Διαδικασία : 2018/0248(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0106/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0106/2019

Συζήτηση :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0175

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 726kWORD 229k
27.2.2019
PE 629.652v02-00 A8-0106/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Miriam Dalli

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0471),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0271/2018),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0106/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης

για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2, το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 80,

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Στο πλαίσιο των εξελισσόμενων μεταναστευτικών προκλήσεων που χαρακτηρίζονται από την ανάγκη στήριξης ισχυρών συστημάτων υποδοχής, ασύλου, ένταξης και μετανάστευσης των κρατών μελών, πρόληψης και κατάλληλης αντιμετώπισης καταστάσεων πίεσης, καθώς και την ανάγκη αντικατάστασης παράτυπων και επικίνδυνων αφίξεων με νόμιμες και ασφαλείς οδούς, η επένδυση σε αποτελεσματική και συντονισμένη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ένωση είναι κρίσιμης σημασίας για την υλοποίηση του στόχου της Ένωσης που συνίσταται στη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης δυνάμει του άρθρου 67 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1)  Στο πλαίσιο των εξελισσόμενων μεταναστευτικών προκλήσεων που χαρακτηρίζονται από την ανάγκη στήριξης ισχυρών συστημάτων υποδοχής, ασύλου, ένταξης και μετανάστευσης των κρατών μελών, πρόληψης και κατάλληλης και αλληλέγγυας αντιμετώπισης καταστάσεων πίεσης, καθώς και την ανάγκη αντικατάστασης παράτυπων και επικίνδυνων αφίξεων με νόμιμες και ασφαλείς οδούς, η επένδυση σε αποτελεσματική και συντονισμένη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ένωση είναι κρίσιμης σημασίας για την υλοποίηση του στόχου της Ένωσης που συνίσταται στη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης δυνάμει του άρθρου 67 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η σημασία μιας συντονισμένης προσέγγισης από την Ένωση και τα κράτη μέλη αντικατοπτρίζεται στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση του Μαΐου 2015, το οποίο τόνιζε την ανάγκη για μια συναφή και σαφή κοινή πολιτική για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ικανότητα της Ένωσης να συγκεντρώνει τις ευρωπαϊκές και εθνικές προσπάθειες αντιμετώπισης της μετανάστευσης και συνεργασίας με αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών, και επιβεβαιώθηκε στην ενδιάμεση επανεξέταση του Σεπτεμβρίου 2017 και στην έκθεση προόδου του Μαρτίου 2018.

(2)  Η σημασία μιας συντονισμένης προσέγγισης από την Ένωση και τα κράτη μέλη αντικατοπτρίζεται στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση του Μαΐου 2015, το οποίο τόνιζε την ανάγκη για μια συναφή και σαφή κοινή πολιτική για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ικανότητα της Ένωσης να συγκεντρώνει τις ευρωπαϊκές και εθνικές προσπάθειες αντιμετώπισης της μετανάστευσης και συνεργασίας με αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με την αρχή της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών που ορίζει το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιβεβαιώθηκε στην ενδιάμεση επανεξέταση του Σεπτεμβρίου 2017 και στην έκθεση προόδου του Μαρτίου 2018.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στα συμπεράσματά του της 19ης Οκτωβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την ανάγκη να επιδιωχθεί μια συνολική, πραγματιστική και αποφασιστική προσέγγιση για τη διαχείριση της μετανάστευσης που αποσκοπεί στην αποκατάσταση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα και μειώνει τις παράτυπες αφίξεις και τον αριθμό θανάτων στη θάλασσα, και θα πρέπει να βασίζεται σε ευέλικτη και συντονισμένη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων της Ένωσης και των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε επίσης να εξασφαλιστούν σημαντικά ενισχυμένες επιστροφές μέσω δράσεων σε επίπεδο τόσο ΕΕ όσο και κρατών μελών, όπως είναι οι αποτελεσματικές συμφωνίες και ρυθμίσεις επανεισδοχής.

(3)  Στα συμπεράσματά του της 19ης Οκτωβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την ανάγκη να επιδιωχθεί μια συνολική, πραγματιστική και αποφασιστική προσέγγιση για τη διαχείριση της μετανάστευσης που αποσκοπεί στην αποκατάσταση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα και μειώνει τις παράτυπες αφίξεις και τον αριθμό θανάτων στη θάλασσα, και θα πρέπει να βασίζεται σε ευέλικτη και συντονισμένη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων της Ένωσης και των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε επίσης να εξασφαλιστούν σημαντικά ενισχυμένες επιστροφές μέσω δράσεων σε επίπεδο τόσο ΕΕ όσο και κρατών μελών, όπως είναι οι αποτελεσματικές συμφωνίες και ρυθμίσεις επανεισδοχής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε, επίσης, την εφαρμογή και την ανάπτυξη προγραμμάτων εθελοντικής επανεγκατάστασης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες διασφάλισης μιας συνολικής προσέγγισης για τη διαχείριση της μετανάστευσης που να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και των οργάνων της Ένωσης, με στόχο να εξασφαλιστεί μια κοινή βιώσιμη ενωσιακή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίζονται με τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους υπό τη μορφή ενός Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (εφεξής «το Ταμείο»).

(4)  Προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες διασφάλισης μιας συνολικής προσέγγισης για τη διαχείριση της μετανάστευσης που να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και των οργάνων της Ένωσης, με στόχο να εξασφαλιστεί μια κοινή βιώσιμη ενωσιακή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίζονται με τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους υπό τη μορφή ενός Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (εφεξής «το Ταμείο»).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Το Ταμείο θα πρέπει να σέβεται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, να συμμορφώνεται με την Ατζέντα του 2030, με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, και με τις διεθνείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη μετανάστευση και το άσυλο, ιδίως με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες και το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση (GCM).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Η διαχείριση του ταμείου από πλευράς ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διάφορα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, όπως οι συγκρούσεις, η φτώχεια, η έλλειψη γεωργικής δυναμικότητας, η εκπαίδευση και η ανισότητα.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Το Ταμείο θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα.

(5)  Οι δράσεις που στηρίζονται από το Ταμείο θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC) και της Σύμβασης της Γενεύης σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων, της 28ης Ιουλίου 1951, όπως συμπληρώθηκε από το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Οι αρχές της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται κατά την υλοποίηση του Ταμείου. Το Ταμείο δεν θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που συμβάλλουν σε οποιαδήποτε μορφή διαχωρισμού ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Κατά την εφαρμογή του Ταμείου, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης των ασυνόδευτων ανηλίκων και των ανηλίκων που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους μέσω της έγκαιρης ταυτοποίησης και καταγραφής, καθώς και σε δράσεις που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον του παιδιού.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μεταξύ άλλων, με την προώθηση κοινών μέτρων στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών των κρατών μελών να υποδέχονται πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας μέσω της επανεγκατάστασης και της μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεταξύ κρατών μελών, στηρίζοντας στρατηγικές ένταξης και μια αποτελεσματικότερη πολιτική για νόμιμη μετανάστευση, ούτως ώστε να διασφαλιστούν η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και το μέλλον του κοινωνικού μοντέλου της και να μειωθούν τα κίνητρα για παράτυπη μετανάστευση μέσω μιας βιώσιμης πολιτικής επιστροφής και επανεισδοχής. Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίξει την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες για να ενισχυθεί η διαχείριση των ροών ατόμων που υποβάλλουν αίτηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, εναλλακτικών της νόμιμης μετανάστευσης, και να αντιμετωπιστεί η παράτυπη μετανάστευση και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιστροφών και της αποτελεσματικής επανεισδοχής σε τρίτες χώρες.

(7)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μεταξύ άλλων, με την προώθηση κοινών μέτρων στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών των κρατών μελών να υποδέχονται πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας μέσω της επανεγκατάστασης, της εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους και της μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεταξύ κρατών μελών, βελτιώνοντας την προστασία ευάλωτων αιτούντων άσυλο όπως παιδιών, στηρίζοντας στρατηγικές ένταξης και μια αποτελεσματικότερη πολιτική για νόμιμη μετανάστευση, δημιουργώντας ασφαλείς και νόμιμες οδούς προς την Ένωση οι οποίες αναμένεται ότι θα συμβάλουν επίσης στο να διασφαλιστούν η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και το μέλλον του κοινωνικού μοντέλου της και να μειωθούν τα κίνητρα για παράτυπη μετανάστευση μέσω μιας βιώσιμης πολιτικής επιστροφής και επανεισδοχής. Ως μέσο εσωτερικής πολιτικής της Ένωσης και ως το μόνο χρηματοδοτικό μέσο για το άσυλο και τη μετανάστευση σε επίπεδο Ένωσης, το Ταμείο θα πρέπει πρωτίστως να στηρίζει δράσεις για το άσυλο και τη μετανάστευση εντός της Ένωσης. Εντούτοις, εντός καθορισμένων ορίων και με την επιφύλαξη των καταλλήλων εγγυήσεων, το Ταμείο θα πρέπει να στηρίξει την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες για να ενισχυθεί η διαχείριση των ροών ατόμων που υποβάλλουν αίτηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, να θεσπιστούν οδοί νόμιμης μετανάστευσης και να αντιμετωπιστεί η παράτυπη μετανάστευση και τα δίκτυα λαθρεμπόρων και διακινητών ανθρώπων, καθώς και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα ασφαλών και αξιοπρεπών επιστροφών καθώς και η επανένταξη σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η μεταναστευτική κρίση τόνισε την ανάγκη μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου για να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου που να αποτρέπουν δευτερογενείς μετακινήσεις, να παρέχουν ενιαίες και κατάλληλες συνθήκες υποδοχής για αιτούντες διεθνή προστασία, ενιαία πρότυπα παροχής διεθνούς προστασίας και τα κατάλληλα δικαιώματα και οφέλη για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Παράλληλα, η μεταρρύθμιση ήταν αναγκαία για να εφαρμοστεί ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα καθορισμού της ευθύνης των κρατών μελών για τους αιτούντες διεθνή προστασία, καθώς και ένα ενωσιακό πλαίσιο για τις προσπάθειες επανεγκατάστασης των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο το Ταμείο να παρέχει αυξημένη στήριξη στις προσπάθειες των κρατών μελών να εφαρμόζουν πλήρως και ορθά το μεταρρυθμισμένο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου.

(8)  Η μεταναστευτική κρίση και ο αυξανόμενος αριθμός θανάτων στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια ανέδειξαν την ανάγκη μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και θεσπίσεως ενός δικαιότερου και αποτελεσματικότερου συστήματος για τον καθορισμό της ευθύνης των κρατών μελών για τους αιτούντες διεθνούς προστασία, καθώς και κατάρτισης ενός πλαισίου για τις προσπάθειες επανεγκατάστασης και εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους των κρατών μελών, προκειμένου να αυξηθεί παγκοσμίως ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων τόπων επανεγκατάστασης. Παράλληλα, η μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστούν προσβάσιμες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου, βασισμένες στα δικαιώματα των αιτούντων, και να παρέχονται ενιαίες και κατάλληλες συνθήκες υποδοχής για αιτούντες διεθνή προστασία, ενιαία πρότυπα παροχής διεθνούς προστασίας και τα κατάλληλα δικαιώματα και οφέλη για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες επιστροφής για τους παράτυπους μετανάστες. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο το Ταμείο να παρέχει αυξημένη στήριξη στις προσπάθειες των κρατών μελών να εφαρμόζουν πλήρως και ορθά το μεταρρυθμισμένο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (ΟΕΕΑ) που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... [Κανονισμός ΟΕΕΑ]14 με στόχο τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, με τον συντονισμό και την ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, την προώθηση της ενωσιακής νομοθεσίας για το άσυλο και των επιχειρησιακών προτύπων για το άσυλο προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλός βαθμός ομοιομορφίας βάσει υψηλών προτύπων προστασίας όσον αφορά τις διαδικασίες διεθνούς προστασίας, τις συνθήκες υποδοχής και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την ΄Ενωση, επιτρέποντας τη βιώσιμη και δίκαιη κατανομή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, διευκολύνοντας τη σύγκλιση κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας στην Ένωση, στηρίζοντας τις προσπάθειες επανεγκατάστασης των κρατών μελών και παρέχοντας επιχειρησιακή και τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των συστημάτων τους ασύλου και υποδοχής, ιδίως σε εκείνα των οποίων τα συστήματα δέχονται δυσανάλογη πίεση.

(9)  Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο με στόχο τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, με την ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών για το άσυλο, και ιδιαίτερα για τις χρηστές πρακτικές, την προώθηση της ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας, καθώς και τη συμβολή, μέσω σχετικής καθοδηγήσεως, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών προτύπων, στην ενιαία εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για το άσυλο, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλός βαθμός ομοιομορφίας βάσει υψηλών προτύπων προστασίας όσον αφορά τις διαδικασίες διεθνούς προστασίας, τις συνθήκες υποδοχής και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την ΄Ενωση, επιτρέποντας τη βιώσιμη και δίκαιη κατανομή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, διευκολύνοντας τη σύγκλιση κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας στην Ένωση, στηρίζοντας τις προσπάθειες επανεγκατάστασης των κρατών μελών και παρέχοντας επιχειρησιακή και τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των συστημάτων τους ασύλου και υποδοχής, ιδίως σε εκείνα των οποίων τα συστήματα δέχονται δυσανάλογη πίεση.

__________________

 

14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της [Κανονισμός ΟΕΕΑ] (ΕΕ L …, [ημερομηνία], σ. ..).

 

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ένωσης και των κρατών μελών να βελτιώσουν την ικανότητα των κρατών μελών να αναπτύσσουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές τους σε θέματα ασύλου σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ένωσης και των κρατών μελών να βελτιώσουν την ικανότητα των κρατών μελών να αναπτύσσουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές τους σε θέματα ασύλου σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης.

(10)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει την Ένωση και τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης, διασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ιδίως των οδηγιών 2013/33/ΕΕ (οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής), 2013/32/ΕΕ (οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου), 2011/95/ΕΕ (οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις) και 2008/115/ΕΚ (οδηγία για την επιστροφή) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού 604/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κανονισμός Δουβλίνου).

 

________________________

 

Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96).

 

Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ((ΕΕ L 180, 29.6.2013, σ. 60).

 

Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9).

 

Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 13).

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Οι εταιρικές σχέσεις και η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής ασύλου της Ένωσης για να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση ροών ατόμων που υποβάλλουν αίτηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας. Με σκοπό να αντικαταστήσει τις επικίνδυνες και παράτυπες αφίξεις με νόμιμες και ασφαλείς αφίξεις στο έδαφος των κρατών μελών υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, εκφράζοντας αλληλεγγύη με χώρες σε περιοχές στις οποίες ή εντός των οποίων μεγάλος αριθμός ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας έχουν εκτοπιστεί βοηθώντας να μειωθεί η πίεση που ασκείται σε αυτές τις χώρες, συμβάλλοντας στο να υλοποιηθούν οι στόχοι της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης με την αύξηση της επιρροής της Ένωσης έναντι τρίτων χωρών, καθώς και στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες επανεγκατάστασης χάρη στην ομοφωνία που διατυπώνεται στα διεθνή φόρουμ και με τρίτες χώρες, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει οικονομικά κίνητρα για την εφαρμογή του πλαισίου επανεγκατάστασης και [επανεισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους] της Ένωσης.

διαγράφεται

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη να παρέχουν στο έδαφός τους διεθνή προστασία και βιώσιμη λύση στους πρόσφυγες και τα εκτοπισμένα άτομα που έχουν αναγνωριστεί ως επιλέξιμα για επανεγκατάσταση ή στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προβλεπόμενες παγκόσμιες ανάγκες επανεγκατάστασης της UNHCR. Για να συμβάλει με φιλόδοξο και αποτελεσματικό τρόπο, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει στοχοθετημένη συνδρομή υπό μορφή οικονομικών κινήτρων για κάθε άτομο που γίνεται δεκτό ή που επανεγκαθίσταται.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Λαμβανομένων υπόψη των υψηλών επιπέδων των μεταναστευτικών ροών στην Ένωση κατά τα τελευταία έτη και της σημασίας να διασφαλιστεί η συνοχή των κοινωνιών μας, είναι κρίσιμης σημασίας να στηριχθούν οι πολιτικές των κρατών μελών για την έγκαιρη ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων προτεραιότητας που επισημαίνονται στο σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που εξέδωσε η Επιτροπή το 2016.

(12)  Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας να διασφαλιστεί η συνοχή των κοινωνιών μας, είναι κρίσιμης σημασίας να στηριχθούν οι πολιτικές των κρατών μελών για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων προτεραιότητας που επισημαίνονται στο σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που εξέδωσε η Επιτροπή το 2016.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία για την Ένωση και να διασφαλιστεί η συνάφεια με την απόκριση της Ένωσης για την ενίσχυση της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα πρέπει να είναι ειδικές και συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ταμείου θα πρέπει να στηρίζουν μέτρα ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία εφαρμόζονται γενικά στα πρώτα στάδια της ένταξης, και οριζόντιες δράσεις που στηρίζουν τις ικανότητες των κρατών μελών στον τομέα της ένταξης, ενώ οι παρεμβάσεις για υπηκόους τρίτων χωρών με πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+.

(13)  Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία για την Ένωση και να διασφαλιστεί η συνάφεια με την απόκριση της Ένωσης για την ενίσχυση της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα πρέπει να είναι ειδικές και συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης. Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ταμείου θα πρέπει να στηρίζουν μέτρα ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία εφαρμόζονται γενικά στα πρώτα στάδια της ένταξης, και οριζόντιες δράσεις που στηρίζουν τις ικανότητες των κρατών μελών στον τομέα της ένταξης και συμπληρώνονται με παρεμβάσεις που προάγουν την κοινωνική και οικονομική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Το πεδίο των μέτρων ένταξης θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μια συνολική προσέγγιση της ένταξης, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων αυτής της ομάδας στόχου. Όταν τα μέτρα ένταξης συνδυάζονται με την υποδοχή, οι δράσεις θα πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να προβλέπουν και την υπαγωγή των αιτούντων άσυλο σε αυτά.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του Ταμείου θα πρέπει να κληθούν να συνεργαστούν και να καθιερώσουν μηχανισμούς συντονισμού με τις αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη για τη διαχείριση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ+ και του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, με τις διαχειριστικές τους αρχές και με τις διαχειριστικές αρχές άλλων ταμείων της Ένωσης που συμβάλλουν στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών.

(14)  Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του Ταμείου θα πρέπει να κληθούν να συνεργαστούν και να καθιερώσουν μηχανισμούς συντονισμού με τις αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη για τη διαχείριση των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων και, κατά περίπτωση, με τις διαχειριστικές τους αρχές και με τις διαχειριστικές αρχές άλλων ταμείων της Ένωσης που συμβάλλουν στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών. Μέσω αυτών των μηχανισμών συντονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των ταμείων, καθώς και τον βαθμό στον οποίο τα μέτρα που εφαρμόζονται μέσω κάθε ταμείου συμβάλλουν στην ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Είναι σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να προνοούν στα προγράμματά τους ότι στις δράσεις ένταξης μπορούν να περιλαμβάνονται άμεσοι συγγενείς των υπηκόων τρίτων χωρών, στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων αυτών. Ως «άμεσος συγγενής» θα πρέπει να νοείται ο σύζυγος/σύντροφος, καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει άμεσους κατιόντες ή ανιόντες οικογενειακούς δεσμούς με τον καλυπτόμενο από τις δράσεις ένταξης υπήκοο τρίτης χώρας και το οποίο, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ενέπιπτε στο πεδίο παρέμβασης του Ταμείου.

(16)  Είναι σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να προνοούν στα προγράμματά τους ότι στις δράσεις ένταξης μπορούν να περιλαμβάνονται άμεσοι συγγενείς των υπηκόων τρίτων χωρών, ώστε να υποστηρίζεται η οικογενειακή ενότητα προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων αυτών. Ως «άμεσος συγγενής» θα πρέπει να νοείται ο σύζυγος/σύντροφος, καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει άμεσους κατιόντες ή ανιόντες οικογενειακούς δεσμούς με τον καλυπτόμενο από τις δράσεις ένταξης υπήκοο τρίτης χώρας και το οποίο, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ενέπιπτε στο πεδίο παρέμβασης του Ταμείου.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Λαμβανομένου υπόψη του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της ένταξης και για να διευκολυνθεί η πρόσβαση αυτών των οντοτήτων στη χρηματοδότηση σε επίπεδο Ένωσης, το Ταμείο θα πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή δράσεων στον τομέα της ένταξης από τοπικές και περιφερειακές αρχές ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και μέσω της χρήσης του θεματικού μέσου και ενός υψηλότερου ποσοστού χρηματοδότησης γι’ αυτές τις δράσεις.

(17)  Λαμβανομένου υπόψη του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις τους, καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων προσφύγων και μεταναστών στον τομέα της ένταξης, και για να διευκολυνθεί η άμεση πρόσβαση αυτών των οντοτήτων στη χρηματοδότηση σε επίπεδο Ένωσης, το Ταμείο θα πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή δράσεων στον τομέα της ένταξης από τοπικές και περιφερειακές αρχές ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και μέσω ενός υψηλότερου ποσοστού χρηματοδότησης γι’ αυτές τις δράσεις και της χρήσης ειδικής συνιστώσας του θεματικού μέσου σε περίπτωση που οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν την αρμοδιότητα εφαρμογής μέτρων ένταξης.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Λαμβανομένων υπόψη των μακροπρόθεσμων οικονομικών και δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση, είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργηθούν λειτουργικοί νόμιμοι μεταναστευτικοί δίαυλοι προς την Ένωση ώστε να παραμείνει η Ένωση ένας ελκυστικός προορισμός για μετανάστες και να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και η ανάπτυξη της οικονομίας της Ένωσης.

(18)  Λαμβανομένων υπόψη των μακροπρόθεσμων οικονομικών και δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση και του όλο και πιο παγκοσμιοποιημένου χαρακτήρα της μετανάστευσης, είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργηθούν λειτουργικοί νόμιμοι μεταναστευτικοί δίαυλοι προς την Ένωση ώστε να παραμείνει η Ένωση ένας ελκυστικός προορισμός για νόμιμη μετανάστευση, σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των κρατών μελών, και να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και η ανάπτυξη της οικονομίας της Ένωσης, ενώ θα προστατεύονται οι εργαζόμενοι μετανάστες από την εργασιακή εκμετάλλευση.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη να χαράσσουν στρατηγικές για την οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης, τη βελτίωση της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν γενικά όλες τις στρατηγικές, τις πολιτικές και τα μέτρα σε θέματα μετανάστευσης και ένταξης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα, περιλαμβανομένων των νομικών πράξεων της Ένωσης. Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων διοικητικών υπηρεσιών και επιπέδων διακυβέρνησης, καθώς και με άλλα κράτη μέλη.

(19)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη να χαράσσουν στρατηγικές για την οργάνωση και την επέκταση οδών νόμιμης μετανάστευσης, τη βελτίωση της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν γενικά όλες τις στρατηγικές, τις πολιτικές και τα μέτρα σε θέματα μετανάστευσης και ένταξης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα, ιδίως τα μέσα της Ένωσης για τη νόμιμη μετανάστευση. Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων διοικητικών υπηρεσιών και επιπέδων διακυβέρνησης, καθώς και με άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής προσέγγισης της μετανάστευσης που επιδιώκουν η Ένωση και τα κράτη μέλη της. Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες των κρατών μελών με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών προτύπων για την επιστροφή, όπως καθορίζεται ιδίως στην οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, καθώς και μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης προσέγγισης της διαχείρισης των επιστροφών. Για βιώσιμες πολιτικές επιστροφής, το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίξει τα σχετικά μέτρα σε τρίτες χώρες, όπως είναι η επανένταξη των επιστρεφόντων.

(20)  Μια αποτελεσματική και αξιοπρεπής πολιτική επιστροφών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής προσέγγισης της μετανάστευσης που επιδιώκουν η Ένωση και τα κράτη μέλη της. Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες των κρατών μελών με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών προτύπων για την επιστροφή, με έμφαση στις οικειοθελείς επιστροφές, όπως καθορίζεται ιδίως στην οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, καθώς και μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης προσέγγισης της διαχείρισης των επιστροφών. Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίξει τα σχετικά μέτρα σε τρίτες χώρες, ώστε να διευκολυνθεί και να εξασφαλιστεί η ασφαλής και αξιοπρεπής επιστροφή και επανεισδοχή, καθώς και η βιώσιμη επανένταξη, όπως κατοχυρώνεται στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση.

__________________

__________________

15 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).

15 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ευνοούν την οικειοθελή επιστροφή. Για να προωθήσουν την οικειοθελή επιστροφή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν κίνητρα όπως η προνομιακή μεταχείριση υπό μορφή παροχής αυξημένης βοήθειας επιστροφής για την οικειοθελή επιστροφή προσώπων. Η οικειοθελής επιστροφή αυτού του είδους είναι προς το συμφέρον τόσο των επιστρεφόντων όσο και των αρχών σε όρους κόστους-αποτελεσματικότητας.

(21)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ευνοούν την οικειοθελή επιστροφή και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική, ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των παράτυπων μεταναστών. Ως εκ τούτου, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει προτιμησιακή στήριξη σε δράσεις που σχετίζονται με την εκούσια επιστροφή . Για να προωθήσουν την επιστροφή αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν κίνητρα όπως η προνομιακή μεταχείριση υπό μορφή παροχής αυξημένης βοήθειας επιστροφής και η μακράς διάρκειας στήριξη επανένταξης. Η οικειοθελής επιστροφή αυτού του είδους είναι προς το συμφέρον τόσο των επιστρεφόντων όσο και των αρχών σε όρους κόστους-αποτελεσματικότητας. Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα όλων των δράσεων ή αποφάσεων που αφορούν τα παιδιά-μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών, ενώ θα λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα του παιδιού να εκφράζει τις απόψεις του.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Ωστόσο, η οικειοθελής και η αναγκαστική επιστροφή συνδέονται μεταξύ τους, με αμοιβαίο ενισχυτικό αποτέλεσμα, και τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να ενθαρρύνονται να ενισχύουν τη συμπληρωματικότητα ανάμεσα σε αυτές τις δύο μορφές επιστροφής. Η δυνατότητα των απομακρύνσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο το οποίο συμβάλλει στην ακεραιότητα των συστημάτων ασύλου και νόμιμης μετανάστευσης. Το Ταμείο θα πρέπει, συνεπώς, να στηρίζει τις δράσεις των κρατών μελών που διευκολύνουν και εκτελούν τις απομακρύνσεις σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των επιστρεφόντων.

