Menetlus : 2018/0248(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0106/2019

Esitatud tekstid :

A8-0106/2019

Arutelud :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Hääletused :

PV 13/03/2019 - 11.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0175

RAPORT     ***I
PDF 530kWORD 239k
27.2.2019
PE 629.652v02-00 A8-0106/2019

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Miriam Dalli

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 LISA: RAPORTÖÖRILE TEAVET ANDNUD ÜKSUSTE JA ISIKUTE LOETELU
 ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS ÕIGUSLIKU ALUSE KOHTA
 ARENGUKOMISJONI ARVAMUS
 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0471),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 78 lõiget 2 ja artikli 79 lõikeid 2 ja 4, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0271/2018),

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 39,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A8-0106/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond

millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 78 lõiget 2 ning artikli 79 lõikeid 2 ja 4,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 78 lõiget 2, artikli 79 lõikeid 2 ja 4 ning artiklit 80,

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Arvestades muutuvaid rändeprobleeme, mida iseloomustab vajadus toetada liikmesriikide vastuvõtu-, varjupaiga-, integratsiooni- ja rändehaldussüsteemide tugevdamist, ennetada ja asjakohaselt käsitleda survet tekitavaid olukordi ning asendada ebaseaduslikud ja ohtlikud rändeteed seaduslike ja turvaliste sisserändevõimalustega, on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 67 lõike 2 kohase vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomise eesmärgi saavutamiseks eriti oluline investeerida rände tõhusasse ja koordineeritud haldamisse liidus.

(1)  Arvestades muutuvaid rändeprobleeme, mida iseloomustab vajadus toetada liikmesriikide vastuvõtu-, varjupaiga-, integratsiooni- ja rändehaldussüsteemide tugevdamist, ennetada ja asjakohaselt ning solidaarselt käsitleda survet tekitavaid olukordi ning asendada ebaseaduslikud ja ohtlikud rändeteed seaduslike ja turvaliste sisserändevõimalustega, on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 67 lõike 2 kohase vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomise eesmärgi saavutamiseks eriti oluline investeerida rände tõhusasse ja koordineeritud haldamisse liidus.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Liidu ja liikmesriikide koordineeritud tegevuse tähtsust on kajastatud 2015. aasta Euroopa rände tegevuskavas, milles on rõhutatud vajadust järjepideva ja selge ühise poliitika järele eesmärgiga taastada usk liidu suutlikkusse koondada Euroopa ja liikmesriikide jõupingutused rändeprobleemidega tegelemisel ning teha tõhusat koostööd kooskõlas solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise põhimõtetega, ning kinnitatud kõnealuse tegevuskava 2017. aasta septembri vahehindamise raames ja 2018. aasta märtsi- ja maikuu eduaruandes.

(2)  Liidu ja liikmesriikide koordineeritud tegevuse tähtsust on kajastatud 2015. aasta Euroopa rände tegevuskavas, milles on rõhutatud vajadust järjepideva ja selge ühise poliitika järele eesmärgiga taastada usk liidu suutlikkusse koondada Euroopa ja liikmesriikide jõupingutused rändeprobleemidega tegelemisel ning teha tõhusat koostööd kooskõlas liikmesriikidevahelise solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise põhimõtetega, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 80, ning kinnitatud kõnealuse tegevuskava 2017. aasta septembri vahehindamise raames ja 2018. aasta märtsi- ja maikuu eduaruandes.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Euroopa Ülemkogu kinnitas oma 19. oktoobri 2017. aasta järeldustes veel kord vajadust järgida rändehalduse terviklikku, pragmaatilist ja kindlameelset käsitust, mille eesmärk on taastada välispiirikontroll ja vähendada ebaseaduslikult saabuvate rändajate ja merel hukkunute arvu ning mis peaks põhinema kõigi liidu ja liikmesriikide kättesaadavate vahendite paindlikul ja koordineeritud kasutamisel. Euroopa Ülemkogu kutsus lisaks sellele üles tagama märkimisväärselt suurema tagasisaatmiste arvu nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil võetavate meetmete, näiteks mõjusate tagasivõtulepingute ja kokkulepete kaudu.

(3)  Euroopa Ülemkogu kinnitas oma 19. oktoobri 2017. aasta järeldustes veel kord vajadust järgida rändehalduse terviklikku, pragmaatilist ja kindlameelset käsitust, mille eesmärk on taastada välispiirikontroll ja vähendada ebaseaduslikult saabuvate rändajate ja merel hukkunute arvu ning mis peaks põhinema kõigi liidu ja liikmesriikide kättesaadavate vahendite paindlikul ja koordineeritud kasutamisel. Euroopa Ülemkogu kutsus lisaks sellele üles tagama märkimisväärselt suurema tagasisaatmiste arvu nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil võetavate meetmete, näiteks mõjusate tagasivõtulepingute ja kokkulepete kaudu. Euroopa Ülemkogu kutsus lisaks üles rakendama ja välja töötama vabatahtlikke ümberasustamisprogramme.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Selleks et toetada jõupingutusi, mida tehakse liikmesriikide ja liidu institutsioonide vastastikusel usaldusel, solidaarsusel ja vastutuse jagamisel põhineva tervikliku rändehalduse käsituse tagamiseks eesmärgiga on tagada liidu ühine jätkusuutlik varjupaiga- ja sisserändepoliitika, tuleks liikmesriike toetada piisavate rahaliste vahenditega Varjupaiga- ja Rändefondist (edaspidi „fond“).

(4)  Selleks et toetada jõupingutusi, mida tehakse liikmesriikide ja liidu institutsioonide vastastikusel usaldusel, solidaarsusel ja vastutuse jagamisel põhineva tervikliku rändehalduse käsituse tagamiseks eesmärgiga on tagada liidu ühine jätkusuutlik varjupaiga- ja sisserändepoliitika, tuleks liikmesriike toetada piisavate rahaliste vahenditega Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist (edaspidi „fond“).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Fond peaks täielikult austama inimõigusi, järgima kestliku arengu tegevuskava 2030, ELi toimimise lepingu artiklis 208 sätestatud poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet ning rände ja varjupaiga valdkonnas rahvusvahelisel tasandil võetud kohustusi, eelkõige üleilmset pagulasi käsitlevat kokkulepet ja ülemaailmset turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkulepet.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b)  Fondi haldamisel arengu seisukohast tuleks võtta arvesse rände erinevaid algpõhjuseid, nagu konfliktid, vaesus, põllumajandussuutlikkuse puudumine, haridus ja ebavõrdsus.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Fondi rakendamisel tuleks täielikult järgida Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja põhimõtteid ning liidu põhiõigustealaseid rahvusvahelisi kohustusi.

(5)  Fondi toetatud meetmete rakendamisel tuleks täielikult järgida Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja põhimõtteid, sealhulgas isikuandmete kaitse õigust, ning liidu ja liikmesriikide põhiõigustealaseid rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas ÜRO lapse õiguste konventsiooni ja 28. juuli 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsiooni, mida on täiendatud 31. jaanuari 1967. aasta protokolliga.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Fondi rakendamisel tuleks austada ja edendada soolise võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimiskeelu põhimõtteid, mis kuuluvad liidu põhiväärtuste hulka. Fond ei peaks toetama meetmeid, mis aitavad kaasa segregatsioonile või sotsiaalsele tõrjutusele mis tahes kujul.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Fondi rakendamisel tuleks seada esikohale meetmed, mille puhul tegeldakse saatjata ja vanematest eraldatud alaealiste olukorraga varajase identifitseerimise ja registreerimise kaudu, ning meetmed, mida rakendatakse lapse parimaid huve silmas pidades.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Fondist tuleks toetada rändevoogude tõhusat juhtimist ja edendada muu hulgas varjupaiga valdkonna ühiseid meetmeid, sealhulgas liikmesriikide jõupingutusi rahvusvahelist kaitset vajavate isikute vastuvõtmisel, asustades või paigutades rahvusvahelise kaitse taotlejaid või rahvusvahelise kaitse saajaid liikmesriikide vahel ümber ning toetades integratsioonistrateegiaid ja tõhusamat seadusliku rände poliitikat, et tagada liidu pikaajaline konkurentsivõime ja tema sotsiaalmudeli tulevik ning vähendada jätkusuutliku tagasisaatmis- ja tagasivõtmispoliitika abil ebaseadusliku rände stiimuleid. Fondist tuleks toetada koostöö süvendamist kolmandate riikidega, et tugevdada varjupaika või muud rahvusvahelise kaitse vormi taotlevate isikute voogude juhtimist, avardada seadusliku sisserände võimalusi, võidelda ebaseadusliku rändega ning tagada kolmandatesse riikidesse tagasisaatmise ja sealse tagasivõtmise jätkusuutlikkus.

(7)  Fondist tuleks toetada liikmesriikidevahelist solidaarsust ja rändevoogude tõhusat juhtimist ja edendada muu hulgas varjupaiga valdkonna ühiseid meetmeid, sealhulgas liikmesriikide jõupingutusi rahvusvahelist kaitset vajavate isikute vastuvõtmisel, asustades või paigutades rahvusvahelise kaitse taotlejaid või rahvusvahelise kaitse saajaid liikmesriikide vahel ümber, või võttes nad humanitaarkaalutlustel vastu, tõhustades haavatavate varjupaigataotlejate, näiteks laste kaitsmist ning toetades integratsioonistrateegiaid ja tõhusamat seadusliku rände poliitikat, luues ohutuid ja seaduslikke liitu sisserändamise võimalusi, mis peaksid samuti aitama tagada liidu pikaajalist konkurentsivõimet ja tema sotsiaalmudeli tulevikku ning vähendada jätkusuutliku tagasisaatmis- ja tagasivõtmispoliitika abil ebaseadusliku rände stiimuleid. Fondist kui liidu sisepoliitika vahendist ning ainsast varjupaiga- ja rändevaldkonna rahastamisvahendist liidu tasandil tuleks eeskätt toetada liidusiseseid varjupaiga- ja rändevaldkonna meetmeid. Fondist tuleks siiski määratletud ulatuses ja vastavalt asjakohastele kaitsemeetmetele toetada koostöö süvendamist kolmandate riikidega, et tugevdada varjupaika või muud rahvusvahelise kaitse vormi taotlevate isikute voogude juhtimist, luua seadusliku sisserände võimalusi, võidelda ebaseadusliku rände ning inimsmugeldajate ja -kaubitsejate võrgustikega ning tagada turvaline ja väärikas kolmandatesse riikidesse tagasisaatmine, samuti taasintegreerimine nendes riikides.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Rändekriis on esile toonud vajaduse reformida Euroopa ühist varjupaigasüsteemi, et kehtestada tõhusad varjupaigamenetlused, millega hoida ära teisene ränne, tagada ühtsed ja sobivad vastuvõtutingimused rahvusvahelise kaitse taotlejatele, võtta kasutusele rahvusvahelise kaitse andmise ühtsed nõuded ning anda rahvusvahelise kaitse saajatele asjakohased õigused ja eelised. Samal ajal on olnud vaja luua õiglasem ja tõhusam süsteem, mille raames määratakse kindlaks liikmesriikide vastutus rahvusvahelise kaitse taotlejate eest, ning liidu raamistik liikmesriikide ümberasustamisalase tegevuse jaoks. Seepärast on asjakohane, et fond annaks liikmesriikidele suuremat toetust, et nad saaksid Euroopa ühist varjupaigasüsteemi täielikult ja nõuetekohaselt rakendada.

(8)  Rändekriis ja viimastel aastatel Vahemerel hukkunute suurenev arv on esile toonud vajaduse reformida Euroopa ühist varjupaigasüsteemi ja kehtestada õiglasem ja tõhusam süsteem, et määrata kindlaks liikmesriikide vastutus rahvusvahelise kaitse taotlejate eest, ning luua raamistik liikmesriikide ümberasustamise ning humanitaarkaalutlustel vastuvõtmise alase tegevuse jaoks, et suurendada saadavalolevate ümberasustamiskohtade koguarvu kogu maailmas. Samal ajal on vaja reformi, tagamaks, et on tõhusad ja õigustel põhinevad varjupaigamenetlused on kehtestatud ja kättesaadavad, ning et pakkuda ühtseid ja sobivaid vastuvõtutingimusi rahvusvahelise kaitse taotlejatele, võtta kasutusele rahvusvahelise kaitse andmise ühtsed nõuded ning anda rahvusvahelise kaitse saajatele asjakohased õigused ja eelised, ning samuti tõhusad ja tulemuslikud menetlused ebaseaduslike rändajate tagasisaatmiseks. Seepärast on asjakohane, et fond annaks liikmesriikidele suuremat toetust, et nad saaksid Euroopa ühist varjupaigasüsteemi täielikult ja nõuetekohaselt rakendada.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Fondi abil tuleks samuti täiendada ja tugevdada määrusega (EL).../... [Euroopa Liidu Varjupaigaameti määrus]14 asutatud Euroopa Liidu Varjupaigaameti (European Union Agency for Asylum – EUAA) tegevust, et lihtsustada ja parandada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi toimimist, koordineerides ja tugevdades liikmesriikidevahelist praktilist koostööd ja teabevahetust ning edendades liidu varjupaiga valdkonna õigusakte ja tegevusstandardeid, et tagada ühtlus, mis põhineb rahvusvahelise kaitse andmise menetlustele, vastuvõtutingimustele ja kaitsevajaduste hindamisele esitatavatel rangetel nõuetel kogu liidus ning mis võimaldab jätkusuutlikult ja õiglaselt jaotada rahvusvahelise kaitse taotlusi, hõlpsamalt ühtlustada rahvusvahelise kaitse taotluste hindamist kogu liidus, toetada liikmesriikide ümberasustamisalaseid jõupingutusi ning pakkuda liikmesriikidele, eelkõige neile, kelle süsteemidele avaldub ebaproportsionaalselt tugev surve, operatiiv- ja tehnilist abi nende varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemide haldamiseks.

(9)  Fondi abil tuleks samuti täiendada ja tugevdada Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevust, et lihtsustada ja parandada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi toimimist, tugevdades liikmesriikidevahelist praktilist koostööd ja koordineerides teabevahetust varjupaigaküsimustes, eelkõige heade tavade osas, edendades liidu ja rahvusvahelist õigust, ning andes oma panuse asjaomaste suuniste näol, sh tegevusstandardite osas, et tagada liidu varjupaigaõiguse ühtlane rakendamine, mis põhineb rahvusvahelise kaitse andmise menetlustele, vastuvõtutingimustele ja kaitsevajaduste hindamisele esitatavatel rangetel nõuetel kogu liidus ning mis võimaldab jätkusuutlikult ja õiglaselt jaotada rahvusvahelise kaitse taotlusi, hõlpsamalt ühtlustada rahvusvahelise kaitse taotluste hindamist kogu liidus, toetades liikmesriikide ümberasustamisalaseid jõupingutusi ning pakkudes liikmesriikidele, eelkõige neile, kelle süsteemidele avaldub ebaproportsionaalselt tugev surve, operatiiv- ja tehnilist abi nende varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemide haldamiseks.

__________________

 

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) .../... [Euroopa Liidu Varjupaigaameti määrus] (ELT L ..., …, lk ...).

 

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Fondist tuleks toetada liidu ja liikmesriikide jõupingutusi, mis on seotud liikmesriikide varjupaigapoliitika väljatöötamise, järelevalve ja hindamise suutlikkuse suurendamisega, võttes arvesse nende kohustusi, mis tulenevad kehtivast liidu õigusest.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Fondist tuleks toetada liidu ja liikmesriikide jõupingutusi, mis on seotud liikmesriikide varjupaigapoliitika väljatöötamise, järelevalve ja hindamise suutlikkuse suurendamisega, võttes arvesse nende kohustusi, mis tulenevad kehtivast liidu õigusest.

(10)  Fondist tuleks toetada liitu ja liikmesriike kehtiva liidu õiguse rakendamisel, tagades põhiõiguste täieliku austamise, pidades eelkõige silmas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/33/EL1a (vastuvõtutingimuste direktiiv), 2013/32/EL1b (varjupaigamenetluste direktiiv), 2011/95/EL1c (pagulaseks kvalifitseerumise direktiiv) ja 2008/115/EÜ1d (tagasisaatmisdirektiiv) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 604/20131e (Dublini määrus).

 

________________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (ELT L 180, 29.6.2013, lk 96).“

 

1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT L 180, 29.6.2013, lk 60).“

 

1c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/95/EL, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule (ELT L 337, 20.12.2011, lk 9).“

 

1d 22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 98).

 

1e Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 604/2013, 26. juuni 2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT L 180, 29.6.2013, lk 31).

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Partnerlus ja koostöö kolmandate riikidega on liidu varjupaigapoliitika oluline osa tagamaks varjupaika või muud rahvusvahelise kaitse vormi taotlevate isikute voogude asjakohase haldamise. Selleks et asendada liikmesriikide territooriumile saabuvate, rahvusvahelist kaitset vajavate kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute ohtlik ja ebaseaduslik sisseränne seaduslike ja turvaliste sisserändevõimalustega, väljendada solidaarsust riikidega neis piirkondades, kuhu või mille siseselt on ümber asustatud suur hulk rahvusvahelist kaitset vajavaid isikuid, aidates leevendada nendele riikidele avalduvat survet, aidata saavutada liidu rändepoliitika eesmärke, suurendades liidu mõjuvõimu kolmandates riikides, ning aidata tõhusalt kaasa üleilmsetele ümberasustamisalastele algatustele, võttes ühel häälel sõna rahvusvahelistel foorumitel ja suhetes kolmandate riikidega, tuleks fondi kaudu pakkuda rahalisi stiimuleid liidu ümberasustamis- [ja humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise] raamistiku rakendamiseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Fondist tuleks toetada liikmesriikide jõupingutusi rahvusvahelise kaitse tagamiseks ja püsiva lahenduse pakkumiseks nende territooriumil viibivatele pagulastele ja ümberasustatud isikutele, kes on tunnistatud ümberasustamiskõlblikuks, või kes on hõlmatud riigisiseste humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise kavadega, mis peaksid arvesse võtma ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ülemaailmse ümberasustamisvajaduse prognoosi. Et teha seda ambitsioonikal ja tõhusal moel, peaks fond selleks andma rahaliste stiimulite vormis sihtotstarbelist abi igale inimesele, kes on vastu võetud või ümber asustatud.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Võttes arvesse viimastel aastatel liitu suundunud rändevoogude suurust ja meie ühiskondade ühtekuuluvuse tagamise tähtsust, on väga oluline toetada liikmesriikide poliitikat riigis seaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike varajaseks integreerimiseks ning prioriteetseid valdkondi, mis on kindlaks määratud komisjoni 2016. aasta kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskavas.

(12)  Võttes arvesse meie ühiskondade ühtekuuluvuse tagamise tähtsust, on väga oluline toetada liikmesriikide poliitikat riigis seaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike integreerimiseks ning prioriteetseid valdkondi, mis on kindlaks määratud komisjoni 2016. aasta kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskavas.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Tõhususe suurendamiseks, liidu suurima lisaväärtuse saavutamiseks ja kolmandate riikide kodanike integratsiooni edendamiseks võetavate liidu meetmete järjepidevuse tagamiseks peaksid fondist rahastatavad meetmed olema konkreetsed ning täiendama Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ja Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest rahastatavaid meetmeid. Käesolevast fondist rahastatavad meetmed peaksid toetama kolmandate riikide kodanike vajadustele kohandatud meetmeid, mida viiakse üldiselt ellu varases integratsioonietapis, ja horisontaalmeetmeid, millega toetatakse liikmesriikide suutlikkust integratsioonivaldkonnas, samas kui kolmandate riikide kodanikele suunatud pikemaajalise mõjuga meetmeid tuleks rahastada ERFist ja ESF+-st.

(13)  Tõhususe suurendamiseks, liidu suurima lisaväärtuse saavutamiseks ja kolmandate riikide kodanike integratsiooni edendamiseks võetavate liidu meetmete järjepidevuse tagamiseks peaksid fondist rahastatavad meetmed olema konkreetsed ning täiendama liidu struktuurifondide vahenditest rahastatavaid meetmeid. Käesolevast fondist rahastatavad meetmed peaksid toetama kolmandate riikide kodanike vajadustele kohandatud meetmeid, mida viiakse üldiselt ellu integratsiooni varajastes etappides ja horisontaalmeetmeid, millega toetatakse liikmesriikide suutlikkust integratsioonivaldkonnas ja mida täiendavad struktuurifondidest rahastatud meetmed kolmandate riikide kodanike sotsiaalse ja majandusliku kaasamise edendamiseks.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Tervikliku integratsioonikäsitluse tagamiseks tuleks lõimimismeetmeid laiendada ka rahvusvahelise kaitse saajatele, võttes arvesse sellise sihtrühma eripära. Kui integratsioonimeetmeid rakendatakse koos vastuvõtuga, peaks meetmeid olema vajaduse korral võimalik laiendada ka varjupaigataotlejatele.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Sellega seoses tuleks nõuda, et fondi rakendamise eest vastutavad liikmesriikide ametiasutused teeksid koostööd ja looksid koordineerimismehhanismid selliste asutustega, kelle liikmesriigid on määranud haldama ESF+ ja ERFi sekkumisi, ning vajaduse korral kõnealuste fondide ja kolmandate riikide kodanike integreerimisele kaasa aitavate muude fondide korraldusasutustega.

(14)  Sellega seoses tuleks nõuda, et fondi rakendamise eest vastutavad liikmesriikide ametiasutused teeksid koostööd ja looksid koordineerimismehhanismid selliste asutustega, kelle liikmesriigid on määranud haldama struktuurifondide sekkumisi, ning vajaduse korral kõnealuste fondide ja kolmandate riikide kodanike integreerimisele kaasa aitavate muude fondide korraldusasutustega. Nende koordineerimismehhanismide kaudu peaks komisjon hindama fondide vahelist sidusust ja vastastikust täiendavust ning seda, mil määral iga fondi kaudu rakendatud meetmed aitavad kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  On asjakohane anda neile liikmesriikidele, kes seda soovivad, võimalus näha oma riiklikes programmides ette, et integratsioonimeetmed võivad hõlmata kolmanda riigi kodanike pereliikmeid sellises ulatuses, mis on vajalik nende meetmete tõhusaks rakendamiseks. Mõiste „pereliige“ hõlmab abikaasasid, partnereid ning mis tahes isikuid, kellel on selle kolmanda riigi kodanikuga, keda asjaomased integratsioonimeetmed puudutavad, otsesed alanevad või ülenevad sugulussidemed ning kes muidu ei kuuluks fondi rakendusalasse.

(16)  On asjakohane anda neile liikmesriikidele, kes seda soovivad, võimalus näha oma riiklikes programmides ette, et integratsioonimeetmed võivad hõlmata kolmanda riigi kodanike pereliikmeid, toetades nõnda perekondade ühtsust laste parimates huvides sellises ulatuses, mis on vajalik nende meetmete tõhusaks rakendamiseks. Mõiste „pereliige“ hõlmab abikaasasid, partnereid ning mis tahes isikuid, kellel on selle kolmanda riigi kodanikuga, keda asjaomased integratsioonimeetmed puudutavad, otsesed alanevad või ülenevad sugulussidemed ning kes muidu ei kuuluks fondi rakendusalasse.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Arvestades kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ning kodanikuühiskonna organisatsioonide olulist rolli integratsiooni valdkonnas ja selleks, et hõlbustada seesuguste üksuste juurdepääsu liidu tasandi rahastamisele, peaks fond aitama lihtsustada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste või kodanikuühiskonna organisatsioonide integratsioonivaldkonna meetmete rakendamist, sealhulgas temaatilise rahastu kasutamise ja nende meetmete suurema kaasrahastamise määra kaudu.

(17)  Arvestades kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ning kodanikuühiskonna organisatsioonide olulist rolli integratsiooni valdkonnas ja selleks, et hõlbustada seesuguste üksuste otsest juurdepääsu liidu tasandi rahastamisele, peaks fond aitama lihtsustada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, nii neid esindavate ühenduste kui ka kodanikuühiskonna organisatsioonide, sh pagulaste ja rändajate ühenduste integratsioonivaldkonna meetmete rakendamist, sealhulgas nende meetmete suurema kaasrahastamise määra ja temaatilise rahastu sihtotstarbelise komponendi kasutamise kaudu juhul, kui kõnealused kohalikud ja piirkondlikud ametiasutustel on volitatud integratsioonimeetmeid rakendama.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Võttes arvesse liidu ees seisvaid pikaajalisi majanduslikke ja demograafilisi probleeme, on äärmiselt oluline luua liitu suunduvad hästitoimivad seadusliku rände kanalid, et liit saaks jääda rändajate jaoks atraktiivseks sihtkohaks ning et tagada sotsiaalhoolekande süsteemide ja liidu majanduskasvu jätkusuutlikkus.

(18)  Võttes arvesse liidu ees seisvaid pikaajalisi majanduslikke ja demograafilisi probleeme ja rände iseloomu üha üleilmsemaks muutumist, on äärmiselt oluline luua liitu suunduvad hästitoimivad seadusliku rände kanalid, et liit saaks jääda vastavalt liikmesriikide majanduslikele ja sotsiaalsetele vajadustele seadusliku rände jaoks atraktiivseks sihtkohaks ning et tagada sotsiaalhoolekande süsteemide ja liidu majanduskasvu jätkusuutlikkus ning samas kaitsta võõrtöötajaid tööalase ärakasutamise eest.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Fondist tuleks liikmesriike toetada selliste strateegiate kehtestamisel, millega korraldatakse seaduslikku rännet ning suurendatakse oma suutlikkust töötada välja, rakendada, jälgida ja hinnata kõiki nende territooriumil seaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike jaoks ettenähtud sisserände- ja integratsioonistrateegiaid, -põhimõtteid ja -meetmeid, sealhulgas liidu õiguslikke vahendeid. Samuti tuleks fondiga toetada teabe ja parimate tavade vahetamist ning koostööd nii eri ametiasutuste ja valitsustasandite vahel kui ka teiste liikmesriikidega.

(19)  Fondist tuleks liikmesriike toetada selliste strateegiate kehtestamisel, millega korraldatakse ja avardatakse seaduslikke rändevõimalusi ning suurendatakse oma suutlikkust töötada välja, rakendada, jälgida ja hinnata kõiki nende territooriumil seaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike jaoks ettenähtud sisserände- ja integratsioonistrateegiaid, -põhimõtteid ja -meetmeid, eelkõige liidu seadusliku rände rahastamise vahendeid. Samuti tuleks fondiga toetada teabe ja parimate tavade vahetamist ning koostööd nii eri ametiasutuste ja valitsustasandite vahel kui ka teiste liikmesriikidega.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Tõhus tagasisaatmispoliitika on liidu ja selle liikmesriikide igakülgse rändekäsituse lahutamatu osa. Fondist tuleks toetada ja selle abil tuleks soodustada liikmesriikide jõupingutusi ühiste tagasisaatmisnõuete (nagu need on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/115/EÜ)15 ning integreeritud ja kooskõlastatud tagasisaatmisstrateegia rakendamisel ja edasiarendamisel. Jätkusuutliku tagasisaatmispoliitika tagamiseks tuleks fondist samamoodi toetada ka seotud meetmeid kolmandates riikides, näiteks tagasipöördujate taasintegreerimist.

(20)  Tõhus ja väärikas tagasisaatmispoliitika on liidu ja selle liikmesriikide igakülgse rändekäsituse lahutamatu osa. Fondist tuleks toetada ja selle abil tuleks soodustada liikmesriikide jõupingutusi ühiste tagasisaatmisnõuete (nagu need on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/115/EÜ15) ning integreeritud ja kooskõlastatud tagasisaatmisstrateegia rakendamisel ja edasiarendamisel, pannes rõhku vabatahtlikule tagasipöördumisele. Fondist tuleks samamoodi toetada seotud meetmeid kolmandates riikides, et hõlbustada ja tagada turvalist ja väärikat tagasisaatmist ja tagasivõtmist ning kestlikku taasintegreerimist, nagu on sätestatud ülemaailmses turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppes.

__________________

__________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 98).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 98).

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Liikmesriigid peaksid eelistama vabatahtlikku tagasipöördumist. Vabatahtliku tagasipöördumise edendamiseks peaksid liikmesriigid nägema ette sellised stiimulid nagu eeliskohtlemine suurema tagasipöördumisabi näol. Selline vabatahtlik tagasipöördumine on nii tagasipöördujate kui (kulutõhususe seisukohast) ka ametiasutuste huvides.

(21)  Liikmesriigid peaksid eelistama vabatahtlikku tagasipöördumist ning tagama seaduslike rändajate tulemusliku, ohutu ja väärika tagasisaatmise. Seepärast peaks fond andma eelistoetust vabatahtliku tagasipöördumisega seotud meetmetele. Selle edendamiseks peaksid liikmesriigid nägema ette sellised stiimulid nagu eeliskohtlemine suurema tagasipöördumisabi ning pikaajalise taasintegratsioonitoetuse näol. Selline vabatahtlik tagasipöördumine on kulutõhususe seisukohast nii tagasipöördujate kui ka ametiasutuste huvides. Kõikides lapsrändajaid puudutavates meetmetes ja otsustes, sealhulgas tagasisaatmisel, tuleks esikohale seada lapse parimad huvid, võttes täiel määral arvesse lapse õigust oma seisukohti väljendada.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Vabatahtlik ja sunniviisiline tagasisaatmine on siiski omavahel seotud ja neil on vastastikku võimendav mõju ning seepärast tuleks kutsuda liikmesriike üles suurendama nende kahe tagasipöördumise vormi vastastikust täiendavust. Terviklike varjupaiga- ja seadusliku rände süsteemide oluline osa on väljasaatmise võimalus. Seetõttu tuleks fondist vajaduse korral toetada liikmesriikide meetmeid, mida võetakse väljasaatmise lihtsustamiseks ja rakendamiseks kooskõlas liidu õiguses sätestatud nõuetega ning tagasipöördujate põhiõigusi ja väärikust täiel määral austades.

(22)  Kuigi vabatahtlikku tagasipöördumist tuleks eelistada sunniviisilisele tagasisaatmisele, on nad siiski omavahel seotud ja neil on vastastikku võimendav mõju ning seepärast tuleks kutsuda liikmesriike üles suurendama nende kahe tagasipöördumise vormi vastastikust täiendavust. Terviklike varjupaiga- ja seadusliku rände süsteemide oluline osa on väljasaatmise võimalus. Seetõttu tuleks fondist vajaduse korral toetada liikmesriikide meetmeid, mida võetakse väljasaatmise lihtsustamiseks ja rakendamiseks kooskõlas liidu õiguses sätestatud nõuetega ning tagasipöördujate põhiõigusi ja väärikust täiel määral austades. Fondist tuleks toetada laste tagasisaatmisega seotud meetmeid üksnes juhul, kui tagasisaatmine põhineb lapse parimate huvide heakskiitval hinnangul.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Tagasipöördumise ja taasintegreerimise tingimusi võivad aidata parandada tagasipöördujatele suunatud konkreetsed toetusmeetmed, mida võetakse nii liikmesriikides kui ka sihtriikides.

(23)  Tagasipöördumise ja taasintegreerimise tingimusi võivad aidata parandada tagasipöördujatele suunatud konkreetsed toetusmeetmed, milles pööratakse erilist tähelepanu nende humanitaar- ja kaitsevajadustele ning mida võetakse nii liikmesriikides kui ka sihtriikides. Erilist tähelepanu tuleks pöörata haavatavatele rühmadele. Tagasisaatmisotsuste aluseks peaks olema päritoluriigis valitseva olukorra terviklik ja hoolikas hindamine, muu hulgas tuleks hinnata kohaliku tasandi suutlikkust abi ära kasutada. Päritoluriike ja eelkõige haavatavaid inimesi toetavad erimeetmed aitavad tagada tagasisaatmiste jätkusuutlikkuse, turvalisuse ja tulemuslikkuse. Neid meetmeid tuleks rakendada kohalike omavalitsuste, kodanikuühiskonna ja diasporaade aktiivsel osalusel.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Liidu tagasisaatmispoliitika lahutamatu osa ja rändevoogude tõhusa haldamise kesksed vahendid on tagasivõtulepingud ja muud kokkulepped, mis aitavad ebaseaduslike rändajate kiiret tagasisaatmist hõlbustada. Sellistel lepingutel ja kokkulepetel on tähtis osa dialoogis ja koostöös selliste kolmandate riikidega, mis on ebaseaduslike rändajate päritolu- või transiidiriigid, ning nende rakendamist kolmandates riikides tuleks riigi ja liidu tasandi tagasisaatmispoliitika tõhususe huvidestoetada.

