstaterne støttes med passende finansielle midler fra Asyl- og Migrationsfonden (i det følgende benævnt "fonden").

(4)  For at støtte indsatsen for at sikre en omfattende strategi for migrationsstyring, der er baseret på gensidig tillid, solidaritet og ansvarsdeling mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne med det formål at sikre en fælles bæredygtig EU-politik på asyl- og immigrationsområdet, bør medlemsstaterne støttes med passende finansielle midler fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (i det følgende benævnt "fonden").

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Fonden bør fuldt ud respektere menneskerettighederne og være i overensstemmelse med 2030-dagsordenen, princippet om udviklingsvenlig politikkohærens som fastsat i artikel 208 i TEUF og forpligtelserne på internationalt plan i forbindelse med migration og asyl, navnlig Global Compact-initiativet om flygtninge og den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Fondens forvaltning ud fra et udviklingsperspektiv bør tage højde for de forskellige underliggende årsager til migration såsom konflikter, fattigdom, manglende landbrugskapacitet, uddannelse og ulighed.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Fonden bør gennemføres under fuld overholdelse af de rettigheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og af Unionens internationale forpligtelser for så vidt angår de grundlæggende rettigheder.

(5)  Foranstaltninger, der støttes under fonden, bør gennemføres under fuld overholdelse af de rettigheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til beskyttelse af personoplysninger, og af Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser for så vidt angår de grundlæggende rettigheder, herunder FN's konvention om barnets rettigheder (CRC) og Genèvekonventionen om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951 som suppleret ved protokollen af 31. januar 1967.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Principperne om ligestilling mellem mænd og kvinder og ikkeforskelsbehandling, som hører til blandt Unionens kerneværdier, bør respekteres og fremmes ved gennemførelsen af fonden. Fonden bør ikke støtte foranstaltninger, der bidrager til nogen form for udskilning eller social udstødelse.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  I forbindelse med gennemførelsen af fonden bør der gives prioritet til foranstaltninger, der tager hånd om situationen for uledsagede mindreårige og mindreårige, som er blevet adskilt fra deres familier, gennem tidlig identifikation og registrering, samt til foranstaltninger, der gennemføres med barnets tarv for øje.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Fonden bør støtte en effektiv forvaltning af migrationsstrømmene, blandt andet ved at fremme fælles foranstaltninger på asylområdet, herunder medlemsstaternes bestræbelser for at modtage personer med behov for international beskyttelse gennem genbosætning og overførsel af ansøgere om eller personer, der har fået international beskyttelse, mellem medlemsstaterne, støtte integrationsstrategier og en mere effektiv politik for lovlig migration for derved at sikre Unionens konkurrenceevne på lang sigt og fremtiden for dens samfundsmæssige model og mindske incitamenterne til irregulær migration ved hjælp af en bæredygtig tilbagesendelses- og tilbagetagelsespolitik. Fonden bør støtte en styrkelse af samarbejdet med tredjelande og forvaltningen af strømmene af personer, der ansøger om asyl eller andre former for international beskyttelse, sikre lovlige migrationsveje og bekæmpe irregulær migration og sikre bæredygtigheden af tilbagesendelser til tredjelande og en effektiv tilbagetagelse i tredjelande.

(7)  Fonden bør støtte solidaritet mellem medlemsstaterne og en effektiv forvaltning af migrationsstrømmene, blandt andet ved at fremme fælles foranstaltninger på asylområdet, herunder medlemsstaternes bestræbelser for at modtage personer med behov for international beskyttelse gennem genbosætning og indrejse af humanitære årsager og overførsel af ansøgere om eller personer, der har fået international beskyttelse, mellem medlemsstaterne, forbedre beskyttelsen af sårbare asylansøgere, f.eks. børn, støtte integrationsstrategier og en mere effektiv politik for lovlig migration og skabe sikre og lovlige veje ind i Unionen, hvilket også bør bidrage til at sikre Unionens konkurrenceevne på lang sigt og fremtiden for dens samfundsmæssige model og mindske incitamenterne til irregulær migration ved hjælp af en bæredygtig tilbagesendelses- og tilbagetagelsespolitik. Som et instrument i den interne EU-politik og det eneste finansieringsinstrument for asyl og migration på EU-plan bør fonden primært støtte foranstaltninger vedrørende asyl og migration i Unionen. Fonden bør imidlertid inden for fastlagte grænser og på betingelse af passende sikkerhedsforanstaltninger støtte en styrkelse af samarbejdet med tredjelande og forvaltningen af strømmene af personer, der ansøger om asyl eller andre former for international beskyttelse, oprette lovlige migrationsveje og bekæmpe irregulær migration og menneskesmugler- og menneskehandlernetværk og sikre bæredygtigheden af sikre og værdige tilbagesendelser til og reintegration i tredjelande.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Migrationskrisen viste, at der er behov for at reformere det fælles europæiske asylsystem for at sikre effektive asylprocedurer, der skal forhindre sekundære bevægelser og sikre ensartede og passende modtagelsesforhold for ansøgere om international beskyttelse, ensartede standarder for at give international beskyttelse og passende rettigheder og ydelser til personer, der har fået international beskyttelse. Samtidig var der behov for en reform for at indføre et mere fair og mere effektivt system til at fastslå medlemsstaternes ansvar over for ansøgere om international beskyttelse samt en EU-ramme for medlemsstaterne genbosætningsbestræbelser. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der via fonden ydes øget støtte til medlemsstaternes bestræbelser på fuldt ud og ordentligt at gennemføre det reformerede fælles europæiske asylsystem.

(8)  Migrationskrisen og det stigende antal dødsfald i Middelhavet i de seneste år har vist, at der er behov for at reformere det fælles europæiske asylsystem og indføre såvel et mere fair og effektivt system til at fastlægge medlemsstaternes ansvar for ansøgere om international beskyttelse som en ramme for medlemsstaternes indsats for så vidt angår genbosætning og indrejse af humanitære årsager med henblik på at øge det samlede antal tilgængelige genbosætningspladser på globalt plan. Samtidig er der behov for en reform for at sikre, at der er tilgængelige effektive og rettighedsbaserede asylprocedurer, og for at tilvejebringe ensartede og passende modtagelsesforhold for ansøgere om international beskyttelse, ensartede standarder for tildeling af international beskyttelse og passende rettigheder og ydelser til personer med international beskyttelse samt effektive og virkningsfulde tilbagesendelsesprocedurer for irregulære migranter. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der via fonden ydes øget støtte til medlemsstaternes bestræbelser på fuldt ud og ordentligt at gennemføre det reformerede fælles europæiske asylsystem.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Fonden bør også supplere og styrke de aktiviteter, som Den Europæiske Unions Agentur for Asyl, der blev oprettet ved forordning (EU) .../... [forordningen om asylagenturet]14, gennemfører med henblik på at lette og forbedre det fælles europæiske asylsystems funktion ved at koordinere og styrke det praktiske samarbejde og informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne, fremme EU-retten og operationelle standarder for asyl for derved at sikre en højere grad af ensartethed på grundlag af høje beskyttelsesstandarder, hvad angår procedurerne for international beskyttelse, modtagelsesforhold og vurderingen af behovene for beskyttelse i hele Unionen, muliggøre en bæredygtig og fair fordeling af ansøgningerne om international beskyttelse, sikre en ensartet vurdering af ansøgningerne om international beskyttelse i hele Unionen, støtte medlemsstaternes genbosætningsbestræbelser og yde operationel og teknisk støtte til medlemsstaterne til forvaltningen af deres asyl- og modtagelsessystemer, navnlig de medlemsstater, hvis systemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres.

(9)  Fonden bør også supplere og styrke de aktiviteter, som Det Europæiske Asylstøttekontor gennemfører, med henblik på at lette og forbedre det fælles europæiske asylsystems funktion ved at styrke det praktiske samarbejde og koordinere informationsudvekslingen om asyl, navnlig vedrørende god praksis mellem medlemsstaterne, fremme EU-retten og folkeretten og gennem relevant vejledning, herunder operationelle standarder, bidrage til en ensartet gennemførelse af EU-retten om asyl på grundlag af høje beskyttelsesstandarder, hvad angår procedurerne for international beskyttelse, modtagelsesforhold og vurderingen af behovene for beskyttelse i hele Unionen, muliggøre en bæredygtig og fair fordeling af ansøgningerne om international beskyttelse, sikre en ensartet vurdering af ansøgningerne om international beskyttelse i hele Unionen, støtte medlemsstaternes genbosætningsbestræbelser og yde operationel og teknisk støtte til medlemsstaterne til forvaltningen af deres asyl- og modtagelsessystemer, navnlig de medlemsstater, hvis systemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres.

__________________

 

14Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... af [forordningen om asylagenturet] (EUT L … [dato], s. ..).

 

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Fonden bør støtte Unionens og medlemsstaternes bestræbelser på at fremme medlemsstaternes kapacitet til at udvikle, overvåge og evaluere deres asylpolitik i betragtning af deres forpligtelser i henhold til eksisterende EU-ret.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Fonden bør støtte Unionens og medlemsstaternes bestræbelser for at fremme medlemsstaternes kapacitet til at udvikle, overvåge og evaluere deres asylpolitik i lyset af deres forpligtelser i henhold til eksisterende EU-ret.

(10)  Fonden bør støtte Unionen og medlemsstaterne ved gennemførelsen af eksisterende EU-ret og sikre fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU1a (direktivet om modtagelsesforhold), direktiv 2013/32/EU1b (direktivet om asylprocedurer), direktiv 2011/95/EU1c (kvalifikationsdirektivet) og direktiv 2008/115/EF1d (tilbagesendelsesdirektivet) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/20131e (Dublinforordningen).

 

________________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26. juni 2013 om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 96).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 60).

 

1c Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9).

 

1d Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

 

1e Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31).

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Partnerskaber og samarbejde med tredjelande for at sikre en hensigtsmæssig forvaltning af strømmene af personer, der ansøger om asyl eller andre former for international beskyttelse, er en vigtig del af Unionens asylpolitik. Med henblik på at erstatte farlige og irregulære indrejser med lovlige og sikre veje til medlemsstaternes område for tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer med behov for international beskyttelse, udtrykke solidaritet med lande i regioner, hvortil eller inden for hvilke et stort antal personer med behov for international beskyttelse er blevet fordrevet, og for at lette presset på disse lande, bidrage til at nå de politiske målsætninger for Unionens migrationspolitik ved at øge Unionens muligheder for at udøve indflydelse på tredjelande og effektivt bidrage til globale genbosætningsinitiativer ved at tale med én stemme i internationale fora og med tredjelande bør fonden skabe finansielle incitamenter til at gennemføre Unionens ramme for genbosætning [og indrejse af humanitære årsager].

udgår

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Fonden bør støtte medlemsstaternes bestræbelser på at yde international beskyttelse og finde en varig løsning på deres område for flygtninge og fordrevne personer, der er udpeget som berettigede til genbosætning eller falder ind under nationale ordninger for indrejse af humanitære årsager, hvilke bør tage hensyn til UNHCR's forventede globale genbosætningsbehov. For at bidrage på en ambitiøs og effektiv måde bør fonden yde målrettet bistand i form af finansielle incitamenter for hver person, der har fået indrejse eller er blevet genbosat.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  I lyset af de store migrationsstrømme til Unionen de senere år og betydningen af at sikre samhørigheden i vores samfund er det vigtigt at støtte medlemsstaternes politikker for tidlig integration af tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold, herunder på de prioriterede områder i handlingsplanen for integration af tredjelandsstatsborgere, som Kommissionen vedtog i 2016.

(12)  I lyset af betydningen af at sikre samhørigheden i vores samfund er det vigtigt at støtte medlemsstaternes politikker for integration af tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold, herunder på de prioriterede områder i handlingsplanen for integration af tredjelandsstatsborgere, som Kommissionen vedtog i 2016.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at øge effektiviteten, opnå den højeste merværdi på EU-plan og sikre sammenhæng i Unionens reaktion for at fremme integrationen af tredjelandsstatsborgere bør de foranstaltninger, der finansieres via fonden, være specifikke og supplere de foranstaltninger, der finansieres inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). De foranstaltninger, der finansieres via denne fond, bør støtte foranstaltninger, der er skræddersyet til tredjelandsstatsborgeres behov, og som generelt gennemføres på et tidligt tidspunkt af integrationen, og generelle foranstaltninger til støtte for medlemsstaternes kapacitet på integrationsområdet, mens interventioner med langfristede virkninger bør finansieres inden for rammerne af EFRU og ESF+.

(13)  For at øge effektiviteten, opnå den højeste merværdi på EU-plan og sikre sammenhæng i Unionens reaktion for at fremme integrationen af tredjelandsstatsborgere bør de foranstaltninger, der finansieres via fonden, være specifikke og supplere de foranstaltninger, der finansieres inden for rammerne af Unionens strukturfonde. De foranstaltninger, der finansieres via denne fond, bør støtte foranstaltninger, der er skræddersyet til tredjelandsstatsborgeres behov, og som generelt gennemføres på et tidligt tidspunkt af integrationen, og generelle foranstaltninger til støtte for medlemsstaternes kapacitet på integrationsområdet suppleret med interventioner til fremme af den sociale og økonomiske inklusion af tredjelandsstatsborgere, der finansieres inden for rammerne af strukturfondene.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Integrationsforanstaltningerne bør også omfatte personer med international beskyttelse for at sikre en samlet tilgang til integration under hensyntagen til denne målgruppes særlige karakteristika. Når integrationsforanstaltningerne kombineres med modtagelse, bør foranstaltningerne, hvis det er hensigtsmæssigt, også kunne omfatte asylansøgere.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Med henblik herpå bør det kræves, at de myndigheder i medlemsstaterne, som er ansvarlige for gennemførelsen af fonden, samarbejder og opretter koordineringsmekanismer sammen med de myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget til at forvalte interventioner inden for rammerne af ESF+ og EFRU, og når det er nødvendigt, med deres forvaltningsmyndigheder og forvaltningsmyndighederne for andre EU-fonde, der bidrager til integrationen af tredjelandsstatsborgere.

(14)  Med henblik herpå bør det kræves, at de myndigheder i medlemsstaterne, som er ansvarlige for gennemførelsen af fonden, samarbejder og opretter koordineringsmekanismer sammen med de myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget til at forvalte interventioner inden for rammerne af strukturfondene, og når det er nødvendigt, med deres forvaltningsmyndigheder og forvaltningsmyndighederne for andre EU-fonde, der bidrager til integrationen af tredjelandsstatsborgere. Kommissionen bør ved hjælp af disse koordineringsmekanismer vurdere sammenhængen og komplementariteten mellem fondene, og i hvilket omfang de foranstaltninger, der gennemføres via de enkelte fonde, bidrager til integrationen af tredjelandsstatsborgere.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Det vil derfor være hensigtsmæssigt at give de medlemsstater, der måtte ønske det, mulighed for i deres nationale programmer at medtage tredjelandsstatsborgeres nærmeste pårørende i det omfang, det er nødvendigt for at kunne gennemføre sådanne foranstaltninger effektivt. Ved udtrykket "nærmeste pårørende" bør forstås ægtefæller, partnere og enhver anden, der har direkte familiemæssig tilknytning i nedstigende eller opstigende linje med den tredjelandsstatsborger, som integrationsforanstaltningen er rettet mod, og som ellers ikke ville være omfattet af fondens anvendelsesområde.

(16)  Det vil derfor være hensigtsmæssigt at give de medlemsstater, der måtte ønske det, mulighed for i deres nationale programmer at medtage tredjelandsstatsborgeres nærmeste pårørende og således støtte familiens enhed af hensyn til barnets tarv i det omfang, det er nødvendigt for at kunne gennemføre sådanne foranstaltninger effektivt. Ved udtrykket "nærmeste pårørende" bør forstås ægtefæller, partnere og enhver anden, der har direkte familiemæssig tilknytning i nedstigende eller opstigende linje med den tredjelandsstatsborger, som integrationsforanstaltningen er rettet mod, og som ellers ikke ville være omfattet af fondens anvendelsesområde.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  I lyset af den afgørende rolle, de lokale og regionale myndigheder og civilsamfundsorganisationer på integrationsområdet spiller, og for at lette disse enheders adgang til finansiering på EU-plan bør fonden lette de lokale og regionale myndigheders og civilsamfundsorganisationers gennemførelse af foranstaltninger på integrationsområdet, herunder ved brug af den tematiske facilitet og ved hjælp af højere medfinansieringssatser for disse foranstaltninger.

(17)  I lyset af den afgørende rolle, de lokale og regionale myndigheder og deres repræsentative sammenslutninger såvel som civilsamfundsorganisationer på integrationsområdet, herunder flygtninge- og migrantorganisationer, spiller, og for at lette disse enheders direkte adgang til finansiering på EU-plan bør fonden lette de lokale og regionale myndigheders og civilsamfundsorganisationers gennemførelse af foranstaltninger på integrationsområdet, herunder ved hjælp af højere medfinansieringssatser for disse foranstaltninger og anvendelse af en øremærket del af den tematiske facilitet, når disse lokale og regionale myndigheder har kompetence til at gennemføre integrationsforanstaltninger.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  I lyset af de langsigtede økonomiske og befolkningsmæssige udfordringer, Unionen står over for, er det vigtigt at skabe velfungerende kanaler for lovlig migration til Unionen, således at Unionen fortsat er en attraktiv destination for migranter, og velfærdssystemernes bæredygtighed og væksten i Unionens økonomi sikres.

(18)  I lyset af de langsigtede økonomiske og befolkningsmæssige udfordringer, Unionen står over for, og migrationens stadig mere globaliserede karakter er det vigtigt at skabe velfungerende kanaler for lovlig migration til Unionen, således at Unionen fortsat er en attraktiv destination for regulær migration i overensstemmelse med medlemsstaternes økonomiske og sociale behov, og velfærdssystemernes bæredygtighed og væksten i Unionens økonomi sikres, samtidig med at migrantarbejdstagerne beskyttes mod at blive udnyttet som arbejdskraft.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Fonden bør støtte medlemsstaterne med udformningen af strategier for organisering af lovlig migration og fremme deres kapacitet til at udvikle, gennemføre, overvåge og generelt evaluere alle indvandrings- og integrationsstrategier, -politikker og -foranstaltninger for tredjelandsstatsborgere, herunder Unionens retlige instrumenter. Fonden bør også støtte udvekslingen af oplysninger, bedste praksis og samarbejdet mellem forskellige forvaltningsstrukturer og -niveauer og mellem medlemsstaterne.

(19)  Fonden bør støtte medlemsstaterne med udformningen af strategier for etablering og udvidelse af lovlige migrationsveje og fremme deres kapacitet til at udvikle, gennemføre, overvåge og generelt evaluere alle indvandrings- og integrationsstrategier, -politikker og -foranstaltninger for tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold, navnlig Unionens instrumenter for lovlig migration. Fonden bør også støtte udvekslingen af oplysninger, bedste praksis og samarbejdet mellem forskellige forvaltningsstrukturer og -niveauer og mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  En effektiv tilbagesendelsespolitik udgør en integrerende del af Unionens og medlemsstaternes omfattende migrationsstrategi. Fonden bør støtte og fremme medlemsstaternes indsats med henblik på en effektiv gennemførelse og videreudvikling af de fælles standarder for tilbagesendelse, navnlig dem, der er fastsat i Europa-Parlaments og Rådets direktiv 2008/115/EF15, og en integreret og koordineret tilgang til forvaltning af tilbagesendelser. For så vidt angår bæredygtige tilbagesendelsespolitikker bør der via fonden ligeledes ydes støtte til tilknyttede foranstaltninger i tredjelande såsom reintegration af tilbagesendte.

(20)  En effektiv og værdig tilbagesendelsespolitik udgør en integrerende del af Unionens og medlemsstaternes omfattende migrationsstrategi. Fonden bør støtte og fremme medlemsstaternes indsats med henblik på en effektiv gennemførelse og videreudvikling af de fælles standarder for tilbagesendelse, idet der lægges vægt på frivillig tilbagevenden, navnlig de standarder, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF15, og af en integreret og koordineret tilgang til forvaltning af tilbagesendelser. Fonden bør ligeledes yde støtte til tilknyttede foranstaltninger i tredjelande med henblik på at lette og garantere sikker og værdig tilbagesendelse og tilbagetagelse samt bæredygtig reintegration som fastsat i den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration.

__________________

__________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Medlemsstaterne bør prioritere frivillig tilbagevenden. For at fremme frivillig tilbagevenden bør medlemsstaterne overveje incitamenter såsom fortrinsbehandling i form af øget bistand til frivillig tilbagevenden. Denne form for frivillig tilbagevenden er både i de tilbagevendende personers og myndighedernes interesse, hvad angår dens omkostningseffektivitet.

(21)  Medlemsstaterne bør prioritere frivillig tilbagevenden og sikre effektiv, sikker og værdig tilbagesendelse af irregulære migranter. Fonden bør derfor give støtte fortrinsvis til foranstaltninger vedrørende frivillig tilbagevenden. For at fremme dette bør medlemsstaterne overveje incitamenter såsom fortrinsbehandling i form af øget bistand til frivillig tilbagevenden og langsigtet reintegrationsstøtte. Denne form for frivillig tilbagevenden er både i de tilbagevendende personers og myndighedernes interesse, hvad angår omkostningseffektivitet. Barnets tarv bør komme i første række i forbindelse med alle foranstaltninger eller beslutninger vedrørende migrantbørn, herunder tilbagesendelser, under fuld hensyntagen til barnets ret til at give udtryk for sine synspunkter.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Frivillig tilbagevenden og tvangsmæssig tilbagesendelse hænger ikke desto mindre sammen og forstærker indbyrdes hinanden, og medlemsstaterne bør derfor opfordres til at øge komplementariteten mellem de to. Muligheden for udsendelser er et vigtigt element, der bidrager til integritet i systemerne for asyl og lovlig migration. Fonden bør derfor støtte medlemsstaternes foranstaltninger for at lette og gennemføre udsendelser i overensstemmelse med de i EU-retten fastsatte standarder, når det er relevant, og under fuld overholdelse af de tilbagesendtes grundlæggende rettigheder og værdighed.

(22)  Selv om frivillig tilbagevenden bør være prioriteret over tvangsmæssig tilbagesendelse, hænger de ikke desto mindre sammen og forstærker indbyrdes hinanden, og medlemsstaterne bør derfor opfordres til at øge komplementariteten mellem de to. Muligheden for udsendelser er et vigtigt element, der bidrager til integritet i systemerne for asyl og lovlig migration. Fonden bør derfor støtte medlemsstaternes foranstaltninger for at lette og gennemføre udsendelser i overensstemmelse med de i EU-retten fastsatte standarder, når det er relevant, og under fuld overholdelse af de tilbagesendtes grundlæggende rettigheder og værdighed. Fonden bør kun støtte foranstaltninger i forbindelse med tilbagesendelse af børn, hvis en sådan tilbagesendelse er baseret på en positiv vurdering af barnets tarv.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Særlige støtteforanstaltninger for tilbagesendte i medlemsstaterne og i de lande, hvortil de tilbagesendes, kan forbedre betingelserne for tilbagesendelse/tilbagevenden og styrke reintegrationen.

(23)  Særlige støtteforanstaltninger for tilbagesendte, med særligt fokus på deres humanitære og beskyttelsesmæssige behov, i medlemsstaterne og i de lande, hvortil de tilbagesendes, kan forbedre betingelserne for tilbagesendelse/tilbagevenden og styrke reintegrationen. Der bør lægges særlig vægt på sårbare grupper. Afgørelser om tilbagesendelse bør baseres på en omfattende og omhyggelig vurdering af situationen i oprindelseslandet, herunder en evaluering af absorptionskapaciteten på lokalt plan. Særlige foranstaltninger og tiltag til støtte for oprindelseslandene, og navnlig sårbare personer, bidrager til at sikre tilbagesendelsernes holdbarhed, sikkerhed og effektivitet. Sådanne foranstaltninger bør gennemføres med aktiv deltagelse af lokale myndigheder, civilsamfundet og diasporaer.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Tilbagetagelsesaftaler og andre ordninger indgår som en integreret del af Unionens tilbagesendelsespolitik og et centralt værktøj for en effektiv forvaltning af migrationsstrømme, da de sikrer en hurtig tilbagesendelse af irregulære migranter. Disse aftaler og ordninger er et vigtigt led i dialogen og samarbejdet med de tredjelande, der er de irregulære migranters oprindelses- og transitlande, og gennemførelsen heraf i tredjelande bør støttes for at sikre effektive tilbagesendelsespolitikker på nationalt plan og EU-plan.

(24)  Formelle tilbagetagelsesaftaler er en integreret og afgørende del af EU's tilbagesendelsespolitik og et centralt værktøj for en effektiv forvaltning af migrationsstrømme, da de sikrer en hurtig tilbagesendelse af irregulære migranter. Disse aftaler er et vigtigt led i dialogen og samarbejdet med de tredjelande, der er de irregulære migranters oprindelses- og transitlande, og fonden bør støtte gennemførelsen heraf i tredjelande for at sikre effektive, sikre og værdige tilbagesendelsespolitikker inden for fastlagte grænser og på betingelse af passende sikkerhedsforanstaltninger.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Ud over støtten til tilbagesendelse af personser som fastsat i denne forordning bør der via fonden også ydes støtte til andre foranstaltninger for at bekæmpe irregulær migration og imødegå incitamenter til ulovlig migration eller til at omgå eksisterende regler for lovlig migration, således at integriteten i medlemsstaternes immigrationssystemer beskyttes.

(25)  Ud over at støtte integrationen af tredjelandsstatsborgere eller statsløse i medlemsstaterne bør fonden også støtte andre foranstaltninger for at bekæmpe handel med migranter og tilskynde til og lette etableringen af regler for lovlig migration, således at integriteten af immigrationssystemerne sikres i oprindelseslandene i fuld overensstemmelse med princippet om politikkohærens for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Beskæftigelsen af irregulære migranter skaber en pullfaktor for ulovlig migration og underminerer udviklingen af en mobilitetspolitik på arbejdsmarkedet, der bygger på ordninger for lovlig migration. Fonden bør derfor støtte medlemsstaterne enten direkte eller indirekte ved gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF16, i henhold til hvilket det er forbudt at ansætte tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, og som indeholder bestemmelser om sanktioner for arbejdsgivere, der overtræder dette forbud.

(26)  Beskæftigelsen af irregulære migranter underminerer udviklingen af en mobilitetspolitik på arbejdsmarkedet, der bygger på ordninger for lovlig migration, og truer migrantarbejdstagernes rettigheder, så de bliver sårbare over for krænkelser af deres rettigheder og misbrug. Fonden bør derfor støtte medlemsstaterne enten direkte eller indirekte ved gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF16, i henhold til hvilket det er forbudt at ansætte tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, og som indeholder bestemmelser om en klage- og løngodtgørelsesmekanisme for udnyttede arbejdstagere og om sanktioner for arbejdsgivere, der overtræder dette forbud.

_________________

_________________

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 168 af 30.6.2009, s. 24).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 168 af 30.6.2009, s. 24).

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  Medlemsstaterne bør støtte anmodninger fra civilsamfundet og faglige organisationer, f.eks. vedrørende etableringen af et europæisk netværk af modtagelsesarbejdere af begge køn, med henblik på at forbinde alle arbejdstagere i Europa, der arbejder på migrationsområdet, fremme en værdig velkomst og en tilgang til migration baseret på menneskerettigheder og udveksling af god praksis med hensyn til modtagelse og beskæftigelsesmuligheder for migranter.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Fonden bør derfor støtte medlemsstaterne enten direkte eller indirekte ved gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EF17, som indeholder bestemmelser om bistand og støtte til og beskyttelse af ofre for menneskehandel.

