Postupak : 2018/0248(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0106/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0106/2019

Rasprave :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0175

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 576kWORD 194k
27.2.2019
PE 629.652v02-00 A8-0016/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil i migracije

(COM(2018) 0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Miriam Dalli

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE
 OPINION OF THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS ON THE LEGAL BASIS
 MIŠLJENJE ODBORA ZA RAZVOJ
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil i migracije

(COM(2018) 0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0471),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 78. stavak 2. i članak 79. stavke 2. i 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0271/2018),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 59. i 39. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za razvoj i Odbora za proračune (A8-0106/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uspostavi Fonda za azil i migracije

o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Pozivanje 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 78. stavak 2. te članak 79. stavke 2. i 4.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 78. stavak 2., članak 79. stavke 2. i 4. te članak 80.,

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U kontekstu sve većih migracijskih izazova koje obilježava potreba za podupiranjem snažnih sustava prihvata, azila, integracije i migracija u državama članicama, za sprječavanjem i prikladnim rješavanjem situacija pritiska te za zamjenom nezakonitih i nesigurnih dolazaka zakonitim i sigurnim načinima dolaska, ulaganje u učinkovito i koordinirano upravljanje migracijama u Uniji od ključne je važnosti za ostvarenje cilja Unije koji se odnosi na uspostavu područja slobode, sigurnosti i pravde u skladu s člankom 67. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(1)  U kontekstu sve većih migracijskih izazova koje obilježava potreba za podupiranjem snažnih sustava prihvata, azila, integracije i migracija u državama članicama, za sprječavanjem te prikladnim i solidarnim rješavanjem situacija pritiska te za zamjenom nezakonitih i nesigurnih dolazaka zakonitim i sigurnim načinima dolaska, ulaganje u učinkovito i koordinirano upravljanje migracijama u Uniji od ključne je važnosti za ostvarenje cilja Unije koji se odnosi na uspostavu područja slobode, sigurnosti i pravde u skladu s člankom 67. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Važnost koordiniranog pristupa Unije i država članica odražava se u Europskom migracijskom programu iz svibnja 2015. u kojem se ističe potreba za dosljednom i jasnom zajedničkom politikom za obnovu povjerenja u sposobnost Unije da objedini europske i nacionalne napore u području migracija i omogući učinkovitu suradnju, u skladu s načelom solidarnosti i poštenom podjelom odgovornosti te je potvrđena u preispitivanju tog programa na sredini provedbenog razdoblja iz rujna 2017. i u izvješću o napretku iz ožujka i svibnja 2018.

(2)  Važnost koordiniranog pristupa Unije i država članica odražava se u Europskom migracijskom programu iz svibnja 2015. u kojem se ističe potreba za dosljednom i jasnom zajedničkom politikom za obnovu povjerenja u sposobnost Unije da objedini europske i nacionalne napore u području migracija i omogući učinkovitu suradnju, u skladu s načelom solidarnosti i poštenom podjelom odgovornosti između država članica navedenih u članku 80. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, te je potvrđena u preispitivanju tog programa na sredini provedbenog razdoblja iz rujna 2017. i u izvješću o napretku iz ožujka i svibnja 2018.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U svojim Zaključcima od 19. listopada 2017. Europsko vijeće potvrdilo je da treba tražiti sveobuhvatni, pragmatičan i odlučan pristup upravljanju migracijama kojim će se obnoviti kontrola na vanjskim granicama, smanjiti broj nezakonitih dolazaka i smrtnih slučajeva na moru i koji bi trebalo temeljiti na fleksibilnoj i koordiniranoj uporabi svih dostupnih instrumenata Unije i država članica. Europsko vijeće dalje je pozvalo na osiguranje znatno pojačanih vraćanja mjerama na razini EU-a i država članica, kao što su djelotvorni sporazumi i mehanizmi o ponovnom prihvatu.

(3)  U svojim Zaključcima od 19. listopada 2017. Europsko vijeće potvrdilo je da treba tražiti sveobuhvatni, pragmatičan i odlučan pristup upravljanju migracijama kojim će se obnoviti kontrola na vanjskim granicama, smanjiti broj nezakonitih dolazaka i smrtnih slučajeva na moru i koji bi trebalo temeljiti na fleksibilnoj i koordiniranoj uporabi svih dostupnih instrumenata Unije i država članica. Europsko vijeće dalje je pozvalo na osiguranje znatno pojačanih vraćanja mjerama na razini EU-a i država članica, kao što su djelotvorni sporazumi i mehanizmi o ponovnom prihvatu. Europsko vijeće pozvalo je, među ostalim, na provedbu i razvoj dobrovoljnih programa preseljenja.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kako bi se podržali napori usmjereni na osiguranje sveobuhvatnog pristupa upravljanju migracijama utemeljenog na uzajamnom povjerenju, solidarnosti i podjeli odgovornosti među državama članicama i institucijama Unije i ispunio cilj osiguravanja zajedničke održive politike Unije o azilu i imigraciji, državama članicama trebalo bi pružiti potporu prikladnim financijskim sredstvima u obliku Fonda za azil i migracije (dalje u tekstu „Fond”).

(4)  Kako bi se podržali napori usmjereni na osiguranje sveobuhvatnog pristupa upravljanju migracijama utemeljenog na uzajamnom povjerenju, solidarnosti i podjeli odgovornosti među državama članicama i institucijama Unije i ispunio cilj osiguravanja zajedničke održive politike Unije o azilu i imigraciji, državama članicama trebalo bi pružiti potporu prikladnim financijskim sredstvima u obliku Fonda za azil, migracije i integraciju (dalje u tekstu „Fond”).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Fond bi trebao u potpunosti poštovati ljudska prava, biti u skladu s Programom do 2030., načelom usklađenosti politika radi razvoja, kako je utvrđeno u članku 208. UFEU-a, te obvezama na međunarodnoj razini u pogledu migracija i azila, i to u globalnom paktu o izbjeglicama i globalnom paktu za sigurne, uredne i zakonite migracije.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  U upravljanju Fondom iz perspektive razvoja trebalo bi u obzir uzeti razne glavne uzroke migracija kao što su sukobi, siromaštvo, manjak obradive zemlje, obrazovanje i nejednakost.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Fond bi trebalo provoditi potpuno u skladu s pravima i načelima iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima i međunarodnim obvezama Unije u pogledu temeljnih prava.

(5)  Mjere koje se financiraju iz Fonda trebalo bi provoditi potpuno u skladu s pravima i načelima iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima, uključujući pravo na zaštitu osobnih podataka, kao i s međunarodnim obvezama Unije i država članica u pogledu temeljnih prava, uključujući Konvenciju UN-a o pravima djeteta i Ženevsku konvenciju o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951., kako je dopunjena Protokolom od 31. siječnja 1967.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Pri provedbi Fonda trebala bi se promicati načela rodne ravnopravnosti i nediskriminacije, koja su među temeljnim vrijednostima Unije. Sredstvima Fonda ne bi se trebale podupirati mjere kojima se doprinosi bilo kojem obliku segregacije ili socijalne isključenosti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  Pri provedbi Fonda trebalo bi dati prednost mjerama kojima se rješava pitanje maloljetnika bez pratnje i razdvojenih maloljetnika putem rane identifikacije i registracije te mjerama koje se provode u najboljem interesu djeteta.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Istodobno bi se trebale uzeti u obzir sve relevantne novosti. Fondom bi se trebalo podupirati učinkovito upravljanje migracijskim tokovima, među ostalim, promicanjem zajedničkih mjera u području azila, uključujući napore država članica u pogledu prihvata osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, preseljenjem i transferom podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili korisnika međunarodne zaštite između država članica, podupiranjem strategija integracije i djelotvornijom politikom zakonitih migracija kako bi se osigurala dugoročna konkurentnost Unije i budućnost njezina socijalnog modela te smanjio poticaj za nezakonite migracije provedbom održive politike vraćanja i ponovnog prihvata. Fondom bi se trebalo podupirati jačanje suradnje s trećim zemljama u cilju boljeg upravljanja priljevom osoba koje podnose zahtjev za azil ili druge vrste međunarodne zaštite, stvaranja mogućnosti za zakonite migracije i suzbijanja nezakonitih migracija te kako bi se osigurala održivost vraćanja i učinkovit ponovni prihvat u trećim zemljama.

(7)  Fondom bi se trebalo podupirati solidarnost među državama članicama i učinkovito upravljanje migracijskim tokovima, među ostalim, promicanjem zajedničkih mjera u području azila, uključujući napore država članica u pogledu prihvata osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, preseljenjem i humanitarnim prihvatom te transferom podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili korisnika međunarodne zaštite između država članica, povećanjem zaštite ranjivih tražitelja azila kao što su djeca, podupiranjem strategija integracije i djelotvornijom politikom zakonitih migracija, stvaranjem sigurnih i zakonitih putova za ulazak u Uniju, čime bi se ujedno trebalo doprinijeti osiguravanju dugoročne konkurentnosti Unije i budućnosti njezina socijalnog modela te smanjio poticaj za nezakonite migracije provedbom održive politike vraćanja i ponovnog prihvata. S obzirom na to da je Fond instrument unutarnje politike Unije i jedini instrument za financiranje azila i migracija na razini Unije, njegovim sredstvima prvenstveno bi trebalo podupirati mjere u području azila i migracija unutar Unije. Međutim, unutar utvrđenih granica i podložno zaštitnim mjerama, Fondom bi se trebalo podupirati jačanje suradnje s trećim zemljama u cilju boljeg upravljanja priljevom osoba koje podnose zahtjev za azil ili druge vrste međunarodne zaštite, stvaranja mogućnosti za zakonite migracije i suzbijanja nezakonitih migracija i mreža krijumčara i trgovaca ljudima te kako bi se osigurala održivost sigurnog i dostojanstvenog vraćanja te reintegracija u trećim zemljama.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Migracijska kriza ukazala je na potrebu za reformom zajedničkog europskog sustava azila kako bi se osigurali učinkoviti postupci azila kojima će se spriječiti sekundarna kretanja, ujednačeni i prikladni uvjeti prihvata podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, ujednačeni standardi za odobravanje međunarodne zaštite i odgovarajuća prava i pogodnosti za korisnike međunarodne zaštite. Istodobno je reformom trebalo uspostaviti pošteniji i djelotvorniji sustav za utvrđivanje odgovornosti država članica za podnositelje zahtjeva za međunarodnu zaštitu i okvir Unije za napore država članica u pogledu preseljenja. Stoga je prikladno da se iz Fonda pruža veća potpora naporima država članica da u potpunosti i pravilno provode obnovljeni zajednički europski sustav azila.

(8)  Migracijska kriza i porat broja smrtno stradalih na Sredozemlju tijekom proteklih godina ukazali su na potrebu za reformom zajedničkog europskog sustava azila i uspostavom poštenijeg i djelotvornijeg sustava utvrđivanja odgovornosti država članica za podnositelje zahtjeva za međunarodnu zaštitu kao i okvira za napore država članica u pogledu preseljenja i humanitarnog prihvata kako bi se povećao ukupni broj dostupnih mjesta za preseljenje u svijetu. Istodobno, reforma je potrebna kako bi se zajamčila uspostava i dostupnost djelotvornog sustava azila temeljenog na pravima i osigurali ujednačeni i prikladni uvjeti prihvata podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, ujednačeni standardi za odobravanje međunarodne zaštite i odgovarajuća prava i pogodnosti za korisnike međunarodne zaštite kao i učinkoviti i djelotvorni postupci vraćanja za nezakonite migrante. Stoga je prikladno da se iz Fonda pruža veća potpora naporima država članica da u potpunosti i pravilno provode obnovljeni zajednički europski sustav azila.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Fondom bi se također trebale dopunjavati i jačati aktivnosti koje provodi Agencija Europske unije za azil (EUAA) osnovana Uredbom (EU) ../.. [Uredba o EUAA-u]14 u cilju olakšavanja i poboljšanja funkcioniranja zajedničkog europskog sustava azila koordiniranjem i jačanjem praktične suradnje i razmjene informacija među državama članicama, promicanjem prava Unije i operativnih standarda o azilu u cilju osiguravanja visokog stupnja ujednačenosti utemeljenog na visokim standardima zaštite u pogledu postupaka međunarodne zaštite, uvjeta prihvata i procjene potreba za potporom diljem Unije, omogućivanjem održive i poštene raspodjele zahtjeva za međunarodnu zaštitu, olakšavanjem konvergencije u procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu diljem Unije, podupiranjem napora država članica u području preseljenja i pružanjem operativne i tehničke pomoći državama članicama za upravljanje njihovim sustavima azila i prihvata, posebice onima čiji su sustavi izloženi nerazmjernom pritisku.

(9)  Fondom bi se također trebale dopunjavati i jačati aktivnosti koje provodi Europski potporni ured za azil u cilju olakšavanja i poboljšanja funkcioniranja zajedničkog europskog sustava azila jačanjem praktične suradnje i koordiniranjem razmjene informacija o azilu, a posebno o dobrim praksama, među državama članicama, promicanjem prava Unije i međunarodnog prava te doprinošenjem jedinstvenoj primjeni prava Unije o azilu putem relevantnih smjernica, uključujući operativne standarde, i to na temelju visokih standarda zaštite u pogledu postupaka međunarodne zaštite, uvjeta prihvata i procjene potreba za potporom diljem Unije, omogućivanjem održive i poštene raspodjele zahtjeva za međunarodnu zaštitu, olakšavanjem konvergencije u procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu diljem Unije, podupiranjem napora država članica u području preseljenja i pružanjem operativne i tehničke pomoći državama članicama za upravljanje njihovim sustavima azila i prihvata, posebice onima čiji su sustavi izloženi nerazmjernom pritisku.

__________________

 

14 Uredba (EU) br. Europskog parlamenta i Vijeća od [Uredba o EUAA-u]... (SL L…, [datum], str. ..).

 

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Fond bi trebao podupirati napore Unije i država članica koji se odnose na jačanje kapaciteta država članica za razvoj, praćenje i evaluaciju politika o azilu s obzirom na njihove obveze prema postojećem pravu Unije.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Fond bi trebao podupirati napore Unije i država članica koji se odnose na jačanje kapaciteta država članica za razvoj, praćenje i provedbu evaluacije politika o azilu s obzirom na njihove obveze prema postojećem pravu Unije.

(10)  Fond bi trebao podupirati Uniju i države članice u provedbi postojećeg prava Unije, pri čemu bi se trebalo zajamčiti potpuno poštovanje temeljnih prava, a osobito direktiva 2013/33/EU1a (Direktiva o uvjetima prihvata), 2013/32/EU1b (Direktiva o postupcima azila), 2011/95/EU1c (Direktiva o kvalifikacijama) i 2008/115/EZ1c (Direktiva o vraćanju) Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) br. 604/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća1e (Dublinska uredba).

 

________________________

 

1a Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju normi za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (SL L 180, 29.6.2013., str. 96.).

 

1b Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL L 180, 29.6.2013., str. 60.).

 

1c Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL L 337, 20.12.2011., str. 9.).

 

1d Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008., str. 98.).

 

1e Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje molbe za međunarodnu zaštitu koju je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (SL L 180, 29.6.2013., str. 13.).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Partnerstva i suradnja s trećim zemljama bitna su komponenta politike azila Unije kako bi se osiguralo odgovarajuće upravljanje tokovima osoba koje podnose zahtjev za azil ili druge oblike međunarodne zaštite. Kako bi se nesiguran i nezakoniti dolazak državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva na državno područje država članica zamijenio zakonitim i sigurnim dolaskom, kako bi se izrazila solidarnost s državama i regijama u koje ili unutar kojih je raseljen velik broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita pomaganjem da se ublaži pritisak na te zemlje, kako bi se pridonijelo ostvarenju ciljeva migracijske politike Unije povećanjem utjecaja Unije na treće zemlje i kako bi se učinkovito pridonijelo globalnim inicijativama za preseljenje usklađenim nastupanjem na međunarodnim forumima i prema trećim zemljama, Fondom bi se trebali osigurati financijski poticaji za provedbu Okvira Unije za preseljenje [i okvira za humanitarni prihvat.]

Briše se.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Fond bi trebao podupirati napore koje su države članice uložile u pružanje međunarodne zaštite i trajnog rješenja na svojim državnim područjima za izbjeglice i raseljene osobe koje su identificirane kao prihvatljive za preseljenje ili u okviru nacionalnih programa humanitarnog prihvata, u kojima bi se trebalo voditi računa o predviđanjima UNHCR-a o globalnim potrebama za preseljenjem. Kako bi na ambiciozan i učinkovit način dao svoj doprinos, Fond bi trebao pružati ciljanu pomoć u obliku financijskih poticaja za svaku osobu koja je primljena ili preseljena.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Uzimajući u obzir visoke razine migracijskih tokova u Uniji posljednjih godina i važnost osiguravanja kohezije naših društava, od ključne je važnosti podržati politike država članica za ranu integraciju državljana trećih zemalja sa zakonitim boravkom, uključujući u prioritetnim područjima utvrđenima u Akcijskom planu za integraciju državljana trećih zemalja koji je Komisija donijela 2016.

(12)  Uzimajući u obzir važnost osiguravanja kohezije naših društava, od ključne je važnosti podržati politike država članica za integraciju državljana trećih zemalja sa zakonitim boravkom, uključujući u prioritetnim područjima utvrđenima u Akcijskom planu za integraciju državljana trećih zemalja koji je Komisija donijela 2016.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U cilju povećanja učinkovitosti, postizanja najveće dodane vrijednosti Unije i osiguravanja dosljednosti odgovora Unije u poticanju integracije državljana trećih zemalja, mjere koje se financiraju iz Fonda trebale bi biti specifične i komplementarne mjerama koje se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Mjerama koje se financiraju iz ovog Fonda trebale bi se podupirati mjere prilagođene potrebama državljana trećih zemalja koje se u načelu provode u ranoj fazi integracije i horizontalne mjere kojima se podupiru kapaciteti država članica u području integracije, a dugoročne intervencije za državljane trećih zemalja trebale bi se financirati u okviru EFRR-a i ESF-a+.

(13)  U cilju povećanja učinkovitosti, postizanja najveće dodane vrijednosti Unije i osiguravanja dosljednosti odgovora Unije u poticanju integracije državljana trećih zemalja, mjere koje se financiraju iz Fonda trebale bi biti specifične i komplementarne mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova Unije. Mjerama koje se financiraju iz ovog Fonda trebale bi se podupirati mjere prilagođene potrebama državljana trećih zemalja koje se u načelu provode u ranim fazama integracije i horizontalne mjere kojima se podupiru kapaciteti država članica u području integracije, a koje nadopunjavaju intervencije za promicanje socijalne i ekonomske uključenosti državljana trećih zemalja, koje se financiraju u okviru strukturnih fondova.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Mjere integracije trebale bi također uključivati korisnike međunarodne zaštite kako bi se osigurao sveobuhvatan pristup integraciji, pri čemu bi se u obzir trebale uzeti posebnosti te ciljne skupine. Ako se mjere integracije kombiniraju s prihvatom, djelovanja bi, prema potrebi, trebala obuhvatiti i tražitelje azila.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  U tom kontekstu nadležna tijela država članica odgovorna za provedbu Fonda trebala bi imati obvezu surađivati i uspostaviti mehanizme koordinacije s nadležnim tijelima koje su države članice odredile za upravljanje intervencijama iz ESF-a+ i EFRR-a i, prema potrebi, s njihovim upravljačkim tijelima i upravljačkim tijelima ostalih fondova Unije kojima se pridonosi integraciji državljana trećih zemalja.

(14)  U tom kontekstu nadležna tijela država članica odgovorna za provedbu Fonda trebala bi imati obvezu surađivati i uspostaviti mehanizme koordinacije s nadležnim tijelima koje su države članice odredile za upravljanje intervencijama iz strukturnih fondova i, prema potrebi, s njihovim upravljačkim tijelima i upravljačkim tijelima ostalih fondova Unije kojima se pridonosi integraciji državljana trećih zemalja. U okviru tih koordinacijskih mehanizama Komisija bi trebala ocijeniti usklađenost i komplementarnost fondova te mjeru u kojoj mjere provedene u okviru svakog fonda doprinose integraciji državljana trećih zemalja.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Državama članicama koje to žele trebalo bi dopustiti da u svojim programima predvide da se u mjere integracije mogu uključiti najbliži srodnici državljana trećih zemalja u mjeri u kojoj je to nužno za djelotvornu provedbu takvih mjera. Izraz „najbliži srodnik” trebalo bi shvaćati kao da označava supružnike, partnere i bilo koju osobu koja ima izravne obiteljske veze, bez obzira radi li se o potomcima ili precima, s državljaninom treće zemlje na kojeg su usmjerena djelovanja u vezi s integracijom, a koje u protivnom ne bi bile obuhvaćene Fondom.

(16)  Državama članicama koje to žele trebalo bi dopustiti da u svojim programima predvide da se u mjere integracije mogu uključiti najbliži srodnici državljana trećih zemalja, čime se podupire spajanje obitelji u najboljem interesu djeteta, u mjeri u kojoj je to nužno za djelotvornu provedbu takvih mjera. Izraz „najbliži srodnik” trebalo bi shvaćati kao da označava supružnike, partnere i bilo koju osobu koja ima izravne obiteljske veze, bez obzira radi li se o potomcima ili precima, s državljaninom treće zemlje na kojeg su usmjerena djelovanja u vezi s integracijom, a koje u protivnom ne bi bile obuhvaćene Fondom.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  S obzirom na ključnu ulogu lokalnih i regionalnih tijela i organizacija civilnog društva u području integracije te kako bi se olakšao pristup tih subjekata financiranju na razini Unije, Fondom bi se trebala olakšati provedba mjera u području integracije lokalnih i regionalnih tijela ili organizacija civilnog društva, uključujući uporabom tematskog instrumenta i višom stopom sufinanciranja za te mjere.

(17)  S obzirom na ključnu ulogu lokalnih i regionalnih tijela i njihovih predstavničkih udruženja, organizacija civilnog društva, uključujući udruženja izbjeglica i migranata u području integracije te kako bi se olakšao izravan pristup tih subjekata financiranju na razini Unije, Fondom bi se trebala olakšati provedba mjera lokalnih i regionalnih tijela ili organizacija civilnog društva u području integracije, među ostalim višom stopom sufinanciranja za te mjere te uporabom namjenske sastavnice tematskog instrumenta u slučajevima u kojima ta lokalna i regionalna tijela imaju nadležnost za provedbu mjera integracije.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Uzimajući u obzir dugoročne gospodarske i demografske izazove s kojima se suočava Unija, od ključne je važnosti uspostaviti kanale za zakonite migracije koji dobro funkcioniraju kako bi Unija i dalje bila privlačno odredište za migrante i kako bi se osigurala održivost sustava socijalne pomoći i rast gospodarstva Unije.

(18)  Uzimajući u obzir dugoročne gospodarske i demografske izazove s kojima se suočava Unija te sve globaliziraniju prirodu migracija, od ključne je važnosti uspostaviti kanale za zakonite migracije koji dobro funkcioniraju kako bi Unija i dalje bila privlačno odredište za regularnu migraciju, u skladu s gospodarskim i socijalnim potrebama država članica, i kako bi se osigurala održivost sustava socijalne pomoći i rast gospodarstva Unije te istovremeno radnici migranti zaštitili od iskorištavanja na radnome mjestu.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Fondom bi se trebale podupirati države članice u uspostavi strategija kojima se organiziraju zakonite migracije i trebale bi se pojačati njihove sposobnosti za razvoj, provedbu, praćenje i evaluaciju svih strategija, politika i mjera za državljane trećih zemalja sa zakonitim boravkom, među ostalim i pravni instrumenti Unije. Fondom bi se trebala podupirati i razmjena informacija, najbolje prakse i suradnja između različitih odjela uprave i različitih razina upravljanja i među državama članicama.

(19)  Fondom bi se trebale podupirati države članice u uspostavi strategija kojima se organiziraju i šire putovi zakonite migracije te bi se trebale pojačati njihove sposobnosti za razvoj, provedbu, praćenje i evaluaciju svih strategija, politika i mjera za državljane trećih zemalja sa zakonitim boravkom, a osobito instrumenti Unije za zakonite migracije. Fondom bi se trebala podupirati i razmjena informacija, najbolje prakse i suradnja između različitih odjela uprave i različitih razina upravljanja i među državama članicama.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Učinkovita politika vraćanja sastavni je dio sveobuhvatnog pristupa migracijama koji provode Unija i njezine države članice. Fondom bi se trebali podupirati i poticati napori država članica usmjereni na djelotvornu provedbu i daljnji razvoj zajedničkih standarda o vraćanju, posebice kako je utvrđeno u Direktivi 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 te integriranog i koordiniranog pristupa upravljanju vraćanjem. U pogledu održivih politika vraćanja, Fondom bi se trebale podupirati i povezane mjere u trećim zemljama, kao što je reintegracija povratnika.

(20)  Učinkovita i dostojanstvena politika vraćanja sastavni je dio sveobuhvatnog pristupa migracijama koji provode Unija i njezine države članice. Fondom bi se trebali podupirati i poticati napori država članica usmjereni na djelotvornu provedbu i daljnji razvoj zajedničkih standarda o vraćanju, s naglaskom na dobrovoljnom vraćanju, posebice kako je utvrđeno u Direktivi 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 te integriranog i koordiniranog pristupa upravljanju vraćanjem. Fondom bi se trebale podupirati i povezane mjere u trećim zemljama kako bi se olakšalo i zajamčilo sigurno i dostojanstveno vraćanje te ponovni prihvat i održiva reintegracija, kako je utvrđeno u globalnom paktu za sigurne, uredne i zakonite migracije.

__________________

__________________

15 Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008., str. 98.).

15 Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008., str. 98.).

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Države članice trebale bi dati prednost dobrovoljnom vraćanju. Kako bi se promicao dobrovoljni povratak, države članice trebale bi predvidjeti poticaje za dobrovoljno vraćanje osoba, na primjer povlašteni tretman u obliku veće pomoći za vraćanje. Ta je vrsta dobrovoljnog vraćanja u interesu kako povratnika tako i nadležnih tijela zbog njezine ekonomičnosti.

(21)  Države članice trebale bi dati prednost dobrovoljnom vraćanju i zajamčiti učinkovit, siguran i dostojanstven povratak nezakonitih migranata. Stoga bi Fond trebao davati povlaštenu potporu djelovanjima koja se odnose na dobrovoljno vraćanje. Kako bi se ono promicalo, države članice trebale bi predvidjeti poticaje, na primjer povlašteni tretman u obliku veće pomoći za vraćanje i dugoročne potpore za reintegraciju. Ta je vrsta dobrovoljnog vraćanja u interesu kako povratnika tako i nadležnih tijela zbog njezine ekonomičnosti. U svim aktivnostima ili odlukama koje se odnose na djecu migrante, uključujući vraćanje, prvenstveno bi se trebali uzeti u obzir najbolji interesi djeteta, kao i njegovo pravo da izrazi svoje mišljenje.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Ipak, dobrovoljno i prisilno vraćanje povezani su i uzajamno se potiču te bi države članice stoga trebalo poticati da pojačaju komplementarnosti između te dvije vrste vraćanja. Mogućnost udaljavanja važan je element koji pridonosi cjelovitosti sustava azila i zakonitih migracija. Fondom bi se stoga trebale podupirati mjere država članica za olakšavanje i provođenje udaljavanja u skladu s normama utvrđenima u pravu Unije, kada je to primjenjivo, i uz puno poštovanje temeljnih prava i dostojanstva povratnika.

(22)  Iako dobrovoljno vraćanje ima prednost u odnosu na prisilno vraćanje, te su vrste vraćanja povezane i uzajamno se potiču te bi države članice stoga trebalo poticati da pojačaju komplementarnosti između njih. Mogućnost udaljavanja važan je element koji pridonosi cjelovitosti sustava azila i zakonitih migracija. Fondom bi se stoga trebale podupirati mjere država članica za olakšavanje i provođenje udaljavanja u skladu s normama utvrđenima u pravu Unije, kada je to primjenjivo, i uz puno poštovanje temeljnih prava i dostojanstva povratnika. Iz Fonda bi trebalo podupirati mjere za vraćanje djece samo ako je procijenjeno da je takvo vraćanje u najboljem interesu djeteta.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Posebnim mjerama potpore za povratnike u državama članicama i u zemljama vraćanja mogu se poboljšati uvjeti za vraćanje i pojačati njihova integracija.

(23)  Posebnim mjerama potpore za povratnike, s posebnim naglaskom na njihovim humanitarnim potrebama i potrebama u pogledu zaštite, u državama članicama i u zemljama vraćanja mogu se poboljšati uvjeti za vraćanje i pojačati njihova integracija. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti ugroženim skupinama. Odluke o vraćanju trebale bi se temeljiti na sveobuhvatnoj i pažljivoj procjeni stanja u zemlji porijekla, što uključuje i evaluaciju apsorpcijskog kapaciteta na lokalnoj razini. Održivosti, sigurnosti i djelotvornosti vraćanja doprinosi se konkretnim mjerama i aktivnostima kojima se pruža potpora zemljama porijekla, a posebno ranjivim osobama. Lokalna tijela, civilno društvo i dijaspore trebali bi aktivno sudjelovati u provedbi tih mjera.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Sporazumi o ponovnom prihvatu i ostali dogovori sastavni su element Unijine politike vraćanja i glavno sredstvo za učinkovito upravljanje migracijskim tokovima jer olakšavaju brzo vraćanje nezakonitih migranata. Ti sporazumi i mehanizmi važan su element u okviru dijaloga i suradnje s trećim zemljama porijekla i tranzita nezakonitih migranata te je potrebno poduprijeti njihovu provedbu u trećim zemljama u interesu učinkovitih politika vraćanja na nacionalnoj razini i na razini Unije.