(24)  Liidu tagasisaatmispoliitika lahutamatu ja keskne osa ja rändevoogude tõhusa haldamise kesksed vahendid on ametlikud tagasivõtulepingud ja muud kokkulepped, mis aitavad ebaseaduslike rändajate kiiret tagasisaatmist hõlbustada. Sellistel lepingutel on tähtis osa dialoogis ja koostöös selliste kolmandate riikidega, mis on ebaseaduslike rändajate päritolu- või transiidiriigid, ning fond peaks toetama nende rakendamist kolmandates riikides tagasisaatmispoliitika tõhususe, ohutuse ja väärikuse huvides, ning määratletud piirides ja vastavalt asjakohastele kaitsemeetmetele.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Lisaks käesoleva määruse kohasele isikute tagasipöördumise toetamisele tuleks fondist toetada ka muid meetmeid, mille eesmärk on võidelda ebaseadusliku rändega ning tegeleda ebaseadusliku rände põhjuste või olemasolevatest seaduslikest rände-eeskirjadest kõrvalekaldumisega, tagades seeläbi liikmesriikide sisserändesüsteemide terviklikkuse.

(25)  Lisaks kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute integreerimise toetamisele liikmesriikides tuleks fondist toetada täielikus kooskõlas säästva arengu põhimõttega ka muid meetmeid, mille eesmärk on võidelda rändajaid hõlmava inimkaubanduse vastu, julgustada ja hõlbustada seadusliku rände eeskirjade kehtestamist, tagades seeläbi päritoluriikide sisserändesüsteemide terviklikkuse.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Ebaseaduslike rändajate tööhõive on ebaseadusliku rände tõmbeteguriks ja kahjustab seadusliku rände kavadele tugineva tööjõu liikuvuse poliitika kujundamist. Seetõttu tuleks fondist liikmesriike kas otseselt või kaudselt toetada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/52/EÜ16 rakendamisel; kõnealuse direktiiviga keelatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike töölevõtmine ja nähakse ette sanktsioonid seda keeldu rikkuvate tööandjate suhtes.

(26)  Ebaseaduslike rändajate tööhõive kahjustab seadusliku rände kavadele tugineva tööjõu liikuvuse poliitika kujundamist ja ohustab võõrtöötajate õigusi, muutes nad haavatavaks õiguste rikkumise ja kuritarvituste suhtes. Seetõttu tuleks fondist liikmesriike kas otseselt või kaudselt toetada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/52/EÜ16 rakendamisel; kõnealuse direktiiviga keelatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike töölevõtmine, sätestatakse ärakasutatud töötajatele kaebuste esitamise ja töötasu tagasinõudmise mehhanism ja nähakse ette sanktsioonid seda keeldu rikkuvate tööandjate suhtes.

_________________

_________________

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/52/EÜ, millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded (ELT L 168, 30.6.2009, lk 24).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/52/EÜ, millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded (ELT L 168, 30.6.2009, lk 24).

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(26 a)  Liikmesriigid peaksid toetama kodanikuühiskonna ja töötajate ühenduste taotlusi, näiteks seda, mis käsitleb mõlemast soost vastuvõtutöötajate Euroopa võrgustiku loomist, et ühendada kõik töötajad Euroopas, kes tegutsevad rände valdkonnas, edendada head vastuvõttu ja inimõigustel põhinevat lähenemisviisi rände suhtes ning rändajate vastuvõtmise ja tööhõive võimaluste alaste heade tavade vahetamist.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Fondist tuleks liikmesriike kas otseselt või kaudselt toetada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/36/EL17 rakendamisel; kõnealuse direktiiviga nähakse ette sätted inimkaubanduse ohvritele pakutava abi, toetuse ja kaitse kohta.

(27)  Fondist tuleks liikmesriike kas otseselt või kaudselt toetada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/36/EL17 rakendamisel; kõnealuse direktiiviga nähakse ette sätted inimkaubanduse ohvritele pakutava abi, toetuse ja kaitse kohta. Nende meetmete puhul tuleks võtta arvesse inimkaubanduse soolist olemust. Liikmesriigid peaksid fondi rakendamisel võtma arvesse, et inimestel, kes on elu või elamistingimusi halvendava ootamatu või süveneva kliimamuutuse mõju tõttu keskkonnas sunnitud oma kodud maha jätma, on suur oht sattuda inimkaubanduse ohvriks.

__________________

__________________

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta direktiiv 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/629/JSK (ELT L 101, 15.4.2011, lk 1).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta direktiiv 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/629/JSK (ELT L 101, 15.4.2011, lk 1).

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(27 a)  Fondist tuleks vastavalt liidu varjupaigaseadustikule toetada eelkõige haavatavate varjupaigataotlejate (nt saatjata alaealised, piinamise või muude raskete vägivallavormide ohvrid) tuvastamist ja nende vajaduste kindlakstegemist.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(27 b)  Selleks et saavutada vahendite õiglane ja läbipaistev jaotamine fondi eesmärkide vahel, tuleks tagada teatavate eesmärkide puhul kulutuste miinimummäär kas eelarve otsese, kaudse või jagatud täitmise kaudu.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  Fondi kaudu tuleks täiendada ja tugevdada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/162418 loodud Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tagasisaatmismeetmeid ning aidata seeläbi kaasa Euroopa piiride tõhusale integreeritud haldamisele, nagu see on määratletud kõnealuse määruse artiklis 4.

(28)  Fondi kaudu tuleks täiendada ja tugevdada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/162418 loodud Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tagasisaatmismeetmeid, andmata täiendavaid rahastamisvahendeid Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametile, kelle aastaeelarve üle, mis peaks võimaldama tal kõiki oma ülesandeid ellu viia, otsustab eelarvepädev institutsioon.

__________________

__________________

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 1).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Muude ELi fondidega tuleks saavutada koostoime, sidusus ja tõhusus ning vältida tuleks meetmete kattuvust.

(29)  Muude ELi fondidega tuleks saavutada koostoime, sidusus, täiendavus ja tõhusus ning vältida tuleks meetmete kattuvust või vastuollu minemist.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  Fondist toetatavad meetmed, mida võetakse kolmandates riikides ja nendega seoses, peaksid täiendama muid väljaspool liitu rakendatavaid meetmeid, mida toetatakse välisrahastamisvahenditest. Eelkõige tuleks selliste meetmete rakendamisel taotleda täielikku kooskõla liidu välistegevuse põhimõtete ja üldeesmärkide ning asjaomase riigi või piirkonnaga seotud välispoliitika ning liidu rahvusvaheliste kohustustega. Välismõõdet silmas pidades tuleks fondist anda sihipärast toetust, et süvendada koostööd kolmandate riikidega ja tugevdada rändehalduse olulisemaid aspekte liidu rändepoliitika seisukohast huvi pakkuvates valdkondades.

(30)  Kõnealuse fondi prioriteediks peaks olema meetmete rahastamine liidu territooriumil. Fondist võib toetada meetmeid, mida võetakse kolmandates riikides ja nendega seoses, kuid seda tuleks teha rahalisest seisukohast piiratud, kuid siiski piisavas ulatuses, et saavutada fondi eesmärke, mis on sätestatud käesoleva määruse artiklis 3, ning kooskõlas asjaomaste kaitsemeetmetega. Sellised meetmed peaksid täiendama muid väljaspool liitu rakendatavaid meetmeid, mida toetatakse välisrahastamisvahenditest Eelkõige tuleks selliste meetmete rakendamisel taotleda täielikku kooskõla ja vastastikust täiendavust liidu välistegevuse põhimõtete ja üldeesmärkide ning asjaomase riigi või piirkonnaga seotud välispoliitika ning liidu rahvusvaheliste kohustustega. Järgida tuleks Euroopa arengukonsensuse punktis 35 sätestatud poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet. Erakorralise abi rakendamise ajal tuleks tagada sidusus humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensuses sätestatud humanitaarabialaste põhimõtetega.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Liidu eelarvest tuleks eelkõige rahastada sellist tegevust, mille puhul liidu sekkumine võib anda lisaväärtust võrreldes liikmesriikide eraldi tegutsemisega. Käesoleva määruse alusel antav rahaline toetus peaks eelkõige aitama tugevdada riikide ja liidu suutlikkust varjupaiga ja rände valdkonnas.

(31)  Liidu eelarvest tuleks eelkõige rahastada sellist tegevust, mille puhul liidu sekkumine võib anda lisaväärtust võrreldes liikmesriikide eraldi tegutsemisega. Käesoleva määruse alusel antav rahaline toetus peaks eelkõige kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 80 aitama tugevdada liikmesriikidevahelist solidaarsust ning riikide ja liidu suutlikkust varjupaiga ja rände valdkonnas.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  Kui liikmesriik ei ole täitnud oma aluslepingutest tulenevaid kohustusi varjupaiga ja tagasisaatmise valdkonnas, kui on selge oht, et liikmesriik rikub varjupaika ja tagasisaatmist käsitlevat acquis’d rakendades oluliselt liidu väärtusi, või kui Schengeni või Euroopa Liidu Varjupaigaameti hindamis- ja järelevalvemehhanismi raames koostatud hindamisaruandes on tuvastatud puudusi asjaomastes valdkondades, loetakse see liikmesriik liidu asjaomast acquis’d mittetäitvaks riigiks, sealhulgas käesolevast fondist antava tegevustoetuse kasutamise kontekstis.

(32)  Kui liikmesriik ei ole täitnud oma aluslepingutest tulenevaid kohustusi varjupaiga ja sisserände valdkonnas, kui on selge oht, et liikmesriik rikub põhiõiguste hartat või varjupaika ja sisserännet käsitlevat acquis’d oluliselt liidu väärtusi, loetakse see liikmesriik liidu asjaomast acquis’d mittetäitvaks riigiks, sealhulgas käesolevast fondist antava tegevustoetuse kasutamise kontekstis.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  Fondis peaks kajastuma vajadus suurema paindlikkuse ja lihtsustamise järgi, ent samas tuleks järgida prognoositavusega seonduvaid nõudeid ning tagada vahendite õiglane ja läbipaistev jaotamine, et täita käesolevas määruses kehtestatud valdkondlikud ja erieesmärgid.

(33)  Fondis peaks kajastuma vajadus suurema läbipaistvuse, paindlikkuse ja lihtsustamise järgi, ent samas tuleks järgida prognoositavusega seonduvaid nõudeid ning tagada vahendite õiglane ja läbipaistev jaotamine, et täita käesolevas määruses kehtestatud valdkondlikud ja erieesmärgid. Fondi rakendamisel tuleks juhinduda tõhususe, tulemuslikkuse ja kulutuste kvaliteedi põhimõtetest. Ühtlasi peaks fondi rakendamine olema võimalikult kasutajasõbralik.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  Käesoleva määrusega tuleks kehtestada liikmesriikidele esialgsed summad, mis koosnevad kindlaksmääratud summast ja I lisas sätestatud kriteeriumide alusel arvutatud summast, mis kajastab eri liikmesriikide vajadusi ja survet varjupaiga, integratsiooni ja tagasisaatmise valdkonnas.

(34)  Käesoleva määrusega tuleks kehtestada liikmesriikidele esialgsed summad, mis kajastavad eri liikmesriikide vajadusi ja survet varjupaiga, rände, integratsiooni ja tagasisaatmise valdkonnas. Erilist tähelepanu tuleks pöörata saarte kogukondadele, kes puutuvad kokku ebaproportsionaalsete rändeprobleemidega.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Need esialgsed summad peaksid looma liikmesriikidele aluse pikaajaliste investeeringute tegemiseks. Selleks et võtta arvesse rändevoogude muutusi ning reageerida varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemide haldamise ja seaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike integreerimise vajadustele ning võidelda ebaseadusliku rändega tõhusa ja jätkusuutliku tagasisaatmispoliitika kaudu, tuleks perioodi keskpaigas eraldada liikmesriikidele täiendav summa, mille kindlaksmääramisel võetakse arvesse vahendite kasutamise määra. See summa peaks põhinema viimastel kättesaadavatel statistilistel andmetel, nagu on sätestatud I lisas, et kajastada muutusi liikmesriikide lähteolukorras.

(35)  Need esialgsed summad peaksid looma liikmesriikidele aluse pikaajaliste investeeringute tegemiseks. Selleks et võtta arvesse rändevoogude muutusi ning reageerida varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemide haldamise ja seaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike integreerimise vajadustele, arendada seaduslikku rännet ning võidelda ebaseadusliku rändega tõhusa, õigustel põhineva ja jätkusuutliku tagasisaatmispoliitika kaudu, tuleks perioodi keskpaigas eraldada liikmesriikidele täiendav summa, mille kindlaksmääramisel võetakse arvesse vahendite kasutamise määra. See summa peaks põhinema viimastel kättesaadavatel statistilistel andmetel, nagu on sätestatud I lisas, et kajastada muutusi liikmesriikide lähteolukorras.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36)  Et aidata saavutada fondi eesmärke, peaksid liikmesriigid tagama, et nende programmid sisaldaksid meetmeid, millega käsitletakse käesoleva määruse erieesmärke, et valitud prioriteedid oleksid kooskõlas II lisas sätestatud rakendusmeetmetega ning et vahendite jaotus eesmärkide vahel tagaks üldise poliitikaeesmärgi täitmise võimaluse.

(36)  Et aidata saavutada fondi eesmärke, peaksid liikmesriigid ja komisjon tagama, et liikmesriikide programmid sisaldaksid meetmeid, mis aitavad kaasa käesoleva määruse kõikide erieesmärkide täitmisele. Nad peaksid lisaks tagama, et vahendite eraldamine erieesmärkide saavutamiseks oleks parimal võimalikul viisil kooskõlas nende eesmärkidega, et see põhineks kõige ajakohasematel vajadustel, et programmid sisaldaksid nende eesmärkide täitmiseks minimaalseid kulutusi, et vahendite jagamine eesmärkidele oleks proportsionaalne probleemidega, et valitud prioriteedid oleksid kooskõlas II lisas sätestatud rakendusmeetmetega ning et vahendite jaotus eesmärkide vahel tagaks üldise poliitikaeesmärgi täitmise võimaluse.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37)  Kuna rändevaldkonna probleemid pidevalt muutuvad, on vahendite jaotamist tarvis rändevoogude muutustele kohandada. Pakilistele vajadustele, poliitika muutumisele ja liidu prioriteetidele vastamiseks ning rahastamise suunamiseks liidu jaoks suurema lisaväärtusega meetmetele eraldatakse osa vahenditest temaatilise rahastu kaudu korrapäraselt erimeetmete, liidu meetmete, erakorralise abi ja ümberasustamise jaoks ning solidaarsuse ja vastutuse jagamisega seotud jõupingutusi tegevate liikmesriikide täiendavaks toetamiseks.

(37)  Kuna rändevaldkonna probleemid pidevalt muutuvad, on vahendite jaotamist tarvis rändevoogude muutustele kohandada. Pakilistele vajadustele, poliitika muutumisele ja liidu prioriteetidele vastamiseks ning rahastamise suunamiseks liidu jaoks suurema lisaväärtusega meetmetele eraldatakse osa vahenditest temaatilise rahastu kaudu korrapäraselt erimeetmete, liidu meetmete, kohalike ja piirkondlike ametiasutuste meetmete, erakorralise abi ja ümberasustamise jaoks ning solidaarsuse ja vastutuse jagamisega seotud jõupingutusi tegevate liikmesriikide täiendavaks toetamiseks.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(38 a)  Fondist tuleks toetada liikmesriikide jõupingutusi selle nimel, et nad saaksid täielikult ja nõuetekohaselt rakendada varjupaigaküsimusi käsitlevat liidu acquis’d, eelkõige rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja saajatele sobilike vastuvõtutingimuste pakkumiseks ja nende seisundi korrektseks määratlemiseks vastavalt direktiivile 2011/95/EL, õiglaste ja tõhusate varjupaigamenetluste rakendamiseks, eelkõige juhul, kui need jõupingutused on suunatud saatjata alaealistele, kellega seotud kulutused on suuremad. Liikmesriigid peaksid seetõttu saama iga rahvusvahelise kaitse saanud saatjata alaealise jaoks ühekordse summa, kuid see ühekordne summa ei tohiks kumuleeruda käesoleva määruse alusel ümberasustamise jaoks ette nähtud lisarahastusega.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40)  Fondist tuleks anda toetust varjupaiga andmise ja tagasisaatmisega seotud tegevuskulude katmiseks ning liikmesriikidel tuleks võimaldada säilitada liidu kui terviku jaoks nii vajalik suutlikkus nende teenuste osutamisel. Selline toetus seisneb käesoleva fondi eesmärkidele vastavate konkreetsete kulude täielikus hüvitamises ning see peaks olema liikmesriikide programmide lahutamatu osa.

(40)  Fondist tuleks anda toetust varjupaiga andmise ja sisserändega seotud tegevuskulude katmiseks ning liikmesriikidel tuleks võimaldada säilitada liidu kui terviku jaoks nii vajalik suutlikkus nende teenuste osutamisel. Selline toetus seisneb käesoleva fondi eesmärkidele vastavate konkreetsete kulude täielikus hüvitamises ning see peaks olema liikmesriikide programmide lahutamatu osa.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(41)  Selleks et täiendada käesoleva fondi poliitikaeesmärkide rakendamist liikmesriikide tasandil nende programmide kaudu, tuleks sellest toetada ka liidu tasandi meetmeid. Sellised meetmed peaksid teenima fondi kohaldamisalasse jäävaid üldisi strateegilisi eesmärke, mis on seotud poliitikaanalüüsi ja innovatsiooni, riikidevahelise vastastikuse õppimise ja partnerluste ning uute algatuste ja meetmete testimisega kogu liidus.

(41)  Selleks et täiendada käesoleva fondi poliitikaeesmärkide rakendamist liikmesriikide tasandil nende programmide kaudu, tuleks sellest toetada ka liidu tasandi meetmeid. Sellised meetmed peaksid teenima fondi kohaldamisalasse jäävaid üldisi strateegilisi eesmärke, mis on seotud poliitikaanalüüsi ja innovatsiooni, riikidevahelise vastastikuse õppimise ja partnerluste ning uute algatuste ja meetmete testimisega kogu liidus, võttes samal ajal arvesse vajadust tagada õiglasel ja läbipaistval viisil piisav rahastamine, et saavutada fondi eesmärgid. Nende meetmete kaudu tuleks tagada põhiõiguste kaitsmine fondi rakendamisel.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(42)  Et tugevdada liidu suutlikkust vahetult reageerida ühes või mitmes liikmesriigis tekkinud ettenägematule või ebaproportsionaalselt suurele rändesurvele, mida iseloomustab kolmandate riikide kodanike suur või ebaproportsionaalne sisseränne, millega kaasneb suur ja tungiv vajadus vastuvõtu- ja kinnipidamisasutuste, varjupaiga ja rände haldamise süsteemide ja menetluste järele ning suur rändesurve kolmandatele riikidele poliitiliste sündmuste või konfliktide tõttu, peaks olema võimalik anda erakorralist abi kooskõlas käesolevas määruses sätestatud raamistikuga.

(42)  Et tugevdada liidu suutlikkust vahetult reageerida ühes või mitmes liikmesriigis tekkinud ettenägematule või ebaproportsionaalselt suurele kolmandate riikide kodanike sisserändele, millega kaasneb suur ja tungiv vajadus vastuvõtu- ja kinnipidamisasutuste, varjupaiga ja rände haldamise süsteemide ja menetluste järele ning rändeprobleemid või märkimisväärne ümberasustamisvajadus kolmandatele riikidele poliitiliste sündmuste, konfliktide või loodusõnnetuste tõttu, peaks olema võimalik anda erakorralist abi kooskõlas käesolevas määruses sätestatud raamistikuga.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(44)  Käesoleva fondi poliitikaeesmärki täidetakse ka finantsinstrumentide ja eelarvelise tagatise kaudu InvestEU fondi rahastamiskava raames. Rahalist toetust tuleks kasutada turutõrgete kõrvaldamiseks või mitteoptimaalsete investeerimisolukordade lahendamiseks proportsionaalsel viisil ning meetmetega ei tohiks dubleerida või välja tõrjuda erasektori rahastamist ega moonutada konkurentsi siseturul. Meetmetel peaks olema selge Euroopa lisaväärtus.

välja jäetud

Selgitus

Käesolev väljajätmine kajastab määruse regulatiivosasse tehtud muudatusi.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(47)  Eelarve jagatud täitmise alla kuuluvate meetmete rakendamiseks peaks fond moodustama osa sidusast raamistikust, mis koosneb käesolevast määrusest, finantsmäärusest ja määrusest (EL) .../2021 [ühissätete määrus].

(47)  Eelarve jagatud täitmise alla kuuluvate meetmete rakendamiseks peaks fond moodustama osa sidusast raamistikust, mis koosneb käesolevast määrusest, finantsmäärusest ja määrusest (EL) .../2021 [ühissätete määrus]. Sätete vastuolu korral peaks käesolev määrus olema ülimuslik määruse (EL) …/… [ühissätete määrus] suhtes.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(48)  Määrusega (EL) .../2021 [ühissätete määrus] on kehtestatud raamistik meetmete jaoks, mida rakendavad Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+), Ühtekuuluvusfond, Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF), Varjupaiga- ja Rändefond (Asylum and Migration Fund – AMF), Sisejulgeolekufond (Internal Security Fund – ISF) ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahend (instrument for border management and visa – BMVI), mis on integreeritud piirihalduse fondi (Integrated Border Management Fund – IBMF) osa, ning kõnealuses määruses on eelkõige sätestatud eelarve jagatud täitmise raames rakendatavate liidu fondide programmitöö, järelevalve ja hindamise, haldamise ja kontrollimise eeskirjad. Seepärast on vaja kindlaks määrata Varjupaiga- ja Rändefondi üldeesmärgid ja kehtestada konkreetsed sätted selle kohta, millist liiki tegevust võib fondist rahastada.

(48)  Lisaks raamistikule, millega luuakse liidu mitme fondi, sealhulgas Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) jaoks ühised finantseeskirjad, on vaja kindlaks määrata AMIFi üldeesmärgid ja kehtestada konkreetsed sätted selle kohta, millist liiki tegevust võib fondist rahastada.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(50)  Vastavalt finantsmäärusele21, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL, Euratom) nr 883/201322, nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/9523, nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 2185/9624 ja nõukogu määrusele (EL) 2017/193925 tuleb liidu finantshuve kaitsta proportsionaalsete meetmetega, mis hõlmavad õigusnormide rikkumise ja pettuste ärahoidmist, avastamist, korrigeerimist ja uurimist, kaotatud, alusetult väljamakstud või ebaõigesti kasutatud summade tagasinõudmist ja vajaduse korral halduskaristuste kehtestamist. Eelkõige võib Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada haldusuurimisi, sealhulgas kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 ning nõukogu määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätetele ja neis määrustes sätestatud korras, et teha kindlaks, kas on esinenud pettust, korruptsiooni või muid liidu finantshuve kahjustavaid kuritegusid. Vastavalt nõukogu määrusele (EL) 2017/1939 võib Euroopa Prokuratuur uurida pettusi ja muid ebaseaduslikke toiminguid, mis mõjutavad liidu finantshuve, ja esitada nende kohta süüdistusi, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2017/137126 Finantsmääruse kohaselt peab iga isik või üksus, kes saab liidult rahalisi vahendeid, tegema liidu finantshuvide kaitsel täielikult koostööd ja andma komisjonile, OLAFile, Euroopa Prokuratuurile ja Euroopa Kontrollikojale vajalikud õigused ja juurdepääsu ning tagama, et kolmandad isikud, kes on kaasatud liidu vahendite haldamisse, annaksid samaväärsed õigused.

(50)  Vastavalt finantsmäärusele, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL, Euratom) nr 883/2013, nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 2988/95, nõukogu määrusele (Euratom, EÜ) nr 2185/96 ja nõukogu määrusele (EL) 2017/1939 tuleb liidu finantshuve kaitsta proportsionaalsete meetmetega, mis hõlmavad õigusnormide rikkumise ja pettuste ärahoidmist, avastamist, korrigeerimist ja uurimist, kaotatud, alusetult väljamakstud või ebaõigesti kasutatud summade tagasinõudmist ja vajaduse korral haldus- ja/või kriminaalkaristuste kehtestamist. Eelkõige võib Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada haldusuurimisi, sealhulgas kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 883/2013 ning nõukogu määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätetele ja neis määrustes sätestatud korras, et teha kindlaks, kas on esinenud pettust, korruptsiooni või muid liidu finantshuve kahjustavaid kuritegusid. Vastavalt nõukogu määrusele (EL) 2017/1939 võib Euroopa Prokuratuur uurida pettusi ja muid ebaseaduslikke toiminguid, mis mõjutavad liidu finantshuve, ja esitada nende kohta süüdistusi, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2017/137126 Finantsmääruse kohaselt peab iga isik või üksus, kes saab liidult rahalisi vahendeid, tegema liidu finantshuvide kaitsel täielikult koostööd ja andma komisjonile, OLAFile, Euroopa Prokuratuurile ja Euroopa Kontrollikojale vajalikud õigused ja juurdepääsu ning tagama, et kolmandad isikud, kes on kaasatud liidu vahendite haldamisse, annaksid samaväärsed õigused. Liikmesriigid peavad igati koostööd tegema ja andma liidu institutsioonidele, organitele ja ametitele liidu finantshuvide kaitsel vajalikku abi. Fondiga seotud eeskirjade eiramise või pettuse uurimise tulemused tuleks teha kättesaadavaks Euroopa Parlamendile.

_________________

_________________

21 ELT C , , lk .

21 ELT C , , lk .

22 ELT C , , lk .

22 ELT C , , lk .

23 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1).

23 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1).

24 ELT C , , lk .

24 ELT C , , lk .

25 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1371, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1).

25 Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1371, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1371, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil (ELT L 198, 28.7.2017, lk 29).

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(51 a)  Kui on selgeid tõendeid, et projektide seaduslikkus või nende rahastamise seaduslikkus ja korrektsus või nende projektide tulemuslikkus seataks komisjoni põhjendatud arvamuses, mis esitatakse vastavalt EL toimimise lepingu artiklile 258 seoses rikkumisega, kahtluse alla, peaks komisjon tagama, et neid projekte ei rahastata.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(53 a)  Fondist rahastatavate programmide kavandamisel, rakendamisel ja hindamisel tuleks konsulteerida liikmesriikide ja kolmandate riikide kodanikuühiskonna organisatsioonide, kohaliku ja piirkondliku tasandi asutuste ja parlamentidega.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(54)  Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe punktidele 22 ja 23 tuleb käesolevat fondi hinnata konkreetse järelevalvekorra alusel kogutud teabe põhjal, vältides ülereguleerimist ning halduskoormust, eelkõige liikmesriikides. See kord võib vajaduse korral hõlmata mõõdetavaid näitajaid, et hinnata nende põhjal fondide mõju kohapeal. Selleks et mõõta fondi abil saavutatut, tuleks kehtestada näitajad ja seotud sihid fondi iga erieesmärgi kohta. Nende ühiste näitajate abil ja finantsaruannete kaudu peaksid komisjon ja liikmesriigid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) …/2021 [ühissätete määrus] ja käesoleva määruse asjaomaste sätetega fondi rakendamist jälgima.

(54)  Vastavalt 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe punktidele 22 ja 23 tuleb käesolevat fondi hinnata konkreetse järelevalvekorra alusel kogutud teabe põhjal, vältides ülereguleerimist ning halduskoormust, eelkõige liikmesriikides. See kord võib vajaduse korral sisaldada ka mõõdetavaid, sealhulgas kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid näitajaid, mille alusel hinnata fondi mõju kohapeal. Selleks et mõõta fondi abil saavutatut, tuleks kehtestada näitajad ja seotud sihid fondi iga erieesmärgi kohta. Nende ühiste näitajate abil ja finantsaruannete kaudu peaksid komisjon ja liikmesriigid fondi rakendamist jälgima. Oma järelevalveülesannete nõuetekohaseks täitmiseks peaks komisjonil olema võimalik kindlaks määrata konkreetsel aastal fondist tegelikult kasutatud summad. Oma riikliku programmi raamatupidamise aastaaruannete esitamisel komisjonile peaksid liikmesriigid seetõttu eristama tagasimakseid, lõplikele abisaajatele tehtud eelmakseid ja tegelikult kantud kulude hüvitisi. Et lihtsustada auditeerimist ja fondi rakendamise järelevalvet, peaks komisjon kajastama fondi iga-aastases rakendusaruandes neid summasid, samuti järelevalve tulemusi ja fondi meetmete rakendamist kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja liidu tasandil, sh konkreetsed projektid ja partnerid. Komisjon peaks igal aastal esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule heakskiidetud iga-aastaste tulemusaruannete kokkuvõtte. Aruanded, milles kirjeldatakse fondi raames nii liikmesriikide kui ka liidu tasandil võetud meetmete hindamise tulemusi ja rakendamist, tuleks teha avalikkusele kättesaadavaks ja esitada Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(55)  Pidades silmas kliimamuutustega võitlemise olulisust kooskõlas liidu kohustustega rakendada Pariisi kokkulepet ning pidada kinni ÜRO kestliku arengu eesmärkidest, aitab fond võtta arvesse kliimameetmeid ja saavutada kogu eelarvet hõlmav eesmärk, mille kohaselt peaks 25 % ELi kulutustest toetama kliimaeesmärkide täitmist. Fondi ettevalmistamise ja rakendamise ajal tehakse kindlaks asjakohased meetmed ning neid hinnatakse uuesti asjakohaste hindamiste ja läbivaatamiste käigus.

(55)  Pidades silmas kliimamuutustega võitlemise olulisust kooskõlas liidu kohustustega rakendada Pariisi kokkulepet ning pidada kinni ÜRO kestliku arengu eesmärkidest, aitab fond võtta arvesse kliimameetmeid ja saavutada kogu eelarvet hõlmav eesmärk, mille kohaselt peaks mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kestuse ajal 25 % ELi kulutustest toetama kliimaeesmärkide täitmist, ning iga-aastast 30 % eesmärki võimalikult kiiresti ning hiljemalt 2027. aastaks. Fondi ettevalmistamise ja rakendamise ajal tehakse kindlaks asjakohased meetmed ning neid hinnatakse uuesti asjakohaste hindamiste ja läbivaatamiste käigus.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(56)  Käesoleva määruse mitteolemusliku osa täiendamiseks või muutmiseks tuleks delegeerida komisjonile õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, mis on seotud IV lisas loetletud kõrgema kaasfinantseerimise määraga meetmete ja tegevustoetusega ning mille eesmärk on arendada edasi ühist järelevalve- ja hindamisraamistikku. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid toimuksid kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega.

(56)  Käesoleva määruse mitteolemusliku osa täiendamiseks või muutmiseks tuleks delegeerida komisjonile õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, mis on seotud temaatilise rahastu tööprogrammidega, III lisas loetletud toetuskõlblike meetmetega, IV lisas loetletud kõrgema kaasfinantseerimise määraga meetmete ja tegevustoetusega, mis on sätestatud VII lisas, ning mille eesmärk on arendada edasi ühist järelevalve- ja hindamisraamistikku. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega, sealhulgas rändajate ja pagulaste organisatsioonidega, ning et kõnealused konsultatsioonid toimuksid kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(58)  Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt aidata kooskõlas ühise varjupaiga-, rahvusvahelise kaitse ja ühise sisserändepoliitikaga kaasa rändevoogude tõhusale juhtimisele liidus, ei suuda liikmesriigid üksi piisaval määral saavutada ning seda on parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(58)  Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt suurendada liikmesriikide vahelist solidaarsust, aidata kaasa rändevoogude tõhusale juhtimisele ning ühise varjupaigapoliitika, täiendava ja ajutise kaitse poliitika ja ühise sisserändepoliitika rakendamisele, tugevdamisele ja edasiarendamisele, ei suuda liikmesriigid üksi piisaval määral saavutada ning seda on parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määrusega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond (edaspidi „fond“).