(22)  Ενώ η οικειοθελής επιστροφή πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι της αναγκαστικής επιστροφής, μεταξύ τους συνδέονται ωστόσο με αμοιβαίο ενισχυτικό αποτέλεσμα, και τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να ενθαρρύνονται να ενισχύουν τη συμπληρωματικότητα ανάμεσα σε αυτές τις δύο μορφές επιστροφής. Η δυνατότητα των απομακρύνσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο το οποίο συμβάλλει στην ακεραιότητα των συστημάτων ασύλου και νόμιμης μετανάστευσης. Το Ταμείο θα πρέπει, συνεπώς, να στηρίζει τις δράσεις των κρατών μελών που διευκολύνουν και εκτελούν τις απομακρύνσεις σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των επιστρεφόντων. Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που σχετίζονται με την επιστροφή παιδιών, μόνο όταν η επιστροφή αυτή βασίζεται σε θετική εκτίμηση του συμφέροντος του παιδιού.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Ειδικά μέτρα στήριξης των μεταναστών που επιστρέφουν στα κράτη μέλη και στις χώρες επιστροφής μπορούν να βελτιώσουν τους όρους της επιστροφής και να ενισχύσουν την επανένταξή τους.

(23)  Ειδικά μέτρα στήριξης των μεταναστών που επιστρέφουν στα κράτη μέλη και στις χώρες επιστροφής, με ειδική έμφαση στις ανθρωπιστικές τους ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας τους, μπορούν να βελτιώσουν τους όρους της επιστροφής και να ενισχύσουν την επανένταξή τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις ομάδες μειονεκτούντων ατόμων. Οι αποφάσεις επιστροφής θα πρέπει να βασίζονται σε συνολική και προσεκτική εκτίμηση της κατάστασης στη χώρα καταγωγής, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της ικανότητας απορρόφησης σε τοπικό επίπεδο. Τα ειδικά μέτρα και οι ειδικές δράσεις για τη στήριξη των χωρών καταγωγής, ειδικότερα δε των ευάλωτων ατόμων, συμβάλλουν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των επιστροφών. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των κοινοτήτων της διασποράς.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Οι συμφωνίες επανεισδοχής και άλλες ρυθμίσεις αποτελούν αναπόσπαστη συνιστώσα της πολιτικής επιστροφής της Ένωσης και κεντρικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, διότι διευκολύνουν την ταχεία επιστροφή παράτυπων μεταναστών. Αυτές οι συμφωνίες και ρυθμίσεις είναι σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο του διαλόγου και της συνεργασίας με τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης παράτυπων μεταναστών και η εφαρμογή τους σε τρίτες χώρες θα πρέπει να ενισχύεται προς όφελος αποδοτικών πολιτικών επιστροφής σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο της Ένωσης.

(24)  Οι επίσημες συμφωνίες επανεισδοχής αποτελούν αναπόσπαστη και βασική συνιστώσα της πολιτικής επιστροφής της Ένωσης και κεντρικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, διότι διευκολύνουν την ταχεία επιστροφή παράτυπων μεταναστών. Αυτές οι συμφωνίες είναι σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο του διαλόγου και της συνεργασίας με τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης παράτυπων μεταναστών και το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή τους σε τρίτες χώρες προς όφελος αποδοτικών, ασφαλών και αξιοπρεπών πολιτικών επιστροφής εντός καθορισμένων ορίων και με την επιφύλαξη των κατάλληλων εγγυήσεων.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Πέραν της στήριξης στην επιστροφή προσώπων κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίζει και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, την αντιμετώπιση των κινήτρων για παράνομη μετανάστευση ή την καταστρατήγηση των ισχυόντων κανόνων νόμιμης μετανάστευσης, διαφυλάσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ακεραιότητα των συστημάτων μετανάστευσης των κρατών μελών.

(25)  Πέραν της στήριξης της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων στα κράτη μέλη, το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίζει και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών, την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της θέσπισης κανόνων νόμιμης μετανάστευσης, διαφυλάσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ακεραιότητα των συστημάτων μετανάστευσης στις χώρες καταγωγής, σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της συνοχής για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Η απασχόληση παράτυπων μεταναστών δημιουργεί παράγοντα έλξης για την παράνομη μετανάστευση και υπονομεύει την ανάπτυξη πολιτικής για την κινητικότητα στην εργασία που βασίζεται στα προγράμματα νόμιμης μετανάστευσης. Το Ταμείο πρέπει, συνεπώς, να στηρίξει τα κράτη μέλη, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 που απαγορεύει την απασχόληση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και προβλέπει κυρώσεις εις βάρος των εργοδοτών που παραβαίνουν αυτήν την απαγόρευση.

(26)  Η απασχόληση παράτυπων μεταναστών υπονομεύει την ανάπτυξη πολιτικής για την κινητικότητα στην εργασία που βασίζεται στα προγράμματα νόμιμης μετανάστευσης και θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων, καθιστώντας τους ευάλωτους σε παραβιάσεις δικαιωμάτων και κακοποίηση. Το Ταμείο πρέπει, συνεπώς, να στηρίξει τα κράτη μέλη, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 που απαγορεύει την απασχόληση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, προβλέπει έναν μηχανισμό υποβολής καταγγελιών και ανάκτησης της αμοιβής για τους εργαζομένους που έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης και προβλέπει κυρώσεις εις βάρος των εργοδοτών που παραβαίνουν αυτήν την απαγόρευση.

_________________

_________________

16 Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 168 της 30.6.2009, σ. 24).

16 Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 168 της 30.6.2009, σ. 24).

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν τα αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων εργαζομένων, όπως εκείνα που αφορούν τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εργαζομένων υποδοχής και των δύο φύλων, ούτως ώστε να συνδεθούν όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που απασχολούνται στον τομέα της μετανάστευσης στην Ευρώπη, με σκοπό την προώθηση μιας αξιοπρεπούς υποδοχής και μιας μεταναστευτικής προσέγγισης η οποία θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών όσον αφορά την υποδοχή και τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους μετανάστες.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 που καθορίζει διατάξεις για την παροχή βοήθειας, στήριξης και προστασίας σε θύματα εμπορίας ανθρώπων.

(27)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 που καθορίζει διατάξεις για την παροχή βοήθειας, στήριξης και προστασίας σε θύματα εμπορίας ανθρώπων. Στα εν λόγω μέτρα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων. Κατά την εφαρμογή του Ταμείου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι τα πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα να εγκαταλείψουν τη συνήθη κατοικία τους για λόγους αιφνίδιας ή σταδιακής κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον που επηρεάζει δυσμενώς τη ζωή τους ή τις συνθήκες διαβίωσής τους διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων·

__________________

__________________

17 Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

17 Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει ιδίως τον εντοπισμό και μέτρα που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των ευάλωτων αιτούντων άσυλο, όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ή τα θύματα βασανιστηρίων ή άλλων σοβαρών μορφών βίας, όπως προβλέπει το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα του ασύλου.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27β)  Για να επιτευχθεί δίκαιη και διαφανής κατανομή των πόρων μεταξύ των στόχων του Ταμείου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο δαπανών για ορισμένους στόχους, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για άμεση, έμμεση ή επιμερισμένη διαχείριση.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Το Ταμείο θα πρέπει να συμπληρώνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στον τομέα της επιστροφής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ο οποίος συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού.

(28)  Το Ταμείο θα πρέπει να συμπληρώνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στον τομέα της επιστροφής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ο οποίος συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18 χωρίς να παρέχει πρόσθετη ροή χρηματοδότησης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, για τον οποίο η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αποφασίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό που θα του επιτρέψει να εκτελεί όλα τα καθήκοντά του.

__________________

__________________

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Θα πρέπει να επιδιωχθούν συνέργειες, συνέπεια και αποτελεσματικότητα με άλλα κεφάλαια της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η επικάλυψη δράσεων.

(29)  Θα πρέπει να επιδιωχθούν συνέργειες, συνέπεια, συμπληρωματικότητα και αποτελεσματικότητα με άλλα κεφάλαια της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε επικάλυψη ή αντίθεση δράσεων.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Μέτρα στις τρίτες χώρες και σε σχέση με αυτές τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα πρέπει να συμπληρώνουν άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τα μέσα χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, πρέπει να επιδιώκεται η πλήρης συνοχή με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης και εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την εν λόγω χώρα ή περιφέρεια καθώς και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης. Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, το Ταμείο θα πρέπει να στοχεύει τη στήριξη για την αναβάθμιση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και την ενίσχυση ορισμένων βασικών στοιχείων της διαχείρισης της μετανάστευσης σε τομείς ενδιαφέροντος για τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης.

(30)  Προτεραιότητα του παρόντος ταμείου θα πρέπει να αποτελεί η χρηματοδότηση δράσεων στο έδαφος της Ένωσης. Το Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα στις τρίτες χώρες και σε σχέση με τρίτες χώρες που στηρίζονται μέσω του Ταμείου, τα δε μέτρα αυτά πρέπει να περιορίζονται σε χρηματοδοτικούς όρους, ενώ παράλληλα επαρκούν για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, και να υπόκεινται σε ενδεδειγμένες εγγυήσεις. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να συμπληρώνουν άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τα μέσα χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, πρέπει να επιδιώκεται η πλήρης συνοχή και συμπληρωματικότητα με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης και εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την εν λόγω χώρα ή περιφέρεια καθώς και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η αρχή της συνοχής των αναπτυξιακών πολιτικών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 35 της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνοχή με τις ανθρωπιστικές αρχές όπως ορίζονται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της βοήθειας έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να εστιάζεται σε δραστηριότητες στις οποίες η παρέμβαση της Ένωσης μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξία σε σύγκριση με τη δράση του κάθε κράτους μέλους χωριστά. Η προβλεπόμενη από τον παρόντα κανονισμό χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να συμβάλει ιδίως στην ενίσχυση των εθνικών και ευρωπαϊκών ικανοτήτων στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης.

(31)  Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να εστιάζεται σε δραστηριότητες στις οποίες η παρέμβαση της Ένωσης μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξία σε σύγκριση με τη δράση του κάθε κράτους μέλους χωριστά. Η προβλεπόμενη από τον παρόντα κανονισμό χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να συμβάλει ιδίως στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση, σύμφωνα με το άρθρο 80 ΣΛΕΕ, και στην ενίσχυση των εθνικών και ευρωπαϊκών ικανοτήτων στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν συμμορφώνεται με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του παρόντος Ταμείου, εφόσον έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις Συνθήκες στον τομέα του ασύλου και της επιστροφής, εάν υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών της Ένωσης κατά την εφαρμογή του κεκτημένου στον τομέα του ασύλου και της επιστροφής ή εάν μια έκθεση αξιολόγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης του Σένγκεν ή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο εντοπίσει ελλείψεις στον εν λόγω τομέα.

(32)  Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν συμμορφώνεται με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του παρόντος Ταμείου, εφόσον δεν συμμορφώνεται με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις Συνθήκες στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης ή εάν υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών της Ένωσης κατά την εφαρμογή του κεκτημένου στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Το Ταμείο θα πρέπει να καλύπτει την ανάγκη για αυξημένη ευελιξία και απλούστευση, τηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις ως προς την προβλεψιμότητα και διασφαλίζοντας την δίκαιη και διαφανή κατανομή των πόρων προκειμένου να επιτευχθούν οι γενικοί και ειδικοί στόχοι που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(33)  Το Ταμείο θα πρέπει να καλύπτει την ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια, ευελιξία και απλούστευση, τηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις ως προς την προβλεψιμότητα και διασφαλίζοντας την δίκαιη και διαφανή κατανομή των πόρων προκειμένου να επιτευχθούν οι γενικοί και ειδικοί στόχοι που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η εφαρμογή του Ταμείου θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των δαπανών. Επιπλέον, η εφαρμογή του Ταμείου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλική προς τον χρήστη.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τα αρχικά ποσά στα κράτη μέλη τα οποία συνίστανται σε ένα πάγιο ποσό και σε ένα ποσό υπολογιζόμενο με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, που να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και την πίεση που αντιμετωπίζουν διάφορα κράτη μέλη στους τομείς του ασύλου, της ένταξης και της επιστροφής.

(34)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τα αρχικά ποσά στα κράτη μέλη τα οποία αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και την πίεση που αντιμετωπίζουν διάφορα κράτη μέλη στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης, της ένταξης και της επιστροφής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις νησιωτικές κοινωνίες που αντιμετωπίζουν δυσανάλογες μεταναστευτικές προκλήσεις.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Τα εν λόγω αρχικά ποσά θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για μακροπρόθεσμες επενδύσεις των κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στις μεταναστευτικές ροές και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες κατά τη διαχείριση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής και της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα, καθώς και για να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση μέσω της αποτελεσματικής και βιώσιμης πολιτικής επιστροφής, ένα συμπληρωματικό ποσό θα πρέπει να κατανέμεται στα κράτη μέλη στα μέσα της περιόδου λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά απορρόφησης. Το ποσό αυτό θα πρέπει να βασίζεται στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στην αρχική κατάσταση των κρατών μελών.

(35)  Τα εν λόγω αρχικά ποσά θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για μακροπρόθεσμες επενδύσεις των κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στις μεταναστευτικές ροές και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες κατά τη διαχείριση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής και της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα, να αναπτυχθεί νόμιμη μετανάστευση καθώς και για να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση μέσω της αποτελεσματικής, σύμφωνης μετα δικαιώματα και βιώσιμης πολιτικής επιστροφής, ένα συμπληρωματικό ποσό θα πρέπει να κατανέμεται στα κράτη μέλη στα μέσα της περιόδου λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά απορρόφησης. Το ποσό αυτό θα πρέπει να βασίζεται στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στην αρχική κατάσταση των κρατών μελών.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Ως συμβολή στην επίτευξη του στόχου πολιτικής του Ταμείου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα προγράμματά τους περιλαμβάνουν δράσεις που εξυπηρετούν όλους τους ειδικούς στόχους του παρόντος κανονισμού, ότι οι επιλεγείσες προτεραιότητες είναι σύμφωνες με τα μέτρα εφαρμογής όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ και ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ των στόχων εξασφαλίζει την επίτευξη των γενικών στόχων πολιτικής.

(36)  Ως συμβολή στην επίτευξη του στόχου πολιτικής του Ταμείου, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα προγράμματα των κρατών μελών τους περιλαμβάνουν δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη όλων των ειδικών στόχων του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι η κατανομή της χρηματοδότησης στους ειδικούς στόχους εξυπηρετεί τους στόχους αυτούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βασίζεται στις πλέον πρόσφατες ανάγκες, ότι τα προγράμματα περιλαμβάνουν ένα ελάχιστο επίπεδο δαπανών σε σχέση με τους εν λόγω στόχους, ότι η κατανομή των πόρων στους στόχους είναι ανάλογη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, ότι οι επιλεγείσες προτεραιότητες είναι σύμφωνες με τα μέτρα εφαρμογής όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ και ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ των στόχων εξασφαλίζει την επίτευξη των γενικών στόχων πολιτικής.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Δεδομένου ότι εξελίσσονται συνεχώς οι προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης, είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η κατανομή της χρηματοδότησης με τις αλλαγές στις μεταναστευτικές ροές. Για να αντιμετωπιστούν οι πιεστικές ανάγκες και οι αλλαγές στις πολιτικές και προτεραιότητες της Ένωσης και να κατευθυνθεί η χρηματοδότηση σε δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ένωση, μέρος της χρηματοδότησης θα διατίθεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε συγκεκριμένες δράσεις, δράσεις της Ένωσης, βοήθεια έκτακτης ανάγκης και επανεγκατάσταση, καθώς και για να προβλεφθεί πρόσθετη στήριξη για τα κράτη μέλη που συμβάλλουν στις προσπάθειες αλληλεγγύης και επιμερισμού των ευθυνών με ένα θεματικό μέσο.

(37)  Δεδομένου ότι εξελίσσονται συνεχώς οι προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης, είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η κατανομή της χρηματοδότησης με τις αλλαγές στις μεταναστευτικές ροές. Για να αντιμετωπιστούν οι πιεστικές ανάγκες και οι αλλαγές στις πολιτικές και προτεραιότητες της Ένωσης και να κατευθυνθεί η χρηματοδότηση σε δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ένωση, μέρος της χρηματοδότησης θα διατίθεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε συγκεκριμένες δράσεις, δράσεις της Ένωσης, δράσεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών, βοήθεια έκτακτης ανάγκης και επανεγκατάσταση, καθώς και για να προβλεφθεί πρόσθετη στήριξη για τα κράτη μέλη που συμβάλλουν στις προσπάθειες αλληλεγγύης και επιμερισμού των ευθυνών με ένα θεματικό μέσο.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38α)  Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τα κράτη μέλη για την πλήρη και ορθή εφαρμογή του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης κατάλληλων συνθηκών υποδοχής στους αιτούντες διεθνή προστασία και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, ώστε να διασφαλίζεται ο ορθός προσδιορισμός του καθεστώτος, σύμφωνα με την οδηγία 2011/95/ΕΕ, για την εφαρμογή δίκαιων και αποτελεσματικών διαδικασιών χορήγησης ασύλου, θα πρέπει να υποστηρίζονται από το Ταμείο, ιδίως όταν οι προσπάθειες αυτές απευθύνονται σε ασυνόδευτους ανηλίκους για τους οποίους το κόστος είναι υψηλότερο. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν κατ’ αποκοπή ποσό για κάθε ασυνόδευτο ανήλικο στον οποίο χορηγείται διεθνής προστασία, ωστόσο το εν λόγω κατ’ αποκοπή ποσό δεν θα πρέπει να λειτουργεί σωρευτικά σε πρόσθετη χρηματοδότηση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό για την επανεγκατάσταση.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Το Ταμείο θα πρέπει να συμβάλει στη στήριξη του λειτουργικού κόστους που συνδέεται με το άσυλο και την επιστροφή και να επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν ικανότητες που έχουν καθοριστική σημασία για την παροχή αυτής της υπηρεσίας στην Ένωση ως σύνολο. Η στήριξη αυτή συνίσταται στην πλήρη επιστροφή ειδικών δαπανών που συνδέονται με τους στόχους στο πλαίσιο του Ταμείου και θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων των κρατών μελών.

(40)  Το Ταμείο θα πρέπει να συμβάλει στη στήριξη του λειτουργικού κόστους που συνδέεται με το άσυλο και τη μετανάστευση και να επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν ικανότητες που έχουν καθοριστική σημασία για την παροχή αυτής της υπηρεσίας στην Ένωση ως σύνολο. Η στήριξη αυτή συνίσταται στην πλήρη επιστροφή ειδικών δαπανών που συνδέονται με τους στόχους στο πλαίσιο του Ταμείου και θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων των κρατών μελών.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Για να συμπληρωθεί η εφαρμογή του στόχου πολιτικής στο πλαίσιο αυτού του Ταμείου σε εθνικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων των κρατών μελών, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει επίσης στήριξη για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης. Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τους γενικούς στρατηγικούς σκοπούς εντός του πεδίου της παρέμβασης του Ταμείου σχετικά με την πολιτική ανάλυση και καινοτομία, τη διακρατική αμοιβαία μάθηση και τις εταιρικές σχέσεις και τη δοκιμή νέων πρωτοβουλιών και δράσεων σε όλη την Ένωση.

(41)  Για να συμπληρωθεί η εφαρμογή του στόχου πολιτικής στο πλαίσιο αυτού του Ταμείου σε εθνικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων των κρατών μελών, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει επίσης στήριξη για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης. Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τους γενικούς στρατηγικούς σκοπούς εντός του πεδίου της παρέμβασης του Ταμείου σχετικά με την πολιτική ανάλυση και καινοτομία, τη διακρατική αμοιβαία μάθηση και τις εταιρικές σχέσεις και τη δοκιμή νέων πρωτοβουλιών και δράσεων σε όλη την Ένωση, και πρέπει να γίνεται σεβαστή η ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση, κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του Ταμείου. Μέσω αυτών των δράσεων θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή του Ταμείου.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Για να ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης για την άμεση αντιμετώπιση απρόβλεπτης ή δυσανάλογη σοβαρής μεταναστευτικής πίεσης σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, που χαρακτηρίζεται από μαζική ή δυσανάλογα μεγάλη συρροή υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία δημιουργεί μεγάλες και έκτακτες ανάγκες όσον αφορά την υποδοχή τους και τις εγκαταστάσεις κράτησης, τα συστήματα και τις διαδικασίες διαχείρισης της μετανάστευσης και ασύλου, καθώς και από σημαντικές μεταναστευτικές πιέσεις σε τρίτες χώρες λόγω των πολιτικών εξελίξεων ή συγκρούσεων, θα πρέπει να είναι δυνατό να παρέχεται βοήθεια έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(42)  Για να ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης για την άμεση αντιμετώπιση απρόβλεπτης ή δυσανάλογης εισροής υπηκόων τρίτων χωρών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, που χαρακτηρίζεται από μαζική ή δυσανάλογα μεγάλη συρροή υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία δημιουργεί μεγάλες και έκτακτες ανάγκες όσον αφορά την υποδοχή τους και τις εγκαταστάσεις κράτησης, τα συστήματα και τις διαδικασίες διαχείρισης της μετανάστευσης και ασύλου ή μεταναστατευτικές προκλήσεις ή σοβαρές ανάγκες επανεγκατάστασης σε τρίτες χώρες λόγω πολιτικών εξελίξεων, συγκρούσεων ή φυσικών καταστροφών, θα πρέπει να είναι δυνατό να παρέχεται βοήθεια έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Ο στόχος πολιτικής του Ταμείου θα υλοποιηθεί επίσης μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων και δημοσιονομικών εγγυήσεων στο πλαίσιο των σκελών πολιτικής του μέσου InvestEU. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται χρηματοδοτική στήριξη για την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, και οι δράσεις θα πρέπει να μην επικαλύπτουν ή να παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να νοθεύουν τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς. Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτή αντικατοπτρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές στο επιχειρησιακό μέρος του κανονισμού.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Για τους σκοπούς της εφαρμογής των δράσεων με επιμερισμένη διαχείριση, το Ταμείο θα πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός συνεκτικού πλαισίου αποτελούμενου από τον παρόντα κανονισμό, τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων].

(47)  Για τους σκοπούς της εφαρμογής των δράσεων με επιμερισμένη διαχείριση, το Ταμείο θα πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός συνεκτικού πλαισίου αποτελούμενου από τον παρόντα κανονισμό, τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων]. Σε περίπτωση αντικρουόμενων διατάξεων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να υπερισχύει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. Χ [ΚΚΔ].

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] θεσπίζει το πλαίσιο δράσης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το μέσο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (ΤΟΔΣ), και καθορίζει, μεταξύ άλλων, τους κανόνες που διέπουν τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδυλίων της Ένωσης στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διευκρινισθούν οι στόχοι του ΤΑΜ, καθώς και να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις σχετικά με το είδος των δραστηριοτήτων που δύνανται να χρηματοδοτούνται από το ΤΑΜ.

(48)  Πέρα από το πλαίσιο που θεσπίζει δημοσιονομικούς κανόνες κοινούς για διάφορα ταμεία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν οι στόχοι του ΤΑΜΕ, καθώς και να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις σχετικά με το είδος των δραστηριοτήτων που δύνανται να χρηματοδοτούνται από το ΤΑΜΕ.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(50)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό21, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου23, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου24 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου25, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού, της έρευνας και της διόρθωσης των παρατυπιών και της απάτης, και της ανάκτησης των διαφυγόντων ποσών, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή των ποσών που χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα, και, όπου ενδείκνυται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη αξιόποινη πράξη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύναται να διερευνά και να διώκει περιπτώσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης πρέπει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να χορηγεί τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, στην OLAF και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να εξασφαλίζει ότι τα τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης παρέχουν ισοδύναμα δικαιώματα.

(50)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό21, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου23, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου24 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου25, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού, της έρευνας και της διόρθωσης των παρατυπιών και της απάτης, και της ανάκτησης των διαφυγόντων ποσών, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή των ποσών που χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα, και, όπου ενδείκνυται, της επιβολής διοικητικών ή/και ποινικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη αξιόποινη πράξη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύναται να διερευνά και να διώκει περιπτώσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης πρέπει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να χορηγεί τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, στην OLAF και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να εξασφαλίζει ότι τα τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης παρέχουν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται πλήρως και να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή στα θεσμικά όργανα, στους οργανισμούς και στα όργανα της Ένωσης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με παρατυπίες ή απάτη όσoν αφορά το Ταμείο θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

_________________

_________________

21 ΕΕ C , , σ. .

21 ΕΕ C , , σ. .

22 ΕΕ C , , σ. .

22 ΕΕ C , , σ. .

23 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

23 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

24 ΕΕ C , , σ. .

24 ΕΕ C , , σ. .

25 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1371 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

25 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1371 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

26 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

26 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(51α)  Όταν υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι η νομιμότητα των έργων ή η νομιμότητα και κανονικότητα της χρηματοδότησης ή η εκτέλεση έργων θα μπορούσε να προκαλέσει αμφιβολίες ως αποτέλεσμα αιτιολογημένης γνώμης της Επιτροπής σε σχέση με παράβαση βάσει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν διατίθεται χρηματοδότηση για τα εν λόγω έργα.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(53α)  Κατά τη διαδικασία προγραμματισμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και των εθνικών κοινοβουλίων στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(54)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016, είναι ανάγκη να αξιολογηθεί αυτό το Ταμείο βάσει των στοιχείων που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Ταμείου επί τόπου. Για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του εν λόγω Ταμείου, θα πρέπει να καθοριστούν κοινοί δείκτες και σχετικοί στόχοι σε σχέση με κάθε ειδικό στόχο του Ταμείου. Μέσω αυτών των κοινών δεικτών και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν την εφαρμογή του Ταμείου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) …/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] και του παρόντος κανονισμού.