(24)  Službeni sporazumi o ponovnom prihvatu sastavni su i ključan element Unijine politike vraćanja i glavno sredstvo za učinkovito upravljanje migracijskim tokovima jer olakšavaju brzo vraćanje nezakonitih migranata. Ti su sporazumi važan element u okviru dijaloga i suradnje s trećim zemljama porijekla i tranzita nezakonitih migranata te je sredstvima Fonda potrebno poduprijeti njihovu provedbu u trećim zemljama u interesu učinkovitih, sigurnih i dostojanstvenih politika vraćanja unutar utvrđenih ograničenja i podložno odgovarajućim zaštitnim mjerama.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Uz pružanje potpore vraćanju osoba kako je predviđeno u ovoj Uredbi, Fondom bi se trebale podržati i druge mjere za suzbijanje nezakonitih migracija, ukloniti poticaji za nezakonite migracije ili zaobilaženje postojećih pravila o zakonitoj migraciji, čime se štiti cjelovitost imigracijskih sustava država članica.

(25)  Uz pružanje potpore integraciji državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva u državama članicama, Fondom bi se trebale podržati i druge mjere za suzbijanje krijumčarenja migranata, poticanje i omogućivanje uspostave pravila o zakonitoj migraciji, čime se štiti cjelovitost imigracijskih sustava u zemljama porijekla, uz puno poštovanje načela usklađenosti politika u interesu održivog razvoja.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Zapošljavanje nezakonitih migranata poticajni je čimbenik za nezakonite migracije i otežava razvoj politike radne mobilnosti utemeljene na sustavima zakonite migracije. Fondom bi se stoga trebale izravno ili neizravno podupirati države članice u provedbi Direktive 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16 kojom se zabranjuje zapošljavanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom i predviđaju sankcije za poslodavce koji krše tu zabranu.

(26)  Zapošljavanje nezakonitih migranata otežava razvoj politike radne mobilnosti utemeljene na sustavima zakonite migracije te ugrožava prava radnika migranata čineći ih ranjivima u pogledu kršenja prava i iskorištavanja. Fondom bi se stoga trebale izravno ili neizravno podupirati države članice u provedbi Direktive 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16 kojom se zabranjuje zapošljavanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom, predviđa mehanizam podnošenja žalbi i naplate plaća za iskorištene radnike i predviđaju sankcije za poslodavce koji krše tu zabranu.

_________________

_________________

16 Direktiva 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o minimalnim standardima za sankcije i mjere za poslodavce državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 168, 30.6.2009., str. 24.).

16 Direktiva 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o minimalnim standardima za sankcije i mjere za poslodavce državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 168, 30.6.2009., str. 24.).

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26.a)  Države članice trebale bi podržati zahtjeve civilnog društva i organizacija radnika, primjerice u pogledu stvaranja europske mreže radnika i radnica za prihvat, kako bi se povezali svi radnici i radnice u Europi koji rade na migracijskim postupcima u cilju promicanja dostojanstvenog prihvata i pristupa migracijama utemeljenima na ljudskim pravima i razmjeni dobrih praksi u području prihvata i mogućnosti zapošljavanja migranata.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Fondom bi se trebale izravno ili neizravno podupirati države članice u njihovoj provedbi Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća17 u kojoj se utvrđuju odredbe o pomoći i potpori žrtvama trgovanja ljudima te o njihovoj zaštiti.

(27)  Fondom bi se trebale izravno ili neizravno podupirati države članice u njihovoj provedbi Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća17 u kojoj se utvrđuju odredbe o pomoći i potpori žrtvama trgovanja ljudima te o njihovoj zaštiti. Tim bi se mjerama trebala uzeti u obzir rodno specifična priroda trgovine ljudima. Prilikom provedbe Fonda države članice trebale bi uzeti u obzir da su osobe koje moraju napustiti svoje domove zbog iznenadnih ili postupnih klimatskih promjena koje negativno utječu na njihove živote ili životne uvjete izložene velikoj opasnosti da postanu žrtve trgovine ljudima.

__________________

__________________

17 Direktiva 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/629/PUP (SL L 101, 15.4.2011., str. 1.)

17 Direktiva 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/629/PUP (SL L 101, 15.4.2011., str. 1.)

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27.a)  Fond bi, kako je utvrđeno u pravnoj stečevini Unije o azilu, posebno trebao podupirati identifikaciju i mjere koje se odnose na potrebe ranjivih tražitelja azila, kao što su maloljetnici bez pratnje, ili žrtve mučenja ili drugih teških oblika nasilja.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27.b)  Kako bi se postigla pravedna i transparentna raspodjela sredstava među ciljevima Fonda, trebalo bi osigurati minimalnu razinu izdataka za određene ciljeve pod izravnim, neizravnim ili podijeljenim upravljanjem.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Fondom bi se trebale dopuniti i pojačati aktivnosti koje u području vraćanja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu uspostavljena Uredbom (EU) br. 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća18, čime se pridonosi učinkovitom europskom integriranom upravljanju granicama, kako je definirano u članku 4. te Uredbe.

(28)  Fondom bi se trebale dopuniti i pojačati aktivnosti koje u području vraćanja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu uspostavljena Uredbom (EU) br. 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća18, bez uspostave dodatnog toka financiranja za Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu, za koju proračunsko tijelo utvrđuje godišnji proračun kojim bi joj trebalo biti omogućeno obavljanje svih njezinih zadaća.

__________________

__________________

18 Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

18 Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Trebalo bi nastojati uspostaviti sinergije, dosljednosti i učinkovitosti s drugim fondovima Unije i izbjegavati preklapanja mjera.

(29)  Trebalo bi nastojati uspostaviti sinergije, dosljednost, komplementarnost i učinkovitost s drugim fondovima Unije i izbjegavati preklapanja mjera ili proturječje između njih.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Mjere u trećim zemljama i mjere povezane s trećim zemljama koje se podupiru sredstvima iz Fonda trebale bi dopunjavati druge mjere izvan Unije koje se podupiru s pomoću instrumenata Unije za vanjsko financiranje. Pri provedbi takvih mjera posebice bi trebalo težiti potpunoj usklađenosti s načelima i općim ciljevima vanjskog djelovanja i vanjske politike Unije koji su povezani s dotičnom zemljom ili regijom te s međunarodnim obvezama Unije. Kad je riječ o vanjskoj dimenziji, Fond bi trebao biti usmjeren na potporu za jačanje suradnje s trećim zemljama i jačanje ključnih aspekata upravljanja migracijama u područjima od interesa za migracijsku politiku Unije.

(30)  Prioritet ovog Fonda trebalo bi biti financiranje mjera na području same Unije. Sredstvima Fonda mogu se financirati mjere u trećim zemljama koje Fond podupire i mjere povezane s tim trećim zemljama, no te bi mjere trebale biti financijski ograničene, no i dalje primjerene za ostvarenje ciljeva Fonda kako su utvrđeni u članku 3. ove Uredbe te bi trebale podlijegati odgovarajućim zaštitnim mehanizmima. Takve mjere trebale bi dopunjavati druge mjere izvan Unije koje se podupiru s pomoću instrumenata Unije za vanjsko financiranje. Pri provedbi takvih mjera posebice bi trebalo težiti potpunoj usklađenosti i komplementarnosti s načelima i općim ciljevima vanjskog djelovanja i vanjske politike Unije koji su povezani s dotičnom zemljom ili regijom te s međunarodnim obvezama Unije. Trebalo bi poštovati načelo usklađenosti politika radi razvoja kako je određeno u stavku 35. Europskog konsenzusa o razvoju. Tijekom provedbe hitne pomoći potrebno je osigurati usklađenost s humanitarnim načelima utvrđenim u Europskom konsenzusu o humanitarnoj pomoći.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Financiranje iz proračuna Unije trebalo bi biti usmjereno na aktivnosti u kojima intervencija Unije, u usporedbi s djelovanjem samih država članica, može donijeti dodanu vrijednost. Financijskom potporom koja je predviđena u ovoj Uredbi trebalo bi se posebno pridonijeti jačanju nacionalnih kapaciteta i kapaciteta Unije u području azila i migracija.

(31)  Financiranje iz proračuna Unije trebalo bi biti usmjereno na aktivnosti u kojima intervencija Unije, u usporedbi s djelovanjem samih država članica, može donijeti dodanu vrijednost. Financijskom potporom koja je predviđena u ovoj Uredbi trebalo bi se posebno pridonijeti solidarnosti među državama članicama u pogledu azila i migracije u skladu s člankom 80. UFEU-a te jačanju nacionalnih kapaciteta i kapaciteta Unije u području azila i migracija.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Može se smatrati da se država članica ne pridržava mjerodavne pravne stečevine Unije u pogledu uporabe operativne potpore u skladu s ovim Fondom ako nije ispunila svoje obveze iz Ugovora u području azila i vraćanja, ako postoji očigledan rizik da će država članica pri provedbi pravne stečevine o azilu i vraćanju izvršiti tešku povredu vrijednosti Unije ili ako su u izvješću o evaluaciji u okviru mehanizma za evaluaciju i praćenje provedbe schengenske pravne stečevine ili Agencije Europske unije za azil utvrđeni nedostaci u predmetnom području.

(32)  Može se smatrati da se država članica ne pridržava mjerodavne pravne stečevine Unije u pogledu uporabe operativne potpore u skladu s ovim Fondom ako nije poštovala Povelju o temeljnim pravima ili ispunila svoje obveze iz Ugovora u području azila i imigracija ili ako postoji očigledan rizik da će država članica pri provedbi pravne stečevine o azilu i imigracijama izvršiti tešku povredu vrijednosti Unije.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Fond bi se trebao temeljiti na potrebi za većom fleksibilnošću i pojednostavnjenjem te bi se istodobno trebali poštovati zahtjevi u pogledu predvidljivosti i osigurati pravedna i transparentna raspodjela sredstava u cilju ostvarenja ciljeva politike i posebnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi.

(33)  Fond bi se trebao temeljiti na potrebi za većom transparentnošću, fleksibilnošću i pojednostavnjenjem te bi se istodobno trebali poštovati zahtjevi u pogledu predvidljivosti i osigurati pravedna i transparentna raspodjela sredstava u cilju ostvarenja ciljeva politike i posebnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi. Provedba Fonda treba se temeljiti na načelima učinkovitosti, djelotvornosti i kvalitete potrošnje. Osim toga, provedba Fonda treba biti što je moguće više prilagođena korisniku.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Ovom Uredbom trebalo bi utvrditi početne iznose za države članice koji se sastoje od fiksnog iznosa i iznosa izračunanog na temelju kriterija propisanih u Prilogu I., koji odražavaju potrebe država članica i pritisak koji različite države članice doživljavaju u području azila, integracija i vraćanja.

(34)  Ovom Uredbom trebalo bi utvrditi početne iznose za države članice koji odražavaju potrebe država članica i pritisak koji različite države članice doživljavaju u području azila, migracija, integracije i vraćanja. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti otočnim društvima koja se suočavaju s nerazmjernim migracijskim izazovima.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Ti početni iznosi trebali bi biti osnova za dugoročna ulaganja država članica. Kako bi se uzele u obzir promjene u migracijskim tokovima i zadovoljile potrebe u pogledu upravljanja sustavima azila i prihvata i integracije državljana trećih zemalja sa zakonitim boravkom te u cilju borbe protiv nezakonitih migracija učinkovitom i održivom politikom vraćanja, državama članicama trebalo bi dodijeliti dodatni iznos na sredini provedbenog razdoblja uzimajući u obzir stope apsorpcije. Taj iznos trebao bi se temeljiti na najnovijim dostupnim statističkim podacima kako je utvrđeno u Prilogu I. kako bi se uzele u obzir promjene u početnom stanju u državama članicama.

(35)  Ti početni iznosi trebali bi biti osnova za dugoročna ulaganja država članica. Kako bi se uzele u obzir promjene u migracijskim tokovima i zadovoljile potrebe u pogledu upravljanja sustavima azila i prihvata i integracije državljana trećih zemalja sa zakonitim boravkom te u cilju razvoja zakonitih migracija i borbe protiv nezakonitih migracija učinkovitom i održivom politikom vraćanja usklađenom s pravima, državama članicama trebalo bi dodijeliti dodatni iznos na sredini provedbenog razdoblja uzimajući u obzir stope apsorpcije. Taj iznos trebao bi se temeljiti na najnovijim dostupnim statističkim podacima kako je utvrđeno u Prilogu I. kako bi se uzele u obzir promjene u početnom stanju u državama članicama.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Kako bi pridonijele ostvarenju cilja politike ovog Fonda, države članice trebale bi osigurati da njihovi programi obuhvaćaju mjere koje su usmjerene na ostvarivanje posebnih ciljeva ove Uredbe, da se prioriteti biraju u skladu s provedbenim mjerama kako su utvrđene u Prilogu II. te da se raspodjelom sredstava među ciljevima osigurava ispunjenje općih ciljeva politike.

(36)  Kako bi pridonijele ostvarenju cilja politike ovog Fonda, države članice i Komisija trebale bi osigurati da programi država članica obuhvaćaju mjere koje doprinose ostvarivanju svakog od posebnih ciljeva ove Uredbe. Nadalje bi trebale osigurati da dodjela sredstava posebnim ciljevima služi tim ciljevima na najbolji mogući način i da se temelji na najnovijim potrebama, da programi uključuju minimalnu razinu rashoda s obzirom na te ciljeve, da je raspodjela sredstava među ciljevima razmjerna postojećim izazovima, da se prioriteti biraju u skladu s provedbenim mjerama kako su utvrđene u Prilogu II. te da se raspodjelom sredstava među ciljevima osigurava ispunjenje općih ciljeva politike.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Budući da izazovi u području migracija stalno rastu, dodijeljena sredstva treba prilagoditi promjenama u migracijskim tokovima. Kako bi se moglo odgovoriti na hitne potrebe, promjene u politici i prioritetima Unije te kako bi se sredstva usmjerila na mjere Unije s visokom razinom dodane vrijednosti Unije, dio sredstava povremeno će se dodjeljivati posebnim mjerama, mjerama Unije, hitnoj pomoći, preseljenju i pružanju dodatne potpore državama članicama koja tematskim instrumentom pridonosi naporima solidarnosti i odgovornosti.

(37)  Budući da izazovi u području migracija stalno rastu, dodijeljena sredstva treba prilagoditi promjenama u migracijskim tokovima. Kako bi se moglo odgovoriti na hitne potrebe, promjene u politici i prioritetima Unije te kako bi se sredstva usmjerila na mjere Unije s visokom razinom dodane vrijednosti Unije, dio sredstava povremeno će se dodjeljivati posebnim mjerama, mjerama Unije, mjerama lokalnih i regionalnih tijela, hitnoj pomoći, preseljenju i pružanju dodatne potpore državama članicama koja tematskim instrumentom pridonosi naporima solidarnosti i odgovornosti.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38.a)  Sredstvima Fonda trebalo bi poduprijeti napore država članica da u cijelosti i pravilno provedu pravnu stečevinu Unije u području azila, uključujući odobravanje odgovarajućih uvjeta za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i korisnika te međunarodne zaštite kako bi se osiguralo ispravno utvrđivanje statusa, u skladu s Direktivom 2011/95/EU radi primjene poštenih i učinkovitih postupaka azila, posebno kada su ti napori usmjereni na maloljetnike bez pratnje čiji su troškovi viši. Države članice stoga bi trebale primiti paušalni iznos za svakog maloljetnika bez pratnje kojem je odobrena međunarodna zaštita, međutim, taj paušalni iznos ne bi trebao biti kumulativan u odnosu na dodatna financijska sredstva predviđena ovom Uredbom za preseljenje.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Fond bi trebao pridonijeti pokrivanju operativnih troškova povezanih s azilom i vraćanjem te omogućiti državama članicama očuvanje sposobnosti koje su ključne za tu uslugu u Uniji u cjelini. Takva potpora sastoji se od pune naknade posebnih troškova povezanih s ciljevima u okviru Fonda i trebala bi činiti sastavni dio programa država članica.

(40)  Fond bi trebao pridonijeti pokrivanju operativnih troškova povezanih s azilom i imigracijama te omogućiti državama članicama očuvanje sposobnosti koje su ključne za tu uslugu u Uniji u cjelini. Takva potpora sastoji se od pune naknade posebnih troškova povezanih s ciljevima u okviru Fonda i trebala bi činiti sastavni dio programa država članica.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Kako bi se provedba cilja politike ovog Fonda mogla na nacionalnoj razini dopuniti programima država članica, njime bi se trebala pružati potpora i za mjere na razini Unije. Takvim mjerama trebale bi se ostvarivati opće strateške svrhe unutar područja primjene intervencije Fonda povezane s analizom politike i inovacijama, transnacionalnim uzajamnim učenjem i partnerstvima te s ispitivanjem novih inicijativa i mjera diljem Unije.

(41)  Kako bi se provedba cilja politike ovog Fonda mogla na nacionalnoj razini dopuniti programima država članica, njime bi se trebala pružati potpora i za mjere na razini Unije. Takvim mjerama trebale bi se ostvarivati opće strateške svrhe unutar područja primjene intervencije Fonda povezane s analizom politike i inovacijama, transnacionalnim uzajamnim učenjem i partnerstvima te s ispitivanjem novih inicijativa i mjera diljem Unije, uz poštovanje potrebe za pravednim i transparentnim pružanjem odgovarajućih sredstava radi postizanja ciljeva Fonda. Tim bi se mjerama trebala osigurati zaštita temeljnih prava u korištenju sredstava Fonda.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  U cilju jačanja kapaciteta Unije za neposredno uklanjanje nepredviđenog ili nerazmjernog velikog migracijskog pritiska u jednoj ili više država članica koji obilježava velik ili nerazmjeran priljev državljana trećih zemalja, koji uzrokuje znatnu i hitnu potražnju u njihovim objektima za prihvat i zadržavanje, sustavima i postupcima za upravljanje azilom i migracijama te zbog velikih migracijskih pritisaka koji nastaju uslijed političkih promjena ili sukoba u trećim zemljama, trebalo bi predvidjeti mogućnost pružanja hitne pomoći u skladu s okvirom utvrđenim u ovoj Uredbi.

(42)  U cilju jačanja kapaciteta Unije za neposredno uklanjanje nepredviđenog velikog ili nerazmjernog priljeva državljana trećih zemalja u jednu ili više država članica, koji uzrokuje znatnu i hitnu potražnju u njihovim objektima za prihvat i zadržavanje, sustavima i postupcima za upravljanje azilom i migracijama, te za rješavanje migracijskih izazova ili velikih potreba za preseljenjem u trećim zemljama koji nastaju uslijed političkih promjena, sukoba ili prirodnih katastrofa, trebalo bi predvidjeti mogućnost pružanja hitne pomoći u skladu s okvirom utvrđenim u ovoj Uredbi.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Cilj politike ovog Fonda ostvarivat će se i financijskim instrumentima i proračunskim jamstvom u okviru područja politike programa InvestEU. Financijska potpora trebala bi se upotrebljavati za uklanjanje tržišnih nedostataka ili rješavanje neoptimalnih ulagačkih situacija, na proporcionalan način, a mjerama se ne bi smjelo udvostručiti niti istisnuti sredstva iz privatnog sektora niti narušavati tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Mjerama bi se trebala ostvarivati jasna europska dodana vrijednost.

Briše se.

Obrazloženje

Ovim se brisanjem odražavaju predložene izmjene operativnog dijela Uredbe.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Za potrebe provedbe mjera u okviru podijeljenog upravljanja, Fond bi trebao biti dio usklađenog okvira koji se sastoji od ove Uredbe, Financijske uredbe i Uredbe (EU) …/2021 [Uredba o zajedničkim odredbama].

(47)  Za potrebe provedbe mjera u okviru podijeljenog upravljanja, Fond bi trebao biti dio usklađenog okvira koji se sastoji od ove Uredbe, Financijske uredbe i Uredbe (EU) …/2021 [Uredba o zajedničkim odredbama]. U slučaju proturječnih odredbi ova Uredba ima prednost pred Uredbom (EU) br. X [Uredba o zajedničkim odredbama].

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Uredbom (EU) …/2021 [Uredba o zajedničkim odredbama] uspostavlja se okvir za djelovanje za EFRR, ESF+, Kohezijski fond, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), Fond za azil i migracije (FAM), Fond za unutarnju sigurnost (ISF) i instrument za upravljanje granicama i vize (BMVI) u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama (IBMF) i utvrđuju se, posebice, pravila o izradi programa, praćenju i evaluaciji te upravljanju i kontroli fondova Unije koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja. Stoga je nužno navesti ciljeve FAM-a i utvrditi posebne odredbe o vrsti aktivnosti koje se mogu njime financirati.

(48)  Uz okvir kojim se utvrđuju zajednička financijska pravila za više fondova Unije, uključujući Fond za azil, migracije i integraciju (AMIF), nužno je navesti ciljeve AMIF-a i utvrditi posebne odredbe o vrsti aktivnosti koje se mogu njime financirati

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(50)  U skladu s Financijskom uredbom21, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća22, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9523, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9624 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193925, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi upravne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo kojeg drugog kaznenog djela kojim se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja može provoditi istrage i kazneni progon prijevara i drugih nezakonitih aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća26. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju potpuno surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije i dodijeliti Komisiji, OLAF-u i Europskom revizorskom sudu (ECA) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.

(50)  U skladu s Financijskom uredbom21, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća22, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9523, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9624 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193925, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih i/ili kaznenih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi upravne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo kojeg drugog kaznenog djela kojim se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja može provoditi istrage i kazneni progon prijevara i drugih nezakonitih aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća26. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju potpuno surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije i dodijeliti Komisiji, OLAF-u i Europskom revizorskom sudu (ECA) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava. Države članice trebale bi u cijelosti surađivati i pružati svu potrebnu podršku institucijama, agencijama i tijelima Unije u zaštiti njezinih financijskih interesa. Rezultati istraga u pogledu nepravilnosti ili prijevare u vezi s Fondom trebaju se dostaviti Europskom parlamentu.

_________________

_________________

21 SL C , , str. .

21 SL C , , str. .

22 SL C , , str. .

22 SL C , , str. .

23 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

23 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

24 SL C , , str. .

24 SL C , , str. .

25 Uredba Vijeća (EU) 2017/1371 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

25 Uredba Vijeća (EU) 2017/1371 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

26 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

26 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. Srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 51.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(51.a)  Ako je jasno da bi zakonitost projekata ili zakonitost i propisnost financiranja, ili izvršenje projekata bili dovedeni u pitanje kao rezultat obrazloženog mišljenja Komisije u vezi s postupkom povrede na temelju članka 258. UFEU-a, Komisija bi trebala osigurati da ti projekti ne dobiju financijska sredstva.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 53.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(53.a)  Tijekom postupka planiranja, provedbe i evaluacije programa financiranih iz Fonda trebalo bi se savjetovati s organizacijama civilnog društva, lokalnim i regionalnim tijelima te nacionalnim parlamentima država članica i trećih zemalja.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 54.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(54)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. trebalo bi provesti evaluaciju ovog Fonda na temelju informacija prikupljenih s pomoću posebnih zahtjeva za praćenje, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativno opterećenje, osobito za države članice. Ti zahtjevi mogu, prema potrebi, uključivati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka Fonda na terenu. Radi mjerenja postignuća Fonda trebalo bi uspostaviti zajedničke pokazatelje i povezane ciljeve u pogledu svakog posebnog cilja Fonda. S pomoću tih zajedničkih pokazatelja i financijskog izvješćivanja Komisija i države članice trebale bi pratiti provedbu Fonda u skladu s odgovarajućim odredbama Uredbe (EU) …/2021 Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o zajedničkim odredbama] i ove Uredbe.

(54)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. trebalo bi provesti evaluaciju ovog Fonda na temelju informacija prikupljenih s pomoću posebnih zahtjeva za praćenje, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativno opterećenje, osobito za države članice. Ti zahtjevi mogu, prema potrebi, uključivati mjerljive pokazatelje, uključujući kvalitativne i kvantitativne pokazatelje, kao osnovu za evaluaciju učinaka Fonda na terenu. Radi mjerenja postignuća Fonda trebalo bi uspostaviti zajedničke pokazatelje i povezane ciljeve u pogledu svakog posebnog cilja Fonda. S pomoću tih zajedničkih pokazatelja i financijskog izvješćivanja Komisija i države članice trebale bi pratiti provedbu Fonda. Kako bi na odgovarajući način mogla ispuniti svoju nadzornu ulogu, Komisija bi trebala moći utvrditi iznose koji su u danoj godini zaista potrošeni iz Fonda. Stoga bi države članice, kada Komisiji podnose godišnje financijske izvještaje svojih nacionalnih programa, trebale razlikovati povrat sredstava, pretfinanciranje krajnjih korisnika te nadoknade stvarno nastalih troškova. Kako bi se olakšala revizija i praćenje provedbe Fonda, Komisija bi te iznose trebala uvrstiti u svoje godišnje izvješće o provedbi Fonda, kao i rezultate praćenja i provedbu mjera Fonda na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te na razini Unije, uključujući konkretne projekte i partnere. Komisija bi svake godine Europskom parlamentu i Vijeću trebala podnijeti sažetak prihvaćenih godišnjih izvješća o uspješnosti. Izvješća u kojima se navode rezultati praćenja i provedba mjera u okviru Fonda i na razini država članica i na razini Unije trebalo bi staviti na raspolaganje javnosti i podnijeti Europskom parlamentu.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  Vodeći računa o važnosti rješavanja problema klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim Fondom pridonijet će se pojednostavnjenju klimatske politike i postizanju općeg cilja od 25 % rashoda iz proračuna EU-a kojima se podupiru klimatski ciljevi. Mjerodavne mjere utvrdit će se tijekom izrade i provedbe Fonda i ponovno ocijeniti u kontekstu povezanih evaluacija i preispitivanja.

(55)  Vodeći računa o važnosti rješavanja problema klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim Fondom pridonijet će se uključivanju klimatskih mjera i postizanju općeg cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za podržavanje klimatskih ciljeva tijekom VFO-a u razdoblju 2021. – 2027., te godišnjeg cilja od 30 % koji je potrebno ostvariti što je prije moguće, a najkasnije do 2027. Mjerodavne mjere utvrdit će se tijekom izrade i provedbe Fonda i ponovno ocijeniti u kontekstu povezanih evaluacija i preispitivanja.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 56.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(56)  Kako bi se mogli dopuniti ili izmijeniti određeni sporedni elementi ove Uredbe, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu popisa mjera prihvatljivih za veću stopu sufinanciranja kako je navedeno Prilogu IV., operativne potpore i u cilju daljnjeg razvoja zajedničkog okvira za praćenje i evaluaciju. Posebno je važno da Komisija tijekom priprema obavi odgovarajuća savjetovanja, među ostalim na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja obavljaju u skladu s načelima propisanima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

(56)  Kako bi se mogli dopuniti ili izmijeniti određeni sporedni elementi ove Uredbe, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu radnih programa za tematski instrument, popisa mjera prihvatljivih za potporu iz instrumenta u Prilogu III., popisa mjera prihvatljivih za veću stopu sufinanciranja kako je navedeno u Prilogu IV., operativne potpore utvrđene u Prilogu VII. i u cilju daljnjeg razvoja zajedničkog okvira za praćenje i evaluaciju. Posebno je važno da Komisija tijekom priprema obavi odgovarajuća savjetovanja, među ostalim na stručnoj razini i s organizacijama civilnog društva, uključujući organizacije migranata i izbjeglica, te da se ta savjetovanja obavljaju u skladu s načelima propisanima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 58.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(58)  Budući da cilj ove Uredbe, odnosno pridonošenje učinkovitom upravljanju migracijskim tokovima u Uniji, u skladu sa zajedničkom politikom azila i međunarodne zaštite i sa zajedničkom politikom useljavanja, države članice ne mogu dostatno ostvariti samostalnim djelovanjem i on se može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u navedenom članku, ovom Uredbom ne prelazi se ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(58)  Budući da ciljeve ove Uredbe, odnosno povećanje solidarnosti između država članica, doprinošenje učinkovitom upravljanju migracijskim tokovima te provedbi, jačanju i razvoju zajedničke politike azila, supsidijarne zaštite i privremene zaštite i zajedničke politike useljavanja, države članice ne mogu dostatno ostvariti samostalnim djelovanjem i oni se mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u navedenom članku, ovom Uredbom ne prelazi se ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom Uredbom uspostavlja se Fond za azil i migracije (dalje u tekstu „Fond”).