1.  Käesoleva määrusega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (edaspidi „fond“).

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  „rahvusvahelise kaitse taotleja“ – määruse (EL).../... [varjupaigamenetluse määrus]30 artikli 2 punktis [x] määratletud taotleja;

a)  „rahvusvahelise kaitse taotleja“ – direktiivi 2013/32/EL artikli 2 punktis c määratletud taotleja;

__________________

 

30 ELT C , , lk .

 

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  „rahvusvahelise kaitse saaja“ – isik määruse (EL).../... [miinimumnõuete määrus]31 artikli [2] punkti 2 tähenduses;

b)  „rahvusvahelise kaitse saaja“ – isik direktiivi 2011/95/EL artikli 2 punkti b tähenduses;

__________________

 

31 ELT C , , lk .

 

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  „humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmine“ – isikute vastuvõtmine määruse (EL) .../... [liidu ümberasustamis- [ja humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise] raamistik]32 artikli [2] tähenduses;

e)  „humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise kava ”– selliste kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute lubamine liikmesriigi territooriumile – pärast ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti või muu asjaomase rahvusvahelise organi esildise saamist, kui liikmesriik on seda taotlenud – kolmandast riigist, kuhu nad on olnud sunnitud ümber asuma, kellele antakse rahvusvaheline kaitse või humanitaarkaitse seisund liikmesriigi õiguse alusel, millega nähakse täiendava kaitse saajale ette samaväärsed õigused ja kohustused, nagu on sätestatud direktiivi 2011/95/EL artiklites 20–32 ja artiklis 34;

_______________

 

32 ELT C , , lk .

 

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g)  „ümberasustamine“ –ümberasustamine, nagu see on määratletud määruse (EL) .../... [liidu ümberasustamis- [ja humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise] raamistik] artiklis 2;

g)  „ümberasustamine“ – selliste kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute vastuvõtmine liikmesriikide territooriumile – pärast ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti esildise saamist – kolmandast riigist, kuhu nad on olnud sunnitud ümber asuma, kellele antakse rahvusvaheline kaitse ja kellel on võimalik saada püsiv lahendus liidu ja siseriikliku õiguse kohaselt;

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

j a)  „saatjata alaealine“ – alaealine, kes saabub liikmesriigi territooriumile ilma asjaomase liikmesriigi õiguse või tava kohaselt tema eest vastutava täisealise isikuta seni, kuni selline täiskasvanu ei ole teda tegelikult oma hoole alla võtnud; sh alaealine, kes on jäänud saatjata pärast liikmesriigi territooriumile saabumist;

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Fondi poliitiline eesmärk on aidata kaasa rändevoogude tõhusale juhtimisele kooskõlas liidu asjaomase acquis’ ja liidu kohustustega põhiõiguste valdkonnas.

1.  Fondi poliitiline eesmärk on aidata rakendada, tugevdada ja igakülgselt arendada Euroopa ühist varjupaigapoliitikat vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 78 ja Euroopa ühist sisserändepoliitikat vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 79 kooskõlas solidaarsuse põhimõttega ning jagades vastutust õiglaselt, järgides samal ajal täielikult liidu ja liikmesriikide rahvusvahelise õiguse järgseid kohustusi ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja põhimõtteid.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  toetada liikmesriikidesse suunduvat seaduslikku rännet, sealhulgas aidata kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele;

b)  tugevdada ja arendada seadusliku sisserände poliitikat liidu ja liikmesriikide tasandil, kooskõlas liikmesriikide majanduslike ja sotsiaalsete vajadustega;

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  aidata võidelda ebaseadusliku rände vastu ning tagada tõhus tagasisaatmine kolmandatesse riikidesse ja tõhus vastuvõtmine kolmandates riikides.

c)  aidata koos teiste ELi fondidega kaasa kolmandate riikide kodanike tõhusale integreerimisele ja sotsiaalsele kaasamisele ning edendada seda;

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  aidata võidelda ebaseadusliku rände vastu ning tagada tõhus, turvaline ja inimväärikas tagasisaatmine, vastuvõtmine ja taasintegreerimine kolmandatesse riikidesse;

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c b)  tagada solidaarsus ja õiglane vastutuse jagamine liikmesriikide vahel, pöörates tähelepanu eeskätt rändeprobleemidest enim mõjutatud liikmesriikidele, sealhulgas praktilise koostöö kaudu;

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 3 a

 

Partnerlus

 

Fondiga seoses hõlmavad partnerlused vähemalt kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi või nende esindusorganisatsioone, asjaomaseid rahvusvahelisi organisatsioone, valitsusväliseid organisatsioone, eriti pagulaste ja rändajate organisatsioone, rahvusvahelisi inimõiguste asutusi ning võrdõiguslikkuse organeid ning sotsiaalpartnereid.

 

Need partnerid kaasatakse sisuliselt programmide ettevalmistamisse, rakendamisse, järelevalvesse ja hindamisse.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artiklis 3 sätestatud eesmärkide raames ja kooskõlas II lisas loetletud rakendusmeetmetega toetatakse fondist eriti neid meetmeid, mis on loetletud III lisas.

1.  Kooskõlas II lisas loetletud rakendusmeetmetega toetatakse fondist meetmeid, mis aitavad saavutada artiklis 3 osutatud eesmärke ja on loetletud III lisas. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 32 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta III lisa loetelu meetmetest, mis on fondist toetuse saamiseks abikõlblikud.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks võidakse fondist vastavalt artiklitele 5 ja 6 vajaduse korral toetada III lisas loetletud liidu prioriteetidega kooskõlas olevaid meetmeid, mis on seotud kolmandate riikidega ja mida võetakse kolmandates riikides.

2.  Käesoleva määruse artiklis 3 osutatud eesmärkide saavutamiseks võidakse fondist vastavalt artiklitele 5 ja 6 erandjuhtudel vajaduse korral toetada kindlaksmääratud piirides ja vastavalt asjakohastele kaitsemeetmetele III lisas loetletud meetmeid, mis on seotud kolmandate riikidega ja mida võetakse kolmandates riikides.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Ilma et see piiraks artikli 16 sätteid, ei või kolmandates riikides võetavate või kolmandate riikidega seotud meetmete toetamiseks temaatilisest rahastust ette nähtud rahastamisvahendite kogusumma kooskõlas artikliga 9 ületada 5% temaatilisele rahastule artikli 8 lõike 2 punkti b alusel eraldatud kogusummast.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Ilma et see piiraks artikli 16 sätteid, ei või kolmandates riikides võetavate või kolmandate riikidega seotud meetmete toetamiseks liikmesriikide programmide raames ette nähtud rahastamisvahendite kogusumma kooskõlas artikliga 13 iga liikmesriigi kohta ületada 5 % sellele liikmesriigile artikli 8 lõike 2 punkti a, artikli 11 lõike 1 ja I lisa alusel eraldatud kogusummast.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c.  Käesoleva lõike alusel toetatud meetmed on täielikus kooskõlas liidu välistegevuse rahastamisvahenditest toetatavate meetmetega ning vastavad liidu välistegevuse üldpõhimõtetele ja -eesmärkidele.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise edendamine

 

Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et sooline võrdõiguslikkus ja soolise aspekti arvestamine on fondi rakendamise lahutamatu osa ning et neid edendatakse fondi rakendamise eri etappide jooksul. Komisjon ja liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed, et hoida fondile juurdepääsul või fondi rakendamise eri etappide ajal ära mis tahes diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Fond on avatud kolmandatele riikidele kooskõlas tingimustega, mis on sätestatud erilepingus, milles käsitletakse kolmanda riigi osalust Varjupaiga- ja Rändefondis, eeldusel et:

Fond on avatud Schengeni lepinguga ühinenud kolmandatele riikidele kooskõlas tingimustega, mis on sätestatud erilepingus, mis võetakse vastu kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 218 ja milles käsitletakse kolmanda riigi osalust fondis, eeldusel et:

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Käesolevas artiklis osutatud erilepingu koostamisel konsulteerib komisjon Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga, eelkõige lepingu põhiõigustealaste aspektide valdkonnas.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  tööprogrammis nimetatud kolmas riik vastavalt tööprogrammis täpsustatud tingimustele;

(3)  tööprogrammis nimetatud kolmas riik vastavalt tööprogrammis täpsustatud tingimustele ning vastavalt tingimusele, et kõigi selle kolmanda riigi poolt, selles kolmandas riigis või seoses selle kolmanda riigiga võetavate meetmete puhul järgitakse täiel määral Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja põhimõtteid ning liidu ja liikmesriikide rahvusvahelisi kohustusi;

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  juriidiline isik, kes on loodud liidu õiguse alusel, või rahvusvaheline organisatsioon.

b)  juriidiline isik, kes on loodud liidu õiguse alusel, või asjaomane rahvusvaheline organisatsioon.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Juriidilised isikud, kes on asutatud kolmandas riigis, võivad erandkorras osaleda, kui see on vajalik konkreetse meetme eesmärkide saavutamiseks.

välja jäetud

Selgitus

Artiklis 5 sätestatakse kolmandate riikide osalemine fondis. Kolmandate riikide üksuste täiendav kaasamine ei ole asjakohane.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Juriidilised isikud, kes osalevad konsortsiumis, mis koosneb vähemalt kahest sõltumatust üksusest, mis on asutatud eri liikmesriikides või nendega seotud ülemeremaades või -territooriumidel või kolmandates riikides, on Rahastamiskõlblikud.

4.  Juriidilised isikud, kes osalevad konsortsiumis, mis koosneb vähemalt kahest sõltumatust üksusest, mis on asutatud eri liikmesriikides või nendega seotud ülemeremaades või -territooriumidel, on rahastamiskõlblikud, kui sellega aidatakse kaasa fondi käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud eesmärkide täitmisele.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määruse alusel antava toetusega täiendatakse riiklikke, piirkondlikke ja kohaliku tasandi meetmeid ning toetuse andmisel keskendutakse käesoleva määruse eesmärkidele väärtustamisele.

1.  Käesoleva määruse alusel antava toetusega täiendatakse riiklikke, piirkondlikke ja kohaliku tasandi meetmeid ning toetuse andmisel keskendutakse käesoleva määruse eesmärkidele liidu lisaväärtuse loomisele.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et käesoleva määruse alusel antav ja liikmesriikidelt saadav toetus on kooskõlas liidu asjakohase tegevuse, poliitika ja prioriteetidega ning täiendab muid liidu rahastamisvahendeid.

2.  Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et käesoleva määruse alusel antav ja liikmesriikidelt saadav toetus on kooskõlas liidu asjakohase tegevuse, poliitika ja prioriteetidega ning täiendab riiklikke ja muid liidu rahastamisvahendeid ja meetmeid, mida rahastatakse teistest liidu fondidest, eelkõige struktuurifondidest ja liidu välisrahastamisvahenditest, ning on nendega kooskõlastatud.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Fondi rakendamiseks on aastateks 2021–2027 ette nähtud rahastamispakett, mille suurus jooksevhindades on 10 415 000 000 eurot.

1.  Fondi rakendamiseks on aastateks 2021–2027 ette nähtud rahastamispakett, mille suurus 2018. aasta hindades on 9 204 957 000 eurot (jooksevhindades 10 415 000 000 eurot).

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  6 249 000 000 eurot eraldatakse eelarve jagatud täitmise raames rakendatavatele programmidele;

a)   5 522 974 200 eurot 2018. aasta hindades (6 249 000 000 eurot jooksevhindades) eraldatakse eelarve jagatud täitmise raames rakendatavatele programmidele;

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  4 166 000 000 eurot eraldatakse temaatilisele rahastule.

b)  3 681 982 800 eurot 2018. aasta hindades (4 166 000 000 eurot jooksevhindades) eraldatakse temaatilisele rahastule.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kuni 0,42 % rahastamispaketist eraldatakse komisjoni algatusel antavaks tehniliseks abiks, nagu on osutatud määruse EL .../... [ühissätete määrus] artiklis 29.

3.  Kuni 0,42 % rahastamispaketist eraldatakse komisjoni algatusel antavaks tehniliseks abiks.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  toetus solidaarsuse ja vastutuse jagamisega seotud jõupingutusi tegevatele liikmesriikidele ning

e)  toetus liikmesriikidele, sh kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, ning rahvusvahelistele organisatsioonidele ja valitsusvälistele organisatsioonidele, kes aitavad kaasa solidaarsusega seotud jõupingutuste tegemisele; ning

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Temaatilisest rahastust eraldatavate vahenditega toetatakse kooskõlas II lisas loetletud liidu kokkulepitud prioriteetidega selliseid prioriteete, millel on liidu jaoks suur lisaväärtus, või reageeritakse pakilistele vajadustele.

2.  Temaatilisest rahastust eraldatavate vahenditega toetatakse kooskõlas II lisas loetletud liidu kokkulepitud prioriteetidega ja III lisas sisalduvate rahastamiskõlbulike meetmetega selliseid prioriteete, millel on liidu jaoks suur lisaväärtus, või reageeritakse pakilistele vajadustele. Komisjon tagab, et tööprogrammide koostamisel, rakendamisel, jälgimisel ja hindamisel tehakse regulaarselt koostööd kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

 

Vähemalt 20 % temaatilisest rahastust eraldatavatest vahenditest eraldatakse artikli 3 lõike 2 punktis a osutatud erieesmärgile.

 

Vähemalt 10 % temaatilisest rahastust eraldatavatest vahenditest eraldatakse artikli 3 lõike 2 esimese lõigu punktis b osutatud erieesmärgile.

 

Vähemalt 10 % temaatilisest rahastust eraldatavatest vahenditest eraldatakse artikli 3 lõike 2 esimese lõigu punktis c osutatud erieesmärgile.

 

Vähemalt 10 % temaatilisest rahastust eraldatavatest vahenditest eraldatakse artikli 3 lõike 2 esimese lõigu punktis c b osutatud erieesmärgile.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui liikmesriikidele antakse temaatilisest rahastust toetust eelarve otsese või kaudse täitmise raames, tuleb tagada, et valitud tegevusi ei mõjuta ELi toimimise lepingu artikli 258 kohane komisjoni põhjendatud arvamus rikkumise kohta, mis seab ohtu kulude seaduslikkuse ja korrektsuse või tegevuse tulemuslikkuse.

3.  Kui liikmesriikidele antakse temaatilisest rahastust toetust eelarve otsese või kaudse täitmise raames, ei rahastata projekte, mille osas on kindlaid tõendeid, et nende projektide seaduslikkus või sellise rahastamise seaduslikkus ja korrektsus või nende projektide tulemuslikkus satuks ELi toimimise lepingu artikli 258 kohases komisjoni põhjendatud arvamuses rikkumise kohta kahtluse alla.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui temaatilisest rahastust antakse toetust eelarve jagatud täitmise raames, hindab komisjon määruse (EL) .../... [ühissätete määrus] artikli 18 ja artikli 19 lõike 2 kohaldamise eesmärgil, kas ettenähtud tegevusi ei mõjuta ELi toimimise lepingu artikli 258 kohane komisjoni põhjendatud arvamus rikkumise kohta, mis seab ohtu kulude seaduslikkuse ja korrektsuse või projektide tulemuslikkuse.

4.  Kui temaatilisest rahastust antakse toetust eelarve jagatud täitmise raames, tagab komisjon, et ei rahastata projekte, mille osas on kindlaid tõendeid, et nende projektide seaduslikkus või sellise rahastamise seaduslikkus ja korrektsus või nende projektide tulemuslikkus satuks ELi toimimise lepingu artikli 258 kohases komisjoni põhjendatud arvamuses rikkumise kohta kahtluse alla.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon kehtestab temaatilise rahastu jaoks üldsumma, mis tehakse kättesaadavaks liidu eelarve iga-aastaste assigneeringute alusel. Komisjon võtab temaatilise rahastu jaoks vastu finantsmääruse artiklis [110] osutatud rahastamisotsused, milles on kindlaks määratud toetatavad eesmärgid ja meetmed ning täpsustatud iga lõikes 1 osutatud komponendi jaoks ette nähtud summad. Rahastamisotsustes sätestatakse vajaduse korral segarahastamistoimingute jaoks ette nähtud kogusumma.

5.  Komisjon kehtestab temaatilise rahastu jaoks üldsumma, mis tehakse kättesaadavaks liidu eelarve iga-aastaste assigneeringute alusel. Komisjon võtab temaatilise rahastu jaoks kooskõlas artikliga 32 vastu delegeeritud õigusaktid, et sätestada tööprogrammid, milles on kindlaks määratud toetatavad eesmärgid ja meetmed ning täpsustatud iga lõikes 1 osutatud komponendi jaoks ette nähtud summad. Tööprogrammid tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Temaatilisest rahastust toetatakse eelkõige meetmeid, mis kuuluvad II lisa lõike 2 punktis b osutatud rakendusmeetmete hulka, mida rakendavad kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused või kodanikuühiskonna organisatsioonid.

6.  Temaatilisest rahastust toetatakse eelkõige meetmeid, mis kuuluvad II lisa lõike 2 punktis a osutatud rakendusmeetmete hulka, mida rakendavad kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused või kodanikuühiskonna organisatsioonid. Seoses sellega eraldatakse 5% temaatilise rahastu rahastamispaketist eelarve otsese või kaudse täitmise raames kohalikele ja piirkondlikele ametiasutustele, kes rakendavad integratsioonimeetmeid.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Pärast lõikes 5 osutatud rahastamisotsuse vastuvõtmist võib komisjon vastavalt muuta eelarve jagatud täitmise raames rakendatavaid programme.

7.  Pärast lõikes 5 osutatud tööprogrammi vastuvõtmist võib komisjon vastavalt muuta eelarve jagatud täitmise raames rakendatavaid programme.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Rahastamisotsused võib teha üheks või mitmeks aastaks ning need võivad hõlmata temaatilise rahastu üht või mitut komponenti.

8.  Tööprogrammid võib koostada üheks või mitmeks aastaks ning need võivad hõlmata temaatilise rahastu üht või mitut komponenti.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesoleva jao kohast toetust rakendatakse eelarve jagatud täitmise raames kooskõlas finantsmääruse artikliga [63] ja määrusega (EL) .../... [ühissätete määrus].

2.  Käesoleva jao kohast toetust rakendatakse eelarve jagatud täitmise raames kooskõlas finantsmääruse artikliga [63] ja mitmele ELi fondile, sh Varjupaiga- ja Rändefondile finantsreegleid kehtestava raamistikuga.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liidu eelarvest eraldatav rahaline toetus ei või ületada 75 % projekti rahastamiskõlblikest kogukuludest.

1.  Liidu eelarvest eraldatav rahaline toetus ei või ületada 75% projekti rahastamiskõlblikest kogukuludest. Liikmesriike kutsutakse üles eraldama fondi vahenditest toetatavaks tegevuseks lisavahendeid.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liidu eelarvest eraldatava rahalise toetuse võib suurendada 90 %-ni rahastamiskõlblikest kogukuludest IV lisas loetletud meetmete jaoks.

3.  Liidu eelarvest eraldatavat rahalist toetust suurendatakse vähemalt 80 %-ni ja seda võib suurendada 90 %-ni rahastamiskõlblikest kogukuludest IV lisas loetletud meetmete jaoks.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik tagab, et tema programmis käsitletavad prioriteedid on tihedalt seotud liidu rändehalduse valdkonna prioriteetide ja probleemidega ning vastavad neile ning et need on täielikus kooskõlas asjaomase liidu acquis’ ja kokkulepitud liidu prioriteetidega. Oma programmide prioriteete kindlaks määrates tagavad liikmesriigid, et nende programmis käsitletakse piisavalt II lisas sätestatud rakendusmeetmeid.

1.  Iga liikmesriik ja komisjon tagavad, et riiklikus programmis käsitletavad prioriteedid on tihedalt seotud liidu varjupaiga ja rände haldamise valdkonna prioriteetide ja probleemidega ning vastavad neile, ning on täielikus kooskõlas asjaomase liidu acquis’ ja liidu ja liikmesriikide rahvusvaheliste kohustustega, mis tulenevad nende allkirjastatud rahvusvahelistest õigusaktidest, eelkõige ÜRO lapse õiguste konventsioonist. Oma programmide prioriteete kindlaks määrates tagavad liikmesriigid, et nende programmis käsitletakse piisavalt II lisas sätestatud rakendusmeetmeid. Seoses sellega eraldavad liikmesriigid vähemalt 20 % neile eraldatud vahenditest artikli 3 lõike 2 esimese lõigu punktis a osutatud erieesmärgile.

 

Liikmesriigid eraldavad vähemalt 10 % neile eraldatud vahenditest artikli 3 lõike 2 esimese lõigu punktis b osutatud erieesmärkidele.

 

Liikmesriigid eraldavad vähemalt 10 % neile eraldatud vahenditest artikli 3 lõike 2 esimese lõigu punktis c osutatud erieesmärkidele.

 

Liikmesriigid eraldavad vähemalt 10 % neile eraldatud vahenditest artikli 3 lõike 2 esimese lõigu punktis c b osutatud erieesmärgile.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Lisaks tagavad liikmesriigid, et nende programmid sisaldavad meetmeid artikli 3 lõikes 2 nimetatud fondi erieesmärkide jaoks ning et vahendite jaotamine nende eesmärkide vahel toimub nii, et neid eesmärke oleks võimalik täita. Liikmesriikide programme hinnates tagab komisjon, et ei rahastata projekte, mille osas on kindlaid tõendeid, et nende projektide seaduslikkus või sellise rahastamise seaduslikkus ja korrektsus või nende projektide tulemuslikkus satuks komisjoni põhjendatud arvamuses rikkumismenetluse kohta vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 258 kahtluse alla.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon tagab, et Euroopa Liidu Varjupaigaamet ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet on oma pädevusala ulatuses programmide väljatöötamisega juba varases etapis seotud. Komisjon konsulteerib Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ja Euroopa Liidu Varjupaigaametiga programmide kavandite osas, et tagada nende ametite ja liikmesriikide tegevuse järjepidevus ja vastastikune täiendavus.

2.  Komisjon tagab, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet, Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet on oma pädevusala ulatuses programmide väljatöötamisega juba varases etapis seotud. Komisjon konsulteerib Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametiga programmide kavandite osas, et tagada nende ametite ja liikmesriikide tegevuse järjepidevus ja vastastikune täiendavus.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon võib vajaduse korral kaasata Euroopa Liidu Varjupaigaameti ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 5. jaos osutatud järelevalve- ja hindamisülesannete täitmisse, tagamaks eelkõige, et fondi toel rakendatavad meetmed oleksid kooskõlas asjaomase liidu acquis’ ja kokkulepitud liidu prioriteetidega.

3.  Komisjon võib vajaduse korral kaasata Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti 5. jaos osutatud järelevalve- ja hindamisülesannete täitmisse, tagamaks eelkõige, et fondi toel rakendatavad meetmed oleksid kooskõlas asjaomase liidu acquis’ ja kokkulepitud liidu prioriteetidega.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Lisaks määruse (EL) [.../...] [Euroopa Liidu Varjupaigaameti määrus] kohaselt tehtavale järelevalvele või käesoleva määruse kohaldamisalasse jäävate soovituste vastuvõtmisele kooskõlas määrusega (EL) nr 1053/2013 kontrollib asjaomane liikmesriik koos komisjoni ning vajaduse korral koos Euroopa Liidu Varjupaigaameti ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga, kuidas nende tulemustega tegeleda, sealhulgas kuidas kõrvaldada puudusi või suurendada oma suutlikkust ja valmisolekut, ning rakendab need soovitused oma programmi kaudu.

4.  Lisaks mis tahes tehtavale järelevalvele või käesoleva määruse kohaldamisalasse jäävate soovituste vastuvõtmisele kooskõlas määrusega (EL) nr 1053/2013 kontrollib asjaomane liikmesriik koos komisjoni ning vajaduse korral koos Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga, kuidas nende tulemustega tegeleda, sealhulgas kuidas kõrvaldada puudusi või suurendada oma suutlikkust ja valmisolekut, ning rakendab need soovitused oma programmi kaudu.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Vajaduse korral tuleb kõnealust programmi muuta, et võtta arvesse lõikes 4 osutatud soovitusi. Sõltuvalt kohandamise mõjust võib komisjon muudetud programmi heaks kiita.

5.  Vajaduse korral tuleb kõnealust programmi muuta, et võtta arvesse lõikes 4 osutatud soovitusi ja artikli 30 lõike 2 punktis a osutatud iga-aastastes tulemusaruannetes hinnatud vahe-eesmärkide ja eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme. Sõltuvalt kohandamise mõjust võib komisjon muudetud programmi heaks kiita.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Riiklike programmidega võib lubada, et III lisa punktis 3 a osutatud meetmed hõlmavad ka kõnealuses punktis osutatud sihtrühma kuuluvate isikute pereliikmeid ulatuses, mis on selliste meetmete tõhusaks rakendamiseks vajalik.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Kui liikmesriik otsustab fondi toel rakendada projekte koos kolmanda riigiga või kolmandas riigis, peab ta enne projekti algust konsulteerima komisjoniga.

8.  Ilma et see piiraks artikli 4 lõike 2 teise lõigu kohaldamisala, kui liikmesriik otsustab fondi toel rakendada projekte koos kolmanda riigiga või kolmandas riigis, peab ta enne projekti algust taotlema komisjoni heakskiitu. Komisjon tagab kavandatud projektide vastastikuse täiendavuse ja sidususe muude liidu ja liikmesriikide meetmetega, mis on võetud asjaomases kolmandas riigis või seoses sellega, ning kontrollib, et artikli 6 lõike 1 punkti a alapunktis 3 sätestatud tingimused oleks täidetud.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Määruse (EL) .../2021 [ühissätete määrus] artikli 17 lõikes 5 osutatud programmitöö peab põhinema VI lisa tabelis 1 sätestatud sekkumise liikidel.

9.  Igas riiklikus programmis nähakse kõigi erieesmärkide jaoks ette sekkumise liigid kooskõlas VI lisa tabeliga 1 ning esitatakse kavandatud vahendite näitlik jaotus sekkumise liikide või toetusvaldkondade kaupa.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 a.  Iga liikmesriik avaldab oma programmi asjakohasel veebisaidil ning edastab selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Veebisaidil täpsustatakse programmi rakendamisel toetatud meetmeid ja esitatakse toetusesaajate nimekiri. Seda ajakohastatakse korrapäraselt, vähemalt samaaegselt artiklis 30 osutatud iga-aastase tulemusaruande avaldamisega.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Programmidele tehakse vahehindamine ja hindamine vastavalt käesoleva määruse artiklile 29.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  2024. aastal eraldab komisjon asjaomaste liikmesriikide programmidele kooskõlas I lisa punkti 1 alapunktist b kuni punktini 5 osutatud kriteeriumidega artikli 11 lõike 1 punktis b viidatud lisasumma. Eraldis hakkab kehtima alates 2025. kalendriaastast.

1.  2024. aasta lõpuks ja pärast Euroopa Parlamendi teavitamist eraldab komisjon asjaomaste liikmesriikide programmidele kooskõlas I lisa punkti 1 alapunktist b kuni punktini 5 osutatud kriteeriumidega artikli 11 lõike 1 punktis b viidatud lisasumma. Eraldis hakkab kehtima alates 2025. kalendriaastast.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Juhul kui vähemalt 10 % artikli 11 lõike 1 punktis a osutatud esialgsest programmi eraldisest ei ole määruse (EL) .../2021 [uus ühissätete määrus] artikli [85] kohaselt vahemaksetaotlustega kaetud, ei ole asjaomasel liikmesriigil õigust saada oma programmi jaoks lõikes 1 osutatud lisasummat.

2.  Juhul kui vähemalt 30 % artikli 11 lõike 1 punktis a osutatud esialgsest programmi eraldisest ei ole kohaselt maksetaotlustega kaetud, ei ole asjaomasel liikmesriigil õigust saada oma programmi jaoks lõikes 1 osutatud lisasummat.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Temaatilisest rahastust alates 2025. aastast vahendite eraldamisel võetakse asjakohasel juhul arvesse edu, mis on saavutatud määruse (EL) .../2021 [ühissätete määrus] artiklis [12] osutatud tulemusraamistiku põhipunktide täitmisel, ning rakendamisel tuvastatud puudujääke.

3.  Temaatilisest rahastust alates 2025. aastast vahendite eraldamisel võetakse arvesse edu, mis on saavutatud tulemusraamistiku põhipunktide täitmisel, ja rakendamisel tuvastatud puudujääke.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Erimeetmed on riikidevahelised või siseriiklikud projektid, mis on kooskõlas käesoleva määruse eesmärkidega ning mille elluviimiseks saab üks või mitu liikmesriiki või saavad kõik liikmesriigid oma programmi jaoks lisaeraldise.

1.  Erimeetmed on riikidevahelised või siseriiklikud projektid, millel on liidu lisaväärtus ja mis on kooskõlas käesoleva määruse eesmärkidega ning mille elluviimiseks saab üks või mitu liikmesriiki või saavad kõik liikmesriigid oma programmi jaoks lisaeraldise.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 16

välja jäetud

Liidu ümberasustamise ja humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise raamistiku vahendid

 

1.  Lisaks artikli 11 lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud eraldisele saavad liikmesriigid iga ümberasustatud isiku kohta 10 000 euro suuruse summa kooskõlas liidu sihtotstarbelise ümberasustamiskavaga. Kõnealune summa antakse kuludega sidumata maksena kooskõlas finantsmääruse artikliga [125].

 

2.  Lõikes 1 osutatud summa eraldatakse liikmesriikidele nende programmi muutmise kaudu, tingimusel et isik, kelle eest see summa eraldatakse, on kooskõlas liidu ümberasustamise [ja humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise] raamistikuga tegelikult ümber asustatud.

 

3.  Seda summat ei tohi kasutada programmi muude meetmete jaoks, välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, ja komisjon peab olema selle kasutamise programmi muutmise kaudu heaks kiitnud.

 

4.  Liikmesriigid säilitavad andmed, mis on vajalikud ümberasustatud isikute ja nende ümberasustamise kuupäeva nõuetekohaseks kindlakstegemiseks.

 

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 16 a

 

Ümberasustamise ja humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise vahendid

 

1. Lisaks artikli 11 lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud eraldisele saavad liikmesriigid iga kahe aasta tagant lisasumma, mille aluseks on ühekordne makse 10 000 eurot iga ümberasustamise kaudu vastu võetud isiku kohta.

 

2. Lisaks artikli 11 lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud eraldisele saavad liikmesriigid iga kahe aasta tagant lisasumma, mille aluseks on ühekordne makse 6000 eurot iga humanitaarsetel põhjustel vastu võetud isiku kohta.

 

3. Olenevalt asjaoludest võib liikmesriik saada ühekordse makse ka lõikes 1 osutatud isikute pereliikmete eest, et tagada perekonna ühtsus.

 

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud lisasummad eraldatakse liikmesriikidele iga kahe aastat tagant, esimest korda individuaalsete rahastamisotsustega, millega nende riiklik programm heaks kiidetakse, ja hiljem rahastamisotsusega, mis lisatakse nende riikliku programmi heakskiitmise otsustele.

 

5. Võttes arvesse kehtivat inflatsioonimäära, asjakohaseid muutusi ümberasustamise valdkonnas ning muid tegureid, mille abil saab optimeerida ühekordse maksega antud rahalise stiimuli kasutamist, ning tegutsedes olemasolevate vahendite piires, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 32 vastu delegeeritud õigusakte, et käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud ühekordset makset vajaduse korral kohandada.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 17

välja jäetud

Määruse.../... [Dublini määrus] rakendamist toetavad vahendid

 

1. Lisaks artikli 11 lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud eraldisele saab liikmesriik [10 000] euro suuruse summa iga rahvusvahelise kaitse taotleja eest, kelle eest kõnealune liikmesriik hakkab vastutama alates sellest, kui tal tekib probleemne olukord, mis on määratletud määruses (EL) .../... [Dublini määrus].

 

2. Lisaks artikli 11 lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud eraldisele saab liikmesriik [10 000] euro suuruse summa iga rahvusvahelise kaitse taotleja eest, kes on kõnealusesse liikmesriiki suunatud, kui selle liikmesriigi kvoot on ületatud.

 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud liikmesriik saab täiendava [10 000] euro suuruse summa iga taotleja eest, kellele on antud rahvusvahelise kaitse staatus integratsioonimeetmete rakendamise eesmärgil.

 

4. Lõigetes 1 ja 2 osutatud liikmesriik saab täiendava [10 000] euro suuruse summa iga isiku eest, kelle kohta liikmesriigil on võimalik määruse (EL) .../... [Eurodaci määrus] artikli 11 punktis d osutatud andmekogu ajakohastamise alusel tõendada, et see isik on liikmesriigi territooriumilt kas sunniviisiliselt või vabatahtlikult tagasisaatmisotsuse või väljasaatmismeetme alusel lahkunud.