(54)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016, είναι ανάγκη να αξιολογηθεί αυτό το Ταμείο βάσει των στοιχείων που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Ταμείου επί τόπου. Για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του εν λόγω Ταμείου, θα πρέπει να καθοριστούν κοινοί δείκτες και σχετικοί στόχοι σε σχέση με κάθε ειδικό στόχο του Ταμείου. Μέσω αυτών των κοινών δεικτών και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν την εφαρμογή του Ταμείου. Η Επιτροπή, για να εκπληρώσει επαρκώς τον εποπτικό της ρόλο, πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει τα πραγματικά ποσά που διέθεσε από το Ταμείο σε ένα δεδομένο έτος. Κατά την έκθεση των ετήσιων λογαριασμών τους προς την Επιτροπή, τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να προβαίνουν σε διάκριση ανάμεσα σε ανακτήσεις, πληρωμές προχρηματοδότησης στους τελικούς δικαιούχους και επιστροφές των πραγματικών δαπανών. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου και της παρακολούθησης της εφαρμογής του Ταμείου, η Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει τα ποσά αυτά στην ετήσια έκθεση υλοποίησης για το Ταμείο, καθώς και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την υλοποίηση των δράσεων του Ταμείου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σχεδίων και εταίρων. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ανά έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο περίληψη των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων που έχουν γίνει δεκτές. Οι εκθέσεις που περιγράφουν τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του Ταμείου τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(55)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το Ταμείο θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ που στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα. Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση του Ταμείου, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων και των αναθεωρήσεων.

(55)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το Ταμείο θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ που στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027 και έναν ετήσιο στόχο 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση του Ταμείου, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων και των αναθεωρήσεων.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(56)  Για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον κατάλογο των δράσεων που είναι επιλέξιμες για υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης όπως παρατίθενται στο παράρτημα IV, τη λειτουργική ενίσχυση και για να αναπτυχθεί περαιτέρω το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξαγάγει ουσιαστικές διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα μάλιστα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016.

(56)  Για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά προγράμματα εργασίας για το θεματικό μέσο, τον κατάλογο δράσεων επιλέξιμων για στήριξη στο πλαίσιο του παραρτήματος ΙΙΙ, τον κατάλογο των δράσεων που είναι επιλέξιμες για υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης όπως παρατίθενται στο παράρτημα IV, τη λειτουργική ενίσχυση που προβλέπεται στο παράρτημα VII και για να αναπτυχθεί περαιτέρω το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξαγάγει ουσιαστικές διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, σύμφωνα μάλιστα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(58)  Εφόσον ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ένωση, σύμφωνα με την κοινή πολιτική ασύλου και διεθνούς προστασίας, καθώς και την κοινή μεταναστευτική πολιτική, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα, αλλά μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(58)  Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή να ενισχύσει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην εφαρμογή, ενίσχυση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα, αλλά μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (το «Ταμείο»).

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (το «Ταμείο»).

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «αιτών διεθνή προστασία»: ο αιτών όπως ορίζεται στο σημείο [x] του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου]30·

α)  «αιτών διεθνή προστασία»: ο αιτών όπως ορίζεται στο σημείο γ) του άρθρου 2 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ·

__________________

 

30 ΕΕ C , , σ. .

 

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «δικαιούχος διεθνούς προστασίας», κατά την έννοια του σημείου (2) του άρθρου [2] του κανονισμού (ΕΕ) .../... [Κανονισμός για την αναγνώριση]31·

β)  «δικαιούχος διεθνούς προστασίας», κατά την έννοια του στοιχείου β) του άρθρου 2 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ·

__________________

 

31 ΕΕ C , , σ. .

 

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους», κατά την έννοια του άρθρου [2] του κανονισμού (ΕΕ) .../... [Πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση [και την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους]32·

ε)  «σύστημα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους»: η κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, παραπομπής της UNHCR ή άλλου σχετικού διεθνούς οργανισμού εισδοχή στο έδαφος των κρατών μελών από τρίτη χώρα προς την οποία έχουν εκτοπιστεί υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων στους οποίους χορηγείται διεθνής προστασία ή ανθρωπιστικό καθεστώς βάσει της εθνικής νομοθεσίας το οποίο προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις ισοδύναμα με εκείνα των άρθρων 20 έως 32 και του άρθρου 34 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ για δικαιούχους επικουρικής προστασίας·

_______________

 

32 ΕΕ C , , σ. .

 

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  «επανεγκατάσταση»: η «επανεγκατάσταση» όπως ορίζεται στο άρθρο [2] του κανονισμού (ΕΕ) ..../.. [Πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση [και την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους]]·

ζ)  «επανεγκατάσταση»: η κατόπιν παραπομπής της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες («UNHCR») εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων από τρίτη χώρα προς την οποία έχουν εκτοπιστεί στο έδαφος των κρατών μελών, όταν στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδες χορηγείται διεθνής προστασία και έχουν πρόσβαση σε βιώσιμη λύση σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο ·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  «ασυνόδευτος ανήλικος»: ανήλικος που φθάνει στο έδαφος των κρατών μελών χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για αυτόν, σύμφωνα με το νόμο ή την πρακτική του οικείου κράτους μέλους, και εφόσον κανένας ενήλικος δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του· ο όρος καλύπτει επίσης τον ανήλικο που αφέθηκε ασυνόδευτος μετά την είσοδό του στο έδαφος των κρατών μελών·

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο στόχος πολιτικής του Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σύμφωνα με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα.

1.  Ο στόχος πολιτικής του Ταμείου είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, την ενίσχυση και την ανάπτυξη όλων των παραμέτρων της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 78 ΣΛΕΕ και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 79 ΣΛΕΕ σε εναρμόνιση με την αρχή της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού ευθυνών, σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού των υποχρεώσεων της Ένωσης και των κρατών μελών δυνάμει του διεθνούς δικαίου, καθώς και των δικαιωμάτων και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, καθώς και συμβολή στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών·

β)  ενίσχυση και ανάπτυξη των νόμιμων μεταναστευτικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των κρατών μελών·

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και διασφάλιση της αποτελεσματικής επιστροφής και επανεισδοχής στις τρίτες χώρες.

γ)  συμβολή και προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών σε συμπληρωματική σχέση με άλλα ταμεία της ΕΕ·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και στη διασφάλιση αποτελεσματικής, ασφαλούς και αξιοπρεπούς επιστροφής, επανεισδοχής και επανένταξης στις τρίτες χώρες·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  διασφάλιση της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως έναντι των κρατών μελών που πλήττονται περισσότερο από τις μεταναστευτικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων μέσω πρακτικής συνεργασίας.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Εταιρική σχέση

 

Για το Ταμείο αυτό, οι συμπράξεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ή τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τους, τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδίως τις οργανώσεις των προσφύγων και των μεταναστών, τους εθνικούς φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους φορείς ισότητας, καθώς και τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους.

 

Οι εταίροι αυτοί συμμετέχουν με ουσιαστικό τρόπο στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο πλαίσιο των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 και σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο παράρτημα II, το Ταμείο στηρίζει ιδίως τις δράσεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.

1.  Σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο παράρτημα II, το Ταμείο στηρίζει τις δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3 και παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση των καταλόγων δράσεων που είναι επιλέξιμες για παροχή στήριξης από το Ταμείο στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, το Ταμείο μπορεί να στηρίζει τις δράσεις που συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ένωσης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα III σε σχέση με τρίτες χώρες ή σε αυτές, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

2.  Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, το Ταμείο μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εντός σαφών ορίων και με την επιφύλαξη των ενδεδειγμένων εγγυήσεων, να στηρίζει τις δράσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III σε σχέση με τρίτες χώρες ή σε αυτές, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16, το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης για δράσεις στήριξης σε τρίτες χώρες ή σε σχέση με αυτές στο πλαίσιο του θεματικού μέσου σύμφωνα με το άρθρο 9 δεν υπερβαίνει το 5 % του συνολικού ποσού που διατίθεται στο θεματικό μέσο δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16, το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης για δράσεις στήριξης σε τρίτες χώρες ή σε σχέση με αυτές στο πλαίσιο των προγραμμάτων των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 13 δεν υπερβαίνει, για κάθε κράτος μέλος, το 5 % του συνολικού ποσού που διατίθεται στο εκάστοτε κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο α), του άρθρου 11 παράγραφος 1 και του παραρτήματος Ι.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Οι δράσεις που υποστηρίζονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου είναι απόλυτα συνεπείς προς τα μέτρα που υποστηρίζονται μέσω των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και προς τις γενικές αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Ισότητα των φύλων και απαγόρευση των διακρίσεων

 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα των φύλων και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ταμείου και προωθούνται στα διάφορα στάδια της εφαρμογής του. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού κατά την πρόσβαση στο Ταμείο και στα διάφορα στάδια εφαρμογής του Ταμείου.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το Ταμείο είναι ανοικτό σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας στο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή:

Το Ταμείο είναι ανοικτό σε συνδεδεμένες με τον χώρο Σένγκεν τρίτες χώρες σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε ειδική συμφωνία η οποία πρόκειται να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ και καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας στο Ταμείο, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή:

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά την κατάρτιση της ειδικής συμφωνίας που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις πτυχές της συμφωνίας που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας, υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται σε αυτό·

(3)  τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας, υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι δράσεις από, σε ή εν σχέσει με την εν λόγω τρίτη χώρα σέβονται πλήρως τα δικαιώματα και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμοί.

β)  νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης ή σχετικοί σχετικοί διεθνείς οργανισμοί.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για συμμετοχή, αν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων μιας συγκεκριμένης δράσης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του άρθρου 5 προβλέπουν τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο Ταμείο. Δεν ενδείκνυται η περαιτέρω συμμετοχή οντοτήτων τρίτων χωρών.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Είναι επιλέξιμες νομικές οντότητες που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων οντοτήτων, εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη μέλη ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που συνδέονται με τα εν λόγω κράτη ή σε τρίτες χώρες.

4.  Είναι επιλέξιμες νομικές οντότητες που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων οντοτήτων, εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη μέλη ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που συνδέονται με τα εν λόγω κράτη, όταν αυτό συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Ταμείου όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού συμπληρώνει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές παρεμβάσεις, και επικεντρώνεται στην προστιθέμενη αξία στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.

1.  Η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού συμπληρώνει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές παρεμβάσεις, και επικεντρώνεται στη δημιουργία ενωσιακής προστιθέμενης αξίας στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το ότι η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και από τα κράτη μέλη είναι συνεπής προς τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης και συμπληρωματική προς τα άλλα μέσα της Ένωσης.

2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το ότι η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και από τα κράτη μέλη είναι συνεπής προς τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης και συμπληρωματική αλλά και συντονισμένη με τα εθνικά και με άλλα μέσα της Ένωσης και με μέτρα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ταμείων, και ειδικότερα των διαρθρωτικών ταμείων και εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του Ταμείου για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 10 415 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του Ταμείου για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 9 204 957 000 EUR σε τιμές 2018 (10 415 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  6 249 000 000 EUR διατίθενται για τα προγράμματα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης·

α)  5 522 974 200 EUR σε τιμές 2018 (6 249 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) διατίθενται για τα προγράμματα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης·

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  4 166 000 000 EUR διατίθενται στο θεματικό μέσο.

β)  3 681 982 000 EUR σε τιμές 2018 (4 166 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) διατίθενται στο θεματικό μέσο.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Μέχρι το 0,42 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου διατίθεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) ../.. [Κανονισμός περί Κοινών Διατάξεων]

3.  Μέχρι το 0,42 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου διατίθεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  στήριξη στα κράτη μέλη που συμβάλλουν στις προσπάθειες αλληλεγγύης και επιμερισμού των ευθυνών· και

ε)  στήριξη στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και σε διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμβάλλουν στις προσπάθειες αλληλεγγύης· και

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο προορίζεται για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ένωση ή για να χρησιμοποιηθεί για την απόκριση στις επείγουσες ανάγκες σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης όπως αναφέρεται στο παράρτημα II.

2.  Η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο προορίζεται για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ένωση ή για να χρησιμοποιηθεί για την απόκριση στις επείγουσες ανάγκες σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης όπως αναφέρεται στο παράρτημα II και μέσω των επιλέξιμων δράσεων στο παράρτημα ΙΙΙ. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τακτική συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην προετοιμασία, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων εργασίας.

 

Τουλάχιστον 20 % της χρηματοδότησης από το θεματικό μέσο διατίθεται στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α).

 

Τουλάχιστον 10 % της χρηματοδότησης από το θεματικό μέσο διατίθεται στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

 

Τουλάχιστον 10 % της χρηματοδότησης από το θεματικό μέσο διατίθεται στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ).

 

Τουλάχιστον 10% της χρηματοδότησης από το θεματικό μέσο διατίθεται στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ β).

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο χορηγείται υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση στα κράτη μέλη, πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα επιλεγμένα έργα δεν επηρεάζονται από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή τις επιδόσεις των έργων.

3.  Όταν η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο χορηγείται υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση στα κράτη μέλη, δεν διατίθεται καμία χρηματοδότηση για έργα, όταν υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι η νομιμότητα αυτών των έργων ή η νομιμότητα και η κανονικότητα της εν λόγω χρηματοδότησης ή η εκτέλεση αυτών των έργων θα αμφισβητούνταν με βάση αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο εφαρμόζεται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή, για τους σκοπούς των άρθρων 18 και 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) ../.. [Κανονισμός περί κοινών διατάξεων], αξιολογεί κατά πόσον οι προβλεπόμενες δράσεις δεν επηρεάζονται από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή τις επιδόσεις των έργων.

4.  Όταν η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο εφαρμόζεται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι δεν διατίθεται καμία χρηματοδότηση για έργα, όταν υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι η νομιμότητα αυτών των έργων ή η νομιμότητα και η κανονικότητα της εν λόγω χρηματοδότησης ή η εκτέλεση αυτών των έργων θα αμφισβητούνταν με βάση αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή καθορίζει το συνολικό ποσό που διατίθεται για το θεματικό μέσο στο πλαίσιο των ετήσιων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης. Η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις χρηματοδότησης όπως αναφέρεται στο άρθρο [110] του δημοσιονομικού κανονισμού για το θεματικό μέσο για τον καθορισμό των στόχων και των δράσεων που πρέπει να λάβουν στήριξη και τον προσδιορισμό των ποσών για κάθε μία από τις συνιστώσες του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι αποφάσεις χρηματοδότησης καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

5.  Η Επιτροπή καθορίζει το συνολικό ποσό που διατίθεται για το θεματικό μέσο στο πλαίσιο των ετήσιων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη θέσπιση των εργασιακών προγραμμάτων για το θεματικό μέσο για τον καθορισμό των στόχων και των δράσεων που πρέπει να λάβουν στήριξη και τον προσδιορισμό των ποσών για κάθε μία από τις συνιστώσες του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα προγράμματα εργασιών δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Το θεματικό μέσο ειδικότερα στηρίζει τις δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του μέτρου εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του παραρτήματος II και οι οποίες εφαρμόζονται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ή από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

6.  Το θεματικό μέσο ειδικότερα στηρίζει τις δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του μέτρου εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 2α του παραρτήματος II και οι οποίες εφαρμόζονται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ή από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Εν προκειμένω, ποσοστό τουλάχιστον 5 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου του θεματικού μέσου χορηγείται υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση σε τοπικές και περιφερειακές αρχές που υλοποιούν δράσεις ένταξης.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Μετά την έγκριση της απόφασης χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα προγράμματα που εφαρμόζονται με επιμερισμένη διαχείριση κατά περίπτωση.

7.  Μετά την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα προγράμματα που εφαρμόζονται με επιμερισμένη διαχείριση κατά περίπτωση.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Οι αποφάσεις χρηματοδότησης είναι ετήσιες ή πολυετείς και μπορούν να καλύπτουν μία ή περισσότερες συνιστώσες του θεματικού μέσου.

8.  Τα προγράμματα εργασίας είναι ετήσια ή πολυετή και μπορούν να καλύπτουν μία ή περισσότερες συνιστώσες του θεματικού μέσου.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η στήριξη βάσει του παρόντος τμήματος εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο [63] του δημοσιονομικού κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) …/.. [Κανονισμός περί Κοινών Διατάξεων]

2.  Η στήριξη βάσει του παρόντος τμήματος εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο [63] του δημοσιονομικού κανονισμού και το πλαίσιο που θεσπίζει τους κοινούς δημοσιονομικούς κανόνες διαφόρων ταμείων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ΤΑΜΕ.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 75 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ενός έργου.

1.  Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 75 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ενός έργου. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να παρέχουν ισόποση χρηματοδότηση για δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ταμείο.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μπορεί να αυξηθεί στο 90 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για τις δράσεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

3.  Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης αυξάνεται τουλάχιστον στο 80 % και μπορεί να αυξηθεί στο 90 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για τις δράσεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες του προγράμματός του είναι συνεπείς και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης και συνάδουν πλήρως με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα II λαμβάνονται επαρκώς υπόψη.

1.  Κάθε κράτος μέλος και η Επιτροπή εξασφαλίζουν ότι οι προτεραιότητες του εθνικού προγράμματος είναι συνεπείς και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης του ασύλου της μετανάστευσης και συνάδουν πλήρως με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών οι οποίες απορρέουν από τα διεθνή νομικά μέσα των οποίων αποτελούν μέρη, και ειδικότερα τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα II λαμβάνονται επαρκώς υπόψη. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 20 % της διατιθέμενης χρηματοδότησής τους στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

 

Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % της διατιθέμενης χρηματοδότησής τους στους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

 

Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % της διατιθέμενης χρηματοδότησής τους στους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ).

 

Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον το 10 % της διατιθέμενης χρηματοδότησής τους στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ β).

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι τα προγράμματά τους περιλαμβάνουν μέτρα που εξυπηρετούν όλους τους ειδικούς στόχους του Ταμείου οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ των στόχων αυτών εξασφαλίζει ότι οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν. Όταν τα κράτη μέλη αξιολογούν τα προγράμματα αυτά, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι δεν διατίθεται χρηματοδότηση για έργα όταν υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι η νομιμότητα αυτών των έργων ή η νομιμότητα και η κανονικότητα αυτής της χρηματοδότησης ή η εκτέλεση των εν λόγω έργων θα τεθούν υπό αμφισβήτηση με βάση αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής σε σχέση με διαδικασία επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής συμμετέχουν στη διαδικασία για την ανάπτυξη των προγραμμάτων σε πρώιμο στάδιο, σε ό, τι αφορά τους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο σχετικά με τα σχέδια προγραμμάτων για να εξασφαλιστούν η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα των δράσεων των οργανισμών με εκείνες των κρατών μελών.

2.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής συμμετέχουν στη διαδικασία για την ανάπτυξη των προγραμμάτων σε πρώιμο στάδιο, σε ό, τι αφορά τους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο σχετικά με τα σχέδια προγραμμάτων για να εξασφαλιστούν η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα των δράσεων των οργανισμών με εκείνες των κρατών μελών.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή μπορεί να συνδέσει τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στα καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο τμήμα 5, κατά περίπτωση, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις που υλοποιούνται με τη στήριξη του Ταμείου συνάδουν με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να συνδέσει τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και την UNHCR στα καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο τμήμα 5, κατά περίπτωση, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις που υλοποιούνται με τη στήριξη του Ταμείου συνάδουν με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε συνέχεια της διαδικασίας παρακολούθησης όπως διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) …/.. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΕΕΑ] ή της έκδοσης συστάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος εξετάζει, από κοινού με την Επιτροπή, και, κατά περίπτωση, με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθούν υπόψη οι διαπιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδυναμιών ή ζητημάτων ικανότητας και ετοιμότητας, και εφαρμόζει τις συστάσεις μέσω του προγράμματός του.

4.  Σε συνέχεια οποιασδήποτε διαδικασίας παρακολούθησης ή της έκδοσης συστάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος εξετάζει, από κοινού με την Επιτροπή, και, κατά περίπτωση, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθούν υπόψη οι διαπιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδυναμιών ή ζητημάτων ικανότητας και ετοιμότητας, και εφαρμόζει τις συστάσεις μέσω του προγράμματός του.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εφόσον είναι αναγκαίο, το εν λόγω πρόγραμμα τροποποιείται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Ανάλογα με τον αντίκτυπο της προσαρμογής, το αναθεωρημένο πρόγραμμα μπορεί να εγκριθεί από την Επιτροπή.

5.  Εφόσον είναι αναγκαίο, το εν λόγω πρόγραμμα τροποποιείται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και η πρόοδος ως προς την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων, όπως αξιολογείται στις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο α). Ανάλογα με τον αντίκτυπο της προσαρμογής, το αναθεωρημένο πρόγραμμα μπορεί να εγκριθεί από την Επιτροπή.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Τα εθνικά προγράμματα είναι δυνατόν να επιτρέπουν να ενταχθούν σε δράσεις που αναφέρονται στο σημείο 3α του παραρτήματος ΙΙΙ άμεσοι συγγενείς προσώπων που καλύπτονται από την ομάδα-στόχο η οποία αναφέρεται στο εν λόγω σημείο, στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων αυτών.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να εκτελέσει έργα με ή σε τρίτες χώρες με την στήριξη του Ταμείου, το οικείο κράτος μέλος ζητά τη γνώμη της Επιτροπής πριν από την έναρξη του έργου.

8.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να εκτελέσει έργα με τρίτες χώρες ή σε τρίτες χώρες με την στήριξη του Ταμείου, το οικείο κράτος μέλος ζητά τη γνώμη της Επιτροπής πριν από την έναρξη του έργου. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή των προγραμματισμένων έργων με άλλες δράσεις της Ένωσης και των κρατών μελών στην οικεία τρίτη χώρα ή σε σχέση με την οικεία τρίτη χώρα και επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) (3).

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Ο προγραμματισμός όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ).../2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] βασίζεται στα είδη παρέμβασης που καθορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος VI.

9.  Κάθε εθνικό πρόγραμμα καθορίζει για κάθε ειδικό στόχο τους τύπους παρέμβασης σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος VI και παρουσιάζει μια ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων ανά τύπο παρέμβασης ή τομέα στήριξης.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α.  Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει το πρόγραμμά του σε ειδικό ιστότοπο και το διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ο εν λόγω ιστότοπος προσδιορίζει τις δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος και αναφέρει τους δικαιούχους. Επικαιροποιείται σε τακτική βάση, τουλάχιστον ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 30.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Τα προγράμματα υπόκεινται σε ενδιάμεση επανεξέταση και αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το 2024, η Επιτροπή θα κατανείμει στα προγράμματα των οικείων κρατών μελών το συμπληρωματικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 στοιχείο β) έως 5 του παραρτήματος Ι. Η χρηματοδότηση θα εφαρμόζεται για την περίοδο που αρχίζει από το ημερολογιακό έτος 2025.

1.  Έως το τέλος του 2024 και αφού ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή θα έχει κατανείμει στα προγράμματα των οικείων κρατών μελών το συμπληρωματικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 στοιχείο β) έως 5 του παραρτήματος Ι. Η χρηματοδότηση θα εφαρμόζεται για την περίοδο που αρχίζει από το ημερολογιακό έτος 2025.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν τουλάχιστον το 10 % του αρχικού κονδυλίου ενός προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν έχει καλυφθεί από αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο [85] του κανονισμού (ΕΕ) …/2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων], το οικείο κράτος μέλος δεν θα είναι επιλέξιμο να λάβει το συμπληρωματικό κονδύλιο για το πρόγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

2.  Όταν τουλάχιστον το 30 % του αρχικού κονδυλίου ενός προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν έχει καλυφθεί από αιτήσεις πληρωμής, το οικείο κράτος μέλος δεν θα είναι επιλέξιμο να λάβει το συμπληρωματικό κονδύλιο για το πρόγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η κατανομή των πόρων από το θεματικό μέσο από το 2025 λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη των ορόσημων του πλαισίου επιδόσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο [12] του κανονισμού (ΕΕ) …/2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] και τις ατέλειες που έχουν επισημανθεί κατά την εφαρμογή.

3.  Η κατανομή των πόρων από το θεματικό μέσο από το 2025 λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη των ορόσημων του πλαισίου επιδόσεων και τις ατέλειες που έχουν επισημανθεί κατά την εφαρμογή.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι ειδικές δράσεις είναι διακρατικά ή εθνικά έργα σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, για τα οποία ένα, περισσότερα ή όλα τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν πρόσθετα κονδύλια για τα προγράμματά τους.

1.  Οι ειδικές δράσεις είναι διακρατικά ή εθνικά έργα που αποφέρουν προστιθέμενη αξία στην Ένωση σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, για τα οποία ένα, περισσότερα ή όλα τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν πρόσθετα κονδύλια για τα προγράμματά τους.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 16

διαγράφεται

Πόροι για το πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την [εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους]

 

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, εκτός από τη χρηματοδότησή τους που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), συνεισφορά ύψους 10 000 EUR για κάθε πρόσωπο που επανεγκαθίσταται σύμφωνα με το στοχευμένο σύστημα επανεγκατάστασης της Ένωσης. Η εν λόγω συνεισφορά λαμβάνει τη μορφή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο [125] του δημοσιονομικού κανονισμού.

 

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατανέμεται στα κράτη μέλη με την τροποποίηση του προγράμματός τους, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο για το οποίο χορηγείται η συνεισφορά έχει πράγματι επανεγκατασταθεί σύμφωνα με το πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την [εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους].

 

3.  Η χρηματοδότηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες δράσεις του προγράμματος, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις και όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή μέσω της τροποποίησης του προγράμματος.

 

4.  Τα κράτη μέλη διατηρούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ορθή ταυτοποίηση των επανεγκατεστημένων προσώπων και τον προσδιορισμό της ημερομηνίας επανεγκατάστασής τους.

 

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16α

 

Πόροι για την επανεγκατάσταση και την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους

 

1. Τα κράτη μέλη, εκτός από τη χρηματοδότησή τους η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), εισπράττουν κάθε δύο έτη συμπληρωματικό ποσό βάσει κατ’ αποκοπή ποσού 10 000 EUR για κάθε πρόσωπο που επανεγκαθίσταται.

 

2. Τα κράτη μέλη, εκτός από τη χρηματοδότησή τους η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), εισπράττουν κάθε δύο έτη συμπληρωματικό ποσό βάσει κατ’ αποκοπή ποσού 6 000 EUR για κάθε πρόσωπο που έχουν δεχθεί μέσω συστημάτων εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους.

 

3. Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να είναι επιλέξιμα για κατ’ αποκοπή ποσά, για τα μέλη της οικογένειας των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για να διασφαλιστεί η ενότητα της οικογένειας.

 

4. Το αναφερόμενο στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου συμπληρωματικό ποσό διατίθεται στα κράτη μέλη ανά διετία, για πρώτη φορά στις επιμέρους αποφάσεις χρηματοδότησης που εγκρίνουν το εθνικό τους πρόγραμμα και στη συνέχεια σε απόφαση χρηματοδότησης η οποία προσαρτάται στις αποφάσεις του εθνικού προγράμματός τους.

