Eljárás : 2018/0248(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0106/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0106/2019

Viták :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 11.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0175

JELENTÉS     ***I
PDF 607kWORD 207k
27.2.2019
PE 629.652v02-00 A8-0106/2019

a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0471 – C8‑0271/2018 – 2018/0248(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Miriam Dalli

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT
 A JOGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A JOGALAPRÓL
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0471),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 78. cikke (2) bekezdésére, 79. cikke (2) bekezdésére, valamint (4) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0271/2018),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0106/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról

a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 78. cikke (2) bekezdésére, valamint 79. cikke (2) és (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 78. cikke (2) bekezdésére, 79. cikke (2) és (4) bekezdésére, valamint 80. cikkére,

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Azon változó migrációs kihívások összefüggésében, amelyek a tagállamok erős befogadási, menekültügyi, integrációs és migrációs rendszerei támogatásának szükségességéből erednek, a tagállamok menekültügyi és integrációs rendszerei, valamint a szabálytalan és nem biztonságos érkezések felváltása a legális és biztonságos útvonalakkal, a hatékony és összehangolt migrációkezelés az Unióban kulcsfontosságú az Európai Unió működéséről szóló szerződés 67. cikk (2) bekezdés szerinti, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozására irányuló uniós célkitűzés megvalósításához.

(1)  Azon változó migrációs kihívások összefüggésében, amelyek a tagállamok erős befogadási, menekültügyi, integrációs és migrációs rendszerei támogatásának szükségességéből erednek, a kritikus helyzetek megelőzése és megfelelő, szolidáris módon történő kezelése, valamint a szabálytalan és nem biztonságos érkezések felváltása a legális és biztonságos útvonalakkal, a hatékony és összehangolt migrációkezelés az Unióban kulcsfontosságú az Európai Unió működéséről szóló szerződés 67. cikk (2) bekezdés szerinti, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozására irányuló uniós célkitűzés megvalósításához.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Unió és a tagállamok összehangolt megközelítésének fontosságát a 2015. májusi európai migrációs stratégia tükrözi, amely hangsúlyozta, hogy következetes és világos közös politikára van szükség, amely a szolidaritás és a felelősség igazságos megosztása elvének megfelelően a migráció kezelésére és a felelősség igazságos megosztására irányuló európai és nemzeti erőfeszítések hatékony európai és nemzeti szintű összefogására irányul, és amelyet a 2017. szeptemberi félidős felülvizsgálat valamint a 2018. májusi és márciusi eredményjelentés is megerősített.

(2)  Az Unió és a tagállamok összehangolt megközelítésének fontosságát a 2015. májusi európai migrációs stratégia tükrözi, amely hangsúlyozta, hogy következetes és világos közös politikára van szükség, amely a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos megosztása elvének megfelelően – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 80.cikke értelmében – a migráció kezelésére és a felelősség igazságos megosztására irányuló európai és nemzeti erőfeszítések hatékony európai és nemzeti szintű összefogására irányul, és amelyet a 2017. szeptemberi félidős felülvizsgálat valamint a 2018. májusi és márciusi eredményjelentés is megerősített.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  2017. október 19-i következtetéseiben az Európai Tanács újólag megerősítette, hogy a migrációkezelés terén átfogó, pragmatikus és határozott megközelítést kell követni, amelynek célja a külső határok ellenőrzésének helyreállítása, a szabálytalan érkezések és a tengeren bekövetkező halálesetek számának csökkentése, valamint az összes rendelkezésre álló uniós és tagállami eszköz rugalmas és összehangolt felhasználása. Az Európai Tanács továbbá felkérte a tagállamokat, hogy mind uniós, mind tagállami szinten jelentősen növeljék a visszatérések hatékonyságát, például a hatékony visszafogadási megállapodások és megállapodások révén.

(3)  2017. október 19-i következtetéseiben az Európai Tanács újólag megerősítette, hogy a migrációkezelés terén átfogó, pragmatikus és határozott megközelítést kell követni, amelynek célja a külső határok ellenőrzésének helyreállítása, a szabálytalan érkezések és a tengeren bekövetkező halálesetek számának csökkentése, valamint az összes rendelkezésre álló uniós és tagállami eszköz rugalmas és összehangolt felhasználása. Az Európai Tanács továbbá felkérte a tagállamokat, hogy mind uniós, mind tagállami szinten jelentősen növeljék a visszatérések hatékonyságát, például a hatékony visszafogadási megállapodások és megállapodások révén. Az Európai Tanács továbbá önkéntes áttelepítési programok végrehajtására és kidolgozására szólított fel.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok és az uniós intézmények közötti kölcsönös bizalmon, szolidaritáson és felelősségmegosztáson alapuló, a migráció kezelésére vonatkozó átfogó megközelítés biztosítására irányuló erőfeszítések támogatása érdekében a tagállamokat megfelelő pénzügyi forrásokkal kell segíteni a Menekültügyi és Migrációs Alap (a továbbiakban: az Alap) formájában.

(4)  A tagállamok és az uniós intézmények közötti kölcsönös bizalmon, szolidaritáson és felelősségmegosztáson alapuló, a migráció kezelésére vonatkozó átfogó megközelítés biztosítására irányuló erőfeszítések támogatása érdekében a tagállamokat megfelelő pénzügyi forrásokkal kell segíteni a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (a továbbiakban: az alap) formájában.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az alapnak teljes mértékben tiszteletben kell tartania az emberi jogokat, teljesítenie kell a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendet, az EUMSZ 208. cikkében foglalt fejlesztési politikai koherencia elvét, valamint a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos nemzetközi szintű kötelezettségvállalásokat, nevezetesen a menekültekről szóló globális megállapodást és a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodást.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Az alap fejlesztési szempontú kezelésekor figyelembe kell venni a migráció alapvető okait, mint a konfliktusok, a szegénység, a mezőgazdasági kapacitás hiánya, az oktatás és az egyenlőtlenség.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az alapot az Európai Unió alapjogi Chartájában szereplő jogok és alapvető elvek, valamint az Unió alapvető jogokra irányuló nemzetközi kötelezettségei maradéktalan tiszteletben tartásával kell végrehajtani.

(5)  Az alap által támogatott fellépéseket az Európai Unió alapjogi Chartájában szereplő jogok és alapvető elvek, többek között a személyes adatok védelméhez való jog, valamint az Unió és a tagállamok alapvető jogokra irányuló nemzetközi kötelezettségei – köztük a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (UNCRC), és a menekültek helyzetére vonatkozó, az 1967. január 31-i jegyzőkönyvvel kiegészített, 1951. július 28-i Genfi Egyezmény – maradéktalan tiszteletben tartásával kell végrehajtani.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A z alap végrehajtása során tiszteletben kell tartani és elő kell mozdítani a nemek közötti egyenlőség és a diszkriminációmentesség elveit, amelyek az Unió alapvető értékei. Az alap nem támogathat olyan tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a szegregáció vagy a társadalmi kirekesztés bármely formájához.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Az alap végrehajtása során előnyben kell részesíteni azokat a fellépéseket, amelyek a korai azonosítás és a regisztráció révén a kísérő nélküli és elválasztott kiskorúak helyzetét kezelik, valamint a gyermekek érdekében végzett fellépéseket.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az alapnak támogatnia kell a migrációs áramlások hatékony kezelését, többek között a menekültügy területén hozott közös intézkedések előmozdítása révén, ideértve a nemzetközi védelemre szoruló személyek tagállamok általi letelepítését és a nemzetközi védelmet kérelmező személyek tagállamok közötti áthelyezését, az integrációs stratégiák támogatásával és a legális migrációs politika hatékonyabbá tételével kapcsolatos erőfeszítéseit, az Unió hosszú távú versenyképességének és a szociális modell jövőjének biztosítása érdekében, valamint a fenntartható migrációs és visszafogadási politika révén az irreguláris migráció ösztönzőinek csökkentése érdekében. Az alapnak támogatnia kell a harmadik országokkal folytatott együttműködés megerősítését a menedékjogot vagy más nemzetközi védelmet kérelmező személyek áramlásának kezelése, a legális migrációra vonatkozó lehetőségek, valamint az irreguláris migráció elleni küzdelem megerősítése, illetve a harmadik országokba való visszatérések fenntarthatóságának és visszafogadások hatékonyságának biztosítása érdekében.

(7)  Az alapnak támogatnia kell a tagállamok közötti szolidaritást és a migrációs áramlások hatékony kezelését, többek között a menekültügy területén hozott közös intézkedések előmozdítása révén, ideértve a nemzetközi védelemre szoruló személyek tagállamok általi letelepítését, humanitárius befogadását és a nemzetközi védelmet kérelmező személyek tagállamok közötti áthelyezését, a kiszolgáltatott menedékkérők, mint a gyermekek védelmének növelését, az integrációs stratégiák támogatásával és a legális migrációs politika hatékonyabbá tételével kapcsolatos erőfeszítéseit, valamint az Unióba vezető biztonságos és jogszerű útvonalak létrehozását, amelyek segítik az Unió hosszú távú versenyképességének és a szociális modell jövőjének biztosítását, valamint a fenntartható migrációs és visszafogadási politika révén az irreguláris migráció ösztönzőinek csökkentését is. A belső uniós politika eszközeként és az egyetlen uniós szintű menekültügyi és migrációs finanszírozási eszközként az alapnak elsősorban az Unión belüli menekültüggyel és migrációval kapcsolatos fellépéseket kell támogatnia. Meghatározott határokon belül és megfelelő garanciák függvényében azonban az alapnak támogatnia kell a harmadik országokkal folytatott együttműködés megerősítését a menedékjogot vagy más nemzetközi védelmet kérelmező személyek áramlásának kezelése, a legális migrációra vonatkozó lehetőségek kialakítása, valamint az irreguláris migráció és az embercsempészek és emberkereskedők hálózata elleni küzdelem megerősítése, illetve a harmadik országokba való biztonságos és méltó visszatérések fenntarthatósága és az újbóli integráció biztosítása érdekében.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A migrációs válság rávilágított arra, hogy szükség van a közös európai menekültügyi rendszer reformjára annak érdekében, hogy biztosítsák a hatékony menekültügyi eljárásokat a másodlagos migrációs mozgások megelőzése, a nemzetközi védelmet kérelmezők egységes és megfelelő befogadási feltételeinek biztosítása, a nemzetközi védelmet biztosító egységes előírások, valamint a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára biztosított megfelelő jogok és előnyök biztosítása érdekében. Ugyanakkor a reformra azért volt szükség, hogy méltányosabb és hatékonyabb rendszert hozzanak létre a tagállamok nemzetközi védelmet kérelmezők felelősségének meghatározására, valamint a tagállamok áttelepítési erőfeszítéseinek uniós keretrendszerére. Ezért helyénvaló az alapnak fokozott támogatást nyújtani a megreformált közös európai menekültügyi rendszer teljes körű és megfelelő végrehajtására irányuló tagállami erőfeszítésekhez.

(8)  A migrációs válság és az elmúlt években a Földközi-tengeri halálesetek számának növekedése rávilágított arra, hogy szükség van a közös európai menekültügyi rendszer reformjára és méltányosabb és hatékonyabb rendszer létrehozására a tagállamok felelősségének meghatározására a nemzetközi védelmet kérelmezők esetében, valamint a tagállamok általi letelepítést és humanitárius befogadást célzó erőfeszítések keretének kialakítására az áttelepítéshez rendelkezésre álló helyek teljes számának növelése érdekében. A reformra ugyanakkor azért van szükség, hogy biztosítsák a hatékony és jogszerű menekültügyi eljárások bevezetését és hozzáférhetőségét és garantálják a nemzetközi védelmet kérelmezők egységes és megfelelő befogadási feltételeit, a nemzetközi védelmet biztosító egységes előírásokat, a nemzetközi védelemben részesülő személyek megfelelő jogait és előnyeit, valamint a hatékony és eredményes visszatérési eljárásokat az irreguláris migránsok esetében. Ezért helyénvaló az alapnak fokozott támogatást nyújtani a megreformált közös európai menekültügyi rendszer teljes körű és megfelelő végrehajtására irányuló tagállami erőfeszítésekhez.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az alapnak ki kell egészítenie és meg kell erősítenie az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) által az (EU) .../... rendelettel létrehozott tevékenységeket. [EUAA rendelet]14 a közös európai menekültügyi rendszer működésének megkönnyítése és javítása, a tagállamok közötti gyakorlati együttműködés és információcsere összehangolása és erősítése, az uniós jog és a menekültügyre vonatkozó operatív normák előmozdítása annak érdekében, hogy magas szintű védelmet biztosítson a nemzetközi védelem iránti kérelmek, befogadási feltételek és a védelmi igények értékelése terén az egész Unióban, lehetővé téve a nemzetközi védelem iránti kérelmek fenntartható és méltányos elosztását, lehetővé tegye a nemzetközi védelem iránti kérelmek fenntartható és méltányos elosztását, elősegítse a nemzetközi védelem iránti kérelmek fenntartható és méltányos elosztását, támogassa a nemzetközi védelem iránti kérelmek uniós szintű értékelését, támogassa a tagállamok áttelepítési erőfeszítéseit, és operatív és technikai segítséget nyújtson a tagállamoknak menekültügyi és befogadási rendszereik kezeléséhez, különösen azokat, amelyek rendszerei aránytalan nyomásnak vannak kitéve.

(9)  Az alapnak ki kell egészítenie és meg kell erősítenie az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal által az (EU) .../... rendelettel létrehozott tevékenységeket a közös európai menekültügyi rendszer működésének megkönnyítése és javítása, a tagállamok közötti gyakorlati együttműködés és információcsere erősítése a menekültügy, és különösen a bevált gyakorlatok terén, az uniós és a nemzetközi jog előmozdítása, hozzájárulás a menekültügyre vonatkozó uniós jogszabályok egységes végrehajtásához releváns iránymutatások, többek között operatív normák révén magas szintű védelmi normákra alapozva a nemzetközi védelem iránti kérelmek, a befogadási feltételek és a védelmi igények értékelése terén az egész Unióban, a nemzetközi védelem iránti kérelmek fenntartható és méltányos elosztásának lehetővé tétele, a nemzetközi védelem iránti kérelmek uniós szintű értékelésében a konvergencia elősegítése, a tagállamok áttelepítési erőfeszítéseinek támogatása és operatív és technikai segítségnyújtás érdekében a tagállamoknak menekültügyi és befogadási rendszereik kezeléséhez, különösen azoknak, amelyek rendszerei aránytalan nyomásnak vannak kitéve.

__________________

 

14Az Európai Parlament és a Tanács (EU) ../.. rendelete [dátum] [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről szóló rendelet] (HL L [...], [...], [...] o.).

 

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az alapnak támogatnia kell az Unió és a tagállamok azzal kapcsolatos erőfeszítéseit, hogy a fennálló uniós jog szerinti kötelezettségeikre figyelemmel javítsák a tagállamoknak a menekültügyi politikáik fejlesztésével, nyomon követésével és értékelésével kapcsolatos kapacitását.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az alapnak támogatnia kell az Unió és a tagállamok azzal kapcsolatos erőfeszítéseit, hogy a fennálló uniós jog szerinti kötelezettségeikre figyelemmel javítsák a tagállamoknak a menekültügyi politikáik fejlesztésével, nyomonkövetésével és értékelésével kapcsolatos kapacitását.

(10)  Az alapnak támogatnia kell az Uniót és a tagállamokat a fennálló uniós jog végrehajtásában, biztosítva az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartását, különös tekintettel a 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre1a (a befogadási feltételekről szóló irányelv), a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre1b (a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv), a 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre1c (elismerési irányelv) és a 2008/115/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre1d (visszatérési irányelv), valamint a 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1e (dublini rendelet).

 

________________________

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 180., 2013.6.29., 96. o.).

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (HL L 180., 2013.6.29., 60. o.).

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/95/EU irányelve (2011. december 13.) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról (HL L 337., 2011.12.20., 9. o.).

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

 

Az Európai Parlament és a Tanács 604/2013/EU rendelete (2013. június 26.) egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (HL L 180., 2013.6.29., 31. o.).

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A menedékjogot vagy a nemzetközi védelem más formáját kérelmező személyek beáramlása hatékony kezelésének biztosítása érdekében harmadik országokkal folytatott partnerség és együttműködés az uniós menekültügyi politika lényeges összetevője. A nemzetközi védelemre szoruló harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek jogszerű és biztonságos érkezésével kapcsolatos nem biztonságos és szabálytalan érkezések helyettesítése céljából, szolidaritást fejezve ki azon országok között, ahol a nemzetközi védelemre szoruló személyek nagy száma az említett országokra nehezedő nyomás enyhítése révén lakóhelyüket elhagyni kényszerült, az Unió migrációs politikai célkitűzéseinek elérése érdekében, valamint a nemzetközi fórumokon és harmadik országokkal folytatott, egységes álláspontot képviselő globális áttelepítési kezdeményezésekhez való hozzájárulás révén, az alapnak pénzügyi ösztönzőket kell biztosítania az uniós áttelepítési [és humanitárius befogadási] keretrendszer végrehajtásához.

törölve

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Az alapnak támogatnia kell a tagállamok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy területükön nemzetközi védelmet és tartós megoldást nyújtsanak a letelepítésre vagy humanitárius befogadásra jogosultnak minősített menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek számára a nemzeti humanitárius befogadási rendszerek keretében, amelyeknek figyelembe kell venniük a világszintű áttelepítési szükségletekre vonatkozó UNHCR-előrejelzést. Az ambiciózus és hatékony hozzájárulás érdekében az alapnak pénzügyi ösztönzők formájában célzott segítséget kell nyújtania minden befogadott vagy áttelepített személy számára.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Tekintettel az elmúlt években az Unióba irányuló migrációs áramlások magas szintjére és társadalmaink kohéziójának fontosságára, elengedhetetlen a legálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok korai integrációjára vonatkozó tagállami politikák támogatása, ideértve a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedésére vonatkozó, a Bizottság által 2016-ban elfogadott cselekvési tervben meghatározott kiemelt területeket is.

(12)  Tekintettel társadalmaink kohéziójának fontosságára, elengedhetetlen a legálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok integrációjára vonatkozó tagállami politikák támogatása, ideértve a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedésére vonatkozó, a Bizottság által 2016-ban elfogadott cselekvési tervben meghatározott kiemelt területeket is.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a harmadik országok állampolgárai beilleszkedésének az Unió általi következetes kezelése, az alapból finanszírozott tevékenységeknek célirányosnak kell lenniük, és ki kell egészíteniük az Európai Szociális alap Plusz (ESZA+) és az Európai Regionális Fejlesztési alap (ERFA)által finanszírozott tevékenységeket. Az ezen alapból finanszírozott intézkedéseknek olyan intézkedéseket kell támogatniuk, amelyek a harmadik országok állampolgárainak az integráció korai szakaszában általában végrehajtott igényeihez igazodnak, és a tagállamok beilleszkedési kapacitásait támogató horizontális intézkedéseket, míg a harmadik országbeli állampolgárokra irányuló, hosszabb távú hatást gyakorló beavatkozásokat az ERFA és az ESZA+ keretében kell finanszírozni.

(13)  Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a harmadik országok állampolgárai beilleszkedésének az Unió általi következetes kezelése, az alapból finanszírozott tevékenységeknek célirányosnak kell lenniük, és ki kell egészíteniük az uniós strukturális alapok által finanszírozott tevékenységeket. Az ezen alapból finanszírozott intézkedéseknek olyan intézkedéseket kell támogatniuk, amelyek a harmadik országok állampolgárainak az integráció korai szakaszaiban általában végrehajtott igényeihez igazodnak, és a tagállamok beilleszkedési kapacitásait támogató horizontális intézkedéseket, kiegészítve a harmadik országbeli állampolgárok társadalmi és gazdasági befogadását előmozdító, a strukturális alapok keretében finanszírozott beavatkozásokkal.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Az integrációs intézkedések alkalmazási körének ki kell terjednie a nemzetközi védelemben részesülő személyekre is, az integráció tekintetében alkalmazott átfogó megközelítés biztosítása érdekében, figyelembe véve a célcsoport sajátosságait. Amennyiben a beilleszkedést segítő intézkedéseket fogadással ötvözik, a fellépéseknek adott esetben lehetővé kell tenniük a menedékkérők fogadását is.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Ebben az összefüggésben az alap végrehajtásáért felelős tagállami hatóságok kötelesek együttműködni és koordinációs mechanizmusokat létrehozni a tagállamok által az ESZA+ és az ERFA beavatkozásainak kezelése céljából meghatározott hatóságokkal, valamint szükség esetén az irányító hatóságokkal és a harmadik országbeli állampolgárok integrációjához hozzájáruló egyéb uniós alapok irányító hatóságaival.

(14)  Ebben az összefüggésben az alap végrehajtásáért felelős tagállami hatóságok kötelesek együttműködni és koordinációs mechanizmusokat létrehozni a tagállamok által a strukturális alapok beavatkozásainak kezelése céljából meghatározott hatóságokkal, valamint szükség esetén az irányító hatóságokkal és a harmadik országbeli állampolgárok integrációjához hozzájáruló egyéb uniós alapok irányító hatóságaival. E koordinációs mechanizmusok révén a Bizottságnak értékelnie kell az alapok közötti koherenciát és kiegészítő jelleget, valamint azt, hogy az egyes alapokból végrehajtott intézkedések milyen mértékben járulnak hozzá a harmadik országbeli állampolgárok integrációjához.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Ezért helyénvaló engedélyezni az ilyen szándékkal élő tagállamok számára, hogy nemzeti programjukban előírhassák, hogy az integrációs intézkedések a harmadik országbeli állampolgárok közvetlen hozzátartozóira is kiterjedhetnek, amennyiben ez a szóban forgó tevékenységek hatékony végrehajtása érdekében szükségesnek bizonyul. A „közvetlen hozzátartozó” kifejezés alatt értendő a házastárs/élettárs, illetve bármely, az integrációs tevékenység által érintett harmadik országbeli állampolgárral felmenő vagy lemenő ágon közvetlen családi kapcsolatban álló személy, aki egyébként nem esne az Alap hatálya alá.

(16)  Ezért helyénvaló engedélyezni az ilyen szándékkal élő tagállamok számára, hogy nemzeti programjukban előírhassák, hogy az integrációs intézkedések a harmadik országbeli állampolgárok közvetlen hozzátartozóira is kiterjedhetnek, ezáltal támogatva a gyermekek érdekét szolgáló családegyesítést, amennyiben ez a szóban forgó tevékenységek hatékony végrehajtása érdekében szükségesnek bizonyul. A „közvetlen hozzátartozó” kifejezés alatt értendő a házastárs/élettárs, illetve bármely, az integrációs tevékenység által érintett harmadik országbeli állampolgárral felmenő vagy lemenő ágon közvetlen családi kapcsolatban álló személy, aki egyébként nem esne az alap hatálya alá.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Tekintettel arra, hogy a helyi és regionális hatóságok, valamint a civil társadalmi szervezetek kulcsszerepet játszanak az integráció terén, és e szervezetek uniós szintű finanszírozáshoz való hozzáférésének megkönnyítése céljából az alapnak elő kell segítenie a helyi és regionális hatóságok vagy civil társadalmi szervezetek integrációra irányuló tevékenységének gyakorlását, többek között a tematikus eszköz használata és e fellépések magasabb társfinanszírozási aránya révén.

(17)  Tekintettel arra, hogy a helyi és regionális hatóságok és képviseleti szervezeteik, valamint a civil társadalmi szervezetek – köztük a menekültek és migránsok egyesületei – kulcsszerepet játszanak az integráció terén, és e szervezetek uniós szintű finanszírozáshoz való közvetlen hozzáférésének megkönnyítése céljából az alapnak elő kell segítenie a helyi és regionális hatóságok vagy civil társadalmi szervezetek integrációra irányuló tevékenységének gyakorlását, többek között e fellépések magasabb társfinanszírozási aránya és a tematikus eszköz erre a célra kijelölt komponensének használata révén, ahol a helyi és regionális hatóságok rendelkeznek az integrációs intézkedések végrehajtásához szükséges hatáskörrel.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Tekintettel az Unió előtt álló hosszú távú gazdasági és demográfiai kihívásokra, elengedhetetlen az Unióba vezető jól működő legális migrációs csatornák létrehozása annak érdekében, hogy az Unió továbbra is vonzó célpontként szolgáljon a migránsok számára, valamint, hogy biztosított legyen a jóléti rendszerek fenntarthatósága és az uniós gazdaság növekedése.

(18)  Tekintettel az Unió előtt álló hosszú távú gazdasági és demográfiai kihívásokra és a migráció egyre inkább globális jellegére, elengedhetetlen az Unióba vezető jól működő legális migrációs csatornák létrehozása annak érdekében, hogy az Unió továbbra is vonzó célpontként szolgáljon a jogszerű migráció számára, a tagállamok gazdasági és társadalmi igényeivel összhangban, valamint, hogy biztosított legyen a jóléti rendszerek fenntarthatósága és az uniós gazdaság növekedése, ugyanakkor a migráns munkavállalók védelme a munkaerő-kizsákmányolással szemben.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az alapnak továbbá támogatnia kell a tagállamokat a legális migráció szervezésére irányuló stratégiák kialakításában, és azon kapacitásuk továbbfejlesztésében, amely a harmadik országbeli állampolgárok legális tartózkodására vonatkozó bevándorlási és integrációs stratégiáik, politikáik és intézkedéseik – beleértve az uniós jogi eszközöket is – kidolgozására, végrehajtására, nyomon követésére és értékelésére irányul. Az alapnak emellett támogatnia kell az információcserét, a bevált gyakorlatok cseréjét, valamint a közigazgatás különböző területei közötti, illetve a más tagállamokkal folytatott együttműködést.

(19)  Az alapnak továbbá támogatnia kell a tagállamokat a legális migrációs útvonalak szervezésére és bővítésére irányuló stratégiák kialakításában, és azon kapacitásuk továbbfejlesztésében, amely a harmadik országbeli állampolgárok legális tartózkodására vonatkozó bevándorlási és integrációs stratégiáik, politikáik és intézkedéseik – különösen a jogszerű migrációra vonatkozó uniós eszközöket – kidolgozására, végrehajtására, nyomon követésére és értékelésére irányul. Az alapnak emellett támogatnia kell az információcserét, a bevált gyakorlatok cseréjét, valamint a közigazgatás különböző területei közötti, illetve a más tagállamokkal folytatott együttműködést.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A hatékony visszaküldési politika szerves része az Unió és tagállamai átfogó migrációs megközelítésének. Az alapnak támogatnia és ösztönöznie kell a tagállamok erőfeszítéseit a visszatérésre vonatkozó közös előírások hatékony végrehajtása és továbbfejlesztése érdekében, különösen a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben15 meghatározottak szerint, valamint a visszaküldések igazgatására irányuló integrált és összehangolt megközelítés végrehajtása és továbbfejlesztése érdekében. A fenntartható visszaküldési politikák esetében az alapnak a harmadik országokban is támogatnia kell a kapcsolódó intézkedéseket, például a visszatérők reintegrációját.

(20)  A hatékony és méltóságteljes visszaküldési politika szerves része az Unió és tagállamai átfogó migrációs megközelítésének. Az alapnak támogatnia és ösztönöznie kell a tagállamok erőfeszítéseit a visszatérésre vonatkozó közös előírások hatékony végrehajtása és továbbfejlesztése érdekében, az önkéntes visszatérésre helyezve a hangsúlyt, különösen a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben15 meghatározottak szerint, valamint a visszaküldések igazgatására irányuló integrált és összehangolt megközelítés végrehajtása és továbbfejlesztése érdekében. Az alapnak a harmadik országokban is támogatnia kell a kapcsolódó intézkedéseket, hogy megkönnyítse és garantálja a biztonságos és méltóságteljes visszatérést és visszafogadást, valamint a fenntartható reintegrációt, a menekültekről szóló globális megállapodásban foglaltak szerint.

__________________

__________________

15Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

15Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A tagállamokat a ténylegesen önkéntes visszatérést kell előnyben részesíteniük. Az önkéntes visszatérés előmozdítása érdekében a tagállamoknak elő kell irányozni az ilyen visszatérők ösztönzését, például magasabb szintű visszatérési támogatás formájában biztosított kedvezőbb bánásmód megteremtésével. A önkéntes visszatérés ilyen formája a visszatérőknek, illetve a költséghatékonyságra tekintettel a hatóságoknak is kedvez.

(21)  A tagállamoknak előnyben kell részesíteniük az önkéntes visszatérést, és biztosítaniuk kell az irreguláris migránsok hatékony, biztonságos és méltóságteljes visszatérését. Ezért az alapnak kiemelten kell támogatnia az önkéntes visszatéréssel kapcsolatos fellépéseket. Ennek előmozdítása érdekében a tagállamoknak olyan ösztönzőket kell előirányozniuk, mint például a magasabb szintű visszatérési támogatás formájában biztosított kedvezőbb bánásmód és a hosszú távú reintegrációs támogatás. Az önkéntes visszatérés ilyen formája a visszatérőknek, illetve a költséghatékonyságra tekintettel a hatóságoknak is kedvez. A migráns gyermekeket érintő valamennyi fellépésben vagy határozatban – többek között a visszaküldések során – a gyermek mindenek felett álló érdekét kell szem előtt tartani, teljes mértékben figyelembe véve a gyermek azon jogát, hogy véleményt nyilvánítson.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az önkéntes és a kényszerű visszatérés mindazonáltal kölcsönösen erősítik egymást, ezért a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy erősítsék meg a két visszatérési forma egymást kiegészítő jellegét. A kitoloncolás lehetősége fontos eleme a menekültügyi és a legális migrációs rendszerek integritásának. Az alapnak tehát adott esetben támogatnia kell és végre kell hajtania az uniós jogban foglalt előírásoknak megfelelő kitoloncolás megkönnyítésére irányuló tagállami intézkedéseket, a visszatérők alapvető jogainak és méltóságának teljes mértékű tiszteletben tartása mellett.

(22)  Míg az önkéntes visszatérést előnyben kell részesíteni a kényszerű visszatéréssel szemben, ezek mindazonáltal kölcsönösen erősítik egymást, ezért a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy erősítsék meg a két visszatérési forma egymást kiegészítő jellegét. A kitoloncolás lehetősége fontos eleme a menekültügyi és a legális migrációs rendszerek integritásának. Az alapnak tehát adott esetben támogatnia kell és végre kell hajtania az uniós jogban foglalt előírásoknak megfelelő kitoloncolás megkönnyítésére irányuló tagállami intézkedéseket, a visszatérők alapvető jogainak és méltóságának teljes mértékű tiszteletben tartása mellett. Az alapnak csak akkor szabad támogatnia a gyermekek visszatérésével kapcsolatos fellépéseket, ha a visszatérés a gyermek érdekeinek pozitív értékelésén alapszik.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A tagállamokban és a visszatérési országokban alkalmazott, a visszatérők érdekeit szolgáló különleges támogatási intézkedések javíthatják a visszatérés feltételeit, és felgyorsíthatják a visszailleszkedésüket.