 

5. Lisaks artikli 11 lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud eraldisele saab liikmesriik [500] euro suuruse summa iga rahvusvahelise kaitse taotleja eest, kes on ühest liikmesriigist teine üle viidud, iga taotleja eest, kes on üle viidud vastavalt määruse (EL).../... [Dublini määrus] artikli 34 punkti i esimese lõigu alapunkti c kohaselt, ning asjakohasel juhul iga taotleja eest, kes on üle viidud vastavalt määruse (EL) .../... [Dublini määrus] artikli 34 punkti j alapunkti g kohaselt.

 

6. Käesolevas artiklis osutatud summad antakse kuludega sidumata maksena kooskõlas finantsmääruse artikliga [125].

 

7. Lõigetes 1–5 osutatud lisasummad eraldatakse liikmesriikidele nende programmide raames, tingimusel et isik, kelle eest see summa eraldatakse, on vastavalt kas liikmesriigile tegelikult üle antud, tegelikult tagasi saadetud või taotlejana registreeritud liikmesriigis, kes on tema eest vastutav vastavalt määrusele (EL).../... [Dublini määrus].

 

8. Neid summasid ei tohi kasutada programmi muude meetmete jaoks, välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, ja komisjon peab olema nende kasutamise programmi muutmise kaudu heaks kiitnud.

 

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 17 a

 

Määruse (EL) 604/2013 rakendamist toetavad vahendid

 

1. Vastutava liikmesriigi kindlaksmääramise menetlust läbiviiv liikmesriik saab lisaks käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud eraldisele ka tagasimakse rahvusvahelise kaitse taotleja vastuvõtukulude eest alates taotluse esitamise ajast kuni taotleja vastutavale liikmesriigile üleandmiseni või kuni liikmesriigi kindlaksmääramise menetlust läbiviiv liikmesriik võtab taotleja eest vastutuse kooskõlas määrusega (EL) 604/2013.

 

2. Üleandev liikmesriik saab lisaks käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud eraldisele ka tagasimakse kulude eest, mis kaasnevad taotleja või määruse (EL) 604/2013 artikli 18 lõike 1 punktides c ja d osutatud muu isiku üleandmisega.

 

3. Iga liikmesriik saab lisaks käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud eraldisele ka ühekordse makse 10 000 eurot iga saatjata alaealise eest, kellele antakse selles liikmesriigis rahvusvaheline kaitse, tingimusel et liikmesriik ei saa sama saatjata alaealise eest ühekordset makset artikli 16 lõike 1 alusel.

 

4. Käesolevas artiklis osutatud tagasimakse tehakse maksena kooskõlas finantsmääruse artikliga 125.

 

5. Lõikes 2 osutatud tagasimakse tehakse liikmesriikidele nende programmide raames, tingimusel et isik, kelle eest see tagasimakse tehakse, on liikmesriigile tegelikult üle antud vastavalt määrusele (EL) 604/2013.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 17 b

 

Vahendid rahvusvahelise kaitse taotlejate või rahvusvahelise kaitse saajate üleandmiseks

 

1. Pidades silmas solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise põhimõtete rakendamist, saavad liikmesriigid lisaks artikli 11 lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud eraldisele täiendava summa, mille aluseks on ühekordne makse 10 000 eurot iga teisest liikmesriigist üle toodud rahvusvahelise kaitse taotleja või või rahvusvahelise kaitse saaja kohta.

 

2. Olenevalt asjaoludest võivad liikmesriigid saada ühekordse makse ka lõikes 1 osutatud isikute pereliikmete eest, tingimusel et nende pereliikmete üleandmine on toimunud käesoleva määruse kohaselt.

 

3. Lõikes 1 osutatud lisasummad eraldatakse liikmesriikidele esimest korda individuaalsete rahastamisotsustega, millega nende riiklik programm heaks kiidetakse, ja hiljem rahastamisotsusega, mis lisatakse nende riikliku programmi heakskiitmise otsusele. Neid summasid ei tohi kasutada programmi muude meetmete jaoks, välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, ja komisjon peab olema nende kasutamise programmi muutmise kaudu heaks kiitnud.

 

4. ELi toimimise lepingu artiklis 80 osutatud liikmesriikidevahelise solidaarsuse ja vastutuse jagamise eesmärkide tõhusaks saavutamiseks on komisjonil õigus võtta kooskõlas käesoleva määruse artikliga 32 vastu delegeeritud õigusakte, et korrigeerida vajadusel ja olemasolevate vahendite piires käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühekordseid makseid, võttes seejuures arvesse kehtivat inflatsioonimäära, asjakohaseid muutusi rahvusvahelist kaitset taotlevate ja saavate isikute ühest liikmesriigist teise viimise valdkonnas, ümberasustamises ja muudel ad hoc humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmises ning tegureid, mille abil saab optimeerida ühekordse maksega antud rahalise stiimuli kasutamist.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriik võib kasutada kuni 10 % tema programmile eraldatud summast tegevustoetuse rahastamiseks artikli 3 lõike 2 punktides a ja c sätestatud eesmärkide raames.

2.  Liikmesriik võib kasutada kuni 10 % tema programmile eraldatud summast tegevustoetuse rahastamiseks artikli 3 lõikes 2 sätestatud eesmärkide raames.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tegevustoetust kasutav liikmesriik peab tegutsema kooskõlas liidu varjupaiga ja tagasisaatmise valdkonna acquis’ga.

3.  Tegevustoetust kasutav liikmesriik peab tegutsema kooskõlas liidu varjupaiga ja sisserände valdkonna acquis’ga ning järgima täiel määral Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja põhimõtteid.

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid peavad oma programmis ja artiklis 30 osutatud iga-aastastes tulemusaruannetes õigustama tegevustoetuse kasutamist käesoleva määruse eesmärkide saavutamise kontekstis. Enne programmi heakskiitmist hindab komisjon vastavalt artiklile 13 koos Euroopa Liidu Varjupaigaameti ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga tegevustoetuse kasutamise soovist teatanud liikmesriikide lähteolukorda. Komisjon võtab arvesse nende liikmesriikide esitatud teavet ning võimaluse korral määruse (EL).../... [Euroopa Liidu Varjupaigaameti määrus] ja määruse (EL) nr 1053/2013 kohaselt tehtud ja käesoleva määruse kohaldamisalasse jääva järelevalve põhjal kättesaadavat teavet.

4.  Liikmesriigid peavad oma programmis ja artiklis 30 osutatud iga-aastastes tulemusaruannetes õigustama tegevustoetuse kasutamist käesoleva määruse eesmärkide saavutamise kontekstis. Enne programmi heakskiitmist hindab komisjon vastavalt artiklile 13 koos Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga tegevustoetuse kasutamise soovist teatanud liikmesriikide lähteolukorda. Komisjon võtab arvesse nende liikmesriikide esitatud teavet ning võimaluse korral Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tehtud ja määrusele (EL) nr 1053/2013 vastava ning käesoleva määruse kohaldamisalasse jääva järelevalve põhjal kättesaadavat teavet.

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Tegevustoetus on suunatud konkreetsetele ülesannetele ja teenustele, mis on sätestatud VII lisas.

5.  Tegevustoetus on suunatud rahastamiskõlblikele meetmetele, mis on sätestatud VII lisas.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Selleks, et tulla toime ettenägematute või uute oludega või tagada tõhus rahastamine, tuleb anda komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 32, et muuta VII lisas esitatud loetelu, mis sisaldab konkreetseid ülesandeid ja teenuseid.

6.  Selleks et tulla toime ettenägematute või uute oludega või tagada tõhus rahastamine, tuleb anda komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 32, et muuta VII lisas esitatud rahastamiskõlblike meetmete loetelu.

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Eelarve otsese täitmise raames rakendatavaid toetusi antakse ja hallatakse kooskõlas finantsmääruse [VIII jaotisega].

4.  Eelarve otsese ja kaudse täitmise raames rakendatavaid toetusi antakse ja hallatakse kooskõlas finantsmääruse [VIII jaotisega].

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Komisjon tagab vahendite paindliku, õiglase ja läbipaistva jaotuse artikli 3 lõikes 2 osutatud eesmärkide vahel.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Vastastikuse kindlustusmehhanismi osamaksetega võib katta riske, mis on seotud toetusesaajale määratud vahendite hüvitamisega ning neid osamakseid käsitatakse finantsmääruse kohase piisava tagatisena. Kohaldatakse määruse EL .../... [tagatisfondi määruse järeltulija] [artiklit X].

6.  Vastastikuse kindlustusmehhanismi osamaksetega võib katta riske, mis on seotud toetusesaajale määratud vahendite hüvitamisega ning neid osamakseid käsitatakse finantsmääruse kohase piisava tagatisena.

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Pärast juhtorganilt heakskiidu saamist võtab komisjon Euroopa rändevõrgustiku jaoks fondi iga-aastastest assigneeringutest kättesaadavaks tehtava summa ja võrgustiku tegevuse prioriteete sisaldava tööprogrammi vastu kooskõlas (muudetud) otsuse 2008/381/EÜ artikli 4 lõike 5 punktiga a. Komisjoni otsus kujutab endast rahastamisotsust vastavalt finantsmääruse artiklile [110]. Selleks et tagada vahendite õigeaegne kättesaadavus, võib komisjon Euroopa rändevõrgustiku tööprogrammi vastu võtta eraldi rahastamisotsusega.

2.  Pärast juhtorganilt heakskiidu saamist võtab komisjon Euroopa rändevõrgustiku jaoks fondi iga-aastastest assigneeringutest kättesaadavaks tehtava summa ja võrgustiku tegevuse prioriteete sisaldava tööprogrammi vastu kooskõlas (muudetud) otsuse 2008/381/EÜ artikli 4 lõike 5 punktiga a. Komisjoni otsus kujutab endast rahastamisotsust vastavalt finantsmäärusele. Selleks et tagada vahendite õigeaegne kättesaadavus, võib komisjon Euroopa rändevõrgustiku tööprogrammi vastu võtta eraldi rahastamisotsusega.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 a (uus)

Otsus 2008/381/EL

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt d a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 21 a

 

Otsuse 2008/381/EÜ muutmine

 

Otsuse 2008/381/EÜ artikli 5 lõikele 5 lisatakse järgmine punkt:

 

„d a) Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi määruse alusel võimalike abisaajate kontaktasutusena tegutsemine ning fondi kõigi aspektidega seoses erapooletu nõustamise, praktilise teabe ja abi andmine, sealhulgas seoses rahastamistaotlustega asjaomase riikliku programmi või temaatilise rahastu raames.“

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva fondi alusel otsustatud segarahastamistoimingud tehakse kooskõlas [InvestEU fondi määruse] ja finantsmääruse X jaotisega.

Käesoleva fondi alusel otsustatud segarahastamistoimingud, millele osutatakse artikli 2 lõike 1 punktis c, tehakse kooskõlas [InvestEU fondi määruse] ja finantsmääruse X jaotisega.

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liidu rahaliste vahendite saajad tunnistavad liidu rahaliste vahendite päritolu ja tagavad selle nähtavuse (eriti meetmeid ja nende tulemusi reklaamides), andes eri sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja üldsusele selle kohta sidusat, tulemuslikku ja proportsionaalset suunatud teavet.

1.  Liidu rahaliste vahendite saajad reklaamivad meetmeid ja nende tulemusi, andes asjaomastele eri sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja üldsusele selle kohta sidusat, tulemuslikku ja mõtestatud teavet asjaomastes keeltes. Liidu rahastamise nähtavuse tagamiseks osutavad liidu toetuse saajad meetme kohta teabe andmisel rahastamise päritolule. Sel eesmärgil veenduvad rahaliste vahendite saajad, et igasuguses meediale ja üldsusele suunatud teabes tõstetakse esile liidu embleemi ja nimetatakse selge sõnaga liidu rahalist toetust.

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon rakendab fondi ning selle meetmete ja tulemustega seotud teavitus- ja teabevahetusmeetmeid. Fondile eraldatud rahalised vahendid peavad ühtlasi aitama kaasa liidu poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, niivõrd kui need on seotud käesoleva määruse eesmärkidega.

2.  Võimalikult laia avalikkuseni jõudmiseks rakendab komisjon fondi ning selle meetmete ja tulemustega seotud teavitus- ja teabevahetusmeetmeid. Komisjon avaldab eelkõige teabe temaatilise rahastu iga-aastaste ja mitmeaastaste programmide väljatöötamise kohta. Samuti avaldab komisjon avalikult kättesaadaval veebilehel selliste operatsioonide loetelu, mis on välja valitud temaatilisest rahastust toetuse saamiseks, ning ajakohastab seda loetelu vähemalt iga kolme kuu tagant. Fondile eraldatud rahalised vahendid peavad ühtlasi aitama kaasa liidu poliitiliste prioriteetide elluviimise tutvustamisele, niivõrd kui need on seotud käesoleva määruse eesmärkidega. Komisjon võib eelkõige edendada parimaid tavasid ja vahetada rahastamisvahendi rakendamisega seotud teavet.

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjon avaldab lõikes 2 osutatud teabe avatud, masinloetavas vormingus, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/98/EÜ1a artikli 5 lõikes 1, et andmeid saaks sortida, otsida, võrrelda ja taaskasutada ning et neist saaks teha väljavõtteid. Andmeid peab saama sortida tähtsuse, konkreetse eesmärgi, toetuskõlblike tegevuse kogukulude, projektide kogukulude, hankemenetluste kogukulude, toetuse saaja nime ja töövõtja nime järgi.

 

_____________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 90).

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Fondist antakse rahalist abi kiireloomuliste ja spetsiifiliste vajaduste rahuldamiseks hädaolukordades, mis tulenevad ühest või mitmest järgmisest tegurist:

1.  Komisjon võib otsustada anda rahalist abi kiireloomuliste ja spetsiifiliste vajaduste rahuldamiseks hädaolukordades, mis tulenevad ühest või mitmest järgmisest tegurist:

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  ühes või mitmes liikmesriigis esinev suur rändesurve, mida iseloomustab kolmandate riikide kodanike ulatuslik või ebaproportsionaalne sisseränne, millega kaasneb märkimisväärne ja pakiline koormus nende vastuvõtu- ja kinnipidamiskeskustele ning varjupaiga- ja rändehaldussüsteemidele ja -menetlustele;

(a)  kolmandate riikide kodanike ettenägematu ja ulatuslik või ebaproportsionaalne sisseränne ühte või mitmesse liikmesriiki, millega kaasneb märkimisväärne ja pakiline koormus nende vastuvõtu- ja kinnipidamiskeskustele, lastekaitsesüsteemidele ning varjupaiga- ja rändehaldussüsteemidele ja -menetlustele;

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  vabatahtlik ümberpaigutamine;

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  suur rändesurve kolmandates riikides, sealhulgas juhul, kui kaitset vajavad isikud on sinna sattunud poliitiliste sündmuste või konfliktide tõttu, eriti juhul, kui see võib mõjutada ELi suunas kulgevaid rändevooge.

(c)  isikute ettenägematu ja ulatuslik või ebaproportsionaalne sisseränne kolmandatesse riikidesse, sealhulgas juhul, kui kaitset vajavad isikud on sinna sattunud poliitiliste sündmuste, konfliktide või loodusõnnetuste tõttu, eriti juhul, kui see võib mõjutada ELi suunas kulgevaid rändevooge.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Käesoleva artikli kohaselt kolmandates riikides rakendatavad meetmed täiendavad vajaduse korral liidu humanitaarabipoliitikat ning on sellega kooskõlas, samuti järgitakse nende puhul humanitaarabi valdkonna konsensuses sätestatud humanitaarabialaseid põhimõtteid.

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Komisjon teavitab käesoleva artikli lõike 1 punktides a–c kirjeldatud juhtudest viivitamata Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Erakorralist abi võib anda otse detsentraliseeritud asutustele.

2.  Erakorralist abi võib anda otse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametile, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametile ning kohalikele ja piirkondlikele ametiasutustele, kes kannatavad kolmandate riikide kodanike ennenägematu ja suure või ebaproportsionaalse sisserände all, eriti neile, kelle ülesanne on võtta vastu ja integreerida saatjata alaealisi sisserändajaid.

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Eelarve otsese täitmise raames rakendatavaid toetusi antakse ja hallatakse kooskõlas finantsmääruse [VIII jaotisega].

4.  Eelarve otsese täitmise raames rakendatavaid toetusi antakse ja hallatakse kooskõlas finantsmäärusega.

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võib erakorraline abi katta kulutusi, mis tehti enne toetustaotluse või abitaotluse esitamise kuupäeva, kuid mitte enne 1. jaanuari 2021.

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Meede, mis on saanud toetust fondist, võib saada toetust ka mis tahes muust liidu programmist, sealhulgas eelarve jagatud täitmise alla kuuluvatest fondidest, tingimusel, et neist toetustest ei kaeta samu kulusid. Toetust andnud liidu programmide eeskirju kohaldatakse vastavalt selle osa suhtes, millega nad on meedet toetanud. Kumulatiivse rahastamise kogusumma ei tohi ületada meetme rahastamiskõlblikke kogukulusid ja liidu eri programmidest antavat toetust võib arvestada proportsionaalselt kooskõlas dokumentidega, milles on sätestatud toetuse tingimused.

1.  Operatsioon, mis on saanud toetust fondist, võib saada toetust ka mis tahes muust liidu programmist, sealhulgas eelarve jagatud täitmise alla kuuluvatest fondidest, tingimusel, et neist toetustest ei kaeta samu kulusid. Komisjoni esitatud programmid täiendavad üksteist ja need tuleb välja töötada sedavõrd läbipaistvalt, et oleks välistatud igasugune kattumine. Toetust andnud liidu programmide eeskirju kohaldatakse vastavalt selle osa suhtes, millega nad on operatsiooni toetanud. Kumulatiivse rahastamise kogusumma ei tohi ületada operatsiooni rahastamiskõlblikke kogukulusid ja liidu eri programmidest antavat toetust võib arvestada proportsionaalselt kooskõlas dokumentidega, milles on sätestatud toetuse tingimused.

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Meetmed, mis on saanud kvaliteedimärgise või mis vastavad järgmistele kumulatiivsetele, võrreldavatele tingimustele:

Operatsioonid, mis on saanud kvaliteedimärgise või mis vastavad järgmistele kumulatiivsetele, võrreldavatele tingimustele:

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon esitab kooskõlas oma aruandlusnõuetega, mis tulenevad finantsmääruse artikli 43 lõike 3 punkti h alapunkti i alapunktist iii, ja V lisale tuginedes Euroopa Parlamendile ja nõukogule teabe tulemuste kohta.

1.  Komisjon esitab kooskõlas oma aruandlusnõuetega, mis tulenevad finantsmäärusest, ja V lisale tuginedes vähemalt korra aastas Euroopa Parlamendile ja nõukogule teabe tulemuste kohta.

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Näitajad, mille abil antakse aru fondi edusammude kohta käesoleva määruse eesmärkide saavutamisel, on esitatud VIII lisas. Väljundnäitajate baasväärtuseks võetakse null. 2024. aastaks seatud vahe-eesmärgid ja 2029. aastaks seatud eesmärgid peavad olema kumulatiivsed.

3.  Näitajad, mille abil antakse aru fondi edusammude kohta käesoleva määruse eesmärkide saavutamisel, on esitatud VIII lisas. Väljundnäitajate baasväärtuseks võetakse null. 2024. aastaks seatud vahe-eesmärgid ja 2029. aastaks seatud eesmärgid peavad olema kumulatiivsed. Taotluse korral tehakse komisjoni saadud andmed väljund- ja tulemusnäitajate kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 29

välja jäetud

Hindamine

 

1.  Komisjon teeb käesoleva määruse, sealhulgas käesoleva fondi raames rakendatud meetmete vahehindamise ja tagasivaatelise hindamise.

 

2.  Vahehindamine ja tagasivaateline hindamine tehakse õigeaegselt, et nende tulemusi oleks võimalik kaasata otsustusprotsessi.

 

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 29 a

 

Hindamine

 

1. Komisjon teeb 31. detsembriks 2024 käesoleva määruse rakendamise vahehindamise. Vahehindamises käsitletakse fondi tulemuslikkust, tõhusust, lihtsustamist ja paindlikkust. Konkreetsemalt hõlmab hindamine järgmist:

 

(a) käesoleva määruse eesmärkide täitmisel tehtud edusammud, võttes arvesse olemasolevat asjakohast teavet, eelkõige artikli 30 kohaselt esitavaid liikmesriikide iga-aastaseid tulemusaruandeid ning VIII lisas sätestatud väljund- ja tulemusnäitajaid;

 

(b) fondi raames võetud meetmete ja läbiviidud tegevuste Euroopa lisaväärtus;

 

(c) panus ELi solidaarsusesse varjupaiga ja rände valdkonnas;

 

(d) II lisas sätestatud rakendusmeetmete ja III lisas sätestatud meetmete jätkuv asjakohasus;

 

(e) käesolevast fondist ja muudest liidu fondidest (nt struktuurifondidest) toetatavate meetmete ja liidu välisrahastamisvahenditega seoses rakendatavate meetmete vastastikune täiendavus, kooskõla ja sidusus;

 

(f) fondi pikemaajaline mõju ja selle tulemuste kestlikkus.

 

Vahehindamises võetakse arvesse järelhindamise tulemusi eelmise fondi – Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi – pikaajalise mõju kohta aastatel 2014-2020 ning sellele lisatakse vajaduse korral seadusandlik ettepanek käesoleva määruse läbivaatamiseks.

 

2. Komisjon teeb 31. jaanuariks 2030 järelhindamise. Komisjon esitab samaks kuupäevaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamisaruande. Järelhindamine hõlmab kõigi lõikes 1 sätestatud elementide hindamist. Sellega seoses hinnatakse fondi pikemaajalist mõju ja selle tulemuste kestlikkust, et sellest lähtuvalt teha otsus fondi edaspidise võimaliku jätkamise või muutmise kohta.

 

Lõikes 1 ja käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud vahehindamise ja järelhindamise aruanded koostatakse sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna organisatsioonide, sealhulgas rändajate ja pagulaste organisatsioonide, võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate organite, riiklike inimõiguste valdkonna institutsioonide ja muude asjaomaste organisatsioonide sisulise kaasamise abil, järgides artiklis 3a sätestatud partnerluspõhimõtet.

 

3. Vahehindamise ja järelhindamise puhul pöörab komisjon erilist tähelepanu kolmandate riikide poolt, kolmandates riikides või nendega seoses võetud meetmete hindamisele kooskõlas artikliga 5, artikliga 6 ja artikli 13 lõikega 8.

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid peavad 15. veebruariks 2023 ja iga järgneva aasta samaks kuupäevaks kuni 2031. aastani (kaasa arvatud) esitama komisjonile iga-aastase tulemusaruande, nagu see on sätestatud määruse (EL) .../2021 [ühissätete määrus] artikli 36 lõikes 6. 2023. aastal esitatav aruanne peab hõlmama programmi rakendamist kuni 30. juunini 2022.

1.  Liikmesriigid peavad 15. veebruariks 2023 ja iga järgneva aasta samaks kuupäevaks kuni 2031. aastani (kaasa arvatud) esitama komisjonile iga-aastase tulemusaruande. 2023. aastal esitatav aruanne peab hõlmama programmi rakendamist kuni 30. juunini 2022. Liikmesriigid avaldavad need aruanded asjakohasel veebisaidil ning edastavad need Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  programmi rakendamisel ning vahe-eesmärkide ja lõppeesmärkide saavutamisel tehtud edusammud, võttes arvesse uusimaid andmeid, nagu on nõutud määruse (EL) .../2021 [ühissätete määrus] artiklis [37];

(a)  programmi rakendamisel ning vahe-eesmärkide ja lõppeesmärkide saavutamisel tehtud edusammud, võttes arvesse komisjonile edastatud uusimaid koondandmeid;

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  riikliku programmi raamatupidamise aastaaruandes jaotus tagasimaksete, lõplikele toetusesaajatele tehtud eelmaksete ja tegelikult kantud kulude vahel;

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  programmi täitmist mõjutavad probleemid ja nende lahendamiseks võetud meetmed;

(b)  programmi täitmist mõjutavad probleemid ja nende lahendamiseks võetud meetmed, sealhulgas komisjoni poolt artiklis 258 osutatud rikkumismenetlusega seoses esitatud põhjendatud arvamused;

Muudatusettepanek    156

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  käesolevast fondist ja muudest liidu fondidest toetatavate meetmete, eriti kolmandates riikides või nende riikidega seoses rakendatavate meetmete vastastikune täiendavus;

(c)  käesolevast fondist ja muudest liidu fondidest (nt struktuurifondidest) toetatavate meetmete ja liidu välisrahastamisvahenditega seoses rakendatavate meetmete vastastikune täiendavus, kooskõla ja sidusus;

Muudatusettepanek    157

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  programmi panus liidu asjaomase acquis’ ja liidu tegevuskavade rakendamisse;

(d)  programmi panus liidu asjaomase acquis’ ja liidu tegevuskavade rakendamisse, aga ka liikmesriikidevahelisse koostöösse ja solidaarsusesse varjupaigavaldkonnas;

Muudatusettepanek    158

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  põhiõigustega seotud nõuete järgimine;

Muudatusettepanek    159

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  fondist abiga ümber asustatud isikute arv, pidades silmas artikli 16 lõikes 1 osutatud summasid;

(g)  fondi abiga ümber asustatud või vastu võetud isikute arv, pidades silmas artikli 16 lõigetes 1 ja 2 osutatud summasid;

Muudatusettepanek    160

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  ühest liikmesriigist teise üle viidud rahvusvahelise kaitse taotlejate arv vastavalt artiklile 17.

(h)  ühest liikmesriigist teise üle viidud rahvusvahelise kaitse taotlejate arv vastavalt artiklile 17b.

Muudatusettepanek    161

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h a)  programmi kaudu abi saanud haavatavate isikute arv, sealhulgas lapsed, ja rahvusvahelise kaitse saanud isikute arv;

Muudatusettepanek    162

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon võib esitada iga-aastase tulemusaruande kohta märkusi kahe kuu jooksul alates aruande kättesaamise kuupäevast. Kui komisjon ei ole nimetatud tähtajaks oma tähelepanekuid esitanud, loetakse aruanne vastuvõetuks.

3.  Komisjon võib esitada iga-aastase tulemusaruande kohta märkusi kahe kuu jooksul alates aruande kättesaamise kuupäevast. Kui komisjon ei ole nimetatud tähtajaks oma tähelepanekuid esitanud, loetakse aruanne vastuvõetuks. Pärast vastuvõtmist teeb komisjon iga-aastaste tulemusaruannete kokkuvõtted kättesaadavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning avaldab need asjakohasel veebisaidil. Kui liikmesriigid neid kooskõlas lõikega 1 ei edasta, tehakse tulemusaruande täistekst Euroopa Parlamendi ja nõukogu nõudmisel neile kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    163

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklites 13, 18, 28 ja 31 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile kuni 31. detsembrini 2028.

2.  Artiklites 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 ja 31 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile kuni 31. detsembrini 2028.

Muudatusettepanek    164

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 13, 18, 28 ja 31 osutatud volitused igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud õiguste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 4, 9, 13, 16, 17b, 28 ja 31 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud õiguste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek    165

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artiklite 13, 18, 28 ja 31 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui nad on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6.  Artiklite 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 ja 31 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui nad on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek    166

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  iga liikmesriik saab fondist kindla summa, mille suurus on 5 000 000 eurot, ainult programmitöö perioodi alguses.

(a)  iga liikmesriik saab fondist kindla summa, mille suurus on 10 000 000 eurot, ainult programmitöö perioodi alguses.

Muudatusettepanek    167

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Ebaseadusliku rände vastase võitluse, sealhulgas tagasisaatmise valdkonnas võetakse arvesse järgmisi kriteeriume, mille osatähtsused on järgmised:

4.  Ebaseadusliku rände vastase võitluse, sealhulgas tagasisaatmise valdkonnas võetakse arvesse järgmist kriteeriumit:

Muudatusettepanek    168

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  50 % võrdeliselt nende kolmandate riikide kodanike arvuga, kes ei vasta või enam ei vasta liikmesriigi territooriumile sisenemise ja seal viibimise tingimustele ning kelle suhtes siseriikliku ja/või ühenduse õiguse alusel kehtib tagasipöördumisotsus, st haldusotsus või kohtulahend või -akt, millega kuulutatakse territooriumil viibimine ebaseaduslikuks ja kehtestatakse tagasipöördumiskohustus;

(a)  nende kolmandate riikide kodanike arv, kes ei vasta või enam ei vasta liikmesriigi territooriumile sisenemise ja seal viibimise tingimustele ning kelle suhtes kehtib siseriikliku ja/või liidu õiguse alusel lõplik tagasipöördumisotsus, st haldusotsus või kohtulahend või -akt, millega kuulutatakse territooriumil viibimine ebaseaduslikuks ja kehtestatakse tagasipöördumiskohustus;

Muudatusettepanek    169

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  50 % võrdeliselt nende kolmandate riikide kodanike koguarvuga, kes on liikmesriikide territooriumilt pärast haldus- või kohtulikku lahkumiskorraldust kas vabatahtlikult või sunniviisiliselt lahkunud.

välja jäetud

Muudatusettepanek    170

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Esialgse eraldise võrdlusandmed põhinevad komisjoni (Eurostati) koostatud, eelnevat kolme kalendriaastat hõlmavatel statistilistel andmetel, mis omakorda põhinevad andmetel, mille liikmesriigid on kooskõlas liidu õigusega esitanud käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeval. Vahekokkuvõtet tehes põhinevad võrdlusandmed komisjoni (Eurostati) koostatud iga-aastastel statistilistel andmetel, mis hõlmavad eelnevat kolme kalendriaastat ning on kättesaadavad 2024. aasta vahehindamise tegemise ajal liidu õiguse kohaselt liikmesriikide esitatud andmete põhjal. Juhul kui liikmesriigid ei ole komisjonile (Eurostatile) asjaomaseid statistilisi andmeid esitanud, esitavad nad võimalikult kiiresti esialgsed andmed.

5.  Esialgse eraldise võrdlusandmed põhinevad komisjoni (Eurostati) koostatud, eelnevat kolme kalendriaastat hõlmavatel statistilistel andmetel, mis omakorda põhinevad andmetel, mille liikmesriigid on kooskõlas liidu õigusega esitanud käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeval. Andmed tuleks jaotada vanuse ja soo, konkreetsete haavatavuse aspektide ja varjupaiga staatuse kaupa, sealhulgas laste puhul. Vahekokkuvõtet tehes põhinevad võrdlusandmed komisjoni (Eurostati) koostatud iga-aastastel statistilistel andmetel, mis hõlmavad eelnevat kolme kalendriaastat ning on kättesaadavad 2024. aasta vahehindamise tegemise ajal liidu õiguse kohaselt liikmesriikide esitatud andmete põhjal. Juhul kui liikmesriigid ei ole komisjonile (Eurostatile) asjaomaseid statistilisi andmeid esitanud, esitavad nad võimalikult kiiresti esialgsed andmed.

Muudatusettepanek    171

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  liikmesriikide varjupaigasüsteemide infrastruktuuri ja teenuste suutlikkuse toetamine vajaduse korral;

(b)  liikmesriikide varjupaigasüsteemide infrastruktuuri (näiteks piisavad vastuvõtutingimused, eelkõige alaealistele) ja teenuste (näiteks õigusabi ning vajaduse korral esindamine ja suuline tõlge) suutlikkuse toetamine vajaduse korral, sealhulgas kohalikul ja piirkondlikul tasandil;

Muudatusettepanek    172

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  liikmesriikidevahelise solidaarsuse ja vastutuse jagamise edendamine, eelkõige rändevoogude kaudu kõige rohkem mõjutatud liikmesriikide suhtes, samuti solidaarsustegevuses osalevate liikmesriikide toetamine;

välja jäetud

Muudatusettepanek    173

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  solidaarsuse ja koostöö tugevdamine kolmandate riikidega, mida rändevood mõjutavad, sealhulgas ümberasustamise ja muude liidult kaitse saamise seaduslike võimaluste kaudu, ning rände haldamisega seotud partnerluse ja koostöö kaudu kolmandate riikidega.

(d)  solidaarsuse ja koostöö tugevdamine kolmandate riikidega, kuhu on sunnitud olnud rändama suur hulk rahvusvahelist kaitset vajavaid inimesi, sealhulgas nende riikide suutlikkuse suurendamise kaudu vastuvõtu ja rahvusvahelise kaitse tingimuste parandamiseks ning ümberasustamise ja muude liidult kaitse saamise seaduslike võimaluste kaudu, eelkõige haavatavatele rühmadele, nagu lastele ja teismelistele, kes seisavad silmitsi kaitse riskidega, ning partnerluse ja koostöö kaudu kolmandate riikidega seoses ülemaailmsete koostööalaste jõupingutustega rahvusvahelise kaitsevaldkonnas.