 

5. Λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα ποσοστά πληθωρισμού, τις σχετικές εξελίξεις στον τομέα της επανεγκατάστασης, καθώς και παράγοντες που μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη χρήση του οικονομικού κινήτρου βάσει του κατ’ αποκοπή ποσού, και εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για να προσαρμόζει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, το κατ’ αποκοπή ποσό που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 17

διαγράφεται

Πόροι για τη στήριξη της εφαρμογής του κανονισμού../.. [κανονισμός του Δουβλίνου]

 

1. Ένα κράτος μέλος λαμβάνει, εκτός από τη χρηματοδότησή του που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), συνεισφορά ύψους [10 000] EUR για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία για τον οποίο το εν λόγω κράτος μέλος καθίσταται αρμόδιο από όταν το εν λόγω κράτος μέλος βρίσκεται υπό δύσκολες συνθήκες, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) .../.. [κανονισμός του Δουβλίνου].

 

2. Ένα κράτος μέλος λαμβάνει, εκτός από τη χρηματοδότησή του που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), συνεισφορά ύψους [10 000] EUR για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία που κατανέμεται στο εν λόγω κράτος μέλος και που υπερβαίνει το δίκαιο μερίδιο του επωφελούμενου κράτους μέλους.

 

3. Ένα κράτος μέλος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, λαμβάνει πρόσθετη συνεισφορά ύψους [10 000] EUR ανά αιτούντα στον οποίο έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία για την εφαρμογή των μέτρων ένταξης.

 

4. Ένα κράτος μέλος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, λαμβάνει πρόσθετη συνεισφορά ύψους [10 000] EUR ανά πρόσωπο για το οποίο το κράτος μέλος μπορεί να αποδείξει με βάση την επικαιροποίηση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 11 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) …/.. (κανονισμός Eurodac] ότι το πρόσωπο έχει εγκαταλείψει το έδαφος του κράτους μέλους, είτε σε υποχρεωτική ή εθελοντική βάση σύμφωνα με απόφαση επιστροφής ή διαταγή απομάκρυνσης.

 

5. Ένα κράτος μέλος λαμβάνει, εκτός από τη χρηματοδότησή του που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), συνεισφορά ύψους [500] EUR για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία που έχει μεταφερθεί από ένα κράτος μέλος σε άλλο, για κάθε αιτούντα που έχει μεταφερθεί δυνάμει του στοιχείου γ) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 34θ) του κανονισμού (ΕΕ) .../.. [κανονισμός του Δουβλίνου] και, κατά περίπτωση, για κάθε αιτούνται που έχει μεταφερθεί δυνάμει του στοιχείου ζ) του άρθρου 34ι) του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός του Δουβλίνου]

 

6. Τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο λαμβάνουν τη μορφή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο [125] του δημοσιονομικού κανονισμού.

 

7. Τα πρόσθετα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5, κατανέμονται στα κράτη μέλη στα προγράμματά τους, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο για το οποίο χορηγείται η συνεισφορά, κατά περίπτωση, έχει όντως μεταφερθεί σε κράτος μέλος, έχει όντως επιστρέψει ή έχει καταχωρηθεί ως αιτών στο κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ…/.. [κανονισμός του Δουβλίνου].

 

8. Η χρηματοδότηση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες δράσεις του προγράμματος, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις και όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή μέσω της τροποποίησης του προγράμματος.

 

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17α

 

Πόροι για τη στήριξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 604/2013

 

1. Το υπεύθυνο για τον καθορισμό κράτος μέλος λαμβάνει, εκτός από τη χρηματοδότησή του που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, επιστροφή των δαπανών υποδοχής ενός αιτούντος διεθνή προστασία από τη στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση έως τη μεταφορά του αιτούντος στο υπεύθυνο κράτος μέλος ή έως ότου το υπεύθυνο για τον καθορισμό κράτος μέλος αναλάβει την ευθύνη για τον αιτούντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 604/2013.

 

2. Το υπεύθυνο για τη μεταφορά κράτος μέλος εισπράττει, εκτός από τη χρηματοδότησή του που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού την επιστροφή των αναγκαίων για τη μεταφορά αιτούντος ή άλλου προσώπου δαπανών, όπως αναφέρεται στα στοιχεία γ) και δ) του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 604/2013.

 

3. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει, εκτός από τη χρηματοδότησή του που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 10 000 EUR για κάθε ασυνόδευτο ανήλικο στον οποίο έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία στο εν λόγω κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος δεν είναι επιλέξιμο για κατ’ αποκοπήν ποσό για τον ασυνόδευτο ανήλικο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 1.

 

4. Τα επιστρεφόμενα ποσά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο λαμβάνουν μορφή χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 125 του δημοσιονομικού κανονισμού.

 

5. Τα επιστρεφόμενα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατανέμονται στα κράτη μέλη στα προγράμματά τους, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο για το οποίο χορηγείται η επιστροφή έχει όντως μεταφερθεί σε κράτος μέλος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 604/2013.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17β

 

Πόροι για τη μεταφορά αιτούντων διεθνή προστασία ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας

 

1. Με σκοπό την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού ευθυνών τα κράτη μέλη εισπράττουν, εκτός από τη χρηματοδότησή τους που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), συμπληρωματικό ποσό βάσει κατ’ αποκοπήν ποσού 10 000 EUR για κάθε αιτούνται διεθνή προστασία ή δικαιούχο διεθνούς προστασίας που μεταφέρεται από άλλο κράτος μέλος.

 

2. Ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να είναι επιλέξιμα για κατ’ αποκοπή ποσά, για τα μέλη της οικογενείας των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον τα εν λόγω μέλη οικογένειας έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

 

3. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμπληρωματικά ποσά διατίθενται στα κράτη μέλη για πρώτη φορά στις επιμέρους αποφάσεις χρηματοδότησης που εγκρίνουν το εθνικό τους πρόγραμμα και στη συνέχεια σε απόφαση χρηματοδότησης η οποία προσαρτάται στην απόφαση έγκρισης του εθνικού προγράμματός τους. Η χρηματοδότηση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες δράσεις του προγράμματος, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις και όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή μέσω της τροποποίησης του προγράμματος.

 

4. Για να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι στόχοι της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 80 της ΣΛΕΕ και με δεδομένα τα τρέχοντα ποσοστά πληθωρισμού, τις σχετικές εξελίξεις στον τομέα της μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία και δικαιούχων διεθνούς προστασίας από ένα κράτος μέλος σε άλλο και τις εξελίξεις στον τομέα της επανεγκατάστασης και άλλων εισδοχών κατά περίπτωση για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και παράγοντες που μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη χρήση του οικονομικού κινήτρου βάσει του κατ’ αποκοπή ποσού, και εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για να προσαρμόζει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, το κατ’ αποκοπή ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποσοστό μέχρι 10 % του ποσού που χορηγείται στο πλαίσιο του Ταμείου για το πρόγραμμά τους για τη χρηματοδότηση της λειτουργικής ενίσχυσης βάσει των στόχων στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ).

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποσοστό μέχρι 10 % του ποσού που χορηγείται στο πλαίσιο του Ταμείου για το πρόγραμμά τους για τη χρηματοδότηση της λειτουργικής ενίσχυσης βάσει των στόχων στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν λειτουργική ενίσχυση πρέπει να συμμορφώνονται με το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα του ασύλου και της επιστροφής.

3.  Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν λειτουργική ενίσχυση πρέπει να συμμορφώνονται με το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης και σέβονται πλήρως τα δικαιώματα και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη αιτιολογούν στο πρόγραμμα και στην ετήσια έκθεση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 30, τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Πριν από την έγκριση του προγράμματος, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 13, αξιολογεί την αρχική κατάσταση στα κράτη μέλη που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, τις διαθέσιμες πληροφορίες υπό το πρίσμα της διαδικασίας παρακολούθησης, που διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) …/.. [Κανονισμός ΟΕΕΑ] και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

4.  Τα κράτη μέλη αιτιολογούν στο πρόγραμμα και στην ετήσια έκθεση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 30, τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Πριν από την έγκριση του προγράμματος, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 13, αξιολογεί την αρχική κατάσταση στα κράτη μέλη που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, τις διαθέσιμες πληροφορίες υπό το πρίσμα των διαδικασιών παρακολούθησης, όπως διενεργούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η λειτουργική ενίσχυση επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα καθήκοντα και υπηρεσίες όπως ορίζεται στο παράρτημα VII.

5.  Η λειτουργική ενίσχυση επικεντρώνεται σε επιλέξιμες δράσεις όπως ορίζεται στο παράρτημα VII.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή νέων περιστάσεων ή για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της χρηματοδότησης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση του καταλόγου ειδικών καθηκόντων και υπηρεσιών στο παράρτημα VII.

6.  Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή νέων περιστάσεων ή για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της χρηματοδότησης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση των επιλέξιμων δράσεων στο παράρτημα VII.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι επιχορηγήσεις που εκτελούνται υπό άμεση διαχείριση χορηγούνται και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης όπως προβλέπεται στον [τίτλο VIII] του δημοσιονομικού κανονισμού.

4.  Οι επιχορηγήσεις που εκτελούνται υπό άμεση και έμμεση διαχείριση χορηγούνται και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης όπως προβλέπεται στον [τίτλο VIII] του δημοσιονομικού κανονισμού

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει ευελιξία, δικαιοσύνη και διαφάνεια στην κατανομή των πόρων μεταξύ των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι συνεισφορές σε μηχανισμό αλληλασφάλισης μπορούν να καλύπτουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την είσπραξη των χρηματικών ποσών που οφείλονται από δικαιούχους και θεωρούνται επαρκής εγγύηση στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Εφαρμόζονται οι διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο [X] του κανονισμού (ΕΕ) .../.. [διαδόχου του κανονισμού σχετικά με το Ταμείο Εγγυήσεων].

6.  Οι συνεισφορές σε μηχανισμό αλληλασφάλισης μπορούν να καλύπτουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την είσπραξη των χρηματικών ποσών που οφείλονται από δικαιούχους και θεωρούνται επαρκής εγγύηση στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ποσό που διατίθεται για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης από τις ετήσιες πιστώσεις του Ταμείου και το πρόγραμμα εργασίας που καθορίζει τις προτεραιότητες για τις δραστηριότητές του εγκρίνεται από την Επιτροπή κατόπιν εγκρίσεως της διοικούσας επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο α) της απόφασης 2008/381/ΕΚ (όπως έχει τροποποιηθεί). Η απόφαση της Επιτροπής αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης δυνάμει του άρθρου [110] του δημοσιονομικού κανονισμού. Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαθεσιμότητα των πόρων, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης σε ξεχωριστή απόφαση χρηματοδότησης.

2.  Το ποσό που διατίθεται για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης από τις ετήσιες πιστώσεις του Ταμείου και το πρόγραμμα εργασίας που καθορίζει τις προτεραιότητες για τις δραστηριότητές του εγκρίνεται από την Επιτροπή κατόπιν εγκρίσεως της διοικούσας επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο α) της απόφασης 2008/381/ΕΚ (όπως έχει τροποποιηθεί). Η απόφαση της Επιτροπής αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης δυνάμει του δημοσιονομικού κανονισμού. Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαθεσιμότητα των πόρων, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης σε ξεχωριστή απόφαση χρηματοδότησης.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 α (νέο)

Απόφαση 2008/381/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 21α

 

Τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ

 

Στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της απόφασης 2008/381/ΕΚ προστίθεται το εξής σημείο:

 

«δ α) λειτουργεί ως σημείο επαφής για τους δυνητικούς δικαιούχους χρηματοδότησης στο πλαίσιο του κανονισμού για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και παρέχει αμερόληπτη καθοδήγηση, πρακτικές πληροφορίες και βοήθεια όσον αφορά όλες τις πτυχές του Ταμείου, μεταξύ άλλων σε σχέση με αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο του σχετικού εθνικού προγράμματος ή του θεματικού μέσου.».

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι συνδυαστικές πράξεις που αποφασίζονται βάσει του Ταμείου υλοποιούνται σύμφωνα με [τον κανονισμό InvestEU] και τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού.

Οι συνδυαστικές πράξεις που αποφασίζονται βάσει του Ταμείου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), υλοποιούνται σύμφωνα με [τον κανονισμό InvestEU] και τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αποδέκτες της χρηματοδότησης της Ένωσης γνωστοποιούν την προέλευση και εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδίως όταν προωθούν τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1.  Οι αποδέκτες της χρηματοδότησης της Ένωσης προωθούν τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και ουσιαστική πληροφόρηση σε πολλαπλά σχετικά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού στις οικείες γλώσσες. Προκειμένου να διασφαλίζεται η προβολή της χρηματοδότησης της Ένωσης, οι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης αναφέρονται στην προέλευσή της όταν κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη δράση. Για τον σκοπό αυτό, οι αποδέκτες διασφαλίζουν ότι κάθε υλικό επικοινωνίας που απευθύνεται στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό εμφανίζει το έμβλημα της Ένωσης και αναφέρει ρητά τη χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το Ταμείο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο Ταμείο συμβάλλουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

2.  Για να έχει το ευρύτερο δυνατό κοινό, η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το Ταμείο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Ειδικότερα, η Επιτροπή δημοσιεύει πληροφορίες για την ανάπτυξη των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων του θεματικού μέσου. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης τον κατάλογο των δραστηριοτήτων που επιλέγονται για στήριξη στο πλαίσιο του θεματικού μέσου σε έναν διαθέσιμο στο κοινό δικτυακό τόπο και επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο τουλάχιστον ανά τρίμηνο. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο Ταμείο συμβάλλουν επίσης στην προβολή της εφαρμογής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, η Επιτροπή μπορεί να προωθεί βέλτιστες πρακτικές και να ανταλλάσσει πληροφορίες όσον αφορά την εφαρμογή του μέσου.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε ανοικτούς, μηχαναγνώσιμους μορφότυπους, όπως ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κάτι που επιτρέπει την ταξινόμηση, την αναζήτηση, την εξαγωγή, τη σύγκριση και να επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων. Πρέπει να είναι δυνατή η ταξινόμηση των δεδομένων κατά προτεραιότητα, ειδικό στόχο, συνολικό επιλέξιμο κόστος των δραστηριοτήτων, συνολικό κόστος των έργων, συνολικό κόστος των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και όνομα του αναδόχου.

 

_____________

 

Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90).

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το Ταμείο χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή για την αντιμετώπιση έκτακτων και ειδικών αναγκών σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, που απορρέει από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

1.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει χρηματοδοτική συνδρομή για την αντιμετώπιση έκτακτων και ειδικών αναγκών σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, που απορρέει από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  σοβαρή μεταναστευτική πίεση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, που χαρακτηρίζεται από μαζική ή δυσανάλογα μεγάλη συρροή υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία δημιουργεί μεγάλες και έκτακτες ανάγκες για την υποδοχή τους και τις εγκαταστάσεις κράτησης, τα συστήματα και τις διαδικασίες διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης·

α)  απρόβλεπτη μαζική ή δυσανάλογα μεγάλη εισροή υπηκόων τρίτων χωρών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη η οποία δημιουργεί μεγάλες και έκτακτες ανάγκες για την υποδοχή τους και τις εγκαταστάσεις κράτησης, τα συστήματα προστασίας των παιδιών και τα συστήματα και τις διαδικασίες διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης·

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  εθελοντική μετεγκατάσταση·

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  σοβαρή μεταναστευτική πίεση σε τρίτες χώρες, ακόμη και σε περιπτώσεις που τα άτομα που χρειάζονται προστασία μπορούν να εγκλωβιστούν σε πολιτικές εξελίξεις ή συγκρούσεις, ιδίως όταν ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στις μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ.

γ)  απρόβλεπτη μαζική ή δυσανάλογα μεγάλη εισροή υπηκόων τρίτων χωρών σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που τα άτομα που χρειάζονται προστασία μπορεί να εγκλωβιστούν σε πολιτικές εξελίξεις, συγκρούσεις ή φυσικές καταστροφές, ιδίως όταν ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στις μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι συνεπή και, κατά περίπτωση, συμπληρωματικά προς την ανθρωπιστική πολιτική της Ένωσης στο πλαίσιο του σεβασμού των ανθρωπιστικών αρχών, όπως αυτές ορίζονται στην πανευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), α α), β) και γ) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η βοήθεια έκτακτης ανάγκης μπορεί να λάβει τη μορφή επιχορηγήσεων που χορηγούνται απευθείας στους αποκεντρωμένους οργανισμούς.

2.  Η βοήθεια έκτακτης ανάγκης μπορεί να λάβει τη μορφή επιχορηγήσεων που χορηγούνται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, στην UNHCR και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές που υφίστανται απρόβλεπτα ισχυρές και δυσανάλογα μεγάλες εισροές υπηκόων τρίτων χωρών, ιδίως σε όσες φέρουν την ευθύνη για την υποδοχή και την ενσωμάτωση των ασυνόδευτων παιδιών-μεταναστών.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι επιχορηγήσεις που εκτελούνται υπό άμεση διαχείριση χορηγούνται και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης όπως προβλέπεται στον [τίτλο VIII] του δημοσιονομικού κανονισμού.

4.  Οι επιχορηγήσεις που εκτελούνται υπό άμεση διαχείριση χορηγούνται και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης όπως προβλέπεται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Όταν απαιτείται για την υλοποίηση της δράσης, η βοήθεια έκτακτης ανάγκης μπορεί να καλύπτει δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης ή της αίτησης συνδρομής, αλλά όχι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του Ταμείου μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των Ταμείων υπό επιμερισμένη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες εκάστου συμβάλλοντος πρόγραμμα της Ένωσης εφαρμόζονται στην αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης και η στήριξη από τα διάφορα προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα που καθορίζουν τους όρους της στήριξης.

1.  Δραστηριότητα που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων Ταμείων υπό επιμερισμένη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Τα προγράμματα που υποβάλλονται από την Επιτροπή αλληλοσυμπληρώνονται μέσω συνεργειών και καταρτίζονται με τον απαραίτητο βαθμό διαφάνειας, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν επικαλύψεις. Οι κανόνες εκάστου συμβάλλοντος προγράμματος της Ένωσης εφαρμόζονται στην αντίστοιχη συνεισφορά του στη δραστηριότητα. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δραστηριότητας και η στήριξη από τα διάφορα προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα που καθορίζουν τους όρους της στήριξης.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δράσεις που λαμβάνουν την πιστοποίηση «σφραγίδα Αριστείας» ή τα οποία πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές, συγκριτικές προϋποθέσεις:

Δραστηριότητες που λαμβάνουν την πιστοποίηση «σφραγίδα Αριστείας» ή που πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές, συγκριτικές προϋποθέσεις:

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου [43 παράγραφος 3 στοιχείο η) σημεία i) iii)] του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις σύμφωνα με το παράρτημα V.

1.  Σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σχετικά με τις επιδόσεις σύμφωνα με το παράρτημα V.

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του Ταμείου ως προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού καθορίζονται στο παράρτημα VIII. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι σωρευτικοί.

3.  Οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του Ταμείου ως προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού καθορίζονται στο παράρτημα VIII. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι σωρευτικοί. Κατόπιν αιτήσεως, τα στοιχεία που λαμβάνει η Επιτροπή σχετικά με τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 29

διαγράφεται

Αξιολόγηση

 

1.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάμεση και αναδρομική αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος Ταμείου.

 

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση και αναδρομική αξιολόγηση διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 29α

 

Αξιολόγηση

 

1. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 η Επιτροπή έχει υποβάλει ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η ενδιάμεση αξιολόγηση εξετάζει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την απλοποίηση και τη συνοχή του Ταμείου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μια αξιολόγηση:

 

α) της προόδου για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες, ιδίως τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του άρθρου 30 και τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που ορίζονται στο παράρτημα VIII·

 

β) της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας των δράσεων και δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του Ταμείου·

 

γ) της συμβολής στην ενωσιακή αλληλεγγύη στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης·

 

δ) της συνεχιζόμενης συνάφειας των μέτρων εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και των δράσεων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ·

 

ε) της συμπληρωματικότητας, του συντονισμού και της συνοχής μεταξύ των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το εν λόγω Ταμείο και της στήριξης που παρέχεται από άλλα ταμεία της Ένωσης, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, και εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

 

στ) των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και του αντικτύπου του Ταμείου στη βιωσιμότητα.

 

Η ενδιάμεση αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αναδρομικής αξιολόγησης για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του ταμείου-προκατόχου (του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020) και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού.

 

2. Έως τις 31 Ιανουαρίου 2030 η Επιτροπή έχει προβεί σε αναδρομική αξιολόγηση. Έως την ίδια ημερομηνία η Επιτροπή έχει υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης. Η αναδρομική αξιολόγηση περιλαμβάνει αξιολόγηση όλων των στοιχείων που παρατίθενται στην παράγραφο 1. Από αυτή την άποψη, οι μακροχρόνιες επιπτώσεις και η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του Ταμείου αξιολογούνται ώστε να τροφοδοτούν την απόφαση για ενδεχόμενη ανανέωση του διάδοχου Ταμείου.

 

Οι εκθέσεις ενδιάμεσης και αναδρομικής αξιολόγησης που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο και στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου συντάσσονται με ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων μεταναστών και προσφύγων, φορέων για την ισότητα, εθνικών φορέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλων σχετικών οργανισμών, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης όπως ορίζεται στο άρθρο 3α.

 

3. Κατά την ενδιάμεση και την αναδρομική αξιολόγησή της, η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση των δράσεων εκ μέρους ή εντός τρίτων χωρών ή σε σχέση με αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 5, το άρθρο 6 και το άρθρο 13 παράγραφος 8.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και έως αυτή την ημερομηνία κάθε επόμενου έτους μέχρι και το 2031, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) .../2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων]. Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2023 θα καλύπτει την εφαρμογή του προγράμματος κατά την περίοδο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

1.  Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και έως αυτή την ημερομηνία κάθε επόμενου έτους μέχρι και το 2031, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων. Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2023 θα καλύπτει την εφαρμογή του προγράμματος κατά την περίοδο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τις εν λόγω εκθέσεις σε ειδικό ιστότοπο και τις διαβιβάζουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την πρόοδο κατά την εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων, λαμβανομένων υπόψη των πλέον πρόσφατων στοιχείων, όπως απαιτείται από το άρθρο [37] του κανονισμού (ΕΕ) …/2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων]·

α)  την πρόοδο κατά την εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων, λαμβανομένων υπόψη των τελευταίων σωρευτικών στοιχείων που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή·

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  την ανάλυση των ετήσιων λογαριασμών του εθνικού προγράμματος σε επιστροφές, προχρηματοδοτήσεις σε τελικούς δικαιούχους και πραγματικές δαπάνες·

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οποιοδήποτε ζήτημα που επηρεάζει την επίδοση του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του·

β)  οποιοδήποτε ζήτημα που επηρεάζει την επίδοση του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του, συμπεριλαμβανομένων των αιτιολογημένων γνωμών που εκδίδει η Επιτροπή σε σχέση με τη διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 258·

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τη στήριξη που παρέχεται από άλλα ταμεία της Ένωσης, και ιδίως τις δράσεις στις ή σε σχέση με τις τρίτες χώρες·

γ)  τη συμπληρωματικότητα, τον συντονισμό και τη συνοχή μεταξύ των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το εν λόγω Ταμείο και τη στήριξη που παρέχεται από άλλα ταμεία της Ένωσης, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, και εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τη συμβολή του προγράμματος στην εφαρμογή του σχετικού ενωσιακού κεκτημένου και σχεδίων δράσης·

δ)  τη συμβολή του προγράμματος στην εφαρμογή του σχετικού ενωσιακού κεκτημένου και σχεδίων δράσης, καθώς και στη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με το άσυλο·

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  τον αριθμό των προσώπων που επανεγκαταστάθηκαν με τη στήριξη του Ταμείου σύμφωνα με τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1·

ζ)  τον αριθμό των προσώπων που επανεγκαταστάθηκαν ή έγιναν δεκτά με τη στήριξη του Ταμείου σύμφωνα με τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2·

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  τον αριθμό αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας που μεταφέρονται από ένα κράτος μέλος σε άλλο σύμφωνα με το άρθρο 17.

η)  τον αριθμό αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας που μεταφέρονται από ένα κράτος μέλος σε άλλο σύμφωνα με το άρθρο 17β.

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  τον αριθμό των ευάλωτων προσώπων που έλαβαν συνδρομή μέσω του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και όσων έλαβαν διεθνή προστασία·

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με την ετήσια έκθεση επιδόσεων εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της παραλαβής της. Όταν η Επιτροπή δεν κοινοποιεί παρατηρήσεις εντός αυτής της προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με την ετήσια έκθεση επιδόσεων εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της παραλαβής της. Όταν η Επιτροπή δεν κοινοποιεί παρατηρήσεις εντός αυτής της προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές. Αφ’ ης στιγμής γίνουν αποδεκτές, η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περιλήψεις των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων και τις δημοσιεύει σε ειδικό ιστότοπο. Εάν δεν διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1, το πλήρες κείμενο των ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων τίθεται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 13, 18, 28 και 31, ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

2.  Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 4, 9, 13, 16, 17β, 18, 28 και 31, ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 13, 18, 28 και 31 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία ορίζει η απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 4, 9, 13, 16, 17β, 18, 28 και 31 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία ορίζει η απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 13, 18, 28 και 31 αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης ή εάν, πριν εκπνεύσει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 4, 9, 13, 16, 17β, 18, 28 και 31 αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης ή εάν, πριν εκπνεύσει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει ένα κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 5 000 000 EUR από το Ταμείο στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού μόνο·

α)  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει ένα κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 10 000 000 EUR από το Ταμείο στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού μόνο·

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Στον τομέα της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών, θα λαμβάνονται υπόψη και θα σταθμίζονται τα ακόλουθα κριτήρια ως εξής:

4.  Στον τομέα της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών, θα λαμβάνεται υπόψη το ακόλουθο κριτήριο:

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  50 % ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους εισόδου και παραμονής στο έδαφος του κράτους μέλους και υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής δυνάμει του εθνικού και/ή κοινοτικού δικαίου, δηλ. σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που ορίζει ή δηλώνει τον παράνομο χαρακτήρα της διαμονής και επιβάλλει την υποχρέωση επιστροφής·

α)  ο συνολικός αριθμός των υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους εισόδου και παραμονής στο έδαφος του κράτους μέλους και υπόκεινται σε οριστική απόφαση επιστροφής δυνάμει του εθνικού και/ή ενωσιακού δικαίου, δηλ. σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που ορίζει ή δηλώνει τον παράνομο χαρακτήρα της διαμονής και επιβάλλει την υποχρέωση επιστροφής·

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  50% ανάλογα με τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν πραγματικά εγκαταλείψει, είτε εκούσια είτε αναγκαστικά, το έδαφος του κράτους μέλους μετά από διοικητική ή δικαστική απόφαση αναχώρησης.

