Menettely : 2018/0248(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0106/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0106/2019

Keskustelut :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 11.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0175

MIETINTÖ     ***I
PDF 543kWORD 195k
27.2.2019
PE 629.652v02-00 A8-0106/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Miriam Dalli

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0471),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 78 artiklan 2 kohdan ja 79 artiklan 2 ja 4 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0271/2018),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä kehitysvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A8-0106/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta

turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 2 kohdan sekä 79 artiklan 2 ja 4 kohdan, ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 2 kohdan, 79 artiklan 2 ja 4 kohdan sekä 80 artiklan,

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan unioni kohtaa muuttuvia muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita, joita luonnehtii tarve vahvistaa jäsenvaltioiden vastaanotto-, turvapaikka- kotouttamis- ja muuttoliikejärjestelmiä, ehkäistä ja käsitellä asianmukaisesti paineita aiheuttavia tilanteita ja korvata laittomat ja vaaralliset maahansaapumiset laillisilla ja turvallisilla väylillä. Sijoittaminen tehokkaaseen ja koordinoituun muuttoliikkeen hallintaan unionissa on näin ollen keskeisessä asemassa, kun pyritään unionin tavoitteeseen luoda vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 67 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(1)  Euroopan unioni kohtaa muuttuvia muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita, joita luonnehtii tarve vahvistaa jäsenvaltioiden vastaanotto-, turvapaikka- kotouttamis- ja muuttoliikejärjestelmiä, ehkäistä ja käsitellä asianmukaisesti ja yhteisvastuullisesti paineita aiheuttavia tilanteita ja korvata laittomat ja vaaralliset maahansaapumiset laillisilla ja turvallisilla väylillä. Sijoittaminen tehokkaaseen ja koordinoituun muuttoliikkeen hallintaan unionissa on näin ollen keskeisessä asemassa, kun pyritään unionin tavoitteeseen luoda vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 67 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Unionin ja jäsenvaltioiden koordinoidun lähestymistavan merkitys on otettu huomioon toukokuussa 2015 hyväksytyssä Euroopan muuttoliikeagendassa, jossa painotettiin, että tarvitaan johdonmukainen ja selkeä yhteinen politiikka, jotta voidaan palauttaa unionin kyky yhdistää eurooppalaiset ja kansalliset pyrkimykset muuttoliikekysymyksiin vastaamiseksi ja tehdä tuloksellista yhteistyötä yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteiden mukaisesti, ja se vahvistettiin sen puoliväliarvioinnissa syyskuussa 2017 ja edistymiskertomuksissa maaliskuussa ja toukokuussa 2018.

(2)  Unionin ja jäsenvaltioiden koordinoidun lähestymistavan merkitys on otettu huomioon toukokuussa 2015 hyväksytyssä Euroopan muuttoliikeagendassa, jossa painotettiin, että tarvitaan johdonmukainen ja selkeä yhteinen politiikka, jotta voidaan palauttaa unionin kyky yhdistää eurooppalaiset ja kansalliset pyrkimykset muuttoliikekysymyksiin vastaamiseksi ja tehdä tuloksellista yhteistyötä SEUT-sopimuksen 80 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteen mukaisesti, ja se vahvistettiin sen puoliväliarvioinnissa syyskuussa 2017 ja edistymiskertomuksissa maaliskuussa ja toukokuussa 2018.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Eurooppa-neuvosto vahvisti 19 päivänä lokakuuta 2017 antamissaan päätelmissä tarpeen jatkaa muuttoliikkeen hallintaa koskevaa kokonaisvaltaista, käytännönläheistä ja määrätietoista toimintatapaa, jonka tavoitteena on saada ulkorajojen valvonta takaisin hallintaan ja vähentää laittomasti saapuvien sekä hukkuneiden määrää ja jonka olisi perustuttava unionin ja jäsenvaltioiden kaikkien käytettävissä olevien välineiden joustavaan ja koordinoituun käyttöön. Eurooppa-neuvosto kehotti lisäksi varmistamaan huomattavasti tehokkaammat palauttamiset niin EU:n kuin jäsenvaltioiden tasolla toteutettavilla toimilla, kuten tehokkailla takaisinottosopimuksilla ja -järjestelyillä.

(3)  Eurooppa-neuvosto vahvisti 19 päivänä lokakuuta 2017 antamissaan päätelmissä tarpeen jatkaa muuttoliikkeen hallintaa koskevaa kokonaisvaltaista, käytännönläheistä ja määrätietoista toimintatapaa, jonka tavoitteena on saada ulkorajojen valvonta takaisin hallintaan ja vähentää laittomasti saapuvien sekä hukkuneiden määrää ja jonka olisi perustuttava unionin ja jäsenvaltioiden kaikkien käytettävissä olevien välineiden joustavaan ja koordinoituun käyttöön. Eurooppa-neuvosto kehotti lisäksi varmistamaan huomattavasti tehokkaammat palauttamiset niin EU:n kuin jäsenvaltioiden tasolla toteutettavilla toimilla, kuten tehokkailla takaisinottosopimuksilla ja -järjestelyillä. Eurooppa-neuvosto kehotti myös toteuttamaan ja kehittämään vapaaehtoisia uudelleensijoittamisohjelmia.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Sellaisten toimien tukemiseksi, joilla varmistetaan jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten keskinäiseen luottamukseen, yhteisvastuuseen ja vastuunjakoon perustuva kokonaisvaltainen lähestymistapa muuttoliikkeen hallintaan ja joiden avulla saavutetaan kestävän ja yhteisen turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevan unionin politiikan varmistamista koskeva tavoite, olisi tuettava jäsenvaltioita riittävillä taloudellisilla resursseilla perustamalla turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (jäljempänä ’rahasto’).

(4)  Sellaisten toimien tukemiseksi, joilla varmistetaan jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten keskinäiseen luottamukseen, yhteisvastuuseen ja vastuunjakoon perustuva kokonaisvaltainen lähestymistapa muuttoliikkeen hallintaan ja joiden avulla saavutetaan kestävän ja yhteisen turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevan unionin politiikan varmistamista koskeva tavoite, olisi tuettava jäsenvaltioita riittävillä taloudellisilla resursseilla perustamalla turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (jäljempänä ’rahasto’).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Rahaston olisi kunnioitettava täysimääräisesti ihmisoikeuksia, oltava YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman, SEUT-sopimuksen 208 artiklassa vahvistetun kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatteen sekä kansainvälisellä tasolla tehtyjen maahanmuuttoa ja turvapaikkaa koskevien sitoumusten, erityisesti pakolaisia koskevan Global Compact ‑aloitteen sekä muuttoliikettä koskevan Global Compact -aloitteen, mukainen.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Rahaston hallinnoinnissa olisi kehityksen näkökulmasta tarkasteltuna otettava huomioon muuttoliikkeen perimmäiset syyt, joita ovat esimerkiksi konfliktit, köyhyys, maatalouden tuotantomahdollisuuksien puuttuminen, koulutus ja eriarvoisuus.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Rahasto olisi pantava täytäntöön noudattaen täysimääräisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita ja unionin kansainvälisiä velvoitteita perusoikeuksien osalta.

(5)  Rahaston avulla tuettavat toimet olisi pantava täytäntöön noudattaen täysimääräisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita, kuten oikeutta henkilötietojen suojaan, sekä unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita perusoikeuksien osalta, kuten YK:n lapsen oikeuksien yleissopimusta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevaa 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehtyä Geneven yleissopimusta, sellaisena kuin se on täydennettynä 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä pöytäkirjalla.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteet kuuluvat unionin keskeisiin arvoihin, joten niitä olisi kunnioitettava ja edistettävä rahastoa toteutettaessa. Rahastosta ei pitäisi tukea mitään toimia, jotka millään tavalla edistävät erottelua tai sosiaalista syrjäytymistä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  Rahaston täytäntöönpanossa etusijalle olisi asetettava toimet, joilla puututaan ilman huoltajaa olevien ja huoltajastaan eroon joutuneiden alaikäisten tilanteeseen varhaisessa vaiheessa tapahtuvan tunnistamisen ja rekisteröinnin avulla, sekä lapsen edun mukaiset toimet.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Rahastosta olisi tuettava muuttovirtojen tehokasta hallintaa muun muassa niin, että edistetään yhteisiä toimia turvapaikka-asioiden alalla, mukaan lukien jäsenvaltioiden toimet kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden vastaanottamisessa uudelleensijoituksen kautta ja kansainvälistä suojelua hakevien tai sitä saavien henkilöiden siirrot jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi tuettaisiin kotouttamisstrategioita ja tehokkaampaa laillista muuttoliikettä koskevaa politiikkaa, niin että varmistetaan unionin pitkän aikavälin kilpailukyky ja sen sosiaalisen mallin tulevaisuus ja vähennetään laittoman muuttoliikkeen kannustimia kestävän palauttamis- ja takaisinottopolitiikan avulla. Rahaston avulla olisi lujitettava kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja siten parannettava turvapaikkaa tai muunlaista kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden maahantulon hallintaa, lisättävä laillisen maahantulon väyliä ja torjuttava laitonta muuttoliikettä sekä varmistettava palauttamisten kestävyys ja tehokas takaisinotto kolmansiin maihin.

(7)  Rahastosta olisi tuettava jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta ja muuttovirtojen tehokasta hallintaa muun muassa niin, että edistetään yhteisiä toimia turvapaikka-asioiden alalla, mukaan lukien jäsenvaltioiden toimet kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden vastaanottamisessa uudelleensijoituksen ja humanitaarisen maahanpääsyn kautta ja kansainvälistä suojelua hakevien tai sitä saavien henkilöiden siirrot jäsenvaltioiden välillä, ja parannetaan muita heikommassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden, kuten lasten, suojelua. Lisäksi tuettaisiin kotouttamisstrategioita ja tehokkaampaa laillista muuttoliikettä koskevaa politiikkaa ja luotaisiin turvallisia laillisen maahantulon väyliä unioniin, millä autettaisiin myös varmistamaan unionin pitkän aikavälin kilpailukyky ja sen sosiaalisen mallin tulevaisuus ja vähentämään laittoman muuttoliikkeen kannustimia kestävän palauttamis- ja takaisinottopolitiikan avulla. Unionin sisäisen toiminnan välineenä ja ainoana unionin tason turvapaikka- ja muuttoliikeasioiden rahoitusvälineenä rahastosta olisi ensisijaisesti tuettava turvapaikka- ja muuttoliikealan toimia unionissa. Rahaston avulla olisi kuitenkin määritellyissä rajoissa ja asianmukaisia turvatakeita noudattaen lujitettava kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja siten parannettava turvapaikkaa tai muunlaista kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden maahantulon hallintaa, luotava laillisen maahantulon väyliä ja torjuttava laitonta muuttoliikettä ja ihmissalakuljettajien ja ‑kauppiaiden verkostoja sekä varmistettava turvallisten ja ihmisarvoisten palauttamisten kestävyys sekä uudelleenkotouttaminen kolmansissa maissa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Muuttoliikekriisi osoitti, että Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää on uudistettava, että voidaan varmistaa tehokkaat turvapaikkamenettelyt ja ehkäistä hakijoiden edelleen liikkumista sekä tarjota yhtäläiset ja asianmukaiset vastaanotto-olosuhteet kansainvälistä suojelua hakeville henkilöille, yhdenmukaiset vaatimukset kansainvälisen suojelun myöntämiselle ja asianmukaiset oikeudet ja edut kansainvälistä suojelua saaville henkilöille. Uudistusta tarvitaan myös, jotta voidaan ottaa käyttöön nykyistä oikeudenmukaisempi ja tehokkaampi järjestelmä kansainvälistä suojelua hakevia henkilöitä koskevan jäsenvaltioiden vastuun määrittämiseksi sekä unionin kehys jäsenvaltioiden uudelleensijoittamistoimille. Näin ollen on aiheellista, että rahastosta tuetaan enemmän jäsenvaltioiden pyrkimyksiä panna täytäntöön uudistettu Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä kokonaisuudessaan ja asianmukaisesti.

(8)  Muuttoliikekriisi ja yhä useammat kuolemantapaukset Välimerellä viime vuosina osoittivat, että Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää on uudistettava, jotta voidaan ottaa käyttöön nykyistä oikeudenmukaisempi ja tehokkaampi järjestelmä kansainvälistä suojelua hakevia henkilöitä koskevan jäsenvaltioiden vastuun määrittämiseksi sekä kehys jäsenvaltioiden uudelleensijoittamistoimille ja humanitaariseen maahanpääsyyn liittyville toimille, jotta voidaan lisätä yleisesti käytettävissä olevien uudelleensijoituspaikkojen kokonaismäärää. Samalla tarvitaan uudistusta, jotta voidaan varmistaa, että käytettävissä on tehokkaat ja oikeuksiin perustuvat turvapaikkamenettelyt, ja ehkäistä hakijoiden edelleen liikkumista sekä tarjota yhtäläiset ja asianmukaiset vastaanotto-olosuhteet kansainvälistä suojelua hakeville henkilöille, yhdenmukaiset vaatimukset kansainvälisen suojelun myöntämiselle ja asianmukaiset oikeudet ja edut kansainvälistä suojelua saaville henkilöille sekä laittomien maahantulijoiden tehokkaat ja toimivat palautusmenettelyt. Näin ollen on aiheellista, että rahastosta tuetaan enemmän jäsenvaltioiden pyrkimyksiä panna täytäntöön uudistettu Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä kokonaisuudessaan ja asianmukaisesti.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Rahaston olisi myös täydennettävä ja lujitettava asetuksella (EU) N:o .../.. [Euroopan turvapaikkavirastoa koskeva asetus]14 perustetun Euroopan unionin turvapaikkaviraston (EUAA) toimia, jotta helpotettaisiin ja parannettaisiin yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän toimintaa, koordinoimalla ja lujittamalla käytännön yhteistyötä ja tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja edistämällä turvapaikkoja koskevia unionin lainsäädäntöä ja operatiivisia standardeja, jotta taataan korkeatasoisiin suojeluvaatimuksiin perustuvat yhtenäiset kansainvälisen suojelun menettelyt, vastaanotto-olosuhteet ja suojelutarpeiden arviointi kaikkialla unionissa ja mahdollistetaan kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten kestävä ja oikeudenmukainen jakaminen. Lisäksi helpotettaisiin kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten yhdenmukaisempaa arviointia koko unionissa, tuettaisiin jäsenvaltioiden uudelleensijoittamistoimia ja tarjottaisiin operatiivista ja teknistä tukea turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien hallinnointiin erityisesti niille jäsenvaltioille, joiden järjestelmiin kohdistuu suhteeton paine.

(9)  Rahaston olisi myös täydennettävä ja lujitettava Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimia, jotta helpotettaisiin ja parannettaisiin yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän toimintaa, koordinoimalla ja lujittamalla käytännön yhteistyötä ja tiedonvaihtoa turvapaikka-asioista ja etenkin hyvistä käytännöistä jäsenvaltioiden välillä, edistämällä unionin lainsäädäntöä ja kansainvälistä oikeutta ja edistämällä asiaa koskevien ohjeiden ja operatiivisten standardien avulla turvapaikkoja koskevan unionin lainsäädännön yhdenmukaista täytäntöönpanoa noudattaen korkeatasoisia suojeluvaatimuksia, jotka koskevat kansainvälisen suojelun menettelyjä, vastaanotto-olosuhteita ja suojelutarpeiden arviointia kaikkialla unionissa, ja mahdollistetaan kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten kestävä ja oikeudenmukainen jakaminen. Lisäksi helpotettaisiin kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten yhdenmukaisempaa arviointia koko unionissa, tuettaisiin jäsenvaltioiden uudelleensijoittamistoimia ja tarjottaisiin operatiivista ja teknistä tukea turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien hallinnointiin erityisesti niille jäsenvaltioille, joiden järjestelmiin kohdistuu suhteeton paine.

__________________

 

14 Asetus (EU) N:o …/… Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o .../... [Euroopan turvapaikkavirastoa koskeva asetus] (EUVL L ..., [päivämäärä], s. ..).

 

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Rahaston olisi tuettava unionin ja jäsenvaltioiden toimia, joilla parannetaan jäsenvaltioiden valmiuksia kehittää, seurata ja arvioida turvapaikkapolitiikkaansa voimassa olevan unionin oikeuden mukaisten velvoitteidensa mukaisesti.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Rahaston olisi tuettava unionin ja jäsenvaltioiden toimia, joilla parannetaan jäsenvaltioiden valmiuksia kehittää, seurata ja arvioida turvapaikkapolitiikkaansa voimassa olevan unionin oikeuden mukaisten velvoitteidensa mukaisesti.

(10)  Rahaston olisi tuettava unionia ja jäsenvaltioita voimassa olevan unionin oikeuden, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2013/33/EU1 a (vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi), 2013/32/EU1 b (turvapaikkamenettelydirektiivi), 2011/95/EU1 c (aseman määrittelyä koskeva direktiivi) ja 2008/115/EY1 d (palauttamista koskeva direktiivi) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/20131 e (Dublin-asetus), täytäntöönpanossa niin, että varmistetaan perusoikeuksien täysimääräinen noudattaminen.

 

________________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 96).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60).

 

1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9).

 

1 d Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).

 

1 e Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 13).

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Kumppanuudet ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa turvapaikkaa tai muunlaista kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden maahantulon hallitsemiseksi asianmukaisella tavalla ovat unionin turvapaikkapolitiikan olennainen osa. Rahastosta olisi tarjottava taloudellisia kannustimia uudelleensijoittamista [ja humanitaarista maahanpääsyä] koskevan unionin kehyksen käyttöönottamiseksi, jotta voidaan korvata kansainvälistä suojelua tarvitsevien kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden vaaralliset ja laittomat saapumiset jäsenvaltioiden alueelle laillisilla ja turvallisilla väylillä, osoittaa yhteisvastuullisuutta sellaisten alueiden maille, joihin tai joiden sisällä suuri määrä kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä on joutunut siirtymään, lievittämällä näihin maihin kohdistuvaa painetta, edistää unionin muuttoliikepolitiikkaa koskevien tavoitteiden saavuttamista lisäämällä unionin vaikutusvaltaa kolmansiin maihin ja osallistua maailmanlaajuisiin uudelleensijoittamisaloitteisiin esiintymällä yhtenä rintamana kansainvälisillä foorumeilla ja suhteissa kolmansiin maihin.

Poistetaan.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Rahaston olisi tuettava jäsenvaltioiden pyrkimyksiä antaa kansainvälistä suojelua ja tarjota pysyvä ratkaisu alueellaan pakolaisille ja kotiseudultaan siirtymään joutuneille henkilöille, joilla on oikeus uudelleensijoittamiseen tai humanitaariseen maahanpääsyyn kansallisten järjestelmien mukaisesti, joissa on otettava UNHCR:n ennustamat maailmanlaajuiset uudelleensijoittamistarpeet. Jotta rahaston tuki olisi kunnianhimoista ja tehokasta, sen olisi annettava kullekin maahanpääsyluvan saaneelle tai uudelleensijoitetulle henkilölle kohdennettua tukea taloudellisten kannustimien muodossa.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Kun otetaan huomioon unioniin viime vuosina kohdistuneiden muuttovirtojen suuri määrä ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden varmistamisen merkitys, on ratkaisevan tärkeää tukea laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten alkuvaiheen kotouttamista koskevia jäsenvaltioiden politiikkoja, mukaan lukien komission vuonna 2016 hyväksymässä kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetyt painopistealat.

(12)  Kun otetaan huomioon yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden varmistamisen merkitys, on ratkaisevan tärkeää tukea laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevia jäsenvaltioiden politiikkoja, mukaan lukien komission vuonna 2016 hyväksymässä kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetyt painopistealat.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jotta lisättäisiin tehokkuutta ja saavutettaisiin mahdollisimman suuri EU:n tason lisäarvo ja jotta unionin toiminta kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseksi olisi johdonmukaista, rahastosta rahoitettavat toimet olisi määriteltävä tarkkaan ja niillä olisi täydennettävä Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettavia toimia. Tästä rahastosta rahoitettavilla toimenpiteillä olisi tuettava kolmansien maiden kansalaisten tarpeisiin räätälöityjä toimia, jotka yleensä toteutetaan kotouttamisen alkuvaiheessa, ja horisontaalisia toimia, joilla tuetaan jäsenvaltioiden kotouttamisvalmiuksia, kun taas kolmansien maiden kansalaisia koskevat toimet, joilla on pidemmän aikavälin vaikutuksia, olisi rahoitettava EAKR:stä ja ESR+:sta.

(13)  Jotta lisättäisiin tehokkuutta ja saavutettaisiin mahdollisimman suuri EU:n tason lisäarvo ja jotta unionin toiminta kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseksi olisi johdonmukaista, rahastosta rahoitettavat toimet olisi määriteltävä tarkkaan, ja niillä olisi täydennettävä unionin rakennerahastoista rahoitettavia toimia. Tästä rahastosta rahoitettavilla toimenpiteillä olisi tuettava kolmansien maiden kansalaisten tarpeisiin räätälöityjä toimia, joita toteutetaan yleensä kotouttamisen aikaisessa vaiheessa, ja horisontaalisia toimia, joilla tuetaan jäsenvaltioiden kotouttamisvalmiuksia, ja niitä olisi täydennettävä toimilla, joilla edistetään kolmansien maiden kansalaisten sosiaalista ja taloudellista osallisuutta rakennerahastojen avulla.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Kotouttamistoimenpiteitä olisi sovellettava myös kansainvälistä suojelua saaviin henkilöihin, jotta voidaan varmistaa kokonaisvaltainen lähestymistapa kotouttamiseen ottaen huomioon tämän kohderyhmän erityispiirteet. Kun kotouttamistoimenpiteet on yhdistetty vastaanottoon, toimien olisi voitava koskea tapauksen mukaan myös turvapaikanhakijoita.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Rahaston täytäntöönpanosta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten olisi luotava yhteistyössä koordinointimenettelyt niiden viranomaisten kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet huolehtimaan ESR+:n ja EAKR:n toimien hallinnoinnista, ja tarvittaessa niiden hallintoviranomaisten ja muiden kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista edistävien unionin rahastojen hallintoviranomaisten kanssa.

(14)  Rahaston täytäntöönpanosta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten olisi luotava yhteistyössä koordinointimenettelyt niiden viranomaisten kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet huolehtimaan rakennerahastojen toimien hallinnoinnista, ja tarvittaessa niiden hallintoviranomaisten ja muiden kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista edistävien unionin rahastojen hallintoviranomaisten kanssa. Näiden koordinointimekanismien avulla komission olisi arvioitava rahastojen johdonmukaisuutta ja täydentävyyttä sekä sitä, missä määrin kunkin rahaston toimenpiteet edistävät kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  On asianmukaista antaa niille jäsenvaltioille, jotka sitä haluavat, mahdollisuus ottaa ohjelmissaan huomioon, että kotouttamistoimet voivat koskea myös kolmansien maiden kansalaisten lähimpiä sukulaisia siinä määrin kuin se on tarpeen tällaisten toimien tehokkaan täytäntöönpanon kannalta. Käsitteellä ’lähimmät sukulaiset’ tarkoitetaan puolisoita tai kumppaneita sekä kaikkia henkilöitä, joilla on kotouttamistoimien kohteena olevan kolmannen maan kansalaisen kanssa suora perheside alenevassa tai ylenevässä polvessa ja jotka eivät muutoin kuuluisi rahaston soveltamisalaan.

(16)  On asianmukaista antaa niille jäsenvaltioille, jotka sitä haluavat, mahdollisuus ottaa ohjelmissaan huomioon, että kotouttamistoimet voivat koskea myös kolmansien maiden kansalaisten lähimpiä sukulaisia, millä tuetaan perheiden yhtenäisyyttä lapsen edun mukaisesti, siinä määrin kuin se on tarpeen tällaisten toimien tehokkaan täytäntöönpanon kannalta. Käsitteellä ’lähimmät sukulaiset’ tarkoitetaan puolisoita tai kumppaneita sekä kaikkia henkilöitä, joilla on kotouttamistoimien kohteena olevan kolmannen maan kansalaisen kanssa suora perheside alenevassa tai ylenevässä polvessa ja jotka eivät muutoin kuuluisi rahaston soveltamisalaan.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Kun otetaan huomioon paikallis- ja alueviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen keskeinen rooli kotouttamisessa, ja jotta helpotettaisiin unionin tason rahoituksen saatavuutta näiden tahojen keskuudessa, rahastolla olisi edistettävä paikallis- ja alueviranomaisten tai kansalaisjärjestöjen toteuttamia kotouttamista koskevia toimia, mukaan lukien käyttämällä temaattista rahoitusvälinettä ja suurempaa yhteisrahoitusosuutta näille toimille.

(17)  Kun otetaan huomioon paikallis- ja alueviranomaisten ja niitä edustavien yhdistysten sekä kansalaisjärjestöjen ja pakolais- ja maahanmuuttajajärjestöjen keskeinen rooli kotouttamisessa ja jotta helpotettaisiin unionin tason rahoituksen suoraa saatavuutta näiden tahojen keskuudessa, rahastolla olisi edistettävä paikallis- ja alueviranomaisten tai kansalaisjärjestöjen toteuttamia kotouttamista koskevia toimia, mukaan lukien käyttämällä suurempaa yhteisrahoitusosuutta näille toimille sekä temaattisen rahoitusvälinen asianomaista osaa silloin, kun paikallis- ja alueviranomaisilla on valtuudet toteuttaa kotouttamistoimenpiteitä.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Kun otetaan huomioon unionin pitkän aikavälin taloudelliset ja väestönkehitykseen liittyvät haasteet, on tärkeää perustaa hyvin toimivia laillisia unioniin suuntautuvia muuttoliikekanavia, jotta säilytetään EU houkuttelevana kohteena maahanmuuttajille ja varmistetaan unionin hyvinvointijärjestelmien kestävyys ja talouden kasvu.

(18)  Kun otetaan huomioon unionin pitkän aikavälin taloudelliset ja väestönkehitykseen liittyvät haasteet ja muuttoliikkeen alati globaalistuva luonne, on tärkeää perustaa hyvin toimivia laillisia unioniin suuntautuvia muuttoliikekanavia, jotta säilytetään EU houkuttelevana kohteena lailliselle maahanmuutolle jäsenvaltioiden taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden mukaisesti ja varmistetaan unionin hyvinvointijärjestelmien kestävyys ja talouden kasvu suojellen samalla siirtotyöläisiä työvoiman hyväksikäytöltä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Rahaston olisi tuettava jäsenvaltioita laillisen maahanmuuton järjestämistä koskevien strategioiden laatimisessa parantamalla niiden valmiuksia kehittää, toteuttaa, seurata ja arvioida kaikkia laillisesti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahanmuutto- ja kotouttamisstrategioita, -politiikkoja ja -toimenpiteitä, unionin oikeudelliset välineet mukaan lukien. Rahaston olisi tuettava myös tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä yhteistyötä eri hallintoyksiköiden ja hallinnon tasojen välillä ja muiden jäsenvaltioiden kanssa.

(19)  Rahaston olisi tuettava jäsenvaltioita sellaisten strategioiden laatimisessa, joilla järjestetään ja laajennetaan laillisen maahanmuuton väyliä, parantamalla niiden valmiuksia kehittää, toteuttaa, seurata ja arvioida kaikkia laillisesti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahanmuutto- ja kotouttamisstrategioita, -politiikkoja ja -toimenpiteitä ja etenkin laillista maahanmuuttoa koskevia unionin välineitä. Rahaston olisi tuettava myös tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä yhteistyötä eri hallintoyksiköiden ja hallinnon tasojen välillä ja muiden jäsenvaltioiden kanssa.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Tehokas palauttamispolitiikka on olennainen osa unionin ja jäsenvaltioiden noudattamaa kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa. Rahastosta olisi tuettava ja edistettävä jäsenvaltioiden toimia, joilla pannaan tehokkaasti täytäntöön palauttamista koskevat yhteiset vaatimukset, erityisesti siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/115/EY15 säädetään, sekä palauttamisten hallintaan sovellettava yhdennetty ja koordinoitu lähestymistapa ja kehitetään niitä. Kestävien palauttamispolitiikkojen osalta rahastosta olisi yhtä lailla tuettava asiaan liittyviä toimia kolmansissa maissa, kuten palautettavien henkilöiden uudelleenkotouttamista.

(20)  Tehokas ja ihmisarvoinen palauttamispolitiikka on olennainen osa unionin ja jäsenvaltioiden noudattamaa kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa. Rahastosta olisi tuettava ja edistettävä jäsenvaltioiden toimia, joilla pannaan tehokkaasti täytäntöön palauttamista koskevat yhteiset vaatimukset, joissa painotetaan vapaaehtoista paluuta, erityisesti siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/115/EY15 säädetään, sekä palauttamisten hallintaan sovellettava yhdennetty ja koordinoitu lähestymistapa ja kehitetään niitä. Rahastosta olisi yhtä lailla tuettava asiaan liittyviä toimia kolmansissa maissa, jotta edistetään turvallista ja ihmisarvoista paluuta ja takaisinottoa sekä kestävää uudelleenkotouttamista ja taataan ne muuttoliikettä koskevan Global Compact -aloitteen mukaisesti.

__________________

__________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Jäsenvaltioiden olisi annettava etusija vapaaehtoiselle paluulle. Niiden olisi edistettävä vapaaehtoista paluuta kannustimilla, esimerkiksi soveltamalla vapaaehtoisesti palaaviin erityiskohtelua paluun tehostettuna tukemisena. Tällainen vapaaehtoinen paluu on sekä paluumuuttajien että viranomaisten edun mukaista, koska se on kustannustehokasta.

(21)  Jäsenvaltioiden olisi annettava etusija vapaaehtoiselle paluulle ja varmistettava laittomien maahantulijoiden tehokas, turvallinen ja ihmisarvoinen paluu. Rahastosta olisi siksi annettava tukea ensisijaisesti vapaaehtoiseen paluuseen liittyville toimille. Sen edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi suunniteltava kannustimia ja esimerkiksi sovellettava erityiskohtelua paluun tehostettuna tukemisena ja pitkän aikavälin uudelleenkotouttamistukena. Tällainen vapaaehtoinen paluu on sekä paluumuuttajien että viranomaisten edun mukaista, koska se on kustannustehokasta. Lapsen edun olisi oltava ensisijainen huomioon otettava seikka kaikissa toimissa ja päätöksissä, jotka koskevat maahanmuuttajalapsia, palautukset mukaan luettuina, ja olisi otettava täysin huomioon lapsen oikeus ilmaista mielipiteensä.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Vapaaehtoinen paluu ja pakkoon perustuva paluu ovat kuitenkin sidoksissa toisiinsa, ja näillä kahdella menettelytavalla on toisiaan täydentävä vaikutus, minkä vuoksi jäsenvaltioita olisi rohkaistava tehostamaan näiden kahden tavan täydentävyyttä. Mahdollisuus soveltaa maastapoistamista on tärkeä tekijä, kun edistetään turvapaikkajärjestelmän ja laillista muuttoliikettä koskevien menettelyjen eheyttä. Rahastosta olisi sen vuoksi tuettava jäsenvaltioiden toimia helpottaa ja suorittaa maastapoistamisia, soveltuvin osin unionin oikeudessa asetettujen vaatimusten mukaisesti sekä palautettavien henkilöiden perusoikeuksia ja ihmisarvoa täysimääräisesti kunnioittaen.

(22)  Vaikka vapaaehtoinen paluu olisi asetettava etusijalle pakkoon perustuvaan paluuseen nähden, ne ovat kuitenkin sidoksissa toisiinsa, ja näillä kahdella menettelytavalla on toisiaan täydentävä vaikutus, minkä vuoksi jäsenvaltioita olisi rohkaistava tehostamaan näiden kahden tavan täydentävyyttä. Mahdollisuus soveltaa maastapoistamista on tärkeä tekijä, kun edistetään turvapaikkajärjestelmän ja laillista muuttoliikettä koskevien menettelyjen eheyttä. Rahastosta olisi sen vuoksi tuettava jäsenvaltioiden toimia helpottaa ja suorittaa maastapoistamisia, soveltuvin osin unionin oikeudessa asetettujen vaatimusten mukaisesti sekä palautettavien henkilöiden perusoikeuksia ja ihmisarvoa täysimääräisesti kunnioittaen. Rahastosta olisi tuettava lasten palauttamiseen liittyviä toimia vain, jos tällainen palauttaminen perustuu lapsen etua koskevaan myönteiseen arvioon.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Paluun edellytyksiä ja uudelleenkotouttamista voidaan edistää jäsenvaltioissa ja paluumaissa palautettavien henkilöiden hyväksi toteutettavilla erityisillä tukitoimilla.