(27)  Fonden bør derfor støtte medlemsstaterne enten direkte eller indirekte ved gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EF17, som indeholder bestemmelser om bistand og støtte til og beskyttelse af ofre for menneskehandel. Disse foranstaltninger bør tage hensyn til menneskesmuglingens kønsspecifikke karakter. I forbindelse med gennemførelsen af fonden bør medlemsstaterne tage hensyn til, at personer, der er tvunget til at forlade deres sædvanlige hjem som følge af pludselige eller gradvise klimarelaterede forandringer af miljøet, som har negativ indvirkning på deres liv eller levevilkår, er i høj risiko for at blive ofre for menneskehandel.

__________________

__________________

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  Fonden bør navnlig støtte indkredsningen af og de foranstaltninger, der afhjælper behovene hos sårbare asylansøgere – såsom uledsagede mindreårige eller ofre for tortur eller andre alvorlige former for vold – som fastsat i gældende EU-ret vedrørende asyl.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 27 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27b)  For at opnå en retfærdig og gennemsigtig fordeling af midlerne mellem fondens mål bør der sikres et minimumsniveau for udgifterne til visse målsætninger, hvad enten de er under direkte, indirekte eller delt forvaltning.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Fonden bør supplere og styrke de aktiviteter, der gennemføres på tilbagesendelsesområdet af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/162418, og derved bidrage til en effektiv integreret grænseforvaltning som fastsat i nævnte forordnings artikel 4.

(28)  Fonden bør supplere og styrke de aktiviteter, der gennemføres på tilbagesendelsesområdet af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/162418, uden at stille en ekstra finansieringsstrøm til rådighed for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, for hvilket budgetmyndigheden fastsætter et årligt budget, som bør sætte det i stand til at udføre alle dets opgaver.

__________________

__________________

18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Det bør tilstræbes at skabe synergi, sammenhæng og effektivitet med andre EU-fonde, og det bør undgås, at foranstaltningerne overlapper hinanden.

(29)  Det bør tilstræbes at skabe synergi, sammenhæng, komplementaritet og effektivitet med andre EU-fonde, og det bør undgås, at foranstaltningerne overlapper eller modarbejder hinanden.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Foranstaltninger i og i relation til tredjelande, som støttes via fonden, bør supplere andre foranstaltninger uden for Unionen, der støttes via dens instrumenter til ekstern finansiering. Særlig bør der ved gennemførelsen af sådanne foranstaltninger tilstræbes fuld overensstemmelse med principperne og de generelle mål for EU's optræden udadtil og udenrigspolitik over for det pågældende land eller den pågældende region. For så vidt angår den eksterne dimension bør der via fonden ydes målrettet støtte med henblik på at øge samarbejdet med tredjelande og styrke visse vigtige aspekter af deres migrationsstyring på områder, der har betydning for Unionens migrationspolitik.

(30)  Denne fond bør prioritere finansiering af foranstaltninger inden for EU's område. Fonden kan finansiere foranstaltninger i og i relation til tredjelande, som støttes via fonden; disse foranstaltninger bør være begrænsede i finansiel henseende, samtidig med at de bør være tilstrækkelige til at opfylde fondens målsætninger som fastsat i artikel 3 i denne forordning og betinget af passende sikkerhedsforanstaltninger. Sådanne foranstaltninger bør supplere andre foranstaltninger uden for Unionen, der støttes via dens instrumenter til ekstern finansiering. Særlig bør der ved gennemførelsen af sådanne foranstaltninger tilstræbes fuld overensstemmelse og komplementaritet med principperne og de generelle mål for EU's optræden udadtil og udenrigspolitik over for det pågældende land eller den pågældende region og med Unionens internationale forpligtelser. Princippet om udviklingsvenlig politikkohærens som fastsat i pkt. 35 i den europæiske konsensus om udvikling bør overholdes. Sammenhængen med de humanitære principper, som er fastsat i den europæiske konsensus om humanitær bistand, bør sikres i forbindelse med gennemførelsen af krisebistand.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Finansieringen fra EU-budgettet bør koncentreres om aktiviteter, hvor Unionens intervention kan skabe en merværdi sammenlignet med medlemsstaternes indsats hver for sig. Den finansielle støtte, der ydes inden for rammerne af denne forordning, bidrager navnlig til at styrke den nationale og europæiske kapacitet på asyl- og migrationsområdet.

(31)  Finansieringen fra EU-budgettet bør koncentreres om aktiviteter, hvor Unionens intervention kan skabe en merværdi sammenlignet med medlemsstaternes indsats hver for sig. Den finansielle støtte, der ydes inden for rammerne af denne forordning, bør navnlig bidrage til solidaritet mellem medlemsstaterne på asyl- og migrationsområdet i overensstemmelse med artikel 80 i TEUF og til at styrke den nationale og europæiske kapacitet på asyl- og migrationsområdet.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  En medlemsstat kan anses for ikke at overholde de relevante EU-regler, herunder for så vidt angår brugen af operationel støtte inden for rammerne af denne fond, hvis den ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til traktaterne på områderne asyl og tilbagesendelse, hvis der er tydelig risiko for, at medlemsstaten i alvorlig grad tilsidesætter Unionens værdier, når den gennemfører EU-retten om asyl og tilbagesendelse, eller hvis der i en evalueringsrapport i forbindelse med Schengenevaluerings- og overvågningsmekanismen eller evaluerings- og overvågningsmekanismen inden for rammerne af Den Europæiske Unions Agentur for Asyl konstateres mangler på det relevante område.

(32)  En medlemsstat kan anses for ikke at overholde de relevante EU-regler, herunder for så vidt angår brugen af operationel støtte inden for rammerne af denne fond, hvis den ikke efterlever chartret for grundlæggende rettigheder eller opfylder sine forpligtelser i henhold til traktaterne på områderne asyl og indvandring, eller hvis der er tydelig risiko for, at medlemsstaten i alvorlig grad tilsidesætter Unionens værdier, når den gennemfører EU-retten om asyl og indvandring.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Fonden bør afspejle behovet for øget fleksibilitet og forenkling og samtidig dels overholde kravene vedrørende forudsigelighed, dels sikre en retfærdig og transparent fordeling af ressourcerne i forbindelse med opfyldelsen af de generelle og specifikke mål i denne forordning.

(33)  Fonden bør afspejle behovet for øget gennemsigtighed, fleksibilitet og forenkling og samtidig dels overholde kravene vedrørende forudsigelighed, dels sikre en retfærdig og transparent fordeling af ressourcerne i forbindelse med opfyldelsen af de generelle og specifikke mål i denne forordning. Gennemførelsen af fonden bør styres af principperne om effektivitet og kvalitet i udgifterne. Desuden bør gennemførelsen af fonden være så brugervenlig som muligt.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Denne forordning bør fastsætte de indledende beløb til medlemsstaterne, som består af et fast beløb og et beløb, der beregnes på grundlag af kriterierne i bilag I, som afspejler de forskellige medlemsstaters behov og presset på dem på asyl-, integrations- og tilbagesendelsesområdet.

(34)  Denne forordning bør fastsætte de indledende beløb til medlemsstaterne, som afspejler de forskellige medlemsstaters behov og presset på dem på asyl-, migrations-, integrations- og tilbagesendelsesområdet. Der bør rettes særlig opmærksomhed mod øsamfund, der står over for uforholdsmæssigt store migrationsudfordringer.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Disse indledende beløb bør danne grundlag for medlemsstaternes langsigtede investeringer. For at tage højde for ændringer i migrationsstrømmene og håndtere behovene for at forvalte asyl- og modtagelsessystemerne og integrationen af tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold samt bekæmpe irregulær migration ved hjælp af en effektiv og bæredygtig tilbagesendelsespolitik bør medlemsstaterne tildeles et supplerende beløb midtvejs, idet der tages hensyn til udnyttelsesgraderne. Dette beløb bør baseres på de seneste disponible statistiske oplysninger som fastsat i bilag I for at afspejle ændringerne i medlemsstaternes udgangssituation.

(35)  Disse indledende beløb bør danne grundlag for medlemsstaternes langsigtede investeringer. For at tage højde for ændringer i migrationsstrømmene og håndtere behovene for at forvalte asyl- og modtagelsessystemerne og integrationen af tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold, udvikle regulær migration og bekæmpe irregulær migration ved hjælp af en effektiv, rettighedsbaseret og bæredygtig tilbagesendelsespolitik bør medlemsstaterne tildeles et supplerende beløb midtvejs, idet der tages hensyn til udnyttelsesgraderne. Dette beløb bør baseres på de seneste disponible statistiske oplysninger som fastsat i bilag I for at afspejle ændringerne i medlemsstaternes udgangssituation.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  For at bidrage til at nå de politiske målsætninger for fonden bør medlemsstaterne sikre, at deres programmer omfatter foranstaltninger med henblik på at nå denne forordnings specifikke målsætninger, at de valgte prioriteter er i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne i bilag II, og at tildelingen af ressourcer mellem målsætningerne sikrer, at det overordnede politiske mål kan nås.

(36)  For at bidrage til at nå de politiske målsætninger for fonden bør medlemsstaterne og Kommissionen sikre, at medlemsstaternes programmer omfatter foranstaltninger, der bidrager til opfyldelsen af hvert af denne forordnings specifikke mål. De bør endvidere sikre, at tildelingen af midler til de specifikke mål tjener disse mål på den bedst mulige måde og er baseret på de mest aktuelle behov, at programmerne omfatter et minimumsniveau for udgifter vedrørende disse mål, at fordelingen af ressourcer til målene står i et rimeligt forhold til de udfordringer, man står over for, at de valgte prioriteter er i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne i bilag II, og at tildelingen af ressourcer mellem målene sikrer, at de overordnede politiske målsætninger kan nås.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Da udfordringerne på migrationsområdet hele tiden ændrer sig, er der behov for at tilpasse tildelingen af midler til ændringerne i migrationsstrømmene. For at klare de presserende behov og ændringer i politikken og Unionens prioriteter og for at kanalisere midler over mod de foranstaltninger, der giver den største merværdi på EU-plan, vil en del af finansieringen periodisk blive tildelt særlige foranstaltninger, EU-foranstaltninger, krisebistand og genbosætning samt supplerende støtte til medlemsstaterne, som bidrager til solidaritet og ansvarsdeling, via en tematisk facilitet.

(37)  Da udfordringerne på migrationsområdet hele tiden ændrer sig, er der behov for at tilpasse tildelingen af midler til ændringerne i migrationsstrømmene. For at klare de presserende behov og ændringer i politikken og Unionens prioriteter og for at kanalisere midler over mod de foranstaltninger, der giver den største merværdi på EU-plan, vil en del af finansieringen periodisk blive tildelt særlige foranstaltninger, EU-foranstaltninger, lokale og regionale myndigheders foranstaltninger, krisebistand og genbosætning samt supplerende støtte til medlemsstaterne, som bidrager til solidaritet og ansvarsdeling, via en tematisk facilitet.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38a)  Fonden bør støtte den indsats, som medlemsstaterne yder for at gennemføre gældende EU-ret vedrørende asyl fuldt ud og behørigt, herunder at give ansøgere om og personer med international beskyttelse passende modtagelsesforhold, sikre en korrekt fastsættelse af status i overensstemmelse med direktiv 2011/95/EU og anvende retfærdige og effektive asylprocedurer, navnlig når denne indsats er rettet mod uledsagede mindreårige, for hvem omkostningerne er højere. Medlemsstaterne bør derfor modtage et fast beløb for hver uledsaget mindreårig, der indrømmes international beskyttelse, idet dette faste beløb dog ikke bør kumuleres med yderligere finansiering, der ydes i henhold til denne forordning i forbindelse med genbosætning.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Fonden bør bidrage til at dække de operationelle omkostninger til asyl og tilbagesendelse og sætte medlemsstaterne i stand til at opretholde den kapacitet, der er afgørende for Unionen som helhed. Støtten består i fuld refusion af omkostninger, der specifikt vedrører fondens målsætninger, og bør udgøre en integreret del af medlemsstaternes programmer.

(40)  Fonden bør bidrage til at dække de operationelle omkostninger til asyl og indvandring og sætte medlemsstaterne i stand til at opretholde den kapacitet, der er afgørende for Unionen som helhed. Støtten består i fuld refusion af omkostninger, der specifikt vedrører fondens målsætninger, og bør udgøre en integreret del af medlemsstaternes programmer.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  For at supplere gennemførelsen af den politiske målsætning for denne fond på nationalt plan via medlemsstaternes programmer bør der via fonden også ydes støtte til foranstaltninger på EU-plan. Sådanne foranstaltninger bør tjene overordnede strategiske formål inden for fondens indsatsområde vedrørende politikanalyser og innovation, tværnational gensidig læring og partnerskab, samt afprøvning af nye initiativer og foranstaltninger på tværs af Unionen.

(41)  For at supplere gennemførelsen af den politiske målsætning for denne fond på nationalt plan via medlemsstaternes programmer bør der via fonden også ydes støtte til foranstaltninger på EU-plan. Sådanne foranstaltninger bør tjene overordnede strategiske formål inden for fondens indsatsområde vedrørende politikanalyser og innovation, tværnational gensidig læring og partnerskab, samt afprøvning af nye initiativer og foranstaltninger på tværs af Unionen, samtidig med at man respekterer behovet for at yde tilstrækkelig finansiering til at nå fondens mål på en retfærdig og gennemsigtig måde. Disse foranstaltninger bør sikre beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af fonden.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  For at styrke Unionens kapacitet til straks at reagere på et uforudset eller uforholdsmæssigt stort migrationspres i en eller flere medlemsstater i form af en stor eller uforholdsmæssig stor tilstrømning af tredjelandsstatsborgere, hvilket stiller betydelige og hastende krav til deres modtagelsesfaciliteter og faciliteter til brug for frihedsberøvelse, asyl- og migrationsstyringssystemer og -procedurer, og et stort migrationspres på tredjelande som følge af den politiske udvikling eller konflikter bør det være muligt at yde krisebistand i overensstemmelse med den ramme, der er fastsat i denne forordning.

(42)  For at styrke Unionens kapacitet til straks at reagere på en uforudset eller uforholdsmæssigt stor tilstrømning af tredjelandsstatsborgere i en eller flere medlemsstater, hvilket stiller betydelige og hastende krav til deres modtagelsesfaciliteter og faciliteter til brug for frihedsberøvelse, asyl- og migrationsstyringssystemer og -procedurer, eller på migrationsudfordringer eller betydelige genbosætningsbehov i tredjelande som følge af den politiske udvikling, konflikter eller naturkatastrofer bør det være muligt at yde krisebistand i overensstemmelse med den ramme, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  Der vil også blive taget fat på den politiske målsætning for denne fond ved brug af finansieringsinstrumenterne og budgetgarantien under politikdelen af InvestEU. Den finansielle støtte bør anvendes til at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssig måde, og foranstaltningerne bør ikke overlappe eller fortrænge privat finansiering eller fordreje konkurrencen på det indre marked. Foranstaltningerne bør have en tydelig merværdi på EU-plan.

udgår

Begrundelse

Denne udeladelse afspejler de foreslåede ændringer af forordningens dispositive del.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Med henblik på gennemførelsen af foranstaltninger ved delt forvaltning bør fonden indgå som en del af en sammenhængende ramme bestående af denne forordning, finansforordningen og forordning (EU) .../2021 [den nye forordning om fælles bestemmelser].

(47)  Med henblik på gennemførelsen af foranstaltninger ved delt forvaltning bør fonden indgå som en del af en sammenhængende ramme bestående af denne forordning, finansforordningen og forordning (EU) .../2021 [den nye forordning om fælles bestemmelser]. I tilfælde af modstridende bestemmelser har denne forordning forrang frem for forordning (EU) nr. .../... [den nye forordning om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  Ved forordning (EU) .../2021 [den nye forordning om fælles bestemmelser] fastsættes indsatsrammen for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), Asyl- og Migrationsfonden (AMF), Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og instrumentet for grænseforvaltning og visa (IGFV) som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning (FIGF), og der fastsættes heri blandt andet regler for programmering, overvågning, evaluering, forvaltning og kontrol af EU-fonde, der gennemføres ved delt forvaltning. Det er derfor nødvendigt at specificere de generelle målsætninger for AMF og fastsætte specifikke bestemmelser vedrørende den type af aktiviteter, der kan finansieres via AMF.

(48)  Ud over rammen for fastsættelse af fælles finansielle regler for flere EU-fonde, herunder Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF), er det nødvendigt at specificere de generelle målsætninger for AMIF og fastsætte specifikke bestemmelser vedrørende den type af aktiviteter, der kan finansieres via AMIF.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Betragtning 50

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(50)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen21, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201322, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9523, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9624 og Rådets forordning (EU) 2017/193925. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed kan som fastsat i forordning (EU) 2017/1939 efterforske og retsforfølge svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137126. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder;

(50)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af midler, der er gået tabt, udbetalt uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative og/eller strafferetlige sanktioner, jf. finansforordningen21, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201322, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9523, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9624 og Rådets forordning (EU) 2017/193925. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed kan som fastsat i forordning (EU) 2017/1939 efterforske og retsforfølge svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137126. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder. Medlemsstaterne bør samarbejde fuldt ud og yde enhver form for nødvendig bistand til EU's institutioner, agenturer og organer med henblik på at beskytte Unionens økonomiske interesser. Resultaterne af undersøgelsen af uregelmæssigheder og svig vedrørende fonden gøres tilgængelige for Europa-Parlamentet.

_________________

_________________

21 EUT C , , s. .

21 EUT C , , s. .

22 EUT C , , s. .

22 EUT C , , s. .

23 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

23 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

24 EUT C , , s. .

24 EUT C , , s. .

25 Rådets forordning (EU) 2017/1371 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (EPPO) (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

25 Rådets forordning (EU) 2017/1371 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (EPPO) (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Betragtning 51 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(51a)  Hvis der er klare beviser for, at projekternes lovlighed eller finansieringens lovlighed og formelle rigtighed eller projekternes resultater vil blive draget i tvivl som følge af en begrundet udtalelse fra Kommissionen for så vidt angår en overtrædelse i henhold til artikel 258 i TEUF, bør Kommissionen sikre, at der ikke er finansiering til rådighed til disse projekter.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(53a)  Civilsamfundsorganisationer, lokale og regionale myndigheder og nationale parlamenter i medlemsstaterne og i tredjelande bør høres i forbindelse med programmeringen, gennemførelsen og evalueringen af de programmer, der finansieres gennem fonden.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Betragtning 54

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(54)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning bør denne fond evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Når det er relevant, kan disse krav omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af fondens virkninger i praksis. For at kunne måle resultaterne af fonden bør der fastsættes fælles indikatorer og tilknyttede mål i forbindelse med hvert af fondens specifikke målsætninger. Kommissionen og medlemsstaterne bør via disse fælles indikatorer og regnskabsaflæggelse holde øje med gennemførelsen af fonden, jf. de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../2021 [forordningen om fælles bestemmelser] og denne forordning.

(54)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning bør denne fond evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Når det er relevant, kan disse krav omfatte målbare indikatorer, herunder kvalitative og kvantitative indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af fondens virkninger i praksis. For at kunne måle resultaterne af fonden bør der fastsættes fælles indikatorer og tilknyttede mål i forbindelse med hvert af fondens specifikke målsætninger. Kommissionen og medlemsstaterne bør via disse fælles indikatorer og regnskabsaflæggelse holde øje med gennemførelsen af fonden. Kommissionen bør kunne fastslå, hvor meget der reelt er brugt af fondens midler i et givet år, for behørigt at kunne opfylde sin tilsynsrolle. Når medlemsstaterne over for Kommissionen aflægger årsregnskab vedrørende deres nationale program, bør de derfor skelne mellem inddrivelser, forfinansieringsbetalinger til endelige støttemodtagere og refusion af faktisk afholdte udgifter. For at lette revisionen og overvågningen af fondens gennemførelse bør Kommissionen i sin årlige gennemførelsesrapport for fonden medtage disse beløb såvel som overvågningsresultater for og gennemførelse af fondens foranstaltninger på lokalt, regionalt og nationalt plan og på EU-plan, herunder specifikke projekter og partnere. Kommissionen bør hvert år forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en sammenfatning af de godkendte årlige performancerapporter. Rapporter, der i hovedtræk angiver overvågningsresultater for og gennemførelse af fondens foranstaltninger på både medlemsstatsplan og EU-plan, bør gøres offentligt tilgængelige og forelægges Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55)  For at understrege betydningen af at tage fat på problemerne i forbindelse med klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil fonden bidrage til at integrere klimaindsatsen og til at nå det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål. De relevante foranstaltninger vil blive indkredset under forberedelsen og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.

(55)  For at understrege betydningen af at tage fat på problemerne i forbindelse med klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil fonden bidrage til at integrere klimaindsatsen og til at nå det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål i FFR-perioden 2021-2027, og et årligt mål på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027. De relevante foranstaltninger vil blive indkredset under forberedelsen og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Betragtning 56

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(56)  For at supplere og ændre visse ikkevæsentlige elementer i denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår listen over foranstaltninger, der er berettiget til højere medfinansiering i bilag IV, operationel støtte og med henblik på at videreudvikle den fælles overvågnings- og evalueringsramme. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører hensigtsmæssige høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

(56)  For at supplere og ændre visse ikkevæsentlige elementer i denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår arbejdsprogrammerne for den tematiske facilitet, listen over foranstaltninger, der er berettiget til støtte fra instrumentet i bilag III, listen over foranstaltninger, der er berettiget til højere medfinansiering i bilag IV, operationel støtte, der ydes i henhold til bilag VII, og med henblik på at videreudvikle den fælles overvågnings- og evalueringsramme. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører hensigtsmæssige høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau og af civilsamfundets organisationer, herunder migrant- og flygtningeorganisationer, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Betragtning 58

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(58)  Da målet for denne forordning, nemlig at bidrage til en effektiv forvaltning af migrationsstrømme i EU i overensstemmelse med den fælles politik for asyl og international beskyttelse og den fælles immigrationspolitik, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og bedre kan nås på EU-plan, kan EU træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(58)  Da målene for denne forordning, nemlig at styrke solidariteten mellem medlemsstaterne og bidrage til en effektiv forvaltning af migrationsstrømme og til gennemførelse, styrkelse og udvikling af den fælles politik for asyl, subsidiær beskyttelse og midlertidig beskyttelse og af den fælles immigrationspolitik, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og bedre kan nås på EU-plan, kan EU træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne forordning oprettes Asyl- og Migrationsfonden ("fonden").

1.  Ved denne forordning oprettes Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden ("fonden").

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "ansøger om international beskyttelse": en ansøger som defineret i artikel 2, nr. [x], i forordning (EU) .../... [forordningen om asylproceduren]30

a)  "ansøger om international beskyttelse": en ansøger som defineret i artikel 2, litra c), i direktiv 2013/32/EU

__________________

 

30 EUT C , , s. .

 

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "person, der har fået international beskyttelse": som omhandlet i artikel (2), nr. [2], i forordning (EU) .../... [kvalifikationsforordningen] 31

b)  "person med international beskyttelse": som omhandlet i artikel 2, litra b), i direktiv 2011/95/EU

__________________

 

31 EUT C , , s. .

 

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "indrejse af humanitære årsager": som omhandlet i artikel [2] i forordning (EU) .../... [EU-rammen for genbosætning [og humanitær opholdstilladelse]]32

e)  "humanitær ordning": indrejse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer – der er tildelt international beskyttelse eller humanitær status i henhold til national lovgivning, som giver samme rettigheder og forpligtelser som dem, der er omhandlet i artikel 20-32 og artikel 34 i direktiv 2011/95/EU for personer med subsidiær beskyttelsesstatus – på medlemsstaternes område efter en henvisning fra UNHCR eller et andet relevant internationalt organ, når en medlemsstat anmoder herom, fra et tredjeland, som de er blevet fordrevet til

_______________

 

32 EUT C , , s. .

 

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  "genbosætning": genbosætning som defineret i artikel [2] i forordning (EU) .../... [EU-rammen for genbosætning [og humanitær opholdstilladelse]

g)  "genbosætning": indrejse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer – der er tildelt international beskyttelse, og som har adgang til en varig løsning i overensstemmelse med EU-retten og national ret – fra et tredjeland, som de er blevet fordrevet til, på medlemsstaternes område efter en henvisning fra De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge ("UNHCR"), når en medlemsstat anmoder herom

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  "uledsaget mindreårig": en mindreårig, som ankommer til en medlemsstats område uden at være ledsaget af en voksen, der er ansvarlig for vedkommende i medfør af loven eller ifølge praksis i den pågældende medlemsstat, så længe vedkommende ikke reelt befinder sig i en sådan voksen persons varetægt; denne definition omfatter også mindreårige, der efterlades alene efter at være rejst ind på en medlemsstats område.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De politiske målsætninger for fonden skal bidrage til en effektiv forvaltning af migrationsstrømmene i overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og i overensstemmelse med Unionens forpligtelser for så vidt angår de grundlæggende rettigheder.

1.  De politiske målsætninger for fonden er at bidrage til gennemførelse, styrkelse og udvikling af alle aspekter af den fælles europæiske asylpolitik, jf. artikel 78 i TEUF, og den fælles europæiske indvandringspolitik, jf. artikel 79 i TEUF, i overensstemmelse med princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling og under fuld overholdelse af Unionens og medlemsstaternes forpligtelser i henhold til folkeretten og de rettigheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at støtte lovlig migration til medlemsstaterne, herunder at bidrage til integrationen af tredjelandsstatsborgere

b)  at styrke og udvikle politikker vedrørende lovlig migration på EU-plan og nationalt plan i overensstemmelse med medlemsstaternes økonomiske og sociale behov

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at bidrage til at dæmme op for irregulær migration og sikre effektiviteten af tilbagesendelse og tilbagetagelse i tredjelande

c)  at bidrage til og fremme effektiv social integration og social inklusion af tredjelandsstatsborgere i komplementaritet med andre EU-fonde

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  at bidrage til at dæmme op for irregulær migration og sikre effektiv, sikker og værdig tilbagesendelse til samt tilbagetagelse og reintegration i tredjelande

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  at sikre solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, navnlig over for dem, der er mest berørt af migrationsudfordringerne, herunder gennem praktisk samarbejde

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Partnerskab

 

Inden for rammerne af denne fond omfatter partnerskaber mindst lokale og regionale myndigheder eller deres repræsentative sammenslutninger, relevante internationale organisationer, ikkestatslige organisationer, navnlig flygtninge- og migrantorganisationer, nationale menneskerettighedsinstitutioner og ligestillingsorganer samt økonomiske og sociale partnere.

 

Disse partnere inddrages på en meningsfuld måde i udarbejdelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af programmer.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Inden for rammerne af de i artikel 3 omhandlede målsætninger og i overensstemmelse med gennemførelsesforanstaltningerne i bilag II skal der via fonden blandt andet ydes støtte til de i bilag III opførte foranstaltninger.

1.  I overensstemmelse med gennemførelsesforanstaltningerne i bilag II skal der via fonden ydes støtte til foranstaltninger, der bidrager til opnåelse af målsætningerne i artikel 3, og som er opført i bilag III. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 for at ændre den i bilag III opførte liste over foranstaltninger, der er berettiget til støtte fra fonden.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For at nå målsætningerne for denne forordning kan der i henhold til artikel 5 og 6 via fonden ydes støtte til foranstaltninger, der er i overensstemmelse med Unionens prioriteter som omhandlet i bilag III, i relation til og i tredjelande, når det er relevant.

2.  For at nå målsætningerne i denne forordnings artikel 3 kan der i henhold til artikel 5 og 6 via fonden inden for fastlagte grænser og under forudsætning af passende sikkerhedsforanstaltninger i ekstraordinære tilfælde ydes støtte til foranstaltninger som omhandlet i bilag III i relation til og i tredjelande, når det er relevant.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Det samlede beløb til støtte for foranstaltninger i eller i forbindelse med tredjelande under den tematiske facilitet i henhold til artikel 9 må, uden at det berører bestemmelserne i artikel 16, ikke overstige 5 % af det samlede beløb, der er afsat til den tematiske facilitet i henhold til artikel 8, stk. 2, litra b).