1.  Ovom Uredbom uspostavlja se Fond za azil, migracije i integraciju (dalje u tekstu „Fond”).

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „podnositelj zahtjeva za međunarodnu zaštitu” znači podnositelj zahtjeva kako je definiran u članku 2. točki [x] Uredbe (EU) ../.. [Uredba o postupku azila]30;

(a)  „podnositelj zahtjeva za međunarodnu zaštitu” znači podnositelj zahtjeva kako je definiran u članku 2. točki [c] Direktive 2013/32/EU;

__________________

 

30 SL C , , str. .

 

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „korisnik međunarodne zaštite” u smislu članka [2.] točke 2. Uredbe (EU) ../.. [Uredba o kvalifikaciji]31;

(b)  „korisnik međunarodne zaštite” u smislu članka 2. točke (b) Direktive 2011/95/EU;

__________________

 

31 SL C , , str. .

 

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „humanitarni prihvat” u smislu članka [2.] Uredbe (EU) ../.. [Okvir Unije za preseljenje [i humanitarni prihvat]]32;

(e)  „humanitarni program” znači prihvat na teritorij država članica, po preporuci UNHCR-a ili nekog drugog relevantnog međunarodnog tijela ako to zatraži država članica, državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva kojima je odobrena međunarodna zaštita ili humanitarni status u okviru nacionalnog zakona kojim se utvrđuju prava i obveze ekvivalentne onima iz članaka 20. do 32. i članka 34. Direktive 2011/95/EU za korisnike supsidijarne zaštite, iz treće zemlje u koju su raseljeni;

_______________

 

32 SL C , , str. .

 

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  „preseljenje” znači „preseljenje” kako je definirano u članku [2.] Uredbe (EU) ../.. [Okvir Unije za preseljenje [i humanitarni prihvat]];

(g)  „preseljenje” znači prihvat, po preporuci Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva, kojima je odobrena međunarodna zaštita i koji imaju pristup trajnom rješenju u skladu sa zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom, iz treće zemlje u koju su raseljeni na teritorij država članica;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  „maloljetnik bez pratnje” znači maloljetna osoba koja pristigne na teritorij države članice bez pratnje odrasle osobe koja je za nju odgovorna u skladu sa zakonom ili praksom predmetne države članice te nije pod stvarnom skrbi te osobe, uključujući maloljetnika koji ostane bez pratnje nakon dolaska na teritorij države članice.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Cilj politike Fonda jest pridonijeti učinkovitom upravljanju migracijskim tokovima u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije i obvezama Unije u pogledu temeljnih prava.

1.  Cilj politike Fonda jest pridonijeti provedbi, jačanju i razvoju svih aspekata zajedničke europske politike azila sukladno članku 78. UFEU-a i zajedničke europske imigracijske politike sukladno članku 79. UFEU-a, u skladu s načelom solidarnosti i pravedne raspodjele odgovornosti i uz puno poštovanje obveza koje Unija i države članice imaju na temelju međunarodnog prava te puno poštovanje prava i načela sadržanih u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podupiranju zakonitih migracija u države članice, uključujući integraciji državljana trećih zemalja;

(b)  jačanju i razvoju politika zakonitih migracija na europskoj i nacionalnoj razini u skladu s gospodarskim i socijalnim potrebama država članica;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  suzbijanju nezakonitih migracija i osiguravanju učinkovitog vraćanja i ponovnog prihvata u trećim zemljama.

(c)  doprinošenju i promicanju učinkovite integracije i socijalne uključenosti državljana trećih zemalja, komplementarno drugim fondovima EU-a;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  suzbijanju nezakonitih migracija i osiguravanju učinkovitog, sigurnog i dostojanstvenog vraćanja, ponovnog prihvata i reintegracije u trećim zemljama;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  osiguravanju solidarnosti i pravedne raspodjele odgovornosti među državama članicama, posebno u odnosu na države članice na koje najviše utječu migracijski izazovi, uključujući putem praktične suradnje;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Partnerstvo

 

Partnerstva za ovaj Fond obuhvaćaju barem lokalne i regionalne vlasti ili njihove predstavničke udruge, relevantne međunarodne organizacije, nevladine organizacije, posebno organizacije za izbjeglice i migrante, nacionalne institucije za ljudska prava i tijela za jednakost te gospodarske i socijalne partnere.

 

Ti su partneri na konkretan način uključeni u pripremu, provedbu, praćenje i ocjenjivanje programa.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U okviru ciljeva iz članka 3. i u skladu s provedbenim mjerama iz Priloga II. Fondom se posebice podupiru mjere iz Priloga III.

1.  U skladu s provedbenim mjerama iz Priloga II. Fondom se podupiru mjere kojima se doprinosi postizanju ciljeva iz članka 3. i koje su navedene u Prilogu III. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 32. radi izmjene popisa mjera prihvatljivih za potporu iz Fonda navedenih u Prilogu III.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Radi postizanja ciljeva ove Uredbe Fondom se, prema potrebi, mogu podupirati mjere u skladu s prioritetima Unije iz Priloga III. u pogledu trećih zemalja i u tim zemljama u skladu s člancima 5. i 6.

2.  Radi postizanja ciljeva iz članka 3. ove Uredbe, Fondom se, prema potrebi, u iznimnim slučajevima te unutar utvrđenih granica i podložno odgovarajućim zaštitnim mjerama, mogu podupirati mjere iz Priloga III. u pogledu trećih zemalja i u tim zemljama, u skladu s člancima 5. i 6.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ne dovodeći u pitanje odredbe iz članka 16., ukupni iznos sredstava za podupiranje mjera u trećim zemljama ili povezana s njima u okviru tematskog instrumenta u skladu s člankom 9. ne smije biti veći od 5 % ukupnog iznosa dodijeljenog tematskom instrumentu na temelju članka 8. stavka 2. točke (b).

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Ne dovodeći u pitanje odredbe iz članka 16., ukupni iznos sredstava za podupiranje mjera u trećim zemljama ili u vezi s njima u okviru programa država članica te u skladu s člankom 13. ne smije biti veći od 5 % ukupnog iznosa dodijeljenog toj državi članici na temelju članka 8. stavka 2. točke (a), članka 11. stavka 1. i Priloga I.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.c  Mjere koje se podupiru u skladu s ovim stavkom u potpunosti su usklađene s mjerama koje se podupiru putem instrumenata vanjskog financiranja Unije te s načelima i općim ciljevima vanjskog djelovanja Unije.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 4.a

 

Promicanje rodne ravnopravnosti i nediskriminacije

 

Komisija i države članice osiguravaju da se rodna ravnopravnost i integracija rodne perspektive promiču tijekom različitih faza provedbe Fonda te da su njihov sastavni dio. U vezi s pristupom Fondu te u raznim fazama njegove provedbe, Komisija i države članice poduzimaju sve odgovarajuće korake kako bi spriječile bilo kakav oblik diskriminacije na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi ili spolne orijentacije.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Fondu se mogu pridružiti treće zemlje u skladu s uvjetima iz posebnih sporazuma o sudjelovanju određene treće zemlje u Fondu za azil i migracije, pod uvjetom da se tim sporazumom:

Fondu se mogu pridružiti treće zemlje pridružene schengenskom području u skladu s uvjetima iz posebnog sporazuma o sudjelovanju određene treće zemlje u Fondu koji se usvajaju u skladu s člankom 218. UFEU-a, pod uvjetom da se tim sporazumom:

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Pri sastavljanju posebnog sporazuma iz ovoga članka Komisija se savjetuje s Agencijom Europske unije za temeljna prava, osobito u pogledu aspekata sporazuma koji se odnose na temeljna prava.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a – podtočka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  trećoj zemlji navedenoj u programu rada pod uvjetima koji su u njemu navedeni;

(3)  trećoj zemlji navedenoj u programu rada pod uvjetima koji su u njemu navedeni, uz uvjet da se svim mjerama trećih zemalja, mjerama u trećim zemljama ili mjerama koja su povezana s trećim zemljama u potpunosti poštuju prava i načela sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima i međunarodne obveze Unije i država članica;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka međunarodna organizacija.

(b)  svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka relevantna međunarodna organizacija.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji iznimno su prihvatljivi za sudjelovanje ako je to potrebno radi ostvarenja ciljeva određene mjere.

Briše se.

Obrazloženje

Odredbama članka 5. predviđeno je sudjelovanje trećih zemalja u Fondu. Dodatno sudjelovanje subjekata iz trećih zemalja nije primjereno.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pravni subjekti koji sudjeluju u konzorcijima od najmanje dva neovisna subjekta, s poslovnim nastanom u raznim državama članicama ili prekomorskim zemljama ili područjima povezanima s tim državama ili trećim zemljama prihvatljivi su.

4.  Pravni subjekti koji sudjeluju u konzorcijima od najmanje dva neovisna subjekta, s poslovnim nastanom u raznim državama članicama ili prekomorskim zemljama ili područjima povezanima s tim državama prihvatljivi su kada se time doprinosi ostvarivanju ciljeva Fonda kako je to utvrđeno člankom 3. ove Uredbe.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Potporom koja se pruža na temelju ove Uredbe dopunjuju se nacionalne, regionalne i lokalne intervencije i ona je usmjerena na dodavanje vrijednosti ciljevima ove Uredbe.

1.  Potporom koja se pruža na temelju ove Uredbe dopunjuju se nacionalne, regionalne i lokalne intervencije i ona je usmjerena na osiguravanje dodane vrijednosti Unije ciljevima ove Uredbe.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija i države članice osiguravaju da je potpora koja se pruža na temelju ove Uredbe i koju pružaju države članice u skladu s relevantnim aktivnostima, politikama i prioritetima Unije i da je komplementarna drugim instrumentima Unije.

2.  Komisija i države članice osiguravaju da je potpora koja se pruža na temelju ove Uredbe i koju pružaju države članice u skladu s relevantnim aktivnostima, politikama i prioritetima Unije i da je komplementarna i usklađena s nacionalnim instrumentima i drugim instrumentima Unije i mjerama koje se financiraju iz drugih fondova Unije, posebno strukturnih fondova i instrumenata Unije za financiranje vanjskog djelovanja.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Fonda za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 10 415 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Fonda za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 9 204 957 000 EUR u cijenama iz 2018. (10 415 000 000 EUR u tekućim cijenama).

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  6 249 000 000 EUR dodjeljuje se za programe koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja;

(a)  5 522 974 200 EUR u cijenama iz 2018. (6 249 000 000 EUR u tekućim cijenama) dodjeljuje se za programe koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja;

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  4 166 000 000 EUR dodjeljuje se tematskom instrumentu.

(b)  3 681 982 800 EUR u cijenama iz 2018. (4 166 000 000 EUR u tekućim cijenama) dodjeljuje se tematskom instrumentu.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Najviše 0,42 % financijske omotnice dodjeljuje se za tehničku pomoć na inicijativu Komisije kako je navedeno u članku 29. Uredbe (EU) ../.. [Uredba o zajedničkim odredbama].

3.  Najviše 0,42 % financijske omotnice dodjeljuje se za tehničku pomoć na inicijativu Komisije.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

e)  potporu državama članicama koja pridonosi naporima solidarnosti i odgovornosti i

e)  potporu državama članicama, među ostalim i lokalnim i regionalnim vlastima, te međunarodnim i nevladinim organizacijama, koje pridonose naporima solidarnosti; i

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Sredstvima iz tematskog instrumenta pokrivaju se prioriteti s velikom dodanom vrijednošću za Uniju ili se upotrebljavaju za odgovor na hitne potrebe u skladu s dogovorenim prioritetima Unije kako je opisano u Prilogu II.

2.  Sredstvima iz tematskog instrumenta pokrivaju se prioriteti s velikom dodanom vrijednošću za Uniju ili se upotrebljavaju za odgovor na hitne potrebe u skladu s dogovorenim prioritetima Unije kako je opisano u Prilogu II. i kroz prihvatljive mjere iz Priloga III. Komisija osigurava redovitu suradnju s organizacijama civilnog društva u pripremi, provedbi, praćenju i evaluaciji programâ rada.

 

Najmanje 20 % financijskih sredstava iz tematskog instrumenta dodjeljuje se za poseban cilj iz članka 3. stavka 2. točke (a).

 

Najmanje 10 % financijskih sredstava iz tematskog instrumenta dodjeljuje se za poseban cilj iz članka 3. stavka 2. prvog podstavka, točke (b).

 

Najmanje 10 % financijskih sredstava iz tematskog instrumenta dodjeljuje se za poseban cilj iz članka 3. stavka 2. prvog podstavka, točke (c).

 

Najmanje 10 % financijskih sredstava iz tematskog instrumenta dodjeljuje se za poseban cilj iz članka 3. stavka 2. prvog podstavka, točke (cb).

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kada se sredstva iz tematskog instrumenta dodijele državama članicama u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja, osigurava se da na odabrane projekte ne utječe obrazloženo mišljenje Komisije u pogledu povrede u skladu s člankom 258. UFEU-a koja ugrožava zakonitost i pravilnost rashoda ili uspješnost projekata.

3.  Kada se sredstva iz tematskog instrumenta dodijele državama članicama u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja, financiranje nije dostupno za projekte u slučaju kada postoji jasan dokaz da bi zakonitost tih projekata ili zakonitost i pravilnost tog financiranja, ili uspješnost tih projekata bili dovedeni u pitanje kao rezultat obrazloženog mišljenja Komisije u pogledu povrede u skladu s člankom 258. UFEU-a.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kad se sredstva iz tematskog instrumenta provode u okviru podijeljenog upravljanja, Komisija procjenjuje, za potrebe članka 18. i članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) ../.. [Uredba o zajedničkim odredbama], utječe li na predviđene mjere obrazloženo mišljenje Komisije o povredi u skladu s člankom 258. UFEU-a koja ugrožava zakonitost i pravilnost rashoda ili uspješnost projekata.

4.  Kada se sredstva iz tematskog instrumenta provode u okviru podijeljenog upravljanja, Komisija osigurava da financiranje nije dostupno za projekte u slučaju kada postoji jasan dokaz da bi zakonitost tih projekata ili zakonitost i pravilnost tog financiranja, ili uspješnost tih projekata bili dovedeni u pitanje kao rezultat obrazloženog mišljenja Komisije u pogledu povrede u skladu s člankom 258. UFEU-a.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija utvrđuje ukupni iznos koji se stavlja na raspolaganje za tematski instrument u okviru godišnjih odobrenih sredstava iz proračuna Unije. Komisija donosi odluke o financiranju za tematski instrument kako je navedeno u članku [110.] Financijske uredbe u kojima utvrđuje ciljeve i mjere koji će se podupirati i iznose za svaku od komponenata iz stavka 1. U odlukama o financiranju navodi se, ako je primjenjivo, cjelokupni iznos namijenjen operacijama mješovitog financiranja.

5.  Komisija utvrđuje ukupni iznos koji se stavlja na raspolaganje za tematski instrument u okviru godišnjih odobrenih sredstava iz proračuna Unije. Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 32. radi utvrđivanja programa rada za tematski instrument u kojima utvrđuje ciljeve i mjere koji će se podupirati i iznose za svaku od komponenata iz stavka 1. Programi rada moraju biti javno dostupni.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Tematskim instrumentom posebice se podupiru mjere obuhvaćene provedbenom mjerom 2. (b) iz Priloga II. koje provode lokalna i regionalna tijela ili organizacije civilnog društva.

6.  Tematskim instrumentom posebice se podupiru mjere obuhvaćene provedbenom mjerom 2a. iz Priloga II. koje provode lokalna i regionalna tijela ili organizacije civilnog društva. S obzirom na to, najmanje 5 % financijske omotnice tematskog instrumenta dodjeljuje se u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja lokalnim i regionalnim tijelima koja provode mjere integracije.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Nakon donošenja odluke o financiranju kako je navedeno u stavku 5. Komisija može u skladu s time izmijeniti programe koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja na odgovarajući način.

7.  Nakon donošenja programa rada kako je navedeno u stavku 5. Komisija može u skladu s time izmijeniti programe koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja na odgovarajući način.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Te odluke o financiranju mogu biti godišnje ili višegodišnje i mogu obuhvaćati jednu ili više komponenata tematskog instrumenta.

8.  Ti programi rada mogu biti godišnji ili višegodišnji i mogu obuhvaćati jednu ili više komponenata tematskog instrumenta.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Potpora iz ovog odjeljka provodi se u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s člankom [63.] Financijske uredbe i Uredbe (EU) ../.. [Uredba o zajedničkim odredbama].

2.  Potpora iz ovog odjeljka provodi se u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s člankom [63.] Financijske uredbe i okvirom kojim se utvrđuju zajednička financijska pravila za više fondova Unije, uključujući AMIF.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Doprinos iz proračuna Unije ne prekoračuju 75 % ukupnih prihvatljivih rashoda projekta.

1.  Doprinos iz proračuna Unije ne prekoračuje 75 % ukupnih prihvatljivih rashoda projekta. Države članice potiču se da u istom iznosu pruže sredstva za aktivnosti kojima se u okviru ovog Fonda pruža potpora.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Doprinos iz proračuna Unije može se povećati na 90 % ukupnih prihvatljivih rashoda za mjere iz Priloga IV.

3.  Doprinos iz proračuna Unije povećava se na najmanje 80 % i može se povećati na 90 % ukupnih prihvatljivih rashoda za mjere iz Priloga IV.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava da su prioriteti obuhvaćeni njezinim programom u skladu s prioritetima i izazovima Unije u području upravljanja migracijama i da na njih odgovaraju te da su potpuno u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije i njezinim dogovorenim prioritetima. Pri definiranju prioriteta svojih programa države članice osiguravaju da su provedbene mjere iz Priloga II. prikladno obuhvaćene.

1.  Svaka država članica i Komisija osiguravaju da su prioriteti obuhvaćeni nacionalnim programom u skladu s prioritetima i izazovima Unije u području azila i upravljanja migracijama i da na njih odgovaraju te da su potpuno u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije i međunarodnim obvezama Unije i država članica koje proizlaze uz međunarodnih instrumenata čije su potpisnice, posebno s Konvencijom UN-a o pravima djeteta. Pri definiranju prioriteta svojih programa države članice osiguravaju da su provedbene mjere iz Priloga II. prikladno obuhvaćene. U tom smislu, države članice izdvajaju najmanje 20 % svojih dodijeljenih sredstava za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. prvog podstavka, točke (a).

 

Države članice izdvajaju najmanje 10 % svojih dodijeljenih sredstava za posebne ciljeve iz članka 3. stavka 2. prvog podstavka, točke (b).

 

Države članice izdvajaju najmanje 10 % svojih dodijeljenih sredstava za posebne ciljeve iz članka 3. stavka 2. prvog podstavka, točke (c).

 

Države članice izdvajaju najmanje 10 % svojih dodijeljenih sredstava za posebni cilj iz članka 3. stavka 2. prvog podstavka, točke (cb).

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice, povrh toga, brinu se o tome da su njihovim programima obuhvaćene mjere povezane sa svim posebnim ciljevima Fonda navedenim u članku 3. stavku 2. i da raspodjela sredstava na te ciljeve bude takva da se oni mogu postići. Pri evaluaciji programa država članica Komisija osigurava da financiranje nije dostupno za projekte u slučaju kada postoji jasan dokaz da bi zakonitost tih projekata ili zakonitost i pravilnost tog financiranja, ili uspješnost tih projekata bili dovedeni u pitanje kao rezultat obrazloženog mišljenja Komisije u pogledu povrede u skladu s člankom 258. UFEU-a.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija osigurava da su Agencija Europske unije za azil i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu od početka uključene u postupak razvoja programa u svojim područjima nadležnosti. Komisija se o nacrtu programa savjetuje s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu i s Agencijom Europske unije za azil kako bi osigurala dosljednost i komplementarnost mjera agencija i država članica.

2.  Komisija osigurava da su Europski potporni ured za azil, Agencija Europske unije za temeljna prava i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu od početka uključeni u postupak razvoja programa u svojim područjima nadležnosti. Komisija se o nacrtu programa savjetuje s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu, Agencijom Europske unije za temeljna prava i s Europskim potpornim uredom za azil kako bi osigurala dosljednost i komplementarnost mjera agencija i država članica.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija može, prema potrebi, uključiti Agenciju Europske unije za azil i Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu u zadaće praćenja i evaluacije navedene u odjeljku 5., posebice kako bi osigurala da su mjere koje se provode uz potporu Fonda u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije i s njezinim dogovorenim prioritetima.

3.  Komisija može, prema potrebi, uključiti Europski potporni ured za azil, Agenciju Europske unije za temeljna prava, Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu i UNHCR u zadaće praćenja i evaluacije navedene u odjeljku 5., posebice kako bi osigurala da su mjere koje se provode uz potporu Fonda u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije i s njezinim dogovorenim prioritetima.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nakon postupka praćenja provedenog u skladu s Uredbom (EU) [../..] [Uredba o EUAA-u] ili donošenja preporuka u skladu s Uredbom (EU) br. 1053/2013 koje su unutar područja primjene ove Uredbe, predmetna država članica ispituje, zajedno s Komisijom i, prema potrebi, Agencijom Europske unije za azil i Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu, kako postupati s nalazima, uključujući s nedostacima ili pitanjima kapaciteta i pripravnosti, i provodi preporuke u okviru svojeg programa.

4.  Nakon svakog provedenog postupka praćenja ili donošenja preporuka u skladu s Uredbom (EU) br. 1053/2013 koje su unutar područja primjene ove Uredbe, predmetna država članica ispituje, zajedno s Komisijom i, prema potrebi, Europskim potpornim uredom za azil, Agencijom Europske unije za temeljna prava i Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu, kako postupati s nalazima, uključujući s nedostacima ili pitanjima kapaciteta i pripravnosti, i provodi preporuke u okviru svojeg programa.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Predmetna država članica prema potrebi izmjenjuje predmetni program kako bi uzela u obzir preporuke iz stavka 4. Ovisno o utjecaju prilagodbe, Komisija može odobriti revidirani program.

5.  Predmetni se program, prema potrebi, mijenja kako bi se u obzir uzele preporuke iz stavka 4. i napredak u postizanju ključnih etapa i ciljeva kako je navedeno u godišnjim izvješćima o uspješnosti iz članka 30. stavka 2. točke (a). Ovisno o utjecaju prilagodbe, Komisija može odobriti revidirani program.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  U nacionalnim programima može biti predviđeno da se u mjere iz točke 3.a Priloga III. uključe najbliži srodnici osoba koje spadaju u ciljnu skupinu iz te točke u mjeri u kojoj je to potrebno za djelotvornu provedbu tih mjera.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Kad država članica odluči uz potporu Fonda provoditi projekte s trećom zemljom ili u njoj, predmetna država članica savjetuje se s Komisijom prije početka provedbe projekta.

8.  Ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 2. drugi podstavak, kad država članica odluči uz potporu Fonda provoditi projekte s trećom zemljom ili u njoj, predmetna država članica prije početka provedbe projekta traži odobrenje od Komisije. Komisija se mora uvjeriti da su predviđeni projekti komplementarni i usklađeni s drugim mjerama Unije i država članica koje se provode u vezi s dotičnom trećom zemljom ili u njoj te provjerava jesu li zadovoljeni uvjeti iz članka 6. stavka 1. točke (a) podtočke (3).

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Programiranje kako je navedeno u članku 17. stavku 5. Uredbe (EU) .../2021 [Uredba o zajedničkim odredbama] temelji se na vrstama intervencija utvrđenima u tablici 1. Priloga VI.

9.  U svakom nacionalnom programu se za svaki poseban cilj navode vrste intervencija prema tablici 1. Priloga VI. te se utvrđuje okvirna raspodjela programiranih sredstava po vrsti intervencije ili području potpore.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9.a  Svaka država članica svoj program objavljuje na posebnim internetskim stranicama i dostavlja ga Europskom parlamentu i Vijeću. Na tim internetskim stranicama navode se mjere koje se podupiru u provedbi programa i popis korisnika. One se redovito ažuriraju, barem prilikom objave Godišnjeg izvješća o uspješnosti u skladu s člankom 30.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Programi podliježu preispitivanju i evaluaciji u sredini programskog razdoblja u skladu s člankom 29. ove Uredbe.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija 2024. dodjeljuje programima predmetnih država članica dodatni iznos iz članka 11. stavka 1. točke (b) u skladu s kriterijima iz stavka 1. točke (b) do stavka 5. Priloga I. Sredstva se primjenjuju na razdoblje od kalendarske godine 2025.

1.  Do kraja 2024. te nakon obavješćivanja Europskog parlamenta Komisija dodjeljuje programima predmetnih država članica dodatni iznos iz članka 11. stavka 1. točke (b) u skladu s kriterijima iz stavka 1. točke (b) do stavka 5. Priloga I. Sredstva se primjenjuju na razdoblje od kalendarske godine 2025.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako najmanje 10 % početnih dodijeljenih sredstava programa iz članka 11. stavka 1. točke (a) nije obuhvaćeno zahtjevima za plaćanje podnesenima u skladu s člankom [85.] Uredbe (EU) …/2021 [Uredba o zajedničkim odredbama], predmetna država članica ne može za svoj program primiti dodatna dodijeljena sredstva iz stavka 1.

2.  Ako najmanje 30 % početno dodijeljenih sredstava za program iz članka 11. stavka 1. točke (a) nije obuhvaćeno zahtjevima za plaćanje predmetna država članica ne može za svoj program primiti dodatna dodijeljena sredstva iz stavka 1.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Dodijeljenim sredstvima iz tematskog instrumenta od 2025. uzima se u obzir, prema potrebi, napredak ostvaren u pogledu ostvarenja ključnih etapa okvira uspješnosti kako je navedeno u članku [12.] Uredbe (EU) …/2021 [Uredba o zajedničkim odredbama] i utvrđenih nedostataka u provedbi.

3.  Dodijeljenim sredstvima iz tematskog instrumenta od 2025. uzima se u obzir napredak ostvaren u pogledu ostvarenja ključnih etapa okvira uspješnosti i utvrđenih nedostataka u provedbi.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Posebne mjere su transnacionalni ili nacionalni projekti u skladu s ciljevima ove Uredbe za koje jedna, nekoliko ili sve države članice mogu primiti dodatna dodijeljena sredstva za svoje programe.

1.  Posebne mjere su transnacionalni ili nacionalni projekti koji donose dodanu vrijednost Unije u skladu s ciljevima ove Uredbe za koje jedna, nekoliko ili sve države članice mogu primiti dodatna dodijeljena sredstva za svoje programe.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 16.

Briše se.

Sredstva za Okvir Unije za preseljenje [i humanitarni prihvat]

 

1.  Države članice primaju, uz dodijeljena sredstva izračunana u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a), doprinos od 10 000 EUR za svaku preseljenu osobu u skladu s ciljanim programom Unije za preseljenje. Taj je doprinos u obliku financiranja koje nije povezano s troškovima u skladu s člankom [125.] Financijske uredbe.

 

2.  Iznos iz stavka 1. dodjeljuje se državama članicama izmjenom njihovih programa pod uvjetom da je osoba za koju je doprinos dodijeljen stvarno preseljena u skladu s Okvirom Unije za preseljenje [i humanitarni prihvat].

 

3.  To se financiranje ne upotrebljava za druge mjere u programu, osim u propisno opravdanim slučajevima i ako ga Komisija odobri izmjenom programa.

 

4.  Države članice čuvaju informacije potrebne za pravilnu identifikaciju preseljenih osoba i datum njihova preseljenja.

 

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 16.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 16.a

 

Sredstva za preseljenje i humanitarni prihvat

 

1. Države članice uz njima dodijeljeni iznos izračunat skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) svake dvije godine primaju dodatni iznos koji se temelji na paušalnom iznosu od 10 000 EUR za svaku osobu koja je prihvaćena u okviru preseljenja.

 

2. Države članice uz njima dodijeljeni iznos izračunat u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) svake dvije godine primaju dodatni iznos koji se temelji na paušalnom iznosu od 6 000 EUR za svaku osobu koja je prihvaćena u okviru humanitarnih programa.

 

3. Ovisno o slučaju, države članice također mogu ispunjavati uvjete za paušalni iznos za članove obitelji osoba iz stavka 1. kako bi se osiguralo jedinstvo obitelji.

 

4. Dodatni iznos iz stavaka 1. i 2. dodjeljuje se državama članicama svake dvije godine, prvi put u individualnim odlukama o financiranju kojima se odobravaju nacionalni programi, a potom u odlukama o financiranju koje se prilažu odlukama o odobravanju nacionalnih programa.

 

5. Uzimajući u obzir trenutne stope inflacije, relevantne razvoje u području preseljenja i faktore koji mogu optimizirati upotrebu financijskih poticaja koji su rezultat paušalnog iznosa, te u okviru dostupnih resursa, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 32. kako bi, po potrebi, prilagodila paušalni iznos iz stavaka 1. i 2. ovog članka.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 17.

Briše se.

Sredstva za potporu provedbi Uredbe ../.. [Dublinska uredba]

 

1. Država članica prima, uz dodijeljena sredstva izračunana u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a), doprinos od [10 000] EUR za svakog podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu za kojeg je ta država članica postala odgovorna od trenutka kada se ta država članica nalazi u teškim okolnostima kako je definirano u Uredbi (EU) ../.. [Dublinska uredba].

 

2. Država članica prima, uz dodijeljena sredstva izračunana u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a), doprinos od [10 000] EUR za svakog podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je dodijeljen toj državi članici iznad pravičnog udjela države članice korisnice.