(23)  Paluun edellytyksiä ja uudelleenkotouttamista voidaan edistää jäsenvaltioissa ja paluumaissa palautettavien henkilöiden hyväksi toteutettavilla erityisillä tukitoimilla kiinnittäen erityistä huomiota heidän humanitaarisiin tarpeisiinsa ja suojelutarpeisiinsa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin. Palauttamispäätösten olisi perustuttava kattavaan ja huolelliseen arvioon alkuperämaan tilanteesta ja arvioon vastaanottokyvystä paikallisella tasolla. Alkuperämaita ja erityisesti muita heikommassa asemassa olevia henkilöitä tukevilla erityistoimenpiteillä ja -toimilla varmistetaan osaltaan palauttamisten kestävyys, turvallisuus ja tehokkuus. Paikallisviranomaiset, kansalaisyhteiskunta ja muuttajayhteisöt olisi otettava mukaan näiden tukitoimien toteuttamiseen.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Takaisinottosopimukset ja muut järjestelyt ovat olennainen osa unionin palauttamispolitiikkaa ja muuttovirtojen tehokkaan hallinnan keskeinen väline, koska ne helpottavat laittomien maahantulijoiden nopeaa palauttamista. Nämä sopimukset ja järjestelyt ovat tärkeä osatekijä laittomien maahantulijoiden alkuperämaiden ja kauttakulkumaiden kanssa käytävässä vuoropuhelussa ja niiden kanssa tehtävässä yhteistyössä, ja niiden täytäntöönpanoa kolmansissa maissa olisi tuettava kansallisella ja unionin tasolla toteutettavien palauttamispolitiikkojen tehokkuutta ajatellen.

(24)  Viralliset takaisinottosopimukset ovat olennainen ja keskeinen osa unionin palauttamispolitiikkaa ja muuttovirtojen tehokkaan hallinnan keskeinen väline, koska ne helpottavat laittomien maahantulijoiden nopeaa palauttamista. Nämä sopimukset ovat tärkeä osatekijä laittomien maahantulijoiden alkuperämaiden ja kauttakulkumaiden kanssa käytävässä vuoropuhelussa ja niiden kanssa tehtävässä yhteistyössä, ja rahastosta olisi tuettava niiden täytäntöönpanoa kolmansissa maissa, jotta palauttamispolitiikkoja voidaan toteuttaa tehokkaasti, turvallisesti ja ihmisarvoisesti määritellyissä rajoissa ja asianmukaisia turvatakeita noudattaen.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Sen lisäksi, että tuetaan henkilöiden palauttamista tämän asetuksen mukaisesti, rahastosta olisi tuettava myös muita toimenpiteitä, joilla torjutaan laitonta muuttoliikettä, laittoman muuttoliikkeen kannustimia tai voimassa olevien laillista muuttoliikettä koskevien sääntöjen kiertämistä, ja turvata näin jäsenvaltioiden maahanmuuttojärjestelmien eheys.

(25)  Sen lisäksi, että tuetaan kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden kotouttamista jäsenvaltioissa, rahastosta olisi tuettava myös muita toimenpiteitä, joilla torjutaan muuttajien salakuljetusta sekä kannustetaan ja helpotetaan laillista muuttoliikettä koskevien sääntöjen laatimista, ja turvattava näin maahanmuuttojärjestelmien eheys alkuperämaissa noudattaen täysimääräisesti kestävän kehityksen johdonmukaisuuden periaatetta.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Laittomien maahantulijoiden työllistäminen muodostaa vetotekijän laittomalle muuttoliikkeelle ja heikentää työvoiman liikkuvuutta koskevan, laillisiin muuttojärjestelyihin perustuvan politiikan kehittämistä. Rahastosta olisi sen vuoksi tuettava jäsenvaltioita joko suoraan tai välillisesti niiden pannessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/52/EY16, jossa kielletään maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työllistäminen ja säädetään seuraamuksista työnantajille, jotka rikkovat kieltoa.

(26)  Laittomien maahantulijoiden työllistäminen heikentää työvoiman liikkuvuutta koskevan, laillisiin muuttojärjestelyihin perustuvan politiikan kehittämistä ja vaarantaa maahanmuuttajatyöntekijöiden oikeudet ja saattaa heidät alttiiksi oikeuksien rikkomiselle ja hyväksikäytölle. Rahastosta olisi sen vuoksi tuettava jäsenvaltioita joko suoraan tai välillisesti niiden pannessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/52/EY16, jossa kielletään maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työllistäminen ja säädetään hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden työntekijöiden kanteluja ja palkkojen perimistä koskevasta mekanismista sekä seuraamuksista työnantajille, jotka rikkovat kieltoa.

_________________

_________________

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24).

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  Jäsenvaltioiden olisi tuettava kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja työntekijäjärjestöjen pyyntöjä, esimerkkinä sellaisen eurooppalaisen mies- ja naispuolisten vastaanottotyöntekijöiden verkoston perustamista, joka kokoaa yhteen kaikki muuttajien parissa työskentelevät työntekijät Euroopassa, jotta voidaan edistää muuttajien ihmisarvoista vastaanottoa ja varmistaa, että maahanmuuttoa koskeva lähestymistapa perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, sekä vaihtaa muuttajien vastaanottoa ja työllistymistä koskevia hyviä käytäntöjä.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Rahastosta olisi sen vuoksi tuettava jäsenvaltioita joko suoraan tai välillisesti niiden pannessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2011/36/EU17, jossa säädetään ihmiskaupan uhreille annettavasta avusta ja tuesta ja heidän suojelemisesta.

27.  Rahastosta olisi sen vuoksi tuettava jäsenvaltioita joko suoraan tai välillisesti niiden pannessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2011/36/EU17, jossa säädetään ihmiskaupan uhreille annettavasta avusta ja tuesta ja heidän suojelemisesta. Näissä toimenpiteissä olisi otettava huomioon ihmiskaupan sukupuolittunut luonne. Jäsenvaltioiden olisi rahastoa toteuttaessaan otettava huomioon, että henkilöillä, jotka ovat joutuneet lähtemään kodeistaan sellaisten äkillisten tai vähitellen kehittyvien ilmastoon liittyvien ympäristön muutosten vuoksi, jotka vaikuttavat kielteisesti heidän elämäänsä tai elinolosuhteisiinsa, on suuri riski joutua ihmiskaupan uhreiksi.

__________________

__________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta (EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/36/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta (EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1).

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Rahastosta olisi tuettava etenkin haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden – kuten ilman huoltajaa matkustavien alaikäisten – ja kidutuksen tai muun vakavan väkivallan uhrien tunnistamista sekä heidän tarpeitaan vastaavia toimia unionin turvapaikkasäännöstön mukaisesti.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 b)  Jotta resurssit voidaan jakaa oikeudenmukaisesti ja avoimesti rahaston tavoitteiden kesken, olisi varmistettava menojen vähimmäistaso tiettyjä tavoitteita varten riippumatta siitä, onko kyse suorasta, välillisestä vai yhteistyöhön perustuvasta hallinnoinnista.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Rahaston olisi täydennettävä ja tuettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/162418 perustetun eurooppalaisen raja- ja merivartioston toteuttamia palauttamiseen liittyviä toimia ja tällä tavoin edistettävä mainitun asetuksen 4 artiklassa määritettyä Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta.

(28)  Rahaston olisi täydennettävä ja tuettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/162418 perustetun eurooppalaisen raja- ja merivartioston toteuttamia palauttamiseen liittyviä toimia ohjaamatta kuitenkaan lisävaroja Euroopan raja-ja merivartiovirastolle, sillä budjettivallan käyttäjä päättää viraston vuotuisista määrärahoista, joiden turvin sen olisi voitava hoitaa kaikki tehtävänsä.

__________________

__________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Muiden unionin rahastojen kanssa olisi pyrittävä kehittämään synergioita, yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta, ja estämään toimien päällekkäisyyttä.

(29)  Muiden unionin rahastojen kanssa olisi pyrittävä kehittämään synergioita, yhdenmukaisuutta, täydentävyyttä ja tehokkuutta, ja estämään toimien päällekkäisyyttä tai ristiriitaisuutta.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Kun rahastosta tuetaan kolmansissa maissa toteutettavia ja niihin liittyviä toimenpiteitä, olisi täydennettävä muita unionin ulkopuolella toteutettavia toimia, jotka saavat tukea unionin ulkoisista rahoitusvälineistä. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin johdonmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan ja ulkopolitiikan periaatteita ja yleistavoitteita ja unionin kansainvälisiä sitoumuksia. Ulkoisen ulottuvuuden puitteissa rahastosta olisi myönnettävä kohdennettua tukea kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön tehostamiseen ja muuttoliikkeen hallinnan keskeisten näkökohtien vahvistamiseen sellaisilla alueilla, joilla on merkitystä unionin muuttoliikepolitiikan kannalta.

(30)  Rahaston ensisijaisena tavoitteena olisi oltava toimien rahoittaminen unionin alueella. Rahastosta voidaan rahoittaa kolmansissa maissa tapahtuvia ja niihin liittyviä toimenpiteitä, joiden olisi oltava rahallisesti rajoitettuja mutta kuitenkin riittäviä, jotta voidaan saavuttaa tämän asetuksen 3 artiklassa vahvistetut rahaston tavoitteet asianmukaisia turvatakeita noudattaen. Tällaisilla toimenpiteillä olisi täydennettävä muita unionin ulkopuolella toteutettavia toimia, jotka saavat tukea unionin ulkoisista rahoitusvälineistä. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin johdonmukaisesti ja täydentävästi asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan ja ulkopolitiikan periaatteita ja yleistavoitteita ja unionin kansainvälisiä sitoumuksia. Kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen 35 kohdassa vahvistettua kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatetta olisi noudatettava. Humanitaarista apua koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa vahvistettu johdonmukaisuus humanitaaristen periaatteiden kanssa olisi varmistettava hätäavun antamisen yhteydessä.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Unionin talousarviosta myönnettävä rahoitus olisi keskitettävä toimiin, joissa unionin toiminta voi tuoda lisäarvoa verrattuna jäsenvaltioiden yksinään toteuttamiin toimiin. Tämän asetuksen perusteella myönnettävällä rahoitustuella olisi etenkin edistettävä sekä kansallisten että unionin tason valmiuksien lujittamista turvapaikka- ja muuttoliikeasioissa.

(31)  Unionin talousarviosta myönnettävä rahoitus olisi keskitettävä toimiin, joissa unionin toiminta voi tuoda lisäarvoa verrattuna jäsenvaltioiden yksinään toteuttamiin toimiin. Tämän asetuksen perusteella myönnettävällä rahoitustuella olisi etenkin edistettävä jäsenvaltioiden yhteisvastuuta turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa SEUT-sopimuksen 80 artiklan mukaisesti ja kansallisten sekä unionin tason valmiuksien lujittamista turvapaikka- ja muuttoliikeasioissa.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Jäsenvaltion katsotaan jättäneen noudattamatta asianomaista unionin säännöstöä mukaan luettuna tämän rahaston mukaisen operatiivisen tuen käytön osalta, jos jäsenvaltio ei ole täyttänyt perussopimusten mukaisia velvollisuuksiaan turvapaikka-asioiden palauttamisten alalla, jos on olemassa selvä vaara, että jäsenvaltio loukkaa vakavasti unionin arvoja turvapaikka-asioita ja palauttamista koskevaa säännöstöä täytäntöön pannessaan tai jos Schengenin tai Euroopan unionin turvapaikkaviraston arviointi- ja valvontamekanismin puitteissa laaditussa arviointikertomuksessa on havaittu puutteita kyseisellä alalla.

(32)  Jäsenvaltion katsotaan jättäneen noudattamatta asianomaista unionin säännöstöä mukaan luettuna tämän rahaston mukaisen operatiivisen tuen käytön osalta, jos jäsenvaltio ei ole noudattanut perusoikeuskirjaa tai täyttänyt perussopimusten mukaisia velvollisuuksiaan turvapaikka-asioiden ja maahanmuuton alalla tai jos on olemassa selvä vaara, että jäsenvaltio loukkaa vakavasti unionin arvoja turvapaikka-asioita ja maahanmuuttoa koskevaa säännöstöä täytäntöön pannessaan.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Rahastossa olisi otettava huomioon joustavuuden lisäämisen ja yksinkertaistamisen tarve mutta myös ennustettavuuteen liittyvät vaatimukset sekä varmistettava resurssien jakautuminen tavalla, joka on oikeudenmukainen ja avoin, siten, että saavutetaan tässä asetuksessa asetetut politiikka- ja erityistavoitteet.

(33)  Rahastossa olisi otettava huomioon avoimuuden ja joustavuuden lisäämisen sekä yksinkertaistamisen tarve mutta myös ennustettavuuteen liittyvät vaatimukset sekä varmistettava resurssien jakautuminen tavalla, joka on oikeudenmukainen ja avoin, siten, että saavutetaan tässä asetuksessa asetetut politiikka- ja erityistavoitteet. Tehokkuuden, tuloksellisuuden ja varainkäytön laadun periaatteiden olisi ohjattava rahaston täytäntöönpanoa. Lisäksi rahaston täytäntöönpanon olisi oltava mahdollisimman käyttäjäystävällistä.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Tässä asetuksessa olisi vahvistettava jäsenvaltioille osoitetut alkuperäiset määrät, jotka muodostuvat kiinteästä määrästä ja liitteessä I vahvistettujen kriteereiden mukaisesti lasketusta määrästä, ottaen huomioon eri jäsenvaltioiden kokemat tarpeet ja paineet turvapaikka-asioiden, kotouttamisen sekä palauttamisen aloilla.

(34)  Tässä asetuksessa olisi vahvistettava jäsenvaltioille osoitetut alkuperäiset määrät ottaen huomioon eri jäsenvaltioiden kokemat tarpeet ja paineet turvapaikka-asioiden, maahanmuuton, kotouttamisen sekä palauttamisen aloilla. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä saariyhteisöihin, jotka kohtaavat suhteettoman suuria muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Kyseisten alkuperäisten määrien olisi muodostettava perusta jäsenvaltioiden pitkän aikavälin investoinneille. Jotta otettaisiin huomioon muuttovirroissa tapahtuvat muutokset ja vastattaisiin tarpeisiin, jotka koskevat turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien hallintaa sekä laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista, ja torjuttaisiin laitonta muuttoliikettä tehokkaan ja kestävän palauttamispolitiikan avulla, jäsenvaltioille olisi myönnettävä kauden puolivälissä lisämäärä ottaen huomioon käyttöasteet. Määrän olisi perustuttava uusimpiin saatavilla oleviin tilastotietoihin liitteessä I vahvistetun mukaisesti, jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden alkutilanteen muutokset.

(35)  Kyseisten alkuperäisten määrien olisi muodostettava perusta jäsenvaltioiden pitkän aikavälin investoinneille. Jotta otettaisiin huomioon muuttovirroissa tapahtuvat muutokset ja vastattaisiin tarpeisiin, jotka koskevat turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien hallintaa sekä laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista, kehitettäisiin laillista maahanmuuttoa ja torjuttaisiin laitonta muuttoliikettä tehokkaan, oikeuksia kunnioittavan ja kestävän palauttamispolitiikan avulla, jäsenvaltioille olisi myönnettävä kauden puolivälissä lisämäärä ottaen huomioon käyttöasteet. Määrän olisi perustuttava uusimpiin saatavilla oleviin tilastotietoihin liitteessä I vahvistetun mukaisesti, jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden alkutilanteen muutokset.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Jäsenvaltioiden olisi rahaston toimintapoliittisen tavoitteen edistämiseksi varmistettava, että niiden ohjelmiin sisältyy tämän asetuksen erityistavoitteisiin kohdistuvia toimia, että valitut painopisteet ovat liitteessä II esitettyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia ja että määrärahojen kohdentamisella eri tavoitteisiin varmistetaan yleisten toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttaminen.

(36)  Jäsenvaltioiden ja komission olisi rahaston toimintapoliittisen tavoitteen edistämiseksi varmistettava, että jäsenvaltioiden ohjelmiin sisältyy toimia, jotka auttavat saavuttamaan kaikki tämän asetuksen erityistavoitteet. Niiden olisi myös varmistettava, että rahoituksen osoittaminen erityistavoitteille palvelee näitä tavoitteita mahdollisimman hyvin ja perustuu ajantasaisimpiin tarpeisiin, että ohjelmat käsittävät näitä tavoitteita koskevan rahoituksen vähimmäistason, että resurssien jakaminen tavoitteiden kesken vastaa kohdattuja haasteita ja että valitut painopisteet ovat liitteessä II esitettyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia ja että määrärahojen kohdentamisella eri tavoitteisiin varmistetaan yleisten toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttaminen.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Koska muuttoliikkeeseen liittyvät haasteet muuttuvat jatkuvasti, rahoituksen jakaminen on tarpeen mukauttaa muuttovirroissa tapahtuviin muutoksiin. Jotta voidaan vastata kiireellisiin tarpeisiin ja politiikassa ja unionin painopisteissä tapahtuviin muutoksiin sekä kohdentaa rahoitusta toimiin, joilla on suurta lisäarvoa unionin kannalta, osa rahoituksesta jaetaan säännöllisin väliajoin erityistoimiin, unionin toimiin, hätäapuun ja uudelleensijoittamiseen sekä lisätukena jäsenvaltioille, jotka osallistuvat yhteisvastuu- ja vastuunjakotoimiin, temaattisesta rahoitusvälineestä.

(37)  Koska muuttoliikkeeseen liittyvät haasteet muuttuvat jatkuvasti, rahoituksen jakaminen on tarpeen mukauttaa muuttovirroissa tapahtuviin muutoksiin. Jotta voidaan vastata kiireellisiin tarpeisiin ja politiikassa ja unionin painopisteissä tapahtuviin muutoksiin sekä kohdentaa rahoitusta toimiin, joilla on suurta lisäarvoa unionin kannalta, osa rahoituksesta jaetaan säännöllisin väliajoin erityistoimiin, unionin toimiin, paikallis- ja alueviranomaisten toimiin, hätäapuun ja uudelleensijoittamiseen sekä lisätukena jäsenvaltioille, jotka osallistuvat yhteisvastuu- ja vastuunjakotoimiin, temaattisesta rahoitusvälineestä.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a)  Rahastosta olisi tuettava jäsenvaltioiden pyrkimyksiä toteuttaa unionin turvapaikkasäännöstö kokonaisuudessaan ja asianmukaisesti, luoda asianmukaiset vastaanotto-olosuhteet kansainvälistä suojelua hakeville ja saaville henkilöille, varmistaa aseman oikea määrittely direktiivin 2011/95/EU mukaisesti ja soveltaa tasapuolisia ja tehokkaita turvapaikkamenettelyjä varsinkin silloin, kun nämä toimet koskevat ilman huoltajaa matkustavia alaikäisiä, joiden kustannukset ovat suuremmat. Siksi jäsenvaltioiden olisi saatava kiinteämääräinen summa kustakin ilman huoltajaa matkustavasta alaikäisestä, jolle myönnetään kansainvälistä suojelua, mutta tämä kiinteämääräinen summa ei saa kumuloitua muuhun, tämän asetuksen mukaisesti uudelleensijoittamiseen annettavaan lisärahoitukseen nähden.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Rahastosta olisi myönnettävä tukea turvapaikka- ja palauttamisasioista aiheutuvien operatiivisten kustannusten kattamiseen niin, että jäsenvaltiot voivat pitää yllä valmiuksiaan tämän koko unionin kannalta olennaisen tehtävän hoitamiseksi. Tällainen tuki käsittää rahaston tavoitteisiin liittyvien erityisten kustannusten täyden korvaamisen, ja sen olisi kuuluttava erottamattomana osana jäsenvaltioiden ohjelmiin.

(40)  Rahastosta olisi myönnettävä tukea turvapaikka- ja maahanmuuttoasioista aiheutuvien operatiivisten kustannusten kattamiseen niin, että jäsenvaltiot voivat pitää yllä valmiuksiaan tämän koko unionin kannalta olennaisen tehtävän hoitamiseksi. Tällainen tuki käsittää rahaston tavoitteisiin liittyvien erityisten kustannusten täyden korvaamisen, ja sen olisi kuuluttava erottamattomana osana jäsenvaltioiden ohjelmiin.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Jotta tämän rahaston toimintapoliittisen tavoitteen täytäntöönpanoa voidaan täydentää kansallisella tasolla jäsenvaltioiden ohjelmien kautta, rahastosta olisi myös tuettava unionin tason toimia. Tällaisilla toimilla olisi edistettävä yleisiä strategisia tavoitteita rahaston toiminta-alan puitteissa, ja niiden olisi liityttävä politiikan analysointiin ja innovointiin, kansainväliseen keskinäiseen oppimiseen ja kumppanuuksiin sekä uusien aloitteiden ja toimien testaamiseen kaikkialla unionissa.

(41)  Jotta tämän rahaston toimintapoliittisen tavoitteen täytäntöönpanoa voidaan täydentää kansallisella tasolla jäsenvaltioiden ohjelmien kautta, rahastosta olisi myös tuettava unionin tason toimia. Tällaisilla toimilla olisi edistettävä yleisiä strategisia tavoitteita rahaston toiminta-alan puitteissa, ja niiden olisi liityttävä politiikan analysointiin ja innovointiin, kansainväliseen keskinäiseen oppimiseen ja kumppanuuksiin sekä uusien aloitteiden ja toimien testaamiseen kaikkialla unionissa siten, että samalla otetaan huomioon tarve tarjota riittävästi rahoitusta oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla rahaston tavoitteiden saavuttamiseksi. Näiden toimien avulla olisi varmistettava perusoikeuksien suoja rahaston täytäntöönpanon yhteydessä.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Jotta voidaan vahvistaa unionin valmiutta vastata välittömästi odottamattomaan tai suhteettoman suureen muuttopaineeseen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, joissa vallitsee voimakas tai suhteettoman suuri muuttopaine, johon liittyy kolmansien maiden kansalaisten laajamittainen ja suhteeton maahantulo, mistä aiheutuu vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksiin, turvapaikkajärjestelmiin ja -menettelyihin kohdistuvia huomattavia kiireellisiä vaatimuksia, ja vastata voimakkaaseen muuttopaineeseen, joka vallitsee kolmansissa maissa mullistusten tai konfliktien vuoksi, olisi oltava mahdollista myöntää hätäapua tässä asetuksessa säädetyn kehyksen mukaisesti.

(42)  Jotta voidaan vahvistaa unionin valmiutta vastata välittömästi odottamattoman suureen tai suhteettomaan kolmansien maiden kansalaisten muuttopaineeseen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, mistä aiheutuu niiden vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksiin ja turvapaikkajärjestelmiin ja -menettelyihin liittyviä huomattavia ja kiireellisiä vaatimuksia tai maahanmuuttoon liittyviä haasteita tai merkittäviä uudelleensijoittamistarpeita kolmansissa maissa mullistusten, konfliktien tai luonnonkatastrofien vuoksi, olisi oltava mahdollista myöntää hätäapua tässä asetuksessa säädetyn kehyksen mukaisesti.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Tämän rahaston toimintapoliittisia tavoitteita käsitellään myös InvestEU-rahaston asianomaisen politiikanalan ikkunoihin kuuluvilla rahoitusvälineillä ja talousarviotakuulla. Taloudellista tukea olisi käytettävä toimiin, joilla puututaan oikeasuhteisesti markkinoiden toimintapuutteisiin tai optimaalista heikompiin investointitilanteisiin, eikä toimien pitäisi olla päällekkäisiä yksityisen rahoituksen kanssa tai syrjäyttää sitä taikka vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Toimilla olisi saatava aikaan selvä Euroopan tason lisäarvo.

Poistetaan.

Perustelu

Poisto johtuu asetuksen artiklaosaan ehdotetuista muutoksista.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Yhteistyössä hallinnoitavien toimien täytäntöönpanon osalta rahaston olisi oltava osa johdonmukaista kehystä, joka koostuu tästä asetuksesta, varainhoitoasetuksesta ja asetuksesta (EU) .../2021 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus].

(47)  Yhteistyössä hallinnoitavien toimien täytäntöönpanon osalta rahaston olisi oltava osa johdonmukaista kehystä, joka koostuu tästä asetuksesta, varainhoitoasetuksesta ja asetuksesta (EU) .../2021 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus]. Ristiriitaisten säännösten tapauksessa tämä asetus olisi asetettava etusijalle asetukseen (EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] nähden.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Asetuksella (EU) .../2021 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] luodaan puitteet Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+), koheesiorahaston, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR), turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston (AMF), sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) ja ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen (osana yhdennettyä rajaturvallisuuden rahastoa) toiminnalle ja vahvistetaan yhteistyössä hallinnoitavien unionin rahastojen ohjelmasuunnittelua, seurantaa, arviointia, hallintaa ja valvontaa koskevat säännöt. Sen vuoksi on aiheellista täsmentää turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston yleiset tavoitteet ja antaa erityissäännöksiä siitä, minkä tyyppisiä toimia siitä voidaan rahoittaa.

(48)  Sen lisäksi, että hyväksytään useille unionin rahastoille ja myös turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolle yhteiset rahoitussäännöt, on aiheellista täsmentää turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston yleiset tavoitteet ja antaa erityissäännöksiä siitä, minkä tyyppisiä toimia siitä voidaan rahoittaa.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(50)  Varainhoitoasetuksen21, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201322, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9523, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/9624 ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/193925 mukaan unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäiseminen, havaitseminen, oikaiseminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnollisten seuraamusten määrääminen. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 nojalla tehdä hallinnollisia tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse unionin taloudellisia etuja vahingoittavasti petoksesta, lahjonnasta tai muusta rikoksesta. Asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syytteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137126 mukaisesti. Varainhoitoasetuksen mukaan unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet.

(50)  Varainhoitoasetuksen21, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201322, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9523, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/9624 ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/193925 mukaan unionin taloudellisia etuja on suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäiseminen, havaitseminen, oikaiseminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnollisten ja/tai rikosoikeudellisten seuraamusten määrääminen. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 nojalla tehdä hallinnollisia tutkimuksia, joihin sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, onko kyse unionin taloudellisia etuja vahingoittavasti petoksesta, lahjonnasta tai muusta rikoksesta. Asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, sekä nostaa niistä syytteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/137126 mukaisesti. Varainhoitoasetuksen mukaan unionin rahoitusta saavien henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava täydessä yhteistyössä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, OLAFille ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että unionin varojen hoitamiseen osallistuvat kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat oikeudet. Jäsenvaltioiden on tehtävä täysimääräistä yhteistyötä ja annettava unionin toimielimille, virastoille ja elimille kaikki tarvittava apu unionin taloudellisten etujen suojaamisessa. Rahastoon liittyviä sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia koskevien tutkimusten tulokset olisi annettava Euroopan parlamentin käyttöön.

_________________

_________________

21 EUVL C , , s. .

21 EUVL C , , s. .

22 EUVL C , , s. .

22 EUVL C , , s. .

23 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

23 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

24 EUVL C , , s. .

24 EUVL C , , s. .

25 Neuvoston asetus (EU) 2017/1371, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

25 Neuvoston asetus (EU) 2017/1371, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(51 a)  Jos on selvää näyttöä siitä, että hankkeiden laillisuus tai rahoituksen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus tai hankkeiden toteuttaminen kyseenalaistuisivat komission SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitetusta rikkomisesta antaman perustellun lausunnon seurauksena, komission olisi varmistettava, ettei näihin hankkeisiin ole saatavissa rahoitusta.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(53 a)  Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kansalaisjärjestöjä, paikallis- ja alueviranomaisia sekä kansallisia parlamentteja olisi kuultava rahastosta rahoitettavien ohjelmien suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja arvioinnissa.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(54)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 kohdan nojalla tätä rahastoa on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden perusteella kerätään näyttöä rahaston käytännön vaikutuksista. Rahoitusvälineen saavutusten arvioimiseksi olisi määriteltävä tämän rahoitusvälineen kuhunkin erityistavoitteeseen liittyvät yhteiset indikaattorit ja tavoitteet. Komission ja jäsenvaltioiden olisi näiden yhteisten indikaattoreiden ja tilinpäätösraportoinnin avulla seurattava rahaston täytäntöönpanoa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) .../2021 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] ja tämän asetuksen asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

(54)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 kohdan nojalla tätä rahastoa on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia indikaattoreita, myös laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita, joiden perusteella kerätään näyttöä rahaston käytännön vaikutuksista. Rahoitusvälineen saavutusten arvioimiseksi olisi määriteltävä tämän rahoitusvälineen kuhunkin erityistavoitteeseen liittyvät yhteiset indikaattorit ja tavoitteet. Komission ja jäsenvaltioiden olisi näiden yhteisten indikaattoreiden ja tilinpäätösraportoinnin avulla seurattava rahaston täytäntöönpanoa. Voidakseen täysin täyttää valvontatehtävänsä komission olisi pystyttävä määrittämään rahastosta kunakin vuonna todellisuudessa käytetyt määrät. Ilmoittaessaan kansallisten ohjelmiensa vuotuiset tilinpäätökset komissiolle jäsenvaltioiden olisi siksi erotettava toisistaan takaisin perityt summat, ennakkomaksut lopullisille edunsaajille ja tosiasiallisesti aiheutuneet menot. Rahaston täytäntöönpanon tarkastamisen ja valvonnan mahdollistamiseksi komission olisi sisällytettävä nämä määrät rahaston täytäntöönpanoa koskevaan vuotuiseen kertomukseensa samoin kuin seurannan tulokset ja rahastosta rahoitettujen toimien toteuttaminen paikallisella, alueellisella, kansallisella ja unionin tasolla, erityiset hankkeet ja kumppanit mukaan luettuina. Komission olisi esitettävä vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteenveto hyväksytyistä vuotuisista tuloksellisuuskertomuksista. Kertomukset, joissa esitetään seurannan tulokset ja rahastosta rahoitettujen toimien toteuttaminen sekä jäsenvaltioissa että unionin tasolla, olisi asetettava julkisesti saataville ja esitettävä Euroopan parlamentille.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55)  Tässä rahastossa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Asiaan liittyvät toimet yksilöidään ohjelman laadinnan ja täytäntöönpanon aikana, ja niitä arvioidaan uudelleen asianomaisten arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä.

(55)  Tässä rahastossa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana, ja vuotuisen 30 prosentin tavoitteen saavuttamista mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2027. Asiaan liittyvät toimet yksilöidään ohjelman laadinnan ja täytäntöönpanon aikana, ja niitä arvioidaan uudelleen asianomaisten arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(56)  Tämän asetuksen tiettyjen muiden kuin olennaisten osien täydentämiseksi ja muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat liitteessä IV tarkoitettuja toimia, joille voidaan myöntää suurempia yhteisrahoitusosuuksia, ja toimintatukea koskevia säädöksiä sekä säädöksiä yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen edelleen kehittämiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

(56)  Tämän asetuksen tiettyjen muiden kuin olennaisten osien täydentämiseksi ja muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat temaattisen rahoitusvälineen työohjelmia, liitteessä III olevaa luetteloa välineellä tuettavista tukikelpoisista toimista, liitteessä IV tarkoitettuja toimia, joille voidaan myöntää suurempia yhteisrahoitusosuuksia, ja liitteessä VII tarkoitettua toimintatukea koskevia säädöksiä sekä säädöksiä yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen edelleen kehittämiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tasolla, mukaan luettuina maahanmuuttaja- ja pakolaisjärjestöt, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(58)  Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli edistää unionin muuttovirtojen tehokasta hallintaa turvapaikka-asioita ja kansainvälistä suojelua koskevan yhteisen politiikan ja yhteisen maahanmuuttopolitiikan mukaisesti, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen mainitun tavoitteen saavuttamiseksi.

(58)  Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli lisätä jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta, edistää muuttovirtojen tehokasta hallintaa ja turvapaikka-asioita, toissijaista suojelua ja tilapäistä suojelua koskevan yhteisen politiikan sekä yhteisen maahanmuuttopolitiikan täytäntöönpanoa, lujittamista ja kehittämistä, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen mainitun tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tällä asetuksella perustetaan turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (jäljempänä ’rahasto’).