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Det samlede beløb til støtte for foranstaltninger i eller i forbindelse med tredjelande inden for medlemsstaternes programmer i henhold til artikel 13 må, uden at det berører bestemmelserne i artikel 16, for hver medlemsstat ikke overstige 5 % af det samlede beløb, der er afsat til den pågældende medlemsstat i henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), artikel 11, stk. 1, og bilag I.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  Foranstaltninger, der støttes i henhold til denne artikel, skal være fuldt ud i overensstemmelse med de foranstaltninger, der støttes via Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, og med de generelle principper og mål for Unionens optræden udadtil.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling

 

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem kønnene og integration af kønsaspektet er en integreret del af og fremmes i de forskellige faser af fondens gennemførelse. Kommissionen og medlemsstaterne tager alle passende skridt til at forhindre enhver form for forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering i forbindelse med adgang til fonden og i de forskellige faser af fondens gennemførelse.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fonden er åben for tredjelande i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i en specifik aftale, der omfatter tredjelandets deltagelse i Asyl- og Migrationsfonden, forudsat at aftalen:

Fonden er åben for tredjelande, der er associeret med Schengenområdet, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i en specifik aftale, der skal vedtages i henhold til artikel 218 i TEUF, og som omfatter tredjelandets deltagelse i fonden, forudsat at aftalen:

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ved udarbejdelsen af den særlige aftale, der er omhandlet i denne artikel, hører Kommissionen Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, navnlig for så vidt angår de aspekter af aftalen, der vedrører grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  et tredjeland, der er opført i arbejdsprogrammet på betingelserne heri

3)  et tredjeland, der er opført i arbejdsprogrammet på betingelserne heri, og under forudsætning af at alle foranstaltninger fra, i eller i forbindelse med dette tredjeland fuldt ud respekterer de rettigheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en efter EU-retten oprettet retlig enhed eller en international organisation.

b)  en efter EU-retten oprettet retlig enhed eller en relevant international organisation.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Retlige enheder, der er etableret i et tredjeland, er undtagelsesvis berettigede til at deltage, hvis dette er nødvendigt for at nå målsætningerne for en given foranstaltning.

udgår

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 5 muliggør tredjelandes deltagelse i fonden. Det er ikke hensigtsmæssigt at inddrage enheder fra tredjelande yderligere.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Retlige enheder, som indgår i konsortier med mindst to uafhængige enheder, som er etableret i forskellige medlemsstater eller oversøiske lande eller territorier, som er knyttet til de pågældende stater eller tredjelande, er støtteberettigede.

4.  Retlige enheder, som indgår i konsortier med mindst to uafhængige enheder, som er etableret i forskellige medlemsstater eller oversøiske lande eller territorier, som er knyttet til de pågældende stater, er støtteberettigede, hvis dette bidrager til at opnå målsætningerne for fonden som fastlagt i artikel 3 i denne forordning.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den støtte, der ydes i henhold til denne forordning, skal supplere nationale, regionale eller lokale interventioner og fokusere på at skabe en merværdi for målsætningerne for denne forordning.

1.  Den støtte, der ydes i henhold til denne forordning, skal supplere nationale, regionale og lokale interventioner og fokusere på at skabe EU-merværdi i forbindelse med målsætningerne for denne forordning.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at den støtte, der ydes i henhold til denne forordning og af medlemsstaterne, er i overensstemmelse med de relevante EU-aktiviteter, -politikker og -prioriteter og supplerer andre EU-instrumenter.

2.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at den støtte, der ydes i henhold til denne forordning og af medlemsstaterne, er i overensstemmelse med de relevante EU-aktiviteter, -politikker og -prioriteter og supplerer og koordineres med nationale instrumenter og andre EU-instrumenter og -foranstaltninger, der finansieres under andre EU-fonde, navnlig strukturfondene og EU's eksterne finansieringsinstrumenter.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af fonden for perioden 2021-2027 fastsættes til 10 415 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af fonden for perioden 2021-2027 fastsættes til 9 204 957 000 EUR i 2018-priser (10 415 000 000 EUR i løbende priser).

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  der skal afsættes 6 249 000 000 EUR til programmer, der gennemføres ved delt forvaltning

a)  der skal afsættes 5 522 974 200 EUR i 2018-priser (6 249 000 000 EUR i løbende priser) til programmer, der gennemføres ved delt forvaltning

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  der skal afsættes 4 166 000 000 EUR til den tematiske facilitet.

b)  der skal afsættes 3 681 982 800 EUR i 2018-priser (4 166 000 000 EUR i løbende priser) til den tematiske facilitet.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Op til 0,42 % af finansieringsrammen vil blive afsat til teknisk bistand på Kommissionens initiativ, jf. artikel 29 i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser].

3.  Op til 0,42 % af finansieringsrammen vil blive afsat til teknisk bistand på Kommissionens initiativ.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  støtte til de medlemsstater, der bidrager til solidaritet og ansvarlighed

e)  støtte til medlemsstaterne, herunder til lokale og regionale myndigheder, samt til internationale og ikkestatslige organisationer, der bidrager til solidaritet

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midlerne fra den tematiske facilitet skal anvendes til prioriteter med en høj merværdi på EU-plan eller til at reagere på presserende behov i overensstemmelse med de vedtagne EU-prioriteter som skitseret i bilag II.

2.  Midlerne fra den tematiske facilitet skal anvendes til prioriteter med en høj merværdi på EU-plan eller til at reagere på presserende behov i overensstemmelse med de vedtagne EU-prioriteter som skitseret i bilag II og gennem de støtteberettigede foranstaltninger i bilag III. Kommissionen sikrer et regelmæssigt samarbejde med civilsamfundsorganisationer for så vidt angår udarbejdelse, gennemførelse, overvågning og evaluering af arbejdsprogrammer.

 

Mindst 20 % af midlerne fra den tematiske facilitet afsættes til det specifikke mål, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a).

 

Mindst 10 % af midlerne fra den tematiske facilitet afsættes til det specifikke mål, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, litra b).

 

Mindst 10 % af midlerne fra den tematiske facilitet afsættes til det specifikke mål, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, litra c).

 

Mindst 10 % af midlerne fra den tematiske facilitet afsættes til det specifikke mål, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, litra cb).

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Når der ydes støtte til medlemsstaterne via den tematiske facilitet under direkte eller indirekte forvaltning, skal det sikres, at de udvalgte projekter ikke påvirkes af en begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende en overtrædelse i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der rejser tvivl om lovligheden og den formelle rigtighed af udgifterne eller projekternes performance

3.  Når der ydes støtte til medlemsstaterne via den tematiske facilitet under direkte eller indirekte forvaltning, ydes der ikke nogen støtte til projekter, hvis der foreligger klare beviser for, at lovligheden af de pågældende projekter eller lovligheden og den formelle rigtighed af den pågældende støtte eller resultaterne af de pågældende projekter kan drages i tvivl som følge af en begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende en overtrædelse i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Når midlerne fra den tematiske facilitet gennemføres ved delt forvaltning, vurderer Kommissionen med henblik på artikel 18 og artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser], om de planlagte foranstaltninger påvirkes af en begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende en overtrædelse i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der rejser tvivl om lovligheden og den formelle rigtighed af udgifterne eller projekternes performance.

4.  Når midlerne fra den tematiske facilitet gennemføres ved delt forvaltning, sikrer Kommissionen, at der ikke ydes nogen støtte til projekter, hvis der foreligger klare beviser for, at lovligheden af de pågældende projekter eller lovligheden og den formelle rigtighed af den pågældende støtte eller resultaterne af de pågældende projekter kan drages i tvivl som følge af en begrundet udtalelse fra Kommissionen vedrørende en overtrædelse i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen fastsætter det samlede beløb, der er til rådighed for den tematiske facilitet under de årlige bevillinger på EU-budgettet. Kommissionen vedtager finansieringsafgørelser som omhandlet i finansforordningens artikel [110] vedrørende den tematiske facilitet, hvori målsætningerne og de foranstaltninger, der skal støttes, fastsættes, og beløbene til hver af dens enkeltdele specificeres, jf. stk. 1. Hvis det er relevant, fastsættes det samlede beløb, der er afsat til blandingsoperationer, i finansieringsafgørelserne.

5.  Kommissionen fastsætter det samlede beløb, der er til rådighed for den tematiske facilitet under de årlige bevillinger på EU-budgettet. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 med henblik på fastlæggelse af arbejdsprogrammer for den tematiske facilitet, hvori målsætningerne og de foranstaltninger, der skal støttes, fastsættes, og beløbene til hver af dens enkeltdele specificeres, jf. stk. 1. Arbejdsprogrammerne gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den tematiske facilitet støtter navnlig foranstaltninger, der falder ind under gennemførelsesforanstaltningerne i punkt 2 b) i bilag II, som gennemføres af lokale eller regionale myndigheder eller civilsamfundsorganisationer.

6.  Den tematiske facilitet støtter navnlig foranstaltninger, der falder ind under gennemførelsesforanstaltningerne i punkt 2a i bilag II, som gennemføres af lokale eller regionale myndigheder eller civilsamfundsorganisationer. I den henseende ydes der mindst 5% af den tematiske facilitets finansieringsramme under direkte eller indirekte forvaltning til lokale og regionale myndigheder, der gennemfører integrationsforanstaltninger.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Efter vedtagelsen af en finansieringsafgørelse som omhandlet i stk. 5 kan Kommissionen ændre de programmer, der gennemføres ved delt forvaltning, i overensstemmelse hermed.

7.  Efter vedtagelsen af arbejdsprogrammet som omhandlet i stk. 5 kan Kommissionen ændre de programmer, der gennemføres ved delt forvaltning, i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Finansieringsafgørelserne kan være årlige eller flerårige og kan omfatte en eller flere af den tematiske facilitets enkeltdele.

8.  Arbejdsprogrammerne kan være årlige eller flerårige og kan omfatte en eller flere af den tematiske facilitets enkeltdele.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Støtte i henhold til denne afdeling gennemføres ved delt forvaltning, jf. finansforordningens artikel [63] og forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser].

2.  Støtte i henhold til denne afdeling gennemføres ved delt forvaltning, jf. finansforordningens artikel [63] og forordning (EU) og rammen for oprettelse af finansielle regler, der er fælles for flere EU-fonde, herunder Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bidraget fra EU-budgettet må ikke overstige 75 % af et projekts samlede støtteberettigede udgifter.

1.  Bidraget fra EU-budgettet må ikke overstige 75% af et projekts samlede støtteberettigede udgifter. Medlemsstaterne opfordres til at yde modsvarende midler til aktiviteter, der støttes af fonden.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Bidraget fra EU-budgettet kan øges til 90 % af de samlede støtteberettigede udgifter til foranstaltningerne på listen i bilag IV.

3.  Bidraget fra EU-budgettet øges til mindst 80 % og kan øges til 90 % af de samlede støtteberettigede udgifter til foranstaltningerne på listen i bilag IV.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat sikrer, at de prioriteter, der tages fat på i dens programmer, er i overensstemmelse med og svarer til Unionens prioriteter og udfordringer på området migrationsstyring, og at de er i fuld overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og de vedtagne EU-prioriteter. Medlemsstaterne sikrer ved fastsættelsen af prioriteterne i deres programmer, at der på hensigtsmæssig vis tages fat på de i bilag II anførte gennemførelsesforanstaltninger.

1.  Hver medlemsstat og Kommissionen sikrer, at de prioriteter, der tages fat på i de nationale programmer, er i overensstemmelse med og svarer til Unionens prioriteter og udfordringer på området asyl- og migrationsforvaltning og er i fuld overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser, der følger af internationale instrumenter, som de har undertegnet, navnlig FN's konvention om barnets rettigheder. Medlemsstaterne sikrer ved fastsættelsen af prioriteterne i deres programmer, at der på hensigtsmæssig vis tages fat på de i bilag II anførte gennemførelsesforanstaltninger. I denne forbindelse afsætter medlemsstaterne mindst 20% af deres tildelte midler til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, litra a).

 

Medlemsstaterne afsætter mindst 10% af deres tildelte midler til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, litra e).

 

Medlemsstaterne afsætter mindst 10% af deres tildelte midler til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, litra c).

 

Medlemsstaterne afsætter mindst 10% af deres tildelte midler til den specifikke målsætning, som er omhandlet i artikel 3, stk. 2, første afsnit, litra cb).

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne sikrer desuden, at deres programmer omfatter foranstaltninger til at opfylde alle de specifikke mål for fonden, jf. artikel 3, stk. 2, og at tildelingen af ressourcer blandt målene sikrer, at disse mål kan opfyldes. Når Kommissionen evaluerer medlemsstaternes programmer, sikrer den, at ingen støtte stilles til rådighed for projekter, hvor der kan rejses tvivl om projekternes lovlighed, støttens lovlighed og formelle rigtighed eller projekternes ydeevne som følge af en begrundet udtalelse fra Kommissionen i forbindelse med overtrædelsesprocedurer i henhold til artikel 258 i TEUF.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen sikrer, at Den Europæiske Unions Agentur for Asyl og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning afhængigt af deres kompetenceområder inddrages i udviklingen af programmerne på et tidligt tidspunkt. Kommissionen konsulterer Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Den Europæiske Unions Agentur for Asyl om udkastene til programmer for at sikre sammenhæng og komplementaritet med agenturets og medlemsstaternes foranstaltninger.

2.  Kommissionen sikrer, at Den Europæiske Unions Agentur for Asyl, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning afhængigt af deres kompetenceområder inddrages i udviklingen af programmerne på et tidligt tidspunkt. Kommissionen konsulterer Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Den Europæiske Unions Agentur for Asyl om udkastene til programmer for at sikre sammenhæng og komplementaritet med agenturets og medlemsstaternes foranstaltninger.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen kan inddrage Den Europæiske Unions Agentur for Asyl og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i de overvågnings- og evalueringsopgaver, der er omhandlet i afdeling 5, når det er hensigtsmæssigt, navnlig med henblik på at sikre, at de foranstaltninger, der gennemføres med støtte fra fonden, er i overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og de vedtagne EU-prioriteter.

3.  Kommissionen kan inddrage Det Europæiske Asylstøttekontor, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og UNHCR i de overvågnings- og evalueringsopgaver, der er omhandlet i afdeling 5, når det er hensigtsmæssigt, navnlig med henblik på at sikre, at de foranstaltninger, der gennemføres med støtte fra fonden, er i overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og de vedtagne EU-prioriteter.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I fortsættelse af en overvågningsprocedure i overensstemmelse med forordning [.../...] [forordningen om asylagenturet] eller vedtagelsen af henstillinger i medfør af forordning (EU) nr. 1053/2013, som er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, undersøger den pågældende medlemsstat sammen med Kommissionen og, hvis det er relevant, Den Europæiske Unions Agentur for Asyl og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, hvordan de i resultaterne konstaterede mangler eller kapacitets- og beredskabsproblemer kan afhjælpes, og efterkommer henstillinger gennem sit program.

4.  I fortsættelse af alle gennemførte overvågningsprocedurer eller vedtagelsen af henstillinger i medfør af forordning (EU) nr. 1053/2013, som er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, undersøger den pågældende medlemsstat sammen med Kommissionen og, hvis det er relevant, Det Europæiske Asylstøttekontor, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, hvordan de i resultaterne konstaterede mangler eller kapacitets- og beredskabsproblemer kan afhjælpes, og efterkommer henstillinger gennem sit program.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis det er nødvendigt, ændres det pågældende program for at tage hensyn til de i stk. 4 omhandlede henstillinger. Afhængigt af virkningerne af denne tilpasning kan det reviderede program godkendes af Kommissionen.

5.  Hvis det er nødvendigt, ændres det pågældende program for at tage hensyn til de i stk. 4 omhandlede henstillinger og den vurdering af de i artikel 30, stk. 2, litra a), omhandlede fremskridt med hensyn til at nå milestene og målene, som indgår i de årlige performancerapporter. Afhængigt af virkningerne af denne tilpasning kan det reviderede program godkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Nationale programmer kan give mulighed for, at de i punkt 3a i bilag III omhandlede foranstaltninger kan omfatte de nærmeste pårørende til personer, der er omfattet af målgruppen i det nævnte punkt, i det omfang, det er nødvendigt for at kunne gennemføre sådanne foranstaltninger effektivt.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Hvis en medlemsstat beslutter at gennemføre projekter med eller i et tredjeland med støtte fra fonden, konsulterer den pågældende medlemsstat Kommissionen forud for projektets start.

8.  Hvis en medlemsstat, for så vidt andet ikke er fastsat i artikel 4, stk. 2, andet afsnit, beslutter at gennemføre projekter med eller i et tredjeland med støtte fra fonden, anmoder den pågældende medlemsstat Kommissionen om godkendelse forud for projektets start. Kommissionen sikrer, at der er komplementaritet og sammenhæng mellem de planlagte projekter og andre tiltag, der er truffet i eller i forbindelse med det pågældende tredjeland, og kontrollerer, at betingelserne i artikel 6, stk. 1, litra a), stk. 3, er opfyldt.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Den programmering, der er omhandlet i artikel 17, stk. 5, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser], skal baseres på de typer interventioner, der er fastsat i tabel 1 i bilag VI.

9.  Hvert nationalt program skal for hvert specifikt mål fastsætte interventionstyperne i overensstemmelse med tabel 1 i bilag VI og levere en vejledende fordeling af de programmerede ressourcer efter interventionstype eller støtteområde.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a.  Hver medlemsstat offentliggør dets program på et særligt websted og sender det til Europa-Parlamentet og Rådet. Dette websted angiver de tiltag, der støttes i forbindelse med gennemførelsen af programmet, og en liste over støttemodtagerne. Det ajourføres regelmæssigt og som minimum samtidig med offentliggørelsen af den årlige resultatrapport som omhandlet i artikel 30.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Programmerne underkastes en midtvejsrevision og evaluering i henhold til artikel 29 i denne forordning.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I 2024 tildeler Kommissionen det supplerende beløb, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra b), til de berørte medlemsstaters programmer i overensstemmelse med de kriterier, der er omhandlet i stk. 1, litra b, til stk. 5 i bilag I. Finansieringen skal have virkning for perioden fra kalenderåret 2025.

1.  Inden udgangen af 2024, og efter at have orienteret Europa-Parlamentet, tildeler Kommissionen det supplerende beløb, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra b), til medlemsstaternes programmer i overensstemmelse med de kriterier, der er omhandlet i stk. 1, litra b, til stk. 5 i bilag I. Finansieringen skal have virkning for perioden fra kalenderåret 2025.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis mindst 10 % af den oprindelige bevilling til et program som omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), ikke er omfattet af de anmodninger om mellemliggende betalinger, der skal indgives i henhold til artikel [85] i forordning (EU) .../2021 [forordningen om fælles bestemmelser], er den pågældende medlemsstat ikke berettiget til at modtage den supplerende bevilling til programmet, der er omhandlet i stk. 1.

2.  Hvis mindst 30 % af den oprindelige bevilling til et program som omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), ikke er omfattet af de anmodninger om mellemliggende betalinger, er den pågældende medlemsstat ikke berettiget til at modtage yderligere bevillinger til sit program, jf. stk. 1.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved tildelingen af midler fra den tematiske facilitet fra 2025 skal der om nødvendigt tages hensyn til de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå milestenene i den performanceramme, der er omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) .../2021 [forordningen om fælles bestemmelser] og konstaterede mangler ved gennemførelsen.

3.  Ved tildelingen af midler fra den tematiske facilitet fra 2025 skal der tages hensyn til de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå milestenene i den performanceramme, og konstaterede mangler ved gennemførelsen.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Særlige foranstaltninger er tværnationale eller nationale projekter i overensstemmelse med denne forordnings målsætninger, hvortil en, flere eller alle medlemsstater modtager en supplerende bevilling til deres programmer.

1.  Særlige foranstaltninger er tværnationale eller nationale projekter, der tilfører Unionen merværdi i overensstemmelse med denne forordnings målsætninger, hvortil en, flere eller alle medlemsstater modtager en supplerende bevilling til deres programmer.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 16

udgår

Midler til EU-rammen for genbosætning [og indrejse af humanitære årsager]

 

1.  Medlemsstaterne modtager ud over deres tildeling, der beregnes som fastsat i artikel 11, stk. 1, litra a), et bidrag på 10 000 EU for hver genbosat person i overensstemmelse med den målrettede EU-genbosætningsordning. Bidraget skal have form af finansiering, der ikke er knyttet til omkostningerne, jf. finansforordningens artikel [125].

 

2.  Det i stk. 1 omhandlede beløb skal tildeles medlemsstaterne gennem ændring af deres program, forudsat at den pågældende person, for hvem bidraget tildeles, rent faktisk blev genbosat i overensstemmelse med Unionens ramme for genbosætning [og indrejse af humanitære årsager].

 

3.  Disse midler må ikke anvendes til andre foranstaltninger i programmet undtagen under behørigt begrundede omstændigheder, som er godkendt af Kommissionen gennem ændring af programmet.

 

4.  Medlemsstaterne opbevarer de oplysninger, der er nødvendige for at kunne foretage en korrekt identifikation af de genbosatte personer og fastslå datoen for deres genbosættelse.

 

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 16a

 

Ressourcer til genbosætning og indrejse af humanitære årsager

 

1. Medlemsstaterne modtager ud over deres tildeling beregnet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra a), hvert andet år et yderligere beløb som et fast beløb på 10 000 EUR for hver person, der er tilladt indrejse gennem genbosættelsesordningen.

 

2. Medlemsstaterne modtager ud over deres tildeling beregnet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra a), hvert andet år et yderligere beløb som et fast beløb på 6 000 EUR for hver person, der er tilladt indrejse gennem humanitære ordninger.

 

3. Hvis det er relevant, kan medlemsstaterne også være berettigede til faste beløb for familiemedlemmer til personer omhandlet i stk. 1 for at sikre familiens enhed.

 

4. Det yderligere beløb, der er nævnt i stk. 1 og 2, tildeles hvert andet år medlemsstaterne, første gang i de individuelle finansieringsafgørelser, der godkender deres nationale program og efterfølgende i en finansieringsafgørelse, der vedlægges som bilag til de afgørelser, der godkender deres nationale program.

 

5. Under hensyntagen til de nuværende inflationsrater, den relevante udvikling inden for genbosættelse samt faktorer, der kan optimere anvendelsen af det finansielle incitament som følge af det faste beløb, og inden for rammerne af de disponible ressourcer, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 med henblik på, hvis det anses for hensigtsmæssigt, at justere det faste beløb, der er omhandlet i stk. 1 og 2 i denne artikel.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 17

udgår

Ressourcer til støtte for gennemførelsen af forordning (EU) .../... [Dublinforordningen]

 

1. Hver medlemsstat modtager ud over sin tildeling, der beregnes som fastsat i artikel 11, stk. 1, litra a), et bidrag på [10 000] EUR for hver ansøger om international beskyttelse, som den pågældende medlemsstat bliver ansvarlig for, fra det tidspunkt, hvor denne medlemsstat befinder sig i svær situation som omhandlet i forordning (EU) .../... [Dublinforordningen].

 

2. Hver medlemsstat modtager ud over sin tildeling, der beregnes som fastsat i artikel 11, stk. 1, litra a), et bidrag på [10 000] EUR for hver ansøger om international beskyttelse, der tildeles den pågældende medlemsstat, og som ligger over dens rimelige andel.

 

3. Hver medlemsstat modtager som omhandlet i stk. 1 og 2 et supplerende bidrag på [10 000] EUR for hver ansøger, der bliver indrømmet international beskyttelse, til gennemførelse af integrationsforanstaltninger.

 

4. Hver medlemsstat modtager som omhandlet i stk. 1 og 2 et supplerende bidrag på [10 000] EUR for hver person, for hvem den på grundlag af ajourføringen af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, litra d), i forordning (EU) .../... [Eurodacforordningen] kan fastslå, at personen har forladt dens område enten ved tvang eller frivilligt i overensstemmelse med en afgørelse om tilbagesendelse eller en afgørelse om udsendelse.

 

5. Hver medlemsstat modtager ud over sin tildeling, der beregnes som fastsat i artikel 11, stk. 1, litra a), et bidrag på [500] EUR for hver ansøger om international beskyttelse, der overføres fra en medlemsstat til en anden, for hver ansøger, der overføres i medfør af artikel 34i, litra c, første afsnit, i forordning (EU) .../... [Dublinforordningen], og, når det er relevant, for hver ansøger, der overføres i medfør af artikel 34j, litra g), i forordning (EU) .../... [Dublinforordningen].

 

6. De i denne artikel omhandlede beløb skal have form af finansiering, der ikke er knyttet til omkostningerne, jf. finansforordningens artikel [125].

 

7. De supplerende beløb, der er omhandlet i stk. 1-5, tildeles medlemsstaterne i deres programmer, forudsat at den person, for hvem bidraget blev tildelt, rent faktisk også blev overført til en medlemsstat eller rent faktisk blev tilbagesendt eller registreret som ansøger i den medlemsstat, der har ansvaret herfor i henhold til forordning (EU) .../... [Dublinforordningen].

 

8. Disse midler må ikke anvendes til andre foranstaltninger i programmet undtagen under behørigt begrundede omstændigheder, som er godkendt af Kommissionen gennem ændring af programmet.

 

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17 a

 

Ressourcer til støtte for gennemførelsen af forordning (EU) 604/2013)

 

1. Den medlemsstat, som træffer afgørelsen, modtager foruden sin tildeling beregnet i overensstemmelse med denne forordnings artikel 11, stk. 1, litra a), tilbagebetaling af omkostningerne til modtagelse af en ansøger om international beskyttelse fra det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives, til overførslen af ansøgeren til den ansvarlige medlemsstat, eller indtil den medlemsstat, som træffer afgørelsen, påtager sig ansvaret for ansøgeren i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 604/2013.

 

2. Den overførende medlemsstat modtager ud over den tildeling, som beregnes i henhold til denne forordnings artikel 11, stk. 1, litra a), refusion af de omkostninger, der er nødvendige for at overføre en ansøger eller en anden person som omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra c) og d), i forordning (EU) nr. 604/2013.

 

3. Hver medlemsstat modtager ud over deres tildeling, der er beregnet i overensstemmelse med denne forordnings artikel 11, stk. 1, litra a), et fast beløb på 10 000 EUR for hver uledsaget mindreårig, der er tildelt international beskyttelse i den pågældende medlemsstat, forudsat at medlemsstaten ikke er berettiget til et fast beløb for den uledsagede mindreårige i henhold til artikel 16, stk. 1.

 

4. Den i denne artikel omhandlede tilbagebetaling skal have form af finansiering i overensstemmelse med finansforordningens artikel 125.

 

5. Den tilbagebetaling, der er omhandlet i stk. 2, tildeles medlemsstaterne i deres programmer, forudsat at den person, for hvem tilbagebetalingen blev tildelt, rent faktisk også blev overført til en medlemsstat i overensstemmelse med forordning (EU) 604/2013.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17b

 

Midler til overførsel af ansøgere om international beskyttelse eller personer med international beskyttelse

 

1. Med henblik på at gennemføre princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling modtager medlemsstaterne ud over deres tildeling beregnet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, litra a), et yderligere beløb baseret på et fast beløb på 10 000 EUR for hver ansøger om international beskyttelse eller modtager af international beskyttelse, der er overført fra en anden medlemsstat.

 

2. Medlemsstater kan også være berettigede til faste beløb for familiemedlemmer til personer omhandlet i stk. 1, hvis det er relevant, forudsat at disse familiemedlemmer er blevet overført i overensstemmelse med denne forordning.

 

3. Det yderligere beløb, der er nævnt i stk. 1, tildeles medlemsstaterne, første gang i de individuelle finansieringsafgørelser, der godkender deres nationale program og efterfølgende i en finansieringsafgørelse, som vedlægges som bilag til de afgørelser, der godkender deres nationale program. Disse midler må ikke anvendes til andre foranstaltninger i programmet undtagen under behørigt begrundede omstændigheder, som er godkendt af Kommissionen gennem ændring af programmet.