 

3. Država članica iz stavaka 1. i 2. prima za provedbu mjera integracije dodatni doprinos od [10 000] EUR po podnositelju zahtjeva kojem je odobrena međunarodna zaštita.

 

4. Država članica iz stavaka 1. i 2. prima dodatni doprinos od [10 000] EUR po osobi za koju može utvrditi na temelju ažuriranih podataka iz članka 11. točke (d) Uredbe (EU) ../.. [Uredba o Eurodacu] da je napustila državno područje države članice, pod prisilom ili dobrovoljno, u skladu s odlukom o vraćanju ili nalogom za udaljavanje.

 

5. Država članica može, uz dodijeljena sredstva izračunana u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a), dobiti doprinos od [500] EUR za svakog podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu premještenog iz jedne države članice u drugu, za svakog podnositelja zahtjeva premještenog u skladu s člankom 34.(i) prvim podstavkom točkom (c) Uredbe (EU) ../.. [Dublinska uredba] i, ako je primjenjivo, za svakog podnositelja zahtjeva premještenog u skladu s člankom 34.(j) točkom (g) Uredbe (EU) ../.. [Dublinska uredba].

 

6. Iznosi iz ovog članka u obliku su financiranja koje nije povezano s troškovima u skladu s člankom [125.] Financijske uredbe.

 

7. Dodatni iznosi iz stavaka od 1. do 5. dodjeljuju se državama članicama u njihovim programima pod uvjetom da je osoba za koju je doprinos dodijeljen stvarno premještena u tu državu članicu, stvarno vraćena ili registrirana kao podnositelj zahtjeva u nadležnoj državi članici u skladu s Uredbom (EU) ../.. [Dublinska uredba].

 

8. Ta se sredstva ne upotrebljavaju za druge mjere u programu, osim u propisno opravdanim slučajevima i ako ih odobri Komisija izmjenom programa.

 

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 17.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.a

 

Sredstva za potporu provedbi Uredbe (EU) 604/2013

 

1. Država članica koja donosi odluku prima, uz dodijeljena sredstva izračunata u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) ove Uredbe, povrat troškova prihvata podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu od trenutka podnošenja zahtjeva do transfera podnositelja zahtjeva u nadležnu državu članicu ili do trenutka kada država članica koja donosi odluku preuzme odgovornost za podnositelja zahtjeva u skladu s Uredbom (EU) 604/2013.

 

2. Država članica koja transferira osobu prima, uz dodijeljena sredstva izračunata u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) ove Uredbe, povrat troškova potrebnih za transfer podnositelja zahtjeva ili drugih osoba iz članka 18. stavka 1. točaka (c) i (d) Uredbe (EU) 604/2013.

 

3. Svaka država članica uz dodijeljena sredstva izračunata u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) ove Uredbe dobiva paušalni iznos od 10 000 EUR za svakog maloljetnika bez pratnje kojem je u toj državi članici odobrena međunarodna zaštita, pod uvjetom da ta država članica ne ispunjava uvjete za isplatu paušalnog iznosa za tog maloljetnika bez pratnje u okviru članka 16. stavka 1.

 

4. Povrat troškova iz ovog članka vrši se u obliku financiranja u skladu s člankom 125. Financijske uredbe.

 

5. Povrat troškova iz stavka 2. dodjeljuje se državama članicama u njihovim programima pod uvjetom da je osoba za koju je povrat dodijeljen stvarno transferirana u državu članicu u skladu s Uredbom (EU) 604/2013.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 17.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.b

 

Sredstva za transfer podnositeljâ zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili korisnikâ međunarodne zaštite

 

1. U cilju provedbe načela solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti države članice uz dodijeljeni iznos izračunan u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) primaju dodatni iznos koji se temelji na paušalnom iznosu od 10 000 EUR za svakog podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili korisnika međunarodne zaštite transferiranog iz druge države članice.

 

2. Države članice mogu ispunjavati i uvjete za paušalni iznos za članove obitelji osoba iz stavka 1., prema potrebi, pod uvjetom da su ti članovi obitelji transferirani u skladu s ovom Uredbom.

 

3. Dodatni iznosi iz stavka 1. dodjeljuju se državama članicama prvi put u individualnim odlukama o financiranju kojima se odobravaju nacionalni programi, a potom u odlukama o financiranju koje se prilažu odlukama o odobravanju nacionalnih programa. Ta se sredstva ne upotrebljavaju za druge mjere u programu, osim u propisno opravdanim slučajevima i ako ih odobri Komisija izmjenom programa.

 

4. Kako bi se na učinkovit način nastojalo postići ciljeve solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti među državama članicama navedene u članku 80. UFEU-a te uzimajući u obzir trenutne stope inflacije, relevantne razvoje događaja u području transfera podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i korisnika međunarodne zaštite iz jedne države članice u drugu te u području preseljenja i drugih ad-hoc humanitarnih prihvata, kao i faktore koji mogu optimizirati upotrebu financijskih poticaja koji su rezultat paušalnog iznosa, te u okviru dostupnih resursa, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 32. kako bi, po potrebi, prilagodila paušalni iznos iz stavka 1. ovog članka.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Država članica može upotrijebiti do 10 % iznosa dodijeljenog u okviru Fonda svojem programu za financiranje operativne potpore u skladu s ciljevima iz članka 3. stavka 2. točaka (a) i (c).

2.  Država članica može upotrijebiti do 10 % iznosa dodijeljenog u okviru Fonda svojem programu za financiranje operativne potpore u skladu s ciljevima iz članka 3. stavka 2.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice koje upotrebljavaju operativnu potporu pridržavaju se pravne stečevine Unije o azilu i vraćanju.

3.  Države članice koje upotrebljavaju operativnu potporu pridržavaju se pravne stečevine Unije o azilu i imigraciji i u cijelosti poštuju prava i načela sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice moraju u programu i godišnjem izvješću o uspješnosti, kako je navedeno u članku 30., obrazložiti uporabu operativne potpore za ostvarivanje ciljeva ove Uredbe. Prije odobrenja programa Komisija zajedno s Agencijom Europske unije za azil i Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu u skladu s člankom 13. procjenjuje početno stanje u državama članicama koje su navele da planiraju upotrebljavati operativnu potporu. Komisija uzima u obzir informacije koje su dostavile te države članice i, prema potrebi, dostupne informacije u kontekstu postupaka praćenja, koji su provedeni u skladu s Uredbom (EU) ../.. [Uredba o EUAA-u] i Uredbom (EU) br. 1053/2013 koje su unutar područja primjene ove Uredbe.

4.  Države članice moraju u programu i godišnjem izvješću o uspješnosti, kako je navedeno u članku 30., obrazložiti uporabu operativne potpore za ostvarivanje ciljeva ove Uredbe. Prije odobrenja programa Komisija zajedno s Europskim potpornim uredom za azil, Agencijom Europske unije za temeljna prava i Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu u skladu s člankom 13. procjenjuje početno stanje u državama članicama koje su navele da planiraju upotrebljavati operativnu potporu. Komisija uzima u obzir informacije koje su dostavile te države članice i, prema potrebi, dostupne informacije u kontekstu postupaka praćenja, koje provodi Europski potporni ured za azil i koji su provedeni u skladu s Uredbom (EU) br. 1053/2013, koje su unutar područja primjene ove Uredbe.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Operativna potpora usmjerena je na posebne zadaće i usluge kako je propisano u Prilogu VII.

5.  Operativna potpora usmjerena je na prihvatljiva djelovanja kako je propisano u Prilogu VII.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Kako bi se mogla suočiti s nepredviđenim ili novim okolnostima, ili kako bi se osigurala učinkovita provedba financiranja, Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 32. za izmjenu popisa posebnih zadaća i usluga iz Priloga VII.

6.  Kako bi se mogla suočiti s nepredviđenim ili novim okolnostima, ili kako bi se osigurala učinkovita provedba financiranja, Komisija ima ovlasti donositi delegirane akte u skladu s člankom 32. za izmjenu popisa prihvatljivih djelovanja iz Priloga VII.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Bespovratna sredstva koja se provode u okviru izravnog upravljanja dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s [glavom VIII.] Financijske uredbe.

4.  Bespovratna sredstva koja se provode u okviru izravnog i neizravnog upravljanja dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s [glavom VIII.] Financijske uredbe.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Komisija osigurava fleksibilnost, pravednost i transparentnost u raspodjeli sredstava među posebnim ciljevima iz članka 3. stavka 2.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Doprinosima mehanizmu uzajamnog osiguranja može biti obuhvaćen rizik povezan s povratom sredstava koja korisnici duguju te se oni smatraju dostatnim jamstvom u skladu s Financijskom uredbom. Primjenjuju se odredbe utvrđene u [članku X.] Uredbe (EU) ../.. [sljednik Uredbe o Jamstvenom fondu].

6.  Doprinosima mehanizmu uzajamnog osiguranja može biti obuhvaćen rizik povezan s povratom sredstava koja korisnici duguju te se oni smatraju dostatnim jamstvom u skladu s Financijskom uredbom.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Iznos koji se stavlja na raspolaganje Europskoj migracijskoj mreži u okviru godišnjih odobrenih sredstava Fonda i program rada kojim se utvrđuju prioriteti njezinih aktivnosti donosi Komisija nakon odobrenja Odbora za usmjeravanje u skladu s člankom 4. stavkom 5. točkom (a) Odluke 2008/381/EZ (kako je izmijenjena). Odluka Komisije čini odluku o financiranju u skladu s člankom [110.] Financijske uredbe. Kako bi se osigurala pravodobna dostupnost sredstava, Komisija može donijeti program rada za Europsku migracijsku mrežu u zasebnoj odluci o financiranju.

2.  Iznos koji se stavlja na raspolaganje Europskoj migracijskoj mreži u okviru godišnjih odobrenih sredstava Fonda i program rada kojim se utvrđuju prioriteti njezinih aktivnosti donosi Komisija nakon odobrenja Odbora za usmjeravanje u skladu s člankom 4. stavkom 5. točkom (a) Odluke 2008/381/EZ (kako je izmijenjena). Odluka Komisije čini odluku o financiranju u skladu s Financijskom uredbom. Kako bi se osigurala pravodobna dostupnost sredstava, Komisija može donijeti program rada za Europsku migracijsku mrežu u zasebnoj odluci o financiranju.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 21.a (novi)

Odluka 2008/381/EZ

Članak 5. – stavak 3. – točka da (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 21.a

 

Izmjena Odluke 2008/381/EZ

 

U članku 5. stavku 3. Odluke 2008/381/EZ dodaje se sljedeća točka:

 

„(da) djeluju kao kontaktna točka za potencijalne korisnike financiranja u okviru Uredbe o Fondu za azil, migracije i integraciju te pružaju nepristrane smjernice, praktične informacije i pomoć u pogledu svih aspekata Fonda, uključujući u vezi sa zahtjevima za financiranje u okviru relevantnog nacionalnog programa ili tematskog instrumenta.”.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Operacije mješovitog financiranja o kojima se odlučuje u okviru ovog Fonda provode se u skladu s [Uredbom o programu InvestEU] i glavom X. Financijske uredbe.

Operacije mješovitog financiranja o kojima se odlučuje u okviru ovog Fonda, kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c), provode se u skladu s [Uredbom o programu InvestEU] i glavom X. Financijske uredbe.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije, posebice pri promicanju mjera i njihovih rezultata, pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1.  Korisnici sredstava Unije promiču mjere i njihove rezultate pružajući usklađene, učinkovite i značajne informacije različitoj relevantnoj publici, uključujući medije i javnost, na relevantnim jezicima. Kako bi se zajamčila vidljivost sredstava Unije, korisnici sredstava Unije prilikom priopćavanja o djelovanju upućuju na njihovo podrijetlo. U tu svrhu primatelji brinu o tome da su u komunikacijskom materijalu usmjerenom na medije i javnost prisutni amblem Unije i da se izričito navodi financijska potpora Unije.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja o Fondu i njegovim mjerama i rezultatima. Financijskim sredstvima dodijeljenima Fondu pridonosi se i institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve ove Uredbe.

2.  Kako bi dostigla najširu moguću publiku Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja o Fondu i njegovim mjerama i rezultatima. Konkretno, Komisija objavljuje informacije o izradi godišnjih i višegodišnjih programa tematskog instrumenta. Komisija ujedno objavljuje popis operacija odabranih za financiranje u okviru tematskog instrumenta na javno dostupnim internetskim stranicama te ga ažurira najmanje svaka tri mjeseca. Financijskim sredstvima dodijeljenima Fondu pridonosi se i institucijskom priopćavanju o provedbi političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve ove Uredbe. Konkretno, Komisija može promicati najbolje prakse i razmjenjivati informacije o provedbi instrumenta.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Komisija objavljuje informacije iz stavka 2. u otvorenim, strojno čitljivim formatima, kako je navedeno u članku 5. stavku 1. Direktive br. 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a, kojima se omogućuje razvrstavanje, pretraživanje, izvlačenje, uspoređivanje i ponovna uporaba podataka. Mora biti moguće razvrstati podatke prema prioritetima, posebnom cilju, ukupnim prihvatljivim troškovima operacija, ukupnim troškovima projekata, ukupnim troškovima postupaka nabave, imenu korisnika i imenu ugovaratelja.

 

_____________

 

1a Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora (SL L 345, 31.12.2003., str. 90.).

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Fondom se pruža financijska pomoć za zadovoljavanje hitnih i posebnih potreba u slučaju krizne situacije koja je posljedica jednog ili više sljedećih čimbenika:

1.  Komisija može odlučiti pružati financijsku pomoć za zadovoljavanje hitnih i posebnih potreba u slučaju krizne situacije koja je posljedica jednog ili više sljedećih čimbenika:

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  snažnog migracijskog pritiska u jednoj ili više država članica koji odlikuje velik i nerazmjeran priljev državljana trećih zemalja koji uzrokuje znatan i hitan pritisak na njihove kapacitete za prihvat i zadržavanje te na sustave i postupke azila i upravljanja migracijama;

(a)  nepredvidljivo velikog i nerazmjernog priljeva državljana trećih zemalja u jednu ili više država članica, koji uzrokuje znatan i hitan pritisak na njihove kapacitete za prihvat i zadržavanje, sustave za zaštitu djece te na sustave i postupke azila i upravljanja migracijama;

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  dobrovoljnog premještanja;

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  snažnog migracijskog pritiska u trećim zemljama, uključujući kada su osobe kojima je potrebna zaštita blokirane zbog političkih zbivanja ili sukoba, posebice kada bi to moglo utjecati na migracijske tokove prema EU-u.

(c)  nepredvidljivo velikog ili neproporcionalnog priljeva ljudi u trećim zemljama, uključujući kada su osobe kojima je potrebna zaštita blokirane zbog političkih zbivanja, sukoba ili prirodnih katastrofa, posebice kada bi to moglo utjecati na migracijske tokove prema EU-u.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Mjere koje se provode u trećim zemljama u skladu s ovim člankom dosljedne su i, ako je to relevantno, komplementarne humanitarnoj politici Unije te poštuju humanitarna načela kako su određena Konsenzusom o humanitarnoj pomoći.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  U slučajevima opisanima u stavku 1. točkama (a), (aa), (b) i (c) ovog članka, Komisija bez odgode obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Hitna pomoć može biti u obliku bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju izravno decentraliziranim agencijama.

2.  Hitna pomoć može biti u obliku bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju Europskom potpornom uredu za azil, UNHCR-u te lokalnim i regionalnim tijelima suočenima s nepredvidljivo velikim ili neproporcionalnim priljevima državljana trećih zemalja, a osobito nadležnima za prihvat i integraciju djece migranata bez pratnje.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Bespovratna sredstva koja se provode u okviru izravnog upravljanja dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s [glavom VIII.] Financijske uredbe.

4.  Bespovratna sredstva koja se provode u okviru izravnog upravljanja dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s Financijskom uredbom.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Kad je to potrebno za provedbu djelovanja, hitna pomoć može obuhvaćati rashode koji su nastali prije dana podnošenja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava ili zahtjeva za pomoć, ali ne prije 1. siječnja 2021.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za mjeru za koju je zaprimljen doprinos u okviru Fonda može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući iz fondova u okviru podijeljenog upravljanja, pod uvjetom da se doprinosima ne pokrivaju isti troškovi. Pravila svakog programa Unije iz kojeg se isplaćuju doprinosi primjenjuju se na njegov doprinos mjeri. Kumulativno financiranje ne smije prekoračiti ukupne prihvatljive troškove mjere, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati proporcionalno u skladu s dokumentima u kojima su utvrđeni uvjeti za potporu.

1.  Za operaciju za koju je zaprimljen doprinos u okviru Fonda može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući iz fondova u okviru podijeljenog upravljanja, pod uvjetom da se doprinosima ne pokrivaju isti troškovi. Programi koje Komisija predlaže u međusobnoj su interakciji, međusobno se nadopunjuju te su oblikovani s potrebnim stupnjem transparentnosti, čime se izbjegava udvajanje napora. Pravila svakog programa Unije iz kojeg se isplaćuju doprinosi primjenjuju se na njegov doprinos operaciji. Kumulativno financiranje ne smije prekoračiti ukupne prihvatljive troškove operacije, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati proporcionalno u skladu s dokumentima u kojima su utvrđeni uvjeti za potporu.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mjere kojima je dodijeljena oznaka kvalitete Pečat izvrsnosti ili koje ispunjavaju sljedeće kumulativne, usporedive uvjete:

Operacije kojima je dodijeljena oznaka kvalitete Pečat izvrsnosti ili koje ispunjavaju sljedeće kumulativne i usporedive uvjete:

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu sa svojim zahtjevima za izvješćivanje iz članka [43. stavka 3. točke (h) podtočaka i. i iii.] Financijske uredbe, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja informacije o uspješnosti u skladu s Prilogom V.

1.  U skladu sa svojim zahtjevima za izvješćivanje iz Financijske uredbe, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću, najmanje jedanput godišnje, dostavlja informacije o uspješnosti u skladu s Prilogom V.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Fonda prema ostvarenju ciljeva ove Uredbe utvrđeni su u Prilogu VIII. Za pokazatelje ostvarenja početne vrijednosti iznose nula. Ključne etape utvrđene za 2024. i ciljevi utvrđeni za 2029. kumulativni su.

3.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Fonda prema ostvarenju ciljeva ove Uredbe utvrđeni su u Prilogu VIII. Za pokazatelje ostvarenja početne vrijednosti iznose nula. Ključne etape utvrđene za 2024. i ciljevi utvrđeni za 2029. kumulativni su. Podaci koje Komisija dobije o ostvarenju i rezultatima na zahtjev se stavljaju na raspolaganje Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 29.

Briše se.

Evaluacija

 

1.  Komisija obavlja evaluaciju ove Uredbe na sredini provedbenog razdoblja i njezinu retrospektivnu evaluaciju, uključujući mjera provedenih u okviru Fonda.

 

2.  Evaluacija na sredini provedbenog razdoblja i retrospektivna evaluacija provode se pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.

 

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 29.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 29.a

 

Evaluacija

 

1. Komisija do 31. prosinca 2024. predstavlja evaluaciju provedbe ove Uredbe u sredini provedbenog razdoblja. Evaluacijom u sredini provedbenog razdoblja analiziraju se djelotvornost, učinkovitost, pojednostavljivanje i fleksibilnost Fonda. Konkretnije, evaluacija uključuje ocjenu sljedećeg:

 

(a) napretka u postizanju ciljeva ove Uredbe, uzimajući u obzir sve dostupne relevantne informacije, posebno godišnja izvješća o uspješnosti koja podnose države članice u okviru članka 30. te pokazatelje učinka i rezultata iz Priloga VIII.;

 

(b) dodane vrijednosti djelovanja i operacija EU-a koje se provode u okviru ovog Fonda;

 

(c) doprinosa solidarnosti EU-a u području azila i migracija;

 

(d) kontinuirane važnosti provedbenih mjera utvrđenih u Prilogu II. i djelovanja utvrđenih u Prilogu III.;

 

(e) komplementarnosti, koordinacije i koherentnosti mjera koje se podupiru u okviru Fonda i potpore iz drugih fondova Unije, poput strukturnih fondova i instrumenata Unije za vanjsko financiranje;

 

(f) dugoročnijih učinaka Fonda i njegovih učinaka na održivost.

 

Evaluacijom sredinom razdoblja uzima se u obzir retrospektivna evaluacija rezultata na dugoročni učinak prethodnog fonda, Fonda za azil, migracije i integraciju 2014. – 2020., te je ona, po potrebi, popraćena zakonodavnim prijedlogom za reviziju ove Uredbe.

 

2. Komisija do 31. siječnja 2030. provodi retrospektivnu evaluaciju. Do istog datuma Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o evaluaciji. Retrospektivna evaluacija sadrži procjenu svih elemenata utvrđenih u stavku 1. U tom pogledu dugoročniji učinci i održivost utjecaja Fonda ocjenjuju se kako bi se uvrstili u odluku o mogućem produljenju ili izmjeni naknadnog fonda.

 

Izvješća o evaluaciji u sredini razdoblja i retrospektivnoj evaluaciji iz prvog stavka i prvog podstavka ovog stavka provode se uz znatno sudjelovanje socijalnih partnera, organizacija civilnog društva, uključujući organizacije za migrante i izbjeglice, tijela za ravnopravnost, nacionalnih institucija za ljudska prava i drugih relevantnih organizacija u skladu s načelom partnerstva iz članka 3.a.

 

3. U svojoj evaluaciji u sredini razdoblja i retrospektivnoj evaluaciji Komisija posvećuje posebnu pozornost evaluaciji djelovanja trećih zemalja , djelovanja u trećim zemljama ili djelovanja povezanih s njima, u skladu s člancima 5. i 6. te člankom 13. stavkom 8.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do 15. veljače 2023. i do istog datuma svake sljedeće godine do 2031., i uključujući tu godinu, države članice dostavljaju Komisiji godišnje izvješće o uspješnosti iz članka 36. stavka 6. Uredbe (EU) …/2021 [Uredba o zajedničkim odredbama]. Izvješće podneseno 2023. obuhvaća provedbu programa u razdoblju do 30. lipnja 2022.

1.  Do 15. veljače 2023. i do istog datuma svake sljedeće godine do 2031. i uključujući tu godinu, države članice dostavljaju Komisiji godišnje izvješće o uspješnosti. Izvješće podneseno 2023. obuhvaća provedbu programa u razdoblju do 30. lipnja 2022. Države članice objavljuju ta izvješća na posvećenoj internetskoj stranici i prosljeđuju ih Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  napretku u provedbi programa i ostvarenju ključnih etapa i ciljeva, uzimajući u obzir najnovije podatke kako je propisano u članku [37.] Uredbe (EU) …/2021 [Uredba o zajedničkim odredbama];

(a)  napretku u provedbi programa i ostvarenju ključnih etapa i ciljeva, uzimajući u obzir najnovije kumulativne podatke poslane Komisiji;

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  raščlanjivanju godišnje računovodstvene dokumentacije nacionalnog programa na povrat, pretfinanciranje krajnjih korisnika i stvarne troškove;

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  svim problemima koji utječu na uspješnost programa i mjerama poduzetima za njihovo rješavanje;

(b)  svim problemima koji utječu na uspješnost programa i mjerama poduzetima za njihovo rješavanje, uključujući obrazložena mišljenja Komisije u pogledu postupka zbog povrede u skladu s člankom 258.;

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  komplementarnosti između mjera koje se podupiru iz Fonda i potpore iz drugih fondova Unije, posebice onih u trećim zemljama ili povezanih s trećim zemljama;

(c)  komplementarnosti, koordinacije i koherentnosti mjera koje se podupiru u okviru Fonda i potpore iz drugih fondova Unije, poput strukturnih fondova i instrumenata Unije za vanjsko financiranje;

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  doprinosu programa provedbi relevantne pravne stečevine Unije i akcijskih planova;

(d)  doprinosu programa provedbi relevantne pravne stečevine Unije i akcijskih planova te suradnji i solidarnosti među državama članicama u području azila;

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  usklađenosti sa zahtjevima u pogledu temeljnih prava;

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  broju preseljenih osoba s pomoću Fonda u skladu s iznosima iz članka 16. stavka 1.;

(g)  broju preseljenih osoba ili osoba kojima je odobren prihvat s pomoću Fonda u skladu s iznosima iz članka 16. stavaka 1. i 2.;

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  broju podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili korisnika međunarodne zaštite koji su premješteni iz jedne države članice u drugu u skladu s člankom 17.

(h)  broju podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili korisnika međunarodne zaštite koji su premješteni iz jedne države članice u drugu u skladu s člankom 17.b.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  broju ranjivih osoba kojima se pomaže uz pomoć programa, uključujući djecu i one kojima je odobrena međunarodna zaštita;

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija može dati primjedbe na godišnje izvješće o uspješnosti u roku od dva mjeseca od datuma primitka. Ako Komisija ne dostavi svoje primjedbe u navedenom roku, izvješće se smatra prihvaćenim.

3.  Komisija može dati primjedbe na godišnje izvješće o uspješnosti u roku od dva mjeseca od datuma primitka. Ako Komisija ne dostavi svoje primjedbe u navedenom roku, izvješće se smatra prihvaćenim. Nakon prihvaćanja, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću daje na raspolaganje sažetke godišnjih izvješća o uspješnosti i objavljuje ih na posebnim internetskim stranicama. Ako ga države članice ne proslijede u skladu sa stavkom 1., cijeli tekst godišnjih izvješća o uspješnosti na zahtjev se dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 13., 18., 28. i 31. dodjeljuje se Komisiji do 31. prosinca 2028.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 4., 9., 13., 16., 17.b, 18., 28. i 31. dodjeljuje se Komisiji do 31. prosinca 2028.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Delegiranje ovlasti iz članaka 13., 18., 28. i 31. Europski parlament ili Vijeće mogu opozvati u bilo kojem trenutku. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u odluci. Ona ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Delegiranje ovlasti iz članaka 4., 9., 13., 16., 17.b, 28. i 31 Europski parlament ili Vijeće mogu opozvati u bilo kojem trenutku. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka proizvodi učinke dan nakon objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u odluci. Ona ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen u skladu s člancima 13., 18., 28. i 31. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće ne ulože prigovor u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti ili ako prije isteka tog roka ne obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen u skladu s člancima 4., 9., 13., 16., 17.b, 18., 28. i 31. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće ne ulože prigovor u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti ili ako prije isteka tog roka obje institucije obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Svaka država članica dobiva iz fonda fiksni iznos od 5 000 000 EUR isključivo na početku programskog razdoblja.

(a)  Svaka država članica dobiva iz fonda fiksni iznos od 10 000 000 EUR isključivo na početku programskog razdoblja.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Sljedeći kriteriji u području suzbijanja nezakonitih migracija, uključujući vraćanje, uzimaju se u obzir i ponderiraju kako slijedi:

4.  U području suzbijanja nezakonitih migracija, uključujući vraćanje, uzimaju se u obzir sljedeći kriteriji:

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 4. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  50 % razmjerno broju državljana trećih zemalja koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete za ulazak i boravak na državnom području države članice ili u pogledu kojih je donesena odluka o vraćanju u skladu s nacionalnim pravom / pravom Zajednice, odnosno upravnom ili sudskom odlukom ili aktom, kojima je utvrđen nezakoniti status i određena obveza vraćanja;

(a)  broj državljana trećih zemalja koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete za ulazak i boravak na državnom području države članice ili u pogledu kojih je donesena odluka o konačnom vraćanju u skladu s nacionalnim pravom i/ili pravom Unije, odnosno upravnom ili sudskom odlukom ili aktom, kojima je utvrđen nezakoniti status i određena obveza vraćanja;

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 4. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  50 % razmjerno broju državljana trećih zemalja koji su stvarno napustili državno područje države članice nakon donošenja upravne ili sudske odluke kojom se nalaže odlazak, neovisno o tome jesu li to učinili dobrovoljno ili pod prisilom.

Briše se.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Za početnu dodjelu referentni iznosi najnoviji su statistički podaci koje je prikupila Komisija (Eurostat) za prethodne tri kalendarske godine na temelju podataka koje su dostavile države članice na datum početka primjene te Uredbe u skladu s pravom Unije. Za preispitivanje na sredini provedbenog razdoblja referentni iznosi najnoviji su statistički podaci koje je prikupila Komisija (Eurostat) za prethodne tri kalendarske godine koji su dostupni u vrijeme preispitivanja na sredini provedbenog razdoblja 2024. na temelju podataka koje su dostavile države članice u skladu s pravom Unije. Ako države članice nisu Komisiji (Eurostatu) dostavile predmetne statističke podatke, one čim prije dostavljaju privremene podatke.