1.  Tällä asetuksella perustetaan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (jäljempänä ’rahasto’).

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ’kansainvälistä suojelua hakevalla henkilöllä’ asetuksen (EU) .../... [turvapaikkamenettelyasetus]30 2 artiklan [x] kohdassa määriteltyä hakijaa;

a)  ’kansainvälistä suojelua hakevalla henkilöllä’ direktiivin 2013/32/EU 2 artiklan c alakohdassa määriteltyä hakijaa;

__________________

 

30 EUVL C , , s. .

 

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ’kansainvälistä suojelua saavalla henkilöllä’ asetuksen (EU) .../... [aseman määrittelyä koskeva asetus]31 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua henkilöä;

b)  ’kansainvälistä suojelua saavalla henkilöllä’ direktiivin 2011/95/EU 2 artiklan b alakohdassa tarkoitettua henkilöä;

__________________

 

31 EUVL C , , s. .

 

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’humanitaarisella maahanpääsyllä’ asetuksen (EU) .../... [uudelleensijoittamista [ja humanitaarista maahanpääsyä] koskeva unionin kehys]32 2 artiklassa tarkoitettua maahanpääsyä; f)

e)  ’humanitaarisella järjestelmällä’ pääsyn myöntämistä jäsenvaltion alueelle kolmansien maiden kansalaisille tai kansalaisuudettomille henkilöille, joille myönnetään kansainvälistä suojelua tai humanitaarinen asema sellaisen kansallisen lain nojalla, jonka mukaiset oikeudet ja velvoitteet vastaavat direktiivin 2011/95/EU 20–32artiklan ja 34 artiklan mukaisia toissijaista suojelua saavien henkilöiden oikeuksia ja velvoitteita, sen jälkeen kun heidät on jäsenvaltion pyynnöstä siirretty UNHCR:n tai muun asiaankuuluvan kansainvälisen elimen ohjauksesta kolmannesta maasta, johon he ovat joutuneet siirtymään;

_______________

 

32 EUVL C , , s. .

 

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  ’uudelleensijoittamisella’ asetuksen (EU) .../... [uudelleensijoittamista [ja humanitaarista maahanpääsyä] koskeva unionin kehys] [2] artiklassa tarkoitettua uudelleensijoittamista;

g)  ’uudelleensijoittamisella’ pääsyn myöntämistä sellaisille kolmansien maiden kansalaisille tai kansalaisuudettomille henkilöille, sen jälkeen kun heidät on siirretty UNHCR:n ohjauksesta kolmannesta maasta, johon he ovat joutuneet siirtymään, jäsenvaltioiden alueelle ja joille myönnetään kansainvälistä suojelua ja joiden tilanteeseen on olemassa pysyvä ratkaisu unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  ’ilman huoltajaa olevalla alaikäisellä’ alaikäistä, joka saapuu jäsenvaltioiden alueelle ilman hänestä joko asianomaisen jäsenvaltion lain tai käytännön mukaan vastuussa olevaa aikuista, edellyttäen, että hän ei tosiasiallisesti ole tällaisen aikuisen huostassa; tämä tarkoittaa myös alaikäistä, joka jää ilman huoltajaa sen jälkeen, kun hän on saapunut jäsenvaltioiden alueelle;

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahaston toimintapoliittisena tavoitteena on edistää muuttovirtojen tehokasta hallintaa asiaankuuluvan unionin säännöstön ja perusoikeuksia koskevien unionin sitoumusten mukaisesti.

1.  Rahaston toimintapoliittisena tavoitteena on panna täytäntöön, vahvistaa ja kehittää kaikkia eurooppalaisen turvapaikkapolitiikan näkökohtia noudattaen SEUT-sopimuksen 78 artiklaa ja SEUT-sopimuksen 79 artiklan mukaista unionin yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteen mukaisesti kunnioittaen täysin kansainvälisen oikeuden mukaisia unionin ja jäsenvaltioiden velvoitteita sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tuetaan jäsenvaltioihin suuntautuvaa laillista muuttoliikettä, myös kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisen edistämiseksi;

b)  lujitetaan ja kehitetään laillista muuttoliikettä koskevia politiikkatoimia unionin tasolla ja kansallisella tasolla jäsenvaltioiden taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden mukaisesti;

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan ja varmistetaan palauttamisen ja takaisinoton tehokkuus kolmansissa maissa.

c)  osallistutaan kolmansien maiden kansalaisten tehokkaaseen kotouttamiseen ja sosiaaliseen osallistamiseen muita unionin rahastoja täydentävällä tavalla;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan ja varmistetaan tehokas, turvallinen ja ihmisarvoinen palauttaminen, takaisinotto ja uudelleenkotouttaminen kolmansiin maihin;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  varmistetaan jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuu ja oikeudenmukainen vastuunjako varsinkin niiden jäsenvaltioiden osalta, joihin muuttajien aiheuttamat haasteet kohdistuvat voimakkaimmin, myös käytännön yhteistyön kautta.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Kumppanuus

 

Tämän rahaston yhteydessä kumppanuuksiin on otettava mukaan ainakin paikallis- ja alueviranomaiset tai niitä edustavat yhdistykset, alan kansainväliset järjestöt, kansalaisjärjestöt ja varsinkin pakolais- ja maahanmuuttajajärjestöt, kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ja tasa-arvoelimet sekä talouden toimijat ja työmarkkinaosapuolet.

 

Kumppanit osallistuvat merkityksellisellä tavalla ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden puitteissa ja liitteessä II lueteltujen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti rahastosta tuetaan erityisesti liitteessä III lueteltuja toimia.

1.  Liitteessä II lueteltujen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti rahastosta tuetaan toimia, jotka edistävät 3 artiklassa tarkoitettujen ja liitteessä III lueteltujen tavoitteiden saavuttamista. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 32 artiklan mukaisesti liitteessä III esitetyn rahaston tukikelpoisten toimien luettelon muuttamiseksi.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi rahastosta voidaan tarvittaessa tukea liitteessä III tarkoitettujen unionin painopisteiden mukaisia kolmansiin maihin liittyviä ja kolmansissa maissa toteutettavia toimia 5 ja 6 artiklan mukaisesti.

2.  Tämän asetuksen 3 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi rahastosta voidaan tarvittaessa poikkeustapauksissa, määritellyissä rajoissa ja asianmukaisia takeita soveltaen tukea liitteessä III tarkoitettuja kolmansiin maihin liittyviä ja kolmansissa maissa toteutettavia toimia 5 ja 6 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kolmansissa maissa toteutettavia tai niihin liittyviä toimia koskevaan tukeen temaattisesta rahoitusvälineestä 9 artiklan mukaisesti myönnettävän rahoituksen kokonaismäärä ei saa ylittää 5:ttä prosenttia temaattiseen rahoitusvälineeseen 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti osoitetusta kokonaismäärästä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 16 artiklan säännösten soveltamista.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Kolmansissa maissa toteutettavia tai niihin liittyviä toimia koskevaan tukeen jäsenvaltioiden ohjelmista 13 artiklan mukaisesti myönnettävän rahoituksen kokonaismäärä ei saa ylittää kunkin jäsenvaltion osalta 5:ttä prosenttia kyseiselle jäsenvaltiolle 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 11 artiklan 1 kohdan ja liitteen I mukaisesti osoitetusta kokonaismäärästä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 16 artiklan säännösten soveltamista.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Tämän kohdan mukaisesti tuettavien toimien on oltava täysin johdonmukaisia unionin ulkoisilla rahoitusvälineillä tuettujen toimenpiteiden kanssa, ja niiden on oltava unionin ulkoisen toiminnan yleisten tavoitteiden ja yleisten periaatteiden mukaisia.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Sukupuolten tasa-arvo ja syrjimättömyys

 

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolinäkökulman huomioimista edistetään rahaston täytäntöönpanon eri vaiheissa ja että ne ovat olennainen osa rahaston täytäntöönpanoa. Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi rahaston varojen käytön yhteydessä ja rahaston täytäntöönpanon eri vaiheissa.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Rahasto on avoin kolmansille maille kunkin kolmannen maan osallistumisesta turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon tehdyssä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti edellyttäen, että kyseisellä sopimuksella:

Rahasto on avoin Schengenin säännöstöön osallistuville kolmansille maille kunkin kolmannen maan osallistumisesta turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisesti tehtävässä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti edellyttäen, että kyseisellä sopimuksella:

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio kuulee tässä artiklassa tarkoitetun erityisen sopimuksen laadinnassa Euroopan unionin perusoikeusvirastoa etenkin sopimuksen perusoikeusnäkökohdista.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  työohjelmassa mainittu kolmas maa siinä säädetyin edellytyksin;

3)  työohjelmassa mainittu kolmas maa siinä säädetyin edellytyksin ja sillä edellytyksellä, että kaikki kyseiseen kolmanteen maahan liittyvät, sen kanssa toteutetut tai sen toteuttamat toimet ovat täysin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen oikeuksien ja periaatteiden mukaisia sekä unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisten velvoitteiden mukaisia;

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  mikä tahansa unionin oikeuden mukaisesti perustettu oikeussubjekti tai mikä tahansa kansainvälinen organisaatio.

b)  mikä tahansa unionin oikeuden mukaisesti perustettu oikeussubjekti tai mikä tahansa asiaankuuluva kansainvälinen organisaatio.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, ovat poikkeustapauksissa osallistumiskelpoisia, jos tämä on tarpeen tietyn toimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Poistetaan.

Perustelu

Kolmansien maiden osallistumisesta rahaston toimintaan säädetään 5 artiklassa. Muiden kolmansien maiden yksiköiden osallistuminen ei ole asianmukaista.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Oikeussubjektit, jotka osallistuvat vähintään kahden riippumattoman yhteisön muodostamiin yhteenliittymiin, jotka ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin tai kyseisiin jäsenvaltioihin sidoksissa oleviin merentakaisiin maihin ja alueille tai kolmansiin maihin, ovat osallistumiskelpoisia.

4.  Oikeussubjektit, jotka osallistuvat vähintään kahden riippumattoman yhteisön muodostamiin yhteenliittymiin, jotka ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin tai kyseisiin jäsenvaltioihin sidoksissa oleviin merentakaisiin maihin ja alueille, ovat osallistumiskelpoisia, jos tämä edistää tämän asetuksen 3 artiklassa määritettyjen rahaston tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän asetuksen nojalla myönnettävä tuki täydentää kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimia ja tuo lisäarvoa tämän asetuksen tavoitteisiin.

1.  Tämän asetuksen nojalla myönnettävä tuki täydentää kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimia ja tuo unionin tason lisäarvoa tämän asetuksen tavoitteisiin.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että jäsenvaltioiden tämän asetuksen nojalla myöntämä tuki on johdonmukainen unionin asiaankuuluvien toimien, politiikkojen ja painopisteiden kanssa ja että se täydentää unionin muita rahoitusvälineitä.

2.  Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että jäsenvaltioiden tämän asetuksen nojalla myöntämä tuki on johdonmukainen unionin asiaankuuluvien toimien, politiikkojen ja painopisteiden kanssa ja että se täydentää kansallisia rahoitusvälineitä ja unionin muita rahoitusvälineitä ja toimia, joita rahoitetaan muista unionin rahastoista ja etenkin unionin rakennerahastoista ja ulkoisista rahoitusvälineistä, ja että sitä koordinoidaan näiden kanssa.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahaston täytäntöönpanoon varatut määrärahat vuosiksi 2021–2027 ovat 10 415 000 000 euroa käypinä hintoina.

1.  Rahaston täytäntöönpanoon varatut määrärahat vuosiksi 2021–2027 ovat 9 204 957 000 euroa vuoden 2018 hintoina (10 415 000 000 euroa käypinä hintoina).

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  6 249 000 000 euroa kohdennetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitaviin ohjelmiin;

a)  5 522 974 200 euroa vuoden 2018 hintoina (6 249 000 000 euroa käypinä hintoina) kohdennetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitaviin ohjelmiin;

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  temaattiseen rahoitusvälineeseen osoitetaan 4 166 000 000 euroa.

b)  3 681 982 800 euroa vuoden 2018 hintoina (4 166 000 000 euroa käypinä hintoina) osoitetaan temaattiseen rahoitusvälineeseen.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Enintään 0,42 prosenttia määrärahoista osoitetaan asetuksen (EU) N:o .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 29 artiklassa tarkoitettuun komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen.

3.  Enintään 0,42 prosenttia määrärahoista osoitetaan komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  yhteisvastuu- ja vastuunjakotoimiin osallistuville jäsenvaltioille annettava tuki ja

e)  tuki jäsenvaltioille, paikallis- ja alueviranomaiset mukaan luettuina, sekä yhteisvastuutoimiin osallistuville kansainvälisille järjestöille ja kansalaisjärjestöille ja

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Temaattisesta rahoitusvälineestä saatava rahoitus osoitetaan painopisteisiin, joilla on suuri lisäarvo unionille, tai ne käytetään kiireellisiin tarpeisiin liitteessä II esitettyjen sovittujen unionin painopisteiden mukaisesti.

2.  Temaattisesta rahoitusvälineestä saatava rahoitus osoitetaan painopisteisiin, joilla on suuri lisäarvo unionille, tai ne käytetään kiireellisiin tarpeisiin liitteessä II esitettyjen sovittujen unionin painopisteiden mukaisesti ja liitteen III mukaisiin tukikelpoisiin toimiin. Komissio varmistaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen säännöllisen osallistumisen työohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin.

 

Vähintään 20 prosenttia temaattisen rahoitusvälineen rahoituksesta osoitetaan 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen.

 

Vähintään 10 prosenttia temaattisen rahoitusvälineen rahoituksesta osoitetaan 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen.

 

Vähintään 10 prosenttia temaattisen rahoitusvälineen rahoituksesta osoitetaan 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen.

 

Vähintään 10 prosenttia temaattisen rahoitusvälineen rahoituksesta osoitetaan 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c b alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos temaattisesta rahoitusvälineestä myönnetään jäsenvaltioille rahoitusta, jota hallinnoidaan suoraan tai välillisesti, on varmistettava, ettei komissio ole antanut valituista hankkeista perusteltua lausuntoa SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitetusta rikkomisesta, joka vaarantaa menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tai hankkeiden toteuttamisen.

3.  Jos temaattisesta rahoitusvälineestä myönnetään jäsenvaltioille rahoitusta, jota hallinnoidaan suoraan tai välillisesti, rahoitusta ei ole saatavissa hankkeisiin, kun on selvää näyttöä siitä, että kyseisten hankkeiden laillisuus tai kyseisen rahoituksen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus tai kyseisten hankkeiden toteuttaminen kyseenalaistuisivat komission SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitetusta rikkomisesta antaman perustellun lausunnon seurauksena.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos temaattisesta rahoitusvälineestä myönnetään jäsenvaltioille rahoitusta, jota hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, komission on asetuksen (EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 18 artiklaa ja 19 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa arvioitava, antaako komissio suunnitelluista toimista perustellun lausunnon SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitetusta rikkomisesta, joka vaarantaa menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tai hankkeiden toteuttamisen.

4.  Jos temaattisesta rahoitusvälineestä myönnetään jäsenvaltioille rahoitusta, jota hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, komission on varmistettava, ettei rahoitusta ole saatavissa hankkeisiin, kun on selvää näyttöä siitä, että kyseisten hankkeiden laillisuus tai kyseisen rahoituksen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus tai kyseisten hankkeiden toteuttaminen kyseenalaistuisivat komission SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitetusta rikkomisesta antaman perustellun lausunnon seurauksena.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio vahvistaa kokonaismäärän, joka on käytettävissä temaattiseen rahoitusvälineeseen unionin talousarvion vuotuisista määrärahoista. Komissio hyväksyy varainhoitoasetuksen [110] artiklassa tarkoitetut rahoituspäätökset temaattisen rahoitusvälineen osalta ja määrittää tuettavat tavoitteet ja toimet sekä määrät kullekin sen 1 kohdassa tarkoitetulle osalle. Rahoituspäätöksissä esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu kokonaismäärä.

5.  Komissio vahvistaa kokonaismäärän, joka on käytettävissä temaattiseen rahoitusvälineeseen unionin talousarvion vuotuisista määrärahoista. Komissio antaa 32 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä työohjelmien vahvistamiseksi temaattisen rahoitusvälineen osalta ja määrittää tuettavat tavoitteet ja toimet sekä määrät kullekin sen 1 kohdassa tarkoitetulle osalle. Työohjelmat julkistetaan.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Temaattisesta rahoitusvälineestä tuetaan etenkin liitteessä II olevankohdan b alakohdassa tarkoitetun täytäntöönpanotoimenpiteen soveltamisalaan kuuluvia toimia, joita paikallis- ja alueviranomaiset tai kansalaisjärjestöt panevat täytäntöön.

6.  Temaattisesta rahoitusvälineestä tuetaan etenkin liitteessä II olevassaa kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanotoimenpiteen soveltamisalaan kuuluvia toimia, joita paikallis- ja alueviranomaiset tai kansalaisjärjestöt panevat täytäntöön. Tältä osin vähintään 5 prosenttia temaattisen rahoitusvälineen määrärahoista myönnetään suoran tai välillisen hallinnoinnin mukaisesti kotouttamistoimia toteuttaville paikallis- ja alueviranomaisille.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Edellä 5 kohdassa tarkoitetun rahoituspäätöksen hyväksymisen jälkeen komissio voi vastaavasti muuttaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoituja ohjelmia.

7.  Edellä 5 kohdassa tarkoitettujen työohjelmien hyväksymisen jälkeen komissio voi vastaavasti muuttaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoituja ohjelmia.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Rahoituspäätökset voivat olla yksi- tai monivuotisia, ja ne voivat kattaa temaattisen rahoitusvälineen yhden tai useamman osan.

8.  Työohjelmat voivat olla yksi- tai monivuotisia, ja ne voivat kattaa temaattisen rahoitusvälineen yhden tai useamman osan.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän jakson mukaista tukea hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa varainhoitoasetuksen [63] artiklan ja asetuksen (EU) .../... [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] mukaisesti.

2.  Tämän jakson mukaista tukea hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa varainhoitoasetuksen [63] artiklan ja useille EU:n rahastoille, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto mukaan luettuna, yhteisen rahoitussääntökehyksen mukaisesti.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin talousarviosta maksettavan rahoituksen osuus hankkeen kaikista tukikelpoisista menoista on enintään 75 prosenttia.

1.  Unionin talousarviosta maksettavan rahoituksen osuus hankkeen kaikista tukikelpoisista menoista on enintään 75 prosenttia. Jäsenvaltioita kannustetaan tarjoamaan täydentävää rahoitusta rahastosta tukea saaviin toimiin.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Unionin talousarviosta maksettavan rahoituksen osuus voidaan korottaa 90 prosenttiin liitteessä IV lueteltujen toimien kaikista tukikelpoisista menoista.

3.  Unionin talousarviosta maksettavan rahoituksen osuus korotetaan vähintään 80 prosenttiin, ja se voidaan korottaa 90 prosenttiin liitteessä IV lueteltujen toimien kaikista tukikelpoisista menoista.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen ohjelmassa olevat painopisteet ovat johdonmukaisia suhteessa muuttoliikkeen hallintaan liittyviin unionin painopisteisiin ja haasteisiin, että niillä vastataan näihin painopisteisiin ja haasteisiin ja että ne ovat täysin asiaan liittyvän unionin säännöstön ja sovittujen unionin painopisteiden mukaisia. Ohjelmiensa toimintalinjoja määrittäessään jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II esitetyt täytäntöönpanotoimenpiteet otetaan riittävällä tavalla huomioon.

1.  Kukin jäsenvaltio ja komissio varmistavat, että kansallisessa ohjelmassa olevat painopisteet ovat johdonmukaisia suhteessa turvapaikka-asioihin ja muuttoliikkeen hallintaan liittyviin unionin painopisteisiin ja että ne ovat täysin asiaan liittyvän unionin säännöstön ja sellaisten unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisten velvoitteiden mukaisia, jotka johtuvat niiden allekirjoittamista kansainvälisistä välineistä ja etenkin YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksesta. Ohjelmiensa toimintalinjoja määrittäessään jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II esitetyt täytäntöönpanotoimenpiteet otetaan riittävällä tavalla huomioon. Tältä osin jäsenvaltioiden on varattava vähintään 20 prosenttia osoittamastaan rahoituksesta 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen.

 

Jäsenvaltioiden on osoitettava vähintään 10 prosenttia osoittamastaan rahoituksesta 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuihin erityistavoitteisiin.

 

Jäsenvaltioiden on osoitettava vähintään 10 prosenttia osoittamastaan rahoituksesta 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettuihin erityistavoitteisiin.

 

Jäsenvaltioiden on osoitettava vähintään 10 prosenttia osoittamastaan rahoituksesta 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c b alakohdassa tarkoitettuun erityistavoitteeseen.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että niiden ohjelmat käsittävät toimia, jotka liittyvät kaikkiin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin rahaston erityistavoitteisiin, ja että näiden tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan määrärahojen jakamisella tavoitteiden kesken. Kun komissio arvioi jäsenvaltioiden ohjelmia, se varmistaa, ettei rahoitusta ei ole saatavissa hankkeisiin, kun on selvää näyttöä siitä, että kyseisten hankkeiden laillisuus tai kyseisen rahoituksen laillisuus ja säännönmukaisuus tai kyseisten hankkeiden toteuttaminen kyseenalaistuisivat komission SEUT-sopimuksen 258 artiklassa tarkoitetusta rikkomisesta antaman perustellun lausunnon seurauksena.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio varmistaa, että Euroopan turvapaikkavirasto ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto ovat mukana ohjelmien kehittämisprosessissa jo alkuvaiheessa niiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Komission on kuultava Euroopan raja- ja merivartiovirastoa ja Euroopan turvapaikkavirastoa ohjelmaluonnoksista sen varmistamiseksi, että virastojen ja jäsenvaltioiden toimet ovat johdonmukaisia ja täydentäviä.

2.  Komissio varmistaa, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto, Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto ovat mukana ohjelmien kehittämisprosessissa jo alkuvaiheessa niiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Komission on kuultava Euroopan raja- ja merivartiovirastoa, Euroopan unionin perusoikeusvirastoa ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastoa ohjelmaluonnoksista sen varmistamiseksi, että virastojen ja jäsenvaltioiden toimet ovat johdonmukaisia ja täydentäviä.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi antaa Euroopan turvapaikkavirastolle ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle 5 jaksossa tarkoitetut seuranta- ja arviointitehtävät erityisesti sen varmistamiseksi, että rahaston tuella toteutetut toimet noudattavat asianomaista unionin säännöstöä ja sovittuja unionin painopisteitä.

3.  Komissio voi antaa Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle, Euroopan unionin perusoikeusvirastolle ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle ja UNHCR:lle 5 jaksossa tarkoitetut seuranta- ja arviointitehtävät erityisesti sen varmistamiseksi, että rahaston tuella toteutetut toimet noudattavat asianomaista unionin säännöstöä ja sovittuja unionin painopisteitä.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Asetuksen (EU) [../..] [Euroopan turvapaikkavirastoa koskeva asetus] mukaisesti toteutettavan seurannan tai asetuksen (EU) N:o 1053/2013 mukaisen, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien suositusten hyväksymisen lisäksi asianomaisen jäsenvaltion on tarkasteltava yhdessä komission ja tarvittaessa Euroopan unionin turvapaikkaviraston ja Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa, mitä toimia havaintojen, mukaan lukien mahdolliset valmiuksiin liittyvät puutteet tai ongelmat, perusteella on toteutettava ja pantava suositukset täytäntöön ohjelmansa kautta.

4.  Kaiken toteutettavan seurannan tai asetuksen (EU) N:o 1053/2013 mukaisen, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien suositusten hyväksymisen lisäksi asianomaisen jäsenvaltion on tarkasteltava yhdessä komission ja tarvittaessa Euroopan unionin turvapaikka-asioiden tukiviraston, Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa, mitä toimia havaintojen, mukaan lukien mahdolliset valmiuksiin liittyvät puutteet tai ongelmat, perusteella on toteutettava ja pantava suositukset täytäntöön ohjelmansa kautta.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kyseessä olevaa ohjelmaa on tarvittaessa muutettava 4 kohdassa tarkoitettujen suositusten huomioon ottamiseksi. Komissio voi hyväksyä tarkistetun ohjelman riippuen siitä, minkälainen vaikutus muutoksella on.

5.  Kyseessä olevaa ohjelmaa on tarvittaessa muutettava, jotta otetaan huomioon 4 kohdassa tarkoitetut suositukset ja edistyminen välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa 30 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa vuotuisissa tuloksellisuuskertomuksissa esitetyn arvioinnin mukaisesti. Komissio voi hyväksyä tarkistetun ohjelman riippuen siitä, minkälainen vaikutus muutoksella on.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Kansallisiin ohjelmiin voidaan sisällyttää liitteessä III olevassa 3 a kohdassa tarkoitettuja toimia kyseisessä kohdassa tarkoitettuihin kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden lähimpien sukulaisten osalta siinä määrin kuin se on tarpeen tällaisten toimien tehokkaan toteuttamisen kannalta.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Jos jäsenvaltio päättää panna täytäntöön rahaston tuella hankkeita kolmannen maan kanssa tai kolmannessa maassa, asianomaisen jäsenvaltion on kuultava komissiota ennen hankkeen käynnistämistä.

8.  Jos jäsenvaltio päättää panna täytäntöön rahaston tuella hankkeita kolmannen maan kanssa tai kolmannessa maassa, asianomaisen jäsenvaltion on pyydettävä komission hyväksyntää ennen hankkeen käynnistämistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan soveltamista. Komissio varmistaa suunniteltujen hankkeiden täydentävyyden ja johdonmukaisuuden unionin ja jäsenvaltioiden muiden sellaisten toimien kanssa, joita on toteutettu asianomaisen kolmannen maan suhteen, ja se varmistaa, että 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan 3 alakohdan ehdot täyttyvät.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Asetuksen (EU) 2021 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 17 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun ohjelmasuunnittelun on perustuttava liitteessä VI olevassa taulukossa 1 esitettyihin tukitoimityyppeihin.

9.  Kussakin kansallisessa ohjelmassa vahvistetaan kullekin erityistavoitteelle liitteessä VI olevan taulukon 1 mukaiset tukitoimityypit sekä esitetään suunniteltujen määrärahojen alustava jakautuminen tukitoimityyppien tai tuen kohteiden mukaan.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a.  Kunkin jäsenvaltion on julkaistava ohjelmansa erityisellä verkkosivustolla ja toimitettava se Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tällä verkkosivustolla on mainittava toimet, joita tuetaan ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä, ja luettelo tuensaajista. Sitä on päivitettävä säännöllisesti, vähintään samaan aikaan 30 artiklassa tarkoitetun vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen julkistamisen kanssa.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Ohjelmiin sovelletaan tämän asetuksen 29 artiklan mukaista väliarviointia ja arviointia.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio kohdentaa vuonna 2024 asianomaisten jäsenvaltioiden ohjelmiin 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun lisärahoituksen liitteessä I olevan 1 kohdan b alakohdassa – liitteessä I olevassa 5 kohdassa tarkoitettujen kriteereiden mukaisesti. Rahoitus tulee voimaan kalenterivuodesta 2025 alkaen.

1.  Komissio osoittaa vuoden 2024 loppuun mennessä ja ilmoitettuaan asiasta Euroopan parlamentille asianomaisten jäsenvaltioiden ohjelmiin 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun lisärahoituksen liitteessä I olevassa 1 b–5 kohdassa tarkoitettujen kriteereiden mukaisesti. Rahoitus tulee voimaan kalenterivuodesta 2025 alkaen.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos vähintään 10 prosentista 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista ohjelman alkuperäisistä määrärahoista ei ole tehty asetuksen (EU) …/2021 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [85] artiklan mukaisesti toimitettua maksatushakemusta, asianomainen jäsenvaltio ei voi saada ohjelmaansa 1 kohdassa tarkoitettua lisärahoitusta.

2.  Jos vähintään 30 prosentista 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista ohjelman alkuperäisistä määrärahoista ei ole tehty maksatushakemusta, asianomainen jäsenvaltio ei voi saada ohjelmaansa 1 kohdassa tarkoitettua lisärahoitusta.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Temaattisesta rahoitusvälineestä vuodesta 2025 alkaen kohdennettavien määrärahojen osalta on tarvittaessa otettava huomioon edistyminen asetuksen (EU) …/2021 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [12] artiklassa tarkoitetun suoritusperusteisen kehyksen välitavoitteiden saavuttamisessa ja täytäntöönpanossa havaitut puutteet.

3.  Temaattisesta rahoitusvälineestä vuodesta 2025 alkaen kohdennettavien määrärahojen osalta on otettava huomioon edistyminen suoritusperusteisen kehyksen välitavoitteiden saavuttamisessa ja täytäntöönpanossa havaitut puutteet.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Erityistoimet ovat tämän asetuksen tavoitteiden mukaisia kansainvälisiä tai kansallisia hankkeita, joiden osalta yksi, useampi tai kaikki jäsenvaltiot voivat saada lisärahoitusta ohjelmiinsa.

1.  Erityistoimet ovat tämän asetuksen tavoitteiden mukaisia kansainvälisiä tai kansallisia hankkeita, jotka tuovat unionin tason lisäarvoa ja joiden osalta yksi, useampi tai kaikki jäsenvaltiot voivat saada lisärahoitusta ohjelmiinsa.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

16 artikla

Poistetaan.

Uudelleensijoittamista [ja humanitaarista maahanpääsyä] koskevan unionin kehyksen määrärahat

 

1.  Jäsenvaltiot saavat 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi 10 000 euron rahoitusosuuden kutakin uudelleensijoitettua henkilöä kohden unionin kohdennetun uudelleensijoittamisjärjestelmän mukaisesti. Tämä rahoitusosuus on varainhoitoasetuksen [125] artiklassa tarkoitettua kustannuksiin perustumatonta rahoitusta.

 

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä jaetaan jäsenvaltioille muuttamalla niiden ohjelmaa edellyttäen, että henkilö, jonka osalta rahoitusosuus myönnetään, on tosiasiallisesti uudelleensijoitettu uudelleensijoittamista [ja humanitaarista maahanpääsyä] koskevan unionin kehyksen mukaisesti.

 

3.  Rahoitusta ei saa käyttää muihin ohjelman toimiin paitsi asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa ja jos komissio hyväksyy sen ohjelmaan tehtävällä muutoksella.

 

4.  Jäsenvaltioiden on säilytettävä tiedot, jotka tarvitaan uudelleensijoitettavien henkilöiden tunnistamista ja heidän uudelleensijoittamisensa ajankohdan määrittämistä varten.

 

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

16 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a artikla

 

Uudelleensijoittamista ja humanitaarista maahanpääsyä koskevat määrärahat

 

1. Jäsenvaltiot saavat 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi joka toinen vuosi täydentävän määrän, joka perustuu 10 000 euron suuruiseen kertakorvaukseen kutakin maahan uudelleensijoitettuna päässyttä henkilöä kohden.

 

2. Jäsenvaltiot saavat 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi joka toinen vuosi täydentävän määrän, joka perustuu 6 000 euron suuruiseen kertakorvaukseen kutakin maahan humanitaarisen maahanpääsyn kautta päässyttä henkilöä kohden.

 

3. Jäsenvaltioilla voi tarvittaessa olla oikeus kertakorvauksiin myös 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden perheenjäsenten osalta perheiden yhtenäisyyden varmistamiseksi.

 

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu täydentävä määrä osoitetaan jäsenvaltioille joka toinen vuosi ja ensimmäisen kerran yksilöllisissä rahoituspäätöksissä, joilla hyväksytään niiden kansallinen ohjelma, ja sen jälkeen rahoituspäätöksessä, joka liitetään kansallisen ohjelman hyväksymispäätökseen.

 

5. Komissiolle siirretään valta antaa 32 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun kertakorvauksen mukauttamiseksi, jos se katsotaan tarpeelliseksi, ottaen erityisesti huomioon vallitseva inflaatiotaso, uudelleensijoittamiseen liittyvät kehityssuunnat sekä tekijät, joilla voidaan optimoida kertakorvauksen taloudellinen kannustinvaikutus.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

17 artikla

Komission teksti

Tarkistus

17 artikla

Poistetaan.

Määrärahat asetuksen .../... [Dublin-asetus] täytäntöönpanon tukemiseksi

 

1. Jäsenvaltio saa 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi [10 000] euron rahoitusosuuden kutakin sellaista kansainvälistä suojelua hakevaa henkilöä kohden, josta kyseinen jäsenvaltio on vastuussa, siitä lähtien, kun sen olosuhteet ovat olleet haasteellisia asetuksessa (EU) .../... [Dublin-asetus] määritellyn mukaisesti.

 

2. Jäsenvaltio saa 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi [10 000] euron rahoitusosuuden kutakin kansainvälistä suojelua hakevaa henkilöä kohden, joka on kohdennettu kyseiselle jäsenvaltiolle ja jota hyötyvän jäsenvaltion oikeudenmukainen osuus ei kata.

 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltio saa [10 000] euron lisärahoitusosuuden kutakin sellaista hakijaa kohden, jolle on myönnetty kansainvälinen suojelu, kotouttamistoimien toteuttamista varten.