 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 med henblik på, hvis det anses for hensigtsmæssigt, at justere det faste beløb, jf. stk. 1 i denne artikel for effektivt at stræbe mod målene om solidaritet og en rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, jf. artikel 80 i TEUF, under hensyntagen til de nuværende inflationsrater, den relevante udvikling inden for overførsel af ansøgere om international beskyttelse personer med international beskyttelse fra en medlemsstat til en anden og inden for genbosættelse og andre ad-hoc-indrejsetilladelser af humanitære årsager samt faktorer, der kan optimere anvendelsen af det finansielle incitament som følge af det faste beløb, og inden for rammerne af de disponible ressourcer.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hver medlemsstat må anvende op til 10 % af de beløb, der tildeles via fonden, til sit program til finansiering af operationel støtte inden for rammerne af målsætningerne i artikel 3, stk. 2, litra a) og c).

2.  Hver medlemsstat må anvende op til 10 % af de beløb, der tildeles via fonden, til sit program til finansiering af operationel støtte inden for rammerne af målsætningerne i artikel 3, stk. 2.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstater, der anvender operationel støtte, overholder de EU-retlige bestemmelser om asyl og tilbagesendelse.

3.  Medlemsstater, der anvender operationel støtte, overholder de EU-retlige bestemmelser om asyl og indvandring og respekterer fuldt ud de rettigheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne begrunder i programmet og i de årlige performancerapporter, der er omhandlet i artikel 30, brugen af operationel støtte for at nå målsætningerne i denne forordning. Inden programmet godkendes, vurderer Kommissionen sammen med Den Europæiske Unions Agentur for Asyl og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning som fastsat i artikel 13 udgangssituationen i de medlemsstater, der har angivet, at de agter at anvende operationel støtte. Kommissionen tager hensyn til oplysningerne fra disse medlemsstater og, når det er relevant, de oplysninger, der foreligger som følge af overvågningstiltag, der gennemføres i henhold til forordning (EU) .../... [forordningen om asylagenturet] og forordning (EU9 nr. 1053/2013, som er omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning.

4.  Medlemsstaterne begrunder i programmet og i de årlige performancerapporter, der er omhandlet i artikel 30, brugen af operationel støtte for at nå målsætningerne i denne forordning. Inden programmet godkendes, vurderer Kommissionen sammen med Det Europæiske Asylstøttekontor, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning som fastsat i artikel 13 udgangssituationen i de medlemsstater, der har angivet, at de agter at anvende operationel støtte. Kommissionen tager hensyn til oplysningerne fra disse medlemsstater og, når det er relevant, de oplysninger, der foreligger som følge af overvågningstiltag, der gennemføres af Det Europæiske Asylstøttekontor og forordning (EU9 nr. 1053/2013, som er omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Operationel støtte skal koncentreres om særlige opgaver og tjenester som fastsat i bilag VII.

5.  Operationel støtte skal koncentreres om støtteberettigede tiltag som fastsat i bilag VII.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  For at klare uforudsete eller nye omstændigheder eller sikre en effektiv gennemførelse af finansieringen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 32, med henblik på at ændre listen over de særlige opgaver og tjenester i bilag VII.

6.  For at klare uforudsete eller nye omstændigheder eller sikre en effektiv gennemførelse af finansieringen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 32, med henblik på at ændre de støtteberettigede tiltag i bilag VII.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Tilskud, der gennemføres ved direkte forvaltning, tildeles og forvaltes som fastsat i finansforordningens [afsnit VIII].

4.  Tilskud, der gennemføres ved direkte og indirekte forvaltning, tildeles og forvaltes som fastsat i finansforordningens [afsnit VIII].

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen sikrer en fleksibel, retfærdig og gennemsigtig fordeling af midlerne mellem de målsætninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Bidrag til en mekanisme for gensidig forsikring kan dække den risiko, der er forbundet med tilbagesøgning af midler, der skyldes af modtagere, og betragtes som en tilstrækkelig garanti i henhold til finansforordningen. Bestemmelserne i [artikel X i] forordning (EU) .../... [efterfølgeren til forordningen om garantifonden] finder anvendelse.

6.  Bidrag til en mekanisme for gensidig forsikring kan dække den risiko, der er forbundet med tilbagesøgning af midler, der skyldes af modtagere, og betragtes som en tilstrækkelig garanti i henhold til finansforordningen.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det beløb, der stilles til rådighed for Det Europæiske Migrationsnetværk i forbindelse med fondens årlige bevillinger og det årlige arbejdsprogram med fastsættelse af prioriteterne for netværkets aktiviteter, vedtages af Kommissionen efter godkendelse af styrelsesrådet som fastsat i artikel 4, stk. 5, litra a), i beslutning 2008/381/EF (som ændret). Kommissionens afgørelse udgør en finansieringsafgørelse, jf. artikel [110] i finansforordningen. For at sikre, at midlerne er til rådighed rettidigt, kan Kommissionen vedtage arbejdsprogrammet for Det Europæiske Migrationsnetværk ved en særskilt finansieringsafgørelse.

2.  Det beløb, der stilles til rådighed for Det Europæiske Migrationsnetværk i forbindelse med fondens årlige bevillinger og det årlige arbejdsprogram med fastsættelse af prioriteterne for netværkets aktiviteter, vedtages af Kommissionen efter godkendelse af styrelsesrådet som fastsat i artikel 4, stk. 5, litra a), i beslutning 2008/381/EF (som ændret). Kommissionens afgørelse udgør en finansieringsafgørelse, jf. finansforordningen. For at sikre, at midlerne er til rådighed rettidigt, kan Kommissionen vedtage arbejdsprogrammet for Det Europæiske Migrationsnetværk ved en særskilt finansieringsafgørelse.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 21 a (ny)

Afgørelse 2008/381/EU

Artikel 5 – stk. 3 – litra d a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 21 a

 

Ændring af beslutning 2008/381/EF

 

I artikel 5, stk. 3, i beslutning 2008/381/EØF tilføjes følgende led:

 

"da) fungere som kontaktpunkt for potentielle støttemodtagere under Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og yde uvildig vejledning, praktiske oplysninger og bistand vedrørende alle aspekter af fonden, herunder i forbindelse med ansøgninger om støtte under det relevante nationale program eller den tematiske facilitet.".

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Blandingsoperationer vedtaget under dette program gennemføres i overensstemmelse med [InvestEU-forordningen] og finansforordningens afsnit X.

Blandingsoperationer vedtaget under dette program som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), gennemføres i overensstemmelse med [InvestEU-forordningen] og finansforordningens afsnit X.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse, navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater, gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

1.  Modtagere af EU-midler fremmer foranstaltningerne og disses resultater, gennem sammenhængende, formålstjenlige og meningsfulde oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige relevante modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden, på de relevante sprog. For at sikre synliggørelsen af EU-midlerne henviser modtagerne af EU-midler til deres oprindelse, når de oplyser om foranstaltningen. Med henblik herpå sikrer modtagerne, at alt kommunikationsmateriale til medierne og offentligheden er forsynet med Unionens logo og udtrykkeligt nævner den finansielle støtte fra EU.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende fonden og dens foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til fonden, skal også bidrage til den institutionelle formidling af Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne for denne forordning.

2.  For at nå det størst mulige publikum gennemfører Kommissionen informations- og kommunikationstiltag vedrørende fonden og dens foranstaltninger og resultater. Kommissionen offentliggør navnlig oplysninger om gennemførelsen af den tematiske facilitets årlige og flerårige programmer. Kommissionen offentliggør også listen over operationer, der er udvalgt til støtte under den tematiske facilitet på et offentligt tilgængeligt websted, og ajourfører denne liste mindst hver tredje måned. De finansielle midler, der er afsat til fonden, skal også bidrage til den institutionelle formidling af gennemførelsen af Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne for denne forordning. Kommissionen kan navnlig fremme bedste praksis og udveksle oplysninger om gennemførelsen af instrumentet.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen offentliggør de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, i åbne og maskinlæsbare formater, jf. artikel 5, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF1a, som gør det muligt at sortere data, søge i dem og udtrække, sammenligne og genanvende data. Det skal være muligt at sortere dataene efter prioritet, specifikt mål, samlede støtteberettigede omkostninger til operationer, samlede projektudgifter, samlede omkostninger ved udbudsprocedurer, støttemodtagerens navn og kontrahentens navn.

 

_____________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90).

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fonden yder finansiel bistand til at dække akutte og specifikke behov i forbindelse med en krisesituation som følge af et eller flere af følgende forhold:

1.  Kommissionen kan beslutte at yde finansiel bistand til at dække akutte og specifikke behov i forbindelse med en krisesituation som følge af et eller flere af følgende forhold:

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  et stort migrationspres i en eller flere medlemsstater karakteriseret ved en stor eller uforholdsmæssig stor tilstrømning af tredjelandsstatsborgere, hvilket stiller store og hastende krav til deres modtagelsesfaciliteter og faciliteter til brug for frihedsberøvelse, asyl- og migrationsstyringssystemer og -procedurer

a)  en uventet stor eller uforholdsmæssig stor tilstrømning af tredjelandsstatsborgere i en eller flere medlemsstater, hvilket stiller store og hastende krav til deres modtagelses- og tilbageholdelsesfaciliteter, børnebeskyttelses-, asyl- og migrationssystemer og -procedurer

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  frivillig flytning

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  et stort migrationspres i tredjelande, herunder hvor personer med behov for international beskyttelse kan være strandet på grund af den politiske udvikling eller konflikter, navnlig når det kan have en indvirkning på migrationsstrømmene til Unionen.

c)  en uventet stor eller uforholdsmæssig stor tilstrømning af personer i tredjelande, herunder hvor personer med behov for international beskyttelse kan være strandet på grund af den politiske udvikling, konflikter eller naturkatastrofer, navnlig når det kan have en indvirkning på migrationsstrømmene til Unionen.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  De foranstaltninger, der gennemføres i tredjelande i henhold til denne artikel, skal være i overensstemmelse med og, hvor det er relevant, supplere Unionens humanitære politik samt overholde de humanitære principper, der er fastsat i den europæiske konsensus om humanitær bistand.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  I tilfælde som beskrevet under stk. 1, litra a), b) og c), i denne artikel informerer Kommissionen straks Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Krisebistand kan have form af tilskud, der ydes direkte til de decentraliserede agenturer.

2.  Krisebistand kan have form af tilskud, der ydes direkte til Det Europæiske Asylstøttekontor, UNHCR og lokale og regionale myndigheder med forbehold for uforudsete store eller uforholdsmæssigt store indstrømninger af tredjelandsstatsborgere, navnlig dem, der er ansvarlige for modtagelse og integration af uledsagede mindreårige migranter

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Tilskud, der gennemføres ved direkte forvaltning, tildeles og forvaltes som fastsat i finansforordningens [afsnit VIII].

4.  Tilskud, der gennemføres ved direkte forvaltning, tildeles og forvaltes som fastsat i finansforordningen.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af foranstaltningen, kan krisebistanden dække udgifter, der er afholdt før datoen for indgivelsen af ansøgningen om tilskud eller anmodningen om bistand, men ikke før den 1. januar 2021.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et tiltag, hvortil der er ydet støtte via fonden, kan også opnå bidrag fra andre EU-programmer, herunder fonde under delt forvaltning, forudsat at bidraget ikke dækker de samme omkostninger. Reglerne for hvert af de bidragende EU-programmer skal gælde for dets respektive bidrag til foranstaltningen. Den kumulative finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen, og støtte fra forskellige EU-programmer kan beregnes på et pro rata-grundlag i overensstemmelse med de dokumenter, hvori støttevilkårene er fastsat.

1.  Et tiltag, hvortil der er ydet støtte via fonden, kan også opnå bidrag fra andre EU-programmer, herunder fonde under delt forvaltning, forudsat at bidraget ikke dækker de samme omkostninger. De programmer, som Kommissionen forelægger, skal interagere og supplere hinanden og udformes med den nødvendige grad af gennemsigtighed for at undgå overlapning. Reglerne for hvert af de bidragende EU-programmer skal gælde for dets respektive bidrag til tiltaget. Den kumulative finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger til tiltaget, og støtte fra forskellige EU-programmer kan beregnes på et pro rata-grundlag i overensstemmelse med de dokumenter, hvori støttevilkårene er fastsat.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger, der tildeles kvalitetsmærket "Seal of Excellence", eller som opfylder følgende kumulerede, sammenlignelige betingelser:

Tiltag, der tildeles kvalitetsmærket "Seal of Excellence", eller som opfylder følgende kumulerede, sammenlignelige betingelser:

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I overensstemmelse med rapporteringskravene i henhold til finansforordningens artikel 43, stk. 3, litra h, nr. i) og iii), forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet performanceoplysninger i overensstemmelse med bilag V.

1.  I overensstemmelse med rapporteringskravene i henhold til finansforordningen forelægger Kommissionen mindst én gang om året Europa-Parlamentet og Rådet performanceoplysninger i overensstemmelse med bilag V.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Bilag VIII indeholder de indikatorer, der skal anvendes til rapportering om de fremskridt, der gøres inden for rammerne af fonden med hensyn til opfyldelsen af målsætningerne i denne forordning. For outputindikatorer sættes udgangspunkterne til nul. De milesten, der er sat for 2024, og de mål, der er sat for 2029, er kumulative.

3.  Bilag VIII indeholder de indikatorer, der skal anvendes til rapportering om de fremskridt, der gøres inden for rammerne af fonden med hensyn til opfyldelsen af målsætningerne i denne forordning. For outputindikatorer sættes udgangspunkterne til nul. De milesten, der er sat for 2024, og de mål, der er sat for 2029, er kumulative. Efter anmodning gør Kommissionen de data om output- og resultatindikatorer, den har modtaget, tilgængelig for Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 29

udgår

Evaluering

 

1.  Kommissionen foretager en midtvejsevaluering og en retrospektiv evaluering af denne forordning, herunder af de foranstaltninger, der er gennemført inden for rammerne af fonden.

 

2.  Midtvejsevalueringen og den retrospektive evaluering skal gennemføres så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen.

 

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 29 a

 

Evaluering

 

1. Inden 31. december 2024 fremlægger Kommissionen en midtvejsevaluering om gennemførelsen af denne forordning. Midtvejsevalueringen har til formål at undersøge fondens effektivitet, virkningsgrad, forenkling og fleksibilitet. Den skal nærmere bestemt indeholde en vurdering af:

 

a) de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå målene for denne forordning, under hensyntagen til alle relevante foreliggende oplysninger, navnlig de årlige performancerapporter, der fremsendes af medlemsstaterne, jf. artikel 30, og de output- og resultatindikatorer, der er fastsat i bilag VIII

 

b) EU-merværdien af de foranstaltninger og operationer, der gennemføres under fonden

 

c) bidraget til EU's solidaritet på området asyl og migration

 

d) den fortsatte relevans af de gennemførelsesforanstaltninger, der er fastsat i bilag II, og de foranstaltninger, der er fastsat i bilag III

 

e) komplementaritet, koordinering og sammenhæng mellem de foranstaltninger, der støttes under denne fond, og den støtte, der ydes via andre EU-fonde, såsom Unionens strukturfonde og eksterne finansieringsinstrumenter

 

f) de langsigtede virkninger og bæredygtigheden af virkningerne af fonden

 

Midtvejsevalueringen tager hensyn til efterfølgende evalueringsresultater for den langsigtede virkning af den foregående fond - Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden 2014-2020 - og skal, hvor det er relevant, ledsages af et lovgivningsmæssigt forslag til revision af denne forordning.

 

2. Senest den 31. januar 2030 foretager Kommissionen en retrospektiv evaluering. Senest samme dato forelægger Kommissionen en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Den retrospektive evaluering omfatter en vurdering af alle de elementer, der er anført i stk. 1. I denne henseende evalueres de langsigtede virkninger af fonden med henblik på at træffe beslutning om en eventuel forlængelse eller ændring af en efterfølgende fond.

 

De midtvejsevalueringsrapporter og retrospektive evalueringsrapporter, der er omhandlet i første afsnit og dette stykkes første afsnit, gennemføres med meningsfuld deltagelse af arbejdsmarkedets parter, civilsamfundsorganisationer, herunder organisationer, der repræsenterer migranter og flygtninge, ligestillingsorganer, nationale menneskerettighedsinstitutioner og andre relevante organisationer i overensstemmelse med partnerskabsprincippet som fastsat i artikel 3a.

 

3. I forbindelse med midtvejsevalueringen og den retrospektive evaluering lægger Kommissionen særlig vægt på evalueringen af tiltag, der gennemføres af, i eller i forbindelse med tredjelande i henhold til artikel 5, artikel 6 og artikel 13, stk. 8.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Inden 15. februar 2023 og inden samme dato hvert af de efterfølgende år til og med 2031 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årlig performancerapport som nævnt i artikel 36, stk. 6, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser]. Den rapport, der forelægges i 2023, skal omfatte gennemførelsen af det program, der gennemføres frem til 30. juni 2022.

1.  Inden 15. februar 2023 og inden samme dato hvert af de efterfølgende år til og med 2031 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årlig performancerapport. Den rapport, der forelægges i 2023, skal omfatte gennemførelsen af det program, der gennemføres frem til 30. juni 2022. Medlemsstaterne offentliggør disse rapporter på et websted oprettet til formålet og sender dem til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fremskridt med hensyn til at gennemføre programmet og nå milestenene og målene, idet der tages hensyn til de seneste oplysninger som krævet i artikel 37 i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser].

a)  fremskridt med hensyn til at gennemføre programmet og nå milestenene og målene, idet der tages hensyn til de seneste kumulerede oplysninger sendt til Kommissionen.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  en opdeling af årsregnskabet for det nationale program på inddrivelser, forfinansiering til endelige støttemodtagere og faktisk afholdte udgifter

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  eventuelle problemer, der påvirker programmets resultater, og de foranstaltninger, der er truffet for at løse dem

b)  eventuelle problemer, der påvirker programmets resultater, og de foranstaltninger, der er truffet for at afhjælpe dem, herunder begrundede udtalelser udstedt af Kommissionen i forbindelse med en traktatbrudsprocedure i henhold til artikel 258

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  komplementariteten mellem de foranstaltninger, der støttes via fonden, og støtten fra andre EU-fonde, navnlig foranstaltninger i eller i relation til tredjelande

c)  komplementaritet, koordinering og sammenhæng mellem de foranstaltninger, der støttes under denne fond, og den støtte, der ydes via andre EU-fonde, såsom Unionens strukturfonde og eksterne finansieringsinstrumenter

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  programmets bidrag til gennemførelsen af den relevante EU-ret og de relevante EU-handlingsplaner

d)  programmets bidrag til gennemførelsen af den relevante EU-ret og de relevante EU-handlingsplaner og til samarbejde og solidaritet mellem medlemsstaterne på asylområdet

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  overholdelse af de grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  antal personer, der er blevet genbosat med støtte fra fonden i overensstemmelse med de beløb, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1

g)  antal personer, der er blevet genbosat eller har fået indrejsetilladelse med støtte fra fonden i overensstemmelse med de beløb, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1 og stk. 2

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  antal ansøgere om eller personer, der har fået international beskyttelse, som er blevet overført fra én medlemsstat til en anden, jf. artikel 17.

h)  antal ansøgere om eller personer, der har fået international beskyttelse, som er blevet overført fra én medlemsstat til en anden, jf. artikel 17b.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  antallet af sårbare personer, der har fået hjælp i kraft af programmet, herunder børn og personer med international beskyttelse

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen kan fremsætte bemærkninger til den årlige performancerapport inden to måneder fra datoen for modtagelsen heraf. Hvis Kommissionen ikke har fremsat bemærkninger inden nævnte frist, anses rapporterne for at være godkendt.

3.  Kommissionen kan fremsætte bemærkninger til den årlige performancerapport inden to måneder fra datoen for modtagelsen heraf. Hvis Kommissionen ikke har fremsat bemærkninger inden nævnte frist, anses rapporterne for at være godkendt. Kommissionen skal, når de er blevet godkendt, stille sammendrag af de årlige performancerapporter til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggøre dem på websted oprettet til formålet. Hvis medlemsstaterne ikke fremsender dem i henhold til stk. 1, gøres den årlige performancerapports fulde tekst tilgængelig for Europa-Parlamentet og Rådet efter anmodning.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, 18, 28 og 31, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2028.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, 9, 13, 16, 17b,18, 28 og 31, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2028.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De delegerede beføjelser i artikel 13, 18, 28 og 31 kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 4, 9, 13, 16, 17b, 28 og 31 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 13, 18, 28 og 31 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til dem, eller hvis de inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 og 31 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til dem, eller hvis de inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hver medlemsstat modtager et fast beløb på 5 000 000 EUR fra dette instrument ved programmeringsperiodens begyndelse

a)  hver medlemsstat modtager et fast beløb på 10 000 000 EUR fra dette instrument ved programmeringsperiodens begyndelse

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Der vil blive taget hensyn til følgende kriterier på området bekæmpelse af irregulær migration, herunder tilbagesendelse, og de vægtes som følger:

4.  Der vil blive taget hensyn til følgende kriterier på området bekæmpelse af irregulær migration, herunder tilbagesendelse:

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  50 % af midlerne fordeles i forhold til antallet af tredjelandsstatsborgere, som ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse og ophold på medlemsstatens område, og for hvilke der er truffet en afgørelse om tilbagesendelse efter den nationale lovgivning og/eller fællesskabslovgivningen, dvs. en administrativ eller retslig afgørelse eller foranstaltning, der fastslår eller erklærer, at opholdet er ulovligt, og pålægger den pågældende en forpligtelse til at vende tilbage

a)  Antallet af tredjelandsstatsborgere, som ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse og ophold på medlemsstatens område, og for hvilke der er truffet en endelig afgørelse om tilbagesendelse efter den nationale lovgivning og/eller EU-lovgivningen, dvs. en administrativ eller retslig afgørelse eller foranstaltning, der fastslår eller erklærer, at opholdet er ulovligt, og pålægger den pågældende en forpligtelse til at vende tilbage

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  50 % af midlerne fordeles i forhold til antallet af tredjelandsstatsborgere, som faktisk har forladt medlemsstatens område som følge af en administrativ eller retslig afgørelse om udsendelse, uanset om de er rejst frivilligt eller er udsendt tvangsmæssigt.

udgår

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  For den første tildeling er referencetallene de seneste årlige statistiske data, der er udarbejdet af Kommissionen (Eurostat) for de seneste tre kalenderår på grundlag af data fra medlemsstaterne på anvendelsesdatoen for denne forordning i overensstemmelse med EU-retten. For midtvejsevalueringen er referencetallene de seneste årlige statistiske data, der er udarbejdet af Kommissionen (Eurostat) for de seneste tre kalenderår og foreligger på tidspunktet for midtvejsevalueringen i 2024 på grundlag af data fra medlemsstaterne i overensstemmelse EU-retten. Hvis medlemsstaterne ikke har indsendt de pågældende statistikker til Kommissionen (Eurostat), skal de fremlægge foreløbige data så hurtigt som muligt.

5.  For den første tildeling er referencetallene de seneste årlige statistiske data, der er udarbejdet af Kommissionen (Eurostat) for de seneste tre kalenderår på grundlag af data fra medlemsstaterne på anvendelsesdatoen for denne forordning i overensstemmelse med EU-retten. Data bør opdeles efter køn, særlige sårbarheder og asylstatus, herunder data om børn. For midtvejsevalueringen er referencetallene de seneste årlige statistiske data, der er udarbejdet af Kommissionen (Eurostat) for de seneste tre kalenderår og foreligger på tidspunktet for midtvejsevalueringen i 2024 på grundlag af data fra medlemsstaterne i overensstemmelse EU-retten. Hvis medlemsstaterne ikke har indsendt de pågældende statistikker til Kommissionen (Eurostat), skal de fremlægge foreløbige data så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at understøtte kapaciteten i medlemsstaternes asylsystemer for så vidt angår infrastrukturer og tjenester, hvor det er nødvendigt

b)  støtte kapaciteten i medlemsstaternes asylsystemer, herunder på lokalt og regionalt plan, for så vidt angår infrastruktur, såsom passende modtagelsesforhold, navnlig for mindreårige, og tjenester såsom juridisk bistand, repræsentation og tolkning, hvor det er nødvendigt

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at øge solidariteten og ansvarsfordelingen mellem medlemsstaterne, navnlig over for dem, der er mest berørt af migrationsstrømme, samt yde støtte til medlemsstater, der bidrager til solidaritetsindsatsen

udgår

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at øge solidariteten og samarbejdet med tredjelande, der er berørt af migrationsstrømme, herunder via genbosætning og andre lovlige kanaler til beskyttelse i Unionen samt via partnerskab og samarbejde med tredjelande med henblik på styring af migration.

d)  at øge solidariteten og samarbejdet med tredjelande, hvortil et stort antal personer med behov for international beskyttelse er blevet fordrevet, herunder ved at fremme disse landes kapacitet til at forbedre modtagelsesforholdene og de internationale beskyttelsesvilkår og gennem genbosætning og andre lovlige veje til beskyttelse i Unionen, navnlig for sårbare grupper såsom børn og unge, der er udsat for beskyttelsesrisici, samt partnerskab og samarbejde med tredjelande inden for rammerne af den globale samarbejdsindsats på området international beskyttelse.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  gennemførelse af teknisk og operationel bistand til én eller flere medlemsstater i samarbejde med Det Europæiske Asylstøttekontor.

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at støtte udarbejdelsen og gennemførelsen af politikker, der fremmer lovlig migration og gennemførelsen af EU-lovgivningen om lovlig migration

a)  at støtte udarbejdelsen og gennemførelsen af politikker, der fremmer lovlig migration, herunder familiesammenføring, og gennemførelsen af EU-lovgivningen om lovlig migration, navnlig instrumenterne til lovlig arbejdsmigration i overensstemmelse med de gældende internationale standarder for migration og beskyttelse af vandrende arbejdstagere

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  at fremme og udvikle strukturelle og understøttende foranstaltninger, der letter lovlig indrejse og ophold i Unionen.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  at styrke partnerskabet og samarbejdet med tredjelande, der er berørt af migrationsstrømme, herunder via lovlige muligheder for indrejse i Unionen med henblik på den globale samarbejdsindsats på migrationsområdet.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at fremme foranstaltninger til tidlig integration med henblik på social og økonomisk inklusion af tredjelandsstatsborgere, således at der skabes et grundlag for deres deltagelse og accept i værtssamfundet, især ved inddragelse af lokale eller regionale myndigheder og civilsamfundsorganisationer.

udgår

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Fonden bidrager til det specifikke mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra c), ved at fokusere på følgende gennemførelsesforanstaltninger:

 

a) at fremme foranstaltninger til integration med henblik på social og økonomisk inklusion af tredjelandsstatsborgere, fremme familiesammenføring og skabe et grundlag for deres aktive deltagelse og accept i værtssamfundet, især ved inddragelse af lokale eller regionale myndigheder, NGO'er, herunder organisationer, der repræsenterer flygtninge og migranter samt arbejdsmarkedsparter og

 

(b) at fremme og gennemføre beskyttelsesforanstaltninger for sårbare personer i forbindelse med integrationsforanstaltninger.