5.  Za početnu dodjelu referentni iznosi najnoviji su statistički podaci koje je prikupila Komisija (Eurostat) za prethodne tri kalendarske godine na temelju podataka koje su dostavile države članice na datum početka primjene te Uredbe u skladu s pravom Unije. Podaci trebaju biti razvrstani po dobi i spolu, specifičnoj vrsti ranjivosti i po statusu za azil, uključujući podatke o djeci. Za preispitivanje na sredini provedbenog razdoblja referentni iznosi najnoviji su statistički podaci koje je prikupila Komisija (Eurostat) za prethodne tri kalendarske godine koji su dostupni u vrijeme preispitivanja na sredini provedbenog razdoblja 2024. na temelju podataka koje su dostavile države članice u skladu s pravom Unije. Ako države članice nisu Komisiji (Eurostatu) dostavile predmetne statističke podatke, one čim prije dostavljaju privremene podatke.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podupiranje kapaciteta sustava azila država članica u pogledu infrastruktura i usluga, prema potrebi;

(b)  podupiranje kapaciteta sustava azila država članica, uključujući na lokalnoj i regionalnoj razini, u pogledu infrastrukture, kao što su odgovarajući uvjeti prihvata, posebno za maloljetnike, i usluga kao što su pravna pomoć te zastupanje i usmeno prevođenje, prema potrebi;

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  jačanje solidarnosti i podjele odgovornosti između država članica, posebice u pogledu onih koje su najviše izložene migracijskim tokovima i pružanje potpore državama članicama koje pridonose naporima solidarnosti;

Briše se.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  jačanje solidarnosti i suradnje s trećim zemljama pogođenima migracijskim tokovima, uključujući preseljenjem i drugim zakonitim načinima dobivanja zaštite u Uniji te partnerstvom i suradnjom s trećim zemljama za potrebe upravljanja migracijama.

(d)  jačanje solidarnosti i suradnje s trećim zemljama u koje je raseljen velik broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, uključujući poticanjem kapaciteta tih zemalja da poboljšaju uvjete prihvata i međunarodne zaštite te preseljenjem i drugim zakonitim načinima dobivanja zaštite u Uniji, posebice za ranjive skupine poput djece i adolescenata čija je zaštita ugrožena te partnerstvom i suradnjom s trećim zemljama u kontekstu globalnih napora suradnje u području međunarodne zaštite.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  provedba tehničke i operativne pomoći jednoj ili nekoliko drugih država članica u suradnji s Europskim potpornim uredom za azil;

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podupiranje razvoja i provedbe politika kojima se promiču zakonite migracije i provedba pravne stečevine Unije o zakonitim migracijama;

(a)  podupiranje razvoja i provedbe politika kojima se promiču zakonite migracije, uključujući spajanje obitelji, i provedba pravne stečevine Unije o zakonitim migracijama, osobito instrumenata za zakonitu migraciju radnika u skladu s primjenjivim međunarodnim standardima o migracijama i zaštiti radnika migranata;

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  promicanje i razvoj strukturnih mjera i mjera potpore kojima se olakšava zakoniti ulazak i boravak u Uniji;

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  jačanje partnerstva i suradnje s trećim zemljama pogođenima migracijskim tokovima, uključujući zakonitim načinima ulaska u Uniju radi globalnih napora za suradnju u području migracija;

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promicanje mjera rane integracije u cilju društvenog i gospodarskog uključivanja državljana trećih zemalja, pripremanja za njihovo aktivno sudjelovanje u društvu primatelju i njihovo prihvaćanje u tom društvu, posebice uz sudjelovanje lokalnih ili regionalnih tijela i organizacija civilnog društva.

Briše se.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Fond pridonosi posebnom cilju iz članka 3. stavka 2. točke (c) usredotočujući se na sljedeće provedbene mjere:

 

a) promicanje mjera integracije u cilju društvenog i gospodarskog uključivanja državljana trećih zemalja, olakšavanja spajanja obitelji, pripremanja za njihovo aktivno sudjelovanje i prihvaćanje u društvu primatelju , posebice uz sudjelovanje lokalnih ili regionalnih tijela, nevladinih organizacija, uključujući organizacije koje se bave izbjeglicama i migrantima, i socijalnih partnera; i

 

(b) promicanje i provedba mjera zaštite za ranjive osobe u kontekstu mjera integracije.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Fond pridonosi posebnom cilju iz članka 3. stavka 2. točke (c) usredotočujući se na sljedeće provedbene mjere:

3.  Fond pridonosi posebnom cilju iz članka 3. stavka 2. točke (ca) usredotočujući se na sljedeće provedbene mjere:

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podupiranje integriranog i koordiniranog pristupa upravljanju vraćanjem na razini Unije i država članica, razvoj kapaciteta za učinkovito i održivo vraćanje i smanjenje poticaja za nezakonite migracije;

(b)  podupiranje integriranog i koordiniranog pristupa upravljanju vraćanjem na razini Unije i država članica, razvoj kapaciteta za učinkovito, dostojanstveno i održivo vraćanje i smanjenje poticaja za nezakonite migracije;

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  podupiranje potpomognutog dobrovoljnog vraćanja i reintegracije;

(c)  podupiranje potpomognutog dobrovoljnog vraćanja, traženja obitelji i reintegracije, poštujući pritom najbolje interese maloljetnika;

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  jačanje suradnje s trećim zemljama i njihovih sposobnosti za provedbu sporazuma o ponovnom prihvatu i ostalih sporazuma i omogućivanje održivog vraćanja.

(d)  jačanje suradnje s trećim zemljama i njihovih sposobnosti za provedbu sporazuma o ponovnom prihvatu, uključujući reintegraciju kako bi se omogućilo održivo vraćanje.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Fond pridonosi posebnom cilju iz članka 3. stavka 2. točke (cb) usredotočujući se na sljedeće provedbene mjere:

 

(a) promicanje i provedba poštovanja međunarodnog prava i Povelje Europske unije o temeljnim pravima u području mjera i politika o azilu i migracijama;

 

(b) jačanje solidarnosti i podjele odgovornosti među državama članicama, posebice solidarnosti u pogledu onih koje su najviše izložene migracijskim tokovima, i pružanje potpore državama članicama na središnjoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i socijalnim partnerima u njihovim solidarnim naporima;

 

(c) pružanje potpore transferu podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili korisnika međunarodne zaštite iz jedne države članice u drugu.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Prilog III. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Područje primjene potpore

Prihvatljiva djelovanja koja će se podupirati iz instrumenta u skladu s člankom 3.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U okviru cilja politike iz članka 3. stavka 1. fondom se posebice podupire sljedeće:

1.  U okviru cilja politike iz članka 3. stavka 1. fondom se podupire sljedeće:

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uspostava i razvoj nacionalnih strategija u području azila, zakonitih migracija, integracije, vraćanja i nezakonitih migracija;

(a)  uspostava i razvoj nacionalnih, regionalnih i lokalnih strategija za provedbu pravne stečevine Unije u području azila, zakonitih migracija, integracije, posebice lokalnih strategija integracije, vraćanja i nezakonitih migracija;

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  uspostava administrativnih struktura, sustava i alata te osposobljavanje osoblja, uključujući lokalnih tijela i ostalih relevantnih dionika;

(b)  uspostava administrativnih struktura, sustava i alata te osposobljavanje osoblja, uključujući lokalnih tijela i ostalih relevantnih dionika u suradnji s relevantnim agencijama Unije, prema potrebi;

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  razvoj, praćenje i evaluacija politika i postupaka, uključujući o prikupljanju i razmjeni informacija i podataka, razvoj i primjena zajedničkih statističkih alata, metoda i pokazatelja za mjerenje napretka i procjenjivanje promjena u politici;

(c)  razvoj, praćenje i evaluacija politika i postupaka, uključujući razvoj, prikupljanje, analiza, širenje kvalitativnih i kvantitativnih podataka i statistika o migracijama i međunarodnoj zaštiti, te razvoj i primjena zajedničkih statističkih alata, metoda i pokazatelja za mjerenje napretka i procjenjivanje promjena u politici;

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  usluge pomoći i potpore u skladu sa statusom i potrebama predmetne osobe, posebice ranjivih skupina;

(e)  rodno osjetljive usluge pomoći i potpore u skladu sa statusom i potrebama predmetne osobe, posebice ugroženih osoba;

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  učinkovita zaštita djece migranata, uključujući provedbu procjena najboljih interesa djece prije donošenja odluka, sve mjere navedene u Komunikaciji Komisije od 12. travnja 2017. o zaštiti djece migranata, kao što su osiguravanje odgovarajućeg smještaja za sve maloljetnike bez pratnje i pravovremeno imenovanje skrbnika za sve maloljetnike bez pratnje, doprinosi Europskoj mreži ustanova za skrbništvo te razvoj, praćenje i evaluacija politika i postupaka za zaštitu djece, uključujući mehanizam sukladan s pravima djece;

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  mjere usmjerene na podizanje razine svijesti o politikama azila, integracije, zakonitih migracija i vraćanja među dionicima i općom javnošću.

(f)  mjere usmjerene na podizanje razine svijesti o politikama azila, integracije, zakonitih migracija i vraćanja među dionicima i općom javnošću, uz usmjeravanje posebne pozornosti na ranjive skupine, uključujući maloljetnike;

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U okviru posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (a) fondom se posebice podupiru sljedeće mjere:

2.  U okviru posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (a) fondom se podupiru sljedeće mjere:

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanje materijalne pomoći, uključujući pomoći na granici;

(a)  pružanje materijalne pomoći, uključujući pomoći na granici, struktura koje su pogodne za djecu i rodno osjetljive, usluge hitne pomoći koju pružaju lokalna tijela, obrazovanja, osposobljavanja, usluga potpore, pravne pomoći i zastupanja te zdravstvene i psihološke skrbi;

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  provođenje postupaka azila;

(b)  provođenje postupaka azila, uključujući traženje obitelji i jamčenje pristupa pravnoj pomoći i zastupanju te usmenom prevođenju za podnositelje zahtjeva za azil u svim fazama postupka;

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  utvrđivanje podnositelja s posebnim postupovnim potrebama ili potrebama u vezi s prihvatom;

(c)  utvrđivanje podnositelja s posebnim postupovnim potrebama ili potrebama u vezi s prihvatom, uključujući ranu identifikaciju žrtava trgovanja ljudima, maloljetnika i ostalih ranjivih osoba poput žrtava mučenja i rodno uvjetovanog nasilja i upućivanje specijaliziranim uslugama;

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  pružanje kvalificiranih psihosocijalnih i rehabilitacijskih usluga žrtvama nasilja i mučenja, uključujući rodno uvjetovano nasilje;

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  uspostavljanje ili poboljšanje infrastrukture za smještaj nakon prihvata, uključujući mogućnost da se više država članica zajednički koristi tim objektima;

(d)  uspostavljanje ili poboljšanje infrastrukture za smještaj nakon prihvata, posebice smještaja u malim jedinicama i malim infrastrukturama kojima se ispunjavaju potrebe obitelji s maloljetnicima, uključujući smještaj koji osiguravaju lokalne i regionalne vlasti i uključujući mogućnost da se više država članica zajednički koristi tim objektima;

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  pružanje alternativnih oblika skrbi koji su integrirani u postojeće nacionalne sustave za zaštitu djece i zadovoljavaju potrebe sve djece u skladu s međunarodnim standardima;

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  jačanje kapaciteta država članica za prikupljanje, analiziranje i širenje podataka o zemlji porijekla;

(e)  jačanje mogućnosti država članica da prikupe, analiziraju i međusobno razmijene podatke o zemlji porijekla;

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  mjere povezane s postupcima za provedbu Okvira Unije za preseljenje [i humanitarni prihvat] ili nacionalnih programa preseljenja koji su u skladu s okvirom Unije za preseljenje;

(f)  mjere povezane s postupcima za provedbu nacionalnih programa preseljenja i humanitarnog prihvata kako je utvrđeno u ovoj Uredbi;

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  transfer korisnika međunarodne zaštite;

(g)  transfer podnositelja zahtjeva i korisnika međunarodne zaštite;

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  jačanje kapaciteta trećih zemalja za poboljšanje zaštite osoba kojima je potrebna zaštita;

(h)  jačanje kapaciteta trećih zemalja za poboljšanje zaštite osoba kojima je potrebna zaštita, uključujući podupiranjem razvoja snažnih mehanizama za zaštitu djece u trećim zemljama kojima se osigurava da su djeca u svim područjima zaštićena od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i da imaju pristup obrazovanju i zdravstvenoj skrbi;

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  uspostavljanje, razvoj i poboljšanje učinkovitih alternativa zadržavanju, posebice u pogledu maloljetnika bez pratnje i obitelji.

(i)  uspostavljanje, razvoj i poboljšanje učinkovitih alternativa zadržavanju i institucionalnoj skrbi, posebice u pogledu maloljetnika bez pratnje i djece s obitelji, u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta.

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U okviru posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (b) fondom se posebice podupire sljedeće:

3.  U okviru posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (b) fondom se podupire sljedeće:

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  razvoj programa mobilnosti u Uniji, kao što su programi kružne ili privremene migracije, uključujući osposobljavanje za povećanje zapošljivosti;

(b)  razvoj programa mobilnosti u Uniji, uključujući ali ne ograničavajući se na programe kružne ili privremene migracije, uključujući strukovno i drugo osposobljavanje za povećanje zapošljivosti;

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  procjena vještina i kvalifikacija stečenih u trećoj zemlji i njihova transparentnost i kompatibilnost s vještinama i kvalifikacijama u državi članici;

(d)  procjena i priznavanje vještina i kvalifikacija, uključujući profesionalno iskustvo, stečenih u trećoj zemlji i njihova transparentnost i kompatibilnost s vještinama i kvalifikacijama u državi članici i razvoj zajedničkih standarda evaluacije;

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  pomoć u kontekstu zahtjeva za spajanje obitelji u smislu Direktive Vijeća 2003/86/EZ51;

(e)  pomoć u kontekstu zahtjeva za spajanje obitelji kako bi se zajamčila usklađena provedba Direktive Vijeća 2003/86/EZ51;

__________________

__________________

51 Direktiva Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji (SL L 251, 3.10.2003., str. 12 – 18.).

51 Direktiva Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji (SL L 251, 3.10.2003., str. 12 – 18.).

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  pomoć u pogledu promjene statusa državljana trećih zemalja koji već zakonito borave u državi članici, posebice u pogledu stjecanja statusa osobe sa zakonitim boravkom definiranog na razini Unije;

(f)  pomoć, uključujući pravnu pomoć i zastupanje, u pogledu promjene statusa državljana trećih zemalja koji već zakonito borave u državi članici, posebice u pogledu stjecanja statusa osobe sa zakonitim boravkom definiranog na razini Unije;

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  pomoć u pogledu ostvarivanja prava državljana trećih zemalja sa zakonitim boravištem u Uniji, osobito u pogledu mobilnosti u Uniji i pristupa zapošljavanju;

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  mjere rane integracije kao što je prilagođena potpora u skladu s potrebama državljana trećih zemalja i programi integracije usmjereni na obrazovanje, učenje jezika i druge vrste osposobljavanja kao što su seminari građanske integracije i profesionalna orijentacija;

Briše se.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  mjere za promicanje ravnopravnosti u pristupu i pružanju javnih i privatnih usluga državljanima trećih zemalja, uključujući njihovu prilagodbu potrebama ciljne skupine;

Briše se.

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  suradnja između državnih tijela i nevladinih organizacija, uključujući posredstvom koordiniranih centara za potporu integraciji, kao što su jedinstvene točke;

Briše se.

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  mjere kojima se omogućuje i podupire uključivanje državljana trećih zemalja u društvo primatelja i aktivno sudjelovanje u tom društvu te mjere za promicanje prihvaćanja u društvu primatelju;

Briše se.

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  promicanje razmjena i dijaloga među državljanima trećih zemalja, društvom primateljem i javnim tijelima, uključujući savjetovanjem državljana trećih zemalja te međukulturnim i međuvjerskim dijalogom.

Briše se.

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  U okviru posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (c) fondom se posebice podupire sljedeće:

 

(a) mjere integracije kao što je prilagođena potpora u skladu s potrebama državljana trećih zemalja i programi integracije usmjereni na uključivo obrazovanje i skrb, učenje jezika, savjetovanje, strukovno osposobljavanje i druge vrste osposobljavanja kao što su seminari građanske integracije i profesionalna orijentacija;

 

(b) izgradnja kapaciteta za integracijske usluge koje pružaju lokalne vlasti;

 

(c) mjere za promicanje ravnopravnosti u pristupu i pružanju javnih i privatnih usluga državljanima trećih zemalja, uključujući pristup obrazovanju, zdravstvenoj skrbi i psihosocijalnu podršku i njihovu prilagodbu potrebama ciljne skupine;

 

(d) suradnja između državnih tijela i nevladinih organizacija, uključujući posredstvom koordiniranih centara za potporu integraciji, kao što su jedinstvene točke;

 

(e) mjere kojima se omogućuje i podupire uključivanje državljana trećih zemalja u društvo primatelja i aktivno sudjelovanje u tom društvu te mjere za promicanje prihvaćanja u društvu primatelju;

 

(f) promicanje razmjena i dijaloga među državljanima trećih zemalja, društvom primateljem i javnim tijelima, uključujući savjetovanjem državljana trećih zemalja te međukulturnim i međuvjerskim dijalogom.

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U okviru posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (c) fondom se posebice podupire sljedeće:

4.  U okviru posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (ca) fondom se podupire sljedeće:

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  infrastruktura za prihvat ili zadržavanje, uključujući mogućnost da se više država članica zajednički koristi tim objektima;

(a)  poboljšanje infrastrukture za otvoreni prihvat i poboljšanje postojeće infrastrukture za zadržavanje, uključujući mogućnost da se više država članica zajednički koristi tim objektima;

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  uvođenje, razvoj i poboljšanje učinkovitih alternativnih mjera zadržavanju, posebice u pogledu maloljetnika bez pratnje i obitelji;

(b)  uvođenje, razvoj, provedba i poboljšanje učinkovitih alternativnih mjera zadržavanju na temelju vođenja slučaja u zajednici, posebice u pogledu maloljetnika bez pratnje i obitelji;

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  identifikacija i prihvat žrtava trgovanja ljudima u skladu s Direktivom 2001/36/EU i Direktivom Vijeća 2004/81/EZ1a;

 

___________________

 

1a Direktiva Vijeća 2004/81/EZ od 29. travnja 2004. o dozvoli boravka izdanoj državljanima trećih zemalja koji su žrtve trgovine ljudima ili koji su korišteni za djelovanja kojima se omogućuje nezakonito useljavanje, koji surađuju s nadležnim tijelima (SL L 261, 6.8.2004., str. 19.).

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  suzbijanje poticanja nezakonitih migracija, uključujući zapošljavanje nezakonitih migranata, djelotvornim i primjerenim inspekcijama na temelju procjene rizika, osposobljavanjem osoblja, uspostavom i provedbom mehanizama s pomoću kojih nezakoniti migranti mogu tražiti povrat uplaćenih iznosa i podnositi pritužbe protiv poslodavaca ili informativnim kampanjama i kampanjama podizanja razine svijesti radi informiranja poslodavaca i nezakonitih migranata o njihovim pravima i obvezama u skladu s Direktivom 2009/52/EZ53;

(d)  smanjenje poticanja nezakonitih migracija, uključujući zapošljavanje nezakonitih migranata, djelotvornim i primjerenim inspekcijama na temelju procjene rizika, osposobljavanjem osoblja, uspostavom i provedbom mehanizama s pomoću kojih nezakoniti migranti mogu tražiti povrat uplaćenih iznosa i podnositi pritužbe protiv poslodavaca ili informativnim kampanjama i kampanjama podizanja razine svijesti radi informiranja poslodavaca i nezakonitih migranata o njihovim pravima i obvezama u skladu s Direktivom 2009/52/EZ53;

__________________

__________________

53 Direktiva 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o minimalnim standardima za sankcije i mjere za poslodavce državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 168, 30.6.2009., str. 24.–32.).

53 Direktiva 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o minimalnim standardima za sankcije i mjere za poslodavce državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 168, 30.6.2009., str. 24.–32.).

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  pomoć pri vraćanju, posebice potpomognutom dobrovoljnom povratku i informacije o programima potpomognutog dobrovoljnog povratka;

(g)  pomoć pri vraćanju, posebice potpomognutom dobrovoljnom povratku i informacije o programima potpomognutog dobrovoljnog povratka, uključujući pružanjem posebnog usmjerenja za djecu u postupcima vraćanja i osiguravanja postupaka vraćanja utemeljenih na pravima djece;

Amandman    223

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  objekti i usluge u trećim zemljama za osiguravanje primjerenog privremenog smještaja i prihvata nakon dolaska, uključujući za maloljetnike bez pratnje i ostale ranjive skupine u skladu s međunarodnim standardima;

(j)  objekti i usluge potpore u trećim zemljama za osiguravanje primjerenog privremenog smještaja i prihvata nakon dolaska te brzi prijelaz na smještaj u zajednici;

Amandman    224

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  suradnja s trećim zemljama u području suzbijanja nezakonitih migracija i u području učinkovitog vraćanja i ponovnog prihvata, uključujući u okviru provedbe sporazuma o ponovnom prihvatu i drugih mehanizama;

(k)  suradnja s trećim zemljama u području suzbijanja nezakonitih migracija i u području učinkovitog vraćanja i ponovnog prihvata, uključujući u okviru provedbe sporazuma o ponovnom prihvatu;

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka l

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  mjere za povećanje osviještenosti o prikladnim zakonitim kanalima za imigraciju i rizicima nezakonite imigracije;

(l)  mjere za povećanje osviještenosti o prikladnim zakonitim kanalima za migraciju i rizicima neregularne imigracije;

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka m

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m)  potpora trećim zemljama i mjere u trećim zemljama, uključujući infrastrukturu, opremu i druge mjere ako se njima pridonosi jačanju učinkovite suradnje između trećih zemalja i Unije i njezinih država članica u pogledu vraćanja i ponovnog prihvata.

Briše se.

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  U okviru posebnog cilja iz članka 3. stavka 2. točke (ca) fondom se podupire sljedeće:

 

(a) provedba transfera ili podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili korisnika međunarodne zaštite iz jedne države članice u drugu, uključujući mjere iz članka 17.b ove Uredbe;

 

(b) operativna potpora u pogledu upućenog osoblja ili financijska pomoć koju jedna država članica pruža državi članici pogođenoj migracijskim izazovima;

 

(c) mjere povezane s postupcima za provedbu nacionalnih programa preseljenja i humanitarnog prihvata.

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  integracijske mjere koje provode lokalna i regionalna tijela i organizacije civilnog društva,

–  integracijske mjere koje provode lokalna i regionalna tijela i organizacije civilnog društva, uključujući organizacije za izbjeglice i migrante;

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  mjere za razvoj i provedbu učinkovitih alternativa zadržavanju,

–  mjere za razvoj i provedbu učinkovitih alternativa zadržavanju i institucionalnoj skrbi,

Amandman    230

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  mjere usmjerene na ranjive osobe i podnositelje zahtjeva za međunarodnu zaštitu s posebnim potrebama povezanima s prihvatom i/ili posebnim postupovnim potrebama, uključujući mjere za osiguranje djelotvorne zaštite djece migranata, posebice maloljetnika bez pratnje.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    231

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Svi ključni pokazatelji uspješnosti navedeni u nastavku razvrstavaju se po spolu i dobi.

Amandman    232

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Broj osoba prihvaćenih u okviru programa humanitarnog prihvata;

Amandman    233

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio 1. – točka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  broj podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji su uz potporu fonda premješteni iz jedne države članice u drugu;

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio 1. – točka 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  broj korisnika međunarodne zaštite koji su uz potporu fonda premješteni iz jedne države članice u drugu;

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Posebni cilj 1.a: Potpora za zakonite migracije u države članice:

 

1. broj izdanih plavih karti uz potporu Fonda;

 

2. broj osoba premještenih unutar društva kojima je taj status zajamčen uz potporu Fonda;

 

3. broj podnositelja zahtjeva za spajanje obitelji koji su djelotvorno spojeni sa svojim obiteljima uz potporu Fonda;

 

4. broj državljana trećih zemalja kojima su dodijeljene dozvole za dugotrajni boravak uz potporu Fonda.

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio 2. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Posebni cilj 2: podupiranje zakonitih migracija u države članice, uključujući pridonošenjem integraciji državljana trećih zemalja:

Posebni cilj 2: pridonositi integraciji državljana trećih zemalja:

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio 2. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  broj osoba koje su sudjelovale u mjerama integracije koje su se podupirale sredstvima iz fonda koje su prijavile da se mjerama pridonijelo njihovoj ranoj integraciji u odnosu na ukupni broj osoba koje su sudjelovale u mjerama integracije koje su se podupirale sredstvima iz fonda.

2.  broj osoba koje su sudjelovale u mjerama integracije koje su se podupirale sredstvima iz Fonda.

Amandman    238

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio 2. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  broj osoba koje su sudjelovale u mjerama integracije koje su se podupirale sredstvima iz Fonda, a koje su naknadno dobile posao.

Amandman    239

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio 2. – točka 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Broj osoba koje su sudjelovale u mjerama integracije koje su se podupirale sredstvima iz Fonda i kojima su priznate kvalifikacije ili su dobile diplomu u jednoj od država članica.

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio 3. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  broj vraćanja nakon odluke kojom se nalaže odlazak u odnosu na broj državljana trećih zemalja kojima je naložen odlazak;

1.  broj vraćanja uz potporu Fonda nakon odluke kojom se nalaže odlazak u odnosu na broj državljana trećih zemalja kojima je naložen odlazak;

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Posebni cilj 3.a: Jamčenje solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti

 

1. Broj transfera podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu provedenih u skladu s člankom 17.b Fonda.

 

1.a Broj transfera korisnika međunarodne zaštite provedenih u skladu s člankom 17.b Fonda.

 

2. Broj upućenog osoblja ili financijska potpora pružena državama članicama koje se suočavaju s migracijskim izazovima.

 

3. Broj osoba preseljenih ili prihvaćenih u okviru humanitarnih programa uz potporu Fonda.

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – dio -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1  Svi ključni pokazatelji uspješnosti navedeni u nastavku razvrstavaju se po spolu i dobi.

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – dio 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Posebni cilj 1.a: Potpora za zakonite migracije u države članice:

 

1. broj izdanih plavih karti uz potporu Fonda;

 

2. broj osoba premještenih unutar društva kojima je taj status zajamčen uz potporu Fonda;

 

3. broj podnositelja zahtjeva za spajanje obitelji koji su djelotvorno spojeni sa svojim obiteljima uz potporu Fonda;

 

4. broj državljana trećih zemalja kojima su dodijeljene dozvole za dugotrajni boravak uz potporu Fonda.

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – dio 2. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Posebni cilj 2: podupiranje zakonitih migracija u države članice, uključujući pridonošenjem integraciji državljana trećih zemalja:

Posebni cilj 2: pridonositi integraciji državljana trećih zemalja:

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – dio 2. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  broj osoba koje su sudjelovale u mjerama integracije koje su se podupirale sredstvima iz Fonda, a koje su naknadno dobile posao.

Amandman    246

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – dio 2. – točka 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  broj osoba koje su sudjelovale u mjerama integracije koje su se podupirale sredstvima iz Fonda, a koje su naknadno dobile diplomu u jednoj od država članica;

Amandman    247

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – dio 2. – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  broj državljana trećih zemalja koji su uspješno završili osnovno, srednje ili visoko obrazovanje u državi članici uz potporu Fonda.

Amandman    248

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – dio 3. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  broj povratnika koji su primili pomoć za reintegraciju prije ili poslije vraćanja koja se sufinancira iz fonda u odnosu na ukupni broj vraćanja koja se podupiru iz fonda.

4.  broj povratnika koji su primili pomoć za reintegraciju prije ili poslije vraćanja koja se sufinancira iz fonda u odnosu na ukupni broj vraćanja koja se podupiru iz fonda.

 

(a) osobe koje su se dobrovoljno vratile;

 

(b) osobe koje su udaljene;

Amandman    249

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – dio 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Posebni cilj 3.a: Jamčenje solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti

 

1. Broj transfera podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu provedenih u skladu s člankom 17.b Fonda.

 

1a Broj transfera korisnika međunarodne zaštite provedenih u skladu s člankom 17.b Fonda.

 

2. Broj upućenog osoblja ili financijska potpora pružena državama članicama koje se suočavaju s migracijskim izazovima.

 

3. Broj osoba preseljenih uz potporu fonda.


OBRAZLOŽENJE

U vrijeme kada su pitanja azila i migracija visoko na popisu političkih prioriteta, od ključne je važnosti istaknuti posvećenost EU-a svojoj pravnoj stečevini u području azila i migracija. To je glavni razlog zbog kojega izvjestiteljica pozdravlja prijedlog za Fond za azil i migracije koji će djelovati kao sljednik postojećega Fonda za azil, migracije i integraciju, i koji će nastaviti pružati financijsku potporu provedbi pravne stečevine za azil i migracije.

Visoke razine migracija prema EU-u 2015. razotkrile su ozbiljne nedostatke sustava Europske unije za azil. Najizloženije države članice i dalje se bore s tim, s obzirom na to da Europska unija u cjelini nije dala smisao u praksi načelima solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti.

Izvjestiteljica vjeruje da bi Europska unija, u cjelini, trebala pokušati iskoristiti ovaj fond kako bi pomogla riješiti različite izazove s kojima je suočena na različitim frontama: od izmjene zajedničkog europskog sustava za azil, do održivije i djelotvornije politike vraćanja te do stvaranja zakonitih kanala za migracije i promicanja integracije izbjeglica u naša društva.   

Izvjestiteljica pozdravlja činjenicu da, za nadolazeće višegodišnje financijsko razdoblje, Europska komisija predlaže proračun u iznosu od 10,4 milijardi EUR za rješavanje izazova u području azila, migracija i integracije u Europi. Prije svega, izvjestiteljica smatra da je jedino ispravno da se svako od ovih područja politike odražava u nazivu Fonda.