 

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltio saa [10 000] euron lisärahoitusosuuden kutakin sellaista henkilöä kohden, jonka osalta jäsenvaltio voi vahvistaa päivittämällä tietokokonaisuuden asetuksen (EU) .../... [Eurodac-asetus] 11 artiklan d kohdan mukaisesti, että henkilö on poistunut jäsenvaltion alueelta joko pakkoon perustuen tai vapaaehtoisesti palauttamispäätöksen tai maastapoistamismääräyksen mukaisesti.

 

5. Jäsenvaltio saa 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi [500] euron rahoitusosuuden kutakin yhdestä jäsenvaltiosta toiseen siirrettyä kansainvälistä suojelua hakevaa henkilöä kohden, kutakin asetuksen (EU) .../... [Dublin-asetus] 34 artiklan i kohdan ensimmäisen kohdan c alakohdan nojalla siirrettyä hakijaa kohden ja tarvittaessa kutakin asetuksen (EU) .../... [Dublin-asetus] 34 artiklan j kohdan g alakohdan nojalla siirrettyä hakijaa kohden.

 

6. Tässä artiklassa tarkoitetut määrät ovat varainhoitoasetuksen [125] artiklassa tarkoitettua kustannuksiin perustumatonta rahoitusta.

 

7. Edellä 1–5 kohdassa tarkoitetut täydentävät määrät kohdennetaan jäsenvaltioille niiden ohjelmien puitteissa edellyttäen, että henkilö, jonka osalta rahoitusosuus myönnetään, tapauksen mukaan joko siirrettiin tosiasiallisesti jäsenvaltioon, palautettiin tosiasiallisesti tai rekisteröitiin hakijaksi vastuussa olevassa jäsenvaltiossa asetuksen (EU) .../... [Dublin-asetus] mukaisesti.

 

8. Rahoitusta ei saa käyttää muihin ohjelman toimiin paitsi asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa ja jos komissio hyväksyy tämän ohjelman muuttamisen kautta.

 

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

17 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a artikla

 

Määrärahat asetuksen (EU) 604/2013 täytäntöönpanon tukemiseksi

 

1. Käsittelystä vastaava jäsenvaltio saa tämän asetuksen 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi palautuksen vastaanottokustannuksista kutakin kansainvälistä suojelua hakevaa henkilöä kohden hakemuksen esittämishetkestä siihen sakka, kunnes hakija siirretään käsittelystä vastaavaan jäsenvaltioon tai kunnes käsittelystä vastaava jäsenvaltio ottaa vastuun hakijasta asetuksen (EU) 604/2013 mukaisesti.

 

2. Siirtämisestä vastaava jäsenvaltio saa tämän asetuksen 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi korvauksen hakijan tai muiden asetuksen (EU) 604/2013 18 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden siirtämiskustannuksista.

 

3. Kukin jäsenvaltio saa tämän asetuksen 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi 10 000 euron kertakorvauksen jokaisesta ilman huoltajaa matkustavasta alaikäisestä, jolle myönnetään kansainvälistä suojelua kyseisessä jäsenvaltioissa edellyttäen, ettei jäsenvaltio ole oikeutettu kertakorvaukseen asianomaisesta ilman huoltajaa matkustavasta alaikäisesti 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

 

4. Tässä artiklassa tarkoitettu korvaus on varainhoitoasetuksen 125 artiklassa tarkoitettua rahoitusta.

 

5. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut korvaukset kohdennetaan jäsenvaltioille niiden ohjelmien puitteissa edellyttäen, että henkilö, jonka osalta korvaus myönnetään, siirrettiin tosiasiallisesti jäsenvaltioon asetuksen (EU) 604/2013 mukaisesti.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

17 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 b artikla

 

Kansainvälistä suojelua hakevien tai kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtoja varten tarkoitetut määrärahat

 

1. Yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteen toteuttamiseksi jäsenvaltiot saavat 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi täydentävän määrän, joka perustuu 10 000 euron suuruiseen kertakorvaukseen kutakin kansainvälistä suojelua hakevaa henkilöä tai toisesta jäsenvaltiosta siirrettyä kansainvälistä suojelua saavaa henkilöä kohden.

 

2. Jäsenvaltioilla voi tarvittaessa olla oikeus kertakorvauksiin myös 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden perheenjäsenten osalta edellyttäen, että nämä perheenjäsenet on siirretty tämän asetuksen mukaisesti.

 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täydentävät määrät osoitetaan jäsenvaltioille ensimmäisen kerran yksilöllisissä rahoituspäätöksissä, joilla hyväksytään niiden kansallinen ohjelma, ja sen jälkeen rahoituspäätöksessä, joka liitetään kansallisen ohjelman hyväksymispäätökseen. Rahoitusta ei saa käyttää muihin ohjelman toimiin paitsi asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa ja jos komissio hyväksyy sen ohjelman muuttamisen kautta.

 

4. Jotta SEUT-sopimuksen 80 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon tavoitteet voidaan tehokkaasti saavuttaa ja jotta voidaan ottaa huomioon vallitseva inflaatiotaso, kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden ja jäsenvaltioista toiseen siirrettyä kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtoihin sekä uudelleensijoitukseen tai muuhun tilapäiseen humanitaariseen maahanpääsyyn liittyvät kehityssuunnat samoin kuin tekijät, joilla voidaan optimoida kertakorvauksen taloudellinen kannustinvaikutus, siirretään komissiolle valta antaa 32 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kertakorvauksen mukauttamiseksi, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltio voi käyttää enintään 10 prosenttia rahastosta sen ohjelmaan kohdennetuista määrärahoista rahoittaakseen operatiivista tukea 3 artiklan 2 kohdan a ja c alakohdassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

2.  Jäsenvaltio voi käyttää enintään 10 prosenttia rahastosta sen ohjelmaan kohdennetuista määrärahoista rahoittaakseen operatiivista tukea 3 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Operatiivista tukea käyttävien jäsenvaltioiden on noudatettava turvapaikka-asioita ja palauttamista koskevaa unionin säännöstöä.

3.  Operatiivista tukea käyttävien jäsenvaltioiden on noudatettava turvapaikka-asioita ja maahanmuuttoa koskevaa unionin säännöstöä ja kunnioitettava kaikilta osin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on perusteltava ohjelmassa ja 30 artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa tuloksellisuuskertomuksessa operatiivisen tuen käyttöä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennen ohjelman hyväksymistä komissio arvioi Euroopan unionin turvapaikkaviraston ja Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa 13 artiklan mukaisesti alkutilanteen niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat ilmoittaneet aikovansa käyttää operatiivista tukea. Komissio ottaa huomioon kyseisten jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ja tarvittaessa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista seurantatoimista saadut tiedot, sellaisina kuin nämä toimet on toteutettu asetuksen (EU) .../... [Euroopan turvapaikkavirastoa koskeva asetus] ja asetuksen (EU) N:o 1053/2013 mukaisesti.

4.  Jäsenvaltioiden on perusteltava ohjelmassa ja 30 artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa tuloksellisuuskertomuksessa operatiivisen tuen käyttöä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennen ohjelman hyväksymistä komissio arvioi Euroopan unionin turvapaikka-asioiden tukiviraston, Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa 13 artiklan mukaisesti alkutilanteen niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat ilmoittaneet aikovansa käyttää operatiivista tukea. Komissio ottaa huomioon kyseisten jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ja tarvittaessa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista seurantatoimista saadut tiedot, sellaisina kuin Euroopan unionin turvapaikka-asioiden tukivirasto on toteuttanut nämä toimet asetuksen (EU) N:o 1053/2013 mukaisesti.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Operatiivinen tuki keskitetään erityistehtäviin ja -palveluihin liitteessä VII esitetyn mukaisesti.

5.  Operatiivinen tuki keskitetään tukikelpoisiin toimiin liitteessä VII esitetyn mukaisesti.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Odottamattomiin tai uusiin olosuhteisiin reagoimiseksi tai rahoituksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 32 artiklan mukaisesti, jotta se voi muuttaa liitteessä VII olevaa erityistehtävien ja ‑palveluiden luetteloa.

6.  Odottamattomiin tai uusiin olosuhteisiin reagoimiseksi tai rahoituksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 32 artiklan mukaisesti, jotta se voi muuttaa liitteessä VII olevien tukikelpoisten toimien luetteloa.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Suoran hallinnoinnin kautta toteutettavat avustukset myönnetään ja niitä hallinnoidaan varainhoitoasetuksen [VIII osaston] mukaisesti.

4.  Suoran ja välillisen hallinnoinnin kautta toteutettavat avustukset myönnetään ja niitä hallinnoidaan varainhoitoasetuksen [VIII osaston] mukaisesti.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Komissio varmistaa, että määrärahat jaetaan joustavalla, oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden kesken.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Riski, joka liittyy varojen perintään takaisin tuensaajilta, voidaan kattaa keskinäiseen vakuutusjärjestelmään suoritettavilla maksuilla, jotka katsotaan varainhoitoasetuksessa tarkoitetuksi riittäväksi vakuudeksi. Asetuksen (EU) .../... [takuurahastosta annetun asetuksen seuraaja] [X artiklan] säännöksiä sovelletaan.

6.  Riski, joka liittyy varojen perintään takaisin tuensaajilta, voidaan kattaa keskinäiseen vakuutusjärjestelmään suoritettavilla maksuilla, jotka katsotaan varainhoitoasetuksessa tarkoitetuksi riittäväksi vakuudeksi.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio hyväksyy ohjausryhmän hyväksynnän saatuaan rahaston vuotuisista määrärahoista Euroopan muuttoliikeverkostolle osoitettavan määrän ja työohjelman, jossa vahvistetaan sen toiminnan painopisteet, päätöksen 2008/381/EY, sellaisena kuin se on muutettuna, 4 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti. Komission päätös on varainhoitoasetuksen [110] artiklan mukainen rahoituspäätös. Varmistaakseen, että resursseja on käytettävissä oikeaan aikaan, komissio voi hyväksyä Euroopan muuttoliikeverkoston työohjelman erillisellä rahoituspäätöksellä.

2.  Komissio hyväksyy ohjausryhmän hyväksynnän saatuaan rahaston vuotuisista määrärahoista Euroopan muuttoliikeverkostolle osoitettavan määrän ja työohjelman, jossa vahvistetaan sen toiminnan painopisteet, päätöksen 2008/381/EY, sellaisena kuin se on muutettuna, 4 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti. Komission päätös on varainhoitoasetuksen mukainen rahoituspäätös. Varmistaakseen, että resursseja on käytettävissä oikeaan aikaan, komissio voi hyväksyä Euroopan muuttoliikeverkoston työohjelman erillisellä rahoituspäätöksellä.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

21 a artikla (uusi)

Päätös 2008/381/EY

5 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

21 a artikla

 

Päätöksen 2008/381/EY muuttaminen

 

Lisätään päätöksen 2008/381/EY 5 artiklan 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

” d a) toimiminen yhteyspisteenä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta annetun asetuksen mukaisille mahdollisille edunsaajille ja ohjeiden, käytännön tietojen ja avun antaminen kaikissa rahastoon liittyvissä kysymyksissä ja myös rahoitushakemuksissa, jotka liittyvät asiaankuuluvaan kansalliseen ohjelmaan tai temaattiseen rahoitusvälineeseen.”

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän rahaston puitteissa päätetyt rahoitusta yhdistävät toimet toteutetaan [InvestEU-asetuksen] ja varainhoitoasetuksen X osaston mukaisesti.

Tämän rahaston puitteissa 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti päätetyt rahoitusta yhdistävät toimet toteutetaan [InvestEU-asetuksen] ja varainhoitoasetuksen X osaston mukaisesti.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

1.  Unionin rahoituksen saajien on tehtävä tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja merkityksellistä tietoa erilaisille asiaankuuluville kohderyhmille tarvittavilla kielillä, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien. Unionin rahoituksen näkyvyyden varmistamiseksi unionin rahoituksen saajien on toimesta tiedottaessaan mainittava rahoituksen alkuperä. Tätä varten vastaanottajien on varmistettava, että kaikessa tiedotusvälineissä ja suurelle yleisölle näkyvässä viestinnässä näytetään unionin tunnus ja mainitaan nimenomaisesti unionin rahoitustuki.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat rahastoa ja sen toimia ja tuloksia. Tälle rahoitusvälineelle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin ne liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin.

2.  Mahdollisimman laajan yleisön saavuttamiseksi komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat tätä rahastoa ja sen toimia ja tuloksia. Komissio julkaisee erityisesti tiedot temaattisen rahoitusvälineen vuotuisten ja monivuotisten ohjelmien kehittämisestä. Komissio julkaisee myös luettelon toimista, jotka on valittu tuettaviksi temaattisesta rahoitusvälineestä, yleisesti saatavilla olevalla verkkosivustolla ja päivittää luetteloa vähintään kolmen kuukauden välein. Tälle rahoitusvälineelle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisten painopisteiden toteuttamista koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin ne liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin. Komissio voi erityisesti edistää parhaita käytäntöjä ja tietojen vaihtoa välineen täytäntöönpanon osalta.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio julkaisee 2 kohdassa tarkoitetut tiedot avoimessa koneellisesti luettavassa muodossa, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/98/EY1 a 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, minkä ansiosta tietoja voidaan luokitella, niihin voidaan tehdä hakuja, niistä voidaan poimia otteita, niitä voidaan verrata ja käyttää uudelleen. Tiedot on voitava luokitella painopisteiden, erityistavoitteen, toimien tukikelpoisten kokonaiskustannusten, hankkeiden kokonaiskustannusten, hankintamenettelyjen kokonaiskustannusten, tuensaajan nimen ja toimeksisaajan nimen perusteella.

 

_____________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90).

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahastosta myönnetään rahoitustukea sellaisiin kiireellisiin erityistarpeisiin vastaamista varten, jotka johtuvat yhdestä tai useammasta seuraavasta syystä:

1.  Komissio voi päättää myöntää rahoitustukea sellaisiin kiireellisiin erityistarpeisiin vastaamista varten, jotka johtuvat yhdestä tai useammasta seuraavasta syystä:

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa vallitseva voimakas muuttopaine, johon liittyy kolmansien maiden kansalaisten laajamittainen ja suhteeton maahantulo, mistä aiheutuu jäsenvaltioiden vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksiin, turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallinnan järjestelmiin ja menettelyihin kohdistuvia huomattavia kiireellisiä vaatimuksia,

a)  yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tapahtuva kolmansien maiden kansalaisten ennakoimaton laajamittainen tai suhteeton maahantulo, mistä aiheutuu jäsenvaltioiden vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksiin, lastensuojelujärjestelmiin sekä turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallinnan järjestelmiin ja menettelyihin kohdistuvia huomattavia kiireellisiä vaatimuksia,

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  vapaaehtoinen uudelleensijoitus;

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  voimakas muuttopaine kolmansissa maissa, joihin esimerkiksi jää pakolaisia poliittisten mullistusten tai konfliktien kaltaisten tapahtumien vuoksi erityisesti, kun tällä voi olla vaikutusta EU:hun kohdistuviin muuttovirtoihin.

c)  ennakoimaton laajamittainen tai suhteeton henkilöiden maahantulo kolmansissa maissa, joihin esimerkiksi jää pakolaisia poliittisten mullistusten, konfliktien tai luonnonkatastrofien kaltaisten tapahtumien vuoksi erityisesti, kun tällä voi olla vaikutusta EU:hun kohdistuviin muuttovirtoihin.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kolmansissa maissa toteutettujen tämän artiklan mukaisten toimenpiteiden on oltava johdonmukaisia ja tarvittaessa täydentäviä humanitaarista apua koskevan unionin politiikan kanssa, ja niissä on noudatettava humanitaarista apua koskevassa konsensuksessa vahvistettuja humanitaarisia periaatteita.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viipymättä tämän artiklan 1 a, 1 a a, 1 b ja 1 c kohdan mukaisissa tapauksissa.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hätäapua voidaan myöntää erillisvirastoille suoraan myönnettävinä avustuksina.

2.  Hätäapua voidaan myöntää suoraan myönnettävinä avustuksina Euroopan unionin turvapaikka-asioiden tukivirastolle, UNHCR:lle sekä paikallis- ja alueviranomaisille, kun niihin kohdistuu ennakoimaton laajamittainen tai suhteeton kolmansien maiden kansalaisten maahantulo, ja erityisesti tahoille, jotka vastaavat ilman huoltajaa matkustavien alaikäisten maahanmuuttajien vastaanottamisesta ja kotouttamisesta.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Suoran hallinnoinnin kautta toteutettavat avustukset myönnetään ja niitä hallinnoidaan varainhoitoasetuksen [VIII osaston] mukaisesti.

4.  Suoran hallinnoinnin kautta toteutettavat avustukset myönnetään ja niitä hallinnoidaan varainhoitoasetuksen mukaisesti.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Hätäapuun voidaan sisällyttää menoja, jotka ovat aiheutuneet ennen avustushakemuksen jättämispäivää tai tukipyyntöä, mutta eivät ennen 1 päivää tammikuuta 2021, jos tämä on välttämätöntä toimen toteuttamiseksi.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimi, joka on saanut rahoitusta rahastosta, voi saada rahoitusta myös muusta unionin ohjelmasta, mukaan lukien yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavista rahastoista, edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata samoja kustannuksia. Kunkin unionin ohjelman, josta myönnetään rahoitusta, sääntöjä sovelletaan sen toimea koskevaan rahoitusosuuteen. Kumulatiivinen rahoitus ei saa ylittää toimen tukikelpoisia kokonaiskustannuksia, ja unionin eri ohjelmista saatava tuki voidaan laskea määräsuhteessa tukiedellytykset vahvistavien asiakirjojen mukaisesti.

1.  Operaatio, joka on saanut rahoitusta rahastosta, voi saada rahoitusta myös muusta unionin ohjelmasta, mukaan lukien yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavista rahastoista, edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata samoja kustannuksia. Komission ehdottamien ohjelmien on oltava vuorovaikutuksessa ja täydennettävä toisiaan, ja ne on suunniteltava niin avoimesti, että vältetään mahdolliset päällekkäisyydet. Kunkin unionin ohjelman, josta myönnetään rahoitusta, sääntöjä sovelletaan sen operaatiota koskevaan rahoitusosuuteen. Kumulatiivinen rahoitus ei saa ylittää operaation tukikelpoisia kokonaiskustannuksia ja unionin eri ohjelmista saatava tuki voidaan laskea määräsuhteessa tukiedellytykset vahvistavien asiakirjojen mukaisesti.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Toimet, joille on myönnetty huippuosaamismerkki tai jotka täyttävät seuraavat kumulatiiviset, vertailevat edellytykset:

Operaatiot, joille on myönnetty huippuosaamismerkki tai jotka täyttävät seuraavat kumulatiiviset, vertailevat edellytykset:

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietoja tuloksellisuudesta liitteen V mukaisesti noudattaen varainhoitoasetuksen [43 artiklan 3 kohdan h alakohdan i alakohdan iii alakohdassa] säädettyjä raportointivaatimuksia.

1.  Komissio antaa vähintään kerran vuodessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietoja tuloksellisuudesta liitteen V mukaisesti noudattaen varainhoitoasetuksessa säädettyjä raportointivaatimuksia.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Indikaattorit, joiden avulla raportoidaan rahaston edistymisestä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa, vahvistetaan liitteessä VIII. Tuotosindikaattorien perustasona käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetettujen välitavoitteiden ja vuodelle 2029 asetettujen tavoitteiden on oltava kumulatiivisia.

3.  Indikaattorit, joiden avulla raportoidaan rahaston edistymisestä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa, vahvistetaan liitteessä VIII. Tuotosindikaattorien perustasona käytetään nollaa. Vuodelle 2024 asetettujen välitavoitteiden ja vuodelle 2029 asetettujen tavoitteiden on oltava kumulatiivisia. Komission saamat tiedot tuotos- ja tulosindikaattoreista annetaan pyynnöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston saataville.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

29 artikla

Komission teksti

Tarkistus

29 artikla

Poistetaan.

Arviointi

 

1.  Komissio suorittaa tämän asetuksen, myös tämän rahaston mukaisesti toteutettujen toimien, väli- ja jälkiarvioinnin.

 

2.  Väli- ja jälkiarviointi on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

 

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

29 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

29 a artikla

 

Arviointi

 

1. Komissio esittää väliarvioinnin tämän asetuksen täytäntöönpanosta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024. Väliarvioinnissa tarkastellaan rahaston tuloksellisuutta, tehokkuutta, yksinkertaistamista ja joustavuutta. Siinä arvioidaan erityisesti seuraavia seikkoja:

 

a) edistyminen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa ottaen huomioon kaikki jo käytettävissä olevat asiaankuuluvat tiedot, erityisesti jäsenvaltioiden 30 artiklan mukaisesti toimittamat vuotuiset tuloksellisuuskertomukset ja liitteessä VIII vahvistetut tuotos- ja tulosindikaattorit;

 

b) tästä asetuksesta toteutettujen toimien ja operaatioiden EU:lle tuoma lisäarvo;

 

c) panos EU:n yhteisvastuuseen turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa;

 

d) se, ovatko liitteessä II esitetyt täytäntöönpanotoimenpiteet ja liitteessä III esitetyt toimet edelleen tarpeellisia;

 

e) rahastosta tuettujen toimien ja unionin muista rahastoista, kuten rakennerahastoista ja unionin ulkoisista rahoitusvälineistä, myönnettävän tuen välinen täydentävyys, koordinointi ja yhdenmukaisuus;

 

f) rahaston pitkän aikavälin vaikutukset ja kestävyys.

 

Väliarvioinnissa on otettava huomioon edeltävän rahaston – turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 2014–2020 – pitkän aikavälin vaikutusten jälkiarvioinnista saadut tulokset, ja siihen on tarvittaessa liitettävä tämän asetuksen tarkistamista koskeva lainsäädäntöehdotus.

 

2. Komissio suorittaa jälkiarvioinnin 31 päivään tammikuuta 2030 mennessä. Komissio toimittaa samaan päivään mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen. Jälkiarvioinnissa on arvioitava kaikkia 1 kohdassa esitettyjä seikkoja. Tämän takia rahaston pitkän aikavälin vaikutuksia ja kestävyyttä on arvioitava seuraavan rahaston mahdollista uusimista tai muuttamista koskevan päätöksen perustaksi.

 

Tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettu väliarviointi ja jälkiarviointi on tehtävä niin, että niihin osallistuvat mielekkäällä tavalla työmarkkinaosapuolet, kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, maahanmuuttaja- ja pakolaisjärjestöt mukaan luettuina, tasa-arvoelimet, kansalliset ihmisoikeuselimet ja muut asiaankuuluvat organisaatiot 3 a artiklassa tarkoitetun kumppanuusperiaatteen mukaisesti.

 

3. Väliarvioinnissaan ja jälkiarvioinnissaan komissio kiinnittää erityistä huomiota kolmansiin maihin liittyvien, niiden kanssa toteutettujen tai niiden toteuttamien toimien seurantaan 5 artiklan, 6 artiklan ja 13 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 15 päivänä helmikuuta 2023 mennessä ja tämän jälkeen vuosittain samaan päivään mennessä vuoteen 2031 saakka asetuksen (EU) .../2021 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 36 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu vuotuinen tuloksellisuuskertomus. Vuonna 2023 toimitetun kertomuksen on katettava ohjelman täytäntöönpano 30 päivään kesäkuuta 2022 ulottuvalla jaksolla.

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 15 päivään helmikuuta 2023 mennessä ja tämän jälkeen vuosittain samaan päivään mennessä vuoteen 2031 saakka vuotuinen tuloksellisuuskertomus. Vuonna 2023 toimitetun kertomuksen on katettava ohjelman täytäntöönpano 30 päivään kesäkuuta 2022 ulottuvalla jaksolla. Jäsenvaltioiden on julkaistava nämä kertomukset erityisellä verkkosivustolla ja toimitettava ne Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  edistyminen ohjelman täytäntöönpanossa ja välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa ottaen huomioon viimeisimmät tiedot asetuksen (EU) .…/2021 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [37] artiklan mukaisesti;

a)  edistyminen ohjelman täytäntöönpanossa ja välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa ottaen huomioon viimeisimmät komissiolle toimitetut kumulatiiviset tiedot;

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  kansallisen ohjelman tilinpäätöksen erittely perityistä summista, ennakkomaksuista lopullisille edunsaajille ja tosiasiallisesti aiheutuneista menoista;

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ohjelman tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja niiden korjaamiseksi toteutetut toimenpiteet;

b)  ohjelman tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja niiden korjaamiseksi toteutetut toimenpiteet, mukaan luettuina perustellut lausunnot, jotka komissio on antanut SEUT-sopimuksen 258 artiklan mukaisen rikkomusmenettelyn yhteydessä;

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  rahastosta tuettujen toimien ja unionin muista rahastoista, erityisesti kolmansissa maissa olevista tai niihin liittyvistä rahastoista, myönnettävän tuen välinen täydentävyys;

c)  rahastosta tuettujen toimien ja unionin muista rahastoista, kuten rakennerahastoista ja unionin ulkoisista rahoitusvälineistä, myönnettävän tuen välinen täydentävyys, koordinointi ja yhdenmukaisuus;

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ohjelman rahoitusosuus asiaa koskevan unionin säännöstön ja toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoon;

d)  ohjelman rahoitusosuus asiaa koskevan unionin säännöstön ja toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoon ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö ja yhteisvastuu turvapaikka-asioissa;

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  perusoikeuksia koskevien vaatimusten noudattaminen;

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  niiden henkilöiden määrä, jotka on sijoitettu uudelleen rahaston avulla 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen määrien mukaisesti;

g)  niiden henkilöiden määrä, jotka on sijoitettu uudelleen tai jotka ovat saaneet maahanpääsyluvan rahaston avulla 16 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen määrien mukaisesti;

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  rahaston tuella 17 artiklan mukaan jäsenvaltiosta toiseen siirrettyjen kansainvälistä suojelua hakevien tai saavien henkilöiden lukumäärä.

h)  rahaston tuella 17 b artiklan mukaan jäsenvaltiosta toiseen siirrettyjen kansainvälistä suojelua hakevien tai saavien henkilöiden lukumäärä.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  ohjelman avulla avustettavien muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden määrä lapset ja kansainvälistä suojelua saavat henkilöt mukaan luettuina;

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi esittää huomautuksia vuotuisesta tuloksellisuuskertomuksesta kahden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos komissio ei esitä huomautuksia tässä määräajassa, kertomus katsotaan hyväksytyksi.

3.  Komissio voi esittää huomautuksia vuotuisesta tuloksellisuuskertomuksesta kahden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos komissio ei esitä huomautuksia tässä määräajassa, kertomus katsotaan hyväksytyksi. Kun komissio on hyväksynyt vuotuiset tuloksellisuuskertomukset, se toimittaa yhteenvedon niistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja julkaisee ne erityisellä verkkosivustolla. Vuotuisen tuloksellisuuskertomuksen koko teksti on pyynnöstä toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jos jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet sitä 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka 13, 18, 28 ja 31 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka 4, 9, 13, 16, 17 b, 18, 28 ja 31 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13, 18, 28 ja 31 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan kyseisessä päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4, 9, 13, 16, 17 b, 28 ja 31 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan kyseisessä päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 13, 18, 28 ja 31 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 4, 9, 13, 16, 17 b, 18, 28 ja 31 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Kukin jäsenvaltio saa rahastosta 5 000 000 euron kiinteän määrän yksinomaan ohjelmakauden alussa.

a)  Kukin jäsenvaltio saa rahastosta 10 000 000 euron kiinteän määrän yksinomaan ohjelmakauden alussa.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 4 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

4.  Laittoman muuttoliikkeen torjunnan sekä palautusten suhteen otetaan huomioon seuraavat perusteet, joiden painotukset ovat seuraavat:

4.  Laittoman muuttoliikkeen torjunnan sekä palautusten suhteen otetaan huomioon seuraava peruste:

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  50 prosenttia suhteessa niiden kolmansien maiden kansalaisten määrään, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä jäsenvaltion alueelle saapumisen ja siellä oleskelun edellytyksiä ja joista on annettu kansallisen ja/tai yhteisön lainsäädännön mukainen palauttamispäätös eli hallinnollinen tai oikeudellinen päätös tai toimi, jolla oleskelu todetaan laittomaksi ja määrätään paluuvelvoite;

a)  niiden kolmansien maiden kansalaisten määrä, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä jäsenvaltion alueelle saapumisen ja siellä oleskelun edellytyksiä ja joista on annettu kansallisen ja/tai unionin lainsäädännön mukainen lopullinen palauttamispäätös eli hallinnollinen tai oikeudellinen päätös tai toimi, jolla oleskelu todetaan laittomaksi ja määrätään paluuvelvoite;

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  50 prosenttia suhteessa niiden kolmansien maiden kansalaisten määrään, jotka ovat tosiasiallisesti poistuneet jäsenvaltion alueelta hallinnollisen tai oikeudellisen määräyksen nojalla, riippumatta siitä onko maasta poistuminen tapahtunut vapaaehtoisesti vai pakkoon perustuen.

Poistetaan.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Vertailuluvut alustavia määrärahoja varten ovat viimeisimmät komission (Eurostatin) tuottamat vuotuiset tilastotiedot, jotka kattavat edeltävät kolme kalenterivuotta jäsenvaltioiden tämän asetuksen unionin lainsäädännön mukaisena ensimmäisenä soveltamispäivänä toimittamien tietojen perusteella. Vertailuluvut väliarviointeja varten ovat viimeisimmät komission (Eurostatin) tuottamat vuotuiset tilastotiedot, jotka kattavat edeltävät kolme kalenterivuotta ja jotka ovat saatavilla vuonna 2024 tehtävän väliarvioinnin aikaan jäsenvaltioiden unionin lainsäädännön mukaisesti toimittamien tietojen perusteella. Jos jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet komissiolle (Eurostatille) kyseisiä tilastoja, niiden on toimitettava alustavia tietoja mahdollisimman pian.

5.  Vertailuluvut alustavia määrärahoja varten ovat viimeisimmät komission (Eurostatin) tuottamat vuotuiset tilastotiedot, jotka kattavat edeltävät kolme kalenterivuotta jäsenvaltioiden tämän asetuksen unionin lainsäädännön mukaisena ensimmäisenä soveltamispäivänä toimittamien tietojen perusteella. Tiedot on eriteltävä iän ja sukupuolen, erityisen haavoittuvuuden ja turvapaikka-aseman mukaan, myös lasten tapauksessa. Vertailuluvut väliarviointeja varten ovat viimeisimmät komission (Eurostatin) tuottamat vuotuiset tilastotiedot, jotka kattavat edeltävät kolme kalenterivuotta ja jotka ovat saatavilla vuonna 2024 tehtävän väliarvioinnin aikaan jäsenvaltioiden unionin lainsäädännön mukaisesti toimittamien tietojen perusteella. Jos jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet komissiolle (Eurostatille) kyseisiä tilastoja, niiden on toimitettava alustavia tietoja mahdollisimman pian.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmien kapasiteetin tukeminen infrastruktuurin ja palvelujen osalta tarvittaessa;

b)  jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmien kapasiteetin tukeminen myös paikallis- ja aluetasolla infrastruktuurin osalta, mikä koskee esimerkiksi riittäviä vastaanotto-olosuhteita varsinkin alaikäisille, ja palvelujen osalta, mikä koskee esimerkiksi oikeudellista apua ja edustusta sekä tulkkausta tarvittaessa;

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuuden ja vastuunjaon lisääminen varsinkin niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin muuttovirrat vaikuttavat voimakkaimmin, sekä tuen antaminen jäsenvaltioille, jotka osallistuvat yhteisvastuutoimiin;

Poistetaan.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  yhteisvastuullisuuden ja yhteistyön lisääminen niiden kolmansien maiden kanssa, joihin muuttovirrat vaikuttavat, esimerkiksi uudelleensijoittamisen ja muiden sellaisten laillisten keinojen kautta, jotka johtavat suojan saamiseen unionista, sekä kumppanuus ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa muuttoliikkeen hallitsemiseksi.

d)  yhteisvastuullisuuden ja yhteistyön lisääminen niiden kolmansien maiden kanssa, joihin on siirretty suuri määrä kansainvälistä apua tarvitsevia henkilöitä, esimerkiksi tukemalla näiden maiden kykyä parantaa vastaanottoa ja kansainvälisen suojelun olosuhteita, uudelleensijoittamisen ja muiden sellaisten laillisten keinojen kautta, joilla unionissa annetaan suojaa erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille, kuten lapsille ja nuorille, joilla on suojeluun liittyviä riskejä, sekä kumppanuus ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa kansainvälistä suojelua koskevan globaalin yhteistyön kehyksessä.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  teknisen ja operatiivisen avun antaminen yhdelle tai usealle jäsenvaltioille yhteistyössä Euroopan unionin turvapaikka-asioiden tukiviraston kanssa.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  niiden politiikkojen kehittämisen ja toteuttamisen tukeminen, joilla edistetään laillista muuttoliikettä ja laillista muuttoliikettä koskevaa unionin säännöstöä;

a)  niiden politiikkojen kehittämisen ja toteuttamisen tukeminen, joilla edistetään laillista muuttoliikettä, mukaan lukien perheenyhdistäminen, ja laillista muuttoliikettä koskevan unionin säännöstön täytäntöönpanoa, etenkin työvoiman laillista muuttoa edistäviä välineitä muuttoliikettä ja siirtotyöläisten suojelua koskevien sovellettavien kansainvälisten normien mukaisesti;

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  sellaisten rakenteellisten toimenpiteiden ja tukitoimenpiteiden edistäminen ja kehittäminen, joilla helpotetaan laillista maahantuloa ja oleskelua unionissa;

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  kumppanuuden ja yhteistyön lujittaminen niiden kolmansien maiden kanssa, joihin muuttovirrat vaikuttavat, myös luomalla laillisia tuloväyliä unioniin, jotta edistetään globaaleja yhteistyöpyrkimyksiä muuttoliikkeen alalla;

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  alkuvaiheen kotouttamistoimien edistäminen kolmansien maiden kansalaisten sosiaalisen ja taloudellisen osallisuuden edistämistä varten, heidän valmistamisensa osallistumaan aktiivisesti vastaanottavaan yhteiskuntaan ja tulemaan siellä hyväksytyiksi erityisesti paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen avulla.