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Fonden bidrager til det specifikke mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra c), ved at fokusere på følgende gennemførelsesforanstaltninger:

3.  Fonden bidrager til det specifikke mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra ca), ved at fokusere på følgende gennemførelsesforanstaltninger:

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at støtte en integreret og koordineret tilgang til forvaltning af tilbagesendelser på EU- og medlemsstatsniveau, til udvikling af kapacitet til effektiv og holdbar tilbagesendelse og til mindskelse af incitamenterne til irregulær migration

b)  at støtte en integreret og koordineret tilgang til forvaltning af tilbagesendelser på EU- og medlemsstatsniveau, til udvikling af kapacitet til effektiv, værdig og holdbar tilbagesendelse og til mindskelse af incitamenterne til irregulær migration

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at støtte frivillig tilbagevenden og reintegration

c)  at støtte frivillig tilbagevenden, opsporing af familie og reintegration under hensyntagen til mindreåriges tarv

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at styrke samarbejdet med tredjelande og deres kapacitet til at gennemføre tilbagetagelsesaftaler og andre ordninger samt at muliggøre holdbar tilbagesendelse.

d)  at styrke samarbejdet med tredjelande og deres kapacitet til at gennemføre tilbagetagelsesaftaler, herunder reintegrering for at muliggøre holdbar tilbagesendelse.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Fonden bidrager til det specifikke mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra cb), ved at fokusere på følgende gennemførelsesforanstaltninger:

 

a) at fremme og gennemføre overholdelsen af folkeretten og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i asyl- og indvandringspolitikker og -foranstaltninger

 

b) at øge solidariteten og ansvarsfordelingen mellem medlemsstaterne, navnlig over for dem, der er mest berørt af migrationsstrømme, samt at yde støtte til medlemsstater på centralt, regionalt og lokalt plan, til internationale organisationer, til NGO'er og til arbejdsmarkedsparter, der bidrager til solidaritetsindsatsen

 

c) at støtte overførsler af ansøgere om international beskyttelse eller personer, der har fået international beskyttelse, fra én medlemsstat til en anden.

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Bilag III – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Støttens omfang

Støtteberettigede tiltag, der er berettiget til støtte fra instrumentet i overensstemmelse med artikel 3

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Inden for rammerne af den politiske målsætning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, skal fonden navnlig støtte følgende:

1.  Inden for rammerne af den politiske målsætning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, skal fonden støtte følgende:

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  etablering og udvikling af nationale strategier for asyl, lovlig migration, integration, tilbagesendelse og irregulær migration

a)  etablering og udvikling af nationale, regionale og lokale strategier for gennemførelsen af gældende EU-ret vedrørende asyl, lovlig migration, integration, navnlig lokale integrationsstrategier, tilbagesendelse og irregulær migration

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  etablering af administrative strukturer, systemer og værktøjer og uddannelse af personale, herunder lokale myndigheder og andre relevante interessenter

b)  etablering af administrative strukturer, systemer og værktøjer og uddannelse af personale, herunder lokale myndigheder og andre relevante interessenter, i samarbejde med de relevante EU-agenturer, når det er hensigtsmæssigt

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  udvikling, overvågning og evaluering af politikker og procedurer, herunder vedrørende indsamling og udveksling af oplysninger og data, udvikling og anvendelse af fælles statistiske værktøjer, metoder og indikatorer til måling af fremskridtene og vurdering af den politiske udvikling

c)  udvikling, overvågning og evaluering af politikker og procedurer, herunder udvikling, indsamling, analyse og formidling af kvalitative og kvantitative data og statistikker over migration og international beskyttelse samt udvikling og anvendelse af fælles statistiske værktøjer, metoder og indikatorer til måling af fremskridtene og vurdering af den politiske udvikling

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  bistands- og støttetjenester i overensstemmelse med de berørte personers status og behov, navnlig de sårbare grupper

e)  kønssensitive bistands- og støttetjenester i overensstemmelse med de berørte personers status og behov, navnlig de sårbare personer

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  effektiv beskyttelse af migrantbørn, herunder gennemførelse af vurderinger af barnets tarv, inden der træffes afgørelse, alle de foranstaltninger, der er anført i Kommissionens meddelelse af 12. april 2017 om beskyttelse af migrantbørn, såsom tilvejebringelse af passende boliger til og en rettidig udpegelse af værger til alle uledsagede mindreårige, bidrag til det europæiske netværk af værgemålsinstitutioner og udvikling, overvågning og evaluering af børns beskyttelsespolitikker og -procedurer, herunder en mekanisme, der er baseret på overholdelse af barnets rettigheder

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  foranstaltninger, der har til formål at øge bevidstheden om politikkerne vedrørende asyl, integration, lovlig migration og tilbagesendelse blandt de berørte parter og i den brede offentlighed.

f)  foranstaltninger, der har til formål at øge bevidstheden om politikkerne vedrørende asyl, integration, lovlig migration og tilbagesendelse blandt de berørte parter og i den brede offentlighed, idet der rettes særlig opmærksomhed mod sårbare grupper, herunder mindreårige.

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Inden for rammerne af det specifikke mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), skal fonden navnlig støtte følgende foranstaltninger:

2.  Inden for rammerne af det specifikke mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), skal fonden støtte følgende foranstaltninger:

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  ydelse af materiel hjælp, herunder bistand ved grænsen

a)  ydelse af materiel hjælp, herunder bistand ved grænsen, børnevenlige og kønssensitive faciliteter, beredskabstjenester leveret af lokale myndigheder, almen og faglig uddannelse, støttetjenester, retshjælp og repræsentation, sundhedspleje og psykologhjælp

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  gennemførelse af asylprocedurer

b)  gennemførelse af asylprocedurer, herunder opsporing af familie og sikring af adgang til retshjælp, repræsentation og tolkning for asylansøgere i alle procedurens faser

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  identificering af ansøgere med særlige procedure- eller modtagelsesmæssige behov

c)  identifikation af ansøgere med særlige procedure- eller modtagelsesbehov, herunder tidlig identifikation af ofre for menneskehandel, mindreårige og andre sårbare personer såsom ofre for tortur og kønsbaseret vold og henvisning til specialtjenester.

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  levering af kvalificerede psykosociale og rehabiliteringsrelaterede tjenester til ofre for vold og tortur, herunder kønsbaseret vold

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  etablering eller forbedring af indkvarteringsfaciliteter til modtagelse, herunder mulig fælles brug af sådanne faciliteter af mere end én medlemsstat

d)  etablering eller forbedring af indkvarteringsfaciliteter til modtagelse, såsom boliger i små enheder og mindre infrastruktur, der opfylder behovene hos familier med mindreårige, herunder dem, der stilles til rådighed af de lokale og regionale myndigheder, og herunder den eventuelle fælles brug af sådanne faciliteter af mere end én medlemsstat

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  at sørge for alternative former for pleje, der er integreret i de eksisterende nationale ordninger for beskyttelse af børn, og opfylde alle børns behov i overensstemmelse med internationale standarder;

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  forbedring af medlemsstaternes kapacitet til at indsamle, analysere og formidle oplysninger om oprindelseslande

e)  forbedring af medlemsstaternes kapacitet til at indsamle, analysere og udveksle oplysninger indbyrdes om oprindelseslande

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  foranstaltninger vedrørende procedurer til gennemførelse af EU-rammen for genbosætning [og indrejse af humanitære årsager] eller nationale genbosætningsordninger, der er forenelige med EU-genbosætningsrammen

f)  tiltag vedrørende procedurer til gennemførelse af nationale genbosætningsordninger eller humanitære adgangsordninger, som fastsat i denne forordning;

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  overførsel af modtagere af international beskyttelse

g)  overførsel af ansøgere til og modtagere af international beskyttelse

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  styrkelse af tredjelandenes kapacitet til at forbedre beskyttelsen af personer med behov for international beskyttelse

h)  styrkelse af tredjelandenes kapacitet til at forbedre beskyttelsen af personer med behov for beskyttelse, herunder ved at støtte udviklingen af stærke mekanismer til beskyttelse af børn i tredjelande, idet det sikres, at børn beskyttes på alle områder mod vold, misbrug og vanrøgt og har adgang til uddannelse og sundhedspleje

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 2 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  etablering, udvikling og forbedring af effektive alternativer til frihedsberøvelse, navnlig i forhold til uledsagede mindreårige og familier.

i)  etablering, udvikling og forbedring af effektive alternativer til frihedsberøvelse og institutionel pleje, navnlig med hensyn til uledsagede mindreårige og børn med familier under overholdelse af De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder.

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Inden for rammerne af det specifikke mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b), skal fonden navnlig støtte følgende:

3.  Inden for rammerne af det specifikke mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b), skal fonden støtte følgende:

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udvikling af mobilitetsordninger til Unionen, såsom ordninger for cirkulær eller midlertidig migration, herunder erhvervsuddannelse med henblik på øget beskæftigelsesegnethed

b)  udvikling af mobilitetsordninger til Unionen, herunder, men ikke begrænset til, ordninger for cirkulær eller midlertidig migration, herunder erhvervsuddannelse og anden uddannelse med henblik på øget beskæftigelsesegnethed

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  vurdering af færdigheder og kvalifikationer erhvervet i et tredjeland og deres gennemsigtighed og overensstemmelse ved sammenligning med en medlemsstat

d)  vurdering og anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer, herunder erhvervserfaring, erhvervet i et tredjeland og deres gennemsigtighed og overensstemmelse ved sammenligning med en medlemsstat og udvikling af fælles evalueringsstandarder

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  bistand i forbindelse med ansøgninger om familiesammenføring i henhold til Rådets direktiv 2003/86/EF51.

e)  bistand i forbindelse med ansøgninger om familiesammenføring for at sikre en ensartet gennemførelse af Rådets direktiv 2003/86/EF51.

__________________

__________________

51 Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring (EUT L 251 af 3.10.2003, s. 12-18).

6 Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring (EUT L 251 af 3.10.2003, s. 12 - 18.

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  bistand i forbindelse med en ændring af status for tredjelandsstatsborgere, der allerede har lovligt ophold i en medlemsstat, navnlig i forbindelse med erhvervelsen af et lovligt ophold defineret på EU-plan

f)  bistand, herunder juridisk bistand og repræsentation, i forbindelse med en ændring af status for tredjelandsstatsborgere, der allerede har lovligt ophold i en medlemsstat, navnlig i forbindelse med erhvervelsen af et lovligt ophold defineret på EU-plan

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  bistand i forbindelse med udøvelse af rettighederne for tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold i Unionen, navnlig vedrørende mobilitet inden for Unionen og adgang til beskæftigelse

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 3 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  foranstaltninger til tidlig integration som f.eks. skræddersyet støtte i overensstemmelse med tredjelandsstatsborgernes behov og integrationsprogrammer med fokus på uddannelse, sprog og f.eks. samfundsorientering og erhvervsvejledning

udgår

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 3 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  foranstaltninger til fremme af lige adgang til offentlige og private tjenesteydelser for tredjelandsstatsborgere, herunder tilpasning heraf til målgruppens behov

udgår

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 3 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  samarbejde mellem statslige og ikkestatslige organer på en integreret måde, bl.a. gennem koordinerede integrationsstøttecentre som f.eks. one-stop-shops

udgår

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 3 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  foranstaltninger med henblik på at muliggøre og understøtte tredjelandsstatsborgeres introduktion til og aktive deltagelse i værtssamfundet og foranstaltninger til fremme af det modtagende samfunds accept

udgår

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 3 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  fremme af udveksling og dialog mellem tredjelandsstatsborgere, værtssamfundet og offentlige myndigheder, herunder gennem høring af tredjelandsstatsborgere og interkulturel og tværreligiøs dialog.

udgår

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Inden for rammerne af det specifikke mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c), skal fonden navnlig støtte følgende:

 

a) foranstaltninger til integration som f.eks. skræddersyet støtte i overensstemmelse med tredjelandsstatsborgeres behov og integrationsprogrammer med fokus på inklusiv uddannelse og pleje, sprog, rådgivning, erhvervsuddannelse og anden uddannelse såsom samfundsorienteringskurser og erhvervsvejledning

 

b) opbygning af kapacitet i de integrationstjenester, der leveres af lokale myndigheder

 

c) tiltag til fremme af lige adgang til og tilrådighedsstillelse af offentlige og private tjenesteydelser for tredjelandsstatsborgere, herunder adgang til uddannelse, sundhedspleje og psykosocial støtte og tilpasning heraf til målgruppens behov

 

d) samarbejde mellem statslige og ikke-statslige organer på en integreret måde, bl.a. gennem koordinerede integrationsstøttecentre, såsom et enkelt kontaktpunkt

 

e) tiltag med henblik på at muliggøre og understøtte tredjelandsstatsborgeres introduktion til og aktive deltagelse i værtssamfundet og foranstaltninger til fremme af det modtagende samfunds accept

 

f) fremme af udveksling og dialog mellem tredjelandsstatsborgere, værtssamfundet og offentlige myndigheder, herunder gennem høring af tredjelandsstatsborgere og interkulturel og tværreligiøs dialog.

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Inden for rammerne af det specifikke mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c), skal fonden navnlig støtte følgende:

4.  Inden for rammerne af det specifikke mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra ca), skal fonden støtte følgende:

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  indkvarteringsfaciliteter til modtagelse eller frihedsberøvelse, herunder mulig fælles brug af sådanne faciliteter af mere end én medlemsstat

a)  forbedring af indkvarteringsfaciliteter til åben modtagelse eller forbedring af eksisterende infrastruktur for frihedsberøvelse, herunder mulig fælles brug af sådanne faciliteter af mere end én medlemsstat

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  iværksættelse, udvikling og forbedring af effektive alternative foranstaltninger til frihedsberøvelse, navnlig i forhold til uledsagede mindreårige og familier

b)  iværksættelse, udvikling, gennemførelse og forbedring af effektive alternative foranstaltninger til frihedsberøvelse, der er baseret på sagsbehandling i lokalsamfundet, navnlig med hensyn til uledsagede mindreårige og familier

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  identifikation og modtagelse af ofre for menneskehandel i overensstemmelse med direktiv 2011/36/EU og Rådets direktiv 2004/81/EF1a

 

___________________

 

1aRådets direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente myndigheder (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 19).

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  imødegåelse af incitamenterne til irregulær migration, herunder beskæftigelse af irregulære migranter, gennem effektive og tilstrækkelige tilsyn baseret på risikovurdering, uddannelse af medarbejdere, etablering og implementering af mekanismer, hvorigennem irregulære migranter kan få refunderet betalinger og indgive klager over deres arbejdsgivere, eller gennem oplysnings- og bevidstgørelseskampagner for at informere arbejdsgivere og irregulære migranter om deres rettigheder og pligter i henhold til direktiv 2009/52/EF53

d)  mindskelse af incitamenterne til irregulær migration, herunder beskæftigelse af irregulære migranter, gennem effektive og tilstrækkelige tilsyn baseret på risikovurdering, uddannelse af medarbejdere, etablering og implementering af mekanismer, hvorigennem irregulære migranter kan få refunderet betalinger og indgive klager over deres arbejdsgivere, eller gennem oplysnings- og bevidstgørelseskampagner for at informere arbejdsgivere og irregulære migranter om deres rettigheder og pligter i henhold til direktiv 2009/52/EF53

__________________

__________________

53 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 168 af 30.6.2009, s. 24-32).

53Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 168 af 30.6.2009, s. 24).

Ændringsforslag    222

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 4 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  bistand til tilbagesendelse, navnlig støttet frivillig tilbagevenden og information om programmer for støttet frivillig tilbagevenden.

g)  bistand til tilbagesendelse, navnlig støttet frivillig tilbagevenden og information om programmer for støttet frivillig tilbagevenden, herunder ved at give specifik vejledning til børn i tilbagesendelsesprocedurer og sikre tilbagesendelsesprocedurer, der har udgangspunkt i børns rettigheder;

Ændringsforslag    223

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 4 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  faciliteter og tjenester i tredjelande til sikring af passende midlertidig indkvartering og modtagelse efter ankomsten, herunder for uledsagede mindreårige og andre sårbare grupper i overensstemmelse med internationale standarder

j)  faciliteter og støttetjenester i tredjelande, der sikrer passende midlertidig indkvartering og modtagelse efter ankomst og en fast overførsel til en indkvartering i lokalsamfundet

Ændringsforslag    224

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 4 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  samarbejde med tredjelande om bekæmpelse af irregulær migration og om effektiv tilbagesendelse og tilbagetagelse, herunder inden for rammerne af gennemførelsen af tilbagetagelsesaftaler og andre ordninger

k)  samarbejde med tredjelande om bekæmpelse af irregulær migration og om effektiv tilbagesendelse og tilbagetagelse, herunder inden for rammerne af gennemførelsen af tilbagetagelsesaftaler

Ændringsforslag    225

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 4 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  foranstaltninger med henblik på at gøre opmærksom på de hensigtsmæssige lovlige kanaler til indvandring og risiciene ved ulovlig indvandring

l)  foranstaltninger med henblik på at gøre opmærksom på de hensigtsmæssige lovlige kanaler til migration og risiciene ved irregulær indvandring

Ændringsforslag    226

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 4 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  støtte til foranstaltninger i tredjelande, herunder om infrastruktur, udstyr og andre tiltag, forudsat at disse bidrager til at styrke et effektivt samarbejde om tilbagesendelse og tilbagetagelse mellem tredjelande og Unionen og dens medlemsstater.

udgår

Ændringsforslag    227

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Inden for rammerne af det specifikke mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra cb), skal fonden støtte følgende:

 

a) gennemførelse af overførsler af enten ansøgere om international beskyttelse eller personer, der har fået international beskyttelse, herunder de foranstaltninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 17

 

b) operationel støtte i form af udstationerede medarbejdere eller finansiel bistand, som en medlemsstat yder til en anden medlemsstat, der er påvirket af migrationsudfordringer

 

c) tiltag vedrørende procedurer til gennemførelse af nationale genbosætningsordninger eller humanitære adgangsordninger;

Ændringsforslag    228

Forslag til forordning

Bilag IV – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Integrationsforanstaltninger, der gennemføres af lokale og regionale myndigheder og civilsamfundsorganisationer

–  Integrationsforanstaltninger, der gennemføres af lokale og regionale myndigheder og civilsamfundsorganisationer, herunder organisationer, der repræsenterer flygtninge og migranter

Ændringsforslag    229

Forslag til forordning

Bilag IV – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Foranstaltninger til udvikling og indførelse af effektive alternativer til frihedsberøvelse

–  Foranstaltninger til udvikling og indførelse af effektive alternativer til frihedsberøvelse og institutionel pleje

Ændringsforslag    230

Forslag til forordning

Bilag IV – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Foranstaltninger rettet mod sårbare personer og ansøgere om international beskyttelse og/eller med særlige modtagelses- og proceduremæssige behov, herunder foranstaltninger til sikring af en effektiv beskyttelse af migrantbørn, navnlig de uledsagede.

–  Foranstaltninger rettet mod sårbare personer og ansøgere om international beskyttelse og/eller med særlige modtagelses- og proceduremæssige behov, herunder foranstaltninger til sikring af en effektiv beskyttelse af migrantbørn, navnlig uledsagede mindreårige.

Ændringsforslag    231

Forslag til forordning

Bilag V – del -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Alle de vigtige performanceindikatorer, der er anført nedenfor, skal opdeles efter køn og alder.

Ændringsforslag    232

Forslag til forordning

Bilag V – del 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Antal personer, der har fået indrejse gennem ordninger for indrejse af humanitære årsager

Ændringsforslag    233

Forslag til forordning

Bilag V – del 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Antal ansøgere om international beskyttelse, som er blevet overført fra én medlemsstat til en anden med støtte fra fonden.

Ændringsforslag    234

Forslag til forordning

Bilag V – del 1 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Antal personer med international beskyttelse, som er blevet overført fra én medlemsstat til en anden med støtte fra fonden.

Ændringsforslag    235

Forslag til forordning

Bilag V – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Specifikt mål nr. 1a: at støtte lovlig migration til medlemsstaterne:

 

1. Antal blå kort, der er blevet udstedt med støtte fra fonden.

 

2. Antal virksomhedsinternt udstationerede, som er tildelt denne status med støtte fra fonden.

 

3. Antal ansøgere om familiesammenføring, der reelt er blevet genforenet med deres familie med støtte fra fonden.

 

4. Antal tredjelandsstatsborgere, der har fået langvarige opholdstilladelser med støtte fra fonden.

Ændringsforslag    236

Forslag til forordning

Bilag V – del 2 – Specifikt mål nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Specifikt mål nr. 2: at støtte lovlig migration til medlemsstaterne, herunder at bidrage til integrationen af tredjelandsstatsborgere:

Specifikt mål nr. 2: at bidrage til integrationen af tredjelandsstatsborgere:

Ændringsforslag    237

Forslag til forordning

Bilag V – del 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Antal personer, der har deltaget i integrationsforanstaltninger støttet af fonden, og som rapporterer, at foranstaltningerne var til gavn for deres tidlige integration, set i forhold til det samlede antal personer, der deltog i integrationsforanstaltninger støttet af fonden.

2.  Antal personer, der har deltaget i integrationsforanstaltninger støttet af fonden.

Ændringsforslag    238

Forslag til forordning

Bilag V – del 2 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Antal personer, der har deltaget i integrationsforanstaltninger støttet af fonden, og som efterfølgende har fået et job

Ændringsforslag    239

Forslag til forordning

Bilag V – del 2 – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Antal personer, der har deltaget i integrationsforanstaltninger støttet af fonden, og som har fået deres kvalifikation anerkendt eller har afsluttet en uddannelse i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    240

Forslag til forordning

Bilag V – del 3 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Antal tilbagesendelser som følge af et påbud om at forlade landet sammenlignet med antallet af tredjelandsstatsborgere, der har fået påbud om at forlade landet.

1.  Antal tilbagesendelser støttet af fonden som følge af et påbud om at forlade landet sammenlignet med antallet af tredjelandsstatsborgere, der har fået påbud om at forlade landet.

Ændringsforslag    241

Forslag til forordning

Bilag V – del 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Specifikt mål nr. 3a: at sikre solidaritet og retfærdig ansvarsfordeling:

 

1. Antal overførsler om ansøgere til international beskyttelse, der er gennemført i henhold til fondens artikel 17b.

 

1a. Antal overførsler af personer med international beskyttelse, der er gennemført i henhold til fondens artikel 17b.

 

2. Antal udstationerede medarbejdere eller den økonomiske støtte, der ydes til medlemsstater, som har store udfordringer med migration.

 

3. Antal personer, der er blevet genbosat eller blevet omfattet af humanitære ordninger med støtte fra fonden.

Ændringsforslag    242

Forslag til forordning

Bilag VIII – del -1 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1  Alle de vigtige performanceindikatorer, der er anført nedenfor, skal opdeles efter køn og alder.

Ændringsforslag    243

Forslag til forordning

Bilag VIII – del 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Specifikt mål nr. 1a: At støtte lovlig migration til medlemsstaterne:

 

1. Antal blå kort, der er blevet udstedt med støtte fra fonden.

 

2. Antal virksomhedsinternt udstationerede, som er tildelt denne status med støtte fra fonden.

 

3. Antal ansøgere om familiesammenføring, der reelt er blevet genforenet med deres familie med støtte fra fonden.

 

4. Antal tredjelandsstatsborgere, der har fået langvarige opholdstilladelser med støtte fra fonden.

Ændringsforslag    244

Forslag til forordning

Bilag VIII – del 2 – Specifikt mål nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Specifikt mål nr. 2: At støtte lovlig migration til medlemsstaterne, herunder at bidrage til integrationen af tredjelandsstatsborgere:

Specifikt mål nr. 2: At bidrage til integrationen af tredjelandsstatsborgere:

Ændringsforslag    245

Forslag til forordning

Bilag VIII – del 2 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Antal personer, der har deltaget i integrationsforanstaltninger støttet af fonden, og som efterfølgende har fået et job

Ændringsforslag    246

Forslag til forordning

Bilag VIII – del 2 – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Antal personer, der har deltaget i integrationsforanstaltninger støttet af fonden, og som efterfølgende har afsluttet en uddannelse i en af medlemsstaterne

Ændringsforslag    247

Forslag til forordning

Bilag VIII – del 2 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Antal tredjelandsstatsborgere, der med et tilfredsstillende resultat har gennemført enten primær, sekundær eller tertiær uddannelse i medlemsstaten med støtte fra fonden.

Ændringsforslag    248

Forslag til forordning

Bilag VIII – del 3 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Antal personer, der er blevet tilbagesendt og før eller efter tilbagesendelsen har modtaget reintegrationsstøtte samfinansieret af fonden sammenlignet med det samlede antal tilbagesendelser, som støttes af fonden.

4.  Antal personer, der er blevet tilbagesendt og før eller efter tilbagesendelsen har modtaget reintegrationsstøtte samfinansieret af fonden sammenlignet med det samlede antal tilbagesendelser, som støttes af fonden.

 

a) personer, som er vendt tilbage frivilligt

 

b) personer, som blev sendt ud.

Ændringsforslag    249

Forslag til forordning

Bilag VIII – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Specifikt mål nr. 3a: At sikre solidaritet og retfærdig ansvarsfordeling:

 

1. Antal overførsler om ansøgere til international beskyttelse, der er gennemført i henhold til fondens artikel 17b.

 

1a Antal overførsler af personer med international beskyttelse, der er gennemført i henhold til fondens artikel 17b.

 

2. Antal udstationerede medarbejdere eller den økonomiske støtte, der ydes til medlemsstater, som har store udfordringer med migration.

 

3. Antal personer, der er blevet genbosat med støtte fra fonden.

BEGRUNDELSE

På et tidspunkt, hvor asyl og migration står højt på den politiske dagsorden, er det bydende nødvendigt at gentage EU's forpligtelse i henhold til EU-retten om asyl og indvandring. Dette er en af hovedårsagerne til, at ordføreren glæder sig over forslaget om en asyl- og migrationsfond, der skal fungere som efterfølgerfond til den nuværende Asyl-, Migrations- og Integrationsfond, og som fortsat vil yde finansiel støtte til gennemførelsen af EU-retten om asyl og migration.

De store migrationsstrømme til EU i 2015 afslørede alvorlige mangler i Den Europæiske Unions asylsystem. Indtil i dag kæmper de medlemsstater, der befinder sig i frontlinjen, stadig, da principperne om solidaritet og en rimelig ansvarsfordeling ikke fungerer i praksis i Den Europæiske Union som helhed.

Ordføreren mener, at EU som helhed bør forsøge at anvende denne fond til at imødegå de forskellige udfordringer, vi står over for på forskellige fronter: fra en reform af det fælles europæiske asylsystem over en mere bæredygtig og effektiv tilbagesendelsespolitik til skabelsen af lovlige migrationskanaler og fremme af integrationen af flygtninge i vores samfund.

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen i den kommende flerårige finansielle ramme foreslår et budget på 10,4 mia. EUR til håndtering af udfordringerne i forbindelse med asyl, migration og integration i Europa. Som udgangspunkt mener ordføreren, at det kun er rigtigt, at hvert af disse politikområder bør være afspejlet i fondens titel.

Ordføreren mener, at en fond, der er afsat til asyl-, migrations- og integrationspolitikker i Den Europæiske Union, bør fokusere på at gøre nøjagtigt dette. Medlemsstaterne bør modtage den nødvendige støtte til deres indsats for og foranstaltninger til at lette migrationspresset og til at opfylde deres retlige forpligtelser. I denne forbindelse mener ordføreren, at indførelsen af minimumsprocentsatser bør bidrage til at sikre, at alle medlemsstater opfylder deres forpligtelser i forhold til hver af fondens forskellige målsætninger.

Inden for rammerne af den foreslåede Asyl-, Migrations- og Integrationsfond bør medlemsstaterne opfylde deres forpligtelser til at styrke og udvikle alle aspekter af det fælles europæiske asylsystem, udvikle lovlige migrationskanaler, fremme integrationen af tredjelandsstatsborgere, sikre effektive og bæredygtige tilbagesendelser og give mening til begrebet solidaritet og en retfærdig ansvarsfordeling.

Genbosættelsesordninger og flytningsordninger er to mekanismer, der effektivt kan vise solidaritet med både de medlemsstater, der befinder sig i frontlinjen, og personer med behov for beskyttelse. Disse mekanismer fungerer bedst, hvis alle medlemsstater deltager, og kun hvis de lever op til de tilsagn, de har givet.