Izvjestiteljica smatra da bi fond posvećen politikama o azilu, migracijama i integraciji u Europskoj uniji trebao biti usredotočen upravo na to. Potrebna potpora trebala bi se pružiti državama članicama za njihove aktivnosti i mjere pojednostavnjenja migracijskog pritiska, kao i za provođenje pravnih obveza. U tom pogledu izvjestiteljica smatra da bi uvođenje minimalnih postotaka trebalo pomoći zajamčiti da sve države članice ispune svoje obveze prema svakom od različitih ciljeva Fonda.

U okviru Fonda za azil, migracije i integraciju, države članice bi trebale ispuniti svoje obveze kako bi ojačale i razvile sve aspekte zajedničkog europskog sustava za azil, razvile kanale zakonite migracije, promicale integraciju državljana trećih zemalja, osigurale djelotvorna i održiva vraćanja i dale smisao pojmu solidarnosti i pravednoj podjeli odgovornosti.

Programi preseljenja i premještanja dva su mehanizma kojima se djelotvorno može prikazati istinska solidarnost prema najizloženijim državama članicama i onim osobama kojima je potrebna zaštita. Ti mehanizmi najbolje će funkcionirati ako sve države članice sudjeluju i samo ako se pridržavaju obveza koje su preuzele.

Štoviše, izvjestiteljica smatra da nema dovoljno sigurnih putova dolaska u Europu koji pružaju izvedivu alternativu riskantnim nezakonitim putovanjima za osobe kojima je potrebna zaštita. U tom pogledu izvjestiteljica potiče države članice da razmotre postojeće mogućnosti, osobito one koje bi mogle dati odgovor na zajedničke izazove koje predstavljaju gospodarske i socijalne potrebe.

Osobama koje dolaze u Europu potrebni su odgovarajući prihvat i pomoć te pristup pravednim i učinkovitim postupcima azila, osobito onima s posebnim potrebama, uključujući djecu bez pratnje i djecu odvojenu od roditelja te osobe koje su preživjele seksualno i rodno uvjetovano nasilje. U tom pogledu izvjestiteljica smatra i da je potrebna veća razina solidarnosti u EU-u kako bi se osigurala zaštita, uključujući putem učinkovitog i brzog spajanja i premještanja obitelji.

Kako bi migranti i izbjeglice bili pravilno integrirani, aktivnosti i mjere u okviru radnih programa i tematskog instrumenta trebale bi uključivati aktivno sudjelovanje lokalnih i regionalnih tijela, koja često svakodnevno dolaze u kontakt sa stanjem na terenu. Izvjestiteljica smatra da bi lokacije i regije trebale biti dobro opremljene kako bi zajamčile uključivost i dostojanstvo za sve, uključujući kroz obrazovanje, učenje jezika, seminare građanske integracije i ostale aktivnosti kojima se, između ostalog, promiču jednakost i društvena uključenost.

Izvjestiteljica potvrđuje da sveobuhvatni plan djelovanja kojim se podupiru dugoročna rješenja zahtijeva blisku suradnju s trećim državama. S obzirom na prijedloge o suradnji s trećim zemljama, važno je ponoviti da je ovaj Fond jedini instrument za azil i migracije u Uniji i da se mjere u trećim zemljama, ili u vezi s njima, ne smiju prvenstveno financirati iz ovog Fonda. Nadalje, izvjestiteljica smatra da je uputno naglasiti da se svim mjerama, bilo da se provode u Uniji ili u trećim zemljama, moraju poštovati pravna stečevina Unije o azilu i imigraciji, međunarodne obveze te prava i načela sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

Fond bi trebao biti dovoljno fleksibilan kako bi se njime odgovorilo na različite potrebe država članica koje se znatno razlikuju diljem Europske unije. Međutim, izvjestiteljica smatra da bi takvu fleksibilnost, koja omogućuje brzu dodjelu i raspodjelu sredstava, trebalo spojiti s mjerama kojima se jamči pravedna raspodjela sredstava među ciljevima i visoka razina transparentnosti u pogledu rashoda Unije.

Naposljetku, izvjestiteljica ustraje na tome da u njegovoj ulozi suzakonodavca, i u provedbi obveze da Komisiju poziva na odgovornost, Europskom parlamentu treba omogućiti pristup odgovarajućim informacijama o korištenju Fonda, osobito u pogledu pokazatelja ostvarenja gdje je to potrebno, evaluacija na sredini provedbenog razdoblja i naknadnih evaluacija te godišnjih izvješća o uspješnosti.


PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je na isključivo dobrovoljnoj osnovi pod izričitom odgovornošću izvjestiteljice. Izvjestiteljica je primila informacije od sljedećih subjekata ili osoba tijekom pripreme izvješća, do njegova usvajanja u odboru:

Subjekt i/ili osoba

UNHCR – Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice

FRA – Agencija za temeljna prava

ECRE – Europsko vijeće za izbjeglice i prognanike

IOM – Međunarodna organizacija za migracije

MOR – Međunarodna organizacija rada

Save the Children

Eurochild

Savez EU-a za ulaganje u djecu

UNICEF – Fond Ujedinjenih naroda za djecu

PICUM – Platforma za međunarodnu suradnju o nedokumentiranim imigrantima

CEMR – Vijeće europskih općina i regija

Eurocities

Odbor regija


OPINION OF THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS ON THE LEGAL BASIS

g. Claude Moraes

Predsjednik

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

BRUXELLES

Predmet:   Mišljenje o pravnoj osnovi Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil i migracije (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Poštovani g. predsjedniče,

U pismu od 24. siječnja 2019. u skladu s člankom 39. Poslovnika zatražili ste mišljenje Odbora za pravna pitanja o primjerenosti dodavanja članka 80. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) pravnoj osnovi navedenog prijedloga Komisije.

Odbor je razmotrio gore navedeno pitanje na sjednici od 18. veljače 2019.

I - Kontekst

Cilj je prijedloga uspostaviti Fond za azil i migracije kao pravni fond koji će naslijediti trenutačni Fond za azil, migracije i integraciju(1) s primarnim ciljem pružanja potpore državama članicama u učinkovitom upravljanju migracijama. Fondom se namjerava osigurati da EU i dalje ispunjava svoje obveze u pogledu osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, da olakšava vraćanje osoba koje nemaju pravo na boravak i podupire rješenja kojima se zamjenjuju nezakoniti i nekontrolirani migracijski tokovi sigurnim putovima kojima se dobro upravlja.

Glavni je problem koji se nastoji riješiti prijedlogom potreba za većom fleksibilnošću u upravljanju Fondom u usporedbi s trenutačnim programskim razdobljem stvaranjem novih mehanizama za dodjelu sredstava u okviru podijeljenog, izravnog i neizravnog upravljanja.

Prijedlog se temelji na članku 78. stavku 2. te članku 79. stavcima 2. i 4. UFEU-a o politikama povezanima s graničnim kontrolama, azilom i useljavanjem. U odboru LIBE podneseno je nekoliko amandmana kojima je cilj dodavanje članka 80. UFEU-a o načelu solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti među državama članicama, uključujući i njegove financijske implikacije, pravnoj osnovi Prijedloga.

Predviđeno je da se izvješće odbora LIBE usvoji 19. veljače 2019. s ciljem usvajanja stajališta u prvom čitanju na plenarnoj sjednici prije izbora. Stoga neće biti međuinstitucijskih pregovora o tom predmetu sve do nakon izbora.

II - Relevantni članci Ugovora

Pravna su osnova u prijedlogu Komisije članak 78. stavak 2. i članak 79. stavci 2. i 4. UFEU-a, koji se nalaze u poglavlju o politikama o graničnim kontrolama, azilu i useljavanju pod glavom o područja slobode, sigurnosti i pravde.

Članak 78. UFEU-a glasi kako slijedi (naknadno istaknuto):

Članak 78.

(bivši članak 63. točke 1. i 2. te bivši članak 64. stavak 2. UEZ-a)

1.  Unija razvija zajedničku politiku azila, supsidijarne zaštite i privremene zaštite čiji je cilj svakom državljaninu treće zemlje kojem je potrebna međunarodna zaštita ponuditi odgovarajući status i osigurati poštovanje načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja imigranta (non-refoulement). Ta politika mora biti u skladu sa Ženevskom konvencijom od 28. srpnja 1951. i Protokolom od 31. siječnja 1967. o statusu izbjeglica te s drugim odgovarajućim ugovorima.

2.  Za potrebe stavka 1., Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, usvajaju mjere za zajednički europski sustav azila koji obuhvaća:

(a)   jedinstveni status azila za državljane trećih zemalja koji je na snazi u čitavoj Uniji;

(b)   jedinstven status supsidijarne zaštite za državljane trećih zemalja kojima je, bez dobivanja europskog azila, potrebna međunarodna zaštita;

(c)   zajednički sustav privremene zaštite za raseljene osobe u slučaju masovnog priljeva;

(d)   zajedničke postupke priznavanja i oduzimanja jedinstvenog statusa azila ili supsidijarne zaštite;

(e)   kriterije i mehanizme kojima se određuje koja je država članica odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil ili supsidijarnu zaštitu;

(f)   standarde uvjeta za prihvat podnositelja zahtjeva za azil ili supsidijarnu zaštitu;

(g)   partnerstvo i suradnju s trećim zemljama u svrhu upravljanja priljevom osoba koje podnose zahtjev za azil odnosno supsidijarnu ili privremenu zaštitu.

3. U slučaju da se jedna ili više država članica nađe u kriznoj situaciji zbog iznenadnog priljeva državljana trećih zemalja, Vijeće, na prijedlog Komisije, može usvojiti privremene mjere u korist dotične države članice ili dotičnih država članica. Vijeće odlučuje nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.

Članak 79. UFEU-a glasi kako slijedi (naknadno istaknuto):

Članak 79.

(bivši članak 63. točke 3. i 4. UEZ-a)

1.   Unija razvija zajedničku politiku useljavanja čiji je cilj u svim fazama osigurati učinkovito upravljanje migracijskim tokovima, pravedno postupanje prema državljanima trećih zemalja koji zakonito borave u državama članicama te sprečavanje nezakonitog useljavanja i trgovanja ljudima i jačanje mjera za njihovo suzbijanje.

2.  Za potrebe stavka 1. Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom usvajaju mjere u sljedećim područjima:

(a)   uvjeti za ulazak i boravak te standardi država članica koji se odnose na postupak izdavanja viza za dugotrajni boravak i boravišnih dozvola, uključujući one koje se izdaju radi spajanja obitelji;

(b)   u području utvrđivanja prava državljana trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici, uključujući i uvjete koji uređuju slobodu kretanja i boravka u drugim državama članicama;

(c)   nezakonito useljavanje i neovlašteni boravak, uključujući udaljavanje i repatrijaciju osoba koje neovlašteno borave;

(d)   suzbijanje trgovanja ljudima, posebice trgovanja ženama i djecom.

3. Unija može s trećim zemljama sklapati sporazume o ponovnom prihvatu državljana trećih zemalja koji ne ispunjavaju, ili koji više ne ispunjavaju, uvjete za ulazak, prisutnost ili boravak na državnom području jedne od država članica, u njihovu državu izvora ili podrijetla.

4. Europski parlament i Vijeće, odlučujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, mogu utvrditi mjere kojima se potiče i podupire djelovanje država članica s ciljem promicanja integracije državljana trećih zemalja koji zakonito borave na njihovom državnom području, pri čemu je isključeno bilo kakvo usklađivanje zakona i drugih propisa država članica.

5. Ovaj članak ne utječe na pravo država članica da odrede opseg prihvata državljana trećih zemalja koji na njihovo državno područje dolaze iz trećih zemalja radi potrage za poslom, neovisno o tomu radi li se o zaposlenim ili samozaposlenim osobama.

Članak 80. UFEU-a, koji bi trebao biti dodan pravnoj osnovi prijedloga, nalazi se u istom poglavlju i pod istom glavom kao članci 78. i 79. te glasi kako slijedi (naknadno istaknuto):

Članak 80.

(novi članak uveden Ugovorom iz Lisabona)

Politike Unije određene ovim poglavljem i njihovu provedbu uređuje načelo solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti među državama članicama, uključujući i njegove financijske implikacije. Kada god je to potrebno, akti Unije usvojeni na temelju ovog poglavlja sadržavaju odgovarajuće mjere za primjenu tog načela.

III - Sudska praksa o pravnoj osnovi

Ustaljena je sudska praksa Suda Europske unije da „odabir pravne osnove za mjere Zajednice mora počivati na objektivnim čimbenicima podložnima sudskom preispitivanju, koji posebno uključuju cilj i sadržaj mjere”(2). Stoga odabir neodgovarajuće pravne osnove može poslužiti kao opravdanje za poništenje predmetnog akta.

Kada je riječ o višestrukoj osnovi, potrebno je ustanoviti ima li prijedlog:

1.  višestruku svrhu ili nekoliko komponenata, pri čemu je jednu od njih moguće odrediti kao glavnu ili prevladavajuću svrhu ili komponentu, dok su druge sporedne; ili

2.  istodobno nekoliko svrha ili komponenti koje su nerazdvojivo povezane, a da ni jedna od njih nije sekundarna, odnosno neizravna u odnosu na drugu.

Prema sudskoj praksi Suda, u prvom se slučaju akt mora temeljiti na jednoj pravnoj osnovi, odnosno onoj koju zahtijeva glavna ili prevladavajuća svrha ili komponenta, a u drugom će se slučaju akt morati temeljiti na više odgovarajućih pravnih osnova(3).

IV - Cilj i sadržaj predložene uredbe

Glavni je cilj prijedloga omogućiti potporu državama članicama u učinkovitom upravljanju migracijama osiguranjem trajnog ispunjavanja obveza EU-a u pogledu osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, olakšavanja vraćanje osoba koje nemaju pravo boravka i podupiranja rješenja kojima se nezakoniti i nekontrolirani migracijski tokovi zamjenjuju sigurnim putovima kojima se dobro upravlja. Glavni je problem koji se nastoji riješiti prijedlogom potreba za većom fleksibilnošću u upravljanju Fondom u usporedbi s trenutačnim programskim razdobljem stvaranjem novih mehanizama za raspodjelu sredstava u okviru podijeljenog, izravnog i neizravnog upravljanja.

Prijedlog se sastoji od 61 uvodne izjave, 35 članaka i 8 priloga.

U uvodnim izjavama 1. – 9. iznesena je politička i zakonodavna pozadina prijedloga i kontekst prijedloga, uključujući Europski migracijski program iz svibnja 2015. i zaključke Europskog vijeća od 19. listopada 2017., u kojima se naglašava sposobnost Unije da zajedničkim europskim i nacionalnim nastojanjima na učinkovit način rješava pitanje migracija i surađuje na učinkovit način u skladu s načelima solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti, te ponovno potvrdi potrebu za provođenjem sveobuhvatnog, pragmatičnog i odlučnog pristupa upravljanju migracijama čiji je cilj ponovna uspostava kontrole na vanjskim granicama i smanjenje broja nezakonitih dolazaka i smrtnih slučajeva na moru. Te bi se mjere trebale temeljiti na fleksibilnoj i koordiniranoj uporabi svih dostupnih instrumenata Unije i država članica. Nadalje, zbog migracijske krize istaknuta je potreba za reformom zajedničkog europskog sustava azila te nadopunjavanjem i jačanjem aktivnosti Agencije Europske unije za azil.

U uvodnoj izjavi 10. navodi se da bi Fond za azil i migracije trebao podupirati napore Unije i država članica koji se odnose na jačanje kapaciteta država članica za razvoj, praćenje i evaluaciju politika o azilu s obzirom na njihove obveze prema postojećem pravu Unije.

U uvodnim izjavama 11. – 30. utvrđuju se detaljna područja i ciljevi mjera koje treba poduzeti.

U uvodnoj izjavi 31. navodi se da bi financiranje iz proračuna Unije trebalo biti usmjereno na aktivnosti u kojima intervencija Unije, u usporedbi s djelovanjem samih država članica, može donijeti dodanu vrijednost. Financijskom potporom koja je predviđena u ovoj Uredbi trebalo bi se posebno pridonijeti jačanju nacionalnih kapaciteta i kapaciteta Unije u području azila i migracija.

U uvodnim izjavama 32. – 40. utvrđuju se odredbe o raspodjeli sredstava i resursa te povratu troškova.

U uvodnoj izjavi 41. navodi se da bi se, ako bi se provedba cilja politike ovog Fonda za azil i migracije mogla na nacionalnoj razini dopuniti programima država članica, njime trebala pružati potpora i za mjere na razini Unije. Takvim mjerama trebale bi se ostvarivati opće strateške svrhe unutar područja primjene intervencije Fonda za azil i migracije.

U uvodnoj izjavi 42. navodi se da bi trebalo predvidjeti mogućnost pružanja pomoći u nuždi u skladu s okvirom utvrđenim u ovoj Uredbi.

U uvodnim izjavama 43. – 48. utvrđen je u praktičnom smislu odnos Fonda za azil i migracije s drugim fondovima i instrumentima u istom području.

U uvodnim izjavama 49. – 55. navode se metode provedbe, odredbe koje se odnose na prekomorske zemlje i područja te najudaljenije regije, zahtjevi za praćenje i odnos prema klimatskoj politici.

U uvodnim izjavama 56. – 66. utvrđuju se odredbe o dodjeli delegiranih i provedbenih ovlasti, supsidijarnosti i proporcionalnosti te statusu Ujedinjene Kraljevine, Irske i Danske.

U članku 3. utvrđuje se da je cilj politike Fonda za azil i migracije doprinijeti učinkovitom upravljanju migracijskim tokovima u skladu s relevantnom pravnom stečevinom Unije i u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u području temeljnih prava, s posebnim ciljevima za jačanje i razvoj svih aspekata Zajedničkog europskog sustava azila, pružiti potporu zakonitim migracijama u državama članicama, uključujući za doprinos integraciji državljana trećih zemalja, te doprinijeti suzbijanju nezakonitih migracija i osiguravanju učinkovitosti vraćanja i ponovnog prihvata u trećim zemljama.

Članci 1. – 6. uključuju opće odredbe. U članku 6. utvrđuju se prihvatljivi subjekti za primanje sredstava i potpore: države članice, treće zemlje pod posebnim uvjetima i svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka međunarodna organizacija.

U člancima 7. – 31. utvrđen je financijski i provedbeni okvir Fonda za azil i migracije koji je podijeljen na odjeljke o potpori i provedbi u okviru podijeljenog, izravnog i neizravnog upravljanja u skladu s Financijskom uredbom. To uključuje i odredbe o praćenju, izvješćivanju i evaluaciji. U članku 9. navodi se da se sredstva iz tematskog instrumenta upotrebljavaju za njegove komponente, među kojima pružanje potpore državama članicama koje doprinose naporima solidarnosti i odgovornosti. U članku 17. predviđa se paušalni iznos po glavi stanovnika radi premještanja podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, kao i za korisnike.

U člancima 32. – 35. navode se prijelazne i završne odredbe.

U prilozima I. – VIII. utvrđeni su kriteriji za dodjelu sredstava za programe u okviru podijeljenog upravljanja, mjere provedbe, područje primjene potpore, aktivnosti prihvatljive za više stope sufinanciranja, ključni pokazatelji uspješnosti, vrste intervencija, prihvatljive mjere za operativnu potporu te pokazatelji ostvarenja i rezultata.

U nacrtu izvješća odbora LIBE predlaže se da se pravnoj osnovi doda članak 80. UFEU-a (vidi amandman 2.). Isti prijedlog pojavljuje se i u amandmanima nekoliko izvjestitelja u sjeni u odboru LIBE (vidi amandmane 161. – 163.).

Nekoliko amandmana u odboru LIBE također nastoji dodati sljedeći cilj Fonda za azil i migracije u članak 3. (vidi amandmane 46., 322., 323. i 325.):

osiguravanje solidarnosti i pravedne raspodjele odgovornosti među državama članicama, posebno u odnosu na države članice na koje najviše utječu migracijski tokovi i tokovi azila, uključujući putem praktične suradnje.

Nadalje, nekoliko amandmana odbora LIBE o povezanim provedbenim mjerama u prilozima upućuje na premještanje i solidarnost (vidi amandmane 137., 568., 569.).

V - Utvrđivanje odgovarajuće pravne osnove

Najprije treba naglasiti da je Europski parlament već predložio da se članak 80. UFEU-a doda pravnoj osnovi tijekom zakonodavnog postupka za trenutačni Fond za azil, migracije i integraciju(4). Zatim se od Pravne službe zatražilo da dostavi pravno mišljenje o tom dodavanju te je ona zaključila da je primjereno dodati drugu rečenicu članka 80. UFEU-a kao zajedničku pravnu osnovu za posebne mjere premještanja(5). Iako je ta Uredba naposljetku donesena bez uključivanja članka 80. UFEU-a, Europski parlament je u prvom stavku svoje Rezoluciju od 26. ožujka 2016. o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji naveo sljedeće(6):

1. ističe da se djelovanje Unije u području migracija mora temeljiti na načelu solidarnosti; napominje da načelo solidarnosti, kao što je utvrđeno u članku 80. UFEU-a, obuhvaća politike u području azila, imigracije i granične kontrole; smatra da članak 80. UFEU-a, zajedno s člancima 77. – 79. UFEU-a, sadrži pravnu osnovu za primjenu načela solidarnosti u tim područjima.

Stoga je stajalište Parlamenta, kako je potvrđeno glasovanjem na plenarnoj sjednici o navedenoj rezoluciji, da bi se članak 80. UFEU-a mogao i trebao upotrebljavati kao pravna osnova zajedno s pravnom osnovom koju je Komisija iznijela za ovaj prijedlog.

Nadalje, Pravna služba u svojem je pravnom mišljenju iz 2013. godine u kojem je analizirala pravnu osnovu trenutačnog Fonda za azil, migracije i integraciju navela da uključivanje članka 80. ugovora proizlazi iz preporuke Europske konvencije, te da je druga rečenica tog članka sastavljena s namjerom stvaranja nekog oblika pravne osnove s ciljem da se u detaljnim politikama u obzir uzme načelo solidarnosti. Druga rečenica članka 80. UFEU-a, na sličan način kao klauzula o fleksibilnosti iz članka 352., pruža Uniji pravnu osnovu za donošenje odgovarajućih mjera za popunjavanje praznine ako se Ugovorima izričito ili implicitno ne dodjeljuju ovlasti potrebne za ostvarivanje ciljeva Unije, u ovom slučaju osobito ciljeva ostvarenja solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti među državama članicama(7).

S obzirom na to da se trenutačni Fond za azil, migracije i integraciju temelji na članku 78. stavku 2. i članku 79. stavcima 2. i 4. UFEU-a, u kojima je riječ o mjerama za zajednički europski sustav azila, zajedničkoj politici useljavanja, odnosno mjerama za promicanje integracije državljana trećih zemalja, i s obzirom na to da Uredba istovremeno teži tim ciljevima s komponentama koje su nerazdvojivo povezane, a da nijedna nije sekundarna ni neizravna u odnosu na druge, ti članci moraju činiti dio pravne osnove prijedloga.

Također se postavlja pitanje bi li članak 80. UFEU-a također trebao biti dio pravne osnove zajedno s člankom 78. stavkom 2. i člankom 79. stavcima 2. i 4. UFEU-a.

Glavni je cilj prijedloga, prema mišljenju Komisije, pružiti potporu učinkovitom upravljanju migracijama od strane država članica rješavanjem pitanja potrebe za većom fleksibilnošću upravljanja u odnosu na tekuće programsko razdoblje stvaranjem novih mehanizama za dodjelu sredstava za podijeljeno, izravno i neizravno upravljanje. Prijedlog sadržava i odredbe o financiranju potpore državama članicama koje pridonose naporima solidarnosti i odgovornosti (članak 9.) te o jednokratnom iznosu doprinosa po stanovniku u pogledu premještanja podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i korisnika (članak 17.). Prijedlog Komisije već sadrži odredbe o solidarnosti i pravednoj podjeli odgovornosti među državama članicama, uključujući njezine financijske implikacije.

Kao što je prethodno navedeno, nacrt izvješća odbora LIBE i amandmani podneseni u okviru tog odbora dodatno su nadopunjeni u članku 3. dodavanjem cilja jamčenja solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti među državama članicama, posebno prema onima na koje najviše utječu migracijski tokovi i tokovi azila, te uključivanjem povezanih provedbenih mjera u priloge.

S obzirom na to da je pravna služba zaključila da je prethodno navedenim odredbama o solidarnosti i premještanju jasno predviđeno financiranje posebnih mjera radi provedbe načela solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti, navođenje članka 80. UFEU-a doprinijelo bi osiguravanju jasnoće i pravne sigurnosti u pogledu uključivanja dotičnih posebnih mjera isticanjem njihova cilja(8).

U članku 80. UFEU-a navodi se da akti Unije koji su doneseni u skladu s poglavljem o politikama graničnih kontrola, azila i useljavanja (članci 77. – 80. UFEU-a), prema potrebi sadržavaju odgovarajuće mjere za primjenu načela solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti među državama članicama, uključujući i njegove financijske implikacije. Kako je prethodno navedeno, ovaj prijedlog Komisije, uključujući predložene izmjene, uključuje odredbe o takvim mjerama. Budući da se predloženom uredbom nastoje istodobno ostvariti ti ciljevi, koji su nerazdvojivo povezani, a da nisu ni sporedni ni neizravni u odnosu na ciljeve i komponente koji se odnose na članak 78. stavak 2. i članak 79. stavke 2. i 4. UFEU-a, trebala bi se temeljiti i na članku 80. UFEU-a.

VI - Zaključak i preporuka

U svjetlu gore iznesene analize članak 80. UFEU-a može se dodati članku 78. stavku 2. i članku 79. stavcima 2. i 4. UFEU-a kako bi činio pravnu osnovu prijedloga.

Na sjednici od 18. veljače 2019. Odbor za pravna pitanja odlučio je s 11 glasova za, 6 glasova protiv i bez suzdržanih glasova(9) preporučiti Vam  da Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove uvrsti članak 80. UFEU-a kao dodatnu pravnu osnovu u svoje izvješće o predmetu.

S poštovanjem,

Pavel Svoboda

(1)

Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 168.).

(2)

Predmet C-45/86, Komisija protiv Vijeća (opće carinske povlastice) [1987.] Zbornik sudske prakse 1439, st. 5; Predmet C-440/05, Komisija protiv Vijeća [2007.] Zbornik sudske prakse I-9097.; Predmet C-411/06 Komisija protiv Parlamenta i Vijeća [2009.] ECR I-7585.

(3)

Vidi prethodno spomenuti predmet C-411/06, stavke 46. i 47.

(4)

Vidjeti bilješku 1.

(5)

Vidi Mišljenje Pravne službe iz 2013., SJ-0139/13, Prilog I.

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0102.

(7)

Vidi Mišljenje Pravne službe Europskog parlamenta, SJ-0139/13, točke 27. i 41.

(8)

Vidi Mišljenje Pravne službe Europskog parlamenta iz 2019., SJ-0088/19, točka 13.

(9)

Na konačnom glasovanju nazočni su bili: Pavel Svoboda (predsjednik), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux (potpredsjednici), Gilles Lebreton (izvjestitelj za mišljenje), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


MIŠLJENJE ODBORA ZA RAZVOJ (20.12.2018)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil i migracije

(COM(2018)0471 – C8‑0271/2018 – 2018/0248(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Elly Schlein

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Komisija je Europskom parlamentu i Vijeću podnijela prijedlog o uspostavi Fonda za azil i migracije u okviru višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. Fondom će se pružati potpora za učinkovito upravljanje migracijama, a njegova financijska omotnica iznosi 10,4 milijardi EUR.

Migracijska kriza ukazala je na to da postoji potreba za zajedničkim europskim pristupom koji se temelji na solidarnosti i pravednoj podjeli odgovornosti. Izvjestiteljica povećanje proračunskih sredstava za migracije i azil pozdravlja kao ključan korak u izgradnji snažnog, pravednog i djelotvornog sustava azila i prihvata u EU-u.

Izvjestiteljica, međutim, također smatra da se prijedlogom, u trenutačnom obliku, preveliki naglasak stavlja na povećanje stope vraćanja. Naime, prema predloženim kriterijima za dodjelu sredstava nacionalnim programima pod podijeljenim upravljanjem predviđa se da će 40 % tih sredstava biti dodijeljeno ovisno o pokazateljima povezanima sa suzbijanjem nezakonite migracije i donošenjem odlukama o vraćanju, na štetu djelovanja u području azila, zakonite migracije i integracije. Time bi se stvorili poticaji za države članice da donose i provode odluke o vraćanju, ne uzimajući pritom u obzir rizike za povratnike i mogući učinak na zemlje podrijetla.

Korake koje Komisija poduzima radi izgradnje snažne migracijske politike EU-a valja pozdraviti. Međutim, izvjestiteljica smatra da bi Europski parlament i Vijeće u prijedlog trebali uključiti potrebna jamstva za povratnike i zemlje podrijetla. Odluke o vraćanju ne smiju se donositi bez sveobuhvatne procjene stanja u zemlji podrijetla i apsorpcijskog kapaciteta na lokalnoj razini. Od presudne je važnosti utvrditi mogući utjecaj povratnika na stabilnost u zemljama podrijetla, s obzirom na to da bi njihovo vraćanje moglo doprinijeti sukobima, trvenjima i nestabilnosti u tim zemljama.