(23)  A tagállamokban és a visszatérési országokban alkalmazott, a visszatérők érdekeit szolgáló, a humanitárius és védelmi igényeikre külön figyelmet fordító különleges támogatási intézkedések javíthatják a visszatérés feltételeit, és felgyorsíthatják a visszailleszkedésüket. Különös figyelmet kell fordítani a kiszolgáltatott csoportokra. A kiutasítási határozatokat a származási országokban fennálló helyzet, többek között a helyi szintű abszorpciós kapacitás átfogó és körültekintő értékelése alapján kell meghozni. A származási országokat, és különösen a kiszolgáltatott személyeket támogató különleges intézkedések és fellépések hozzájárulnak a visszatérések fenntarthatóságához, biztonságához és hatékonyságához. Az ilyen intézkedéseket a helyi hatóságok, a civil társadalom és a diaszpórák aktív részvételével kell végrehajtani.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A visszafogadási egyezmények és egyéb visszafogadási megállapodások szerves részét képezik az Unió visszatérési politikájának, és központi eszközei a migrációs áramlások hatékony kezelésének, mivel megkönnyítik az illegális migránsok gyors visszatérését. Ezek az egyezmények és megállapodások az Európai Unió és az illegális migránsok származási vagy tranzitországait képező harmadik országok közötti párbeszéd és együttműködés egyik fontos elemét jelentik, és a visszatérésre vonatkozó hatékony nemzeti és uniós szakpolitikák érdekében támogatni kell ezen megállapodások végrehajtását a harmadik országokban.

(24)  A hivatalos visszafogadási megállapodások szerves és kulcsfontosságú részét képezik az Unió visszatérési politikájának, és központi eszközei a migrációs áramlások hatékony kezelésének, mivel megkönnyítik az illegális migránsok gyors visszatérését. Ezek a megállapodások az Európai Unió és az illegális migránsok származási vagy tranzitországait képező harmadik országok közötti párbeszéd és együttműködés egyik fontos elemét jelentik, és a biztonságos és méltóságteljes visszatérésre vonatkozó hatékony szakpolitikák érdekében az alapnak a meghatározott korlátok és a megfelelő garanciák függvényében támogatnia kell ezen megállapodások végrehajtását a harmadik országokban.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A személyek visszatérésének e rendelet szerinti támogatása mellett az alapnak az illegális bevándorlás elleni küzdelmet, az irreguláris migrációt ösztönző tényezők visszaszorítását, illetve a legális migrációra vonatkozó hatályos szabályok megkerülése elleni küzdelmet célzó egyéb intézkedéseket is támogatnia kell, ezáltal őrizve a tagállamok bevándorlási rendszerének integritását.

(25)  A harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek tagállami integrációjának támogatása mellett az alapnak a migránscsempészés visszaszorítását, a jogszerű migrációra vonatkozó szabályok kidolgozásának ösztönzését és elősegítését célzó egyéb intézkedéseket is támogatnia kell, ezáltal őrizve a származási országokban a bevándorlási rendszerek integritását, teljes mértékben összhangban a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia elvével.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az illegális migránsok foglalkoztatása bevándorlásra ösztönző tényezőt jelent az illegális migráció számára, és aláássa a legális migrációs rendszerekre épülő munkavállalói mobilitási szakpolitika kialakítását. Az alapnak ezért közvetlenül vagy közvetve támogatnia kell a tagállamokat a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatását tiltó 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv16 végrehajtásában, és szankciókról kell rendelkeznie a tilalmat megsértő munkáltatókkal szemben.

(26)  Az illegális migránsok foglalkoztatása aláássa a legális migrációs rendszerekre épülő munkavállalói mobilitási szakpolitika kialakítását, és veszélyezteti a migráns munkavállalók jogait, ezáltal jogsértések és visszaélések célpontjává téve őket. Az alapnak ezért közvetlenül vagy közvetve támogatnia kell a tagállamokat a 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásában, amely megtiltja a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatását, a kizsákmányolt munkavállalók számára panasztételi és bér-visszakövetelési mechanizmust ír elő és a tilalmat megsértő munkáltatókkal szembeni szankciókról rendelkezik.

_________________

_________________

16Az Európai Parlament és a Tanács 2009/52/EK irányelve (2009. június 18.) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról (HL L 168., 2009.6.30., 24. o.).

16Az Európai Parlament és a Tanács 2009/52/EK irányelve (2009. június 18.) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról (HL L 168., 2009.6.30., 24. o.).

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  A tagállamoknak támogatniuk kell a civil társadalom és a munkavállalói szervezetek kéréseit, például a női és férfi munkavállalók európai befogadó hálózatának létrehozását, hogy kapcsolatot teremtsenek azon európai munkvállalók között, akik a migrációs folyamatban az emberhez méltó befogadás elősegítése, a migráció emberi jogokon alapuló megközelítése, valamint a befogadás és munkahelyi integráció jó gyakorlatainak cseréje érdekében tevékenykednek.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Az alapnak ezért közvetlenül vagy közvetve támogatnia kell a tagállamokat az emberkereskedelem áldozatai részére nyújtandó segítségre, támogatásra és védelemre vonatkozó rendelkezéseket megállapító 2011/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv17 végrehajtásában.

(27)  Az alapnak ezért közvetlenül vagy közvetve támogatnia kell a tagállamokat az emberkereskedelem áldozatai részére nyújtandó segítségre, támogatásra és védelemre vonatkozó rendelkezéseket megállapító 2011/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv17 végrehajtásában. Ezeknek az intézkedéseknek figyelembe kell venniük az emberkereskedelem nemi alapú jellegét. Az alap végrehajtása során a tagállamoknak figyelembe kell venniük, hogy azon személyek, akik arra kényszerülnek, hogy az életükre vagy életkörülményeikre negatív hatással lévő, hirtelen vagy folyamatos éghajlatváltozás miatt hagyják el otthonukat, nagyobb eséllyel esnek az emberkereskedelem áldozataivá.

__________________

__________________

17Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.).

17Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.).

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  Az alapnak támogatnia kell különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévő menedékkérők – például a kísérő nélküli kiskorúak, a kínzás vagy az erőszak más súlyos formáinak áldozatai – beazonosítását és az igényeik kezelését célzó intézkedéseket, az Unió menekültügyi vívmányaiban meghatározottak szerint.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

27 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27b)  Az erőforrásoknak az alap célkitűzései közötti tisztességes és átlátható elosztásának megvalósítása érdekében minimális ráfordítási szintet kell biztosítani bizonyos célkitűzések esetében, akár közvetlen, közvetett vagy megosztott kezelés alatt állnak.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Az alapnak ki kell egészítenie és meg kell erősítenie az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelettel18 létrehozott Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által a visszatérés területén vállalt tevékenységeket, hozzájárulva ezáltal az említett rendelet 4. cikk meghatározott hatékony európai integrált határigazgatás megvalósításához.

(28)  Az alapnak ki kell egészítenie és meg kell erősítenie az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelettel18 létrehozott Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által a visszatérés területén vállalt tevékenységeket, anélkül, hogy kiegészítő finanszírozási csatornát biztosítana az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség számára, amely esetében a költségvetési hatóság határozza meg a feladatai ellátásához elegendő éves költségvetést.

__________________

__________________

18Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

18Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Törekedni kell a más uniós alapokkal való szinergiákra, következetességre és a hatékonyságra, valamint el kell kerülni az intézkedések közötti átfedéseket.

(29)  Törekedni kell a más uniós alapokkal való szinergiákra, következetességre, komplementaritásra és a hatékonyságra, valamint el kell kerülni az intézkedések közötti átfedéseket vagy ellentmondásokat.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az alap révén támogatott harmadik országbeli vagy azzal összefüggő intézkedéseket az egyéb – földrajzi és tematikus – uniós külső segítségnyújtási eszközök által támogatott, Unión kívüli intézkedésekkel összhangban kell meghozni. Az ilyen intézkedések végrehajtása során mindenekelőtt teljes összhangra kell törekedni az Unió külső tevékenységeinek alapelveivel és általános célkitűzéseivel, valamint a szóban forgó országgal vagy régióval kapcsolatos külpolitikával. A külső dimenzió tekintetében az alapnak a harmadik országokkal folytatott együttműködés fokozására, valamint a migrációkezelés kulcselemeinek megerősítésére kell irányítania a támogatást az uniós migrációs politika érdekeltségi területein.

(30)  Ezen alap keretében prioritásként kell kezelni az Unió területén végrehajtott intézkedések finanszírozását. Az alap finanszírozhat harmadik országbeli vagy azzal összefüggő intézkedéseket, amelyeknek pénzügyi értelemben korlátozottnak kell lenniük, ugyanakkor megfelelőnek az alap e rendelet 3. cikkében meghatározott célkitűzéseinek eléréséhez, valamint megfelelő biztosítékokhoz kell kötni azokat. Az ilyen intézkedéseket az egyéb – földrajzi és tematikus – uniós külső segítségnyújtási eszközök által támogatott, Unión kívüli intézkedésekkel összhangban kell meghozni. Az ilyen intézkedések végrehajtása során mindenekelőtt teljes összhangra és komplementaritásra kell törekedni az Unió külső tevékenységeinek alapelveivel és általános célkitűzéseivel, valamint a szóban forgó országgal vagy régióval kapcsolatos külpolitikával. A fejlesztési politikáról kialakított európai konszenzus 35. pontjában foglaltaknak megfelelően tiszteletben kell tartani a politikák fejlesztési célú koherenciájának elvét. A sürgősségi segély végrehajtása során biztosítani kell a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzusban megállapított humanitárius elvekkel való összhangot.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Az Uniós költségvetésből származó finanszírozásnak olyan tevékenységekre kell koncentrálnia, amelyeknél az uniós fellépés hozzáadott értéket eredményez a tagállamok által egyedül tett intézkedéshez képest. Az e rendelet alapján nyújtott pénzügyi támogatásnak különösen a menekültügy és a migráció területére vonatkozó nemzeti és uniós kapacitásokhoz kell hozzájárulnia.

(31)  Az Uniós költségvetésből származó finanszírozásnak olyan tevékenységekre kell koncentrálnia, amelyeknél az uniós fellépés hozzáadott értéket eredményez a tagállamok által egyedül tett intézkedéshez képest. Az e rendelet alapján nyújtott pénzügyi támogatásnak különösen a tagállamok között – az EUMSZ 80. cikkével összhangban – a menekültügy és a migráció terén fennálló szolidaritáshoz, valamint a menekültügy és a migráció területére vonatkozó nemzeti és uniós kapacitásokhoz kell hozzájárulnia.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Úgy tekinthető, hogy egy adott tagállam nem felel meg a vonatkozó uniós vívmányoknak, ideértve az ezen Alapból nyújtott működési támogatás felhasználását, ha nem teljesítette a Szerződések alapján a menekültügy és a visszaküldés területén fennálló kötelezettségeit, ha fennáll annak az egyértelmű kockázata, hogy a tagállam súlyosan megsérti az Unió értékeit a menekültügy és a visszaküldés terén alkalmazandó uniós vívmányok végrehajtása során, vagy ha a schengeni, vagy az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége által alkalmazott értékelési és monitoringmechanizmus keretében született értékelési jelentés hiányosságokat tárt fel az érintett területen.

(32)  Úgy tekinthető, hogy egy adott tagállam nem felel meg a vonatkozó uniós vívmányoknak, ideértve az ezen alapból nyújtott működési támogatás felhasználását, ha nem tett eleget az Alapjogi Chartának vagy nem teljesítette a Szerződések alapján a menekültügy és a bevándorlás területén fennálló kötelezettségeit, ha fennáll annak az egyértelmű kockázata, hogy a tagállam súlyosan megsérti az Unió értékeit a menekültügy és a bevándorlás terén alkalmazandó uniós vívmányok végrehajtása során.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Az e rendeletben meghatározott szakpolitikai, és a konkrét célok teljesítése érdekében az alapnak figyelembe kell vennie a fokozott rugalmasságra és egyszerűsítésre mutatkozó igényt, ugyanakkor tiszteletben kell tartania a kiszámíthatóságra vonatkozó követelményeket és biztosítania kell a források tisztességes és átlátható elosztását.

(33)  Az e rendeletben meghatározott szakpolitikai, és a konkrét célok teljesítése érdekében az alapnak figyelembe kell vennie a fokozott átláthatóságra, rugalmasságra és egyszerűsítésre mutatkozó igényt, ugyanakkor tiszteletben kell tartania a kiszámíthatóságra vonatkozó követelményeket és biztosítania kell a források tisztességes és átlátható elosztását. Az alap végrehajtását a hatékonyság, az eredményesség és a kiadások minősége elvének kell irányítania. Emellett az alap végrehajtásának a lehető leginkább felhasználóbarátnak kell lennie.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  E rendelet megállapítja a tagállamok számára biztosított kezdeti összegeket, amelyek egy fix összegből és az I. mellékletben foglalt kritériumok alapján kiszámított összegből tevődnek össze, amelyek tükrözik a különböző tagállamok által a menekültügy, integráció és a visszaküldés területén tapasztalt szükségleteket és nyomást.

(34)  E rendelet megállapítja a tagállamok számára biztosított kezdeti összegeket, amelyek tükrözik a különböző tagállamok által a menekültügy, a migráció, az integráció és a visszaküldés területén tapasztalt szükségleteket és nyomást. Különös figyelmet kell szentelni az aránytalan migrációs kihívásokkal szembenéző, elszigetelt társadalmaknak.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Ennek a kezdeti összegnek a tagállamok hosszú távú befektetéseinek alapját kell képeznie. A migrációs áramlások változásainak figyelembevétele, valamint a menekültügyi és befogadási rendszerek igazgatása során felmerülő igények kezelése, valamint a jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok integrációja és a hatékony és fenntartható visszatérési politika révén az irreguláris migráció elleni fellépés érdekében a tagállamok részére középtávon további összeget kell allokálni, figyelembe véve az abszorpciós rátákat. Ennek az összegnek az I. mellékletben meghatározott legfrissebb statisztikai adatokon kell alapulnia, a tagállamok kiindulási helyzetében bekövetkezett változások tükrözése érdekében.

(35)  Ennek a kezdeti összegnek a tagállamok hosszú távú befektetéseinek alapját kell képeznie. A migrációs áramlások változásainak figyelembevétele, valamint a menekültügyi és befogadási rendszerek igazgatása során felmerülő igények kezelése, valamint a jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok integrációja, a jogszerű migráció kialakítása és a hatékony, jogszerű és fenntartható visszatérési politika révén az irreguláris migráció elleni fellépés érdekében a tagállamok részére középtávon további összeget kell allokálni, figyelembe véve az abszorpciós rátákat. Ennek az összegnek az I. mellékletben meghatározott legfrissebb statisztikai adatokon kell alapulnia, a tagállamok kiindulási helyzetében bekövetkezett változások tükrözése érdekében.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  Az Alap szakpolitikai célkitűzésének megvalósításához való hozzájárulás érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy programjaik tartalmazzanak a jelen rendeletben meghatározott egyedi célkitűzésekre irányuló intézkedéseket, és hogy a prioritásokat a II. mellékletbe foglalt végrehajtási intézkedéseknek megfelelően válasszák ki, valamint hogy a célkitűzések és intézkedések közötti forráselosztás biztosítsa az átfogó szakpolitikai célkitűzés megvalósulását.

(36)  Az alap szakpolitikai célkitűzésének megvalósításához való hozzájárulás érdekében a tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell, hogy a tagállamok programjai olyan intézkedéseket tartalmazzanak, amelyek hozzájárulnak e rendelet egyedi célkitűzéseinek megvalósításához. Biztosítaniuk kell továbbá, hogy a konkrét célkitűzésekhez rendelt források elosztása a lehető legjobb módon és a legfrissebb igények alapján történjen, hogy a programok tartalmazzák az e célkitűzésekhez kapcsolódó kiadások minimális szintjét, hogy az erőforrások célkitűzésekhez igazítása arányos legyen a kihívásokkal, hogy a prioritásokat a II. mellékletbe foglalt végrehajtási intézkedéseknek megfelelően válasszák ki, valamint hogy a célkitűzések és intézkedések közötti forráselosztás biztosítsa az átfogó szakpolitikai célkitűzés megvalósulását.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Mivel a migráció terén folyamatosan változnak a kihívások, a finanszírozás elosztását hozzá kell igazítani a migrációs áramlásokhoz. A Tematikus Eszközön keresztül a finanszírozás egy részét időszakonként egyedi intézkedésekre, uniós intézkedésekre és a szükséghelyzeti támogatásra, áttelepítésre fogják fordítani, hogy reagáljanak a sürgető igényekre, valamint a szakpolitika és az uniós prioritások változásaira, továbbá hogy az Unió számára magas szintű hozzáadott értéket képviselő intézkedések felé irányítsák a finanszírozást.

(37)  Mivel a migráció terén folyamatosan változnak a kihívások, a finanszírozás elosztását hozzá kell igazítani a migrációs áramlásokhoz. A Tematikus Eszközön keresztül a finanszírozás egy részét időszakonként egyedi intézkedésekre, uniós intézkedésekre, a helyi és regionális hatóságok intézkedéseire és a szükséghelyzeti támogatásra, áttelepítésre fogják fordítani, hogy reagáljanak a sürgető igényekre, valamint a szakpolitika és az uniós prioritások változásaira, továbbá hogy az Unió számára magas szintű hozzáadott értéket képviselő intézkedések felé irányítsák a finanszírozást.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38a)  Az alapnak támogatnia kell a tagállamok által az uniós menekültügyi vívmányok teljes körű és megfelelő végrehajtása, beleértve a nemzetközi védelmet kérelmezők és azok kedvezményezettjei számára a megfelelő befogadási feltételek biztosítását, a státusz helyes, a 2011/95/EU irányelv megfelelően történő meghatározása, a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárások alkalmazásat erén tett erőfeszítéseket, különösen akkor, ha ezek az erőfeszítések a kísérő nélküli kiskorúakra irányulnak, akik esetében magasabbak a költségek. A tagállamoknak ezért átalányösszegben kell részesülniük minden olyan, kísérő nélküli kiskorú számára, aki nemzetközi védelemben részesül, azonban ezt az átalányösszeget nem szabad az e rendelet szerinti áttelepítési program keretében nyújtott kiegészítő finanszírozásba beszámítani.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Az alapnak hozzá kell járulnia a menekültüggyel és a visszaküldésekkel kapcsolatos működési költségek támogatásához, és lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy fenntartsák az Uniós egésze számára végzett szolgáltatáshoz létfontosságú kapacitásaikat. Az ilyen támogatás az alap hatálya alá tartozó célkitűzésekhez kapcsolódó egyedi költségek teljes körű visszatérítéséből áll, és a tagállami programok szerves részét kell képeznie.

(40)  Az alapnak hozzá kell járulnia a menekültüggyel és a bevándorlással kapcsolatos működési költségek támogatásához, és lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy fenntartsák az Uniós egésze számára végzett szolgáltatáshoz létfontosságú kapacitásaikat. Az ilyen támogatás az alap hatálya alá tartozó célkitűzésekhez kapcsolódó egyedi költségek teljes körű visszatérítéséből áll, és a tagállami programok szerves részét kell képeznie.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  Az alapnak az uniós szintű intézkedésekhez is támogatást kell nyújtania, hogy kiegészítse ezen alap szakpolitikai célkitűzésének tagállami programok révén történő nemzeti szintű végrehajtását. Az ilyen intézkedések a szakpolitikai elemzéssel és innovációval, a transznacionális kölcsönös tanulással és partnerséggel, valamint az új kezdeményezések és intézkedések uniós szintű tesztelésével kapcsolatos, az alap beavatkozásainak hatókörén belüli átfogó stratégiai célokat szolgálnak.

(41)  Az alapnak az uniós szintű intézkedésekhez is támogatást kell nyújtania, hogy kiegészítse ezen alap szakpolitikai célkitűzésének tagállami programok révén történő nemzeti szintű végrehajtását. Az ilyen intézkedések a szakpolitikai elemzéssel és innovációval, a transznacionális kölcsönös tanulással és partnerséggel, valamint az új kezdeményezések és intézkedések uniós szintű tesztelésével kapcsolatos, az alap beavatkozásainak hatókörén belüli átfogó stratégiai célokat szolgálnak, miközben tiszteletben tartják az alap célkitűzéseinek eléréséhez megfelelő, méltányos és átlátható módon történő finanszírozás szükségességét. Ezen intézkedések révén biztosítani kell az alapvető jogok védelmét az alap végrehajtása során.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Az Unió azon képességének erősítése érdekében, hogy az előre nem látható vagy aránytalan hosszú távú migrációs nyomást azonnal kezelje egy vagy több olyan tagállamban, amelyet a harmadik országok állampolgárainak nagy vagy aránytalan beáramlása jellemez, és amely jelentős és sürgős igényeket támaszt befogadási és idegenrendészeti, menekültügyi és migrációkezelési rendszerei és eljárásai, a harmadik országokban a harmadik országokban tapasztalható súlyos migrációs nyomás miatt politikai fejlemények vagy konfliktusok miatt, lehetővé kell tenni sürgősségi segély nyújtását az e rendeletben meghatározott keretnek megfelelően.

(42)  Az Unió azon képességének erősítése érdekében, hogy azonnal kezelje egy vagy több olyan tagállamban a harmadik országok állampolgárainak előre nem látható vagy aránytalan beáramlását, amely jelentős és sürgős igényeket támaszt az említett tagállamok befogadási és idegenrendészeti létesítményei, menekültügyi és migrációkezelési rendszerei és eljárásai tekintetében, vagy migrációs kihívásokat vagy jelentős letelepítési szükségleteket a harmadik országokban a politikai fejlemények, konfliktusok vagy természeti katasztrófák miatt, lehetővé kell tenni sürgősségi segély nyújtását az e rendeletben meghatározott keretnek megfelelően.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44)  Ezen alap szakpolitikai célkitűzését az InvestEU szakpolitikai kereteihez tartozó pénzügyi eszközökkel és költségvetési garanciákkal is támogatni kell. A pénzügyi támogatást a piaci hiányosságok vagy az optimálistól elmaradó beruházási helyzetek kezelésére kell – arányos mértékben – felhasználni, kerülve az intézkedések megkettőzését vagy a magánfinanszírozás kiszorítását, illetve a torzított versenyt a belső piacon. Az intézkedéseknek egyértelmű uniós hozzáadott értéket kell képviselniük.

törölve

Indokolás

Ez a törlés a rendelet rendelkező részében bevezetendő javasolt változtatásokat tükrözi.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  Az intézkedések megosztott irányítás alapján történő végrehajtása céljából, az alap az e rendeletből, a költségvetési rendeletből és az (EU) …/2021 rendeletből [a közös rendelkezésekről szóló rendelet ] álló koherens keret részét képezi.

(47)  Az intézkedések megosztott irányítás alapján történő végrehajtása céljából, az alap az e rendeletből, a költségvetési rendeletből és az (EU) …/2021 rendeletből [a közös rendelkezésekről szóló rendelet ] álló koherens keret részét képezi. Egymásnak ellentmondó rendelkezések esetén az (EU) X rendelettel [CPR] szemben e rendelet élvez elsőbbséget.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  Az (EU) …/2021 rendelet [közös rendelkezésekről szóló új rendelet ] keretet biztosít az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap + (ESZA+), a Kohéziós Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA), a Menekültügyi és Migrációs Alap (MMA), a Belső Biztonsági Alap (BBA), valamint az Integrált Határigazgatási Alap részét képező határigazgatási és vízumügyi eszköz (HAVE) intézkedései számára, továbbá megállapítja mindenekelőtt a megosztott irányítás szerint végrehajtott uniós alapok programozására, nyomon követésére és értékelésére, irányítására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Ezért meg kell határozni a Menekültügyi és Migrációs Alap célkitűzéseit, és meg kell állapítani az ezen alapból finanszírozható tevékenységekre vonatkozó különös rendelkezéseket.

(48)  A több uniós alapra – többek között a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra (AMIF ) – vonatkozó pénzügyi szabályok keretrendszerén túl meg kell határozni az AMIF célkitűzéseit, és meg kell állapítani az AMIF által finanszírozható tevékenységekre vonatkozó különös rendelkezéseket.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(50)  A költségvetési rendelettel21, a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel22, a 2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel23, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel24 és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel25 összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és a csalás megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel összhangban igazgatási vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más bűncselekmény, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség kinyomozhatja és büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv26 szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és más jogellenes tevékenységeket. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak.

(50)  A költségvetési rendelettel21, a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel22, a 2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel23, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel24 és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel25 összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és a csalás megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási és/vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel összhangban igazgatási vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más bűncselekmény, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség kinyomozhatja és büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv26 szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és más jogellenes tevékenységeket. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak. A tagállamoknak teljeskörűen együtt kell működniük és minden szükséges segítséget meg kell adniuk az uniós intézményeknek, ügynökségeknek és szerveknek az Unió pénzügyi érdekeinek védelme keretében. Az alappal kapcsolatos szabálytalanságok vagy csalások kivizsgálásának eredményeit az Európai Parlament rendelkezésére kell bocsátani.

_________________

_________________

21 HL C […]., […]., […]. o.

21 HL C […]., […]., […]. o.

22 HL C […]., […]., […]. o.

22 HL C […]., […]., […]. o.

23A Tanács 2988/95/Euratom, EK rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

23A Tanács 2988/95/Euratom, EK rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

24 HL C […]., […]., […]. o.

24 HL C […]., […]., […]. o.

25A Tanács (EU) 2017/1371 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

25A Tanács (EU) 2017/1371 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

26Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

26Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

51 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(51a)  Abban az esetben, ha egyértelmű bizonyíték van arra, hogy a Bizottság által az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegés tekintetében kiadott, indokolással ellátott véleménye alapján a projektek jogszerűsége, vagy a finanszírozás jogszerűsége és szabályszerűsége, illetve a projektek végrehajtása kétséges, a Bizottságnak biztosítania kell, hogy e projektekhez ne álljon rendelkezésre finanszírozás.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(53a)  A tagállamokban és a harmadik országokban az alap programjainak tervezési, végrehajtási és értékelési folyamata során konzultációt kell folytatni a civil társadalom szervezeteivel, a helyi és regionális hatóságokkal, valamint a nemzeti parlamentekkel.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(54)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (22) és (23) bekezdése értelmében ezt az alapot az egyedi nyomonkövetési követelmények alkalmazásával gyűjtött információk alapján kell értékelni, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. Adott esetben e követelmények mérhető mutatókat is magukban foglalhatnak, amelyek alapján értékelhetők az alap tényleges hatásai. Az Alap valamennyi egyedi célkitűzésére vonatkozóan közös mutatókat kell kialakítani az alap eredményeinek mérése céljából. E közös mutatók és a pénzügyi beszámolók révén a Bizottság és a tagállamok figyelemmel kísérik az alap végrehajtását az (EU) …/2021 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a közös rendelkezésekről szóló új rendelet] és e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

(54)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (22) és (23) bekezdése értelmében ezt az alapot az egyedi nyomonkövetési követelmények alkalmazásával gyűjtött információk alapján kell értékelni, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. Adott esetben e követelmények mérhető, minőségi és mennyiségi mutatókat is magukban foglalhatnak, amelyek alapján értékelhetők az alap tényleges hatásai Az alap valamennyi egyedi célkitűzésére vonatkozóan közös mutatókat kell kialakítani az alap eredményeinek mérése céljából. E közös mutatók és a pénzügyi beszámolók révén a Bizottság és a tagállamok figyelemmel kísérik az alap végrehajtását. Felügyeleti szerepének megfelelő ellátása érdekében a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy megállapítsa az alapból ténylegesen elköltött összegeket egy adott évben. Amikor a tagállamok jelentést nyújtanak be a Bizottságnak nemzeti programjuk éves beszámolójáról, különbséget kell tenniük a visszatérítések, a végső kedvezményezettek részére történő előfinanszírozási kifizetések és a ténylegesen felmerült kiadások megtérítései között. Az alap végrehajtása ellenőrzésének és nyomon követésének elősegítése érdekében a Bizottságnak ezeket az összegeket be kell építenie az alap éves végrehajtási jelentésébe, valamint nyomon kell követnie az alap helyi, regionális, nemzeti és uniós szintű fellépéseinek eredményeit és végrehajtását, beleértve a konkrét projekteket és partnereket is. A Bizottságnak évente összefoglalót kell benyújtania az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az elfogadott éves teljesítményjelentésekről. A tagállami és uniós szintű, az alap szerinti intézkedések nyomon követési eredményeit és végrehajtását ismertető jelentéseket nyilvánosan elérhetővé kell tenni, és be kell mutatni az Európai Parlamentnek.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségekkel, ez az alap hozzá fog járulni az éghajlati intézkedések általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25 %-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. A releváns tevékenységek meghatározására az alap előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a releváns értékelések és felülvizsgálatok keretében kerül sor.

(55)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségekkel, ez az alap hozzá fog járulni az éghajlati intézkedések általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25%-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret időszakában és amint lehetséges, de legkésőbb 2027-re évente 30%-a. A releváns tevékenységek meghatározására az alap előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a releváns értékelések és felülvizsgálatok keretében kerül sor.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(56)  Az e rendeletben szereplő rendelkezések kiegészítése és egyes, nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása érdekében a Bizottságot olyan hatáskörrel kell felruházni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadhasson el a IV. mellékletben felsorolt, magasabb társfinanszírozásra jogosult intézkedések jegyzéke és a működési támogatás tekintetében, valamint a közös nyomonkövetési és értékelési keret továbbfejlesztése érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor.

(56)  Az e rendeletben szereplő rendelkezések kiegészítése és egyes, nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása érdekében a Bizottságot olyan hatáskörrel kell felruházni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadhasson el a tematikus eszközre vonatkozó munkaprogramok, a III. mellékletben felsorolt, az eszközből támogatásra jogosult fellépések jegyzéke, a IV. mellékletben felsorolt, magasabb társfinanszírozásra jogosult intézkedések jegyzéke, a VII. mellékletben meghatározott működési támogatás tekintetében, valamint a közös nyomonkövetési és értékelési keret továbbfejlesztése érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, valamint civil társadalmi szervezetekkel, beleértve a migráns és a menekültügyi szervezeteket, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(58)  Mivel e rendelet célját – nevezetesen a migrációs áramlások hatékony kezeléséhez, valamint a közös menekültügyi politika, a kiegészítő védelem, az átmeneti védelem és a közös migrációs politika végrehajtásához, megerősítéséhez és fejlesztéséhez való hozzájárulást a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(58)  Mivel e rendelet céljait – nevezetesen a tagállamok közötti szolidaritás fokozását, a migrációs áramlások hatékony kezeléséhez, valamint a közös menekültügyi politika, a kiegészítő védelem, az átmeneti védelem és a közös migrációs politika végrehajtásához, megerősítéséhez és fejlesztéséhez való hozzájárulást a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet létrehozza a Menekültügyi és Migrációs Alapot (a továbbiakban: az Alap).

(1)  E rendelet létrehozza a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot (a továbbiakban: az alap).

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  „nemzetközi védelmet kérelmező személy”: az (EU).../... rendelet [a menekültügyi eljárásról szóló rendelet]30 2. cikkének [x] pontjában meghatározott kérelmező;

a)  „nemzetközi védelmet kérelmező személy”: a 2013/32/EU rendelet 2. cikkének c) pontjában meghatározott kérelmező;

__________________

 

30HL C […]., […]., […]. o.

 

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  „nemzetközi védelemben részesülő személy”: az (EU).../... rendelet [a kvalifikációs rendelet]31 [2.] cikkének 2) pontjában meghatározott személy;

b)  „nemzetközi védelemben részesülő személy”: a 2011/95/EU irányelv 2. cikkének b) pontjában meghatározott személy;

__________________

 

31HL C […]., […]., […]. o.