Desuden mener ordføreren, at der ikke er tilstrækkelige sikre veje til Europa, der fungerer som et reelt alternativ til risikable irregulære rejser for personer med behov for beskyttelse. Ordføreren opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at overveje de eksisterende muligheder, navnlig dem, der kan give svar på de fælles udfordringer, som er forbundet med økonomiske og sociale behov.

Personer, der ankommer til Europa, har brug for passende modtagelse og bistand og adgang til retfærdige og effektive asylprocedurer, navnlig dem med særlige behov, herunder uledsagede børn og børn, der er blevet adskilt fra deres familie, samt overlevende efter seksuel og kønsbaseret vold. I denne forbindelse mener ordføreren også, at der er behov for mere solidaritet inden for EU for at sikre beskyttelse, herunder gennem effektiv og hurtig familiesammenføring og flytning.

For at sikre en ordentlig integration af migranter og flygtninge bør tiltag og foranstaltninger under både arbejdsprogrammerne og den tematiske facilitet omfatte aktiv deltagelse af lokale og regionale myndigheder, som ofte er dem, der er i daglig kontakt med de faktiske forhold på stedet. Ordføreren mener, at kommuner og regioner bør være godt rustet til at sikre inklusivitet og værdighed for alle, herunder gennem uddannelse, sprogundervisning, samfundsorienteringskurser og andre foranstaltninger, bl.a. til fremme af ligestilling og social inklusion.

Ordføreren erkender, at en omfattende handlingsplan til støtte for langsigtede løsninger kræver et tæt samarbejde med tredjelande. I lyset af forslagene om samarbejde med tredjelande er det vigtigt at gentage, at denne fond er det eneste instrument til asyl og migration i Unionen, og at foranstaltninger i eller i relation til tredjelande ikke primært skal finansieres af denne fond. Desuden mener ordføreren, at det er vigtigt at understrege, at alle foranstaltninger – uanset om de udføres inden for Unionen eller i tredjelande – skal overholde gældende EU-ret om asyl og indvandring, internationale forpligtelser samt de rettigheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Fonden skal være tilstrækkeligt fleksibel til at imødekomme medlemsstaternes forskellige behov, som varierer meget i EU. Ordføreren mener imidlertid, at en sådan fleksibilitet, der giver mulighed for en hurtig tildeling og omfordeling af midler, bør kombineres med foranstaltninger, der sikrer en retfærdig fordeling af ressourcer mellem målsætningerne og en høj grad af gennemsigtighed med hensyn til Unionens udgifter.

Som et sidste punkt insisterer ordføreren på, at Europa-Parlamentet i sin rolle som medlovgiver og i udøvelsen af sin pligt til at holde Kommissionen ansvarlig skal have adgang til tilstrækkelige oplysninger om anvendelsen af fonden, navnlig vedrørende outputindikatorer, når det er nødvendigt, midtvejsevalueringer og retrospektive evalueringer samt de årlige performancerapporter.


BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af betænkningen frem til vedtagelsen heraf i udvalget:

Enhed og/eller person

UNHCR - De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge

FRA - Agenturet for grundlæggende rettigheder

ECRE - Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil

IOM - Den Internationale Migrationsorganisation

ILO - Den Internationale Arbejdsorganisation

Red Barnet

Eurochild

EU Alliance for Investing in Children

UNICEF - De Forenede Nationers Børnefond

PICUM - Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

CEMR - Europæiske Kommuners og Regioners Råd

Eurocities

Regionsudvalget


UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET

Claude Moraes

Formand

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

BRUXELLES

Om:  Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Asyl- og Migrationsfonden (COM(2018)0471 – C8‑0271/2018 – 2018/0248(COD))

Hr. formand

Med skrivelse af 24. januar 2019 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse, jf. forretningsordenens artikel 39, om det hensigtsmæssige i at tilføje artikel 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) til retsgrundlaget for ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 18. februar 2019.

I - Baggrund

Forslaget har til formål at oprette Asyl- og Migrationsfonden (AMF) som efterfølgerfond til den nuværende Asyl-, Migrations- og Integrationsfond(1) med det primære formål at yde støtte til effektiv forvaltning af migration fra medlemsstaternes side. Fonden vil sikre, at EU fortsætter med at opfylde forpligtelser over for dem, der har brug for international beskyttelse, letter tilbagesendelsen af de personer, der ikke har ret til ophold, og støtter løsninger, som erstatter irregulære og ukontrollerede strømme med sikre og velordnede migrationsveje.

Den vigtigste udfordring, der forsøges løftet med forslaget, er behovet for større fleksibilitet i forbindelse med forvaltningen af fonden sammenlignet med den nuværende programmeringsperiode ved at skabe nye mekanismer for tildeling af finansiering for delt, direkte og indirekte forvaltning.

Forslaget er baseret på artikel 78, stk. 2, og artikel 79, stk. 2 og stk. 4, i TEUF om politikker vedrørende grænsekontrol, asyl og indvandring. Der er blevet fremsat flere ændringsforslag for LIBE, som har til formål at tilføje artikel 80 i TEUF til retsgrundlaget for princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, herunder de hermed forbundne finansielle aspekter.

LIBE-betænkningen forventes vedtaget den 19. februar 2019 med henblik på at vedtage en førstebehandlingsholdning på plenarmødet inden valget. Der vil derfor først efter valget finde interinstitutionelle forhandlinger sted om dette emne.

II - Relevante artikler i traktaten

Retsgrundlaget i Kommissionens forslag er artikel 78, stk. 2, og artikel 79, stk. 2 og 4, i TEUF, som findes i kapitlet om politikker for grænsekontrol, asyl og indvandring under overskriften "Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed".

Artikel 78 har følgende ordlyd (fremhævelser tilføjet):

Artikel 78

(tidl. artikel 63, nr. 1 og 2, og artikel 64, stk. 2, i TEF)

1. Unionen udformer en fælles politik for asyl, subsidiær beskyttelse og midlertidig beskyttelse med henblik på at tilbyde en passende status til enhver tredjelandsstatsborger, der har behov for international beskyttelse, og på at sikre overholdelse af non-refoulement-princippet. Denne politik skal være i overensstemmelse med Genèvekonventionen af 28. juli 1951, protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling og andre relevante traktater.

2. Med henblik på stk. 1 vedtager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger vedrørende et fælles europæisk asylsystem, der omfatter:

a)   en ensartet asylstatus for tredjelandsstatsborgere, der gælder i hele Unionen

b)   en ensartet status for subsidiær beskyttelse for tredjelandsstatsborgere, der ikke har opnået europæisk asyl, men har behov for international beskyttelse

c)   et fælles system, der tager sigte på midlertidig beskyttelse af fordrevne i tilfælde af massetilstrømning

d)   fælles procedurer for tildeling og fratagelse af ensartet status for asyl eller subsidiær beskyttelse

e)   kriterier og procedurer til bestemmelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om asyl eller subsidiær beskyttelse

f)   standarder for modtagelse af asylansøgere eller ansøgere om subsidiær beskyttelse

g)   partnerskab og samarbejde med tredjelande for at styre tilstrømningen af personer, der ansøger om asyl eller subsidiær eller midlertidig beskyttelse.

3. Hvis en eller flere medlemsstater står over for en nødsituation i form af en pludselig tilstrømning af tredjelandsstatsborgere, kan Rådet på forslag af Kommissionen vedtage midlertidige foranstaltninger til fordel for den eller de berørte medlemsstater. Det træffer afgørelse efter høring af Europa-Parlamentet.

Artikel 79 i TEUF har følgende ordlyd (fremhævelser tilføjet):

Artikel 79

(tidl. artikel 63, nr. 3 og 4, i TEF)

1. Unionen udformer en fælles indvandringspolitik med henblik på at sikre en effektiv styring af migrationsstrømme i alle faser, en retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i medlemsstaterne, samt forebyggelse og øget bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskehandel.

2. Med henblik på stk. 1 vedtager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger på følgende områder:

a)   betingelser for indrejse og ophold samt standarder for medlemsstaternes udstedelse af langtidsvisa og opholdstilladelser, bl.a. med henblik på familiesammenføring

b)   definition af rettighederne for tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i en medlemsstat, herunder betingelserne for fri bevægelighed og ophold i de øvrige medlemsstater;

c)   ulovlig indvandring og ulovligt ophold, herunder udsendelse og repatriering af personer med ulovligt ophold

d)   bekæmpelse af menneskehandel, især handel med kvinder og børn.

3. Unionen kan indgå tilbagetagelsesaftaler med tredjelande vedrørende tilbagevenden til det oprindelige hjemland eller tidligere opholdsland af tredjelandsstatsborgere, der ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, tilstedeværelse eller ophold i en af medlemsstaterne.

4. Europa-Parlamentet og Rådet kan efter den almindelige lovgivningsprocedure fastsætte foranstaltninger, der skal fremme og støtte medlemsstaternes indsats med henblik på at fremme integration af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt på deres område, uden at der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser.

5. Denne artikel berører ikke medlemsstaternes ret til at fastlægge antallet af tredjelandsstatsborgere, der kan indrejse fra tredjelande på deres område for at søge arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Artikel 80 i TEUF, som foreslås tilføjet til retsgrundlaget for forslaget, og som findes i samme titel og kapitel som artikel 78 og 79 i TEUF, har følgende ordlyd (fremhævelser tilføjet):

Artikel 80

(ny artikel indført med Lissabontraktaten)

De EU-politikker, der er omhandlet i dette kapitel, samt gennemførelsen heraf er underlagt princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, herunder for så vidt angår de finansielle aspekter. Når det er nødvendigt, skal EU-retsakter vedtaget i henhold til dette kapitel indeholde passende bestemmelser vedrørende anvendelsen af dette princip.

III - Retspraksis vedrørende retsgrundlaget

Det fremgår af Domstolens faste retspraksis, at valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, herunder især retsaktens formål og indhold(2)

. Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende retsakt derfor kunne annulleres.

Hvad angår flere retsgrundlag skal det fastslås, om forslaget enten:

1.  forfølger flere formål eller består af flere led, og det ene af disse kan bestemmes som det primære eller fremherskende formål eller led, mens de andre kun er sekundære, eller

2.  samtidig forfølger flere formål eller har flere led, der på en uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål eller led er sekundært og indirekte i forhold til det andet.

Ifølge Domstolens praksis skal retsakten i førstnævnte tilfælde have en enkelt hjemmel, nemlig den, der kræves af det primære eller fremherskende formål eller led, mens retsakten i sidstnævnte tilfælde vil skulle vedtages med de dertil svarende forskellige hjemmeler(3).

IV - Den foreslåede forordnings formål og indhold

Forslagets hovedformål er at yde støtte til medlemsstaternes effektive forvaltning af migration ved at sikre, at EU's forpligtelser fortsat opfyldes over for dem, der har brug for international beskyttelse, lettelse af tilbagesendelsen af de personer, der ikke har ret til ophold, og støtte til løsninger, som erstatter irregulære og ukontrollerede strømme med sikre og velordnede migrationsveje. Den vigtigste udfordring, der forsøges løftet med forslaget, er behovet for større fleksibilitet i forbindelse med forvaltningen af fonden sammenlignet med den nuværende programmeringsperiode ved at skabe nye mekanismer for tildeling af finansiering for delt, direkte og indirekte forvaltning.

Forslaget består af 61 betragtninger, 35 artikler og 8 bilag.

I betragtning 1-9 beskrives forslagets politiske og lovgivningsmæssige baggrund og den sammenhæng, det indgår i, herunder den europæiske dagsorden for migration fra maj 2015 og Det Europæiske Råds møde den 19. oktober 2017, som understreger Unionens evne til at samle de europæiske og nationale bestræbelser på at håndtere migration og arbejde sammen på en effektiv måde i overensstemmelse med principperne om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling, og bekræfter behovet for at følge en omfattende, pragmatisk og resolut tilgang til migrationsforvaltning, der har til formål at genoprette kontrollen ved de ydre grænser og nedbringe antallet af irregulære migranter og antallet af dødsfald på havet. Disse foranstaltninger bør være baseret på en fleksibel og koordineret anvendelse af alle tilgængelige instrumenter i Unionen og medlemsstaterne. Migrationskrisen har desuden understreget behovet for en reform af det fælles europæiske asylsystem og for at supplere og styrke de aktiviteter, der gennemføres af Den Europæiske Unions Asylagentur.

Betragtning 10 fastslår, at fonden bør støtte Unionens og medlemsstaternes indsats for at fremme medlemsstaternes kapacitet til at udvikle, overvåge og evaluere deres asylpolitik i lyset af deres forpligtelser i henhold til eksisterende EU-ret.

I betragtning 11-30 fastsættes de detaljerede områder og mål for de foranstaltninger, der skal træffes.

Betragtning 31 fastslår, at finansieringen fra EU-budgettet bør koncentreres om aktiviteter, hvor Unionens intervention kan skabe en merværdi sammenlignet med medlemsstaternes indsats hver for sig. Den finansielle støtte, der ydes inden for rammerne af denne forordning, bidrager navnlig til at styrke den nationale og europæiske kapacitet på asyl- og migrationsområdet.

Betragtning 32-40 omhandler bestemmelser om, hvordan midler og ressourcer skal fordeles, og hvilke omkostninger der godtgøres.

Betragtning 41 fastslår, at der, for at supplere gennemførelsen af den politiske målsætning for denne fond på nationalt plan via medlemsstaternes programmer, via fonden også bør ydes støtte til foranstaltninger på EU-plan. Sådanne foranstaltninger bør tjene overordnede strategiske formål inden for rammerne af fondens intervention.

I betragtning 42 anføres det, at det bør være muligt at yde krisebistand i overensstemmelse med de rammer, der er fastsat i forordningen.

I betragtning 43-48 redegøres der for det faktiske forhold mellem Asyl- og Migrationsfonden og andre fonde og instrumenter inden for samme område.

I betragtning 49-55 fastsættes gennemførelsesmetoder, bestemmelser vedrørende oversøiske lande og territorier og regioner i den yderste periferi, overvågningskrav og forholdet til klimaindsatsen.

Betragtning 56-66 indeholder bestemmelser om overdragelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet samt Det Forenede Kongeriges, Irlands og Danmarks status.

Det fastsættes i artikel 3, at Asyl- og Migrationsfondens politiske målsætning er at bidrage til en effektiv forvaltning af migrationsstrømme i overensstemmelse med gældende EU-ret og i overensstemmelse med Unionens forpligtelser vedrørende grundlæggende rettigheder med de specifikke mål at styrke og udvikle alle aspekter af det fælles europæiske asylsystem, at støtte lovlig migration til medlemsstaterne, herunder at bidrage til integration af tredjelandsstatsborgere, og at bidrage til at modvirke irregulær migration og sikre effektiviteten af tilbagesendelse og tilbagetagelse i tredjelande.

Artikel 1-6 indeholder generelle bestemmelser. I artikel 6 præciseres de enheder, der er berettigede til at modtage midler og støtte: Medlemsstater, tredjelande på særlige betingelser og enhver retlig enhed, der er oprettet i henhold til EU-retten eller en international organisation.

Artikel 7-31 fastlægger den finansielle ramme for Asyl- og Migrationsfonden, som er opdelt i afsnit om støtte og gennemførelse ved delt, direkte og indirekte forvaltning i overensstemmelse med finansforordningen. Dette omfatter også bestemmelser om overvågning, rapportering og evaluering. Det fremgår af artikel 9, at midlerne fra den tematiske facilitet skal anvendes til at støtte medlemsstaternes komponenter, hvilket bidrager til solidaritets- og ansvarlighedsbestræbelser. Artikel 17 indeholder bestemmelser om et fast beløb pr. ansøger med henblik på omfordeling af ansøgere om og modtagere af international beskyttelse.

Artikel 32 omfatter overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser

Bilag I-VIII opstiller kriterier for tildeling af midler til programmerne under delt forvaltning, gennemførelsesforanstaltninger, støttens omfang, foranstaltninger, der er berettiget til højere medfinansiering, centrale resultatindikatorer, interventionstyper, støtteberettigede foranstaltninger med hensyn til driftsstøtte og output- og resultatindikatorer.

I LIBE-udvalgets udkast til betænkning foreslås det at tilføje artikel 80 i TEUF til retsgrundlaget (se ændringsforslag 2), og en sådan tilføjelse er også blevet foreslået gennem ændringsforslag fra flere skyggeordførere i LIBE (se ændringsforslag 161-163).

Flere ændringsforslag i LIBE har også til formål at tilføje følgende mål for Asyl- og Migrationsfonden i artikel 3 (se ændringsforslag 46, 322, 323, 325):

[at] sikre solidaritet med de medlemsstater, der påvirkes mest af migrations- og asylstrømmene, og retfærdig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, herunder gennem praktisk samarbejde

Endvidere henviser flere LIBE-ændringsforslag om tilknyttede gennemførelsesforanstaltninger i bilagene til omfordeling og solidaritet (se ændringsforslag 137, 568, 569).

V - Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

Det skal først understreges, at Europa-Parlamentet allerede har foreslået, at artikel 80 i TEUF skulle føjes til retsgrundlaget under lovgivningsproceduren for den nuværende Asyl-, Migrations- og Integrationsfond(4). Den Juridiske Tjeneste blev derefter anmodet om at afgive en juridisk udtalelse om en sådan tilføjelse, som konkluderede, at det var hensigtsmæssigt at tilføje andet punktum i artikel 80 i TEUF som et fælles retsgrundlag for de specifikke foranstaltninger om omfordeling.(5) Selv om nævnte forordning i sidste ende blev vedtaget, uden at artikel 80 i TEUF var blevet medtaget, anførte Europa-Parlamentet følgende i første afsnit af sin beslutning af 26. marts 2016 om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration(6):

1. påpeger, at EU’s indsats på migrationsområdet skal være baseret på princippet om solidaritet; bemærker, at princippet om solidaritet, som fastlagt i artikel 80 i TEUF, omfatter politikkerne for asyl, indvandring og grænsekontrol; er af den opfattelse, at artikel 80 i TEUF ”sammen med” artikel 77-79 i TEUF giver et retsgrundlag for at gennemføre princippet om solidaritet på disse områder;

Parlamentets holdning, som blev bekræftet ved afstemningen på plenarmødet om ovennævnte beslutning, er derfor, at artikel 80 i TEUF kunne og bør anvendes som retsgrundlag sammen med de retsgrundlag, som Kommissionen har foreslået til dette forslag.

Desuden anfører den Juridiske Tjeneste i sin juridiske udtalelse fra 2013, der indeholder en analyse af retsgrundlaget for den nuværende Asyl-, Migrations- og Integrationsfond, at indføjelsen af artikel 80 i traktaten stammer fra en henstilling fra den europæiske konvention, og at andet punktum i denne artikel var udarbejdet med det formål at skabe en form for retsgrundlag med det formål at konkretisere solidaritetsprincippet i detaljerede politikker. Dette andet punktum i artikel 80 i TEUF giver på samme måde som fleksibilitetsbestemmelsen i artikel 352 Unionen et retsgrundlag for at vedtage passende foranstaltninger til at udfylde et hul, hvor traktaterne ikke udtrykkeligt eller stiltiende giver de beføjelser, der er nødvendige for at nå Unionens mål, i dette tilfælde specifikt målet om at opnå solidaritet og en rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne(7).

Eftersom den nuværende Asyl-, Migrations- og Integrationsfond er baseret på artikel 78, stk. 2, og artikel 79, stk. 2 og stk. 4, i TEUF — om foranstaltninger til et fælles europæisk asylsystem, en fælles indvandringspolitik og foranstaltninger til fremme af integrationen af tredjelandsstatsborgere — og da forordningen samtidig forfølger disse mål med flere led, der er uløseligt forbundne, uden at et af disse led dog er sekundært og indirekte i forhold til et andet, skal disse artikler udgøre en del af retsgrundlaget for forslaget.

Spørgsmålet bliver så, hvorvidt artikel 80 i TEUF også skal være en del af retsgrundlaget sammen med artikel 78, stk. 2, og artikel 79, stk. 2 og stk. 4, i TEUF.

Hovedformålet med forslaget er ifølge Kommissionen at yde støtte til medlemsstaternes effektive forvaltning af migration ved at tilgodese behovet for større fleksibilitet i forbindelse med forvaltningen af fonden sammenlignet med den nuværende programmeringsperiode ved at skabe nye mekanismer for tildeling af finansiering for delt, direkte og indirekte forvaltning. Forslaget indeholder desuden bestemmelser om støtte til medlemsstater, der bidrager til solidaritet og ansvarlighed (artikel 9), og om bidrag i form af faste beløb pr. ansøger, hvad angår omfordeling af ansøgere om og modtagere af international beskyttelse (artikel 17). Kommissionens forslag indeholder derfor allerede bestemmelser om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, herunder for så vidt angår de finansielle aspekter.

Som beskrevet ovenfor konkretiseres dette yderligere i LIBE-udvalgets udkast til betænkning og de ændringsforslag, der er fremsat i LIBE, ved i artikel 3 at tilføje målet med at sikre solidaritet og en rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, navnlig i forhold til de lande, der er mest berørt af migrations- og asylstrømme, og ved at medtage de tilhørende gennemførelsesforanstaltninger i bilagene hertil.

Som Den Juridiske Tjeneste har konkluderet, vil henvisningen til artikel 80 i TEUF bidrage til at sikre klarhed og retssikkerhed med hensyn til inddragelsen af de pågældende specifikke foranstaltninger i retsakten ved at understrege deres mål(8), da ovennævnte bestemmelser om solidaritet og flytning klart giver mulighed for finansiering af specifikke foranstaltninger til gennemførelse af princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling.

I henhold til artikel 80 i TEUF skal EU-retsakter vedtaget i henhold til kapitlet om politikker vedrørende grænsekontrol, asyl og indvandring (artikel 77-80 i TEUF), når det er nødvendigt, indeholde passende foranstaltninger til gennemførelse af princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, herunder for så vidt angår de finansielle aspekter. Som beskrevet ovenfor indeholder dette forslag fra Kommissionen, herunder som foreslået ændret, bestemmelser om sådanne foranstaltninger. Eftersom den foreslåede forordning samtidig forfølger sådanne mål, der på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne uden at være sekundære eller indirekte i forhold til målene og komponenterne i relation til artikel 78, stk. 2, i TEUF og artikel 79, stk. 2 og stk. 4, i TEUF, bør den også være baseret på artikel 80 i TEUF.

VI - Konklusion og henstilling

På baggrund af ovenstående analyse kunne artikel 80 i TEUF tilføjes til artikel 78, stk. 2, i TEUF, og artikel 79, stk. 2 og stk. 4, i TEUF for at danne retsgrundlaget for forslaget.

På mødet den 18. februar 2019 vedtog Retsudvalget (for: 11; imod: 6; hverken/eller: 0)(9) derfor at henstille, at Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender skulle medtage artikel 80 i TEUF som et yderligere retsgrundlag i sin betænkning om dette emne.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden, om ændring af Rådets beslutning 2008/381/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF og nr. 575/2007/EF og Rådets beslutning 2007/435/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 168).

(2)

Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (generelle toldpræferencer), Sml. 1987, s. 1439, præmis 5; Sag C-440/05 Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007 I, s. 9097; sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2009 I, s. 7585.

(3)

Se sag C-411/06, jf. ovenfor, præmis 46-47.

(4)

Se fodnote 1.

(5)

Se udtalelse fra Den Juridiske Tjeneste, SJ-0139/13, bilag I.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0102.

(7)

Se udtalelse fra 2013 fra Den Juridiske Tjeneste, SJ-0139/13, punkt 27 og 41.

(8)

Se udtalelse fra 2019 fra Den Juridiske Tjeneste, SJ-0088/19, punkt 13.

(9)

Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (Chair), Jean‑Marie Cavada, Mady Delvaux (Vice-Chairs), Gilles Lebreton (rapporteur for opinion), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (20.12.2018)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Asyl- og Migrationsfonden

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Ordfører for udtalelse: Elly Schlein

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har forelagt Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om oprettelse af Asyl- og Migrationsfonden som led i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027. Fonden vil yde støtte til en effektiv forvaltning af migration i EU's medlemsstater med et finansieringsramme på 10,4 mia. EUR.

Migrationskrisen har vist, at der er behov for en fælles europæisk tilgang baseret på solidaritet og en retfærdig fordeling af ansvaret. Ordføreren ser derfor med tilfredshed på stigningen i det budget, der er til rådighed for migration og asyl, som et afgørende skridt i retning af at opbygge et stærkt, retfærdigt og effektivt asyl- og modtagelsessystem i EU.

Ordføreren mener dog, at forslaget i sin nuværende form lægger for stor vægt på at øge tilbagesendelsesraterne. De foreslåede kriterier for tildeling af midler til de nationale programmer under delt forvaltning fastsætter rent faktisk, at 40 % af disse midler afhængigt af indikatorer for bekæmpelse af irregulær migration skal gå til meddelelse af tilbagesendelser på bekostning af foranstaltninger inden for asyl, lovlig migration og integration. Dette ville skabe incitamenter for medlemsstaterne til at meddele og håndhæve afgørelser om tilbagesendelse, uden at der tages hensyn til risiciene for de tilbagesendte og de mulige konsekvenser for oprindelseslandene.

De skridt, som Kommissionen har taget for at opbygge en robust migrationspolitik i EU, må hilses velkommen. Ordføreren mener dog, at Europa-Parlamentet og Rådet bør medtage de nødvendige garantier for de tilbagevendende og oprindelseslandene i forslaget. Afgørelser om tilbagesendelse kan ikke træffes uden en omfattende vurdering af situationen i oprindelseslandene og absorptionskapaciteten på lokalt plan. Det er meget vigtigt at kontrollere de tilbagesendtes mulige indvirkning på stabiliteten i oprindelseslandene, da tilbagesendelserne kan bidrage til konflikter, friktion og skrøbelighed.

Parlamentet og Rådet bør desuden sikre, at EU's forbindelser med tredjelande ikke er betingede af samarbejdet om tilbagesendelse og tilbagetagelse. Samarbejdet med tredjelande bør være baseret på fælles interesser og en samlet tilgang snarere end på EU's interesser og prioriteter på migrationsområdet. Et snævert fokus på migrationsstyring kan bringe EU's samarbejde med tredjelande i fare.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Fonden bør fuldt ud respektere menneskerettighederne, være i overensstemmelse med 2030-dagsordenen og princippet om udviklingsvenlig politikkohærens som fastsat i artikel 208 i TEUF og forpligtelserne på internationalt plan i forbindelse med migration og asyl, navnlig Global Compact-initiativet om flygtninge og den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Fondens forvaltning ud fra et udviklingsperspektiv bør tage højde for de forskellige underliggende årsager til migration såsom konflikter, fattigdom, manglende landbrugskapacitet, uddannelse og ulighed.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4c)  Udviklingssamarbejde med tredjelande bør bl.a. indgå som en vigtig del af tilbagetagelsesaftaler med henblik på at stimulere arbejdsmarkedet og skabe jobmuligheder i tilbagesendelseslandene med henblik på at mindske incitamenterne for de tilbagesendte migranter til at krydse de europæiske grænser endnu en gang.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Fonden bør støtte en effektiv forvaltning af migrationsstrømmene, blandt andet ved at fremme fælles foranstaltninger på asylområdet, herunder medlemsstaternes bestræbelser for at modtage personer med behov for international beskyttelse gennem genbosætning og overførsel af ansøgere om eller personer, der har fået international beskyttelse, mellem medlemsstaterne, støtte integrationsstrategier og en mere effektiv politik for lovlig migration for derved at sikre Unionens konkurrenceevne på lang sigt og fremtiden for dens samfundsmæssige model og mindske incitamenterne til irregulær migration ved hjælp af en bæredygtig tilbagesendelses- og tilbagetagelsespolitik. Fonden bør støtte en styrkelse af samarbejdet med tredjelande og forvaltningen af strømmene af personer, der ansøger om asyl eller andre former for international beskyttelse, sikre lovlige migrationsveje og bekæmpe irregulær migration og sikre bæredygtigheden af tilbagesendelser til tredjelande og en effektiv tilbagetagelse i tredjelande.