Poistetaan.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Rahasto edistää 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa esitetyn erityistavoitteen saavuttamista keskittymällä seuraaviin täytäntöönpanotoimenpiteisiin:

 

a) kotouttamistoimenpiteiden edistäminen kolmansien maiden kansalaisten sosiaalisen ja taloudellisen osallisuuden edistämistä varten, perheenyhdistämisen helpottaminen, kansalaisten valmistaminen osallistumaan aktiivisesti vastaanottavaan yhteiskuntaan ja tulemaan siellä hyväksytyiksi erityisesti paikallis- tai alueviranomaisten, kansalaisjärjestöjen, pakolais- ja maahanmuuttajajärjestöt mukaan luettuina, ja työmarkkinaosapuolten avulla; ja

 

b) muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden suojelutoimenpiteiden edistäminen ja toteuttaminen kotouttamistoimenpiteiden yhteydessä.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

3.  Rahasto edistää 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa esitetyn erityistavoitteen saavuttamista keskittymällä seuraaviin täytäntöönpanotoimenpiteisiin:

3.  Rahasto edistää 3 artiklan 2 kohdan c a alakohdassa esitetyn erityistavoitteen saavuttamista keskittymällä seuraaviin täytäntöönpanotoimenpiteisiin:

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  palauttamisen hallintaa koskevan yhdennetyn ja koordinoidun lähestymistavan tukeminen unionin ja jäsenvaltioiden tasolla, jotta voidaan kehittää valmiuksia tehokkaaseen ja kestävään palauttamispolitiikkaan ja vähentää laittoman muuttoliikkeen kannustimia;

b)  palauttamisen hallintaa koskevan yhdennetyn ja koordinoidun lähestymistavan tukeminen unionin ja jäsenvaltioiden tasolla, jotta voidaan kehittää valmiuksia tehokkaaseen, ihmisarvoiseen ja kestävään palauttamispolitiikkaan ja vähentää laittoman muuttoliikkeen kannustimia;

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tuetun vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotouttamisen tukeminen;

c)  tuetun vapaaehtoisen paluun, perheenjäsenten jäljittämisen ja uudelleenkotouttamisen tukeminen alaikäisten etua kunnioittaen;

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  yhteistyön lisääminen kolmansien maiden kanssa ja niiden valmiuksien lisääminen takaisinottosopimusten ja muiden järjestelyjen toteuttamiseksi ja kestävän paluun mahdollistamiseksi.

d)  yhteistyön lisääminen kolmansien maiden kanssa ja niiden valmiuksien lisääminen takaisinottosopimusten ja uudelleenkotouttamisen toteuttamiseksi ja kestävän paluun mahdollistamiseksi.

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Rahasto edistää 3 artiklan 2 kohdan c b alakohdassa esitetyn erityistavoitteen saavuttamista keskittymällä seuraaviin täytäntöönpanotoimenpiteisiin:

 

a) kansainvälisen oikeuden ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan noudattamisen edistäminen ja täytäntöönpano turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa ja -toimenpiteissä;

 

b) jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuuden ja vastuunjaon lisääminen, varsinkin yhteisvastuu niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin muuttovirrat vaikuttavat voimakkaimmin, sekä tuen antaminen yhteisvastuutoimiin osallistuville jäsenvaltioille keskushallinnon tasolla sekä alue- tai paikallistasolla, kansainvälisille järjestöille, kansalaisjärjestöille ja työmarkkinaosapuolille;

 

c) kansainvälistä suojelua hakevien tai saavien henkilöiden jäsenvaltiosta toiseen siirtämisen tukeminen.

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

Liite III – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tuen soveltamisala

Välineellä 3 artiklan mukaisesti tuettavat tukikelpoiset toimet

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahastosta tuetaan 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun toimintapoliittisen tavoitteen suhteen erityisesti seuraavia:

1.  Rahastosta tuetaan 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun toimintapoliittisen tavoitteen suhteen seuraavia:

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  turvapaikka-asioita, laillista muuttoliikettä, kotouttamista, palauttamista ja laitonta muuttoliikettä koskevien kansallisten strategioiden vahvistaminen ja kehittäminen;

a)  turvapaikka-asioita, laillista muuttoliikettä, kotouttamista ja varsinkin paikallisia kotouttamisstrategioita, palauttamista ja laitonta muuttoliikettä koskevan unionin säännöstön täytäntöönpanoa koskevien kansallisten, alueellisten ja paikallisten strategioiden vahvistaminen ja kehittäminen;

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hallinnollisten rakenteiden, järjestelmien ja välineiden perustaminen ja esimerkiksi paikallisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien henkilöstön koulutus;

b)  hallinnollisten rakenteiden, järjestelmien ja välineiden perustaminen ja esimerkiksi paikallisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien henkilöstön koulutus tarvittaessa yhteistyössä asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa;

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  politiikkojen ja menettelyjen kehittäminen, seuranta ja arviointi esimerkiksi tiedon kokoamisen ja vaihdon osalta, yhteisten tilastollisten välineiden, menetelmien ja indikaattoreiden kehittäminen ja soveltaminen edistymisen mittaamiseksi ja toimintapoliittisen kehityksen arvioimiseksi;

c)  politiikkojen ja menettelyjen kehittäminen, seuranta ja arviointi mukaan luettuina muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevien laadullisten ja määrällisten tietojen ja tilastojen kehittäminen, kerääminen, analysointi ja levittäminen sekä yhteisten tilastollisten välineiden, menetelmien ja indikaattoreiden kehittäminen ja soveltaminen edistymisen mittaamiseksi ja toimintapoliittisen kehityksen arvioimiseksi;

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  apu- ja tukipalvelut, jotka vastaavat kyseisen henkilön asemaa ja tarpeita, erityisesti muita heikommassa asemassa olevien ryhmien osalta;

e)  sukupuolinäkökulman huomioon ottavat apu- ja tukipalvelut, jotka vastaavat kyseisen henkilön asemaa ja tarpeita, erityisesti muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden osalta;

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  muuttavien lasten tehokas suojelu ja lapsen etua koskevien arviointien täytäntöönpano ennen päätösten tekemistä, kaikki komission 12 päivänä huhtikuuta 2017 lasten suojelusta muuttoliikkeen yhteydessä antamassa tiedonannossa luetellut toimet, kuten asianmukaisen asumisen tarjoaminen ja holhoojien oikea-aikainen nimittäminen kaikille ilman huoltajaa matkustavilla alaikäisille, osallistuminen Euroopan edunvalvontalaitosten verkoston rahoitukseen ja lastensuojeluun liittyvien politiikkatoimien ja menettelyjen kehittäminen, valvonta ja arviointi, mukaan luettuna lapsen oikeuksiin perustuva vaatimustenmukainen mekanismi;

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  toimet, joilla pyritään lisäämään turvapaikka-asioiden, kotouttamisen, laillisen muuttoliikkeen ja palauttamispolitiikan tuntemusta sidosryhmien ja kansalaisten keskuudessa;

f)  toimet, joilla pyritään lisäämään turvapaikka-asioiden, kotouttamisen, laillisen muuttoliikkeen ja palauttamispolitiikan tuntemusta sidosryhmien ja kansalaisten keskuudessa keskittyen erityisesti muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin ja alaikäisiin;

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

2.  Rahastosta tuetaan 3 artiklan 2 kohdassa a kohdassa tarkoitetun erityistavoitteen suhteen erityisesti seuraavia toimia:

2.  Rahastosta tuetaan 3 artiklan 2 kohdassa a kohdassa tarkoitetun erityistavoitteen suhteen seuraavia toimia:

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  aineellisen avun, myös rajalla annettavan avun antaminen;

a)  aineellisen avun, myös rajalla annettavan avun antaminen mukaan luettuina lapsiystävälliset ja sukupuolen huomioon ottavat palvelut, paikallisviranomaisten antamat hätäpalvelut, opetus ja koulutus, tukipalvelut, oikeudellinen apu ja edustus, terveydenhoito sekä psykologinen hoito;

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  turvapaikkamenettelyjen toteuttaminen;

b)  turvapaikkamenettelyjen toteuttaminen mukaan luettuna perheenjäsenten jäljittäminen ja oikeudellisen avun ja edustuksen sekä tulkkauksen varmistaminen turvapaikanhakijoille menettelyn kaikissa vaiheissa;

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  niiden hakijoiden yksilöiminen, joilla on erityisiä menettelyyn tai vastaanottoon liittyviä tarpeita;

c)  niiden hakijoiden yksilöiminen, joilla on erityisiä menettelyyn tai vastaanottoon liittyviä tarpeita, mukaan lukien ihmiskaupan uhrien, alaikäisten ja muiden muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden, kuten kidutuksen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien, yksilöiminen varhaisessa vaiheessa ja ohjaaminen erikoistuneisiin palveluihin;

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  pätevien psykososiaalisten ja kuntoutuspalveluiden tarjoaminen väkivallan ja kidutuksen uhreille sukupuoleen perustuva väkivalta mukaan luettuna;

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  vastaanottoon liittyvän majoitusinfrastruktuurin perustaminen tai parantaminen, esimerkiksi tällaisen infrastruktuurin yhteinen käyttö usean jäsenvaltion kesken;

d)  vastaanottoon liittyvän majoitusinfrastruktuurin perustaminen tai parantaminen, esimerkiksi majoitus pienissä yksiköissä ja pienen mittakaavan infrastruktuuri, jolla käsitellään alaikäisiä käsittävien perheiden tarpeita, mukaan luettuina paikallis- ja alueviranomaisten tarjoama infrastruktuuri ja mahdollisuus tällaisen infrastruktuurin yhteiseen käyttöön usean jäsenvaltion kesken;

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  sellaisten vaihtoehtoisten huolenpitomuotojen tarjoaminen, jotka on integroitu olemassa oleviin kansallisiin lastensuojelujärjestelmiin ja joiden avulla käsitellään kaikkien lasten tarpeita kansainvälisten normien mukaisesti;

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  jäsenvaltioiden valmiuksien parantaminen alkuperämaita koskevan tiedon keräämisessä, analysoinnissa ja levittämisessä;

e)  jäsenvaltioiden valmiuksien parantaminen alkuperämaita koskevan tiedon keräämisessä, analysoinnissa ja keskinäisessä jakamisessa;

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  toimet, jotka liittyvät uudelleensijoittamista [ja humanitaarista maahanpääsyä] koskevan unionin kehyksen tai uudelleensijoittamista koskevaa unionin kehystä vastaavien kansallisten järjestelyjen täytäntöönpanomenettelyjen toteuttamiseen;

f)  toimet, jotka liittyvät tässä asetuksessa tarkoitettujen kansallista uudelleensijoittamista tai humanitaarista maahanpääsyä koskevien menettelyjen toteuttamiseen;

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirrot;

g)  kansainvälistä suojelua hakevien ja sitä saavien henkilöiden siirrot;

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  kolmansien maiden valmiuksien lisääminen suojelun tarpeessa olevien henkilöiden suojelun parantamisessa;

h)  kolmansien maiden valmiuksien lisääminen suojelun tarpeessa olevien henkilöiden suojelun parantamisessa esimerkiksi tukemalla vahvojen lastensuojelumekanismien kehittämistä kolmansissa maissa ja varmistamalla, että lapsia suojellaan kaikilla aloilla väkivallalta, huonolta kohtelulta ja laiminlyönniltä ja että he saavat koulutusta ja terveydenhoitoa;

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  tehokkaiden säilöönoton vaihtoehtojen perustaminen, kehittäminen ja parantaminen erityisesti ilman huoltajaa saapuvien alaikäisten ja perheiden kohdalla.

i)  tehokkaiden säilöönoton ja laitoshoidon vaihtoehtojen perustaminen, kehittäminen ja parantaminen erityisesti ilman huoltajaa saapuvien lasten ja lapsiperheiden kohdalla Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien julistusta noudattaen.

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

3.  Rahastosta tuetaan 3 artiklan 2 kohdassa b alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen suhteen erityisesti seuraavia:

3.  Rahastosta tuetaan 3 artiklan 2 kohdassa b alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen suhteen seuraavia:

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  unioniin suuntautuvien liikkuvuusjärjestelyjen, esimerkiksi kiertomuuttoon ja väliaikaiseen muuttoon liittyvien järjestelyjen kehittäminen, myös koulutus työllistymisen edistämiseksi;

b)  unioniin suuntautuvien liikkuvuusjärjestelyjen, esimerkiksi kiertomuuttoon ja väliaikaiseen muuttoon liittyvien järjestelyjen kehittäminen, myös ammatillinen ja muu koulutus työllistymisen edistämiseksi;

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kolmannessa maassa hankitun ammattitaidon ja -pätevyyden arviointi sekä niiden avoimuus ja yhteensopivuus jäsenvaltioon vastaaviin nähden;

d)  kolmannessa maassa hankitun ammattitaidon ja -pätevyyden sekä ammattikokemuksen arviointi ja tunnustaminen sekä niiden avoimuus ja yhteensopivuus jäsenvaltioon vastaaviin nähden ja yhteisten arviointiperusteiden kehittäminen;

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  avustaminen neuvoston direktiivissä 2003/86/EY51 tarkoitettua perheenyhdistämistä koskevien hakemusten osalta;

e)  avustaminen perheenyhdistämistä koskevissa hakemuksissa neuvoston direktiivin 2003/86/EY51 yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi;

__________________

__________________

51 Neuvoston direktiivi 2003/86/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, oikeudesta perheenyhdistämiseen (EUVL L 251, 3.10.2003, s. 12).

51 Neuvoston direktiivi 2003/86/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, oikeudesta perheenyhdistämiseen (EUVL L 251, 3.10.2003, s. 12).

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  apu jäsenvaltiossa jo laillisesti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen aseman muutoksen yhteydessä erityisesti kun kyseessä on unionin tasolla määritellyn laillisen oleskelun aseman saaminen;

f)  apu, mukaan luettuna oikeudellinen apu ja edustus, jäsenvaltiossa jo laillisesti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen aseman muutoksen yhteydessä erityisesti kun kyseessä on unionin tasolla määritellyn laillisen oleskelun aseman saaminen;

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  avustaminen unionissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksien käytössä etenkin siltä osin kuin ne koskevat liikkuvuutta unionissa ja työmarkkinoille pääsyä;

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  alkuvaiheen kotouttamistoimet kuten kolmansien maiden kansalaisten tarpeiden mukaan räätälöity tuki ja kotouttamisohjelmat, joilla keskitytään koulutukseen, kieleen ja muuhun koulutukseen, esimerkiksi kansalaistaidon kursseihin ja ammatilliseen ohjaukseen;

Poistetaan.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  toimet, joilla edistetään kolmansien maiden kansalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia saada ja käyttää julkisia tai ja yksityisiä palveluja ja niiden mukauttaminen kohderyhmän tarpeisiin;

Poistetaan.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  julkisten ja yksityisten elinten välinen kokonaisvaltainen yhteistyö myös koordinoitujen kotouttamisen tukikeskusten, esimerkiksi keskitettyjen asiointipisteiden, kautta;

Poistetaan.

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  toimet, joilla mahdollistetaan kolmansien maiden kansalaisten tutustuttaminen ja aktiivinen osallistuminen vastaanottavaan yhteiskuntaan ja toimet, joilla edistetään kolmansien maiden kansalaisten hyväksymistä vastaanottavassa yhteiskunnassa;

Poistetaan.

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  kolmansien maiden kansalaisten, vastaanottavan yhteiskunnan ja viranomaisten keskinäisen yhteydenpidon ja vuoropuhelun edistäminen, myös kolmansien maiden kansalaisten kuulemisen sekä kulttuurien ja uskontojen välisen vuoropuhelun kautta.

Poistetaan.

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Rahastosta tuetaan 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen suhteen erityisesti seuraavia:

 

a) kotouttamistoimenpiteet, joihin kuuluu kolmansien maiden kansalaisten tarpeiden mukaan räätälöity tuki ja kotouttamisohjelmat, joissa keskitytään osallistavaan koulutukseen ja hoitoon, kieleen, neuvontaan, ammatilliseen ja muuhun koulutukseen, esimerkiksi kansalaistaidon kursseihin ja ammatilliseen ohjaukseen;

 

b) paikallisviranomaisten tarjoamien kotouttamispalveluiden kapasiteetin lisääminen;

 

c) toimet, joilla edistetään kolmansien maiden kansalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia saada ja käyttää julkisia ja yksityisiä palveluja, mukaan luettuina koulutuksen, terveydenhoidon ja psykososiaalisen tuen saanti, ja niiden mukauttaminen kohderyhmän tarpeisiin;

 

d) julkisten ja yksityisten elinten välinen kokonaisvaltainen yhteistyö myös koordinoitujen kotouttamisen tukikeskusten, esimerkiksi keskitettyjen asiointipisteiden, kautta;

 

e) toimet, joilla mahdollistetaan kolmansien maiden kansalaisten tutustuttaminen ja aktiivinen osallistuminen vastaanottavaan yhteiskuntaan ja toimet, joilla edistetään kolmansien maiden kansalaisten hyväksymistä vastaanottavassa yhteiskunnassa;

 

f) kolmansien maiden kansalaisten, vastaanottavan yhteiskunnan ja viranomaisten keskinäisen yhteydenpidon ja vuoropuhelun edistäminen, myös kolmansien maiden kansalaisten kuulemisen sekä kulttuurien ja uskontojen välisen vuoropuhelun kautta.

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

4.  Rahastosta tuetaan 3 artiklan 2 kohdassa c alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen suhteen erityisesti seuraavia:

4.  Rahastosta tuetaan 3 artiklan 2 kohdan c a alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen suhteen seuraavia:

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vastaanottoon tai säilöönottoon liittyvä infrastruktuuri, myös mahdollisuus, että tätä infrastruktuuria käyttää useampi kuin yksi jäsenvaltio;

a)  avoimeen vastaanottoon liittyvän infrastruktuurin parantaminen ja säilöönottoon liittyvän nykyisen infrastruktuurin parantaminen, myös mahdollisuus, että tätä infrastruktuuria käyttää useampi kuin yksi jäsenvaltio;

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tehokkaiden säilöönoton vaihtoehtojen käyttöönotto, kehittäminen ja parantaminen erityisesti ilman huoltajaa saapuvien alaikäisten ja perheiden kohdalla;

b)  yhteisössä tapahtuvaan asianhallintaan perustuvien tehokkaiden säilöönotolle vaihtoehtoisten toimien perustaminen, kehittäminen, toteuttaminen ja parantaminen erityisesti ilman huoltajaa saapuvien alaikäisten ja perheiden kohdalla;

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  ihmiskaupan uhrien tunnistaminen ja vastaanottaminen direktiivin 2011/36/EU ja neuvoston direktiivin 2004/811 a mukaisesti;

 

___________________

 

1 a Neuvoston direktiivi 2003/81/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 19).

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  laittoman muuttoliikkeen kannustimien, myös laittomien muuttajien työllistämisen, torjuminen tehokkaiden ja riittävien, riskinarviointiin perustuvien tarkastusten kautta, henkilöstön kouluttaminen, sellaisen mekanismien perustaminen ja toteuttaminen, joiden kautta laittomat muuttajat voivat vaatia maksuja takaisin ja tehdä valituksia työnantajistaan, työnantajille ja laittomille muuttajille suunnatut tiedotuskampanjat heidän direktiivin 2009/52/EY53 mukaisista oikeuksistaan;

d)  laittoman muuttoliikkeen kannustimien, myös laittomien muuttajien työllistämisen, vähentäminen tehokkaiden ja riittävien, riskinarviointiin perustuvien tarkastusten kautta, henkilöstön kouluttaminen, sellaisen mekanismien perustaminen ja toteuttaminen, joiden kautta laittomat muuttajat voivat vaatia maksuja takaisin ja tehdä valituksia työnantajistaan, työnantajille ja laittomille muuttajille suunnatut tiedotuskampanjat heidän direktiivin 2009/52/EY53 mukaisista oikeuksistaan;

__________________

__________________

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24–32).

53 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24–32).

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  tuki palauttamiseen, erityisesti tuettu vapaaehtoinen paluu ja tiedot tuetun vapaaehtoisen paluun ohjelmista;

g)  tuki palauttamiseen, erityisesti tuettu vapaaehtoinen paluu ja tiedot tuetun vapaaehtoisen paluun ohjelmista sekä palautusmenettelyihin liittyvän erityisen opastuksen antaminen lapsille ja lapsen oikeuksiin perustuvien palautusmenettelyiden varmistaminen;

Tarkistus    223

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  asianmukaiset väliaikaiset majoitus- ja vastaanottotilat ja -palvelut kolmansissa maissa sinne saavuttaessa, myös ilman huoltajaa saapuvia alaikäisiä ja muita heikommassa asemassa olevia ryhmiä varten kansainvälisten normien mukaisesti;

j)  asianmukaiset valmiudet ja tukipalvelut kolmansissa maissa ja asianmukaisten väliaikaisten majoitus- ja vastaanottotilojen varmistaminen saavuttaessa sekä nopea siirto yhteisöperustaiseen majoitukseen;

Tarkistus    224

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  yhteistyö kolmansien maiden kanssa laittoman muuttoliikkeen torjumisen ja tehokkaiden palautus- ja takaisinottotoimien alalla, myös osana takaisinottosopimusten ja muiden järjestelyjen toteuttamista;

k)  yhteistyö kolmansien maiden kanssa laittoman muuttoliikkeen torjumisen ja tehokkaiden palautus- ja takaisinottotoimien alalla, myös osana takaisinottosopimusten toteuttamista;

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  toimenpiteet, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta maahanmuuttoa koskevista asianmukaisista laillisista väylistä ja laittoman muuttoliikkeen riskeistä;

l)  toimenpiteet, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta muuttoliikettä koskevista asianmukaisista laillisista väylistä ja laittoman maahanmuuton riskeistä;

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m)  tuki kolmansille maille ja toimet kolmansissa maissa esimerkiksi infrastruktuuriin, laitteisiin ja muihin toimenpiteisiin liittyen, mikäli nämä edistävät tehokasta yhteistyötä kolmansien maiden ja unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä palauttamisen ja takaisinoton aloilla.

Poistetaan.

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Rahastosta tuetaan 3 artiklan 2 kohdan c b alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen suhteen seuraavia:

 

a) kansainvälistä suojelua hakevien tai saavien henkilöiden siirrot jäsenvaltiosta toiseen, mukaan lukien tämän asetuksen 17 b artiklassa tarkoitetut toimenpiteet;

 

b) operatiivinen tuki, jota jäsenvaltio tarjoaa kansallisten asiantuntijoiden tai rahoitustuen muodossa toiselle jäsenvaltiolle, johon kohdistuu suuria muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita;

 

c) toimet, jotka liittyvät kansallista uudelleensijoittamista tai humanitaarista maahanpääsyä koskevien menettelyjen toteuttamiseen.

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen toteuttamat kotouttamistoimenpiteet;

–  Paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen, esimerkiksi pakolais- ja maahanmuuttojärjestöjen, toteuttamat kotouttamistoimenpiteet;

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Toimet tehokkaiden vaihtoehtojen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi säilöönotolle;

–  Toimet tehokkaiden vaihtoehtojen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi säilöönotolle ja laitoshoidolle;

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Toimet, jotka on kohdennettu muita heikommassa asemassa oleviin henkilöihin ja sellaisiin kansainvälistä suojelua hakeviin henkilöihin, joilla on erityisiä vastaanottoon ja/tai menettelyihin liittyviä tarpeita, myös toimenpiteet, joilla varmistetaan lasten, erityisesti ilman huoltajaa saapuvien, lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä.

–  Toimet, jotka on kohdennettu muita heikommassa asemassa oleviin henkilöihin ja sellaisiin kansainvälistä suojelua hakeviin henkilöihin, joilla on erityisiä vastaanottoon ja/tai menettelyihin liittyviä tarpeita, myös toimenpiteet, joilla varmistetaan lasten, erityisesti ilman huoltajaa saapuvien alaikäisten, suojelu muuttoliikkeen yhteydessä.

Tarkistus    231

Ehdotus asetukseksi

Liite V – -1 osa (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Kaikki jäljempänä luetellut keskeiset tuloksellisuuden indikaattorit on eriteltävä sukupuolen ja iän mukaan.

Tarkistus    232

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 1 osa – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Hum anitaarisen maahanpääsyn nojalla maahan päässeiden henkilöiden lukumäärä.

Tarkistus    233

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 1 osa – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Rahaston tuella jäsenvaltiosta toiseen siirrettyjen kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden lukumäärä.

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 1 osa – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Rahaston tuella jäsenvaltiosta toiseen siirrettyjen kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden lukumäärä.

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 1 a osa (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Erityistavoite 1 a: Jäsenvaltioihin suuntautuvan laillisen muuttoliikkeen tukeminen:

 

1. Rahaston tuella myönnettyjen EU:n sinisten korttien määrä.

 

2. Niiden sisäisen siirron saaneiden työntekijöiden määrä, joille myönnettiin tämä asema rahaston tuella.

 

3. Niiden perheenyhdistämistä hakeneiden henkilöiden määrä, jotka todella yhdistettiin perheisiinsä rahaston tuella.

 

4. Rahaston tuella pitkäaikaisen oleskeluluvan saaneiden kolmansien maiden kansalaisten määrä.

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 2 osa – Erityistavoite 2

Komission teksti

Tarkistus

Erityistavoite 2: Jäsenvaltioihin suuntautuvan laillisen muuttoliikkeen tukeminen, myös kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisen edistämiseksi:

Erityistavoite 2: Kolmansien maiden kansalaisten tehokkaan kotouttamisen edistäminen:

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 2 osa – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Niiden henkilöiden määrä, jotka ovat osallistuneet rahastosta tuettuihin kotouttamistoimenpiteisiin ja jotka ovat raportoineet, että toimenpiteet olivat hyödyllisiä heidän alkuvaiheen kotouttamiselleen, verrattuna rahastosta tuettuihin kotouttamistoimenpiteisiin osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärään.

2.  Rahastosta tuettuihin kotouttamistoimenpiteisiin osallistuneiden henkilöiden määrä.

Tarkistus    238

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 2 osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Niiden henkilöiden määrä, jotka ovat osallistuneet rahastosta tuettuihin kotouttamistoimenpiteisiin ja saaneet sen jälkeen työpaikan.

Tarkistus    239

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 2 osa – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Niiden henkilöiden määrä, jotka ovat osallistuneet rahastosta tuettuihin kotouttamistoimenpiteisiin ja joiden pätevyys on tunnustettu tai jotka ovat suorittaneet tutkinnon jäsenvaltioissa.

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 3 osa – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Maastapoistumismääräyksen nojalla maasta poistuneiden määrä verrattuna niiden kolmansien maiden kansalaisten määrään, jotka on määrätty poistumaan maasta.

1.  Maastapoistumismääräyksen nojalla rahaston tuella maasta poistuneiden määrä verrattuna niiden kolmansien maiden kansalaisten määrään, jotka on määrätty poistumaan maasta.

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 3 a osa (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Erityistavoite 3 a: Yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon varmistaminen:

 

1. Rahastoasetuksen 17 b artiklan mukaisesti toteutettujen kansainvälistä suojelua hakeneiden henkilöiden siirtojen määrä.

 

1 a. Rahastoasetuksen 17 b artiklan mukaisesti toteutettujen kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtojen määrä.

 

2. Kansallisten asiantuntijoiden määrä tai rahoitustuki jäsenvaltioille, joihin kohdistuu muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita.

 

3. Rahaston tuella uudelleensijoitettujen tai humanitaarisen maahanpääsyn kautta maahan tulleiden henkilöiden määrä.

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – -1 osa (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1  Kaikki jäljempänä luetellut keskeiset tuloksellisuuden indikaattorit on eriteltävä sukupuolen ja iän mukaan.

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 1 a osa (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Erityistavoite 1 a: Jäsenvaltioihin suuntautuvan laillisen muuttoliikkeen tukeminen:

 

1. Rahaston tuella myönnettyjen EU:n sinisten korttien määrä.

 

2. Niiden sisäisen siirron saaneiden työntekijöiden määrä, joille myönnettiin tämä asema rahaston tuella.

 

3. Niiden perheenyhdistämistä hakeneiden henkilöiden määrä, jotka todella yhdistettiin perheisiinsä rahaston tuella.

 

4. Rahaston tuella pitkäaikaisen oleskeluluvan saaneiden kolmansien maiden kansalaisten määrä.

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – 2 osa – Erityistavoite 2

Komission teksti

Tarkistus

Erityistavoite 2: Jäsenvaltioihin suuntautuvan laillisen muuttoliikkeen tukeminen, myös kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisen edistämiseksi:

Erityistavoite 2: Kolmansien maiden kansalaisten tehokkaan kotouttamisen edistäminen:

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – 2 osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Niiden henkilöiden määrä, jotka ovat osallistuneet rahastosta tuettuihin kotouttamistoimenpiteisiin ja saaneet sen jälkeen työpaikan.

Tarkistus    246

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – 2 osa – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Niiden henkilöiden määrä, jotka ovat osallistuneet rahastosta tuettuihin kotouttamistoimenpiteisiin ja suorittaneet sen jälkeen tutkinnon jossakin jäsenvaltiossa.

Tarkistus    247

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – 2 osa – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Niiden kolmansien maiden kansalaisten määrä, jotka ovat saaneet rahaston tuella jäsenvaltiossa päätökseen joko ensimmäisen, toisen tai kolmannen asteen koulutuksen.

Tarkistus    248

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – 3 osa – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Rahastosta osarahoitettua paluuta edeltävää tai sen jälkeistä uudelleenkotoutumista koskevaa apua saaneiden paluumuuttajien määrä verrattuna kaikkien rahaston tuella palanneiden määrään.

4.  Rahastosta osarahoitettua paluuta edeltävää tai sen jälkeistä uudelleenkotoutumista koskevaa apua saaneiden paluumuuttajien määrä verrattuna kaikkien rahaston tuella palanneiden määrään.

 

a) vapaaehtoisesti palanneet henkilöt;

 

b) henkilöt, jotka on poistettu maasta;

Tarkistus    249

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – 3 a osa (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Erityistavoite 3 a: Yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon varmistaminen:

 

1. Rahastoasetuksen 17 b artiklan mukaisesti toteutettujen kansainvälistä suojelua hakeneiden henkilöiden siirtojen määrä.

 

1 a. Rahastoasetuksen 17 b artiklan mukaisesti toteutettujen kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtojen määrä.

 

2. Kansallisten asiantuntijoiden määrä tai rahoitustuki jäsenvaltioille, joihin kohdistuu muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita.

 

3. Rahaston tuella uudelleensijoitettujen henkilöiden määrä.


PERUSTELUT

Turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat ovat nyt niin tärkeällä sijalla poliittisella asialistalla, että on välttämätöntä korostaa jälleen unionin sitoumusta turvapaikka- ja maahanmuuttosäännöstöönsä. Tämä on yksi suurimmista syistä siihen, että esittelijä suhtautuu myönteisesti ehdotukseen nykyistä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa seuraavasta turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta, josta annetaan jatkossakin taloudellista tukea turvapaikka- ja maahanmuuttosäännöstön täytäntöönpanoon.

Unioniin vuonna 2015 suuntautuneen muuttoliikkeen laajuus toi esiin vakavia puutteita Euroopan unionin turvapaikkajärjestelmässä. Etulinjassa olevat jäsenvaltiot ovat olleet siitä lähtien vaikeuksissa, koska yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteet eivät käytännössä toteudu kaikkialla Euroopan unionissa.