Nadalje, Parlament i Vijeće trebali bi zajamčiti da odnosi EU-a s trećim zemljama ne budu uvjetovani suradnjom u području vraćanja i ponovnog prihvata. Suradnja s trećim zemljama trebala bi se temeljiti na uzajamnom interesu i sveobuhvatnom pristupu a ne na interesima i prioritetima EU-a u području migracija. Usredotočenost isključivo na upravljanje migracijama mogla bi ugroziti suradnju EU-a s trećim zemljama.

AMANDMANI

Odbor za razvoj poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Fond bi trebao u potpunosti poštovati ljudska prava, biti u skladu s Programom do 2030., načelom usklađenosti politika u svrhu razvoja kako je utvrđeno u članku 208. UFEU-a i obvezama na međunarodnoj razini u pogledu migracija i azila, i to u globalnom paktu o izbjeglicama i globalnom paktu za sigurne, uredne i zakonite migracije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  U upravljanju Fondom iz perspektive razvoja trebalo bi u obzir uzeti razne glavne uzroke migracija kao što su sukobi, siromaštvo, manjak obradive zemlje, obrazovanje i nejednakost.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.c)  Razvojna suradnja s trećim zemljama trebala bi biti, među ostalim, važan dio sporazuma o ponovnom prihvatu za poticanje tržišta rada i poslovnih prilika u zemljama ponovnog prihvata kako bi se smanjio poticaj za nezakonite migrante da ponovno prijeđu europske granice.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Fondom bi se trebalo podupirati učinkovito upravljanje migracijskim tokovima, među ostalim, promicanjem zajedničkih mjera u području azila, uključujući napore država članica u pogledu prihvata osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, preseljenjem i transferom podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili korisnika međunarodne zaštite između država članica, podupiranjem strategija integracije i djelotvornijom politikom zakonitih migracija kako bi se osigurala dugoročna konkurentnost Unije i budućnost njezina socijalnog modela te smanjio poticaj za nezakonite migracije provedbom održive politike vraćanja i ponovnog prihvata. Fondom bi se trebalo podupirati jačanje suradnje s trećim zemljama u cilju boljeg upravljanja priljevom osoba koje podnose zahtjev za azil ili druge vrste međunarodne zaštite, stvaranja mogućnosti za zakonite migracije i suzbijanja nezakonitih migracija te kako bi se osigurala održivost vraćanja i učinkovit ponovni prihvat u trećim zemljama.

(7)  Fondom bi trebalo podupirati promicanje zajedničkih mjera u području azila, uključujući napore država članica preseljenjem i transferom između država članica, podupirati strategije integracije, prihvata i uključivanja te djelotvorniju politiku zakonitih migracija, suzbijati nezakonite migracije i provoditi održivu politiku vraćanja i ponovnog prihvata. Fondom bi trebalo podupirati jačanje suradnje s trećim zemljama u cilju boljeg upravljanja priljevom osoba, uspostavljanje mogućnosti za zakonite migracije, suzbijati nezakonite migracije, boriti se protiv krijumčarenja migranata, osigurati održivost vraćanja i učinkovit ponovni prihvat u trećim zemljama. Suradnja s trećim zemljama trebala bi se istinski temeljiti na uzajamnom interesu.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Migracijska kriza ukazala je na potrebu za reformom zajedničkog europskog sustava azila kako bi se osigurali učinkoviti postupci azila kojima će se spriječiti sekundarna kretanja, ujednačeni i prikladni uvjeti prihvata podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, ujednačeni standardi za odobravanje međunarodne zaštite i odgovarajuća prava i pogodnosti za korisnike međunarodne zaštite. Istodobno je reformom trebalo uspostaviti pošteniji i djelotvorniji sustav za utvrđivanje odgovornosti država članica za podnositelje zahtjeva za međunarodnu zaštitu i okvir Unije za napore država članica u pogledu preseljenja. Stoga je prikladno da se iz Fonda pruža veća potpora naporima država članica da u potpunosti i pravilno provode obnovljeni zajednički europski sustav azila.

(8)  Primjereno je poduprijeti i poboljšati napore država članica da bi se potpuno i propisno primijenila pravna stečevina Unije u području azila, posebno da bi se osigurali prikladni uvjeti prihvata raseljenih osoba, podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu i korisnika međunarodne zaštite, kako bi se osiguralo ispravno određivanje statusa, kako bi se primjenjivali pravedni i djelotvorni postupci azila te promicala dobra praksa u području azila u svrhu zaštite prava osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita te kako bi se omogućilo da sustavi azila u državama članicama djelotvorno funkcioniraju. Fondom bi se stoga trebala pružiti veća potpora naporima država članica da u potpunosti i pravilno provode obnovljeni zajednički europski sustav azila.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Fondom bi se također trebale dopunjavati i jačati aktivnosti koje provodi Agencija Europske unije za azil (EUAA) osnovana Uredbom (EU) ../.. [Uredba o EUAA-u]14 u cilju olakšavanja i poboljšanja funkcioniranja zajedničkog europskog sustava azila koordiniranjem i jačanjem praktične suradnje i razmjene informacija među državama članicama, promicanjem prava Unije i operativnih standarda o azilu u cilju osiguravanja visokog stupnja ujednačenosti utemeljenog na visokim standardima zaštite u pogledu postupaka međunarodne zaštite, uvjeta prihvata i procjene potreba za potporom diljem Unije, omogućivanjem održive i poštene raspodjele zahtjeva za međunarodnu zaštitu, olakšavanjem konvergencije u procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu diljem Unije, podupiranjem napora država članica u području preseljenja i pružanjem operativne i tehničke pomoći državama članicama za upravljanje njihovim sustavima azila i prihvata, posebice onima čiji su sustavi izloženi nerazmjernom pritisku.

(9)  Fondom bi se također trebale dopunjavati i jačati aktivnosti koje provodi Agencija Europske unije za azil (EUAA) osnovana Uredbom (EU) ../.. [Uredba o EUAA-u]14 u cilju olakšavanja i poboljšanja funkcioniranja zajedničkog europskog sustava azila koordiniranjem i jačanjem praktične suradnje i razmjene informacija među državama članicama, promicanjem prava Unije i operativnih standarda o azilu u cilju osiguravanja poštovanja ljudskih prava i visokog stupnja ujednačenosti utemeljenog na visokim standardima zaštite u pogledu postupaka međunarodne zaštite, uvjeta prihvata i procjene potreba za potporom diljem Unije, omogućivanjem održive i poštene raspodjele zahtjeva za međunarodnu zaštitu, uvijek u skladu s najboljim interesom osobe koja podnosi zahtjev, olakšavanjem konvergencije u procjeni zahtjeva za međunarodnu zaštitu diljem Unije, podupiranjem napora država članica u području preseljenja i pružanjem operativne i tehničke pomoći državama članicama za upravljanje njihovim sustavima azila i prihvata, posebice onima čiji su sustavi izloženi nerazmjernom pritisku.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Fond bi trebao podupirati napore Unije i država članica koji se odnose na jačanje kapaciteta država članica za razvoj, praćenje i provedbu evaluacije politika o azilu s obzirom na njihove obveze prema postojećem pravu Unije.

(10)  Fond bi trebao podupirati napore Unije i država članica koji se odnose na jačanje kapaciteta država članica za razvoj, praćenje i provedbu evaluacije politika o azilu s obzirom na njihove obveze prema postojećem pravu Unije i međunarodnim pravima u skladu s integriranim pristupom temeljenim na ljudskim pravima.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Partnerstva i suradnja s trećim zemljama bitna su komponenta politike azila Unije kako bi se osiguralo odgovarajuće upravljanje tokovima osoba koje podnose zahtjev za azil ili druge oblike međunarodne zaštite. Kako bi se nesiguran i nezakoniti dolazak državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva na državno područje država članica zamijenio zakonitim i sigurnim dolaskom, kako bi se izrazila solidarnost s državama i regijama u koje ili unutar kojih je raseljen velik broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita pomaganjem da se ublaži pritisak na te zemlje, kako bi se pridonijelo ostvarenju ciljeva migracijske politike Unije povećanjem utjecaja Unije na treće zemlje i kako bi se učinkovito pridonijelo globalnim inicijativama za preseljenje usklađenim nastupanjem na međunarodnim forumima i prema trećim zemljama, Fondom bi se trebali osigurati financijski poticaji za provedbu Okvira Unije za preseljenje [i okvira za humanitarni prihvat.]

(11)  Partnerstva i suradnja s trećim zemljama bitna su komponenta politika migracija i azila Unije kako bi se osiguralo da ljudi nisu prisiljeni napustiti svoje domovine, odgovarajuće upravljanje migracijskim tokovima osoba, uključujući one koje podnose zahtjev za azil ili druge oblike međunarodne zaštite. Kako bi se nesiguran i nezakoniti dolazak državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva, uključujući one kojima je potrebna međunarodna zaštita, na državno područje država članica zamijenio zakonitim i sigurnim dolaskom, kako bi se izrazila solidarnost s državama i regijama u koje ili unutar kojih je raseljen velik broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita pomaganjem da se ublaži pritisak na te zemlje te kako bi se učinkovito pridonijelo globalnim inicijativama za preseljenje usklađenim nastupanjem na međunarodnim forumima i prema trećim zemljama, Fondom bi se trebali osigurati financijski poticaji za provedbu Okvira Unije za preseljenje [i okvira za humanitarni prihvat] te za druge slične humanitarne inicijative koje države članice donose samostalno ili zajednički.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Uzimajući u obzir visoke razine migracijskih tokova u Uniji posljednjih godina i važnost osiguravanja kohezije naših društava, od ključne je važnosti podržati politike država članica za ranu integraciju državljana trećih zemalja sa zakonitim boravkom, uključujući u prioritetnim područjima utvrđenima u Akcijskom planu za integraciju državljana trećih zemalja koji je Komisija donijela 2016.

(12)  Uzimajući u obzir važnost osiguravanja kohezije naših društava, od ključne je važnosti podržati politike država članica za rani prihvat, integraciju i uključenost državljana trećih zemalja sa zakonitim boravkom, uključujući u prioritetnim područjima utvrđenima u Akcijskom planu za integraciju državljana trećih zemalja koji je Komisija donijela 2016.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U cilju povećanja učinkovitosti, postizanja najveće dodane vrijednosti Unije i osiguravanja dosljednosti odgovora Unije u poticanju integracije državljana trećih zemalja, mjere koje se financiraju iz Fonda trebale bi biti specifične i komplementarne mjerama koje se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Mjerama koje se financiraju iz ovog Fonda trebale bi se podupirati mjere prilagođene potrebama državljana trećih zemalja koje se u načelu provode u ranoj fazi integracije i horizontalne mjere kojima se podupiru kapaciteti država članica u području integracije, a dugoročne intervencije za državljane trećih zemalja trebale bi se financirati u okviru EFRR-a i ESF-a+.

(13)  Kako bi se u europskim društvima poboljšao i ojačao proces integracije, Fond bi trebao olakšati zakonite migracije u Uniju u skladu s gospodarskim i socijalnim potrebama država članica te već u zemlji porijekla državljana trećih zemalja koji dolaze u Uniju predvidjeti pripremu procesa integracije. Mjere u trećim zemljama trebale bi biti u potpunosti dosljedne s načelom usklađenosti politika u interesu razvoja i obvezama za ostvarenje ciljeva održivog razvoja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Mjere integracije trebale bi također uključivati korisnike međunarodne zaštite kako bi se osigurao sveobuhvatan pristup integraciji, uzimajući u obzir posebnosti te ciljne skupine. Ako se mjere integracije kombiniraju s prihvatom, djelovanja bi, prema potrebi, trebala obuhvatiti i tražitelje azila.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  U tom kontekstu nadležna tijela država članica odgovorna za provedbu Fonda trebala bi imati obvezu surađivati i uspostaviti mehanizme koordinacije s nadležnim tijelima koje su države članice odredile za upravljanje intervencijama iz ESF-a+ i EFRR-a i, prema potrebi, s njihovim upravljačkim tijelima i upravljačkim tijelima ostalih fondova Unije kojima se pridonosi integraciji državljana trećih zemalja.

(14)  Kako bi bio učinkovit i ostvario najveću dodanu vrijednost, Fond bi trebao primjenjivati usmjereniji pristup kojim se podržavaju dosljedne strategije posebno osmišljene za promicanje integracije državljana trećih zemalja na nacionalnoj, lokalnoj i/ili regionalnoj razini, ovisno o slučaju. Te bi strategije u prvom redu trebala provesti lokalna ili regionalna tijela i nedržavni akteri, ne isključujući nacionalna tijela, posebno ako bi određena administrativna organizacija države članice to zahtijevala ili ako se u određenoj državi članici djelovanja u području prihvata, integracije i uključenosti nalaze u zajedničkoj nadležnosti države i decentralizirane uprave. Provedbene organizacije trebale bi iz niza dostupnih mjera odabrati one koje su najprimjerenije njihovoj specifičnoj situaciji.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Učinkovita politika vraćanja sastavni je dio sveobuhvatnog pristupa migracijama koji provode Unija i njezine države članice. Fondom bi se trebali podupirati i poticati napori država članica usmjereni na djelotvornu provedbu i daljnji razvoj zajedničkih standarda o vraćanju, posebice kako je utvrđeno u Direktivi 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 te integriranog i koordiniranog pristupa upravljanju vraćanjem. U pogledu održivih politika vraćanja, Fondom bi se trebale podupirati i povezane mjere u trećim zemljama, kao što je reintegracija povratnika.

(20)  Učinkovita politika vraćanja sastavni je dio sveobuhvatnog pristupa migracijama koji provode Unija i njezine države članice. Fondom bi se trebali podupirati i poticati napori država članica usmjereni na djelotvornu provedbu i daljnji razvoj zajedničkih standarda o vraćanju, s naglaskom na dobrovoljnom vraćanju, posebice kako je utvrđeno u Direktivi 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 te integriranog i koordiniranog pristupa upravljanju vraćanjem. Fondom bi se trebale podupirati i povezane mjere u trećim zemljama kako bi se olakšalo i zajamčilo sigurno i dostojanstveno vraćanje te ponovni prihvat i održiva reintegracija, kako je utvrđeno u globalnom paktu za sigurne, uredne i zakonite migracije.

__________________

__________________

15 Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008., str. 98.).

15 Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008., str. 98.).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Države članice trebale bi dati prednost dobrovoljnom vraćanju. Kako bi se promicao dobrovoljni povratak, države članice trebale bi predvidjeti poticaje za dobrovoljno vraćanje osoba, na primjer povlašteni tretman u obliku veće pomoći za vraćanje. Ta je vrsta dobrovoljnog vraćanja u interesu kako povratnika tako i nadležnih tijela zbog njezine ekonomičnosti.

(21)  Države članice trebale bi dati prednost dobrovoljnom vraćanju. Kako bi se promicao dobrovoljni povratak, države članice trebale bi predvidjeti poticaje za dobrovoljno vraćanje osoba, na primjer povlašteni tretman u obliku veće pomoći za vraćanje, s pomoću strukovnog osposobljavanja u Europi, čime bi se povratnicima pomoglo da se uključe na tržište rada u svojoj zemlji podrijetla. Ta je vrsta dobrovoljnog vraćanja u interesu kako povratnika tako i nadležnih tijela zbog njezine ekonomičnosti.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Posebnim mjerama potpore za povratnike u državama članicama i u zemljama vraćanja mogu se poboljšati uvjeti za vraćanje i pojačati njihova integracija.

(23)  Posebnim mjerama potpore za povratnike, uz posebnu pozornost na njihove humanitarne potrebe i potrebe u pogledu zaštite, u državama članicama i u zemljama vraćanja mogu se poboljšati uvjeti za vraćanje i pojačati njihova integracija. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti ugroženim skupinama. Odluke o vraćanju trebale bi se temeljiti na sveobuhvatnoj i pažljivoj procjeni stanja u zemlji podrijetla, što uključuje i evaluaciju apsorpcijskog kapaciteta na lokalnoj razini. Održivosti, sigurnosti i djelotvornosti vraćanja doprinosi se konkretnim mjerama i aktivnostima kojima se pruža potpora zemljama podrijetla, a posebno ranjivim osobama. Lokalna tijela, civilno društvo i dijaspore trebali bi aktivno sudjelovati u provedbi tih mjera.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Sporazumi o ponovnom prihvatu i ostali dogovori sastavni su element Unijine politike vraćanja i glavno sredstvo za učinkovito upravljanje migracijskim tokovima jer olakšavaju brzo vraćanje nezakonitih migranata. Ti sporazumi i mehanizmi važan su element u okviru dijaloga i suradnje s trećim zemljama porijekla i tranzita nezakonitih migranata te je potrebno poduprijeti njihovu provedbu u trećim zemljama u interesu učinkovitih politika vraćanja na nacionalnoj razini i na razini Unije.

(24)  Sporazumi o ponovnom prihvatu i ostali dogovori sastavni su element Unijine politike vraćanja i glavno sredstvo za učinkovito upravljanje migracijskim tokovima jer olakšavaju brzo vraćanje nezakonitih migranata. Ti sporazumi i mehanizmi važan su element u okviru suradnje i političkog dijaloga s trećim zemljama porijekla i tranzita nezakonitih migranata te je potrebno poduprijeti njihovu provedbu u trećim zemljama u interesu učinkovitih politika vraćanja na nacionalnoj razini i na razini Unije.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Uz pružanje potpore vraćanju osoba kako je predviđeno u ovoj Uredbi, Fondom bi se trebale podržati i druge mjere za suzbijanje nezakonitih migracija, ukloniti poticaji za nezakonite migracije ili zaobilaženje postojećih pravila o zakonitoj migraciji, čime se štiti cjelovitost imigracijskih sustava država članica.

(25)  Uz pružanje potpore integraciji državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva u državama članicama, Fondom bi se trebale podržati i druge mjere za suzbijanje krijumčarenja migranata, poticanje i omogućivanje uspostave pravila o zakonitoj migraciji, čime se štiti cjelovitost imigracijskih sustava u zemljama porijekla, uz puno poštovanje načela usklađenosti politika u interesu održivog razvoja.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Zapošljavanje nezakonitih migranata poticajni je čimbenik za nezakonite migracije i otežava razvoj politike radne mobilnosti utemeljene na sustavima zakonite migracije. Fondom bi se stoga trebale izravno ili neizravno podupirati države članice u provedbi Direktive 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16 kojom se zabranjuje zapošljavanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom i predviđaju sankcije za poslodavce koji krše tu zabranu.

(26)  Fondom bi se trebale izravno ili neizravno podupirati države članice u provedbi Direktive 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16 kojom se zabranjuje zapošljavanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom i predviđaju sankcije za poslodavce koji krše tu zabranu. On obuhvaća i zaštitne elemente, kao što je pravo nezakonito zaposlenih državljana trećih zemalja da podnose pritužbe i traže isplatu plaća. Fondom bi se trebala podupirati provedba potonjeg jer ti zaštitni elementi nisu provedeni u dovoljnoj mjeri, kako je istaknuto u Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 22. svibnja 2014. o primjeni Direktive 2009/52/EZ od 18. lipnja 2009. o minimalnim

standardima za sankcije i mjere za poslodavce državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom.

_________________

_________________

16 Direktiva 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o minimalnim standardima za sankcije i mjere za poslodavce državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 168, 30.6.2009., str. 24.).

16 Direktiva 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o minimalnim standardima za sankcije i mjere za poslodavce državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 168, 30.6.2009., str. 24.).

 

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26.a)  Države članice trebale bi podržati zahtjeve civilnog društva i organizacija radnika, primjerice stvaranje europske mreže radnika i radnica za prihvat, kako bi se povezali svi radnici i radnice u Europi koji rade na migracijskim postupcima u cilju promicanja dostojanstvenog prihvata i pristupa migracijama utemeljenima na ljudskim pravima i razmjeni dobrih praksi u području prihvata i integracije na tržište rada.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Mjere u trećim zemljama i mjere povezane s trećim zemljama koje se podupiru sredstvima iz Fonda trebale bi dopunjavati druge mjere izvan Unije koje se podupiru s pomoću instrumenata Unije za vanjsko financiranje. Pri provedbi takvih mjera posebice bi trebalo težiti potpunoj usklađenosti s načelima i općim ciljevima vanjskog djelovanja i vanjske politike Unije koji su povezani s dotičnom zemljom ili regijom te s međunarodnim obvezama Unije. Kad je riječ o vanjskoj dimenziji, Fond bi trebao biti usmjeren na potporu za jačanje suradnje s trećim zemljama i jačanje ključnih aspekata upravljanja migracijama u područjima od interesa za migracijsku politiku Unije.

(30)  Mjere povezane s trećim zemljama provedene u okviru Fonda trebale bi biti potpuno usklađene s načelima i općim ciljevima vanjskog djelovanja, vanjske politike i razvojne politike Unije koji su povezani s dotičnom zemljom ili regijom te s međunarodnim obvezama Unije. Cilj suradnje s trećim zemljama ne bi trebalo biti podupiranje mjera koje su izravno usmjerene na razvoj i ta suradnja ne bi trebala dovoditi u pitanje načelo usklađenosti politika u interesu razvoja.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Ti početni iznosi trebali bi biti osnova za dugoročna ulaganja država članica. Kako bi se uzele u obzir promjene u migracijskim tokovima i zadovoljile potrebe u pogledu upravljanja sustavima azila i prihvata i integracije državljana trećih zemalja sa zakonitim boravkom te u cilju borbe protiv nezakonitih migracija učinkovitom i održivom politikom vraćanja, državama članicama trebalo bi dodijeliti dodatni iznos na sredini provedbenog razdoblja uzimajući u obzir stope apsorpcije. Taj iznos trebao bi se temeljiti na najnovijim dostupnim statističkim podacima kako je utvrđeno u Prilogu I. kako bi se uzele u obzir promjene u početnom stanju u državama članicama.

(35)  Ti početni iznosi trebali bi biti osnova za dugoročna ulaganja država članica. Kako bi se uzele u obzir promjene u migracijskim tokovima i zadovoljile potrebe u pogledu upravljanja sustavima azila i prihvata i integracije državljana trećih zemalja te u cilju borbe protiv krijumčarenja migranata i provedbe učinkovite i održive politike vraćanja kojom se poštuju prava, državama članicama trebalo bi dodijeliti dodatni iznos na sredini provedbenog razdoblja uzimajući u obzir stope apsorpcije. Taj iznos trebao bi se temeljiti na najnovijim dostupnim statističkim podacima kako je utvrđeno u Prilogu I. kako bi se uzele u obzir promjene u početnom stanju u državama članicama.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Kako bi se provedba cilja politike ovog Fonda mogla na nacionalnoj razini dopuniti programima država članica, njime bi se trebala pružati potpora i za mjere na razini Unije. Takvim mjerama trebale bi se ostvarivati opće strateške svrhe unutar područja primjene intervencije Fonda povezane s analizom politike i inovacijama, transnacionalnim uzajamnim učenjem i partnerstvima te s ispitivanjem novih inicijativa i mjera diljem Unije.

(41)  Kako bi se provedba cilja politike ovog Fonda mogla na nacionalnoj razini dopuniti programima država članica, njime bi se trebala pružati potpora i za mjere na razini Unije. Takvim mjerama trebale bi se ostvarivati opće strateške svrhe unutar područja primjene intervencije Fonda povezane s analizom politike i inovacijama, transnacionalnim uzajamnim učenjem i partnerstvima, s radom koji obavljaju dijaspore i ulogom posrednika koju u tom smislu mogu imati te s ispitivanjem novih inicijativa i mjera diljem Unije.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  U cilju jačanja kapaciteta Unije za neposredno uklanjanje nepredviđenog ili nerazmjernog velikog migracijskog pritiska u jednoj ili više država članica koji obilježava velik ili nerazmjeran priljev državljana trećih zemalja, koji uzrokuje znatnu i hitnu potražnju u njihovim objektima za prihvat i zadržavanje, sustavima i postupcima za upravljanje azilom i migracijama te zbog velikih migracijskih pritisaka koji nastaju uslijed političkih promjena ili sukoba u trećim zemljama, trebalo bi predvidjeti mogućnost pružanja hitne pomoći u skladu s okvirom utvrđenim u ovoj Uredbi.

(42)  U cilju jačanja kapaciteta Unije za neposredno uklanjanje nepredviđenog ili nerazmjernog velikog migracijskog pritiska u jednoj ili više država članica koji obilježava velik ili nerazmjeran priljev državljana trećih zemalja, koji uzrokuje znatnu i hitnu potražnju u njihovim objektima za prihvat i zadržavanje, sustavima i postupcima za upravljanje azilom i migracijama te zbog velikih migracijskih pritisaka koji nastaju uslijed političkih promjena ili sukoba u trećim zemljama, trebalo bi predvidjeti mogućnost pružanja hitne pomoći koja se uvijek dodjeljuje mjerama za jamčenje poštovanja ljudskih prava migranata i ispunjavanje međunarodnih obveza država članica, osobito u pogledu azila i utočišta, u skladu s okvirom utvrđenim u ovoj Uredbi.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 53.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(53.a)  Tijekom postupka planiranja, provedbe i evaluacije programa financiranih iz Fonda trebalo bi se savjetovati s organizacijama civilnog društva, lokalnim i regionalnim tijelima te nacionalnim parlamentima država članica i trećih zemalja.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Cilj politike Fonda jest pridonijeti učinkovitom upravljanju migracijskim tokovima u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije i obvezama Unije u pogledu temeljnih prava.

1.  Cilj politike Fonda jest pridonijeti učinkovitom upravljanju migracijskim tokovima u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije i obvezama Unije u pogledu temeljnih prava, posebno prava na azil, utvrđenih u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, i načelom usklađenosti politika u interesu razvoja.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podupiranju zakonitih migracija u države članice, uključujući integraciji državljana trećih zemalja;

(b)  podupiranju stvaranja sigurnih i zakonitih putova u države članice, uključujući integraciji državljana trećih zemalja, čime su obuhvaćeni tražitelji azila i korisnici međunarodne zaštite, te jačanju zaštite ljudskih prava migranata;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  suzbijanju nezakonitih migracija i osiguravanju učinkovitog vraćanja i ponovnog prihvata u trećim zemljama.

(c)  suzbijanju nezakonitih migracija otvaranjem zakonitih putova za migracije, borbi protiv trgovine ljudima i osiguravanju učinkovitog i održivog vraćanja i ponovnog prihvata u trećim zemljama i za povratnike i za zemlje porijekla.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  suzbijanju nezakonitih migracija i osiguravanju učinkovitog vraćanja i ponovnog prihvata u trećim zemljama.

(c)  suzbijanju nezakonitih migracija i osiguravanju učinkovitog i održivog vraćanja i ponovnog prihvata u trećim zemljama i za povratnike i za zemlje porijekla.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  jačanju solidarnosti i dijeljenja odgovornosti između država članica, posebno u odnosu na one koje su najviše pogođene tokovima migracija i azila, pa i putem praktične suradnje.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Fondu se mogu pridružiti treće zemlje u skladu s uvjetima iz posebnih sporazuma o sudjelovanju određene treće zemlje u Fondu za azil i migracije, pod uvjetom da se tim sporazumom:

Fondu se u aktivnostima u području zakonite migracije, vraćanja i ponovnog prihvata mogu pridružiti treće zemlje koje ne krše temeljna prava migranata u skladu s uvjetima iz posebnih sporazuma o sudjelovanju određene treće zemlje u Fondu za azil i migracije, koji bi trebali biti dostupni javnosti, pod uvjetom da se tim sporazumom:

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – alineja 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  predviđa mehanizam pravne zaštite za pojedince koji smatraju da su njihova temeljna prava prekršena.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija i države članice jamče da se mjere koje se odnose na treće zemlje provode u skladu s drugim mjerama provedenima u okviru instrumenata Unije, poštuju načelo usklađenosti politika u interesu razvoja i usredotočuju se na mjere koje nisu usmjerene na razvoj i potpuno se pridržavaju ljudskih prava i međunarodnoga prava.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Tematskim instrumentom posebice se podupiru mjere obuhvaćene provedbenom mjerom 2. (b) iz Priloga II. koje provode lokalna i regionalna tijela ili organizacije civilnog društva.

6.  Tematskim instrumentom posebice se podupiru mjere obuhvaćene provedbenom mjerom 2. (b) iz Priloga II. koje provode lokalna i regionalna tijela ili organizacije civilnog društva, a posebno dijaspore.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica osigurava da su prioriteti obuhvaćeni njezinim programom u skladu s prioritetima i izazovima Unije u području upravljanja migracijama i da na njih odgovaraju te da su potpuno u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije i njezinim dogovorenim prioritetima. Pri definiranju prioriteta svojih programa države članice osiguravaju da su provedbene mjere iz Priloga II. prikladno obuhvaćene.