Muudatusettepanek    174

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 1 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  tehnilise ja operatiivabi andmine ühele või mitmele teisele liikmesriigile koostöös Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametiga.

Muudatusettepanek    175

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  seaduslikku rännet ja seaduslikku rännet käsitleva liidu acquis’ rakendamist edendava poliitika väljatöötamise ja selle rakendamise toetamine;

(a)  seaduslikku rännet ja seaduslikku rännet, sealhulgas perekondade taasühinemine, käsitleva liidu acquis’, eelkõige seaduslikku töörännet käsitlevate õigusaktide rakendamist edendava poliitika väljatöötamise ja selle rakendamise toetamine kooskõlas kohaldatavate rahvusvaheliste rände- ja võõrtöötajate kaitse alaste nõuetega;

Muudatusettepanek    176

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  selliste struktuuri- ja toetusmeetmete edendamine ja väljatöötamine, mis hõlbustavad seaduslikku sisenemist liitu ja seal seaduslikku elamist.

Muudatusettepanek    177

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2 – alapunkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a b)  partnerluse ja koostöö toetamine selliste kolmandate riikidega, mida mõjutavad rändevood, sealhulgas seaduslike liitu sisenemise võimaluste kaudu üleilmsete rändevaldkonna koostöö alaste jõupingutuste eesmärgil.

Muudatusettepanek    178

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kolmandate riikide kodanike sotsiaalseks ja majanduslikuks lõimimiseks varase integreerimise meetmete edendamine, nende vastuvõtvas ühiskonnas aktiivse osalemise ja vastuvõtvas ühiskonnas tunnustuse saavutamise ettevalmistamine, eelkõige kaasates kohalikke või piirkondlikke ametiasutusi ja kodanikuühiskonna organisatsioone.

välja jäetud

Muudatusettepanek    179

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Fondist toetatakse artikli 3 lõike 2 punktis c sätestatud erieesmärgi saavutamist, keskendudes järgmistele rakendusmeetmetele:

 

(a) kolmandate riikide kodanike sotsiaalseks ja majanduslikuks lõimimiseks integreerimismeetmete edendamine, perekondade taasühinemise hõlbustamine, nende vastuvõtvas ühiskonnas aktiivse osalemise ja tunnustuse saavutamise ettevalmistamine, eelkõige kaasates kohalikke või piirkondlikke ametiasutusi, valitsusväliseid organisatsioone, sealhulgas pagulaste ja rändajate organisatsioone ning sotsiaalpartnereid, ning

 

(b) haavatavate isikute kaitse meetmete edendamine ja rakendamine integratsioonimeetmete kontekstis.

Muudatusettepanek    180

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Fondist toetatakse artikli 3 lõike 2 punktis c sätestatud erieesmärgi saavutamist, keskendudes järgmistele rakendusmeetmetele:

3.  Fondist toetatakse artikli 3 lõike 2 punktis c a sätestatud erieesmärgi saavutamist, keskendudes järgmistele rakendusmeetmetele:

Muudatusettepanek    181

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  tagasipöördumise haldamisel liidu ja liikmesriikide tasandil integreeritud ja kooskõlastatud lähenemisviisi toetamine, tõhusa ja jätkusuutliku tagasipöördumise arendamine ning ebaseadusliku rände stiimulite vähendamine;

(b)  tagasipöördumise haldamisel liidu ja liikmesriikide tasandil integreeritud ja kooskõlastatud lähenemisviisi toetamine, tõhusa, inimväärika ja jätkusuutliku tagasipöördumise arendamine ning ebaseadusliku rände stiimulite vähendamine;

Muudatusettepanek    182

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  toetatud vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise toetamine;

(c)  toetatud vabatahtliku tagasipöördumise, pereliikmete otsimise ja taasintegreerimise toetamine, arvestades samas alaealiste parimate huvidega;

Muudatusettepanek    183

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  kolmandate riikidega koostöö ja nende suutlikkuse tugevdamine tagasivõtmislepingute ja muude meetmete rakendamisel ning jätkusuutlikku tagasipöördumise võimaldamine.

(d)  kolmandate riikidega koostöö ja nende suutlikkuse tugevdamine tagasivõtmislepingute rakendamisel, sealhulgas taasintegreerimine, et võimaldada jätkusuutlikku tagasipöördumist.

Muudatusettepanek    184

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Fondist toetatakse artikli 3 lõike 2 punktis c b sätestatud erieesmärgi saavutamist, keskendudes järgmistele rakendusmeetmetele:

 

(a) rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta järgimise edendamine ja rakendamine varjupaiga- ja rändepoliitikas ja -meetmetes;

 

(b) liikmesriikidevahelise solidaarsuse ja vastutuse jagamise edendamine, eelkõige solidaarsuse edendamine rändevoogudest kõige rohkem mõjutatud liikmesriikide suhtes, samuti solidaarsustegevuses osalevate liikmesriikide toetamine kesk-, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning rahvusvaheliste organisatsioonide, valitsusväliste organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite toetamine;

 

(c) rahvusvahelise kaitse taotlejate või rahvusvahelise kaitse saajate ühest liikmesriigist teise üleviimise toetamine.

Muudatusettepanek    185

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Toetuse kohaldamisala

Meetmed, mis on artikli 3 kohaselt vahendist toetuse saamiseks kõlblikud

Muudatusettepanek    186

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 3 lõikes 1 osutatud poliitilise eesmärgi raames toetatakse fondist eelkõige järgmist:

1.  Artikli 3 lõikes 1 osutatud poliitikaeesmärgi raames toetatakse fondist järgmist:

Muudatusettepanek    187

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  varjupaiga, seadusliku rände, integratsiooni, tagasipöördumise ja ebaseadusliku rände riiklike strateegiate koostamine ja arendamine;

(a)  varjupaiga, seadusliku rände, integratsiooni, eelkõige kohalike integratsioonistrateegiate, tagasipöördumise ja ebaseadusliku rände alase liidu acquis’ rakendamiseks mõeldud riiklike, piirkondlike ja kohaliku tasandi strateegiate koostamine ja arendamine;

Muudatusettepanek    188

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  haldusstruktuuride, -süsteemide ja -vahendite loomine ning töötajate, sealhulgas kohalike omavalitsuste ja muude asjaomaste sidusrühmade koolitamine;

(b)  haldusstruktuuride, -süsteemide ja -vahendite loomine ning töötajate, sealhulgas kohalike omavalitsuste ja muude asjaomaste sidusrühmade koolitamine vajaduse korral koostöös asjaomaste liidu asutustega;

Muudatusettepanek    189

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  poliitika ja menetluste väljatöötamine, järelevalve ja hindamine, sealhulgas teabe ja andmete kogumine ja vahetamine, edusammude mõõtmiseks ning poliitika arengu hindamiseks ühiste statistiliste vahendite, meetodite ja näitajate väljatöötamine ja kohaldamine;

(c)  poliitika ja menetluste, sealhulgas rände ja rahvusvahelise kaitse kohta kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete ja statistika väljatöötamise, kogumise, analüüsi ja levitamise valdkonna poliitika ja menetluste väljatöötamine, nende üle järelevalve tegemine ja nende hindamine ning edusammude mõõtmiseks ja arengusuundumuste hindamiseks vajalike ühiste statistiliste vahendite, meetodite ja näitajate väljatöötamine ja kohaldamine;

Muudatusettepanek    190

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  abi- ja tugiteenused, mis on kooskõlas asjaomase isiku, eriti haavatavate rühmade staatuse ja vajadustega;

(e)  sootundlikud abi- ja tugiteenused, mis on kooskõlas asjaomaste isikute, eriti haavatavate isikute staatuse ja vajadustega;

Muudatusettepanek    191

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 1 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  lapsrändajate tõhus kaitse, sealhulgas lapse parimate huvide hindamine enne otsuste tegemist, kõik meetmed, mis on loetletud komisjoni 12. aprilli 2017. aasta teatises lapsrändajate kaitse kohta, näiteks kõigile saatjata alaealistele asjakohase eluaseme pakkumine ja eestkostjate õigeaegne määramine, Euroopa eestkosteasutuste võrgustikku tehtavad maksed ning laste õigusi kaitsvate poliitikameetmete ja menetluste väljatöötamine, järelevalve ja hindamine, sealhulgas lapse õigustel põhinev süsteem;

Muudatusettepanek    192

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  meetmed, mille eesmärk on suurendada sidusrühmade ja üldsuse teadlikkust varjupaiga-, integratsiooni-, seadusliku rände ja tagasisaatmispoliitikast.

(f)  meetmed, mille eesmärk on suurendada sidusrühmade ja üldsuse teadlikkust varjupaiga-, integratsiooni-, seadusliku rände ja tagasisaatmispoliitikast, pöörates erilist tähelepanu haavatavatele rühmadele, sealhulgas alaealistele.

Muudatusettepanek    193

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 3 lõike 2 punktis a osutatud erieesmärgi raames toetatakse fondist eelkõige järgmist:

2.  Artikli 3 lõike 2 punktis a osutatud erieesmärgi raames toetatakse fondist järgmist:

Muudatusettepanek    194

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  materiaalse abi (sh piiril antava abi) andmine,

(a)  materiaalse abi andmine (k.a piiril antav abi, lapsesõbralikud ja soo järgi kohandatud rajatised, kohalike asutuste pakutavad hädaolukorra teenused, haridus, koolitus, tugiteenused, õigusabi ja esindamine, tervishoid ja psühholoogiline abi);

Muudatusettepanek    195

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  varjupaigamenetluste läbiviimine;

(b)  varjupaigamenetluste läbiviimine, sealhulgas pereliikmete otsimine ning varjupaigataotlejatele menetluse kõigis etappides õigusabi ja esindamise ning suulise tõlke kättesaadavuse tagamine;

Muudatusettepanek    196

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  spetsiaalsete menetlus- või vastuvõtuvajadustega taotlejate kindlakstegemine;

(c)  spetsiaalsete menetlus- või vastuvõtuvajadustega taotlejate kindlakstegemine, sealhulgas inimkaubanduse ohvrite, alaealiste ja teiste haavatavate isikute, nagu piinamisohvrite ja seksuaalse vägivalla ohvrite varajane kindlakstegemine ja spetsialiseeritud teenistustesse suunamine;

Muudatusettepanek    197

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 2 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  vägivalla ja piinamise, sealhulgas soolise vägivalla ohvritele kvalifitseeritud psühhosotsiaalsete ja rehabilitatsiooniteenuste osutamine;

Muudatusettepanek    198

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  vastuvõtu majutustaristu loomine ja parandamine, sealhulgas selliste rajatiste võimalik ühiskasutus rohkem kui ühe liikmesriigi poolt;

(d)  vastuvõtu majutustaristu – näiteks alaealiste lastega perede vajadustele vastavates väikeste majutusüksuste ja väiketaristu, kaasa arvatud kohalike ja piirkondlike asutuste poolt pakutava taristu – loomine ja parandamine, sealhulgas selliste rajatiste võimalik ühiskasutus rohkem kui ühe liikmesriigi poolt;

Muudatusettepanek    199

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 2 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  alternatiivsete hooldusteenuste pakkumine, mis on integreeritud olemasolevatesse riiklikesse lastekaitsesüsteemidesse ning täidavad kõigi laste vajadusi kooskõlas rahvusvaheliste standarditega;

Muudatusettepanek    200

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  liikmesriikide suutlikkuse suurendamine koguda, analüüsida ja levitada teavet päritoluriikide kohta;

(e)  püüdlused suurendada liikmesriikide suutlikkust koguda, analüüsida ja omavahel jagada teavet päritoluriikide kohta;

Muudatusettepanek    201

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 2 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  meetmed, mis on seotud liidu ümberasustamise [ja humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise] raamistiku või riiklike ümberasustamiskavade rakendamisega seotud menetlustega, mis on kooskõlas liidu ümberasustamisraamistikuga;

(f)  meetmed, mis on seotud riiklike ümberasustamise või käesolevas määruses sätestatud humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise kavade rakendamismenetlustega;

Muudatusettepanek    202

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 2 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  rahvusvahelise kaitse saajate üleviimine;

(g)  rahvusvahelise kaitse taotlejate ja saajate üleviimine;

Muudatusettepanek    203

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 2 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  kolmandate riikide suutlikkuse suurendamine kaitset vajavate isikute kaitse parandamiseks;

(h)  kolmandate riikide suutlikkuse suurendamine kaitset vajavate isikute kaitse parandamiseks, sealhulgas kolmandates riikides tugevate lastekaitse mehhanismide väljatöötamise toetamise kaudu, tagades, et lapsed on kõigis valdkondades vägivalla, kuritarvituste ja hooletusse jätmise eest kaitstud ning neil on ligipääs haridusele ja tervishoiule;

Muudatusettepanek    204

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 2 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i)  kinnipidamisele tõhusate alternatiivide loomine, arendamine ja parandamine, eelkõige saatjata alaealiste ja perekondade puhul.

(i)  kinnipidamisele ja hoolekandele, eelkõige saatjata alaealiste ja perekondadega laste kinnipidamisele tõhusate alternatiivide loomine, arendamine ja täiustamine kooskõlas ÜRO lapse õiguste konventsiooniga.

Muudatusettepanek    205

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud erieesmärgi raames toetatakse fondist eelkõige järgmist:

3.  Artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud erieesmärgi raames toetatakse fondist järgmist:

Muudatusettepanek    206

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  liidule liikuvuskavade väljatöötamine, näiteks ring- ja ajutised rändekavad, sealhulgas koolitus tööalase konkurentsivõime suurendamiseks;

(b)  liidule liikuvuskavade väljatöötamine, muu hulgas ring- ja ajutised rändekavad, sealhulgas kutseõpe ja muu koolitus tööalase konkurentsivõime suurendamiseks;

Muudatusettepanek    207

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  kolmandas riigis omandatud oskuste ja kvalifikatsiooni hindamine ning nende oskuste ja kvalifikatsiooni läbipaistvus ja vastavus liikmesriigi omadele;

(d)  kolmandas riigis omandatud oskuste ja kvalifikatsiooni, sealhulgas erialase kogemuse hindamine ja tunnustamine ning nende oskuste ja kvalifikatsiooni läbipaistvus ja vastavus liikmesriigi omadele ning ühiste hindamisnormide väljatöötamine;

Muudatusettepanek    208

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 3 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  abi seoses perekonna taasühinemise taotlustega nõukogu direktiivi 2003/86/EÜ51 tähenduses.

(e)  abi seoses perekonna taasühinemise taotlustega, et tagada nõukogu direktiivi 2003/86/EÜ51 ühtlustatud rakendamine.

__________________

__________________

51 Nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiiv 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta (ELT L 251, 3.10.2003, lk 12 – 18.).

51 Nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiiv 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta (ELT L 251, 3.10.2003, lk 12 – 18.).

Muudatusettepanek    209

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 3 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  abi seoses liikmesriigis juba seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike staatuse muutmisega, eelkõige seoses liidu tasandil kindlaks määratud seadusliku elaniku staatuse omandamisega;

(f)  abi, sealhulgas õigusabi ja esindamine, seoses liikmesriigis juba seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike staatuse muutmisega, eelkõige seoses liidu tasandil kindlaks määratud seadusliku elaniku staatuse omandamisega;

Muudatusettepanek    210

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 3 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  abi seoses liidus seaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike õiguste teostamisega, eeskätt seoses liikuvusega liidus ja töö saamisega;

Muudatusettepanek    211

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 3 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  varajase integreerimise meetmed, näiteks kolmandate riikide kodanike vajadustele kohandatud toetus ning integratsiooniprogrammid, milles keskendutakse haridusele, keeleõppele ja muule koolitusele, nagu kodanikuõpetus ja kutsenõustamine;

välja jäetud

Muudatusettepanek    212

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 3 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  meetmed, millega edendatakse kolmandate riikide kodanike võrdset juurdepääsu avalikele ja erateenustele ning selliste teenuste osutamist kolmandate riikide kodanikele, sealhulgas selliste teenuste kohandamist sihtrühma vajadustele;

välja jäetud

Muudatusettepanek    213

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 3 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i)  valitsusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide integreeritud koostöö, sealhulgas koordineeritud integratsiooni tugikeskuste, näiteks ühtsete kontaktpunktide kaudu;

välja jäetud

Muudatusettepanek    214

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 3 – alapunkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j)  meetmed, mis võimaldavad ja toetavad kolmandate riikide kodanike kaasamist ja aktiivset osalemist vastuvõtvas ühiskonnas, ning meetmed, millega edendatakse vastuvõtva ühiskonna heakskiitu;

välja jäetud

Muudatusettepanek    215

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 3 – alapunkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  kolmandate riikide kodanike, vastuvõtva ühiskonna ja avaliku sektori asutuste vahel teabevahetust ja dialoogi edendamine, sealhulgas kolmandate riikide kodanikega konsulteerimise ning kultuuride- ja religioonidevahelise dialoogi kaudu.

välja jäetud

Muudatusettepanek    216

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Artikli 3 lõike 2 punktis c osutatud erieesmärgi raames toetatakse fondist eelkõige järgmist:

 

(a) integratsioonimeetmed, näiteks kohandatud abi kooskõlas kolmandate riikide kodanike vajadustega, ning integratsiooniprogrammid, milles keskendutakse kaasavale haridusele ja hooldusele, keelele, nõustamisele, kutsekoolitusele ja muudele koolitustele, nagu kodanikuõpetuse kursused ja kutsenõustamine;

 

(b) kohalike omavalitsuste osutatavate integratsiooniteenuste suutlikkuse suurendamine;

 

(c) meetmed, millega edendatakse kolmandate riikide kodanike võrdset juurdepääsu avalikele ja erateenustele, sealhulgas haridusele, tervishoiule ja psühhosotsiaalsele toele, selliste teenuste osutamist kolmandate riikide kodanikele ning kohandamist sihtrühma vajadustele;

 

(d) valitsusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide integreeritud koostöö, sealhulgas koordineeritud integratsiooni tugikeskuste, näiteks ühtsete kontaktpunktide kaudu;

 

(e) meetmed, mis võimaldavad ja toetavad kolmandate riikide kodanike kaasamist ja aktiivset osalemist vastuvõtvas ühiskonnas, ning meetmed, millega edendatakse vastuvõtva ühiskonna omaksvõttu;

 

(f) kolmandate riikide kodanike, vastuvõtva ühiskonna ja avaliku sektori asutuste vahel teabevahetuse ja dialoogi edendamine, sealhulgas kolmandate riikide kodanikega konsulteerimise ning kultuuride- ja religioonidevahelise dialoogi kaudu.

Muudatusettepanek    217

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Artikli 3 lõike 2 punktis c osutatud erieesmärgi raames toetatakse fondist eelkõige järgmist:

4.  Artikli 3 lõike 2 punktis c a osutatud erieesmärgi raames toetatakse fondist järgmist:

Muudatusettepanek    218

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  vastuvõtu- ja kinnipidamistaristu, sealhulgas sellise taristu ühiskasutus mitme liikmesriigi poolt;

(a)  avatud vastuvõtutaristu täiustamine ning olemasoleva kinnipidamistaristu täiustamine, sealhulgas sellise taristu ühiskasutus mitme liikmesriigi poolt;

Muudatusettepanek    219

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kinnipidamisele tõhusate alternatiivide kasutuselevõtmine, arendamine ja parandamine, eelkõige saatjata alaealiste ja perekondade puhul.

(b)  kinnipidamisele, eelkõige saatjata alaealiste ja perekondade kinnipidamisele tõhusate alternatiivide kasutuselevõtmine, arendamine, elluviimine ja täiustamine, tuginedes juhtumite lahendamisele kogukonnas.

Muudatusettepanek    220

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  inimkaubanduse ohvrite kindlakstegemine ja vastuvõtmine kooskõlas direktiiviga 2011/36/EL ja nõukogu direktiiviga 2004/81/EÜ1a;

 

___________________

 

1a Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/81/EÜ elamisloa väljaandmise kohta pädevate asutustega koostööd tegevatele kolmandate riikide kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid või kelle ebaseaduslikule sisserändele on kaasa aidatud (ELT L 261, 6.8.2004, lk 19).

Muudatusettepanek    221

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  ebaseadusliku rände stiimulite, sealhulgas ebaseaduslike rändajate töölevõtmise vastu võitlemine järgmiste vahenditega: tõhusad ja nõuetekohased, riskihindamisel põhinevad kontrollid, töötajate koolitamine, selliste mehhanismide loomine ja rakendamine, mille kaudu ebaseaduslikud rändajad saavad tööandjatelt tagasi nõuda makseid ja esitada nende vastu kaebusi, samuti teavitus- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniad, mille eesmärk on teavitada tööandjaid ja ebaseaduslikke rändajaid direktiivi 2009/52/EÜ53 kohastest õigustest ja kohustustest;

(d)  ebaseadusliku rände stiimulite, sealhulgas ebaseaduslike rändajate töölevõtmise vähendamine järgmiste vahenditega: tõhusad ja nõuetekohased, riskihindamisel põhinevad kontrollid, töötajate koolitamine, selliste mehhanismide loomine ja rakendamine, mille kaudu ebaseaduslikud rändajad saavad tööandjatelt tagasi nõuda makseid ja esitada nende vastu kaebusi, samuti teavitus- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniad, mille eesmärk on teavitada tööandjaid ja ebaseaduslikke rändajaid direktiivi 2009/52/EÜ53 kohastest õigustest ja kohustustest;

__________________

__________________

53 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/52/EÜ, millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded, ELT L 168, 30.6.2009, lk 24–32.

53 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/52/EÜ, millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded, ELT L 168, 30.6.2009, lk 24–32.

Muudatusettepanek    222

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  tagasipöördumisabi, eelkõige toetatud vabatahtlik tagasipöördumine, ja teave toetatud vabatahtliku tagasipöördumise programmide kohta;

(g)  tagasipöördumisabi, eelkõige toetatud vabatahtlik tagasipöördumine, ja teave toetatud vabatahtliku tagasipöördumise programmide kohta, sealhulgas tagasipöördumismenetluses osalevatele lastele erijuhendamise pakkumine ja lapse õigustel põhinevate tagasipöördumismenetluste tagamine;

Muudatusettepanek    223

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j)  rajatised ja teenused kolmandates riikides, millega tagatakse nõuetekohane ajutine majutus ja vastuvõtt saabumisel, sealhulgas saatjata alaealiste ja muude haavatavate rühmade jaoks kooskõlas rahvusvaheliste standarditega;

(j)  rajatised ja tugiteenused kolmandates riikides, millega tagatakse nõuetekohane ajutine majutus ja vastuvõtt saabumisel ja kiire üleminek kogukonnapõhisele majutusele;

Muudatusettepanek    224

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  ebaseadusliku rände vastu võitlemisel ning tõhusa tagasisaatmise ja tagasivõtmise valdkonnas kolmandate riikidega tehtav koostöö, sealhulgas tagasivõtulepingute ja muude kokkulepete rakendamise raames;

(k)  ebaseadusliku rände vastu võitlemisel ning tõhusa tagasisaatmise ja tagasivõtmise valdkonnas kolmandate riikidega tehtav koostöö, sealhulgas tagasivõtulepingute rakendamise raames;

Muudatusettepanek    225

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt l

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l)  meetmed, mis aitavad suurendada teadlikkust asjakohastest seaduslikest sisserändekanalitest ja ebaseadusliku sisserändega seotud riskidest;

(l)  meetmed, mis aitavad suurendada teadlikkust asjakohastest seaduslikest rändekanalitest ja ebaseadusliku sisserändega seotud riskidest;

Muudatusettepanek    226

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt m

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(m)  toetus ja tegevus kolmandates riikides, sealhulgas taristu, seadmete ja muude meetmete valdkonnas, tingimusel et see aitab tõhustada koostööd kolmandate riikide ning liidu ja tema liikmesriikide vahel tagasisaatmise ja tagasivõtmise valdkonnas.

välja jäetud

Muudatusettepanek    227

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Artikli 3 lõike 2 punktis c b osutatud erieesmärgi raames toetatakse fondist järgmist:

 

(a) rahvusvahelise kaitse taotlejate või rahvusvahelise kaitse saajate ühest liikmesriigist teise üleviimine, sealhulgas käesoleva määruse artiklis 17 b osutatud meetmete rakendamine;

 

(b) operatiivtugi seoses lähetatud töötajate või liikmesriigi poolt teisele, rändeprobleemidest mõjutatud liikmesriigile antava rahalise abiga;

 

(c) meetmed, mis on seotud riiklike ümberasustamise või humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise kavade rakendamismenetlustega.

Muudatusettepanek    228

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  Kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ning kodanikuühiskonna organisatsioonide rakendatavad integratsioonimeetmed;

–  Kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ning kodanikuühiskonna organisatsioonide, sealhulgas pagulasi ja rändajaid esindavate organisatsioonide rakendatavad integratsioonimeetmed;

Muudatusettepanek    229

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  Kinnipidamisele tõhusate alternatiivide väljatöötamis- ja rakendamismeetmed;

–  Kinnipidamisele ja hoolekandele tõhusate alternatiivide väljatöötamis- ja rakendamismeetmed;

Muudatusettepanek    230

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – taane 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  Meetmed, mis on suunatud haavatavatele isikutele ja rahvusvahelise kaitse taotlejatele vastuvõtu- ja/või menetluslike erivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas meetmed, millega tagatakse lapsrändajate, eelkõige saatjata laste tõhus kaitse.

–  Meetmed, mis on suunatud haavatavatele isikutele ja rahvusvahelise kaitse taotlejatele vastuvõtu- ja/või menetluslike erivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas meetmed, millega tagatakse lapsrändajate, eelkõige saatjata alaealiste tõhus kaitse.

Muudatusettepanek    231

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – -1. osa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Kõik allpool loetletud tulemusnäitajad tuleks eristada soo ja vanuse kaupa.

Muudatusettepanek    232

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – 1. osa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise kavade kaudu riiki lubatud isikute arv.

Muudatusettepanek    233

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – 1. osa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Fondi toetusel ühest liikmesriigist teise üle viidud rahvusvahelise kaitse taotlejate arv.

Muudatusettepanek    234

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – 1. osa – punkt 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Fondi toetusel ühest liikmesriigist teise üle viidud rahvusvahelise kaitse saajate arv.

Muudatusettepanek    235

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – 1. a osa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Erieesmärk nr 1 a: toetada seaduslikku rännet liikmesriikidesse.

 

1. Fondist saadud toetuste abil välja antud siniste kaartide arv.

 

2. Fondist saadud toetuste abil ettevõttesiseselt üle viidud töötaja staatuse saanud isikute arv.

 

3. Fondist saadud toetuste abil tulemuslikult oma perekonnaga taasühinenud perekonna taasühinemise taotlejate arv.

 

4. Fondist saadud toetuste abil pikaajalise elamisloa saanud kolmandate riikide kodanike arv.

Muudatusettepanek    236

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – 2. osa – erieesmärk nr 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erieesmärk nr 2: Toetada liikmesriikidesse suunduvat seaduslikku rännet, sealhulgas aidata kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele.

Erieesmärk nr 2: aidata kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele.

Muudatusettepanek    237

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – 2. osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Nende isikute arv, kes osalesid fondi poolt toetatud integratsioonimeetmetes, ning kes teatasid, et meetmed aitasid nende varajasele integreerimisele kaasa, võrrelduna fondist toetatud integratsioonimeetmetes osalenute isikute koguarvuga.

2.  Nende isikute arv, kes osalesid fondist toetatud integratsioonimeetmetes.

Muudatusettepanek    238

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – 2. osa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Nende isikute arv, kes osalesid fondist toetatud integratsioonimeetmetes ja kes on hiljem saanud tööd.

Muudatusettepanek    239

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – 2. osa – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Nende isikute arv, kes osalesid fondist toetatud integratsioonimeetmetes ja kelle kvalifikatsiooni on hiljem tunnustatud või kes on hiljem saanud mõnes liikmesriigis diplomi.

Muudatusettepanek    240

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – 3. osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Lahkumisettekirjutuse alusel tagasisaadetute arv võrrelduna kolmandate riikide kodanike arvuga, kellele on tehtud lahkumisettekirjutus.

1.  Lahkumisettekirjutuse alusel fondist saadud toetuste abil tagasisaadetute arv võrrelduna kolmandate riikide kodanike arvuga, kellele on tehtud lahkumisettekirjutus.

Muudatusettepanek    241

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – 3. a osa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Erieesmärk nr 3 a: Tagada solidaarsus ja vastutuse õiglane jagamine.

 

1. Fondi artikli 17 b alusel üle viidud rahvusvahelise kaitse taotlejate arv.

 

1 a. Fondi artikli 17 b alusel üle viidud rahvusvahelise kaitse saajate arv.

 

2. Rändeprobleemidest mõjutatud liikmesriikidesse lähetatud töötajate arv või sellistele riikidele antud rahaline toetus.

 

3. Fondist saadud toetuste abil ümberasustatud või humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise kavade kaudu riiki lubatud isikute arv.

Muudatusettepanek    242

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – -1. osa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Kõik allpool loetletud tulemusnäitajad tuleks eristada soo ja vanuse kaupa.

Muudatusettepanek    243

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – 1. a osa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Erieesmärk nr 1 a: toetada seaduslikku rännet liikmesriikidesse.

 

1. Fondist saadud toetuste abil välja antud siniste kaartide arv.

 

2. Fondist saadud toetuste abil ettevõttesiseselt üle viidud töötaja staatuse saanud isikute arv.

 

3. Fondist saadud toetuste abil tulemuslikult oma perekonnaga taasühinenud perekonna taasühinemise taotlejate arv.

 

4. Fondist saadud toetuste abil pikaajalise elamisloa saanud kolmandate riikide kodanike arv.

Muudatusettepanek    244

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – 2. osa – erieesmärk nr 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erieesmärk nr 2: Toetada liikmesriikidesse suunduvat seaduslikku rännet, sealhulgas aidata kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele.

Erieesmärk nr 2: Aidata kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele.

Muudatusettepanek    245

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – 2. osa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Nende isikute arv, kes osalesid fondist toetatud integratsioonimeetmetes ja kes on hiljem saanud tööd.

Muudatusettepanek    246

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – 2. osa – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Nende isikute arv, kes osalesid fondist toetatud integratsioonimeetmetes ja kes on hiljem saanud mõnes liikmesriigis diplomi.

Muudatusettepanek    247

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – 2. osa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Nende kolmandate riikide kodanike arv, kes on fondist saadud toetuse abil omandanud liikmesriigis edukalt põhi-, kesk- või kolmanda taseme hariduse.

Muudatusettepanek    248

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – 3. osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Selliste tagasipöördujate arv, kes said fondist kaasrahastatud tagasisaatmiseelset või -järgset abi, võrrelduna fondist toetatud vabatahtlike tagasipöördumiste koguarvuga.

4.  Selliste tagasipöördujate arv, kes said fondist kaasrahastatud tagasisaatmiseelset või -järgset abi, võrrelduna fondist toetatud vabatahtlike tagasipöördumiste koguarvuga.

 

(a) vabatahtlikult tagasi pöördunud isikud;

 

(b) tagasisaadetud isikud.

Muudatusettepanek    249

Ettepanek võtta vastu määrus

VIII lisa – 3. a osa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Erieesmärk nr 3 a: Tagada solidaarsus ja vastutuse õiglane jagamine.

 

1. Fondi artikli 17 b alusel üle viidud rahvusvahelise kaitse taotlejate arv.

 

1 a. Fondi artikli 17 b alusel üle viidud rahvusvahelise kaitse saajate arv.

 

2. Rändeprobleemidest mõjutatud liikmesriikidesse lähetatud töötajate arv või sellistele riikidele antud rahaline toetus.

 

3. Fondist saadud toetuste abil ümberasustatud isikute arv.


SELETUSKIRI

Ajal, mil varjupaiga- ja rändeküsimused on poliitilises päevakorras nii olulisel kohal, on hädavajalik kinnitada taas ELi pühendumust varjupaiga- ja rändealasele õigustikule. See on üks peamisi põhjuseid, miks raportöör väljendab heameelt ettepaneku üle luua Varjupaiga- ja Rändefond, mis toimib praeguse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi järeltulijana ja mis jätkab rahalise toetuse andmist varjupaiga- ja rändealase õigustiku rakendamiseks.