 

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „humanitárius befogadás”: az (EU).../... rendelet [az uniós áttelepítési és humanitárius befogadási keretről szóló rendelet]32 [2.] cikke értelmében;

e)  „humanitárius rendszer ”: olyan harmadik országbeli állampolgároknak vagy hontalan személyeknek a tagállamok területére olyan harmadik országból történő befogadása – amennyiben egy tagállam azt kéri, az UNHCR vagy más releváns nemzetközi szervezet ajánlása alapján –, ahová menekülni kényszerültek, akik nemzetközi védelemben részesülnek, vagy a 2011/95/EU irányelv 20–32. és 34. cikkében a kiegészítő védelemben részesülők számára biztosított megfelelő jogokat és kötelezettségeket előíró nemzeti jog alapján humanitárius okból megadott védelemben részesülnek;

_______________

 

32HL C […]., […]., […]. o.

 

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

2cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  „áttelepítés”: az (EU).../... rendelet [az uniós áttelepítési és humanitárius befogadási keretről szóló rendelet] [2.] cikkében meghatározott „áttelepítés”;

g)  „áttelepítés”: olyan harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek befogadása az ENSZ menekültügyi főbiztosának (a továbbiakban: UNHCR) ajánlása alapján a tagállamok területére egy harmadik országból, ahova menekülni kényszerültek, továbbá akiket nemzetközi védelemben részesítenek, és az uniós jog, illetve nemzeti jog értelmében valamilyen tartós megoldást vehetnek igénybe;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

2cikk – 1 bekezdés –j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  „kísérő nélküli kiskorú”: olyan kiskorú, aki jogszabály vagy az érintett tagállam gyakorlata alapján érte felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett a tagállamok területére, mindaddig, amíg ilyen személy tényleges felügyelete alá nem kerül; ide tartozik azon kiskorú is, aki a tagállamok területére történt belépést követően maradt felügyelet nélkül;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alap szakpolitikai célkitűzése a migrációs áramlások hatékony kezeléséhez való hozzájárulás a vonatkozó uniós vívmányokkal összhangban és az Unió alapvető jogokra vonatkozó kötelezettségvállalásainak megfelelően.

(1)  Az alap szakpolitikai célkitűzése a közös európai menekültügyi politikának az EUMSZ 78. cikke szerinti és a közös európai migrációs politikának az EUMSZ 79. cikke szerinti végrehajtásához, megerősítéséhez és fejlesztéséhez való hozzájárulás a szolidaritás és a felelősség igazságos megosztása elvének megfelelően, az Unió és a tagállamok nemzetközi jogszabályok és az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogok és elvek szerinti kötelezettségeinek teljes körű tiszteletben tartása mellett.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a tagállamokba irányuló legális migráció támogatása és a harmadik országbeli állampolgárok integrációs folyamatára;

b)  a tagállamokba irányuló legális migrációs politikák európai és nemzeti szinten történő megerősítése és kialakítása a tagállamok gazdasági és társadalmi igényeivel összhangban;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  hozzájárulás az illegális migráció megakadályozásához és a harmadik országokba való tényleges visszaküldés és visszafogadás biztosításához.

c)  a harmadik országbeli állampolgárok hatékony integrációjához és társadalmi befogadásához való hozzájárulás és ennek elősegítése, egyéb uniós alapokkal kiegészülve;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  hozzájárulás az illegális migráció megakadályozásához és a harmadik országokba való tényleges, biztonságos és méltóságteljes visszaküldés, visszafogadás és visszailleszkedés biztosításához;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  a tagállamok közötti szolidaritás és méltányos felelősségmegosztás előmozdítása többek között gyakorlati együttműködés révén, különösen azon tagállamok felé irányulóan, amelyeket a leginkább érintenek a migráció okozta kihívások;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Partnerség

 

Ezen alap esetében a partnerségeknek legalább a helyi és regionális hatóságokra vagy az azokat képviselő szervezetekre, az érintett nemzetközi szervezetekre, nem kormányzati szervezetekre, elsősorban a menekült és migráns szervezetekre, a nemzeti emberi jogi intézményekre és az egyenlőséggel foglalkozó szervekre, valamint a szociális partnerekre kell kiterjedniük.

 

Ezeket a partnereket érdemi módon be kell vonni a programok előkészítésébe, végrehajtásába, nyomon követésébe és értékelésébe.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 3. cikkben említett célkitűzések keretei között, és a II. mellékletben felsorolt végrehajtási intézkedéseknek megfelelően, az alap különösen a III. mellékletben felsorolt intézkedésekhez nyújt támogatást.

(1)  A II. mellékletben felsorolt végrehajtási intézkedéseknek megfelelően az alap azokhoz az intézkedésekhez nyújt támogatást, amelyek hozzájárulnak a 3. cikkben említett és a III. mellékletben felsorolt célkitűzések eléréséhez. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. mellékletben felsorolt, az alapból támogatható intézkedések módosítására vonatkozóan.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E rendelet célkitűzéseinek elérése érdekében az alap adott esetben harmadik országokban vagy azok tekintetében is támogathatja a III. mellékletben említett uniós prioritásoknak megfelelő intézkedéseket az 5. és 6. cikkel összhangban.

(2)  Az e rendelet 3. cikkében említett célkitűzések elérése érdekében az alap kivételes esetekben, meghatározott korlátok között és megfelelő biztosítékok mellett harmadik országokban vagy azok tekintetében is támogathatja a III. mellékletben említett intézkedéseket az 5. és 6. cikkel összhangban.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A 16. cikkben szereplő rendelkezések sérelme nélkül a harmadik országokban vagy azokkal kapcsolatban végzett támogató intézkedéseknek a 9. cikkel összhangban lévő tematikus eszközön keresztüli finanszírozására szánt teljes összeg nem haladhatja meg a 8. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint a tematikus eszköz számára kiosztott teljes összeg 5%-át.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A 16. cikkben szereplő rendelkezések sérelme nélkül a harmadik országokban vagy azokkal kapcsolatban végzett támogató intézkedéseknek a 13. cikkel összhangban lévő tagállami programokon keresztüli finanszírozására szánt teljes összeg nem haladhatja meg a 8. cikk (2) bekezdésének a) pontja, a 11. cikk (1) bekezdése és az I. melléklet szerint a tagállamok számára kiosztott teljes összeg 5%-át.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  Az e bekezdés szerint támogatott intézkedéseknek teljes mértékben koherensnek kell lenniük az Unió külső finanszírozási eszközein keresztül támogatott intézkedésekkel, valamint az Unió külső tevékenységének általános elveivel és általános céljaival.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

A nemek közötti egyenlőség és megkülönböztetésmentesség

 

A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy a nemek közötti egyenlőség elve és a nemi dimenzió szempontjainak érvényesítése szerves részét képezze az alap végrehajtása egyes szakaszainak, és azt a végrehajtás szakaszai során előmozdítsák. A Bizottság és a tagállamok megtesznek minden megfelelő lépést a nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai jellemzők, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, tulajdon, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő bárminemű megkülönböztetés megakadályozására az alaphoz való hozzáférés tekintetében és az alap végrehajtásának egyes szakaszai során.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az alap nyitva áll harmadik országok előtt, a harmadik országnak a Menekültügyi és Migrációs alapban való részvételére vonatkozó egyedi megállapodásban meghatározott feltételekkel, feltéve, hogy a megállapodás:

Az alap nyitva áll a schengeni társult harmadik országok előtt, a harmadik országnak a Menekültügyi és Migrációs alapban való részvételére vonatkozó, az EUMSZ 218. cikkével összhangban bevezetendő, egyedi megállapodásban meghatározott feltételekkel, feltéve, hogy a megállapodás:

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az e cikkben hivatkozott egyedi megállapodás kialakításakor a Bizottság konzultál az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével, különösen a megállapodás alapvető jogokkal kapcsolatos aspektusai tekintetében.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  a munkaprogramban felsorolt harmadik ország, az abban előírt feltételek szerint;

3.  a munkaprogramban szereplő harmadik ország, az abban előírt feltételek szerint, és azzal a feltétellel, hogy a harmadik ország által, a harmadik országban vagy a vele kapcsolatban végrehajtott összes intézkedés teljes mértékben tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített jogokat és elveket és az Unió és a tagállamok nemzetközi kötelezettségeit;

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  bármely nemzetközi szervezet vagy az uniós jog alapján létrehozott bármely jogalany.

b)  bármely releváns nemzetközi szervezet vagy az uniós jog alapján létrehozott bármely jogalany;

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Harmadik országban letelepedett jogalanyok kivételesen jogosultak a részvételre, amennyiben ez egy adott intézkedés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.

törölve

Indokolás

Az 5. cikk rendelkezései lehetővé teszik a harmadik országok alapban való részvételét. A harmadik országok további jogalanyainak részvétele nem megfelelő.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Jogosultak a részvételre a legalább két olyan független szervezetből álló konzorcium tagját képező jogalanyok, amelyek különböző tagállamokban vagy azokhoz kapcsolódó tengerentúli országokban vagy területeken vagy harmadik országokban telepedtek le.

(4)  Jogosultak a részvételre a legalább két olyan független szervezetből álló konzorcium tagját képező jogalanyok, amelyek különböző tagállamokban vagy azokhoz kapcsolódó tengerentúli országokban vagy területeken telepedtek le, ha ez hozzájárul az alap e rendelet 3. cikkében meghatározott célkitűzéseinek megvalósításához.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelet szerint nyújtott támogatás kiegészíti a nemzeti, regionális és helyi beavatkozásokat, és arra összpontosít, hogy hozzáadott értéket nyújtson e rendelet célkitűzéseihez.

(1)  Az e rendelet szerint nyújtott támogatás kiegészíti a nemzeti, regionális és helyi beavatkozásokat, és arra összpontosít, hogy uniós hozzáadott értéket nyújtson e rendelet célkitűzéseihez.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet szerint és a tagállamok által nyújtott támogatás összhangban álljon az Unió vonatkozó tevékenységeivel, politikáival és prioritásaival, és kiegészítse az egyéb uniós eszközöket.

(2)  A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet szerint és a tagállamok által nyújtott támogatás összhangban álljon az Unió vonatkozó tevékenységeivel, politikáival és prioritásaival, és kiegészítse és összehangolja a nemzeti eszközöket és az egyéb uniós eszközöket, valamint az egyéb uniós alapokból, elsősorban a strukturális alapokból és az Unió külső finanszírozási eszközeiből finanszírozott intézkedéseket.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alapnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 10 415 000 000 EUR.

(1)  Az alapnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg 2018. évi árakon 9 204 957 000 EUR (folyó áron 10 415 000 000 EUR).

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  6 249 000 000 EUR-t a megosztott irányítás útján végrehajtott programok számára kell elkülöníteni.

a)  5 522 974 EUR-t 2018. évi árakon (folyó áron 6 249 000 000  EUR-t) a megosztott irányítás útján végrehajtott programok számára kell elkülöníteni;

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  4 166 000 000 EUR-t a Tematikus Eszköz számára kell elkülöníteni.

b)  3 681 982 800 EUR-t 2018. évi árakon (folyó áron 4 166 000 000 EUR-t) a Tematikus Eszköz számára kell elkülöníteni.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A pénzügyi keretösszeg legfeljebb 0,42 %-át kell elkülöníteni a Bizottság kezdeményezésére az alap végrehajtása céljából történő technikai segítségnyújtásra, az EU ../.. rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 29. cikkének megfelelően.

(3)  A pénzügyi keretösszeg legfeljebb 0,42%-át a Bizottság kezdeményezésére technikai segítségnyújtásra kell fordítani.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a szolidaritási és felelősségvállalási erőfeszítésekhez hozzájáruló tagállamoknak nyújtott támogatás; valamint

e)  a szolidaritási erőfeszítésekhez hozzájáruló tagállamoknak, többek között a helyi és regionális hatóságoknak és a nemzetközi és nem kormányzati szervezeteknek nyújtott támogatás; valamint

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Tematikus Eszközből származó finanszírozás az Unió számára nagy hozzáadott értékkel bíró prioritásokat kezeli vagy azt sürgős szükségletekre történő reagálására kell felhasználni a II. mellékletben körvonalazott, elfogadott uniós prioritásoknak megfelelően.

(2)  A Tematikus Eszközből származó finanszírozás az Unió számára nagy hozzáadott értékkel bíró prioritásokat kezeli vagy azt sürgős szükségletekre történő reagálására kell felhasználni a II. mellékletben körvonalazott, elfogadott uniós prioritásoknak megfelelően és a III. mellékletben felsorolt támogatható intézkedések révén. A Bizottság a munkaprogramok előkészítése, végrehajtása nyomon követése és értékelése során biztosítja a civil társadalmi szervezetekkel történő rendszeres együttműködést.

 

A Tematikus Eszközből származó finanszírozási összeg legalább 20%-át a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi célkitűzésekre kell elkülöníteni.

 

A Tematikus Eszközből származó finanszírozási összeg legalább 10%-át a 3. cikk (2) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett egyedi célkitűzésekre kell elkülöníteni.

 

A Tematikus Eszközből származó finanszírozási összeg legalább 10%-át a 3. cikk (2) bekezdése első albekezdésének c) pontjában említett egyedi célkitűzésekre kell elkülöníteni.

 

A Tematikus Eszközből származó finanszírozási összeg legalább 10%-át a 3. cikk (2) bekezdése első albekezdésének cb) pontjában említett egyedi célkitűzésekre kell elkülöníteni.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a Tematikus Eszközből származó finanszírozást közvetlen vagy közvetett irányítás keretében nyújtják a tagállamoknak, gondoskodni kell arról, hogy a Bizottság által, az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegés tekintetében kiadott, indokolással ellátott vélemények ne érintsék a kiválasztott projekteket, ami veszélyeztetné a kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét vagy a projektek teljesítését.

(3)  Ha a Tematikus Eszközből származó finanszírozást közvetlen vagy közvetett irányítás keretében nyújtják a tagállamoknak, nem állhat rendelkezésre finanszírozás olyan projektek számára, amelyek esetében egyértelmű bizonyíték van arra, hogy e projektek jogszerűsége, vagy a finanszírozás jogszerűsége és szabályszerűsége, vagy e projektek teljesítése a Bizottság által az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegés tekintetében kiadott, indokolással ellátott vélemény alapján megkérdőjelezhető.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha a Tematikus Eszközből származó finanszírozást megosztott irányítás keretében hajtják végre, a Bizottság az (EU) ../.. rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 18. cikke és 19. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában megvizsgálja, hogy a tervezett intézkedéseket nem érintik-e a Bizottság által, az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegés tekintetében kiadott, indokolással ellátott vélemények, ami veszélyeztetné a kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét vagy a műveletek teljesítését.

(4)  Ha a Tematikus Eszközből származó finanszírozást megosztott irányítás keretében hajtják végre, a Bizottság biztosítja, hogy ne álljon rendelkezésre finanszírozás olyan projektek számára, amelyek esetében egyértelmű bizonyíték van arra, hogy e projektek jogszerűsége, vagy a finanszírozás jogszerűsége és szabályszerűsége, vagy e projektek teljesítése a Bizottság által az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegés tekintetében kiadott, indokolással ellátott vélemény alapján megkérdőjelezhető.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság megállapítja az uniós költségvetés éves előirányzatai keretében a Tematikus Eszköz számára rendelkezésre bocsátott teljes összeget. A Bizottság a költségvetési rendelet [110.] cikkében említettek szerint elfogadja a finanszírozási határozatokat a Tematikus Eszköz vonatkozásában, ennek során azonosítja a támogatandó célkitűzéseket és intézkedéseket, valamint az (1) bekezdésben említett elemek mindegyike esetében megállapítja az összegeket. A finanszírozási határozatok adott esetben meghatározzák a vegyesfinanszírozási műveletekre fenntartott teljes összeget.

(5)  A Bizottság megállapítja az uniós költségvetés éves előirányzatai keretében a Tematikus Eszköz számára rendelkezésre bocsátott teljes összeget. A Bizottság a 32. cikkel összhangban a munkaprogramok megállapítása érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a Tematikus Eszköz vonatkozásában, ennek során azonosítja a támogatandó célkitűzéseket és intézkedéseket, valamint az (1) bekezdésben említett elemek mindegyike esetében megállapítja az összegeket. A munkaprogramokat a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Tematikus Eszköz különösen a II. melléklet 2. cikkének b) pontjában említett végrehajtási intézkedés körébe tartozó, a helyi és regionális hatóságok vagy civil társadalmi szervezetek által végrehajtott intézkedéseket támogatja.

(6)  A Tematikus Eszköz különösen a II. melléklet 2. cikkének a) pontjában említett végrehajtási intézkedés körébe tartozó, a helyi és regionális hatóságok vagy civil társadalmi szervezetek által végrehajtott intézkedéseket támogatja. E tekintetben a Tematikus Eszköz pénzügyi keretének legalább 5%-át kell közvetett vagy közvetlen irányítás keretében az integrációs intézkedéseket végrehajtó helyi és regionális hatóságok rendelkezésére bocsátani.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az (5) bekezdésben említett finanszírozási határozatok elfogadását követően a Bizottság megfelelően módosíthatja a megosztott irányítás szerint végrehajtott programokat.

(7)  Az (5) bekezdésben említett munkaprogramok elfogadását követően a Bizottság ennek megfelelően módosíthatja a megosztott irányítás szerint végrehajtott programokat.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ezek a finanszírozási határozatok egy vagy több évre, és a Tematikus Eszköz egy vagy több elemére terjedhetnek ki.

(8)  Ezek a munkaprogramok egy vagy több évre, és a Tematikus Eszköz egy vagy több elemére terjedhetnek ki.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az e szakasz szerinti támogatást a költségvetési rendelet [63.] cikkével, és az (EU) ../.. rendelettel [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] összhangban megosztott irányítás keretében kell végrehajtani.

(2)  Az e szakasz szerinti támogatást a költségvetési rendelet [63.] cikkével, és a számos uniós alapra vonatkozó, pénzügyi szabályokat létrehozó keretrendszerrel összhangban megosztott irányítás keretében kell végrehajtani.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós költségvetésből származó hozzájárulás nem haladhatja meg a projekt összes támogatható kiadásának 75 %-át.

(1)  Az uniós költségvetésből származó hozzájárulás nem haladhatja meg a projekt összes támogatható kiadásának 75%-át. A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy az alapból támogatott tevékenységekhez megfelelő társfinanszírozási forrásokat biztosítsanak.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az uniós költségvetésből származó hozzájárulás a teljes elszámolható kiadás 90 %-ára növelhető a IV. mellékletben felsorolt intézkedések esetében.

(3)  Az uniós költségvetésből származó hozzájárulást legalább 80%-kal kell növelni, és az a IV. mellékletben felsorolt intézkedések esetében a teljes elszámolható kiadás 90%-ára növelhető.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a programjában kezelt prioritások összhangban állnak a migrációkezelés terén meglévő uniós prioritásokkal és kihívásokkal, és reagálnak azokra, valamint hogy teljes mértékben megfelelnek az uniós vívmányoknak és az elfogadott uniós prioritásoknak. Programjaik prioritásainak meghatározásakor a tagállamok gondoskodnak arról, hogy megfelelően foglalkoznak a II. mellékletben szereplő végrehajtási intézkedésekkel.

(1)  Minden tagállam és a Bizottság gondoskodik arról, hogy a nemzeti programban kezelt prioritások összhangban állnak a menekültügy és a migrációkezelés terén meglévő uniós prioritásokkal és kihívásokkal, reagálnak azokra, valamint hogy teljes mértékben megfelelnek az uniós vívmányoknak, valamint az Unió és a tagállamok azon nemzetközi eszközökből – különösen a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményből – eredő nemzetközi kötelezettségeinek, amelyeknek részes felei. Programjaik prioritásainak meghatározásakor a tagállamok gondoskodnak arról, hogy megfelelően foglalkoznak a II. mellékletben szereplő végrehajtási intézkedésekkel. E tekintetben a tagállamoknak a számukra kiosztott finanszírozás legalább 20%-át a 3. cikk (2) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett egyedi célkitűzésre kell fordítaniuk.

 

A tagállamoknak a számukra kiosztott finanszírozás legalább 10%-át a 3. cikk (2) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett egyedi célkitűzésekre kell fordítaniuk.

 

A tagállamoknak a számukra kiosztott finanszírozás legalább 10%-át a 3. cikk (2) bekezdése első albekezdésének c) pontjában említett egyedi célkitűzésekre kell fordítaniuk.

 

A tagállamoknak a számukra kiosztott finanszírozás legalább 10%-át a 3. cikk (2) bekezdése első albekezdésének cb) pontjában említett egyedi célkitűzésre kell fordítaniuk.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok ezenkívül gondoskodnak arról, hogy programjaik tartalmazzanak az alap valamennyi, a 3. cikk (2) bekezdésében megfogalmazott egyedi célkitűzésére vonatkozó intézkedéseket, és hogy a források e célkitűzések közötti elosztása biztosítsa, hogy a célkitűzések megvalósíthatók legyenek. A tagállami programok értékelésekor a Bizottság biztosítja, hogy ne álljon rendelkezésre finanszírozás olyan projektek számára, amelyek esetében egyértelmű bizonyíték van arra, hogy e projektek jogszerűsége, vagy a finanszírozás jogszerűsége és szabályszerűsége, vagy e projektek teljesítése a Bizottság által az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegési eljárás tekintetében kiadott, indokolással ellátott vélemény alapján megkérdőjelezhető.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság biztosítja, hogy az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget saját működési területeiken bevonják a programok kialakításába ennek korai szakaszában. A Bizottság konzultál az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével a programtervezetekről annak érdekében, hogy biztosítsa az ügynökségek és a tagállamok intézkedéseinek összhangját és egymást kiegészítő jellegét.

(2)  A Bizottság biztosítja, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget saját működési területeiken bevonják a programok kialakításába ennek korai szakaszában. A Bizottság konzultál az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal a programtervezetekről annak érdekében, hogy biztosítsa az ügynökségek és a tagállamok intézkedéseinek összhangját és egymást kiegészítő jellegét.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság bevonhatja az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget és az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét az 5. szakaszban említett nyomonkövetési és értékelési feladataiba, mindenekelőtt annak biztosítása céljából, hogy az alap támogatásával végrehajtott intézkedések összhangban álljanak a releváns uniós vívmányokkal és az elfogadott uniós prioritásokkal

(3)  A Bizottság bevonhatja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget és az UNHCR-t az 5. szakaszban említett nyomonkövetési és értékelési feladataiba, mindenekelőtt annak biztosítása céljából, hogy az alap támogatásával végrehajtott intézkedések összhangban álljanak a releváns uniós vívmányokkal és az elfogadott uniós prioritásokkal

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (EU) [ ../..] rendelettel [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről szóló rendelet] összhangban végzett nyomonkövetési eljárást, vagy az 1053/2013/EU rendelet szerinti, a jelen rendelet hatálya alá tartozó ajánlások elfogadását követően az érintett tagállam a Bizottsággal és adott esetben az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel együtt áttekinti a megállapításokra adandó lehetséges válaszintézkedéseket, ideértve a hiányosságok vagy a kapacitásbeli és felkészültségi problémák kezelését, és a programja keretében végrehajtja az ajánlásokat.

(4)  Bármely nyomonkövetési eljárást, vagy az 1053/2013/EU rendelet szerinti, a jelen rendelet hatálya alá tartozó ajánlások elfogadását követően az érintett tagállam a Bizottsággal és adott esetben az Európai Menekültügyi Hivatallal, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel együtt áttekinti a megállapításokra adandó lehetséges válaszintézkedéseket, ideértve a hiányosságok vagy a kapacitásbeli és felkészültségi problémák kezelését, és a programja keretében végrehajtja az ajánlásokat.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Szükség esetén a kérdéses programot módosítani kell, hogy figyelembe vegye a (4) bekezdésben említett ajánlásokat. A kiigazítás hatásától függően, a Bizottság jóváhagyhatja a felülvizsgált programot.

(5)  Szükség esetén a kérdéses programot módosítani kell, hogy figyelembe vegye a (4) bekezdésben említett ajánlásokat, valamint a részcélok és célértékek elérése terén elért – a 30. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett éves teljesítményjelentésekben értékelt – előrehaladást. A kiigazítás hatásától függően, a Bizottság jóváhagyhatja a felülvizsgált programot.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A nemzeti programok lehetővé tehetik, hogy a III. melléklet 3a) pontjában említett intézkedések kiterjedjenek az ugyanazon pontban említett célcsoportba tartozó személyek közvetlen hozzátartozóira is, amennyiben ez az említett intézkedések hatékony végrehajtásához szükséges.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ha a tagállamok úgy döntenek, hogy valamely harmadik országban vagy azzal együtt az alap támogatásával hajtanak végre projekteket, az érintett tagállam a projekt megkezdése előtt konzultációt folytat a Bizottsággal.

(8)  A 4. cikk (2) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül, ha a tagállamok úgy döntenek, hogy valamely harmadik országban vagy azzal együtt az alap támogatásával hajtanak végre projekteket, az érintett tagállam a projekt megkezdése előtt kéri a Bizottság jóváhagyását. A Bizottság biztosítja, hogy a tervezett projektek az érintett harmadik országban vagy azzal kapcsolatban hozott egyéb uniós és tagállami intézkedéseket kiegészítsék és azokkal koherensek legyenek, és ellenőrzi a 6. cikk (1) bekezdése a) pontjának (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az (EU) …/2021 rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 17. cikkének (5) bekezdésében említett programozásnak a VI. melléklet 1. táblázatába foglalt beavatkozási típusokon kell alapulnia.

(9)  Mindegyik programnak meg kell határoznia valamennyi egyedi célkitűzés tekintetében a VI. melléklet 1. táblázata szerinti beavatkozástípusokat, valamint a programozott források beavatkozási típusok vagy támogatási területek szerinti indikatív bontását.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az egyes tagállamok jelentéseiket egy külön erre a célra létrehozott weboldalon teszik közzé, és továbbítják azokat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ez a weboldal ismerteti a program végrehajtása során támogatott intézkedéseket és a kedvezményezettek listáját. A weboldalt rendszeresen frissíteni kell, azonban legalább a 30. cikkben említett éves teljesítményjelentés közzétételekor.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A programokat e rendelet 29. cikkének megfelelően félidős felülvizsgálatnak és értékelésnek kell alávetni.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  2024-ben a Bizottság az I. melléklet (1) b) – (5) bekezdésében említett kritériumoknak megfelelően hozzárendeli az érintett tagállamok programjaihoz a 11. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kiegészítő összeget. A finanszírozást a 2025-ös naptári évvel kezdődő időszakra kell biztosítani.

(1)  2024 végéig és az Európai Parlament tájékoztatását követően a Bizottság az I. melléklet (1) b) – (5) bekezdésében említett kritériumoknak megfelelően hozzárendeli az érintett tagállamok programjaihoz a 11. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kiegészítő összeget. A finanszírozást a 2025-ös naptári évvel kezdődő időszakra kell biztosítani.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha az (EU) …/2021 rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] [85.] cikkével összhangban benyújtott kifizetési kérelmek nem fedik le a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett program kezdeti előirányzatának legalább 10 %-át, az érintett tagállam nem jogosult arra, hogy kiegészítő előirányzatban részesüljön az (1) bekezdésben említett program tekintetében.

(2)  Ha a kifizetési kérelmek nem fedik le a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett program kezdeti előirányzatának legalább 30%-át, az érintett tagállam nem jogosult arra, hogy kiegészítő előirányzatban részesüljön az (1) bekezdésben említett program tekintetében.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Tematikus Eszközből 2025-től juttatott forráselosztás adott esetben figyelembe veszi az (EU) …/2021 [közös rendelkezésekről szóló rendelet] [12.] cikkében említett teljesítménykeret mérföldköveinek megvalósítása terén elért eredményeket.

(3)  A Tematikus Eszközből 2025-től juttatott forráselosztás figyelembe veszi a teljesítménykeret mérföldköveinek megvalósítása terén elért eredményeket és a feltárt végrehajtási hiányosságokat.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az egyedi intézkedések e rendelet célkitűzéseinek megfelelő transznacionális vagy nemzeti projektek, amelyekre tekintettel egy, több vagy valamennyi tagállam a programját kiegészítő előirányzatban részesülhet.

(1)  Az egyedi intézkedések e rendelet célkitűzéseinek megfelelő, uniós hozzáadott értéket nyújtó transznacionális vagy nemzeti projektek, amelyekre tekintettel egy, több vagy valamennyi tagállam a programját kiegészítő előirányzatban részesülhet.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16. cikk

törölve

Az uniós áttelepítési [és humanitárius befogadási] keret forrásai

 

(1)  A tagállamok a 11. cikk (1) bekezdésének megfelelően kiszámított előirányzatuk mellett a célzott uniós áttelepítési programmal összhangban 10 000 EUR hozzájárulást kapnak minden egyes áttelepített személy után. Ez a hozzájárulás a költségvetési rendelet [125.] cikkével összhangban költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás formáját ölti.

 

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg a tagállamok között a programjaik módosítása útján kerül elosztásra, feltéve, hogy azt a személyt, akire tekintettel a hozzájárulás odaítélésre kerül, az uniós áttelepítési [és humanitárius befogadási] kerettel összhangban ténylegesen áttelepítették.

 

(3)  A finanszírozás nem fordítható a program más intézkedéseire, kivéve megfelelően indokolt esetben és a Bizottságnak a program módosításával adott jóváhagyása esetén.

 

(4)  A tagállamok megőrzik az áttelepített személyek megfelelő azonosításához, valamint az áttelepítés időpontjának meghatározásához szükséges információkat.

 

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16a. cikk

 

A letelepítésre és a humanitárius befogadásra szolgáló források

 

(1) A tagállamok a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított összeg mellett kétévente kiegészítő összeget kapnak, melynek átalányösszege áttelepítés révén befogadott személyenként 10 000 EUR.

 

(2) A tagállamok a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított összeg mellett kétévente kiegészítő összeget kapnak, melynek átalányösszege humanitárius rendszeren keresztül befogadott személyenként 6000 EUR.

 

(3) A család egységének biztosítása érdekében adott esetben a tagállamok az (1) bekezdésben említett személyek családtagjai után is jogosultak lehetnek az átalányösszegre.

 

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kiegészítő összeget kétévente a tagállamok részére – első alkalommal a nemzeti programjukat jóváhagyó egyedi finanszírozási határozatok, később pedig a nemzeti programjukat jóváhagyó határozathoz csatolandó finanszírozási határozat keretében – kell kiutalni.

 

(5) Figyelembe véve az infláció aktuális mértékét, az áttelepítés terén bekövetkező releváns fejleményeket, valamint azokat a tényezőket, amelyek optimálissá tehetik az átalányösszeg formájában kínált pénzügyi ösztönző alkalmazását, valamint a rendelkezésre álló források keretein belül a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy megfelelőnek ítélt esetben az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett átalányösszeget kiigazítsa.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17. cikk

törölve

A ../.. rendelet [dublini rendelet] végrehajtásához szükséges erőforrások

 

(1) A tagállamok a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított előirányzatukon felül [10 000] EUR összegű hozzájárulást kapnak minden nemzetközi védelmet kérelmező személy után, akinek vonatkozásában az adott tagállam válik a felelős tagállammá, attól az időponttól kezdve, amikortól az adott tagállam a(z) .../.../EU rendeletben [dublini rendelet] meghatározott rendkívül nehéz helyzetben van.

 

(2) A tagállamok a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított előirányzatukon felül [10 000] EUR összegű hozzájárulást kaphatnak minden olyan, az adott tagállamhoz elosztott nemzetközi védelmet kérelmező személy után, aki a kedvezményezett tagállamra méltányosan eső részen felül van.

 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett tagállamok az integrációs intézkedések végrehajtása érdekében további [10 000] EUR összegű hozzájárulást kapnak minden olyan kérelmező után, aki nemzetközi védelemben részesült.

 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett tagállamok további [10 000] EUR összegű hozzájárulást kapnak minden olyan személy után, akinek vonatkozásában a tagállam a(z) .../... rendelet [Eurodac-rendelet] 11. cikkének d) pontjában említett adathalmaz naprakésszé tétele alapján bizonyítani tudja, hogy az illető személy kiutasítási határozat vagy kitoloncolási végzés alapján, és annak megfelelően kitoloncolás útján vagy önként, elhagyta a tagállam területét.

 

(5) A tagállamok a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított előirányzatukon felül [500] EUR összegű hozzájárulást kapnak minden olyan, nemzetközi védelmet kérelmező személy után, akit egyik tagállamból valamely másikba helyeztek át, minden, a(z) .../.../EU rendelet [dublini rendelet] 34i. cikke első bekezdésének c) pontja alapján áthelyezett személy után, valamint adott esetben a(z) .../.../EU rendelet [dublini rendelet] 34j. cikkének g) pontja alapján áthelyezett személy után.

 

(6) A jelen cikkben szereplő összegek a költségvetési rendelet [125.] cikkével összhangban költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás formáját öltik.

 

(7) Az (1)–(5) bekezdésben említett további összegek a tagállamok részére a programjaik keretében kerülnek kiosztásra, feltéve, hogy az a személy, akire tekintettel a hozzájárulás előirányozták, ténylegesen áthelyezésre került valamely tagállamba, visszaküldése ténylegesen megtörtént, vagy kérelmezőként ténylegesen nyilvántartásba vették a(z) .../.../EU rendelet [dublini rendelet] alapján felelős tagállamban.

 

(8) E finanszírozás nem fordítható a program más intézkedéseire, kivéve megfelelően indokolt esetben és a Bizottságnak a program módosításával adott jóváhagyása esetén.

 

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17a. cikk

 

A 604/2013/EU rendelet végrehajtásához szükséges erőforrások

 

(1) A felelős tagállamot meghatározó tagállam az e rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított előirányzatán felül visszatérítésként megkapja a nemzetközi védelmet kérelmező személy fogadásával kapcsolatos költségek összegét a kérelem időpontjától kezdve addig az időpontig, amikor a kérelmező személyt áthelyezik a felelős tagállamba, vagy amikor a felelős tagállamot meghatározó tagállam a 604/2013/EU rendeletnek megfelelően felelősséget vállal a kérelmező személyért.

 

(2) Az átadó tagállam az e rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított előirányzatán felül visszatérítésként megkapja a 604/2013/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett kérelmező vagy más személy átadásához szükséges költségeket.

 

(3) Minden tagállam az e rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított összeg mellett 10 000 EUR átalányösszegben részesül minden kísérő nélküli kiskorú után, aki az adott tagállamban nemzetközi védelmet élvez, feltéve, hogy az adott tagállam a 16. cikk (1) bekezdése értelmében nem jogosult az adott kísérő nélküli kiskorú tekintetében átalányösszeg kifizetésére.

 

(4) A jelen cikkben szereplő visszatérítés a költségvetési rendelet 125. cikkével összhangban finanszírozás formáját ölti.

 

(5) A (2) bekezdésben említett visszatérítés a tagállamok részére a programjaik keretében kerül kifizetésre, feltéve, hogy az a személy, akire tekintettel a visszatérítést előirányozták, a 604/2013/EU rendelet alapján ténylegesen áthelyezésre került valamely tagállamba.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

17 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17b. cikk

 

A nemzetközi védelmet kérelmező vagy a nemzetközi védelemben részesülő személyek átszállítására szolgáló források

 

(1) A szolidaritás és az igazságos felelősségmegosztás elvének érvényesítése céljából a tagállamok a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiszámított összeg mellett kiegészítő összeget kapnak, amelynek átalányösszege más tagállamból átszállított, nemzetközi védelmet kérelmező vagy védelemben részesülő személyenként 10 000 EUR.

 

(2) Adott esetben a tagállamok az (1) bekezdésben említett személyek családtagjai után is jogosultak lehetnek az átalányösszegre, amennyiben az említett családtagok átszállítására e rendeletnek megfelelően került sor.

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő összegeket az érintett tagállamok részére első alkalommal a nemzeti programjukat jóváhagyó egyedi finanszírozási határozat, később pedig a nemzeti programjukat jóváhagyó határozathoz csatolandó finanszírozási határozat keretében kell kiutalni. E finanszírozás nem fordítható a program más intézkedéseire, kivéve megfelelően indokolt esetben és a Bizottságnak a program módosításával adott jóváhagyása esetén.

 

(4) A tagállamok közötti szolidaritással és felelősségmegosztással kapcsolatos, az EUMSZ 80. cikkében említett célkitűzések hatékony megvalósítása érdekében, és figyelembe véve különösen az infláció aktuális mértékét, a nemzetközi védelemben részesülő személyek egyik tagállamból egy másikba való átszállítása, áttelepítése és más humanitárius befogadási lehetőségek terén bekövetkező releváns fejleményeket, továbbá azokat a tényezőket, amelyek optimálissá tehetik az átalányösszeg formájában kínált pénzügyi ösztönző alkalmazását, valamint a rendelkezésre álló források keretein belül, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy megfelelőnek ítélt esetben az e cikk (1) bekezdésében említett átalányösszeget kiigazítsa.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az egyes tagállamok az alap keretében nemzeti programjaik számára elkülönített összeg 10 %-át használhatják fel a 3. cikk (2) bekezdése a) és c) pontja szerinti célok keretében történő ellátásáért felelős hatóságok számára nyújtott működési támogatás finanszírozására.

(2)  Az egyes tagállamok az alap keretében nemzeti programjaik számára elkülönített összeg 10%-át használhatják fel a 3. cikk (2) bekezdése szerinti célok keretében történő ellátásáért felelős hatóságok számára nyújtott működési támogatás finanszírozására.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A működési támogatást használó tagállamoknak meg kell felelniük a menekültügy és a visszatérés terén érvényben lévő uniós vívmányoknak.

(3)  A működési támogatást használó tagállamoknak meg kell felelniük a menekültügy és a bevándorlás terén érvényben lévő uniós vívmányoknak, és teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat és elveket.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamoknak programjukban és a 30. cikkben említett éves teljesítményjelentésben meg kell indokolniuk, hogy miért használnak működési támogatást e rendelet célkitűzéseinek elérésére. A program jóváhagyását megelőzően a Bizottság az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel a 13. cikknek megfelelően értékeli az alaphelyzetet azokban a tagállamokban, amelyek jelezték működési támogatás igénybevételére vonatkozó szándékukat. A Bizottság figyelembe veszi az említett tagállamok által szolgáltatott információkat és adott esetben az (EU) ../.. rendelet [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről szóló rendelet] és az 1053/2013/EU rendelet szerinti, e rendelet hatálya alá tartozó nyomonkövetési eljárások fényében rendelkezésre álló információkat.

(4)  A tagállamoknak programjukban és a 30. cikkben említett éves teljesítményjelentésben meg kell indokolniuk, hogy miért használnak működési támogatást e rendelet célkitűzéseinek elérésére. A program jóváhagyását megelőzően a Bizottság az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel a 13. cikknek megfelelően értékeli az alaphelyzetet azokban a tagállamokban, amelyek jelezték működési támogatás igénybevételére vonatkozó szándékukat. A Bizottság figyelembe veszi az említett tagállamok által szolgáltatott információkat és adott esetben az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal által alkalmazott és az 1053/2013/EU rendelet szerinti, e rendelet hatálya alá tartozó nyomonkövetési eljárások fényében rendelkezésre álló információkat.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A működési támogatást a VII. mellékletben megállapított konkrét feladatokra és szolgáltatásokra kell fordítani.

5.  A működési támogatást a VII. mellékletben megállapított, támogatható intézkedésekre kell fordítani.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az előre nem látható vagy új körülmények kezelése, illetve a finanszírozás hatékony végrehajtása céljából, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VII. mellékletben szereplő konkrét feladatok és szolgáltatások listájának módosítása céljából.

(6)  Az előre nem látható vagy új körülmények kezelése, illetve a finanszírozás hatékony végrehajtása céljából, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VII. mellékletben szereplő támogatható intézkedések listájának módosítása céljából.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A közvetlen irányítás szerint megvalósított vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet [VIII. címével] összhangban kerül sor.

4.  A közvetlen és közvetett irányítás szerint megvalósított vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet [VIII. címével] összhangban kerül sor.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság gondoskodik a 3. cikk (2) bekezdésében említett célok közötti rugalmas, tisztességes és átlátható forráselosztásról.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A kölcsönös biztosítási mechanizmushoz való hozzájárulások fedezhetik a címzettek által visszafizetendő pénzösszegek behajtásával kapcsolatos kockázatot, és elegendő garanciát jelentenek a költségvetési rendelet értelmében. Az (EU) ../.. rendelet [a garanciaalapról szóló rendelet helyébe lépő rendelet] [X. cikkében] megállapított rendelkezések alkalmazandók.

(6)  A kölcsönös biztosítási mechanizmushoz való hozzájárulások fedezhetik a címzettek által visszafizetendő pénzösszegek behajtásával kapcsolatos kockázatot, és elegendő garanciát jelentenek a költségvetési rendelet értelmében.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Migrációs Hálózat részére az alap éves előirányzataiban elérhetővé tett összeget, valamint a tevékenységeinek prioritásait meghatározó munkaprogramot a Bizottság fogadja el azt követően, hogy azt az irányítóbizottság a módosított 2008/381/EK határozat 4. cikke (5) bekezdésének a) pontjával összhangban jóváhagyta. A költségvetési rendelet [110.] cikke értelmében a Bizottság határozata finanszírozási határozatnak minősül. Az erőforrások időben történő rendelkezésre állásának biztosítása érdekében a Bizottság külön finanszírozási határozatban fogadhatja el az Európai Migrációs Hálózat munkaprogramját

(2)  Az Európai Migrációs Hálózat részére az alap éves előirányzataiban elérhetővé tett összeget, valamint a tevékenységeinek prioritásait meghatározó munkaprogramot a Bizottság fogadja el azt követően, hogy azt az irányítóbizottság a módosított 2008/381/EK határozat 4. cikke (5) bekezdésének a) pontjával összhangban jóváhagyta. A költségvetési rendelet értelmében a Bizottság határozata finanszírozási határozatnak minősül. Az erőforrások időben történő rendelkezésre állásának biztosítása érdekében a Bizottság külön finanszírozási határozatban fogadhatja el az Európai Migrációs Hálózat munkaprogramját

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

21 a cikk (új)

2008/381/EK határozat

5 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

21a. cikk

 

A 2008/381/EK határozat módosítása

 

A 2008/381/EK irányelv 5. cikkének (5) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„da) kapcsolattartó pontként szolgál a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapról szóló rendelet szerinti finanszírozás potenciális kedvezményezettjei számára, és pártatlan útmutatást, gyakorlati információkat és segítséget nyújt az alap minden vonatkozásában, többek között az érintett nemzeti program vagy a Tematikus Eszköz szerinti finanszírozás iránti kérelmekkel kapcsolatban is.”

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen Alap keretében a vegyesfinanszírozási műveleteket az [InvestEu rendelettel] és a költségvetési rendelet X. címével összhangban kell végrehajtani.

Ezen alap keretében a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett vegyesfinanszírozási műveleteket az [InvestEu rendelettel] és a költségvetési rendelet X. címével összhangban kell végrehajtani.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és különösen az intézkedések és azok eredményeinek a népszerűsítésekor gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei népszerűsítik az intézkedéseket és azok eredményeit azáltal, hogy a megfelelő nyelven következetes, hatékony és érdemi információkat juttatnak el többféle releváns közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak. Az uniós finanszírozás láthatóságának biztosítása érdekében az uniós finanszírozás címzettjei az intézkedéssel kapcsolatos kommunikáció során hivatkoznak a finanszírozás eredetére. A címzettek e célból gondoskodnak arról, hogy a médiának és a nyilvánosságnak szánt minden kommunikációs anyag feltüntesse az Unió emblémáját, és kifejezetten megemlítse az Unió pénzügyi támogatását.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez az alaphoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. Az alaphoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek e rendelet célkitűzéseihez kapcsolódnak.

(2)  A Bizottság a lehető legszélesebb közönség elérése érdekében tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez az alaphoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. Nevezetesen, a Bizottságnak információkat kell közzétennie a tematikus eszköz éves és többéves programjainak kidolgozásáról. A Bizottság a Tematikus Eszközből történő támogatásra kiválasztott műveletek listáját is közzéteszi egy nyilvánosan elérhető honlapon, és ezt a listát legalább háromhavonta frissíti. Az alaphoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásainak végrehajtására vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek e rendelet célkitűzéseihez kapcsolódnak. Nevezetesen a Bizottság támogathatja a legjobb gyakorlatokat és az információk cseréjét az eszköz végrehajtása tekintetében.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság a (2) és a (3) bekezdésben említett adatokat nyílt, géppel olvasható formátumokban közzéteszi a 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke (1) bekezdésében1a foglaltaknak megfelelően, amely lehetővé teszi az adatok sorba rendezését, keresését, kivonatolását, összehasonlítását és újrafelhasználását. Az adatokat prioritás, egyedi célkitűzés, a műveletek teljes támogatható költsége, a projektek teljes költségvetése, a közbeszerzési eljárások költségei, a kedvezményezettek neve és a szerződő fél neve alapján sorba lehet rendezni.

 

_____________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK irányelve (2003. november 17.) a közszféra információinak további felhasználásáról (HL L 345., 2003.12.31., 90.o.).

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alap sürgős és egyedi szükségletek megoldására nyújt pénzügyi támogatást az alábbi körülmények valamelyike vagy mindegyike miatt keletkezett szükséghelyzet esetén:

(1)  A Bizottság határozhat úgy, hogy sürgős és egyedi szükségletek megoldására pénzügyi támogatást nyújt az alábbi körülmények valamelyike vagy mindegyike miatt keletkezett szükséghelyzet esetén:

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  súlyos migrációs nyomás egy vagy több tagállamban, amelyet harmadik országbeli állampolgárok jelentős vagy aránytalan beáramlása jellemez, ami jelentős és sürgős igényeket támaszt a befogadásukat és az idegenrendészeti őrizetet szolgáló létesítmények, a menekültügyi és migrációkezelési rendszerek és eljárások tekintetében;

a)  harmadik országbeli állampolgárok előre nem látható jelentős vagy aránytalan beáramlása egy vagy több tagállamba, ami jelentős és sürgős igényeket támaszt a befogadásukat és az idegenrendészeti őrizetet szolgáló létesítmények, a gyermekvédelmi rendszerek, valamint a menekültügyi és migrációkezelési rendszerek és eljárások tekintetében;

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  önkéntes áthelyezés;

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  súlyos migrációs nyomás harmadik országokban, többek között ahol – politikai fejlemények vagy konfliktusok miatt – védelemre szoruló személyek rekedhetnek, különösen, ha az hatással lehet ez EU felé irányuló irreguláris migrációs áramlatokra.

c)  személyek előre nem látható jelentős vagy aránytalan beáramlása harmadik országokba, többek között ahol – politikai fejlemények, konfliktusok vagy természeti katasztrófák miatt – védelemre szoruló személyek rekedhetnek, különösen, ha az hatással lehet ez EU felé irányuló irreguláris migrációs áramlatokra.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az e cikknek megfelelően harmadik országokban végrehajtott intézkedéseknek összhangban kell állniuk az Unió humanitárius politikájával és adott esetben azt ki kell egészíteniük, valamint tiszteletben kell tartaniuk a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos konszenzusban megállapított humanitárius elveket.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az e cikk (1) bekezdésének a), aa), b) és c) pontjában említett esetekben a Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A szükséghelyzeti támogatás közvetlenül a decentralizált ügynökségeknek nyújtott vissza nem térítendő támogatása formáját öltheti.

(2)  A szükséghelyzeti támogatás közvetlenül az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalnak, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa Hivatalának és harmadik országbeli állampolgárok előre nem látható jelentős vagy aránytalan beáramlásának kitett helyi és regionális hatóságoknak nyújtott vissza nem térítendő támogatás formáját öltheti, különös tekintettel azokra a helyi és regionális hatóságokra, amelyek felelősségi körébe tartozik a kísérő nélküli kiskorúak befogadása és integrációja.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  A közvetlen irányítás szerint megvalósított vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet [VIII. címével] összhangban kerül sor.

4.  A közvetlen irányítás szerint megvalósított vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelettel összhangban kerül sor.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Amennyiben az intézkedés végrehajtása érdekében szükséges, a sürgősségi segéllyel olyan kiadások is fedezhetők, amelyek a támogatás iránti kérelem vagy a segítségnyújtás iránti kérelem benyújtásának időpontját megelőzően, de legkorábban 2021. január 1-jén merültek fel.

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alap keretében hozzájárulásban részesült intézkedés hozzájárulást kaphat bármely más uniós programból, így a megosztott irányítású alapokból is, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. Az egyes uniós programokból nyújtott hozzájárulásokra a megfelelő program szabályai alkalmazandók. A kumulatív finanszírozás összege nem haladhatja meg az intézkedés elszámolható költségeit, és a különböző uniós programokból nyújtott támogatások arányosan számíthatók ki a támogatási feltételeket tartalmazó dokumentumoknak megfelelően.

(1)  Az alap keretében hozzájárulásban részesült művelet hozzájárulást kaphat bármilyen más uniós programból is, ideértve a megosztott irányítás alá eső programokat, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. A Bizottság által ismertetett programoknak együtt kell működniük egymással, és ki kell egészíteniük egymást, továbbá azokat a megkettőzések elkerülése végett a szükséges mértékű átláthatóság mellett kell kidolgozni. Az egyes uniós programokból a művelethez nyújtott hozzájárulásokra a megfelelő program szabályai alkalmazandók. A kumulatív finanszírozás összege nem haladhatja meg a művelet elszámolható költségeit, és a különböző uniós programokból nyújtott támogatások arányosan számíthatók ki a támogatási feltételeket tartalmazó dokumentumoknak megfelelően.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kiválósági pecsétet elnyert intézkedések, illetve az alábbi, kumulatív, összehasonlítható feltételeknek megfelelő intézkedések:

A kiválósági pecsétet elnyert műveletek, illetve az alábbi, kumulatív, összehasonlítható feltételeknek megfelelő műveletek:

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A költségvetési rendelet [43. cikke (3) bekezdése h) pontjának i. és iii. alpontja] szerinti jelentéstételi követelményeknek megfelelően, a Bizottság az V. mellékletnek megfelelően az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a teljesítményre vonatkozó információkat.

(1)  A költségvetési rendelet szerinti jelentéstételi követelményeknek megfelelően, a Bizottság az V. mellékletnek megfelelően legalább évente az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a teljesítményre vonatkozó információkat.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az e rendelet célkitűzéseinek megvalósítása terén az alap előrelépéseiről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a VIII. melléklet tartalmazza. A teljesítménymutatók esetében a kiindulási értéket nullában kell meghatározni. A 2024-re meghatározott részcélok és a 2029-re meghatározott célok kumulatívak.

3.  Az e rendelet célkitűzéseinek megvalósítása terén az alap előrelépéseiről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a VIII. melléklet tartalmazza. A teljesítménymutatók esetében a kiindulási értéket nullában kell meghatározni. A 2024-re meghatározott részcélok és a 2029-re meghatározott célok kumulatívak. Kérésre a Bizottsághoz beérkezett, a teljesítmény- és eredménymutatókra vonatkozó adatokat az Európai Parlament és a Tanács számára elérhetővé kell tenni.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

29. cikk

törölve

Értékelés

 

(1)  A Bizottság elvégzi e rendelet – így az Alap keretében végrehajtott intézkedések – félidős és visszamenőleges értékelését.

 

(2)  A félidős és a visszamenőleges értékelést időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek.

 

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

29a. cikk

 

Értékelés

 

(1) A Bizottság 2024. december 31-ig bemutatja a rendelet végrehajtásával kapcsolatos félidős értékelést. A félidős értékelésnek meg kell vizsgálnia az alap hatékonyságát, eredményességét, egyszerűsítését és rugalmasságát. Az értékelésnek konkrétabban az alábbiakra kell kiterjednie:

 

a) az e rendelet célkitűzéseinek elérése felé tett előrehaladást, figyelembe véve a rendelkezésre álló összes releváns információt, különösen a tagállamok által a 30. cikk szerint benyújtott éves teljesítményjelentéseket és a VIII. mellékletben meghatározott kimeneti és eredménymutatókat;

 

b) az EU ezen alap keretében végrehajtott fellépéseinek és műveleteinek hozzáadott értékét;

 

c) a menekültüggyel és a migrációval kapcsolatos uniós szolidaritáshoz való hozzájárulást;

 

d) a II. mellékletben meghatározott végrehajtási intézkedések és a III. mellékletben meghatározott fellépések további relevanciája;

 

e) az alap keretében támogatott intézkedések és a más uniós alapokból – például a strukturális alapokból és az Unió külső finanszírozási eszközeiből – nyújtott támogatás közötti kiegészítő jelleg, koordináció és koherencia;

 

f) az alap hosszabb távú és fenntarthatósági hatásai.

 

A középidős értékelés figyelembe veszi a korábbi alap – a 2014–2020 közötti Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap – hosszú távú hatásáról szóló visszamenőleges értékelési eredményeket, és adott esetben az e rendelet felülvizsgálatára irányuló jogalkotási javaslat kíséri.

 

(2) 2030. január 31-ig a Bizottság visszamenőleges értékelést végez. Ugyanezen dátumig a Bizottság benyújtja az értékelési jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A visszamenőleges értékelés részét képezi az (1) bekezdésben meghatározott elemek értékelése. Az alap hosszabb távú eredményei és hatásainak fenntarthatósága is értékelésre kerül, hogy az értékelés eredménye felhasználható legyen egy későbbi alap esetleges megújításával vagy módosításával kapcsolatos döntés során.

 

Az első bekezdésben és az e bekezdés első albekezdésében hivatkozott félidős és visszamenőleges értékeléseket a 3a. cikkben foglalt partnerségi elvvel összhangban a szociális partnerek, a civil szervezetek – köztük a migráns- és menekültszervezetek–, az egyenlőséggel foglalkozó szervek, a nemzeti emberi jogi intézmények és más érintett szervezetek érdemi részvétele mellett kell elvégezni.

 

3. Félidős és visszamenőleges értékelése során a Bizottság különös figyelmet fordít a harmadik országok által, a harmadik országokban vagy ezekkel kapcsolatban végrehajtott intézkedéseknek az 5. cikk és a 13. cikk (8) bekezdése alapján végzett értékelésére.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok 2023. február 15-ig és azt követően 2031-ig bezárólag minden évben ugyaneddig az időpontig benyújtják a Bizottságnak az (EU) …/2021 rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 36. cikkének (6) bekezdésében említett éves teljesítményjelentést. A 2023-ban benyújtandó jelentés a program 2022. június 30-ig történő végrehajtását fedi le.

(1)  A tagállamok 2023. február 15-ig és azt követően 2031-ig bezárólag minden évben ugyaneddig az időpontig benyújtják a Bizottságnak az éves teljesítményjelentést. A 2023-ban benyújtandó jelentés a program 2022. június 30-ig történő végrehajtását fedi le. A tagállamok e jelentéseket egy külön erre a célra létrehozott weboldalon teszik közzé, és továbbítják azokat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  eredmények a program végrehajtása, valamint a mérföldkövek és a célok elérése terén, figyelembe véve az (EU) …/2021 rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] [37.] cikkében előírt legfrissebb adatokat;

a)  eredmények a program végrehajtása, valamint a mérföldkövek és a célok elérése terén, figyelembe véve a Bizottsághoz továbbított halmozott adatokat;

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a nemzeti program éves pénzügyi kimutatásainak a visszafizetett összegek, a végső kedvezményezettek javára történő előfinanszírozás és a ténylegesen felmerült kiadások szerinti bontása;

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a program teljesítését érintő problémák, valamint az azok kezelése céljából hozott intézkedések;

b)  a program teljesítését érintő problémák, valamint az azok kezelése céljából hozott intézkedések, beleértve a Bizottság által a 258. cikk szerinti jogsértési eljárásnak megfelelően kiadott indokolással ellátott véleményeket is;

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az alapból támogatott intézkedések és a más uniós alapokból – különösen a harmadik országokban meglévő vagy azokkal kapcsolatos alapokból – nyújtott támogatás közötti kiegészítő jelleg;

c)  az alap keretében támogatott intézkedések és a más uniós alapokból – például a strukturális alapokból és az Unió külső finanszírozási eszközeiből – nyújtott támogatás közötti kiegészítő jelleg, koordináció és koherencia;

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a program hozzájárulása a vonatkozó uniós vívmányok és cselekvési tervek megvalósításához;

d)  a program hozzájárulása a vonatkozó uniós vívmányok és cselekvési tervek megvalósításához, valamint a menekültügy területén a tagállamok közötti együttműködéshez és szolidaritáshoz;

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az alapjogi követelmények tiszteletben tartása;

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  az alap segítségével áttelepített személyek száma a 16. cikk (1) bekezdése szerinti összegekkel összhangban;

g)  az alap segítségével áttelepített vagy befogadott személyek száma a 16. cikk (1)  és (2) bekezdése szerinti összegekkel összhangban;

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a nemzetközi védelmet kérelmezett vagy abban részesülő olyan személyek száma, akiket a 17. cikkel összhangban valamely tagállamból egy másikba szállítottak át.

h)  a nemzetközi védelmet kérelmezett vagy abban részesülő olyan személyek száma, akiket a 17b. cikkel összhangban valamely tagállamból egy másikba szállítottak át.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  a programon keresztül segítségnyújtásban részesített, különleges bánásmódot igénylő személyek száma, a gyermekeket és a nemzetközi védelemben részesített személyeket is beleértve;

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  A Bizottság a teljesítményjelentés benyújtásának időpontjától számított két hónapon belül megteszi az arra vonatkozó észrevételeit. Amennyiben a Bizottság e határidőn belül nem tesz észrevételt, a jelentést elfogadottnak kell tekinteni.

3.  A Bizottság a teljesítményjelentés benyújtásának időpontjától számított két hónapon belül megteszi az arra vonatkozó észrevételeit. Amennyiben a Bizottság e határidőn belül nem tesz észrevételt, a jelentést elfogadottnak kell tekinteni. A Bizottság – az éves teljesítményjelentések összefoglalójának elfogadását követően – azokat az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére bocsátja, és egy erre a célra létrehozott weboldalon közzéteszi. Amennyiben a tagállamok nem továbbítják az (1) bekezdésnek megfelelően az éves teljesítményjelentés teljes szövegét, úgy azt kérésre az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 13., 18., 28. és 31. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

(2)  A Bizottságnak a 4., 9., 13., 16., 17b., 28. és 31. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 13., 18., 28. és 31. bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

3.  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4., 9., 13., 16., 17b., 28. és 31. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 13., 18., 28. és 31. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus kizárólag akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, vagy ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 4., 9., 13., 16., 17b., 18., 28. és 31. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus kizárólag akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, vagy ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Kizárólag a programozási időszak kezdetén, mindegyik tagállam 5 000 000 EUR átalányösszeget kap az alapból;

a)  Kizárólag a programozási időszak kezdetén, mindegyik tagállam 10 000 000 EUR átalányösszeget kap az alapból;

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  Az illegális migráció elleni küzdelem területén – a visszaküldéseket is ideértve – a következő kritériumok érvényesülnek, és azokat a következőképpen kell súlyozni:

4.  Az illegális migráció elleni küzdelem területén – a visszaküldéseket is ideértve – a következő kritérium érvényesül:

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  50 % azon harmadik országbeli állampolgárok számának arányában, akik nem vagy már nem teljesítik a tagállamba történő belépés és tartózkodás feltételeit, és akikre nemzeti és/vagy közösségi jog alapján, azaz igazgatási vagy bírósági határozat vagy törvény alapján olyan visszatérési határozat vonatkozik, amely megállapítja vagy kimondja a tartózkodás jogellenes voltát, és visszatérési kötelezettséget állapít meg;

a)  Azon harmadik országbeli állampolgárok száma, akik nem vagy már nem teljesítik a tagállamba történő belépés és tartózkodás feltételeit, és akikre nemzeti és/vagy uniós jog alapján, azaz igazgatási vagy bírósági határozat vagy törvény alapján olyan végleges visszatérési határozat vonatkozik, amely megállapítja vagy kimondja a tartózkodás jogellenes voltát, és visszatérési kötelezettséget állapít meg;

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  50 % azon harmadik országbeli állampolgárok száma arányában, akik az elmúlt három évben közigazgatási vagy bírósági távozást elrendelő végzés alapján önkéntesen vagy kényszerített módon ténylegesen elhagyták a tagállam területét.

törölve

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  A kezdeti felosztás céljából a referenciaszámok a tagállamok által az e rendelet alkalmazhatóságának időpontjában az uniós jognak megfelelően szolgáltatott adatok alapján a Bizottság (Eurostat) által az előző három naptári évre vonatkozóan készített legfrissebb éves statisztikai adatok. A félidős értékeléshez a referenciaadatok a Bizottság (Eurostat) által az előző három naptári évre vonatkozóan a 2024. évi félidős felülvizsgálat idején rendelkezésre álló, a tagállamok által az uniós jognak megfelelően szolgáltatott adatok alapján készített legfrissebb éves statisztikai adatok. Amennyiben a tagállamok nem juttatták el a Bizottsághoz (Eurostat) az érintett statisztikát, úgy a lehető leghamarabb ideiglenes adatokkal kell szolgálniuk.

5.  A kezdeti felosztás céljából a referenciaszámok a tagállamok által az e rendelet alkalmazhatóságának időpontjában az uniós jognak megfelelően szolgáltatott adatok alapján a Bizottság (Eurostat) által az előző három naptári évre vonatkozóan készített legfrissebb éves statisztikai adatok. Az adatokat – ideértve a gyermekek adatait – életkor és nem, az egyedi sebezhetőségek és a menekültügyi státusz szerinti bontásban kell szerepeltetni. A félidős értékeléshez a referenciaadatok a Bizottság (Eurostat) által az előző három naptári évre vonatkozóan a 2024. évi félidős felülvizsgálat idején rendelkezésre álló, a tagállamok által az uniós jognak megfelelően szolgáltatott adatok alapján készített legfrissebb éves statisztikai adatok. Amennyiben a tagállamok nem juttatták el a Bizottsághoz (Eurostat) az érintett statisztikát, úgy a lehető leghamarabb ideiglenes adatokkal kell szolgálniuk.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  szükség esetén a tagállamok menekültügyi rendszerei kapacitásának támogatása az infrastruktúrák és szolgáltatások tekintetében;

b)  szükség esetén a tagállamok menekültügyi rendszerei – többek között helyi és regionális szintű – kapacitásának támogatása az infrastruktúra, mint például – különösen a kiskorúak fogadására vonatkozó – megfelelő fogadási feltételek, és a szolgáltatások – például a jogi segítségnyújtás és képviselet, valamint a tolmácsolás –tekintetében;

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a tagállamok közötti szolidaritás és felelősségmegosztás támogatása, különösen a migrációs áramlások által leginkább érintett tagállamok javára, valamint a szolidaritási erőfeszítésekhez hozzájáruló tagállamok támogatása;

törölve

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a migrációs áramlások által érintett harmadik országokkal való szolidaritás és együttműködés fokozása, többek között áttelepítés és az Unión belüli védelemhez jutás egyéb legális lehetőségei révén, valamint a migráció kezelése céljából harmadik országokkal folytatott partnerség és együttműködés.

d)  azon harmadik országokkal való szolidaritás és együttműködés fokozása, melyekbe nemzetközi védelemre szoruló személyek nagy száma érkezett, többek között a befogadási feltételek és nemzetközi védelmi feltételek javítására való képességük megerősítéséhez való hozzájárulás révén, valamint áttelepítés és az Unión belüli védelemhez jutás egyéb legális lehetőségei révén, különösen az olyan kiszolgáltatott csoportok részére, mint a gyermekek és a kamaszok, akik az Unióban a védelem tekintetében kockázatnak vannak kitéve, továbbá harmadik országokkal folytatott partnerség és együttműködés.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  technikai és operatív segítségnyújtás végrehajtása egy vagy több más tagállam részére az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal együttműködésben.

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a legális migrációt előmozdító szakpolitikák kidolgozásának és végrehajtásának támogatása, valamint a legális migrációra vonatkozó uniós vívmányok végrehajtása;

a)  a legális migrációt előmozdító szakpolitikák kidolgozásának és végrehajtásának támogatása, beleértve a családok újraegyesítését, valamint a legális migrációra vonatkozó uniós vívmányok végrehajtása, különös tekintettel a migrációról és a migráns munkavállalók védelméről szóló hatályos nemzetközi szabványokkal összhangban lévő legális munkaügyi migrációs eszközökre;

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az Unióba való szabályos belépést és az uniós tartózkodást megkönnyítő strukturális és támogató intézkedések előmozdítása és kidolgozása;

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  a migrációs áramlások által érintett harmadik országokkal való partnerség és együttműködés fokozása, többek között az Unióba való legális belépési útvonalak révén a migrációs területen mutatott globális együttműködési erőfeszítések céljából;

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a harmadik országbeli állampolgárok társadalmi és gazdasági befogadását célzó korai integrációs intézkedések előmozdítása, aktív részvételük és a befogadó társadalom általi elfogadásuk előkészítése, különösen helyi vagy regionális hatóságok és társadalmi szervezetek bevonásával.

törölve

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  Az alap a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez azáltal járul hozzá, hogy a következő végrehajtási intézkedésekre összpontosít:

 

a) a harmadik országbeli állampolgárok társadalmi és gazdasági befogadását célzó korai integrációs intézkedések előmozdítása, a családegyesítések megkönnyítése, aktív részvételük és a befogadó társadalom általi elfogadásuk előkészítése, különösen helyi vagy regionális hatóságok, nem kormányzati szervezetek – köztük a menekült- és migránsszervezetek – és szociális partnerek bevonásával; valamint

 

b) a kiszolgáltatott személyek számára az integrációs intézkedések tekintetében nyújtott védelmi intézkedések előmozdítása és végrehajtása.

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  Az alap a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez azáltal járul hozzá, hogy a következő végrehajtási intézkedésekre összpontosít:

3.  Az alap a 3. cikk (2) bekezdésének ca) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez azáltal járul hozzá, hogy a következő végrehajtási intézkedésekre összpontosít:

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  összehangolt uniós illetve tagállami szintű megközelítés támogatása a visszaküldések igazgatása, a hatékony és fenntartható visszatérési kapacitás fejlesztése és az irreguláris migráció ösztönzőinek csökkentése terén;

b)  összehangolt uniós illetve tagállami szintű megközelítés támogatása a visszaküldések igazgatása, a hatékony, méltóságteljes és fenntartható visszatérési kapacitás fejlesztése és az irreguláris migráció ösztönzőinek csökkentése terén;

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a támogatott önkéntes visszatérés és reintegráció elősegítése;

c)  a támogatott önkéntes visszatérés, a családok nyomon követése és a reintegráció elősegítése a kiskorúak érdekeinek tiszteletben tartásával;

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a harmadik országokkal való együttműködés megerősítése, valamint a visszafogadási megállapodások és egyéb megállapodások végrehajtására irányuló kapacitásaik erősítése és a fenntartható visszatérés lehetővé tétele.

d)  a harmadik országokkal való együttműködés megerősítése, valamint a visszafogadási megállapodások – többek között a reintegráció – végrehajtására irányuló kapacitásaik erősítése és a fenntartható visszatérés lehetővé tétele.

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  Az alap a 3. cikk (2) bekezdésének cb) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez azáltal járul hozzá, hogy a következő végrehajtási intézkedésekre összpontosít:

 

a) a nemzetközi jog és az Európai Unió alapvető jogokról szóló chartája betartásának előmozdítása és végrehajtása a migrációs politikák és intézkedések során;

 

b) a tagállamok közötti szolidaritás és felelősségmegosztás támogatása, különösen a migrációs áramlások által leginkább érintett tagállamok iránti szolidaritás, valamint a tagállamok központi regionális és helyi szintű támogatása, a nemzetközi szervezetek, a nem kormányzati szervezetek és a szociális partnerek támogatása szolidaritási erőfeszítéseik során;

 

c) a nemzetközi védelmet kérelmezett vagy abban részesülő személyek egyik tagállamból a másikba való átszállításának támogatása.

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A támogatás köre

Az eszköz által – a 3. cikknek megfelelően – támogatható intézkedések

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A 3. cikk (1) bekezdésében említett szakpolitikai célkitűzés keretei között az alap különösen az alábbiakat támogatja:

1.  A 3. cikk (1) bekezdésében említett szakpolitikai célkitűzés keretei között az alap az alábbiakat támogatja:

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  nemzeti stratégiák kidolgozása és fejlesztése a menekültügy, a legális migráció, az integráció, a visszatérés és az irreguláris migráció terén;

a)  nemzeti, regionális és helyi stratégiák kidolgozása és fejlesztése a menekültügy, a legális migráció, az integráció, különösen a helyi integrációs stratégiák, a visszatérés és az irreguláris migráció terén elért uniós vívmányok végrehajtása érdekében;

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  igazgatási struktúrák, rendszerek és eszközök, valamint a személyzet és a megfelelő hatóságok és más releváns érdekelt felek részére nyújtandó képzések kialakítása és fejlesztése;

b)  igazgatási struktúrák, rendszerek és eszközök, valamint a személyzet és a megfelelő hatóságok és más releváns érdekelt felek részére nyújtandó képzések kialakítása és fejlesztése, adott esetben az illetékes uniós ügynökségekkel együttműködésben;

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  szakpolitikák és eljárások kidolgozása, nyomon követése és értékelése, beleértve az információ- és adatcserét, valamint a közös statisztikai eszközök, módszerek és mutatók kidolgozását és alkalmazását az előrehaladás mérése és a szakpolitikai fejlemények értékelése céljából;

c)  szakpolitikák és eljárások kidolgozása, nyomon követése és értékelése, beleértve a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó adatok és statisztikák kidolgozását, gyűjtését, elemzését és terjesztését, valamint a közös statisztikai eszközök, módszerek és mutatók kidolgozását és alkalmazását az előrehaladás mérése és a szakpolitikai fejlemények értékelése céljából;

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az érintett személyek jogállásával és szükségleteivel összhangban lévő segítségnyújtási és támogatási szolgáltatások, különös tekintettel a kiszolgáltatott csoportokra;

e)  a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő, az érintett személyek jogállásával és szükségleteivel összhangban lévő segítségnyújtási és támogatási szolgáltatások, különös tekintettel a kiszolgáltatott személyekre;

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – -e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a migráns gyermekek hatékony védelme, beleértve a gyermek mindenek felett álló érdekére vonatkozó értékelés végrehajtását a döntések meghozatala előtt, a migráns gyermekek védelméről szóló 2017. április 12-i bizottsági közleményben felsorolt összes intézkedés, például a megfelelő lakhatás biztosítása, valamint a kísérő nélküli kiskorúak részére gyámok megfelelő időben történő kinevezése, a Gyámügyi Intézmények Európai Hálózatának támogatása, valamint a gyermekek védelmét szolgáló politikák és eljárások kidolgozása, figyelemmel kísérése és értékelése, beleértve a gyermekek jogain alapuló, megfelelő mechanizmust;

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  az érdekeltek és a nyilvánosság körében a menekültügy, az integráció, a legális migráció és a visszatérési politikák tudatosítására irányuló intézkedések;

f)  az érdekeltek és a nyilvánosság körében a menekültügy, az integráció, a legális migráció és a visszatérési politikák tudatosítására irányuló intézkedések, különös figyelemmel a kiszolgáltatott csoportokra, ezen belül a kiskorúakra;

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  A 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi célkitűzés keretei között az alap különösen az alábbi intézkedéseket támogatja:

2.  A 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi célkitűzés keretei között az alap az alábbi intézkedéseket támogatja:

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  anyagi támogatás nyújtása, ideértve a határon történő segítségnyújtást;

a)  anyagi támogatás nyújtása, ideértve a határon történő segítségnyújtást, a gyermekbarát és a nemi szempontokat figyelembe vevő létesítményeket, a helyi hatóságok által biztosított sürgősségi szolgáltatásokat, az oktatást, a képzést, a támogató szolgáltatásokat, a jogi segítségnyújtást és képviseletet és az egészségügyi és pszichológiai ellátást;

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  menekültügyi eljárások lefolytatása;

b)  menekültügyi eljárások lefolytatása, többek között családtagok felkutatása és jogi segítséghez és képviselethez, valamint tolmácsoláshoz való hozzáférés biztosítása a menedékkérők számára az eljárás minden szakaszában;

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a különleges eljárási vagy befogadási igényekkel rendelkező kérelmezők azonosítása;

c)  a különleges eljárási vagy befogadási igényekkel rendelkező kérelmezők korai azonosítása, beleértve az emberkereskedelem áldozatainak, a kiskorúaknak és egyéb kiszolgáltatott személyeknek, például kínzás és nemi alapú erőszak áldozatainak az azonosítását, és speciális szolgálatokhoz történő átirányítását;

Módosítás    197

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  pszichoszociális és rehabilitációs szakszolgáltatások nyújtása az erőszak – többek között nemi alapú erőszak – és kínzás áldozatai számára;

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  befogadási szálláshelyek kialakítása vagy javítása, beleértve az ilyen létesítmények több tagállam általi közös használatának lehetőségét;

d)  befogadási szálláshelyek, például a kisgyermekes családok igényeinek megfelelő kis lakóegységek és kis léptékű infrastruktúrák kialakítása vagy javítása, beleértve a helyi és a regionális hatóságok által kínált létesítményeket, illetve az ilyen létesítmények több tagállam általi közös használatának lehetőségét;

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a meglévő nemzeti gyermekvédelmi rendszerekbe beépített alternatív gondozási formák biztosítása és a gyermekek szükségleteinek kezelése a nemzetközi normákkal összhangban;

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a származási országgal kapcsolatos információk gyűjtésével, elemzésével és terjesztésével kapcsolatos tagállami kapacitások fejlesztése;

e)  a származási országgal kapcsolatos információk gyűjtésével, elemzésével és egymás közötti megosztásával kapcsolatos tagállami kapacitások fejlesztése;

Módosítás    201

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  az uniós áttelepítési [és humanitárius befogadási] keretrendszer, vagy az uniós áttelepítési kerettel összeegyeztethető nemzeti áttelepítési programok végrehajtására irányuló eljárásokhoz kapcsolódó intézkedések;

f)  a nemzeti áttelepítési programok vagy humanitárius befogadási keretrendszerek végrehajtására irányuló eljárásokhoz kapcsolódó intézkedések, az e rendeletben meghatározottak szerint;

Módosítás    202

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  nemzetközi védelemben részesülő személyek átszállítása;

g)  nemzetközi védelmet kérelmező, illetve nemzetközi védelemben részesülő személyek átszállítása;

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a harmadik országok kapacitásainak növelése a védelemre szoruló személyek védelmének javítása érdekében;

h)  a harmadik országok kapacitásainak növelése a védelemre szoruló személyek védelmének javítása érdekében, többek között a harmadik országok gyermekvédelmi mechanizmusai fejlesztésének támogatásával, biztosítva, hogy a gyermekek minden területen védve legyenek az erőszakkal, a visszaélésekkel és az elhanyagolással szemben, illetve hozzáférjenek az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz;

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  az őrizet hatékony alternatíváinak létrehozása, fejlesztése és javítása, különösen a kísérő nélküli kiskorúakkal és családokkal kapcsolatban.

i)  az őrizet és az intézményi ellátás hatékony alternatíváinak létrehozása, fejlesztése és javítása, különösen a kísérő nélküli kiskorúakkal, illetve a családdal érkező gyermekekkel kapcsolatban, összhangban a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel.

Módosítás    205

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett egyedi célkitűzés keretei között az alap különösen az alábbiakat támogatja:

3.  A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett egyedi célkitűzés keretei között az alap az alábbiakat támogatja:

Módosítás    206

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az Unióba irányuló olyan mobilitási programok kidolgozása, mint a körkörös vagy ideiglenes migrációs rendszerek, ideértve a foglalkoztathatóságot fokozó képzéseket is;

b)  az Unióba irányuló mobilitási programok kidolgozása, ideértve – de nem kizárólag – a körkörös vagy ideiglenes migrációs rendszereket, ezen belül a szakképzést és a foglalkoztathatóságot fokozó egyéb képzéseket;

Módosítás    207

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a harmadik országban megszerzett készségek és képesítések, valamint azok átláthatóságának, és a tagállamokban megszerzett készségeknek és képesítéseknek való megfeleltethetősége értékelése;

d)  a harmadik országban megszerzett készségek és képesítések értékelése és elismerése, ideértve a szakmai tapasztalatot is, valamint azok átláthatóságának és a tagállamokban megszerzett készségeknek és képesítéseknek való megfeleltethetőségének értékelése, valamint a közös értékelési standardok kialakítása;

Módosítás    208

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a 2003/86/EK tanácsi irányelv51 értelmében vett családegyesítési kérelmekkel kapcsolatos segítségnyújtás.

e)  a 2003/86/EK tanácsi irányelv51harmonizált végrehajtásának biztosítása érdekében a családegyesítési kérelmekkel kapcsolatos segítségnyújtás.

__________________

__________________

51A Tanács 2003/86/EK irányelve (2003. szeptember 22.) a családegyesítési jogról (HL L 251., 2003.10.3., 12. o.).

51A Tanács 2003/86/EK irányelve (2003. szeptember 22.) a családegyesítési jogról (HL L 251., 2003.10.3., 12. o.).

Módosítás    209

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a valamely tagállamban már jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok jogállásának megváltozásával kapcsolatos segítségnyújtás, különösen az uniós szinten meghatározott jogszerű tartózkodás jogállás megszerzésével kapcsolatban;

f)  a valamely tagállamban már jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok jogállásának megváltozásával kapcsolatos segítségnyújtás – beleértve a jogi segítségnyújtást és képviseletet –, különösen az uniós szinten meghatározott jogszerű tartózkodás jogállás megszerzésével kapcsolatban;

Módosítás    210

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  segítségnyújtás az Unióban legálisan tartózkodó, harmadik országbeli polgárok jogainak gyakorlásával kapcsolatban, nevezetesen az Unión belüli mobilitás és a foglalkoztatáshoz való hozzáférés terén;

Módosítás    211

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  korai integrációs intézkedések, például a harmadik országbeli állampolgárok igényeinek megfelelő testre szabott támogatás, valamint az oktatásra, nyelvtanfolyamokra és egyéb képzésre összpontosító integrációs programok, például állampolgári ismeretek oktatása és szakmai tanácsadás;

törölve

Módosítás    212

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a harmadik országbeli állampolgárok számára az egyenlőséget és a köz- és magánszolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok nyújtása terén egyenlőséget előmozdító intézkedések, ideértve azoknak a célcsoport igényeihez való igazítását;

törölve

Módosítás    213

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  a kormányzati és nem kormányzati szervek közötti integrált együttműködés, többek között összehangolt integrációs támogató központok, például egyablakos ügyintézés révén;

törölve

Módosítás    214

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 pont – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  olyan intézkedések, amelyek révén a harmadik országok állampolgárait bevezetik a fogadó társadalomba, és amelyek lehetővé teszik számukra az aktív részvételt, valamint a fogadó társadalom általi elfogadást előmozdító intézkedések;

törölve

Módosítás    215

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 pont – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  a harmadik országok állampolgárai, a fogadó társadalom és a hatóságok közötti cserék és párbeszéd előmozdítása, többek között a harmadik országbeli állampolgárokkal folytatott konzultáció, valamint a kultúrák és vallások közötti párbeszéd révén.

törölve

Módosítás    216

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  A 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett egyedi célkitűzés keretei között az eszköz különösen az alábbiakat támogatja:

 

a) integrációs intézkedések, például a harmadik országbeli állampolgárok igényeinek megfelelő testre szabott támogatás, valamint az inkluzív oktatásra és gondozásra, nyelvtanfolyamokra, tanácsadásra, szakképzésre és egyéb képzésre összpontosító integrációs programok, például állampolgári ismeretek oktatása és szakmai tanácsadás;

 

b) a helyi hatóságok által nyújtott integrációs szolgáltatások kapacitásának kiépítése;

 

c) a harmadik országbeli állampolgárok számára az egyenlőséget és a köz- és magánszolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok nyújtása terén egyenlőséget előmozdító intézkedések, ideértve az oktatást, az egészségügyi ellátást és a pszichoszociális támogatást;

 

d) a kormányzati és nem kormányzati szervek közötti integrált együttműködés, többek között összehangolt integrációs támogató központok, például egyablakos ügyintézés révén;

 

e) olyan intézkedések, amelyek révén a harmadik országok állampolgárait bevezetik a fogadó társadalomba, és amelyek lehetővé teszik számukra az aktív részvételt, valamint a fogadó társadalom általi elfogadást előmozdító intézkedések;

 

f) a harmadik országok állampolgárai, a fogadó társadalom és a hatóságok közötti cserék és párbeszéd előmozdítása, többek között a harmadik országbeli állampolgárokkal folytatott konzultáció, valamint a kultúrák és vallások közötti párbeszéd révén.

Módosítás    217

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett egyedi célkitűzés keretei között az eszköz különösen az alábbiakat támogatja:

(4)  A 3. cikk (2) bekezdésének ca) pontjában említett egyedi célkitűzés keretei között az alap az alábbiakat támogatja:

Módosítás    218

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  befogadással és az őrizettel kapcsolatos infrastruktúra kialakítása, beleértve az ilyen létesítmények több tagállam általi közös használatának lehetőségét;

a)  a nyitott befogadással kapcsolatos infrastruktúra fejlesztése és az őrizettel kapcsolatos meglévő infrastruktúra fejlesztése, beleértve az ilyen létesítmények több tagállam általi közös használatának lehetőségét;

Módosítás    219

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az őrizet hatékony alternatíváinak bevezetése, fejlesztése és javítása, különösen a kísérő nélküli kiskorúakkal és családokkal kapcsolatban;

b)  az őrizet hatékony alternatíváinak bevezetése, fejlesztése, megvalósítása és javítása a közösségen belüli esetkezelés alapján, különösen a kísérő nélküli kiskorúakkal és családokkal kapcsolatban;

Módosítás    220

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása és fogadása a 2011/36/EU irányelvvel és a 2004/81/EK tanácsi irányelvvel összhangban1a;

 

___________________

 

1a A Tanács 2004/81/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről (HL L 261., 2004.8.6., 19. o.).

Módosítás    221

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az irreguláris migrációval kapcsolatos ösztönzők – többek között az irreguláris migránsok foglalkoztatása – elleni küzdelem hatékony és megfelelő ellenőrzések, kockázatértékelés, a személyzet képzése, és olyan mechanizmusok létrehozása és végrehajtása révén, amelyeken keresztül az illegális migránsok kifizetéseket igényelhetnek vissza és panaszt nyújthatnak be munkaadójuk ellen, illetve tájékoztatási és tudatosságnövelő kampányok révén a munkáltatók és az irreguláris migránsok tájékoztatása céljából a 2009/52/EK irányelv53 szerinti jogaik és kötelezettségeik vonatkozásában;

d)  az irreguláris migrációval kapcsolatos ösztönzők – többek között az irreguláris migránsok foglalkoztatása – csökkentése hatékony és megfelelő ellenőrzések, kockázatértékelés, a személyzet képzése, és olyan mechanizmusok létrehozása és végrehajtása révén, amelyeken keresztül az illegális migránsok kifizetéseket igényelhetnek vissza és panaszt nyújthatnak be munkaadójuk ellen, illetve tájékoztatási és tudatosságnövelő kampányok révén a munkáltatók és az irreguláris migránsok tájékoztatása céljából a 2009/52/EK irányelv53 szerinti jogaik és kötelezettségeik vonatkozásában;

__________________

__________________

53Az Európai Parlament és a Tanács 2009/52/EK irányelve (2009. június 18.) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról (HL L 168., 2009.6.30., 24. o.).

53Az Európai Parlament és a Tanács 2009/52/EK irányelve (2009. június 18.) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról (HL L 168., 2009.6.30., 24. o.).

Módosítás    222

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  visszatérési segítségnyújtás, különösen támogatott önkéntes visszatérés és a támogatott önkéntes visszatérési programokra vonatkozó információk;

g)  visszatérési segítségnyújtás, különösen támogatott önkéntes visszatérés és a támogatott önkéntes visszatérési programokra vonatkozó információk, többek között a gyermekeknek a visszatérési eljárás során nyújtott speciális útmutatás, valamint a gyermekek jogain alapuló rugalmas segítő mechanizmusok révén;

Módosítás    223

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 pont – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  harmadik országokban található, az érkezéskor megfelelő átmeneti szállást és befogadást biztosító létesítmények és szolgáltatások, többek között a kísérő nélküli kiskorúak és más veszélyeztetett csoportok számára, a nemzetközi normákkal összhangban;

j)  harmadik országokban található, az érkezéskor megfelelő átmeneti szállást és befogadást biztosító létesítmények és támogató szolgáltatások, valamint gyors átállás a közösségi alapú szállások kialakítására;

Módosítás    224

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 pont – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  együttműködés harmadik országokkal az irreguláris migráció elleni küzdelem valamint a hatékony visszatérés és visszafogadás terén, többek között a visszafogadási megállapodások és egyéb megállapodások végrehajtása keretében;

k)  együttműködés harmadik országokkal az irreguláris migráció elleni küzdelem, valamint a hatékony visszatérés és visszafogadás terén, többek között a visszafogadási megállapodások végrehajtása keretében;

Módosítás    225

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 pont – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  olyan intézkedések, amelyek célja, hogy felhívják a figyelmet a bevándorlás jogszerű csatornáira és az illegális bevándorlás kockázataira;

l)  olyan intézkedések, amelyek célja, hogy felhívják a figyelmet a migráció jogszerű csatornáira és az irreguláris bevándorlás kockázataira;

Módosítás    226

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 pont – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m)  harmadik országokban végzett, többek között az infrastruktúrát és felszerelést érintő intézkedések és egyéb intézkedések támogatása, amennyiben azok hozzájárulnak a harmadik országok és az Unió és tagállamai közötti hatékony együttműködés fokozásához a visszatérés és visszafogadás tekintetében.

törölve

Módosítás    227

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  A 3. cikk (2) bekezdésének cb) pontjában említett egyedi célkitűzés keretei között az alap az alábbi intézkedéseket támogatja:

 

a) a nemzetközi védelmet kérelmező személyek vagy a nemzetközi védelemben részesülő személyek egyik tagállamból a másikba történő átszállításának végrehajtása, beleértve az e rendelet 17b. cikkében említett intézkedéseket is;

 

b) kirendelt személyzet vagy pénzügyi támogatás formájában nyújtott operatív támogatás az egyik tagállam részéről egy másik, a migrációs kihívások által érintett tagállam számára;

 

c) a nemzeti áttelepítési programok vagy humanitárius befogadási keretrendszerek végrehajtására irányuló eljárásokhoz kapcsolódó intézkedések.

Módosítás    228

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  A helyi és regionális hatóságok és a társadalmi szervezetek által végrehajtott integrációs intézkedések;

–  A helyi és regionális hatóságok és a társadalmi szervezetek, többek között a menekült- és migránsszervezetek által végrehajtott integrációs intézkedések;

Módosítás    229

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Az őrizet hatékony alternatíváinak kidolgozására és végrehajtására irányuló intézkedések;

–  Az őrizet és az intézményi ellátás hatékony alternatíváinak kidolgozására és végrehajtására irányuló intézkedések;

Módosítás    230

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  A kiszolgáltatott személyeket és a különleges befogadási és/vagy eljárási igényekkel rendelkező, nemzetközi védelmet kérelmező személyeket célzó intézkedések, ideértve a migráns gyermekek hatékony védelmét biztosító intézkedéseket.

–  A kiszolgáltatott személyeket és a különleges befogadási és/vagy eljárási igényekkel rendelkező, nemzetközi védelmet kérelmező személyeket célzó intézkedések, ideértve migráns gyermekek, különösen a kísérő nélküli kiskorúak hatékony védelmét biztosító intézkedéseket.

Módosítás    231

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – -1 rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1.  Az alábbiakban felsorolt valamennyi fő teljesítménymutatót nem és kor alapján kell szétbontani.

Módosítás    232

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 1 rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  a humanitárius befogadási rendszerek keretében befogadott személyek száma;

Módosítás    233

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 1 rész – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  A nemzetközi védelmet kérelmezett személyek száma, akiknek az egyik tagállamból egy másikba történő átszállítását az alapból finanszírozták;

Módosítás    234

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 1 rész – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b.  A nemzetközi védelmet élvező személyek száma, akiknek az egyik tagállamból egy másikba történő átszállítását az alapból finanszírozták;

Módosítás    235

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 1 a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. egyedi célkitűzés: A tagállamokba irányuló legális migráció támogatása:

 

1. Az alap felhasználása révén kiadott kék kártyák száma.

 

2. Az alap támogatásával vállalaton belül áthelyezetti státuszt kapott személyek.

 

3. A család-újraegyesítésre jelentkezők és az alap támogatásával a családjukkal ténylegesen újraegyesültek száma.

 

4. Az alap támogatásával hosszú távú tartózkodási engedélyt kapott, harmadik országbeli polgárok száma.

Módosítás    236

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 2 rész – 2 egyedi célkitűzés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

egyedi célkitűzés: A tagállamokba irányuló legális migráció támogatása, ideértve a harmadik országbeli állampolgárok integrációjához való hozzájárulást:

egyedi célkitűzés: A harmadik országbeli állampolgárok integrációjához való hozzájárulás:

Módosítás    237

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 2 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  Azon személyek száma, akik részt vettek az alap által támogatott integrációs intézkedésekben, és akik arról számoltak be, hogy az intézkedések kedvező hatást gyakoroltak a korai integrációjukra, az alap által támogatott integrációs intézkedésekben részt vevő személyek teljes számához viszonyítva;

2.  Azon személyek száma, akik részt vettek az alap által támogatott integrációs intézkedésekben.

Módosítás    238

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 2 rész – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  Azon személyek száma, akik részt vettek az alap által támogatott integrációs intézkedésekben, és akik később állást szereztek.

Módosítás    239

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 2 rész – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b.  Azon személyek száma, akik részt vettek az alap által támogatott integrációs intézkedésekben, és képesítéseiket elismerték vagy diplomát szereztek valamely tagállamban.

Módosítás    240

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 3 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  Az ország területének elhagyására felszólító határozatot követő visszatérések száma az ország területének elhagyására felszólított harmadik országbeli állampolgárok számához viszonyítva.

1.  Az ország területének elhagyására felszólító határozatot követő, az alap által támogatott visszatérések száma az ország területének elhagyására felszólított harmadik országbeli állampolgárok számához viszonyítva.

Módosítás    241

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 3 a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. egyedi célkitűzés: Szolidaritás és a felelősség méltányos megosztásának biztosítása

 

1. A nemzetközi védelmet kérelmezők az alap 17b. cikke szerint elvégzett átszállításainak száma.

 

1a. A nemzetközi védelemben részesülők az alap 17b. cikke szerint elvégzett átszállításainak száma.

 

2. A migrációs kihívásoknak kitett tagállamok számára biztosított kirendelt személyzet vagy pénzügyi támogatások száma.

 

3. Az alap felhasználása révén a humanitárius rendszerek keretében áttelepített vagy befogadott személyek száma.

Módosítás    242

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – -1 rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1.  Az alábbiakban felsorolt valamennyi fő teljesítménymutatót nem és kor alapján kell szétbontani.

Módosítás    243

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 1 a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. egyedi célkitűzés: A tagállamokba irányuló legális migráció támogatása:

 

1. Az alap felhasználása révén kiadott kék kártyák száma.

 

2. Az alap támogatásával vállalaton belül áthelyezetti státuszt kapott személyek.

 

3. A család-újraegyesítésre jelentkezők és az alap támogatásával a családjukkal ténylegesen újraegyesültek száma.

 

4. Az alap támogatásával hosszú távú tartózkodási engedélyt kapott, harmadik országbeli polgárok.

Módosítás    244

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 2 rész – 2 egyedi célkitűzés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

egyedi célkitűzés: A tagállamokba irányuló legális migráció támogatása, ideértve a harmadik országbeli állampolgárok integrációjához való hozzájárulást:

egyedi célkitűzés: A harmadik országbeli állampolgárok integrációjához való hozzájárulás:

Módosítás    245

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 2 rész – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  Azon személyek száma, akik részt vettek az alap által támogatott integrációs intézkedésekben, és akik később állást szereztek.

Módosítás    246

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 2 rész – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Azon személyek száma, akik részt vettek az alap által támogatott integrációs intézkedésekben, és akik később diplomát szereztek valamely tagállamban.

Módosítás    247

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 2 rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  Azon harmadik országbeli polgárok száma, akik az alap segítségével sikeresen teljesítették a tagállamban az alapfokú, középfokú vagy felsőfokú tanulmányokat.

Módosítás    248

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 3 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  Az alapból társfinanszírozott, visszatérést megelőző vagy visszatérést követő visszailleszkedési támogatásban részesült visszatérő személyek száma az alap által támogatott visszatérések teljes számához viszonyítva.

4.  Az alapból társfinanszírozott, visszatérést megelőző vagy visszatérést követő visszailleszkedési támogatásban részesült visszatérő személyek száma az alap által támogatott visszatérések teljes számához viszonyítva.

 

a) önkéntesen visszatért személyek;

 

b) kitoloncolt személyek;

Módosítás    249

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 3 a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. egyedi célkitűzés: Szolidaritás és a felelősség méltányos megosztásának biztosítása

 

1. A nemzetközi védelmet kérelmezők az alap 17b. cikke szerint elvégzett átszállításainak száma.

 

1a. A nemzetközi védelemben részesülők az alap 17b. cikke szerint elvégzett átszállításainak száma.

 

2. A migrációs kihívásoknak kitett tagállamok számára biztosított kirendelt személyzet vagy pénzügyi támogatás száma.

 

3. Az alap felhasználása révén áttelepített személyek száma.


INDOKOLÁS

A menekültügy és a migráció jelenleg kiemelten fontos politikai téma, ezért elengedhetetlen, hogy újból megerősítsük az EU menekültügyi és migrációs vívmányai iránti elkötelezettségét. Ez az egyik fő oka annak, hogy az előadó üdvözli a Menekültügyi és Migrációs Alapról szóló javaslatot. Ez az alap a jelenlegi Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot követő alapként fog funkcionálni, és további pénzügyi támogatást fog nyújtani a menekültügyi és migrációs vívmányok végrehajtásához.

A EU-ba irányuló migráció magas szintje 2015-ben az Európai Unió menekültügyi rendszerének súlyos hiányosságaira mutatott rá. A leginkább érintett tagállamok a mai napig nehézségekkel küzdenek, mivel a szolidaritás és a méltányos felelősségmegosztás elvét a gyakorlatban nem alkalmazzák az Európai Unió egészére kiterjedően.

Az előadó úgy véli, hogy az Európai Uniónak egységesen arra kell törekednie, hogy ezt az alapot a különböző frontokon felmerülő különböző kihívások kezelésére használja. E kihívások a közös európai menekültügyi rendszer reformjától a visszatérési politikák hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tételén át egészen a migráció jogi csatornáinak kialakításáig és a menekültek társadalmainkba való integrációjának előmozdításáig terjednek.   

Az előadó üdvözli a tényt, hogy a következő többéves pénzügyi időszakban a Bizottság 10,4 milliárd eurós költségvetést javasol az Európát érő menekültügyi, migrációs és integrációs kihívások kezelésére. Mindenekelőtt az előadó helyesnek véli, ha e politikai területek mindegyike tükröződne az alap címében.

Az előadó szerint az Európai Unión belüli menekültügyi, migrációs és integrációs politikákra szánt alapnak pontosan ezekre a területekre kell fókuszálnia. Meg kell adni a szükséges támogatást a tagállamok számára a migrációs nyomás enyhítésére irányuló tevékenységeik és intézkedéseik, valamint a jogi kötelezettségeik teljesítése terén. E tekintetben az előadó úgy véli, hogy a minimális százalékok bevezetése segíthet abban, hogy minden tagállam eleget tegyen az alap különböző célkitűzéseivel szembeni kötelezettségeinek.

A javasolt Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapon keresztül a tagállamoknak eleget kell tenniük a közös európai menekültügyi rendszer valamennyi aspektusának megerősítésére és kialakítására, a harmadik országbeli állampolgárok integrációjának előmozdítására, a hatékony és fenntartható visszatérések biztosítására és a szolidaritás és méltányos felelősségmegosztás elveinek gyakorlatba ültetésére irányuló kötelezettségeiknek.

Az áttelepítési és áthelyezési rendszer két olyan mechanizmus, amely valós szolidaritást vállal mind a leginkább érintett tagállamokkal, mind pedig a védelemre szoruló személyekkel. Ezek a mechanizmusok akkor működnek a legjobban, ha minden tagállam részt vesz bennük, és kizárólag akkor, ha a tagállamok eleget tesznek vállalt kötelezettségeiknek.

Az előadó továbbá úgy véli, hogy nincs elég Európába vezető biztonságos útvonal, amely a védelemre szoruló személyek számára megvalósítható alternatívát kínál a kockázatos irreguláris utak helyett. E tekintetben az előadó arra ösztönzi a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a fennálló lehetőségeket, különösen azokat, amelyek választ adhatnak a gazdasági és társadalmi igények által előidézett kölcsönös kihívásokra.

Az Európába érkező személyeknek megfelelő fogadásra, segítségnyújtásra, valamint méltányos és hatékony menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférésre van szükségük. Ez különösen igaz azokra, akiknek különleges igényeik vannak, beleértve a kísérő nélküli és elválasztott gyermekeket, valamint a szexuális és nemi alapú erőszak túlélőit. E tekintetben az előadó úgy véli, hogy több szolidaritásra van szükség az EU-n belül a védelem biztosítása érdekében, többek közt a hatékony és gyors családegyesítésen és áthelyezésen keresztül.

A migránsok és menekültek megfelelő integrációja érdekében a munkaprogramokon és a tematikus eszközön keresztüli tevékenységeknek és intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a helyi és regionális hatóságok aktív részvételét, mivel gyakran ők azok, akik a helyszínen megtapasztalják a valóságot. Az előadó úgy véli, hogy a helységeket és régiókat megfelelően fel kell készíteni annak érdekében, hogy a befogadás és a méltóság mindenki számára biztosított legyen, többek közt oktatáson, nyelvtanuláson, polgári orientációs kurzusokon és többek közt az egyenlőséget és társadalmi befogadást előmozdító egyéb tevékenységeken keresztül.

Az előadó tudomásul veszi, hogy a hosszú távú megoldásokat támogató átfogó cselekvési tervhez a harmadik országokkal folytatott szoros együttműködésre van szükség. A harmadik országokkal való együttműködésre vonatkozó javaslatok tekintetében fontos hangsúlyozni, hogy ez az alap az egyetlen menekültügyre és migrációra vonatkozó uniós eszköz, ezért a harmadik országokban vagy azokkal kapcsolatban végzett tevékenységeket elsősorban nem ebből az alapból kell finanszírozni. Az előadó továbbá hangsúlyozni kívánja, hogy valamennyi – akár az Unión belül vagy a harmadik országokban végrehajtott – intézkedésnek tiszteletben kell tartania az Unió menekültügyi és migrációs vívmányait, a nemzetközi kötelezettségeket, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat és elveket.

Az alapnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy reagálni tudjon a tagállamok különböző igényeire, amelyek az Európai Unión belül igen eltérőek. Az előadó azonban úgy véli, hogy ezt a finanszírozás gyors elosztását és újbóli elosztását lehetővé tévő rugalmasságot olyan intézkedésekkel kell kiegészíteni, amelyek biztosítják, hogy az erőforrások méltányosan legyenek elosztva a célkitűzések között, és garantálják az uniós ráfordításokkal kapcsolatos átláthatóságot.

Végezetül az előadó ragaszkodik hozzá, hogy társjogalkotóként és a Bizottság elszámoltatásáért felelős szervként az Európai Parlament hozzáférhessen az alap felhasználásával kapcsolatos megfelelő információkhoz, nevezetesen a teljesítménymutatók, adott esetben a félidős és visszamenőleges értékelések és az éves teljesítménymutatók terén.


MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó a következő szervezetekről vagy személyektől kapott hozzászólást a jelentéstervezet elkészítése során annak bizottsági ülésen történő elfogadásáig:

Szervezet és/vagy személy

UNHCR – az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosa

FRA – Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

ECRE – Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsa

IOM – Nemzetközi Migrációs Szervezet

ILO – Nemzetközi Munkaügyi Szervezet

Save the Children

Eurochild

EU Alliance for Investing in Children

UNICEF – ENSZ Gyermekalap

PICUM – Platform az okmányokkal nem rendelkező bevándorlókkal kapcsolatos nemzetközi együttműködésért

CEMR – Európai Települések és Régiók Tanácsa

Eurocities

Régiók Bizottsága


A JOGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A JOGALAPRÓL

Claude Moraes

Elnök

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy:  Vélemény a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapjáról (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

2019. január 24-i levelében Ön felkérte a Jogi Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 39. cikkének megfelelően véleményezze, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 80. cikkének beillesztése a Bizottság fenti javaslatának jogalapjába megfelelő-e.

2018. február 18-i ülésén a bizottság megvizsgálta a fent említett kérdést.

I – Előzmények

A javaslat célja a Menekültügyi és Migrációs Alap (a továbbiakban: az Alap) létrehozása a jelenlegi Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap utódjaként(1), azzal az elsődleges céllal, hogy támogassa a tagállamokat a migráció hatékony kezelésében. Az alap célja annak biztosítása, hogy az EU továbbra is eleget tegyen a nemzetközi védelemre szoruló személyek tekintetében fennálló kötelezettségeinek, megkönnyítse az itt maradásra nem jogosult személyek visszaküldését, és olyan megoldásokat támogasson, amelyek a szabálytalan és ellenőrizetlen migrációs áramlásokat biztonságos és jól kezelt útvonalakkal helyettesítik.

A javaslattal kezelni szándékozott fő kihívást az képezi, hogy az Alap irányítása során nagyobb rugalmasságra van szükség a jelenlegi programozási időszakhoz képest, olyan új mechanizmusok létrehozása révén, amelyek biztosítják a pénzügyi keretösszeg a megosztott, közvetlen és közvetett irányítás közötti felosztását.

A javaslat az EUMSZ határellenőrzéssel, menekültüggyel és bevándorlással kapcsolatos politikákról szóló 78. cikkének (2) bekezdésén, illetve 79. cikkének (2) és (4) bekezdésén alapul. A LIBE bizottság számos módosítást terjesztett elő, amelyek célja, hogy a jogalapot kiegészítsék az EUMSZ 80. cikkével, mely a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztásának elvéről szól, beleértve annak pénzügyi vonatkozásait is.

A LIBE bizottság jelentését a tervek szerint 2019. február 19-én fogadják el azzal a céllal, hogy első olvasatbeli álláspontot fogadjanak el a plenáris ülésen a választások előtt. Ezért a választások után nem kerül sor intézményközi tárgyalásokra a témában.

II. A Szerződés vonatkozó cikkei

A Bizottság javaslatának jogalapja az EUMSZ 78. cikkének (2) bekezdése, valamint az EUMSZ 79. cikkének (2) és (4) bekezdése, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség címe alatt a határellenőrzésekre, a menekültügyre és a bevándorlásra vonatkozó politikákról szóló fejezetben található.

A 78. cikk szövege a következő (utólagos kiemelés):

78 cikk

(az EKSz. korábbi 63. cikkének 1. és 2. pontja és a 64. cikkének (2) bekezdése)

1.  Az Unió közös menekültügyi, kiegészítő és ideiglenes védelem nyújtására vonatkozó politikát alakít azzal a céllal, hogy a nemzetközi védelmet igénylő harmadik országbeli állampolgárok mindegyike számára megfelelő jogállást kínáljon és biztosítsa a visszaküldés tilalma elvének tiszteletben tartását. E politikának összhangban kell lennie a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-ai genfi egyezménnyel és az 1967. január 31-ei jegyzőkönyvvel, valamint az egyéb vonatkozó szerződésekkel.

2.  Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapít meg egy közös európai menekültügyi rendszer létrehozása céljából, amely a következőket foglalja magában:

a)   az Unió egészén belül érvényes, egységes menekült jogállás a harmadik országok állampolgárai számára,

b)   egységes kiegészítő védelmet biztosító jogállás a harmadik országok azon állampolgárai számára, akiknek, anélkül hogy európai menekült jogállást kapnának, nemzetközi védelemre van szükségük,

c)   közös rendszer a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén e személyek ideiglenes védelmére,

d)   közös eljárások az egységes menekült-, vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállás megadására és visszavonására vonatkozóan,

e)   a menedékjog vagy kiegészítő védelem iránti kérelem elbírálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó kritériumok és eljárások,

f)   előírások a menedékkérők és a kiegészítő védelmet kérők befogadásának feltételeire vonatkozóan,

g)   partnerség és együttműködés a harmadik országokkal a menedékkérők, illetve a kiegészítő vagy ideiglenes védelmet kérő személyek beáramlásának kezelése céljából.

3. Ha egy vagy több tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján az érintett tagállam vagy tagállamok érdekében átmeneti intézkedéseket fogadhat el. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően határoz.

Az EUMSZ 79. cikkének szövege a következő (utólagos kiemelés):

79 cikk

(az EKSz. korábbi 63. cikkének 3. és 4. pontja)

1.   Az Unió közös bevándorlási politikát alakít ki, amelynek célja a migrációs hullámok hatékony kezelése azok minden szakaszában, méltányos bánásmód biztosítása a harmadik országok azon állampolgárai számára, akik jogszerűen tartózkodnak valamely tagállamban, valamint az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem megelőzése és az ezek elleni megerősített küzdelem.

2.  Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapít meg a következőkre vonatkozóan:

a)   a beutazás és a tartózkodás feltételei, valamint a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok és a hosszú távú tartózkodási engedélyek tagállamok által történő kiadására vonatkozó szabályok, beleértve a családegyesítési célúakat is,

b)   a tagállamok valamelyikében jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok jogainak meghatározása, ideértve a más tagállamokban való szabad mozgásra és tartózkodásra irányadó feltételeket is,

c)   illegális bevándorlás és jogellenes tartózkodás, beleértve a jogellenesen tartózkodó személyek kitoloncolását és repatriálását is,

d)   küzdelem az emberkereskedelem, különösen a nők és gyermekek kereskedelme ellen.

3. Az Unió harmadik országokkal megállapodásokat köthet a területén tartózkodó olyan személyek származási vagy abba az országba való visszafogadása érdekében, ahonnan érkeztek, akik a tagállamok egyikének területére való belépés vagy tartózkodás feltételeinek eleve nem, vagy már nem felelnek meg.

4. Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapíthat meg – kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen harmonizációját – azoknak a tagállami intézkedéseknek az ösztönzésére és támogatására, amelyek a területükön jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésének elősegítésére irányulnak.

5. E cikk nem érinti a tagállamok jogát arra, hogy meghatározzák, harmadik országok hány olyan állampolgárát engedik be területükre, akik a harmadik országból azzal a szándékkal érkeznek, hogy önálló vállalkozóként vagy alkalmazottként vállaljanak munkát.

Az EUMSZ jogalapba beillesztendő 80. cikkének szövege, amely az EUMSZ 78. és 79. cikkével azonos címben és fejezetben található, a következő (utólagos kiemelés):

80 cikk

(a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett új cikk)

Az Unió e fejezetben meghatározott politikáira és azok végrehajtására a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztásának elve az irányadó, ideértve annak pénzügyi vonatkozásait is. Az Unió e fejezet alapján elfogadott jogi aktusaiban, minden olyan esetben, amikor erre szükség van, megfelelő módon rendelkezni kell ennek az elvnek az alkalmazásáról.

III - Ítélkezési gyakorlat a jogalap terén

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint „egy közösségi jogi aktus jogalapja megválasztásának olyan objektív elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági felülvizsgálatra, ilyen elemnek számít többek között a jogi aktus célja és tartalma”(2). A helytelen jogalap megválasztása tehát elegendő indok lehet a szóban forgó jogi aktus megsemmisítésére.

Többszörös jogalap esetén meg kell állapítani, hogy a javaslat:

1.  több célkitűzést követ, vagy több összetevőből áll-e, és ezek egyike elsődlegesként vagy döntő jellegűként azonosítható-e, míg a többi csak járulékos jellegű; vagy

2.  egyszerre több olyan célkitűzést is követ-e vagy több olyan összetevőből áll-e, amelyek elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz anélkül, hogy az egyik a másikhoz képest másodlagos vagy közvetett lenne.

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint az első esetben a jogi aktust egyetlen jogalapra, nevezetesen az elsődleges, illetve döntő jellegű célkitűzés vagy összetevő által megkövetelt jogalapra, míg a második esetben a különböző megfelelő jogalapokra kell alapítani(3).

IV. A javasolt rendelet célja és tartalma

A javaslat célja a tagállamok támogatása a migráció hatékony kezelésében annak biztosítása révén, hogy az EU továbbra is eleget tegyen a nemzetközi védelemre szoruló személyek tekintetében fennálló kötelezettségeinek, megkönnyítse az itt maradásra nem jogosult személyek visszaküldését, és olyan megoldásokat támogasson, amelyek a szabálytalan és ellenőrizetlen migrációs áramlásokat biztonságos és jól kezelt útvonalakkal helyettesítik. A javaslattal kezelni szándékozott fő kihívást az képezi, hogy az Alap irányítása során nagyobb rugalmasságra van szükség a jelenlegi programozási időszakhoz képest, olyan új mechanizmusok létrehozása révén, amelyek biztosítják a pénzügyi keretösszeg megosztott, közvetlen és közvetett irányítás közötti felosztását.

A javaslat 61 preambulumbekezdést, 35 cikket és 8 mellékletet tartalmaz.

Az (1)–(9) preambulumbekezdés meghatározza a javaslat politikai és jogszabályi hátterét és összefüggéseit, beleértve a 2015. májusi európai migrációs stratégiát, valamint az Európai Tanács 2017. október 19-i ülését, amely hangsúlyozza, hogy az Unió képes összehangolni az európai és nemzeti szintű törekvéseket a migráció hatékony kezelése és az eredményes együttműködés érdekében, a szolidaritás és a felelősség igazságos elosztásának elvével összhangban, és újólag megerősíti, hogy a migrációkezeléshez átfogó, pragmatikus és határozott megközelítésére van szükség, amelynek célja a külső határok ellenőrzésének helyreállítása, valamint a szabálytalan érkezések és a tengeri halálesetek számának csökkentése. Ezeknek az intézkedéseknek az összes rendelkezésre álló uniós és tagállami eszköz rugalmas és összehangolt felhasználásán kell alapulniuk. A migrációs válság rávilágított továbbá a közös európai menekültügyi rendszer reformjának szükségességére, valamint arra, hogy ki kell egészíteni és meg kell erősíteni az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége által végzett tevékenységeket.

A (10) preambulumbekezdés megállapítja, hogy az Alapnak támogatnia kell az Unió és a tagállamok azzal kapcsolatos erőfeszítéseit, hogy a fennálló uniós jog szerinti kötelezettségeikre figyelemmel javítsák a tagállamoknak a menekültügyi politikáik fejlesztésével, nyomon követésével és értékelésével kapcsolatos kapacitását.

A (11)–(30) preambulumbekezdés meghatározza a meghozandó intézkedések részletes területeit és célkitűzéseit.

A (31) preambulumbekezdés megállapítja, hogy az Uniós költségvetésből származó finanszírozásnak olyan tevékenységekre kell koncentrálnia, amelyeknél az uniós fellépés hozzáadott értéket eredményez a tagállamok által egyedül tett intézkedéshez képest. Az e rendelet alapján nyújtott pénzügyi támogatásnak különösen a menekültügy és a migráció területére vonatkozó nemzeti és uniós kapacitásokhoz kell hozzájárulnia.

A (32)–(40) preambulumbekezdés megállapítja azokat a rendelkezéseket, amelyek szerint a pénzeszközöket és a forrásokat fel kell osztani, és a költségeket vissza kell téríteni.

A (41) preambulumbekezdés megállapítja, hogy az Alapnak az uniós szintű intézkedésekhez is támogatást kell nyújtania, hogy kiegészítse ezen alap szakpolitikai célkitűzésének tagállami programok révén történő nemzeti szintű végrehajtását. Az ilyen intézkedéseknek az Alap beavatkozási hatókörébe tartozó átfogó stratégiai célokat kell szolgálniuk.

A (42) preambulumbekezdés kimondja, hogy a rendeletben meghatározott keretnek megfelelően lehetővé kell tenni a szükséghelyzeti támogatás nyújtását.

A (43)–(48) preambulumbekezdés meghatározza a Menekültügyi és Migrációs Alap és az ugyanerre a területre vonatkozó egyéb alapok és eszközök közötti kapcsolatot.

A (49)–(55) preambulumbekezdés meghatározza a végrehajtási módszereket, a tengerentúli országokra és területekre, valamint a legkülső régiókra vonatkozó rendelkezéseket, az ellenőrzési követelményeket és az éghajlat-politikával való viszonyt.

Az (56)–(66) preambulumbekezdés rendelkezik a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök átruházásáról, a szubszidiaritásról és az arányosságról, valamint az Egyesült Királyság, Írország és Dánia jogállásáról.

A 3. cikk megállapítja, hogy az Alap szakpolitikai célkitűzése, hogy hozzájáruljon a migrációs áramlások hatékony kezeléséhez, összhangban a vonatkozó uniós vívmányokkal és az Unió alapvető jogokra vonatkozó kötelezettségvállalásaival, azzal a konkrét célkitűzéssel, hogy megerősítse és fejlessze a közös európai menekültügyi rendszer valamennyi aspektusát, támogassa a tagállamokba irányuló legális migrációt, így többek között hozzájáruljon a harmadik országok állampolgárainak integrációjához, valamint az irreguláris migráció elleni küzdelemhez, továbbá biztosítsa a harmadik országokban a visszatérés és a visszafogadás hatékonyságát.

Az 1–6. cikk általános rendelkezéseket tartalmaz. A 6. cikk meghatározza a támogatásra jogosultak körét: a tagállamok, harmadik országok bizonyos feltételek mellett, illetve az uniós jog alapján létrehozott bármely jogalany vagy bármely nemzetközi szervezet.

A 7–31. cikk meghatározza a Menekültügyi és Migrációs Alap pénzügyi és végrehajtási keretét, amely a költségvetési rendelettel összhangban a megosztott, közvetlen és közvetett irányítás keretében nyújtott támogatásról és végrehajtásról szóló szakaszokra oszlik. Ide tartoznak a nyomon követésre, a jelentéstételre és az értékelésre vonatkozó rendelkezések is. A 9. cikk kimondja, hogy a Tematikus Eszközből származó finanszírozást a szolidaritási és felelősségvállalási erőfeszítésekhez hozzájáruló tagállamok részére nyújtott támogatás céljára kell felhasználni. A 17. cikk egy főre eső átalányösszeget állapít meg a nemzetközi védelmet kérelmezők és a kedvezményezettek áthelyezésének tekintetében.

A 32–35. cikk átmeneti és záró rendelkezéseket tartalmaz.

Az I-VIII. melléklet a megosztott igazgatással, a végrehajtási intézkedésekkel, a támogatási körrel, a magasabb szintű társfinanszírozásra jogosult intézkedésekkel, a kulcsfontosságú teljesítménymutatókkal, a beavatkozás típusaival, a működési támogatásra jogosult intézkedésekkel, valamint a teljesítmény- és eredménymutatókkal kapcsolatos, támogatásra jogosult programok finanszírozásának kritériumait határozza meg.

A LIBE jelentéstervezete a jogalapnak az EUMSZ 80. cikkével (lásd a 2. módosítást) történő kiegészítését javasolja, illetve a LIBE bizottság több árnyékelőadójának módosításai is ilyen jellegű kiegészítést javasoltak (lásd a 161–163. módosítást).

A LIBE bizottság több módosítása szintén a Menekültügyi és Migrációs Alap következő célkitűzését kívánja beilleszteni a 3. cikkbe (lásd a 46., 322., 323. és 325. módosítást):

A tagállamok közötti szolidaritás és méltányos felelősségmegosztás előmozdítása többek között gyakorlati együttműködés révén, különösen azon tagállamok felé irányulóan, amelyeket a leginkább érintenek a migrációs és menekültáramlások.

Továbbá a LIBE több, a mellékletekben szereplő, kapcsolódó végrehajtási intézkedésekről szóló módosítása hivatkozik az áthelyezésre és a szolidaritásra (lásd a 137., 568. és 569. módosítást).

V – A megfelelő jogalap meghatározása

Először is hangsúlyozni kell, hogy az EP már javasolta, hogy jogalapot ki kell egészíteni az EUMSZ 80. cikkével a jelenlegi Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap jogalkotási eljárása során(4). Ezt követően felkérték a Jogi Szolgálatot, hogy készítsen jogi véleményt egy ilyen kiegészítésről, amely arra a következtetésre jutott, hogy helyénvaló az EUMSZ 80. cikk második mondatát az áthelyezésre vonatkozó különleges intézkedések közös jogalapjaként feltüntetni(5). Míg az említett rendeletet végül az EUMSZ 80. cikke nélkül fogadták el, a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről szóló, 2016. március 26-i állásfoglalásában az EP az állásfoglalás első bekezdésében a következőket állapította meg(6):

1. rámutat, hogy a migrációval kapcsolatos uniós fellépéseknek a szolidaritás elvén kell alapulniuk; megjegyzi, hogy a szolidaritás EUMSZ 80. cikkében megállapított elve a menekültügyre, bevándorlásra és a határellenőrzési politikákra egyaránt vonatkozik; véleménye szerint az EUMSZ 80. cikke a 77–79. cikkel együttesen szolgáltat jogalapot a szolidaritás elvének e területeken történő érvényesítéséhez.

Ezért – amint azt a plenáris ülésen a fenti állásfoglalásról tartott szavazás is megerősítette – az EUMSZ 80. cikkét lehet és kell is jogalapként használni a Bizottság által e javaslat kapcsán előterjesztett jogalapokkal együtt.

Továbbá a Jogi Szolgálat a jelenlegi Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap jogalapját elemző 2013. évi jogi véleményében kijelenti, hogy a 80. cikk felvétele a Szerződésbe az Európai Konvent egyik ajánlásából ered, és hogy e cikk második mondatát azzal a szándékkal fogalmazták meg, hogy valamilyen jogalapot hozzanak létre a szolidaritás elvének részletes szakpolitikákban való megjelenítése céljából. Az EUMSZ 80. cikkének e második mondata – a 352. cikk rugalmassági záradékához hasonló módon – jogalapot biztosít az Unió számára ahhoz, hogy megfelelő intézkedéseket fogadhasson el olyan esetekben, amikor a Szerződések kifejezetten vagy hallgatólagosan nem biztosítanak olyan hatáskört, amely az Unió célkitűzéseinek eléréséhez szükséges, ebben az esetben konkrétan a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti méltányos megosztásának célkitűzését(7).

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap jogalapja az EUMSZ 78. cikkének (2) bekezdése, valamint az EUMSZ 79. cikkének (2) és (4) bekezdése – a közös európai menekültügyi rendszerre, a közös bevándorlási politikára és a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő intézkedések vonatkozásában –, és mivel e rendelet párhuzamosan törekszik e célok elérésére olyan elemek felhasználásával, amelyek elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz anélkül, hogy az egyik a másikhoz képest másodlagos vagy közvetett lenne, az említett cikkeknek a javaslat jogalapját kell képezniük.

A kérdés ezután az, hogy az EUMSZ 78. cikkének (2) bekezdésével, valamint 79. cikkének (2) és (4) bekezdésével együtt az EUMSZ 80. cikke is a jogalap részét képezze-e.

A Bizottság szerint a javaslat fő célja, hogy támogassa a tagállamokat a migráció hatékony kezelésében azáltal, hogy a jelenlegi programozási időszakhoz képest a megosztott, közvetlen és közvetett irányítás finanszírozását lehetővé tevő új mechanizmusok létrehozásával kezeli a nagyobb irányítási rugalmasság iránti igényt. A javaslat továbbá rendelkezéseket tartalmaz a tagállamok szolidaritási és felelősségvállalási erőfeszítésekhez hozzájáruló támogatása (9. cikk), valamint a nemzetközi védelmet kérelmezők és a kedvezményezettek áthelyezéséhez nyújtott, egy főre jutó átalányösszegre vonatkozó támogatás tekintetében (17. cikk). A bizottsági javaslat ezért már tartalmaz rendelkezéseket a tagállamok közötti szolidaritásról és a felelősség méltányos megosztásáról, ideértve annak pénzügyi vonatkozásait is.

A fentieknek megfelelően a LIBE bizottság jelentéstervezete és a LIBE bizottság által előterjesztett módosítások ezt még inkább megerősítik azáltal, hogy a 3. cikk kiegészül a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztásának biztosítására irányuló célkitűzéssel, különös tekintettel a migráció és a menekültáramlás által leginkább sújtottakra, valamint a kapcsolódó végrehajtási intézkedéseknek a mellékletekbe történő beillesztése révén.

A Jogi Szolgálat következtetése szerint, mivel a szolidaritásra és az áthelyezésre vonatkozó fent említett rendelkezések egyértelműen a szolidaritás és a felelősség méltányos megosztása elvének érvényesülését szolgáló konkrét intézkedések finanszírozását írják elő, az EUMSZ 80. cikkének említése hozzájárulna a szóban forgó konkrét intézkedések jogszabályba foglalásával kapcsolatos egyértelműség és jogbiztonság biztosításához, kiemelve azok célkitűzését(8).

Az EUMSZ 80. cikke kimondja, hogy a határforgalom-ellenőrzéssel, a menekültüggyel és a bevándorlással kapcsolatos politikákról szóló fejezet alapján elfogadott uniós jogi aktusok (az EUMSZ 77–80. cikke) – szükség esetén – megfelelő intézkedéseket tartalmaznak a tagállamok közötti szolidaritás és a felelősség igazságos megosztása elvének érvényre juttatása érdekében, ideértve annak pénzügyi vonatkozásait is. A fentiekben vázoltaknak megfelelően a Bizottság e javaslata – a javasolt módosításokkal együtt – az ilyen jellegű intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. Mivel a javasolt rendelet egyszerre irányul e célok elérésére, amelyek elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz anélkül, hogy az EUMSZ 78. cikkének (2) bekezdéséhez, valamint az EUMSZ 79. cikkének (2) és (4) bekezdéséhez kapcsolódó célkitűzések és elemek tekintetében másodlagos vagy közvetett jellegűek lennének, az EUMSZ 80. cikkét is alapul kell venni.

VI – Következtetés és ajánlás

A fenti elemzés fényében a javaslat jogalapját, az EUMSZ 78. cikkének (2) bekezdését, valamint az EUMSZ 79. cikkének (2) és (4) bekezdését ki lehet egészíteni az EUMSZ 80. cikkével.

A Jogi Bizottság ennek megfelelően 2019. február 18-i ülésén 11 szavazattal, 6 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül úgy határozott(9), hogy azt ajánlja, hogy az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság kiegészítő jogalapként belefoglalhatja az EUMSZ 192. cikkének (80) bekezdését az ügyiratról szóló jelentésébe.

Tisztelettel:

Pavel Svoboda

(1)

Az Európai Parlament és a Tanács 516/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 168. o.).

(2)

C-45/86. sz. ügy, Bizottság kontra Tanács (Általános preferenciális vámkedvezmények), EBHT 1987., 1439. o., 5. pont; C-440/05. sz. Bizottság kontra Tanács ügy, EBHT 2007., I-9097.; C-411/06. sz. Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ügy, EBHT 2009., I-07585.

(3)

Lásd a fent hivatkozott C-411/06. sz. ügyben hozott ítélet 46–47. pontját.

(4)

Lásd az 1. lábjegyzetet.

(5)

Lásd az EP Jogi Szolgálata SJ-0139/13. sz. véleményének I. mellékletét.

(6)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0102.

(7)

Lásd az EP Jogi Szolgálata SJ-0139/13. sz. véleményének 27. és 41. pontját.

(8)

Lásd a Jogi Szolgálat 2019. évi SJ-0088/19. sz. véleményének 13. pontját.

(9)

A zárószavazáson jelen voltak: Pavel Svoboda (elnök), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux (alelnök), Gilles Lebreton (a vélemény előadója), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (20.12.2018)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

A vélemény előadója: Elly Schlein

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret részeként javaslatot terjesztett az Európai Parlament és a Tanács elé a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról. Az alap támogatást nyújt a migráció hatékony tagállami kezeléséhez 10,4 milliárd euró kerettel.

A migrációs válság megmutatta, hogy a szolidaritáson és a felelősség igazságos megosztásán alapuló közös európai megközelítésre van szükség. Az előadó ezért üdvözli a migráció és a menekültügy számára rendelkezésre álló költségvetés növelését, amely alapvető lépés az EU-n belüli erős, igazságos és hatékony menekültügyi és befogadási rendszer kiépítése érdekében.

Az előadó azonban úgy véli, hogy a javaslat jelenlegi formájában túlzott hangsúlyt fektet a visszaküldési arány növelésére. A megosztott irányítás alá tartozó nemzeti programokhoz nyújtott finanszírozás javasolt kritériumai valójában úgy rendelkeznek, hogy e finanszírozás 40%-át az irreguláris migráció elleni küzdelemre és a menekültügy, a legális migráció és az integráció területére irányuló intézkedések kárára történő visszaküldések kibocsátására vonatkozó mutatók alapján kell elosztani. Ez ösztönzőket teremtene a tagállamok számára a kiutasítási határozatok kibocsátására és érvényesítésére anélkül, hogy figyelembe venné a visszatérők kockázatait és a származási országokra gyakorolt lehetséges hatást.

Üdvözölni kell a Bizottság által a szilárd uniós migrációs politika kialakítására tett lépéseket. Az előadó azonban úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak bele kell foglalnia a javaslatba a visszatérők és a származási országok számára szükséges garanciákat. A kiutasítási határozatokat nem lehet a származási országokban fennálló helyzet és a helyi szintű abszorpciós kapacitás átfogó értékelése nélkül meghozni. Alapvető fontosságú annak ellenőrzése, hogy a visszatérők milyen hatást gyakorolhatnak a származási országok stabilitására, mivel a visszatérések hozzájárulhatnak a konfliktusok, a feszültség és a bizonytalan helyzetek kialakulásához.

Emellett a Parlamentnek és a Tanácsnak biztosítania kell, hogy az EU harmadik országokkal fenntartott kapcsolatai ne függjenek a visszatérés és visszafogadás terén folytatott együttműködéstől. A harmadik országokkal folytatott együttműködésnek a kölcsönös érdekeken és átfogó megközelítésen, nem pedig a migráció terén az EU érdekein és prioritásain kell alapulnia. A migráció kezelésének szűk megközelítése veszélyeztetheti a harmadik országokkal folytatott uniós együttműködést.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az alapnak teljes mértékben tiszteletben kell tartania az emberi jogokat, teljesítenie kell a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendet, az EUMSZ 208. cikkében foglalt fejlesztési politikai koherencia elvét, valamint a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos nemzetközi szintű kötelezettségvállalásokat, nevezetesen a menekültekről szóló globális megállapodást és a biztonságos, rendezett és szabályos migrációra vonatkozó globális megállapodást.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Az alap fejlesztési szempontú kezelésekor figyelembe kell venni a migráció alapvető okait, mint a konfliktusok, a szegénység, a mezőgazdasági kapacitás hiánya, az oktatás és az egyenlőtlenség.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  A visszafogadási megállapodások egyik fontos részét kell, hogy képezze – egyebek mellett – a harmadik országokkal folytatott fejlesztési együttműködés, hogy bővüljenek a munkaerőpiaci és foglalkoztatási lehetőségek a visszafogadó országokban annak érdekében, hogy kevesebb olyan tényező legyen, amelyek a visszatérő migránsokat az európai határok ismételt átlépésére ösztönzik.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az alapnak támogatnia kell a migrációs áramlások hatékony kezelését, többek között a menekültügy területén hozott közös intézkedések előmozdítása révén, ideértve a nemzetközi védelemre szoruló személyek tagállamok általi letelepítését és a nemzetközi védelmet kérelmező személyek tagállamok közötti áthelyezését, az integrációs stratégiák támogatásával és a legális migrációs politika hatékonyabbá tételével kapcsolatos erőfeszítéseit, az Unió hosszú távú versenyképességének és a szociális modell jövőjének biztosítása érdekében, valamint a fenntartható migrációs és visszafogadási politika révén az irreguláris migráció ösztönzőinek csökkentése érdekében. Az alapnak támogatnia kell a harmadik országokkal folytatott együttműködés megerősítését a menedékjogot vagy más nemzetközi védelmet kérelmező személyek áramlásának kezelése, a legális migrációra vonatkozó lehetőségek, valamint az irreguláris migráció elleni küzdelem megerősítése, illetve a harmadik országokba való visszatérések fenntarthatóságának és visszafogadások hatékonyságának biztosítása érdekében.

(7)  Az alapnak támogatnia kell a menekültügy területén hozott közös intézkedések előmozdítását, ideértve a személyek tagállamok általi letelepítését és a tagállamok közötti áthelyezését, támogatnia kell az integrációs, a fogadási és befogadási stratégiákat és egy hatékonyabb legális migrációs politikát, küzdenie kell az irreguláris migráció ellen, és egy fenntartható migrációs és visszafogadási politikát kell végrehajtania. Az alapnak támogatnia kell a harmadik országokkal folytatott együttműködés megerősítését az áramlások kezelése, a legális migrációra vonatkozó lehetőségek létrehozása, az irreguláris migráció megfékezése, a migránscsempészés elleni küzdelem, valamint a harmadik országokba való visszatérések fenntarthatóságának és a visszafogadások hatékonyságának biztosítása érdekében. A harmadik országokkal folytatott együttműködésnek valóban kölcsönös érdeken kell alapulnia.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A migrációs válság rávilágított arra, hogy szükség van a közös európai menekültügyi rendszer reformjára annak érdekében, hogy biztosítsák a hatékony menekültügyi eljárásokat a másodlagos migrációs mozgások megelőzése, a nemzetközi védelmet kérelmezők egységes és megfelelő befogadási feltételeinek biztosítása, a nemzetközi védelmet biztosító egységes előírások, valamint a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára biztosított megfelelő jogok és előnyök biztosítása érdekében. Ugyanakkor a reformra azért volt szükség, hogy méltányosabb és hatékonyabb rendszert hozzanak létre a tagállamok nemzetközi védelmet kérelmezők felelősségének meghatározására, valamint a tagállamok áttelepítési erőfeszítéseinek uniós keretrendszerére. Ezért helyénvaló az alapnak fokozott támogatást nyújtani a megreformált közös európai menekültügyi rendszer teljes körű és megfelelő végrehajtására irányuló tagállami erőfeszítésekhez.

(8)  Helyénvaló támogatni és fejleszteni a tagállamok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy teljes mértékben és helyesen hajtsák végre az Unió menekültügyi vívmányait, különösen a következők által: megfelelő befogadási feltételeket teremtenek a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek, valamint a nemzetközi védelmet kérelmező és az abban részesülő személyek számára; biztosítják a jogállás megfelelő meghatározását; méltányos és hatékony menekültügyi eljárást alkalmaznak, és előmozdítják a bevált gyakorlatok alkalmazását a menekültügy területén a nemzetközi védelemre szoruló személyek jogainak biztosítása érdekében; továbbá lehetővé teszik a tagállami menekültügyi rendszerek hatékony működését. Az alapnak ezért fokozott támogatást kell nyújtania a megreformált közös európai menekültügyi rendszer teljes körű és megfelelő végrehajtására irányuló tagállami erőfeszítésekhez.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az alapnak ki kell egészítenie és meg kell erősítenie az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) által az (EU) .../... rendelettel létrehozott tevékenységeket. [EUAA rendelet]14 a közös európai menekültügyi rendszer működésének megkönnyítése és javítása, a tagállamok közötti gyakorlati együttműködés és információcsere összehangolása és erősítése, az uniós jog és a menekültügyre vonatkozó operatív normák előmozdítása annak érdekében, hogy magas szintű védelmet biztosítson a nemzetközi védelem iránti kérelmek, befogadási feltételek és a védelmi igények értékelése terén az egész Unióban, lehetővé téve a nemzetközi védelem iránti kérelmek fenntartható és méltányos elosztását, lehetővé tegye a nemzetközi védelem iránti kérelmek fenntartható és méltányos elosztását, elősegítse a nemzetközi védelem iránti kérelmek fenntartható és méltányos elosztását, támogassa a nemzetközi védelem iránti kérelmek uniós szintű értékelését, támogassa a tagállamok áttelepítési erőfeszítéseit, és operatív és technikai segítséget nyújtson a tagállamoknak menekültügyi és befogadási rendszereik kezeléséhez, különösen azokat, amelyek rendszerei aránytalan nyomásnak vannak kitéve.

(9)  Az alapnak ki kell egészítenie és meg kell erősítenie az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) által az (EU) .../... rendelettel létrehozott tevékenységeket. [EUAA rendelet]14 a közös európai menekültügyi rendszer működésének megkönnyítése és javítása, a tagállamok közötti gyakorlati együttműködés és információcsere összehangolása és erősítése, az uniós jog és a menekültügyre vonatkozó operatív normák előmozdítása annak érdekében, hogy biztosítsa az emberi jogok tiszteletben tartását, valamint magas szintű védelmet a nemzetközi védelem iránti kérelmek, befogadási feltételek és a védelmi igények értékelése terén az egész Unióban, lehetővé téve a nemzetközi védelem iránti kérelmek fenntartható és méltányos elosztását, lehetővé tegye a nemzetközi védelem iránti kérelmek fenntartható és méltányos elosztását, elősegítse a nemzetközi védelem iránti kérelmek fenntartható és méltányos elosztását, végső soron mindig tiszteletben tartva a kérelmező személy mindenek felett álló érdekét, támogassa a nemzetközi védelem iránti kérelmek uniós szintű értékelését, támogassa a tagállamok áttelepítési erőfeszítéseit, és operatív és technikai segítséget nyújtson a tagállamoknak menekültügyi és befogadási rendszereik kezeléséhez, különösen azokat, amelyek rendszerei aránytalan nyomásnak vannak kitéve.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az alapnak támogatnia kell az Unió és a tagállamok azzal kapcsolatos erőfeszítéseit, hogy a fennálló uniós jog szerinti kötelezettségeikre figyelemmel javítsák a tagállamoknak a menekültügyi politikáik fejlesztésével, nyomonkövetésével és értékelésével kapcsolatos kapacitását.

(10)  Az alapnak támogatnia kell az Unió és a tagállamok azzal kapcsolatos erőfeszítéseit, hogy a fennálló uniós és nemzetközi jog szerinti kötelezettségeikre figyelemmel javítsák a tagállamoknak a menekültügyi politikáik fejlesztésével, nyomonkövetésével és értékelésével kapcsolatos kapacitását, az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló általános megközelítés alapján.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A menedékjogot vagy a nemzetközi védelem más formáját kérelmező személyek beáramlása hatékony kezelésének biztosítása érdekében harmadik országokkal folytatott partnerség és együttműködés az uniós menekültügyi politika lényeges összetevője. A nemzetközi védelemre szoruló harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek jogszerű és biztonságos érkezésével kapcsolatos nem biztonságos és szabálytalan érkezések helyettesítése céljából, szolidaritást fejezve ki azon országok között, ahol a nemzetközi védelemre szoruló személyek nagy száma az említett országokra nehezedő nyomás enyhítése révén lakóhelyüket elhagyni kényszerült, az Unió migrációs politikai célkitűzéseinek elérése érdekében, valamint a nemzetközi fórumokon és harmadik országokkal folytatott, egységes álláspontot képviselő globális áttelepítési kezdeményezésekhez való hozzájárulás révén, az alapnak pénzügyi ösztönzőket kell biztosítania az uniós áttelepítési [és humanitárius befogadási] keretrendszer végrehajtásához.

(11)  Annak biztosítása érdekében, hogy az emberek ne kényszerüljenek hazájuk elhagyására, valamint a migrációs áramlás, ezen belül a menedékjogot vagy a nemzetközi védelem más formáját kérelmező személyek beáramlása hatékony kezelésének biztosítása érdekében a harmadik országokkal folytatott partnerség és együttműködés az uniós migrációs és menekültügyi politika lényeges összetevője. A harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek, köztük a nemzetközi védelemre szoruló személyek jogszerű és biztonságos érkezésével kapcsolatos nem biztonságos és szabálytalan érkezések helyettesítése céljából, szolidaritást fejezve ki azon országok között, ahol a nemzetközi védelemre szoruló személyek nagy száma az említett országokra nehezedő nyomás enyhítése révén lakóhelyüket elhagyni kényszerült, a nemzetközi fórumokon és harmadik országokkal folytatott, egységes álláspontot képviselő globális áttelepítési kezdeményezésekhez való hozzájárulás révén, az alapnak pénzügyi ösztönzőket kell biztosítania az uniós áttelepítési [és humanitárius befogadási] keretrendszer, valamint a tagállamok által önállóan vagy közösen elfogadott egyéb hasonló humanitárius kezdeményezések végrehajtásához.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Tekintettel az elmúlt években az Unióba irányuló migrációs áramlások magas szintjére és társadalmaink kohéziójának fontosságára, elengedhetetlen a legálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok korai integrációjára vonatkozó tagállami politikák támogatása, ideértve a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedésére vonatkozó, a Bizottság által 2016-ban elfogadott cselekvési tervben meghatározott kiemelt területeket is.

(12)  Tekintettel társadalmaink kohéziója biztosításának fontosságára, elengedhetetlen a legálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok korai fogadására, integrációjára és befogadására vonatkozó tagállami politikák támogatása, ideértve a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedésére vonatkozó, a Bizottság által 2016-ban elfogadott cselekvési tervben meghatározott kiemelt területeket is.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a harmadik országok állampolgárai beilleszkedésének az Unió általi következetes kezelése, az alapból finanszírozott tevékenységeknek célirányosnak kell lenniük, és ki kell egészíteniük az Európai Szociális alap Plusz (ESZA+) és az Európai Regionális Fejlesztési alap (ERFA)által finanszírozott tevékenységeket. Az ezen alapból finanszírozott intézkedéseknek olyan intézkedéseket kell támogatniuk, amelyek a harmadik országok állampolgárainak az integráció korai szakaszában általában végrehajtott igényeihez igazodnak, és a tagállamok beilleszkedési kapacitásait támogató horizontális intézkedéseket, míg a harmadik országbeli állampolgárokra irányuló, hosszabb távú hatást gyakorló beavatkozásokat az ERFA és az ESZA+ keretében kell finanszírozni.

(13)  Az európai társadalmakba való integráció folyamatának javítása és megerősítése érdekében az alapnak – a tagállamok gazdasági és társadalmi igényeivel összhangban – meg kell könnyítenie az Unióba irányuló legális migrációt, és az integráció folyamatának előkészítéséről már az Unióba érkező harmadik országbeli állampolgárok származási országában előre kell gondoskodnia. A harmadik országokban tett intézkedéseknek teljes mértékben összhangban kell lenniük a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia elvével és a fenntartható fejlesztési célok megvalósításával kapcsolatos kötelezettségvállalásokkal.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  Az integrációs intézkedések alkalmazási körének ki kell terjednie a nemzetközi védelemben részesülő személyekre is, az integráció tekintetében alkalmazott átfogó megközelítés biztosítása érdekében, figyelembe véve a célcsoport sajátosságait. Amennyiben a beilleszkedést segítő intézkedéseket fogadással ötvözik, a fellépéseknek adott esetben lehetővé kell tenniük a menedékkérők fogadását is.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Ebben az összefüggésben az alap végrehajtásáért felelős tagállami hatóságok kötelesek együttműködni és koordinációs mechanizmusokat létrehozni a tagállamok által az ESZA+ és az ERFA beavatkozásainak kezelése céljából meghatározott hatóságokkal, valamint szükség esetén az irányító hatóságokkal és a harmadik országbeli állampolgárok integrációjához hozzájáruló egyéb uniós alapok irányító hatóságaival.

(14)  Annak érdekében, hogy hatékony legyen és a lehető legnagyobb hozzáadott értéket érje el, az alapnak célzottabb megközelítést kell alkalmaznia, támogatva az olyan összefüggő stratégiákat, amelyek kifejezetten a harmadik országbeli állampolgárok nemzeti, helyi és/vagy adott esetben regionális szintű integrációját szolgálják. E stratégiákat elsősorban a helyi vagy regionális hatóságoknak, valamint nem állami szereplőknek kell végrehajtaniuk, nem kizárva ugyanakkor a nemzeti hatóságokat sem, különösen amennyiben a tagállam sajátos közigazgatási szervezete ezt teszi szükségessé, vagy amennyiben a tagállamban a fogadási, az integrációs és a befogadási intézkedések az állam és a decentralizált közigazgatás megosztott hatáskörébe tartoznak. A végrehajtó szervezeteknek a sajátos helyzetüknek leginkább megfelelő intézkedéseket kell kiválasztaniuk a rendelkezésre álló intézkedési lehetőségek közül.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A hatékony visszaküldési politika szerves része az Unió és tagállamai átfogó migrációs megközelítésének. Az alapnak támogatnia és ösztönöznie kell a tagállamok erőfeszítéseit a visszatérésre vonatkozó közös előírások hatékony végrehajtása és továbbfejlesztése érdekében, különösen a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben15 meghatározottak szerint, valamint a visszaküldések igazgatására irányuló integrált és összehangolt megközelítés végrehajtása és továbbfejlesztése érdekében. A fenntartható visszaküldési politikák esetében az alapnak a harmadik országokban is támogatnia kell a kapcsolódó intézkedéseket, például a visszatérők reintegrációját.

(20)  A hatékony visszaküldési politika szerves része az Unió és tagállamai átfogó migrációs megközelítésének. Az alapnak támogatnia és ösztönöznie kell a tagállamok erőfeszítéseit a visszatérésre vonatkozó közös előírások hatékony végrehajtása és továbbfejlesztése érdekében, az önkéntes visszatérésre helyezve a hangsúlyt, különösen a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben15 meghatározottak szerint, valamint a visszaküldések igazgatására irányuló integrált és összehangolt megközelítés végrehajtása és továbbfejlesztése érdekében. Az alapnak a harmadik országokban is támogatnia kell a kapcsolódó intézkedéseket, hogy megkönnyítse és garantálja a biztonságos és méltóságteljes visszatérést és visszafogadást, valamint a fenntartható reintegrációt, a menekültekről szóló globális megállapodásban foglaltak szerint.

__________________

__________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A tagállamokat a ténylegesen önkéntes visszatérést kell előnyben részesíteniük. Az önkéntes visszatérés előmozdítása érdekében a tagállamoknak elő kell irányozni az ilyen visszatérők ösztönzését, például magasabb szintű visszatérési támogatás formájában biztosított kedvezőbb bánásmód megteremtésével. A önkéntes visszatérés ilyen formája a visszatérőknek, illetve a költséghatékonyságra tekintettel a hatóságoknak is kedvez.

(21)  A tagállamokat a ténylegesen önkéntes visszatérést kell előnyben részesíteniük. Az önkéntes visszatérés előmozdítása érdekében a tagállamoknak elő kell irányozniuk az ilyen visszatérők ösztönzését, például magasabb szintű visszatérési támogatás formájában biztosított kedvezőbb bánásmód megteremtésével, Európában folytatott szakképzéssel, amely segíteni fogja a visszatérőket abban, hogy származási országukban visszalépjenek a munkaerőpiacra. A önkéntes visszatérés ilyen formája a visszatérőknek, illetve a költséghatékonyságra tekintettel a hatóságoknak is kedvez.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A tagállamokban és a visszatérési országokban alkalmazott, a visszatérők érdekeit szolgáló különleges támogatási intézkedések javíthatják a visszatérés feltételeit, és felgyorsíthatják a visszailleszkedésüket.

(23)  A tagállamokban és a visszatérési országokban alkalmazott, a visszatérők érdekeit szolgáló, a humanitárius és védelmi igényeikre külön figyelmet fordító különleges támogatási intézkedések javíthatják a visszatérés feltételeit, és felgyorsíthatják a visszailleszkedésüket. Különös figyelmet kell fordítani a kiszolgáltatott csoportokra. A kiutasítási határozatokat a származási országokban fennálló helyzet, többek között a helyi szintű abszorpciós kapacitás átfogó és körültekintő értékelése alapján kell meghozni. A származási országokat, és különösen a kiszolgáltatott személyeket támogató különleges intézkedések hozzájárulnak a visszatérések fenntarthatóságához, biztonságához és hatékonyságához. Az ilyen intézkedéseket a helyi hatóságok, a civil társadalom és a diaszpórák aktív részvételével kell végrehajtani.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A visszafogadási egyezmények és egyéb visszafogadási megállapodások szerves részét képezik az Unió visszatérési politikájának, és központi eszközei a migrációs áramlások hatékony kezelésének, mivel megkönnyítik az illegális migránsok gyors visszatérését. Ezek az egyezmények és megállapodások az Európai Unió és az illegális migránsok származási vagy tranzitországait képező harmadik országok közötti párbeszéd és együttműködés egyik fontos elemét jelentik, és a visszatérésre vonatkozó hatékony nemzeti és uniós szakpolitikák érdekében támogatni kell ezen megállapodások végrehajtását a harmadik országokban.

(24)  A visszafogadási egyezmények és egyéb visszafogadási megállapodások szerves részét képezik az Unió visszatérési politikájának, és központi eszközei a migrációs áramlások hatékony kezelésének, mivel megkönnyítik az illegális migránsok gyors visszatérését. Ezek az egyezmények és megállapodások az Európai Unió és az illegális migránsok származási vagy tranzitországait képező harmadik országok közötti együttműködés és politikai párbeszéd egyik fontos elemét jelentik, és a visszatérésre vonatkozó hatékony nemzeti és uniós szakpolitikák érdekében támogatni kell ezen megállapodások végrehajtását a harmadik országokban.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A személyek visszatérésének e rendelet szerinti támogatása mellett az alapnak az illegális bevándorlás elleni küzdelmet, az irreguláris migrációt ösztönző tényezők visszaszorítását, illetve a legális migrációra vonatkozó hatályos szabályok megkerülése elleni küzdelmet célzó egyéb intézkedéseket is támogatnia kell, ezáltal őrizve a tagállamok bevándorlási rendszerének integritását.

(25)  A harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek tagállami integrációjának támogatása mellett az alapnak a migránscsempészés visszaszorítását, a legális migrációra vonatkozó szabályok kidolgozásának ösztönzését és elősegítését célzó egyéb intézkedéseket is támogatnia kell, ezáltal őrizve a származási országokban a bevándorlási rendszerek integritását, teljes mértékben összhangban a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia elvével.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Az illegális migránsok foglalkoztatása bevándorlásra ösztönző tényezőt jelent az illegális migráció számára, és aláássa a legális migrációs rendszerekre épülő munkavállalói mobilitási szakpolitika kialakítását. Az alapnak ezért közvetlenül vagy közvetve támogatnia kell a tagállamokat a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatását tiltó 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv16 végrehajtásában, és szankciókról kell rendelkeznie a tilalmat megsértő munkáltatókkal szemben.

(26)  Az alapnak közvetlenül vagy közvetve támogatnia kell a tagállamokat a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatását tiltó 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv16 végrehajtásában, és szankciókról kell rendelkeznie a tilalmat megsértő munkáltatókkal szemben. Az irányelv védelmi elemeket is tartalmaz, így például a szabálytalanul foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok azon jogát, hogy panaszt nyújtsanak be, és visszaigényeljék munkabérüket. Az alapnak támogatnia kell ez utóbbi végrehajtását, mivel ezeket a védelmi elemeket nem hajtották végre kielégítően, amint arra a Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó

minimumszabályokról szóló 2009. június 18-i 2009/52/EK irányelv alkalmazásáról szóló, 2014. május 22-i közleménye rámutatott.

_________________

_________________

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/52/EK irányelve (2009. június 18.) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról (HL L 168., 2009.6.30., 24. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/52/EK irányelve (2009. június 18.) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról (HL L 168., 2009.6.30., 24. o.).

 

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  A tagállamoknak támogatniuk kell a civil társadalom és a munkavállalói szervezetek kéréseit, például a női és férfi munkavállalók európai befogadó hálózatának létrehozását, hogy kapcsolatot teremtsenek azon európai munkvállalók között, akik a migrációs folyamatban az emberhez méltó befogadás elősegítése, a migráció emberi jogokon alapuló megközelítése, valamint a befogadás és munkahelyi integráció jó gyakorlatainak cseréje érdekében tevékenykednek.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az alap révén támogatott harmadik országbeli vagy azzal összefüggő intézkedéseket az egyéb – földrajzi és tematikus – uniós külső segítségnyújtási eszközök által támogatott, Unión kívüli intézkedésekkel összhangban kell meghozni. Az ilyen intézkedések végrehajtása során mindenekelőtt teljes összhangra kell törekedni az Unió külső tevékenységeinek alapelveivel és általános célkitűzéseivel, valamint a szóban forgó országgal vagy régióval kapcsolatos külpolitikával. A külső dimenzió tekintetében az alapnak a harmadik országokkal folytatott együttműködés fokozására, valamint a migrációkezelés kulcselemeinek megerősítésére kell irányítania a támogatást az uniós migrációs politika érdekeltségi területein.

(30)  Az alap keretében meghozott, harmadik országokkal kapcsolatos intézkedéseknek teljes mértékben összhangban kell lenniük az Unió a szóban forgó országgal vagy régióval kapcsolatos külső tevékenységeinek, külpolitikájának és fejlesztési politikájának alapelveivel és általános célkitűzéseivel, valamint az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásaival. A harmadik országokkal folytatott együttműködés célja nem lehet olyan intézkedések támogatása, amelyek közvetlenül fejlesztésre irányulnak, és nem sértheti a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia elvét.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Ennek a kezdeti összegnek a tagállamok hosszú távú befektetéseinek alapját kell képeznie. A migrációs áramlások változásainak figyelembevétele, valamint a menekültügyi és befogadási rendszerek igazgatása során felmerülő igények kezelése, valamint a jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok integrációja és a hatékony és fenntartható visszatérési politika révén az irreguláris migráció elleni fellépés érdekében a tagállamok részére középtávon további összeget kell allokálni, figyelembe véve az abszorpciós rátákat. Ennek az összegnek az I. mellékletben meghatározott legfrissebb statisztikai adatokon kell alapulnia, a tagállamok kiindulási helyzetében bekövetkezett változások tükrözése érdekében.

(35)  Ennek a kezdeti összegnek a tagállamok hosszú távú befektetéseinek alapját kell képeznie. A migrációs áramlások változásainak figyelembevétele, valamint a menekültügyi és befogadási rendszerek igazgatása során felmerülő igények kezelése, és a harmadik országbeli állampolgárok integrációja, a migránscsempészet visszaszorítása, egy hatékony, jogszerű és fenntartható visszatérési politika végrehajtása érdekében a tagállamok részére középtávon további összeget kell allokálni, figyelembe véve az abszorpciós rátákat. Ennek az összegnek az I. mellékletben meghatározott legfrissebb statisztikai adatokon kell alapulnia, a tagállamok kiindulási helyzetében bekövetkezett változások tükrözése érdekében.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  Az alapnak az uniós szintű intézkedésekhez is támogatást kell nyújtania, hogy kiegészítse ezen alap szakpolitikai célkitűzésének tagállami programok révén történő nemzeti szintű végrehajtását. Az ilyen intézkedések a szakpolitikai elemzéssel és innovációval, a transznacionális kölcsönös tanulással és partnerséggel, valamint az új kezdeményezések és intézkedések uniós szintű tesztelésével kapcsolatos, az alap beavatkozásainak hatókörén belüli átfogó stratégiai célokat szolgálnak.

(41)  Az alapnak az uniós szintű intézkedésekhez is támogatást kell nyújtania, hogy kiegészítse ezen alap szakpolitikai célkitűzésének tagállami programok révén történő nemzeti szintű végrehajtását. Az ilyen intézkedések a szakpolitikai elemzéssel és innovációval, a transznacionális kölcsönös tanulással és partnerséggel, a diaszpóra-közösségek által végzett munkával és az ezen a téren általuk betöltött összekötő szereppel, valamint az új kezdeményezések és intézkedések uniós szintű tesztelésével kapcsolatos, az alap beavatkozásainak hatókörén belüli átfogó stratégiai célokat szolgálnak.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Az Unió azon képességének erősítése érdekében, hogy az előre nem látható vagy aránytalan hosszú távú migrációs nyomást azonnal kezelje egy vagy több olyan tagállamban, amelyet a harmadik országok állampolgárainak nagy vagy aránytalan beáramlása jellemez, és amely jelentős és sürgős igényeket támaszt befogadási és idegenrendészeti, menekültügyi és migrációkezelési rendszerei és eljárásai, a harmadik országokban a harmadik országokban tapasztalható súlyos migrációs nyomás miatt politikai fejlemények vagy konfliktusok miatt, lehetővé kell tenni sürgősségi segély nyújtását az e rendeletben meghatározott keretnek megfelelően.

(42)  Az Unió azon képességének erősítése érdekében, hogy az előre nem látható vagy aránytalan hosszú távú migrációs nyomást azonnal kezelje egy vagy több olyan tagállamban, amelyet a harmadik országok állampolgárainak nagy vagy aránytalan beáramlása jellemez, és amely jelentős és sürgős igényeket támaszt befogadási és idegenrendészeti, menekültügyi és migrációkezelési rendszerei és eljárásai, a harmadik országokban tapasztalható súlyos migrációs nyomás miatt politikai fejlemények vagy konfliktusok miatt, lehetővé kell tenni sürgősségi segély nyújtását – amelynek mindenkor azokat az intézkedéseket kell céloznia, amelyek a migráns személyek emberi jogainak garantálását és a tagállamok különösen a menekült- és menedékügy terén tett nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítését szolgálják – az e rendeletben meghatározott keretnek megfelelően.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(53a)  A tagállamokban és a harmadik országokban az alap programjainak tervezési, végrehajtási és értékelési folyamata során konzultációt kell folytatni a civil társadalom szervezeteivel, a helyi és regionális hatóságokkal, valamint a nemzeti parlamentekkel.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alap szakpolitikai célkitűzése a migrációs áramlások hatékony kezeléséhez való hozzájárulás a vonatkozó uniós vívmányokkal összhangban és az Unió alapvető jogokra vonatkozó kötelezettségvállalásainak megfelelően.

(1)  Az alap szakpolitikai célkitűzése a migrációs áramlások hatékony kezeléséhez való hozzájárulás a vonatkozó uniós vívmányokkal összhangban és az Unió alapvető jogokra – különösen a menedékhez való, az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogra és a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia elvére – vonatkozó kötelezettségvállalásainak megfelelően.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a tagállamokba irányuló legális migráció támogatása és a harmadik országbeli állampolgárok integrációs folyamatára;

b)  a tagállamokba irányuló biztonságos és legális útvonala létrehozásának támogatása, beleértve a harmadik országbeli állampolgárok — többek között a menedékkérők és a nemzetközi védelemben részesülő személyek – integrációjához való hozzájárulást, valamint a migránsok emberi jogai védelmének megerősítését;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  hozzájárulás az illegális migráció megakadályozásához és a harmadik országokba való tényleges visszaküldés és visszafogadás biztosításához.

c)  a migráció legális útvonalainak megnyitásával hozzájárulás az illegális migráció megakadályozásához, az embercsempészet elleni küzdelemhez és a harmadik országokba való visszaküldés és visszafogadás hatékonyságának és fenntarthatóságának biztosításához mind a visszatérők, mind a származási országok esetében.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  hozzájárulás az illegális migráció megakadályozásához és a harmadik országokba való tényleges visszaküldés és visszafogadás biztosításához.

c)  hozzájárulás az illegális migráció megakadályozásához és a harmadik országokba való visszaküldés és visszafogadás hatékonyságának és fenntarthatóságának biztosításához mind a visszatérők, mind a származási országok esetében.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a tagállamok közötti szolidaritás és felelősségmegosztás előmozdítása többek között gyakorlati együttműködés révén, különösen azon tagállamok felé irányulóan, amelyeket a leginkább érintenek a migrációs és menekültáramlások.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az alap nyitva áll harmadik országok előtt, a harmadik országnak a Menekültügyi és Migrációs alapban való részvételére vonatkozó egyedi megállapodásban meghatározott feltételekkel, feltéve, hogy a megállapodás:

Az alap nyitva áll a migránsok alapvető jogait tiszteletben tartó harmadik országok előtt a legális migráció, a visszaküldés és a visszafogadás terén megvalósuló tevékenységek számára, a harmadik országnak a Menekültügyi és Migrációs Alapban való részvételére vonatkozó egyedi megállapodásban meghatározott feltételekkel – amelyeket nyilvánosan elérhetővé kell tenni –, feltéve, hogy a megállapodás:

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– rendelkezik az azon egyének által igénybe vehető jogorvoslati mechanizmusról, akik úgy vélik, hogy megsértették alapvető jogaikat.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy a harmadik országokkal kapcsolatos fellépések az uniós eszközök révén végrehajtott egyéb cselekvésekkel összhangban jönnek létre, tiszteletben tartják a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia elvét, a nem fejlesztésközpontú intézkedéseket helyezik előtérbe, és teljes mértékben betartják az emberi jogokat és a nemzetközi jogokat.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Tematikus Eszköz különösen a II. melléklet 2. cikkének b) pontjában említett végrehajtási intézkedés körébe tartozó, a helyi és regionális hatóságok vagy civil társadalmi szervezetek által végrehajtott intézkedéseket támogatja.

(6)  A Tematikus Eszköz különösen a II. melléklet 2. cikkének b) pontjában említett végrehajtási intézkedés körébe tartozó, a helyi és regionális hatóságok vagy civil társadalmi szervezetek, többek között a diaszpórák által végrehajtott intézkedéseket támogatja.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a programjában kezelt prioritások összhangban állnak a migrációkezelés terén meglévő uniós prioritásokkal és kihívásokkal, és reagálnak azokra, valamint hogy teljes mértékben megfelelnek az uniós vívmányoknak és az elfogadott uniós prioritásoknak. Programjaik prioritásainak meghatározásakor a tagállamok gondoskodnak arról, hogy megfelelően foglalkoznak a II. mellékletben szereplő végrehajtási intézkedésekkel.

(1)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a programjában kezelt prioritások összhangban állnak a migrációkezelés, a menekültügy és a fogadás terén meglévő uniós prioritásokkal és kihívásokkal, és reagálnak azokra, valamint hogy teljes mértékben megfelelnek az uniós vívmányoknak és az elfogadott uniós prioritásoknak. Programjaik prioritásainak meghatározásakor a tagállamok gondoskodnak arról, hogy megfelelően foglalkoznak a II. mellékletben szereplő végrehajtási intézkedésekkel.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság biztosítja, hogy az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget saját működési területeiken bevonják a programok kialakításába ennek korai szakaszában. A Bizottság konzultál az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével a programtervezetekről annak érdekében, hogy biztosítsa az ügynökségek és a tagállamok intézkedéseinek összhangját és egymást kiegészítő jellegét.

(2)  A Bizottság biztosítja, hogy az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget saját működési területeiken bevonják a programok kialakításába ennek korai szakaszában. A Bizottság konzultál az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével a programtervezetekről annak érdekében, hogy biztosítsa az ügynökségek és a tagállamok intézkedéseinek összhangját és egymást kiegészítő jellegét.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság biztosítja, hogy az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget saját működési területeiken bevonják a programok kialakításába ennek korai szakaszában. A Bizottság konzultál az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével a programtervezetekről annak érdekében, hogy biztosítsa az ügynökségek és a tagállamok intézkedéseinek összhangját és egymást kiegészítő jellegét.

(2)  A Bizottság biztosítja, hogy az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget saját működési területeiken bevonják a programok kialakításába ennek korai szakaszában. A Bizottság konzultál az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével a programtervezetekről annak érdekében, hogy biztosítsa az ügynökségek és a tagállamok intézkedéseinek összhangját és egymást kiegészítő jellegét.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság bevonhatja az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget és az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét az 5. szakaszban említett nyomonkövetési és értékelési feladataiba, mindenekelőtt annak biztosítása céljából, hogy az alap támogatásával végrehajtott intézkedések összhangban álljanak a releváns uniós vívmányokkal és az elfogadott uniós prioritásokkal

(3)  A Bizottság bevonhatja az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét és az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségét az 5. szakaszban említett nyomonkövetési és értékelési feladataiba, mindenekelőtt annak biztosítása céljából, hogy az alap támogatásával végrehajtott intézkedések összhangban álljanak a releváns uniós vívmányokkal és az elfogadott uniós prioritásokkal

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (EU) [ ../..] rendelettel [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről szóló rendelet] összhangban végzett nyomonkövetési eljárást, vagy az 1053/2013/EU rendelet szerinti, a jelen rendelet hatálya alá tartozó ajánlások elfogadását követően az érintett tagállam a Bizottsággal és adott esetben az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel együtt áttekinti a megállapításokra adandó lehetséges válaszintézkedéseket, ideértve a hiányosságok vagy a kapacitásbeli és felkészültségi problémák kezelését, és a programja keretében végrehajtja az ajánlásokat.

(4)  Az (EU) [ ../..] rendelettel [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről szóló rendelet] összhangban végzett nyomonkövetési eljárást, vagy az 1053/2013/EU rendelet szerinti, a jelen rendelet hatálya alá tartozó ajánlások elfogadását követően az érintett tagállam a Bizottsággal és adott esetben az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel együtt áttekinti a megállapításokra adandó lehetséges válaszintézkedéseket, ideértve a hiányosságok vagy a kapacitásbeli és felkészültségi problémák kezelését, és a programja keretében végrehajtja az ajánlásokat.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A működési támogatást használó tagállamoknak meg kell felelniük a menekültügy és a visszatérés terén érvényben lévő uniós vívmányoknak.

(3)  A működési támogatást használó tagállamoknak meg kell felelniük a menekültügy és a visszatérés terén érvényben lévő uniós vívmányoknak, és tiszteletben kell tartaniuk az alapjogokat.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamoknak programjukban és a 30. cikkben említett éves teljesítményjelentésben meg kell indokolniuk, hogy miért használnak működési támogatást e rendelet célkitűzéseinek elérésére. A program jóváhagyását megelőzően a Bizottság az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel a 13. cikknek megfelelően értékeli az alaphelyzetet azokban a tagállamokban, amelyek jelezték működési támogatás igénybevételére vonatkozó szándékukat. A Bizottság figyelembe veszi az említett tagállamok által szolgáltatott információkat és adott esetben az (EU) ../.. rendelet [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről szóló rendelet] és az 1053/2013/EU rendelet szerinti, e rendelet hatálya alá tartozó nyomonkövetési eljárások fényében rendelkezésre álló információkat.

(4)  A tagállamoknak programjukban és a 30. cikkben említett éves teljesítményjelentésben meg kell indokolniuk, hogy miért használnak működési támogatást e rendelet célkitűzéseinek elérésére. A program jóváhagyását megelőzően a Bizottság az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségével, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel a 13. cikknek megfelelően értékeli az alaphelyzetet azokban a tagállamokban, amelyek jelezték működési támogatás igénybevételére vonatkozó szándékukat. A Bizottság figyelembe veszi az említett tagállamok által szolgáltatott információkat és adott esetben az (EU) ../.. rendelet [az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről szóló rendelet] és az 1053/2013/EU rendelet szerinti, e rendelet hatálya alá tartozó nyomonkövetési eljárások fényében rendelkezésre álló információkat.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  súlyos migrációs nyomás harmadik országokban, többek között ahol – politikai fejlemények vagy konfliktusok miatt – védelemre szoruló személyek rekedhetnek, különösen, ha az hatással lehet ez EU felé irányuló irreguláris migrációs áramlatokra.

c)  súlyos migrációs nyomás harmadik országokban, többek között ahol – politikai fejlemények vagy konfliktusok miatt – védelemre szoruló személyek rekedhetnek.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság elvégzi e rendelet – így az Alap keretében végrehajtott intézkedések – félidős és visszamenőleges értékelését.

(1)  A Bizottság elvégzi e rendelet – így az Alap keretében végrehajtott intézkedések – félidős és visszamenőleges értékelését, a visszatérések harmadik országokra gyakorolt hatásának elemzését, valamint értékeli a migránsok alapvető jogainak tiszteletben tartását.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A félidős és a visszamenőleges értékelést időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek.

(2)  A félidős és a visszamenőleges értékelést időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek, és az értékelés eredményét közzé kell tenni, és hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  az alap végrehajtása során hogyan garantálták a migránsok alapvető jogainak tiszteletben tartását.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – b pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  30 % a menekültügy számára;

–  40% a menekültügy számára;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – b pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  30 % a legális migráció és az integráció számára;

–  40% a legális migráció, az integráció és a befogadás számára;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – b pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  40 % az irreguláris migráció elleni küzdelem számára, a visszaküldéseket is ideértve.

–  20% az irreguláris migráció elleni küzdelem számára, a visszaküldéseket is ideértve.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a migrációs áramlások által érintett harmadik országokkal való szolidaritás és együttműködés fokozása, többek között áttelepítés és az Unión belüli védelemhez jutás egyéb legális lehetőségei révén, valamint a migráció kezelése céljából harmadik országokkal folytatott partnerség és együttműködés.

d)  a migrációs áramlások által érintett harmadik országokkal való szolidaritás, együttműködés és a bevált gyakorlatok megosztásának fokozása, többek között áttelepítés és az Unión belüli védelemhez jutás egyéb legális lehetőségei révén, valamint a migráció kezelése céljából harmadik országokkal folytatott partnerség és együttműködés.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 pont – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  a harmadik országok állampolgárai, a fogadó társadalom és a hatóságok közötti cserék és párbeszéd előmozdítása, többek között a harmadik országbeli állampolgárokkal folytatott konzultáció, valamint a kultúrák és vallások közötti párbeszéd révén.

k)  a harmadik országok állampolgárai, a fogadó társadalom és a hatóságok közötti cserék és párbeszéd előmozdítása, különösen a diaszpórák segítségével, többek között a harmadik országbeli állampolgárokkal folytatott konzultáció, valamint a kultúrák és vallások közötti párbeszéd révén.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  befogadással és az őrizettel kapcsolatos infrastruktúra kialakítása, beleértve az ilyen létesítmények több tagállam általi közös használatának lehetőségét;

a)  befogadással kapcsolatos infrastruktúra kialakítása, beleértve az ilyen létesítmények több tagállam általi közös használatának lehetőségét;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 4 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az irreguláris migrációval kapcsolatos ösztönzők – többek között az irreguláris migránsok foglalkoztatása – elleni küzdelem hatékony és megfelelő ellenőrzések, kockázatértékelés, a személyzet képzése, és olyan mechanizmusok létrehozása és végrehajtása révén, amelyeken keresztül az illegális migránsok kifizetéseket igényelhetnek vissza és panaszt nyújthatnak be munkaadójuk ellen, illetve tájékoztatási és tudatosságnövelő kampányok révén a munkáltatók és az irreguláris migránsok tájékoztatása céljából a 2009/52/EK irányelv szerinti jogaik és kötelezettségeik vonatkozásában;

d)  az irreguláris migráció – többek között az irreguláris migránsok foglalkoztatása – elleni küzdelem hatékony és megfelelő ellenőrzések, kockázatértékelés, a személyzet képzése, és olyan mechanizmusok létrehozása és végrehajtása révén, amelyeken keresztül az illegális migránsok kifizetéseket igényelhetnek vissza és panaszt nyújthatnak be munkaadójuk ellen, illetve tájékoztatási és tudatosságnövelő kampányok révén a munkáltatók és az irreguláris migránsok tájékoztatása céljából a 2009/52/EK irányelv szerinti jogaik és kötelezettségeik vonatkozásában;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a származási országokban fennálló helyzet és stabilitás, illetve a helyi szintű abszorpciós kapacitás értékelése;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 4 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a visszatérési műveletek előkészítése, többek között kiutasítási határozatok kibocsátásához vezető, harmadik országbeli állampolgárok azonosításával, úti okmányok kiállításával és családtagok felkutatásával kapcsolatos intézkedések;

e)  a visszatérési műveletek előkészítése, többek között kiutasítási határozatok kibocsátásához vezető, harmadik országbeli állampolgárok azonosításával, úti okmányok kiállításával, családtagok felkutatásával kapcsolatos intézkedések, a származási országban a visszailleszkedést elősegítő európai szakképesítés megszerzésének lehetősége;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 4 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a kitoloncolást célzó műveletek a kapcsolódó intézkedésekkel együtt, az uniós jogban meghatározott normáknak megfelelően, a kényszerítő eszközök kivételével;

h)  a kitoloncolást célzó műveletek a kapcsolódó intézkedésekkel együtt, teljes mértékben tiszteletben tartva az emberi jogokat, és az uniós jogban meghatározott normáknak megfelelően, a kényszerítő eszközök kivételével;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 4 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  a visszatérésre kötelezett személy tartós visszatérését és visszailleszkedését támogató intézkedések;

i)  a visszatérésre kötelezett személy tartós visszatérését és visszailleszkedését hosszú távon támogató intézkedések, köztük kézségfejlesztési tevékenységek;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 4 pont – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  harmadik országokban található, az érkezéskor megfelelő átmeneti szállást és befogadást biztosító létesítmények és szolgáltatások, többek között a kísérő nélküli kiskorúak és más veszélyeztetett csoportok számára, a nemzetközi normákkal összhangban;

j)  a harmadik országoknak nyújtott támogatás az érkezéskor megfelelő átmeneti szállás és befogadás biztosítására, a nemzetközi normákkal összhangban;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 pont – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  együttműködés harmadik országokkal az irreguláris migráció elleni küzdelem valamint a hatékony visszatérés és visszafogadás terén, többek között a visszafogadási megállapodások és egyéb megállapodások végrehajtása keretében;

törölve

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 pont – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m)  harmadik országokban végzett, többek között az infrastruktúrát és felszerelést érintő intézkedések és egyéb intézkedések támogatása, amennyiben azok hozzájárulnak a harmadik országok és az Unió és tagállamai közötti hatékony együttműködés fokozásához a visszatérés és visszafogadás tekintetében.

m)  harmadik országokban végzett intézkedések támogatása, amennyiben azok hozzájárulnak a harmadik országok és az Unió és tagállamai közötti hatékony együttműködés fokozásához a visszatérés és visszafogadás tekintetében.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  A helyi és regionális hatóságok és a társadalmi szervezetek által végrehajtott integrációs intézkedések;

–  A helyi és regionális hatóságok és a társadalmi szervezetek, többek között a diaszpórák által végrehajtott integrációs intézkedések;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 2 rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. egyedi célkitűzés:  A tagállamokba irányuló legális migráció támogatása, ideértve a harmadik országbeli állampolgárok integrációjához való hozzájárulást:

törölve

1. Azon személyek száma, akik részt vettek az alap által támogatott, kivándorlást előkészítő intézkedésekben.

 

2. Azon személyek száma, akik részt vettek az alap által támogatott integrációs intézkedésekben, és akik arról számoltak be, hogy az intézkedések kedvező hatást gyakoroltak a korai integrációjukra, az alap által támogatott integrációs intézkedésekben részt vevő személyek teljes számához viszonyítva;

 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

2.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Elly Schlein

18.7.2018

Vizsgálat a bizottságban

29.8.2018

8.10.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

13.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Frank Engel, Ádám Kósa

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Ádám Kósa

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (21.11.2018)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

A vélemény előadója: Karine Gloanec Maurin

RÖVID INDOKOLÁS

A többéves pénzügyi keret céljaihoz hasonlóan a Menekültügyi és Migrációs Alap általános célja is az, hogy pénzügyi és technikai támogatást nyújtson a tagállamoknak a menekültüggyel, a migrációval és a külső határokkal kapcsolatos kihívások fenntartható kezeléséhez.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 80. cikke egyértelműen kimondja, hogy e közös politikák a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztásának kettős elvén alapulnak.

A Menekültügyi és Migrációs Alapot, amely ezt az átfogó megközelítést kívánja megvalósítani, a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó jelentős keretösszeggel kell finanszírozni annak érdekében, hogy a rendszert igazságos, hatékony és körültekintő módon lehessen kiépíteni.

MÓDOSÍTÁS:

A Költségvetési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról

a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról

Indokolás

Ez a horizontális módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Az integráció az Alap fontos eleme, és ennek a nevében is tükröződnie kell.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az alapnak támogatnia kell a migrációs áramlások hatékony kezelését, többek között a menekültügy területén hozott közös intézkedések előmozdítása révén, ideértve a nemzetközi védelemre szoruló személyek tagállamok általi letelepítését és a nemzetközi védelmet kérelmező személyek tagállamok közötti áthelyezését, az integrációs stratégiák támogatásával és a legális migrációs politika hatékonyabbá tételével kapcsolatos erőfeszítéseit, az Unió hosszú távú versenyképességének és a szociális modell jövőjének biztosítása érdekében, valamint a fenntartható migrációs és visszafogadási politika révén az irreguláris migráció ösztönzőinek csökkentése érdekében. Az alapnak támogatnia kell a harmadik országokkal folytatott együttműködés megerősítését a menedékjogot vagy más nemzetközi védelmet kérelmező személyek áramlásának kezelése, a legális migrációra vonatkozó lehetőségek, valamint az irreguláris migráció elleni küzdelem megerősítése, illetve a harmadik országokba való visszatérések fenntarthatóságának és visszafogadások hatékonyságának biztosítása érdekében.

(7)  Az alapnak támogatnia kell a migrációs áramlások hatékony kezelését, többek között a menekültügy területén hozott közös intézkedések előmozdítása révén, ideértve a nemzetközi védelemre szoruló személyek tagállamok általi letelepítését és a nemzetközi védelmet kérelmező személyek tagállamok közötti áthelyezését, az integrációs stratégiák támogatásával és a legális migrációs politika hatékonyabbá tételével kapcsolatos erőfeszítéseit, az Unió hosszú távú versenyképességének és a szociális modell jövőjének biztosítása érdekében, valamint a fenntartható migrációs és visszafogadási politika révén az irreguláris migráció ösztönzőinek csökkentése érdekében. Az alapnak támogatnia kell a harmadik országokkal folytatott együttműködés megerősítését a menedékjogot vagy más nemzetközi védelmet kérelmező személyek áramlásának kezelése, a legális migrációra vonatkozó lehetőségek, valamint az irreguláris migráció elleni küzdelem megerősítése, illetve a harmadik országokba való visszatérések fenntarthatóságának és visszafogadások hatékonyságának biztosítása érdekében mind önkéntes visszatérés, mind kitoloncolás esetén.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Tekintettel arra, hogy a helyi és regionális hatóságok, valamint a civil társadalmi szervezetek kulcsszerepet játszanak az integráció terén, és e szervezetek uniós szintű finanszírozáshoz való hozzáférésének megkönnyítése céljából az alapnak elő kell segítenie a helyi és regionális hatóságok vagy civil társadalmi szervezetek integrációra irányuló tevékenységének gyakorlását, többek között a tematikus eszköz használata és e fellépések magasabb társfinanszírozási aránya révén.

(17)  Tekintettel arra, hogy a helyi és regionális hatóságok, valamint a civil társadalmi szervezetek kulcsszerepet játszanak az integráció terén, és e szervezetek uniós szintű finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása és felgyorsítása céljából az alapnak elő kell segítenie a helyi és regionális hatóságok vagy civil társadalmi szervezetek integrációra irányuló tevékenységének gyakorlását, többek között a tematikus eszköz használata és e fellépések magasabb társfinanszírozási aránya révén.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A hatékony visszaküldési politika szerves része az Unió és tagállamai átfogó migrációs megközelítésének. Az alapnak támogatnia és ösztönöznie kell a tagállamok erőfeszítéseit a visszatérésre vonatkozó közös előírások hatékony végrehajtása és továbbfejlesztése érdekében, különösen a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben15 meghatározottak szerint, valamint a visszaküldések igazgatására irányuló integrált és összehangolt megközelítés végrehajtása és továbbfejlesztése érdekében. A fenntartható visszaküldési politikák esetében az alapnak a harmadik országokban is támogatnia kell a kapcsolódó intézkedéseket, például a visszatérők reintegrációját.

(20)  A hatékony visszaküldési politika szerves része az Unió és tagállamai átfogó migrációs megközelítésének. Az alapnak támogatnia és ösztönöznie kell a tagállamok erőfeszítéseit a visszatérésre vonatkozó közös előírások hatékony végrehajtása és továbbfejlesztése érdekében, különösen a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben15 meghatározottak szerint, valamint a visszaküldések igazgatására irányuló integrált és összehangolt megközelítés végrehajtása és továbbfejlesztése érdekében. A fenntartható visszaküldési politikák esetében az alapnak a harmadik országokban is támogatnia kell a kapcsolódó intézkedéseket, például a visszatérők reintegrációját, mind önkéntes visszatérés, mind kitoloncolás esetén.

_________________

_________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az önkéntes és a kényszerű visszatérés mindazonáltal kölcsönösen erősítik egymást, ezért a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy erősítsék meg a két visszatérési forma egymást kiegészítő jellegét. A kitoloncolás lehetősége fontos eleme a menekültügyi és a legális migrációs rendszerek integritásának. Az alapnak tehát adott esetben támogatnia kell és végre kell hajtania az uniós jogban foglalt előírásoknak megfelelő kitoloncolás megkönnyítésére irányuló tagállami intézkedéseket, a visszatérők alapvető jogainak és méltóságának teljes mértékű tiszteletben tartása mellett.

(22)  Az önkéntes és a kényszerű visszatérés mindazonáltal kölcsönösen erősítik egymást, ezért a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy erősítsék meg a két visszatérési forma egymást kiegészítő jellegét. A kitoloncolás lehetősége fontos eleme a menekültügyi és a legális migrációs rendszerek integritásának. Az alapnak tehát adott esetben támogatnia kell és végre kell hajtania az uniós jogban foglalt előírásoknak megfelelő kiutasítás és kitoloncolás megkönnyítésére irányuló tagállami intézkedéseket, a visszatérők alapvető jogainak és méltóságának teljes mértékű tiszteletben tartása mellett.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A személyek visszatérésének e rendelet szerinti támogatása mellett az alapnak az illegális bevándorlás elleni küzdelmet, az irreguláris migrációt ösztönző tényezők visszaszorítását, illetve a legális migrációra vonatkozó hatályos szabályok megkerülése elleni küzdelmet célzó egyéb intézkedéseket is támogatnia kell, ezáltal őrizve a tagállamok bevándorlási rendszerének integritását.

(25)  A személyek – mind önkéntes visszatérés, mind kitoloncolás általi – visszatérésének e rendelet szerinti támogatása mellett az alapnak az illegális bevándorlás elleni küzdelmet, az irreguláris migrációt ösztönző tényezők visszaszorítását, illetve a legális migrációra vonatkozó hatályos szabályok megkerülése elleni küzdelmet célzó egyéb intézkedéseket is támogatnia kell, ezáltal őrizve a tagállamok bevándorlási rendszerének integritását.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Az e rendeletben meghatározott szakpolitikai, és a konkrét célok teljesítése érdekében az alapnak figyelembe kell vennie a fokozott rugalmasságra és egyszerűsítésre mutatkozó igényt, ugyanakkor tiszteletben kell tartania a kiszámíthatóságra vonatkozó követelményeket és biztosítania kell a források tisztességes és átlátható elosztását.

(33)  Az e rendeletben meghatározott szakpolitikai, és a konkrét célok teljesítése érdekében az alapnak figyelembe kell vennie a fokozott átláthatóságra, rugalmasságra és egyszerűsítésre mutatkozó igényt, ugyanakkor tiszteletben kell tartania a kiszámíthatóságra vonatkozó követelményeket és biztosítania kell a források tisztességes és átlátható elosztását.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Az alapnak hozzá kell járulnia a menekültüggyel és a visszaküldésekkel kapcsolatos működési költségek támogatásához, és lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy fenntartsák az Uniós egésze számára végzett szolgáltatáshoz létfontosságú kapacitásaikat. Az ilyen támogatás az alap hatálya alá tartozó célkitűzésekhez kapcsolódó egyedi költségek teljes körű visszatérítéséből áll, és a tagállami programok szerves részét kell képeznie.

(40)  Az alapnak hozzá kell járulnia a menekültüggyel és mind az önkéntes visszatérésekkel, mind a kitoloncolásokkal kapcsolatos működési költségek támogatásához, és lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy fenntartsák az Uniós egésze számára végzett szolgáltatáshoz létfontosságú kapacitásaikat. Az ilyen támogatás az alap hatálya alá tartozó célkitűzésekhez kapcsolódó egyedi költségek teljes körű visszatérítéséből áll, és a tagállami programok szerves részét kell képeznie.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségekkel, ez az alap hozzá fog járulni az éghajlati intézkedések általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25 %-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. A releváns tevékenységek meghatározására az alap előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a releváns értékelések és felülvizsgálatok keretében kerül sor.

(55)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségekkel, ez az alap hozzá fog járulni az éghajlati intézkedések uniós szakpolitikákban történő érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy a többéves pénzügyi keret 2021 és 2027 közötti időszakában az uniós költségvetés kiadásainak 25%-át és amint lehetséges, de legkésőbb 2027-re évente 30%-át éghajlat-politikai célkitűzések támogatására fordítsák. A releváns tevékenységek meghatározására az alap előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a releváns értékelések és felülvizsgálatok keretében kerül sor.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(57)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek29 megfelelően kell gyakorolni. A tagállamok közös kötelezettségeit és különösen a Bizottság tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket meghatározó végrehajtási jogi aktusok esetében a vizsgálóbizottsági eljárást, a programozás és a jelentésétel keretében a Bizottság tájékoztatásának módozataira vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadására pedig – tisztán technikai természetük miatt – a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni.

(57)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. A Bizottság által előterjesztett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak lehetővé kell tenniük a Tanács és a Parlament számára az európai pénzügyi eszközök elköltésének teljes átláthatóságát. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek29 megfelelően kell gyakorolni. A tagállamok közös kötelezettségeit és különösen a Bizottság tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket meghatározó végrehajtási jogi aktusok esetében a vizsgálóbizottsági eljárást, a programozás és a jelentésétel keretében a Bizottság tájékoztatásának módozataira vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadására pedig – tisztán technikai természetük miatt – a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni.

_________________

_________________

29 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  hozzájárulás az illegális migráció megakadályozásához és a harmadik országokba való tényleges visszaküldés és visszafogadás biztosításához.

c)  hozzájárulás az illegális migráció megakadályozásához és a harmadik országokba való tényleges visszaküldés és visszafogadás biztosításához, mind önkéntes visszatérés, mind kitoloncolás esetén.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alapnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 10 415 000 000 EUR.

(1)  Az alapnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg 2018. évi árakon 9 204 957 000 EUR (folyó áron 10 415 000 000 EUR).

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  6 249 000 000 EUR-t a megosztott irányítás útján végrehajtott programok számára kell elkülöníteni.

a)  2018. évi áron 5 522 974 200 EUR-t (folyó áron 6 249 000 000 EUR-t) a megosztott irányítás útján végrehajtott programok számára kell elkülöníteni;

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  4 166 000 000 EUR-t a Tematikus Eszköz számára kell elkülöníteni.

b)  2018. évi árakon 3 681 982 800 EUR-t (folyó árakon 4 166 000 000 EUR-t) a Tematikus Eszköz számára kell elkülöníteni.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós költségvetésből származó hozzájárulás nem haladhatja meg a projekt összes támogatható kiadásának 75 %-át.

(1)  Az uniós költségvetésből származó hozzájárulás nem haladhatja meg a projekt összes támogatható kiadásának 80%-át. A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy az alapból támogatott tevékenységekhez megfelelő társfinanszírozási forrásokat biztosítsanak.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alap keretében hozzájárulásban részesült intézkedés hozzájárulást kaphat bármely más uniós programból, így a megosztott irányítású alapokból is, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. Az egyes uniós programokból nyújtott hozzájárulásokra a megfelelő program szabályai alkalmazandók. A kumulatív finanszírozás összege nem haladhatja meg az intézkedés elszámolható költségeit, és a különböző uniós programokból nyújtott támogatások arányosan számíthatók ki a támogatási feltételeket tartalmazó dokumentumoknak megfelelően.

(1)  Az alap keretében hozzájárulásban részesült intézkedés hozzájárulást kaphat bármely más uniós programból, így a megosztott irányítású alapokból is, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. A Bizottság által ismertetett programoknak együtt kell működniük egymással, és ki kell egészíteniük egymást, továbbá azokat a megkettőzések elkerülése végett a szükséges mértékű átláthatóság mellett kell kidolgozni. Az egyes uniós programokból nyújtott hozzájárulásokra a megfelelő program szabályai alkalmazandók. A kumulatív finanszírozás összege nem haladhatja meg az intézkedés elszámolható költségeit, és a különböző uniós programokból nyújtott támogatások arányosan számíthatók ki a támogatási feltételeket tartalmazó dokumentumoknak megfelelően.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok 2023. február 15-ig és azt követően 2031-ig bezárólag minden évben ugyaneddig az időpontig benyújtják a Bizottságnak az (EU) …/2021 rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 36. cikkének (6) bekezdésében említett éves teljesítményjelentést. A 2023-ban benyújtandó jelentés a program 2022. június 30-ig történő végrehajtását fedi le.

(1)  A tagállamok 2023. február 15-ig és azt követően 2031-ig bezárólag minden évben ugyaneddig az időpontig benyújtják a Bizottságnak az (EU) …/2021 rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 36. cikkének (6) bekezdésében említett éves teljesítményjelentést. A 2023-ban benyújtandó jelentés a program 2022. június 30-ig történő végrehajtását fedi le. A tagállamok az irányító hatóságnak a közös rendelkezésekről szóló rendelet 44. cikkében meghatározott külön honlapján nyilvánosságra hozzák e jelentéseket. A Bizottság egy külön honlapon elérhetővé teszi az éves teljesítményjelentéseket.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság évente jelentést készít az Európai Parlamentnek a pénzügyi eszközök felhasználásáról vagy fel nem használásáról, valamint a finanszírozott intézkedések sikeréről, kudarcáról és európai hozzáadott értékéről.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – b pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  40 % az irreguláris migráció elleni küzdelem számára, a visszaküldéseket is ideértve.

–  40% az irreguláris migráció elleni küzdelem számára, az önkéntes visszatéréseket és kitoloncolásokat is ideértve.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  Az illegális migráció elleni küzdelem területén – a visszaküldéseket is ideértve – a következő kritériumok érvényesülnek, és azokat a következőképpen kell súlyozni:

4.  Az illegális migráció elleni küzdelem területén – az önkéntes visszatéréseket és a kitoloncolásokat is ideértve – a következő kritériumok érvényesülnek, és azokat a következőképpen kell súlyozni:

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  nemzeti stratégiák kidolgozása és fejlesztése a menekültügy, a legális migráció, az integráció, a visszatérés és az irreguláris migráció terén;

a)  nemzeti stratégiák kidolgozása és fejlesztése a menekültügy, a legális migráció, az integráció, az önkéntes visszatérés és a kitoloncolás, valamint az irreguláris migráció terén;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a visszatérési műveletek előkészítése, többek között kiutasítási határozatok kibocsátásához vezető, harmadik országbeli állampolgárok azonosításával, úti okmányok kiállításával és családtagok felkutatásával kapcsolatos intézkedések;

e)  az önkéntes visszatérési és kitoloncolási műveletek előkészítése, többek között kiutasítási határozatok kibocsátásához vezető, harmadik országbeli állampolgárok azonosításával, úti okmányok kiállításával és családtagok felkutatásával kapcsolatos intézkedések;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 pont – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  együttműködés harmadik országokkal az irreguláris migráció elleni küzdelem valamint a hatékony visszatérés és visszafogadás terén, többek között a visszafogadási megállapodások és egyéb megállapodások végrehajtása keretében;

k)  együttműködés harmadik országokkal az irreguláris migráció elleni küzdelem valamint a hatékony visszatérés és visszafogadás terén, mind önkéntes visszatérés, mind kitoloncolás esetén, többek között a visszafogadási megállapodások és egyéb megállapodások végrehajtása keretében;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

2.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Karine Gloanec Maurin

28.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

24.9.2018

25.9.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

5

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.6.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Miriam Dalli

9.7.2018

 

 

 

A jogalap vizsgálata

       A JURI véleményének dátuma

JURI

18.2.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.11.2018

19.2.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

19.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

23

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Benyújtás dátuma

27.2.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Roberta Metsola

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

23

-

ECR

Marek Jurek, Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

1

0

PPE

Carlos Coelho

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. március 8.Jogi nyilatkozat