διαγράφεται

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Για την αρχική κατανομή τα στοιχεία αναφοράς είναι τα πλέον πρόσφατα ετήσια στατιστικά στοιχεία της Επιτροπής (Eurostat), τα οποία καλύπτουν τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη, με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη μέλη την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Για την ενδιάμεση επανεξέταση, τα στοιχεία αναφοράς είναι τα πλέον πρόσφατα ετήσια στατιστικά στοιχεία της Επιτροπής (Eurostat) τα οποία καλύπτουν τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη και είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2024 με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη μέλη. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη δεν έχουν διαβιβάσει στην Επιτροπή (Eurostat) τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, παρέχουν προσωρινά δεδομένα το συντομότερο δυνατό.

5.  Για την αρχική κατανομή τα στοιχεία αναφοράς είναι τα πλέον πρόσφατα ετήσια στατιστικά στοιχεία της Επιτροπής (Eurostat), τα οποία καλύπτουν τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη, με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη μέλη την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Τα στοιχεία θα πρέπει να διαχωρίζονται ανά ηλικία και φύλο, ανά ειδική ευάλωτη κατάσταση και ανά καθεστώς ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σχετικά με παιδιά. Για την ενδιάμεση επανεξέταση, τα στοιχεία αναφοράς είναι τα πλέον πρόσφατα ετήσια στατιστικά στοιχεία της Επιτροπής (Eurostat) τα οποία καλύπτουν τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη και είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2024 με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη μέλη. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη δεν έχουν διαβιβάσει στην Επιτροπή (Eurostat) τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, παρέχουν προσωρινά δεδομένα το συντομότερο δυνατό.

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στήριξη της ικανότητας των συστημάτων ασύλου των κρατών μελών όσον αφορά τις υποδομές και τις υπηρεσίες, κατά περίπτωση·

β)  στήριξη της ικανότητας των συστημάτων ασύλου των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όσον αφορά τις υποδομές, όπως επαρκείς συνθήκες υποδοχής, ιδίως για ανηλίκους, και τις υπηρεσίες, όπως νομική συνδρομή και εκπροσώπηση και διερμηνεία, κατά περίπτωση·

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ενίσχυση της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως με τα κράτη μέλη που επηρεάζονται περισσότερο από τις μεταναστευτικές ροές, καθώς και παροχή στήριξης στα κράτη μέλη που συμβάλλουν στις προσπάθειες αλληλεγγύης·

διαγράφεται

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες οι οποίες επηρεάζονται από τις μεταναστευτικές ροές, μεταξύ άλλων μέσω της επανεγκατάστασης και άλλων νόμιμων οδών για παροχή προστασίας στην Ένωση, καθώς και των εταιρικών σχέσεων και της συνεργασίας με τρίτες χώρες για τη διαχείριση της μετανάστευσης.

δ)  ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες στις οποίες μεγάλος αριθμός ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας έχουν εκτοπιστεί, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ικανότητας των εν λόγω χωρών να βελτιώσουν τις συνθήκες υποδοχής και μέσω της επανεγκατάστασης και άλλων νόμιμων οδών για παροχή προστασίας στην Ένωση, ιδίως για ευάλωτες ομάδες όπως τα παιδιά και οι έφηβοι, που αντιμετωπίζουν κινδύνους και χρήζουν προστασίας, καθώς και των εταιρικών σχέσεων και της συνεργασίας με τρίτες χώρες στο πλαίσιο των προσπαθειών παγκόσμιας συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  την εφαρμογή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο.

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στήριξη της ανάπτυξης και της υλοποίησης των πολιτικών που προωθούν τη νόμιμη μετανάστευση και την εφαρμογή του ενωσιακού κεκτημένου για τη νόμιμη μετανάστευση·

α)  στήριξη της ανάπτυξης και της υλοποίησης των πολιτικών που προωθούν τη νόμιμη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής επανένωσης, και την εφαρμογή του ενωσιακού κεκτημένου για τη νόμιμη μετανάστευση, ιδίως των νομικών μέσων για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα για τη μετανάστευση και την προστασία των διακινούμενων εργαζομένων·

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  προώθηση και ανάπτυξη διαρθρωτικών και υποστηρικτικών μέτρων που διευκολύνουν τη νόμιμη είσοδο και διαμονή στην Ένωση·

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας με τρίτες χώρες οι οποίες επηρεάζονται από τις μεταναστευτικές ροές, μεταξύ άλλων μέσω νόμιμων οδών εισόδου στην Ένωση για τους σκοπούς των προσπαθειών παγκόσμιας συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης·

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  προώθηση μέτρων έγκαιρης ένταξης για την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών, που θα προετοιμάζουν την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία υποδοχής και την αποδοχή τους από αυτήν, ιδίως με τη συμμετοχή τοπικών ή περιφερειακών αρχών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

διαγράφεται

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), εστιάζοντας στα ακόλουθα εκτελεστικά μέτρα:

 

α) προώθηση μέτρων έγκαιρης ένταξης για την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών, διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης, προετοιμασία της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνία υποδοχής και της αποδοχής τους από αυτήν, ιδίως με τη συμμετοχή τοπικών ή περιφερειακών αρχών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων προσφύγων και μεταναστών, και κοινωνικών εταίρων· και

 

β) προώθηση και εφαρμογή μέτρων προστασίας των ευάλωτων προσώπων στο πλαίσιο των μέτρων ένταξης.

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), εστιάζοντας στα ακόλουθα εκτελεστικά μέτρα:

3.  Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γα), εστιάζοντας στα ακόλουθα εκτελεστικά μέτρα:

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης προσέγγισης για τη διαχείριση των επιστροφών σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων για αποτελεσματική και βιώσιμη επιστροφή και τη μείωση των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση·

β)  υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης προσέγγισης για τη διαχείριση των επιστροφών σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων για αποτελεσματική, αξιοπρεπή και βιώσιμη επιστροφή και τη μείωση των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση·

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υποστήριξη της οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης·

γ)  υποστήριξη της οικειοθελούς επιστροφής, του εντοπισμού της οικογένειας και της επανένταξης, σε πλαίσιο σεβασμού του συμφέροντος των ανηλίκων·

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και των ικανοτήτων τους για εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής και άλλων ρυθμίσεων, και για να καταστεί δυνατή η βιώσιμη επιστροφή.

δ)  ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και των ικανοτήτων τους για εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής, συμπεριλαμβανομένης της επανεντάξεως, και για να καταστεί δυνατή η βιώσιμη επιστροφή.

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), εστιάζοντας στα ακόλουθα εκτελεστικά μέτρα:

 

α) προώθηση και υλοποίηση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πολιτικές και τα μέτρα για το άσυλο και τη μετανάστευση·

 

β) ενίσχυση της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη που επηρεάζονται περισσότερο από τις μεταναστευτικές ροές, καθώς και παροχή στήριξης στα κράτη μέλη σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, σε διεθνείς οργανισμούς, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και στους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο των προσπαθειών αλληλεγγύης που καταβάλλουν·

 

γ) στήριξη της μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας από ένα κράτος μέλος σε άλλο.

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πεδίο της στήριξης

Επιλέξιμες δράσεις που θα λάβουν στήριξη από το μέσο σύμφωνα με το άρθρο 3

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το Ταμείο στηρίζει ιδίως τα ακόλουθα:

1.  Στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το Ταμείο στηρίζει τα ακόλουθα:

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τη θέσπιση και ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών στον τομέα του ασύλου, της νόμιμης μετανάστευσης, της ένταξης, της επιστροφής και της παράτυπης μετανάστευσης·

α)  τη θέσπιση και ανάπτυξη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών στρατηγικών για την εφαρμογή του κεκτημένου της Ένωσης όσον αφορά το άσυλο, τη νόμιμη μετανάστευση, την ένταξη, και συγκεκριμένα τοπικών στρατηγικών ένταξης, την επιστροφή και τη παράτυπη μετανάστευση·

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τη δημιουργία διοικητικών δομών, συστημάτων και εργαλείων και την εκπαίδευση του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών·

β)  τη δημιουργία διοικητικών δομών, συστημάτων και εργαλείων και την εκπαίδευση του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σε συνεργασία με τους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης, κατά περίπτωση·

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των διαδικασιών, μεταξύ άλλων σχετικά με τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών στατιστικών εργαλείων, μεθόδων και δεικτών για τη μέτρηση της προόδου και την αξιολόγηση των εξελίξεων πολιτικής·

γ)  την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των διαδικασιών, που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, τη συγκέντρωση, την ανάλυση, τη διάδοση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και στατιστικών σχετικά με τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία, και την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών στατιστικών εργαλείων, μεθόδων και δεικτών για τη μέτρηση της προόδου και την αξιολόγηση των εξελίξεων πολιτικής·

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης, σύμφωνα με το καθεστώς και τις ανάγκες του οικείου προσώπου, ιδίως των ευάλωτων ομάδων·

ε)  υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, σύμφωνα με το καθεστώς και τις ανάγκες του οικείου προσώπου, ιδίως των ευάλωτων ατόμων·

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  την ουσιαστική προστασία των παιδιών-μεταναστών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής όσων προκύπτουν από τις εκτιμήσεις του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών πριν από τη λήψη των αποφάσεων, όλα τα μέτρα που παρατίθενται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12 Απριλίου 2017, σχετικά με την προστασία των παιδιών στη μετανάστευση, όπως παροχή κατάλληλης στέγασης σε όλους τους ασυνόδευτους ανηλίκους και έγκαιρο ορισμό επιτρόπων σε αυτούς, συνεισφορές στο ευρωπαϊκό δίκτυο ιδρυμάτων κηδεμονίας, και ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και διαδικασιών φύλαξης παιδιών, συμπεριλαμβανομένου ενός συμβατού με τα δικαιώματα του παιδιού μηχανισμού·

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών και του ευρύ κοινού σχετικά με τις πολιτικές για το άσυλο, την ένταξη, τη νόμιμη μετανάστευση και την επιστροφή·

στ)  δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών και του ευρέος κοινού σχετικά με τις πολιτικές για το άσυλο, την ένταξη, τη νόμιμη μετανάστευση και την επιστροφή με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων·

Τροπολογία    193

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), το Ταμείο στηρίζει ιδίως τις ακόλουθες δράσεις:

2.  Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), το Ταμείο στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις:

Τροπολογία    194

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την παροχή υλικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στα σύνορα·

α)  την παροχή υλικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στα σύνορα, εγκαταστάσεων φιλικών προς τα παιδιά και ευαίσθητων ως προς τη διάσταση του φύλου, υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που παρέχονται από τις τοπικές αρχές, εκπαίδευσης, κατάρτισης, υπηρεσιών υποστήριξης, νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης, υγειονομικής και ψυχολογικής περίθαλψης·

Τροπολογία    195

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τη διεξαγωγή των διαδικασιών ασύλου·

β)  τη διεξαγωγή των διαδικασιών ασύλου, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού οικογενειών, και την εξασφάλιση της πρόσβασης των αιτούντων άσυλο σε νομική συνδρομή και εκπροσώπηση και σε διερμηνεία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

Τροπολογία    196

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον προσδιορισμό των αιτούντων με ειδικές διαδικαστικές ανάγκες ή ανάγκες υποδοχής·

γ)  τον προσδιορισμό των αιτούντων με ειδικές διαδικαστικές ανάγκες ή ανάγκες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένου του έγκαιρου εντοπισμού θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ανηλίκων και άλλων ευάλωτων προσώπων, όπως θυμάτων βασανιστηρίων και έμφυλης βίας, και την παραπομπή σε ειδικευμένες υπηρεσίες·

Τροπολογία    197

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  παροχή εξειδικευμένων ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών αποκατάστασης στα θύματα βίας και βασανιστηρίων, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας.

Τροπολογία    198

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙII – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τη δημιουργία ή τη βελτίωση των υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας, μεταξύ άλλων την ενδεχόμενη κοινή χρήση αυτών των εγκαταστάσεων από περισσότερα του ενός κράτη μέλη·

δ)  τη δημιουργία ή τη βελτίωση των υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας, όπως τη στέγαση σε μικρές μονάδες και μικρής κλίμακας υποδομές που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες οικογενειών με ανηλίκους, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχονται από τοπικές και περιφερειακές αρχές και της ενδεχόμενης κοινής χρήσης αυτών των εγκαταστάσεων από περισσότερα του ενός κράτη μέλη·

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  την παροχή εναλλακτικών μορφών φροντίδας που θα είναι ενσωματωμένες στα υφιστάμενα εθνικά συστήματα προστασίας του παιδιού και θα καλύπτουν τις ανάγκες όλων των παιδιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

Τροπολογία    200

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να συλλέγουν, να αναλύουν και να διαδίδουν πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής·

ε)  την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να συλλέγουν, να αναλύουν και να κοινοποιούν μεταξύ τους πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής·

Τροπολογία    201

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τις δράσεις που αφορούν τη διεξαγωγή των διαδικασιών για την εφαρμογή του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση [και την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους] ή των εθνικών συστημάτων επανεγκατάστασης που συνάδουν με το πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση·

στ)  τις δράσεις που αφορούν τη διεξαγωγή των διαδικασιών για την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων επανεγκατάστασης ή εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία    202

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  μεταφορές των δικαιούχων διεθνούς προστασίας·

ζ)  μεταφορές των αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας·

Τροπολογία    203

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  την ενίσχυση των ικανοτήτων τρίτων χωρών προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των προσώπων που χρήζουν προστασίας·

η)  την ενίσχυση των ικανοτήτων τρίτων χωρών προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των προσώπων που χρήζουν προστασίας, μεταξύ άλλων υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ισχυρών μηχανισμών προστασίας των παιδιών σε τρίτες χώρες, διασφαλίζοντας την προστασία των παιδιών σε όλες τις περιοχές από βία, κακοποίηση και εγκατάλειψη και την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη·

Τροπολογία    204

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  τη δημιουργία, ανάπτυξη και βελτίωση αποτελεσματικών εναλλακτικών λύσεων αντί της κράτησης, ιδίως για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τις οικογένειες.

θ)  τη δημιουργία, ανάπτυξη και βελτίωση αποτελεσματικών εναλλακτικών λύσεων αντί της κράτησης και της ιδρυματικής φροντίδας, ιδίως για τα ασυνόδευτα παιδιά και τα παιδιά με οικογένειες, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Τροπολογία    205

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), το Ταμείο στηρίζει ιδίως τα ακόλουθα:

3.  Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), το Ταμείο στηρίζει τα ακόλουθα:

Τροπολογία    206

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ανάπτυξη προγραμμάτων κινητικότητας στην Ένωση, για παράδειγμα προγράμματα κυκλικής ή προσωρινής μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης για την αύξηση της απασχολησιμότητας·

β)  ανάπτυξη προγραμμάτων κινητικότητας στην Ένωση, μεταξύ άλλων προγράμματα κυκλικής ή προσωρινής μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλης κατάρτισης για την αύξηση της απασχολησιμότητας·

Τροπολογία    207

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε τρίτη χώρα, καθώς και της διαφάνειας και συμβατότητάς τους με τα αντίστοιχα των κρατών μελών·

δ)  αξιολόγηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής πείρας, που αποκτήθηκαν σε τρίτη χώρα, καθώς και της διαφάνειας και συμβατότητάς τους με τα αντίστοιχα των κρατών μελών και ανάπτυξη κοινών προτύπων αξιολόγησης·

Τροπολογία    208

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  παροχή στήριξης στο πλαίσιο της υποβολής αιτήσεων για οικογενειακή επανένωση κατά την έννοια της οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου51·

ε)  παροχή στήριξης στο πλαίσιο της υποβολής αιτήσεων για οικογενειακή επανένωση για τη διασφάλιση εναρμονισμένης εφαρμογής της οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου51·

__________________

__________________

51 Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΕΕ L 251 της 3.10.2003, σ. 12–18).

51 Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΕΕ L 251 της 3.10.2003, σ. 12–18).

Τροπολογία    209

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  παροχή βοήθειας σχετικά με αλλαγή του καθεστώτος των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν ήδη νόμιμα σε κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά την απόκτηση καθεστώτος νόμιμης διαμονής που ορίζεται σε επίπεδο ΕΕ·

στ)  παροχή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης, σχετικά με αλλαγή του καθεστώτος των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν ήδη νόμιμα σε κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά την απόκτηση καθεστώτος νόμιμης διαμονής που ορίζεται σε επίπεδο ΕΕ·

Τροπολογία    210

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  συνδρομή για την άσκηση των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την κινητικότητα εντός της Ένωσης και την πρόσβαση στην απασχόληση·

Τροπολογία    211

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  μέτρα έγκαιρης ένταξης, όπως είναι η εξατομικευμένη υποστήριξη σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηκόων τρίτων χωρών και τα προγράμματα ένταξης που εστιάζουν στην εκπαίδευση, τη γλωσσική και λοιπή κατάρτιση, για παράδειγμα μαθήματα αγωγής του πολίτη και επαγγελματική καθοδήγηση·

διαγράφεται

Τροπολογία    212

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  δράσεις για την προώθηση της ισότητας στην παροχή δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών σε υπηκόους τρίτων χωρών και την πρόσβαση σε αυτές, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής τους στις ανάγκες της ομάδας στόχου·

διαγράφεται

Τροπολογία    213

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  συνεργασία μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων με ενιαίο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω κέντρων συντονισμένης ένταξης-υποστήριξης, όπως είναι τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης·

διαγράφεται

Τροπολογία    214

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  δράσεις που θα καθιστούν δυνατή και θα υποστηρίζουν την ένταξη και ενεργή συμμετοχή των υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία υποδοχής και δράσεις που προάγουν την αποδοχή από την κοινωνία υποδοχής·

διαγράφεται

Τροπολογία    215

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  προώθηση των ανταλλαγών και του διαλόγου μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών, της κοινωνίας υποδοχής και των δημόσιων αρχών, μεταξύ άλλων μέσω διαβούλευσης με τους υπηκόους τρίτων χωρών και μέσω του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου.

διαγράφεται

Τροπολογία    216

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το Ταμείο στηρίζει ιδίως τα ακόλουθα:

 

α) μέτρα ένταξης, όπως είναι η εξατομικευμένη υποστήριξη σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηκόων τρίτων χωρών και τα προγράμματα ένταξης που εστιάζουν στην εκπαίδευση και φροντίδα χωρίς αποκλεισμούς, τη γλώσσα, την παροχή συμβουλών, την επαγγελματική και λοιπή κατάρτιση, για παράδειγμα μαθήματα αγωγής του πολίτη και επαγγελματική καθοδήγηση·

 

β) τη δημιουργία ικανοτήτων των υπηρεσιών ενσωμάτωσης που παρέχονται από τις τοπικές αρχές·

 

γ) τις δράσεις που προωθούν, προς όφελος των πολιτών τρίτων χωρών, την ισότητα στην πρόσβαση και την παροχή δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης καθώς και της προσαρμογής αυτών των υπηρεσιών στις ανάγκες της ομάδας στόχου·

 

δ) συνεργασία μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων με ενιαίο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω κέντρων συντονισμένης ένταξης-υποστήριξης, όπως είναι τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης·

 

ε) δράσεις που θα καθιστούν δυνατή και θα υποστηρίζουν την ένταξη και ενεργή συμμετοχή των υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία υποδοχής και δράσεις που προάγουν την αποδοχή από την κοινωνία υποδοχής·

 

στ) προώθηση των ανταλλαγών και του διαλόγου μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών, της κοινωνίας υποδοχής και των δημόσιων αρχών, μεταξύ άλλων μέσω διαβούλευσης με τους υπηκόους τρίτων χωρών και μέσω του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου.

Τροπολογία    217

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το Ταμείο στηρίζει ιδίως τα ακόλουθα:

4.  Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ α), το Ταμείο στηρίζει τα ακόλουθα:

Τροπολογία    218

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υποδομές υποδοχής ή κράτησης, μεταξύ άλλων την ενδεχόμενη κοινή χρήση αυτών των εγκαταστάσεων από περισσότερα του ενός κράτη μέλη·

α)  βελτίωση των υποδομών ανοικτής υποδοχής και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών κράτησης, μεταξύ άλλων με ενδεχόμενη κοινή χρήση αυτών των εγκαταστάσεων από περισσότερα του ενός κράτη μέλη·

Τροπολογία    219

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  λήψη, ανάπτυξη και βελτίωση αποτελεσματικών εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης, ιδίως για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τις οικογένειες·

β)  λήψη, ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση αποτελεσματικών εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης, βασισμένων σε διαχείριση περιπτώσεων εντός της κοινότητας, ιδίως για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τις οικογένειες·

Τροπολογία    220

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τον εντοπισμό και την υποδοχή θυμάτων εμπορίας ανθρώπων σύμφωνα με την οδηγία 2011/36/ΕΕ και την οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου·

 

___________________

 

Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές (ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 19).

Τροπολογία    221

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙII – σημείο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  αντιμετώπιση των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης παράτυπων μεταναστών, με αποτελεσματικές και επαρκείς επιθεωρήσεις που βασίζονται σε αξιολόγηση κινδύνου, εκπαίδευση του προσωπικού, δημιουργία και εφαρμογή μηχανισμών μέσω των οποίων οι παράτυποι μετανάστες μπορούν να ζητούν την καταβολή οφειλόμενων αμοιβών και να υποβάλλουν καταγγελίες σε βάρος των εργοδοτών τους, ή εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των εργοδοτών και των παράτυπων μεταναστών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την οδηγία 2009/52/ΕΚ53·

δ)  μείωση των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης παράτυπων μεταναστών, με αποτελεσματικές και επαρκείς επιθεωρήσεις που βασίζονται σε αξιολόγηση κινδύνου, εκπαίδευση του προσωπικού, δημιουργία και εφαρμογή μηχανισμών μέσω των οποίων οι παράτυποι μετανάστες μπορούν να ζητούν την καταβολή οφειλόμενων αμοιβών και να υποβάλλουν καταγγελίες σε βάρος των εργοδοτών τους, ή εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των εργοδοτών και των παράτυπων μεταναστών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την οδηγία 2009/52/ΕΚ53·

__________________

__________________

53 Οδηγία 2009/52/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 168 της 30.6.2009, σ. 24–32).

53 Οδηγία 2009/52/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 168 της 30.6.2009, σ. 24–32).

Τροπολογία    222

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  βοήθεια για την επιστροφή, ιδίως την υποστηριζόμενη οικειοθελή επιστροφή, και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποβοηθούμενης οικειοθελούς επιστροφής.

ζ)  βοήθεια για την επιστροφή, ιδίως την υποστηριζόμενη οικειοθελή επιστροφή, και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποβοηθούμενης οικειοθελούς επιστροφής, μεταξύ άλλων με την παροχή ειδικής καθοδήγησης στα παιδιά κατά τις διαδικασίες επιστροφής και τη διασφάλιση διαδικασιών επιστροφής που βασίζονται στα δικαιώματα του παιδιού·

Τροπολογία    223

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  εγκαταστάσεις και υπηρεσίες σε τρίτες χώρες που διασφαλίζουν την κατάλληλη προσωρινή στέγαση και υποδοχή κατά την άφιξη, μεταξύ άλλων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και άλλες ευάλωτες ομάδες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

ι)  εγκαταστάσεις και υπηρεσίες στήριξης σε τρίτες χώρες που διασφαλίζουν την κατάλληλη προσωρινή στέγαση και υποδοχή κατά την άφιξη και γρήγορη μετάβαση σε στέγαση σε επίπεδο κοινότητας·

Τροπολογία    224

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  συνεργασία με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και την αποτελεσματική επιστροφή και επανεισδοχή, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εφαρμογής των συμφωνιών επανεισδοχής και άλλων ρυθμίσεων·

ια)  συνεργασία με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και την αποτελεσματική επιστροφή και επανεισδοχή, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εφαρμογής των συμφωνιών επανεισδοχής·

Τροπολογία    225

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  μέτρα που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κατάλληλους νομικούς διαύλους για τη μετανάστευση και τους κινδύνους που ενέχει η παράνομη μετανάστευση.

ιβ)  μέτρα που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κατάλληλους νομικούς διαύλους για τη μετανάστευση και τους κινδύνους που ενέχει η παράτυπη μετανάστευση.

Τροπολογία    226

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ)  στήριξη και δράσεις σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τις υποδομές, τον εξοπλισμό και άλλα μέτρα, με την προϋπόθεση ότι αυτά συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ τρίτων χωρών και της Ένωσης και των κρατών μελών της σχετικά με την επιστροφή και την επανεισδοχή.

διαγράφεται

Τροπολογία    227

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ β), το Ταμείο στηρίζει τα ακόλουθα:

 

α) την εφαρμογή των μεταφορών είτε των αιτούντων διεθνή προστασία είτε των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από ένα κράτος μέλος σε άλλο, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 17β του παρόντος κανονισμού·

 

β) την επιχειρησιακή στήριξη όσον αφορά το αποσπασμένο προσωπικό ή τη χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος το οποίο επηρεάζεται από μεταναστευτικές προκλήσεις·

 

γ) τις δράσεις που αφορούν τη διεξαγωγή των διαδικασιών για την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων επανεγκατάστασης ή εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους·

Τροπολογία    228

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Μέτρα ένταξης που εφαρμόζονται από τοπικές και περιφερειακές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

–  Μέτρα ένταξης που εφαρμόζονται από τοπικές και περιφερειακές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων προσφύγων και μεταναστών·

Τροπολογία    229

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  δράσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικών εναλλακτικών λύσεων αντί της κράτησης·

–  δράσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικών εναλλακτικών λύσεων αντί της κράτησης και της ιδρυματικής φροντίδας·

Τροπολογία    230

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  μέτρα που απευθύνονται σε ευάλωτα άτομα και αιτούντες διεθνή προστασία με ειδικές ανάγκες υποδοχής και/ή διαδικαστικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των παιδιών-μεταναστών, ιδίως των ασυνόδευτων.

–  μέτρα που απευθύνονται σε ευάλωτα άτομα και αιτούντες διεθνή προστασία με ειδικές ανάγκες υποδοχής και/ή διαδικαστικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των παιδιών-μεταναστών, ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Τροπολογία    231

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Όλοι οι βασικοί δείκτες επιδόσεων που παρατίθενται κατωτέρω αναλύονται κατά φύλο και ηλικία.