(7)  Fonden bør støtte fremme af fælles foranstaltninger på asylområdet, herunder medlemsstaternes bestræbelser for at modtage personer gennem genbosætning og overførsel mellem medlemsstaterne, støtte integrations- , modtagelses- og inklusionsstrategier og en mere effektiv politik for lovlig migration, bekæmpe irregulær migration og gennemføre en bæredygtig tilbagesendelses- og tilbagetagelsespolitik. Fonden bør støtte en styrkelse af samarbejdet med tredjelande for at forbedre forvaltningen af strømmene, sikre lovlige migrationsveje, bekæmpe irregulær migration, bekæmpe handel med migranter, sikre holdbarheden af tilbagesendelser til tredjelande og en effektiv tilbagetagelse i tredjelande. Samarbejdet med tredjelande bør reelt være baseret på fælles interesser.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Migrationskrisen viste, at der er behov for at reformere det fælles europæiske asylsystem for at sikre effektive asylprocedurer, der skal forhindre sekundære bevægelser og sikre ensartede og passende modtagelsesforhold for ansøgere om international beskyttelse, ensartede standarder for at give international beskyttelse og passende rettigheder og ydelser til personer, der har fået international beskyttelse. Samtidig var der behov for en reform for at indføre et mere fair og mere effektivt system til at fastslå medlemsstaternes ansvar over for ansøgere om international beskyttelse samt en EU-ramme for medlemsstaterne genbosætningsbestræbelser. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der via fonden ydes øget støtte til medlemsstaternes bestræbelser på fuldt ud og ordentligt at gennemføre det reformerede fælles europæiske asylsystem.

(8)  Det er hensigtsmæssigt at støtte og forbedre den indsats, som medlemsstaterne gør for fuldt ud og på korrekt vis at gennemføre den gældende EU-ret vedrørende asyl, navnlig at tilbyde passende modtagelsesforhold for fordrevne personer og ansøgere om og personer med international beskyttelse, sikre den korrekte fastsættelse af deres status, anvende retfærdige og effektive asylprocedurer og fremme god praksis på asylområdet for at håndhæve rettighederne for personer, der har behov for international beskyttelse, og give medlemsstaternes asylsystemer mulighed for at fungere effektivt. Fonden bør derfor yde øget støtte til medlemsstaternes bestræbelser på fuldt ud og ordentligt at gennemføre det reformerede fælles europæiske asylsystem.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Fonden bør også supplere og styrke de aktiviteter, som Den Europæiske Unions Agentur for Asyl, der blev oprettet ved forordning (EU) .../... [forordningen om asylagenturet]14, gennemfører med henblik på at lette og forbedre det fælles europæiske asylsystems funktion ved at koordinere og styrke det praktiske samarbejde og informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne, fremme EU-retten og operationelle standarder for asyl for derved at sikre en højere grad af ensartethed på grundlag af høje beskyttelsesstandarder, hvad angår procedurerne for international beskyttelse, modtagelsesforhold og vurderingen af behovene for beskyttelse i hele Unionen, muliggøre en bæredygtig og fair fordeling af ansøgningerne om international beskyttelse, sikre en ensartet vurdering af ansøgningerne om international beskyttelse i hele Unionen, støtte medlemsstaternes genbosætningsbestræbelser og yde operationel og teknisk støtte til medlemsstaterne til forvaltningen af deres asyl- og modtagelsessystemer, navnlig de medlemsstater, hvis systemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres.

(9)  Fonden bør også supplere og styrke de aktiviteter, som Den Europæiske Unions Agentur for Asyl, der blev oprettet ved forordning (EU) .../... [forordningen om asylagenturet]14, gennemfører med henblik på at lette og forbedre det fælles europæiske asylsystems funktion ved at koordinere og styrke det praktiske samarbejde og informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne, fremme EU-retten og operationelle standarder for asyl for derved at sikre respekt for menneskerettighederne og en højere grad af ensartethed på grundlag af høje beskyttelsesstandarder, hvad angår procedurerne for international beskyttelse, modtagelsesforhold og vurderingen af behovene for beskyttelse i hele Unionen, muliggøre en bæredygtig og fair fordeling af ansøgningerne om international beskyttelse og i sidste ende altid forsøge at imødekomme ansøgerens interesse, sikre en ensartet vurdering af ansøgningerne om international beskyttelse i hele Unionen, støtte medlemsstaternes genbosætningsbestræbelser og yde operationel og teknisk støtte til medlemsstaterne til forvaltningen af deres asyl- og modtagelsessystemer, navnlig de medlemsstater, hvis systemer er udsat for et uforholdsmæssigt stort pres.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Fonden bør støtte Unionens og medlemsstaternes bestræbelser for at fremme medlemsstaternes kapacitet til at udvikle, overvåge og evaluere deres asylpolitik i lyset af deres forpligtelser i henhold til eksisterende EU-ret.

(10)  Fonden bør støtte Unionens og medlemsstaternes bestræbelser for at fremme medlemsstaternes kapacitet til at udvikle, overvåge og evaluere deres asylpolitik i lyset af deres forpligtelser i henhold til eksisterende EU-ret og folkeretten baseret på en generel tilgang til respekt for menneskerettighederne.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Partnerskaber og samarbejde med tredjelande for at sikre en hensigtsmæssig forvaltning af strømmene af personer, der ansøger om asyl eller andre former for international beskyttelse, er en vigtig del af Unionens asylpolitik. Med henblik på at erstatte farlige og irregulære indrejser med lovlige og sikre veje til medlemsstaternes område for tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer med behov for international beskyttelse, udtrykke solidaritet med lande i regioner, hvortil eller inden for hvilke et stort antal personer med behov for international beskyttelse er blevet fordrevet, og for at lette presset på disse lande, bidrage til at nå de politiske målsætninger for Unionens migrationspolitik ved at øge Unionens muligheder for at udøve indflydelse på tredjelande og effektivt bidrage til globale genbosætningsinitiativer ved at tale med én stemme i internationale fora og med tredjelande bør fonden skabe finansielle incitamenter til at gennemføre Unionens ramme for genbosætning [og indrejse af humanitære årsager].

(11)  Partnerskaber og samarbejde med tredjelande for at sikre, at folk ikke tvinges til at forlade deres hjemland, en hensigtsmæssig forvaltning af migrationsstrømmene, herunder for dem, der ansøger om asyl eller andre former for international beskyttelse, er en vigtig del af Unionens asylpolitik. Med henblik på at erstatte farlige og irregulære indrejser med lovlige og sikre veje til medlemsstaternes område for tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, herunder dem, der har behov for international beskyttelse, udtrykke solidaritet med lande i regioner, hvortil eller inden for hvilke et stort antal personer med behov for international beskyttelse er blevet fordrevet, og for at lette presset på disse lande og effektivt bidrage til globale genbosætningsinitiativer ved at tale med én stemme i internationale fora og med tredjelande bør fonden skabe finansielle incitamenter til at gennemføre Unionens ramme for genbosætning [og indrejse af humanitære årsager] og til andre tilsvarende humanitære initiativer, der vedtages af medlemsstaterne hver for sig eller i fælleskab.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  I lyset af de store migrationsstrømme til Unionen de senere år og betydningen af at sikre samhørigheden i vores samfund er det vigtigt at støtte medlemsstaternes politikker for tidlig integration af tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold, herunder på de prioriterede områder i handlingsplanen for integration af tredjelandsstatsborgere, som Kommissionen vedtog i 2016.

(12)  I lyset af de store migrationsstrømme til Unionen de senere år og betydningen af at sikre samhørigheden i vores samfund er det vigtigt at støtte medlemsstaternes politikker for tidlig modtagelse, integration og inklusion af tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold, herunder på de prioriterede områder i handlingsplanen for integration af tredjelandsstatsborgere, som Kommissionen vedtog i 2016.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at øge effektiviteten, opnå den højeste merværdi på EU-plan og sikre sammenhæng i Unionens reaktion for at fremme integrationen af tredjelandsstatsborgere bør de foranstaltninger, der finansieres via fonden, være specifikke og supplere de foranstaltninger, der finansieres inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). De foranstaltninger, der finansieres via denne fond, bør støtte foranstaltninger, der er skræddersyet til tredjelandsstatsborgeres behov, og som generelt gennemføres på et tidligt tidspunkt af integrationen, og generelle foranstaltninger til støtte for medlemsstaternes kapacitet på integrationsområdet, mens interventioner med langfristede virkninger bør finansieres inden for rammerne af EFRU og ESF+.

(13)  For at forbedre og styrke integrationsprocessen i de europæiske samfund bør fonden lette lovlig migration til EU i overensstemmelse med medlemsstaternes økonomiske og sociale behov og foregribe forberedelsen af integrationsprocessen allerede i det land, som de tredjelandsstatsborgere, der rejser til EU, kommer fra. Foranstaltninger i tredjelande bør være i fuld overensstemmelse med princippet om udviklingsvenlig politikkohærens og forpligtelserne i forbindelse med opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Integrationsforanstaltningerne bør også omfatte personer med international beskyttelse for at sikre en samlet tilgang til integration under hensyntagen til denne målgruppes særlige karakteristika. Når integrationsforanstaltninger kombineres med modtagelse, bør foranstaltningerne, hvis det er hensigtsmæssigt, også kunne omfatte asylansøgere.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Med henblik herpå bør det kræves, at de myndigheder i medlemsstaterne, som er ansvarlige for gennemførelsen af fonden, samarbejder og opretter koordineringsmekanismer sammen med de myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget til at forvalte interventioner inden for rammerne af ESF+ og EFRU, og når det er nødvendigt, med deres forvaltningsmyndigheder og forvaltningsmyndighederne for andre EU-fonde, der bidrager til integrationen af tredjelandsstatsborgere.

(14)  For at være effektiv og sikre størst mulig merværdi bør fonden tilstræbe en mere målrettet tilgang, der støtter sammenhængende strategier, som specifikt tager sigte på at fremme integration af tredjelandsstatsborgere på nationalt, lokalt og/eller regionalt niveau, hvor dette er relevant. Sådanne strategier bør hovedsagelig gennemføres af lokale eller regionale myndigheder og ikkestatslige aktører, uden at det udelukker nationale myndigheder, navnlig hvis den specifikke administrative struktur i den pågældende medlemsstat kræver det, eller hvis modtagelses-, integrations- og inklusionsforanstaltninger i en medlemsstat falder inden for en kompetence, der deles mellem staten og den decentrale forvaltning. De gennemførende organisationer bør blandt en række mulige foranstaltninger vælge dem, der er mest egnede i netop deres situation.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  En effektiv tilbagesendelsespolitik udgør en integrerende del af Unionens og medlemsstaternes omfattende migrationsstrategi. Fonden bør støtte og fremme medlemsstaternes indsats med henblik på en effektiv gennemførelse og videreudvikling af de fælles standarder for tilbagesendelse, navnlig dem, der er fastsat i Europa-Parlaments og Rådets direktiv 2008/115/EF15, og en integreret og koordineret tilgang til forvaltning af tilbagesendelser. For så vidt angår bæredygtige tilbagesendelsespolitikker bør der via fonden ligeledes ydes støtte til tilknyttede foranstaltninger i tredjelande såsom reintegration af tilbagesendte.

(20)  En effektiv tilbagesendelsespolitik udgør en integrerende del af Unionens og medlemsstaternes omfattende migrationsstrategi. Fonden bør støtte og fremme medlemsstaternes indsats med henblik på en effektiv gennemførelse og videreudvikling af de fælles standarder for tilbagesendelse, med fokus på frivillig tilbagevenden, navnlig dem, der er fastsat i Europa-Parlaments og Rådets direktiv 2008/115/EF15, og en integreret og koordineret tilgang til forvaltning af tilbagesendelser. Fonden bør ligeledes yde støtte til tilknyttede foranstaltninger i tredjelande med henblik på at lette og garantere sikker og værdig tilbagesendelse og tilbagetagelse samt bæredygtig reintegration som fastsat i den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration.

__________________

__________________

15Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Medlemsstaterne bør prioritere frivillig tilbagevenden. For at fremme frivillig tilbagevenden bør medlemsstaterne overveje incitamenter såsom fortrinsbehandling i form af øget bistand til frivillig tilbagevenden. Denne form for frivillig tilbagevenden er både i de tilbagevendende personers og myndighedernes interesse, hvad angår dens omkostningseffektivitet.

(21)  Medlemsstaterne bør prioritere frivillig tilbagevenden. For at fremme frivillig tilbagevenden bør medlemsstaterne overveje incitamenter såsom fortrinsbehandling i form af øget bistand til frivillig tilbagevenden via erhvervsuddannelse i Europa, som kan hjælpe de tilbagesendte med at vende tilbage til arbejdsmarkedet i deres oprindelseslande. Denne form for frivillig tilbagevenden er både i de tilbagevendende personers og myndighedernes interesse, hvad angår dens omkostningseffektivitet.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Særlige støtteforanstaltninger for tilbagesendte i medlemsstaterne og i de lande, hvortil de tilbagesendes, kan forbedre betingelserne for tilbagesendelse/tilbagevenden og styrke reintegrationen.

(23)  Særlige støtteforanstaltninger for tilbagesendte, med særligt fokus på deres humanitære og beskyttelsesmæssige behov, i medlemsstaterne og i de lande, hvortil de tilbagesendes, kan forbedre betingelserne for tilbagesendelse/tilbagevenden og styrke reintegrationen. Der bør lægges særlig vægt på sårbare grupper. Afgørelser om tilbagesendelse bør baseres på en omfattende og omhyggelig vurdering af situationen i oprindelseslandet, herunder en evaluering af absorptionskapaciteten på lokalt plan. Særlige foranstaltninger og tiltag til støtte for oprindelseslandene, og navnlig sårbare personer, bidrager til at sikre tilbagesendelsernes holdbarhed og effektivitet. Sådanne foranstaltninger bør gennemføres med aktiv deltagelse af lokale myndigheder, civilsamfundet og diasporaer.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Tilbagetagelsesaftaler og andre ordninger indgår som en integreret del af Unionens tilbagesendelsespolitik og et centralt værktøj for en effektiv forvaltning af migrationsstrømme, da de sikrer en hurtig tilbagesendelse af irregulære migranter. Disse aftaler og ordninger er et vigtigt led i dialogen og samarbejdet med de tredjelande, der er de irregulære migranters oprindelses- og transitlande, og gennemførelsen heraf i tredjelande bør støttes for at sikre effektive tilbagesendelsespolitikker på nationalt plan og EU-plan.

(24)  Tilbagetagelsesaftaler og andre ordninger indgår som en integreret del af Unionens tilbagesendelsespolitik og et centralt værktøj for en effektiv forvaltning af migrationsstrømme, da de sikrer en hurtig tilbagesendelse af irregulære migranter. Disse aftaler og ordninger er et vigtigt led i samarbejdet og den politiske dialog med de tredjelande, der er de irregulære migranters oprindelses- og transitlande, og gennemførelsen heraf i tredjelande bør støttes for at sikre effektive tilbagesendelsespolitikker på nationalt plan og EU-plan.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Ud over støtten til tilbagesendelse af personser som fastsat i denne forordning bør der via fonden også ydes støtte til andre foranstaltninger for at bekæmpe irregulær migration og imødegå incitamenter til ulovlig migration eller til at omgå eksisterende regler for lovlig migration, således at integriteten i medlemsstaternes immigrationssystemer beskyttes.

(25)  Ud over at støtte integrationen af tredjelandsstatsborgere eller statsløse i medlemsstaterne bør fonden også støtte andre foranstaltninger til bekæmpelse af handel med migranter, tilskynde til og lette etableringen af regler for lovlig migration og derved sikre integriteten af immigrationssystemer i oprindelseslandene i fuld overensstemmelse med princippet om politikkohærens for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Beskæftigelsen af irregulære migranter skaber en pullfaktor for ulovlig migration og underminerer udviklingen af en mobilitetspolitik på arbejdsmarkedet, der bygger på ordninger for lovlig migration. Fonden bør derfor støtte medlemsstaterne enten direkte eller indirekte ved gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF16, i henhold til hvilket det er forbudt at ansætte tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, og som indeholder bestemmelser om sanktioner for arbejdsgivere, der overtræder dette forbud.

(26)  Fonden bør derfor støtte medlemsstaterne enten direkte eller indirekte ved gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF16, i henhold til hvilket det er forbudt at ansætte tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, og som indeholder bestemmelser om sanktioner for arbejdsgivere, der overtræder dette forbud. Det omfatter også beskyttende elementer såsom ulovligt ansatte tredjelandsstatsborgeres ret til at indgive klager og kræve deres lønninger tilbage. Fonden bør støtte gennemførelsen af sidstnævnte, da disse beskyttende elementer ikke er blevet gennemført i tilstrækkelig grad, som det blev påpeget i Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet af 22. maj 2014 om anvendelsen af direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om

minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.

_________________

_________________

16Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 168 af 30.6.2009, s. 24).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 168 af 30.6.2009, s. 24).

 

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  Medlemsstaterne bør støtte anmodninger fra civilsamfundet og faglige organisationer, f.eks. vedrørende etableringen af et europæisk netværk af modtagelsesarbejdere af begge køn, med henblik på at forbinde alle arbejdstagere i Europa, der arbejder på migrationsområdet, fremme en værdig velkomst og en tilgang til migration baseret på menneskerettigheder og udveksling af god praksis med hensyn til modtagelse og beskæftigelsesmuligheder for migranter.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Foranstaltninger i og i relation til tredjelande, som støttes via fonden, bør supplere andre foranstaltninger uden for Unionen, der støttes via dens instrumenter til ekstern finansiering. Særlig bør der ved gennemførelsen af sådanne foranstaltninger tilstræbes fuld overensstemmelse med principperne og de generelle mål for EU's optræden udadtil og udenrigspolitik over for det pågældende land eller den pågældende region. For så vidt angår den eksterne dimension bør der via fonden ydes målrettet støtte med henblik på at øge samarbejdet med tredjelande og styrke visse vigtige aspekter af deres migrationsstyring på områder, der har betydning for Unionens migrationspolitik.

(30)  Foranstaltninger, der er truffet inden for rammerne af fonden i relation til tredjelande, bør fuldt ud være i overensstemmelse med principperne og de generelle mål for EU's optræden udadtil, udenrigspolitik og udviklingspolitik over for det pågældende land eller den pågældende region. Samarbejde med tredjelande bør ikke have til formål at støtte foranstaltninger, der er direkte rettet mod udvikling, og bør ikke underminere princippet om udviklingsvenlig politikkohærens.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Disse indledende beløb bør danne grundlag for medlemsstaternes langsigtede investeringer. For at tage højde for ændringer i migrationsstrømmene og håndtere behovene for at forvalte asyl- og modtagelsessystemerne og integrationen af tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold samt bekæmpe irregulær migration ved hjælp af en effektiv og bæredygtig tilbagesendelsespolitik bør medlemsstaterne tildeles et supplerende beløb midtvejs, idet der tages hensyn til udnyttelsesgraderne. Dette beløb bør baseres på de seneste disponible statistiske oplysninger som fastsat i bilag I for at afspejle ændringerne i medlemsstaternes udgangssituation.

(35)  Disse indledende beløb bør danne grundlag for medlemsstaternes langsigtede investeringer. For at tage højde for ændringer i migrationsstrømmene og håndtere behovene for at forvalte asyl- og modtagelsessystemerne og integrationen af tredjelandsstatsborgere, bekæmpe handel med migranter og gennemføre en effektiv og bæredygtig tilbagesendelsespolitik, der respekterer de tilbagesendtes rettigheder, bør medlemsstaterne tildeles et supplerende beløb midtvejs, idet der tages hensyn til udnyttelsesgraderne. Dette beløb bør baseres på de seneste disponible statistiske oplysninger som fastsat i bilag I for at afspejle ændringerne i medlemsstaternes udgangssituation.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  For at supplere gennemførelsen af den politiske målsætning for denne fond på nationalt plan via medlemsstaternes programmer bør der via fonden også ydes støtte til foranstaltninger på EU-plan. Sådanne foranstaltninger bør tjene overordnede strategiske formål inden for fondens indsatsområde vedrørende politikanalyser og innovation, tværnational gensidig læring og partnerskab, samt afprøvning af nye initiativer og foranstaltninger på tværs af Unionen.

(41)  For at supplere gennemførelsen af den politiske målsætning for denne fond på nationalt plan via medlemsstaternes programmer bør der via fonden også ydes støtte til foranstaltninger på EU-plan. Sådanne foranstaltninger bør tjene overordnede strategiske formål inden for fondens indsatsområde vedrørende politikanalyser og innovation, tværnational gensidig læring og partnerskab, det arbejde, der udføres af diasporasamfund, og den rolle, de kan spille som mellemled i denne forbindelse, samt afprøvning af nye initiativer og foranstaltninger på tværs af Unionen.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  For at styrke Unionens kapacitet til straks at reagere på et uforudset eller uforholdsmæssigt stort migrationspres i en eller flere medlemsstater i form af en stor eller uforholdsmæssig stor tilstrømning af tredjelandsstatsborgere, hvilket stiller betydelige og hastende krav til deres modtagelsesfaciliteter og faciliteter til brug for frihedsberøvelse, asyl- og migrationsstyringssystemer og -procedurer, og et stort migrationspres på tredjelande som følge af den politiske udvikling eller konflikter bør det være muligt at yde krisebistand i overensstemmelse med den ramme, der er fastsat i denne forordning.

(42)  For at styrke Unionens kapacitet til straks at reagere på et uforudset eller uforholdsmæssigt stort migrationspres i en eller flere medlemsstater i form af en stor eller uforholdsmæssig stor tilstrømning af tredjelandsstatsborgere, hvilket stiller betydelige og hastende krav til deres modtagelsesfaciliteter, asyl- og migrationsstyringssystemer og -procedurer, og et stort migrationspres på tredjelande som følge af den politiske udvikling eller konflikter bør det være muligt til enhver tid at yde krisebistand til foranstaltninger, der tager sigte på at sikre respekten for migranternes menneskerettigheder og medlemsstaternes overholdelse af deres internationale forpligtelser i forbindelse med især asyl og flygtninge i overensstemmelse med den ramme, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(53a)  Civilsamfundsorganisationer, lokale og regionale myndigheder og nationale parlamenter i medlemsstaterne og i tredjelande bør høres i forbindelse med programmeringen, gennemførelsen og evalueringen af de programmer, der finansieres gennem fonden.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De politiske målsætninger for fonden skal bidrage til en effektiv forvaltning af migrationsstrømmene i overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og i overensstemmelse med Unionens forpligtelser for så vidt angår de grundlæggende rettigheder.

1.  De politiske målsætninger for fonden skal bidrage til en effektiv forvaltning af migrationsstrømmene i overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og i overensstemmelse med Unionens forpligtelser for så vidt angår de grundlæggende rettigheder, navnlig retten til asyl, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og princippet om udviklingsvenlig politikkohærens.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at støtte lovlig migration til medlemsstaterne, herunder at bidrage til integrationen af tredjelandsstatsborgere

b)  at støtte etableringen af sikre og lovlige migrationsveje til medlemsstaterne, herunder bidrage til integrationen af tredjelandsstatsborgere, herunder asylansøgere og personer med international beskyttelse, og styrke beskyttelsen af migranters menneskerettigheder

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at bidrage til at dæmme op for irregulær migration og sikre effektiviteten af tilbagesendelse og tilbagetagelse i tredjelande

c)  at bidrage til at dæmme op for irregulær migration gennem åbning af lovlige migrationsveje, bekæmpelse af menneskehandel og sikring af effektiviteten og holdbarheden af tilbagesendelse og tilbagetagelse i tredjelande, både for de tilbagesendte og oprindelseslandene.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Text presented by the Commission

Ændringsforslag

c)  at bidrage til at dæmme op for irregulær migration og sikre effektiviteten af tilbagesendelse og tilbagetagelse i tredjelande

c)  at bidrage til at dæmme op for irregulær migration og sikre effektiviteten og holdbarheden af tilbagesendelse og tilbagetagelse i tredjelande, både for de tilbagesendte og oprindelseslandene.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  at fremme solidariteten og ansvarsdelingen mellem medlemsstaterne, navnlig i forhold til de lande, der er mest berørt af migrations- og asylstrømme, herunder gennem praktisk samarbejde.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fonden er åben for tredjelande i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i en specifik aftale, der omfatter tredjelandets deltagelse i Asyl- og Migrationsfonden, forudsat at aftalen:

Fonden er åben for tredjelande, som ikke krænker migranternes grundlæggende rettigheder i forbindelse med aktiviteter inden for lovlig migration, tilbagesendelse og tilbagetagelse i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i en specifik aftale, der omfatter tredjelandets deltagelse i Asyl- og Migrationsfonden, som bør gøres tilgængelig for offentligheden, forudsat at aftalen:

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  indfører en klagemekanisme for personer, der mener, at deres grundlæggende rettigheder er blevet krænket.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at foranstaltninger i forbindelse med tredjelande træffes i overensstemmelse med andre foranstaltninger, der gennemføres via EU-instrumenter, overholder princippet om udviklingsvenlig politikkohærens, fokuserer på ikke-udviklingsorienterede foranstaltninger og fuldt ud overholder menneskerettighederne og folkeretten.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den tematiske facilitet støtter navnlig foranstaltninger, der falder ind under gennemførelsesforanstaltningerne i punkt 2 b) i bilag II, som gennemføres af lokale eller regionale myndigheder eller civilsamfundsorganisationer.

6.  Den tematiske facilitet støtter navnlig foranstaltninger, der falder ind under gennemførelsesforanstaltningerne i punkt 2 b) i bilag II, som gennemføres af lokale eller regionale myndigheder eller civilsamfundsorganisationer, navnlig diasporasamfund.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat sikrer, at de prioriteter, der tages fat på i dens programmer, er i overensstemmelse med og svarer til Unionens prioriteter og udfordringer på området migrationsstyring, og at de er i fuld overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og de vedtagne EU-prioriteter. Medlemsstaterne sikrer ved fastsættelsen af prioriteterne i deres programmer, at der på hensigtsmæssig vis tages fat på de i bilag II anførte gennemførelsesforanstaltninger.

1.  Hver medlemsstat sikrer, at de prioriteter, der tages fat på i dens programmer, er i overensstemmelse med og svarer til Unionens prioriteter og udfordringer på området styring af migrations-, asyl- og modtagelsessystemer, og at de er i fuld overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og de vedtagne EU-prioriteter. Medlemsstaterne sikrer ved fastsættelsen af prioriteterne i deres programmer, at der på hensigtsmæssig vis tages fat på de i bilag II anførte gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen sikrer, at Den Europæiske Unions Agentur for Asyl og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning afhængigt af deres kompetenceområder inddrages i udviklingen af programmerne på et tidligt tidspunkt. Kommissionen konsulterer Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Den Europæiske Unions Agentur for Asyl om udkastene til programmer for at sikre sammenhæng og komplementaritet med agenturets og medlemsstaternes foranstaltninger.

2.  Kommissionen sikrer, at Den Europæiske Unions Agentur for Asyl, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning afhængigt af deres kompetenceområder inddrages i udviklingen af programmerne på et tidligt tidspunkt. Kommissionen konsulterer Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Den Europæiske Unions Agentur for Asyl om udkastene til programmer for at sikre sammenhæng og komplementaritet med agenturets og medlemsstaternes foranstaltninger.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen sikrer, at Den Europæiske Unions Agentur for Asyl og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning afhængigt af deres kompetenceområder inddrages i udviklingen af programmerne på et tidligt tidspunkt. Kommissionen konsulterer Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Den Europæiske Unions Agentur for Asyl om udkastene til programmer for at sikre sammenhæng og komplementaritet med agenturets og medlemsstaternes foranstaltninger.