Esittelijä katsoo, että unionin olisi kaikilta osin pyrittävä hyödyntämään tätä rahastoa, jotta se voisi vastata erilaisiin haasteisiin eri rintamilla, esimerkiksi uudistamalla Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää, parantamalla palauttamispolitiikan kestävyyttä ja tehokkuutta, luomalla laillisia maahanmuuttoväyliä ja edistämällä pakolaisten kotouttamista yhteiskuntiimme.

Esittelijä toteaa tyytyväisenä komission ehdottavan seuraavalle monivuotiselle rahoituskaudelle 10,4 miljardin euron määrärahoja, joilla vastataan Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamishaasteisiin. Hän katsoo, että on lähtökohtaisesti aivan oikein, että kukin näistä politiikanaloista näkyisi rahaston nimessä.

Esittelijän mielestä unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikoista vastaavan rahaston olisi keskityttävä nimenomaan näihin tehtäviin. Jäsenvaltioille olisi annettava tarvittavaa tukea toimiin ja toimenpiteisiin, joilla helpotetaan muuttopaineita ja tuetaan niitä niiden oikeudellisten velvoitteiden noudattamisessa. Tässä mielessä esittelijä katsoo, että vähimmäisosuuksien käyttöönoton olisi autettava varmistamaan, että kaikki jäsenvaltiot täyttävät velvoitteensa rahaston kunkin eri tavoitteen osalta.

Jäsenvaltioiden olisi täytettävä ehdotettuun turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon liittyvät velvoitteensa vahvistaa ja kehittää Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän kaikkia osatekijöitä, kehittää laillisia maahanmuuttokanavia, edistää kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista, taata tehokkaat ja kestävät palautukset ja toteuttaa yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon käsite.

Uudelleensijoittamis- ja siirtojärjestelmät ovat mekanismeja, joilla voidaan osoittaa tehokkaasti todellista solidaarisuutta sekä etulinjan jäsenvaltioita että suojelun tarpeessa olevia henkilöitä kohtaan. Nämä mekanismit toimivat parhaiten, jos kaikki jäsenvaltiot osallistuvat niihin, ja vain, jos ne noudattavat tekemiään sitoumuksia.

Esittelijä myös katsoo, että Eurooppaan ei ole riittävästi turvallisia väyliä järkevänä vaihtoehtona vaarallisille laittomille reiteille, joita suojelun tarpeessa olevat ihmiset käyttävät. Esittelijä kannustaakin jäsenvaltioita tarkastelemaan olemassa olevia mahdollisuuksia, erityisesti sitä, miten taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden aiheuttamiin yhteisiin ongelmiin voitaisiin vastata.

Eurooppaan saapuvat henkilöt on otettava asianmukaisesti vastaan ja heille on tarjottava apua ja oikeudenmukaiset ja tehokkaat turvapaikkamenettelyt, etenkin silloin, jos heillä on erityistarpeita, niin kuin ilman huoltajaa olevat ja perheestään eroon joutuneet lapset ja seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrit. Unionissa tarvitaankin enemmän solidaarisuutta suojelun varmistamiseksi, mukaan lukien siten, että perheet voitaisiin yhdistää ja siirtää tehokkaasti ja nopeasti.

Jotta maahanmuuttajat ja pakolaiset voitaisiin kotouttaa asianmukaisesti, paikallis- ja alueviranomaiset, jotka joutuvat usein päivittäin tekemisiin käytännön ongelmien kanssa, olisi otettava aktiivisesti mukaan työohjelmien ja temaattisen välineen yhteydessä toteutettaviin toimiin ja toimenpiteisiin. Esittelijä katsoo, että paikallis- ja alueviranomaisilla olisi oltava hyvät valmiudet varmistaa kaikkien osallisuus ja ihmisarvo, myös koulutuksen, kielikoulutuksen, kansalaistaidon kurssien ja muiden tasa-arvoa ja sosiaalista osallisuutta edistävien toimien avulla.

Esittelijä myöntää, että pitkän aikavälin ratkaisuja tukeva kattava toimintasuunnitelma edellyttää tiivistä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Kun otetaan huomioon kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat ehdotukset, on tärkeää muistuttaa, että tämä rahasto on unionin ainoa turvapaikka- ja maahanmuuttoväline ja että kolmansissa maissa toteutettavia ja niihin liittyviä toimia ei pidä rahoittaa ensisijaisesti tästä rahastosta. Esittelijä haluaa korostaa, että kaikissa toimissa – sekä unionissa että kolmansissa maissa – on kunnioitettava unionin turvapaikka- ja maahanmuuttosäännöstöä, kansainvälisiä velvoitteita ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita.

Rahaston on oltava riittävän joustava, jotta vastattaisiin jäsenvaltioiden erilaisiin tarpeisiin, jotka vaihtelevat unionissa suuresti. Tällaiseen joustavuuteen, joka mahdollistaa määrärahojen nopean jakamisen ja uudelleenkohdentamisen, olisi kuitenkin yhdistettävä toimenpiteitä, joilla varmistetaan resurssien oikeudenmukainen jakaminen tavoitteiden kesken ja unionin menojen laaja avoimuus.

Lopuksi esittelijä korostaa rooliaan lainsäädäntövallan käyttäjänä ja komission vastuiden valvojana ja vaatii, että parlamentille on annettava mahdollisuus saada riittävästi tietoa rahaston käytöstä, etenkin tarvittaessa tuotosindikaattoreista, väli- ja jälkiarvioinneista ja vuotuisista tuloksellisuuskertomuksista.


LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

Seuraava luettelo on laadittu täysin vapaaehtoisesti, ja siitä vastaa yksinomaan esittelijä. Esittelijä on saanut mietinnön valmistelun yhteydessä palautetta seuraavilta elimiltä ja henkilöiltä ennen mietinnön hyväksymistä valiokunnassa.

Elin ja/tai henkilö

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees

FRA – Fundamental Rights Agency

ECRE – European Council on Refugees and Exiles

IOM – International Organization for Migration

ILO – International Labour Organization

Save the Children

Eurochild

EU Alliance for Investing in Children

UNICEF - United Nations International Children's Emergency Fund

PICUM - Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

CEMR - Council of European Municipalities and Regions

Eurocities

Committee of Regions


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA

Claude Moraes

Puheenjohtaja

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Bryssel

Asia:  Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta (COM(2018)0471 – C8‑0271/2018 – 2018/0248(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 24. tammikuuta 2019 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 39 artiklan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 80 artiklan lisäämisen asianmukaisuudesta edellä mainitun komission ehdotuksen oikeusperustaan.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 18. helmikuuta 2019.

I – Tausta

Ehdotuksen tarkoituksena on turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen nykyistä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa seuraavaksi rahastoksi(1), jonka päätavoitteena on tukea jäsenvaltioita muuttoliikkeen hallinnassa. Rahastolla on tarkoitus varmistaa, että EU täyttää edelleen velvollisuutensa kansainvälistä suojelua tarvitsevia kohtaan, helpottaa oikeudettomasti oleskelevien henkilöiden palauttamista ja tukee ratkaisuja, joilla laittomat ja hallitsemattomat muuttovirrat korvataan turvallisilla ja hallituilla maahantuloväylillä.

Keskeisimpänä haasteena, johon ehdotuksella pyritään puuttumaan, on tarve lisätä rahaston hallinnoinnin joustavuutta nykyiseen ohjelmakauteen verrattuna luomalla uusia mekanismeja rahoituksen kohdentamiseksi yhteistyöhön perustuvaan suoraan ja välilliseen hallinnointiin.

Ehdotus perustuu SEUT-sopimuksen 78 artiklan 2 kohtaan sekä 79 artiklan 2 ja 4 kohtaan, jotka koskevat rajatarkastuksia, turvapaikkoja ja muuttoliikettä. LIBE-valiokunta on esittänyt useita tarkistuksia, joilla pyritään lisäämään oikeusperustaan SEUT-sopimuksen 80 artikla, joka koskee jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta, myös rahoituksen osalta.

LIBE-valiokunnan mietintö on määrä hyväksyä 19. helmikuuta 2019, jotta voidaan hyväksyä ensimmäisen käsittelyn kanta täysistunnossa ennen vaaleja. Tästä aiheesta ei siis käydä toimielinten välisiä neuvotteluja ennen vaaleja.

II – Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat

Komission ehdotuksen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 78 artiklan 2 kohta ja 79 artiklan 2 ja 4 kohta, jotka sisältyvät rajavalvontaa, turvapaikkoja ja maahanmuuttoa koskevia politiikkoja koskevaan lukuun otsakkeessa, joka koskee vapauden, oikeuden ja turvallisuuden aluetta.

SEUT:n 78 artiklan sanamuoto on seuraava (alleviivaus lisätty):

78 artikla

(aiemmat EY-sopimuksen 63 artiklan 1 ja 2 kohta sekä 64 artiklan 2 kohta)

1.  Unioni kehittää turvapaikka-asioita sekä toissijaista ja tilapäistä suojelua koskevan yhteisen politiikan, jonka tarkoituksena on antaa asianmukainen asema kaikille kansainvälistä suojelua tarvitseville kolmansien maiden kansalaisille ja varmistaa palauttamiskiellon periaatteen noudattaminen. Tämän politiikan on oltava pakolaisten oikeusasemasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan sekä muiden asiaan liittyvien sopimusten mukaista.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteistä, jotka koskevat yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, johon sisältyvät:

a)   koko unionissa voimassa oleva yhdenmukainen turvapaikka-asema kolmansien maiden kansalaisille;

b)   yhdenmukainen toissijaisen suojelun asema kolmansien maiden kansalaisille, jotka eivät saa turvapaikkaa unionissa mutta jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua;

c)   yhteinen järjestelmä tilapäisen suojelun antamiseksi kotimaastaan siirtymään joutuneille joukoittaisen maahantulon yhteydessä;

d)   yhteiset menettelyt turvapaikkaa tai toissijaista suojelua koskevan yhdenmukaisen aseman myöntämisessä ja peruuttamisessa;

e)   perusteet ja menettelyt turvapaikkaa tai toissijaista suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion ratkaisemiseksi;

f)   turvapaikkaa tai toissijaista suojelua hakevien vastaanotto-olosuhteita koskevat vaatimukset;

g)   kumppanuus ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa turvapaikkaa taikka toissijaista tai tilapäistä suojelua hakevien henkilöiden maahantulon hallinnoimiseksi.

3. Jos kolmansien maiden kansalaisten äkillinen joukoittainen maahantulo aiheuttaa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa hätätilanteen, neuvosto voi komission ehdotuksesta hyväksyä väliaikaisia toimenpiteitä kyseisen yhden tai useamman jäsenvaltion hyväksi. Neuvosto tekee ratkaisunsa Euroopan parlamenttia kuultuaan.

SEUT:n 79 artiklan sanamuoto on seuraava (alleviivaus lisätty):

79 artikla

(aiempi EY-sopimuksen 63 artiklan 3 ja 4 kohta)

1. Unioni kehittää yhteisen maahanmuuttopolitiikan, jolla pyritään kaikissa vaiheissa varmistamaan muuttovirtojen tehokas hallinta, jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu sekä laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan ehkäiseminen ja tehostettu torjunta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteitä seuraavilla aloilla:

a)   maahantuloa ja maassa oleskelua koskevat edellytykset sekä vaatimukset pitkäaikaisten viisumien ja oleskelulupien myöntämiseksi jäsenvaltioissa, myös perheenyhdistämistä varten;

b)   jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksien määrittely, mukaan lukien edellytykset, jotka koskevat liikkumis- ja oleskeluvapautta muissa jäsenvaltioissa;

c)   laiton maahanmuutto ja luvaton oleskelu, laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden maasta poistaminen ja palauttaminen mukaan luettuna;

d)   ihmiskaupan, erityisesti nais- ja lapsikaupan torjunta.

3. Unioni voi tehdä kolmansien maiden kanssa sopimuksia sellaisten kolmansien maiden kansalaisten takaisinotosta alkuperä- tai lähtömaahan, jotka eivät täytä tai jotka eivät enää täytä jäsenvaltion alueelle pääsyn, kyseisellä alueella oleskelun tai asumisen edellytyksiä.

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen säätää toimenpiteistä, joilla kannustetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden toimintaa niiden alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseksi ja jotka eivät käsitä jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista.

5. Tämä artikla ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen päättää siitä, kuinka paljon kolmansista maista tulevia kolmansien maiden kansalaisia päästetään niiden alueelle hakemaan työtä palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

SEUT-sopimuksen 80 artikla, jota ehdotetaan lisättäväksi oikeusperustaan ja joka on samassa otsakkeessa ja kappaleessa kuin SEUT-sopimuksen 78 ja 79 artikla, on muotoiltu seuraavasti (alleviivaus lisätty):

80 artikla

(Lissabonin sopimuksella lisätty uusi artikla)

Tässä luvussa tarkoitetussa unionin politiikassa ja sen toteuttamisessa noudatetaan jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta, myös rahoituksen osalta. Unionin tämän luvun nojalla antamiin säädöksiin sisällytetään tarvittaessa aina asianmukaisia toimenpiteitä tämän periaatteen soveltamiseksi.

III – Oikeusperustaa koskeva oikeuskäytäntö

Tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ”yhteisön toimen oikeudellisen perustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö”(2). Säädös voidaan näin ollen kumota sillä perusteella, että sille on valittu väärä oikeusperusta.

Kun on kyse useammasta oikeusperustasta, on vahvistettava,

1.  pyritäänkö ehdotuksella useaan tavoitteeseen tai onko siinä useita osatekijöitä, joista yhtä voidaan pitää pääasiallisena tai määräävänä tarkoituksena tai osatekijänä ja muita toissijaisina; tai

2.  pyritäänkö sillä samanaikaisesti useampaan tarkoitukseen tai onko siinä useampia osatekijöitä, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ensimmäisessä tapauksessa säädöksessä on käytettävä yhtä oikeusperustaa, toisin sanoen sitä, jota pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai osatekijä edellyttää, ja toisessa tapauksessa säädöksessä on käytettävä useaa eri oikeusperustaa.(3)

IV. Ehdotetun asetuksen tarkoitus ja sisältö

Rahastolla on tarkoitus tukea jäsenvaltioita muuttoliikkeen tehokkaassa hallinnassa varmistamalla, että EU täyttää edelleen velvollisuutensa kansainvälistä suojelua tarvitsevia kohtaan, helpottaa oikeudettomasti oleskelevien henkilöiden palauttamista ja tukee ratkaisuja, joilla laittomat ja hallitsemattomat muuttovirrat korvataan turvallisilla ja hallituilla maahantuloväylillä. Keskeisimpänä haasteena, johon ehdotuksella pyritään puuttumaan, on tarve lisätä rahaston hallinnoinnin joustavuutta nykyiseen ohjelmakauteen verrattuna luomalla uusia mekanismeja rahoituksen kohdentamiseksi yhteistyöhön perustuvaan suoraan ja välilliseen hallinnointiin.

Ehdotus koostuu 61 johdanto-osan kappaleesta, 35 artiklasta ja 8 liitteestä.

Johdanto-osan 1–9 kappaleessa esitetään ehdotuksen poliittinen ja lainsäädännöllinen tausta ja asiayhteys, kuten toukokuussa 2015 hyväksytty Euroopan muuttoliikeagenda ja 19. lokakuuta 2017 pidetyn Eurooppa-neuvoston tulokset, joissa korostettiin unionin kykyä yhdistää unionin ja jäsenvaltioiden toimet muuttoliikekysymyksiin vastaamiseksi ja tehdä tuloksellista yhteistyötä yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteiden mukaisesti, vahvistettiin tarve soveltaa muuttoliikkeen hallintaan kokonaisvaltaista, käytännönläheistä ja päättäväistä lähestymistapaa, jolla pyritään palauttamaan ulkorajojen valvonta ja vähentämään laittomien maahantulijoiden määrää ja merellä tapahtuvien kuolemantapausten määrää. Näiden toimenpiteiden olisi perustuttava unionin ja jäsenvaltioiden kaikkien käytettävissä olevien välineiden joustavaan ja koordinoituun käyttöön. Muuttoliikekriisi on entisestään korostanut tarvetta uudistaa yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja täydentää ja lujittaa Euroopan turvapaikkaviraston toimia.

Johdanto-osan 10 kappaleessa esitetään, että turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta olisi tuettava unionin ja jäsenvaltioiden toimia, joilla parannetaan jäsenvaltioiden valmiuksia kehittää, seurata ja arvioida turvapaikkapolitiikkaansa voimassa olevan unionin oikeuden mukaisten velvoitteidensa mukaisesti.

Johdanto-osan 11–30 kappaleessa esitetään toteutettavien toimenpiteiden yksityiskohtaiset alat ja tavoitteet.

Johdanto-osan 31 kappaleessa esitetään, että unionin talousarviosta myönnettävä rahoitus olisi keskitettävä toimiin, joissa unionin toiminta voi tuoda lisäarvoa verrattuna jäsenvaltioiden yksinään toteuttamiin toimiin. Tämän asetuksen perusteella myönnettävällä rahoitustuella olisi etenkin edistettävä sekä kansallisten että unionin tason valmiuksien lujittamista turvapaikka- ja muuttoliikeasioissa.

Johdanto-osan 32–40 kappaleessa esitetään, miten varat ja resurssit olisi jaettava ja kustannukset korvattava.

Johdanto-osan 41 kappaleessa esitetään, että jotta turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston toimintapoliittisen tavoitteen täytäntöönpanoa voidaan täydentää kansallisella tasolla jäsenvaltioiden ohjelmien kautta, rahastosta olisi myös tuettava unionin tason toimia. Tällaisilla toimilla olisi edistettävä yleisiä strategisia tavoitteita turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston toiminta-alan puitteissa.

Johdanto-osan 42 kappaleessa esitetään, että olisi oltava mahdollista myöntää hätäapua asetuksessa säädetyn kehyksen mukaisesti.

Johdanto-osan 43–48 kappaleessa esitetään turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston käytännön suhde saman alan muihin rahastoihin ja välineisiin.

Johdanto-osan 49–55 kappaleessa esitetään täytäntöönpanomenetelmät, merentakaisia maita ja alueita sekä syrjäisimpiä alueita koskevat säännökset, seurantavaatimukset ja suhde ilmastotoimiin.

Johdanto-osan 56–66 kappaleessa esitetään säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämistä, toissijaisuutta ja suhteellisuutta sekä Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan asemaa koskevat säännökset.

Asetuksen 3 artiklassa säädetään, että turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston toimintapoliittisena tavoitteena on edistää muuttovirtojen tehokasta hallintaa asiaankuuluvan unionin säännöstön ja perusoikeuksia koskevien unionin sitoumusten mukaisesti ja että erityisiä tavoitteita ovat Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen, laillisen maahanmuuton tukeminen jäsenvaltioissa, kolmansien maiden kansalaisten kotouttaminen mukaan luettuna, ja laittoman muuttoliikkeen torjunta sekä palauttamisen ja takaisinoton tehokkuuden varmistaminen kolmansissa maissa.

Asetuksen 1–6 artikla sisältää yleisiä säännöksiä. Asetuksen 6 artiklassa täsmennetään, mitkä yhteisöt voivat saada rahoitusta ja tukea: jäsenvaltiot, tietyillä edellytyksillä kolmannet maat ja mitkä tahansa unionin oikeuden mukaisesti perustetut oikeussubjektit tai mitkä tahansa kansainväliset organisaatiot.

Aseteuksen 7–13 artiklassa vahvistetaan turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston rahoitus- ja täytäntöönpanokehys, joka on jaettu tukemaan ja panemaan täytäntöön yhteistä, suoraa ja välillistä hallinnointia koskevia osioita varainhoitoasetuksen mukaisesti. Tähän sisältyy myös säännöksiä seurannasta, raportoinnista ja arvioinnista. Asetuksen 9 artiklassa säädetään, että temaattisesta rahoitusvälineestä saatavaa rahoitusta käytetään sen osiin, joilla tuetaan yhteisvastuu- ja vastuunjakotoimiin osallistuvia jäsenvaltioita. Asetuksen 17 artiklassa säädetään kiinteämääräisestä henkilöä kohti lasketusta summasta kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saavien uudelleensijoittamista varten.

Asetuksen 32–35 artikla sisältää siirtymäsäännökset ja loppusäännökset.

Asetuksen liitteissä 1–VIII vahvistetaan perusteet, jotka koskevat varojen kohdentamista yhteistyössä hallinnoitaviin ohjelmiin, täytäntöönpanotoimenpiteisiin, tuen laajuuteen, suuremman yhteisrahoituksen piiriin kuuluviin toimiin, keskeisiin tulosindikaattoreihin, tukitoimityyppeihin ja tukikelpoisiin toimiin operatiivista tukea varten sekä tuotos- ja tulosindikaattoreihin.

LIBE-valiokunnan mietintöluonnoksessa ehdotetaan SEUT-sopimuksen 80 artiklan lisäämistä oikeusperustaan (ks. tarkistus 2), ja sitä on ehdotettu myös useiden LIBE-valiokunnan varjoesittelijöiden tarkistuksissa (ks. tarkistukset 161–163).

Useilla LIBE-valiokunnan tarkistuksilla pyritään myös lisäämään turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa koskevan asetuksen 3 artiklaan seuraava tavoite (ks. tarkistukset 46, 322, 323 ja 325):

varmistetaan jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuullisuus ja oikeudenmukainen vastuunjako varsinkin niiden jäsenvaltioiden osalta, joihin muuttajien ja turvapaikanhakijoiden virrat kohdistuvat voimakkaimmin, myös käytännön yhteistyön kautta.

Tämän lisäksi useissa täytäntöönpanotoimenpiteisiin liittyvissä tarkistuksissa, joita LIBE-valiokunta on esittänyt liitteisiin, mainitaan uudelleensijoittaminen ja yhteisvastuu (ks. tarkistukset 137, 568 ja 569).

V – Asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen

Aluksi olisi korostettava, että Euroopan parlamentti ehdotti jo nykyisen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan lainsäädäntömenettelyn yhteydessä, että oikeusperustaksi olisi lisättävä SEUT-sopimuksen 80 artikla(4). Oikeudellista yksikköä pyydettiin silloin antamaan lisäystä koskeva oikeudellinen lausunto, jossa todettiin, että SEUT-sopimuksen 80 artiklan toinen virke on aiheellista lisätä yhteisenä oikeusperustana siirtoja koskeville erityistoimenpiteille(5). Vaikka kyseinen asetus lopulta hyväksyttiin ilman SEUT-sopimuksen 80 artiklaa, 26. maaliskuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen, Euroopan parlamentti totesi päätöslauselman ensimmäisessä kohdassa seuraavaa(6):

1. huomauttaa, että muuttoliikettä koskevien unionin toimien on perustuttava yhteisvastuun periaatteeseen; toteaa, että SEUT-sopimuksen 80 artiklassa määrätty yhteisvastuun periaate kattaa turvapaikka-, maahanmuutto- ja rajavalvontapolitiikan; katsoo, että 80 artiklasta saadaan ”yhdessä” SEUT-sopimuksen 77–79 artiklan kanssa oikeusperusta yhteisvastuun periaatteen panemiseksi täytäntöön kyseisillä aloilla.

Parlamentin kanta, joka vahvistettiin täysistunnossa edellä mainitusta päätöslauselmasta, on näin ollen se, että SEUT-sopimuksen 80 artiklaa voitaisiin ja pitäisi käyttää oikeusperustana yhdessä komission tätä ehdotusta varten esittämien oikeusperustojen kanssa.

Lisäksi oikeudellinen yksikkö toteaa vuoden 2013 oikeudellisessa lausunnossaan, että nykyisen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston oikeusperusta on se, että perustamissopimuksen 80 artiklan sisällyttäminen sopimukseen perustuu eurooppalaisen yleissopimuksen suositukseen, ja että kyseisen artiklan toinen virke on laadittu siten, että tarkoituksena on luoda jonkinlainen oikeusperusta, jonka tarkoituksena on konkretisoida yhteisvastuullisuuden periaatetta. SEUT-sopimuksen 80 artiklan toinen virke, joka on samanlainen kuin 352 artiklan joustolauseke, antaa unionille oikeusperustan, jonka nojalla se voi hyväksyä asianmukaiset toimenpiteet puutteen korjaamiseksi, jos perussopimuksissa ei nimenomaisesti tai implisiittisesti anneta sellaisia valtuuksia, jotka ovat tarpeen unionin tavoitteiden saavuttamiseksi, tässä tapauksessa erityisesti tavoitetta solidaarisuuden ja oikeudenmukaisen vastuunjaon saavuttamisesta jäsenvaltioiden välillä(7).

Koska nykyinen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto perustuu SEUT-sopimuksen 78 artiklan 2 kohtaan sekä 79 artiklan 2 ja 4 kohtaan, jotka koskevat yhteisestä eurooppalaisesta turvapaikkajärjestelmää ja yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa koskevia toimenpiteitä sekä toimenpiteitä, joilla edistetään kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista, ja koska asetuksella pyritään samanaikaisesti näihin tavoitteisiin sellaisten osatekijöiden kanssa, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen suhteessa toiseen, kyseisten artiklojen on oltava osa ehdotuksen oikeusperustaa.

Näin ollen on ratkaistava, pitäisikö SEUT-sopimuksen 80 artiklan olla osa oikeusperustaa yhdessä SEUT-sopimuksen 78 artiklan 2 kohdan ja 79 artiklan 2 ja 4 kohdan kanssa.

Komission mukaan ehdotuksen päätavoitteena on tukea muuttoliikkeen tehokasta hallintaa jäsenvaltioissa vastaamalla tarpeeseen lisätä hallinnoinnin joustavuutta nykyiseen ohjelmakauteen verrattuna luomalla uusia mekanismeja rahoituksen kohdentamiseksi yhteistyöhön perustuvaan suoraan ja välilliseen hallinnointiin. Ehdotus sisältää lisäksi säännöksiä yhteisvastuuseen ja vastuun jakoon osallistuville jäsenvaltioille annettavasta rahoitustuesta (9 artikla) sekä kansainvälistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden uudelleensijoittamiseen tarkoitetusta kertakorvauksesta asukasta kohden (17 artikla). Komission ehdotus sisältää siis jo säännöksiä jäsenvaltioiden yhteisvastuusta ja oikeudenmukaisesta vastuunjaosta, myös rahoituksen osalta.

Kuten edellä todettiin, LIBE-valiokunnan mietintöluonnoksessa ja LIBE-valiokunnassa esitetyissä tarkistuksissa täydennetään tätä entisestään lisäämällä 3 artiklaan tavoite varmistaa jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuullisuus ja oikeudenmukainen vastuunjako varsinkin niiden jäsenvaltioiden osalta, joihin muuttajien ja turvapaikanhakijoiden virrat kohdistuvat voimakkaimmin, sekä sisällyttämällä siihen liittyvät täytäntöönpanotoimenpiteet liitteisiin.

Kuten oikeudellinen yksikkö on todennut, koska edellä mainituissa yhteisvastuuta ja uudelleensijoittamista koskevissa säännöksissä säädetään selkeästi sellaisten erityistoimenpiteiden rahoittamisesta, joilla pannaan täytäntöön yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaate, SEUT-sopimuksen 80 artiklan mainitseminen lisäisi osaltaan selkeyttä ja oikeusvarmuutta kyseisten erityistoimenpiteiden sisällyttämisen osalta korostamalla kyseisten toimenpiteiden tavoitetta(8).

SEUT-sopimuksen 80 artiklassa määrätään, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen luvun, joka koskee rajavalvontaa sekä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkoja (SEUT-sopimuksen 77–80 artikla), nojalla annettujen unionin säädösten on tarvittaessa sisällettävä asianmukaiset toimenpiteet, joilla pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaate, myös rahoituksen osalta. Kuten edellä on esitetty, tässä komission ehdotuksessa, myös sellaisena kuin se on ehdotettu muutettavaksi, on tällaisia toimenpiteitä koskevia säännöksiä. Koska ehdotetussa asetuksessa pyritään samanaikaisesti tällaisiin tavoitteisiin, joita ei voida erottaa toisistaan ja jotka eivät ole toissijaisia tai välillisiä suhteessa SEUT-sopimuksen 78 artiklan 2 kohtaan ja 79 artiklan 2 ja 4 kohtaan liittyviin tavoitteisiin ja osatekijöihin, sen olisi perustuttava myös SEUT-sopimuksen 80 artiklaan.

VI – Päätelmä ja suositus

Edellä esitetyn analyysin perusteella SEUT-sopimuksen 80 artikla voitaisiin lisätä ehdotuksen oikeusperustaan SEUT-sopimuksen 78 artiklan 2 kohdan sekä 79 artiklan 2 ja 4 kohdan rinnalle.

Tämän mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 18. helmikuuta 2019 äänin 11 puolesta, 6 vastaan ja 0 tyhjää(9) suositella, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta voisi sisällyttää SEUT-sopimuksen 80 artiklan oikeusperustaan asiaa koskevassa menettelyssä.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168).

(2)

Asia C-45/86, komissio v. neuvosto (yleiset tullietuudet), Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta; Asia C-440/05, komissio v. neuvosto, Kok. 2007, s. I-9097; Asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2009, s. I-7585.

(3)

Katso edellä mainittu asia C-411/06, 46–47 kohta.

(4)

Ks. alaviite 1.

(5)

Katso oikeudellisen yksikön lausunto vuodelta 2013, SJ-0139/13, liite I.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0102.

(7)

Katso oikeudellisen yksikön lausunto vuodelta 2013, SJ-0139/13, kohdat 27 ja 41.

(8)

Katso oikeudellisen yksikön lausunto vuodelta 2019, SJ-0088/19, kohta 13.

(9)

Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pavel Svoboda (puheenjohtaja), Jean‑Marie Cavada, Mady Delvaux (varapuheenjohtajat), Gilles Lebreton (valmistelija), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (20.12.2018)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta

(COM(2018)0471 – C8‑0271/2018 – 2018/0248(COD))

Valmistelija: Elly Schlein

LYHYET PERUSTELUT

Komissio on esittänyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta osana vuosia 2021–2027 koskevaa monivuotista rahoituskehystä. Rahastosta tuetaan jäsenvaltioita muuttoliikkeen tehokkaassa hallinnoinnissa, ja sen määrärahat ovat 10,4 miljardia euroa.

Muuttoliikekriisi on osoittanut, että tarvitaan yhteinen eurooppalainen lähestymistapa, joka perustuu yhteisvastuuseen ja oikeudenmukaiseen vastuunjakoon. Valmistelija suhtautuu siksi myönteisesti muuttoliikettä ja turvapaikkoja koskevien määrärahojen lisäämiseen, sillä se on tärkeä vaihe vahvan, oikeudenmukaisen ja tehokkaan turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmän rakentamisessa unioniin.

Valmistelija katsoo kuitenkin, että nykymuotoisessa ehdotuksessa korostetaan liikaa paluumäärien lisäämistä. Ehdotetuissa perusteissa, jotka koskevat rahoituksen myöntämistä yhteistyössä hallinnoitaville kansallisille ohjelmille, edellytetään, että 40 prosenttia rahoituksesta osoitetaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaa ja palauttamispäätöksiä koskevien indikaattoreiden mukaisesti, mikä heikentää turvapaikkaan, lailliseen muuttoliikkeeseen ja kotouttamiseen liittyviä toimia. Tämä kannustaisi jäsenvaltioita tekemään ja toteuttamaan palauttamispäätöksiä siten, ettei oteta huomioon palautettaville henkilöille aiheutuvia riskejä ja mahdollista vaikutusta alkuperämaahan.

Komission toimiin vakaan EU:n muuttoliikepolitiikan rakentamiseksi on suhtauduttava myönteisesti. Valmistelija katsoo kuitenkin, että Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi sisällytettävä ehdotukseen tarpeelliset takuut palautettavia henkilöitä ja alkuperämaita varten. Palauttamispäätöksiä ei voida tehdä ilman kattavaa arviota alkuperämaan tilanteesta ja vastaanottokyvystä paikallisella tasolla. On olennaisen tärkeää varmistaa palautettavien henkilöiden mahdollinen vaikutus alkuperämaiden vakauteen, koska palautukset voivat vaikuttaa konflikteihin, kiistoihin ja epävakaisuuteen.

Lisäksi parlamentin ja neuvoston olisi varmistettava, että EU:n ja kolmansien maiden suhteiden ehtona ei ole yhteistyö palauttamisen ja takaisinoton alalla. Kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön olisi perustuttava molemminpuoliseen etuun ja kattavaan lähestymistapaan eikä EU:n etuun ja prioriteetteihin muuttoliikkeen suhteen. Kapea-alainen keskittyminen muuttoliikkeen hallintaan voi vaarantaa EU:n yhteistyön kolmansien maiden kanssa.

TARKISTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Rahaston olisi kunnioitettava täysimääräisesti ihmisoikeuksia, oltava YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman, SEUT-sopimuksen 208 artiklassa vahvistetun kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatteen sekä kansainvälisellä tasolla tehtyjen maahanmuuttoa ja turvapaikkaa koskevien sitoumusten, erityisesti pakolaisia koskevan Global Compact ‑aloitteen sekä muuttoliikettä koskevan Global Compact -aloitteen, mukainen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Rahaston hallinnoinnissa olisi kehityksen näkökulmasta tarkasteltuna otettava huomioon muuttoliikkeen perimmäiset syyt, joita ovat esimerkiksi konfliktit, köyhyys, maatalouden tuotantomahdollisuuksien puuttuminen, koulutus ja eriarvoisuus.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 c)  Takaisinottosopimuksiin olisi kuuluttava tärkeänä osana kolmansien maiden kanssa tehtävä kehitysyhteistyö esimerkiksi työmarkkinoiden ja työpaikkojen luomisen tukemiseksi paluumaissa, jotta vähennetään palautettujen muuttajien halukkuutta ylittää Euroopan rajat uudelleen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Rahastosta olisi tuettava muuttovirtojen tehokasta hallintaa muun muassa niin, että edistetään yhteisiä toimia turvapaikka-asioiden alalla, mukaan lukien jäsenvaltioiden toimet kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden vastaanottamisessa uudelleensijoituksen kautta ja kansainvälistä suojelua hakevien tai sitä saavien henkilöiden siirrot jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi tuettaisiin kotouttamisstrategioita ja tehokkaampaa laillista muuttoliikettä koskevaa politiikkaa, niin että varmistetaan unionin pitkän aikavälin kilpailukyky ja sen sosiaalisen mallin tulevaisuus ja vähennetään laittoman muuttoliikkeen kannustimia kestävän palauttamis- ja takaisinottopolitiikan avulla. Rahaston avulla olisi lujitettava kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja siten parannettava turvapaikkaa tai muunlaista kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden maahantulon hallintaa, lisättävä laillisen maahantulon väyliä ja torjuttava laitonta muuttoliikettä sekä varmistettava palauttamisten kestävyys ja tehokas takaisinotto kolmansiin maihin.

(7)  Rahaston avulla olisi edistettävä yhteisiä toimia turvapaikka-asioiden alalla, mukaan lukien jäsenvaltioiden toimet henkilöiden vastaanottamisessa uudelleensijoituksen ja jäsenvaltioiden välisten siirtojen kautta, tuettava kotouttamis-, vastaanotto- ja osallistamisstrategioita ja tehokkaampaa laillista muuttoliikettä koskevaa politiikkaa, torjuttava laitonta muuttoliikettä sekä toteutettava kestävää palauttamis- ja takaisinottopolitiikkaa. Rahaston avulla olisi lujitettava kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja siten parannettava maahantulon hallintaa, perustettava laillisen maahantulon väyliä ja torjuttava laitonta muuttoliikettä ja muuttajien salakuljetusta sekä varmistettava palauttamisten kestävyys ja tehokas takaisinotto kolmansiin maihin. Kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön olisi perustuttava aidosti yhteiseen etuun.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Muuttoliikekriisi osoitti, että Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää on uudistettava, että voidaan varmistaa tehokkaat turvapaikkamenettelyt ja ehkäistä hakijoiden edelleen liikkumista sekä tarjota yhtäläiset ja asianmukaiset vastaanotto-olosuhteet kansainvälistä suojelua hakeville henkilöille, yhdenmukaiset vaatimukset kansainvälisen suojelun myöntämiselle ja asianmukaiset oikeudet ja edut kansainvälistä suojelua saaville henkilöille. Uudistusta tarvitaan myös, jotta voidaan ottaa käyttöön nykyistä oikeudenmukaisempi ja tehokkaampi järjestelmä kansainvälistä suojelua hakevia henkilöitä koskevan jäsenvaltioiden vastuun määrittämiseksi sekä unionin kehys jäsenvaltioiden uudelleensijoittamistoimille. Näin ollen on aiheellista, että rahastosta tuetaan enemmän jäsenvaltioiden pyrkimyksiä panna täytäntöön uudistettu Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä kokonaisuudessaan ja asianmukaisesti.

(8)  On aiheellista tukea ja kehittää jäsenvaltioiden pyrkimyksiä toteuttaa unionin turvapaikkasäännöstö kokonaisuudessaan ja asianmukaisesti sekä erityisesti asianmukaisten vastaanotto-olosuhteiden tarjoamiseksi siirtymään joutuneille henkilöille sekä kansainvälistä suojelua hakeville ja saaville henkilöille, jotta voidaan varmistaa näiden henkilöiden aseman oikea määrittely, soveltaa tasapuolisia ja tehokkaita turvapaikkamenettelyjä sekä edistää turvapaikkakysymyksiin liittyviä hyviä käytäntöjä kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi ja jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmien tehokkuuden mahdollistamiseksi. Näin ollen rahastosta olisi tuettava enemmän jäsenvaltioiden pyrkimyksiä panna täytäntöön uudistettu Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä kokonaisuudessaan ja asianmukaisesti.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Rahaston olisi myös täydennettävä ja lujitettava asetuksella (EU) N:o .../.. [Euroopan turvapaikkavirastoa koskeva asetus]14 perustetun Euroopan unionin turvapaikkaviraston (EUAA) toimia, jotta helpotettaisiin ja parannettaisiin yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän toimintaa, koordinoimalla ja lujittamalla käytännön yhteistyötä ja tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja edistämällä turvapaikkoja koskevia unionin lainsäädäntöä ja operatiivisia standardeja, jotta taataan korkeatasoisiin suojeluvaatimuksiin perustuvat yhtenäiset kansainvälisen suojelun menettelyt, vastaanotto-olosuhteet ja suojelutarpeiden arviointi kaikkialla unionissa ja mahdollistetaan kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten kestävä ja oikeudenmukainen jakaminen. Lisäksi helpotettaisiin kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten yhdenmukaisempaa arviointia koko unionissa, tuettaisiin jäsenvaltioiden uudelleensijoittamistoimia ja tarjottaisiin operatiivista ja teknistä tukea turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien hallinnointiin erityisesti niille jäsenvaltioille, joiden järjestelmiin kohdistuu suhteeton paine.

(9)  Rahaston olisi myös täydennettävä ja lujitettava asetuksella (EU) N:o .../.. [Euroopan turvapaikkavirastoa koskeva asetus]14 perustetun Euroopan unionin turvapaikkaviraston (EUAA) toimia, jotta helpotettaisiin ja parannettaisiin yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän toimintaa, koordinoimalla ja lujittamalla käytännön yhteistyötä ja tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja edistämällä unionin turvapaikkalainsäädäntöä ja sitä koskevia operatiivisia standardeja, jotta taataan ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja korkeatasoisiin suojeluvaatimuksiin perustuvat yhtenäiset kansainvälisen suojelun menettelyt, vastaanotto-olosuhteet ja suojelutarpeiden arviointi kaikkialla unionissa ja mahdollistetaan kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten kestävä ja oikeudenmukainen jakaminen aina lopulta hakijan edun mukaisesti. Lisäksi helpotettaisiin kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten yhdenmukaisempaa arviointia koko unionissa, tuettaisiin jäsenvaltioiden uudelleensijoittamistoimia ja tarjottaisiin operatiivista ja teknistä tukea turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien hallinnointiin erityisesti niille jäsenvaltioille, joiden järjestelmiin kohdistuu suhteeton paine.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Rahaston olisi tuettava unionin ja jäsenvaltioiden toimia, joilla parannetaan jäsenvaltioiden valmiuksia kehittää, seurata ja arvioida turvapaikkapolitiikkaansa voimassa olevan unionin oikeuden mukaisten velvoitteidensa mukaisesti.

(10)  Rahaston olisi tuettava unionin ja jäsenvaltioiden toimia, joilla parannetaan jäsenvaltioiden valmiuksia kehittää, seurata ja arvioida turvapaikkapolitiikkaansa voimassa olevan unionin oikeuden ja kansainvälisen oikeuden mukaisten velvoitteidensa mukaisesti kunnioittaen täysin ihmisoikeuksia.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Kumppanuudet ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa turvapaikkaa tai muunlaista kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden maahantulon hallitsemiseksi asianmukaisella tavalla ovat unionin turvapaikkapolitiikan olennainen osa. Rahastosta olisi tarjottava taloudellisia kannustimia uudelleensijoittamista [ja humanitaarista maahanpääsyä] koskevan unionin kehyksen käyttöönottamiseksi, jotta voidaan korvata kansainvälistä suojelua tarvitsevien kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden vaaralliset ja laittomat saapumiset jäsenvaltioiden alueelle laillisilla ja turvallisilla väylillä, osoittaa yhteisvastuullisuutta sellaisten alueiden maille, joihin tai joiden sisällä suuri määrä kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä on joutunut siirtymään, lievittämällä näihin maihin kohdistuvaa painetta, edistää unionin muuttoliikepolitiikkaa koskevien tavoitteiden saavuttamista lisäämällä unionin vaikutusvaltaa kolmansiin maihin ja osallistua maailmanlaajuisiin uudelleensijoittamisaloitteisiin esiintymällä yhtenä rintamana kansainvälisillä foorumeilla ja suhteissa kolmansiin maihin.

(11)  Kumppanuudet ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa ovat unionin muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan olennainen osa, jotta voidaan varmistaa, että ihmisiä ei pakoteta lähtemään kotimaistaan, ja muuttovirtoja hallitaan asianmukaisella tavalla, mukaan lukien turvapaikkaa tai muunlaista kansainvälistä suojelua hakevat henkilöt. Rahastosta olisi tarjottava taloudellisia kannustimia uudelleensijoittamista [ja humanitaarista maahanpääsyä] koskevan unionin kehyksen käyttöönottamiseksi ja muille vastaaville, jäsenvaltioiden yhdessä tai erikseen hyväksymille humanitaarisille aloitteille, jotta voidaan korvata myös kansainvälistä suojelua tarvitsevien kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden vaaralliset ja laittomat saapumiset jäsenvaltioiden alueelle laillisilla ja turvallisilla väylillä, osoittaa yhteisvastuullisuutta sellaisten alueiden maille, joihin tai joiden sisällä suuri määrä kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä on joutunut siirtymään, lievittämällä näihin maihin kohdistuvaa painetta, ja osallistua maailmanlaajuisiin uudelleensijoittamisaloitteisiin esiintymällä yhtenä rintamana kansainvälisillä foorumeilla ja suhteissa kolmansiin maihin.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Kun otetaan huomioon unioniin viime vuosina kohdistuneiden muuttovirtojen suuri määrä ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden varmistamisen merkitys, on ratkaisevan tärkeää tukea laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten alkuvaiheen kotouttamista koskevia jäsenvaltioiden politiikkoja, mukaan lukien komission vuonna 2016 hyväksymässä kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetyt painopistealat.

(12)  Kun otetaan huomioon yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden varmistamisen merkitys, on ratkaisevan tärkeää tukea laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten vastaanottoa, alkuvaiheen kotouttamista ja osallistamista koskevia jäsenvaltioiden politiikkoja, mukaan lukien komission vuonna 2016 hyväksymässä kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetyt painopistealat.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jotta lisättäisiin tehokkuutta ja saavutettaisiin mahdollisimman suuri EU:n tason lisäarvo ja jotta unionin toiminta kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseksi olisi johdonmukaista, rahastosta rahoitettavat toimet olisi määriteltävä tarkkaan ja niillä olisi täydennettävä Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettavia toimia. Tästä rahastosta rahoitettavilla toimenpiteillä olisi tuettava kolmansien maiden kansalaisten tarpeisiin räätälöityjä toimia, jotka yleensä toteutetaan kotouttamisen alkuvaiheessa, ja horisontaalisia toimia, joilla tuetaan jäsenvaltioiden kotouttamisvalmiuksia, kun taas kolmansien maiden kansalaisia koskevat toimet, joilla on pidemmän aikavälin vaikutuksia, olisi rahoitettava EAKR:stä ja ESR+:sta.

(13)  Kotouttamisprosessin kehittämiseksi ja lujittamiseksi eurooppalaisissa yhteiskunnissa rahaston olisi tehtävä jäsenvaltioiden taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin perustuvasta laillisesta maahanmuutosta unioniin helpompaa ja valmisteltava jo ennalta kotouttamisprosessia unioniin tulevien kolmansien maiden kansalaisten alkuperämaissa. Kolmansissa maissa toteutettavien toimien olisi oltava täysin yhdenmukaisia kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatteen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista koskevien sitoumusten kanssa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Kotouttamistoimenpiteitä olisi sovellettava myös kansainvälistä suojelua saaviin henkilöihin, jotta voidaan varmistaa kokonaisvaltainen lähestymistapa kotouttamiseen ottaen huomioon tämän kohderyhmän erityispiirteet. Kun kotouttamistoimenpiteet on yhdistetty vastaanottoon, toimien tulisi tapauksen mukaan voida koskea myös turvapaikanhakijoita.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Rahaston täytäntöönpanosta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten olisi luotava yhteistyössä koordinointimenettelyt niiden viranomaisten kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet huolehtimaan ESR+:n ja EAKR:n toimien hallinnoinnista, ja tarvittaessa niiden hallintoviranomaisten ja muiden kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista edistävien unionin rahastojen hallintoviranomaisten kanssa.

(14)  Voidakseen toimia tehokkaasti ja saavuttaakseen suurimman mahdollisen lisäarvon rahaston toiminta olisi kohdennettava paremmin tukemaan johdonmukaisia strategioita, jotka on laadittu nimenomaisesti edistämään kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista tapauksen mukaan kansallisella, paikallisella ja/tai aluetasolla. Näiden strategioiden toteuttamisen olisi oltava pääasiassa paikallis- ja alueviranomaisten sekä valtioista riippumattomien toimijoiden tehtävä, sulkematta kuitenkaan pois kansallisia viranomaisia, etenkin jos jäsenvaltion hallinto-organisaatio sitä edellyttää tai jos vastaanotto-, kotouttamis- ja osallistamistoimet kuuluvat jäsenvaltiossa valtion ja hajautetun hallinnon jaettuun toimivaltaan. Strategioita toteuttavien organisaatioiden olisi valittava erilaisista käytettävissä olevista toimenpiteistä omaan erityistilanteeseensa sopivimmat.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Tehokas palauttamispolitiikka on olennainen osa unionin ja jäsenvaltioiden noudattamaa kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa. Rahastosta olisi tuettava ja edistettävä jäsenvaltioiden toimia, joilla pannaan tehokkaasti täytäntöön palauttamista koskevat yhteiset vaatimukset, erityisesti siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/115/EY15 säädetään, sekä palauttamisten hallintaan sovellettava yhdennetty ja koordinoitu lähestymistapa ja kehitetään niitä. Kestävien palauttamispolitiikkojen osalta rahastosta olisi yhtä lailla tuettava asiaan liittyviä toimia kolmansissa maissa, kuten palautettavien henkilöiden uudelleenkotouttamista.

(20)  Tehokas palauttamispolitiikka on olennainen osa unionin ja jäsenvaltioiden noudattamaa kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa. Rahastosta olisi tuettava ja edistettävä jäsenvaltioiden toimia, joilla pannaan tehokkaasti täytäntöön palauttamista koskevat yhteiset vaatimukset, joissa painotetaan vapaaehtoista paluuta, erityisesti siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/115/EY15 säädetään, sekä palauttamisten hallintaan sovellettava yhdennetty ja koordinoitu lähestymistapa ja kehitetään niitä. Rahastosta olisi yhtä lailla tuettava asiaan liittyviä toimia kolmansissa maissa, jotta edistetään turvallista ja ihmisarvoista paluuta ja takaisinottoa sekä kestävää uudelleenkotouttamista ja taataan ne muuttoliikettä koskevan Global Compact ‑aloitteen mukaisesti.

__________________

__________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Jäsenvaltioiden olisi annettava etusija vapaaehtoiselle paluulle. Niiden olisi edistettävä vapaaehtoista paluuta kannustimilla, esimerkiksi soveltamalla vapaaehtoisesti palaaviin erityiskohtelua paluun tehostettuna tukemisena. Tällainen vapaaehtoinen paluu on sekä paluumuuttajien että viranomaisten edun mukaista, koska se on kustannustehokasta.

(21)  Jäsenvaltioiden olisi annettava etusija vapaaehtoiselle paluulle. Niiden olisi edistettävä vapaaehtoista paluuta kannustimilla, esimerkiksi soveltamalla vapaaehtoisesti palaaviin erityiskohtelua paluun tehostettuna tukemisena, ja Euroopassa annettavalla ammatillisella koulutuksella, joka auttaisi palaavia henkilöitä palaamaan työelämään alkuperämaassaan. Tällainen vapaaehtoinen paluu on sekä paluumuuttajien että viranomaisten edun mukaista, koska se on kustannustehokasta.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Paluun edellytyksiä ja uudelleenkotouttamista voidaan edistää jäsenvaltioissa ja paluumaissa palautettavien henkilöiden hyväksi toteutettavilla erityisillä tukitoimilla.

(23)  Paluun edellytyksiä ja uudelleenkotouttamista voidaan edistää jäsenvaltioissa ja paluumaissa palautettavien henkilöiden hyväksi toteutettavilla erityisillä tukitoimilla kiinnittäen erityistä huomiota heidän humanitaarisiin ja suojelutarpeisiinsa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin. Palauttamispäätösten olisi perustuttava kattavaan ja huolelliseen arvioon alkuperämaan tilanteesta, mukaan lukien arvio vastaanottokyvystä paikallisella tasolla. Alkuperämaita ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä tukevilla erityistoimenpiteillä ja -toimilla varmistetaan osaltaan palauttamisten kestävyys, turvallisuus ja tehokkuus. Paikallisviranomaiset, kansalaisyhteiskunta ja muuttajayhteisöt olisi otettava mukaan näiden tukitoimien toteuttamiseen.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Takaisinottosopimukset ja muut järjestelyt ovat olennainen osa unionin palauttamispolitiikkaa ja muuttovirtojen tehokkaan hallinnan keskeinen väline, koska ne helpottavat laittomien maahantulijoiden nopeaa palauttamista. Nämä sopimukset ja järjestelyt ovat tärkeä osatekijä laittomien maahantulijoiden alkuperämaiden ja kauttakulkumaiden kanssa käytävässä vuoropuhelussa ja niiden kanssa tehtävässä yhteistyössä, ja niiden täytäntöönpanoa kolmansissa maissa olisi tuettava kansallisella ja unionin tasolla toteutettavien palauttamispolitiikkojen tehokkuutta ajatellen.

(24)  Takaisinottosopimukset ja muut järjestelyt ovat olennainen osa unionin palauttamispolitiikkaa ja muuttovirtojen tehokkaan hallinnan keskeinen väline, koska ne helpottavat laittomien maahantulijoiden nopeaa palauttamista. Nämä sopimukset ja järjestelyt ovat tärkeä osatekijä laittomien maahantulijoiden alkuperämaiden ja kauttakulkumaiden kanssa käytävässä poliittisessa vuoropuhelussa ja niiden kanssa tehtävässä yhteistyössä, ja niiden täytäntöönpanoa kolmansissa maissa olisi tuettava kansallisella ja unionin tasolla toteutettavien palauttamispolitiikkojen tehokkuutta ajatellen.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Sen lisäksi, että tuetaan henkilöiden palauttamista tämän asetuksen mukaisesti, rahastosta olisi tuettava myös muita toimenpiteitä, joilla torjutaan laitonta muuttoliikettä, laittoman muuttoliikkeen kannustimia tai voimassa olevien laillista muuttoliikettä koskevien sääntöjen kiertämistä, ja turvata näin jäsenvaltioiden maahanmuuttojärjestelmien eheys.

(25)  Sen lisäksi, että tuetaan kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden kotouttamista, rahastosta olisi tuettava myös muita toimenpiteitä, joilla torjutaan muuttajien salakuljetusta sekä kannustetaan ja helpotetaan laillista muuttoliikettä koskevien sääntöjen laatimista, ja turvata näin maahanmuuttojärjestelmien eheys alkuperämaissa noudattaen täysimääräisesti kestävän kehityksen yhdenmukaisuuden periaatetta.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Laittomien maahantulijoiden työllistäminen muodostaa vetotekijän laittomalle muuttoliikkeelle ja heikentää työvoiman liikkuvuutta koskevan, laillisiin muuttojärjestelyihin perustuvan politiikan kehittämistä. Rahastosta olisi sen vuoksi tuettava jäsenvaltioita joko suoraan tai välillisesti niiden pannessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/52/EY16, jossa kielletään maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työllistäminen ja säädetään seuraamuksista työnantajille, jotka rikkovat kieltoa.

(26)  Rahastosta olisi tuettava jäsenvaltioita joko suoraan tai välillisesti niiden pannessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/52/EY16, jossa kielletään maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työllistäminen ja säädetään seuraamuksista työnantajille, jotka rikkovat kieltoa. Siinä säädetään myös suojelutoimista, kuten laittomasti työhön otettujen kolmansien maiden kansalaisten oikeudesta tehdä valitus ja vaatia palkkojaan. Rahastosta olisi tuettava viimeksi mainitun toteuttamista, koska näitä suojaavia tekijöitä ei ole pantu riittävästi täytäntöön, kuten todettiin 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetussa komission tiedonannossa Euroopan parlamentille ja neuvostolle maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista 22 päivänä toukokuuta 2014 annetun direktiivin 2009/52/EY soveltamisesta.

_________________

_________________

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24).

 

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  Jäsenvaltioiden olisi tuettava kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja työntekijäjärjestöjen pyyntöjä, esimerkiksi sellaisen eurooppalaisen mies- ja naispuolisten vastaanottotyöntekijöiden verkoston perustamista, joka kokoaa yhteen kaikki muuttajien parissa työskentelevät työntekijät Euroopassa, jotta voidaan edistää muuttajien ihmisarvoista vastaanottoa ja varmistaa, että maahanmuuttoa koskeva lähestymistapa perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä vaihtaa muuttajien vastaanottoa ja työllistymistä koskevien parhaita käytäntöjä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Kun rahastosta tuetaan kolmansissa maissa toteutettavia ja niihin liittyviä toimenpiteitä, olisi täydennettävä muita unionin ulkopuolella toteutettavia toimia, jotka saavat tukea unionin ulkoisista rahoitusvälineistä. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin johdonmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan ja ulkopolitiikan periaatteita ja yleistavoitteita ja unionin kansainvälisiä sitoumuksia. Ulkoisen ulottuvuuden puitteissa rahastosta olisi myönnettävä kohdennettua tukea kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön tehostamiseen ja muuttoliikkeen hallinnan keskeisten näkökohtien vahvistamiseen sellaisilla alueilla, joilla on merkitystä unionin muuttoliikepolitiikan kannalta.

(30)  Rahastosta toteutettavien kolmansiin maihin liittyvien toimenpiteiden olisi oltava täysin johdonmukaisia asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan ja ulko- ja kehityspolitiikan periaatteiden ja yleistavoitteiden ja unionin kansainvälisten sitoumusten kanssa. Kolmansien maiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä ei pitäisi tukea suoraan kehitykseen kohdistuvia toimia, eikä niillä saisi heikentää kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatetta.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Kyseisten alkuperäisten määrien olisi muodostettava perusta jäsenvaltioiden pitkän aikavälin investoinneille. Jotta otettaisiin huomioon muuttovirroissa tapahtuvat muutokset ja vastattaisiin tarpeisiin, jotka koskevat turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien hallintaa sekä laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista, ja torjuttaisiin laitonta muuttoliikettä tehokkaan ja kestävän palauttamispolitiikan avulla, jäsenvaltioille olisi myönnettävä kauden puolivälissä lisämäärä ottaen huomioon käyttöasteet. Määrän olisi perustuttava uusimpiin saatavilla oleviin tilastotietoihin liitteessä I vahvistetun mukaisesti, jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden alkutilanteen muutokset.

(35)  Kyseisten alkuperäisten määrien olisi muodostettava perusta jäsenvaltioiden pitkän aikavälin investoinneille. Jotta otettaisiin huomioon muuttovirroissa tapahtuvat muutokset ja vastattaisiin tarpeisiin, jotka koskevat turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien hallintaa sekä kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista, ja torjuttaisiin muuttajien salakuljetusta sekä toteutettaisiin tehokasta, oikeuksia kunnioittavaa ja kestävää palauttamispolitiikkaa, jäsenvaltioille olisi myönnettävä kauden puolivälissä lisämäärä ottaen huomioon käyttöasteet. Määrän olisi perustuttava uusimpiin saatavilla oleviin tilastotietoihin liitteessä I vahvistetun mukaisesti, jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden alkutilanteen muutokset.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Jotta tämän rahaston toimintapoliittisen tavoitteen täytäntöönpanoa voidaan täydentää kansallisella tasolla jäsenvaltioiden ohjelmien kautta, rahastosta olisi myös tuettava unionin tason toimia. Tällaisilla toimilla olisi edistettävä yleisiä strategisia tavoitteita rahaston toiminta-alan puitteissa, ja niiden olisi liityttävä politiikan analysointiin ja innovointiin, kansainväliseen keskinäiseen oppimiseen ja kumppanuuksiin sekä uusien aloitteiden ja toimien testaamiseen kaikkialla unionissa.

(41)  Jotta tämän rahaston toimintapoliittisen tavoitteen täytäntöönpanoa voidaan täydentää kansallisella tasolla jäsenvaltioiden ohjelmien kautta, rahastosta olisi myös tuettava unionin tason toimia. Tällaisilla toimilla olisi edistettävä yleisiä strategisia tavoitteita rahaston toiminta-alan puitteissa, ja niiden olisi liityttävä politiikan analysointiin ja innovointiin, kansainväliseen keskinäiseen oppimiseen ja kumppanuuksiin, muuttajayhteisöjen tekemään työhön ja välittäjärooliin, joka niillä voi olla tässä asiassa, sekä uusien aloitteiden ja toimien testaamiseen kaikkialla unionissa.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Jotta voidaan vahvistaa unionin valmiutta vastata välittömästi odottamattomaan tai suhteettoman suureen muuttopaineeseen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, joissa vallitsee voimakas tai suhteettoman suuri muuttopaine, johon liittyy kolmansien maiden kansalaisten laajamittainen ja suhteeton maahantulo, mistä aiheutuu vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksiin, turvapaikkajärjestelmiin ja -menettelyihin kohdistuvia huomattavia kiireellisiä vaatimuksia, ja vastata voimakkaaseen muuttopaineeseen, joka vallitsee kolmansissa maissa mullistusten tai konfliktien vuoksi, olisi oltava mahdollista myöntää hätäapua tässä asetuksessa säädetyn kehyksen mukaisesti.

(42)  Jotta voidaan vahvistaa unionin valmiutta vastata välittömästi odottamattomaan tai suhteettoman suureen muuttopaineeseen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, joissa vallitsee voimakas tai suhteettoman suuri muuttopaine, johon liittyy kolmansien maiden kansalaisten laajamittainen ja suhteeton maahantulo, mistä aiheutuu vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksiin, turvapaikkajärjestelmiin ja -menettelyihin kohdistuvia huomattavia kiireellisiä vaatimuksia, ja vastata voimakkaaseen muuttopaineeseen, joka vallitsee kolmansissa maissa mullistusten tai konfliktien vuoksi, olisi oltava mahdollista myöntää milloin vain täytäntöön pantavaksi tarkoitettua hätäapua toimiin, joilla pyritään takaamaan muuttajien ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja jäsenvaltioiden kansainvälisten sitoumusten noudattaminen erityisesti turvapaikka- ja pakolaisasioissa tässä asetuksessa säädetyn kehyksen mukaisesti.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(53 a)  Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kansalaisjärjestöjä, paikallis- ja alueviranomaisia sekä kansallisia parlamentteja olisi kuultava rahastosta rahoitettavien ohjelmien suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja arvioinnissa.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahaston toimintapoliittisena tavoitteena on edistää muuttovirtojen tehokasta hallintaa asiaankuuluvan unionin säännöstön ja perusoikeuksia koskevien unionin sitoumusten mukaisesti.

1.  Rahaston toimintapoliittisena tavoitteena on edistää muuttovirtojen tehokasta hallintaa asiaankuuluvan unionin säännöstön ja perusoikeuksia koskevien unionin sitoumusten, erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetun turvapaikkaoikeuden ja kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatteen, mukaisesti.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tuetaan jäsenvaltioihin suuntautuvaa laillista muuttoliikettä, myös kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisen edistämiseksi;

b)  tuetaan jäsenvaltioihin suuntautuvien turvallisten ja laillisten väylien luomista, myös kolmansien maiden kansalaisten, mukaan lukien turvapaikanhakijoiden ja kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden, kotouttamisen edistämiseksi sekä muuttajien ihmisoikeuksien suojelun vahvistamiseksi;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan ja varmistetaan palauttamisen ja takaisinoton tehokkuus kolmansissa maissa.

c)  osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan avaamalla laillisia muuttoliikeväyliä, torjumalla ihmiskauppaa ja varmistamalla palauttamisen ja takaisinoton tehokkuus ja kestävyys kolmansissa maissa sekä palautettavien henkilöiden että alkuperämaiden kannalta.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan ja varmistetaan palauttamisen ja takaisinoton tehokkuus kolmansissa maissa.

c)  osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan ja varmistetaan palauttamisen ja takaisinoton tehokkuus ja kestävyys kolmansissa maissa sekä palautettavien henkilöiden että alkuperämaiden kannalta.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  tehostetaan jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuutta ja keskinäistä vastuunjakoa varsinkin niiden jäsenvaltioiden osalta, joihin muuttaja- ja turvapaikanhakijavirrat kohdistuvat voimakkaimmin, myös käytännön yhteistyön kautta.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Rahasto on avoin kolmansille maille kunkin kolmannen maan osallistumisesta turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon tehdyssä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti edellyttäen, että kyseisellä sopimuksella:

Rahasto on avoin kolmansille maille, jotka eivät riko muuttajien perusoikeuksia laillista muuttoa, paluuta ja takaisinottoa koskevien toimien osalta, kunkin kolmannen maan osallistumisesta turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon tehdyssä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten, jotka olisi asetettava julkisesti saataville, mukaisesti edellyttäen, että kyseisellä sopimuksella:

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

– otetaan käyttöön muutoksenhakumekanismi sellaisia henkilöitä varten, jotka kokevat, että heidän perusoikeuksiaan on loukattu.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että kolmansiin maihin liittyvät toimet toteutetaan johdonmukaisesti muihin unionin välineiden kautta täytäntöönpantuihin toimiin nähden ja että niissä noudatetaan kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatetta ja keskitytään muihin kuin kehitystä tukeviin toimenpiteisiin sekä kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja noudatetaan kansainvälistä oikeutta kaikilta osin.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Temaattisesta rahoitusvälineestä tuetaan etenkin liitteessä II olevan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täytäntöönpanotoimenpiteen soveltamisalaan kuuluvia toimia, joita paikallis- ja alueviranomaiset tai kansalaisjärjestöt panevat täytäntöön.

6.  Temaattisesta rahoitusvälineestä tuetaan etenkin liitteessä II olevan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täytäntöönpanotoimenpiteen soveltamisalaan kuuluvia toimia, joita paikallis- ja alueviranomaiset tai kansalaisjärjestöt, erityisesti muuttajayhteisöt, panevat täytäntöön.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen ohjelmassa olevat painopisteet ovat johdonmukaisia suhteessa muuttoliikkeen hallintaan liittyviin unionin painopisteisiin ja haasteisiin, että niillä vastataan näihin painopisteisiin ja haasteisiin ja että ne ovat täysin asiaan liittyvän unionin säännöstön ja sovittujen unionin painopisteiden mukaisia. Ohjelmiensa toimintalinjoja määrittäessään jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II esitetyt täytäntöönpanotoimenpiteet otetaan riittävällä tavalla huomioon.

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen ohjelmassa olevat painopisteet ovat johdonmukaisia suhteessa muuttoliikkeen hallintaan liittyviin turvapaikka- ja vastaanottopolitiikan alan unionin painopisteisiin ja haasteisiin, että niillä vastataan näihin painopisteisiin ja haasteisiin, ja että ne ovat täysin asiaan liittyvän unionin säännöstön ja sovittujen unionin painopisteiden mukaisia. Ohjelmiensa toimintalinjoja määrittäessään jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II esitetyt täytäntöönpanotoimenpiteet otetaan riittävällä tavalla huomioon.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio varmistaa, että Euroopan turvapaikkavirasto ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto ovat mukana ohjelmien kehittämisprosessissa jo alkuvaiheessa niiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Komission on kuultava Euroopan raja- ja merivartiovirastoa ja Euroopan turvapaikkavirastoa ohjelmaluonnoksista sen varmistamiseksi, että virastojen ja jäsenvaltioiden toimet ovat johdonmukaisia ja täydentäviä.