Τροπολογία    232

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  αριθμός ατόμων που γίνονται δεκτά μέσω προγραμμάτων εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους·

Τροπολογία    233

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  αριθμός αιτούντων διεθνή προστασία που μεταφέρονται από ένα κράτος μέλος σε άλλο με τη στήριξη του Ταμείου·

Τροπολογία    234

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  αριθμός δικαιούχων διεθνούς προστασίας που μεταφέρονται από ένα κράτος μέλος σε άλλο με τη στήριξη του Ταμείου·

Τροπολογία    235

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ειδικός στόχος 1α: Για τη στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης στα κράτη μέλη:

 

1. αριθμός μπλε καρτών που εκδόθηκαν με τη στήριξη του Ταμείου.

 

2. αριθμός υφισταμένων ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση στους οποίους αναγνωρίζεται το εν λόγω καθεστώς με τη στήριξη του Ταμείου.

 

3. αριθμός αιτούντων οικογενειακή επανένωση που πράγματι επανενώθηκαν με την οικογένειά τους με τη στήριξη του Ταμείου.

 

4. αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκαν άδειες διαμονής μακράς διάρκειας με τη στήριξη του Ταμείου.

Τροπολογία    236

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος 2 – Ειδικός στόχος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικός στόχος 2: στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, καθώς και συμβολή στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών:

Ειδικός στόχος 2: συμβολή στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών:

Τροπολογία    237

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αριθμός προσώπων που συμμετείχαν σε μέτρα ένταξης που στηρίζει το Ταμείο, με αναφορά ότι τα μέτρα ήταν επωφελή για την έγκαιρη ένταξή τους σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που συμμετείχαν στα μέτρα ένταξης που στηρίζει το Ταμείο.

2.  Αριθμός προσώπων που συμμετείχαν σε μέτρα ένταξης που στηρίζει το Ταμείο.

Τροπολογία    238

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος 2 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Αριθμός προσώπων που συμμετείχαν σε μέτρα ένταξης που στηρίζει το Ταμείο και τα οποία στη συνέχεια απέκτησαν θέση εργασίας.

Τροπολογία    239

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος 2 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Αριθμός προσώπων που συμμετείχαν σε μέτρα ένταξης που στηρίζει το Ταμείο και των οποίων τα προσόντα αναγνωρίστηκαν ή τα οποία στη συνέχεια απέκτησαν πτυχίο σε ένα από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    240

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  αριθμός επιστροφών έπειτα από διαταγή για εγκατάλειψη της επικράτειας σε σύγκριση με τον αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους εκδόθηκε διαταγή εγκατάλειψης της επικράτειας.

1.  αριθμός επιστροφών που υποστηρίζονται από το Ταμείο έπειτα από διαταγή για εγκατάλειψη της επικράτειας σε σύγκριση με τον αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους εκδόθηκε διαταγή εγκατάλειψης της επικράτειας.

Τροπολογία    241

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ειδικός στόχος 3α: Αλληλεγγύη και δίκαιος επιμερισμός των ευθυνών

 

1. Αριθμός μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 17β του Ταμείου.

 

1α. Αριθμός μεταφορών δικαιούχων διεθνούς προστασίας που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 17β του Ταμείου.

 

2. Αριθμός αποσπασθέντων υπαλλήλων ή οικονομική στήριξη που παρασχέθηκε στα κράτη μέλη που υφίστανται μεταναστευτικές προκλήσεις.

 

3. Αριθμός προσώπων που επανεγκαταστάθηκαν ή έγιναν δεκτά στο πλαίσιο συστημάτων εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους με τη στήριξη του Ταμείου.

Τροπολογία    242

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – σημείο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1  Όλοι οι βασικοί δείκτες επιδόσεων που παρατίθενται κατωτέρω αναλύονται κατά φύλο και ηλικία.

Τροπολογία    243

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ειδικός στόχος 1α: Για τη στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης στα κράτη μέλη:

 

1. αριθμός μπλε καρτών που εκδόθηκαν με τη στήριξη του Ταμείου·

 

2. αριθμός υφισταμένων ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση στους οποίους χορηγείται το εν λόγω καθεστώς με τη στήριξη του Ταμείου·

 

3. αριθμός αιτούντων οικογενειακή επανένωση που εν τέλει επανενώθηκαν με την οικογένειά τους με τη στήριξη του Ταμείου·

 

4. αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκαν άδειες διαμονής μακράς διάρκειας με τη στήριξη του Ταμείου.

Τροπολογία    244

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος 2 – Ειδικός στόχος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικός στόχος 2: στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, καθώς και συμβολή στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών:

Ειδικός στόχος 2: συμβολή στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών:

Τροπολογία    245

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος 2 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Αριθμός προσώπων που συμμετείχαν σε μέτρα ένταξης που στηρίζει το Ταμείο και τα οποία στη συνέχεια απέκτησαν θέση εργασίας.

Τροπολογία    246

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος 2 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Αριθμός προσώπων που συμμετείχαν σε μέτρα ένταξης που στηρίζει το Ταμείο και τα οποία στη συνέχεια απέκτησαν πτυχίο σε ένα από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    247

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος 2 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση στο κράτος μέλος με τη στήριξη του Ταμείου.

Τροπολογία    248

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – μέρος 3 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Αριθμός επιστρεφόντων που έλαβαν συνδρομή για την επανένταξη πριν από ή μετά την επιστροφή η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο, σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό επιστροφών που πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη του Ταμείου.

4.  Αριθμός επιστρεφόντων που έλαβαν συνδρομή για την επανένταξη πριν από ή μετά την επιστροφή η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο, σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό επιστροφών που πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη του Ταμείου.

 

α) πρόσωπα που επέστρεψαν οικειοθελώς·

 

β) πρόσωπα που απομακρύνθηκαν·

Τροπολογία    249

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα VIII – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ειδικός στόχος 3α: Αλληλεγγύη και δίκαιος επιμερισμός των ευθυνών

 

1. Αριθμός μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 17β του Ταμείου.

 

1α Αριθμός μεταφορών δικαιούχων διεθνούς προστασίας που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 17β του Ταμείου.

 

2. Αριθμός αποσπασθέντων υπαλλήλων ή οικονομική στήριξη που παρασχέθηκε στα κράτη μέλη που υφίστανται μεταναστευτικές προκλήσεις.

 

3. Αριθμός προσώπων που επανεγκαταστάθηκαν με τη στήριξη του Ταμείου.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σε μια εποχή κατά την οποία το άσυλο και η μετανάστευση βρίσκονται τόσο ψηλά στην πολιτική ατζέντα, επιβάλλεται να δηλωθεί εκ νέου η προσήλωση της ΕΕ στο κεκτημένο στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση για ένα Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης το οποίο θα ενεργεί ως διάδοχο ταμείο του υφιστάμενου Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και θα συνεχίσει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την εφαρμογή του κεκτημένου στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης.

Τα υψηλά επίπεδα μετανάστευσης προς την ΕΕ το 2015 αποκάλυψαν σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι σήμερα, τα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς οι αρχές της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού ευθυνών δεν έχουν πρακτική εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολό της, θα πρέπει να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το Ταμείο αυτό για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που αντιμετωπίζει σε διάφορα μέτωπα: από τη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, έως τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τις επιστροφές, τη δημιουργία νόμιμων διαύλων μετανάστευσης και την προώθηση της ένταξης των προσφύγων στις κοινωνίες μας.

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι, για την προσεχή πολυετή δημοσιονομική περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει προϋπολογισμό 10,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και της ένταξης στην Ευρώπη. Ως αφετηρία, η εισηγήτρια πιστεύει ότι το σωστό είναι να αντικατοπτρίζεται καθένας από αυτούς τους τομείς πολιτικής στην ονομασία του Ταμείου.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι ένα ταμείο που θα είναι αφιερωμένο στις πολιτικές για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτό. Θα πρέπει να παρασχεθεί στα κράτη μέλη η αναγκαία στήριξη στις δράσεις και τα μέτρα που εφαρμόζουν για την άμβλυνση των μεταναστευτικών πιέσεων και για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η εισαγωγή ελάχιστων ποσοστών θα πρέπει να συμβάλει στο να διασφαλίζεται ότι όλα τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με καθέναν από τους διαφορετικούς στόχους του Ταμείου.

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την ενίσχυση και την ανάπτυξη όλων των πτυχών του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, την ανάπτυξη διαύλων νόμιμης μετανάστευσης, την προώθηση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, τη διασφάλιση αποτελεσματικών και βιώσιμων επιστροφών και τη νοηματοδότηση της έννοιας της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών.

Τα προγράμματα επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης είναι δύο μηχανισμοί που μπορούν να επιδείξουν γνήσια αλληλεγγύη τόσο προς τα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όσο και προς τα πρόσωπα που χρήζουν προστασίας. Η βέλτιστη λειτουργία των μηχανισμοί αυτών θα εξασφαλιστεί εάν συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη και μόνον εφόσον τηρούν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει.

Επιπλέον, η εισηγήτρια πιστεύει ότι δεν υπάρχουν αρκετές ασφαλείς οδοί προς την Ευρώπη που προσφέρουν μια εφικτή εναλλακτική λύση αντί των επισφαλών παράτυπων ταξιδιών για τα άτομα που χρήζουν προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν, ιδίως εκείνες που θα μπορούσαν να δώσουν απάντηση στις αμοιβαίες προκλήσεις που θέτουν οι οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες.

Τα άτομα που φθάνουν στην Ευρώπη χρειάζονται κατάλληλη υποδοχή και βοήθεια και πρόσβαση σε δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου, ιδίως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών και των παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους, καθώς και των θυμάτων σεξουαλικής και έμφυλης βίας. Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια πιστεύει επίσης ότι χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη εντός της ΕΕ για να διασφαλιστεί η προστασία, μεταξύ άλλων με την αποτελεσματική και ταχεία επανένωση της οικογένειας και τη μετεγκατάσταση.

Για την ορθή ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, οι δράσεις και τα μέτρα στο πλαίσιο τόσο των προγραμμάτων εργασίας όσο και των θεματικών μέσων θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ενεργό συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, οι οποίες συχνά είναι αυτές που έρχονται σε καθημερινή επαφή με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν επί τόπου. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες θα πρέπει να είναι καλά εξοπλισμένοι για να διασφαλίζουν συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς και αξιοπρέπεια για όλους, μεταξύ άλλων μέσω της εκπαίδευσης, της γλωσσικής κατάρτισης, μαθημάτων αγωγής του πολίτη και άλλων δράσεων που προωθούν την ισότητα και την κοινωνική ένταξη.

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει ότι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την υποστήριξη μακροπρόθεσμων λύσεων απαιτεί στενή συνεργασία με τρίτες χώρες. Λαμβανομένων υπόψη των προτάσεων που διατυπώθηκαν σχετικά με τη συνεργασία με τρίτες χώρες, είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι το εν λόγω ταμείο αποτελεί το μοναδικό μέσο για το άσυλο και τη μετανάστευση στην Ένωση και ότι οι δράσεις στις τρίτες χώρες ή σε σχέση με αυτές πρέπει να μη χρηματοδοτούνται κυρίως από το εν λόγω Ταμείο. Επιπλέον, η εισηγήτρια πιστεύει ότι πρέπει να υπογραμμιστεί ότι όλες οι δράσεις –είτε πραγματοποιούνται εντός της Ένωσης είτε σε τρίτες χώρες– πρέπει να σέβονται το ενωσιακό κεκτημένο στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, τις διεθνείς υποχρεώσεις, καθώς και τα δικαιώματα και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ταμείο πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των κρατών μελών, που παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Ωστόσο, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η ευελιξία αυτή, που επιτρέπει την ταχεία κατανομή και ανακατανομή της χρηματοδότησης, θα πρέπει να συνδυάζεται με μέτρα που εξασφαλίζουν δίκαιη κατανομή των πόρων μεταξύ των στόχων και υψηλό βαθμό διαφάνειας όσον αφορά τις δαπάνες της Ένωσης.

Τέλος, η εισηγήτρια επιμένει ότι στο πλαίσιο του ρόλου του ως συννομοθέτη και της εκτέλεσης του καθήκοντός του να ζητεί λογοδοσία από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ταμείου, ιδίως όσον αφορά τους δείκτες εκροών, όπου είναι απαραίτητο, τις ενδιάμεσες και τις αναδρομικές αξιολογήσεις και τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση, υπό την αποκλειστική ευθύνη της εισηγήτριας. Στον εισηγητή κατατέθηκαν κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης μέχρι την έγκρισή του στην επιτροπή απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα:

Οντότητα και/ή πρόσωπο

UNHCR – Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

FRA – Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

ECRE – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων και Εξορίστων

IOM – Διεθνής Οργάνωση Μετανάστευσης

ILO – Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

Σώστε τα Παιδιά

Eurochild (Δίκτυο για τα παιδιά)

Συμμαχία της ΕΕ για την Επένδυση στα Παιδιά

UNICEF – Διεθνές Ταμείο Επείγουσας Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά

PICUM – Πλατφόρμα Διεθνούς Συνεργασίας για τους μετανάστες χωρίς επίσημα έγγραφα (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants)

CEMR – Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών

Eurocities

Επιτροπή των Περιφερειών


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Κύριο Claude Moraes

Πρόεδρο

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα:  Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ) (COM(2018)0471 – C8‑0271/2018 – 2018/0248(COD))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 24ης Ιανουαρίου 2019, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κανονισμού, σχετικά με το αν ενδείκνυται να προστεθεί το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στη νομική βάση της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής.

Η επιτροπή εξέτασε το ζήτημα που μνημονεύεται ανωτέρω κατά τη συνεδρίασή της στις 18 Φεβρουαρίου 2019.

I - Ιστορικό

Η πρόταση αποσκοπεί να θεσπίσει το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ), το οποίο θα ενεργεί ως διάδοχο ταμείο του υφιστάμενου Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης(1), με πρωταρχικό στόχο την παροχή στήριξης για την αποδοτική διαχείριση της μετανάστευσης από τα κράτη μέλη. Σκοπός του Ταμείου είναι να διασφαλίζει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, να διευκολύνει την επιστροφή των προσώπων που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής και να στηρίζει λύσεις που αντικαθιστούν τις παράτυπες και ανεξέλεγκτες ροές με ασφαλείς διαδρομές που τυγχάνουν ορθής διαχείρισης.

Η κύρια πρόκληση που στοχεύει να αντιμετωπίσει η πρόταση είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του Ταμείου σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, μέσω της δημιουργίας νέων μηχανισμών για την κατανομή της χρηματοδότησης για την επιμερισμένη, την άμεση και την έμμεση διαχείριση.

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 και στο άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4 της ΣΛΕΕ που αφορούν τις πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση. Στην επιτροπή LIBE κατατέθηκαν πολλές τροπολογίες με τις οποίες προτείνεται να προστεθεί στη νομική βάση το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ σχετικά με την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και στο οικονομικό επίπεδο.

Η έκθεση της επιτροπής LIBE έχει προγραμματιστεί να εγκριθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2019, προκειμένου το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στην ολομέλεια πριν από τις εκλογές. Επομένως, έως την ολοκλήρωση των εκλογών δεν θα διεξαχθούν διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τον συγκεκριμένο φάκελο.

ΙΙ - Σχετικά άρθρα της Συνθήκης

Τη νομική βάση της πρότασης της Επιτροπής αποτελούν το άρθρο 78 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4 της ΣΛΕΕ, τα οποία περιλαμβάνονται στον τίτλο που αφορά τον χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, στο κεφάλαιο που αφορά τις πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση.

Το άρθρο 78 της ΣΛΕΕ ορίζει τα εξής (υπογράμμιση του συντάκτη):

Άρθρο 78

(πρώην άρθρα 63, σημεία 1 και 2, και 64, παράγραφος 2, της ΣΕΚ)

1. Η Ένωση αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας με στόχο να παρέχεται το κατάλληλο καθεστώς σε οποιοδήποτε υπήκοο τρίτης χώρας χρήζει διεθνούς προστασίας και να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της μη-επαναπροώθησης. Η πολιτική αυτή πρέπει να συνάδει με τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και με το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 περί του καθεστώτος των προσφύγων, καθώς και με άλλες συναφείς συμβάσεις.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα όσον αφορά κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, στο οποίο περιλαμβάνονται:

α)   ενιαίο καθεστώς ασύλου υπέρ των υπηκόων τρίτων χωρών, το οποίο ισχύει σε όλη την Ένωση,

β)   ενιαίο καθεστώς επικουρικής προστασίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας, χωρίς να τους χορηγείται ευρωπαϊκό άσυλο,

γ)   κοινό σύστημα για την προσωρινή προστασία των εκτοπισμένων προσώπων σε περιπτώσεις μαζικής εισροής,

δ)   κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του ενιαίου καθεστώτος ασύλου ή επικουρικής προστασίας,

ε)   κριτήρια και μηχανισμοί καθορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου ή επικουρικής προστασίας,

στ)   προδιαγραφές σχετικά με τις προϋποθέσεις υποδοχής αιτούντων άσυλο ή επικουρικής προστασίας,

ζ)   εταιρικές σχέσεις και συνεργασία με τρίτες χώρες για τη διαχείριση των ροών προσώπων που ζητούν άσυλο ή επικουρική ή προσωρινή προστασία.

3. Εφόσον ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν επείγουσα κατάσταση, λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, προσωρινά μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους μέλους ή των εν λόγω κρατών μελών. Το Συμβούλιο αποφασίζει μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το άρθρο 79 της ΣΛΕΕ ορίζει τα εξής (υπογράμμιση του συντάκτη):

Άρθρο 79

(πρώην άρθρο 63, σημεία 3 και 4, της ΣΕΚ)

1.  Η Ένωση αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίζει, σε όλα τα στάδια, την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη καθώς και την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και την ενισχυμένη καταπολέμησή της.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα σχετικά με τους ακόλουθους τομείς:

α)   προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, καθώς και κανόνες για τη χορήγηση από τα κράτη μέλη θεωρήσεων και αδειών διαμονής μακράς διαρκείας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αποσκοπούν στην επανένωση οικογενειών,

β)   καθορισμός των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των όρων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στα άλλα κράτη μέλη,

γ)   λαθρομετανάστευση και παράνομη διαμονή, καθώς και απομάκρυνση και επαναπατρισμός των παρανόμως διαμενόντων,

δ)   καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών.

3. Η Ένωση μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες για την επανεισδοχή στις χώρες καταγωγής ή προέλευσης υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους εισόδου, παρουσίας ή διαμονής στο έδαφος κράτους μέλους.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν μέτρα ενθάρρυνσης και στήριξης της δράσης των κρατών μελών με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στο έδαφός τους, αποκλειομένης οποιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών.

5. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τον όγκο των εισερχομένων υπηκόων τρίτων χωρών, προερχομένων από τρίτες χώρες, στο έδαφός τους με σκοπό την αναζήτηση μισθωτής ή μη μισθωτής εργασίας.

Το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ, το οποίο προτείνεται να προστεθεί στη νομική βάση της πρότασης, και το οποίο περιλαμβάνεται στον ίδιο τίτλο και στο ίδιο κεφάλαιο με τα άρθρα 78 και 79 της ΣΛΕΕ, ορίζει τα εξής (υπογράμμιση του συντάκτη):

Άρθρο 80

(νέο άρθρο που εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας)

Οι πολιτικές της Ένωσης που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο και η εφαρμογή τους διέπονται από την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και στο οικονομικό επίπεδο. Όποτε απαιτείται, οι πράξεις της Ένωσης που θεσπίζονται βάσει του παρόντος κεφαλαίου περιέχουν κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της εν λόγω αρχής.

IΙΙ - Νομολογία σχετικά με τη νομική βάση

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης»(2). Επομένως, η επιλογή εσφαλμένης νομικής βάσης μπορεί να δικαιολογήσει την ακύρωση της επίμαχης πράξης.

Όσον αφορά τις πολλαπλές βάσεις, πρέπει να διαπιστωθεί εάν η πρόταση:

1.  έχει πολλαπλή στόχευση ή αποτελείται από πολλαπλές συνιστώσες, εκ των οποίων η μία μπορεί να θεωρηθεί ως κύρια ή δεσπόζουσα ενώ οι άλλες έχουν απλώς παρεμπίπτουσα σημασία· ή

2.  επιδιώκει συγχρόνως περισσότερες στοχεύσεις ή αποτελείται από διάφορες συνιστώσες, άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία εξ αυτών να είναι δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με την άλλη.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, στην πρώτη περίπτωση η πράξη πρέπει να βασίζεται σε μία νομική βάση και δη σε εκείνη που επιβάλλει η κύρια ή δεσπόζουσα στόχευση ή συνιστώσα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η πράξη πρέπει να βασιστεί στις αντίστοιχες διαφορετικές νομικές βάσεις.(3)

IV. Σκοπός και περιεχόμενο του προτεινόμενου κανονισμού

Κύριος στόχος του Ταμείου είναι να παρέχει στήριξη για την αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από τα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας ότι η ΕΕ εξακολουθεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, διευκολύνοντας την επιστροφή των προσώπων που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής και στηρίζοντας λύσεις που αντικαθιστούν τις παράτυπες και ανεξέλεγκτες ροές με ασφαλείς διαδρομές που τυγχάνουν ορθής διαχείρισης. Η κύρια πρόκληση που στοχεύει να αντιμετωπίσει η πρόταση είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του Ταμείου σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, μέσω της δημιουργίας νέων μηχανισμών για την κατανομή της χρηματοδότησης για την επιμερισμένη, την άμεση και την έμμεση διαχείριση.

Η πρόταση αποτελείται από 61 αιτιολογικές σκέψεις, 35 άρθρα και 8 παραρτήματα.

Οι αιτιολογικές σκέψεις 1 έως 9 θέτουν το πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο της πρότασης, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση, του Μαΐου 2015, και [των συμπερασμάτων] του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2017, στα οποία τονίζεται η ικανότητα της Ένωσης να συγκεντρώνει τις ευρωπαϊκές και εθνικές προσπάθειες αντιμετώπισης της μετανάστευσης και συνεργασίας με αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών, και επαναβεβαιώνεται η ανάγκη να επιδιωχθεί μια συνολική, πραγματιστική και αποφασιστική προσέγγιση για τη διαχείριση της μετανάστευσης που αποσκοπεί στην αποκατάσταση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα και μειώνει τις παράτυπες αφίξεις και τον αριθμό θανάτων στη θάλασσα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να βασίζονται στην ευέλικτη και συντονισμένη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων της Ένωσης και των κρατών μελών. Η μεταναστευτική κρίση έχει επίσης αναδείξει την ανάγκη να μεταρρυθμιστεί το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και να ενισχυθούν οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (ΟΕΕΑ).

Η αιτιολογική σκέψη 10 αναφέρει ότι το ΤΑΜ θα πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ένωσης και των κρατών μελών να βελτιώσουν την ικανότητα των κρατών μελών να αναπτύσσουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές τους σε θέματα ασύλου σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης.

Οι αιτιολογικές σκέψεις 11 έως 30 καθορίζουν τους επιμέρους τομείς και τους στόχους όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Η αιτιολογική σκέψη 31 αναφέρει ότι η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να εστιάζεται σε δραστηριότητες στις οποίες η παρέμβαση της Ένωσης μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξία σε σύγκριση με τη δράση του κάθε κράτους μέλους χωριστά. Η προβλεπόμενη από τον παρόντα κανονισμό χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να συμβάλει ιδίως στην ενίσχυση των εθνικών και ευρωπαϊκών ικανοτήτων στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης.

Οι αιτιολογικές σκέψεις 32 έως 40 περιέχουν διατάξεις σχετικά με το πώς πρέπει να κατανέμονται τα κονδύλια και οι πόροι και πώς πρέπει να επιστρέφονται οι δαπάνες.

Η αιτιολογική σκέψη 41 ορίζει ότι για να συμπληρωθεί η εφαρμογή του στόχου πολιτικής στο πλαίσιο του ΤΑΜ σε εθνικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων των κρατών μελών, το ΤΑΜ θα πρέπει να παρέχει επίσης στήριξη για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης. Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τους γενικούς στρατηγικούς σκοπούς εντός του πεδίου της παρέμβασης του ΤΑΜ.

Η αιτιολογική σκέψη 42 αναφέρει ότι θα πρέπει να είναι δυνατό να παρέχεται βοήθεια έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται στον κανονισμό.

Οι αιτιολογικές σκέψεις 43 έως 48 περιγράφουν τη σχέση του ΤΑΜ, στην πράξη, με άλλα ταμεία και μέσα στον ίδιο θεματικό τομέα.

Οι αιτιολογικές σκέψεις 49 έως 55 περιγράφουν τις μεθόδους εφαρμογής, περιέχουν διατάξεις σχετικά με οντότητες που είναι εγκατεστημένες στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη και σε εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ορίζουν τις απαιτήσεις παρακολούθησης, και προσδιορίζουν επίσης τη σχέση με τη δράση για το κλίμα.

Οι αιτιολογικές σκέψεις 56 έως 66 περιέχουν διατάξεις σχετικά με την ανάθεση κατ΄ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, και το καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας.

Το άρθρο 3 ορίζει ότι ο στόχος πολιτικής του ΤΑΜ είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σύμφωνα με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, ενώ ειδικούς στόχους αποτελούν η ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, η στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, καθώς και συμβολή στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, και η συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και διασφάλιση της αποτελεσματικής επιστροφής και επανεισδοχής στις τρίτες χώρες.

Τα άρθρα 1 έως 6 περιέχουν γενικές διατάξεις. Το άρθρο 6 διευκρινίζει ποιες οντότητες είναι επιλέξιμες για να λάβουν κονδύλια και στήριξη: κράτη μέλη, τρίτες χώρες, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, και νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμοί.

Τα άρθρα 7 έως 31 καθορίζουν το πλαίσιο χρηματοδότησης και εφαρμογής του ΤΑΜ, το οποίο υποδιαιρείται σε τμήματα σχετικά με τη στήριξη και εφαρμογή με επιμερισμένη, άμεση και έμμεση διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Στα εν λόγω άρθρα περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση. Το άρθρο 9 ορίζει ότι η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο χρησιμοποιείται για τις συνιστώσες του, μία εκ των οποίων είναι η παροχή στήριξης στα κράτη μέλη που συμβάλλουν στις προσπάθειες αλληλεγγύης και επιμερισμού των ευθυνών. Το άρθρο 17 προβλέπει ένα κατ’ αποκοπή ποσό για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία που μετεγκαθίσταται, καθώς και για κάθε δικαιούχο.

Τα άρθρα 32 έως 35 περιέχουν μεταβατικές και τελικές διατάξεις.