ELi-suunalise rände kõrge tase 2015. aastal paljastas ränki vigu Euroopa Liidu varjupaigasüsteemis. Kõige suurema surve all olevad liikmesriigid näevad siiamaani vaeva, kuna Euroopa Liit tervikuna ei anna solidaarsus- ja vastutuse õiglase jagamise põhimõtetele praktilist tähendust.

Raportöör usub, et Euroopa Liit tervikuna peaks püüdma kasutada nimetatud fondi selleks, et aidata lahendada probleeme, millega ta eri rinnetel silmitsi seisab: alates ühise Euroopa varjupaigasüsteemi reformimisest kuni tagasisaatmispoliitika kestlikumaks ja tulemuslikumaks muutmise, õiguspäraste rändekanalite loomise ja pagulaste lõimimiseni meie ühiskondadesse.

Raportöör tunneb heameelt asjaolu üle, et Euroopa Komisjon teeb eelolevaks mitmeaastase finantsraamistiku perioodiks ettepaneku võtta vastu 10,4 miljardi euro suurune eelarve varjupaiga-, rände- ja lõimimisprobleemide lahendamiseks Euroopas. Alustuseks on raportöör arvamusel, et on täiesti õige, et igaüks neist poliitikavaldkondadest peaks kajastuma fondi nimes.

Raportöör on seisukohal, et varjupaiga-, rände- ja integratsioonipoliitika jaoks Euroopa Liidus ette nähtud fond peaks keskenduma täpselt sellele tegevusele. Liikmesriikidele tuleks anda vajalikku toetust nende tegevuste ja meetmete jaoks rändesurve leevendamisel ja ka oma seadusjärgsete kohustuste elluviimisel. Sellega seoses on raportöör arvamusel, et miinimummäärade kasutuselevõtmine aitaks tagada, et liikmesriigid täidavad oma kohustusi, mis on seotud fondi iga eri eesmärgiga.

Liikmesriigid peaksid kavandatud Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi alusel täitma oma kohustusi tugevdada ja arendada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kõiki aspekte, arendada seaduslikke rändekanaleid, edendada kolmandate riikide kodanike lõimimist, tagada tulemuslikud ja kestlikud tagasisaatmised ning anda tähendus solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise mõistele.

Ümberasustamis- ja ümberpaigutamiskavad on kaks mehhanismi, mis saavad näidata tõhusalt tõelist solidaarsust nii kõige suurema surve all olevate liikmesriikide kui ka kaitset vajavate inimeste suhtes. Need mehhanismid toimivad kõige paremini juhul, kui liikmesriigid osalevad, ja ainult juhul, kui nad täidavad oma lubatud kohustusi.

Lisaks on raportöör arvamusel, et praegu ei ole piisavalt Euroopasse sisserände võimalusi, mis pakuksid kaitset vajavatele inimestele otstarbeka alternatiivi ohtlikele ebaseaduslikele reisidele. Raportöör julgustab seoses sellega liikmesriike kaaluma olemasolevaid võimalusi, eriti neid, mis annavad vastuse majanduslikest ja sotsiaalsetest vajadustest tingitud vastastikustele probleemidele.

Euroopasse saabuvad inimesed, eelkõige erivajadustega inimesed, sealhulgas saatjata ja vanematest eraldatud lapsed ning seksuaalse ja soolise vägivalla all kannatanud, vajavad asjakohaseid vastuvõtutingimusi ja piisavat abi ning juurdepääsu õiglastele ja tõhusatele varjupaigamenetlustele. Seoses sellega on raportöör samuti arvamusel, et ELi-siseselt on vaja rohkem solidaarsust, et tagada kaitse, sealhulgas tõhusa ja kiire perekondade taasühendamise ja ümberpaigutamise kaudu.

Selleks et rändajaid ja pagulasi nõuetekohaselt lõimida, peaksid nii tööprogrammi kui ka temaatilise rahastu alla kuuluvad tegevused ja meetmed hõlmama aktiivset osalust kohalike ja piirkondlike ametiasutuste poolt, kes just sageli kohapealsete oludega kokku puutuvad. Raportöör on arvamusel, et paikkondadel ja piirkondadel peaks olema kõik vajalik selleks, et tagada kaasavus ja inimväärikus kõigi jaoks, sh hariduse, keeleõppe, kodanikuõpetuse kursuste ja muude meetmete kaudu, millega edendatakse võrdõiguslikkust ja sotsiaalset kaasatust.

Raportöör tunnistab, et laiahaardeline tegevuskava, mis toetab pikaajalisi lahendusi, nõuab tihedat koostööd kolmandate riikidega. Võttes arvesse koostöö kohta kolmandate riikidega tehtud ettepanekuid, on oluline rõhutada, et nimetatud fond on ainus rahastamisvahend varjupaiga- ja rändevaldkonna jaoks liidus ja et kolmandates riikides võetavaid või kolmandate riikidega seotud meetmeid ei või rahastada esmajoones sellest fondist. Lisaks on raportööri arvates mõistlik rõhutada, et kõigi meetmetega – olenemata sellest, kas neid rakendatakse liidus või kolmandates riikides –, tuleb järgida liidu varjupaiga- ja rändealast õigustikku, rahvusvahelisi kohustusi, samuti Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja põhimõtteid.

Fond peab olema piisavalt paindlik, et vastata liikmesriikide eri huvidele, mis on Euroopa Liidu lõikes väga erinevad. Raportöör usub siiski, et sellist paindlikkust, mis võimaldab vahendite kiiret eraldamist ja ümberjaotamist, tuleks täiendada meetmetega, mis tagavad vahendite õiglase jaotamise liidu kulutustega seotud eesmärkide ja läbipaistvuse kõrge taseme vahel.

Lõpetuseks nõuab raportöör kindlalt, et Euroopa Parlamendile antaks tema kui kaasseadusandja rolli ja komisjonilt arupärimise kohustuse täitmisel juurepääs piisavale teabele fondi kasutamise kohta, eriti seoses väljundnäitajatega, kui need on vajalikud, vahehindamiste, tagasivaateliste hindamiste ja iga-aastaste tulemusaruannetega.


LISA: RAPORTÖÖRILE TEAVET ANDNUD ÜKSUSTE JA ISIKUTE LOETELU

Järgnev loetelu on koostatud üksnes vabatahtlikkuse alusel ja raportööri ainuvastutusel. Raportöör sai raporti projekti koostamisel teavet järgmistelt üksustelt ja isikutelt.

Üksus ja/või isik

UNHCR – ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet

FRA – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

ECRE – Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukogu

IOM – Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon

ILO – Rahvusvaheline Tööorganisatsioon

Organisatsioon Save the Children

Võrgustik Eurochild

EU Alliance for Investing in Children

UNICEF – ÜRO Lastefond

PICUM – registreerimata rändajate teemalise rahvusvahelise koostöö platvorm

CEMR – Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu

Eurocities

Regioonide Komitee


ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS ÕIGUSLIKU ALUSE KOHTA

Hr Claude Moraes

Esimees

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

BRÜSSEL

Teema:  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond – arvamus õigusliku aluse kohta (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Austatud esimees

Palusite 24. jaanuari 2019. aasta kirjas õiguskomisjonil anda vastavalt kodukorra artiklile 39 arvamuse selle kohta, kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 80 lisamine komisjoni ettepaneku õiguslikule alusele on asjakohane.

Õiguskomisjon arutas eespool nimetatud küsimust 18. veebruari 2019. aasta koosolekul.

I – Taust

Ettepaneku eesmärk on luua Varjupaiga- ja Rändefond, mis on praeguse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi(1) õigusjärglane, ning selle peamine eesmärk on toetada liikmesriike rände tõhusal juhtimisel. Fondi eesmärk on tagada, et EL jätkab oma kohustuste täitmist nende inimeste vastu, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, hõlbustada nende inimeste tagasipöördumist, kellel ei ole õigust ELi jääda, ning toetada lahendusi, mis aitavad asendada ebaseaduslikud ja kontrollimatud rändevood turvaliste ja nõuetekohaselt hallatavate seadusliku sisserände võimalustega.

Peamine eesmärk, mida ettepanekuga taotletakse, on muuta fondi haldamine võrreldes praeguse programmitöö perioodiga paindlikumaks, võttes kasutusele uued mehhanismid vahendite eraldamiseks eelarve jagatud, otsese ja kaudse täitmise raames.

Ettepanek põhineb ELi toimimise lepingu artikli 78 lõikel 2 ning artikli 79 lõigetel 2 ja 4, mis käsitlevad piirikontrolli-, varjupaiga- ja sisserändepoliitikat. LIBE-komisjonis on esitatud mitu muudatusettepanekut, mille eesmärk on lisada õiguslikule alusele ELi toimimise lepingu artikkel 80 solidaarsuse ja vastutuse, sealhulgas finantskoormuse liikmesriikide vahel õiglase jagamise põhimõtte kohta.

LIBE-komisjoni raport on kavas vastu võtta 19. veebruaril 2019, et esimese lugemise seisukoht oleks võimalik täiskogus vastu võtta enne valimisi. Seepärast ei peeta enne valimisi institutsioonidevahelisi läbirääkimisi kõnealuse teema üle.

II – Asjakohased aluslepingu artiklid

Komisjoni ettepaneku õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikli 78 lõige 2 ning ELi toimimise lepingu artikli 79 lõiked 2 ja 4, mis on esitatud vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala käsitleva jaotise piirikontrolli-, varjupaiga- ja sisserändepoliitika peatükis.

Artikli 78 sõnastus on järgmine (rõhuasetus lisatud).

Artikkel 78

(endised EÜ asutamislepingu artikli 63 esimese lõigu punktid 1 ja 2 ning artikli 64 lõige 2)

1. Liit arendab välja varjupaiga, täiendava kaitse ja ajutise kaitsega seotud ühise poliitika, mille eesmärk on tagada sobiv seisund kõikidele rahvusvahelist kaitset vajavatele kolmandate riikide kodanikele ning tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte järgimine. Nimetatud poliitika peab vastama 28. juuli 1951. aasta Genfi konventsioonile ja 31. jaanuari 1967. aasta pagulasseisundit käsitlevale protokollile ning teistele asjakohastele lepingutele.

2. Lõikes 1 osutatud eesmärgil võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu meetmed Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kohta, mis hõlmab:

a)   kogu liidus kehtivat ühetaolist varjupaigaseisundit kolmandate riikide kodanikele;

b)   ühetaolist täiendava kaitse seisundit kolmandate riikide kodanikele, kes Euroopa varjupaika saamata vajavad rahvusvahelist kaitset;

c)   ühist ajutise kaitse süsteemi ümberasustatud isikutele nende massilise sissevoolu korral;

d)   ühist menetlust ühetaolise varjupaiga või täiendava kaitse seisundi andmiseks ja äravõtmiseks;

e)   kriteeriume ja mehhanisme, millega määratakse kindlaks, milline liikmesriik on vastutav varjupaiga- või täiendava kaitse taotluse läbivaatamise eest;

f)   varjupaiga või täiendava kaitse taotlejate vastuvõtmise tingimusi käsitlevaid norme;

g)   partnerlust ja koostööd kolmandate riikidega, et juhtida varjupaika, täiendavat või ajutist kaitset taotlevate isikute sissevoolu.

3. Kui ühes või mitmes liikmesriigis tekib kolmandate riikide kodanike ootamatu sissevoolu tõttu hädaolukord, võib nõukogu võtta komisjoni ettepaneku põhjal vastu ajutisi meetmeid asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide toetamiseks. Nõukogu teeb otsuse pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.

ELi toimimise lepingu artikli 79 sõnastus on järgmine (rõhuasetus lisatud).

Artikkel 79

(endised EÜ asutamislepingu artikli 63 esimese lõigu punktid 3 ja 4)

1. Liit töötab välja ühise sisserändepoliitika, mille eesmärk on tagada kõigil etappidel sisserändevoogude tõhus juhtimine, liikmesriikides seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike õiglane kohtlemine ning tõhusamad meetmed ebaseadusliku sisserände ja inimkaubanduse ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks.

2. Lõikes 1 osutatud eesmärgil võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu meetmed järgmistes valdkondades:

a)   liikmesriiki sisenemise ja seal viibimise tingimused ning normid, mille kohaselt liikmesriigid väljastavad pikaajalisi viisasid ja elamislube, sealhulgas neid, mille eesmärk on perekondade taasühinemine;

b)   liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike õiguste määratlemine, sealhulgas liidusisest liikumisvabadust ja teistes liikmesriikides elamist reguleerivate tingimuste sätestamine;

c)   ebaseaduslik sisseränne ja ebaseaduslik elamine riigis, sealhulgas ebaseaduslikult riigis elavate isikute väljasaatmine ja repatrieerimine;

d)   võitlemine inimkaubanduse, eelkõige naiste ja lastega kauplemise vastu.

3. Liit võib sõlmida kolmandate riikidega tagasivõtulepinguid riigis loata elavate kolmandate riikide kodanike, kes ei täida või enam ei täida liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise nõudeid, tagasivõtmiseks nende päritoluriiki või -kohta.

4. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad seadusandliku tavamenetluse kohaselt kehtestada meetmeid, millega stimuleeritakse ja toetatakse liikmesriike oma territooriumil seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike integratsiooni soodustamisel, ilma et see kohustaks liikmesriike oma õigus- ja haldusnorme ühtlustama.

5. Käesolev artikkel ei mõjuta liikmesriikide õigust otsustada seda, kui palju lubada oma territooriumile kolmandate riikide kodanikke, kes saabuvad riiki töö otsimise eesmärgil kas palgatöötajana või füüsilisest isikust ettevõtjana.

ELi toimimise lepingu artikkel 80, mida soovitakse lisada ettepaneku õiguslikule alusele ja mis on esitatud ELi toimimise lepingu samas jaotises ja peatükis kui artiklid 78 ja 79, on sõnastatud järgmiselt (rõhuasetus lisatud).

Artikkel 80

(Lissaboni lepinguga lisatud uus artikkel)

Käesolevas peatükis sätestatud liidu poliitika kavandamisel ja elluviimisel juhindutakse solidaarsuse ning vastutuse, sealhulgas finantskoormuse liikmesriikide vahelise õiglase jagamise põhimõtetest. Käesoleva peatüki põhjal vastu võetud liidu õigusaktides sisalduvad vajaduse korral asjakohased meetmed nimetatud põhimõtete rakendamiseks.

III – Õiguslikku alust puudutav kohtupraktika

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse valik põhinema objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka kuuluvad eelkõige õigusakti eesmärk ja sisu“(2). Väära õigusliku aluse valimine võib seepärast olla kõnealuse õigusakti tühistamise põhjus.

Mitme õigusliku aluse korral tuleb kindlaks teha, kas ettepanek

1)  taotleb mitut eesmärki või kas sellega reguleeritakse mitut valdkonda ning üks neist on määratletav peamise või ülekaaluka eesmärgi või valdkonnana, samas kui teised on kõrvalise tähtsusega või

2)  taotleb samaaegselt mitut eesmärki või hõlmab mitut lahutamatult seotud reguleerimisvaldkonda, ilma et mõni neist oleks teisega võrreldes teisejärguline või kaudne.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt peab õigusakt esimesel juhul põhinema ühel õiguslikul alusel, nimelt sellel, mida nõuab peamine või ülekaalukas eesmärk või valdkond, ning teisel juhul vastavatel erinevatel õiguslikel alustel.(3)

IV – Kavandatava määruse eesmärk ja sisu

Ettepaneku peamine eesmärk on toetada liikmesriike rände tõhusal haldamisel, tagades ELi kohustuste täitmise nende inimeste vastu, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, hõlbustades nende inimeste tagasipöördumist, kellel ei ole õigust ELi jääda, ning toetades lahendusi, mis aitavad asendada ebaseaduslikud ja kontrollimatud rändevood turvaliste ja nõuetekohaselt hallatavate seadusliku sisserände võimalustega. Peamine eesmärk, mida ettepanekuga taotletakse, on muuta fondi haldamine praeguse programmitöö perioodiga võrreldes paindlikumaks, võttes kasutusele uued mehhanismid vahendite eraldamiseks eelarve jagatud, otsese ja kaudse täitmise raames.

Ettepanek koosneb 61 põhjendusest, 35 artiklist ja 8 lisast.

Põhjendustes 1–9 esitatakse ettepaneku poliitiline ja seadusandlik taust ja kontekst, sealhulgas Euroopa rände tegevuskava (mai 2015) ja Euroopa Ülemkogu 19. oktoobri 2017. aasta järeldused, milles rõhutatakse liidu suutlikkust koondada tõhusalt rännet ja koostööd käsitlevaid Euroopa ja riigi tasandi jõupingutusi kooskõlas solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise põhimõttega ning korratakse uuesti vajadust järgida rände haldamisel terviklikku, pragmaatilist ja resoluutset lähenemisviisi eesmärgiga taastada kontroll välispiiridel ning vähendada ebaseaduslikult saabunute ja merel hukkunute arvu. Need meetmed peaksid põhinema kõigi olemasolevate liidu ja liikmesriikide vahendite paindlikul ja kooskõlastatud kasutamisel. Lisaks on rändekriis toonud esile vajaduse reformida Euroopa ühist varjupaigasüsteemi ning täiendada ja tugevdada Euroopa Liidu Varjupaigaameti tegevust.

Põhjenduses 10 sätestatakse, et fondist tuleks toetada liidu ja liikmesriikide jõupingutusi, mis on seotud liikmesriikide varjupaigapoliitika väljatöötamise, järelevalve ja hindamise suutlikkuse suurendamisega, võttes arvesse kohustusi, mis tulenevad kehtivast liidu õigusest.

Põhjendustes 11–30 on loetletakse võetavate meetmete üksikasjalikud valdkonnad ja eesmärgid.

Põhjenduses 31 sätestatakse, et liidu eelarvest tuleks eelkõige rahastada sellist tegevust, mille puhul liidu sekkumine võib anda lisaväärtust, võrreldes liikmesriikide eraldi tegutsemisega. Käesoleva määruse alusel antav rahaline toetus peaks eelkõige aitama suurendada riikide ja liidu suutlikkust varjupaiga ja rände valdkonnas.

Põhjendustes 32–40 kirjeldatakse seda, kuidas eraldatakse rahalisi vahendeid ja ressursse ning hüvitatakse kulusid.

Põhjenduses 41 märgitakse, et selleks, et täiendada käesoleva fondi poliitikaeesmärkide rakendamist liikmesriikide tasandil nende programmide kaudu, tuleks sellest toetada ka liidu tasandi meetmeid. Sellised meetmed peaksid teenima fondi kohaldamisalasse jäävaid üldisi strateegilisi eesmärke.

Põhjenduses 42 on sätestatud, et erakorralist abi peaks olema võimalik anda kooskõlas käesolevas määruses sätestatud raamistikuga.

Põhjendustes 43–48 sätestatakse fondi suhete praktiline korraldus sama valdkonna teiste fondide ja vahenditega.

Põhjendustes 49–55 nähakse ette rakendusmeetodid, sätted ülemeremaade ja -territooriumide ning äärepoolseimate piirkondade kohta, seirenõuded ja seos kliimameetmetega.

Põhjendustes 56–66 käsitletakse delegeeritud ja rakendamisvolitusi, subsidiaarsust ja proportsionaalsust ning Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani staatust.

Artiklis 3 sätestatakse, et fondi poliitiline eesmärk on aidata kaasa rändevoogude tõhusale juhtimisele kooskõlas liidu asjaomase acquis’ ja liidu kohustustega põhiõiguste vallas; fondi erieesmärgid on tugevdada ja arendada kõiki Euroopa ühise varjupaigasüsteemi aspekte, toetada liikmesriikidesse suunduvat seaduslikku rännet, sealhulgas aidata kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele, ja aidata võidelda ebaseadusliku rände vastu ning tagada tõhus tagasisaatmine kolmandatesse riikidesse ja tõhus vastuvõtmine kolmandates riikides.

Artiklid 1–6 sisaldavad üldsätteid. Artiklis 6 täpsustatakse, et rahastamiskõlblikud on järgmised üksused: liikmesriigid, kolmandad riigid eritingimustel ja juriidilised isikud, mis on asutatud liidu õiguse alusel, või rahvusvahelised organisatsioonid.

Artiklites 7–31 sätestatakse fondi finants- ja rakendamisraamistik, mis on jagatud jaotisteks, milles käsitletakse toetusi ja nende rakendamist eelarve jagatud, otsese ja kaudse täitmise raames kooskõlas finantsmäärusega. See hõlmab ka seiret, aruandlust ja hindamist käsitlevaid sätteid. Artiklis 9 märgitakse, et temaatilisest rahastust rahastatakse selle komponente, et toetada solidaarsuse ja vastutuse jagamisega seotud jõupingutusi tegevaid liikmesriike. Artiklis 17 nähakse ette ühekordne summa iga rahvusvahelise kaitse taotleja ja selle staatuse saanud isiku eest ümberpaigutamise korral.

Artiklites 32–45 esitatakse ülemineku- ja lõppsätted.

I–VIII lisas sätestatakse eelarve jagatud täitmise raames hallatavate programmide rahastamise kriteeriumid, rakendusmeetmed, toetuse kohaldamisala, kõrgema kaasrahastamise määraga meetmed, tulemuslikkuse põhinäitajad, sekkumise liigid, tegevustoetuse saamise tingimustele vastavad meetmed ning väljundi- ja tulemusnäitajad.

LIBE-komisjoni raporti projektis tehakse ettepanek lisada õiguslikule alusele ELi toimimise lepingu artikkel 80 (vt muudatusettepanek 2) ja selle lisamist on soovitanud ka mitu LIBE-komisjoni variraportööri (vt muudatusettepanekud 161–163).

Lisaks on LIBE-komisjoni muudatusettepanekutega soovitud lisada artiklisse 3 järgmine fondi eesmärk (vt muudatusettepanekud 46, 322, 323 ja 325):

„tagada solidaarsus ja õiglane vastutuse jagamine liikmesriikide vahel, pöörates tähelepanu eeskätt rändajate ja varjupaigataotlejate voogudest enim mõjutatud liikmesriikidele, sealhulgas praktilise koostöö kaudu.“

Lisaks viidatakse mitmes rakendusmeetmeid käsitlevas LIBE-komisjoni muudatusettepanekus ümberpaigutamisele ja solidaarsusele (vt muudatusettepanekud 137, 568 ja 569).

V – Sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramine

Kõigepealt tuleks rõhutada, et Euroopa Parlament tegi ettepaneku lisada õiguslikule alusele ELi toimimise artikkel 80 juba praeguse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi(4) seadusandliku menetluse käigus. Siis paluti õigusteenistusel esitada sellise täienduse kohta õiguslik arvamus, milles jõuti järeldusele, et ümberpaigutamise erimeetmete ühise õigusliku alusena on asjakohane lisada ELi toimimise lepingu artikli 80 teine lause.(5) Kuigi see määrus võeti lõpuks vastu, ilma et oleks lisatud ELi toimimise lepingu artiklit 80, märkis parlament olukorda Vahemerel ja tervikliku rändekäsitluse väljatöötamise vajadust käsitlevas 26. märtsi 2016. aasta resolutsiooni(6) punktis 1 järgmist:

„1. juhib tähelepanu asjaolule, et liidu meetmed rände valdkonnas peavad tuginema solidaarsuse põhimõttele; märgib, et ELi toimimise lepingu artiklis 80 sätestatud solidaarsuse põhimõte hõlmab varjupaiga-, sisserände- ja piirikontrolli poliitikat; on seisukohal, et ELi toimimise lepingu artikkel 80 koos artiklitega 77–79 annab õigusliku aluse solidaarsuse põhimõtte rakendamiseks nendes valdkondades;“.

Seepärast on Euroopa Parlamendi seisukoht, mida kinnitab täiskogu hääletus eespool nimetatud resolutsiooni kohta, et ELi toimimise lepingu artiklit 80 võiks ja peaks kasutama õigusliku alusena koos komisjoni poolt käesoleva ettepaneku jaoks esitatud õiguslike alustega.

Lisaks märgib õigusteenistus oma 2013. aasta õiguslikus arvamuses, milles analüüsitakse praeguse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi õiguslikku alust, et artikli 80 lisamine aluslepingusse tuleneb Euroopa Tulevikukonvendi soovitusest ja selle artikli teine lause lisati eesmärgiga luua teatud õiguslik alus selleks, et solidaarsuspõhimõtet konkretiseeritaks üksikutes poliitikameetmetes. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 80 teine lause – sarnaselt artiklis 352 sätestatud paindlikkuse klauslile – annab liidule õigusliku aluse võtta asjakohaseid meetmeid puuduste kõrvaldamiseks, kui aluslepingutega ei anta otseselt või kaudselt volitusi, mis on vajalikud liidu eesmärkide, antud juhul solidaarsuse ja vastutuse õiglase liikmesriikide vahel jagamise eesmärgi saavutamiseks(7).

Arvestades, et praegune Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond põhineb ELi toimimise lepingu artikli 78 lõikel 2 ning ELi toimimise lepingu artikli 79 lõigetel 2 ja 4, milles käsitletakse Euroopa ühise varjupaigasüsteemi, ühise sisserändepoliitika ja kolmandate riikide kodanike integratsiooni edendamise meetmeid, ning arvestades, et määrusega taotletakse samaaegselt neid eesmärke, mille osad on omavahel lahutamatult seotud, ilma et üks neist oleks teisega võrreldes teisejärguline või kaudne, peavad nimetatud artiklid olema ettepaneku õigusliku aluse osa.

Seega tekib küsimus, kas ka ELi toimimise lepingu artikkel 80 peaks olema õiguslik alus koos ELi toimimise lepingu artikli 78 lõikega 2 ning ELi toimimise lepingu artikli 79 lõigetega 2 ja 4.

Komisjoni sõnul on ettepaneku peamine eesmärk toetada rände tõhusat juhtimist liikmesriikides sellega, et fondi haldamine muudetakse praeguse programmitöö perioodiga võrreldes paindlikumaks ja võetakse kasutusele uued mehhanismid vahendite eraldamiseks eelarve jagatud, otsese ja kaudse täitmise raames. Lisaks sisaldab ettepanek sätteid, mille kohaselt antakse toetust nendele liikmesriikidele, kes aitavad kaasa solidaarsusele ja vastutuse jagamisele (artikkel 9), ning antakse ühekordset toetust iga rahvusvahelise kaitse taotleja ja kaitse staatuse saanud isiku ümberpaigutamise eest (artikkel 17). Seepärast sisaldab juba komisjoni ettepanek liikmesriikide vahelist solidaarsust ja vastutuse, sealhulgas finantskoormuse õiglast jagamist käsitlevaid sätteid.

Nagu eespool märgitud, täpsustatakse seda LIBE-komisjoni raporti projektis ja komisjonile esitatud muudatusettepanekutes, lisades artiklisse 3 eesmärgi tagada solidaarsus ja vastutuse õiglane jagamine liikmesriikide vahel, pidades eelkõige silmas rändajate ja varjupaigataotlejate voogudest enim mõjutatud liikmesriike ja täiendades lisasid seonduvate rakendusmeetmetega.

Nagu õigusteenistus on järeldanud ja kuna eespool nimetatud solidaarsust ja ümberpaigutamist käsitlevate sätetega nähakse selgelt ette erimeetmete rahastamine, et tagada solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise põhimõtte järgimine, aitaks ELi toimimise lepingu artikli 80 äramärkimine kaasa selgusele ja õiguskindlusele kõnealuste erimeetmete õigusakti lisamise korral ja tuua esile nende eesmärgi(8).

ELi toimimise lepingu artiklis 80 sätestatakse, et piirikontrolli-, varjupaiga- ja sisserändepoliitikat käsitleva peatüki (ELi toimimise lepingu artiklid 77–80) alusel vastu võetud liidu õigusaktid sisaldavad vajaduse korral asjakohaseid meetmeid, et rakendada liikmesriikide vahelist solidaarsuse ja vastutuse, sealhulgas finantskoormuse õiglase jagamise põhimõtet. Nagu eespool kirjeldatud, sisaldab käesolev komisjoni ettepanek, sealhulgas esitatud muudatusettepanekud, selliseid meetmeid käsitlevaid sätteid. Kuna kavandatud määrusega taotletakse samaaegselt eesmärke, mis on lahutamatult seotud, ilma et need oleksid teisejärgulised või kaudsed, ELi toimimise lepingu artikli 78 lõikega 2 ja ELi toimimise lepingu artikli 79 lõigetega 2 ja 4 seotud eesmärkide ja komponentidega, peaks õigusakt põhinema ka ELi toimimise lepingu artiklil 80.

VI – Järeldus ja soovitus

Eelnevat analüüsi arvesse võttes võiks ELi toimimise lepingu artikli 80 lisada ELi toimimise lepingu artikli 78 lõikele 2 ning ELi toimimise lepingu artikli 79 lõigetele 2 ja 4 ning need moodustaksid ettepaneku õigusliku aluse.

Oma 18. veebruari 2019. aasta koosolekul otsustas õiguskomisjon 11 poolt- ja 6 vastuhäälega (vastuhääli ei olnud)(9) soovitada seepärast kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma raportisse õigusliku alusena ELi toimimise lepingu artikli 80.

Lugupidamisega

Pavel Svoboda

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 516/2014, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond, muudetakse nõukogu otsust 2008/381/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsused nr 573/2007/EÜ ja nr 575/2007/EÜ ja nõukogu otsus 2007/435/EÜ (ELT L 150, 20.5.2014, lk 168).

(2)

Kohtuasi C-45/86: komisjon vs. nõukogu (üldised tariifsed soodustused), EKL 1987, lk 1439, punkt 5; kohtuasi C-440/05, komisjon vs. nõukogu, EKL 2007, lk I-9097; kohtuasi C-411/06: komisjon vs. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2009, lk I-7585.

(3)

Vt eespool osutatud kohtuasja C-411/06 punkte 46–47.

(4)

Vt joonealune märkus 1.

(5)

Vt Euroopa Parlamendi õigusteenistuse arvamus SJ-0139/13, I lisa.

(6)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0102.

(7)

Vt Euroopa Parlamendi õigusteenistuse arvamus SJ-0139/13, punktid 27 ja 41.

(8)

Vt Euroopa Parlamendi õigusteenistuse arvamus SJ-0088/19, punkt 13.

(9)

Lõpphääletuse ajal olid kohal: Pavel Svoboda (esimees), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux (aseesimehed), Gilles Lebreton (arvamuse koostaja), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken ja Tadeusz Zwiefka.


ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (20.12.2018)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Arvamuse koostaja: Elly Schlein

LÜHISELGITUS

Komisjon esitas Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku, millega luuakse mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 raames Varjupaiga- ja Rändefond. Fondist toetatakse ELi liikmesriike rände tõhusal haldamisel 10,4 miljardi euro suuruse rahastamispaketiga.

Rändekriis on näidanud, et vaja on ühist Euroopa lähenemisviisi, mis põhineb solidaarsusel ja vastutuse õiglasel jagamisel. Seepärast tervitab arvamuse koostaja rände ja varjupaiga jaoks kasutada oleva eelarve suurendamist, mis on oluline samm ELis tugeva, õiglase ja tulemusliku varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemi loomiseks.

Arvamuse koostaja on siiski seisukohal, et praegusel kujul pannakse ettepanekus liigselt rõhku tagasisaatmismäärade suurendamisele. Esitatud kriteeriumid vahendite eraldamiseks riiklikele programmidele eelarve jagatud täitmise raames näevad ette, et 40 % nendest vahenditest eraldatakse sõltuvalt näitajatest, mis on seotud võitlusega ebaseadusliku rände vastu ja tagasisaatmisotsuste tegemisega, mistõttu kannatavad meetmed varjupaiga, seadusliku rände ja integratsiooni valdkonnas. Sellega loodaks liikmesriikidele stiimuleid tagasisaatmisotsuste tegemiseks ja jõustamiseks, võtmata arvesse riske tagasipöördujatele ja võimalikku mõju päritoluriikidele.

Komisjoni astutud samme töökindla ELi rändepoliitika rajamiseks tuleb kiita. Kuid arvamuse koostaja arvates peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu lisama ettepanekusse vajalikud tagatised tagasipöördujatele ja päritoluriikidele. Tagasisaatmisotsuseid ei saa teha, hindamata terviklikult päritoluriikides valitsevat olukorda ja kohaliku tasandi suutlikkust abi ära kasutada. Tähtis on kontrollida tagasipöördujate võimalikku mõju päritoluriigi stabiilsusele, kuna tagasipöördujad võivad soodustada konflikte, hõõrdumist ja ebakindlust.