1.  Svaka država članica osigurava da su prioriteti obuhvaćeni njezinim programom u skladu s prioritetima i izazovima Unije u području upravljanja migracijama, azila i prihvata i da na njih odgovaraju te da su potpuno u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije i njezinim dogovorenim prioritetima. Pri definiranju prioriteta svojih programa države članice osiguravaju da su provedbene mjere iz Priloga II. prikladno obuhvaćene.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija osigurava da su Agencija Europske unije za azil i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu od početka uključene u postupak razvoja programa u svojim područjima nadležnosti. Komisija se o nacrtu programa savjetuje s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu i s Agencijom Europske unije za azil kako bi osigurala dosljednost i komplementarnost mjera agencija i država članica.

2.  Komisija osigurava da su Agencija Europske unije za azil, Agencija Europske unije za temeljna prava i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu od početka uključene u postupak razvoja programa u svojim područjima nadležnosti. Komisija se o nacrtu programa savjetuje s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu i s Agencijom Europske unije za azil kako bi osigurala dosljednost i komplementarnost mjera agencija i država članica.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija osigurava da su Agencija Europske unije za azil i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu od početka uključene u postupak razvoja programa u svojim područjima nadležnosti. Komisija se o nacrtu programa savjetuje s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu i s Agencijom Europske unije za azil kako bi osigurala dosljednost i komplementarnost mjera agencija i država članica.

2.  Komisija osigurava da su Agencija Europske unije za azil, Agencija Europske unije za temeljna prava i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu od početka uključene u postupak razvoja programa u svojim područjima nadležnosti. Komisija se o nacrtu programa savjetuje s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu i s Agencijom Europske unije za azil kako bi osigurala dosljednost i komplementarnost mjera agencija i država članica.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija može, prema potrebi, uključiti Agenciju Europske unije za azil i Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu u zadaće praćenja i evaluacije navedene u odjeljku 5., posebice kako bi osigurala da su mjere koje se provode uz potporu Fonda u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije i s njezinim dogovorenim prioritetima.

3.  Komisija može, prema potrebi, uključiti Agenciju Europske unije za azil, Agenciju Europske unije za temeljna prava i Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu u zadaće praćenja i evaluacije navedene u odjeljku 5., posebice kako bi osigurala da su mjere koje se provode uz potporu Fonda u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom Unije i s njezinim dogovorenim prioritetima.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nakon postupka praćenja provedenog u skladu s Uredbom (EU) [ ../..] [Uredba o EUAA-u] ili donošenja preporuka u skladu s Uredbom (EU) br. 1053/2013 koje su unutar područja primjene ove Uredbe, predmetna država članica ispituje, zajedno s Komisijom i, prema potrebi, Agencijom Europske unije za azil i Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu, kako postupati s nalazima, uključujući s nedostacima ili pitanjima kapaciteta i pripravnosti, i provodi preporuke u okviru svojeg programa.

4.  Nakon postupka praćenja provedenog u skladu s Uredbom (EU) [ ../..] [Uredba o EUAA-u] ili donošenja preporuka u skladu s Uredbom (EU) br. 1053/2013 koje su unutar područja primjene ove Uredbe, predmetna država članica ispituje, zajedno s Komisijom i, prema potrebi, Agencijom Europske unije za azil, Agencijom Europske unije za temeljna prava i Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu, kako postupati s nalazima, uključujući s nedostacima ili pitanjima kapaciteta i pripravnosti, i provodi preporuke u okviru svojeg programa.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice koje upotrebljavaju operativnu potporu pridržavaju se pravne stečevine Unije o azilu i vraćanju.

3.  Države članice koje upotrebljavaju operativnu potporu pridržavaju se pravne stečevine Unije o azilu i vraćanju te temeljnim pravima.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice moraju u programu i godišnjem izvješću o uspješnosti, kako je navedeno u članku 30., obrazložiti uporabu operativne potpore za ostvarivanje ciljeva ove Uredbe. Prije odobrenja programa Komisija zajedno s Agencijom Europske unije za azil i Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu u skladu s člankom 13. procjenjuje početno stanje u državama članicama koje su navele da planiraju upotrebljavati operativnu potporu. Komisija uzima u obzir informacije koje su dostavile te države članice i, prema potrebi, dostupne informacije u kontekstu postupaka praćenja, koji su provedeni u skladu s Uredbom (EU) ../.. [Uredba o EUAA-u] i Uredbom (EU) br. 1053/2013 koje su unutar područja primjene ove Uredbe.

4.  Države članice moraju u programu i godišnjem izvješću o uspješnosti, kako je navedeno u članku 30., obrazložiti uporabu operativne potpore za ostvarivanje ciljeva ove Uredbe. Prije odobrenja programa Komisija zajedno s Agencijom Europske unije za azil, Agencijom Europske unije za temeljna prava i Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu u skladu s člankom 13. procjenjuje početno stanje u državama članicama koje su navele da planiraju upotrebljavati operativnu potporu. Komisija uzima u obzir informacije koje su dostavile te države članice i, prema potrebi, dostupne informacije u kontekstu postupaka praćenja, koji su provedeni u skladu s Uredbom (EU) ../.. [Uredba o EUAA-u] i Uredbom (EU) br. 1053/2013 koje su unutar područja primjene ove Uredbe.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  snažnog migracijskog pritiska u trećim zemljama, uključujući kada su osobe kojima je potrebna zaštita blokirane zbog političkih zbivanja ili sukoba, posebice kada bi to moglo utjecati na migracijske tokove prema EU-u.

(c)  snažnog migracijskog pritiska u trećim zemljama, uključujući kada su osobe kojima je potrebna zaštita blokirane zbog političkih zbivanja ili sukoba.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija obavlja evaluaciju ove Uredbe na sredini provedbenog razdoblja i njezinu retrospektivnu evaluaciju, uključujući mjera provedenih u okviru Fonda.

1.  Komisija obavlja evaluaciju ove Uredbe na sredini provedbenog razdoblja i njezinu retrospektivnu evaluaciju, uključujući mjera provedenih u okviru Fonda, procjenu učinka vraćanja na treće zemlje i poštovanje temeljnih prava migranata.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Evaluacija na sredini provedbenog razdoblja i retrospektivna evaluacija provode se pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.

2.  Evaluacija na sredini provedbenog razdoblja i retrospektivna evaluacija provode se pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja, a rezultat evaluacije objavljuje se i stavlja na raspolaganje javnosti.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  načinu jamčenja poštovanja temeljnih prava migranata prilikom provedbe Fonda.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – podtočka b – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  30 % za azil,

–  40 % za azil,

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – podtočka b – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  30 % za zakonite migracije i integraciju;

–  40 % za zakonite migracije, integraciju i uključivanje;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – podtočka b – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  40 % za suzbijanje nezakonitih migracija, uključujući vraćanje.

–  20 % za suzbijanje nezakonitih migracija, uključujući vraćanje.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  jačanje solidarnosti i suradnje s trećim zemljama pogođenima migracijskim tokovima, uključujući preseljenjem i drugim zakonitim načinima dobivanja zaštite u Uniji te partnerstvom i suradnjom s trećim zemljama za potrebe upravljanja migracijama.

(d)  jačanje solidarnosti, suradnje i razmjene najboljih praksi s trećim zemljama pogođenima migracijskim tokovima, uključujući preseljenjem i drugim zakonitim načinima dobivanja zaštite u Uniji te partnerstvom i suradnjom s trećim zemljama za potrebe upravljanja migracijama.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  promicanje razmjena i dijaloga među državljanima trećih zemalja, društvom primateljem i javnim tijelima, uključujući savjetovanjem državljana trećih zemalja te međukulturnim i međuvjerskim dijalogom.

(k)  promicanje razmjena i dijaloga, posebno uz pomoć dijaspora, među državljanima trećih zemalja, društvom primateljem i javnim tijelima, uključujući savjetovanjem državljana trećih zemalja te međukulturnim i međuvjerskim dijalogom.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  infrastruktura za prihvat ili zadržavanje, uključujući mogućnost da se više država članica zajednički koristi tim objektima;

(a)  infrastruktura za prihvat, uključujući mogućnost da se više država članica zajednički koristi tim objektima;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  suzbijanje poticanja nezakonitih migracija, uključujući zapošljavanje nezakonitih migranata, djelotvornim i primjerenim inspekcijama na temelju procjene rizika, osposobljavanjem osoblja, uspostavom i provedbom mehanizama s pomoću kojih nezakoniti migranti mogu tražiti povrat uplaćenih iznosa i podnositi pritužbe protiv poslodavaca ili informativnim kampanjama i kampanjama podizanja razine svijesti radi informiranja poslodavaca i nezakonitih migranata o njihovim pravima i obvezama u skladu s Direktivom 2009/52/EZ;

(d)  suzbijanje nezakonitih migracija, uključujući zapošljavanje nezakonitih migranata, djelotvornim i primjerenim inspekcijama na temelju procjene rizika, osposobljavanjem osoblja, uspostavom i provedbom mehanizama s pomoću kojih nezakoniti migranti mogu tražiti povrat uplaćenih iznosa i podnositi pritužbe protiv poslodavaca ili informativnim kampanjama i kampanjama podizanja razine svijesti radi informiranja poslodavaca i nezakonitih migranata o njihovim pravima i obvezama u skladu s Direktivom 2009/52/EZ;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  procjena stanja i stabilnosti u zemljama porijekla, kao i apsorpcijskog kapaciteta na lokalnoj razini;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  priprema vraćanja, uključujući mjere koje dovode do izdavanja odluka o vraćanju, identifikacija državljana trećih zemalja, izdavanje putnih isprava i traženje obitelji;

(e)  priprema vraćanja, uključujući mjere koje dovode do izdavanja odluka o vraćanju, identifikacija državljana trećih zemalja, izdavanje putnih isprava, traženje obitelji, mogućnost stjecanja strukovnog osposobljavanja u Europi kojim se potiče reintegracija u zemlji porijekla;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  operacije udaljavanja, uključujući povezane mjere, u skladu sa standardima utvrđenima u pravu Unije, osim sredstava za prisilu;

(h)  operacije udaljavanja, uključujući povezane mjere, uz puno poštovanje ljudskih prava i u skladu sa standardima utvrđenima u pravu Unije, osim sredstava za prisilu;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  mjere za podupiranje trajnog vraćanja povratnika i njihove reintegracije;

(i)  mjere s dugoročnim pristupom za podupiranje trajnog vraćanja povratnika i njihove reintegracije, uključujući aktivnosti za razvoj vještina;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  objekti i usluge u trećim zemljama za osiguravanje primjerenog privremenog smještaja i prihvata nakon dolaska, uključujući za maloljetnike bez pratnje i ostale ranjive skupine u skladu s međunarodnim standardima;

(j)  potpora trećim zemljama u osiguravanju primjerenog privremenog smještaja i prihvata nakon dolaska u skladu s međunarodnim standardima;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  suradnja s trećim zemljama u području suzbijanja nezakonitih migracija i u području učinkovitog vraćanja i ponovnog prihvata, uključujući u okviru provedbe sporazuma o ponovnom prihvatu i drugih mehanizama;

Briše se.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka m

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m)  potpora trećim zemljama i mjere u trećim zemljama, uključujući infrastrukturu, opremu i druge mjere ako se njima pridonosi jačanju učinkovite suradnje između trećih zemalja i Unije i njezinih država članica u pogledu vraćanja i ponovnog prihvata.

(m)  potpora trećim zemljama i mjere u trećim zemljama ako se njima pridonosi jačanju učinkovite suradnje između trećih zemalja i Unije i njezinih država članica u pogledu vraćanja i ponovnog prihvata.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  integracijske mjere koje provode lokalna i regionalna tijela i organizacije civilnog društva,

–  integracijske mjere koje provode lokalna i regionalna tijela i organizacije civilnog društva, uključujući dijaspore;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Posebni cilj 2:  podupiranje zakonitih migracija u države članice, uključujući pridonošenjem integraciji državljana trećih zemalja:

Briše se.

1. broj osoba koje su sudjelovale u mjerama prije odlaska koje se podupiru fondom;

 

2. broj osoba koje su sudjelovale u mjerama integracije koje su se podupirale sredstvima iz fonda koje su prijavile da se mjerama pridonijelo njihovoj ranoj integraciji u odnosu na ukupni broj osoba koje su sudjelovale u mjerama integracije koje su se podupirale sredstvima iz fonda.

 

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava Fonda za azil i migracije

Referentni dokumenti

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

2.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Elly Schlein

18.7.2018

Razmatranje u odboru

29.8.2018

8.10.2018

 

 

Datum usvajanja

13.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Frank Engel, Ádám Kósa

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Ádám Kósa

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (21.11.2018)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil i migracije

(COM(2018)0471 – C8‑0271/2018 – 2018/0248(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Karine Gloanec Maurin

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Opći je cilj Fonda za azil i migracije (AMF), kao uostalom i višegodišnjeg financijskog okvira, osigurati financijsku i tehničku potporu državama članicama za uspostavu održivog upravljanja izazovima povezanima s azilom, migracijama i vanjskim granicama.

U članku 80. Ugovora o funkcioniranju Europske unije izričito je navedeno da se zajedničke politike u tom području temelje na dvostrukom načelu solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti među državama članicama.

Fondu za azil i migracije, koji utjelovljuje takav sveobuhvatni pristup, treba u razdoblju 2021. – 2027. dodijeliti znatna financijska sredstva kako bi se njegova uspostava provela na pravedan, učinkovit i savjestan način.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uspostavi Fonda za azil i migracije

o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju

Obrazloženje

Horizontalna izmjena koja se odnosi na cijeli tekst. Integracija je ključan element Fonda koji treba biti odražen u naslovu.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Istodobno bi se trebale uzeti u obzir sve relevantne novosti. Fondom bi se trebalo podupirati učinkovito upravljanje migracijskim tokovima, među ostalim, promicanjem zajedničkih mjera u području azila, uključujući napore država članica u pogledu prihvata osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, preseljenjem i transferom podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili korisnika međunarodne zaštite između država članica, podupiranjem strategija integracije i djelotvornijom politikom zakonitih migracija kako bi se osigurala dugoročna konkurentnost Unije i budućnost njezina socijalnog modela te smanjio poticaj za nezakonite migracije provedbom održive politike vraćanja i ponovnog prihvata. Fondom bi se trebalo podupirati jačanje suradnje s trećim zemljama u cilju boljeg upravljanja priljevom osoba koje podnose zahtjev za azil ili druge vrste međunarodne zaštite, stvaranja mogućnosti za zakonite migracije i suzbijanja nezakonitih migracija te kako bi se osigurala održivost vraćanja i učinkovit ponovni prihvat u trećim zemljama.

(7)  Istodobno bi se trebale uzeti u obzir sve relevantne novosti. Fondom bi se trebalo podupirati učinkovito upravljanje migracijskim tokovima, među ostalim, promicanjem zajedničkih mjera u području azila, uključujući napore država članica u pogledu prihvata osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, preseljenjem i transferom podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili korisnika međunarodne zaštite između država članica, podupiranjem strategija integracije i djelotvornijom politikom zakonitih migracija kako bi se osigurala dugoročna konkurentnost Unije i budućnost njezina socijalnog modela te smanjio poticaj za nezakonite migracije provedbom održive politike vraćanja i ponovnog prihvata. Fondom bi se trebalo podupirati jačanje suradnje s trećim zemljama u cilju boljeg upravljanja priljevom osoba koje podnose zahtjev za azil ili druge vrste međunarodne zaštite, stvaranja mogućnosti za zakonite migracije i suzbijanja nezakonitih migracija te kako bi se osigurala održivost vraćanja i učinkovit ponovni prihvat u trećim zemljama, i u slučajevima dobrovoljnog i u slučajevima prisilnog vraćanja.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  S obzirom na ključnu ulogu lokalnih i regionalnih tijela i organizacija civilnog društva u području integracije te kako bi se olakšao pristup tih subjekata financiranju na razini Unije, Fondom bi se trebala olakšati provedba mjera u području integracije lokalnih i regionalnih tijela ili organizacija civilnog društva, uključujući uporabom tematskog instrumenta i višom stopom sufinanciranja za te mjere.

(17)  S obzirom na ključnu ulogu lokalnih i regionalnih tijela i organizacija civilnog društva u području integracije te kako bi se poboljšao i ubrzao pristup tih subjekata financiranju na razini Unije, Fondom bi se trebala olakšati provedba mjera u području integracije lokalnih i regionalnih tijela ili organizacija civilnog društva, uključujući uporabom tematskog instrumenta i višom stopom sufinanciranja za te mjere.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Učinkovita politika vraćanja sastavni je dio sveobuhvatnog pristupa migracijama koji provode Unija i njezine države članice. Fondom bi se trebali podupirati i poticati napori država članica usmjereni na djelotvornu provedbu i daljnji razvoj zajedničkih standarda o vraćanju, posebice kako je utvrđeno u Direktivi 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 te integriranog i koordiniranog pristupa upravljanju vraćanjem. U pogledu održivih politika vraćanja, Fondom bi se trebale podupirati i povezane mjere u trećim zemljama, kao što je reintegracija povratnika.

(20)  Učinkovita politika vraćanja sastavni je dio sveobuhvatnog pristupa migracijama koji provode Unija i njezine države članice. Fondom bi se trebali podupirati i poticati napori država članica usmjereni na djelotvornu provedbu i daljnji razvoj zajedničkih standarda o vraćanju, posebice kako je utvrđeno u Direktivi 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 te integriranog i koordiniranog pristupa upravljanju vraćanjem. U pogledu održivih politika vraćanja, i u slučajevima dobrovoljnog i u slučajevima prisilnog vraćanja, Fondom bi se trebale podupirati i povezane mjere u trećim zemljama, kao što je reintegracija povratnika.

_________________

_________________

15 Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008., str. 98.).

15 Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008., str. 98.).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Ipak, dobrovoljno i prisilno vraćanje povezani su i uzajamno se potiču te bi države članice stoga trebalo poticati da pojačaju komplementarnosti između te dvije vrste vraćanja. Mogućnost udaljavanja važan je element koji pridonosi cjelovitosti sustava azila i zakonitih migracija. Fondom bi se stoga trebale podupirati mjere država članica za olakšavanje i provođenje udaljavanja u skladu s normama utvrđenima u pravu Unije, kada je to primjenjivo, i uz puno poštovanje temeljnih prava i dostojanstva povratnika.

(22)  Ipak, dobrovoljno i prisilno vraćanje povezani su i uzajamno se potiču te bi države članice stoga trebalo poticati da pojačaju komplementarnosti između te dvije vrste vraćanja. Mogućnost udaljavanja važan je element koji pridonosi cjelovitosti sustava azila i zakonitih migracija. Fondom bi se stoga trebale podupirati mjere država članica za olakšavanje i provođenje udaljavanja i prisilnih vraćanja u skladu s normama utvrđenima u pravu Unije, kada je to primjenjivo, i uz puno poštovanje temeljnih prava i dostojanstva povratnika.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Uz pružanje potpore vraćanju osoba kako je predviđeno u ovoj Uredbi, Fondom bi se trebale podržati i druge mjere za suzbijanje nezakonitih migracija, ukloniti poticaji za nezakonite migracije ili zaobilaženje postojećih pravila o zakonitoj migraciji, čime se štiti cjelovitost imigracijskih sustava država članica.

(25)  Uz pružanje potpore vraćanju osoba, i u slučajevima dobrovoljnog i u slučajevima prisilnog vraćanja, kako je predviđeno u ovoj Uredbi, Fondom bi se trebale podržati i druge mjere za suzbijanje nezakonitih migracija, ukloniti poticaji za nezakonite migracije ili zaobilaženje postojećih pravila o zakonitoj migraciji, čime se štiti cjelovitost imigracijskih sustava država članica.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Fond bi se trebao temeljiti na potrebi za većom fleksibilnošću i pojednostavnjenjem te bi se istodobno trebali poštovati zahtjevi u pogledu predvidljivosti i osigurati pravedna i transparentna raspodjela sredstava u cilju ostvarenja ciljeva politike i posebnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi.

(33)  Fond bi se trebao temeljiti na potrebi za većom transparentnošću, fleksibilnošću i pojednostavnjenjem te bi se istodobno trebali poštovati zahtjevi u pogledu predvidljivosti i osigurati pravedna i transparentna raspodjela sredstava u cilju ostvarenja ciljeva politike i posebnih ciljeva utvrđenih u ovoj Uredbi.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Fond bi trebao pridonijeti pokrivanju operativnih troškova povezanih s azilom i vraćanjem te omogućiti državama članicama očuvanje sposobnosti koje su ključne za tu uslugu u Uniji u cjelini. Takva potpora sastoji se od pune naknade posebnih troškova povezanih s ciljevima u okviru Fonda i trebala bi činiti sastavni dio programa država članica.

(40)  Fond bi trebao pridonijeti pokrivanju operativnih troškova povezanih s azilom i vraćanjem, i u slučajevima dobrovoljnog i u slučajevima prisilnog vraćanja, te omogućiti državama članicama očuvanje sposobnosti koje su ključne za tu uslugu u Uniji u cjelini. Takva potpora sastoji se od pune naknade posebnih troškova povezanih s ciljevima u okviru Fonda i trebala bi činiti sastavni dio programa država članica.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  Vodeći računa o važnosti rješavanja problema klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim Fondom pridonijet će se pojednostavnjenju klimatske politike i postizanju općeg cilja od 25 % rashoda iz proračuna EU-a kojima se podupiru klimatski ciljevi. Mjerodavne mjere utvrdit će se tijekom izrade i provedbe Fonda i ponovno ocijeniti u kontekstu povezanih evaluacija i preispitivanja.

(55)  Vodeći računa o važnosti rješavanja problema klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim Fondom pridonijet će se pojednostavnjenju klimatske politike i postizanju općeg cilja od 25 % rashoda iz proračuna EU-a kojima se podupiru klimatski ciljevi tijekom razdoblju VFO-a 2021. – 2027., te godišnji cilj od 30 % koji je potrebno ostvariti što je prije moguće, a najkasnije do 2027. Mjerodavne mjere utvrdit će se tijekom izrade i provedbe Fonda i ponovno ocijeniti u kontekstu povezanih evaluacija i preispitivanja.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 57.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(57)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća29. Za provedbene akte kojima se utvrđuju zajedničke obveze država članica, posebice o pružanju informacija Komisiji, trebalo bi upotrebljavati postupak ispitivanja, a za donošenje provedbenih akata koji se odnose na mehanizme za pružanje informacija Komisiji u okviru izrade programa i izvješćivanja, trebalo bi, s obzirom na njihovu isključivo tehničku prirodu, upotrebljavati savjetodavni postupak.

(57)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Delegiranim aktima Komisije mora se Vijeću i Parlamentu omogućiti potpuno transparentan uvid u trošenje europskih sredstava. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća29. Za provedbene akte kojima se utvrđuju zajedničke obveze država članica, posebice o pružanju informacija Komisiji, trebalo bi upotrebljavati postupak ispitivanja, a za donošenje provedbenih akata koji se odnose na mehanizme za pružanje informacija Komisiji u okviru izrade programa i izvješćivanja, trebalo bi, s obzirom na njihovu isključivo tehničku prirodu, upotrebljavati savjetodavni postupak.

_________________

_________________

29 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

29 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  suzbijanju nezakonitih migracija i osiguravanju učinkovitog vraćanja i ponovnog prihvata u trećim zemljama.

(c)  suzbijanju nezakonitih migracija i osiguravanju učinkovitog vraćanja i ponovnog prihvata u trećim zemljama, i u slučajevima dobrovoljnog i u slučajevima prisilnog vraćanja.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Fonda za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 10 415 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Fonda za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 9 204 957 000 EUR u cijenama iz 2018. (10 415 000 000 EUR u tekućim cijenama).

Amandman 13

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  6 249 000 000 EUR dodjeljuje se za programe koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja;

(a)  5 522 974 200 EUR u cijenama iz 2018. (6 249 000 000 EUR u tekućim cijenama) dodjeljuje se za programe koji se provode u okviru podijeljenog upravljanja

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  4 166 000 000 EUR dodjeljuje se tematskom instrumentu.

(b)  3 681 982 800 EUR u cijenama iz 2018. (4 166 000 000 EUR u tekućim cijenama) dodjeljuje se tematskom instrumentu.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Doprinos iz proračuna Unije ne prekoračuje 75 % ukupnih prihvatljivih rashoda projekta.

1.  Doprinos iz proračuna Unije ne prekoračuje 80 % ukupnih prihvatljivih rashoda projekta. Države članice potiču se da u istom iznosu pruže sredstva za aktivnosti kojima Fond pruža potporu.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za mjeru za koju je zaprimljen doprinos u okviru Fonda može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući iz fondova u okviru podijeljenog upravljanja, pod uvjetom da se doprinosima ne pokrivaju isti troškovi. Pravila svakog programa Unije iz kojeg se isplaćuju doprinosi primjenjuju se na njegov doprinos mjeri. Kumulativno financiranje ne smije prekoračiti ukupne prihvatljive troškove mjere, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati proporcionalno u skladu s dokumentima u kojima su utvrđeni uvjeti za potporu.

1.  Za mjeru za koju je zaprimljen doprinos u okviru Fonda može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući iz fondova u okviru podijeljenog upravljanja, pod uvjetom da se doprinosima ne pokrivaju isti troškovi. Programi koje Komisija predlaže međusobno su povezani i nadopunjuju se te su oblikovani transparentno, čime se izbjegava udvajanje napora. Pravila svakog programa Unije iz kojeg se isplaćuju doprinosi primjenjuju se na njegov doprinos mjeri. Kumulativno financiranje ne smije prekoračiti ukupne prihvatljive troškove mjere, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati proporcionalno u skladu s dokumentima u kojima su utvrđeni uvjeti za potporu.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do 15. veljače 2023. i do istog datuma svake sljedeće godine do 2031., i uključujući tu godinu, države članice dostavljaju Komisiji godišnje izvješće o uspješnosti iz članka 36. stavka 6. Uredbe (EU) …/2021 [Uredba o zajedničkim odredbama]. Izvješće podneseno 2023. obuhvaća provedbu programa u razdoblju do 30. lipnja 2022.

1.  Do 15. veljače 2023. i do istog datuma svake sljedeće godine do 2031., i uključujući tu godinu, države članice dostavljaju Komisiji godišnje izvješće o uspješnosti iz članka 36. stavka 6. Uredbe (EU) …/2021 [Uredba o zajedničkim odredbama]. Izvješće podneseno 2023. obuhvaća provedbu programa u razdoblju do 30. lipnja 2022. Države članice ta izvješća objavljuju na posebnoj internetskoj stranici upravljačkog tijela, kako je navedeno u članku 44. Uredbe o zajedničkim odredbama. Komisija objavljuje godišnja izvješća o uspješnosti na zasebnoj internetskoj stranici.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Komisija svake godine Europskom parlamentu podnosi izvješće o razini iskorištenosti financijskih sredstava te o uspjehu ili neuspjehu financiranih mjera i njihovoj europskoj dodanoj vrijednosti.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1. – podtočka b – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  40 % za suzbijanje nezakonitih migracija, uključujući vraćanje.

–  40 % za suzbijanje nezakonitih migracija, uključujući vraćanje, i dobrovoljno i prisilno.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Sljedeći kriteriji u području suzbijanja nezakonitih migracija, uključujući vraćanje, uzimaju se u obzir i ponderiraju kako slijedi:

4.  Sljedeći kriteriji u području suzbijanja nezakonitih migracija, uključujući dobrovoljno i prisilno vraćanje, uzimaju se u obzir i ponderiraju kako slijedi:

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uspostava i razvoj nacionalnih strategija u području azila, zakonitih migracija, integracije, vraćanja i nezakonitih migracija;

(a)  uspostava i razvoj nacionalnih strategija u području azila, zakonitih migracija, integracije, dobrovoljnog i prisilnog vraćanja i nezakonitih migracija;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  priprema vraćanja, uključujući mjere koje dovode do izdavanja odluka o vraćanju, identifikacija državljana trećih zemalja, izdavanje putnih isprava i traženje obitelji;

(e)  priprema dobrovoljnog i prisilnog vraćanja, uključujući mjere koje dovode do izdavanja odluka o vraćanju, identifikacija državljana trećih zemalja, izdavanje putnih isprava i traženje obitelji;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  suradnja s trećim zemljama u području suzbijanja nezakonitih migracija i u području učinkovitog vraćanja i ponovnog prihvata, uključujući u okviru provedbe sporazuma o ponovnom prihvatu i drugih mehanizama;

(k)  suradnja s trećim zemljama u području suzbijanja nezakonitih migracija i u području učinkovitog vraćanja i ponovnog prihvata, i u dobrovoljnim i u prisilnim slučajevima, uključujući u okviru provedbe sporazuma o ponovnom prihvatu i drugih mehanizama;

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava Fonda za azil i migracije

Referentni dokumenti

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

2.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Karine Gloanec Maurin

28.6.2018

Razmatranje u odboru

24.9.2018

25.9.2018

 

 

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

5

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava Fonda za azil i migracije

Referentni dokumenti

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.6.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Miriam Dalli

9.7.2018

 

 

 

Osporavanje pravne osnove

       Datum mišljenja odbora JURI

JURI

18.2.2019

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.11.2018

19.2.2019

 

 

Datum usvajanja

19.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

23

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Datum podnošenja

27.2.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Roberta Metsola

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

23

-

ECR

Marek Jurek, Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

1

0

PPE

Carlos Coelho

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. ožujka 2019.Pravna napomena