Τα παραρτήματα I έως VIII καθορίζουν τα κριτήρια για τη χορήγηση χρηματοδότησης σε προγράμματα στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, τα εκτελεστικά μέτρα, το πεδίο της στήριξης, τις δράσεις που είναι επιλέξιμες για υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης, τους βασικούς δείκτες επιδόσεων, τα είδη παρεμβάσεων, τις επιλέξιμες δράσεις για λειτουργική ενίσχυση και τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων.

Στο σχέδιο έκθεσης της επιτροπής LIBE προτείνεται να προστεθεί το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ στη νομική βάση (βλ. τροπολογία 2), ενώ η προσθήκη αυτή προτάθηκε επίσης με τροπολογίες που κατατέθηκαν από διάφορους σκιώδεις εισηγητές στην επιτροπή LIBE (βλ. τροπολογίες 161 έως 163).

Αρκετές τροπολογίες που κατατέθηκαν στην επιτροπή LIBE επιδιώκουν επίσης να προστεθεί στο άρθρο 3 ο ακόλουθος στόχος του ΤΑΜ (βλ. τροπολογίες 46, 322, 323, 325):

διασφάλιση της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως έναντι των κρατών μελών που πλήττονται περισσότερο από τις εισροές μεταναστών και αιτούντων άσυλο, μεταξύ άλλων μέσω πρακτικής συνεργασίας.

Επίσης, πολλές τροπολογίες της επιτροπής LIBE σχετικά με συναφή εκτελεστικά μέτρα στα παραρτήματα αναφέρονται στη μετεγκατάσταση και την αλληλεγγύη (βλ. τροπολογίες 137, 568, 569).

V - Καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης

Θα πρέπει καταρχάς να τονιστεί ότι, κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας σχετικά με το υφιστάμενο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το ΕΚ πρότεινε ήδη ότι το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να προστεθεί στη νομική βάση(4). Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία να γνωμοδοτήσει σχετικά με αυτήν την προσθήκη, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενδείκνυται να προστεθεί η δεύτερη πρόταση του άρθρου 80 της ΣΛΕΕ ως κοινή νομική βάση για τα συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με τη μετεγκατάσταση(5). Ενώ ο εν λόγω κανονισμός εκδόθηκε τελικά χωρίς να συμπεριληφθεί το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ, στο ψήφισμά του, της 26ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση, το ΕΚ ανέφερε στην πρώτη παράγραφο του ψηφίσματος τα εξής(6):

1. επισημαίνει ότι η αλληλεγγύη πρέπει να είναι η αρχή στην οποία βασίζεται η δράση της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης· επισημαίνει ότι η αρχή της αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 ΣΛΕΕ, καλύπτει τις πολιτικές ασύλου, μετανάστευσης και ελέγχου των συνόρων· θεωρεί ότι το άρθρο 80 παρέχει τη νομική βάση «από κοινού» με τα άρθρα 77-79 ΣΛΕΕ, για την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης σε αυτούς τους τομείς.

Ως εκ τούτου, η θέση του ΕΚ, όπως επιβεβαιώθηκε από την ψηφοφορία στην ολομέλεια επί του προαναφερθέντος ψηφίσματος, είναι ότι το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ θα μπορούσε και πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση από κοινού με τις νομικές βάσεις που προτείνονται από την Επιτροπή για την παρούσα πρόταση.

Επιπλέον, στη νομική γνωμοδότησή που εξέδωσε το 2013 και στην οποία εξετάζει τη νομική βάση του υφιστάμενου Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι η ενσωμάτωση του άρθρου 80 στη Συνθήκη απορρέει από σύσταση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, και ότι η δεύτερη πρόταση του εν λόγω άρθρου συντάχθηκε με σκοπό να δημιουργηθεί κάποια μορφή νομικής βάσης με την οποία θα αποτυπώνεται η αρχή της αλληλεγγύης σε συγκεκριμένες πολιτικές. Αυτή η δεύτερη πρόταση του άρθρου 80 της ΣΛΕΕ, με παρόμοιο τρόπο όπως η ρήτρα ευελιξίας του άρθρου 352, παρέχει στην Ένωση μια νομική βάση για να θεσπίζει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να καλύπτει το κενό, όπου οι Συνθήκες δεν παρέχουν ρητά ή σιωπηρά τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης, εν προκειμένω, του στόχου, συγκεκριμένα, του να διασφαλίζονται η αλληλεγγύη και η δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών(7).

Δεδομένου ότι το υφιστάμενο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης βασίζεται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4 της ΣΛΕΕ - σχετικά με τα μέτρα για ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και σχετικά με μια κοινή μεταναστευτική πολιτική και μέτρα για την προώθηση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, αντίστοιχα - και δεδομένου ότι ο κανονισμός επιδιώκει συγχρόνως αυτές τις στοχεύσεις και συνιστώσες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία εξ αυτών να είναι δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με την άλλη, τα εν λόγω άρθρα πρέπει να αποτελέσουν μέρος της νομικής βάσης της πρότασης.

Τίθεται, επομένως, το ερώτημα κατά πόσο το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ θα πρέπει επίσης να αποτελέσει μέρος της νομικής βάσης από κοινού με το άρθρο 78 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και της ΣΛΕΕ.

Κατά την Επιτροπή, κύριος στόχος της πρότασης είναι να παρέχει στήριξη για την αποδοτική διαχείριση της μετανάστευσης από τα κράτη μέλη, αντιμετωπίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία διαχείρισης σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, μέσω της δημιουργίας νέων μηχανισμών για την κατανομή της χρηματοδότησης για την επιμερισμένη, την άμεση και την έμμεση διαχείριση. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη προς τα κράτη μέλη που συμβάλλουν στις προσπάθειες αλληλεγγύης και επιμερισμού των ευθυνών (άρθρο 9), και σχετικά με κατ’ αποκοπή συνεισφορές για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία που μετεγκαθίσταται, καθώς και για κάθε δικαιούχο (άρθρο 17). Επομένως, η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει ήδη διατάξεις σχετικά με την αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και στο οικονομικό επίπεδο.

Όπως προεκτέθηκε, το σχέδιο έκθεσης της επιτροπής LIBE και οι τροπολογίες που κατατέθηκαν στην επιτροπή LIBE εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο σε αυτό το θέμα, προσθέτοντας στο άρθρο 3 τον στόχο της διασφάλισης της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως προς εκείνους που πλήττονται περισσότερο από τις ροές μετανάστευσης και ασύλου, και συμπεριλαμβάνοντας τα σχετικά μέτρα εφαρμογής στα παραρτήματα.

Όπως συμπεραίνεται από τη Νομική Υπηρεσία, δεδομένου ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις σχετικά με την αλληλεγγύη και τη μετεγκατάσταση προβλέπουν σαφώς τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων μέτρων για την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών, η μνεία στο άρθρο 80 της ΣΛΕΕ θα συμβάλει στη διασφάλιση σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τη συμπερίληψη των συγκεκριμένων υπό εξέταση μέτρων στην πράξη, υπογραμμίζοντας τον στόχο τους(8).

Το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι οι πράξεις της Ένωσης που θεσπίζονται βάσει του κεφαλαίου που αφορά τις πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση (άρθρα 77 έως 80 της ΣΛΕΕ) περιέχουν κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και στο οικονομικό επίπεδο. Όπως προεκτέθηκε ανωτέρω, η παρούσα πρόταση της Επιτροπής, όπως προτείνεται επίσης να τροποποιηθεί, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα μέτρα αυτά. Δεδομένου ότι ο προτεινόμενος κανονισμός επιδιώκει συγχρόνως αυτές τις στοχεύσεις, που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, χωρίς να είναι δευτερεύουσες ή έμμεσες σε σχέση με τις στοχεύσεις και τις συνιστώσες που σχετίζονται με το άρθρο 78 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και με το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να βασιστεί επίσης στο άρθρο 80 της ΣΛΕΕ.

VI – Συμπέρασμα και σύσταση

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση, το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ θα μπορούσε να προστεθεί στο άρθρο 78 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4 της ΣΛΕΕ, ώστε να αποτελέσει τη νομική βάση της πρότασης.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 18 Φεβρουαρίου 2019, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, συνεπώς, με 11 ψήφους υπέρ, 6 ψήφους κατά και καμία αποχή(9), να συστήσει στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να συμπεριλάβει στην έκθεσή της σχετικά με τον φάκελο το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ ως πρόσθετη νομική βάση.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

(1)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 168).

(2)

Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Γενικευμένες Δασμολογικές Προτιμήσεις), Συλλογή 1987, σ. 1439, σκέψη 5· υπόθεση C-440/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007, σ. I-9097· υπόθεση C-411/06, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σ. I-7585.

(3)

Βλ. προπαρατεθείσα υπόθεση C-411/06, σκέψεις 46-47.

(4)

Βλ. υποσημείωση 1.

(5)

Βλ. γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΚ του 2013, SJ-0139/13, παράρτημα Ι.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0102.

(7)

Βλ. γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΚ του 2013, SJ-0139/13, σημεία 27 και 41.

(8)

Βλ. γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΚ του 2019, SJ-0088/19, σημείο13.

(9)

Ήσαν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Pavel Svoboda (πρόεδρος), Jean‑Marie Cavada, Mady Delvaux (αντιπρόεδροι), Gilles Lebreton (συντάκτης γνωμοδότησης), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Κώστας Χρυσόγονος, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (20.12.2018)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης

(COM(2018)0471 – C8‑0271/2018 – 2018/0248(COD))

Rapporteur for opinion: Elly Schlein

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027. Το Ταμείο θα στηρίξει με κονδύλιο ύψους 10,4 δισεκατομμυρίων EUR τη διαχείριση της μετανάστευσης από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ούτως ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική.

Η μεταναστευτική κρίση κατέδειξε την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση με βάση την αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών. Συνεπώς η συντάκτρια επικροτεί την αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί αναγκαίο βήμα για τη δημιουργία ενός ισχυρού, δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος ασύλου και υποδοχής στην ΕΕ.

Εντούτοις, η συντάκτρια θεωρεί ότι η πρόταση, ως έχει, δίνει μεγάλη έμφαση στην αύξηση των ποσοστών επιστροφής. Τα προτεινόμενα κριτήρια για την κατανομή της χρηματοδότησης στα εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης προβλέπουν ότι το 40 % της χρηματοδότησης αυτής θα κατανεμηθεί σε συνάρτηση με δείκτες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και την έκδοση αποφάσεων επιστροφών εις βάρος των δράσεων στους τομείς του ασύλου, της νόμιμης μετανάστευσης και της ένταξης. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται κίνητρο στα κράτη μέλη να εκδίδουν και να εκτελούν αποφάσεις επιστροφής, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τούς κινδύνους για τους επιστρέφοντες και τις πιθανές επιπτώσεις για τις χώρες καταγωγής.

Πρέπει να επικροτηθούν τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την οικοδόμηση μιας στιβαρής μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ. Ωστόσο, η συντάκτρια πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην πρόταση τις αναγκαίες εγγυήσεις για τους επιστρέφοντες και τις χώρες καταγωγής. Δεν μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις επιστροφής χωρίς συνολική αξιολόγηση της κατάστασης στις χώρες καταγωγής και της ικανότητας απορρόφησης σε τοπικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να εξακριβώνεται ο πιθανός αντίκτυπος των επιστροφών στη σταθερότητα των χωρών καταγωγής, καθώς θα μπορούσαν να συμβάλουν σε συγκρούσεις, προστριβές και αστάθεια.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες δεν τελούν υπό την αίρεση της συνεργασίας στον τομέα της επιστροφής και της επανεισδοχής. Η συνεργασία με τρίτες χώρες θα πρέπει να βασίζεται μάλλον σε αμοιβαία συμφέροντα και σε μια συνολική προσέγγιση παρά στα συμφέροντα και τις προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης. Αν η έμφαση περιοριστεί αυστηρά στη διαχείριση της μετανάστευσης, μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Το Ταμείο θα πρέπει να σέβεται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, να συμμορφώνεται με την Ατζέντα του 2030, με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, και με τις διεθνείς δεσμεύσεις σε σχέση με τη μετανάστευση και το άσυλο, ιδίως με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες και το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση (GCM).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Η διαχείριση του ταμείου από πλευράς ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διάφορα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, όπως οι συγκρούσεις, η φτώχεια, η έλλειψη γεωργικής δυναμικότητας, η εκπαίδευση και η ανισότητα.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ)  Η αναπτυξιακή συνεργασία με τρίτες χώρες θα πρέπει μεταξύ άλλων να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις συμφωνίες επανεισδοχής, με σκοπό την τόνωση της αγοράς εργασίας και την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης στις χώρες επιστροφής, προκειμένου να μειωθούν τα κίνητρα των επιστρεψάντων μεταναστών να διασχίσουν τα ευρωπαϊκά σύνορα για άλλη μια φορά·

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μεταξύ άλλων, με την προώθηση κοινών μέτρων στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών των κρατών μελών να υποδέχονται πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας μέσω της επανεγκατάστασης και της μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεταξύ κρατών μελών, στηρίζοντας στρατηγικές ένταξης και μια αποτελεσματικότερη πολιτική για νόμιμη μετανάστευση, ούτως ώστε να διασφαλιστούν η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και το μέλλον του κοινωνικού μοντέλου της και να μειωθούν τα κίνητρα για παράτυπη μετανάστευση μέσω μιας βιώσιμης πολιτικής επιστροφής και επανεισδοχής. Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίξει την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες για να ενισχυθεί η διαχείριση των ροών ατόμων που υποβάλλουν αίτηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, εναλλακτικών της νόμιμης μετανάστευσης, και να αντιμετωπιστεί η παράτυπη μετανάστευση και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιστροφών και της αποτελεσματικής επανεισδοχής σε τρίτες χώρες.

(7)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει την προώθηση κοινών μέτρων στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών των κρατών μελών να υποδέχονται πρόσωπα μέσω της επανεγκατάστασης και της μεταφοράς μεταξύ κρατών μελών, τις στρατηγικές ένταξης, υποδοχής και ενσωμάτωσης, και μια αποτελεσματικότερη πολιτική για νόμιμη μετανάστευση, την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και την εφαρμογή μιας βιώσιμης πολιτικής επιστροφής και επανεισδοχής. Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίξει την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες για να ενισχυθεί η διαχείριση των ροών, να δημιουργηθούν οδοί νόμιμης μετανάστευσης, να αντιμετωπιστεί η παράτυπη μετανάστευση, να καταπολεμηθεί η λαθραία διακίνηση μεταναστών και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιστροφών και της αποτελεσματικής επανεισδοχής σε τρίτες χώρες. Η συνεργασία με τρίτες χώρες θα πρέπει να βασίζεται πραγματικά στο αμοιβαίο συμφέρον.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η μεταναστευτική κρίση τόνισε την ανάγκη μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου για να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου που να αποτρέπουν δευτερογενείς μετακινήσεις, να παρέχουν ενιαίες και κατάλληλες συνθήκες υποδοχής για αιτούντες διεθνή προστασία, ενιαία πρότυπα παροχής διεθνούς προστασίας και τα κατάλληλα δικαιώματα και οφέλη για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Παράλληλα, η μεταρρύθμιση ήταν αναγκαία για να εφαρμοστεί ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα καθορισμού της ευθύνης των κρατών μελών για τους αιτούντες διεθνή προστασία, καθώς και ένα ενωσιακό πλαίσιο για τις προσπάθειες επανεγκατάστασης των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο το Ταμείο να παρέχει αυξημένη στήριξη στις προσπάθειες των κρατών μελών να εφαρμόζουν πλήρως και ορθά το μεταρρυθμισμένο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου.

(8)  Είναι σκόπιμο να στηρίζονται και να βελτιώνονται οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την πλήρη και ορθή εφαρμογή του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του ασύλου, ιδίως η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υποδοχής για εκτοπισθέντες και αιτούντες διεθνή προστασία, και για δικαιούχους διεθνούς προστασίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι καθορίζεται ορθά το καθεστώς που αποδίδεται σε κάθε πρόσωπο, να εφαρμόζονται δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου και να προωθούνται ορθές πρακτικές στον τομέα του ασύλου, προκειμένου να προστατεύονται τα δικαιώματα των ατόμων που χρειάζονται διεθνή προστασία και να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά τα συστήματα ασύλου των κρατών μελών. Επομένως, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει αυξημένη στήριξη στις προσπάθειες των κρατών μελών να εφαρμόζουν πλήρως και ορθά το μεταρρυθμισμένο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (ΟΕΕΑ) που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... [Κανονισμός ΟΕΕΑ]14 με στόχο τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, με τον συντονισμό και την ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, την προώθηση της ενωσιακής νομοθεσίας για το άσυλο και των επιχειρησιακών προτύπων για το άσυλο προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλός βαθμός ομοιομορφίας βάσει υψηλών προτύπων προστασίας όσον αφορά τις διαδικασίες διεθνούς προστασίας, τις συνθήκες υποδοχής και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την ΄Ενωση, επιτρέποντας τη βιώσιμη και δίκαιη κατανομή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, διευκολύνοντας τη σύγκλιση κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας στην Ένωση, στηρίζοντας τις προσπάθειες επανεγκατάστασης των κρατών μελών και παρέχοντας επιχειρησιακή και τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των συστημάτων τους ασύλου και υποδοχής, ιδίως σε εκείνα των οποίων τα συστήματα δέχονται δυσανάλογη πίεση.

(9)  Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (ΟΕΕΑ) που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... [Κανονισμός ΟΕΕΑ]14 με στόχο τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, με τον συντονισμό και την ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, την προώθηση της ενωσιακής νομοθεσίας για το άσυλο και των επιχειρησιακών προτύπων για το άσυλο προκειμένου να εξασφαλιστεί σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υψηλός βαθμός ομοιομορφίας βάσει υψηλών προτύπων προστασίας όσον αφορά τις διαδικασίες διεθνούς προστασίας, τις συνθήκες υποδοχής και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, επιτρέποντας τη βιώσιμη και δίκαιη κατανομή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, πάντα προς το βέλτιστο συμφέρον του αιτούντα, διευκολύνοντας τη σύγκλιση κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας στην Ένωση, στηρίζοντας τις προσπάθειες επανεγκατάστασης των κρατών μελών και παρέχοντας επιχειρησιακή και τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των συστημάτων τους ασύλου και υποδοχής, ιδίως σε εκείνα των οποίων τα συστήματα δέχονται δυσανάλογη πίεση.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ένωσης και των κρατών μελών να βελτιώσουν την ικανότητα των κρατών μελών να αναπτύσσουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές τους σε θέματα ασύλου σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης.

(10)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ένωσης και των κρατών μελών να βελτιώσουν την ικανότητα των κρατών μελών να αναπτύσσουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές τους σε θέματα ασύλου σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης και του διεθνούς δικαίου, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Οι εταιρικές σχέσεις και η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής ασύλου της Ένωσης για να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση ροών ατόμων που υποβάλλουν αίτηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας. Με σκοπό να αντικαταστήσει τις επικίνδυνες και παράτυπες αφίξεις με νόμιμες και ασφαλείς αφίξεις στο έδαφος των κρατών μελών υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, εκφράζοντας αλληλεγγύη με χώρες σε περιοχές στις οποίες ή εντός των οποίων μεγάλος αριθμός ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας έχουν εκτοπιστεί βοηθώντας να μειωθεί η πίεση που ασκείται σε αυτές τις χώρες, συμβάλλοντας στο να υλοποιηθούν οι στόχοι της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης με την αύξηση της επιρροής της Ένωσης έναντι τρίτων χωρών, καθώς και στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες επανεγκατάστασης χάρη στην ομοφωνία που διατυπώνεται στα διεθνή φόρουμ και με τρίτες χώρες, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει οικονομικά κίνητρα για την εφαρμογή του πλαισίου επανεγκατάστασης και [επανεισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους] της Ένωσης

(11)  Οι εταιρικές σχέσεις και η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου της Ένωσης για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα δεν εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες καταγωγής τους, ότι επιτυγχάνεται κατάλληλη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ατόμων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποβάλλουν αίτηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας. Με σκοπό να αντικαταστήσει τις επικίνδυνες και παράτυπες αφίξεις με νόμιμες και ασφαλείς αφίξεις στο έδαφος των κρατών μελών υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, εκφράζοντας αλληλεγγύη με χώρες σε περιοχές στις οποίες ή εντός των οποίων μεγάλος αριθμός ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας έχουν εκτοπιστεί βοηθώντας να μειωθεί η πίεση που ασκείται σε αυτές τις χώρες και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες επανεγκατάστασης χάρη στην ομοφωνία που διατυπώνεται στα διεθνή φόρουμ και με τρίτες χώρες, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει οικονομικά κίνητρα για την εφαρμογή του πλαισίου επανεγκατάστασης και [επανεισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους] της Ένωσης και για άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη, μεμονωμένα ή από κοινού.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Λαμβανομένων υπόψη των υψηλών επιπέδων των μεταναστευτικών ροών στην Ένωση κατά τα τελευταία έτη και της σημασίας να διασφαλιστεί η συνοχή των κοινωνιών μας, είναι κρίσιμης σημασίας να στηριχθούν οι πολιτικές των κρατών μελών για την έγκαιρη ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων προτεραιότητας που επισημαίνονται στο σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που εξέδωσε η Επιτροπή το 2016.

(12)  Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας να διασφαλιστεί η συνοχή των κοινωνιών μας, είναι κρίσιμης σημασίας να στηριχθούν οι πολιτικές των κρατών μελών για την έγκαιρη υποδοχή, ένταξη και ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων προτεραιότητας που επισημαίνονται στο σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που εξέδωσε η Επιτροπή το 2016.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία για την Ένωση και να διασφαλιστεί η συνάφεια με την απόκριση της Ένωσης για την ενίσχυση της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα πρέπει να είναι ειδικές και συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ταμείου θα πρέπει να στηρίζουν μέτρα ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία εφαρμόζονται γενικά στα πρώτα στάδια της ένταξης, και οριζόντιες δράσεις που στηρίζουν τις ικανότητες των κρατών μελών στον τομέα της ένταξης, ενώ οι παρεμβάσεις για υπηκόους τρίτων χωρών με πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+.

(13)  Για να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η διαδικασία ένταξης στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, το Ταμείο θα πρέπει να διευκολύνει τη νόμιμη μετανάστευση στην Ένωση, σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των κρατών μελών, και να προβλέπει την προετοιμασία της διαδικασίας ένταξης ήδη στη χώρα καταγωγής των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι έρχονται στην Ένωση. Οι δράσεις σε τρίτες χώρες θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και με τις δεσμεύσεις για επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Το πεδίο των μέτρων ένταξης θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μια συνολική προσέγγιση της ένταξης, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων αυτής της ομάδας στόχου. Όταν τα μέτρα ένταξης συνδυάζονται με την υποδοχή, οι δράσεις θα πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να προβλέπουν και την υπαγωγή των αιτούντων άσυλο σε αυτά.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του Ταμείου θα πρέπει να κληθούν να συνεργαστούν και να καθιερώσουν μηχανισμούς συντονισμού με τις αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη για τη διαχείριση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ+ και του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, με τις διαχειριστικές τους αρχές και με τις διαχειριστικές αρχές άλλων ταμείων της Ένωσης που συμβάλλουν στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών.

(14)  Για να είναι αποτελεσματικό και να επιτύχει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία, το Ταμείο θα πρέπει να ακολουθήσει μια περισσότερο στοχευμένη προσέγγιση, ώστε να υποστηρίζει τις συνεπείς στρατηγικές που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την προώθηση της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών σε εθνικό, τοπικό ή/και περιφερειακό επίπεδο, ανάλογα με την περίπτωση. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται κυρίως από τοπικές ή περιφερειακές αρχές και μη κρατικούς φορείς, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι εθνικές αρχές, ιδίως όταν αυτό επιβάλλεται από την ειδική διοικητική οργάνωση του κράτους μέλους ή όταν, σε ένα κράτος μέλος, οι δράσεις υποδοχής, ένταξης και ενσωμάτωσης εμπίπτουν στην κοινή αρμοδιότητα του κράτους και της αποκεντρωμένης διοίκησης. Οι φορείς εφαρμογής θα πρέπει να επιλέγουν από ένα φάσμα διαθέσιμων μέτρων εκείνα που είναι καταλληλότερα για τις ιδιαίτερες περιστάσεις που αντιμετωπίζουν.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής προσέγγισης της μετανάστευσης που επιδιώκουν η Ένωση και τα κράτη μέλη της. Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες των κρατών μελών με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών προτύπων για την επιστροφή, όπως καθορίζεται ιδίως στην οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, καθώς και μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης προσέγγισης της διαχείρισης των επιστροφών. Για βιώσιμες πολιτικές επιστροφής, το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίξει τα σχετικά μέτρα σε τρίτες χώρες, όπως είναι η επανένταξη των επιστρεφόντων.

(20)  Μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής προσέγγισης της μετανάστευσης που επιδιώκουν η Ένωση και τα κράτη μέλη της. Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες των κρατών μελών με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών προτύπων για την επιστροφή, με έμφαση στις οικειοθελείς επιστροφές, όπως καθορίζεται ιδίως στην οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, καθώς και μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης προσέγγισης της διαχείρισης των επιστροφών. Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίξει τα σχετικά μέτρα σε τρίτες χώρες, ώστε να διευκολυνθεί και να εξασφαλιστεί η ασφαλής και αξιοπρεπής επιστροφή και επανεισδοχή, καθώς και η βιώσιμη επανένταξη, όπως κατοχυρώνεται στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση.

__________________

__________________

15 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).

15 Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ευνοούν την οικειοθελή επιστροφή. Για να προωθήσουν την οικειοθελή επιστροφή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν κίνητρα όπως η προνομιακή μεταχείριση υπό μορφή παροχής αυξημένης βοήθειας επιστροφής για την οικειοθελή επιστροφή προσώπων. Η οικειοθελής επιστροφή αυτού του είδους είναι προς το συμφέρον τόσο των επιστρεφόντων όσο και των αρχών σε όρους κόστους-αποτελεσματικότητας.

(21)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ευνοούν την οικειοθελή επιστροφή. Για να προωθήσουν την οικειοθελή επιστροφή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν κίνητρα όπως η προνομιακή μεταχείριση υπό μορφή παροχής αυξημένης βοήθειας επιστροφής, μέσω επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη, η οποία αναμένεται να βοηθήσει τους επιστρέφοντες να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας στις χώρες προέλευσής τους. Η οικειοθελής επιστροφή αυτού του είδους είναι προς το συμφέρον τόσο των επιστρεφόντων όσο και των αρχών σε όρους κόστους-αποτελεσματικότητας.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Ειδικά μέτρα στήριξης των μεταναστών που επιστρέφουν στα κράτη μέλη και στις χώρες επιστροφής μπορούν να βελτιώσουν τους όρους της επιστροφής και να ενισχύσουν την επανένταξή τους.