Lisaks peaksid parlament ja nõukogu tagama, et ELi suhted kolmandate riikidega ei sõltuks tagasisaatmis- ja tagasivõtmisalasest koostööst. Koostöö kolmandate riikidega peaks põhinema vastastikusel huvil ja terviklikul lähenemisviisil, mitte ELi huvidel ja prioriteetidel rändevaldkonnas. Kitsas keskendumine rände haldamisele võib ohustada ELi koostööd kolmandate riikidega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Fond peaks täielikult austama inimõigusi, järgima kestliku arengu tegevuskava 2030, ELi toimimise lepingu artiklis 208 sätestatud poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet ning rände ja varjupaiga valdkonnas rahvusvahelisel tasandil võetud kohustusi, eelkõige üleilmset pagulasi käsitlevat kokkulepet ja ülemaailmset turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkulepet.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b)  Fondi haldamisel arengu seisukohast tuleks võtta arvesse rände erinevaid algpõhjuseid, nagu konfliktid, vaesus, põllumajandussuutlikkuse puudumine, haridus ja ebavõrdsus.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 c)  Arengukoostöö kolmandate riikidega peaks muu hulgas olema tagasivõtulepingute oluline osa, et stimuleerida vastuvõtvates riikides tööturgu ja parandada võimalust tööd saada, mis vähendaks tagasisaadetud rändajate motivatsiooni Euroopasse naasta.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Fondist tuleks toetada rändevoogude tõhusat juhtimist ja edendada muu hulgas varjupaiga valdkonna ühiseid meetmeid, sealhulgas liikmesriikide jõupingutusi rahvusvahelist kaitset vajavate isikute vastuvõtmisel, asustades või paigutades rahvusvahelise kaitse taotlejaid või rahvusvahelise kaitse saajaid liikmesriikide vahel ümber ning toetades integratsioonistrateegiaid ja tõhusamat seadusliku rände poliitikat, et tagada liidu pikaajaline konkurentsivõime ja tema sotsiaalmudeli tulevik ning vähendada jätkusuutliku tagasisaatmis- ja tagasivõtmispoliitika abil ebaseadusliku rände stiimuleid. Fondist tuleks toetada koostöö süvendamist kolmandate riikidega, et tugevdada varjupaika või muud rahvusvahelise kaitse vormi taotlevate isikute voogude juhtimist, avardada seadusliku sisserände võimalusi, võidelda ebaseadusliku rändega ning tagada kolmandatesse riikidesse tagasisaatmise ja sealse tagasivõtmise jätkusuutlikkus.

(7)  Fondist tuleks toetada varjupaiga valdkonna ühiste meetmete edendamist, sealhulgas liikmesriikide jõupingutusi isikute vastuvõtmisel, kes saabuvad ümberasustamise ja liikmesriikide vahelise ümberpaigutamise teel, tuleks toetada integratsiooni-, vastuvõtu- ja kaasamisstrateegiaid ning tõhusamat seadusliku rände poliitikat, võidelda ebaseadusliku rände vastu ja rakendada jätkusuutlikku tagasisaatmis- ja tagasivõtmispoliitikat. Fondist tuleks toetada koostöö süvendamist kolmandate riikidega, et tugevdada voogude juhtimist, luua seadusliku sisserände võimalusi, võidelda ebaseadusliku rändega ja rändajaid hõlmava inimkaubanduse vastu ning tagada kolmandatesse riikidesse tagasisaatmise ja sealse tagasivõtmise jätkusuutlikkus. Koostöö kolmandate riikidega peaks põhinema tõeliselt vastastikusel huvil.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Rändekriis on esile toonud vajaduse reformida Euroopa ühist varjupaigasüsteemi, et kehtestada tõhusad varjupaigamenetlused, millega hoida ära teisene ränne, tagada ühtsed ja sobivad vastuvõtutingimused rahvusvahelise kaitse taotlejatele, võtta kasutusele rahvusvahelise kaitse andmise ühtsed nõuded ning anda rahvusvahelise kaitse saajatele asjakohased õigused ja eelised. Samal ajal on olnud vaja luua õiglasem ja tõhusam süsteem, mille raames määratakse kindlaks liikmesriikide vastutus rahvusvahelise kaitse taotlejate eest, ning liidu raamistik liikmesriikide ümberasustamisalase tegevuse jaoks. Seepärast on asjakohane, et fond annaks liikmesriikidele suuremat toetust, et nad saaksid Euroopa ühist varjupaigasüsteemi täielikult ja nõuetekohaselt rakendada.

(8)  Asjakohane on toetada ja tõhustada liikmesriikide jõupingutusi, et täielikult ja nõuetekohaselt rakendada varjupaigaküsimusi käsitlevat liidu acquis’d, eelkõige ümberasustatud isikutele ja rahvusvahelise kaitse taotlejatele ja saajatele sobilike vastuvõtutingimuste pakkumiseks ja nende seisundi korrektseks määratlemiseks, õiglaste ja tõhusate varjupaigamenetluste rakendamiseks ning varjupaiga valdkonnas parima tava edendamiseks, et kaitsta rahvusvahelist kaitset vajavate isikute õigusi ja võimaldada liikmesriikide varjupaigasüsteemide tõhusat toimimist. Fond peaks andma liikmesriikidele suuremat toetust, et nad saaksid Euroopa ühist varjupaigasüsteemi täielikult ja nõuetekohaselt rakendada.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Fond abil tuleks samuti täiendada ja tugevdada määrusega (EL).../... [Euroopa Liidu Varjupaigaameti määrus]14 asutatud Euroopa Liidu Varjupaigaameti (European Union Agency for Asylum – EUAA) tegevust, et lihtsustada ja parandada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi toimimist, koordineerides ja tugevdades liikmesriikidevahelist praktilist koostööd ja teabevahetust ning edendades liidu varjupaiga valdkonna õigusakte ja tegevusstandardeid, et tagada ühtlus, mis põhineb rahvusvahelise kaitse andmise menetlustele, vastuvõtutingimustele ja kaitsevajaduste hindamisele esitatavatel rangetel nõuetel kogu liidus ning mis võimaldab jätkusuutlikult ja õiglaselt jaotada rahvusvahelise kaitse taotlusi, hõlpsamalt ühtlustada rahvusvahelise kaitse taotluste hindamist kogu liidus, toetada liikmesriikide ümberasustamisalaseid jõupingutusi ning pakkuda liikmesriikidele, eelkõige neile, kelle süsteemidele avaldub ebaproportsionaalselt tugev surve, operatiiv- ja tehnilist abi nende varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemide haldamiseks.

(9)  Fondi abil tuleks samuti täiendada ja tugevdada määrusega (EL).../... [Euroopa Liidu Varjupaigaameti määrus]14 asutatud Euroopa Liidu Varjupaigaameti (European Union Agency for Asylum – EUAA) tegevust, et lihtsustada ja parandada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi toimimist, koordineerides ja tugevdades liikmesriikidevahelist praktilist koostööd ja teabevahetust ning edendades liidu varjupaiga valdkonna õigusakte ja tegevusstandardeid, et tagada inimõiguste austamine ja ühtlus, mis põhineb rahvusvahelise kaitse andmise menetlustele, vastuvõtutingimustele ja kaitsevajaduste hindamisele esitatavatel rangetel nõuetel kogu liidus ning mis võimaldab jätkusuutlikult ja õiglaselt jaotada rahvusvahelise kaitse taotlusi, pidades alati silmas taotleja huve, hõlpsamalt ühtlustada rahvusvahelise kaitse taotluste hindamist kogu liidus, toetada liikmesriikide ümberasustamisalaseid jõupingutusi ning pakkuda liikmesriikidele, eelkõige neile, kelle süsteemidele avaldub ebaproportsionaalselt tugev surve, operatiiv- ja tehnilist abi nende varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemide haldamiseks.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Fondist tuleks toetada liidu ja liikmesriikide jõupingutusi, mis on seotud liikmesriikide varjupaigapoliitika väljatöötamise, järelevalve ja hindamise suutlikkuse suurendamisega, võttes arvesse nende kohustusi, mis tulenevad kehtivast liidu õigusest.

(10)  Fondist tuleks toetada liidu ja liikmesriikide jõupingutusi, mis on seotud liikmesriikide varjupaigapoliitika väljatöötamise, järelevalve ja hindamise suutlikkuse suurendamisega, võttes arvesse nende kohustusi, mis tulenevad kehtivast liidu õigusest ja rahvusvahelisest õigusest ning lähtudes inimõiguste austamise üldisest lähenemisviisist.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Partnerlus ja koostöö kolmandate riikidega on liidu varjupaigapoliitika oluline osa tagamaks varjupaika või muud rahvusvahelise kaitse vormi taotlevate isikute voogude asjakohase haldamise. Selleks et asendada liikmesriikide territooriumile saabuvate, rahvusvahelist kaitset vajavate kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute ohtlik ja ebaseaduslik sisseränne seaduslike ja turvaliste sisserändevõimalustega, väljendada solidaarsust riikidega neis piirkondades, kuhu või mille siseselt on ümber asustatud suur hulk rahvusvahelist kaitset vajavaid isikuid, aidates leevendada nendele riikidele avalduvat survet, aidata saavutada liidu rändepoliitika eesmärke, suurendades liidu mõjuvõimu kolmandates riikides, ning aidata tõhusalt kaasa üleilmsetele ümberasustamisalastele algatustele, võttes ühel häälel sõna rahvusvahelistel foorumitel ja suhetes kolmandate riikidega, tuleks fondi kaudu pakkuda rahalisi stiimuleid liidu ümberasustamis- [ja humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise] raamistiku rakendamiseks.

(11)  Partnerlus ja koostöö kolmandate riikidega on liidu rände- ja varjupaigapoliitika oluline osa tagamaks, et inimesi ei sunnita koduriigist lahkuma ja tagamaks rändevoogude asjakohast haldamist, kaasa arvatud varjupaika või muud rahvusvahelise kaitse vormi taotlevate isikute puhul. Selleks et asendada liikmesriikide territooriumile saabuvate kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute – sealhulgas rahvusvahelist kaitset vajavate isikute – ohtlik ja ebaseaduslik sisseränne seaduslike ja turvaliste sisserändevõimalustega, väljendada solidaarsust riikidega neis piirkondades, kuhu või mille siseselt on ümber asustatud suur hulk rahvusvahelist kaitset vajavaid isikuid, aidates leevendada nendele riikidele avalduvat survet ning aidata tõhusalt kaasa üleilmsetele ümberasustamisalastele algatustele, võttes ühel häälel sõna rahvusvahelistel foorumitel ja suhetes kolmandate riikidega, tuleks fondi kaudu pakkuda rahalisi stiimuleid liidu ümberasustamis- [ja humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise] raamistiku rakendamiseks ning muudele sarnastele liikmesriikide poolt kas üksinda või ühiselt vastu võetud humanitaaralgatustele.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Võttes arvesse viimastel aastatel liitu suundunud rändevoogude suurust ja meie ühiskondade ühtekuuluvuse tagamise tähtsust, on väga oluline toetada liikmesriikide poliitikat riigis seaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike varajaseks integreerimiseks ning prioriteetseid valdkondi, mis on kindlaks määratud komisjoni 2016. aasta kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskavas.

(12)  Võttes arvesse meie ühiskondade ühtekuuluvuse tagamise tähtsust, on väga oluline toetada liikmesriikide poliitikat riigis seaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike varajaseks vastuvõtmiseks, integreerimiseks ja kaasamiseks ning prioriteetseid valdkondi, mis on kindlaks määratud komisjoni 2016. aasta kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskavas.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Tõhususe suurendamiseks, liidu suurima lisaväärtuse saavutamiseks ja kolmandate riikide kodanike integratsiooni edendamiseks võetavate liidu meetmete järjepidevuse tagamiseks peaksid fondist rahastatavad meetmed olema konkreetsed ning täiendama Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ja Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest rahastatavaid meetmeid. Käesolevast fondist rahastatavad meetmed peaksid toetama kolmandate riikide kodanike vajadustele kohandatud meetmeid, mida viiakse üldiselt ellu varases integratsioonietapis, ja horisontaalmeetmeid, millega toetatakse liikmesriikide suutlikkust integratsioonivaldkonnas, samas kui kolmandate riikide kodanikele suunatud pikemaajalise mõjuga meetmeid tuleks rahastada ERFist ja ESF+-st.

(13)  Integratsiooniprotsessi parandamiseks ja toetamiseks Euroopa ühiskondades peaks fond hõlbustama seaduslikku rännet liitu vastavalt liikmesriikide majanduslikele ja sotsiaalsetele vajadustele ning aitama alustada integratsiooniprotsessi ettevalmistamist juba liitu saabuvate kolmandate riikide kodanike päritoluriigis. Kolmandates riikides võetavad meetmed peaksid olema täielikult kooskõlas poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõttega ja kohustustega saavutada kestliku arengu eesmärgid.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a)  Tervikliku integratsioonikäsitluse tagamiseks tuleks lõimimismeetmeid laiendada ka rahvusvahelise kaitse saajatele, võttes arvesse sellise sihtrühma eripära. Kui integratsioonimeetmeid rakendatakse koos vastuvõtuga, peaks meetmeid olema vajaduse korral võimalik laiendada ka varjupaigataotlejatele.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Sellega seoses tuleks nõuda, et fondi rakendamise eest vastutavad liikmesriikide ametiasutused teeksid koostööd ja looksid koordineerimismehhanismid selliste asutustega, kelle liikmesriigid on määranud haldama ESF+ ja ERFi sekkumisi, ning vajaduse korral kõnealuste fondide ja kolmandate riikide kodanike integreerimisele kaasa aitavate muude fondide korraldusasutustega.

(14)  Tõhususe ja suurima lisaväärtuse saavutamiseks peaks fondi tegevus olema sihipärasem ning toetama järjepidevaid strateegiaid, mis on kavandatud konkreetselt kolmandate riikide kodanike integratsiooni edendamiseks vastavalt vajadusele riiklikul, kohalikul ja/või piirkondlikul tasandil. Selliseid strateegiaid peaksid rakendama peamiselt kohalikud või piirkondlikud omavalitsused ja valitsusvälised osalejad, aga ka riigiasutused, eriti kui liikmesriigis kuuluvad vastuvõtu-, integratsiooni- ja kaasamismeetmed riigi ja detsentraliseeritud haldusasutuste jagatud pädevusalasse. Täitevorganisatsioonid peaksid valima võimalike meetmete hulgast oma olukorras kõige sobivamad.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Tõhus tagasisaatmispoliitika on liidu ja selle liikmesriikide igakülgse rändekäsituse lahutamatu osa. Fondist tuleks toetada ja selle abil tuleks soodustada liikmesriikide jõupingutusi ühiste tagasisaatmisnõuete (nagu need on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/115/EÜ)15 ning integreeritud ja kooskõlastatud tagasisaatmisstrateegia rakendamisel ja edasiarendamisel. Jätkusuutliku tagasisaatmispoliitika tagamiseks tuleks fondist samamoodi toetada ka seotud meetmeid kolmandates riikides, näiteks tagasipöördujate taasintegreerimist.

(20)  Tõhus tagasisaatmispoliitika on liidu ja selle liikmesriikide igakülgse rändekäsituse lahutamatu osa. Fondist tuleks toetada ja selle abil tuleks soodustada liikmesriikide jõupingutusi ühiste tagasisaatmisnõuete (nagu need on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/115/EÜ15) ning integreeritud ja kooskõlastatud tagasisaatmisstrateegia rakendamisel ja edasiarendamisel, pannes rõhku vabatahtlikule tagasipöördumisele. Fondist tuleks samamoodi toetada seotud meetmeid kolmandates riikides, et hõlbustada ja tagada turvalist ja väärikat tagasipöördumist ja tagasivõtmist ning kestlikku taasintegreerimist, nagu on sätestatud ülemaailmses turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppes.

__________________

__________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 98).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 98).

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Liikmesriigid peaksid eelistama vabatahtlikku tagasipöördumist. Vabatahtliku tagasipöördumise edendamiseks peaksid liikmesriigid nägema ette sellised stiimulid nagu eeliskohtlemine suurema tagasipöördumisabi näol. Selline vabatahtlik tagasipöördumine on nii tagasipöördujate kui (kulutõhususe seisukohast) ka ametiasutuste huvides.

(21)  Liikmesriigid peaksid eelistama vabatahtlikku tagasipöördumist. Vabatahtliku tagasipöördumise edendamiseks peaksid liikmesriigid nägema ette sellised stiimulid nagu eeliskohtlemine suurema tagasipöördumisabi näol, mis sisaldab kutsekoolitust Euroopas, mis aitaks tagasipöördujatel oma päritoluriigis tööturule naasta. Selline vabatahtlik tagasipöördumine on nii tagasipöördujate kui (kulutõhususe seisukohast) ka ametiasutuste huvides.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Tagasipöördumise ja taasintegreerimise tingimusi võivad aidata parandada tagasipöördujatele suunatud konkreetsed toetusmeetmed, mida võetakse nii liikmesriikides kui ka sihtriikides.

(23)  Tagasipöördumise ja taasintegreerimise tingimusi võivad aidata parandada tagasipöördujatele suunatud konkreetsed toetusmeetmed, milles pööratakse erilist tähelepanu nende humanitaar- ja kaitsevajadustele ning mida võetakse nii liikmesriikides kui ka sihtriikides. Erilist tähelepanu tuleks pöörata haavatavatele rühmadele. Tagasisaatmisotsuste aluseks peaks olema päritoluriigis valitseva olukorra terviklik ja hoolikas hindamine, muu hulgas tuleks hinnata kohaliku tasandi suutlikkust abi ära kasutada. Päritoluriike ja eelkõige haavatavaid inimesi toetavad erimeetmed aitavad tagada tagasisaatmiste jätkusuutlikkuse, turvalisuse ja tulemuslikkuse. Neid meetmeid tuleks rakendada kohalike omavalitsuste, kodanikuühiskonna ja diasporaade aktiivsel osalusel.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Liidu tagasisaatmispoliitika lahutamatu osa ja rändevoogude tõhusa haldamise kesksed vahendid on tagasivõtulepingud ja muud kokkulepped, mis aitavad ebaseaduslike rändajate kiiret tagasisaatmist hõlbustada. Sellistel lepingutel ja kokkulepetel on tähtis osa dialoogis ja koostöös selliste kolmandate riikidega, mis on ebaseaduslike rändajate päritolu- või transiidiriigid, ning nende rakendamist kolmandates riikides tuleks riigi ja liidu tasandi tagasisaatmispoliitika tõhususe huvides toetada.

(24)  Liidu tagasisaatmispoliitika lahutamatu osa ja rändevoogude tõhusa haldamise kesksed vahendid on tagasivõtulepingud ja muud kokkulepped, mis aitavad ebaseaduslike rändajate kiiret tagasisaatmist hõlbustada. Sellistel lepingutel ja kokkulepetel on tähtis osa koostöös ja poliitilises dialoogis selliste kolmandate riikidega, mis on ebaseaduslike rändajate päritolu- või transiidiriigid, ning nende rakendamist kolmandates riikides tuleks riigi ja liidu tasandi tagasisaatmispoliitika tõhususe huvides toetada.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Lisaks käesoleva määruse kohasele isikute tagasipöördumise toetamisele tuleks fondist toetada ka muid meetmeid, mille eesmärk on võidelda ebaseadusliku rändega ning tegeleda ebaseadusliku rände põhjuste või olemasolevatest seaduslikest rände-eeskirjadest kõrvalekaldumisega, tagades seeläbi liikmesriikide sisserändesüsteemide terviklikkuse.

(25)  Lisaks kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute integreerimise toetamisele liikmesriikides tuleks fondist toetada täielikus kooskõlas säästva arengu põhimõttega ka muid meetmeid, mille eesmärk on võidelda rändajaid hõlmava inimkaubanduse vastu, julgustada ja hõlbustada seadusliku rände eeskirjade kehtestamist, tagades seeläbi päritoluriikide sisserändesüsteemide terviklikkuse.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Ebaseaduslike rändajate tööhõive on ebaseadusliku rände tõmbeteguriks ja kahjustab seadusliku rände kavadele tugineva tööjõu liikuvuse poliitika kujundamist. Seetõttu tuleks fondist liikmesriike kas otseselt või kaudselt toetada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/52/EÜ16 rakendamisel; kõnealuse direktiiviga keelatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike töölevõtmine ja nähakse ette sanktsioonid seda keeldu rikkuvate tööandjate suhtes.

(26)  Fondist tuleks liikmesriike kas otseselt või kaudselt toetada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/52/EÜ16 rakendamisel; kõnealuse direktiiviga keelatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike töölevõtmine ja nähakse ette sanktsioonid seda keeldu rikkuvate tööandjate suhtes. Direktiiv sisaldab samuti kaitseelemente, näiteks ebaseaduslikult tööle võetud kolmandate riikide kodanike õigus esitada kaebusi ja nõuda välja oma töötasu. Fond peaks toetama viimati nimetatu rakendamist, kuna neid kaitseelemente ei ole piisavalt rakendatud, nagu märgiti ära komisjoni 22. mai 2014. aasta teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule 18. juuni 2009. aasta direktiivi 2009/52/EÜ (millega sätestatakse

ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded) kohaldamise kohta.

_________________

_________________

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/52/EÜ, millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded (ELT L 168, 30.6.2009, lk 24).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/52/EÜ, millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded (ELT L 168, 30.6.2009, lk 24).

 

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(26 a)  Liikmesriigid peaksid toetama kodanikuühiskonna ja töötajate ühenduste taotlusi, näiteks seda, mis käsitleb mõlemast soost vastuvõtutöötajate Euroopa võrgustiku loomist, et ühendada kõik töötajad Euroopas, kes tegutsevad rände valdkonnas, edendada head vastuvõttu ja inimõigustel põhinevat lähenemisviisi rände suhtes ning rändajate vastuvõtmise ja tööhõive võimaluste alaste heade tavade vahetamist.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  Fondist toetatavad meetmed, mida võetakse kolmandates riikides ja nendega seoses, peaksid täiendama muid väljaspool liitu rakendatavaid meetmeid, mida toetatakse välisrahastamisvahenditest. Eelkõige tuleks selliste meetmete rakendamisel taotleda täielikku kooskõla liidu välistegevuse põhimõtete ja üldeesmärkide ning asjaomase riigi või piirkonnaga seotud välispoliitika ning liidu rahvusvaheliste kohustustega. Välismõõdet silmas pidades tuleks fondist anda sihipärast toetust, et süvendada koostööd kolmandate riikidega ja tugevdada rändehalduse olulisemaid aspekte liidu rändepoliitika seisukohast huvi pakkuvates valdkondades.

(30)  Fondi rahastamisel võetavad meetmed, mida võetakse seoses kolmandate riikidega, peaksid olema täielikult kooskõlas liidu välistegevuse põhimõtete ja üldeesmärkidega, asjaomase riigi või piirkonnaga seotud välispoliitika ja arengupoliitikaga ning liidu rahvusvaheliste kohustustega. Kolmandate riikidega tehtava koostöö eesmärk ei tohiks olla otseselt arengule suunatud meetmete toetamine ja see koostöö ei tohiks kahjustada poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  Need esialgsed summad peaksid looma liikmesriikidele aluse pikaajaliste investeeringute tegemiseks. Selleks et võtta arvesse rändevoogude muutusi ning reageerida varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemide haldamise ja seaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike integreerimise vajadustele ning võidelda ebaseadusliku rändega tõhusa ja jätkusuutliku tagasisaatmispoliitika kaudu, tuleks perioodi keskpaigas eraldada liikmesriikidele täiendav summa, mille kindlaksmääramisel võetakse arvesse vahendite kasutamise määra. See summa peaks põhinema viimastel kättesaadavatel statistilistel andmetel, nagu on sätestatud I lisas, et kajastada muutusi liikmesriikide lähteolukorras.

(35)  Need esialgsed summad peaksid looma liikmesriikidele aluse pikaajaliste investeeringute tegemiseks. Selleks et võtta arvesse rändevoogude muutusi ning reageerida varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemide haldamise ja kolmandate riikide kodanike integreerimise vajadustele, võidelda rändajaid hõlmava inimkaubanduse vastu ja rakendada tõhusat, õigusi austavat ja jätkusuutlikku tagasisaatmispoliitikat, tuleks perioodi keskpaigas eraldada liikmesriikidele täiendav summa, mille kindlaksmääramisel võetakse arvesse vahendite kasutamise määra. See summa peaks põhinema viimastel kättesaadavatel statistilistel andmetel, nagu on sätestatud I lisas, et kajastada muutusi liikmesriikide lähteolukorras.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(41)  Selleks et täiendada käesoleva fondi poliitikaeesmärkide rakendamist liikmesriikide tasandil nende programmide kaudu, tuleks sellest toetada ka liidu tasandi meetmeid. Sellised meetmed peaksid teenima fondi kohaldamisalasse jäävaid üldisi strateegilisi eesmärke, mis on seotud poliitikaanalüüsi ja innovatsiooni, riikidevahelise vastastikuse õppimise ja partnerluste ning uute algatuste ja meetmete testimisega kogu liidus.

(41)  Selleks et täiendada käesoleva fondi poliitikaeesmärkide rakendamist liikmesriikide tasandil nende programmide kaudu, tuleks sellest toetada ka liidu tasandi meetmeid. Sellised meetmed peaksid teenima fondi kohaldamisalasse jäävaid üldisi strateegilisi eesmärke, mis on seotud poliitikaanalüüsi ja innovatsiooni, riikidevahelise vastastikuse õppimise ja partnerluste, diasporaade töö ja nende vahendajarolliga selles vallas ning uute algatuste ja meetmete testimisega kogu liidus.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(42)  Et tugevdada liidu suutlikkust vahetult reageerida ühes või mitmes liikmesriigis tekkinud ettenägematule või ebaproportsionaalselt suurele rändesurvele, mida iseloomustab kolmandate riikide kodanike suur või ebaproportsionaalne sisseränne, millega kaasneb suur ja tungiv vajadus vastuvõtu- ja kinnipidamisasutuste, varjupaiga ja rände haldamise süsteemide ja menetluste järele ning suur rändesurve kolmandatele riikidele poliitiliste sündmuste või konfliktide tõttu, peaks olema võimalik anda erakorralist abi kooskõlas käesolevas määruses sätestatud raamistikuga.

(42)  Et tugevdada liidu suutlikkust vahetult reageerida ühes või mitmes liikmesriigis tekkinud ettenägematule või ebaproportsionaalselt suurele rändesurvele, mida iseloomustab kolmandate riikide kodanike suur või ebaproportsionaalne sisseränne, millega kaasneb suur ja tungiv vajadus vastuvõtu- ja kinnipidamisasutusteasutuste, varjupaiga ja rände haldamise süsteemide ja menetluste järele ning suur rändesurve kolmandatele riikidele poliitiliste sündmuste või konfliktide tõttu, peaks alati olema võimalik anda erakorralist abi meetmetele, mille eesmärk on tagada rändajate inimõiguste austamine ja liikmesriikide eelkõige varjupaiga andmisega seotud rahvusvaheliste kohustuste täitmine, kooskõlas käesolevas määruses sätestatud raamistikuga.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(53 a)  Fondist rahastatavate programmide kavandamisel, rakendamisel ja hindamisel tuleks konsulteerida liikmesriikide ja kolmandate riikide kodanikuühiskonna organisatsioonide, kohaliku ja piirkondliku tasandi asutuste ja parlamentidega.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Fondi poliitiline eesmärk on aidata kaasa rändevoogude tõhusale juhtimisele kooskõlas liidu asjaomase acquis’ ja liidu kohustustega põhiõiguste valdkonnas.

1.  Fondi poliitiline eesmärk on aidata kaasa rändevoogude tõhusale juhtimisele kooskõlas liidu asjaomase acquis’ ja liidu kohustustega põhiõiguste valdkonnas, pidades silmas eelkõige õigust varjupaigale, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, ning järgides poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  toetada liikmesriikidesse suunduvat seaduslikku rännet, sealhulgas aidata kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele;

(b)  toetada turvaliste ja seaduslike liikmesriikidesse sisenemise võimaluste loomist, sealhulgas aidata kaasa kolmandate riikide kodanike, kaasa arvatud varjupaigataotlejate ja rahvusvahelise kaitse saajate integreerimisele ning tugevdada rändajate inimõiguste kaitset;

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  aidata võidelda ebaseadusliku rände vastu ning tagada tõhus tagasisaatmine kolmandatesse riikidesse ja tõhus vastuvõtmine kolmandates riikides.

(c)  aidata võidelda ebaseadusliku rände vastu, luues rohkem seaduspäraseid rändevõimalusi, võideldes inimkaubanduse vastu ning tagades tõhus ja jätkusuutlik tagasisaatmine kolmandatesse riikidesse ja tõhus ja jätkusuutlik vastuvõtmine kolmandates riikides nii tagasipöördujate kui ka päritoluriikide jaoks.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  aidata võidelda ebaseadusliku rände vastu ning tagada tõhus tagasisaatmine kolmandatesse riikidesse ja tõhus vastuvõtmine kolmandates riikides.

(c)  aidata võidelda ebaseadusliku rände vastu ning tagada tõhus ja jätkusuutlik tagasisaatmine kolmandatesse riikidesse ja tõhus ja jätkusuutlik vastuvõtmine kolmandates riikides nii tagasipöördujate kui ka päritoluriikide jaoks.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  suurendada solidaarsust ja vastutuse jagamist liikmesriikide vahel, pöörates tähelepanu eeskätt rändajate ja varjupaigataotlejate voogudest enim mõjutatud liikmesriikidele, sealhulgas praktilise koostöö kaudu.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Fond on avatud kolmandatele riikidele kooskõlas tingimustega, mis on sätestatud erilepingus, milles käsitletakse kolmanda riigi osalust Varjupaiga- ja Rändefondis, eeldusel et:

Fond on avatud kolmandatele riikidele, kes ei riku rändajate õigusi, tegevuseks seadusliku rände, tagasisaatmise ja tagasivõtmise valdkonnas kooskõlas tingimustega, mis on sätestatud erilepingus, milles käsitletakse kolmanda riigi osalust Varjupaiga- ja Rändefondis, mis tuleks teha avalikkusele kättesaadavaks, eeldusel et:

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõik 1 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

– lepinguga nähakse ette õiguskaitsemehhanism isikutele, kes leiavad, et nende põhiõigusi on rikutud.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et kolmandate riikidega seotud meetmeid võetakse kooskõlas muude meetmetega, mida rakendatakse liidu vahendite abil, järgides poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet, keskendudes meetmetele, mis ei ole arengule suunatud ning nimetatud meetmed on täielikult kooskõlas inimõiguste ja rahvusvahelise õigusega.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Temaatilisest rahastust toetatakse eelkõige meetmeid, mis kuuluvad II lisa lõike 2 punktis b osutatud rakendusmeetmete hulka, mida rakendavad kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused või kodanikuühiskonna organisatsioonid.

6.  Temaatilisest rahastust toetatakse eelkõige meetmeid, mis kuuluvad II lisa lõike 2 punktis b osutatud rakendusmeetmete hulka, mida rakendavad kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused või kodanikuühiskonna organisatsioonid, eelkõige diasporaad.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik tagab, et tema programmis käsitletavad prioriteedid on tihedalt seotud liidu rändehalduse valdkonna prioriteetide ja probleemidega ning vastavad neile ning et need on täielikus kooskõlas asjaomase liidu acquis’ ja kokkulepitud liidu prioriteetidega. Oma programmide prioriteete kindlaks määrates tagavad liikmesriigid, et nende programmis käsitletakse piisavalt II lisas sätestatud rakendusmeetmeid.

1.  Iga liikmesriik tagab, et tema programmis käsitletavad prioriteedid on tihedalt seotud liidu rändehalduse, varjupaiga andmise ja vastuvõtmise valdkonna prioriteetide ja probleemidega ning vastavad neile ning et need on täielikus kooskõlas asjaomase liidu acquis’ ja kokkulepitud liidu prioriteetidega. Oma programmide prioriteete kindlaks määrates tagavad liikmesriigid, et nende programmis käsitletakse piisavalt II lisas sätestatud rakendusmeetmeid.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon tagab, et Euroopa Liidu Varjupaigaamet ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet on oma pädevusala ulatuses programmide väljatöötamisega juba varases etapis seotud. Komisjon konsulteerib Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ja Euroopa Liidu Varjupaigaametiga programmide kavandite osas, et tagada nende ametite ja liikmesriikide tegevuse järjepidevus ja vastastikune täiendavus.