2.  Kommissionen sikrer, at Den Europæiske Unions Agentur for Asyl, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning afhængigt af deres kompetenceområder inddrages i udviklingen af programmerne på et tidligt tidspunkt. Kommissionen konsulterer Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Den Europæiske Unions Agentur for Asyl om udkastene til programmer for at sikre sammenhæng og komplementaritet med agenturets og medlemsstaternes foranstaltninger.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen kan inddrage Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i de overvågnings- og evalueringsopgaver, der er omhandlet i afdeling 5, når det er hensigtsmæssigt, navnlig med henblik på at sikre, at de foranstaltninger, der gennemføres med støtte fra fonden, er i overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og de vedtagne EU-prioriteter.

3.  Kommissionen kan inddrage Den Europæiske Unions Agentur for Asyl, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i de overvågnings- og evalueringsopgaver, der er omhandlet i afdeling 5, når det er hensigtsmæssigt, navnlig med henblik på at sikre, at de foranstaltninger, der gennemføres med støtte fra fonden, er i overensstemmelse med de relevante EU-retlige bestemmelser og de vedtagne EU-prioriteter.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I fortsættelse af en overvågningsprocedure i overensstemmelse med forordning [.../...] [forordningen om asylagenturet] eller vedtagelsen af henstillinger i medfør af forordning (EU) nr. 1053/2013, som er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, undersøger den pågældende medlemsstat sammen med Kommissionen og, hvis det er relevant, Den Europæiske Unions Agentur for Asyl og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, hvordan de i resultaterne konstaterede mangler eller kapacitets- og beredskabsproblemer kan afhjælpes, og efterkommer henstillinger gennem sit program.

4.  I fortsættelse af en overvågningsprocedure i overensstemmelse med forordning [.../...] [forordningen om asylagenturet] eller vedtagelsen af henstillinger i medfør af forordning (EU) nr. 1053/2013, som er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, undersøger den pågældende medlemsstat sammen med Kommissionen og, hvis det er relevant, Den Europæiske Unions Agentur for Asyl, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, hvordan de i resultaterne konstaterede mangler eller kapacitets- og beredskabsproblemer kan afhjælpes, og efterkommer henstillinger gennem sit program.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstater, der anvender operationel støtte, overholder de EU-retlige bestemmelser om asyl og tilbagesendelse.

3.  Medlemsstater, der anvender operationel støtte, overholder de EU-retlige bestemmelser om asyl og tilbagesendelse og grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne begrunder i programmet og i de årlige performancerapporter, der er omhandlet i artikel 30, brugen af operationel støtte for at nå målsætningerne i denne forordning. Inden programmet godkendes, vurderer Kommissionen sammen med Den Europæiske Unions Agentur for Asyl og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning som fastsat i artikel 13 udgangssituationen i de medlemsstater, der har angivet, at de agter at anvende operationel støtte. Kommissionen tager hensyn til oplysningerne fra disse medlemsstater og, når det er relevant, de oplysninger, der foreligger som følge af overvågningstiltag, der gennemføres i henhold til forordning (EU) .../... [forordningen om asylagenturet] og forordning (EU9 nr. 1053/2013, som er omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning.

4.  Medlemsstaterne begrunder i programmet og i de årlige performancerapporter, der er omhandlet i artikel 30, brugen af operationel støtte for at nå målsætningerne i denne forordning. Inden programmet godkendes, vurderer Kommissionen sammen med Den Europæiske Unions Agentur for Asyl, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning som fastsat i artikel 13 udgangssituationen i de medlemsstater, der har angivet, at de agter at anvende operationel støtte. Kommissionen tager hensyn til oplysningerne fra disse medlemsstater og, når det er relevant, de oplysninger, der foreligger som følge af overvågningstiltag, der gennemføres i henhold til forordning (EU) .../... [forordningen om asylagenturet] og forordning (EU) nr. 1053/2013, som er omfattet af anvendelsesområdet for denne forordning.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  et stort migrationspres i tredjelande, herunder hvor personer med behov for international beskyttelse kan være strandet på grund af den politiske udvikling eller konflikter, navnlig når det kan have en indvirkning på migrationsstrømmene til Unionen.

c)  et stort migrationspres i tredjelande, herunder hvor personer med behov for international beskyttelse kan være strandet på grund af den politiske udvikling eller konflikter.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen foretager en midtvejsevaluering og en retrospektiv evaluering af denne forordning, herunder af de foranstaltninger, der er gennemført inden for rammerne af fonden.

1.  Kommissionen foretager en midtvejsevaluering og en retrospektiv evaluering af denne forordning, herunder af de foranstaltninger, der er gennemført inden for rammerne af fonden, en vurdering af tilbagesendelsernes indvirkning på tredjelande og respekten for migranternes grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midtvejsevalueringen og den retrospektive evaluering skal gennemføres så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen.

2.  Midtvejsevalueringen og den retrospektive evaluering skal gennemføres så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen, og resultaterne af evalueringen skal gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  hvordan respekten for migranters grundlæggende rettigheder er garanteret i fondens gennemførelse.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – litra b – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  30 % til asyl

–  40 % til asyl

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – litra b – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  30 % til lovlig migration og integration

–  40 % til lovlig migration, integration og inklusion

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1 – litra b – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  40 % til bekæmpelse af irregulær migration, herunder til tilbagesendelse.

–  20 % til bekæmpelse af irregulær migration, herunder til tilbagesendelse.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at øge solidariteten og samarbejdet med tredjelande, der er berørt af migrationsstrømme, herunder via genbosætning og andre lovlige kanaler til beskyttelse i Unionen samt via partnerskab og samarbejde med tredjelande med henblik på styring af migration.

d)  at øge solidariteten, samarbejdet og udvekslingen af bedste praksis med tredjelande, der er berørt af migrationsstrømme, herunder via genbosætning og andre lovlige kanaler til beskyttelse i Unionen samt via partnerskab og samarbejde med tredjelande med henblik på styring af migration.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 3 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  fremme af udveksling og dialog mellem tredjelandsstatsborgere, værtssamfundet og offentlige myndigheder, herunder gennem høring af tredjelandsstatsborgere og interkulturel og tværreligiøs dialog.

k)  fremme af udveksling og dialog, navnlig med bistand fra diasporasamfund, mellem tredjelandsstatsborgere, værtssamfundet og offentlige myndigheder, herunder gennem høring af tredjelandsstatsborgere og interkulturel og tværreligiøs dialog.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  indkvarteringsfaciliteter til modtagelse eller frihedsberøvelse, herunder mulig fælles brug af sådanne faciliteter af mere end én medlemsstat

a)  indkvarteringsfaciliteter til modtagelse, herunder mulig fælles brug af sådanne faciliteter af mere end én medlemsstat

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  imødegåelse af incitamenterne til irregulær migration, herunder beskæftigelse af irregulære migranter, gennem effektive og tilstrækkelige tilsyn baseret på risikovurdering, uddannelse af medarbejdere, etablering og implementering af mekanismer, hvorigennem irregulære migranter kan få refunderet betalinger og indgive klager over deres arbejdsgivere, eller gennem oplysnings- og bevidstgørelseskampagner for at informere arbejdsgivere og irregulære migranter om deres rettigheder og pligter i henhold til direktiv 2009/52/EF8

d)  imødegåelse af irregulær migration, herunder beskæftigelse af irregulære migranter, gennem effektive og tilstrækkelige tilsyn baseret på risikovurdering, uddannelse af medarbejdere, etablering og implementering af mekanismer, hvorigennem irregulære migranter kan få refunderet betalinger og indgive klager over deres arbejdsgivere, eller gennem oplysnings- og bevidstgørelseskampagner for at informere arbejdsgivere og irregulære migranter om deres rettigheder og pligter i henhold til direktiv 2009/52/EF8

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  vurdering af situationen og stabiliteten i oprindelseslandene og af absorptionskapaciteten på lokalt plan

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 4 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  forberedelse af tilbagesendelser, herunder foranstaltninger, der fører til udstedelse af afgørelser om tilbagesendelse, identifikation af tredjelandsstatsborgere, udstedelse af rejselegitimation og opsporing af familier

e)  forberedelse af tilbagesendelser, herunder foranstaltninger, der fører til udstedelse af afgørelser om tilbagesendelse, identifikation af tredjelandsstatsborgere, udstedelse af rejselegitimation , opsporing af familie, mulighed for at få en erhvervsuddannelse i Europa med henblik på at fremme reintegration i oprindelseslandet

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 4 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  tilbagesendelsesoperationer, herunder relaterede foranstaltninger, i overensstemmelse EU-rettens standarder, undtagen tvangsudstyr

h)  tilbagesendelsesoperationer, herunder relaterede foranstaltninger, under fuld overholdelse af menneskerettighederne og i overensstemmelse med EU-rettens standarder, undtagen tvangsudstyr

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 4 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  foranstaltninger til at støtte de tilbagesendtes varige tilbagevenden og reintegration

i)  foranstaltninger til at støtte de tilbagesendtes varige tilbagevenden og reintegration ved hjælp af en langsigtet tilgang, herunder kompetenceudviklingsaktiviteter

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 4 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  faciliteter og tjenester i tredjelande til sikring af passende midlertidig indkvartering og modtagelse efter ankomsten, herunder for uledsagede mindreårige og andre sårbare grupper i overensstemmelse med internationale standarder

j)  støtte til tredjelande til sikring af passende midlertidig indkvartering og modtagelse efter ankomsten i overensstemmelse med internationale standarder

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 4 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  samarbejde med tredjelande om bekæmpelse af irregulær migration og om effektiv tilbagesendelse og tilbagetagelse, herunder inden for rammerne af gennemførelsen af tilbagetagelsesaftaler og andre ordninger

udgår

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 4 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  støtte til foranstaltninger i tredjelande, herunder om infrastruktur, udstyr og andre tiltag, forudsat at disse bidrager til at styrke et effektivt samarbejde om tilbagesendelse og tilbagetagelse mellem tredjelande og Unionen og dens medlemsstater.

m)  støtte til foranstaltninger i tredjelande, forudsat at disse bidrager til at styrke et effektivt samarbejde om tilbagesendelse og tilbagetagelse mellem tredjelande og Unionen og dens medlemsstater.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Bilag IV – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Integrationsforanstaltninger, der gennemføres af lokale og regionale myndigheder og civilsamfundsorganisationer

–  Integrationsforanstaltninger, der gennemføres af lokale og regionale myndigheder og civilsamfundsorganisationer, herunder diasporasamfund

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Bilag V – del 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Specific objective 2:  at støtte lovlig migration til medlemsstaterne, herunder at bidrage til integrationen af tredjelandsstatsborgere:

udgår

1. Antal personer, som har deltaget i foranstaltninger før afrejse, der er støttet af fonden.

 

2. Antal personer, der har deltaget i integrationsforanstaltninger støttet af fonden, og som rapporterer, at foranstaltningerne var til gavn for deres tidlige integration, set i forhold til det samlede antal personer, der deltog i integrationsforanstaltninger støttet af fonden.

 

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af Asyl- og Migrationsfonden

Referencer

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

2.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Elly Schlein

18.7.2018

Behandling i udvalg

29.8.2018

8.10.2018

 

 

Dato for vedtagelse

13.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

3

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Frank Engel, Ádám Kósa

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

3

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Ádám Kósa

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Budgetudvalget (21.11.2018)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Asyl- og Migrationsfonden

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Ordfører for udtalelse: Karine Gloanec Maurin

KORT BEGRUNDELSE

Det generelle mål for Asyl- og Migrationsfonden, ligesom for den flerårige finansielle ramme, er at yde finansiel og teknisk støtte til medlemsstaterne med henblik på at skabe en bæredygtig forvaltning af de udfordringer, der er forbundet med asyl, migration og de ydre grænser.

Det er udtrykkelig fastsat i artikel 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at disse fælles politikker er underlagt princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne.

Asyl- og Migrationsfonden, som har til formål at gennemføre denne samlede tilgang, skal finansieres ved hjælp af en betydelig bevilling i perioden 2021-2027 med henblik på at gøre det lettere at anvende den på en fair, effektiv og omhyggelig måde.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om Asyl- og Migrationsfonden

om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden

Begrundelse

Horisontalt ændringsforslag, der vedrører hele teksten. Integration er en væsentlig del af fonden, og det bør også afspejles i navnet.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Fonden bør støtte en effektiv forvaltning af migrationsstrømmene, blandt andet ved at fremme fælles foranstaltninger på asylområdet, herunder medlemsstaternes bestræbelser for at modtage personer med behov for international beskyttelse gennem genbosætning og overførsel af ansøgere om eller personer, der har fået international beskyttelse, mellem medlemsstaterne, støtte integrationsstrategier og en mere effektiv politik for lovlig migration for derved at sikre Unionens konkurrenceevne på lang sigt og fremtiden for dens samfundsmæssige model og mindske incitamenterne til irregulær migration ved hjælp af en bæredygtig tilbagesendelses- og tilbagetagelsespolitik. Fonden bør støtte en styrkelse af samarbejdet med tredjelande og forvaltningen af strømmene af personer, der ansøger om asyl eller andre former for international beskyttelse, sikre lovlige migrationsveje og bekæmpe irregulær migration og sikre bæredygtigheden af tilbagesendelser til tredjelande og en effektiv tilbagetagelse i tredjelande.

(7)  Fonden bør støtte en effektiv forvaltning af migrationsstrømmene, blandt andet ved at fremme fælles foranstaltninger på asylområdet, herunder medlemsstaternes bestræbelser for at modtage personer med behov for international beskyttelse gennem genbosætning og overførsel af ansøgere om eller personer, der har fået international beskyttelse, mellem medlemsstaterne, støtte integrationsstrategier og en mere effektiv politik for lovlig migration for derved at sikre Unionens konkurrenceevne på lang sigt og fremtiden for dens samfundsmæssige model og mindske incitamenterne til irregulær migration ved hjælp af en bæredygtig tilbagesendelses- og tilbagetagelsespolitik. Fonden bør støtte en styrkelse af samarbejdet med tredjelande og forvaltningen af strømmene af personer, der ansøger om asyl eller andre former for international beskyttelse, sikre lovlige migrationsveje og bekæmpe irregulær migration og sikre bæredygtigheden af tilbagesendelser til tredjelande og en effektiv tilbagetagelse i tredjelande i forbindelse med både frivillig tilbagevenden og tvangsmæssig tilbagesendelse.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  I lyset af den afgørende rolle, de lokale og regionale myndigheder og civilsamfundsorganisationer på integrationsområdet spiller, og for at lette disse enheders adgang til finansiering på EU-plan bør fonden lette de lokale og regionale myndigheders og civilsamfundsorganisationers gennemførelse af foranstaltninger på integrationsområdet, herunder ved brug af den tematiske facilitet og ved hjælp af højere medfinansieringssatser for disse foranstaltninger.

(17)  I lyset af den afgørende rolle, de lokale og regionale myndigheder og civilsamfundsorganisationer på integrationsområdet spiller, og for at forbedre og fremskynde disse enheders adgang til finansiering på EU-plan bør fonden lette de lokale og regionale myndigheders og civilsamfundsorganisationers gennemførelse af foranstaltninger på integrationsområdet, herunder ved brug af den tematiske facilitet og ved hjælp af højere medfinansieringssatser for disse foranstaltninger.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  En effektiv tilbagesendelsespolitik udgør en integrerende del af Unionens og medlemsstaternes omfattende migrationsstrategi. Fonden bør støtte og fremme medlemsstaternes indsats med henblik på en effektiv gennemførelse og videreudvikling af de fælles standarder for tilbagesendelse, navnlig dem, der er fastsat i Europa-Parlaments og Rådets direktiv 2008/115/EF15, og en integreret og koordineret tilgang til forvaltning af tilbagesendelser. For så vidt angår bæredygtige tilbagesendelsespolitikker bør der via fonden ligeledes ydes støtte til tilknyttede foranstaltninger i tredjelande såsom reintegration af tilbagesendte.

(20)  En effektiv tilbagesendelsespolitik udgør en integrerende del af Unionens og medlemsstaternes omfattende migrationsstrategi. Fonden bør støtte og fremme medlemsstaternes indsats med henblik på en effektiv gennemførelse og videreudvikling af de fælles standarder for tilbagesendelse, navnlig dem, der er fastsat i Europa-Parlaments og Rådets direktiv 2008/115/EF15, og en integreret og koordineret tilgang til forvaltning af tilbagesendelser. For så vidt angår bæredygtige tilbagesendelsespolitikker i forbindelse med både frivillig tilbagevenden og tvangsmæssig tilbagesendelse bør der via fonden ligeledes ydes støtte til tilknyttede foranstaltninger i tredjelande såsom reintegration af tilbagesendte.

_________________

_________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Frivillig tilbagevenden og tvangsmæssig tilbagesendelse hænger ikke desto mindre sammen og forstærker indbyrdes hinanden, og medlemsstaterne bør derfor opfordres til at øge komplementariteten mellem de to. Muligheden for udsendelser er et vigtigt element, der bidrager til integritet i systemerne for asyl og lovlig migration. Fonden bør derfor støtte medlemsstaternes foranstaltninger for at lette og gennemføre udsendelser i overensstemmelse med de i EU-retten fastsatte standarder, når det er relevant, og under fuld overholdelse af de tilbagesendtes grundlæggende rettigheder og værdighed.

(22)  Frivillig tilbagevenden og tvangsmæssig tilbagesendelse hænger ikke desto mindre sammen og forstærker indbyrdes hinanden, og medlemsstaterne bør derfor opfordres til at øge komplementariteten mellem de to. Muligheden for udsendelser er et vigtigt element, der bidrager til integritet i systemerne for asyl og lovlig migration. Fonden bør derfor støtte medlemsstaternes foranstaltninger for at lette og gennemføre udsendelser og tvangsmæssig tilbagesendelse i overensstemmelse med de i EU-retten fastsatte standarder, når det er relevant, og under fuld overholdelse af de tilbagesendtes grundlæggende rettigheder og værdighed.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Ud over støtten til tilbagesendelse af personser som fastsat i denne forordning bør der via fonden også ydes støtte til andre foranstaltninger for at bekæmpe irregulær migration og imødegå incitamenter til ulovlig migration eller til at omgå eksisterende regler for lovlig migration, således at integriteten i medlemsstaternes immigrationssystemer beskyttes.

(25)  Ud over støtten til tilbagesendelse af personser, både frivillig og tvangsmæssig, som fastsat i denne forordning bør der via fonden også ydes støtte til andre foranstaltninger for at bekæmpe irregulær migration og imødegå incitamenter til ulovlig migration eller til at omgå eksisterende regler for lovlig migration, således at integriteten i medlemsstaternes immigrationssystemer beskyttes.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Fonden bør afspejle behovet for øget fleksibilitet og forenkling og samtidig dels overholde kravene vedrørende forudsigelighed, dels sikre en retfærdig og transparent fordeling af ressourcerne i forbindelse med opfyldelsen af de generelle og specifikke mål i denne forordning.

(33)  Fonden bør afspejle behovet for øget gennemsigtighed, fleksibilitet og forenkling og samtidig dels overholde kravene vedrørende forudsigelighed, dels sikre en retfærdig og transparent fordeling af ressourcerne i forbindelse med opfyldelsen af de generelle og specifikke mål i denne forordning.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Fonden bør bidrage til at dække de operationelle omkostninger til asyl og tilbagesendelse og sætte medlemsstaterne i stand til at opretholde den kapacitet, der er afgørende for Unionen som helhed. Støtten består i fuld refusion af omkostninger, der specifikt vedrører fondens målsætninger, og bør udgøre en integreret del af medlemsstaternes programmer.

(40)  Fonden bør bidrage til at dække de operationelle omkostninger til asyl og tilbagesendelse, både frivillig og tvangsmæssig, og sætte medlemsstaterne i stand til at opretholde den kapacitet, der er afgørende for Unionen som helhed. Støtten består i fuld refusion af omkostninger, der specifikt vedrører fondens målsætninger, og bør udgøre en integreret del af medlemsstaternes programmer.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55)  For at understrege betydningen af at tage fat på problemerne i forbindelse med klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil fonden bidrage til at integrere klimaindsatsen og til at nå det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål. De relevante foranstaltninger vil blive indkredset under forberedelsen og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.

(55)  For at understrege betydningen af at tage fat på problemerne i forbindelse med klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil fonden bidrage til at integrere klimaindsatsen og til at nå det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål i FFR-perioden 2021-2027, og et årligt mål på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027. De relevante foranstaltninger vil blive indkredset under forberedelsen og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(57)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201129. Undersøgelsesproceduren bør anvendes på gennemførelsesretsakter, der pålægger medlemsstaterne fælles forpligtelser, navnlig om meddelelse af oplysninger til Kommissionen, mens rådgivningsproceduren bør anvendes på vedtagelsen af gennemførelsesretsakter, som vedrører ordninger for meddelelse af oplysninger til Kommissionen, da de er af rent teknisk art.

(57)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. De delegerede retsakter, Kommissionen fremlægger, skal gøre det muligt for Rådet og Parlamentet at være sikret fuld gennemsigtighed med hensyn til anvendelsen af EU-midler. Disse beføjelser bør udøves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201129. Undersøgelsesproceduren bør anvendes på gennemførelsesretsakter, der pålægger medlemsstaterne fælles forpligtelser, navnlig om meddelelse af oplysninger til Kommissionen, mens rådgivningsproceduren bør anvendes på vedtagelsen af gennemførelsesretsakter, som vedrører ordninger for meddelelse af oplysninger til Kommissionen, da de er af rent teknisk art.

_________________

_________________

29 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

29Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at bidrage til at dæmme op for irregulær migration og sikre effektiviteten af tilbagesendelse og tilbagetagelse i tredjelande

c)  at bidrage til at dæmme op for irregulær migration og sikre effektiviteten af tilbagesendelse og tilbagetagelse i tredjelande i forbindelse med både frivillig tilbagevenden og tvangsmæssig tilbagesendelse.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af fonden for perioden 2021-2027 fastsættes til 10 415 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af fonden for perioden 2021-2027 fastsættes til 9 204 957 000 EUR i 2018-priser (10 415 000 000 EUR i løbende priser).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  der skal afsættes 6 249 000 000 EUR til programmer, der gennemføres ved delt forvaltning

a)  der skal afsættes 5 522 974 200 EUR i 2018-priser (6 249 000 000 EUR i løbende priser) til programmer, der gennemføres ved delt forvaltning

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  der skal afsættes 4 166 000 000 EUR til den tematiske facilitet.

b)  der skal afsættes 3 681 982 800 EUR i 2018-priser (4 166 000 000 EUR i løbende priser) til den tematiske facilitet

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bidraget fra EU-budgettet må ikke overstige 75 % af et projekts samlede støtteberettigede udgifter.

1.  Bidraget fra EU-budgettet må ikke overstige 80 % af et projekts samlede støtteberettigede udgifter. Medlemsstaterne opfordres til at yde modsvarende midler til aktiviteter, der støttes af fonden.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En foranstaltning, hvortil der er ydet støtte via fonden, kan også opnå bidrag fra andre EU-programmer, herunder fonde under delt forvaltning, forudsat at bidraget ikke dækker de samme omkostninger. Reglerne for hvert af de bidragende EU-programmer skal gælde for dets respektive bidrag til foranstaltningen. Den kumulative finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen, og støtte fra forskellige EU-programmer kan beregnes på et pro rata-grundlag i overensstemmelse med de dokumenter, hvori støttevilkårene er fastsat.

1.  En foranstaltning, hvortil der er ydet støtte via fonden, kan også opnå bidrag fra andre EU-programmer, herunder fonde under delt forvaltning, forudsat at bidraget ikke dækker de samme omkostninger. De programmer, som Kommissionen forelægger, skal interagere og supplere hinanden og udformes med den nødvendige grad af gennemsigtighed for at undgå overlapning. Reglerne for hvert af de bidragende EU-programmer skal gælde for dets respektive bidrag til foranstaltningen. Den kumulative finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen, og støtte fra forskellige EU-programmer kan beregnes på et pro rata-grundlag i overensstemmelse med de dokumenter, hvori støttevilkårene er fastsat.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Inden 15. februar 2023 og inden samme dato hvert af de efterfølgende år til og med 2031 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årlig performancerapport som nævnt i artikel 36, stk. 6, i forordning (EU) .../... [forordningen om fælles bestemmelser]. Den rapport, der forelægges i 2023, skal omfatte gennemførelsen af det program, der gennemføres frem til 30. juni 2022.

1.  Inden 15. februar 2023 og inden samme dato hvert af de efterfølgende år til og med 2031 forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årlig performancerapport som nævnt i artikel 36, stk. 6, i forordning (EU) .../2021 [forordningen om fælles bestemmelser]. Den rapport, der forelægges i 2023, skal omfatte gennemførelsen af det program, der gennemføres frem til 30. juni 2022. Medlemsstaterne offentliggør disse rapporter på forvaltningsmyndighedens særlige websted som fastsat i artikel 44 i forordningen om fælles bestemmelser. Kommissionen offentliggør de årlige performancerapporter på et særligt websted.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  Kommissionen aflægger årligt rapport til Europa-Parlamentet om udnyttelsen af finansieringen, de finansierede foranstaltningers succes eller fiasko og den deraf følgende europæiske merværdi.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 1 – litra b – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  40 % til bekæmpelse af irregulær migration, herunder til tilbagesendelse.

–  40 % til bekæmpelse af irregulær migration, herunder til tilbagesendelse, både frivillig og tvangsmæssig.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Der vil blive taget hensyn til følgende kriterier på området bekæmpelse af irregulær migration, herunder tilbagesendelse, og de vægtes som følger:

4.  Der vil blive taget hensyn til følgende kriterier på området bekæmpelse af irregulær migration, herunder frivillig tilbagevenden og tvangsmæssig tilbagesendelse, og de vægtes som følger:

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  etablering og udvikling af nationale strategier for asyl, lovlig migration, integration, tilbagesendelse og irregulær migration

a)  etablering og udvikling af nationale strategier for asyl, lovlig migration, integration, frivillig tilbagevenden og tvangsmæssig tilbagesendelse og irregulær migration

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 4 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  forberedelse af tilbagesendelser, herunder foranstaltninger, der fører til udstedelse af afgørelser om tilbagesendelse, identifikation af tredjelandsstatsborgere, udstedelse af rejselegitimation og opsporing af familier

e)  forberedelse af frivillig tilbagevenden og tvangsmæssige tilbagesendelser, herunder foranstaltninger, der fører til udstedelse af afgørelser om tilbagesendelse, identifikation af tredjelandsstatsborgere, udstedelse af rejselegitimation og opsporing af familier

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Bilag III – nr. 4 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  samarbejde med tredjelande om bekæmpelse af irregulær migration og om effektiv tilbagesendelse og tilbagetagelse, herunder inden for rammerne af gennemførelsen af tilbagetagelsesaftaler og andre ordninger

k)  samarbejde med tredjelande om bekæmpelse af irregulær migration og om effektiv tilbagesendelse og tilbagetagelse, både i forbindelse med frivillig tilbagevenden og tvangsmæssig tilbagesendelse, herunder inden for rammerne af gennemførelsen af tilbagetagelsesaftaler og andre ordninger

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af Asyl- og Migrationsfonden

Referencer

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

2.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Karine Gloanec Maurin

28.6.2018

Behandling i udvalg

24.9.2018

25.9.2018

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

5

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af Asyl- og Migrationsfonden

Referencer

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Dato for høring af EP

13.6.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

Ordførere

Dato for valg

Miriam Dalli

9.7.2018

 

 

 

Anfægtelse af retsgrundlaget

Dato for udtalelse fra JURI

JURI

18.2.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

27.11.2018

19.2.2019

 

 

Dato for vedtagelse

19.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

23

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Dato for indgivelse

27.2.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Roberta Metsola

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

23

-

ECR

Marek Jurek, Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

1

0

PPE

Carlos Coelho

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. marts 2019Juridisk meddelelse