(23)  Ειδικά μέτρα στήριξης των μεταναστών που επιστρέφουν στα κράτη μέλη και στις χώρες επιστροφής, με ειδική έμφαση στις ανθρωπιστικές τους ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας τους, μπορούν να βελτιώσουν τους όρους της επιστροφής και να ενισχύσουν την επανένταξή τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις ομάδες μειονεκτούντων ατόμων. Οι αποφάσεις επιστροφής θα πρέπει να βασίζονται σε συνολική και προσεκτική εκτίμηση της κατάστασης στη χώρα καταγωγής, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της ικανότητας απορρόφησης σε τοπικό επίπεδο. Τα ειδικά μέτρα και οι ειδικές δράσεις για τη στήριξη των χωρών καταγωγής, ειδικότερα δε των ευάλωτων ατόμων, συμβάλλουν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των επιστροφών. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των κοινοτήτων της διασποράς.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Οι συμφωνίες επανεισδοχής και άλλες ρυθμίσεις αποτελούν αναπόσπαστη συνιστώσα της πολιτικής επιστροφής της Ένωσης και κεντρικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, διότι διευκολύνουν την ταχεία επιστροφή παράτυπων μεταναστών. Αυτές οι συμφωνίες και ρυθμίσεις είναι σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο του διαλόγου και της συνεργασίας με τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης παράτυπων μεταναστών και η εφαρμογή τους σε τρίτες χώρες θα πρέπει να ενισχύεται προς όφελος αποδοτικών πολιτικών επιστροφής σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο της Ένωσης.

(24)  Οι συμφωνίες επανεισδοχής και άλλες ρυθμίσεις αποτελούν αναπόσπαστη συνιστώσα της πολιτικής επιστροφής της Ένωσης και κεντρικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, διότι διευκολύνουν την ταχεία επιστροφή παράτυπων μεταναστών. Αυτές οι συμφωνίες και ρυθμίσεις είναι σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο της συνεργασίας και του πολιτικού διαλόγου με τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης παράτυπων μεταναστών και η εφαρμογή τους σε τρίτες χώρες θα πρέπει να ενισχύεται προς όφελος αποδοτικών πολιτικών επιστροφής σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο της Ένωσης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Πέραν της στήριξης στην επιστροφή προσώπων κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίζει και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, την αντιμετώπιση των κινήτρων για παράνομη μετανάστευση ή την καταστρατήγηση των ισχυόντων κανόνων νόμιμης μετανάστευσης, διαφυλάσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ακεραιότητα των συστημάτων μετανάστευσης των κρατών μελών.

(25)  Πέραν της στήριξης της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων στα κράτη μέλη, το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίζει και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών, την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της θέσπισης κανόνων νόμιμης μετανάστευσης, διαφυλάσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ακεραιότητα των συστημάτων μετανάστευσης στις χώρες καταγωγής, σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της συνοχής για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Η απασχόληση παράτυπων μεταναστών δημιουργεί παράγοντα έλξης για την παράνομη μετανάστευση και υπονομεύει την ανάπτυξη πολιτικής για την κινητικότητα στην εργασία που βασίζεται στα προγράμματα νόμιμης μετανάστευσης. Το Ταμείο πρέπει, συνεπώς, να στηρίξει τα κράτη μέλη, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 που απαγορεύει την απασχόληση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και προβλέπει κυρώσεις εις βάρος των εργοδοτών που παραβαίνουν αυτήν την απαγόρευση.

(26)  Το Ταμείο πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 που απαγορεύει την απασχόληση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και προβλέπει κυρώσεις εις βάρος των εργοδοτών που παραβαίνουν αυτήν την απαγόρευση. Η οδηγία περιλαμβάνει επίσης προστατευτικά στοιχεία, όπως είναι το δικαίωμα των παράτυπα απασχολούμενων υπηκόων τρίτων χωρών να υποβάλλουν καταγγελίες και να διεκδικούν τους μισθούς τους. Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή τους, δεδομένου ότι τα εν λόγω προστατευτικά στοιχεία δεν έχουν εφαρμοστεί επαρκώς, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2014, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/52/ΕΚ, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την επιβολή ελάχιστων

προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών.

_________________

_________________

16 Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 168 της 30.6.2009, σ. 24).

16 Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 168 της 30.6.2009, σ. 24).

 

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν τα αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων εργαζομένων, όπως εκείνα που αφορούν τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εργαζομένων υποδοχής και των δύο φύλων, ούτως ώστε να συνδεθούν όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που απασχολούνται στον τομέα της μετανάστευσης στην Ευρώπη, με σκοπό την προώθηση μιας αξιοπρεπούς υποδοχής και μιας μεταναστευτικής προσέγγισης η οποία θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών όσον αφορά την υποδοχή και τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους μετανάστες.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Μέτρα στις τρίτες χώρες και σε σχέση με αυτές τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα πρέπει να συμπληρώνουν άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τα μέσα χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, πρέπει να επιδιώκεται η πλήρης συνοχή με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης και εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την εν λόγω χώρα ή περιφέρεια καθώς και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης. Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, το Ταμείο θα πρέπει να στοχεύει τη στήριξη για την αναβάθμιση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και την ενίσχυση ορισμένων βασικών στοιχείων της διαχείρισης της μετανάστευσης σε τομείς ενδιαφέροντος για τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης.

(30)  Μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του Ταμείου σε σχέση με τρίτες χώρες θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης, της εξωτερικής πολιτικής και της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την εν λόγω χώρα ή περιφέρεια καθώς και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης. Η συνεργασία με τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να αποσκοπεί στη στήριξη ενεργειών που εστιάζουν απευθείας στην ανάπτυξη και δεν θα πρέπει να υπονομεύει την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Τα εν λόγω αρχικά ποσά θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για μακροπρόθεσμες επενδύσεις των κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στις μεταναστευτικές ροές και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες κατά τη διαχείριση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής και της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα, καθώς και για να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση μέσω της αποτελεσματικής και βιώσιμης πολιτικής επιστροφής, ένα συμπληρωματικό ποσό θα πρέπει να κατανέμεται στα κράτη μέλη στα μέσα της περιόδου λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά απορρόφησης. Το ποσό αυτό θα πρέπει να βασίζεται στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στην αρχική κατάσταση των κρατών μελών.

(35)  Τα εν λόγω αρχικά ποσά θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για μακροπρόθεσμες επενδύσεις των κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στις μεταναστευτικές ροές και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες κατά τη διαχείριση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής και της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και για να καταπολεμηθεί η λαθραία διακίνηση μεταναστών και να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική, συμμορφούμενη με τα δικαιώματα και βιώσιμη πολιτική επιστροφής, ένα συμπληρωματικό ποσό θα πρέπει να κατανέμεται στα κράτη μέλη στα μέσα της περιόδου λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά απορρόφησης. Το ποσό αυτό θα πρέπει να βασίζεται στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στην αρχική κατάσταση των κρατών μελών.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Για να συμπληρωθεί η εφαρμογή του στόχου πολιτικής στο πλαίσιο αυτού του Ταμείου σε εθνικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων των κρατών μελών, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει επίσης στήριξη για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης. Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τους γενικούς στρατηγικούς σκοπούς εντός του πεδίου της παρέμβασης του Ταμείου σχετικά με την πολιτική ανάλυση και καινοτομία, τη διακρατική αμοιβαία μάθηση και τις εταιρικές σχέσεις και τη δοκιμή νέων πρωτοβουλιών και δράσεων σε όλη την Ένωση.

(41)  Για να συμπληρωθεί η εφαρμογή του στόχου πολιτικής στο πλαίσιο αυτού του Ταμείου σε εθνικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων των κρατών μελών, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει επίσης στήριξη για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης. Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τους γενικούς στρατηγικούς σκοπούς εντός του πεδίου της παρέμβασης του Ταμείου σχετικά με την πολιτική ανάλυση και καινοτομία, τη διακρατική αμοιβαία μάθηση και τις εταιρικές σχέσεις, το έργο των κοινοτήτων της διασποράς και τον ρόλο διαμεσολαβητή που δύνανται να διαδραματίσουν εν προκειμένω, και τη δοκιμή νέων πρωτοβουλιών και δράσεων σε όλη την Ένωση.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Για να ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης για την άμεση αντιμετώπιση απρόβλεπτης ή δυσανάλογη σοβαρής μεταναστευτικής πίεσης σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, που χαρακτηρίζεται από μαζική ή δυσανάλογα μεγάλη συρροή υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία δημιουργεί μεγάλες και έκτακτες ανάγκες όσον αφορά την υποδοχή τους και τις εγκαταστάσεις κράτησης, τα συστήματα και τις διαδικασίες διαχείρισης της μετανάστευσης και ασύλου, καθώς και από σημαντικές μεταναστευτικές πιέσεις σε τρίτες χώρες λόγω των πολιτικών εξελίξεων ή συγκρούσεων, θα πρέπει να είναι δυνατό να παρέχεται βοήθεια έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(42)  Για να ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης για την άμεση αντιμετώπιση απρόβλεπτης ή δυσανάλογη σοβαρής μεταναστευτικής πίεσης σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, που χαρακτηρίζεται από μαζική ή δυσανάλογα μεγάλη συρροή υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία δημιουργεί μεγάλες και έκτακτες ανάγκες όσον αφορά την υποδοχή τους και τις εγκαταστάσεις κράτησης, τα συστήματα και τις διαδικασίες διαχείρισης της μετανάστευσης και ασύλου, καθώς και από σημαντικές μεταναστευτικές πιέσεις σε τρίτες χώρες λόγω των πολιτικών εξελίξεων ή συγκρούσεων, θα πρέπει να είναι δυνατό να παρέχεται βοήθεια έκτακτης ανάγκης ανά πάσα στιγμή για δράσεις υπέρ της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και της τήρησης των διεθνών δεσμεύσεων των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά το άσυλο και τη χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα, σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(53α)  Κατά τη διαδικασία προγραμματισμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και των εθνικών κοινοβουλίων στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο στόχος πολιτικής του Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σύμφωνα με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα.

1.  Ο στόχος πολιτικής του Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σύμφωνα με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα ασύλου, το οποίο κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, καθώς και συμβολή στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών·

β)  στήριξη της δημιουργίας ασφαλών και νόμιμων οδών προς τα κράτη μέλη, καθώς και συμβολή στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, και ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και διασφάλιση της αποτελεσματικής επιστροφής και επανεισδοχής στις τρίτες χώρες.

γ)  συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης μέσω της δημιουργίας νόμιμων οδών μετανάστευσης, της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας, και διασφάλιση της αποτελεσματικής και βιώσιμης επιστροφής και επανεισδοχής στις τρίτες χώρες τόσο για τους επιστρέφοντες όσο και για τις χώρες καταγωγής.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και διασφάλιση της αποτελεσματικής επιστροφής και επανεισδοχής στις τρίτες χώρες.

γ)  συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και διασφάλιση της αποτελεσματικής και βιώσιμης επιστροφής και επανεισδοχής στις τρίτες χώρες τόσο για τους επιστρέφοντες όσο και για τις χώρες καταγωγής.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  βελτίωση της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως προς τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από τις ροές μεταναστών και αιτούντων άσυλο, μεταξύ άλλων μέσω πρακτικής συνεργασίας.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το Ταμείο είναι ανοικτό σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας στο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή:

Το Ταμείο είναι ανοικτό σε τρίτες χώρες που δεν παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών για δραστηριότητες στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης, της επιστροφής και της επανεισδοχής, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας στο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και η οποία θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή:

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  προβλέπει μηχανισμό προσφυγής για άτομα που θεωρούν ότι έχουν παραβιαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δράσεις που αναλαμβάνονται σε σχέση με τρίτες χώρες συνάδουν με άλλες δράσεις που εφαρμόζονται με τη χρήση ενωσιακών μέσων, τηρούν την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, επικεντρώνονται σε μέτρα που δεν προσανατολίζονται στην ανάπτυξη και σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Το θεματικό μέσο ειδικότερα στηρίζει τις δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του μέτρου εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του παραρτήματος II και οι οποίες εφαρμόζονται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ή από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

6.  Το θεματικό μέσο ειδικότερα στηρίζει τις δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του μέτρου εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του παραρτήματος II και οι οποίες εφαρμόζονται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ή από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως από κοινότητες της διασποράς.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες του προγράμματός του είναι συνεπείς και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης και συνάδουν πλήρως με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα II λαμβάνονται επαρκώς υπόψη.

1.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες του προγράμματός του είναι συνεπείς και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και προτεραιότητες της Ένωσης στους τομείς της διαχείρισης της μετανάστευσης, του ασύλου και της υποδοχής, και συνάδουν πλήρως με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα II λαμβάνονται επαρκώς υπόψη.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής συμμετέχουν στη διαδικασία για την ανάπτυξη των προγραμμάτων σε πρώιμο στάδιο, σε ό, τι αφορά τους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο σχετικά με τα σχέδια προγραμμάτων για να εξασφαλιστούν η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα των δράσεων των οργανισμών με εκείνες των κρατών μελών.

2.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής συμμετέχουν στη διαδικασία για την ανάπτυξη των προγραμμάτων σε πρώιμο στάδιο, σε ό, τι αφορά τους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο σχετικά με τα σχέδια προγραμμάτων για να εξασφαλιστούν η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα των δράσεων των οργανισμών με εκείνες των κρατών μελών.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής συμμετέχουν στη διαδικασία για την ανάπτυξη των προγραμμάτων σε πρώιμο στάδιο, σε ό, τι αφορά τους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο σχετικά με τα σχέδια προγραμμάτων για να εξασφαλιστούν η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα των δράσεων των οργανισμών με εκείνες των κρατών μελών.

2.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής συμμετέχουν στη διαδικασία για την ανάπτυξη των προγραμμάτων σε πρώιμο στάδιο, σε ό, τι αφορά τους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο σχετικά με τα σχέδια προγραμμάτων για να εξασφαλιστούν η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα των δράσεων των οργανισμών με εκείνες των κρατών μελών.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή μπορεί να συνδέσει τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στα καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο τμήμα 5, κατά περίπτωση, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις που υλοποιούνται με τη στήριξη του Ταμείου συνάδουν με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης.

3.  Η Επιτροπή μπορεί να συνδέσει τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στα καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο τμήμα 5, κατά περίπτωση, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις που υλοποιούνται με τη στήριξη του Ταμείου συνάδουν με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε συνέχεια της διαδικασίας παρακολούθησης όπως διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ..../.. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΕΕΑ] ή της έκδοσης συστάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος εξετάζει, από κοινού με την Επιτροπή, και, κατά περίπτωση, με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθούν υπόψη οι διαπιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδυναμιών ή ζητημάτων ικανότητας και ετοιμότητας, και εφαρμόζει τις συστάσεις μέσω του προγράμματός του.

4.  Σε συνέχεια της διαδικασίας παρακολούθησης όπως διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ..../.. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΕΕΑ] ή της έκδοσης συστάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος εξετάζει, από κοινού με την Επιτροπή, και, κατά περίπτωση, με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθούν υπόψη οι διαπιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδυναμιών ή ζητημάτων ικανότητας και ετοιμότητας, και εφαρμόζει τις συστάσεις μέσω του προγράμματός του.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν λειτουργική ενίσχυση πρέπει να συμμορφώνονται με το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα του ασύλου και της επιστροφής.

3.  Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν λειτουργική ενίσχυση πρέπει να συμμορφώνονται με το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα του ασύλου και της επιστροφής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη αιτιολογούν στο πρόγραμμα και στην ετήσια έκθεση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 30, τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Πριν από την έγκριση του προγράμματος, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 13, αξιολογεί την αρχική κατάσταση στα κράτη μέλη που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, τις διαθέσιμες πληροφορίες υπό το πρίσμα της διαδικασίας παρακολούθησης, που διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) …/.. [Κανονισμός ΟΕΕΑ] και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

4.  Τα κράτη μέλη αιτιολογούν στο πρόγραμμα και στην ετήσια έκθεση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 30, τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Πριν από την έγκριση του προγράμματος, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 13, αξιολογεί την αρχική κατάσταση στα κράτη μέλη που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, τις διαθέσιμες πληροφορίες υπό το πρίσμα της διαδικασίας παρακολούθησης, που διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) …/.. [Κανονισμός ΟΕΕΑ] και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  σοβαρή μεταναστευτική πίεση σε τρίτες χώρες, ακόμη και σε περιπτώσεις που τα άτομα που χρειάζονται προστασία μπορούν να εγκλωβιστούν σε πολιτικές εξελίξεις ή συγκρούσεις, ιδίως όταν ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στις μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ.

γ)  σοβαρή μεταναστευτική πίεση σε τρίτες χώρες, ακόμη και σε περιπτώσεις που τα άτομα που χρειάζονται προστασία μπορούν να εγκλωβιστούν σε πολιτικές εξελίξεις ή συγκρούσεις.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάμεση και αναδρομική αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος Ταμείου.

1.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάμεση και αναδρομική αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος Ταμείου, της αξιολόγησης των επιπτώσεων των επιστροφών στις τρίτες χώρες και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση και αναδρομική αξιολόγηση διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση και αναδρομική αξιολόγηση διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δημοσιοποιείται και καθίσταται προσβάσιμο.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  τον τρόπο με τον οποίο έχει εξασφαλιστεί, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ταμείου, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  30 % για το άσυλο·

–  40 % για το άσυλο·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  30 % για τη νόμιμη μετανάστευση και την ένταξη·

–  40% για τη νόμιμη μετανάστευση, την ένταξη·και την ενσωμάτωση·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  40% για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών.

–  20% για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες οι οποίες επηρεάζονται από τις μεταναστευτικές ροές, μεταξύ άλλων μέσω της επανεγκατάστασης και άλλων νόμιμων οδών για παροχή προστασίας στην Ένωση, καθώς και των εταιρικών σχέσεων και της συνεργασίας με τρίτες χώρες για τη διαχείριση της μετανάστευσης.

δ)  ενίσχυση της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με τις τρίτες χώρες οι οποίες επηρεάζονται από τις μεταναστευτικές ροές, μεταξύ άλλων μέσω της επανεγκατάστασης και άλλων νόμιμων οδών για παροχή προστασίας στην Ένωση, καθώς και των εταιρικών σχέσεων και της συνεργασίας με τρίτες χώρες για τη διαχείριση της μετανάστευσης.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 3 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  προώθηση των ανταλλαγών και του διαλόγου μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών, της κοινωνίας υποδοχής και των δημόσιων αρχών, μεταξύ άλλων μέσω διαβούλευσης με τους υπηκόους τρίτων χωρών και μέσω του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου.

ια)  προώθηση των ανταλλαγών και του διαλόγου, ιδίως με τη βοήθεια των κοινοτήτων της διασποράς, μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών, της κοινωνίας υποδοχής και των δημόσιων αρχών, μεταξύ άλλων μέσω διαβούλευσης με τους υπηκόους τρίτων χωρών και μέσω του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υποδομές υποδοχής ή κράτησης, μεταξύ άλλων την ενδεχόμενη κοινή χρήση αυτών των εγκαταστάσεων από περισσότερα του ενός κράτη μέλη·

α)  υποδομές υποδοχής, μεταξύ άλλων την ενδεχόμενη κοινή χρήση αυτών των εγκαταστάσεων από περισσότερα του ενός κράτη μέλη·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  αντιμετώπιση των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης παράτυπων μεταναστών, με αποτελεσματικές και επαρκείς επιθεωρήσεις που βασίζονται σε αξιολόγηση κινδύνου, εκπαίδευση του προσωπικού, δημιουργία και εφαρμογή μηχανισμών μέσω των οποίων οι παράτυποι μετανάστες μπορούν να ζητούν την καταβολή οφειλόμενων αμοιβών και να υποβάλλουν καταγγελίες σε βάρος των εργοδοτών τους, ή εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των εργοδοτών και των παράτυπων μεταναστών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την οδηγία 2009/52/ΕΚ8·

δ)  αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης παράτυπων μεταναστών, με αποτελεσματικές και επαρκείς επιθεωρήσεις που βασίζονται σε αξιολόγηση κινδύνου, εκπαίδευση του προσωπικού, δημιουργία και εφαρμογή μηχανισμών μέσω των οποίων οι παράτυποι μετανάστες μπορούν να ζητούν την καταβολή οφειλόμενων αμοιβών και να υποβάλλουν καταγγελίες σε βάρος των εργοδοτών τους, ή εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των εργοδοτών και των παράτυπων μεταναστών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την οδηγία 2009/52/ΕΚ8·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  εκτίμηση της κατάστασης και της σταθερότητας των χωρών καταγωγής, καθώς και της ικανότητας απορρόφησης σε τοπικό επίπεδο·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  προετοιμασία της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που οδηγούν στην έκδοση αποφάσεων επιστροφής, την αναγνώριση στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών, την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων και τον εντοπισμό μελών της οικογένειας·

ε)  προετοιμασία της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που οδηγούν στην έκδοση αποφάσεων επιστροφής, την αναγνώριση στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών, την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, τον εντοπισμό μελών της οικογένειας, τη δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη που θα διευκολύνει την επανένταξη στη χώρα προέλευσης·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  επιχειρήσεις απομάκρυνσης, συμπεριλαμβανομένων συναφών μέτρων, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο, πλην του καταναγκαστικού εξοπλισμού·

η)  επιχειρήσεις απομάκρυνσης, συμπεριλαμβανομένων συναφών μέτρων, με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο, πλην του καταναγκαστικού εξοπλισμού·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  μέτρα για την υποστήριξη της βιώσιμης επιστροφής και επανένταξης των επιστρεφόντων·

θ)  μέτρα για τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη της βιώσιμης επιστροφής και επανένταξης των επιστρεφόντων, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  εγκαταστάσεις και υπηρεσίες σε τρίτες χώρες που διασφαλίζουν την κατάλληλη προσωρινή στέγαση και υποδοχή κατά την άφιξη, μεταξύ άλλων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και άλλες ευάλωτες ομάδες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

ι)  υποστήριξη προς τρίτες χώρες, προκειμένου να διασφαλίζουν κατάλληλη προσωρινή στέγαση και υποδοχή κατά την άφιξη, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  συνεργασία με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και την αποτελεσματική επιστροφή και επανεισδοχή, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εφαρμογής των συμφωνιών επανεισδοχής και άλλων ρυθμίσεων·

διαγράφεται

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 4 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ)  στήριξη και δράσεις σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τις υποδομές, τον εξοπλισμό και άλλα μέτρα, με την προϋπόθεση ότι αυτά συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ τρίτων χωρών και της Ένωσης και των κρατών μελών της σχετικά με την επιστροφή και την επανεισδοχή.

ιγ)  στήριξη και δράσεις σε τρίτες χώρες, με την προϋπόθεση ότι αυτές συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ τρίτων χωρών και της Ένωσης και των κρατών μελών της σχετικά με την επιστροφή και την επανεισδοχή.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Μέτρα ένταξης που εφαρμόζονται από τοπικές και περιφερειακές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

–  Μέτρα ένταξης που εφαρμόζονται από τοπικές και περιφερειακές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων της διασποράς·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – μέρος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ειδικός στόχος 2:  στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, καθώς και συμβολή στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών:

διαγράφεται

1. Αριθμός προσώπων που συμμετείχαν στα προ της αναχώρησης μέτρα που στηρίζει το Ταμείο.

 

2. Αριθμός προσώπων που συμμετείχαν σε μέτρα ένταξης που στηρίζει το Ταμείο, με αναφορά ότι τα μέτρα ήταν επωφελή για την έγκαιρη ένταξή τους σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που συμμετείχαν στα μέτρα ένταξης που στηρίζει το Ταμείο.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

2.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Elly Schlein

18.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

29.8.2018

8.10.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Ελένη Θεοχάρους, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frank Engel, Ádám Kósa

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Ελένη Θεοχάρους

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Ádám Kósa

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (21.11.2018)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης

(COM(2018)0471 – C8‑0271/2018 – 2018/0248(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Karine Gloanec Maurin

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικός σκοπός του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ), όπως και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, είναι να παρέχουν χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη προκειμένου αυτά να οργανώσουν μια βιώσιμη διαχείριση των προβλημάτων που συνδέονται με το άσυλο, τη μετανάστευση και τα εξωτερικά σύνορα.

Το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει με ακρίβεια ότι αυτές οι κοινές πολιτικές θεμελιώνονται στη διπλή αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών.

Το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, που σκοπό έχει να πραγματώσει αυτή τη συνολική αντίληψη, πρέπει να χρηματοδοτηθεί μέσω ενός εκτενούς κονδυλίου κατά την περίοδο 2021-2027, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί με τρόπο δίκαιο, αποτελεσματικό και γρήγορο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης

για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Αιτιολόγηση

Οριζόντια τροπολογία που εφαρμόζεται στο σύνολο του κειμένου. Η ένταξη αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του Ταμείου και τούτο θα πρέπει να αποτυπώνεται στην ονομασία του.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μεταξύ άλλων, με την προώθηση κοινών μέτρων στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών των κρατών μελών να υποδέχονται πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας μέσω της επανεγκατάστασης και της μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεταξύ κρατών μελών, στηρίζοντας στρατηγικές ένταξης και μια αποτελεσματικότερη πολιτική για νόμιμη μετανάστευση, ούτως ώστε να διασφαλιστούν η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και το μέλλον του κοινωνικού μοντέλου της και να μειωθούν τα κίνητρα για παράτυπη μετανάστευση μέσω μιας βιώσιμης πολιτικής επιστροφής και επανεισδοχής. Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίξει την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες για να ενισχυθεί η διαχείριση των ροών ατόμων που υποβάλλουν αίτηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, εναλλακτικών της νόμιμης μετανάστευσης, και να αντιμετωπιστεί η παράτυπη μετανάστευση και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιστροφών και της αποτελεσματικής επανεισδοχής σε τρίτες χώρες.

(7)  Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μεταξύ άλλων, με την προώθηση κοινών μέτρων στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών των κρατών μελών να υποδέχονται πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας μέσω της επανεγκατάστασης και της μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεταξύ κρατών μελών, στηρίζοντας στρατηγικές ένταξης και μια αποτελεσματικότερη πολιτική για νόμιμη μετανάστευση, ούτως ώστε να διασφαλιστούν η μακροπρόθεσμη αντ