2.  Komisjon tagab, et Euroopa Liidu Varjupaigaamet, Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet on oma pädevusala ulatuses programmide väljatöötamisega juba varases etapis seotud. Komisjon konsulteerib Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ja Euroopa Liidu Varjupaigaametiga programmide kavandite osas, et tagada nende ametite ja liikmesriikide tegevuse järjepidevus ja vastastikune täiendavus.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon tagab, et Euroopa Liidu Varjupaigaamet ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet on oma pädevusala ulatuses programmide väljatöötamisega juba varases etapis seotud. Komisjon konsulteerib Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ja Euroopa Liidu Varjupaigaametiga programmide kavandite osas, et tagada nende ametite ja liikmesriikide tegevuse järjepidevus ja vastastikune täiendavus.

2.  Komisjon tagab, et Euroopa Liidu Varjupaigaamet, Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet on oma pädevusala ulatuses programmide väljatöötamisega juba varases etapis seotud. Komisjon konsulteerib Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ja Euroopa Liidu Varjupaigaametiga programmide kavandite osas, et tagada nende ametite ja liikmesriikide tegevuse järjepidevus ja vastastikune täiendavus.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon võib vajaduse korral kaasata Euroopa Liidu Varjupaigaameti ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 5. jaos osutatud järelevalve- ja hindamisülesannete täitmisse, tagamaks eelkõige, et fondi toel rakendatavad meetmed oleksid kooskõlas asjaomase liidu acquis’ ja kokkulepitud liidu prioriteetidega.

3.  Komisjon võib vajaduse korral kaasata Euroopa Liidu Varjupaigaameti, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 5. jaos osutatud järelevalve- ja hindamisülesannete täitmisse, tagamaks eelkõige, et fondi toel rakendatavad meetmed oleksid kooskõlas asjaomase liidu acquis’ ja kokkulepitud liidu prioriteetidega.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Lisaks määruse (EL) [.../...] [Euroopa Liidu Varjupaigaameti määrus] kohaselt tehtavale järelevalvele või käesoleva määruse kohaldamisalasse jäävate soovituste vastuvõtmisele kooskõlas määrusega (EL) nr 1053/2013 kontrollib asjaomane liikmesriik koos komisjoni ning vajaduse korral koos Euroopa Liidu Varjupaigaameti ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga, kuidas nende tulemustega tegeleda, sealhulgas kuidas kõrvaldada puudusi või suurendada oma suutlikkust ja valmisolekut, ning rakendab need soovitused oma programmi kaudu.

4.  Lisaks määruse (EL) [.../...] [Euroopa Liidu Varjupaigaameti määrus] kohaselt tehtavale järelevalvele või käesoleva määruse kohaldamisalasse jäävate soovituste vastuvõtmisele kooskõlas määrusega (EL) nr 1053/2013 kontrollib asjaomane liikmesriik koos komisjoni ning vajaduse korral koos Euroopa Liidu Varjupaigaameti, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga, kuidas nende tulemustega tegeleda, sealhulgas kuidas kõrvaldada puudusi või suurendada oma suutlikkust ja valmisolekut, ning rakendab need soovitused oma programmi kaudu.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tegevustoetust kasutav liikmesriik peab tegutsema kooskõlas liidu varjupaiga ja tagasisaatmise valdkonna acquis’ga.

3.  Tegevustoetust kasutav liikmesriik peab tegutsema kooskõlas liidu varjupaiga ja tagasisaatmise valdkonna acquis’ga ning põhiõigustega.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid peavad oma programmis ja artiklis 30 osutatud iga-aastastes tulemusaruannetes õigustama tegevustoetuse kasutamist käesoleva määruse eesmärkide saavutamise kontekstis. Enne programmi heakskiitmist hindab komisjon vastavalt artiklile 13 koos Euroopa Liidu Varjupaigaameti ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga tegevustoetuse kasutamise soovist teatanud liikmesriikide lähteolukorda. Komisjon võtab arvesse nende liikmesriikide esitatud teavet ning võimaluse korral määruse (EL).../... [Euroopa Liidu Varjupaigaameti määrus] ja määruse (EL) nr 1053/2013 kohaselt tehtud ja käesoleva määruse kohaldamisalasse jääva järelevalve põhjal kättesaadavat teavet.

4.  Liikmesriigid peavad oma programmis ja artiklis 30 osutatud iga-aastastes tulemusaruannetes õigustama tegevustoetuse kasutamist käesoleva määruse eesmärkide saavutamise kontekstis. Enne programmi heakskiitmist hindab komisjon vastavalt artiklile 13 koos Euroopa Liidu Varjupaigaameti, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga tegevustoetuse kasutamise soovist teatanud liikmesriikide lähteolukorda. Komisjon võtab arvesse nende liikmesriikide esitatud teavet ning võimaluse korral määruse (EL).../... [Euroopa Liidu Varjupaigaameti määrus] ja määruse (EL) nr 1053/2013 kohaselt tehtud ja käesoleva määruse kohaldamisalasse jääva järelevalve põhjal kättesaadavat teavet.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  suur rändesurve kolmandates riikides, sealhulgas juhul, kui kaitset vajavad isikud on sinna sattunud poliitiliste sündmuste või konfliktide tõttu, eriti juhul, kui see võib mõjutada ELi suunas kulgevaid rändevooge.

(c)  suur rändesurve kolmandates riikides, sealhulgas juhul, kui kaitset vajavad isikud on sinna sattunud poliitiliste sündmuste või konfliktide tõttu.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon teeb käesoleva määruse, sealhulgas käesoleva fondi raames rakendatud meetmete vahehindamise ja tagasivaatelise hindamise.

1.  Komisjon teeb käesoleva määruse, sealhulgas fondi raames rakendatud meetmete vahehindamise ja tagasivaatelise hindamise ning hindab ka tagasisaatmiste mõju kolmandatele riikidele ja rändajate põhiõiguste austamist.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Vahehindamine ja tagasivaateline hindamine tehakse õigeaegselt, et nende tulemusi oleks võimalik kaasata otsustusprotsessi.

2.  Vahehindamine ja tagasivaateline hindamine tehakse õigeaegselt, et nende tulemusi oleks võimalik kaasata otsustusprotsessi ning hindamistulemused avalikustatakse ja tehakse kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

h a)  teave selle kohta, kuidas on fondi rakendamisel tagatud rändajate põhiõiguste austamine.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 1 – alapunkt b – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  30 % varjupaiga valdkonnale;

–  40 % varjupaiga valdkonnale;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 1 – alapunkt b – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  30 % seadusliku rände ja integratsiooni valdkonnale;

–  40 % seadusliku rände, integratsiooni ja kaasamise valdkonnale;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 1 – alapunkt b – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  40 % ebaseadusliku rände vastase võitluse, sealhulgas tagasisaatmise valdkonnale.

–  20 % ebaseadusliku rände vastase võitluse, sealhulgas tagasisaatmise valdkonnale.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  solidaarsuse ja koostöö tugevdamine rändevoogudest mõjutatud kolmandate riikidega, sealhulgas ümberasustamise ja muude liidult kaitse saamise seaduslike võimaluste ning kolmandate riikidega rände haldamiseks loodavate partnerluste ja koostöö kaudu.

(d)  solidaarsuse, koostöö ja parimate tavade vahetamise tugevdamine rändevoogudest mõjutatud kolmandate riikidega, sealhulgas ümberasustamise ja muude liidult kaitse saamise seaduslike võimaluste ning kolmandate riikidega rände haldamiseks loodavate partnerluste ja koostöö kaudu.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 3 – alapunkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  teabevahetuse ja dialoogi edendamine kolmandate riikide kodanike, vastuvõtva ühiskonna ja avaliku sektori asutuste vahel, sealhulgas kolmandate riikide kodanikega konsulteerimise ning kultuuride- ja religioonidevahelise dialoogi kaudu.

(k)  teabevahetuse ja dialoogi edendamine eelkõige diasporaade abil kolmandate riikide kodanike, vastuvõtva ühiskonna ja avaliku sektori asutuste vahel, sealhulgas kolmandate riikide kodanikega konsulteerimise ning kultuuride- ja religioonidevahelise dialoogi kaudu.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  vastuvõtu- ja kinnipidamistaristu, sealhulgas sellise taristu ühiskasutus mitme liikmesriigi poolt;

(a)  vastuvõtutaristu, sealhulgas sellise taristu ühiskasutus mitme liikmesriigi poolt;

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  ebaseadusliku rände stiimulite, sealhulgas ebaseaduslike rändajate töölevõtmise vastu võitlemine järgmiste vahenditega: tõhusad ja nõuetekohased riskihindamisel põhinevad kontrollid, töötajate koolitamine, selliste mehhanismide loomine ja rakendamine, mille kaudu ebaseaduslikud rändajad saavad tööandjatelt tagasi nõuda makseid ja esitada nende vastu kaebusi, samuti teavitus- ja teadlikkuse suurendamise kampaaniad, mille eesmärk on teavitada tööandjaid ja ebaseaduslikke rändajaid direktiivi 2009/52/EÜ8 kohastest õigustest ja kohustustest;

(d)  ebaseadusliku rände, sealhulgas ebaseaduslike rändajate töölevõtmise vastu võitlemine järgmiste vahenditega: tõhusad ja nõuetekohased riskihindamisel põhinevad kontrollid, töötajate koolitamine, selliste mehhanismide loomine ja rakendamine, mille kaudu ebaseaduslikud rändajad saavad tööandjatelt tagasi nõuda makseid ja esitada nende vastu kaebusi, samuti teavitus- ja teadlikkuse suurendamise kampaaniad, mille eesmärk on teavitada tööandjaid ja ebaseaduslikke rändajaid direktiivi 2009/52/EÜ8 kohastest õigustest ja kohustustest;

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  päritoluriigi olukorra ja stabiilsuse ning kohalikul tasandil abi ärakasutamise suutlikkuse hindamine;

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  tagasisaatmise ettevalmistamine, sealhulgas meetmed, mis viivad tagasisaatmisotsuste tegemise, kolmandate riikide kodanike tuvastamise, reisidokumentide väljastamise ja pereliikmete otsimiseni;

(e)  tagasisaatmise ettevalmistamine, sealhulgas meetmed, mis viivad tagasisaatmisotsuste tegemise, kolmandate riikide kodanike tuvastamise, reisidokumentide väljastamise ja pereliikmete otsimiseni ning võimalus saada kutsekoolitust Euroopas, mis aitaks tagasipöördujatel oma päritoluriigis taasintegreeruda;

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  väljasaatmistoimingud, sealhulgas seotud meetmed, kooskõlas liidu õiguses sätestatud nõuetega, välja arvatud sunnivahendid;

(h)  väljasaatmistoimingud, sealhulgas seotud meetmed, mille puhul austatakse täiel määral inimõigusi ja mis on kooskõlas liidu õiguses sätestatud nõuetega, välja arvatud sunnivahendid;

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i)  meetmed tagasipöörduja püsiva tagasipöördumise ja taasintegreerimise toetamiseks;

(i)  meetmed tagasipöörduja püsiva tagasipöördumise ja taasintegreerimise, sealhulgas oskuste arendamise toetamiseks pikas perspektiivis;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j)  rajatised ja teenused kolmandates riikides, et tagada kooskõlas rahvusvaheliste standarditega sinna saabumisel nõuetekohane ajutine majutus ja vastuvõtt, sealhulgas saatjata alaealiste ja muude haavatavate rühmade jaoks;

(j)  toetus kolmandatele riikidele kooskõlas rahvusvaheliste standarditega sinna saabumisel nõuetekohase ajutise majutuse ja vastuvõtu tagamisel;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  ebaseadusliku rände vastu võitlemisel ning tõhusa tagasisaatmise ja tagasivõtmise valdkonnas kolmandate riikidega tehtav koostöö, sealhulgas tagasivõtulepingute ja muude kokkulepete rakendamise raames;

välja jäetud

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt m

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(m)  toetus ja tegevus kolmandates riikides, sealhulgas taristu, seadmete ja muude meetmete valdkonnas, tingimusel et need aitavad tõhustada tagasisaatmis- ja vastuvõtmisalast koostööd kolmandate riikide ning liidu ja selle liikmesriikide vahel.

(m)  toetus ja tegevus kolmandates riikides, tingimusel et need aitavad tõhustada tagasisaatmis- ja vastuvõtmisalast koostööd kolmandate riikide ning liidu ja selle liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  Kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ning kodanikuühiskonna organisatsioonide rakendatavad integratsioonimeetmed;

–  Kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ning kodanikuühiskonna organisatsioonide, sealhulgas diasporaade rakendatavad integratsioonimeetmed;

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

V lisa – 2. osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erieesmärk nr 2:  toetada liikmesriikidesse suunduvat seaduslikku rännet, sealhulgas aidata kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele.

välja jäetud

1. Nende isikute arv, kes osalesid fondist toetatud lahkumiseelsetes meetmetes.

 

2. Nende isikute arv, kes osalesid fondist toetatud integratsioonimeetmetes ning kes teatasid, et meetmed aitasid nende varajasele integreerimisele kaasa, võrrelduna fondist toetatud integratsioonimeetmetes osalenud isikute koguarvuga.

 

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Varjupaiga- ja Rändefondi loomine

Viited

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

2.7.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Elly Schlein

18.7.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.8.2018

8.10.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Frank Engel, Ádám Kósa

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru‑Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

3

ENF

Jean‑Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Ádám Kósa

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (21.11.2018)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Arvamuse koostaja: Karine Gloanec Maurin

LÜHISELGITUS

Varjupaiga- ja Rändefondi nagu ka mitmeaastase finantsraamistiku üldeesmärk on pakkuda liikmesriikidele rahalist ja tehnilist abi varjupaiga-, rände- ja välispiiride alaste probleemide jätkusuutlikuks lahendamiseks.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 80 on selgelt sätestatud, et Euroopa Liidu ühine poliitika nendes valdkondades põhineb solidaarsuse ja liikmesriikide vastutuse õiglase jagamise põhimõttel.

Varjupaiga- ja Rändefondile, mille eesmärk on see terviklik käsitus ellu viia, tuleb ajavahemikul 2021–2027 eraldada märkimisväärses mahus vahendeid, et hõlbustada fondi õiglast, tõhusat ja kohusetundlikku rakendamist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond

millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek, mis kehtib kogu teksti ulatuses. Integratsioon on fondi oluline osa ja see peaks ka selle nimes kajastuma.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Fondist tuleks toetada rändevoogude tõhusat juhtimist ja edendada muu hulgas varjupaiga valdkonna ühiseid meetmeid, sealhulgas liikmesriikide jõupingutusi rahvusvahelist kaitset vajavate isikute vastuvõtmisel, asustades või paigutades rahvusvahelise kaitse taotlejaid või rahvusvahelise kaitse saajaid liikmesriikide vahel ümber ning toetades integratsioonistrateegiaid ja tõhusamat seadusliku rände poliitikat, et tagada liidu pikaajaline konkurentsivõime ja tema sotsiaalmudeli tulevik ning vähendada jätkusuutliku tagasisaatmis- ja tagasivõtmispoliitika abil ebaseadusliku rände stiimuleid. Fondist tuleks toetada koostöö süvendamist kolmandate riikidega, et tugevdada varjupaika või muud rahvusvahelise kaitse vormi taotlevate isikute voogude juhtimist, avardada seadusliku sisserände võimalusi, võidelda ebaseadusliku rändega ning tagada kolmandatesse riikidesse tagasisaatmise ja sealse tagasivõtmise jätkusuutlikkus.

(7)  Fondist tuleks toetada rändevoogude tõhusat juhtimist ja edendada muu hulgas varjupaiga valdkonna ühiseid meetmeid, sealhulgas liikmesriikide jõupingutusi rahvusvahelist kaitset vajavate isikute vastuvõtmisel, asustades või paigutades rahvusvahelise kaitse taotlejaid või rahvusvahelise kaitse saajaid liikmesriikide vahel ümber ning toetades integratsioonistrateegiaid ja tõhusamat seadusliku rände poliitikat, et tagada liidu pikaajaline konkurentsivõime ja tema sotsiaalmudeli tulevik ning vähendada jätkusuutliku tagasisaatmis- ja tagasivõtmispoliitika abil ebaseadusliku rände stiimuleid. Fondist tuleks toetada koostöö süvendamist kolmandate riikidega, et tugevdada varjupaika või muud rahvusvahelise kaitse vormi taotlevate isikute voogude juhtimist, avardada seadusliku sisserände võimalusi, võidelda ebaseadusliku rändega ning tagada kolmandatesse riikidesse tagasisaatmise ja sealse tagasivõtmise jätkusuutlikkus nii vabatahtlikel kui ka sunniviisilistel juhtudel.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Arvestades kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ning kodanikuühiskonna organisatsioonide olulist rolli integratsiooni valdkonnas ja selleks, et hõlbustada seesuguste üksuste juurdepääsu liidu tasandi rahastamisele, peaks fond aitama lihtsustada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste või kodanikuühiskonna organisatsioonide integratsioonivaldkonna meetmete rakendamist, sealhulgas temaatilise rahastu kasutamise ja nende meetmete suurema kaasrahastamise määra kaudu.

(17)  Arvestades kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ning kodanikuühiskonna organisatsioonide olulist rolli integratsiooni valdkonnas ja selleks, et parandada ja kiirendada seesuguste üksuste juurdepääsu liidu tasandi rahastamisele, peaks fond aitama lihtsustada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste või kodanikuühiskonna organisatsioonide integratsioonivaldkonna meetmete rakendamist, sealhulgas temaatilise rahastu kasutamise ja nende meetmete suurema kaasrahastamise määra kaudu.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Tõhus tagasisaatmispoliitika on liidu ja selle liikmesriikide igakülgse rändekäsituse lahutamatu osa. Fondist tuleks toetada ja selle abil tuleks soodustada liikmesriikide jõupingutusi ühiste tagasisaatmisnõuete (nagu need on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/115/EÜ)15 ning integreeritud ja kooskõlastatud tagasisaatmisstrateegia rakendamisel ja edasiarendamisel. Jätkusuutliku tagasisaatmispoliitika tagamiseks tuleks fondist samamoodi toetada ka seotud meetmeid kolmandates riikides, näiteks tagasipöördujate taasintegreerimist.

(20)  Tõhus tagasisaatmispoliitika on liidu ja selle liikmesriikide igakülgse rändekäsituse lahutamatu osa. Fondist tuleks toetada ja selle abil tuleks soodustada liikmesriikide jõupingutusi ühiste tagasisaatmisnõuete (nagu need on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/115/EÜ)15 ning integreeritud ja kooskõlastatud tagasisaatmisstrateegia rakendamisel ja edasiarendamisel. Nii vabatahtlikel kui ka sunniviisilistel juhtudel jätkusuutliku tagasisaatmispoliitika tagamiseks, tuleks fondist samamoodi toetada ka seotud meetmeid kolmandates riikides, näiteks tagasipöördujate taasintegreerimist.

_________________

_________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 98).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 98).

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Vabatahtlik ja sunniviisiline tagasisaatmine on siiski omavahel seotud ja neil on vastastikku võimendav mõju ning seepärast tuleks kutsuda liikmesriike üles suurendama nende kahe tagasipöördumise vormi vastastikust täiendavust. Terviklike varjupaiga- ja seadusliku rände süsteemide oluline osa on väljasaatmise võimalus. Seetõttu tuleks fondist vajaduse korral toetada liikmesriikide meetmeid, mida võetakse väljasaatmise lihtsustamiseks ja rakendamiseks kooskõlas liidu õiguses sätestatud nõuetega ning tagasipöördujate põhiõigusi ja väärikust täiel määral austades.

(22)  Vabatahtlik ja sunniviisiline tagasisaatmine on siiski omavahel seotud ja neil on vastastikku võimendav mõju ning seepärast tuleks kutsuda liikmesriike üles suurendama nende kahe tagasipöördumise vormi vastastikust täiendavust. Terviklike varjupaiga- ja seadusliku rände süsteemide oluline osa on väljasaatmise võimalus. Seetõttu tuleks fondist vajaduse korral toetada liikmesriikide meetmeid, mida võetakse väljasaatmise ja sunniviisilise tagasisaatmise lihtsustamiseks ja rakendamiseks kooskõlas liidu õiguses sätestatud nõuetega ning tagasipöördujate põhiõigusi ja väärikust täiel määral austades.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Lisaks käesoleva määruse kohasele isikute tagasipöördumise toetamisele tuleks fondist toetada ka muid meetmeid, mille eesmärk on võidelda ebaseadusliku rändega ning tegeleda ebaseadusliku rände põhjuste või olemasolevatest seaduslikest rände-eeskirjadest kõrvalekaldumisega, tagades seeläbi liikmesriikide sisserändesüsteemide terviklikkuse.

(25)  Lisaks käesoleva määruse kohasele isikute tagasipöördumise toetamisele nii vabatahtlikel kui ka sunniviisilistel juhtudel, tuleks fondist toetada ka muid meetmeid, mille eesmärk on võidelda ebaseadusliku rändega ning tegeleda ebaseadusliku rände põhjuste või olemasolevatest seaduslikest rände-eeskirjadest kõrvalekaldumisega, tagades seeläbi liikmesriikide sisserändesüsteemide terviklikkuse.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  Fondis peaks kajastuma vajadus suurema paindlikkuse ja lihtsustamise järgi, ent samas tuleks järgida prognoositavusega seonduvaid nõudeid ning tagada vahendite õiglane ja läbipaistev jaotamine, et täita käesolevas määruses kehtestatud valdkondlikud ja erieesmärgid.

(33)  Fondis peaks kajastuma vajadus suurema läbipaistvuse, paindlikkuse ja lihtsustamise järgi, ent samas tuleks järgida prognoositavusega seonduvaid nõudeid ning tagada vahendite õiglane ja läbipaistev jaotamine, et täita käesolevas määruses kehtestatud valdkondlikud ja erieesmärgid.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40)  Fondist tuleks anda toetust varjupaiga andmise ja tagasisaatmisega seotud tegevuskulude katmiseks ning liikmesriikidel tuleks võimaldada säilitada liidu kui terviku jaoks nii vajalik suutlikkus nende teenuste osutamisel. Selline toetus seisneb käesoleva fondi eesmärkidele vastavate konkreetsete kulude täielikus hüvitamises ning see peaks olema liikmesriikide programmide lahutamatu osa.

(40)  Fondist tuleks anda toetust varjupaiga andmise ja nii vabatahtliku kui ka sunniviisilise tagasisaatmisega seotud tegevuskulude katmiseks ning liikmesriikidel tuleks võimaldada säilitada liidu kui terviku jaoks nii vajalik suutlikkus nende teenuste osutamisel. Selline toetus seisneb käesoleva fondi eesmärkidele vastavate konkreetsete kulude täielikus hüvitamises ning see peaks olema liikmesriikide programmide lahutamatu osa.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(55)  Pidades silmas kliimamuutustega võitlemise olulisust kooskõlas liidu kohustustega rakendada Pariisi kokkulepet ning pidada kinni ÜRO kestliku arengu eesmärkidest, aitab fond võtta arvesse kliimameetmeid ja saavutada kogu eelarvet hõlmav eesmärk, mille kohaselt peaks 25 % ELi kulutustest toetama kliimaeesmärkide täitmist. Fondi ettevalmistamise ja rakendamise ajal tehakse kindlaks asjakohased meetmed ning neid hinnatakse uuesti asjakohaste hindamiste ja läbivaatamiste käigus.

(55)  Pidades silmas kliimamuutustega võitlemise olulisust kooskõlas liidu kohustustega rakendada Pariisi kokkulepet ning pidada kinni ÜRO kestliku arengu eesmärkidest, aitab fond võtta arvesse kliimameetmeid ja saavutada üldeesmärki, mille kohaselt peaks mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kestuse ajal 25 % ELi kulutustest toetama kliimaeesmärkide täitmist, ning iga-aastast 30 % eesmärki võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 2027. aastaks. Fondi ettevalmistamise ja rakendamise ajal tehakse kindlaks asjakohased meetmed ning neid hinnatakse uuesti asjakohaste hindamiste ja läbivaatamiste käigus.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(57)  Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamise ühetaolised tingimused, tuleks rakendamisvolitused anda komisjonile. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201129. Kontrollimenetlust tuleks kasutada rakendusaktide puhul, millega sätestatakse liikmesriikide ühised kohustused, eelkõige teabe edastamisel komisjonile, ning nõuandemenetlust tuleks kasutada nende rakendusaktide vastuvõtmisel, mis on seotud komisjonile programmitöö ja aruandmise raames teabe edastamise korraga, arvestades nende aktide puhttehnilist laadi.

(57)  Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamise ühetaolised tingimused, tuleks rakendamisvolitused anda komisjonile. Komisjoni esitatud delegeeritud õigusaktidega tuleb tagada, et nõukogu ja parlamendi jaoks oleks Euroopa rahaliste vahendite kasutamine täielikult läbipaistev. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201129. Kontrollimenetlust tuleks kasutada rakendusaktide puhul, millega sätestatakse liikmesriikide ühised kohustused, eelkõige teabe edastamisel komisjonile, ning nõuandemenetlust tuleks kasutada nende rakendusaktide vastuvõtmisel, mis on seotud komisjonile programmitöö ja aruandmise raames teabe edastamise korraga, arvestades nende aktide puhttehnilist laadi.

_________________

_________________

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  aidata võidelda ebaseadusliku rände vastu ning tagada tõhus tagasisaatmine kolmandatesse riikidesse ja tõhus vastuvõtmine kolmandates riikides.

(c)  aidata võidelda ebaseadusliku rände vastu ning tagada tõhus tagasisaatmine (nii vabatahtlikult kui ka sunniviisilistel juhtudel) kolmandatesse riikidesse ja tõhus vastuvõtmine kolmandates riikides.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Fondi rakendamiseks on aastateks 2021–2027 ette nähtud rahastamispakett, mille suurus jooksevhindades on 10 415 000 000 eurot.

1.  Fondi rakendamiseks on aastateks 2021–2027 ette nähtud rahastamispakett, mille suurus 2018. aasta hindades on 9 204 957 000 eurot (jooksevhindades 10 415 000 000 eurot).

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  6 249 000 000 eurot eraldatakse eelarve jagatud täitmise raames rakendatavatele programmidele;

(a)  5 522 974 200 eurot 2018. aasta hindades (6 249 000 000 eurot jooksevhindades) eraldatakse eelarve jagatud täitmise raames rakendatavatele programmidele;

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  4 166 000 000 eurot eraldatakse temaatilisele rahastule.

(b)  3 681 982 800 eurot 2018. aasta hindades (4 166 000 000 eurot jooksevhindades) eraldatakse temaatilisele rahastule.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liidu eelarvest eraldatav rahaline toetus ei või ületada 75 % projekti rahastamiskõlblikest kogukuludest.

1.  Liidu eelarvest eraldatav rahaline toetus ei või ületada 80 % projekti rahastamiskõlblikest kogukuludest. Liikmesriike kutsutakse üles eraldama fondi vahenditest toetatavaks tegevuseks lisavahendeid.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Meede, mis on saanud toetust fondist, võib saada toetust ka mis tahes muust liidu programmist, sealhulgas eelarve jagatud täitmise alla kuuluvatest fondidest, tingimusel, et neist toetustest ei kaeta samu kulusid. Toetust andnud liidu programmide eeskirju kohaldatakse vastavalt selle osa suhtes, millega nad on meedet toetanud. Kumulatiivse rahastamise kogusumma ei tohi ületada meetme rahastamiskõlblikke kogukulusid ja liidu eri programmidest antavat toetust võib arvestada proportsionaalselt kooskõlas dokumentidega, milles on sätestatud toetuse tingimused.

1.  Meede, mis on saanud toetust fondist, võib saada toetust ka mis tahes muust liidu programmist, sealhulgas eelarve jagatud täitmise alla kuuluvatest fondidest, tingimusel, et neist toetustest ei kaeta samu kulusid. Komisjoni esitatud programmid täiendavad üksteist sünergiliselt ja need tuleb välja töötada sedavõrd läbipaistval viisil, et oleks välistatud igasugune kattumine. Toetust andnud liidu programmide eeskirju kohaldatakse vastavalt selle osa suhtes, millega nad on meedet toetanud. Kumulatiivse rahastamise kogusumma ei tohi ületada meetme rahastamiskõlblikke kogukulusid ja liidu eri programmidest antavat toetust võib arvestada proportsionaalselt kooskõlas dokumentidega, milles on sätestatud toetuse tingimused.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid peavad 15. veebruariks 2023 ja iga järgneva aasta samaks kuupäevaks kuni 2031. aastani (kaasa arvatud) esitama komisjonile iga-aastase tulemusaruande, nagu see on sätestatud määruse (EL) .../2021 [ühissätete määrus] artikli 36 lõikes 6. 2023. aastal esitatav aruanne peab hõlmama programmi rakendamist kuni 30. juunini 2022.

1.  Liikmesriigid peavad 15. veebruariks 2023 ja iga järgneva aasta samaks kuupäevaks kuni 2031. aastani (kaasa arvatud) esitama komisjonile iga-aastase tulemusaruande, nagu see on sätestatud määruse (EL) .../2021 [ühissätete määrus] artikli 36 lõikes 6. 2023. aastal esitatav aruanne peab hõlmama programmi rakendamist kuni 30. juunini 2022. Liikmesriigid avaldavad need aruanded vastavalt ühissätete määruse artiklile 44 haldusasutuse vastaval veebilehel. Komisjon avalikustab tulemuslikkuse aastaaruanded selleteemalisel veebilehel.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile igal aastal aruande rahaliste vahendite kasutamise või mittekasutamise, rahastatud meetmete edu või ebaedu ja nende Euroopa lisaväärtuse kohta.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 1 – alapunkt b – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  40 % ebaseadusliku rände vastase võitluse, sealhulgas tagasisaatmise valdkonnale.

–  40 % ebaseadusliku rände vastase võitluse, sealhulgas nii vabatahtliku kui ka sunniviisilise tagasisaatmise valdkonnale.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Ebaseadusliku rände vastase võitluse, sealhulgas tagasisaatmise valdkonnas võetakse arvesse järgmisi kriteeriume, mille osatähtsused on järgmised:

4.  Ebaseadusliku rände vastase võitluse, sealhulgas vabatahtliku ja sunniviisilise tagasisaatmise valdkonnas võetakse arvesse järgmisi kriteeriume, mille osatähtsused on järgmised:

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  varjupaiga, seadusliku rände, integratsiooni, tagasipöördumise ja ebaseadusliku rände riiklike strateegiate koostamine ja arendamine;

(a)  varjupaiga, seadusliku rände, integratsiooni, vabatahtliku ja sunniviisilise tagasipöördumise ning ebaseadusliku rände riiklike strateegiate koostamine ja arendamine;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  tagasisaatmise ettevalmistamine, sealhulgas tagasisaatmisotsuste tegemise tinginud meetmed, kolmandate riikide kodanike tuvastamine, reisidokumentide väljastamine ja pereliikmete otsimine;

(e)  vabatahtliku ja sunniviisilise tagasisaatmise ettevalmistamine, sealhulgas tagasisaatmisotsuste tegemise tinginud meetmed, kolmandate riikide kodanike tuvastamine, reisidokumentide väljastamine ja pereliikmete otsimine;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – punkt 4 – alapunkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  ebaseadusliku rände vastu võitlemisel ning tõhusa tagasisaatmise ja tagasivõtmise valdkonnas kolmandate riikidega tehtav koostöö, sealhulgas tagasivõtulepingute ja muude kokkulepete rakendamise raames;

(k)  ebaseadusliku rände vastu võitlemisel ning tõhusa nii vabatahtliku kui ka sunniviisilise tagasisaatmise ja tagasivõtmise valdkonnas kolmandate riikidega tehtav koostöö, sealhulgas tagasivõtulepingute ja muude kokkulepete rakendamise raames;

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Varjupaiga- ja Rändefondi loomine

Viited

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

2.7.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Karine Gloanec Maurin

28.6.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.9.2018

25.9.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

5

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Varjupaiga- ja Rändefondi loomine

Viited

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

EP-le esitamise kuupäev

13.6.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Miriam Dalli

9.7.2018

 

 

 

Õigusliku aluse vaidlustamine

       JURI arvamuse kuupäev

JURI

18.2.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

27.11.2018

19.2.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

23

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Esitamise kuupäev

27.2.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Roberta Metsola

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

23

ECR

Marek Jurek, Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

1

0

PPE

Carlos Coelho

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 8. märts 2019Õigusalane teave