2.  Komissio varmistaa, että Euroopan turvapaikkavirasto, Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto ovat mukana ohjelmien kehittämisprosessissa jo alkuvaiheessa niiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Komission on kuultava Euroopan raja- ja merivartiovirastoa ja Euroopan turvapaikkavirastoa ohjelmaluonnoksista sen varmistamiseksi, että virastojen ja jäsenvaltioiden toimet ovat johdonmukaisia ja täydentäviä.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio varmistaa, että Euroopan turvapaikkavirasto ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto ovat mukana ohjelmien kehittämisprosessissa jo alkuvaiheessa niiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Komission on kuultava Euroopan raja- ja merivartiovirastoa ja Euroopan turvapaikkavirastoa ohjelmaluonnoksista sen varmistamiseksi, että virastojen ja jäsenvaltioiden toimet ovat johdonmukaisia ja täydentäviä.

2.  Komissio varmistaa, että Euroopan turvapaikkavirasto, Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja Euroopan raja- ja merivartiovirasto ovat mukana ohjelmien kehittämisprosessissa jo alkuvaiheessa niiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Komission on kuultava Euroopan raja- ja merivartiovirastoa ja Euroopan turvapaikkavirastoa ohjelmaluonnoksista sen varmistamiseksi, että virastojen ja jäsenvaltioiden toimet ovat johdonmukaisia ja täydentäviä.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi antaa Euroopan turvapaikkavirastolle ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle 5 jaksossa tarkoitetut seuranta- ja arviointitehtävät erityisesti sen varmistamiseksi, että rahaston tuella toteutetut toimet noudattavat asianomaista unionin säännöstöä ja sovittuja unionin painopisteitä.

3.  Komissio voi antaa Euroopan turvapaikkavirastolle, Euroopan unionin perusoikeusvirastolle ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle 5 jaksossa tarkoitetut seuranta- ja arviointitehtävät erityisesti sen varmistamiseksi, että rahaston tuella toteutetut toimet noudattavat asianomaista unionin säännöstöä ja sovittuja unionin painopisteitä.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Asetuksen (EU) [../..] [Euroopan turvapaikkavirastoa koskeva asetus] mukaisesti toteutettavan seurannan tai asetuksen (EU) N:o 1053/2013 mukaisen, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien suositusten hyväksymisen lisäksi asianomaisen jäsenvaltion on tarkasteltava yhdessä komission ja tarvittaessa Euroopan unionin turvapaikkaviraston ja Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa, mitä toimia havaintojen, mukaan lukien mahdolliset valmiuksiin liittyvät puutteet tai ongelmat, perusteella on toteutettava ja pantava suositukset täytäntöön ohjelmansa kautta.

4.  Asetuksen (EU) [../..] [Euroopan turvapaikkavirastoa koskeva asetus] mukaisesti toteutettavan seurannan tai asetuksen (EU) N:o 1053/2013 mukaisen, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien suositusten hyväksymisen lisäksi asianomaisen jäsenvaltion on tarkasteltava yhdessä komission ja tarvittaessa Euroopan unionin turvapaikkaviraston, Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa, mitä toimia havaintojen, mukaan lukien mahdolliset valmiuksiin liittyvät puutteet tai ongelmat, perusteella on toteutettava ja pantava suositukset täytäntöön ohjelmansa kautta.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Operatiivista tukea käyttävien jäsenvaltioiden on noudatettava turvapaikka-asioita ja palauttamista koskevaa unionin säännöstöä.

3.  Operatiivista tukea käyttävien jäsenvaltioiden on noudatettava turvapaikka-asioita ja palauttamista sekä perusoikeuksia koskevaa unionin säännöstöä.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on perusteltava ohjelmassa ja 30 artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa tuloksellisuuskertomuksessa operatiivisen tuen käyttöä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennen ohjelman hyväksymistä komissio arvioi Euroopan unionin turvapaikkaviraston ja Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa 13 artiklan mukaisesti alkutilanteen niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat ilmoittaneet aikovansa käyttää operatiivista tukea. Komissio ottaa huomioon kyseisten jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ja tarvittaessa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista seurantatoimista saadut tiedot, sellaisina kuin nämä toimet on toteutettu asetuksen (EU) .../... [Euroopan turvapaikkavirastoa koskeva asetus] ja asetuksen (EU) N:o 1053/2013 mukaisesti.

4.  Jäsenvaltioiden on perusteltava ohjelmassa ja 30 artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa tuloksellisuuskertomuksessa operatiivisen tuen käyttöä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennen ohjelman hyväksymistä komissio arvioi Euroopan unionin turvapaikkaviraston, Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa 13 artiklan mukaisesti alkutilanteen niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat ilmoittaneet aikovansa käyttää operatiivista tukea. Komissio ottaa huomioon kyseisten jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ja tarvittaessa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista seurantatoimista saadut tiedot, sellaisina kuin nämä toimet on toteutettu asetuksen (EU) .../... [Euroopan turvapaikkavirastoa koskeva asetus] ja asetuksen (EU) N:o 1053/2013 mukaisesti.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  voimakas muuttopaine kolmansissa maissa, joihin esimerkiksi jää pakolaisia poliittisten mullistusten tai konfliktien kaltaisten tapahtumien vuoksi erityisesti, kun tällä voi olla vaikutusta EU:hun kohdistuviin muuttovirtoihin.

c)  voimakas muuttopaine kolmansissa maissa, joihin esimerkiksi jää pakolaisia poliittisten mullistusten tai konfliktien kaltaisten tapahtumien vuoksi.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio suorittaa tämän asetuksen, myös tämän rahaston mukaisesti toteutettujen toimien, väli- ja jälkiarvioinnin.

1.  Komissio suorittaa tämän asetuksen, myös tämän rahaston mukaisesti toteutettujen toimien, väli- ja jälkiarvioinnin sekä arvioinnin palautusten vaikutuksesta kolmansiin maihin ja muuttajien perusoikeuksien kunnioittamisesta.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Väli- ja jälkiarviointi on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

2.  Väli- ja jälkiarviointi on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa, ja arvioinnin tulokset on julkistettava ja asetettava saataville.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  miten muuttajien perusoikeuksien kunnioittaminen on varmistettu rahaston täytäntöönpanossa.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  30 % – turvapaikka-asiat;

–  40 % – turvapaikka-asiat;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  30 % – laillinen muuttoliike ja kotouttaminen;

–  40 % – laillinen muuttoliike, kotouttaminen ja osallistaminen;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  40 % – laiton muuttoliike ja palauttamiset.

–  20 % – laiton muuttoliike ja palauttamiset.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  yhteisvastuullisuuden ja yhteistyön lisääminen niiden kolmansien maiden kanssa, joihin muuttovirrat vaikuttavat, esimerkiksi uudelleensijoittamisen ja muiden sellaisten laillisten keinojen kautta, jotka johtavat suojan saamiseen unionista, sekä kumppanuus ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa muuttoliikkeen hallitsemiseksi.

d)  yhteisvastuullisuuden, yhteistyön ja parhaiden käytäntöjen vaihdon lisääminen niiden kolmansien maiden kanssa, joihin muuttovirrat vaikuttavat, esimerkiksi uudelleensijoittamisen ja muiden sellaisten laillisten keinojen kautta, jotka johtavat suojan saamiseen unionista, sekä kumppanuus ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa muuttoliikkeen hallitsemiseksi.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  kolmansien maiden kansalaisten, vastaanottavan yhteiskunnan ja viranomaisten keskinäisen yhteydenpidon ja vuoropuhelun edistäminen, myös kolmansien maiden kansalaisten kuulemisen sekä kulttuurien ja uskontojen välisen vuoropuhelun kautta.

k)  kolmansien maiden kansalaisten, vastaanottavan yhteiskunnan ja viranomaisten keskinäisen yhteydenpidon ja vuoropuhelun edistäminen esimerkiksi muuttajayhteisöjen avulla, myös kolmansien maiden kansalaisten kuulemisen sekä kulttuurien ja uskontojen välisen vuoropuhelun kautta.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vastaanottoon tai säilöönottoon liittyvä infrastruktuuri, myös mahdollisuus, että tätä infrastruktuuria käyttää useampi kuin yksi jäsenvaltio;

a)  vastaanottoon liittyvä infrastruktuuri, myös mahdollisuus, että tätä infrastruktuuria käyttää useampi kuin yksi jäsenvaltio;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  laittoman muuttoliikkeen kannustimien, myös laittomien muuttajien työllistämisen, torjuminen tehokkaiden ja riittävien, riskinarviointiin perustuvien tarkastusten kautta, henkilöstön kouluttaminen, sellaisen mekanismien perustaminen ja toteuttaminen, joiden kautta laittomat muuttajat voivat vaatia maksuja takaisin ja tehdä valituksia työnantajistaan, työnantajille ja laittomille muuttajille suunnatut tiedotuskampanjat heidän direktiivin 2009/52/EY mukaisista oikeuksistaan;

d)  laittoman muuttoliikkeen, myös laittomien muuttajien työllistämisen, torjuminen tehokkaiden ja riittävien, riskinarviointiin perustuvien tarkastusten kautta, henkilöstön kouluttaminen, sellaisen mekanismien perustaminen ja toteuttaminen, joiden kautta laittomat muuttajat voivat vaatia maksuja takaisin ja tehdä valituksia työnantajistaan, työnantajille ja laittomille muuttajille suunnatut tiedotuskampanjat heidän direktiivin 2009/52/EY mukaisista oikeuksistaan;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  arvio alkuperämaiden tilanteesta ja vakaudesta sekä vastaanottokyvystä paikallisella tasolla;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  palauttamisen valmistelu, myös palauttamispäätöksen antamiseen johtavat toimenpiteet, kolmansien maiden kansalaisten tunnistaminen, matkustusasiakirjojen myöntäminen ja perheenjäsenten jäljittäminen;

e)  palauttamisen valmistelu, myös palauttamispäätöksen antamiseen johtavat toimenpiteet, kolmansien maiden kansalaisten tunnistaminen, matkustusasiakirjojen myöntäminen, perheenjäsenten jäljittäminen sekä mahdollisuus hankkia Euroopassa ammatillinen koulutus uudelleenkotoutumisen edistämiseksi alkuperämaassa;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  maastapoistamisoperaatiot sekä niihin liittyvät toimenpiteet unionin oikeudessa asetettujen vaatimusten mukaisesti, pakkokeinoihin liittyviä välineitä lukuun ottamatta;

h)  maastapoistamisoperaatiot sekä niihin liittyvät toimenpiteet, joissa kunnioitetaan kaikilta osin ihmisoikeuksia, unionin oikeudessa asetettujen vaatimusten mukaisesti, pakkokeinoihin liittyviä välineitä lukuun ottamatta;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  toimenpiteet, joilla tuetaan palautettavan henkilön kestävää paluuta ja uudelleenkotoutumista;

i)  toimenpiteet, joilla tuetaan pitkällä aikavälillä palautettavan henkilön kestävää paluuta ja uudelleenkotoutumista, mukaan lukien taitojen kehittämiseen liittyvät toimet;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  asianmukaiset väliaikaiset majoitus- ja vastaanottotilat ja -palvelut kolmansissa maissa sinne saavuttaessa, myös ilman huoltajaa saapuvia alaikäisiä ja muita heikommassa asemassa olevia ryhmiä varten kansainvälisten normien mukaisesti;

j)  tuki kolmansille maille niiden varmistaessa asianmukaisen väliaikaisen majoituksen ja vastaanoton niihin saapuville kansainvälisten normien mukaisesti;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  yhteistyö kolmansien maiden kanssa laittoman muuttoliikkeen torjumisen ja tehokkaiden palautus- ja takaisinottotoimien alalla, myös osana takaisinottosopimusten ja muiden järjestelyjen toteuttamista;

Poistetaan.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m)  tuki kolmansille maille ja toimet kolmansissa maissa esimerkiksi infrastruktuuriin, laitteisiin ja muihin toimenpiteisiin liittyen, mikäli nämä edistävät tehokasta yhteistyötä kolmansien maiden ja unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä palauttamisen ja takaisinoton aloilla.

m)  tuki kolmansille maille ja toimet kolmansissa maissa, mikäli nämä edistävät tehokasta yhteistyötä kolmansien maiden ja unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä palauttamisen ja takaisinoton aloilla.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen toteuttamat kotouttamistoimenpiteet;

–  Paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen, esimerkiksi muuttajayhteisöjen, toteuttamat kotouttamistoimenpiteet;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Erityistavoite 2:  Jäsenvaltioihin suuntautuvan laillisen muuttoliikkeen tukeminen, myös kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisen edistämiseksi:

Poistetaan.

1. Rahastosta tuettuihin lähtöä edeltäviin toimenpiteisiin osallistuneiden henkilöiden määrä.

 

2. Niiden henkilöiden määrä, jotka ovat osallistuneet rahastosta tuettuihin kotouttamistoimenpiteisiin ja jotka ovat raportoineet, että toimenpiteet olivat hyödyllisiä heidän alkuvaiheen kotouttamiselleen, verrattuna rahastosta tuettuihin kotouttamistoimenpiteisiin osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärään.

 

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

2.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Elly Schlein

18.7.2018

Valiokuntakäsittely

29.8.2018

8.10.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Frank Engel, Ádám Kósa

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru‑Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

3

-

ENF

Jean‑Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Ádám Kósa

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.11.2018)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta

(COM(2018)0471 – C8‑0271/2018 – 2018/0248(COD))

Valmistelija: Karine Gloanec Maurin

LYHYET PERUSTELUT

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston, kuten monivuotisen rahoituskehyksenkin, yleisenä tavoitteena on tarjota jäsenvaltioille taloudellista ja teknistä tukea, jotta ne voivat hallita kestävästi turvapaikkoihin, muuttoliikkeeseen ja ulkorajoihin liittyviä haasteita.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklassa todetaan nimenomaisesti, että nämä yhteiset politiikat perustuvat jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteeseen.

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, jonka tavoitteena on toteuttaa tämä yleinen lähestymistapa käytännössä, olisi rahoitettava huomattavilla määrärahoilla vuosina 2021–2017, jotta sen käyttöönottoa voidaan helpottaa oikeudenmukaisesti, tehokkaasti ja ripeästi.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta

turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta

Perustelu

Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Kotouttaminen on tärkeä osa rahastoa, ja sen pitäisi näkyä myös nimessä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Rahastosta olisi tuettava muuttovirtojen tehokasta hallintaa muun muassa niin, että edistetään yhteisiä toimia turvapaikka-asioiden alalla, mukaan lukien jäsenvaltioiden toimet kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden vastaanottamisessa uudelleensijoituksen kautta ja kansainvälistä suojelua hakevien tai sitä saavien henkilöiden siirrot jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi tuettaisiin kotouttamisstrategioita ja tehokkaampaa laillista muuttoliikettä koskevaa politiikkaa, niin että varmistetaan unionin pitkän aikavälin kilpailukyky ja sen sosiaalisen mallin tulevaisuus ja vähennetään laittoman muuttoliikkeen kannustimia kestävän palauttamis- ja takaisinottopolitiikan avulla. Rahaston avulla olisi lujitettava kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja siten parannettava turvapaikkaa tai muunlaista kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden maahantulon hallintaa, lisättävä laillisen maahantulon väyliä ja torjuttava laitonta muuttoliikettä sekä varmistettava palauttamisten kestävyys ja tehokas takaisinotto kolmansiin maihin.

(7)  Rahastosta olisi tuettava muuttovirtojen tehokasta hallintaa muun muassa niin, että edistetään yhteisiä toimia turvapaikka-asioiden alalla, mukaan lukien jäsenvaltioiden toimet kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden vastaanottamisessa uudelleensijoituksen kautta ja kansainvälistä suojelua hakevien tai sitä saavien henkilöiden siirrot jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi tuettaisiin kotouttamisstrategioita ja tehokkaampaa laillista muuttoliikettä koskevaa politiikkaa, niin että varmistetaan unionin pitkän aikavälin kilpailukyky ja sen sosiaalisen mallin tulevaisuus ja vähennetään laittoman muuttoliikkeen kannustimia kestävän palauttamis- ja takaisinottopolitiikan avulla. Rahaston avulla olisi lujitettava kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja siten parannettava turvapaikkaa tai muunlaista kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden maahantulon hallintaa, lisättävä laillisen maahantulon väyliä ja torjuttava laitonta muuttoliikettä sekä varmistettava palauttamisten kestävyys ja tehokas takaisinotto kolmansiin maihin sekä vapaaehtoisissa että pakkokeinoihin perustuvissa tapauksissa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Kun otetaan huomioon paikallis- ja alueviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen keskeinen rooli kotouttamisessa, ja jotta helpotettaisiin unionin tason rahoituksen saatavuutta näiden tahojen keskuudessa, rahastolla olisi edistettävä paikallis- ja alueviranomaisten tai kansalaisjärjestöjen toteuttamia kotouttamista koskevia toimia, mukaan lukien käyttämällä temaattista rahoitusvälinettä ja suurempaa yhteisrahoitusosuutta näille toimille.

(17)  Kun otetaan huomioon paikallis- ja alueviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen keskeinen rooli kotouttamisessa, ja jotta parannettaisiin ja nopeutettaisiin unionin tason rahoituksen saatavuutta näiden tahojen keskuudessa, rahastolla olisi edistettävä paikallis- ja alueviranomaisten tai kansalaisjärjestöjen toteuttamia kotouttamista koskevia toimia, mukaan lukien käyttämällä temaattista rahoitusvälinettä ja suurempaa yhteisrahoitusosuutta näille toimille.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Tehokas palauttamispolitiikka on olennainen osa unionin ja jäsenvaltioiden noudattamaa kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa. Rahastosta olisi tuettava ja edistettävä jäsenvaltioiden toimia, joilla pannaan tehokkaasti täytäntöön palauttamista koskevat yhteiset vaatimukset, erityisesti siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/115/EY15 säädetään, sekä palauttamisten hallintaan sovellettava yhdennetty ja koordinoitu lähestymistapa ja kehitetään niitä. Kestävien palauttamispolitiikkojen osalta rahastosta olisi yhtä lailla tuettava asiaan liittyviä toimia kolmansissa maissa, kuten palautettavien henkilöiden uudelleenkotouttamista.

(20)  Tehokas palauttamispolitiikka on olennainen osa unionin ja jäsenvaltioiden noudattamaa kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa. Rahastosta olisi tuettava ja edistettävä jäsenvaltioiden toimia, joilla pannaan tehokkaasti täytäntöön palauttamista koskevat yhteiset vaatimukset, erityisesti siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/115/EY15 säädetään, sekä palauttamisten hallintaan sovellettava yhdennetty ja koordinoitu lähestymistapa ja kehitetään niitä. Sekä vapaaehtoisissa että pakkokeinoihin perustuvissa tapauksissa kestävien palauttamispolitiikkojen osalta rahastosta olisi yhtä lailla tuettava asiaan liittyviä toimia kolmansissa maissa, kuten palautettavien henkilöiden uudelleenkotouttamista.

_________________

_________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Vapaaehtoinen paluu ja pakkoon perustuva paluu ovat kuitenkin sidoksissa toisiinsa, ja näillä kahdella menettelytavalla on toisiaan täydentävä vaikutus, minkä vuoksi jäsenvaltioita olisi rohkaistava tehostamaan näiden kahden tavan täydentävyyttä. Mahdollisuus soveltaa maastapoistamista on tärkeä tekijä, kun edistetään turvapaikkajärjestelmän ja laillista muuttoliikettä koskevien menettelyjen eheyttä. Rahastosta olisi sen vuoksi tuettava jäsenvaltioiden toimia helpottaa ja suorittaa maastapoistamisia, soveltuvin osin unionin oikeudessa asetettujen vaatimusten mukaisesti sekä palautettavien henkilöiden perusoikeuksia ja ihmisarvoa täysimääräisesti kunnioittaen.

(22)  Vapaaehtoinen paluu ja pakkoon perustuva paluu ovat kuitenkin sidoksissa toisiinsa, ja näillä kahdella menettelytavalla on toisiaan täydentävä vaikutus, minkä vuoksi jäsenvaltioita olisi rohkaistava tehostamaan näiden kahden tavan täydentävyyttä. Mahdollisuus soveltaa maastapoistamista on tärkeä tekijä, kun edistetään turvapaikkajärjestelmän ja laillista muuttoliikettä koskevien menettelyjen eheyttä. Rahastosta olisi sen vuoksi tuettava jäsenvaltioiden toimia helpottaa ja suorittaa maastapoistamisia ja pakkokeinoihin perustuvia palautuksia, soveltuvin osin unionin oikeudessa asetettujen vaatimusten mukaisesti sekä palautettavien henkilöiden perusoikeuksia ja ihmisarvoa täysimääräisesti kunnioittaen.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Sen lisäksi, että tuetaan henkilöiden palauttamista tämän asetuksen mukaisesti, rahastosta olisi tuettava myös muita toimenpiteitä, joilla torjutaan laitonta muuttoliikettä, laittoman muuttoliikkeen kannustimia tai voimassa olevien laillista muuttoliikettä koskevien sääntöjen kiertämistä, ja turvata näin jäsenvaltioiden maahanmuuttojärjestelmien eheys.

(25)  Sen lisäksi, että tuetaan henkilöiden palauttamista sekä vapaaehtoisissa että pakkokeinoihin perustuvissa tapauksissa tämän asetuksen mukaisesti, rahastosta olisi tuettava myös muita toimenpiteitä, joilla torjutaan laitonta muuttoliikettä, laittoman muuttoliikkeen kannustimia tai voimassa olevien laillista muuttoliikettä koskevien sääntöjen kiertämistä, ja turvata näin jäsenvaltioiden maahanmuuttojärjestelmien eheys.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Rahastossa olisi otettava huomioon joustavuuden lisäämisen ja yksinkertaistamisen tarve mutta myös ennustettavuuteen liittyvät vaatimukset sekä varmistettava resurssien jakautuminen tavalla, joka on oikeudenmukainen ja avoin, siten, että saavutetaan tässä asetuksessa asetetut politiikka- ja erityistavoitteet.

(33)  Rahastossa olisi otettava huomioon avoimuuden ja joustavuuden lisäämisen sekä yksinkertaistamisen tarve mutta myös ennustettavuuteen liittyvät vaatimukset sekä varmistettava resurssien jakautuminen tavalla, joka on oikeudenmukainen ja avoin, siten, että saavutetaan tässä asetuksessa asetetut politiikka- ja erityistavoitteet.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Rahastosta olisi myönnettävä tukea turvapaikka- ja palauttamisasioista aiheutuvien operatiivisten kustannusten kattamiseen niin, että jäsenvaltiot voivat pitää yllä valmiuksiaan tämän koko unionin kannalta olennaisen tehtävän hoitamiseksi. Tällainen tuki käsittää rahaston tavoitteisiin liittyvien erityisten kustannusten täyden korvaamisen, ja sen olisi kuuluttava erottamattomana osana jäsenvaltioiden ohjelmiin.

(40)  Rahastosta olisi myönnettävä tukea turvapaikka- ja sekä vapaaehtoisista että pakkokeinoihin perustuvista palauttamisasioista aiheutuvien operatiivisten kustannusten kattamiseen niin, että jäsenvaltiot voivat pitää yllä valmiuksiaan tämän koko unionin kannalta olennaisen tehtävän hoitamiseksi. Tällainen tuki käsittää rahaston tavoitteisiin liittyvien erityisten kustannusten täyden korvaamisen, ja sen olisi kuuluttava erottamattomana osana jäsenvaltioiden ohjelmiin.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55)  Tässä rahastossa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. Asiaan liittyvät toimet yksilöidään ohjelman laadinnan ja täytäntöönpanon aikana, ja niitä arvioidaan uudelleen asianomaisten arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä.

(55)  Tässä rahastossa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana, ja sitä, että vuotuinen 30 prosentin tavoite saavutetaan mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2027. Asiaan liittyvät toimet yksilöidään ohjelman laadinnan ja täytäntöönpanon aikana, ja niitä arvioidaan uudelleen asianomaisten arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(57)  Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta tämän asetuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201129 mukaisesti Tarkastelumenettelyä olisi käytettävä sellaisten täytäntöönpanosäädösten osalta, joissa säädetään kaikkia jäsenvaltioita koskevat velvollisuudet, erityisesti ne, jotka koskevat tietojen toimittamista komissiolle, ja neuvoa-antavaa menettelyä olisi puolestaan käytettävä sellaisten täytäntöönpanosäädösten osalta, jotka liittyvät järjestelyihin tietojen toimittamiseksi komissiolle suunnittelun ja raportoinnin puitteissa, kun otetaan huomioon niiden puhtaasti tekninen luonne.

(57)  Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta tämän asetuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Komission ehdottamien delegoitujen säädösten on mahdollistettava se, että neuvosto ja parlamentti saavat avoimesti kaikki tiedot unionin varojen käytöstä. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201129 mukaisesti Tarkastelumenettelyä olisi käytettävä sellaisten täytäntöönpanosäädösten osalta, joissa säädetään kaikkia jäsenvaltioita koskevat velvollisuudet, erityisesti ne, jotka koskevat tietojen toimittamista komissiolle, ja neuvoa-antavaa menettelyä olisi puolestaan käytettävä sellaisten täytäntöönpanosäädösten osalta, jotka liittyvät järjestelyihin tietojen toimittamiseksi komissiolle suunnittelun ja raportoinnin puitteissa, kun otetaan huomioon niiden puhtaasti tekninen luonne.

_________________

_________________

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan ja varmistetaan palauttamisen ja takaisinoton tehokkuus kolmansissa maissa.

c)  osallistutaan laittoman muuttoliikkeen torjuntaan ja varmistetaan palauttamisen ja takaisinoton tehokkuus kolmansissa maissa sekä vapaaehtoisissa että pakkokeinoihin perustuvissa tapauksissa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahaston täytäntöönpanoon varatut määrärahat vuosiksi 2021–2027 ovat 10 415 000 000 euroa käypinä hintoina.

1.  Rahaston täytäntöönpanoon varatut määrärahat vuosiksi 2021–2027 ovat 9 204 957 000 euroa vuoden 2018 hintoina (10 415 000 000 euroa käypinä hintoina).

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  6 249 000 000 euroa kohdennetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitaviin ohjelmiin;

a)  5 522 974 200 euroa vuoden 2018 hintoina (6 249 000 000 euroa käypinä hintoina) kohdennetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitaviin ohjelmiin;

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  temaattiseen rahoitusvälineeseen osoitetaan 4 166 000 000 euroa.

b)  temaattiseen rahoitusvälineeseen osoitetaan 3 681 982 800 euroa vuoden 2018 hintoina (4 166 000 000 euroa käypinä hintoina).

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin talousarviosta maksettavan rahoituksen osuus hankkeen kaikista tukikelpoisista menoista on enintään 75 prosenttia.

1.  Unionin talousarviosta maksettavan rahoituksen osuus hankkeen kaikista tukikelpoisista menoista on enintään 80 prosenttia. Jäsenvaltioita kannustetaan tarjoamaan täydentävää rahoitusta rahastosta tukea saaviin toimiin.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimi, joka on saanut rahoitusta rahastosta, voi saada rahoitusta myös muusta unionin ohjelmasta, mukaan lukien yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavista rahastoista, edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata samoja kustannuksia. Kunkin unionin ohjelman, josta myönnetään rahoitusta, sääntöjä sovelletaan sen toimea koskevaan rahoitusosuuteen. Kumulatiivinen rahoitus ei saa ylittää toimen tukikelpoisia kokonaiskustannuksia, ja unionin eri ohjelmista saatava tuki voidaan laskea määräsuhteessa tukiedellytykset vahvistavien asiakirjojen mukaisesti.

1.  Toimi, joka on saanut rahoitusta rahastosta, voi saada rahoitusta myös muusta unionin ohjelmasta, mukaan lukien yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavista rahastoista, edellyttäen, että rahoitusosuudet eivät kata samoja kustannuksia. Komission ehdottamien ohjelmien on oltava vuorovaikutuksessa ja täydennettävä toisiaan, ja ne on suunniteltava niin avoimesti, että vältetään mahdolliset päällekkäisyydet. Kunkin unionin ohjelman, josta myönnetään rahoitusta, sääntöjä sovelletaan sen toimea koskevaan rahoitusosuuteen. Kumulatiivinen rahoitus ei saa ylittää toimen tukikelpoisia kokonaiskustannuksia, ja unionin eri ohjelmista saatava tuki voidaan laskea määräsuhteessa tukiedellytykset vahvistavien asiakirjojen mukaisesti.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 15 päivänä helmikuuta 2023 mennessä ja tämän jälkeen vuosittain samaan päivään mennessä vuoteen 2031 saakka asetuksen (EU) .../2021 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 36 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu vuotuinen tuloksellisuuskertomus. Vuonna 2023 toimitetun kertomuksen on katettava ohjelman täytäntöönpano 30 päivään kesäkuuta 2022 ulottuvalla jaksolla.

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 15 päivänä helmikuuta 2023 mennessä ja tämän jälkeen vuosittain samaan päivään mennessä vuoteen 2031 saakka asetuksen (EU) .../2021 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 36 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu vuotuinen tuloksellisuuskertomus. Vuonna 2023 toimitetun kertomuksen on katettava ohjelman täytäntöönpano 30 päivään kesäkuuta 2022 ulottuvalla jaksolla. Jäsenvaltioiden on julkaistava nämä kertomukset hallintoviranomaisen asiaa käsittelevällä verkkosivustolla, kuten yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 44 artiklassa säädetään. Komissio julkistaa vuotuiset tuloksellisuuskertomukset asiaa käsittelevällä verkkosivustolla.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio laatii Euroopan parlamentille vuosittain kertomuksen varojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä sekä rahoitettujen toimien onnistumisesta, epäonnistumisesta ja eurooppalaisesta lisäarvosta.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  40 % – laiton muuttoliike ja palauttamiset.

–  40 % – laiton muuttoliike ja sekä vapaaehtoiset että pakkoon perustuvat palauttamiset.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Laittoman muuttoliikkeen torjunnan sekä palautusten suhteen otetaan huomioon seuraavat perusteet, joiden painotukset ovat seuraavat:

4.  Laittoman muuttoliikkeen torjunnan ja sekä vapaaehtoisten että pakkoon perustuvien palautusten suhteen otetaan huomioon seuraavat perusteet, joiden painotukset ovat seuraavat:

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  turvapaikka-asioita, laillista muuttoliikettä, kotouttamista, palauttamista ja laitonta muuttoliikettä koskevien kansallisten strategioiden vahvistaminen ja kehittäminen;

a)  turvapaikka-asioita, laillista muuttoliikettä, kotouttamista, vapaaehtoista ja pakkoon perustuvaa palauttamista ja laitonta muuttoliikettä koskevien kansallisten strategioiden vahvistaminen ja kehittäminen;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  palauttamisen valmistelu, myös palauttamispäätöksen antamiseen johtavat toimenpiteet, kolmansien maiden kansalaisten tunnistaminen, matkustusasiakirjojen myöntäminen ja perheenjäsenten jäljittäminen;

e)  vapaaehtoisen tai pakkoon perustuvan palauttamisen valmistelu, myös palauttamispäätöksen antamiseen johtavat toimenpiteet, kolmansien maiden kansalaisten tunnistaminen, matkustusasiakirjojen myöntäminen ja perheenjäsenten jäljittäminen;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  yhteistyö kolmansien maiden kanssa laittoman muuttoliikkeen torjumisen ja tehokkaiden palautus- ja takaisinottotoimien alalla, myös osana takaisinottosopimusten ja muiden järjestelyjen toteuttamista;

k)  yhteistyö kolmansien maiden kanssa laittoman muuttoliikkeen torjumisen ja tehokkaiden palautus- ja takaisinottotoimien alalla sekä vapaaehtoisissa että pakkokeinoihin perustuvissa tapauksissa, myös osana takaisinottosopimusten ja muiden järjestelyjen toteuttamista;

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

2.7.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Karine Gloanec Maurin

28.6.2018

Valiokuntakäsittely

24.9.2018

25.9.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

5

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

13.6.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Miriam Dalli

9.7.2018

 

 

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen

       JURI-lausunto annettu (pvä)

JURI

18.2.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

27.11.2018

19.2.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

23

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.2.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Roberta Metsola

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

23

-

ECR

Marek Jurek, Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

1

0

PPE

Carlos Coelho

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 8. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus